Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-02-28

Председателствали: заместник-председателитe Иван Куртев и Петя Шопова

Секретари: Васил Клявков и Свилен Димитров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: (звъни): Откривам заседанието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 до 27 февруари 2001 г.
Има два проекта за решение за попълване състави на комисии, които вече са приети.
Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител - Георги Шишков. Законопроектът е разпределен на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител - Георги Шишков. Законопроектът е разпределен на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносител - Георги Шишков. Законопроектът е разпределен на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Вносител - Георги Шишков. Водеща е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Вносители - Красимир Каракачанов и Анатолий Величков. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Вносители - Любомир Божков и Михаил Миков. Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за полицейско сътрудничество и на протокола към чл. 1 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за полицейско сътрудничество. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по опазване на околната среда и водите. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
По дневния ред са постъпили предложения:
- от народните представители Юнал Лютфи и Ремзи Осман - точка от седмичната програма за бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. На Председателски съвет се разбрахме, че те ще го предложат утре по чл. 39, ал. 7 от правилника, така че сега няма да се поставя на гласуване;
- от народния представител Любен Корнезов - точка от седмичната програма да бъде ново обсъждане на Закона за политическите партии, върнат с Указ № 28 на президента на Република България и по чл. 101 от Конституцията. Това предложение е включено в седмичната програма;
- от народния представител Петър Мутафчиев - точка в седмичната програма да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях;
- от народния представител Антон Данаилов - точка от седмичната програма да бъде законопроект за развитие на промишленото и земеделското производство.
Предложение на госпожа Екатерина Михайлова за седмична програма за работа на Народното събрание в периода 28 февруари - 2 март 2001 г.:
1. Проект за решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност.
3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда.
6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
7. Второ четене на Законопроекта за електронния документ и електронния подпис.
Към тези предложения като т. 8 добавяме и предложението на господин Любен Корнезов, а именно:
8. Ново обсъждане на Закона за политическите партии, върнат с Указ № 28 на президента на Република България, по чл. 101 от Конституцията.
9. Парламентарен контрол.
Утре, както знаете, е първият ден от месеца и дневният ред на парламента се определя по предложение на парламентарните групи.
Има предложение за петък от господин Симов, но той сам ще си го обоснове.
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Днес, 28 февруари 2001 г., Парламентарната група на Демократичната левица за 54-и път предлага на мнозинството да включи в дневния ред проекторешение за създаване на парламентарна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях. Надявам се, че някои от вас знаят какъв е текстът на нашето проекторешение, но въпреки това аз искам да ви прочета т. 4: "Основната задача на комисията е да анализира хода на приватизационния процес и провежданите мерки и действия на изпълнителната власт във връзка със структурната реформа и предлагане на мерки за засилване на тяхната ефективност, прозрачност - обърнете внимание - и защита на националните интереси".
Уважаеми дами и господа, тази комисия точно в този момент е необходима на българския парламент и на българската държава. Пред нас тече една скандална сделка, която наруши изцяло държавните ни интереси, която постави България в една сериозна икономическа зависимост и заплаха да изплати над 230 млн. лв. на една фирма, която е осъществила приватизация и е източила БГА "Балкан". Става дума за продажбата на БГА "Балкан" на Зееви груп. Не само това обаче е сделката, която дава черен оттенък на досегашната приватизация. Много от сделките се извършват в министерствата, без какъвто и да е контрол на тези сделки. Напоследък в Министерството на земеделието и горите бяха приватизирани всички фирми за международен ловен туризъм и то за смешни цени, уважаеми дами и господа, без да бъде наложен какъвто и да е контрол от страна на държавата.
Аз се надявам, че днес вие ще подкрепите това наше предложение, за да заявите ясната си воля, досегашната ви концепция, че желаете приватизационните сделки да бъдат прозрачни и да защитават националните интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Господин Данаилов има думата.

АНДОН ДАНАИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За пореден път предлагам на вашето внимание на основание чл. 39, ал. 3 да приемем Закона за развитие на промишленото и земеделското производство. Знаете, че преди няколко дни Министерският съвет внесе законопроект за създаване на Икономически и социален съвет, но май че този закон предвижда преди всичко Социален съвет, без икономика, без стимулиране на икономиката. Съгласете се, уважаеми колеги, че не можем да създаваме какъвто и да бъде социален диалог, без да имаме икономика, без да може държавата да предприеме каквито и да е действия в тази посока.
Именно във връзка с това предлагам да приемем нашият законопроект за развитие на промишленото и земеделското производство, да се създадат съответните стимули и ангажименти от страна на държавата по отношение на производството в Република България, за да можем наистина да имаме предпоставки да се създаде този съвет, който Министерският съвет предвижда, и той да изпълни своите функции. А също и дотолкова, доколкото Република България е парламентарна република, да можем да го включим в една прозрачна политика за развитието. Преди малко колегата спомена, че в България се извършват сделки на тъмно и ние, парламентът, в парламентарна Република България, се чудим как стават тези неща, при положение че всичко това е само в изпълнителната власт.
Това е още едно основание да ви помоля да прегласувате този законопроект да влезе в седмичната програма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Данаилов.
Господин Симов, направете си предложението и Вие.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, моето предложение е свързано с чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Във връзка с това аз искам да отправя към Вас едно предложение заседанието на 2 март изцяло да бъде посветено на парламентарния контрол.
Мотивите за това са няколко. Първият от мотивите е, че всъщност остават около 6 или 7 дни за парламентарен контрол до края на мандата на Тридесет и осмото Народно събрание.
Второ, отново се натрупа огромен брой актуални въпроси и питания. Министрите не могат да отговорят по независещи от тях причини.
Трето, и миналия път видяхме колко време изгубихме за преброяване и за различни въпроси, от които се ползват парламентарните групи.
Губи се смисълът на зададените актуални въпроси и ние като народни представители не можем да се обосновем пред избирателите и да им дадем ясен отговор за това, което те са ни поставили.
Ето защо аз се обръщам към вас да подкрепите моето предложение заседанието на 2 март да бъде посветено изцяло на парламентарния контрол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симов.
Други изказвания по дневния ред има ли?
Господин Найденов има думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Господин председател, уважаеми дами и господа! Моето предложение е за отпадане на т. 2 от представения ни проект за програма на Народното събрание, а това е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност.
Аргументите за подобно предложение са и от процедурно, и от съдържателно естество. И аз, господин председател, познавайки Вашата пунктуалност, съм сигурен, че ако знаехте предисторията на разглеждането и внасянето на сегашния проект, нямаше да допуснете разглеждането му в пленарната зала.
Първоначалната идея за изменение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност е приета на 12 декември. Дори и да приемем максималния срок от един месец за постъпване на предложения, този срок е 12 януари. В Комисията по национална сигурност някакъв проект, представен като обобщен проект за второ четене, беше приет на 7 февруари, а впоследствие на 22 февруари, като предложения от народни представители или от компетентните институции и ведомства продължаваха да постъпват, в това число и на 22 февруари. В срока по чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е посочено, че в 14-дневен срок от изтичането на първоначалния срок за постъпване на предложения за второ четене се внася доклад на комисията. Следователно този срок при максимални граници е 26 януари, а не 28 февруари.
От съдържателна гледна точка непредубеденият поглед върху представените проекти може да открие драстични различия, влизащи в противоречие с текстовете на чл. 67, чл. 68 и чл. 69.
С оглед на всичко това предлагам т. 2 от дневния ред да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев точка в седмичната програма да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията.
Гласували 188 народни представители: за 74, против 111, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Има думата господин Божков.
ЛЮБОМИР БОЖКОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Правя предложение да бъде прегласувано предложението за разглеждане на проекторешение, направено от името на парламентарната група от господин Мутафчиев. Всички знаете каква е ситуацията около приватизацията на големите фирми - "Балкан", Захарни заводи, "Девня", "Стомана" - Перник, "Кремиковци". Не е без значение Народното събрание дали ще вземе съответно отношение поне по следприватизационния контрол. И ако мнозинството действително иска Народното събрание да бъде на мястото си като институция, занимаваща се и със законосъобразността на съответните действия на изпълнителната власт, аз моля колегите да гласуват за създаването на тази комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божков.
Поставям на прегласуване предложението на господин Петър Мутафчиев.
Гласували 189 народни представители: за 81, против 107, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Андон Данаилов точка в седмичната програма да бъде законопроектът за развитие на промишленото и земеделско производство.
Гласували 179 народни представители: за 72, против 98, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Валентин Симов - целият петъчен ден да бъде за парламентарен контрол.
Гласували 190 народни представители: за 81, против 90, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Последното предложение е предложението на господин Ангел Найденов за отпадане на точка втора от седмичната програма.
Поставям на гласуване предложението на господин Ангел Найденов.
Гласували 188 народни представители: за 60, против 118, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
За процедура за прегласуване има думата господин Гиньо Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, когато казвате: "Гласувайте предложението на Ангел Найденов", повторете за какво се отнася то.
Не е ли ясно, че всъщност той прави предложение - като прегледате законопроекта за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и т.н., който днес ни се раздава, че става дума за един арогантно-противоконституционен текст. Няма нищо общо с първото четене и не е възможно да влезе в залата сега.
Моля Ви да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Господин Ганев, направете справка със стенограмата и ще видите, че много ясно съм казал какво е предложението на господин Найденов и след това втори път споменавам отново, че ще гласуваме предложението на господин Найденов.
ГИНЬО ГАНЕВ: Благодаря Ви за красноречието. Не съм съгласен и не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Проверете стенограмата и ще се уверите, че е точно така.
Поставям на прегласуване предложението на господин Ангел Найденов за отпадане на точка втора от седмичната програма.
Гласували 199 народни представители: за 65, против 126, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте седмичната програма за работата на Народното събрание от 28 февруари до 2 март, така както ви я съобщих.
Гласували 180 народни представители: за 132, против 41, въздържали се 7.
Седмичната програма е приета.
Има и едно предложение от господин Първанов и група народни представители...
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: По-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По-късно ли ще го правите? Добре.

Започваме работата по точка първа от седмичната програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА АКТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВОЕННА АКАДЕЦИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Моля господин Бакалов да докладва становището на Комисията по национална сигурност.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин председател!
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за привеждане на акта
за създаване на Военна академия "Георги Стойков
Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и
Въоръжените сили на Република България и
Закона за висшето образование № 102-03-1, внесен
от Министерския съвет на 22 януари 2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на свое заседание на 21 февруари 2001 г. В заседанието участваха заместник-министърът на финансите господин Кирил Ананиев и началникът на Военна академия "Георги Стойков Раковски" ген. Аньо Ангелов.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да приеме предложения проект за решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, като т. 4 и т.5.1 добият следната редакция:
"4. Военната академия "Георги Стойков Раковски" съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
5.1. субсидии от държавния бюджет чрез трансфера от бюджета на Министерството на отбраната."
Становището на комисията е прието на 21 февруари 2001 г. с консенсус".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Становище на Комисията по образованието и науката.
Господин Георги Панев има думата.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители!
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение № 102-03-1 за привеждане
на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков
Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и
Въоръжените сили на Република България и Закона за
висшето образование, внесен от Министерския съвет

На свое заседание от 7 февруари 2001 г. Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение № 102-03-1 за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет.
Комисията по образованието и науката подкрепя проекторешението и предлага:
1. Точка 2.1 се изменя така:
"2.1. обучение на български и чуждестранни офицери и граждански лица с висше образование за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" и на образователната и научна степен "доктор" по специалности от професионалната област "Военно дело".
2. Точка 2.4 се изменя така:
"2.4. други дейности, свързани с отбраната на страната, които са й възложени от министъра на отбраната".
3. В т. 7 думите "упражнява правомощията по Закона за висшето образование при следното ограничение" се заличават.
4. В т. 8.1 думата "колежи" се заличава.
5. В т. 10 в края на изречението се добавят думите "и Закона за научните степени и научните звания".
6. В т. 13 думата "колежи" се заличава.
Становището е прието единодушно."
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Господин Бакалов, ще Ви помоля да свършите и още една работа - да прочетете и проекта за решение, защото той не е докладван.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Благодаря, господин председател!
Уважаеми колеги,
"РЕШЕНИЕ
за привеждане на акта за създаване на
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
в съответствие със Закона за отбраната и
Въоръжените сили на Република България и
Закона за висшето образование

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България Народното събрание
РЕШИ:
1. Военната академия "Георги Стойков Раковски" е държавно висше училище със седалище София и има свое знаме, печат и празник (14 април).
2. Предметът на дейност на Военната академия "Георги Стойков Раковски" включва:
2.1. обучение на български и чуждестранни офицери и граждански лица с висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от професионална област "Военно дело";

2.2. обучение за повишение на квалификацията;
2.3. извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело;
2.4. други дейности, възложени от министъра на отбраната.
3. Предоставя на Военната академия "Георги Стойков Раковски" за управление недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в София, ул. "Евлоги Георгиев" № 82, представляващ застроен парцел с 50 сгради с обща площ 246 454 кв.м, от които 30 064 кв. м застроена площ.
4. Военната академия "Георги Стойков Раковски" съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет, който е част от бюджета на Министерството на отбраната.
5. В приходната част на бюджетна постъпват:
5.1. субсидии от бюджета на Министерството на отбраната;
5.2. дарения, завещания, спонсорство;
5.3. собствени приходи от: постъпления от научноизследователска дейност, такси за кандидатстване и обучение и други дейности, свързани с учебния процес.
6. Органи на управление на Военната академия "Георги Стойков Раковски" са: Общото събрание, Академичният съвет и началникът.
7. Общото събрание на Военната академия "Георги Стойков Раковски" упражнява правомощията по Закона за висшето образование при следното ограничение: изготвя проект на правилник за устройството и дейността на академията. Проектът се внася за приемане в Министерския съвет от министъра на отбраната след съгласуването му с министъра на образованието и науката.
8. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет и след съгласуване с министъра на образованието и науката внася в Министерския съвет предложение за:
8.1. откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи на академията;
8.2. броя на приеманите слушатели (студенти), докторанти и специализанти.
9. Министърът на отбраната по предложение на Академичния съвет потвърждава:
9.1. структурата и щата на академията и длъжностните характеристики на Академичния съвет;
9.2. специалностите и учебните планове в академията, които се съгласуват с министъра на образованието и науката;
9.3. проект на наредба за условията и реда за приемане на обучаващите се в академията;
9.4. системата за оценяване и поддържане качеството на обучение.
10. Академичният съвет на Военната академия "Георги Стойков Раковски" предлага на министъра на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност кадровите военнослужещи от академичния състав, избрани по реда на Закона за висшето образование.
11. Началникът на Военната академия "Георги Стойков Раковски" е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и е пряко подчинен на министъра на отбраната. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.
12. Началникът на Военната академия "Георги Стойков Раковски" упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование.
13. Заместник-началникът на Военната академия "Георги Стойков Раковски" по учебната и/или научната част, началниците на факултети и техните заместници, директорите на департаменти, институти, филиали и колежи и началниците на катедри се избират, освобождават или отзовават по реда на Закона за висшето образование. Онези от тях, които са кадрови военнослужещи, се назначават и освобождават от длъжност и по реда на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.
14. Заместник-началниците на академията, началниците на основни звена и техните заместници и началниците на катедри упражняват правомощията съответно на: заместник-ректор, декан и заместник-декан и ръководител на катедра по Закона за висшето образование."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Имате думата по това решение.
Има ли изказвания? Няма.
Тъй като по проекта има две предложения за изменения, направени от съответните комисии, най-напред ще поставя на гласуване предложенията за изменения, направени от комисиите, и след това вече проекта с приетите корекции.
Моля, гласувайте предложенията, направени от Комисията по национална сигурност, за корекции в т. 4 и т. 5.
Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
Предложенията на Комисията по национална сигурност са приети.
Моля, гласувайте предложенията на Комисията по образованието и науката за изменения в т. 2, 7, 8, 10 и 13 на проекта за решение.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
И тези предложения са приети.
Моля, гласувайте решението така, както е предложено от вносителя, и с приетите вече корекции, направени от двете комисии.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Преминаваме към втора точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.
За процедура думата има госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето процедурно предложение е втората точка от нашия дневен ред да се предава пряко. Касае се за въпроси, с които общо взето много се манипулира в публичното пространство, въпроси, които винаги, когато има интерес, свързан с предизборна обстановка или с неща, които касаят пряко стандарта на живот на хората в страната, се изваждат на преден план и се размахват като заплаха, като нещо, което много ни притеснява или като нещо, което пък е много страшно.
Така че ние нямаме нищо против и настояваме обсъждането точно на този законопроект в тази му част да се предава пряко по Националното радио и телевизията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
За противно становище има ли някой, който да иска думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Масларова за директно предаване по Националното радио и телевизия на тази точка от дневния ред.
Гласували 178 народни представители: за 58, против 107, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
За процедура думата има господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз се надявам, че след като мнозинството отхвърли предложението за директно предаване на разискванията по второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност, няма да отхвърли предложението по време на тези разисквания в пленарна зала да бъдат допуснати началникът на Генералния щаб на Българската армия, ръководителят на Националната разузнавателна служба и ръководителят на Националната служба за сигурност. Надявам се, че това предложение ще бъде подкрепено. Защото стана вече дума, че това, което се предлага на второ четене, се разминава драстично с обсъждания законопроект на първо четене.И така, както каза господин Гиньо Ганев, това е противоконституционно. Това противоречи и на текстовете, и на изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Така че, господин Агов, ако те са си казали думата по текстовете на доклада, който беше внесен на първо четене, те наистина са казали своето мнение и своето отношение по тези текстове, които на практика представляват един нов законопроект.
Аз се надявам, че мнозинството от народните представители ще прояви воля и разум, за да бъде чуто мнението на тези, които в най-голяма степен могат да преценят как се засягат в тези текстове интересите на националната сигурност на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Противно становище има ли?
Давам думата на господин Бакалов за изразяване на противно становище.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз взех думата за противно становище по следната причина.
Оказа се, че колегите от БСП не са информирани. Господин Славов каза, че за първо четене ние сме ги чули, за второ - не. Точно обратното е, господин Славов. Точно за второ четене ние ги чухме много добре и те бяха в комисията и изразиха своето становище. Точно заради това законопроектът действително се забави.
Така че, моля ви се тогава, когато някой излиза тук да се изказва, нека първо да се запознае с фактите и събитията и тогава да взима думата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Поставям на гласуване процедурното решение на господин Пламен Славов в залата да бъдат поканени началникът на Генералния щаб и ръководителите на Националната служба за сигурност и Националната разузнавателна служба.
Моля, гласувайте.
Гласували 169 народни представители: за 67, против 99, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз правя процедурно предложение да прегласуваме възможността в пленарна зала на второ четене да участват началникът на Генералния щаб, ръководителят на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за сигурност.
Ако ние приемем аргументите на господин Бакалов, това означава, че няма нужда тук, в пленарна зала да се гледа този законопроект на второ четене. Защото, ако членовете на Комисията по национална сигурност са чули мнението и становището, аргументите на гореизброените господа, то това би трябвало да обезсмисли възможността останалите народни представители тук, в пленарна зала, където се взимат решенията, да направят същото. Това означава, че само Комисията по национална сигурност е чула тези мнения и становища, а останалите народни представители не могат да го направят.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Второ четене! Второ четене!
ПЛАМЕН СЛАВОВ: А що се отнася до разликата между първо и второ четене, това беше становище на господин Агов - че са били чути. Тези ръководители на разузнавателните служби на Република България трябва да бъдат чувани и на първо, и на второ четене тук, в пленарна зала, а не само в Комисията по национална сигурност.
Смятам, че ние като народни представители тук, в пленарна зала гласуваме законопроектите окончателно и че не е достатъчно само членовете на Комисията по национална сигурност на своето заседание да са се запознали с мнението и становището по новите текстове на този законопроект. Народните представители, когато взимат решения, имат същите права по този законопроект, както и членовете на Комисията по национална сигурност.
Така че не отнемайте правото на всички останали народни представители, които не членуват в тази комисия, да чуят мнението, становището и позицията на Началника на Генералния щаб, на ръководителя на Националната разузнавателна служба и на Националната служба за сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Поставям на прегласуване процедурното предложение на господин Пламен Славов.
Гласували 175 народни представители: за 66, против 108, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля господин Бакалов да заповяда и да докладва законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
"Д О К Л А Д
за второ четене относно законопроект за изменение
и допълнение на Закона за достъп до документите на
бившата Държавна сигурност, № 054-01-122,
внесен от Методи Борисов Андреев
и група народни представители на 30 ноември 2000 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност е приет на първо гласуване от Народното събрание на 12 декември 2000 г. В срока по чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от 9 народни представители. На основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по национална сигурност обсъди предложения законопроект на свои заседания на 7 и 22 февруари 2001 г. В предлагания законопроект са отразени и предложенията на народните представители, направени на заседанието на комисията, които са приети в хода на дебатите.
След проведените разискванията Комисията по национална сигурност реши да предложи на Народното събрание следния
"З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за достъп
до документите на бившата Държавна сигурност

§ 1. В заглавието на закона, в чл. 1, в наименованието на глави 3 и 4 и в чл. 13 думите "бившата Държавна сигурност" се заменят с "бившата Държавна сигурност и Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана (РУМНО)."
По така предложения текст има предложение от народния представител Драгомир Драганов.
Комисията не е приела предложението.
Има предложение на народния представител Иван Генов.
Комисията също не е приела предложението.
Има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е прието по принцип.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 1 да добие следната редакция:
"§ 1. Наименованието на закона се изменя така:
"Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившото Разузнавателно управление на Генералния щаб."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
По заглавието има ли желаещи за изказване? Виждам, че се готви господин Иван Генов. Искате ли думата?
Има думата господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, считате ли, че е коректно председателят на Комисията по национална сигурност да не прочете предложенията, направени от народните представители? Макар и отхвърлени, те трябва да се чуят в пленарната зала.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Винаги са били четени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Абсолютно прав сте, господин Генов. Грешката е моля, защото не забелязах, че има предложения по заглавието. Това ще бъде коригирано.
ИВАН ГЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Член 1 си е член 1. Винаги! Основополагащ, ключов, възлов! Отнася се до предмета, обсега на законопроекта. Съгласете се, че предметът на законопроекта трябва да съответства на неговите цели.
В мотивите на законопроекта много ясно е казано, че се преследва историческата, цялата истина, макар че днес вие се криете от обществото и гласувате абсурдни неща в пленарната зала. Искате да приемете този закон така, никой да не ви види.
Съгласен съм целите, които се преследват от авторите. Така трябва да бъде: цялата истина, това е пътят към храма. Смятате ли обаче, господа, че онова, което предлагате, е достатъчно, за да постигнете тази истина. Аз не смятам, защото вие само се докосвате до проблема.
Как може да се осветяват единствено онези, които с риск на живота си, с волята, характера и уменията си са работили за българските служби за сигурност, и с лека ръка да подминавате тези, които са си продали душата на дявола и са слугували на чужди разузнавателни служби срещу българските национални интереси? Защо първите да се сочат с пръст, а за вторите да има затъмнение? И да не направите и най-малкия опит те да излязат наяве. Защо да се допуска едни депутати да имат в къщите си отличителни знаци на КГБ, а пък други да имат членове на семейството - служили на ЦРУ, и това да остава скрито покрито? (Шум и реплики в блока на СДС.)
По предмета на законопроекта, което е най-важното в чл. 1. Как да не се съгласим тук всички народни представители с безупречната позиция на един от първите шефове на в. "Демокрация", цитирам: "Сделките по приватизацията са истинските досиета. Управляващата върхушка е засекретила по всички възможни начини информацията по приватизационните договори. Когато тя види бял свят, делата на ДС ще изглеждат като стихчета на Ран Босилек." Край на цитата.
На практика цялата приватизация е един процес на ограбване на българите. И за да стане ясно обаче това на всички, трябва да се отворят досиетата, но не тия, с които господин Методи Андреев плаши, а истинските, наречени приватизационни договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Генов, не се отклонявайте от темата, моля.
ИВАН ГЕНОВ: Да.
Тук, в ал. 2 се предвижда да се разкриват документите на бившата Държавна сигурност и разузнавателното управление в периода след 9 септември. Защо така, господин председател? А преди това нима не е имало държава? Не е имало Държавна сигурност ли? А, господин Бакалов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имало е. След това нямаше! (Смях и оживление в блока на СДС.)
Отговарям Ви, защото се обръщате към мен.
ИВАН ГЕНОВ: Господин председател, ако ще ликвидираме държавността, аз предлагам да я ликвидираме напълно, докрай, без всякакви бели петна. (Шум и реплики в блока на СДС.)
Трябва да започнем от 1978 г. В МВР има архив от 1919 г., а към Главно управление на архивите има неща и отпреди това. Има разработки срещу Демократическата партия, срещу БЗНС и т.н., и т.н.
Дайте да изчистим тези неща, сред тях очевидно има наследници, близки на хора тук, в Народното събрание.
Има много по-голям резон да погледнем преди 9 септември и така ще се възползваме и от цивилизационните правила за давност тук, в Народното събрание.
Приканвам ви още един път за най-сериозно отношение, да бъдат разобличени най-вече онези, които са служили на чужди спецслужби. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
Има предложение от господин Драгомир Драганов, което не е прието, и тъй като не беше прочетено, аз ще го прочета.
Предложението е § 1 да отпадне.
И съгласно правилника първото предложение, което се поставя на гласуване, е предложението на господин Драганов за отпадане на § 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 32, против 94, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Генов, и тъй като не беше докладвано, аз ще го прочета: параграф 1 накрая да се допълни след РУМНО и думите "и чуждите разузнавателни служби".
Това предполага вместо съюза "и", преди РУМНО да се постави запетая, а точката да отиде след допълнението.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Генов.
Гласували 133 народни представители: за 31, против 100, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване § 1, така както е предложен от комисията. Моля, гласувайте § 1, както е предложен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 106, против 26, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За отрицателен вот има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители, за мен е твърде показателно, че освен депутатите от Демократичната левица никои други не подкрепиха предложението на господин Генов в обхвата на информацията, която се включва в този закон, доколкото, разбира се, тя съществува, да бъдат включени и лица, които са работили за други служби срещу България.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Защо ставаш смешен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: И това показва, за съжаление, нещо, което все повече се затвърждава в българското общество не само в областта на националната сигурност, но най-много в нея - че всъщност България се управлява от политически формации и хора, които, за съжаление, могат да бъдат квалифицирани като национални предатели. Нищо друго не може да се каже след това гласуване. (Смях и възгласи в блока на СДС.)
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Има Наказателен кодекс. Господин Стоилов, Вие сте юрист, не ставайте смешен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Бакалов, имате думата да докладвате по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 1а със следното съдържание:
"§ 1а. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. (1) Този закон урежда достъпа, разкриването и използването на информация, съхранявана в документите на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода от 9 септември 1944 г. до 25 февруари 1991 г.
(2) Документите на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб включват и документите на бившия разузнавателен отдел на Гранични войски."
По § 1а няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
По този параграф фактически има предложение на господин Драгомир Драганов. То беше съобщено, че не е прието, а текстът е: "Член 1 да придобие следния вид:
"Чл. 1. Този закон урежда разсекретяването, достъпа до и използването на информация, съхранявана в документи на оперативните служби на бившата Държавна сигурност."
Господин Найденов има думата.

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз не съм направил формално писмено предложение, но § 1а, който предлага комисията, е един от примерите за предложения, които не фигурират в първоначално приетия на първо четене проект за изменение и допълнение.
Аз ще го оставя настрана и по-подробно ще изложа своите аргументи в други текстове, в които има още по-драстични разминавания с текстовете в първоначалния проект. Но в конкретния случай вземам думата, за да предложа отпадане от § 1а, чл. 1 изречението или по-скоро думите след думата "правоприемници" "в периода от 9 септември 1944 г. до 25 февруари 1991 г."
Струва ми се, че вносителите се опитват да ограничат един период от време в рамките на 1944-1991 г., без да поставят или представят някакви красноречиви аргументи в полза на своето предложение. Изчерпва се смисълът на онова, което предлагат, с предложението за предшественици и правоприемници. Или, в такъв случай, ако държат на двете години: 1944-1991 г., трябва да ни обяснят защо. Какво е свързано точно с този период от време? И какво пречи това да бъде и преди 9 септември, още повече че същите разузнавателни отдели, в това число към армията или към Генералния щаб, са фигурирали и преди 9 септември, и след 9 септември 1944 г. И те в един доста дълъг период от време са функционирали точно по този начин, по който са били създадени и преди 9 септември 1944 г.
Следователно, има основание да се настоява да ни се обясни какво точно разбират в предложението си като аргументи, подкрепящи предложението за този период от време. Ако не, предлагам да отпаднат думите: "в периода от 9 септември 1944 г. до 25 февруари 1991 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов за заместващ текст на чл. 1. Аз го прочетох.
Гласували 93 народни представители: за няма, против 82, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов за отпадане на текста след думата "правоприемници".
Гласували 112 народни представители: за 21, против 88, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1а така, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 101, против 16, въздържали се няма.
Параграф 1а е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 2 има предложение на народния представител Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага § 2 да добие следната редакция:
"§ 2. Член 2 се изменя така:
"Чл. 2. Не се считат за източници на информация по смисъла на този закон документи, които са били противоправно отнети и съхранени, с изключение на съхранените в държавните ведомства въпреки административните заповеди за тяхното унищожаване и на предадените от физически или юридически лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 100, против 11, въздържали се 3.
Параграф 2 е приет.
Давам думата на господин Иван Генов, за да обясни отрицателния си вот.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Всички знаем как Вие стриктно се придържате към правилника и отново допуснахте докладчикът да не прочете предложението на народен представител.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Тук няма предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, моля, не влизайте в спор с господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ: Гласувах "против" този текст, защото, ако се появи в публичното пространство след време документ, който ясно показва агентурното минало на обекта "Хикс", вие считате, че с този документ не трябва да се съобразяват хората и обществото. Това е един твърде абсолютизиран текст. Защо затваряте вратата и от какво ви е страх? Или криете собствените си агентурни дела, приватизирани от вас, когато сте заемали съответни постове в МВР и държавата?
Аз си спомням, че през месец март 1995 г. в една вила в Пернишко бяха намерени няколко кашона с документи, които съдържаха неща, интересни за този закон. Пак може да се случи и няма ли да са меродавни тези документи?
Вашата 7-членна комисия за 5 години се предвижда да действа. Аз смятам, че поне толкова време трябва да се даде шанс и на тези документи, които могат да се появят в публичното пространство.
А освен това не е ясно както тук, така и във всички други членове на законопроекта какво разбирате под "документи" - оперативните дела или служебните дела и документи. Има около 7-8 фонда по оперативните дела, различни разработки. Нека да разкрием фонд "3-АН" - анонимните разработки, за да видим каква е била опозицията след 9 септември. Да видим каква е действителната опозиция на властта, защото днес никой не иска да пипа фонд "3-АН", за да се видят наистина хората, които са били срещу властта.
Що се отнася до служебните документи, господин Бакалов, това е море, в което ще се удавите. Като деца се опитвате да си играете с бенгалски огън, от който ще се изгорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
Господин Бакалов, моля да докладвате § 3.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 3 има предложение на народния представител Драгомир Драганов: в § 3 заглавието на глава втора да придобие следния вид:
"Използване на документи на бившата Държавна сигурност".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Иван Генов - § 3 да се допълни накрая (след РУМНО) с думите "и чуждите разузнавателни служби - КГБ, ЦРУ, Щази и нейния аналог във ФРГ, МОСАД, МИ-5 и МИ-6, Securitee Nationale и Балканските разузнавателни служби". Това предполага вместо съюзът "и" преди РУМНО, да се постави запетая, а точката да отиде след допълнението.
Комисията не приема предложението по простата причина, че не можахме да уточним аналога във ФРГ.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 3 да добие следната редакция:
"§ 3. Наименованието на глава втора се изменя така:
"Разкриване на документи на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Иван Генов има думата.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вече стана ясно, че своевременно съм депозирал писмено предложение за разширяване предмета на законопроекта, като той обхване не само бившите ДС и Разузнавателно управление на Генералния щаб, но и достъпа до чуждите разузнавателни служби. Имат се предвид преди всичко: КГБ, ЦРУ, ЩАЗИ, и ако господин Бакалов все още не е научил какво означава БНД - Федерална информационна служба на Германия, това си е за негова сметка, Мосад, МИ-5, МИ-6, Securitee Nationale и балканските разузнавателни служби. При това нашите искания не са абсолютизирани - достъп не до целия масив, а само в частта им, засягаща българските поданици и граждани.
Аз не виждам голям проблем, уважаеми господин председател, при наличието на такива кадърни министри на вътрешните работи, на отбраната и на външните работи по пътя на международното сътрудничество, в името на Евроатлантизма и най-вече на основата на принципа на взаимността, да проникнем по-надълбоко и стигнем до Европа наистина. Защото там архивите са цели и данните от тях биха били много по-достоверни. С две думи - ще свършим работата докрай.
Призовавам управляващите да проявят характер и да притиснат и НАТО, и Русия, и Европейския съюз, че ако не ни разрешат достъп до техните архиви, макар и виртуален достъп, ще ги гледаме с други очи. Например, няма да провеждаме с години заседания на смесените междуправителствени комисии. И не е редно да ги допускаме до нашите архиви, а те да се разсейват и да твърдят, че онова, което вършим днес тук, е чисто вътрешна работа. И тук ще се позова не на кой да е, а на корифея по оперативните дела, знаменития представител на СДС, флагманът на новата демократична вълна, българският Гаук, уважаемият господин Константинов. Нека всички разберат защо трябва да се разкрият имената на нашите служители и секретни сътрудници. Цитирам дословно господин Константинов: "Много често нашите сътрудници са били преотстъпвани на руснаците. Така че сега пазим руски агенти, а не български. И мислите, че ще отидете в НАТО без списъка на тези агенти? За да влезете в НАТО, едно предварително неписано условие е да дадете списъка на тези хора. Тези хора ще бъдат неутрализирани. Можете ли да си представите да забиете България в сърцето на Европа, след като е пълна с руски агенти?"
Наистина България е пълна с руски агенти. Ето, вижте нахалството на някои да си държат по домовете почетни отличителни значи - флагчета, знаменца, че принадлежат на КГБ. (Показва флагче, смях и реплики от СДС.) Но силно ще си затворите очите, господа, ако спрете само и единствено до КГБ, уважаема госпожа Мозер. Защото днес България е препълнена много повече с неруски агенти, с агенти или по-точно шпиони на други чужди разузнавателни служби. Дайте да бъдем последователни и да посипем с обеднен уран всички чужди агенти. Те нямат нищо българско в себе си. Категорично не съм съгласен те да бъдат оставени на мира да си разиграват коня, а в същото време онези, които са работили за България, да бъдат изобличавани.
Вие, авторите на законопроекта, като че ли не разбирате, че променяте смисъла на думите, че ставате чужди в собствената си страна, че: дълг, отечество, сигурност, България са чуждици във вашето съзнание. Господа от СДС, стигнахте до безумието, до една политическа шизофрения, след като НСС е тотално ангажирана с блокирането на българо-руското сътрудничество, след като нейни служители търсят сметка за дейността и на най-малки обществени организации за приятелство и връзка с народите от Русия и ОНД.
Това са мотивите ми, уважаеми господин председател, да призова още един път, един от последните опити да се присъедини мнозинството към това предложение, за да можем да стигнем до цялата, до абсолютната истина. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
Имате думата за процедура.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): А реплики?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Реплики? Моят съвет е да не се хващат. Днес господин Генов си прави шоуто.
За процедура, преди всичко, има думата господин Петко Илиев.
ПЕТКО ИЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес ние разглеждаме един закон, днес ние се мъчим да извършим нещо сериозно в очите на обществото. Ние отново сме свидетели на една гавра с един проектозакон, на една гавра с всички нас и с целия парламент. Този закон иска да покаже една от частите, не мога да нареча...
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Каква е процедурата?
ПЕТКО ИЛИЕВ: Ще чуете. ... политика, защото тази партия, чиито представители се изказват сега, те политика не са правили, а управлението им...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Каква е процедурата, господин Илиев?
ПЕТКО ИЛИЕВ: Ще стигна дотам. Аз имам две минути. ... е низ от престъпления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: А, не. Кажете я в началото.
ПЕТКО ИЛИЕВ: Вие ще видите в този закон господата от ляво и лично колегата Иван Генов какви глупости е написал, че авторите на този закон да си изпишат имената им на Централния софийски затвор. Ние сме свидетели как сега, използвайки правилника, господин председател на Народното събрание, те искат отрицателен вот, говорят по разни поправки, предложени от тях на закона.
Много Ви моля, моята процедура е: използвайте и Вие правилника на Народното събрание и ограничете тази гавра с всички нас с този закон и да си свършим работата. Това ми е процедурата. (Реплики от ДЛ.)
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Това не е процедура! Накажете го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Илиев. Аз се придържам точно към правилника. А гаврата всеки я прави за себе си. Народните представители не носят отговорност за изказванията си. Така е и по Конституция, и по правилник.
Има думата господин Величков за изказване.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съжалявам, че господин Генов не остави флагчето тук, за да го видим, но искам да прочета буквално неговото предложение, което прави по § 3, за да няма никаква заблуда в народните представители, които накрая ще гласуват. Ето как ще изглежда § 3, ако бъде прието предложението на господин Иван Генов: "Разкриване на документите на бившата Държавна сигурност и Разузнавателно управление на Генералния щаб и чуждите разузнавателни служби - КГБ, ЦРУ, ЩАЗИ и нейния аналог във ФРГ, Мосад, МИ-5, МИ-6", МИ-8 и т.н.
Тоест, ако това предложение бъде прието, ще трябва може би, според господин Генов, българският президент и председателят на Народното събрание да изпратят закона за сведение във всички държави в света и да искат разкриване на техните архиви, на техните специални служби в изпълнение на закона, приет в Република България. Това буквално е предложението на господин Иван Генов, което той прави.
Той много говори за преотстъпваните агенти, като имаме предвид, че тук се показва и едно флагче, може би господин Генов в лично качество, като многократно преотстъпван, има тази практика, за да може да говори така. (Реплики, ръкопляскания и весело оживление в СДС.) Но искам да обърна внимание върху един факт - господин Иван Генов е единственият народен представител от групата на Демократичната левица, който е направил предложение по този закон. И тези предложения може да са достойни за предаването "Шоуто на Слави", но не и за българския парламент, господин Генов. Защото тези предложения са една откровена гавра със сериозната материя на законопроекта. И затова ние, като сериозни народни представители, не смятаме да коментираме безумните предложения на господин Иван Генов, с които той просто си прави майтап със закона и с българското Народно събрание. И можем да го уведомим, че всичките му предложения по ЦРУ, ЩАЗИ, МИ-5, МИ-6, ще бъдат като "Мисията невъзможна 2". Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
За реплика има думата господин Стефан Нешев.

СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги! Господин Величков, аз съм притеснен, че посочихте, че са достойни за шоуто на Слави. Не забравяйте, че там аз слушах изказвания на Ангелакова, на Вежди Рашидов, на Рени Цанова, а и на бившия главен секретар на СДС, който създаде тази партия, Христо Бисеров. Аз мисля, че ако Вие слушате, ще научите много неща за коректива, който общественото съзнание прави към политическата класа. И сега си обяснявам, защо толкова глупости правите. Просто не слушате умни работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Втора реплика - господин Иван Генов.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз открито призовах мнозинството да ми даде шанс да вляза в един списък с агенти, но то категорично отхвърля тази възможност.
Уважаеми господин Величков, аз имам най-отговорно и професионално отношение към законопроекта. В целия законопроект, ако го прочетете, ще видите, че има една улична терминология, махленски език, а не се използват точните професионални термини.
"Базовото деление" е служители и секретни сътрудници, а не "щатни и нещатни", уважаеми господа.
Няма "досие" като термин в МВР, има "кадрови дела за служители" и "оперативни дела на секретни сътрудници".
Няма тук да ви ограмотявам какво означава "секретни сътрудници", но имайте предвид, че днес в обществото, уважаеми господин председател и уважаеми господин Величков, на Вас правя реплика, за гражданите и за цялото общество в много по-голяма степен представлява интерес да получат информация относно регистрираните в МВР лица, които са хомосексуалисти, наркомани, проститутки или пък шпиони на чужди държави. Тези лица, заемащи в момента ръководни постове в дипломацията и в политиката ни, в много по-голяма степен са зависими от тайните служби и манипулируеми както в страната, така и в чужбина, отколкото служителите и агентите на бившата Държавна сигурност.
Знаете ли какво ще стане, ако се пипнат делата и разработките, свързани с чл. 250 - валутните престъпления, онези неща, които засягат корупцията? Колко ли висши днешни магистрати и политици биха изтръпнали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
Господин Величков има думата за дуплика.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Аз по репликата на господин Нешев няма какво да кажа, приемам я като една закачка. Тя няма нищо общо със закона.
По репликата на господин Генов. Господин Генов, аз буквално Ви прочетох какво ще стане, ако се приеме Вашият § 3. Ако искате, Вие може да се свържете с някои от Вашите приятели, които са работили за чужди тайни служби, примерно за съветските тайни служби, защото Вие имате такива, и да ги попитате дали ще са съгласни да си разкрият архивите пред българската държава.
Колкото за валутните престъпления, наистина е много интересна тема. Примерно, много интересна тема е да се разбере до 1990 г. създаваните български външнотърговски дружества от кого са създавани, как са изтичали капиталите в чужбина, какво е станало с тези капитали, върнало ли се е нещо в България.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Пет милиарда долара.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Както тук ми подсказват, 5 млрд. долара, господин Генов! И аз мисля, обаче, че на част от хората, свързани с тези служби, ще научим най-после имената им след приложението на този закон.
Тук искам да Ви прочета един Ваш документ: "Вербовките да се извършват на идейно-политическа основа и по изключение на основана на зависимост на лицето за вербовка от нашата държава, като се използва методът на убеждението или принуждението във форма на еднократна вербовъчна беседа или постепенно привличане". Този документ, господин Генов, на Вас, предполагам, Ви е много добре известен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Господин Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не приемам думите на народния представител Петко Илиев. Действително този закон е, изглежда, по-скоро смешен и нелеп и би бил такъв, ако не беше и толкова зловещ, в крайна сметка, със своите последици, пък и с целите, които преследва.
Аз намирам повече разум и целесъобразност, ако щете, и стремеж към национална отговорност в предложенията, които прави господин Генов, отколкото онова, което е залегнало в текста. Освен всичко друго, лъха и една голяма небрежност и свободно боравене с думите и термините, включително и в окончателния текст на § 3, който предлага комисията.
Трябва да бъдем доста по-прецизни с оглед и на целите, които преследвате, които аз не споделям. Какво е това "бившата Държавна сигурност"? Там е имало, доколкото аз съм чувал, Комитет за държавна сигурност. И ако трябва да бъде наречен така, за да се знае за какво иде реч, нека да бъде написано така, тъй като "Държавна сигурност" - такава структура сама по себе си вероятно, с това название, не е имало. Имало е "Комитет за държавна сигурност" към определено ведомство и т.н.
Същото се отнася и за "Генералния щаб". За кой "Генерален щаб" става дума - на Българската народна армия ли или за нещо друго? Това трябва да бъде уточнено и сега му е времето, тъй като Вие ще затрудните хората, които изпълняват закона. На Вас това би могло да Ви изглежда една излишна претенция, но в крайна сметка писали сте закон. Тоест, Вие не сте го писали, на няколко пъти са го писали хора, които очевидно са получили поръчката от Министерския съвет и от неговия председател, но все пак въпрос на грамотност и от себеуважение е тук сега председателят на комисията да направи тези малки поправки. Ние пак няма да подкрепим текста, но от гледна точка на правото все пак би било полезно да намерите и точните термини, след като толкова дълги години се занимавате с тази проблематика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
За процедура - господин Младен Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Очевидно тактиката при приемането на този закон е следната. Че са аморални аргументите и от позицията на едно минало - са аморални, това е повече от ясно; че са циркаджийски като начин на предложение - това е също абсолютно видимо, но цялата работа е свързана с това да бъде бавено времето и да бъде удължавано до безкрайност, за да може в тая хватка някой да се откаже. Затова правя следното процедурно предложение: да удължим работното време днес с два часа, до приемането на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Влашки.
Противно становище има ли?
Господин Иван Генов - за противно становище.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Не мога да разбера логиката на поведение на мнозинството. На 12 декември се прие законът на първо четене и след това го мотаят два месеца и половина, за да искат сега тук, в пленарната зала, да претупат нещата и да не се дава право на опозицията да вземе отношение към законопроекта. Къде бяхте, господа, тези два месеца и половина? Къде бяхте? Днес не пускате нито ръководителите на спецслужбите, няма гласност за обществото. Искате в една тъмна стаичка да приемете, ако може с едно гласуване, закона на второ четене. Е, не става така, уважаеми господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Младен Влашки за удължаване на заседанието с два часа, до приключване на работата по тази точка.
Гласували 146 народни представители: за 98, против 45, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов за заместващ текст на заглавието на глава втора.
Гласували 109 народни представители: за 4, против 98, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Генов по § 3.
Гласували 126 народни представители: за 17, против 106, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
За отрицателен вот има думата господин Дянко Марков.
ДЯНКО МАРКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Вземам думата, за да мотивирам отрицателния си вот, тъй като и в следващи параграфи и членове има предвидени подобни неща, внесени от господин Генов, т.е. да бъдат вкарани и агентите на различните чужди разузнавателни служби. Но за тези агенти съществува българско законодателство. И аз се учудвам, че това досега не се каза. Тези, които са агенти на чужди разузнавателни служби, подлежат на наказание по Наказателния закон. И ако господин Генов има данни за някои хора, че са такива агенти, то той трябва да ги даде на прокуратурата. А агентите на Държавна сигурност са вътрешна българска проблематика. И това, което иска да знае обществото, е да види кои хора са пакостили на други хора, кои хора са изпълнявали неща против интересите на страната и народа ни. Това не е работа за външно разузнаване.
И в този смисъл аз моля господин Генов да преосмисли тези свои въвеждащи допълнения, тъй като те подлежат на разглеждане по наказателните параграфи на Наказателния кодекс. В този смисъл апелирам да оттегли тези предложения, за да облекчи работата на Народното събрание по законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марков.
Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 107, против 15, въздържали се няма.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 4 има предложение на Симеон Хинков:
В § 4, чл. 3 да се добави нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) 1. Документите на бившите картотекирани лица от Държавна сигурност и РУМНО, притежание на частни лица, в едномесечен срок от приемане на закона да се предадат на Независимата комисия за разкриване на документите на бившата Държавна сигурност и/или РУМНО с цел прекратяване на политически и икономически натиск върху лица с такива досиета.
2. На предоставителите в медийното пространство компрометиращи документи (досиета), неразгледани в Независимата комисия за разкриване на документите на бившите Държавна сигурност и РУМНО, след изтичане на едномесечния срок за предаване на комисията да се търси съдебна отговорност."
Комисията не приема предложението.
Предложение на Драгомир Драганов:
В § 4 да се запази текстът на досегашната ал. 1 на чл. 3.
В § 4 предложената сега ал. 1 да стане ал. 2, като навсякъде от нея, както и във всички текстове до края да отпаднат думите "и РУМНО" и "и/или РУМНО".
В § 4 да отпадне т. 3 на сега предложената ал. 1 на чл. 3.
Комисията не приема предложението.
Предложение на Иван Генов:
В § 4, чл. 3 ал. 1 да се допълни, като след "РУМНО" се добави "и чуждите разузнавателни служби". Това предполага преди РУМНО да има запетая, а не съюза "и".
В § 4, чл. 3 ал. 1 да се допълни с нова точка (след сегашната т. 2) със следния текст:
"Получаване на писмени сведения от чуждите разузнавателни служби за техните агенти от български произход; получаването се инициира от българските власти по пътя на международното сътрудничество, в името на евроатлантизма и на основа на принципа на взаимността."
В § 4, чл. 3, ал. 1, т. 4 да се допълни накрая (след РУМНО) с думите "и сведенията на чуждите разузнавателни служби". Това предполага вместо съюзите "и/или" да се постави запетая.
Към § 4, чл. 3, ал. 2 предлагам две допълнения:
- след текста "по безспорен начин" да се добави "за привържениците на СДС";
- накрая на алинеята да има ново изречение със следния текст: "За привържениците на всички други политически сили са достатъчни съмненията и подозренията за дейност с престъпни намерения".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Христо Иванов - комисията приема по принцип това предложение.
Предложението на Панайот Ляков е оттеглено.
Предложение на Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 4 да добие следната редакция:
"§ 4. Член 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) Разкриването на документи на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб има за цел да установи принадлежност към тях и се извършва чрез:
1. издирване, събиране, анализиране и оценка на документи, съдържащи информация за дейността на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб;
2. разкриване на имената на българските граждани, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, или облагодетелствани лица от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб;
3. изготвяне, публикуване и поддържане на постоянен доклад за извършената в изпълнение на закона дейност в Интернет на свободен достъп;
4. осигуряване на достъп на засегнатите лица до документи на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
 (2) Не се разкриват имената на лица, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, които:
1. са щатни или нещатни сътрудници на Националната разузнавателна служба, Националната служба "Сигурност", служба "Военна информация" и служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" в Министерството на отбраната, освен ако лицето:
а) е участвало в насилия срещу личността или е допринесло за преследване или за ограничаване на правата на засегнатите лица поради техните политически убеждения, или
б) е заемало след 10 ноември 1989 г. публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, буква "а" от Допълнителните разпоредби, или
в) е заемало или заема след 10 ноември 1989 г. публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, букви "б" - "с" от Допълнителните разпоредби, или
г) е извършвало или извършва публична дейност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби, или
д) е посочено като длъжник, или е било, или е член на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити, или
е) е осъждано за тежко престъпление по Наказателния кодекс независимо от последвала реабилитация, или срещу него има или е имало образувано и прекратено впоследствие предварително производство за такова престъпление;
2. не са щатни или нещатни сътрудници на Националната разузнавателна служба, Национална служба "Сигурност", служба "Военна информация" и служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" в Министерството на отбраната, разкриването на конкретни данни или информация, за които ще увреди конкретен интерес от значение за националната сигурност на страната или ще застраши живота и личната свобода на физическо лице.
 (3) Имената на лицата по ал. 2 се разкриват независимо от посочените в нея условия, ако са регистрирани като кандидати в избори за президент и вицепрезидент, за народни представители или за общински съветници и кметове.
            (4) Не се осигурява достъп на засегнати лица до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, които не са разкрити в съответствие с този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Христо Иванов има думата.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да премина към моето конкретно предложение, искам да кажа с едно изречение, че основният недостатък на стария закон беше, че по силата на неговите разпоредби досиетата бяха отворени, но не бяха прочетени. Ето защо моето предложение към чл. 3 е да се създаде нова ал. 2, по силата на която документите на бившите служби да се използват не само за установяване на принадлежност към съответните служби, а и за анализ на конкретната дейност на лицето. Защото имената на отделните служби и управления не говорят нищо не само на обикновения човек, но смятам че и на много от хората в тази зала. Това, което обществото иска да знае, е какво конкретно е вършило даденото лице, било ли е лицето достоен човек или мръсник, участвало ли е пряко или косвено в насилие над личността, политическо преследване на инакомислещи.
В предложението на комисията не залегна конкретният текст на моето предложение, но независимо от това, че тази застраховка не се направи в чл. 3, то в съответния член на този закон, а именно чл. 6, моето предложение е взето предвид. То е отразено по същество. А именно чл. 6 е членът, в който се крие философията на този закон. За това ще говоря по-късно, когато обсъждаме конкретно разпоредбите на чл. 6.
Що се отнася до новата, предложена от комисията ал. 2 на чл. 3, искам да отбележа следното. Според ал. 2 не се разкриват лицата, които в момента са щатни и нещатни сътрудници на Националната разузнавателна служба, на Националната служба за сигурност, на служба "Военна информация" и на служба "Сигурност, военна полиция и военно контраразузнаване" освен в случаите, посочени в подточките от "а" до "ж". Разбира се, и ако лицата се регистрират за кандидати в съответните избори.
По силата на т. 2 не се разкрива и информация за лицата, която би могла да увреди интереси, свързани с националната ни сигурност, или да застраши живота им.
Какво следва от всичко това? Първо, че в старите служби е имало достойни хора, работили за България, които ще продължат да сътрудничат и да работят в тези служби. Второ, че никаква информация, която може да застраши националните интереси на България или живота на сътрудниците няма да бъде повече изнесена. Защото с първия закон това де факто стана. Това са нови принципи в закона, които категорично го правят по-справедлив и по-съвременен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Иванов.
Тоест, Вие не настоявате да подложа на гласуване т. 2 от предложението, тъй като е в чл. 6?
ХРИСТО ИВАНОВ: Не, защото тя е в чл. 6 и аз ще взема отношение по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Да, благодаря.
Други народни представители желаят ли думата?
Господин Иван Генов, заповядайте.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, бих искал да запитам съгласно правилника с какво време разполагам, за да обоснова своите предложения? Те са няколко на брой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: С 5 мин., господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ: Мисля, че е несправедливо, след като имам няколко отделни предложения, за всички тях да ми се дават общо 5 мин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Заповядайте и говорете спокойно.
ИВАН ГЕНОВ: Колеги, очевидно е, че вие по никакъв начин не искате да бъдат разкрити онези, които служат на чужди спецслужби. Смятате, че да се служи на чужда държава е достойно, а на българската държава е аморално и хората подлежат на ругателство.
В предложенията, които съм депозирал, е даден механизмът, по който ние бихме могли да достигнем до абсолютната истина, но явно, че вашият потенциал, капацитет е ограничен и вие не можете да се нагърбите с неговото изпълнение. Затова тук ще се спра по-специално на предложенията, които съм направил към чл. 3, ал. 2 на § 4. Този въпрос засяга методиката на истината за принадлежност към Държавна сигурност.
Има два метода, които вие прилагате от самото си зараждане като политическа сила. И аз затова предлагам да продължите с тази практика. Предлагам да има диференциран подход при разкриването на агентите, на секретните сътрудници, на спецслужбите. Когато това се отнася за членове на управляващата политическа сила - за СДС, а нека те си решат вътре дали това ще засяга и техните коалиционни партньори, това да става по безспорен начин. Що се отнася обаче до спецсътрудници, до агенти, които принадлежат към други политически сили, към други политически възгледи, аз смятам, че към тях трябва да се подхожда по-сурово, по-безкомпромисно и за тях е достатъчно само да има подозрение и съмнение за престъпна дейност, за да бъдат те изобличени.
Не смятайте, уважаеми колеги, че предложението ми някак си не е в унисон с истинските скрити цели на законопроекта. Ако не възприемете моето предложение за диференциран подход и за пореден път проявите едно твърдоглавство, вие никога няма да реализирате пъкления план, който е замислен извън тази зала. Всички знаем, че този законопроект на практика е преамбюл на Закона за изборите и затова предлагам да се действа докрай в тази насока, в този коловоз.
В рамките на този член и моите предложения става ясно, уважаеми господа вносители, че вие очевидно не правите разлика между агенти и кандидат-агенти. Известен ли ви е индексът "КА"? Човекът Х, без да подозира е в картотека 4 като "КА". Някои от вас са там, уважаеми господа народни представители. И не личи как докрай вие ще си свършите работата.
Господин Величков тук се опита да навлезе в материята. Аз само ще му кажа в контекста на този член, че съгласно картотека 6, която е преди всичко посветена на статистиката, 95 процента от вербуването е ставало на идейно-патриотична основа, само 4 процента върху компроматен материал и 1 процент върху материална основа. Това засяга преди всичко небългари.
В края на своето изказване по този член искам да отбележа нещо специално. Не си ли давате сметка, уважаеми господа от мнозинството, че досега Европа и Съединените щати не са се произнесли официално с политическа позиция по този ваш законопроект? Давате ли си сметка за националния интерес не само на България, но и за интересите на нашите съюзници?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Резолюция 10/96 - точно там е произнесено.
ИВАН ГЕНОВ: Аз не говоря на Вас в случая, а говоря повече на Европа, за да види докъде може да стигне вашето аматьорство, което може да предизвика вакханалия не само в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
За реплика има думата господин Панайот Ляков.

ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Господин Генов иска да приеме приемането на този закон във фарс като защитава абсурдните си предложения. Аз мога да извиня юридическата му неграмотност, след като той много добре знае, че за агентите на чужди разузнавания има текстове в Наказателния кодекс. И пак го приканвам, ако има данни за такива лица, да се обърне към прокуратурата, а не да ги защитава. Но не мога да извиня неговата политическа немощ, след като е ясно, че този закон е абсолютно необходим преди всичко за оздравяване на политическия климат и за самите политически партии, за което всички сме единодушни, че са най-здравия темел на демокрацията. Със своето поведение като виден представител на БСП господин Генов показва, че тази партия има несериозно отношение към този процес, към проблемите на националната сигурност и не желае разкриването на досиетата, на зловредното влияние на бившата Държавна сигурност върху целия обществено-политически живот. Това е категорично позицията на Българската социалистическа партия. Тя е толкова ясно изразена чрез господин Иван Генов, че аз просто няма какво повече да добавя. Ние сме поели ангажимент пред целия български народ и ще приемем този закон. Ще разкрием сътрудниците на Държавна сигурност, ще освободим политическия живот от неясните механизми за въздействие и влияние и по този начин ще осигурим едни чисти избори, господин Генов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ляков.
Желаете ли дуплика? Заповядайте.
За дуплика има думата народният представител Иван Генов.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Най-после ми се усмихна щастието да ми бъде направена реплика. Много са интересни формулировките на уважаемия от мен господин Ляков, който говори за тази партия днес по един начин, а на 1 септември 1989 г. на страниците на в. "Орбита" - по съвсем друг начин за нашата партия как е взела властта, как е управлявала, и че няма да позволим. С кръв сме взели тази власт, няма така да я отдадем. Вие сте достоен представител, сподвижник, защитник на тази партия и е хубаво, че днес променяте своето отношение към нея, просто поради политическо номадство. Да се претендира днес някой да бъде темел на демокрацията, когато е отстоявал тоталитаризма и тоталитарната партия, извинявайте, но не прави чест на никоя парламентарна група да има такива представители в себе си.
Благодаря на многоуважаемия от мен господин Ляков, че се опитва да ме учи на юридическа грамотност. Това очевидно е в рамките на неговото образование.
Що се отнася до политическата немощ, искам да кажа на уважаемите колеги отдясно, на мнозинството. Господа, на широкия агентурен гръб на татковците и на тъстовете немалко от вас са депутати и управници днес.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Кажи имена!
ИВАН ГЕНОВ: Някои излезнаха от тази зала, за да не бъдат цитирани. Едни, по линия на царските офицери, други по линия на легионерите. Тук лехата с цветя ще се запълни доста, ако започна да цитирам точно. Затова... (Председателят подава сигнал, че времето изтича.)
Мисля, че за дуплика, уважаема госпожо председател, имам право на три минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вече сменихме госпожата с господин председател. Ако е дуплика, извинявайте, имате още една минута. (Весело оживление в залата.)
ИВАН ГЕНОВ: Законопроектът е толкова интересен, че не стават никакви случайни грешки.
Господа отдясно, и в същото време не се силете да осъждате тези свои представители, които са сред вас, а за това че са били сътрудници, агенти на спецслужбите. Имайте предвид, че във всички правителства след 10 ноември, включително и във вашето, имаше такива представители. Но това не е осъдително, защото това са едни от най-качествените хора. Те не са били приемани за сътрудници току-така. Така че още един път, уважаеми господа, не пипайте бурето, ще се взривите заедно с него.
Чакам следващата реплика на господин Ляков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Нямах намерение да се изказвам по закон, който не е нито в комисиите, в които участвам, нито пък съм го чел до този момент, тъй като беше раздаден тази сутрин, но съм притеснен от това, което чух от председателя на комисията и след това прочетох със собствените си очи.
Допуска се, господин Христов, в ал. 3 - "имената на лицата по ал. 2 да се разкриват независимо от посочените в нея условия, ако са регистрирани като кандидати в избори за президент и вицепрезидент, за народни представители или за общински съветници и кметове." Какво означава това? Това означава, че, за да бъдат спрени някои от Вас или други хора, Вие сте готови в ал. 2, т. 2 да увредите конкретен интерес от значение за националната сигурност на страната или да застрашите живота и личната свобода на физическо лице. Това е цената, която предлагате Вие.
Аз мисля, господин председател, и съвсем отговорно продължавам да твърдя, че поне Вие, като разумен човек, може би не сте го прочели внимателно. Ами, ако имате някакви аргументи, станете и ги кажете. Но Вие да допуснете да се застраши националният интерес и живота на човек в закона, за да спрете някой като общински съветник?! Ами намерете друг механизъм, но не по този начин - с цената на националния интерес и на живота на друг, го поставяте на една везна с това да спрете някой като кандидат за общински съветник. Обръщам внимание, че такъв механизъм според мен е неприемлив. Ако говорим сериозно, не виждам Петко Илиев в залата, но ако гласувате, това наистина е подигравка на мнозинството с живота на човека, с националния интерес.
Господин председател, предлагам отпадането на ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
За реплика - господин Клявков.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Уважаеми господин Статков, аз смятам, че тъй като наистина сте чели днес законопроекта, и не сте добре запознат, може би затова предлагате да отпадне тази алинея и с аргументи казвате, че едва ли не тази алинея ще застраши националната сигурност.
Много добре се изброява какви са условията, при които не се разкриват имената или документите, които касаят съответните сътрудници, когато се застрашава националната сигурност. Но, господин Статков, когато един такъв човек, бивш сътрудник, реши да се кандидатира за каквото и да било - за народен представител, за публична длъжност, това е негов личен избор, първо. И ако на него животът му се застрашава, да не се кандидатира. Да не се кандидатира! Това е негово право и негов избор. И ние сега, дайте да го скрием, да не трепери той какво ще кажат избирателите, под някакви други благовидни интереси или аргументи, да го скрием. Не е правилно това нещо. След като той може да избере ще се кандидатира или не, и ако на него някой нещо му застрашава, да не се кандидатира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клявков.
За втора реплика - господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Все по-интересно става от страна на групата на Демократичната левица. След като чухме предложенията на господин Генов, сега разбрахме, че има народен представител, който до тоя момент в продължение на три месеца не е прочел законопроекта, намиращ се в Народното събрание и чак днес чете текстовете.
Господин Статков, за Вас има една по-голяма изненада, ама Вие ще стигнете до нея, когато минете по-нататък в текстовете. Още не сте стигнали. Ако бяхте стигнали там, щяхте да разберете смисъла на това, което е написано тук. Затова аз сега ще Ви го обясня, господин Статков.
Алинея 2: "Не се разкриват имената на лица, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, които са, в момента, щатни или нещатни сътрудници на сегашните служби за разузнаване и сигурност."
В текста, който Вие цитирате, се казва, че тези имена се разкриват независимо от посочените условия, ако са регистрирани като кандидати в избори за президент, вицепрезидент, народни представители и за общински съветници и кметове.
Аз Ви питам, господин Статков: как си представяте един действащ служител на сегашните служби за разузнаване и сигурност, т.е., на тайната власт, който е избран за президент, вицепрезидент, народен представител или кмет? Значи този човек, който получава мандат от народа и трябва да представлява интересите на хората на съответното място или институция, според Вас е абсолютно нормално да бъде действащ сътрудник на сегашните служби за сигурност.
Аз разбирам, че в цялата ваша партийна история публичните длъжности са били пряко свързани със службите на бившата Държавна сигурност. Само че, живеейки в демократична държава вече 10 години, най-после трябва да премахнем този парадокс, когато хора, избрани за народни представители, вместо да се отчитат пред народа, се отчитат пред предходните си шефове в тайните служби. Ето това е смисълът, който Вие не разбирате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
За дуплика думата има господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин Величков! Аз мисля, че освен Комисията по национална сигурност и нейните членове никой не беше чел този законопроект за второ четене. До тази сутрин, господин Величков! Тази сутрин всички народни представители получихме този законопроект за второ четене. Това Ви обяснявам. Личи си, че и Вие не сте го прочели и тази сутрин. Защото в ал. 2 т. 2 говори за бивши щатни и нещатни сътрудници.
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Не викай, моля ти се!
РУСИ СТАТКОВ: Господин Агов, извинявайте, но Вашият колега не чете, а Вие се подсмихвате през това време с болната си уста.
Извинявам се, но в т. 2 е записано, че не са действащи щатни или нещатни сътрудници, обаче е застрашен конкретен интерес от значение за националната сигурност или ще застраши живота и личната свобода на физическо лице.
Този текст го има - т. 2, господин Величков, който изключва онова, за което Вие говорихте преди малко, но не сте го прочели и Вие, разбирам.
Господин Клявков, отговарям и на Вас. Вие допускате, заради това, че някой не прецени личната си отговорност спрямо друго лице или спрямо националната сигурност, да го спрете на всяка цена, да увредите националната сигурност, да застрашите живота на друго лице. Не съм очаквал, господин Клявков, от Вас такова нещо! Ако Вие наистина искате да го спрете, намерете друг механизъм. Но не цената да бъде животът на друго лице или на националната сигурност. Това Ви казвам. Това се опитвам да Ви кажа. Защото според мен това е безотговорно, това е престъпление по действащия Наказателен кодекс. Вие умишлено допускате един такъв казус - да се увреди сигурността на държавата и животът на някой друг с този текст.
Против това съм и затова поддържам предложението си да отпадне тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Статков, предполагам, че с репликата си към господин Агов не искахте да подкрепите престъпленията, които се извършват срещу народни представители от всички парламентарни групи, в това число и от БСП?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Не подкрепям престъпленията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предполагам, че не подкрепяте престъпленията, нали?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Не подкрепям престъпленията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
За изказване думата има господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Аз нямах намерение да взимам думата, уважаеми господин председател и уважаеми колеги, но господин Статков в опит да се измъкне от конфузната ситуация, в която сам се постави, стана така, че тук се отрече от това, което предложи само преди 5 минути от парламентарната трибуна.
Господин Статков, Вие предложихте отпадането на ал. 3 от чл. 3. А ал. 3 гласи: "Имената на лицата по ал. 2 се разкриват независимо от посочените в нея условия, ако са регистрирани като кандидати в избори за президент и вицепрезидент, за народни представители или за общински съветници и кметове."
Това предложихте Вие. Сега преди малко станахте и се позовахте на т. 2, която е в ал. 2, а преди малко говорихте за отпадане на ал. 3.
Но, господин Статков, ако пак си прочетете закона, който май отново не сте прочели, ще видите, че имената на лицата по т. 2 не се разкриват, господин Статков.
Алинея 2 гласи: "Не се разкриват имената на лица, които са били щатни или нещатни сътрудници..." и т.н.
И т. 2: "... разкриването на конкретни данни и на информация, за които ще увреди конкретен интерес от значение за националната сигурност на страната или ще застраши живота и личната свобода на физическо лице."
Тези имена не се разкриват, господин Статков, и няма никаква опасност за националната сигурност. Но имената по ал. 3 се разкриват и аз Ви обясних защо. А с Вашето второ изказване приемам, че и Вие сте приели моите доводи и на колегата Клявков по ал. 3. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
За реплика думата има господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, още веднъж, за да бъде действително запазен животът на невинни хора, в случая и на колеги, които по невинен начин са пострадали, защото този въпрос има връзка с престъпността като цяло, Вие или ще защитите нещо, което считате, че е основателно, или подкрепяте според мен нарушаване на Наказателния кодекс.
Господин Величков, още веднъж предложението на комисията - ал. 2 казва кога не се разкриват имената на лица. В тази ал. 2 има т. 1 и т. 2. В ал. 3 е записано, че "Имената на лицата по ал. 2 се разкриват...", т.е. и в двете точки, независимо че т. 2 е за бивши недействащи щатни и нещатни сътрудници, на които, ако се разкрият имената им, ще застрашим националния интерес и живота на други хора. Така че, господин Величков, Вие не сте разбрали. Тоест, Вие допускате наистина да се увреди националният интерес и да се застраши животът на невинни хора и с това нарушавате и действащия Наказателен кодекс. Още веднъж Ви обръщам внимание: прочетете всичко това, което се предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
За реплика думата има господин Иван Генов.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Величков, вече за втори път се опитвате, предишния път пряко, а сега косвено, да изкарате престъпно Научно-техническото разузнаване, което беше създадено през 1977-1978 г. То беше създадено заради ембаргото на Запада върху върховите технологии за социалистическите страни. Няма правителствено и парламентарно решение за неговото закриване през 1990 г. Това стана след писмо на американския държавен секретар.
Пълна лъжа е, уважаеми господин Величков, че Научно-техническото разузнаване не е вършело полезна работа за страната. Сега тези хора, които са работили за него, да ги предадем ли? Това ще се отрази негативно не само на българските граждани, но и на американски и западноевропейски граждани, макар че вече е известно, че сте предали някои от тях. Това ще Ви се върне като бумеранг.
Поредна лъжа е, уважаеми господин Величков, че Научно-техническото разузнаване е изнесло българските капитали навън. В търговските бюра, в тези смесени фирми е вярно, че са работили под легенда хора на Научно-техническото разузнаване, но не те са ги оглавявали. Ръководителите са били съвсем други хора, извън спецслужбите. И ДСО "Техника", който беше консуматор на върхови технологии, придобити чрез Научно-техническото разузнаване, най-добре говори колко качествена и полезна за страната работа е извършена от тези хора. Затова не се опитвайте да очерняте и тях, и страната ни, и себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Генов.
За дуплика думата има господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Господин Статков, аз мисля, че Ви обясних доводите по ал. 3 и не мисля пак да ги повтарям. Тук не става въпрос кой е бил преди сътрудник на бившите специални служби и кой е в момента, а става въпрос, че трябва да има ясно разграничение между публичната власт в държавата - тази, която произтича от народа и за народа, това са президент, вицепрезидент, народни представители, кмет и общински съветници и хората, които са ангажирани с тайната власт в държавата. Преди са работили за бившата Държавна сигурност, а някои от тях сега работят за сегашните специални служби. Тези две неща са несъвместими. Те нямат нищо общо с демокрацията и това е целият смисъл на предлаганата ал. 3, а по-късно ще видите в един последващ текст за какво точно става въпрос.
Обръщам се към господин Генов. Господин Генов, тук стана нещо като "Гузен, негонен бяга". Аз не съм споменавал конкретно нито отдели, нито научно-техническо разузнаване. Аз споменах хора, които са изнасяли капитали от България, вкарвали са ги във външнотърговски дружества и сега тези капитали, една много крупна сума, ги няма в държавата. А това са пари на българската държава и на българските граждани мисля, че е крайно време да разберем кои са тези хора. Ако нещо Ви притеснява, кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
За процедура има думата господин Пламен Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че тезите по § 4 на законопроекта са ясни. Направени бяха достатъчно изказвания, обосновани, необосновани, поради което аз предлагам да прекратим дебатите по § 4 и да преминем към гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марков.
За противно становище има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Аз смятам, че е неуместно предложението, направено от господин Марков, защото точно § 4 е един от основните в законопроекта. Той предвижда множество хипотези, част от които въобще не са обсъждани.
Аз ще ви посоча само един пример, далеч не най-важният, който показва или вашата небрежност, но мисля, че по-скоро показва склонността ви да се превръщате в една все по-тоталитарна организация, която няма нищо общо с правата на гражданите.
Забележете буква "е". След като се казва, че определени лица подлежат на опростяване като сътрудници на службите "дори, когато срещу тях е имало образувано и прекратено впоследствие предварително производство за такова престъпление", значи вие официално приемате презумпцията за виновност, независимо че Конституцията постановява, че обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Тоест, вие искате да му вмените някаква вина даже, когато спрямо едно лице е водено предварително производство и то е прекратено поради това, че не е извършило престъпление.
Значи вие отивате от своя устав, който възпроизвежда предишни политически модели, установявайки една тоталитарна структура, към въвеждане вече на тези принципи в държавата и в преценката за определени лица.
Не мислите ли, че се връщате твърде назад и ставате твърде опасни, опасни днес помежду си, утре - опасни за страната.
Поне това нещо го махнете. Аз ви го давам като пример, защото то е една много лоша атестация за вашия цялостен политически облик и за политическата ви природа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Пламен Марков за прекратяване на разискванията по § 4.
Гласували 156 народни представители: за 107, против 49, въздържали се няма.
Предложението е прието.
За предложение за прегласуване има думата господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Моето предложение е да прегласуваме това предложение, което беше направено, защото аз мисля, че § 4, с който се правят изменения в чл. 3, е един от централните в законопроекта. Ако не го осъзнавате и мислите, че с гласуване, без достатъчно обсъждане по различните текстове, които се съдържат, можем да стигнем до един по-прецизен текст, просто се лъжете. Вие очевидно и не щете да стигнем до прецизен текст.
Забележете факта, че с измененията, които сега се предлагат, се променя коренно принципът, който беше въведен с първоначалната идея през м. декември. Не може да не прави впечатление, че там допускахте разкриване на документите и на лицата на бивши и на настоящи сътрудници, без оглед на някакви допълнителни критерии и условия, а сега въвеждате шест критерия, които дават възможност за разкриване, което означава, че всички критерии, извън тези, няма да бъдат разкрити. А това не е ли принципно различие? Напротив, точно така е.
И второ, забележете примерно, че в началото на § 4 говорите за това какво означава "разкриване". "Разкриване има за цел и се извършва чрез..."
По-нататък в т. 4 говорите за осигуряване достъп на засегнати лица.
Аз посочвам само аргументи в предложението си за прегласуване и да продължим разискванията по § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Поставям на прегласуване предложението на господин Пламен Марков за прекратяване на разискванията.
Гласували 172 народни представители: за 106, против 66, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Симеон Хинков.
Гласували 116 народни представители: за 22, против 75, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов.
Гласували 117 народни представители: за 8, против 96, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Генов.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 89, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на ал. 3.
Гласували 134 народни представители: за 38, против 95, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 152 народни представители: за 104, против 48, въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
За обяснение на отрицателен вот има думата народният представител Ангел Найденов.

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа народни представители, гласувах против този текст и ще подчертая, че освен аргументите, които споделиха моите колеги, особено това, което сподели колегата Стоилов, и което като текст по-нататък е възпроизведено в доста други параграфи и изменения на законопроекта, аз лично не намирам никакви основания да слагате т. 4 към този чл. 3.
В чл. 3 вие говорите какво означава разкриване на документи за установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или Разузнавателното управление. А същевременно в т. 4 говорите за осигуряване на достъп на засегнати лица.
Очевидно че и съдържателно, и систематично не тук е мястото на регламентирането на начина на достъп на засегнатите лица до документите и архивите на Държавна сигурност и на Разузнавателното управление.
По-нататък в текстовете на чл. 7, 8 и 9 давате възможностите, които се предвиждат за засегнатите лица. И какво значи засегнато лице: лица, за които Държавна сигурност е събирала и обособила информация в самостоятелни дела или преписки. Какво общо има с принадлежност към сътрудниците - щатни или нещатни, на Държавна сигурност?
И по-нататък, в ал. 4, в края на чл. 3, говорите за това, че не се осигурява достъп на засегнати лица. Така, така, така, "които не са разкрити в съответствие с този закон". Кое не е разкрито? Документите или лицата?
Значи няма никаква яснота, с оглед на което гласувах против този текст на чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Имате думата, господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 5 има предложение на Драгомир Драганов - в § 5 да отпаднат ал. 2 и ал. 3 на чл. 4.
Комисията не приема предложението.
Предложение на Иван Генов - § 5, чл. 4, ал. 1:
"Предлагам едно допълнение и една промяна в два варианта:
- след РУМНО да се добави следният текст: "и чуждите разузнавателни служби". Това предполага преди РУМНО да има запетая, а не съюза "и";
- вместо "за срок от 5 години" предлагам други два варианта: "безсрочно" или "за срок, равен на управлението на СДС".
Параграф 5, чл. 4 - да се допълни с нова алинея (след сегашната ал. 2) със следния текст:
"Комисията съгласува дейността си с последното ръководство на СДС, за да се осигури синхрон с линията на партията и адаптирането на българските национални интереси към чуждите."
Комисията не приема предложението.
Предложение на Илия Петров - в § 1 да се създаде нова ал. 4 и ал. 5 към чл. 4 със следното съдържание:
"(4) В транспортно отношение комисията се осигурява от Националната служба за охрана.
(5) Народното събрание осигурява помещения за дейността на комисията."
Комисията приема по принцип предложението.
Предложение на Велислав Величков, прието по принцип.
Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага § 5 да добие следната редакция:
"§ 5. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Дейността по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършва от постоянно действаща комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившото Разузнавателно управление на Генералния щаб, наричано по-нататък "комисията по чл. 4, ал. 1".
(2) Комисията по ал. 1 е юридическо лице със самостоятелен бюджет със седалище София.
(3) В дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура, организация на работа и численост се определят в правилник, приет от комисията.
(4) Комисията представя в Народното събрание доклад за извършената от нея дейност два пъти годишно - в срок до 20 декември и до 20 юли."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Само в ал. 2 би следвало да бъде: "комисията по чл. 4, ал. 1" - чисто редакционно, защото прочетохте само по ал. 1.
Имате думата.
Има думата господин Христо Иванов.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение всъщност поначало беше насочено към § 7, в който се предлагаше на първо четене отпадане на чл. 5. Но тъй като сега, при преработения вариант за второ четене, тази материя е уредена в чл. 4, затова ще взема думата на това място, а в § 7, естествено, ще се въздържа.
В приетия на първо четене законопроект се предвиждаше чл. 5 да отпадне. Какво означаваше това? Според разпоредбата на стария чл. 5 резултатите от проверката на оторизираната комисия за лицата от високите етажи на властта се огласяваха в Народното събрание. Отпадането на тази разпоредба би означавало не само прилагане на двойни стандарти и нарушаване на принципа за равнопоставеност, но противоречи и на поетите в мотивите на закона ангажименти за прозрачност на политическата класа и висшата администрация. Обществеността би възприела това като опит да се потули истината за висшия ешелон. Както веднъж вече казах, ние не сме Швеция, където всяка баба има компютър и всяка вечер, преди да си сложи нощното боне, прави последна справка в Интернет.
Удовлетворен съм, че комисията прие моето предложение като норма чл. 5 да не бъде отменен, като за целта в чл. 4, ал. 4 се прие следният текст:
"Комисията по чл. 4, ал. 1 представя два пъти годишно доклада си в Народното събрание."
Във връзка с доклада на комисията пред Народното събрание е и § 2а от Допълнителните разпоредби, където са изброени публичните длъжности според този закон. С това моето предложение изцяло е прието от комисията и моля и залата да го подкрепи.
Разбира се, комисията разшири първоначално направеното от мен предложение, като в обсега на лицата по този закон комисията включи и тези, които осъществяват така наречената публична дейност. Това първоначално не фигурираше в моето предложение.
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Господин Генов, няма ли да поискате думата?
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ, от място): Няма време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Пет минути винаги ще Ви изчакаме.
ИВАН ГЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Навлизаме вече в дебрите на законопроекта. Започва да се говори вече за комисиите. Много умно мисля, че постъпи мнозинството, бих казал дори мъдро, като реши вместо една две -комисии да се създадат, вместо една - две администрации да има. Като резултат - повече трудова заетост и принос към изпълнението на актуализираната Програма 2001 за нови 250 хил. работни места. Или, както казва народът, две е повече от едно и СДС за пореден път доказва, че знае и може много, във всеки случай повече от другите политически сили, в това няма никакво съмнение.
Уважаеми господин председател, струва ми се, че задача № 1 на комисията е да направи ревизия на предишната комисия - от 1997 г. Да провери какво е направила и какво не е направила. Защо в едни случаи е действала така, в други, идентични случаи, повтарям, в идентични случаи, е действала иначе.
Нека СДС да въведе ред вътре в себе си и уважаемият господин Бонев да каже със знанието на министър-председателя или против неговата воля предишната комисия не изпълни закона от 1997 г. и блокира пътя на СДС, който води България в небитието. Аз искам да паднат всякакви сенки на съмнение спрямо неутралната и последователна позиция на премиера към закона. Ето защо предлагам нова алинея със следния текст:
"Комисията съгласува дейността си с последното ръководство на СДС...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И Контролния съвет.
ИВАН ГЕНОВ: ... за да се осигури синхрон с линията на партията и адаптирането на българските национални интереси към чуждите."
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Много е пошло.
ИВАН ГЕНОВ: Убеден съм, че само и единствено при пълна съгласуваност и координираност на дейността на комисията с "Раковски" 134, не казвам подчинено, защото все пак тази комисия по замисъла на законодателя е независима...
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Това е гавра с парламента.
ИВАН ГЕНОВ: ... тя ще бъде в състояние да изпълни високоблагородната си мисия и при това ще работи както за България, разбирана като географско понятие, а не като държава, но и за чуждите страни, разбирани като държави, а не като географски понятия. (Шум и реплики в блока на СДС.)
И нека Бонев каже колко връзки се възстановиха с бивши агенти... (Председателят Иван Куртев изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Генов, прекъсвам Ви за момент.
Член 114, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание гласи: председателят може да отстрани за повече от едно заседание депутат, който оскърбява Народното събрание.
Отстранявам Ви за три заседания, господин Генов. Напуснете трибуната. (Ръкопляскания в блока на СДС, силен шум и реплики в блока на ДЛ.)
Половин час почивка. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни):  Продължаваме заседанието.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
За процедура има думата господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Госпожи и господа народни представители! Господин председател, обръщам се към Вас, да отмените наложеното наказание на господин Иван Генов, защото при обсъждането на такъв важен законопроект на второ четене с участието на толкова народни представители в пленарна зала отстраняването на народния представител, който има предложения, който ги отстоява и аргументира, не е нищо друго освен опит да се ограничи опозицията в защита на своите предложения.
Обръщам се към Вас и апелирам като председател на днешното заседание да отмените наказанието, за да продължи и по-нататък обсъждането по начин, който позволява всеки народен представител, който е направил предложение, да има възможност да го отстоява и да го аргументира.
При дебатите, които водим по този законопроект, е наистина важно тези, които са направили предложения, да ги отстояват не само в заседанията на Комисията по национална сигурност, а и тук - в пленарна зала. Не мисля, че отстраняването на народния представител от опозицията е доказателство за демократизъм и за плурализъм в обсъждането на различни мнения по този толкова спорен и отричан законопроект.
Надявам се, господин председател, ще се направите тази стъпка, тъй като и друг път сте правили подобно нещо - отменяли сте наложено наказание от Вас в името най-вече на по-нататъшното нормално обсъждане на второ четене на този законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Господин Славов, Вие винаги сте имали уважително отношение към Народното събрание, което аз признавам и уважавам. Но в случаите, когато се проявява явно неуважение към Народното събрание, а това беше във всичките изказвания на господин Иван Генов, направете справка в стенограмата, прочетете и предложенията, които е направил, аз не мога да отменя наказанието.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Сега, Вие говорите, че само по правилник няма отмяна. Има само налагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, може и да се отмени. Може да се отмени. Правил съм го, отменял съм го.
От името на парламентарна група има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! От името на Парламентарната група на Демократичната левица най-енергично протестирам срещу отстраняването на господин Иван Генов от заседанието на Народното събрание, при това - от три заседания.
Иван Генов е внесъл своето предложение, заради което го гоните, господин председателю, според изискванията на правилника. Той няма никакво нарушение по процедурата. Вие не можете да коментирате съдържанието на неговите предложения, защото нямате това право. Ако беше тук господин Соколов, сигурно и на Вас щеше да Ви каже: "Четете правилника!"
Спазил ли е господин Генов правилника, господин председател? Спазил го е. Какво е тогава неговото нарушение, че дори не му правите напомняне, бележка и другите предвидени наказания, а направо го отстранявате за три заседания? Вие не бъркате ли Народното събрание със Страшния съд, на който сте председател. По Ваше решение бяха изключени от СДС двама депутати и то не затова, че са се обогатили от властта, а затова, че са поискали оставката на един, който е по-богат от тях, и на един, който се е обогатил в по-висока степен от тях. (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.) Затова им искахте оставката и затова я постигнахте.
СДС не се чисти по този начин, а се укрепва дисциплината в партията и се укрепва едноличната власт на Иван Костов. Но тук не е Страшният съд. Тук е Народното събрание. Ние всички сме избрани от приблизително равен брой избиратели и всеки от нас има правото да участва в работата на българския парламент според изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Иван Генов не е нарушил абсолютно нищо и Вие като председател не можете да коментирате съдържанието на неговите предложения.
Има ли формално нарушение, още веднъж питам? Или Вие го отстранявате затова, че неговите предложения не Ви харесват по своето съдържание? Ако затова го отстранявате и то - за три заседания, Вие грубо нарушавате правилника, господин председател.
Каква дискусия ще има по този важен закон, макар че се разминава с дневния ред на обществото, но, така или иначе, последствията от него за обществото ще бъдат важни, след като за три заседания се отстранява депутатът, който е внесъл най-много предложения за второ четене. По този начин Вие предрешавате парламентарната дискусия. Никой от нас, 240-те не може да си присвоява такова право. Вие си го присвоявате, господин председателю!
И ще се получи нещо, което се получава и в други сфери - в надзираваната от вашия НСРТ сфера на радио-електронните медии, например. Тези дни аз имах възможността да гледам телевизия и в събота, и в неделя. Едни, с извинение, хомопартийни дискусии, седнали представители на една и съща партия и дискутират помежду си. Не може в едно плуралистично общество да се търси решаване на проблемите чрез хомопартийни дискусии.
И Вие искате да превърнете и сегашната дискусия в Народното събрание по този важен проект в хомопартийна дискусия. По този начин може да се постигне някакво удоволствие, но не може да се роди плод. Необходима е хетеропартийна дискусия.

Неслучайно ние сме представители на много партии и не може да се лишават част от партиите в България, които са изпратили своите народни представители тук, от участие в тази дискусия. Нямате абсолютно никакво основание. Освен това, какво толкова много ново е предложил господин Генов? Той е предложил Комисията по досиетата да съгласува дейността си с последното ръководство на СДС. Че нима това не е практиката? Нима господин Генов не иска да въздигне в закон една практика, която вие установихте през целия си мандат по време на едноличния режим на Иван Костов?
Смятам, че нарушението, което извършвате, господин председателю, е много грубо. Още веднъж изразявам най-острия протест на Демократичната левица, на нейната парламентарна група и настоявам то да бъде отменено, за да може дискусията да протече в един нормален парламентарен тон, а не изходът от дебатите по законопроекта да бъде предрешен - нещо, което Вие със своето решение правите. Благодаря. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Как така: "Имате думата."? Кажете нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз нямам право на парламентарни декларации.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Отменете наказанието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли желаещи да вземат думата по § 5? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов.
Гласували 79 народни представители: за 1, против 72, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Генов.
Гласували 111 народни представители: за 40, против 71, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
За отрицателен вот има думата господин Георги Панев.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Отрицателен вот от три изречения.
Гласувах "против", защото в предложението на господин Генов има следното: "в комисията да се включат лица, които трябва да ненавиждат или поне да отричат историята на своята страна". Аз намирам това за груба подигравка с парламента, с парламентаризма, с всички присъстващи в залата и смятам, че Вашето обсъждане беше много точно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 95, против 41, въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 6 има предложение на народния представител Панайот Ляков - в § 6, чл. 4а, ал. 3, т. 1 след думата "характер" се добавя: "срещу които има заведени следствени дела".
Комисията не приема предложението.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Ляков го оттегля.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение от Драгомир Драганов:
В § 6 текстът на чл. 4а, ал. 1 да придобие следния вид:
"Комисията се състои от 11 членове, както следва:
1. шест, избрани от Народното събрание...
2. двама, определени от Министерския съвет;
3. един, определен от председателя на Върховния касационен съд;
4. един, определен от председателя на Върховния административен съд;
5. един, определен от главния прокурор."
В § 6, чл. 4а, ал. 3 да отпаднат т. 2 и т. 3.
В § 6, чл. 4б да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание:
      "(5) Член на Комисията, който укрие информация или злоупотреби с нея, носи отговорност по Наказателния кодекс за престъпление по служба."
В § 6 да отпадне чл. 4в.
В § 6, чл. 4б, да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание:
      "(6) Комисията няма право да огласява данни, които биха разкрили лица, форми и методи на работа на специалните служби, представляващи държавна тайна."
Комисията не приема предложението.
Предложение на Иван Генов:
Параграф 6, чл. 4а, ал. 1, т. 1 - да се допълни след "трима" с текста "но не по-малко от двама от Парламентарната група на СДС". Това допълнение предполага запетая преди него.
Параграф 6, чл. 4а, ал. 2 - да се допълни накрая със следните два последователни текста:
- "включително и с доверието на СДС" - това предполага преди допълнението вместо точка да се постави запетая;
- "Те трябва да ненавиждат или поне да отричат историята на своята страна".
Параграф 6, чл. 4а, ал. 3 - да се допълни с нова точка (преди сегашната т. 1) със следния текст:
"1. служили на националните интереси, на сигурността на страната;"
Параграф 6, чл. 4а, ал. 5, т. 1 - да се допълни накрая със следния текст: "когато е осъзнал безсмислието и антинационалния характер на дейността, осъществявана от комисията,". Това предполага преди този текст да се постави запетая, а не ";".
Параграф 6, чл. 4а, ал. 6 - предлагам текстът "в срок до 14 дни" да се промени със следния текст: "в срок до 24 часа".
Параграф 6, чл. 4б, ал. 2 - да се съкрати до текста: "... на председателя й". Това предполага преди този текст да има съюза "и" вместо запетая.
Параграф 6, чл. 4б, ал. 3 - да се допълни накрая със следния текст: "и се изпраща за сведения на Държавния вестник на Европейския съюз".
Параграф 6, чл. 4б, ал. 4 - предлагам текстът "с мнозинство от 2/3" да се промени със следния текст: "с абсолютно мнозинство".
Параграф 6, чл. 4в, ал. 1 и ал. 2 - предлагам досегашните текстове да паднат изцяло и вместо тях да залегне следния текст като съдържание само на една единствена алинея:
"Членовете на комисията получават редовни възнаграждения във валута под формата на командировъчни, съгласно обнародваните нормативни документи за командироване в чужбина на български граждани и секретното постановление на Министерския съвет за командировъчните на президента, премиера, председателя на Народното събрание и други висши длъжностни лица в държавата.
Председателят на комисията получава 7-кратен размер на базовите командировъчни, а членовете на комисията - техният 7-кратен размер."
Параграф 6, чл. 4в, ал. 2 - предлагам досегашният текст да отпадне и да се замени със следния текст:
"Възнаграждението на председателя на Комисията е с 50 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по чл. 4в, ал. 1, а на членовете на комисията е с 10 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по чл. 4в, ал. 1."
Тази поправка предлагам в случай, ако не се приеме поправката ми, съгласно т. 17.
Параграф 6, чл. 4г, ал. 2 - предлагам да отпадне.
Параграф 6, чл. 4г, ал. 3 - предлагам след "РУМНО" да се добави следният текст: "или към чуждите разузнавателни служби". Това предполага преди "РУМНО" да се постави запетая вместо съюзите "и/или".
Комисията не приема предложението.
Предложения на Красимир Каракачанов и Анатолий Величков, които са приети по принцип.
Предложения на Велислав Величков - също приети по принцип.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 6 да добие следната редакция:
"§ 6. Създават се чл. 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е и 4ж:
Чл. 4а. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 се състои от 7 членове, определени за срок 5 години, както следва:
1. петима - избрани от Народното събрание по предложение на различни парламентарни групи;
2. двама - определени от Министерския съвет.

(2) Членовете на комисията по чл. 4, ал. 1 трябва да бъдат пълнолетни български граждани с висше образование, да имат местожителство в страната и да се ползват с обществен авторитет и доверие.
(3) Не могат да бъдат членове на комисията по чл. 4, ал. 1 лица, които са:
1. осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвала реабилитация;
2. били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб или са облагодетелствани лица от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб;
3. щатни или нещатни сътрудници на Националната разузнавателна служба, Национална служба "Сигурност", служба "Военна информация" и служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" в Министерството на отбраната;
4. на изборна длъжност в държавни или общински органи;
5. на изборна длъжност в ръководни органи на политически партии, коалиции или в професионални организации;
6. на платена длъжност, освен ако им е разрешен неплатен отпуск в съответствие с ал. 4.
(4) Лицата по ал. 1 и служителите в администрацията на комисията по чл. 4, ал. 1 излизат в неплатен отпуск, ако към датата на определянето им, съответно на постъпването им на работа, заемат друга платена длъжност. Времето на неплатения отпуск се зачита за трудов или за служебен стаж.
(5) Член на комисията по чл. 4, ал. 1 се освобождава предсрочно с нейно решение:
1. по негово искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца;
3. ако се установи несъвместимост с изискванията по ал. 3.
(6) При смърт или предсрочно освобождаване на член на комисията по чл. 4, ал. 1 съставът й се попълва в срок до 14 дни по реда на чл. 4а, ал. 1 - за остатъка на мандата.
Чл. 4б. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 избира от състава си председател, който я представлява, ръководи и организира дейността й, както и двама заместник-председатели.
             (2) Комисията по чл. 4, ал. 1 започва работа след определянето на всички нейни членове, избирането на председателя и на двамата заместник-председатели и след подписване на клетвена декларация от членовете й за опазване на държавната тайна, честта и достойнството на гражданите. Същите клетвени декларации попълват и служителите от администрацията. Клетвените декларации се съхраняват от председателя на комисията по чл. 4, ал. 1.
             (3) Заседанията на комисията по чл. 4, ал. 1 се провеждат при кворум повече от половината от членовете, а решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове при явно гласуване.
             (4) За заседанията на комисията по чл. 4, ал. 1 се води стенографски протокол, в който се отразяват станалите разисквания и гласуването на всеки от членовете.
Чл. 4в. (1) Членовете на комисията по чл. 4, ал. 1 получават основно месечно възнаграждение в размер три средномесечни работни заплати на заетите в народното стопанство лица по данни на Националния статистически институт. Възнаграждението се преизчислява всяко тримесечие на основата на средномесечната заплата за последния месец на предходното тримесечие.
              (2) Възнаграждението на председателя е по-голямо с 10 на сто.
Чл. 4г. (1) Дейността по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършва от Комисия за разкриване на принадлежност към бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, наричана по-нататък "комисията по чл. 4г, ал. 1".
              (2) Комисията по ал. 1 се състои от 5 членове, включително и председател, определени за срок 5 години, както следва:
1. председателя - от президента на Република България;
2. двама членове - съдии във Върховния касационен съд, определени от председателя на Върховния касационен съд;
3. двама членове - прокурори във Върховната касационна прокуратура, определени от главния прокурор на Република България.
              (3) Членовете на комисията трябва да отговарят на изискванията по чл. 4а, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 5.
              (4) Член на комисията се освобождава предсрочно:
1. по негово искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца;
3. ако се установи несъвместимост с изискванията по ал. 3.
              (5) При смърт или предсрочно освобождаване на член на комисията съставът на комисията се попълва в срок до 14 дни по реда на ал. 2 - за остатъка на мандата.
              (6) Комисията се свиква на заседания от председателя й при заявено искане от председателя на комисията по чл. 4, ал. 1. За участие в заседанията членовете на комисията получават възнаграждение в размер на една минимална заплата, а председателят - в размер на 10 на сто повече.
              (7) Заседанията по ал. 6 се провеждат при кворум повече от половината от членовете на комисията, а решенията се приемат с явно гласуване и мнозинство повече от половината от състава й, като се обявяват в края на всяко заседание.
              (8) За заседанията на комисията се води стенографски протокол, в който се отразяват станалите разисквания и гласуването на всеки от членовете.
              (9) Административно-техническото обслужване на комисията се осъществява от администрацията на комисията по чл. 4, ал. 1. Издръжката на комисията се осигурява от бюджета на комисията по чл. 4, ал. 1.
Чл. 4д. (1) Министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, министърът на правосъдието, министърът на външните работи, директорът на Националната разузнавателна служба и директорът на Националната служба за охрана създават работни групи в ръководените от тях административни звена и служби, в които има документи на бившата Държавна сигурност и на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб със задача оценка на документите, които се съхраняват в съответната служба или които са им предадени от физически или юридически лица в съответствие с чл. 2.
             (2) Комисията по чл. 4, ал. 1 предоставя на ръководителите или директорите по ал. 1 списък на лицата, които след 10 ноември 1989 г.:
1. са заемали публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, буква "а" от Допълнителните разпоредби;
2. са заемали или заемат публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, букви "б" - "с" от Допълнителните разпоредби;
3. са извършвали или извършват публична дейност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби.
             (3) Директорът на Националната разузнавателна служба, на Национална служба "Сигурност", на служба "Военна информация" и на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" в Министерството на отбраната изготвят и представят в комисията по чл. 4, ал. 1:
1. обобщен писмен доклад за лицата в съответната служба, чиито имена не се разкриват в съответствие с чл. 3, ал. 2, т. 1 и който съдържа:
а) броя на лицата в съответната служба;
б) структурните части (отделите) на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и периода от време, в който са работили;
2. мотивиран писмен доклад с обоснована необходимост за неразкриване името на лице по чл. 3, ал. 2, ако съществува такава.
             (4) В мотивирания доклад по ал. 3, т. 2 не се посочват данни, от които може да се установи самоличността на лицата.
             (5) При необходимост по решение на комисията по чл. 4, ал. 1 директорите на службите по ал. 1 предоставят на нейните членове достъп до документи, които не се разкриват. В тези случаи ползването на документите става в съответствие с установения в службата ред, но във време, определено от комисията по чл. 4, ал. 1.
Чл. 4е. Органите, които поддържат база данни и водят регистри за лицата по смисъла на § 2а, са длъжни при поискване от председателя на комисията по чл. 4, ал. 1 да предоставят трите имена по документ за самоличност, ЕГН и заеманата длъжност за тези лица, както и периодично да уведомяват за настъпили кадрови промени.
Чл. 4ж. (1) Обобщеният доклад и мотивираните доклади, представени от директора на съответната служба, се разглеждат в отделно заседание на комисията по чл. 4, ал. 1.
                (2) По искане на комисията по чл. 4, ал. 1 директорът на всяка служба по чл. 4д, ал. 3 представят данните във връзка с всеки мотивиран доклад, без тези, от които може да се установи самоличността на лицето, на засегнати и на трети лица.
                (3) Комисията по чл. 4, ал. 1 може да извърши проверка по реда на чл. 4д, ал. 5 на всички данни във връзка с конкретен мотивиран доклад, за да установи дали лицето:
1. е работило като щатен сътрудник, или
2. съзнателно е осъществявало дейност като нещатен сътрудник, или
3. е облагодетелствано лице от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб,
както и да проведе обсъждане с директора на съответната служба, за да направи предложение до комисията по чл. 4г, ал. 1 дали да бъде разкрито името на лицето.
     (4) Комисията по чл. 4, ал. 1 представя на комисията по чл. 4г, ал. 1 установените за всяко лице данни по чл. 5, ал. 2 или 3, а за случаите по чл. 4д, ал. 3, т. 2 и предложение по смисъла на ал. 3 за разкриване името на лицето.
                (5) Комисията по чл. 4г, ал. 1 взема решение в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 2, като не може да откаже разкриване името на лице, за което са установени данни по чл. 5, ал. 2, а за лице с представен мотивиран доклад по чл. 4д, ал. 3, т. 2 - включително и предложение по смисъла на ал. 3 за разкриване на името му."  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли изказвания?
Има думата господин Петко Илиев.
ПЕТКО ИЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като приемам становището на комисията по § 6, искам да направя една добавка в чл. 4а. Имайки предвид, че има една категория хора в българското общество, които са най-пряко свързани с действието на този закон, и за по-ефективното действие на този закон и най-вече за по-моралното му действие предлагам чл. 4а, ал. 1 - "комисията по чл. 4, ал. 1 се състои от 7 членове..." да бъдат не "7", а "9" членове... "определени за срок от пет години, както следва: 1. петима - избрани от Народното събрание по предложение на различни парламентарни групи; 2. двама - определени от Министерския съвет".
И да се създаде нова т. 3 - "двама -определени от Съюза на репресираните". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Илиев, но това е предложение по същество, не е редакционна поправка, не е направено по съответния ред, така че няма да мога да го поставя на гласуване.
Господин Румен Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съжалявам, уважаеми господин председател, че отстранихте господин Иван Генов от залата... (Неразбираеми реплики от СДС.) Изчакайте да ме чуете какво ще кажа. Защо недоволствате? Защо не направите забележка на някого, господин председател? Ето, шуменският депутат.
Съжалявам, че изгонихте господин Генов, защото ние с него водихме спор дори в парламентарната група по някои от неговите предложения. И сега аз ставам да противореча на това, което той предлага. Защо кимаш с глава наляво? (Обръща се към депутат от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Хайде не се заяждайте с депутатите, изкажете се.
РУМЕН ТАКОРОВ: Не се заяждам, но Вие се заяждате само с нас, господин Куртев. Покажете ми един депутат от Съюза на демократичните сили, който е изгонен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Те не пречат на нормалния ход на заседанието.
РУМЕН ТАКОРОВ: Как да не пречат?
Конкретно на въпроса. И ще се обърна към господин Генов. Господин Генов, Вие не сте прав като искате в § 6, чл. 4а, ал. 1 т. 1 да се допълни след думата "трима" с текста "но не по-малко от двама от Парламентарната група на СДС". Категорично протестирам против това Ваше предложение, въпреки че то е изиграло роля от основния текст, който е внесен от предложителите, комисията да бъде изменена от 12 на 7 члена.
Затова моето процедурно предложение, господин председател, е да подложите на гласуване чл. 4а, както е предложен от вносителите. Защото там хармонията е пълна: 3 избрани от Народното събрание по предложение на различни парламентарни групи - 2 от СДС и 1 от Народен съюз; 3 определени от президента на Република България - той на конференцията каза, че бил седесар; 3 определени от Министерския съвет; 1 определен от председателя на Върховния касационен съд - знаем кой е; 1 определен от председателя на Върховния административен съд; 1 член определен от главния прокурор на Република България. Защо трябва да нарушаваме хармонията на тази комисия, ви питам? Примерът с НСРТ вече съществува. Вие видяхте какво направи той. Идеално работи в момента и плодовете му се берат в обществото и в националното радио.
Така че категорично протестирам против предложението на господин Генов и предлагам да се гласува текстът, който е предложен от вносителите.
Но искам да подкрепя нещо, което е предложил господин Генов, по § 6, чл. 4в, алинеи 1 и 2. Уважаеми колеги, аз мисля, че и тези 50 процента, които е поискал господин Генов завишаване на заплатата на председателя, и с по 10 - на членовете, не е прав. Би трябвало процентът да бъде малко по-голям. Вижте, тази комисия на практика се явява и над конституционните съдии, над президента, над депутатите. Те ще проверяват всички тях. Е как ще ги оставим с по-малка заплата от нас или равна на нашата заплата, когато те ще проверяват всеки до един в тази държава? Наистина възнаграждението им трябва да бъде както е необходимо, полагаемо се на базата на работата, която те ще извършват. И абсолютно е прав господин Генов, когато казва, че дори командировъчните трябва да са на базата на онова секретно постановление - в седемкратен размер от базовите командировъчни на председателя на комисията, а на членовете на комисията - петкратен. Абсолютно е прав господин Генов и в това нещо го подкрепям.
Той е написал така: "Членовете на комисията получават редовни възнаграждения във валута под формата на командировъчни съгласно обнародваните нормативни документи за командироване в чужбина на български граждани и секретното постановление на Министерския съвет за командировъчните на президента, премиера, председателя на Народното събрание и други висши длъжностни лица в държавата".
Господин председател, искам да поставите на гласуване текста на 4а, както е предложен от вносителите, и да подкрепим предложеното по § 6, чл. 4в, алинеи 1 и 2, предложени от господин Генов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов.
Гласували 96 народни представители: за няма, против 83, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Генов.
Гласували 123 народни представители: за 22, против 100, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 6, както е предложен от комисията.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Аз имах предложения!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Всички предложения, направени по съответния ред, са гласувани. Предложението на комисията е заместващ текст на този на вносителя и съгласно правилника се гласува най-напред. Ако не бъде прието, тогава ще поставя на гласуване Вашето предложение. Одеве ми напомнихте да чета правилника, ето, прочетох го.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 108 народни представители: за 103, против 5, въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.


ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 7 има предложение на Христо Иванов, прието от комисията по принцип.
Предложение на Велислав Величков - също прието от комисията.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 7 да добие следната редакция:
"§ 7. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Установяването на принадлежност към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб е установяване на дейност на щатен сътрудник или съзнателно извършена дейност на нещатен сътрудник на тези служби или на получени облаги от облагодетелствано лице от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
(2) Установяването по ал. 1 е по безспорен начин, когато е извършено:
1. за щатен сътрудник - въз основа на:
а) кадрово или оперативно дело, или
б) поименно щатно разписание, или
в) ведомост за получавана заплата като щатен сътрудник;
2. за картотекиран нещатен сътрудник - въз основа на:
а) собственоръчно написана декларация за сътрудничество, или
б) собственоръчно написано агентурно сведение (донесение), или
в) документи за получени възнаграждения;
3. за облагодетелствано лице - въз основа на документ с данни за предоставяне на:
а) образователни, професионални, административни или имуществени привилегии от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, или
б) защита от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб срещу наказателно преследване.
(3) Лице, картотекирано като нещатен сътрудник, за което липсват документите по ал. 2, т. 2, букви "а", "б" или "в", но за което има:
1. документ за получени пари от или чрез бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, с изключение на ведомостите за възнаграждения на срочнослужещите, или
2. документ с данни за предоставяне на:
а) образователни, професионални, административни или имуществени привилегии от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, или
б) защита от бившата Държавна сигурност или от бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб срещу наказателно преследване;
3. предложение за вербовка, рапорт за извършена вербовка и доклад от оперативен работник, или
4. регистрационна бланка или поне един от документите по т. 1, 2 или 3, или
5. собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, или
6. написано или подписано от него експертно-техническо становище,
се поканва от комисията по чл. 4, ал. 1 да се запознае с документите и данните и да подпише декларация дали е осъществявало дейност като щатен или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб или е облагодетелствано лице, както и да даде собственоръчно написано обяснение, ако желае.
(4) Декларацията по ал. 3 е достатъчно основание за установяване по безспорен начин на принадлежност към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, само ако в нея се съдържа изявление, че лицето е осъществявало дейност като щатен или съзнателно е осъществявало дейност като нещатен сътрудник или е облагодетелствано лице.
(5) Поканата по ал. 3 се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, като срокът за явяване пред комисията по чл. 4, ал. 1 е един месец от датата на получаване на поканата.
(6) При обективна невъзможност за явяване в срока по ал. 5 лицето уведомява писмено комисията по чл. 4, ал. 1 с препоръчано писмо с обратна разписка. В този случай срокът се удължава с времето, през което е съществувала обективна невъзможност за явяването му.
(7) Комисията по чл. 4, ал. 1 предлага на комисията по чл. 4г, ал. 1 дали да бъде взето решение за разкриване на името на лицето след обсъждане на декларацията и обяснението, ако такива са представени.
(8) Неявяването в срока по ал. 5 или 6 или отказът за подписване на декларация по ал. 4 са достатъчно основание за вземане на решение от комисията по чл. 4г, ал. 1 в съответствие със закона и по нейна преценка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Христо Иванов има думата.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, колеги! Съвсем накратко вземам думата във връзка и с въпроса, който ми зададохте, господин председател. Моето предложение, което е направено в § 5 и което се свежда до настояването докладът на комисията за висшия политически ешелон и за висшата администрация да се изнася пред Народното събрание, е взет предвид в ал. 4, т. 4. Затова ви моля моето предложение тук да не се обсъжда, защото то остава някак си извън темата на същинския § 7, който сега се предлага на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 7, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 104, против 5, въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 7а със следната редакция:
"§ 7а. Създава се чл. 5а:
"Чл. 5а. Не се счита за установена по безспорен начин принадлежността към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб на лица, чиито имена и псевдоними са включени в справочната картотека или в регистрационния дневник на съответната служба, но за които липсват документи по чл. 5, алинеи 2 и 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте § 7а, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 97, против 5, въздържали се няма.
Параграф 7а е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 8 има предложение на Красимир Каракачанов и Анатолий Величков, което е прието по принцип.
Предложения на Иван Генов - в § 8, чл. 6, ал. 1, т. 1: "Предлагам след текста "по безспорен начин" да се добавят думите "или по подозрения"."
Параграф 8, чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 3, § 9, чл. 7, т. 1, § 13, чл. 14, § 14, точки 1 и 2, § 15, точки 2 и 3 - във всички тези параграфи предлагам след "РУМНО" да се добави следният текст: "и чуждите разузнавателни служби". Това предполага преди "РУМНО" да се постави запетая, вместо съюзите "и/или"."
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Христо Иванов - прието по принцип от комисията.
Предложение на Велислав Величков - също прието.
Комисията предлага § 8 да добие следната редакция:
"§ 8. Член 6 се изменя така:
"Чл. 6. (1) Разкриването на имената на лицата се извършва чрез публикуването им в доклада по чл. 3, ал. 1, т.3.
(2) Докладът се изготвя от комисията по чл. 4, ал. 1 въз основа на решенията на комисията по чл. 4г, ал. 1, и се състои от две отделни части - за бившата Държавна сигурност и за бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, всяко от които съдържа:
1. трите имена по паспорт или лична карта на всички лица, за които по безспорен начин е установена принадлежност към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб;
2. дата и място на раждане;
3. структурата (отделът) на съответната служба по години на осъществявано сътрудничество;
4. качеството на лицето по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби и периода от време, в който лицето е било в това качество;
5. използвани псевдоними от лице, допринесло за преследване или за ограничаване правата на засегнати лица поради политическите им убеждения;
6. вида на документите, въз основа на които е установена принадлежността;
7. информация за дейността на лицето в съответствие с установените факти и правилника за дейността на комисията по чл. 4, ал. 1;
8. данните по точки 1-7 за лицата, за които комисията по чл. 4г, ал. 1 е взела решение при условията и по реда на чл. 5, алинеи 7 и 8.
(3) В доклада по чл. 3, ал. 1, т. 3 не се включват данни за:
1. лица, чиито имена не се разкриват в съответствие с този закон;
2. починали лица;
3. лица, изразили писмено готовност да доставят информация и/или доставяли такава само до навършване на 18-годишна възраст;
4. лица, за които е намерена само собственоръчно написана или подписана декларация за сътрудничество, освен ако съответното лице:
а) е участвало в насилия срещу личността, или
б) е заемало след 10 ноември 1989 г. публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, буква "а" от Допълнителните разпоредби, или
в) е заемало или заема след 10 ноември 1989 г. публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, букви "б-с" от Допълнителните разпоредби, или
г) е извършвало или извършва публична дейност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби, или
д) е посочено като длъжник или е било, или е член на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити;
5. лицата по чл. 5а."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има думата господин Христо Иванов.

ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Достигнахме до ключовия чл. 6 на този закон, в който се съдържа и цялостната му философия. Старият закон почиваше върху една погрешна философия, поради която и не успя да отговори на обществените очаквания. За съжаление, при първия проект, който приехме на първо четене, този дефект на законопроекта беше съхранен. Хората отново щяха да останат излъгани, защото те искат да знаят кои са обслужвали политическата полиция, кои са косвените и преките съучастници в преследването и репресиите над невинни хора. Старият закон не позволи да се правят морални оценки и да се анализира дейността на лицата. Този недостатък ясно пролича след доклада на комисията по досиетата и се наложи нейният председател да дава допълнителни обяснения в пресата.
Аз, разбира се, не искам да мисля, че този пропуск в закона беше умишлен, защото това е именно в интерес на бившата политическа полиция - всички да бъдат хвърлени в един кюп - мръсниците и доносниците, заедно с достойни хора. И бившата политическа полиция, и куп незаслужаващи уважение хора се възползваха, разбира се, от тези недостатъци на закона. Под моето достойнство е да споменавам имената на народни представители, които се възползваха от тези обстоятелства и се включиха активно във фабрикуването на лъжи и компромати.
Ето защо, колеги, не е достатъчно да се обяви към кое управление е било привлечено дадено лице. Защото едно лице от Първо главно управление например "Разузнаване зад граница" може да е защитавало български разработки, може да е донесло в страната животоспасяващи лекарства, а друг, например, който работи също в Първо главно управление "Външно разузнаване" може да е слухтял например сред българските емигранти в Америка и в Канада. Затова е важно да се знае кой какво е вършил. Няма по-голяма справедливост от истината, а истината се състои в това да се отговори на въпроса сътрудничело ли е лицето на политическата полиция, били ли са предаваните от него сведения или действията му, свързани с политическо преследване на инакомислещи, с насилие над личността, с репресии над невинни хора. Това е именно моето предложение - за ясен отговор на тези въпроси в доклада на комисията за всяко отделно лице.
Разбира се, че не е възможно с днешна дата да се възстанови цялата истина и да се направи един напълно справедлив закон, защото топсътрудниците и топдоносниците на политическата полиция, аз съм убеден в това, са покрити завинаги. Но ние трябва да изнесем цялата истина, която се съдържа в поне сега оцелелите масиви.
Моето предложение не е прието буквално, но в синтезиран вид то се съдържа в т. 7 на ал. 2 на чл. 6, която гласи: "Докладът на комисията съдържа информация за дейността на лицето в съответствие с установените факти." И аз се надявам, че този текст ще бъде тълкуван именно в онзи ясен и конкретен смисъл, заложен в предлагания от мен текст. Тогава наистина ще можем да кажем, че сме направили един справедлив закон с една нова философия, която не позволява доносници и достойни хора да бъдат поставени един до друг.
В духа на моето предложение и внесената поправка към т. 5 на ал. 2 в чл. 6 разбрах, че това е направено именно по предложение на шефовете на спецслужбите и аз ги поздравявам за това. Според разпоредбата на т. 5 ще се изнасят псевдонимите само на лица, допринесли за преследване или ограничаване правата на засегнати лица поради политическите им убеждения. По този начин ще се направи още веднъж разграничението между доносници и почтени хора. Една демаркационна линия, която липсваше в стария закон. А за тези, които ще разпространяват компромати и лъжи в разрез с информацията, която ще бъде огласена от комисията по чл. 6, уважаеми колеги, трябва да предвидим промени в Наказателния кодекс, строги мерки, в т.ч. и затвор.
Призовавам ви да подкрепите текста на чл. 6 във вида, в който е предложен от комисията, защото той залага една нова справедлива философия на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Генов.
Гласували 114 народни представители: за 7, против 105, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 8, така както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 8а:
"§ 8а. Създават се чл. 6а, 6б, 6в и 6г:
"Чл. 6а. (1) Органите, които назначават или избират лица на публични длъжности по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби, могат предварително да поискат от комисията по чл. 4, ал. 1 да бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб на кандидат за такава длъжност. Искането се прави в писмена форма и се подписва от ръководителя на съответния орган.
      (2) Комисията по чл. 4, ал. 1 уведомява директорите на службите по чл. 4д, ал. 1 за направеното искане, които предоставят наличните в съответната служба данни в определения от комисията по чл. 4, ал. 1 срок.
         (3) Комисията по чл. 4, ал. 1 съобщава резултата от проверката по ал. 1 в 14-дневен срок от получаването на искането.
      (4) Ако установените данни не подлежат на разкриване по реда на този закон, те не се публикуват преди назначаването или избирането на лицето на съответната длъжност.
Чл. 6б. (1) При насрочване на избори политическите партии и коалиции могат в едноседмичен срок след регистрацията им за участие в изборите и преди регистрацията на кандидатите да поискат от комисията по чл. 4, ал. 1 да бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб на лица, които ще бъдат регистрирани като кандидати.
      (2) Искането се прави в писмена форма и се подписва от представляващия партията или коалицията. Към искането се прилагат списък на лицата и заявления с нотариално заверен подпис от всеки кандидат, че са съгласни да бъдат регистрирани като кандидати.
         (3) В 10-дневен срок от получаването на искането комисията по чл. 4, ал. 1 извършва проверката и поканва представляващия партията или коалицията да се запознае с резултатите от нея.
      (4) Представляващият партията или коалицията подписва декларация за неразгласяване на данните в доклада по ал. 3.
      (5) Ако установените данни не подлежат на разкриване по реда на този закон, те не се публикуват преди регистрирането на съответното лице за участие в изборите като кандидат.
Чл. 6в. (1) Избирателните комисии, които регистрират кандидатите за участие в изборите, изпращат в комисията по чл. 4, ал. 1 заверени копия от списъците с кандидатите.
      (2) Резултатите от проверката се публикуват в доклада по чл. 3, ал. 1, т. 3 по реда на този закон и се изпращат на съответните избирателни комисии за обявяването им.
Чл. 6г. Лицата, чиито имена са включени в доклада по чл. 3, ал. 1, т. 3 в противоречие с този закон, могат да предявят срещу комисията по чл. 4, ал. 1 иск за обезщетение по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Едуард Клайн има думата.

ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Господин председателю, уважаеми колеги! Правя предложение за една редакционна поправка в текста на чл. 6а, ал. 1. В текста е казано: "Органите, които назначават или избират лица на публични длъжности по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби, могат предварително да поискат от комисията по чл. 4, ал. 1 да бъде извършена предварителна проверка."
Твърде много предварителни думи. Ето защо предлагам първата дума "предварително" да отпадне, тъй като предварителната проверка вече предполага, че искането естествено ще стане преди кандидатите да станат титуляри за съответната длъжност.
Същият подход е използван и в чл. 6б. Там няма две думи "предварително". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клайн.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм смутен малко от това, че в текста, който сега предлагате да се гласува, накрая е записано, че тези, които са оклеветени, могат да предявят иск. Пред кого? Пред коя съдебна система? Пред тази, която оня ден регистрира един човек за ръководител на партия, в която не членува, в която не е плащал 2 години членския си внос, в която от низовите организации не го приемат. Пред този съд ли? Пред тази прокуратура ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Нешев, моля Ви, върнете се на закона.
СТЕФАН НЕШЕВ: Защо не е написано точно за какво ще отговаря комисията, която злепостави човек с информация, неотговаряща на истината? Вие сте готови да оклепате всеки, за да наложите режима на Иван Костов.
Аз смятам, че това не е коректно. Затова смятам, че тази комисия, която си е чисто ваша, по подобие на НСРТ, трябва ясно да се посочи - ако злоупотреби, какви санкции ясно трябва да върши, за да има реална отговорност, страх пред отговорността. А това е едно пожелание - да се жалваш. Пред кого да се жалвам?
Разнася се един списък, който се препечатва, в който са оклепани редица имена и никой не търси отговорност за тези, които го печатат. Как искате да ви вярвам, че вие сте добронамерени и че с това искате да свършите нещо полезно за този народ? Вие с това също подготвяте една акция да бъдат оклепани онези, които не искат да се съподчинят на режима на Костов. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И аз Ви благодаря, но на второ четене се очакваше поне някакво предложение, най-малко за отпадане, но Вие и това не направихте.
Господин Ляков има думата, но моля по същество.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Искам думата за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, няма да Ви дам думата за реплика, защото господин Нешев не говори по същество, а си изля партийните болежки тук, което съвсем не е проблем на този закон.
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Защо да не му дадете думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата, но пак се отклонявате по неща, които нямат нищо общо със закона.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Аз няма да злоупотребявам. Имаше ясен упрек за определен текст от закона. Но там е цитиран законът, по който гражданите, на които името по някакъв начин е увредено, могат да потърсят защита. И аз категорично не приемам начина, по който Вие се отнесохте към съдебната система. Ние също имаме упреци към съдебната система, но никога не сме си позволявали да тълкуваме решения на съд в Република България. Защото това означава вече намеса в независимата съдебна власт. А Вие, когато има решение, което Ви изнася, казвате, че тя е независима, а когато обаче решението е друго, казвате, че тя е синя, изобщо човек не може да Ви разбере. Имайте едно принципно отношение към съдебната власт. Има съд, има решение, щом това решение е произнесено, всеки трябва да се съобразява с него. Иначе какво става? Може ли всяко решение на съда да се оспорва в зависимост от това дали му изнася на някого или не му изнася?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сега дуплика на господин Нешев. (Реплики от залата.) След като ги оставих и двамата да си разменят реплики, които нямат нищо общо със закона, поне да си довършат спора.
Господин Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Господин Ляков, аз исках този текст да не се гласува, защото той няма реално покритие. Казвам го най-отговорно. Защото аз не съм писал, че с кръв съм взимал тази власт, за която Вие сте писали. Но съм отстоявал принципите на демократичността и на социалната справедливост и ще ги отстоявам, за разлика от онези, които забравиха що е демокрация и в името на какво дойдоха на власт.
Съдът не е демократичен. Най-отговорно го заявявам. Той е в услуга на изпълнителната власт, защото вие го назначихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Нешев, принуден съм да Ви напомня, че подобни изявления...
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Като депутат имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Като депутат никой не може да Ви контролира, но от трибуната на Народното събрание по адрес на третата власт...?
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Аз съм политик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В резултат на изказването, на дупликата да разбирам ли, че предлагате отпадането на чл. 6г?
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Господин Ангел Найденов има думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа, предлагам да отпадне от § 8а предложеният нов текст на чл. 6а. Аз мисля, че той е безсмислен.
Нещо повече, той създава една доста мракобесническа атмосфера по отношение на назначаването на едни или други лица на публични длъжности. Това е една възможност да се разгаря поредна спирала в лова на вещици, който може да бъде създаден в държавните институции и по принцип в институциите, в които по смисъла на Допълнителните разпоредби има така наречените "публични длъжности".
Макар и представено като възможност да се иска предварителна информация, забележете, че в ал. 2 на предложения нов § 15а, с който се създава нов § 2а, се прогласява несъвместимост на заемането на публична длъжност с функциите на щатни или нещатни сътрудници на специалните служби.
Това е първият аргумент.
Вторият аргумент - забележете текста на ал. 4: "Ако установените данни не подлежат на разкриване по реда на този закон, те не се публикуват преди назначаване или избиране на лицето на съответната длъжност."
Сами разбирате, че това е още по-безсмислен текст при положение, че има аргументи, поради които не се разкриват данните за подобен служител - щатен или нещатен сътрудник на специалните служби, няма никаква логика това да се определя от назначаването на публична длъжност при положение, че пък има втора възможност за несъвместимост, т.е., ограничителен критерий за несъвместимост от заемането на подобна длъжност.
Така че предлагам да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов за отпадане на чл. 6а.
Гласували 131 народни представители: за 24, против 106, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Стефан Нешев за отпадане на чл. 6г.
Гласували 141 народни представители: за 33, против 105, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 8а така, както е предложен от комисията.
Гласували 141 народни представители: за 110, против 31, въздържали се няма.
Параграф 8а се приема.
Моля, господин Бакалов, докладвайте следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Има предложение на народния представител Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага да се създаде нов § 8б със следната редакция:
"§ 8б. Наименованието на глава трета се изменя така:
"Използване на документи на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб от страна на засегнати лица".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 8б така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 106, против 7, въздържали се няма.
Параграф 8б е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Параграф 9. По него има предложение на народния представител Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 9 да добие следната редакция:
"§ 9. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. (1) Всеки български гражданин може да поиска с писмена молба до комисията по чл. 4, ал. 1 да му бъде извършена справка дали за него е събирана информация от бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
(2) Комисията по чл. 4, ал. 1 извършва проверка и за резултата уведомява писмено молителя."
Параграф 10. По него има предложение на Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 10 да добие следната редакция:
"§ 10. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. (1) Засегнатите лица, за които бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб са събирали информация, имат право на достъп до нея при депозирана писмена молба до комисията по чл. 4, ал. 1.
(2) Комисията по чл. 4, ал. 1 уведомява писмено молителите за времето и мястото за запознаване с документите.
(3) Засегнатите лица и лицата по чл. 11 могат да получат справка за съдържанието на документите при депозиране на молба до комисията по чл. 4, ал. 1.
(4) Не се осигурява достъп до документи, които не се разкрити при условията и по реда на този закон."
Параграф 11. По този параграф има предложение на Велеслав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 11 да добие следната редакция:
"§ 11. Член 9 се изменя така:
"Чл. 9. Всяко засегнато лице има право да поиска засекретяване на документи или части от тях, съдържащи лична или семейна тайна, след подаване на писмена молба до комисията по чл. 4, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Имате думата по тези три параграфа.
Има думата господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Господин председател, използвам възможността от това, че председателят на комисията изчете текстовете на членове 7, 8 и 9 от стария закон, за да предложа още веднъж чисто редакционно систематичното отпадане на текстовете на т. 4 от § 4 в чл. 3, ал. 1 и ал. 4, тъй като, първо, има разлика по начина на изписване на тези два текста, за които говоря, в изброените до този момент текстове на членове 7, 8 и 9. Моля ви да погледнете внимателно и ще видите, че съм прав в това, което казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вие споменавате чл. 3.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Точно така. Там има два текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това сме го приели.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Но то систематично трябва да бъде уредено, защото, казвам, има противоречия.
Моля ви да погледнете, в това число и председателят на комисията, за да се убедите в това, че съм прав и да се уточни къде е систематичното място на регламентирането на право на достъп на засегнатите лица - именно в тези текстове, а не в § 4 по отношение на чл. 3 ал. 1 и ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Разбирам Ви, но аз не мога да предложа сега да се върнем и да прегласуваме § 4, след като сме на § 9. Така че, тук, ако трябва нещо да променим, в тези параграфи - може.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Затова моля председателят да уточни. Моля ви, погледнете го и вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли други изказвания?
Приети текстове преди един час, не мога да подложа на прегласуване.
Други изказвания има ли? Няма.
Моля, гласувайте параграфи 9, 10 и 11 така, както са предложени от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 108, против 21, въздържали се няма.
Параграфи 9, 10 и 11 са приети.
Господин Бакалов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 11а със следната редакция:
"§ 11а. Създава се чл. 9а:
"Чл. 9а. Комисията по чл. 4, ал. 1, съгласувано с директорите на Националната разузнавателна служба, Националната служба за сигурност, служба "Военна информация" и служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" при Министерството на отбраната, взема решение да не се засекретяват документи или части от тях, които:
1. съдържат данни за извършени насилия срещу личността; системно нарушаване на основни човешки права чрез подтискане на отделни лица или групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак; действия, нарушаващи основните принципи на демократичната и правовата държава; действия, подчинявали страната на чужди интереси, водещи до практическа загуба на държавен суверенитет, или
2. съдържат данни за дейност, свързана със създаване на задгранични фирми чрез бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, износ на капитали от страната, незаконна търговия с оръжие или наркотични вещества, или
3. са били достъпни за чужди организации или граждани, или
4. са създадени до 25 февруари 1991 г. и са архивирани в служебния архив на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, или
5. са нормативни актове, индивидуални административни актове или други документи с разпоредителен характер, създадени до 25 февруари 1991 г., от или адресирани от органи и длъжностни лица в бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 11а, така както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 93, против 22, въздържали се няма.
Параграф 11а е приет.
Моля, докладвайте следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 12 има предложение на Красимир Каракачанов и Анатолий Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Предложение на Велислав Величков - по § 12 в чл. 12 думите "действащите сътрудници на съвременните служби за сигурност на" да се заличат.
Комисията не приема предложението.
Второ предложение на Велислав Величков, което е прието по принцип.
Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага § 12 да добие следната редакция:
"§ 12. Член 12 се отменя."
Тук става въпрос за така наречените "реактивирани". Този член се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Докладвайте и § 12а.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага да се създаде нов § 12а със следната редакция:
"§ 12а. Наименованието на глава четвърта се изменя така: "Използване на документи на бившата Държавна сигурност и на бившото разузнавателно управление на Генералния щаб".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Величков оттегля неговото предложение.
Моля, гласувайте § 12 и § 12а, така както са предложени от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 102, против 7, въздържали се няма.
Параграфи 12 и 12а са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Параграф 13.
Предложение на Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Предложение на Драгомир Драганов - в Допълнителните разпоредби се създава нов § 1 със следното съдържание:
"§ 1. По смисъла на този закон оперативни служби на бившата Държавна сигурност, действали на територията на Народна република България са: Второ главно управление; Военно контраразузнаване; Четвърто управление (Икономическо); Пето Управление (Управление за безопасност и охрана); Шесто управление."
В Допълнителните разпоредби се създава нов § 2 със следното съдържание:
"§ 4. Архивите на бившото Първо главно управление и на РУМНО не попадат под действието на този закон."
Комисията не приема предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност: комисията предлага § 13 да добие следната редакция:
"§ 13. Член 13 се изменя така:
"Чл. 13. (1) Забранява се унищожаването на оригиналите или на единствения запазен екземпляр на документите на бившата Държавна сигурност и на бившото разузнавателно управление на Генералния щаб.
(2) В случай на разкриване на документи по реда на този закон, те се предават и съхраняват в Централния държавен архив по реда на глава трета от Закона за държавния архивен фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов.
Гласували 100 народни представители: за няма, против 95, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 13, така както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 103, против 6, въздържали се няма.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Параграф 14.
Предложение на Велислав Величков, прието по принцип.
Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага § 14 да добие следната редакция:
"§ 14. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. Разпоредбата на чл. 13 не се прилага за документи на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб, които по преценка на комисията по чл. 4, ал. 1 са от значение за националната сигурност на страната. За тях се прилага разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Закона за държавния архивен фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте § 14, така както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 107, против 6, въздържали се няма.
Параграф 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 14а със следната редакция:
"§ 14а. Параграф 1 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Щатни сътрудници" са българските граждани, които са били на служба в бившата Държавна сигурност или в бившото разузнавателно управление на Генералния щаб като оперативни работници на оперативна работа;
2. "Нещатни сътрудници" са българските граждани, които са доставяли информация или са сътрудничили по друг начин на бившата Държавна сигурност или на бившото разузнавателно управление на Генералния щаб;
3. "Облагодетелствани лица" са българските граждани, на които са били предоставени:
а) образователни, професионални, административни или имуществени привилегии от бившата Държавна сигурност или от бившото разузнавателно управление на Генералния щаб, или
б) защита от бившата Държавна сигурност или от бившото разузнавателно управление на Генералния щаб срещу наказателно преследване.
4. "Документи на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб" са всички информационни носители, независимо от формата на съхранение на информацията, включително досиета, бази данни, писмени данни, филми, снимки, звукозаписи и други видове записи, както и необходимите за използването им помощни материали, включително програми за автоматична обработка на данни."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има думата господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Господин председател, предлагам в дефиницията на "нещатни сътрудници" да отпадне текста след думата "информация". Тоест от думите "или са сътрудничили по друг начин..." до края на текста, тези думи да отпаднат.
Какъв е моят аргумент? Очевидно някъде трябва да бъде дефинирано какъв е този друг начин. Аз прегледах и стария Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и там става дума само за доставяне на информация. Какви са другите начини? И трябва да има някаква дефиниция. Ако вие ги знаете тези начини, дефинирайте ги или ги посочете.
Още повече че, съжалявам за това, вие приехте един текст, който дава възможност за установяване на принадлежност и чрез документи за получени възнаграждения.
Само да припомня, тъй като народните представители извън членовете на комисията нямат възможност да получат подобна информация, но членовете на комисията станаха свидетели на нежеланието на ръководителите на специални служби да отговорят има ли категоричен саморъчен подпис на лицето, което е получавало съответните възнаграждения? И има ли случай на изплащани възнаграждения, без да има подпис на лицето, независимо от начина, по който са изплащани възнаграждения и наличните документи?
Няма да подчертавам, че има такива случаи и това беше казано при разискванията в комисията. В това число, възможно е и под формата на изплащане на различни други хонорари да бъдат посочени лица, на които са изплащани възнаграждения. Но това, очевидно, е друга тема.
Затова държа, за да бъде прецизен текстът, да бъде формулиран "или другия начин" или да отпадне този текст, всъщност, предлагам да отпадне този текст.
И второ, предлагам отпадането на текста по т. 3, така наречените "облагодетелствани лица". Първо, сами разбирате, че това е едно неимоверно разширяване на обхвата на законопроекта, още повече, че никъде в обсъжданията на първо четене нямаше подобна дефиниция или подобно намерение от страна на вносителите за включване на допълнителни категории лица, без значение как те могат да бъдат наречени в техните законотворчески усилия или импровизации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Поставям на гласуване предложението на господин Ангел Найденов от т. 2 да отпадне текстът след думата "информация".
Гласували 116 народни представители: за 14, против 102, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Ангел Найденов за отпадане на т. 3.
Гласували 110 народни представители: за 13, против 96, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 14а така, както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 106, против 18, въздържали се няма.
Параграф 14а е приет.
За отрицателен вот има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Гласувах "против" този текст, защото смятам, че той недостатъчно използва възможните информационни източници, за да се получи по-добра информация за различни лица.
И тук ще ви припомня примера с прословутата германска комисия "Гаук". От една страна, доколкото ми е известно, тя не е оповестила имената на тези сътрудници, които са работили зад граница. Но заедно с това тя разполага с информация за граждани на чужди държави, които са работили в нейна полза. Защо българските органи да не се поинтересуват и да разполагат с тази информация и по този начин да бъде разширен каталогът на информационните източници? Това показва, че вие или не желаете, или се опасявате от разширяването на информацията за сметка на нещо, което може да се каже като афоризъм, използван в среди, които имат по-добра ориентация за проблемите, казващи следното: "Ако се извадят агентите на Първо, то Шесто остава без обекти по линията на така наречената "вражеска емиграция"." Може би трябва да се позамислите и да видите връзката между структури, които наглед нямат нищо общо помежду си, но които изведнъж се оказва, че се засягат лица, действащи в различно качество с оглед на техните ангажименти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 15 има предложение на народния представител Драгомир Драганов:
Досегашните § 1 и § 2 стават съответно § 3 и § 4.
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нека най-напред това да гласуваме, защото това е предложение за преномериране, а след това вече ще докладвате другите.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов § 1 и § 2 да станат съответно § 3 и § 4.
Гласували 98 народни представители: за 5, против 88, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Докладвайте сега § 15 и § 15а.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на народния представител Велислав Величков.
Комисията приема по принцип предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 15 да добие следната редакция:
"§ 15. Параграф 2 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
"§ 2. По смисъла на този закон:
1. "Засегнати лица" са българските граждани, за които от бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб е събирана информация.
2. "Трети лица" са лица, чиито имена са споменати в документи на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб, без да са били щатни или нещатни сътрудници или засегнати лица.
3. "Лична или семейна тайна" е информация за засегнато лице или неговите роднини по права линия и съпруг (съпруга), която няма обществен характер."
Комисията предлага да се създаде нов § 15а със следното съдържание:
"§ 15а. В Допълнителните разпоредби се създава § 2а:
"§ 2а. (1) По смисъла на този закон:
1. "Публична длъжност" е:
а) президент или вицепрезидент на Република България или член на Конституционния съд;
б) народен представител;
в) министър-председател, заместник министър-председател, министър, заместник-министър, посланик, член на политически кабинет на министър-председателя, на заместник министър-председател или на министър;
г) съдия, прокурор или следовател;
д) член на управителен или контролен орган на Българската народна банка, на Националния осигурителен институт или на Националната здравноосигурителна каса;
е) председател или член на Сметната палата, председател или член на Комисията за защита на конкуренцията;
ж) председател на държавна агенция, изпълнителен директор на изпълнителна агенция, председател или член на държавна комисия, член на Надзорния или на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация;
з) областен управител или заместник-областен управител;
и) началник на кабинет, секретар (съветник) на президента или на вицепрезидента на Република България;
к) председател, заместник-председател, секретар или член на Централна избирателна комисия при избори за президент и вицепрезидент, за народни представители, за общински съветници и кметове;
л) кмет на община или общински съветник;
м) член на Националния съвет за радио и телевизия, член на управителен или контролен орган на Българската национална телевизия и на Българското национално радио, генерален директор на Българската телеграфна агенция;
н) директор на Националния център за изучаване на общественото мнение;
о) главен секретар на Народното събрание или на министерство;
п) член на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет;
р) едноличен орган или член на колегиален орган в изпълнителната власт, създаден със закон или с акт на Министерския съвет;
с) всички други длъжности, които се заемат въз основа на акт на Министерския съвет или на министър-председателя.
2. "Публична дейност" е дейността, извършвана от:
а) физическо лице в това му качество или като представител на юридическо лице, което е член на управителен или контролен орган или прокурист на банка, на застраховател, на фондова борса, на акционерно дружество, организиращо неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционен посредник, на инвестиционно дружество;
б) едноличен търговец, който организира хазартни игри, физическо лице в това му качество или като представител на юридическо лице, което е член на управителен или контролен орган или прокурист на юридическо лице, което организира хазартни игри;
в) синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка или в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон;
г) едноличен търговец - далекосъобщителен оператор, физическо лице в това му качество или като представител на юридическо лице, което е член на управителен или контролен орган или прокурист на юридическо лице - далекосъобщителен оператор;
д) едноличен търговец - радио- и телевизионен оператор, физическо лице в това му качество или като представител на юридическо лице, което е член на управителен или контролен орган или прокурист на юридическо лице - радио- и телевизионен оператор;
е) ръководител или член на ръководен орган на политическа партия, вероизповедание или национално представен професионален съюз;
ж) председател, заместник-председател, член на Управителния съвет, член на Общото събрание или главен научен секретар на Българската академия на науките или на неин институт;
з) физическо лице в това му качество или като представител на юридическо лице, което е член на управителен или контролен орган на спортна организация;
и) член на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата, член на адвокатски съвет, контролен съвет или дисциплинарен съд в адвокатска колегия;
к) главен редактор, заместник-главен редактор или отговорен редактор на периодично печатно издание с информационен характер в областта на вътрешната и външната политика или на национален радио- или телевизионен канал; водещ на предаване с информационен характер в областта на вътрешната и външната политика в национален радио- или телевизионен канал;
л) физическо лице в това му качество или като представител на юридическо лице, което е член на управителен или контролен орган или прокурист на организация за социологическа или информационна дейност в областта на вътрешната и външната политика;
м) редактор, заместник-ректор, декан или член на академичен съвет на висше училище.
(2) Извършването на дейност като щатен или нещатен сътрудник на действаща българска служба за разузнаване или сигурност е несъвместимо със заемането на публична дейност по смисъла на ал. 1, т. 1." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Марио Тагарински има думата.
МАРИО ТАГАРИНСКИ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Имам следното предложение: в § 2а, ал. 1, т. 1, към т. "о" - "главен секретар на Народното събрание или на министерство", да се добави "ръководни длъжности в администрацията в съответствие със Закона за администрацията и Единния класификатор на длъжностите". Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Тагарински, но не мога да го подложа на гласуване, защото това е по същество, не е редакционна поправка и няма как да бъде поставено на гласуване.
МАРИО ТАГАРИНСКИ: Господин председател, този текст съществуваше в комисията. Аз просто поддържам предложението, което направих и пред комисията. И тогава още беше решено в комисията този текст да се подложи на гласуване в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Председателят на комисията не ме слуша. Ако е техническа грешка, с него се разберете, ако не - аз не мога да го поставя на гласуване.
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Добре е да се дава повече информация за лицата, които заемат публични длъжности, но аз имам юридическо възражение към начина на постигане на тази цел. Защото този закон много прилича на законите, които пише господин Лучников, в които има около половината букви от азбуката в един член, едни разкази от по няколко страници, които, ако се допитате до хората, които прилагат законите, приемани особено в последните години, се изправят пред големи затруднения, а в немалко случаи пред объркване.
След като е толкова широк обхватът на този текст, аз смятам, че е по-добре вносителите да изброят категориите лица, за които няма да се отнася законът, и така текстът може да се опрости и да изпълни много по-добре своята функция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Клявков има думата.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата по този текст, за да внеса някои изяснения.
В публичното пространство и след изказването на господин Стоилов явно върви тезата, че едва ли не точно по този член ще бъдат отваряни досиетата и ще бъдат оповестявани имената на хората, които са сътрудничили на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб. Напротив, господин Стоилов, на всички сътрудници ще им бъдат отворени досиетата и всичките ще бъдат включени в този списък по Интернет. А тези публични длъжности или пък публични дейности - просто тук има специални ограничения. Значи, тези, които заемат публична длъжност, според нас е несъвместимо едновременно с това да изпълняват и ролята на сътрудници в действащите сегашни служби. И оттук пък да имат и защитата на това, че техните имена, ако те са действащи сътрудници, да не могат да бъдат оповестявани.
А отделно за публичните дейности важи само условието, ако те са били такива сътрудници и изпълняват в момента такива дейности, също да не могат да бъдат скрити, ако са действащи в момента сътрудници на бившата Държавна сигурност и на сегашните служби за национална охрана, за сигурност и т.н. Това е смисълът и механизмът на този текст, а не че по този текст се отварят имената на тези сътрудници. Това трябва да го разберат хората.
Затова това, което господин Стоилов преди малко каза, просто няма общо с разисквания му текст в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клявков.
Има думата господин Младен Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя едно наистина чисто редакционно предложение. В т. 2, буква "к" е записано следното: "главен редактор, заместник-главен редактор или отговорен редактор на периодично печатно издание с информационен характер в областта на вътрешната и външната политика", "или на национален радио- и телевизионен канал". В правния мир, в българския, в момента понятието "радио- или телевизионен канал" не съществува.
И по-надолу продължава: "водещ на предаване с информационен характер в областта на вътрешната и външната политика в национален радио- и телевизионен канал".
За да бъдат много прецизно казани тези неща, на първото място, където става въпрос за редактори, трябва текстът да стане така: "...и външната политика или на национален радио- или телевизионен оператор", а по-нататък текстът трябва да стане така: "водещ на предаване с информационен характер в областта на вътрешната и външната политика в национална радио- или телевизионна програма", тъй като лицензи се издават на операторите за програми, а канали просто не съществуват като понятие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Влашки.
Господин Бакалов, тези две редакционни поправки смятам, че ги приемате, защото те са основателни, поне според мен.
Има думата господин Пантелеев.

ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, мисля, че налудничавостта на този параграф бие на очи и едва ли има някой, който се съмнява в това, че тук е включен един спектър от хора, който е практически необхватен не само за комисия, а десет министерства да работят по предложения от вас списък, едва ли биха успели да отворят, да разгледат и да преценят дейността, ако въобще е имало такава, на тези 300-400 хиляди по най-скромни пресмятания български граждани, които вие искате да попаднат в някакви списъци, които въпросният закон иска да състави.
Аз смятам, че единственият разумен изход от тази ситуация е да отпадне целият член или параграф, тъй като всичко останало би ни вкарало в десетилетни разправии и в излишен разход на огромна социална енергия. В края на краищата би довело до една значителна ирационализация на общественото съзнание.
Аз не знам дали си давате сметка за онова, което вършите, но би било разумно, само че не виждам добра воля, поне министърът на вътрешните работи, след като отказахте да поканите шефовете на съответните служби, да дойде тук в този заключителен етап на заседанието и да си каже мнението публично за онова, което вие възнамерявате да направите, да поемете една отговорност, което, бъдете сигурни, никой не би забравил.
Още веднъж призовавам неизвестните вносители, редактори и създатели на този текст да го оттеглят, тъй като - пак повтарям - това води до един безпрецедентен случай на всевъзможни усложнения, които ще блокират в голяма степен както дейността на Министерството на вътрешните работи, така и на маса институции в страната, отваряйки огромни врати за шантаж. Защото това е и целта на въпросния текст. Така че, ако не искате България да бъде страна на един перманентен шантаж, откажете се от намерението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Пантелеев, предложихте отпадане, но понеже ние обсъждаме два текста, за § 15 или за § 15а става въпрос? За § 15а, добре.
Има думата господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Аз вземам думата, за да подкрепя това предложение, но ще огранича моето конкретно предложение до текста на т. 2 - "Публична дейност", и то на процедурно основание. Ние някак си много лежерно се отнасяме към няколкото принципни възражения, които отправихме и по отношение на процедурата, и по отношение на съдържанието на този проект, който разглеждаме в момента, в сравнение с първоначалния проект. Аз питах няколко пъти в комисията, питам и днес и не получавам никакъв отговор: на какво основание беше направено това предложение и разширяване на обхвата на лицата с дефиниране на понятието "публична дейност"? Ако в стария закон има някакви основания да се мисли, че са дефинирани публичните длъжности, тук какъв е аргументът, за да се гледа на второ четене? Ако сте имали подобно намерение, в т.ч. ще се върна и към дефиниране на понятието "облагодетелствани лица", да бяхте го направили, когато разглеждахме законопроекта на първо четене. Сега на какво основание го гледаме, след като то не съществува нито в стария закон, нито в законопроекта, който беше приет на първо четене? Че ако това не е различие с основните положения, както гласи правилникът, или ако това не е различие от принципно съображение, което не допуска разглеждането, господин председателю, в зала на второ четене, какво друго може да бъде възприето за различие и за разлика от онова, което сме приели на първо четене?
И още един аргумент. Ясно е, че обслужвайки някакви свои собствени амбиции и мотиви, вносителите се опитват да разширят до абсурд кръга на лицата, за които задължително се разкриват документите, данните, установява принадлежност и публикуват в т.нар. доклад. Както е ясно, че примерно с различни, не толкова очевидно коментирани и сега в залата аргументи, се прави компромис да не се разкрива за други лица - нещо, за което намекна примерно преди малко господин Тагарински. Очевидно и той обаче не иска да коментира защо това предложение отпадна в Комисията по национална сигурност. Но го посочвам като факт, че има такива аргументи, които бяха депозирани от представителите на специалните служби, възприети от комисията, зад които остава скрита например една поредица от имена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Има думата господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! От изказванията на господата Пантелеев и Найденов имам чувството, че не е разбран смисълът на § 15а, както е заложен в законопроекта за второ четене. Тук едва ли не се твърди, че се описва една категория лица, чиито данни за принадлежност към бившата Държавна сигурност ще бъдат разкрити, а на други български граждани, сътрудничели на Държавна сигурност, няма да бъдат разкрити. Аз затова се връщам на чл. 3, ал. 1, т. 2, където изрично е казано: "разкриване на имената на българските граждани, които са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб и т.н.", т.е. на всички български граждани, освен в изрично посочените от закона случаи, касаещи пряко националната сигурност.
Така че изчерпателният списък по § 15а няма нищо общо с това имената на кои сътрудници на бившите служби ще бъдат разкрити. Параграф 15а в своята ал. 1 описва т.нар. публични длъжности и тук става въпрос само за длъжности, пряко свързани с държавната власт, пряко избираеми от народа, от Народното събрание, от Министерския съвет, назначени с акт на Министерския съвет, т.е. само държавни длъжности. И смисълът на ал. 1 е пряката й връзка с ал. 2 в § 15а, а именно, че извършването на дейност като щатен или нещатен сътрудник на действаща българска служба за разузнаване или сигурност е несъвместимо със заемането на публична длъжност по смисъла на ал. 1, т. 1.
И тъй като господин Пантелеев каза, че някой бил писал, някой бил преписвал, аз искам да обясня, че това е лично мое предложение, направено по закона за второ четене по установения за това от правилника ред. И когато господин Статков ме репликира, имах възможност вече да обясня това. Ние изграждаме гражданско общество в България и не може в едно гражданско общество, в една демократична държава да считаме за нормално да има съвместимост между действащ сътрудник на службите за сигурност и хора, които са избрани пряко от народа като народни представители, общински съветници, кметове, от Народното събрание или висшите държавни длъжности. Именно това е смисълът на ал. 2.
Аз мисля, че се съзнава смисъла, който е заложен в § 15а, но тайната мисъл е да не се постановява изрично от Народното събрание несъвместимост. Именно така обаче ние трябва да осъществим този граждански контрол върху дейността на специалните служби, за който всички - и ние, и вие, господин Найденов, непрекъснато говорим.

Ако ние позволим смесването на публичната дейност с дейност в тайната сфера, към службите за сигурност, следователно ние не само не осъществяваме граждански контрол, но осъществяваме възможност службите за разузнаване и сигурност да осъществяват контрол върху публично избраните органи от хората - Народното събрание или назначение с акт на Министерския съвет.
Така че списъкът по § 15а няма нищо общо със списъка на хората, чиито имена ще бъдат оповестени за принадлежност към бившата Държавна сигурност, а има общо с несъвместимостта между изпълняването на дейност, заемането на служба в сегашните служби за сигурност и изрично изброените тук държавни длъжности в § 15а, ал. 1, т. 1. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
За реплика има думата господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Господин Величков, не сте следили внимателно това, което казах. Аз пледирам за отпадане на т. 2 и по никакъв начин не можете да съзрете у нас желания или предложения, които да са насочени към отхвърляне на несъвместимостта. Напротив, ние я споделяме. Аз говоря за това, че и на процедурно, и на съдържателно основание се налага да предложим отпадането на втора точка. И споделих вече моите аргументи.
Господин Величков, Вие неколкократно във Вашето изказване, позовавайки се на длъжности, използвате термина "дейности", очевидно имайки предвид точно длъжности, споменавайки за несъвместимост. Така че Вие сам разбирате, че и у вас като вносители се получава едно объркване. С оглед на което още веднъж подчертавам и поддържам предложението за отпадане на текста по т. 2 на § 15а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
За дуплика има думата господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Господин Найденов, аз се извинявам, ако съм бил неправилно разбран от Вас. Аз нямах предвид Вас, когато казах, че се предлага отпадането на § 15а, а господин Пантелеев. И мисля, че тук е записано съвсем точно, че господин Пантелеев предложи отпадане на целия § 15а.
Специално за т. 2, тук вече не става въпрос за държавни длъжности в публичната дейност, а става въпрос за хора със съответното обществено положение, със съответните възможности за влияние върху общественото мнение през последните 10-11 години, които са много важни години от историята на България. Смисълът тук е в това, че хора, които преди са били сътрудници на бившите тайни служби, по времето на тоталитарната държава, и сега са сътрудници на сегашните специални служби, техните имена от този сектор се появяват. Тъй като, пак повтарям, този сектор е един сектор, в който в последните 10-11 години точно тези описани длъжности имаха много голяма възможност за влияние върху общественото мнение или насочване на обществени процеси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Господин Бакалов, преди да започнем гласуване, моля да вземете отношение по поставения от господин Тагарински въпрос.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително в комисията се объждаше този текст, като се уточнихме господин Тагарински да даде изчистения текст. Аз лично подкрепям предложението на господин Тагарински и предлагам редакцията да добие следния вид:
"о) главен секретар на Народното събрание и на министерство, ръководни длъжности в администрацията по Закона за администрацията и Единния класификатор на длъжностите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Поставям на гласуване отпадането на целия § 15а, предложено от господин Пантелеев.
Гласували 125 народни представители: за 20, против 104, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Ангел Найденов за отпадане на т. 2 от § 15а.
Гласували 133 народни представители: за 28, против 104, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 15 и § 15а, както са предложени от комисията, с двете корекции - едната техническа в буква "о" на т. 2, а другата редакционна, която направи господин Младен Влашки в буква "г".
Гласували 111 народни представители: за 109, против 4, въздържали се няма.
Параграфи 15 и 15а са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на Велислав Величков - "Предлагам след § 15 да се включат параграфи от 19 до 22 включително, тъй като това не са Преходни и заключителни разпоредби."
Комисията не приема предложението.
"§ 16. В § 3 наименованието "Министерския съвет" се заменя с "комисията".
Становище на Комисията по национална сигурност. Комисията предлага § 16 да добие следната редакция:
"§ 16. Параграф 3 от Заключителната разпоредба се изменя така:
§ 3. Изпълнението на този закон се възлага на комисията по чл. 4, ал. 1, и на комисията по чл. 4г, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Няма изказвания.
Моля, гласувайте § 16, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 103, против 7, въздържали се няма.
Параграф 16 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Становище на Комисията по национална сигурност - приема заглавието, предложено от вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби", така както е предложено от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 88, против 16, въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на Драгомир Драганов по § 17 - в § 17 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне текстът "президентът на Република България".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Иван Генов - предлагам текстът в § 17 "в срок до един месец" да се замени по следния начин: "в 7-дневен срок".
Комисията не приема предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага § 17 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Тъй като предложението на комисията е за цялостно отпадане, първо ще гласуваме предложението на комисията.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 17 да отпадне.
Гласували 110 народни представители: за 100, против 8, въздържали се 2.
Параграф 17 отпада.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на Драгомир Драганов по § 18 - да отпадне § 18 от Преходните и заключителни разпоредби.
Създава се нов § 18 със следното съдържание:
"§ 18. Който разгласи сведения или разпространи документи както и други информационни носители от дейността на службите за сигурност до 1 януари 1990 г. извън установения за това ред по Закона за достъп до документи на бившата Държавна сигурност, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години, ако деянието не подлежи на друго по-тежко наказание".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Иван Генов - предлагам съдържанието на този параграф да се промени по следния начин:
"Разходите за издръжката на комисията са за сметка на държавния бюджет и бюджета на СДС в съотношение 1:3. За 2001 г. тези разходи се осигуряват от Министерския съвет и НИС на СДС чрез преструктуриране на общодържавните и теснопартийните разходи."
Комисията не приема предложението.
Становище на Комисията по национална сигурност - предлага § 18 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! В случая се изказвам, за да подкрепя идеята, която е вложена в предложението на господин Генов - това, че той предлага разпределяне на разходите за издръжка на тази комисия между държавния бюджет и средствата, които ще предоставя Съюзът на демократичните сили.
Вие може да сметнете за екстравагантно това предложение, но този подход вече е приложен от вас в един друг закон, който беше гласуван на първо четене, а именно в законопроекта за изборите, където е казано, че всяка една от партиите заплаща бюлетините си за участие в изборите. След като Съюзът на демократичните сили като управляващо мнозинство ще излъчи почти всички членове в тази комисия, то естествено е да поеме и най-голяма част от разходите за нейната дейност. Освен, ако вие не смятате, че получаването на средства от държавата към СДС и обратно - поемането на разходите СДС от държавата, е нещо естествено, както ние видяхме с една сметка за извършване на държавни разходи, която е била открита на "Раковски" 134.
Именно поради тази причина вие трябва да подкрепите било редакцията или идеята на това предложение. Така че, следвайки принципа в правото: "Комуто ползите, нему и тежестите", трябва да се плаща за повечето неща не само от джоба на хората. Те също ще участват, както е предвидено, но трябва да поемете и голяма част от разходите. Предполагам, че става дума не за теснопартийните, а за вътрешнопартийните разходи в неговото предложение. Тоест, в съотношението, което е предложено, това да стане чрез преструктуриране на държавните и на вътрешнопартийните разходи. Ако искате, може да предложите и друг принцип, да речем според броя на огласените лица, пропорционално различните политически сили да поемат разходите за дейността на комисията. Ето, един такъв подход мисля, че ще направи много по-разумно законодателството, защото ще се знае, че всеки, който прави един закон, участва и в плащането на неговото приложение. След като вие предлагате този принцип, аз бих могъл да го подложа на оспорване, трябва да сте последователни и да го използвате не само в един закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Янаки Стоилов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Съжалявам, че господин Христо Христов подвиква като на улицата вместо като председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол да наостри уши и да види, че се нарушава Законът за държавния бюджет за 2001 г. Господин Христов, тук не се дефилира, а се носи отговорност. И ние сме длъжни като народни представители, и аз подкрепям господин Янаки Стоилов в онова, което казва по този параграф, защото вие вече не искате да се вслушате и независимо от обясненията на господин Велислав Величков вече има нарушения на Наказателния кодекс с приети текстове. Нарушихте Конституцията, сега искате да нарушите и Закона за държавния бюджет за 2001 г.
Ако вие наистина потвърдите моята теза, че сте съставили документ са невярно съдържание, т.е. предвидили сте много повече пари за разходи на Министерския съвет, това е едно. И ще излязат прави и общините, и хората, и онези, които говорят за това, че лишавате от детски добавки, т.е. от основни права децата, родителите им, че лишавате хората от месечни социални помощи за сметка на измислени неща. Защото в момента не се плащат детски добавки, не се плащат месечни социални помощи, а изведнъж вие предлагате по същество една нова агенция. Защото става дума за служители, става дума за комисия, на която трябва да се плащат трудови възнаграждения, разходи. Как стават тия неща? И го предвиждате, без да изменяте Закона за държавния бюджет. Внесете си предложение за изменение на Закона за държавния бюджет за 2001 г. - това е законният, това е легалният начин. Ще го обсъдим и тогава, господин Христов, пак повтарям, независимо от политическата си принадлежност като председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол трябва да бъдете първият, който да застане на тази трибуна и да каже: господа и дами народни представители, вършим нарушение. Не може така!
Предлагам, господин председател, да отпадне § 18 и по-нататък и предложението на комисията, тъй като те са в противоречие със Закона за държавния бюджет за 2001 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков. Вие чукате на отворена врата, защото комисията е предложила точно това - да отпадне § 18.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Генов за заместващ текст на § 18.
Гласували 107 народни представители: за 15, против 91, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 18.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 9, въздържал се 1.
Предложението за отпадане на § 18 е прието.
Има предложение и за създаване на нов § 18, направено от господин Драгомир Драганов.
Поставям на гласуване предложението на господин Драгомир Драганов.
Гласували 101 народни представители: за няма, против 94, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Параграф 19. 
Предложение на Иван Генов - чл. 45а да се допълни най-накрая със следния текст:
"Данните от същия доклад, съпроводени с фотографии, да са изложени и в стаите за тайно гласуване, за да не се допусне по никакъв начин избирателят да забрави кой кой е на политическата сцена на страната."
Комисията не приема предложението.
Предложение на Христо Иванов - § 19 да се допълни от чл. 45а от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове:
"Чл. 45а. Районните избирателни комисии обявяват данните от доклада по чл. 3, ал. 3 от Закона за достъп до документите на бившите Държавна сигурност и РУМНО за регистрираните от тях кандидати, за които по чл. 6 от закона е установено, че действията им и/или подадените от тях сведения са свързани с политическо преследване на инакомислещи и с репресии над невинни граждани. Данните се обявяват на местата, на които са обявени избирателните списъци в съответния район, не по-късно от пет дни след извършване на регистрацията."
Комисията не приема предложението.
Комисията предлага § 19 да добие следната редакция:
"§ 19. В Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове се създава чл. 45а:
"Чл. 45а. Районните избирателни комисии обявяват данните от доклада по чл. 6, ал. 2, точки 1, 5 и 7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб за регистрираните от тях кандидати на местата, на които са обявени избирателните списъци в съответния район, не по-късно от пет дни след извършване на регистрацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председателю! Когато преди почивката аз протестирах остро от името на парламентарната група срещу изгонването на господин Иван Генов от пленарната зала и то за три заседание, Вие, господин председателю, вероятно помислихте, че аз съм горещ привърженик на всички внесени от него предложения за второ четене. Не бяха такива моите мотиви. Аз не приемам голяма част от неговите предложения, но се застъпих от името на групата за конституционното право на всеки народен представител да бъде фактор в законотворчеството и то активен фактор, а не пасивен, както на вас вероятно ви се иска.
За какво става дума? Господин Генов доразвива законодателната идея на колегите от Съюза на демократичните сили и предлага, освен списъците, които да бъдат изложени на определени места, да бъдат поставяни и фотографиите на хората с досиета и то в тайните стаички в избирателните пунктове.
Аз смятам, че това категорично не може да се приеме, защото това би било един вид политическа реклама и то в непозволения ден за изборите, даже не в предишния ден, който сме свикнали да казваме, че е денят за размисъл. Аз подозирам, че господин Иван Генов тайно се надява той да бъде в същия списък и неговият портрет да виси в избирателните стаички и по този начин да си направи една политическа реклама, недопустима според клаузите на закона, който сега приемаме. Това би довело до още повече сътрудници на бившите спецслужби в дясната половина на залата, въпреки че самата дясна половина, самата дясна парламентарна група ще бъде по-малко, отколкото е сега, именно благодарение на тази политическа реклама с фотоси на кандидат депутати, които трябва да бъдат поставени в самите стаички за таен избор, за начина, по който се осъществява изборът на съответния кандидат за народен представител.
Ето защо това е един от случаите, в които господин Генов не е прав. Вероятно той тук преследва личен интерес и трябваше да го декларира. И аз се надявам, господин председателю, въпреки че сте го изгонили, да му дадете възможност да мотивира своето предложение, да каже защо е внесъл такъв текст. В противен случай аз го подозирам в опит за некоректна политическа реклама в деня на изборите, от която ще се възползват колегите отдясно и в следващия парламент ще трябва вероятно да се приема нов закон, защото очевидно групата на сътрудниците на Държавна сигурност ще бъде много по-внушителна там, макар и парламентарната група да бъде по-малка.
Така че призовавам да гласувате против. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Атанасов, няма да се възползвам от съвета Ви, защото не знам още дали господин Генов ще бъде включен в листите ви, за да видим портрета му. (Смях в залата.) Още не сте ги обявили.
Думата има господин Христо Иванов.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моето предложение към чл. 45а на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, а също и към аналогичните членове на останалите избирателни закони, които са цитирани в параграфи от 19 до 22, е следното. Избирателните комисии да обявяват до избирателните списъци данните по чл. 3 от този закон само за онези от кандидатите, за които по чл. 6 е установено, че действията им или подадените от тях сведения са свързани с политическо преследване на инакомислещи, с насилие над личността и репресии над невинни хора.
Приетият на първо четене закон и във варианта, който предложи нашият колега Методи Андреев на второ четене, се постановяваше да се изнесат само имената на всички сътрудници, независимо дали дейността им е обслужвала политическа полиция или е ставало дума за контраразузнавателно обезпечаване на български разработки и пр. Изнасят се, повтарям, само имената на лицата.
Комисията в хода на обсъждането възприе моя аргумент, че това е несправедливо и противоречи на вече новата философия на закона, залегнала в чл. 6. Прие се моето предложение за параграфи от 19 до 22, щом ще се изнасят имената на всички сътрудници, то към имената да се добавят и данните по чл. 6, ал. 2, точки 1, 5 и 7.
Какво означава това? Това означава, че съгласно моето предложение до избирателните списъци избирателите ще прочетат не само трите имена на лицето, но и съгласно т. 7 информацията за неговата конкретна дейност съгласно установените факти. А съгласно т. 5, ако лицето е допринесло за политическо преследване на засегнати лица, ще се изпише и неговият псевдоним. Тоест, в списъците ще се изписват псевдонимите само на доносниците. Това вече е съвсем друго. По този начин няма всички да бъдат дамгосани и хвърлени в един кюп. Този подход е удовлетворителен, защото е налице онази демаркационна линия между политическите доносници и тези, които са работили за България, която беше нужна в този закон.
Въпреки това, уважаеми колеги, моето предложение е по-изчистено. Аз предложих до избирателните списъци да се сложат имената само на тези, които са обслужвали политическата полиция с доноси и действия.
Затова ще ви моля, господин председател, да подложите на гласуване моето предложение, но вече в един по-нов редакционен вариант, който аз съм съобразил с текста на чл. 6, ал. 2, т. 5, който е даден от шефовете на Националната разузнавателна служба и Националната служба за сигурност, а именно предлагам следния конкретен текст:
"Чл. 45а. Районните избирателни комисии обявяват данните от доклада по чл. 6, точки 1, 5 и 7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб за регистрираните от тях кандидати, допринесли за преследване или за ограничаване правата на засегнати лица поради политическите им убеждения на местата, на които са обявени избирателните списъци в съответния район, не по-късно от пет дни след извършване на регистрацията..."
Аз бих желал колегата Методи Андреев като вносител на този закон все пак да вземе отношение по това предложение, направено от мен, защото смятам, че ако с този закон търсим действително една окончателна справедливост, ще бъде малко странно до имената на доносниците да се споменават и други имена и ще бъде интересно какви ще бъдат, да кажем, точно записите за тяхната дейност към имената им. Това е нещо, което като че ли не е окончателно решено като регламент на комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христо Иванов.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Казах, че по този закон няма да говоря, нито ще правя изявления. Но изглежда юридическата ми съвест тук малко се бунтува. Колеги, тук става въпрос за следното, обръщам се към колегите от дясно. Господин Пламен Марков преди малко излезе. Става въпрос за един юридически проблем, пък каквото решите, това приемайте.
Миналата сряда приехме на първо четене законопроекта за избиране на народни представители. Така ли е? Така е. Приехме го. Даже утре в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията ще се гледат и предложенията, тъй като днес изтича срокът.
В този ваш законопроект, който го приехте, в Преходните и заключителните разпоредби казвате дословно:
"Отменя се Законът за избиране на народни представители, общински съветници и кметове."
Вие отменяте изцяло сега действащия закон. Така ли е? Така е. Добре, защо тогава в този законопроект за досиетата вие създавате нов чл. 45а в един практически вече отменен закон, който го няма?
Ако искате да уреждате тази материя във връзка с досиетата, би следвало - имате още време - да си направите предложенията по вашия законопроект и проблемът с досиетата и изборния процес е в избирателния закон, който ние ще приемем. Той е приет на първо четене и ще го приемем след няколко дни. Въобще не му е мястото тук. Такъв закон въобще няма да съществува, докато това нещо влезе в сила. Разберете. Правите една доста груба и юридическа грешка и непрецизност. Вие направихте това.
Плюс това вижте самия законопроект, който е ваш законопроект. Там е даден механизъм - хубав или лош, не говоря за това - как се откриват досиетата на кандидатите за народни представители - че районните избирателни комисии по искане на съответна партия или коалиция могат да дадат сведения за нейните кандидати. Плюс това е даден механизмът как тази партия и коалиция, която евентуално има кандидат в листата си, който примерно е бил сътрудник на Държавна сигурност, може да бъде изтеглен от тази листа и т.н. Материята ви е уредена в това, което вие сте приели преди една седмица - миналата сряда.
Затова, господин председателю, от юридическа гледна точка Ви казвам и Ви правя предложението този § 19 просто да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Най-напред поставям на гласуване предложението на господин Любен Корнезов § 19 да отпадне.
Гласували 127 народни представители: за 35, против 90, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Генов.
Гласували 114 народни представители: за 12, против 101, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Иванов в редакцията, която той предложи.
Гласували 101 народни представители: за 13, против 48, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 19 така, както е предложен от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 108, против 23, въздържали се няма.
Параграф 19 е приет.
За процедура има думата господин Христо Иванов.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз оттеглям своите предложения в останалите параграфи - параграфи от 20 до 22 - тъй като те са аналогични и смятам, че няма смисъл да бъдат гласувани. Тоест, предлагам да се гласуват предложенията на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христо Иванов.
Моля, господин Бакалов, да докладвате § 20.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Параграф 20.
Становището на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 20 да добие следната редакция:
"§ 20. В Закона за избиране на Велико Народно събрание се създава чл. 42а:
"Чл. 42а. Районните избирателни комисии обявяват данните от доклада по чл. 6, ал. 2, т. 1, 5 и 7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб за регистрираните от тях кандидати на местата, на които са обявени избирателните списъци в съответния район, не по-късно от пет дни след извършване на регистрацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 20 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 3, въздържали се няма.
Параграф 20 е приет.


ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на Иван Генов по § 21, чл. 8, ал. 2 - аналогично допълнение като това в § 19, чл. 45а.
Комисията не приема предложението.
Предложението на Христо Иванов е оттеглено.
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията предлага § 21 да добие следната редакция:
"§ 21. В Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката в чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 8 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Централната избирателна комисия обявява данните от доклада по чл. 6, ал. 2, т. 1, 5 и 7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб за регистрираните кандидати на местата, на които са обявени избирателните списъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Предложението на господин Иван Генов за фотографиите вече го гласувахме, така че сега няма да го подлагам на гласуване.
Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 21, така както е предложен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 120, против 9, въздържали се няма.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Параграф 22.
Предложение на Христо Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: То е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Да, оттеглено е.
Предложение на Иван Генов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: То е гласувано. За фотографиите го гласувахме.
Господин Генов има други предложения, които са за нови параграфи, след това ще бъдат докладвани.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Становище на Комисията по национална сигурност - комисията предлага § 22 да добие следната редакция:
"§ 22. В Закона за местните избори в чл. 42 ал. 4 се изменя така:
"(4) Общинската избирателна комисия обявява данните от доклада по чл. 6, ал. 2, т. 1, 5 и 7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб за регистрираните от нея кандидати на местата, на които са обявени избирателните списъци в съответната община, не по-късно от 5 дни след извършване на регистрацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
По § 22, така както е предложен от комисията, има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 22, така както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 115, против 10, въздържали се няма.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на народния представител Иван Генов: да бъдат създадени два нови параграфа със следното съдържание:
Параграф 23 (нов):
"§ 23. Със специален закон за защита на държавата и обществото да се предвидят наказателни мерки срещу лицата и техните семейства, засегнати от настоящия закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Генов за създаване на нов § 23.
Гласували 122 народни представители: за 8, против 112, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Следващото предложение на господин Генов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Да се създаде § 24 (нов):
"§ 24. Имената на вносителите и гласувалите за този закон да се изпишат със златни букви на синьо-кафяв фон пред Централния софийски затвор.
Същите лица да се предложат на ръководствата на чуждите разузнавателни служби да бъдат отличени с правителствени награди на съответните държави.
Този закон е неоспоримо доказателство за чуждите разузнавателни служби, че са успели да отнемат колективния политически разсъдък на основна политическа сила в страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Изглежда повечето от вас не пожелаха да разберат смисъла на профанирането при много от направените предложения. И точно сега аз ще говоря съвсем сериозно, без да цитирам вече прочетените предложения.
Преди няколко часа господин Куртев отстрани колегата Генов, за това че с част от мотивирането на своите предложения той е оскърбил Народното събрание.
Аз се питам обаче дали в някои свои разпоредби гласуваният от мнозинството закон не е оскърбление за българската държава. Така че, когато се отправят подобни обвинения, те трябва да се сложат на кантара на една, по възможност, обективна преценка.
Искам също да ви припомня, че след войната във Виетнам в Съединените щати поради разразилата се тенденция да бъдат огласявани неофициално имената на различни лица, сътрудничили на службите, се приема решение така наречените "назовавания на имена" да бъдат определени като престъпления, и то от федерален характер.
Значи подобни примери са имали и най-развитите държави, но те винаги са се опитвали да търсят баланса между националната сигурност и оценката на някаква политика.
Аз бих приел за част от публичните длъжности наистина да се извърши подобно огласяване, тъй като те могат да влияят с различни неявни средства върху политическия живот. Но мащабът, който вие предвиждате, и изискването цялата архивна информация на специалните служби да бъде разкрита и предоставена не само на български, но и на чужди източници, по същество наистина е нещо, което не е правено в историята на новата българска държава. Защото в България са се сменяли правителства, сменяли са се дори политически режими, както преди половин век, но никоя власт не си е позволила изцяло да разруши тази система и да оголи информация, която е свързана и с нейната национална сигурност. По този начин мисля, че вие не намерихте баланса между реализирането на една цел, за която сте поели обществен ангажимент, и запазването на способността на специалните служби и в бъдеще да работят. Защото няма специални служби в света, които да работят без сътрудници, както и да ги наричаме в терминологията на закона.
И точно поради тази причина хората, които са участвали в такава дейност, например Управителният съвет на Асоциацията на контраразузнавачите от запаса в България, казват, че "тези, които гласуват закона, извършват граничещо с престъпление обругаване на органите за сигурност и средствата, които използват в борбата срещу престъпността и срещу посегателствата на националната сигурност. Те се явяват жалки епигони на външни сили, безогледни използвачи на конюнктурата у нас. Те обаче не трябва да забравят историческия факт за махалото на историята и отговорността им пред настоящи и бъдни български поколения." Става дума само за обществена отговорност.
Как оттук нататък ръководителите на основните институции в България ще могат да твърдят, че те са "за" укрепване на националната сигурност, "за" борбата срещу организираната престъпност, когато те стават съпричастни към много от нещата, които се гласуваха, и за които казвам, че не е опасна самата идея, че се приема такъв закон, а че той е загубил всякаква мяра. Защото, вие не може да не знаете, че във всяка една държава съществуват лица, които работят в различни структури на държавата и не само на държавата и които изпълняват специфични функции, свързани със сигурността. Тук дори не става дума за тези, които са работили в службите допреди 10-12 години, защото и по политически, и по биологични причини много от тях вече не са в тази сфера.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Напротив, вътре са!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Те могат да влияят, но не чрез пряката си служба в тези органи. Става дума за това, че в бъдеще рухва доверието и в страната, и извън нея към хората, които могат със сравнително чисти подбуди да се ангажират с такава дейност.
Ето за тези неща мисля, че вие не държите достатъчно сметка. И не е въпросът в това, че вие се опитвате да осветите политическия живот, което, пак повтарям, е нещо, което може да бъде споделяно. Но вие сте загубили тази мяра, от която прекрачвате вече към нарушаването на националната сигурност и неспособността на държавата да се бори с организираната престъпност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Реплика на господин Христо Иванов.
Ще има, изглежда, извънредно заседание!
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Стоилов! Вие сте действително един ерудиран български юрист, когото аз винаги съм уважавал. Уважавал съм Вашата професионална позиция. Но искам да Ви кажа, че днес на няколко пъти ми се искаше да взема отношение по тази двойнствена позиция, която заемате и като парламентарна група.
От една страна, Вие проявявате загриженост, така да се каже, "ангро" към всички онези лица, които са работили в тези структури. Но искам да Ви запитам: през 1992 г. във вашия официоз излезе един компромат срещу мен. Той беше, разбира се, свързан с политическата битка тогава, когато предстоеше за първи път да бъде избран президент на Съюза на демократичните сили в редовни избори. Вие изнесохте тогава данни, въпреки че Тамбуев на няколко пъти Ви предупреди, че Христо Иванов няма нищо общо с политическата полиция и че става дума за контраразузнавателно обезпечаване на стратегически български разработки, Вие изнесохте данни, които, може да се каже, че застрашаваха и моя живот! Затова защото неотдавна един генерал от контраразузнаването изнесе информация, че аз съм на няколко пъти вербуван, разбира се безуспешно, от чужди разузнавания. Генерал Бонев изнесе информация, че съм работил срещу чужди разузнавания, въпреки че ако трябва да бъда искрен, трябва да кажа, че не съм работил срещу чужди разузнавания, но не съм работил и за чужди разузнавания. Аз съм работил действително за българските разработки.
Тогава, питам, каква беше тази позиция? Защо, защо още тогава не се прояви това съзнание и не се направи тази разлика, която се опитваме днес да направим с този закон? И аз затова поздравявам този закон. И смятам, че за първи път ние правим един действащ като механизми закон, един закон, който е справедлив, защото сега ще стане ясно кои са били политически доносници и кои са били достойни хора. (Ръкопляскания от блока на СДС.)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Как, как?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Като го прочетеш още 5-6 пъти, ще разбереш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
За дуплика има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин Иванов, аз не съм осведомен за Вашата дейност в службите, така че не мога да я коментирам и приемам на доверие това, което казвате.
Не съм бил нито журналист във в. "Дума", нито негов главен редактор, за да адресирате към мен този въпрос.
Не съм сигурен дали с този закон вие ще успеете да направите това пречистване, което афиширате тук - да направите ясно разграничение между лицата, които са работили за националната сигурност, и тези, които са преследвали други цели.
Когато аз говоря тук и това е последното ми участие по този закон, правя това като български политик, който се мъчи да бъде и държавник. Не като човек, който има някакво отношение към вътрешната дейност на тези органи. И мисля, че щеше да бъде по-полезно, ако повече хора, които гледат отвън на дейността на тези органи, и по никакъв начин не са свързани с тяхната дейност, да могат да участват безпристрастно, и донякъде - компетентно.
Мисля, че тук не става дума да адресирате някакво свое огорчение към мен. Дали сте убеден, че сегашното Ви активно участие по закона допринася с нещо за решаването на въпроса, който поставяте, или пък решава други въпроси - това също е един открит въпрос, по който аз не мога да се произнасям.
Така че казвам: приемете моите думи наистина като една загриженост, загриженост, която вероятно имат и мнозина други, които не се чувстват по някакъв начин лично засегнати или пък не се стремят по някакъв начин в бъдеще да използват приетия сега закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов. Но изказванията и репликите, и дупликите нямаха нищо общо с текста, предложен от господин Генов. И вече следващите оратори ще им отнемам думата, ако не говорят по текста на господин Иван Генов за златните букви.
Имате думата, господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Не са само буквите, не е само плочата, не са само чуждите държави и колективният политически разсъдък, който мнозинството е загубила, а е основната идея и аз я подкрепям, защото в началото, когато се обсъждаше този закон, аз се опитах в днешния ден да ви насоча вниманието, че вие нарушавате Наказателния кодекс, действащия Наказателен кодекс. Ето го тук, пред мен съм го извадил. Това са няколко състава, които са свързани със сигурността на държавата, свързани са с правата на личността.
И, господин председател, действително Вие трябваше независимо от това, че не сте юрист, Вие като председател на Народното събрание трябваше да обърнете внимание, когато народни представители съвсем отговорно от тази трибуна поставят въпроса за колизии между действащия Наказателен кодекс и текстовете, които предлага мнозинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: А това каква връзка има с предложението на господин Иван Генов?
РУСИ СТАТКОВ: Има, има. Господин Генов като идея залага именно това, че нарушителите, в случая мнозинството, на законите на България, на Конституцията трябва да понесат своята отговорност.
И аз не съм съгласен с господин Генов за няколко неща - че трябва да се хаби златото от златния резерв, за да се изпишат със златни букви имената им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Може и с бронз.
РУСИ СТАТКОВ: Не съм съгласен също така с него, че трябва да се предлага на други държави. Няма други държави. Ние трябва да потърсим отговорност, господин Генов, на тези, които нарушават Конституцията и законите.
И трето, не съм съгласен, че са си загубили политическия разсъдък, господин Генов, правят го умишлено. И, господин Генов, затова трябва да носят отговорност. Аз подкрепям основната Ви идея.
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Браво, браво, Руси!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иван Генов за нов § 24.
Гласували 136 народни представители: за 21, против 114, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Предложението на господин Величков е прието по принцип.
Другото предложение е § 3 да стане § 7, което не е подкрепено от комисията. Докладвахте ли го, господин Бакалов?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, докладвали сте го.
Тогава поставям на гласуване предложението на господин Величков § 3 да стане § 7 с текста, прочетен от господин Бакалов. Предложението не е подкрепено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за няма, против 46, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
И още едно предложение на господин Величков, което не е подкрепено. Прочетете го!

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на Велислав Величков - предлагам да се създадат нови § 8 и § 9 със следното съдържание:
"§ 8. Разходите за издръжката на комисията за 2001 г. се осигуряват от Министерския съвет чрез преструктуриране на общодържавните разходи.
§ 9. Изпълнението на този закон се възлага на Комисията по чл. 4."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Поставям на гласуване предложенията на господин Величков за нови § 8 и § 9, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 3, против 38, въздържали се 74.
Предложенията не се приемат.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Комисията предлага да се създадат нови § 23, § 24 и § 25 със следната редакция:
"§ 23. (1) С влизане в сила на този закон действащата към момента комисия по чл. 4, ал. 1 извършва само проверките по ал. 2, предава с протокол цялата си документация на комисията по чл. 4, ал. 1 и преустановява дейността си.
          (2) В срок до 7 дни от влизането в сила на този закон органите по чл. 4а, ал. 1 и по чл. 4г, ал. 2 изпращат на комисията по чл. 4, ал. 1 и на министъра на отбраната трите имена по паспорт или лична карта на кандидатите за членове на комисиите за извършване на проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност или към бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
          (3) В едноседмичен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната представят резултата от извършената проверка на органите по чл. 4а, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 4г, ал. 2, т. 1, 2 и 3, които от своя страна в едноседмичен срок приемат (издават) акта за избора (назначението) на членовете на комисиите.
§ 24. (1) Разходите за издръжка на комисията по чл. 4, ал. 1 за 2001 г. се осигуряват от Министерския съвет чрез преструктуриране на общодържавните разходи.
         (2) Министерският съвет осигурява подходящи работни помещения на комисията по чл. 4, ал. 1 в срок до 14 дни от влизането в сила на този закон. Охраната на членовете на комисията по чл. 4, ал. 1 и по чл. 4г, ал. 1 и на помещенията, в които комисиите осъществяват дейността си, се извършва от Националната служба за охрана.
§ 25. (1) В 7-дневен срок от влизането на този закон в сила лицата по чл. 4д, ал. 1 създават със заповед работните групи.
         (2) В 14-дневен срок от конституирането на комисията по чл. 4, ал. 1 централните и местни държавни органи, длъжностните лица и гражданите уведомяват комисията по чл. 4г, ал. 1 с препоръчано писмо за наличието на съхранявани от тях документи или данни по този закон.
         (3) Комисията по чл. 4, ал. 1 започва работата си с проверка за принадлежност на лицата, които след 10 ноември 1989 г.:
1. са заемали публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, буква "а" от Допълнителните разпоредби;
2. са заемали или заемат публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, букви "б" - "с" от Допълнителните разпоредби;
3. са извършвали или извършват публична дейност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 2;
4. са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информацията относно необслужвани кредити.
         (4) В случаите по ал. 3 комисията по чл. 4, ал. 1 възлага на лицата по чл. 4д, ал. 1 да представят доклад с данни за самоличността на лицата, за които са намерени документи по чл. 5, ал. 2 или 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Куртев, преди едно от гласуванията по § 18, Вие иронизирахте, че аз съм подкрепил мнозинството и предложението на комисията. Но аз го подкрепих принципно и сега ще повторя, тъй като става дума за същото. Не може от Закона за държавния бюджет за 2001 г., без да е изменен, да се правят поправки по този начин, както се опитвате Вие с онова предложение, което сте направили, господин Петко Илиев, по § 24. Разбирам и се мъча да ти помогна, господин Петко Илиев, на теб и на мнозинството.
ПЕТКО ИЛИЕВ (СДС, от място): Слънчасал си!
РУСИ СТАТКОВ: За да не нарушавате законите. Обидно е човек като тебе, който е минал по един път, да говори така. Не ти прави чест! Мъча се да ти насоча вниманието, като не си чел законите, че в момента се нарушава Законът за държавния бюджет за 2001 г. Нямате право без изменение на закона, без специално изменение... Ще повторя защо. Защото, ако вие сте предвидили подобни разходи, а това са много средства, почти за една държавна агенция, те би трябвало да бъдат заложени в този закон. Щом не са заложени и сте направили документ с невярно съдържание, отново отговаряте по Наказателния кодекс. Значи веднъж нарушавате Закона за държавния бюджет, втори път - Наказателния кодекс. Изберете си кое от двете да нарушите или по-скоро - не нарушавайте нито едното, нито другото. Това ви предлагам. Защото тук пишете, че ще давате средства за нещо, в което вие самите не сте убедени, за което вие не направихте необходимия закон, който да не противоречи на Конституцията и на други закони. Вие не сте гарантирали основни права, ще повторя - на социално подпомагане, вие не сте гарантирали детските добавки да се плащат месец за месец, а сте готови от бюджета на Министерския съвет, откъдето ние предлагахме да се вземат тези средства, да дадете пари за друго... (Силен шум и реплики от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина!
РУСИ СТАТКОВ: Не само, че сте готови, а се усмихвате в момента, когато хората умират от глад. На какво се радвате? В името на коя демокрация се кълнете?
ПЕТКО ИЛИЕВ (СДС, от място): Той прави предизборна кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Илиев, моля за тишина!
РУСИ СТАТКОВ: Господин Петко Илиев, трябва да Ви вземат думата и ако председателят беше принципен, трябваше да Ви изгони. Защото, повтарям, не Ви прави чест, когато не достигат пари, според Вас, и не се плащат месеци наред тези помощи и детски добавки, днес да искате и да доказвате, че някъде има повече пари. Това е престъпление. Това не е срам и позор, това е престъпление!
Затова още веднъж категорично, не само заради формалното нарушение на Закона за държавния бюджет за 2001 г., предлагам не само онова, което Вие гласувахте, да отпадне от § 18, а да отпадне същото съдържание и от този текст. Защото, според мен, ако продължавате така, Вие не само сте сринали своя авторитет и ще продължите да го сривате, а сривате и авторитета на държавността в България. По-точно наистина не мислите за онази отговорност, която наистина трябва да носите. Защото давате такъв пример в законодателството и внушавате такива идеи, които наистина са опасни за държавата. А говорите за морал, говорите за отговорност.
Предлагам в § 24 да отпаднат ал. 1 и ал. 2. И ал. 2, защото вие не сте осигурили работни помещения на Агенцията за закрила на детето, а ще осигурите работни помещения на тази комисия. Вие не сте осигурили компютри за службите за социално подпомагане, вие не сте осигурили условия за работа на бюрата по труда и карате хората от селата да ходят в общинските центрове, а ще пилеете средства за друго, което не е доказано. И на всичкото отгоре, вместо да вникнете в това, което правите, в тези безобразия, продължавате да се усмихвате или да крещите тук неистово.
Предлагам да отпадне § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Господин Статков, в призивите, които отправихте към депутатите за нарушаване на Конституцията, и Вашето изказване беше в противоречие с Конституцията. Член 69 изрично казва, че за гласуванията си в Народното събрание народните представители не носят наказателна отговорност, а Вие им обещахте наказателна отговорност. Недейте така!
Поставям на гласуване § 23, както е предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 118, против 9, въздържали се няма.
Параграф 23 е приет.
Поставям на гласуване предложението на господин Руси Статков за отпадане на § 24.
Гласували 129 народни представители: за 16, против 112, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 24, както е предложен от комисията.
Гласували 137 народни представители: за 121, против 16, въздържали се няма.
Параграф 24 е приет.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, гласувах "против", като с това изразявам по принцип несъгласието си с този закон по следните причини:
Аз дълбоко се съмнявам, че този закон ще изиграе ролята, която и вие, и ние мислим, че трябва да изиграе. Аз съм дълбоко убеден, че този закон не, че не е потребен по своята същност, но той няма да изчисти политическия живот от намеса - пряка или косвена - на службите. Няма да изчисти нищо. Това показва едно дълбоко неразбиране на тези дейности.
Този закон ще има само един ефект - запомнете, всички го запомнете: той ще влоши междудържавни отношения. (Смях и реплики от СДС.) Да, той ще влоши - запомнете го - междудържавни отношения. (Реплики от СДС.) Бъдете сигурни в това, което ви казвам!
И второ, по никакъв начин няма елиминира тези хора, които под една или друга форма отново ще се промъкнат в активния политически и държавен живот, защото в продължение на четири или пет години, докато тази процедура тече, те ще бъдат изправени пред опасността да бъдат шантажирани. Този закон ще действа в рамките поне на още едно Народно събрание. През това време през нас и в изпълнителната власт ще има хора, които са ангажирани в политическата част на Държавна сигурност - не говоря за другите. Повярвайте в това! Дълбоко не се познават структурите.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Ти не си чел закона, бе Иване.
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ: Аз какво съм чел, какво не съм чел, не спорете с мен. Просто ви казвам: няма да изиграе ролята си и затова гласувах "против". (Шум и реплики от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Моля, гласувайте § 25, както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 113, против 12, въздържали се няма.
Параграф 25, а с това и целият Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившото разузнавателно управление на Генералния щаб е приет. ("Браво!" и ръкопляскания от СДС.)
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Аплодисментите предполагам трябва да означават, че мнозинството е удовлетворено. Но аз мисля, че това е една доста наивна и доста лековата реакция по повод на един закон, който очевидно няма да реализира нито вашите амбиции, нито вашите мотиви. Най-малко пък мотивите ви.
Уважаеми дами и господа, вие игнорирахте нашите възражения от процедурна и съдържателна гледна точка, но няма как да игнорирате факта на значителните различия, които има между този проект, който сега беше приет като проект на второ четене и идеята, приета като законопроект на първо четене. Аз няма да се спирам на тези различия, но самият факт, че приехте закона във вида, в който сега беше гласуван, показва, че вие сте целели преди всичко пропаганден ефект и обслужване на свои вътрешнопартийни и тясно политически амбиции с приемането на законопроекта на първо четене.
И аз искам да се присъединя към мнението на колегите, че вие няма да реализирате онези намерения, които преследвате по отношение на въздействие, по отношение на истина, по отношение на изчистване на политическия живот. Но нещо повече, аз ще кажа, че вие влизате и в противоречие с решението на Конституционния съд, въвеждайки чрез законодателството норми и презумпция за укоримост на определени категории правнорегламентирани дейности, каквито безспорно са дейностите по отношение на службата и сътрудничеството на значителна част от служителите - щатни и нещатни, в Държавна сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Найденов.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа ще има заседание утре, 1 март, от 15,00 ч. в зала 130.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 1 март, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,47 ч.)


Заместник-председатели:
Иван Куртев
Петя Шопова

Секретари:
Христо Димитров
Свилен Димитров