Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-01-20

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова.
Секретари: Христо Димитров и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Продължаваме с
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Има думата господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми колеги! Стигнахме до § 86.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, като предлага той да бъде приет в следната редакция:
"§ 86. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В началото на текста се добавя "в рамките на своята компетентност".
2. В т. 1 и 2 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
3. Точки 3 и 4 се изменят така:
"3. забраняват пускането в експлоатация и спират експлоатацията на обекти и съоръжения при нарушаване на изискванията и на хигиенните норми при производството, съхранението и продажбата на лекарства - до отстраняване на нарушенията;
4. блокират лекарства при наличие на документирана информация за несъответствие с изискванията за качество, лекарства, внесени или произведени в нарушение на този закон, както и лекарствени продукти, които се предлагат в окончателни опаковки с листовки или указания за употреба, които не отговарят на изискванията на този закон; при необходимост нареждат изтеглянето им от аптеките и дрогериите, складовете за търговия на едро, производителите и лечебните заведения и уведомяват Министерството на здравеопазването;"
4. В т. 5 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства" и се създава изречение второ:
"Условията и редът за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
5. В т. 6 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
6. Точка 7 се изменя така:
"7. спират клинични изпитвания при установени нарушения до отстраняването им или разпореждат тяхното прекратяване."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 86 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 86 така, както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 7.
Параграф 86 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, като го предлага в следния вид:
"§ 87. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства", а думите "действащата в страната фармакопея и" се заличават.
2. В ал. 4 думите "ръководителя на контролния орган" се заменят с "директора на Изпълнителната агенция по лекарствата"."
Няма други предложения, уважаеми господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 87 така, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 87 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88 и предлага следната редакция:
"§ 88. Член 95 се изменя така:
"Чл. 95. Министерството на здравеопазването чрез Изпълнителната агенция по лекарствата организира система за регистрация, анализ и обобщение на нежеланите лекарствени реакции, както и за лекарствените взаимодействия, възникнали при употребата на лекарствените продукти."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 88 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Параграф 88 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 89. Член 96 се отменя."
Комисията подкрепя § 89 с текста на вносителя.
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 89 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 135 народни представители: за 135, против и въздържали се няма.
Параграф 89 е приет.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90 и предлага той да бъде приет със следната редакция:
"§ 90. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Който произвежда, продава или предоставя за употреба в страната лекарствени продукти, които не са разрешени за употреба, извън случаите по чл. 35 и чл. 84, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 лв. до 8000 лв."
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са свързани с неразрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества или при повторното им извършване, ако деянията не съставляват престъпление, издаденото разрешение по реда на този закон се отнема.
 (4) Медицински специалисти, които произвеждат, продават или предоставят неразрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се лишават от право да упражняват професията си за срок от 6 месеца до 2 години."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 90 така, както е предложен от комисията.
Гласували 143 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 4.
Параграф 90 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 91 бе направено предложение от народния представител Григор Шишков, което в хода на дебатите бе оттеглено.
Комисията предлага § 91 да бъде приет в следния вид:
"§ 91. Член 98 се изменя така:
"Чл. 98. Който продава лекарствени продукти в опаковки с листовки или указания за употреба, които не отговарят на изискванията на този закон, се наказва с глоба от 300 лв. до 600 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 600 лв. до 1000 лв."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 91 така, както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Параграф 91 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 92 имаше направено предложение от народния представител Григор Шишков, което комисията не подкрепи.
Комисията предлага § 92 да бъде приет в следния вид:
"§ 92. Член 99 се изменя така:
"Чл. 99. (1) Който внася, изнася, търгува или предоставя за употреба лекарства с изтекъл срок на годност, се наказва с глоба от 300 лв. до 1000 лв.
              (2) При повторно извършване на нарушение по ал. 1 издаденото разрешение за извършване на дейности по този закон се отнема за срок до 2 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Григор Шишков има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте това предложение.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 134 народни представители: за 59, против 37, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 92 така, както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 94, против 19, въздържали се 11.
Параграф 92 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Параграф 93. Комисията предлага този параграф да бъде приет в следния вид:
"§ 93. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства", думите "50 лв. до 500 лв." се заменят с "1000 лв. до 5000 лв.", а думите "а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 500 лв. до 1000 лв." се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) В случаите по ал. 1 органите на държавния контрол спират със заповед експлоатацията на обекта."
3. Създава се ал. 3:
"(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, като обжалването не спира изпълнението й."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 93 така, както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 119, против 1, въздържали се 3.
Параграф 93 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага § 94 да бъде приет със следните изменения и допълнения:
"§ 94. В чл. 101 след думата "продава" се добавя "или купува", думите "16 лв. до 50 лв." се заменят с "500 лв. до 1000 лв.", а думите "50 лв. до 80 лв." се заменят с "1000 лв. до 3000 лв."."
Няма други предложения.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Тези пари деноминирани ли са?
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Е, понеже те не са деноминирани, аз затова ги поправям.
Уважаеми колеги, ако разрешите, господин председател! Вярно е, че в стария закон те не са деноминирани. Но трябва ясно да разберем, че ние увеличаваме наказанието, а не го намаляваме. Затова и едните, и другите ги чета деноминирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 94 така, както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Параграф 94 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95 и предлага той да бъде приет със следната редакция:
"§ 95. В чл. 102, ал. 1 думите "20 лв. до 40 лв." се заменят с "200 лв. до 1000 лв.", а думите "40 лв. до 80 лв." се заменят с "1000 лв. до 5000 лв."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 95 така, както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Параграф 95 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага § 96 да бъде приет в следния вид:
"§ 96. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 103, ал. 1 думите "20 лева до 60 лева" се заменят с "1000 до 3000 лева", а думите "а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 60 лева до 100 лева" се заличават.
2. Създават се алинеи 3, 4, 5 и 6:
"(3) Който открие дрогерия без да има удостоверение за регистрация или експлоатира дрогерия след прекратяване на регистрацията, както и продава стоки и лекарствени продукти извън списъците по чл. 81в, ал. 1, се наказва с глобите по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 органите на държавния контрол върху лекарствата спират със заповед експлоатацията на обекта.
(5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, като обжалването не спира изпълнението й.
(6) При установени нарушения по алинеи 1 и 2 министърът на здравеопазването може да лиши от право да упражнява професията си за срок до две години съответния магистър-фармацевт или помощник-фармацевт."
Няма други предложения.
Комисията предлага § 97 да бъде приет със следната редакция:
"§ 97. В чл. 104 думите "ако не подлежи на по-тежко наказание" се заличават, думите "50 до 100 лева" се заменят с "200 лева до 5000 лева", а думите "100 лева до 200 лева" се заменят с "2000 лева до 10 000 лева".
Комисията предлага § 98 да бъде приет в следния вид:
"§ 98. В чл. 105, ал. 1 думите "20 до 40 лева" се заменят с "1000 лева до 3000 лева", а думите "а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 40 до 60 лева" се заличават."
Комисията предлага § 99 да придобие следния вид:
"§ 99. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Когато нарушенията по членове 97-105 се извършени от юридически лица или еднолични търговци, се налагат имуществени санкции. Размерът на имуществената санкция не може да бъде по-нисък от тройния размер на предвидените минимални размери на съответните глоби и не може да бъде по-висок от тройния размер на предвидените максимални размери на съответните глоби."
2. В ал. 2 думите "троен" се заменя с "деветорен"."
Комисията предлага § 100 да бъде приет в следната редакция:
"§ 100. В чл. 107 думите "10 до 50 лева" се заменят със "100 лева до 500 лева"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте параграфи от 96 до 100 включително, както са предложени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграфи от 96 до 100 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 101. Член 108 се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101. Няма други предложения.
"§ 102. В чл. 109, ал. 1 след думата "аптека" се добавя "дрогерия и в случаите на чл. 97, ал. 3 и чл. 99, ал. 2".
Комисията предлага § 102 да бъде приет с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте параграфи 101 и 102, както са предложени от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 8.
Параграфи 101 и 102 са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага § 103 да бъде приет със следната редакция:
"§ 103. В чл. 110 думите "20 до 80 лева" се заменят с "200 лева до 800 лева", а думите "80 до 160 лева" се заменят с "800 лева до 1600 лева"."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 103, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Параграф 103 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 104. В чл. 111 се създава изречение второ: "Министърът на здравеопазването определя с наредба условията и реда за използването или унищожаването на отнетите лекарства."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 104, както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Параграф 104 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага § 105 да придобие следната редакция:
"§ 105. В чл. 112 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "и органите за контрол по цените при Министерството на здравеопазването" се заличават, а думите "при същото министерство" се заменят с "в Министерството на здравеопазването".
2. В ал. 2 думите "и от органите за контрол по цените на Националната комисия по цените при Министерския съвет" се заменят с "от длъжностните лица на Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на търговията и туризма".
3. В ал. 3 думите "ръководителя на Националната комисия по цените" се заменят с "председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на търговията и туризма".
Уважаеми господин председател, тъй като към момента, когато приемаме закона, вече няма Министерство на търговията и туризма, аз предлагам след израза "Комисията по търговия и защита на потребителите" да се сложи точка. Става дума за точки 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Комисията я има, а към кое министерство е, това е нещо, което после ще се решава. Предложението е точката да се постави след думата "потребителите".
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: И в самия Закон за потребителите това не е казано точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 105, както е предложен от комисията с тази поправка в точки 2 и 3.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Параграф 105 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага следната редакция за § 106:
"§ 106. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Мерките по чл. 93, точки 2, 5, 6 и 7 се налагат със заповед на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата."
2. Алинея 3 се отменя."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 106, както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
Параграф 106 е приет.

ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 107 бе направено предложение от народния представител Борислав Китов, което бе оттеглено в хода на дебатите.
Комисията предлага § 107 да бъде приет в следната редакция:
"§ 107. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. "Фармакопея" е сборник от утвърдени спецификации и съответните методи за изпитване на лекарствени вещества, помощни вещества, лекарствени форми и други съставни части на лекарствения продукт.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точки 5 и 6 се изменят така:
"5. "Лекарствено вещество" е всяко активно вещество (активна съставка), предназначено да бъде използвано като фармакологично-активна съставна част на лекарствената форма.
6. "Помощно вещество" е вещество, отговарящо на определена спецификация с определени качествени характеристики, което влиза в състава на лекарствената форма и осигурява структурата, стабилността и регулира действието й."
4. В т. 10 думата "активното" се заменя с "лекарственото".
5. Точки 11, 12, 13, 15 и 16 се изменят така:
"11. "Добра производствена практика на лекарства" е система от правила, която обхваща всички страни на производството - персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, качествен контрол, и има за цел да осигури ефективност, безопасност и съответствие със спецификацията.
12. "Производител на лекарства за целите на разрешаването за употреба" е всяко лице, което представя на пазара лекарства от собствено име.
13. "Производство на лекарство" са всички операции, свързани с набавянето на материалите, тяхното обработване при производствения процес, включително опаковане и етикетиране, качественият контрол, освобождаването на партидата, съхранение, експедиране и свързаният с тези операции контрол.
15. "Продукти, получени от човешка плазма" за лекарствени продукти, произведени в промишлени условия от сборни човешки плазми чрез различни производствени процеси. Към тях се отнасят албумин, имуноглобулини, коагулиращи фактори и антипротеази, разтвори на плазмени протеини, други плазмени фракции или комбинации от тях.
16. "Ваксини, токсини и серуми" са лекарствени продукти, предназначени за създаване на активен или пасивен имунитет или за установяване състоянието на имунитет."
6. Точки 17, 18, 19 и 20 се отменят.
7. Точка 21 се изменя така:
"21. "Лекарствен продукт (краен продукт)" е лекарствената форма в нейната окончателна опаковка, в която се предлага за употреба."
8. Точка 22 се отменя.
9. Точки 23, 24 и 25 се изменят така:
"23. "Терапевтична ефективност" е налице, когато терапевтичен резултат (резултати) е постигнат при правилната употреба на съответния лекарствен продукт.
24. "Фармацевтично еквивалентни" са лекарствени продукти, които съдържат еднакви количества от едно и също лекарствено вещество (вещества) в един и същи вид на лекарствената форма, предназначена за прилагане по един и същ път, и които отговарят на еднакви или съпоставими спецификации.
25. "Сертификат за лекарство" е документ, който се издава от Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие със сертификатната схема на Световната здравна организация и е предназначен за внасящата страна."
10. В т. 26 думата "активното" се заменя с "лекарственото".
11. В т. 28 думата "лекарственото средство" се заменя с "лекарството".
12. В т. 29 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствата".
13. Точка 32 се изменя така:
"32. "Партида" е определеното количество от лекарството, произведено съгласно установена възпроизводима технологична схема, осигуряваща необходимия партиден хомогенитет по отношение на изискваните контролни показатели."
14. В т. 33 думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства".
15. Точка 34 се изменя така:
"34. "Реклама на лекарствен продукт" е всяка форма на информация, промоция или предложение с цел стимулиране на предписването, снабдяването или консумацията на определено лекарство."
16. В т. 35 думите "за да се избягнат неприятни симптоми, свързани със спирането на неговото приемане" се заличават.
17. Създават се точки 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46:
"37. "Радиоактивни лекарствени продукти" са лекарства в съответната лекарствена форма, в състава на които е включен поне един радионуклеотид.
38. "Оригинален лекарствен продукт" е този, който за първи път е разрешен за употреба и който притежава съответния патент на основата на документация за качество, ефективност и безопасност в съответствие със съвременните изисквания.
39. "Екстемпорална лекарствена форма" е тази форма, която се приготвя в аптеката по лекарско предписание или като състав, утвърден в практиката или фармакопеята.
40. "Медицински изделия" са тези изделия, които използвани самостоятелно или в комбинация, включително и необходимият за прилагането им софтуер, и които не постигат основното си действие в или върху човешкото тяло чрез фармакологичен или имунологичен ефект или повлияване на метаболизма, са предназначени за:
а) диагностициране, предпазване, наблюдение, лечение и облекчаване на заболяванията;
б) диагностициране, наблюдение, лечение, облекчаване и компенсиране на травми или инвалидност;
в) изследване, замяна или модифициране на анатомията или физиологични функции;
г) контрол на бременността.
41. "Възложител на клиничното изпитване" е юридическо лице, извършващо производствена или научноизследователска дейност, свързано с лекарството, предложено за изпитване, което възлага клиничното изпитване и го финансира.
42. "Главен изследовател" е определеният от възложителя лекар или стоматолог, който ръководи цялостното провеждане на клиничното изпитване в съответствие с одобрения план и ръководството за добра клинична практика и отговаря за работата на изследователите.
43. "Изследовател" е определеният от възложителя и главния изследовател лекар или стоматолог, който практически провежда клиничното изпитване под ръководството на главния изследовател, съгласно одобрения план и ръководството за добра клинична практика.
44. "Биотехнологични продукти" са лекарства, получени чрез следните биотехнологични процеси: рекомбинантна ДНК технология; контролирана експресия на гени, кодиращи биологичноактивно протеини в прокариоти и еукариоти, включително трансформирани клетки от бозайници; хибридомна техника и моноклонални антитела.
45. "Дрогерия" е магазин, в който могат да се продават определени по списък лекарствени продукти, тестове за бременност, тестове за определяне на съдържанието на захар в урината, някои билки, превързочни и санитарно-хигиенни материали, козметика и други.
46. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Господин Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предлагам в т. 45, където е записано, че: "Дрогерия" е магазин, в който могат да се продават определени по списък лекарствени продукти, тестове за бременност, тестове за определяне на съдържанието на захар в урината, някои билки, превързочни и санитарно-хигиенни материали и козметика" да се сложи точка. Думите "и други" да отпаднат.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: А гребенчето?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Гребенчето?!... Обаче, това "и други" в един магазин, в който се продават лекарствени продукти е много широко понятие и знаем какво може да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
За реплика думата има господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, уважаеми д-р Марангозов! Именно тук са изброени лекарствените продукти, които могат да се продават. Всичко останало, което не е лекарствен продукт - гребенче, паста за зъби, реално е "и други". А лекарствените продукти като ясна категория са изписани. Не може да има лекарствени продукти извън списъка, но други неща извън него, може. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Марангозов, ако искате, заповядайте. Имате право на дуплика.
Има ли други изказвания? Не.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кънчо Марангозов в т. 45 накрая да отпаднат думите "и други".
Гласували 107 народни представители: за 40, против 66, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 107 така, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 81, против 15, въздържали се 11.
Параграф 107 е приет.


ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 108 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което бе подкрепено по принцип.
Комисията предлага § 108 да придобие следния вид:
"§ 108. В § 2 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: "Когато при проверка от Изпълнителната агенция по лекарствата се установи, че за тези лекарства липсва документация или предоставената при тяхната регистрация документация е остаряла, тя уведомява за това притежателя на регистрацията, който е длъжен да подаде заявление за разрешаване за употреба по реда на глава трета от закона."
2. Алинея 2 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Има думата народният представител Григор Шишков.
ГРИГОР ШИШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам целият този параграф да отпадне. Той е изиграл ролята си, срокът вече е изтекъл и регистрацията ще става по новите разпоредби на закона. Така че текстът на целия този параграф е излишен и ненужен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона или § 108? Целият § 2 от закона? Да.
Благодаря на господин Григор Шишков.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми д-р Шишков, целият параграф или само изречение второ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Той предлага целият § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на действащия закон да отпадне.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Не възразяваме. Договорили сме се.
Колеги, комисията не възразява. Наистина, направих справки и с вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това на практика означава, че § 108 трябва да придобие следния вид:
"§ 108. Параграф 2 се отменя."
Има думата заместник-министърът господин Кацаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЙЧО КАЦАРОВ: Благодаря Ви, господин председател. От името на вносителите искам да кажа, че подкрепяме предложението на народния представител Григор Шишков. Действително е безсмислено текстът да остане в този си вид. Просто е изчерпал времето си, в момента този текст на закона няма приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин заместник-министъра.
Поставям на гласуване § 108 със следния текст:
"§ 108. Параграф 2 се отменя."
Моля, гласувайте § 108 така, както е предложен.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Параграф 108 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, комисията предлага създаването на § 108а със следното съдържание:
"§ 108а. В § 6 от Преходните и заключителни разпоредби думите "лекарствени средства" се заменят с "лекарства", а думите "5-годишен" се заменят със "7-годишен".
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 108а така, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Параграф 108а е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера на своето заседание комисията с консенсус реши да предложи на вашето внимание да бъде приет нов § 108б. Това се налага от факта, че вече няма извънбюджетни фондове към съответните министерства.
Аз ще прочета на уважаемите народни представители стария параграф, който ние предлагаме сега да отпадне:
"§ 10. (1) Към Министерството на здравеопазването се създава фонд "Материална база и стимулиране на служителите в органите за контрол по цените", средствата по който се набират от наложените глоби и санкции за нарушение по цените.
          (2) Средствата от фонда по ал. 1 се разходват за развитие на материалната база, повишаване на квалификацията и стимулиране на служители на органите за контрол по цените.
          (3) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на финансите утвърждава наредба за материалното стимулиране на служителите на органите за контрол по цените."
С оглед на това, че такива фондове вече няма да има, това е в нашето законодателство, комисията предлага да се създаде § 108б със следното съдържание:
"§ 108б. Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на § 108б.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Параграф 108б е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Допълнителна разпоредба".
Комисията подкрепя наименованието, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба" така, както е предложено от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 109 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което бе подкрепено по принцип.
Комисията предлага § 109 да придобие следното съдържание:
"§ 109. (1) Навсякъде в закона думите "регистрация", "регистрацията", "нова регистрация", "регистрацията им", "регистрирано", "регистрираното", "регистрирани" се заменят съответно с "разрешение за употреба", "разрешението за употреба", "ново разрешение за употреба", "разрешението им за употреба", "разрешено за употреба", "разрешеното за употреба" и "разрешени за употреба".
            (2) Навсякъде в закона думите "лекарствено средство", "лекарственото средство", "лекарствени средства", "лекарствените средства" и "регистрирани лекарствени средства" се заменят съответно с "лекарствен продукт", "лекарствения продукт", "лекарствени продукти", "лекарствените продукти" и "разрешени за употреба лекарствени продукти".
 
(3) Навсякъде в закона думите "Специализирания държавен орган за контрол върху лекарствените средства" и "Специализираният държавен орган за контрол върху лекарствените средства" се заменят с думите "Изпълнителната агенция по лекарствата", а думите "фармацевт" и "фармацевти" се заменят съответно с "магистър-фармацевт" и "магистър-фармацевти"."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 109, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против 1, въздържали се няма.
Параграф 109 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на главата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието, както е предложено от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110 и го предлага със следната редакция:
"§ 110. Изпълнителната агенция по лекарствата е правоприемник на Националния институт по лечебните средства."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 110, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Параграф 110 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 111 има направено предложение от народните представители Димо Петров и Борислав Китов, което комисията подкрепи по принцип.
Комисията предлага към текста на вносителя на § 111 да бъде създадена и нова ал. 3. Но преди това чета текста на вносителя:
"§ 111. (1) Безвъзмездното ползване на аптеките по § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби се прекратява в срок три месеца от датата на приемане на решение за приватизирането им като обособени части или на пакети от акции или дялове от съответното търговско дружество с държавно имущество. Органът, взел решение за приватизацията, изпраща писмено уведомление на ползвателите за прекратяване на правото на ползване и за срока, в който те могат да приключат започнатите дейности.
(2) Безвъзмездното ползване на аптеките по § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби се прекратява в срок три месеца от датата на приемане на решението за обявяване в несъстоятелност или за ликвидация на търговското дружество, собственик на съответните аптеки. На ползвателите се изпраща писмено уведомление за прекратяване на правото на ползване и за срока, в който те могат да приключат започнатите дейности."
Комисията предлага нова ал. 3 към тези две:
"(3) Безвъзмездното ползване на аптеките по § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби се прекратява в срок три месеца от влизането на този закон в сила в случаите на сключване на приватизационна сделка, както и в случаите на взето решение за приватизация или ликвидация на търговско дружество с държавно имущество, в чийто капитал са. Тази разпоредба се прилага и в случаите на извършена продажба на аптека като обособена част от еднолично търговско дружество с държавно имущество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 111 с ал. 1 и 2 така, както са предложени от вносителя, и ал. 3 така, както е предложена от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 91, против 22, въздържали се 5.
Параграф 111 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 112. В срок три месеца от влизането в сила на този закон преустановяват дейността си и се закриват аптеките, открити от събирателни и командитни дружества и от кооперации на фармацевти."
Има направено предложение от народния представител д-р Марангозов § 112 да отпадне, което комисията не подкрепи.
Комисията предлага § 112 да бъде приет с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Този текст на § 112 е в пълно противоречие с Конституцията на Република България и аз ще моля, след като завърша изказването си, заместник-министърът на здравеопазването да даде тълкувание като вносител на този текст.
Чета ви чл. 19 от Конституцията:
"Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободна стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.
(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридически лица за постигане на стопански и социален напредък."
Има ли нещо в § 112, което да съвпада с тези текстове на Конституцията?
Освен това, този § 112 противоречи и на чл. 44, ал. 1 от Конституцията, където е казано, че гражданите могат свободно да се сдружават.
Освен това, в Закона за здравното осигуряване ние предвидихме, че доброволните здравноосигурителни фондове могат да разкриват аптеки.
Кажете ми, моля ви се, какво ще стане с всичко това? Тук предвиждате командитните и търговски дружества. Оттатък законът не е променен. Предвиждате в срок от три месеца. Вече се създават доброволни здравни фондове. На какво основание като законодателен орган ние приемаме този текст да влезе в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина? Това е противоконституционен текст и аз ще предложа този текст да бъде атакуван в Конституционния съд, независимо че веднъж Конституционният съд се занимава с този проблем, но тук вече нещата са коренно променени с предишния закон.
Това е, което имам да кажа по този текст. По другия също ще взема отношение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
За реплика има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми д-р Марангозов, трябваше да започнете оттам, дето свършихте - че наистина има едно тълкувателно решение на Конституционния съд. Тогава комисията внесе и не беше подкрепено решението на комисията всеки български гражданин, всички възможни..., това, за което Вие четохте, да може да разкриват аптеки. Конституционният съд за щастие или за съжаление тогава се произнесе с гласове шест на шест, не можа да бъде решено това, което комисията предложи, че по отношение на аптеките въпросът трябва да се реши със закон и не е противоконституционно това, което ние атакувахме тогава, че е противоконституционно.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Ставаше въпрос за собствеността.
БОРИСЛАВ КИТОВ: Именно. Тук обаче, уважаеми колеги, като че ли пак не се разбира основното - че тези аптеки в момента на събирателни и командитни дружества са получили разрешение за откриване на аптека, а сега вече се говори за лиценз на магистър-фармацевт, без да се коментира дали собствеността ще остане пак тяхна или не. Разбирате ли? Просто философията е друга. Навремето те са получили разрешение като събирателни и командитни дружества, такъв е бил законът. Сега ние даваме разрешение за лиценз на магистър-фармацевт, но никой не говори дали тази собственост... Ами, нека им остане собствеността, само че да вземе един магистър-фармацевт лиценз, за да носи реално отговорността за това, което става в аптеката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
За дуплика - господин Кънчо Марангозов.

КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин председател, дами и господа народни представители! Тогава се коментираше въпросът за собствеността. Аз тогава питам: при тази ситуация има ли право кооперация, сдружение на собственици, да има верига от аптеки?
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Лицензия взема един магистър-фармацевт за една аптека.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: И могат да направят кооперация десет магистър-фармацевти, собствениците да са десет, така ли?
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Десет магистър-фармацевти - десет аптеки.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Защо тогава променяме това в закона? Защо трябва да отпадне? Не е ясно. За мен не е ясно защо трябва да се приеме този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кънчо Марангозов за отпадане на § 112.
Гласували 137 народни представители: за 49, против 86, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 112, както е предложен от вносителя.
Гласували 129 народни представители: за 99, против 20, въздържали се 10.
Параграф 112 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 113 има направено предложение от д-р Кънчо Марангозов, а именно § 113 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 113 да бъде приет в следната редакция:
"§ 113. Заварените към влизането в сила на този закон общински аптеки, с изключение на тези, които отговарят на условията по чл. 69, ал. 1, прекратяват дейността си в срок до три месеца."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 113 има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Всички вие се кълнете, и особено дясната страна, че ще се разширяват функциите на общините, местното самоуправление, че на общините държавата ще прехвърля все повече функции в социалната, стопанската и във всяка друга сфера. Този текст обаче лишава общините от това. Създадоха се общински предприятия, общински фирми, аптеки към общините. И аз сега ще ви прочета един меморандум от Втората национална среща на общинските аптечни дружества в България, състояла се на 11 и 12 октомври 1998 г., когато работихме по този закон. Срещата е проведена в Бургас. Участвали са 24 общински фирми, създадени през 1996 г. с Постановление № 82. Тези дружества обединяват - забележете - 253 аптеки с 437 магистър-фармацевти и покриват 1/3 до 50 на сто от фармацевтичния пазар.
"Във връзка с предлаганите изменения и допълнения на закона след оживени дискусии бяха взети следните решения:
1. Предложените изменения и допълнения са навременни и актуални и приближават законодателството до фармацевтичния сектор у нас, до директивите и изискванията на Световната здравна организация и Европейския съюз.
2. През изминалите две години от съществуването на общинските аптечни дружества те показаха конкурентоспособност, мобилност, гъвкавост, които са в основата на безотказно лекарствено снабдяване и лекарствено обслужване на населението.
3. Развитието и провеждането на общинската здравна политика е основна тенденция и проява на децентрализация на управлението на здравеопазването и неговата адекватност в периода на прехода към здравноосигурителната система и пазарни отношения."
Предложението е тези текстове да бъдат запазени. Този меморандум е адресиран до парламентарната Комисията по здравеопазване, до Националното сдружение на общините, до Министерството на здравеопазването, до Съюза на фармацевтите. Подписан е от всички участници в това съвещание - 24 аптечни предприятия.
Има и становища на много кметове на общини. Ще ви прочета едно становище и след като го прочета, ще ви кажа на чий кмет е. Поддържа се категорично съществуването на тези общински дружества.
"1. Чрез общинските аптеки се обезпечава снабдяването с лекарства на цялата територия на общината, в това число и на най-отдалечените квартали и кметства, където функционирането на отделни частни аптеки е икономически неизгодно.
2. Изпълнявайки безплатните рецепти по Наредба № 12, чрез своите аптеки общината има възможност да контролира разходването на бюджетните средства в здравеопазването.
3. Поради специфичното разположение на болницата в Габрово се налага обслужването с лекарства на диабетно болните.
4. От тези социални дейности общинското дружество поддържа специализирана аптека в гр. Габрово за обслужване на майки с малки деца и бебета, където не се начислява печалба.
Ръководството на община Габрово счита, че за времето от своето съществуване общинската фирма за търговия с лекарствени средства, Габрово - "Фарма" ЕООД, е доказала напълно своята жизнеспособност, икономическа целесъобразност и най-вече своята обществена значимост.
Кмет: инж. Дачев."

Кметът не е червен. Затова ви прочетох това негово становище. Иначе щяхте да кажете, че чета становища на червени кметове. Кметът на Габрово през 1998 г. е избран от Съюза на демократичните сили и виждате, че поддържа съществуването... Тук не става въпрос за онова действие във връзка с Държавно аптечно предприятие - Габрово, което братовчедите си поделиха. Сега отново ще стане същото.
В предложението на министерството срокът е две години. Сега комисията предлага срокът да стане три месеца. Ами, защото след две години няма да сте на власт и бързате и това да разграбите! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата господин Димитър Игнатов.
ДИМИТЪР ИГНАТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги! Уважаеми господин Марангозов, не става въпрос за политизиране, за червени и сини аптеки. Аз ще ви дам пример в синя София. Дадохте 42 аптеки на общината в София, Мими Виткова, с този закон. И какво стана в София? Да не би социалната програма да се обслужи добре с тези аптеки? Напротив, източиха се маса пари. Цените там са по-високи, отколкото в частните аптеки.
Второ, какво правим ние в момента с този закон? Даваме право на общината да открие аптека. Нека да си открие една аптека. Защо трябва да дадем право на общината да открие 20 аптеки? Защото тя искала да направи дружество. Тя иска да направи дружества, но каква е гаранцията, че ще подобри социалното положение? Ще продава лекарствата по-евтино на хората ли? Или ще изпълнява безплатните лекарства? Ами утре, като дойде касата, която ще сключи договори с определен тип аптеки, лицензирани аптеки, ще сключи договор за разпространение на лекарствата, тогава как ще стане? Касата ще избере ли общинските аптеки, които са поначало в тежко материално състояние, с ниски заплати на фармацевтите и т.н., с ниски печалби за общината?
Ето, Габровският регион има 4 общини. Значи в момента има 4 общински аптеки. Ами, кметовете да си провеждат социалната политика с тях. Но те не могат да монополизират всичко и да дадем преференция в закона на общинските аптеки. Ние сме за истинската пазарна икономика, а тя иска равнопоставеност. Иначе всичко останало е наливане, популистки, в съзнанието на хората, че, вижте, общината, и понеже кметът е червен, чрез общинската аптека той ще ви помогне. А понеже е син - той също ще ви помогне. Това е несериозна история. Основният принцип на тази икономика е равнопоставеност на партньорите в пазара. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Карафезов.
МИХАИЛ КАРАФЕЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марангозов, чувствам се отговорен, тъй като Вие цитирахте някакво писмо на бившия кмет на община Габрово като подкрепа на политиката в провеждането на този закон, който беше приет от предишното Народно събрание. Но трябва да Ви кажа, че точно по този механизъм, наистина, както каза и д-р Игнатов, се източваха общинските бюджети. За съжаление, това е вярно. Така е. Аз го признавам с болка на сърцето. Така че просто абсолютно несъстоятелно е да се опитвате да политизирате по този начин наличието на такъв вид аптеки, такъв вид вериги аптеки, които общината трябва да притежава.
Призовавам колегите, наистина да гласуваме текста така, както е направен от вносителя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Карафезов.
Има думата за трета реплика госпожа Светлана Дянкова.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми колеги! Доктор Марангозов, искам да Ви кажа, че всеки път, когато говорите за братовчедите, и всеки път, когато говорите за злоупотреба и посочвате Аптечно - Габрово, и измислените далавери, които Вие си скалъпвате, аз ще Ви питам да назовавате конкретни имена. Искам от тази трибуна да заявите кои са братовчедите, кои приватизираха Аптечно, кои правят злоупотреби, за да бъдем конкретни и ясни. Няма да Ви позволя повече да правите манипулации от тази трибуна. Искам отговор от Вас!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
За дуплика има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Ще започна от госпожа Дянкова.
Госпожо Дянкова, нямаше вестник в България, който да не писа за Аптечно предприятие - Габрово.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС, от място): Аз искам Вие да кажете.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Осъдете пресата. Сега има закон, дайте ги под съд за клевета и готово. Отидете горе, в библиотеката, отворете, там пише имената и няма защо да отнемам времето на народните представители сега.
Второто нещо. Нито в изказването на моите добри приятели - д-р Игнатов и д-р Карафезов, имаше аргументи за това, което казаха. Това, с източването на пари е много изтъркана фраза.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Е, как ще е изтъркана?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Трябва да оставим общините сами да решат. И ако искат да си създадат общински фирми - да си създадат. Ако не - да не си създават. Това е свободната стопанска инициатива. Това решение го взема общинският съвет. И доколкото познавам Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет всяка година приема отчет на действието на общинските фирми. И там ясно се посочва коя фирма е печеливша, коя - губеща, коя трябва да се закрие. И ако това стане - пък, да си я закрият. И да няма общинска фирма "Аптеки". Но ние не можем да ограничим и да кажем: "В София да се създаде". Значи за едномилионна София - една аптека. Е, къде да я направим - на територията на ИСУЛ или на територията на Александровска болница, или може би ще кажете на територията на Народното събрание? Така че няма състоятелност в това, което казаха колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
За изказване има думата госпожа Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да направя едно уточнение, що се отнася до общинските аптеки, общинските дружества и тяхната собственост.
С приемането на закона през 1995 г. и натискът от страна на Министерството на здравеопазването, впоследствие 1995-1996 г. към общините и по-точно към общинските съвети, беше голям. Но хайде да поразсъждаваме малко и да си зададем въпроса как може да се създаде общинско дружество без собственост? Общините нямаха собственост на тези аптеки. Чрез едно писмо тогавашната министърка госпожа Виткова беше разпоредила на аптечните дружества да прехвърлят аптеки на общините, за да могат общините да си създадат тия общински аптечни дружества. Създава се дружество без собственост или общината се намесва в аптечните дружества, където собствеността е 100 на сто държавна.
В момента тече процедура на приватизация на тия аптечни дружества. Е, значи, от една страна, ние искаме да се приватизират аптечните дружества, да няма монополисти на пазара, от друга страна - ще оставим общините да се разпореждат с държавна или приватизирана собственост на аптечните дружества.
Затова считам, че трябва да подкрепим текста на вносителя и да премахнем нещо, което е създавало напрежение и продължава да го създава.
Мога да ви кажа, че съм доволна, че все пак като общински съветник и председател на Комисията по здравеопазване в община Варна, успях да се преборя такова общинско дружество да не бъде създадено. Защото с всички юристи, с които се консултирах тогава, ми казаха, че такова дружество не може да съществува.
И още нещо. В София, при разговори с колеги в общината, още през 1997 г., всички те изявиха своето становище, че създаването на такава общинска фирма става най-големият монополист на град София. Тоя монополизъм в големите градове, където има създадени такива общински дружества, трябва да бъде разбит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Брайнова! Мисля, че в България над 50, да не казвам по-голям процент, от търговските дружества просто нямат собственост. И това не може да бъде мотив, за да бъдат закрити общинските аптеки, поради простата причина, че Вие говорите за пазарни механизми. Ами, щом говорите за пазарни механизми, защо не ги оставите на пазара да видим кои аптеки ще останат да продължат да работят - дали общинските аптеки или другите? Но проблемът е коренно различен. И аз мисля, че тук, в тази зала, никой не обръща внимание на фармацевтите, което, както казахте Вие, е правилно - 1995 г. със закон бяха задължени да отидат в тия общински дружества. И сега в момента, в тези 3 месеца, аз съм почти убеден, че болшинството от аптечните управления ще бъдат приватизирани и именно тези хора - фармацевтите, няма да имат право да участват в приватизацията на аптечните дружества. Това е големият проблем, който съществува. Те са най-игнорираните в самата тази система, която съществува. И оттук аз искам да Ви питам как ще може да стане тази приватизация, когато оборудването на аптеките в момента е общинска собственост? И ние бяхме направили предложение в Закона за общинската собственост именно тези аптеки - има механизъм, как да се предадат в собственост на общините и да започне процедурата за приватизация, заедно с оборудването вътре. Защото аз съм убеден, че 90 на сто от аптеките, които ще бъдат приватизирани в момента, в тях ще се продават гащи и килоти. Извинявайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
За дуплика има думата госпожа Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Уважаеми господин Такоров, в аптеките ще се продават само лекарства, така както е записано в закона и в текстовете, които вчера гласувахме, ако сте бил в пленарна зала. В аптеките няма да се продават дамско или мъжко бельо, както Вие казвате.
А колкото до това, че общинските дружества са печеливши, аз имам справка, но в момента не е в мен, и ще Ви докажа, че 90 на сто от тях са фалирали или са във финансов колапс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
За изказване има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Уважаеми народни представители, особено тези от Комисията по здравеопазването, имам чувството, че много от вашите разсъждения се опират върху погрешна философия и непълно разбиране на проблема. Защото много ясно трябва да се разбере разликата между три отделни проблема. Първо, това е собствеността върху една сграда или помещение. Второ, това е субектът - дружеството, което осъществява дейността. И трето, това е фармацевтът, който трябва да бъде лицензиран, за да извършва съответната дейност. Между тези три проблема има връзка, но нищо не налага всички те да бъдат сведени само към лицето, което продава лекарствата, което трябва да бъде естествено квалифицирано. И оттук нека да свържем този въпрос с другите приети текстове.
Можем да се обединим около това само магистър-фармацевти да извършват дейността. Може да се търси ограничаване на монопола, независимо на кого принадлежи той. Но защо вие в закона ограничавате тази дейност повече от всички други дейности? Законът за конкуренцията определя кога има монопол. Следователно, даже и да има някаква верижност в едно от дружествата, ако то не нарушава изискванията за конкуренция в рамките на дадена община или населено място, какъв е проблемът? По този начин вие създавате една архаична икономика. В областта на производството на лекарства може да има монопол, в областта на продажбата на лекарства само едно лице може да притежава една аптека. Тази полярност е един икономически абсурд и никакво сериозно обяснение не можете да дадете защо, ако едно дружество не нарушава общите изисквания за конкуренция и не се поставя в условията на монополист на пазара, трябва да се стига до тези крайни ограничения?
Тук разсъжденията на госпожа Брайнова за какво се е борила са отделен въпрос, а какъв е ефектът е втори въпрос. И той е много спорен. Ако правим аналогии, да ви попитам аз: с какво почистването на София, когато то беше възложено не на общински предприятия, на общински фирми, а на частни фирми, стана по-добро? Тоест, не могат да се извеждат някакви доктринални аргументи за това кой по-добре или кой по-зле осъществява една дейност. И защо вие лишавате общините от възможността да провеждат социална политика в рамките на изискванията за ненарушаване на антимонополното законодателство?
Следователно общините трябва да могат да имат не само собствеността върху сградите, те трябва да могат да създават такива дружества и да бъдат едни от участниците на пазара, ако преценят това за необходимо. Другото наистина е един ограничителен подход, който няма общо с една развиваща се пазарна икономика при конкурентни начала, но същевременно и в условията за ефективност и за решаване на някои социални проблеми. А това, че някъде ще ги решават зле, а другаде - добре, това е вече въпрос на конкретна преценка и тя не може да бъде изведена от самия закон.
Затова аз съм против този текст. И искам да помоля, свързвайки това с една процедура, за да не се налага да я правя отделно, да отложим обсъждането на този текст, защото той засяга много други въпроси и мисля, че ако вникнете върху тези разсъждения, те едва ли могат да бъдат отхвърлени. Те не противоречат на част от принципите, но не ги довеждат до тази абсурдна крайност, която предлагате в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика думата има господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Стоилов! Ограничението на собствеността я направихте вие с приемането на закона през 1995 г. Там едно дружество - една аптека, един аптекар можеше да притежава една аптека и само общините - множество аптеки. Сега не се говори за собственост. Община, която има собствено помещение и лекарствата са вътре, какво пречи магистър-фармацевт да работи там и да изпълнява социална дейност? Какво пречи?
Кой ще носи отговорността, когато общината приеме лиценза за собственост? Кой ще я носи? Общината може да извива ръцете и на фармацевта ли? Ясно трябва да се знае кой взима лиценза и кой носи отговорността. (Реплика от ДЛ.)А, търговското дружество. Основен принцип се нарушава там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За втора реплика думата има господин Григор Шишков.
ГРИГОР ШИШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще бъда абсолютно кратък. Най-напред искам да помоля господата Янаки Стоилов и Стефан Стоилов да се разберат помежду си за принципа, който сме вложили и за който преди малко с Вас, господин Стоилов, разговаряхме. Помежду си се разберете. И, ако искате, тогава излезте да кажете едно общо становище, защото в момента сте абсолютно различни.
И второто ми изречение е следното и то е също много кратко. Общинските аптеки, които съществуваха досега, източваха бюджета чрез безплатните лекарства и докараха нещата ей до това положение, в което се намираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За трета реплика думата има господин Емил Лилов.
ЕМИЛ ЛИЛОВ (СДС): Моята реплика е съвсем конкретна и тя иска да покаже реалността в общините такава, каквато е.
Мога да ви кажа, че във видинската поликлиника видинската община загради част от фоайето и създаде общинска аптека. Ако смятате, че това е равнопоставеност и създаване на условия за конкуренция между аптеките, значи това е грубо нарушение на всякаква конкуренция, от една страна.
От друга страна, в общинските бюджети и при разпределението на средствата лекарствоснабдяването е приоритет. Следователно, общините чрез икономически механизми, както каза д-р Шишков, наистина пълнеше тези дружества с финанси от общинските бюджети. Защото те бяха приоритет на съответните общини и на практика първо те получаваха средства за безплатни лекарства, а освен това, получаваха възможност и за монополизъм, защото притежаваха абсолютно всички аптеки от бившето аптечно предприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОЛОВ (ДЛ): На репликите на господин Лилов и господин Шишков мога да отговоря общо пак с един пример.
В община Луковит, поне доскоро, имаше общинска аптека и други частни аптеки. Оказа се така, че общината се е издължила към частната аптека, но не е превела средствата на общинската за изпълняваните рецепти за безплатни лекарства. Следователно, примерите могат да бъдат точно обратни. Аз смятам, че все пак една община, която носи отговорност за финансирането на дейностите, е длъжна, ако не по-рано, то поне едновременно и съразмерно да се разплаща с всички, които осъществяват тази дейност. Защото за мен другото е много повече източване, тъй като парите излизат вече извън сферата на общинските финанси и отиват в джобовете на други лица - основателно или не - това в отделните случаи може да бъде различно.
По въпроса за това, че общината може да притежава сгради и помещения. Аз говоря преди всичко за свързващото звено, за това кой учредява търговското дружество. Общината трябва да може да създаде еднолично търговско дружество, чийто предмет на дейност да бъде този, който се третира от обсъждания и приемания закон.
И пак ви казвам, ако тя не нарушава изискванията на конкурентното законодателство, защо вие се занимавате да искате нещо повече в тази сфера на търговската дейност? Никой не оспорва професионалните изисквания към лицата, които ще осъществяват самото предоставяне и продажбата на лекарства. За общината не е специфична дейността търговия на едро, защото тя може да решава социални задачи предимно с търговията на дребно, а не с търговията на едро. Да не би тя да има пряка връзка с производителите, за да може да разкрива складове и други дейности?
Това беше съображението ми, за да не се достига до такава крайност. А каква е предисторията, мисля, че тук тя не трябва да се пренебрегва, но опитът да бъдем връщани към нея и да извличаме аргументи от определени недостатъци, за да направим нещо, което може би ще води до още по-големи проблеми, според мен не е верен логически път при обсъждането и решаването на който и да е проблем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Школагерски има думата.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Дискусията се изроди и това е причината да взема становище.
Струва ми се, че след 10 години приказките "Вие защо не го направихте? Вие какво направихте?", да се мине преди 9 години - "Вие пък какво направихте?" - друг пък да забранява едно и друго, мисля, че това време трябва да е отминало вече отдавна.
Второ, на тази база се провокират емоционални изказвания и аз много съжалявам и бих желал да ме чуе моят приятел Димитър Игнатов, когото аз уважавам твърде много и се радвам на неговото отношение към мен по същия начин. Също беше и с многоуважавания доцент Китов.
Драги колеги, струва ми се, че тук се смесват четири неща и от тези четири неща се обръща обратно - да се дои кравата откъм главата. Има простичко нещо. Аз съм от по-старите от вас и аз съм пазарувал като дете от общинската аптека в град Фердинанд преди 9 септември. Следователно, и преди 9 септември имаше общински аптеки.
Дали ще ми покажете този пръст или средния пръст, си е Ваша лична работа, господине! Не ми показвайте пръст, аз не съм Ви показвал пръст. (Господин Школагерски се обръща към депутат от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, той каза, че е само една, не Ви е показвал пръст.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма нищо! Единият води до другия.
Следващият момент. Дали, когато Михайловград е бил 6800 жители и е имал една аптека или сега, когато Михайловград има 70 хил. жители, има нужда от две аптеки, е друг въпрос. Ние пак няма да го решим с този закон.
Но аз вземам думата, за да ви кажа следното. Откакто ние прозряхме - и това е заслуга на гласуването на Закона за общинската собственост - оттогава, откогато ние разделихме и държавната собственост на частна и на държавна публична, от този момент ние сложихме преградата за източването. Защото създаването на търговски дружества от една община прегражда пътя към бюджета на общината. Ако някой даде пари в тези частни общински дружества - било то кмет, било то съвет, било то който и да е - той подлежи на санкциониране така, както ако даде в неговото общинско частно дружество или ще го даде в частното дружество на Петко Иванов - спекуланта, или някой друг. Еднаква е отговорността. Недейте смесва тези неща. Тук е въпрос за възможността.
Затова дайте възможност както на частните лица, така и на всяко лице, което има право да извършва частна търговска дейност, да разкрива аптека. Тук не става дума нито за експроприация, нито за примери от миналото. Защото ако тръгнем с примери от миналото, ние трябва въобще да нямаме аптеки. Примерите стигат до такава уродливост.
Затова спорът, който вие ще водите - дали да има една общинска аптека в София или в Пловдив да има една общинска или да има две аптеки, или да има три аптеки - дайте правото да го определи този, който отговаря за дейността на тези аптеки. А вие имате данъчния контрол, вие имате финансовия контрол, вие имате всичко. И едва ли ще се намери община в България, която да разкрие пет аптеки, ако губи от тези пет аптеки. Защото на следващите избори този кмет, който се е съгласил или този изпълнителен съвет, който се е съгласил, няма да го има на власт. Това са нещата, които се контролират от обикновените хора чрез публичността, а не чрез отрязването на правото или на възможността. Дайте равни възможности на всички оттук нататък. Защо пък да не може да има двама, които имат повече пари, да имат повече от две аптеки? Защо трябва да ограничим това? По същия начин се отнася и за общината.
Следователно, вижте, драги приятели. Когато гласуваме закон, ние даваме възможности. А как ще се изпълни този закон, е въпрос на контрол. А този контрол се казва контрол за законност. И ако ние трябва да се замислим, не оттук да мислим нещата - дали може да се изроди или не, защото всяко нещо може да се изроди. Вие знаете, че и от най-благородното нещо може да се роди урод. Въпросът е да се контролира и този контрол да бъде действен. Затова ние опираме вече към нещо, което е много актуално в днешно време, когато говорим за контрола и за издигане ролята и на съдебната власт, и на данъчната, и на финансовата. Това са контролите. Няма финансов инспектор, който ще дойде в общинската аптека и ще каже: тя е общинска аптека, чакайте тук, ние по-другояче... Той си нарушава службата. Той отива към санкция по чл. 382 от НК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Съжалявам, но запомнете, тук създавате условия. Дайте равни условия. И когато създавате тези условия, не се обвинявайте с дребни неща за вини на хора, които ги няма в този парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Школагерски. Благодаря.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Малко ми е трудно да говоря след господин Школагерски, защото много от нещата, които исках да ви кажа, той като че ли ги каза.
Ще се опитам да дам няколко нюанса, които ми се струва, че той не сподели.
Първо, искам да се съглася, че това е плурализмът в политиката - всяка политическа сила може да има своя ценностна система. И това, че вие защитавате неолиберализма, аз не мога да ви упрекна. Аз не поддържан неолиберализма. Искам да споделя например, че Жуспен е казал: да на пазарната икономика, но не на пазарното общество и не на комерсализацията в здравеопазването, в образованието и на други неща. Ето това на мен ми се нрави.
Но заедно с това, което ви каза господин Школагерски, ще ви кажа, че в моя роден град - в Русе, преди 9 септември също имаше не само общинска аптека, но имаше и общинска болница. Там се извършваха определени социални дейности в тези сфери на обществото.
Колкото до пазара, доцент Китов, ще Ви кажа, че търсенето определя броя на субектите, които насищат пазара. Конкурентният натиск се определя от големината на търсенето. Защо Вие предопределяте нещата?
Освен това искам да споделя и нещо с Вас. Нека да уважаваме основния закон - Конституцията. Там всички видове собственост са равнопоставени, включително и общинската собственост. Как Вие изведнъж решавате, че тя е вредна собственост?
Ако искате да ми възразите, може би сте прав, но защо не ми дадете възможност и аз да имам мнение по въпроса? (Господин Нешев се обръща към депутат от СДС.)
И последното, което искам да ви кажа - кой е отменил социалната дейност в общините? Кой е отменил да се дават безплатни лекарства? А не е ли по-добре общината да има собствен обект, с който да изпълнява социалната си дейност, за да не плаща постоянни големи разходи, с които ще уврежда бюджетните си интереси?
Икономиката, казват, е глупава работя, но за умни хора! Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Струва ми се, че с този закон, който е към своя край, сте на път да нарисувате една картинка в своя замисъл и представа за пазарна икономика. Аз маркирах в началото с една история за габровските аптеки в края на миналата година, която се оказа, че е възпроизведена в цялата страна.
Вижте каква картинка виждам аз в текста и ако намерите аргументи да я опровергаете, ще бъда щастлива. Премахвате възможността на общината да прави аптеки, особено в по-големи градове - над 5 хил. души са много голяма част от градовете в България. Прибрахте цялата аптечна мрежа с тази разбойническо-ментарджийска приватизация от края на миналата година. От тази приватизация фармацевтите не получиха нищо. Само най-приближените ви, даже повече, част от докторското съсловие, превзело регионалните здравеопазвания. Може би защото няма нищо общо между тяхното служебно положение, близките им връзки с министерството и административната им власт и възможността да получат тази едричка хапка. След като стана това, си сложихте в този закон един текст, според който с наредба ще определите изискванията към помещенията на частните аптеки. Да се хванем ли на бас колко от сегашните частни аптеки ще останат, защото вие ще им сложите един режим, който ще изисква друга квадратура и други изисквания към помещенията. Това го казвам за колегата от Видин, който много разбира конкуренцията.
Тези дни в Габрово фармацевтите получиха по една честитка от брата на колежката.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: На коя колежка?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Който определя нови цени. И на всичкото отгоре, нищо, че все още е шеф на Регионалния център по здравеопазване, се е подписал и като изпълнителен директор и на Аптечно управление. Не знам как ги съвместява по едно и също работно време?! Но това да каже министърът, който продължава да го държи като държавен чиновник. Тази честитка предвижда 20 марки на квадратен метър, дами и господа. И дава възможност на РМД-приватизатор за осем месеца да си изплати инвестицията, без да използва никакви други инструменти, ценни книги и пр. Добре, за каква конкуренция говорим? Общините няма да имат право да правят аптеки. Фармацевтите няма да имат право, защото ще им сложите 35 или 50 кв.м минимално изискване за площ на частна аптека. А кой знае какво не е предлагането на подходящи помещения въобще, защото те са заети от други търговски площи. Прибрахте си в партийните функционери, заемащи в момента подходящи държавни длъжности целия аптечен фонд, оставихте фармацевтите някъде си, където искат, тяхна работа! И накрая, питам - по колко пари ние ще си купуваме лекарствата? Не само болниците! Защото, не ми казвайте, че те няма да са монополисти за снабдяването на болниците с лекарства. И защото, не ми казвайте, че няма да ги закачите за кранчето на Здравноосигурителната каса. Отсега ви ловя бас, че това ще стане.
Е, какво искате да направите? Да им набутате една недвижима собственост по никакви цени; да им дадете монополно пазара за търгуване на едро и на дребно с лекарства и възможността да ви определят цени. Ами аз знам само в моя район, в който има четири града, всички над 5 хил. жители, че когато в Дряново нямаше общинска аптека, а имаше само две частни, цените на лекарствата бяха с 35 на сто по-високи, отколкото в останалите градове. Това ли е замисълът на цялата работа на търговията с лекарства?
Смея да ви кажа и две неща, които могат да ви се видят еретични. След Тридесет и шестото Народно събрание адвокат стана омразна дума в държавата. Ако искате сега лекар и фармацевт да стане омразна дума в държавата, продължавайте по същия начин.
И накрая, вие разбирате ли, че ако продължите по този начин и с приватизацията на здравните заведения така, както с аптеките, вие просто ще загубите властта. Просто ще я загубите! По-рано, отколкото си мислите. Така че, спрете този текст, отменете го. Като има възможност общината, нека да си прави общински аптеки. Като им е икономически изгодно и искат да си осигурят снабдяването на болниците, на населението, да диктуват цени на лекарства, няма да стане само с административния надзор на онази агенция. Добре е да има и пазарни механизми. И някои колеги, тук стоящи, за които се знае, че имат сериозни интереси в търговията с лекарства - господин Лилов, господин Китов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Господин Ляков и колежките... Сега... (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За първа реплика има думата господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина, така се получава, когато човек влиза в началото и в края на един закон. И когато абсолютно не познава материята, за която говори. (Шум и реплики на одобрение от блока на мнозинството.)
Защо? Първо, тези, които приватизираха аптечни управления, било РМД-та или както искате Вие да ги наречете, те нямат право да притежават аптеки. Те са търговия на едро. При това положение те са в абсолютно същата роля, в каквато са и общините. Значи, те давали под наем по 20 марки на квадрат. Ами, и общините да дават по 20 марки на квадрат и да правят с тези пари социална дейност. Де е Киро - на кирия? Същата работа!
Второ, Вие говорите, че в частните аптеки щели да бъдат по-високи цените. Ами, ако бяхте по средата на закона, щяхте да видите, че се слагат пределни цени. И вече никой не може да мине тази пределна цена. С една дума, дайте да говорим нещата наистина такива, каквито са! А не да си ги измисляме и да си ги нагласяме, като ги вадим от контекста.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Има пределни цени на лекарствата, не на наемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля Ви се!
БОРИСЛАВ КИТОВ: Аз говоря за лекарства, а тя говореше, че лекарствата са по-скъпи. Оттам насетне, ако наемът е много по-висок, който искат, ами естествено е тогава, че частникът ще намери на по-ниска цена друго помещение, защото наистина цената на квадратен метър също е пазарен механизъм. И ако единият му иска много, той ще намери друг, който му иска по-малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Димитър Игнатов.
ДИМИТЪР ИГНАТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Дончева! Не съм съгласен от трибуната на Народното събрание да обърквате гледането на един закон с парламентарен контрол. Значи, проблемът с Габрово и с приватизационната сделка на Аптечното, можете да се позаинтересувате в парламента и да говорите единствено, когато има парламентарен контрол. И да зададете на министъра въпрос. Въпрос, да.
Но ако го давате като пример, аз ще Ви дам още много други примери за тази 20-процентна РМД-та, които се направиха.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Никъде не е казано, че е забранено.
ДИМИТЪР ИГНАТОВ: И вие много добре знаете какви са резултатите. И точно, за да избегнем недостатъци на този начин на приватизиране, ние в Закона за лечебните заведения сме предвидили друго - лекарски дружества с 51 на сто участие. Тоест, да има едно РМД от лекари. Ето това показва и пътя, по който върви и парламентарната група, и Комисията по здравеопазването, младежта и спорта. Тя непрекъснато развива своите механизми за отстраняване на недостатъците от предишните години. Така че няма никаква възможност да стане нещо подобно, което някъде сигурно е станало с аптечните предприятия.
Но аз просто не виждам защо се води този безсмислен спор повече от 45 минути. Законът ясно и категорично дава възможност на общината да отвори аптека. Да я направи супермаркет тази аптека, да я направи като метро, като иска да прави социална политика. Кой й казва колко квадрата и колко лекарства да се продават в тази аптека. Да си направят клонове, което е много по-важно. Ако един кмет има мозък в главата си, нека да прочете този закон и да види, че ние им даваме възможност да правят не филиали, защото вие искате да разрешим в момента общината да прави вериги, а на другите хора да не разрешаваме вериги, те имат възможност да правят филиали. И филиалите са именно дрогериите. И тогава ще постигнат определени социални цели, ако те искат да го направят, чрез дрогерията. Но когато се касае за лекарствената политика, да си отворят едно метро. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Игнатов.
За дуплика има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господа Китов и Игнатов, неслучайно призовах в края на изказването си хората, които имат известни интереси в тази сфера - чисто икономически, да се съобразят, че този факт е известен и за техните колеги от мнозинството. Когато кажете част от фактите, които устройват тезата ви, но премълчавате други възможности и други вратички в закона, вие не ги затваряте. Така или иначе вашите колеги малко по-късно ще разберат за тях от вашата практика. Какво като РМД-то нямало да има аптека, а пък ще снабдява с лекарства на едро аптеките? Ще им диктува наемите, ще им кажете колко да са им аптеките и накрая пак същите хора, защото вие въртите едни и същи хора: Илко Семерджиев, Бояджиев и други - едни и същи 5 души, ще кажат предела на лекарствата. Ще кажат предела и ще го качат. Добре, ще го качат като трябва. Както Шиляшки качва цената на тока и казва: има необходимост - производствена, пазарна, себестойност, това е положението, ще кача цената на тока...
Защо искате да премахнете допълнителни пазарни регулатори, които биха помогнали? Аз ще ви дам прост пример: добре, в Севлиево примерно, където това РМД има две аптеки, аз имам възможност с кмета и той да отвори две аптеки и да каже: хайде сега конкурирайте се, аз ще контролирам моите цени, вие си се оправяйте с вашите... Защо искате да му го забраните? По каква логика?
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо не ги отвори досега?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Защото онзи ден му връчиха честитки - любовни писма с 20 марки на квадрат. И той казва: в моя град това е наем, при който и шоу рум не мога да пусна. Но иначе вие твърдите, че е много пазарна приватизацията.
Да правят дрогерии - могат да правят и будки за чорапогащи, господин Игнатов, но това не решава никакъв въпрос за търговията с лекарства. Никакъв въпрос! Така че, моля Ви, да спрем да си говорим за част от вратите, игнорирайки другата част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Господин Веселин Бончев има думата.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, драги колеги народни представители! Ясно е, че един такъв важен въпрос за България, един въпрос, който е неотменно свързан с хуманната медицина и още повече един въпрос в момент, когато в цяла Европа и България върлува грип и трябват лекарства, ние ще го направим почти смешен на това разискване. Защо има толкова много лекари и специалисти в тази зала? Защо се коментира какви помещения, кой има право да отваря, какъв наем? Дайте възможност да се откриват аптеки, като се спазва българският закон и регламентът каква трябва да бъде една аптека.
Аз ще ви дам един прост пример. Преди 5-6 години не съм мислил, че ще бъда на тази трибуна и ще обсъждам такъв закон. Наложи ми се да търся лекарство за почти неизлечима болест на един приятел и ми казаха, че мога да го намеря във веригата на еди-кой си - една от най-търсените вериги аптеки в Австрия. Веригата е на един строителен предприемач, един от най-богатите хора в Австрия, който има хоби към фармацията, открил е аптеки с най-подготвения персонал и неговите аптеки са най-търсените. Като погледнете от входа на аптеката, витрините, обзавеждането - както казва народът, наистина свети. Затова дайте възможност, който има пари, който има хоби към фармацията, да открива аптеки без ограничение. Защо ще ставаме смешни с това къде, пред коя поликлиника? Ако той не може да плаща наем, той в барака не може да направи аптека. Бараката става за продажба на вестници, но не и за лекарства.
Понеже сме тръгнали към Европа, дадохме толкова много пари на съветници да ни съветват какво да правим с енергетиката си и т.н... Ето я Виена на 1000 км. Имате толкова много специалисти, вземете този пример и да не се излагаме пред Европа и пред света. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
Не виждам други желаещи.
Най-напред поставям на гласуване предложението на народния представител Кънчо Марангозов...
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Имаше процедура за отлагане гласуването на § 113.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, правилно.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отлагане гласуването на § 113.
Моля, гласувайте!
Гласували 179 народни представители: за 70, против 107, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Кънчо Марангозов за отпадане на § 113.
Гласували 167 народни представители: за 56, против 107, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 113, както е предложен от комисията.
Гласували 170 народни представители: за 111, против 48, въздържали се 11.
Параграф 113 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, по § 114 има направено предложение от народния представител Борислав Китов, което бе подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция за § 114:
"§ 114. (1) Заварените към влизането на този закон производители на лекарствени продукти, по смисъла на чл. 3, ал. 3 и 5, както и заварените търговци на едро с лекарствени вещества и лекарствени продукти, по смисъла на чл. 3, ал. 5, привеждат дейността си и се регистрират в съответствие с изискванията му в срок една година от влизането му в сила.
            (2) Заварените към влизането в сила на този закон лица, които произвеждат, внасят и търгуват със стоки, които са лекарствени продукти по смисъла на чл. 3, ал. 3 и 5, подават заявление за получаване на разрешение за употреба в срок 6 месеца от издаване на наредбата по чл. 17, ал. 2 от този закон."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 114 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 2.
Параграф 114 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага създаването на нов § 114а със следното съдържание:
"§ 114а. Лекарствени средства, регистрирани по досега действащия ред, се считат за разрешени за употреба за срока, посочен в решението за регистрация, издадено от министъра на здравеопазването."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за нов § 114а някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте § 114а така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 109, против 2, въздържал се 1.
Параграф 114а е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 115. Молби за регистрация на лекарствени средства, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.
§ 116. Молби за разрешаване на производство и търговия на едро с лекарства, молби за разрешаване на клинични изпитвания и за откриване на аптеки, както и молби за одобряване на реклама за лекарства, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.
§ 117. В чл. 74, ал. 1 от Закона за народното здраве думите "магазини за медико-санитарни материали" се заличават."
По трите параграфа няма постъпили предложения. Комисията предлага те да бъдат приети с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По параграфи 115, 116 и 117 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте параграфи 115, 116 и 117 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 115, 116 и 117 са приети.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 118 със следната редакция:
"§ 118. Заварените към влизането в сила на този закон магазини за медико-санитарни материали привеждат дейността си и се регистрират в съответствие с изискванията му в срок от шест месеца."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 118 така, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 105, против 2, въздържали се 3.
Параграф 118 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, има направено предложение от народния представител д-р Марангозов да се създаде нов параграф...
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението се оттегля. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Има и предложение от комисията за създаване на § 118а със следното съдържание:
"§ 118а. Средствата, набрани в Министерството на здравеопазването от 1 януари 1999 г. до влизането на този закон в сила по реда на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина, се разходват по досегашния ред."
На базата на справка с Правния отдел на Народното събрание, уважаеми господин председател, позволете ми да направя редакция на този текст, а именно:
"§ 118а.  Средствата, набрани в Министерството на здравеопазването по реда на закона от 1 януари 1999 г., се разходват по досегашния ред до влизането на този закон в сила." (Шум и реплики в залата.)
Аз благодаря на председателя на Народното събрание, който счита, че по-правилен е текстът, предложен от комисията и че той е по-ясен.
Ще си позволя още веднъж да го прочета:
"§ 118а. Средствата, набрани в Министерството на здравеопазването от 1 януари 1999 г. до влизането на този закон в сила по реда на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина, се разходват по досегашния ред."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така е по-прецизно.
Моля, гласувайте § 118а така, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 104, против 2, въздържали се 3.
Параграф 118а е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 119. Министърът на здравеопазването издава наредбите по прилагането на закона в срок до шест месеца от влизането му в сила."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 119.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Не влиза ли § 119 в противоречие с § 118? Заварените към влизането в сила на закона магазини за медико-санитарни материали привеждат дейността си в съответствие с изискванията му в срок от шест месеца - предполагам, че ще има наредба по този проблем, а се изисква наредбите да се издадат до шест месеца. Освен това имаше и срокове от три месеца, които вие си приехте, така че тук министерството, според мен, трябва да отговори как тези шест месеца... Тогава би следвало да стане поне в срок до два месеца от влизането на закона в сила. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. (Шум и реплики в залата.)
В § 118, който приехме, можем да добавим: "в срок от шест месеца от издаване на наредбата".
Аз предлагам § 119 да остане така, както е, а в § 118 накрая, вместо точка, да се добавят думите "в срок от шест месеца от издаването на съответната наредба".
Има думата заместник-министърът господин Стойчо Кацаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЙЧО КАЦАРОВ: Благодаря, господин председател. Аз от името на вносителите приемам текста, който Вие предложихте преди малко, да бъде направена корекция в § 118, а не в § 119, като имам предвид, че във вече приетите части на закона и там, където има наредби, и където има указани срокове за извършени дейности, те са отбелязани като месеци след приемането на наредбата по закона, а не след действието на закона. И би било в синхрон и с останалата част на закона да бъде направено по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте в § 118 накрая на текста да се добавят думите "от издаване на съответната наредба".
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 119 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 119 е приет, а с това и целият закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Господин председател, по мое предложение се отложи разглеждането на един текст. Ставаше въпрос за чл. 47 от закона, § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Пише, че § 44 е приет, и то не от мен.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Така е, уважаеми господин председател, макар че беше приет текстът, д-р Марангозов направи едно предложение във връзка с клиничното изпитване на децата. Прие се от събранието, но бяхме се уговорили той да даде евентуален текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, връщаме се на § 44.
Има думата господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Този параграф и промяната на този член предизвиква доста спорове и неясноти в обществото и съществува реална опасност от социално напрежение.
Струва ми се, независимо че имах и други становища по въпроса, че така, както е чл. 47 в закона, приет от 1995 г., е много подходящ да остане, без да се променя. И аз ще го прочета:
"Чл. 47. (1) Клинични изпитания на лекарствени средства върху малолетни и непълнолетни се допускат, когато:
1. лекарствените средства са предназначени за диагностициране и профилактика на болести, специфични за малолетните и непълнолетните;
2. резултатите, получени от клиничните изпитания върху възрастни и тяхната интерпретация не могат да се считат за валидни и за малолетните и непълнолетните.
(2) За изпитване върху малолетни или непълнолетни се изисква съгласието на двамата родители, дадени при условието на чл. 46 и разрешение на съответния районен съд."
Според мен проблемът с децата без родители въобще не трябва да го тълкуваме и въобще не трябва да го приемаме като теза за изпитване там на лекарства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, всичко това, което прочете д-р Марангозов, не се променя. Създава се само една нова алинея. Защото наистина има и деца сираци, които боледуват, на които се налага да се извърши лечение със средства, които още не са регистрирани в България. И вие им отнемате тази възможност да получат шанс. И понеже нямат родители, естествено отидохме само в районния съд. Никой с тях няма да прави опити. Но когато за тях се налага, по какъв начин ще бъдат прилагани тези лекарства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председател! В нашата група също имахме спорове по този въпрос относно тълкуването.
Уважаеми господин Китов, това не е така. И ако наистина Вие четете закона, нямате право да заблуждавате, казвам го съвсем отговорно, народните представители в момента. Философията на така действащия закон досега изключва възможността да се правят клинични изпитания върху, забележете, здрави деца без родители. Защото клиничните изпитания с цел лечение са уредени в следващия чл. 48 от досега действащия закон. Там е предвидено, че когато по отношение на едно дете трябва да се извършва лечение, може и при какви предпоставки.
Член 47, така действащ досега, предвижда единствено случаите на клинични изпитания върху, забележете, пак казвам, здрави деца. Това говори тълкуването на закона. Такава е била и философията му тогава. И тогава, когато е приеман закон, законодателят е "приел клинично изпитване, чиято непосредствена цел е, влизам в разговор с господин Китов, излекуване на болния, може да се извърши само" и пр., и пр., и пр. В чл. 47 и в чл. 45 става въпрос за клинични изпитания не с цел излекуване.
Защо съм против това и защо съм въобще против и при деца с родители да отпадне решението на районния съд. Има мотиви, които са по-скоро ценностни. Има такива семейства, при това социално състояние в страната, при които, за съжаление, казвам за съжаление, много лесно може да бъде взето съгласието на родителите. Затова нека остане районният съд, който в определени случаи да може все пак да прецени тези двама родители дали наистина са дали съгласието си, и разбирайки за какво става въпрос.

Що се касае до деца без родители или деца с един родител, то нека в този случай върху тях да не може да се извършват клинични изпитания, каквато е и философията на закона, действащ досега. Друг е въпросът, ако става въпрос с цел излекуване. Тогава процедурата е уредена просто.
"Клинично изпитване, чиято непосредствена цел е излекуването на болни, може да се извършва само ако то е необходимо." Но в чл. 47 става въпрос за клинично изпитване на лекарствени средства върху малолетни и непълнолетни, а не с цел излекуване. Разбирате за какво става въпрос. Не го пише и това води до едно тълкуване, ако приемете така текста, че ще може да се извършват клинични изпитания по чл. 47 върху малолетни и непълнолетни. Това само означава.
Има систематично тълкуване на текстовете в закона. Ние имахме дълги спорове, господин Китов, и в нашата парламентарна група, включително и с д-р Марангозов. Но записите на закона такъв, какъвто е, означават само това - че ако се приеме този текст, ще става въпрос за клинични изпитания, не с цел излекуване, върху малолетни и непълнолетни без родители. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, защото безспорно има логика в това, което господин Миков казва, аз предлагам следното:
"(3) За изпитване върху малолетни и непълнолетни без родители с цел излекуване се изисква и разрешение от съответния районен съд."
В такъв случай става ясно, че тук става въпрос само с цел излекуване и се дава тази възможност.
Що се отнася до това в ал. 2 текстът след думите "чл. 46" да се заличи, в смисъл да има пак и районния съд, аз мисля, че не е лишено от логика, защото наистина безспорно е, че ще има родители, които могат да спекулират, и нека да оставим там районния съд.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Как да стане текстът?
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Аз предлагам т. 2 да отпадне - в смисъл, "В ал. 2 текстът след думите "чл. 46" се заличава" да отпадне. А ал. 3 - "За изпитване върху малолетни или непълнолетни без родители с цел излекуване се изисква и разрешение на съответния районен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Алинея 3 да стане:
"(3) За изпитване върху малолетни или непълнолетни без родители само с цел излекуване се изисква и разрешение на съответния районен съд."
А т. 2 отпада. Тоест, отпадат думите, че в ал. 2 текстът след думите "чл. 46" се заличава.
И сега § 44 става:
"§ 44. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарства";
б) в т. 1 думите "лекарствените средства" се заменят с "лекарствата".
2. Създава се ал. 3:
"(3) За изпитване върху малолетни или непълнолетни без родители само с цел излекуване се изисква и разрешение на съответния районен съд."
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Те трябва да имат и попечител...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В следващия текст е казано за попечител.
Моля, гласувайте § 44 така, както беше прочетен.
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Параграф 44 е приет, а с това вече наистина и целият закон.
Има думата заместник-министърът господин Стойчо Кацаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЙЧО КАЦАРОВ: Благодаря, господин председател. Благодаря на всички народни представители от името на вносителите за вече приетия закон и каня всички народни представители по време на почивката в кафето на народния представител да почерпим за приемането на закона. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. А аз искам да благодаря на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта и на нейния председател за хубавото представяне на доклада. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ.
Моля господин Лъчезар Тошев да докладва закона за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, преди това бих искал да направя процедурно предложение госпожа Славица Добрева и госпожа Светла Крапчева, експерти от Министерството на околната среда и водите, да бъдат допуснати в залата по време на разглеждането на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? Не виждам.
Моля, гласувайте процедурното предложение госпожа Добрева и госпожа Крапчева да бъдат допуснати в залата.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Добрева и госпожа Крапчева в залата.
Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам с няколко думи да напомня задачите на този закон, да го представя, независимо че той беше представен при първо четене. Законът за защита от вредното въздействие на химически вещества и препарати е един от най-важните закони, които следва да бъдат приети, за да се ускори хармонизирането на нашето законодателство с европейското в сферата на 79-те директиви, които ние сме длъжни да отразим в нашето екологично законодателство. Това е тема, по която Европейската комисия е изключително чувствителна, тъй като в България изобщо липсва законодателство в тази сфера. Освен това законодателството засяга не само околната среда, засяга и няколко сфери, близки до околната среда, а това е свободното движение на стоки, гражданска защита и здравеопазване.
В закона се уреждат няколко важни въпроса. Това са: нотификацията на новите химически вещества, класификацията на химическите вещества и препарати според степента на опасност, опаковането и етикетирането на веществата и препаратите, правилата за търговия, вноса и износа и предотвратяването на големи аварии. Законът беше разработен съвместно с Министерството на промишлеността, Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването, отчитайки широката сфера проблеми, които засяга. Беше подложен на обществено обсъждане, включително беше организиран семинар с международно участие с представителите на Организацията на производителите на химически вещества в Европа СЕТИК, от която беше дадена много висока оценка на закона.
Аз ще си позволя да цитирам становището на господин Винтер Фелт, представител на Съюза на производителите на детергенти, който беше експерт на Европейската комисия на този семинар, който казва: "Ако по този закон се преценява вашето присъединяване към Европейския съюз, то вие вече сте в Европейския съюз". Това са думи, които показват високата оценка на закона, който ние приемаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Господин Тошев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Благодаря Ви, господин председателю. Бих искал да ви информирам, че получих едно становище от отдел "Правна и законодателна дейност" за някои технически поправки, за които ще ви докладвам по време на четенето и ще ги внасям като мои редакционни предложения.
Заглавието на закона е "Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати".
Комисията подкрепя текста на вносителя, но тъй като по-надолу в закона ние добавихме "и продукти", отдел "Правна и законодателна дейност" предлага да се коригира заглавието и то да стане "Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти".
И аз правя предложение за такъв заместващ текст съгласно правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Имате думата по заглавието.
Има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! Аз наистина не можах да разбера дали ще гласуваме промяната в заглавието на закона, тъй като тази дискусия се проведе и в самата комисия и бях изненадан, че не е записано, тъй като навсякъде нататък в закона - и в глава четвърта, и в глава втора, ние сме прибавили думата "продукти", тъй като това дойде от тълкуванието на експертите от Министерството на околната среда и водите, понеже това е по европейските директиви. Аз не мога да се съглася с това, защото вижте текста по § 1, който казва, че "препарати са смес или разтвори, съставени от две или повече химични вещества", а по-надолу се казва, че "продукт е химично вещество или препарат...". Става наслагване, но въпреки всичко приемам предложението, за да не изменяме изцяло закона нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Поставям на гласуване заглавието на закона, както беше докладвано от председателя на комисията господин Тошев.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава първа - Общи положения".
По чл. 1 има предложение от народния представител Едуард Клайн, което е подкрепено по принцип от комисията, и друго предложение, което е прието. И двете предложения са включени в общата редакция, която предлага комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 1:
"Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за производство, търговия, внос, износ, съхранение, превозване и използване на химични вещества, препарати и продукти, държавния контрол върху тях, както и правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които ги произвеждат, съхраняват, превозват и търгуват с тях, с цел защита на здравето и живота на хората и опазване на околната среда от вредното въздействие на опасните химични вещества, препарати и продукти.
     (2) Законът се прилага и за опасните химични вещества, препарати и продукти, разположени на територията на Република България в свободни зони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте заглавието на глава първа и чл. 1, както са предложени - заглавието от вносителя и чл. 1 от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава първа и чл. 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 2, така както е предложен от комисията, гласи:
"Чл. 2. Опасни химични вещества, препарати и продукти са химичните вещества, препарати и продукти, които се класифицират в една от следните категории:
1. експлозивни;
2. оксидиращи;
3. изключително запалими;
4. силно запалими;
5. запалими;
6. силно токсични;
7. токсични;
8. вредни;
9. корозивно действащи;
10. дразнещи;
11. сенсибилизиращи;
12. канцерогенни;
13. токсични за репродукцията;
14. мутагенни;
15. опасни за околната среда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 2, така както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 2.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 3, така както е предложен от комисията, който включва и предложението на господин Клайн, гласи:
"Чл. 3. Законът не се прилага за вещества, препарати и продукти, производството, търговията, вносът, износът, съхранението, превозването и използването на които подлежат на уредба в специални закони, като:
1. лекарствата, препаратите и продуктите, предназначени за хуманната и ветеринарната медицина;
2. козметичните продукти;
3. храните и добавките в храни, предназначени за хора и животни;
4. радиоактивните вещества и отпадъци и ядрените материали;
5.  продуктите, получени чрез биотехнологии;
6. отпадъците и отпадните води;
7. транзитно превозваните през територията на Република България химични вещества, препарати и продукти, които не се обработват или преработват на територията на страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 3, така както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 2.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 4, така както е предложен от комисията, гласи:
"Чл. 4. Забранява се рекламирането на химични вещества, препарати и продукти, класифицирани като опасни, без да е посочена в рекламата тяхната категория съгласно чл. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 4, така както е предложен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против 1, въздържал се 1.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Предложението на комисията за наименование на глава втора е: "Класифициране, опаковане и етикетиране на опасните химични вещества, препарати и продукти".
Член 5, така както е предложен от комисията, гласи:
"Чл. 5. (1) Всеки производител или вносител на опасно химично вещество, препарат или продукт е длъжен да осигури неговото класифициране според категориите, посочени в чл. 2, опаковане и етикетиране.
(2) Редът и начинът на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващите и новите химични вещества и препаратите, и продуктите, които ги съдържат, се определят с наредба на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора и чл. 5, така както са предложени от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава втора и чл. 5 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 6, по който има две предложения на господин Клайн. Първото е подкрепено от комисията, второто - не е.
Текстът, който предлага комисията за чл. 6, е следният:
"Чл. 6. Опасните химични вещества, препарати и продукти могат да бъдат пуснати на пазара само ако опаковките им отговарят на следните изисквания:
1. опаковката трябва да бъде конструирана по начин, който да не позволява разпиляване или разливане на съдържанието й;
2. опаковката и приспособленията за затваряне трябва да бъдат изработени от материали, които не взаимодействат със съдържанието на опаковката;
3. опаковката и приспособленията за затварянето й трябва да издържат нормалните натоварвания при транспортиране и при работа с тях;
4. контейнерите, снабдени със заменими приспособления за затваряне, трябва да имат такива приспособления, които могат да се затягат повторно, без съдържанието им да се разпилее или разлее;
5. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, съдържаща опасни химични вещества, препарати и продукти, която се пуска на пазара за масовия потребител и е етикетирана като "силно токсично", "токсично" или "корозивно действащо", трябва да е снабдена с приспособления за затваряне, които я правят недостъпна за деца, и да има ясно маркиран итактилен знак за опасност;
6. всяка опаковка, независимо от вместимостта й, съдържаща опасни химични вещества, препарати и продукти, която се пуска на пазара за масовия потребител и е етикетирана като "вредно", "изключително възпламеняемо" или "силно възпламеняемо", трябва да има ясно маркиран итактилен знак за опасност."
Правният отдел прави едно техническо предложение - в текста на самия чл. 6 думите "могат да бъдат пуснати" да се заменят с "се пускат".
Аз също внасям такова предложение за редакционната поправка на чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Господин Клайн оттегля предложението си, което не е подкрепено.
Моля, гласувайте чл. 6, така както е предложен от комисията, с редакционната поправка, която съобщи господин Тошев.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 7, така както е предложен от комисията, гласи:
"Чл. 7. (1) Етикетът на опасните химични вещества, препарати и продукти трябва да съдържа следната минимална информация на български език:
1. търговското наименование на опасното химично вещество, препарат или продукт;
2. химичния състав на опасното вещество, а за готовия препарат или продукт - процентния състав на опасното вещество;
3. наименованието и пълния адрес, включително и телефонния номер на лицето, което произвежда или пуска опасното вещество, препарат или продукт на пазара в Република България;
4. символи и знаци за опасност, които посочват опасността по чл. 2;
5. стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество, препарат или продукт;
6. стандартни текстове, даващи съвети за безопасното използване на опасното химично вещество, препарат или продукт;
7. условията на съхраняване и срока на годност;
8. количеството, съдържащо се в опаковката;
9. действията, които трябва да се предприемат по отношение на опасното вещество, препарата или продукта след изтичането на срока на годност или по отношение на празните опаковки след изчерпване на съдържанието им.
(2) Надписи, отричащи едно или повече от опасните свойства на химичното вещество, препарат или продукт, не трябва да бъдат изписвани на етикета."
Правният отдел предлага в т. 4 на ал. 1 думите "опасността по чл. 2" да бъдат заменени с "категорията по чл. 2", тъй като се дублира - "символи и знаци на опасност, които посочват категорията по чл. 2". Това също е редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията, с редакционната поправка в т. 4.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Член 7 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 8, който комисията предлага да се запише като чл. 33а, и съответно останалите да се преномерират.
"Чл. 8. Държавен орган не може да забрани, ограничи или възпрепятства пускането на пазара на опасни химични вещества, препарати и продукти, които отговарят на изискванията на този закон."
Преместването на текста е, защото там се третира тази материя, където комисията предлага да бъде преместен. Вносителят е съгласен с това преместване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията, като съответно се преномерира по предложение на комисията и се препраща по-нататък като чл. 33а.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Член 33а е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава трета - Нотифициране на нови химични вещества".
Комисията подкрепя названието на глава трета.
Комисията предлага следната редакция за чл. 9:
"Чл. 9. (1) На нотифициране подлежат новите химични вещества, които ще се произвеждат или внасят на територията на Република България самостоятелно или като част от препарат или продукт.
(2) Не подлежи на нотифициране ново химично вещество, което е:
1. нотифицирано в държава - членка на Европейския съюз, чиято процедура по нотифициране е въведена в Република България с акт на Министерския съвет;
2. предназначено за научноизследователски цели и развойна дейност в количества до 10 кг за всеки производител или вносител за една календарна година;
3. предвидено да бъде пуснато на пазара до 5 кг за всеки производител или вносител за една календарна година;
4. под формата на полимер, съдържащ в свързана форма по-малко от 2 на сто от новото вещество."
Следва и чл. 10, по който няма предложения.
Комисията предлага следната редакция на чл. 10:
"Чл.10. (1) Производител или вносител на нови химични вещества, произвеждани или внасяни на територията на Република България, е длъжен да поиска нотифицирането им.
(2) Производител или вносител със седалище извън територията на Република България може да поиска нотифициране чрез свой представител в страната, регистриран по Търговския закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета така, както е предложено от вносителя, и чл. 9 и 10 така, както са предложени от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава трета и членове 9 и 10 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 11, като комисията предлага той да отпадне и съответно останалите членове да се преномерират. Вносителят подкрепя това предложение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 11 да отпадне.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 11 отпада.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 12, по който има прието предложение на народния представител Едуард Клайн.
Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
"Чл. 12. (1) За извършване на нотификация производителят или вносителят представя в Министерството на околната среда и водите следните документи:
1. техническо досие;
2. декларация за евентуалните вредни въздействия от химичното вещество в зависимост от начина му на използване;
3. предложение за класификация и етикетиране;
4. справка за количеството от веществото, което производителят или вносителят възнамерява да пуска на пазара годишно;
5. предложение за съдържанието на информационния лист за безопасност;
6. пълномощно от производителя или вносителя, в случай че нотификацията се извършва от представител;
7. указания за условията на съхранение и транспортиране на веществото;
8. указание за начина на обезвреждане на веществото при работа с него и унищожаването му след изтичането на срока на годност.
(2) Производителят или вносителят представя и предварителна оценка на риска от химичното вещество за живота и здравето на хората и за околната среда."
Следва чл. 13 в редакцията на комисията:
"Чл. 13. Окончателната оценка на риска за човека и за околната среда от новите химични вещества се извърша по методика, определена с наредба на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте членове 12 и 13 така, както са предложени от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Членове 12 и 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 14, който комисията със съгласието на вносителя предлага да отпадне, а останалите членове съответно да се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 14 да отпадне.
Гласували 87 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 7.
Член 14 отпада.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 15 в редакцията на комисията:
"Чл. 15. (1) В Министерството на околната среда и водите се създава публичен регистър на нотифицираните вещества.
(2) Министерството на околната среда и водите нотифицира химичното вещество в регистъра по ал. 1 и издава удостоверение за извършената нотификация на производителя или вносителя."
По чл. 16 комисията подкрепя текста на вносителя така, както е представен, и той гласи следното:
"Чл. 16. Редът и начинът за нотифициране, включително изискванията за съдържанието на документацията, която представя производителят или упълномощено от него лице, както и съдържанието на регистъра и на удостоверението за извършена регистрация, се определят с наредба на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 15 така, както е предложен от комисията, и чл. 16 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Членове 15 и 16 са приети.
Думата има господин Драгомир Шопов.
 

ДРАГОМИР ШОПОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз се извинявам, че връщам малко назад вниманието ви. Струва ми се, че неправилно премахнахме чл. 11 и чл. 14. Защо? Член 11 казва: "Нотификацията бива пълна и ограничена". Решихме това да падне. В чл. 12, ал. 1 се казва: "За извършване на пълна нотификация..." и се изрежда. Значи има "пълна". А чл. 14 казва: "ограничена нотификация...".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вие четете текста на вносителя, а ние приехме текста на комисията, където е казано само за извършване на "нотификация", без "пълна".
ДРАГОМИР ШОПОВ: Именно това ме шокира. Затова искам да разсъждаваме малко върху този текст - дали не бива да остане, че бива "пълна" и "ограничена".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Но и в следващите текстове вече не говорим за "пълна".
ДРАГОМИР ШОПОВ: Затова аз се извинявам, че връщам вниманието ви към темата, защото в чл. 12 говорим за извършване на пълна нотификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това е текстът на вносителя, а ние приехме текста на комисията.
ДРАГОМИР ШОПОВ: Господин Тошев, понеже Вие не направихте аргументация защо се предлага да се махне чл. 11 - че бива "пълна" и "ограничена", затова аз исках да върна вниманието ви малко върху тези текстове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Шопов.
Господин Тошев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава четвърта - Регистрация на производството на опасни химични вещества и препарати".
Комисията предлага наименованието на глава четвърта да гласи: "Регистрация на производството на опасни химични вещества, препарати и продукти".
Следва чл. 17, към който отдел "Правна и законодателна дейност" има някои технически редакционни предложения, които ще представя след малко.
Предложението на комисията за заместващ текст на чл. 17 е следното:
"Чл. 17. (1) По реда на този закон се регистрират лицата, произвеждащи или използващи опасни химични вещества, препарати и продукти от вид и количества, определени в наредбата по чл. 22.
              (2) Лицата по ал. 1 се регистрират с цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, препарати и продукти и ограничаване на последствията от тях за човека и околната среда.
              (3) Регистрацията се извършва в Министерството на околната среда и водите въз основа на:
1. заявление, в което се посочва наименованието, седалището, адресът и код по БУЛСТАТ;
2. разрешение от органа на Държавния санитарен контрол за въвеждане на производствените мощности в редовна експлоатация;
3. решение на компетентния орган за оценка на въздействие на предприятието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда;
4. списък на опасните химични вещества, препарати и продукти и количествата от тях, които се произвеждат или прилагат.
    (4) При непълноти на представените документи по ал. 3 Министерството на околната среда и водите в 10-дневен срок от подаването на заявлението писмено уведомява производителя за това и определя срок за отстраняването им.
              (5) В 15-дневен срок от подаването на документите по ал. 3 или от отстраняването на непълнотите по ал. 4 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице издава удостоверение за регистрация на производителя за производство на опасни химични вещества, препарати и продукти.
              (6) В удостоверението по ал. 5 се съдържат задължително данните, посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 - 4."
Отдел "Правна и законодателна дейност" предлага следните редакционни поправки:
- в ал. 3 т. 4 думата "прилага" да се замени с "използва";
- в ал. 4 думите "производителя за това" да се заменят с "лицата по ал. 1";
- в ал. 5 думите "производителя за производство на" да се заменят с "лицата, произвеждащи или използващи".
С тези редакционни поправки ви предлагам текста така, както е предложен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта и чл. 17 така, както са предложени от комисията, с трите редакционни поправки в чл. 17.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 18, който комисията подкрепя така, както е предложен от вносителя, но отдел "Правна и законодателна дейност" предлага редакционна поправка: в края на ал. 1 думите "производителя за това" да се заменят с "лицата по чл. 17, ал. 1".
С тази редакционна поправка комисията подкрепя текста на вносителя.
Член 18 гласи:
"Чл. 18. (1) При непълноти на представените документи по чл. 17, ал. 3 и неотстраняването им в указания срок министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява лицата по чл. 17, ал. 1.
              (2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 18 така, както е предложен от вносителя, с редакционната поправка, която господин Тошев предложи.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Комисията предлага следния текст на чл. 19:
"Чл. 19. (1) В Министерството на околната среда и водите се води регистър на лицата-производители на опасни химични вещества, препарати и продукти, който съдържа следните данни:
1. пореден номер на регистрирания производител;
2. дата на издаване на удостоверението за регистрация;
3. данни за лицето, притежател на регистрацията, име, седалище и код по БУЛСТАТ;
4. списък на опасните химични вещества, препарати или продукти, за производството на които е извършена регистрация;
5. дата на заличаване на регистрацията и основание за това;
6. забележки по вписаните обстоятелства.
    (2) След извършването на регистрацията Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и органа за гражданска защита."
Отдел "Правна и законодателна дейност" също има технически корекции, които предлага по чл. 19:
- в ал. 1 думите "лицата, производители на" да се заменят с "лицата, произвеждащи или използващи";
- в т. 1 думата "производител" да се заличи.
Вносителят е съгласен и с тази редакционна поправка. Ще докладвам и следващите два члена.
Комисията предлага чл. 20 да гласи:
"Чл. 20. При промяна на условията на регистрацията, включително и списъка на произвежданите опасни химични вещества, препарати или продукти, се прилага чл. 17."
Следва чл. 21 в редакцията на комисията:
"Чл. 21. (1) Регистрацията на лицето-производител на опасни химични вещества, препарати и продукти се заличава при прекратяване на дейността му.
              (2) Заличаването на регистрацията се извършва от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Искам само да напомня, че с отпадането на членове, ще стане преномериране. Да имате предвид вече при окончателното редактиране на закона там, където цитирате - ето тук например се цитира чл. 17 - да се приведат в съответствие с номерацията на членовете.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Това е задължение на отдел "Правна и законодателна дейност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ще помоля и Вие да го проследите.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Да, обещавам да проверя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 19, 20 и 21 така, както са предложени от комисията, с редакционната поправка в чл. 19.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Членове 19, 20 и 21 са приети.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Следва предложението на комисията за нов член с временна номерация 21а със следното съдържание:
"Чл. 21а. Регистрацията по тази глава има уведомително значение и за нея не се събират държавни такси."
Останалите членове се преномерират съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 21а така, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Член 21а е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 22.
Комисията предлага текст за този член, който да бъде записан с временна номерация 33б, тоест да отиде след чл. 33а, който преди малко гласувахме.
"Чл. 33б. Необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества, препарати и продукти и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда се определят с наредба на Министерския съвет."
Останалите членове ще се преномерират съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 22, който става чл. 33б така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 33б е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Глава пета. Комисията предлага наименованието на глава пета да придобие следната редакция: "Осигуряване на безопасно производство и използване на химичните вещества, препарати и продукти".
Член 23 в редакцията на комисията гласи:
"Чл. 34. Производителите на химични вещества, препарати и продукти са длъжни да осигурят безопасност при производствения процес с оглед опазване здравето на хората и на околната среда, като:
1. изготвят конкретни инструкции за безопасна работа за съответното производство на опасни химични вещества, препарати и продукти в зависимост от класифицирането по опасност;
2. изготвят информационни листове за безопасност за използване на опасни химични вещества, препарати и продукти в съответствие с нормативните изисквания;
3. осигуряват анализи за определяне на физичните и химичните свойства, токсикологични и екотоксикологични изследвания, необходими за оценка на риска за хората и за околната среда, извършени в съответствие с изискванията за добрата лабораторна практика;
4. поддържат информационни системи за произвежданите видове, количества, складови наличности и реализираните продажби на химични вещества, препарати и продукти за една календарна година и предоставят данните на държавните институции;
5. провеждат предварително и периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите за безопасна работа с опасни химични вещества, препарати и продукти;
6. осигуряват системно наблюдение, измерване и оценка на съдържанието на химични вещества във въздуха на работната зона;
7. осигуряват извършването на оценка на риска на работното място при дейности с опасни химични вещества, препарати и продукти;
8. осигуряват подходящи средства за колективна и лична защита при работа с опасни химични вещества, препарати и продукти;
9. осигуряват извършването на задължителни предварителни и периодични прегледи на работниците и служителите, изложени на въздействието на опасни химични вещества, препарати и продукти, по установения за това ред;
10. информират работещите, техните представители и компетентните органи за безопасност и здраве при работа с опасните химични вещества, препарати и продукти за допустимия риск за здравето и околната среда и ефективността на мерките;
11. изработват аварийни планове в зависимост от степента на риска за здравето и околната среда и програми за предотвратяване на аварии при работа с опасни химични вещества, препарати и продукти;
12. намаляват във възможните граници броя на лицата и рисковите дейности, предполагащи неблагоприятни ефекти и аварии при работа с опасни химични вещества, препарати и продукти;
13. въз основа на техническия прогрес проучват възможностите за въвеждане на нови технологии и технически решения, които осигуряват замяната на опасните химични вещества, препарати и продукти с по-малко опасни;
14. осигуряват складове в съответствие с изискванията за съхраняване на опасни химични вещества, препарати и продукти;
15. осигуряват необходимата комплексна механизация, средства за автоматична защита, системи за детекция и сигнализация и дистанционно управление на технологичните процеси при производството на силно токсични и опасни химични вещества, препарати и продукти;
16. в случай на формиране на отпадъци ги третират според разпоредбите на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета и чл. 23 така, както са предложени от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава пета и чл. 23 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 24.
Комисията предлага този член да отпадне. Вносителят приема предложението.
Останалите членове се преномерират съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте за предложението на комисията чл. 24 да отпадне.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Член 24 отпада.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 25, който комисията предлага в следната редакция:
"Чл. 25. За неуредени в тази глава случаи се прилагат разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Желае ли някой от колегите да вземе отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте за чл. 25 така, както се предлага от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва предложение на народния представител Тодор Дражев, което е оттеглено от вносителя. Предложението е за нова глава.
Глава шеста. Комисията предлага наименованието на глава шеста да гласи: "Внос, износ и търговия с химични вещества, препарати и продукти".
Член 26 в редакцията на комисията има следния текст:
"Чл. 26. (1) На територията на Република България се внасят само химични вещества, препарати и продукти, отговарящи на изискванията по чл. 5 и членове от 9 до 14.
(2) Редът и начинът за внос и износ на определени опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България се регламентират с наредба на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте наименованието на глава шеста и чл. 26 така, както се предлагат от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Наименованието на глава шеста и чл. 26 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 27 в редакцията на комисията:
"Чл. 27. (1) Опасните химични вещества, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, както и препаратите или продуктите, които ги съдържат в количество над определен процент, се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) В наредбата по ал. 1 се определят и ограниченията при търговия и употреба на съответното химично вещество, препарат или продукт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 27 така, както се предлага от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Член 27 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 28. Има една техническа корекция, която трябва да се извърши в него: думата "договорености" да се замени с "договори". Ще прочета текста в редакцията на комисията с тази редакционна поправка:
"Чл. 28. При износ на химични вещества, препарати и продукти физическите и юридическите лица спазват и изискванията на страната-вносител, ако това не противоречи на международни договори, по които Република България е страна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 28, както се предлага от комисията с уточнената редакция.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва глава седма. Комисията предлага наименованието на глава седма да гласи "Контрол върху химичните вещества, препарати и продукти".
Член 29 в редакцията на комисията:
"Чл. 29. На контрол подлежат:
1. всички етапи на производството, вноса, търговията и съхраняването на химичните вещества, препарати и продукти;
2. класифицирането, етикетирането и опаковането на химичните вещества, препарати и продукти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте наименованието на глава седма и чл. 29, както се предлага от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на глава седма и чл. 29 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 30 в редакция на комисията:
"Чл. 30. (1) Контролът се извършва:
1. в случай на съмнение;
2. текущо;
3. без предварително уведомяване;
4. във всички етапи на производството, вноса и търговията с химични вещества, препарати и продукти.
(2) Контролът се състои в проверки по изпълнението на разпоредбите на този закон."
Отдел "Правна и законодателна дейност" е направил едно предложение с цел уеднаквяване на текстовете: в т. 4 на ал. 1 след думата "търговията" да се добави "и съхранението" и текстът да стане:
"4. във всички етапи на производството, вноса, търговията и съхранението на химични вещества, препарати и продукти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
В т. 4 след думата "търговията" се добавят думите "и съхранението на" като редакционна поправка.
Моля, гласувайте чл. 30, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 31 в редакцията на комисията:
"Чл. 31. (1) Органите на държавния контрол по Закона за опазване на околната среда осъществяват контрола върху вноса и износа на опасни химични вещества, препарати и продукти с цел опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване.
(2) Органите на държавния контрол по Закона за народното здраве осъществяват контрол върху търговията в страната с химични вещества, препарати и продукти с цел опазване здравето на населението.
(3) Органите на държавния контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд осъществяват контрол върху производството на химични вещества, препарати и продукти с цел опазване живота и здравето на работещите."
Член 32 в редакцията на комисията гласи:
"Чл. 32. (1) Органите на държавния контрол върху химичните вещества, препарати и продукти имат право:
1. на свободен достъп до всички предприятия и обекти, занимаващи се с производство, търговия и съхраняване на химични вещества, препарати и продукти;
2. да изискват сведения и документи, свързани с производството, вноса и търговията с химични вещества, препарати и продукти;
3. при установяване на нарушения да дават задължителни предписания за премахването им.
(2) При изпълнение на своите задължения по чл. 31 длъжностните лица са длъжни да пазят в тайна факти и обстоятелства, които представляват производствена или търговска тайна, с оглед интересите на физическите и юридическите лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Желае ли някой от колегите думата по чл. 31 и 32? Не.
Моля, гласувайте чл. 31 и 32, както се предлагат от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Членове 31 и 32 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 33 в редакцията на комисията гласи:
"Чл. 33. При възникване на непосредствена и голяма опасност за живота и здравето на хората или за околната среда при производството и вноса на химични вещества, препарати и продукти Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването, на министъра на околната среда и водите, на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или на министъра на труда и социалната политика може да въведе ограничения за производство, внос и търговия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте чл. 33, както се предлага от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава осма - Административно-наказателни разпоредби".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава осма.
"Раздел I - Принудителни административни мерки".
Комисията също подкрепя това наименование.
"Чл. 34. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях компетентните органи или упълномощени от тях лица могат да прилагат принудителни административни мерки по реда на чл. 35."
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакционна поправка: думите "могат да" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Желае ли някой думата по наименованията и чл. 34? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на глава осма, на раздел I и чл. 34 в редакцията на комисията: думите "могат да" да отпаднат.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Наименованието на глава осма, раздел I и чл. 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 35, който в редакцията на комисията гласи:
"Чл. 35. (1) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите в съответствие с техните правомощия спират:
1. дейности по производство, пускане на пазара и внос на химични вещества, препарати и продукти;
2. изграждането и експлоатацията на инсталации за производство на химични вещества, препарати и продукти.
(2) Спирането на дейности по ал. 1, т. 1 може да бъде за срок до отстраняване на причината, довела до налагане на принудителната административна мярка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 36, по който няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който гласи:
"Чл. 36. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря, господин Тошев.
Моля, гласувайте членове 35 и 36: чл. 35 в редакцията на комисията и чл. 36, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Членове 35 и 36 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва "Раздел II - Административни нарушения и наказания".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
Следва чл. 37, който в редакцията на комисията гласи:
"Чл. 37. (1) Наказва се лице, което:
1. не класифицира, опакова и етикетира химично вещество, препарат или продукт съгласно изискванията на този закон;
2. нарушава изискванията за пускане на пазара на опасно химично вещество, препарат или продукт;
3. рекламира химично вещество, препарат или продукт в нарушение на чл. 4;
4. не изпълни задължението си за нотификация на нови химични вещества съгласно изискванията на този закон;
5. не изпълни задължението за регистриране на производството на химични вещества, препарати и продукти съгласно изискванията на този закон;
6. не изпълни задълженията си при производство на химични вещества, препарати и продукти, съгласно изискванията на този закон;
7. внесе химично вещество, препарат или продукт в нарушение на чл. 26;
8. не изпълни задълженията си към органите на държавния контрол съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1.
(2) За нарушения по ал. 1, точки 1, 2, 3, 5 и 7 глобата, съответно имуществената санкция, в размер от 10 000 до 100 000 лева; по т. 6 и 8 е в размер от 5000 до 50 000 лева, а по т. 4 и 9 е в размер от 4000 до 40 000 лева.
(3) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция по ал. 2, се налага в двоен размер."
По ал. 2 има една техническа корекция, предложена от отдел "Правна и законодателна дейност", - във връзка с номерацията да се коригират цифрите и да станат съответно "точки 1, 2, 4 и 6", при второто изброяване е "т. 5 и 7", а след това "т. 3 и 8". Това се налага поради това, че в редакцията на комисията по ал. 1 е отпаднала една точка. Налага се да се коригира споменаването на отделните точки в ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте за наименованието на раздел II и за чл. 37 в редакцията на комисията като в ал. 2 се съгласува номерацията така, както беше докладвана от господин Тошев.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздел II и чл. 37 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Член 38 в редакцията на комисията:
"Чл. 38. (1) Нарушенията по чл. 37 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на труда и социалната политика, от министъра на здравеопазването или от министъра на околната среда и водите в съответствие с техните правомощия.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на труда и социалната политика, от министъра на здравеопазването или от министъра на околната среда и водите в съответствие с техните правомощия или от упълномощени от тях лица".
Член 39 е подкрепен от комисията така, както е предложен от вносителя, и гласи:
"Чл. 39. Установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Моля, гласувайте за чл. 38 така, както се предлага от комисията, и чл. 39, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Член 38 и чл. 39 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва Допълнителна разпоредба, която в редакцията на комисията гласи:
"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Химични вещества" са химични елементи и техни съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва и добавки, необходими за стабилизация на продуктите, и примеси, възникнали при използвания производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде отделен без това да повлияе на стабилността на веществото или да промени неговия състав.
2. "Препарати" са смеси или разтвори, съставени от две или повече химични вещества.
3. "Полимер" е химично вещество, молекулите на което се състоят от последователно ковалентно свързани най-малко три мономерни единици от един или повече типа. В контекста на тази дефиниция "мономерна единица" означава влязлата в реакция на мономер в полимер.
4. "Продукт" е химично вещество или препарат, които в процеса на тяхната преработка са придобили специфичен вид, повърхност или форма, които в голяма степен определят функцията на даденото химично вещество или препарат.
5. "Съществуващи химични вещества" са химичните вещества, включени в инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества до 18 септември 1981 г. (EINECS).
6. "Нови химични вещества" са тези, които не са включени в списъка по т. 5.
7. "Опасни химични вещества, препарати и продукти" по смисъла на този закон са химичните вещества, препарати и продукти, които са:
а) експлозивни - твърди, течни, пастообразни или гелообразни химични вещества, препарати и продукти, които могат да реагират екзотермично без атмосферен кислород, като при това бързо отделят газове, и които при определени условия се взривяват, бурно изгарят или при нагряване експлоадират, когато са частично затворени;
б) оксидиращи - химични вещества, препарати и продукти, които пораждат силна екзотермична реакция при контакт с други вещества, особено със запалими вещества;
в) изключително запалими - течни химични вещества, препарати и продукти с изключително ниска температура на възпламеняване и ниска температура на кипене и газообразни химични вещества и препарати, които се възпламеняват на въздух при обикновена температура и налягане;
г) силно запалими:
- химични вещества, препарати и продукти, които могат да се нагорещят и да се възпламенят при контакт с въздуха при обикновена температура, без прилагане на енергия;
- химични вещества, препарати и продукти, които при контакт с вода или влажен въздух отделят в опасни количества силно възпламеними газове;
- твърди химични вещества, препарати и продукти, които могат лесно да се възпламенят при кратък контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след отстраняването на източника на огън;

- течни химични вещества, препарати или продукти, които имат много ниска температура на възпламеняване.
д) запалими - течни химични вещества, препарати и продукти, които имат ниска температура на запалване;
е) силно токсични - химични вещества, препарати и продукти, които в много малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата, могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;
ж) токсични - химични вещества, препарати и продукти, които в малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;
з) вредни - химични вещества, препарати и продукти, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата, могат да причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;
и) корозивно действащи - химични вещества, препарати и продукти, които при контакт с живи тъкани, могат да ги разрушат;
к) дразнещи - некорозивно действащи химични вещества, препарати и продукти, които при бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавиците, могат да предизвикат възпаление;
л) сенсибилизиращи - химични вещества, препарати и продукти, които при вдишване или при проникване през кожата, могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че при следваща експозиция на химичното вещество, препарат или продукт причиняват характерни вредни ефекти;
м) канцерогенни - химични вещества, препарати и продукти, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата, могат да предизвикат рак или да повишат честотата на раковите заболявания;
н) токсични за репродукцията - химични вещества, препарати и продукти, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата, могат да предизвикат или да повишат честотата на ненаследствени увреждания на потомството и/или да увредят мъжката и женската възпроизводителна функция или способност;
о) мутагенни - химични вещества, препарати и продукти, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата, могат да предизвикат наследствени генетични дефекти или да повишат честота им;
п) опасни за околната среда - химични вещества, препарати и продукти, които, като по паднат в околната среда, представляват или могат да представляват веднага или след време, опасност за един или повече от компонентите на околната среда.
8. "Класифициране" е процедурата, чрез която се извършва оценка дали химичното вещество, препарат или продукт притежава едно или повече опасни свойства, като в зависимост от това се отнася към определена категория.
9. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, изображения и знаци, които са нанесени върху опаковката на химическо вещество, препарат или продукт и отразяват наличието на потенциална опасност съобразно класифицирането.
10. "Нотифициране" означава представяне на документи с необходимата информация за нови химични вещества на компетентните органи.
11. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което добива или произвежда химични вещества, препарати и/или продукти.
12. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което внася химично вещество, препарат или продукт на територията на Република България. Не е вносител физическо или юридическо лице, което осъществява дейност по транзитен транспорт през територията на Република България на химично вещество, препарат или продукт, ако при този пренос не се извършва обработка или преработка на химичното вещество, препарат или продукт.
13. "Голяма авария" е всяко образуване на такава емисия, пожар или експлозия, която води до сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда, получена в резултат на неконтролируеми събития в хода на производствен процес, в които се влагат или се получават опасни химични вещества, препарати и продукти.
14. "Тактилен знак" е обозначение, осезаемо при докосване, предназначено за незрящи лица.
15. "Съхранение" е всеки начин на складиране на химични вещества, препарати или продукти преди използването, обработката, преработката или превоза им.
16. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Желае ли някой думата по Допълнителната разпоредба? Не виждам.
Моля, гласувайте за наименованието "Допълнителна разпоредба" и § 1 така, както се предлагат от комисията и бяха докладвани от господин Тошев.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Наименованието и параграф 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следват "Преходни и заключителни разпоредби". Ще прочета всичките параграфи, тъй като те са подкрепени от комисията, с една преномерация, която ще ви съобщя накрая.
"§ 2. Законът влиза в сила две години след обнародването му в "Държавен вестник".
§ 3. Лицата, които осъществяват дейности по чл. 1, за които се изисква регистрация по реда на глава четвърта, подават заявление за регистрация в срок до шест месеца след влизането в сила на закона.
§ 4. Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите могат да предоставят свои функции, права и задължения по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на съответните министерства.
§ 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на труда и социалната политика, на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текстовете на параграфи 2, 3, 4 и 5, като предлага § 2 да стане § 4, а § 3 и § 4 да се преномерират съответно като § 2 и § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Тошев.
Желае ли някой от колегите думата? Не виждам.
Моля, гласувайте за наименованието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 2 до § 5 включително така, както бяха докладвани от господин Тошев.
Гласували 95 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 2.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфите от § 2 до § 5 включително са приети, а по този начин и целият Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
Благодарим на господин Тошев и на министър Манева. (Ръкопляскания.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ.
Има думата господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! По този законопроект има два доклада - единият се наложи поради постъпили предложения от Министерството на финансите и от Министерския съвет в последния момент. Ще ви ги прочета последователно, като сливам текстовете.
"Закон за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по заглавието на закона?
Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 80, против 9, въздържали се няма.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 1 има предложение от народния представител Йордан Цонев.
Параграф 1 да се измени така:
"§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите "и да се купуват държавни ценни книжа от приключили емисии" се заменят с "както и да се ползват като инвестиционни бонове с всички произтичащи от това права и задължения по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия."
Комисията не подкрепя предложението, защото в голяма степен то покрива текста на вносителя, който гласи:
"§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите "и да се купуват държавни ценни книжа от приключили емисии" се заменят с "както и да се ползват като инвестиционни бонове с всички произтичащи от това права и задължения по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, включително участие в доброволни пенсионни фондове".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не виждам в залата господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Ние сме се разбрали с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Цонев, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 82, против 20, въздържали се 3.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Получило се е недоразумение.
Уважаеми народни представители, моля да прегласувате, явно не е разбрано за какво става дума. Станало е недоразумение. Гласува се предложението на народния представител Йордан Цонев, което се различава от текста на вносителя по това, че в текста на вносителя се предвижда да могат да се използват боновете и за участие в пенсионни фондове, а според предложението на господин Цонев не могат да се използват за участие в пенсионни фондове. Сега се гласува това предложение.
Ето защо моля да прегласуваме предложението, като приемем, че не трябва да се приема предложението на господин Цонев, а то е да могат да се използват за престижно участие в пенсионни фондове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Йордан Цонев за заместващ текст на § 1.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 26, против 43, въздържали се 58.
Предложението не се приема.


Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителите.
Гласували 109 народни представители: за 98, против 11, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 2 има направени няколко предложения, които са приети от комисията, която подкрепя текста на вносителя, включвайки направените и приети предложения, и предлага § 2 със следната редакция:
"§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Оценките и установените квоти по ал. 5, както и отказите на областните управители и ръководителите на ведомства да удовлетворят искането за обезщетение или начина за обезщетяване подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд, а тези на министрите - в същия срок пред Върховния административен съд. Мълчаливите откази могат да се обжалват до 31 март 2000 г. При уважаване отхвърленото искане съдът назначава експертиза от лицата по чл. 4 и решава окончателно претенцията."
2. Алинея 7 се отменя.
3. В ал. 11 се добавят изречения трето, четвърто и пето:
"Обезщетенията по този закон, в това число имуществата, дяловете, акциите, компенсаторните или жилищните компенсаторни записи, временни удостоверения по ал. 8, както и полученото от сделките с тях не е доход и не подлежи на облагане. Не е доход и не подлежи на облагане и полученото при продажба и замяна на земеделски земи по чл. 3, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Гражданите на държави, с които Република България има влезнали в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото могат свободно за репатрират полученото по този закон имущество и сделките с него."
4. В ал. 12 се създава изречение второ:
"Издаването на изпълнителните листове и изпълнителното производство се освобождава от държавна такса."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 2, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 94, против 1, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 3 има направени редица предложения, които комисията е приела изцяло или отчасти.
Комисията предлага § 3 със следното съдържание:
"§ 3. Създава се чл. 8:
"Чл. 8. (1) Плащания с компенсаторни и жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 по този закон могат да се извършват при:
1. приватизация на държавни предприятия, включително и тези, които са в ликвидация, с изключение на предприятията, включени в списъка по чл. 2, ал. 10 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, както и придобиване на земи по чл. 35, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. продажба на държавни имоти и/или вещни права или вещи по реда на Закона за държавната собственост, когато това е предвидено в решението на съответния орган;
3. придобиване право на строеж върху държавни или общински земи, право на надстрояване или пристрояване върху сгради, застроени върху земи държавна или общинска собственост;
4. придобиване на право на собственост или идеални части от правото на собственост върху държавни и общински земи, върху които в полза на купувача са учредени ограничени вещни права или право на строеж;
5. продажба на обекти или обособени части от обекти на незавършено строителство;
6. придобиване недвижими имоти от съсобственици физически или частни юридически лица при ликвидиране съсобствеността между тях и държавата, общините, държавни и общински предприятия, еднолични акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност с държавно или общинско имущество чрез доброволна или съдебна делба.
 (2) В случаите по ал. 1, т. 1 плащането с компенсаторни и жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 не може да бъде по-малко от 50 на сто от цената на сделката.
           (3) В случаите на разсрочено плащане по чл. 31 или по чл. 25, ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, остатъкът от покупната цена по сключена сделка към датата на влизането на това изменение на закона в сила може да бъде платен изцяло чрез компенсаторни, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 до 31 декември 2000 г.
           (4) В случаите, когато купувачът по чл. 25, ал. 3 и чл. 31 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия е изпаднал в забава, ал. 3 не се прилага до изплащане на просроченото задължение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 104, против 13, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 4 има направени две предложения, които са приети.
Комисията предлага § 4 със следната редакция:
"§ 4. Създава се чл. 9:
"Чл. 9. (1) Министрите, ръководителите на ведомства и областните управители до 31 май 2000 г. да установят и да представят за обявяване на министъра на държавната администрация всички държавни неприватизирани и невключени в програмите за целева приватизация незавършени строежи, жилища, магазини, складове, ателиета, кантори, сервизи и парцели в границите на регулационните планове на населените места и всякакви други недвижими имоти - частна държавна собственост, с посочване на базисната цена, по която ще се проведат търговете за приватизацията им.
(2) Министърът на държавната администрация да представи за обнародване в "Държавен вестник" и да разгласи по друг подходящ начин до 30 юни 2000 г. списъка на обектите по ал. 1. Търговете да се обявят до 31 юли 2000 г. и да се проведат до 31 декември 2000 г. съгласно Закона за държавната собственост по ред и условия, определени от Министерския съвет.
(3) Исканията за обезщетение по чл. 5, ал. 3, по които има висящи дела по чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, се разглеждат след влизане на решението в законна сила.
 (4) Лицата по ал. 3, както и тези, исковете на които по чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти са отхвърлени с влезли в законна сила решения след 22 ноември 1998 г., могат да предявят искания за обезщетяване по чл. 6 в двумесечен срок от влизане на решението в сила.
 (5) В срок три месеца след влизане в сила на тези изменения на закона, лицата, на които жилищата са възстановени на бившите собственици по чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, могат да предявят искания за обезщетение с жилищни компенсаторни записи пред областния управител по местонахождението на имота."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 4? Не виждам.
Моля, гласувайте § 4, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Със своя допълнителен доклад комисията предлага новопредложеният § 4а да отпадне, тъй като материята се урежда с новите Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за нов § 4а някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 4а, предложението на Георги Божинов и Янаки Стоилов.
Гласували 121 народни представители: за 62, против 39, въздържали се 20.
Предложението за отпадане е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 5 има направени редица предложения, които са приети, и едно, което не е прието. Аз ще ви прочета това, което предлага комисията, като ви подчертая това предложение, то е мое, което не е прието.
"§ 5. Създава се чл. 11:
"Чл. 11. (1) Компенсаторните, жилищните компенсаторните записи и временните удостоверения по чл. 6, ал. 8, неоползотворени до 31 декември 2000 г., се регистрират в срок до 31 март 2001 г. в Министерството на финансите по ред и условия, определени от министъра на финансите и министъра на държавната администрация. Записите и удостоверенията, получени след 31 декември 2000 г., се регистрират в срок от два месеца след получаването им."
Алинея 2, която комисията не подкрепя:
"(2) Тези записи и удостоверения се издължават от държавата, започвайки от 2002 г., по погасителен план, предложен от Министерството на финансите и приет със закон от Народното събрание."
"(3) Независимо от регистрирането им, компенсаторните записи, жилищните компенсаторни записи и временните удостоверения по чл. 6, ал. 8 продължават да бъдат средство за участие с неизплатената си стойност във всички видове приватизационни сделки за държавно имущество, както и да се ползват с всички права и възможности по чл. 4, ал. 2 и чл. 8."
Комисията подкрепя ал. 1 и 3 и не подкрепя ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 5?
С оглед неприемането на ал. 2, поставям на гласуване предложението за отпадане на ал. 2 на чл. 11.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 110, против 18, въздържали се 6.
Алинея 2 отпада.
Моля, гласувайте § 5, алинеи 1 и 3, която ще стане ал. 2 на чл. 11, както са предложени от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Министрите, ръководителите на ведомства и областните управители могат да възлагат на свои заместници осъществяването на правата и задълженията им по този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 6, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 6 са приети.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 7. В Закона за държавната собственост (следват броеве "Държавен вестник", в които е обнародван) в чл. 47, ал. 1 думите "70 хил. лв." се заменят с "500 хил. лв."."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 7 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 7 така както е предложен от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 14.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 8 има предложение на народния представител Йордан Цонев - да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 8 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Цонев § 8 да отпадне.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Параграф 8 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 9, който става § 8:
"§ 8. В Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ДВ, бр. 62 от 1992 г.) § 9 се изменя така:
"§ 9. (1) Гражданите, включени в групите по чл. 3, ал. 1 от закона, могат да поискат определените им към 31 декември 1990 г. спестовни числа да се преобразуват в жилищни компесаторни записи.
(2) С тези записи могат да се купуват само жилища и парцели, предназначени по плана за жилищно строителство.
(3) Гражданите, получили жилищни компесаторни записи, се изваждат от списъците по чл. 3, ал. 1 от закона.
(4) Исканията за получаване на жилищни компесаторни записи се подават чрез местните комисии към общините по чл. 8, ал. 2 от закона, до областните управители в срок до 31 януари 2000 г.
(5) Местните комисии по ал. 4 разглеждат, проверяват и комплектоват исканията в 14-дневен срок от постъпването им и ги изпращат с писмено становище до областния управител.
(6) Областният управител се произнася по исканията в едномесечен срок от постъпването им в областната администрация, но не по-късно от 31 март 2000 г."
С оглед на това, че приемането на закона се забави много, предлагам в ал. 4 срокът "до 31 януари" да се замени с "до 29 февруари" и също в ал. 6 срокът "не по-късно от 31 март" да се замени с "не по-късно от 30 април 2000 г.". Иначе текстът се обезсмисля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 9, който евентуално ще стане § 8, някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 9, който става § 8, така както е предложен от вносителите, с направените корекции в ал. 4, където датата става "29 февруари 2000 г." и в ал. 6, където срокът става "30 април 2000 г.".
Гласували 113 народни представители: за 113, против няма, въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има предложение от народния представител Йордан Цонев за създаване на § 9.
"§ 9. По реда на чл. 8, ал. 2, 3 и 4 се извършват и плащания с облигации по вътрешния и външния дълг на Република България, поименни компенсационни записи по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и инвестиционни бонове по Закона за преобразуване и приватизация на държавни общински предприятия."
Господин Цонев се съгласи да отпаднат думите "и инвестиционни бонове по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия". Тоест текстът да остане до тези думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Йордан Цонев за § 9 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Йордан Цонев за § 9, така както е предложено и подкрепено от комисията, като в текста отпадат думите "и инвестиционни бонове по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия".
Гласували 110 народни представители: за 103, против 4, въздържали се 3.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има предложение от народните представители Велко Вълканов и Любен Корнезов да се създаде § 9а със следното съдържание:
"§ 9а. В Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се създава нова ал. 2 към чл. 7:
"(2) Сделките за придобиване на жилищен имот, сключени въз основа на административен акт, подписан от заместник-председател на ведомство (министър, председател на комитет или комисия) или от заместник-председател на народен съвет, се смятат за недействителни."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народните представители Велко Вълканов и Любен Корнезов за нов § 9а.
Гласували 165 народни представители: за 54, против 107, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Предложение на комисията в допълнителния доклад за създаване на § 10 със следното съдържание:
"§ 10. (1) В срок до 30 април 2000 г. всички органи по чл. 6, ал. 1 предават регистрите по чл. 6, ал. 9 със закритите партиди в централния регистър към министъра на държавната администрация.
(2) Органите по чл. 6, ал. 1 изпращат периодична информация за незакритите партиди по чл. 6, ал. 9 на Центъра за масова приватизация, който отразява всички неоползотворени компесаторни и жилищно-компесаторни записи.
(3) Редът и условията за работа на Централния регистър се определят от Министерския съвет."
Точка 3: създава се § 11 със следното съдържание:
"§ 11. Сроковете за предявяване на исканията за обезщетения по чл. 3, ал. 3 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти се възстановяват и се продължават до 31 март 2000 г."
Става въпрос не за всички претенции, а само за тези на изселниците от Източна Тракия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще трябва да гласуваме поотделно.
Има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Аз подкрепям предложението за създаване на система за отчитане на компенсаторните записи, затова не станах да отстоявам нашето предложение. То предвиждаше една по-голяма централизация това да става чрез министъра на финансите, като имахме предвид, че е необходимо да се следят всички видове записи, които се издават за обезщетяване на собствениците на такива одържавени имоти.
Смятаме, че тази система, макар и малко по-разкъсана, също може да бъде използвана за целеното предназначение на предлаганите разпоредби, защото получихме информация, че тя съществува и се използва към Центъра за масова приватизация. Така че важното е оттук нататък не къде ще бъдат информационните носители и първичната документация по партидите, което смятаме, че от финансова гледна точка не е най-същественото, а наистина да бъде следена тази информация, за да не се допусне покриването на плащания с такива безналични платежни средства, така че да се постигне някакъв баланс между интересите на лицата, които получават такива записи и интересите на държавния фиск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията в нейния допълнителен доклад.
Гласували 114 народни представители: за 112, против 1, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, правя предложение да удължим заседанието с няколко минути, колкото са необходими, за да гласуваме закона докрай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 152 народни представители: за 113, против 38, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 11. В Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (следват публикациите в "Държавен вестник") § 3 от Допълнителните разпоредби (заглавие изм. ДВ, бр. 51 от 1998 г.) се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията и както беше прочетен.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има предложение на народния представител Светослав Лучников да се създаде нов § 12:
"§ 12. В чл. 5, ал. 1 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества (обн. ДВ, бр. 1 и 21 от 1991 г. и бр. 82 от 1997 г.) след думите "по чл. 1" се прибавя "и по чл. 2"."
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже?
Първо, поставям на гласуване предложението на комисията за създаване на § 11а, който преди малко беше прочетен:
"§ 11а. Сроковете за предявяване на искания за обезщетения по чл. 3, ал. 3 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти се възстановяват и се продължават до 31 март 2000 г."
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграф 11а е приет.
Моля, гласувайте § 12 така, както е предложен от народния представител Светослав Лучников и приет от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Параграф 12 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 11 ще стане § 13.
"§ 11. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 11 на вносителите, който става § 13 така, както е предложен от тях.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 12 евентуално би станал § 14.
"§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията предложи този текст да отпадне. Но на мен ми се струва, че ние трябва да го възстановим отново поради твърде закъснялото приемане на закона. По него могат да се извършват действия, които дори с ден да ги ускорим, е от значение.
Затова предлагам Народното събрание да приеме § 12, който става § 14 с предложения текст:
"§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12, който става § 14 така, както е предложен от вносителите.
Гласували 108 народни представители: за 86, против 21, въздържал се 1.
Параграф 14 е приет.
С това е приет и целият закон.
Съобщения за парламентарен контрол:
1. Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев и на питане от народния представител Христо Стоянов.
2. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Атанас Мерджанов, Александър Томов и Петър Димитров, и на три питания - от народните представители Георги Карабашев, Панчо Панайотов и Руси Статков.
3. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Емилия Масларова, Велислав Величков и Веселин Бончев.
4. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Станимир Калчевски и Веселин Бончев, и на питане от народния представител Руси Статков.
5. Министърът на правосъдието Теодосий Симеонов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Ахмед Юсеин.
6. Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев.
7. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Велко Вълканов, Росица Тоткова и Стефан Нешев.
8. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов.
Утре в 9,00 ч. свиквам консултации по структурата за интеграцията ни в Европейския съюз. Ще помоля всички парламентарни групи да съобщят и да изпратят своите представители.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 21 януари, от 11,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,10 ч.)

Председател:
 Йордан Соколов

Заместник-председатели:
  Иван Куртев

Петя Шопова

Секретари:
       Христо Димитров

       Ивалин Йосифов