Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-04-06

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Виктория Василева и Калчо Чукаров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Има думата председателят на водещата Комисия по икономическата политика господин Николов да докладва.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми колеги!
"§ 16. Член 18а се изменя така:
"Чл. 18а. (1) За регулиране производството на тютюн на тютюнопроизводителите може пряко да се предоставя парична премия от Фонд "Тютюн".
               (2) За подобряване качеството на тютюна и за насърчаване производството на определени типове и произходи тютюн Фонд "Тютюн" може да предоставя допълнително парична премия на производителите.
               (3) Размерът, сроковете и начинът за изплащане на премиите се определят в правилника за прилагане на закона."
Има предложение на народния представител Владислав Костов - § 16 придобива следното съдържание:
"§ 16. Член 18а се изменя така:
1. В ал. 1 думата "безвъзмездно" се заличава.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) За подобряване качеството на тютюна и за насърчаване производството на определени типове и произходи тютюн Фонд "Тютюн" може да предоставя допълнително парична премия на производителите.
 (3) Условията, сроковете и начинът за изплащане на премиите се определят в правилника за прилагането на закона."
3. Алинея 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(3) Премиите по ал. 1 и 2 не се предоставят за тютюн, произведен в нарушение на чл. 5 и чл. 11, ал. 2."
4. Алинеи 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 16? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Владислав Костов.
Гласували 126 народни представители: за 36, против 18, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 16 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 145 народни представители: за 142, против 2, въздържал се 1.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 17 има прието предложение на народния представител Владислав Костов.
Предложение на комисията:
"§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) За регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн към министъра на земеделието и горите се създава Фонд "Тютюн" и като юридическо лице със седалище София."
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
"(2) Фонд "Тютюн" осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, издаден от министъра на земеделието и горите.
 (3) Органи на фонда са:
1. Управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
 (4) Министърът на земеделието и горите по право е председател на Управителния съвет. Управителният съвет се състои от 10 члена, включително и председателят му. Министърът на земеделието и горите и министърът на финансите определят по двама членове. Министърът на икономиката, министърът на труда и социалната политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството и управителят на Българската народна банка определят по един член. Председателят на Експертния съвет за развитие на тютюнопроизводството по право е член на Управителния съвет.
 (5) Управителният съвет по предложение на министъра на земеделието и горите избира извън своя състав изпълнителния директор на фонда, който по право става член на Управителния съвет.
 (6) Към Фонд "Тютюн" се създава Експертен съвет за развитие на тютюнопроизводството, в който участват представители на производителите на тютюн, преработвателите и търговците на тютюн и научни работници. Експертният съвет за развитие на тютюнопроизводството прави предложение до Управителния съвет на Фонд "Тютюн" за квотите, сортовата структура, селекцията на нови тютюневи сортове, стратегията за развитие на тютюнопроизводството, минималните изкупни цени и премии. Председателят на Управителния съвет на Фонд "Тютюн" утвърждава правилник за дейността на Експертния съвет за развитие на тютюнопроизводството и определя неговия председател.
 (7) Управителният съвет:
1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на този закон;
2. утвърждава структурата и щата на фонда;
3. създава, закрива и преобразува регионалните структури, които представляват фонда, съгласно правилника за управлението и дейността му;
4. осъществява контрол за целевото разходване на средствата на фонда;
5. избира и освобождава изпълнителния директор;
6. изготвя предложения за минималните изкупни цени на тютюна и за премиите;
7. предлага на Министерския съвет за утвърждаване размера, реда и условията за предоставяне целева парична подкрепа на тютюнопроизводителите;
8. представя в Министерския съвет най-късно 3 месеца след приключване на финансовата година отчет за дейността на фонда през текущата година заедно с годишен счетоводен баланс.
(8) Председателят свиква заседания на Управителния съвет най-малко веднъж на 3 месеца.
(9) Управителният съвет може да заседава, когато присъстват най-малко две трети от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(10) Изпълнителният директор:
1. изпълнява решенията на Управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на фонда;
3. представлява фонда;
4. назначава и уволнява служителите на фонда;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Управителния съвет.
(11) Изпълнителният директор се избира за срок 5 години без ограничения на броя на мандатите.
(12) Изпълнителният директор може да бъде освободен предсрочно:
1. по негово искане;
2. по обективни причини, довели до невъзможност да изпълнява функциите си за повече от 6 месеца;
3. при извършване на умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
4. по решение на Управителния съвет."
3. Досегашната ал. 2 става чл. 19а, ал. 1 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4 думите "10 на сто" се заменят с думите "30 на сто";
б) създава се нова т. 9:
"9. лихви по средствата на фонда;"
в) досегашната т. 9 става т. 10.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
"1. производство, окачествяване, транспортиране, съхраняване и осигуряване на тютюневи семена съгласно чл. 7, ал. 1;"
б) точка 3 се изменя така:
"3. предоставяне на тютюнопроизводителите на целева парична подкрепа за изкупуване на тютюн в рамките на минималните изкупни цени на тютюн;"
в) в т. 5 думите "ал. 2 и 3" се заменят с "ал. 3 и 4";
г) точка 7 се отменя.
5. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят."
Уважаеми господин председателю, искам да направя предложение в ал. 12 да няма т. 4 и ал. 12 да придобие следния вид:
"(12) Изпълнителният директор може да бъде освободен предсрочно по решение на Управителния съвет:" - и по-нататък следват т. 1, 2 и 3, без т. 4.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Изпълнителният директор е мениджър, който се назначава със заповед.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Но тук идеята е да има мандат и заради това правя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже по § 17? Господин Орфей Дуевски.
ОРФЕЙ ДУЕВСКИ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Предложението ми е редакционно. В създаващия се нов чл. 19а, ал. 2, т. 3 в края на изречението да отпадне точката и запетаята, а да се добавят думите "съгласно чл. 19, ал. 7, т. 7." С това изменение се постига по-голяма яснота и се свързват текстовете на чл. 19, ал. 7, т. 7 и чл. 19а, ал. 2, т. 3, свързани с възможността да се предоставя целева парична подкрепа за изкупуване на тютюн в рамките на минималните изкупни цени.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да има позоваване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Мен лично малко ме смущават някои текстове в § 17. Примерно, ал. 1 - "За регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн, към министъра на земеделието и горите се създава фонд "Тютюн"..." Този фонд съществува вече 6-7 години. Какво значи "се създава"?
Можем да възстановим дейността му или да отменим решението или подписаното споразумение, че... Впрочем, със закон закрихме някои фондове и просто да се каже така, защото фондът реално съществува. Ние не можем да го създаваме. Него го има, той функционира, той развива сериозна дейност.
След това, ал. 12, за която тук стана дума - изпълнителният директор може да бъде освободен, както се добави и тук, с решение на Управителния съвет. Разбира се. И по-нататък какво казваме с това: по негово искане, по обективни причини и прочие?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предсрочно!...
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Какво значи "предсрочно"? Има решение на Управителния съвет и се освобождава. Нищо не казват тези четири точки, които са изредени тук. (Шум и реплики в залата.)
Изпълнителният директор е един мениджър, който се избира и след като се избере със заповед на министъра се назначава. Назначен, той работи по трудов договор така, както работят всички мениджъри в България. Аз не виждам... Той не е някакъв изборен орган, който да има мандатност и т.н. Той е един мениджър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
Добре, господин Трендафилов, само че...
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Да отпадне другото, а да остане: "с решение на Управителния съвет". И толкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тогава би трябвало да предложите и ал. 11 да отпадне.
Господин Владислав Костов има думата.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Господин Трендафилов, по отношение на чл. 19, ал. 1, за която казвате - сега ли ще създаваме Фонд "Тютюн"? Разбира се, това е Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна. Сега просто се променя старият текст редакционно, а с това изменение не се създава тепърва Фонд "Тютюн". Това трябва да се има предвид. Това е една редукционна поправка към сега действащия закон, така че презумпцията, че ние сега ще го създадем този фонд, това мисля, че не е точно така и e неправилно.
Ето, ще ви прочета какво казва чл. 19, ал. 1 от закона: "За регулиране производството, изкупуване и търговията с тютюн се създава Фонд "Тютюн" като юридическо лице на извънбюджетна сметка към Министерството на земеделието".
Първо, Министерство на земеделие вече няма. Налага се да се промени този текст и текстът сега гласи така: "за регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн към Министерството на земеделието и горите се създава Фонд "Тютюн" като юридическо лице". Това е една чисто редакционна поправка, която смятам, че не е необходимо да я дискутираме и не е така важна. Тя не променя същността. Фондът си е създаден и не с това изменение се създава той. Той се създава по силата на приетия вече Закона за тютюна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Тъй като текстовете, свързани с изпълнителния директор трябва да се гледат систематично аз моля колегите да обърнат внимание на ал. 5: "Управителният съвет по предложение на министъра на земеделието и горите избира от своя състав изпълнителен директор". Значи, това е органът, който го избира. По-нагоре се казва кои са органите. Казва се, че той се избира, че има мандат от пет години и че може предсрочно да бъде освободен при съответните хипотези.
Смятам, че допълнението на господин Николов беше логично и смятам, че предложението на господин Кръстьо Трендафилов не е логично, тъй като след като няма хипотеза защо трябва да говорим за предсрочно освобождаване? Значи, имаме избор, мандат и хипотези, при които този мандат няма да бъде доведен докрай, така че смятам текстът за изключително логичен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз си признавам, че господин Трендафилов ми обърна внимание върху нещо доста съществено - какво изключение представлява директорът на Фонд "Тютюн", та той да бъде определян с мандат, записан в закон? Това е един, наистина, мениджър на Фонд "Тютюн", който е мениджър като всички останали в страната, така че аз предлагам да отпаднат ал. 11 и 12. Тогава той ще бъде избиран от Управителния съвет на Фонд "Тютюн". Ако си гледа работата, ще бъде на това място неограничено време, ако не си я гледа, ще бъде освобождаван, така че предлагам да отпаднат ал. 11 и 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всъщност, проблемът е дали да има мандат изпълнителният директор или не. Ако отпадне мандатът, все пак трябва да има един текст, след като има кой го избира и кой го освобождава, пак трябва да се каже някъде, че "избира извън своя състав"... И тогава трябва друго изречение може би в ал. 5 - че Управителният съвет го избира и освобождава.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, тъй като не е уреден въпросът с освобождаването на изпълнителния директор, аз предлагам да отпадне текстът на ал. 12, а ал. 11 да отпадне и да запишем текст: "изпълнителният директор се освобождава от длъжност от Управителния съвет по предложение на министъра на земеделието и горите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест, той няма да е с мандат. Нека първо тогава да гласуваме това предложение - да отпадне ал. 12, а ал. 11 да гласи: "изпълнителният директор се освобождава от длъжност с решение на Управителния съвет по предложение на министъра на земеделието и горите".
Моля, гласувайте!
Гласували 136 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте и предложението на народния представител Орфей Дуевски в т. 4 на § 17, буква "б" накрая на текста да се добавят думите: "съгласно чл. 19, ал. 7, т. 7".
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 122 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 28.
Предложението е прието.
Господин Атанас Папаризов има думата.

АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Сега правя предложение, тъй като вече приехме промените по отношение на изпълнителния директор. Задавам си въпроса какъв смисъл има въобще Фонд "Тютюн" да има и управителен съвет, още повече че това е едно мероприятие в рамките на Министерството на земеделието и горите. След като вече изпълнителният директор изцяло зависи от волята на министъра, какъв е въобще смисълът да има и управителен съвет.
Аз бих предложил на този етап ал. 3 изцяло да отпадне. Защото Фондът няма нужда от никакви органи за управление. И съответно да отпаднат ал. 5, 11 и 12, тъй като това си е мероприятие на министъра на земеделието. То фактически еднолично си се управлява от министъра, както всяко едно друго звено на Министерството на земеделието. Както знаете, с бюджета за тази година извънбюджетната сметка беше премахната.
И след като не влагаме нищо в това изпълнителният директор да има някаква самостоятелност, някаква мандатност, то какъв е и смисълът да има и такъв управителен съвет именно в светлината на направените промени.
Ето защо предлагам да отпаднат ал. 3, 5, 11 и 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за отпадане на ал. 3, тогава и 4 трябва да отпадне, 5 и 11, 12 вече отпадна.
Гласували 140 народни представители: за 50, против 83, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 17 така, както е предложен от комисията, с двете вече приети корекции.
Гласували 124 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 19.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 18. Член 20 се изменя така:
"Чл. 20. Промишлената обработка на тютюна включва:
1. съхраняване и отглеждане на изкупен суров тютюн;
2. манипулация, в това число сортировка и обезжилване на едролистни тютюни;
3. ферментация - естествена или получена чрез термично третиране;
4. съхраняване на обработения и опакован тютюн и подготовка за реализация."
Предложение на народните представители Айруш Хаджи и Лютви Местан:
"В § 18, чл. 19 ал. 1 се изменя така:
(Извинявайте, че тук е сложено, тъй като те са направили предложение по чл. 19, но са го записали в § 18.)
"(1) За регулиране производството, изкупуването и търговията с тютюн се създава Фонд "Тютюн" като юридическо лице на извънбюджетна издръжка към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа."
Комисията по икономическата политика не подкрепя това предложение, подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 18 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Ахмед Юсеин. Заповядайте.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз искам само да разбера, господин министър, тъй като в проекта се говореше за износ на суров тютюн, ще има ли износ на суров тютюн? Това искам да разбера. Защото тук се цитира само като суров тютюн. И още в един член се цитира това. И накрая се дават разяснения що е суров тютюн. Искам да разбера: ще се изнася или няма да се изнася ? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата министър Венцислав Върбанов, ако желае.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Член 33 касае проблема, който беше поставен тук. Аз предлагам да гласуваме дотам, като стигнем там, да го обсъждаме, защото сега тук не му е мястото да водим дебат по проблема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Айруш Хаджи и Лютви Местан.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 31, против 39, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 18 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Параграф 18 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 19 има прието предложение на народния представител Владислав Костов.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "лиценз" се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, разполагащи с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответния произход, включващи наличие на подходящи складови и производствени помещения; технически изправни съоръжения и машини или възможности за разлистване и сортиране; машини и съоръжения за смесване и опаковане на промишлено обработения тютюн; ферментационни камери или възможност за осъществяване на ферментация, обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичния процес и качеството на продукцията."
3. В ал. 3 след думите "експертен съвет" се поставя точка и текстът до края се заличава.
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Министърът на финансите със заповед определя състава на експертния съвет и издава правилник за дейността му."
5. Алинеи 5 и 6 се отменят."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 19 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 19 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 4.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Следва предложение на народния представител Пламен Стоилов:
Създава се чл. 23а:
"Чл. 23а. (1) Цигари, произвеждани за вътрешния пазар от българските тютюнопроизводители, се комплектоват в потребителска опаковка по 19 бр. в кутия или пакет.
(2) Потребителските цени се определят съгласно чл. 29 на базата на 20 бр. цигари в кутия или пакет.
(3) Потребителската стойност на 20 (двадесетата) цигара в кутия или пакет се превежда по сметка на НЗОК по ред и условия, определени от Министерския съвет."
Комисията по икономическата политика не подкрепи това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение има думата вносителят господин Пламен Стоилов.
ПЛАМЕН СТОИЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа, колеги! Бих могъл достатъчно дълго време и твърде убедително да защитавам едно такова предложение. Мисля обаче, че не сега е времето и не тук е мястото да представя пред вас всички доводи, които в Комисията по икономическата политика бяха разисквани твърде дълго и твърде обстоятелствено.
Оценката на това предложение варираше от безусловно приемане до крайно отричане. Бих искал обаче да ви кажа, че решаването на този проблем с употребата на тютюневи изделия би могъл да насочи и акумулира средства към здравеопазването в един изключително голям размер. За ваше сведение ми се ще само да ви кажа, че в България по експертна оценка около 3 млн. човека употребяват тютюн и тютюневи изделия, респективно цигари. Дневно това, при тези потребителски цени, които в момента са в страната, акумулира около 100 хил. български нови лева. Това е равнозначно на обзавеждането на една достатъчно добре обзаведена селска амбулатория или на стойността на един ехограф дневно, който струва, по мои данни, около 90 хил. дойче марки.
В комисията обаче бяха дадени достатъчно доводи, които в известна степен не позволяват и не е реално в момента приемането на едно такова предложение, поради простата причина, че трябва да се решат един куп икономически и технологични проблеми. Ситуацията в "Булгартабак" е твърде деликатна предвид предстоящата приватизация, предвид преговорите, които се водят с потенциални купувачи. Бих искал обаче да декларирам пред вас, че в едно такова предложение има достатъчна доза рационално зърно. При едно по-внимателно и по-обстойно оглеждане и при една по-качествена и по-добра работа бихме могли да решим този проблем с друг наш законодателен акт, който да даде възможност на българското здравеопазване, предвид икономическата ситуация, в която се намираме, да получи достатъчно средства за един определен период от време.
Ето защо аз ще направя всичко възможно да подготвя друг вариант на едно такова предложение, да го внеса в Народното събрание на вашето внимание и едва тогава това да стане база за един по-обстоен и по-продължителен и съдържателен дебат.
В случая, тъй като приемам доводите на всички колеги и на всички експерти за деликатната ситуация, в която се намираме в момента, аз, господин председателю, оттеглям това мое предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пламен Стоилов.
Продължаваме с § 20.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 
"§ 20. Член 24 се изменя така:
"Чл. 24. (1) Производството на тютюневи изделия се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите и получили разрешение от министъра на финансите.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, разполагащи с: технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес с подходящи производствени помещения, технически изправни съоръжения и машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машини и съоръжения за изработване и опаковане на тютюневи изделия; обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава по предложение на експертния съвет."
§ 21. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. (1) Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.
(2) Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз.
(3) Условията за прилагане и начините за отчитане на бандеролите се определят в правилника за прилагане на закона.
(4) Върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи.
(5) Бандеролите се издават по утвърдени от министъра на финансите проекти (макети).
(6) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват и разпространяват по ред, определен от министъра на финансите.
(7) Забранява се отпечатването, разпространението и използването на бандероли, за които няма утвърден от министъра на финансите проект (макет)."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 20 и 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте § 20 и § 21 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 135 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 20 и 21 са приети.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 22. Член 27 се изменя така:
"Чл. 27. (1) Обработени тютюни местно производство се продават на пазара само от лица, получили разрешение съгласно чл. 21, ал. 1.
              (2) Придобитият от финансови институции тютюн, използван като залог, може да се изкупува от лицата по чл. 11."
Комисията по икономическата политика предлага текст за § 22:
"§ 22. Член 27 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 22 има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Аз не подкрепям предложението на комисията и настоявам да приемем текста, предложен от вносителя. Текстът, предложен от вносителя, е досегашният чл. 27, като към него е прибавена нова алинея. Досега чл. 27 имаше съдържанието на това, което виждате пред вас като чл. 27, ал. 1 - "Обработени тютюни местно производство се продават на пазара само от лица, получили разрешение съгласно чл. 21, ал. 1".
Новата ал. 2, която вносителят предлага, е за придобития тютюн като обезпечение и изглежда има логика и този, който е получил това като залог, да може да даде възможност да се изкупи от лицата по чл. 11. Все пак логиката на закона е, че тютюн в България може да се предлага именно от лица - това е изменението в § 20, където досега в ал. 2 се казваше, че разрешение по ал. 1 се издава само на местни търговски дружества, сега казваме на лица, които имат всички условия да произвеждат тютюн, т.е. не го похабяват, съвсем логично е това, което приехме вече в § 20. И е отпаднало, че министърът на финансите всяка година публикуваше колко струва разрешението. Мисля, че до 31 март той трябваше да каже това. Но каква е логиката тогава да има разрешение Експертният съвет да се произнася и изведнъж сега да отменим чл. 27 от закона? Обезсмисля се значението на току-що приетия § 20 и промените в чл. 24.
Настоявам да гласуваме текста на вносителя, който по същество малко разширява досегашния текст на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Друг желае ли да думата?
Съгласно правилника първо трябва да подложа на гласуване предложението на комисията, защото това е заместващ текст.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 22 - чл. 27 се отменя.
Гласували 140 народни представители: за 64, против 63, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 22, както е предложен от вносителя.
Гласували 144 народни представители: за 141, против няма, въздържали се 3.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 23. В чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така:
"1. търговецът да има разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Разрешението се издава:
а) за търговия на едро - от министъра на икономиката;
б) за търговия на дребно - от кмета на общината по местонахождението на търговския обект;
2. на всяка потребителска опаковка трябва да има следните надписи на български език: "Цигари" или "Тютюневи изделия"; "Тютюнопушенето е опасно за Вашето здраве", "катрани в милиграма" (в цяло число) и "никотин в милиграма" (до десетично число)."
Има предложение на народния представител Владислав Костов - т. 2 да се измени така:
"2. правилата за етикетиране на тютюневите изделия се уреждат с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването."
Комисията не е подкрепила това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз предлагам все пак да се направи едно изменение на т. 2 в чл. 30, ал. 1, тъй като това, което сме предложили, произтича от изискванията и направените бележки на Европейската комисия и във връзка със съгласуването на законодателството ни с това в Европейския съюз. Но предлагам една корекция, тъй като по изискванията, които имаме, ние трябва да приемем две наредби. Едната наредба е за изискванията към етикетирането на тютюневите изделия и втората наредба е наредба за изискванията към съдържанието на катран в цигарите. Това са абсолютно необходими съгласно европейското законодателство атрибути, които трябва да имаме предвид.
Ето защо предлагам следното редакционно уточнение в § 23, чл. 30, ал. 1, т. 2 да се измени така:
"2. изискванията за етикетиране на тютюневите изделия и съдържанието на катран в тях се уреждат с наредби на Министерския съвет."
Мисля, че по този начин изпълняваме изискванията към нас и правим един коректен текст. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател. В комисията не можах да получа обяснение, надявам се, че ще го получа тук, защо с този параграф се разширява смисълът на досегашния чл. 30, ал. 1. Според чл. 30, ал. 1, досега действащия, който беше много логичен, тютюневите изделия местно производство и внос се продаваха на вътрешния пазар при следните условия: първо, продавачът да има разрешение за продажба на дребно на тютюневи изделия, издадено от общината по местонахождение на търговския обект; второ, цигарите да имат задължителен надпис на български език "Цигари", "Тютюневи изделия" и т.н. Защо се изисква разрешение от общината? Естествено, за да могат да се спазят всички условия на ал. 2 - да не се продават цигари близо до училища и много други изисквания, които поставят определени ограничения кога, къде и как могат да се продават цигари.
Сега, обаче с новия текст, се изисква разрешение и за търговията на едро. Тоест, вече не се говори за продавача, а се казва: "търговецът да има разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено при условия и ред, определени от Министерския съвет". Като фактически новото е:
"а) за търговия на едро - от министъра на икономиката;
б) за търговия на дребно - от кмета на общината...".
Не мога да разбера с какво търговията на едро с цигари е такава дейност, че да изисква разрешение. Такива правила досега имаше да търговия с оръжие, което е много разумно. И е много разумно - има комисия, оглавявана от министъра на икономиката. Разбира се, има разрешение за търговия на едро с психотропни вещества, предполагам, и наркотици, но не мога да разбера каква е логиката на този нов вид разрешителен режим. Ако някой може първо да ми обясни това, след това вече ще взема отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Николов има думата.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Логиката, господин Папаризов, е същата, която Вие изтъкнахте за разрешението, което се дава при търговия на дребно от кмета на общината. Значи, той може да следи ония условия, които предотвратяват продажбата на тютюневи изделия близо до училища и т.н. Условия, които са записани в тоя закон. За търговия на едро на тютюневи изделия, които са акцизна стока с голям оборот, очевидно трябва да бъдат наблюдавани и търговията на едро, и търговците на едро. Затова се въвежда и това разрешение, за да могат те наистина да бъдат под сериозен контрол. За това става дума. Логиката е същата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика - господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз съвсем не съм удовлетворен от това обяснение, защото тогава е логично - тук господин Цонев, заедно с него и с господин Николов, да внесем едно предложение да се получава разрешение за търговия на едро с всички акцизни стоки. И, ако направим такова изменение в данъчните закони, аз съм готов да го подкрепя, ако господин Цонев счита, че това е пътят да се контролират акцизните стоки. Но да въведем това само за цигарите, мисля, че не е много логично. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Господин Папаризов, всъщност Вашето предложение е за отпадане на буква "а"?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Или за запазване на досегашния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, тъй като господин Папаризов отправи към мен въпрос, аз искам да кажа своето мнение. Аз съм против всякакви разрешителни и лицензионни режими, разбира се, в границите на разумното, защото няма държава, в която да няма лицензионни и разрешителни режими, но нашият път вече е към намаляване на техния брой, тъй като те, по моя преценка, а и не само по моя, просто пораждат корупция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов за отпадане на буква "а" в чл. 30, ал. 1, т. 1.
Гласували 182 народни представители: за 86, против 88, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Предлагам да се прегласува моето предложение, защото не всички разбраха, че става дума, че аз предлагам да не се въвежда нов вид разрешение, което подкрепи и господин Цонев, по отношение на една акцизна стока. Моето предложение беше да не се въвежда този нов принцип, който въвеждаме в този закон. Не знам дали всички го разбраха.
Затова моля да се прегласува. По същество моето предложение беше подкрепено от председателя на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Аз още веднъж искам да припомня мотивите на вносителя. Тъй като освен, че е акцизна стока, тук са и най-големите данъкоплатци. Вие знаете колко скандали имаше през миналата година по отношение на търговията на едро с цигари. Така че идеята е да бъде въведен един ред в тая търговия и да може да има една събираемост на държавните вземания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Поставям на прегласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов за отпадане в чл. 30, ал. 1, т. 1 на буква "а".
Гласували 183 народни представители: за 98, против 63, въздържали се 22.
Предложението се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Владислав Костов, така както той редакционно го формулира - устно, за заместващ текст на чл. 30, ал. 1, т. 2.
Гласували 125 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 23 - всъщност остава т. 1 и буква "б", която става буква "а" след отпадането на буква "а", и т. 2 с новата редакция.
Гласували 137 народни представители: за 136, против няма, въздържал се 1.
Параграф 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 24. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "с Комитета по стандартизация и метрология и други органи" се заменят с "от компетентните органи".
2. В ал. 2 думите "внасяните тютюневи изделия" се заменят с "тютюневи изделия от внос"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 24 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 128 народни представители: за 126, против 1, въздържал се 1.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: 
"§ 25. Член 33 се изменя така:
"Чл. 33. (1) Преработката на суров тютюн се осъществява в страната.
(2) Забранява се износът на тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол."
Предложение на народния представител Атанас Папаризов:
"В § 25 изменението на чл. 33 да отпадне."
Това означава да се запази сегашният текст на чл. 33.
Комисията не приема това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 25 господин Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Мисля, че това е един от най-важните текстове на закона и ще ми позволите да прочета досега действащия текст за чл. 33. Защо настоявам той да остане?
"Чл. 33. Забранява се износът на тютюн, който не е промишлено обработен, както и на тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол."
Вносителят запазва втората част в новата ал. 2 - "тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол", вместо ясната постановка от България да не се изнася промишлено необработен тютюн. Ние преди малко гласувахме за какво става дума. Става дума за тютюн, който е съхраняван и отглеждан, след неговото изкупуване, тютюн, който е манипулиран, ферментиран, и фактически тютюн, който се съхранява при едни определени условия. И когато вече се изнесе, той е ясен - това е тютюн "Джебел басма", тютюн "Неврокоп", тютюн с ясни показатели, тютюн с висока цена. Именно досега тези български тютюни присъстваха на чуждите пазари и даваха лицето на България.
Сега се записва някакъв много неясен текст. Казва се, че "преработката на суров тютюн се осъществява в страната." Какво значи това? Думата "преработка" за пръв път се появява в закона. Досега и в миналия закон, и навсякъде другаде се говореше за промишлена обработка на тютюн. Ако това се има предвид, че промишлената обработка на суров тютюн се осъществява в страната, това все пак е нещо, но то не съдържа забраната. Какво значи, че се осъществява в страната? Такава норма сама по себе си не може да бъде основание в нито един съд да се иска забрана за износ. Така се заобикаля според мен една много ясна норма, която защитава интересите на българските тютюнопроизводители, защото дава възможност, понеже тютюнът ще получи първична обработка в България, изкупните цени да са достатъчно високи. Ако тютюнът започне да се изнася от нас без да е получил този вид на промишлено обработен тютюн, той естествено ще се изнася при много по-ниски цени, той се включва във всякакви купажи, както да кажем това би било изгодно много за гърците, защото те получават след това и дотация за това, което покажат като събран тютюн. По този начин аз не зная как ние ще успеем да удържим минималната изкупна цена, която сега предложихме, да се използва не само за договорите с търговците, но когато ще се намесва и Фонд "Тютюн" по решение на Министерския съвет.
Затова ви приканвам да запазим досегашния текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Излизам да подкрепя господин Папаризов с ясното съзнание, че в случая трябва да защитим родното производство, и не само производството, а и допълнителната обработка на тютюневите изделия, за да повишим тяхната пазарна стойност.
Аз мисля, че ако ние имаме свръхпроизводство на тютюн в България, бихме могли да си позволим спокойно да разрешим да се изнася тютюн във всякакъв вид - суров, непреработен и т. н. Но в случая, когато ние все още не сме достигнали нивото, което сме имали преди, да разрешим износ на суров тютюн, непреработен, неферментирал, това е предпоставка да бъдат лишени много хора от допълнителното участие в работа за обработката на тютюни. Става дума за обекти, които имат по 700-800 души, които работят в онзи сезон, който не е на полето, а е извън сезона на полето. Те работят при обработката, ферментацията, заготовката на тютюна за промишлена обработка вече на цигари и т. н.
Така че това е едното ми съображение и мисля, че трябва да се има предвид, защото тук има заети хиляди хора и тяхното по-нататъшно участие в тази дейност е под съмнение.
Второто ми съображение е, че в момента, в който ние имаме квотни разрешения за безплатно даване на семена, подпомагане на произвеждането на тютюн, при появата на пазара на търговец, който не е извършил предварителни разходи, т. е. не е дал предварително, авансово средства за производство на тютюн, той може да си позволи да даде по-висока цена и да лиши онези, които предварително са се ангажирали с осигуряване на авансово плащане на производителите на тютюн. По този начин поставяме под съмнение привличането на такива инвеститори в България.
Аз затова предлагам наистина да се подкрепи предложението на господин Папаризов да остане старият текст. Тук на въпроса, който се зададе, в края на краищата разрешаваме или не разрешаваме суров тютюн, никой не даде отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Думата има министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! По спорния текст аз бих желал само да кажа, че тук става въпрос наистина за защита интересите на тютюнопроизводителите. Смятам, че трябва да се даде възможност те сами да преценят в един момент на кого да си продадат излишния тютюн - става дума само за тютюна, който по някакви причини е произведен извън квотите, примерно, тъй като е била по-добра годината.
Защото, господин Трендафилов, авансирането на тютюна и сключването на задължителни договори веднага ангажира всички тютюнопроизводители с търговците именно чрез тези договори. Така че те, след като са договорирали тютюна, не могат изведнъж да решат да го продадат на някой друг, защото носят санкции по тези договори.
Аз не виждам какво толкова Ви смущава и защо говорите за защитата на родното производство при положение, че именно с тези договори се защитават и търговците, защитават се и самите производители.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Лошото е, ако не го изкупят търговците!
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Ако не го изкупят търговците и се предложи една цена, която е по-добра от цената, която е определило правителството, защо да не могат те да си продадат тютюна?
Вие знаете, че всяка година имаме проблем с изкупуването на тютюните. Всяка година! И затова именно се наложи да променяме закона и да заложим един нов подход - за да може именно този проблем да се разреши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Някой иска ли думата?
Господин Ахмед Юсеин има думата.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин министър! Аз Ви разбрах правилно. Но се получава една такава ситуация. В България има, мисля, над 20 предприятия към "Булгартабак", както и частни фирми, които преработват тютюн. В тези предприятия, при очерталата се голяма безработица, временно работят - 6 месеца - хора, които извършват вторичната преработка на тютюна. От тези дейности в тези предприятия идват приходи в немалка част от общините. Освен това безработицата в тези общини намалява.
Нашата загриженост е в насока, че някой купувач, който ще дойде да вземе този суров тютюн, ще го изнесе. Тези хора в Кърджали мисля, че са около 700-800 човека в "Булгартабак", в Момчилград са 400 - поне толкова знам, а може би в бъдеще ще работи и предприятието в Джебел. От тази гледна точка са нашите опасения. Тогава и безработицата в тези общини ще бъде твърде голяма.
В чл. 14, мисля, че беше, тази дума "може" Фонд "Тютюн" с решение на Министерския съвет... нас ни тревожи. Може, а не е задължен. А когато търговците започват да изкупуват тютюна - и нашите реакции тук, от трибуната на Народното събрание, мисля, че са основателни - изкупуват при тези ниски изкупни цени на тютюна. Нашите опасения са, че търговецът, след като е направил договора с гражданина и гражданинът е направил договор, има предварително взаимно съгласие по този договор, но по време на изкупната кампания не се изпълняват никакви клаузи на този договор. Този тютюнопроизводител направо е унизен, смачкан и т.н. Сега тези 400 или 700, или 800 човека от отделните общини - ето в Кърджалийския окръг аз ви дадох пример за Кърджали и за Момчилград, където над 1000 човека ще бъдат безработни...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Защо!
АХМЕД ЮСЕИН: Няма да има вторична преработка на тютюна.
Това са нашите опасения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За кой текст сте Вие?
АХМЕД ЮСЕИН: Ако не съм прав, моля за разяснение. Да бъдем убедени в това, което гласуваме и да знаем какво гласуваме и да разясняваме долу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Юсеин, за кой текст сте Вие? За сегашния текст ли?
АХМЕД ЮСЕИН: Не, не, за предишния. За чл. 14, мисля че беше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Николов има думата за реплика.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз взимам думата за реплика, за да се опитам да изясня за какво става точно думата.
Големият проблем, както и вчера по време на четенето на предишни текстове на този закон установихме, е кое е платежоспособно търсене на тютюни. Това е големият проблем. Затова и Фонд "Тютюн" ще има възможност да кредитира, а и самият той да участва на пазара. Министерският съвет ще определя минимални цени, ще се дават квоти и т.н.
Очевидно този тютюн, който се преработва в България във вид на цигари, си запазва сегашния режим на производство така, както е в момента.
От друга страна обаче, се създава още една възможност да се появява търсене на този пазар, включително и за суров тютюн, което е добре или не е добре за производителите на тютюна. Вие твърдите, че не е добре, защото преработвателни предприятия щели да загубят своята мощност. Как ще я загубят, след като, господин Папаризов, нали чрез тези преработвателни предприятия се добива по-високата цена? Какво ще се получи? Ще се изнася евтин тютюн, защото някой желае да изнесе от България по-ниско платена стока на външния пазар? Е, каква е тая логика?
От друга страна, господин Трендафилов твърди, че щяла да се вдигне цената на тютюна. Е, какво лошо има в това да се вдигне изкупната цена на тютюна?
Моля Ви, уточнете Вашата теза. Нека тя да бъде ясна, когато от трибуната на Народното събрание я защитавате. Кое защитавате от всичко това, което казахте?
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: А Вие какво защитавате?
НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз защитавам тезата, че по този начин ще се появи платежоспособно търсене допълнително над потребностите, които в момента са в България. Това е факт. И това ще става чрез износа на суров тютюн. Ето така. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Аз напълно разбирам тревогата на депутатите от ДПС, но бих ги помолил внимателно да вникнат във философията на проекта.
Защо се налага да променим сегашния закон? Защото не стоят добре нещата на практика. Знаете, че се сключват договори и благодарение на сключените договори хората имат надежда, че ще получат някакво заплащане на труда си. В края договорите не се изпълняват. Досега е имало нарушение в практиката и от двете страни - и от страна на тютюнопроизводители, които не спазват договорите, и от страна, до голяма степен, на преработвателни предприятия и на търговци, които също не спазват договорите. Какво се получаваше на практика? На практика се получаваше, че в един момент държавата беше задължена след 31 март да излезе на пазара и да изкупи всичкия неизкупен тютюн. Всъщност ние изкупувахме всичко това, което преработвателите не искаха да купят - тютюна с най-лошо качество. По този начин ние създадохме една практика, която допускаше това неизпълнение на договорите. Защото се знае, че в един момент идва спасителят - Фонд "Тютюн" - излиза на пазара и изкупува от тютюнопроизводителите тютюна. На практика обаче ние в момента имаме пари, които са блокирани, защото сме закупили тютюни, които на практика са непродаваеми. Те имат висока себестойност, защото след това Фонд "Тютюн" плаща те да бъдат манипулирани, те да бъдат преработени вътре в страната и в момента ние имаме количества тютюн, които на практика са с висока себестойност и са непродаваеми. Ние сега ще трябва да взимаме решение да намаляваме цените и пак е под въпрос дали ще намерим подходящ купувач, защото една част от тютюните са от типове, които просто нямат пазарно търсене.
По същия начин стои и проблемът с "Булгартабак", който има над 50 хил. тона тютюн, който също не може да бъде реализиран.
Затова ние сменяме подхода. Затова искаме, когато се сключват договори, когато се дават квоти, всички по веригата да спазват поетите ангажименти, поетите регламенти, които са записани в закона. И когато по чисто обективни причини тютюнопроизводителите произведат повече тютюн, отколкото е самата квота - примерно годината се случи по-добра и добивът е по-висок - тогава по решение на Министерския съвет да може да се излезе и да се изкупи този тютюн, ако няма друг вариант. И затова тук се дава една възможност и за другия вариант.


Ако вникнете внимателно в самия текст, той донякъде отново има ограничителен характер, защото тези предприятия, които са сключили договора, които са авансирали в производството, примерно, във вашия регион, в региона на Кърджали, те ще бъдат длъжни да си изпълнят поетите ангажименти.
Така че няма никаква опасност тези хора, за които Вие казахте - хората, които манипулират тютюна, да останат без работа през това време. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Друг желае ли думата?
Има думата господин Павлов.
ТОДОР ПАВЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, изцяло подкрепям текста на вносителя за тази поправка в Закона за тютюна и тютюневите изделия, защото тя е насочена изключително към удовлетворяване интереса на тютюнопроизводителите. И нека бъдем максимално спокойни в това отношение, защото наистина от досега приетите поправки в този закон, които направихме вчера и днес, ние създаваме един изключително точен ред по отношение на сключването на договорите, определянето на квотите, защитаването на тези квоти.
На всички е ясно, че и досега тези неща не се спазваха. Това безредие, което съществуваше, тези наднормени количества тютюн, които хората произвеждат навсякъде и след това се вменява като дълг на държавата, което е едно бреме, тя да ги изкупува и да се чуди как да ги реализира, и на какви цени, сега се създава една реална възможност тютюнопроизводителят да бъде защитен точно в тази му част. Това са количествата тютюн, които остават в края на изкупната кампания, които са с по-ниско качество и за които той очаква да получи някакъв доход, но, този доход, знаете, е почти никакъв, когато на пазара излезе Фонд "Тютюн" и те се изкупуват на минимални изкупни цени и при лошо качество.
Така че ви моля, нека да се съобразим с текста на вносителя и да го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Павлов.
За реплика има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз съм много учуден от това, което каза господин Павлов. Мисля, че той е от Гоце Делчев и е добре тази своя реч тук да я изнесе пред тези, които работят в една от най-добрите манипулационни предприятия в страната.
Логиката неферментирал, неманипулиран тютюн да се изнася и някой да каже, че това нещо ще струва повече от тютюна, който вече е ферментирал във фабриката в Гоце Делчев, тази логика е много странна.
Сега във фабриката е имало тютюн и Фонд "Тютюн" не знаел какво да го прави! Ами, щом Фонд "Тютюн" с едни мощни търговски организации не може да намали цената и да го продаде в чужбина, как поотделно тютюнопроизводителите ще го продават по-добре от Фонд "Тютюн"? Нали при тях ще ходят разни прекупвачи и ще им го взимат на безценица? И вие твърдите, че това било в интерес на тютюнопроизводителите!
Тук министърът спомена, че можело да се изкупува тютюн над квотите. Няма такова нещо!
В чл. 14, който вчера приехме, решихме, че с решение на Министерския съвет Фонд "Тютюн" може да финансира изкупуването на произведения по договор, но не изкупен тютюн. Не става дума въобще за това, което се говори тук. Аз много моля да бъдем коректни към хората и да кажем ясно какво приемаме. Благодаря.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС, от място): Суровият тютюн нали е над договора?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Всичкият тютюн е суров...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата господин Тодор Павлов.
ТОДОР ПАВЛОВ (СДС): Уважаеми господин Папаризов, аз Ви благодаря, че цитирахте точно Гоце Делчев и фабриката в Гоце Делчев.
В регион Гоце Делчев, произход - Неврокоп, тази година квотата е 8000 тона. "Булгартабак" - Гоце Делчев не може да манипулира повече от 3000 т суров тютюн. В момента, от 2-3 години, се появява конкуренция на пазара за изкупуване на суров тютюн, идват фирми, те го купуват и го манипулират по други фабрики - било в Смолян, било в Стара Загора, било в Шумен.
Значи става въпрос за суровите количества тютюн, които не могат да се поемат от местния капацитет. Така че по никакъв начин не съществува реален риск местната манипулация да пострада по някакъв начин.
МЮМЮН ЕМИН (ОНС, от място): Никъде не е записано по този начин.
ТОДОР ПАВЛОВ: Това е нещо, което от години насам се осъществява и винаги са оставали количества суров тютюн, които са манипулирани дори и на други места, но не и там. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Павлов.
Друг желае ли да се изкаже? Да, има думата господин Орфей Дуевски.
ОРФЕЙ ДУЕВСКИ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Искам да направя редакционно предложение. Господин Папаризов беше прав, че в този текст за първи път се появява думата "преработка".
Правя предложение за уеднаквяване на терминологията в Закона за тютюна и тютюневите изделия и вместо думата "преработка" в чл. 33, ал. 1, да запишем "промишлена обработка на тютюн", тъй като и глава осма на закона носи наименованието "Промишлена обработка на тютюн", глава десета е озаглавена "Търговия с обработен тютюн и тютюневи изделия", а глава единадесета - "Разрешения за промишлена обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия".
Освен това в чл. 20 е формулирано точно какво включва промишлената обработка на тютюн, а в чл. 36 се посочва и кои лица могат да извършват промишлена обработка на тютюн. Мисля, че е нормално да приемем едно такова редакционно предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Дуевски.
Друг желае ли да се изкаже?
Пристъпваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов - § 25 да отпадне.
Моля, гласувайте. По този начин се запазва досегашният текст.
Гласували 158 народни представители: за 60, против 79, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Беше направена редакционна корекция в чл. 33, ал. 1 - думата "преработката" да се замени с "промишлената обработка". Предлагам това да не го гласуваме отделно.
Моля, гласувайте § 25 така, както е предложен от вносителя, като в ал. 1 думата "преработката" се замества от думите "промишлената обработка".
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 99, против 45, въздържали се 6.
Параграф 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 26. В чл. 35 думите "под каквато и да е форма" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 116 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 19.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 27 има предложение на народния представител Владислав Костов, което е прието от комисията.
Има и предложение от народния представител Атанас Папаризов в три части. Първата част от оттеглена от народния представител, а втората и третата част са приети от комисията.
И предложение на комисията:
"§ 27. Създава се нова глава единадесета:
"Глава единадесета
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 36. (1) Лицата по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 могат да извършват промишлена обработка на тютюн и да произвеждат тютюневи изделия само ако притежават разрешение от министъра на финансите.
(2) Разрешенията се издават поотделно и за двата вида дейности по ал. 1 за срок една година.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема тарифа, с която одобрява такси за издаване на разрешенията по ал. 1.
Чл. 37. (1) За издаване на разрешения по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се подават писмени заявления до министъра на финансите, придружени с:
1. препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебния регистър, удостоверение за актуално състояние на регистрацията и единен идентификационен код;
2. документ за данъчна регистрация на заявителя;
3. удостоверение за териториалната данъчна дирекция по седалището на заявителя, че срещу търговеца не е образувано производство по реда на Данъчния процесуален кодекс;
4. удостоверение от териториалната данъчна дирекция по седалището на заявителя за дължимите държавни вземания;
5. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност;
6. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за акцизите;
7. свидетелство за съдимост на едноличния търговец-заявител, а когато заявителят е търговско дружество или кооперация - за членовете на техните управителни органи;
8. производствена програма за промишлена обработка на тютюн по типове и произходи за съответната реколта;
9. програма за производство на тютюневи изделия;
10. отчет за изпълнението на производствените програми по т. 8 и т. 9 за предходната година;
11. справка за изпълнението на основните показатели за изкупените и действително изплатените тютюни по типове и произходи от лицата по чл. 11 - реколта/година;
12. документ, удостоверяващ правата върху търговските марки в случаите на производство на тютюневи изделия;
13. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
14. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за която се иска разрешение по образец - Приложение № 3;
15. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходните три години;
16. когато разрешението е за промишлена обработка на тютюн - документ за внесен паричен депозит или банкова гаранция по сметката на Фонд "Тютюн" в размер 3 на сто от стойността на тютюна, предложен за изкупуването в представената производствена програма по т. 8, за гарантиране на изпълнението й; паричният депозит се възстановява след доказване изпълнението на не по-малко от 80 на сто от обявеното в производствената програма; в противен случай паричният депозит става за сметка на Фонд "Тютюн";
17. документ за платена държавна такса.
(2) При непълноти и неточности в представените документи експертният съвет определя срок за отстраняването им.
(3) Заявленията и приложените документи по ал. 1 се разглеждат от експертния съвет, който прави мотивирани предложения пред министъра на финансите.
(4) Министърът на финансите издава разрешенията по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 в срок до 30 дни от постъпването на заявленията.
(5) Разрешенията не се издават, когато:
1. не са отстранени непълнотите или неточностите в определения по ал. 2 срок;
2. срещу заявителя за разрешение е започнало принудително изпълнение по реда на Данъчния процесуален кодекс;
3. има отрицателно становище на експертния съвет.
(6) Издадените разрешения по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се вписват в специален регистър по отделни партиди и по години по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 38. Издаденото разрешение на лицата по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 се отнема за срок от 12 месеца, когато:
1. срещу притежателя на разрешение е започнало принудително изпълнение по реда на Данъчния процесуален кодекс;
2. са нарушени стандартизационните документи, качеството на промишлено обработения тютюн и тютюневи изделия и тяхната автентичност; са допуснати разлики между вписаната и наличната продукция тютюни, тютюневи изделия и акцизни бандероли, констатирани с актове на компетентните органи;
3. лицата по чл. 11 са договорили, но не са изкупили договорените количества тютюни в сроковете, посочени в съответните договори;
4. лицата по чл. 11 не са изплатили закупените количества тютюни в срока по чл. 12, ал. 3;
5. лицата по чл. 11, ал. 1, направили заявка по чл. 5, ал. 5, не сключват договори за изкупуване на заявените количества, освен когато това се дължи на непреодолима сила или на вина на производителя;
6. подадената декларация за произхода и основанието за притежаване на средства за придобитата собственост е с невярно съдържание;
7. са нарушени разпоредбите на закона и правилника за неговото прилагане.
Чл. 39. Отнемането на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия се извършва при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на финансите.
Чл. 40. (1) Отказите за издаване на разрешение по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 или отнемането им се мотивират, съобщават се на заинтересованите лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и могат да се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 41. (1) Декларацията по чл. 37, ал. 1, т. 14 се попълва, подписва се в 2 екземпляра и се представя в съответната данъчна дирекция за проверка.
(2) Данъчната дирекция проверява, подписва и подпечатва данните и връща 1 екземпляр на лицето, а другият остава в данъчната дирекция и се съхранява в данъчното досие до заличаването на лицето от данъчния регистър.
Чл. 42. (1) Данните в декларацията отразяват размера, произхода и основанието за притежаване на средствата от всички източници, платените данъци и такси върху тях, печалбите и имуществото на лицето за последните пет пълни календарни години и за периода от началото на текущата година до датата на декларацията.
(2) Юридическите лица прилагат като неразделна част към декларацията при подаването й в данъчната дирекция заверено копие от счетоводните баланси и отчети за приходите и разходите за последните пет години, заверени от дипломиран експерт-счетоводител, когато това се изисква по Закона за счетоводството.
Чл. 43. Служителите на Експертния съвет, обработващи постъпилите заявления за извършване на съответната дейност, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган. В експертния съвет не могат да бъдат назначавани лица, работещи в тютюневи или цигарени предприятия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 27 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте § 27, както е предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 6.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 28 има предложение на народните представители Айруш Хаджи и Лютви Местан, което е прието по принцип от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следната редакция:
"§ 28. Досегашният чл. 36 става чл. 44 и се изменя така:
"Чл. 44. (1) Физическо или юридическо лице, което купи тютюн в нарушение на чл. 11, чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 14 и 15, съответно се наказва с глоба от 10 хил. лв. до 15 хил. лв. или му се налага имуществена санкция от 50 хил. лв. до 100 хил. лв., но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.
(2) Юридическо или физическо лице по чл. 11, които са договорили, но не са изкупили договорените количества тютюни, съответно се наказват с глоба от 5 хил. до 50 хил. лв. или им се налага имуществена санкция от 25 хил. до 125 хил. лева.
(3) Юридическо или физическо лице, което е нарушило срока по чл. 12, ал. 3, съответно се наказва с глоба от 1000 до 20 хил. лв. или се налага имуществена санкция от 10 хил. до 50 хил. лева."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Става дума за това, че с глоба се наказват физическите лица, а с имуществена санкция - юридическите лица. Иначе, както беше текстът, излиза, че по преценка може да се наложи и на едните, и на другите било глоба, било имуществена санкция.
Някой желае ли да се изкаже по § 28?
Има думата господин Събин Касабов.
СЪБИН КАСАБОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Искам да обърна внимание на част от предложението на колегите Айруш Хаджи и Лютви Местан и по-точно в частта, която касае обвързването на заявяване на квоти от търговците на тютюн и изпълнението на ангажиментите към тютюнопроизводителите, всъщност ангажиментите пред министерството.
Мисля, че в предложението на комисията това е отразено. Но има една подробност: в § 28 - чл. 44, ал. 1 в текста на комисията се предвижда, че който купи тютюн в нарушение на чл. 11, 12 и т. н., се наказва с глоба или имуществена санкция. Няма да цитирам цифрите, защото не искам да обръщам внимание на цифрите.
Имам предвид, че разпоредбата на чл. 11 фактически ще влезе в сила на практика чак през 2001 г., тъй като за тази година срокът за сключване на договори - 31 март - е изминал. По никакъв начин не може да се задължат фирмите - няма никаква санкция, ако те не покрият с договори исканите от тях квоти пред министерството или заявените квоти. Затова се получава малко противоречие. Тази година сигурно пак ще имаме проблеми и може би ще останат недоговорирани количества тютюн, за което те няма да бъдат санкционирани или ще бъдат санкционирани чак догодина.
Всъщност тази година те няма да нарушат тази норма, а ще я нарушат догодина. За това става въпрос, тъй като, пак повтарям, срокът за договорирането на тютюни е приключил - 31 март. Всъщност е приключил като дата, а не на практика, тъй като 31 март мина, но има още доста количества тютюн, които предстои да бъдат договорирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Касабов.
Има думата министър Върбанов.

МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Аз много добре разбирам тревогата на колегата, но, първо, това практически е невъзможно и ако ние го направим сега в Преходните и заключителни разпоредби - да въведем норма, на практика тя няма да има никакъв ефект, защото не може да бъде изпълнена, сроковете вече изтекоха. Но аз смятам, че договорите ще бъдат сключени по простата причина, че ние сега въвеждаме нов механизъм при ценообразуването. Вече средствата от Фонд "Земеделие" ще бъдат влагани в самата цена и това ще даде една възможност на търговците тяхната стока да бъде по-конкурентна, защото те ще изваждат като обем по-малко пари и по този начин цената, себестойността на тютюна при тях ще бъде по-ниска и те ще могат да излизат на международните пазари и да продават стоката си. Така че по пътя на тази логика аз смятам, че след като разберат, че вече законът е приет, търговците ще побързат да си сключат договорите, защото е в техен интерес те да имат гарантирани количества тютюни, които след това да могат да реализират на международните пазари. В крайна сметка те са заявили тези квоти, ние сме ги одобрили на база на техните заявки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 28 друг желае ли да се изкаже?
Предложенията на народните представители Айруш Хаджи и Лютви Местан са приети по принцип.
Моля, гласувайте § 28 така, както беше прочетен от председателя на водещата комисия с редакционните поправки.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Параграф 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 29. Досегашният чл. 36а става чл. 45 и се изменя така:
"Чл. 45. (1) Който държи на склад или в търговско помещение, предлага, продава или превозва тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, или тютюневи изделия, облепени с неистински или подправен бандерол, както и в случаите, когато физическо лице не притежава разрешение за извършване на съответната дейност, се наказва с глоба от 15 000 лв.  или му се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 15 000 лв. при първо нарушение, и с глоба от 50 000 лв. до 100 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат на лице, което държи на склад или превозва тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, или тютюневи изделия, облепени с неистински или подправен бандерол, в случаите, когато не може да се открие собственикът.
(3) Производител или вносител, който облепва с неистински или подправени бандероли тютюневи изделия, както и в случаите, когато не притежава разрешение за извършване на съответната дейност, се наказва с глоба от 10 000 до 15 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение или му се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 15 000 лв. при първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение.
(4) Който отпечатва или разпространява бандероли, за които няма утвърден от министъра на финансите проект (макет), се наказва с глоба от 10 000 до 15 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение или му се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 15 000 лв. при първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение.
(5) Стоките, машините, съоръженията, суровините, материалите и продукцията по алинеи 1 - 4 се отнемат в полза на държавата."
§ 30. Досегашният чл. 37 става чл. 46 и се изменя така:
"Чл. 46.(1) Който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл. 29 и чл. 30, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. или му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. и се отнема разрешението в срок от една година, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 50 000 лв. до 100 000 лв., а имуществената санкция - от 100 000 лв. до 150 000 лв. и се отнема разрешението в срок от 3 години, като тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата."
§ 31. Досегашният чл. 38 става чл. 47 и в него се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Който наруши чл. 28 или транспортира, пренася, съхранява, предлага или продава в търговски обекти или складове на едро и дребно тютюневи изделия, облепени с неистински или подправени акцизни бандероли, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. или му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., като тютюневите изделия, както и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата."
§  32. Членове 39 и 40 се отменят.
§ 33. Създава се чл. 48:
"Чл. 48. Който подаде декларация по чл. 37, ал. 1, т. 14 с невярно съдържание, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, или с имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв."
§ 34. Досегашният чл. 40а става чл. 49 и се изменя така:
"Чл. 49. Който наруши разпоредбите по чл. 32 и чл. 34 се наказва с глоба от 15 000 до 50 000 лв. или му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а тютюневите изделия и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата."
§ 35. Досегашният чл. 41 става чл. 50 и се изменя така:
"Чл. 50. Който наруши разпоредбите на чл. 35 се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. или му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв."
§ 36. Досегашният чл. 42 става чл. 51 и в него думите "от 50 000 лв. до 500 000 лв." се заменят с "от 100 000 лв. до 150 000 лв.".
§ 37. Член 42а се отменя.
§ 38. Досегашният чл. 43 става чл. 52 и в него се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
"Чл. 52. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от органите на:
1. Министерство на финансите - в случаите по чл. 32 и чл. 34;
2. Министерство на земеделието и горите - в случаите по чл. 4, 5, 11, 18 и 32.
3. Министерството на икономиката - в случаите по чл. 11, 18, 30, 32, 34 и 35;
4. Министерството на вътрешните работи - в случаите по чл. 34;
5. Областния управител - по чл. 6 и 13."
2. Създава се ал. 2:
"(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или областен управител, или от упълномощените от тях длъжностни лица".
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносители за параграфи от § 29 до § 38 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези параграфи от 29 до 38 включително някой желае ли да се изкаже?
Ще ги гласуваме, като, за да бъдат прецизирани текстовете, навсякъде, където се говори за глоба или имуществена санкция, думата "или", както в предишния § 28, ще се замени с думата "съответно".
Моля, гласувайте параграфи 29 до 38 включително така, както са предложени от вносителя, с тази корекция.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Параграфи от 29 до 38 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика:
Създава се нов § 39:
"§ 39. Досегашният чл. 44 става чл. 53."
Следващите параграфи се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложения от комисията нов § 39.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 2.
Новият § 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 39 има предложение на комисията:
§ 39 става § 40 със следния текст:
"§ 40. Създава се "Допълнителна разпоредба":
"Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на закона:
1. "Тютюн" е земеделска култура, произведена от тютюневи семена. "Тютюн" е също така тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, изсушени, както и неизсушени едролистни тютюни.
2. "Суров тютюн" е тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, сушени на слънце, на сянка или с топъл въздух, групирани съобразно беритбата с еднородно качество и нормално влагосъдържание в производителски опаковки.
3. "Манипулиран тютюн" е съхраненият и отгледан изкупен суров тютюн, който е претърпял сортировка, обезжилване, стабилизиране на влагосъдържанието, опаковане, съхраняване и е предназначен за производство на тютюневи изделия.
4. "Тютюневи изделия" са: цигара - цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна); цигара с филтър - цигара, състояща се от тютюнева част и филтър; пура - цилиндрично тяло, формирано от два пласта спирално навити и залепени тютюневи листа, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн; пурета - цилиндрично тяло, формирано от един пласт спирално навит и залепен тютюнев лист, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн; тютюн за лула - нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула; тютюн за дъвчете - тютюн във формата на ролки, ленти или кубчета и блокчета, които са пуснати за продажба на дребно и са специално приготвени за дъвчете, но не и за пушене; тютюн за смъркане - тютюн на прах или на гранули (зърна), който е специално приготвен за смъркане, но не и за пушене.
5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок след влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По новия § 40 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 39 на вносителя, който става § 40, така, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Параграф 40 е приет, като при изписването в закона има основателно предложение в т. 4 всеки вид тютюнево изделие да бъде на нов ред.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Параграф 40, който става § 41:
"§ 41. Досегашните Допълнителни и заключителни разпоредби стават Преходни и заключителни разпоредби и в тях се правят следните изменения:
1. Досегашният § 1 става § 2.
2. Досегашният § 2 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 40 на вносителя, който става § 41 така, както е предложен от него.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Параграф 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Параграф 41, който става § 42:
"§ 42. Вноските по чл. 19а, ал. 1, т. 6 се включват в данъчната основа при облагането с данък върху добавената стойност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 41, който става § 42, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
Параграф 42 е приет, а също и заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 42, който става § 43, има предложение на комисията:
"§ 43. Разпоредбите на чл. 19а, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2001 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 42, който става § 43, така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Параграф 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 44. Издадените разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия до влизането в сила на този закон действат до изтичането на срока, за който са издадени.
§ 45. Навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министъра/ът на земеделието", "Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество" и "министъра/ът на търговията и външноикономическото сътрудничество" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра/ът на земеделието и горите", "Министерството на икономиката" и "министъра/ът на икономиката".
§ 46. Навсякъде думите "фонд "Тютюн" се заменят с "Фонд "Тютюн"."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за § 44, 45 и 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 43, 44 и 45, които стават съответно § 44, 45 и 46, така, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Параграфи 44, 45 и 46 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Приложенията към законопроекта са неразделна част от него, но аз искам да направя редакционна поправка в Приложение № 3 - думите "данъчна служба" да се заменят с "данъчна дирекция", а думите "данъчен облагателен акт" да се заменят с "данъчен ревизионен акт", които са правилните термини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние не гласуваме приложенията отделно, но, моля, гласувайте предложението в Приложение № 3 думите "данъчна служба" да се заменят с думите "данъчна дирекция" и думите "данъчен облагателен акт" - с "данъчен ревизионен акт". И общо приемаме всичките приложения, които са неразделна част от закона.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението и приложенията също са приети, а с това и целият закон.
Почивка до 12,00 ч. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
С вносители: Министерският съвет и народният представител Михаил Миков.
За процедура - господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Правя процедурното предложение във връзка с разглеждането на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс да допуснем в залата заместник-министъра на правосъдието господин Тончев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 109 народни представители: за 104, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Димитър Тончев.
Има думата заместник-председателят на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Джеров да изнесе становището.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по правни въпроси и законодателство
срещу корупцията

На своето редовно заседание, проведено на 16 март 2000 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет, и № 054-01-18, внесен от господин Михаил Миков.
На заседанието присъства господин Димитър Тончев - заместник-министър на правосъдието.
Двата проекта, макар че засягат един закон, се отнасят до различни негови текстове, поради което бяха разгледани поотделно.
1. По отношение на законопроекта на Министерския съвет:
Заместник-министър Тончев изложи мотивите за внасяне на законопроекта, както и целта на направените предложения.
В изказванията си членовете на комисията направиха сериозни възражения по отношение на отделни текстове. Относно § 3, с който се предлага да се създаде нов чл. 220а, се отбелязва, че тази норма трябва да бъде уточнена, тъй като в предложената редакция тя дублира действащи текстове. Щом като се създава нов текст, той трябва да се разграничи от действащите в момента състави.
По отношение на § 5, с който се създава нов чл. 254а, също така бяха направени възражения в смисъл, че понятието подзаконов акт е твърде широко и може да обхване и актове на кметове или общински съвети, поради което наказателна отговорност евентуално би могла да се търси само при нарушаване на Закона за бюджета. Също така се налага да се прецени дали предложените наказания в основния и в другите състави не са прекалено завишени.
Много сериозни възражения бяха направени срещу разпоредбата на чл. 259а. По-голямата част от членовете на комисията смятат, че е недопустимо да се приеме за престъпление неплащането на осигурителните вноски. Неприемлива е ал. 2, която предвижда, че е престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, невнасянето на дължимите задължителни осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице. От гледище на принципите на наказателното право не може да се въздигне в престъпление неплащането на дължима сума.
Комисията с 6 "за", 3 "против" и 1 "въздържал се" реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет, като между двете четения ще бъдат направени съответните корекции.
2. По отношение законопроекта на народния представител господин Михаил Миков:
Промените, предложени в този законопроект, в по-голямата си част третират компютърни престъпления, както и допълнения на чл. 93, свързани с даване на определения, обхващащи разглежданата проблематика. Също така се предлагат и нови престъпни състави във връзка с упражняване на журналистическата професия.
Господин Миков изясни на членовете на комисията, че предложените от него текстове са коректни и уточнени с компютърни специалисти.
В изказванията си както заместник-министърът на правосъдието господин Тончев, така и членовете на комисията, изтъкнаха необходимостта от създаване на такива нови текстове, които впоследствие могат да бъдат заимствани при изработването на нов Наказателен кодекс.
С 8 "за", без "против" и 1 "въздържал се" комисията реши да предложи на уважаемите народни представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Михаил Миков."
Господин председател, това е становището на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин заместник-председателя Джеров.
От името на вносителите някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Ще се възползвам от правото си да взема отношение като вносител, за да се опитам да разясня част от нещата, които съм предложил и доколкото времето, в което живеем, технологиите, развитието на информационните технологии е толкова бързо, че самите ние трудно понякога можем да обхванем всичко това, което става около нас. Като ще ползвам това разяснение, за да потърся едно разбиране от ваша страна за необходимостта от тези допълнения на Наказателния кодекс, които съм си позволил да представя на вашето внимание.
Уважаеми дами и господа, на първо място, внесеният законопроект има две части. Едната е свързана с по-цялостна, по-пълна реализация на чл. 39 от Конституцията на Република България, който предвижда, че всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Втората алинея предвижда злоупотребата с това право, като санкции за злоупотребата са предвидени в текстовете за обида и клевета в Наказателния кодекс.
Всички ние знаем каква обществена дискусия се разгоря около тези две престъпления обида и клевета и какви обществени притеснения, най-вече в журналистическите среди, се развиха, които доведоха до едно намаляване на санкциите - в някои от случаите обаче, аз смятам, че не е обосновано.
Явно, за да се реши този проблем и да бъдат спокойни тези, които имат задължението да информират гражданите, е необходима още някаква наказателно-правна защита и в двата текста - основно в двата текста, които съм предложил, се предвижда такава защита. Най-вече става въпрос за квалифицирана принуда по отношение на лице, което упражнява журналистическа професия. Принуда, при която целта е не толкова въздействие върху самия журналист, колкото въздействие върху информацията, която той обективно трябва да предава на гражданите. В тоя смисъл тези текстове са свързани с тази обществена дискусия, която се разгоря около санкциите за обида и клевета.

Другата част от внесения законопроект касае създаването на една нова глава в нашия Наказателен кодекс, а именно така наречените компютърни престъпления. Аз лично имах доста предубеждения дали да бъде въведено това понятие - "компютърни престъпления", но в крайна сметка реших така да го предложа на вас, защото тази чуждица вече толкова много е навлязла в нашия живот, че е изместила по-старите понятия в тази сфера, каквото примерно е "електронноизчислителна машина". В противен случай твърде обременително би било, а за един закон - той трябва да е кратък и ясен, ние да наричаме тези престъпления престъпления, свързани с използването на електронноизчислителни машини, ако търсим някакъв буквален превод на български език.
Най-общо, става въпрос за два вида престъпления, определяни като компютърни. Същински компютърни престъпления, при които става въпрос за такова въздействие, което може да увреди компютърни системи, информационни мрежи и въобще да осуети по някакъв начин правилното функциониране на тези системи сами по себе си.
Другите предложения са свързани със случаите, когато чрез компютри, чрез въздействие върху информационни системи се засягат някакви други обществени отношения. Пример в тая насока е правилното функциониране на банковата система, когато чрез използване на компютри и информационни мрежи може да бъде извършено някакво престъпление, с което да бъде ощетено едно лице и да бъде облагодетелствано друго. На пръв поглед това прилича на познатите ни измами от Наказателния кодекс, но в крайна сметка това не е така, защото няма онова разпоредително действие, което е свързано със състава при измамата.
Другите сфери на обществения живот, които съм преценил, че също могат да бъдат сериозно засегнати при неправилно боравене с компютри и информационни системи, са сферите, свързани с тайната на кореспонденцията, обществените отношения, свързани с държавната тайна. И, ако още у нас, в България, няма такива скандални случаи, то в западния печат, специално в Съединените американски щати напоследък е пълно с твърде тежки, твърде сериозни посегателства, включително и в сферата на националната сигурност, които са постоянно на общественото внимание, включително и на правителствата на тези страни.
Затрудненията, които съществуват и които може би тепърва ще съществуват пред нас като законодатели, са свързани с това, че няма позитивно-правна уредба в областта на информационните технологии. Но тук съществува и един друг голям проблем - проблем, колкото на Народното събрание, толкова и проблем философски, етичен - доколко позитивно-правната регулация на информационните технологии ще ограничава правото и свободата на информацията, което като че ли е едно от най-големите достижения на човечеството в края на ХХ и началото на ХХI век.
Тук аз лично ще се въздържа да взема някакво по-специално становище.
При изработването на текстовете съм си позволил да ползвам Наказателния кодекс на щата Калифорния, който твърде подробно урежда тези случаи. Освен него - френската уредба по въпроса, която е частична и разпределена в отделни сфери на кодпенал-а; немската уредба от Щраф Гезецбух, която е относително систематизирана, но набляга повече не на същинските компютърни престъпления, а на засягането на други обществени сфери чрез неправилното боравене с компютри; руските текстове по въпроса - от 1996 г. Русия има един относително нов съвременен Наказателен кодекс, а също така и испанските решения в тази насока. Разбира се, през цялото време съм държал сметка за традиционния подход и терминология при уреждането на тези въпроси, при формулирането на отделните състави.
Само с две думи ще споделя своето вътрешно колебание по отношение на легалните дефиниции, които съм предложил по чл. 93. Лично аз все още не знаех дали е правилно ние като законодатели да се опитаме да дефинираме тези най-съществени понятия, които утре ще се налага да бъдат използвани в съдебната практика, или да оставим на съдебната практика - тя да ги дефинира с помощта на експерти. Все пак реших, че е по-добре ние като законодатели да приемем някакви дефиниции за това какво е компютър, какво е компютърен вирус, електронноизчислителна машина, информационна мрежа. И в тая насока твърде полезно между първо и второ четене би било всяко мнение на хората, които се занимават специално с компютри и с информационни технологии, относно по-доброто дефиниране.
Що се касае до санкциите, уважаеми дами и господа, те не са високи или, бих казал, са относително ниски. Като съм се ръководел, на първо място, от това, че става въпрос за една превенция по отношение на тази престъпност, на първо място - целта на тези текстове, и чак на второ място - налагане на сериозни и тежки санкции. Ние, уважаеми дами и господа, все пак трябва да се съобразяваме, че тези хора, които ще извършват или извършат такива деяния, от типа на предложените от мен за криминализация, са хора високоинтелигентни и по отношение на тях тежките санкции - "лишаване от свобода", не биха имали никакъв смисъл и ефект. По-скоро, с приемането на тези поправки, ние трябва да търсим едно възпиращо въздействие по отношение на извършването на тези деяния.
В крайна сметка, след внасянето на законопроекта, се срещнах с много хора, които са в тази сфера. Възникват нови и нови въпроси и понятия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Свършвам, господин председател.
...понятия, които ние трудно можем да разберем - спамове, хакери, кракери - един друг свят. Всичко това може да бъде коригирано между първо и второ четене. Аз разчитам на вашата заинтересованост по този въпрос и смятам, че България, с приемането на този закон, ще демонстрира наистина една воля и практика за присъединяване по пътя към Европа, нещо, с което малко сме закъснели, но е добре да го сторим сега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Има думата заместник-министърът господин Димитър Тончев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИМИТЪР ТОНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на вносителя искам да внеса някои разяснения в исторически план за необходимостта от създаването на проекта за Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Становището на Министерството на правосъдието като цяло е, че действително е необходимо създаването на нов Наказателен кодекс, тъй като измененията станаха прекалено много и се загуби ритъмът в самия Наказателен кодекс, балансът между отделните наказания. В тази връзка в Министерството на правосъдието вече работи група, която стъпва върху един малко по-стар проект и цели неговото осъвременяване.

В същото време обаче някои неща налагат да бъдат внесени предложения за промени в действащия Наказателен кодекс, които са обусловени главно от задължения на Република България, във връзка с евроинтеграцията. В тази насока се започна с измененията, които са свързани с корупционните престъпления и главно престъплението подкуп по чл. 301 и следващите от Наказателния кодекс. Това наложи и промяната - внасянето на нови състави в корупционните престъпления, именно предварителните деяния, които предхождат даването на подкупа, като обещаване и искане на подкуп и пр., и пр.
В тази насока ние сме принудени да внесем тези текстове не само от някакво наше си разбиране за обществена опасност на деянието, но изискванията в тази насока произтичат от Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, която е ратифицирана от нас, където има изрични изисквания в тази насока, а също и от Наказателната конвенция на Съвета на Европа за корупцията, която е подписана от Република България и предстои ратифицирането й. За да може тя да бъде ратифицирана, ние трябва да приемем тези текстове. Наистина в проекта, освен гръбнака на този проект, който се състои в корупционните престъпления, са предвидени и други състави, чието отлагане не можеше да се приеме, тъй като те касаят правонарушения, най-общо да ги наречем, свързани с бюджетната дисциплина, свързани с общественото осигуряване.
Трябва да кажа, че като вносители ние сме напълно съгласни със забележките, които бяха направени от Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, и в периода между двете четения ще се постараем да ги отстраним.
Не знам дали ще ми разрешите да взема отношение по проекта, който е представен от господин Миков, за който искам да кажа, че по принцип Министерството на правосъдието няма възражения по въпросите, които се поставят. В този момент с работата по новия Наказателен кодекс се работи и по тези предложения.
Искам да се извиня на господин Миков, но ще кажа, че ми се струва, че тези предложения са много набързо направени като текстове и ако трябва да се отстраняват противоречията, които има вътре с други текстове в Наказателния кодекс, които не са променени, ще се стигне дотам, че в края на краищата проектът, който ще се представи за второ четене, ще бъде коренно различен от проекта, представен за първо четене. Той ще следва този проект само по принцип. Излишно е тук да ви казвам текст по текст колко несъответствия има този проект, защото не се намираме на второ четене. Има пропуски от рода дори и на препращания, които не са взети предвид. С промяната на отделни текстове се обърква и цялата система за това кои деяния се преследват по частен ред, кои се преследват по дела от общ характер. Това се отнася например за разпоредбите на чл. 144, защото там не е съобразена разпоредбата на чл. 161 от Наказателния кодекс.
Затова моето опасение е единствено в тази насока, че след като принципно тези текстове са насочени в областта, която се нуждае от наказателно регламентиране, ще се стигне дотам, че при второто четене тези текстове ще бъдат коренно променени и като систематика, и като наименование, и като терминология, и т.н., и т.н.
Затова аз предоставям на вас да решите дали да не продължим по този начин, който сме възприели. В момента, както ви казах, в Министерството на правосъдието работи група по тези въпроси, в работата на която съм поканил и господин Миков, защото смятам, че тук нещата са твърде сериозни и те не могат прибързано да се решават без да се обсъждат и мнения на специалисти. Аз съм разговарял в тази насока със специалисти, показал съм тези текстове и мога да ви кажа, че един такъв термин като "електронноизчислителна машина" им се струва толкова остарял и невъзможен да се употребява в закон. Така че те са абсолютно против използването на такава терминология. Дори те ми казаха, че тази електронноизчислителна машина може да бъде и касовият апарат, с който се работи, и дистанционното за телевизора, и електронният бележник, и пр., и пр.
Нещата наистина са наболели, но трябва да се поработи много по-задълбочено и по-дълго време, за да не се допускат грешки и да се налага в най-скоро време тези текстове да бъдат отново преработени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тончев.
Думата има господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Позволете ми най-напред да направя една бележка от общ характер. Безкрайно смущаващо е това обстоятелство, че Наказателният кодекс подлежи вече едва ли не всяка седмица на изменения и допълнения. Направих една кратка справка и установих, че за последните десет години Наказателният кодекс е променян двадесет и три пъти. Двадесет и три пъти. Какъв ритъм, каква енергия от страна на законодателя. А само през по миналата година той е променян, изменян, допълван пет пъти. За една година - пет пъти.
Аз мисля, че Министерството на правосъдието трябва да има вече една законодателна стратегия в това отношение и да спре да внася законопроекти за щяло и нещяло. Да се обмислят сериозно проблемите и тогава вече да работим като хората. А то сега - на парче, възникне въпрос - и се внася. Не бива така.
Аз бих искал, господин председателю, Вие да се намесите в това отношение да се промени технологията и всичко останало. Така не може да се работи.
На второ място, искам да направя възражение срещу внесения законопроект. Това са наистина абсурдни неща, както обърна внимание колегата Джеров. Ама как може да се предлага такъв текст: "Самоосигуряващото се лице, което не внася дължимата от него задължителна осигурителна вноска, ако невнесеното е в големи размери, се наказва с лишаване от свобода до две годни". Това е нещо, което не мога да си го представя!
Не изпитвате ли неудобство, колега Тончев, да внасяте такива текстове в Народното събрание?
Освен това, искам да обърна внимание върху това, което той самият каза, че след първото четене, преди второто, ще бъдат внесени коренни промени в законопроекта. Значи всъщност това, което се внася, е абсолютно негодно да обслужи нашите намерения, така че ще трябва да претърпи коренни промени. Ами, направете ги тези коренни промени и тогава го внасяйте за първо четене. Ние ли ще ви правим тук коренните промени?
Аз смятам, че това е едно оскърбително отношение към парламента. Не може да се внасят толкова негодни законодателни проекти.
Колеги, предлагам да отхвърлим проекта, внесен от Министерския съвет. Така не може да се работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
Господин Вълканов, господин Джеров прочете становището на комисията и там е казано, че между двете четения ще бъдат направени съответни корекции за коренни промени.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Господин Тончев каза за коренните промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Тончев не може да каже какво ще бъде направено. Това, което трябва, ние тук ще направим.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вече бяха казани немалко думи във връзка с двата проекта, които са предмет на нашето обсъждане днес.
Първо, по отношение на предложението на нашия колега господин Миков. Неговите идеи са добри, полезни, необходими, защото електронноизчислителната машина, която е доста далеч от нас като знание, и компютърът си имат своето приложно поле. Те нахлуха въобще във всеки дом. Но оттук нататък вече трябва да се замислим за възможностите за престъпния свят или за нарушаване на някои права на гражданите.
Затова аз лично акламирам предложението на господин Миков като принцип, разбира се. Като специалист в тази област не бих могъл да се изкажа. Но че трябва да има такива текстове, трябва да има такива текстове, че трябва да има престъпни състави, трябва да има престъпни състави. Въпросът е обаче, след като ние боравим с една силно специализирана материя, да направим нещата така, че те действително да бъдат полезни и да бъдат приложими. Естествено, че това е задача на специалистите, които ще трябва да подпомогнат Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията при обработка на текстовете за второто четене. Също така, естествено, бих помолил и господин заместник-министъра Тончев да спомогне чрез специалисти, за да не направим някоя грешка, което е много лесно и допустимо в една област, която мисля, че много малко от нас владеят.
По отношение на законопроекта на Министерския съвет. Аз споделям казаното и от господин Тончев, и от господин Вълканов, че вече става неудобно, че през седмица-две правим промени в Наказателния кодекс. На заседанието на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Тончев беше откровен и каза, че с това вече Министерският съвет ще сложи край на внасяне на промени в Наказателния кодекс. Защото е време да се изработи един нов Наказателен кодекс, в който да бъдат предвидени онези престъпни състави, онези принципни положения - имам предвид общата част на Наказателния кодекс - които да съответстват и на новото време, и на онова, което трябва да направим.
Аз мисля, че в това отношение, господин председател на Народното събрание, като дългогодишен адвокат и Вие ще се съгласите и би трябвало да направим необходимото да се изработи нов Наказателен кодекс. Аз бих искал и нещо повече - нов Наказателно-процесуален кодекс, нов Гражданскопроцесуален кодекс. Защото, като видите преамбюла към заглавието, ще видите почти половин страница с изменения, допълнения и т.н. Още повече - аз нямам намерение да се отклонявам от темата - когато се навлиза в един подобен кодекс, като Наказателния кодекс, се получава едно разбалансиране. Тогава, когато се прави един нов Наказателен кодекс - дали ще бъде закон или кодекс, е друг въпрос - може да се търси баланс между предвидените наказания. А с тези непрекъснати вмъквания, влизания, ние създадохме един абсолютен дисбаланс.
Затова аз напълно споделям казаното от двамата колеги дотук като принципна позиция.
По отношение на предложенията на Министерския съвет. Много от тях са полезни, приемливи и естествено те ще трябва да бъдат приети и на второто четене - специално по отношение на престъпленията във финансовата система. Те са полезни.
По отношение на подкупа - чл. 31, т.е. § 8, 9 и т.н. - това е една много тежка, болна тема за България. Но на мен ми се струва нещо друго. Не е въпросът до завишаване на наказанията, до увеличаване на тежестта на санкцията. По-скоро би трябвало прокуратурата да разбере, че има определени задължения и да направи онова, което трябва. Затова много пъти съм казвал, че не е до тежестта на наказанието, на санкцията. Аз съм съгласен и с по-малка санкция, обаче да видя съответните присъди, разбира се, само тогава, когато има установена престъпна дейност.
Така че увеличаването на наказанията не знам дали ще ни доведе дотам, докъдето трябва евентуално да мислим и да правим нещо в областта на превенцията.
Категорично съм против предложената разпоредба на § 7, с който се създава нов чл. 259а. Абсолютно недопустимо е самоосигуряващо се лице, което не внася дължимата от него задължителна осигурителна вноска, да се наказва с лишаване от свобода до 2 години. Невнасяне на суми си е невнасяне на суми. Има си начини, има си глоби, има си лихви и т.н. Но нека да не го правим задължение да го прехвърляме в областта на престъпната дейност.
Също така не мога да възприема и ал. 1 на предложения чл. 259 на същите основания. Или целият този § 7 според мен би трябвало да отпадне при подготовката на законопроекта за второ четене, като другите текстове с възраженията, които направих, мисля, че са съвсем приемливи. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря и аз.
Друг желае ли да се изкаже?
Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Тончев! На първо място, искам тук категорично да Ви заявя, че ако наистина толкова сериозни промени ще трябва да претърпят тези текстове между първо и второ четене, аз ще съм склонен да ги оттегля. Но аз не смятам, че това, което Вие изложихте пред народните представители, отговаря на истината. Дефинициите са така направени, че да не може калкулатор да попадне в тази дефиниция, макар че в щата Калифорния изрично е казано: "Без джобни калкулатори". Там изрично е казано. При нас нещата и съставите се описват със съществените им признаци и белези.
Кое налага това да се приеме бързо? Европа е доста по-напред от нас и такива текстове са приети преди около 10 години. А самото развитие на научно-техническата революция - този по-остарял термин - и развитието на технологиите е толкова бързо, че ние като хора не можем да го обемем със съзнанието си. Създаването на един нов микрочип с десетилетия тласка човечеството напред. Аз трябва да Ви кажа, че след като вече се обсъжда сериозно - поне на няколко форума - въпросът за електронния подпис и електронния документ и има такава идея да се приеме, за да се ускори оборотът при нас, този закон трябва да предхожда онзи. Защото, ако онзи се приеме преди този, могат да станат бели, заради които после да се скубем и да ни пишат по вестниците.
Аз искам да Ви обърна внимание на това защо сме още закъснели. В Кодекса за задължително социално осигуряване приехме по електронен път предаване на данни. В данъчните закони приехме по електронен път предаване на данни. В Централния депозитар и борсите по електронен път се заверяват сметки, прехвърлят се суми, въртят се акции. Това става въпреки нашето желание или нежелание. Дори има и търговия, която се върти по електронен път. Какво трябва да стане? Трябва да стане някакъв голям скандал, да се завируси, примерно, сървърът на Министерския съвет или на Народното събрание, за да усетим колко сме изостанали във времето.
В този смисъл аз определено смятам, че текстовете, така, както са внесени, почиват на определена система, пак казвам, пак повтарям, същински компютърни престъпления, и такива, които засягат други определени сфери.
В това отношение смятам, че именно така ще се решат нещата и ще бъдат най в съответствие с досега действащата ни система на Наказателния кодекс.
Не мога да разбера какво Ви смущава по чл. 144, като казвате, че не държа сметка кои са от частен и кои са от общ характер. Текстът по чл. 144, ал. 3 си е едно престъпление, за което има предвидено наказание, има състав.
Така че, по-скоро Вие би трябвало да ни обясните защо сега правителственият законопроект реанимира текста на чл. 221, отменен през 1991 г., като му се качва етикета "чл. 220а"? Кое налага реанимирането на един текст, който тогава при обсъждането се е свързал с една друга система, с един друг тип стопанство - плановото, което поне вие, от мнозинството, отричате като стопанство? И ето, в 2000 г. се появява чл. 221 от Наказателния кодекс, отменен през 1991 г., като чл. 220а.
В моя проект има виждане за наказателна политика в две области - свободата на словото и информационните технологии. В другия проект добре би било да ни обясните - освен така прокламираната борба с корупцията - каква е наказателната отговорност, върху какво акцентирате, за да оценят народните представители важността на предлаганите изменения.
Само още едно нещо искам да кажа във връзка с предлагания от мен законопроект. През м. януари беше приета една директива или резолюция, не си спомням точно, на Съвета на Европа, която вече търси унификация на отделните решения в европейските страни по тези въпроси.
Има много въпроси, които аз неслучайно не съм засегнал в този законопроект и на които и аз не мога да си отговоря: какво става с действието на наказателното право в пространството? Какво ще стане, ако някой отиде с компютъра си в Боркина Фасо, където няма предвидена санкция за такива деяния, със сателитен телефон направи превод от "Чейс Манхатън" и той попадне в Лондон в сметката на "Барклис Банк", като има различни правни системи, различни кръгове от права се засягат.
Ето, това са въпроси, на които и аз нямам отговор. Но ние трябва да направим тази стъпка, за да можем и оттук насетне да дадем още един импулс и на правителството, и на всички, които се занимават с тази сфера за по-нататъшно правно регламентиране и търсене на правни решения в света, който е света на съвременните технологии и който, разберете, си върви и без нас. Дали ще го приемем сега, дали след една или след две години, този закон, всичко се развива въпреки нас.
Така че в този смисъл още веднъж казвам: държа на внесения законопроект и то във вида, в който е внесен. Ако той бъде сериозно оборен, със сериозни аргументи, аз самият ви казвам, че ще го оттегля. Защото едва ли не във Вашето изказване прозвуча: а бе, има нужда, но не това е! Не е правен прибързано. Не може прибързано аз сега тук да ви извадя, в папката имам и испанските решения, и в Калифорния, и в Германия, и в Русия, и във Франция. Не може, тази работа не става прибързано.
Мога да ви изброя с кои хора съм се срещал и които смятам, че са определено авторитети в информационните технологии, в информационния бизнес. Дискусия тече по Интернет на bol.bg.sitе. Там можете да погледнете какво казват хората по отделни текстове.
Само още две думи по-конкретно.
Специално за вирусите, одеве не ми стигна времето. Някои страни криминализират самото създаване на вируси. Такова е руското решение. Аз съм преценил и ви предлагам да криминализираме самото умишлено разпространяване, само умишленото разпространяване на вируси. Защото понякога вирусите могат да бъдат създавани и с научна цел - за да се създават антивирусни програми и пр.
В тази насока въобще въпросът за вината, който смущава донякъде хората, които работят с компютри, е решен в традиционния, познат в наказателното право вариант. Става въпрос само за умишлени престъпления.
Ако някой зарази поради непредпазливост с вирус чужд компютър, той няма да носи наказателна отговорност. Разбира се, могат да се търсят при най-тежките форми на боравене с компютри и някакви решения за непредпазливо извършване, но аз лично смятам, че на този етап ние трябва да предупредим обществото, че умишленото занимание с такава обществено-опасна дейност, ще бъде наказвано по углавен ред. И в този смисъл няма нито едно престъпление, което да е по непредпазливост.
И другият въпрос, който смятам, че ще решим с този закон.
За съжаление, казвам, за съжаление, българските компютърни специалисти имат една лоша слава по света. Освен като добри компютърджии, която е добрата слава, като и хора, в чиито лаборатории се раждат вирусите, които едва ли не тресат света. Аз лично говорих със специалисти и по-голямата част от хората в бранша казват: от България трудно могат да се правят тези посегателства, защото все още не е до такава степен инкорпорирана в информационните мрежи, все още няма тези мощни компютри, които осигуряват достъпа, примерно, до Пентагона или до Държавния департамент. Но така или иначе в чуждия печат тук и там се повява: еди-кой си българин - най-големият хакер в света. И все ние, както сме убили Папата, както сме предали план "Подкова", все ние - българите.
С приемането на един такъв акт ние ще демонстрираме на международната общност, че имаме грижа по този въпрос, че българските компютърни специалисти са наистина от най-добрите в света, че държавата следи процеса и няма да позволи България и българските компютърни специалисти да имат славата на някакви световни компютърни разбойници. Благодаря ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Друг желае ли да се изкаже?
Господин Велислав Величков има думата.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз ще бъда съвсем кратък по двата законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, които разглеждаме днес.
Първо, по законопроекта на правителството. Мисля, че съвсем основателно, даже малко закъсняло във времето, се предлагат тези изменения в наказателните състави, които касаят състава на престъплението "подкуп". Във връзка и с хармонизирането с европейското законодателство съвсем точна е мярката за криминализиране на деяния, свързани определено с корупция, но някой път останали поради една или друга причина неосъществени, тъй като те създават едно чувство, че по този начин могат да се вършат някои работи, имам предвид исканията, обещаването, съгласието за получаване на подкуп. Едно досега пасивно деяние, което не беше криминализирано, но мисля, че тези случаи на искане, обещаване и съгласие многократно надвишават случаите на пряко осъществен подкуп с даване и получаване.
Така че предложеното тук законодателно решение аз го приветствам.
Приветствам и идеята на правителствения законопроект за криминализиране на деяния, свързани с нарушаване на бюджетната дисциплина.
На практика всички власти в държавата в последните години, имам предвид след 1990 г., и особено местната власт, си позволяваха разходване на бюджетни средства не по целовото им предназначение. С различни мотиви, някои от тях много благородни, а други много удобни политически, средства, предназначени някой път за капитални дейности, за здравеопазване, за социални дейности, отиваха за покриване на други разходи, за извършване на ремонти, за изплащане на заплати, което на практика докара бюджетен дефицит в много общини в страната. И мисля, че предлагането да се криминализират най-тежките нарушения в тази област, използването не по предназначение на целеви средства, е навременна мярка, която се предлага в Наказателния кодекс.
Също така мисля, че е правилно общото криминализиране на деянието "невнасяне на осигурителни вноски и вноски за здравно осигуряване в особено големи размери". Но тук също съм съгласен с изразеното становище от Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, че не може да се криминализира невнасянето на вноските в големи размери за самоосигуряващи се лица, тъй като това е едно право, а не задължение на тези лица и не може да се обяви за престъпление тогава, когато някой човек не осъществи собственото си право, което му е дадено.
По правителствения законопроект нямам повече какво да добавя, с изключение на тази част, която е криминализиране на деянието "невнасяне на осигурителни вноски в големи размери за самоосигуряващи се лица". Аз го подкрепям напълно.
Сега по проекта на господин Миков. Няма да скрия, че бях единственият народен представител, който се въздържа при гледането на законопроекта в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. И то не защото текстовете, предложени от господин Миков, са лоши.
Аз не съм специалист по тези текстове и по компютърните престъпления, за да кажа лоши ли са или не въпросните текстове. Но като приветствам самата идея на господин Миков да уреди тази изключително сложна материя в законопроект, мисля, че това е една от най-сложните материи в наказателното право в Европа в момента.
Компютърните престъпления, които са сравнително нов вид престъпления, придобиват непрекъснато нови форми и се намират нови начини за тяхното извършване. И моето мнение е, че по един такъв сложен въпрос трябва да се проведе един много специализиран дебат с участието на всички народни представители от Правната комисия, но с участието и на водещи специалисти, които се занимават с компютри от цяла България. Аз мисля, че тук има какво да кажат всички тези хора, които се занимават с компютри, с Интернет, всички тези хора, които работят и по хармонизацията на нашето законодателство с европейското, тъй като, както каза и господин Миков, в някои държави вече този въпрос е детайлно уреден. И когато ние приемем тези текстове, да имаме действително една съвременна европейска законодателна уредба в която да няма пропуски и да няма противоречия. Затова аз поддържам това становище, което днес чух и от господин Тончев, като заместник-министър на правосъдието - нека внимателно разгледаме тези текстове като база да бъдат текстовете, предложени от господин Миков. Но аз съм сигурен, че в голяма част от тях тогава ще настъпят изменения, ще бъдат предложени нови състави. И след един специализиран дебат дали в рамките на един нов Наказателен кодекс, тъй като аз не знам колко този процес ще се забави във времето, дали с нов законопроект за изменение и допълнение, но да предложим на първо четене една действително съгласувана модерна законодателна уредба, която да предвиди всички възможности за извършване на тези компютърни престъпления.
И точно поради тази причина, пак казвам като поддържам и приветствам господин Миков, че пръв е засегнал тази изключително важна тема, която безспорно трябва да бъде обект на повишено внимание от българския парламент, аз ще гласувам на първо четене "въздържал се" по този законопроект, като очаквам един специализиран дебат за изработването на цялостна уредба в Наказателния кодекс за този вид престъпления. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Величков.
За първа реплика има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Величков, аз не съм засегнал първи темата в България. По темата Антон Гергинов още през 1986 г. има статия в сп. "Правна мисъл". Други материали също са публикувани по въпроса в България. Текстове в тази насока са внасяни в онзи проект, който сега се префасонира в Министерство на правосъдието. Но аз продължавам да смятам, че не съм внесъл идеи в Народното събрание, а съм внесъл конкретни текстове. И смятам, че тези текстове могат на този етап да въведат някакъв порядък, да очертаят онази опасна зона, в която занимаващите се с компютри не трябва да стъпват под страх от наказание. И пак продължавам да смятам, че всякакво забавяне в тази насока е изключително опасно. И без това много сме изостанали. Ние много по-бързо вкарваме компютърните системи, приемаме ги в други закони, а не сме очертали тази опасна зона. Това е въпрос малко и за престиж на България. Така че в този смисъл време за губене няма. С удоволствие ще приема всякакви конкретни предложения, но смятам, че текстовете на този етап абсолютно нормално могат да обслужат тази обществена нужда, която съществува. Всичко друго означава, че утре ние ще казваме: "Ау, изостанахме!". Ето, има деяния, прокуратурата казва, че те не могат да бъдат наказани, защото нямат съществуващи текстове.
Страхувам се, че в момента всякакво забавяне може да доведе до случки в обществото, които могат да ни убедят, че сме се забавили. Именно поради тази причина продължавам да държа на конкретните текстове, които съм внесъл. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
За втора реплика има господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, аз не се съмнявам, че господин Величков има най-добри намерения, когато приветства криминализацията на някои деяния. Но се боя, че той е в плен на едно разбиране, което според мен е много погрешно - да се смята, че такива крупни въпроси като борбата с корупцията могат да бъдат решени с едно просто криминализиране на деянията или с увеличаване на наказанията. За да потвърдя своята теза искам да попитам тук присъстващия заместник-министър на правосъдието господин Тончев да каже колко дела досега са образувани срещу лица, извършили престъплението подкуп? И сега има достатъчно текстове за борба с корупцията, но тези текстове всъщност не се прилагат. Моето убеждение е, че всъщност не липсата на Наказателен кодекс, на съответни текстове е причината за толкова неуспешната ни борба с корупцията. Липсва, според мен, достатъчно обективно действаща съдебна система. Не работят нашите прокурори и съдии, не си вършат своята работа. Каквито и текстове да им предложим, нищо не се получава в края на краищата. Каквито и наказания да сложите, ще имаме практически същия резултат.
Така че нека не се увличаме по това криминализиране, а да засилим своята работа в сферата на правосъдните органи. Те трябва да повишат своята ефективност. Това е, според мен, проблемът. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
За трета реплика има думата господин Жорж Ганчев.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Аз искам да призова младия юрист Величков да подкрепи, а не да се въздържа, предложението на господин Миков по една единствена причина - постоянно се мени възможността на хакера. Утре, вдругиден ще влезе във файловете на Пентагона. В България има вундеркинди, не ги познавате. Те са нереализирани хора, те нямат пазар, те просто са хора с втора след Израел IQ (коефициент за интелигентност). И тези хора, в тяхната абсолютна безпомощност, стигат до гениални пътища. Затуй, страшно е важно сега в този променящ се пазар, страшни възможности има не само с Интернет.
В моето посещение в Индия, бях в Бангелар, долу и видях техните компютърни специалисти, които се изнасят за цял свят. Те казаха: "Ние нямаме проблеми. Ние можем да измислим контратеза на всичко, което се произвежда в Силиком Валей." Това ме кара да ви предложа с открито сърце да подкрепите базиса на това предложение. Защото без фундамент, от който да тръгнем за чакиране и борба с тези своего рода престъпници, които биха могли да бъдат използвани за позитивни цели в България, ако ние ги впрегнем в тази посока, би било добра новина за България. В момента е ужасна новина.
В Лон Анжелис и във Вашингтон мен ме посрещнаха с "бацилус булгарикус" по отношение на компютърните вируси. Това за мен беше не срам и позор. Аз им казах да си гледат работата и да ръкопляскат на нашите гении. Но те не го приеха така позитивно. Те го приеха доста негативно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Миков, аз може би неправилно бях разбран. Аз не казах, че Вие сте първият, който повдига въпроса за този вид престъпления в България, а че сте първият народен представител, който внася конкретно тази тема за разглеждане в парламента. В този смисъл Ви поздравявам.
И веднага го свързвам с това, което каза господин Ганчев. И той е абсолютно прав. Едни от най-големите компютърни гении безспорно са в България. И точно затова, защото нашите хакери са толкова гениални, мисля, че текстовете, които трябва да бъдат приети в Наказателния кодекс, трябва да дават най-висока степен на защита срещу извършването на тези компютърни престъпления. И мисля, че можем да впрегнем позитивната енергия, господин Ганчев, на някои от най-добрите компютърни специалисти, включително младежи, непознати в общественото пространство, които се занимават по призвание, а някои от тях по професия, от години с тези неща, за да ни подскажат те конкретните идеи и конкретните престъпления, които могат да бъдат извършени по компютърен път, за да намерим реалната и надеждна форма на защита, а след това да я консултираме със съответни специалисти в наказателното право. Тъй като съответният специалист в наказателното право ще даде рецептата как да бъде оформен текстът, но за самия род престъпления едва ли той ще може да посочи точния механизъм за противодействие.

Така че във вашия законопроект някои неща трябва да се изяснят. Тук господин Тончев каза за термина "електронноизчислителна машина", който и на мен ми се струва, че е доста остарял като приложение и може би трябва да бъде намерен неговият нов прочит.
Освен това едни понятия се изясняват с други понятия, като електронни инструкции, входни и изходни данни, входни и изходни устройства, употребяват се различни термини за едни и същи неща - веднъж програма, друг път софтуер, трети път компютърна инструкция. Всички тези неща трябва да бъдат съгласувани и аз пак повтарям, че може би даже тук не поддържам тезата на господин Тончев, че трябва да чакаме нов Наказателен кодекс, но много бързо да се изработи специализиран законопроект с участието на водещи специалисти и по компютри, и в наказателната сфера.
В заключение, по репликата на господин Вълканов. Аз съм съгласен, господин Вълканов, че борбата с корупцията и с подкупите не може да се води само посредством законодателството. Безспорно има текстове в Наказателния кодекс, които не се прилагат, които стоят малко като мъртви текстове, но това безспорно не е вина на парламентаристите. И мисля, че Вие правилно формулирахте нещата: неефективна съдебна система, отказ от правораздаване в някои случаи, в някои случаи корупция. Много се говори за корупцията в изпълнителната, в законодателната, в местната власт, но аз бих разширил понятието с корупцията и в съдебната система. И затова мисля, че това е също един повод за дебат - как законите се прилагат след тяхното приемане. Защото модерни европейски закони още не значи ефективна борба с престъпността. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже?
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 002-01-7, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте!
Гласували 155 народни представители: за 102, против 7, въздържали се 46.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Поставям на гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 054-01-18, внесен от Михаил Миков.
Моля, гласувайте!
Гласували 173 народни представители: за 77, против 10, въздържали се 86.
Законопроектът не се приема на първо гласуване.
Господин Румен Такоров има думата за процедура.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Господин председател, предлагам да прегласуваме законопроекта на господин Михаил Миков, защото в залата досега никой не го отрече и не каза, че той е лош, а че той трябва да бъде една основа за бъдещото законодателство. Затова Ви предлагам да прегласуваме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 054-01-18, внесен от Михаил Миков.
Моля, гласувайте!
Гласували 184 народни представители: за 91, против 18, въздържали се 75.
Отново не се приема.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Вносител е Министерският съвет.
Има думата председателят на водещата комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол господин Йордан Цонев да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"СТАНОВИЩЕ
по проект за Решение № 002-03-6 от 29 март 2000 г.
за даване на съгласие за сключване на кредитно споразу-
мение между Република България и Японската банка за
международно сътрудничество, внесен от
Министерски съвет

На заседание, проведено на 4 април 2000 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа проекта за решение за даване на съгласие за сключване на кредитно споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество. Средствата от заема ще бъдат насочени към финансиране на доставките на стоки и услуги, предназначени за изпълнението на програмата, одобрена от Световната банка със заема FESAL-2.
Предлаганите условия на кредитиране са изключително изгодни поради ниския лихвен процент и анюитетния вариант на погасяване на главницата, при който обслужването на заема се облекчава през първите години на погасителния период, когато настъпват падежи по линия на Парижкия клуб и други външни задължения.
След обсъждането се проведе гласуване, на което с 6 гласа "за" членовете на комисията подкрепиха проекта за решение.
Въз основа на проведеното гласуване Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи кредитно споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за заем в размер на равностойността на 50 млн. щатски долара в японски йени."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Имате думата.
Няма изказвания.

"Проект

РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за сключване на кредитно споразу-
мение между Република България и Японската банка за
международно сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи кредитно споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за заем в размер на равностойността на 50 млн. щатски долара в японски йени."
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 103 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 2.
Решението е прието.

Следващата точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА РУМЪНСКИ ВОЕННИ КОРАБИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДУХА НА ИНИЦИАТИВАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "ЩОРМ 2000", с вносител Министерски съвет.
Водеща комисия е Комисията по национална сигурност.
Господин Илия Петров ще докладва становището.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯ ПЕТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по национална сигурност относно проект
за решение за даване на разрешение за пребиваване на
румънски военни кораби във вътрешните морски води
на Република България за участие в учението на
Военноморските сили на Република България в духа на
инициативата "Партньорство за мир" - "ЩОРМ 2000",
№ 002-03-7, внесен от Министерски съвет на
31 март 2000 г.

Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на своето заседание на 5 април 2000 г.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши пребиваването на румънски военни кораби във вътрешните морски води на Република България за времето от 11 до 13 април 2000 г. за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на инициативата "Партньорство за мир" - "ЩОРМ 2000", както следва:
1. Ескадрен миноносец с бордови № 111 с екипаж 156 души и с въоръжение: 2 оръдия от 76 мм; 4 артилерийски установки от 30 мм; 4 пускови ракетни установки; 2 пускови установки за торпеда; 2 пускови установки на реактивни противолодъчни бомби.
2. Фрегата с бордови № 164 с екипаж 86 души и с въоръжение: 1 оръдие от 76 мм; 4 оръдия от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда; 2 пускови установки на реактивни противолодъчни бомби.
3. Ракетен катер с бордови № 188 с екипаж 48 души и с въоръжение: 1 оръдие от 76 мм; 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови ракетни установки.
4. Ракетен катер с бордови № 190 с екипаж 40 души и с въоръжение: 1 оръдие от 76 мм; 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови ракетни установки.
5. Торпеден катер с бордови № 202 с екипаж 37 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
6. Торпеден катер с бордови № 206 с екипаж 34 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
7. Торпеден катер с бордови № 209 с екипаж 37 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
8. Торпеден катер с бордови № 212 с екипаж 34 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
Становището на комисията е прието на 5 април 2000 г. с консенсус".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Петров.
Имате думата.
Чета проекта за Решение за даване на разрешение за пребиваване на румънски военни кораби във вътрешните морски води на Република България за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на инициативата "Партньорство за мир" - "ЩОРМ 2000":
"Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
Разрешава пребиваването на румънски военни кораби във вътрешните морски води на Република България за времето от 11 до 13 април 2000 г. за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на инициативата "Партньорство за мир" - "ЩОРМ 2000", както следва:
1. Ескадрен миноносец с бордови № 111 с екипаж 156 души и с въоръжение: 2 оръдия от 76 мм; 4 артилерийски установки от 30 мм; 4 пускови ракетни установки; 2 пускови установки за торпеда; 2 пускови установки на реактивни противолодъчни бомби.
2. Фрегата с бордови № 164 с екипаж 86 души и с въоръжение: 1 оръдие от 76 мм; 4 оръдия от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда; 2 пускови установки на реактивни противолодъчни бомби.
3. Ракетен катер с бордови № 188 с екипаж 48 души и с въоръжение: 1 оръдие от 76 мм; 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови ракетни установки.
4. Ракетен катер с бордови № 190 с екипаж 40 души и с въоръжение: 1 оръдие от 76 мм; 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови ракетни установки.
5. Торпеден катер с бордови № 202 с екипаж 37 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
6. Торпеден катер с бордови № 206 с екипаж 34 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
7. Торпеден катер с бордови № 209 с екипаж 37 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда.
8. Торпеден катер с бордови № 212 с екипаж 34 души и с въоръжение: 2 артилерийски установки от 30 мм; 2 пускови установки за торпеда".
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.

Осма точка от седмичната програма е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ (СТРУКТУРЕН ЗАЕМ ЗА ПОДКРЕПА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВАТИЗАЦИЯТА) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, с вносител Министерски съвет.
Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Господин Цонев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект № 002-02-11 от 27 март 2000 г. за
ратифициране на Договора за заем (структурен заем за
подкрепа на околната среда и приватизацията) между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие, внесен от Министерски съвет

На заседание, проведено на 4 април 2000 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол разгледа законопроекта за ратифициране на Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Чрез програмата се обезпечават средства за отстраняване на екологични щети, представляващи съществена заплаха за здравето на населението и устойчивостта на екосистемите в силно замърсените промишлени райони.
След обсъждане се проведе гласуване, на което с шест гласа "за" членовете на комисията подкрепиха законопроекта.
Въз основа на проведеното гласуване Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене законопроекта за ратифициране на Договор за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписан на 17 март 2000 г. в София."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Добронамереността на заема е очевидна от заглавието - да подобрим екологичната среда и да подобрим промяната на собствеността.
Аз обаче съм притеснен от нещо, което искам да споделя с вас и което ние трябва като избраници на този народ добре да оценяваме. Преди известно време ратифицирахме заем за създаване на хвостохранилище в Пирдоп. Тогава се изказах, че този, който купува Миннодобивния комбинат, би трябвало да вложи капитали и да създаде предпоставки за подобряване на околната среда, т.е. да инвестира и в околната среда.
Бившият министър на промишлеността ме обвини, че съм ксенофоб, мразел съм чужденците затова не съм искал ние да си създадем сами тези екологически предпоставки. Това да си българин, едва ли е ксенофобия, да обичаш България и Родината си. Но в резултат на това искам да споделя следното.
"Юнион Миниер" купува обекта за 120 млн. долара. Една година и половина след това продава два обособени участъка, сиреч Фабриката за кислород и Фабриката за сярна киселина за 112 млн. долара. Тоест, всичко останало го взема за 8 млн. долара. И ние теглихме заем, за да им оправим околната среда, вместо те да си платят за тази работа.
Не отиваме ли твърде много в раздаването на България, натоварвайки деца и внуци да връщат тези заеми, без да има реален резултат от тях и без тези, които вземат тази собственост, да се грижат за този народ, който им я е дал?
Аз мисля, че трябва да бъдем много внимателни с това щедро вземане на заеми, без да ги харчим по предназначение. Затова съм твърде притеснен как да отреагирам с правото си на глас. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Има ли други изказвания?
Има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Този заем е договорен преди много време, още когато е подготвена и финализирана сделката за предприятието в Пирдоп. Но продължавайки темата, поднесена на вашето внимание от господин Стефан Нешев, искам да се присъединя дотолкова, доколкото и аз си дадох труд в последните седмици да проуча вярно ли е това, което многократно се разискваше в пресата, стигаше до нас по различни канали - че значителна част от средствата, които държавата разходва или трябва, по-точно казано, да разходва за преодоляване на натрупани отрицателни последствия в екологично отношение от експлоатацията на завода във времето до приватизацията, се отклоняват и се използват за доставка на оборудване и прочие, и прочие в предприятието. Нещо, което има отношение от днес за утрешния ден и което е грижа, което е инвестиционен проблем на купувача.
При приватизационната сделка държавата поема ангажимент, международните финансови организации осигуряват финансирането за преодоляване на вече натрупаните отрицателни екологични последствия. Това е, меко казано, смущаващ момент, който говори, че държавата не е в ролята си да контролира разходване на пари, които тя ще връща.
Не трудно, невъзможно е да възразиш на тези оценки на онези, които се съпротивляват на вземането на пари, които увеличават държавния дълг и не се използват по предназначение така, както е договорено при сключването на приватизационната сделка.
Е, добре, парламентът какво, трябва да има една такава пасивна позиция ли? Не зная какво трябва да се направи.
Вие редовно възразявате, когато се иска създаването на комисия, която да огледа някои сделки. Не да върне приватизацията към нулевата точка, а да погледне там, където има батак - малък или голям. Не се съгласявате.
Какво можем да направим? Да вдигнеш сега ръка и да гласуваш за заема? Повтарям, това е договорен заем, той е получил подкрепата на парламента, но не се използва по предназначение. Ето защо и аз в залата не мога да подкрепя това.
Или да дойде тук съответното отговорно държавно лице и да ни информира с числа, получени от траншовете - толкова и толкова пари, разходвани за еди-какво си. Това ще бъде една честна позиция на парламента, преследваща не да попречим за усвояването на заема, а обратно - парите да отидат за това, за което са предназначени. И увеличаването на държавния дълг да бъде оправдано.
Затова аз моля, нищо не налага днес да бъде ратифицирано, може да се отложи с един ден, с два дни. И поканете онези служители от държавната администрация, които могат точно да ни информират по този въпрос.
Господин председател, смятам, че едно такова искане е напълно оправдано, за да бъде наясно парламентът, когато ще каже "да" за ратифицирането на този заем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми проф. Стоилов! Съвсем кратка реплика. Вие знаете, че тези заеми обикновено, говоря за целевите заеми, се разходват при строг контрол. И това, което казвате, практически е неосъществимо просто защото много често те дори не идват и под формата на пари, а направо под формата на оборудването, за което става въпрос.
Говоря по принцип за този вид заеми. Така че, ако искате, можем да поканим заместник-министър Орешарски да Ви обясни как се разходва и този заем, и предните по екологичните. Той е тук отвън, така че няма да ни отнеме време. Няма никакъв проблем. Ако желаете. Но Ви казвам, че контролът по разходването на заеми, взети за такива цели, е много строг и просто не съществува възможност те да бъдат отклонени за друга цел. Защото, пак Ви казвам, че голяма част от тях дори не пристигат под формата на пари, а направо като оборудване, проекти се одобряват и т.н., и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
За дуплика има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, бидейки абсолютно добронамерено настроен към решаването на въпроса, аз приемам да дойде и господин Орешарски, и втори, и трети човек, ако е възможно, и сега.
Второ, аз съм наясно по това, че част от тези траншове идва и под формата на оборудване, тъй като са договорени обектите, които трябва да бъдат санирани. Там има едно мъртво езеро, някои го наричат море, което по график трябваше отдавна да бъде заличено, но все още съществува, което показва, че графиците им не се изпълняват - говорят хора, които имат професионално отношение към тези неща - тъй като част от парите се отклоняват. Това е една от причините. Нека да ни бъде дадена възможно най-пълна информация, за да сме в състояние да вземем едно съответстващо решение.
Моля Ви и съответно да разпоредите да бъдат допуснати в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, аз няма да разпоредя. Някой да направи процедурно предложение.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Добре, правя го, правя го. Извинявайте, правя го - да бъде поканен и Орешарски, и, ако се налага, от Министерството на околната среда и водите да дойдат хора, които честно да ни докладват предвидените обекти срещу траншовете, които са получени досега, дали са реализирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Противно становище по процедурното предложение има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен заместник министърът на финансите господин Пламен Орешарски.
Гласували 129 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 5.
Моля квесторите да поканят господин Орешарски в залата.
Има ли други изказвания?
Господин Стоилов, ако обичате да си поставите отново въпросите към заместник-министъра, защото той е бил отвън и не можа да ги чуе. Моля да формулирате въпросите си.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, преди да повторя въпросите, докато тече заседанието ни, аз бих Ви направил формалното предложение да поканите отговорен служител и от Министерството на околната среда и водите.
Въпросите, господин Орешарски, които разисквахме, се свеждат до това: този заем е за ликвидиране на отрицателните в екологично отношение последствия от работата на завода до момента на сключване на приватизационната сделка. И в пресата, и там, в района на Пирдоп, и до нас стигат информации, които показват, че не всички средства от траншовете, които ще бъдат три, ако не се лъжа, се използват за тази цел. Част от парите отиват за решаване на проблеми на действащото предприятие. Тоест, решават се проблеми, свързани с опазване на околната среда оттук нататък, нещо, което не е грижа на българската държава. Опростени, въпросите се свеждат до това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
За процедура - господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Правя процедурно предложение да се покани и господин Димов - заместник-министър и главен секретар на Министерството на околната среда и водите, той е тук, за да ни даде разяснения по същността на този заем и да вземе участие в дебата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен заместник-министърът на околната среда и водите господин Нено Димов.
Гласували 106 народни представители: за 104, против 2, въздържали се няма.
Моля квесторите да поканят господин Нено Димов в залата.
Господин Орешарски, имате думата. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати! Заемът, който е обект на обсъждане, представлява заем в подкрепа на платежния баланс от Световната банка. Свързан е с изпълнение на екологични програми, ангажимент на държавата във връзка със следприватизационно очистване на околната среда в предприятията, които са основните замърсители.
Заемът е конструиран в три транша, като през настоящата година, а вероятно и през следващата, ще бъдат усвоени първите 15 млн. от този заем. Следващите два транша са също 15 и накрая - 20. Първият транш ще бъде използван за очистване на "Кремиковци", "Нефтохим" и "Асарел-медет". За целта, между правителството и тези три предприятия в лицето вече на техните нови собственици са сключени договори, които предвиждат изцяло отстраняване на минали замърсявания. Разбира се, в хода на изпълнението всичко е възможно, но ми се струва, че надзорът, който ще упражнява Министерството на околната среда и водите, в това число и експерти на Световната банка, не би допуснал отклоняването на средства, за които говори проф. Стоилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): А 26-те млн. долара, които гласувахме за "Асарел-медет", за очистването, изчерпани ли са?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Не зная за този проект, за който Вие говорите, но в случая говорим за пакет от предприятия и за договор между Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, от една страна, и предприятията - от друга, за очистване на минали вреди.
За съжаление, не съм в състояние да говоря по чисто техническата страна на проекта, за което господин Димов, при ваше желание, разбира се, би могъл да даде повече детайли от гледна точка на изпълнението на екологичните програми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Господин заместник-министър Димов, заповядайте и Вие.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители! Де факто тези плащания още не са дошли, но условие на Световната банка, за да бъде преведен първият транш, беше да има изпълнителски споразумения между правителството на Република България и собствениците, които ще изпълняват програмата за отстраняване на миналите екологични щети. Тоест, трябвало е да има първо такава програма.
За трите предприятия, за които спомена и заместник-министър Орешарски, има такива програми. Те са приети от Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите. Тези програми имат три елемента: дейности, които ще бъдат предприети по отстраняване на миналите екологични щети, конкретни действия, срокове за тяхното изпълнение и цена. Тези три, да ги наречем, документа са изпратени на Световната банка и ще бъдат следени от Световната банка, от Междуведомствен експертен съвет към Министерство на околната среда и водите, в който, освен Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация, участват и независими експерти, които не са част от администрацията, с цел по-голяма прозрачност. Тези два органа - Световната банка и този Междуведомствен експертен съвет - ще следят изпълнението и едва след изпълнение на определена мярка ще бъдат превеждани средствата на предприятията. Тоест, няма да има авансово плащане.
Благодаря ви. Разбира се, ако имате други въпроси, готов съм да ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не искам да ме разбирате, че се мъча да огранича или да преча на това да се ратифицира или да не се ратифицира този заем. Но вижте, колеги, трите предприятия, за които става дума, са приватизирани. Онзи, който е купил тези предприятия, разумно е да е оценил възможностите си, състоянието на предприятията и какви мерки ще вземе, за да ги санира или да ги доразвие, така че те да станат предприятия, които да работят нормално в съвременните условия. Какво се оказва сега? Продаваме примерно "Кремиковци", в момента не мога да цитирам цената, продаваме "Нефтохим" и "Асарел Медет" и същевременно държавата поема ангажимент с 50 млн. долара. Къде отиде цената на тези предприятия? Петдесет милиона долара ние ще дадем на тези частници да ни санират и да ни оправят предприятията. Тук някой веднага ще каже, да, ама това са стари замърсявания. Да, разбира се, но когато е продавано това предприятие, е правена оценка за състоянието на това предприятие. И сега изведнъж ние поемаме задължението българският данъкоплатец да прави тези неща. Не мога да възприема, че това положение е нормално. Затова поискахме и това обяснение, което ни се даде тук, но то всъщност нищо не изяснява по проблема, който поставихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Господин Иван Бойков има думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз мисля, че при нас има един спор, който водихме по време на промяната на Закона за приватизацията и който беше във връзка с МДК "Пирдоп". Тогава Народното събрание с гласуване прие промяна в Закона за приватизацията, съгласно която всички екологични щети, предизвикани от държавата до момента на продажбата на предприятието, са за сметка на държавата. Това е законът, господин Трендафилов! И аз не бях съгласен с него, но това е законът. Въз основа на този закон при сключваните приватизационни сделки държавата има ангажимент да отстранява старите щети. И когато се сключват договори с новите собственици, тези задължения остават за държавата. Държавата в момента поема тези задължения през заем, това е така. По-важното е обаче, че част от тези задължения не се спазват както трябва. Тук е същината на спора. И ние гледахме въпроса за МДК "Пирдоп" в Комисията по опазване на околната среда и водите. Там има забавени срокове с по 6-8 месеца, макар че парите са осигурени. Имаме изразходване на средства не по последователността, която е посочена. И това подлежи на строг контрол от парламента. А самата система за съжаление е уредена законово, аз бях тогава против и в комисията, и тук да поеме държавата тези стари ангажименти, а те да бъдат за сметка на сделката, както казвате Вие. За съжаление тогава с гласовете на мнозинството се прие това да бъде така. И в тази ситуация, в тази презумпция тези заеми в случая са напълно на законно основание и отиват целево по предназначение там, където трябва да отидат.
Аз мисля, че процедурата, която предвиди законът и която гледахме в Комисията по опазване на околната среда и водите, има дадени гаранции за начина на изразходване на тези заеми. Лошото е, че не се спазват сроковете и част от технологиите имат проблем. Иначе заемът е напълно редовен и за такива заеми бих гласувал - за изчистване на околната среда на "Кремиковци", на "Стомана" - Перник, за МДК "Пирдоп" и навсякъде наоколо. Те са в интерес на хората и са целеви. И включват в себе си машини и съоръжения наистина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Господин Ангел Малинов има думата.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не знам за какво спорим тук. Този въпрос ние го гледахме миналата година, дискутирахме по този въпрос. Сега има опити да се въведе в заблуждение Народното събрание ли? Ясно и точно е казано: при приватизацията държавата поема ангажиментите да си очисти старите замърсявания. И това не е само с това предприятие, с всички други приватизационни сделки. Объркването идва оттам, че на нас ни се отпуска от същия купувач и заем да си изчистим замърсяванията. Не бъркайте двете неща! Фирмата, която приватизира, не е задължена да ни почисти замърсяванията. Това е отделен заем. Ние сме го разглеждали, дискутирали миналата година и гласувахме по този въпрос. Така че според мен споровете са излишни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Малинов.
За реплика има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Господин Малинов, не се дръжте така високомерно! Ние не разискваме темата трябва ли да има такива заеми, ние не оспорваме приетия закон, според който държавата ще финансира преодоляването на натрупани отрицателни екологични последствия. И не откривайте тази тема!
Второ. На базата на информации, в това число и на базата на дискусии, проведени във Вашата комисия, поставяме тревожно въпроса, че не всички средства, предназначени за преодоляване на стари отрицателни екологични последствия, отиват по предназначение, че част от тези средства от фирмата-собственик се използват за решаване на проблеми, които имат отношение и към предотвратяване на бъдещи замърсявания. И вие миналата година сте установили нередности в това отношение и от гледна точка на график, и от гледна точка на средства. За това става дума. Искаме да бъдем наясно на базата на доклада на съответните ведомства, че нито цент от тези три транша няма да отиде за решаване на бъдещи проблеми. С което вие сте съгласни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Господин Малинов, явно това е уредено правно със закона. Само че аз искам да Ви попитам, ако сме допуснали грешка и сме приели един закон, с който се увреждат националните интереси, ако държавата губи от това, кое е по-добре - да поправим закона, с който увреждаме държавните си интереси, или да продължим да раздаваме държавата си? Защото аз ще ви попитам още нещо. Ирландците изнасят златото от България, копаейки повече, отколкото е разрешено, за да има устойчивост от земетръс и други свлачищни процеси. Кое е по-доброто? Интересите на България, на българския народ или допуснатата правна грешка в закона? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
За дуплика има думата господин Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми колеги, задълженията на държавата са ясно дефинирани както в Закона за приватизацията, така и специално в този договор. Ако ние вмъкнем в цената на продажбата и цената да ни помете старите замърсявания, които нашата държава е правила, естествено можем да не стигнем до процедура за приватизация. Затова това е най-изгодната сделка за нас. А ние че трябва да си свършим работата, да си изчистим замърсяванията, трябва. Нека да не смесваме нещата. Според мен ние трябва да гласуваме това. И задайте въпрос към отговорния министър в петък по линията на парламентарен контрол да Ви отговори как се използват тези средства. Мисля да разделим нещата така. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Малинов.
Има ли други изказвания?
Поставям на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Моля, гласувайте!
Гласували 138 народни представители: за 86, против 40, въздържали се 12.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да преминем към второ четене на току-що гласувания на първо четене законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Цонев.
Гласували 141 народни представители: за 94, против 44, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля господин Цонев да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!
"ЗАКОН
за ратифициране на Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписан на 17 март 2000 г. в София."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте заглавието и член единствен така, както са предложени от вносителя.
Гласували 157 народни представители: за 99, против 54, въздържали се 4.
Законът е приет и на второ гласуване.
Съобщения за парламентарен контрол на 7 април 2000 г.:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Жорж Ганчев и Екатерина Михайлова, Асен Агов и Росица Тоткова.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Кирил Ерменков и Звездалин Кафеджиев и на три питания от народните представители Свилен Димитров, Румен Овчаров и Руси Статков.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Иван Бойков, Стефан Нешев - три въпроса, и Иво Атанасов и на две питания от народните представители Венцеслав Димитров и Руси Статков.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов, Кънчо Марангозов и Станимир Калчевски и на три питания от народните представители Венцеслав Димитров, Татяна Дончева и Яшо Минков.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Меглена Плугчиева , Драгомир Драганов - два въпроса, Ева Жечева, Иво Атанасов, Пламен Славов и Лютви Местан и на питане от народния представител Станка Величкова.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Георги Божинов и Иван Борисов - два въпроса, Методи Андреев и Стефан Мазнев и на три питания от народните представители Дора Янкова, Ангел Малинов и Валентин Симов.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Атанас Лозанов и Илия Баташки, Михаил Миков - два въпроса, и Хасан Адемов и на пет питания от народните представители Ева Жечева, Иван Костадинов Иванов, Илия Баташки, Велислав Величков и Панчо Панайотов.
Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Юрий Юнишев, Станимир Калчевски, Кирил Ерменков и Иван Борисов.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Александър Томов и на питане от народния представител Асен Христов.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Пламен Славов.
Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Илия Петров.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Иван Борисов и Георги Михайлов, Юлия Берберян, Методи Андреев и Росица Тоткова и на три питания от народните представители Георги Пирински, Дора Янкова и Руси Статков.
На основание чл. 76, ал. 3 от правилника министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов е поискал отлагане със 7 дни на отговорите на актуалните въпроси от народните представители Илия Баташки, Методи Андреев и Велко Вълканов.
На основание чл. 76, ал. 4 и чл. 81, ал. 4 от правилника поради отсъствие на народни представители от заседанието се отлага:
- отговора на министъра на околната среда и водите Евдокия Манева - на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
- отговора на министъра на правосъдието Теодосий Симеонов - на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
- отговорите на министъра на въшните работи Надежда Михайлова - на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов и на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
- отговорите на министъра на културата Емма Москова на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- отговорите на министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на актуален въпрос от народния представител Веселин Бончев, на две питания от народния представител Лъчезар Тошев и на питане от народния представител Елена Поптодорова;
- отговора на министъра на труда и социалната политика Иван Нейков - на питане от народния представител Елена Поптодорова.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев и не може да отговори на актуален въпрос от народния представител Велислав Величков и на питане от народните представители Иван Борисов, Димитър Абаджиев и Елена Поптодорова.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 7 април, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)


Председател:

Йордан Соколов

Заместник-председател:

Иван КуртевСекретари:

Виктория Василева


Калчо Чукаров