Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2001-04-10

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Любен Корнезов

Секретари: Христо Димитров и Атанас Мерджанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ  (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден имат народните представители Михаил Михайлов и Петър Мутафчиев. Да е честито и на двамата! (Ръкопляскания.)
И още нещо искам да честитя на народните представители, а и на всички българи - вече девет часа Шенгенските ограничения не важат за България. (Ръкопляскания.)
Първа точка, съгласно приетия вчера дневен ред, е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, ЧУЖДЕСТРАНЕН ВОЕНЕН КОРАБ И ВОЕННИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛЕВОТО УЧЕНИЕ "СЕДЕМ ЗВЕЗДИ - 2001" НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЗА УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО СМЯНАТА НА КОМАНДИРА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОЛИТИКО-ВОЕННИЯ НАПРАВЛЯВАЩ КОМИТЕТ.
Господин Бакалов, моля да докладвате становището на Комисията по национална сигурност.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за даване на разрешение
за пребиваване на чужди въоръжени сили, чуждестранен военен кораб и военни въздухоплавателни средства на територията на Република България за участие в полевото учение "Седем звезди - 2001" на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и за участие в официалната церемония по смяната на командира на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и на председателя на Политико-военния направляващ комитет № 102-03-9, внесен от Министерския съвет на 2 април 2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на свое заседание, проведено на 4 април 2001 г. В заседанието участваха представители на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши:
1. Пребиваването в периода от 1 до 30 юни 2001 г. на чужди въоръжени сили, чуждестранен военен кораб и военни въздухоплавателни средства на територията на Република България за участие в учението "Седем звезди - 2001" на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, както следва:
а) от Република Албания - до 63 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжени боеприпаси; до 8 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
б) от Република Гърция - до 130 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 50 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
в) от Република Италия - до 330 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 110 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект; един военнотранспортен кораб с наличното въоръжение и два военни самолета за транспортиране на контингентите;
г) от Република Македония - до 130 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 40 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
д) от Румъния - до 145 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 30 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
е) от Република Турция - до 300 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 80 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект.
2. Пребиваването на взводовете от въоръжените сили на Република Албания, Република Гърция, Република Италия, Република Македония, Румъния и Република Турция в състав за всеки от тях до 35 военнослужещи с личното им оръжие за периода от 25 август до 2 септември 2001 г. за участие в официалната церемония по смяната на командира на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и на председателя на Политико-военния направляващ комитет, която ще се проведе на 31 август 2001 г. в Пловдив.
Становището на комисията е прието на 4 април 2001 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение така, както беше докладван от председателя на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 4.
Решението е прието.

Втора точка e:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ КОРАБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "БРИЗ 2001".
Господин Бакалов, моля да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби на територията на Република България за участие в учението на военноморските сили на Република България по инициативата "Партньорство за мир" - "Бриз 2001", № 102-03-10, внесен от Министерския съвет
на 2 април 2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на свое заседание, проведено на 4 април 2001 г. В заседанието участваха представители на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши пребиваването на чуждестранни военни кораби на територията на Република България за времето от 20 до 31 юли 2001 г. за участие в учението на военноморските сили на Република България по инициативата "Партньорство за мир" - "Бриз 2001", както следва:
- от Военноморските сили на Грузия - 2 кораба;
- от Военноморските сили на Република Гърция - 2 кораба;
- от Военноморските сили на Кралство Испания - 2 кораба;
- от Военноморските сили на Република Италия - 3 кораба;
- от НАТО - 2 кораба;
- от Военноморските сили на Румъния - 3 кораба;
- от Военноморските сили на Руската федерация - 3 кораба;
- от Военноморските сили на САЩ - 2 кораба;
- от Военноморските сили на Република Турция - 5 кораба;
- от Военноморските сили на Украйна - 3 кораба;
- от Военноморските сили на Френската република - 2 кораба.
Становището на комисията е прието на 4 април 2001 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Имате думата.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Трета точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА НАТО ПО ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "КООПЕРАТИВ БЕСТ ЕФОРТ 2001".
Господин Бакалов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за решение за разрешаване изпращането
на български военен контингент за участие в учението на
НАТО по инициативата "Партньорство за мир" -
"Кооператив Бест Ефорт 2001", № 102-03-11, внесен от
Министерския съвет на 2 април 2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на своето заседание, проведено на 4 април 2001 г. В заседанието участваха представители на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши изпращането на български военен контингент в състав 18 кадрови военнослужещи в Република Австрия за участие от 9 до 23 септември 2001 г. в учението на НАТО по инициативата "Партньорство за мир" - "Кооператив Бест Ефорт 2001", въоръжени с австрийско леко стрелково оръжие.
Становището на комисията е прието на 4 април 2001 г. с консенсус." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 125 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 8.
Решението е прието.

Четвърта точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕННИ КОРАБИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА НАТО ПО ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "КООПЕРАТИВ ПАРТНЕР 2001".
Имате думата, господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за решение за разрешаване изпращането
на български военни кораби и военнослужещи за участие
в учението на НАТО по инициативата "Партньорство за
мир" - "Кооператив Партнер 2001", № 102-03-12, внесен
от Министерския съвет на 2 април 2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на своето заседание, проведено на 4 април 2001 г. В заседанието участваха представители на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши изпращането на български военни кораби и военнослужещи на територията на Грузия за времето от 8 до 26 юни 2001 г. за участие в учението на НАТО по инициативата "Партньорство за мир" - "Кооператив Партнер 2001", както следва:
- среден десантен кораб "Антарес" с бордови № 702, екипаж 40 души и въоръжение: едно 30-мм зенитно оръдие и две реактивни установки;
- спомагателен кораб "Атия" с бордови № 302, екипаж 45 души и въоръжение: едно 30-мм зенитно оръдие и две 23-мм зенитни оръдия;
- пехотно отделение в състав 12 души и въоръжение: 12 автомата "Калашников" и 12 пистолета "Макаров";
- 3 щабни офицери.
Становището на комисията е прието на 4 април 2001 г. с консенсус." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 134 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.

Пета точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА РУМЪНСКИ ВОЕНЕН КОРАБ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНО УЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ.
Имате думата, господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за решение за разрешаване пребиваването
на румънски военен кораб на територията на Република
България за участие в аварийно-спасително учение на
българските Военноморски сили, № 102-03-13, внесен от
Министерския съвет на 2 април 2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на свое заседание, проведено на 4 април 2001 г. В заседанието участваха представители на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши пребиваването на румънски военен кораб със спасителна миниподводница на територията на Република България от 9 до 15 септември 2001 г. за участие в аварийно-спасително учение на българските Военноморски сили.
Становището на комисията е прието на 4 април 2001 г. с консенсус." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 129 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 5.
Решението е прието.
Шеста точка от дневната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОРАБ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "ЧЕРНОМОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2001".
Имате думата, господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за разрешаване изпращането на
български военен кораб за участие в учението на
Военноморските сили на Република Турция по инициативата
"Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество 2001",
№ 102-03-14, внесен от Министерския съвет на 2 април
2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на своето заседание, проведено на 4.04.2001 г. В заседанието участваха представители на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши изпращането на български военен кораб-корвета на територията на Република Турция за времето от 16 до 24 септември 2001 г. за участие в учението на Военноморските сили на Република Турция по инициативата "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество 2001".
Становището на комисията е прието на 4.04.2001 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Бакалов.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 130 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 5.
Решението е прието.

Седма точка от дневната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕЛИТАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ, НАЗЕМНА ТЕХНИКА, ТЕХНИТЕ ЕКИПАЖИ, РЪКОВОДЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ И ТЯХНОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА НАТО ПО ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "КООПЕРАТИВ КИЙ 2001".
Имате думата, господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за разрешаване прелитането и
пребиваването на територията на Република България на
чужди летателни апарати, наземна техника, техните
екипажи, ръководен и обслужващ персонал и тяхното
въоръжение за участие в учението на НАТО по
инициативата "Партньорство за мир" - "Кооператив
кий 2001", № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на
03.04.2001 г.

Комисията по национална сигурност разгледа внесения проект за решение на своето заседание, проведено на 4.04.2001 г. В заседанието участваха представители на Министерство на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши прелитането и пребиваването на територията на Република България от 3 до 23 септември 2001 г. на чужди летателни апарати, наземна техника, техните екипажи, ръководен и обслужващ персонал и тяхното въоръжение за участие в учението на НАТО по инициативата "Партньорство за мир - Кооператив кий 2001", както следва:
- Австрия - 40 души, 3 вертолета и 51 единици стрелково оръжие;
- Азербайджан - 7 души и 6 единици стрелково оръжие;
- Гърция - 5 души и 6 самолета;
- Испания - 30 души и 2 самолета;
- Италия - 44 души, 1 самолет и 1 вертолет;
- Латвия - 10 души и 1 самолет;
- Молдова - 30 души, 1 самолет, 2 вертолета и 8 единици стрелково оръжие;
- Македония - 18 души и 2 вертолета;
- Полша - 7 души;
- Румъния - 75 души, 4 самолета, 2 вертолета, 1 наземна машина и 10 единици стрелково оръжие;
- САЩ - 160 души, 6 самолета, 3 вертолета и 65 единици стрелково оръжие;
- Словакия - 30 души, 1 самолет и 1 вертолет;
- Словения - 20 души и 2 вертолета;
- Турция - 100 души, 10 самолета и 8 единици стрелково оръжие;
- Унгария - 30 души и 2 вертолета;
- Франция - 60 души, 5 самолета и 10 единици стрелково оръжие;
- Холандия - 48 души, 1 самолет, 4 товарни и 2 санитарни автомобила;
- Швеция - 70 души и 7 самолета;
- Швейцария - 8 души и 1 вертолет;
- сили на НАТО за ранно предупреждение по въздуха - 60 души, 1 самолет и 1 наземна машина;
- съвместни оперативни центрове на ВВС на НАТО № 5 и 7 - 30 души;
- от щабовете на интегрираната военно-командна структура на НАТО - 60 души;
- от Комисариата за бежанците към ООН - 20 души.
Комисията по национална сигурност обръща внимание, че в заглавието на проекта за решение е допусната техническа грешка и предлага да отпадне изразът "и одобряване проекти на меморандуми за разбирателство относно провеждането на учението".
Становището на комисията е прието на 4.04.2001 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли изказвания?
Моля, отбележете в протокола, че има и още една неточност в писмения проект за решение - за Австрия е пропуснато числото "3". Пише само "вертолета", а отпред е пропуснато числото "3". Там трябва да се коригира.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Осма точка от дневната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ СИЛИ (СФОР) В КОСОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯ 12-44 ОТ 1999 Г. НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО.
Господин Бакалов, моля, докладвайте становището.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за разрешаване участието на
Република България в операцията на Стабилизиращите сили
(КФОР) в Косово в изпълнение на Резолюция № 1244 от
1999 г. на Съвета за сигурност на ООН и под командването
на НАТО, № 102-03-22, внесен от Министерския съвет на
4.4.2001 г.

Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да разреши участието на Република България в операцията на Стабилизиращите сили (КФОР) в Косово в изпълнение на Резолюция № 1244 от 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО с инженерен взвод с обща численост до 45 души с личното си оръжие, боеприпаси и материални средства в състава на германския военен контингент за срока на операцията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.

Преминаваме към точка девета от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТРАНЗИТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РУМЪНСКИ ВОЕНЕН ВЗВОД ОТ СЪСТАВА НА ГРЪЦКИЯ КОНТИНГЕНТ ОТ МИРООПАЗВАЩИТЕ СИЛИ НА КФОР В КОСОВО.
Господин Бакалов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за разрешаване на транзитни
преминавания през територията на Република България на
румънски военен взвод от състава на гръцкия контингент от
мироопазващите сили на КФОР в Косово, № 102-03-21,
внесен от Министерския съвет на 4.4.2001 г.

Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да разреши транзитни преминавания през територията на Република България на румънски военен взвод от 29 военнослужещи, военно имущество и техника от състава на гръцкия контингент от мироопазващите сили на КФОР в Косово в периода 23 април - 1 ноември 2001 г., както следва:
Първо преминаване:
а) влизане през граничния контролно-пропускателен пункт - Русе на 23 април 2001 г. около 5,30 ч. и напускане територията на страната през граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата на 23 април 2001 г. около 18,30 ч. на: 29 военнослужещи; транспортно оборудване - 5 джипа с ремаркета и 1 лек автомобил; въоръжение и боеприпаси: 25 броя 5.45-мм автоматични пушки и 10 броя 9-мм пистолети; 20 800 броя 5.45-мм патрони и 500 броя 9-мм патрони; тилово и вещево оборудване и техника;
б) влизане през граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата на 27 април 2001 г. около 9,00 ч.; напускане територията на страната през граничния контролно-пропускателен пункт - Русе на 27 април 2001 г. около 16,00 ч. на 4 военнослужещи и транспортно оборудване - 1 лек автомобил.
Второ преминаване:
Влизане през граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, напускане територията на страната през граничния контролно-пропускателен пункт - Русе в периода 29 октомври - 1 ноември 2001 г. с цел извеждане на румънския военен взвод от състава на гръцкия контингент от мироопазващите сили на КФОР в Косово."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 115 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 4.
Решението е прието.

Преминаваме към разглеждането на точка десета от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ СИЛИ (СФОР) В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО МАНДАТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО.
Господин Бакалов, моля да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"СТАНОВИЩЕ
проект за решение за разрешаване участието на Република
България в операцията на стабилизиращите сили (СФОР) в
Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на
ООН и под командването на НАТО, № 102-03-23, внесен от
Министерския съвет на 6.4.2001 г.


Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да разреши участието на Република България в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и командването на НАТО с инженерен взвод с обща численост до 35 души с личното си оръжие, боеприпаси и материални средства в състава на холандски военен контингент за срока на мандата на операцията, който ще бъде определен от Съвета за сигурност на ООН."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Решението е прието.

Преминаваме към точка единадесета от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА СТРАНАТА ДОМАКИН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЕТО НА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "КООПЕРАТИВ КИЙ 2001".
Господин Бакалов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"СТАНОВИЩЕ
относно законопроект за ратифициране на Меморандума за
разбирателство между правителството на Република
България и Върховното главно командване на Въоръжените
сили на НАТО в Европа относно осигуряването на страната
домакин във връзка с провеждането на учението на
"Партньорство за мир" - "Кооператив кий 2001", № 102-02-20,
внесен от Министерския съвет на 5.4.2001 г.

Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването на страната домакин във връзка с провеждането на учението на "Партньорство за мир" - "Кооператив кий 2001"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта.
Гласували 112 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 11.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Бакалов.
ЙОРДАН БАКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвид важността на закона за провеждането на учението и ратифициране на Меморандума правя процедурното предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Йордан Бакалов.
Гласували 123 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Господин Бакалов, моля да докладвате законопроекта за второ гласуване.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:

"З А К О Н
за ратифициране на Меморандума за разбирателство
между правителството на Република България и
Върховното главно командване на Въоръжените сили на
НАТО в Европа относно осигуряването на страната-домакин
във връзка с провеждането на учението "Партньорство за
мир" - "Кооператив Кий 2001"

Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването на страната-домакин във връзка с провеждането на учението "Партньорство за мир" - "Кооператив Кий 2001", подписан на 5 април 2001 г." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бакалов.
Моля, гласувайте заглавието на закона и член единствен така, както са предложени от вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 12.
Законът е приет и на второ гласуване.

Точка дванадесета е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В БАСЕЙНА НА РЕКА МАРИЦА).
Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Има ли член на ръководството на комисията, който да докладва? Няма.
Моля, член на комисията!
Заповядайте, госпожо Брайнова.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БРАЙНОВА:

"Д О К Л А Д
по проектозакон № 102-02-19 от 4 април 2001 г. за
ратифициране на Договора за финансиране между Република
България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река
Марица), внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол обсъди проектозакон № 102-02-19 от 4 април 2001 г. за ратифициране на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица).
В съответствие с Националната програма за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в поречието на река Марица са определени да се изградят такива станции в Стара Загора, Димитровград и Хасково. Общата стойност на проекта е 61 413 000 евро, като финансирането се разпределя по следната схема:
- от Европейската инвестиционна банка - 28 000 000 евро;
- от Програмата ИСПА на Европейския съюз - 32 549 766 евро;
- българско участие в размер на 10 849 922 евро, от които 3 млн. от Националния фонд за опазване на околната среда и остатъкът - в рамките на заема от Европейската инвестиционна банка.
Със свое решение от 7 юли 1999 г. Народното събрание дава съгласие правителството да води преговори и подпише договор за заем с Европейската инвестиционна банка. Договорът е подписан на 9 юли 1999 г. при следните условия:
- размер на заема - 28 млн. евро;
- срок на заема - 20 години;
- гратисен период - 7 години;
- лихвен процент, равен на лихвения процент на банката в деня на отпускането на съответния транш.
Предвижда се погасяването на заема, лихвите и таксите да се осигурят от държавния бюджет и от Националния фонд за опазване на околната среда.
Изпълнението и управлението на проекта се извършва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството на околната среда и водите чрез създаденото Смесено звено за управление на проекта.
По представения законопроект се проведе кратка дискусия. Поставен на гласуване, законопроектът беше одобрен от всички 11 присъстващи членове на комисията, без нито един "против" или "въздържал се".
Въз основа на резултатите от гласуването, Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да обсъди и приеме проекта на Закон за ратифициране на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), в размер на 28 млн. евро." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Няма изказвания.
Моля, гласувайте на първо четене предложения законопроект.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура думата има госпожа Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като в първото гласуване нямаше "против" и "въздържали се", аз предлагам да приемем законопроекта и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на госпожа Мария Брайнова.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Христов, моля докладвайте законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ:

"З А К О Н
за ратифициране на Договора за финансиране между
Република България и Европейската инвестиционна
банка (България - проект за пречистване на отпадъчни
води в басейна на река Марица)

Член единствен. Ратифицира Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 9 юли 1999 г." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
Моля, гласувайте член единствен.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ четене.
Преминаваме към следващата, тринадесета точка от днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ "РЕФОРМА ЗА ПОВИШАВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА") МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Господин Христов, заповядайте да докладвате становището на ръководената от Вас Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря, господин председателстващ!
"ДОКЛАД
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол по
законопроект № 102-02-17 от 3 април 2001 г. за
ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа
за повишаване благосъстоянието на децата") между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 март 2001 г. в София.
Заемът е в размер на 8 млн. и 800 хил. евро, които ще подпомогнат реформата в системата за закрила на децата.
След обсъждането се проведе гласуване, на което законопроектът бе подкрепен единодушно с 11 гласа "за".
Въз основа на гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписан на 8 март 2001 г. в София." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Освен становището на водещата Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол, има становище и на Комисията по труда и социалната политика, също така на Комисията по външна и интеграционна политика. Ако желаете, нека да ги прочетем и тях.
Госпожа Светлана Дянкова ще прочете становището на Комисията по труда и социалната политика.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект за ратифициране на Заемно споразумение
(проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на
децата") между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие, № 102-02-17 от
3 април 2001 г., внесен от Министерския съвет

В Комисията по труда и социалната политика бе представен и обсъден законопроект за ратифициране на Заемно споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 102-02-17 от 3 април 2001 г., внесен от Министерския съвет.
Изпълнението на реформата по отношение грижите за децата е сред приоритетите на правителството. След приемането от Народното събрание на Закона за закрила на детето се структурира Агенцията за закрила на децата, изграждат се съответни отдели в социалните служби, започва изпълнението на ангажиментите по този закон от Министерството на правосъдието, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други ведомства.
С оглед на цялостната политика по закрила на децата, Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие разработи проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в Република България". За неговото финансиране Международната банка за възстановяване и развитие предоставя дългосрочен заем в размер на 8 млн. 800 хил. евро в рамките на оказване на помощ на страната. Тези средства са от изключителна важност за финансирането на многообразието от дейности, предвидени в провеждането на реформата за закрила на децата, в Стратегията за закрила на детето и в тяхната реализация.
В тази и в следващите години предстои извършването на една огромна дейност от изпълнителната власт по закрилата на децата, като тази цялостна политика е подкрепена от Международната банка за възстановяване и развитие.
Ще бъде финансово осигурено създаването на услуги за "децата на улицата", включително и приюти за тях; реализирането на програми за превенция на изоставянето на деца, включващи работа с малцинствата и създаване на образователни програми за тях; осигуряване на взаимодействието на отделите за закрила на детето със съответни структури на Дирекцията на Национална служба "Полиция" и др.
Предвидени са средства за подкрепата на деинституционализацията на децата, което включва изграждането на общински консултативни центрове за подкрепа; създаването на временни приюти "Майка и дете", а така също и подкрепа на "приемните семейства".
Финансовите параметри на споразумението са в рамките на стандартите за Международната банка, което прави заема изгоден за страната.
Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи законопроекта за ратифициране на Заемно споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 102-02-17 от 3 април 2001 г., внесен от Министерския съвет."
Законопроектът е подкрепен от 14 народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има становище и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Господин Агов!...
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Тя не е водеща, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И Комисията по труда и социалната политика не е водеща, но все пак госпожа Дянкова докладва.
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Искам да спестя от ценното време на народните представители, обаче...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Те не искат да спестят от Вашето. Заповядайте, господин Агов.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Господин председателю, моля да ме разберете правилно, не съм искал да откажа да прочета това становище на комисията, но исках да спестим време в този изключително дълъг дневен ред, който ни очаква в днешния ден. Само от тези благородни намерения към народните представители така поставих този въпрос. Иначе съм готов да го направя.
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за закон № 102-02-17 за ратифициране на
Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване
благосъстоянието на децата") между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие, внесен
от Министерския съвет на 3 април 2001 г.

На 5 април 2001 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за Закон за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 март 2001 г. в София."
Благодаря Ви, господин председателю!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви и аз, господин Агов.
Има ли желаещи да се изкажат?
Давам думата на народния представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Съвсем накратко ще поясня защо при сегашното представяне на становищата на комисиите всички са единодушни, при положение, че на обсъждането, когато трябваше да дадем съгласие, ние имахме сериозни възражения.
Експертите докладваха, че част от нашите възражения са взети предвид и особено онова, което касае заплащането на чужда експертна помощ. С 500 хил. лева е намалена тази експертна помощ. Така че тези пари ще отидат по проектите и ние единодушно подкрепяме предложеното от двете комисии.
Още веднъж - ще гласуваме за това споразумение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Всъщност, три комисии имат становища и трите комисии подкрепят законопроекта.
Други народни представители желаят ли да вземат думата? Не.
Моля, гласувайте Закона за ратифициране на Заемното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проекта "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата".
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
За процедура - господин Христов.
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам законът да бъде обсъден и приет и на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Христов, председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, за преминаваме към второ четене на разглеждания законопроект.
Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 3.
Процедурното предложение за преминаваме към второ четене на разглеждания законопроект е прието.
Господин Христов, имате думата да докладвате закона.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
"ЗАКОН
за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Заемното споразумение (проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата"), между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 март 2001 г. в София." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители желаещи да вземат отношение по така предлагания ни законопроект? Няма.
Преминаваме към гласуване на второ четене на законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение - проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата", между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ четене.

Преминаваме към точка четиринадесета от днешната програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ").
Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, със становища на Комисията по икономическата политика и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Господин Христов, като водеща комисия, Вие отново имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин председател!
"ДОКЛАД
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол
по законопроект № 102-02-18/03.04.2001 г. за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия"), внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия"), подписан на 26 юли 2000 г. в София.
Заемът е в размер на 100 млн. евро, които ще се използват за продължаване на строителството на общоевропейския транспортен коридор № 8 и по-точно участъка Оризово - Бургас-запад от автомагистрала "Тракия".
След обсъждането се проведе гласуване, на което законопроектът беше подкрепен единодушно с 11 гласа "за".
Въз основа на гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме законопроекта Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия") за отпускане на заем в размер на 100 млн. евро, подписан на 26 юли 2000 г. в гр. София." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Както вече съобщих, има и становище на Комисията по външна и интеграционна политика, което е положително. Като становище на помощна комисия, не е необходимо да бъде четено. Няма становище на Комисията по икономическата политика.
Има ли изказвания?
Има думата господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ратификацията на Финансовото споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка по проекта "България - автомагистрала "Тракия" е особено актуална поради необходимостта от доизграждане на транспортната инфраструктура, доизграждане на участъците, свързани с рехабилитацията на главните пътища на Република България и поради това, че те са част от трансевропейските транспортни коридори, съответстващи на решенията на втората и третата общоевропейски конференции на министрите на транспорта, респективно в Крит и Хелзинки.
Проектът е приоритетен и за изграждането на българската транспортна инфраструктура именно в съответствие с Програмата за национално развитие през този период. Условията, които са заложени в подписания финансов договор за финансиране със средства на Европейската инвестиционна банка от 100 млн. евро и собствени средства от 140 млн. евро, шестгодишен гратисен период и 25 години за възстановяване са едни добри условия, нормални за развитието на пътната мрежа и, надявам се, за икономиката на страната.
В тази връзка аз смятам, че ние трябва да подкрепим законопроекта за ратификация на Финансовия договор както на първо четене по предложение на комисиите, така с участието на моите колеги и на второ четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Други народни представители желаят ли да вземат отношение по разглеждания законопроект? Няма.
Преминаваме към първо гласуване на Закона за ратифициране на Финансовия договор във връзка с проекта "България - автомагистрала "Тракия".
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
За процедура има думата господин Христо Христов.
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедурно предложение проектът за закон да бъде обсъден и подложен и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Христов.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Преминаваме към второ четене.
Господин Христов, имате думата.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря.
"ЗАКОН
за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия")

Член единствен. Ратифицира Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия"), подписан на 26 юли 2000 г." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по разглеждания законопроект? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложения законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия").
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Законът е приет на второ четене.
Преминаваме към точка петнадесета от днешния дневен ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФРЕНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.
Водеща е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Давам думата на господин Христов - председател на комисията.
Има становище и на Комисията по външна и интеграционна политика.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря, господин председател.
"Д О К Л А Д
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол
по законопроект № 102-02-16 от 3 април 2001 г.
за ратифициране на Финансовото споразумение между
правителството на Република България и Френската агенция за развитие, внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа законопроект № 102-02-16 от 3 април 2001 г. за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие, подписано на 27 февруари 2001 г. в София.
Финансовото споразумение касае безвъзмездна помощ в размер на 500 хил. евро. Средствата се предоставят за предварително проучване и консултантско съдействие във връзка с изграждането на мост на р. Дунав при Видин - Калафат.
След обсъждането се проведе гласуване, на което законопроектът бе подкрепен единодушно с 11 гласа "за".
Въз основа на гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме законопроекта за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие за безвъзмездна помощ в размер на 500 хил. евро, подписано на 27 февруари 2001 г. в София."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има становище и на Комисията по външна и интеграционна политика, което е положително. Предлагам да не бъде четено.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред? Няма.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
За процедура има думата господин Христов.
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам внесеният законопроект да бъде обсъден и гласуван и на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Има ли противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля да докладвате законопроекта и на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ:

"З А К О Н
за ратифициране на Финансовото споразумение между
правителството на Република България и Френската агенция за развитие

Член единствен. Ратифицира Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие, подписано на 27 февруари 2001 г. в София.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Има ли желаещи за изказване?
Моля, гласувайте заглавието на закона, член единствен и Заключителната разпоредба - параграф единствен, така както са предложени от вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.

Шестнадесета точка от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА").
Господин Христов, имате думата да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря, господин председател.

"Д О К Л А Д
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол
по проект за решение № 102-03-17 от 3 април 2001 г.
за даване на съгласие за провеждане на преговори за
сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
(Проект "България - рехабилитация на пътища"),
внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа проекта за решение за даване на съгласие за провеждане на преговори и за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - рехабилитация на пътища").
Проектът за рехабилитация на пътища включва изпълнението на различни малки проекти в цялата страна, съгласно приложеното техническо описание. Досега тези проекти се изпълняват със средства от държавния бюджет. Заемът, в размер на 30 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, ще бъде предоставен на Министерството на финансите за покриване на вече направени разходи по изпълнението на проектите. Срокът на заема е 20-25 г. с 5-6 г. гратисен период.
При обсъждането членовете на комисията предложиха усъвършенстване на тръжните процедури, предвидени във финансовия договор, във връзка с участието на български строителни фирми.
След обсъждането се проведе гласуване, на което проектът за решение бе подкрепен единодушно с 11 гласа "за".
Въз основа на гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансов договор за заем с Европейската инвестиционна банка в размер на 30 млн. евро (Проект "България - рехабилитация на пътища")."
Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Ще ви прочета проекта за решение:

"РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за провеждане на преговори за
сключване на финансов договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка (проект "България -
рехабилитация на пътища")

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - рехабилитация на пътища") за заем в размер на 30 млн. евро."
Това е проектът за решение.
Има думата господин Кирил Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз взимам думата, за да подкрепя становището на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол за даване съгласие за провеждане на преговори и за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка по проекта "България - рехабилитация на пътища". Поддържането и развитието на републиканска пътна мрежа, както преди малко се изказах, е част от приоритетите на Република България както за изграждане на трансевропейските транспортни коридори, така и за присъединяването на страната ни към Европейската общност.
В проекта за решение и в писмото, което ни е предоставено от Европейската инвестиционна банка по проекта за рехабилитация на пътищата, се определя точно дефиницията на проекта, основните условия на заема, според мен, подходящи за подписване и реализация, управлението на проекта и техническата помощ, тръжните процедури - ясно и точно определени, и изискванията за околната среда. Всичко това дава възможност на Народното събрание да подкрепи проекта за решение за даване на съгласие за подписване на финансовия договор. Бих искал обаче да коригирам мотивите, подписани от министър-председателя, и обявени от колегите от Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, че това са проекти, които се изпълняват досега със средства на държавния бюджет. Това не е вярно.
Първите проекти за изграждане и рехабилитация на пътищата са подписани през 1993 г., финансират се от Европейската инвестиционна банка - юли 1993 г., така че проект "Транзитни пътища 1, 2 и 3" са част от тази рехабилитация на пътната мрежа. Това е една добра традиция и установен механизъм за изграждане на пътната мрежа.
Така че още веднъж моля колегите народни представители да подкрепят проекта за решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! При обсъждането на тези заеми в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол имаше доста откровен разговор по един сериозен проблем, а именно, ние подкрепяме заемите, но същевременно бихме искали да се намери механизъм тези средства да се усвояват предимствено от български изпълнители. Защото имаше изнесени случаи в медиите за една фирма, например, "Тудини" и други, които твърде съмнително бяха спечелили конкурси. А същевременно става дума за това, че тази фирма и други възлагат изцяло на български фирми, по същество те не реализират със свое участие някаква дейност, освен че прибират печалбата. Например, участъкът Сумер - Монтана - 2 млн. и половина долара печалба ще отиде в тази фирма, тя ще си обнови технологичния парк, а същевременно нашите подизпълнители ще вземат трохички и ние с това не решаваме основните проблеми на българските строителни организации.
В Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол стана дума, че трябва да се осъществи контрол, но той вече е късен, затова при договарянето на тези заеми ние трябва да търсим условия, независимо от изискванията на Европейската банка, например, за някакъв по-друг ред, по-свободен и по-либерален. Ние в тези разговори трябва да търсим отстояване на собствените си интереси, защото в много случаи нашите фирми, почти във всичко, доказват, че са много по-качествени изпълнители и много по-добре реализират тези проекти. Да не ги лишаваме от печалбата, по-точно да не се лишават от печалбата, която действително е много сериозна. Вие ще направите сметка сами за какви заеми става дума.
Така че, давайки съгласие, ние още веднъж препоръчахме, че трябва да се търси механизъм за гаранции на българско участие като основни изпълнители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, че и аз ще подкрепя решението да се сключи заем за рехабилитация на пътищата искам да декларирам предварително, но има нещо смущаващо.
Първо, тези пътища, които ще отремонтирваме или ще поддържаме в транспортна готовност, са построени някога. И те са построени не със заем, построени са с пари, които нашата държава успя да задели и да вложи като инвестиция за тяхното изграждане.
Второто, което е, господин Ерменков каза, че от 1993 г. се сключват заеми. Вярно е, но става дума за ремонт на второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа. (Неразбираема реплика от господин Ерменков.) На първокласна само на магистралните? (Неразбираеми реплики от блока на СДС.)
Благодаря Ви, господин Бакърджиев, да се разкарам ли искате от мен? (Неразбираеми реплики от блока на СДС.) Човек не бива да бъде толкова надменен. Този жест не е хубав. Имам мнение и дори да не сте съгласен с него, аз ви съветвам да го изслушате. Може и вие нещо да научите от това.
Исках да кажа, че трябва вече и да печелим пари в тази държава, да не вземаме само заеми, за да вършим рутинни неща. Да вършим неща, които всяка държава ги прави. А това, че свикнахме да живеем само от заеми, създава лошия навик ние да не можем да бъдем дееспособни, да не създаваме брутен вътрешен продукт, от който да водим една инвестиционна политика. Правим правителството си инертно. Това е трагедията. И ако ние не се вземам в ръце като държава, скоро може би ще почнат да ни водят в някой глобализиран пансион за изоставащи държави. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Решението е прието.


Точка седемнадесета е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ (ВТОРИ ЗАЕМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
За процедура има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да бъде допусната в залата госпожа Андрияна Тошева, заместник-министър на земеделието и горите във връзка с т. 17 от дневната програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Владислав Костов.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Тошева в залата.
Господин Христов, имате думата за становището на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин председател!

"Д О К Л А Д
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол
по проект за решение № 102-03-18 от 3 април 2001 г. за
даване на съгласие за сключване на Кредитно споразумение
(втори заем за подпомагане на преструктурирането на
селското стопанство) между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие,
внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа проекта за решение за даване на съгласие за сключване на Кредитно споразумение (втори заем за подпомагане на преструктурирането на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет.
Заемът е в размер на 50 млн. щат. долара и се отпуска от Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на платежния баланс. Основна негова цел е подкрепа на усилията на Република България да осъществи реформите в селскостопанския сектор.
След обсъждането се проведе гласуване, на което законопроектът бе подкрепен единодушно с 11 гласа "за".
Въз основа на гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговорите и да сключи Кредитното споразумение (втори заем за подпомагането на преструктурирането на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 50 млн. щат. долара." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Има ли желаещи за изказвания?
Господин Христов, прочетете и проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ:

"Р Е Ш Е Н И Е
за даване на съгласие за сключване на Кредитно
споразумение (втори заем за подпомагане на
преструктурирането на селското стопанство) между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Кредитно споразумение (втори заем за подпомагане на преструктурирането на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 50 млн. щат. долара или тяхната равностойност в друга валута." Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трябва да упълномощим правителството да проведе преговорите и да подпише Кредитното споразумение за втори заем от Международната банка за възстановяване и развитие за преструктуриране на земеделието. Нашето земеделие се нуждае жизнено от парични средства за неговото преструктуриране и извеждането му от кризата, в която се намира.
Има обаче неща, които искам да споделя с вас и да се запишат в протокола, когато представителите на Министерския съвет водят разговорите за подписване на това Кредитно споразумение.
Първо, говори се, че заемът е за преструктуриране на земеделието, а същевременно се подчертава, че е в подкрепа на платежния баланс. Датата на закриването на заема е 31 юли 2002 г. Аз лично се притеснявам дали ще можем да усвоим 50 млн. долара в този кратък период, още повече, имайки предвид бюрократичните процедури по оформянето на самия кредит, ратификацията му и т.н.
Второто нещо, което ме притеснява, е, че в недопустимите разходи по кредита е записано, забележете, изрично: разходи за производство на алкохолни напитки, необработен тютюн и тютюневи отпадъци, обработен тютюн, машини и съоръжения за обработка на тютюн.
Отдавна Световната банка ни препоръчва да се простим с производството на тютюн и тютюневи изделия. Аз лично не смятам, че това е политика, която трябва да се подкрепи и трябва да се съгласяваме с тази политика. Независимо от тенденциите в света, ние сме традиционен производител и износител на продукция, свързана с тютюна и тютюневите изделия, както и с алкохолните напитки. Това е част от нишата, която имаме на международните пазари.
Вторият проблем, който ме притеснява, е, че отдавна европейските и други финансови институции непрекъснато ни напомнят, че трябва да ограничаваме вътрешното кредитиране или субсидиране, ако това е възможно и е по силите на държавата, на земеделието и в същото време ни призовават да се присъединим към общата селскостопанска политика на Европа, която фактически в продължение на 40 години субсидира, подкрепя по различни начини - пряко и косвено - селскостопанското производство, а на нас непрекъснато ни препоръчват да ограничаваме средствата, т.е., да взимаме заеми от тях, а вътрешните средства, които имаме все още, особено не знам защо толкова ги дразни съществуването на Държавен фонд "Земеделие". Аз съм за това да се стимулират търговските банки да осигуряват кредити, особено за оборотни средства, тъй като земеделието циклично се нуждае от много средства и без събуждане интереса у търговските банки да отпускат кредити на земеделските производители, това едва ли би могло да стане с Държавен фонд "Земеделие", но непрекъснатото напомняне и поемането на ангажименти в близките 1-2 години почти да ликвидираме фонда за мен е нецелесъобразно.
Заради това държа да се запише в протоколите и да се препоръча на водещите преговори за сключването на кредитното споразумение тази институция да се запази поне на първия етап от провеждането на преструктурирането на земеделието в България, още повече, че тук не е казано за колко години, при какви условия за какъв гратисен период и прочие ще се сключи това споразумение. Аз се надявам, че то ще бъде, както традиционно досега - в рамките на 20-25 години да се възстанови кредитът. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол се говори това, което господин Трендафилов посочи тук, а и още няколко тревожни въпроса бяха зададени към госпожа заместник-министърката, която е тук, в залата, днес. Тя отговори, но проблемите остават. Затова и поисках думата.
На първо място, по същество заемът не е за преструктуриране на селското стопанство. Той е за платежния баланс. И фактически е малко подвеждащо наименованието. Разбира се, в условията, в изискванията са записани мерки, които трябва да бъдат извършени в селското стопанство като преструктуриране. И тук, всъщност, възникват няколко проблеми.
Господин Трендафилов вече говори за фонд "Земеделие". По същество ние нямаме кредитиране от търговските банки не само в селското стопанство, но и в другите сфери. Причините са много. Асоциацията на търговските банки е дала предложение до министър-председателя миналата година, който е поел ангажимента за промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в други закони във връзка с обезпечението и т.н., но тези въпроси не са внесени в пленарна зала и не са решени. С това търговските банки се оправдават, че не кредитират.
Фактически фонд "Земеделие" си остава основният и носещият за кредитиране, специално в селското стопанство. Получи се така, че сега за пролетните и есенните работи има значителен недостиг на средства от фонд "Земеделие". Аз казах в комисията, ще повторя и тук: не само мен, сигурно всички вас са занимавали различни земеделски производители с осигуряването на средства. Говоря за земеделски производители. Не говоря за някакви субекти, които не би трябвало въобще да бъдат подкрепяни и да им се оказва съдействие от наша страна.
Когато отидох във фонд "Земеделие", на мен ми беше казано, че Народното събрание гласувало толкова и толкова средства и че те са крайно недостатъчни. Ние, ако си спомняте, при обсъждането на Закона за държавния бюджет и тази, и предишната година сме предлагали - и от опозицията, даже и от мнозинството, например господин Владислав Костов също предлагаше повече средства за фонд "Земеделие", но този въпрос не се реши.
В близко бъдеще, аз подкрепям господин Трендафилов, ние сериозно трябва да укрепим фонда, особено във финансовите му възможности.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС, от място): Какво общо има сега с това?
РУСИ СТАТКОВ: Има общо, защото госпожа заместник-министърката отговори, че няма средства! И, ако е необходимо, както в предишното събрание, то по друг повод приключи по-рано, но и тук да дадем с решение възможност за допълнителни средства, господин Костов, за да могат да се довършат някои пролетни работи. Затова поставям въпроса. И вие, мнозинството, трябваше да инициирате възможности в тази насока.
Второ, поставям тревожно още един въпрос - за напоителните системи. В този закон, който ние сега ратифицираме, или по-точно - даваме съгласие, е записано да се приеме закон за водоползвателите. Само че законът без средства няма да действа. Госпожа заместник-министърката отговори, че тепърва ще се търсят средства. Ами, ако трябва, внесете някакво решение. Ще го подкрепим, за да осигурим тези средства, защото в този промеждутък от време, в който няма да има Народно събрание, трябва да се полива! Затова поставям въпроса, уважаеми колеги отдясно, както в комисията, така и тук, в залата, за да ви подсетя. Защото тези пари, които ще дойдат, те ще бъдат за платежния баланс, но ние нямаме по тези направления, за които тук споменах, а и по други важни направления във връзка с предстоящите земеделски работи, достатъчно средства.
Ето затова аз подкрепих в комисията внесеното предложение по законопроекта, но и днес настоявам от трибуната да се търси решение. В оставащите дни ние можем с една обща воля да приемем решения, които да дадат възможност за работа на земеделските производители и през този период, в който няма да има Народно събрание.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС, от място): Прочети Закона за водните сдружения. Там има предвидени средства за всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Осемнадесета точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА НА РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ".
Господин Христов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря, господин председател!
"ДОКЛАД
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол по
проекторешение № 102-03-19 от 4.04.2001 г. за даване на
съгласие за водене на преговори и сключване на
Споразумение за заем между правителството на
Република България и Банката за развитие на
Съвета на Европа по проект "Изграждане на жилища на
ромското население в община Пловдив"

На заседание, проведено на 4.04.2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол обсъди проекта на Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение за заем между правителството на Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа по проект "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив".
Министерство на външните работи от името на министър Надежда Михайлова е изпратило писмо до Генералния секретар на Съвета на Европа относно готовността на Банката за развитие на Съвета на Европа да финансира пилотен проект "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив". Получено е принципно съгласие.
Община Пловдив е готова да стартира този пилотен проект. С неговото реализиране ще се осъществи политиката на общината за подобряване условията на живот и интегриране на ромското население в региона.
Финансирането на проекта ще се извърши с два източника - кредитен ресурс и местно финансиране. Кредитният ресурс е във вид на Заемно споразумение между правителството на Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа в размер на 5,4 млн. евро, което е 60 на сто от общата стойност на обекта. Остатъкът се предлага да бъде от бюджета на Република България.
Условията на заема са изключително благоприятни - 10-годишен срок на изплащане на заема, 5-годишен гратисен период и приемлив лихвен процент, вероятно 1 на сто. Заемът ще бъде предоставен на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
По представеното проекторешение се проведе кратка дискусия. Поставен на гласуване, проектът беше одобрен от всички 11 присъстващи членове на комисията без нито един "против" или "въздържал се".
Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Споразумение за заем между правителството на Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа по проект "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив"." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, прочетете и проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ:
"РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на
Споразумение за заем между правителството на Република
България и Банката за развитие на Съвета на Европа по
проект "Изграждане на жилища на ромското население в
община Пловдив

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 5 от Закона за общинските бюджети
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Споразумение за заем между правителството на Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа по проект "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив" в размер 5,4 млн. евро." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Имате думата.
Господин Стефан Нешев.

СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще подкрепя това решение, добре разбирайки, че един твърде сложен социален въпрос в община Пловдив ще започне да бъде решаван. Но си позволявам от тази трибуна да се обърна към Вас и да попитам дали в това решение не трябва да се допълни и община София. Вчера в емисията на Новините показаха, че един квартал от незаконно застроени къщи в София се разрушава.
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС, от място): Има такъв проект отпреди една година.
СТЕФАН НЕШЕВ: Господин Христов ми подсказва, че има такъв проект. Благодаря Ви, господин Христов.
Исках да апелирам евентуално, ако трябва да се включи и община София, за да може и този проблем да бъде решен в полза на ромското общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Точка деветнадесета от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ С МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПО ПРОЕКТ "КАДАСТЪР И ИМОТНА РЕГИСТРАЦИЯ".
Имате думата, господин Христов.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря, господин председател.


"ДОКЛАД
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол по проекторешение № 102-03-16 от 03.04.2001 г. за даване съгласие на Министерския съвет да сключи договор за заем с Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация"

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол обсъди проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение/проект "Кадастър и имотна регистрация" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 30 млн. щ. долара или равностойността им в друга валута.
Състоянието на кадастъра и регистрацията на собствеността върху недвижимите имоти не съответства на новите обществени потребности. Новите пазарно ориентирани отношения в страната наложиха въвеждането на подобрения в институциите и практиката на администриране на имотните отношения. Приетият от Народното събрание Закон за кадастъра и имотния регистър, в сила от 1 януари 2001 г., промени системата за вписване - от персонална в поимотна. Създаде се Агенция по кадастъра. Предвижда се въвеждането на интегрирана система на кадастъра и имотния регистър, която да покрие територията на цялата страна за период от 15 години.
Необходими са инвестиции за изпълнение на тази мащабна задача. С Решение № 779 от 2000 г. Министерският съвет одобри в списъка на инвестиционната програма за 2001 г. заем в размер на 30 млн. щ. долара от Световната банка по изпълнението на този проект. Българското съфинансиране се предвижда да е в размер на 7,01 млн. щ. долара.
Финансовите условия на заема по договора, предложен от Световната банка са:
- срок за погасяване - 20 години;
- гратисен период - 5 години;
- лихвен процент, равен на лихвения процент на банката в деня на отпускане на съответния транш.
Поставен на гласуване, проектът беше одобрен от всички 11 присъстващи членове на комисията, без нито един против или въздържал се.
Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

"Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи договор за заем между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация", в размер на 30 млн. щ. долара или равностойността им в друга валута."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ:
"РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие Министерският съвет да сключи Договор за заем с Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация"

Народното събрание на основание чл. 84, ал. 9 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи договор за заем между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект "Кадастър и имотна регистрация" в размер 30 млн. щ. долара или равностойността им в друга валута." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз подкрепих това предложение, но използвам възможността да кажа, че преди две години имаше значителни средства, отделени във връзка с уточняване на имотите по линия на данъчната администрация. Редно е сега, давайки съгласие днес, да поискаме правителството да направи една специална ревизия на изразходваните там средства и да се използват онези масиви, защото тогава бяха направени многократно изявления, че въпросът с имотната регистрация по същество е решен. Такива изявления направиха господин Радев и неговият екип. След като е решен, би трябвало действително за тази набрана информация да не се харчат нови средства и да бъдат ползвани сега.
Нека да имаме възможността да преговаряме за заем - той е значителен, 30 млн. долара, но същевременно да се направи проверка за тези средства досега - какви са, къде са вложени и каква е ефективността им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Точка двадесета от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕ НА ПОДУПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
Господин Христов, имате думата за процедура.
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС): Господин председател, правя процедурното предложение в залата да бъдат допуснати управителят на Българската народна банка господин Гаврийски, и досегашният подуправител Емилия Миланова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Христов.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят в залата господин Гаврийски и госпожа Миланова.
Господин Христов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Благодаря, господин председател.
"Д О К Л А Д
на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол
по предложението на Управителя на Българската народна банка за избиране на подуправител на БНБ, ръководител
на управление "Банков надзор", внесено на
28 март 2001 г.

На заседание, проведено на 4 април 2001 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа предложението за избиране на подуправител на БНБ, ръководител управление "Банков надзор".
На заседанието присъства управителят на Българската народна банка господин Светослав Гаврийски, който представи кандидатурата на Емилия Георгиева Миланова - Цончева, досегашен подуправител на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор".
След направеното обсъждане се проведе гласуване, на което предложението бе подкрепено от 9 души - "за". "Въздържали се - 4.
Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание следното

Р Е Ш Е Н И Е
за избиране на подуправител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 от Закона за Българската народна банка, както и във връзка с изтичане мандата на подуправителя, ръководител на управление "Банков надзор", по силата на § 5, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка


Р Е Ш И:

Избира Емилия Георгиева Миланова - Цончева за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор", с мандат 6 години, който започва на 14 юни 2001 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Юни?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ХРИСТОВ: Да, юни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Имате думата.
Господин Руси Статков, моля.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол възникнаха дебати по няколко проблема, свързани с предложението, което в момента обсъждаме.
На първо място, дали е редно сега Народното събрание да приема такова решение - в края на своя мандат. Господин Гаврийски отговори, че са търсили законодателни варианти, но нямало друго решение. Аз смятам, че би могло до месец септември, днес залата да приеме такова решение, госпожа Миланова да упражнява, да изпълнява тези функции. Разбира се, това трябва още веднъж юридически да се огледа.
Второ, в присъствието на госпожа Миланова ще кажа, че поставих въпрос именно, за да бъдат ясни някои факти, свързани с изяви в медиите по повод на дейността на госпожа Миланова - имаше прокурорски обвинения, имаше разследване. Длъжен съм да кажа, че господин Гаврийски, който не присъства днес тук, каза, че за всичко това... (Шум и реплики в залата.)
А, извинявам се, не видях господин Гаврийски, че е тук. Значи, длъжен съм да кажа, че господин Гаврийски опроверга всички тези съобщения.
Трето, което не поставих в комисията, защото нямах факти, но днес мога да го поставя от тази трибуна - тези дни в един от най-разпространените български ежедневници - вестник "Труд", господин Йордан Цонев, бивш председател на Бюджетната комисия, директно обвини ръководството на Българската народна банка в толериране на една банка, която е известна като банката на кръга "Олимп". (Реплики от залата.) "Банката на министър-председателя" - може и така да се каже, за това, че тя от една година е получила възможност да обслужва такива крупни юридически лица, чрез които е нараснало и балансовото й число, и всички показатели. Това не получи отговор от ръководството на банката как е станало.
Използвам днес възможността и в присъствието на ръководството на Българската народна банка да поставя още веднъж въпроса от трибуната - действително как се случва така, че една банка за такова кратко време получава такова развитие и има ли, наистина, както твърди господин Йордан Цонев, политическа подкрепа и лобиране, както и изпълнение на политически поръчки от ръководството на Централната банка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, твърдения на господин Цонев пред някакъв вестник не е нещото, което сега обсъждаме. Ако имате конкретен въпрос към предложената кандидатка и от нея да искате отговор, да, но да искате да ни вкарвате в дебат по изявление на някакъв...
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, аз уважавам досегашния председател на Бюджетната комисия и тъй като той се позовава на факти, аз поставям въпроса на това, което господин Цонев казва и го поставям към госпожа Миланова и към господин Гаврийски още веднъж - оказвали ли са подкрепа под политическо давление на банката, която беше БРИ, а сега е Банка за стопански инициативи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Към госпожа Миланова ли е въпросът?
РУСИ СТАТКОВ: Да, и към госпожа Миланова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика думата има господин Христо Христов.
Вие за изказване ли, господин Цонев, или за реплика искате думата? За реплика, добре.
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес отново Руси Статков показа незнание на българските закони - тези, които се приемат в тази зала. Отново той твърди, че Българската народна банка, която е независима институция, господин Статков, тя беше политически дирижирана от вашето правителство преди време, когато вкарахте България в една огромна финансова криза, днес тя не може да бъде управлявана от което и да е правителство. Тя е независима институция! Така че Ви правя реплика - когато се изказвате, запомнете: Българската народна банка е независима финансова институция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, но и това няма отношение към точката от дневния ред.
За втора реплика има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ПГДП): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Статков! Аз вземам думата за тази реплика, защото беше употребено името ми. Бяха тълкувани неща, които аз съм казал и аз не мисля, че е мястото тук те да бъдат тълкувани, но съм длъжен да направя уточнение.
Аз не смятам, че Българската народна банка има отношение към третираните от мен случаи. През три години и половина - практика на председател на Бюджетната комисия аз съм виждал само коректност и изключителен професионализъм в ръководството на БНБ, в т.ч. и в лицето на госпожа Миланова като шеф на "Банков надзор". Нямам абсолютно никакви претенции като политик и като професионалист към тяхната работа. Заявявам това от тази трибуна. Аз лично ще подкрепя издигането й за втори мандат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Господин Руси Статков има думата за дуплика.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз считам, че е достойно всеки един да се изправи от тази трибуна и, разбира се, да каже онова, което го смущава и да постави своите въпроси, така че публична тайна е, че няма директна политическа зависимост, а има кумство между министър-председателя и госпожа Миланова, така че каквото и да коментирате...
Второ, господин Цонев, независимо от Вашето уважение, и моето го има, има съмнение за една банка, че се разви много бързо. Тази банка получава и с решението на Управителния съвет възможност да се въртят през нея държавни средства.
И аз отново подновявам въпроса си - на какво основание е това, така че, уважаеми дами и господа отдясно, моето лично съмнение и убеденост даже е за политическо влияние, независимо от вашето отрицание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има ли други изказвания?
Има думата господин Гаврийски.
СВЕТОСЛАВ ГАВРИЙСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, не искам да ви отнемам времето. Искам само да кажа две думи във връзка с това, което беше казано тук: няма никакво кумство между госпожа Миланова и господин Костов. Това са писания, които има във вестниците, най-различни.
По отношение на Стопанска и инвестиционна банка, бих искал да кажа, че никакво влияние не може да има Централната банка върху която и да било банка по отношение на това какви клиенти тя ще привлече и по какъв начин ще ги привлече. Ние не можем да налагаме на някаква банка, аз не виждам просто начина, по който ние да наложим на някоя банка да привлече някакъв клиент. Клиентът решава при кого да вложи своите пари. Не е възможно просто технически, не е възможно теоретически, практически не е възможно Централната банка да наложи някакви действия на която и да било търговска банка в страната, така че аз искам да декларирам тук - в последните четири години, когато ние сме заедно с госпожа Миланова, аз не съм получил никакво политическо влияние от която и да било политически представена партия в парламента. Благодаря.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Гаврийски.
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване проекта за решение - той беше прочетен от господин Христов - за избиране на госпожа Емилия Георгиева Миланова - Цончева за подуправител на Българската народна банка.
Гласували 125 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 5. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Решението е прието.
Моля, госпожо Миланова, заповядайте, за да положите клетва. (Всички народни представители стават. Госпожа Емилия Георгиева Миланова застава на трибуната и повтаря клетвата след председателя Иван Куртев.)
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА - ЦОНЧЕВА: "Заклевам се в името на Република България да спазвам законите на страната, да съдействам за осъществяване на поверените на Българската народна банка функции и да пазя банковата и търговската тайна. Заклех се." (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Честито! Моля да попълните и клетвения лист.

Точка двадесет и първа от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.
Господин Лучников, Вие ли ще докладвате? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
"ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
българското гражданство
("Държавен вестник", бр. 136 от 1998 г.)

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 съюзът "и" се заличава.
2. В т. 5 накрая точката се заменя със запетая и след нея се добавя съюзът "и".
3. Създава се т. 6:
"6. е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Съюзът "и" след цифрата "4" се заменя със запетая, а след цифрата "5" се добавя "и 6".
2. Точка 2 се отменя.
3. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 2 и 3.
4. Точка 5 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 13а:
"Чл. 13а. Лице, получило статут на бежанец преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5".
§ 4. В чл. 14 думите "Лице, което не е български гражданин" и запетаята след тях се заменя с "Лице без гражданство".
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Съюзът "и" се заменя със запетая, а след цифрата "4" се поставя запетая и се добавя "5 и 6".
2. В т. 2 след думата "гражданин" се добавя "при условията на пълно осиновяване", а точката се заменя с точка и запетая.
3. Създава се т. 3:
"3. единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин".
§ 6. В чл. 18, ал. 2 след думата "гражданин" се добавя "при условията на пълно осиновяване"."
По тези параграфи няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте заглавието на закона и параграфи от 1 до 6 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона и параграфи от 1 до 6 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
"3. преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстановяване има разрешение за постоянно пребиваване в Република България".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Гражданството на лицата от български произход може да бъде възстановено при условията на ал. 1, т. 1 и 2"."
Предложение на народния представител Ремзи Осман - в § 7 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! И при първото гласуване ние изложихме нашите аргументи и мотиви.
Уважаеми колеги, става въпрос не за придобиване на българско гражданство по натурализация и т.н., а предлагаме да отпадне този текст в законопроекта в случаите, когато говорим за възстановяване на българското гражданство. Редът трябва да бъде еднакъв за всички.
Аз разбирам, когато по натурализация се приема българско гражданство, тези, които са от български произход като произход, да речем, от Молдова или от Македония, или от други държави, нека да има облекчен режим. Няма никакъв проблем в това, това са и конституционни текстове. Но когато става въпрос за възстановяване на българско гражданство, не може да има двоен режим. И съм убеден, че това нещо противоречи на всички европейски норми.
Един пример бих искал да ви дам. След 1990 г. масово български граждани се отказаха от своето българско гражданство, за да придобият или гражданство, или право на пребиваване в Швеция, Америка. Между тях имаше български граждани от еврейски, турски произход, българи, роми. И след известно време, днес вече знаем, че хората имат възможност да пътуват безвизово, те искат да си възстановят българското гражданство. Не може да има двоен режим - примерно за това, че Иван се казва Иван, може да възстанови българското си гражданство по облекчен ред, а този, който не е от български произход, но е български гражданин по рождение, той няма да може да го възстанови по същия ред.
Нашето предложение е редът да бъде еднакъв за всички. Говорим само за възстановяване на българско гражданство.


Редът трябва да бъде еднакъв за всички бивши български граждани. Ние не можем да делим хората на българи по произход или български граждани, които по една или друга причина не са чак толкова бивши български граждани, че да имат такива права. Сегашният ред е три години да са пребивавали постоянно в страната. Или да стане три години за всички бивши български граждани, които да са живели през това време постоянно в страната, или да има някакъв по-облекчен срок. Но не може да има двоен режим. В края на краищата придобиването на едно гражданство, възстановяването на едно гражданство не е както само да смениш един постоянен адрес. Няма значение как той се казва, няма значение неговият произход, но щом като по рождение е бил български гражданин и по една или друга причина се е отказал от българско гражданство, или е бил принуден... Значи щом е от другия етнос, може да си играе с българското гражданство както си иска. Все едно отива от един град в друг град и ще си смени постоянния адрес. Стигаме до това равнище.
Завършвайки, господин председател, уважаеми колеги, няма да звучи сериозно и най-важното не е справедливо, когато говорим за възстановяване на гражданството, да има двоен режим и бившите български граждани, които желаят да си възстановят българското гражданство, пак да ги поставяме на различни кантари. Надявам се, че въпреки че Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията не подкрепи моето предложение, надявам се то да бъде подкрепено в залата - режимът за възстановяване да бъде еднакъв за всички, три години да са пребивавали постоянно в България. Не става въпрос за никаква привилегия. Привилегията е само при придобиване.
И накрая, при придобиване на българско гражданство по натурализация, пак повтарям, разбирам да има някакво облекчение, това са конституционни текстове. Но не може затова, че Мишо си е Мишо, двамата с него сме се отказали през 1991 г. от българско гражданство, примерно, днес и двамата сме подали молби за възстановяване на гражданството, само че той ще има пред мен привилегия. Аз не мога да разбера. Бих се радвал някой да ми обясни защо е този двоен стандарт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Осман.
Господин Местан има думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да подкрепя предложението на колегата Ремзи Осман за отпадането на този текст. Извличането на привилегии на база етнически произход, надявам се всички ще се съгласите, не е европейски подход. Но аз мисля, че този текст, който ние предлагаме да отпадне, е опасен и от една друга гледна точка. Той е от поредицата текстове, с които в Тридесет и осмото Народно събрание твърде последователно - аз, разбира се, ще върна нещата и към Закона за българите в чужбина, - с които твърде последователно се прокарва разбирането за българската нация като нация само на етническите българи.
Аз мисля, че в българското общество рано или късно ще започне един много сериозен дебат какво разбираме под българска нация и включва ли това понятие, тази категория само етническите българи. Няма да скрия от вас, че тези текстове за възстановяване на гражданството засягат и тези български граждани, които не са етнически българи, които са се отказали от българското си гражданство, напускайки страната включително и по междудържавни спогодби. Но твърде често те не са го направили по своя воля. Аз мисля, че и тези спогодби бяха в периода на тоталитарния режим и едва ли са нормална практика за договорености между различни държави. Сред тях има и лица, които са били непълнолетни, които не са имали собствена воля ясно да заявят дали искат да се откажат от българско гражданство.
С това предложение ние не искаме привилегии тази категория лица да възстанови гражданството си по облекчен режим, искаме нещо много по-просто - всички български граждани, независимо от етническия им произход, да бъдат поставени в общ режим на възстановяване на българското си гражданство. А може би след време ще бъде актуален и въпросът дали да няма и далеч по-сериозни облекчения за възстановяване на гражданството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Местан.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Искам да поясня за какво става дума. Тук не става въпрос за поставяне в по-лошо положение на българските граждани от небългарски произход, а за една привилегия, която се дава само на българските граждани от български произход. Тази привилегия е конституционно подчертана и тя важи, когато за пръв път трябва да се придобива българско гражданство. Аз не виждам защо, ако сме дали привилегията за по-голямото, за придобиване на българско гражданство, да не я дадем за по-малкото, за възстановяване на българското гражданство.
Затова аз ви моля да приемете текста на вносителя и да отхвърлите предложението на господин Ремзи Осман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
За реплика има думата господин Ремзи Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Лучников! Никой не оспорва, когато става въпрос за придобиване на българско гражданство. И конституционният текст е много ясен. Когато законодателят е писал тези текстове, много ясно е казал, че става въпрос за придобиване на българско гражданство по натурализация. И в никакъв случай текстът за придобиване на българско гражданство по натурализация не може да се пренесе механично и в случаите, когато става въпрос за възстановяване на българско гражданство. Ние говорим за възстановяване на българското гражданство.
Бих искал да чуя Вашите аргументи защо Мишо може да има повече права от мен, ако ние сме се отказали и двамата през 1991 г. от българското гражданство, били сме в Швеция и сега и двамата сме подали молби за възстановяването му. Конституционният текст разрешава ли това? Не разрешава. Конституционният текст разрешава другия въпрос - за придобиване на българско гражданство по натурализация. Не е вярно, че този текст може да се пренесе и в случаите при възстановяване на гражданството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Осман.
За втора реплика има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Лучников, в крайна сметка материално-правното основание и материално-правният ефект е един - право да получи българско гражданство. Останалото е вече въпрос, който по определен начин кореспондира с едно качество на лицето, което разделя наистина българските граждани по принципа произход и непроизход. Това е. Залага само в себе си дискриминационност и не е добре, меко казано, а включително трябва да ви кажа, че може би крие някои съмнения за противоконституционност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Искате ли дуплика, господин Лучников?
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма други изказвания.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман.
Гласували 123 народни представители: за 47, против 56, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 7, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 77, против 16, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Има думата господин Юрий Юнишев да продължи доклада на второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "§ 8. В чл. 33, ал. 1 думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят с "Министерството на правосъдието" и думите "органите за българите в чужбина и за бежанците" се заменят с "Държавната агенция за българите в чужбина и Агенция за бежанците"."
По § 8 няма предложения.
"§ 9. В § 2 от Допълнителните разпоредби се създава т. 3:
"3. Лицето се е освободило от досегашното си гражданство когато:
1. е освободено по негова молба при условията и по реда на отечествения му закон;
2. губи своето гражданство по силата на натурализацията съгласно отечествения му закон."
По § 9 няма предложения.
"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 10. Навсякъде в закона думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция", "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" и "заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието", "министъра на правосъдието" и "заместник-министър на правосъдието"."
По § 10 няма предложения.
"ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 11. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон се разглеждат и решават при досегашните условия и ред."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези параграфи няма предложения.
Моля, гласувайте § 8 и 9, заглавието "Допълнителна разпоредба", § 10, заглавието "Преходна разпоредба" - § 11, така както са предложени от вносителя.
Гласували 129 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 19.
Параграфи 8 и 9, заглавието "Допълнителна разпоредба" - § 10, заглавието "Преходна разпоредба" - § 11 са приети. С това е приет и целият закон.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.
Водеща е Комисията по труда и социалната политика.
Не виждам председателят на комисията.
За процедура има думата госпожа Мария Стоянова.
МАРИЯ СТОЯНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да преминем към следващата точка от дневния ред поради забавяне работата по предишната точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В момента Комисията по труда и социалната политика заседава.
Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ.
Водеща е Комисията по икономическата политика.
Има думата госпожа Даниела Николова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА НИКОЛОВА:

"СТАНОВИЩЕ
по законопроект № 154-01-54 от 27 март 2001 г.
за изменение и допълнение на Кодекса на търговското
мореплаване

На заседанието, проведено на 29 март 2001 г., Комисията по икономическата политика разгледа като допълнителна точка от дневния ред законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското мореплаване. Предложеният законопроект съдържа текстове, които бяха обсъждани и приети от Комисията по икономическата политика в работата й по законопроекта за гражданското въздухоплаване, но правно-технически се наложи тяхното отделяне в самостоятелен законопроект.
Съдържащите се в законопроекта изменения и допълнения в Кодекса на търговското мореплаване са необходими за уреждане на конкретни отношения, възникнали в практиката по прилагане на кодекса и нуждаещи се от бързо решаване, като:
- създаване на законово основание на избор на български превозвач в случаите, когато такъв се дължи по силата на международен договор, при изискване за провеждане на конкурс;
- въвеждане на принцип за определянето на една пилотска организация, която да работи в един пилотажен район, с оглед изискванията за безопасност на корабоплаването, постигане на по-добра координация в района на пристанището, предотвратяване на опасности от замърсяване на околната среда и повреждане на имущество и други;
- синхронизиране на текстовете на Кодекса на търговското мореплаване със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България относно структурата и функциите на изпълнителна агенция "Морска администрация".
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо и второ четене на едно заседание, съгласно чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското мореплаване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
Има думата госпожа Даниела Николова, която е вносител на законопроекта.
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложеният проект има за цел да внесе в Кодекса на търговското мореплаване някои спешни поправки, необходими за прилагането му в конкретни дейности.
В § 1 предложеният текст въвежда законово основание и регламентира конкурсна процедура за избор на български превозвач, когато е необходимо, по силата на международен договор. Такъв случай вече е възникнал по повод на Споразумението от 10.11.1998 г. между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и на Румъния за превоз на моторни превозни средства и пътници с кораби между граничните пунктове по българо-румънския участък на р. Дунав.
В § 2 съм предложила, поради необходимостта да бъде създадено законово изискване, в един пилотажен район да работи една пилотска организация и да се регламентира процедурата на нейния избор. Така ще се осигури в максимална степен безопасност при превеждане и преместване на корабите в подходи към пристанищата, в самите пристанища и каналите. Пилотската дейност изисква в значителна степен координация при движение на корабите в пристанищните райони, координация по време на използване на влекачи, катери и швартови лодки, моряци и други. Допускането на повече от една пилотска организация в един пилотажен район ще създаде заплаха за движението на корабите, за пристанищните съоръжения, за имущество, човешки живот и заплаха от замърсяване на околната среда.
Поради тези специфики и отговорности пилотската дейност не може да бъде предмет на конкуренция. В европейската и световна практика тя се разглежда като обществена услуга. От цитираните в мотивите към проекта документи искам да прочета само няколко реда от изводите на Европейската морска пилотска организация, а именно:
"В интерес на морската безопасност и търговския успех на пристанищата във всички пристанища трябва да се поддържа споразумение за пилотаж само с една единствена пилотска организация. Това се оказа най-ефективната, икономична и безопасна система в цяла Европа."
Мотивите за внасяне на другите два параграфа са: да се премахнат несъответствията между текстовете в Кодекса на търговското мореплаване и Закона за морските пространства и за новата структура и функции на изпълнителна агенция "Морска администрация", които са в съответствие с чл. 55 от Закона за администрацията.
Затова моля да подкрепите този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже по законопроекта? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското мореплаване № 154-01-54, внесен от Даниела Йорданова Николова.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура думата има госпожа Даниела Николова.
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля законопроектът още сега да бъде гласуван и на второ четене. Отново казвам, че такова е и становището на Комисията по икономическата политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Има думата госпожа Даниела Николова да докладва законопроекта на второ четене.

ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА НИКОЛОВА:

"Проект!

З А К О Н
за изменение и допълнение на Кодекса на търговското
мореплаване

§ 1. Създава се чл. 21а:

"Международни договори

Чл. 21а. Когато по силата на международен договор, по който Република България е страна, се изисква определяне на български участници за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари, чийто избор се извършва с конкурс по ред и условия, определени с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
§ 2. Създава се чл. 238а:

"Пилотска станция

Чл. 238а. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя мястото (пилотска станция), откъдето диспечерът на пилотските услуги осъществява пилотска дейност.
                 (2) При осъществяване на пилотската дейност в пилотската станция диспечерът на пилотската организация подпомага диспечера на Изпълнителна агенция "Морска администрация" в регулирането на трафика и контролирането на пилотската дейност.
                 (3) В един пилотажен район се обособява една пилотска станция, която се обслужва от една пилотска организация. Редът и условията за провеждането на конкурса и за избор на пилотска организация се определят с наредбата по чл. 237."
§ 3. Член 360 се изменя така:
"Статут на Изпълнителната агенция "Морска
администрация"
Чл. 360. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта и съобщенията е юридическо лице на бюджетна издръжка и собствени приходи, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със седалище в София и с териториални звена Бургас, Варна, Русе и Лом.
               (2) Функциите, структурата, организацията на работа и числеността на Изпълнителната агенция "Морска администрация" се определят в съответствие със Закона за администрацията.
               (3) Собствените приходи на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по смисъла на предходната алинея са приходи от:
1. дейности по предоставяне за ползване на рейдови лодки;
2. провлачване или тласкане на кораби и други плаващи обекти;
3. възнаграждения за спасяване на имущество на море и река;
4. предоставяне на услуги по контрол на трафика;
5. предоставяне на хидрометеорологична информация;
6. съдоподемна и аварийно-спасителна дейности;
7. хидрографни промери.
    (4) Служителите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" са длъжни да пазят в тайна данните, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения."

"ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Навсякъде в този кодекс думите "Народна република България" се заменят с "Република България", "Министерство на народната отбрана" се заменят с "Министерство на отбраната", "министърът на транспорта" се заменят с "министърът на транспорта и съобщенията" и "Държавната инспекция по корабоплаване" се заменят с "Изпълнителна агенция "Морска администрация"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на закона и параграфи от 1 до 4 включително някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте заглавието, § 1, 2, 3, заглавието "Заключителна разпоредба" и § 4 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона, § 1, 2, 3, заглавието "Заключителна разпоредба" и § 4 са приети, а с това е приет и целият закон.

Връщаме се на:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.
Има думата председателят на водещата Комисия по труда и социалната политика госпожа Светлана Дянкова да докладва. Това е продължение на второ четене.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 2 има предложение на народния представител Руси Статков - чл. 2 да се измени и стане:
"Чл. 2. Съветът има за цел:
1. чрез представянето на основните икономически и социални дейности съветът благоприятства сътрудничеството на различните категории специалисти по професии, помежду си и осигурява тяхното участие в социално-икономическата политика на държавните органи;
2. да проверява, наблюдава и предлага прилагането на икономически и социални мерки, свързани с развитието на страната."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2:
"Чл. 2. Съветът има за цел:
1. да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономическия живот, като утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава;
2. да служи като постоянна институционална форма на социалния диалог и консултациите по икономическата и социалната политика между правителството и структурите на гражданското общество;
3. да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на законодателната и изпълнителната власт, които засягат техните интереси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 2 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков, неподкрепено от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 8, против 103, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 3. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на независимост, сътрудничество и взаимодействие с държавните органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава втора - Дейност".
По наименованието на глава втора няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложено от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 101, против 1, въздържали се няма.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 4 има предложение от народния представител Руси Статков - в чл. 4 т. 2 да се измени и стане:
"2. становища по актове на Народното събрание, президента и Министерския съвет."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 4:
"Чл. 4. Съветът разработва и приема:
1. становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социалното развитие;
2. становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социалното развитие;
3. становища по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика;
4. годишни меморандуми за икономическото и социалното развитие на страната;
5. анализи по проблемите на икономическата и социалната политика, включени в годишния му план за работа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 4 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 108 народни представители: за 19, против 89, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 4, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:
"Чл. 5. (1) Становищата по чл. 4, т. 1 се разработват по предложение на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, както и в случаите, определени със закон.
(2) Становищата по чл. 4, т. 2 се разработват по предложение на президента на републиката при изпълнение на неговите правомощия по чл. 98, т. 4 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.
(3) Съветът може да разработва становища по чл. 4, т. 1 и 2 и по своя инициатива.
(4) Актовете на съвета по чл. 4, т. 3-5 се включват в годишния му план за работа."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5. Постъпили предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте чл. 5, както е предложен от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 6 има предложение на народния представител Руси Статков:
Член 6 да се измени и да стане:
"Чл. 6. Държавните, обществените и стопанските органи са длъжни да предоставят необходимата за работата на съвета информация, доколкото друго не е установено в специални закони."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 6:
"Чл. 6. Държавните и общинските органи са длъжни да предоставят необходимата за работата на съвета информация, доколкото друго не е установено в специални закони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 6? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 90 народни представители: за 6, против 84, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 6, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава трета - Състав".
Няма предложения по заглавието на главата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета, както е предложено от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 7 има предложение на народните представители Ангел Балтаджиев и Йордан Нихризов:
Член 7 да се измени така:
1. В ал. 1 цифрата "30" се заменя с "33".
Господин председател, има оттеглени, но има и приети по принцип предложения - по т. 3 от предложението на господин Ангел Балтаджиев и господин Йордан Нихризов, затова няма да докладвам оттеглените предложения.
Предложение на народните представители Росица Тоткова и Ангел Балтаджиев:
Член 7, ал. 3 и 4 се изменят така:
"(3) Първата група се състои от 10 членове, 8 от които определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на чл. 3 от Кодекса на труда и 2-ма от останалите национални организации на работодателите.
(4) Втората група се състои от 10 членове, 8 от които определени от ръководните органи на представените организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на чл. 3 от Кодекса на труда и 2-ма от други национални организации."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Емилия Масларова:
Член 7 да се измени така:
"Чл. 7. (1) Съветът се състои от 40 члена, разпределени в четири групи по 10 души.
(2) Първата група се състои от 10 представители на националните организации на работодателите, избрани от техните ръководни органи.
(3) Втората група се състои от:
1. петима представители на националните организации на работниците и служителите, избрани от техните ръководни органи;
2. петима представители на националните професионално-съсловни организации, избрани от техните ръководни органи.
(4) Третата група се състои от:
1. двама представители на организациите на селскостопанските производители, определени от техните ръководни органи;
2. двама представители на организациите на потребителите, определени от техните ръководни органи;
3. двама представители на организациите на жените, определени от техните ръководни органи;
4. двама представители на екологичните организации, определени от техните ръководни органи;
5. двама представители на организациите на инвалидите, определени от техните ръководни органи.
(5) Четвъртата група се състои от 10 независими учени, специалисти по проблемите на икономиката и социалната политика, определени от Министерския съвет по предложение на организациите, формиращи групите по алинеи 2, 3 и 4."
Комисията не подкрепя предложението.

Има предложение на народния представител Георги Манов и негови колеги.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, а то е в ал. 1 цифрата "30" да се замени с "31".
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нова т. 2.
Предложение на народния представител Руси Статков.
Член 7 се изменя така:
"Чл. 7.  Съветът се състои от 88 членове, представители на обществени групи, както следва:
1. петнадесет члена, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на чл. 3 от Кодекса на труда;
2. петнадесет членове, определени от ръководните органи на представителите организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на чл. 3 от Кодекса на труда;
3. десет представители на националните организации на селскостопанските производители, определени от техните ръководни органи;
4.  пет представители на националните организации на занаятчиите, определени от техните органи;
5. десет представители на националните професионално-съсловни организации, определени от техните ръководни органи;
6. двама представители на националните организации на потребителите, определени от техните ръководни органи;
7. пет представители на националните организации на жените, определени от техните ръководни органи;
8. трима представители на националните организации на инвалидите, определени от техните ръководни органи;
9.  пет представители на националните организации на младежите, определени от техните ръководни органи;
10.  пет представители на националните организации на общините, градовете и населените места в България, определени от ръководните им органи;
11. трима представители на свободни професии;
12. десет учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, определени от ръководствата на академичните общности."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 7:
"Чл. 7. (1) Съветът се състои от председател и 30 членове, разпределени в три групи.
(2) Председателят на Съвета се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, предварително съгласувано с групите, представени в Съвета.
(3) Първата група се състои от 10 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на чл. 3 от Кодекса на труда.
(4) Втората група се състои от 10 членове, определени от ръководните органи на представителите организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на чл. 3 от Кодекса на труда.
(5) Третата група се състои от 10 членове, разпределени, както следва:
1. един представител на националните организации на селскостопанските производители, определен от техните ръководни органи;
2. един представител на националните организации на производствените кооперации, определен от техните ръководни органи;
3. един представител на националните организации на занаятчиите, определен от техните ръководни органи;
4. един представител на националните професионално-съсловни организации, определен от техните ръководни органи;
5. един представител на националните организации на потребителите, определен от техните ръководни органи;
6. един представител на националните организации на жените, определен от техните ръководни органи;
7. един представител на националните екологични организации, определен от техните ръководни органи;
8. един представител на националните организации на инвалидите, определен от техните ръководни органи;
9. двама независими учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на труда и социалната политика, след консултации с групите, представени в Съвета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 7 някой желае ли да се изкаже?
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Разглеждаме един от същностните членове във внесения от Министерския съвет законопроект. Мисля, че тук трябва действително в най-пълна степен да проличи целта на Икономическия и социален съвет като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие.
Може ли обаче в този състав и групи това да се извърши? Моят отговор е: не напълно или по-скоро - недостатъчно. Защо? Защото тук става дума действително за конструиране на един съвет, който в по-пълна степен да представя гражданското общество. В обсъждането на първо четене не само аз, а и други народни представители, в това число и от ОДС, виждам, че са направени предложения, се изказаха в тази посока.
Отделно от това аз имах възможност вчера да се аргументирам, че не само във Френския икономически и социален съвет, а и в други има едно по-пълно и по-широко представителство. Знам, че в комисията господин министърът - тъй като в тази част от обсъждането не съм присъствал - се е изказал в посока на това, че него го интересуват главно групите, а не броят. Аз също така не бих драматизирал въпроса с групите. В края на краищата възможни са различни класификации. Но по-важното е другото - да има действително представителство и на различните структури на гражданското общество. Аз смятам, че не може да отсъстват представители на младежките организации. Не може да отсъстват представители на сдруженията на общините, на асоциациите на градовете. Не може да отсъстват представители на свободните професии. Не може също така да липсват или по-скоро да бъдат сведени само до трима - говоря вече и за количеството, а не само за представители на отделните структури - но в количествено отношение да бъдат само трима учените - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика, които наистина са внесени като предложение от Министерския съвет. Три е крайно недостатъчно от гледна точка на целите, ще повторя, които си поставя вносителят с този законопроект.
Искам също така да кажа, че не се предвижда тези хора да получават заплати. Така че няма нищо материално в случая или по-скоро - тегоба за държавния бюджет, ако се увеличи броят на представените в Съвета.
В този смисъл се обръщам към мнозинството да подкрепи направеното от мен предложение. Междупрочем, и госпожа Масларова, тъй като в момента я няма, е предложила членовете да бъдат поне четиридесет. Разбира се, та е предложила четири групи.
Още веднъж се обръщам към мнозинството специално по тази разпоредба да подкрепи направеното от мен предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Има думата госпожа Светлана Дянкова.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (ПГДП): Уважаеми господин Статков, аз ще се обърна към Вас, но всъщност ще направя едно изказване защо не би трябвало да се подкрепи Вашето предложение.
Да, на пръв поглед изглежда, че това, което Вие предлагате, е наистина добре мотивирано и имате желание да направите включването на повече групи, които имат някакви интереси, припокриващи се с интересите на Икономическия и социален съвет.
Аз бих искала да кажа защо не би трябвало да се включват групите на младежите, на общините, градовете, населените места, така, както и свободните професии. Искам да изразя едно принципно съображение. Всички останали обществени кръгове от третата група представляват ясно формирани обществени интереси. А няма как да има ясно формиран обществен интерес на база възраст.
Аз тогава и в комисията Ви казах - тогава какво правим с пенсионерските кръгове, защо сте изпуснали тях?
Няма група интереси в младежка възраст. Може да има селскостопански производители в младежка възраст. Може да има инвалиди в младежка възраст. Може да има членове на производствени кооперации в младежка възраст, но интереси на база възраст просто не могат да съществуват. Това не е и целта на закона - по такъв начин да се формулират интересите на такива групи от обществото. Ако бъде посочено, че една възрастова група има интерес, никой не може да посочи защо другите възрастови групи няма да бъдат представлявани и защо няма техните интереси да бъдат защитавани.
На второ място, групата, която Вие посочвате с интереси на база общини, градове, населените места има дотолкова такава група, доколкото хората, които физически се занимават с управлението на тези общини и на тези градове, дотолкова решават проблемите на общините, градовете и населите места, които са приблизително едни и същи проблеми. Тук става дума за смесване на обществен проблем с управленски проблем. А, все пак целта на закона е да се даде мотив и стимул на гражданското общество.
Например, Националното сдружение на общините, което Вие предлагате да влезе като група с интерес, не обединява част от обществото с интереси, то обединява част от управлението. Това всъщност е задачата на Националното сдружение на общините и ако евентуално Националното сдружение на общините не бъде включено, това всъщност означава, че ще влезе в съвета един властови орган. В един съвет на гражданското общество ще влезе един властови орган. От тази гледна точка ми се струва, че ще влезем в колизия, ако бъде прието, разбира се, Вашето предложение с чл. 1 на закона, който вече приехме и където се казва, че наистина става дума за структури на гражданското общество. Една организация на органи на изпълнителната власт не може и не бива да бъде включвана в структурите на гражданското общество.
Третото предложение - за свободните професии. Господин Статков, Вие сте го направили така, че не сте посочили как въобще ще бъдат представени тези свободни професии. Първо, защото въобще не може да се говори, че има нещо общо между свободните професии, та да се представляват и техните интереси в тези общини, защото аз не бих могла да намеря общото между интересите, например, на един лекар на свободна практика и на един адвокат. И двамата са личности и представляват всъщност различни интереси на хора със свободни професии. По смисъла на данъчните закони те са наистина със свободни професии. Защо трябва техни представители да ги представляват в Социално-икономическия съвет? Няма как да бъдат излъчени техни представители там, в този Социално-икономически съвет, просто защото те нямат никакви общи структури.
Това бяха и мотивите, с които комисията не можа да се обедини около Вашето предложение и комисията се обедини около предложението всъщност да остане такава структурата, каквато се предлага от вносителя - Министерския съвет, на този съвет, но да се добавят - един представител на кооперациите-производители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители, госпожо Дянкова!
Аз още веднъж, ползвайки Вашето изказване, искам да се обърна към Вас и към мнозинството затова, че и философията на законопроекта е структурите на гражданското общество да получат възможността чрез свои представители в Икономическия и социален съвет да изразят отношение и позиции по икономическата и социалната политика.
В този смисъл държа да уточня, че цитираните от Вас примери за младежки проблеми не са съвсем точни. Има Национален съвет на младежките организации в България. Има такъв орган, който, даже спорехме миналата година веднага как да бъде финансиран от държавния бюджет. Това са структури, които не са политически партии. Това са структури на гражданското общество и те трябва да намерят своето място със свои представители.
Второ, общините - Националното сдружение на общините не е по закон държавна структура. То се явява друг тип структура. Не става дума за това. Вижте Закона за местното самоуправление и местната администрация и какви са неговите функции. Според мен той има мястото.
И на следващо място - свободните професии. Признавам си, аз съм го заимствал това от френския Икономически и социален съвет и не би тежало, напротив би било много полезно цитираните от Вас професии на адвокати, на лекари, които са възлови за всяко едно общество, да имат своята възможност със свои представители, ако такава има, те имат национални структури, да участват в дейността на Икономическия и социален съвет.
Ето затова аз още веднъж се обръщам към вас да подкрепите моето предложение, което аз поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Не.
Пристъпваме към гласуване на неприетите предложения.
Има неприето предложение на народните представители Росица Тоткова и Ангел Балтаджиев.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 99 народни представители: за 8, против 18, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Емилия Масларова.
Гласували 107 народни представители: за 21, против 80, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Неприетата т. 1 от предложението на народния представител Георги Манов се оттегля.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 129 народни представители: за 47, против 76, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
Член 7 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 8 има направено предложение от народния представител Руси Статков:
В чл. 8 ал. 1 да се измени и да стане:
"(1) Мандатът на членовете на съвета е 4-годишен."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 8:
"Чл. 8. (1) Мандатът на председателя и на членовете на съвета е 4-годишен.
            (2) В рамките на мандата по ал. 1 организациите по чл. 7, ал. 3, 4 и 5 могат да подменят своите представители по реда на определянето им, включително чрез прилагане на ротационния принцип между представителите на отделните организации. Подмяната е задължителна при възникване на някое от обстоятелствата за несъвместимост по чл. 9, ал. 1.
            (3) До изтичането на мандата по ал. 1 председателят на съвета и членовете по чл. 7, ал. 5, т. 8 не могат да бъдат подменяни освен в случаите на:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност да изпълняват функциите си;
3. възникване на някое от обстоятелствата за несъвместимост по чл. 9, ал. 1;
4. смърт.
            (4) В случаите по ал. 3 председателят на съвета и членовете по чл. 7, ал. 5, т. 8 се подменят по реда, по който са избрани или определени."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 8 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Ставам, за да аргументирам своето предложение, тъй като по време на началото на заседанието на Комисията по труда и социалната политика имах и Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол и се наложи да бъда и на двете.
Искам да кажа на господин министъра, тъй като той е попитал мандатът на председателя колко години ще бъде, че подходът при мен, базирайки се на френския Икономически и социален съвет, е председателят да се избира от членовете. А вносителят в случая, Министерският съвет предлага един по-особен статут на председателя - той да се избира от Народното събрание.
Считам, че, отново базирайки се на опита на Франция, ние отиваме на една много, бих казал, крайна стъпка. Защо? Аз вчера посочих като факт, че във френската Конституция Икономическият и социален съвет го има като орган, докато в нашата Конституция го няма. И въпреки че го има във френската Конституция, председателят се избира от самите членове. С това се дава възможност на самите членове да определят кой измежду равните ще води съвета.
В предложението, което се прави от Министерския съвет, председателят се поставя над членовете. Без ние да имаме въобще такъв орган в нашата Конституция, се прави един експеримент, в който може би акцентът е, че Народното събрание ще избере на председателя да му се даде необходимия статут.
Аз лично считам, че по-добър е оня вариант, който съм предложил, още повече, че ние имаме един опит - на един авторитетен френски Икономически и социален съвет, могъл съм лично да се убедя в това, и поддържам своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, прощавайте, Вашето предложение засяга само мандата, а не кой го избира.
РУСИ СТАТКОВ: Не, защото има такъв въпрос по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Е, по-нататък!
РУСИ СТАТКОВ: Господин председател, извинявайте, ставаше дума за това, че липсва председателят тук, отпаднал е от моето предложение председателят. И аз поясних - това е същината на пояснението ми - че председателят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест, Вие поддържате председателят да бъде избиран без мандат, за разлика от членовете.
РУСИ СТАТКОВ: Аз поддържам да бъде избиран от членовете, които имат мандат 4 години...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама, нали това е предложението! Какво поддържате? Прочетете си предложението! Вашето предложение е: "(1) Мандатът на членовете на съвета е 4-годишен."
РУСИ СТАТКОВ: Да, разбрах Вашето питане. Имал съм предвид, че председателят е член на съвета. Затова съм го изпуснал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
РУСИ СТАТКОВ: Благодаря Ви за търпението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля.
Друг желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков по чл. 8, ал. 1.
Гласували 111 народни представители: за 31, против 75, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 21.
Член 8 е приет.
За процедура госпожа Росица Тоткова има думата.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение днешният работен ден да бъде удължен с 2 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 111 народни представители: за 80, против 31, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Има думата госпожа Светлана Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 9 има предложение на народния представител Руси Статков - чл. 9 да се измени така:
1. В ал. 1 да отпаднат думите "председател и".
2. В ал. 2 т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Николай Томов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Емилия Масларова:
Алинея 2 да се измени така:
"(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 членовете удостоверяват чрез подаване на писмени декларации, свидетелство за съдимост и заверено копие от диплом за завършено висше образование пред органите, които ги определят."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за чл. 9:
"Чл. 9. (1) Председател и членове на съвета не могат да бъдат:
1. лица, които притежават чуждо гражданство;
2. лица, ненавършили пълнолетие;
3. лица, поставени под запрещение;
4. лица без висше образование;
5. народни представители и общински съветници;
6. лица по чл. 19 и 19а от Закона за администрацията и членове на техните политически кабинети;
7. държавни служители;
8. съдии, прокурори и следователи;
9. кадрови военнослужещи по смисъла на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и офицери и сержанти по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. лица, избрани в националните ръководни органи на политическите партии;
11. лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
12. лица, които са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
13. лица, които са били членове на управителни органи на търговски дружества, прекратени поради обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено, както следва:
1. от председателя на съвета - пред Народното събрание;
2. от главния секретар - пред председателя на съвета;
3. от членовете на съвета - пред органите, които ги определят."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по чл. 9? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 105 народни представители: за 36, против 66, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Емилия Масларова.
Гласували 118 народни представители: за 39, против 78, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 9, както е предложен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 10. (1) В срок до три месеца преди изтичането на мандата на Съвета, неговият председател се обръща към органите и организациите по чл. 7 за предприемане на необходимите действия по избора или определянето на нов председател и членове на Съвета.
(2) В случай, че процедурите по чл. 7 не бъдат завършени до изтичането на мандата на Съвета, неговият председател и/или членовете от съответната група продължават да изпълняват функциите си до избора или утвърждаването на новите председател и/или членове.
(3) Председателят и членовете на Съвета могат да бъдат избирани или утвърждавани за неограничен брой мандати."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 10, както е предложен от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава четвърта - Управление".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, както е предложено от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 11. Органи на управление на Съвета са:
1. Пленарната сесия;
2. председателят;
3. Председателският съвет."
Предложение на народния представител Руси Статков:
Член 11 да се измени и стане:
"Чл. 11. Органи на управление на Съвета са:
1. Общото събрание на членовете;
2. председателят;
3. Бюро."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 11 има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Аз не предлагам нови органи, а предлагам наименования. И считам, че поне най-малкото за Общото събрание и за Бюрото имам това основание. Не е с по-голяма гражданственост Пленарната сесия от Общото събрание в нашето законодателство и в ежедневието. Председателски съвет има при председателя на Народното събрание, обаче в повечето случаи се използва "Бюро". Не драматизирам нещата, но считам, че съм направил по-точни предложения за тези органи, без, разбира се, да предлагам нови органи по съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 109 народни представители: за 26, против 78, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 11, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 12 има предложение на народния представител Руси Статков:
Член 12 да се измени и да стане:
"Чл. 12. (1) В Общото събрание участват членовете на Съвета и главният секретар, който е без право на глас. Доайенът (по възраст) председателства първото заседание, което избира председател и Бюро с тайно гласуване.
(2) Общото събрание:
1. приема правилник за дейността на Съвета;
2. приема годишните планове и отчети за работата на Съвета;
3. одобрява проекта на годишния бюджет и на счетоводния отчет за неговото изпълнение;
4. приема щатното разписание и размера на възнагражденията по чл. 23 и чл. 26 в рамките на утвърдения годишен бюджет;
5. приема решения по одобряването на актовете по чл. 4;
6. избира председателя, Бюро, председателите и членовете на постоянните и временно действащите комисии.
(3) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъстват председателят и най-малко две трети от членовете на Съвета.
(4) Председателят и членовете на Съвета могат да гласуват "за", "против" и "въздържал се".
(5) Решенията на Общото събрание по ал. 2, точки 1 до 4 и по чл. 13, ал. 2 се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове на Съвета.
(6) Решенията на Общото събрание по чл. 4 се приемат с мнозинство три четвърти от присъстващите членове на Съвета.


      (7) Решенията на Общото събрание по ал. 2, т. 5 и 6 се приемат с мнозинство 3/4 от присъстващите членове на Съвета.
      (8) Членовете на Съвета, гласували "против" при приемането на решенията по ал. 6, имат право да представят в писмена форма своите особени мнения, които се прилагат към утвърдения акт."
Навсякъде вместо "пленарна сесия" и "Председателски съвет" да се запише "Общо събрание" и "Бюро".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложения на народния представител Емилия Масларова - в чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава нова т. 5, като следващите точки се преномерират:
"5. избира председател на Съвета;"
2. Алинея 5 се изменя така:
      "(5) Решенията на пленарната сесия по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 и по чл. 13, ал. 2 се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите."
Комисията не подкрепя предложенията.
Следва предложение на народния представител Николай Томов, което е подкрепено от комисията, и предложение на народния представител Светлана Дянкова, което също е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 12:
"Чл. 12. (1) В пленарната сесия участват председателят на Съвета, заместник-председателите, членовете и главният секретар, който е без право на глас.
      (2) Пленарната сесия:
1. приема правилник за дейността на Съвета;
2. приема годишните планове и отчети за работата на Съвета;
3. одобрява проекта на годишния бюджет и на счетоводния отчет за неговото изпълнение;
4. приема щатното разписание и размера на възнагражденията по чл. 23 и чл. 26 в рамките на утвърдения годишен бюджет;
5. приема решения по одобряването на актовете по чл. 4;
6. утвърждава заместник-председателите;
7. избира председателите и членовете на постоянните и временно действащите комисии.
         (3) Заседанията на пленарната сесия са редовни, ако на тях присъстват председателят и най-малко половината от членовете на Съвета.
      (4) Председателят и членовете на Съвета могат да гласуват "за", "против" и "въздържал се".
      (5) Решенията на пленарната сесия по ал. 2, т. 1-3 се приемат с мнозинство не по-малко от две трети от присъстващите членове на Съвета.
      (6) Решенията на пленарната сесия по чл. 4 и по чл. 13, ал. 2 се приемат с мнозинство не по-малко от три четвърти от присъстващите членове на Съвета.
      (7) Решенията на пленарната сесия по ал. 2, т. 4, 6 и 7 се приемат с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове на Съвета.
      (8) Членовете на Съвета, гласували "против" при приемането на решенията по ал. 6, имат право да представят в писмена форма своите особени мнения, които се прилагат към утвърдения акт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 12 има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители! Аз съм направил предложението убедено и считам, че още веднъж, поне накратко трябва да кажа какво имам предвид. Тук многократно беше изтъквано, че се създава един нов орган, ще повторя многократно, който има за цел да представи становище на гражданското общество, да формира позиции по икономическата и социалната политика. Не мога да приема, че след като се ограничи, с гласуването, по същество неговият състав на 30 човека, ще се допусне 15 човека да решават определени въпроси. Мисля, че като законодатели ние не си губим времето да създадем един орган, който ще съществува и ще работи в един такъв камерен състав, като изискване. След като тръгваме да решаваме по един такъв начин - законодателно, определен проблем, то трябва да бъдем и по-взискателни и да кажем ясно, че даваме възможност не просто някой да се води почетно член, а и задължението той действително да работи.
В този смисъл аз съм предложил и първата промяна - че заседанията на Общото събрание, или пленарната сесия, както вече се прие, са редовни, ако на тях присъстват не както вие предлагате тук "най-малко половината", а две трети.
Също така, по отношение на решенията, съм предложил да се взимат с по-голямо мнозинство. Не съм съгласен с изказаната реплика по време на заседанието в комисията от господин министърът, че това щяло да блокира работата. Не е вярно. Ако действително тези, които са представители на различните структури на гражданското общество в Съвета си вършат работата, те ще бъдат по време на заседанията. Заседанията няма да бъдат всеки ден. И по този начин ще може качеството на документите, които ще се приемат, защото става дума именно за такива важни документи, да бъде на много по-високо равнище.
Затова поддържам направените от мен предложения.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже?
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков като навсякъде в него думите "Общото събрание" се заменят с "пленарна сесия" и "Бюрото" - с "Председателски съвет".
Гласували 118 народни представители: за 29, против 82, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Емилия Масларова.
Гласували 106 народни представители: за 24, против 77, въздържали се 5.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте чл. 12, така както е предложен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:
"Чл. 13. (1) Председателят:
1. ръководи дейността на Съвета и го представлява.
2. свиква пленарна сесия по своя инициатива или по инициатива на една трета от членовете на Съвета и ръководи заседанията на пленарната сесия и на Председателския съвет;
3. подписва актовете, приети от пленарната сесия, разпорежда изпращането им на заинтересованите органи и тяхното публикуване по реда на чл. 20, ал. 2;
4. е първостепенен разпоредител с бюджета на Съвета;
5. назначава главния секретар;
6. определя с писмена заповед заместник-председател, който да го замества при негово отсъствие;
7. разпределя по комисии предложенията за становища по чл. 5, ал. 1 и 2;
8. информира обществеността за действията на Съвета.
      (2) В случите по чл. 8, ал. 3 пленарната сесия избира един от заместник-председателите за временно изпълняващ функциите на председателя до избирането на нов председател от Народното събрание за срок до края на мандата на Съвета."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 13, така както е предложен от вносителя.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Член 13 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Има предложение от народния представител Николай Томов чл. 14 и чл. 15 да разместят местата си.
Комисията е подкрепила това предложение, тъй като е намерила за вярно по-добрата систематика, която предлага народният представител.
По чл. 14 има предложение от народния представител Руси Статков - чл. 14 да се измени и стане:
"Чл. 14. (1) Общото събрание избира свое бюро. То се състои от председател и 13 члена, от които 3 заместник-председатели. Всяка една от групите по чл. 7 участва със свой представител в бюрото. Председателят не се явява представител на нито една от групите. В неговите заседания със съвещателен глас могат да участват и председателите на постоянните и временно действащи комисии и главният секретар.
(2) Бюрото се избира за мандат от две години. В случай, че някое от местата в бюрото се освободи по някаква причина, съставът му се попълва на следващото Общо събрание.
(3) Бюрото консултира и подпомага работата на председателя между пленарните сесии на Общото събрание и предлага техния дневен ред.
(4) По предложение на членовете на Съвета, на неговите комисии по своя инициатива Бюрото взема решение за разработване на становища в случаите по чл. 5, ал. 3.
(5) Бюрото обсъжда и предлага на пленарната сесия на Общото събрание проектите на:
1. Правилника за дейността на Съвета;
2. годишния план за работа;
3. годишния бюджет;
4. годишния отчет за дейността на Съвета;
5. годишния отчет за изпълнението на бюджета;
6. щатното разписание и размера на възнагражденията по чл. 23 и чл. 26.
(6) Заседанията на Бюрото са редовни, ако в тях участват поне две трети от неговите членове. Решенията се приемат с единодушие."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14, който става чл. 15:
"Чл. 15. (1) Председателският съвет се състои от председател и заместник-председателите. В неговите заседания със съвещателен глас участва и главният секретар.
(2) Председателският съвет консултира и подпомага работата на председателя между пленарните сесии и предлага техния дневен ред.
(3) По предложение на членове на икономически и социален съвет, на неговите комисии по своя инициатива Председателският съвет взема решения за разработване на становища в случаите по чл. 5, ал. 3.
(4) Председателският съвет обсъжда и предлага на пленарната сесия проектите на:
1. Правилника за дейността на Съвета;
2. годишния план за работа;
3. годишния бюджет;
4. годишния отчет за дейността на Съвета;
5. годишния отчет за изпълнението на бюджета;
6. щатното разписание и размера на възнагражденията по чл. 23 и 26.
(5) Заседанията на Председателския съвет са редовни, ако в тях участват поне трима от неговите членове. Решенията се приемат с единодушие.
(6) По изключение при обективна невъзможност за осигуряване на кворум по ал. 5 председателят или неговият заместник в случаите по чл. 13, ал. 2 еднолично изпълняват функциите по ал. 2, 3 и 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 14 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 101 народни представители: за 24, против 70, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 14 на вносителя, който става чл. 15, както е предложен от него.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Новият чл. 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Старият чл. 15 ще стане чл. 14, както комисията го е подкрепила.
Към този член има предложение от народния представител Руси Статков ал. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Емилия Масларова ал. 1 да се измени така:
"(1) Заместник-председателите са четирима и се предлагат по един от всяка група по чл. 7."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 15, който става чл. 14, а той е:
"Чл. 14. (1) Заместник-председателите на Съвета са трима и се предлагат по един от всяка група по чл. 7.
(2) Заместник-председателите заместват председателя на Съвета и изпълняват функции, които той писмено им делегира."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 15 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 93 народни представители: за 8, против 85, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Предложението на народния представител Емилия Масларова не го поставям на гласуване, тъй като предишно нейно предложение, от което то изхожда, беше отхвърлено.
Моля, гласувайте чл. 15 на вносителя, който става чл. 14, така както е предложен от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Новият чл. 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Чл. 16. (1) Главният секретар се назначава от председателя след утвърждаване на кандидатурата му от Председателския съвет. Той трябва да отговаря на изискванията по чл. 9, ал. 1.
(2) Главният секретар:
1. ръководи работата на администрацията на Съвета, сключва и прекратява трудовите правоотношения с нейните служители;
2. координира разработването на проектите по чл. 14, ал. 4 по ред, установен с Правилника за дейността на Съвета;
3. изпраща материалите за обсъждане на заседанията на пленарната сесия и на Председателския съвет;
4. отговаря за протоколирането на заседанията на пленарната сесия, Председателския съвет и комисиите по чл. 18 и за съхраняването на документацията на Съвета;
5. изпълнява други функции, възложени му от Правилника за дейността на Съвета."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 16 така, както е предложен от вносителя. Няма други предложения.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава пета - Организация на дейността".
Няма предложения по наименованието на главата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета така, както е предложено от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава пета е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 17.
Предложение на народния представител Емилия Масларова - чл. 17 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Руси Статков, което е подкрепено от комисията и е станало предложение на комисията за чл. 17:
"Чл. 17. Икономическият и социален съвет работи на основата на правилник за своята дейност и годишни планове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 17 на народния представител Емилия Масларова, неподкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 15, против 78, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 17 така, както е предложен от комисията, по прието предложение от народния представител Руси Статков.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 2, въздържали се 2.
Член 17 е приет.


ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 18. По него има предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 18:
"Чл. 18. (1) Към Съвета се създават постоянни и временно действащи комисии, съставени от членове на Съвета, избрани на паритетен принцип от трите групи.
              (2) Работите на комисиите се организира в съответствие с Правилника за дейността на Съвета.
              (3) Комисиите по чл. 18" - господин председател, позволете ми да добавя "ал. 1", тъй като се отнася към тази хипотеза - "ал. 1 подготвят за пленарната сесия проекти на актовете по чл. 4, като спазват сроковете, определени с Правилника за дейността и с годишния план за работата на Съвета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 18 така, както е предложен от комисията, като в ал. 3 след думите "чл. 18" се добавя "запетайка, ал. 1".
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Член 18 е приет с една редакционна поправка - в ал. 3 "комисиите по чл. 18, ал. 1".
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 19. Предложението на комисията е чл. 19 да отпадне поради неговото инкорпориране в чл. 18. Следващите членове се преномерират.
Член 19, който е предложен от вносителя, е следният:
"Чл. 19. (1) Комисиите по чл. 18 подготвят за пленарната сесия проекти на актовете по чл. 4, като спазват сроковете, определени с Правилника за дейността и с годишния план за работа на Съвета.
               (2) Работата на комисията се организира в съответствие с Правилника за дейността на Съвета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 19 и за преномериране на следващите членове.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Член 19 отпада.
Всички останали членове се преномерират.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 20 ал. 1 има предложение от госпожа Емилия Масларова:
1. От ал. 1 да отпадне изразът "освен ако Съветът не реши друго".
2. Да отпадне ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя предложението по т. 2.
Предложение на комисията за чл. 20:
"Чл. 20. (1) Пленарните сесии на Съвета са публични, освен ако Съветът реши друго.
               (2) Актовете по чл. 4 се публикуват по решение на пленарната сесия в официален бюлетин на Съвета."
Съответно чл. 20 да стане чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 20 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте неподкрепеното предложение на народния представител Емилия Масларова по т. 1.
Гласували 88 народни представители: за 7, против 81, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 20, който става чл. 19, така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава шеста - Финансиране".
Няма предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
По чл. 21 също няма предложения.
"Чл. 21. Дейността на Съвета се финансира от неговия бюджет, който е част от държавния бюджет за съответната година, и от международни програми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и чл. 21, който става чл. 20, така, както са предложени от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава шеста и чл. 20 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 22 има предложение на народния представител Руси Статков, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 22:
"Чл. 22. (1) Съветът има самостоятелен бюджет, който се съставя и разпределя по предложение на Председателския съвет от пленарната сесия. Изпълнението на бюджета се извършва от Съвета.
                (2) Проектът на бюджет на Съвета се представя в Министерството на финансите за съгласуване с проекта на Закона за държавния бюджет.
                (3) Министерският съвет всяка година с проекта за държавен бюджет внася в Народното събрание и проектобюджета на Съвета заедно с подробна обосновка към него и отчет за очакваното изпълнение на бюджета за предходната година.
                (4) По проектобюджета на Съвета Министерският съвет може да направи свои обосновани предложения и възражения."
Член 22 става чл. 21.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има подкрепено предложение на народния представител Руси Статков.
Моля, гласувайте чл. 22, който става чл. 21, така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 5.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 23 има предложение от народния представител Руси Статков, което е оттеглено.
Предложение от народните представители Ангел Балтаджиев и Руси Статков, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 23:
"Чл. 23. (1) Средствата по бюджета на съвета се изразходват за издръжка на неговата дейност, за възнаграждения на външни експерти, за поддържане на контакти и сътрудничество с Икономическия и социален комитет на Европейските общности и с други сродни чуждестранни и международни институции.
(2) Остатъкът по бюджета на съвета за текущата година се включва в бюджета за следващата година."
Съответно чл. 23 става чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 23, който става чл. 22 така, както е предложен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 24 има предложение от народния представител Руси Статков, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 24:
"Чл. 24. Годишните отчети за изпълнението на бюджета и за дейността на съвета се внасят от неговия председател в Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 24, който става чл. 23, така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 25 има предложение на народния представител Руси Статков.
Комисията е подкрепила предложението.
Предложение на комисията:
"Чл. 25. Разходването на средствата по бюджета на съвета се контролира от Сметната палата."
Член 25 става чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 25, който става чл. 24, така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 26 няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 26.
Той съответно трябва да стане чл. 25 със следното съдържание:
"Чл. 26. (1) Дейността на съвета се подпомага от администрация. Структурата и функциите на администрацията се определят с правилника за дейността на съвета.
(2) Председателят, главният секретар, както и служителите в администрацията по ал. 1 работят по трудово правоотношение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 26, който става чл. 25, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Преходни и заключителни разпоредби".
По § 1 има предложение от народния представител Руси Статков, което е оттеглено.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за § 1:
"§ 1. В срок до един месец от влизането в сила на закона Министерският съвет отправя покана до организациите по чл. 7 да представят решения за определяне на техните представители в Икономически и социален съвет, както и декларациите по чл. 9, ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 1 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 2. В срок до два месеца от влизането в сила на закона организациите по чл. 7 определят своите представители в съвета."
Предложение от народния представител Руси Статков по § 2 - в § 2 думата "два" да се замени с "четири".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков по § 2.
Гласували 92 народни представители: за 11, против 79, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 3. В срок до един месец от определянето на представителите по § 2 Министерският съвет провежда консултациите по чл. 7, ал. 2 и ал. 5, т.8, като:
1. предлага на Народното събрание кандидатурата за председател на съвета;
2. определя членовете по чл. 7, ал. 5, т. 8;"
Господин председател, в доклада за § 3 фигурира чл. 7, ал. 7, но в чл. 7 няма ал. 7. Допускам, че е техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, така, както го прочетохте, така ще го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Руси Статков - § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 100 народни представители: за 17, против 81, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 3, както беше прочетен от докладчика.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 4. В срок до един месец от избора на председател Министерският съвет предоставя помещения за работа на Съвета."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 4, както е предложен от вносителя.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 5. На първата пленарна сесия на Съвета, свикана от неговия председател, се избират заместник-председателите."
Предложение на народния представител Руси Статков - § 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, поддържате ли предложението си?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се, благодаря.
Моля, гласувайте § 5, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Ангел Балтаджиев за създаване на нов § 5а.
Това предложение е прието и е станало предложение на комисията:
Създава се § 5а:
"§ 5а. В 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на § 2 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) До влизането на закона в сила, регистрацията на нови синдикални организации, вписването на промени в подлежащи за регистрация обстоятелства на юридически лица на съществуващи синдикални организации, както и свързаните с това заварени съдебни производства, се извършват по реда на глава първа. Съдът вписва в регистъра данните по чл. 18, ал. 1, точки 1-3, 5-7 и 9 от закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Ангел Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Искам да направя едно редакционно допълнение - в началото на ал. 2 да се каже "до влизането на закона по ал. 1 в сила...", тъй като досегашният текст става ал. 1 и в ал. 2 трябва да се каже "до влизането на закона по ал. 1 в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Законът влиза изцяло в сила.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Не става въпрос за влизането на този закон в сила. Той е специален закон.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Правилно е предложението "до влизането на закона по ал. 1 в сила".
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Ето, аз имам и текста на специалния закон. Досегашният текст на § 2 става ал. 1 и там се споменава за някакъв закон. Ние говорим сега за него. Затова предлагам в ал. 2 да се каже "до влизането на закона по ал. 1 в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 5а, който ще стане § 6, както е предложен от комисията, като в т. 2 - ал. 2, след думите "до влизането на закона" се добавят думите "по ал. 1".
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 5а, който става § 6, е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 6.Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7 и последен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6, който става § 7, както е предложен от вносителя.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7 е приет, а с това и целият закон.

Преминаваме към следващата и последна точка от дневния ред на извънредното заседание:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
Има думата председателят на водещата Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Владислав Костов да докладва.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Преди това искам да направя едно предложение.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля да бъдат допуснати в залата по обсъжданата точка заместник-министърът на земеделието и горите господин Георги Кирилов и парламентарният секретар на Министерството на земеделието и горите госпожа Милена Вълкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Владислав Костов.
Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля квесторите да поканят господин Кирилов и госпожа Вълкова в залата.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Закон за рибарството и аквакултурите".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
"Глава първа - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
По чл. 1 има две предложения - на народните представители Петър Георгиев и Владислав Костов, които са приети по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 1:
"Чл. 1.(1) С този закон се уреждат отношенията, свързани с организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.
(2) Законът има за цел да осигури:
1. устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми;
2. развитие на стопанския и любителския риболов, рибовъдството и аквакултурите;
3. прилагане на правилата за отговорен риболов;
4. повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната".
По чл. 2 има подкрепени предложения на Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, на Валентин Симов и Христо Смоленов.
Комисията предлага следната редакция на чл. 2:
"Чл. 2. (1) Рибностопанските обекти са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица.
(2) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите по ал. 1, които са предмет на този закон, принадлежи на собственика на съответния обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на рибния ресурс по силата на договор или на друго правно основание."
По чл. 3 има направени предложения, приети по принцип, от Брайнова и Балтаджиев, от Петър Георгиев, Валентин Симов и Христо Смоленов и Владислав Костов.
Комисията предлага следната редакция на чл. 3:
"Чл. 3. (1) Рибностопански обекти са:
1. естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р. Дунав - по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
2. изкуствени водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластиерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства;
3. специализирани обекти за стопански риболов, рибовъдство и аквакултури - даляни, воли, тони, басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.
(2) Рибните ресурси в рибностопанските обекти по ал. 1 се ползват от физически и юридически лица при условията и по реда на този закон и на Закона за водите, както следва:
1. за стопански и любителски риболов се ползват българският участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море, крайдунавските и крайморските езера и блата;
2. за любителски риболов се ползват вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластиерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, язовирите и определените зони по чл.15;
3. язовирите по ал. 1 т. 2 и обектите по ал. 1 т. 3 се ползват за стопански риболов, рибовъдство и аквакултури и могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от собственика или ползвателя на рибностопанския обект."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието и на закона и заглавието на Глава първа така, както са предложени от вносителя и членове 1, 2 и 3 така, както са предложени от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Заглавията на закона и Глава първа, както и членове 1, 2 и 3 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава втора - Управление на рибарството и аквакултурите".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Има предложение на народния представител Петър Георгиев, което е оттеглено.
По чл. 4 има предложения на Петър Георгиев и Владислав Костов, които са подкрепени по принцип, а предложението на Петър Георгиев е оттеглено относно употребата на термините "стратегия" и "годишни програми".
Комисията предлага следната редакция на чл. 4:
"Чл. 4. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на околната среда и водите приема Национална програма за рибарството и аквакултурите.
(2) Националната програма за рибарството и аквакултурите включва:
1. Анализ на състоянието и тенденциите за развитие на рибарството и аквакултурите, производството, равнището на технологиите, маркетинга, качеството на продукцията, потребителското търсене и други елементи на отрасъла.
2. Мерки за опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и за устойчиво развитие на рибните ресурси в тях.
3. Подпомагане на рибарството и аквакултурите чрез мерки за:
а) техническо и технологично оборудване;
б) изпълнение на краткосрочни и дългосрочни проекти в областта на рибарството и аквакултурите;
в) преструктуриране и модернизация на риболовния флот и риболовните пристанищни съоръжения;
г) организация на пазара на риба и други водни организми;
д) организиране и провеждане на изследователски програми и проекти;
е) финансиране на включените в програмата мероприятия за развитие на отрасъла;
ж) наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1.
(3) Средствата по изпълнение на програмата се набират от:
1 субсидии от републиканския бюджет;
2. целеви постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации, или помощи, предоставени по програми на Европейския съюз.
(4) Министърът на земеделието и горите, съвместно с министъра на транспорта и съобщенията и министърът на околната среда и водите, според компетенциите си, ръководят и контролират изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите."
По чл. 5 предложението на Петър Георгиев по отношение на т. 2 е оттеглено, а в останалата част се подкрепя по принцип от комисията, също и предложението на Владислав Костов е подкрепено по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 5:
"Чл. 5. (1) Управлението на рибарството и аквакултурите, наблюдението и контролът върху риболова, рибовъдството и аквакултурите се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите (ИАРА).
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена.
(3) Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет."
В чл. 6 предложението на Петър Георгиев бе оттеглено по т. 1, а в останалата част се подкрепя от комисията по принцип.
По принцип е прието и предложението на Владислав Костов, като аз го оттеглям по ал. 1, т. 3.
Комисията предлага следната редакция на чл. 6:
"Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите по:
1. изпълнение на Националната програма за рибарството и аквакултурите, съвместно с Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта и съобщенията;
2. опазване на рибните ресурси и контрол по спазването на правилата за любителския риболов и рибностопанските дейности;
3. издаване на разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
4. създаване и поддържане на информационно-статистическа система за рибарство и аквакултури;
5. други дейности, възложени й със закон.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителната агенция "Морска администрация" сключват договор за съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби."


По чл. 7 има предложение на народния представител Петър Георгиев, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 7:
"Чл. 7. (1) Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите осъществява охраната и контрола на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов на териториите на действие на неговите териториални поделения и звена, при условията и по реда на този закон и на Закона за горите.
            (2) Националното управление по горите издава билети за любителски риболов при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите."
По чл. 8 предложенията на Брайнова, Балтаджиев, Георгиев и Костов са приети по принцип.
Предложението на Валентин Симов и Христо Смоленов, както и предложението на Владислав Костов по отношение на т. 1 и 3 бяха оттеглени.
Предлага се следната редакция на чл. 8:
"Чл. 8. (1) Към министъра на земеделието и горите като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и аквакултури (НТСРА).
            (2) Министърът на земеделието и горите е председател на НТСРА и определя със заповед неговия състав по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, който обхваща заинтересовани ведомства и неправителствени организации.
            (3) Научно-техническият съвет по рибарство и аквакултури:
1. обсъжда и дава становища по съставянето и изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите, по правилата за отговорен риболов, участва в разработването на проекти на нормативни актове, програми и документи, свързани с отрасъла;
2. въз основа на състоянието на запасите от риба и други водни организми предлага мерки за тяхното опазване и възпроизводство;
3. обсъжда и предлага за утвърждаване общия допустим улов за определени видове риба и други водни организми, квотите и начина на тяхното разпределение;
4. докладва за икономическите и социалните последици по всички въпроси, за които дава становища, препоръки и съвети.
            (4) Министърът на земеделието и горите издава правилник за устройството и дейността на НТСРА."
Член 9...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Там има и предложения, които не са подкрепени - на Валентин Симов и Христо Смоленов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, на Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев...
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС, от място): Оттеглям всички неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Добре. Но има едно предложение на господин Симов.
Вие поддържате ли го, господин Симов? (Неразбираема реплика на господин Валентин Симов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не може. Значи до чл. 8 включително сте докладвали. Благодаря Ви.
Имате думата по членове от 4 до 8 включително. Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложена от вносителя, и членове от 4 до 8 включително така, както са предложени от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава втора и членове от 4 до 8 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 9 има предложения, подкрепени от комисията, на Брайнова - тя оттегли предложението си, на Балтаджиев, Георгиев и Владислав Костов.
Предложението на народните представители Симов и Смоленов е аналогично на оттегленото от Брайнова и Балтаджиев - в чл. 9, ал. 2 изразът "по предложение на съвета" да отпадне и вместо него да се допълни "съгласувано с Българската академия на науките".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 9:
"Чл. 9. (1) Контролът по опазването на биологичното разнообразие на рибните ресурси се упражнява от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и горите.
            (2) Нови видове риба и други водни организми могат да се въвеждат във водните обекти с разрешение на министъра на околната среда и водите по предложение на НТСРА."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 8, против 75, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 10.
Комисията подкрепя по принцип предложенията на Брайнова, Балтаджиев, Симов, Смоленов, Петър Георгиев и Владислав Костов и предлага следната редакция на чл. 10:
"Чл. 10. (1) Юридическите и физическите лица, упражняващи стопанска дейност при условията и по реда на този закон, могат да се сдружават в браншови организации, които представляват и защитават професионалните интереси на своите членове.
              (2) Юридическите и физическите лица, упражняващи стопанска дейност при условията и по реда на този закон, могат да създават организации на производители, които са юридически лица - търговски дружества или кооперации с предмет на дейност маркетинг и търговия с риба и други водни организми, произведени от членовете на организацията.
              (3) Организациите на производители по ал. 2 ползват финансови помощи от национални и европейски фондове. Условията и редът за ползване на помощи се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите."
По чл. 11 също има две предложения - на Георгиев и Костов, приети по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 11:
"Чл. 11. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в териториални сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
              (2) Сдруженията по ал. 1 могат да се обединяват в регионални сдружения и национално сдружение, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, без право на стопанска дейност, както и без право да учредяват и/или участват в търговски дружества.
              (3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да се сдружават с лицата по чл. 29, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По чл. 11 има думата господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Става въпрос за чл. 11 и по-специално за предложението на господин Костов.
Ясно е за всички, че този закон в по-голямата си част се отнася за икономиката в рибовъдството. Но в останалата си част той засяга любителския риболов и то много пряко го засяга.
Всъщност, тук разковничето е чл. 11. И след като самите вносители са преценили, че любителите риболовци могат да се сдружават и да защитават своите интереси, аз се чудя как така изведнъж господин Костов внася едно радикално предложение, което направо им отрязва главата до кръста.
Ако си говорим откровено, става въпрос за дейността, която на този етап се извършва от Българския ловно-рибарски съюз. Впоследствие вероятно може би ще се извършва от Изпълнителната агенция по рибарство.
Обяснете ми може ли ние по някакъв начин да задължим лицата по чл. 10, да речем, да възпроизвеждат зарибителен материал и да го влагат в природата, при това безплатно? Няма начин. Никъде ние не задължаваме тези лица. На този етап единствените, които произвеждат зарибителен материал и го влагат обратно в природата, без да търсят от това някаква стопанска изгода, а даже в момента плащат допълнително на дружествата от Ловно-рибарския съюз, за да може този зарибителен материал да се изпраща и да се зарибяват национални паркове, да се зарибяват реки, язовири и други водоеми, в които в момента се извършва любителският риболов. Ако ние оставим така чл. 11, има голяма опасност да спрем този процес и то да го спрем точно в момента, в който той се произвежда, имам предвид зарибителния материал.
Всички вие добре знаете, и тук господин Георгиев ще ме подкрепи, че в момента агенцията не е в състояние да извърши това, защото тя де факто сега се учредява. Какъв е смисълът тогава ние любителите риболовци да се сдружаваме? Какви интереси ще защитаваме? Да ходим с по две-три пръчки да хвърляме във водоемите? Въобще това не ни интересува. Нас ни интересува като любители на природата и на този любителски риболов да може, сдружавайки се в съответните дружества, да подпомагаме природата и да връщаме обратно рибата във водоемите, за да може да има после какво да ловим. Всичко друго, което касае чл. 10, ще бъде само икономически етап. Там се произвежда риба, произвежда се продуктът и заминава. Който успее да изнесе в Европейския съюз, да бъде жив и здрав. Нека да бъдат повече такива предприятия.
Но аз пак поставям въпроса: кой ще зарибява в момента? Това е основният въпрос. Националното управление по горите ли ще извършва тази дейност? Ако то поеме това, нека ясно кажем в закона кой ще извършва дейността. Иначе има огромна опасност милиони тонове зарибителен материал на този етап да погинат и след това да не се извърши зарибяването. Защото зарибяване може да се прави, но по смисъла на чл. 11 не може да се извършва стопанската дейност, която се прави при подготвителния материал. Това е основният въпрос.
Аз ще помоля господин Костов също да вземе отношение, да обясни нещата, за да не се окаже утре, че наистина сме допуснали много голяма грешка.
Затова аз предлагам след запетаята да отпадне текстът на ал. 2, което е предложението на комисията - "без право на стопанска дейност". Разберете, тя на този етап е жизненоважна. Защото в крайна сметка всички тези дружества в момента извършват - и то на много ниска цена - зарибяването. И връщат в природата зарибителния материал, без да взимат нито една стотинка. Всичко това е от парите на риболовците в момента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симов.
Има думата господин Нансен Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (ЕЛ): Господин председател, аз поддържам тезата, че трябва на ловците и риболовците, специално на риболовците в случая, да се даде право на стопанска дейност, защото не е оправдано в условията на пазарна икономика да лишаваме една група хора, макар и сдружения на професионална основа, да ги лишаваме от едно исконно право. Считам, че това противоречи и на европейската практика. Особено що се отнася до поддържане на водоемите, това не е налице в нито една западноевропейска страна.
Затова призовавам да променим положението, което е предложено от господин Костов, и да им дадем право на стопанска дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на господин Валентин Симов от ал. 2 да отпаднат думите "без право на стопанска дейност", както и "без право да учредяват и/или участват в търговски дружества".
Гласували 97 народни представители: за 22, против 60, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте членове 10 и 11, както са предложени от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против 4, въздържали се 2.
Членове 10 и 11 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага чл. 12 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 12.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Член 12 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава трета - Ползване на рибните ресурси".
Има предложение от народния представител Владислав Костов наименованието на глава трета да се измени и да стане: "Риболов, рибовъдство и аквакултури".
Комисията подкрепя предложението.
"Раздел I - Условия и ред за ползване на рибните ресурси".
Има предложение от народния представител Владислав Костов наименованието на раздел I от глава трета да се измени така: "Условия и ред за извършване на риболов".
Комисията подкрепя предложението.
По чл. 13 има предложение от народния представител Петър Георгиев.
Комисията не подкрепя предложението по точки 1 и 4, в останалата част го подкрепя по принцип.
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ (СДС, от място): Оттеглям предложението си по точки 1 и 4.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 12:
"Чл. 12. (1) Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието.
(2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим."
Има предложение от народния представител Владислав Костов за създаване на нов чл. 13а.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на чл. 13а, който става чл. 13:
"Чл. 13. Когато се извършва любителски и/или стопански риболов във водните обекти, държавна или общинска собственост, лицето, на което е издаден билет за любителски риболов или разрешително за стопански риболов, е собственик на рибите и другите водни организми:
1. при любителски риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов;
2. при стопански риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов и се съхраняват във водата, на риболовен кораб, на друго транспортно средство или на брега, в хладилни или други специализирани съоръжения, съдове или помещения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавията на глава трета и раздел I и членове 12 и 13, както са предложени от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Заглавията на глава трета и раздел I, както и членове 12 и 13, са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага чл. 14 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 14.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 14 отпада.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: В чл. 15 има направени предложения от народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, Валентин Симов и Христо Смоленов, Петър Георгиев и Владислав Костов, които комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 14:
"Чл. 14. (1) Разрешителни за стопански риболов се издават на лица, които притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
(2) Разрешително за стопански риболов се издава на юридическо лице, което притежава или ползва риболовен кораб, когато член на екипажа му притежава свидетелство за правоспособност.
(3) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 и 2 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 15, който става чл. 14, така както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 16 - на вносителя.
Комисията предлага чл. 16 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 16.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Член 16 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 17 има предложения на Петър Георгиев и Владислав Костов, които са подкрепени по принцип.
Комисията предлага чл. 17, който става чл. 15, със следния текст:
"Чл. 15. (1) Министърът на земеделието и горите и министърът на околната среда и водите определят с наредба:
1. зони за любителски риболов, зони за стопански риболов, зони за естествени развъдници и зони за рибовъдство в големите язовири - държавна собственост;
2. язовирите - държавна собственост, които се ползват само за любителски или стопански риболов, или само за рибовъдство.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и условията и реда за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в зоните и язовирите по ал. 1, т. 1 и 2."
По чл. 18 комисията подкрепя по принцип предложенията на Петър Георгиев и Владислав Костов и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 16:
"Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
(2) Регистрите по ал. 1 се водят по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и горите.
(3) Изпълнителната агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта и съобщенията предоставя на ИАРА извадка от регистъра на риболовните кораби по отношение на тяхното оборудване, обзавеждане и технически средства за риболов, преработка и съхранение на улова. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури включва извадката в информационно-статистическата система по чл. 6, ал. 1, т. 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 17, който става чл. 15, и чл. 18, който става чл. 16, така както са предложени от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Членове 15 и 16 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 19 има предложение на народния представител Петър Георгиев - да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 19 да отпадне.
По чл. 20 има предложение от Петър Георгиев, което е оттеглено, и предложение от Владислав Костов, който предлага чл. 20 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 20 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 19 и 20.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Членове 19 и 20 отпадат.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел ll - Стопански риболов"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел ll.
По чл. 21 има предложения от народните представители Петър Георгиев и Владислав Костов, които комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 17:
"Чл. 17. (1) Стопански риболов извършват физически лица - пълнолетни български граждани и юридически лица, които притежават разрешително за стопански риболов.
(2) Чуждестранни риболовни кораби могат да извършват стопански риболов при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България."
Член 22 - на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 18:
"Чл. 18. (1) Разрешителните за стопански риболов се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от ръководителите на нейните териториални звена при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) Кандидат за разрешително за стопански риболов може да бъде лицето, което ползва риболовния кораб от свое име, независимо от това дали е негов собственик или го ползва на друго основание.
(3) За издаване на разрешителните по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) При извършване на стопански риболов разрешителното по ал. 1 се съхранява на риболовния кораб.
(5) Когато стопански риболов се извършва в специализирани обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3, разрешително се издава на лицето - ползвател на обекта.
(6) В разрешителното за стопански риболов се посочва:
1. органа, който е издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб;
3. данни за притежателя на разрешителното;
4. технически данни за риболовния кораб;
5. регистрационен номер на акта за националност или на позволителното за плаване;
6. дата на издаване и срок на действие на разрешителното;
7. водните обекти или зони от тях за стопански риболов;
8. други данни, определени в наредбата по ал. 1.
(7) Разрешителното за стопански риболов се подновява за следващата календарна година от ИАРА или нейните териториални звена чрез презаверка.
(8) Когато стопански риболов се извършва с риболовни кораби, данните от издадените разрешителни се изпращат в едноседмичен срок служебно на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(9) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14."
Член 23 на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 19:
"Чл. 19. (1) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник.
      (2) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
         (3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:
1.  за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2.  за есетровите риби - по видове, тегло и размери за всяка поотделно;
3.  за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.
      (4) Министърът на земеделието и горите може да определя и други рибни видове, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи или по размери на отделните индивиди.
      (5) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 15 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.
      (6) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море, капитаните на риболовните кораби с дължина над 15 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5, отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава улова, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.
      (7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване."
Има едно предложение, което е прието от комисията.
Комисията предлага чл. 23а, който става чл. 20 със следната редакция:
"Чл. 20. Лицата, извършили стопански риболов, след разтоварване на улова, съставят и предават на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход по образец, съгласно наредбата по чл. 19, ал. 2. Декларацията съдържа данни за количеството уловена риба по видове и мястото, където е уловена."
По чл. 24 има подкрепено предложение на народния представител Костов.
Комисията предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 21 със следното съдържание:
"Чл. 21. (1) Даляните, волите и тоните са публична държавна собственост и се отдават за ползване при условията и по реда на Закона за концесиите.
      (2) Мястото и зоните на действие на специализираните обекти за стопански риболов по чл. 3, ал. 1, т. 3 във водите на Черно море и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, съгласувано с ръководителите на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
         (3) След въвеждане в действие на обектите по ал. 1 се забранява риболова в тяхната зона на действие. Когато обектът не е въведен в действие през определения в разрешителното сезон за стопански риболов, изпълнителният директор на ИАРА обявява със заповед риболова в определената зона на действие за свободен.
      (4) Промяна в параметрите на обектите, определени по реда на ал. 1, включително точката на връзване и направлението на даляна, удължаването на преградата (хавлията), промяна на зоната на действие и характера на работа през годината (сезонността), може да се извърши само с разрешение на изпълнителния директор на ИАРА, по реда на ал. 2. Промяната се вписва в съответния регистър.
      (5) Изпълнителният директор на ИАРА разрешава при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, откриването на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море след съгласуване с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел втори така, както е предложено от вносителя и членове с новата номерация от 17 до 21 включително.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел втори и членове от 17 до 21 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел трети - Любителски риболов".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел трети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел трети така, както е предложено от вносителя.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел трети е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 25 на вносителя.
Предложението на народните представители Брайнова и Балтаджиев е оттеглено.
Предложението на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов не е подкрепено от комисията. То гласи така:
В чл. 25:
- в ал. 3 след израза в края на изречението "талон за риболов" да се допълни "издадени от агенцията и/или организацията по чл. 11";
- в ал. 7 изразът "и големите язовири" да отпадне;
- в ал. 2, т. 3 е записано "по чл. 17, алинеи 6 и 7", а трябва да бъде "по чл. 17, ал. 3 и 4" - предполагат, че е техническа грешка;
- в ал. 6 във второто изречение вместо "чл. 10" трябва да бъде записано "чл. 11" - пак предполагат техническа грешка.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението по принцип на народните представители Петър Георгиев и Владислав Костов и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 22:
"Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов.
      (2) Билетът за любителски риболов не може да се преотстъпва на трети лица и се подновява за следващата календарна година чрез презаверка при условията и по реда на наредбата по чл. 7, ал. 2.
         (3) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов.
Гласували 80 народни представители: за 3, против 75, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 22 е приет.


ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 26 на вносителя.
Има предложения на народните представители Георгиев и Костов, които са подкрепени по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 26, който става чл. 23:
"Чл. 23. (1) Българските граждани могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
              (2) Децата под 14-годишна възраст могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов.
              (3) Чужденците могат да извършват любителски риболов с разрешително, издадено от ИАРА, при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 след заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 18, ал. 3.
              (4) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА прави предложения:
1. пред министъра на земеделието и горите за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определи условията и реда за тяхното ползване;
2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 23 така, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Член 23 е приет.
По чл. 27 на вносителя има предложение от Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, което е оттеглено в неподкрепената му част, а в останалата част е подкрепено от комисията.
Народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов предлагат в чл. 27, ал. 1, т. 2 да отпадне изразът "от която едната дънна".
В чл. 27, ал. 1, т. 4 след израза "издадените им билети" да се вмъкне "членски карти".
Комисията подкрепя предложението им по ал. 1, т. 2, но не го подкрепя в останалата му част.
Предложенията на народните представители Петър Георгиев и Владислав Костов са приети по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 24:
"Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:
1. да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях по две куки (единични, двойни или тройни), в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав. Във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
2. да използват една въдица (пръчка) с монтирани до 2 броя куки (единични, двойни или тройни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.
     (2) След еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 8 бройки или до 3 кг от всички останали видове риби, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.
                (3) Уловената риба по ал. 2 не може да бъде предмет на покупко-продажба.
                (4) Любителският риболов, в това число и на пъстървови риби, се разрешава само през светлата част на денонощието през всичките дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов по т. 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 65, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 24 така, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Член 24 е приет. (Възглас: "Браво!" и ръкопляскане от господин Георги Панев.)
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел IV - Рибовъдство и аквакултури".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на раздел IV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Ще си позволя един коментар. По реакцията на господин Панев в стенограмите обикновено пише "Аплодисменти от мнозинството, аплодисменти от опозицията". Този път ще трябва да отбележат: "Единичен аплодисмент от господин Панев".
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV така, както е предложено от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел IV е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 28 на вносителя.
Комисията предлага чл. 28 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 28.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Член 28 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 29. Предложенията са подкрепени.
Комисията предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 25:
"Чл. 25. (1) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се регистрират при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1.
              (2) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (сатки) и в други плаващи на повърхността на водата или подводни, потъващи и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след извършване на процедурите по оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда, когато съоръженията и конструкцията са в язовири, а когато са във водите на Черно море - и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
              (3) При издаване на документи за регистрация се заплаща такса, определена с тарифата по чл. 18, ал. 3."
Има предложение за създаване на нов чл. 29а, който става чл. 26. Комисията предлага следното съдържание:
"Чл. 26. За язовирите в които при условията и по реда на този закон се извършват стопански и/или любителски риболов, не се прилагат процедурите за оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда, освен когато в тях се извършва рибовъдство в специализирани участъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте членове 25 и 26 така, както са предложени от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Членове 25 и 26 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 30 на вносителя има направено предложение от народните представители Брайнова и Балтаджиев. В тази част, която не се подкрепя, тя го оттегли.
Другата част е подкрепена.
Предложение на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов.
Комисията подкрепя предложението за т. 2, а не го подкрепя в останалата му част.
Комисията предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 27:
"Чл. 27. Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, са длъжни:
1. да предоставят на ИАРА всяка година до края на м. март данни за произведената и продадена от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества.
2. да следят здравословното състояние на рибите и другите водни организми. При наличието на признаци за заболявания са длъжни незабавно да уведомяват регионалните ветеринарномедицински служби и териториалните звена на ИАРА."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов.
Гласували 96 народни представители: за 18, против 69, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 27 така, както е предложен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 31 на вносителя има предложение на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов, което не е подкрепено от комисията. Предложението гласи:
В чл. 31, ал. 1 след "чл. 10" да се добави "и чл. 11".
В чл. 31, ал. 6 след "чл. 10" да се добави "и чл. 11".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 28:
"Чл. 28. (1) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, могат да предлагат на НТСРА чрез ИАРА проекти, свързани с развитието на рибарството и аквакултурите.
(2) Проектите по ал. 1 се придружават от обосновка и финансов план.
(3) Условията и редът за одобряване на проекти по ал. 1 и редът за финансирането им се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
(4) С наредбата по ал. 3 се определят условията и редът за безвъзмездно предоставяне от ИАРА на генетичен материал, специализирано оборудване и други материали за поддържане на чисти линии и извършване на племенно-развъдна и/или племенно-селекционна работа със съответните видове риби и други водни организми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов и Христо Смоленов.
Гласували 89 народни представители: за 1, против 85, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 28 така, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага чл. 32 на вносителя да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 32.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Член 32 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следното наименование на глава четвърта: "Опазване на рибните ресурси".
Комисията предлага да се създаде раздел I със следното наименование: "Раздел I - Обща разпоредба".
Комисията предлага да се създаде чл. 32а, който става чл. 29, със следното съдържание:
"Чл. 29. Органите на държавната власт и местното самоуправление, организациите по чл. 10, ал. 1 и чл. 11 и лицата по чл. 17 и 22 са длъжни да оказват съдействие на служителите на ИАРА при изпълнението на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Има думата народният представител Янаки Стоилов. Обсъждаме създаването на нов чл. 32а, заедно с наименованията на главата и раздела.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Използвам този текст и съдържанието на цялата глава четвърта, посветено на опазването и контрола върху рибните ресурси, за да обърна внимание върху необходимостта от по-активен контрол на органите, които са предвидени по този закон. Заедно с това искам да подчертая, че основните поражения върху рибата се дължат, първо, на замърсяването на водните ресурси; второ, на това, че не винаги се контролира водното съдържание и оттокът на реките, което, разбира се, има и причини не само с човешката дейност; и на трето място, което подчертавам, на масовото бракониерство в страната.
В края на този законопроект има едно приложение, в което са посочени дори размерите на рибата, която може да се лови. По принцип това не е нежелателно. Но големите поражения върху рибните запаси идват не от това дали се лови по-едра или по-дребна риба, а от това, че в много случаи се използват взривни вещества, мрежи, преграждане на оттока на реките особено в периода на лятното маловодие, поради което много от тези разпоредби остават само едно пожелание или част от формалните действия, които България трябва да извърши, за да покрие съответните изисквания във връзка с преговорите, които води за членство в Европейския съюз.

Затова без да правя някакво конкретно предложение по съдържанието на разпоредбата, като се има предвид създаването на специални органи, искам да обърна внимание, че ако тези органи не действат за прекратяване или намаляване на вредното въздействие на посочените фактори, повечето от това, което се пише тук, ще остане без съществено значение. С това завършвам своето изказване, което надхвърля съдържанието на обсъжданата разпоредба, но действително е необходим активен контрол по опазване на рибните запаси и по тяхното развитие. Това трябва да бъде съпроводено с действия преди всичко върху най-големите нарушения и най-големите опасности, а не върху проблема за размерите на уловената риба или на някои други действия в този иначе толкова подробен закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по разисквания текст? Не виждам.
Поставям на гласуване наименованието на глава четвърта "Опазване на рибните ресурси", раздел l "Обща разпоредба" и чл. 32а, който става чл. 29 със съдържанието, както го прочете председателят на комисията.
Моля, гласувайте!
Гласували 91 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 12.
Член 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде раздел ll със следното наименование: "Раздел ll - Мерки и дейности по опазване на рибните ресурси".
По чл. 33 на вносителя има едно оттеглено предложение, има прието, подкрепено по принцип и комисията предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 30:
"Чл. 30. (1) За опазването на рибните ресурси ИАРА:
1. проучва тяхното състояние и след становище на НТСРА предлага на министъра на земеделието и горите установяване на квоти в рамките на общия допустим улов за отделните видове риба и други водни организми в обекти по чл. 3, ал. 1;
2. разработва, утвърждава и оповестява рибностопански мероприятия, включително и нормативи за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, когато има данни за критично намаляване на техните запаси;
3. изисква от Изпълнителна агенция "Морска администрация" периодично или при необходимост информация от системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, съгласно договора по чл. 6, ал. 2.
(2) Министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на околната среда и водите въз основа на становище от НТСРА определя:
1. временни забрани за стопански и/или любителски риболов във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 или отделни зони от тях за опазване на популациите от риба и други водни организми;
2. условия и срокове за забрана за ползване на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 при заболявания по отглежданите от тях риби и други водни организми и мерки за ограничаване разпространението на заболяванията в други обекти по чл. 3;
3. условията и реда за изграждане на изкуствени подводни рифове в плитководните зони на Черноморското крайбрежие - съгласувано и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
(3) При установяване на промени в състоянието на запасите на определени видове риби и други водни организми, застрашаващи тяхното естествено възобновяване и стопанско значение, министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на околната среда и водите налага забрана върху тяхната експлоатация за определен период от време, не по-кратък от една година, и предлага предприемането на такива мерки по реда на международни договори, по които Република България е страна."
Комисията предлага да се създаде чл. 33а, който става чл. 31 със следното съдържание:
"Чл. 31. За поддържане на рибните запаси лицата, които извършват стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2, са длъжни да ги зарибяват по нормативи, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА."
По чл. 34 на вносителя има предложение, подкрепено по принцип и комисията предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 32:
"Чл. 32. (1) Във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване, съгласно Приложение № 1.
(2) При нетипични промени в климатичните условия, засягащи развитието на рибните ресурси, министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА променя със заповед началната дата и/или увеличава сроковете на забраната по Приложение № 1 с до 30 дни.
(3) Началната дата и/или продължителността на забраната по т. 5, 6 и 7 от Приложение № 1, се определят със заповед на министъра на земеделието и горите, за съответната календарна година или за по-дълъг период.
(4) Забраната по ал. 1 в технологичните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 се въвежда ежегодно за срок от 20 до 45 дни със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.
(5) Забраната по ал. 1 не се отнася за улова на риба и други водни организми във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието и горите, съгласувана с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, в които се разрешава любителски риболов и в периода на забраната по ал. 1."
Искам да прочета Приложение № 1, тъй като става дума в текста.
Тук са направени две корекции. В антетката "Видове риби и други водни организми. Рибно-стопански обекти и зони."
Точка "А" остава, както е в приложението.
Точка "Б" остава така, както е в приложението.
В т. 3 на буква "Б" - Пролетно-лятно размножаващи се риби" - отпадат думите по-нататък, а именно "във водни обекти под 800 м надморска височина".
"30 дни" - също отпада - "в периода от 15 април до 31 май".
Точка 4 отпада изцяло и другите точки надолу остават така, като се преномерират: т. 5 става т. 4; т. 6 става т. 5; т. 7 става т. 6 и т.н., като последната т. 11 става т. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Приложенията са предоставени на народните представители и предлагам да не се четат. Те са пред нас.
Имате думата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Първо, съвсем процедурно предлагам сега да приемем закона, а накрая, като стигнем до приложенията, каквито поправки има в тях, ще приемем и приложенията. Не сега да приемаме текстове от закона, уважаеми господин председател на комисията, пък да казваме отзад какво се променя. Накрая ще вземем предложенията, ще видим какво се променя в приложенията и ще ги променим, след като е приет законът. Аз предлагам така, защото Вие четете един член от закона, променяте някои точки в приложението и никой не разбира за какво става въпрос.
Но, по същество... Но, по същество... (Обръща се към народния представител Владислав Костов, който уточнява текстове с председателя Любен Корнезов.)
Аз искам и вие да чуете. Трябва да вземете отношение после.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Извинявайте, господин Миков. Уточнявахме тази нова процедура.
МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
По същество предлагам следните редакционни промени - в ал. 2 на чл. 32 по номерацията на доклада, където е казано: "Променя със заповед началната дата и/или увеличава сроковете за забраната", текстът да стане: "Променя със заповед началната или крайната дата" и така се решава въпросът за увеличаване на сроковете. Край.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Извинявайте, господин Миков, за кой текст, защото трябва да уточним.
МИХАИЛ МИКОВ: За чл. 32, ал. 2, последните две изречения. Алинеи 2 и 3 тук са така оплетени, че става въпрос за едно и също нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Но, чл. 32 има само едно изречение в ал. 2.
МИХАИЛ МИКОВ: Аз чл. 32 го чета по доклада на стр. 67, горе. Алинея 2...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: "При нетипични промени в климатични условия", това ли имате предвид?
МИХАИЛ МИКОВ: Да, стигаме до: "променя със заповед началната или крайната дата, с което може да увеличи сроковете на забраната". И, край. Защото така какво се получава? "Променя със заповед началната дата или увеличава сроковете", а крайната дата излиза, че не може да се промени. Ами, ако е ...
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Автоматично тя се променя, когато се увеличават сроковете.
МИХАИЛ МИКОВ: Ама, началната или крайната дата, или увеличава сроковете, едно и също е. Ама, така излиза, че при студен период той ще промени началната дата, а крайната дата в приложението си остава същата. Чисто редакционни са промените.
"Променя със заповед началната или крайната дата, или променя срока", тоест то винаги се променя срокът, ама, за да останат всичките възможни алтернативи. Или "крайната"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, господин Миков, текстът още веднъж, както го предлагате?
МИХАИЛ МИКОВ: "...Се определят със заповед на министъра"... "Променя със заповед началната или крайната дата и увеличава сроковете за забраната", "или увеличава сроковете на забраната"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Като отпадне първото "и"?
МИХАИЛ МИКОВ: Аз лично тези "и/или"... Добре, нека остане "и/или", ама да знаете, че в закона се пише "и" или "или", но, да речем, няма време...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И, Вашето предложение, за да бъдем точни, е: "променя със заповед началната дата или крайната"?
МИХАИЛ МИКОВ: "...със заповед началната, крайната дата или увеличава сроковете." Това са три алтернативи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ама, трябва да гласуваме текст!
МИХАИЛ МИКОВ: Добре, "променя със заповед началната, крайната дата или увеличава срока". Имаме всички възможни алтернативи, нямаме "и/или"... "Началната, крайната"... Но, нали вие сте го гледали в комисията. Но, вижте сега ал. 3, уважаеми господин председател.
Алинея 3 не дава нищо повече, освен редакцията, която е в ал. 2. Прочетете го текста и ще видите, че е точно същият, както по ал. 2, единствено, че заповедта на министъра на земеделието и горите за съответната календарна година или за по-дълъг период. Една заповед на министъра не е за една година. Тя, тази заповед е до отменянето й. Не е нужно в закона ние да записваме "за съответната календарна година или за по-дълъг период". Щом министърът прецени, иначе диспозитивът на текста на ал. 3 е абсолютно същият, както диспозитива на последното изречение на ал. 2. Разбирате ли ме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Правите предложение, да разбирам, ли?
МИХАИЛ МИКОВ: Правя предложение ал. 3 да отпадне, защото една заповед на министър, когато я издаде, той може да я издаде и за три години да действа, че размножителният период започва по-късно, примерно, захлаждане в климата, и тази заповед си действа. Той ще си определи сам в заповедта. Ама, не може в закон година за година да даваш правомощия на министър! Е, не може това чудо! (Реплики на недоволство от страна на докладчика господин Владислав Костов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Имате ли други предложения, тъй като?... Господин Миков, времето тече!
МИХАИЛ МИКОВ: Извинявам се, господин председател.
Алинея 3 да отпадне, а ал. 2 със следните редакционни предложения и пак подсещам - молбата ми е накрая да обсъдим предложенията, а не член по член да четем приложенията, защото не е възможно. Благодаря. Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Искате да вземете отношение ли, господин Костов?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Редакционната поправка по ал. 2 бихме могли да я приемем така, защото тя действително създава по-добра редакция, но по отношение на другите имам определени възражения, тъй като технологията е всяка година министърът да си издава заповед във връзка с тези срокове.
И по отношение на това, те са всичко на всичко две приложения, тъй като едното приложение отпада в текста - Приложение № 2, и по този начин няма смисъл сега да се връщаме към приложенията после, след като тук става по-ясно в текста, че се касае за определено приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие искахте думата, заповядайте.
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, по ал. 2 подкрепям предложението на колегата Миков и подкрепям неговото предложение ал. 3 да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря на господин Георгиев.
Други народни представители желаят ли да вземат отношение по тези няколко текста? Не виждам желаещи. (Реплики.)
Ако трябва да уточните евентуалното отпадане на ал. 3?... (Шум и реплики в залата.)
Виждам тук и представители на министерството...
Длъжен съм да поставя на гласуване предложението на господин Миков, подкрепено от господин Георгиев, за отпадане на ал. 3 на чл. 32.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на ал. 3.
Гласували 142 народни представители: за 94, против 44, въздържали се 4.
Алинея 3 на чл. 32 отпада.
Предлагам ви да гласуваме чл. 30 до чл. 32 заедно с редакционната поправка, предложена от господин Миков в ал. 2, като ал. 4 става, разбира се, ал. 3, ал. 5 става ал. 4.
Предлагам също да се гласува и Приложение № 1, така както беше докладвано от председателя на комисията, тъй като ал. 2 препраща към Приложение № 1 и всъщност Приложение № 1 е част от чл. 32, но все пак, ако настоявате за някаква процедура, мога да я подложа на гласуване за отделно...
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Приложението да се гласува накрая, защото може и други промени да настъпят в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Добре, правите процедурно предложение. Аз съм длъжен да го поставя на гласуване.
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Миков Приложение № 1, към което препраща ал. 2 и ал. 1 на чл. 32, да бъде гласувано накрая на закона, не сега така, както беше докладвано от председателя на комисията. (Неразбираеми реплики от място на Михаил Миков.)
Добре, което частично беше докладвано от председателя на комисията.
Направено е процедурно предложение, длъжен съм да го подложа на гласуване.
Гласували 113 народни представители: за 26, против 86, въздържал се 1.
Предложението на господин Миков е отклонено.
Поставям на гласуване от чл. 30 до чл. 32, повтарям, с редакционната поправка, предложена от господин Миков, на ал. 2 и приета от председателя на комисията, включително и Приложение № 1 така, както е прочетено, с отпадането, бележките и преномерирането на Приложение № 1.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 35 на вносителя.
Всичките направени предложения са подкрепени по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 33:
"Чл. 33. (1) В периода на забраната по чл. 31, ал. 1 не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.
      (2) Забраната по ал. 1 не се отнася за риби и други водни организми, включително генетичен материал, отглеждани в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 3. Техният улов, пренасяне, превозване и продажба се извършва съгласно изискванията на глава пета."
Комисията предлага да се създаде чл. 35, който става чл. 34, със следното съдържание:
"Чл. 34. Забранява се любителският риболов в реките, когато количеството вода в тях е под минимално допустимия отток."
По чл. 36 има две предложения - на Костов и на Георгиев, подкрепени по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 35:
"Чл. 35. (1) Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления:
1.  взривни материали, отровни и упойващи вещества;
2.  електрически ток и технически устройства и съоръжения за електроулов;
3.  дънни тралиращи и драгиращи средства;
4.  огнестрелно оръжие;
5.  харпун.
      (2) Забраната по ал. 1, т. 5 не се отнася за любителски риболов във водите на Черно море. Условията и редът за извършване на любителски риболов с харпун се уреждат с наредбата по чл. 18, ал. 1.
         (3) Уредите по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се използват за провеждане на научни експерименти и изследвания с разрешение на министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Брайнова е оттеглила нейното предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага създаването на членове 36а и 36б, които стават съответно членове 36 и 37:
"Чл. 36. (1) Забранява се стопанският риболов в р. Дунав, в Черно море и в язовирите, представляващи обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, с мрежи и други мрежени уреди, когато те съдържат платна или отделни елементи от тях със стъпка на окото с размер по-малък от определения в наредбата по чл. 18, ал. 1.
      (2) При улов на калкан се забранява използването на допълнителни мрежени приспособления.
Чл. 37. Забранява се извършването на стопански и любителски риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 чрез косене (търмъчене)."
Комисията предлага следния текст на чл. 37, който става чл. 38:
"Чл. 38. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери по-малки от минимално допустимите, съгласно Приложение № 2.
      (2) При улов на индивиди с по-малки размери от посочените в Приложение № 2, те се връщат незабавно във водата, независимо от състоянието им.
         (3) Уловените риби и други водни организми се измерват, както следва:
1.  за рибите се измерва общата дължина (Lo), в сантиметри от началото на главата до края на опашната перка, както е показано на схемите от № 1 до № 4 към Приложение № 2;
2.  размерът на раците се измерва по общата дължина от средата на очите до края на опашния плавник, съгласно схема № 5 към Приложение № 2;
3.  размерът на мидите се измерва по общата най-голяма дължина на черупката, съгласно схема № 6 към Приложение № 2;
4.  жабите и рапаните се измерват в грамове.
      (4) При извършване на стопански риболов във водите на Черно море и р. Дунав, в крайдунавските и крайморските езера и блата и в язовирите се допуска прилов на риба с размери под минимално допустимите по Приложение № 2, възлизащ на не повече от 5 на сто за дунавската скумрия (карагьоз) и на не повече от 10 на сто за останалите видове риби, изчислени спрямо общото тегло на улова."
Комисията предлага Приложение № 3 в законопроекта на вносителя да стане Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 и текстът е точно същият, без изменение, както е в работния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте членове с новата номерация от 33 до 38 включително така, както са предложени от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Членове от 33 до 38 включително са приети, естествено и приложението, което е към чл. 38.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създадат чл. 37а до 37д, които стават съответно чл. от 39 до 43, със следната редакция:
"Чл. 39. Забраната по чл. 38, ал. 1 не се прилага при улов, пренасяне, превозване и продажба на риба и други водни организми от обектите, предназначени за рибовъдство и аквакултури.
Чл. 40. Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на маломерна риба и други водни организми за научноизследователски цели.
Чл. 41. Министърът на земеделието и горите по предложение на НТСРА може за определен срок да увеличи минимално допустимите размери, определени в Приложение № 2, когато това се налага от състоянието на запаса от съответния вид.
Чл. 42. Забранява се уловът на речни раци.
Чл. 43. (1) Забранява се уловът на морски бозайници.
(2) В случай на прилов на морски бозайници, уловените животни се връщат незабавно обратно в морето, независимо от тяхното състояние."

Комисията предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 44:
"Чл. 44. Когато популациите на определени видове риби и други водни организми са застрашени от изчезване, министърът на околната среда и водите ги обявява за защитени. Защитените видове не са обект на риболов до възстановяване на тяхната популация."
Комисията предлага следната редакция на чл. 39, който става чл. 45:
"Чл. 45. (1) Собствениците на риболовни кораби с дължина минимум 24 м са длъжни да монтират на тях и да поддържат в изправно състояние бордово оборудване, свързано със системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби.
               (2) Бордовото оборудване по ал. 1 се определя с договора по чл. 6, ал. 2.
               (3) Забранява се съхранението, пренасянето, превозването и монтирането върху риболовните кораби на уреди, средства и приспособления по чл. 35, ал. 1, свързани с извършване на стопански или любителски риболов."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте членове от 38 до 45 включително.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Членове от 38 до 45 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага членове 40 и 41 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 40 и 41 на вносителя да отпаднат.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Членове 40 и 41 на вносителя отпадат.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следното наименование на глава пета: "Търговия и превоз на риба и други водни организми".
Комисията предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 46:
"Чл. 46. (1) Първата продажба на риба и други водни организми се извършва на тържища, регистрирани при условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, на специално изградени събирателни пунктове или в търговски обекти, които отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
              (2) При извършване на първа продажба продавачите и упълномощените лица на тържищата по ал. 1 съставят информационните и отчетните документи, предвидени в Закона за стоковите борси и тържищата."
Комисията предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 47:
"Чл.47. При доставяне на риба и други водни организми като суровина за преработка, когато тя не е била предмет на първа продажба, доставчикът задължително предоставя на получателя на суровината копие от декларацията за произход. Когато суровината е от внос или е произведена от лица, които развъждат или отглеждат риба и други водни организми, доставчикът предоставя ветеринарен сертификат."
Комисията предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 48:
"Чл. 48. (1) При продажбите по чл. 46 продавачът предоставя на купувача копия от декларацията за произход и ветеринарен сертификат. В случаите на първа продажба на риба и други водни организми от внос или произведени от лица, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се предоставя ветеринарен сертификат.
              (2) В случаите по чл. 47 ветеринарен сертификат се издава за крайния продукт, предмет на първата продажба.
              (3) Копия от декларацията за произход и ветеринарния сертификат се представят при проверка на компетентните контролни органи и на потребителите при поискване."
Комисията предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 49:
"Чл. 49. В заведения за обществено хранене се забранява доставянето за консумация на риба и други водни организми без ветеринарен сертификат, а в случаите на доставка след извършване на стопански риболов - и копие от декларация за произход."
Комисията предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 50:
"Чл. 50. Превозът на риба, други водни организми и продуктите от тях се извършва със специализирани превозни средства, отговарящи на ветеринарномедицинските изисквания, и се придружават съответно от копие от декларация за произход и/или ветеринарен сертификат."
Комисията предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 51:
"Чл. 51. (1) Генетичен материал от риби и други водни организми се продава и извън обектите по чл. 46, ал. 1.
              (2) При продажбите на генетичен материал продавачът представя на купувача ветеринарен сертификат за здравословно състояние и генетичен сертификат, издаден от акредитирани лаборатории за генетичен анализ на риба и други водни организми."
Комисията предлага да се създаде чл. 47а, който става чл. 52, със следното съдържание:
"Чл. 52. Когато генетичен материал е предназначен за разселване, се съставя протокол за зарибяване по образец и по ред, определени с наредбата по чл. 18, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета и членове от 46 до 52 включително, както са предложени от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 2, въздържали се няма.
Заглавието на глава пета и членове от 46 до 52 включително са приети.
Комисията по културата и медиите ще заседава на 11 април, сряда, от 15,00 ч. в зала 238.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 11 април, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,57 ч.)
Председател:
Йордан Соколов


Заместник-председатели:
  Иван Куртев

Любен Корнезов


Секретари:
        Христо Димитров

       Атанас Мерджанов