Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-04-12

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова
Секретари: Илия Петров и Камен Костадинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Рамадан Аталай. Да му е честито! Всичко най-добро му желаем! (Ръкопляскания.)
Постъпили законопроекти и проекторешения от 5 до 11 април 2000 г.
Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване на процедурата по продажбата на 51 на сто от акциите на БТК. Вносител - Александър Томов и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители - Петър Рафаилов, Жулиета Калчева и Юрий Юнишев. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за ратифициране на Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия е Комисията по енергетика и енергийните ресурси. Законопроектът е разпределен и на Комисията по опазване на околната среда и водите и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за животновъдството. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа. Законопроектът е разпределен и на Комисията по икономическата политика.
Проект за решение за промяна в състава на Съвета по европейски въпроси. Вносители - Анастасия Мозер и Владимир Джаферов.
Проект за решение за даване на разрешение за изпращане на формирования от Българската армия за участие в учението на НАТО "Свързани морета 2000". Вносител - Министерски съвет. Проектът за решение е разпределен и на Комисията по националната сигурност.
Законопроект за ратифициране на Гражданската конвенция за корупцията. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители - Любен Корнезов и Руси Статков. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Вносител - Драгомир Драганов. Водеща комисия е Комисията по труда и социалната политика.
По дневния ред са направени предложения от народния представител Петър Мутафчиев, който предлага като точка в дневния ред да бъде включен проекта за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси.
Има предложение от народния представител Пламен Славов като точка в дневния ред да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки и мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Има предложение от народния представител Стефан Нешев като точка в дневния ред да бъде включен Законът за изменение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Предложение от народния представител Николай Христов като точка първа от дневния ред да се включат промени в състава на Съвета по европейските въпроси.
Предложение от господин Любен Корнезов като точка трета в дневния ред да се включи проектозакона за Семейния кодекс.
Има и предложение от госпожа Екатерина Михайлова:
"1. Първо четене на законопроекта за отменяне на закони и нормативни укази.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества.
4. Второ четене на законопроекта за кадастъра и имотния регистър - продължение.
5. Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 1996 г.
6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
7. Първо четене на законопроекта за управление на кризи.
8. Парламентарен контрол".
Въз основа на предложенията, направени от господин Корнезов и госпожа Михайлова е седмичната програма, която сме ви предложили като точката, предложена от господин Корнезов, става точка седма в седмичната програма.
Имате думата по дневния ред.
Господин Петър Мутафчиев има думата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! От 1 януари т.г. беше структурирана Здравноосигурителната каса. От 1 юли Здравноосигурителната каса трябва да започне финансирането на доболничната помощ. Сериозни са съмненията, че здравната реформа, поради липсата на средства и неправилното разходване на средства от Здравноосигурителната каса няма да успее.
Защо се налага това мнение сред обществото?
Първо, защото на никой не е ясно как се изразходват 150-те млн., които са отпуснати за структуриране и подпомагане на Здравноосигурителната каса от бюджета.
Второ, защото на никой не му е ясно как се изразходват 60-те и 70-те млн. долара от Световната банка за подпомагане на здравното осигуряване.
Защото на никой в България в момента не е ясно как се изразходват средствата, които се удържат за здравна осигуровка.
Ясно е само едно, че в момента Здравноосигурителната каса купува сгради за 530 долара кв. м. Ясно е и друго, че ремонтът, който се извършва в тези сгради е за над 370 долара. Всички колеги, които се занимават със строителство знаят, че това е един прекален разкош, който в тази тежка ситуация не е необходим на България.
Ние знаем, че е необходимо да се създадат нормални условия за работа на Здравноосигурителната каса, но в никакъв случай - разкош!
Аз съм убеден, дами и господа от мнозинството, че вие ще подкрепите нашето предложение, защото миналата седмица вие подкрепихте Министерския съвет и предложението им, че всеки, който не се осигурява в България, може да претърпи санкция и да лежи в затвора. Сега аз се надявам, че вие ще подкрепите нашето предложение за създаване на парламентарна комисия за проверка за разходването на средствата, защото ние като парламент, като върховна власт, трябва да контролираме как се изразходват средствата, парите на Здравноосигурителната каса.
Затова на основание чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в дневния ред за тази седмица да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за проучване целесъобразността на изразходваните средства от националните и регионални здравни каси с вх. № 054-02-40 от 17 март 2000 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Заставам на тази трибуна, за да се обърна към вас и да ви помоля в дневния ред да бъде включено като точка приемането на един Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Трябва да ви кажа, че не съм по-голям католик от Папата, но законопроектът е внесен от Министерския съвет и е подписан от министър-председателя. Защо аз заставам на тази трибуна, за да агитирам той да бъде приет?
Вчера бях при управителя на този фонд, който се занимава с въпросите, свързани с компенсиране на гражданите. Молех за един гражданин на Пловдив да му бъде помогнато да си реши проблема. И тока каза: "Господин Нешев, как да Ви помогна, като законопроектът е внесен на 31 май 1999 г., а на 6 юни е минал през Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията и той определя имуществен ценз, по който трябва да вземем решение? И аз чакам една година! Една година, за да мога да си върша работата!".
Аз се зачервих и му казах - единственото нещо, което Ви обещавам поради неудобството, в което изпадам пред Вас, че ще отида и ще направя интервенция да бъде внесен подписаният от Лучников, подписаният от министър-председателя законопроект. Някой чиновник бил казал, че трябвало да се съгласува. Касае се за деноминацията на българския лев. Една цифра трябва да бъде превърната в деноминирани лева. Една година ни чакат! Засрамих се, честна дума. Ако това ни е работата... Затова го внасям, за да покажем, че имаме отношение към тези, които искат да работят за тази държава. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Господин Пламен Славов има думата.

ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата на Народното събрание през тази седмица да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение за избиране на временна комисия за проучване хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Какви са мотивите да направя това предложение. И през последните дни както българското общество, така и партньори на българската държава зад граница дадоха достатъчни ясни сигнали и оценки и за хода на приватизацията, и за хода на структурната реформа, и за съмненията за корупция във висшите етажи на властта, свързани с приватизационния процес.
От тази гледна точка е крайно време Народното събрание и особено управляващото мнозинство да се ангажира със създаването на тази комисия, което би било най-категоричното доказателство за воля, макар и закъсняла, да се реагира отговорно на изключително назрялата обществена потребност за прозрачност, за контрол, както и за защита на интересите на българската държава.
Като доказателство на тези мои думи мога да кажа и един от последните примери, при който липсата на контрол в хода на приватизацията от страна на държавата в лицето на Министерството на транспорта доведоха на практика до разграбването и ликвидирането на преуспяващо транспортно предприятие в гр. Кричим - "Кричим-автотранспорт". Именно липсата на този контрол даде възможност предприятието да бъде унищожено, а по този начин да бъде унищожен и поминъкът на хората от гр. Кричим. Дори и сигналът до Комисията "Антимафия", направен преди една година, не даде никакъв резултат.
Примери като този има във всички райони на страната.
И затова смятам, че ако Народното събрание се ангажира с решение за създаване на такава временна комисия, то би дало ясен сигнал на българското общество, че се ангажира достатъчно сериозно и отговорно, за да бъдат решени тези въпроси в рамките на прозрачност и в рамките на отговорно отношение от страна на българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Има ли други изказвания по дневния ред? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Петър Мутафчиев за създаване на временна комисия за изразходваните средства от Националната и районните здравноосигурителни каси.
Моля, гласувайте!
Гласували 193 народни представители: за 81, против 87, въздържали се 25.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов за създаване на временна комисия за хода на приватизацията.
Моля, гласувайте!
Гласували 195 народни представители: за 83, против 100, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Стефан Нешев като точка в дневния ред да бъде включен законопроект за изменение на Закона за уреждане на жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове.
Моля, гласувайте!
Гласували 186 народни представители: за 117, против 4, въздържали се 65.
Предложението е прието.
Тъй като не е посочено коя точка да бъде това предложение, ако не бъде направено по-нататък предложение, автоматично става точка осма - последна от приетия досега дневен ред. След това може да предложите евентуално разместване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Христов като точка първа от дневния ред да бъде Проект за решение за промени в състава на Съвета по европейски въпроси.
Моля, гласувайте!
Гласували 190 народни представители: за 171, против 9, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Седмичната програма придобива следния вид:
1. Решение за промени в състава на Съвета по европейски въпроси.
2. Първо четене на законопроекта за отмяна на закони и нормативни актове.
3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества.
5. Второ четене на законопроекта за кадастъра и имотния регистър.
6. Проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1996 г.
7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
8. Второ четене на законопроекта за Семейния кодекс.
9. Първо четене на законопроекта за управление на кризи.
10. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове.
11. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте предложението за седмична програма.
Гласували 182 народни представители: за 135, против 19, въздържали се 28.
Приема се.
Преди да пристъпим към седмичната програма, като нулева точка, така да се каже, трябва да коригираме допуснати неточности и отклонения от приети вече други закони - в Закона за държавния протокол, който беше приет на второ четене на 5 април.
При гласуването има дублиране на чл. 5. И за да се отстрани това дублиране - със същото съдържание, което сме приели, с пет алинеи. Това е едната корекция, защото в това, което сме приели, се е получило дублиране.
Втората корекция е в чл. 6, ал. 8, т. 8, тъй като членовете на Конституционния съд изобщо са пропуснати в списъка, а съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за Конституционния съд съдиите от Конституционния съд се ползват със статута на председателя на Народното събрание и там не се прави разграничение между председател и членове - съдии на Конституционния съд, те са с еднакъв статут.
Така че това са двете технически неточности, които трябва да бъдат отстранени, тъй като изтича и конституционният срок за изпращане на закона за подпис от президента.
По този въпрос иска ли някой думата?
Поставям на гласуване най-напред чл. 5. Със съдържанието, което сме приели, става чл. 5 с пет алинеи.
Моля да бъде гласувано това предложение.
Гласували 134 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
И следващото предложение е в чл. 6, ал. 8, т. 8 след думата "председателят" да се добавят думите "и съдиите".
По това предложение има ли изказвания?
Моля, гласувайте в чл. 6, ал. 8, т. 8, след думата "председателят" да се добавят думите "и съдиите".
Гласували 136 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 13.
И тази техническа неточност е отстранена.

Преминаваме към първа точка от седмичната програма.
До председателя на Народното събрание е постъпило писмо от народния представител Александър Джеров:
"Уважаеми господин председател!
С решение на Народното събрание от 1 март 2000 г. съм избран за член на Постоянната комисия Съвет по европейски въпроси. Поради моята заетост като член на ръководството на Демократическата партия и Народен съюз, както и работата ми в законодателната дейност на Народното събрание, не мога да бъда полезен и да отделям необходимото време в комисията. Поради това моля да бъда освободен като член на Съвета по европейски въпроси."
Във връзка с това писмо на господин Джеров е направено предложение от народните представители госпожа Анастасия Мозер и господин Владимир Джаферов:
"Проект!

Р Е Ш Е Н И Е
за промяна в състава на Съвета по европейските
въпроси

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 17а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И:

1. Освобождава Александър Асенов Джеров като член на Съвета по европейски въпроси.
2. Избира Веселин Методиев Петров за член на Съвета по европейски въпроси."
Имате думата по този проект за решение.
Няма желаещи за изказвания.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 150 народни представители: за 133, против 11, въздържали се 6.
Решението е прието.

Втора точка от седмичната програма е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ЗАКОНИ И НОРМАТИВНИ УКАЗИ.
Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Има думата господин Юнишев по процедурен въпрос.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Във връзка с разискванията на първо четене на законопроекта за отменяне на закони и нормативни укази правя процедурно предложение да допуснем в залата заместник-министъра на правосъдието госпожица Златка Русева. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Има ли противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допусната заместник-министърът на правосъдието госпожица Златка Русева.
Гласували 139 народни представители: за 129, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят госпожа Златка Русева в залата.
Господин Джеров има думата да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по правни въпроси и законодателство
срещу корупцията

Постъпил е законопроект за отменяне на закони и нормативни укази, внесен от Министерския съвет.
Комисията на своето заседание, проведено на 6 април 2000 г., разгледа внесения законопроект. От станалите изказвания се изясни необходимостта от съобразяване на законодателството ни с новонастъпилите обществено-икономически промени.
В изпълнение на Конституцията се налага да се преразгледа действащото законодателство, или по-скоро завареното законодателство, и всички правни норми, които не съответстват на съвременните обществени отношения, от които следва да отпаднат.
С внесения законопроект Министерският съвет предлага да бъдат отменени закони и укази, издадени по време на социалистическото управление, които са в противоречие с правилата на Конституцията ни от 1991 г. Въпреки че съгласно § 3 от Конституцията тези закони и укази не се прилагат, по-полезно е те изрично да бъдат отменени, с което ще се създаде по-голяма сигурност в правоприложението.
Комисията единодушно реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за отменяне на закони и нормативни укази, внесен от Министерския съвет, като същият може да бъде съответно приет и на второ четене, ако няма постъпили възражения по него." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Имате думата.
Моля, гласувайте на първо четене законопроект за отменяне на закони и нормативни укази № 002-01-10, внесен от Министерския съвет.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Джеров има думата за процедура.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя предложение да преминем и към второ гласуване, тъй като законопроектът е съвсем изчистен, по него нямаше дебати, нямаше възражения и няма никаква пречка, за да преминем, спазвайки правилника, към второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение законопроектът да бъде приет и на второ гласуване на днешното заседание.
Гласували 131 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Моля господин Джеров да докладва законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

"З А К О Н
за отменяне на закони и нормативни укази

Член единствен. Отменят се:
1. Избирателният закон (обн., ДВ, бр. 54 от 1973 г.; попр., бр. 61 от 1973 г.; изм., бр. 88 от 1973 г., бр. 22 от 1976 г., бр. 97 от 1978 г.; попр., бр. 98 от 1978 г.; изм., бр. 91 от 1982 г., бр. 98 от 1987 г., бр. 28 от 1990 г. и бр. 69 от 1991 г.).
2. Законът за създаване на общини в град София (обн., ДВ, бр. 97 от 1987 г.).
3. Законът за кинематографията (обн., ДВ, бр. 78 от 1948 г.; изм., Изв., бр. 95 от 1953 г. и бр. 65 от 1959 г.).
4. Законът за книгопечатането (обн., ДВ, бр. 52 от 1949 г.; изм., Изв., бр. 19 от 1951 г.).
5. Законът за намаляване на броя на кръчмите и ограничаване на пиянството (обн., ДВ, бр. 154 от 1947 г.; изм., бр. 2 от 1952 г.).
6. Указ № 84 на Президиума на Народното събрание от 1952 г. за уреждане на вътрешната търговия (обн., Изв., бр. 16 от 1952 г.; изм., бр. 13 от 1953 г., бр. 53 от 1954 г., бр. 12 от 1956 г., бр. 91 от 1958 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 48 от 1964 г. и бр. 28 от 1982 г.).
7. Указ № 453 на Президиума на Народното събрание от 1953 г. за извършване ремонт на съсобствени между държавата и частни лица сгради (обн., ДВ, бр. 94 от 1953 г.; изм., бр. 98 от 1955 г., бр. 99 от 1963 г. и бр. 30 от 1969 г.).
8. Указ № 115 от 1954 г. за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство (обн., Изв., бр. 28 от 1954 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1954 г., бр. 31, 46 и 71 от 1957 г., бр. 66 от 1959 г., бр. 51 и 81 от 1960 г., бр. 93 от 1961 г., бр. 25 от 1963 г., бр. 23 от 1967 г. и бр. 26 от 1973 г.).
9. Указът за създаване на Жилищен фонд към Министерството на вътрешните работи (обн., Изв., бр. 30 от 1951 г., изм., бр. 93 от 1961 г.).
10. Указът за безплатните и кредитни пътувания и превози по превозните средства на управлението на Българските държавни железници и управлението на водния транспорт (обн., ДВ, бр. 100 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 47 и 93 от 1953 г., бр. 31 от 1958 г.; ДВ, бр. 62 от 1966 г.).
11. Указ № 1241 за уреждане редовната военна служба на младежите, постъпили на работа в геоложките проучвания и добива на нефт и газ, както и проучванията на Добруджанския въглищен басейн (обн., ДВ, бр. 90 от 1977 г.; доп., бр. 10 от 1978 г.).
12. Указ № 208 за неприлагане на давност спрямо престъпления против мира и човечеството и военни престъпления (обн., ДВ, бр. 23 от 1965 г.).
13. Указ № 104 на Президиума на Народното събрание от 1956 г. за освобождаване от изтърпяване на наказание лицата, извършили престъпление "бягство зад граница" (обн., ДВ, бр. 29 от 1956 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1963 г. и бр. 89 от 1964 г.).
14. Указ № 95 за създаване на Колегиум при Главната прокуратура на НРБ (обн., ДВ, бр. 11 от 1966 г.).
15. Указ № 82 за установяване на данък върху печалбата на стопанските организации (обн., ДВ, бр. 7 от 1982 г.; изм., бр. 99 от 1987 г.)."
Това е съдържанието на законопроекта. Не прочетох броевете на "Държавен вестник" и вестник "Известия", където са обнародвани и изменяни съответните нормативни актове, ще ги представя на стенографката за вписване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! По-скоро бих попитал: с т. 10 се отменя Указът за безплатните и кредитни пътувания и превози по превозните средства на управлението на Българските държавни железници и управлението на водния транспорт. В бързината нямах време да направя справка, но доколкото си спомням това означава, че служителите на Българските държавни железници могат да пътуват безплатно. Мисля, че това е естествено и винаги е било така. Отменяйки този указ, не оставяме ли тази материя нерегулирана?
С други думи, питам, ако отменим с т. 10 този указ, могат ли служителите на БДЖ да пътуват безплатно по БДЖ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, могат.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Къде е решен въпросът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В мотивите на вносителя са посочени другите актове, които вече решават отменените въпроси, това са: Законът за ветераните от войните, Законът за Българския Червен кръст, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, Правилникът за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Правилникът за дейността на Държавната застрахователна инспекция и Правилникът за Държавната инспекция по корабоплаването. А доколкото си спомням, в Закона за БДЖ тези въпроси също са засегнати.
Благодаря на господин Корнезов.
Има ли други изказвания?
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Действително една голяма част, или почти 90 на сто от тази материя, която се предлага, е преуредена някъде и в този смисъл основанието за нейното отменяне е правилно. Но аз считам, че има разпоредби, които в мотивите, които са ни посочени, не уреждат докрай въпросите, които продължават и до днес да имат актуалност и са важни за обществото.
В този смисъл, току-що прочетеното от Вас, господин председател, за безплатните и кредитни пътувания и превози, за указа, който трябва да се отмени, според мен не се урежда за хората от Българските държавни железници, както би трябвало да бъде.
Моето предложение е да направим едно пълно изясняване на този въпрос, за да не се окаже, че ние решаваме въпроса в ущърб за работещите в тази система. А доколкото знам, практиката в Европа е такава.
И второ, по отношение на указа, който е свързан с насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуалното жилищно строителство - да, в материята, която цитирате в Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост има част от тези разпоредби, но част ги няма. А те са наистина актуални във връзка с проблемите, които трябва да решава нашето общество и като последствие от онова, което направихме преди 10 дни - Европейската социална харта е ревизирана във връзка с нейното изпълнение.
Така че моето предложение е да отложим гласуването, да се видят тези въпроси, защото избързването няма да допринесе за най-доброто решение, а забавянето не е фатално, така или иначе до този момент ние имаме такова забавяне, но то няма да попречи на работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Руси Статков.
За реплика има думата господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Статков! Специално направихте възражение срещу отпадането на Указа за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуално жилищно строителство. Предполагам, че сте го прочели, аз твърде дълги години съм го чел. Това е един указ, който въобще не може да намери приложение. Даже да не го отменим, той просто не може да действа, защото той е свързан с една друга система, когато задоволяването на жилищните нужди на българските граждани се извършваше от държавата чрез строителството и когато беше твърде ограничено даването на възможност отделни граждани да строят. Така че този указ формално не действа и нищо няма да направим с това, като го отменим. Той сам се е отменил, поради това че обществените отношения, които той регламентира, отдавна не съществуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Господин Руси Статков има думата за дуплика.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Джеров, колеги! Аз направих по същество възражение по два от указите. Единият е този, за който говори господин Корнезов - за безплатните и кредитни пътувания по превозните средства на управлението на Българските държавни железници и управлението на водния транспорт. Защото, както беше прочетено, а и тук го има, липсва онова, което касае железничарите.
И второ, за което Вие споменахте, Указ № 115 за насърчаване и подпомагане на кооперативното и индивидуално жилищно строителство. Да, Вие сте прав, дотолкова доколкото тази материя в значителна степен във връзка с указа има промяна. Но аз очертах и още веднъж искам да изразя своето становище, че има отделни разпоредби, които ги няма в Закона за общинската собственост, но същевременно са актуални от гледна точка днес на онова, което ратифицирахме с Европейската социална харта (ревизирана), и, разбира се, проблемите, които има нашето общество. Затова ви предложих да погледнем още веднъж, а не защото целият указ трябва да остане. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Статков в своето изказване направи едно процедурно предложение за отлагане на гласуването на този закон. Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Руси Статков за отлагане на тази точка от дневния ред, защото това е един-единствен член.
Гласували 126 народни представители: за 38, против 88, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Други изказвания има ли?
Моля, гласувайте заглавието на закона и член единствен, както са предложени от вносителя.
Гласували 137 народни представители: за 110, против 4, въздържали се 23.
Законът е приет и на второ гласуване.

Трета точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Ще докладва господин Михаил Карафезов.
ДОКЛАДЧИК МИХАИЛ КАРАФЕЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на закона, както е предложено от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 6.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК МИХАИЛ КАРАФЕЗОВ: Комисията предлага § 1 със следното съдържание:
"§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
"(1) Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психична помощ, домовете за медикосоциални грижи, в които се осъществява медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи , Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта и съобщенията се създават от държавата." (Възражения в ДЛ.)
Комисията предлага § 2 със следното съдържание:
"§ 2. В чл. 35, ал. 3 т. 2 се изменя така:
"2. Министерският съвет, по предложение на съответния министър и министъра на здравеопазването - за лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта и съобщенията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Карафезов.
Господин Корнезов има думата.


ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Използвам процедура. Защо? Защото вносителите госпожа Брайнова и колегата Лазаров са ни предложили един Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с един-единствен параграф - 4а, който гласи: "Лечебните заведения на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията, непреобразувани по чл. 5, да се преобразуват по чл. 3." Това е текстът.
Комисията тук изведнъж ни предлага не един параграф, а четири параграфа и то с коренно различно съдържание. Как така между първо четене и това, което е внесено, стана практически нов закон? Моля да ми обясните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Госпожа Мария Брайнова има думата.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, колеги, господин Корнезов! Текстовете, които предлага комисията за второ четене, са съгласувани с вносителите. Тук ние не правим реална поправка на текстовете в закона, а просто синхронизираме наименованията на министерствата с това, което Народното събрание гласува през м. декември, когато избираше новия кабинет и когато се промени структурата на министерствата. Ако ви прави впечатление, в стария текст на закона е записано: "Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция", а тук е записано само "Министерство на правосъдието", към Министерството на транспорта е добавено "и съобщенията". Никакви други реални поправки не се правят в Закона за лечебните заведения в тези два параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
За реплика думата има господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): И Конституцията, и нашият правилник изискват, след като законът е приет на първо четене, приет е по принцип, не може на второ четене да се излиза извън материята, извън предмета на вече приетия на първо четене законопроект. Защото в противен случай ще има всъщност приет закон само на едно второ четене. Това са азбучни неща. Може би колегите от Комисията по здравеопазването, младежта и спорта са водими от някакви благородни подбуди, но не може от един § 4а да се говори тук за някакви срокове, за центрове за спешна медицинска помощ - нещо, което въобще не е било в предмета на вносителите, приет на първо четене. Всъщност правим един нов закон и ще го приемем по този начин само на едно гласуване. Извинявайте, но това не е допустимо от конституционна гледна точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Думата за дуплика има госпожа Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
Господин Корнезов, вижте текста на чл. 5, ал. 1, така както е в закона:
"Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение, специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция (в новия параграф отпадат думите "правната евроинтеграция") и Министерството на транспорта (където добавяме "и съобщенията") се създават от държавата."
Аз не виждам какъв е проблемът?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Къде го има във вашия проект това?
МАРИЯ БРАЙНОВА: В комисията е дебатирано и е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Други изказвания по § 1 и § 2 има ли? Няма.
Моля, гласувайте параграфи 1 и 2 така, както са предложени от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 18, въздържали се няма.
Параграфи 1 и 2 са приети.
Преди да продължим по-нататък, ще дам думата на докладчика, но искам да поясня, че така, както е дадено сега в § 3, където се цитира текст от приетия вече закон и където е приет един срок от шест месеца, а тук отново се казва: "С влизането на закона в сила - шест месеца", ще се получи така, че ние на практика ще удължим този срок - това, което каза и господин Корнезов. Този текст така не може да бъде приет. Комисията може би трябва да огледа нещата и да го докладва отново в друг вид, защото тук нещата се свеждат до промяна на наименованията на министерствата, а да не се получи така, че да удължим с шест месеца срока без да имаме това право.
ДОКЛАДЧИК МИХАИЛ КАРАФЕЗОВ: Господин председател, точно поради това правя процедурно предложение на този етап да спрем с приемането на законопроекта на второ четене и докладът да бъде преработен от комисията и да бъде предоставен на следващи заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Карафезов за отлагане приемането на този законопроект.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Точка четвърта от седмичната програма е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АМНИСТИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ОТНЕТИ ИМУЩЕСТВА, внесен от Лъчезар Тошев.
Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Ще ви изнеса становището на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията по току-що споменатия законопроект.
"На редовно заседание, проведено на 2 март 2000 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроекта за допълнение на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, внесен от господин Лъчезар Тошев.
Беше докладвано, че при приемане на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества е пропуснато да се отбележи, че се амнистират и престъпленията по чл. 118 от Наказателния закон, който беше в сила до 1951 г. По този текст се санкционираха тежко земеделските стопани, които не бяха в състояние да изпълнят задължителни доставки на земеделска продукция в непосилни размери. Покрай осъждането им на затвор от собствениците бяха конфискувани големи количества земи, дворни места и ниви. Беше предложено да се възстанови и тук справедливостта, като се приемат предлаганите поправки в чл. 1, т. 2 и в чл. 2, т. 2 с включване на думите и в двата текста "и по чл. 118".

Също така в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията беше предложено към чл. 8 да се създаде една нова алинея със следното съдържание:
"Исканията за връщане на конфискувани недвижими имоти и обезщетявания по чл. 118 от Наказателния закон, в сила до 13 март 1951 г., се предявяват в едногодишен срок от влизането на тези изменения на закона в сила. "
Комисията единодушно подкрепи и реши да предложи на народните представители да приемат законопроекта заедно с предложеното допълнение от комисията.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Господин Тошев като вносител има думата.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми колеги! Аз бях чувал, че по времето на Вълко Червенков е имало един натурален данък в България, когато земеделски стопани, които примерно имат лозя, са били принуждавани да плащат с яйца този натурален данък или пък да се иска вълна, мляко от волове.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Откъде знаеш?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Напротив, аз знам това, господин Корнезов, много добре. Казвали са ми. И тук има свидетели от възрастните, които си спомнят за този натурален данък.
Бих искал да продължа. Искано е мляко от волове, които очевидно не дават мляко. Нали така? И който не плати с тези продукти, е бил санкциониран сериозно. Ако той не можел да плати с пари наложената глоба, му е бил конфискуван имотът, което е разпоредбата на чл. 118 от Наказателния закон, действащ до 1951 г.
Тези санкции според мен са били налагани тенденциозно, с цел да бъдат принудени тези частни земеделски стопани да влизат в ТКЗС. Днес се оказва, че има техни наследници, които желаят да си възстановят отнетите по такъв текст имоти - дворни места, ниви и др. - и не биха могли да го направят, защото не сме отменили тази санкция със Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, който беше приет през 1991 г. и изменен също през 1991 и 1997 г.
Тъй като този пропуск трябва да бъде поправен, аз внасям това предложение с цел да добавим в този закон и текстовете в чл. 1, т. 2 и чл. 2, т. 2 и чл. 118. Това е моето предложение.
Аз приемам напълно предложението на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията и благодаря на колегите, които обръщат внимание, че тъй като срокът, в който собствениците е трябвало да кандидатстват за амнистиране и връщане на тези отнети имущества по другите текстове, е изтекъл, тук следва да се въведе един срок, който те предлагат да бъде едногодишен, в който засегнатите да могат да направят своите постъпки, за да получат обратно имотите си и да се възползват от тази амнистия по този член.
Така че смятам, че Народното събрание ще вземе предвид, че една такава поправка е справедлива, че тя е от обществено значение и ще гласува този законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Разбрахме какво са му разказвали на господин Тошев. Може би да е било така или не е така, но от вол мляко да се иска, не съм чувал - поне аз.
Въпросът обаче е юридически. Вероятно е имало несправедливости. То къде ли е справедливо!
Вие предлагате, господин Тошев, всъщност два параграфа, като включвате чл. 118 на Наказателния закон, който е действал към 1951 г. Но всъщност аз направих справка, тя е тук, пред мен. Този член 118, който Вие имате предвид, има няколко изменения, включително има изменения и през 1956 г. Там действително е казано в промените, но си е останало съдържанието, че този, който не предаде на държавата селскостопански произведения, подлежащи на задължителните държавни доставки, му се налага наказание глоба, респективно включително лишаване от свобода. Става дума обаче за ал. 3, за така наречената конфискация. Както Вие казвате, конфискувани са земи, конфискувани са къщи, конфискувано е някакво друго имущество. Поне в текста, както този от 1951 г., така и изменението през 1956 г., във всички случаи - казва ал. 3 - се конфискува доставката, която е трябвало да бъде представена. Примерно, както Вие казахте, млякото се конфискува, селскостопанската продукция се конфискува - това, което е задължителната доставка, тя се конфискува. Земята или някакво друго имущество няма как да бъдат конфискувани, защото това не е държавна доставка. Точно този е текстът на ал. 3 на чл. 118, към който Вие сте се насочили.
Освен това - поне за мен - юридически не е прецизно, тъй като имаме влезли в законна сила присъди, съдебни актове. Друг е въпросът дали законът е бил справедлив или не е справедлив. Но има влезли в законна сила присъди. Не може със закон, както господин Тошев счита, практически да се отменят съдебни актове, които се ползват с рес юдиката. В тази насока е и решение на Конституционния съд.
Аз мисля, че по-правилно е тези граждани, които са засегнати несправедливо от тогава действащия Наказателен закон и по-специално от чл. 118, чрез Върховния съд да искат отмяна на тези присъди, които - пак казвам - несправедливо са били санкционирани. Но не може чрез закон да отменяме присъди.
Освен това, пак ви повтарям, вижте текста на чл. 118, който е действал преди почти петдесет години, за да разберете, че целта, която Вие искате да постигнете, и това, което тук ни говорите, не отговаря поне на юридическото положение, което е съществувало към този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Други изказвания?
Има думата господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Господин председател, дами и господа! Господин Корнезов, това не е самостоятелен законопроект, за да го критикуваме в основната му постановка. Това е закон, който допълва текст. След като има такъв закон, не може да бъде критикувано допълнението, защото то по принцип не изменя нищо. То само добавя към наличните текстове още един текст. Прегледайте самия закон, който допълваме: "Амнистират се, като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането осъдените лица по следните деяния". И тук имаме един текст от три точки, в който действително са визирани престъпленията по предишния Наказателен закон. Следователно, това, което Вие възразявате, не може да бъде прието. Ние допълваме нещо, което вече е станало закон. Така че, по същество тук какво има да говорим? Допълва се само. Нищо повече. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
За втора реплика има думата господин Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин Корнезов, аз искам да Ви припомня, че причината да внеса този законопроект, е това, че когато хората са поискали да им бъдат върнати тези имоти, им се отговаря: не можем да ви ги върнем, тъй като този член не е отменен. Това е причината и това в момента е актуално.
Затова смятам, че е справедливо ние да добавим и този текст към останалите, които вече сме приели още през 1991 г. и през 1997 г. сме изменили. Така че намирам това за основателно и се надявам Вие също да подкрепите този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тошев.
Искате ли думата за дуплика, господин Корнезов? Не.
Има ли други изказвания?
Има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Безспорно е, че с внимание изслушах мотивите на уважаемите от мен господин Корнезов и господин Джеров и няма да взимам отношение, разбира се, по точните юридически неща, защото не е моя работа, но мисля, че колегата Тошев се опитва да поправи една несправедливост на времето. И колкото и да са немного тези хора, на които са им взели земя, защото безспорно точно това, което се дължи, ако им е конфискувано, няма да може да се върне, но дори и най-малката несправедливост на времето, която бихме могли да поправим, мисля, че е наш дълг, стига това да стане по един наистина перфектен начин, който да не прави нещата невъзможни в юридически смисъл.
Мисля, че дори и, пак повтарям, да не са много тези хора, тази справедливост от позицията на времето ние им я дължим. Мисля, че ще направи чест на Народното събрание, ако по най-добрия начин се опитаме да ги възмездим за това, което онова време им е отнело, разбира се, и при налична възможност. Мисля, че такава практика в Народното събрание има и аз с най-голямо удоволствие ще подкрепя колегата Тошев. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Няма други изказвания.
Моля, гласувайте на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества.
Гласували 98 народни представители: за 94, против 4, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В съответствие с чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да преминем към второ обсъждане и гласуване на законопроекта за допълнение на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение на народния представител Иван Иванов.
Гласували 98 народни представители: за 83, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието и моля господин Джеров да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители!

"З А К О Н
за допълнение на Закона за амнистия и връщане
на отнети имущества, обнародван в "Държавен вестник",
бр. 1 от 4 януари 1991 г. и последващите изменения

§ 1. В чл. 1, в т. 2 накрая се добавят думите "и чл. 118".
§ 2. В чл. 2, в т. 2 накрая се добавят думите "и чл. 118".
§ 3. В чл. 8 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
"(5) Исканията за връщане на конфискувани недвижими имоти и обезщетявания по чл. 118 от Наказателния закон, се предявяват в едногодишен срок от влизане в сила на тези изменения на закона."
Това е съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта, така както е предложено от вносителя, и § 1, 2 и 3, така както са предложени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Заглавието и § 1, 2 и 3 са приети.


Преминаваме към точка пета от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.
Има думата господин Александър Джеров да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Гласувахме законопроекта до чл. 57 включително и сега трябва да продължим. Другите текстове ще намерят своето място, както ще видите след малко, ще ги докладвам, господин председател.

"Част трета
ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Глава девета
ПАРТИДА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. ПАРТИДНО ДЕЛО

Чл. 60. (1) Партидата на всеки недвижим имот се състои от следните пет части:
1. част "А" - за имота;
2. част "Б" - за собственика и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост;
3. част "В" - за учредяването и прехвърлянето на други вещни права и за юридическите факти и обстоятелствата, подлежащи на вписване, освен тези по т. 4 и 5;
4. част "Г" - за ипотеките;
5. част "Д" - за възбраните.
            (2) Подлежащият на вписване акт се вписва в частта на партидата, за която се отнася.
            (3) Министърът на правосъдието одобрява образец на партидата.
Чл. 61. В част "А" на партидата се вписват:
1. идентификаторът;
2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
3. адресът;
4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);
5. площ в квадратни метри или в декари;
6. предназначение на имота;
7. етажност на сградата;
8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството.
Чл. 62. (1) В част "Б" на партидата се вписва:
1. името, ЕГН или друг идентификационен номер, адресът - за собственика - физическо лице;
2. наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер - за собственика - юридическо лице;
3. наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер на държавното юридическо лице, на което е предоставено управлението - за недвижимите имоти - държавна собственост;
4. наименованието, организационната форма, седалището и кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, на които е предоставено по реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост безвъзмездното стопанисване и управление - за недвижимите имоти - общинска собственост;
5. наименованието и кодът на общината по ЕКАТТЕ - за недвижимите имоти - общинска собственост;
6. съдът, видът на регистъра и номерът на тома и партидата - за местните юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България;
7. кодът по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер - за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация;
8. видът собственост - частна или публична;
9. при съсобственост - идеалните части (дяловете), както и данните за съсобствениците, а при съпружеска имуществена общност - данните за съпрузите;
10. актът, от който собственикът черпи правото си;
11. номерът и датата на нотариалния акт или на друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, както и датата на вписването;
12. исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;
13. обстоятелството, че актът по т. 11 е под условие или срок.
(2) В част "Б" се отбелязват:
1. молбата за вписване;
2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
3. жалбата срещу отказа по т. 2.
Чл. 63. (1) В част "В" на партидата се вписват:
1. видът на правото;
2. носителят на правото;
3. срокът, ако правото е срочно;
4. актът по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване;
5. исковите молби по чл. 114 от Закона за собствеността;
6. договорите, подлежащи на вписване:
а) видът на договора;
б) датата на сключването, страните и предметът;
в) обстоятелството, че договорът е сключен под условие или срок.
(2) В част "В" се отбелязват:
1. молбата за вписване;
2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
3. жалбата срещу отказа по т. 2.
Чл. 64. (1) В част "Г" на партидата се вписват:
1. видът на ипотеката - законна, договорна или за обезпечение пред съд;
2. видът, номерът, датата и издателят на акт, въз основа на който е извършено вписването;
3. размерът на вземането, за чието обезпечаване е учредена ипотеката - главница, лихви, разноски;
4. падежът;
5. кредиторът - съответно с данните за него, посочени в чл. 62, ал. 1;
6. длъжникът - съответно с данните за него или за лицето, за чието задължение е учредена ипотеката, ако то е различно от собственика, посочени в чл. 62, ал. 1;
7. промените на вземането;
8. заличаването на ипотеката и основанието;
9. обстоятелството, че договорът е сключен под условие;
10. подновяването на ипотеката.
(2) В част "Г" се отбелязват:
1. молбата за вписване;
2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
3. жалбата срещу отказа по т. 2.
Чл. 65. (1) В част "Д" на партидата се вписват:
1. видът на възбраната - обща или за отделен имот;
2. номерът и датата на акта за налагане на възбраната и органът, наложил възбраната;
3. номерът и датата на вписване на възбраната;
4. размерът на обезпечената сума;
5. заличаването на възбраната и основанието.
(2) В част "Д" се отбелязват:
1. молбата за вписване;
2. отказът на съдията по вписванията да разпореди вписване;
3. жалбата срещу отказа по т. 2.
Чл. 66. (1) Партидата се води за недвижим имот, който има идентификатор.
(2) Всяка партида има самостоятелен номер.
Чл. 67. (1) При разделяне на недвижим имот се откриват отделни партиди за всеки новообразуван имот, в които се вписват номерът на партидата и идентификаторът от кадастъра на разделения имот.
(2) В партидата на разделения имот се вписват номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на новообразуваните имоти и тя се закрива.
(3) Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.
Чл. 68. (1) В партидата на имота, образуван от съединяването на имоти, се вписват номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на образуващите го имоти, както и вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху всеки от имотите.
(2) В партидите на съединените имоти се вписват номерът на партидата и идентификаторът от кадастъра на новообразувания имот и те се закриват.
Чл. 69. (1) Партидата се води на хартия и на друг информационен носител. При несъответствие между двата записа действие поражда този, който е воден на хартия.
(2) Загубена или унищожена партида се възстановява по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 3.
Чл. 70. (1) В партидното дело се съхраняват:
1. актовете, послужили като основание за вписване;
2. скицата на имота и схемата на самостоятелния обект в сграда;
3. документите по чл. 72.
(2) Партидното дело носи номера на партидата."
Това са текстовете, които комисията предлага за гласуване на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Желае ли някой от колегите да вземе отношение по текстовете от чл. 60 до чл. 70? Не виждам.
Моля, гласувайте за наименованието на част lll - "Имотен регистър", глава девета - "Партида на недвижим имот. Партидно дело." и членовете от 60 до 70 така, както се предлагат от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
Наименованието на част lll, глава девета и членовете от 60 до 70 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията предлага да се създаде "Глава девета "а" със следната редакция:
"Глава девета "а"
СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Чл. 70а. (1) Производството по създаване на имотния регистър за всеки съдебен район се открива със заповед на министъра на правосъдието в съответствие с програмата по чл. 58, ал. 2.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочва съдебният район и графикът за изготвяне на партиди на недвижимите имоти по отделните райони, съгласно чл. 34, ал. 2, както и се определя съответният съдия по вписванията.
(3) Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 70б. (1) Службата по вписванията изготвя предварителни партиди и партидни дела към тях за недвижимите имоти на основание данните, съдържащи се в книгите по вписванията, както и на данните по чл. 40, ал. 1 и 2, и актовете, получени от Службата по кадастъра.
(2) При сделки с недвижим имот, когато няма изготвена предварителна партида, едновременно с вписването съдията по вписванията изготвя предварителна партида на този имот и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.
(3) Службата по вписванията предоставя в цифров вид на Службата по кадастъра предварителните партиди за уточняване на кадастралната карта и данните за собствеността и другите вещни права в кадастралния регистър на недвижимите имоти, както и за даване на идентификатори.
Чл. 70в. (1) Съдията по вписванията преобразува предварителните партиди в партиди на недвижимите имоти по този закон след предаване на одобрените по чл. 48 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти.
(2) Съдията по вписванията не преобразува предварителната партида за недвижим имот, за което има постъпила жалба по чл. 48, ал. 2, както и когато носителят на вещното право не е установен по реда на чл. 40. В този случай в предварителната партида се отбелязва съответното обстоятелство и се нанася идентификаторът на имота.
(3) При отпадане на обстоятелството по ал. 2, съответната предварителна партида се преобразува в партида на недвижимия имот.
Чл. 70г. (1) Министърът на правосъдието след изготвянето на партидите на недвижимите имоти за целия съдебен район издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за съответния съдебен район. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(2) Заповед по ал. 1 се издава и когато в съдебния район има и партиди по чл. 70в, ал. 2.
Чл. 70д. (1) До обнародването на заповедта по чл. 70г, ал. 1 вписванията се извършват по досегашния ред, изготвените партиди по чл. 70б се актуализират автоматично чрез нанасяне на съответните данни по софтуерен път. Съдията по вписванията записва подлежащия на вписване акт и номера на партидата на недвижимия имот.
(2) В шестмесечен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 всяко заинтересовано лице може да поиска попълване на партидата на недвижимия имот с вписани по досегашния ред актове, които не са отразени в нея. Актовете, които не са вписани в партидата по реда на предходното изречение, нямат действие спрямо третите лица, освен от деня, в който са вписани по реда на членове 71 и следващите.
Чл. 70е. Редът за създаване на имотния регистър се определя с наредбата по чл. 5, ал. 3."
Това е предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Има ли някой желание да се изкаже по новите текстове? Не виждам.
Моля да гласувате за глава девет "а" "Създаване на имотния регистър" и членове от 70а до 70е.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на глава девет "а" и членове от 70а до 70е са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Глава десет - Вписвания в имотния регистър".
Комисията предлага следната редакция на чл. 71:
"Чл. 71. (1) Вписването в имотния регистър може да се извършва:
1. по молба на заинтересованото лице или от негов представител;
2. по молба от нотариус в случаите, предвидени в закон;
3. служебно - в предвидени от закон случаи.
(2) Служебно откриване и закриване на партиди се извършва в случаите по чл. 53, ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли някой желание да се изкаже по наименованието на глава десета и чл. 71? Не виждам.
Моля да гласувате за наименованието на глава десета и чл. 71 така, както се предлагат от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на глава десета и чл. 71 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 72 е направено предложение от народния представител Иван Симеонов за допълнение в ал. 2, т. 1, което предложение е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 72, включваща предложението на господин Симеонов:
"Чл. 72. (1) Молбата за вписване трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
1. името, адреса и другите данни за молителя, посочени в чл. 62, ал. 1;
2. юридическия факт, подлежащ на вписване;
3. описанието на недвижимия имот;
4. идентификатора на недвижимия имот от кадастъра.
5. партидния номер;
6. други обстоятелства, предвидени в закон;
7. подпис на молителя.
(2). Към молбата се прилагат:
1. скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда - и схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови имоти се предлага и скица-копие от изменените по реда на чл. 53, ал. 1 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;
2. писменото доказателство, удостоверяващо вписвания юридически факт;
3. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.
Чл. 73. (1) Молбата за вписване се подава до съдията по вписванията.
(2) Върху молбата за вписване се отбелязват годината, месецът, денят, часът и минутата на постъпването й и се поставя входящ номер.
(3) След извършване на действията по ал. 2 в съответната част на партидата на имота се отбелязва, че е постъпила молба за вписване.
(4) Молбата може да се оттегли с нова молба.
Чл. 74. Молбата за вписване не може да се подава под условие, срок или друга уговорка. Ако молителят подаде повече от една молба, той може да поиска да не се извършва едното вписване без другото.
Чл. 75. Актът се вписва, ако праводателят е вписан в имотния регистър като носител на правото освен при придобиване на право по давност.
Чл. 76. Вписвания в една и съща част от партидата на един имот се извършват по реда на постъпване на молбите."
Дотук, госпожо председател, тъй като в следващия текст има неприето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви, господин Джеров.
Желае ли някой от колегите да вземе отношение по докладваните текстове? Не виждам.
Моля да гласувате за текстовете от чл. 72 до чл. 76 включително така, както се предлагат от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстовете от чл. 72 до чл. 76 включително са приети.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 77 има предложение на народния представител господин Иван Симеонов, който предлага ал. 1 да се допълни с текста: "и съответствието на представените документи с данните от информационната система".
Това предложение не се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 77, като предлага в ал. 1 малка корекция, в резултат на което предлага за гласуване чл. 77 в следната редакция:
"Чл. 77 (1) Съдията по вписванията разпорежда да се извърши вписването, след като провери дали са спазени изискванията на закона, както и предвидената от закон форма на акта, с който се признава, учредява, прехвърля, изменя или прекратява вещното право.
(2) Съдията по вписванията не е длъжен да проверява дали са спазени други изисквания на закона, освен тези по ал. 1.
(3) Определението за вписване подлежи на незабавно изпълнение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Желае ли някой от колегите да вземе отношение по чл. 77? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване най-напред предложението на народния представител Иван Симеонов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Гласували 106 народни представители: за 13, против 25, въздържали се 68.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 77, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 78. Когато предвидените в закона изисквания не са налице, съдията по вписванията отказва вписване.
Чл. 79. (1) При всяко вписване в партидата се отбелязва датата (денят, месецът и годината), на която то е извършено. Вписването се удостоверява с подписа на съдията по вписванията.
(2) Върху вписания акт се отразяват входящият номер, датата на вписването и партидният номер.
(3) Определението, с което се отказва вписване, както и подадената жалба, се отбелязват в партидата, което запазва реда по чл. 76.
(4) Ако срещу определението, с което е отказано вписване, не се подаде жалба, извършеното отбелязване се заличава служебно.
Чл. 80. Вписването е недействително, когато липсва определение на съдията по вписванията, както и когато то не е удостоверено по реда на чл. 79, ал. 1."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя по членове 78, 79 и 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте членове 78, 79 и 80, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 97, против 2, въздържали се 2.
Членове 78, 79 и 80 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 81 има предложение за ново съдържание от господин Иван Симеонов. Господин Симеонов предлага:
"Чл. 81. (1) Съдията по вписванията отразява извършеното вписване в информационната система.
   (2) Редът и начинът за отразяване на извършените вписвания в информационната система и за уведомяване на съответната служба по кадастър се определят от министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя с две корекции и предлага на вниманието на народните представители следното съдържание на чл. 81:
"Чл. 81. (1) Съдията по вписванията незабавно уведомява съответната служба по кадастъра за новообразуваните партиди и извършеното вписване.
(2) Образците на документите, чрез които се съобщава информацията по ал. 1, се одобряват от министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие благоустройството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Симеонов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 6, против 32, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 81, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Член 81 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 82. Доколкото друго не е предвидено в този закон, се прилагат съответно разпоредбите на глава четиридесет и шеста от Гражданския процесуален кодекс."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте чл. 82, както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Член 82 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

"Г л а в а е д и н а д е с е т а
ОСПОРВАНЕ НА ВПИСВАНЕ.
ПОПРАВКА И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНО ВПИСВАНЕ

Чл. 83. Всяко вписване в имотния регистър може да бъде оспорено по реда на чл. 431, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 84. Очевидна фактическа грешка на вписването в имотния регистър се поправя по реда на чл. 192, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс с определение на съдията по вписванията.
Чл. 85. (1) Вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство.
(2)  Заличаването се извършва по искане на заинтересованото лице, прокурор или служебно с определение на съдията по вписванията.
(3) Определението, с което се заличава или отказва заличаването, се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс на лицето, направило искането, или на заинтересованото лице и подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
Чл. 86. (1) Заличаването на вписването се извършва чрез подчертаване на подлежащия на заличаване текст и забележка, че подчертаният текст с посочване на началото и края му е заличен.
(2) При несъответствие между подчертаването и забележката за заличаване на текста за заличен се счита текстът, посочен в забележката".
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. от 83 до 86 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието на глава единадесета и чл. от 83 до 86 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на глава единадесета и чл. от 83 до 86 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Глава дванадесета
ПУБЛИЧНОСТ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Чл. 87. Справки в имотния регистър и извлечение от партидите се правят само по отделни имоти.
Чл. 88. (1) Всеки може да получи устна справка за вписванията по партида на недвижим имот, препис или извлечение от нея или удостоверение за вписано или невписано в нея обстоятелство.
(2) Образците на удостоверенията се одобряват от министъра на правосъдието".
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 87 и 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието на глава дванадесета и чл. 87 и 88 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Заглавието на глава дванадесета и чл. 87 и 88 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, ще си позволя само едно вметване, че номерацията на членовете и главите е условна в момента, защото виждате, че на много места работим с "а", "б", "в" и т.н. Накрая, след гласуването, ще стане подреждането по реда на докладването и гласуването.
Комисията предлага да се създаде част lV със следната редакция:
"Част lV
ФИНАНСИРАНЕ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Чл. 58. (1) Дейностите, свързани със създаването и съхранението на кадастралната карта и кадастралните регистри, на имотния регистър и на информационните системи, се финансират със средства от източниците по чл. 9.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието приемат дългосрочна и годишна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър.
(3) Въз основа на годишната програма с утвърдените бюджети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието, съответно на съдебната система, се определят необходимите бюджетни средства за създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър, както и на информационните системи.
Чл. 59. (1) Дейностите по поддържането на основните данни в кадастралната карта, кадастралните регистри и информационната система за кадастъра се финансират със средства от собствени приходи и от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Дейността по водене на имотния регистър се финансира от бюджета на съдебната система".
Това е предложението на комисията за новата глава с двата члена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието на част lV и чл. 58 и 59 така, както са предложени от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на част lV и чл. 58 и 59 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Част V Административнонаказателни разпоредби". Следва чл. 89, по който е направено предложение от господин Руси Статков, за изменяне на т. 3.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Иван Симеонов за създаване на нова т. 4.
Комисията подкрепя предложението.
Въз основа на предложения текст на вносителя и двете предложения, комисията предлага на уважаемите колеги чл. 89 в следната редакция:
"Чл. 89. (1) Наказва се с глоба от 10 до 400 лв. физическо лице, което:
1. извърши действия в нарушение на чл. 38, ал. 2;
2. унищожи или премести геодезически знак или траен знак, означаващ граница на поземлен имот или землище;
3. не изпълни задължения по чл. 37, ал. 1, т. 4 и чл. 51, ал. 4.
(2) Наказва с глоба от 400 до 1000 лв. длъжностно лице, което:
1. не изпълни задължение по този закон;
2. изработи, разпореди да се изработи или одобри устройствени планове и строителни книжа без да са съобразени с основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри;
3. издаде разрешение за ползване на сграда в нарушение на чл. 51, ал. 5;
4. извърши действия в нарушения на § 6, ал. 2.
(3) Когато юридическо лице или едноличен търговец извърши нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието на част V "Административнонаказателни разпоредби" и чл. 89 така, както са предложени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на част V и чл. 89 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 90:
"Чл. 90. (1) Физическо лице, което използва кадастрални данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени по реда на този закон, в нарушение на чл. 56, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
(2) Когато юридическо лице или едноличен търговец извърши нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте чл. 90 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Член 90 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 91. (1) Нарушението се установява с акт на длъжностно лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
              (2) Наказателното постановление се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от определено от него длъжностно лице.
              (3) Глобите се внасят в приход на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
              (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда, определени със Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 91.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Да внесем една яснота. Наказателните постановления се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това е акт на министъра.
По силата на чл. 5 от Закона за Върховния административен съд актовете на министрите се обжалват направо пред Върховния административен съд.
Сега тук ние препращаме не пред Върховния административен съд, както е по закона, а на Закона за административните нарушения и наказания, т.е. районен съд.
Аз не съм против това. Но трябва да ни е ясно, че създаваме два режима. Щом наказателното постановление е издадено по закона, макар и да е от министър, неговото наказателно постановление, всъщност неговият акт ще подлежи на обжалване по общия ред, т.е. пред районния съд, а не както е по чл. 5 - пред Закона за Върховния административен съд. Ако това е идеята, да ни е ясно какво правим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, колеги! Тъй като в момента има различие, нека да го съгласуваме с представителите на Министерството на правосъдието. Ето защо моля да се отложи разглеждането на текста за след почивката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане приемането на чл. 91.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Допълнителни разпоредби".
По § 1. Въз основа на предложението на вносителя и предложението на господин Иван Симеонов, което се приема от комисията, комисията предлага следното съдържание на § 1:
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "самостоятелен обект в сграда, етаж или част от етаж", съгласно глава четвърта от Закона за собствеността;
2. "груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покрива, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи;
3. "трайно предназначение на територия" е постоянният й статут, определен по реда на закона;
4. "схема на самостоятелен обект в сграда" е графическо изображение на самостоятелните обекти в сграда с взаимното им положение и идентификаторите им;
5. "площ" е площта, определена въз основа на геодезическите координати на точките, определящи граници на поземлени имоти, съответно очертанията на сгради;
6. "цифров вид на кадастралната карта, съответно на книгите по вписванията" е дигитален запис в определен формат на пълното им съдържание върху магнитен, оптически или друг технически носител, който чрез компютърна обработка позволява възпроизвеждане върху екран или традиционен носител на данни;
7. "традиционен носител" е хартия, полиестерно фолио или друга материя с подобни качества;
8. "геодезически основни точки" са точките от държавната геодезическа мрежа и от геодезическите мрежи с местно предназначение;
9. "явна фактическа грешка" е несъответствието между съществуващите на местността трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход, заснети съгласно изискванията на този закон и данните за тях в картата или плана;
10. "адрес на недвижим имот" е описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място и включва наименованието на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, самостоятелен обект в сграда, а за недвижими имоти в земеделски земи, гори и земи от горския фонд - съответно наименованието на местността."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието "Допълнителни разпоредби" така, както е предложено от вносителя и § 1 - така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1 са приети.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"§ 2. Географските обекти се означават в кадастъра с установените им официални имена."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Ведомствените кадастри по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за единния кадастър на Република България, изработени до влизането в сила на този закон, се считат за специализирани карти, регистри и информационни системи по глава четвърта.
§ 4. До одобряването по реда на този закон на кадастрална карта за съответната територия скици се издават по досегашния ред."
Комисията подкрепя заглавието и текста на вносителя по § 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 3 и 4 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 3 и 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията, на базата на текста на вносителя, предлага следната редакция на § 5:
"§ 5. (1) Парцел, по отношение на който дворищно-регулационният план е приложен, е поземлен имот по смисъла на този закон.
(2) Дворищно-регулационният план е приложен за тези части от парцела, за които е платено дължимото обезщетение за придадените към парцела недвижими имоти на други физически или юридически лица, съответно когато частите на съсобствениците в образуван по регулация общ парцел са изравнени."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 6 има предложения на вносителя, а също така едно обширно предложение на народния представител господин Иван Симеонов. Комисията подкрепя по принцип неговото предложение и предлага следната редакция за § 6:
"§ 6. (1) За териториите, за които има актуални данни за недвижимите имоти с характер на основни кадастрални данни, съдържащи се в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на Закона за единния кадастър на Народна република България, Закона за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват въз основа на тях при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30.
(2) За създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри органите, които изработват, одобряват, поддържат и съхраняват карти, планове, регистри и друга документация по ал. 1, предават на Агенцията по кадастъра в двуседмичен срок от поискването копие от тях, както и от всички актове, с които те се отменят, изменят или преработват при условията на чл. 8, ал. 5. Картите, плановете, регистрите и другата документация се предават и на магнитен, оптически или друг технически носител на данни.
(3) Общините и други юридически лица, които съхраняват кадастрални планове, предават безвъзмездно на Агенцията по кадастъра оригиналите им и свързаната с тях документация в двуседмичен срок от поискването.
(4) Органите на държавната власт и на местното самоуправление и поземлените комисии предават на службата по кадастъра копия от всички актове, с които се признава, установява или възстановява право на собственост или друго вещно право върху недвижими имоти, както и от влезлите в сила актове, с които се възстановяват правата на собствениците по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в 30-дневен срок от поискването им или от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 34, ал. 1. Актовете, както и съответните регистри, се предават и на магнитен, оптически или друг технически носител на данни. Агенцията по кадастъра заплаща само действителните разходи, направени за създаване на копията.
(5) При откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри актовете по ал. 4 се предават комплектовани по отделни райони по чл. 34, ал. 2.
(6) Органите по ал. 2 и 4 са длъжни да удостоверяват верността на предоставяните данни.
(7) Агенцията по кадастъра поддържа в актуално състояние и отстранява непълноти и грешки по реда на този закон в картите, плановете, регистрите и документацията по ал. 2 и 3.
(8) Когато при създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри се установи явна фактическа грешка в данните по ал. 2, свързани с прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, тя се отстранява по реда на този закон.
(9) Засегнатите собственици при отстраняване на явна фактическа грешка при условията на ал. 7 се обезщетяват по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Параграф 6 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Иван Симеонов е направил предложение за създаване на нов текст - § 6а.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 6а със следната редакция:
"§ 6а. Министерският съвет, областните управители и кметовете на общините в 6-месечен срок от обнародването на закона предоставят сгради и друга материална база за Агенцията по кадастъра и териториалните й звена."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте § 6а, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Параграф 6а е приет.
Уважаеми колеги, сега в почивката в клуба на народния представител ще бъде открита изложба по случай 150 години от рождението на много големия българин и председател на Петото Обикновено Народно събрание Захари Стоянов. Каня всички народни представители да заповядат на откриването на изложбата.
Почивка до 12 ч. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов за процедура.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Доколкото мога да броя, в залата има 32 души. Моля сам да решите какво да правите.
Моля за проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля квесторите да поканят народните представители в залата. Ако след три минути няма кворум, ще направим поименна проверка. Да бъдат предупредени и парламентарните групи на Народен съюз, Обединението за национално спасение, Евролевицата, тъй като освен господин Нешев от Евролевицата, от трите групи няма никого.
Започваме поименна проверка на кворума. Проверката е поискана от заместник-председателя на парламента и аз не мога да не я уважа.

АЙРУШ ИБРАХИМ ХАДЖИ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДЖЕРОВ - тук
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЛИЛОВ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗЛАТАНОВ - отсъства            АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ КАРАКАЧАНОВ- отсъства
АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПИНДИКОВ - тук
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА МОЗЕР - отсъства
АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ - отсъства
АНГЕЛ БОРИСОВ МАЛИНОВ - тук
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ БАЛТАДЖИЕВ - тук
АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ ТАКЕВ - тук
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ - тук
АНДОН СТОИЛОВ ДАНАИЛОВ - отсъства
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОШКОВА - отсъства
АРЛИН ГРИГОРОВ АНТОНОВ - отсъства
АСЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ - отсъства
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ - отсъства
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ - отсъства
АТАНАС БОРИСОВ БОГДАНОВ - тук
АТАНАС ЛОЗАНОВ МЛАДЕНОВ - тук
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ - тук
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН - отсъства
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН - тук
БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ - тук
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ - отсъства
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ - тук
БОРИС ЛЮБОМИРОВ СПАСОВ - тук
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ - тук
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДЖОЛЕВ - тук
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ - отсъства
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ - тук
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СИМОВ - отсъства
ВАНЬО МИТКОВ ЦОНОВ - отсъства
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КЛЯВКОВ - тук
ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ - отсъства
ВАСИЛ ПАНЧЕВ МАНДЕВ - тук
ВАСИЛ СТОЯНОВ ГОЦЕВ - отсъства
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ - отсъства
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ИВАНОВ - тук
ВЕНКО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ - отсъства            ВЕНЦЕСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ВЕНЦИСЛАВ СТАНИМИРОВ МАРКОВ - отсъства
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ - отсъства
ВЕСЕЛИН МИЛКОВ ЧОЛАКОВ - отсъства
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ БОНЧЕВ - отсъства
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА - отсъства
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ - отсъства
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ - тук
ГАНЧО ДОБРЕВ СТОЯНОВ - тук
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШИШКОВ - тук
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ КАРАБАШЕВ - тук
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ - отсъства
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИЛКОВ-ЛОРДА - отсъства            ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ - отсъства
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАНОВ - отсъства
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ - тук
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ - отсъства
ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ - отсъства
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ АГАФОНОВ - отсъства
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ - тук
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ - отсъства
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДЖОДЖЕВ - тук
ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ - тук
ГОСПОДИН ТОНЧЕВ ТОНЕВ - отсъства
ГРИГОР ДИМИТРОВ ШИШКОВ - тук
ГЮНЕР БЕХЧЕТ ТАХИР - отсъства
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА - тук
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - тук
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ - тук
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ - отсъства
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ - тук
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ - тук
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ - тук
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛУДЖЕВ - отсъства
ДИМИТЪР ТОЧКОВ БОЖАНОВ - отсъства
ДИМИТЪР ЦОНКОВ ИВАНОВ - отсъства
ДИМО ВАСИЛЕВ ДИМОВ - отсъства
ДИМО ПЕТРОВ ПЕТРОВ - отсъства
ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА - тук
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА - отсъства
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ - тук
ДРАГОМИР ПАВЛОВ ДРАГАНОВ - тук
ДЯНКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ - тук
ЕВА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА - отсъства
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ - отсъства
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ - отсъства
ЕДУАРД ХАНС КЛАЙН - отсъства
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА - тук
ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПОПТОДОРОВА - отсъства
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА - тук
ЕМИЛ ТОДОРОВ ЛИЛОВ - тук
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА - отсъства
ЖЕКО СТОЯНОВ ИВАНОВ - тук
ЖОРЖ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ - тук
ЖУЛИЕТА ЛЮБОМИРОВА КАЛЧЕВА - тук
ЗАХАРИ ПЕТРОВ ХОЛЕВИЧ - тук
ЗВЕЗДЕЛИН ВЕКИЛОВ КАФЕДЖИЕВ - отсъства
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ - тук
ИВАЛИН КОСТОВ ЙОСИФОВ - тук
ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ - отсъства
ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ - отсъства
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ - тук
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - отсъства
ИВАН ДИМИТРОВ БОЙКОВ - отсъства
ИВАН ДИМОВ ЗЪНЗОВ - тук
ИВАН ЗАПРЯНОВ ГЛУШКОВ - тук
ИВАН ИВАНОВ ДИМОВ - тук
ИВАН ИВАНОВ СУНГАРСКИ - отсъства
ИВАН КОЛЕВ ДИМИТРОВ - отсъства
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ - тук
ИВАН ЛЮДМИЛОВ СИМЕОНОВ - тук
ИВАН МИЛКОВ КУРТЕВ - тук
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ - отсъства
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ - тук
ИВАН ТОДОРОВ КИРИЛОВ - отсъства
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ - отсъства
ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ - тук
ИЛИЯ ИВАНОВ МАСЛАРСКИ - отсъства
ИЛИЯ ПЕТРОВ ПЕТРОВ - тук
ИЛИЯН СТРАХИЛОВ ПОПОВ - отсъства
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ - тук
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ - отсъства
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ - тук
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ - тук
ЙОРДАН КИРИЛОВ ШКОЛАГЕРСКИ - отсъства
КАЛЧО ПЕТРОВ ЧУКАРОВ - отсъства
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ - тук
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ - отсъства
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ - тук
КИРИЛ АНДРЕЕВ БАЕВ - тук
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ НАЙДЕНОВ - тук
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ НАПЛАТАРОВ - тук
КРАСИМИР БОЖИДАРОВ КАМЕНОВ - отсъства
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ - отсъства
КРЪСТЬО ПАРАСКЕВОВ ТРЕНДАФИЛОВ - тук
КЪНЧО ИВАНОВ МАРАНГОЗОВ - тук
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ - тук
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ - тук
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ - тук
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ БОЖКОВ - отсъства
ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ БЕШКОВ - отсъства
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН - отсъства
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА - отсъства
МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА МИТЕВА - тук
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ - тук
МАРИЯ ВЪЛЧЕВА КУНЧЕВА - тук
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА - отсъства
МАРИЯ СВЕТЛОЗАРОВА БРАЙНОВА - тук
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА - тук
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ - тук
МИЛАДИН СТОЕВ СТОЕВ - отсъства
МИНКО НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ - отсъства
МИХАИЛ ПЕТРОВ КАРАФЕЗОВ - тук
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ - тук
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ - отсъства
МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ВЛАШКИ - тук
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ - тук
МЮМЮН СЮЛЕЙМАН ЕМИН - отсъства
НАНСЕН АЛФРЕД БЕХАР - тук
 НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ - отсъства
НИКОЛА ПЕТРОВ КОЙЧЕВ - отсъства
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ - отсъства
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ - тук
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЗГУРЕВ - тук
НИКОЛАЙ НЕДКОВ АНГЕЛОВ - тук
НИКОЛАЙ ТОМОВ ТОМОВ - отсъства
ОРФЕЙ ДИМИТРОВ ДУЕВСКИ - тук
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ - тук
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ - тук
ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ - тук
ПАНЧО ЛЮБОМИРОВ ПАНАЙОТОВ - отсъства
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНЕВ - тук
ПЕТКО РАЙНЕВ ПРОДАНОВ - отсъства
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ - тук
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ - тук
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БАШИКАРОВ - отсъства
ПЕТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ - тук
ПЕТЪР КРЪСТЕВ СТОЯНОВ - тук
ПЕТЪР НЕНОВ ПЕТРОВ - тук
ПЕТЪР СТОЯНОВ РАФАИЛОВ - отсъства
ПЕТЯ БОРИСОВА ШОПОВА - тук
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ - тук
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ - тук
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАРКОВ - тук
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕЙКОВ - тук
РАДЕНКО НИКОЛОВ ПРЕСОЛСКИ - отсъства
РАМАДАН АТАЛАЙ - тук
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН - тук
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА - тук
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ - тук
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ - отсъства
РУСИ ИВАНОВ СТАТКОВ - тук
САШО НАЧЕВ СТОЯНОВ - тук
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ДЯНКОВА - тук
СВЕТЛАНА ХРИСТОВА БОНЧЕВА - тук
СВЕТОСЛАВ ДЕНЧЕВ ЛУЧНИКОВ - отсъства
СВИЛЕН КОЛЕВ ДИМИТРОВ - тук
СИМЕОН НИКОЛОВ ХИНКОВ - тук
СИМОН НИКОЛОВ СПАСОВ - отсъства
СТАНИМИР КАЛЧЕВ КАЛЧЕВСКИ - отсъства
СТАНКА ЯНАКИЕВА ВЕЛИЧКОВА - тук
СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ГАЙТАНДЖИЕВ - отсъства
СТЕФАН ИЛИЕВ СТОИЛОВ - тук
СТЕФАН МАРКОВ НИНОВ - отсъства
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ - тук
СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ - тук
СТЕФАН СТАНЧЕВ НЕШЕВ - тук
СТОЯН ЧИЛОВ РАЙЧЕВСКИ - тук
СЪБИН СЕВЕРИНОВ КАСАБОВ - тук
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА - тук
ТОДОР ВЕНЕЛИНОВ ЯНЕВ - тук
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ - тук
ТОДОР ЗДРАВКОВ ПАВЛОВ - тук
ТОДОР ИВАНОВ ДРАЖЕВ - тук
ТОДОР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ - тук
ТОМА БОРИСОВ ДЕСПОТОВ - тук
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ - отсъства
ХРИСТО БОРИСОВ ВОЙНЯГОВСКИ - тук
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ - отсъства
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ - отсъства
ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - тук
ХРИСТО КИРИЛОВ ПЕТРОВ - отсъства
ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ - тук
ХРИСТО ПАНЧЕВ СМОЛЕНОВ - тук
ХРИСТО СТАНИСЛАВОВ ТАРАКЧИЕВ - тук
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ КЪНЧЕВ - отсъства
ЮЛИЙ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ - тук
ЮЛИЙ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ - тук
ЮЛИЯ КУЗМАНОВА ЯНЕВА - тук
ЮЛИЯ МАНУК БЕРБЕРЯН - тук
ЮЛИЯН ИВАНОВ БУРОВ - тук
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ - тук
ЮРИЙ ЮНИШЕВ АЛЕКСАНДРОВ - тук
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ - тук
ЯШО ДИМИТРОВ МИНКОВ - тук

В залата има 137 души. Кворум има. Заседанието продължава. На тези, които са закъснели, няма да им бъде удържано. На никой няма да бъде удържано. Има кворум, останалите не е необходимо да ги отбелязвам.
Благодаря на господин Сендов, че създаде кворума.
Господин Джеров, докладвайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"§ 7. Отменя се Законът за единния кадастър на Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 128 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 14.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"§ 8. В Закона за териториално и селищно устройство се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. (1) Със застроителен и регулационен план се регулират улици, пътища и имоти за обекти - публична държавна и общинска собственост, урегулират се имоти - частна собственост, ако не са били урегулирани, и се определя конкретното предназначение на всеки имот, както и застрояването в имотите за застрояване.
(2) Подробните градоустройствени планове освен в пълната си форма по смисъла на ал. 1 могат да бъдат и:
1. план за регулация и режим на застрояване;
2. план за регулация без режим на застрояване;
3. план за регулация само за улици и имоти за обекти - публична държавна и общинска собственост;
4. квартално-застроителен и силуетен план.
(3) Според устройствените цели и задачи и в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на закона може да се изработва и прилага един от плановете по ал. 2.
(4) За преструктуриране и обновяване на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания се изработва и прилага застроителен и регулационен план.
(5) Когато се регламентират допустими отклонения от правила и нормативи или при свързано застрояване, предвидено в повече от два парцела (урегулирани поземлени имоти), се изработват и одобряват квартално-застроителни и силуетни планове."
2. В чл. 21а се правят следните изменения:
а) в ал. 1, изречение първо след думите "за неурегулирани територии" се добавя: "както и за територии с неприложена първа регулация";
б) в ал. 2, изречение трето накрая се добавя: "което се отразява в кадастъра и в имотния регистър при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър";
3. Създава се чл. 21б:
"Чл. 21б. Плановете по чл. 21 и 21а се изработват въз основа на данни от кадастъра."
4. В глава втора "Териториалноустройствени планове", раздел трети "Общи и подробни градоустройствени планове", т. 3, буква "в" в заглавието се изменя така:
"в) подробни градоустройствени планове."
5. Член 27 се изменя така:
"Чл. 27. (1) С плановете по чл. 21, ал. 2, т. 1 и 2 се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти на физически и юридически лица за жилищно и вилно строителство.
(2) Предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство и застрояване на урегулираните имоти и кварталите."
6.Член 28 се изменя така:
"Чл. 28. (1) По реда на чл. 27 могат да се урегулират:
1. налични неурегулирани поземлени имоти - за образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти по искане на собствениците с нотариална заверка на подписите;
2. маломерни неурегулирани поземлени имоти - за упълномеряването им с части от съседни имоти;
3. съседни неурегулирани поземлени имоти - за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 се сключват договори в нотариална форма, които се вписват."
7. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. Собствениците, поискали урегулиране на неурегулирани поземлени имоти по реда на чл. 27, представят в съответната служба по кадастъра скица-копие от одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план за издаване на скица-копие по чл. 54, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Издадената от службата по кадастъра скица служи за издаване на нотариален акт."
8. Членове 30 и 31 се отменят.
9. В чл. 32 се създава ал. 4:
"(4) След изтичане на срока по чл. 182а, ал. 1 непълноти и грешки в кадастралната карта и в кадастралните регистри се отстраняват по реда на чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър."
10. В чл. 46, ал. 1 се създава изречение второ:
"Поставянето и опазването на граничните знаци се извършва в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър."
11. В чл. 52, ал. 2, изречение първо се изменя така:
"В случаите по ал. 1 собствеността и границите на поземлените имоти се запазват в съответствие с данните в кадастъра и имотния регистър."
12. Член 59 се изменя така:
"Чл. 59. (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на този закон.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 28, а оставащата част отговаря на изискванията за минимални размери за площ и лице или също се присъединява към съседен имот."
13. Член 60 се отменя.
14. Член 61 се изменя така:
"Чл. 61. Делба на поземлен имот, намиращ се в строителните граници на населено място, може да се извършва само ако реално обособените части отговарят на изискванията за минимални размери за площ и лице, определени с правилника за прилагане на закона. Проектът за разделяне на имота се изработва въз основа на скица-копие от кадастъра, издадена от съответната служба по кадастъра."
15. Създава се чл. 62а:
"Чл. 62а. При разделяне или съединяване на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сграда се изисква новообразуваните недвижими имоти да получат идентификатор от кадастъра."
16. В чл. 112 ал. 3 се изменя така:
"(3) Оценките се извършват от комисия, назначена от кмета на общината, по пазарна цена."
17. Създават се членове 182а, 182б, 182в и 182г:
"Чл. 182а. (1) Ако до влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър бъде заплатено дължимото обезщетение за придадените към парцела недвижими имоти на други физически и юридически лица по влязъл в сила дворищно-регулационен план, съответно когато частите на образуван по регулация общ парцел бъдат изравнени, планът се счита за приложен за тези части от парцела и границите им се приемат за граници на урегулиран поземлен имот.
(2) Ако до влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър условията по ал. 1 не бъдат изпълнени, отчуждителното действие на дворищно-регулационните планове се прекратява за съответните имоти.
(3) Общините осигуряват изпълнението на разпоредбите на ал. 1 и 2, като служебно или чрез възлагане на правоспособни лица отразяват настъпилите изменения в плановете.
Чл. 182б. (1) В срока по чл. 182а, ал. 1 реално определени части от дворищно-регулационни парцели не могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато реално определените части и останалите части от дворищно-регулационния парцел отговарят на изискванията за минимални размери, определени с правилника за прилагане на този закон или когато реално определената част отговаря на изискванията за минимални размери, останалата част (части) се присъединява към съседен парцел.
Чл. 182в. В срока до чл. 182а, ал. 1 собствеността на дворищно-регулационен парцел не може да се прехвърля и върху него не могат да се учредяват вещни права, когато обезщетението за частите, които се придават от имота на други лица, още не е платено.
Чл. 182г. Висящите производства по отчуждаване на недвижими имоти по дворищно-регулационни планове, одобрени до влизане в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър, се решават по досегашния ред."
Току-що докладваната редакция на § 8 е дадена от Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров. Що продължим ли, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, ще продължа пак с редакция на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
"§ 9. В чл. 33 ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се изменя така:
"(2) Поземлените комисии възстановяват собствеността върху земи по реда на закона, както и извършват друга дейност, определена с правилника за прилагане на закона. Поземлените комисии поддържат и осъвременяват плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на закона, и издават скици при извършване на разпоредителни сделки и делба на земеделски земи до предаването им на Агенцията по кадастъра по реда на § 6, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър."
§ 10. В Закона за задълженията и договорите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 166, ал. 1 след думите "чрез вписване" се добавя "в имотния регистър".
2. В чл. 169 ал. 1 се отменя.
3. В чл. 171 думите "за ипотеката трябва да бъдат отбелязани към договора или към молбата за учредяването й" се заменят с "трябва да бъдат извършени в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър".
4. В чл. 175, ал. 2, изречение второ след думите "към вписването" се добавя "в имотния регистър".

5. В чл. 179, ал. 2 изречение второ се изменя така:
"То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот".
6. В чл. 237, ал. 1 накрая се добавя "в имотния регистър"."
Това е предложението на комисията въз основа на предложенията, направени от вносителя - Министерския съвет.
"§ 11. В Закона за собствеността се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и се добавят накрая думите "в имотния регистър";
б) създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Заявлението за отказ от правото на собственост по ал. 1 може да се оттегли до вписването на отказа в имотния регистър".
2. В чл. 112 се правят следните изменения:
а) в буква "а" накрая се поставя запетая и се добавя: "както и актове, с които се признават такива права";
б) създава се буква "и":
"и) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижимия имот".
§ 12. В чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството думите: "чрез вписване по реда на Закона за привилегиите и ипотеките" се заменят с "чрез вписване в партидите на недвижимите имоти на наследодателя по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър".
§ 13. В чл. 158 ал. 2 от Закона за съдебната власт се изменя така:
"(2) Съдията по вписванията извършва вписванията в имотния регистър и нотариалните действия, предвидени в закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Обсъждаме параграфите от 8 до 13 включително.
Желае ли някой от колегите да вземе отношение по параграфите от 8 до 13 включително?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да не направим някаква грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има известно желание, изчаквам колегата Корнезов. Желаете ли думата, господин Корнезов? Заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): То не е за изказване, а за едно уточнение. (Уточнения между Любен Корнезов, Александър Джеров и заместник-министър Златка Русева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Джеров, заповядайте за уточнение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Със заместник-министъра на правосъдието по повод възражението на господин Корнезов правя една корекция в § 13:
"Алинея 2 на чл. 158 се изменя така:
"(2) Съдията по вписванията извършва вписванията в имотния регистър и нотариалните действия, предвидени в закон, отбелязванията и по тяхното заличаване, по даването на справки по книгите за вписване, както и други действия, предвидени от закона".
Или с други думи само началната част от чл. 158, ал. 2 отпада, замества се с текста и оттам нататък, както го прочетох, продължаваме със запазената част от текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров. Уточняваме, че в § 13 във връзка с чл. 158, ал. 2 от Закона за съдебната власт заместващият текст беше допълнен по начин, по който се постигна съгласие.
Има ли някой друг да желае да вземе отношение? Не виждам.
Моля, гласувайте за параграфите от 8 до 13 включително, така както бяха докладвани от господин Джеров.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Параграфите от 8 до 13 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагам § 14 да отпадне.
Текстът на вносителя е: "В чл. 33, ал. 3, изречение второ от Закона за кооперациите от 1991 г. думите "в нотариалните книги" се заменят с "в имотния регистър".
Вносителите са изготвили този текст преди ние да гласуваме новия Закон за кооперациите. И след като има нов Закон за кооперациите, предложението за отпадане на това предложение на Министерския съвет е правилно и моля уважаемите колеги да гласуват в полза на отпадането на § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте за отпадането на § 14 от текста на вносителя - така както се предлага от комисията, във връзка с изменение в законодателството.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Параграф 14 отпада.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 15. Пак повтарям, че преномерация ще се наложи в края, поради това ще докладвам текстовете така, както са дадени в материала със старата номерация.
"§ 15. В чл. 18 от Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "на общината" се заличават.
2. В ал. 2 думите в скоби "кадастрални и други" се заличават.
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
 "(3) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 15.
Комисията предлага § 16 със следната редакция:
"§ 16. За създаването на кадастъра и имотния регистър:
1. министърът на правосъдието да осигури внедряването на софтуер за извършване на вписванията по поименната система и отразяване на данните в предварителни партиди;
2. районните съдилища до обнародването на заповедта по чл. 70а, ал. 1 да осигурят преобразуване в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията за обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно членове от 61 до 65.
§ 17. Министерският съвет до влизането в сила на този закон да предложи съответни изменения и допълнения на законите, в които се предвижда създаване на ведомствени кадастри."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 17.
Комисията предлага нов § 17а със следното съдържание:
"§ 17а. Министерският съвет до влизането на този закон в сила да приеме програмите по чл. 58, ал. 2."
Комисията предлага следното съдържание на § 18:
"§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2001 г., с изключение на чл. 4, членове 10-21, които влизат в сила от деня на обнародването на закона."
Има предложение на господин Руси Статков, което е възприето от комисията. И комисията предлага в Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 18а със следното съдържание:
"§ 18а. Предвидените с този закон наредби се издават в срок от 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник"."
Само за момент да уточня съдържанието.
Госпожо председател, може ли да спрем гласуването, включително до § 18, за да направя уточняване за следващия текст?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Да, разбира се.
Да гласуваме до § 18 включително.
Желае ли някой от колегите да вземе думата по параграфите от 15 до 18 включително? Не виждам.
Моля, гласувайте за параграфите 15, 16, 17, 17а и 18.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Параграфите от 15 до 18 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Сега тук стигнахме до предложението на господин Руси Статков - в Преходните и заключителните разпоредби да се създаде § 18а. Чета предложението на господин Руси Статков:
"§ 18а. Предвидените с този закон наредби се издават в срок от 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя предложението му и предлага да се създаде § 17б със следната редакция:
"§ 17б. Предвидените в закона наредби се изготвят до влизането на закона в сила."
Това е предложението на комисията.
Заместник-министърът на правосъдието госпожа Златка Русева обаче прави възражение.
Аз бих помолил госпожа Русева да аргументира своите възражения за отпадане на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Думата има заместник-министърът на правосъдието госпожа Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Възражението ми "против" приемането на този текст е свързано с обстоятелството, че не могат да се изготвят подзаконови нормативни актове, които да се позовават на необнародван и невлязъл в сила закон. По Закона за нормативните актове точно е указано в какви срокове трябва да се приемат подзаконовите актове - наредби, правилници и т.н.
Така че и предложението на господин Статков е излишно, защото това е фиксирано в Закона за нормативните актове. А другото просто противоречи на логиката, защото не може да се издава нещо, като се позоваваш на закон, който не е влязъл в сила и по съответния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Русева.
Желае ли някой друг да вземе думата? Господин Руси Статков иска думата. Заповядайте, господин Статков. Вие сте вносител на предложението.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което съм направил, е свързано с разпоредби, които указват срокове. Чух във фоайето, че заместник-министърът на правосъдието цитира Закона за нормативните актове. И според мен ние поне досега в практиката, която имаме, не сме последователни, ако трябва да стъпваме на Закона за нормативните актове. Имали сме различни съображения и сме указвали различни срокове за приемането на различни наредби.
В този смисъл съм направил и конкретното предложение - че след като влезе законът в сила, трябва да се приемат и тези наредби в такъв и такъв срок. И мисля, че и комисията е имала точно това в предвид, за да го подкрепи. Нали така, господин Джеров?
Така че поддържам предложението си. И смятам, че просто заместник-министърът на правосъдието трябва да отчете и практиката, която имаме в Народното събрание. И мисля, че в това отношение срокът, който сме предложили, е нормален, и може да свърши работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Статков.
Други? Думата има господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Въпросът е юридически, но е и практически. Разбира се, за да може да се прилага, да започне да функционира реално Законът за кадастъра и имотния регистър, освен законът трябва да се приемат и подзаконовите нормативни актове, които са предвидени в него. Това е безспорно.
Тук проблемът е друг, че този закон, както го приехме, ще влезе в сила от 1 януари 2001 г. Тогава той ще стане закон. Тогава той ще стане действащ закон. Преди да стане действащ закон, т.е. да е влязъл в сила, Министерският съвет не може въз основа на него да издава подзаконови нормативни актове, защото подзаконовите нормативни актове винаги се издават въз основа на един закон. И ето го проблемът.
Разбира се, господин Руси Статков, когато е правил своето предложение, е имало много резон в него, защото в проекта не е предвидено, че законът ще влезе през 2001 г. И той е направил своето предложение, мисля, че е резонно - в 6-месечен срока след обнародването му. Но сега, след като го приемем днес, след 15-20 дни той ще бъде обнародван. Но ще има един период от 7 месеца, в който той ще бъде обнародван, но няма да бъде в сила.
Следователно, според мен, за да избягаме от проблемите, би следвало да не се приема това предложение не за нещо друго, а защото няма как практически да стане това.
Но бих искал от трибуната да се обърна към представителите на Министерския съвет - да работят по тези наредби и веднага след влизането му в сила - от 1 януари 2000 г. да може да се публикуват тези наредби и законът да бъде вече действащ закон. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Корнезов.
Съгласно процедурата, ще подложа на гласуване най-напред предложението на народния представител Руси Статков. Всички чухме коментарите.
Моля, гласувайте предложението на господин Статков.
Гласували 75 народни представители: за 7, против 55, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Господин Джеров, как сега да процедираме с предложението на комисията?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Налице е предложение на комисията със съдържание: "Предвидените в закона наредби се изготвят до влизането на закона в сила."
Това е малко пожелателно, защото възражението на госпожа Русева според мен е основателно и правилно. Аз също така бих предложил, независимо че съм член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, да отпадне предложението й за нов § 17б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте за отпадането на § 17б.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Параграф 17б отпада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По този начин завършихме финалните текстове, но трябва да се върнем към два други текста.
Преди господин председателят да даде почивка, във връзка с възраженията на господин Корнезов, ние отложихме разглеждането на чл. 91 за след почивката.
Направихме обсъждане с господин Корнезов и с госпожа Русева. Обадихме се и говорихме с председателя на Върховния административен съд господин Славов. Направихме справка и в законодателството или текстовете, които сме приели и предлагам на уважаемите колеги да гласуваме чл. 91, както е предложен от вносителя.
Съображението за това е, че този текст - чл. 91 - повтаря нещо, което ние сме възприели веднъж в Закона за народното здраве, в Закона за народната просвета, в Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта - или принципната постановка е вече четвърта или пета по ред. Или, след като препращаме към Закона за административните нарушения и наказания, подсъдността ще бъде в районния съд. Районният съд има правата и в областта на целесъобразността, и в областта на законосъобразността, поради което ще бъде правилно да гласуваме текста с препращане към Закона за административните нарушения и наказания.
Позволявам си да прочета отново текста на уважаемите колеги, за да знаят за какво ще гласуваме:
"Чл. 91. (1) Нарушението се установява с акт на длъжностно лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
              (2) Наказателното постановление се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от определено от него длъжностно лице.
              (3) Глобите се внасят в приход на Министерството на регионалното развитие и благоустройството."
И ал. 4, по повод на която започна спорът, гласи:
"(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда, определени със Закона за административните нарушения и наказания."
Това е текстът на вносителя, подкрепен от комисията, а си позволявам да го подкрепя и лично аз като съобразен с действащото законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Думата има господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви.
Аз не се противопоставям на текста, който е в проекта и който господин Джеров тук посочи. Но нека да ни е ясно, че има проблем. Всички правни норми, правото, макар и да бъдат в различни нормативни актове, трябва да са в хармония помежду си, трябва да има съвпадение, а не да си противоречат. Ето чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд, който ние - нашето Народно събрание, Тридесет и осмото, прие. Член 5 от този закон казва:
"Чл. 5. Върховният административен съд разглежда:
1. жалби и протести против актове на Министерския съвет... и министри;".
Следователно актовете на министри според Закона за Върховния административен съд направо се обжалват пред Върховния административен съд.
Разбира се, че е възможно и по този начин да се реши въпросът, но се създават два паралелни режима. Разбрахме от справката, че не е това единственият закон, където се предвижда да се прилага Законът за административните нарушения и наказания и при актовете на министри, респективно другите ведомства, пряко подчинени на Министерския съвет. Но че има една такава колизия, има.
И нека да кажем тук, че Законът за кадастъра е lex specialis спрямо Закона за Върховния административен съд, за да няма противоречие в правоприлагането, т.е. да се прилага Законът за кадастъра, а не общата норма - чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд. Едно такова тълкуване ще ни позволи да излезем поне в този момент от създадената ситуация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Корнезов.
Мисля, че всички имат отношение в този смисъл. Някой друг желае ли думата? Няма.
Моля, гласувайте текста на чл. 91, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията с уточнението на господин Корнезов, че това е специален закон и затова тази норма има този вид.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 2.
Член 91 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И последното, което си позволявам госпожо председател, е да предложа да прегласуваме чл. 3, тъй като гласуваните текстове в днешното заседание вече са в дисонанс с това, което гласувахме в чл. 3, ал. 2 преди две или три седмици.
Ние гласувахме следното съдържание:
"Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти.
            (2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се прехвърля, признава, установява или възстановява правото на собственост, както и с които се учредява, прехвърля, изменя, прекратява, признава, установява или възстановява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване."
Моля да допуснете прегласуване, като чл. 3, пак в две алинеи, добие една малко по-изменена редакция:
"Чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти."
Това е, както е гласувана ал. 1.
"(2) В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване."
Това е предложението - да се приеме тази редакция на чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Джеров.
Желае ли някой от колегите да вземе думата? Мисля, че има всички основания да бъде предложено прегласуване с оглед на цялостното уреждане на материята в закона.
Моля, гласувайте за текста на чл. 3 така, както е предложен от вносителя и се подкрепя от комисията в редакцията, прочетена от господин Джеров.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 3 е приет, а с това и целият Закон за кадастъра и имотния регистър. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Трябва да благодарим на комисията, която седи там, отзад и която помогна, за да изготвим действително правилни нормативни текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря. Благодаря на господин Джеров. Благодаря и на нашите гости. По този начин ние практически приключихме с точка пета от седмичната програма и преминаваме към точка шеста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Точка шеста е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1996 г.
Моля в залата да бъде поканен господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, встрани от микрофоните): Искам думата за процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За процедура има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение точка пета да мине след точка осма поради това, че отсъства министърът на финансите и не можем да го поканим да присъства в залата при гледането на този отчет. (Шум и реплики на недоволство от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Само че ние имаме нова номерация, господин Цонев. Вие предлагате отлагането на тази точка, която е точка шеста...
ЙОРДАН ЦОНЕВ: ...и тя да стане последна точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тя не може да стане и друга, след като ще я отложим.
Има ли противно становище?
Господин Георги Пирински има думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председател, тази сутрин, когато приемахме програмата не възникна такова съображение за необходимост от пренареждане или отлагане на тази точка. Разбира се, би било добре министърът на финансите да е тук...
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Не "би било добре", а е задължително!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ние често приемаме и цели закони без да има въобще представител на Министерския съвет, така че не виждам причина да се прави това пренареждане.
Тук, във връзка с този законопроект, разбира се, са възможни два подхода, господин председател. Единият е обективно да разгледаме този отчет, да видим дали коректно е изпълнен бюджетът, съгласно приетия закон със съответните корекции, да се спрем и на констатациите в доклада и да приемем съответното решение.
Има и друг подход, при който да се търси едно разгорещяване на дебатите. Разгръщането на една политизирана дискусия за 1996 г. е нещо, което нас поначало не ни смущава. Не ме разбирайте, че имам някакво колебание да се изкажа по това решение и ще го направя с удоволствие, особено в светлината на изминалите три години, но се питам дали това е от интерес на работата на Народното събрание, ето защо аз правя противното предложение - да остане сегашното подреждане на точките в програмата за седмицата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пирински.
Поставям на гласуване предложението на господин Йордан Цонев за отлагане на тази точка и преминаване към следващите точки, а тази да остане последна в дневния ред.
Гласували 140 народни представители: за 91, против 49, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Вносители са Петър Рафаилов, Жулиета Калчева и Юрий Юнишев.
Моля заместник-председателят на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Александър Джеров да докладва становището на комисията.
Преди това за процедура има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Моля да бъде поканен в залата министърът на правосъдието, председателят на Върховния административен съд, председателят на Върховния касационен съд и главния прокурор на републиката. Става въпрос за твърде важни текстове, касаещи магистратите и както нелегално мина вчера през комисията, не бих желал така нелегално да минава и през Народното събрание. Благодаря.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС, от място): Какво значи "нелегално"? Вие напуснахте заседанието! (Реплики на недоволство от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Предложението Ви за министъра не мога да поставя на гласуване, господин Миков! Господин Миков, не си разговаряйте с депутати в залата, изслушайте ме! За министъра предложението не мога да го поставя на гласуване, но за другите трима искате да го поставя на гласуване? Добре.
Има ли противно становище?
Министърът ще бъде уведомен, че има такова желание, ако иска, ще дойде, ако не иска, няма да дойде.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков да бъдат поканени в залата председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор.
Гласували 151 народни представители: за 82, против 54, въздържали се 15.
Предложението се приема. (Шум и реплики в залата.)
Много малко време остава до края на работния ден. Ако направим една пауза, докато изчакаме, за да дойдат поканените, има опасност да свърши и времето. (Шум и реплики в залата.)
След като са поканени и залата е гласувала, че трябва да присъстват, какъв е смисълът без тях да заседаваме? Да сте мислили, преди да сте гласували!
Следователно, обявявам 15 минути почивка. Моля в това време да бъдат поканени председателят на Върховния административен и Върховния касационен съд, както и главният прокурор. (Звъни.)(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
В момента се провежда заседание на Висшия съдебен съвет. Уведомени са, обаче не мога да ги задължа да си прекъснат заседанието и по никакъв начин не мога да ги заставя да дойдат. Така че, ако дойдат - дойдат, ако не - господин Джеров, докладвайте си.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията относно законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт № 054-01-27, внесен от народните представители
Петър Рафаилов, Жулиета Калчева и Юрий Юнишев

На редовно заседание, проведено на 11 април 2000 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроекта за изменения на Закона за съдебната власт, внесен от народните представители Петър Рафаилов, Жулиета Калчева и Юрий Юнишев.
На заседанието присъства и господин Димитър Тончев, зам.-министър на правосъдието.
От името на вносителите народните представители Жулиета Калчева и Юний Юнишев изложиха мотивите за внасяне на законопроекта.
Изменението цели ограничаването на възможността за внасяне на необосновани предложения за дисциплинарни наказания, които биха довели до създаване на ненужно напрежение между съдии, прокурори и следователи.
Членовете на комисията подкрепиха направеното допълнително предложение за създаване на "Заключителна разпоредба", с която Законът за съдебната власт се привежда в съответствие с решението на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет.
След направените разисквания комисията реши с 9 гласа "за" да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, № 054-01-27, внесен от народните представители Петър Рафаилов, Жулиета Калчева и Юрий Юнишев."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
За процедура има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Правя предложение да бъде поканен в залата заместник-министърът господин Димитър Тончев, който е в сградата на Народното събрание, да се поканят в залата и вносителите на този квазизакон. Не ги виждам тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има ли противно становище за поканването на господин Тончев? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен заместник-министърът на правосъдието господин Димитър Тончев.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят в залата господин Тончев.
Имате думата.
От името на вносителите има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз зная какви ще бъдат упреците от страна на колегите, които не приемат този кратък законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Няма да повтарям мотивите, които са изложени и в доклада на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Но ще се постарая, колкото и кратък да е текстът, все пак малко да навлезем в историята, и то съвсем близката, през която ние направихме последните, или бих казал, предпоследни изменения и допълнения на Закона за съдебната власт. Необходимостта от динамизирането и ефективността в борбата с престъпността предизвикаха и по-доброто хармонизиране на взаимоотношенията между структурите в съдебната власт.
По много от въпросите, наложени от промяната на конкретна материя в Закона за съдебната власт в пленарната зала преобладаваше съгласието, поне тогава. Противоречията бяха по-скоро от емоционално неразбиране на замисъла на предлаганите изменения и допълнения, а не концептуални различия. Защото, ако си припомним онези дебати, оттук бяха цитирани много конкретни предложения от програмата за реформа на съдебната власт, предлагана от Демократичната левица през 1995 и 1996 г., които бяха идентични, а даже по-радикални в сравнение с тогава внесените текстове.
В желанието си да увеличим диапазона, в който могат да се правят предложения във Висшия съдебен съвет за дисциплинарни производства, ние не се съобразихме с обстоятелството, че трябва да запазим хармонията с правата, които ръководителите на отделните структури имат по отношение на предложенията, примерно, за назначаване в тези структури.
Нещо повече, ако отгърнете сега на чл. 171, ал. 1 и прочетете останалите точки след т. 1, в която искам изменение и допълнение, ще видите, че там е запазено абсолютно правото на съответния ръководител на структурата да прави предложения за дисциплинарно производство само в нея. Единствено членовете на Висшия съдебен съвет имат едно, бих казал, привилегировано положение - да правят предложения за различни представители на отделните магистратури.
Тогава, колеги, няма разумни предпоставки да се допуска правото на председател на една структура в съдебната власт да прави предложения за дисциплинарно производство срещу служител от друга структура.
Съществуването на тази формулировка в чл. 171, ал. 1, т. 1 не създава ли условия за, бих го нарекъл, тенденциозен подход в изтъкването на причини и формирането на мотиви за възбуждане на дисциплинарно производство?
Далече съм от мисълта да поставям под генерално съмнение професионалните, етичните, най-общо казано, моралните качества на членовете на Висшия съдебен съвет, който и да бил този състав. Но мисля, че когато говорим за професионализъм в администрирането, трябва да даваме право за действие в тази област само на лицата, заемащи съответните длъжности по вертикала на съответната структура. Само те познават изцяло професионалните качества на магистратите по вертикала надолу, защото напрежението в отношенията, примерно, следовател -прокурор или прокурор - съдебен състав, създадено от една казуистична основа, може да се превърне в предпоставка за лични противоречия, което житейски е съвсем нормално и основателно.
Ние, обаче, като законодатели, не трябва да създаваме условия чрез законовите механизми такива противоречия да се израждат в институционално противопоставяне. Правата и задълженията, които предоставя един закон, винаги са мотивирани и от идеята за висша справедливост и хармония в човешките отношения. И в тази зала са правени законодателни грешки, но в тази зала много законодателни грешки са ликвидирани своевременно. И важното е тук непрестанно да витае духът на справедливостта. Ето, и това са били нашите мотиви, за да направим една така мъничка, но бих казал съществена промяна в Закона за съдебната власт.
Но искам да кажа и нещо повече. При едно внимателно разглеждане на целия закон като такъв, поне от колегите юристи, аз съм убеден, че вие ще видите, че ние би трябвало да пипнем още законодателна материя вътре, която не сме направили достатъчно съвършена. Мога да посоча конкретни примери и сега, но то не е предмет на нашата дискусия. Ето защо си запазвам правото при внасянето на допълнителните промени и допълнения. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
За процедура има думата заместник-председателят на Народното събрание госпожа Петя Шопова.

ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз взимам думата, за да направя предложение на основание чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по този законопроект със следните мотиви. Огледах се, в залата, за да видя колко от членовете на комисията, наречена от журналистите "Антимафия", сме тук. Засега сме с господин Корнезов.
На последното заседание, което, разбира се, има закрит характер, с присъствието на представителите на съдебната власт, ръководителите на всичките институции от съдебната власт, започна един голям разговор, в който се поставя въпросът дали не са допуснати някои грешки и дисбаланси в Закона за съдебната власт в духа, в който опозицията говореше преди няколко месеца. И се постави въпросът за нов консенсус.
Законопроектът, който се внася сега, не само не води към нов консенсус, а води към нови разделения, поради което, ако представителите на мнозинството са били искрени в Комисията "Антимафия", аз смятам, че този закон сега може да нанесе само вреда, а не да допринесе за балансиране на съдебната власт. Затова предлагам на това процесуално основание да отложим разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Противно становище има ли?
Поставям на гласуване предложението на госпожа Петя Шопова за отлагане на разискванията по тази точка.
Гласували 156 народни представители: за 65, против 81, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
За процедура - господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Преди малко чухме становището на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, становището на вносителите. Макар и текстът да е само от едно изречение, един параграф, той е много съществен, поставя се принципен въпрос. Затова е хубаво цялата дискусия да бъде проведена едновременно, едно след друго, за да чуем различните становища. Затова на основание чл. 41, ал. 2, т. 1 правя предложение за прекратяване на днешното заседание - виждам, че остават само броени минути до 14,00 ч. - и нека утре сутринта да продължим заседанието, за да чуем всички мнения и становища и дано да вземем едно разумно решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има ли противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение за прекратяване на заседанието.
Гласували 157 народни представители: за 122, против 26, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала № 142.
Комисията по икономическата политика ще проведе заседание днес от 14,30 ч. в зала "Запад".
Комисията по националната сигурност ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала № 232.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала № 130.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе редовно заседание днес от 15,00 ч. в зала № 248.
Комисията по културата и медиите ще заседава на 13 април, четвъртък, от 15,00 ч. в зала № 134.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 13 април, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)


Заместник-председатели:
Иван Куртев

Петя Шопова

Секретари:
Илия Петров

Камен Костадинов