Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-03-08

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев, Любен Корнезов и Петя Шопова
Секретари: Христо Димитров и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам точка от днешния дневен ред да бъде Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония, относно безвъзмездно предоставяне на бойни припаси, инженерно имущество и запасни инструменти и принадлежности, подписано на 7 март 2001 г. в София.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 156 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Днес рожден ден има колегата Георги Георгиев. Да му е честито, желаем му всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към точка осма от седмичната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА.
Водеща комисия е Комисията по икономическата политика.
Не виждам председателя на комисията.
Има думата господин Папаризов, заместник-председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "На заседание, проведено на 21 февруари 2001 г., с участието на вносителите Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, внесен от народните представители Никола Николов и Иван Николаев Иванов.
С предложения законопроект се разширява и прецизира обхвата на общопредлаганата услуга, като в нея се включват такива важни от гледна точка на обществения интерес услуги като спешни повиквания, справочни услуги за телефонните номера на абонатите, достъп до гласовата услуга чрез телефонните апарати за обществено ползване, както и специализирани услуги, позволяващи достъп на инвалиди до услугите, посочени като всеобщо предлагана услуга.
Тази промяна е в съответствие със съществуващите европейски норми. Съобразно тях законопроектът предвижда министърът на финансите и министърът на транспорта и съобщенията да издадат наредба, в която да бъдат определени критериите, на които трябва да отговарят операторите, които са задължени да предоставят всеобщо предлаганата услуга, както и механизма за компенсирането им, когато разходите по предоставянето на тази услуга надхвърлят приходите от нея.
Законопроектът определя ясни и прозрачни критерии относно режимите, при които се извършват далекосъобщителните дейности, като се определят и онези далекосъобщителни дейности, които се извършват без лицензия, на свободен режим. Предлагат се и някои изменения, насочени към по-ефективното използване на радиочестотния спектър за граждански услуги, както и към гарантиране спазването на принципите на лоялната конкуренция на далекосъобщителния пазар.
В законопроекта се предвижда промяна в разпределението на лицензионните такси и таксите за радиочестотен спектър, което се налага от необходимостта да се пренасочат финансови средства за провеждане на дейности, целящи развитието на далекосъобщителния пазар, както и да се финансират проекти, свързани с управлението, отбраната и сигурността на страната.
В проекта се определят далекосъобщителните оператори, които са задължени да изграждат далекосъобщителните си мрежи чрез използване на линии под наем от БТК. Субекти на това задължение са само обществените далекосъобщителни оператори.
Предлага се и прецизиране на някои термини, произтичащо от необходимостта за хармонизиране с европейските стандарти.
С предлаганите изменения и допълнения на Закона за далекосъобщенията не се променя съществуващата правна рамка на регулиране на далекосъобщенията, както и не се изменят съществено разпоредбите в областта на далекосъобщенията. Тези промени са в съответствие с принципите на секторната политика в далекосъобщенията на Република България и международните актове, по които България е страна или чието приемане е от първостепенно значение за страната ни.
По време на дискусията беше поставен въпросът дали не е нужно предлаганият законопроект да бъде разгледан и от Съвета по европейски въпроси към Народното събрание.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, внесен от Никола Николов и Иван Николаев Иванов.
Председател на Комисията по икономическата политика:
                   Никола Николов".
При гласуването имаше 1 глас "против" и 3 "въздържали се", доколкото не ме лъже паметта. Жалко, че това не е отразено в документа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
От името на вносителите някой желае ли да се изкаже?
За процедура има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Искам да направя процедурно предложение за отлагане на дискусията по този въпрос. Внасянето на законопроекта в пленарната зала не съответства най-малкото на две от основните правила, по които ние работим.
Наред с дадения законопроект има законопроект на Министерския съвет, който е по същата материя и не е изтеглен от правителството. Законопроектът на колегите Иванов и Николов отразява част от промените, които се предлагат от Министерския съвет. Странно беше, че на разглеждането в Комисията по икономическата политика представителите на Министерския съвет дори не взеха отношение към новия законопроект.
Не е възможно, доколкото ми е известно по правилника, само единият от законопроектите по дадена материя да бъде включен, още повече, че Комисията по икономическата политика има и становище по другия законопроект. Тогава тя ясно се обърна към Съвета по европейски въпроси, господин председател, и той също взе становище и даде редица предложения за промени в законопроекта на Министерския съвет.
За съжаление този път Комисията по икономическата политика не се обърна към съвета, като по този начин го заобиколи. Аз изразих това становище и в комисията, информирах Вашия заместник господин Абаджиев в Съвета по европейски въпроси и останах с впечатлението, че той и целият съвет имат желание да разгледат и новия съкратен законопроект в рамките на Съвета по европейски въпроси.
Иначе по същество, ако ние пристъпим към разглеждането на законопроекта, значи да обезсмислим ролята на комисията, която вие оглавявате и която има специален статут в рамките на парламента.
По тези причини предлагам законопроектът и неговото разглеждане да бъдат отложени, първо, защото двата законопроекта трябва да се разглеждат заедно и, второ, оглавяваният от Вас Съвет по европейска интеграция е редно да вземе отношение и по втория законопроект, който е по същата тема. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Трябва да направим проверка кога е постъпил законопроектът на Министерския съвет, защото ако е постъпил след гледането на комисията... Сега ще направим справката.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ, от място): Преди, преди това е постъпил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Господин Мерджанов, не се обаждайте от място.
Има думата господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Пантеелев, и на Вас Ви правя бележка.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Аз се изказвам против направеното предложение за отлагане на разискванията по следната причина: действително имаше законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията, депозиран от Министерския съвет, който мина на разглеждане в Съвета по европейски въпроси, и становището на съвета изразяваше забележки по редица текстове.
Първоначално внесеният от Министерския съвет законопроект съдържаше 83 параграфа. След това господин Николов и аз, отчитайки направените забележки, решихме, че е необходимо да бъдат внесени само онези текстове, които са необходими, които са в съответствие с европейското законодателство и правото на Европейския съюз, и чието приемане би довело до хармонизиране на Закона за далекосъобщенията с европейските директиви. Поради което ние предлагаме на вашето внимание законопроект само от 24 параграфа, за които в разискванията ще пледирам, че действително отговарят на тези изисквания.
Предвид на това, господин председател, изразявам становище, че не би трябвало да се отложи разглеждането на представения законопроект.
Що се касае до законопроекта на Министерския съвет, без да съм в течение на нещата към днешна дата, беше направено предложение от господин Николов законопроектът да бъде изтеглен именно поради тези възражения, за които вече споменах. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Папаризов за отлагане разглеждането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
Гласували 166 народни представители: за 63, против 100, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, моля да поставите на прегласуване този въпрос, който току-що разглеждахме, по следните съображения.
Аз съм член на Съвета по европейска интеграция и трябва да ви кажа, че съм силно впечатлен от високата квалификация на сътрудниците, които се занимават с реалната проверка на съответствието на нашите законопроекти с изискванията на европейското законодателство.
Нищо не пречи този законопроект да бъде прегледан от тези специалисти. Заявлението на един народен представител, че всичко съответства на изискванията на европейското законодателство, колкото и да уважаваме неговото мнение, е едно лично мнение и зад него не стои никакво доказателство. Нищо няма да загубим, ако тези висококвалифицирани специалисти на комисията, господин председател, която Вие председателствате, погледнат този законопроект. Той само ще спечели.
Затова аз моля да прегласуваме предложението на господин Папаризов и да решим въпроса много по-добре, отколкото досега е представен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението за отлагане на разглеждането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.
Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 57, против 101, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ, от място): Това е скандално, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: От името на вносителите някой желае ли да се изкаже?
Първо, тук ми е изпратена една бележка, че законопроектът на Министерския съвет е оттеглен.
Второ, това, за което господин Сендов говори, то е съобразно нашия правилник и дейността на Съвета по европейски въпроси - дали да минем по кратка процедура. А дали отговарят текстовете, спокойно между първо и второ четене и Съветът по европейски въпроси може да се произнесе.
Никой от името на вносителите не желае да се изкаже. Кой друг желае да се изкаже по законопроекта?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Вносителят защо мълчи? (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина! Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
Реплики от блока на ДЛ: Вносителят, вносителят нека да се изкаже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Право на вносителя е дали да се изкаже или не.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ, от място): Друг да дойде, и председателят на Комисията по икономическата политика отсъства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Мерджанов, недейте Вие да казвате кой да дойде, кой да не идва. Всеки народен представител, който иска да дойде, идва. Който не иска да дойде, не можем да го задължим. И това ли трябва да Ви обяснявам?
Желае ли някой да се изкаже по законопроекта или ще преминем към първо гласуване?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): По процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Георги Пирински има думата за процедура.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, Вие добре знаете, че по правилник при началото на дискусия по даден законопроект първо се изслушват мотивите на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако вносителят желае.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не! Не, ако желае! Той е длъжен по правилник в рамките на 10 минути да мотивира внесения от него законопроект.
Така че Ви моля да спазите правилника и да поканите вносителя на законопроекта да го мотивира пред пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Справете се с правилника, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Вие се справете. (Реплика на Иван Иванов от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нищо не иска.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Искам да спазвате правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Искането Ви не е за спазване, а за нарушение на правилника. А това не може да стане.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Така, както Вие го четете, е нарушение, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията № 154-01-27, внесен от Никола Джипов Николов и Иван Николаев Иванов.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 103, против 5, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За отрицателен вот ли? Имате думата.
Господин Божинов, аз оставам с впечатление, че нямате никакви възражения по същество, освен че просто не ви се иска да приемете закона. Защо не се изкажете, ако имате нещо против? (Шум и реплики в залата.)
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Гласувах "против" този законопроект, тъй като той като цяло има за цел да разшири и затвърди монополните права на Българската телекомуникационна компания и е ретрограден спрямо заявената политика за либерализация на Република България в областта на далекосъобщенията. Множество от неговите норми противоречат на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и България, както и на правото на Европейския съюз, към което управляващото мнозинство твърди, че е поело ангажимент да се приближава.
Прозрачната цел на вносителите е, че вместо да се даде възможност за развитието на този перспективен пазар на далекосъобщенията, се създават условия за разширяване на монопола под предлог, че фактически се извършват някои технически изменения. Например, разширеният монопол на БТК върху фиксираната гласова услуга на мястото на обикновената телефонна услуга и предвидената дефиниция на фиксирана гласова основа са един от начините да се разшири този монопол.
Изцяло нов монопол в полза на БТК се въвежда с новата буква "а" от § 10 на ал. 1 на проекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията. Досега не съществуваше законов монопол на БТК върху трансграничния пренос на глас, а господстващо положение в нарушение на Закона за защита на конкуренцията.
Има редица такива случаи, които мога да ви цитирам, и които е редно да бъдат обсъдени, но начинът, по който законът влезе в пленарна зала в противоречие с всички традиции на това Народно събрание, с изградената добра практика, с изградения единствен орган, който работи по принципа на консенсус, това противоречие не даде възможност да се състои една сериозна дискусия.
Мисля, че приемането на законопроекта на първо четене по начина, по който беше приет, е не само противоречащо на всички заявления на България за присъединяване към Европейския съюз, но е изцяло скандално, изцяло против парламентаризма и нарушава всички изграждани с мъка практики на минимален консенсус в Тридесет и осмото Народно събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Гиньо Ганев за втори отрицателен вот.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Няма какво ново да прибавя, уважаеми господин председателю, към мотивите на господин Папаризов, но наистина, след като парламентът и парламентаризмът са управление чрез дискусия да се приема един същностен закон, свързан с нашето икономическо развитие, без никаква дискусия, това наистина е парадоксално. Не защото много екстравагантно може да се каже, че в една парламентарна държава демокрацията не може да мълчи. И тя не може да бъде мълчалива в самото Народно събрание.
Тези интимни съображения, за които тук говори господин Иванов, и аз му се учудвам, че казва: "Ние се събрахме с господин Николов и решихме, че не противоречи." И той има неделикатността да го каже това от трибуната на Народното събрание?! Кой сте Вие, господин Иванов? С кого сте се събрал? Какви идеи сте имал? Какви цели сте преследвал? Как може това да интересува Народното събрание?!
Господин председателю, не зная дали точно четем правилника, но като казваме "Приехме на първо четене", а да се приеме нещо, което тук не се чете и по което не се говори, аз това наистина не мога да го разбера и да го схвана като парламентарен дух. И тези, които четат вестници, да ги затворят и да си помислят защо просто сме се събрали! (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Защо не участвате в дискусията? Защо не говорите? Законът е написан. Ако имате нещо против, кажете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганев.
Значи, трябва да предвидим в правилника председателят да има право да задължава народните представители да говорят, когато се разглежда законопроектът.

Преминаваме към точка девета от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. Второ четене.
За процедура има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Господин председателю! Моля да ме извините, но смятам, че наистина допускате много съществени грешки в ръководството на заседанието на Народното събрание! Преди малко колегата Пирински Ви обърна внимание върху това, но Вие, мисля, че много леко отминахте проблема.
Позволете да ви прочета текста, колеги, за да видите, че става дума за една императивна норма - чл. 66, ал. 3: "Законопроектът се разглежда след като Народното събрание:
1. изслуша докладите на водещата комисия;
2. становището на вносителя в рамките на 10 минути и
3. доклади на други комисии, на които той е бил разпределен."
Вижте, това е една императивна форма - изисква се изслушване. Тоест - трябва да изслуша, това е въпрос на право, това е въпрос на възлагане на съответните лица да направят доклад. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
Например, вижте, можем ли да минем без доклад на водещата комисия?! Не може да се каже, че това е право на водещата комисия и ето, тя се отказва от своето право и можем да минем без доклад на водещата комисия. Не можем! Трябва да има доклад на водещата комисия.
По същия начин, в същия ред стои и това изискване: становището на вносителя трябва да се изслуша в рамките на 10 минути, а Вие го отминавате. Съвсем произволен текст четете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Вълканов, Вие сте добър юрист, този ред посочва поредността как се движим, а това, че има водеща комисия, че има нейно становище, са съвсем други текстове.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Не са съвсем други текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви се. Не това задължава да има становище на водещата комисия, а се казва, че се започва със становището на водещата комисия.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Няма причини да се заяждаме с Вас. Аз имам мнение, изказвам едно мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, няма причини. Аз Ви уважавам мнението, разбира се, само че аз съм на противно мнение.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Като Ви сменим, ще бъде обратното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сигурно! Стига да ме смените!
Има думата председателят на водещата Комисия по национална сигурност господин Йордан Бакалов да докладва.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"ДОКЛАД
относно проект за изменение и допълнение на
Закона за Министерство на вътрешните работи
№ 002-01-69, внесен от Министерския съвет на
15.12.2000 г. Второ четене.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вътрешните работи е приет на първо гласуване от Народно събрание на 25 януари 2001 г.
В срока по чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание няма постъпили писмени предложения от народни представители.
На основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по национална сигурност обсъди предложения законопроект на свое заседание на 21.02.2001 г. След проведените разисквания Комисията по национална сигурност реши да предложи на Народното събрание следния: "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи".
Становище на Комисията по национална сигурност - приема заглавието, предложено от вносителя.
"§ 1. В чл. 81б се правят следните изменения:
1. В ал.2, т. 5 след думата "дейност" се поставя запетая и се добавят "според заключение на специализиран за целта институт".
2. В ал. 5 след думите "по ал. 1" се добавя "и на удостоверение за психологическа пригодност за осъществяване на охранителна дейност".
Становище на Комисията по национална сигурност - приема текста на вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По никой от параграфите няма направени никакви предложения. Изглежда, че става дума за безспорни текстове.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: "§ 2. Създава се чл. 200а:
"Чл. 200а. (1) Държавните служители по чл. 192, ал. 1, т. 1 могат да бъдат преназначавани от офицерски и сержантски длъжности на длъжности за граждански лица, както и от длъжности за граждански лица - на офицерски или сержантски длъжности, по реда на чл. 199 и 200.
(2) Преназначаването на държавните служители по ал. 1 се извършва след подаване на писмено заявление от тях при спазване разпоредбите на чл. 193 от този закон и чл. 7 от Закона за държавния служител."
Становище на Комисията по национална сигурност - приема текста на вносителя.
"§ 3. В чл. 219 се създава ал. 4:
"(4) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно сума за облекло при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи, която не се облага с данък."
Становище на Комисията по национална сигурност - приема текста на вносителя.
"§ 4. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) На офицерите и сержантите се осигурява храна или левовата й равностойност, безплатно работно облекло, униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение или левовата равностойност на униформеното облекло за служителите, неносещи униформа, които не се облагат с данък."
2. В ал. 3 след думата "сержантите" се добавя "и на държавните служители - граждански лица", а след думата "безплатна" се добавя "предпазна".
3. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 - 4, условията и редът за предоставянето им се определят ежегодно от министъра на вътрешните работи."
Становище на Комисията по национална сигурност - приема текста на вносителя, като в т. 3 думите "условията и редът за предоставянето им" се заменят с "условията, редът за предоставянето им и длъжностите".
§ 5. В чл. 229 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 думата "календарни" се заменя с "работни".
2. В ал. 5 след думата "сержантите" се поставя запетая и се добавя "държавните служители - граждански лица".
Становище на Комисията по национална сигурност - приема текста на вносителя.
"§ 6. Създава се чл. 230а:
"Чл. 230а. Държавните служители - граждански лица, имат право на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда."
Становище на Комисията по национална сигурност - приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на законопроекта и параграфи от 1 до 6 включително някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта, параграфи от 1 до 6 включително така, както са предложени от вносителя с предложената от комисията корекция в § 4.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Заглавието на законопроекта и параграфи от 1 до 6 включително, а с това и целият законопроект, са приети.

Преминаваме към точка десета:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Има думата да докладва председателят на водещата Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Владислав Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Доклад за второ гласуване на закона за изменение на Закона за опазване на земеделските земи.
Комисията предлага следното наименование на закона: "Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи" (обн., ДВ...)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Желае ли някой да вземе отношение по заглавието? Не виждам.
Моля да гласувате за заглавието на законопроекта.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Заглавието на законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 1 има предложение от народния представител Христо Стоянов, което не е подкрепено от комисията:
"В § 1 се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 4 след думите "областните администрации" се добавя думата "общините".
2. Създават се нови ал. 6, 7 и 8 със следното съдържание:
"(6) Общинският съвет може да спре решение на комисията към областната дирекция "Земеделие и гори" по писмено предложение на кмета на общината или на една трета от състава на общинския съвет.
(7) Общинският съвет може да спре решение на Комисията за земеделските земи по писмено предложение на кмета на общината или на една трета от състава на общинския съвет. Решението се взема с мнозинство от две трети от състава му.
(8) Комисията за земеделските земи и комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори" предоставят решенията си по чл. 17 на кмета на общинските съвети в 7-дневен срок след вземането им. Общинските съвети могат да вземат решенията си по ал. 6 и 7 не по-късно от 30 дни след решението на съответната комисия."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 1:
"§ 1. Членове от 17 до 20 се изменят така:
Чл. 17. (1) Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от:
1. комисии към областните дирекции "Земеделие и гори" - когато исканата площ е до 50 дка и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област;
2. Комисията за земеделските земи - за останалите случаи.
(2) При процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи те се категоризират в десет категории според продуктивните възможности на почвените и климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различните видове растителни продукция и наложените ограничения на земеползване при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет.
(3) При несъгласие с определената по ал. 2 категория собственикът и/или инвеститорът на обекта могат да поискат експертиза, която се назначава от министъра на земеделието и горите по реда, определен с наредбата по ал. 2.
(4) Министърът на земеделието и горите определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие и гори", в които включва представители на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Дирекцията за национален строителен контрол при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областните администрации, заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации и член на Комисията за земеделските земи или експерт на Министерството на земеделието и горите.
(5) Комисията за земеделските земи осъществява контрол на работата на комисиите по ал. 1, т. 1.
Чл. 18. Собствениците на земеделска земя могат да искат определяне и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земята, когато това им е необходимо за изграждането на обекти, несвързани с използването на земята по предназначение.
Чл. 19. Предложенията за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделска земя за държавни нужди се правят от министъра на регионалното развитие и благоустройството за обекти и съоръжения на територията на повече от една област, от областния управител - за обекти и съоръжения на територия на съответната област, а за общински нужди - от кмета на съответната община.
Чл. 20. (1) Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места и селищните образувания, се определят с общ или подробен градоустройствен план.
(2) Промяна на предназначението на земеделските земи, включени в строителните граници на населените места, може да се извършва и по квартали в съответствие с разработките на плана по предложение на кмета на общината."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Желае ли някой да вземе отношение по § 1? Няма желаещи.
Моля, гласувайте най-напред предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 102 народни представители: за 21, против 56, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1, както се предлага от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:Правя процедурно предложение да бъде допуснат в залата господин Георги Каркъмов по точки 10, 11 и 12 от приетата седмична програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Има ли някой на противно становище? Няма.
Моля, гласувайте да се допусне в залата заместник-министър Георги Каркъмов.
Гласували 113 народни представители: за 101, против 12, въздържали се няма.
Моля, квесторите да поканят заместник-министъра в залата.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага § 2 със следното съдържание:
"§ 2. Създава се чл. 20а:
"Чл. 20а. (1) Собствениците на земеделска земя правят искане пред кмета на общината за включването й в строителните граници на населените места и за промяна на предназначението й.
(2) Кметът на общината в 30-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 прави предложение до комисията по чл. 17, ал. 1, която се произнася с мотивирано решение в 7-дневен срок от постъпване на предложението. При положително решение кметът незабавно издава заповед за включването на земеделската земя в строителните граници на населеното място и за изработване на подробен устройствен план. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(3) Изричният или мълчалив отказ на комисията по чл. 17, ал. 1 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Желае ли някой да вземе отношение по § 2? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 2, както се предлага от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 3. Членове 21-24 включително се изменят така:
"Чл. 21. (1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделски земи, се определя необходимата площадка или трасе с проект за подробен устройствен план и положително решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
(2) Едновременно с основната площадка или трасе се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки, комуникации, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането на обекта.
(3) Когато се засягат земи от първа до шеста категория, за обекта се определят най-малко две площадки или трасета, с изключение на земите, които се предлагат за добив на подземни богатства.
Чл. 22. (1)  Площадките и трасетата на обектите по чл. 21 се утвърждават с решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 по искане на собственика на земята - за случаите по чл. 18, и по искане на инвеститора на обекта - за случаите по чл. 19. Решението се издава в едномесечен срок от подаването на писменото искане.
(2) Площадката или трасето не се утвърждава, когато предлаганата площадка не е съобразена с хигиенни, строителни и други изисквания или ограничения, предвидени в други закони.
Чл. 23. Не се допуска върху поливни площи и земи от първа до четвърта категория проектиране и изграждане на обекти за държавни и общински нужди с площ над 100 дка, освен с разрешение на Министерския съвет за всеки отделен случай по предложение на Комисията за земеделските земи.
Чл. 24. (1) След влизането в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе собственикът на земята или инвеститорът на обекта внася за одобряване съответния подробен устройствен план за определената площадка или трасе, с който се доказват конкретният размер и границите на необходимата земеделска земя.
(2) При наличие на одобрен подробен устройствен план собственикът на земята или инвеститорът на обекта предлага промяна на предназначението на необходимата земеделска земя за неземеделски нужди. Комисиите по чл. 17 ал. 1 в 14-дневен срок от предложението постановяват решение за промяна на предназначението на земеделските земи.
(3) Промяната на земеделската земя може да се решава на етапи.
(4) Решението по ал. 2 влиза в сила след заплащане на държавната такса по чл. 30."
§ 4. Създава се чл. 24а:
"Чл. 24а. Решенията по чл. 22 ал. 1 и чл. 24 ал. 2 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 се съобщават по реда на Закона за административното производство и могат да се обжалват при условията и по реда на същия закон."
§ 5. Членове 25 - 29 се изменят така:
"Чл. 25. (1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се изпраща в 7-дневен срок от влизането му в сила от съответната комисия на Службата по кадастъра по местонахождението на имота за нанасяне в кадастъра. Когато с решението на промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър Службата по кадастъра дава идентификатори на новообразуваните поземлени имоти.
(2) След нанасянето в кадастъра по ал. 1 по искане на собственика границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната Служба по кадастъра по местонахождението на имота.
Чл. 26. Разрешение за строеж се издава само при влязло в сила решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 за промяна на предназначението на земеделската земя, след трасиране на границите по реда на чл. 25, ал. 2 и след като се отнеме и съхрани или оползотвори хумусният пласт съгласно чл. 14 и 15.

Чл. 27. (1) Влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделски земи, собственост на физически и юридически лица, необходими за държавни и общински нужди, са основание за отчуждаването на тези земи по реда за отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда.
(2) Процедурата на отчуждаване на земи за държавни и общински нужди започва в срок до една година от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земята, а когато отчуждаването се извършва на етапи - в срок до една година за съответния етап.
(3) Когато отчуждаването на земи се извършва на етапи поради характера на изграждания обект, собствениците на земите ги ползват по тяхното първоначално предназначение без право за изграждане на обекти и влагане на инвестиции с дълготраен характер. При неспазване на тези ограничения собствениците не се обезщетяват за извършените подобрения и премахват изградените сгради и съоръжения за своя сметка.
Чл. 28. Отчуждените за държавни нужди земи по чл. 27, ал. 1 се атакуват като публична държавна или общинска собственост.
Чл. 29. Промяна на предназначението на земеделска земя от Държавния поземлен фонд или от общинския поземлен фонд за нуждите на юридическо или физическо лице се извършва, след като лицето придобие собственост върху земята чрез закупуването й или чрез замяна със собствена земя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Желае ли някой от колегите да се изкаже по § 3, 4 и 5? Не.
Моля, гласувайте § 3, 4 и 5.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграфите 3, 4 и 5 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 2 на вносителя:
"§ 2. В чл. 35 т. 5 се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Моля, гласувайте § 6.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 3, който става § 7:
"§ 7. В чл. 36, 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 думите "Комисията за земеделските земи" се заменят с думите "Комисиите по чл. 17, ал. 1"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Моля, гласувайте § 7 така, както се предлага от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 8:
"§ 8. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. утвърждава площадки и трасета за изграждане на всякакъв вид обекти върху земеделски земи с площ над 50 дка, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област";
б) в т. 5 думите "чл. 21" се заменят с "чл. 22";
в) в т. 6 думите "чл. 22" се заменят с "чл. 23";
г) в т. 7 думите "както и" се заличават, а накрая се добавя "както и решения във връзка с подадени жалби по реда на чл. 24а".
2. В ал. 3 думите "Решенията по ал. 1" се заменят с "Решенията за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди", а след думата "Върховния" се добавя "административен"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 8 така, както се предлага от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 6.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде § 9 със следното съдържание:
"§ 9. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Моля, гласувайте § 9.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде § 10 със следното съдържание:
"§10. В чл. 42, ал. 1, т. 2 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Моля, гласувайте § 10.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на "Преходни и заключителни разпоредби".
"§ 5. Започнатите процедури до влизането в сила на закона се довършват по досегашния ред."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 11.
И § 6 на вносителя:
"§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 11 и 12.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 11 и 12 са приети, а по този начин и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн. ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп. бр. 33, 59 и 133 от 1998 г. и бр. 49 от 1999 г.)"
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте наименованието на закона.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 1 има предложение от народния представител Константин Наплатаров и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Наплатаров оттегля всички предложения.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложение на народния представител Меглена Плугчиева: в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
      "(4) Не се допуска делба на гори и земи, възстановени в съсобственост при условията и по реда на ал. 2 и 3. При продажба на идеални части от съсобственост в ревир се прилага разпоредбата на чл. 33 от Закона за собствеността."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
Има още едно предложение от народния представител Меглена Плугчиева:
В § 1, в чл. 3 предложената нова ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 1:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
      "(4) Делба на гори и земи, възстановени в съсобственост при условията и по реда на ал. 2 и 3, не се допуска. При продажба на идеални части от съсобственост в ревир се прилага разпоредбата на чл. 33 от Закона за собствеността."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Костов.
Има думата народният представител Меглена Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще ви помоля в началото да кажа няколко думи по принцип по закона и да припомня на народните представители, че с колежката Дора Янкова внесохме законопроект за изменение на Закона за възстановяване правото на собственост върху земите и горите от горския фонд, като философията на предложения от нас закон беше в смисъл на подкрепа на новите собственици на частни гори, а именно по възможност облекчаване и улесняване на този процес, от една страна, от друга страна - по възможност недопускане на по-нататъшно раздробяване на горския фонд и осигуряване възможността те и в съсобственост да стопанисват и ползват своите гори, което е от техен интерес. От една страна, това дава необходимата рентабилност на по-уедрената горска собственост и, от друга страна, осигурява възможност за природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите. За съжаление тези основни принципи, които бяха заложени в нашия законопроект, стигнаха само до комисията - разглеждане и обсъждане, но не намериха разбиране и подкрепа в Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа.
В случая аз си позволявам да обърна внимание на факта, че и в този закон отново под привидната справедливост да се допусне възможна делба между новите собственици се стига до абсурда, че създаваме нови собственици и техни наследници, които ще получат съвсем дребни, малки парцели, от които на практика те не могат да придобият никакви ползи, а освен това се влошава и качествената характеристика на горите, не се допуска възможното мултифункционално стопанисване и ползване в интерес на обществото.
Затова един от въпросите, които отново се поставят тук, е свързан точно с раздробяването или със стимулирането на доброволната делба, от една страна, която - пак повтарям - под добрия предлог, че искаме да направим някакво справедливо действие за собствениците, на практика ги вкарваме в една изключително утежнена ситуация. Оттам нататък законът не предвижда никакви възможности за стимулиране и подпомагане на тези собственици, никаква финансова подкрепа, никакви възможности те наистина рентабилно и финансово устойчиво да стопанисват и ползват новите си гори.
Затова аз изказвам по принцип възражение срещу този закон, който, от една страна, стимулира делбата, раздробява собствеността, на второ място, продължава да тласка собствениците да ходят в съда и да търсят там своите права, на практика след като са изчерпани изобщо възможностите на горския фонд. На трето място, отново стои въпросът с компенсаторните бонове. Това са три основни момента в този законопроект, които аз отхвърлям по принцип. Искам да обърна внимание, че това ще донесе само вреда на новите собственици и оттам влошаване на възможностите за стопанисване и природосъобразно и устойчиво ползване на българските гори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря ви.
Поддържате ли предложенията си по § 1? Поддържате ги. Благодаря.
Моля, гласувайте предложенията на госпожа Плугчиева по § 1.
Гласували 124 дни представители: за 54, против 66, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1, както се предлага от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 67, против 12, въздържали се 12.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага § 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 2 да отпадне.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържали се няма.
Параграф 2 отпада.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложение по § 3 от народния представител Меглена Плугчиева - в § 3, чл. 11, ал. 4 се допълва с текста в края на изречението след думата "горите" да се добави "Националното управление по горите".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
"§ 2. В чл. 11, ал. 4 се изменя така:
"(4) Извършването на техническите дейности за изработване на картите, както и другите материали и данни, чиято необходимост е възникнала в резултат на прилагането на закона, се възлага от министъра на земеделието и горите по реда на Закона за обществените поръчки. Възлагането на техническите дейности във връзка с поддържането и осъвременяването им се извършва от министъра на земеделието и горите при условия и по ред, определени с Правилника за прилагането на закона. Материалите и данните се съхраняват и поддържат от Министерството на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева.
Гласували 105 народни представители: за 40, против 65, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 2, така както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 4.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 4 - на вносителя, има предложение от народния представител Лютви Местан - в чл. 13, ал. 1 в последното изречение след думите "срокът за подаване на заявление е" се вписват думите "3 месеца след обнародването на настоящия закон".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Меглена Плугчиева - чл. 13, ал. 9 да придобие следната редакция:
"(9) По молба на заинтересованите лица поземлената комисия може да поправи допуснати явни фактически грешки в решенията си по този член."
Предложената ал. 15 по § 4, чл. 13 да отпадне.
Създава се нова ал. 13 към чл. 13:
"(13) При възстановяване на собствеността върху гори под 1 хектар, със съгласието на собствениците, същите се въвеждат в собственост на общо владение."
Предлагам да се преномерират и подредят алинеите на чл. 13 съгласно направените предложения.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
"§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 накрая точката става запетая и се добавят думите "както и изискванията за обезщетяване".
2. Създава се нова ал. 9:
"(9) Поземлената комисия може да поправи по свой почин или по молба на заинтересованите лица допуснатите в решенията си по този член явни фактически грешки." - което е съответстващо и с предложението на госпожа Плугчиева по този пункт.
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
4. Създават се нови ал. 11 и ал. 12:
"(11) Решенията по ал. 9 и 10 се съобщават и обжалват по реда на ал. 6.
 (12) В случаите по ал. 2, 6 и 11 правото на собственост се възстановява по реда на чл. 4."
5. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 13 и ал. 14.
6. Създава се ал. 15:
"(15) Горите и земите от Държавния горски фонд се установяват служебно от поземлената комисия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа! Имам едно чисто редакционно предложение за поправка.
Смятам, че с почините отдавна свършихме и тук, в ал. 9, където е казано: поземлената комисия може да поправи "по свой почин", предлагам да се замени с израза "по своя инициатива" или по молба на заинтересованите лица допуснатите в решенията си по този член фактически грешки.
Това наистина трябва да се приеме, защото досега беше само по инициатива на съда и създаваше допълнителни трудности на хората, когато трябва да се поправят грешките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Мисля, че по-сполучлива е предлаганата смяна на думата "почин" с "инициатива".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (ДЛ, от място): То по принцип е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, то е прието по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, отменете гласуването.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан.
Гласували 91 народни представители: за 5, против 83, въздържали се 3.
Предложението на господин Местан не се приема.
Моля, гласувайте § 3, така както е предложен от комисията, с редакционната поправка в ал. 9, която беше направена - вместо "почин" да се замени с израза "по своя инициатива".
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 5 - на вносителя:
"§ 5. Създава се чл. 13а:
"Чл. 13а. (1) Влязлото в сила решение по чл. 13, ал. 5, придружено със скица на имота, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота освен в случаите, когато:
1. горите и земите се намират в строителните граници на населените места;
2. в решението по чл. 3, ал. 2 и 3 не е посочен размерът на идеалните части.

(2) Когато от доказателствата по чл. 13, ал. 3 размерът на идеалните части не може да бъде определен в случаите по чл. 3, ал. 2 и 3, установяването им може да се извърши въз основа на споразумение с нотариална заверка на подписите между бившите член-кооператори или техните наследници.
(3) Когато с решението се възстановява правото на собственост върху гори и земи от горския фонд на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението."
Предложение от народния представител Меглена Плугчиева - в § 5, новосъздадения чл. 13а, в т. 2 да отпаднат думите "в решението по чл. 3, алинеи 2 и 3" и се заменят с думата "когато".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева.
Гласували 106 народни представители: за 48, против 58, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 6, въздържали се 11.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 6 на вносителя.
Има предложение от народния представител Меглена Плугчиева в чл. 14 ал. 5 да се допълни с текста: "Като не се допуска превишаване на площта, определена с чл. 20 от Закона за горите".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лютви Местан:
В чл. 14 се правят следните изменения:
Създават се нови алинеи 6 и 7 със следното съдържание:
"(6) В случаите, когато след анкетирането на място се установи, че лицата по ал. 1 са имали (части) частни гори, но за съответното селище няма определена зона на частните гори и земи от горския фонд, или когато след възстановяването на собствеността по чл. 13, ал. 5 не са останали гори и земи от вече определената зона на частните гори и земи, областната комисия отправя мотивирано искане до Министерството на земеделието и горите за определяне на зона за частните гори и земи или определяне на нови граници на съществуващата зона на частните гори и земи от горския фонд. Министерството на земеделието и горите се произнася по искането в едномесечен срок.
(7) В случаите по ал. 6 областната комисия приема решения и изготвя протокол за всяко землище след изтичането на едномесечния срок. Протоколът се предоставя на поземлената комисия по реда на ГПК и е задължителен за нея."
Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така: в края на алинеята се добавят нови изречения - четвърто и пето със следното съдържание:
"Поземлената комисия издава решения за отказ в случаите, когато молбите на лицата по ал. 1 до областната комисия по ал. 3 не са били удовлетворени. Решенията на поземлената комисия за отказ се съобщават на заинтересованите лица по реда на Гражданско-процесуалния кодекс."
Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
"(9) Решенията на поземлената комисия за отказ по ал. 8 могат да се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд. Жалбата се подава чрез поземлената комисия. Съдът решава спора по същество. Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред окръжния съд по реда на Закона за Върховния административен съд."
Досегашните алинеи 8 и 9 стават съответно алинеи 10 и 11.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
"§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение второ след думите "се предоставя" се добавя "в срок до 31 март 2001 г."
2. В ал. 5 думите "останали след възстановяването на собствеността по чл. 13, ал. 5 и" се заличават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева.
Гласували 96 народни представители: за 17, против 74, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан.
Гласували 99 народни представители: за 26, против 71, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 9.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 7 на вносителя. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. Собствениците на земи и гори, възстановени по реда на този закон, се освобождават от държавни, държавни нотариални такси и местни данъци и такси при доброволни делби и разпоредителни сделки със земи и гори за срок 5 години, считано от влизането в сила на решението за възстановяване на правото на собственост."
Предложение от народната представителка Меглена Плугчиева:
В § 7, в чл. 16 се прави следното изменение: след думата "гори" се добавя "над 1 хектар" и отпадат думите "за срок от 5 години."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Меглена Плугчиева.
Гласували 96 народни представители: за 28, против 67, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 78, против 7, въздържали се 15.
Параграф 6 е приет.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложение от народния представител Константин Наплатаров към чл. 19 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Управлението на всички видове гори се осъществява от Националното управление по горите."
Това не може да стане така. Този текст е записан в Устройствения закон за горите.
Той каза, че ще го оттегли, обаче сега го няма в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Комисията не подкрепя това предложение?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Не подкрепя предложението.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Той каза, че оттегля всички предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Къде го е оттеглил?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Той каза в § 1, че ще оттегли всичките си предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ако го е оттеглил, няма да го гласуваме.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Следващият текст е по § 8. Предлагаме § 8 да отпадне, защото комисията по-нататък ще предложи този параграф да премине към Допълнителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Тук ще гласуваме отпадането му, а после ще го предложите като Допълнителна разпоредба.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 8.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има едно предложение на народния представител Лютви Местан.
Член 22 се изменя така:
След думите "длъжностно лице, което не изпълни" се добавят думите "или забави изпълнението на...".
Член 24 се изменя така:
1. В ал. 1 след думите "длъжностни лица, определени" се добавят думите "със заповед".
2. В края на ал. 1 се добавя ново изречение със следното съдържание:
"Заповедта с имената на длъжностните лица се поставя на видно място в поземлените комисии, държавните лесничейства, областната комисия по чл. 14, ал. 3 и областната земеделска служба."
3. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Длъжностно лице, което не изпълни или забави изпълнението на заповяданите му контролни и установителни задължения по ал. 1, се наказва с глоба от 150 до 500 лв."
4. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
5. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
"(6) Длъжностно лице, което дава неверни данни за приложението на настоящия закон на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт или обнародва такива чрез средствата за масова информация, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв."
Комисията не подкрепя предложенията за нови текстове в тези членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Местан има сериозно основание. Съжалявам, че го няма в залата да защити предложенията си.
В тези 10 години, докато се занимавахме с връщането на земите и започнахме в последните 3 години връщането и възстановяването на горите, много длъжностни лица бяха освобождавани от работа заради груби нарушения на задълженията си, но никой от тях не е санкциониран в процеса на изпълнение на тези задължения. И сега в законите - и в този закон, и в зкона за земята - длъжностните лица, които правят груби нарушения и които дискредитират политиката, която ние тук сме прокламирали със Закона за връщането на земеделските земи и на горите, всъщност не носят никаква отговорност.
Така че, комисията е отхвърлила това предложение, но тук има сериозно основание да се приемат част от предложенията на господин Местан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Лютви Местан.
Гласували 104 народни представители: за 50, против 52, въздържали се 2.
Предложенията не се приемат.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 9. В § 1 се създава т. 9:
"9. документите за право на собственост в случаите по чл. 14, ал. 1 се считат за изгубени или унищожени не по вина на собствениците, когато такива документи не съществуват за землището или за част от него."
Има предложение от народния представител Константин Наплатаров, което той оттегля. Той оттегли по принцип всичките си предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8 и 9, които стават § 7 и предлага следната редакция:
"§ 7. Раздел "Допълнителна разпоредба" се изменя така:

"Допълнителни разпоредби

1. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите "със строителен и регулационен" се заменят със "със подробен устройствен план", а думите "посочени в единния кадастър" се заличават;
б) създава се т. 9 със следното съдържание:
"9. документите за право на собственост в случаите по чл. 14, ал. 1 се считат за изгубени или унищожени не по вина на собствениците, когато такива документи не съществуват за землището или за част от него."
2. Създава се § 1а със следното съдържание:
"§ 1а. Правомощията на министъра на земеделието и горите по прилагането на закона могат да се упражняват от писмено упълномощени от него лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 82, против 6, въздържали се 7.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 10 - на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
"§ 8. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 3 ал. 2 се отменя.
2. Параграф 8 се изменя така:
"§ 8. (1) Собствениците на гори, чието право на собственост не може да бъде възстановено по реда на чл. 4, както и тези, чиито гори са изключени от Държавния горски фонд за изкореняване и изкоренени, се обезщетяват с равни на отнетите им по площ, а при възможност - и с еднакви по вид гори и земи от Държавния горски фонд в същото землище или в съседни землища в границата на общината.
(2) При невъзможност за обезщетяване по реда на ал. 1 или при писмено искане на собствениците, те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове при условията и по реда на глава пета от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи."
В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Заявленията за възстановяване на правото на собственост върху залесени или самозалесили се земеделски земи, както и на земеделски земи, включени в Държавния горски фонд, подадени пред поземлената комисия по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се считат за заявления за възстановяване на собственост върху гори и земи по реда на ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Светослав Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, правя предложение да отпаднат в § 8, ал. 1 последните думи: "в същото землище или в съседни землища в границите на общината".
И ал. 2 да отпадне изцяло - "при невъзможност за обезщетяване по реда на ал. 1 или при писмено искане на собствениците, те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове при условията и по реда на глава пета от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи".
За разлика от земеделските земи може би в страната има достатъчно гори, които остават държавни. Въобще някъде около 20 на сто са тези гори, които се възстановяват. Другите си остават държавни. Защо тогава не възмездите собствениците с други гори в натура, а ги карате да приемат компенсационни бонове? Вие знаете колко голяма беля направиха тези компенсаторни бонове, които се наводниха, обезцениха и всъщност по този начин няма да дадете на хората нищо.
Затова аз предлагам тези текстове да отпаднат.
Защо първи? Първи, защото наистина в това или в съседното землище може да няма гори, ама това не пречи да се даде от други места.
И второто основание да отпадне, е защото няма смисъл. Особено много опасна е уловката да се каже: "по писмено искане на собствениците". Обикновено много ловки държавни служители заблуждават хората да поискат компенсационни бонове и да смятат, че по този начин ще реализират нещо, а те нищо не реализират и остават излъгани. Затова моля тези текстове да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Изцяло подкрепям предложението на господин Лучников.
Допълнителните ми съображения към това, което той каза. Докато за земеделските земи обработването на земята, стопанисването й е акт ежедневен, ежемесечен, ежегоден, просто тя трябва да се стопанисва непрекъснато, за горите в Закона за горите е указано, че те се стопанисват съгласно лесоустройствените планове под контрола на съответните лесничейства и т.н. За мен като собственик на гора, който имам претенциите да получа гора, няма значение дали гората ми ще бъде дадена в моето землище или в съседна община или даже в съседна област. Това няма никакво значение, защото стопанисването, начинът на стопанисването на горите и съвършено различен от стопанисването на земеделските земи. И още нещо: дайте да престанем с тези компенсаторни бонове, зад които никога не знаем какво стои. Твърде много вече ги наплодихме и хората се чудят сега за какво са им тези хартийки, които им дадохме. Затова, призовавам ви, уважаеми дами и господа, да подкрепим предложението, така както го формулира господин Лучников.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Други изказвания?
Господин Лучников, Вашето предложение за отпадането от ал. 2 на някои думи, изречението става доста осакатено. Затова погледнете текста на вносителя. Вие фактически искате да се възстанови текстът на вносителя - "Когато собствениците по ал. 1 не могат да бъдат обезщетени с гори и земи от Държавния горски фонд, те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове при условията и по реда на глава пета от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи".
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Всичко отпада. Алинея 2 отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Цялата алинея да отпадне. Добре.
Аз помислих, че само предложението на комисията. Извинявайте.
Има ли други изказвания?
Има думата за изказване господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз очаквах, че и господин Каркъмов ще вземе думата, защото фактически те са вносители на тези предложения, но не зная дали той ще вземе отношение. Той ще каже.
Но аз искам да кажа следното нещо само, като, разбира се, мисля, че трябва да сме наясно с нещо, което създаваме като процесуална възможност.
Ние приехме Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд на 25 ноември 1997 г. Днес сме 8 март 2001 г. Тоест процесът се е развивал и фактически от 1999 г., включително и 2000 г., се възстановяват горите по този закон, който сме приели, където през 1997 г. в § 8 сме приели следния текст:
"... и изкоренени, както и тези, чиято собственост не може да се възстанови с гори и земи от горския фонд, се обезщетяват с поименни компенсационни бонове при условията и по реда на глава пета от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи".
Тоест през 1997 г. ние, всички присъстващи тук, сме приели една процедура, по която процесът е протичал. Аз не зная точно колко от горите вече са възстановени, господин Каркъмов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КАРКЪМОВ: Деветдесет и три на сто.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Господин Каркъмов каза, че 93 на сто. И са издавани компенсационни бонове, така ли?
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Бонове не са издавани.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: А, не са издавани. Това променя нещата. Тогава компенсационни бонове не са издавани и вече както реши Народното събрание, пленарната зала, така ще се приеме този текст.
Аз лично смятам и направих едно такова предложение, което не се прие обаче в комисията тогава, че действително трябва да осигурим на хората... Не е същото положението, каквото е за земеделските земи. Докато при земеделските земи имаме един Държавен поземлен фонд някъде около 2 млн. дка, който просто не може да се осъществи, и тези 2 млн. дка не са и свободни всичките, защото те са заети за нуждите на отбраната, на държавната сигурност, на научни институти и т.н., и т.н, тук съществуват по-големи възможности да се осъществи едно такова реално осигуряване на възстановяването на собствеността. И при това положение, господин председателю, да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Подлагам на гласуване предложението на господин Светослав Лучников в ал. 1 да отпаднат думите "в същото землище или в съседни землища в границите на общината". Сега ще гласуваме само за корекцията на ал. 1.
Гласували 122 народни представители: за 102, против 14, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Поставям на гласуване второто предложение на господин Светослав Лучников за отпадане на ал. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 125, против 5, въздържали се няма.
И това предложение на господин Лучников е прието.
Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от комисията и с приетите две корекции по предложение на господин Лучников.
Гласували 114 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 3.
Параграф 8 е приет.
Господин Костов, преди да продължите, моля народните представители да заповядат в залата. След малко ще имаме гости - председателят на Съвета на гражданите на Югославия и парламентарната делегация от Югославия.
Продължете, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Отиваме към Преходни разпоредби.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Преходни разпоредби.
"§ 11. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министъра/ът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят с "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.
"§ 12. Поземлените комисии възстановяват собствеността върху гори и земи от горския фонд по реда на закона, поддържат и осъвременяват картата на възстановената собственост и другите материали и данни, получени при прилагането на закона, издават скици при извършване на разпоредителни сделки и делби на гори и земи от горския фонд до предаването им на Агенцията по кадастъра по реда на § 6, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.
"§ 13. Висящите дела по чл. 13, ал. 2 се приключват по реда на този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 11.
Комисията предлага да се създаде § 12 със следното съдържание:
"§ 12. В Закона за лова и опазване на дивеча, обнародван в "Държавен вестник", бр. 78/2000 г. се правят следните изменения:
"1. В чл. 52 след думите "райони" съюзът "и" се заличава.
2. В чл. 81, ал. 4 думите "от лицата" се заменят с думите "на лицата"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни разпоредби", параграфи 9, 10 и 11 така, както са предложени от вносителя и § 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Заглавието "Преходни разпоредби" и параграфи от 9 до 12 включително са приети, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Следващата точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ.
Заповядайте, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Доклад за второ гласуване на Закон за сдружения за напояване. Закон за сдружения за напояване".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
"Глава първа - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава първа.
"Чл. 1. Този закон урежда устройството и дейността на сдруженията за напояване, наричани по-нататък "сдруженията"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
"Чл. 2. (1) Сдруженията за напояване са доброволни организации на физически и юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на определена територия (територия на сдружението).
      (2) Сдруженията са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на закона, заглавието на глава първа и членове 1 и 2 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Заглавията на закона и на глава първа, чл. 1 и 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 3 има предложение от народния представител Христо Стоянов.
В чл. 3 се създава нова т. 7 със следното съдържание:
"7. други стопански дейности, свързани с поддържане и експлоатация на хидромелиоративната структура".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 3:
"Чл. 3. Сдруженията се образуват за следните дейности:
1. експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби хидромелиоративна инфраструктура;
2. изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения;
3. доставяне и разпределение на водата за напояване;
4. отвеждане на излишните води от земеделските земи;
5. изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи;
6. рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 97 народни представители: за 15, против 55, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 90, против 4, въздържали се няма.
Параграф 3 е приет.
За процедура има думата господин Иван Иванов.

ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение да прекъснем разискванията по т. 12 от дневния ред - второто четене на законопроекта за сдруженията за напояване и да преминем към разисквания и гласуване на Закона за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония относно безвъзмездно предоставяне на бойни припаси, инженерно имущество и запасни инструменти и принадлежности и приложението към него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Има ли противоположно становище? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Иванов да преминем към ратификация на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония и след това отново да продължим с работата по Закона за сдруженията за напояване.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ОТНОСНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БОЙНИ ПРИПАСИ, ИНЖЕНЕРНО ИМУЩЕСТВО И ЗАПАСНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ НЕГО (СЕКРЕТНО).
Има думата господин Асен Агов.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Моля да ме извините, господин председателю, да ме извините за забавянето, както моля и колегите да ме извинят за това забавяне, но мисля, че на всички са ни известни обстоятелствата около подготовката на това становище.
"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по външна и интеграционна политика
относно законопроект № 102-02-11 за ратифициране
на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република Македония
относно безвъзмездно предоставяне на бойни припаси,
инженерно имущество и запасни инструменти и
принадлежности и приложението към него (секретно),
внесен от Министерския съвет на 8 март 2001 г.

На 8 март 2001 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония относно безвъзмездно предоставяне на бойни припаси, инженерно имущество и запасни инструменти и принадлежности и приложението към него (секретно) и прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония относно безвъзмездно предоставяне на бойни припаси, инженерно имущество и запасни инструменти и принадлежности и приложението към него (секретно), подписано на 7 март 2001 г. в София."
Благодаря Ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Агов.
Имам една молба към всички народни представители. От доклада на господин Агов, а и в материала, който ви е раздаден виждате, че там има гриф "секретно". Много моля всеки да си прибере този материал, който сега ви беше раздаден в чантата и да не става достояние на други, освен на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Пламен Марков да прочете становището на Комисията по национална сигурност.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по национална сигурност
относно законопроект за ратифициране на
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Република Македония относно безвъзмездно
предоставяне на бойни припаси, инженерно
имущество и запасни инструменти и принадлежности
и приложението към него № 102-02-11,
внесен от Министерския съвет на 8 март 2001 г.

Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония относно безвъзмездно предоставяне на бойни припаси, инженерно имущество и запасни инструменти и принадлежности и приложението към него, подписано на 7 март 2001 г. в София."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители! В залата присъства делегация на Съюзната скупщина на Съюзна република Югославия, водена от председателя на Камарата на гражданите господин Драголюб Мичунович. Моля ви да ги поздравим. (Всички стават и ръкопляскат.)
Благодаря на всички.
С оглед приложението към законопроекта, което е секретно, на основание чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение заседанието да бъде закрито.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 131 народни представители: за 128, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля външните лица да напуснат залата. Моля журналистите да напуснат. Затворете и вратите, ако обичате.


(След закритото заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Заседанието продължава с второто четене на Закона за сдружения за напояване.
Давам думата на председателя на водещата Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Владислав Костов да продължи доклада си.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Стигнахме до чл. 4.
"Чл. 4. Сдруженията не могат да сключват сделки и да извършват дейности извън посочените в чл. 3."
Предложение от народния представител Христо Стоянов:
В чл. 4 в края на изречението се добавят думите: "без разрешение на министъра на земеделието и горите".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов, неподкрепено от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 9, против 66, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 5. (1) Сдруженията се подпомагат и насърчават от държавата.
(2) Сдруженията извършват дейността си под надзора на държавата. Функциите на надзорен орган се осъществяват от министъра на земеделието и горите."
Предложение от народния представител Христо Стоянов - в чл. 5, ал. 1 в края на изречението се добавят думите: "и общините".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 5 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов, неподкрепено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 18, против 55, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава втора - Учредяване".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложено от вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 6.
Има предложение от народната представителка Маргарита Борисова и група народни представители в чл. 6 ал. 2 да придобие следната редакция:
"(2) Учредителите на сдружението трябва да притежават повече от 25 на сто от поливната земя на територията на сдружението."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Христо Стоянов е подкрепено по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 6:
"Чл. 6. (1) Сдружение за напояване могат да учредяват физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които се обслужват от една напоителна и една отводнителна система или от технологично обособени части от тях и които имат интерес или са засегнати от дейността на сдружението.
(2) Учредители на сдружението са най-малко 50 на сто плюс един от собствениците и ползвателите по ал. 1, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.
(3) На територията, обслужвана от една напоителна и една отводнителна система или от технологично обособени части от тях, се допуска да функционира само едно сдружение.
(4) Сдруженията се учредяват без определен срок.
(5) В наименованието на сдружението се съдържа указанието "сдружение за напояване".
(6) Ползвателите на земеделските земи по ал. 1 могат да бъдат учредители на сдружението за напояване, ако са упълномощени от собствениците на земята.
(7) Упълномощаването на ползвателите по ал. 6 се извършва писмено с нотариална заверка на подписите."
Предлагам ал. 1 на чл. 6 да завърши след думата "интерес".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не, остават думите "които имат интерес от дейността на сдружението". Отпадат думите "или са засегнати".
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Подкрепям предложението, което току-що се направи.
Имам едно допълнение. В ал. 7 ние отново поставяме въпроса. "Упълномощаването на ползвателите по ал. 6 се извършва писмено с нотариална заверка на подписите." Създадохме твърде много грижи на хората с тези нотариални заверки и източихме незаслужено твърде много пари от хората за подписване на милиони нотариални актове. А тук става дума за заверка на подписа на упълномощеното лице, не за смяна на собственост и т.н.
Аз предлагам, ако уважаемото представителство приеме, следната редакция: "Упълномощаването на ползвателите по ал. 6 се извършва с писмена заверка на подписите от кмета на общината."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Трендафилов, аз все пак да Ви поясня. Когато се казва "нотариална заверка", може да бъде и от кмета, където няма нотариус. Може, защото не е казано "нотариална заверка от нотариус", казано е "нотариална заверка...".
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Ако така се разбира...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така е по Закона за нотариусите.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Знам това, но...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не, съвсем ясно е. Достатъчно е това.
По чл. 6 някой желае ли да се изкаже?
МАРГАРИТА БОРИСОВА (СДС, от място): Аз оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Маргарита Борисова оттегля предложението си. Благодаря.
Предложението на Христо Стоянов е прието.
Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от комисията, като в ал. 1 отпадат думите "или са засегнати".
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 7. Надзорният орган със заповед открива процедура за учредяване на сдружение:
1. въз основа на заявление от учредителен комитет;
2. чрез публично обявяване по реда на чл. 9, ал. 3."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 8.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Христо Стоянов и предлага следната редакция на чл. 8:
"Чл. 8. (1) Учредителният комитет се състои най-малко от пет лица, отговарящи на изискванията по чл. 6, ал. 1. Членовете на учредителния комитет могат да упълномощят лице, което да представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.
      (2) В заявлението за откриване на процедура се посочват:
1. предметът на дейност и целите на сдружението;
2. територията на сдружението;
3. хидромелиоративната инфраструктура, която ще се ползва от сдружението.
         (3) Заявлението се подписва от всички членове на учредителния комитет или от упълномощено от тях лице с нотариална заверка на подписите и се прилагат документи, удостоверяващи, че членовете на учредителния комитет отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и 6.
      (4) По искане на органа по чл. 7 и в определен от него срок учредителният комитет може да бъде задължен да представи допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3.
      (5) Когато са постъпили повече от едно заявление за откриване на процедура по чл. 7, т. 1 за една и съща територия, процедурата се открива от надзорния орган чрез публично обявяване по реда на чл. 9, ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения, има приети предложения.
Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 9.
Има предложение от народния представител Христо Стоянов по т. 1, то беше оттеглено от него в комисията, а по т. 2 се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 9:
"Чл. 9. (1) Надзорният орган се произнася по заявлението на учредителния комитет в 30-дневен срок.
      (2) В случаите по чл. 8, ал. 4 срокът по ал. 1 тече от деня на отстраняване на нередовностите на заявлението, съответно на представянето на допълнително изисканите документи и данни.
         (3) Заповедта за откриване на процедурата се обнародва в "Държавен вестник", в един централен всекидневник и в един местен вестник.
      (4) Надзорният орган може да откаже откриването на процедура за учредяване на сдружение, когато:
1. предметът на дейност на сдружението не отговаря на изискванията на чл. 3;
2. територията на сдружението не може да се обслужва от отделна напоителна и/или отводнителна система или от технологично обособени техни части;
3. в учредителния комитет участват лица, които не отговарят на изискванията по чл. 6, ал. 1 и 6;
4. документацията по чл. 8, ал. 2 и 3 е непълна или данните и документите по чл. 8, ал. 4 не бъдат представени в срок.
      (5) Отказът за откриване на процедура за учредяване на сдружение може да се обжалва по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 9 е приет.


ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "По чл. 10 има предложение от народния представител Христо Стоянов:
В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 отпадат думите "се обнародва в "Държавен вестник"и".
2. Алинея 5 да отпадне.
3. В ал. 6 думите "по-рано" се заменят с "по-късно", а "45" с "15".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 10:
"Чл. 10. (1) Учредителният комитет провежда предварителни събрания, на които се поканват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които могат да бъдат членове на сдружението, с цел:
1. определяне на територията на сдружението;
2. уточняване броя на учредителите;
3. изготвяне на проекти на устав на сдружението и други документи за учредителното събрание;
4. организиране на учредително събрание.
(2) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник.
(3) В дейността си по подготовката на учредяването на сдружението учредителният комитет се подпомага от надзорния орган, включително чрез предоставяне на информацията по чл. 19, ал. 1.
(4) Учредителният комитет обявява в един централен всекидневник и в един местен вестник проекта за учредяване на сдружението, като в поканата се посочват и датата, и мястото на провеждане на учредителното събрание, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните документи и времето, през което те са на разположение.
(5) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на обявата по ал. 4.
(6) Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата по ал. 4.
(7) В учредителното събрание участва представител на надзорния орган"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 10?
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, моите две предложения не са нещо, което ще създаде проблеми.
Едното ми предложение е в ал. 2 да отпаднат думите "се обнародва в "Държавен вестник" и". Съображението ми е, че има един централен и един местен вестник и не е необходимо да се чака по-дълго време, за да се обнародва и в "Държавен вестник".
Второто ми предложение е във връзка със срока от 45 дни. Колеги, като направим други сметки, ще видим, че това е дълъг срок. Ще губим много време. Това, че аз съм предложил 15, не възразявам да стане 30, не възразявам да стане 25. Моята молба е да скъсим срока, тъй като този процес ще бъде достатъчно дълъг с други проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз смятам, че има резон изясняването, което направи господин Стоянов, от ал. 2 да отпаднат думите "се обнародва в "Държавен вестник" и" и да стане така: "Поканата се публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник".
Обаче в ал. 4, където става самото учредяване, поканата би следвало да се публикува и в "Държавен вестник". И текстът да стане така: "Учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник проекта за учредяване на сдружението...".
Другите две предложения са свързани - ал. 5 е свързана с ал. 6. Затова ние даваме 45 дни след публикуване на обявата, тоест да има възможност както на преглед от надзорния орган, така и да се запознаят с учредителните документи всички, които ще участват в създаването на сдружението. Това е един много сериозен акт, който трябва да бъде добре прегледан и осмислен от хората, които ще членуват в това сдружение.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Съгласен съм, приемам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Значи се обединяваме.
Моля, гласувайте чл. 10, както е предложен от комисията, като в ал. 2 отпаднат думите "се обнародва в "Държавен вестник" и", а ал. 4 добива редакцията: "Учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник проекта за учредяване на сдружението...".
Моля, гласувайте!
Гласували 77 народни представители: за 72, против 5, въздържали се няма.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Чл. 11. (1) Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени лицата по чл. 6, ал. 2.
(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата по чл. 10, ал. 4.
(3) По реда на ал. 2 могат да се насрочат не повече от две заседания на учредителното събрание. В случай че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на сдружението се прекратява със заповед на надзорния орган."
Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
"Чл. 12. (1) Всеки от учредителите може да упълномощи писмено с нотариално заверен подпис лице, което да го представлява в учредителното събрание.
(2) На учредителното събрание всеки от учредителите има право на един глас.
Чл. 13. (1) Учредително събрание:
1. установява спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2, и чл. 10 до 12;
2. взема решение по отчета на учредителния комитет за освобождаването му от отговорност;
3. взема решение за учредяване на сдружението и приема устава;
4. избира органите на сдружението.
(2) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се приемат с мнозинство от 50 плюс 1 от гласовете, а по т. 3 - с мнозинството по чл. 6, ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
Комисията предлага следната редакция на чл. 14:
"Чл. 14. (1) Уставът трябва да съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на управление на сдружението;
2. предмета на дейност;
3. описание на територията на сдружението с приложени скица и списък на собствениците, заверени от надзорния орган;
4. имуществото и реда за разпореждане с него;
5. указанието, че сдружението се учредява като юридическо лице по този закон, управлението и начина на представителството му;
6. реда и условията за свикване и провеждане на заседанията на общото събрание, включително правото на глас и изискване за кворум; реда за вземане на решения и начина за уведомяване на членовете за взетите решения;
7. правилата за избори за провеждане на заседанията на управителния и контролния съвет, техния състав, мандат и компетентност;
8. правилата за избор на председателя на сдружението и неговите правомощия;
9. условията и реда за отстраняване на членове от управителния и контролния съвет;
10. условията и реда за приемане на членове, техните права и задължения, както и за прекратяване на членството и за изключване на членове;
11. условията и реда за достъп до имотите на членовете с цел експлоатация и поддържане на хидромелиоративната инфраструктура или за други дейности на сдружението, определени в устава;
12. разпоредби относно правото на членовете на обезщетение за причинените от сдружението вреди;
13. видовете вноски и правилата за определянето и събирането им от членовете на сдружението;
14. правилата за разрешаване на спорове между сдружението и членовете му или между отделни негови членове;
15. условията и реда за обединяване с други сдружения.
(2) В устава могат да се уредят и други въпроси, доколкото не са уредени с повелителни разпоредби на закона.
(3) Уставът не може да установява предимства на учредителите.
(4) Протоколът за учредяване на сдружението и уставът се подписват от учредителите и се представят от управителния съвет на надзорния орган в 14-дневен срок от датата на учредителното събрание.
(5) Уставът се одобрява от надзорния орган в 30-дневен срок от датата на получаването му.
Чл. 15. (1) Сдружението се смята за възникнало от деня на вписването му в предназначения за това регистър при окръжния съд по седалището на сдружението.
(2) Вписването на сдружението се извършва по писмена молба от управителния съвет, към която се прилагат:
1. протоколът от учредителното събрание;
2. уставът на сдружението, подписан от учредителите и одобрен от надзорния орган;
3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват сдружението, и образец от печата на сдружението;
4. свидетелства за съдимост на членовете на управителния и на контролния съвет;
5. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия - до втора степен включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително.
(3) В регистъра се вписват данните по чл. 14, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 5, които се обнародват в "Държавен вестник" по искане на съда."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
Комисията предлага следната редакция на чл. 16:
"Чл. 16. (1) Промени в устава се одобряват от надзорния орган в 14-дневен срок от датата на получаването им.
(2) В 14-дневен срок от одобряване на промените от надзорния орган, управителният съвет е длъжен да поиска вписването на обстоятелствата по чл. 15, ал. 3, които влизат в сила след вписването им.
Чл. 17. Действията, извършени от името на сдружението до деня на вписването му в регистъра по чл. 15, ал. 1, пораждат права и задължения за него, ако лицата, действали от негово име, са били упълномощени за това от учредителите. При липса на упълномощаване, лицата, извършили действията, отговарят солидарно за поетите задължения."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
"Чл. 18. Сдружение, което не е придобило правата по чл. 47, ал. 1 в едногодишен срок от възникването му, се заличава по искане на надзорния орган.
Чл. 19. (1) Надзорният орган осигурява безвъзмездно на сдружението графична и текстова информация за:
1. земеделските земи на територията на сдружението, техните собственици, съответно ползватели;
2. хидромелиоративната инфраструктура на територията на сдружението (местоположение, вид, основни параметри и състояние).
(2) Сдружението води:
1. книга за членовете на сдружението по имоти, в която се посочват номерът, границите и площта на имотите според картата на землището, данни за собствениците, съответно за ползвателите, и за документите, установяващи правото на собственост или ползването, както и промените, свързани с тези обстоятелства;
2. протоколни книги за заседанията на всеки от колективните органи на сдружението;
3. инвентарен опис и карта на хидромелиоративната инфраструктура на територията на сдружението с данни за местоположението, вида, основните параметри и състоянието;
4. дневник за извършените технически дейности във връзка с поддържането и експлоатацията на хидромелиоративната инфраструктура."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
Комисията предлага следната редакция на чл. 20:
"Чл. 20. (1) Надзорният орган създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване, вписани в регистрите по чл. 15, ал. 1.
(2) Редът и начинът за поддържане на регистъра по ал. 1 се определят със заповед, издадена от министъра на земеделието и горите.
(3) Управителният съвет на сдружението е длъжен в 14-дневен срок след извършване на вписването в регистъра по чл. 15, ал. 1 да подаде заявление за вписване в регистъра на надзорния орган."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Стоянов, поддържате ли предложенията си по чл. 21 и 22?
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Да, поддържам ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложените членове от 11 до 20 включително някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 11, така както е предложен от вносителя; чл. 12, така както е предложен от комисията; чл. 13, така както е предложен от вносителя; чл. 14, така както е предложен от комисията; чл. 15, така както е предложен от вносителя; чл. 16, така както е предложен от комисията; чл. 17, така както е предложен от вносителя; чл. 18, така както е предложен от комисията; чл. 19, така както е предложен от вносителя и чл. 20, така както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Членове от 11 до 20 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 21. Сдружение за напояване се учредява доброволно по инициатива на надзорния орган при наличие на обществен интерес от ефективното и екологосъобразното използване на водата като обществен ресурс в полза на земеделските производители на територията на сдружението за напояване и отводняване чрез изградената хидромелиоративна инфраструктура за интензивно използване и опазване на земеделските земи."
Има предложение на народния представител Христо Стоянов в чл. 22 след думите "надзорния орган" се добавя "или Националния съюз на сдруженията за напояване".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Член 22!
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 22 има идентично предложение от господин Христо Стоянов:
"Чл. 22. Когато процедурата за учредяване на сдружението е открита по реда на чл. 7 т. 2, учредяването на сдружението се организира и ръководи от надзорния орган, който извършва действията на учредителния комитет по чл. 10."
Предложение от народния представител Христо Стоянов:
В чл. 22 след думите "надзорния орган" се добавя "или Националния съюз на сдруженията за напояване".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове 21 и 22 има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! В чл. 21 на втория ред, където коментираме надзорния орган, аз предлагам да има и "или Националния съюз на сдруженията за напояване".
По-скоро въпроса отправям към Вас, господин председател, като юрист, когото уважавам, и към колегата Корнезов.
Стои въпросът за едно принципно поведение. Ние искаме да правим една частна стопанска структура - това е сдружението, а предпоставяме, че тази частна стопанска структура на сдружение ще се инициира от един надзорен орган, който е назначен.
Смятам, че това е една абсурдна постановка - инициативата за създаване на регионално водно сдружение да е само на надзорния съвет. Не виждам какво ще сгрешим, ако внесем "или тяхното национално сдружение".
Защо ви го казвам? Аз не искам да развивам някои подробности, но някои членове от този национален орган могат да имат даже лични интереси някъде да няма сдружения. Има такива моменти, например, при ползване на язовири и темподобни неща. Защо тогава тези хора, които са се сдружили в едно национално сдружение, да нямат правото на инициатива в отделните региони да се създаде това сдружение?
Мисля, че ще бъдем по-добри демократи и ще уважим един принцип за присъствието на онези, за които правим ние този закон.
Така че в този смисъл моля Вас, господин председател, да помислите. Мисля, че няма да сгрешим, ако добавим това. Тоест, аз не защитавам отсъствието на надзорния съвет, но добавям "или".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Владислав Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Този въпрос беше разискван и в комисията и ние го отхвърлихме, защото в чл. 68 ал. 1 е записано, че водните сдружения могат да членуват в регионални или национално сдружение. Тоест, това е едно волеизлияние на вече образувано, създадено сдружение за напояване, разбирате ли? Някакво си сдружение, което още не е създадено, не членува априорно в някаква национална структура. Текстът е ясен и категоричен. Тъй като до голяма степен целият процес се инициира от държавата с предоставяне на ползване на всички дълготрайни материални активи на тези сдружения, то не можем ние тук да вмъкваме "национално", където може след това да членува, а може и да не членува и което по принцип още няма правомощия и функции да определя нещо или да участва в нещо, което не е създадено.
Затова и отклонихме този въпрос и аз смятам, че и господин Каркъмов също е съгласен с тази теза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За първа реплика има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Колеги! Ние казваме, че хората могат да се сдружават и при всички случаи, отивайки в бъдещето, ще имаме сдружения. И ние трябва да поощряваме това сдружение и такова сдружение ще има. Аз не казвам само "сдружението", а добавям "или".
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Ти отхвърляш едното.
ХРИСТО СТОЯНОВ: Аз казвам "или". Ако трябва да коментираме за някаква по-точна редакция, може да го кажем "и", но аз се страхувах, когато се каже "и", че ще трябва обезателно да има и едното, и другото, ако трябва да бъда ясен.
Тоест, аз искам да допуснем възможността за присъствието на държавата чрез надзорния съвет да инициира, но искам да допълня тази инициираност да се дава и от хората, за които правим сдруженията.
Аз се извинявам за един момент, когато в чл. 5 ал. 1 вие отхвърлихте общините и по този начин вървим по аналогична схема. А ние забравяме една европейска декларация, че равнището на взимане на решение по важни териториални и общностни въпроси трябва да се сваля колкото се може по-ниско до проблемите на хората и от хората, които го управляват.
Така че принцип мисля, че ще сгрешим, ако отсъстват тези сдружения. Добре, в един етап, господин Костов, ги няма, но в следващия етап ще се явят. Но няма да бъдат създадени всички сдружения. Защо ще ги елиминираме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да кажа няколко думи по въпроса за спора дали да включваме като инициатори сдруженията.
Сдруженията на водоползвателите имат право и могат да се сдружават в регионални и национални съюзи. Това е тяхно право и ние не можем да го забраним. Въпросът е при изградените напоителни системи у нас - ние сме казали тук, че едно сдружение може да се направи тогава, когато се обслужва от една напоителна система, но имаме напоителни системи, които могат да обслужват не една, а две, три и повече общини - примерно, в Белослатинската или Червенобрежката напоителна система може в пет общини да са изградени такива две, три и повече, даже десет сдружения, а в няколко от селищата да няма такива сдружения. Тогава този регионален съюз на сдруженията защо да няма инициативата да предизвика разглеждане на въпроса за създаване на още едно сдружение, което да използва максимално възможностите на системата?
Така че не смятам, че ще сбъркаме с това и няма да отнемем правото на надзорния съвет той да бъде, така да се каже, първият, който ще инициира създаването на сдруженията.
Искам да кажа, че създаването на сдруженията не е еднократен акт. Не можем да кажем, че сега се прави и оттук нататък няма да се правят. Те ще се правят в бъдеще, както и предвиждам и да се ликвидират някои от тях тогава, когато те не изпълняват задълженията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Понеже господин Стоянов се обърна към нас с господин Корнезов и ние споделихме, според мен и според господин Корнезов, ако правилно предам и неговото мнение, нещата стоят малко по-иначе. Поначало едно сдружение би трябвало да може доброволно да се учредява, както е и текстът на закона. Защо тук идва надзорният орган, който е държавен? Защото на това сдружение се дава държавна собственост. И затова там, където държавата е съгласна и е готова да предостави собственост, тя инициира създаването.
Ако ние освен на този надзорен орган дадем право, да кажем, на регионалното ръководство, в което сдруженията по силата на закона могат да се обединяват, или Националното сдружение, ако държавата не предостави, нищо не може да се получи. И тогава няма защо да започва една инициатива, която предварително ще бъде обречена на неуспех. Там, където държавата е готова да даде тези неща, с които си служи после сдружението, затова инициативата е редно оттам да изходи. Иначе ще гласуваме един текст, с който да дадем някакви правомощия на орган, които стават неефективни, ако държавата не се съгласи с тях.
Но аз ще поставя на гласуване заедно предложението на народния представител Христо Стоянов в чл. 21 и чл. 22 след думите "надзорния орган" да се добавят думите "или Националния съюз на сдруженията за напояване".
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 42, против 54, въздържали се 22.
Не се приема това предложение.
Моля, гласувайте чл. 21 и 22, така както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 10.
Членове 21 и 22 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава трета - Членство, права и задължения на членовете".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава трета.
"Чл. 23. (1) Членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които отговарят на установените в този закон изисквания и са съгласни с устава му.
Едно лице може да членува в повече от едно сдружение."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.
"Чл. 24. (1) Сдружението е длъжно да приеме за свои членове всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията му. За приемането на ползвателите се изисква съгласие на собственика.
               (2) Собственикът и ползвателят на един и същ имот не могат да бъдат едновременно членове на сдружението."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
Комисията предлага следната редакция на чл. 25:
"Чл. 25. (1) Нов член се приема по писмено искане на лицето до управителния съвет и представени документи и скици, удостоверяващи собствеността или правото на ползване върху земеделските земи.
              (2) Искането за приемане се разглежда от управителния съвет в 14-дневен срок от постъпването му.
              (3) Управителният съвет отказва да приеме за членове на сдружението лица, които не отговарят на условията по чл. 23.
              (4) Решението на управителния съвет подлежи на утвърждаване от общото събрание.
              (5) Отказът на управителния съвет за приемане на нов член може да се обжалва от кандидата пред общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление. Кандидатът се счита за приет от деня на решението на общото събрание, когато жалбата му е уважена.
              (6) Когато отказът не е бил обжалван пред общото събрание по реда на ал. 5 или е бил потвърден от него, кандидатът за член може да го обжалва пред районния съд в 14-дневен срок.
Чл. 26. (1) Наследниците на починал член се считат за членове на сдружението от момента на смъртта на наследодателя. Те могат с писмена молба до управителния съвет, подадена в 6-месечен срок от смъртта на наследодателя, да напуснат сдружението.
             (2) Разпоредбата на ал. 1 съответно се прилага спрямо правоприемниците на членовете - юридически лица."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
Предлагам да отложим чл. 25, защото по ал. 5 и 6 трябва да се извършат известни корекции в редакцията и да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета и чл. 23, 24 и 26, така както са предложени от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 102, против 4, въздържали се 6.
Заглавието на глава трета и чл. 23, 24 и 26 са приети. 
Има предложение за отлагане на чл. 25.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 93 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието. Отлага се разглеждането на чл. 25.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 27. Членът на сдружението за напояване има право:
1. да участва в дейността на сдружението и да се ползва от всички осигурявани от него услуги, когато е изпълнил задълженията си към сдружението;
2. да участва и да гласува в общото събрание, да избира органите на сдружението и да бъде избиран в тях;
3. да ползва преференциални такси за напояване и други осигурявани от него хидромелиоративни услуги;
4. да бъде уведомяван за заседанията на общото събрание и за решенията му;
5. да иска обяснение от органите на сдружението за неизпълнение на приетите решения;
6. да получава информация по въпроси, които засягат интересите му;
7. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на сдружението;
8. на достъп до счетоводните книги, годишните отчети, протоколите и архивите на сдружението;
9. на обезщетение за претърпени вреди при увреждане на имота му и на отглежданите от него култури при извършени от сдружението дейности, като се приспадат получените ползи."
Има предложение от народната представителка Маргарита Борисова и група народни представители, което не беше подкрепено от комисията.
МАРГАРИТА БОРИСОВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Оттегляте го.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Ако няма, моля, гласувайте чл. 27.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 28. Членът на сдружението е длъжен:
1. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на сдружението;
2. да плаща вноските, предвидени в устава, в определените от общото събрание размер и срокове;
3. да осигурява достъп до имотите си за извършване на дейностите по поддържане и използване на хидромелиоративната инфраструктура, както и за други цели, съобразно предмета на дейност на сдружението;
4. да предоставя на сдружението безвъзмездно ползване на хидромелиоративната инфраструктура, разположена в имотите му;
5. да не нанася щети и да опазва хидромелиоративната инфраструктура на сдружението;
6. да търпи ограниченията за ползване на земите си, свързани с изпълнението на задачите на сдружението;
7. да предоставя на сдружението необходимата за дейността му информация."
Има предложение на госпожа Борисова, което не е прието от комисията.
В чл. 28 се добавя нова т. 8 със следното съдържание:
"8. да сключва индивидуален договор в началото на всяка календарна година, в който се договарят площите, които да бъдат поливани от водоползвателя през настоящата календарна година и срока за заплащане, както и санкции при неплатени след срока такси."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Госпожа Борисова?
МАРГАРИТА БОРИСОВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Оттегляте Вашето предложение.
Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по текста на чл. 28? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 28 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 29. Трудовите правоотношения, здравното и социалното осигуряване на работещите в сдружението лица се уреждат в съответствие с действащото законодателство."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Член 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 30. (1) За неизпълнение на задълженията на член на сдружението могат да бъдат наложени следните наказания:
1. забележка;
2. предупреждение за изключване;
3. изключване.
(2) Наказанията по ал. 1 се налагат от общото събрание при условия и по ред, предвидени в устава."
Предложение от народния представител Христо Стоянов - чл. 30 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Народният представител ще вземе ли отношение по така предлаганата промяна в чл. 30?
Професор Стоянов, имате думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Преди малко госпожа Борисова оттегли едно предложение. Аз мисля, че то беше за т. 8 на чл. 28. Мисля, че беше направена една грешка и съм убеден, че ще дойдем до него.
Що се отнася до чл. 30 - аз предлагам той да отпадне. Там се предлагат наказания. Ако трябва да формулираме, можем да кажем само едно нещо, че наказанията по неизпълнение на задълженията се уреждат с устава. Но това - да предлагате наказание "изключване"?! Уважаеми колеги, аз мисля това за един правен абсурд! Какво имам предвид? Вътрешната канална мрежа и цялата инфраструктура, която тези хора ще имат, е собственост на собствениците на земя. И изведнъж някой го изключва.
И ще ви дам един конкретен пример: вие сте собственик на апартамент и вие предлагате някаква аналогия. Домсъветът взема решение и ви изключва. И като ме е изключил Домсъветът, значи ли, че няма да мога да влизам във входа?! И няма да мога да ползвам асансьор?! Ето, това предлагате вие.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: То зависи от етажа.
ХРИСТО СТОЯНОВ: Да, зависи от етажа.
Затова ви предлагам да отпадне този текст. Ако искате да съществува ред за този, който не си изпълнява задълженията, да го направим: "За неизпълнение на задълженията да бъдат наказвани по реда, утвърден в устава". Но ние да казваме, че ще го изключват... Не го виждам, господин Корнезов, като юрист, то това да ме изключите от апартамента ми, тоест от собствеността ми на земя. И Вие ме изключвате! И тази собственост е моя - каналната мрежа.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Как ще е твоя собственост?
ХРИСТО СТОЯНОВ: Как да не е моя собственост? На кого връщаме в началото?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: На сдруженията.
ХРИСТО СТОЯНОВ: На кои сдружения? На собствениците на земя. Можете ли Вие, който нямате земя, да бъдете собственик на каналната мрежа? Абсурд! Освен, ако Вие сте вземали под аренда моята земя и аз съм Ви упълномощил да ползвате моята земя и по този начин сте член на сдружението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Това е становището на проф. Стоянов.
Има ли други народни представители, които желаят думата? Не виждам.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Трябва обяснение. Защото и тогава си замълча господин Каркъмов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Каркъмов, имате думата. Професор Стоянов Ви предизвика.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КАРКЪМОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Действително аз не взех отношение в комисията по простата причина, че в болшинството си комисията правилно се ориентира да не приеме предложението на господин Стоянов. Но, създавайки тези сдружения за напояване, които ще придобият изключително големи активи, които ще трябва ефективно да се ползват и с дефинирането на задълженията на членовете на сдруженията ние трябва да създадем една подходяща организация за стопанисване, ползване и ефективност от работата на сдруженията. И всички членове на сдруженията ще ползват определени преференции като такива членове.
Ние с така предложения текст казваме какви могат да бъдат наказанията. Безспорно в устава, който ще бъде приет от всяко едно сдружение, ще се развие тази проблематика за наказанието. Ние, ако не предвидим всички тези възможности, ще се окажем в редица случаи в положение на една анархия и на безстопанственост. Това е философията на предложението на вносителя за дефинирането на тези видове наказания. Смятам, че те ще трябва да бъдат взети под внимание при формулиране на устава, за да създадем действително една добра форма на стопанисване и организация на тези сдружения. Смятам, че демокрацията означава изпълнение на права и задължения, които са дефинирани в този закон и съответно при нарушаването им да има съответни санкции. Затова поддържам текста на вносителя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по санкциите на чл. 30? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов за отпадане на чл. 30.
Моля, гласувайте!
Гласували 127 народни представители: за 53, против 66, въздържали се 8.
Предложението за отпадане на чл. 30 е отхвърлено.
Професор Стоянов, имате думата. Предполагам за процедура?
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз ви моля за следното. Това е един фундаментален закон за нещо много значещо за всички нас, българите, за всички наши граждани. Няма цвят тук. Всички ще поливат и трябва да поливат. Това е един от най-интензивните фактори, който може да спаси тези хора. Защо не оставите въпроса да се решава от тях?
Господин Каркъмов, знаете, че храня най-добро уважение към Вас. И Вие ми казвате, че внасяте ред да няма анархия. За каква анархия Вие говорите? Аз съм собственик на земята. Моят дом е моята крепост. Това е моя собственост. И Вие решавате там, защото след това ще видите какво сте направили с решенията, които имат право да гласуват, и Вие ще ме изключите. Има си хас по този начин да ме лишите от земята.
Моля Ви, нека да отпадне и да дадем този въпрос да решат самите хора в сдружението с техния устав. Те ще го направят по-умно от нас. Много Ви моля. Не политизирайте въпроса, не гледайте, че аз го предлагам и съм от опозицията. Моля Ви като човек, който цял живот кореспондира с тези хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да разбирам Вашето предложение за прегласуване?
ХРИСТО СТОЯНОВ: Да. Не го ли казах?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Моля още веднъж да гласуваме предложението на народния представител Христо Стоянов за отпадане на чл. 30.
Моля, гласувайте!
Гласували 140 народни представители: за 67, против 58, въздържали се 15.
Предложението на народния представител Христо Стоянов за отпадане на чл. 30 не се приема.
Моля народните представители да гласуват чл. 30 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 140 народни представители: за 77, против 61, въздържали се 2.
Член 30 със своите две алинеи е приет.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 31:
"Чл. 31. (1) Членството в сдружението се прекратява при:
1. доброволно напускане;
2. изключване;
3. смърт;
4. прекратяване на юридическите лица без правоприемство;
5. прекратяване на дейността на сдружението;
6. прехвърляне на правото на собственост или прекратяване на ползването върху имотите в обхвата на територията на сдружението.
(2) По молби за напускане на сдружението в случаите по ал. 1, т. 1 и 6 управителният съвет се произнася с решение, което се утвърждава от общото събрание. В случай на отказ се прилага процедурата за обжалване по чл. 25, ал. 6."
Комисията предлага следната редакция на чл. 32:
"Чл. 32. (1) Правото на доброволно напускане не може да бъде упражнено преди края на поливния сезон.
(2) Управителният съвет може да наложи и други ограничения на член на сдружението с цел предотвратяване на вредни последици при прекратяване на членство, ако са предвидени в устава. Решенията на управителния съвет подлежат на обжалване по реда на чл. 25, ал. 6."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33:
"Чл. 33. (1) На освободения член се изплаща обезщетение от сдружението за вредите, нанесени му от дейността на сдружението, като обезщетение за пропуснати ползи не се дължи.
(2) Обезщетенията по ал. 1 се изплащат на бившия член или на неговите наследници след приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението.
(3) Давностният срок за получаване на обезщетенията е пет години.
(4) В случай на непогасени задължения към сдружението може да се извърши и прихващане с вземанията от сдружението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за обсъждане на чл. 31, 32 и 33. Има ли народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте чл. 31, 32 и 33, както бяха докладвани от председателя на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 8.
Членове 31, 32 и 33 са приети.
Да преминем към глава четвърта.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава четвърта - Органи на сдружението".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава четвърта.
"Чл. 34. (1) Органи на сдружението са:
1. общото събрание (събрание на пълномощниците);
2. управителният съвет;
3. контролният съвет;
4. председателят.
(2) В устава на сдружения с по-малко от 20 членове може да се предвиди да не се избират органите по ал. 1, т. 2 и 3, като функциите на управителния съвет се поемат от председателя."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
Комисията предлага следната редакция на чл. 35:
"Чл. 35. (1) Общото събрание включва всички членове на сдружението. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено с нотариална заверка на подписа.
(2) Когато юридическо лице участва в общото събрание, правата му се упражняват от лицето, което има право да го представлява или от изрично упълномощено лице.
(3) Ако членовете на сдружението са повече от 200, сдружението може да има общо събрание на пълномощниците, ако това е предвидено в устава. Правилата за представителството се уреждат в устава."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36:
"Чл. 36. (1) Общото събрание на членовете на сдружението е негов върховен орган.
(2) Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство и се отразяват в протокол.
(4) Извънредно общо събрание може да се свика по искане на управителния или контролния съвет, както и на членовете му, притежаващи една трета от гласовете, както и от надзорния орган, в определените с този закон случаи.
(5) Общото събрание се свиква от управителния съвет с покана, която се публикува в един централен и един местен вестник.
(6) В поканата се посочват:
1. наименованието и седалището на сдружението;
2. мястото, дата и часът на събранието;
3. видът на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
(7) Времето от публикуването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
(8) Ако в срок от един месец искането на членовете, притежаващи поне една трета от гласовете не бъде удовлетворено, надзорният орган свиква общото събрание или овластява членовете или техен представител да го свикат."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37:
"Чл. 37. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват членовете му, притежаващи повече от половината от гласовете.
(2) Решения за промени в устава, преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат, ако на събранието са представени повече от две трети от гласовете.
(3) Общото събрание взема решения с явно гласуване. Решенията могат да се вземат и с тайно гласуване, ако това е предвидено в устава, или по решение на общото събрание.
(4) Решенията на общото събрание на сдружението, когато противоречат на повелителни разпоредби на закона или на устава, подлежат на обжалване пред надзорния орган в 14-дневен срок от деня на събранието, когато членът на сдружението е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от деня на общото събрание. Актът на надзорния орган подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомлението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате думата за обсъждане на глава четвърта - от чл. 34 до чл. 37 включително.
Професор Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, господин Костов! Аз мисля, че в чл. 34, ал. 2, ако е било предложено така, сигурно не съм обърнал внимание. Ние казваме: в устава на сдружение с по-малко от 20 членове може да се предвиди да не се избират органите по ал. 1, тоест управителен съвет и контролен съвет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Те си го решават в устава.
ХРИСТО СТОЯНОВ: По ал. 1, т. 2 и 3, като функциите на управителния съвет се поемат от председателя. Не можем да оставим председателя без контролен съвет, моля ви. Ние казваме, че т. 2 и 3 отпадат и след това казваме, че функциите на управителния съвет се поемат от управителя. А функциите на контролния съвет? Или трябва да кажем, че той ги изпълнява, което не е логично, или просто трябва да приемем, че изпълнява само т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Разбирам така Вашето предложение - че в ал. 2 искате да отпадне "т. 3".
ХРИСТО СТОЯНОВ: Да, да отпадне и текстът продължава в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: С други думи, Вашето предложение - дава се възможност, отпадайки т. 3, да остане контролният съвет.
Има думата господин Атанас Младенов.
АТАНАС МЛАДЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! За да е ясно - щом има сдружение, трябва да има управителни органи, събрание, управителен съвет, контролен съвет и председател, независимо колко членове са. Затова Ви моля да отпадне ал. 2 от чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие правите по-кардинално предложение - въобще да отпадне ал. 2.
Имате думата, господин Мандев. Заповядайте.
ВАСИЛ МАНДЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз ще бъда съвсем кратък.
Не бива да отпада текстът, така както е предложен от комисията, защото все пак някой трябва да изпълнява някакви контролни функции. Тъй като общото събрание, обаче, при този случай изпълнява тази роля, нека да остане така, както е предложен, и да се вмени тази функция за контрол на самото общо събрание, предвид на малкия брой членове, които правят сдружението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на господин Мандев.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Не виждам.
Първо ще поставя на гласуване предложението за отпадане изцяло на ал. 2.
Моля, гласувайте отпадането на ал. 2 от чл. 34.
Гласували 127 народни представители: за 30, против 91, въздържали се 6.
Предложението за отпадане на ал. 2 не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов от ал. 2 да отпадне "и 3".
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 56, против 86, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Има думата народният представител Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Колега Мандев, Вие помогнахте, но сигурно не сте предвидили, че хората, в играта на цялата тая работа, могат да направят така, че да нямат контрол и да се сдружават точно по малко хора. Затова аз ви моля да прегласуваме и Вие да подкрепите. Моля мнозинството: подкрепете, нищо няма да загубим, че ще има трима души, които да се явяват като контролен съвет. От какво се страхуваме? Нека управителят да си има този сигнал, много ви моля! По този начин ще създадем предпоставки някъде точно такова сдружение да правят - с малко хора и да са безконтролни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Желаете да прегласуваме Вашето предложение?
Моля да гласуваме в ал. 2 на чл. 34 да отпаднат думите "и 3", т.е. да отпадне т. 3.
Гласували 152 народни представители: за 65, против 85, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте глава четвърта - "Органи на сдружението", чл. 34, 35, 36 и 37 така, както бяха докладвани от председателя на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава четвърта, заедно с членове 34, 35, 36 и 37 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 38. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. определя броя на членовете на управителния и на контролния съвет;
3. избира и освобождава членовете на управителния и на контролния съвет, както и председателя на сдружението;
4. утвърждава приемането и освобождаването при доброволно напускане и изключва членове на сдружението;
5. взема решения за образуване и прекратяване на обединения с други сдружения по реда на глава девета;
6. приема годишния план, бюджета и щата на сдружението;
7. одобрява годишния доклад за дейността на управителния съвет;
8. одобрява доклада на контролния съвет;
9. взема решение за преустройство или прекратяване с ликвидация на сдружението;
10. приема плановете за експлоатация и поддържане на хидромелиоративната инфраструктура, както и плана за напояване и разпределение на водата;
11. определя размера на вноските и другите плащания от членовете на сдружението съгласно устава и сроковете, в които те трябва да бъдат направени, както и цените на услугите, предоставяни от сдружението на лица, които не са негови членове;
12. взема решение за ползване на кредити и приема инвестиционната програма на сдружението;
13. отсрочва, разсрочва или опрощава парични задължения към сдружението;
14. взема решение за разпореждане с активите на сдружението, определени в устава;
15. определя вида на наказанието по чл. 30, ал. 1;
16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава."
Предложение на народния представител Христо Стоянов - в чл. 38, т. 4 думите "и изключва членове на сдружението" да се заличат - нещо, което вече гласувахме "против".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата народният представител Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Уважаеми колеги! Който е тръгнал да изключва селянина, да го натиква някъде, добро не е видял. Откажете се от тоя начин! Аз ви предлагах и обосновавах. Изключване! И ще му организират изключване, защото не е мой човек, не ми е приятел!

Освободете се от този термин. Цял живот съм между тези хора, ненавиждат омразата, която им вкарваме. Те са други хора. Те ще си намерят начин как да разрешат проблема. Те ще си го намерят по много по-лесен начин, отколкото ние, които сме свикнали да се ругаем, да се изгонваме, да се наплюваме. Не са такива, не им вкарвайте в поведението термин "изключване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И други народни представители искаха да вземат думата, но все пак имайте предвид, че чл. 30 е гласуван, където в ал. 1, т. 3 се предвижда изключване. Казах да имате предвид и това.
Имате думата.
АТАНАС МЛАДЕНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин председател на нашата комисия по земеделието и горите! В чл. 38, ал. 15 е написано, че "определя вида на наказанието по чл. 30, ал. 1". Член 30 си остава, общото събрание определя наказанието по чл. 30, ал. 1. Затова подкрепям предложението на проф. Стоянов да отпадне тази лоша дума "изключване".
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Нали в ал. 1 е записано "изключване"?
АТАНАС МЛАДЕНОВ: То е записано, че общото събрание определя вида на наказанието по чл. 30, ал. 1. Защо задължаваме общото събрание да приема ал. 4 - изключване? Утвърждава приемането и освобождаването на членове на сдружението. Нищо друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие всъщност поддържате направеното от народния представител Христо Стоянов?
АТАНАС МЛАДЕНОВ: Да, без колебание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре.
Не виждам други желаещи за изказване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов в чл. 38, т. 4 думите "и изключва членове на дружеството" да се заличат.
Гласували 154 народни представители: за 62, против 70, въздържали се 22.
Предложението на народния представител Христо Стоянов не се приема.
Моля, гласувайте чл. 38, както беше докладван пред вас и подкрепен от комисията текста на вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 96, против 4, въздържали се 5.
Член 38 е приет.
Предлагам ви да гласуваме и чл. 39, разбира се, след доклада и с това днес да приключим по този закон.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 39. (1)  Право на глас в общото събрание имат всички членове на сдружението съгласно приетия устав.
(2) Правото на глас в сдружението се определя така:
1. всеки член има право най-малко на един глас;
2. гласовете са пропорционални на размера на притежаваната или на ползваната земя в обхвата на територията на сдружението, освен в случаите по т. 3;
3. нито един член не може да притежава повече от 20 на сто от общия брой на гласовете;
4. едно и също лице не може да бъде представител с повече от 20 на сто от общия брой на гласовете."
Предложение от народния представител Христо Стоянов:
В чл. 39, ал. 2 се правят следните промени: в т. 2 думите "освен в случаите по т. 3" се заличават; точки 3 и 4 се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има думата народният представител Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Някои факти вече ме убедиха, че като че ли просто се упражнявам да говоря на тази трибуна. Вижте, колеги, аз предлагам тези, които имат закона, да погледнат - точки 3 и 4 да отпаднат, тоест, че нито един член не може да притежава повече от 20 на сто от общия брой на гласовете и едно и също лице не може да бъде представител с повече от 20 на сто от общия брой на гласовете.
Ще ви дам следния пример. Много ви моля, колеги от мнозинството, защото можете да направите така, че този закон да не работи. Давам ви конкретен случай за пример. В землището, където ще се прави сдружението, има 10 хил. дка. Има двама арендатори по 3 хил. дка и една кооперация с 3 хил. дка, тоест 9 хил. дка. И има 100 частни стопани с по 10 дка. Това означава, че двамата арендатори и кооперацията имат по 20 на сто, тоест 60 на сто от гласовете. Онези, които имат само 10 на сто, имат 40 на сто от гласовете и ще се обединят с единия - 40 на сто плюс 20 на сто е равно на 60 на сто. Двете организации правят 4 хил. дка и лишават от участие останалите хора, които са с 6 хил. дка. Ето това е, което предлагате. Много ви моля! Нека това да отпадне. Вникнете в това. Ако вие сега не ме разбирате, аз Ви моля, господин председател, и Вас, господин Костов, помислете още един път. Господин Каркъмов, дадох Ви пример. Министърът каза, че ще помисли, че има нужда да се погледне още един път този въпрос.
Нека днес да не гласуваме чл. 39, за да могат колегите да помислят по-спокойно. Днес вече е края на работното време, нека утре, на пресен ум, да помислим. Много ви моля!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всъщност е направено процедурно предложение от народния представител Христо Стоянов да прекъснем разглеждането на законопроекта и по-точно приемането и гласуването на чл. 39 с оглед оставащите минути до 14 ч.
Има ли противно становище? Няма.
Поставям на гласуване процедурното предложение на народния представител Христо Стоянов за прекъсване разглеждането на законопроекта по чл. 39, а и на целия законопроект.
Гласували 149 народни представители: за 79, против 62, въздържали се 8.
Предложението се приема.
За процедура има думата господин Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Правя формално предложение за прегласуване на процедурното предложение на проф. Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господа народни представители, остават 5 мин. (Реплики.)
Добре, поставям на прегласуване предложението на народния представител Христо Стоянов за отлагане разглеждането на чл. 39.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Искам думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: В момента сме в процес на гласуване. Не мога да Ви дам думата сега, а след като видим резултата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Искам думата от името на парламентарна група. Не можете да ми откажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не Ви отказвам, проф. Стоянов. В момента гласуваме. Не мога да Ви дам думата.
Гласували 175 народни представители: за 70, против 100, въздържали се 5.
Предложението на проф. Стоянов не се приема.
Имате думата от името на парламентарна група.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Член на ръководството ли е?
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Остават 4 мин., господа. Нека се съсредоточим върху тях.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще ви помоля да премислите. Не гласувайте абсурди. Не гласувайте абсурди!
Пламене, моля ти се! Обръщам се с малкото име към теб, защото си много по-млад, не правете неща, които са невъзможни. Аз Ви дадох пример. Конкретен случай - 10 хил. дка. Има конкретни неща. Това на инат ли го правите, бе, хора?
Затова аз продължавам да Ви моля, господин председател, да отмените гласуването, защото аз дойдох чак дотук, за да ме видите и това да прогласуваме утре.
Моля ви, отменете гласуването и утре да гласуваме чл. 39. Много ви моля!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Аз въобще не съм обявявал чл. 39 за гласуване, а само Вашето процедурно предложение. Ние сме в момента на обсъждане на чл. 39. Вие се изказахте.
Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по чл. 39?
ХРИСТО СТОЯНОВ: Аз тогава продължавам от името на парламентарна група. Продължавам да настоявам за предложението си да прекратим дотук и утре да продължим. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вече е гласувано, проф. Стоянов.
Има ли други желаещи да вземат думата? Виждам още двама желаещи да вземат думата. Явно нямаме време за това, остават само 2 мин.
Ще прекъснем разглеждането на закона до чл. 39 и ще продължим разискванията по този текст, когато дойде съответното време.
Искам да направя следните съобщения.
Утре ще продължим в 9,00 ч. с второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация така, както приехме в сряда.
Няколко съобщения.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе заседанието си днес, 8 март, в зала 142 на пл. "Ал. Батенберг" 1, от 15,00 ч. с дневен ред:
1. Законопроекта за ратифициране на Европейското споразумение за обществено осигуряване на работниците от водния транспорт във вътрешното корабоплаване, внесен от Министерския съвет.
2. Законопроект за икономическия и социален съвет, внесен от Министерския съвет, второ четене.
Парламентарен контрол на 9 март 2001 г.
1. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Веселин Бончев и Пламен Славов и на питане от народния представител Румен Овчаров.
2. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на питане от народния представител Дора Янкова.
3. Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на шест актуални въпроса от народните представители Иван Бойков (два въпроса), Петър Башикаров и Меглена Плугчиева, Лютви Местан, Александър Каракачанов, Георги Божинов и Иван Борисов и на питане от народния представител Ангел Малинов.
4. Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговаря на четири актуални въпроса от народните представители Калчо Чукаров, Иван Сунгарски, Стоян Райчевски и Петър Мутафчиев, Пламен Славов и Донка Дончева и на две питания от народните представители Донка Дончева и Анелия Тошкова.
5. Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Валентин Симов, Ангел Найденов, Жорж Ганчев, Свилен Димитров и Георги Дилков-Лорда и на питане от народния представител Жорж Ганчев.
6. Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на две питания от народните представители Валентин Симов и Лъчезар Тошев.
7. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на два актуални въпроса от народния представител Петър Димитров.
8. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Елена Поптодорова (два въпроса), Илия Баташки и Ангел Такев.
9. Министърът на транспорта Антони Славински ще отговори на актуален въпрос от народния представител Атанас Папаризов.
На основание чл. 76, ал. 3 от нашия правилник, отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев - на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на два актуални въпроса от народните представители Стефан Стоилов и Елена Поптодорова и на питане от народния представител Меглена Плугчиева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Иван Костов и министърът на регионалното развитие и благоустройтвото Евгени Чачев.
Следващото заседание е утре в 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)


Председател:

Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Любен Корнезов

Петя Шопова

Секретари:
Христо Димитров

Ивалин Йосифов