Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-11-26

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Александър Ненков и Деница Караджова

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Откривам заседанието. (Звъни. Смях, шум, оживление.)
Не знам защо толкова се забавлявате сутрин – дали ще бъде 130, 140 или 150, след като реално при гласуването се броят присъстващите в залата?
Уважаеми народни представители, постъпило е Решение от Централната избирателна комисия от 25 ноември 2013 г., с което Централната избирателна комисия на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Атанаска Михайлова Тенева, избрана от 16. многомандатен изборен район – Пловдив, издигната от Коалиция за България в Четиридесет и второто Народно събрание.
„На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 16. многомандатен изборен район – Пловдив, Кирчо Георгиев Атанасов от листата на Коалиция за България.“
Моля да поканите господин Атанасов в залата за полагане на клетва. (Всички стават.)
Заповядайте, господин Атанасов.
Ако обичате, повтаряйте след мен.
КИРЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Честито!
Да кажем „Добре дошъл” на министър Адемов.
Уважаеми народни представители, днешното извънредно заседание предвижда две точки:
1. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

Преминаваме към точка първа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г.
Моля председателят на водещата комисия да представи Доклада за второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Господин Цонев, заповядайте да докладвате от името на водещата комисия.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин председател, ако може, процедура.
Моля да поканим в залата госпожа Светлана Дянкова – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Бисер Петков – управител на НОИ, и госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер на НОИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля, режим на гласуване за допускане в залата на госпожа Светлана Дянкова, господин Бисер Петков и госпожа Антоанета Ганчева.
Гласували 147 народни представители: за 144, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Моля да поканите госпожа Дянкова, господин Петков и госпожа Ганчева в пленарната зала.
Господин Цонев, заповядайте да докладвате.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър!
„Доклад относно второ гласуване на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.”
„Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли изказвания?
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Вземам думата в началото, преди да приемем Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., защото искам да предотвратя едно недоразумение или да изчистя едно съмнение.
В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване липсват над 43 млн. лв. в разходната част. Защо? Това е, защото Вие приехте промени в Кодекса за социално осигуряване. С тях предлагате лицата, на които не им достигат 24 месеца осигурителен стаж или възраст, да могат да се пенсионират по-рано при условията на трета категория труд. Разчетът за тази мярка е близо 31 млн. лв. Никъде в бюджета на държавното обществено осигуряване тази сума не фигурира.
На следващо място, на първо четене приехте промени в Кодекса за социално осигуряване, с които връщате стария режим на пенсиониране на военнослужещите. Тези 3 млн. лв., които ще са необходими допълнително в бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година, ги няма в бюджета за 2014 г.
Миналата седмица приехте на второ четене промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които давате възможност на осиновителите на деца, които осиновят дете между 2 и 5-годишна възраст, да могат да се възползват от обезщетения за отглеждане на осиновено дете от 2 до 5-годишна възраст. Това също го няма в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Искам някой от управляващото мнозинство ясно и категорично да каже на всички нас – народните представители, на които тепърва ни предстои да гласуваме този бюджет, да каже на българските избиратели дали се отказвате от тези си намерения за въвеждане на ранно пенсиониране на лицата от трета категория труд, за връщане на стария режим за пенсиониране на военнослужещите, или не се отказвате от тези намерения. Ако действително не се отказвате от тези си предизборни намерения, това означава, че Вие нищо не разбирате от социално осигуряване и този бюджет, който предстои да гласуваме в момента, няма как го да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Ангелова, в момента обсъждаме заглавието на закона. Въпросите може би са резонни, когато става дума за отделните пера на разходната част или на приходната част.
Има ли реплики към изказването на госпожа Ангелова?
Има ли други изказвания по заглавието на законопроекта? Няма.
Тогава ще подложа на гласуване наименованието на законопроекта, а именно: „Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.”.
Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта.
Гласували 156 народни представители: за 110, против 11, въздържали се 35.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Наименованието на законопроекта е прието.
Заповядайте, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 1 има направено предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители:
„1. В чл. 1 се правят следните изменения:
„1.1. В ал. 2:
В чл. 1 ал. 2 „Приема консолидирания бюджет на ДОО по разходите и трансферите на обща сума числото „9 372 443,2” се заменя с числото „9 353 443,0”
Намалението е с 19,2 млн. лв.
а) в Раздел I Разходи и трансфери – всичко числото „9 372 443,2” се заменя с „9 353 443,0”;
б) в Раздел I, т. 1.1 Пенсии числото „8 147 273,5” се заменя с „8 102 273,0”; (Намалението е с 45,5 млн. лв.)
в) в Раздел 1.1.1. Пенсии за сметка на ДОО числото „7 774 692,7” се заменя с „7 729 692,2”; (Намалението е с 45,5 млн. лв.)
г) в Раздел I, т. 1.2 Социални помощи и обезщетения числото „1 141 149,5” се заменя с „1 167 149,8” (Увеличението е с 26,3 млн. лв.)”
Александър Паунов (КБ, от място): Не милиони, а милиарди.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Тук заменяме едно число с друго. В таблиците са в хиляди лева и няма нужда да произнасям милиард, защото така трябва да се произнася. Зная, че е милиард, но така е в основния текст. А така е и предложението. Аз съм длъжен да изчета коректно предложението.
„1.2. В ал. 3 Дефицит, Излишък числото „3 678,2” се заменя с „22 678,2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Цонев.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 1 и предложението на народните представители?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! В предложението си по чл. 1, ал. 2 ние искаме намаляване на разходната част на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване с 19,2 млн. лв.
За какво става дума? Не сме съгласни с предложението на управляващите за спиране на пенсионната реформа и замразяване на вдигането на възрастта и стажа за пенсиониране. Затова ние предлагаме да се намали разходът за Фонд „Пенсии” с 45,4 млн. лв., а да увеличим разходите за социални помощи и обезщетения с 26,3 млн. лв. С 21,3 млн. лв. искаме увеличаване на минималното дневно обезщетение за безработица, по-нататък ще се спра подробно, когато дойде ред за увеличаването на минималното дневно обезщетение за безработица, и още с 5 млн. лв. допълнително искаме да бъдат увеличени парите за профилактика и рехабилитация, тъй като същите са на нивото от 2013 г. – 15,4 милиона.
В крайна сметка, вместо дефицит по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. в размер на 3,7 млн. лв., ние предлагаме излишък от 22 млн. 700 хил. лв. Ето къде е тънката разлика – управляващите предлагат дефицит в бюджета на Държавното обществено осигуряване, а ние от опозицията, от Парламентарната група на ГЕРБ, предлагаме излишък в бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Ако бъде приета по този начин разходната част на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, ще продължи политиката по разрушаване на осигурителната система, както правеха по време на предишната тройна коалиция БСП и ДПС.
Ако приемем този бюджет и тази разходна част, през следващата година ще се разиграва абсолютно същият сценарий, както преди четири години – вместо да се предприемат мерки за стабилизиране на осигурителната система и да се намали дефицитът, Вие, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, ще го увеличите още повече. Резултатът от Вашите популистки предложения и мерки ще бъде още по-голяма дупка в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Нещо повече – в предното си изказване бях загатнала и зададох въпрос, но не получих отговор, в разходната част не са заложени средства за приетите от Вас на първо четене – с гласовете на БСП, на ДПС и на „Атака” – промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка с ранното пенсиониране на лицата от ІІІ категория труд и връщане на старото положение за пенсиониране на военнослужещите. Тези 43 млн. лв. липсват в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Зададох въпроса, но не получих отговор. Ще го задавам всеки път днес, когато излизам на трибуната: защо тези близо 43 млн. лв. липсват в бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година? Или Вие, уважаеми дами и господа от управляващите, имате намерение да се откажете от тези Ваши предизборни обещания?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Ангелова? Няма.
Има ли други желаещи народни представители да се изкажат по чл.1 на Законопроекта за бюджета на ДОО?
Заповядайте, господин Младенов.
Тотю Младенов (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Обсъждайки Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. на второ четене днес, ние искаме да поставим един принципен въпрос и затова предлагаме друга редакция в чл. 1.
Спирането на пенсионната реформа в частта „Осигурителен стаж и възраст”, без да се предлага никаква алтернатива в изключително тежката демографска криза, в която се намира Република България и перспективата, за съжаление, през следващите години, ще обрече пенсионната система – ще направи така, че да може сегашните и следващите пенсионери да получават ниски пенсии. Именно поради тази причина ние сме категорично против замразяването на пенсионната реформа в тази й част, защото тя ще бъде пагубна за българските граждани и това ще се усети в следващите години.
В същото време не се предлага никаква алтернатива за стабилизиране на пенсионната система, за това тя да стане устойчива и да има възможност да дава адекватни пенсии. От тази гледна точка ако това замразяване на пенсионната възраст и стаж продължи през следващите години, без да се вземат адекватни мерки, сумата от 45 милиона, която се предвижда като допълнителен разход през следващата година, ще нарасне с пъти през следващите години и ще направи дефицита на държавното обществено осигуряване още по-голям.
От тази гледна точка ние предлагаме да продължи реформата в пенсионната система и от спестените 45 млн. лв. предлагаме да се увеличи среднодневното обезщетение за безработица – минималното от 7,20 лв. на 9 лв., защото през последните години се увеличаваше минималната работна заплата, а в същото време обезщетението остава непроменено от 2010 г. Искаме то да бъде променено от 7,20 на 9 лв.
Второто нещо, което искаме с цел превенция, е да се увеличат с 5 млн. лв. допълнително средствата, които се отделят всяка година на Националния осигурителен институт за профилактика, рехабилитация и отдих, с цел хората да не боледуват и бързо да се възстановяват, за да могат да бъдат по-работоспособни. Средствата се изчерпват всяка година през септември-октомври, както и тази година – ако дадем допълнително 5 млн. лв. за профилактика, рехабилитация и отдих, това означава повече спестени пари във фонд „Общо заболяване”, по-малко болнични и по-работоспособни български граждани.
Именно тези две предложения в разходната част – за увеличаване от 7,20 на 9 лв. на минималното среднодневно обезщетение за безработица и увеличаване с 5 млн. лв. на парите за профилактика, рехабилитация и отдих за българските работници и служители, ни дават възможност не да увеличаваме дефицита, а да продължим реформата, дори намаляваме дефицита с над 19 млн. лв. Според мен това е правилната политика и мисля, че това трябва да правим от тук нататък – затова са нашите предложения по чл. 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Младенов.
Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на народния представител? Няма.
Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.
Корнелия Нинова (КБ): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Пенсионната реформа, която твърдите, че спираме, не е Вашата пенсионна реформа. Това не е реформата, по която имаше, макар и крехко, обществено съгласие и която беше одобрена с едно споразумение между работодатели, синдикати и правителство.
Това съгласие и тази реформа, която Вие предлагахте в предишния кабинет, беше променена на коляно за една нощ от господин Дянков като финансов министър. Аз съм сигурна, че и Вие не одобрявате онова, което се случи в последните часове при гледането на бюджета.
За да бъде ясно на българските граждани какво ще се случва догодина, ако приемем тези текстове в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, бих искала категорично да го изчета, защото при нас, в комисията има много въпроси какво значи замразяване на стаж и възраст.
Това означава, че през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години 8 месеца от жените и 63 години 8 месеца от мъжете, и осигурителен стаж – 34 години 8 месеца за жените и 37 години 8 месеца за мъжете.
Право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
Това, уважаеми граждани, е нашето предложение и ако то бъде гласувано, при тези условия ще се пенсионират около 15 хил. души, които догодина могат да се възползват от това право.
Казвате, колеги от ГЕРБ, че има несигурност в онова, което предлагаме, че може това спиране на реформата, както го наричате, да продължи години. Това не е вярно и Вие го знаете. Нареченото от Вас „спиране на реформата” ще продължи една година – толкова е записано, и това е ясно и категорично.
Защо е необходима тази една година? За да потърсим обществено съгласие между политическите партии в Парламента, работодателите, синдикатите, Консултативния съвет при министъра и да решим устойчиво и продължително какво да се случва с пенсионната система. Това устойчиво и продължително решение да се спазва и от бъдещи политически партии и кабинети, които ще управляват, за да гарантираме на хората сигурност и спокойствие за бъдещите им пенсионни права.
Казвате, че няма алтернатива, колеги. И това не е вярно. Имаме една голяма и сериозна цел – тя е различна от онова, което Вие правехте досега. Вие търсите решение на изхода на системата – как да се намали броят на хората, които имат право да се пенсионират, за да не бъде толкова голям дефицитът в НОИ.
Нашата цел е да обърнем философията на пенсионирането и да търсим решение на входа на системата, тоест как да направим така, че повече хора да работят – знаете какви са мерките ни за борбата с безработицата и вярваме, че те ще дадат ефект, как да направим така, че повече хора да се осигуряват, тоест да се изсветли икономиката и да влизат осигуровки в бюджета, за да има повече приходи в НОИ. Знаете какви са и тези наши мерки. Наистина вярваме, че те ще дадат резултат.
И последно, колеги. Вярно е, че за бюджет се говори с числа, че се говори за пари, но в обществените отношения, а и в тази система, освен пари, има още две думи – солидарност и справедливост. Искаме и тези думи да изпълним със съдържание – да направим системата наистина солидарна и справедлива, защото Вашата пенсионна реформа направи така, че едно поколение понесе цялата тежест на експериментите на политиците и тези експерименти доведоха до състоянието на пенсионерите.
Солидарност, справедливост в системата и финансова устойчивост са нашите цели, които очакваме догодина в сериозен разговор със сериозни аргументи и трайни решения на политическата система да осигурим на българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики?
Господин Младенов.
Тотю Младенов (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Да, така е! Трябва да се стабилизира системата както на входа, така и на изхода, само че какво предлагате Вие?
Вие тази година няма да можете да изпълните приходната част на бюджета за държавното обществено осигуряване с над 100 млн. лв. Догодина сте заложили с пъти повече приходи в осигурителната система при положение, че залагате по-малък брой осигурени лица. Как ще стане това? Как ще стабилизирате приходната част? Това няма как да стане.
Напротив, Вие задълбочавате непрекъснато дефицитите в осигурителната система. И аз пак Ви казвам какъв ще бъде крайният резултат. Крайният резултат ще бъде пагубен за сегашните и за бъдещите пенсионери, които ще бъдат обречени на ниски пенсии с това, което правите, с това, което предлагате.
И затова от тази гледна точка не съм съгласен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Младенов.
Заповядайте, госпожо Ангелова, за реплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаема госпожо Нинова, за каква справедливост и за каква солидарност говорите във Вашето изказване, след като с тези популистки, чисто предизборни предложения, които са лишени от всякаква експертна и финансова логика, Вие ще сринете осигурителната система?
Дупката в осигурителната система ще стане още по-голяма – така както Вие направихте в 1989 г., когато българските граждани не можаха да си получат пенсиите, когато в пенсионният фонд след 1989 г. нямаше нито един лев! (Шум и реплики от КБ.)
Вие сте тръгнали по този път да съсипете пенсионния фонд с тези дивотии, които сега предлагате тука да бъдат приети! (Шум и реплики.)
Тези популистки предложения, които Вие предлагате, те ще тежат като воденичен камък години наред на българските граждани, ще ги теглят към мизерията, към нищетата, обричайки ги цял живот на ниски пенсии. Но Вие не им казвате истината, само лустрото! Вие мислите само за следващата година, която ще бъде предизборна, а какво ще стане занапред Вас въобще не Ви интересува, както никога не Ви е интересувало бъдещето на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Това беше репликата на госпожа Ангелова.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте, госпожо Нинова, за дуплика.
Корнелия Нинова (КБ): На общите приказки и цитат: „дивотиите” на госпожа Ангелова няма да отговарям.
Господин Младенов – към Вас сериозно.
Предвидили сме, макар и в не пълна степен, мерки, които да повишат приходите в бюджета на НОИ. Вероятно ще говорим и за такава мярка, когато дойде време да гласуваме този текст. Соча Ви една от тях: повишаването на максималния осигурителен праг. Знаете, че оттам се предвижда да влязат повече приходи в бюджета на НОИ.
Виждате, че в бюджета се залага и намаляване на безработицата за догодина. Не знам защо постоянно злоупотребявате с тезата, че безработицата догодина ще се повишава, след като виждате в бюджета, че е заложена по-ниска безработица? Тоест, повече работещи – повече вноски, една мярка.
Втора – повишаване на максимален осигурителен праг, откъдето се очаква да влязат допълнителни приходи. А и съмненията, които постоянно изразявате спрямо приходната част на бюджетите, казвам – и трите, на ДОО, на НЗОК и на Държавния бюджет, не са аргументирани.
Оставете време да се види дали се изпълняват или не. Има заложени мерки и в трите бюджети, има заложени мерки в политиките, недейте априори да казвате: „Това няма да го изпълните”.
Когато такива приходи не бяха предложени казахте: „Вие не си изпълнявате обещанията, излъгахте хората да гласуват за Вас, сега не сте заложили приходи”. Като заложим приходи: „Ама, защо ги залагате, Вие няма да изпълните?!” Е, няма угодия! Кое от двете?
Нашата позиция е: поели сме предизборни ангажименти за такава приходна част, затова такава приходна част залагаме и в трите бюджета и това не е популизъм. Популизмът е, когато кажеш нещо преди избори и не го изпълниш след това. Това е работа за изпълнение на ангажиментите към българските граждани с една-едничка цел – подобряване на стандарта им на живот. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания по чл. 1 от разглеждания законопроект?
Заповядайте, господин Горанов.
Владислав Горанов (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, нямах намерение да се изказвам по чл. 1 на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., но намирам повод да започнем една дискусия, за която очевидно първите шест месеца на управлението на сегашното правителство не са били достатъчни, за да осъзнаем, че моделът, по който развиваме Държавното обществено осигуряване, е неустойчив и небалансиран.
През годините подчинихме идеята за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика на тезата за намаление на осигурителните вноски и превръщането на солидарния модел в една специфична форма на държавна пенсионна система, от която вече по-голяма част от приходите на бюджета на общественото осигуряване се покрива от данъци. Затова и бяхме провокирани по време на нашето управление да търсим параметрични решения, които да намаляват средносрочно тежестта върху разходната част.
Неминуемо ролята, която се възлага на държавното обществено осигуряване, да реши всички социални въпроси, е непосилна, ако не се търси баланс между потребностите и възможностите. И сега веднага ще кажа какво имам предвид.
С този размер на осигурителните вноски средносрочно вървим към модел, в който, в момента е над 50%, ако сумирате всичките трансфери от бюджета, се плащат от данъци. Ако продължим в следващите четири-пет години, този процент може да нарасне до над 70%. Това ще лиши държавата от допълнителни възможности да прилага каквито и да било други политики в други сфери. Неслучайно социалните разходи на държавата вече надминават 35 на сто.
Затова тезата, че, видите ли, една поколение е засегнато от пенсионната реформа, вероятно е справедлива от гледна точка на това поколение, но аз мога да Ви задам и обратен въпрос: колко справедлива беше пенсионната система тогава, когато получаваха пенсии от три долара и кой е виновен, че адекватността на пенсиите в момента е ниска с натрупване, наследено от годините, за които всеки от Вас може да си спомни?
Затова е много лесно да замразите или преразгледате посоката на увеличение на пенсионната възраст, но аз съм притеснен, ако и догодина се изкушите от подобно действие, защото, пак повтарям, това не е модел, с който може краткосрочно да се правят социални експерименти.
Това е финансов модел, който достатъчно объркахме, не и без участието на десни партии, и сме го докарали дотам, че в един момент си казвам: „Не след 10 или след 20 години, след няколко години този модел ще постави на колене цялата финансова система на държавата.”
Няма нужда и нямаме време, да не губим повече време в разсъждения какво е необходимо. Когато имаме над 50 на сто от финансирането на социално-осигурителната система от данъци ние или трябва да преразгледаме ангажиментите на държавата към останалите сектори, или трябва да търсим по консервативен подход към разходната й част, или догодина тук ще водите дебат за увеличаване на осигурителните вноски.
Спомняме си, че на президентските избори Франсоа Оланд пое същия ангажимент, който и Вие поехте, и допусна една голяма грешка, която Франция ще плаща с поколения.
Подобен тип реформи, въпреки че „реформа” е много силно понятие за промяната на параметрите на възрастта и стажа за пенсиониране, изискват много обществена и политическа енергия. Ние изхабихме тази енергия, вероятно със спад на доверието към Политическа партия ГЕРБ, но правите прибързано и лесно едно отстъпление, което е много скъпо в средносрочен и дългосрочен план.
За втория стълб ще си говорим допълнително, но жалкото е, че тези дебати не търпят отлагане, а основният аргумент на колегите от Българската социалистическа партия е, че си дават време, за да можем догодина да водим отново този дебат. Съвсем скоро хората, които трябва да се пенсионират от втория стълб, ще застанат пред вратите на политиците и Вие няма да имате отговор на въпросите, които те ще Ви зададат. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Горанов.
Уважаеми колеги, има ли заявки за реплики към изказването на Владислав Горанов? Няма желаещи за реплики.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Закривам дебата по чл. 1.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на народните представители Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василев, Цвета Караянчева, Владислав Николов и Георги Марков, което не се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Уважаеми колеги, моля гласувайте предложението на ГЕРБ. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Колеги, нали сте внесли предложението все пак?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Гласували 140 народни представители: за 54, против 82, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
С това предложението на народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ не е прието.
Ще подложа на гласуване текста на вносителя за чл. 1 от закона, който се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, колеги, гласуваме основния текст.
Гласували 139 народни представители: за 85, против 46, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Член първи от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване е приет.
Моля, господин Кънев, да докладвате следващия член.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Има предложение на народните представители Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василев, Цвета Караянчева, Владислав Николов, Георги Марков:
„В чл. 2 се правят следните изменения:
В ал. 2 приема бюджета на Фонд „Пенсии” по разходите и трансферите – числото „7 773 258,8” се заменя със „7 728 258,3”. (Намалението е с 45,5 млн. лв.)
а) в Раздел „Разходи” „7 773 258,8” се заменя със „7 728 258,3”;
б) в Раздел I, т. 1.1 „Пенсии” „7 772 741,2” се заменя с числото „7 727 740,7”;
в) в Раздел I, т. 1.1.1. „Пенсии” за сметка на ДОО числото „7 731 221,5” се заменя със „7 686 221,0”.
В ал. 3 приема дефицит (излишък) на бюджета на фонд „Пенсии”, както следва: числото „-1 782 357,2” се заменя с „ 1 737 356,7”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 2 и по предложението на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители?
Заповядайте, госпожо Караминова, за изказване.
Гинче Караминова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Отново трябва да се върна на дебата за пенсиите и за исканото от нас намаление с 45,5 млн. лв. Управляващите смятат, че със замразяването на възрастта и стажа все повече български граждани ще имат възможност по-рано да се пенсионират и с това ще се въведат промени, свързани с проблеми в състоянието на трудовия пазар, и ще намалее безработицата. Абсолютно неправилно и без адекватна прогноза за бъдещото развитие на пенсионната система – една промяна в пълно противоречие със световните тенденции, свързани с демографските проблеми и търсене на възможности на хората за по-дълго оставане на трудовия пазар и бърз икономически растеж. В пълно противоречие и с това да се осигурят приходи в осигурителната система. Не се мисли в посока увеличаване на приходите. Дори управляващите не желаят да се разкрива укриването на осигурителни вноски, а посоката, която трябва да се следва, според нас е увеличаване на заетостта, нарастване на заплатите, респективно на пенсиите, и подобряване събираемостта на осигурителните вноски.
Спирането на пенсионната реформа, която беше започната по наше време, ще се отрази в перспектива пагубно за пенсионната система в страната. Няма да се увеличи ръстът на пенсиите, а дори, ако се продължи по този начин, има опасност от намаляване и на сегашния размер на пенсиите.
Спекулация е твърдението, че тази мярка ще ощети само едно поколение, но истината е, че със спирането на реформата хората ще получават все по-малки пенсии и това ще препрати все повече български пенсионери към социални помощи, тъй като индексирането в момента е 3%, тоест увеличение 5 лева.
Досега съотношението между пенсиите и средната работна заплата е малко над 40%, но постепенно с водената от управляващите политика ще падне под 40% и животът на българските пенсионери ще се влошава. Това означава, че пенсиите ще изостават спрямо средната работна заплата и никога няма да дойде така очакваното от всички пенсионери адекватно повишение на размера на пенсиите и да достигне размера на пенсиите от другите страни – членки на Европейския съюз. По-скоро е необходимо да се помисли за програми по заетост за хора в предпенсионна възраст. Например да се преразгледа Националната програма „Помощ за пенсиониране” и да се направи достъпна за по-голям брой хора, които да бъдат на трудовия пазар, тъй като практиката показва, че голяма част от пенсионерите, поради ниския размер на пенсиите, работят или са регистрирани в бюрата по труда и търсят работа. Това са между 30 и 40% от българските пенсионери.
Да не забравяме, че коефициентът на заетост в България по данни на Националния статистически институт за лица от 20 до 64 години е 65,30%, а по „Стратегия 2020“ трябва да достигне за България 76%. Така че ранното пенсиониране е изкуствено излизане от пазара на труда на 15 хиляди човека и източване на осигурителната система. Това означава, че целта, която трябва да се преследва, е не ранно пенсиониране, а достигане на по-висок размер на пенсиите.
Отново ще допълня, че Европейската комисия е с препоръка за ограничаване на ранното пенсиониране. Ако се приеме според Европейската комисия, че промените в пенсионната система трябва да са общи за всички страни членки и да се извършат в определен период от време, ще се окаже, че с това си решение правителството се е върнало отново няколко крачки назад. Трябва да се работи за пенсионна система, поставена на здрава основа, като мислим за поколенията, за хората, които когато излязат в пенсия, да получат такъв размер на пенсията, осигуряващ им достойни старини.
На това основание ние Ви призоваваме да намалим разходите с 45,5 млн. лв. и по този начин да намалим дефицита в държавното обществено осигуряване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Караминова.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Явно сега се е състоял, сега се случва сблъсъкът –той е концептуален – между двете страни по темата, а темата, въпросът, не е от днес. Проблемът е много стар. Той е за по-ранно или по-късно пенсиониране.
„Атака” е на ясна и недвусмислена позиция още от Четиридесетото Народно събрание, още от влизането си през 2005 г. в Българския парламент. Позицията на „Атака” е константна, непроменена и категорична. Тя е, че българите при това обществено икономическо положение, при положението на застаряване на българската нация, при положението на този тежък живот, който водят българите от всяка гледна точка, трябва да се пенсионират по-рано.
В последните години всички правителства възприеха неолибералната позиция по въпроса, а тя е трудещите се да работят колкото се може по-дълго, да се пенсионират по-късно. И то с каква цел? Да могат да влизат едни пари в бюджета за социалното осигуряване. Това е техният основен мотив.
Вижте как се обръщат нещата и колко е перверзно това мислене. Въпросът не е в центъра на мисленето да се постави човекът, а да се постави един бюджет, едни пари, с които да бъде направен баланс, който да бъде в полза и съобразен с определена политика. Това не е наше българско мислене. Това не е наше схващане за проблема. Нещата са внесени от вън. Те са в синхрон с цялото неолиберално развитие на България през последните десетилетия. Нещата идват отвън. Те са диктувани от Световната банка, от Международния валутен фонд. Те ни се налагат тук, за да се спазват определени параметри, които са изгодни на евроатлантическите господари и които те чрез своите послушни оръдия налагат тук за изпълнение. Бившият финансов министър беше особено показателен в това отношение. Бившият финансов министър беше пар екселанс 1:1 служител на Световната банка, на един от основните оператори в колониалните държави от Източна Европа, човек, който имаше за цел да осъществява и да се спазват определени параметри на финансовите схеми, които се налагаха тук – матрицата, която ни е заложена с държавния бюджет, с бюджета за държавното обществено осигуряване, бюджета за здравни нужди и всичко останало.
Неслучайно когато тези управляващи съвсем плахо – казвам съвсем плахо, едвам-едвам, с безброй условности, с безброй дори оправдания…
Преди малко госпожа Нинова спомена тук, че ставало въпрос за една година. Това е оправдание, госпожо Нинова. Кажете, викнете категорично, изразете Вашата позиция, а не че това спиране по отношение на възрастта щяло да продължи, докато се проведе обществен дебат, докато размислим, докато си кажат мнението българското гражданско общество, профсъюзите и всички останали. Ние от „Атака” не сме толкова внимателни. Ние категорично и ясно казваме: ако „Атака” управляваше, щяхме да се върнем на старата пенсионна възраст – 60 години за мъжете и 55 години за жените! (Реплика на народния представител Корнелия Нинова.)
Тук няма нужда и Вие да се оправдавате пред господарите, да правите чупки в кръста, че в момента правим нещо временно, нещо, което щяло да трае една-две години, пък после ще видим. Кажете ясно и категорично, че сте против увеличаване на пенсионната възраст на българските граждани, но не само това, ами и да се върне лентата назад, да се възстановят предишни състояния. Защото в сегашния момент българинът не живее по-дълго отколкото преди 2, 3 или 5 години. Животът му не е станал по-добър. В момента въпросът с пенсионната възраст е един от най-социалните въпроси. По този начин – с по-ранната възраст за пенсиониране, могат да бъдат премирани отрудените български граждани, да им бъде отдадено нещо дължимо за това, което са правили цял живот – че са се трудили, че са градили България. В това е въпросът!
Ще напомня един факт, който остана доста незабелязан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Шопов, времето изтече.
Павел Шопов: Завършвам, госпожо председател.
Когато тези управляващи в момента си позволиха да изложат тезата и да започнат стъпки за намаляване на пенсионната възраст, един заместник-шеф на Световната банка долетя като орлица мощна и веднага Ви пресира, събра Ви, наби Ви канчетата в главата и от този момент станахте по-благи и по-внимателни. Дойде човекът, вкара Ви в пътя, нареди Ви, обясни Ви, че така не може, ама Вие бяхте тръгнали. Като гледам, след това посещение ще има и други посещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Господин Шопов, петте минути!
Павел Шопов: Не съм сигурен дали ще удържите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Шопов.
Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики?
Заповядайте за реплика, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, в едно сте прав във Вашето изказване и аз напълно Ви подкрепям – а именно, че не стана ясно за колко години се замразява увеличаването на възрастта и стажът за пенсиониране – за една година ли, за две години ли, за три години ли. Нека да станат ясно и категорично от управляващото мнозинство и да кажат, защото както е записан текстът в Кодекса за социално осигуряване и в бюджета на държавното обществено осигуряване, въобще не става ясно за колко години се замразява вдигането на възрастта и стажът за пенсиониране. Или нямате смелостта да кажете, или сте некомпетентни. (Шум и възгласи в КБ. Реплика на народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Госпожо Ангелова, много Ви моля да спазвате добрия тон от парламентарната трибуна!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Но точно така излиза, защото в момента се приемат параметри на бюджета на Държавното обществено осигуряване, които няма да имат никаква истина с това, което ще се реализира през следващата година. Още веднъж искам и настоявам от тази трибуна да се каже ще съществува ли това ранно пенсиониране?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Репликата Ви е към господин Шопов.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА Към господин Шопов.
Господин Шопов, тъй като Вие сте един от коалиционните партньори на това управление, въпросът ми към Вас е: какво стана с обещаната минимална пенсия от 500 лв.? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли други реплики към изказването на господин Шопов? Няма.
Господин Шопов, заповядайте за дуплика.
Павел Шопов (Атака): Госпожо Ангелова, по-голяма глупост от тази за коалиционни партньори не можехте да кажете, разбира се. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Това е последното Ви убежище – няма какво друго да кажете, освен да повтаряте тази всестранна и взаимна лъжа, която повтаряте от няколко месеца насам, за да се оправдаете, че паднахте от власт.
Колкото до упрека Ви, че управляващите не казват категорично за колко време се замразява така наречената „пенсионна реформа”, Вие сте права. Това беше и най-важното в моето изказване. Опитах се в изказването си да накарам управляващите да отстояват твърдо тази своя политика и да бъдат категорични в намеренията си, но те явно не са, с което се доближават до Вас.
Ще мине време, сигурен съм, те ще паднат на Вашето, защото ще бъдат убедени – няма как. И те като Вас ще послушат общите Ви господари, което, дълбоко зад кулисите, всъщност Ви прави, коалиционни партньори. (Възгласи и реплики от ГЕРБ.) Изпълнявайки една и съща политика и кланяйки се на едни и същи господари, Вие сте си всъщност в коалиция – коалицията на статуквото.
Колкото да 500-те лв., които в предизборната ни програма бяхме заложили като пенсии на българските пенсионери – да, това ще стане, когато „Атака” дойде на власт. Ние знаем откъде да осигурим парите за тези пенсии.
Ако Вие не вдигнахте пенсиите и с 5 лв. – минималните пенсии, или ги вдигнахте може би с 5 лв., през цялото време плачехте, че изпълнявате решенията на предишното Народно събрание за минималното увеличение с няколко лева на пенсиите, ние знаем откъде да намерим пари и как да осигурим драстично и в пъти увеличение на сегашните пенсии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Шопов.
Уважаеми колеги, обръщам се към всички с молба тонът, който се използва от парламентарната трибуна, да е по-приемлив и да съответства на изискванията за парламентарно поведение. Обръщам се с молба към всички!
Господин Гьоков, заповядайте за изказване.
Георги Гьоков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Обсъждайки бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. и конкретно на Фонд „Пенсии” няма как да не стигнем до основния дебат – замразяването на пенсионната възраст. Няма нужда да напомням, но все пак ще го направя, че сред основните характеристики на социалната държава, каквато според Конституцията е Република България, предполага социалната справедливост и социалната солидарност да са в центъра на държавната политика. В този смисъл е недопустимо икономическите и финансовите тежести да се стоварват най-вече върху най-уязвимата и бедна част от обществото – хората в предпенсионната възраст и пенсионерите.
Провежданите през последните три години пенсионни реформи отдаваха приоритет на увеличението на пенсионната възраст и продължителността на осигурителен стаж, без да се отчита продължителността на живота, състоянието на пазара на труда, здравословното състояние на работната сила, както и условията на труд.
Ускоряването на пенсионната реформа в края на 2011 г. чрез едновременно увеличаване на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия ограничиха значително достъпа до пенсионната система. От една страна, това води до увеличаване на реалната възраст за придобиване право на пенсия. Като резултат работещите в България се пенсионират по-късно в сравнение с преобладаващата част от страните в Европейския съюз, като тази разлика започна да става по-осезаема от началото на 2012 г. – с увеличаване на изискуемия осигурителен стаж.
Реалната възраст, на която лицата се пенсионират в България, е 64 години и 5 месеца за мъжете и 61 години и 3 месеца за жените, и е значително по-висока от средната в Европейския съюз, където за мъжете е 61 години и 7 месеца, а за жените – 61 години и 3 месеца. Следва да се добави и, че в България средната продължителност на живота е с около седем години по-ниска в сравнение със средното равнище в Европейския съюз – за мъжете е 70,62 години, а за жените – 77,55 години. Негативните демографски проблеми, ускорени от емиграцията, също са предизвикателство пред страната ни.
Приветствам правителството – съставителите на бюджета, че са възприели логиката във внесения от Сергей Станишев и група народни представители Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, в който наред с другите предложения, се предлага и замразяване на пенсионната възраст на достигнатите през 2013 г. нива, а именно при навършване на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете, и осигурителен стаж – 34 години и 8 месеца за жените, и 37 години и 8 месеца за мъжете.
Има известен брой показатели, които се отразяват на стабилността на пенсионната система. Това са въпросите за възрастта за пенсиониране, за правилата за увеличаване на пенсиите, за системата за ранно пенсиониране, за размера на пенсионните вноски, и основният проблем винаги е стабилността на пенсионната система. С този бюджет на Държавното обществено осигуряване според мен стабилността на пенсионната система е гарантирана.
Твърденията, че замразяването на възрастта за пенсиониране гарантира ниски пенсии, са несъстоятелни и не отговарят на действителността, най-малко поради факта че за две години покачването на възрастта и стажа не доведоха до видимо увеличаване на пенсиите. Факт е и че по-голямата част от експертите в Консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика прие това замразяване за нормално и го подкрепи. Подкрепиха го и от синдикатите. Няма как да не спомена и огромната подкрепа за предложението, което получавам при многобройните си срещи с хората в приемната и с избирателите. На практика не срещнах човек, който да е против предложението за замразяване на възрастта за пенсиониране.
Така че поздравления за смелостта на правителството и бъдете разумни – отхвърлете предложението на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, и подкрепете бюджета за Фонд „Пенсии” от бюджета на Държавното обществено осигуряване.
До тук свърших с това, сега искам само да обясня на госпожа Ангелова. В предложението е записано, че се създава § 6б, в който е записано: „През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителния стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж”, подчертавам – за 2014 г. Тоест няма какво да се спекулира от тук нататък с това дали пенсиите се замразяват за една година, или за някакъв друг срок.
В бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. изрично е записано, че това замразяване е само за 2014 г. Какво ще запишем в Кодекса за социално осигуряване ще видим, когато минава на второ четене. Излишно е да прехвърляме дебата за бюджета върху Кодекса за социално осигуряване точно в този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Господин Гьоков, преди малко от трибуната за пет минути изчетохте и казахте куп лъжи! За какво доверие в пенсионната система Вие говорите?! Имате ли представа от осигурителна система? Как това предложение, при положение че предлагате с 45 млн. лв. да увеличите дупката в бюджета на Фонд „Пенсии”, ще стабилизира пенсионната система и ще върне доверието в пенсионната система? (Реплики и възгласи от КБ.) Какви са тези глупости, които приказвате от тази трибуна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Госпожо Ангелова, моля Ви!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Точно така е! Внимателно слушам всяко изказване на преждеговорившите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Аргументите могат да бъдат облечени в по-учтива форма.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: За каква социална справедливост и за каква солидарност говорите, господин Гьоков, след като с това предложение за замразяването на вдигането на възрастта и стажа за пенсиониране Вие правите мечешка услуга на българските граждани, защото ще ги замразите за една година, но цял живот ще продължават да получават ниски пенсии и това е истината?
Няма как да искате хората да работят малко, да се пенсионират рано и да получават високи пенсии. Откъде ще получат тези високи пенсии, след като след 10-20 години няма да има кой да работи в тази държава и кой да внася осигурителни вноски в държавното обществено осигуряване? А с тези Ваши предложения, които в момента смятате да гласувате, ще съсипете още повече държавното обществено осигуряване и Пенсионния фонд. Няма да има с какво да плащате пенсиите през следващите години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Уважаеми колеги, има ли други реплики?
Заповядайте, господин Гьоков.
Георги Гьоков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър и колеги! Много си мислих дали да правя дуплика на тази реплика.
Трябва да Ви кажа, че не е най-силната позиция на един народен представител да обвинява някой друг в некомпетентност, защото аз мога да направя същото. Надали сте по-компетентна, госпожо Ангелова, в осигурителните дела от мен, но това е друг въпрос.
На мен ми омръзна, не знам на Вас как не Ви омръзна да повтаряте това, което казахте за пореден път от трибуната. От четири часа повтаряте едно и също нещо. Не мога да разбера защо смятате, че увеличаването на пенсионната възраст ще облекчи пенсиите на хората? Вие ги увеличавахте две поредни години, а не увеличихте с нито една стотинка пенсиите.
Дали с увеличаването на пенсионната възраст ще се увеличават пенсиите на хората, също е под въпрос.
Да не говоря за редицата грешки, които са допускани не само от Вашето правителство, а и от ред правителства назад, които доведоха до ниски пенсии.
Още нещо искам да Ви кажа за стабилността на пенсионната система. Може би господин министърът ще потвърди това в изказването си – сигурността е гарантирана от този бюджет на Държавното обществено осигуряване. Оттук нататък всякакви спекулации за някакво бъдещо проваляне на фонда, на Фонд „Пенсии”, на бюджета, на ДОО, са несъстоятелни и няма какво да ги говорим отсега. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат по чл. 2 от законопроекта? Няма желаещи.
Закривам дебата по чл. 2.
Подлагам на гласуване първо предложението на народните представители Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василев, Цвета Караянчева, Владислав Николов и Георги Марков, което не се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, колеги, гласуваме предложението на депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ.
Гласували 110 народни представители: за 32, против 74, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 2, който се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 112 народни представители: за 79, против 33, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
С това чл. 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По чл. 3 комисията подкрепя текста на вносителя. Няма допълнителни предложения.
Същото е по чл. 4, където няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по чл. 3 и чл. 4? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 3 и текста на вносителя за чл. 4, и двата подкрепени от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 112 народни представители: за 80, против 21, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Членове 3 и 4 от закона са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По чл. 5 има предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители:
„В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 „Приема бюджет на Фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите” числото 774 436,8 се заменя с 779 436,8 (увеличението е с 5 млн. лв.).
В т. 1. 2 „Социални помощи и обезщетения” числото 771 636,8 се заменя със 776 636,8.
2. В ал. 3 „Приема дефицит и излишък от бюджета на Фонд „Общо заболяване и майчинство” числото 55 208,0 се заменя с 60 208,0.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Кънев.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по чл. 5 и по предложението на народните представители? Заповядайте, господин Младенов.
Тотю Младенов (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Правим това предложение с цел профилактика и превенция на работоспособността на българските работници и служители в Република България. Всяка година – миналата, пó миналата и тази, бяха заложени пари – 15,2 млн. лв., които се залагат и за следващата година за профилактика, рехабилитация и отдих към Националния осигурителен институт. Практиката показва, че парите са недостатъчни, тъй като сумите, които се предвиждат по бюджета за общо заболяване, не достигат. Тази година парите бяха приключили в края на месец септември и началото на месец октомври. Тоест, именно от тази гледна точка, ние предлагаме да бъдат завишени в бюджета за Държавното обществено осигуряване във Фонд „Общо заболяване и майчинство” с 5 млн. лв., без да увеличаваме общия консолидиран бюджет на базата на това, което предлагаме ние, а именно да не се замразява реформата в пенсионната система.
През последните четири години, уважаеми дами и господа народни представители, базите за профилактика, рехабилитация и отдих на Националния осигурителен институт бяха обновени, бяха направени много басейни и допълнително процедури, бяха ремонтирани и реконструирани, което позволи да се увеличи свободният прием с над три пъти през последните няколко години. Всяка година по тази програма около 40 хиляди български работници и служители имат възможност да подобрят своята работоспособност, като възстановят физическото си състояние.
От тази гледна точка смятам, че по този начин, давайки тези пари допълнително за профилактика, рехабилитация и отдих, ние ще направим българските работници и служители по-работоспособни, те ще ползват по-малко болнични, което е изключително важно, и ще имат възможност да бъдат на пазара на труда по-дълго. Това е изключително важно и затова предлагам на народните представители да подкрепят нашето предложение, защото работниците и служителите в Република България имат нужда от тази услуга. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Младенов.
Колеги, има ли реплики към изказването на господин Тотю Младенов? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма желаещи за други изказвания.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова, Тотю Младенов, Гинче Караминова, Галя Захариева, Валентин Василев, Цвета Караянчева, Владислав Николов и Георги Марков – предложение, което не се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 38, против 77, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на Светлана Ангелова и група народни представители не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 5, който се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 77, против 30, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Член 5 от законопроекта е приет.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По чл. 6 има едно предложение и то е на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители:
„В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 Приема бюджета на Фонд „Безработица” по разходите и трансферите числото „361 928,3” се заменя с „383 228,3”. (Увеличението е с 21,3 млн. лв.)
2. В ал. 3 числото „- 163 196,5” се заменя със „- 184 496,5”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря ви, уважаеми господин Кънев.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 6 по предложението на народните представители от ГЕРБ?
Заповядайте, госпожо Ангелова – за изказване.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Предложението на Парламентарната група на ГЕРБ е свързано с повече пари във Фонд „Безработица”, а именно предлагаме увеличаване на разходната част с 21 млн. 300 хил. лв., като предлагаме да се увеличи минималното дневно обезщетение за безработица от 7,20 лв. на 9,00 лв. По този начин ще се постигне една по-голяма справедливост и по-голяма балансираност по отношение на безработните лица, които получават минималното дневно обезщетение. Сега тези лица месечно получават около 150 лв. обезщетение, което на фона на линията на бедност – 251 лв., е със 100 лв. по-малко от линията на бедност. С предложението от наша страна с 40 лв. ще се повиши месечният доход на безработните лица, които получават минимално обезщетение за безработица. По този начин ще се повишат техните средства и ще имат повече пари за текущи разходи.
Имайки предвид и факта, че безработицата в страната се увеличава – по последни данни близо 13 хиляди нови лица са влезли в редицата на безработните, а тенденцията за увеличаване на безработицата през следващата година също е ясна, ние предлагаме да се увеличи с 21 млн. 300 хил. лв. бюджета на Фонд „Безработица”, така че ако сте загрижени за безработицата в България, за тези лица, които са излезли от пазара на труда и получават минимални доходи, то натиснете зеленото копче и подкрепете нашето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Първо, ще подложа на гласуване предложението на народите представители от ГЕРБ по чл. 6, което не се подкрепя от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 114 народни представители: за 38, против 74, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 6, който е подкрепен от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 109 народни представители: за 78, против 27, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Текстът на чл. 6 е приет.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Следват три члена, по които няма предложения на народни представители – това са членове 7, 8 и 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли изказвания по трите члена, които бяха докладвани от господин Кънев, и по които няма предложения на народни представители?
Заповядайте, госпожо Ангелова, само ще Ви обърна внимание, че изказванията по членове, по които няма предложения на второ четене, са на ръба на правилника, но, мисля че всички все пак трябва да имат възможност да си кажат мнението.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател, че ми дадохте тази възможност, защото много лесно щяхте автоматично да приемете тези членове, които в момента предстои да се гласуват.
За какво става въпрос? За чл. 9 Вие предлагате от 1 юли минималният размер на пенсията да бъде увеличен от 150 лв. на 154,50 лв. Забележете, предлагате увеличаване на минималната пенсия с 4,50 лв.! Това е срамота! (Реплики от БСП.) Няма за 1 кг сирене. На Ваше място бих се срамувала. За 4,50 лв.! Как българският пенсионер ще си плати тока, водата, парното, как ще си купи лекарствата, след като Вие предлагате увеличаване на минималната пенсия с 4,50 лв.? Срамно и унизително!
Защо излъгахте българските пенсионери? Защо им обещахте високи доходи, след като в момента Вие ги залъгвате с 4,50 лв.? (Реплика от КБ.) Нагло е, нагло е от Ваша страна, защото излъгахте над 2 милиона пенсионери! Сега тихо и кротко си кротувате, искате хей така, тихомълком да гласуваме целия бюджет на Държавното обществено осигуряване. Няма как да се гласува! Трябва да се каже истината от тази трибуна как Вие предлагате увеличаване на пенсиите и то не от 1 януари, а от 1 юли с 4,50 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаема госпожо Ангелова, обръщам Ви внимание, че Вие не сте направили предложение по този член, нито по другите, които обсъждаме в момента.
Реплики има ли? Господин Янков, госпожа Богданова.
Заповядайте, госпожо Богданова. Дайте възможност на дамата да вземе думата преди Вас, господин Янков.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър! Благодаря на колегата Янков, че ми предостави възможността да съм първа.
Колега Ангелова, този драматизъм, който звучи от трибуната във всичките Ви изказвания особено в последното, е, меко казано, неприличен.
Тогава, когато три години бюджетът, предлаган от ГЕРБ, нямаше стъпка, предвидена в бюджета за повишаване на пенсиите, когато всеки коментар, че трябва да има движение нагоре на пенсиите, беше обявяван за популизъм, за престъпление едва ли не към бюджета на ДОО и НОИ, днес Вие седите и драматично ме питате: „Колко струва килограм сирене и 4,50 лв. достатъчни ли са?”. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Колеги, има някаква мяра, повтарям, мяра! Тогава, когато се правят алтернативни предложения, можем да спорим експертно. Не се обявявайте за най-големия експерт, защото тук се прави политика. Тогава, когато стъпката и за нас е недостатъчна, но е възможна, отнасяйте се с разбиране, ако сте експерт. Ако сега ще се разкайвате пред българските пенсионери и ще използвате тази аудитория като база за покаяние, много Ви моля, хайде по-кротко!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаема госпожо Богданова.
Заповядайте, господин Янков.
Красимир Янков (КБ): Уважаема колежке Ангелова, наистина прави впечатление загрижеността Ви, но може би точно сега трябва да кажем от парламентарната трибуна, че безпокойството за сметките за ток трябваше да бъде в периода, в който се повишаваше цената на електрическата енергия за битови потребители. За тази зима, ако сте загрижени, да Ви припомня, че всъщност цената на електрическата енергия беше намалена.
По отношение на Вашата загриженост точно сега, в момента на всички ни е ясен голия популизъм, с който се опитвате да се харесате и да влезете в медиите със грижа за българските пенсионери, която не се видя в четирите години, в които управлявахте.
Много моля да не правите и следващи опити да се харесате на гърба на един бюджет, който прецизно е оценен на база прогноза на инфлация и бъдещ растеж – това са възможностите. Това, което се опитват в момента правителството и партиите, които подкрепят правителството на Пламен Орешарски, е да има закон, с който да бъдат индексирани в бъдещи периоди пенсиите на нашите майки и бащи, а не да бъде емоционално или популистко решение, своеобразно ситуацията или това, дали има избори или не.
Нека да има някаква основа, която да бъде законът, и да се спазва и от следващите правителства, а не както през 2009 г. – режимът на индексация беше отменен с отмяна на закон, който действаше до 2009 г. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Има ли желаещ за трета реплика? Няма.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Първо, към госпожа Богданова по отношение на откровените лъжи, които каза за увеличаването на пенсиите. По време на управлението на ГЕРБ, да Ви припомня, от 1 април 2013 г. увеличихме доходите на пенсионерите средно с 9,8%. (Реплики от КБ.) Вие предлагате да бъдат увеличени доходите им не от 1 януари, не от 1 април 2014 г., а от 1 юли с близо 3%. Къде са 3%, къде са 9,8%? За каква грижа към българските пенсионери ми говорите?
По отношение на господин Янков – за намаляване цената на електрическата енергия. Извинявайте, господин Янков, явно че скоро не сте си плащали тока, защото не сте разбрали, че такова намаление на електрическата енергия няма.
Ако всички Вие отляво бяхте загрижени действително за българските пенсионери, нямаше да ги лъжете, нямаше да ги унижавате с тези 4,50 лв., а щяхте да повишите доходите им достойно. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, това беше дупликата на госпожа Ангелова.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Тогава ще подложа на гласуване едновременно текстовете на трите члена, тъй като по тях няма направени предложения.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за членове 7, 8 и 9, които се подкрепят от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 123 народни представители: за 81, против 14, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
С това текстовете на трите члена са приети.
Моля продължете, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: По чл. 10 има предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители:
„Чл. 10 се изменя така:
„Чл. 10. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. – 9,00 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания член и предложението на народните представители от ГЕРБ по него?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Зная, че го няма в разходите, защото Вие гласувахте разходите за Фонд „Безработица” да останат такива, каквито са, без да помислите за тези 57 хил. български граждани, които получават минималното дневно обезщетение и те да могат да получават доходи, с които да посрещнат разходите си през зимния период.
Излизам отново с молбата да преосмислите нашето предложение и да гласувате със зеленото копче за увеличаване на минималния размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9,00 лв. По този начин ще помогнете на близо 57 хил. български граждани, които получават това минимално дневно обезщетение за безработица, да може техният доход да се вдигне с 40 лв.. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по чл. 10? Не виждам заявки.
Гласуваме предложението на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители по чл. 10, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 33, против 75, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на чл. 10 по вносител, който е подкрепен от водещата комисия.
Гласували 119 народни представители: за 83, против 24, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Господин председател, преди Преходните и заключителните разпоредби има пет члена, по които няма никакви предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Кънев.
Имате думата за изказвания по тези членове, по които няма предложения. Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
Има ли желание някой да вземе думата? Няма заявки за изказвания.
Гласуваме текстовете на членове от 11 до 15 включително по вносител, по които няма предложения и са подкрепени от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 85, против 6, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за споменатите членове е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Минаваме към „Преходни и заключителни разпореди”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По параграфи от 1 до 3 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви, господин Кънев.
Има ли желание някой да се изкаже по заглавието на подразделението и по тези параграфи, приети от комисията по вносител, без предложения за промени? Няма желаещи.
Уважаеми дами и господа, гласуваме наименованието на подразделението, параграфи 1, 2 и 3 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 85, против 9, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложенията за наименованието на подразделението и за посочените параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Преминаваме към § 4, който е най-дългият параграф.
Има две предложения от народни представители.
Първо е предложението от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители – в § 4, т. 32, буква „г” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има второ предложение от народния представител Сергей Станишев и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
„§ 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 2 след думите „държавните служители” се добавя „по Закона за държавния служител”;
б) точка 7 се изменя така:
„7. управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;”.
2. В чл. 6:
а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии” по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;”
б) в ал. 3, т. 8 след думите „за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.” се добавя „както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения” и се поставя запетая.
3. В чл. 7 се създава ал. 12:
„(12) Осигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:
1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;
2. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;
3. до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа;
4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.”
4. В чл. 20:
а) В ал. 2:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. лихви върху внесени или принудително събрани просрочени осигурителни вноски и върху неправилно извършени осигурителни разходи;”
бб) точка 9 се отменя.
б) В ал. 6 думите „т. 2-9” се заменят с „т. 2-8”.
5. В чл. 33, ал. 5:
а) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. извършва плащането на пенсиите, обезщетенията и помощите по този кодекс, както и на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
7. поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести;”
б) точка 10 се изменя така:
„10. поддържа информационна система за изплащаните пенсии, обезщетения и помощи по този кодекс и за гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;”
в) създава се т. 12:
„12. създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.”
6. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се създава изречение второ: „Правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт се обнародва от председателя на Надзорния съвет в „Държавен вестник”.”
7. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„(1) В своята дейност управителят се подпомага от съвет на управителя на Националния осигурителен институт. Съставът на съвета се определя с Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт. Управителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.”
8. В чл. 40:
а) в ал. 3 думите „чл. 115, ал. 4” се заменят с „чл. 115, ал. 2”;
б) алинея 6 се отменя.
9. В чл. 49, ал. 1 думите „24 календарни месеца” се заменят с „18 календарни месеца”
10. Наименованието „Глава четвърта „а” Парични обезщетения за безработица” се изменя така:
„Раздел III
Парични обезщетения за безработица”.
11. В чл. 54а, ал. 7 се отменя.
12. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите „доходът, от който е определено паричното обезщетение” се добавя „по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица”.
13. В чл. 54ж, ал. 3 думите „чл. 114, ал. 4” се заменят с „чл. 114, ал. 5”.
14. В глава четвърта се създава раздел IV с чл. 54к и 54л:
„Раздел IV
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите
Чл. 54к. Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на данните, декларирани в подадените документи за изплащане на обезщетенията и помощите от държавното обществено осигуряване при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица
Чл. 54л. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извърша въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и на данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”
15. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „чл. 4, ал. 1 и 2” се добавя „и чл. 4а”.
16. В чл. 58, ал. 6, изречение второ думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.
17. В чл. 59:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите „болничните листове (първичен и продължения)” се заменят с „първичните болнични листове”;
бб) точка 5 се отменя;
б) алинея 3 се отменя.
18. В чл. 60, ал. 3 думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.
19. В чл. 66:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 3 думите „копия от болничните листове (първичен и продължения)” се заменят с „копие от първичния болничен лист”.
20. В чл. 66а:
а) заглавието се изменя така:
„Задължения на предприятието ползвател”;
б) след думата „предприятието” се добавя „ползвател”.
21. В чл. 67:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думата „осигурителя” се заменя с „осигурителя/предприятието ползвател”.
22. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ: „Децата, които се считат за учащи, се определят с наредбата по чл. 106.”
23. Член 100 се изменя така:
„Осъвременяване на пенсиите
Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.”
24. В чл. 107:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролни органи на Националния осигурителен институт са:
1. инспекторите по осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
2. лекарите – експерти по експертиза на временната неработоспособност в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
3. длъжностните лица, на които със заповед на управителя на Националния осигурителен институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват финансови ревизии и проверки по разходите на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт.”
25. В чл. 110:
а) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „влезлите в сила” се заличават;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Органът, наложил запора, може с мотивирано решение да разреши определена част от постъпилите или постъпващите суми по сметка на длъжника да се оставят в негово разпореждане. Решението и отказът за издаване на разрешение не подлежат на обжалване.”
26. В чл. 113, ал. 1 думите „основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта” се заменят със „законната лихва”.
27. В чл. 114:
а) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение второ: „В тези случаи не се съставя ревизионен акт за начет по чл. 110, ал. 1.”;
бб) досегашното изречение второ става изречение трето;
б) създава се нова ал. 4:
“(4) Суми за пенсии и парични обезщетения, неоснователно изплатени за периоди след смъртта на правоимащото лице, се събират от лицето, което ги е получило или солидарно от наследниците. За събиране на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което се връчва по реда на чл. 110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им.”
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в изречение първо след думите „този кодекс” се добавя „или по реда”.
г) досегашната ал. 5 се отменя.
28. В чл. 114а:
а) в ал. 1 след думите „за задължения за издръжка” се поставя запетая и се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114”;
б) в ал. 2 след думите „държавното обществено осигуряване” се добавя „както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5” и се поставя запетая.
29. В чл. 115:
а) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
б) досегашната ал. 4 става ал. 2;
в) създава се ал. 5:
„(5) Давността спира да тече:
1. при обжалване – докато продължава спорът относно вземането;
2. когато е образувано друго административно или съдебно производство, от което зависи издаването на разпореждане или отпускане на парично обезщетение или помощ по този кодекс.”
30. В чл. 117:
а) в ал. 1, т. 2, буква „ж” думите „чл. 114, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 114, ал. 3, 4 и 5”;
б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.”
31. В чл. 127 ал. 3 се изменя така:
„(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии” за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.”
32. В § 1, ал. 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби думите „по Глава четвърта „а” се заменят с „по Раздел ІІІ от Глава четвърта”.
33. В Преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 ал. 5 се изменя така:
„(5) За преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.”;
б) в § 5:
аа) в ал. 2 думите „с 0,2 на сто” се заменят със „с 0,1 на сто”;
бб) в ал. 3 думите „0,2 на сто” се заменят с „0,33 на сто”;
вв) създава се ал. 8:
„(8) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106.”;
в) в § 6, ал. 1 думите „отпуснати до 31 декември 2013 г.” се заменят с „отпуснати до 31 декември 2018 г.”, думите „смятано от 1 април” се заменят със „считано от 1 юли” и думите „съответната календарна година” се заменят със „същата календарна година”;
г) създава се § 6б:
„§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.” Благодаря за търпението и вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Кънев.
Това беше § 4, по който има предложения.
Уважаеми дами и господа, сигурно ще има дискусия по този параграф.
Министър Адемов желае ли да вземе думата сега? Не.
Мисля, че е време да дам почивка.
Почивка до 12,35 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, изчакахме достатъчно – продължаваме с обсъждането на второ гласуване на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
От господин Кънев – заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, беше докладван § 4.
Има две предложения, направени от народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ и от парламентарните групи на Коалиция за България и ДПС.
Има ли желаещи да се изкажат по предложенията и по въпросния параграф?
Заповядайте, господин Николов.
Владислав Николов (ГЕРБ): Госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители! Нашето предложение е § 4, т. 32, буква „г“ – да отпадне.
Няма да го чета, всички го имате пред себе си.
Мотивът ни за това е, че по този начин се спира пенсионната реформа. По Вашите доводи тя е замразена за една година, но няма визия какво ще се случи след този период, поне към този момент.
По този начин – със спирането на тази пенсионна реформа, ние обричаме бъдещите пенсионери на едни мизерни доходи. Още повече, че нашето правителство в момента, не се съобразява с препоръките на Световната банка, на Европейската комисия за ускоряване на реформите в пенсионната система, премахването на дискриминацията по възраст между мъже и жени и намаляване на броя на лицата със статут за ранно пенсиониране.
Знаем каква е дупката в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Преди последните промени, които направихте, тя беше 1 млрд. 900 милиона, а с ранното пенсиониране на военните и на хората, на които не им достигат две години за пенсиониране, тази дупка ще мине и двата милиарда. Тя се дофинансира от бюджета на Република България.
Затова и нашето предложение е този член да отпадне, но си мисля, че пенсионната реформа трябва да продължи с по-кратки срокове и поне да имаме визия какво ще се случи.
Виждаме, а и поради лошото изпълнение на приходите на републиканския бюджет имам дълбоко съмнение, че те ще рефлектират върху разходната част на бюджета за Държавно обществено осигуряване. Това си мисля, че ще го видим още в полугодието на 2014 г.
Знаем какво е изпълнението към момента, че около 800 милиона няма да бъдат изпълнени. Виждаме, че приходната част на републиканския бюджет е завишена с 1 млрд. 400 милиона, тоест дупката ще бъде над 2 милиарда. Аз съм убеден, че това ще повлияе и на разходната част на бюджета за държавното обществено осигуряване.
Оттук се вижда, че предложенията в този бюджет са, меко казано, популистки, но имат и краткотраен ефект. Затова е хубаво да преразгледате Вашето виждане по отношение на този член, за да можем да стабилизираме бюджета на държавното обществено осигуряване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Николов.
Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на народния представител Владислав Николов? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания?
Заповядайте, госпожо Караминова.
Гинче Караминова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще бъда съвсем кратка и отново ще припомня, че сме страна – членка на Европейския съюз, където в нито една страна не се намалява възрастта за пенсиониране. Акцентирам на думата „намалява“, тъй като се дава възможност на много хора да излязат в пенсия 24 месеца преди да са навършили възрастта за пенсиониране, тоест 58 години и 8 месеца за жените и 61 години и 8 месеца за мъжете.
Съвсем накратко ще акцентирам на политиките, които трябва да се следват – първо, трябва да се мисли в посока повишаване размера на пенсиите, а тази социална политика няма да доведе до това.
Второ, трябва да се мисли за хората в предпенсионна възраст и участието им на пазара на труда, да се намерят възможности за това дали чрез програми за заетост или друго, а не да излизат рано в пенсия, и както практиката показва, да продължат да работят, поради невъзможност да живеят с ниския размер на пенсията.
Трето, трябва да се следват политики на увеличаване на приходите в осигурителната система, а не да се прикрива от управляващите неплащането на осигуровки.
Дами и господа от ляво, Вие смятате, че по този начин ще се харесате на българските граждани, но истината е, че те предпочитат да имат сигурна работа, да получават по-високи заплати, а не да чакат датата, когато ще дойде пенсията, която едва ще им стигне да си платят лекарствата и тока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Караминова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания по § 4?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Правя последен опит и се обръщам към народните представители от ляво и от центъра – да се вразумите и да се приземите, да не приемете това решение за замразяване на вдигането на възрастта и стажа за пенсиониране.
Яхнали метлата на популизма, Вие сега се радвате, че с това си предложение ще спечелите българския избирател, но истината е съвсем друга – със замразяването на вдигането на възрастта и стажа за пенсиониране, ни очакват по-ниски пенсии, мизерия за настоящите и бъдещите пенсионери, по-голяма дупка в дефицита на държавното обществено осигуряване и пенсионния фонд, нестабилност в пенсионната система, срив в доверието в държавното обществено осигуряване.
И не на последно място – ясен сигнал пред Европейската комисия, че България не иска да прави реформа в пенсионната система.
Не получихме, в продължение на два часа и половина, ясен отговор. Хубаво, замразявате вдигането на възрастта и стажа за пенсиониране, а какво предлагате? Каква алтернатива?
Шест месеца Вие нищо не измислихте, нищо не предложихте на настоящите и на бъдещите пенсионери. В Консултативния съвет имахте разчети, имахте експерти и накрая – нищо.
Можете ли да спирате една реформа и в отговор на това да предлагате едно нищо? Вие съзнавате ли каква грешка в момента правите с приемането на този бюджет на Държавното обществено осигуряване? Кой ще плати цената на популизма? Кой ще плати цената на Вашите предизборни обещания? Отговорът е ясен. Няма да сте Вие, защото утре Вие няма да бъдете управляващи. Цялата тежест ще падне върху българските граждани, върху обикновения български народ, който ще носи тежестта, бремето на мизерията години напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Реплики? Няма.
Други изказвания по § 4?
Заповядайте, господин Гьоков.
Георги Гьоков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде в частта за намаляване на периода, от който се изчисляват паричните обезщетения за бременност и раждане.
Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е заложено в чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване. Но дори да са осигурени за Фонд „Общо заболяване и майчинство“, майките нямат право на обезщетение за бременност и раждане, ако нямат 12 месеца осигурителен стаж, като осигурени за този риск.
С промяна в Кодекса за социално осигуряване, чл. 49, ал. 1 от 2011 г., се увеличи периода, от който се изчислява дневното парично обезщетение от 12 на 18 месеца. Това е периодът, предхождащ месеца на настъпване на временната нетрудоспособност, поради бременност и раждане.
От 2012 г. с нова промяна в Кодекса за социално осигуряване за изчисляване на платеното майчинство вече се гледа доходът за последните 24 месеца, вместо за последните 18. Така беше и през 2013 г. Както виждате, това се случва все по времето на управлението на Политическа партия ГЕРБ.
Сега ние, вносителите на това предложение, целим да облекчим майките, а именно, когато се изчислява платеното майчинство, вече да се гледа доходът за последните 18 месеца вместо за последните 24 месеца, тоест да се намали осигурителният период. В момента много майки са потърпевши от дългия срок. Тъй като не са работили през целия двегодишен период, месеците, в които не са заети, им намаляват драстично сумата, която след това една година получават като платено майчинство, тоест 90 на сто от осигурителния доход две години назад.
Мотиви за това намираме във факта, че ако се съкрати осигурителният период, от който се изчислява обезщетението за бременност и раждане от 24 на 18 месеца, няма да се наблюдава изразен финансов ефект в повишаване или намаляване на разходите поради следните няколко причини:
Първо, общо за всички разглеждани обезщетения всяко увеличаване на минималната работна заплата влияе в посока на повишаване на размерите на обезщетенията. За периода 2011-2013 г. минималната работна заплата се е увеличила от 240 на 310 лв. – ръст с близо 30 на сто за всички видове обезщетения, правото да се получава при по-къс период за осигуряване от осигурителния период, от който се изчислява обезщетението. За периодите без осигуряване, преизчислението на липсващия осигурителен доход се замества от минималната работна заплата.
От всички отпуснати обезщетения през 2011 г. за 14 хил. 771 обезщетения – 35,3 на сто от отпуснатите въобще обезщетения, осигурителният доход в резидентния период се е допълвал с минималната работна заплата и допълнението средно е за периода от 7 месеца, докато през 2012 г. този брой е 16 хил. 896 – 42 на сто от всички отпуснати обезщетения, и се допълват 9 месеца, а за 2013 г. този брой е 12 хил. 831 човека – 36 на сто, и се допълват 9,6 месеца.
През 2014 г. минималната работна заплата ще стане 340 лв., което ще увеличи допълнително размера на среднодневното обезщетение, и за колкото по-малко месеца се допълва референтният период от минималната работна заплата, влиянието й ще намалява.
Второ, формално се наблюдава икономия от средства в 2012 г. спрямо 2011 г. от по-ниския размер на среднодневното обезщетение с 941 хил. лв. За 2013 г. до момента среднодневното обезщетение е по-високо с 21 ст. спрямо 2011 г. и с 38 ст. спрямо 2012 г. и вероятността да се увеличи осезаемо размерът на обезщетенията при намаление на референтния период от 24 на 18 месеца не е голяма.
Трето, освен от нормативните изисквания размерът на среднодневното обезщетение зависи от осигурителния доход на съвкупността на осигурените майки, ползващи обезщетението за конкретната година.
Четвърто, ако се преизчислят отпуснатите обезщетения за бременност и раждане през първите 10 месеца на 2013 г., от 18–месечен референтен период среднодневното обезщетение от 23,40 лв. ще се повиши на 24 лв., или с 60 ст. Годишният ефект е равен на около 3 милиона и половина повишение на разходите за обезщетение за бременност и раждане.
Други мотиви за предложението за намаляване са, че ще се постигне равнопоставеност по отношение на периода, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна нетрудоспособност поради общо заболяване с този поради бременност и раждане. И още – ще се облекчи технологичният процес по изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за бременност и раждане и контролът върху тях.
Като мотив може да се отбележи и фактът, че се ограничиха възможностите за финансови злоупотреби чрез измененията, извършени в нормативните разпоредби, свързани с подаването или коригирането на данни за осигурителен стаж и доход за минимални периоди, от които се изчисляват паричните обезщетения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Времето, господин Гьоков.
Георги Гьоков: Само секунда, извинявайте.
Ограничиха се и възможностите за регистриране на уведомленията за сключените трудови договори. Всичко това ще даде възможност на повече майки да се възползват от майчинството и от увеличение на обезщетението с около 12 лв., което ще струва на Националния осигурителен институт 3 млн. лв. От мярката ще могат да се възползват около 42 хил. семейства.
Затова моля, подкрепете предложението, направено от народните представители Сергей Станишев, Лютви Местан и група народни представители в § 4 думите „24 календарни месеца” да се заменят с „18 календарни месеца”, което е подкрепено по принцип и от Комисията по бюджет и финанси. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, господин Гьоков.
Има ли реплики към народния представител Георги Гьоков?
Заповядайте.
Владислав Горанов (ГЕРБ): Уважаеми господин председателю! Господин Гьоков, това, което разказахте като история, по принцип е коректно. Въпросът е: дали по този начин спазваме фундамента на осигуряването – принципа, че осигурителните права трябва да са максимално обвързани с осигурителния принос? Натрупаните през годините отклонения от този принцип – част, от което и в момента преразглеждате, водят до намаляване на стимулите за осигуряване.
Много лесно коментирате мерки в разхода, но всички мерки в разхода на бюджета на Държавното обществено осигуряване уверено, с действията, които правим, тласкаме към това да бъдат финансирани с данъци. (Влиза министърът на финансите Петър Чобанов.)
Здравейте, господин министър.
Намаляването на периода, от който се изчислява обезщетението за бременност и раждане, намалява наполовина – от 50% на 27% за периода, в който ползващият правата може да манипулира своя доход, за да черпи по-големи права за този осигурен социален риск, защото деветте месеца, през които майката знае, че е в състояние на бременност, спрямо 24-те месеца период на осигуряване, е почти двойно по-различен като съотношение на 18-те месеца спрямо 9-те. Колеги, манипулацията на осигурителния доход изкривява модела, като не отчита действителния принос на лицата. Освен че този фонд е с дефицит, което е по-малкият проблем в случая, тъй като общият дефицит на Държавното обществено осигуряване е стотици пъти по-голям от дефицита на този фонд, остава по-големият проблем – кой ще внася осигурителните вноски?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря на господин Горанов.
Други реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа министри, колеги! Господин Гьоков, хубаво прочетохте мотивите, обаче никъде не намерихме в разходната част финансовата обосновка и колко ще струва това нещо на Фонд „Общо заболяване и майчинство”. Направихме си труда да преценим и да изчислим – това ще струва на бюджета допълнително 3,5 млн. лв.
След като правите предложение за повече разходи, защо не сте направили предложение между първо и второ четене да вдигнете разходите във Фонд „Общо заболяване и майчинство”? Откъде ще намерите пари, откъде ще дойдат парите за увеличаване на този фонд?! Фондът през следващата година е на дефицит 55 млн. лв. С това Ваше предложение увеличавате дефицита и той ще стане 58,5 млн. лв. Какво предлагате Вие? Политики, предизборни обещания и накрая фалит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, госпожо Ангелова.
Още една реплика – някой иска ли да зададе допълнителни въпроси? Не виждам.
Заповядайте, господин Гьоков, за дуплика.
Георги Гьоков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ще бъда съвсем кратък.
Първо, на госпожа Ангелова. Сметките са 3 милиона. Поискали сме справка и сме я получили от НОИ, че в резерва има толкова пари и не е необходима корекция в приходната част на бюджета. Така че въпросът Ви е излишен. Помислили сме за всичко.
Към господин Горанов. Формално сте коректен и сте прав за осигурителния принос, но когато имаш принос, пък нямаш право, тогава става още по-кофти. (Реплика на народния представител Владислав Горанов.)
Георги Гьоков: Репликират ме, затова не мога да се съсредоточа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Говорете спокойно, господин Гьоков. Не влизайте в диалог.
Георги Гьоков: Благодаря.
Мисля, че имате право само донякъде. Аз споменах в мотивите, че са взети мерки с редица промени в нормативните уредби, свързани с подаването и коригирането на данни, да се избегнат злоупотребите, за които говорите Вие. Това – първо.
Второ, говорите за някаква справедливост и за осигурителния принос. Ето, с тази корекция ние изравняваме обезщетенията за бременност и раждане с този период при общите заболявания. Така че не сте съвсем коректен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря.
Господин Цонев направи заявка за изказване. Заповядате.
Йордан Цонев (ДПС): Благодаря, господин председател.
Господа министри, колеги! Да се включа и аз в професионалния дебат, който се води, относно пенсионната реформа, въобще по принцип за пенсионната система.
Очевидно е, че имаме проблем с пенсионната система. Също така е очевидно, че имаме проблеми с визията за реформа на тази система. Това, което говорят колегите от ГЕРБ, е на 50% вярно и на 50% невярно. Ще се опитам да се обоснова защо.
Вярно е, че пенсионната система има сериозни проблеми. Не можем да говорим за стабилност на система, която зависи 51,5% – близо 52% от бюджета, тоест от данъците, които се събират от българското общество – от фирмите и от гражданите, а не от осигурителните доходи. Очевидно е, че реформата в тази система спря на етапа, когато се прие тя да има 3 стълба и така нататък. Очевидно е, че нямаше проблеми този модел да функционира в период на висок икономически растеж и на много приходи в бюджета, съответно излишъци. Но дотук спират верните констатации, които колегите правят.
Кои са неверните? Неверните са, че е започната някаква пенсионна реформа по време на управлението на ГЕРБ. Тук без да вкарвам и грам политизиране, ще Ви задам няколко въпроса. Мислите ли, че решение на проблема е 4-месечно увеличаване на възрастта за пенсиониране? Мислите ли, че решение на проблема е и едногодишно увеличаване? Дори в средносрочен, дори в дългосрочен план, при тези дефицити?! Това са опити западният модел да бъде автоматично екстраполиран върху нашия. Ако в Германия, Великобритания и Франция 4 месеца означават много, защото системите не са толкова дефицитни, за България това не е решение. Това абсолютно не е решение! Какво решение е да се облекчиш системата с 20, 30 или 40 милиона на година? И какво като я облекчаваш по толкова за 10 години?! Къде са 2 милиарда, къде са 30-40 милиона?! За 10 години са 300-400 милиона, за 100 години – ще станат нещата, ако обаче дефицитите не се увеличават. А те се увеличават!
От какво има нужда пенсионната система в България? Има нужда от много трезв анализ, но не анализ в контекста на проблемите на пенсионните системи в Европа, а анализ на нашата пенсионна система, в който да се включат всички специалисти, всички политически сили и да говорим трезво и професионално какви са ни проблемите, какъв модел да изберем и как могат тези дефицити да бъдат компенсирани.
Прав е господин Горанов като казва, че това да бъде за сметка на данъците не може да бъде вечно и не може да бъде по този начин. Моля Ви, недейте прокламира тук за някаква започната реформа, която някой бил спирал. Никой нищо не спира поради простата причина, че нищо не е започнало. (Шум и възгласи в ГЕРБ.) Никаква реформа не е започнала! Няколко пъти Ви казвам – това не е реформа! И сега обосновавам защо не е. Ако това е важно за британската, за германската и така нататък системи, за българската не е никакво решение, дори в следващите 10, дори в следващите 20 години! Има нужда от сериозно обмисляне на модела, и то не толкова в разходната му, колкото в приходната му част. Проблемът не се решава с увеличаване на вноските, защото увеличаването на вноските – имаме вече такъв опит – по никакъв начин няма да доведе до увеличаване на приходите в ДОО или поне не толкова, колкото си мислят някои.
От тази гледна точка апелирам всички на глас да кажем, че има проблем, тоест да го признаем, и да седнем да мислим как да го решим. Това е целта на предложението за замразяване на възрастта за пенсиониране, на нейното увеличаване. Да имаме една година време, в която да седнем и да помислим как ще се развива пенсионната система в България. Това не е развитие! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Цонев.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Цонев, аз съм много приятно изненадана, че след малко най-накрая ще получа отговор на въпроса – какво предлагате следващите години или по-точно от 2014 г. – по какъв начин да се пенсионират българските граждани. Не Ви ли стигнаха 6 месеца да заседава този Консултативен съвет?! В него бяха поканени всички експерти, свързани с пенсионната и осигурителната система. Там бяха анализите, разчетите. За 6 месеца досега ние не чухме една ясна концепция, една ясна стратегия за хората, на които им предстои да се пенсионират през 2015 г. – те на колко години ще се пенсионират, кога ще се пенсионират и какви пенсии ще получат?!
Няма как да спирате нещо, след като нямате алтернатива за това. Ако имате ясен отговор, сега е моментът, господин Цонев, да кажете от тази висока трибуна какво предлагате занапред на бъдещите пенсионери – по какъв начин те ще се пенсионират?
Следващият въпрос към Вас е: подкрепяте ли Вие от ДПС, предложението за ранно пенсиониране на лицата, които се пенсионират при условията на трета категория труд, а именно на онези, на които не им достигат 24 месеца осигурителен стаж и възраст? Защото както бях казала на заседание на Комисията по бюджет и финанси, това предложение го няма в бюджета на държавното обществено осигуряване. Аз не получих ясен отговор досега отляво. Надявам се Вие да ми отговорите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря и аз, госпожо Ангелова.
Заповядайте, господин Горанов.
Владислав Горанов (ГЕРБ): Господин Цонев, темповете на нарастване на разходната част на бюджета на ДОО изпреварват значително темповете на увеличение на приходите от осигурителни вноски. Това неминуемо означава, че нямаме много време за размисъл. Ние сме склонни да Ви подкрепим тук. Смятате, че размерът на осигурителните вноски е неприемливо решение. Не виждам обаче колко са възможни мерките в разходната част при така състоялата се демографска структура в страната.
За мандата на ГЕРБ може да не е направена параметрична реформа, тъй като тя приключи през 1999 г. с Кодекса за задължително обществено осигуряване, но със сигурност намаляването или задържането на темпа на нарастване на разходите е това, което ще позволи някаква устойчивост на този модел въобще.
Ако не затворим или не намалим темпа на нарастване на разходите, скоро преките данъци няма да стигат, за да се финансира дефицита в ДОО. Между другото, те сега тъкмо го покриват – говоря за корпоративен данък и доходите на физическите лица.
Ще дойде време, когато пенсионерите сами ще си плащат пенсиите, защото с платения от тях данък добавена стойност ще трябва да се финансира пенсионната система. Ако обаче измислите нещо за следващата една година, което не засяга приходната част, но ограничава темпа на нарастване на дефицит, ние ще Ви подкрепим. За съжаление, нямате време за отлагане, за да мотивирате това си предложение с едногодишен срок за размисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Горанов.
Трета реплика има ли? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Цонев.
Йордан Цонев (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Дупликата ми към господин Горанов всъщност е, че говорим за едно и също нещо. Има сериозен проблем в приходната част, който много трудно може да бъде решен с мерки в разходната част. Ако проблемът беше 100, 200, 500, 800 милиона, със сигурност щяхме да наблегнем на мерките в разходната част. При два и кусур милиарда дефицит, това не е сериозно.
Първо трябва да се помисли за модела, след това трябва да се помисли за приходната част и най-накрая за разходната, разбира се, без да разделям проблема. Това са три неща, които са доста компактни и органично свързани по между си.
На колежката мога да отговоря малко по-принципно, по-общо. Не е лесен за решаване този проблем. За щастие или за нещастие аз съм жив участник, когато се изграждаше модела.
През 1999 г., както каза господин Горанов, аз бях на същото това място, в същата тази позиция, и съм участвал в тези събития. Оттогава участвам все в разговорите на тази тема. Няма решение! Толкова е труден проблемът, че досега всяко правителство му търси решението и не го намира по много причини. Няма смисъл сега да ги обосновавам.
Доктор Адемов най-вероятно, той е много по-голям специалист от мен в тази област, в изказването си ще ги разгърне.
Структурата на българското общество – работещи, неработещи и така нататък, предопределя величаната на проблема. Не че този проблем е решен в Европа, не че е решен в Германия или в която и да е страна. Никъде не е решено! Да не говорим, че моделът с пенсионните фондове, които инвестират в акции, в други активи и в дългове, можем съвсем спокойно да кажем от тази трибуна, че е пълен провал след кризата от 2009 г. насам. Пълен провал!
Ако се изкара истината за пенсионните фондове в Щатите и в Европа, тя ще е социален катаклизъм. Там всички инвестиции в дългове и инструменти са провалени. Голяма част от тези пенсионни фондове вече са кухи.
Кажете Вие, за шест месеца не се ли убедихте? Да Ви кажа ли? Аз съм човек, който работи в тази област, и не за шест месеца, за 16 години не мога да намеря решението. Изслушал съм десетки министри, председатели на комисии, профсъюзни лидери и така нататък. Няма решение! На този етап трябва да мислим за поетапно и за нова реформа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Цонев.
Други изказвания по § 4?
Заповядайте, господин Младенов.
Тотю Младенов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Не мога да разбера едно нещо. Броят на осигурените лица намалява, броят на безработните се увеличава, броят на заетите лица намалява. Дългосрочно прогнозата е за застаряване на населението и за натиск върху социалноосигурителните фондове в страната.
Не можете да съберете приходите за тази година, за догодина сте сложили нереални приходи в осигурителната система. Увеличавате дефицитите. Какво предлагате на изхода? Спирате нещо, без да предлагате нищо в замяна на това, което да укрепи системата.
Затова казвам, че това, което се прави, особено пък това, което се предлага като промени в Кодекса за социално осигуряване – за връщане на ранното пенсиониране, две години по-рано и така нататък, Вие поставяте началото на края на тази осигурителна система. Разберете, в момента дефицитът е 2 милиарда! Два милиарда от българските данъци отиват за пенсионна система.
Прав е господин Горанов, който каза, че след време, ако не се вземат мерки, този процент ще стане още по-голям. Тези пари ще станат още по-големи. Парите от българските данъци могат да стигнат 60-70% в пенсионната система. Ето това разрушава системата!
Именно от тази гледна точка ние не виждаме далновидност в тези предложения и сме против, за да защитим сегашните и бъдещите пенсионери. Това е нашата цел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Младенов.
Реплики към господин Младенов? Не виждам.
Други желаещи да вземат отношение по § 4? Няма.
Прекратявам дискусията по § 4.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 47, против 79, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на § 4, редактиран от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 85, против 30, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 4 е прието.
Господин Кънев, имате думата за следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Уважаеми колеги, приключваме с този законопроект, тъй като останаха пет параграфа, без предложения от народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Има ли желаещи за изказвания по параграфи от 5 до 9 включително, за които няма предложения по вносител? Има ли желаещи да вземат думата по тези параграфи? Няма.
Уважаеми дами и господа, гласуваме параграфите от 5 до 9 включително, подкрепени от водещата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 142 народни представители: за 93, против 23, въздържали се 26.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев: Преминаваме към последното гласуване.
Раздадени са Ви четири приложения: Приложение 1, което е подкрепено от комисията; Приложение 2, подкрепено от комисията; Приложение 3, подкрепено от комисията, и Приложение 4 – също.
Предлагам да направим последно гласуване по четирите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Алиосман Имамов: Благодаря, господин Кънев.
Има ли желаещи да вземат думата по четирите приложения към закона, представени от господин Кънев? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 131 народни представители: за 94, против 19, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България