Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-11-21

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов 
Секретари: Александър Ненков и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добро утро! Ако обичате, регистрация. (Звъни.)
Откривам заседанието. (Шум и реплики. Частични ръкопляскания.)
Уважаеми народни представители, на основание чл. 49, ал. 5 от правилника предлагам да разгледаме оставката на народния представител Илия Баташки. (Шум и реплики.)
Постъпила е такава оставка. Не знам защо той излезе от залата. Казах му да седи в залата, няма нищо фатално.
Моля Ви, режим на гласуване за включване на точката в дневния ред.
Гласували 165 народни представители: за 114, против 36, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.

Преминаваме към:
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Постъпило е искане от господин Баташки на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията, който подава оставка пред Народното събрание.
Ще Ви запозная и със служебния проект за решение:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Илия Атанасов Баташки като народен представител от 16. многомандатен изборен район – Пловдив.”
Имате думата за изказвания. Няма.
Закривам разискванията.
Ако обичате, гласувайте проекта за решение.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 157 народни представители: за 127, против 16, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Илия Баташки е освободен като народен представител. (Шум и реплики.)
Четин Казак (ДПС, от място): Ще ни липсва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да му благодарим за участието в работата на Четиридесет и второто Народно събрание. (Ръкопляскания.)
Ще го запомним като един симпатичен, колоритен колега с принос за развитието на парламентаризма и, разбира се, да е жив и здрав на новото си поприще!
Уважаеми народни представители, вчера в края на заседанието имаше дискусия по отношение на Закона за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, включен като точка десета от седмичната ни програма. Бяха предявени претенции за включване на още една точка в дневния ред, а именно на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната. Смятам, че не е допустимо да продължаваме практиката, като в една и съща точка от седмичната програма се разглеждат два различни законопроекта, още повече, когато тези законопроекти са разглеждани от различни комисии.
Основанието в правилника – една и съща материя в този случай, е несъотносимо, доколкото има още два законопроекта по Закона за отбраната. Затова Ви предлагам да си продължим с приетата точка от седмичната програма, а този законопроект ще бъде разгледан, когато се разглеждат и другите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната.
Имаме един такъв създаден прецедент, за съжаление, по отношение на законите за общинската и държавната собственост, когато едни вносители бяха уредили материята в Закона за общинската собственост, а други в Закона за държавната собственост и в Преходните разпоредби. Смятам, че такава практика, ако я утвърдим, ще затрудни сериозно функционирането на Народното събрание и ще доведе дотам, че в седмичната програма ще се налага да се включват по два законопроекта, които много често са разпределени на различни комисии.

Затова предлагам да преминем към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.
Моля от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да ни запознаят с доклада.
Заповядайте, господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение за допускане в залата по този закон на госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, и на господин Минчо Цветков – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, както и на господин Петър Киров – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Моля Ви, режим на гласуване за допускане в залата на госпожа Красимира Стоянова, Минчо Цветков и Петър Киров.
Гласували 148 народни представители: за 139, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Поканете ги в залата.
Господин Костадинов, а и към другите комисии, нека да каним само хора, които наистина са необходими. Ако за един такъв малък ЗИД идват по трима души по всеки закон...?! Наистина да използваме рационално правото им да присъстват в залата и да се изказват. Още повече, прави ми впечатление, че представителите на различните министерства участват доста мълчаливо.
Заповядайте, господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Благодаря, господин председател.
Аз лично ще се съобразя с Вашия апел, макар че дебатът и дискусията по този закон е за аналогичния Закон за отбраната и въоръжените сили, тоест за аналогичния текст, който касае същата материя. Дебатът в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения беше доста разгорещен, даже имаше предложение от народния представител Петър Мутафчиев да бъдат поканени министърът на отбраната и министърът на транспорта.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2013 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 септември 2013 г., бе обсъден Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2013 г.
На заседанието присъстваха господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи законопроекта.
С предлагания законопроект се предвижда преминаването на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити от Министерския съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към настоящия момент съгласно чл. 64б, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване Авиоотряд 28 е юридическо лице към Министерския съвет, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.
При представянето на законопроекта от вносителите бе обяснено, че съгласно сега действащите разпоредби от Закона за гражданското въздухоплаване министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на Република България.
Друг основен мотив, който бе изтъкнат от вносителите на законопроекта за преминаването на Авиоотряд 28 към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, бе че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да има правата и задълженията на лизингополучател по договора за доставка на лизинг на правителствения самолет. Едновременно с това Авиоотряд 28 е оператор на въздухоплавателното средство, което е свързано с възможни проблеми по упражняването на правата и изпълнението на задълженията по договора за лизинг.
В Законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване е предвиден и текст, според който неусвоените бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 към датата на обнародване на закона в „Държавен вестник” ще бъдат прехвърлени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „за” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Костадинов.
Други доклади по този законопроект няма.
От името на вносителя някой ще вземе ли думата? Не.
Откривам дебатите по законопроекта.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Сега ще се наложи да провеждаме два абсолютно идентични дебата, касаещи статута на Авиоотряд 28.
Вчерашното предложение, което направихме и беше доста по-логично, е дебата да го обединим в едно, защото имаме два законопроекта – наистина различни. Единият е законопроект, който касае промени в Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Министерския съвет, и другият законопроект, внесен от Ивайло Московски и група народни представители, който касае промени в Закона отбраната и въоръжените сили на Република България, но и двата третират една и съща тема и това е статутът на Авиоотряд 28.
Ние предлагаме Авиоотряд 28 да стане част от Въоръжените сили на Република България, което е исторически обосновано и според нас правилно решение. Това предложение се отхвърли. Два пъти ще провеждаме дебата, но така е решено.
Защо сме решили в нашия законопроект, че трябва да бъде към Министерството на отбраната? Решили сме го, първо, защото исторически в своя 68-годишен период на съществуване Авиоотряд 28 е бил 54 години част от Въоръжените сили.
Другата причина, поради която внесохме това предложение, е, че след като се проведе Временната комисия, която разследва в този Парламент дейността на авиоотряда, през цялото време се говореше за една по-голяма прозрачност, за по-голяма сигурност и безопасност на полетите. Такава безспорно – по-голяма безопасност и сигурност, освен да се военизира авиоотрядът, ние не виждаме. Сигурни сме, че мястото на авиоотряда в Министерството на отбраната и режимът, с който Въоръжените сили и летателните средства към Въоръжените сили на Министерството на отбраната напускат Република България, и уведомителният режим пред Народното събрание, ще спомогнат за по-голяма прозрачност на полетите – кой, къде, защо и как пътува, с какви делегации.
Въпросът е спорен, изключвайки становището на различните министерства, и ще Ви кажа защо. Становището, което даде Министерството на отбраната за нашия законопроект, не мога да кажа, че е отрицателно. То посочи някои технически проблеми, но те са отстраними при добро желание.
Становището, което даде и Министерството на транспорта за нашия законопроект, също е положително.
Аз ще спра дотук. Според мен с гласуването днес на законопроекта на Министерския съвет цялата зала ще предреши следващ дебат и гледането на нашия законопроект, за което, господин председател, ще си позволя да направя и процедура, ако ми позволите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Мисля, че вчера е имало дискусия по този въпрос и не можем да я повтаряме.
Емануела Спасова: Ще направя друго предложение с процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Добре, разбира се.
Емануела Спасова: Другото ми предложение, по което вчера, доколкото усетих в залата имаше положителна нагласа, е нека днес да мине дебатът по този законопроект, но Ви моля да отложите гласуването му и то да се осъществи след като се гледа и нашият законопроект, за да може залата да чуе и нашите аргументи, които ще изложим по-подробно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Спасова, но Вашето предложение също е част от дискусията, която вчера сте водили. Освен това председателят спомена, че има и други подобни закони на Вашия и че този закон, който сега обсъждаме, и Вашият са разгледани от различни комисии. Вие много искате да върнем дискусията, която вчера е водена, така че дебатът ще продължи. Дали ще е днес, утре или другата седмица по другите законопроекти, той предстои да бъде извършен.
Има ли реплики към госпожа Спасова?
Заповядайте, господин Костадинов.
Камен Костадинов (ДПС): Уважаема госпожо Спасова, аз мисля, че няма никаква пречка същностният дебат за мястото на авиоотряда да се проведе в рамките на днешната дискусия. Защото за дискусията дали ще бъде: „Място на авиоотряда в Министерството на отбраната” или „Място на авиоотряда в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, могат да бъдат приведени едни и същи същности аргументи и залата да бъде убедена, че ако мястото на авиоотряда не е в Министерството на транспорта, тогава да се предложи в рамките на последващ закон да му бъде уредено мястото. Не виждам защо с други процедури трябва да се отлага въпросът или да се разтегля във времето?
Не виждам никакви пречки по същество аргументите, които вчера Вие приведохте в заседанието на комисията, и в голямата си степен, да не кажа всички, са стойностни и същностни, да не ги направите и днес в тази дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли друга реплика на госпожа Спасова? Няма.
Желаете ли дуплика, госпожо Спасова?
Заповядайте!
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Костадинов! Най-малкото ми отнехте правото да изложа в мнението си на вносител, със становище на вносител, аргументите. Още повече аз направих своето изказване по законопроекта на Министерския съвет. Тоест, Вие предрешихте дебата. Затова помолих да отложим гласуването, но решението е на залата и на ръководството на това Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря на госпожа Спасова.
Има ли други изказвания, уважаем дами и господа?
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, законопроектът, който гледаме, наистина вчера беше обсъден в режим на работата на Комисията по транспорт, но преди да започнем разискванията, господин Мутафчиев лично предложи днес тук да бъдат министрите на отбраната и на транспорта, за да могат да внесат яснота.
Може би сте направили някакво среднощно заседание, където сте се консултирали с Вашите министри, но беше хубаво те да бъдат тук, за да чуем техните аргументи. Да оставим въпроса, че не допускате да бъдат гледани едновременно двата законопроекта, но защо при положително становище от Министерството на транспорта след това се сменя становището на министъра? Защо, разглеждайки законопроекта, никой не можа да ни убеди, че мястото на това юридическо лице Авиоотряд 28 е в Министерството на транспорта? Няма никакви аргументи за това.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Как да няма?
Станислав Иванов: Доколкото зная, господин Орешарски е казал, че не иска авиоотрядът повече да му тежи и веднага трябва да бъде разкаран от Министерския съвет. Затова Вие така бързо гледате да му намерите някъде място, за да не тежи той на господин Орешарски.
Дайте да направим дебат, дайте да видим къде му е мястото и тогава да взимаме решение дали да го местим, или не. Не може без дебат, без да се посочват аргументи „за” или „против”, да се взима решение.
Пак казвам, това, че нещо му пречи на господин Орешарски, не е начинът да разрешите проблема. Сега най-вероятно ще вземем решение – Вие ще го гласувате, да подкрепите предложението авиоотрядът да мине в Министерството на транспорта, но след това става много трудно ваденето му от Министерството на транспорта и вкарването му в друго министерство. То ще е безсмислено, уважаеми колеги.
Затова нека наистина вземем правилното решение. Ако трябва, да се отложи, да се съберат двете комисии, да излязат с допълнителен доклад, но просто да се намери някаква парламентарна практика, с която да спрем това безумие, което ще се случи.
Иначе, пак казвам, за това, че нещо му пречи на Орешарски, ние просто ще ликвидираме проблема, като създадем още по-голям проблем.
Мястото на авиоотряда, уважаеми колеги, е в Министерството на отбраната. Да, било е навремето – преди много години е било в Министерството на транспорта, но е било в Транспортни войски, а не в Министерството на транспорта. При господин Мутафчиев беше преместено в Министерство на транспорта. Това е единственият период (реплика на народния представител Петър Мутафчиев), в който 4 години е било в Министерството на транспорта. През останалото време не е било там. Няма логика и сега да го вкарваме там. Няма логика, колеги!
Логиката, колеги, е мястото на авиоотряда да бъде при военните. Изпълняват се полети със специални предназначения, които чисто технологично летят по определени коридори, които ползват и военните. Съвсем нормално е и от тази гледна точка да бъде при военните, а не в Министерството на транспорта.
Умолявам Ви, дайте да намерим някаква парламентарна практика, за да не създадем още по-голям проблем, за това, че нещо му пречи на господин Орешарски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Иванов.
Реплики?
Господин Цонев, заповядайте.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Всъщност като слушам сега колко сериозна е тази тема, си мисля това някакъв екзистенциален за държавата въпрос ли е – къде да бъде едно звено, което обслужва висшия държавен апарат? Важното е това звено да има принципал, важното е да има правила, важното е да е ясно кого вози, а не да се ползва като такси и неидентифицирани обекти да пътуват с този отряд. Това са важните неща.
А сега тук ще викаме министрите – много важен въпрос за държавата решаваме, ама изключително важен! Не е изобщо важен! Важно е това звено да има принципал, да има правила, по които работи, и да не се случват нещата, които се случиха през последните 4 години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Цонев.
Господин Мутафчиев – за реплика.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, нека да не спекулираме с предложението, което направих вчера. То беше на база на предложение, което се направи от заместник-председателя на Народното събрание – да обединим двата законопроекта. Затова ние вчера именно в духа на едно такова решение разгледахме на първо четене закона в Комисията по транспорта и съобщенията. Във връзка с това, тъй като, знаете, че имаше и потвърждение от страна на министрите, че това е вариант и бяхме говорили предварително, че ще разглеждаме и двата закона – аз наистина предложих тук да бъдат министрите, за да потвърдят решението на Министерския съвет или това, което по-късно е дадено като позиция от тяхна страна. Затова предложих.
Но аз мисля, че това, което председателят на Парламента господин Михаил Миков изложи, е правилният подход и вчера също защитих този подход. Не може два различни закона, независимо че обхващат една и съща материя, да се гледат с едно четене.
Аз вчера това исках да попитам и Мая Манолова – ако приемем двата закона, как ще направим един общ закон между Закон за отбраната и Закон за гражданското въздухоплаване? Кажете ми?! Не можем да го направим. Това е логиката, че не може да се гледат днес.
Аз предлагам следното. Нека да започнем дебат. Да, вариантите са много и този вариант, който Вие предлагате, е възможният вариант. Дайте да започнем дебата по Закона за гражданското въздухоплаване и съответно Парламентът ще вземе своето решение – дали принципал да бъде Министерството на транспорта или съответно Министерството на отбраната. Ако не се приеме този закон, явно, ще вървим по-нататък към Вашия закон, за да видим дали принципал ще бъде Министерството на отбраната. Но нека да вървим към съществения дебат, да не губим времето на Парламента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Мутафчиев.
Господин Иванов – за дуплика.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Цонев, когато създавахте Комисията за авиоотряда, беше много важен въпрос, изключително важен беше.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Морален!
Станислав Иванов: Сега се оказва, че не е важен. Значи, мерите с двоен аршин, което не е много хубаво.
По въпроса за авиоотряда, наистина шумът, който вдигнахте с тази комисия, доведе точно до това господин Орешарски да каже веднага да се махне този авиоотряд от Министерския съвет. Това в момента е проблемът. В момента разрешаваме проблем, с който господин Орешарски не иска да се сблъсква. Така че когато говорим за авиоотряда, нека вкараме малко експертност в дебата.
Господин Мутафчиев по принцип не ми направи реплика, а се съгласи горе-долу с това, което казах аз – че трябва да има дебат, че е хубаво министрите да бъдат тук. След като не е прието решение, нормално е да бъде само единият министър, съгласен съм.
Господин Мутафчиев, когато Вие ми правихте реплика във втората част на изложението си, казахте, че вчера госпожа Манолова... Сега кой е виновен, госпожа Манолова ли? Ние ли сме виновни? Не сме виновни. Виновен може би е вчера председателстващият заседанието, който е допуснал тази процедура. Ако е така, вземете мерки Вие. Госпожа Манолова вчера в спор с Вас допусна разглеждането, днес в един момент отлагаме решението, след като е прието и гласувано. На база на какво? Господин Миков бил решил, че няма да стане. Къде го е решил? Той така – по телефона, отлагаше и заседания на Народното събрание, между другото.
Когато говорим за едно юридическо лице, какъвто е Авиоотряд 28, пак Ви умолявам, колеги, нека вкараме малко експертност.
Единственият по-сериозен довод, който беше изтъкнат да не бъде в Министерството на отбраната, беше, че нямало пари в бюджета на министерството. Уважаеми колеги, авиоотрядът си има собствен бюджет, който върви заедно с него. За какви пари говорим?!
Нямало да бъдат същите заплати. Какъв е проблемът заплатите на пилотите от авиоотряда да бъдат различни от заплатите на военните? Няма никакъв проблем.
Това бяха единствените два сериозни аргумента, изтъкнати да не бъде преместен авиоотрядът в Министерството на отбрана. Ето, оборваме тези два аргумента. Първо, той си има собствен бюджет; второ, няма никакъв проблем заплатите да бъдат различни. Оттук нататък Вие нямате аргументи.
Пак казвам: действате бързо, за да можете да освободите господин Орешарски от евентуалната възможност да се сблъска с проблем, който самите Вие създадохте покрай този авиоотряд. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Иванов.
Господин Миков има думата.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Очевидно, че трябва да внеса яснота за тълкуването на правилника и въобще за практиката, която създава Четиридесет и второто Народно събрание.
Не е възможно, уважаеми народни представители, два-три различни законопроекта да се разглеждат като една и съща точка от дневния ред. Това не се е случвало в предишни народни събрания. Единственият случай, единственият компромис, от който не можем да черпим практика, беше със Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост – единственият, и не бива да повтаряме тази практика.
Ако сега приемем двата закона – Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за отбраната и въоръжените сили, господин Мутафчиев Ви зададе въпроса: „Какво става, ако се приемат и двата?”. А ако има и трети законопроект, който предвижда Авиоотряд 28 да бъде в Министерството на здравеопазването? Или да бъде в Земеделското министерство, да речем в Закона за храните или в някой друг закон? Ще допуснем ли като една и съща точка в седмичната програма да се разглеждат три законопроекта, макар че по същество предметно уреждат един и същи въпрос. Смятам, че това е недопустимо.
Няма никакъв проблем вносителите на другия законопроект да заявят позицията си днес. С гласуването също ще покажат позиция. Ако този закон не се приеме, ще се приеме другият, който ще вкараме следващата седмица със законите за отбраната. Има два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили.
Стои следващият въпрос: какво би станало, ако освен мястото на Авиоотряд 28, този Законопроект за изменение уреждаше още един въпрос, който не е съотносим към Авиоотряд 28? Как ще разделите предметно в дискусията този въпрос?
Нека да се отиде по същество, нека да се дискутира по същество.
Към вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили – господин Иванов, никой не Ви пречи да изложите мотивите си срещу този закон и да гласувате срещу него. Така следващата и пό следващата седмица ще се дискутира и Вашият законопроект – по същество.
Другото означава да се продължи тази практика, която не е добра парламентарна практика и няма да ни доведе до никъде – по една и съща точка от седмичната програма да се вкарват три различни законопроекта, забележете, обсъждани в различни водещи комисии. Различни са двете водещи комисии – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по отбрана.
Нека дискусията да си върви. Гласуването в крайна сметка ще покаже къде да бъде Авиоотряд 28. Другото е малко формален въпрос, който не бива да бъде предмет и да изяжда времето на парламентарните групи за дискусията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин Миков.
Реплики към изказването на господин Миков?
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Миков, извинявайте, аз не разбрах вчера имало ли е нарушение на правилника, като е допуснато това нещо да се гледа? Защо сега отпада? Кога е взето решението? В кой от случаите кой греши – Вие сутринта, когато сте предложили да не се гледат заедно, или вчера госпожа Манолова, която е допуснала да се гледат заедно?
Пак казвам: това не стана без дебат. Имаше много разгорещен дебат дали да се гледат заедно или не. Госпожа Манолова цитира текстове от правилника. Вие също цитирате. Нека да внесем яснота. Или четете различни правилници, или ги тълкувате, както на Вас Ви е угодно. Поради това сринахте рейтинга на Народното събрание. Благодаря Ви. (Шум, оживление, възгласи: „Е-е-е” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Иванов.
Господин Миков – за дуплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Иванов, винаги изключително съм ценял чувството Ви за хумор. То разнообразява сивия парламентарен дневник на Народното събрание.
Решението е т. 10 от седмичната програма. Нито госпожа Манолова, нито господин Миков, а Народното събрание е решило, че в седмичната програма има т. 10 и там ясно е записано Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване с вносител Министерския съвет. Това е въпрос, приет вчера сутринта със седмичната програма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин Миков.
Заявка за изказване – господин Лаков.
Венцислав Лаков (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По същество разглеждаме и двете предложения – дали Авиоотряд 28 да бъде към Транспортното министерство, или да премине към Министерството на отбраната. Световната практика показва, че и двата варианта са възможни. Знаете случаите за Еър Форс 1, знаете, че в Полша авиоотрядът е към Военното министерство, в Русия също е така, но има и други възможни практики.
Понеже имаше призиви за експертност, а мисля, че станах експерт покрай работата в Комисията за Авиоотряд 28, да Ви кажа за какво точно говорим в момента. Говорим за едни между седем и осем милиона лева годишно, колкото е издръжката на Авиоотряд 28, говорим за още около един, два милиона, които се плащат от съответните ведомства за ползването на Авиоотряд 28, говорим за 82 щатни бройки, които са на щат в Авиоотряд 28, и за пет летателни апарата. Ще Ви ги изброя, това са: Еърбъс А 319, прословутият „Фалкон”, два хеликоптера Ми-8 и един хеликоптер „Аугуста Уестланд”, взет на лизинг от МВР. Това е базата, с която разполага Авиоотряд 28. Въпросът е къде да бъдат прехвърлени те и той предизвиква споровете и дискусиите тук.
По логиката, която развиват колегите от ГЕРБ, авиоотрядът съвсем спокойно може да бъде предоставен на Патриаршията, защото е возил благодатния огън. Може да бъде прехвърлен към БСФС (Български съюз за физическа култура и спорт), защото е возил „Бистришките тигри” и редица други отбори по време на управлението на Бойко Борисов. Може да бъде прехвърлен и към Националната служба за охрана, защото работата му е да вози ВИП лица. Дали ще бъде към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, или към Министерството на отбрана е важен въпрос, но по-важният въпрос е как ще се управляват тези милиони, които харчи авиоотрядът всяка година.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, искам да Ви припомня, че до 2011 г. авиоотрядът беше към Министерството на транспорта. След това по еднолично решение на тогавашния министър-председател господин Бойко Борисов ситуацията беше променена и авиоотрядът мина към негово директно подчинение, за да може той да го ползва като бащиния, да може сам да разпорежда полетите и да нарежда кога въздушното такси да лети до Евксиноград, Паламара, Воден, Шабла. Затова стана прехвърлянето в Министерския съвет.
В същото време прякото подчинение на авиоотряда на министър-председателя, който се явява негов принципал, и превръщането му в първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, позволи безконтролно харчене на държавната пара за лични нужди, за прищевки и за авиотаксита. Това е истината, която трябва да си признаем, това е изводът на комисията, която ръководех, и в доклада, който приехме тук, в Народното събрание. Това са изводите, които излизат.
По-важният въпрос е да се установи контрол върху дейността на авиоотряда и харченето на бюджетните средства. В този смисъл нашата комисия установи, че армията не може да осигури достатъчен контрол. Стана ясно от изслушванията и на командващия Военновъздушните сили, и на командира на Авиобазата в Безмер, че военните нямат никакви права да контролират дейността на полетите по отношение на военните самолети. Те изпълняват натоварването на борда на цивилни лица, за които така и не можахме да установим кои са. Така че по-ясният контрол от страна на Министерството на отбраната не би могъл да бъде осъществен. Това е затворена структура, която знаете, че има свои ограничения по Закона за отбраната и въоръжените сили.
По-истински, по-силен граждански контрол, според мен, би могъл да се осъществи, ако авиоотрядът е в Министерството на транспорта. Затова позицията на Партия „Атака” и моето лично становище е, че авиоотрядът трябва да се върне там, където е бил – в Министерството на транспорта, но това е съпътствано с други, доста по-важни неща, които трябва да се регламентират в подзаконови нормативни актове.
Ако прочетете Устройствения правилник на Авиоотряд 28 в момента, ще установите, че министър-председателят определя месечното възнаграждение на директора на авиоотряда. Това е така, защото в процеса на работа на нашата комисия стана ясно, че Бойко Борисов и господин Пенчо Пенчев, който оглавяваше авиоотряда, са съседи по вили в Бояна и по съседски министър-председателят му е определил едно достойно възнаграждение. На това трябва да се сложи край. По-важното е да се сложи край на другото – на безконтролното използване на машините, защото, отново казвам, за трите години и половина, които проверявахме, авиоотрядът е извършил 443 полета на обща стойност 3 млн. 141 хил. 980 лв. извън бюджетната издръжка. За тези пари ме боли. Мисля, че Министерството на транспорта ще упражни по-добрия контрол, така че да не се случват подобни преразходи, подобно разхищение.
Най-важното според мен обаче е, че трябва да се спре възможността да се извършват така наречените търговски полети. Търговските полети в случая в проверявания от нашата комисия период са 69 и те са извършвани за адвокатски дружества, за различни фирми, за богати бизнесмени, за снимане на филми.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, в процеса на работа, но не в мандата на комисията стана ясно, че Министерството на отбраната дава под наем войници за участие във филми и цената на един войник на снимачен ден е 67 лв. Един танк Т-72 струва около 300 лв. на ден, за да бъде заснет във филм. Това не е работата на Министерството на отбраната. Не е работа на Министерство на отбраната да вози първите държавни мъже, защото в случая става дума за рутинни полети, а не за бойни полети. Работата на Министерството на отбраната е да си тренира бойната подготовка, да си развива пилотите и те да са качествени и да имат необходимия нальот.
Стигаме до тази хубава българска дума „нальот” и това е другият аргумент срещу преминаването на авиоотряда към Министерството на отбраната.
Уважаеми колеги, големият самолет „Еърбъс А319” не лети всеки ден. Нямаме правителствена делегация, която да може да го запълни и да се осигури ежедневното му летене. В същото време пилотите, които го обслужват, екипажите на този самолет трябва да поддържат своята летателна годност. Това на практика в момента става, като те летят за чужди авиокомпании срещу заплащане и постигат необходимия брой часове, за да може да се гарантира сигурността на возените от Авиоотряд 28 ВИП-лица. Ако се военизира структурата излиза, че командирът на самолета, щурманът и другите от екипажа трябва да станат военни. Е, как един, примерно полковник ще работи под наем за чужда фирма и ще лети за „България еър”? Това е нонсенс. Това е забранено и в сега съществуващия Закон за отбраната и въоръжените сили. Докато, ако е гражданско лице, не е никакъв проблем по допълнителен договор да прави своя нальот и да повишава майсторството. В Българската армия тези възможности са сведени до минимум. Трябва пак да се променя законът и това няма да доведе до нищо добро.
В заключение, ние сме изцяло за преминаването на Авиоотряд 28 към Министерство на транспорта, като предлагаме веднага след приемането на този закон Министерството на транспорта да се ангажира със спешни промени в Устройствения правилник на Авиоотряд 28, така че да се изчистят констатираните нередности, да се избегне възможността за търговски полети и да се избегне възможността за безогледното му ползване за щяло и нещяло, и да се въведе наистина строг контрол по отношение на заплащането и отчитането на полетите, а също и на лицата, които са били и се превозват от Авиоотряд 28. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Лаков.
Заявка за реплика даде господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Лаков и уважаеми колеги всъщност, виждате ли когато се каза, че няма смисъл да се гледат двата законопроекта заедно, в своето изложение господин Лаков в по-голямата си част обясняваше какви са предимствата. В момента водим дебат къде да бъде – дали в Министерство на отбраната или в Министерство на транспорта. Никой не коментира промяната на закона, която е в т. 10 за гражданското въздухоплаване.
Господин Лаков, тъй като Вие говорихте за това, моята реплика е също върху тази основа. Когато в самото начало казахте, че военните не можели да осъществяват контрол върху авиоотряда, няма начин, той не им е подчинена структура, за да осъществяват контрол те. Ако той мине под шапката на военните с принципал Военното министерство, нещата ще се променят. Тогава ще може да се упражнява този контрол. А това да казвате, че в Министерство на транспорта ще има по-добър контрол и Вашата комисия е била преценила, ако излезете и ми дадете един аргумент за това, че Транспортното министерство ще бъде по-добър стопанин на авиоотряда, бих Ви подкрепил. Но няма такъв.
Аз казвам, че двата единствени аргумента бяха за парите – че нямало да има пари, без да се казва, че авиоотрядът си има в момента отделен бюджет и той ще си дойде с него, и парите за заплати на военните пилоти и разликата със заплатите на пилотите, които получават в Авиоотряд 28. Но и това да оставим.
Понеже започнахте с това колко ще бъде добре в Министерство на транспорта, може би пропускате това, че наскоро Прокуратурата беше сезирана за едно много голямо нарушение с Авиоотряд 28 точно по времето, когато то е било в Министерство на транспорта. Говоря за закупуването на еърбъса. Защо го пропускаме непрекъснато този факт, а говорим за някакви абстракции, че това според работата на комисията, където всички сте много големи експерти, щял да бъде по-добър контролът? Не, просто така са Ви казали Вашите партньори от БСП и ДПС – така да гласувате. И това правите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Иванов.
Втора реплика – госпожа Спасова.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин Лаков! Моята реплика към Вас е, ще изчета: Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Великобритания, Ирландия, Белгия, Дания, Швеция, Чешката република, САЩ, Канада, Бразилия, Япония и много други са решили, че държавните мъже ще се возят със звеното за правителствени полети и ще е част от въоръжените сили.
Относно нальота, който Вие споменахте, искам да Ви кажа, може би не сте навлезли съвсем в материята на въздухоплаването, нищо, че оглавявахте комисия, която разследва авиоотряда, в момента страните – членки на Европейския съюз, процедурите във връзка с екипажите на въздухоплавателните средства се определят от Регламент № 1178 от 2011 г. И според този регламент квалификацията на пилотите се поддържа, като в последните 90 дни пилотът има три излитания, три захода и три кацания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря на госпожа Спасова.
Трета реплика – господин Рашидов.
Вежди Рашидов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! От дълго време чувам тук да се казва, че Министерството на културата снимало филм. Ами какво да прави Министерството на културата? Един министър на културата, който не обслужи, не помогне на гилдията си, няма смисъл да бъде министър на културата! Какъв Ви е проблемът?
На всичкото отгоре сега ще искам да Ви помогна да се спасите от това нещо – дайте авиоотряда на Министерството на културата, тъкмо ще бъде под прикритие. (Оживление, ръкопляскания от КБ и ГЕРБ.)
По-добре филми, които хората обичат и гледат, отколкото Вас, които не Ви обичат. Какъв е проблемът да се помогне, за да се направи филм? Какъв Ви е проблемът? Че аз за какво съм министър, като няма да помогна на гилдията си? Какво искате Вие? Държавата да не помага на отделните институции?! Това ли е зорът?
На всичкото отгоре са си платили. Не знам дали имат право да плащат, но една държава може и безплатно да даде, достатъчно е да се прави култура и творчество. Много по-важно е от това, което днес Вие правите. Мерси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря на господин Рашидов.
Господин Лаков – за дуплика.
Венцислав Лаков (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Рашидов, много добро предложение, с пълно основание – стана ясно, че авиоотрядът е превозвал фолкпевици, обърнете внимание. (Ръкопляскания от КБ.) Няма лошо, ако наистина това е основната му дейност, той да бъде към Министерството на културата, доколкото фолкизкуството също е част от българската култура. Можем да помислим по този въпрос.
На следващата реплика. Аз не бих се качил на въздухоплавателно средство, чийто командир и екипаж е направил три излитания и три кацания в последните 90 дни. Това мисля, че е достатъчно.
В момента, в който Българските военновъздушни сили имат летящи въздухоплавателни средства, които се броят на пръстите на едната ръка, ясно е, че при това орязване на бюджетите трудно ще се намерят средства и за авиоотряда, въпреки че той отива със собствения си бюджет, както се предвижда. Това че много от авиоотрядите са към Военновъздушните сили в държавите от света се обяснява с факта, че съответните държави имат Военновъздушни сили. Това е тъжната истина. На практика ние имаме символични Военновъздушни сили. И сега да ги натоварваме с несвойствена задача – малкото останали от Българските ВВС да возят първите мъже на държавата, според мен е нередно и нелогично. Ще излезе, че основната дейност на Българските военновъздушни сили ще стане превозването на президент, премиер.
Колкото до господин Иванов, не искам да влизам в тона му. Мога да Ви кажа, че авиоотрядът премина на директно подчинение на министър-председателя, за да може той сам да си нарежда и сам да изпълни полет до Луната и обратно – толкова са навъртените километри по времето, когато Бойко Борисов беше принципал на авиоотряда.
За важния въпрос за прокуратурата – да, нашият доклад също отиде в прокуратурата. Освен това, има две досъдебни производства по линия на използването на военни въздухоплавателни средства и по линия на използването на Авиоотряд 28, които още текат, тоест прокуратурата ще се произнесе.
Искам да Ви припомня, че Сметната палата също прави одит на Авиоотряд 28 – откри допуснати големи нарушения, докато той е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Да Ви припомня и че директно с личната заповед, с парафа на бившия министър-председател са били извършвани търговски полети, което е в пълно нарушение на чл. 3 от Устройствения правилник на Авиоотряд 28. Това също дава основание да се смята, че в случая е извършено престъпление.
За да не се случват тези неща по-нататък, е добре авиоотрядът да се върне към предишното управление, предишното ръководство и да има строг контрол. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, господин Лаков.
Заявка за изказване има господин Янко Янков.
Заповядайте, господин Янков.
Янко Янков (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За голямо съжаление, много често от тази трибуна в дебатите по важни, сериозни въпроси преобладават емоциите, което не ни прави добра услуга. Затова ще се постарая, уважаеми народни представители, с някои аргументи да Ви дам възможност, когато вземате решение как да гласувате, да го направите информирано на база на онова, което съществува като обективни дадености в момента.
Авиоотряд 28, уважаеми колеги, е транспортна структура – структура, която извършва транспортна дейност с въздухоплавателни средства. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) По-особеният й статут се придава от факта, че изпълнява полети със специално предназначение, но това не е достатъчен аргумент той да бъде в системата на Министерството на отбраната.
Не е вярно, уважаеми колеги, че единствено и само въпросът за парите е аргументът, който дава основание този отряд да не отиде на подчинение на Министерството на отбраната. Нашата Комисия по отбрана изключително отговорно разгледа законопроекта.
Уважаеми господин председател, с риск да бъда обвинен, че говоря по друг законопроект – говоря за същия, понеже става дума за това с различна правна техника да се реши един и същи въпрос.
Уважаеми колеги, философията и на двата законопроекта е една и съща. Законопроектът на колегите от ГЕРБ е добър. Внесен е, за да се реши важният въпрос – ясната отговорност по управлението и използването на Авиоотряд 28. „Към Министерския съвет” означава, че няма отговорност.
Всъщност основният въпрос е: кой да носи персоналната отговорност – дали министърът на отбраната, или министърът на транспорта?
На заседанието на нашата комисия, уважаеми колеги, беше министърът на отбраната – затова не е правилно да се казва, че министрите не са взели отношение. Господин Ангел Найденов беше и внесе подробно становище, което е на разположение. Това подробно становище, уважаеми колеги, е било разгледано и прието от Министерския съвет.
Беше и заместник-министърът на транспорта, който също представи становище на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Господин Ангел Найденов в качеството си на министър на отбраната каза, че прехвърлянето на Авиоотряд 28 към Министерството на отбраната ще донесе повече проблеми, отколкото ползи. Аз проведох разговор в качеството си на председател на Комисията по отбрана и с командващия Военновъздушните сили генерал Попов. Той потвърди този факт.
Ще Ви запозная съвсем накратко, за 30 секунди може би, само с проблемите, които възникват в Министерството на отбраната, написани в становището на министъра на отбраната, приети и от Министерския съвет, уважаеми колеги.
„Със заповед на министъра на отбраната от 28 август 2013 г. е назначена работна група, която в докладна записка, съответно от 22 октомври 2013 г., предлага да се допълни Законът за гражданското въздухоплаване, като се създаде нов чл. 64в.
С предложението се цели създаване на кореспондираща законова регламентация относно възможностите освен авиоотрядът и Въоръжените сили да изпълняват полети със специално предназначение, при заявена обективна невъзможност това да се извърши от Авиоотряд 28.
Настоящото предложение на група народни представители от 1 ноември тази година, с което се предвижда Авиоотряд 28 да стане юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната, част от Въоръжените сили, което налага: въздухоплавателните средства на авиоотряда да се пререгистрират като военни въздухоплавателни средства, необходимост от извършване на оценка на летателната, военномедицинската годност на летателния състав, което за структури от Въоръжените сили се извършва от Военномедицинска академия по реда и условията на Наредбата за въздухо-медицинската експертиза”.
Това може да се окаже препятствие, уважаеми колеги, относно използването на част от личния състав на авиоотряда.
„Затруднения могат да възникнат и при осъществяване на контрол на летателната подготовка на авиоотряда, тъй като това следва да се извършва от отделна структура на Министерството на отбраната със съответните пълномощия.
Ще възникнат затруднения при организирането и осъществяването на съвместни полети със специално предназначение за нуждите на други министерства и ведомства и за нуждите на Въоръжените сили между авиоотряда и Военновъздушните сили. Наложително е уточняване на текстовете в законопроекта относно статута на Авиоотряд 28 с оглед всички произтичащи от това последици”.
Оказва се, уважаеми колеги, по мнение на Министерството на отбраната, че само с този законопроект, ако бъде приет, за промяна в Закона за отбраната и Въоръжените сили, няма да бъде достатъчно регламентирането на функциите на Министерството на отбраната по приемането на авиоотряда. Ще трябва да бъдат направени доста промени в нормативната база след това.
Ще трябва да бъдат наложени организационни промени в Министерството на отбраната, във Военновъздушните сили. Именно от тази гледна точка, аз пак казвам, като философия законопроектът е добър и аз не виждам защо, примерно Министерството на транспорта, което също при определени условия може да изпълнява специални функции, да не се справи с тази задача.
Уважаеми колеги, дали един министър ще извърши нарушение, примерно – на транспорта, или на отбраната, е едно и също. На практика никой не е застрахован от извършването на нарушение, така че нашата парламентарна група ще подкрепи този законопроект с убеждението, че това е по-доброто решение и ще даде по-добра възможност за ефективното, качественото, отговорното използване на Авиоотряд 28. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Янков.
Господин Иванов – за първа реплика.
Господин Горанов – за втора реплика.
Трета реплика – има ли? Няма.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Янков, точно така – авиоотрядът изпълнява полети със специално предназначение. Точно това беше един от нашите аргументи – да може да се возят военните контингенти, да бъдат премествани и прелокирани, е по-хубаво да бъде там, именно поради и тази причина, като основание, когато ние дебатирахме, беше изтъкната от нас.
Извинявайте, господин Янков, казвате, че авиоотрядът не трябва да бъде в Министерството на отбраната без нито един аргумент. Вие мислите така.
Господин Лаков също каза, че според него и според неговата комисия това трябвало да бъде така, но няма аргументи. Няма и да има аргументи.
Когато Вие четохте преди малко част от становището, аз ще прочета края на становището, понеже го имаме и ние, в което пише – подписал се е господин Найденов, министър на отбраната в момента: „В заключение искам да отбележа, че през 70-те години функциите на авиоотряда са се осъществявали от самостоятелно звено в Транспортни войски, впоследствие – до създаването му като структура на пряко подчинение на Министерския съвет, авиоотрядът е бил военно поделение, подчинено на министъра на транспорта, а от 2001 г. – юридическо лице по чл. 60”, и така нататък – „по Закона за администрацията – към Министерството на транспорта и съобщенията.
Предвид изложеното, каквото и решение да бъде взето за мястото и функциите на Авиоотряд 28, същото ще бъде изпълнено от страна на Министерството на отбраната.”
Така ли е? Така е!
Вчера главният директор на ГВА („Гражданска въздухоплавателна администрация”) каза, че няма да има никакъв проблем да бъде в Министерството на отбраната. Доколкото зная е потвърдено и от висш ръководител във Военновъздушните сили. Той също е казал, че могат да се справят и няма никакъв проблем да бъде там.
И питам: след като Министерството на транспорта има положително становище за това авиоотрядът да бъде преместен в Министерството на отбраната, защо Вие го слагате в Министерството на транспорта, след като Министерството на транспорта считат, че според тях, подписано е от министър Папазов, е по-добре да бъде в отбраната? Какво правите, колеги? Месите се в работата на изпълнителната власт много брутално. Оставете експертите да разбират и да си свършат работата, като намерят точното място на авиоотряда, което е отбраната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Иванов.
Господин Горанов – за втора реплика.
Владислав Горанов (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ!
Господин Янков, очевидно е, че позиционирането на правителствения авиоотряд е въпрос на законодателна целесъобразност. Има аргументи да бъде и самостоятелно звено, тъй като то ще бъде винаги самостоятелно звено като юридическо лице, и да бъде прикрепено към някакъв държавен орган – министър или премиер.
След малко ще чуете от мои колеги аргументи, обратни на аргументите на Министерството на отбраната, поради които то не може и не иска да приеме в патримониума си дейността на правителствения авиоотряд, но аз искам да Ви кажа, че финансирането не е проблем, както и да ситуирате, където и да поставите това звено. И то не може да бъде аргумент за едно или друго решение, тъй като механизмът и моделът на финансиране на правителствения авиоотряд ще бъде еднакъв – бил той към Министерството на транспорта, бил към Министерството на отбраната или стоейки си като самостоятелен първостепенен разпоредител, както е понастоящем.
Когато вземате решение, водете се от аргументи къде организационно и функционално най-добре би стоял или стояла тази дейност и най вече без излишен драматизъм. Трябва да осъзнаем, че ние не вливаме функция в някаква смесица от други функции на държавни органи. Ние имаме обособено звено с ясна субординация, с ясна организация, може би с някои вътрешни организационни проблеми, които Министерският съвет, така или иначе, като колективен орган с правилник трябва да реши, но ако основната тема е кой ще разпорежда кога един самолет литва или не – това дали ще е министърът на транспорта или министърът на отбраната, не е дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Горанов.
Господин Янков – за дуплика, не виждам трета реплика.
Заповядайте за дуплика.
Янко Янков (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, ако аз с личното си мнение можех сам да вземам решения, това би било нещо изключително специално. Решенията ги взе-ма-ме всички!
Имам една такава молба към Вас специално – елате в Комисията по отбрана и ще Ви запозная със стенограмата от заседанието. Ще видите ясната позиция на министъра на отбраната, която беше заявена там.
Повярвайте, това решение беше взето наистина след внимателна преценка. Нашата комисия така работи! Не се политизират дебатите. Беше наистина преценено, че по-добрият вариант, с по-малко проблеми е, ако този авиоотряд отиде в Министерството на транспорта.
Пак казвам: философията и на двата законопроекта е една и съща – ясна отговорност за управлението, конкретен принципал. Възможности – да, той изпълнява полети със специално предназначение.
Уважаеми колега, но не само такива полети! Това е важно да се знае, което не е характерно за Министерството на отбраната. Авиоотрядът може да изпълнява и други полети от гледна точка на икономически интерес. Може и това също трябва да се има предвид.
Пак Ви казвам – дебатът беше много сериозен. Заместник министърът на транспорта там ясно каза, че доброто място на авиоотряда е при тях – в Министерството на транспорта. Положително становище. Министърът на отбраната ясно каза… Елате да прочетете стенограмата.
Уважаеми колеги, аз заявих становището на нашата парламентарна група и смятаме, че на този етап това е правилното решение, ще го подкрепим и сме убедени, че това ще донесе добро и за хората, работещи в авиоотряда, за него като структура и за страната ни като цяло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Янков.
За изказване има думата господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз считах, че с дебатите по този въпрос ще постигнем единно решение, което ще бъде в полза на българската държава. За съжаление, отново започваме да политиканстваме, а не да правим политика. Да, за съжаление е така, защото от тази трибуна се чуха много излишни неща, които, честно казано, не допринасят към добрия тон на дебата.
Какво обсъждаме в момента? Предложение на българското правителство, на изпълнителната власт, как вижда бъдещото развитие на Авиоотряд 28, и след това подкрепено, защото в последствие от решението, което взе Българският парламент по отношение доклада на Временната комисия за Авиоотряд 28, той също предложи този отряд да бъде към Министерството на транспорта. Това е и предложението на българското правителство.
Още нещо, има един друг закон, не знам защо предложен като Закон за отбраната – честно казано, учудвам се, където се предлага принципал на Авиоотряд 28 да бъде Министерството на отбраната. И двата варианта са възможни. Практиката в европейските страни показва, че това е възможно.
Но искам да Ви кажа, че има един невъзможен акт по отношение на закона, предложен от колегите от ГЕРБ. Това е Авиоотряд 28 да бъде част от Военновъздушните сили – нещо, което е предложено в текста. Това е абсурдно и ще Ви кажа защо. Защото функциите на Авиоотряд 28 са по Анекс 2. Много правилно господин Янков каза, че ако допуснем това, ще направим пълна неразбория и във Военновъздушните сили, и в Авиоотряд 28.
Когато споделихте с мен Вашето намерение, преди да внесете закона, аз мислех, че ще промените Закона за гражданското въздухоплаване, и сега нямаше да спорим, включително по процедурите. Трябваше да разглеждаме двата закона, или не и така нататък. Защо? Защото по Анекс 2 това са специални полети, които не се извършват за търговска дейност, но обслужват съответните държави. Те нямат нищо общо с военни коридори и така нататък. Ще Ви моля – нека да не намесваме съответно тази материя.
Какъв е плюсът, ако бъде към Министерството на отбраната? Смея да твърдя, защото такова предложение аз също бях направил, преди да се закупят самолетите – спекулацията, която отново господин Иванов се опита да вкара, че там има нещо съвсем различно и тук Авиоотряд 28 не е купувал самолети, това е по поръка на правителството. (Реплика от народния представител Светослав Иванов.) Да продължим по темата.
Плюсът е един – че тези самолети ще могат да бъдат допълнително натоварвани, тоест ще могат да бъдат използвани – ще го кажа простичко, да ме разберат всички, за тилова дейност на Министерството на отбраната. Много по-лесно те ще могат да превозват нашите контингенти единствено като транспорт, обаче не като дейност на Военновъздушните сили. Това искам много добре да се разбере, защото виждам, че се объркват тук, от трибуната включително. От друга страна, с разрешение на един министър ще могат да се ползват и определено средства от Военновъздушните сили, когато се налага, за някои спешни неща, свързани с дейността на Авиоотряд 28. Това е единственият голям плюс, който мисля, че е достатъчен за мотив да се обсъжда едно такова предложение.
Кой е плюсът обаче да бъде към Министерството на транспорта? Практиката в България, дори когато е бил военизирано звено преди 1989 г., Транспортни войски бяха към Министерството на транспорта. В повечето случаи той е бил в Министерството на транспорта и там има практика, включително в администрацията по подпомагане управлението на Авиоотряд 28. Това е дебатът, който трябва да водим.
В каква ситуация сме в момента? Правителството казва: предлагаме Ви да бъде към Министерството на транспорта, има някакво колебание сред министрите, но това беше отречено снощи след разговорите, които са водени с тях, че те настояват да си остане към транспорта. Има решение на Българския парламент и аз Ви предлагам следното: дайте да подкрепим искането на българското правителство и да си препотвърдим решението, което сме взели.
Може би този дебат няма да спре с днешното решение, той ще продължи и за в бъдеще, но според мен в момента имаме предложено решение, воля на изпълнителната власт, нека да подкрепим тази воля. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Мутафчиев.
Реплики към изказването?
Заповядайте, госпожо Спасова.
Емануела Спасова (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Мутафчиев! Това, което сме предложили в § 2, е в чл. 50, ал. 1 да се създаде т. 12, в която пише „Авиоотряд 28”, тоест Авиоотряд 28 да е част от Въоръжените сили, както е Военномедицинска академия, както са военните училища, както са гвардейците. Това е предложението – нека бъдем коректни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Други реплики?
Заповядайте.
Минчо Минчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера имаше заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и този въпрос беше много обстойно разискван. Ситуацията, да я припомним, е следната – ГЕРБ раздават картите с този закон, министър председателят не иска Черния Петър, назован Авиоотряд 28. Има двама министри, които изявяват желание в техните ведомства да бъде поставен този авиоотряд.
Моето мнение е, че той трябва да бъде в Министерството на транспорта, тъй като ако бъде в Министерството на отбраната, ще се създадат социални напрежения. Персоналът, който обслужва Авиоотряд 28, получава значително по-големи възнаграждения, отколкото са тези на военните летци. Това ще създаде колизия, ще създаде социални търкания. Макар в казармата да е прието, че не се гледа в канчето на по-старшия, това нещо непременно ще стане. Заради това поддържам предложението на министър-председателя Авиоотряд 28 да бъде към Министерството на транспорта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Минчев.
Трета реплика? Няма.
За дуплика – господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Съгласен съм с господин Минчев, няма да правя дуплика.
Госпожо Спасова, точно това е проблемът, и това се опитах да Ви обясня – че ако принципал бъде министърът на отбраната, той не трябва да бъде принципал на звено, което е част от Военновъздушните сили, тоест това звено не трябва да бъде военизирано, защото статутът му става различен. Вие точно това казвате: ние предлагаме да бъде поделение. Не може да бъде поделение и това е проблемът. Разберете го! Това ще обърка цялостната организация.
Ако се мести единствено механически, за да бъде, пак казвам, Министерството на отбраната принципал, трябва да се запази – да не допусна грешка по военната терминология – волнонаемно, тоест да не бъде от хора, които са част от Военновъздушните сили, както са другите предприятия, където нямат звание. Това е проблемът и Ви моля да го разберете!
Нека да подкрепим на първо четене закона и да вървим напред. Загубихме наистина много време за спор, по който, мисля, че няма големи различия, но в края на краищата трябва да вземем решение, за да може да се управлява по-добре.
Що се отнася до факта правилно ли беше решението, което Вие взехте преди време, категорично мога да кажа, че това беше най-лошото решение, което можеше да се вземе – да се прехвърли към Министерския съвет, защото на министър-председателя най-малко функциите му са да бъде принципал на едно звено и да дава разрешение кой да пътува, как да пътува и така нататък. Мисля, че това не е във функциите на министър-председателя. Затова моля да не се спекулира, че Орешарски искал да се отърве от този отряд. Напротив, търси се вариантът за по-доброто управление на Отряд 28. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, господин Мутафчиев.
Господин Иванов, какво желаете?
Моля Ви, да не злоупотребявате с тази процедура. Господин Мутафчиев Ви обвини, че спекулирате във връзка със закупуването на самолетите. Не се отклонявайте от темата, която Ви засяга.
Заповядайте.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин Мутафчиев ме обвини, цитирайки моя реплика, с която се обърнах към преждеговоривш от тази трибуна. Репликата касаеше закупуването и нарушенията на процедурата при закупуването на самолетите за Авиоотряд 28. Не зная защо това, което казах, беше използвано от господин Мутафчиев. Защо той се намеси в спора между мен и преждеговорившия? Може би се е почувствал засегнат по някакъв начин – мога само да предполагам, не зная дали е така. Просто казах, че процедурата е в прокуратурата и прокуратурата трябва да се произнесе. Нещо да съм нарушил дотук процедурата за лично обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Продължавайте, господин Иванов. (Народният представител Станислав Иванов използва картата на свой колега. Реплики и възгласи от КБ.)
Станислав Иванов: Добре, извинявайте. (Смях, възгласи и реплики в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: На моя екран се измерва времето, няма проблем.
Станислав Иванов: Обяснете го на колегите, защото явно не са запознати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Това е проблем, но не за мен.
Станислав Иванов: Използвайки тази процедура, искам да попитам какво толкова Ви притеснява? От преждеговорившия разбрахме, че двама министри искали да имат самолетите. Ами, след като министър-председателят не ги иска, а двама министри ги искат, и без това бяхте тръгнали да купувате два, купете още един, купете на всяко министерство по още един и тогава нещата ще се оправят, след като нямате други доводи. Доводът е, че двамата министри искали – в комисията се събрахме и решихме. Вчера нямаше никакво становище на комисията и трябваше двамата министри – на отбраната и транспорта, да бъдат тук. Днес няма никой, след като вечерта най-вероятно е имало звънене по телефоните и да не използвам израза какво е станало. Това ли са Ви аргументите, колеги? Нямате един аргумент защо да бъде в транспорта, но понеже така е решено, така трябва да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Сега вече се отклонявате от Вашата процедура, господин Иванов.
Станислав Иванов: Да, господин председател, изтече ми времето. Мисля, че спазих процедурата много точно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Заявка за изказване – господин Радев.
Валентин Радев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Изказвам се само защото няма да имам друга възможност – разбрах, че ще бъде внесен само този законопроект, не нашият. Изказах се и в Комисията по отбрана по този въпрос. Честно казано не чух нито един аргумент защо трябва да бъде в Министерството на транспорта. Говоря сериозно и чуйте моите аргументи.
Разбрах едно – депутатите искат авиоотрядът да бъде в Министерството на транспорта, изпълнителната власт не иска, нищо че го внася министър-председателят.
Има две становища на министъра на отбраната, току-що моите колеги Ви прочетоха заключението. Те казват: „Да, има проблеми. Те са решими. Казвате и го приемаме.“ Второто становище е на министъра на транспорта, който също е съгласен.
Когато има такъв проблем, какво се прави? Науката прави две прости неща. Първо, не измисля колелото, а проверява какво прави светът. Тук бяха казани някои аргументи в тази посока. Да не говорим за света, за Европа да говорим.
В Европа всичките авиоотряди са в Министерството на отбраната. Изключение са три държави – съседна Гърция, Румъния, Холандия, Словакия прие модела на Чехия и, разбира се, те останаха във Военновъздушните сили. Във всички други 11 държави, да не ги изброявам, мисля, че някой ги чете преди мен, авиоотрядът е в Министерството на отбраната – част от въоръжените им сили.
На второ място. Хубаво, така прави светът, ние пък сме специална държава и имаме нещо специално – имаме национална традиция. И това не е вярно – нямаме такава национална традиция. Точно обратното, нашата национална традиция е, че авиоотрядът винаги е бил или поне две-трети от времето е бил във Въоръжените сили. Тук колежката Ви каза – от 1946 г. насам. През 2001 г. минава към транспорта, преди това е бил в Транспортни войски – отново във войската. Има един малък период – да не го оценяваме добър или лош е бил – в последните две години след 2011 г. Тоест и националната ни традиция е такава – вторият аргумент. Не може да избягаме от тези факти. Това е направено.
Ние Ви предлагаме нещо просто – да се съобразим с това, което правят другите, без да дебатираме. Има желание от двама министри. Светът прави това, което прави военният министър – приема го като част от Въоръжените сили, искам да подчертая, не на Военновъздушните сили – ще бъде част от Въоръжените сили, по чл. 50, както стана дума в нашето предложение. Разбира се, ще има оперативно командване или оперативни задачи, които ще бъдат поставени от Министерството на транспорта и, разбира се, ще получава и задачи от Националната служба за охрана. Така е било и така е по света.
Стана дума за парите. Благодаря на колегата Горанов, той го спомена. Десет милиона с всичките неща, които добавяме към тези шест и нещо. Това не са пари, които могат да притеснят Министерството на отбраната. Става въпрос за 82-ма, да ги кажем 100 човека – също не е проблем. В Бялата книга за отбраната ние сме казали не по-малко от 37 хил. души в 2014 г. Така че и това не е проблем – тези хора.
Всички останали проблеми, за които стана дума и колегите говориха, са решими. Те са казани в доклада на министъра на отбраната, който аз добре слушах. Съжалявам, че го няма господин председателят на Комисията по отбрана Янко Янков. Той каза: „Да, ние там вземаме такива решения. Ние сме казали „да“.”
Тази комисия, съжалявам, аз съм член на нея, си сменя през едно заседание мнението. И аз Ви дадох пример с бюджета миналия път. Едно приказваха на комисията, когато генералите бяха там, съвсем друго говориха и гласуваха на следващото заседание.
Същото е и тук. Дойде заместник-министърът на транспорта и каза нещо, за което имаме писмено становище на неговия началник – министъра, че той е съгласен. Той идва и с треперещ глас обяснява: „Да, ама ние не сме съгласни”. Какво е това?
Затова започнах с този факт. Депутатите казват „не“, Вие сигурно ще го гласувате, и полека-лека изпълнителната власт започва да се накланя и отива в тази посока. Това не е правилното решение. Правилното решение е авиоотрядът да отиде в Министерството на отбраната.
Има няколко аргумента. Ние сме военизирана структура. Да сте чували за анкетна комисия, която да разглежда нещо в Министерството на отбраната? Ние сме институцията с най-висок рейтинг, може би се мерим Църквата и Президентството. Там всякакви лоши практики, да не говоря за корупция, са сведени до минимум. Има организация, има ред. И нещо много важно – няколко пъти го казвам в тази зала – работим по правилата и стандартите на НАТО. Само това да чуете е достатъчно, за да работи отрядът там, за да няма друга анкетна комисия. Така че, призовавам Ви, съгласете се с нашето предложение и гласувайте авиоотрядът да отиде в Министерството на отбраната, тоест да не приемаме днешния законопроект. Защо след предсрочните избори да правим нова анкетна комисия? Това ли искате? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Радев.
Заявка за реплика – господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Тъй като доста напредна времето, господин председател, няма да се изказвам, а ще направя реплика на господин Радев.
Господин Радев, прав сте, в повечето държави този тип отряди са към отбраната. Според мен в България наистина по-доброто би било да бъдат към Министерството на транспорта, защото считам, че създаването на нов военизиран отряд, сблъскването на цивилна служба с военни пилоти, търканията по заплати и така нататък, изискванията към полетите и разрешенията, мисля, че ще усложняват работата.
В края на краищата каквото реши Парламентът, ще бъде изпълнено от изпълнителната власт. Според мен и наистина Ви приканвам да приключим вече дебата, доброто място и съм убеден, че колегите от Коалиция за България ще гласуват така, Авиоотряд 28 да отиде в Транспортното министерство и да работи като структура, която има достатъчно опит и възможности да развива дейността, още повече че тя няма да изпълнява чисто военни задачи, а може да изпълнява всичко, свързано с необходимостта от такава служба в цивилния живот на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Панчев.
Втора реплика – господин Таско Ерменков.
Таско Ерменков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да кажа само две неща.
Първо, нека да не забравяме, че наистина Авиоотряд 28 беше към Транспортни войски, но те бяха към Министерството на транспорта. Така че в това отношение няма никакво нарушение. Авиоотрядът беше изваден от Министерството на транспорта, за да може да обслужва, знаем кого. Няма да го повтаряме тук, както се казва, да не споменаваме името му всуе.
Второто нещо, което искам да Ви кажа. Когато авиоотрядът лети, той ще се подчинява на правилата на Гражданското въздухоплаване. Ако ние го вкараме като част от Въоръжените сили, много интересно ми е какво ще правим, когато трябва да изпълнява международни полети, когато трябва да лети зад граница като всяка част от българските Въоръжени сили? Ще искаме разрешение от Парламента ли? Какво ще правим? Питам Ви?
Най-сериозно Ви предлагам да приемем на първо четене закона. Между първо и второ четене, ако искате, ще търсим варианти. Но Вашият закон – това, което Вие предлагате, е нефелна работа, извинявайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Ерменков.
Трета реплика – господин Камен Костадинов.
Камен Костадинов (ДПС): Уважаеми господин Радев, не можах да схвана какво лошо е депутатите да решават. Може би не сте разбрали, че от няколко месеца в България е възстановен балансът и като парламентарна република решенията по отношение на законодателството се вземат не в Министерския съвет, а в Народното събрание. Вие направихте като че ли някакъв упрек, че, видите ли, депутатите щели да решат някакъв въпрос, което е тяхна работа, да.
Бяха казани достатъчно аргументи от колегата Янко Янков, част от които бяха казани и току-що от господин Таско Ерменков.
Разбира се, може би има аргументи в подкрепа на това, което вчера дебатирахме в нашата комисия – предложението на господин Московски, госпожа Спасова и на Вашите колеги. Проблемите, които ще се създадат с преминаването на отряда към Министерството на отбраната, са повече от тези, които биха се създали в Министерството на транспорта. Аз призовавам и представителите на Министерството на транспорта – тук са заместник-министърът и главният директор на Гражданската въздухоплавателна администрация, да дадат своето становище. Бяха казани достатъчно разумни аргументи: несъответствието в заплатите – трябва да бъдат преназначавани на военни щатове, да бъдат военизирани тези пилоти, това, което каза господин Ерменков, че когато се изпълняват международни полети, ще се създават затруднения. Разбира се, двамата министри казват съвсем коректно, че ще изпълнят всяко едно решение на Народното събрание, което е нормална практика. България е парламентарна република и от известно време Министерският съвет изпълнява волята на Народното събрание. Вие може би живеете още във времето, когато министър-председателят и министрите казваха на Народното събрание какво да прави, а то като гумен печат, както често се казва, подпечатваше решението на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Дуплика – господин Радев.
Валентин Радев (ГЕРБ): Господин Панчев, казахте, че има доста проблеми, затова поддържате мнението си за прехвърлянето на авиоотряда от Министерството на отбраната в Министерството на транспорта. Аз пък не мога да разбера, по-точно Вас Ви разбирам, Вие точно не сте от БСП, но БСП нямат доверие и на най-високопоставения си партийно министър ли? (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев. Реплики и възгласи от КБ.)
Освен това считам, че той е един от най-подготвените. Това е лично мое мнение. Ако това Ви притеснява, че там няма да бъде по-добре, от тази гледна точка не Ви разбирам.
Господин Ерменков, как го правят другите държави? Как 11 държави се справят – аз Ви ги посочих, ако искате ще Ви ги прочета, като започнете от Франция, Италия, големите държави, Германия, Полша и всички други? Как те се справят? Вие казвате: „Да, България няма да може, нека да отиде в транспорта”. Не Ви разбирам!
Да, господин Костадинов, има проблеми и аз няколко пъти казах. Има ги по-точно в становището на министъра на отбраната, те са казани. Не разбирам защо тези проблеми да не бъдат решени? Самият той каза, че те са решими – и със заплатите, и с мястото, и със статута, и редица такива, но те са несъществени. Те могат да бъдат решени.
Накрая, заключението, изкушавате ме да го цитирам, няма да го чета. Той казва: „Да, каквото решите, ще го изпълним”. Аз нямам нищо против депутатите да вземат решенията. Става въпрос за нещо професионално. Професионалистите казаха едно и постепенно започнаха да си променят мнението пред моите очи. Така беше със заместник-министъра на транспорта, с министъра на транспорта, разбирам, че присъстват колеги от тях. От тях, отново казвам, сериозни аргументи в полза на това да отиде в Министерството на транспорта не чувам. Казах Ви международната практика, казах Ви националната традиция, ако искате мога да Ви изредя още аргументи, но не исках да влизам нататък – има ги всичките в становището на министъра на отбраната защо е по-добре да бъде в Министерството на отбраната, включително, ако искате и за транспорта в Афганистан, както беше или някоя друга. Ние нямаме такива самолети. Не ние, не кабинетът на Борисов купи самолети, които не могат да летят дотам. Разбира се, много хубави са „Спартаните”, но не могат да вършат тази работа, която може да свърши „Еърбъс” и така нататък, но не влизам в тази тематика. Оставих това и Ви посочих, че това го е посочила изпълнителната власт. Те казаха: по-добре е да отиде в Министерството на отбраната. След това леко започнаха, под Вашия натиск, да си променят мнението. Както решите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, господин Радев.
Изказване – господин Манушев.
Пламен Манушев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще започна малко с предисловие – това, което каза господин Лаков. Не забравяйте, уважаеми дами и господа народни представители, откъде е започнала авиацията в България. Тя е започнала от военната ни авиация и не мога да приема думи като тези, че военната ни авиация само изпълнявала заповеди. Напротив, военната ни авиация е изключително организирана структура и винаги е била водеща в нашите Въоръжени сили като организация, подготовка, изпълнение на задачите, контрол по изпълнението, безопасност и още много такива неща.
Едно от притесненията на министъра на отбраната защо да не отива авиоотрядът в Министерството на отбраната е, че има изключително високи изисквания за здравословното състояние на летците и това може да създаде проблеми на част от личния състав на авиоотряда. Не вярвам да има някой в тази зала, който е против доброто здравословно и физическо състояние на хората, които возят държавното ръководство – държавните мъже и жени на тази държава, на летателния състав. Това, което каза колежката, че Директива 1178 изисква само в последните три месеца три кацания и излитания, то пилотът си е напълно годен да лети и никой не го проверява дали е годен, или колко е летял, и дали е ходил в чужди фирми да лети, или не.
Единственият проблем, който може да бъде, и сигурно, господин Лаков, това е основният проблем – че може би ще се отрази на заплатите на служещите в авиоотряда. Повярвайте, в Министерството на отбраната има изградена система за контрол и подготовка на целия летателен състав.
Ако авиоотрядът е в състава на Министерството на отбраната, на Въоръжените сили, това не означава, че е в състава на Военновъздушните сили. Морската авиация също не е в състава на Военновъздушните сили, но има изградена система за контрол от Щаба на отбраната и от специализираните звена на Военновъздушните сили за контрол на подготовката на летците, за изпълнението на задачите и най-вече за безопасността на полетите. Това е едно от най-важните условия за Авиоотряд 28 – летците да бъдат подготвени и полетите да бъдат безопасни.
Сигурен съм, че те и сега са подготвени, но влезе ли в системата на Министерството на отбраната, така е организирана тази система, че е безкомпромисна по отношение на подготовка на летците, безкомпромисна по отношение на подготовката на безопасността на полетите и въздухоплавателните средства.
Сигурно Авиоотряд 28 ще си изпълнява задачите и ако е в Министерството на транспорта. Това е спекулация с приказката, че е бил в Транспортни войски. Транспортни войски бяха част от Въоръжените ни сили, независимо че бяха в Министерството на транспорта. Бяха там, но те бяха същата военизирана структура, както беше цялата Българска армия и отговаряха на същите закони за подготовка, пенсиониране и така нататък. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Дали Българската армия се казва народна, или не се казва народна, тя пак си е народна, защото служи на тази държава, винаги е служила на България. Не се хващайте за тази дума и недейте да злоупотребявате със службата на българските воини.
Прекарах само 40 години в армията, има хора, които са служили и по-дълго. Повярвайте, че през всичкото това време българският офицер, сержант, старшина, матрос, войник е служил на България и ще продължава да служи.
Така че мотивите на вносителите, на моите колеги, са най-вече поради тази причина. Ако Авиоотряд 28 бъде в състава на Министерството на отбраната, това ще е абсолютна гаранция за правилното му използване, за подготовката му, за безопасността на полетите. Проблемите с кацането на гражданските летища не съществуват! Военните самолети могат да кацат и не е необходимо искане на разрешение от Народното събрание самолет да излети и да отиде до Судан, Мали, до където може да стигне един български военен самолет. Те кацат на гражданските летища по същите правила, по които каца и гражданската авиация. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин Манушев.
Има ли желаещи за реплики към господин Манушев?
Заповядайте, господин Костадинов.
Камен Костадинов (ДПС): Уважаеми господин Манушев, не съм чул някой в дебата да е казал аргумент срещу Българската армия и срещу това, че в нея няма достатъчно добри гаранции за бъдещето на Авиоотряд 28. Но не приемам, че в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не могат да се дадат достатъчно гаранции за качественото съществуване на авиоотряда, затова хората, работещи в него, да бъдат на достатъчно добро физическо, професионално, психическо ниво, за да гарантират безопасността на полетите и тяхното качество.
Министерството на транспорта, макар и невоенизирана структура, поддържа достатъчно високи стандарти за професионализъм. Неговите служители не са хора втора ръка, които да не могат да гарантират достатъчно качествената работа на Авиоотряд 28. Това, че гражданската авиация не е военизирана, за разлика от Военновъздушните сили, не е причина ние да нямаме доверие, че авиоотрядът ще попадне на място, където да бъде гарантирано качеството и добре свършената работа от пилотите, от целия състав на авиоотряда.
Ние в момента не търсим аргументи да обясним защо Министерството на отбраната не е добро място. Ние казваме, че прехвърлянето от Министерския съвет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще стане с по-малко проблеми – нещо, което трябва да бъде нашата цел.
Разбира се, има и аргументи в подкрепа на Вашето твърдение и никой не ги оспорва. Но ние не чухме аргументи защо Министерството на транспорта не би било добър принципал на авиоотряда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Костадинов.
Има ли желаещи за други реплики?
Заповядайте, господин Минчев.
Минчо Минчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С риск да заприличам на господин Иванов и аз вземам няколко пъти думата за реплика.
Учудва ме упоритостта, с която колегите от ГЕРБ настояват на своето. Разбирам това времеядство – час и половина загуби Народното събрание по един закон, който трябваше да бъде решен за няколко минути. На какво се дължи това времеядство, заради какво настоявате толкова много?
Намирам обяснение, друга логика няма, че четирите години, в които беше предаден като лично превозно средство на Вашия лидер, на бившия министър-председател на България Бойко Борисов, позорът, с който се покри практиката за използването на Авиоотряд 28, е причината днес Вие да се опитате да изтъркате това създадено в обществото впечатление. С пясък да се търкате, няма как да скриете това, което сътворихте за четири години! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Предлагам да се приключат дебатите и да гласуваме, защото има да вършим много други работи, отколкото това, което можехме да свършим за 20 минути! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Минчев.
Има ли желаещи за трета реплика?
Заповядайте за дуплика, господин Манушев.
Пламен Манушев (ГЕРБ): Уважаеми господин Костадинов, няколко пъти в изказването отметнах, че авиоотрядът сигурно ще си изпълнява задълженията, ако е в Министерството на транспорта. Разликата е само в едно: че изискванията в Министерството на отбраната са по-високи, просто са по-високи. И тъй като е военна организация, и организацията, и дисциплината са по-различни. Само това са ми аргументите. Не съм казал, че няма да ги изпълняват, сигурно ще ги изпълняват и сигурно министърът на транспорта ще успее да го организира така, че да изпълняват всички задължения, да се подготвят и да се следи за здравословното състояние. Това е по Директива 11-78, такива са изискванията и по тях Министерството на транспорта ще следи за годността на пилотите – дали последните 90 дни три пъти са кацали и излитали. Това е!
Не е така във Военната авиация. Трябва да имаш часове на летене, държат на тези часове да бъдеш пилот еди какъв си клас. По-високи са и изискванията във Военно-медицинската академия, изключително жестоки са изискванията за летателния състав! Може да е проблем за някой от сегашния състав на авиоотряда, тъй като не са проверявани по тази процедура толкова надълбоко. Това ми бяха мотивите.
А на господин Минчев – защо толкова се натискаме – не, просто обсъждахме този законопроект в Комисията по отбрана, дебатът беше много сериозен. Тогава казах аргументите защо е по-добре да бъде в Министерството на отбраната и кои са плюсовете от това действие. Преодолими са всички проблеми, които са записани от министъра на отбраната и аз съм говорил с генерал Попов, лично сме приятели, той може да изпълни тази задача и ще я изпълни прекрасно, бъдете сигурни, като генерал, контролиращ дейността на авиоотряда. Така че специално не държим някакви задни мисли, както каза господин Минчев – защо ГЕРБ държи да бъде обезателно авиоотрядът.
Тъй като няма да има друг дебат, когато Народното събрание гласува на първо четене този законопроект, другият просто няма да се състои. Няма да гледаме законопроект, който да отменя този! Няма да има друг дебат. Така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Манушев.
По начина на водене кой ще вземе думата?
Заповядайте, госпожо Атанасова. (Съскане в КБ и ДПС.)
Моля за тишина! Колеги, моля за тишина в залата!
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. (Шум и реплики.)
Не знам на какво се дължи вълнението на колегите, но е ясно, че... (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Господин Иванов, и Вие ли сте част от реда в залата?! Не се обаждайте от място!
Моля, слушаме Ви.
Десислава Атанасова: Вероятно нямат никакви аргументи, а им липсва и добър речник, затова използват само такива стонове и въздишки от пленарната зала. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Моля по начина на водене, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова: Господин председател, благодаря все пак, че въведохте ред.
По начина на водене, господин председател, разбирам, че отскоро заемате това място на тази висока трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Така е.
Десислава Атанасова: Моля Ви, винаги, когато народни представители правят изказвания под формата на реплика и всъщност не репликират изказващия се преди тях колега, прекъсвайте ги. Защото колеги от Коалиция за България си позволиха да правят изказвания, които звучаха като за партийно събрание, а не по същество на разглежданата точка от дневния ред, която е съвсем различна, господин Минчев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Приемам бележката Ви, но позволете да Ви кажа, че като водещ имам известни права в това отношение да преценя дали някой се отклонява – или не, от темата. Благодаря.
Други изказвания по законопроекта? Няма.
Прекратявам дебатите.
Уважаеми дами и господа, гласуваме Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2013 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 162 народни представители: за 86, против 69, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, досега водехме дебат къде трябва да бъде Авиоотряд 28 – дали в Министерството на транспорта, или в Министерството на отбраната. Не говорехме по същество за т. 10, която е Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване.
Колеги, мисля, че дебатът не е приключил. Нито един от опониращите не можа да приведе довод, че трябва точно поради тази причина...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Мотивирайте прегласуването, господин Иванов.
Станислав Иванов: Това правя, господин председател, но вие ме прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Преди малко имаше процедура по начина на водене, а Вие в момента правите точно обратното.
Станислав Иванов: Господин председател, опитвам се да обясня, ако не ме прекъсвате, че колегите не можаха да ни убедят и в момента съм сигурен, че те не са взели аргументирано своето решение и не са могли да получат достатъчната информация, защото самите те не можаха да ни убедят.
Точно поради тази причина, господин председател, искам прегласуване, за да може колегите в тази една минута да осмислят какво правят. Ако някой от Вас беше привел един довод „против” Министерство на отбраната, разбирам. Напротив, ставаше се и се казваше, че по принцип, колеги, Вие сте прави, но така ни разпоредиха, така трябва да направим. (Шум и реплики отляво.)
Колеги, това не е експертно, не е правилно. Казвам Ви: нямате доводи, не можахте да вземете своето информирано решение. Затова може би Вие се подведохте и гласувахте по този начин. (Реплика от народния представител Кирил Добрев.)
Моля Ви, осмислете и прегласувайте – като гласувате „против”, за да може да се преразгледат от водещите комисии двата законопроекта и ако трябва – да излязат с едно решение, което да бъде подкрепено от всички, господин Добрев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Прегласуване.
Гласували 180 народни представители: за 100, против 77, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Благодаря, уважаеми колеги.
Понеже трябва да се върнем на т. 7 съгласно предварителната програма, обявявам почивка до 11,25 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание.
Според вчерашното гласуване след точка шеста – Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, бяха обсъдени и гласувани точки 9, 10 и 12 от седмичната програма, а именно Законопроект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс, Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Сега се връщаме към приетата в началото на пленарната седмица програма с точка седма, която според вчерашното гласуване е точка десета, а именно:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОКОЛО ПУБЛИЧНО ОГЛАСЕНИЯ ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР МЕЖДУ БИВШИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Бойко Борисов И БИВШИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ВАНЬО ТАНОВ, В КОЙТО СЕ СЪДЪРЖАТ ДАННИ ЗА ГРУБО СКЛОНЯВАНЕ КЪМ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ, КАКТО И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ОКОЛО СТРАННАТА СМЪРТ НА МИХАИЛ МИХОВ, ИЗВЕСТЕН КАТО „МИШО БИРАТА”.
Има думата представител на вносителите да представи Проекта за решение за създаване на Временна анкетна комисия.
Заповядайте, уважаеми господин Цонев, да представите мотивите на вносителите.
Йордан Цонев (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с мотивите на внесеното предложение.
„Управлението на ГЕРБ бе белязано със знака на перманентни скандали за неправомерен натиск от висши представители на изпълнителната власт върху специализирани органи: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Агенция „Митници” и други, за да се стигне до мащабен опит за тотално подчиняване на независимата съдебна власт на едноличната им воля. Един от най-фрапантните случаи, една от най-уродливите прояви на това е придобилият известност като казус „Мишо Бирата” публично огласен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов. Последва скандал с един друг разговор между Бойко Борисов, бившия министър на земеделието и храните Мирослав Найденов и градския прокурор на София Николай Кокинов, този път в дома на бившия премиер в Банкя, където – а не във Висшия съдебен съвет, става ясно, са се вземали решенията за кадровото израстване на магистратите. Налице е тежък престъпен рецидив на злоупотреба с власт.
„Ало, здрасти. Абе тоя Мишо Бирата ми се обади сега пак.”
...В неговата фабрика влезнали митничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там некаква акция.”
„Хайде прибирай ги оттам, нали поехме ангажимент да не...”
„Добре, обади се. Обади се, извади ги оттам и като се видиме, ще го говориме...”
„Добре. Ако трябва, обади му се ей-сега и му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм му обещал, че няма да го закачам, няма да го закачам.”
„Кажи му на министъра. Значи звънни му на министъра, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо Бирата му се обади и му го кажи.”
Това не е телефонен разговор между мафиотски босове. Нито са заповеди на мафиотски бос към неговите подчинени. Това е разговор между министър-председател на европейска България и директор на Агенция „Митници” в същата България, България на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов, който бе подчинил цялата държава на едноличната си воля. Стенограмата от разговора е „черната кутия” на управлението на ГЕРБ, където сянката на подземието тегне страшно над властта до „оцветяването” й в сиво. Абревиатурата ГЕРБ всъщност е прикритие за страстта на Бойко Борисов да играе Биг Боса на държавата, който грубо склонява ръководител на специализиран орган, призван да се бори с контрабандата и да обезпечава събирането на мита и акцизи в държавния бюджет, да прави точно обратното.
Това е своеобразна еманация на тържеството на авторитаризма над институциите на демократичната държава. Един от най-грозните примери за ерозиране на върховенството на закона, за подчиняване на правовия ред на личния интерес. Този скандал отекна и в Европа и дискредитира европейския образ на България. Бившите управляващи впрегнаха целия си властови и медиен ресурс за потулване на скандала, като замениха същинския въпрос за съдържанието на разговора с далеч не най-съществения въпрос: кой и дали законно го е записал?
Българските граждани бяха масирано сугестирани с въпроса за законосъобразността на записа, за да се прикрие откровено незаконният характер на разговора като съдържание. С подобен прийом, с услужливото съучастие на определени медии бившите управляващи подменяха същността на всички теми, свързани с порочното им управление. Поръчаната по казуса експертиза завърши със заключение, че „записът бил манипулиран...”.
Необходимо е да се установи дали „манипулиран запис” означава, че е манипулирано съдържанието му или е по-скоро технически термин, който обозначава, че по съдържание автентичен запис е бил просто презаписан? За българската общественост този въпрос е риторичен. Няма български гражданин, който да се съмнява, че разговорът е автентичен, че представя не само гласа, а и стила, характера и същността на бившия министър-председател Бойко Борисов, както категорично бе установено от повторната експертиза на френската лаборатория „Липсадон”: „Разпространеният разговор между премиера Борисов и шефа на митниците Танов по случая „Леденика” е автентичен, цялостен и съдържателен”.
И все пак това обстоятелство следва да се установи безспорно, защото този разговор е не само срам за европейска България, но това неоспоримо морално измерение има също така своето пряко неоспоримо правно измерение. Този скандал не може да остане потулен.
Четиридесет и второто Народно събрание, което заяви, че ще работи за възстановяване на демокрацията и законността, трябва да изпълни своя морален дълг като създаде Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като „Мишо Бирата”. Фактът, че носителят на този прякор почина при странни обстоятелства, не снема, а подчертава необходимостта от подобна анкетна комисия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Уважаеми колеги, откривам дискусията по проекта за решение, който беше представен от господин Йордан Цонев.
Има ли желаещи за изказване?
Колеги, има ли желаещи народни представители да се изкажат по разглеждания проект за решение за създаване на анкетна комисия? (Реплики от народния представител Вежди Рашидов.)
Господин Рашидов, желаете ли да се изкажете?
Вежди Рашидов (ГЕРБ, от място): Не желая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте, господин Жаблянов.
Вежди Рашидов (ГЕРБ, от място): Аз ще се изкажа, но ще кажа много важни неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Рашидов, ще Ви дам думата в момента, в който поискате да се изкажете от парламентарната трибуна.
Валери Жаблянов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На дневен ред е създаването на една парламентарна комисия, която има отношение към един случай, който преди години беше от особено значение за българското общество и политика. И ще кажа защо.
Днес всички сме свидетели на безкрайни протести, на студентски окупации, на недоволство от морала в българската политика. Това в момента буни българското общество – отсъствието на морал в българската политика.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Бисеров, Бисеров!
Валери Жаблянов: Това ние като народни представители би следвало да си даваме сметка, че не е започнало от вчера, че това разколебаване в българските институции, в партиите, в нас като представители на българския народ има своите дълбоки последици и корени.
Тази комисия не се създава, за да се дамгосва някой. Тя се създава, за да се види, че българските институции, които трябва да спазват законността, са били използвани за политически цели, какъвто беше случаят с прокуратурата, или са правени опити да бъдат използвани за политически цели.
Тази комисия се създава, за да се види най-напред, че министър-председателят на Република България е бил подслушван. Това аз смятам, че би следвало да вълнува и самата Политическа партия ГЕРБ – телефонът на министър-председателя е бил подслушван! И не стана ясно от кой, откъде и защо го е подслушвал?
РЕПЛИКИ ОТ ДПС И КБ: Кой? Кой!
Валери Жаблянов: Ръководство на държавата, излъчено от Вас, е било подслушвано и записите се разпространяваха по средствата за информация. Този въпрос не Ви ли заинтересува?
РЕПЛИКИ ОТ ДПС И КБ: Кой? Кой!
Валери Жаблянов: Остават още няколко въпроса, които са съществени.
Тази комисия сигурно няма да изчерпа отговорите на въпроси, които не можаха да бъдат дадени от следствие и от прокуратура. Тази комисия сигурно няма да може да каже кой е покровителствал предприятието...
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кой? Кой?
Валери Жаблянов: ...вътре бира ли се е произвеждало или нещо друго? Защо така настоятелно сме искали да се прекрати проверката? Тя може би няма да може да отговори в детайли, но тя трябва да повдигне един много важен въпрос.
Комисията трябва да отрече този управленски подход и се надявам да разберем всички ние и бившите управляващи. Уважаеми колеги, не е в интерес на никого от нас по този начин да изглежда министър-председателят на България.
Министър-председателят на България е авторитет сам по себе си. Той не може да изкарва и вкарва данъчни, не може да се разпорежда на шефа на Агенция „Митници”, не може никой да не е поел никаква политическа отговорност във връзка с този случай, включително и директорът на митниците господин Ваньо Танов, който продължи да изпълнява мандата си и след този случай.
Политическият морал в България не започва с правителството на Пламен Орешарски. (Реплики от ГЕРБ.) Много бързо забравихте тези случаи, много бързо някак си решихте, че ей-така времето ще отнесе всичко! Не е така.
Днес българският политически и обществен морал е сериозно накърнен. Той е накърнен от рецидивите на Вашето управление.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Пеевски, Пеевски!
Валери Жаблянов: Комисията ще се опита частично да реабилитира авторитета, ако може, в някаква степен на Българския парламент, който тогава мълчеше. Не може при такава ситуация в такава обстановка Парламентът да мълчи по отношение на изпълнителната власт. Въпросите трябваше да дойдат от групата на управляващото мнозинство тогава.
Комисията трябва да покаже, че трудностите пред България днес не произтичат от несъвършената Конституция, от тайните сили, които работят под повърхността на политиката, а от явното погазване на закона, уважаеми колеги. От явното погазване на закона – оттам произтичат днешните проблеми на България!
Защото както и да се напише Конституцията, каквито и баланси да се направят, каквото и да се промени в нея, когато на върха на държавата се оказват хора, които не са я чели, когато на върха на държавата се оказват хора без правно съзнание и когато на върха на държавата се оказват хора, които нямат представа какво е това политическа демокрация, такива случаи наистина се превръщат в дребни скандали по пътя на огромния скандал на едно скандално управление. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскане и викове „Браво” от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики по изказването на господин Валери Жаблянов? Няма желаещи.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте за изказване, госпожо Караянчева. (Съскане от парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи.)
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! След като вчера точката не намери място, мислех, че сте се вразумили и сте чули гласа на хората отвън. (Шум, смях, оживление в КБ и ДПС.) По начина, по който се смеете, ми става ясно, че сте глухи и слепи.
И днес ще представите едно цирково представление от парламентарен тип: група депутати заедно с председателя на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев вкарва Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия. Ще я изчета, защото е много дълга: Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като Мишо Бирата .
Мисля, че това се работи от прокуратурата, колеги?! Вие й изземвате определени функции, само и само да правите циркове и обяснявате на някого кой колко е лош. Сформирахме вече комисии за Калинки, за Авиоотряд 28, сега идва и тази комисия. Защо не направим примерно комисия за размножаването на колорадския бръмбар или за вегетация на картофите, или за пролетното равноденствие? (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Докога ще измествате фокуса на общественото внимание?! Докога ще измествате дневния ред на обществото и ще се правите, че работите за неговото благо?! Оставате глухи и слепи вече пет месеца! Говорите високопарни думи, а в същия момент социолозите показват, че авторитетът на този Парламент е сринат под санитарния минимум, благодарение на Вас, колеги, защото не чувате какво се случва отвън. Играете си на някои комисийки, изземвате функции и се правите на интересни. Не Ви прави чест, защото ако Ви стиска, ще излезете отвън и ще кажете с какво се занимавате и защо се правите на криминалисти. Държавата е на автопилот, а Парламентът решава криминални уравнения.
Бих се чувствала много гузно и много неприятно, ако бях в ролята и на мястото на господин Станишев, защото след като имаше явен пример на „комисията Хохегер“ за присвояване по учебник на държавни пари, раздавани на частни кръгове, на лични, приятелски и семейни кръгове, не бих имала дебелоочието да говоря от тази трибуна по такъв начин.
Само ще кажа, че ако искате нещата да се случват както трябва, защото ние ще подкрепим комисията, понеже не ни е страх и знаем какво се случва, открити сме пред избирателите си, Вие трябва да подкрепите и защо не инициирахте комисия за Христо Бисеров?! Защо?! Това е политическият скандал на деня, защото е за човек, който заема висока обществено-политическа и парламентарна позиция. По такъв начин се дискредитира образът на България пред Европа. Трябва и Вие да споделите тази политическа отговорност, да критикувате и кажете какво се случва, а не да правите пиар акции и римейкове на разни американски филми, да правите евтин пиар на гърба на българския народ.
Спрете с инсценировките за борба с корупцията, защото със „случая Мишо Бирата” се занимава прокуратурата, а временната анкетна комисия е ненужна загуба на време и пари! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Господин Кутев, заповядайте за реплика.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател!
Уважаема госпожо Караянчева, ако трябва да сравним случая на Христо Бисеров със случая на Бойко Борисов, има една голяма разлика. (Шум и реплики.) Господин Бисеров направи ясна крачка, оттегляйки се от всякъде. Да, със „случая Бисеров” сигурно ще се занимават прокуратурата, сигурно – следствието, докъде ще стигнат, ще видим, но те работят по това.
Когато това управление видя, че има някакъв проблем, то започна да работи по него. Резултатът е, че Христо Бисеров има достойнството да си подаде оставката и да се изтегли от всякакви длъжности. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако това нещо беше направил навремето Бойко Борисов при същите обстоятелства, първо, нямаше да се налага да Ви свалят от власт през февруари, нямаше да има нужда от протести и със сигурност политическият морал в България щеше да бъде по-висок. Не знам докъде ще стигне комисията, знам обаче за министър-председател, който издава заповед на шефа на „Митниците” да спре проверка в увреждане на държавния интерес и това със сигурност би следвало да представлява статия по Наказателния кодекс. Напълно ясно ми е, че ако бившият министър-председател беше почтен човек, щеше да направи като Бисеров – да си подаде оставката от всякъде. (Единични ръкопляскания от КБ и ДПС.)
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Ама, къде е Бойко? Къде е Бойко?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Кутев.
Има ли желаещи за други реплики? Няма.
Госпожо Караянчева, желаете ли дуплика?
Заповядайте.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Мисля, че най-малко колегите от тази страна имат правото да говорят за доблест и чест, защото 150 дни те нямат доблестта и честта да си признаят, че народът не ги иска.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Няма за какво.
Цвета Караянчева: Другото, което искам да кажа, е, че след „случая Хохегер“ мисля, че и господин Станишев трябваше да си подаде оставката като партиен лидер. (Силен шум, единични възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Относно нашето управление, винаги сме казвали къде грешим и този, който е сгрешил, винаги е понасял в рамките на няколко часа отговорността и е бил отстраняван. (Шум и реплики от ДПС.) Вие нямате тази доблест, Вие нямате тази доблест!
И миналия ден от тази трибуна Ви попитах: имате ли доблестта Вие – партийните лидери на трите партии в тройната коалиция, да кажете, че осъждате действията на господин Бисеров?! Никой от Вас не се разграничи от него и каквото и да казвате, това е факт. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, имате възможност за други изказвания по обсъждания проект за решение. Има ли желаещи да се изкажат?
Заповядайте, госпожо Буруджиева.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Да вземат и шофьорската книжка. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля за тишина в залата!
Господин Михов, ако желаете, трибуната е за изказвания, не да се подвиква от място.
Татяна Буруджиева-Ваниотис (КБ): Ще има време да обсъждаме и водачите на моторни превозни средства, господин Михов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нямах намерения да вземам думата, но тъй като тук представителите на една политическа партия, които нямат никакво право да говорят за морал, ако имат съвест (силен шум и реплики от ГЕРБ), говореха и се опитваха да извадят стари скелети от гардероба…
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Христо Бисеров стар скелет ли е?!
Татяна Буруджиева-Ваниотис: … искам да им кажа само едно: колеги, Вие в миналото Народно събрание направихте комисия по „случая Хохегер“. Написахте доклад. Установихте, че няма какво да установите. (Реплики от ГЕРБ.) Продължавате двама души, с основен говорител – човекът, който и до ден-днешен не се е извинил от тази трибуна за съсипаните съдби и животи на лекарите от Горна Оряховица, да ми говорите за морал, да говорите колко е прекрасно и хубаво, че се подслушвате! Ами, погледнете Европа и скандала, от който се тресе днес, и ще намерите огромната несъвместимост между Вашето разбиране какво означават „морал” и „демокрация” и какво в действителност означават моралът и демокрацията.
Разбирам Ви, Вие не можете да мислите в категориите на „морала” и „демокрацията”, защото трябва да можеш, да имаш нещо в главата си, за да имаш отправните схеми как да го мислиш. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Разбирам Ви, Вие мислите командно, Вие сте като в казармата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И до това ще стигнем. Предложете най-накрая да има военна служба, че да можете да си мислите там, докато изпълнявате командите на Вашия фюрер (силен шум и реплики от ГЕРБ), който, пак казвам, докато не се извини от тази трибуна за съсипаните съдби на лекарите от Горна Оряховица, за съсипания бизнес и съдби на 100 хиляди българи, на които закрихте фирмите, подслушвайки ги и унищожавайки ги като семейства, нямате никакво право да говорите за морал! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) И нямате никакво право да се съпротивлявате на това да Ви изчистим името. В тази временна комисия имате пълен шанс най-накрая да дадете отговор на въпроса „Кой съсипа демокрацията в България?”. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Буруджиева.
Има ли заявки за реплики към изказването на госпожа Буруджиева?
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Първо давам думата за реплики. След това ще Ви дам по начина на водене.
Има ли желаещи за реплики? Няма.
Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Радев.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Момент, господин Радев, господин Иванов се сети, че иска думата по начина на водене. (Силен шум и реплики в ГЕРБ.) Няма да Ви питам специално. Следете парламентарната процедура и ако искате да вземете думата, вдигайте ръка.
Станислав Иванов (ГЕРБ, от място): Още един повод да взема процедура по начина на водене, уважаема госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Чудесно, имате я, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Преди малко сигнализирах, че искам думата за процедура по начина на водене и Вие казахте: ще Ви я дам, след като приключи процедурата по реплики и дуплики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Да, но Вие не я поискахте след това.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Колко пъти трябва да я искам, госпожо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Както и да е. На трибуната сте, говорете.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Вижте, госпожо Манолова, това, което правите – да допускате изказвания като предходното, които са от човек, който може би не може да овладее емоциите си или не може да намери изразни средства, с които да аргументира своето изказване и затова използва такива обидни квалификации, това ще съсипе още повече доверието в Парламента, госпожо председател. Не правете повече, не допускайте такива неща. Не е хубаво.
Когато има дебат по една тема, е хубаво дебатът да се води с изразни средства и да се прилагат аргументи, които да убеждават противната страна в правотата на изказа на говорителя. А Вие допуснахте една дама тук да обижда, да използва нецензурни думи и изрази, като обижда народни представители. Това ли Ви е целта, госпожо председател? Това ли Ви харесва на Вас? Ако е така, кажете да знаем, но Вие от Вашето високо място би трябвало да въведете ред в залата и при такива обидни квалификации да се намесите и най-малкото да направите забележка, а не да мълчите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Иванов, квалификациите, които Вие употребихте, бяха не по-малко засягащи от това, което чухме преди това. (Реплики от ГЕРБ.)
Госпожо Буруджиева, Вие какво искате?
Татяна Буруджиева-Ваниотис (КБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте.
Татяна Буруджиева-Ваниотис (КБ): Уважаема госпожо председател, апелирам към Вас да не допускате изказвания на народни представители, в които те се дискредитират поради незнание. Затова беше редно да обясните по някакъв начин на колегата депутат, че думата фюрер означава водач. (Реплики от ГЕРБ.) И ако той се почувствал засегнат от това, че неговият лидер не е водач, аз нямам какво повече да кажа. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаема госпожо Буруджиева, не мога да следя кой от народните представители в кои думи точно се разпознава и от какво точно се засяга, така че не мога да играя ролята на цензура по отношение на изказващите се от парламентарната трибуна. Всеки има своята отговорност като народен представител да се изразява адекватно и по възможност уважително към други колеги народни представители, но, както виждате, това е невъзможно.
Има ли заявки за други изказвания?
Заповядайте, господин Радев.
Емил Радев (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Първо ще поискам удължаване на времето на групата.
Уважаеми колеги, казусът, който в момента коментираме, отдавна е предмет на разследване от прокуратурата. Има образувано производство. Това неколкократно е било заявявано и в средствата за масова информация, включително и от главния прокурор. Така че със създаването на тази временна анкетна комисия ние за пореден път се опитваме да се намесим в работата на прокуратурата, още повече, че се касае за производство, където се борави с класифицирана информация и за пореден път на тази временна анкетна комисия, даже и да бъде създадена, няма да й се даде достъп до материалите по разследването. Като юристи трябва да сме наясно с това, защото това е поредната анкетна комисия, която на практика ще работи без да има достъп до материалите, до досъдебните производства и предварителните проверки.
Още повече, този казус е и предмет на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси в Българския парламент и той беше вкаран в тази комисия преди около месец. Това е висящ казус там и по него се работи в същата комисия. Така че да дублираме работата и на постоянната комисия мисля, че в случая е ненужно и няма какво друго да бъде изкарано като фактология.
От там нататък създаването на такава временна анкетна комисия на практика ще реабилитира използването на незаконосъобразни на специални разузнавателни средства и то на най-високо ниво от Българския парламент. Нека да не забравяме, че по този случай абсолютно незаконно са използвани специални разузнавателни средства, манипулирани са и това са много добре познати методи от бившата Държавна сигурност. И нека Българският парламент да не реабилитира такова поведение. Какво ще кажем ние днес? Да, ние одобряваме такова използване на специални разузнавателни средства.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: А Горна Оряховица?
Емил Радев: Да, явно знаем и затова завишаваме три пъти бюджета за подслушване, за да може да се правят други подобни компромати. (Оживление и реплики от КБ и ДПС.)
Но, като говорим, нека да си спомним какво каза на 27 октомври Ваньо Танов в предаването „Всяка неделя”: „Записите с Борисов са сглобени от три различни разговора, които бяха изтекли в публичното пространство”. Каза, че има орязани много други фрази. И каза няколко други интересни неща. Господин Танов каза: „Когато аз бях директор на Агенция „Митници”, контрабандата на цигари падна от 41 на 17%.” „Когато си тръгнах оставих пълен бюджет за шест месеца, а след актуализацията той беше намален с 200 милиона. Не знам с какво основание. Не знам какво има предвид Орешарски, има си числа, тези пари са преведени.”
И нещо много интересно каза господин Танов: „За Мишо Бирата трябва да отговори прокуратурата”. Танов обясни, че по време на проверката в пивоварната на Мишо Бирата митничарите са открили кула за производство на висок спиртен алкохол. „Премиерът Борисов ни извика, заедно с Дянков, обясни ни, че не иска да действаме тенденциозно, казва, че е поел ангажимент към президента Първанов да няма политическа намеса в проверката срещу Мишо Бирата.” Това съвсем ясно каза генерал Танов. И това е истина.
Като говорим за създаване на временни анкетни комисии, явно искаме да забършем под килима много други случаи, явно искаме обществото да забрави „случая Хохегер” и „аферата Бисеров”.
Когато говорим в мотивите за европейския образ на страната в момента, ще Ви цитирам само няколко изречения от престижното френско списание „Нувел обсерватьор”, което ясно показва какъв е образът на България в момента и в последните шест месеца.
Статията излезе в началото на тази седмица и се казва „България излезе на бунт срещу червената мафия”.
„Убийства, корупция, далавери.”
„В България не понасят вече разграбването на страната от кастата на бившите комунисти и бившите агенти на ДС.”
„Червената мафия контролира България.”
В статията също се посочва, че повече от 140 дни българските граждани, различни по възраст и произход, всеки ден манифестират по улиците на София, викат: „Оставка!” и заклеймяват червената мафия, която ограбва най-бедната страна в Европейския съюз. За протестите българското правителство и червената олигархия, които контролират медиите, се правят на глухи.
Също така се говори за бивш съветски гражданин, женен за новобогаташка, съюзил се с фашизоидна партия, защитаваща ултралиберални и монополистични икономически тези.
Това е образът на България, който създадохте през последните шест месеца! Не го накърнявайте повече, защото ние почти сме стигнали до нулата! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Иванов, дали трябваше да спра изказването на господин Радев? Как смятате? (Реплики от ГЕРБ.)
Всеки в крайна сметка може да се излага от трибуната, както намери за добре.
Има ли желаещи за реплики?
Господин Станилов, заповядайте за реплика.
Станислав Станилов (Атака): Едно изречение. Когато си избрахте правителство с гласовете на фашизоидната партия, не четяхте „Нувел обсерватьор” от трибуната, нали? Мълчахте си! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли други желаещи за реплики? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Радев?
Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Нунев.
Пламен Нунев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги народни представители! Свидетели сме на поредния несъстоятелен Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в чл. 34, ал. 1 е записано, цитирам от правилника, че „временни комисии се образуват за проучване”. Така че предлагам първо заглавието на комисията да бъде променено – не за проверка, а за проучване.
На следващо място, в мотивите вкарваме две тези за разглеждане, които не кореспондират една с друга и са съвсем различни. Един телефонен разговор, проведен между двама човека и една човешка трагедия, тоест обстоятелства около странната смърт на Михаил Михов.
Ами по тази логика може би ще очакваме предложение за Временна анкетна комисия за странната смърт на съпругата на Михаил Михов, лека й пръст! А може би ще очакваме да предложите анкетна комисия и за странната смърт на един току-що починал бизнесмен! (Реплика от КБ: „Чакъра!”.)
Уважаеми колеги, да не се ровим в костите на хората, които ги няма.
От онова, което изтече досега по темата в публичното пространство, не става ясно дали това е част от специални разузнавателни средства, не става ясно дали това са нерегламентирани записи на телефонни разговори, защото в средствата за масово осведомяване се говори за сглобени, за орязани разговори.
Всички сме чули онова, което каза в публичното пространство директорът на Агенция „Митници”. При условие че от месец юли тази година има възобновено наказателно производство, при условие че се провеждат разпити, процесуално-следствени действия, които по всякакъв начин ще прекратят спекулациите, витаещи в публичното пространство по тази тема, аз питам: ние като какви ще се явим тук – като полицаи, като разследващи агенти, като следователи или като прокурори? Мисля, че в никакъв случай не трябва да изземваме функциите на компетентните органи, които съм убеден, че ще проведат обективно разследване по случая. Това, което каза и моят колега Емил Радев.
Същият материал е внесен в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и в момента е на оперативно разглеждане там. Тогава дайте да предложим да гледаме темата и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, в Комисията за контрол над специалните служби.
Аз мисля, уважаеми колеги, че това е несериозно, защото комисията няма разследващи функции.
И накрая искам да кажа, че всички факти и обстоятелства, които са свързани с този случай, попадат в обхвата на следствената тайна – по него има образувано висящо наказателно производство. Това се потвърждава от няколко решения на Конституционния съд. Няма как Народното събрание да има достъп до тези факти и обстоятелства. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Нунев.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики?
Господин Валери Жаблянов – заповядайте за реплика.
Валери Жаблянов (КБ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Нунев, в своето изказване казах, че комисията няма за цел да замени органите, които Вие изброихте – мисля, че това е напълно ясно, а да обърне внимание на българската общественост и на българските институции, че е била засегната българската държавност по време на това управление, защото това е работата на Парламента. Не да се занимава с разследването, тук ще Ви подкрепя – прав сте. Но българската държавност не може да изглежда по този начин! Че това, което българските държавни институции представляват днес – неспазването на закона, опитите за открит щурм на Парламента от неидентифицирани граждани (реплики от ГЕРБ), има връзка с тези рецидиви на управлението! Вашият дял в сриването на авторитета на държавните институции е доста близък до дела на акциите, които притежават някои кръгове, в разни банки, ако трябва да продължим изказвания, направени преди дни.
Още веднъж, ако ние днес като Парламент не сме със съзнанието, че нашата задача е друга, че не могат да ни заместят следствието и прокуратурата – няма как да ни заместят, случаят не е криминален, случаят е политически – става дума за премиера на Републиката!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Жаблянов.
Господин Нунев, желаете ли дуплика?
Пламен Нунев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Какъв ще бъде смисълът от създаването на тази комисия? Никакъв. Тя ще произвежда само скандали. Знаем и какъв ще бъде резултатът. В двумесечния срок, ако бъде приет такъв, ще бъде изготвен доклад – становище, който ще бъде изпратен на прокуратурата и ще бъде приет като едно четиво, защото в това време разследването по тази тема ще бъде приключено. Благодаря Ви. (Реплика от ДПС: „Откъде знаеш?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Нунев.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, госпожо Милева.
Галина Милева-Георгиева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Аз съм учудена от една формулировка в първа точка на проекторешението и затова ще направя едно предложение.
Нека в това проекторешение първа точка, последната част от изречението: „както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като „Мишо Бирата”, да отпадне.
Колеги, такова понятие „странна смърт” в съдебномедицинския мир няма. Има „насилствена”, има „ненасилствена”, има „скоропостижна” и всякакви други подразделения при тях. (Шум и реплики.)
На всички Вас Ви е ясно, че когато е настъпила смъртта на въпросния Мишо Бирата, е извършена съдебна медицинска експертиза, извършена е единична, след което е назначена тройна. Аз не съм се запознала с тези експертизи, но такава е практиката. Направени са абсолютно всички видове изследвания, които е възможно да бъдат направени и изготвени съответните експертизи. Не знам те дали ще бъдат предоставени на тази комисия. Както разбрахме от преждеговорившите, най-вероятно – не.
Не мога да си обясня какво ще търси тази комисия, какви „странни обстоятелства”. За мен няма страни обстоятелства, защото много хора си умират в хотелски стаи, на други места, но никой не създава комисия да търси такива обстоятелства. (Шум и реплики отляво.)
Не знам дали тази временна комисия, ако бъде създадена, ще търси „странни експерти”, за да направим „странна експертиза”, за да доказваме някакви „странни обстоятелства”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Мисля, колеги, че това е недопустимо! И затова моля, госпожо председател, да подложите моето предложение на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаема госпожо Милева, Вие предлагате то да отпадне само в първа точка или и в заглавието на комисията?
Галина Милева-Георгиева (ГЕРБ, встрани от микрофоните): И в заглавието, и в първата точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, госпожо Дукова. (Силен шум, реплики, провиквания от КБ и ДПС.)
Народният представител Снежана Дукова – за изказване.
Заповядайте. (Силен шум в залата.)
Моля за тишина! Господин Добрев!
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не знам как да започна – дали с това, че се чудя и се мая, аутодафе ли си правите, уважаеми колеги от Коалиция за България, ще го кажа и по друг начин – сепуко, или една обречена смърт. Това днес да ставаме свидетели на поредния случай да удовлетворим желанието на Коалиция за България, разбира се в съдружие, да се създаде поредната временна комисия, някак си – разбирам я.
Разбирам и хората, които питат, защото задават много въпроси, но не искат отговори. Те питат: „Има ли морал?”. И кой задава този въпрос? Хора, които в исторически план никога не са го имали, въобще нямат такъв. Аз, разбира се, и заявеното от тази трибуна действие на моята парламентарна група е, че ние ще подкрепим създаването на тази комисия, аз обаче ще кажа няколко неща.
Вие сте свидетели или по-голяма част от Вас, че обичам да се движа в полето на аргументите, не в полето на неидентифицираните обекти, защото когато ние ги идентифицирахме, ние направихме своето действие без да се случи това, което днес се случва.
Аз ще кажа, че желанието за създаване на тази комисия е поредната демонстрация на безпардонност, безсмислие и отново ще кажа: „Защо?”. Всъщност, ще предоставя отговора на Вас.
Създаването на тази комисия, уважаеми колеги, цели единствено и само оттегляне на общественото внимание от обществено-политическия взор, който ехти многодневно, безотказно, силно: „Оставка!”. (Силен шум в залата.)
На второ място, да се заметат следите от нестихващото ехо на безпрецедентни и безскрупулни политически решения: справка – Пеевски; опит за политически катарзис след тоталния срив: справка – Бисеров (ръкопляскания от ГЕРБ); да измиеш срама от челото, пренасяйки го в друга плоскост, търсейки чужди вини, където просто знаеш, че ги няма; да не се говори за бюджет и пълното фиаско от спрени еврофондове (шум и реплики, провиквания: „Е-е-е!”); генерални проблеми, поради липса на управленски капацитет за решения; желание да обърнеш течението; да обезкръвиш човешкия поток от безпросветно пазаруване на незрели съвести! (Шум и реплики.) Да, ама – не!
Защо ползвахте аргументи в полето на политическата спекулация и демагогия? Да не задаваш стратегическата рамка и дневния ред, съизмерим с този на хората и обществото, защото там е страшно! Там на висок глас хората искат: „Оставка!” И ти вместо да ги чуеш, занимаваш Събранието с несериозни и несъществени неща.
Не, уважаеми колеги, не ще угасите „туй що не гасне” отвън! Обществеността и обществото търсят своята еманация в паралелен на Вашия свят на хоругви и вещици, на реставрация и агентура. И тази поредна комисия е този злощастен опит да дискриминирате политическия опонент без фактология, без уличаващи действия, които по безспорен начин аз ще покажа с един малък щрих, съотнесен към една комисия, за която моите колеги казаха няколко неща, само няколко акцента от нея.
Сещате се, за да не споменавам имена, да искате лични обяснения, защо екзалтирано скачат някои от колегите тук. Ами, защото се сещат за тази „комисия Хохегер”, която именно разби на пух и прах лъжите: справка – Моника Янова Йосифова-Станишева, която изневери на професионалния си принцип да казва истината: сравнение – доклада на комисията; не познава лицата, с които е сключвала договори и е обядвала в престижни виенски ресторанти; не познава сключените договори: справка – Росен Карадимов и съпругата му...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Госпожо Дукова, да не сте се объркали! Не тази комисия обсъждаме! (Шум и реплики отляво.)
Снежана Дукова: Моля Ви, госпожо председател! (Силен шум в залата.)
Тук се казаха сериозни думи с фашистки нюанси и Вие не прекъснахте говорещите преди мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Да не бъркате? Това не е в дневния ред.
Снежана Дукова: Уважавайте говорещия, макар и това да не Ви изнася.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Аз направих компромис на всички, които се отклониха, но на Вас цялото Ви изказване е по друга тема!
Снежана Дукова: Ще се спра на част от тези детайли, за да се съобразя с Вас, като председател на това заседание, единствено и само от наличието в мен на дълбоко уважение към институцията и в частност към водещия заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Дукова. Върнете се към темата.
Снежана Дукова: Връщам се.
Ще кажа само – някои искат чисти ръце, други правиха чист имидж, позорящ България, акт, целящ подмяна на ценности с ясен резултат – обективен и точен, негативен за България, непопулярното замесване на популярни политически лица, яхнали поредната порция подарена благинка по безскрупулен начин (шум и реплики от КБ и ДПС), като пладнешки обир по схемата „батко на братко”.
Ще добавя малък щрих към тезата, водена от разбирането, че е трудно на тези хора да повярват на истината, защото те на това място биха излъгали, както впрочем са го правили много пъти.
Амнезия ли получихте, уважаеми дами и господа отляво?! Това е само малък щрих към една голяма българска следа, създадена в реалното пространство от реални хора, по ясен мисловен модел. Оставете този политически гърч, уважаеми дами и господа. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Изводът е кратък и ясен и ми дава основание да кажа: едва когато приливът отмине (частични ръкопляскания от КБ), става ясно кой се къпе гол. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Смях, силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кой? Кой?
Снежана Дукова: Не вкарвайте още по-дълбоко България в злощастната класация на тъжните хора, спрете реставрацията, реваншизма, агентурните сценарии. Знам, че Ви е трудно. Опитайте!
И накрая, понеже казах, че ще подкрепим тази комисия, ще Ви помоля – освен това, с което вероятно ще се съобразите по повод текстовете и заглавието, да не пилотирате така, както искате да насочите Авиоотряд 28, където ще катастрофира безусловно, и да поканите в комисията тогавашния президент господин Първанов (възгласи: „Е-е-е!” от КБ и ДПС), защото той е участник в събитията, тогавашния министър на вътрешните работи господин Румен Петков, защото, когато ние ги канихме, те дойдоха.
Желая Ви успех и никакви конкретни факти по повод на тази временна комисия! Благодаря. (Реплики „Браво!” от ГЕРБ и ръкопляскания от ГЕРБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Нека стихнат аплодисментите и тогава.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Още! Още! (Реплика от народния представител Кирил Добрев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Добрев, изчакайте овациите.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, след това изказване очаквам повече забележки по начина на водене поне днес да не се правят.
Има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Янков.
Красимир Янков (КБ): Уважаеми колеги, вече на всички ни е ясно, че Вашето смокиново листо ще бъде темата „Хохегер”, разсейване на действителността, на която бяхме свидетели всички в предните четири години. Само че това смокиново листо няма да Ви свърши работа, защото се изчерпахте, когато имахте изключително сериозен медиен комфорт (реплика от народния представител Цецка Цачева), изчерпахте се, когато много български граждани Ви вярваха. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не разбирам защо се страхувате и имате раздвоение на изказа, защото хем подкрепяте, хем сте против?!
За да разберете, ако някой от Вас не е разбрал защо използвам термина „смокиново листо”...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Ясно ни е – то е много популярно във Вашата партия. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Красимир Янков: ... ще Ви цитирам, че този път смокиновото листо не може да прикрие Вашия морал. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Янков.
Уважаеми народни представители от ГЕРБ, когато изказването не е по темата, очевидно че и репликите към изказването няма да бъдат по темата. (Шум и реплики.)
Има ли желаещи за други реплики? Няма.
Госпожо Дукова, желаете ли дуплика?
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, ще бъда кратка, но затова пък много ясна. Страхувам се от това, което каза колегата, защото не знам кой колко разбира легендата за смокиновото листо – трябва да четеш дълбоко Библията, но по-добре раздвоение на изказа, отколкото раздвоение на личността. Благодаря. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Дукова.
По начина, по който върви дебатът, ще ги постигнем и двете.
Заповядайте, господин Добрев, за процедура.
Кирил Добрев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Дукова! Станахме свидетели на едно фундаментално изказване, затова моля то да бъде размножено и раздадено на всички народни представители. (Силен шум, реплики, смях и ръкопляскания от КБ и ДПС.) Предлагам от бюджета на Народното събрание стихосбирката да бъде издадена в луксозни корици, а записът пуснат по радио „Христо Ботев” като радиопиеса. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Добрев, слава Богу, че не Вие разходвате бюджета на Народното събрание. Ако желаете, може с лични средства да разпространите изказването (смях), да го пуснете по медиите, или да го използвате по какъвто начин желаете. Виждам, че и госпожа Дукова е очарована от това предложение. (Смях.)
Заповядайте, господин Цонев, за изказване. Надявам се, че Вие ще говорите по темата.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Да, госпожо председател, ще се опитам да говоря по темата след поетичните напъни. Надявам се, че залата ще чуе това, което ще кажа, защото все пак въпросът, който поставяме със създаването на тази временна парламентарна комисия, е достатъчно сериозен, за да не се отнасяме по този несериозен начин. Несериозно е отношението и го доказват изказванията. (Шум и реплики.)
Само това ще Ви кажа, колеги от ГЕРБ – няма нужда да се опитвате на когото и да било да четете лекции по морал. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Който и да било от тази зала, няма нужда да го прави, защото има кой да оценява морала на всички, които сме в залата.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Бисеров.
Йордан Цонев: Никак не е почтено точно ние да си го самооценяваме.
Понеже ми подсказвате за Бисеров, ще Ви кажа само едно изречение и никога повече няма да говоря на тази тема.
Докато на това място стои господин Цветанов, нямате право да говорите за Бисеров! (Ръкопляскания от ДПС.) Нямате право!
Нека да Ви върна на темата. Знаете ли колко обстоятелства и колко още факти трябва да се установят по този разговор, освен тези, които посочихме в мотивите, освен тези, които казаха колегите?
Ето, ще Ви дам няколко от тях, за да върна наистина разговора в неговата професионална част. Какво представлява тази фабрика, за която се обажда министър-председателят и нарежда на шефа на Агенция „Митници” да вдигне оттам хората – полицаи ли били, митничари ли са...
Колеги, това е данъчен склад, акцизен данъчен склад! Ние искаме, аз лично искам да установя защо е била проверката в този склад, кой я е правил, по какви факти и обстоятелства, колко продукция и на каква стойност има там, платени ли са акцизите или господин Танов е пратил там проверяващите по сигнал, че не се плащат акцизи, че се работи в извънработно време, че се изнася продукция от акцизен склад, върху която не е платен акциз. Ако това е така, защо министър-председателят му нарежда тази проверка да спре? И с колко е ощетен бюджетът? Това са факти и обстоятелства, които искаме да знаем, колеги! Факти и обстоятелства, които имат огромно значение не само за начина, по който се действа, а и за бюджета!
Да, това е професионално отношение по темата. Бъдете сигурни, че в тази проверка, която ще извърши комисията, ние ще установим тези факти и обстоятелства, защото има документи, които са издавани, има документи колко акциз е платен от тази фабрика, колко е трябвало да плати. Вие си мислите, че ще занимаваме само с това какво е казал и дали технически е вярно или невярно? Има си лаборатории и те ще го установят. Има си следствие, съд и прокуратура и ние няма да изземваме техните функции. Но много пъти тук сме правили с временни комисии обследване на тези обстоятелства и на вредите, които следват за бюджета от тези неща. Ето това са част от обстоятелствата, които трябва да установим.
А когато говорите за създаване на временни комисии, не забравяйте, че Вашето мнозинство създаде цифром и словом 15 такива в миналия мандат. Накарах да ми направят справка, ето там на бюрото ми е, 15 временни комисии! Много сме далеч още от тази цифра като мнозинство. Спокойно, тук наистина трябва да изясним за какво става дума.
Ако министър-председателят на една европейска държава, на европейска България си позволява да осуетява проверка на акцизни стоки в акцизен склад, извинявайте, но това петно не може да тегне над България. Ако искате да Ви тегне като партия над Вас и Вашия лидер, си е Ваша работа. Но ние като парламентаристи не искаме това петно да стои над България, нито над Българския парламент и затова... (Реплики от ГЕРБ.)
Господин Велчев, не ми подвиквайте от място като... Да не казвам като какво, знам я думата.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Има ли желаещи за реплики?
Цветан Цветанов (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Добре, първо репликите.
Заповядайте, господин Велчев, за реплика.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Виждам колко е загрижен господин Цонев за това как трябва да се работи.
Ако Вие наистина работехте както трябва, нямаше сега да излязат по статистика данните, че сивата икономика в България е била всичките рекорди през последните три месеца. Това показва, че с тези подслушвания, за които говорехте, се оказа, че са подслушвани само хора на ГЕРБ. Откъде – Вие направете изводите. Явно че сега няма вече подслушвания, то сигурно ги има, но Вие си ги пазите или не се интересувате какво става в тази сфера – и за митниците, и за акцизните стоки. За да излезе тази статистика, че никога не е имало толкова голяма сива икономика, никога не е имало такава безработица... А тук, ако се върнем в предишното събрание, където и Вие бяхте, ще видите от стенограмите, че основният упрек към ГЕРБ е голямата безработица. А тогава беше малко под средноевропейското ниво. Сега обаче Вие биете всички рекорди.
И да говорите за морал точно Вие, мисля, че няма смисъл да влизаме в тази тема, защото ще загубите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли желаещи за други реплики? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин Велчев! Не зная коя статистика четете, но излезе статистика за държавния дълг и фискалния резерв по време на Вашето управление преди няколко дни. Тази статистика приключи спора, който водехме в началото на мандата на това Народно събрание. Вие оспорвахте онази колосална според Вас цифра от седем милиарда и половина и статистиката излезе преди няколко дни.
Така че, точно Вие тук, от тази трибуна, не ми говорете за статистика, нито за безработица, нито за икономика, вкарана в рецесия, защото, меко казано, много сте далеч, да не кажа, че нямате понятие изобщо какви са процесите в икономиката. Но имате икономисти във Вашата група, попитайте ги инерционните процеси в икономиката за колко време се спират – за 3 месеца, за 6 месеца, за 9 или за 1 година.
Това, което ми цитирате – и за безработицата, и за сивия сектор, е потвърждение на изводите от четирите години на Вашето управление, че вкарахте, че задълбочихте кризата, че вкарахте страната в много тежка стопанска и институционална криза.
А колкото до морала, Вие вероятно не сте ме слушали. Аз не Ви говорих за морал, а казах, че никой в тази зала не бива да говори за морал, защото правилото е нас да ни оценяват, а не ние да се оценяваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Заповядайте за лично обяснение, господин Цветанов.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонев! Понеже цитирахте моето име и направихте сравнение с Христо Бисеров – мисля, че това е толкова несъстоятелно, колкото да сравняваме Вашия морал с морала на Парламентарната група на ГЕРБ! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Мога да Ви заявя съвсем отговорно и категорично, че докато бях вицепремиер и министър на вътрешните работи, България получаваше високи оценки за ефективната борба срещу тежката организирана престъпност (Възгласи: „Е-е-е!“ от КБ и ДПС) и това беше признание и от докладите на Европейската комисия за политическата воля, която има политическа партия ГЕРБ. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Това, което се случи днес – спиране на фондове, никаква съвместна работа с евроатлантическите партньори, е благодарение на законодателните инициативи на четирима депутати, които съсипаха сектора за сигурност. Превърнахте МВР в институция, която да пише опорни точки как да се държат от Парламентарната група на Българската социалистическа партия! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вашите обвинения към мен трябва да бъдат доказани от прокуратурата и съдът е органът, който се произнася.
За тези внушения, които се стараете да правите през цялото това време, защо не казахте нито веднъж, заставайки пред тази трибуна, какво се случи с купуването на гласове във Варна при реализацията, която беше направена в навечерието на изборите?
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Не те е срам!
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Кой мъкнеше чувалите?
Цветан Цветанов: Да сте чули някога за някой от Парламентарната група на ГЕРБ да му казват Иван или Пешо Ментата? Аз не съм чул. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) Но съм чувал за хора, които дават морална оценка за дейността на един бивш вътрешен министър, който мога да Ви кажа, че си заложи живота (Възгласи: „Е-е-е!“ от КБ и ДПС), за да върши неща, които са в интерес на държавата.
А сега, в момента това, което ще понесе България и държавата ни – ще се спрат еврофондовете, ще има критики в Европейската комисия за реформите, които направихте и бяха достатъчно необосновани…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Цветанов, времето Ви свърши и се отклонявате от темата!
Цветан Цветанов: Така че моля Ви, нека да не ми давате Вие морална оценка, когато имате съответния псевдоним Ментата! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте за изказване, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявяваме готовност да подкрепим предложението за отпадане на израза „както и обстоятелства около странната смърт на Михаил Михов”, защото друг е акцентът на тази анкетна комисия.
Разговорът между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов безспорно има две измерения – едното е политическо, и второто, тук съм съгласен с господин Радев, е правното измерение. Второто измерение не е от нашите компетенции, за там си има съдебна власт, но политическото измерение на казуса не може да виси в публичното пространство, трябва да намери своите категорични отговори и необходимостта това да се случи не може да се задуши дори и с поетическия талант на изказалите се преди мен, защото тук става въпрос за нещо пределно просто и ужасно грозно. Става ясно, че някой е поел ангажимент пред едно лице, което има за прякор израза „Мишо Бирата”, да не го закача. Както четем в мотивите, това са нормални отношения, да речем, между физически лица – казвам, че аз няма да те закачам, но това не може да бъде ангажимент на министър-председател пред когото и да е, особено когато става въпрос за проверка на специализиран орган, призван да осигури приходите в държавната хазна.
Ние още не получихме отговор на въпроса: защо – митничари ли са, полицаи ли са – трябва да бъдат в един момент прибрани оттам от господин Ваньо Танов? Знаем защо! Защото той е поел обещание пред Мишо Бирата. Освен това става ясно, че понеже е поел ангажимент и той не е като други хора – щом е обещал, че няма да го закача, няма да го закача. (Реплика от народния представител Вежди Рашидов.)
Да, че той не е като Първанов и като е обещал, че няма да го закача, няма да го закача.
Знаете ли за какво става въпрос тук? Че законът е по-долу – или някак си встрани, и стои много по-ниско от обещанието пред Мишо Бирата.
Аз знам, че тази тема е много неприятна и много разчитах тук, при разискването на Проекта за решение за съставяне на временна анкетна комисия, да бъде и господин Борисов. (Шум и реплики от ДПС. Реплика от народния представител Вежди Рашидов.)
Да, разбрахме за това.
Понеже го няма, аз няма да продължа изказването си. Имах едно дълго изказване, което ще оставя за разискванията по доклада на комисията, която ще проучи всички обстоятелства. (Реплики от ГЕРБ.)
Сега-засега заявявам категорично, че има нужда от тази комисия. Този скандал не може да бъде потулен, той трябва да намери своите ясни отговори за корупционен скандал ли става въпрос, или за нещо друго. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Завършвам с коментар на една теза, която за първи път се прокрадна тук, че е имало идея той да не бъде закачан политически, че не става въпрос за покровителство на злоупотреба с мита и акцизи. Да не бъде закачан политически – от кого?! Означава ли това, че други лица са били закачани политически? Дори да е само това, ние имаме абсолютно задължителна тема за временната анкетна комисия. Само че за българските граждани става ясно, че този скандал по своята дълбока същност засяга публични финанси, а всеки път, когато един скандал засяга публични финанси, става въпрос за най-грозното явление и името на това явление е корупция. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Местан.
Колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Местан? Няма желаещи.
Има ли заявки за други изказвания?
Заповядайте, господин Иванов.
Румен Иванов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колко е безсмислено създаването на тази комисия стана ясно и от думите на предходния изказващ се с това, че може да продължи изказването си при представяне на доклада. Колеги, предлагам Ви да започнем направо с представянето на доклада, защото тази комисия, така или иначе, няма да установи нищо.
Явно на много от Вас детската им мечта е била да се занимават като полицаи или прокурори и сега искате да си поиграете на това.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това е Вашата мечта.
Румен Иванов: Някои са я осъществили. (Шум и реплики.)
Така или иначе, Народното събрание не е мястото за детски игрички. Народното събрание е място, където трябва да се водят политически дебати и където трябва да не се учим на морал едни-други, защото много хора не могат да бъдат морални ментори на останалите.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Вие можете ли да бъдете?!
Румен Иванов: Ние от ГЕРБ не приемаме да имаме за морални ментори хора, които – от тяхната партия са взривявали църкви (силен шум и реплики отдясно, възгласи: „Е-е-е!”), а после в същите са се женили.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Стига, де!
Румен Иванов: Но Вашата цел е... (Силен шум и реплики от ДПС.)
Да, ще Ви изчакам да подвиквате.
Вашата цел е да отклоните общественото мнение. Вие бягате от аналогията с комисията „Хохегер”, защото точно тази комисия, въпреки че в изказване беше казано, че нищо не е установила и е била комисия за нищо, тя доказа как е управлявала тройната коалиция, как си е раздавала пари по шуробаджанашки принцип на съветници и на близки до премиера хора. Така че, много Ви моля, не правете такива аналогии, че комисията не е свършила нищо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли желаещи да репликират господин Иванов? Няма.
Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Станишев – за изказване.
Сергей Станишев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм един от вносителите на предложението за създаване на тази комисия и искам да го мотивирам достатъчно ясно.
Всъщност едва ли има здравомислещ българин, който да се съмнява, че разговорът, който беше пуснат преди няколко години… (Съскане от групата на ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Моля Ви, дръжте се прилично в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Сергей Станишев: …в ефир, изнесен в публичното пространство, е автентичен. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И маниерът на говорене, и тембърът, и съдържанието на разговора не са изненада.
Смисълът на тази комисия според мен е по-широк. Тази комисия по същество трябва да каже истината за механизма на управлението в предишните четири години, защото имаше две реалности, които съществуваха паралелно. Едната реалност, широко рекламирана от българските медии – мнозина от днес ярко критичните журналисти играеха ролята просто на микрофони за изказванията на министър-председателя и неговото обкръжение. Другата реалност беше реалността на истинските механизми на управлението на партията ГЕРБ, на господин Борисов и на Министерския съвет. Това беше същността на управлението на ГЕРБ – задкулисието! И тази комисия по същество е комисия за задкулисието.
В последните месеци въпреки яростната съпротива на бившите управляващи все повече истини и факти за същността на това задкулисие, което толкова много възмущава българските граждани, излизат наяве. Излезе наяве тефтерчето на Златанов и начинът, по който съществува Комисията за конфликт на интереси. Целевото отстрелване на едни и създаването на чадър – политически, на други. Излезе наяве начинът, по който е използван Авиоотряд 28 за лични прищевки на бившия министър-председател. Случаят с разговора между бившия премиер и бившия ръководител на Агенция „Митници“ е една брънка, един от случаите, огромна част от които не са известни и сигурно няма да станат известни на българската общественост, именно за този манталитет и модел на управление, който властваше над цяла България.
Този модел и начин на управление, и начин на мислене, поставяше една личност над закона и над институциите. Парламентът нямаше никакво значение, в това число мнението и волята на бившите депутати от ГЕРБ тогава, които бяха принуждавани за 24 часа да сменят радикално свои позиции и да прегласуват неща против своята воля. Множество хора и от бившите управляващи, и от бизнеса, и от медиите се държаха в страх и подчинение. (Реплики от ГЕРБ.) Това беше характерно за това управление и който слушкаше, имаше покровителство и не го закачаха, както става ясно и от този прословут запис, а който имаше куража да заяви различна позиция, трябваше да бъде дискредитиран и смачкан.
Искам да припомня колко много човешки съдби бяха прекършени именно в резултат на този модел на управление. Как?! Унищожаваха цели бизнеси. Цели бизнеси! (Реплики от ГЕРБ.) Как се отнемаха бизнеси в неизвестна посока? Никой не знае новите, истински собственици. Как лекари бяха набеждавани за убийци, защото Българският лекарски съюз и съсловие се оказаха опасни, тъй като бяха добре организирани и не одобряваха начина на управление в здравеопазването. Това е същинският въпрос, който стои пред българското общество и на който предишното управление не е отговорило.
Смисълът на тази комисия е именно да проучи обстоятелствата не само около записа, а и около манталитета и модела на управлението. Аз подкрепям, че е редно парламентарната анкетна комисия да не се занимава с обстоятелствата на смъртта на един човек. Въпросът е за механизма на управление, пак повтарям, когато един човек стоеше над закона. Той казваше: „Ще управлявам 35 години, както искам. Ще правя това, което си поискам!“.
Това, което стана ясно и през пролетта на тази година за това как се управляваше и съдебната система от разговор между бившия премиер и градския прокурор на София, е още по-потресаващо – за кадруването в съдебната система, за търговията с влияние, за възпрепятстването на правосъдие, които са си тежки престъпления по смисъла на Наказателния кодекс.
Днес има едно много важно изявление на председателя на Върховния касационен съд, който след среща с премиера казал – разбирам от медиите – че е хубаво, че вече има нормален диалог между изпълнителна и съдебна власт, а не, че за да отиде на заседание на Висшия съдебен съвет бивш вицепремиер заявявал, че първо би трябвало да има арестуван съдия. На основата на какво? На закон или на целесъобразност?! (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.) Целесъобразността в интерес на една върхушка на управлението доминираше и газеше закона и правилата в нашата държава. Докато няма възстановяване на нормална, демократична политическа система, на институции, които работят в диалог и има баланс между различните институции и гледни точки, докато няма действително спазване на правилата от всички, държавата ни няма да се оправи.
Аз очаквам комисията, която предстои да гласуваме, действително да изясни първо фактите, защото много се спекулира с това, че бил манипулиран записът. Но същността на експертизата – и на БАН, и на френска независима експертиза, говори, че манипулация означава всъщност просто презапис на един друг запис – нека изяснят дали е така или не е така. Важното е какви са мотивите за това действие, което най-вероятно е факт, и да се каже истината именно за този модел на управление, да бъде отхвърлен политически от Народното събрание за в бъдеще като предупреждение към всеки управляващ, независимо дали са предишните управляващи, днешните или утрешните, за да имаме държава, в която хората да имат повече доверие, отколкото имат днес. Във връзка с това действително е важно да се работи разумно и конструктивно.
Вчера Консултативният съвет по национална сигурност въпреки политическите различия, излезе с общо становище по отношение не само на кризата, предизвикана от бежанската вълна към България, но и по отношение на обществено-политическите процеси в България, казвайки ясно няколко неща:
Първо, разбира се, право на протести, което е свещено и конституционно гарантирано, но категорично спазване на закона, а не безредието и хаоса, и агресията при провеждане на такива протести.
Второ, плуралистичната демокрация, основана на партиен модел, е безалтернативна.
Трето, една важна стъпка в отговор на очакванията на хората за повече прозрачност – мандат на министър-председателя да повдигне на европейско ниво въпроса за нова регулация на доходите и собствеността на висшите политици в Европейския съюз и в държавите членки.
Надявам се, че тази комисия съвестно и обективно ще си свърши работата, без политически пристрастия, за да направи констатация и дадем политическа оценка на това, което не бива повече да се повтаря като един авторитарен модел в интерес на една върхушка, интерес властови и икономически. На това трябва да се сложи ясен край, затова ще подкрепя приемането и работата на тази комисия. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев.
Заповядайте за реплика, госпожа Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, ще бъда максимално кратка и се надявам, че като се обръщам към господин Станишев, това ще бъде от уважение към един председател на Партията на европейските социалисти.
Господин Станишев, Вие убихте всичко детско в мен. (Силен шум, оживление, смях в ГЕРБ.) Априори, зная, че говорите като човек последна инстанция, но днес Вие надградихте популизма, демагогията и дребнотемието.
Знаете ли кое ме накара да стана? Това, че говорите за микрофоните, това, че говорите за медиите. Развенчахте надеждата ми, че има здрава човешка мисъл и един здрав морал, за да не кажа, че трябва да се срамувате от големи неща. Няма да ги изрека, може би в удобно време.
Но моля Ви, не ни връщайте във времето на онази хубава българска песен в зародиша на демокрацията: „Девет милиона мишлета”, само че сега трябва да ги преброим, защото вече не са девет милиона. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Радев, заповядайте за реплика.
Емил Радев (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Станишев! Нека да си спомним кой беше Мишо Бирата. Това беше човекът, който логистично подпомагаше БСП при техните мероприятия – къде с пейки, къде с тирове и така нататък. (Викове от ГЕРБ: „Браво, браво!”)
Тази комисия трябва да уточни нещо друго – как левицата закриля спонсорите си, закриля хората, които логистично я подкрепят. Това законосъобразно ли е? Това не е ли чадър над хора, които на практика твърдите, че са закононарушители? Това също тази комисия трябва да уточни, защото обвиненията са за политическа атака. От разговора става ясно, че бившият премиер Борисов точно това се опитва да докаже – че няма политическа атака. В това е обвиняван точно от хората, които на практика се опитват да сложат чадър над хора като Мишо Бирата. Благодаря Ви. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Радев, много сложно се изразявате и Вие, и преждеговорившите. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Правите ли някакви конкретни предложения по проекта за решение? (Реплики от ГЕРБ.)
Господин Ненков също поиска реплика, но тъй като е възприета практиката за редуване на парламентарни групи, ще дам думата на господин Ерменков.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): От къде е тази практика? Къде пише?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: След това ще Ви обясня.
Таско Ерменков (КБ): Колеги, преди да започна с репликата, искам да Ви обърна внимание, че в правилника пише – няма обръщение „председателстващ” или „председателстваща”, има: „Уважаеми господин председател!” Така е написано. Това е за тези, които четат правилника. Много Ви моля!
Сега към репликата.
Господин Станишев, понеже тук се опитаха да кажат, че едва ли не с тази комисия сме защитавали господин Михаил Михов от гледна точка на това, че бил подкрепял Българската социалистическа партия и левицата по време на изборите, искам само да Ви напомня, че Вие пропуснахте, когато давахте примера за взаимоотношенията „премиер и митници”, може би защитавам и онова момче, което риташе – така да се каже, топката заедно с премиера и което по същия начин с едно обаждане трябваше да бъде върнато обратно в митниците. Това може би е поредният елемент от длъжностната характеристика на премиера, политически чадър, кадрови назначения и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Господин Станишев, заповядайте – имате три минути за дуплика на трите реплики – на госпожа Дукова, на господин Радев и на господин Ерменков.
Сергей Станишев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това, което каза господин Радев, всъщност потвърждава необходимостта от комисия, тъй като той изреди редица аргументи в подкрепа на създаването на такава комисия, обяснявайки, че тя има да свърши много работа.
Искрено се надявам госпожа Дукова да е запазила нещо детско в себе си. Мисля, че това е полезно за всеки един човек. Никога не съм се възприемал като истина от последна инстанция. Това е тежка диагноза. Аз имам свое мнение и го защитавам – понякога съм прав, понякога не съм прав, но никога, за разлика от много други политици и държавници, не съм заемал позицията, че това, което аз казвам, е истина от последна инстанция. Ето, ще има комисия, тя ще изнесе истината, фактите и заключение по един балансиран начин, тъй като всички парламентарни групи са представени равно в работата на комисията.
Изказванията на госпожа Дукова ми напомнят един синдром, който се нарича „Синдром на словесната салата”. Може да се провери какво означава той в интернет.
Що се отнася до репликата на господин Ерменков, искам да му обърна внимание, че има една друга комисия, която е създадена по отношение на кадровите назначения на ГЕРБ. Когато днешната опозиция говори за политическа метла, убеден съм, че работата на тази комисия ще опровергае тази теза с много по-стряскащи и ужасни факти за политизацията на цялата държавна администрация, за нейното изкорубване отвътре и за срастването на една партия с българската държава, което никога повече не бива да се повтаря. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!” от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Станишев.
Какво желаете, господин Лазаров? Изказване!
Заповядайте!
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Какво може да желае?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Михов, успокойте се. Замълчете, нека да чуем изказването на господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Лицемерно прозвуча изказването преди малко, че тази комисия щяла по един балансиран начин да извърши своята дейност, тъй като били предвидени представители от всички политически партии – лицемерно, да не кажа по-силна дума.
Вижте предмета на комисията, уважаеми колеги: „в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт”. Това е заключението на комисията. Още в предмета вносителите са сложили заключението на комисията! Какъв балансиран начин? Какво ще прави тази комисия, след като вече има заключение? Това не е балансиран начин. Да, комисията може да обследва и да разследва, но Вие сте сложили заключението в заглавието на комисията. Едва ли не Вие сте направили един обвинителен акт с предмета на комисията.
Искам да напомня, че в тази зала и 1947 г. са звучали такива думи през месец ноември, само че 1949 г. В един вестник, тогава „Работническо дело”, е публикуван обвинителният акт на едно лице със заглавие: „Смърт на Трайчо Костов и неговата банда!”. Ето, това е в заглавието и в предмета на дейност на тази комисия. Има заключение за извършени престъпления. Какво ще изследва тогава комисията? Това е лицемерието.
Това означава едно – вносителите предварително са стигнали до някакво заключение. Какво иска да разследва тази комисия? Вие искате да наложите Вашата воля, искате да върнете 1949 г. ли? (Реплики от КБ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Лазаров. Това беше изказване.
Има ли реплики към това изказване?
Заповядайте, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, репликата ми е свързана с предмета и с обвиненията на колегата, че в заглавието се съдържа заключението. Не, не се съдържа. Постарах се да Ви обясня, че тази комисия има какво да изяснява, какви факти и обстоятелства. Мисля, че бях много ясен, че става въпрос за акцизен склад, че става въпрос за предотвратяване на проверка, осуетяване на проверка, че трябва да се видят какви са щетите, трябва да се видят всички обстоятелства.
Колкото до това, че във въпросния запис се съдържат данни към склоняване, то е очевидно за всички: „Вдигни от там тези хора!”, „Виж там, махни ги!”. Това е склоняване. И това го прави прекият шеф. Това го прави председателят на Министерския съвет към длъжностно лице, което му е подчинено. Какви други данни да се съдържат?
Иска ми се да кажа на уважаемия колега, понеже напоследък забелязвам, без да бъда адвокат на Българската социалистическа партия, нито на колегите от Коалиция за България, че...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Те са прегърнати.
Йордан Цонев: ... има сериозно ровене в миналото на страната, включително и сега – с намека и цитирането на Народния съд, Трайчо Костов и така нататък.
Колеги, никога не съм бил член на Българската социалистическа партия. И роднините ми – майка ми, баща ми, дядо ми и баба ми никога не са били членове.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Сега си наваксваш.
Йордан Цонев: Това не е факт, който някога съм изтъквал. Сега го правя, за да покажа, че имам правото да кажа: не плюйте по миналото си, когато говорите за Българската социалистическа партия! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Лазаров, заповядайте за дуплика.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Аз съм съгласен с Вас, господин Цонев: фактите, обстоятелствата са предмет на обследване. Нека да ги обследваме и тогава да правим заключения.
Вие обаче в предложението сте направили заключение! Какво тогава да обследваме?!
Йордан Цонев (ДПС, от място): Фактите и обстоятелствата.
Димитър Лазаров: Нека първо да обследваме фактите и обстоятелствата и тогава да стигнем до заключението дали един бивш президент се е намесвал, дали е давал указания, дали е имало, или не е имало данни. Дали един съветник на бившия президент – бивш, освободен, уволнен, е бил юридически съветник?
Господин Цонев и колегите, ако Вие наистина сте искрени в желанието да изследваме изцяло фактите и обстоятелствата, махнете тези заключения, преди да е започнала да работи комисията за извършени престъпления.
Това пък е предмет на друго разследване. Има прокуратура, това тя го върши, прави го. Ако действително сте искрени.
Иначе в предмета на тази комисия Вие сте сложили заключението – това ще Ви го кажат всички юристи. Така заяви и господин Местан – да се пише „да се разследва странната смърт на не знам си кой”. Това е втората част, която наистина няма как да бъде в предмета на тази комисия, защото това наистина е заключение. Вие наистина действате по болшевишки. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Някакво редакционно предложение направихте ли, или разсъждавате по принцип?
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Да, направих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Тоест да отпадне текстът след „Ваньо Танов” и запетаята?
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): До „се съдържат данни”. Иначе какво прави тази комисия?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Не бяхте ясен, че предлагате отпадане на част от текста в заглавието и в т. 1. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
Ако продължавате да подвиквате, господин Михов, ще Ви наложа някое от предвидените наказания.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Наложи ми и пет, ако искаш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Първият случай ще бъде ...
Дръжте се адекватно в пленарната зала! Никой не е длъжен да Ви слуша подмятанията!
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Ставай и си тръгвай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Не, Вие ще си тръгнете, ако продължавате в този дух. (Смях, оживление.)
Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, госпожо Атанасова. (Съскане от Парламентарната група на Коалиция за България.)
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, стана ясно, че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи създаването на тази комисия. Изложихме и аргументите си какви следва да бъдат точките към заглавието и съдържанието на работата на комисията.
Днес се чуха и много аргументи пак в подкрепа, верни аргументи, че министър-председателят е авторитетна фигура. Тези аргументи обаче днес са все по-незащитими, и то само ако ми посочите един-единствен път, извън този, когато министър председателят Орешарски пое управлението на държавата, когато е влязъл през някой друг главен вход, то тогава ще бъде авторитетна фигура.
Чуха се аргументи за какво трябва да мълчи и за какво да говори Парламентът. А защо Парламентът мълча, когато се развихряше най-големият парламентарен скандал?!
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Кой, кой?!
Десислава Атанасова: Това е случаят Бисеров, господин Мерджанов.
Когато всички се питаха кой кого назначи и кой кого предложи.
Защо Парламентът мълчеше, когато министър-председателят указваше, че е редно да се събират оперативни данни за мирно протестиращи български граждани?!
Защо Парламентът мълчеше и по много други теми, говорейки за Хохегер, за скандални назначения и какво ли още не?!
Говореше се и за командно гласуване и за казармен тип на поведение. Вие не гласувахте ли командно и въпреки волята си за Пеевски, дами и господа?! И след това мълчахте от неудобство. Мога кажа и още доста неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Можете, но се върнете към темата все пак.
Десислава Атанасова: Има обаче исторически факти, които не бива да бъдат забравени и пропускани. Това, че някой днес Ви е написал опорните точки за говорене на едната вече обща Българска социалистическа партия за права и свободи, е видно за всички. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Желаещи за други изказвания?
Господин Лазаров, заповядайте по начина на водене.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Недей говори, ще те изгони и теб.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Очевидно, уважаема госпожо председател, както пише в правилника, спазвам го – „уважаема”, не мога да се сетя къде го пише, но го казвам, въпреки че не го пише в правилника, няма как да бъдете на висотата на мястото, на което сте застанали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Аз седя в момента.
Димитър Лазаров: Уважаема госпожо Манолова, позволявате си да прекъсвате изказващия се депутат от опозицията, като му казвате да говори по темата.
Преди това говори представител на управляващите, който говори доста по-различни неща от темата – за начина на управление, за медии и за какво ли не, което нямаше нищо общо с темата в момента, а именно създаването на тази комисия.
Госпожо Манолова, бъдете на висотата на мястото, на което сте застанали в момента! И ако не можете, а очевидно не можете, отстъпете мястото на някой друг! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми господин Лазаров, позволих си просто да напомня на госпожа Атанасова, че се отклонява от темата, защото в рамките на днешното пленарно заседание тя поне веднъж направи забележка на предишния водещ, като пламенно настояваше всички, които се отклоняват от темата, да бъдат прекъсвани и да им бъде отнемана думата. Това са нейни молби към предишен водещ днешното пленарно заседание. Справка – стенограмата от Парламента. Справка – молбата е нейна.
Наистина бях изумена как човек, който допреди два часа, ако трябва да бъдем точни – преди четири часа, е настоявал да се спазват правилата и да бъде отнемана думата на тези, които се отклоняват от темата, сам прави това малко по-късно. (Реплики от народния представители Димитър Лазаров.)
Аз не й отнех думата. Тя се изказа. Можеше да говори колкото иска. Нямаше как обаче да не й направя забележка, когато иска да прилагам този стандарт към други народни представители, да се придържа самата тя към него.
По отношение на опитите да уязвите мен, както се опитвате да уязвите и предишни водещи пленарното заседание, оставам оценката за тези Ваши изказвания на пленарната зала и на гражданите. Това е Ваше мнение, което по никакъв начин не ме засяга.
Има ли желаещи за други изказвания? (Шум и реплики.)
Десислава Атанасова (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Няма да Ви дам лично обяснение. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място): Как няма да й дадете думата?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Не сте спомената.
Цветомир Михов (ГЕРБ, от място, скандира): О-став-ка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Ако желаете процедура по начина на водене, можете да се включите, но за лично обяснение място няма. (Реплики от народния представител Десислава Атанасова.)
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, господин Цветанов.
Цветан Цветанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тежко й на България с този Парламент и с приоритетите на Четиридесет и второто Народно събрание. Не чувствате ли, че се излагаме с дебат, който водим в продължение на 2-3 часа?
Атанас Мерджанов (КБ, от място): По темата.
Цветан Цветанов: Някои говорят, че не са членували в БКП и са членували само в демократични партии, но членуваха в тази партия, наречена СДС, в която вярваха над милион българи. Гласуваха, участваха в управлението докато имаше какво да се взима. След това се прехвърлиха към Движението за права и свободи, защото това се очерта като стратегическия партньор за тези лица. (Реплики от КБ и ДПС.)
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Това от името на група ли е?
Цветан Цветанов: Изказвам се, уважаеми господин Мерджанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: От залата Ви подсещат, че темата е анкетна комисия. (Шум и реплики в залата.)
Цветан Цветанов: Този дебат, който водим в Парламента, е не толкова насочен срещу лидера на Политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов, това е темата, която беше говорена в продължение на може би две години. Темата обаче е важна за лидера на БСП и неговото оцеляване, като вносител на този законопроект. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото той има какво да си върне на Георги Първанов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И това е, което никога не бих направил като един достоен човек, защото аз се възприемам като един достоен мъж (реплики и смях от КБ и ДПС, ръкопляскания от ГЕРБ), никога не бих вървял срещу човек, който ти е дал много възможности, дал ти е много права (ръкопляскания от ГЕРБ) и ти е дал да управляваш една столетница. Всъщност Георги Първанов Ви направи министър-председател. Това е отношението на тези, които са против Георги Първанов и затова искат той да бъде унижен и да бъде в тази комисия, защото той трябва да бъде привикан, да бъде изслушан. Представете си в каква институционална криза влиза Българският парламент.
Уважаеми дами и господа, вчера, когато бяхме на Консултативния съвет и се говореше, и се обединявахме около намеренията да спрем това политическо противопоставяне, Вие днес показахте, че всъщност няма значение какво се говори на подобни форуми, за които смятаме, че винаги, когато има договорки, все пак трябва да се придържаме към тях. Ние не сме за политическо противопоставяне, но това, което Вие целите със създаването на тази комисия, е да генерирате новини, да генерирате събития не с управлението, които днес имате в ръцете си, а с подобни скандали, които смятате, че ще отклонят основната тема от българското общество.
Европа знае, че България се управлява зле. Европа знае, че мафията… И тези публикации, които има вече в международния печат, говорят за много сериозни проблеми и целта, която Вие си поставяте, е да отклонявате и бягате от тази тема. Как ще обясните, когато бъдат спрени фондовете? Как ще обясните, когато дойдат критичните оценки от Европейската комисия? Тогава с докладите ли ще се оправдавате?
РЕПЛИКИ ОТ КБ И ДПС: Времето, времето изтече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Цветанов, извън времето сте и тъй като не говорите по темата, просто ще Ви изключа микрофона.
Цветан Цветанов: Господин Станишев, Вие, като лидер на ПЕС, мисля, че не е коректно и дължите необходимото уважение към бившия президент и лидер... (Председателят изключва микрофоните и ораторът продължава да говори при изключени микрофони. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Защото е извън времето и говори извън темата.
Цветан Цветанов: Предлагаме за участие в комисията: Галя Милева – съдебен експерт, Димитър Лазаров – бивш председател, Влади Горанов – заместник-министър на финансите.
РЕПЛИКИ ОТ ДПС: Бивш.
Цветан Цветанов: Бивш. Мисля, че ще бъде и настоящ (Смях в КБ и ДПС, ръкопляскания от ГЕРБ.)
В тази посока смятам, че в комисията, която ще бъде съставена, нашите трима участници ще бъдат тези, които предложих пред Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря.
Състава на комисията ще обсъждаме след като приемем решението за създаването й, защото най-малкото според него е въведен паритетен принцип с по двама представители от всяка парламентарна група.
Четин Казак (ДПС, от място): По трима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Направихте ли промяната? Дванадесет души, добре.
Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на господин Цветанов? Няма реплики.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Закривам дебатите и започвам да подлагам на гласуване редакционните предложения по реда, по който бяха направени.
Първото редакционно предложение беше направено от господин Пламен Нунев, който предложи думата „проверка” да бъде заменена с думата „проучване” в заглавието и съответно в първа точка от Проекта за решение.
Напомнят ми преди това, тъй като господин Цонев не е прочел Проекта за решение, да го прочета. Благодаря. Напомнянето е коректно.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов,
в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като Мишо Бирата
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като Мишо Бирата.
2. Комисията се състои от 12 народни представители, избрани на паритетен принцип – по трима от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия както следва: председател и членове.
4. Комисията се избира за срок от два месеца.”
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване редакционното предложение за замяна на думата „проверка” с думата „проучване”. Моля, гласувайте.
Гласували 177 народни представители: за 74, против 90, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на следващото предложение, което беше направено от госпожа Милева, а именно изразът „както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като „Мишо Бирата” в заглавието и на всички места, където е споменат като предмет на дейност на комисията, да отпадне.
Подлагам на гласуване отпадането на израза „както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като „Мишо Бирата”.
Гласували 177 народни представители: за 165, против 4, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на госпожа Милева е прието.
Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Лазаров – изразът „в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт” да отпадне.
Уважаеми колеги, гласуваме предложението на господин Лазаров за отпадане на този текст.
Гласували 181 народни представители: за 79, против 90, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на господин Лазаров не е прието.
Красимир Ципов (ГЕРБ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Ципов желае прегласуване – заповядайте.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! С включването на такива изрази в предмета на дейност на тази комисия Вие нарушавате принципа за разделение на властите! Вие искате Народното събрание да се произнесе вместо прокуратурата, а защо не и вместо съда! Замислете се какво правите по този начин!
Гласувайте да отпадне този израз. Нека тази комисия да работи, нека да стигне до каквито и да било заключения, но в крайна сметка нека да не нарушаваме Конституцията, уважаеми дами и господа! Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Ципов.
Подлагам на прегласуване предложението на господин Лазаров за отпадане на израза, който докладвах преди малко.
Гласували 181 народни представители: за 79, против 92, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Сега ще подложа на гласуване целия Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия с редакциите, които бяха направени и с уточнението, което прочетох, че съставът на комисията е от 12 народни представители и в нея участват по трима от всяка парламентарна група.
Моля, колеги, гласуваме проекта на решение с приетото предложение за отпадане на последния израз, предложен от госпожа Милева.
Гласували 109 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Мустафа Карадайъ (ДПС, от място): Трима казаха, че ще подкрепят комисията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, Проектът на решение за създаване на Временната анкетна комисия е приет.
Сега очаквам предложения от парламентарните групи за състава на комисията. ГЕРБ вече направи своите предложения – те са за госпожа Галина Милева, господин Владислав Горанов и господин Димитър Лазаров.
Какви са предложенията на другите групи?
Заповядайте, господин Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам за членове на Временната анкетна комисия господата Валери Жаблянов, Красимир Мурджев и Иван Иванов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте, господин Казак, да направите предложение от името на Парламентарната група на ДПС.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам господин Йордан Цонев – и за председател на Временната комисия, господин Камен Костадинов и господин Мустафа Карадайъ за членове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Шопов, заповядайте да направите предложението от Парламентарната група на „Атака”.
Павел Шопов (Атака): От името на Парламентарната група на „Атака” предлагам Николай Александров, Маргарита Николова и Петър Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, направени са предложения от всички парламентарни групи за: Галина Милева, Владислав Горанов, Димитър Лазаров, Валери Жаблянов, Красимир Мурджев, Иван Иванов, Йордан Цонев, Камен Костадинов, Мустафа Карадайъ, Николай Александров, Маргарита Николова и Петър Петров, като господин Йордан Цонев е предложен за председател.
Възразявате ли да гласуваме анблок това предложение? Няма възражения от пленарната зала.
Подлагам на едновременно гласуване 12-те предложения за членове на комисията и едновременно с това избора на господин Йордан Цонев за председател на Временната парламентарна комисия.
Гласували 111 народни представители: за 103, против 6, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
И персоналният състав на Временната анкетна комисия е избран от Народното събрание.
С това приключихме тази точка от седмичната програма. Остават само 10 минути.
Предлагам следващата точка, свързана с обсъждане и гласуване на върнатия с Президентски указ ЗИД на Закона за чужденците в Република България, да остане за утре – като първа точка от дневния ред.
Сега ще Ви информирам за парламентарния контрол, който ще се състои утре от 11,00 ч.
В него ще вземат участие:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която ще отговори на един въпрос от народния представител Лиляна Павлова и на две питания от народните представители Ивелина Василева и Страхил Ангелов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, който ще отговори на три въпроса от народните представители Борис Цветков – два въпроса, и Лиляна Павлова;
- министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който ще отговори на два въпроса от народните представители Ирена Соколова и Цвета Караянчева и на едно питане от народния представител Семир Абу Мелих;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на три въпроса от народните представители Йордан Младенов и Петър Курумбашев, Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, и Александър Паунов, и на едно питане от народния представител Страхил Ангелов;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева ще отговори на пет въпроса от народните представители Кирил Добрев, Станислав Станилов, Ирена Соколова, Емил Райнов, Антон Кутев и Георги Свиленски, и Димитър Димов.
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на осем въпроса от народните представители Владимир Тошев, Гален Монев, Ирена Соколова, Станислав Станилов, Милена Дамянова, Корнелия Маринова, Златко Тодоров и Павел Шопов, и на три питания от народните представители Милена Дамянова – две питания, и Хами Хамиев;
- министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на два въпроса от народните представители Васил Антонов и Ирена Соколова;
- министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Адриан Асенов, Деница Гаджева и Венцислав Лаков, и на две питания от народните представители Валентин Радев и Доброслав Димитров, и Магдалена Ташева;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на девет въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Калина Балабанова, Десислава Танева и група народни представители, Светла Бъчварова, Сияна Фудулова и Светла Бъчварова, Сияна Фудулова, Светла Бъчварова и Пенко Атанасов, Павел Шопов и Десислава Танева, и Цвета Караянчева и на три питания от народните представители Светлин Танчев и Десислава Танева, Павел Гуджеров и Владимир Иванов, и Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на седем въпроса от народните представители Снежина Маджарова, Христо Калоянов, Даниела Савеклиева и Митко Захов, Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Павел Шопов – два въпроса, и Стефан Танев, и на три питания от народните представители Димчо Михалевски, и Лиляна Павлова – две питания.
На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев – на три въпроса;
- министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов – на два въпроса;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева – на осем въпроса;
- министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев – на три въпроса;
- министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Лиляна Павлова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ивайло Московски към министър Данаил Папазов;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради служебен ангажимент с международно участие в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев.
С това закривам пленарното заседание.
Следващото ще се проведе утре – 22 ноември 2013 г., от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)


Председател:
Михаил Миков


Заместник-председатели:
Мая Манолова

Алиосман Имамов

Секретари:

Александър Ненков

Филип Попов