Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-01-13

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателя Петя Шопова
Секретари: Васил Клявков и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Започваме с полагане на клетва. Моля квесторите да поканят господин Миладин Стоев.
Моля, ако обичате, повтаряйте клетвата след мен. (Всички народни представители стават прави. Господин Миладин Стоев повтаря клетвата след председателя Йордан Соколов)
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!" (Ръкопляскания.)
Честито!

Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Има думата председателят на водещата комисия - Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Вчера отложихме гледането на § 10 и спряхме до § 19 за някои уточнения. От името на вносителя се получи изяснение от господин Димитър Тончев, заместник-министър на правосъдието.
По отношение на § 10 той приема това, което беше предложено от народния представител господин Михаил Миков, а именно:
"§ 10. В чл. 199, ал. 1 се прави следното изменение и допълнение:
1. Точка 4 се изменя така:
"4. извършен след употреба на наркотични вещества или техните аналози."
2. Сегашната т. 4 става т. 5."
По отношение на другите забележки, включително по § 19 и следващите, където ставаше въпрос за употребата на думата "аналози", включително и другите наркотични вещества и прекурсори, той дава едно обширно обяснение, с което пояснява, че включването на аналозите се дължи на Международната конвенция за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотронни вещества от 1988 г., към която ние се присъединяваме. И именно за да се постави в унисон разпоредбата на нашия закон с тази Конвенция, се налага навсякъде да бъде написано и "аналози".
Колкото за престъпния състав на предложената нова ал. 5 на чл. 282, което беше направено с изключване на аналозите, той аргументира с това, че те са изключени, понеже се касае за престъпление по служба и е свързано с контрола върху дейността на наркотичните вещества. Сметнало се е, че аналозите мъчно подлежат на различаване и затова трябва да бъдат изключени тук. Така че изпускането на аналозите в ал. 5 не е случаен пропуск, а е направено нарочно и в съответствие със закона.
При това положение според мен можем да продължим с § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да. След това ще гласуваме § 10.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 19 комисията подкрепя текста на вносителя, по който няма бележки и предложения, като предлага следната редакция:
"§ 19. В чл. 321, ал. 3 се изменя така:
 "(3) Когато групата е организирана или въоръжена, или създадена с цел незаконен трафик на наркотични вещества, аналози или прекурсори, или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:
1. по ал. 1 - лишаване от свобода от 5 до 15 години;
2. по ал. 2 - лишаване от свобода от 3 до 10 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 19, както е предложен от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 32.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 20 няма бележки и предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
"§ 20. В чл. 343, ал. 2 след думите "в пияно състояние" се добавя "или след употреба на наркотични вещества и/или техни аналози."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 20, както е предложен от вносителя.
Гласували 134 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 3.
Параграф 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 21 също няма бележки и предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя в следната редакция:
"§ 21. В чл. 343б се създава ал. 3:
 "(3) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до две години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Тончев - заместник-министър на правосъдието.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР ТОНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! При вчерашната проверка на проекта комисията констатира, че в този текст действително са пропуснати аналозите. Затова от името на вносителя предлагам само за този случай да се включи, тъй като действително има пропуск относно аналозите на наркотичните вещества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода до две години."
Моля, гласувайте § 21, както е предложен от комисията, с добавка на думите "или техни аналози".
Гласували 101 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 18.
Параграф 21 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 22 също няма предложения и бележки.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
"§ 22. Създава се чл. 345а:
"Чл. 345а. (1) Който в нарушение на установения за това ред заличи или подправи индентификационен номер на моторно превозно средство, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
                  (2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.
                  (3) Наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева, ако са заличени или подправени номера на части на моторно превозно средство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 22 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 15.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията предлага да се създаде § 23 със следното съдържание:
"§ 23. Създава се чл. 346а:
"Чл. 346а. Който противозаконно проникне в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до три хиляди лева."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложения от комисията § 23.
Гласували 85 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 12.
Параграф 23, на комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 23, по номерацията на вносителя, няма бележки и предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага той да стане § 24 със следната редакция:
"§ 24. В чл. 354а се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
"(1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи, превозва или пренася наркотични вещества и/или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева, а за рискови наркотични вещества - с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто и петдесет хиляди лева.
 (2) Ако деянието по предходната алинея:
1. има за предмет вещества в големи размери;
2. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително;
3. се отнася за вещества, които се разпространяват сред повече от две лица или на публично място, или в района на учебно заведение, общежитие или казарма на разстояние до 250 м от прилежащите им терени;
4. е извършено от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;
5. е извършено повторно,
наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години и глоба от двеста хиляди до триста хиляди лева за високорискови наркотични вещества, и лишаване от свобода от десет до двадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто и петдесет хиляди лева - за рискови наркотични вещества.
 (3) Не се наказва лице, което системно злоупотребява или е зависимо от наркотични вещества и/или техни аналози, ако количеството, предмет на престъплението е в размер до определения с наредба на Министерския съвет."
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 6 думите "ал. 1 до 4" се заменят с "ал. 1 до 3"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 24, така както е предложен от комисията, и който е § 23, по номерацията на вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 74, против 3, въздържали се 9.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 24 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
Първо, той да стане § 25.
"§ 25. В чл. 354б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Който склонява или подпомага другиго към употреба на наркотични вещества, и/или техни аналози се наказва с лишаване от свобода от една до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
 (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. по отношение на малолетен, непълнолетен или невменяем;
2. по отношение на повече от две лица;
3. от лекар, фармацевт, възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в местата за лишаване от свобода;
4. от собственик или наемател на хотел, ресторант, дискотека или на друго обществено заведение;
5. чрез средствата за масово осведомяване или по друг начин на обществено място;
6. повторно,
наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът в случаите на т. 3 и 4 постановява и лишаване от права по чл.37, т. 6 и 7.
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Който даде другиму наркотично вещество и/или негов аналог в количества, които могат да предизвикат смърт и последва такава, се наказва с лишаване от свобода от десет до тридесет години и глоба от триста хиляди до петстотин хиляди лева."
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Поради изключително приносния и фундаментален характер за световното наказателно право на текстовете, чието приемане върви в последния половин час, правим предложение господин заместник-министърът да оповести тук по микрофона за широката правна общественост автора на текстовете. Може и господин Гоцев да го направи, ако е в състояние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожо Дончева, правя Ви бележка за несериозни изказвания. Ако имате да кажете нещо по същество, заповядайте.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Това е срамота, разбирате ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нищо не разбираме. Тук се гласува.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Кой е този наркоман, който ще носи наредба на Министерския съвет в джоба си? Това е просто срамота. Поне кажете кой ги измисля, защото всеки се упражнява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За да го оповестят, трябва да го приемем първо.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Приемете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това, за което говорите, изобщо не е в § 25. (Реплики от Татяна Дончева.)
Вие имате предвид нещо, което ние сме приели, докато Вас Ви нямаше.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Сигурно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сигурно, но е трябвало да бъдете в залата, ако искате да вземете отношение, а не да идвате, след като са приети текстове, за да ги коригирате. (Реплики от Татяна Дончева.) Защо се ядосвате? Бяхте ли, когато гласувахме предишните текстове?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): За 28 път го казвате това, но вярно ли е това, което говорите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вярно е. Вие искате да кажете, че аз говоря неверни неща, че Ви нямаше в залата? Ами то от самото Ви изказване личи, защото се връщате на неща, които сме гласували, без да сте взели отношение по тях.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Защо трябва да вземам отношение по всички глупости?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами тогава какво е това, след като се гласува нещо, без да се вземе отношение, да се стане и да се каже защо е гласувано. Ако бяхте тук, можехте да вземете отрицателен вот, да обясните защо сте гласували отрицателно, но Вас Ви нямаше.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Вие водите заседанието, а въобще не следите текстовете. Вие сте юрист, господин Соколов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, юрист съм. И Вие сте юрист.
Пристъпваме към гласуване на § 24 на вносителя, който става § 25.
Моля, гласувайте § 25 така, както го предлага комисията.
Гласували 92 народни представители: за 80, против 9, въздържали се 3.
Параграф 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 25 от номерацията на вносителя няма направени забележки.
Комисията го подкрепя, като предлага той да стане § 26 със следната редакция:
"§ 26. Член 354в се изменя така:
"Чл. 354в. (1) Който засява или отглежда растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа в нарушение на установените в закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2) Който организира, ръководи и/или финансира престъпна група за отглеждане на растения по предходната алинея, или за добиване, производство, приготвяне, изработване или преработване на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години или с доживотен затвор и глоба от триста хиляди до петстотин хиляди лева.
(3) Който участва в престъпна група по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(4) Не се наказва участник в престъпна група, който доброволно е съобщил на властта всички известни му факти и обстоятелства за дейността на престъпната група.
(5) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба до хиляда лева."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 26 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 86, против 8, въздържали се 9.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 26 по номерацията на вносителя няма бележки и предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 26, като предлага той да стане § 27 със следната редакция:
"§ 27. Член 356а се изменя така:
"Чл. 356а. За приготовление към престъпление по членове 330, 333, 334, 340, 341а, 341б, 342, ал. 3, 344, 349, 350, 352, ал. 1, 354, 354а и 354в, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 26 на вносителя, който става § 27 на комисията, някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 27 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 6.
Параграф 27 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 27 има направено предложение да отпадне.
Комисията предлага § 27 да стане § 28 със следната редакция:
"§ 28. Член 356в се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По §  27 на вносителя, който става § 28, някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 28 така, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3.
Параграф 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията предлага заглавието "Преходна разпоредба" да се промени на "Преходни разпоредби" и да се създаде нов § 29.
"§ 29. Висящите производства към деня на влизане на закона в сила за престъпления по чл. 146 до чл. 148а се довършват по досегашния ред, ако в тримесечен срок от влизането на закона в сила пострадалият поиска това."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Лучников, дами и господа народни представители! Специално по този текст едва ли можете да имате към мен обвинението, господин Лучников, че не съм взел отношение. Взех отношение в комисията и то категорично да отпадне, защото определено смятам, че в наказателното право не може от волята на пострадалия да се определя режимът на наказателната отговорност на едно лице, което е извършило престъпление. И ако и това сега въведем, то ние ще променим в доста странен характер наказателното право като нещо, зависещо от волята на пострадалия, а не като обективно действащо право от публичен характер.
Казвам ви, че категорично ще гласувам против този текст, защото не би могло от волята на пострадалия да се определя реализацията на режима на наказателната отговорност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): За какво става дума, уважаеми дами и господа?
Досега указаните престъпления бяха от общ характер и се преследваха по инициатива на прокурора. Ако ние не направим нищо и ако отпадне текстът, те всъщност ще продължат да действат по същия начин - да се преценяват като престъпления от общ характер.
Сега ние тук направихме едно компромисно изключение, че ако пострадалият не поиска да стане това, тогава по този начин те, преследвани от прокурора, се прекратяват и продължават да се преследват по тъжба на лицето. Иначе се създава един хаос. Защото как ще си защитят правата тези хора, които вече са получили наказателно обвинение за извършено срещу тях престъпление?
Това беше съображението и по това съображение смятам, че така трябва да се приеме текстът - както е предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Лучников! Когато Народното събрание решава, че обидата и клеветата са от частен характер, от днес насетне те са от частен характер. Относно заварените случаи се прилага по-благоприятният закон. А по-благоприятният закон казва, че когато един състав е от частен и от общ характер, по-благоприятен е законът за този, който приеме, че са от частен характер. Тези, които се чувстват пострадали, в съответния срок да ходят да си подадат тъжби и да си карат по новия ред. Край!
И никакъв текст не можем ние да приемем - пострадалият да преценява. Престъпленията значи вече са от частен характер, а той ще прецени, че прокурорът трябва да си довърши, когато престъплението... Къде отива действието на по-благоприятния закон?
Ако приемете това, казвам ви, ще бъде венец на глупостта тази не знам коя си поправка на Наказателния кодекс. Венец!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Гражданското право е различно от наказателното!
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Правилото за прилагане на по-мекия закон, уважаеми господин Миков, важи по отношение на прилагането на по-мекия материален закон. Това правило не важи за процесуалния правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, престанете да се обаждате след всяко изказване.
Има думата господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател! Не е нужно да си бил прокурор, за да знаеш, че престъпленията от частен характер преклодират с определени кратки срокове и те обикновено са шест месеца от извършване на деянието. А едно предварително производство - също така не е тайна - че за съжаление трае обикновено повече от шест месеца. Ако ние приемем предложението на господин Миков, тогава остава да се приеме, че новият закон изобщо освобождава от отговорност този, който е извършил едно престъпление. Защото, ако той трябва да се защитава по реда на частното обвинение, след като вече е преклодирал срокът, в който може да се позове на текста на закона, той просто остава без защита и деянието остава ненаказано.
И тук идеята, която вероятно в комисията е била приета, е била именно последователно да се прокара смисълът на частното обвинение. Той, пострадалият, при новия закон решава: ако не му е изтекъл срокът, желае да бъде от частен характер, ще продължи да води обвинението си като частно обвинение. Ако обаче срокът вече е изтекъл, той ще си реши да остане ли ненаказано това, което е направено срещу него, или да бъде наказано. Защото и при изменението на закона то все пак се наказва.
Затова аз поддържам онова, което комисията е предложила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин Соколов! Уважаеми господин Гоцев! Нищо не се е преклодирало. Тази чуждица е твърде несъотносима към спора, който водим.
В момента има висящи производства. Има съществуващи преди публикуването на закона наказателноправни отношения между държавата и лица, извършили престъпления. Държавата има правото да им наложи наказание, те - да изтърпят наказанието.
В момента законодателят, ерго, тези, които гласувате за закона, решавате, че това деяние престава да бъде толкова обществено опасно, че да се преследва от държавния обвинител Никола Филчев и неговите подчинени и става от частен характер. Тоест, остава се на преценката на пострадалия да реши дали да внесе тъжба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако е изтекъл срокът става дума!
МИХАИЛ МИКОВ: Кой срок да е изтекъл?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Шестмесечният.
МИХАИЛ МИКОВ: Тогава направете текст, че срокът тече от този момент на закона. Но той да е по отношение на срока, а не да зависи от преценката на пострадалия. Разберете, не може въпрос на наказателната отговорност. Отношенията са публични и са между държавата и извършилия престъплението. А не може по негова преценка - той да прецени така или така. Той може да има правото да иска да се реализира наказателна отговорност за престъпление от частен характер. Това може да има право, а не да прецени по кой ред да се довърши. Това не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-министърът на правосъдието Димитър Тончев.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Кажете автора на тези текстове.
ДИМИТЪР ТОНЧЕВ: Авторът на текстовете винаги е колективен.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Кажете колектива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, госпожа Дончева! Накрая ще Ви изгоня.
ДИМИТЪР ТОНЧЕВ: Искам само по въпроса, който се обсажда, да внеса яснота, че това не е ново явление в процеса, най-малкото, което е.
Член 285 за изменение на обвинението също поставя продължаването на процедурата по движението на едно наказателно дело в зависимост от волята на пострадалия, ако се е установило в съдебно заседание, че деянието се преследва по тъжба на пострадалия.
И там чл. 285, ал. 3 предвижда, че съдът постановява присъдата, ако деянието е било от частен характер, когато пострадалият или прокурорът при определени условия поискат това. Само там, където не е определен такъв срок, с цел да се изчистят тези производства по най-бърз начин, затова е предвидено в Преходната разпоредба един такъв тримесечен срок, в който този пострадал трябва да реши как да реализира правата си.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): И ако реши, че трябва да е от общ характер, прокурорът ще заведе ли дело?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: То е заведено дело. Вие и с това не сте наясно!
За процедура има думата господин Велко Вълканов. Заповядайте!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Господин председателю, позволете да Ви обърна внимание върху едно нарушение, което допускате много често. Преди малко заплашихте госпожа Дончева с това, че ще я изгоните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Искам да Ви обърна внимание, че в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание няма такова наказание - изгонване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Отстраняване!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Отстраняване, това ще кажете! Иначе другото е просто лошо възпитание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Приемам бележката.
Госпожа Дончева, правя Ви забележка, че ще Ви отстраня!
Има думата госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Понеже пеналистите и цивилистите в тази зала очевидно няма да се разберем по въпроса за прилагане на текста и вие очевидно имате мнозинство да приемате това, което сте си намислили, колкото и да е глупаво и несъстоятелно, за втори път отправям коленопреклонна молба към бившия министър Гоцев и сегашния заместник-министър господин Тончев от Търговище да оповестят на широката правна общественост имената на колектива, сътворил тези текстове!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, оставам с впечатление, че още сте под въздействие на вчерашния Ви имен ден, като правите такива предложения! (Смях в залата.)
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): А бе, да Ви кажа нещо, но ще Ви го кажа лично!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да Ви е честит на патерица!
Моля, гласувайте § 29 така, както е предложен от комисията. Само с една корекция - заглавието да си остане: "Преходна разпоредба", защото тя ще си остане единствена.
Моля, гласувайте заглавието "Преходна разпоредба" и § 29 така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 79, против 14, въздържали се 4.
Параграф 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията беше предложила да се създаде нов § 30. В смисъл:
"§ 30. Разпоредбата на § 1а относно измененията на чл. 78а влиза в сила от 1 януари 2000 г."
Това беше така, защото докладът на комисията беше приет на 4 ноември 1999 г., когато се смяташе, че той ще има достатъчно време да влезе в сила преди 1 януари 2000 г. След като законът се приема с известно закъснение в средата на месец януари, тази разпоредба трябва да отпадне.
И аз предлагам да гласуваме предложението на комисията за създаването на § 30 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за отпадане на предложения от комисията § 30.
Гласували 100 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 13.
Параграф 30 отпада.
Остава да гласуваме § 10, който беше отложен.
"§ 10. В чл. 199, ал. 1, се създава т. 4:
"4. извършен след употреба на наркотични вещества или техни аналози."
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 98, против 3, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
С това е приет и целият Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
За отрицателен вот има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Гласувах "против", защото с ужас разбрах, че всъщност много хора днес в тази зала гласуваха това, което вчера наистина разбрах: че наказателната отговорност за лицата, извършили престъплението "грабеж", престъплението "изнудване" при условията на опасен рецидив, хладнокръвните престъпници ще носят по-лека наказателна отговорност, отколкото онези лица, които в състояние на наркоза, на абстиничен глад или след употреба на наркотици извършват аналогични престъпления. Това е един абсурд на наказателното право, абсурд на хуманизма и в крайна сметка - абсурд на всичко това, което се изговори в България за пътуването й към Европа. Това е едно пътуване не само към Азия, то е пътуване в ХIХ век, уважаеми дами и господа! И вие се возите в този влак!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
За втори отрицателен вот има думата господин Георги Пирински.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, малко се колебаех дали да взема думата, защото не съм нито пеналист, нито цивилист и се чувствам наистина не в професионалния смисъл в материята. Но пък ми се струва, че веселието, което обзема специално мнозинството при гласуването на този текст, е доста неуместно. По простата причина, че както каза господин Миков, философията на тези изменения като че ли е язвите и тежките проблеми на нашето общество във връзка с наркомания, с престъпност да бъдат лекувани чрез пълнене на затворите. Не знам не ви ли шокират тези срокове от две до десет години, от три до петнадесет години? Знаем каква е картинката в затворите. Ако правителството искаше, можеше да дойде в парламента и да вземе отношение по един много драматичен въпрос, който вълнува обществеността през последните дни - състоянието на затворите, освобождаването на дългогодишния директор на местата за лишаване от свобода по един доста безпардонен начин, много бюрократично чиновнически в края на миналата година, повдигнатите въпроси във връзка с дейността на друг заместник-министър, пряко отговарящ за затворите. Това предполагаше тук новият министър господин Симеонов да се постарае да убеди Народното събрание, че това, което се предлага в тези изменения, наистина ще има оздравителен ефект за обществото.
Но аз съм напълно съгласен с господин Миков, че това, което се залага тук, е ХIХ век. Тези драстични разминавания с модерните подходи за лекуване на престъпността, за ограничаване на престъпността, просто би трябвало да смутят всекиго.
Господин председателю, аз смятам, че начинът, по който водехте заседанието по тази точка, не Ви прави чест. Нито именни дни, нито симпатии и антипатии към един или друг депутат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Пирински. (Изключва микрофоните на оратора.)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: (Завършва изказването си на изключени микрофони; "Браво!" и ръкопляскания от ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ.
Има думата председателят на водещата Комисия по национална сигурност да докладва на второ четене законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председателю, уважаеми колеги! Докладвам ви на второ четене законопроекта за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, внесен от Министерския съвет на 18 декември 1998 г.
Законопроектът е приет на първо гласуване от Народното събрание на 23 септември 1999 г. В срока по чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не са постъпили писмени предложения от народни представители. На основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по национална сигурност обсъди предложения законопроект на свое заседание на 20 октомври 1999 г. В заседанието взеха участие представители на Министерството на външните работи.
В предлагания законопроект са отразени предложенията на народните представители, направени на заседанието на комисията.
След проведените разисквания Комисията по национална сигурност предлага на Народното събрание следния законопроект: "Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Глава първа - Общи разпоредби."
Комисията приема заглавието на закона и заглавието на глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона и заглавието на глава първа, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона и заглавието на глава първа са приети.
За процедура - господин Асен Агов.
АСЕН АГОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, тъй като материята на този закон е твърде специализирана и тъй като специалистите от Министерството на външните работи работиха изключително задълбочено по тази материя, предлагам в залата да присъства и тяхната експертиза в лицето на господин Константин Димитров - заместник-министър на външните работи, и на заместник-директора на Дирекция "Международна сигурност" господин Емил Ялмъзов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Константин Димитров и господин Емил Ялмъзов.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 1. Този закон урежда:
1. забраната за разработване, производство, натрупване и използване на химическото оръжие;
2. условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори, които са предмет на международен контрол в съответствие с Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и използването на химическото оръжие и за неговото унищожаване."
Комисията приема текста на вносителя, като в т. 1 думата "използване" се замени с думата "употреба", а в т. 2 думата "използването" се замени с думата "употребата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 1 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 1, както е предложен от вносителя с корекциите на комисията в т. 1 и 2 думата "използване" да се замени с "употреба" и "използването" да се замени с думата "употребата".
Гласували 98 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 2.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 2. Извършването на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори по чл. 1, т. 2 се контролира от държавата с цел защита на националната сигурност и интересите на страната, укрепване на международното доверие и стабилност и изпълнение на международните задължения на Република България по конвенцията.
Чл. 3. (1) Държавата може да въвежда ограничения и да налага забрани за извършването на дейности по чл. 1, т. 2, когато тези дейности противоречат на целите, посочени в чл. 2.
(2) Токсичните химически вещества и техните прекурсори, по отношение на които се прилага режимът по ал. 1, са посочени в приложенията към закона.
Глава втора
ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ"
По тези текстове комисията няма възражения и предлага да бъдат приети в тази редакция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по членове 2 и 3 и заглавието на глава втора? Не.
Моля, гласувайте членове 2 и 3 и заглавието на глава втора така, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Членове 2 и 3 и заглавието на глава втора са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 4. Забранява се:
1. разработването, производството, придобиването, натрупването, притежаването, съхраняването или предаването на химическо оръжие;
2. използването на химическо оръжие;
3. предприемането на военни приготовления за използване на химическо оръжие;
4. използването на химически вещества за поддържане на правовия ред като метод за водене на война;
5. подпомагането или подбуждането към извършване на дейности, които са забранени съгласно точки 1-4".
Комисията приема текста на вносителя, като в т. 2 думата "използването" се замени с думата "употребата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
По-скоро като въпрос за редакционно изчистване на въпросната дума - "използване" и "употреба". Тук трябва да я заменим, съгласно предложението на комисията в т. 2, а какво става със запазването й в т. 3 и в т. 4? Това ми е въпросът.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Отговорът е следният - има закон за ратификация на конвенция по този въпрос и там, където ползваме думата "употребата", всъщност ние ползваме преки текстове от този закон и от конвенцията. Нещата са по-скоро редакционни, за да няма някакво смислово различие между текстовете, които се ползват директно от една приета със закон конвенция.
Тези малки детайли са работени на много високо експертно равнище в Министерство на външните работи и комисията без никакво възражение е приела такъв тип корекции. Има много експертни елементи в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз бих помолил господин Константин Димитров или господин Ялмъзов да вземат отношение.
Ние приемаме термина от конвенцията, но като го приемаме, защо ще го приемаме само там, където има текст на конвенцията, а няма изобщо да уеднаквим цялата терминология в закона? Има ли пречка навсякъде в закона думата "използване" да се замени с "употреба", защото така се създава впечатление, че става дума за различни понятия - едно е "употреба", а друго е "използване"?
Някой желае ли да се изкаже?
Господин Ялмъзов има думата.
ЕМИЛ ЯЛМЪЗОВ: Благодаря, господин председател.
Нашето виждане е, че предложението за замяна на термина "използване" с "употреба", доколкото "използването" и "употребата" са синоними, терминът "употреба" би могъл да бъде използван в целия текст на закона. При всички положения се визира едно и също понятие, тоест няма пречки да бъде използван терминът "употреба".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от вносителя, като в текста - в този член и навсякъде в закона, думата "използване" или "използването" се заменя с думата "употреба" или "употребата".
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:

"Глава трета
РЕЖИМ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ТОКСИЧНИ
ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ
ПРЕКУРСОРИ
Чл. 5. (1) Разрешава се разработването, производството, придобиването, съхраняването, предаването и използването на токсични химични вещества и техните прекурсони, посочени в приложенията за:
1. промишлени, селскостопански, изследователски, медицински, фармацевтични или други мирни цели;
2. защитни цели, които са пряко свързани със защитата от токсични химически вещества и със защитата от химическо оръжие;
3. военни цели, които не са свързани с използването на химическо оръжие и не зависят от използването на токсичните свойства на химическите вещества като метод за водене на война.
(2) При извършването на дейности по ал. 1 лицата са длъжни да вземат мерки за гарантиране на безопасността на населението и за защита на околната среда."
Комисията приема текста на вносителя, като приема и текста на заглавието на глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета и чл. 5 така, както са предложени от вносителя, с вече направената корекция за думата "използването".
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава трета и член 5 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 6. (1) Производството, придобиването, съхраняването или използването на химически вещества, посочени в Приложение № 1, се разрешава в случаите, когато:
1. тези дейности се извършват на територията на Република България или на територията на друга държава-участничка;
2. химическите вещества се използват за изследователски, медицински, фармацевтични или защитни цели;
3. видът и количествата на химическите вещества са строго ограничени до тези, които могат да бъдат използвани за целите по т. 2;
4. общото количество на химическите вещества за целите по т. 2 във всеки един момент е равно или е по-малко от един тон;
5. общото количество на химическите вещества за целите по т. 2, което е придобито чрез производство или внос за една календарна година, е равно или по-малко от един тон.
(2) Производството на химически вещества от Приложение № 1 за изследователски, медицински, фармацевтични или защитни цели може да се извършва на единствен малотонажен обект.
(3) Производството на химически вещества от Приложение № 1 за защитни цели в общо количество, което не надвишава 10 кг за една календарна година, може да се извършва на друг обект, различен от обекта по ал. 2.
(4) Производството на химически вещества от Приложение № 1 за изследователски, медицински или фармацевтични цели в количества, които са по-големи от 100 грама за една календарна година, може да се извършва на други обекти, различни от обекта по ал. 2, в общо количество, което не надвишава 10 килограма годишно за всеки обект.
(5) Синтезирането на химически вещества от Приложение № 1 за изследователски, медицински или фармацевтични цели може да се извършва в лаборатории в общо количество, което е по-малко от 100 грама за една календарна година за всяка лаборатория.
(6) Производството на химически вещества от Приложение № 1 се извършва въз основа на лиценз."
Комисията приема текста на вносителя, като в ал. 1 думата "разрешава" се замени с думата "извършва".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от вносителя, с корекцията на комисията в ал. 1 думата "разрешава" да се замени с думата "извършва".
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 7. Производството, преработването и използването на химически вещества, посочени в Приложение № 2, в количества, които са по-големи от:
1. един килограм от химическото вещество, отбелязано с "*" в част А;
2. сто килограма от което и да е друго химическо вещество от част А;
3. един тон от химическо вещество от част Б,
се извършва въз основа на лиценз."
Комисията приема текста на вносителя, като предлага да отпаднат думите "преработването и използването".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Ако обърнем внимание на по-следващия текст на чл. 9, ние установяваме, че тук не става дума за лиценз, а за лицензия. Налице е един разрешителен момент за производство и използване на съответните химическите вещества.
Следователно, щом като говорим вече за разрешителен момент, то терминът "лиценз" трябва да бъде заменен с "лицензия" в чл. 6, 7, 8 и 9.
Това е моето чисто редакционно уточняване и предложение, за да прецизираме текста. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията не възразява на тази редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от вносителя, с отпадане в него на думите "преработването и използването" и думата "лиценз" в този текст, както и навсякъде в закона, включително и във вече приетия чл. 6, се заменя с думата "лицензия".
Гласували 92 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 8.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 8. Производството на химически вещества, посочени в Приложение № 3, в количества, които са по-големи от 30 тона, се извършва въз основа на лиценз."
Комисията приема текста на вносителя и съобразно предходното гласуване думата "лиценз" да бъде заменена с думата "лицензия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 8 с корекцията на думата "лиценз".
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 9. (1) Лицензът по чл. 6, 7 и 8 се издава от Държавната комисия по глава четвърта за определен срок и за определени количества. Лицензът е личен и не може да се преотстъпва.
(2) Издаването на лиценз се отказва, а издаденият лиценз се отнема, когато:
1. не са представени необходимите данни за издаването или са представени непълни и неверни данни;
2. не са изпълнени в определения срок условията, при които е издаден лицензът;
3. при наличието на обстоятелства, които противоречат на целите по чл. 2.
(3) За издаването на лиценз се заплаща държавна такса в съответствие със Закона за държавните такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет."
Комисията приема текста на вносителя за ал. 2, където в първото изречение думата "лиценз" трябва да се замени с думата "лицензия" и в т. 2 последната дума "лицензът" да се замени с думата "лицензията".
По ал. 1 и 3 комисията предлага нови редакционни текстове, както следва:
"(1) Лицензиите по чл. 6, 7 и 8 се издават от Държавната комисия по глава четвърта за определен срок, за определени количества и при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет. Лицензиите се издават на лица, регистрирани по Търговския закон и не могат да се преотстъпват.
 (3) За издаването на лицензии по този закон се заплащат такси в размер, определен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 9, ал. 1 и 3 така, както са предложени от комисията, а ал. 2 така, както е предложена от вносителя, с коригиране навсякъде на думата "лиценз".
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Член 9 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"Чл. 10. (1) Външнотърговската дейност с токсични химически вещества и техните прекурсори, посочени в приложенията, се извършва при спазване изискванията на този закон и в съответствие със Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
              (2) Външнотърговската дейност с химически вещества от Приложение № 1 се разрешава, когато:
1. крайният потребител се намира на територията на Република България или на територията на друга държава-участничка;
2. крайната употреба е за промишлени, селскостопански, научноизследователски, медицински и защитни цели.
              (3) Забранява се реекспортът на химически вещества от Приложение № 1.
              (4) Външнотърговската дейност с химически вещества от Приложение № 2 се разрешава, когато крайната употреба е за целите, които не са забранени от конвенцията.
              (5) Реекспортът на химически вещества от Приложение № 2 се разрешава, когато крайният потребител е на територията на друга държава-участничка.
              (6) Три години след влизането в сила на конвенцията външнотърговската дейност с химически вещества от Приложение № 2 ще се разрешава при условията на ал. 2 и 3.
              (7) Външнотърговската дейност с химически вещества от Приложение № 3 се разрешава, когато крайната употреба е за целите, които не са забранени от конвенцията.
              (8) Реекспортът на химически вещества от Приложение № 3 се разрешава, когато крайният потребител се намира на територията на друга държава-участничка.
Глава четвърта
ОРГАН ПО ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА"

Комисията няма възражения по текста на чл. 10 и заглавието на глава четвърта и предлага те да бъдат приети в тази редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 10, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 7.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 11. (1) Орган за координация на работата и контрол по изпълнението на конвенцията от Република България и за осъществяване на контролни, регистрационни и разрешителни функции по прилагането на този закон е Държавната комисия към Министерския съвет.
(2) С постановлението за създаване на Държавната комисия Министерският съвет определя начина на функциониране и необходимата административна организация за осъществяване на дейността й.
(3) Председателят и членовете на Държавната комисия се определят с решение на Министерския съвет.
(4) Председателят ръководи дейността на Държавната комисия и я представлява.
(5) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Държавната комисия и на нейната администрация се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
(6) Държавната комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка."
Комисията по национална сигурност предлага ал. 1 да придобие следната редакция:
"(1) Орган за координация на работата и контрол по изпълнението на конвенцията от Република България и за осъществяване на контролни и разрешителни функции по прилагането на този закон е Държавната комисия за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори към Министерския съвет, наричана по-нататък "Държавна комисия".
Комисията приема текста на вносителя за ал. 2 до 6, като предлага досегашната ал. 6 да стане ал. 2, а ал. 2 до 5 да се преномерират съответно от ал. 3 до 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта "Орган по прилагане на конвенцията" и чл. 11, както са предложени от вносителя, с корекциите, които предлага комисията в ал. 1 и разместването на ал. 6, която става ал. 2, съответно преномериране на ал. 2 до 5 на ал. 3 до 6.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на глава четвърта и чл. 11 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 12. Държавната комисия осъществява следните основни функции и задачи:
1. представя в организацията за забрана на химическото оръжие декларация относно:
а) отсъствието на територията на Република България на химическо оръжие, на старо и изоставено химическо оръжие и на обекти за производство на химическо оръжие;
б) химическите вещества за поддържане на правовия ред, включително за борба с вътрешни безредици;
в) дейностите с токсични химически вещества и техните прекурсори, посочени в приложенията, и с органични химически вещества;
г) националната програма за защитни цели;
2. осигурява провеждането на инспекции на обекти на територията на Република България;
3. осъществява международното сътрудничество на Република България с Организацията за забрана на химическото оръжие и с другите държави-участнички;
4. предоставя информация и провежда консултации с други държави-участнички или представя разяснения пред Изпълнителния съвет на Организацията за забрана на химическото оръжие по всеки въпрос, който е предизвикал съмнение относно спазването на конвенцията от Република България;
5. внася в Министерския съвет проекти на споразумения между Република България и Организацията за забрана на химическото оръжие относно:
а) правоспособността, привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на химическото оръжие;
б) изпълнението на дейностите по инспекциите;
6. внася в Министерския съвет предложение за оказване на помощ и защита от Организацията за забрана на химическото оръжие срещу използването или заплахата за използване против Република България на химическо оръжие и химически вещества за поддържане на правовия ред, включително за борба с вътрешни безредици, като метод за водене на война;
7. осигурява плащането на ежегодния членски внос на Република България в Организацията за забрана на химическото оръжие;
8. издава, отказва или отнема лицензии по чл. 6, 7 и 8 от закона;
9. осигурява прилагането на режима по глава трета чрез събиране на информация и извършване на проверки на обекти;
10. определя национална лаборатория за изпълнение на задачите по конвенцията;
11. изгражда комуникационна мрежа за връзка между Държавната комисия, заинтересованите министерства и ведомства и Секретариата на Организацията за забрана на химическото оръжие;
12. подготвя и внася в Министерския съвет проекти на нормативни актове по изпълнението на конвенцията и на този закон;
13. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за изпълнението на конвенцията и на този закон.
Глава пета
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

Чл. 13. Всяко лице, което произвежда, придобива, съхранява или използва химическо вещество от Приложение № 1, е длъжно да представя в Държавната комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - информация и данни за вида и количеството на химическото вещество и за обекта, на който се извършват тези дейности.
Чл. 14. Всяко лице, което произвежда, преработва или използва химическо вещество от Приложение № 2, е длъжно да представя в Държавната комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - информация и данни за вида и количеството на химическото вещество и за обекта, на който се произвеждат, преработват или използват повече от:
1. един килограм от химическо вещество, отбелязано с "*" в част А;
2. сто килограма от което и да е друго химическо вещество от част А;
3. един тон от химическо вещество от част Б.
Чл. 15. Всяко лице, което произвежда химическо вещество от Приложение № 3, е длъжно да представя в Държавната комисия два пъти годишно - не по-късно от 1 март и от 1 октомври - информация и данни за вида и количеството на химическото вещество и за обекта, на който се произвеждат повече от 30 т от химическо вещество.
Чл. 16. (1) Всяко лице, което произвежда органично химическо вещество, непосочено в приложенията, в количество, по-голямо от 200 тона за една календарна година, или ако съдържа фосфор, сяра или флуор в количество, по-голямо от 30 тона за една календарна година, е длъжно да представя в държавната комисия веднъж годишно - не по-късно от 1 март - информация и данни за вида и количеството на химическото вещество и за обекта, на който се произвежда химическото вещество.
(2) Алинея 1 не се прилага за обект, на който се произвеждат изключително експлозиви и въглеводороди.
Чл. 17. Всяко лице, което извършва дейности по глава трета, е длъжно:
1. да води отделен регистър за тези дейности и да съхранява производствените, търговските и транспортните документи, както и информацията и данните, които са свързани с тези дейности, за срок от 5 години;
2. да спазва условията по чл. 6-9, при които са разрешени тези дейности, и незабавно да информира писмено държавната комисия за всяка промяна;
3. да информира писмено държавната комисия, ако съществува вероятност токсичните химически вещества и техните прекурсори, посочени в приложенията, да се използват в нарушение на глава втора."
По чл. 12 и по заглавието на глава пета комисията няма бележки. По членове 13, 14, 15, 16 и 17 комисията предлага редакционна поправка - в тези текстове думата "всяко" пред думата "лице" да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове от 12 до 17 включително, както и заглавието на глава пета, както са предложени от вносителя, като в членове от 13 до 17 включително отпада думата "всяко".
Гласували 119 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 12.
Членове от 12 до 17 включително и заглавието на глава пета са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"Чл. 18. Органът по прилагане и контрол на външнотърговските сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба при Министерството на търговията и туризма представя на държавната комисия информация и данни за количеството и вида, за крайния потребител и за крайната употреба на внесените и изнесените токсични химически вещества и техните прекурсори, посочени в приложенията."
Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
"Чл. 18. Органът по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба представя на държавната комисия информация и данни за количеството и вида, за крайния потребител и за крайната употреба на внесените и изнесените токсични химически вещества и техните прекурсори, посочени в приложенията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 18, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 9.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"Чл. 19. Министерството на вътрешните работи представя в държавната комисия информация и данни за вида и количеството на химическите вещества за поддържане на правовия ред, включително за борба с вътрешни безредици.
Чл. 20. Министерствата и ведомствата представят в държавната комисия информация и данни за програмите си, предназначени за защитни цели.
Чл. 21. (1) Контролът по изпълнението на задълженията на лицата, които извършват дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори, се осъществява от държавната комисия чрез извършване на проверки на представената информация и извършване на проверки на обектите.
(2) Държавната комисия може да изисква осигуряването на неограничен достъп до информацията, документацията и обектите, който е необходим за осъществяване на целите на проверките.
(3) За резултатите от проверките се съставя протокол.
(4) При наличие на данни за извършено престъпление държавната комисия сезира органите на прокуратурата.
Глава шеста
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ"
Текстовете, които ви докладвах, комисията предлага да бъдат приети така, както са дадени от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 19, 20, 21 и заглавието на глава шеста, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 13.
Членове 19, 20, 21 и заглавието на глава шеста са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"Чл. 22. (1) Контролът по изпълнението на задълженията на Република България по конвенцията се осъществява от Организацията за забрана на химическото оръжие чрез провеждане на:
1. инспекции на обектите по чл. 6, алинеи 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15 и 16;
2. инспекции по поискване;
3. разследване в случаи на предполагаемо използване на химическо оръжие или предполагаемо използване на химически вещества за поддържане на правовия ред, включително за борба с вътрешни безредици, като метод за водене на война.
(2) Инспекциите се провеждат от инспектираща група, която включва инспектори и помощник-инспектори, назначени от генералния директор на Организацията за забрана на химическото оръжие, за да проведе определена инспекция.
(3) Инспектиращата група се придружава от съпровождаща група, назначена от държавната комисия.
(4) Условията и редът за приемане, придвижване, съпровождане, осигуряване и подпомагане на инспектиращата група се определят от държавната комисия."
Комисията по национална сигурност приема текста на вносителя по алинеи 1, 2 и 3, като предлага в ал. 1 т. 1 да придобие следната редакция:
"1. инспекции на обектите по чл. 6, алинеи 2, 3 и 4; чл. 7-8 и чл. 13-16;"
Комисията предлага ал. 4 да добие следната редакция:
"(4) Условията и редът за приемане, придвижване, съпровождане, осигуряване и подпомагане на инспектиращата група се определят в наредба, приета от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 22 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 22, както е предложен от вносителя, с корекциите, предложени от комисията в ал. 1, т. 1 и в ал. 4.
Гласували 110 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 16.
Член 22 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Чл. 23. При провеждане на инспекция по поискване може да участва и наблюдател от друга държава участничка по нейна молба. Държавната комисия може да откаже такова участие.
Чл. 24. Всяко лице, което е собственик или експлоатира обект, на който се провежда инспекция, е длъжно да осигури достъп до обекта и до необходимата информация, както и да окаже съдействие на инспектиращата група и на съпровождащата група за изпълнение на целите на инспекцията, посочени в мандата на инспектиращата група.
Чл. 25. Съпровождащата група е длъжна да вземе мерки за защита на съоръженията, оборудването и документацията на инспектирания обект, които нямат отношение към целите на инспекцията."
По тези три текста комисията няма възражения, като само предлага думата "Всяко" в чл. 24 да отпадне от текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 23, 24 и 25 така, както са предложени от вносителя, с корекцията в чл. 24 за отпадане на думата "Всяко".
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Членове 23 до 25 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нова глава седма със следната редакция:

"Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Който не спазва изискванията на членове 13, 14, 15 и 16 се наказва с глоба в размер от 10 хил. до 15 хил. лева или с имуществена санкция в размер от 25 хил. до 50 хил. лева.
Чл. 27. Който не спазва изискванията за отчетност и документация, предвидени в чл. 17, се наказва с глоба в размер от 5 хил. до 10 хил. лева или с имуществена санкция в размер от 15 хил. до 25 хил. лева.
Чл. 28. Който не спазва изискванията по чл. 24 се наказва с имуществена санкция в размер на 50 хил. лева.
Чл. 29. Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по чл. 18, чл. 19 или чл. 20, се наказва с глоба в размер от 10 хил. до 15 хил. лева.
Чл. 30. (1) Нарушенията по този закон се констатират с актове, съставени от упълномощени от председателя на Държавната комисия длъжностни лица.
(2) Въз основа на съставените актове председателят на Държавната комисия издава наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на комисията за нова глава седма "Административнонаказателни разпоредби", и членове 26 до 30 включително някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте глава седма със заглавие и членове 26 до 30 включително така, както са предложени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава седма и членове 26 до 30 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Допълнителна разпоредба".
Вносителят има един дълъг текст за допълнителна разпоредба. Ще ви прочета текста на комисията с някои корекции.
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Конвенция" е Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие, приета от Конференцията по разоръжаване в Женева на 3 септември 1992 г., одобрена от Общото събрание на ООН с Резолюция А/47/39 от 30 ноември 1992 г., открита за подписване в Париж на 13 януари 1993 г. и влязла в сила на 29 април 1997 г. Конвенцията е подписана от Република България на 13 януари 1993 г. и е ратифицирана на 29 юни 1994 г.
2. "Организацията за забрана на химическото оръжие" е организацията, която е учредена в съответствие с чл. VIII от Конвенцията.
3. "Държава участничка" е държава, която е ратифицирала Конвенцията до 29 април 1997 г. или се е присъединила към нея впоследствие.
4. "Химическо оръжие" е следното, в съвкупност или поотделно:
а) токсични химически вещества и техните прекурсори, с изключение на тези, предназначени за цели, които не са забранени от Конвенцията, доколкото видът и количествата отговарят на тези цели;
б) боеприпаси и устройства, специално предназначени за смъртоносно поразяване или причиняване на друга вреда чрез токсичните свойства на токсичните химически вещества по буква "а", които се освобождават в резултат на използването на такива боеприпаси и устройства;
в) всяко оборудване, специално предназначено за използване, пряко или непряко, във връзка с такива боеприпаси или устройства.
5. "Токсични химически вещества" са:
а) всяко химическо вещество, което чрез своето химическо въздействие върху жизнените процеси може да предизвика смърт, временно изваждане от строя или постоянна вреда на човека или животните;
б) за целите на изпълнението на Конвенцията токсичните химически вещества, които са идентифицирани за прилагане на мерки за проверка са посочени в приложенията.
6. "Прекурсор" е:
а) всеки химически реагент, включително всеки ключов компонент на бинарни или многокомпонентни системи, който взема участие на който и да е етап от производството и по какъвто и да е метод на производство на токсично химическо вещество;
б) за целите на изпълнението на Конвенцията прекурсорите, които са идентифицирани за прилагане на мерки за проверка, са посочени в приложенията.
7. "Старо химическо оръжие" е:
а) химическо оръжие, което е било произведено преди 1925 г.;
б) химическо оръжие, произведено в периода между 1925 г. и 1946 г. и увредено до такава степен, че повече не може да бъде използвано като химическо оръжие.
8. "Изоставено химическо оръжие" е химическо оръжие, включително старо химическо оръжие, изоставено от държава участничка след 1 януари 1946 г. на територията на друга държава без съгласието на последната.
9. "Химически вещества за поддържане на правовия ред, включително за борба с вътрешни безредици" е всяко химическо вещество, което не е посочено в приложенията и което може бързо да предизвика раздразнения на органите на възприятието или физически ефект на нетрудоспособност, които изчезват за кратко време след прекратяване на въздействието.
10. "Цели, които не са забранени от конвенция" са:
а) промишлени, селскостопански, научноизследователски, медицински, фармацевтични или други мирни цели;
б) защитни цели, а именно тези цели, които са пряко свързани със защитата от токсични химически вещества и защитата срещу химическо оръжие;
в) военни цели, несвързани с използването на химическо оръжие и несвързани с използването на токсичните свойства на химическите вещества като метод за война;
г) поддържане на правовия ред, включително целите за борба с вътрешни безредици.

11. "Производство" на химическо вещество е получаването му чрез химическа реакция.
12. "Преработка" на химическо вещество е физически процес, като смесване, екстракция и пречистване, при което веществото не се превръща в друго вещество.
13. "Използване" на химическо вещество е преобразуването му чрез химическа реакция в друго вещество.
14. "Разработване" е научноизследователска и развойна дейност, предшестваща производството на химическо вещество.
15. "Придобиване" е установяване на собственост върху химическо вещество.
16. "Натрупване" е увеличаване на количеството на химическо вещество чрез придобиване.
17. "Съхраняване" е установяване на физически контрол върху химическо вещество.
18. "Предаване" е освен физическото преместване на химическо вещество към или извън националната територия, също и прехвърляне на собствеността и контрола над него.
19. "Органично химическо вещество" е всяко химическо вещество, принадлежащо към групата на химическите съединения, която се състои от всички съединения на въглерода, с изключение на неговите окиси, сулфиди или метални карбонати, и което може да се идентифицира по химическо наименование, структурна формула, ако е позната, и номер по регистъра на Кимикал Абстракт - + (КАС), ако има такъв.
20. "Обект" е което и да е промишлено предприятие, както е определено в букви "а", "б" и "в" ("производствено предприятие", "обособено производство" или "производствена единица"):
а) "производствено предприятие" (завод, фабрика) означава място, на което са интегрирани едно или повече обособени производства, с междинно административно равнище, които са под един оперативен контрол и имат обща инфраструктура, включваща:
- администрация и други служби;
- ремонтно звено и работилници;
- медицински пункт;
- битови помещения и комунални услуги;
- централна аналитична лаборатория;
- изследователски и развойни лаборатории;
- централен отточен колектор и пречиствателни съоръжения;
- складова база.
б) "обособено производство" означава относително самостоятелен участък, структура или съоръжение, обхващащо една или повече производствени единици със спомагателна или свързана инфраструктура, като:
- малко административно звено;
- склад/подготвителен цех за изходни суровини и продукция;
- отточен  колектор/пречиствателни съоръжения/подготвителен участък;
- контролна аналитична лаборатория;
- пункт за първа медицинска помощ/съответна медицинска секция;
- отчет на документи относно движението на химическото вещество или на химическия продукт, получен от него;
в) "производствена единица" означава оборудването, което е необходимо за производството, преработката или използването на химическо вещество.
21. "Единствен малотонажен обект" е обект за производство на химически вещества от Приложение № 1 за изследователски, медицински, фармацевтични или защитни цели. Производството на този обект се извършва в реакционни съдове на производствени линии, които не са оборудвани за непрекъсната работа. Обемът на такъв реакционен съд не превишава сто литра, а общият обем на всички реакционни съдове, които са с обем по-голям от пет литра, не превиша петстотин литра.
22. "Инспекция по поискване" е инспекция на който и да е обект или район на територията или на което и да е друго място под юрисдикцията или контрола на държава-участничка, поискана от друга държава-участничка съгласно чл. IХ, параграфи 8-25 от конвенцията.
23. "Разследване в случай на предполагаемо използване на химическо оръжие или на предполагаемо използване на химически вещества за поддържане на правовия ред, включително за борба с вътрешни безредици, като метод за водене на война" е инспекция на всеки район на територията на държава-участничка, който може да е засегнат от предполагаемо използване на химическо оръжие или от предполагаемо използване на химически вещества за поддържане на правовия ред, включително за поддържане на правовия ред, като метод за водене на война, поискана от друга държава-участничка съгласно членове IХ и Х от конвенцията.
24. "Инспектираща група" е групата от инспектори и помощник-инспектори, назначена от генералния директор на Организацията за забрана на химическото оръжие, за да проведе определена инспекция.
25. "Инспектор" и лице, назначено от Техническия секретариат на Организацията за забрана на химическото оръжие съгласно процедурите от част II, секция А от Приложението за изпълнение и проверка на Конвенцията за забрана на химическото оръжие, за да проведе инспекция или посещение в съответствие с конвенцията.
26. "Помощник-инспектор" е лице, назначено от Техническия секретариат на Организацията за забрана на химическото оръжие съгласно процедурите от част II, секция А на Приложението за изпълнение и проверка на Конвенцията за забрана на химическото оръжие, за да подпомага инспекторите при провеждане на инспекция или посещение, например медицински персонал, персонал по сигурността, административен персонал и преводачи.
27. "Мандат за инспекция" е инструкциите, дадени от генералния директор на Организацията за забрана на химическото оръжие на инспектиращата група за провеждане на определена инспекция.
28. "Съпровождаща група" са лицата, които са посочени от инспектираната държава-участничка, за да придружават и подпомагат инспектиращата група по време на пребиваването й в страната.
29. "Тон" е метричен тон, тоест хиляда килограма."
Това е целият текст на § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 7.
Заглавието и параграф 1 на Допълнителната разпоредба са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Заключителни разпоредби".
Комисията приема заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Заключителни разпоредби".
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Заглавието "Заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, вие имате пред себе си в доклада текста на § 2, който според вносителя е свързан с наказателни разпоредби.
Комисията предлага § 2 да отпадне поради това, че част от материята е уредена вече в главата "Административно-наказателни разпоредби", която гласувахме, а другите части от тази проектоглава би трябвало според комисията да бъдат урегулирани чрез промени директно в наказателния кодекс.
Затова комисията предлага § 2 така, както е предложен от вносителя, да отпадне целият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 2 от Заключителните разпоредби.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 отпадна.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 3 е също параграф на вносителя. Той има следното съдържание:
"§ 3. В глава първа, ал. 4 от Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба се създава ал. 3:
"(3) Приложенията за химическите вещества на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори са неразделна част от списъка по ал. 2."
Такъв текст безспорно трябва да има, но понастоящем промените в законопроекта за изменение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба е на фаза между първо и второ четене. При това положение по-правилно би било да изчакаме гласуването на този закон на второ четене и там този текст да намери място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест да отпадне тук?
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Тоест, сега да не го гласуваме, но Комисията по икономическата политика, която е водеща комисия по другия законопроект, да има предвид тази ал. 3 към чл. 4 от Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
Тоест, предлагам ви да не гласуваме § 3. Всъщност той трябва да отпадне, защото е параграф на вносителя, а да намери място в промените на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
Предлагам да отпадне § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението за отпадане и на § 3.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов параграф, който трябва да е под № 2.
"§ 2. В срок три месеца от влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му."
Следващият параграф, който е текст на вносителя и който трябва да стане § 3, е следният:
"§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Моля да гласуваме тези два параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предлагания от комисията параграф, който става § 2, и § 4 на вносителя, който ще стане § 3, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 2 и 3 от Заключителните разпоредби са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Към закона има три приложения, които са цитирани в самия закон: Приложение № 1 - към чл. 6, ал. 1; Приложение № 2 - към чл. 7; Приложение № 3 - към чл. 8.
Моля, тези приложения да се считат за част от доклада към закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Те се приемат заедно със законопроекта.
С това приключваме със Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, който е приет и на второ гласуване.
Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Има думата председателят на водещата Комисия по здравеопазването, младежта и спорта господин Борислав Китов да докладва.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги!
"ДОКЛАД
за второ четене от Борислав Китов, председател
на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта
относно законопроект за изменение и допълнение
на Закона за лекарствените средства и аптеките
в хуманната медицина, № 854-01-13, внесен от
народния представител Панчо Панайотов на 19.02.1998 г.,
и законопроект за изменение и допълнение на
Закона за лекарствените средства и аптеките в
хуманната медицина, № 802-01-47, внесен от
Министерския съвет на 30.07.1998 г.
Уважаеми господин председател,
На 13 заседания Комисията по здравеопазването, младежта и спорта разгледа внесените писмени предложения на народните представители и предложенията на комисията по приетите на първо четене законопроекти.
В заседанията участваха: министърът на здравеопазването доц. Петър Бояджиев, директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Илко Семерджиев, заместник-министри и експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на промишлеността, Министерството на отбраната и Националния институт по лечебните средства, представители на всички синдикати в здравеопазването.
Въз основа на проведените разисквания и взетите решения предлагам на народните представители за второ гласуване следния проект: "Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по заглавието на самия законопроект?
Ние приемаме Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина. А вече с § 1 променяме заглавието на самия закон. Няма.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта така, както е предложен от вносителя.
Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на законопроекта е прието.
Докладвайте § 1.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 1. Наименованието на закона се изменя така:
"Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 за ново заглавие на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Ново предложение на комисията:
Създават се параграфи 1а и 1б:
"§ 1а. В чл. 1 думата "регистрацията" се заменя с "разрешаването за употреба", а думите "лекарствени средства" - с "лекарства".
§ 1б. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарствени продукти", а думите "регистрирани" - с "разрешени за употреба".
2. В ал. 2 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По параграфи 1а и 1б някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте параграфи 1а и 1б така, както са предложени от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 1а и 1б са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 2, уважаеми господин председател, има две направени предложения, които са приети, и едно, което не е прието, от народния представител д-р Кънчо Марангозов, а именно:
"2. Член 3, ал. 5 да се измени и да стане:
"(5) Лекарства по смисъла на закона са и медицински изделия, определени по списък, определен от министъра на здравеопазването."
Комисията предлага § 2 да бъде приет със следната редакция, която е съобразена с направените предложения от народните представители Борислав Китов и д-р Кънчо Марангозов.
"§ 2. Член 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) "Лекарства" по смисъла на този закон са вещества или лекарствени продукти, предназначени за приложение при хора.
(2) "Лекарствен продукт" е всеки краен продукт, който представлява вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение или профилактика на заболявания при хора, и се предлага за употреба в окончателна опаковка.
(3) Като лекарствени продукти се считат и всяко вещество или комбинация от вещества, които могат да се прилагат върху хора за диагностициране или възстановяване, коригиране или променяне на физиологични функции на човека.
(4) "Лекарствено вещество" е всяка материя, независимо от произхода й, който може да бъде:
1. човешки (човешка кръв, продукти, получени от човешка плазма);
2. животински (микроорганизми, животински органи, екстракти, секрети, токсини, кръвни продукти);
3. растителен (микроорганизми, растения, части от растения, растителни екстракти, секрети);
4. химически (елементи, природни химически материали, синтетични или полусинтетични вещества).
(5) "Лекарствени продукти" по смисъла на този закон са и медицинските изделия.
(6) При съмнение дали едно вещество или продукт е лекарство, окончателно становище се взима от Министерството на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Кънчо Марангозов. Само по ал. 5 има негово неприето предложение.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители!
Моята презумпция да предложа медицинските изделия да бъдат определени със списък от министъра на здравеопазването е била, че в групата на медицинските изделия могат да попаднат продукти, които просто да не влизат в обсега на медицинската практика. Това е едно много широко понятие - медицинските изделия, и то може да доведе знаем до какво - до злоупотреба с понятието, до производство на медицински изделия, които няма да намерят приложение в болниците. И тази широка рубрика - на медицинските изделия, да включи продукти и стоки, с които да се търгува и незаконно под рубриката на медицинските изделия. Само тази е била моята презумпция, с която съм искал да бъдат определяни медицинските изделия със списък на министъра на здравеопазването, а ако не от него, нямам нищо против, господин председател, и от Агенцията по лекарствените средства, която се създава. Просто да се въведе един ред в производството на медицинските изделия. Благодаря. Това ми е била презумпцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
За реплика има думата господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, ние реално се съобразихме с тези предложения на д-р Марангозов, защото, позволете ми да прочета ал. 6:
"(6) При съмнение дали едно вещество или продукт е лекарство, окончателно становище се взима от Министерството на здравеопазването."
С това няма да излизат непрекъснато списъци, а ако възникне съмнение дали това е продукт или изделие, окончателното мнение го дава пак този, който Вие предлагате - Министерството на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да гласуваме ли?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Да, въпреки това моля да гласуваме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кънчо Марангозов. Това предложение е за допълване на ал. 5 с думите: "определени по списък, определен от министъра на здравеопазването". Ако се приеме, нека да бъде: "по списък, определен от министъра на здравеопазването", защото се получава повторение.
Гласували 143 народни представители: за 61, против 77, въздържали се 5.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 10.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 3 беше направено едно предложение от народния представител Борислав Китов, което бе оттеглено в хода на дебатите.
Комисията предлага § 3 да придобие следния вид:
"§ 3. Чл. 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Всяка окончателна опаковка на лекарствен продукт се състои от първична и/или вторична опаковка и листовка, а за медицинските изделия вместо листовка - указание за употреба.
(2) Данните в листовката и в указанието за употреба трябва да са написани на български език, с изключение на наименованията, които се изписват на латиница.
(3) Министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията към:
1. опаковките и листовките;
2. указанията за употреба на медицинските изделия.
 (4) Информацията върху опаковката и листовката, както и в указанието за употреба не може да се отклонява от данните, одобрени при разрешаването за употреба на лекарствения продукт и не може да има подвеждащи наименования и означения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 2.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 4 няма направени предложения. Въз основа на дебатите комисията с консенсус предлага § 4 със следното съдържание:
"§ 4. Чл. 5 се изменя така:
"Чл. 5. Производителят на лекарствен продукт предоставя при поискване от лекар, стоматолог, магистър-фармацевт или помощник-фармацевт специализирана информация, в която освен данните от листовката или указанието за употреба се включват и допълнителни клинични, токсикологични, фармакодинамични и фармакокинетични данни."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 5. В чл. 6 думите "регистрацията на лекарственото средство" се заменят с "разрешаването за употреба на лекарството"."
Тук имаше направено предложение, което бе оттеглено.
Комисията, въз основа на дебатите, предлага § 5 да се измени така:
"§ 5. Чл. 6 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 6, уважаеми господин председател, бе направено предложение от народния представител Борислав Китов, което бе по принцип подкрепено.
И предложение от народните представители д-р Брайнова, Светлана Бончева и Иван Колчаков, което бе оттеглено в хода на дискусиите.
Въз основа на дебатите комисията предлага § 6 със следната редакция:
"§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
"(1) Забраняват се производството, вносът, износът, търговията и предоставянето за употреба на лекарствени продукти, които не отговарят на условията при тяхното разрешаване за употреба."
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 7 бе направено предложение от народния представител д-р Марангозов, което комисията не подкрепи.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Оттегля се.
Комисията, въз основа на дебата, предлага § 7 в следната редакция:
"§ 7. Чл. 8 се изменя така:
"(1) За подаване на заявления за издаване на разрешения по реда на този закон и за подновяване и промяна на издадени разрешения за лекарства се заплащат такси, определени от Министерския съвет.
(2) Средствата от таксите по ал. 1, сумите от глобите и санкциите, налагани на физически и юридически лица по реда на този закон, даренията и сумите от други източници се внасят като приход по бюджета на Министерството на здравеопазването.
(3) Набраните средства се разпределят:
1. петдесет на сто за приоритетно снабдяване с лекарства в здравеопазването;
2. тридесет на сто за обезпечаване работата на комисиите по чл. 21 и на Висшия съвет по фармация и други разходи по разрешаването за употреба на лекарствените продукти;
3. десет на сто за проектиране, внедряване и експлоатация на информационни технологии и за необходимите информационни и технически средства за контрол по предписване и осигуряване на безплатни или частично платени лекарства;
4. десет на сто по приходите на бюджета на Изпълнителната агенция по лекарствата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, комисията предлага създаване на нов § 7а:
"§ 7а. Чл. 10 се изменя така:
"Чл. 10. Лекарствената политика в страната се осъществява от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли желаещи да се изкажат по предложения § 7а? Няма.
Моля, гласувайте § 7а така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 7.
Параграф 7а е приет.

ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, по § 8 има направено предложение от народните представители д-р Брайнова, Светлана Бончева и д-р Иван Колчаков, което комисията подкрепи по принцип.
Предложение на народния представител д-р Шишков, което комисията подкрепи по принцип.
Предложение на Борислав Китов, което комисията подкрепи по принцип.
Комисията предлага § 8 със следната редакция:
"§ 8. Създава се чл. 10а:
"Чл. 10а. (1) Създава се Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването като орган за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата. Агенцията е юридическо лице със седалище София.
                (2) Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява своята дейност съгласно устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
                (3) Изпълнителната агенция по лекарствата:
1. издава разрешения за производство на лекарства;
2. прави предложение пред министъра на здравеопазването за издаване на разрешения за употреба и за търговия на едро с лекарства;
3. извършва химико-фармацевтична експертиза за оценка на качеството във връзка с разрешаването за употреба и регистрира провежданите в страната клинични изпитвания на лекарства;
4. извършва регистрация на дрогерии;
5. съгласува вноса и разрешава продажбата на лекарства;
6. издава сертификати за лекарства и за произход на лекарства;
7. осъществява контрол върху производството, търговията на едро и дребно, клиничните изпитвания и върху рекламата на лекарства;
8. извършва лабораторен анализ при съмнение за отклонение в качеството, ефективността и безопасността на лекарствата и предприема мерките, предвидени в закона;
9. организира система за регистрация, анализ и обобщение на нежеланите лекарствени реакции, както и лекарствените взаимодействия, възникнали при употребата на лекарства и предприема съответните мерки;
10. изпълнява функциите на национален координатор и консултант по проблемите, свързани с качеството, ефективността и безопасността на лекарствата;
11. осъществява консултантска, научна, информационна и издателска дейност в областта на фармацевтичния сектор;
12. участва в дейности в областта на лекарствата, свързани с работата на международни органи, организации и договори, по които Република България е страна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 8 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 8, както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, има предложение на комисията за създаването на нов § 8а:
"§ 8а. Наименованието на глава втора се изменя така:
"Разрешения за производство на лекарства".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8а, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Параграф 8а е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 9 е направено предложение от народния представител Борислав Китов, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага § 9 със следната редакция:
"§ 9. В чл. 11, ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
"(1) Производството на лекарства започва след получаване на разрешение за производство от директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, а за лекарствените продукти и при спазване на разпоредбите на глава трета от закона.
 (2) Лицата, които желаят да получат разрешение за производство, представят в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление по образец, утвърден от директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, което съдържа:
1. име, седалище и адрес на управление на лицето, кандидатстващо за разрешение;
2. местонахождение на помещенията за производство, контрол и съхранение на лекарствата;
3. списък на лекарствените видове и форми, които ще се произвеждат.
 (3) Заедно със заявлението по ал. 2 заявителите представят и:
1. документи за правоспособност и трудов стаж за лицата по чл. 14;
2. препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебен регистър;
3. оценка за въздействие върху околната среда при производството на лекарствата в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи;
4. разрешение от компетентния държавен орган по безопасно използване на атомната енергия за мирни цели, когато заявлението се отнася до производство на радиоактивни лекарства или на лекарства, подложени на йонизиращи лъчения при производството им;
5. разрешение за ползване на помещенията за производство, контрол и съхранение, издадено по реда на Закона за териториално и селищно устройство, а когато не се изисква такова разрешение - заключение от Хигиенно-епидемиологичната инспекция."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 9, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 10 е направено коректно предложение от народния представител Кънчо Марангозов, което комисията не подкрепи.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
"§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) След подаване на заявлението и документите по чл. 11, ал. 2 и 3, Изпълнителната агенция по лекарствата извършва проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия за производство, контрол и съхранение на лекарствата с представената документация и с изискванията на Добрата производствена практика на лекарства."
2. В ал. 2 изречение второ думите "ал. 1" се заменят с "ал. 3".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) В 3-месечен срок от постъпване на заявлението и на документите по ал. 1, директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за производство или отказва издаването му с мотивирано решение. Препис от решението се връчва на заявителя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има неприето предложението - думата има господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Производството на лекарства е въпрос на политика и то твърде отговорна политика. Докато едно производство на лекарство тръгне да се произвежда във фабриката или завода, има дълъг период на изпитания, на проучвания и разрешението му за производство е твърде отговорна работа. То е и политически въпрос. Аз не искам да подценявам дейността на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, но според мен е голяма отговорността за производството на едно лекарство, когато то се пуска в производство, тъй като с него ще се лекуват хора, вероятно и България ще го изнася, защото има традиции в това отношение. Затова смятам, че това разрешение трябва да бъде подписано от министъра на здравеопазването.
Възникна спор в комисията дали след като агенцията е подчинена на министъра трябва той да даде окончателно подпис, да постави подпис за производство. Аз считам, че това трябва да се извърши от министъра и затова съм го предложил. Не знам какво е сега становището на сегашния министър по въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика думата има господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, основното изискване по този въпрос, с което ние се съобразихме, бяха изискванията именно и на Европейската комисия, тези разрешения в крайна сметка да са малко по-далече от политическите лица, така че това е съобразено с изискванията на Европейския съюз. Той, доктор Марангозов, знае. Разбира се, това е право на негово мнение, но това беше причината за предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Кънчо Марангозов.
Моля, гласувайте!
Гласували 119 народни представители: за 19, против 99, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 107, против 4, въздържали се 5.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 11 бе направено предложение от народния представител д-р Марангозов, което бе оттеглено в хода на дебата.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11 със следната редакция:
"§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Думите "Министерството на здравеопазването" се заменят с "Изпълнителната агенция по лекарствата".
2. В т. 3 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствата"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Параграф 11 е приет.
За процедура има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин председател, дами и господа народни представители, тъй като на много места по-нататък го има в изменението на закона, аз предлагам, след като веднъж вече сме гласували "лекарствени средства" да се замени с "лекарства", по-нататък да не го гласуваме и да продължаваме, за да вървят нещата по-бързо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За противно мнение думата има господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Противно мнение имам, доктор Марангозов, не защото не сте прав по принцип, а защото някъде е членувано, някъде не е членувано и това има смисъл. Вие помните колко допълнителни заседания направихме конкретно, на всяко място да изчитаме текстовете. Много Ви моля, има разлика и в членуването, това е от значение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз разбрах, че предложението не е за членуването, а навсякъде "лекарствени средства" да се замени с "лекарства", а пък вече членуването, то се нанася при редактирането. Нека, за да не пропуснем някъде, това да го гласуваме - навсякъде в закона думите "лекарствени средства" да се заменят с "лекарства". Вече в зависимост от това дали е подлог или не, ще има членуване или не.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да гласуваме § 12.
По § 12 комисията подкрепя текста на вносителя и го предлага със следната редакция:
"§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства", а думите "лекарствените средства" с "лекарствата".
2. В ал. 2 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) За ръководители на производството и контрола върху качеството на лекарствени продукти: ваксини, токсини, серуми, биотехнологични продукти и продукти, получени от човешка плазма се назначават лица с призната специалност по медицинска хематология и кръвопреливане, медицинска микробиология, вирусология или имунология.
(4) За ръководители на производството и контрола върху качеството на лекарствата по чл. 3, алинеи 3 и 5 се назначават специалисти с висше образование по профила на съответното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 13 със следната редакция:
"§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствата", думата "молба" със "заявление", а думата "която" - с "което".
2. В ал. 2 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 3"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 14 бе направено предложение от народния представител Борислав Китов, което беше оттеглено в хода на дебатите.
Комисията подкрепя § 14 на вносителя за изменението на глава трета със следната редакция:
"§ 14. Наименованието на глава трета се изменя така:
"Разрешаване за употреба на лекарствени продукти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Параграф 14 е приет.


ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 15 са постъпили предложения от народния представител Борислав Китов.
Комисията подкрепи предложението за ал. 1 и 2, а предложението за ал. 3, 4 и 5 беше оттеглено.
Има направено предложение от народните представители д-р Брайнова, Светлана Бончева и д-р Колчаков.
Комисията подкрепи тяхното предложение.
Има предложение от народния представител д-р Шишков, което комисията подкрепи.
Има предложение от народния представител д-р Марангозов, което също бе оттеглено в хода на дебатите.
Комисията предлага § 15 със следната редакция:
"§ 15.Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) Лекарствени продукти, с изключение на тези по чл. 3, ал. 3 и 5, се разрешават за употреба по реда на закона от министъра на здравеопазването.
(2) Условията и редът за разрешаването за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
(3) Разрешение за употреба може да иска производителят на лекарствения продукт или упълномощен от него представител.
(4) Чуждестранен производител може да иска разрешение за употреба на свой продукт само ако разполага постоянно със свой упълномощен представител на територията на Република България.
(5) В седемдневен срок от прекратяване дейността на представителството чуждестранният производител писмено уведомява Изпълнителната агенция по лекарствата.
(6) Чуждестранен производител може да има само един представител по ал. 3 на територията на Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 16 има направено предложение от народния представител Борислав Китов.
Комисията подкрепи предложението за ал. 1, 2 и 3 по принцип.
Комисията не подкрепя предложението за ал. 4, което аз в момента оттеглям.
Комисията предлага § 16 със следната редакция:
"§ 16. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. (1) За разрешаване за употреба на лекарствен продукт, производителят или упълномощеното от него лице по чл. 17, ал. 3, представя в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.
(2) За оригинален лекарствен продукт заедно със заявлението се представя досие, което съдържа административни, химико-фармацевтични, фармакологично-токсикологични и клинични данни, изискванията към които са посочени в наредба на министъра на здравеопазването.
(3) За разрешаване за употреба на лекарствен продукт, фармацевтично еквивалентен на оригиналния лекарствен продукт, се представят и доказателства за еквивалентност.
(4) Когато за лекарствения продукт или за метода за получаване на този продукт, за който се иска разрешение за употреба има действащ патент на територията на Република България, лицето по чл. 17, ал. 3 уведомява писмено Изпълнителната агенция по лекарствата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 16 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 17 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепи по принцип и предлага § 17 да бъде приет със следната редакция:
"§ 17. Член 19 се изменя така:
"Чл. 19. (1) За разрешаване на употреба на лекарствен продукт, произведен в чужбина се спазват изискванията по чл. 18, като се представят и:
1. сертификат за лекарствения продукт, издаден от специализирания държавен орган за контрол върху лекарствата на страната на производство, удостоверяващ съответствието на условията за производство, контрол и съхранение, с изискванията на Добрата производствена практика на лекарства;
2. документ за разрешаване за употреба в страната на производството, а ако няма такъв, се посочват причините за това;
3. информация за разрешаването му в други държави.
(2) Регистрационното досие се представя на български, английски или руски език."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 17 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 18 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага § 18 да бъде приет в следната редакция:
"§ 18. Член 20 се изменя така:
"Чл.20. Когато установи недостатъци или непълноти в представената документация, Изпълнителната агенция по лекарствата дава писмени указания за отстраняването им. До отстраняването на недостатъците или непълнотите, срокът по чл. 24, ал. 1 спира да тече от деня на уведомяването. Ако в срок до шест месеца от уведомяването кандидатът за разрешение за употреба на лекарствения продукт не отстрани недостатъците или непълнотите, процедурата по разрешаването за употреба на лекарствения продукт се прекратява."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 19 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което е прието от комисията.
Комисията предлага текст на § 19 със следната редакция:
"§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "и за цените" се заличават, а думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствените продукти".
2. В ал. 2 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствените продукти"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 19 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 20. В чл. 22, ал. 1 се изменя така:
"(1) До 30 януари всяка година министърът на здравеопазването по предложение на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата утвърждава списъци на експерти, извън състава на комисиите по чл. 21."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
Няма направени други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 20 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Параграф 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 21. Член 23 се отменя."
Има направено предложение от народния представител д-р Марангозов, който предлага § 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 21 да бъде приет със следната редакция:
"§ 21. Член 23 се изменя така:
"Чл. 23. Членовете на специализираните комисии по чл. 21 и експертите по чл. 22 не могат да ползват имуществени облаги от производители на лекарства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Желае ли някой от колегите да вземе думата? Не виждам.
Моля, гласувайте § 21, както се предлага от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 4, въздържали се 2.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 22 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което е прието по принцип.
Комисията предлага на уважаемите народни представители § 22 да бъде приет със следната редакция:
"§ 22. Член 24 се изменя така:
"Чл. 24. (1) В срок до три месеца от постъпване на заявлението по чл. 18, ал. 1 Изпълнителната агенция по лекарствата оценява качеството и безопасността на лекарствения продукт.
(2) В тримесечен срок от изготвяне на оценката по ал. 1 съответната Специализирана комисия по чл. 21 оценява терапевтичната ефективност спрямо безопасността на лекарствения продукт и представя в Министерството на здравеопазването становище по заявлението за разрешаване за употреба на лекарствения продукт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 22, както се предлага от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 23. Членове 25 и 26 се отменят."
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте § 23.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Параграф 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 24 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията е подкрепила по принцип.
Комисията предлага § 24 да бъде приет в следната редакция:
"§ 24. Член 27 се изменя така:
"Чл. 27. (1) В едномесечен срок от получаване на становището по чл. 24, ал. 2 министърът на здравеопазването издава разрешение за употреба на лекарствения продукт или прави мотивиран отказ.
(2) Препис от разрешението за употреба се изпраща на Изпълнителната агенция по лекарствата, която го вписва в регистъра по чл. 28 в седемдневен срок от получаването. След вписването в регистъра разрешението за употреба на лекарствения продукт се връчва на лицето по чл. 17, ал. 3 и се уведомява Министерството на здравеопазването за извършеното вписване.
(3) Министърът на здравеопазването отказва издаването на разрешение за употреба, ако след проучване на представената документация по чл. 18 се окаже, че лекарственият продукт:
1. е с повишен риск при правилна употреба;
2. не притежава лечебен ефект или лечебният му ефект не съответства на описания в документацията;
3. не отговаря на декларирания качествен и количествен състав;
4. отказът на министърът на здравеопазването за издаване на разрешение за употреба подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Желае ли някой от народните представители да вземе отношение по § 24? Не виждам.
Моля, гласувайте § 24, както се предлага от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 25 е направено предложение от народния представител Борислав Китов, което бе подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 25 със следното съдържание:
"§ 25. Създават се чл. 27а и 27б:
"Чл. 27а. Министърът на здравеопазването може да издава разрешение за употреба на лекарствени продукти въз основа на международен договор за взаимно признаване на разрешенията за употреба, по който Република България е страна.
Чл. 27б. Условията и редът за класификация на лекарствените продукти, които се отпускат с или без лекарско предписание, се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте § 25, както се предлага от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Параграф 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 26 има направени предложения от народния представител Борислав Китов, които бяха подкрепени по принцип.
Комисията предлага § 26 да придобие следния вид:
"§ 26. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Разрешението за употреба се вписва в регистъра за разрешените лекарствени продукти при Изпълнителната агенция по лекарствата."
2. В ал. 2:
а/ в т. 1 думите "решението за регистрация на лекарственото средство" се заменят с "разрешението за употреба на лекарствения продукт";
б/ точка 3 се изменя така:
"3. наименование на лекарствения продукт, лекарствена форма, количество на лекарственото вещество, количество на лекарствения продукт в една окончателна опаковка;"
в/ в т. 5 думата "активно" се заменя с "лекарствено";
г/ точки 6 и 7 се изменят така:
"6. актуален код по анатомо-терапевтична класификация;
7. показания за приложение;"
д/ точка 12 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 26, както се предлага от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 27 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което се подкрепя по принцип.
Комисията предлага § 27 със следната редакция:
"§ 27. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. Разрешението за употреба на лекарствения продукт влиза в сила от деня на вписването му в регистъра за разрешените лекарствени продукти по чл. 28, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте § 27, както се предлага от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: За § 28 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията не подкрепи и което аз оттеглям в момента.
Комисията предлага § 28 да бъде приет в следната редакция:
"§ 28. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) При възникване на каквито и да са промени по време или след разрешаването за употреба на лекарствения продукт, лицето по чл. 17, ал. 3 е длъжно да уведоми Изпълнителната агенция по лекарствата, като представи съответната документация."
2. В ал. 3 думите "Министерството на здравеопазването" се заменят с "Изпълнителната агенция по лекарствата"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 28, както се предлага от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 29. Създава се чл. 30а:
"Чл. 30а. (1) Притежателят на разрешение за употреба е длъжен:
1. да уведоми Изпълнителната агенция по лекарствата за всички възникнали сериозни нежелани лекарствени реакции в срок до 15 дни от получаване на сигнал за такива;
2. да представя в Изпълнителната агенция по лекарствата обобщени данни относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции на всеки шест месеца през първите две години след получаване на разрешението за употреба, на всеки дванадесет месеца през следващите три години и на всеки пет години с документацията за подновяване на разрешението за употреба.
(2) Информацията по ал. 1 се представя и извън посочените срокове при поискване от Изпълнителната агенция по лекарствата."
Комисията предлага § 29 да бъде приет с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви.
Желае ли някой да вземе думата по § 29? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте § 29, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 30 има предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепи по принцип, и предложение от народния представител Кънчо Марангозов, което той оттегли в хода на дискусията.
Комисията предлага § 30 със следната редакция:
"§ 30. Член 31 се изменя така:
"Чл. 31. (1) Лекарственият продукт се разрешава за употреба за срок от пет години от датата на вписване на разрешението за употреба в регистъра по чл. 28, ал. 1. Подновяване на разрешението за употреба може да се извърши за нови пет години по заявление от притежателя му, подадено до Изпълнителната агенция по лекарствата не по-рано от три месеца преди изтичането на срока, за който е валидно разрешението за употреба.
(2) Разрешението за употреба на лекарствения продукт се прекратява и преди изтичане на срока по ал. 1, ако притежателят му поиска писмено това от министъра на здравеопазването.
(3) Разрешението за употреба на лекарствения продукт се прекратява и в случай, че представителството по чл. 17, ал. 3 на чуждестранния производител е прекратило дейността си.
(4) При изтичане на срока на разрешението за употреба и при прекратяването му лекарственият продукт може да бъде подаван до изчерпване на наличните количества, но не повече от две години от датата на вписване на прекратяването му в регистъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 30, както се предлага от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 31 има направено предложение от народния представител д-р Марангозов, което комисията подкрепи; предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепи по принцип.
Комисията предлага § 31 със следната редакция:
"§ 31. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава изречение второ: "Лечебен ефект липсва, когато се установи, че обявените терапевтични резултати при разрешаването му за употреба не могат да бъдат получени".
2. В ал. 2 думите "като се обсъдят възраженията" се заменят с "писмено уведомяване".
3. В ал. 3 изречение второ се изменя така: "Въз основа на заповедта за заличаване Изпълнителната агенция по лекарствата блокира лекарствата".
4. В ал. 4 думата "здравните" се заменя с "лечебните".
5. В ал. 5 думата "регистрацията" се заменя с "разрешението за употреба", а думата "здравните" се заменя с "лечебните".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Желае ли някой думата по § 31? Не.
Моля, гласувайте § 31, както се предлага от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Параграф 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32 и предлага той да бъде приет в следната редакция:
"§ 32. Член 33 се изменя така:
"Чл. 33. (1) Заявление за ново разрешение за употреба на лекарствен продукт заедно с документите по чл. 18, съответно чл. 19, се подава при:
1. промяна във вида и количеството на лекарствените вещества;
2. промяна на лекарствената форма и начина на приложение;
3. добавяне на ново показание или промяна на показание в различна терапевтична област независимо дали се касае за лечение, диагностика или профилактика.
(2) Разрешаването за употреба по ал. 1 се извършва по реда на чл. 20, 24 и 27."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 32, както се предлага от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Параграф 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 33 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага § 33 в следната редакция:
"§ 33. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарствени продукти", а думата "здравни" - с "лечебни".
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
"3. за разрешени за употреба в други страни лекарствени продукти, необходими за лечение на редки заболявания или специфични показания, когато лечението с разрешените за употреба лекарствени продукти в страната е без резултат, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването;
4. за лекарствени продукти, намиращи се във фаза на изпитване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 33, както се предлага от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Параграф 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 34. Заглавието на глава четвърта се изменя така: "Клинични изпитвания на лекарства".
Комисията подкрепя предложението за § 34 на вносителя за наименованието на глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 34 така, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против няма, въздържали се няма.
Параграф 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 35 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя предложението на д-р Китов и предлага § 35 да бъде приет със текста на вносителя, със следните минимални изменения:
"§ 35. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. (1) Клинични изпитвания на лекарства върху хора могат да се извършват:
1. за доказване на клиничната ефективност и безопасност на неразрешени за употреба в страната лекарства в процес на научното им изследване;
2. за доказване на клиничната ефективност и безопасност на разрешени за употреба в страната лекарства при възникнала необходимост.
              (2) Разрешени за употреба в страната по смисъла на ал. 1, т. 2 са лекарства, вписани в регистъра по чл. 28.
              (3) Клиничните изпитвания на лекарства върху хора се извършват при спазване на правилата на Добрата клинична практика, утвърдени от министъра на здравеопазването.
              (4) Главният изследовател и възложителят или упълномощено от него лице представят в Изпълнителната агенция по лекарствата заявление за разрешение за провеждане на клинично изпитване и документи, определени в наредба на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Желае ли някой от колегите думата по § 35? Не виждам.
Моля, гласувайте § 35, така както се предлага от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Параграф 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 36. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38. За клинично изпитване по чл. 37, ал. 1, т. 1 може да се предлага лекарство, за което:
1. е представена предварителна спецификация за лекарственото вещество и за лекарствения продукт или данни за стандартизационния документ, на който те отговарят;
2. партидите, предназначени за провеждане на фармакологично-токсикологично и клинично изпитване са представителни за производствения процес;
3. са проведени фармакологично-токсикологични проучвания в съответствие с изискванията на Добрата лабораторна практика."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
"§ 37. Член 39 се отменя."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя § 37 с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Желае ли някой от колегите думата по § 36 и § 37?
Думата има народният представител Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Не е ли по-добре самата редакция на текста така, както започва, да стане по следния начин:
"За клинично изпитване по чл. 37, ал. 1, т. 1 могат да се предлагат лекарства:
1. представена е предварителна спецификация...".
Защото така, съвсем, в дорос - "са проведени", "проведени са"... Може би юристите трябва да кажат, но ми се струва, че граматически самият текст не е добре подреден. Не са добре подредени думите.
Предлагам да го оправим редакционно като текст, а не по философията и съдържанието на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Въпросът Ви е редакционен?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Да, редакционно искам да го оправим, без да се променя текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Желае ли някой да вземе отношение по поставения въпрос и въобще по § 36 и § 37?
Има думата госпожа Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, госпожо председател.
Изразявам противно становище и предлагам да приемем текста така, както е подкрепен от комисията, и както го предлага вносителя, защото ако четем: "за което е представена", "за което партидите", "за което са проведени". Смятам, че текстът така звучи по-добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Брайнова.
Желае ли някой друг от колегите да вземе думата? Не виждам.
Моля, гласувайте § 36 и § 37 така, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 36 и 37 са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаема госпожо председател, комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, като предлага той да придобие следната редакция:
"§ 38. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата "здравните" се заменя с "лечебните".
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Централната комисия по етика е методичен ръководител на местните комисии по етика, контролира дейността им и при спор взема окончателно решение.
 (5) Местните комисии по етика и Изпълнителната агенция по лекарствата осъществяват непосредствения контрол върху клиничните изпитвания съобразно своята компетентност. При нарушения те сигнализират ръководителя на съответното лечебно заведение и Централната комисия по етика."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Желае ли някой думата по § 38? Не виждам.
Моля, гласувайте § 38 така, както се предлага от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 39 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което е подкрепено по принцип.
Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага § 39 да бъде приет в следния вид:
"§ 39. Член 41 се изменя така:
"Чл. 41. (1) Разрешения за провеждане на клинични изпитвания в случаите по чл. 37, ал. 1, т. 1 се издават в срок два месеца от подаването на заявлението за това от председателя на съответната специализирана комисия по чл. 21, въз основа на мотивирано решение на местната комисия по етика.
(2) Провеждане на клинично изпитване в случаите по чл. 37, ал. 1, т. 2 може да започне, ако в едномесечен срок от представяне на заявлението и документите по чл. 37, ал. 4 кандидатът не получи изричен отказ от директора на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(3) Не се дават разрешения, когато не са спазени разпоредбите на Конституцията, на този закон и на международните актове за защита на правата на човека, по които Република България е страна.
(4) Препис от разрешението по ал. 1 се изпраща на лечебното заведение, в което ще бъде извършено клиничното изпитване.
(5) Главният изследовател, изследователите и възложителят са солидарно отговорни в случай на увреждане на здравето или смърт, причинени при клиничното изпитване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 39 така, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Параграф 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 40 няма направени предложения.
Комисията предлага § 40 да придобие следния вид:
"§ 40. Член 42 се изменя така:
"Чл. 42. (1) Клинично изпитване на лекарство се провежда под ръководството на лекар, който:
1. има не по-малко от две години практика след придобиване на клинична специалност в съответната област;
2. е запознат с резултатите от фармокологично-токсикологичните проучвания и с рисковете при клиничното изпитване, както и с цялостната документация на лекарството.
(2) Ръководителят на съответното клинично звено, в което се провежда клиничното изпитване на лекарството, дава съгласие за лекаря по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 40 така, както се предлага от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграф 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 41. Член 43 се отменя."
Комисията подкрепя § 41 на вносителя.
Няма други предложения.
"§ 42. Член 44 се изменя така:
"Чл. 44. Условията и редът за извършване на клиничните изпитвания се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
Няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте параграфи 41 и 42 така, както се предлагат от вносителя и се подкрепят от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграфи 41 и 42 са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43 и предлага следната редакция:
"§ 43. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
2. В т. 1 думите "от местната комисия по етика" се заменят с "от главния изследовател".
3. В т. 3 думите "кандидата за" се заменят с "възложителя на"."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 43 така, както се предлага от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Параграф 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага § 44 да придобие следния вид:
"§ 44. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарства";
б) в т. 1 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствата".
2. В ал. 2 текстът след думите "чл. 46" се заличава.
3. Създава се ал. 3:
"(3) За изпитване върху малолетни или непълнолетни без родители се изисква и разрешение на съответния районен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 44 така, както се предлага от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Параграф 44 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 45. В чл. 48  се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "излекуването" се заменя с "лечението", а думата "само" се заличава.
2. В ал. 4 думите "от местната комисия по етика" се заменят с "по реда на чл. 45, т. 1"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 45 така, както се предлага от вносителя и подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Параграф 45 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 46. В чл. 49 думата "поискалия" се заменя с "възложителя на"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, като предлага в чл. 49 и думата "здравното" да се замени с "лечебното".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 46 така, както се предлага от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Параграф 46 е приет.


ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването, младежта и спорта предлага да се създаде нов параграф - § 46а:
"§ 46а. В чл. 50 думите "лекарствено средство" се заменят с "лекарство", а думите "лекарственото средство" се заменят с "лекарството".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 46а така, както се предлага от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 46а е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 47 е направено предложение от народния представител Борислав Китов, което той оттегли в хода на дебатите.
Също така има предложение от народните представители Мария Брайнова, Светлана Бончева и Иван Колчаков, което комисията подкрепи и предлага § 47 да придобие следната редакция:
"§ 47. Член 51 се изменя така:
"Чл. 51. (1) Лекарствените продукти, българско производство, могат да се продават в страната, само ако са разрешени за употреба, притежават партиден сертификат за качество и разрешение за продажба за всяка отделна партида, издадени от производителя, с изключение на случаите по чл. 52.
              (2) Лекарствените продукти, внесени в страната, могат да се продават, само ако притежават партиден сертификат за качество, издаден от производителя, и разрешение за продажба на всяка отделна партида, издадено на всеки вносител от Изпълнителната агенция по лекарствата.
              (3) Партидните номера и номерата на разрешенията за продажба, издадени от Изпълнителната агенция по лекарствата, задължително се вписват във фактурите, издавани от българските производители на лекарствени продукти и от търговците на едро."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 47 така, както се предлага от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграф 47 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 48, уважаема госпожо председател, има направено предложение от народния представител Григор Шишков, което в неговата първа част по т. 1 бе прието от комисията, а по т. 2 бе оттеглено от народния представител.
Също така има предложение от народния представител Борислав Китов, което беше прието по принцип.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта подкрепя предложението и предлага § 48 да придобие следната редакция:
"§ 48. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Разрешение за продажба на лекарствени продукти: ваксини, токсини, серуми, биотехнологични продукти и продукти, получени от човешка плазма, се издава от Изпълнителната агенция по лекарствата въз основа на оценка на партидната документация за всяка отделна партида, издадена от производителя, а по преценка на Изпълнителната агенция по лекарствата - и въз основа на извършен от нея контролен анализ."
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
"1. първите три партиди от новоразрешени за употреба лекарствени продукти, произведени или внесени непосредствено след разрешаването им за употреба;"
3. Създава се ал. 3:
"(3) Условията и редът за издаването на разрешения за продажба на лекарствени продукти се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 48 така, както се предлага от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграф 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49 със следната редакция:
"§ 49. Член 53 се изменя така:
"Чл. 53. Разрешение за продажба на лекарствени продукти не се изисква:
1. за лекарствени продукти, които се приготвят в аптеките по лекарско предписание;
2. за приготвяне в аптеката на екстемпорални форми;
3. в случаите по чл. 35, т. 3 и чл. 84."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 49 така, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Параграф 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаема госпожо председател, комисията предлага на уважаемите народни представители създаване на нов параграф - § 49а:
"§ 49а. Наименованието на глава шеста се изменя така:
"Търговия на едро с лекарства".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 49а така, както се предлага от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Параграф 49а е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията по здравеопазването, младежта и спорта предлага на уважаемите народни представители текста на вносителя за § 50 със следната редакция:
"§ 50. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства", а след думата "извършва" се добавя "само".
2. В ал. 2 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 50 така, както се предлага от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграф 50 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 51 има направено предложение от народните представители Мария Брайнова, Светлана Бончева и Иван Колчаков, което комисията подкрепи, както и има предложение от народния представител Борислав Китов, което комисията също подкрепи.
Комисията предлага § 51 да се приеме със следната редакция:
"§ 51. Член 55 се изменя така:
"Чл. 55. Разрешение за търговия на едро с лекарства се издава от министъра на здравеопазването по предложение на Изпълнителната агенция по лекарствата, при условие че:
1. търговецът разполага със складови помещения, осигуряващи правилното съхранение на лекарствата;
2. търговията с лекарства се извършва под ръководството на правоспособен магистър-фармацевт, който има най-малко 2-годишен трудов стаж по специалността, с изключение на тези, които търгуват само с лекарствени продукти по чл. 3, ал. 3 и 5;
3. търговецът предлага в търговската си листа фармакологични групи, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
4. организацията и сроковете на доставки на лекарствата отговарят на изискванията, определени с наредбата по т. 3;
5. предлаганата цена е образувана по реда на чл. 85а."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 51 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Параграф 51 е приет.

ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 52 има направено предложение от народните представители Мария Брайнова, Светлана Бончева и Иван Колчаков.
Комисията подкрепи това предложение.
Има и предложение на народния представител Кънчо Марангозов, което комисията не подкрепи.
Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага § 52 да придобие следния вид:
"§ 52. Член 56 се изменя така:
"Чл. 56. Лицата, които искат разрешение за търговия на едро, представят в Изпълнителната агенция по лекарствата:
1. заявление, което съдържа име, седалище и адрес на управление на търговеца; местонахождение и описания на помещенията и съоръженията за съхранение на лекарствата;
2. списък на фармакологичните групи, с които ще търгуват, и списък на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, ако ще търгуват с такива;
3. препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебен регистър с изключение на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и военизираните структури;
4. трите имена, свидетелство за съдимост, документи за правоспособност и трудов стаж на лицата по чл. 55, т. 2;
5. разрешение за ползване на помещенията по чл. 55, т. 1, издадено по реда на Закона за териториално и селищно устройство;
6. становище на хигиенно-епидемиологичната инспекция след проверка на място."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 52 има неприето предложение на Кънчо Марангозов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Предложението на Кънчо Марангозов е оттеглено.
Моля, гласувайте § 52 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Параграф 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 53 има направени предложения от народните представители д-р Брайнова, Светлана Бончева и Иван Колчаков.
Комисията подкрепи тяхното предложение и предлага § 53 да придобие следния вид:
"§ 53. Член 57 се изменя така:
"Чл. 57. (1) В тримесечен срок от постъпване на заявлението и документите по чл. 56, министърът на здравеопазването издава разрешение за търговия на едро или прави мотивиран отказ. Препис от разрешението се връчва на лицето, подало заявлението, и на Изпълнителната агенция по лекарствата.
(2) Когато Изпълнителната агенция по лекарствата установи несъответствия в представената документация или пропуски в нея, уведомява писмено за това кандидата и дава указание за отстраняването им. В тези случаи срокът по ал. 1 спира да тече от деня на уведомяването до отстраняване на недостатъците.
(3) Отказът на министъра на здравеопазването за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 53 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
§ 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54 и го предлага със следната редакция:
"§ 54. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите "Министерството на здравеопазването" се заменят с "Изпълнителната агенция по лекарствата", а думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
2. В т. 3 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствата".
3. Създава се нова т. 6:
"6. списък на лекарствата, съдържащи наркотични вещества,"
4. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 54 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Параграф 54 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, като го предлага в следната редакция:
"§ 55. Член 59, ал. 1 се изменя така:
"(1) За извършване на промяна на лицата по чл. 55, т. 2, на помещенията и съоръженията за съхранение на лекарствата или на списъка на фармакологичните групи, с които търгува, притежателят на разрешението за търговия на едро подава заявление по реда на чл. 56, към което прилага и свързаните с нея документи."
Няма постъпили други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 55 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Параграф 55 е приет.
За процедура има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В § 44, в който беше гласуван чл. 47, ал. 3, има един текст, който тук в групата обсъждахме и заедно с някои наши колеги юристи сме на мнение, че този текст, който породи и в комисията доста спорове, трябва да се прецизира и трябва да получи според мен едно по-широко тълкувание от страна на юристите.
Какво имам предвид? Текстът е следният:
"(3) За изпитване върху малолетни или непълнолетни без родители, се изисква разрешение на съответния районен съд."
Този текст може би да доведе до някои простъпки и постъпки, които не са достатъчно изгладени от морално-етичен характер. Ето защо аз предлагам, господин председател, ако може специално този текст утре, след едно обсъждане от юристи, компетентни по въпроса, да се подложи на ново обсъждане и да се прегласува отново. Става въпрос за § 44 по чл. 47, ал. 3.
Ако това се приеме, разбира се, защото става въпрос за това, че тези деца са изключително в социални домове. И в тях може да се стигне до злоупотреба. И знаем как обществото е чувствително на тази тема. Ето защо аз предлагам този текст да бъде прецизиран отново от страна на юристите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, нека да остане за утре да помислят.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Нека да се отложи за утре преди обяд, за да бъде прецизирано, господин председател. Да, благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, едно съобщение.
Утре в 9,00 ч. ще приема председателя на Европейската комисия господин Романо Проди, след което той ще говори в пленарната зала. Моля народните представители да бъдат по местата си.
Съобщение за парламентарен контрол на 14 януари, петък.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Донка Дончева и Драгомир Драганов и на питане от народния представител Александър Каракачанов.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Златко Златев и Иво Атанасов.
Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Емилия Масларова, Петър Мутафчиев, Пламен Славов и Иван Борисов.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на два актуални въпроса от народния представител Иван Борисов.
Заместник министър-председателят и министърът на икономиката Петър Жотев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Атанас Мерджанов и на две питания от народните представители Георги Карабашев и Панчо Панайотов.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев на актуален въпрос от народния представител Александър Томов;
- министърът на финансите Муравей Радев на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министърът на труда и социалната политика Иван Нейков на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов;
- министърът на правосъдието Теодосий Симеонов на актуален въпрос от народния представител Ахмед Юсеин;
- министърът на земеделието и горите Венцеслав Върбанов на два актуални въпроса от народните представители Станимир Калчевски и Веселин Бончев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов и не може да отговори на питане от народния представител Руси Статков.
Помолиха ме отсега да предупредя, че някои от министрите, които утре ще отговарят, също утре ще имат срещи с господин Романо Проди, така че може и утре да настъпят някакви промени в парламентарния контрол.
Следващото заседание е утре, 14 януари, в 9,00 часа.
Закривам заседанието (звъни).(Закрито в 14,01 ч.)


Председател:
Йордан Соколов


Заместник-председател:
Петя Шопова


Секретари:
 Васил Клявков

     Свилен Димитров