Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-03-16

Председателствали:  председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов
Секретари: Виктория Василева и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Давам думата на министър-председателя на Република България господин Иван Костов. Заповядайте! (Шум и реплики в залата.)
Моля, тишина!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес изпълнявам поетото задължение да представя пред вас и пред обществото актуализираната програма на правителството "България 2001".
Нашата работа досега доведе до устойчиви макроикономически условия - стабилен валутен борд, ниска инфлация, нисък основен лихвен процент, значителен валутен резерв, реален икономически растеж от 3,5 на сто през 1998 г. и 2,5 на сто през 1999 г. Постепенно се възстановяват реалните доходи. Банковата система е стабилизирана. Частният сектор вече произвежда над 70 на сто от брутния вътрешен продукт. В България вече функционира пазарна икономика.
Тези резултати са постигнати въпреки че последните две години бяха кризисни за световната икономика и че в този период се разрази най-тежката военнополитическа и хуманитарна криза на Балканите през втората половина на века. Едновременно с това трябваше да преодоляваме и крайно лошите последици от дългогодишното забавяне на реформите.
Постигнатата икономическа и политическа стабилност в резултат от изпълнението на програма "България 2001" изигра своята положителна роля, но вече не е достатъчно. Необходимо е да преодолеем изоставането по някои важни направления, като отстраним допуснатите слабости в досегашната ни работа.
В много важни и болезнени сфери, като здравеопазването, социалното осигуряване и данъчната система, забавихме реформите поради недобра организация и съгласуваност на нашите действия. Допуснахме откъсване на правителствените от обществените приоритети и изоставане на обществената практика от новото законодателство. Закъсняхме с изпълнението на проектите за алтернативна заетост, за алтернативно земеделие и услуги като средство за преодоляване на временната структурна криза в индустрията. Не създадохме достатъчно стимули, за да осигурим обществена подкрепа и разбиране за трудностите и лишенията, които неизбежно съпътстват ускореното провеждане на забавените с години реформи. Не осигурихме достатъчна подкрепа на инициативите в частния сектор и интензивен диалог с бизнессредите и хората на наемния труд.
Аз няма да преразказвам актуализираната програма, с пълния текст на която, надявам се, вие сте запознати. Искам да акцентирам върху онези очаквания на обществото, към които е насочен планът за действие и конкретните мерки на правителството до края на мандата.
Правя това представяне преди всичко за обществото, за гражданите на Република България.
Ще започна от най-тежките проблеми - безработицата и бедността.
Структурната безработица е неизбежен спътник на ускореното провеждане на приватизацията и преодоляването на осемгодишните закъснения на реформите. Тя е в основата на обедняването в районите и населените места, където се наложи да бъдат закрити големи губещи предприятия. Модернизацията и технологичното обновяване обикновено продължават поне една година след приватизацията, а това е свързано с намаляване на производството и загуба на пазари. Затова последиците от преструктурирането на реалния сектор се проявяват през 1999 - 2000 г. и причиняват сегашното високо равнище на безработицата.
За съжаление слабостите, които допуснахме при раздържавяването, като лошия маркетинг, липсата на активност в привличането на стратегически инвеститори и недостатъчната прозрачност, допълнително утежниха положението. Нарастващото ускорение на приватизационния процес наруши баланса между инвестиционния интерес и предлагането в полза на предлагането, поради което голяма част от новите собственици нямат финансови възможности и опит, за да възстановят бързо производството. Това забавя очакваното оживление в икономиката.
Тежък проблем продължава да бъде състоянието на неприватизираните предприятия, натрупването на задължения към държавата и осигурителните фондове, както и неплащането на консумираните количества газ, електричество, вода и други, с което косвено се утежнява държавният бюджет и се намаляват възможностите за финансиране на програми за нови работни места. Това налага конкретни действия за увеличаване на заетостта чрез развитието на пазара на труда.
Предвиждаме създаване на около 250 хил. нови работни места до края на април 2001 г. чрез повишаване на стопанската активност в частния и публичния сектор, от които 250 хил. места - 60 хил. в резултат от изпълнението на програмата за публичните инвестиции.
В районите с трайни икономически, социални и демографски проблеми предстои изпълнението на проекти на обща стойност над 50 млн. лв. за развитие на производството, туризма, професионалното обучение и за възстановяване на културните паметници. Процесът ще започне от Родопите и Северозападна България. Средствата ще бъдат насочени към частния сектор, към малките и средни предприятия, към безработните и към децата от социално слабите семейства, към инвалидите и лицата, принадлежащи към малцинствата.
Ще продължи изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
Предстои създаването на местни инвестиционни и гаранционни фондове в подкрепа на регионалните програми за заетост в областите със смесено население и с най-висока безработица - Търговище, Разград, Монтана, Видин, Смолян, Враца, Пазарджик, Шумен, Силистра, Ямбол и Сливен.
Предвиждаме започване изпълнението на шест индустриални програми за развитие на региони с нарастваща безработица и изпълнение на програми за заетост в общините Чипровци, Лом, Карлово, Перник, Смолян и Стара Загора.
Съвместно с областните и общинските администрации и регионалните съвети по заетостта до края на 2000 г. ще разработим и ще започнем изпълнението на програми за заетост в общините, понасящи последствия от преструктурирането на отбранителната промишленост - Лом, Монтана, Карлово, Казанлък, Смолян.
Преодоляването на бедността изисква да се увеличат реалните доходи и да бъдат подпомогнати най-уязвимите слоеве от населението.
Най-важните за домакинствата цени - тези на електроенергията и топлоенергията, няма да нарастват, а бюджетните енергийни помощи ще бъдат увеличени и насочени към социално слабите домакинства.
Реалното нарастване на доходите е възможно само като резултат от нарастване на производителността и ефективността на труда. Българите не могат да станат заможни от преразпределение на ограничените ресурси на страната. Затова главната ни цел е постигане на над 10 на сто номинален икономически растеж на брутния вътрешен продукт за 2000 г. и 2001 г. при съответно над 4 на сто реален растеж на брутния вътрешен продукт през 2000 г. и 5 на сто през 2001 г. Такъв растеж е абсолютно необходимо условие за намаляване на дистанцията между България и страните от Европейския съюз и за компенсиране на обезценяването на лева спрямо щатския долар.
В условията на валутен борд и неизменен валутен курс на лева само бързият номинален растеж е в състояние да възстанови стойността на заплатите и пенсиите, на приходите от наеми, на цените на жилищата и офисите, на земята и на останалите имоти.
Ограничението, което ще спазваме, е доходите да се доближават до европейските нива по-бързо от сближаването на нашите вътрешни цени със средните в Европейския съюз.
Оценяваме финансовата и данъчната политика, както и конкретните мерки на правителството през изтеклия период, като адекватни на приоритетите на Програма "България 2001".
Оттук нататък обаче правителствен приоритет е стимулиране на инвестиционната активност и икономическия растеж чрез намаляване на общата данъчна тежест, в това число за дребния бизнес, което ще обхване различни видове данъци.
С цел облекчаване и увеличаване на възможностите за кредитиране, ще предложим понижаване на минималните задължителни резерви на търговските банки.
Предвиждаме ускорени амортизационни отчисления на дълготрайни материални активи с основно производствено предназначение, в това число за компютри и софтуер, преразглеждане на режима на патентния данък с цел облекчаване на дребния бизнес и дейности със сезонен характер, намаляване на броя и размера на митническите ставки и на митата за суровини, материали и инвестиционни стоки, снижение на таксите за лицензиране на туристическите дейности, както и редица други мерки за създаване на значително по-благоприятна среда за бизнеса.
По този начин държавата ще "припознае" новия главен фактор на просперитета - частния бизнес и частния предприемач, тъй като именно те вече създават около 70 на сто от брутния добавен продукт на страната. Тук ние разчитаме на постоянен диалог и споделена отговорност между държавните институции, организациите на работодателите, на предприемачите и на синдикатите.
Ключов фактор за икономическия растеж, за повишаване на заетостта и за стимулиране на производството е и изпълнението на Програмата за публичните инвестиции.
През периода 2000 - 2001 г. правителството предвижда инвестиции в публичния сектор в размер на 4 млрд. 430 млн. лв., от които 1 млрд. 664 млн. лв. от консолидираната бюджетна програма и 2 млрд. 766 млн. лв. от собствени и заемни средства на търговските дружества.
Приоритетните обекти в инвестиционната програма са:
- завършване на проектирането и започване на строителството на втори мост на река Дунав при Видин - Калафат; завършване на строителството на участъка Оризово - Чирпан от автомагистрала "Тракия" и на пътя Лесово - Хамзабейли; автомагистрала "Марица" в участъците Свиленград - Капитан Андреево и Харманли - Любимец и по автомагистрала "Тракия" в участъците Чирпан - Стара Загора и Бургас - Карнобат ще започне строителството; рехабилитацията на над 50 пътни отсечки с регионално значение; започване на изграждането на каскадата "Горна Арда" - ПАВЕЦ "Чаира" - язовир "Яденица"; започване строителството на заместваща мощност на ТЕЦ "Марица-изток 1" и на рехабилитация на ТЕЦ "Марица-изток 3"; започване модернизацията на 5 и 6 блок на Атомната електроцентрала в Козлодуй; изграждане на гранични контролно-пропускателни пунктове и подходните пътища към тях в Ново село, Златарево, Гюешево, Маказа и Илинден на обща стойност 66 млн. 500 хил. лв., както и реконструкция и модернизация на други 5 пункта на обща стойност 5 млн. лв.;
- изпълнение на Националната програма за борба със свлачищата и абразията - проектите "Кабакум", "Слънчев ден", "Златни пясъци", Балчик, Сарафово, Ахелой, Созопол, Несебър и 14 по-малки проекти по Дунавското крайбрежие на обща стойност 82 млн. лв.;
- изпълнение на поставените от Европейския съюз изисквания във връзка с опазването на околната среда в областта на пречистване на отпадъчните води и отстраняване на твърдите битови отпадъци, градските пречиствателни станции за отпадни води в София, Пловдив, Самоков, Велико Търново, Исперих, Дулово, Троян, Шумен, Варна и депа за твърди битови отпадъци в София, Харманли, Мадан, Рудозем, Троян, Враца - Мездра, Русе, Националния център за третиране на опасни отпадъци на обща стойност 126 млн. лв. и над 30 други обекта с по-малка стойност;
- поддържане и подобряване качеството на дълготрайните и материални активи в здравеопазването и социалните грижи, в образованието, в културата, включително и по отношение на опазването на паметниците на културата от световно и национално значение, подобряване условията на живот на населението, включително на лицата, принадлежащи към национални малцинства, домове за лица с физически и психически увреждания, реконструкция на Обединената районна болница - община Бургас, преустройство на Детския профилакториум - община Котел, разширение на стационара към Институтската болница "Света Екатерина" и на Техническия университет - филиал Пловдив, на Тракийския университет - Стара Загора, реконструкция на Княжеския дворец, на Националния исторически музей, Дом № 1 в Бояна, реставрация и реконструкция на храм-паметника "Св. Александър Невски" - позлатяване на куполите, фасадна реставрация и реконструкция на инфраструктурата, адаптация на сградата на Техническия университет - София за Националната художествена галерия, реконструкция на зала "България", и на водоснабдителни системи и мрежи с регионално значение, изграждане на жилища за ромски семейства в София, на обща стойност 78 млн. лв. и множество други обекти с по-малка стойност;
- за обекти в бюджетната сфера годишно ще бъдат усвоявани по 300 млн. лв. инвестиционни кредити от международни финансови институции; за транзитните пътища 2 и 3, за Оризово - Бургас от автомагистрала "Тракия", за Единния център за управление на въздушно движение, за институционалното изграждане на Националната здравноосигурителна каса и реформата в образованието.
Очаква се инвестиционните разходи, свързани с безвъзмездната финансова помощ от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, да бъдат на стойност между 300 и 450 млн. лв. годишно, в това число: за жп линията Дупница - Кулата, за път Е 79 Дупница - Кулата, Е 85 Хасково - Свиленград, граничен преход Гоце Делчев - Драма, градски пречиствателни станции и др.
Друг значителен проблем в дневния ред на обществото е снижаването на нивото на корупцията и престъпността. На фона на постигнатата икономическа и финансова стабилност и изтласкването на силовите структури и организираната престъпност от икономическата среда още по-болезнено се открои проблемът на стопанската престъпност и корупцията, които процъфтяха в период на застой на реформите и симбиозата на организираната престъпност и властта в периода 1993-1996 г. В днешните условия тези проблеми са един от най-мощните деморализиращи фактори.
Поставяме си за цел да повишим разкриваемостта на случаите на корупция, контрабанда, незаконна търговия и други престъпления с висока степен на обществена опасност, като преодолеем съществуващите кадрови проблеми и слабости в оперативно-издирвателната дейност. За да снижим стопанската престъпност и корупцията, ще ограничим и изключим в максимална степен арбитрирането на чиновника, който е най-достъпен за корупция, когато има власт. Предвиждаме отмяна или опростяване на над 140 лицензионни разрешителни и регистрационни режима. По този начин ще премахнем и административните пречки, включително и за откриване на работилници, ателиета, магазини и други обекти на дребния и семейния бизнес.
Предвиждаме засилване на контрола и административните наказания при констатиране на злоупотреба със служебно положение в органите на изпълнителната власт и особено в: митниците, полицията, данъчните власти, общините, съдебната администрация и правораздаването, здравеопазването, образованието и администрацията, ангажирана с приватизацията.
Особено внимание ще обърнем на всички сигнали за корупция и нарушения в областта на здравното осигуряване и във висшите училища, като компетентните органи ще се ангажират със системни проверки и тясно взаимодействие със съсловни и със студентски организации.
Предстои укрепване на организационния и кадровия потенциал на службите и системите, които осигуряват обществения ред и сигурността съгласно новите изисквания за участието им в наказателния процес. Ще се усъвършенства взаимодействието с прокуратурата за подобряване организацията на полицейското разследване.
Приоритет е и подобряването на взаимодействието със структурите на гражданското общество, създаването на допълнителни възможности за граждански контрол върху дейността на държавните органи, включително органите на сигурността. Правителството има необходимата воля и възможности решително и ефикасно да осигури обществения ред и сигурността на гражданите съгласно европейските стандарти.
Сериозно внимание отделяме на проблемите на здравеопазването. Допуснатите слабости тук произтичат от закъснялото приемане на необходимите за реформата закони, финансовата слабост на Националната здравноосигурителна каса, на правителството и общините, липсата на подкрепа за старта на реформата от международните финансови институции и липсата на достатъчно доверие на медицинското съсловие към новата система. В тази област най-важната цел на правителството е практическата реализация на здравната реформа и подобряване качеството на медицинското обслужване.
През юли т.г. ще стартира националната система за здравно осигуряване в извънболничната помощ. Въвеждаме институцията на личния лекар. С приетия здравноосигурителен бюджет се създават условия за справедливо и адекватно възнаграждение на медицинските специалисти въз основата на количеството и качеството на труда им.
Правителството ще запази контрола върху процесите, за да гарантира сигурността в здравеопазването. Очакваме финансова помощ от Световната банка за обновяване и оборудване на 1000 лекарски практики и заведения от извънболничния сектор в изолирани райони на страната, обновяване и оборудване на 5 хемотрансфузиологични центъра и 28 центъра по спешна медицинска помощ, както и финансиране на обучението и квалификацията на над 4700 специалисти от здравната и осигурителната системи.
Земята и земеползването са традиционни чувствителни теми за българското общество. Земята - нашият огромен национален ресурс - все още не се използва достатъчно. Производителността и ефективността на земеделския труд са многократно по-ниски от тези в Европа.
Най-важното за постигане на ускорен растеж в земеделието е активното използване на земята, облекчаване на процедурите за ползване на преференциалните кредитни линии и инвестиционните програми на Държавен фонд "Земеделие" от земеделските производители.
Ще създадем стимули за ориентиране на аграрния сектор към продукция за европейските пазари, включително подкрепа на лозарството, производство на алтернативни култури и екологически чисти продукти, включително за фармацевтичната, парфюмерийната и хранителната промишленост, със средства на Държавен фонд "Земеделие" и Националния фонд за опазване на околната среда.
Дейността на Фонд "Тютюн" ще се активизира особено за осигуряване поминък на населението в смесените райони и стимулиране производството на билки и трайни насаждения в тютюнопроизводителните и други слабо развити райони.
Планираме насърчаване пазара на земеделската земя чрез въвеждане на национална информационна система за търсенето и предлагането на земеделски земи, осигуряване на условия за комасация на земеделската земя с реализиране възможностите на Държавния поземлен фонд, приключване на процеса по издаване на поименни компенсационни бонове за обезщетяване на собствените, чиято земя не може да бъде възстановена, след това провеждане на търгове за закупуване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд, осигуряване на възможност за търговия със свободно прехвърляеми поименни компенсационни бонове на фондовата борса.
Поставяме си за задача и окончателното завършване на реституционния процес на горите и земите от горския фонд и за създаване на условия за ефективно използване на земите и горите чрез установяване на трайни отношения на земеползване.
Правителството очаква на основата на политическия консенсус в Народното събрание да се реши въпросът за предоставянето на държавни земи и гори от горския фонд за безвъзмездно стопанисване и ползване от общините. Оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Държавния поземлен фонд ще започне от средата на 2000 г.
Постигнатите досега значителни резултати във военната реформа определят като главни цели повишаването на боеспособността и ускорената подготовка на Въоръжените сили за членство в НАТО. Изпълнението на приоритетите във военното строителство ще се осъществява на програмен принцип по 21 целеви и годишни програми. Сред конкретните задачи за изпълнението на тези програми са: развитие на нормативната база за съвместяване на системата за планиране с тази на страните - членки на Европейския съюз и НАТО; реорганизиране на органите за управление на стратегическо и оперативно ниво с цел повишаване боеспособността и боеготовността; изграждане на силите за бързо реагиране от трите вида Въоръжени сили и осигуряване на пълна съвместимост на едно съединение със силите на НАТО; завършване на подготовката на частите от Българската армия, определени за участие в мисиите на Многонационалните мирни сили на Югоизточна Европа с щаб в Пловдив; изграждане и активиране на национален военен ситуационен център за управление на извънредни ситуации и кризи; разработване на съвместими с НАТО нови доктрини на видовете Въоръжени сили, както и за бойно осигуряване и поддръжка; повишаване мотивацията на личния състав и прилагане на програми за адаптация и алтернативна заетост за освободените в резултат от военната реформа чрез изграждане на мрежа от центрове за социална адаптация, включително в рамките на Пакта за стабилност.
Приоритетните външнополитически цели на България остават членство в НАТО и в Европейския съюз. България доказа на практика своята европейска и евроатлантическа ориентация и в резултат на това получи официална покана за преговори с Европейския съюз. Нашата регионална политика утвърди България като стабилизиращ политически и икономически фактор в Югоизточна Европа. Външната политика на правителството е насочена към създаване на надеждни външни гаранции за сигурността на страната, осигуряване на най-благоприятни международни условия за развитието на България, превръщане на България във водещ политически фактор в Югоизточна Европа за създаване на най-добра регионална среда.
Важен елемент на външната политика в областта на сигурността е осигуряването на международна подкрепа за кандидатурата на България за постоянен член на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации в периода 2001-2002 г.
Целта на правителството е успешни преговори за пълноправно членство в Европейския съюз. Правителството ще се придържа към приоритетите, залегнали в "Партньорство за присъединяване" и в Националната програма за приемане на достиженията на правото на Европейския съюз. Специални усилия ще положим за изваждане до края на 2000 г. на България от Шенгенския списък и за осигуряване през 2001 г. на безвизов достъп в страните - членки на Европейския съюз.
Във връзка с преговорите за присъединяване през 2000 г. ще разработим и представим в Междуправителствената конференция преговорни позиции по 17 теми, а през първото полугодие на 2001 г. - още четири теми, с оглед до края на 2001 г. да приключат преговорите по десет теми. Националната позиция за преговорите за присъединяване се разработва в тясно сътрудничество с организациите на бизнеса и със структурите на гражданското общество, което ще осигури постоянна обществена оценка на въздействието на присъединителния процес.
В изпълнение на актуализираната програма до април 2001 г. правителството ще одобри 60 законопроекта, от които 24 са за изменение и допълнение на действащи закони. Основна част от законодателните мерки, които правителството ще предложи на Народното събрание, са пряко свързани с присъединяването на България към Европейския съюз. Сферите, в които е съсредоточена нашата работа, са:
- въвеждане на ново законодателство в социалната сфера, включително хармонизиране на Кодекса на труда с европейското законодателство, както и законодателството относно заетостта;
- въвеждане на принципите на европейското законодателство в аграрния сектор и екологията;
- усъвършенстване и допълване на съществуващата нормативна уредба във финансовата сфера, в това число по отношение на мерките срещу изпиране на пари, данъчната и митническата администрация, държавния финансов контрол и Сметната палата;
- защита на личната информация, сведенията и фактите, представляващи държавна и служебна тайна, както и регулиране на отношенията, свързани с обществения ред и сигурността;
- изменения в Закона за далекосъобщенията и подготовка на законопроекти за пощенските услуги и за електронния подпис.
Наред със законодателните мерки, свързани с въвеждане на европейското право, правителството предвижда и редица други законодателни инициативи за подобряване на средата за развитие на бизнеса, банковото дело, несъстоятелността, изпълнението на наказанията и други важни сфери на стопанския и обществения живот.
Уважаеми дами и господа народни представители, актуализираната програма е политическият документ на правителството, въз основа на който всеки министър ще представи пред вас и пред обществото конкретен план за действие до края на мандата през 2001 г. и график за неговото изпълнение. Постигнатото през изминалите три години, трезвата и критична оценка на пропуските и слабостите ни позволяват да поемем новите ангажименти в актуализираната програма "България 2001". Програмата за започване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз очертава реални възможности за постигане на висок стандарт на живот, социална сигурност и широк избор на възможности за реализация на всеки българин. Това не е идеологическа утопия или политическа абстракция, а реалност, която десетки държави и стотици милиони хора в Европа вече са постигнали. Техният опит очертава ясно нашия път, част от който ще изминем до април 2001 г. с изпълнението на тази програма. Страната ни извървя най-трудната част от прехода. Всеки от нас плати скъпа цена за забавените реформи. Ние вече можем да разчитаме на подкрепата и помощта на голямото европейско семейство. Но осезаемо ще почувстваме плодовете на постигнатото, на направените жертви и преживените несгоди само ако продължим, за да завършим започнатото докрай.
Правителството ще създаде условия за откриване на нови работни места, за премахване на бюрократичните пречки и спънки в бизнеса, за намаляване на данъчната тежест, за по-ясен и по-бърз достъп до финансовите и материалните ресурси за развитие на производството и търговията. Затова обаче е нужна нова солидарност, в която всеки има своя дял. Имаме сили, енергия и решителност и поемаме своята отговорност за изпълнение на поставените задачи. Макар и напрегнати, те са постижими. Убедени сме, че ще осигурим по-добри възможности за лични успехи. Но за реализирането на тези възможности не са достатъчни само усилията на правителството, а е необходимо всеки да поеме лична отговорност за своя по-добър и по-богат утрешен ден. (Шум и реплики от БСП.)
Дълбоко съм убеден, уважаеми дами и господа народни представители, че правителството има силата и волята да изпълни програма "България 2001" и след една година страната ни ще бъде по-добро място за живот и по-перспективна среда за нашите деца. Това ще се дължи на всеки от нас, който вярва в себе си и е отговорен. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
От името на парламентарна група думата има госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър председател, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, първо, за да направя едно предложение към целия парламент и към правителството. Това предложение е да проведем дебат относно актуализираната програма на правителството "2001", който дебат да се проведе в рамките на следващата седмица, за да има възможност всеки един от народните представители, политическите сили в българския парламент, да изразят своята позиция след запознаване подробно с приоритетите, които са разписани в програма "2001" и актуализацията. (Шум и реплики от БСП.) Чувам възгласи от страна на БСП. Защо? Можете, уважаеми дами и господа от БСП, да не участвате в този дебат относно актуализираната програма. Аз и от поведението ви одеве, гледайки как реагирате, се убедих в правилността на думите на господин Румен Овчаров, че БСП не е готова да управлява. Просто се държите като хора, които не се интересуват от управленски програми. Но това е ваш проблем.
Ние смятаме, че има нужда от дебат по актуализираната програма, защото тази програма е насочена към обществото. Тази програма, която предлагаме и която е изработена от правителството, но съвместявайки усилията и на политическите сили, които подкрепят правителството, а така също и с множество организации - имам предвид и работодатели, и синдикати, и браншови организации. Тоест, тази програма не е продукт само на експертни виждания от страна на правителството или само на министрите в правителството.
Тази програма предварително беше съгласувана и разглеждана, и съобразена с обществените очаквания и настроения и именно затова тя е насочена не само към нас, народните представители, да се запознаем с нея, а преди всичко и към цялото общество, за да бъдат поставени най-сериозните въпроси, след което да се посочат пътищата, по които могат да бъдат решени.
Естествено възниква въпросът защо се наложи да бъде актуализирана тази програма. Отговорът е много лесен и много прост и мисля, че поне ние в тази зала знаем защо - затова защото в края на миналата година получаването на поканата за преговори с Европейския съюз от страна на България, практически ние се намерихме в нови политически, икономически и финансови реалности. Именно това събитие, изключително важно за България, което посочи, че голяма част от Програма "България 2001" е изпълнена, наложи актуализацията й с оглед новите предизвикателства, които седят пред България. Именно затова се налагаше тази актуализация, именно затова тя беше съгласувана с много повече и политически сили, и обществени кръгове. Практически в консултациите, които ние проведохме в рамките на последните 2 седмици и с политически сили, една немалка част от въпросите, които засегнахме, бяха именно темите, които са най-важни за България, темите според това кой как ги вижда, че трябва да бъдат решени и част от идеите, които чухме от нашите колеги, са залегнали в тази актуализирана програма. Аз съжалявам, че Социалистическата партия отказа да влезе в диалог с мнозинството. Може би някои страхотни идеи, които те имат, можеха да бъдат залегнати, или поне да чуем контратезите, които те виждат, и проблемите, които могат да се явят. Ето например аз не знам дали можем да разчитаме на пълен политически консенсус по въпроса за това горите и водоемите да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на общините. Ние търсим политически консенсус по тази тема, защото това е тема, която засяга абсолютно всички общини, независимо от това кой кмет управлява.
В осъществяването на тази програма ще е необходимо да се съвместят много усилия, уважаеми дами и господа, и аз не виждам защо толкова много се дразните отляво. За да бъде реализирана тази програма, трябва да бъдат съвместени усилията и на местните власти, трябва да има желание да се решават въпросите със заетостта с усилията на абсолютно всички. На всички, господин Първанов, колкото и да Ви е странно, проблемите на хората трябва да се решават с усилието и на политическите сили, и на местната власт. (Ръкопляскания и реплики в ДЛ.) Така е, колкото и да ви е странно, колкото и да ви е смешно!
Аз обаче очаквам от вас, от Българската социалистическа партия именно в тази програма една подкрепа - подкрепа особено в една от частите й, в частта за НАТО. (Смях и ръкопляскания в ДЛ и СДС.) Защото една от много сериозните теми в програмата, отделна глава е свързана именно с подготовката на България за пълноправно членство в НАТО. След пленума, който вие проведохте преди около 10-ина дни, аз разбирам, че има шансове да има пълно политическо съгласие в България в тази част. И би било чудесно, ако днес чуем тази заявка от Българската социалистическа партия, ако чуем, че и вие ще се включите в този изключително важен стратегически интерес за България. Съгласието по тази тема ни е необходимо на всички нас, българските граждани, и ние разчитаме точно в тази част днес, а и в дебата, който предстои в следващата седмица, да разберем вашите позиции и да се надяваме на пълно съгласие по тези теми.
Така че от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили аз предлагам да се проведе дебат в рамките на следващата седмица с възможности всяка от парламентарните групи да изрази своята позиция, да даде своите виждания, да даде своите критики и да може да представим пред хората своите виждания за това какво е управлението, как се реализира и с потенциала на кои политически сили и обществени организации. Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожица Михайлова.
От името на парламентарна група има думата господин Георги Първанов.
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа! Аз наистина се питам какъв е смисълът - политически и парламентарен - от днешното упражнение, което впрочем стана една постоянна практика на десницата. Тези литературни четения са безсмислени, особено при предложението за един задочен, индиректен дебат.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Защо задочен?
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Защото господин Костов можеше да представи програмата следващата седмица, когато се провежда дебатът.
Затова питам какъв е смисълът на така наречената актуализация.
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Това звучи малко объркано!
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Отговорът е ясен, уважаеми господин Агов. Защото изпълнението на досегашната ви управленска програма се провали. Защото е налице остра криза на доверие към управляващите. От промените в кабинета след местните избори през Националната партийна конференция до днес не съзираме никаква мисъл за оздравяване на управлението. Както ясно го каза господин Костов на конференцията на СДС, основната цел всъщност е връщане на доверието и спечелване на парламентарните избори.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Какво лошо има?
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Това обяснява и характера на документа - това не е управленска програма. Това е механичен набор от принципни положения, отделни законодателни идеи и много, много пожелания. Това е по-скоро програма за написване на програми. Само в здравеопазването са обещани 12 нови програми, в отбраната и сигурността те са 21. Явно ще запомним управлението на СДС с най-много програми и стратегии на глава от населението. (Смях и ръкопляскания в ДЛ.)
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Вие и една не можете!
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Аз няма да издребнявам и да коментирам различния стил и нееднаквата степен на конкретност между отделните раздели. По-важно е друго - това не е управленска програма, защото в нея липсва ясна, цялостна политическа и управленска философия. Днес правителството ни предлага един по-скоро опит за предизборна платформа, при това трябва да призная, не лош, даже на моменти, бих казал, ефектен.
Програма "България 2001" имаше само пропаганден ефект. След приемането й министрите я оставиха на най-горния рафт, забравиха я бързо и в своите действия се ръководеха единствено от Споразумението с Международния валутен фонд. Днес се декларира пълна приемственост с програмата-майка от 1997 г., но всъщност в документа и в това, което господин Костов ни прочете, е направен опит за ревизия на основните идеи, с които стартирахте управлението си. Впрочем логично възниква въпросът, ако не съм прав, ако става дума за леки промени в рамките на досегашния програмен курс, защо правителството не ги направи, без да занимава Народното събрание?
В проекта има немалко ценни идеи, които обаче в значителната си част са неизпълними в краткото време до края на мандата. Вие сте в политически и управленски цайтнот, господа отдясно. След като проспахте 3 години, сега обещавате всичко на всеки. (Ръкопляскания в ДЛ.) Обещавате всички благини да се изсипят в последните 3 месеца преди изборите. С едно изречение, фабриката за илюзии заработи отново на пълни обороти.
Не може да се отрече, че това е най-добрият от четирите варианта на актуализираната програма. Тоест, редакционната работа е довела до един относително прецизен и гладък текст. Във всеки случай вариантът, подготвен след 5 март, наистина е най-добър не само защото в него се появяват идеи, които кореспондират с предложенията от един друг документ, появил се по това време. Не казвам, че правителствените автори са преписвали от документите на БСП. (Смях в мнозинството.) Пък и ние приемаме с удовлетворение факта, че онези, които са внушавали през тези 3 години най-упорито липсата на алтернатива, сега имат като своеобразна настолна книга нашия документ. (Ръкопляскания в ДЛ.)
Радвам се, госпожа Михайлова, и Вие показахте, че упорито сте изучавали документите на нашия пленум. (Смях в мнозинството.) Впрочем необяснимо е за мен защо в хода на конкретната работа в тези четири варианта се стопиха много от конкретните идеи и ангажименти, които бяха заложени в януарския ви проект.
Авторите на новата програма влизат в противоречие с основните идеологеми, отстоявани лично от премиера Костов. Доскоро той и мнозина от правителството отстояваха тезата, че преходът е приключил. Днес вече се твърди, че страната е извървяла на-трудната част от прехода. Всъщност трудно е да се каже дали най-тежкото е останало зад гърба ни. Управлението на СДС показа колко вярна е старата мъдрост, че "Никога не е толкова зле, че да не стане по-зле". По-важното е обаче да разберем, че сме твърде далеч от една от главните цели на прехода - работеща, конкурентна пазарна икономика в условията на демократична, правова и социална държава.
И още нещо. Програмата "България 2001" беше основана на идеята за реформа - дълбока и всеобхватна. Досега вече три години реформата се реализираше по погрешен модел. Сега тя просто се преустановява до изборите. Да му мисли следващото правителство!
Казвате всеки от нас да плати скъпата цена за забавените реформи. Въпросът е кой какво плати? Каква беше цената за членовете на правителството и за някои от сегашните ръководители на СДС, от една страна, и от друга страна, за обикновените хора, за пенсионерите и студентите, за продавачите от сергиите или дори, ако щете, за по-едрите родни предприемачи, мнозина от които също бяха смачкани.
В документа има много стари, често повтаряни обещания, по които няма никакъв резултат. Отново се обещава приватизацията на големи предприятия да се реализира с участието на стратегически инвеститори. Защо обаче този ангажимент не беше изпълнен три години и повечето от сделките бяха с РМД, които практически нямат възможност да осигурят значителни финансови и кредитни ресурси за технологично обновление?
Пак се обещава преглед и рязко съкращаване на лицензионните и регистрационни решения, спъващи стопанската дейност и създаващи условия за неравнопоставено третиране на фирмите. Поема се ангажимент за отстраняване на некомпетентните и компрометирани ръководители на държавните предприятия, без допускане на външна намеса - политическа или синдикална. Кои са некомпетентните и компрометираните, господин министър-председател? Не носите ли Вие отговорност за тяхното назначение, не са ли те продукт на Вашата лустрационна философия? (Ръкопляскане от блока на БСП.) И продължавайки с въпросите, които поражда един друг Ваш доклад отпреди 20 дни, кои са носителите на господарски манталитет, които се занимават само с бизнес, приватизация и кадруване? Защо не посмяхте да назовете имената, след като характеризирахте явлението?
Обещахте възраждане на българското земеделие, конкурентоспособно, експортноориентирано и екологосъобразно. Изпълнихте ли този свой мандат, уважаеми дами и господа?
Как ще коментирате изводите на чуждестранни експерти, че равнището на земеделската продукция у нас сега е 50 на сто в сравнение с 1989 г., като драстично е намалял не само обемът на производството, но и производителността на труда. Тридесет и пет на сто от земята пустее, само 3 на сто се поливат. Техниката е безнадеждно остаряла, а Вие надувате фанфарите. В резултат на земеделската политика на Вашето правителство пазарът е наводнен с вносна дотирана продукция. Нищо не направихте за възстановяване и развитие на планинското земеделие. Обещавате го пак! Заявихте, че няма да ограничавате, а ще подпомагате всички разнообразни форми на организация на земеделските стопани, а предприехте нов кръстоносен поход срещу земеделските кооперации. Сега "кооперация" очевидно за вас е мръсна дума. Тя дори не се споменава в актуализацията.
За образованието, както се казва, "Нищо, но от сърце", много са белите петна в науката, за младежта.
Има, разбира се, и пасажи, които откровено ми допаднаха. Например силния, малко патетичен финал, че имаме, цитирам, "сили, енергия и решимост и поемаме своята отговорност да изпълним поставените задачи". Този текст ми хареса, госпожо Михайлова, може би защото звучи точно, почти буквално като финала на една моя първомайска реч отпреди няколко години. (Шум и смях от блока на СДС.) Но аз нямам претенции за авторство и затова не бих искал да го коментирам.
Преди време прогнозирах ляв мигач на СДС в последната година от прехода. Явно съм познал. Ясно е обаче, уважаеми дами и господа отдясно, че нито имате време, нито искрено желаете, нито можете да осъществите промяна в тази посока. Тази заявка само доказва, че и в СДС, и в правителството са осъзнали, че идва времето на левите идеи, на лявата политика, на левите партии. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Първанов.
Давам думата от името на парламентарна група на господин Кемал Еюп.
КЕМАЛ ЕЮП (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър председател, господа министри, колеги! Аз нямам намерение да вземам отношение към актуализираната правителствена програма "България 2001", защото следващата седмица ще имаме дебат по въпроса.
Искам само накратко да взема отношение. За нас актуализираната програма е една амбициозна програма, може би по-амбициозна от цялостната програма "България 2001". Много оптимизъм има, много неща, които вдъхват надежда на българския народ и ние сме обнадеждени, особено и защото днешното изложение съвпада с един свещен празник на мюсюлманите. Мисля, че ще е редно, а пък нашият уважаем председател предполагам, че пропусна в началото или остави за по-късно, но се възползвам от случая да поздравя всички мюсюлмани в България със свещения празник Курбан байрам, като им пожелавам много здраве и просперитет. Нека просперитетът да е за всички български граждани, за цяла България. Много добре звучат за ухото тези оптимистични цифри като откриване на 250 хил. нови работни места, ръст на номиналния брутен продукт - 10 на сто, и на общия брутен вътрешен продукт - 4 на сто, стига тези неща да бъдат реалност към края на мандата на това правителство. Надеждата е хубаво нещо, надеждата не пречи. Оптимизмът също не винаги пречи, особено когато предстоят избори след една година най-малко. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Кемал Еюп.
Сега наистина ми позволете, макар и със закъснение, да поздравя всички мюсюлмани и в парламента, и в България с техния голям религиозен празник Курбан байрам. Да им пожелаем всичко най-хубаво и заедно да градим една по-хубава България. (Ръкопляскания.)
Има думата господин Драгомир Драганов от името на парламентарна група.

ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Парламентарната група на СДС предложи да направим през следващата седмица един сериозен дебат по актуализираната програма "България 2001". Парламентарната група на Евролевицата винаги е била за дебат и винаги е била за диалог.
Искаме обаче днес да получим една яснота както от страна на управляващото мнозинство в парламента, така и от страна на правителството какви са целите и какви ще бъдат резултатите от този дебат. Тоест, ако ние, на базата на нашите впечатления за прекален оптимизъм, заложен в актуализацията, ви предложим нещо по-реално, нещо по-земно, или ако ние ви предложим, както казваше един бивш партиен и държавен ръководител, да се снишите и да се приземите, вие ще вложите ли това в програмата? Господин Костов, ако да кажем, опозицията излезе със съвсем конкретни бележки и предложения, ще се получи ли наистина диалог в този дебат или отново ще има разговор между глухи? Това е въпросът, на който ние като парламентарна група искаме да получим отговор.
Друго нещо, Вие казвате тук, в програмата, че това е един политически документ на правителството и че върху нейна основа всяко министерство и ведомство ще представя пред обществото своя конкретен план за действие. Хайде, ако ще правим сериозен дебат, нека да видим тези конкретни планове за действие, нека да минат те през съответните комисии на парламента, това е сериозният подход. А не следващата седмица ние да кажем: "Не става!", вие да кажете "Става!" и накрая с какво ще завършим? С решение? Решение какво? Че приемаме програмата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще стане накрая. Накрая ще стане.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Накрая ще стане, добре. (Смях и оживление в блока на ДЛ.) 
Добре, тук в програмата виждам едно много интересно и поетично нещо - че всеки българин трябвало да отговори на въпроса как ще живее утре, и че отговорът бил много ясен: "Както работим днес, така ще живеем утре". Прекрасно!
Дайте да дадем пример с един сериозен дебат върху тази програма и с едни сериозни корекции, да работим така днес, че утре да живеем добре. Благодаря. (Единични ръкопляскания.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Драганов.
От името на парламентарна група има думата госпожа Анастасия Мозер. Заповядайте.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, господа министри, драги колеги! Дебатът е най-хубавото нещо в едно общество и от името на Народен съюз ние подкрепяме предложението, направено от Съюза на демократичните сили, защото необходимо е да се кажат и допълнително някои неща, да имаме всички възможност да представим нашите акценти. Ние сме правили някои от тези предложения по време на разговорите, но те не са били чак толкова подробни, както би бил един дебат. И мисля, че всички, които са тук, в тази зала, искат българският гражданин да живее по-добре. Нека да бъдат оптимистични прогнозите. Всеки, който тръгва по някакъв път, е хубаво да си постави една висока летва, да се стреми към нещо още по-добро и да се опита да я постигне, а пък това е винаги един стимул, който ние трябва да имаме.
Аз се радвам на хубавото чувство на хумор, проявено от опозицията, защото фанатиците нямат чувство за хумор. Това показва, че разумът в случая е бил малко по-високо от останалото (смях и весело оживление в блока на СДС) и това вещае добро за общата ни цел, за общото ни желание да направим всичко, за да преодолеем трагедията, която сполетя България преди три години. (Шум и реплики в блока на ДЛ.)  И мисля точно, да, точно така, колеги... (Шум и реплики в блока на ДЛ.)  И недейте да повишавате тон, защото точно вие сте отговорни за това и затова и от ваша страна усилията трябва да бъдат много искрени. От всички ни те трябва да бъдат искрени, но не бива да се повтарят минали грешки, за да можем наистина да помогнем на българския гражданин да постигне това, което заслужава - един сносен живот.
Подкрепяме дебата и очакваме неговото провеждане. (Ръкопляскания в мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Мозер.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, от името на правителството ние приемаме поканата за дебат и ще се подготвим много сериозно за участие в него. Искам само да обърна внимание на Народното събрание, че актуализираната програма беше създадена след един активен дебат със структурите на гражданското общество. Тя беше дебатирана и прегледана много внимателно с нашите партньори от тристранния съвет, с организациите на предприемачите и бизнеса и със синдикатите, беше дискутирана на много и различни форуми - с инвалиди и с различни други структури на гражданското общество, включително и с нашите партньори. Но ние сме готови да продължим дебата.
Аз искам само с една реплика да отвърна на това, което се появи в медиите и сега отново се чу в залата - реалистична ли е тази програма?
Моето лично желание беше, когато министрите пишеха своята програма, защото тя е написана от тези хора, и ако някой е преписал, господин Първанов, те са преписвачите и аз също така се оказа, но тези хора са написали тази програма, те са се справили с желанието на администрацията да не поема завишени ангажименти. Ние искахме да напишем ясни ангажименти и за пръв път предлагаме на Народното събрание съвсем ясни и политически понятни ангажименти. Но едновременно с това аз искам да ви помоля да подходите най-сериозно, а не по начина, по който господин Драганов подходи тук, най-сериозно към тази програма, защото тя е напълно финансово обвързана с бюджета за 2000 г. и с нашите намерения за бюджет 2001 г. Така че това е една напълно защитена и с финансови, и с всички други ресурси програма. Ние очакваме дебата, на ваше разположение сме и благодарим за вниманието, което ни оказахте. Благодаря ви. (Ръкопляскания в мнозинството.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя. Петнадесет минути почивка. (Звъни.) 

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПЪТИЩАТА.
Има думата председателят на водещата Комисия по икономическата политика господин Николов да докладва.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава шеста
ОТЧУЖДАВАНЕ И ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ПЪТИЩА

Чл. 38. (1) Недвижимите имоти - собственост на физически или юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на републиканските пътища, се отчуждават при условията и по реда на Закона за държавната собственост, а за общинските пътища - при условията и по реда на Закона за общинската собственост.
             (2) Предназначението на земеделските земи, необходими за изграждане и реконструкция на пътища, се променя по реда на Закона за опазване на земеделските земи, а за горите и земите от горския фонд - по реда на Закона за горите.
             (3) Имоти в границите на населените места се отчуждават след изменение на утвърдените регулационни планове при условия и по ред, определени със закон."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за заглавие на глава шеста и чл. 38. (Председателят Йордан Соколов и народният представител Никола Николов правят уточнения по текста на чл. 38.)
Уважаеми господин председателю, искам да направя едно редакционно предложение. В ал. 3 на чл. 38 да отпаднат думите "след изменение на утвърдените регулационни планове".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И ал. 3 става:
"(3) Имоти в границите на населените места се отчуждават при условия и по ред, определени със закон."
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и чл. 38 така, както са предложени от вносителя с поправката в ал. 3, при която отпадат думите "след изменение на утвърдените регулационни планове".
Гласували 116 народни представители: за 108, против 6, въздържали се 2.
Заглавието на глава шеста и чл. 38 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 39 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 39. (1) Земи извън границите на населени места - собственост на физически или юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на републиканските и общинските пътища, при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.
              (2) Временното ползване на земи по ал. 1, които са земеделски, се урежда при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за неговото прилагане.
              (3) Временното ползване на площи от горския фонд по ал. 1 се урежда при условията и по реда на Закона за горите.
              (4) За временното ползване на земи по ал. 1 собственикът сключва договор с:
1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища" - за републиканските пътища;
2. кмета на съответната община - за общинските пътища.       
              (5) В договора по ал. 5 се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема и дължимото обезщетение, ако такова се предвижда.
              (6) Временното ползване на земи по ал. 1 се допуска за срок до 5 години, след което земите, възстановени съобразно тяхното предназначение, се връщат на собственика."
Има фактическа грешка в ал. 5 - по ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
Има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Но ми се струва, че редакцията едва ли може да бъде такава. Разбира се, хората, които се занимават с вещно право, по-добре може би ще кажат. Но така, както е записано, за временното ползване на земи, собственикът сключва договор с... Ние задължаваме собственикът да сключва договор. Ние трябва да задължим в единия случай изпълнителният директор на Изпълнителната агенция, а в другия случай - кметът на съответната община да сключи договор. Това не е задължение на собственика, а задължение на тези, които ще ползват земите. И аз предлагам редакционно да бъде направено обратното: изпълнителният директор или кметът сключва договор със собственика, а собственикът вече е тази страна... Нали задължението е на съответния представител на администрацията - или държавната, или общинската, а не на собственика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов, тук това не е задължение за собственика, а по-скоро аз го разбирам насочване на собственика с кого да сключи договора. Ако става дума за републиканските пътища - да е с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища", защото тя стопанисва и управлява републиканските пътища, ако става дума за общинските пътища - с кмета.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Ама, инициативата не трябва ли да е тяхна, а не на собственика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Е?!
Моля, гласувайте чл. 39 така, както е предложен от комисията, като в ал. 5 вместо "по ал. 5", да се пише "по ал. 4".
Гласували 110 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 22.
Член 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 40. (1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди завършване на процедурата по чл. 39.
(2) Временното завземане на земи в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища" - за републиканските пътища, и на кмета на общината - за общинските пътища, като на собствениците се дължи обезщетение.
Чл. 41. (1) Паричните обезщетения за отчуждени или временно използвани земи се изплащат от съответния инвеститор - при изграждане на нов път, или от собственика на пътя - при реконструкция или ремонт на съществуващ път.
             (2) Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на населени места по чл. 35, ал. 1 се изплащат съвместно от Изпълнителната агенция "Пътища" и общините в частта, отнасяща се до платното за движение. Обезщетенията за частта извън платното за движение се изплащат от съответната община.
             (3) Не се дължат обезщетения за отчуждаване или за временно ползване на земи - собственост на държавата - за нуждите на републиканските пътища, с изключение на гори и земи от Държавния горски фонд и на земи, общинска собственост - за нуждите на общински пътища.
Чл. 42. Собствениците или наемателите на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.
Чл. 43. В земи, съседни на пътни участъци с интензивни снегонавявания, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл. 39."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за чл. 40, 41, 42 и 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател, но ми се струва, че има нещо не много ясно в редакцията на текста на чл. 40. Ако има стихийно бедствие, невинаги настъпва там, където има план за изграждане на нов път. Самото стихийно бедствие, примерно, разрушава се един път, налага временно изграждане на паралелен път, възстановяване на пътя, така че може би чл. 40 трябва да се промени. В текста пише, че земите за временно ползване могат да се завземат преди завършване на процедурата по чл. 39. Означава ли това, че тя се обявява едновременно със стихийното бедствие или смисълът е, че след завземането й задължително започва и процедурата по чл. 39?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Тук трябва да има текст, че земите могат да се завземат временно и след това да бъде осъществена редовната процедура по чл. 39. Аз веднага не мога да намеря редакция, но ако това се има предвид, мисля, че редакционно трябва да се каже по-ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тук е ясно. Има се предвид, че не се очаква завършването на процедурата за завземане...
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Но тя не е започнала, разбирате ли? Стихийното бедствие може да се случи там, където никой няма намерение да строи път и не е обявил процедура по чл. 39. Може би трябва да се каже: преди извършване на процедурата, преди започване на процедурата, преди осъществяване на процедурата, да е някакъв по-общ глагол, за да е по-ясно. Според мен "преди започване на процедурата" ще е най-точно. Някъде може и да е започнала, но преди започване мисля, че е по-ясно.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По-добре е преди започването на процедурата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Преди започването мисля, че ще е по-ясно.
По-нататък не е ясно в ал. 2 на чл. 41. Тук пише, че обезщетенията се изплащат съвместно, но в крайна сметка в ал. 3 се казва, че се дължат обезщетения не непременно от лицата, които са сключили договора по чл. 39. Не е ли редно, след като договорът е с изпълнителния директор в единия случай, а в другия случай - с кмета, те да бъдат упоменати и по отношение на обезщетението, защото тук се говори за инвеститор, а след това за собственик? Редно е все пак именно с тях да бъде сключен договорът. Как така ще бъдат изплатени обезщетенията? На основа на какво?
И една редакционна бележка: в ал. 3 мисля, че най-малкото след израза "горски фонд" трябва да има една запетая, за да се разбира, че всичкото това - земи, собственост на държавата, свършва с израза "горски фонд", а след запетаята да се каже: "и на земи" или "а на земи, общинска собственост - за нуждите на общински пътища". Последното също е едно редакционно предложение.
ПРДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По-добре е да се каже "а", защото има вече един съюз "и".
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: И в израза: паричните обезщетения се изплащат от съответния инвеститор или от собственика на пътя - не ми е ясно дали това точно кореспондира със страните по договора, които са указани в чл. 39. Моля да се погледне още веднъж.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Така е. В чл. 39 е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За да станат ясни тези текстове, експертите посочиха и чл. 31, ал. 2, където се казва, че Изпълнителната агенция "Пътища" и общините организират съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища. (Неразбираема реплика на господин Румен Такоров.)
Защо ще ги разделяме, като те съвместно извършват тази дейност? (Неразбираема реплика на господин Румен Такоров.)
По договореност, много просто. Сключва се един договор между тях за това какво се извършва, кой с какво участва, с какви средства.
Господин Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Аз ще предложа в чл. 41, ал. 2 да отпаднат думите "и общините". Ако си спомняте дебата, който водихме вчера: бях направил предложение в чл. 31 точно да се регламентира в населените места кой какво извършва по републиканските и по общинските пътища. Вие отказахте и казахте, че ще има съвместни договори, да се подписват заедно между общината и Изпълнителната агенция "Пътища". И ето сега, в момента се натъкваме пак на същото.
Какво ще бъде съотношението за заплащането на един път, който ще е републикански, но ще минава през населеното място, отново за отчужденията и за парите, които трябва да се плащат? Именно тук е написано, че за пътното платно...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По договореност.
РУМЕН ТАКОРОВ: Е, как по договореност? Пътното платно остава собственост на държавата - изключителна държавна собственост и общината за него трябва да плаща обезщетение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Трябва да плаща, защото тя го ползва, когато е в населеното място.
РУМЕН ТАКОРОВ: Напротив, прочетете точно текста, господин Соколов. Член 41, ал. 2: "Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на населени места се изплащат съвместно от Изпълнителната агенция "Пътища" и общините в частта, отнасяща се до платното за движение. Обезщетенията за частта извън платното за движение се изплащат от съответната община". Така че как може общината да изплаща обезщетение за нещо, което няма да остане нейна собственост? Аз това не мога да си обясня. Затова предлагам думите "и общината" да отпаднат и то само по отношение на пътното платно. Благодаря ви. (Реплики от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
В чл. 40 се предложи в ал. 1 думата "завършване" да се замени с думата "започване".
Моля, гласувайте чл. 40, както е предложен от вносителя, с тази корекция.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
Член 40 е приет.
По чл. 41 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което е редакционно: в ал. 3 след думите "държавния горски фонд" да се постави запетая, а съюзът "и" да се замести със съюза "а". Това е редакционно и няма да го гласуваме отделно.
Предложението на народния представител Румен Такоров - в ал. 2 да отпаднат думите "съвместно" и "и общините".
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 148 народни представители: за 70, против 77, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Румен Такоров.

РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Аз ще предложа на господин Николов следващия път като чете закона да си сложи като господин Райчевски червена вратовръзка и да я показва, когато трябва да се гласува, а не с пръста надолу...
Правя по принцип процедурното предложение за прегласуване на този текст, защото мисля, че в залата не се разбра точно за какво става дума. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Румен Такоров.
Моля, гласувайте!
Гласували 180 народни представители: за 69, против 101, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 41 така, както е предложен от вносителя, като във втората алинея вместо "чл. 35" е "чл. 38, ал. 1" и корекцията в третата алинея, за която стана дума, вместо съюза "и" се записва съюзът "а".
Гласували 115 народни представители: за 103, против 12, въздържали се няма.
Член 41 е приет.
Моля, гласувайте членове 42 и 43 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 95, против 4, въздържали се няма.
Членове 42 и 43 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава седма - Финансиране".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седма така, както е предложено от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 100, против 3, въздържали се 5.
Заглавието на глава седма е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 44. (1) Изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, ремонтът и поддържането на републиканските и общинските пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджетите на общините, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови институции.
(2) Бюджетните средства за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят с Закона за държавния бюджет за съответната година".
Предложение на народния представител Руси Статков:
"Член 44 се изменя така:
"Чл. 44. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на републиканските и общинските пътища се финансират от фонд "Пътища".
(2) Фонд "Пътища" е юридическо лице със седалище София и управителният му съвет се назначава от Министерския съвет.
(3)  Средствата във фонд "Пътища" се набират от:
1. такси върху течните горива по чл. 47;
2. глоби и имуществени санкции по чл. 58;
3. лихви;
4. заеми;
5. субсидии от републиканския бюджет.
(4) Бюджетните средства за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 44 има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много моля уважаемите колеги особено отдясно да обърнат внимание на един от основните моменти в този закон, а именно - този, свързан с финансирането.
Аз разбирам, че много трудно е за всеки един от нас по различните закони да има винаги най-пълна представа и най-точно становище, но в случая ми се струва, че би могло, ако разбира се, се прикове вниманието на присъстващите в залата, да потърсим и да намерим едно решение, което съответства действително на положението, което в момента имаме.
Аз вчера се опитах във връзка с класификацията на пътищата да насоча вашето внимание към четвъртокласната пътна мрежа, която е 70 на сто от пътищата в страната. Опитах се заедно с другите колеги да ви кажа, че общините нямат пари и не могат да имат в близките години и вие го знаете много добре, за да поддържат тази пътна мрежа, която, повтарям, е 70 на сто от пътищата в страната.
Днес ви моля да се опитаме наистина, изхождайки от тези обстоятелства и от други, които ще поставя на вашето внимание, да намерим наистина добро решение.
Постарах се в рамките на подготовката на предложение по законопроекта да се допитам до повече експерти, в това число и до Факултета по транспортно строителство при Университета за архитектура, строителство и геодезия - София.

И за да не преразказвам становището, ще прочета онова, което особено ме е аргументирало да направя днешното предложение. "След Втората световна война всички европейски страни създадоха фонд "Пътища". Той се формира от пътен данък на возилата, глоби, такси и от начисления върху горивата и, разбира се, от бюджета. Фондовете са независими. Те не могат да се управляват от различни министерства, а само от управителен съвет с независими функции, контролиран само от Министерския съвет". Благодарение на тези фондове, уважаеми колеги, европейските страни само за 25-35 години след 1960 г. изградиха автомагистрала в система с над 60 хил. км. Нито Франция, нито Германия, Италия или друга страна от Централна Европа не можаха да реализират големи и развити пътни мрежи без създадените пътни фондове.
"Защо трябва България да върви на опашката спрямо европейските страни?" - пишат експертите от факултета. Сега е настъпил моментът с този закон да се реши този кардинален въпрос, като се създаде фонд "Пътища". Пътната наука и практика, развита най-вече във Франция още от времето на Наполеон чрез съответните училища, или по пътища и мостове, и оттогава и досега се доказва, че може да живее, въобще една пътна мрежа може да се развива, ако годишно се ремонтира, това е много важно, капитално и частично, и най-вече при настила близо 1/10 от нейната дължина. Ако това не става, катастрофално се разрушава пътната мрежа и за нейното възстановяване трябват огромни средства. Забележете, това са цифри, които не са мои, а са на експертите.
На този етап България реализира по тези изисквания по-малко от 300 км годишно, а би следвало поне 2500 км, от които до 1500 км от местните пътища. Реално ние с досегашния начин на действие и финансиране, особено, не можем да решим тези въпроси. Следователно, уважаеми колеги, единственият път е друг механизъм на финансиране.
Ето затова съм направил и моето предложение. И се надявам, и благодаря за вниманието, тъй като разбрах че в известна степен се постарахте да ме изслушате, надявам се, че ще ме подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
За първа реплика има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз искам да попитам господин Статков, който в своята дуплика да ми отговори прави ли разлика между фонд "Пътища", така както той го е нарекъл, и задълженията на Изпълнителната агенция "Пътища" да е администратор на приходите, които са описани в чл. 45, или не прави такава разлика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин Николов! Това, което се предлага като Изпълнителна агенция, е бюджетна организация. Така е записано.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС, от място): Как ще е бюджетна?
РУСИ СТАТКОВ: И фактически се покрива с онова, което имаме реално досега - Главно управление на пътищата.
Аз говоря за това, че трябва да се търси друг механизъм. И прочетох предложението на експертите от Университета за строителство, които, разбира се, много по-добре от мен и от вас знаят сегашната действителност. Нещо повече, аз не взех отношение и не правя предложение, те настояваха и във връзка с наименованието на Главно управление на пътищата, като член на световните структури, да си остане даже същото, без да става агенция. Защото се счита, и в правото е много важно, че това е част от фирмата, това е част от авторитета. Но това, разбира се, е друга тема.
Така че се връщам отново на моето предложение, което се базира на тяхното становище - нужен е друг механизъм и този механизъм трябва да бъде по този път, по който правя предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Друг желае ли думата? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 132 народни представители: за 40, против 85, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Има думата господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В досегашното обсъждане на проектозакона направихме някои изменения в дейността, свързана с пътищата. В чл. 44, ал. 1 е записано "изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, ремонта и поддържането на републиканските и общинските пътища". Не е ли редно да отпадне "рехабилитацията"? Тя отпадна в редица текстове. Или ако не приемете такова предложение, по-добре да въведем българското наименование "възстановяване". Но то обхваща и ремонта, и поддържането на републиканската пътна мрежа.
Моето конкретно предложение е да отпадне думата "рехабилитацията" от чл. 44, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на господин Ерменков за отпадане на думата "рехабиликацията".
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 44 така, както е предложен от вносителя и с направената вече корекция да отпадне думата "рехабилитацията".
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Член 44 е приет.
Обявявам половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието. Господин Николов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 45. Изпълнителната агенция "Пътища" е бюджетна организация и е администратор на следните приходи:
1. такси върху течните горива по чл. 47;
2. такси по чл. 11 и чл. 19, ал. 3, т. 1;
3. глоби и имуществени санкции по чл. 58;
4. лихви;
5. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица."
Има предложение на народния представител Руси Статков в чл. 45 т. 1 да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Статков - не го виждам. Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 88 народни представители: за 17, против 66, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 45 така, както е предложен от вносителя.
Моля да отбележите за протокола, че тъй като чл. 9 отпадна, ще трябва да се съобразят тук цитираните членове, като очевидно номерацията ще се промени. Да се има предвид, когато се извършва редактирането.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 2.
Член 45 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 46. (1) Таксите по чл. 47 се начисляват и се внасят от вносителите при режим внос на автомобилни бензини и дизелово гориво.
(2) В случаите извън ал. 1 при въвеждане на течни горива на територията на страната таксите по предходната алинея се обезпечават от вносителите с депозит в пари или с банкова гаранция в пълен размер по реда на Закона за митниците.
(3) При транзит таксите се обезпечават в размерите и по реда за обезпечаване на митните сборове.
Чл. 47. Производителите и вносителите начисляват такси върху:
1. автомобилните безоловни бензини - в размер 180 лв. на тон;
2. дизеловото гориво - в размер 180 лв. на тон;
3. автомобилните оловни бензини, както следва:
а) бензин А-91 - в размер 180 лв. на тон;
б) бензин А-98 - в размер 180 лв. на тон."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 46 и 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте членове 46 и 47 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 71, против 3, въздържали се 11.
Членове 46 и 47 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 48 има предложение на народния представител Тодор Павлов, което е прието.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 48. (1) Производителите на автомобилни бензини и дизелово гориво начисляват таксите по този закон за реализираните от тях количества в страната.
(2) Вносителите на течни горива по чл. 46 внасят по сметките на Изпълнителна агенция "Пътища" или обезпечават таксите по този закон преди митническото им оформяне.
(3) Митническите органи упражняват контрола по ал. 2.
(4) Производителите на течни горива извършват доставки само след заплащане от купувачите на таксите по сметките на Изпълнителна агенция "Пътища".
(5) Купувачите на течни горива по ал. 1 внасят преди доставките дължимите такси по сметките на Изпълнителна агенция "Пътища".
(6) Данъчните служби (бюра) извършват проверки за правилното начисляване и внасяне на таксите по ал. 4 и 5 на базата на аналитичната отчетност, която се води от производителите на течни горива.
(7) Производителите на течни горива и Главно управление на митниците предоставят на Изпълнителна агенция "Пътища" ежемесечна информация за количествата, реализирани в страната и постъпили при режим внос на автомобилни бензини и дизелово гориво, както и за начислените за тях такси по ред и условия, определени с акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 48, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 49. (1) Набраните средства от такси по чл. 45, т. 1 се разходват, както следва:
1. тридесет на сто - в планинските райони целево за финансиране на строителството, ремонта и поддържането на пътната мрежа;
2. двадесет и пет на сто - целево за финансиране на строителството, ремонта и зимното поддържане на третокласната и местната общинска пътна мрежа, като се разпределят по обективни критерии по области и общини от Съвета за регионално развитие;
3. за финансиране на железопътната инфраструктура, но не повече от сумата на таксите, постъпили по бюджета на Изпълнителната агенция "Пътища" от течните горива, закупени от Национална компания "Български държавни железници".
(2) Остатъкът по сметките в края на годината по бюджета на Изпълнителна агенция "Пътища" се прехвърля като наличност по сметки за следващата бюджетна година."
Има предложение на народния представител Румен Такоров:
В чл. 49, ал. се създават нови точки 2 и 3:
"2. седем на сто - целево финансиране на строителството, ремонта и зимното поддържане на третокласната пътна мрежа;
3. двадесет на сто - целево финансиране на строителството, ремонта и зимното поддържане на общинските пътища, които се разпределят на база дължина на общинска пътна мрежа, по общини от Съвета за регионално развитие."
Комисията не приема това предложение.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков:
В чл. 49, ал. 2, т. 3 преди думите "за финансиране на железопътната инфраструктура" се добавя "30 на сто".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпреки че съм убеден и първия път на гласуването да мине текстът, който съм предложил, след това отново ще има прегласуване и пак няма да бъде приет. Но искам все пак да се аргументирам защо правя това предложение.
Не може в текста на чл. 49, ал. 2 да се определя процентът, който ще се дава и на републиканските, и на общинските пътища заедно и да се делегират тези права на Съвета по регионално развитие, който - на всички ни е ясно, - че ще даде по-голяма тежест именно на републиканската пътна мрежа, а не на общинската.
Затова съм се постарал с предложенията, които правя, точно на базата на километрите път, които са в момента, а именно за четвъртокласната пътна мрежа, или общинската, която е 23 хил. 615 км срещу 6 хил. 429 км третокласна пътна мрежа. Дори съм сложил 2 на сто отгоре върху републиканската пътна мрежа. Ако забелязвате, от 25 на сто сумата на процентите, които съм предложил, става 27. Не може Съветът за регионално развитие по някакви си обективни критерии да разпределя тези пари.
Именно критерият, по който могат да бъдат разпределяни тези пари, е дължината на пътната мрежа в съответните области или общини, в които ще се разпределят.
Апелирам за един разум да подкрепите това предложение, въпреки че когато започнах да го мотивирам, предварително знаех какъв ще е крайният изход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Господин Кирил Ерменков има думата.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Проблемът за финансирането на изграждането, ремонта и поддържането на републиканската и местната, общинската пътна мрежа е първостепенен. Всички в досегашните дебати доказват именно тази теза и тенденция. Аз обаче считам, че първостепенна задача и приоритет и на правителството - а това чухме преди няколко часа от премиера - е и изграждането, поддържането и ремонта на железопътната инфраструктура. Това е основната предпоставка за моето предложение за промяна на съдържанието на текста на т. 3 в чл. 49 от законопроекта - за разходване на средствата от таксите по чл. 41, представени в закона.
Аз разговарях с колеги, с експерти и преди обсъждането сега в пленарната зала по въпроса. Процентът, който съм предложил, може би би бил стимулиращ за отделяне на по-значителни средства за железопътната инфраструктура, но това е направено добронамерено.
Какво предлагам сега? Смятам, че в съответствие с тенденциите за изграждане на железопътна инфраструктура бихме могли да приемем едно разумно предложение, конкретизирано разумно предложение за отделяне на 10 на сто от набраните средства от таксите по чл. 41, т. 1 именно за целево финансиране на изграждането, ремонта и текущото поддържане на железопътната инфраструктура. Информацията, която имам, е че в последните години между 4 и 6 на сто от фонд "Републиканска пътна мрежа", респективно "Пътища" се заделят за железопътната инфраструктура. Финансовото състояние, състоянието по оздравителната програма на Българските държавни железници - незадоволително, естествено - ме мотивират да предложа на всички вас да оценим по достойнство значението и мястото и на железопътната инфраструктура. Освен това, поради това че не съществува и в законопроекта за железопътния транспорт такава допълнителна възможност за финансиране на инфраструктурата, да приемете, уважаеми господин председател, това мое предложение за 10 на сто целево финансиране изграждането, поддържането и ремонта на железопътната инфраструктура към т. 3 от чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Думата за реплика има господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз имам следната забележка. Възможно ли е, господин Ерменков, това да го направим при условие, че ние сме се отказали от кръстосано субсидиране и не може да има кръстосано субсидиране на българските държавни железници, които работят по специална програма за финансиране от международни финансови институции, и изпълнявайки тези условия, които са по програмите за финансиране? Да не би да се получи така, че отделяйки малко повече средства сега, те да загубят средствата по програмите, по които работят. Аз не съм наясно, а и в комисията не стана дума за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
За дуплика има думата господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Благодаря на господин Николов! Аз смятам, че това не противоречи на системата на финансиране на инфраструктурата. Делът се определя както и в пътната инфраструктура - от републиканския бюджет, който ние утвърждаваме, от средства, заделени от фонд "Пътища" и от международни институции и програми. Това, което предлагам, е даже в съответствие с чл. 50, където сме писали, че средства се заделят и от бюджета също за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища и на железопътната инфраструктура. Така че по принцип не противоречи, а възможностите за участие на фонд "Пътища" в изграждането на мрежата ние трябва да определим. Това е моето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Има думата господин Атанас Папаризов.

АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да подкрепя предложението на господин Такоров, защото не е нормално в момента с този закон да даваме всички четвъртокласни пътища, които са повече от две трети от пътищата на общините, и да не предвидим директно финансиране от този фонд и за общините. В противен случай, особено с тези допълнителни функции, които им възложихме за съвместно финансиране и на републиканската пътна мрежа на територията на общините, по същество ги лишаваме от възможността да изпълняват своите функции по поддържане на една безопасна пътна мрежа. Аз затова моля да подкрепите това предложение. Не е възможно всичко в държавата да решаваме за сметка на общините и да очакваме от тях да намират решения на такива въпроси, които досега са били пряка отговорност на държавата.
По отношение предложението на господин Ерменков. Без да мога да преценя дали точно това е процентът мисля, че той е напълно прав, че в крайна сметка не може със Закона за пътищата да изменим логиката на първоначалния Закон за събиране на такси за поддържане на инфраструктурата въобще. И това, което е в проекта за Закон за БДЖ мисля, че би трябвало да се има предвид и тук. Не става дума само да се възвръщат средствата, които железниците предоставят фактически във връзка с покупката на горива от тяхна страна. Мисля, че е редно да намерим някаква такава форма за твърд процент - не зная дали точно 30, но във всеки случай поне една четвърт от средствата трябва да се възстановяват и на Българските държавни железници. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Милчев, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Бих искал да внеса яснота по някои цифри, които се цитират в залата. От октомври миналата година са прекласирани над 5000 км четвъртокласни пътища в третокласни. С това пътищата от първи, втори и трети клас са 19 018 км, а пътищата от четвъртокласната пътна мрежа са 18 500 км. Тоест, дори пътищата, които са извън четвъртокласната пътна мрежа, са малко повече от тези, които са четвърти клас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Милчев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров.
Гласували 138 народни представители: за 50, против 87, въздържал се 1.
Предложението на господин Такоров не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кирил Ерменков, така както беше формулирано от него по време на изказването.
Гласували 113 народни представители: за 36, против 56, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 49, така както е предложен от вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 89, против 31, въздържали се 2.
Член 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 50. От бюджета на Изпълнителната агенция "Пътища" се финансират разходи при спазване на следните приоритети:
1. изплащане на българско дялово участие по финансиране на програми въз основа на сключени международни договори, по които Република България е страна;
2. изплащане на главница, лихви и такси по заеми, отпуснати от международни финансови институции по т. 1;
3. погашения на главница, лихви и такси по вътрешни заеми, които Изпълнителната агенция "Пътища" е получила;
4. изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища и на железопътната инфраструктура;
5. изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;
6. проучвателни, проектни и научноизследователски разработки по т. 4 и 5;
7. национални и общински програми за повишаване на безопасността на движението по републиканските и общинските пътища.
Чл. 51. (1) Съветът за регионално развитие разпределя целево по общини средствата по чл. 50, т. 5.
             (2) Общините финансират строителството, ремонта и поддържането на общинските пътища и със собствени бюджетни средства.
Чл. 52. Частните пътища се финансират със средства на своите собственици."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 50, 51 и 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 50, 51 и 52, така както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 19.
Членове 50, 51 и 52 са приети.
Господин Папаризов има думата.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "Глава осма - Административнонаказателни разпоредби".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Моля, гласувайте заглавието на глава осма, така както е предложено от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава осма е прието.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: По чл. 53 има предложение на народния представител Румен Такоров, което е прието.
Предложение на комисията за чл. 53 с приетото предложение на Румен Такоров:
"Чл. 53. (1) Наказват се с глоба от 50 до 100 лева физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на сено и бране на плодове без разрешение на администрациите, които управляват пътищата;
2. паша на добитък и опожаряване на растителността;
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;
7. влачене на дървета и други предмети;
8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
 (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 до 250 лева."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Само една корекция. Вече възприехме, че сеното не се коси и вместо "сено" трябва да стане "трева" - "косене на трева" - в т. 1.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: И може би в т. 1 е по-редно да се каже: "без разрешение на администрацията, която управлява пътя", а не "администрациите, които управляват пътищата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Така, както е записан текстът на т. 4 в ал. 1 не се разбира. Ами, ако някой превозва мокри товари и те не овлажняват, а намокрят пътното платно ще бъде ли санкциониран? Може би трябва да се намери друга, по-точна формулировка. Какво е това "овлажняване"? Аз знам, че някъде на друго място се получава овлажняване, но не и на пътя.
Другото нещо - "бране на плодове". Аз съм съгласен, че когато някой слезе да бере плодове, за да задоволява нуждите на семейството си, тогава - да, съгласен съм той да бъде санкциониран. Но мисля, че основното, което е именно тези плодни дръвчета да бъдат посадени в сервитута на пътя, е именно, когато шофьор е изморен да спре, да си почине, да си откъсне един плод, да възстанови физическото си здраве и да продължи да пътува. Аз ви питам: този, който ще спре да откъсне една слива или две череши, ще го санкционираме ли отново с 50 и 100 лева?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Две може, но три - не.
РУМЕН ТАКОРОВ: Правилно казва академик Сендов - "две може, но три - не".
Затова на мен ми се струва, че тези текстове трябва да се прецизират.
Правя процедурно предложение да отпадне точка четвърта и "бране на плодове" - от т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вместо тази - не искам да характеризирам думата "овлажняване", която каза господин Такоров - аз казвам така: "замърсяване на пътя, което създава предпоставки за автотранспортни произшествия".
А за брането на плодове - това просто наистина трябва да отпадне. Има си общ ред. Ако някой краде - дали ще бъде от крайпътно дърво или от градина край пътя, то е по един и същи начин. Това просто няма място в този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Има ли желаещи за изказване?
Заместник-министър Милчев има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Искам да уточня мотивите за брането на плодове. Не става дума за бране на плодове и за собствеността върху тези плодове. Мотивът е безопасността на движението. За това става дума - спиране в обхвата на пътя, с цел да се извършват тези дейности, безспорно би могло да доведе до нарушаване безопасността на движението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Милчев.
Поставям на гласуване предложението на господин Такоров от първа точка да отпаднат думите "и бране на плодове" и цялата точка четвърта.
Гласували 134 народни представители: за 36, против 91, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 53 така, както е предложен от комисията, като в първа точка вместо "сено" е думата "трева" и "администрациите" става в единствено число - "администрацията".
Гласували 104 народни представители: за 88, против 12, въздържали се 4.
Член 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Господин Статков предлага нов член - 53а:
"Чл. 53а. При осово претоварване се налага глоба от 500 до 2000 лева в зависимост от степента на претоварване."
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков има думата.

РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. И това предложение, което съм направил, е на основата на консултациите с експерти. Сега в рамките на обсъждането вносителите ми обърнаха внимание, че в чл. 54, ал. 2, т. 2 обхваща това предложение. Аз обаче бих помолил колегите народни представители във връзка с важността на този вид нарушения да преценим дали не е по-добре да остане тук и с тази тежест, която предлагам. Защо? Ще си позволя да дам една приблизителна стойност на пътищата в България, за да ви кажа колко скъпи са съоръженията. За автомагистрали 1 км е от 1,5 до 2 млн. долара; за главните пътища - от 700 до 800 хил. долара за километър; за пътища първи клас - по 500 хил. долара за километър; за втори клас - 300 хил. долара за километър; за трети клас - 200 хил. долара за километър и за четвърти клас - 100 хил. долара за километър. Това е наистина едно огромно национално богатство, което трябва да бъде защитавано, да бъде запазено. И в този смисъл и експертите считат, че законът трябва да бъде действително изпълнен със съдържание. Примерите, които съм получил за други закони в други страни, са доста сурови в това отношение. В Унгария, Австрия, Германия, Франция само за минимално осово претоварване налагат глоба от 2 до 10 хил. долара.
За да разберете какъв всъщност е проблемът, ще ви кажа, че деформациите, които прави ТИР с 12 тона на ос, са от 3 до 5 пъти по-големи от тези, които са с 10 т на ос. Обикновено те растат по геометрична прогресия. Примерът, който допълнително ще ви дам е: ако 200 ТИР-а, които се движат целогодишно по магистрала София - Бургас, дават по-малка деформация от ТИР, който е с 12 т на ос, минал десет пъти по това трасе.
Тоест ние трябва да бъдем много сурови спрямо нарушителите. Давайки тези примери, си позволих да насоча вниманието ви върху това не е ли целесъобразно да имаме отделен член във връзка с осовото претоварване и с тези санкции, които съм предложил. Повтарям, вносителите са предложили един вариант в чл. 54, ал. 1, т. 2, но считам, че той е с по-малка санкция от това, което аз предлагам да бъде наложено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Аз бих помолил вносителите, ако имат възможност, да кажат дали не са решени въпросите в Закона за движение по пътищата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Милчев, имате думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Осовото претоварване на пътищата е специално ползване на пътищата. Определение е в т. 8 на § 1 от Допълнителните разпоредби на настоящия проект, а чл. 19, ал. 1 уточнява, че става дума за дейност, която се осъществява чрез разрешителен режим. На основание на Закона за движение по пътищата и тарифа 14 за такси, събирани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се събират такси за издаване на тези разрешителни. В предложения текст на чл. 54, ал. 1, т. 2 е предвидена санкция за осъществяване на тази специална дейност, специално ползване на пътищата, без издадено разрешение. А в случая предложението на господин Статков се отнася до завишаване на санкцията. Дори считам, че редакцията на т. 2 на чл. 54 е по-удачна от направеното предложение. Доколкото разбрах, предложението е да се изведе извън текста на чл. 54 това нарушение като такова с особена опасност и тежест.
Но все пак ми се иска да се погледнат и другите точки. В т. 1 се казва: нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътни съоръжения и принадлежностите на пътя. Има една градация по тежест на нарушенията. Считам, че в чл. 54 тя е спазена. Има и по-тежки нарушения, с по-голяма опасност. Ако предложението е за общо завишение на санкцията за тези нарушения, може би то трябва да бъде отнесено към ал. 1 на чл. 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Милчев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за създаване на нов чл. 53а.
Гласували 125 народни представители: за 23, против 92, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "Чл. 54. (1) Наказват се с глоба от 100 до 1000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 26, 27 и 42 и които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляващи пътя;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
4. извършване в обхвата на пътя на:
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;
5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, на:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените места и в населените места без регулационни планове;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;
в) откриване на нови и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
6. разкриване на кариери на разстояние по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете без разрешение на администрацията, която управлява пътя.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 150 до 1500 лв.
(3) При нарушение по ал. 1, точки 4 и 5 администрацията, управляваща пътя, уведомява писмено районната дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи при условия и по ред, определени в закон."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Велко Вълканов има думата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, една редакционна поправка. В ал. 1 се казва, че се наказват с глоба лицата, нарушили разпоредбите на чл. 26, 27 и 42 и които извършват или наредят да бъдат извършени някакви дейности, посочени по-долу. Излиза, че за да бъде наказано лицето, трябва освен да наруши чл. 26, 27 и 42, да извърши и още някакви други дейности. А смисълът на текста не е такъв. Затова би трябвало да се каже: нарушили разпоредбите на чл. 26, 27 и 42, както и които... и веднага се разбира, че едното се наказва независимо от другото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: А може би тук "и" е по-добре да се замени с "или".
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Вносителят съгласен ли е "и" да се замени с "или"?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Не възразяваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 54 така, както е предложен от вносителя с тази малка поправка в ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: И навсякъде в текста "администрациите" се заменя с "администрацията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
Член 54 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: По чл. 55 има предложение на народния представител Петко Проданов, което е прието от Комисията по икономическата политика.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 55. (1) В случаите на нарушения по чл. 53 и 54 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 150 до 1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 250 до 2500 лв.
(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.
(4) Невнесените или внесените в непълен размер такси по чл. 11 и 19 се събират от данъчната администрация заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания и по реда на Данъчния процесуален кодекс."


ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 55?
Има думата проф. Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Струва ми се, че ал. 4 не е на своето систематично място. Обърнете внимание. В ал. 1, 2 и 3 става дума за имуществени санкции, а в ал. 4 става дума за събирането на някакви такси, които нямат отношение към санкционните разпоредби преди това. Алинеи 1, 2 и 3 са санкции, а тук стои друг режим, друг проблем има - събиране на някакви такси по член еди-кой си.
Така че тази ал. 4 би трябвало според мен да бъде самостоятелен текст. Тя няма отношение към санкциите.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Аз също направих справка и мисля, че чл. 19 се отнася и за физически, и за юридически лица и ако вносителят не възразява, бихме могли ал. 4 да я изведем в един нов член - 55а, с една-единствена алинея.
Вносителят не възразява.
Следователно, господин председател, предлагам да подложите на гласуване чл. 55 с 3 алинеи и чл. 55а с единствена алинея - сегашната ал. 4 на чл. 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма възражения. Въпросът е редакционен.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Редакционно може би трябва да кажем отсега, че ще бъде чл. 56 и после аз ще ви докладвам преномерираните членове. Правилна е забележката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения? Няма.
Моля, гласувайте чл. 55 и 55а, който ще бъде чл. 56.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Членове 55 и 56 са приети.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Член 56, който ще стане чл. 57:
"Чл. 57. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
              (2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от:
1. длъжностните лица на областните пътни управления - за нарушения по републиканските пътища;
2. длъжностните лица, определени от кмета на общината - за нарушенията по общинските пътища и по молба на собственика - за частните пътища.
              (3) Наказателните постановления се издават:
1. за републиканските пътища - от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Пътища" или от упълномощено от него длъжностно лице;
2. за общинските и частните пътища - от кмета на съответната община или от упълномощено от него длъжностно лице.
              (4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора за възбуждане наказателно преследване."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
Член 57, който става чл. 58:
"Чл. 58. (1) За нарушение по чл. 53, ал. 1 и по чл. 51, ал. 1 освен наложените санкции, нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.
              (2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за сметка на нарушителя, като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 237, буква "з" от Гражданския процесуален кодекс."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
Член 58, който става чл. 59:
"Чл. 59. (1) За неначисляване и невнасяне на такси върху течните горива виновните лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 600 до 1200 лв., ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание.
              (2) Независимо от отговорността по ал. 1 на съответното юридическо лице се налага имуществена санкция, а на едноличния търговец - глоба в размер на неначислената или невнесената такса.
              (3) Митнически служител, който освободи от митнически контрол внасяните в страната автомобилни бензини и дизелово гориво преди вносителят да заплати дължимата такса по този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не представлява престъпление.
              (4) Актът за установяване на административните нарушения се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
              (5) Наказателното постановление се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.
              (6) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по тези три члена?
Има думата проф. Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Бележката ми е по ал. 2 на чл. 58. Ето какво се казва:
"(2) Независимо от отговорността по ал. 1 на съответното юридическо лице се налага имуществена санкция, а на...".
Значи текстът предпоставя, че ще има някаква отговорност по ал. 1. А тя е глобата. Но всички приемаме, че юридическите лица не се глобяват. Значи тук има някаква вътрешна грешка, някакво несъответствие.
Първата част от изречението според мен трябва да отпадне и направо да се говори, че на тези юридически лица се налага имуществена санкция. Нищо повече. Не може да се предпоставя отговорност по ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Гоцев има думата. Заповядайте.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, прав е колегата Вълканов. Така е. Алинея 1 говори за глоби. На юридическо лице глоба не се налага. Алинея 2 говори за имуществена санкция. Дали редакцията ще бъде най-добра, като се махне "независимо" или нещо друго, да го видим по-внимателно. Може направо да се каже: "На юридическите лица се налага имуществена санкция". Но да се види за какво. Един момент, да видим за какво. Предлагам следната редакция:
"В случаите по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция, а на едноличния търговец - глоба в размер на неначислената или невнесената такса."
Извинявайте, но нека малко да помислим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Неофициална почивка!
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Предлага се текстът да добие следния вид, ще прочета и двете алинеи:
"За неначисляване и невнасяне на такси върху течните горива виновните физически лица се наказват..." и нататък по текста.
Алинея 2 отново започва с:
"(2) За неначисляване и невнасяне на такси върху течните горива и на съответното юридическо лице се налага имуществена санкция, а на едноличния търговец - глоба, в размер на неначислената или невнесената такса.".
"И на съответното юридическо лице". Смисълът е, че и физическите лица, които са извършили нарушението, и самите юридически лица получават съответно в първия случай глоба, а във втория случай - санкция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ясен ли е текстът или трябва още един път да го формулираме?
Моля да прочетете още веднъж текста.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Ще прочета още веднъж текста на чл. 58, който става чл. 59.
"Чл. 59. (1) За неначисляване и невнасяне на такси върху течните горива, виновните физически лица се наказват с глоба от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение - с глоба от 600 до 1200 лева, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание.
(2) За неначисляване и невнасяне на такси върху течните горива и на съответното юридическо лице се налага имуществена санкция, а на едноличния търговец - глоба, в размер на неначислената или невнесената такса.
Приема ли го така вносителят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате членове 57, 58 и 59 при новата номерация с тази поправка, която беше направена в чл. 59. Моля да гласувате.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Членове 57, 58 и 59 са приети.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Преди да прочета Допълнителните разпоредби бих искал да се обърна към вносителя за една възможна редакционна поправка, която предлага акад. Сендов: навсякъде, където се говори за "земна площ", да се говори за "земна повърхност", предлага той, тъй като площта е число, а става дума за ивица от земната повърхност. Съгласни ли сте с такава редакционна поправка по целия текст? Ако вносителите са съгласни, така ще чета вече текста оттук нататък и после редакционно също ще бъде направена тази поправка в предишните алинеи.
Приема се това предложение. Да, благодаря.
"ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Път" е ивицата от земната повърхност, която е специално пригодена за движение на превозни средства и пешеходци и отговаря на определени технически изисквания.
2. "Земно платно" е част от повърхността в обхвата на пътя, върху която са разположени: платното (платната) за движение; разделителните ивици; банкетите; тротоарите; разделителните и направляващите острови; зелените площи; крайпътните отводнителни и предпазни окопи; откосите; бермите и другите конструктивни елементи на пътя.
3. "Пътни съоръжения" са: водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения.
4. "Пътни принадлежности" са: пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадки за краткотраен отдих; осветителните съоръжения; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
5. "Ограничителна строителна линия" е линията, която определя площта от всяка страна на пътя, в която се въвежда забранителен режим за извършване на всякакъв вид строителство.
6. "Обслужваща зона" е земната площ встрани от края на обхвата на пътя, в която се въвежда разрешителен режим на ползване на имотите от техните собственици или от лицата с предоставено право на ползване.
7. "Обществено ползване на пътищата" е обичайното използване на пътищата за превоз на пътници и товари с общоприетите пътни превозни средства или за придвижване на пешеходци.
8. "Специално ползване на пътищата" е използването на пътищата за превоз на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; прокарване на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя; временно използване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.
9. "Крайпътни обслужващи комплекси" са всички земни площи в близост до пътя заедно с разположените върху тях сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства, като площадки за отдих, къмпинги, мотели, бензиностанции, заведения за хранене, магазини, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за помощ на аварирали по пътя автомобили.
10. "Опорен пункт за поддържане" е сграда с прилежащ терен извън обхвата на пътя, която се използва от администрациите на пътните управления при изпълнение на дейностите, свързани с поддържането на републиканските пътища.
11. "Изграждане на пътищата" е дейност по създаването на нови материални активи, която включва проучването, проектирането и строителството на нови или реконструкцията на съществуващи пътища.
12. "Реконструкция на пътища" е дейност по разширяването и модернизирането на съществуващите материални активи, която включва цялостно преустройство на пътя и пътните съоръжения при запазване на основното направление на съществуващото трасе.

13. "Ремонт на пътищата" е дейност по възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.
14. "Поддържане на пътищата" е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение през цялата година, предпазване на пътищата от преждевременно износване, охрана и защита на пътищата, водене на техническата отчетност на пътищата.
15. "Пътно дело" включва изграждането, ремонта и поддържането на пътищата, както и дейностите по създаването и актуализирането на нормативната база, таксовата политика и научното обслужване на пътищата.
16. "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едгодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което извършителят е наказан за нарушение от същия вид."
Предложение от народния представител Кирил Ерменков - в § 1 на Допълнителните разпоредби като т. 2 да се определи понятието "пътна инфраструктура".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на народния представител Тодор Павлов - в § 1, т. 13 думата "рехабилитации" да отпадне.
Аз по същество ви прочетох предложението с отпадане на думата "рехабилитация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Ерменков го няма.
Най-напред трябва да гласуваме предложението на господин Ерменков.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Само за пояснение. В раздадения ви текст още веднъж е изписан целия текст като предложение на комисията без думата "рехабилитация". Аз вече прочетох това. И затова не се налага още веднъж да чета целия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По § 1 има ли бележки? Няма.
Има едно предложение на народния представител Кирил Ерменков, което не се приема.
Моля да го гласувате.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: То не е предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да се определи понятието.
Всъщност то няма какво да се гласува, защото то е пожелание! Да.
Преминаваме към гласуване на 1 така, както се предлага от комисията.
Моля, гласувайте § 1 с направените редакционни бележки.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "§ 2. (1) Таксите по чл. 44 не се включват в данъчната основа, върху която се начислява дължимият акциз за автомобилните бензини и дизеловото гориво, но се включват в данъчната основа при облагането с данък върху добавената стойност.
(2) При доставка на течни горива от производител, облагаема по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, размерът на дължимите от получателя такси по този закон се включват в данъчната основа, върху която се начислява данък върху добавената стойност."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
Таксите по чл. 44 - това е грешка. Става дума за чл. 47, който току-що приехме.
В ал. 1 на § 2 вместо чл. 44 става дума за чл. 47. Моля за тази поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по § 2? Няма.
Моля, гласувайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Как гласувате тези поправки без нашата комисия? Това са данъчни закони!
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Изкажете се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Параграф 2 е приет.
Господин Димитров има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Аз точно по този текст исках да се изкажа, защото го чух от стаята, но Вие вече бяхте насрочили гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Вижте, ние сме възприели, че когато става дума за данъчна материя, тя най-малкото би трябвало да бъде съгласувана с Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, а не утре да се получи така, че закони, които се гласуват от другите комисии, се намесват в данъчните закони и трябва да се търсят в тях. Ние сме казали, че всичкото това нещо трябва да бъде включено в данъчните закони.
Ако тази поправка наистина трябва да се извърши, ако тя е целесъобразна, би трябвало да се включи в някои от данъчните закони, господин Папаризов!
Аз не мога да взема веднага отношение и да ви кажа какъв да бъде текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ние гласувахме параграфи 1 и 2, в които се дават дефиниции.
За кой параграф става дума?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Тук става дума точно за това, което прочете преди малко Атанас Папаризов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: За таксите по чл. 47.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: За данъчната основа и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: За § 2.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Освен това закони, които третират данъчна материя, по принцип би трябвало да минават и през нашата комисия.
Аз съжалявам, че го няма в момента господин Цонев и трябва да защитавам този принцип. Но аз считам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Какво предлагате?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз предлагам да се отмени това гласуване, да се съгласува текстът най-малко с Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и да видим дали не трябва да се прави поправка в някои от данъчните закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако наистина всичко е наред, може да се предложи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Предложението е напълно по реда на нашия правилник. Предлага се вместо прегласуване отлагане на гласуването на този текст на § 2.
Моля, гласувайте да се отложи приемането на § 2.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: И да се съгласува с комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, гласувайте!
Гласували 131 народни представители: за 50, против 72, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Направихме всичко възможно, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ:
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 93 от 1969 г.; изм. бр. 37 от 1978 г., бр. 35 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г., бр. 33 и 147 от 1998 г. и бр. 61 от 1999 г.)."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"§ 4. В § 7, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация думата "местните" се заменя с "общинските"."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"§ 5. В чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за общинската собственост думата "местните" се заменя с "общинските"."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"§ 6. Закрива се Фонд "Републиканска пътна мрежа", създаден със Закона за таксите върху течните горива за Фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда. Наличните средства се прехвърлят от Фонд "Републиканска пътна мрежа" по бюджета на Изпълнителната агенция "Пътища"."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.

Гласували
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По параграфи 3-6 включително има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи 3-6 включително, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 14.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи 3-6 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Преди да ви прочета § 7, получих една бележка от Правния отдел и затова моля специалистите да кажат къде е проблемът, тоест текстът, който ще ви прочета, дали противоречи на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Нека да прочета текста и тогава господин Тошев или господин Милчев да кажат какъв е проблемът.
"§ 7. В Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда се правят следните изменения:
1. Заглавието се променя на "Закон за таксите върху течните горива за Националния фонд за опазване на околната среда".
2. В чл. 1 се правят следните изменения:
а/ ал. 1 се отменя;
б/ ал. 3 се изменя така:
"(3) Тридесет на сто от таксите, набрани по този закон в Националния фонд за опазване на околната среда, се разходват в планинските райони целево за финансиране на екологични проекти."
в/ алинеи 4, 4а и 6 се отменят.
3. Членове 3 и 4 се изменят, както следва:
"Чл. 3. Производителите и вносителите на течни горива начисляват такси, които се внасят в Националния фонд за опазване на околната среда, върху:
1. автомобилните безоловни бензини - в размер 24 лв. на тон;
2. дизеловото гориво - в размер 14 лв. на тон;
3. котелното гориво и мазута с над 1 на сто сяра - в размер 22 лв. на тон;
4. автомобилните оловни бензини, както следва:
а/ бензин А-91 - в размер 37 лв. на тон;
б/ бензин А-98 - в размер 48 лв. на тон;
5. промишления газьол - в размер 13 лв. на тон.
Чл. 4. (1) Производителите на автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен газьол, котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра начисляват таксите по този закон за реализираните от тях количества в страната.
(2)  Вносителите на течните горива по ал. 1 внасят в Националния фонд за опазване на околната среда или обезпечават таксите по този закон преди митническото им оформяне.
 (3)  Митническите органи упражняват контрола по ал. 2.
(4) Производителите на течни горива извършват доставки само след заплащане от купувачите на таксите по сметките на Националния фонд за опазване на околната среда.
(5)  Купувачите на течни горива по ал. 1 внасят преди доставките дължимите такси по сметките на Националния фонд за опазване на околната среда."
4. Членове 7 и 8 се изменят така:
"Чл. 7. (1)  Актът за установяване на административните нарушения се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите.
(2) Наказателното постановление се издава от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 8. Събраните глоби и имуществени санкции по чл. 6, ал. 2 се внасят в Националния фонд за опазване на околната среда."
5. Параграф 3 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 3. Министерският съвет приема наредба за набирането, разходването и управлението на средствата по Националния фонд за опазване на околната среда."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, но очевидно ще има и други становища във връзка с другия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лъчезар Тошев има думата.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря, господин председател! Аз смятам, че няма проблем в случая. Ние трябва да приемем това, което е предложено от Комисията по икономическата политика, а след това, когато гледаме следващия законопроект, ще направим съответната корекция в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Мисля, че проблемът ще бъде решен. Имаше консултации между експертите по този въпрос. Смятам, че можем да продължим работата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И аз прегледах и двата закона и виждам, че таксите са същите.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Таксите са същите? Ако има промени, това би трябвало да бъде от 1 януари следващата година. Ако няма промени - няма проблем текстът да остане така. Виждам, че потвърждавате, че няма промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Милчев, искате ли думата? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОРИС МИЛЧЕВ: Бих искал да дам допълнителни разяснения. Параграф 7 от настоящия проект и § 23 от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух са насочени към изменението и допълнението на Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и Националния фонд за опазване на околната среда.
Законопроектът, който се разглежда в момента, практически отменя половината от този закон.
Следващият проект по дневния ред на Народното събрание е законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Той отменя другата половина от Закона за таксите върху течните горива. Това по-скоро засяга дискусията по § 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, тъй като вероятно ще се наложи да се отмени целият Закон за таксите върху течните горива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Милчев. Това означава, че можем да пристъпим към гласуване на § 7, тъй като няма други изказвания.
Моля, гласувайте § 7, както е предложен от вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.


ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: По § 8 има предложение на народния представител Румен Такоров той да отпадне, но в комисията в голяма степен това предложение е съобразено и се запазва § 8 само с една алинея, така че разбирам, че в този вид господин Такоров приема § 8 и ви чета предложението на Комисията по икономическата политика:
"§ 8. В закона за държавната собственост се прави следното изменение:
В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
"(1) Заинтересуваното учреждение прави мотивирано искане до министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имота. Областният управител по местонахождение на имота в 14-дневен срок дава мнение по основателността на искането."
Вносителят подкрепя тази редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: "§ 9. В Закона за опазване на земеделските земи се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20 се създава ал. 6:
"(6) При строителство на нови пътища процедурата за определяне на трасе и за промяна на предназначението на земеделските земи може да започне след издаване на положително решение по ОВОС, взето въз основа на предварителен доклад за ОВОС."
2. В чл. 24 се създава ал. 4:
"(4) За строителство на нови републикански пътища, при наличие на утвърден генерално-застроителен план или парцеларен план, предложението за промяна на предназначението на земеделски земи може да се внесе едновременно с предложението за утвърждаване на окончателно трасе по чл. 19."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"§ 10. В Закона за опазване на околната среда се правят следните допълнения:
1. В приложението към чл. 20, ал. 1, т. 1 "Проекти, подлежащи на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) по глава четвърта":
а) в т. 26.1 след думите "Строителство на" се добавя "нови";
б) в т. 26.2 след думите "Строителство на" се добавя "нови".
2. В чл. 23а се създава ал. 3:
"(3) За строителство на пътища компетентният орган организира обсъждане само на резултатите от предварителния доклад за оценка на въздействието върху околната среда."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"§ 11. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
По § 12 има предложение на Комисията по икономическата политика, което се приема от вносителя:
"§ 12. Министерският съвет приема правилник и наредби за прилагане на закона в 6-месечен срок от влизането на този закон в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Папаризов.
Моля, гласувайте § 9, 10 и 11 така, както са предложени от вносителя, § 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против 1, въздържали се няма.
Параграфи 9, 10, 11 и 12 са приети, а с това и целият Закон за пътищата. (Ръкопляскания.)

Следващата точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
Има думата господин Лъчезар Тошев да докладва закона.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Преди да започна с докладването, бих искал да направя процедурното предложение заместник-министърът на околната среда и водите Нено Димов да бъде допуснат в залата за гледането на този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противоположно становище? Не виждам.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допуснат заместник-министърът на околната среда и водите господин Димов.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Димов в залата.
Имате думата, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, по текста на вносителя няма постъпили предложения от народни представители и комисията подкрепи всяко от предложенията на вносителя, така че аз ще ги докладвам последователно.

"З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за чистотата на
атмосферния въздух
(обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.,
изм., бр. 85 от 1997 г.)"
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на закона.
"§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата "концентрациите" се заменя с "нивата";
б) т. 1 се изменя така:
"1. суспендирани частици.";
в) създава се нова т. 2:
"2. фини прахови частици.";
г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думата "двуокис" се заменя с "диоксид";
д) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата "двуокис" се заменя с "диоксид" и се добавя "и/или азотни оксиди";
е) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думата "окис" се заменя с "оксид";
ж) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7;
з) създават се нови т. 8, 9, 10 и 11:
"8. бензен;
9. полициклични ароматни въглеводороди;
10. тежки метали - кадмий, никел и живак;
11. арсен."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) За отделни райони, в зависимост от характера на източниците на емисии и характерния здравен риск, министърът на околната среда и водите по собствена инициатива, както и по предложение на министъра на здравеопазването или на общинските органи може да определя допълнителни показатели извън тези по ал. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването съвместно издават наредби, с които утвърждават норми за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и норми за отлагания на вредни вещества."
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
"(2) Отчитайки времето, което е необходимо за изпълнение на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух и фактическите нива на замърсителите, при утвърждаване на нормите по ал. 1 министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването могат да определят допустими отклонения от тези норми.
 (3) Допустимите отклонения по ал. 2 от нормите по ал. 1 намаляват постепенно, за да достигнат нивата на съответните норми в края на определен период, специфичен за отделните вредни вещества (замърсители), съгласно установените срокове за прилагане на тези норми. 
 (4) Нормите и допустимите отклонения се разработват и се изменят съгласно изискванията на чл. 1 въз основа на здравно-екологичните проучвания и/или препоръките на специализираните международни организации."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думата "степен" се заменя с "ниво".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
§ 3. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. (1) В случаите, когато това е необходимо с оглед предотвратяване на здравни рискове за населението, при метеорологични условия и други фактори, водещи до временно, но значително влошаване качеството на въздуха, министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването издават наредби, с които утвърждават алармени прагове за нивата на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух за съответните показатели по чл. 4, ал. 1 и 2.
 (2) Алармените прагове по ал. 1 се разработват и изменят въз основа на здравно-екологични проучвания и/или препоръките на специализираните международни организации."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 4. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. (1) За ограничаване замърсяването на атмосферния въздух при изгаряне на горива, Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема наредби, с които утвърждава норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители).
 (2) Забранява се вносът в страната, производството и пускането на пазара на горива със съдържание на вредни вещества, които не са в съответствие с нормите по ал. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
   "(1) Министърът на околната среда и водите съвместно със съответните заинтересувани министри издава наредби, с които утвърждава норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии."
2. В ал. 2 след думите "установените норми" се добавя "за вредни вещества (замърсители) по чл. 6".
3. Алинея 3 се изменя така:
 "(3) Нормите са задължителни за всички обекти и дейности освен в случаите по чл. 3, ал. 2, чл. 10 и чл. 10а."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
 "(2) Сроковете по ал. 1, с изключение на сроковете, определени в програмите по чл. 10а, не могат да бъдат по-кратки от една година и се определят въз основа на техническите и технологичните проучвания и на преговори между заинтересуваните страни, в които могат да участват и представители на екологични обществени организации и движения."
2. Алинея 4 се изменя така:
 "(4) Общинските органи в зависимост от условията на тяхната територия могат да предлагат за утвърждаване от министъра на околната среда и водите съвместно със заинтересуваните министри по-строги от утвърдените норми за допустими емисии на отделни обекти и дейности в определени селища, общини или райони."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 7. Създава се чл. 10а:
"Чл. 10а. (1) Министърът на околната среда и водите съвместно със съответните заинтересувани министри разработва и внася за приемане от Министерския съвет програми за постепенно намаляване на общите годишни емисии на дадени вредни вещества (замърсители): серен диоксид, азотни оксиди и други, изпускани в атмосферния въздух от определени действащи обекти и дейности, като големи горивни инсталации и други.
 (2) Програмите по ал. 1 се приемат с решение на Министерския съвет.
 (3) Програмите по ал. 1 определят специфични за отделните обекти и дейности мерки и срокове за тяхното осъществяване.
 (4) Изпълнението на програмите се отчита пред Министерския съвет за период не по-малък от три календарни години.
 (5) С програмите по ал. 1 могат да бъдат определяни норми за допустими емисии на определени вредни вещества (замърсители), които са специфични за съответните действащи обекти или дейности и имат силата на временни норми по смисъла на чл. 10."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 8. Член 15 се отменя.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "преди държавното приемане на обектите инвеститорът предоставя" се заменят с "преди разрешаване ползването на строежите, инвеститорът на съответните обекти предоставя".
2. В ал. 2 думите "държавно приемане на обектите" се заменят с "разрешаване ползването на съответните строежи".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 10. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. Изискванията към контрола и управлението на веществата, които нарушават озоновия слой, се определят с наредба на Министерския съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 11. В чл. 18, т. 1 след думите "емисионен контрол" се поставя запетая и се добавя "включително собствени измервания - непрекъснати (автоматични) и/или периодични".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "Националната" се изписва с начална малка буква "националната".
2. В ал. 4 след думите "си взаимодействат" се добавя "въз основа на договори", а думите "в рамките на съвместни договорености" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения.
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
 "(1) Националната и местните системи осигуряват контрол и оценка на показателите за качеството на атмосферния въздух по чл. 4.
 (2) Министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на здравеопазването издава наредба за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, с която се осигурява единство в създаването и функционирането на системите по чл. 20, както и в методите за измерване и обработка на първичната информация."
2. Създава се ал. 3:
 "(3) Условията и редът за разработване на програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 и на оперативния план за действие се определят с Наредбата за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата "уреди" се заменя със "средства".
2. Алинея 4 се изменя така:
 "(4) Ръководителите на обекти с неподвижни източници осигуряват измерване на емисиите в съответствие с определените от министъра на околната среда и водите ред и начин за измерване на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и с предписанията на контролните органи."
3. Алинея 5 се отменя.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 5 и в нея думата "стационарни" се заменя с "неподвижни".
5. Създава се нова ал. 6:
 "(6) Министърът на околната среда и водите съгласувано със заинтересуваните министри издава заповед за утвърждаване на методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 15. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
 "(1) В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, общинските органи изготвят и приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 в установените за целта срокове, които са задължителни за изпълнение."
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
 "(2) Програмите по ал. 1 се съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите, със заинтересуваните лица и с екологични организации и движения.
 (3) Програмите по ал. 1 включват и: целите, етапите и сроковете за тяхното постигане; средствата за обезпечаване на програмата; системата за отчет и контрол за изпълнението и системата за оценка на резултатите; мерките по организиране и регулиране движението на автомобилния транспорт."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 16. В чл. 29 след думите "населени места" се добавя "с оглед осигуряване качеството на атмосферния въздух, отговарящо на установените норми за вредни вещества (замърсители) по чл. 6", а думите "с цел ограничаване замърсяването на атмосферния въздух" се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
 "(1) За ограничаване на уврежданията върху здравето на населението, когато съществува риск от превишаване на установените норми или алармени прагове, при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори, общинските органи съгласувано със съответната регионална инспекция по околната среда и водите разработват оперативен план за действие, определящ мерките, които трябва да бъдат предприети с цел намаляване на посочения риск и ограничаване продължителността на подобни явления.
 (2) Оперативният план за действие се разработва въз основа на проучвания в района и на утвърдените алармени прагове по чл. 7 и се обсъжда със заинтересуваните лица и с екологични организации и движения."
2. В ал. 3 думата "Планът" се заменя с "Оперативният план за действие".
Комисията подкрепя текста на вносителя.

"§ 18. Досегашната глава шеста става глава седма и в нея се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният чл. 31 става чл. 34 и в него след думата "страната" вместо съюза "или" се поставя запетая, а след думата "произведе" се добавя "или пусне на пазара".
2. Досегашният чл. 32 става чл. 35.
3. Член 33 се отменя.
4. Досегашният чл. 34 става чл. 36.
5. Досегашният чл. 35 става чл. 37.
6. Досегашният чл. 36 става чл. 38.
7. Досегашният чл. 37 става чл. 39.
8. Досегашният чл. 38 става чл. 40.
9. Досегашният чл. 39 става чл. 41 и в него ал. 1 се изменя така:
"(1) Ръководител на обект или дейност с неподвижен източник, който не осигури измерване на емисиите в съответствие с реда и начина за тяхното измерване и не изпълни предписанията на контролните органи, както и нареждане на кмет на община, дадено при условията на чл. 30, ал. 4, се наказва с глоба от 20 до 100 лева."
10. Досегашният чл. 40 става чл. 43 и в него се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) Актът за установяване на административните нарушения по чл. 42 се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на околната среда и водите.";
б) алинеи 2 и 3 става съответно алинеи 3 и 4.
11. Създава се чл. 42:
"Чл. 42. (1) За неначисляване или невнасяне на таксите по глава шеста виновните лица се наказват с глоба от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение - с глоба от 600 до 1200 лева, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание.
(2) Независимо от отговорността по ал. 1 на съответното юридическо лице се налага имуществена санкция, а на едноличния търговец - глоба в размер на неначислената или невнесената такса.
(3) Митнически служител, който освободи от митнически контрол внасяните в страната автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен газьол, котелно гориво или мазут с над едно на сто сяра, преди вносителят да заплати дължимата такса по този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева, ако за същото нарушение не се предвижда по-тежко наказание."
12. Създава се чл. 44:
"Чл. 44. Събраните глоби и имуществени санкции по чл. 42, ал. 2 се внасят в Националния фонд за опазване на околната среда."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
По заглавието и по параграфи от 1 до 18 имате ли някакви изказвания? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на закона и параграфи от 1 до 18 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на закона и параграфи от 1 до 18 са приети. (Неразбираема реплика от Велко Вълканов.)
Господин Вълканов, какво правим, е много ясно какво правим. На първо четене е имало дебат. За второ четене не е направено нито едно предложение. След като няма нито едно предложение, дори това формално изискване на правилника - да го четем, също, според мен, е излишно, но го спазваме, защото няма как. Това е изискване на правилника и е естествено, че ще ги гласуваме сега, няма какво друго да правим. (Неразбираема реплика от Велко Вълканов.) Но Вие не слушахте.
Съобщениe за парламентарен контрол на 17 март 2000 г.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иван Бойков и Веселин Бончев.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на осем актуални въпроса от народните представители Стефан Нешев, Емилия Масларова, Бойко Великов, Светлана Дянкова, Петър Димитров, Златко Златев, Драгомир Драганов и Ангел Такев.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Кръстьо Трендафилов, Георги Божинов, Иван Борисов и Георги Михайлов и Орфей Дуевски.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на актуален въпрос от народните представители Георги Божинов и Иван Борисов.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов и на три питания от народните представители Венцеслав Димитров, Татяна Дончева и Яшо Минков.
Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Иван Тодоров, Иван Николов Иванов, Иван Борисов и Георги Божинов и Михаил Миков.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев и на питане от народния представител Иван Борисов.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Атанас Лозанов и Илия Баташки и Михаил Миков и на две питания от народните представители Ева Жечева и Иван Костадинов Иванов.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Иван Бойков, Стефан Нешев - с три въпроса, и Иво Атанасов и на две питания от народните представители Венцеслав Димитров и Руси Статков.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев - на актуален въпрос от народния представител Станимир Калчевски.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов - на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и не могат да отговарят:
Министър-председателят на Република България Иван Костов - на четири актуални въпроса от народните представители Александър Томов, Стефан Нешев, Иван Тодоров и Жорж Ганчев.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров - на шест актуални въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Драгомир Драганов, Ева Жечева, Донка Дончева и Иво Атанасов и на питане от народния представител Станка Величкова.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе заседание днес, от 15,00 ч., в зала 134.
Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе свое заседание на 22 март, сряда, от 15,00 ч., в зала 248.
Комисията по национална сигурност ще проведе заседание на 22 март, сряда, от 15,00 ч., в зала 232.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 17 март, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Благовест Сендов

Секретари:
Виктория Василева

Свилен Димитров