Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-03-15

Председателствали:  Председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Анелия Тошкова и Камен Костадинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ): (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Георги Пинчев. Да му е честито! Желаем му всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)
Предложения по дневния ред:
- от народния представител Драгомир Драганов: точка от дневния ред да бъде проект за решение за предсрочно освобождаване на господин Стоян Райчевски от длъжността председател на Комисията по културата и медиите;
- от народния представител Георги Михайлов: точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Има предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. На Председателски съвет извършихме едно разместване и се предлага следният проект за програма за работата на Народното събрание от 15 до 17 март 2000 г.:
1. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница.
3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион.
4. Второ четене на законопроекта за пътищата.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защитените територии.
7. Законопроект за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана).
8. Второ четене на законопроекта за лечебните растения.
9. Второ четене на законопроекта за българите, живеещи извън България - продължение.
10. Първо четене на законопроекта за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ.
11. Парламентарен контрол.

Имате думата по дневния ред - предложения от вносителите, или за разместване или отпадане.
Господин Иван Тодоров има думата.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз бих искал отново да привлека вашето внимание към предложението на Парламентарната група на Евролевицата за освобождаване на господин Стоян Райчевски от длъжността председател на Комисията по културата и медиите. Неслучайно подновяваме това предложение, тъй като миналата седмица отново имахме повод да се уверим в неговата абсолютна некомпетентност и липса на организация на работата му, което за жалост се отразява и на работата на цялото Народно събрание.
Припомням ви случая в петък в процеса на работата по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Господин Райчевски показа отново своята некомпетентност и некоректност към колегите от Народното събрание, като внесе текст, който предварително е трябвало да бъде съгласуван в Министерството на правосъдието. Явно обаче той не е направил това и се наложи след интервенция на уважавания от мен бивш министър на правосъдието господин Васил Гоцев заседанието на Народното събрание да бъде прекъснато. Почивката, която беше обявена, беше за 15 минути, но загубихме час, а и малко отгоре, от работата на Народното събрание и след това започнахме с парламентарния контрол. Мисля си, че такива неща са недопустими.
Освен това се учудвам, уважаеми колеги от мнозинството, толкова ли нямате други хора, които биха могли да заменят господин Райчевски като председател на комисията? Аз съм убеден, че имате. Но лошото е, че ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Тодоров, сега разискваме по дневния ред, не по същество.
ИВАН ТОДОРОВ: Лошото е, че всичко това, което той прави, недоправя или греши, се отразява не само на авторитета на управляващото мнозинство. Отразява се на авторитета на цялото Народно събрание.
Затова нашата парламентарна група подновява това свое предложение и сме сигурни или почти сигурни, че този път ще го приемете. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Георги Михайлов има думата.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! В края на 80-те години и началото на 90-те години всички или почти всички политици и участващи в икономиката, бяха на категоричното мнение, че в България трябва да се направи дълбока реформа в икономиката. Такава дълбока реформа за тези десет години не се направи, а реално само се извърши едно раздържавяване, което раздържавяване реално ликвидира българската промишленост.Крайно време е българският парламент да се занимае с най-важния проблем на днешния ден, а именно съсипията на българската промишленост.
Аз се учудвам, че вече толкова пъти ние предлагаме като точка в дневния ред да влезе - приемане на решение за създаване на една комисия за преглед на приватизацията, която се извършва в България. Вярно е, че има органи за следприватизационен контрол, но, колеги, ние не уважаваме даже нашия президент. Вчера в Червен бряг той изрично и високо каза, че българската промишленост е разграбена от днешния Съюз на демократичните сили и някакви комунисти, които или в СДС, или не знам къде си били... (Шум и реплики на неодобрение от мнозинството.)
Време е вече българският парламент наистина да се заеме с този проблем, затова внасям предложение като точка от дневния ред да влезе приемане решение за създаване на комисия за проучване хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Веселин Бончев има думата.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение, господин председател, до края на работната седмица в парламента да бъде поканен министър-председателят господин Иван Костов, за да обясни тревожните сигнали, които дойдоха от Организацията на обединените нации, че България се обвинява за незаконен износ на оръжие за УНИТА.
Мотивът ми за това предложение е и другата лоша новина, която я знаете отпреди няколко седмици, и която обиколи света, че български медици са извършили антихуманен акт - заразявали са деца със СПИН, което се моля Богу да не е вярно на предстоящия процес, защото в противен случай това са много лоши новини за България, която е вече на стартовата линия за водене на преговори за Европейския съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов.
Моля, гласувайте!
Гласували 197 народни представители: за 80, против 113, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Михайлов.
Моля, гласувайте!
Гласували 188 народни представители: за 81, против 102, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте проекта за седмична програма така, както беше прочетен.
Гласували 185 народни представители: за 141, против 13, въздържали се 31.
Седмичната програма е приета.
Преди да пристъпим към дневния ред, ще прочета постъпилите законопроекти и проекторешения от 8 до 14 март 2000 г.:
Законопроект за ратифициране на Втория протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по културата и медиите. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за жената-майка. Вносител е народният представител Кънчо Марангозов и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите. Разпределен е и на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и на Комисията по труда и социалната политика.
Проект за решение за избиране на член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите. Вносител е народният представител Росица Тоткова.
Предложение за избор на управител на Националния осигурителен институт. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по национална сигурност.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Литовската република относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Литовската република, участващи в многонационалните сили за поддържане на мира КФОР. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по национална сигурност. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Република България и "Нордик инвестмънт банк". Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Господин Асен Агов има думата за процедура.
АСЕН АГОВ (СДС): Господин председател, от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили искам думата за процедура.
Снощи научих по телевизията, че онази част от нашия правилник, именно чл. 9, ал. 1 от главата за бюджета на Народното събрание е възбудила негативни обществени реакции. Става въпрос за привилегиите на народните представители да пътуват безплатно в общинския и градския транспорт.
Аз Ви моля, господин председател, от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили да предприемете необходимите мерки, за да бъде внесена промяна в нашия правилник, така че тази привилегия да бъде заличена. (Шум на неодобрение и реплики от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
АСЕН АГОВ: И да можем да споделим трудностите на гражданите.
Благодаря Ви, господин председател. (Силен шум на неодобрение, провиквания и реплики на недоволство от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля за тишина в залата!
За процедура думата има господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз нямам нищо против да си плащам 30-те стотинки за автобуса и за трамвая, но преди това предлагам да бъде разгледана възможността да се откажат председателите на комисиите от личните си автомобили и тези лични автомобили да бъдат предадени на спешната медицинска помощ в България. Благодаря. (Ръкопляскания от опозицията.)
Преминаваме към първа точка от седмичната програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.
Чета проекта.
"Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
Избира Симеон Николов Хинков за член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите."
Някой желае ли да се изкаже по проекторешението? Няма желаещи.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ И ТЯХНОТО ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ В РАЙОНИТЕ, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ОБЩАТА ИМ ГРАНИЦА.
Водеща комисия е Комисията по национална сигурност.
Има думата заместник-председателят на комисията господин Нансен Бехар, който ще изнесе становище.

ДОКЛАДЧИК НАНСЕН БЕХАР:

"СТАНОВИЩЕ

относно законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница, № 002-02-7, внесен от Министерския съвет
на 29.02.2000 г.

Комисията по национална сигурност обсъди внесения законопроект на свое заседание на 08.03.2000 г. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на външните работи и на Министерството на отбраната.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница.
Становището на комисията е прието на 08.03.2000 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бехар.
Има думата председателят на Комисията по външна и интеграционна политика господин Агов да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители!
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по външна и интеграционна политика
относно проект за Закон № 002-02-7 за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване напротивопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница, внесен от Министерския съвет на 29 февруари 2000 г.

На свое заседание от 9 март 2000 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопетохни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница и прие следното становище:
Намира за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница, подписано на 22 март 1999 г. в София." Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Агов.
Някой желае ли да се изкаже по проектозакона?
Има думата господин Стефан Гайтанджиев.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обръщам се към вас с призив да подкрепите този законопроект.
България, както знаете, миналата година подписа и нашият парламент ратифицира споразумението по договора в Отава за забрана на противопехотните мини. Те безспорно са едно изключително нехуманно оръжие, от което често страдат преди всичко невинни граждани, цивилни, а не толкова самите участници в бойните действия.
Затова от хуманна гледна точка България направи един немалък жест, въпреки че беше един немалък производител на това оръжие. В дадения случай ние сме улеснени от това, че имаме и национална програма, както бяхме информирани в комисията, която е финансирана, за разминирането на участъците от нашата граница с Гърция и Турция. Турската страна пък не е разполагала минни полета по своята граница.
Дотук всичко изглежда едва ли не прекрасно. Но се оказва, че Турция не е ратифицирала това споразумение от Отава за забрана на противопехотните мини. Не са го ратифицирали и Съединените щати.
И тук се обръщам с един призив към народното представителство да извърши един по-голям контрол върху нашето външно министерство, върху позицията на нашето правителство. Защото срещите с външните министри на Турция и Гърция, разходката около "Селим джамия" и т.н. в Одрин, това са положителни неща. Но хубаво беше българският външен министър да представи пред турската страна въпроса и те да ратифицират тази конвенция.
Хубави са срещите с президента Клинтън и особено тяхната литературна част. Но нашият президент не съм чувал да постави пред Съединените щати въпроса за това, че противопехотните мини са едно нехуманно оръжие. И трябва също и Съединените щати по възможност да се присъединят към тези конвенции.
А иначе безспорно, убеден съм, българският парламент днес трябва да гласува за тази ратификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гайтанджиев.
Има думата господин Асен Агов.
АСЕН АГОВ (СДС): Господин председател, аз също като колегата Гайтанджиев призовавам колегите народни представители да подкрепят ратификацията на това споразумение. И ще използвам същите аргументи като него. България беше една от страните, които имаха основополагаща роля в ратификацията на Международната конвенция за забрана на противопехотните мини.
И си спомняме, че президентът на страната ни, господин Петър Стоянов, при посещението си в Канада през миналата година занесе именно ратификацията, приета с много голямо мнозинство, струва ми се с пълно мнозинство, в този парламент.

В същото време аз смятам, че тази ратификация носи и един положителен елемент спрямо този многостранен документ, за който стана дума преди малко. Да, вярно е, че Турция не е ратифицирала Международната конвенция за забрана на противопехотните мини, но ние смятаме, че е голям успех за българската дипломация това, че в едно двустранно споразумение се пристъпва към действие, което подготвя почвата в Турция да се премине и към ратификация на това споразумение. Ние смятаме, че това е заслуга на българската дипломация.
А що се отнася, разбира се, до несъгласието на Съединените щати с международната конвенция, там Канада, която е съсед на Съединените щати, влиятелен член на Северноатлантическия съюз и също така приятел на Съединените щати, употребява своите дипломатически усилия, за да може да убеди Вашингтон също да ратифицира тази международна конвенция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата госпожа Анастасия Мозер. Заповядайте.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също искам да подкрепя ратификацията на това Споразумение за неизползване на противопехотни мини, защото и в Съвета на Европа преди това, и сега в Интерпарламентарния съюз по време на заседанията този въпрос се поставя много сериозно и с препоръките всяка една от страните, членки на тези международни организации, да направи всичко възможно, за да бъдат ратифицирани тези конвенции и тези източници на такива трагедии да бъдат ликвидирани.
Така че аз съм длъжна като председател дори на делегацията в Интерпарламентарния съюз да кажа това и да ви призова да гласувате в подкрепа на тази ратификация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Мозер.
Друг желае ли да се изкаже?
Пристъпваме към първо гласуване на законопроекта за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница, № 002-02-7, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте!
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Нансен Бехар. Заповядайте.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател, предлагам законопроектът да се гласува на второ четене и да се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 124 народни представители: за 120, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК НАНСЕН БЕХАР: 
"ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Република Турция за
неизползване на противопехотни мини и
тяхното премахване или унищожаване в районите,
прилежащи към общата им граница

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за неизползване на противопехотни мини и тяхното премахване или унищожаване в районите, прилежащи към общата им граница, подписано на 22 март 1999 г. в София.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Законът е приет от Тридесет и осмото Народно събрание и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже при второто четене на законопроекта?
Моля, гласувайте заглавието на закона, член единствен, Заключителната разпоредба, параграф единствен.
Гласували 116 народни представители: за 114, против 1, въздържал се 1.
Законът е приет и на второ гласуване.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН.
Водеща комисия е Комисията по образованието и науката.
Има думата господин Иван Николаев Иванов да изнесе становището на водещата Комисия по образованието и науката.

ДОКЛАДЧИК ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин председател!

"С Т А Н О В И Щ Е
относно законопроект № 00-20-25 за ратифициране на
Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се
до висшето образование в европейския регион, внесен от
Министерския съвет

На свое заседание от 1 март Комисията по образованието и науката разгледа законопроект № 00-20-25 за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, внесен от Министерския съвет.
Комисията по образованието и науката е убедена, че присъединяването на Република България към Конвенцията ще допринесе за приобщаването на българското образование към европейските стандарти и ще подпомогне в значителна степен процеса на интеграция в Европейския съюз.
Като приема мотивите за основателни, Комисията по образованието и науката единодушно предлага законопроектът да бъде приет на първо четене.

Председател на комисията - Георги Панев."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има становище и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Има думата господин Агов да изнесе това становище.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители!


"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по външна и интеграционна политика
относно проект за закон № 00-20-25 за ратифициране на
Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се
до висшето образование в европейския регион, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2000 г.

На свое заседание от 17 февруари 2000 г. Комисията по външна и интеграционна политика обсъди проект за закон за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион и прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, подписана на 11 април 1997 г. в Лисабон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Агов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта? Не виждам.
Поставям на първо гласуване законопроект за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, № 00-20-25, внесен от Министерския съвет.
Гласували 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Иван Николаев Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поради единодушния вот на народните представители относно този важен за висшето ни образование законопроект за присъединяване към европейските стандарти и взаимно признаване на квалификациите, моля Ви да подложите на гласуване предложение за гласуване и на второ четене на законопроекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: "Закон за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион.
Член единствен. Ратифицира Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, подписана на 11 април 1997 г. в Лисабон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
Моля, гласувайте заглавието на закона и член единствен.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Законът е приет и на второ гласуване.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПЪТИЩАТА.
За процедура има думата госпожа Росица Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка с разглеждания законопроект за пътищата моля в залата да бъдат поканени заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Борис Милчев, господин Петър Гочев, заместник-началник на Главно управление на пътищата, и госпожа Йорданка Чавдарова от Главно управление на пътищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Борис Милчев, господин Петър Гочев и госпожа Йорданка Чавдарова в залата.
Има думата господин Никола Николов, председател на Комисията по икономическата политика, да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Д О К Л А Д
по законопроект № 00-20-12 от 11 януари 2000 г.
за второ четене

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ".

Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавия на закона и на глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона и на глава първа, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Заглавията на закона и на глава първа са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 1. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата в Република България.
(2) Този закон не се прилага за:
1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански пътища;
2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено ползване."
Има предложение на народния представител Руси Статков в чл. 1, ал. 1 думата "стопанисването" да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 1 има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил за отпадане на думата "стопанисване", е свързано с изискванията на Закона за нормативните актове. По принцип това, разбира се, е и формално, но и съдържателно необходимо, след като в предмета се поставят определени цели и се изписват последователно да следва след това и разписване на тези цели и в предмета, по-конкретно по-нататък в закона. Ако за част от изредените, а те са свързани със собствеността, управлението, ползването, изграждането, ремонта, има такова развитие по-нататък, то стопанисването няма такова развитие по-нататък.
Следователно, след като няма развитие, записването му само в предмета, без да има такова развитие по-нататък, господин Николов, е безсмислено. Затова и моето предложение е да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги! Господин Статков направи едно предложение за отпадане на понятието "стопанисване". Същото обаче се употребява от Конституцията в чл. 18, мисля последна алинея. При това положение не може да отпада едно понятие, което се използва от Конституцията и то специално по отношение на държавната собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Джеров.
За дуплика думата има господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Джеров! Най-малко ще споря с Вас - авторът на вещното право, една от книгите, които редовно си препрочитам, но в случая бих си позволил да насоча Вашето внимание към следното. Става дума за Закона за нормативните актове, който регламентира определени техники и в случая при изписването на предмета са записани в последователност някои от обществените отношения, които се уреждат, след което по-нататък в текста на законопроекта те са разписани съответно. Според мен по-добре е там, където говорим за собствеността, да остане стопанисването, защото така, както е записано, не е отделено извън собствеността. По-нататък в нормите имаме и раздел за собствеността, но нямаме за стопанисването. В този смисъл моето предложение е да отпадне, а не от гледна точка на онова, което Вие говорихте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 125 народни представители: за 38, против 80, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 4.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 2. (1) Пътищата образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 2.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 3 има предложение от народния представител Руси Статков - в чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Местните пътища са общински от четвърти клас и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците."
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на транспорта и съобщенията, с областните управи и общините."
Комисията не приема това предложение.
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков:
В чл. 3, ал. 4 след думите "след съгласуване" се добавя "с министъра на транспорта и съобщенията".
Комисията не приема това предложение.
Има предложение на народния представител Румен Такоров, което е прието от комисията.
Предложение на комисията:
"Чл. 3. (1) Пътищата са републикански и местни.
            (2) Републикански пътища са автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа.
            (3) Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.
(4) Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кметовете на общините.
(5) Класификацията на републиканските пътища се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(6) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския съвет след съгласие на общинските съвети на съответните общини."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 3 има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложенията, които съм направил, са две.
Първото е свързано с един проблем, който многократно ние с вас сме обсъждали. Става дума за четвъртокласната пътна мрежа. Вие сами знаете от това, което съществува в избирателните райони и при обсъждането на Закона за държавния бюджет, колко пъти и всеки един от вас е поставял тези въпроси от гледна точка на състоянието на четвъртокласната пътна мрежа в тези десетина години - бих казал, изключително лошо състояние, за съжаление - и необходимостта от промени, които обаче трябва да се гарантират със средства.
Направих предложението да се запише в чл. 3, ал. 3 едно разделение на местните пътища - общински от четвърти клас и частни, защото определен смятам, че в закона ние трябва да уредим въпроса за този клас пътища и то така да го уредим, че от него след това да произтича задължение за съответните органи и да изисква определени нормативи и поддържане на тези пътища.
Написана е нова алинея, господин Николов - шеста, в която става дума за предложение за промяна на класа пътища пред Министерския съвет от местните органи. Обаче ако няма разписване на този преходен клас - четвърти - от републиканската пътна мрежа, ще има произволни общински пътища в смисъл, че един ще ги направи 3 м, друг ще ги направи 4 м и т.н., и т.н., съобразно своите възможности, а това предполага накъсване на единната пътна мрежа, тъй като ние вече приехме в чл. 2, че пътищата образуват единна пътна мрежа. Това са различни стандарти. Ще кажете: ама ще бъдат разписани някъде! Най-добре е да не бъде някъде, а да бъде тук, в закона, и да подчертава важността на този клас пътища, повтарям, имайки предвид досегашната практика, не само наша, а и международна.
Това междупрочем, уважаеми колеги, е и становището на катедрата при Университета за строителство. Така че не е произволно становище на Руси Статков в момента.
По ал. 4 предложението, което съм направил, е да се включат при утвърждаване на списъците републиканските и общинските пътища и промените в тях, съгласуваните предложения не само на министъра на регионалното развитие и благоустройството, а и на министъра на транспорта и съобщенията. Защо? Очевидно е, че не става дума само за строителство на пътища, а става дума и за експлоатацията. И когато говорим за експлоатацията, господин Николов, ние, разбира се, имаме Закон за автомобилния транспорт, имаме и други закони, в които ще кажете, че е намерило мястото Министерството на транспорта и съобщенията. Обаче тук и в тази алинея според мен задължително трябва да влезе и Министерството на транспорта и съобщенията. Радвам се, че и друг колега е направил подобно предложение, което говори за това, че наистина трябва по този начин да бъде решена тази алинея.
Ето затова, колеги, надявам се да подкрепите предложенията, които съм направил. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви.
За реплика има думата господин Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Може би това, което каза господин Руси Статков, да има някакво основание, обаче няма нищо общо с направеното от него предложение и с текста на чл. 3.
Член 3 определя кои пътища са републикански и кои местни и как става прехвърлянето от републикански към местни пътища, респективно общински. Това е разписано. Прието е предложението на господин Румен Такоров, който създава този ред на прехвърляне на републикански пътища в общински и според мен целият текст е свързан и дава пълната технология по това кои пътища - първо определението - са републикански и местни и как става прехвърлянето от републикански към местни.
Това, което е предложено от господин Руси Статков, касае точно този проблем и той точно това е имал предвид, което е решено в ал. 6, а именно общинските пътища, когато не са четвърти клас, да бъдат приемани от общините, след като на тях ще им се прехвърлят за стопанисване, само след съгласие на общинските съвети и след съответното решение на общинските съвети на съответната община. Само тогава ще има местни пътища, които са трети, втори или първи клас. За това става дума тук, господин Статков. Просто трябва внимателно да се прочете. Вероятно не сте имали време да го прочетете, тъй като докладът беше раздаден сутринта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
За дуплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин Николов! Именно защото Вие сте предвидили нова алинея, още по-наложително става вписването в този закон на четвърти клас път. Вие предлагате механизъм, господин Николов, без в него да има основният елемент. Вие предлагате механизъм и изведнъж от небитието да изскочи трети и втори клас - предложение от общината за някакъв път. Само че, ако тук в закона не е заложено, а оставим за подзаконови актове една класификация, в която да има четвърти клас, тя ще изскочи, повтарям, за да бъде трети, втори и първи, отнякъде. По-добре тук в закона да има това разграничение и да се дава възможност финансово тази мрежа да бъде поддържана действително на това ниво и то и от държавата, а не само с цената на общините. Това е било и беше, което ме ръководеше. И тогава, когато вече тя е в едно добро състояние, естествено да бъде предложена да влезе в по-горен клас. Иначе как ще стане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Кирил Ерменков, който също има предложение по този текст.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение по ал. 4 на чл. 3 в известна степен господин Николов го мотивира. В чл. 3 са записани пътищата - републикански и местни, а понеже в ал. 4 се определят списъците на републиканската, аз нямам претенции за общинските пътища, но са записани в един параграф.
Мисля, че е целесъобразно и логично и съответства и на приетия Закон за автомобилните превози, според който и републиканските товаропотоци и пътникопотоци се следят в системата на транспорта - това не е формално предложение - именно и качествата на пътищата, и промените в тези списъци, които се утвърждават от Министерския съвет, да се съгласуват с Министерството на транспорта и съобщенията.
Мисля, че това е едно логично предложение и няма да усложни механизма на съгласуване и предложения в Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да си остане и с "кметовете"?
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: С кметовете, но и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и с Министерство на транспорта и съобщенията - по тези причини, които изложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата господин Никола Николов.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз искам съвсем формална реплика да отправя към господин Ерменков. Господин Ерменков, смятате ли, че редът за съгласуване, когато се взема решение на Министерския съвет, не е достатъчен за това, за което Вие настоявате?
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ, от място): Същото се отнася и до другите министерства.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Според мен е достатъчен и това беше и мнението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 121 народни представители: за 50, против 71, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Кирил Ерменков.
Гласували 122 народни представители: за 46, против 47, въздържали се 29.
Предложението също не се приема.
Предложението на народния представител Румен Такоров е прието.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 4. (1) Участъците от републиканските пътища в границите на населените места и селищните образувания имат ограничени връзки с уличната мрежа и движението по тях се осъществява с предимство.
(2) Трасетата на републиканските пътища по уличната мрежа на населените места и селищните образувания се определят с общия градоустройствен план."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 5 има прието предложение на народния представител Георги Шишков.
Има предложение на народния представител Руси Статков: в чл. 5, ал. 4 се изменя така:
"(4) Ограничителните ивици по ал. 2 и ал. 3 са с широчина не по-малко от 2 м всяка."
Комисията не приема това предложение.
И предложение на комисията за чл. 5:
"Чл. 5. (1) Пътищата имат следните основни елементи:
1. обхват;
2. пътни съоръжения;
3. пътни принадлежности.
(2) Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.
(3) Обхватът на пътя по дължината на пътните съоръжения за преместване на препятствия и над тунелите включва хоризонталната проекция на съоръжението върху терена и ограничителните ивици от двете страни на тази проекция.
(4) Ограничителните ивици по алинеи 2 и 3 са с широчина до 2 м всяка.
(5) Широчината на обхвата на пътя извън населените места и в чертите на населените места с нерегулирани съседни терени се определя с проекта на пътя.
(6) Широчината на обхвата на пътя в чертите на населените места с регулирани съседни терени се определя с градоустройствените и застроителните планове.
(7) Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата на пътя, с изключение на снегозащитните съоръжения, които могат да бъдат разполагани извън него."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 5 има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, предложението, което съм направил, е свързано с ал. 4 на чл. 5 относно ограничителните ивици, които са свързани с пътя.
Предложението на вносителя е те да бъдат с широчина до 2 м. Изхождайки от това, че пътят трябва да има инфраструктура, която да го поддържа, и тя не включва само купчинките, които сте виждали с пясък, а включва и постройки, и т.н., без да създавам, според мен, някакви проблеми, защото записът, който съм предложил, е широчината да не е по-малка от 2 м. Това означава, че там, където ще се наложи да има изграждане на база или нещо друго, свързано с поддръжка на пътя, да бъде ползвано. Реално става дума за това, че в края на краищата пътят трябва да бъде и обезопасяван, и да има възможност въобще нашите пътища да имат един много по-добър и по-хубав, бих казал, не само вид, но и поддръжка.
Не бях на комисия, но сега имах възможност с вносителите да прокоментирам това предложение. Опасенията, според тях, за да не го приемат, е, че се получавала много публична собственост. Защото действително става дума за това доколко тази ивица, като бъде по-голяма или по-малка, ще създава публична собственост. И то изключителна публична собственост.
Струва ми се, че досега държавата в това отношение не е злоупотребила. Напротив, гледам по пътя навсякъде има разрешени и кафенета, и други обекти частна собственост, които обслужват, и с това предложение няма да ги спрем. Напротив, с това предложение ще дадем възможност наистина нашите пътища да бъдат поддържани по-добре.
Затова, въпреки изказаното съображение от вносителя, аз поддържам направеното от мен предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Друг желае ли да се изкаже? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за заместващ текст на ал. 4. Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 29, против 57, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
Член 5 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 
"Чл. 6. (1) Републиканските и общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 50 метра при автомагистралите, на 25 метра при останалите републикански пътища и на 10 метра при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.
(2) Когато ограничителната строителна линия попада в обхвата на пътя, тя се измества и се разполага по външния край на ограничителната ивица.
(3) В чертите на населените места ограничителната строителна линия се определя с градоустройствените и застроителните планове.
Чл. 7. (1) Републиканските пътища извън чертите на населените места и селищните образувания имат от двете си страни обслужващи зони.
(2) Обслужващата зона обхваща ивицата земна площ с широчина 100 метра при автомагистралите и 50 метра при другите републикански пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на неговия обхват.
(3) По дължината на пътните съоръжения за премостване на препятствия, на специално уширените пътни участъци и на тунелите обслужващата зона по ал. 2 е с широчина 1000 метра.
(4) Промяната на широчината на обслужващата зона се извършва плавно на дължината 1000 метра преди началото и след края на участъка по ал. 3."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 6 и 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 6 и 7 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 6.
Членове 6 и 7 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 
"Глава втора
СОБСТВЕНОСТ
Чл. 8. (1) Пътищата са публична и частна собственост.
(2) Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.
(3) Общинските пътища са публична общинска собственост.
(4) Частните пътища са собственост на отделни юридически или физически лица.
(5) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по условията на чл. 5."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавието на глава втора и чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора и чл. 8 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава втора и чл. 8 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 9 има направени предложения от народния представител Георги Шишков, което е прието; от народния представител Петко Проданов, което също е прието от комисията, и предложение от народния представител Румен Такоров в чл. 9, ал. 1 и 2 и в целия закон думите "Главно управление на пътищата" се заменят с "пътища".
Комисията не подкрепи това предложение.
И предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 9. (1) Публична държавна собственост са всички имоти и вещи, разположени в обхвата на пътя.
(2) Държавните имоти и вещи, разположени извън обхвата на пътя, са частна държавна собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми колеги! Последните няколко влизания на този закон в пленарна зала винаги са били, само когато се правят структурни промени в една от най-старите държавни администрации в България, може би с над 110-годишна история, каквато е Главно управление на пътищата. И аз не можах да приема мотивите на вносителите, когато се разглеждаше в комисията, че в някои от договорите, които са подписани сега, фигурира абревиатурата "ГУП" или Главно управление на пътищата. По тази логика при всички правителствени промени и смяната на имената на министерствата би трябвало всички договори да не бъдат актуални, което не е така! И аз не мога да приема, че правим промяна в закона, правим структурна промяна, асоциация, и отново я наричаме "Главно управление". И може би иначе нямаше да ставам да потвърдя направеното предложение, тъй като в комисията и част от колегите от Съюза на демократичните сили подкрепиха това предложение, затова отново бих призовал да гласуваме и да подкрепим. И ще стане много по-леко и наименованието - Агенция "Пътища". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
Искаш ли думата? (Обръща се към господин Велко Вълканов).
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Нека сами да се оправят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Вълканов поставя въпроса за разлика между понятията "имоти" и "вещи". Ние в Закона за държавната и общинската собственост под имоти разбираме недвижимите имоти. А наистина тук под вещи какво се разбира?
Бихте ли разяснили?
Има думата заместник-министър господин Борис Милчев.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Действително в предложението са упоменати имоти и вещи в обхвата на пътя, че върху тях се разпростира публичната държавна собственост. Под "вещи" се имат предвид временни съоръжения, които се разполагат с цел осигуряване безопасността на движението. Те не са самото пътно съоръжение и ограничителите, които определят обхвата на пътя. Тоест те са извън това, което разбираме под недвижимост.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, искам да направя едно редакционно, но и по същество предложение - в така предложения от Комисията по икономическата политика чл. 9, в алинеи 1 и 2 да отпаднат думите "и вещи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението в чл. 9 алинеи 1 и 2 да отпаднат думите "и вещи".
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение в чл. 9 ал. 1 да отпадне и чл. 9 да остане само с текста на ал. 2, защото в чл. 8 ние вече сме дефинирали кое е изключително държавна собственост - това са републиканските пътища, които се дублират именно с текста на ал. 1. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Нека юристите малко да помислят дали да не отпадне целият чл. 9, защото първата алинея е решена с чл. 8. А съгласно Закона за държавната собственост, държавна собственост, която не е обявена за публична със закон или не е изключително държавна собственост по силата на Конституцията, си е частна държавна собственост. (Неразбираема реплика от господин Румен Такоров.) Обхватът на пътя - да. Ерго всичко държавно, извън обхвата на пътя, е частно. Няма защо законът да казва това.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Прав сте. Нека да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защото извън обхвата на пътя е всичко останало.
Предложението е да отпадне целият чл. 9.
Има думата господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз подкрепям предложението за отпадане. Това беше моето съображение досега да се въздържах от гласуване по този текст.
В чл. 4 е казано: "Пътищата имат следните основни елементи" - обхват и т.н. А в чл. 8 е казано, че пътищата са публична държавна собственост. Целият чл. 9 е излишен, защото всъщност той повтаря това, което е казано по-рано с известна неяснота съоръжения - вещи. Какво е съоръжението, какво е вещ, какви са движими вещи, които си седят по пътя или в обхвата на пътя? Втората алинея също е излишна, защото това, което е държавна собственост и не е обявено за публична, е частна.
Така че аз изцяло подкрепям предложението да отпадне, иначе само ще създадем трудности при тълкуването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Както разбирам, вносителите не възразяват.
Поставям на гласуване предложението за отпадане на целия чл. 9. Моля, гласувайте!
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Член 9 отпада.
Поставям на гласуване направеното предложение от народния представител Румен Такоров в целия закон думите "Главно управление на пътищата" да се заменят с "Пътища", тоест изпълнителната агенция да се нарича не Изпълнителна агенция "Главно управление на пътищата", а да се нарича Изпълнителна агенция "Пътища".
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 150 народни представители: за 55, против 95, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
За процедура има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моето процедурно предложение е да прегласуваме току-що направеното предложение от господин Такоров, защото, ако ще бъде главно управление, трябва да бъде поне главно управление по..., но се получава едно недоразумение: хем агенция, хем управление. В крайна сметка наистина по-правилното е да бъде Агенция "Пътища". И оттам-нататък управление, след като се създава тази агенция.
Затова процедурно предлагам прегласуване на направеното предложение за промяна на наименование на агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Куртев.
Има думата заместник-министърът Борис Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Ще бъда съвсем кратък.
Господин Такоров каза за историята на Главното управление на пътищата. Това наименование и тази абревиатура има една голяма история и нашето предложение като вносители и да не се променя наименованието на Главното управление на пътищата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз разбирам съображенията на министерството. Тук ми се подсказа, че имало много договори, които са подписани с Главното управление на пътищата. Но ако няма нормативен документ, законов документ, в който да пише, че е главно управление, та да трябва да изменяме и другия документ, тогава не виждам никаква пречка да си бъде казано така - по един по-човешки начин. А щом е агенция, ще бъде Агенция "Пътища". Тя очевидно е правоприемник на онова главно управление и сключените договори мисля, че юридически няма да има никаква трудност нито да се изпълняват, нито да се иска изпълнение от тяхна страна.
Ние имаме едно изключение в нещо сходно - примерно, по Закона за изпълнение на наказанията. Там е казано, че затворите се управляват от Главно управление на местата за лишаване от свобода. И в правилника, който се създаде, остана "Главно управление" само, защото го пише в закона. Иначе трябваше да изменяме другия закон.
Но ако вие нямате закон, в който да се казва "Главно управление", не виждам пречка да си бъде така, както предложи господин Куртев. Ако имате закон, кажете, за да не направим грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тогава по-хубаво е да е Изпълнителна агенция за управление на пътищата, но не и Главно управление на пътищата.
Поставям на прегласуване предложението в целия закон думите "Главно управление на пътищата" да се заменят с думата "Пътища". Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 120, против 21, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Няма да правим поправката навсякъде, а после, при редактирането на закона, ще се поправи.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 10 има предложение на народния представител Кирил Ерменков, което е прието от комисията, на народния представител...
Извинявайте, пропуснах да прочета заглавието на глава трета: "Ползване".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета така, както е предложено от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 10 има приети предложения от народните представители Кирил Ерменков и Руси Статков.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 10. (1) Пътищата са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движението по пътищата.
(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, по инициатива на съответния общински съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.
(3) Собствениците или администрацията, управляващи пътищата, могат да въвеждат временни забрани за обществено ползване на отделни пътища или участъци от тях при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.
(4) Изпълнителната агенция "Пътища" въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението.
(5) Забрани по ал. 3 и 4 се въвеждат след съгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи, а за специално уширените пътни участъци - и с Министерството на отбраната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 11 има предложение на народния представител Румен Такоров, което е в две части. Прието е първото предложение, по принцип - второто.
Има предложение на народния представител Тодор Павлов, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 11. (1) За преминаване по отделни републикански пътища или техни участъци и съоръжения може да се въвеждат такси.
(2) Министерският съвет определя с тарифа размера на таксите по ал. 1.
(3) Освобождават се от такси по ал. 1 при изпълнение на служебни задължения автомобилите на Въоръжените сили, Националната полиция, Противопожарната охрана, Неотложната медицинска помощ, Българския Червен кръст, Народното събрание, Националната служба за охрана и Изпълнителната агенция "Пътища" при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
(4) От такси по ал. 1 се освобождават и чуждестранните превозни средства, ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна.
(5) В случаите по ал. 1 собственикът на пътя задължително осигурява и сигнализира дублиращ път".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 11 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, в ал. 3 четем, че се освобождават от такси автомобилите. Автомобилът не може да бъде освободен от такси. Бива освободен от такси собственикът на автомобила. Това са очевидно сбъркани текстове. Затова може да отпадне това: "Автомобилите на" и да остане, че се освобождават от такси Въоръжените сили и т. н. Те се освобождават, а не автомобила. Автомобилът не може да плаща, той е мъртва вещ.
Подобен въпрос стои в ал. 4 - не се освобождават чуждестранните превозни средства, а собствениците на чуждестранни автомобили и превозни средства. В този смисъл можете да помислите по редакцията на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението на господин Вълканов е в ал. 3 да отпаднат думите "автомобилите на", а в ал. 4 след думите "се освобождават" се добавят "собствениците на чуждестранни превозни средства".
Има думата господин Петър Гочев - заместник-началник на Главно управление на пътищата.
ПЕТЪР ГОЧЕВ: Уважаеми господин председател, господа депутати! Искам само да поясня, че в ал. 2 се говори за определянето с тарифа на размера на таксите по ал. 1. И в тази тарифа таксите са определени съобразно типа на возилото, според вида на автомобила и практически таксите се отнасят за самите автомобили, не за тези, които ги карат или ползват. Таксата е според типа на автомобила. То е казано - в тарифата, с която се определя размерът на таксата, са определени типовете автомобили и размерът на съответната такса за всеки отделен тип автомобил. (Шум и реплики в залата.)
Трябва да се потърси някаква друга възможност, но действително се заплаща за автомобилите. Примерно, не да отпадне "автомобилите на", а да стане "за автомобилите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тогава не е "освобождават се", а "не се заплащат такси по ал. 1 при изпълнение на служебни задължения за автомобилите"...
Нека първо чуем господин Васил Гоцев, който иска думата.

ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители! Аз не мисля, че ще се стигне до някакво неразбиране, ако отпадне думата "автомобилите". Явно е, че става въпрос за нещо, което се движи по пътя.
Но тук виждам едно друго несъответствие - за тези въоръжени сили и прочие, е казано "автомобилите", а за чуждестранните е казано "превозните средства". Това какво означава? За въоръжените сили е само за автомобилите, а за чуждестранните - и за всички други превозни средства ли? Така че, да се въведе навсякъде "превозни средства". Ами, ако въоръжените сили дойдат с танкове? Ще плащат ли или няма да плащат?
И затова аз лично не съм против предложението на господин Вълканов. За въоръжените сили - с каквото минат оттам, няма да се плаща. Но по същия начин ще трябва да се въведе горе и долу - за превозните средства. Освен, ако е искано нещо различно - и едните да плащат само за автомобилите, а другите - и за другите работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-министър Борис Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Действително бележките са основателни. В Закона за движение по пътищата има легална дефиниция, която е за пътни превозни средства, т.е. и в двете алинеи би трябвало да се ползва тази вече съществуваща терминология.
Действително автомобилите не биха могли нито да изпълняват служебни задължения, нито да плащат такси. Така че е основателна и тази бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението е в ал. 3 - "Не се заплащат такси по ал. 1 при изпълнение на служебни задължения за пътните превозни средства на въоръжените сили" - и се изреждат.
А в ал. 4 - "Не се заплащат такси по ал. 1 за чуждестранните пътни превозни средства" и текстът продължава - "ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна".
Има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Въпреки че предложението, което е направено от мен по чл. 11 за създаване на нови ал. 5 и 6, е направено във връзка и с конституционното право на всеки един да се придвижва свободно. Но виждам какво е настроението и в комисията, и в залата. Ето защо ще направя процедурно предложение да се създаде нова ал. 6, както съм предложил, но да отпадне изискването "да не надвишава повече от 20 на сто от дължината на пътищата и техните участъци, за които се плащат такси", а да остане като задължителна норма - дублиращите пътища да бъдат задължително от първи или втори клас път. Защото, както е записано предложението на колегата Павлов - само да се сигнализира пътят, може, когато няма граници, сигнализираният път да премине и през Румъния, например.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ви предлагам да подкрепим предложението на господин Такоров. Ние в комисията много надълго обсъждахме, че може би е трудно да запишем дублиращият път да бъде с не повече от 20 на сто по-дълъг от магистралата. Защото, разбира се, това би могло да създаде и проблеми - дали тези 20 на сто се отнасят за целия път или за даден участък. Тези 20 на сто много трудно биха могли коректно да се изчисляват.
Но мисля, че има смисъл поне това, може би затова тогава не го приеха всички колеги, поне това, на което той настоява, да се запази - че дублиращият път трябва да е от първи или втори клас. Защото все пак една магистрала трябва да се дублира с един сравнително добре поддържан и отговарящ на условията път.
Всички знаете в какво състояние например е пътят София - Пловдив. Когато има, разбира се, магистрала, този път съществува и това е едно, така да се каже, богатство на страната и е редно то да се поддържа в съответния вид.
Ето защо или да приемем нова алинея, или в ал. 5 да се добави накрая, което е по-просто - "осигурява и сигнализира дублиращ път от първи или втори клас". Поне в такава степен мисля, че трябва да определим това предложение. (Председателят Йордан Соколов разговаря с Атанас Папаризов.)
Тук има още един проблем, който господин председателят правилно отбелязва. Мисля, че трябва да помислим. Сега така, както е записано, че по отделни пътища може да се въвеждат такси, разбира се, вносителят е имал предвид пътища, които по същество са автомагистрали, а не всякакъв път, примерно и третокласен. И в крайна сметка може би е добре и това да се уточни в ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата заместник-началникът на Главно управление на пътищата господин Петър Гочев.
ПЕТЪР ГОЧЕВ: Аз съм съгласен с изказаните тук становища. Но искам само да поясня, че дублиращ път трябва да се осигури, по смисъла на ал. 1, само тогава, когато става дума за автомагистрала. Когато се изгражда автомагистрала с платено преминаване, тогава собственикът на пътя трябва да осигури един дублиращ път, който наистина да бъде от по-висока категория - първи или втори клас. (Неразбираема реплика от ДЛ.) Именно, при въвеждане на платено преминаване по автомагистрала, да. Реално ги имаме навсякъде. Нашите автомагистрали не са толкова много и няма да бъдат толкова много, че да... Имаме достатъчно разгърната първокласна и второкласна пътна мрежа, която да осигурява възможност на всички граждани на републиката да се движат без да заплащат такси.
Но има един такъв момент, че Европейската директива № 9389, която е наречена "Директивата за евровинетките", разрешава на всяка от европейските държави-членки на Съвета да въвеждат такси за платено преминаване за пътни превозни средства с общо тегло над 12 тона. (Неразбираема реплика от господин Атанас Папаризов.) Това е същият чл. 1, ал. 1, който позволява на Министерския съвет да въвежда такива такси. И в такъв случай не е необходимо да има дублиращ път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гочев.
Има думата господин Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз искам да припомня дебата в комисията, защото ние се съгласихме, че е възможно да осигурим първи и втори клас дублиращ път, когато става дума за магистрала. Но когато става дума за друг път, каквато е логиката на чл. 11, ал. 1, то тогава осигуряването на първи и втори клас дублиращ маршрут е просто нонсенс.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Защо?
НИКОЛА НИКОЛОВ: Ами, защото е така. Помислете си: ние имаме втори клас път, който е с такса, очевидно единствен, много полезен, необходим, защото се е намерил някой, който срещу експлоатация да построи публична държавна собственост по силата на авансова концесия, и изведнъж се оказва, че ние трябва да можем да му намерим на този платен участък дублиращ път, който да е първи и втори клас. Това е нонсенс според мен. Затова аз ви предлагам, ако искате, или да доуточните предложението си, като запишете в нова алинея, че когато става дума за магистрала, тогава да бъде първи и втори клас, или просто ще се получи гласуването в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Кой иска думата?
Хайде да чуем господин Папаризов и след това ще дадем почивка, за да изчистим, да не сбъркаме нещо.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Няма противоречие между това, което каза господин заместник-министърът, и което ние предлагаме. Очевидно имаме предвид случаите, когато се строят платени автомагистрали. Така че дали в ал. 5, както е сега, разбира се, след редакцията, в случаите на изграждане на автомагистрали по ал. 1 собственикът задължително осигурява дублиращ път от първи и втори клас, или това да бъде една нова ал. 6, която да каже, че в случаите на изграждане на автомагистрали по ал. 1 собственикът на пътя задължително осигурява и сигнализира дублиращ път от първи или втори клас - дали така ще се намери допълнителната алинея, за да отрази предложението на господин Такоров, не е проблем по същество, то е проблем на редакцията, но благодаря, че и министерството се съгласи с тази логика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сега аз наистина ще дам почивка, за да се види точно, защото на мен ми се струва, че трябва да се помисли и дали собственикът на пътя - кой трябва да осигури дублиращ път. Ако една магистрала, която с построяването става публична държавна собственост, но е дадена в концесия, кой ще трябва да осигури?
Господин Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, аз най-напред искам да кажа на господин Николов, че няма значение, че този път, който ще е второкласен и ще бъде платен, няма никакви причини друг път, който да няма в близост до него, който също да е второкласен или първокласен път, да стане прекатегоризация на пътищата и именно елементите на този път, ако е бил той четвъртокласен примерно или третокласен, в етапа на изграждането на този второкласен път, на който ще се плащат таксите, да се направи такава реконструкция и той да стане задължително първи или втори клас. Защото ние не можем да обричаме движението на всички автомобили, в дадена отсечка примерно от 20 км ние да направим дублиращ път, който да е примерно 50 - 60 км, да се отиде от едната до другата точка. Например такива ще се получат при пресичането на Стара планина с тунела в момента. Но всеки тогава ще може да направи за себе си сметката дали ще си плати таксата и да мине по този път, или ще заобиколи с 60 км, примера, който дадох, и да мине оттам.
Също така при магистралите - кой ще направи този ремонт на този дублиращ път? Ами, много ясно - който взема на концесия автомагистралата да я изгражда, в неговата сметна стойност ще бъдат вкарани и средствата, които ще подобрят именно дублиращия път, който трябва също да минава през първи или втори клас от пътищата. В противен случай аз ви казвам, че нито един автомобил няма да може да мине през дублиращ път. Защото, идете да видите, по-голямата част от третокласната пътна мрежа в момента пътищата са като лунен пейзаж, просто оттам не може да се минава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Иван Бойков - втора реплика.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз мисля, че навлизаме в абсурдна дискусия. Всички магистрали, които са построени и по света, и в България, имат дублиращи пътища. Няма такава магистрала, която да няма дублиращ път, просто не съществува такова нещо. Тъй че да го пишем специално в закона това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тук не се говори само за магистрала!
ИВАН БОЙКОВ: За магистрала се говори. А по принцип таксите за коли в България може да се събират на границата. Значи Министерският съвет има право да събира такси. И какво значи това сега - че трябва да правим дублиращи пътища на всички пътища?
Няма вариант в света, в който да има платен път, който да не е магистрала. Ако някой от вас ми каже, че има такъв път първи и втори клас, който да е с такса и да не е магистрала!... Той трябва да стане магистрала, за да бъде платен, иначе няма как да стане.
Така че аз мисля, че навлизаме в някакви абсурдни дискусии тук - комбинации с дублиращия път. Просто не може така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз и в дупликата искам да припомня дискусията в комисията. Значи, ние съвсем ясно разбираме и тълкуваме ал. 5 по следния начин: собственикът на пътя осигурява подход към дублиращ път. Значи трябва да подсигури подход към дублиращия път и да сигнализира дублиращия път със съответна маркировка. Това е, което е задължение на собственика. Защото и без това в България няма нито един път, натоварен по норма така, че да е печелившо построяването му за сметка на таксата от преминаване. Всяко друго нещо, за което Вие говорите, а именно възможност собственикът на пътя чрез таксата да осигурява построяването, поддържането на пътя и на дублиращ път, е просто невъзможно и отблъсква всеки инвеститор. Аз така разбирам предложението на господин Такоров. Ако иска, да се изкаже и да ни обясни.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Собственикът на път първи и втори клас никой не го е освободил да поддържа пътя.
НИКОЛА НИКОЛОВ: Добре, това ми беше дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще имате възможност през почивката да се уточните.
Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Моля господин Николов да докладва окончателната редакция на чл. 11.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, след като внимателно обсъдихме дискусията преди почивката, предложението за окончателен текст е:
"(3) Освобождават се от такси по ал. 1 при изпълнение на служебни задължения пътните превозни средства на Въоръжените сили, Националната полиция, Противопожарната охрана и т. н.
(4) От такси по ал. 1 се освобождават и чуждестранните пътни превозни средства, ако това е предвидено в международен договор и т. н."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има и предложение от господин Такоров за създаване на ал. 6, в която той направи една корекция - "Дублиращите успоредни републикански пътища по ал. 5 следва да са републикански пътища от първи и втори клас".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Ние се разбрахме за нова ал. 6, която да гласи така:
"(6) В случаите по ал. 1, когато пътят е автомагистрала, собственикът на пътя задължително осигурява и сигнализира дублиращ път от първи или втори клас."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Възражения по този окончателен текст вече няма отникъде.
Моля, гласувайте чл. 11, както е предложен от комисията, с новите редакции на ал. 3 и 4 и с новия текст за ал. 6.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 12 има предложение на комисията:
"Чл. 12. (1) Концесия върху републиканските пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, се предоставя за изграждане и/или експлоатация и/или поддържане, при условията и по реда на Закона за концесиите.
(2) Концесия върху общинските пътища се предоставя при условията и по реда на Закона за общинската собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
По този текст няма възражения.
Моля, гласувайте чл. 12, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 13. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. създава необходимата организация и прави предложение пред Министерския съвет за предоставяне на концесии върху републиканските пътища;
2. провежда конкурси и търгове, води преговори и сключва концесионни договори;
3. контролира изпълнението на условията и задълженията по концесията.
Чл. 14. Концесията се предоставя за конкретен републикански път или за отделни негови участъци срещу заплащане.
Чл. 15. (1) Концесионната територия обхваща обектите по чл. 14 и съответстващите им площи по чл. 5.
(2) В случаите, когато обект на концесия е автомагистрала, концесионната територия обхваща и площите, необходими за изграждане на крайпътни обслужващи комплекси, определени с техническата документация за изграждане на автомагистралата."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за членове 13, 14 и 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте членове 13, 14 и 15, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Членове 13, 14 и 15 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 16 има предложение на народния представител Румен Такоров да отпадне ал. 2, което е прието от комисията.
Предложение на комисията:
"Чл. 16. (1) Кандидатите за концесия заплащат такси при подаване на заявленията за участие в конкурсите или търговете.
(2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя с тарифа, а редът за нейното събиране се определя с правилника за прилагане на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, в нашия парламент се намира на посещение в България министър-председателят на Кралство Швеция. Моля ви да го поздравим. (Народните представители стават и посрещат с ръкопляскания министър-председателя на Швеция.)
Някой желае ли да се изкаже по чл. 16? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 16, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 16 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 17. (1) Концесионерът заплаща концесионно възнаграждение.
 (2) С решението за предоставяне на концесия Министерският съвет може да освободи концесионера от задължението да заплаща концесионно възнаграждение за определен срок или за целия срок на концесията в зависимост от степента на икономическата ефективност на проекта, свързана със стойността на необходимите за реализацията му инвестиции, с равнището на трафика и с размера на таксите за преминаване.
 (3) С решението за предоставяне на концесията Министерският съвет може да предвиди право на концесионера на собственост върху постъпленията от таксите за преминаване и/или ползване на магистралата, право да наема подизпълнители за осъществяване на дейностите в крайпътните обслужващи комплекси, както и право да получава други облекчения по отношение на реда и начина на финансиране и управление на концесията.
 (4) В случаите по ал. 2 и 3 министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице води преговори със спечелилия конкурса или търга кандидат за участието на държавата във финансирането на проекта в рамките на основните параметри на концесията, установени с решението за нейното предоставяне."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма направени предложения.
Моля, гласувайте чл. 17 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение на народния представител Румен Такоров в чл. 18 ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на комисията:
"Чл. 18. (1) Разходите на концесионера, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта на концесия, се признават за фактически разходи.
 (2) Разходите по ал. 1, формирани като финансови загуби, започват да се приспадат последователно от годината, в която започва експлоатацията на обекта на концесия за срок, определен в концесионния договор.
 (3) Допълнителните разходи, направени от концесионера, се признават за фактически разходи само когато това е предвидено в концесионния договор.
 (4) Източник за възстановяване на направените разходи са приходите от таксите по чл. 11, както и приходите от реализацията на правото на концесионера единствено да извършва търговска дейност и услуги на територията на обекта на концесия в случаите, когато тези приходи са предоставени на концесионера с концесионния договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 18 думата има заместник-министърът Борис Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: От доклада на комисията не става ясен мотивът за отпадането на ал. 5 на чл. 18. С този текст е предвиден един стимул за евентуалния концесионер за инвестиране в околната среда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Този чл. 18 и специално ал. 4 създава според мен много въпроси, освен предложението на господин Такоров ал. 4 да отпадне, защото по същество не е ясно какво е написано. За всички е ясно, че вносителят има предвид, че търговски обекти, които се строят от концесионера и приходите от тези обекти трябва да могат очевидно някак си да се ползват естествено от този концесионер и да се отчитат, когато той определя размера на таксите си. Но аз не мога да разбера по силата на каква логика търговските обекти въобще тук фигурират в този текст, тъй като се опитвам да разбера какво значи концесия върху територия, обхващаща път. Чета чл. 15 и според чл. 15 това са обектите по чл. 14, тоест концесията се предоставя за конкретен републикански път или за отделни негови участъци, а също така съответстващите площи по чл. 5. Като отворя чл. 5 виждам, че тези площи са свързани само и единствено с пътя, ако може да го погледнете, и те в никакъв случай не допускат там да може да има търговски обект. Защото фактически по чл. 5 пътищата имат следните основни елементи - обхват, пътни съоръжения, пътни принадлежности. Отзад в пътни принадлежности също така се говори в определението за неща, свързани със самия път; в ал. 2 се казва, че това е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици по двете му страни; в ал. 3 се говори при тунели и препятствия какво включва пътят.
Както поне дотук разбирам закона, търговските обекти не могат да бъдат нито на територията на чл. 14, тоест на самия път, нито на тези територии, определени от чл. 5. В каква връзка ние изведнъж говорим за обектите, когато в чл. 17 говорим, че с решението за предоставяне на концесия може да се предвиди право на концесионера на собственост върху постъпления от такси или ползване на магистралата и се добавя "и право да наема подизпълнители за осъществяване на дейностите в крайпътните обслужващи комплекси, както и право да получава други облекчения". Все пак правото да наеме крайпътен комплекс не прави според мен веднага този комплекс част от концесията. Въобще тук ми се струва, че има някаква неяснота, която не ни позволи в комисията да намерим най-доброто решение.
Ако прочетете внимателно тази ал. 4, не е ясно как тези приходи се отчитат от таксите. Мисля, че текстът финансово не е издържан, но и смислово според мен не е много ясен, затова много моля да го разгледаме внимателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз за разлика от господин Папаризов си мисля, че много точно обяснихме в комисията за какво става дума и ще се опитам да го припомня. Ползвам същите членове, които той използва.
Като прочетем чл. 15, във втора алинея излиза съвсем ясно кой е този субект, върху който се строят крайпътни заведения, а именно, случаите, когато обект на концесия е автомагистрала, концесионната територия включва и онези площи, които са необходими за изграждане на крайпътни обслужващи комплекси. Това е ал. 2.

В ал. 3 на чл. 17 ние казваме, че с решението за предоставяне на концесията Министерският съвет може да предвижда право и т.н. Също така да наема подизпълнители за осъществяване на дейностите в крайпътните обслужващи комплекси, както и правото да получават други облекчения. А в чл. 18, в ал. 4 ние записваме, че източник на възстановяване, освен таксата, която е преди това определена - ясно, таксата за преминаване - те получават източник за възстановяване на направените разходи и всички постъпления, които те биха имали, включително и от подизпълнителите си, за изключителното право да извършват само те търговска дейност на територията на построената от тях магистрала.
Мисля, че всичко е съвсем ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Тази дуплика на председателя на комисията не отговаря на основния ми въпрос, който поставих и в комисията. Дори и да напишем, че концесионната такса, обхватът на концесията би обхванал и възможен крайпътен обект, възниква въпросът защо примерно той, който по Закона за концесиите не е изключителна държавна собственост - изключителна държавна собственост е самият път - защо тогава няма да се продаде този търговски обект на концесионера на пътя, а защо концесията ще се разпространи и на този обект, който по същество не е изключителна държавна собственост и за който може да се сключи договор за продажба? След това се създават едни много сложни взаимоотношения, когато вече не говорим просто за пътя и таксите от него, а изведнъж трябва да отчитаме и ролята на този обект, върху който може да си се даде собственост на същия концесионер.
На мен ми се струва, че се получават някакви не много изчистени правоотношения. Това е проблемът, който стои пред мен - разширяваме концесията извън това, което е предмет на Закона за концесиите.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Така е.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Каква е логиката, защо го правим? Ами, ако този концесионер иска да купи този крайпътен обект, защо ние ограничаваме неговото право да купи от държавата това, което не е задължителна държавна собственост и да обвържем винаги оттук нататък този обект с пътя? По каква логика?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Защото няма логика, когато не е ограничена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Велко Вълканов има думата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Струва ми се, уважаеми колеги, че тук наречието, единствено в ал. 4 на текста, който обсъждаме, не е коректно. Наистина, за какво става дума - за "единствено" или за "единствен"? За какво става дума в случая? Какво може концесионерът в случая - единствен той ли може да върши това или той може да върши единствено тази дейност? Има много съществена разлика. Струва ми се, че би трябвало да бъде: "единствен той има това право".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Единствен, единствен".
Има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз като чета текста на чл. 18 в мен може би изниква да направя предложение въобще за цялостното отпадане на текста.
Погледнете ал. 1! Там е казано, че разходите на концесионера, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта на концесия, се признават за фактически разходи. И това, което е записано в ал. 4 - че обект на концесията са и приходите от реализацията на правото на концесионера единствено да извършва търговска дейност и услуги на територията на обекта на концесията в случаите, когато тези приходи са предоставени на концесионера с концесионния договор.
Значи за фактически разходи ще влязат и изграждането на крайпътните обекти, които са в обхвата на концесията.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да.
РУМЕН ТАКОРОВ: Е, как така? Значи на практика от таксите, които ще плащаме, ние ще плащаме на концесионера и мотела, и хотела, и ресторанта, който той е изградил. Това на практика не може да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е от таксите. Защо от таксите?
РУМЕН ТАКОРОВ: Точно така пише. Господин председател, прочетете внимателно ал. 1 - "Разходите на концесионера, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта на концесията...". И вижте в ал. 4 - "Източник за възстановяване на направените разходи са приходите от таксите по чл. 11, както и приходите от реализацията на правото на концесионера единствен да извършва търговска дейност и услуги на територията на обекта на концесията...". Кой го дава това право и откъде може това нещо да излезе като право? Той си строи обекти и държавата след това ще плаща за тези обекти, защото те трябва да му се приспадат от таксите по чл. 11.
За друго нещо искам да Ви попитам. Как може да стане това нещо и как ще се направят да се докажат какво концесионерът ще заплаща от тези обекти за възстановяване на разходите, които е направил? Той е облаган данъчно. Той си плаща, той не е отделен търговски субект. Той е търговски субект по Закона за търговското право. Той е търговско дружество. Той се облага данъчно. Кои пари ще отидат за възстановяване на разходите?
И другото нещо. Ами, много ясно - самата процедура за даване на концесия е, че той прави разходи, изгражда пътя и след това на концесионера тези разходи му се възстановяват. Но аз, ако съм концесионер, в тези обекти мога да направя така, че ще изляза винаги на загуба. И държавата ще е длъжна да ми покрива разходите, защото не е изключен и този момент, ако прочетете в другите членове, че когато средствата не могат да достигнат за покриване на разходите, направени от концесионера за изграждане, поддържане и реконструкция на направения пътен участък, те отново ще се дават от държавата. Защо?
Затова аз си променям предложението и предлагам изцяло чл. 18 да отпадне, защото в противен случай мисля, че не е правилно държавата да финансира обекти на хора, които ще вземат... Или това е един узаконен начин за източване на държавни пари. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика - господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз много съжалявам, обаче патосът на господин Такоров се дължи на категорично неразбиране за какво става дума. Искам да припомня, че концесията... Тук става дума за следното. Концесионерът изгражда публична държавна собственост. Това остава собственост на държавата. Затова е необходимо да се запише, че това са разходи за данъчното облагане на концесионера, защото това, което той ще построи, не се води негова собственост. Той не го включва в своя баланс. Това нали го разбирате? Това е собственост на държавата. Той не може да включи пътя в своя баланс. Неговите разходи трябва да бъдат признати за разходи. Затова и ал. 1 касае точно разходите, които извършва концесионерът за строенето на пътя, да му бъдат признавани. Това първо.
Второ. Източникът на възстановяване са таксите, които не ги плаща държавата, а ги плаща всеки ползващ. Това, което е построено за сметка на концесионера като публична държавна собственост. И анализът показва, че в България няма път, който да се издържа само от тези такси. Няма! И най-натоварените магистрали са такива. Затова това е една допълнителна възможност, която се създава с построяването на някакви търговски обекти и с наемите от тях или експлоатацията на тези търговски обекти, да се възстановява разходът за строителство на публичната държавна собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика - господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Господин Николов, мисля, че ние приехме кое е публична държавна собственост. Дори отпадна кое е изключителна държавна собственост. Крайпътните обекти са частна публична собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Частна държавна.
РУМЕН ТАКОРОВ: Частна държавна.
Така че аз не мога да се съглася с това, което Вие казвате, защото на практика това е единственото доказателство, че примерно новата Изпълнителна агенция "Пътища" няма да може да си върши работата. Защото кой концесионер ще вземе даден участък на концесия и той няма да реализира печалба от това нещо? На мен ми е пределно ясно това, което казахте, че в България от таксите по чл. 11 никога не могат да се покрият разходите. Но ако сложим това като разходи и като начислим допълнително печалбата и на концесионера... Защо държавата не си изпълнява функциите на концесионер, грубо казано? Тя ще си взема таксите, ще си направи, където са местата за отделяне, и ще продължи да работи. Ние искаме да докажем, че...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Тази теза е политическа.
РУМЕН ТАКОРОВ: Е, как ще е тежка? Не е политическа, напротив...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това е въпрос на концесията.
РУМЕН ТАКОРОВ: Въпрос на концесията, но концесията я правим държавата да губи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защо ще губи държавата?
РУМЕН ТАКОРОВ: Ами, губи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Концесионерът прави нещо, което държавата не може да го направи и затова му дава тази концесия. А пък дали е публична - една част стават публична, друга част стават частни, но стават все държавна собственост това, което концесионерът изгради.
Има думата господин Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Тук сме си поставили за цел да удовлетворим два интереса. От една страна е публичният интерес на държавата за изграждане на пътища, а от друга страна е интересът на частния инвеститор. За да се срещнат тези интереси трябва да има икономически интерес от частния инвеститор да инвестира в публични съоръжения. Именно затова е предвидена тази възможност както в чл. 15, ал. 2, така и в чл. 18 към обекта на концесия да се включват и терени извън обхвата на пътя. Според мен, трябва да направим разлика между концесия върху активи, каквато е концесията върху автомагистралата, в нейния обхват, и концесия за дейност.
Член 18, ал. 4 показва, че с концесионния договор всъщност може да се уговорят изключителни права за концесионера на определена територия да извършва дадена дейност. Тя не е обвързана с вида на собствеността на тези обекти - както частно-държавна, така и друг вид собственост би могла да се допуска в този обхват, но става дума за това, че такава дейност е изключително право на концесионера за срока и при условията на концесионния договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Признавам, че почти инцидентно се вмъквам в обсъждането на закона.
Господин председател на комисията, има нещо, което смущава от фискална гледна точка и по-широко погледнато от позицията на това ние ще осигуряваме ли някакъв данъчен преферентен режим за инвеститорите. Това е свързано с ал. 2 на чл. 15. Там се залага един режим за инвестициите край магистралата - тоест в изграждане на хотели, мотели, разни кафетерии, бистра и пр., който режим ние в България, въпреки натиска на обществеността и на голяма част от депутатите, дълги години в тоя парламент не създаваме за инвеститорите примерно, когато се изгражда едно машиностроително предприятие - нещо, което не се е случвало в България от десет години и едва ли скоро ще се случи.
Обърнете внимание на текста на ал. 2 и ще се убедите, че заобикаляйки данъчните закони създавате такъв силно преференциален режим. Казвате разходите...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Обект на концесия.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Обект на концесия, но това са разходите не за изграждане на магистралата, не за поддържане на магистралата и нейното функциониране, а разходи в прилежаща територия. Тоест, за изграждане на стопански обекти.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Не е така.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Така е. Това се има предвид - крайпътни обслужващи комплекси, определени с техническата документация.
Мисля, че няма да бъде правилно за тази част от инвеститорите да предвидим такъв преференциален режим. Аз съм от тези, които биха приветствали, ако в парламента тази година, и скоро ние ще ви направим и съответни предложения, едни за някои текущи, сега незасягащи фиска промени и други - за есента, които многократно са звучали от тази трибуна от представители на различни парламентарни групи, да отидем към такъв един по-мек режим по отношение на инвестициите било изцяло, било отчасти. Но в случая мисля, че това е нецелесъобразно. Това е някакси вкарване от задната врата на тази част от инвеститорите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
За реплика има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Професор Стоилов, не се създава никакъв по-различен режим поради простата причина, че е обект на концесия, казваме ние, че обхваща плюс публичната държавна собственост, каквато е автомагистралата, и площите само. Това е първо.
Второ. Наистина, Вие може да имате някаква забележка за това, че се създава специален режим за крайпътните заведения и това може би трябва да бъде забележката Ви по повод не на ал. 2, а на ал. 3, където е записано, че допълнителните разходи, направени от концесионера, се признават за фактически разходи само когато това е предвидено в концесионния договор. Но тук се обясни, че става дума за допълнителни разходи за изграждане на обекта на концесия, сиреч на публичната държавна собственост, а не става дума за допълнителни разходи за тези прилежащи - за изграждането на нещо, което ще бъде частна държавна собственост, и което не е в обекта на концесия. Така че нямате основание да твърдите това. Това основание бихте го имали, ако беше останала ал. 5.
Ползвам се от репликата, за да обясня и на заместник-министър Милчев какво е водило комисията да приеме, че отпадането на ал. 5 е необходимо в тоя текст и това е било разбирането, че разходите за възстановяване на околната среда се включват в разходите преди облагане с данък върху печалбата на концесионера е нещо, което не можем да променим в този закон, а е нещо, което трябва да бъде променено евентуално в данъчно-процесуалния кодекс или в данъка за корпоративното подоходно облагане. Там можем да търсим такова облекчение за концесионера. Тук очевидно не можем да го направим и затова не сме приели отпадането на ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За втора реплика - господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Бих искал да направя реплика на господин Стоилов като го уверя, че в Комисията по икономическата политика, когато разглеждахме чл. 15, ал. 2 въобще нямахме предвид такова разширително разбиране за прилежащите територии, каквото днес тук се налага в пленарната зала. Защото ако ние така сме разглеждали въпроса, би трябвало да отхвърлим този текст.
От чл. 15 ал. 2 под крайпътни обслужващи комплекси, определени с техническата документация за изграждане на автомагистралата, поне аз лично съм разбирал необходимия минимум от комплекси за обслужване на самата магистрала и за съществуването на пътя, а не хотели, мотели и т.н. Очевидно, че някъде трябва да има резервно стопанство, сигурно трябва да има и телефони, и тоалетни - неща, които са необходими, но когато съм гласувал за този текст не съм си представял, че тук в проекта ще се включат и хотели, и мотели, и т.н., които сега тук ги освобождаваме по ал. 4 на чл. 18.
Моето разбиране е, че ако така действително се разбира текста, аз бих бил против него в Комисията по икономическата политика и се надявам, че и цялата комисия - става дума за чл. 15, ал. 2.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Тази идея не е формулирана ясно и затова възниква спор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата за дуплика господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател! Тъкмо там е заровено кучето. Ако шефът на комисията се съгласи тук да има някаква фраза от рода на "съпътстваща или обслужваща техническа инфраструктура", текстът ще бъде изчистен. Тогава търговският и ресторантският бизнес отпада като такъв, който ще има някакъв преференциален режим.
Можете да направите едно такова допълнение на текста и наистина ще се постигне изчистване и, както казва господин Папаризов, тогава оставаме на позицията, от която се е изхождало в Комисията по икономическата политика при подкрепата на текста.
В противен случай вие наистина отваряте една врата, нещо, което досега не е направено за други сектори на бизнеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров за отпадане на целия чл. 18.
За процедура има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Правя процедурно предложение да отложим разглеждането на този текст, да отложим гласуването му до изясняване отново в комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението за отлагане гласуването на чл. 18.
Гласували 132 народни представители: за 67, против 62, въздържали се 3.
Предложението е прието.
За процедура има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Господин председател, аз предлагам прегласуване на това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението за отлагане гласуването на чл. 18.
Моля, гласувайте!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Той няма от какво да приспада. Той строи магистрала, от какво ще приспада?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Димитров, добре че дойдохте, за да започнете сега от място да говорите. Не се разбира нищо. Не Ви е дадена думата.
Моля, гласувайте.
Гласували 166 народни представители: за 75, против 86, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Румен Такоров за отпадане на целия чл. 18.
Гласували 131 народни представители: за 46, против 82, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 80, против 35, въздържали се няма.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 19. (1) Специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляващи пътя.
(2) Физическите и юридическите лица заплащат такси за специалното ползване на пътищата, освен когато в международен договор, по който Република България е страна, е предвидено друго.
(3) Размерът на таксите по ал. 2 се определят от:
1. Министерския съвет - за републиканските пътища;
2. общинските съвети - за общинските пътища;
3. собствениците - за частните пътища.
(4) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите за това, направени от администрацията, управляваща пътя.
(5) Специалното ползване на пътищата се извършва при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 19 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава четвърта - Управление".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта така, както е предложено от вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава четвърта е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 20 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 20. (1) Пътищата се управляват, както следва:
1. републиканските пътища - от Изпълнителна дирекция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. общинските пътища - от кметовете на съответните общини;
3. частните пътища - от техните собственици.
(2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Изпълнителната агенция "Пътища" проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републикански пътища."
Тук имам две редакционни поправки:
В ал. 1, т. 2 вместо тире да запишем "от", а в точки 1 и 3 тирето да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата заместник-министърът господин Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Бих искал да обърна внимание на една, според мен, явна грешка.
В ал. 1, т. 1 е записано "Изпълнителна дирекция", а сме имали предвид агенция. Ако може да се отрази.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да, формална грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Значи вместо "дирекция" да бъде "агенция". Това е техническа грешка.
Моля, гласувайте чл. 20 така, както е предложен от комисията, с редакционните поправки, които направи господин Николов, и с коригиране на тази техническа грешка в ал. 1 - вместо думата "дирекция", думата "агенция".
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 21 има предложение на народния представител Георги Шишков, което е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Руси Статков - в чл. 21, ал. 3 накрая се добавя "и първокласните пътища".
Комисията не приема това предложение.
Предложение на комисията:
"Чл. 21. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството формира и провежда държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, като:
1. утвърждава концепции, средносрочни и дългосрочни програми за развитие на пътната мрежа;
2. поддържа и развива международните инициативи за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки;
3. осигурява изпълнението на международни двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на пътищата;
4. внася в Министерския съвет проекти на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с пътищата;
5. издава наредби за проектиране, изпълнение, поддържане, контрол и приемане на строителни работи в областта на пътното дело, в които се определят минимални изисквания за техническите им параметри, нивото на качеството на изпълнение, както и отговорността при неспазването им;
6. контролира дейностите по изпълнение на държавната политика в областта на пътищата;
7. прави предложения до Министерския съвет за промени в списъка на републиканските пътища.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министър-председателя, назначава изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища" и внася в Министерския съвет проект на устройствен правилник, с който се определя дейността, структурата, организацията на работата и съставът на изпълнителната агенция.
(3) Министърът на транспорта и съобщенията, осъществявайки транспортната политика, поддържа и развива международни инициативи за трансевропейските транспортни коридори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Милчев, имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: В чл. 21, ал. 1, т. 5, предложен от комисията, гласи така:
"5. издава наредби за проектиране, изпълнение, поддържане, контрол и приемане на строителни работи в областта на пътното дело, в които се определят минимални изисквания за техническите им параметри, нивото на качеството на изпълнение, както и отговорността при неспазването им;"
Първо, смятам, че министърът на регионалното развитие и благоустройството е недопустимо да определя размер и санкции на каквато и да било отговорност. Нормативно определена отговорност би трябвало да се определя само със закон, а не с подзаконови актове на Министерския съвет или на министър.
След пътното дело, следващият текст, за минималните изисквания за техническите параметри - "нивото на качеството на изпълнение", това са неща, които се съдържат в условията за проектиране, изпълнение, поддържане, контрол и приемане на строителни работи.
Смятам, че предложението по т. 5 би могло да приключи след думата "дело", като вместо запетаята се постави точка и останалият текст отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Милчев.
Господин Милчев, тъй като съгласно правилника на Народното събрание това, което Вие предложихте, може да бъде предложено само от народен представител, единственото, което може да искате Вие, е вместо текста на комисията, който се предлага, да държите, ако държите, да остане текстът на вносителя на т. 5. А не някакво прередактиране на новия текст.
Така че, ако искате, мога да поставя на гласуване отделно текста на т. 5 във варианта на комисията, и във вашия вариант. Това устройва ли ви?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви.
Тъй като текстът на комисията е заместващ, алтернативен, най-напред поставям на гласуване предложението на комисията за т. 5 на ал. 1.
Моля, гласувайте предложението на комисията за т. 5, и ако не бъде прието, тогава вече се гласува предложението на вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Предложението на комисията е прието.
Има направено предложение от народния представител Руси Статков за добавка в ал. 3.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 108 народни представители: за 23, против 83, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 21 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 3.
Член 21 е приет.


ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 22 има предложение на народния представител Румен Такоров, което е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков, което също е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Главно управление на пътищата..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тук пак трябва да се поправи.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да. "Главна агенция "Пътища" провежда държавната политика в областта на пътното дело.
(2) Изпълнителната агенция "Пътища" е юридическо лице със седалище София.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Пътища":
1. осъществява общото ръководство на пътното дело в страната;
2. проучва, анализира и прогнозира развитието на автомобилното движение;
3. разработва програми за развитие и усъвършенстване на републиканските пътища;
4. подготвя предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промени в списъка на републиканските пътища;
5. взаимодейства с органите на Гражданската защита и Българската армия за осигуряване на движението по пътищата при стихийни бедствия, крупни промишлени аварии и положение на война;
6. провежда процедури при възлагане на обществени поръчки за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища;
7. съгласува инвестиционни проекти, които пресичат републикански пътища;
8. съгласува проекти за изграждане на местни пътища;
9. съгласува проекти и издава разрешения за специално ползване на републиканските пътища;
10. събира пътни такси и такси за специално ползване на републиканските пътища и осъществява контрол върху транспортните документи на чуждестранните превозвачи съобразно международните договори в тази област в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове;
11. упражнява контрол над превозните средства по отношение на габарити, общо тегло и осово натоварване с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване, като събира такси при превишаване на допустимите стойности;
12. осъществява граничен контрол и разпределение на транспортни документи за международни превози на пътни превозни средства с българска регистрация;
13. издава документи в рамките на своята компетентност;
14. представлява държавната пътна администрация в международните пътни организации и участва в разработването и изпълнението на международни договори, които се отнасят до ползване на пътища.
(4) Помощен орган на Изпълнителната агенция "Пътища" е Експертният технико-икономически съвет, който разглежда, приема и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища" разработки и проекти за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища.
(5) Експертният технико-икономически съвет по условията на ал. 4 изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на пътищата в случаите, определени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата за изказване госпожа Даниела Николова.
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В този член в ал. 3 има т. 12, която гласи, че Агенцията "Пътища" осъществява граничен контрол и разпределение на транспортни документи за международни превози на пътни превозни средства с българска регистрация, само че така записан текстът противоречи на чл. 25, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, който приехме наскоро - миналата година. Тъй като всъщност контролът по разрешителните и лицензите, които се издават от Министерството на транспорта, е възложен също на министъра на транспорта. Освен това това противоречи също и на всички сключени двустранни договори между европейските страни и нашата страна, международни договори за превоз на пътници и товари от български превозвачи, където също компетентен орган е Министерство на транспорта.
Ето защо, за да не влизаме в противоречие с този закон и договорите, аз предлагам да се прередактира т. 12 по следния начин:
"12. осъществява граничен контрол в зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове на транспортните документи на пътни превозни средства с българска регистрация, напускащи територията на страната;"
Може би трябва да цитирам и какво гласи чл. 25, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, а именно: "Контролът по използването на лицензията и разрешителното, издадени за извършването на международен превоз, се осъществява от министъра на транспорта."
Това е моето предложение за прередактиране на т. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Николова.
Господин Николов има думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, аз предлагам да отпадне т. 12 в ал. 3 със следните мотиви:
Първо, Изпълнителната агенция "Пътища" не може да осъществява какъвто и да е граничен контрол, с изключение на контрола в т. 11 - над превозните средства по отношение на габарити, общо тегло и т. н. и свързано с предпазване на българските пътища от разрушаване. В същото време разпределянето на транспортни документи за международни превози на пътни превозни средства с българска регистрация е в компетенцията на може би сега се казва Изпълнителна дирекция "Пътни превози" в Министерство на транспорта.
Аз сега разбрах, че в момента този контрол се изпълнява по възложение от тази дирекция от пунктовете на Изпълнителната агенция "Пътища", но това не означава, че трябва да го запишем в закона.
Така че предлагам да отпадне т. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте предложението на господин Никола Николов т. 12 от ал. 3 да отпадне.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от комисията, без т. 12 в ал. 3, а съответно точки 13 и 14 се преномерират.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Член 22 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция "Пътища" осъществява своята дейност чрез специализирани звена - областните пътни управления, Централната лаборатория по пътища и мостове и управление "Пътни такси и разрешителни".
(2) Ръководителите на звената по ал. 1 или упълномощени от тях длъжностни лица представляват изпълнителната агенция във връзка с дейността, която осъществява.
(3) Ръководителите на звената по ал. 1 или упълномощени от тях длъжностни лица представляват изпълнителната агенция по съдебни дела, възникнали по правоотношения, свързани с тази дейност.
Чл. 24. Правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища се определят с наредба на общинския съвет.
Чл. 25. (1) Имоти и вещи - частна държавна собственост по чл. 9, могат да се отдават под наем от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища - Главно управление на пътищата" чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(2) Помещения и земи в границите на опорните пунктове могат да се предоставят за ползване по специален режим от служители на пътните управления при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя по членове 23, 24 и 25.
Само трябва да направим една корекция в чл. 25, ал. 1, където трябва да отпаднат думите "по чл. 9".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте членове 23, 24 и 25 така, както са предложени от вносителя, като в чл. 25, ал. 1 отпадат думите "по чл. 9", тъй като чл. 9 отпадна от закона.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Членове 23, 24 и 25 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 26 има приети предложения на народните представители Румен Такоров и Кирил Ерменков.
Предложение на комисията:
"Чл. 26. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия по чл. 6 се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези, които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението и е получено съответното разрешение от администрациите, управляващи пътя, съгласувано с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
(2) В обхвата на пътя се забранява:
1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
3. движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и железни грайфери, гуми с шипове по пътища с асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
4. превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
6. влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Имате думата, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, една редакционна поправка. В ал. 1: "... и е получено съответно разрешение от администрациите, управляващи пътя", би било редно да бъде "от администрацията, управляваща пътя", защото е една администрацията, която управлява пътя. Не могат да бъдат няколко администрации, които управляват пътя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров. И в предишен текст господин Николов, четейки текста, направи тази корекция от множествено в единствено число, така че и тук трябва да бъде така.
Моля, гласувайте чл. 26 така, както е предложен от комисията с тази редакционна поправка в ал. 1 "администрациите" се заменя с "администрацията" и "управляващи" става "управляваща".
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 27 има направени предложения на народните представители Георги Шишков и Румен Такоров. Предложенията са приети по принцип.
Предложение на комисията:
"Чл. 27. (1) В обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, се забранява:
1. засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;
2. поставянето на всякакви стълбове, прокарването на подземни и надземни кабели, ж.п. линии и напоителни канали;
3. направата на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи;
4. движението на извънгабаритни превозни средства;
5. прекъсването, отклоняването или спирането на движението;
6. косенето на сено, пашата на добитък и брането на плодове в обхвата на пътя;
7. изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на пътни знаци или рекламни материали.
(2) В обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, се забранява:
1. извършването на всякакъв вид строителство на обекти и съоръжения, както и промяната на тяхното предназначение;
2. добиването на кариерни и други строителни материали;
3. извършването на ремонти и подобрения на съществуващи обекти и съоръжения, ако водят до увеличаване на обема или видимата площ на сградите и съоръженията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Сендов прави една много точна забележка - сеното не се коси, коси се тревата и става на сено. Така че косенето на трева трябва да бъде в т. 6.
Има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
В работата на комисията наистина беше забелязано, че аз имам предложения за нови алинеи 7 и 8, но тъй като разбрах за заседанието едва когато бях дошъл в сградата на Народното събрание, не можах да се сетя за точния текст. И сега предлагам, съгласувал съм това и с вносителите на закона, нова т. 8 към чл. 27, ал. 1, която да гласи:
"8. възпоменателни плочи и знаци."
Ако трябва, ще го напиша. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И да го напишете, и да го дадете, сега е малко късно. Това предложение направено ли е в комисията?
РУМЕН ТАКОРОВ: Предложението ми е за създаване на точки 7 и 8. Просто е изпуснато технически да се включи в доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Пропуснато е технически? Добре.
Има ли други изказвания?
Имате думата, господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, в ал. 2 изречението е сбъркано. Това не е коректен български език. В шапката на ал. 2: "в обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, се забранява:" Очаквам да се каже: не може да се извършва това и това. Не върви "се забранява" от това, което е казано преди. Нали разбирате, че езиково не върви, смислово не върви.
"В обслужващите зони не може да се извършва без разрешение на администрацията:" това, това и това. А вие казвате: "се забранява" това и това. Това не е български език. Не е изречение на български език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Вълканов.
Вие сте и прав, и в същото време възниква пък другия проблем, защото забраната се възприема по един начин, а пък отказът за разрешение - по друг начин. И тук, очевидно е търсена по-силната дума - забраната.
Други изказвания има ли? Не.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Това, което аз мога да предложа като редакция е да разменим мястото на забраната: "в обслужващите зони се забранява без разрешение на администрацията, управляваща пътя" и тогава да сложим двете точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, и така пак...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз друго не виждам... Забраната е по-силна теза, отколкото разрешението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма да бъде първото, което не е на добър литературен език. Ние вече тук на няколко места приехме и "ниво" вместо "равнище", тъй че не това е проблемът.
Поставям на гласуване чл. 27 така, както е предложен от комисията с тази корекция в т. 6 - думата "сено" се заменя с "трева" и с т. 8, както беше докладвана от господин Такоров.
Моля, гласувайте чл. 27.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 28. (1) Изпълнителната агенция "Пътища" проучва интензивността на движението и контролира теглото, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства чрез разполагане на определени места на устройства за отчитане на тези характеристики.
 (2) Изпълнителната агенция "Пътища" контролира спазването на маршрутите, обявени от чуждестранните моторни превозни средства при влизане в страната.
 (3) Определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол по спазване на правилата за движение на пътищата са задължени да оказват съдействие на органите на Изпълнителната агенция "Пътища" при извършване на проверки по ал. 1 и 2.
Чл. 29. Изпълнителната агенция "Пътища" съгласува местата по републиканските пътища, където могат да се изграждат пътни връзки със съседни територии и имоти или земеделски земи."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 28 и 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 28 и чл. 29 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Членове 28 и 29 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава пета
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА ПЪТИЩАТА

Чл. 30. Изпълнителната агенция "Пътища" и общините поддържат републиканските и общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета и чл. 30 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава пета и чл. 30 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 31 има прието предложение на народния представител Николай Згурев.
Има предложение на народния представител Румен Такоров:
"В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
 "(2) Изпълнителната агенция "Главно управление на пътищата" организира ремонта и поддържането на републиканските пътища в границите на населените места и селищните образувания.
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
3. В новата ал. 3 думите "поддържането и ремонта" да отпаднат."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 31. (1) Изпълнителната агенция "Пътища" организира дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища извън границите на населените места и селищните образувания.
 (2) Изпълнителната агенция "Пътища" и общините организират съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени с Правилника за прилагането на закона.
 (3) Изграждането, ремонта и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в чертите на населените места се организират от съответната община."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Румен Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, искам само да се върна назад в текстовете, където в чл. 8, ал. 2 се казва, че републиканските пътища са с изключително държавна собственост. От това произхожда, че и улиците в населените места, които са част от Републиканската пътна мрежа са изключително държавна собственост. А текста, който ни е предложен от вносителя вменява задължения на друг, а именно общината, която не е собственик съвместно със собственика да изгражда, поддържа и експлоатира пътя от Републиканската пътна мрежа независимо, че в ал. 3 на чл. 31 точно и ясно е записано какви са ангажиментите на общината извън обхвата на пътя, а именно - изграждането, ремонта и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алинеи и така нататък по републиканските пътища в чертите на населените места се организират и финансират от съответната община.
Именно в тази насока са и предложенията ми, които вменяват задължения на Изпълнителната агенция "Пътища", че тя организира ремонта и поддържането на републиканските пътища в границите на населените места само на участъците от Републиканската пътна мрежа, които са собственост на държавата, а не на общината.
И отделно, като отделна точка, където се премахват в тази алинея съществуващата втора, именно поддържането и ремонтът. Защото става една смесица и ние вменяваме на орган, който се явява общината, задължително да отиде да съгласува действията си по изграждането, по поддържането и по ремонта на нещо, което не е негова собственост.
Заради това и в тази насока бяха направени и тези предложения, а нищо не пречи на общината отново да се сключи договор с изпълнителната агенция и да се договорят кой на кого ще плаща - дали за ремонт, дали за снегопочистването и така нататък. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Господин Атанас Папаризов има думата.

АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз бих искал да подкрепя предложението на господин Такоров и още веднъж да изразя неговия смисъл. То не е в това, че общината ще откаже, както беше казано в комисията, да съдейства на Главно управление на пътищата и не в този смисъл той прави предложението.
Поначало ми се струва, че в текста не е много ясно какво се разбира. Например, още в първата алинея, в чл. 31 - какво се разбира, когато казваме "организира дейностите" по изграждането, ремонта и т. н. извън населените места. Смятам, че много по-точна дума, за да се разграничат компетенциите, е "осъществява и финансира дейностите" или "осигурява финансирането и осъществява дейностите". Ако логиката е да каже, че тези дейности, които Главно управление на пътищата осъществява, защото то отговаря в страната за пътната мрежа и финансира, ако логиката на ал. 2 е, че когато ги осъществява, то това го прави съвместно с общината, тоест по съвместен организационен план и програма, това е съвсем друго. Но така, както е използвана думата "организира" и в двете алинеи, според мен не става ясно кой за какво отговаря. И предложението на господин Такоров е именно в този смисъл.
Може би да помислим още веднъж, да изчистим двете редакции, да се каже в ал. 1, че Главно управление на пътищата не само организира, но изцяло осъществява дейностите, свързани с републиканските пътища. И в ал. 1 да отпадне "извън границите на населените места". А в ал. 2 да остане това, което то прави в населените места съвместно с общините. Мисля, че тогава ще бъде по-ясно и няма да се получава това недоразумение.
Ако се запише в ал. 1, че Изпълнителната агенция, осигурява и осъществява финансирането на дейностите и сложим точка до "извън границите", то в ал. 2 вече може да остане тази съвместна организация, за да няма неяснота.
Моля ви още веднъж, а също и вносителя, да погледнат двата текста. Защото предложението на господин Такоров е съвсем добросъвестно подготвено и цели ясно да се разграничат отговорностите и не води до това, примерно, общините да избягат от отговорност. Затова предлагам още веднъж да видим редакцията.
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има думата господин Милчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Дами и господа народни представители! В ал. 2 се предвижда държавата и общините да споделят отговорността за поддържане на частите от републиканската пътна мрежа, попадащи в строителните граници на населените места. А причината за това е следната. В строителните граници на населеното място или в селищното образувание пътят е и улица. Улицата в строителните граници е носител на многобройна и разнообразна местна инфраструктура.
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Това е в ал. 3.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Не става дума за такава инфраструктура, става дума за подземна, надземна и друг вид инфраструктура, съпътстваща улицата.
Не би могло да се вмени в задължение на Главно управление на пътищата, тоест на държавата поддържането и на тази инфраструктура. Това очевидно трябва да става по взаимна договореност между местната администрация и Изпълнителната агенция.
Действително терминът "организират" не е много добър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз искам само да припомня един аргумент от дебатите в Комисията по икономическата политика, а именно фактът, че на територията на общините пътищата от републиканската пътна мрежа се разширяват и се превръщат в булеварди със съответните, не точно това, което е записано в ал. 3, подобрения, които очевидно трябва да бъдат, съгласувано с общините, ремонтирани, експлоатирани и всичко което следва от това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За реплика има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Господин Николов, ние не сме против да няма съвместна договорка между Изпълнителната агенция и общините. Ние сме против да се вменяват функции на този, който не е собственик, да бъде задължен да поема дадени отговорности за нещо, което не е негова собственост. Тогава да се върнем и да променим закона още в чл. 6. Прочетете какво пише в ал. 3 - че републиканските и общинските пътища в чертите на населените места, ограничителната строителна линия се определя с градоустройствения застроителен план. Той се съгласува с Изпълнителната агенция, става дума за ширината. Това не може да бъде мотив, че например, в населеното място улицата е с 12 метра ширина и затова Изпълнителната агенция не може да го поеме. Ами това е нейна собственост на практика. Кой ще го чисти и ще го експлоатира? А наистина за строителството, каквото се прави по-нататък, точно е записано в ал. 3.
Аз не мога да разбера защо не може да се разбере, че не може за една собственост да се задължава друг да поема някакви ангажименти. Не сме против това общините съвместно с Изпълнителната агенция да решават проблемите. Но не можем да вменим законодателно тези задължения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров за създаване на нова ал. 2.
Моля, гласувайте!
Гласували 128 народни представители: за 45, против 65, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Забележката на господин Папаризов за замяната на "организира" с "осъществява" в двете алинеи е основателна. Виждам, че и комисията не възразява.
Господин Папаризов, Вие имахте още едно предложение за ал. 1 - текстът да свърши до думите "републиканските пътища".
Поставям на гласуване предложението на господин Папаризов от ал. 1 да отпаднат думите "извън границите на населените места и селищните образувания".
Моля, гласувайте!
Гласували 103 народни представители: за 37, против 66, въздържали се няма.
Приема се.
Господин Папаризов, бяхте предложили още нещо, но мисля, че сега вече става безпредметно. Вие бяхте казали "и финансира". Но след като се казва "осъществява дейности по изграждането, ремонта и поддържането", мисля, че вече е безпредметно другото предложение, защото е ясно, че финансирането включва тези неща.
Моля, гласувайте чл. 31 така, както е предложен от комисията с редакционната поправка в ал. 1 и 2, където думите "организира" и "организират" се заместват с "осъществява" и "осъществяват".
Моля, отменете гласуването. Има още едно предложение на господин Такоров, той е напълно прав, че не е гласувано. То е в ал. 2 думите "по поддържането и ремонта" да отпаднат.

Поставям на гласуване второто предложение на господин Румен Такоров за отпадане на думите "поддържането и ремонта" в ал. 2.
Гласували 117 народни представители: за 35, против 71, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 31, както е предложен от комисията и с двете редакционни поправки в ал. 1 и 2.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 14, въздържали се няма.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 32 има прието предложение на народния представител Николай Сгурев.
Предложение на народния представител Румен Такоров:
В чл. 32 накрая се добавя "с целеви средства от републиканския бюджет и чл. 49, ал. 3."
Комисията не приема това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 32. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се организират от общините."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Румен Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, колеги! В комисията дебатът по това предложение достигна до един момент, че записът е коректен, но не му е мястото в тази глава пета. Но впоследствие набързо беше прогласуван и отпадна изцяло от текста.
Но аз искам все пак да Ви наведа на една мисъл. От 37 293 км пътна мрежа, 23 615 е четвъртокласната пътна мрежа. Или две трети от нея е четвъртокласна пътна мрежа и ние в момента искаме тази пътна мрежа изцяло да се хвърли в ръцете на общините, а вие знаете, че те нямат средства нито да изграждат, нито да строят, нито да поддържат.
Заради това именно текстът беше много коректен - да се добави, че именно четвъртокласната пътна мрежа, а тя вече не съществува в този закон, а общинските пътища да се изграждат, поддържат с целеви средства от републиканския бюджет и тези по чл. 49, ал. 3. В противен случай ще излезе, че изпълнителната Агенция "Пътища" ще се занимава с една трета от пътната мрежа в страната, а две трети ще останат без надзор от общините, защото те просто няма откъде да имат средства да я поддържат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Искам да поясня, че господин Такоров цитира чл. 49, ал. 3. Това е друго негово предложение за създаване на такава алинея, защото в чл. 49 няма ал. 3. А Вие имате предложение за създаване на нова алинея, където 20 на сто да се заделят ...
РУМЕН ТАКОРОВ: Да, то е друго предложение, но то е на базата на това нещо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Именно това пояснявам - че ако сега се приеме предложението, това автоматически означава, че трябва да приемем и ал. 3 на чл. 49.
Благодаря на господин Такоров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров.
Гласували 113 народни представители: за 61, против 48, въздържали се 4.
Предложението на господин Такоров е прието.
Господин Чолаков - за процедура.
ВЕСЕЛИН ЧОЛАКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение текстът да бъде прегласуван.
На господин Такоров искам да кажа, че той вместо да помогне на общините...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, на господин Такоров няма да кажете нищо. По същество не може да правите изказване. Може да аргументирате защо искате да се прегласува.
ВЕСЕЛИН ЧОЛАКОВ: Искам да се прегласува, понеже по този начин ние не помагаме на общините, а напротив. Дори тези общини, които имат средства да ремонтират някой техен път, ние ги задължаваме единствено с целеви средства от републиканския бюджет да правят това нещо. Значи общините, които са на внос към бюджета, нямат право да си ремонтират техните пътища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това вече е по същество. А най-точният аргумент щеше да бъде, че се умориха депутатите от мнозинството и не внимават как гласуват.
Поставям на прегласуване предложението на господин Такоров.
Гласували 171 народни представители: за 67, против 100, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
След като в предишния член приехме замяната на думата "организират" с "осъществяват", най-логично е и тук да направим тази редакционна поправка.
Моля, гласувайте чл. 32 така, както е предложен от комисията, с тази редакционна поправка - замяна на думата "организират" с "осъществяват".
Гласували 117 народни представители: за 83, против 34, въздържали се няма.
Член 32 е приет.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Гласувах "против" този член, защото мнозинството не приема такива допълнения към текста, които ясно да обяснят отговорността за републиканската пътна мрежа, която е на държавата. За съжаление, под натиска на едни или други ведомствени интереси се приемат закони, които по същество стават неизпълними, чрез които се размива отговорността за поддържане на републиканската пътна мрежа и се губи ясната отговорност на Главно управление "Пътища" за състоянието на пътя като цяло - в предишния текст, а тук пък се дава отговорност на общините в новите четвъртокласни пътни мрежи, които стават общински, без да се осигурят средства за това. Както тук, така и по-нататък дължимото на общините, включително и от републиканската пътна мрежа, и от централния бюджет се заличава. Чухме и абсурда, че целевите средства от републиканския бюджет вредели на общините да си вършат работата. Това е едно ново допълнение към теорията, което може би си струва да се запомни в това Народно събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Койчев също има думата за отрицателен вот.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Гласувах "против" този текст, защото той не съответства на организацията на публичните финанси в Република България. Може би в бъдеще той ще има своето практическо полезно приложение в организацията на пътното дело в България, но сега, при силната централизация на финансовите отношения, се поставят общините и главно пътната мрежа в остър недостиг от ресурси за тяхното нормално поддържане и финансиране.
Така че разумното решение щеше да бъде, ако първо направим реформа във финансовата политика на държавата, увеличим финансовата самостоятелност на общините и тогава прехвърлим отговорността за строителството, поддържането и собствеността на общините, респективно на техните бюджети. На този етап да няма прекъсвания в качеството на пътя между отделни общини и отделни селища може би трябваше междинно да се запише това да бъде вменено в задължение на областните администрации и областните администрации да бъдат първостепенни разпоредители на бюджета с ангажименти по подобие на по-раншната организация на пътното дело под формата на окръжни пътни управления и финансиране от областите, за да има еднаквост в качеството на пътната мрежа в съответните територии.
Така че според мен ние гласувахме един мъртвороден и вреден за качеството на пътищата в България текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Койчев.
Господин Николов, моля да докладвате следващия текст.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 33. Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища се организират от техните собственици.
Чл. 34. Изместването на отделни пътища или техни участъци във връзка с изграждането или реконструкцията на нови или съществуващи обекти е за сметка на инвеститора, който го е предизвикал."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33 и 34. Разбира се, тук трябва отново да подменим термина "организират" с "осъществяват".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 33 и 34, както са предложени от вносителя, с редакционната корекция в чл. 33.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Членове 33 и 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 35 има предложение на народния представител Петко Проданов, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 35. Изграждането, реконструкцията и ремонтът на пътните възли и кръстовища се извършват:
1. на новите пътни възли и кръстовища - със средства на собствениците на новите пътища;
2. на съществуващите пътни възли и кръстовища - съвместно от собствениците на пътищата по основното и второстепенното направление, като размерът на средствата за всеки от тях се определя по ред, установен в правилника за прилагане на закона;
3. на пътните връзки към крайпътните обекти за обслужване на пътници и превозни средства - от собствениците на тези обекти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 35, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 94, против 7, въздържал се 1.
Член 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 36. Изграждането и поддържането на железопътните прелези по пътищата се извършва по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 36, както е предложен от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 37 има прието предложение на народния представител Николай Згурев.
Има предложение и на народния представител Кирил Ерменков: в чл. 37, ал. 1 преди думата "изграждането" се добавя "проектирането".
Комисията не подкрепя този текст.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 37. Изграждането, ремонтът и поддържането на републиканските и общинските пътища се извършват при спазване на правилници, норми и технически изисквания, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кирил Ерменков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 19, против 65, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 37, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Член 37 е приет.

Съобщения за заседания на комисии:
Комисията по икономическата политика ще заседава днес от 14,30 ч. в зала "Изток".
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала 248.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа ще проведе заседание на 16 март, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията за противодействие на престъпността и корупцията ще проведе заседание на 16 март, четвъртък, от 17,00 ч. в кабинет 226.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 16 март, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Анелия Тошкова
Камен Костадинов