Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-02-24

Председателствал: председателят Йордан Соколов
Секретари: Анелия Тошкова и Атанас Мерджанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Продължаваме със следващата точка от седмичната програма:
ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ, продължение.
За процедура има думата господин Иво Атанасов. За изказване не мога да Ви дам думата, защото Вие се изказахте миналия път.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, макар че мина една седмица от моето изказване и се промениха, и то драматично, много неща. Но ще кажа позицията на нашата група в рамките на процедура.
Ние оттегляме кандидатурата на Стефан Данаилов. Правим това по негова молба и по наше разбиране. Смятаме, че изборът на деветия член на НСРТ е опорочен. Направихме всичко възможно това да не се случи, защото е нелепо да мерим интелектуалците по бакалски и още по-лошо - с едно натискане на бутона. Парламентът трябва да намери достоен изход от позорната ситуация, в която се самонатика. Представите ни за достойнство са различни. И все пак има общочовешки - за Демократичната левица в случая достойнството минава през оттеглянето. Мнозинството също все още има възможност да избере честта. Вече наистина няма значение какво говорим сами за себе си и едни за други. Днес ще ни познаят по представите ни за достойнство.
Освен това предлагаме деветото място в НСРТ да не се попълва, нека това бъде един неръкотворен паметник на депутатската безпардонност.
Поради тези съображения и поради редица други, които председателят Соколов няма да ми позволи да изложа, защото съм се бил изказал миналия път, ние отказваме да участваме в натрапената ни хайка за интелектуалци. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Не виждам други желаещи за изказване.
Поставям на гласуване проект за решение за избор на член на Националния съвет за радио и телевизия:
"Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 24, ал. 1 и чл. 30, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията
Р Е Ш И:
Избира Ивайло Петров (Продан Петров Кючуков) за член на Националния съвет за радио и телевизия."
Моля, гласувайте!
Гласували 140 народни представители: за 133, против 7, въздържали се няма.
Решението е прието.

Следващата точка е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
Водеща е Комисията по опазване на околната среда и водите.
За процедура има думата господин Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да бъде поканен в залата заместник-министър Нено Димов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението, направено от господин Ангел Малинов.
Гласували 155 народни представители: за 139, против 8, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Нено Димов в залата.
Давам думата на председателя на водещата комисия господин Лъчезар Тошев да изнесе становището по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа!
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на атмосферния въздух
№ 002-01-1, внесен от Министерския съвет на
6 януари 2000 г.
На своето редовно заседание, проведено на 9 февруари 2000 г., Комисията по опазване на околната среда и водите разгледа внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. На заседанието присъстваха госпожа Евдокия Манева - министър на околната среда и водите, и господин Нено Димов - заместник-министър на околната среда и водите, които представиха законопроекта и взеха участие в разискванията.
Комисията взема предвид, че промените, предлагани в закона, произтичат от задълженията, които България е поела в съответствие със Споразумението за асоцииране към Европейския съюз и ратифицираните конвенции и протоколи за трансграничното замърсяване на далечни разстояния и за защитата на озоновия слой.
С предложените поправки се запълват някои пропуски и непълноти в закона в съответствие с Рамковата директива за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и свързаните с нея нормативни актове на общността. Специално трябва да се отбележи несъответствието спрямо броя и вида показатели за качеството на атмосферния въздух, което се коригира съответно. Разграничават се ясно правата и задълженията на компетентните органи във връзка с разработването на задължителните програми за достигане на утвърдените норми за вредни вещества в съответните райони на територията на страната. Взет е предвид не само опитът на Министерството на околната среда и водите, но и този на Министерството на здравеопазването по отношение дейностите по наблюдение, оценка, контрол и управление на качеството на атмосферния въздух и при поддържане на Националната система за екологичен мониторинг. Въвежда се понятието "обща годишна емисия" и се изменя сегашното определение за емисии.
Комисията намира за уместно при второто четене да се обсъдят допълнително въпросите, свързани със залпови емисии на вредни вещества, и съществуващите разрешителни режими по Закона за преодоляване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, свързани с Базелската конвенция.
Вземайки предвид аргументите на вносителя за необходимостта от приемането на предложените изменения и допълнения, комисията предлага на Народното събрание да приеме законопроекта на първо гласуване.
Становището на комисията е прието с консенсус, гласували са 10 народни представители "за"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Определям по 30 минути на парламентарна група.
Имате думата за изказвания.
Има думата заместник-министър господин Нено Димов.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да се спра съвсем накратко върху това, с което свърши господин Тошев, а именно предлаганите промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, касаещи Закона за отпадъците.
Става дума за предложения да се облекчат два разрешителни режима, а именно разрешенията, които до момента даваме по зеления списък, и които не се изискват по никакъв начин. Те просто са стоки, които са свободни за движение. Ние сами сме изискали разрешителен режим. Предлагаме този разрешителен режим да бъде отменен.
И също така едно дублиране, което е допуснато за дейности по опасните за изграждане съоръжения, които обработват опасни отпадъци в страната. Ние имаме и оценка за въздействието върху околната среда и разрешителен режим. Считаме, че това е дублиране и разрешителният режим може да бъде отстранен. Именно поради това правим предложение за промени чрез този закон и в Закона за отпадъците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димов.
Законът е наистина специален.
Някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух № 002-01-1, внесен от Министерския съвет.
Гласували 129 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 14.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ - продължение.
Становището на водещата Комисия по външна и интеграционна политика беше прочетено. Имаше едно изказване на господин Гиньо Ганев.
Имате думата за изказвания.
Има думата господин Иван Тодоров.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз искам да направя едно съвсем кратко изказване, което, бих казал, е принципно, тъй като крайно време беше да имаме такъв закон. Освен това крайно време беше да се регулират нещата около нашия държавен протокол, тъй като в досегашната практика много често и сериозно се импровизираше.
Смятам, че е много правилно това, което се прави, че се централизира, ако мога така да се изразя, ръководството на държавния протокол така, както беше преди доста време. Впрочем, така е и в огромното мнозинство от европейските страни, от страните-членки на Европейския съюз. Нормално е и при нас да бъде така. Още повече, че както знаем, в междудържавните отношения, в дипломатическата практика протоколът е нещо изключително важно и по неговото спазване и негово налагане или пък от неспазването му се правят поредица от изводи.
Ще подкрепя проекта, който ни се предлага.
Но нещо конкретно - подреждане на официалните лица. Този въпрос беше засегнат и от някои колеги миналата седмица, когато отложихме разглеждането на законопроекта. Аз разговарях с директора на протокола на Министерството на външните работи, разговарях със заместник-министъра на външните работи Василий Такев. Очевидно, при подреждането на официалните лица на нас ни се предлага вариант, който до голяма степен е така във Франция, в Германия, в Испания. Аз имам тези копия от държавните протоколи на тези страни, но си мисля, че когато се прави държавен протокол, обезателно би трябвало да се вземат предвид и традициите в съответното общество, естествено Конституцията.
Ние сме парламентарна република. Това е основният ми мотив всъщност, който не ме прави убеден, че мястото на народните представители трябва да е там, където се предлага, въпреки че става дума за подреждане на официалните лица, когато официалните церемонии са на територията на страната и присъстват едновременно официални лица и ръководители на чуждестранни представители, акредитирани в България.
Какво имам предвид? Имам предвид това, че пред народните представители са поставени председателят и членовете на Конституционния съд. Пред народните представители са поставени главният прокурор, бившите президенти на Република България, бившите председатели на Народното събрание, бившите министър-председатели, бившите председатели и членове на Конституционния съд. Тук аз имам своите съмнения и съм готов, когато дойде и тази фаза от работата върху законопроекта, да направя своите конкретни предложения при подреждането.
Още веднъж потвърждавам, че аз ще подкрепя този законопроект. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Друг желае ли да се изкаже? Думата има господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, слушах господин Тодоров, който е дипломат от кариерата и в залата беше някак си тягостно. Повод да се изкажа е, че днес прочетох във в. "Монитор" една статия и един наш колега, който не се визира, казва, че го било срам в трамвая да си покаже картата и да каже, че бил депутат. Изключително тягостно е, ако институцията, която е призвана по конституция да ръководи страната, се поставя в такова, за мен, унизително положение.
Аз мисля, че тук протоколът не бива да ни предлага някакви френски, германски или не знам какви други модели, а да се съобрази с нашата Конституция, да се съобрази с нашите традиции и народните представители да имат своето достойно място - такова, каквото им е отредено в Конституцията на нашата страна. Ако на някой не му харесва, да свика Велико Народно събрание и да промени Конституцията и да си направи такъв протокол, какъвто му е угодно по новия ред.
Аз в никакъв случай не мога да се съглася с тази подредба, която ни е предложена на първо четене. Въпреки всичко, ще подкрепя законопроекта за протокола, тъй като е необходимо наистина да има корелация между отделните служби на Народното събрание, на Министерския съвет, на Президентството и на другите институции. Без тях ние сме свидетели по някой път на национални празници как настъпва един лек смут, отделните служби се опитват да ни направляват кой и къде да застане и няма никаква яснота. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
Друг желае ли да се изкаже?
Думата има госпожа Елена Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Аз също така бих искала да подкрепя на първо четене този законопроект. Няма съмнение, че такъв регламент е необходим. Необходим е от много гледни точки: първо, за едно прегледно подреждане на официалните длъжности в страната от гледна точка на Единен държавен протокол, необходимо е също така и от координиране на дейностите на отделните служби "Протокол" между учрежденията, които са ангажирани с външнополитическата дейност на страната. За съжаление, много често при липса на такава координация се стига не само до дублаж, но и до неудачи и до гафове, които имат, за съжаление, проекция във външните отношения на страната. Така че няма съмнение относно необходимостта от приемането на този документ.
Аз се надявам, че между първо и второ четене ще можем да избистрим, да уточним по-добре фактическото подреждане на отделните категории в списъка, който ни беше предложен. Няма нищо фатално и необратимо в това предложение и то може да бъде подобрено между двете четения.
Ако взех думата, обаче, то е и по още една причина. Когато се гледаше този законопроект в Комисията по външна и интеграционна политика, настоях изрично да се гледа заедно със законопроекта за дипломатическата служба. Защото истината е, че Държавният протокол практически се упражнява от дипломатически лица, от дипломати. И до момента, до който ние нямаме такъв регламент, Дипломатическият протокол остава сам за себе си и без да има нужната дипломатическа подплата, която може да бъде дадена единствено чрез регламентиране на дипломатическата служба.
Мога само да съжалявам, че Законът за държавния служител се прие без такава глава. Школите по света са различни. Аз съм вносител на Закон за дипломатическата служба, което не значи, че настоявам непременно да съществува отделен нормативен документ, отделен законов акт като самостоятелен закон, но във всички случаи такава законова регламентация е необходима. Повтарям, пропуснахме възможността да направим това в Закона за държавната администрация. Използвам тази дискусия, за да напомня още веднъж, а ще направя това и в съответната комисия, за необходимостта, освен Закон за държавния протокол, непременно ние да регламентираме законово и дипломатическата служба.
Така че с това очакване подкрепям внесения законопроект с уточнението, както казах, че между първо и второ четене имаме възможност да внесем някои корекции в чисто фактическата страна, приложена към законопроекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Поптодорова.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроект за държавния протокол № 902-01-15, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители: за 148, против няма, въздържали се 16.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ - продължение.
Давам думата на господин Сунгарски да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за отлагане на тази точка от дневния ред със следните мотиви.
Във връзка с повдигнатите въпроси от някои от колегите в залата по време на първото стартиране на доклада започнахме консултации с Правния отдел на Министерския съвет, които са във фаза на довършване. Те касаят наистина редакционни поправки, но мисля, за да бъдем прецизни към народните представители, наистина трябва да направим едно допълнение към доклада с тези редакционни поправки и всички народни представители да бъдат наясно защо се налагат тези промени.
Затова правя процедурно предложение за отлагане на точката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Поставям на гласуване предложението за отлагане второто четене на законопроекта за българите, живеещи извън България.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
За процедура има думата господин Стоян Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател! На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение да се удължи срокът за предложения по Закона за музеите. Ние го удължихме с една седмица, моето предложение е да го удължим с още две седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 125 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Срокът е продължен с още две седмици.
За процедура има думата господин Чолаков.
ВЕСЕЛИН ЧОЛАКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение утре, 25 февруари, петък, от 9,00 ч. пленарното заседание да започне с парламентарен контрол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 136 народни представители: за 136, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преди за закрия заседанието искам да съобщя, че госпожа Мозер моли от 10,00 ч. в пленарната зала да се съберат новообразуваните групи за приятелство, за да се гласува състав на техните ръководства.
Госпожо Мозер, кои са групите?
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Групите са: Австралия, Бразилия, Венецуела, Дания, Естония, Иран, Индия - там трябва да се избере заместник-председател, тъй като някои поеха други служби - Испания, Латвия, Литва, Словения, Тайланд, Узбекистан, Филипините.
Поне ще се опитаме известна част от съставите да попълним, за да бъдат одобрени от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Едно съобщение:
Комисията по културата и медиите ще заседава на 24 февруари, четвъртък, от 15,00 ч. при дневен ред: законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
Тоест, днес ще имат заседание.
Съобщения за парламентарен контрол на 25 февруари 2000 г., петък:
1. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Веселин Бончев, Любомир Пантелеев и Станимир Калчевски.
2. Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на два актуални въпроса от народния представител Жорж Ганчев.
3. Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Кирил Ерменков, Иван Борисов - два въпроса, Иван Борисов и Михаил Миков и на три питания от народните представители Иван Борисов и Руси Статков, Ангел Малинов и Лъчезар Тошев.
4. Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Лъчезар Тошев и Валентин Симов и на питане от народния представител Панайот Ляков.
5. Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов и Юрий Юнишев.
6. Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Мария Брайнова.
7. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
8. Министърът на вътрешните Емануил Йорданов ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Георги Божинов, Васил Козалиев и Иво Атанасов и на три питания от народните представители Венцислав Димитров, Татяна Дончева и Яшо Минков.
9. Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Станимир Калчевски и Меглена Плугчиева и на питане от народния представител Христо Петров.
10. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на девет актуални въпроса от народните представители Стефан Нешев, Александър Томов, Венко Вълчев, Емилия Масларова, Бойко Великов, Светлана Дянкова, Елена Поптодорова, Петър Димитров и Златко Златев.
11. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Кръстьо Трендафилов, Георги Божинов, Иван Борисов и Георги Михайлов.
12. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Иван Бойков, Стефан Нешев и Иво Атанасов и на питане от народния представител Венцислав Димитров.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов е поискал отлагане със 7 дни на два актуални въпроса с писмен отговор от народния представител Кръстьо Трендафилов.
Отлагане на отговорите на актуални въпроси и питания към него е поискал и министър-председателят на Република България Иван Костов.
Следващото заседание е утре, 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 9,48 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Секретари:
Анелия Тошкова

Атанас Мерджанов