Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-03-09

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов
Секретари: Илия Петров и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Едно съобщение: Парламентарната група на Съюза на демократичните сили уведомява, че народният представител господин Йордан Нихризов е избран за заместник-председател на парламентарната група. (Ръкопляскания от блока на ОДС.)
Честито!
Постъпила е молба от народния представител Благой Димитров, с която той моли на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да му бъдат предсрочно прекратени пълномощията на народен представител.
Проектът за решение е:
"РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Благой Николаев Димитров - народен представител от 3.Варненски многомандатен избирателен район."
По този проект за решение някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 167 народни представители: за 153, против 8, въздържали се 6.
Решението е прието.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред на седмичната програма на Народното събрание:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.
Представяне на доклада на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
За процедура има думата господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, тъй като две министерства имат пряко отношение към разглеждания законопроект за кадастъра и имотния регистър, моля да се допуснат в залата заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Ваня Зергова, както и заместник-министърът на правосъдието госпожа Златка Русева, а така също и двама експерти от Министерство на териториалното развитие и благоустройството госпожа Мариела Стоянова и господин Константин Гегов. Благодаря ви.
Позволете ми, господин председател, господин Джеров добавя и госпожа Виктория Нешева от Министерство на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 152 народни представители: за 121, против 19, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Зергова, госпожа Русева, госпожа Стоянова, госпожа Нешева и господин Гегов.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание и на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Александър Джеров да докладва на второ четене законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател!
Първо, предлагам на вашето внимание името: "Закон за кадастъра и имотния регистър".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта така, както е предложено от вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва:
"Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.
Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.
(2) Кадастърът обхваща и:
1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;
2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;
3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на териториите с еднакво трайно предназначение;
4. допълнителни данни в случаите по чл. 33.
           (3) Данните по ал. 1 и 2 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.
           (4) Картата, върху която са отразени допълнителни данни по ал. 2, т. 4 е специализирана карта.
           (5) Данните по ал. 1 и 2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното.
Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
           (2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се прехвърля, признава, установява или възстановява правото на собственост, както и с които се учредява, прехвърля, изменя, прекратява, признава, установява или възстановява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.
Чл. 4. (1) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по кадастъра към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
           (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра.
Чл. 5. (1) Имотният регистър се води от районните съдилища.
           (2) Съдията по вписванията извършва вписвания в партидите на недвижими имоти, които се намират на територията на съответния съдебен район.
           (3) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър.
Чл. 6. (1) Кадастърът и имотният регистър са свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти.
           (2) Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.
           (3) Двустранната връзка по ал. 1 и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието."
Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията поддържа съдържанието на шестте члена, които току-що докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на част първа и членове от 1 до 6 включително някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на част първа, чл. 1 и чл. 2 така, както са предложени от вносителя, чл. 3 така, както е предложен от комисията, чл. 4 и 5 така, както са предложени от вносителя и чл. 6 така, както е предложен от вносителя с допълнителната ал. 3, предложена от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 13.
Заглавието на част първа и членове от 1 до 6 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 7 има три предложения на народния представител Иван Симеонов:
В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
"(1) За кадастъра и имотния регистър се създава единна компютризирана информационна система."
Комисията не подкрепя предложението.
Господин Симеонов предлага в чл. 7, ал. 2 думите "информационните системи" да се заменят с думите "информационната система".
И това предложение не се подкрепя от комисията.
И в ал. 3 господин Симеонов предлага думите "информационните системи" да се заменят с думите "информационната система", а думата "тях" да се замени с "нея".
Комисията предлага следното съдържание на чл. 7 на базата на предложението на вносителя:
"Чл. 7. (1) За кадастъра и имотния регистър се създават компютризирани информационни системи, които са свързани помежду си.
            (2) Информационните системи по ал. 1 осъществяват връзка и с единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските имоти.
            (3) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 7 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Иван Симеонов.
Гласували 104 народни представители: за 19, против 37, въздържали се 48.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте чл. 7, ал. 1 и 3 така, както са предложени от вносителя и ал. 2 така, както е предложена от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 13.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.
            (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 54, 55 и 87 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет.  
           (3) Таксите по ал. 2 за нанасяне в кадастъра се събират от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по кадастъра.
           (4) Ведомствата и общините заплащат за услугите по ал. 2 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.
           (5) Агенцията по кадастъра заплаща за предоставените й данни в случаите по чл. 51, ал. 1, 2 и 3 само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.
Чл. 9. Финансирането на кадастъра и имотния регистър се осигурява със субсидии от Републиканския бюджет, със събираните такси по чл. 8, ал. 2, с други приходи по ред, установен от Министерския съвет, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, международни програми, проекти и споразумения."
Това е съдържанието на чл. 8 и 9, предложено от вносителя.
Комисията подкрепя и двата текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 8 и 9, както са предложени от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Членове 8 и 9 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

"Ч А С Т В Т О Р А
КАДАСТЪР

Г л а в а п ъ р в а
АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

Чл. 10. (1) Агенцията по кадастъра е изпълнителна агенция, която е юридическо лице със седалище София и със служби по кадастъра в административните центрове на областите.
             (2) Службите по кадастъра са териториални звена на Агенцията по кадастъра.
Чл. 11. (1) Агенцията по кадастъра се ръководи от изпълнителен директор, а Службата по кадастъра - от началник.
             (2) Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра може да предоставя на началниците на службите по кадастъра свои функции, права и задължения освен тези по глава втора, по чл. 34, ал. 1, чл. 46, ал. 2 и чл. 48, ал. 1."
Това бяха предложения на вносителя, които комисията подкрепя.
Член 12 се предлага в подобрена редакция от комисията и има следното съдържание:
"Чл. 12. Агенцията по кадастъра:
1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;
2. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Държавния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;
3. осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;
4. разработва и поддържа национален стандарт за цифровите карти;
5. съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;
6. осигурява поддържането на квалификацията на служителите;
7. води регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
8. осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация.
Чл. 13. Службите по кадастъра за определените им райони от територията на страната:
1. осъществяват дейностите по кадастъра;
2. съхраняват първичните материали и данни от геодезическите измервания;
3. изпълняват други функции, определени с устройствения правилник.
Чл. 14. При изпълнение на служебните си задължения служителят на Агенцията по кадастъра е длъжен да се легитимира.
Чл. 15. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по кадастъра и на службите по кадастъра се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Членове 13, 14 и 15 са в редакцията на вносителя, която комисията подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на част втора, глава първа и членове 10 до 15 включително някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на част втора, заглавието на глава първа, членове 10 и 11, както са предложени от вносителя, чл. 12, както е предложен от вносителя с корекциите, направени от комисията за отпадане на т. 6, а т. 7 да стане т. 6 със заместващ текст, и чл. 13, 14 и 15, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Заглавието на част втора, на глава първа и членове от 10 до 15 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва глава втора, като изцяло комисията предлага ново съдържание на глава втора:
"Г л а в а в т о р а
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ
ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Чл. 16. (1) Дейности по кадастъра могат да изпълняват и лица, получили правоспособност при условията и по реда на този закон.
            (2) Агенцията по кадастъра възлага на правоспособни лица по ал. 1 изпълнението на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета.
             (3) Собственик или друго заинтересовано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания.
Чл. 17. Правоспособно лице по този закон може да бъде:
1. физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър-инженер", има най-малко 2-годишен стаж в областта на кадастъра и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;
2. българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания и в постоянния му специализиран състав има най-малко по едно правоспособно лице по т. 1 на всеки 10 души.
Чл. 17а. (1) Кандидатът подава молба за вписване в регистъра до Агенцията по кадастъра.
               (2) Агенцията по кадастъра проверява в 14-дневен срок от постъпване на молбата дали са налице условията по чл. 17, ал. 1 за вписването на кандидата в регистъра. Вписването се извършва на основание заповед на изпълнителния директор.
               (3) Когато не са налице законните условия, Агенцията по кадастъра отказва вписването. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.
               (4) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 3, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
Чл. 18. (1) Правоспособността да се извършват дейности по кадастъра се придобива от момента на вписването в регистъра по чл. 12, т. 8.
             (2) Регистърът на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, е публичен.

Чл. 19. (1) Правоспособното лице е длъжно да извършва възложените:
1. да извършва възложените му работи по кадастъра в съответствие с нормативните изисквания;
2. да пази като служебна тайна данните, които са му станали известни във връзка с осъществяване на възложената му дейност.
(2) След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, лицето по ал. 1 може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма.
(3) Правоспособното лице е длъжно да се застрахова само за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по кадастъра.
Чл. 20. (1) Правоспособността се загубва:
1. по писмено искане на правоспособното лице до Агенцията по кадастъра;
2. при смърт или с поставянето на правоспособното физическо лице под запрещение;
3. при реорганизация или прекратяване с ликвидация на правоспособното лице;
4. когато физическото лице загуби българското си гражданство или бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 19, ал. 1 или допусне съществено нарушение на някое от тях.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1-4 изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра издава заповед за заличаване на правоспособното лице от регистъра.
(3) Нарушенията по ал. 1, т. 5 се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, въз основа на който се издава заповед за заличаване.
(4) Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра в случаите по ал. 1, т. 2 - при поставяне на правоспособното физическо лице под запрещение, както и на т. 3-5 подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на чл. 17а, ал. 3 и 4.
Чл. 21. Редът за водене и съхраняване на регистъра се определя с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Това е съдържанието на главата, предложена от комисията.
Не са постъпили допълнително никакви предложения.
С господин председателя на Народното събрание се уточнихме, че в чл. 20, ал. 1, т. 5 ще бъде по-правилно редакционно, без да променяме нищо, т. 5 да гласи:
"5. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 19, ал. 1". В случая отпадат думите "или допусне съществено нарушение на някое от тях", тъй като става някакво повторение и тази част от текста е ненужна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложения нов текст на глава втора, членове от 16 до 21 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте заглавието на глава втора и членове от 16 до 21 включително така, както са предложени от комисията, като в чл. 20, ал. 1, т. 5 отпадат думите "или допусне съществено нарушение на някое от тях".
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на глава втора и членове от 16 до 21 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва "Глава трета - Съдържание на кадастъра".
Чл. 22 е в подобрен текст, предложен от комисията.
"Чл. 22. Недвижим имот - обект на кадастъра, е:
1. поземлен имот;
2. сграда, включително изградена в груб строеж;
3. самостоятелен обект в сграда."
Член 23 също така се предлага в променена редакция от комисията.
"Чл. 23. (1) Основна единица на кадастъра е поземленият имот.
(2) Поземлен имот е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
(3) Поземлените имоти образуват територията на страната, определена от държавните граници, без да се припокриват един с друг.
(4) Държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение са граници и на поземлените имоти.
Чл. 24. (1)  Всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в границите на която се намира.
(2)Промяната на трайното предназначение се извършва по ред, предвиден в закон.
(3) Промяната на трайното предназначение на част от поземлен имот води до образуване на отделни имоти.
Чл. 25. (1) Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор.
(2) Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително кода по ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е имотът.
(3) Идентификаторът се дава от службата по кадастъра.
(4) Структурата и съдържанието на идентификатора, както и условията и редът за ползването му се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Дотук членове 24 и 25 са в редакцията на вносителя, която се подкрепя от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава трета и членове от 22 до 25 включително някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте заглавието на глава трета така, както е предложено от вносителя; член 22 - така, както е предложен от вносителя, с корекцията, направена от комисията; чл. 23 - също така, както е предложен от вносителя, с ал. 2 така, както беше прочетена от докладчика и членове 24 и 25 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на глава трета и членове от 22 до 25 включително са приети.
За една корекция в чл. 18 са се обадили от Правния отдел. В ал. 1 точката  е 7, както беше прочетено, макар че в доклада е т. 8 и ние я гласувахме като т. 8.


ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Продължаваме с чл. 26. По него е постъпило предложение на господин Иван Симеонов, което по принцип е прието, поради което комисията го включва и предлага на вашето внимание следното съдържание на чл. 26:
"Чл. 26 (1) Основни кадастрални данни са:
1. за поземлен имот: идентификатор; граници, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес;
2. за сграда: идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите координати на определящите го точки; площ; брой етажи; предназначение; адрес; данни за законност;
3. за самостоятелен обект в сграда: идентификатор; местонахождение; етаж; предназначение.
(2) Основни кадастрални данни са и данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.
(3) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността, кадастърът съдържа само идентификаторите и данни за границите на съответните поземлени имоти."
Господин председател, ако ми разрешите понеже по принцип се възприема предложението на господин Иван Симеонов, Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията създаде изричен текст в заключителните разпоредби, това е т. 11 от § 1, в която се пояснява какво означава "адрес". Или по друг начин казано, господин Симеонов искаше тук да поясним за какво става дума в понятието "адрес". За да не претрупваме текста, слагаме само понятието "адрес", а в т. 11 на § 1 се дава пояснение какво е адрес.
"Чл. 27. По този член има две предложения на господин Иван Симеонов. И двете по принцип са приети, поради което ви предлагам на вниманието следната редакция на чл. 27, като автор на тази редакция е комисията на базата на предложението на господин Симеонов:
"Чл. 27. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри подлежат на приемане, съобщаване на заинтересованите лица и одобряване по ред, определен от този закон.
(3) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от службата по кадастъра.
(4) При въвеждане на основните кадастрални данни в информационната система се посочва датата на въвеждането им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 26 и 27 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 26 и 27, както са предложени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Членове 26 и 27 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 28. (1) Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;
2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;
3. сградите и идентификаторите им;
4. наименованията на местности, улици, водни течения, площи и други обекти, определени с наредбата по чл. 30;
5. точките от геодезическата основа.
(2) Към кадастралната карта се създават схеми на самостоятелните обекти в сгради."
Постъпило е предложение на господин Иван Симеонов в ал. 1 да се включи допълнението "определено от закона или друг нормативен акт, както и с одобрен устройствен план".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 28? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Симеонов.
Гласували 93 народни представители: за 23, против 34, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 28, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва чл. 29, по който има предложение на народния представител Иван Симеонов. Това предложение по принцип е прието.
Комисията предлага следното съдържание на чл. 29:
"Чл. 29. (1) Водят се кадастрални регистри на:
1. недвижимите имоти - обект на кадастъра;
2. геодезическите основни точки;
3. точките от работната геодезическа основа;
4. идентификаторите и промените им.
(2) Кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра, съдържа:
1. основните данни за имота по чл. 26, ал. 1 без данните: за граници на поземлен имот и очертание на сграда;
2. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1 до 11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си;
3. данните по чл. 63, ал. 1, т. 1 до 4 за другите вещни права върху недвижимия имот;
4. номерът на партидата на имота в имотния регистър."
Това е съдържанието, което предлага комисията.

"Чл. 30. Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя и класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 29, както е предложен от комисията, и чл. 30, както е предложен от вносителя.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Членове 29 и 30 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Глава четвърта
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАДАСТРАЛНИ ДАННИ

Чл. 31. (1) Ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции:
1. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за:
а/ недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;
б/ строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения, без сградите и самостоятелните обекти в сгради;
в/ трайни насаждения;
г/ водни течения и водни площи;
д/ природните богатства в земните недра;
е/ релефа на земната повърхност;
2. създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на данните по т. 1.
(2) Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, ведомствата, общините и другите юридически лица задължително ползват съответните данни от кадастъра.
(3) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство и министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Това е предложението на комисията за чл. 31.
"Чл. 32. (1) Специализираните информационни системи, които използват кадастрални данни, задължително поддържат връзка с информационната система на кадастъра.
(2) За осъществяване на връзката между информационните системи се създава национален стандарт за обмен на данни. Националният стандарт се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Това е съдържанието на текста на вносителя, който се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 33:
"Чл. 33. (1) Данните по чл. 31, ал. 1, т. 1 могат да се включат в кадастъра като допълнителни кадастрални данни, да се поддържат в актуално състояние, да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по кадастъра при условия и по ред, определени с договор.
(2) Допълнителни кадастрални данни, които се набират чрез геодезически измервания, се приемат по реда на чл. 44."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по глава четвърта?
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта така, както е предложено от вносителя, чл. 31, ал. 1 така, както е предложена от комисията, ал. 2 и 3 така, както са предложени от вносителя, чл. 32, както е предложен от вносителя, и чл. 33, както е предложен от вносителя, с редакционните поправки на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава четвърта и чл. 31, 32 и 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Глава пета
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И
КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
Чл. 34. (1) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта.
(3) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по кадастъра, общината и кметството.
Чл. 35. Областният управител и кметът на общината са длъжни:
1. да осигурят означаването на границите на държавните и общинските имоти в срока, посочен в заповедта по чл. 34, ал. 1;
2. да предоставят на лицата, определени със заповедта по чл. 34, ал. 2, данни за недвижимите имоти от съответните регистри.
Чл. 36. (1) Органите на данъчната администрация при поискване от Агенцията по кадастъра са длъжни да предоставят на службите по кадастъра данни за недвижимите имоти и за собствениците им.
(2) Условията, редът и конкретните данни, които се предоставят, се определят с наредба от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета и чл. 34, 35 и 36 така, както са предложени от вносителя, с корекцията в чл. 34, ал. 2, направена от комисията - думите "лицензираното лице" да се заменят с "правоспособното лице".
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава пета и чл. 34, 35 и 36 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 37. (1) Собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
2. да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;
3. да представи на служител от службата по кадастъра или на лицето, определено със заповедта по чл. 34, ал. 2, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 30;
4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.
(2) В случай на повреждане или унищожаване на знаците по ал. 1, т. 4 собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е длъжен незабавно да уведоми службата по кадастъра."
Постъпило е предложение от народния представител господин Руси Статков в т. 4 думата "опазва" да се замени с "не унищожава".
Предложението не е прието.
Комисията предлага на вниманието на уважаемите колеги чл. 37 в редакцията, която прочетох преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 37 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 99 народни представители: за 20, против 72, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 37, така както е предложен от вносителя, а ал. 2 така, както е предложена от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 102, против 2, въздържали се 2.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 38 е постъпило предложение от Руси Статков, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следното съдържание на чл. 38:
"Чл. 38. (1) За поставяне на геодезически знаци и измерване служителят от службата по кадастъра, съответно лицето, определено със заповедта по чл. 34, ал. 2, има право:
1. да преминава през недвижимия имот до мястото за измерване, съответно до геодезическия знак след уведомяване на собственика;
2. да извършва измервания;
3. да поставя временни геодезически знаци в поземлените имоти или върху сградите;
4. след уведомяваме на собственика на недвижимия имот да постави постоянни геодезически знаци в поземления имот или върху сградите.
(2) За извършване на геодезическа дейност върху недвижим имот, свързан с отбраната и сигурността, както и за поставяне на геодезически знаци върху него е необходимо разрешение от ръководителя на съответното ведомство или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Лицето, определено със заповедта по чл. 34, ал. 2 е длъжно да удостовери правото си да извършва действията по ал. 1, както и правото си да изисква представяне на актовете и предоставяне на данните по чл. 37, ал. 1, т. 3."
По чл. 39 също е постъпило предложение от господин Руси Статков, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 39:
"Чл. 39. Разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл. 35 и чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 и 3, са за сметка на задължените лица."
На базата на текста на вносителя комисията предлага следната редакция за чл. 40:
"Чл. 40. (1) Основните кадастрални данни по чл. 26, ал. 1 се набират чрез геодезически измервания и изчисления, а данните за правото на собственост и другите вещни права се набират от представени актове по чл. 37, ал. 1, т. 3.
(2) Когато не се представят актове за собственост и за други вещни права, информацията за тези права се получава от действащите кадастрални и други планове и регистрите към тях, както и от регистрите на данъчната, общинската и областната администрация.
(3) Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 70в, ал. 3 предварителни имотни партиди.
(4) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собственика, когато такъв не бъде установен по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 41. (1) За създаване и поддържане на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически основни точки като единна основа на геодезическите измервания.
(2) Геодезическите координати в кадастъра се определят в единна координатна система."
Комисията подкрепя редакцията в текста на вносителя.
По чл. 42 комисията предлага следната подобрена редакция:
"Чл. 42. (1) Границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва:
1. държавната граница - от международни договори;
2. границите на административно-териториалните единици - при условията и по реда, установени от Закона за административно-териториално устройство на Република България;
3. землищните граници на населеното място - от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове: представители на съответните общински администрации, представители на кметствата и на службата по кадастъра;
4. границите на територии с еднакво трайно предназначение - при условията и по реда, установени със закон, с друг нормативен акт, или с одобрен устройствен план;
5. границите на поземлените имоти:
а) от означеното на място състояние в съответствие с актовете по чл. 37, ал. 1, т. 3;
б) от работните материали, изработени по време на определяне на границите;
в) от изображението върху одобрена кадастрална карта.
(2) Агенцията по кадастъра не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите съгласно наредбата по чл. 30.
(3) Споровете за граници на поземлени имоти и на териториални единици се решават по съдебен ред.
(4) Границите на поземлените имоти и землищните граници се означават на място по ред, определен с наредбата по чл. 30.
Чл. 43. (1) Самостоятелните обекти в сгради се установяват по строителните книжа, по актовете за собственост, както и чрез описание на място.
             (2) Законността на сгради и самостоятелни обекти в сгради във връзка с отразяването й в кадастъра се установява с удостоверение, издадено от общината.
Чл. 44. Изработените от лицето, определено със заповедта по чл. 34, ал. 2, кадастрална карта и кадастрални регистри на района се приемат от службата по кадастъра."
Членове 43 и 44 са дадени в редакцията на вносителя, като комисията ги подкрепя.
По отношение на чл. 45 комисията предлага следната редакция:
"Чл. 45. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересуваните лица по реда на чл. 34, ал. 3.
              (2) В 30-дневен срок от обявяването в "Държавен вестник" собствениците могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти пред службата по кадастъра."
"Чл. 46. (1) Възраженията се разглеждат от комисия в състав: председател - началникът на службата по кадастъра, и членове: представител на службата по кадастъра, представители на общинската и областната администрация и представители на заинтересувани ведомства.
             (2) Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра със заповед определя поименния състав на комисиите по общини.
             (3) Председателят организира работата на комисията.
Чл. 47. (1) Комисията се произнася с мотивирани решения по възраженията в 30-дневен срок след изтичането на срока по чл. 45, ал. 2.
             (2) Измененията в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти в съответствие с решенията по ал. 1 се извършват от лицето, определено със заповедта по чл. 34, ал. 2, в срок до 60 дни.
             (3) Изпълнението на задълженията по ал. 2 се приема по реда на чл. 44."
Членове 46 и 47 са в съдържанието, предложено от вносителя, като комисията ги подкрепя.
Член 48 е в редакция, предложена от комисията:
"Чл. 48. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, която се съобщава на заинтересуваните по реда на чл. 34, ал. 3.
              (2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Закона за административното производство пред окръжния съд.
              (3) Агенцията по кадастъра в 7-дневен срок след изтичане на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия и предава на службата по вписванията:
1. скица-копие от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда - и схема с извлечения от кадастралния регистър на недвижимите имоти за всеки недвижим имот, изработени върху хартия - за партидното дело;
2. кадастралния регистър на недвижимите имоти - върху магнитен, оптически или друг технически носител;
3. данни за постъпилите жалби по ал. 2."
И чл. 49, който е последен в тази глава:
"Чл. 49. Условията и редът за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Това е текстът на вносителя, който се подкрепя от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове от 38 до 49 включително някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте членове от 38 до 49 включително, както следва: чл. 38 така, както е предложен от вносителя с предложената от комисията ал. 1; чл. 39 така, както е предложен от комисията; чл. 40 така, както е предложен от комисията; чл. 41, както е предложен от вносителя; чл. 42, както е предложен от вносителя с корекцията от комисията в ал. 1, т. 4; чл. 45 с корекцията в текста на вносителя, направена от комисията; чл. 46 и 47 така, както са предложени от вносителя; чл. 48 така, както е предложен от вносителя с добавената ал. 3 от комисията и чл. 49 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
Членове от 38 до 49 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, ако ми разрешите, искам да направя едно процедурно предложение. Моля Народното събрание да гласува в залата да бъде допуснат господин Борис Милчев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министъра господин Борис Милчев в залата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

"Г л а в а ш е с т а
ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ
РЕГИСТРИ

Чл. 50. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл. 51 и чл. 81, ал. 1, както и от геодезически измервания.
             (2) Геодезически измервания се извършват при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки.
             (3) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и чл. 50 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава шеста и чл. 50 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията предлага следната редакция за чл. 51:
"Чл. 51. (1) Съдилищата и службите "Държавна собственост" и "Общинска собственост" предоставят на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от всеки акт за признаване и прехвърляне на право на собственост или учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху недвижим имот, както и от актовете при делба, разделяне и съединяване на недвижими имоти в 7-дневен срок от издаването или влизането в сила на акта.
(2) Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и горите изпраща на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от решението, с което се разрешава промяна на предназначението на земеделска земя в 7-дневен срок от заплащане на таксата по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.
(3) Националното управление по горите изпраща на службата по кадастъра по местонахождението на имота препис от актовете за изключените от горския фонд гори и земи в 7-дневен срок от заплащане на таксата по чл. 19, ал. 1 и 3 от Закона за горите.
(4) Собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по кадастъра данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл. 33 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30.
(5) Не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по кадастъра, че е изпълнено задължението по ал. 4.
(6) В случаите по ал. 1, 2 и 3 данните се предоставят на основание на сключен договор и при условията на чл. 8, ал. 5."
Това е съдържанието на предложението на комисията.
Господин Руси Статков прави предложение ал. 5 да има следното съдържание:
"(5) Не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по кадастъра, че е изпълнено задължението по ал. 2, ако трайното предназначение на територията е земеделска земя."
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 51 някой желае ли да се изкаже? Да, има думата госпожа Зегова - заместник-министър. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да дам едно пояснение относно предложението на народния представители господин Руси Статков по отношение съдържанието на ал. 5 на чл. 51.
Всъщност комисията по принцип приема предложението на господин Статков, но не е отразено така в текста, тъй като той се е подвел от техническа грешка в изписването на текста на ал. 5, където накрая е посочена ал. 2 като препратка, а всъщност препратката трябва да бъде към ал. 4. Поради тази причина е реагирала и комисията с текста, че не подкрепя предложението, а всъщност тя го приема по принцип. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
При това уточнение, че става дума за ал. 4, а не ал. 2 и с оглед на това, че предложението на народния представител Руси Статков е прието, няма да го поставям на гласуване.
Моля, гласувайте чл. 51 така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 11.
Член 51 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 52. (1) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят:
1. когато съдържат непълноти или грешки;
2. когато са одобрени при нарушение на закона;
3. когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 33, ал. 1.
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересованото лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(3) Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по кадастъра с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици."
Това е редакцията на вносителя по чл. 52, която се подкрепя от комисията.
В чл. 53 комисията възприема първите две алинеи, предложени от вносителя, и предлага този член да се допълни с още три алинеи - нови, изработени от комисията. Или комисията предлага следната редакция на чл. 53:
"Чл. 53. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по тази глава се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, или от овластен от него началник на служба по кадастъра. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство пред окръжния съд.
(3) Агенцията по кадастъра незабавно предава на службата по вписванията скица-копие и извлечение от одобрения кадастрален регистър на недвижимите имоти за всеки отделен имот при:
1. разделяне или съединяване на недвижими имоти по искане на собственика;
2. разделяне на недвижими имоти в резултат от промяна на граници на административно-териториални единици, землищни граници, граници на територии с еднакво трайно предназначение;
3. разделяне на недвижими имоти при промяна на трайното предназначение на част от имота;
4. отстраняване на непълноти и грешки.
(4) При съдебна делба съдът възлага обособените дялове, след като са получили идентификатори в кадастъра по реда на този закон.
(5) При доброволна делба се прилага редът по ал. 4. Недействителна е доброволна делба, ако дяловете на съделителите не са получили идентификатори в кадастъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове 52 и 53 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 52 така, както е предложен от вносителя, и чл. 53 така, както е предложен от комисията.
Гласували 138 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 12.
Членове 52 и 53 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Глава седма
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ

Чл. 54. (1)  Агенцията по кадастъра издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Справките са писмени и устни.
(3) Писмените справки могат да бъдат:
1. скици-копия от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта;
2. скици-копия по т. 1, съдържащи и допълнителни кадастрални данни;
3. други извлечения от кадастъра.
(4) Устни справки могат да се дават и по телефон, телефакс или чрез други технически средства. Справка, осъществена чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка.
(5) Справките, които съдържат допълнителни кадастрални данни по чл. 33, ал. 1, задължително включват и информацията за актуалността им.
Чл. 55. (1)  По искане на собственика границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от службата по кадастъра.
(2)   При съдебна и доброволна делба, при продажба на част от недвижим имот, при съединяване на съседни недвижими имоти, както и при разделяне на недвижим имот по искане на собственика или във връзка с промяна на трайното предназначение, службата по кадастъра дава идентификатори и издава скици, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта. Когато скицата е изработена от правоспособно лице, тя се заверява от службата по кадастъра.
Чл. 56. (1)  Справките и услугите, извършвани от службите по кадастъра, включват правото на еднократно и в една процедура използване на получените данни.
(2) За копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел по-нататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по кадастъра.
(3) За копиране по смисъла на ал. 2 се смята и преработването в цифров вид на картите, регистрите и данните на кадастъра.
Чл. 57. (1)  Условията и редът за предоставяне на кадастрални данни се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2)   Условията и редът за предоставяне на кадастрални данни чрез пряк достъп до информационната система се определят с наредбата по чл. 7, ал. 3.
(3)   Агенцията по кадастъра предоставя кадастрални данни на ведомства и общини на основание на сключен договор и при условията на чл. 8, ал. 4."
Комисията подкрепя заглавието на глава седма, както и текстовете на членове 54, 55, 56 и 57 в редакцията, предложена от вносителя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седма и членове 54 до 57 включително така, както са предложени от вносителя с корекциите на комисията в чл. 54 и чл. 55.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава седма и членове 54 до 57 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва една част, която е прехвърлена малко по-нататък, като комисията предлага глава осма "Финансиране на кадастъра" и членове 58 и 59 да се преименува във "Финансиране на кадастъра и имотния регистър" и да стане самостоятелна част след част трета "Имотен регистър", която сега ще докладвам с предложение да бъде гласувана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Петнадесет минути почивка, за да направим някои уточнения. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
За процедура има думата господин Пламен Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Господин председател, правя процедурното предложение на основание чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да отложим разискванията по точка четвърта от седмичната програма на парламента и да продължим с точка пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марков.
Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане приемането на второ четене на законопроекта за кадастъра и имотния регистър.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Моля господин Владислав Костов да докладва закона.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще започнем доклада за второто четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители:
"ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на закона, както е предложено от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 1 - в чл. 12, ал. 2, т. 5 се отменя, има предложение от народния представител Руси Статков § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
Не виждам господин Статков в залата и поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков § 1 да отпадне.
Гласували 89 народни представители: за 38, против 51, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага § 1 и § 2 на вносителя да се обединят като § 1, който придобива следната редакция:
"§ 1. Член 12 се изменя така:
1. в ал. 2 т. 5 се отменя;
1. създават се ал. 3 и 4:
"(3) Фондът заделя средства за съвместно финансиране на целеви проекти по програми на Европейския съюз. Фондът финансира съвместно проекти по мерките и приоритетите на Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 - 2006 г.
(4) Условията и редът за финансиране по ал. 3 се определят в наредби на министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
По така предложения § 1 има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 1, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 13.
Параграф 1 е приет.
За процедура имате думата, господин Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, правя процедурното предложение в залата да бъде допусната заместник-министърката на земеделието и горите госпожа Андриана Тошева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допусната госпожа Андриана Тошева - заместник-министър на земеделието и горите.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Тошева в залата.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 3 има предложение от народния представител Руси Статков § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 3 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението § 3 да отпадне.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграф 3 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 4 има предложение от народния представител Руси Статков, което по принцип комисията подкрепи и комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 2.
"§ 2. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. В случаите по чл. 14, ал. 2 точки 1, 2 и 5 фондът може да извършва дейността си и чрез търговските банки и лицата по § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките в качеството им на финансови посредници по обслужването на кредити, отпуснати със средства на фонда на базата на оповестени от фонда условия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 2, както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде § 3 със следното съдържание:
"§ 3. В чл. 22, ал. 2 думите "чл. 14, ал. 2, т. 1 и 2" се заменят с "чл. 14, ал. 2, т. 1, 2 и 5".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 11.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 5 има предложение от народния представител Руси Статков - в § 5, т. 6, след думите "Министерския съвет" да се допълни текстът "и се утвърждава от Народното събрание, като средствата ежегодно се конкретизират със Закона за държавния бюджет".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
"§ 4. В Допълнителната разпоредба се създава т. 6:
6. националният план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. е обособена част от Националния план за икономическо развитие за периода 2000-2006 г. Националният план за развитие на земеделието и селските райони се разработва по ред, определен от Министерския съвет и съдържа анализ на състоянието на земеделието, горите, хранителната промишленост и рибарството за предходния период и определя целите, приоритетите и мерките за развитие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Вземам думата, за да подкрепя предложението на колегата Руси Статков, смисълът на което е въпросите с отрасловото и регионалното финансиране в областта на селското стопанство, на земеделските производители все пак да бъдат един ангажимент на Народното събрание, доколкото твърде важна е политиката на страната в тази сфера. Едно предоставяне на решаващия глас в тази област на Министерския съвет ще води до едно непостоянство и едно по-скоро ситуативно реагиране, да не казвам, че то може да бъде съпроводено и с някаква степен на политическа едностранчивост. Едно обсъждане в Народното събрание и закрепването му към Закона за държавния бюджет, на мерките, на приоритетите, които се виждат в страната по отношение на стимулирането на земеделските производители, е добре да става в Народното събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз също искам да подкрепя предложението на господин Статков. Поводът за това да подкрепя предложението е следният. Знаете, че в Закона за подпомагане на земеделския производител и с други закони, и Законът за държавния бюджет министерството е длъжно ежегодно преди приемането на държавния бюджет да внася в Министерския съвет план за развитие на земеделието през съответната стопанска година.
На тази основа ние трябва да защитаваме средствата, които са необходими за развитие на този отрасъл и на министерството, и на отрасъла като цяло.
За съжаление две години ние, в Народното събрание, включително и в Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа не получаваме информация за тези планове. И всъщност при приемането на Закона за бюджета ние с вас работим на тъмно по отношение на отрасъл "Земеделие". А става дума за един отрасъл, който гарантира освен продоволствената сигурност на държавата, също и доходите на голяма част от българското население.
Ето защо аз наистина подкрепям предложението, още повече че, струва ми се, не зная какво е намерението на Министерския съвет, но струва ми се, че този Националният план 2000-2006 г., най-малкото той ще бъде внесен в Народното събрание. И ако това е така, предложението на господин Статков няма да е в противоречие с утвърждаването на този план за развитие на земеделието, няма да е в противоречие с общото решение, което ще бъде утвърдено вероятно в Народното събрание. В противен случай наистина ние просто не знаем каква ще бъде подкрепата на държавата, грубо казано, към този отрасъл, който има сериозно значение за развитие и на икономиката, и на другите социални дейности на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Искам да внеса яснота в залата, че в случая в Закона за подпомагане на земеделските производители не се говори за внасяне на план, а на годишен доклад по земеделието. А този национален план, за който става въпрос тук, не се създава и не е предмет на този закон, той не го създава със своите текстове, той е създаден с други закони, които ние сме приели, и той се прави от Министерския съвет като програма на Министерския съвет за работа в тази област за националното развитие на страната и земеделието е част от него. Следователно той не се приема от Народното събрание и не е предвиден в онзи закон, който го устройва, който предвижда изграждането на този план, не предвижда това нещо да става в Народното събрание, а то е част от съответната дейност на изпълнителната власт, като своя програма за изпълнението на програмните цели за развитието на икономиката, като, разбира се, земеделието е част от икономиката на страната. Това исках само да поясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
За реплика има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Аз приемам това, което казва господин Костов, но аз пледирам точно против това - не Министерският съвет да е в правото си сам да решава тези въпроси, а да го решаваме ние. Ето, сега например ние решаваме, преди малко гласувахме, фондът да задели средства за участие в предприсъединителните фондове, които ще дойдат в помощ на нашето земеделие.
Но, извинявайте, ние с вас в Закона за бюджета утвърдихме само 20 млн. лева подкрепа за държавен фонд "Земеделие". А ако само тези средства се заделят за програмата САПАРД, фондът просто няма да го има в следващите години.
И за това става дума - когато ние ще поемаме тук ангажименти, а ние ги поемаме с това, че със закон утвърждаваме правото да се участва в предприсъединителните фондове, трябва да знаем аджеба за какво става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
За втора реплика има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Костов, аз просто поставям въпрос дали трябва и Народното събрание да носи отговорност за изразходването на тези средства в земеделието и въобще за конкретизацията на политиката, която се прокарва в този отрасъл или не трябва. Ако вие приемете този текст, аз упорито ще обяснявам на моите избиратели, че Народното събрание се е отказало да се занимава с политиката в областта на земеделието и това е отговорност на Министерския съвет. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата за дуплика, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз само ще кажа, че Народното събрание, разбира се, отговаря пред целия народ съгласно Конституцията, съгласно законите на страната и съгласно своя правилник. Така че не можете да кажете, че не отговаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За изказване има думата господин Христо Стоянов.
  ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, ако трябва да коментираме въпросната т. 6 от § 4, можем да кажем само едно: това е нещо, което с нищо не ни помага. Тази точка е излишна. Затова досега не коментирах. Ние имаме нужда от такъв план, от такъв ред, който трябва да направи министерството и Министерският съвет, но това би могло да стане, ако ние бяхме направили и приели национална стратегия за развитието на земеделието и ежегодното представяне на този план и утвърждаването му от Министерския съвет щеше да следва тази стратегия. Тогава този текст щеше да бъде необходим. Така че можем да го приемем, можем да не го приемем, земеделието няма да стане по-добро с този текст. Той е излишен. Това е излишество и пълнеж. Пълнежът може да стане само с това, че ние както в отбраната, както в здравеопазването изградихме национална стратегия и тази стратегия задължава всяка партия, всяко мнозинство, дошло на власт, да я изпълнява по съответния ред с ежегодното представяне на неговата програма. Тоест програмата в последователното изпълнение на тази стратегия.
  Както искате, така гласувайте, но с нищо няма да помогнем с този текст на българското земеделие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христо Стоянов.
  Други изказвания няма.
  Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
  Гласували 133 народни представители: за 52, против 71, въздържали се 10.
  Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 4, както е предложен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 98, против 41, въздържал се 1.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Заключителна разпоредба". Комисията предлага наименованието да стане "Заключителни разпоредби".
"§ 6. В Закона за банките (обн. "ДВ", бр. 52 от 1997 г., изм. и доп. бр.бр. 15, 21, 52 и 70 от 1998 г. и бр. 54 и 103 от 1999 г.) се създава чл. 87б:
"Чл. 87б. (1) При откриване на производство по несъстоятелност на търговска банка, посредник по обслужването на кредити, отпуснати със средства на Държавен фонд "Земеделие", последният се суброгира като единствен и пряк кредитор по отношение на крайните получатели на заемите.
(2) Не са част от масата на несъстоятелността и се превеждат на Държавен фонд "Земеделие" средствата:
1. преведени от Държавен фонд "Земеделие" по сметка на търговската банка и предназначени за кредитиране на земеделските производители;
2. преведени от крайните получатели по сметка на търговската банка и предназначени за обслужване на кредити, отпуснати със средства на Държавен фонд "Земеделие"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз категорично ще гласувам "против" този текст. Допреди малко имах следните съображения, че не може със закон да се дават привилегии на някакъв кредитор. Ами парите за болниците, ами парите за МВР, ами парите за армията, ами парите на обикновения спестител как ще бъдат защитени, колкото и да е благородна целта да се защитят земеделските производители и тези средства, които се насочват за изпълнение на политиката в тази област? Това ще бъде един твърде опасен ведомствен пробив в общия принцип за защита на кредиторите.
Но сега вече аз имам още един аргумент. Народното събрание няма да знае за какво се харчат парите. Те ще се харчат по националната програма. То няма да одобрява или не тези средства. Няма да има отношение по избора на финансовите институции. Това ще си бъде работа на фонд "Земеделие", на министъра на земеделието, на Министерския съвет - на тези, които носят отговорността. Но откъде накъде ние ще създаваме този режим, при който от масата на несъстоятелността изведнъж ще се гарантират тези средства? В крайна сметка има Конституция, има правен режим и щом имаме борд и финансова стабилност, и банков надзор, ще има още една, по-тежка отговорност за тези, които използват определени финансови посредници да си отварят очите къде слагат парите. Ами какво ще стане с парите на здравната каса, ако не са си отваряли очите и ги насочат към един финансов посредник, който е несигурен и тези пари изгорят? Тоест, това ще бъде един твърде опасен пробив от утре да започнем постоянно да се надбягваме, лобито на кой сектор ще успее да направи така, че да бъдат защитени средствата на някаква негова агенция или правителствена организация.
Подходът е погрешен. И аз ви казвам, че ако ние приемем този текст, който изведнъж променя общите принципи на защита на кредиторите на несъстоятелността, то ние непременно ще го атакуваме в Конституционния съд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Господин Моньо Христов има думата.
МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Благодаря Ви, господин председател! Колегата Миков е прав в своите съждения. Тук имаме нещо, което е едно изключение. Става дума за средства на фонда, които се рефинансират в банките по инвестиционните проекти. Тези средства не са на банките, а на самия фонд. И тъй като вече има случаи, в които тези средства не отиват до крайния получател, а се задържат, а има и други случаи - дали това са частни случаи, не знам, но така или иначе има такива случаи, но това са държавни пари. Тук не става дума за здравната каса, която прави избор за инвестиции или за други неща. Тук влизат и пари, които са от международни програми.
Затова е записан този текст - именно за защита на тези пари, а не за тяхното изчезване при една несъстоятелност на банките. Това се има предвид, господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
За реплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Христов, парите са заместима вещ. Принципният въпрос е как фондът ще ги предоставя на банката. Но когато фалира една банка, по същия начин, за да борави с парите, и Вашите да са вложени в нея, и на Здравната каса, и на бюджета, и на Народното събрание, и други някакви ценности, армията, войската и прочие, тези пари изгарят. За всички изгарят - и за земеделието, и за образованието, и за отбраната. Колкото и да са важни тези ценности! И ако тръгнем сега ние да въведем, пак казвам, този пробив... Аз знам, че той е продиктуван и от едни събития през последните години, които нарочно може би са накарали конкретно да се подходи за тези средства. Ама не може от конкретния случай да се прави някакъв извод. Просто има други начини за гарантиране - да се създаде гаранционен фонд, да се застрахова по някакъв начин управлението на тези средства в банките. Става въпрос веднъж за пари, които се предоставят на банката, тя отпуска кредит и втори път става въпрос за пари, погасени кредити, които са дължими на фонда. Ами при несъстоятелност парите горят като при нормална банкова дейност. Фондът хем не иска сам да върши тази работа, хем ще я предостави на финансови институции, които ще си вземат съответните проценти. Ами като не може да я върши сам, добре, ще я предостави. Банките са рискови институции в цял свят. Ние твърдим, че сега у нас има финансова стабилност, за банките няма никаква опасност, няма риск за банковата система и не можем да приемем едно такова решение, което поставя в неравностойно положение всички - и вложителите, и длъжниците, и кредиторите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
За втора реплика има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Христов! Аз ще ви направя реплика по отношение на Касата. Първо, там банките са определени със закон. Второ, всяка година Касата дава отчет за разходваните средства и бюджетът на Касата се приема от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Имате думата за дуплика, господин Христов.
МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Аз съм съгласен с доц. Борислав Китов, той сигурно е по-наясно с нещата в Здравната каса и от мен, и от господин Миков. Аз именно това казах - че фондът работи с 14 банки и постоянно ги увеличава до 20 банки, господин Миков. Те не се определят с конкурс, напротив, големият проблем за прагматичната работа на фонда е именно заинтересоваността на банките да работят с фонда. Така че не случайно не бяха приети текстове, които бяха свързани с конкурсното начало. От тази гледна точка това, което исках да ви кажа, е: вярно е, че е изключение, аз съм съгласен с Вас, но иначе не виждам друг начин да защитим едни пари, които са, още един път казвам, пари на държавата и се работи с 14 до 20 банки. Рискът наистина е много голям. Докато това, което говорихте за Касата, Борислав Китов Ви отговори, че там рискът не е толкова голям, защото се работи с определени банки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
Моля, гласувайте § 6 на вносителя, който става § 5, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 163 народни представители: за 101, против 55, въздържали се 7.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде § 6 със следното съдържание:
"§ 6. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът/министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерство на земеделието и горите" и "министърът/министъра на земеделието и горите", а думите "Министерството на търговията и туризма" се заменят с "министърът на икономиката".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 114, против 13, въздържал се 1.
Параграф 6 е приет, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Шеста точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
Има думата господин Стоян Райчевски за процедура.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Юлий Дачев - заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допуснат заместник-министърът на културата господин Дачев.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Дачев в залата.
Има думата господин Стоян Райчевски да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да обсъди:
"ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за авторското право и сродните му права
§ 1. В заглавието и в текста на чл. 10 след думата "издания" се добавя "и енциклопедии".
Предложение от народния представител Младен Влашки - да отпадне § 1.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Младен Влашки има думата.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение е направено във връзка с една българска традиция. Разбира се, то противоречи на онова, в която посока се развива днес модерното общество. Все по-трудно става един отделен автор да създаде енциклопедия. Но така или иначе в българската традиция това нещо го има и предложението, което е направено от вносителя, води до следното нещо. Ако един отделен автор създаде, нека да я наречем, една малка литературна енциклопедия, тя пак е енциклопедия, той не може да притежава права върху нея, а правата ще притежава задължително онзи, който организира издаването на тази енциклопедия, тоест издателят. Друг е въпросът, че вече в отношенията между издателя и този автор, който няма да има авторски права, биха могли да бъдат постигнати някакви споразумения. Това е бил моят мотив да предложа това отпадане. Оставям на вас да прецените дали този мотив, който, разбира се, повече опира до традиции, защото ние познаваме енциклопедиите на братя Данчови, познаваме енциклопедия на Марковски - български...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: На Лука Касъров.
МЛАДЕН ВЛАШКИ: Да.
Оставям на вас. Все пак в модерното общество това вече е една доста по-трудна практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Влашки.
Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми дами и господа, би трябвало всъщност § 1 и § 2 да ги разглеждаме заедно, защото думата "енциклопедии" според § 1 влиза в чл. 10 от закона, а според § 2 се предлага да излезе от сегашния чл. 11. Следователно думата "енциклопедии" я има и в сегашния закон, а само изместваме мястото от чл. 11 в чл. 10. И това е, защото енциклопедията не е от тая категория сборник с произведения, която се има предвид в чл. 11.
Разликата между чл. 10 и чл. 11 е, че в единия случай имаме сборници, в които влизат произведения, които са били създадени преди това. Антологиите са най-типичният случай. Другият член се отнася за сборник, който се създава за момента, като тук най-типичният случай е вестникът или изобщо периодичното издание. Мястото на енциклопедията е при втората група, тъй като там отделните статии се създават, когато се подготвя самата енциклопедия. Те не са съществували преди това. Разликата е, че в единия случай този, който ги събира, е съставител, а в другия случай той си е носител на авторското право като автор, защото той ги събира.
Може да се зададе въпросът каква е разликата между съставителя на сборник, който също носи авторски права и издава примерно най-доброто от съвременната българска литература, и съставителя на енциклопедия. Разликата е в това, че този, който прави антологията, подбира от вече излезли отпечатани преди това произведения, докато енциклопедията се прави по статии, които тепърва се предлагат.
Пледирам да бъде подкрепен текстът, предложен от комисията.
Що се отнася до предложението на господин Влашки. На заседанието на комисията имаше дебати по неговото предложение за отпадане. В чл. 14 се казва кога може да има авторско право в полза на юридическо лице. Принципът в европейското авторско право е, че автори могат да бъдат само физически лица. Има случаи обаче, когато все пак и юридическо лице може да бъде носител на авторско право. Несъмнено това са периодичните издания и никой не спори. По-нататък, след дълги спорове на международно ниво, е прието, че върху компютърните програми примерно може да има авторски права на юридически лица. Това стана под влияние на американците главно, но и европейците го приеха. Но по-нататък европейците не са отстъпили. И това, което предлага господин Влашки, го няма никъде в Европа, макар той да се позовава на една българска традиция. И не само, че това го няма в Европа, но и, може би, би било посрещнато не съвсем добре юридически лица да имат авторски права в такова отношение. По принцип се прекрачва една гранича в европейската практика и при всичките ми уважения и към нашата традиция, която се различава в тоя случай от европейската, и към колегата Влашки, ми се струва, че не бихме могли да подкрепим неговото предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Атанасов, Вие казахте: "предложението на комисията". Предполагам, че имате предвид предложението на вносителя, защото няма предложение на комисията.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Извинявам се! - На вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Младен Влашки за отпадане на § 1.
Гласували 101 народни представители: за 33, против 17 въздържали се 51.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1, така както е предложен от вносителя, и заглавието на закона също така, както е предложено от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали 2.
Заглавието на закона и параграф 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 2. В заглавието и в текста на чл. 11 думите "енциклопедии, речници" се заличават."
Предложение от народния представител Младен Влашки - да отпадне § 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Младен Влашки - да се създаде нов § 2 със следното съдържание:
"§ 2. В заглавието и в текста на чл. 14 съюзът "и" се заменя със запетая, а след думата "данни" се добавя фразата "и аудио- и аудиовизуални предавания"."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 2?
Заповядайте, господин Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! След като вече беше гласувано предложението на вносителя по § 1, моето предложение за отпадането на § 2 става безсмислено, макар че има един детайл, свързан с речниците, които по този начин изобщо се заличават от закона. Но това е и формалното основание аз да оттегля това предложение, тъй като то няма смисъл.
Предложението ми, което е направено като второ, като текст, не е свързано със същата материя. То само използва позицията номер две. То е свързано със съвсем друга директива - 92/100 от 1992 г. на Европейския съюз. Но при нас тази материя се уреди в друг член - това ще гледаме по-късно - в чл. 72 на закона, който променяме.
Оттеглям и това предложение. Няма необходимост то да бъде поставено на гласуване тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други бележки? Няма.
Двете предложения са оттеглени.
Подлагам на гласуване съдържанието на § 2, така както е предложено от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 3. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8, изречение второ, след думите "преработка е и" се добавя "приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и".
2. Създава се т. 10:
"10. предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях."
Има предложение от народния представител Младен Влашки в § 3 да се създаде нова т. 1, а досегашните т. 1 и т. 2 стават съответно т. 2 и т. 3.
"1. В т. 2 след думата "произведението" се добавя фразата "включително и от вземането му срещу заплащане (отдаване под наем)."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте, господин Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Повече за протокола, отколкото практически за гласуването, искам да направя няколко пояснения.
Аз съм убеден, че може би не по-късно, а след една година, ние отново ще се върнем към това, за което става тук въпрос. Става въпрос за по-детайлното прилагане на същата директива, за която говоря, от 1992 г.
Мотивът да предложа това включване, въпреки че в легалните определения, които има и в стария закон и те не се променят, срещу "разпространение" е записано "включително отдаването под наем и заемане" е бил следният. Самата Директива № 92 се занимава много детайлно, без да припокрива разпространение със заемане и отдаване под наем. Освен това, при прилагането на тази директива в други национални законодателства, както във федералното на Република Германия, много ясно в отделни членове са развити "разпространение", отделно е отделен членът "отдаване под наем и заемане". Поради тази причина аз направих това предложение, за да започне тази детайлизация и в нашия закон. Но ние останахме засега в позицията да бъде в общата рамка - това, което легалното определение слива, т.е. под "разпространение" ние разбираме и включително "отдаване под наем и заемане".
Аз се съгласявам с тази обща позиция в момента. Но така или иначе, особено пък с подготвената нова директива за хармонизация на законите на авторските права в развитите информационни общества ще се наложи след година може би пак да го разглеждаме. Просто за протокола казвам всичко това и оттеглям своето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на господин Влашки.
Думата има господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Този текст засяга видовете имуществени и авторски права, по-скоро тяхното разширение. Такъв текст се налага предвид новите технологии, които позволяват човек да си седи в къщи и да си поръча каквото си иска произведение на телевизионния приемник. Това са нови неща и този текст напълно съответства на чл. 4 от една от директивите на Европейския съюз, която беше спомената и от господин Влашки, а именно, Директива № 91250 от 1991 г., а също така и на чл. 8 от Договора относно авторското право на Световната организация за интелектуална собственост. Този текст го има там. Досега винаги сме могли да гледаме и слушаме това, което ни се дава. Сега ще можем да си поръчаме да ни бъде доставено някакво произведение и затова трябва авторските права да се прехвърлят и върху този случай.
А що се отнася до предложението на господин Влашки, който оттегли своето предложение, но не е излишен малък коментар да се добави "включително и от заемането му срещу заплащане или отдаване под наем", то и сега в закона е записано разпространение, което включва и даването под наем. Спомням си, когато през 1993 г. се приемаше този закон в Народното събрание, вече беше известна Директивата на Европейския съюз за отдаване под наем на произведения. Тя по това време се готвеше и такъв текст беше заложен още тогава. Но то не е записано отделно, защото в общото понятие "разпространение" според Допълнителните разпоредби влиза и даването под наем. Не е нужно сега да се добавя такъв текст. Приветствам колегата Влашки, който оттегли своето предложение. Същевременно и аз съм убеден, че е твърде възможно след известно време да се върнем отново към този текст на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други желаещи има ли? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 3 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 4. В чл. 20, ал. 2 накрая точката се заменя със запетая и се добавя "както и да предостави информация за цената, на която е откупено произведението. Авторът и организацията за колективно управление на авторските права са длъжни да не разгласяват така получената информация, ако новият собственик е пожелал това."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 4, като предлага след думите "както и да" да се добави "му".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма желаещи да вземат отношение.
Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от вносителя, с направената редакционна поправка.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 5. В чл. 21 след думата "средство" се добавя "от същата организация".
Няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 5?
Има думата народният представител Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа! Преди малко споменах за Закона за авторското право, който беше приет от парламента през 1993 г. В него има и някои пропуски и тук тъкмо има такъв пропуск, който сега се поправя с предложението, което е дадено от вносителя на законопроекта - след думата "средство" да се добави "от същата организация". Или за да стане ясно за какво говорим, ще си позволя да прочета целия член с добавката. Той ще изглежда така:
"Разрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и разрешение за предаването му чрез кабел или друго техническо средство от същата организация, без заплащане на отделно възнаграждение при условия, че предаването се извършва едновременно с излъчването в непроменен вид и не излиза извън територията, за която е отстъпено правото за излъчване."
Смятам, че много уместно се прави тази добавка и ситуацията става значително по-ясна. Предлагам да я подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други бележки? Няма.
Моля да гласувате § 5 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя по § 6, като предлага следната редакция:
"§ 6. Член 22 се изменя така:
"Чл. 22. (1) Разрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и правото за изпращане на произведението от излъчващата организация чрез сигнал до спътник и оттам обратно до земята по начин, позволяващ приемането му било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организация, различна от излъчващата. Това е допустимо при положение, че се приема чрез организация-посредник, само ако авторът е отстъпил на приемащата организация правото да излъчи произведението по безжичен път, да го предаде чрез кабел или друго техническо средство или да го изпълни публично по друг начин. В тези случаи организацията, изпращаща сигнала до спътника, не дължи възнаграждение.
(2) Когато сигналът по ал. 1 е кодиран, разрешението се счита за дадено само при условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата организация или с нейно съгласие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?
Има думата народният представител Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря.
Надявам се, че ще приемем и този текст, предложен от вносителя, защото в стария текст на закона, където се говори за сигнал, за изпращане на сигнал до спътник и там изречението прекъсва, като че ли сигналът остава някъде горе. Сега е записано както е в другите европейски закони - до спътника и оттам обратно до земята, което всъщност е и естественият път на сигнала. Това е първото предложение, първата алинея.
Второто е много важно. То се отнася до декодиращите средства. Въвежда се условието декодиращите средства да бъдат осигурени от кодиращата организация или с нейно съгласие. Тъй като тук стават големи нарушения и това е една от формите на пиратство в сферата на кабелните организации, по този начин, с тези две уточнения и едно изменение вече сме напълно в съответствие с европейската практика и съответните директиви. Разбира се, ще бъдем в съответствие след половин минута, когато народното представителство подкрепи това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: А може ли да не е кодиран сигналът? Сигналът винаги е кодиран.
ИВО АТАНАСОВ: Може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Но въпросът е под какъв ключ е кодиран.
ИВО АТАНАСОВ: Не, тук става дума за сигнала, който е кодиран и който, за да бъде приет, не е достатъчен един обикновен телевизор, едно обикновено приемно устройство, а трябва да има декодиращо устройство.
Спорът в комисията беше дали да бъде терминът "декодираща организация" или "излъчваща организация". Този спор има известно основание, защото практиката в Съвета на Европа и в Европейския съюз е различна. В Брюксел използват едното понятие, а в Страсбург използват другото понятие. Но в края на краищата комисията прие, че е по-удачно да се говори за кодираща организация, защото тя е тази, която прави сигнала приемлив, и се предполага, че с нейно съгласие става именно това декодиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други бележки? Няма.
Моля да гласувате § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 7. В чл. 23, т. 2 след думите "малки произведения" се добавя "с изключение на компютърни програми и бази данни".
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по този параграф? Няма.
Моля да гласувате § 7 така, както беше предложен.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: По § 8 има направено предложение на народния представител Младен Влашки, подкрепено от комисията, предложение от народния представител Стоян Райчевски, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следния текст за § 8:
"§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "тези записи" се заменят със "звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми" и се създава второ изречение:
"На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване".
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
"(2) Възнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал. 1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати.
(3) Възнагражденията се изплащат на организация, създадена по реда на чл. 40 от заинтересованите организации, представляващи отделните категории носители на права по този закон, която ги разпределя между тях. Преди разпределението 20 на сто от събраната сума се отделя и постъпва по сметката на Националния фонд "Култура".
(4) Разпределението на събраните суми между отделните категории носители на права се извършва по следния начин:
1. на възнагражденията по ал. 1, изречение първо:
а) една трета за авторите;
б) една трета за артистите-изпълнители;
в) една трета за продуцентите;
2. на възнагражденията по ал. 1, изречение второ:
а) 50 на сто за авторите;
б) 50 на сто за издателите.
3. Създават се алинеи 5, 6 и 7:
"(5) Суми, събрани на основание ал. 1, подлежат на връщане от организацията, която ги събира:
1. когато обложените празни звуконосители и видеоносители:
а) са станали впоследствие предмет на сделка за износ, без да са били запълнени;
б) са били впоследствие запълнени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със записа;
в) са били закупени от законно лицензирани радио- или телевизионни организации и са били запълнени от тях и оставени за нуждите на техните собствени предавания;
г) са били закупени от производители на филми и други аудиовизуални произведения и са били запълнени от тях и използвани за техни собствени производствени или рекламни нужди;
2. когато обложените апарати, предназначени за записване или възпроизвеждане по репрографски начин са станали впоследствие предмет на сделка за износ и ако тази сделка е била осъществена преди използването им в страната.
(6) Апарати, предназначени за записване по смисъла на този член са всички апарати, които са предназначени за записване на произведения върху звуконосители или видеоносители от звукозаписи и видеозаписи или от радио- и телевизионни предавания, а апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин - машините, предназначени да правят копия от печатни материали чрез фотокопиране или чрез друг способ, осигуряващ подобен резултат.
(7) По прилагането на този член Министерският съвет издава наредба."

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 8?
Господин Влашки, заповядайте.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Използвам възможността от тази трибуна да дам разяснение, което, разбира се, ще попадне и в протокола, каква е същината на това предложение, тъй като то звучи сега като едни доста неясни текстове.
Ако ние сме наясно какво става тук чрез тези текстове, то голяма част от хората, които могат да ползват тези права, не са наясно, и аз затова искам да използвам тази трибуна, защото, в края на краищата, ние го правим за тях, а не за себе си.
Става въпрос за въвеждането и опита да задейства един механизъм, който е бил описан още 1993 г., но до този момент все още не е задействал.
Реалната крачка тук е, че за прилагането на този член Министерският съвет издава наредба, която вероятно със своето издаване, в Заключителните разпоредби ще видите кога ще стане това, ще задейства целия този механизъм.
Какво означава той? В духа на цитираната много пъти вече Директива № 92/100, както и в духа на тази нова директива, която ще излезе през следващата година, и това вече ще важи за всички страни от Европейския съюз, след като тя стане директива, има едно задължение. Когато едно произведение, понеже тук са описани и музикални, и аудиовизуални, и литературни произведения за пръв път, т.е. такива, които са на хартиен носител, когато такова произведение бъде копирано за лични нужди, по принцип не се дължи възнаграждение за авторското право. Но се дължи компенсация за това възнаграждение. Защото по този начин, примерно, една книга би могла да не бъде купувана, а да бъде копирана в много екземпляри, и тогава авторът не може да следи, т.е. тя няма да бъде изкупена, той няма да получи възнаграждение за своето авторско право. По този начин той обаче ще може да получи едно компесаторно възнаграждение. Нека това да не се бърка с възнаграждение за авторско право.
В останалите европейски законодателства съществуват различни термини и затова при нас не се възприе обезщетение или компенсация. Компенсация е в Португалия, а обезщетение е в Германия. Не се възприе, тъй като имало друго значение в нашата юридическа практика. Но това е смисълът. Смисълът не може да бъде, че се плаща авторско право през проценти от някаква машина. Плаща се компенсация. Тази компенсация се управлява от дружествата за колективна защита на правата. И, ако, примерно, хората в музикалния бизнес, хората в производството на аудиовизия имат такива дружества, хората, които се занимават с писано слово, все още нямат такова дружество. Тоест, създава се и подтикът, сега вече има защо да го има, и това дружество може чрез тяхната воля да управлява тези средства.
За какво би могло да ги използва? Това ние не можем да кажем. Но каква е практиката в Европа? Най-често тези средства се използват не за разплащане с всеки един автор, а за създаването по тяхна воля на един фонд, който подпомага членовете на това колективно дружество. По този начин ние създаваме възможност чрез солидарността вътре в гилдията да бъдат подпомагани онези автори, които, примерно, са вече на една по-солидна възраст, които нямат необходимата осигуровка, знаете каква е била практиката в предходните години, и се нуждаят наистина от някаква помощ. При изпълнението на този член, задействането му, и солидарност на авторите, които стават членове на дружеството за колективно управление на правата, те биха могли с тези компенсации да подпомагат своите колеги и да развиват различни програми.
Единственият проблем, който е оформен в настоящия текст и който аз горещо ви моля да подкрепите, единственият текст, който създава известно колебание, е следният:
"Преди разпределението 20 на сто от събраната сума се отделя и постъпва по сметката на Националния фонд "Култура"."
Националният фонд "Култура", когато е писан този текст, беше невторостепенен разпоредител с бюджетен кредит. След промяната със Закона за държавния бюджет той получи статут на второстепенен разпоредител с бюджетен кредит. Ние тук ще се изправим пред проблема може ли компенсация за възнаграждение по авторско право да става по този начин бюджетен приход. Това е единственият проблем, на който, ако намерим верният отговор, горещо моля този текст да бъде подкрепен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има думата госпожа Москова - министър на културата.
МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата или поводът да взема думата е последната част от това, което депутатът Младен Влашки каза.
Национален фонд "Култура" наистина за моя голяма изненада стана вторичен разпоредител, но само за една година. Затова аз моля да не променяте текста на законопроекта, който внасяме, защото това е съвършено временно решение, срещу което аз възразявам и пред Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вие желаете да бъде гласуван текстът, както е представен?
МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Да, така както е представен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви.
Благодаря на госпожа министър Москова, че взе думата тъкмо по този текст, за да ни призове да подкрепим 20 на сто от събраната сума в случаите, предвидени в разглеждания параграф, да постъпват в Националния фонд "Култура".
Няма опасност отляво този текст да бъде пренебрегнат. Аз разбирам тази Ваша бележка като бележка към подкрепящото правителството мнозинство. И смятам, че тази Ваша тревога е основателна, защото тъкмо това мнозинство отмени текста, който предвиждаше определен процент от приходите от приватизацията да се дават за културата или да постъпват в Националния фонд "Култура".
Винаги, госпожо министър, когато сте предприемали нещо реално в полза на българската култура, отляво сме Ви подкрепяли. Ще Ви подкрепим и този път. Надявам се текстът да заработи, изменението към закона да бъде прието и този фонд "Култура" да бъде създаден, да започне да се пълни с пари и да започне да се прилага за развитието на българската култура.
Нямам съмнения, че при тази солидна защита и отляво, и отдясно, и от центъра текстът ще бъде подкрепен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други бележки? Няма.
При това положение, тъй като имаме текст, предложен от комисията, който не се оттегля, разглеждаме текста на комисията като заместващ текст. Затова най-напред ще гласуваме текста, предложен от комисията, и ако той не бъде приет, тогава ще гласуваме текста на вносителя.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Господин председател, ще помоля да направя едно уточнение. Аз ще помоля министър Москова да заяви волята си, че тя предлага да бъде подкрепен текста на вносителя. Защото някои колеги останаха с впечатление съвсем различно.
МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Аз го заявих съвсем ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Съвсем ясно беше казано от министър Москова.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Благодаря на министър Москова и на Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Че вносителят държи на своя текст, което е напълно в реда на нещата.
Поставям на гласуване текста на комисията, разглеждан като заместващ текст на текста, предложен от вносителя, който се поддържа, продължава да се поддържа от вносителя. Моля да гласувате.
Да не стане грешка, повтарям още веднъж - вносителят поддържа своя текст. Комисията внася нов текст. Този текст разглеждаме като заместващ текст, затова го гласуваме най-напред. Ако бъде приет, всичко е свършено. Ако не бъде приет, ще гласуваме текста на вносителя.
Моля да гласувате.
Обясненията ги правя в подкрепа предложенията на министър, за да бъдат разбрани.
Гласували 91 народни представители: за 73, против 14, въздържали се 4.
По този начин е приет текстът на комисията. (Ръкопляскания от залата.) А текстът на вносителя отпада.
Или трябва да предложите прегласуване?
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, няма противоречие между двата текста. Текстът на комисията подобрява, разширява, обогатява текста на вносителя. Тоест, приемайки текста на комисията, ние приехме и текста на вносителя. Министър Москова стана, за да ни помоли да подкрепим едно от изреченията, което е много важно, което е архиважно. И смятам, че след като сме приели текста на комисията, ние сме приели и това, което иска министърът на културата.
Използвам случая, за да съобщя, че докато се уточнявахме кой текст да се гласува, аз пропуснах да гласувам! Но моля в протокола да се добави, че съм "за"! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Райчевски има думата.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Аз искам да успокоя колегите. Стана това, което всички желаем, това, което министър Москова желае и това, което иска комисията. Имаше малко недоразумение поради сложността на процедурата. Но това е обща практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви.
Минаваме към § 9.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 9. В чл. 27, ал. 1 думата "петдесет" се заменя със "седемдесет"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 9. Няма предложения.
"§ 10. В чл. 28 думата "петдесет" се заменя със "седемдесет", а след думата "известен" се добавя "или ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност".
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 10. Няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 9 и 10 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграфи 9 и 10 са приети.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 11, като предлага следната редакция:
"§ 11. Създава се чл. 28а:
Компютърни програми и бази данни
Чл. 28а. Авторското право върху компютърна програма или база данни, възникнало съгласно чл. 14, продължава 70 години след разгласяването на произведението. Ако в този срок се установи авторът, се прилагат разпоредбите на чл. 27."
Параграф 12. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 12, като предлага следната редакция:
"§ 12. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. Авторското право върху филм или друго аудиовизуално произведение продължава 70 години след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма."
Параграф 13. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 13 като предлага следната редакция:
"§ 13. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думата "петдесет" се заменя със "седемдесет".
2. Създава се ал. 2:
"(2) За произведения, които се публикуват на томове, части, броеве или епизоди, срокът по ал. 1 се изчислява за всеки от тях поотделно."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 11, 12 и 13 така, както са предложени от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Параграфи 11, 12 и 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 14. Създава се чл. 34а:
Закрила на непубликувани произведения
Чл. 34а. Всяко лице, което разгласява произведение след изтичане на срока на времетраене на авторското право, ако то не е било публикувано дотогава, се ползва с правата по чл. 18. Това му право продължава 25 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която произведението е било разгласено."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 14. Няма други предложения.
"§ 15. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
"(7) Организациите по ал. 1 имат право да представляват своите членове, сродните организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за управление техни права. За защитата на тези права организациите по ал. 1 могат и от свое име да предприемат всякакви юридически действия, включително да предявяват искове по членове 94 и 95 и да искат налагане на обезпечителни мерки по чл. 96а и на мерки по членове 98а, 98б и 98в."
2. Създава се ал. 8:
"(8) В случаите, в които този закон предвижда предоставянето на съгласието на авторите да става само чрез организация за колективно управление на права, организацията, която управлява съответните права, действа и от името на автори, които не са нейни членове, като при това е длъжна да уреди отношенията си с тях по същия начин, както със своите членове."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 15. Няма предложения.
"§ 16. В чл. 41, ал. 2, изречение първо думите "да го издава, възпроизвежда по друг начин и разпространява", се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 16. Няма предложения по този параграф.

"§ 17. В чл. 47, т. 2 думите "не по-малък от 3000 и" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 17.
"§ 18. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Ако в договора за възпроизвеждане и разпространение на произведението под формата на звукозаписи не е предвидено друго и авторът не е отстъпил управлението на тези права на организация за колективно управление, смята се, че:
1. ползвателят е длъжен да осъществи записването до шест месеца от деня, в който авторът е предал произведението във вид, позволяващ записването, а възпроизвеждането и разпространението - до шест месеца след осъществяване на записа;
2. на ползвателя е отстъпено правото да възпроизведе произведението в тираж не по-голям от 5000 екземпляра;
3. на автора се дължи възнаграждение в размер на съответната част от 10 на сто от цената на едро на всеки продаден екземпляр от звуконосителя, пропорционално на времетраенето на произведението му към общото времетраене на целия звуконосител;
4. ползвателят ще предостави на автора безплатно по 5 екземпляра от всяка произведена разновидност на звуконосителите".
2. Алинея 2 се отменя.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 18, като предлага т. 3 да отпадне.
"§ 19. В чл. 56, т. 4 думата "десет" се заменя с "петнадесет"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 19.
"§ 20. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се добавя ново изречение: "Когато съгласието се дава от организация за колективно управление, ползвателят е длъжен да й предоставя точен отчет за използваните произведения и техните автори".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Даването на съгласие по ал. 1 за препредаване на произведения чрез кабел или друго техническо средство се извършва само от организация за колективно управление."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте параграфи от 14 до 20 включително, както са предложени от вносителя, като в § 18 т. 3 отпада.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграфи от 14 до 20 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 21. В чл. 63 се създава нова ал. 8:
"(8) Пет години след датата на разгласяване на произведението продуцентът е длъжен да депозира изходните материали от окончателния му вариант в Българската национална филмотека".
Предложение от народния представител Младен Влашки - в § 21 след числото "63" се добавя "в ал. 2 отпада второто изречение".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Стоян Райчевски - подкрепено от комисията по принцип.
Предложение на комисията за § 21:
"§ 21. В чл. 63 се създава ал. 8:
"(8) В срок до пет години след датата на разгласяване на произведението продуцентът или лицата, които са станали собственици на изходните материали на окончателния вариант на произведението, депозират тези материали в Националната филмотека. Това се отнася само за филми, чийто продуцент е българско физическо или юридическо лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Младен Влашки, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 4, против 21, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 21, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение от народния представители Стоян Райчевски в допълнителен § 21а да се добави текст със следното съдържание:
"§ 21а. В чл. 65, ал. 1 думите "и на отделно възнаграждение" се заменят с "на възнаграждение, отделно от това по чл. 63, ал. 2 и"."
Комисията подкрепя предложението по § 21а, който става § 22, като следващите параграфи се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 21а, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против 1, въздържал се 1.
Параграф 21а е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 22. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "и върху архитектурни проекти" се заличават.
2. Създава се ал. 2:
"(2) С прехвърляне на правото за използване на архитектурен проект се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на проекта."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
"§ 23. В чл. 71, т. 3, изречение второ след думите "компютърна програма" се добавя "несъществено отличаваща се от програмата"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 22 и 23, както са предложени от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 22 и 23 са приети.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на комисията за § 24, което подкрепя текста на вносителя и го разширява:
"§ 24. Член 72 се изменя така:
"Носители и обекти на сродни права
Чл. 72. Права, сродни на авторството имат:
1. артистите-изпълнители върху своите изпълнения;
2. продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи;
3. продуцентите на първоначалния запис на филм или друго аудиовизуално произведение върху оригинала и копията, получени в резултат на този запис;
4. радио- и телевизионните организации върху своите програми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 24 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 25. Създава се чл. 72а:
"Колизия с авторски права
Чл. 72а.  Сродните права не могат да бъдат упражнявани по начин, който би могъл да доведе до накърняване или ограничаване на авторските права."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 25.
"§ 26. В чл. 73 съюзът "и" след думата "звукозаписи" се заменя със запетая, а след думата "организации" се добавя "и на филмовите продуценти"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 26, като предлага следната редакция:
"§ 26. В чл. 73 след думата "звукозаписи" се поставя запетая и се добавя "на филмовите продуценти"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 25 така, както е предложен от вносителя, и § 26 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 2.
Параграфи 25 и 26 са приети.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 27. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Второто заглавие "Законна лицензия" се заличава.
2. В текста след думата "коментира" се поставя запетая и се добавя "озвучава".
Предложение на комисията за § 27:
"§ 27. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Второто заглавие "Законна лицензия" се заличава.
2. В текста след думата "коментира" се поставя запетая и се добавя "озвучава роли", а изразът "произведение или цирков или вариететен номер, както и номер с кукли" се заменя с "произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 27 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 28. В чл. 76, ал. 1 се създава т. 3:
"3. предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до неговото записано изпълнение или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях."
Комисията подкрепя текста на вносителя по §  28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 28 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Параграф 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаема министър Москова! На извънредно заседание на Комисията по културата и медиите на 8 март бе обсъдено предложение на народни представители за отпадане на ал. 4 от чл. 76, което комисията подкрепи.
Ето защо моля да дадете думата на народни представители, които подкрепят тази инициатива, да я обяснят на народното представителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Спасов.
БОРИС СПАСОВ (СДС): Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема министър Москова, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да ви изчета тази алинея, която трябва да отпадне, за да стане ясно на народните представители същността на това предложение.
"(4) Ако в договора между артиста - изпълнител и продуцента на звукозаписа не е уговорено друго, смята се, че на продуцента е отстъпено изключителното право както за страната, така и за чужбина да възпроизвежда върху звуконосители записаните изпълнения, да ги разпространява и разрешава излъчването им по безжичен път, а предаването им чрез кабел или друго техническо средство, или публичното им изпълнение чрез апарати, озвучаване или по друг начин."
В своята същност тази алинея накърнява правата на артисти - изпълнители. Затова отпадането й е желание на самите изпълнители, защото те преценяват кое е най-добро за тях.
Алинея 4 създава неравнопоставеност между продуцентите и изпълнителите и създава условия за недобросъвестни действия от страна на продуцентите.
За отпадането на тази алинея е както Съюзът на българските музикални и танцови дейци, така и Международната федерация на музикантите, като най-компетентната международна организация относно защитата на сродните изпълнителски права.
От юридическа гледна точка.
1. Римската конвенция и Договорът за СОИЗ от 1996 г. не оторизират подобно ограничение при упражняване правата на артистите - изпълнители.
2. Римската конвенция признава на артиста - изпълнител право върху предназначението на всяко възпроизводство на определено негово участие и забранява предоставянето да бъде по пътя на презумпцията.
3. При отсъствие на договор или при наличието на непълен договор презумпцията на чл. 76, ал. 4 не може да има друга реална цел, освен да облагодетелства продуцентите на звукозаписи и да създава в тяхна полза допълнителни права. От друга страна, презумпцията за предоставяне на права е механизъм, който намалява защитата на артистите - изпълнители, защото води до невъзможност те да упражняват правата си.
4. Сега действащият български закон задължава по силата на чл. 76, ал. 2 сключването на писмен договор между артиста - изпълнител и продуцента по отношение на предоставянето на такива права.
Оказва се, че презумпцията при предоставянето на правата на артистите - изпълнители, освен при противоречаща на това клауза, в случая ако в договора не е уговорено друго (това е цитат) е юридически ненужна, защото предоставените права трябва да бъдат обект на писмен договор.
5. Член 76, ал. 4 има за цел създаването на привилегировано отношение към продуцента и неблагоприятно към артистите - изпълнители по отношение сключването на писмени договори.
6. Подобна разпоредба в полза на продуцентите на звукозаписи не съществува в нито една страна от Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Спасов.
Има думата госпожа министър Москова.


МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз подкрепям предложението, направено току-що от комисията. Наистина, при цялото ми уважение към труда и професионализма на продуцентите, онези, които са носители на таланта, на онова, което достига до нас - духа на онова, което наричаме изпълнение, е точно на артист-изпълнителите. Мисля, че в противен случай създаваме условия - не значи, че някой ще злоупотреби - но създаваме условия това право да не бъде зачетено.
Моля ви да подкрепим предложението за отпадане на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо министър.
Поставям на гласуване § 28б със следния текст:
"§ 28б. В чл. 76 ал. 4 се заличава."
Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 127 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 2.
Параграф 28б е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на комисията по § 29:
"§ 29. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "договора" се добавя "за изпълнение".
2. Създава се ал. 3 и 4:
"(3) Договорите по ал. 1 с артистите, изпълняващи главни роли, предвиждат и допълнително възнаграждение в процент от всеки бруто приход на продуцента от използването на произведението. Възнаграждението им се заплаща, съгласно уговореното, от продуцента или от съответните ползватели. Когато възнаграждението им се заплаща от съответния ползвател, продуцентът е длъжен да предвиди това в договорите, които сключва за използване на произведението. Ако възнаграждението не е било уговорено, то се определя съгласно споразумение между сдруженията на актьорите, от една страна, и продуцентите или техни сдружения, от друга страна.
(4) Артисти, изпълняващи главни роли по смисъла на ал. 3, са, до доказване на противното, лицата, които са посочени в титрите на филма по начин, недвусмислено показващ, че са смятани за такива. Когато липсват такива указания, се вземат под внимание евентуални изрични уговорки по този въпрос в договора между продуцента и артиста-изпълнител, а ако такива уговорки там няма или договорът не е представен, се взема под внимание изричното мнение на сценариста, дадено писмено, независимо по кое време."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 29, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Параграф 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 30. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "орган и" се заменят с "министерството, отговарящо за културата" и се добавя изречение второ: "За подаване на искане за регистрация, за извършване на справка по регистъра и за издаване на документи за вписани в регистъра обстоятелства се събират такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Наименованията на артистичните групи се регистрират задължително на кирилица. По желание на заявителя в регистрацията може да бъде добавено същото наименование, изписано на друга азбука".
3. Досегашните алинеи 2, 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 3, 4, 5 и 6."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 30, като предлага в т. 1 думите "министерство, отговарящо за културата" да се заменят с "Министерството на културата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 30, както е предложен от вносителя, с направената от комисията корекция в т. 1.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 30 е приет.
Съобщение за парламентарен контрол на 10 март 2000 г., петък:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Евгени Димитров, Жорж Ганчев, Руси Статков, Велко Вълканов, два въпроса - на Лютви Местан и Асен Христов, и на две питания от народния представител Лъчезар Тошев.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Станимир Калчевски, Ева Жечева и Петър Мутафчиев, и на питане от народния представител Руси Статков.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на девет актуални въпроса - от народните представители Стефан Нешев, Венко Вълчев, Емилия Масларова, Бойко Великов, Светлана Дянкова, Елена Поптодорова, Петър Димитров, Златко Златев и Драгомир Драганов, и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев и на питане от народния представител Иван Борисов.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представители Меглена Плугчиева, два въпроса на Драгомир Драганов и на Ева Жечева.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представители Иван Бойков, два въпроса на Стефан Нешев, на Иво Атанасов, и на питане от народния представител Венцеслав Димитров.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Атанас Лозанов и Илия Баташки и на две питания от народните представители Ева Жечева и Иван Костадинов Иванов.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов, Методи Андреев и Йордан Бакалов и на три питания - от народните представители Венцеслав Димитров, Татяна Дончева и Яшо Минков.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински - на актуален въпрос от народния представител Анелия Тошкова; министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на актуален въпрос от народния представител Орфей Дуевски и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Свилен Димитров.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и не могат да отговарят: министърът на отбраната Бойко Ноев - на 4 актуални въпроса от народните представители Иван Тодоров, Иван Иванов, Иван Борисов и Георги Божинов и Михаил Миков; министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на три актуални въпроса от народните представители Кръстьо Трендафилов, Георги Божинов, Иван Борисов и Георги Михайлов.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 10 март, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Благовест Сендов

Секретари:
Илия Петров

Ивалин Йосифов