Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-03-23

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Анелия Тошкова и Атанас Мерджанов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден имат народните представители госпожа Донка Дончева (ръкопляскания) и господин Събин Касабов. (Ръкопляскания.)

Започваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ - продължение.
Има думата председателят на водещата комисия господин Лъчезар Тошев да докладва.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Благодаря Ви, господин председателю! Вчера завършихме с чл. 38. Но аз бих искал първо процедурно да Ви помоля за една техническа корекция в чл. 20, където неправилно заменихме един латински израз, ако няма възражения от колегите, да го заместим с точния израз, което кореспондира с т. 16 на § 1 на закона, която в този случай ще отпадне. Тоест, изразът "ex-situ" да стане "при условия извън естествената среда на лечебните растения".
В такъв случай т. 3 на ал. 1 на чл. 20 ще звучи така:
"3. събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, при условия извън естествената среда на лечебните растения, опазване или за възстановяване на други места в природата."
Вчера имаше възражение, че не може да се използва латински израз, затова предлагаме тази корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Правилно. Някой желае ли да се изкаже по това предложение? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението чл. 20, ал. 1, т. 3 да гласи така, както беше предложена от председателя на водещата комисия.
Гласували 153 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 39. Издаденото по реда на предходните членове позволително, както и отказът по чл. 38, могат да се обжалват от заинтересованите лица по реда на Закона за административното производство."
Няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 39, както е предложен от вносителя.
Гласували 139 народни представители: за 138, против няма, въздържал се 1.
Член 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 40. Изменение на позволителното може да се извършва само от органа, който го е издал, когато титулярът изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране."
Предложение на народния представител Пламен Славов чл. 40 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 40 някой желае ли да се изкаже? Не виждам господин Славов.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Пламен Славов.
Гласували 148 народни представители: за 44, против 104, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 40, както е предложен от вносителя.
Гласували 144 народни представители: за 122, против 14, въздържали се 8.
Член 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ:
"Чл. 41. (1) Органът по чл. 22 отнема позволителното за ползване със заповед, когато от дейността на титуляра на позволителното за ползване е настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения.
(2) Заповедта по ал. 1 се обжалва по реда на Закона за административното производство."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 41, както е предложен от вносителя.
Гласували 140 народни представители: за 138, против 1, въздържал се 1.
Член 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава четвърта - управление."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.
"Раздел I - Правомощия на органите на изпълнителната власт"
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел I на глава четвърта.
"Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:
1. министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите;
2. областните управители;
3. кметовете на общините;
4. директорите на дирекциите на националните паркове;
5. ръководителя на Националното управление по горите към министъра на земеделието и горите.
(2) Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от:
1. министъра на земеделието и горите;
2. кметовете на общините."
Комисията подкрепя текста на вносителя.

"Чл. 43. (1) Министърът на околната среда и водите ръководи и координира разработването и провеждането на държавната политика по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително интегрирането й в секторните политики.
(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът на околната среда и водите според своите правомощия:
1. ръководи разработването на Националната стратегия за лечебните растения и я внася за приемане от Министерския съвет;
2. координира контролните функции на органите на изпълнителната власт по отношение на лечебните растения;
3. организира системата за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им;
4. създава и поддържа кадастър на лечебните растения;
5. съвместно с министъра на земеделието и горите предлага за одобряване от Министерския съвет тарифи за такси за ползване на диворастящи лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост;
6. определя лечебните растения под специален режим на опазване и ползване."
Обръщам внимание на народните представители, че замених думата "мониторинг" с думите "наблюдение и оценка", както вече го приехме в предишен текст по предложение на господин Гоцев.
Предложение на народния представител Меглена Плугчиева и група народни представители - в чл. 43 се създават нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
"(3) За подпомагане дейността на министъра на околната среда и водите се създава Консултативно-експертен съвет за лечебните растения.
(4) Консултативно-експертният съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на лечебните растения и включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, БАН, неправителствени организации, Националното сдружение на общините, браншови и научни организации и др.
(5) Министърът на околната среда и водите издава правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебните растения."
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя с приетото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавията и членове 42 и 43 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, заглавието на раздел I и чл. 42, както са предложени от вносителя, и чл. 43, както е предложен от вносителя с приетите от комисията нови алинеи 3, 4 и 5.
Гласували 130 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 5.
Заглавията на глава четвърта и раздел I и членове 42 и 43 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ:
"Чл. 44. (1) Министърът на земеделието и горите ръководи култивирането, селекцията и растителната защита на лечебните растения, както и устойчивото им ползване на територията на горския и поземления фонд.
(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът:
1. определя политиката по опазване и ползване на лечебните растения извън строителните граници на населените места в съответствие с националната стратегия по чл. 50, т. 1;
2. ръководи и координира дейностите, свързани с култивиране на лечебните растения, като организира:
а) селекция, интродукция, сортоподдържане и сортоизпитване;
б) производство и контрол на посевен и посадъчен материал;
в) разработване на екологосъобразни технологии за култивиране;
г) поддържане на колекции и семенни банки в условия извън естествената им среда;
3. стимулира дейности, свързани с култивираното отглеждане на лечебните растения;
4. разрешава вноса и износа на посевен и посадъчен материал от лечебни растения;
5. организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в земите, горите, водите и водните обекти - държавна собственост."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и общинските програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.
(2) За целта по ал. 1 областният управител:
1. координира работата на кметовете на общините на територията на областта по отношение на разработването на общинските програми по ал. 1;
2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд - държавна собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения."
Комисията предлага в чл. 45, ал. 2, т. 1 да придобие следната редакция:
"1. координира разработването на общинските програми по ал. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя с предложената редакция на т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 44 и 45, както са предложени от вносителя, с корекцията в чл. 45, ал. 2, т. 1, предложена от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Членове 44 и 45 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 46. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:
1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;
2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост;
3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
4. предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката и кадастъра на лечебните растения за териториите, намиращи се под негова юрисдикция."
Комисията предлага в чл. 46, т. 2 думата "гори" да отпадне.
С така направената поправка комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
"Чл. 47. Директорът на Дирекцията на националния парк:
1. организира охраната на лечебните растения на територията на парка и контролира ползването и възпроизводството им;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения на територията на парка;
3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 48. Началникът на Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите:
1. контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд;
2. предвижда и организира дейности по опазването и охраната на лечебните растения в горския фонд;
3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 49. Директорът на държавното лесничейство:
1. организира охраната на лечебните растения в държавния и общинския горски фонд на територията на лесничейството;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от държавния и общинския горски фонд на територията на лесничейството."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
В чл. 48 думата "Началникът" трябва да стане "Ръководителят" на Националното управление по горите, така както е по закона. Това е бележка на отдел "Правна и законодателна дейност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 46 до 49 включително, така както са предложени от вносителя, с корекцията в чл. 46, т. 2 думата "гори" - отпада, и с корекцията в чл. 48 - думата "Началникът" се замества от думата "Ръководителят".
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Членове 46 до 49 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Раздел II - "Планови документи за опазване и ползване на лечебните растения"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел II на глава четвърта.
"Чл. 50. За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват:
1. Национална стратегия за лечебните растения - от министъра на околната среда и водите;
2. раздел "Лечебни растения" към плановете за управление съгласно Закона за защитените територии - по задание от министъра на околната среда и водите;
3. раздел "Лечебни растения" към общинската програма за опазване на околната среда - от кмета на съответната община;
4. раздел "Лечебни растения" към лесоустройствените проекти, планове и програми съгласно Закона за горите - от ръководителя на Националното управление по горите към министъра на земеделието и горите."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 51. (1) Националната стратегия за лечебните растения съдържа:
1. характеристика и анализ на:
а) състоянието на лечебните растения в страната по отношение на разпространение, генетичен фонд, ресурси, условия в местообитанията, опазване на екосистемите и естествените местообитания, степен на използване, възобновяване;
б) факторите, оказващи влияние на екосистемите, популациите, генетичния фонд, ресурсите на лечебните растения;
в) ресурсите от лечебни растения с информация относно тяхната сегашна или бъдеща ценност;
2. прогноза за:
а) количествените и качествените характеристики на лечебните растения и на ресурсите им;
б) ползването на лечебните растения;
3. стратегически решения относно:
а) направленията за постигане на устойчиво развитие на лечебните растения;
б) целите и показателите за достигане по отношение на ресурсите и разнообразието, задачите и дейностите по етапи и приоритет, начините за постигане на поставените цели, в т. ч. за въздействие върху неблагоприятните фактори в естествената среда на лечебните растения;
в) финансови и други ресурси за постигане на целите по т. 3, буква "б"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 52. Националната стратегия формулира изисквания към политиката, плановете и програмите на стопански сектори или дейности, за да се осигури опазването на естествените местообитания, биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси в естествената им среда."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 53. Националната стратегия се разработва за срок 20 години и се актуализира на всеки 5 години."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 54. Националната стратегия се приема от Министерския съвет с решение."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 55. Раздел "Лечебни растения" по чл. 50, т. 2, 3 и 4 съдържа:
1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;
2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;
3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове;
4. избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;
5. предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока степен."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 50 до 55 включително, така както са предложени от вносителя.
Гласували 121 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на раздел II и членове 50 до 55 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, съгласно приетото решение да заместим думата "мониторинг", предлагам заглавието на раздел III да бъде: "Система за наблюдение, оценка и кадастър на лечебните растения".
Комисията подкрепи първоначалния текст, но след като заменяме думата, сега я докладвам от мое име, и след това ще докладвам чл. 56, съответно променен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III, така както беше предложено от председателя на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на раздел III е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, ще докладвам чл. 56, редактиран съгласно току-що приетото решение.
"Чл. 56. (1) За диворастящите лечебни растения се организира и прилага система за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на техните популации и ресурси, и върху ползването им, с цел своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне ефективността на мерките за опазване на лечебните растения.
(2) Наблюдението и оценката по ал. 1 се организират от Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна част от националната автоматизирана система за екологично наблюдение и оценка (НАСЕМ)."
В скобите се използва думата "мониторинг", но това е позоваване и се надявам господин Гоцев да не възрази.
"(3) Държавните и местните органи, съобразно правомощията си и функциите на съответните администрации, са длъжни да предоставят данни на Министерството на околната среда и водите за целта на наблюдението и оценката по ал. 1.
(4) Министърът на околната среда и водите издава:
1. методика за извършване на наблюдение и оценка на популациите от лечебни растения;
2. наредба за експлоатацията, поддържането, комуникационното осигуряване и информационното обслужване на лабораторната мрежа за провеждане на изследванията на растителен материал."
Това е текстът на чл. 56, редактиран съгласно предишното решение.
Господин председателят ми направи бележка, че тъй като се позоваваме на вече съществуващ орган, там не можем да сменим думата "мониторинг" - това е в ал. 2. Така че тя ще гласи така:
"(2) Наблюдението и оценката по ал. 1 се организира от Министерството на околната среда и водите и представлява неразделна част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ)."
Така мисля, че вече можем да гласуваме текста на чл. 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 56, ал. 1 така, както беше предложено от председателя на водещата комисия, а ал. 2, 3 и 4 така, както са предложени от вносителя, като в ал. 2 в началото и в ал. 3 накрая думата "мониторинг" се заменя с думите "наблюдение и оценка".
Гласували 110 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 2.
Член 56 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 57. (1) Кадастърът на лечебните растения осигурява данни за местоположение, граници, размери, собственост на находищата, състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите им.
(2) Кадастърът по ал. 1 е публичен и се води за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения.
(3) При разработването и поддържането на кадастъра се използват данни от раздел "Лечебни растения" към плановете, програмите и проектите по чл. 50, т. 2, 3 и 4, както и от наблюдението и оценката по чл. 56.
(4) Кадастърът на лечебните растения се води от регионалните инспекции по околната среда и водите и от дирекциите на националните паркове и се обобщава от Министерството на околната среда и водите.
(5) Лечебните растения се регистрират в кадастъра по характеристики, определени в наредба на министъра на околната среда и водите.
(6) Лицата ползват данни от кадастъра срещу заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(7) Условията и редът за предоставяне на кадастрални данни се определят с наредба на министъра на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 57 така, както е предложен от вносителя, със заместване на думата "мониторинг" в ал. 3 с думите "наблюдение и оценка".
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 57 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава пета - Контрол".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава пета.
"Чл. 58. Министърът на околната среда и водите контролира:
1. провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения;
2. състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията на страната и устойчивото им ползване;
3. въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 59. Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират:
1. изпълнението на предвижданията на плановите документи по чл. 50;
2. спазването на специалния режим по чл. 10, ал. 1;
3. дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки;
4. вида и количествата на билките за преработване;
5. опазването на находищата и ползването на лечебните растения;
6. лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на вида и количеството, както и начините и средствата за събиране."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 60. Министърът на земеделието и горите контролира посевния и посадъчния материал от лечебни растения."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 61. (1) Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд - държавна собственост."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 62. Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населените места."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 63. Директорът на Дирекция на национален парк контролира:
1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения;
2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Предложения не са правени по тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета и членове от 58 до 63 включително, така както са предложени от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава пета и членове от 58 до 63 включително, са приети.

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 64. Държавното лесничейство контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горския фонд."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 64 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 111 народни представители: 111 за, против и въздържали се няма.
Член 64 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Глава шеста - Административнонаказателна отговорност".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава шеста.
"Чл. 65. (1) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 7, алинеи 1 и 2 не прилага мерките за опазване на лечебните растения, когато това се изисква от съответните планове, програми и проекти, се наказва с глоба до 1000 лв., съответно с имуществена санкция до 3000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не изпълнява предписанията на регионалната инспекция по околната среда и водите за опазване на лечебните растения."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 66. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 12 събира, изкупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба до 3000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 67. (1) Който наруши изискването по чл. 14, ал. 2, т. 1, като сече, бере, къса, изкоренява, хербаризира защитени лечебни растения, независимо от тяхното състояние и фаза на развитие, се наказва с глоба до 3000 лв.
(2) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 2 унищожава и уврежда находищата на защитените лечебни растения, се наказва с глоба до 7000 лв., съответно с имуществена санкция до 10 000 лв.
(3) Който, като не спази изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 3, притежава, пренася или изнася зад граница в свежо или изсушено състояние цели защитени растения или части от тях, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.
(4) Който събира семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи от защитени растения, като нарушава разпоредбата на чл. 14, ал. 2, т. 4, се наказва с глоба до 3000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 68. Който в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 3 създава или попълва колекции от защитени растения, създава насаждения за култивирано отглеждане, възстановява нарушени популации в естествената им среда или извършва повторното им въвеждане в природата без заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 69. (1) Който наруши изискването на чл. 15, ал. 1, точки 1 и 4, като извършва дейности, свързани с лечебните растения в резерватите и поддържаните резервати без да има писмена заповед на министъра на околната среда и водите или в нарушение на условията и изискванията, предвидени в нея, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 6000 лв.
(2) Който наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 2, като внася в националните паркове неприсъщи за района видове, събира билки и диворастящи плодове, когато са от растения, включени в списъка по приложението, от места, различни от определените по реда на Закона за защитените територии, както и когато събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения и извършва забранени в заповедта за обявяване на защитената територия или в плана за управление дейности, се наказва с глоба до 2000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.
(3) Който нарушава забраната по чл. 15, ал. 1, т. 5, като внася в природните паркове неприсъщи за района растителни видове лечебни растения, събира редки, ендемични, реликтни и защитени видове лечебни растения или извършва други дейности, свързани с лечебните растения, забранени със заповедта за обявяване на защитената територия или с плана за управлението, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв.
(4) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 6 извършва дейности, свързани с лечебните растения, като не спазва изискванията, определени с режима на защитената местност или на плана за управление, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 70. Който в нарушение на разпоредбите по чл. 16, ал. 4 извършва паша извън районите или местата, определени от лесоустройствените проекти, се наказва с глоба до 1000 лв. Същото наказание се налага и за пашата в защитените територии съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 и за пашата в земеделските земи съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 71. (1) Длъжностно лице, което издаде позволително в нарушение на чл. 28, като не спазва предвижданията на съответните планове, програми и проекти, както и разпоредбите на заповедта за специалния режим на опазване и ползване по чл. 10, ал. 1, се наказва с глоба до 5000 лв.
(2) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване на защитени лечебни растения в нарушение на чл. 14, алинеи 2 и 3, се наказва с глоба до 7000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 72. Който в нарушение на чл. 21, ал. 2 ползва лечебни растения за стопанска дейност без позволително, се наказва с глоба до 5000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 73. Който ползва лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възобновяване на популациите им или до намаляване на тяхното биологично разнообразие или в нарушение на разпоредбите на наредбата по чл. 27, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Дотук няма предложения, така че можем да подложим текстовете на гласуване, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и членове от 65 до 73 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава шеста и членове от 65 до 73 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, не води книгата за изкупените, реализираните и наличните количества билки, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, както и при поискване не предостави обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба до 2000 лв. или с имуществена санкция до 5000 лв."
Има предложение, което е оттеглено.
Комисията предлага в чл. 74 сумите "2000 лв." и "5000 лв." да бъдат заменени съответно с "1000 лв." и "2500 лв.".
С тази корекция комисията подкрепя текста на вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 74 така, както е предложен от вносителя със заместващия текст за размера на глобите - вместо 2000 и 5000 лв. да станат съответно 1000 и 2500 лв.
Гласували 105 народни представители: за 97, против 7, въздържал се 1.
Член 74 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 75:
"Чл. 75. Лицата, които в нарушение на чл. 32 не предоставят обобщена информация пред Регионалната инспекция по околната среда и водите за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя. Има оттеглено предложение от господин Славов.
Комисията предлага след този член да се създаде нов чл. 75а със следния текст:
"Чл. 75а. Длъжностно лице, предоставило на трети лица информация, събрана по реда на чл. 74, представляваща търговска или фирмена тайна, се наказва с глоба до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 75 така, както е предложен от вносителя и предложения от комисията нов чл. 75а.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Членове 75 и 75а са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: "Чл. 76. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, упълномощени от органите по чл. 42, ал. 1, съобразно техните правомощия.
(2) Наказателните постановления се издават от съответните органи на изпълнителната власт или от упълномощени от тях длъжностни лица."
По този член, господин председателю, правя предложение за редакция на ал. 2 с цел по-добро уточнение, така че той да гласи:
"(2) Наказателните постановления се издават от ръководителите на органите по чл. 42, ал. 1 или от упълномощени от тях длъжностни лица".
Тази редакция се предлага, тъй като "съответните органи" е прекалено общо казано. Само редакционна поправка.
С уточнението на председателя:
"(2) Наказателните постановления се издават от лицата по чл. 42, ал. 1 или от упълномощени от тях длъжностни лица."
Това е предложение за редакция на ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 76, ал. 1 така, както е предложена от вносителя, и ал. 2 - така както се предлага сега от председателя на водещата комисия. Всъщност "съответните органи" за яснота се замества с "лицата по чл. 42, ал. 1".
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Член 76 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва чл. 77:
"Чл. 77. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 77 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва "Допълнителна разпоредба".
Както се уточнихме, господин председателю, след поправката в чл. 20, т. 16 от тази разпоредба от текста на вносителя не следва да се докладва в този случай, тъй като тя вече беше записана.
Така че ще докладвам без т. 16.
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Лечебни растения" са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки.
2. "Билки" са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели.
3. "Естествено находище" е местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни растения.
4. "Естествено местообитание" е пространствено ограничена територия, включваща всички компоненти на неживата и живата природа, които със своите параметри определят условията за съществуване на природните популации.
5. "Условия на средата" са всички фактори на неживата и живата природа, характеризиращи местообитанието.
6. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал.
7. "Устойчиво ползване" е ползването на лечебните растения в количества, по начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения.
8. "Генетичен фонд" е съвкупността от наследствените качества на организмите.
9. "Генетичен материал" е материал от растителен произход, съдържащ функционални единици на наследственост.
10. "Ресурси от лечебни растения" е съвкупността от лечебни растения, разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални техни нужди.
11. "Режим на ползване на находището" е система от мерки, включваща периоди на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения.
12. "Биологично разнообразие" е многообразието от живите организми от всички типове екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите.
13. "Култивирани лечебни растения" са такива видове, които се отглеждат при контролирани от човека условия.
14. "Приоритетни видове" са такива лечебни растения, които поради своята биологична или ресурсна ценност се нуждаят от специални мерки за опазване или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.
15. "Приоритетни типове природни местообитания" са местообитанията на приоритетни видове лечебни растения или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.
16. "Морфологични части" са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, листът и цветът на растението.
17. "Начин на ползване" са указания относно начина на събиране на билките (изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за възстановяване на находището.
18. "Билки за лични нужди" са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:
а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;
б) стръкове - до 2 кг;
в) листа - до 1 кг;
г) кори - до 0,5 кг;
д) цветове - до 0,5 кг;
е) семена - до 0,1 кг;
ж) плодове - до 10 кг;
з) пъпки - до 0,5 кг;
и) талус - до 1 кг."
Предложението на народния представител Пламен Славов е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1 така, както са предложени от вносителя, с отпадане на т. 16 и преномериране на следващите точки, които стават 16, 17 и 18.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Заглавието "Допълнителна разпоредба" и § 1 от нея са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Националната стратегия за опазване на лечебните растения се разработва в 3-годишен срок от влизането в сила на закона."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
"§ 3. (1) Раздел "Лечебни растения" към документите по чл. 50, т. 2, 3 и 4 се разработва в срок 3 години от влизането в сила на закона.
(2) До разработването на раздела по ал. 1, в срок една година от влизането в сила на закона, съответните органи извършват приблизителна оценка на ресурсите и на възможностите за ползване въз основа на теренни изследвания.
(3) Изследванията и оценката по ал. 1 се оформят в предварителен проект на раздела по ал. 1, който се съгласува със съответната регионална инспекция по околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
§ 4. До разработването на раздела по § 3 позволителните по този закон се издават, като се отчита информацията на предварителния проект по § 3, ал. 3."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
§ 5. Кадастърът на лечебните растения се организира в срок 5 години от влизането в сила на закона."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Дотук няма предложения.
По § 6 има предложение, което е прието.
"§ 6. Регистрирането на изкупвателните пунктове в съответната регионална инспекция по околната среда и водите се извършва в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона."
Има прието предложение на народния представител Меглена Плугчиева и група народни представители - в § 6 от "Преходни и заключителни разпоредби" след думите "регистрирането на" да се добави думата "съществуващите".
Комисията подкрепя предложението и с тази поправка подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби", параграфи 2, 3, 4, 5 и 6 така, както са предложени от вносителя, с добавяне в § 6 на думата "съществуващите" след думите "регистрирането на".
Гласували 109 народни представители: за 106, против 3, въздържали се няма.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи от 2 до 6 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ:
"§ 7. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 79 и 133 от 1998 г. и бр. 26 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 63, ал. 1 думите "кори" и "билки" се заличават, а след думите "семена" и "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения".
2. В чл. 63 се правят следните изменения:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) Ползването на лечебните растения се урежда от отделен закон;
б) досегашните алинеи 2, 3 и 4 стават съответно алинеи 3, 4 и 5.
3. В чл. 64 думата "кори" се заличава.
4. В чл. 65 думата "билки" се заличава, а след думите "горски плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения".
5. В чл. 93, т. 2, след думата "услуги" се добавя "включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд".
6. В чл. 95 се създават нови точки 25, 26 и 27:
"25. дейности по възстановяването, поддържането и култивирането на лечебни растения и техните находища в държавния горски фонд;
26. мониторинг на лечебните растения в горския фонд;
27. изграждане и поддържане на кадастъра на лечебните растения."
Комисията предлага следните изменения и допълнения в § 7:
1. Точка 3 да добие следната редакция:
"3. В чл. 64 думите "борина и кори" се заменят с "и борина"."
2. В т. 4, след израза "В чл. 65" да се допълни "ал. 1".
3. Точка 6 да добие следната редакция:
"6. В чл. 95 се създават точки 26, 27 и 28."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7 с предложените изменения и допълнения.
Председателят ми обръща внимание, в т. 26 в шестото предложение думата "мониторинг" да се замени с "наблюдение и оценка". Това е техническа промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 7 така ,както е предложен от вносителя, с корекциите в т. 3, 4 и 6, предложени от комисията, и в т. 26 думата "мониторинг" се заменя с думите "наблюдение и оценка".
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ:
"§ 8. В Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г. и бр. 11 и 133 от 1998 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 думите "билки" и "ценни билки" се заличават.
2. Създава се чл. 14а:
"Чл. 14а. Опазването на защитените лечебни растения се урежда с отделен закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Следва § 9:
"§ 9. В Закона за защитените територии се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 се създава ал.2:
"(2) Опазването и ползването на лечебните растения в защитените територии се уреждат от отделен закон."
2. В чл. 50, т. 6 думата "билки" се заличава, а след думата "плодове" се добавя "с изключение на такива от лечебни растения".
Комисията предлага § 9 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 9.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Параграф 9 отпада.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, следва приложението на закона към чл. 1, ал. 2. Предлагам процедурно да не го докладвам, тъй като то е раздадено на народните представители с доклада. Просто невъзможно е да го прочета. То се състои от: "Списък на лечебните растения, които попадат под разпоредбите на закона" и "Културни растения, използвани като лечебни".
Мога да докладвам какви са предложенията на комисията по приложението. Да не го чета цялото, защото то е и с латинските им наименования. Не че това ме затруднява, но материалът е много голям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние поначало не четем приложенията, но понеже тук има конкретни предложения за промяна, ще поставя на гласуване предложението на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Комисията предлага в първата част да отпаднат: Джанка, Еделвайс, Кестен, Коприва обикновена, Люцерна полска, Морков обикновен, Мушмула, Орех, Смокиня, Тръстика, камъш, Френско грозде черно, Хмел, Целина (Керевиз) обикновена и Череша.
И второто предложение на комисията е целият текст от "Културни растения, използвани като лечебни" до края на приложението да отпадне.
Това са двете предложения на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Аз имам предложение от списъка по чл. 1, ал. 2 да отпаднат още няколко билки, които са лечебни растения и които представляват една значителна част от българския износ на билки. Става дума за билки, които са разпространени и не представляват ограничен ресурс, а именно: синап полски, лайка тръбеста, мента пеперита, маточина, репей, троскот, хвойна и шипка обикновена. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, ако ми позволите, аз също да направя предложение в първата част на приложението буква "я": след думата "ягода" да добавим думата "горска". Ягодата да е горска, за да не би да стане недоразумение, че се отнася до култивирани ягоди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложенията на комисията и предложението на народния представител Никола Николов за отпадане в приложението към чл. 1, ал. 2 на изброените видове, както и отпадането на целия раздел втори "Културни растения, използвани като лечебни".
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Да, раздел " Културни растения, използвани като лечебни" да отпадне изцяло. Това е предложение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 104, против 4, въздържали се няма.
Предложенията за отпадане са приети.
Моля, гласувайте текста на приложението към чл. 1, ал. 2 в останалата му част.
Гласували 111 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 4.
Приложението към чл. 1, ал. 2 е прието, а с това и целият Закон за лечебните растения.
Преминаваме към точка пета:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Има думата председателят на водещата Комисия по здравеопазването, младежта и спорта господин Борислав Китов да докладва законопроекта на първо четене.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-16, внесен от Мария Светлозарова Брайнова - Доксимова и Димитър Лазаров Игнатов на 25.02.2000 г.
На заседание на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта, проведено на 8.03.2000 г. бе разгледан законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 054-01-16, внесен от Мария Светлозарова Брайнова - Доксимова и Димитър Лазаров Игнатов на 25.02.2000 г. В заседанието взеха участие министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, изпълнителният директор на Националната здравноосигурителна каса д-р Бойко Пенков, експерти от Министерството на здравеопазването и представители на синдикатите в здравеопазването.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителите д-р Мария Брайнова и д-р Димитър Игнатов.
Народните представители напълно приемат необходимостта от предлаганото допълнение, с което действително се дава възможност за непреобразуваните, съгласно правната уредба на чл. 5 и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби лечебни заведения към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта и съобщенията да бъде извършена регистрация по Търговския закон или по Закона за кооперациите съгласно чл. 3 от Закона за лечебните заведения. Народните представители считат, че задължително в законопроекта би следвало да се посочи кой министър упражнява правата на собственост върху капитала в преобразуваните лечебни заведения.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по здравеопазването, младежта и спорта с консенсус взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Предлага на народните представители на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да приемат на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 054-01-16, внесен от Мария Брайнова - Доксимова и Димитър Лазаров Игнатов на 25.02.2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой от вносителите желае ли да се изкаже?
Има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това е една техническа поправка, която се налага от съществуващия текст на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, която по принцип казва какво ще стане с тези лечебни заведения. С оглед на яснотата, на точния начин на преобразуването и кой ще бъде принципалът за неговото стопанисване е тази поправка, която нито изменя философията на закона, нито дава друга промяна, а просто една по-пълна яснота. И може би затова комисията единодушно с консенсус прие, че тя е необходима. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже по законопроекта? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 054-01-16, внесен от народните представители Мария Брайнова и Димитър Игнатов.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Комисията включително е работила и по текстовете за второ четене. Но с оглед все пак да се даде възможност на колегите евентуално да направят предложения, предлагам срокът за внасяне на предложения да бъде намален на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Срокът за предложения става тридневен.

Преминаваме към шеста точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Има думата председателят на водещата Комисия по национална сигурност господин Христо Бисеров да докладва.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Докладвам ви на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, внесен от Министерския съвет на 10.02.2000 г.
"Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи е приет на първо четене от Народното събрание на 23.02.2000 г. В срока по чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от 7 народни представители. На основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по национална сигурност обсъди предложения законопроект на свое заседание на 8 март 2000 г. и на 15 март 2000 г. В заседанието на комисията взеха участие представителите на Министерството на вътрешните работи.
В предлагания законопроект са отразени и предложенията на народните представители, направени на заседания на комисията, които са приети в хода на дебатите.
След проведените разисквания Комисията по национална сигурност реши да предложи на Народното събрание следния проект.
Заглавието е: "Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи".
Комисията приема заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта така, както е предложено от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Предложение на колегата Любомир Божков:
В чл. 6, т. 5 думата "защита" да се замени с думата "контрол".
Комисията приема предложението на господин Божков и предлага да се създаде нов § 1 със следното съдържание:
"§ 1. В чл. 6, т. 5 думата "защита" се заменя с думата "контрол"."
Следващите параграфи съответно се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложения нов § 1 с преномериране след това на останалите параграфи.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Новият § 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 1 от закона на вносителя:
"§ 1. В чл. 7, т. 7 думата "защита" се заменя с "контрол"."
Предложение на господин Божков:
В чл. 7, т. 16 да придобие следната редакция:
"16. контрол върху режима за пребиваване на чужденците;"
Комисията приема текста на вносителя за т. 7 на чл. 7 и предложението на господин Божков за т. 16 на чл. 7, при което § 1 става § 1а и придобива следната редакция:
"§ 1а. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думата "защита" се заменя с "контрол".
2. Точка 16 се изменя така:
"16. контрол върху режима за пребиваване на чужденците"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 1а така, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграф 1а е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 2. В чл. 9 думите "националните, териториалните, оперативно-техническите и административните служби" се заменят с "националните и териториалните служби, дирекциите на специализираната и общата администрация".
§ 3. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. (1) Специализираната администрация на МВР включва:
1. дирекция "Оперативно-техническа информация";
2. дирекция "Свръзки";
3. дирекция "Защита на средствата за връзка";
4. дирекция "Оперативно издирване";
5. дирекция "Инспекторат";
6. дирекция "Информация и архив";
7. Национално централно бюро "Интерпол", което е юридическо лице;
8. дирекция "Бойна и мобилизационна готовност";
9. дирекция "Комендатура".
   (2) Организацията, структурата и дейността на дирекциите по ал. 1 се уреждат по ред, определен от министъра на вътрешните работи."
§ 4. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) Общата администрация на МВР включва:
1. дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност";
2. дирекция "Правно-нормативно обслужване";
3. дирекция "Международно сътрудничество";
4. дирекция "Пресцентър и връзка с обществеността";
5. дирекция "Човешки ресурси";
6. дирекция "Финансово и ресурсно осигуряване";
7. дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване", която е юридическо лице;
8. дирекция "Ревизионна".
   (2) Организацията, структурата и дейността на дирекциите по ал. 1 се уреждат по ред, определен от министъра на вътрешните работи."
§ 5. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
"(2) Ръководството на МВР се осъществява от министър, заместник-министри и главен секретар."
Комисията приема текстовете по § 2, 3, 4 и 5 така, както са предложени от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи от 2 до 5 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Параграфи от 2 до 5 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 6. В чл. 23, ал. 1, т. 7 думите "кадровата политика" се заменят с "управлението на човешките ресурси"."
Предложение на господин Божков:
В чл. 23, ал. 1, т. 9 да остане само текстът: "ръководи икономическата политика", като текстът до края на т. 9 да отпадне.
Господин Божков оттегли предложението си по т. 9.
В чл. 23, ал. 1, т. 12 колегата предлага думите "от закона" да се заменят с думите "със закон".
Становището на комисията е следното:
Комисията приема текста на вносителя за чл. 23, ал. 1, т. 7 и предложението на господин Божков за чл. 23, ал. 1, т. 12, при което § 6 придобива следната редакция:
"§ 6. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 7 думите "кадровата политика" се заменят с "управлението на човешките ресурси".
2. В т. 12 думите "от закона" се заменят със "със закон"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "главния секретар и секретарите" се заменят със "заместник-министрите и главния секретар".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) При отсъствие министърът на вътрешните работи се замества от определен от него заместник-министър или от главния секретар."
3. В ал. 4 думите "кабинет на министъра" се заменят с "политически кабинет"."
Предложение на Любомир Божков:
В чл. 24, ал. 2, след края на текста да се добавят думите "писмена заповед".
В чл. 24 ал. 4 да придобие следната редакция:
"(4) При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет."
Комисията има следното становище:
Приема предложението на господин Божков, при което § 7 придобива следната редакция:
"§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "главния секретар и секретарите" се заменят със "заместник-министрите и главния секретар".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) При отсъствие министърът на вътрешните работи се замества от определен от него с писмена заповед заместник-министър или от главния секретар."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) При изпълнение на функциите му министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 7, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 8. В чл. 26, ал. 2, т. 1 се изменя така:
"1. ръководи и контролира оперативно-издирвателната, агентурната и охранителната дейност;"
Предложение на господин Пламен Марков: в § 8 думата "ръководи" се заменя с "организира, координира".
Комисията приема предложението на господин Марков и предлага § 8 да придобие следната редакция:
"§ 8. Досегашният чл. 26 става чл. 27 и в ал. 2 т. 1 се изменя така:
"1. организира, координира и контролира оперативно-издирвателната, агентурната и охранителната дейност;"
Комисията предлага да се създаде § 8а със следното съдържание:
"§ 8а. Досегашният чл. 27 става чл. 28."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 8 и § 8а, както са предложени от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграфи 8 и 8а са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: След обсъждане комисията предлага § 9 да придобие следната редакция:
"§ 9. Досегашният чл. 28 става чл. 26 и се изменя така:
"Чл. 28. (1) Заместник-министрите са граждански лица. Те подпомагат министъра при осъществяване на програмата на правителството и при изпълнение на неговите правомощия.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
(3) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 9, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 10. Чл. 29 се изменя така:
"Чл. 29. (1) Политическият кабинет е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи, има съвещателни и информационно-аналитични функции и осъществява връзката на МВР с обществеността."
Предложение на Иван Николов Иванов: § 10 се изменя така:
"Чл. 29, ал. 1 се изменя така: след последното изречение да се добави ново със следния текст: "Членовете на кабинета не изпълняват функции по управление."
Господин Иванов оттегля предложението си.
"(2) Политическият кабинет подпомага министъра на вътрешните работи при формулиране и разработване на конкретни решения за осъществяване на правителствената политика, както и при представянето й пред обществото.
(3)  В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността"."
Предложение на Георги Дилков: в чл. 29, ал. 3 се заличава "заместник-министрите".
(4) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(5) Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават и са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи."
Предложение на господин Любомир Божков: в чл. 29 ал. 5 да придобие следната редакция:
"(5) Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават с трудов договор и са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи."
"(6) Експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет не могат да изпълняват функции на управление.
(7) Експертните и техническите сътрудници се назначават от министъра на вътрешните работи по трудов договор. Те нямат статут на държавни служители, а трудовите им правоотношения се прекратяват със заповед на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.
(8) Средствата за дейността на политическия кабинет и заплатите на неговия персонал представляват отделно перо в бюджета на МВР."
Предложение на господин Георги Дилков: ал. 8 на чл. 29 се заличава.
Комисията не приема предложенията на господин Дилков и приема предложението на господин Божков.
Комисията приема текста на вносителя за § 10, като в ал. 5, след думата "назначават" се добави "с трудов договор".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 10? Не виждам.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Георги Дилков.
Гласували 106 народни представители: за 19, против 83, въздържали се 4.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте § 10, както е предложен от вносителя, с корекцията, предлагана от комисията - в ал. 5 след думата "назначават" да се добави "с трудов договор".
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага § 11 да придобие следната редакция:
"§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) т. 2 се изменя така:
"2. изпълняват заповедите на ръководството на Министерството на вътрешните работи и се отчитат пред него по направленията на дейност";
б) в т. 6 думите "със служба "Международно сътрудничество" се заменят с "дирекция "Международно сътрудничество";
в) т. 8 се изменя така:
"8. отговарят за управлението на човешките ресурси."
2. В ал. 3 думите "чл. 27" се заменят с "чл. 28".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 12. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. отговаря пред ръководството на МВР за цялостната дейност на службата."
2. В т. 4 думите "министъра, главния секретар и секретарите" се заменят с "ръководството на МВР".
3. Точка 8 се изменя така:
"8. отговаря за управлението на човешките ресурси"."
§ 13. В наименованието на глава пета, раздел V думите "оперативно-техническите и административните служби" се заменят със "специализираната и общата администрация".
§ 14. Член 36 се изменя така:
"Чл. 36. Дирекциите по чл. 16 и 17 се ръководят от директори."
Комисията по национална сигурност приема текстовете на § 12, 13 и 14, затова ги докладвам общо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте § 12, 13 и 14 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 12, 13 и 14 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 15. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. (1) Директорите осъществяват общото и непосредственото ръководство и отговарят за цялостната дейност на дирекциите пред ръководството на МВР по направление на дейност."
Предложение на господин Любомир Божков:
В чл. 37, ал. 1 думите "по направление на дейност" да отпаднат.
"(2) Директорите, съобразно функциите на дирекциите осъществяват методическо ръководство и контрол върху дейността на аналогичните звена в структурата на министерството."
Комисията приема предложението на господин Божков, при което § 15 придобива следната редакция:
"§ 15. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. (1) Директорите осъществяват общото и непосредственото ръководство и отговарят за цялостната дейност на дирекциите пред ръководството на МВР.
             (2) Директорите съобразно функциите на дирекциите осъществяват методическо ръководство и контрол върху дейността на аналогичните звена в структурата на министерството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 16. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38. (1) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори.
             (2) Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора."
§ 17. В чл. 39 думите "началниците на служби" се заменят с "директорите на дирекция"."
Комисията приема двата текста - по § 16 и § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 16 и § 17 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграфи 16 и 17 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Любомир Божков е направил предложение по чл. 54 от основния закон. Той предлага в чл. 54, ал. 2 думите "по чл. 7 и 8 от Закона за задграничните паспорти" да се заменят с думите "по чл. 75 от Закона за българските документи за самоличност".
Комисията приема предложението на господин Божков и предлага да се създаде нов § 17а със следното съдържание:
"§ 17а. В чл. 54, ал. 2 думите "по чл. 7 и 8 от Закона за задграничните паспорти" се заменят с "по чл. 75 от Закона за българските документи за самоличност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 17а.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграф 17а е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 18. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 8 след думата "юридическите" се добавя "и физическите";
б) т. 9 се изменя така:
"9. издава документи за самоличност, разрешения за пребиваване на чужденци и осъществява административен контрол, съгласно закона."
Предложение на господин Любомир Божков:
В чл. 60, ал. 1, т. 9 думите "съгласно закона" да отпаднат.
"в) т. 16 се изменя така:
"16. самостоятелно и съвместно с други служби и дирекции на министерството, както и с други държавни органи, овластени за това, провежда оперативни и други действия, свързани с опазване сигурността на страната."
Предложение на господин Любомир Божков:
В чл. 60, ал. 1, т. 16 да отпадне текстът от началото на точката до думата "овластени за това".
"г) създава се т. 19:
"19. извършва действия по идентификация на лица и по изземване на образци за сравнителни изследвания."
Предложение на господин Божков:
В чл. 60, ал. 1, т. 19 да отпаднат думите "и по изземване на образци за сравнителни изследвания".
"2. Създава се ал. 2:
"(2) Ведомствата и органите, възложили конвоирането по ал. 1, т. 11 осигуряват необходимите документи и финансови средства за осъществяване на конвойната дейност."
Комисията приема предложенията на господин Божков по ал. 1, т. 9 и по т. 19 и не приема предложението му по ал. 1, т. 16, при което § 18 придобива следната редакция:
"§ 18. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 8 след думата "юридическите" се добавя "и физическите";
б) точка 9 се изменя така:
"9. издава документи за самоличност, разрешения за пребиваване на чужденци и осъществява административен контрол;"
в) точка 16 се изменя така:
"16. самостоятелно и съвместно с други служби и дирекции на министерството, както и с други държавни органи, овластени за това, провежда оперативни и други действия, свързани с опазване сигурността на страната;"
г) създава се т. 19:
"19. извършва действия по идентификация на лица."
2. Създава се ал. 2:
"(2) Ведомствата и органите, възложили конвоирането по ал. 1, т. 11, осигуряват необходимите документи и финансови средства за осъществяване на конвойната дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям отделно на гласуване неприетото предложение на народния представител Любомир Божков по ал. 1, т. 16.
Моля, гласувайте!
Гласували 113 народни представители: за 29, против 82, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 18, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 103, против 1, въздържали се 6.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 19. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
2. В ал. 2 думите "паспорт или други официални документи, съдържащи данни за самоличността" се заменят с "документ за самоличност".
§ 20. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. лицето е извършило престъпление или съществуват данни, че е извършило престъпление."
2. В ал. 2 се създава т. 5:
"5. изземване на образци от биологичен произход за сравнителна ДНК-идентификация."
Комисията приема текстовете по параграфи 19 и 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 19 и 20, както са предложени от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 19 и 20 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 21 има предложение на народния представител Любомир Божков - в чл. 81 след думата "предвидени" ал. 1 да придобие следния вид: "... със закон", като отпаднат думите "или друг нормативен акт".
Текст на вносителя:
"§ 21. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) За издаваните разрешения и удостоверителни документи по ал. 1 се събират такси в размер, определен от Министерския съвет."
2. В ал. 3 думите "и 2" се заличават."
Комисията не приема предложението на господин Божков.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любомир Божков за промяна в чл. 81, ал. 1.
Гласували 108 народни представители: за 26, против 78, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 21, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 14.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 22. Създават се членове 81а, 81б и 81в:
"Чл. 81а. (1) За охрана на обекти със сигнална охранителна техника от полицейските органи могат да се сключват договори между съответните структурни звена на МВР и заинтересуваните лица.
(2) Приходите и разходите от сигнално-охранителната дейност на МВР се отчитат по бюджета на МВР."
Предложение на господин Пламен Марков - чл. 81а се изменя така:;
"Чл. 81а. (1) За охрана на обекти, включително и със сигнално-охранителна техника от полицейските органи, могат да се сключват договори между съответните структурни звена на МВР и заинтересуваните лица.
(2) Приходите и разходите от дейността по ал. 1 се отчитат по бюджета на МВР."
По този член има предложение на господин Иванов, но той го оттегля.
"Чл. 81б. (1) Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него длъжностни лица издават и отнемат разрешения за осъществяване на частна охранителна дейност на търговци, регистрирани по Търговския закон.
(2) Разрешение за осъществяване на дейността по ал. 1 не се издава, а издаденото се отнема на едноличен търговец, когато:
1. не е български гражданин;
2. е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3. срещу нещо е образувано наказателно производство за извършено престъпление от общ характер;
4. страда от психическо заболяване;
5. не притежава психологическа пригодност за осъществяване на охранителна дейност;"
Господин Божков предлага т. 5 да отпадне, но комисията не приема неговото предложение.
"6. е укривал от данъчно облагане доходи, печалби, имущество и сделки с тях, което е установено с влязъл в сила данъчнооблагателен акт или наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл едногодишен срок;
7. не е завършил средно образование;
8. системно нарушава обществения ред;
9. употребява наркотични вещества.


(3) Разрешение за осъществяване на дейността по ал. 1 не се издава, а издаденото се отнема на търговско дружество, когато:
1. дружеството е укрило доходи, имущество и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влезли в сила данъчнооблагателен акт или наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл двегодишен срок;
2. съдружник, управител, член на управителен или на контролен орган е лице, което:
а) е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу което има образувано наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;
б) страда от психическо заболяване;
в) употребява наркотични вещества;
г) системно нарушава обществения ред;
3. съдружник, управител, член на управителен или на контролен орган е юридическо лице, за което са налице условията по т. 1 или 2.
(4) Разрешение не се издава, а издаденото се отнема и когато за лице, назначено за непосредствено осъществяване на дейност по охрана (охранител) е налице някое от условията по ал. 2, т. 1-6 и 9.
(5) За издаване на разрешения по ал. 1 се събират такси в размер, определен от Министерския съвет.
(6) Условията и редът за извършване на частна охранителна дейност се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(7) Контролът върху частната орхранителна дейност се осъществява от полицейските органи на МВР.
(8) Отказът за издаване на разрешение и отнемането му подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Чл. 81в. (1) При условията и по реда на чл. 81б на търговци и юридически лица могат да се издават разрешения за създаване на звена за самоохрана на собствени обекти.
(2) Търговците и юридическите лица, получили разрешение по ал. 1, могат да сключват договор с СДВР или РДВР за извършване на някоя от следните дейности:
1. охранително обследване на обектите;
2. подбор и обучение на служителите на звената за самоохрана;
3. помощ при организиране на охраната и участие в методическото ръководство на звената за самоохрана.
(3) Звената по ал. 1 не могат да бъдат използвани под каквато и да е форма за охрана на други обекти освен на тези, за които е получено разрешението."
Има предложение на господин Иванов, което е оттеглено.
В крайна сметка комисията приема текста на вносителя по § 22, като за текста на чл. 81а приема предложението на господин Марков и предлага редакция:
"Чл. 81а. (1) За охрана на обекти, включително и със сигнално-охранителна техника от полицейските органи, могат да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(2) Приходите и разходите от дейността по ал. 1 се отчитат по бюджета на МВР."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 22 има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам само едно редакционно разместване на две точки, а именно: в чл. 81б, ал. 3, т. 2, буква "в" - "употребява наркотични вещества", да си размени мястото с буква "г" - "системно нарушава обществения ред", за да запазим систематиката, която има в ал. 2, т. 8 и т. 9. Обърнете внимание на това! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте неприетото предложение на народния представител Любомир Божков - в чл. 81б, ал. 2 т. 5 да отпадне.
Гласували 118 народни представители: за 24, против 89, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Юрий Юнишев - в чл. 81б, ал. 3, т. 2 да бъде разменено мястото на буквите "в" и "г".
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 22, така както е предложен от вносителя, с приетия и предложен от комисията текст на чл. 81а.
Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
Параграф22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 23.  Заглавието "Раздел III - Специализирани полицейски звена и сигнално-охранителна дейност" се заличава".
Има предложение от господин Иванов, което е оттеглено.
Има предложение на колежката Татяна Дончева - § 23 да се отмени.
Комисията не приема предложението на госпожа Дончева и предлага § 23 да придобие следната редакция:
"§ 23. В глава седма заглавието "Раздел III - Специализирани полицейски звена и сигнално-охранителна дейност" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 23 има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Смисълът на предложението да остане наименованието на раздела е следният.
Съществуват специализирани полицейски звена, които изпълняват изключително важни функции в банковата система, в чуждите представителства и на редица други места. Премахването на възможност за тяхното съществуване е нещо, което няма връзка с идеята на законодателя и със здравия разум за функциониране на тези органи.
Разбира се, че ако МВР желае част от тази дейност да се осъществява от частни фирми и е изписало реда за това и е дало възможност на министъра да създаде допълнителна наредба, законодателят няма причина да пречи. Но не бива да се отнема възможността на самото ведомство, в случай на нужда, да има законодателната възможност да си направи такива звена. Поради което ние приемаме да си останат текстовете на чл. 81а и 81б, където се урежда някакъв порядък за осъществяване на тази дейност от частни юридически лица. Същевременно смятаме, че МВР също трябва да запази възможност да има такива структури. Колко ще са към МВР, колко ще се дадат частно, това, разбира се, е въпрос на целесъобразност, който ръководството на министерството може да реши. Но смятаме, че не бива от едната крайност - това да бъде само държавна дейност, да се отива в другата крайност - това да бъде само частна дейност.
Напомням ви, че ние години наред водихме борба срещу частните охранители, които представляваха държавна заплаха. След това водихме борба срещу тях, когато осъществяваха друга дейност, но прикриваха с нея охранителната. Сега отиваме обратно в първоначалния вид, вероятно връщайки си всичките проблеми.
Разбирам желанието на някои хора от бившото ръководство да си доразвият бизнеса. Но смятам, че това не може да бъде държавна политика. Ако искате да им дадете част от бизнеса, им го дайте. Създадена е и за това законова възможност. Току-що парламентът я одобри. Но нека ведомството да не губи възможност да си създаде при необходимост звена, или даже да запази част от съществуващите. Защото се опасявам, че идеята, която е залегнала, да се ликвидират всякакви специализирани полицейски звена и сигнално-охранителна дейност, осъществявани от ведомството, са в размери, за които дори сегашното ръководство не си дава сметка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата министър Емануил Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Смисълът на отмяната на тази разпоредба се крие в това, че специализирани полицейски звена във вида им, в който са съществували досега, не могат в бъдеще да съществуват и това произхожда от приети вече от вас закони, най-вече Законът за държавния бюджет.
Що се отнася до това дали държавата се отделя изцяло от тази дейност, отговорът е категорично - не.
Първо, вие преди малко приехте текста, че за охрана на обекти, включително и със сигнална охранителна техника от полицейските органи, могат да се сключват договори между МВР и заинтересуваните лица. Що се отнася до специализираните полицейски звена, които охраняват особено важни обекти, до тях ще стигнем малко по-късно в § 84 от закона.
Към това искам да добавя и преди малко приетия текст на чл. 81в, ал. 1 - "При условията и по реда на чл. 81б на търговци и юридически лица могат да се издават разрешения за създаване на звена за самоохрана на собствени обекти."
Всички тези норми, взети в тяхната съвкупност, позволяват по един много добър и гъвкав начин да се разпредели охранителната дейност между органите на МВР и отделни еднолични търговци и търговски дружества. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Йорданов.
Друг желае ли да се изкаже? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка госпожа Татяна Дончева за отпадане на § 23.
Гласували 147 народни представители: за 50, против 97, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 23 така, както е предложен от комисията.
Гласували 158 народни представители: за 114, против 38, въздържали се 6.
Параграф 23 е приет.

Едно съобщение:
По време на почивката в Клуба на народния представител ще бъде отбелязан с малко тържество месецът на франкофонията. Всички народни представители са поканени.
Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МВР.
Има думата председателят на водещата комисия господин Христо Бисеров.
Стигнали сме до § 24.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 24. Членове 85-88 се отменят."
По § 24 има предложение на господин Иван Николов Иванов, но той го оттегли в заседание на комисията.
Има предложение на госпожа Дончева § 24 да не се приема.
Комисията не приема предложението на госпожа Дончева.
Комисията по национална сигурност приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народната представителка госпожа Татяна Дончева за отпадане на § 24.
Гласували 138 народни представители: за 45, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 24 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 93, против 5, въздържали се 5.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Любомир Божков има предложение по чл. 99, ал. 4 от основния закон.
Комисията по национална сигурност приема това предложение и предлага да се създаде § 24а със следното съдържание:
"§ 24а. В чл. 99, ал. 4 думите "Закона за морските пространства на Република България" се заменят със "Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за нов § 24а.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Параграф 24а е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 25. Заглавието "Раздел III - Специализирани звена за пожарна и аварийна безопасност" се заличава.
Госпожа Дончева предлага да не се приема § 25.
Комисията по национална сигурност не приема предложението на госпожа Дончева и предлага § 25 да придобие следната редакция:
"§ 25. В глава единадесета заглавието "Раздел III - Специализирани звена за пожарна и аварийна безопасност" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народната представителка Татяна Дончева за отпадане на § 25.
Гласували 125 народни представители: за 33, против 92, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 25 така, както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 96, против 24, въздържали се 3.
Параграф 25 е приет в редакцията на комисията.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 26. Чл. 120 се отменя.
§ 27. Наименованието на глава тринадесета "Оперативно-технически служби" се заменя със "Специализирана администрация".
§ 28. В чл. 122 думите "Службата за оперативно-техническа информация е специализирана служба" се заменят с "Дирекция "Оперативно-техническа информация" е специализирано звено".
§ 29. В чл. 123 думите "Служба "Свръзки" е специализирана служба" се заменят с "Дирекция "Свръзки" е специализирано звено".
§ 30. В чл. 124 се правят следните изменения:
1. Думите "Служба "Защита на средствата за връзка" е специализирана служба" се заменят с "Дирекция "Защита на средствата за връзка" е специализирано звено".
2. В т. 4 думата "закона" се заменя със "закон"."
Комисията приема текстовете на вносителя по параграфи от 26 до 30 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи от 26 до 30 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
Параграфи от 26 до 30 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага § 31 да придобие следната редакция:
"§ 31. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Думите "Бюрото за оперативно издирване е специализирана служба" се заменят с "Дирекция "Оперативно издирване" е специализирано звено".
2. В т. 11 думата "службата" се заменя с "дирекцията"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Параграф 31 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 32. Създават се чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д:
"Чл. 125а. Дирекция "Инспекторат":
1. осъществява контрол за изпълнението на заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и на главния секретар;
2. дава становище за отстраняване на допуснатите нарушения и пропуски в работата на службите;
3. оказва помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния състав на дирекциите и службите.
Чл. 125б. (1) Дирекция "Информация и архив":
1. приема, регистрира и обработва документи, създадени от службите и дирекциите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;
2. предлага на министъра на вътрешните работи архивни документи за разповеряване;
3. извършва събирателска дейност на документи и предмети, свързани с историята на МВР, и осъществява експозиционна дейност;
4. реставрира и консервира архивни документи и създава архивни фондове;
5. предоставя информация и документи на ръководството на министерството, на службите и дирекциите на МВР, на държавните органи, организации и юридически лица по установен ред;
6. издава удостоверителни документи и предоставя документи на граждани по установен ред;
7. оказва методическа помощ и осъществява контрол по състоянието и съхраняването на документи и по организацията на деловодствата в дирекциите и службите;
8. определя реда и разрешава унищожаването на документи в дирекциите и службите;
9. съвместно с други дирекции и служби изготвя проекти на нормативни актове по предмета на дейността си.
      (2) Дирекция "Информация и архив" организира и води оперативния отчет в МВР, като:
1. изготвя аналитични и статистически справки и доклади по данни на оперативния отчет за нуждите на ръководството на МВР и оперативните звена;
2. оказва организационно и методическо ръководство, контрол и помощ на аналогичните звена в другите служби на МВР.
                (3) Министърът на вътрешните работи чрез дирекция "Информация и архив" управлява архивния фонд на министерството.
Чл. 125в. Националното централно бюро "Интерпол":
1. организира и координира международния обмен на полицейска информация при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи;
2. взаимодейства с другите правозащитни органи и организации, чиято цел е профилактика и борба с престъпността;
3. изгражда и поддържа собствени информационни фондове;
4. събира, обработва и съхранява информация за лица, предмети, събития и дейности, свързани с транснационалната престъпност;
5. координира издирването на лица и предмети, извършвано от други полицейски органи по тяхна заявка;
6. предоставя информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани, които имат законен интерес да я получат, при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи.
Чл. 125г. Дирекция "Бойна и мобилизационна готовност":
1. разработва плана за привеждане на МВР от мирно във военно положение, военновременния план и бюджет, провежда и контролира мероприятията по подготовката за работа във военно време;
2. създава и поддържа мобилизационните неприкосновени запаси, планира, разпределя и отчита финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка;
3. отговаря за изграждането на системата от пунктове за управление на министерството и поддържането им в техническа готовност за използване;
4. организира подготовката на ръководния състав, провежда тренировките и ученията с ръководството на дирекциите и службите и на МВР;
5. подпомага дейността на ръководството на МВР при осъществяване на мероприятията по Гражданската защита;
6. контролира изпълнението на задачите по подготовката на службите и дирекциите за работа във военно време;
7. организира дейността на оперативните дежурни центрове и части за поддържане готовността на министерството за оповестяване на страната и въоръжените сили от мирно във военно положение и в кризисните ситуации;
8. осъществява взаимодействието на МВР с други държавни органи по въпросите на оперативно-бойната и мобилизационната подготовка и готовност;
9. планира, организира, ръководи и контролира мобилизационната подготовка и провеждането на мобилизацията в службите и дирекциите на МВР;
10. при привеждане от мирно във военно положение изпълнява планираните мероприятия, въвеждането в действие на военновременния план и бюджет, организира работата на пунктовете за управление и тяхната охрана и отбрана.
Чл. 125д. Дирекция "Комендатура":
1. организира и осъществява охраната, защитата и пропускателния режим в сгради и обекти на министерството, определени от министъра на вътрешните работи;
2. организира и осигурява сигурността при провеждане на мероприятия на ръководството на МВР;
3. при привеждане на страната от мирно във военно положение и при усложнена обстановка организира и изпълнява задачи, осигуряващи ръководството на министерството и неговите служби и дирекции във военновременни и мирновременни пунктове.
§ 33. В чл. 126 ал. 1 се изменя така:
"(1) Органи на дирекциите в специализираната администрация са държавните служители - граждански лица и извънщатните служители на дирекциите."
Комисията приема двата текста по § 32 и 33, като предлага само една промяна - в чл. 125б, ал. 1, т. 2 думата "разповеряване" да се замени с думата "разсекретяване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се върна на един от първите текстове - чл. 125б. В т. 2 е казано "предлага на министъра архивни документи за разсекретяване". Правилно е, предлага се на министъра, той трябва да ги разсекрети. Но по-надолу има нещо, което мисля, че трябва да стане по същия начин, както е в т. 2: "определя реда и разрешава унищожаването на документи в дирекциите и службите". Дирекцията да определя реда - да. Но дирекцията да разрешава? Дирекцията е една структура, ще трябва някой да разрешава. Аз мисля, че е правилно и тук да се каже "предлага на министъра". И той трябва да разреши. Защото ние имаме и опита от миналото, когато определени хора направиха някои пакости. Затова предлагам да бъде: "предлага на министъра за унищожаване". Иначе не може цялата дирекция да разрешава.
(Председателят Йордан Соколов и министър Емануил Йорданов се уточняват по текста на т. 8.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението е т. 8 да приеме следното съдържание:
"8. предлага на министъра на вътрешните работи реда и начина на унищожаването на документи в дирекциите и службите;".
Моля, гласувайте параграфи 32 и 33 така, както са предложени от вносителя, като в § 32, в чл. 125б, в т. 2 думата "разповеряване" се замества с думата "разсекретяване". И в същия текст т. 8 гласи: "предлага на министъра на вътрешните работи реда и начина на унищожаването на документи в дирекциите и службите;".
Гласували 89 народни представители: за 85, против 4, въздържали се няма.
Параграфи 32 и 33 са приети.
За процедура има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Може би и от печата знаете, че народните представители Жорж Ганчев и Яшо Минков са на близкоизточно турне. В същото време обаче някой недобросъвестно използва техните карти в днешното заседание, регистрира ги, участва в отделни гласувания. Това е грубо нарушение на правилника. И ще ви помоля да призовете да не се използват техните надници и да не се зачита тяхното присъствие в залата днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, благодаря на господин Куртев.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Може ли такова нещо?!
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 34 има предложение народният представител Татяна Дончева.
Комисията го приема.
Параграф 34 придобива следната редакция:
"§ 34. Член 127 се изменя така:
"Чл. 127. (1) При изпълнение на функциите си дирекциите по чл. 122-125:
1. изготвят веществени доказателствени средства при условия и по ред, определени със закон;
2. издават задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
3. информират другите служби на министерството, държавни органи и организации при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи;
4. получават информация от другите служби на министерството, държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
5. изискват осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани.
 (2) При изпълнение на функциите си дирекциите по членове 125а-125д:
1. оказват методическа помощ и контрол над изградените аналогични звена в другите дирекции и служби;
2. изискват информация и ползват информационната система на МВР."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Татяна Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Нали се разбрахме, че това от първо до пето няма никаква промяна в него, поради което моето предложение беше да не се пише, че се изменя, защото не се изменя нищо. Защото става така, че изменяме и приемаме същото. И че всъщност изменението е само "дирекции" вместо "служби". А пък иначе това става ал. 1, а другото е ал. 2.
Може да се запише, както е записано тук, защото то е едно и също. Става въпрос, че пишем, че изменяме текст, който дословно преписваме.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Харесва Ви, че приемаме предложението, а не Ви харесва начина как е написано.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Става дума за икономия на място, на хартия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля да гласувате § 34 съобразно предложението на госпожа Татяна Дончева.
В чл. 127 думите "оперативно-техническите служби" се заменят с "дирекциите по чл. 122 до 125". Досегашният текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със съдържание, което е прието и от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 60, против 30, въздържали се 4.
Параграф 34 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 35. Наименованието на глава четиринадесета "Административни служби" се заменя с "Обща администрация".
§ 36. В чл. 128 думите "Служба "Координация и информационно-аналитична дейност" се заменят с "Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност", а думите "министъра на вътрешните работи, на главния секретар и на секретарите" се заменят с "ръководството на министерството".
§ 37. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите "Служба "Правна" се заменят с "Дирекция "Правно нормативно обслужване".
2. В т. 1 думите "оперативно-техническите и административните служби" се заменят с "дирекциите на специализираната и общата администрация".
3. В т. 6 след думата "служби" се добавя "и дирекции".
§ 38. В чл. 130 думите "Служба "Международно сътрудничество" се заменят с "Дирекция "Международно сътрудничество".
§ 39. В чл. 131 думата "служба" се заменя с "дирекция".
§ 40. Член 132 се отменя.
§ 41. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите "Служба "Личен състав" се заменят с "Дирекция "Човешки ресурси".
2. В т. 1 думите "осъществяване на кадровата политика" се заменят с "управлението на човешките ресурси".
3. В т. 7 след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
§ 42. В чл. 134 се правят следните изменения:
1. Думата "Служба" се заменя с "Дирекция".
2. В т. 4 след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
§ 43. Член 135 се отменя.
§ 44. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата "Служба" се заменя с "Дирекция".
2. В т. 1 след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
§ 45. В чл. 137, алинеи 1 и 2 думата "Служба" се заменя с "Дирекция".
§ 46. Членове 138, 139 и 140 се отменят.
§ 47. Член 141 се изменя така:
"Чл. 141. Органи на дирекциите по чл. 128-137 са държавните служители - граждански лица."
§ 48. В чл. 142, ал. 1 думите "административните служби" се заменят с "дирекциите от общата администрация".
§ 49. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "тази глава" се заменят с "по чл. 143 и 147", а думите "служителите от гражданската администрация" се заменят с "лицата", работещи по трудово правоотношение".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Органи по чл. 151 и 153 са държавните служители - граждански лица, и лицата, работещи по трудово правоотношение, които извършват експертни оценки, експерименти и дават заключения."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3."
По тези текстове - от § 35 до § 49 включително комисията ги приема във вида, предложен от вносителя.
И в § 42 комисията, приемайки текста на вносителя, счита, че е необходимо след думата "изменения" да се добави и изразът "и допълнения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи от 35 до 49 включително, така както са предложени от вносителя, като в § 42 комисията предлага след думата "изменения" да се добавят думите "и допълнения".
Гласували 98 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 3.
Параграфи от 35 до 49 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
Параграф 50. Комисията предлага да има следната редакция:
"§ 50. Член 168 се изменя така:
"Чл. 168. Органи на МВР, осъществяващи оперативно-издирвателната дейност, са лицата по чл. 192, ал. 1, т. 1 от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите звена в дирекциите по чл. 122-125 и в съответните служби на министерството;
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 50 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 10.
Параграф 50 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 51. В чл. 180, ал. 1, т. 2, след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
§ 52. В чл. 182, ал. 1, след думата "служби" се добавя "и дирекции"."
Комисията приема текстовете по двата параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 51 и 52 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 51 и 52 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 53. В чл. 183 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "служба" се заменя с "дирекция".
2. В ал. 2 думите "главният секретар и секретарите" се заменят с "заместник-министрите и главният секретар"."

По тази т. 2 госпожа Дончева предлага следното:
В § 53, чл. 183, ал. 2 думите "функции по управление" да се заменят с "от министъра на вътрешните работи направления".
"3. В ал. 3 думата "началниците" и скобите около нея се заличават, а след думата "служби" се добавя "и дирекции".
Комисията не приема предложението на госпожа Дончева.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 53 думата има госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Знаете, че от доста дълго време се води един спор какви да са функциите на заместник-министрите по отношение на специалните служби - дали организираните според функции специални служби, които имат свои шефове, да бъдат равнопоставени със заместник-министрите, които да отговарят за същото, но да не са самите тези лица.
Господин Бонев въведе една идея, която просъществува за времето, докато той беше министър, че няма да има паралелни, но наблюдаващи тези направления, че ръководителите на службите ще бъдат и съответно секретари, което съответства на сегашното наименование на заместник-министри.
Сега тази практика се изоставя, началниците на служби си остават началници на служби, а пък заместник-министрите съответно ще отговарят, ще наблюдават и ще контролират информациония поток, както е по този текст, на тези служби.
Това е стар конфликт, с който се е сблъсквал всеки, който е направил такова разстановка на службите и на ръководството на Вътрешното министерство, защото винаги възниква спор кой на кого е началник, кой кого контролира, кой какво може да иска, на кого трябва да се даде, на кого - не, и т-н.
Освен това от 1990 г. се ние се мъчихме да прокарваме - ние, говоря за всички уж политически сили - и парламентарни, и извънпарламентарни - идея да не се политизират службите и да бъдат оставени на професионални хора, а не политически лица да се намесват в тяхната дейност.
Със сегашната редакция на закона, в която има политически кабинет, в която заместник-министрите са политически лица - членове на политическия кабинет, ако ние допуснем това, на практика ще направим крачка назад към политизация на службите - нещо, което самите вие, парламентарното мнозинство, не допуснахте три години. И независимо, че бяхте обвинявани, че службите са поверени на лица, твърде свързани с управляващата партия, те все пак по статут, по качества, по функции се ситуираха в длъжностите си началници на служби, а не точно членове на политическия кабинет.
Сега се прокарва другото разбиране, че заместник-министрите, които са всъщност политически лица, пряко ще наблюдават и, съгласно този текст на чл. 183, ал. 2, ще ръководят информационната дейност в съответното направление на съответната служба.
Каква е моята идея в текста? Аз не мога да внуша на управляващото мнозинство, че това е погрешно, но ако е записано по малко по' друг начин, че се касае не за функции по управление, които съответстват пряко на службите, а за направления на дейност, които определя вътрешният министър, няма пречка, разбира се, даден вътрешен министър да ги разпредели точно по служби, но няма и пречка да направи нещо друго. Ако го приемете така тясно, както върви предложението, означава, че ще им дадете възможност на заместник-министрите да контролират информационните потоци служба по служба, което смятам, че не е най-доброто и не е най-полезното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата министър Емануил Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ако в чл. 183 съществуваше единствено ал. 2, бих се съгласил с колежката Дончева, само че текстът започва от ал. 1 и в него се казва: "Информационната дейност в МВР се ръководи от министъра на вътрешните работи, подпомаган от служба "Координация и информационно-аналитична дейност". Започваме от министъра, а не от дирекцията, а заместник-министрите по своята същност подпомагат министъра при осъществяване на дейността му, така че и миналия път, когато обсъждахме закона за първо гласуване, ви казах, че каквото може да направи министърът сам, същото нещо може да го направи и с помощта на заместниците си, само че когато има заместници, той ще го направи по-добре, независимо от това кой е министър. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Не.
Поставям на гласуване предложението на народната представителка Татяна Дончева за заместващ текст в чл. 183, ал. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 34, против 81, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 53 така, както е предложен от вносителите.
Гласували 98 народни представители: за 80, против 15, въздържали се 3.
Параграф 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 54. В чл. 188, след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 54 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 97, против 4, въздържали се 2.
Параграф 54 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 55. В чл. 190 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "главния секретар, от секретарите и от директорите (началниците на служби)" се заменят със "заместник-министрите, от главния секретар и от директорите на служби и дирекции."
2. В ал. 3 думата "Секретарите" се заменя със "Заместник-министрите".
3. В ал. 4 думите "Директорите (началниците) на служби" се заменят с "Директорите на служби и дирекции", а след думите "поверените им служби" се добавя "и дирекции".
Предложение на госпожа Татяна Дончева:
Параграф 55. В чл. 190 ал. 3 се заличава.
В чл. 190 ал. 4 става ал. 3.
Комисията не приема предложението на госпожа Дончева, приема текста на вносителя, като след израза "следните изменения" се добави "и допълнения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Ето това е начинът да се види доразвитието на идеята на вносителите, за която говорих в предишния абзац - заместник-министрите организират взаимодействието и координират дейността на службите, по отношение на които министърът на вътрешните работи им е възложил функции по управление. Когато се възложат функции на управление върху служби, това означава да намесите политическите лица в оперативната дейност на МВР и да политизирате ведомството. Това пролича в информационната дейност, това сега проличава и в прякото управление.
Това нещо съдържа два негатива - може да си го гласувате, ако желаете, но то съдържа два негатива. Първо, политизира се дейността на ведомството, което би трябвало да извършва деполитизирана дейност в интерес на националната сигурност и вътрешния ред на страната. И второ, когато дадете на заместник-министрите функции по управление върху службите, те започват да конфликтуват с началниците на службите. Тези конфликти са били неизменно налице в продължение на дълги години. И е бил успешен онзи министър на вътрешните работи, който се е постарал да потуши тези конфликти.
Затова апелирам към господин министър Йорданов да не си слага таралеж, защото просто ще се убоде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Поставам на гласуване предложението на народната представителка госпожа Татяна Дончева.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 28, против 87, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 55 така, както е предложен от вносителя с корекцията, направена от комисията - след израза "следните изменения" да се добави "и допълнения".
Гласували 95 народни представители: за 83, против 12, въздържали се няма.
Параграф 55 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 56. В чл. 191 след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
Комисията приема текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 56 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 4.
Параграф 56 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 57. Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
"§ 57. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Личният състав на МВР се състои от:
1. държавни служители, които могат да бъдат офицери, сержанти или граждански лица;
2. лица, работещи по трудово правоотношение."
2. Създава се нови ал. 2, 3 и 4:
"(2) В дирекциите от специализараната и общата администрация, Медицинския институт, научноизследователските и научно-приложните институти на МВР работят само държавни служители - граждански лица, и лица по трудово правоотношение.
(3) Възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между МВР и държавния служител - гражданско лице, се уреждат по реда на Закона за държавния служител, доколкото този закон не предвижда друго.
(4) Правата и задълженията на лицата, работещи по трудово правоотношение, се уреждат при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 57 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 6.
Параграф 57 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 58. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "служители" се заменя с "офицери и сержанти".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Специфични изисквания за назначаване на държавни служители - граждански лица, по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител са:
1. да отговарят на общите и специфичните изисквания за психо-физическа годност и професионална подготовка, определени от Министерския съвет;
2. срещу тях да не е повдигнато обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) За работа по трудово правоотношение се приемат лица, които са български граждани и отговарят на останалите изисквания по ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 59. В чл. 194 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 след думата "службите" се добавя "и дирекциите".
2. В ал. 3 думите "ал. 2" се заменя с "ал. 5".
Комисията приема текста на § 59, като след израза "следните изменения" се добави "и допълнения".
"§ 60. В чл. 195, т. 1 думите "главен секретар, секретарите" се заменят със "заместник-министрите, главния секретар".
§ 61. В чл. 196, ал. 3, думите "служителите от гражданската администрация" се заменят с "Държавните служители - граждански лица, и лицата, работещи по трудово правоотношение".
§ 62. В чл. 197 запетаята и думата "секретарите" се заличават.
§ 63. Член 198 се отменя."
И тези параграфи също се приемат от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христо Бисеров.
Моля, гласувайте параграфи от 58 до 63 включително така, както са предложени от вносителя, и с корекцията на комисията в § 59.
Гласували 102 народни представители: за 95, против 5, въздържали се 2.
Параграфи от 58 до 63 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 64 - комисията приема текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция:
"§ 64. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) създават се точки 5 и 6:
"5. държавните служители - граждански лица, на ръководни длъжности в специализираната и общата администрация на министерството, в Медицинския институт, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР;
6. държавните служители - граждански лица, назначавани на длъжности, за които се изисква образователно-квалификационна степен "специалист по", "бакалавър", "магистър" и "доктор" - при първоначално назначаване."
2. В ал. 2 думите "чрез служба "Личен състав" се заменят с "и дирекции чрез дирекция "Човешки ресурси".
3. Създава се ал. 3:
"(3) При изготвяне на предложенията по ал. 2 за първоначално назначаване на ръководни служители в структурните звена по чл. 11, ал. 5 директорите на СДВР и РДВР задължително съгласуват предложенията с директорите на съответните национални служби по направление на дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 64 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 97, против 3, въздържали се 3.
Параграф 64 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 65. В чл. 200 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Директорите на националните и териториалните служби, командирът на СОБТ и ректорът на Академията на МВР назначават и преназначават сержантския състав.
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Директорите на дирекции от специализираната и общата администрация, директорите на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти на МВР:
1. назначават и преназначават държавните служители - граждански лица, на длъжности, за които се изисква средно образование;
2. преназначават държавните служители по чл. 199, ал. 1, т. 6."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
"(3) Органите по ал. 1 и 2 сключват трудови договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията и по реда на Кодекса на труда."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 65 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Параграф 65 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
§ 66. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Предложенията за преназначаване на служители за началници на структурните звена по чл. 11, ал. 5 се изготвят от директорите на съответните национални служби по направления на дейности."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5."
Предложение на госпожа Дончева:
"§ 66. В чл. 205, ал. 4 се добавят думите "съгласувано с директорите на териториалните служби"."
Комисията не приема предложението на госпожа Дончева.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Госпожа Татяна Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Досегашната редакция на закона предвиждаше директорът на РДВР - Видин, да предлага на министъра на вътрешните работи лицето за шеф на полиция, за шеф на БОП и на другите служби на местно ниво. Това не беше особено добро, защото ръководителите на централните звена нямаха никакъв глас и се оказваше, че директорът на Националната полиция няма никакво отношение какви човеци ръководят националната полиция по места. Сега ми се струва, че се отива в другата крайност - да питат само ръководителя на централната дирекция, а не и съответните местни ръководители. и така видинският окръжен началник, или както сега се казва - директор на РДВР - Видин, да няма думата кой ще му бъде шеф на полицията, кой ще му бъде шеф на БОП и на други служби. Това просто задължително поражда служебни конфликти.
Затова аз съм предложила една формулировка, която се е срещала достатъчно често в досегашната уредба: нека директорът на Националната полиция да предложи шефа на полицията във Враца, съгласувано с директора на териториалните служби.
Работа на министъра на вътрешните работи е какво ще натежи, но нека поне да се положат някакви усилия, за да се избегнат този род служебни конфликти, които обикновено водят до негативи в работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Татяна Дончева.
Гласували 121 народни представители: за 29, против 80, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 66 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 98, против 4, въздържали се 10.
Параграф 66 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ:
"§ 67. В чл. 208, ал. 2 думите "офицерите и сержантите" се заменят с "лицата по чл. 192, ал. 1, т. 1"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 68. Член 211 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 69. Създава се нов чл. 218а:
"Чл. 218а. (1) Държавните служители - граждански лица, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и заплатата за ранг.
(2) Заплатата за длъжност и заплатата за ранг се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, като размерът на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се определя на базата на средномесечната заплата на заетите в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт, както следва:
1. за длъжностите, за които се изисква образователно-квалификационна степен "специалист по", "бакалавър", "магистър" и "доктор" - не по-малко от две средномесечни заплати;
2. за длъжностите, за които се изисква средно образование - не по-малко от 1,3 средномесечни заплати.
(3) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители - граждански лица, се изплащат добавки:
1. за продължителна служба - в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто;
2. за категория администрация;
3. за специфични условия на труд - при условия и в размер, определени от министъра на вътрешните работи.
4. за работа в МВР - в размер, определен от министъра на вътрешните работи;
5. за работа при вредни за здравето условия - при условия и в размер, определени от Министерския съвет;
6. по чл. 32, ал. 2, т. 2-5 от Закона за държавния служител.
(4) При определяне на добавката по ал. 3, т. 1 се взема предвид целият трудов стаж, приравнен към първа категория труд.
(5) Брутното месечно възнаграждение на държавните служители - граждански лица, включва основното месечно възнаграждение по ал. 1 и добавките по ал. 3.
(6) На държавните служители - граждански лица, се изплащат порционни пари, които не подлежат на облагане с данък и не се включват в брутното месечно възнаграждение. Размерът на порционните пари се определя ежегодно от министъра на вътрешните работи."

Има предложение на господин Иван Николов Иванов, което той оттегли.
Комисията приема текста на вносителя, като след израза "създава се" се заличи думата "нов".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 67, 68 и 69, както са предложени от вносителя, с корекцията на комисията в първото изречение на § 69.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 67, 68 и 69 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 70. В чл. 219, ал. 1 думите "служителите от гражданската администрация" се заменят с "лицата, работещи по трудово правоотношение".
Предложение на господин Георги Дилков:
Създава се нов § 70а, както следва:
"§ 70а. В чл. 219, ал. 2, т. 1 цифрата "1,35" се заменя с "1,5".
Създава се нов § 70б, както следва:
"§ 70б. Изменя се чл. 223, ал. 2 със следното съдържание:
"(2) На служителите по чл. 192, ал. 2, т. 1 и 2 се дава ежегодно униформено облекло или се изплаща неговата парична равностойност."
Предложение на господин Руси Статков:
В чл. 219, ал. 2, т. 1 числото "1,35" се заменя с "1,5".
Комисията не приема предложенията на господин Дилков и на господин Статков.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Дилков за създаване на два нови параграфа.
Гласували 100 народни представители: за 5, против 95, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Предложението на господин Руси Статков няма да поставям на гласуване, тъй като то е идентично с това на господин Георги Дилков.
Моля, гласувайте § 70, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 95, против 5, въздържал се 1.
Параграф 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 71. В чл. 226, ал. 1, 2 и 3 думите "офицерите и сержантите" се заменят със "служителите по чл. 192, ал. 1, т. 1".
Има предложение на колегата Иван Николов Иванов, което той оттегли.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 71, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 8.
Параграф 71 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 72. В чл. 228 думите "офицерите и сержантите" се заменят със "служителите по чл. 192, ал. 1, т. 1".
Предложение на господин Георги Дилков:
В чл. 228 думите "офицерите и сержантите" се заменят със "служителите по чл. 192, ал. 1, т. 1 и 2".
Предложение на господин Руси Статков:
Член 228 се изменя така:
"Чл. 228. Служителите на МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт, като средствата се осигуряват от държавния бюджет."
Комисията не приема предложенията на господин Дилков и господин Статков.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Дилков.
Гласували 106 народни представители: за 5, против 95, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 93 народни представители: за 12, против 80, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 72, както е предложен от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 8.
Параграф 72 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 73. В чл. 230 след думите "временна нетрудоспособност" се поставя запетая, а след думите "учебно заведение" се добавя "и за обучение".
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 73, както е предложен от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 116, против 1, въздържали се няма.
Параграф 73 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 74 има предложение от народната представителка Татяна Дончева, която предлага в чл. 253 ал. 3 да бъде заличена.
Комисията не приема предложението на госпожа Дончева.
Комисията приема по принцип текста на вносителя и предлага § 74 да придобие следната редакция:
"§ 74. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) т. 7 се изменя така:
"7. при неявяване на служителя да заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отменяне на незаконното уволнение, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини."
б) създава се т. 9:
"9. при придобиване право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, по предложение на административния орган."
2. Създава се ал. 3:
"(3) Когато срещу лицата по ал. 1 се води служебна проверка или наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, те не могат да бъдат освобождавани от служба на друго основание освен по реда на ал. 1, т. 8."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Госпожа Татяна Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председателю, ще подмина неточността на първата част от алинеята: "когато срещу лицата по ал. 1", защото лицата по ал. 1 са: "Офицери и сержанти се освобождават от служба: при навършване на еди каква си пределна възраст, поради пенсиониране, по здравословни причини, по собствено желание, по причини, които правят лицето негодно."
Очевидно става дума за лицата, които са офицери и сержанти и ако това е така, трябва да се изпише по този начин, а не "лицата по ал. 1", защото това са лица, които прекратяват своите договори с МВР.
Алинея 3 в сегашната редакция, която предлагам да отпадне, се е съдържала в досегашния правилник на МВР и се наблюдава практика лицата, които са освободени по този текст, да бъдат възстановявани от Върховния административен съд...
Извинете ме, господин Христов, обсъждаме закона за МВР. (Народният представител Христо Христов показва от място преснимана от вестник статия.)
Досега Върховният административен съд е възстановявал лицата с доводи, че текстът противоречи на Конституцията. Сега този текст е възпроизведен в закона. Според мене той няма да противоречи по-малко на Конституцията.
Каква е идеята? Ако срещу лицето - офицер или сержант, се води служебна проверка или наказателно производство, те да бъдат освобождавани само и единствено с уволнение. Поначало служебната проверка може да приключи всякак и не може преди да е приключила служебната проверка, ние да задължим министъра да го освободи на едно-единствено основание - уволнение.
Разбирам финансовите доводи, че ако лицето бъде освободено на някакво друго основание, примерно е дългогодишен служител, нещо е простъпил, но началникът му желае заради дългогодишната му служба да го пенсионира. Става дума за обезщетенията.
Аз обаче съм против текста, защото и в този случай, ако министърът има основание и счита, че финансово това му позволява, той да може да го освободи и на друго основание. Ако счита, че ще го уволни, той и без ал. 3 може да го уволни. Но нека това да бъде оставено на неговата преценка и той да го реши по целесъобразност без законът да го задължава да го уволни. И точка по въпроса. Още повече, че Върховният административен съд е създал практика, че това е противоконституционно и аз мисля, че то е именно такова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Татяна Дончева.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 39, против 98, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 74, както е предложен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 110, против 10, въздържали се 12.
Параграф 74 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 75. Член 257 се изменя така:
"Чл. 257. (1) Заповедта за освобождаване от служба подлежи на незабавно изпълнение от датата на връчването й.
(2) Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение."
Предложение на Георги Дилков да се създаде нов § 75а:
"Чл. 216а. На лицата по трудово правоотношение след придобиване право на пенсия за изслужено време и старост, независимо от основание за прекратяването, се изплаща освен предвиденото по Кодекса на труда и допълнително парично обезщетение в размер на едно брутно месечно възнаграждение за всеки две прослужени над десет години в МВР, но не повече от осем."
Комисията приема текста на вносителя по чл. 257 и не приема предложението на Георги Дилков за създаването на чл. 216а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Аз излязох на трибуната, за да провокирам във вашето съзнание желанието да подкрепите текста на народния представител Георги Дилков и ще ви кажа защо.
Трудът в системата на Министерството на вътрешните работи е рисков фактор, който е с повишена степен отколкото останалият полаган труд в другите сфери на живота. Навремето те имаха привилегии - сега с тези промени ние им отнемаме почти всички привилегии, които те могат да ползват за рисковия фактор на своя труд. Те се срещат с престъпници, които стрелят и могат да загубят своя живот. Да не изброявам редица неща за този рисков фактор на труд.
Ние сега им отнемаме всичко. Те вече не са военизирани, нямат право на категория труд, която да им позволява тези придобивки. Отнемаме им допълнителното заплащане при прослужен трудов стаж.
Искам да споделя нещо с вас. Аз служих в Трудова повинност. В поделението в Русе имаше един лозунг: "Ако те попитат какво си допринесъл за построяването на социализма в България, отговори скромно: бях трудовак"...
Господин министър, а сега бихте ли ми казали Вие какъв лозунг ще поставите в поделенията на Министерството на вътрешните работи, за да има причинност те да служат всеотдайно на майка България без никакви привилегии? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата министър Емануил Йорданов.

МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Нешев, винаги съм призовавал, когато обсъждаме даден текст от закона, да четем много внимателно самия текст и всички останали текстове около него. Предложението на колегата Георги Дилков-Лорда касае само лицата по трудово правоотношение в системата на МВР. Техният живот никога не е бил изложен на риск, няма и да бъде, защото естеството им на работа е съвсем друго.
Що се отнася до социалните придобивки на хората, работещи в МВР. В този закон, който ние днес приемаме, има достатъчно текстове, които предвиждат запазването на тези придобивки. И аз от тази трибуна съвсем отговорно ви заявявам, че след приемане на закона нито един от служителите на МВР няма да загуби нищо. Тяхното социално положение ще бъде запазено както по отношение на заплати, така по отношение на осигуровки, така и по отношение на обезщетенията, които те трябва да получат, когато напуснат системата на МВР. И ако това беше по-различно, аз нямаше да виждам смисъл да заемам длъжността министър на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министъра.
Поставям на гласуване § 75, така както е предложен от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 8.
Параграф 75 е приет.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Дилков за нов § 75а.
Гласували 115 народни представители: за 13, против 98, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 76. В чл. 261, ал. 1, 3 и 5 думите "офицерите и сержантите" се заменят със "служителите по чл. 192, ал. 1, т. 1"."
Предложение на господин Иван Костадинов Иванов - в чл. 261 да се създаде нова ал. 6:
 "(6) Обезщетенията по ал. 1, 2, 3 и 4 получавани за освобождаване от служба преди 1.01.1999 г., но изплащани след тази дата, се умножават по 1,45."
Становище на комисията:
Приема предложението на господин Иванов и предлага то да бъде отразено в § 85а. За § 76 комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Приемате ли, господин Иванов?
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 76, така както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Параграф 76 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Предложение на господин Руси Статков - в глава двадесет и пета се създава нов чл. 261а със следното съдържание:
"Чл. 261а. На лицата по трудово правоотношение след придобиването право на пенсия за изслужено време и старост, независимо от основанието за прекратяването, се изплаща освен предвиденото по Кодекса на труда, и допълнително парично обезщетение в размер на едно брутно месечно трудово възнаграждение за всеки две прослужени години над 10 години в МВР, но не повече от осем."
Комисията не приема това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние всъщност това предложение вече го гласувахме. Мисля, че в предложението на господин Георги Дилков просто цифрата на текста е сбъркана - "чл. 216а" няма нищо общо с тази материя. Сигурно вместо "216" е имал предвид "261", така както е и предложението на господин Руси Статков.
Параграф 77!
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 77. В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
 "(1) При определяне размера на обезщетението по чл. 261 се вземат предвид прослужените години като държавен служител - гражданско лице в МВР, като офицер или сержант в МВР, като следовател или помощник-следовател, като служител по § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 73 от 1998 г.) или на кадрова военна служба без приравнения трудов стаж."
2. В ал. 2 думите "офицерите и сержантите" се заменят с "държавните служителите по чл. 192, ал. 1, т. 1".
3. Ал. 3 се изменя така:
 "(3) Еднократните парични обезщетения по чл. 261 се изплащат на базата на брутното месечно възнаграждение, определено към момента на освобождаването от служба."
§ 78. В чл. 263 думите "офицерите и сержантите" се заменят с "държавните служители по чл. 192, ал. 1, т. 1".
§ 79. В чл. 264 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "офицерите и сержантите" се заменят с "държавните служители по чл. 192, ал. 1, т. 1".
2. В ал. 2 думите "офицери и сержанти" се заменят с "държавни служители по чл. 192, ал. 1, т. 1".
3. В ал. 3 думите "офицерът и сержантът" се заменят с "държавният служител по чл. 192, ал. 1, т. 1".
4. В ал. 5 цифрата "4" се заменя с "2" и думите "началниците на служби" се заменят с "директорите на служби и дирекции".
§ 80. В чл. 268, ал. 3 думите "гражданската администрация" се заменят с "лицата, работещи по трудово правоотношение".
§ 81. Член 276 се отменя.
§ 82. Член 277 се изменя така:
"Чл. 277. Министерството на вътрешните работи е администратор на 10 на сто от приходите по чл. 240, ал. 2 от Закона за митниците."
§ 83. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи думите "Главно управление "Места за лишаване от свобода" при Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят с "Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" на Министерството на правосъдието"."
Комисията приема текстовете на докладваните параграфи от 76 до 83 включително, като по § 83 приема текста на вносителя като думите "на Закона за Министерството на вътрешните работи" отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте параграфи 77 до 83 включително, така както са предложени от вносителя, с предложената от комисията корекция в § 83 за отпадане на думите "на Закона за Министерството на вътрешните работи".
Гласували 97 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 77 до 83 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 84. (1) Численият състав на специализираните полицейски звена и на специализираните звена за пожарна и аварийна безопасност, създадени по реда на отменените чл. 85 и 120 във връзка с чл. 85 и чл. 86, ал. 2, преминава по щата на Министерството на вътрешните работи. Министърът на финансите на базата на взаимно подписани протоколи между Министерството на вътрешните работи и съответните министерства, ведомства, общини и Висшия съдебен съвет да извърши произтичащите промени по бюджетите им за 2000 г."
По този текст има предложение на господин Марков - за преработка на текста.
Има предложение на госпожа Дончева - § 84 в Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Има предложение и на вносителя за ал. 2:
 "(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон сключените договори по реда на отменените чл. 86, ал. 1 и чл. 120 във връзка с чл. 86, ал. 1 се прекратяват, като служителите се освобождават от служба поради съкращаване на щата."

Комисията не приема предложението на госпожа Дончева.
Комисията приема предложението на господин Марков и предлага § 84 да придобие следната редакция:
"§ 84. (1) Численият състав на специализираните полицейски звена и специализираните звена за пожарна и аварийна безопасност, създадени по реда на отменените чл. 85, чл. 86, алинеи 1 и 2 и чл. 120, създадени за охрана на министерства, ведомства, други държавни органи на бюджетна издръжка, БНБ и обекти с национално значение, преминава по щата на МВР.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон сключените договори по реда на отменените чл. 86, ал. 1 и чл. 120 във връзка с чл. 86, ал. 1 се прекратяват, като служителите се освобождават от служба поради съкращаване на щата, с изключение на министерства, ведомства, други държавни органи на бюджетна издръжка, БНБ и обекти с национално значение по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народната представителка Татяна Дончева за отпадане на § 84.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 13, против 82, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 84 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 6.
Параграф 84 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 85. (1)  На заварените на работа офицери и сержанти в дирекциите и институтите по чл. 192, ал. 2 званията се премахват и те преминават към категорията на държавни служители - граждански лица. Служебните правоотношения с тези лица не се прекратяват, а се преобразуват.
(2) До определяне от Министерския съвет на заплатите на държавните служители - граждански лица, на лицата по ал. 1 се заплащат възнагражденията, определени за длъжностите, на които са заварени.
(3) Лицата по ал. 1, на които определените основни месечни възнаграждения за държавни служители - граждански лица, са по-ниски, запазват размера на възнагражденията си по ал. 2 до влизането им в съответните равнища.
(4) Образуваните преписки за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност срещу лицата по ал. 1 се приключват по досегашния ред."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 85 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 114, против 6, въздържали се 2.
Параграф 85 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията, въз основа на предложението на колегата Иванов, предлага да се създаде § 85а със следното съдържание:
"§ 85а. Коефициентът 1,45 се прилага и за обезщетенията по чл. 261, ал. 1-4, присъдени или подлежащи на изплащане преди 01. 01. 1999 г., но изплащани след тази дата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 85а така, както е предложен от комисията.
Гласували 135 народни представители: за 134, против няма, въздържал се 1.
Параграф 85а е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 86 има предложение на колегата Божков за неговото отпадане.
Комисията приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любомир Божков за отпадане на § 86, подкрепено от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 94, против 21, въздържали се 7.
Параграф 86 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 87. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за местните избори (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; попр. бр. 68 от 1995 г.; изм. и доп. бр. 33 от 1996 г., бр. 11 и 59 от 1998 г. и бр. 69 и 85 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 6:
"§ 6. В случаите на произвеждане на нов избор за общински съветници и кметове или на частичен избор за кметове до изтичането на сроковете по § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските документи за самоличност:
1. Избирателните списъци се съставят по досегашния ред.
2. Отбелязване по смисъла на чл. 80, ал. 2 в новите документи за самоличност не се прави."
2. Досегашният § 6 става § 7.
§ 88. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон администрацията на МВР да се приведе в съответствие с изискванията в него."
Комисията подкрепя текста на § 87 и § 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте параграфи 87 и 88 на вносителя, които ще се преномерират на параграфи 86 и 87, така както са предложени от вносителя.
Гласували 130 народни представители: за 114, против 4, въздържали се 12.
Параграфи 87 и 88 са приети, а с това и целият закон.
Съобщения за парламентарния контрол на 24 март 2000 г., петък.
1. Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на пет актуални въпроси - от народните представители Александър Томов, Стефан Нешев, Иван Тодоров и Янаки Стоилов.
2. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Станимир Калчевски.
3. Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Георги Божинов и Иван Борисов и Иван Борисов и на две питания - от народните представители Дора Янкова и Ангел Малинов.
4. Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Иво Атанасов, Кънчо Марангозов и Станимир Калчевски, и на три питания - от народните представители Венцеслав Димитров, Татяна Дончева и Яшо Минков.
5. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на пет актуални въпроси - от народните представители Иван Бойков, Стефан Нешев (три въпроса) и Иво Атанасов, и на две питания - от народните представители Венцеслав Димитров и Руси Статков.
6. Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на пет актуални въпроси - от народните представители Иван Тодоров, Иван Николов Иванов, Иван Борисов и Георги Божинов, Михаил Миков и Илия Петров.
7. Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на осем актуални въпроси - от народните представители Меглена Плугчиева, Драгомир Драганов, Ева Жечева, Иво Атанасов, Мариела Митева и Пламен Славов, и на питане от народния представител Станка Величкова.
8. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на два актуални въпроси - от народните представители Атанас Лозанов и Илия Баташки и Михаил Миков, и на три питания - от народните представители Ева Жечева, Иван Костадинов Иванов и Илия Баташки.
9. Министърът на културата Емма Москова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
10. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Александър Томов.
11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев и на питане от народния представител Иван Борисов.
12. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Иван Борисов и Георги Михайлов и Веселин Бончев, и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев на пет актуални въпроса - от народните представители Ангел Такев, Юлиян Буров, Петър Димитров, Иво Атанасов и Драгомир Драганов, и на питане от народния представители Михаил Миков;
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов на три актуални въпроса - от народните представители Юлия Берберян, Методи Андреев и Иван Николаев Иванов, и на две питания - от народните представители Георги Пирински и Дора Янкова;
- министърът на външните работи Надежда Михайлова - на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов.
Поради отсъствие от страната на народния представител Жорж Ганчев се отлага отговорът на неговия актуален въпрос от министър-председателя на Република България Иван Костов.
Съобщения:
Комисията по енергетика и енергийните ресурси ще проведе извънредно заседание на 23 март, днес, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134 при следния дневен ред:
1. Обсъждане на актуализираната програма "България 2001".
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 24 март, петък, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Анелия Тошкова
Атанас Мерджанов