Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-04-27

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Виктория Василева и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има господин Александър Томов. Да му е честито. Желаем му всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към четвърта точка от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Има думата заместник-председателят на водещата комисия - Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, заместник-председателят на Народното събрание господин Александър Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Заглавието е: "Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има един-единствен параграф. По съдържанието на вносителите господин Любен Корнезов предлага чл. 171, ал. 1, т. 1 да има следното съдържание:
"1. членовете на Висшия съдебен съвет."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 1 със следната редакция:
"§ 1. В чл. 171, ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. председателят на Върховния касационен съд - за съдиите от този съд и от апелативните съдилища; председателят на Върховния административен съд - за съдиите от този съд; главният прокурор - за всички прокурори и следователи."
Това е предложението на комисията, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже?
Има думата заместник-председателката госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Тъй като на първото четене се чуха достатъчно пледоарии в тази зала, вие знаете, че аз подкрепям предложението, което господин Корнезов е внесъл, но съзнавайки, че след като волята на мнозинството е друга - да се приеме текста в редакцията на т. 1 - аз предлагам от текста на комисията да отпаднат думите "и следователи".
Смятам, че въз основа на Конституцията и решение на Конституционния съд в съдебната власт има три независими части: съд, следствие и прокуратура. Не смятам, че е редно главният прокурор да прави предложение за дисциплинарни производства на следователите.
Затова предлагам да отпаднат думите "и следователи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 106 народни представители: за 6, против 90, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на заместник-председателя госпожа Петя Шопова от текста на § 1 да отпаднат думите "и следователи".
Гласували 96 народни представители: за 16, против 68, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 4.
Параграф 1 е приет.ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на господин Димитър Абаджиев - да се създаде Преходна и заключителна разпоредба.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създадат две преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:
Заглавието е константното - "Преходни и заключителни разпоредби".
Следват два параграфа. Параграф 1 със съдържание:
"§ 1. Образуваните дисциплинарни производства по досегашния ред се прекратяват, освен ако в 15-дневен срок от влизане на този закон в сила не се направи изрично искане за тяхното продължаване от съответния ръководител.
§ 2. Навсякъде в закона думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят с "Министерството на правосъдието", "Министерство на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По двата параграфа на Преходните и заключителните разпоредби някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби", § 1 и § 2 така, както са предложени от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 109, против 1, въздържали се няма.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 1 и § 2 от тях са приети.
С това е приет и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Има думата председателят на водещата Комисия по национална сигурност господин Христо Бисеров да докладва.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин председател, уважаеми колеги! Докладвам ви Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България - второ четене.
Започвам с доклада на първата част.
"Законопроектът е приет на първо четене на 30 март 2000 г. В срока по чл. 68, ал. 1 от правилника са постъпили писмени предложения от 13 народни представители.
На основание чл. 68 от правилника, комисията обсъди предложения законопроект на свое заседание на 24 април 2000 г.
В законопроекта са отразени предложенията на народните представители, направени по време на заседанието.
След проведените разисквания, комисията реши да предложи на Народното събрание следния законопроект. Заглавие: "Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
За процедура има думата господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Имайки предвид важността на измененията, които ние правим в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и това, че тези изменения касаят голям брой български граждани и техните семейства, аз предлагам на Народното събрание на основание чл. 37, ал. 2 разискванията и дебатите по предложенията да бъдат предавани пряко по Българската национална телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой на противно мнение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 127 народни представители: за 112, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Предложение на господин Бехар за изменение на чл. 1 от основния закон. В чл. 1 след "отбраната и с" се добавя "устройството на".
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 116 народни представители: за 16, против 79, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 1. В чл. 3, ал. 1 и 2 се изменят, както следва:
"(1) Отбраната е част от националната сигурност и представлява система от дейности за укрепване на мира и сигурността, за запазване на националните ценности, за поддържане на Въоръжените сили, икономиката и населението в готовност за действия, както и за действия в условия на кризи и във време на война."
Предложение на Нансен Бехар в чл. 3 в новопредложения текст да отпадне текстът "част от националната сигурност и представлява".
Комисията не приема предложението на господин Бехар.
"(2) Отбраната има за цел:
1. защитата и запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната;
2. създаването на вътрешно- и външнополитически условия за гарантиране на националната сигурност;"
Предложение на Нансен Бехар:
В чл. 3, ал. 2, т. 1 да стане т. 2, а т. 2 да стане т. 1.
В чл. 3, ал. 2 думата "вътрешно-" да се замени с "вътрешни".
Комисията не приема предложенията.
"3. защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина."
Предложение на господин Бехар - в чл. 3, ал. 2 да отпадне т. 3.
Комисията не приема предложението.
Предложение на господин Симов - § 1 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Становището на комисията е текстът да се гласува така, както е предложен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 1?
Има думата господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз съм предложил § 1 да отпадне, тъй като в Зелената партия смятаме, че частта за запазването на национални интереси, още повече в условие на кризи, по същество означава употреба на въоръжени сили вътре в страната. Това, според нас, е разширена мотивация за евентуална възможна употреба на сила с такива аргументи.
Относно разширяването на ал. 2 мисля, че е необосновано, тъй като създаването на условия за гарантиране на националната сигурност не е отбрана, а относно бедствие и аварии отношенията се уреждат в друг закон, който ние вече разглеждаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов за отпадане на целия § 1.
Гласували 116 народни представители: за 16, против 67, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Нансен Бехар по § 1.
Гласували 122 народни представители: за 21, против 95, въздържали се 6.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 1, въздържал се 1.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. планиране на отбраната;".
Предложение на Нансен Бехар - в чл. 6, т. 1 текстът да се замени с "разработване на политиката на сигурност на отбрана".
Комисията не приема предложението.
"2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 14 се изменя така:
"14. използване на Въоръжените сили съгласно Конституцията и законите на страната;".
4. В т. 16 след думата "организации" запетаята и текстът до края се заличават."
Предложение на Валентин Симов - в § 2 отпадат точки 3 и 4.
Комисията не приема предложението.
Становището на комисията е текстът да се приеме, както е предложен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 2 има думата господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Моите опасения и предложението ми да отпаднат точки 3 и 4 от § 2 са свързани с измененията на точки 1 и 2, което по същество ми се струва, че е една безсмислица, която води до увеличаване на документи за изучаване, увеличаване на бюрокрацията. Изменението в т. 14 обаче премахва една общоограничителна разпоредба. И в случай, че в друг закон е указано друго, то ще се приложи. Тоест това следва да не се приема и моят апел към вас е да обърнете внимание на това.
Ограниченията в т. 16 са свързани с отбраната на страната. Ако не е свързано с отбраната на страната, тогава става една яснота за какво сътрудничество става въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Нансен Бехар по § 2.
Гласували 120 народни представители: за 19, против 78, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов за отпадане на точки 3 и 4.
Гласували 113 народни представители: за 13, против 89, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 132 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 3.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 3. Създава се чл. 6а:
"Чл. 6а. (1) Планирането на отбраната е дейност за определяне и осигуряване на необходимите човешки, финансови и материални ресурси, както и разпределението им с цел неутрализиране на рисковете и заплахите и за постигане целите на националната сигурност и отбраната на страната.
(2) Планирането на отбраната включва и разработването на планове, програми и действия, предприемани от Република България или от определените в този закон органи в областите на колективната сигурност и отбрана, международното военно сътрудничество и в изпълнение на задълженията на Република България по силата на международни договори, по които тя е страна."
Предложение на господин Бехар - в чл. 6а, ал. 2 да отпадне текстът "и действия, предприемани от Република България или от определените в този закон органи".
"§ 3. Планирането на отбраната се извършва чрез:".
Предложение на господин Бехар - в чл. 6а, ал. 3 да стане "Планирането на отбраната се извършва въз основа на:".
"1. Концепцията за национална сигурност на Република България;
2. Военната доктрина на Република България;
3. Военната стратегия и други стратегически концепции;
4. Бялата книга на отбраната;".

Предложение на господин Нансен Бехар:
В чл. 6а след т. 4 се създава ал. 4 със следния текст: "Националният план за отбрана се осъществява чрез" и следват текстовете на сегашните т. 5 и т. 6, съответно номерирани като т. 1 и т. 2.
Комисията не приема предложението на Нансен Бехар.
Предложение на Христо Смоленов:
В чл. 6а, ал. 3 да отпадне т. 4 "Бялата книга по отбраната".
Комисията не приема предложението.
"5. директиви, планове и програми за изграждане и развитие, подготовка и използване на Въоръжените сили, икономиката, населението и отбранителната инфраструктура;
6. Държавния военновременен план и Планът за териториалната отбрана".
Предложение на Ангел Найденов:
Член 6а, ал. 3, т. 5 да отпадне. Точка 6 става т. 5.
Комисията не приема предложението.
Становище на комисията:
Комисията приема предложенията на господин Бехар по алинеи 2 и 3 и предлага § 3 да добие следната редакция:
"§ 3. Създава се чл. 6а:
"Чл. 6а. (1) Планирането на отбраната е дейност за определяне и осигуряване на необходимите човешки, финансови и материални ресурси, както и разпределянето им с цел неутрализиране на рисковете и заплахите и за постигане целите на националната сигурност и отбраната на страната.
(2) Планирането на отбраната включва и разработването на планове и програми в областите на колективната сигурност и отбрана, международното военно сътрудничество и в изпълнение на задълженията на Република България по силата на международни договори, по които тя е страна.
(3) Планирането на отбраната се извършва въз основа на:
1. Концепцията за национална сигурност на Република България;
2. Военната доктрина на Република България;
3. Военната стратегия и други стратегически концепции;
4. Бялата книга на отбраната;
5. директиви, планове и програми за изграждане и развитие, подготовка и използване на Въоръжените сили, икономиката, населението и отбранителната инфраструктура;
6. Държавния военновременен план и Плана за териториалната отбрана".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Нансен Бехар в частта им, която не е приета от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 23, против 76, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Смоленов.
Гласували 113 народни представители: за 4, против 97, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 113 народни представители: за 1, против 91, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 4. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
"(2) Въоръжените сили на Република България са войските и силите на Българската армия".
Предложение на Нансен Бехар:
В чл. 7 ал. 2 се изменя така: "Въоръжените сили на Република България и формированията на Министерството на отбраната образуват Българската армия".
В чл. 7 се създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става ал. 4:
"(3) С обявяване на режим "Положение на война" или "Военно положение" в състава на Въоръжените сили на Република България се включват формированията за териториалната отбрана извън състава на Българската армия".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Христо Бисеров:
В чл. 7, ал. 2 да отпадне изразът "Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения, Строителните войски".
Предложение на Валентин Симов:
В § 4, чл. 7, ал. 2 се изменя така:
"(2) Въоръжените сили включват Българската армия, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Христо Смоленов:
В чл. 7, ал. 2 да се добави "и силите на Националната гвардия".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Ангел Найденов:
"В чл. 7 ал. 2 да придобие следния вид:
"(2) Въоръжените сили на Република България включват войските и силите на Българската армия, както и другите военни формирования в МО".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Любомир Божков:
Параграф 4 да се измени и да стане:
"§ 4. Въоръжените сили на Република България са войските и силите на Българската армия и другите формирования в Министерството на отбраната".
Комисията не приема предложението.
Становище на комисията:
Приема предложението на господин Бисеров и предлага § 4 да добие следната редакция:
"§ 4. В чл. 7, ал. 2 изразът "Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения, Строителни войски" се заличава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 4 някой желае ли да се изкаже?
Господин Валентин Симов има думата.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, аз или нещо не разбирам, или... В понеделник на заседанието на комисията мисля, че с консенсус членовете на комисията излязоха с един текст, който тук не виждам обаче. Малко повече яснота, господин Бисеров.
Ние там говорихме, че текстът е, че Въоръжените сили включват Националната разузнавателна служба, Националната служба за сигурност и други формирования на Българската армия. Така ли ще остане последно текстът?
Аз моля да уточним това, защото ако така остава, тогава аз моето предложение си го оттеглям, защото то ще бъде инкорпорирано вътре в текста, ако не - си го поддържам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Христо Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Извинявайте за това, което ще кажа, господин Симов, обаче ако Вие не разбирате, аз няма да обяснявам от тук на Вас.
Съгласно текста, който предлага комисията, Въоръжените сили на Република България включват Българската армия, формированията на Министерството на отбраната, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: При това положение си оттегляте Вашето предложение? Да, благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 110 народни представители: за 23, против 66, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Смоленов.
Гласували 100 народни представители: за 6, против 73, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 102 народни представители: за 4, против 83, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любомир Божков.
Гласували 98 народни представители: за няма, против 84, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Валентин Симов предлага да се създаде нов § 4 със следното съдържание:
"В чл. 8 накрая се добавят думите "както и от граждански организации"."
Комисията не приема това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поддържате ли това предложение, господин Симов?
Предложението се оттегля. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 5. В чл. 10, ал. 1 думите "във въоръжените сили" се заличават."
Предложение на Любомир Божков - § 5 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 5 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любомир Божков.
Гласували 101 народни представители: за 1, против 98, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: § 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
Предложение на народния представител Валентин Симов - в § 6, чл. 13, ал. 1, т. 2 думите "и общинския" се заличават.
Господин Симов оттегля предложението си в залата.
"1. В ал. 1 точки 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите "изграждане на обекти за управление на националното стопанство и въоръжените сили" се заменят с "изграждане и поддържане на военната част от единната система за управление, за ранно предупреждение, отразяване на кризи, планиране и управление на отбраната при положение на война, военно положение или извънредно положение", а думите "както и на жилищен, почивен и болничен фонд" се заличават;
б) в т. 4 думата "търговска" се заличава;
в) т. 5 се изменя така:
"5. управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на Министерството на отбраната;"
г) създава се нова т. 9:
"9. подготовка на въоръжените сили за участие в превантивната и непосредствената защита на населението, провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания по ред, определен със закон;"
д) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11.
3. Създава се ал. 3:
 "(3) Управлението на финансовите ресурси включва:
1. единен контрол за ефективното разпределяне на ресурсите;
2. прилагане на системата за планиране и програмиране на бюджетните разходи;
3. използване на трезорна система, обхващаща разпоредителите с бюджетни кредити."
Комисията приема текста на вносителя.
§ 7. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. (1) За осъществяване на спомагателни и обслужващи дейности Министерството на отбраната може да сключва договори за съвместна дейност с физически и юридически лица за срок до 10 години.
 (2) По изключение предмет на договорите по ал. 1 могат да бъдат имоти - публична държавна собственост, при условие че те се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени."

По параграфа има предложение на господин Стоилов, но той го оттегли.
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 8. Член 15 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 9. Член 15а се изменя така:
"Чл. 15а. (1) Финансовото осигуряване на Министерството на отбраната и на въоръжените сили се извършва от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на отбраната, както и от други източници, по ред, определен в закон или в акт на Министерския съвет.
                (2) В приходната част на бюджета на Министерството на отбраната постъпват и средствата от:
1. продажби, извършвани по реда на Закона за държавната собственост, на недвижими имоти, обявени за имоти - частна държавна собственост, управлявани от Министерството на отбраната;
2. продажби, извършвани по реда на Закона за държавната собственост, на обекти на незавършено строителство, изграждани от Министерството на отбраната, нуждата от които е отпаднала;
3. продажба на ненужно въоръжение и техника, оборудване и други движими вещи;
4. таксите по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;
5. сумите от светлинните такси по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
6. глобите по чл. 303 - 309а;
7. таксите, събирани по Закона за държавните такси, за извършване на действия и услуги и за издаване на документи, дубликати и преписи от документи от Министерството на отбраната;
8. приходите от услуги, отдаване под наем и извършване на съвместна дейност с движими и недвижими вещи, предоставени за управление на Министерството на отбраната;
9. приходите от правото на използване на изобретения или от разпореждане с патенти, на които собственик е Министерството на отбраната, по чл. 19 от Закона за патентите;
10. приходите от дарения.
      (3) Финансовото осигуряване на дейностите по подготовка и поддържане на националното стопанство за работа във военно време се извършва от държавния бюджет."
Становището на комисията е следното: комисията приема текста на вносителя, като в ал. 1 на чл. 15а думите "въоръжените сили" се заменят с "Българската армия".
"§ 10. Член 16 се отменя."
Становището на комисията е § 10 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи от 6 до 9, по които няма предложения, така както са предложени от вносителя, с поправката, предложена в § 9 от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Параграфи от 6 до 9 включително са приети.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 10 да отпадне.
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Параграф 10 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В текста на чл. 17 думата "три" се заличава.
2. Създава се т. 4:
"4. разходи за финансово осигуряване на националната гвардейска част."
Има предложение на господин Симов, но той го оттегли.
Има предложение на господин Божков в § 11 т. 2 да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 11 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любомир Божков.
Гласували 100 народни представители: за 2, против 96, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграф 11 е приет.
За процедура има думата господин Иван Глушков.
ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди половин час ние подкрепихме процедурното предложение на колегата Симов за пряко предаване на заседанието на Народното събрание по Българската национална телевизия и по Българското национално радио. Аз искам да направя едно ново процедурно предложение по този въпрос - да прекратим предаването по радиото и телевизията до момента, до който ще обсъждаме проблема за продължителността на военната служба, проблем, който всъщност интересува най-вече българската общественост, тъй като по текстовете, които сега дебатираме, няма принципни противоречия и считам, че не е необходимо да ангажираме времето на българската общественост и на Българската национална телевизия и Българското национално радио. Разбира се, ще подновим предаването пряко, когато стигнем до текстовете, които представляват най-голям интерес за българската общественост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Господин Валентин Симов има думата.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател. Аз ще си позволя да изкажа противно становище, тъй като този закон не третира само донаборната служба. Той третира Закона за отбраната и Въоръжените сили и това ще касае оттук нататък стотици семейства на българските военнослужещи.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Те не разбират!
ВАЛЕНТИН СИМОВ: Дали те разбират или не, преценката е ваша, уважаеми колеги, но аз мисля, че българското войнство с интерес следи това, което ние днес променяме в законодателството, защото то ще го касае за дълги години напред. Благодаря ви.
Предлагам да не се прекратява излъчването на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Глушков.
Гласували 115 народни представители: за 97, против 16, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Прякото предаване по Българската национална телевизия ще продължи, когато стигнем до текстовете, касаещи продължителността на военната служба.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 12. Членове 18, 19, 20 и 21 се отменят."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 13. Член 24 се изменя така:
"Чл. 24. Министърът на отбраната може да образува или да дава съгласие за участие в търговски дружества с имущество - частна държавна собственост, предоставено за управление на Министерството на отбраната."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12 и 13, по които няма предложения, както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграфи 12 и 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се изменя така:
"6. ръководи и координира планирането на отбраната на страната."
Предложение на Ангел Найденов: в чл. 32 т. 6 да стане:
"6. координира и контролира планирането на отбраната на страната."
Комисията не приема това предложение.
"2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя "както и плана за териториална отбрана".
3. Точка 8 се изменя така:
"8. приема решения за обмен на информация в интерес на интеграционната политика на страната, включително съставляваща държавна и служебна тайна, със страни и международни организации, с които има подписани споразумения за взаимна защита на секретната информация."
Предложение на Ангел Найденов: в чл. 32, т. 8 да се добави следният текст: "и в съответствие с решенията или законите, ратифицирани от Народното събрание".
Комисията не приема това предложение.
"4. В т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя "както и решение за провеждане на стратегическия преглед на отбраната".
5. В т. 10 накрая се добавя "и го внася за утвърждаване от Народното събрание".
6. Създава се т. 10а:
"10а. след утвърждаване и въвеждане в действие от Народното събрание на военновременния бюджет на страната организира неговото изпълнение чрез Министерството на финансите и Българската народна банка, държавните органи и общинската администрация."
7. Точка 16 се отменя.
8. Точка 18 се отменя.
9. В т. 19 след думата "приема" се добавят "Правилника за кадрова военна служба и други".
Предложение на Валентин Симов: по § 14 в чл. 32 се правят следните изменения:
а) в т. 8 думата "подписани" се заменя с "влезли в сила";
б) т. 10 се изменя така:
"10. одобрява проект на военновременен бюджет и го внася в Народното събрание заедно с проекта на Закон за държавния бюджет."
Комисията не приема предложението по т. 10.
Комисията приема по принцип предложението на господин Симов по т. 3.
Комисията приема текста на вносителя за § 14, като в т. 3 се прави следното допълнение:
В текста на т. 8 след думата "подписани" се добавя "и влезли в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 14?
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим, от място): Оттеглям предложението си по т. 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте предложенията по § 14 на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 93 народни представители: за 23, против 70, въздържали се няма.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте § 14, както е предложен от вносителя, с корекцията, направена от комисията по приетото предложение на народния представител Валентин Симов.
Гласували 97 народни представители: за 76, против 15, въздържали се 6.
Параграф 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "в Министерството на отбраната" се добавя "и във Въоръжените сили".
Предложение на Валентин Симов: в § 15 да отпадне т. 1.
Комисията не приема предложението.
"2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) При изпълнение на правомощията си по този закон министърът на отбраната се подпомага от:
1. политически кабинет, който включва заместник-министрите на отбраната, началника на кабинета, парламентарния секретар и началника на звеното за връзки с обществеността;
2. началника на Генералния щаб на Българската армия."
Предложение на Христо Смоленов:
В чл. 34, ал. 2 т. 1 и 2 да разменят местата си.
Комисията не приема предложението.
Предложение на Ангел Найденов:
В чл. 34, ал. 2 т. 2 да стане т. 1, т. 1 да стане т. 2 и да добие следния вид: "заместник-министрите на отбраната".
Комисията не приема предложението.
"(3) Министърът на отбраната и членовете на политическия кабинет са цивилни лица."
Предложение на Христо Бисеров:
В § 15 се правят следните изменения и допълнения:
а) т. 2 да добие следната редакция:
"2. създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) При изпълнение на правомощията си министърът на отбраната се подпомага от политически кабинет по смисъла на Закона за администрацията."
б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и придобива следната редакция:
"(4) Министърът на отбраната, заместник-министрите и другите членове на политическия кабинет са цивилни лица."
Предложение на Любомир Божков:
В § 15, чл. 34, ал. 2 и 3 да се изменят и да станат:
"(2) При изпълнение на правомощията си по този закон министърът на отбраната се подпомага от:
1. началника на Генералния щаб на Българската армия;
2. политически кабинет, който включва заместник-министрите на отбраната, началника на кабинета, парламентарния секретар и началника на звеното за връзки с обществеността.
 (3) Министърът на отбраната и членовете на политическия кабинет са политически лица." 
Становище на комисията:
Комисията приема предложенията на господин Бисеров и господин Божков и предлага § 15 да добие следната редакция:
"§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "в Министерството на отбраната" се добавя "и в Българската армия".
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
 "(3) При изпълнение на правомощията си министърът на отбраната се подпомага от политически кабинет по смисъла на Закона за администрацията."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и добива следната редакция:
 "(4) Министърът на отбраната, заместник-министрите и другите членове на политическия кабинет са цивилни лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 15 има думата господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Моето предложение е свързано с отпадането на думите "Въоръжените сили", тъй като по същество, както и колегите предлагат, това е и Българската армия. Опасенията са, че в съчетание с политическия кабинет това става една ръководна роля на една партия, независимо коя ще бъде на власт. Считаме, че това е против интересите на обществото и ще обслужва определени политически нюанси. Затова предлагаме да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
Друг желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов.
Гласували 100 народни представители: за 4, против 93, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Смоленов.
Гласували 102 народни представители: за 9, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 96 народни представители: за 6, против 86, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 15, както е предложен от вносителя, с направените корекции от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 105, против 8, въздържали се няма.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 16. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
Предложение на господин Бехар - в чл. 35, ал. 1 изразът "Българската армия" се заменя с "Въоръжените сили".
Комисията не приема предложението.
а) Точка 1 се изменя така:
"1. ръководи планирането на отбраната в Министерството на отбраната и в Българската армия;"
Предложение на Ангел Найденов - в чл. 35, ал. 1, т. 1 да отпадне думата "ръководи" и текстът да придобие следния вид:
"1. координира и контролира планирането..."
В чл. 35, ал. 1, т. 3 думата "ръководи" да се замени с "отговаря за".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Любомир Божков - в § 16, т. 1, към чл. 35, ал. 1, точки 3 и 4 да се изменят и да станат:
"3. разпределя бюджета на Министерството на отбраната и ръководи финансовото и материално-техническото осигуряване на Въоръжените сили;
4. ръководи кадровата политика и отговаря за окомплектоването на Въоръжените сили с личен състав и за подготовката на офицерските кадри."
Комисията не приема предложението.
б) Точка 5 се изменя така:
"5. ръководи дейността по осигуряване на информация в интерес на отбраната и националната сигурност;"
Предложение на Нансен Бехар - в чл. 35, ал. 1, т. 6 изразът "общо ръководство" се заменя с "ръководство".
Комисията не приема предложението.
в) Точка 8 се изменя така:
"8. ръководи осъществяването на здравната политика в Министерството на отбраната и в Българската армия;"
Предложение на Ангел Найденов - в чл. 35, ал. 1, т. 10 да придобие следния вид:
"10. ръководи и осигурява социалната политика в Министерството на отбраната и в Българската армия;"
Комисията не приема предложението.
г) Точка 11 се изменя така:
"11. ръководи дейностите в областта на военната стандартизация, кодификация и сертификация;"
д) Точки 12, 13 и 14 се изменят така:
"12. разрешава участието на войскови единици от Българската армия при овладяване и преодоляване на последиците от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания по ред, определен със закон;
13. контролира дейностите по създаване на безопасни и здравословни условия на труд в Министерството на отбраната и в Българската армия;
14. ръководи дейността по опазване на държавната и служебната тайна в Министерството на отбраната и в Българската армия;"
е) В т. 16 думите "централната администрация на" се заличават.
ж) В т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя "военните аташета и аташетата по отбраната и служителите в службите към тях, както и ръководи тяхната дейност".
Предложение на Ангел Найденов - в чл. 35, ал. 1, т. 19 да придобие следния вид:
"19. ръководи и отговаря за дейността на служба "Военна информация", Военната полиция и Военното контраразузнаване;"
Комисията не приема предложението.
з) Точки 20, 21 и 22 се изменят както следва:
"20. определя реда за разследване на авиационни произшествия с български военни въздухоплавателни средства, както и на чуждестранни военни въздухоплавателни средства на територията на страната;
21. ръководи и контролира съвместно с министъра на транспорта и съобщенията използването на въздушното пространство за военни цели;
22. утвърждава списък на военните летища, на които могат да се приемат чуждестранни военни въздухоплавателни средства;"
и) В т. 23 думите "гражданската авиация" се заменят с "български граждански въздухоплавателни средства, изпълняващи международни и вътрешни обществени превози".
к) В т. 26 след думите "Министерството на отбраната" се добавя "и на Българската армия".

2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) Точка 2 се изменя така:
"2. проект на план за организационното изграждане на Въоръжените сили;"
б) В т. 3 след думите "военни звания в" се добавя "Министерството на отбраната и в:".
в) Създават се т. 6, 7, 8 и 9:
"6. проект на план за териториална отбрана;
7. проект на Военна стратегия;
8. проект на програми за изграждане и развитие на Въоръжените сили;
9. предложение за провеждане на Стратегически преглед на отбраната."
3. Създава се ал. 3:
"(3) Министърът на отбраната получава от националните разузнавателни органи информацията, отнасяща се до Министерството на отбраната и до Въоръжените сили."
Предложение на Нансен Бехар - в чл. 35, ал. 3 след "информацията" текстът да стане: "свързана с дейността на Министерството на отбраната и Въоръжените сили".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Христо Бисеров - в § 16 т. 3 да отпадне.
Становището на комисията е следното:
"Приема текста на вносителя за т. 1 и т. 2, като в т. 2 в буква "а" и в буква "б" изразът "Въоръжените сили" се замени "Българската армия".
Комисията приема предложението на господин Бисеров за отпадане на т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 16 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 114 народни представители: за 14, против 82, въздържали се 18.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 105 народни представители: за 9, против 96, въздържали се няма.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Любомир Божков.
Гласували 85 народни представители: за 2, против 82, въздържал се 1.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте § 16, така както е предложен от вносителя, с корекциите, предложени от комисията, включително отпадане на т. 3.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 2, въздържали се няма.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите "на отбраната" се добавя "и в Българската армия";
б) точка 3 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
"(3) Министърът на отбраната назначава и освобождава от длъжност офицерите с висши военни звания в Министерството на отбраната."
Има предложения на трима народни представители - Христо Бисеров, Димитър Луджев и Любомир Божков. Всеки един от тях предлага отпадането на т. 2.
Комисията приема текста на вносителя за т. 1 и приема предложенията на народните представители т. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на т. 2 на § 17.
Гласували 97 народни представители: за 94, против 3, въздържали се няма.
Точка 2 отпада.
Моля, гласувайте § 17 с т. 1, така както е предложена от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 18. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. Министърът на отбрана приема и освобождава офицерите на кадрова военна служба във военните съдилища и във военните прокуратури по решение на Висшия съдебен съвет."
Предложение на Нансен Бехар - чл. 37 да придобие следната редакция:
"Чл. 37. (1) По предложение на ръководителя на друго ведомство министърът на отбраната дава разпореждане за назначаване на длъжност кадрови военнослужещи в органите на държавната администрация и взема в разпореждане за назначаване в Министерството на отбраната.
(2) Министърът на отбраната приема и освобождава офицерите на кадрова военна служба във военните съдилища и във военната прокуратура по решение на Висшия съдебен съвет, а в органите на държавната администрация - по предложение на ръководителя на друго ведомство."
Комисията не приема предложението.
Предложение на Любомир Божков - § 18 да се измени и да стане:
"§ 18. Министърът на отбраната приема и освобождава офицерите на кадрова военна служба във военните съдилища и във военните прокуратури по предложение на Висшия съдебен съвет."
Комисията не приема това предложение.
Становището на комисията е да се приеме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 18 има думата господин Нансен Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател! Става въпрос за това, че в местната администрация, разбира се, и в по-ниските етажи на държавната администрация ние не можем да пледираме за това да има кадрови военнослужещи, тъй като приехме, че кадровата служба се изпълнява само в системата на Министерството на отбраната. Но в почти всички европейски страни - членки и нечленки на НАТО, съществува практика за назначаване на кадрови военнослужещи главно във висшата държавна администрация. Това е характерно и за нашата история и винаги необходимостта от такива специалисти е била отчетена. Досегашният закон не задължаваше другите ведомства за назначаване на кадрови военнослужещи, а ръководителите решаваха тези въпроси дали имат нужда или не, изобщо имаше едно право на творчество.
Считам, че едно такова изменение ще нанесе известен ущърб на вече съществуващи положения в Министерския съвет, в Президентството и т.н. Това също ще нанесе известен ущърб на разузнавателната общност в България, специално към Съвета за сигурност и други места, тъй като тогава хора, които сега са на прикритие, ще трябва да се девоенизират в този смисъл.
Все пак законът според мен трябва да даде право на творчество на тези ръководители да се използва един такъв висококвалифициран състав. Затова правя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Госпожа Елена Поптодорова има думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Аз ставам, за да подкрепя направеното от господин Бехар предложение. Това предложение наистина се обосновава и от международната практика и от конкретни обстоятелства, които са добре познати на хората, които са работили в тази сфера, включително в сферата на дипломацията.
Ето защо аз предлагам да обмислим заедно с членовете на комисията най-вече и с всички народни представители една възможност може би за уточняване на текста, като добавим "висшата държавна администрация", ако това бъде приемливо за колегите в залата и, разбира се, за ръководството на комисията.
Така че моля да се обсъди такъв вариант, който да отговори на една обективна необходимост, която личи може би повече в практиката, отколкото в нормативните актове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Поптодорова.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 108 народни представители: за 18, против 82, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любомир Божков.
Гласували 102 народни представители: за 4, против 94, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 18 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 3.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага § 19 да добие следната редакция:
"§ 19. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38. (1) Информация в интерес на отбраната и националната сигурност се добива, обработва, анализира, съхранява и предоставя от служба "Военна информация".
(2) Служба "Военна информация" е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(3) Дейността на служба "Военна информация" се регламентира с правилник на Министерския съвет, а организационно-щатната структура на службата се утвърждава от министъра на отбраната."
Комисията предлага § 20 да добие следната редакция:
"§ 20. В чл. 39, ал. 4, т. 6 и 7 след думите "Министерството на отбраната" се добавя "и на Българската армия"."
Комисията предлага § 21 да придобие следната редакция:
"§ 21. Член 40 се изменя така:
"Чл. 40. (1) Поддържането на реда и сигурността в Министерството на отбраната и в Българската армия се осъществява от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване". Служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(2) Структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" се определят с правилник на министъра на отбраната.
(3) Служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" има следните функции:
1. осигурява защитата на Министерството на отбраната и на Българската армия от действие от чужди специални служби, организации и лица, насочени срещу тяхната сигурност;
2. извършва дейности за опазване на реда в Министерството на отбраната и в Българската армия, за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, извършени в Министерството на отбраната и в Българската армия, и за издирване на извършителите им;
3. извършва охрана на мероприятия, обекти и лица в Министерството на отбраната и в Българската армия;
4. осигурява контрола по спазването на правилата за движение по пътищата от водачите на военни превозни средства и от организирани групи от военнослужещи;
5. извършва дейности по събиране, обработване, съхраняване, анализиране, ползване и предоставяне на информация, свързана с поддържането на реда и сигурността в Министерството на отбраната и в Българската армия.
(4) Служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" осъществява функциите си по отношение на:
1. личния състав от Министерството на отбраната и от Българската армия при или по повод изпълнение на служебните им задължения;
2. лица, извън посочените по т. 1, които са участвали в извършването на престъпления с тях, както и за предотвратяване на деяния, насочени срещу реда и сигурността в Министерството на отбраната и в Българската армия;
3. чуждестранни лица, когато това е предвидено в международни договори с военен характер, по които Република България е страна.
(5) При осъществяване на функциите си служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" си взаимодейства с другите държавни органи в кръга на тяхната компетентност."Параграф 22 е докладван във втората част на доклада.
Така че, комисията предлага да се гласува там, където е отразен в доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 19, 20 и 21 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 19, 20 и 21 така, както са предложени от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
Параграфи 19, 20 и 21 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 22. Създават се чл. 40а, 40б и 40в:
"Чл. 40а. (1) Органи на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" са лицата от личния й състав и извънщатните служители, които имат законоустановени правомощия и чрез които службата осъществява функциите си.
                (2) Правомощията на извънщатните служители по ал. 1 се определят от министъра на отбраната."
Предложение на Христо Бисеров:
В § 22 се прави следното изменение: в чл. 40а да отпадне ал. 2, а следващите алинеи да се преномерират.
Това предложение вече е оттеглено.
"(3) Органите по ал. 1 удостоверяват правомощията си със служебен знак и/или със служебна карта.
 (4) Органите по ал. 1 са длъжни по всяко време да изпълняват задълженията си за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление и да оказват помощ на лица, пострадали от престъпления или при нещастни случаи, както и на тези, които се намират в безпомощно състояние.
 (5) Държавните органи, юридическите лица и гражданите оказват съдействие на органите по ал. 1 при изпълнение на функциите им.
Чл. 40б. (1) При осъществяване на функциите си органите на военната полиция имат следните правомощия:
1. да извършват оперативно-издирвателна дейност посредством специфични способи и средства, както и чрез използване на специални разузнавателни средства по ред, установен със закон, и чрез привлечени като доброволни сътрудници военнослужещи и граждани при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната;
2. да задържа до 24 часа лицата по чл. 40, ал. 4, които са извършили престъпление или които след надлежно предупреждение съзнателно пречат на военнополицейски орган да изпълни служебните си задължения, нарушават обществения ред и не прекратяват своите действия след предупреждение, както и отклонилите се от военна служба и от местата за изтърпяване на наказание "лишаване от свобода";
3. да извършват процесуално-следствени действия по предварителни проверки за събиране на достатъчно данни за образуване на предварително производство по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс;
4. да разкриват и участват в разследването на престъпления от общ характер, извършени на територията на военните поделения и обекти, както и от лицата по чл. 40, ал. 4 при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;
5. да издават разпореждания до лицата по чл. 40, ал. 4 и да предупреждават устно или писмено лицата, за които има достатъчно данни да се предполага, че ще извършат престъпление или нарушение на реда и сигурността на Министерството на отбраната и на въоръжените сили;
6. да призовават в служебните си помещения лицата по чл. 40, ал. 4 при осъществяване на правомощията си;
7. да събират и съхраняват информация за извършване на полицейска регистрация на лицата по чл. 40, ал. 4, за които има данни, че са извършили престъпление от общ характер, по ред, определен от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на вътрешните работи;
8. да извършват проверки за установяване на самоличността и действия по идентификация на лицата по чл. 40, ал. 4, за които има данни, че са извършили престъпления или нарушения на реда в Министерството на отбраната и във въоръжените сили;
9. да извършват личен обиск на лицата по чл. 40, ал. 4, които са извършили престъпление или които след надлежно предупреждение съзнателно пречат на военнополицейски орган да изпълни служебните си задължения, нарушават обществения ред и не прекратяват своите действия след предупреждение, както и на отклонилите се от военна служба и от местата за изтърпяване на наказание "лишаване от свобода";
10. да използват физическа сила и помощни средства, както и оръжие като крайна мярка при изпълнение на служебните си функции, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.
    (2) Физическата сила, помощните средства или оръжието се използват след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение, съобразно конкретната обстановка и при вземане на всички мерки за опазване на живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
Чл. 40в. При осъществяване на функциите си органите на военното контраразузнаване имат следните правомощия:
1. осъществяват наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности, свързани със заплахи за сигурността на Министерството на отбраната и въоръжените сили;
2. прилагат и ползват разузнавателни способи и средства при условия и по ред, определени от министъра на отбраната;
3. привличат граждани към доброволно сътрудничество по ред, определен от министъра на отбраната;
4. могат да предупреждават устно или писмено лицата по чл. 40, ал. 4, за които има достатъчно данни, че ще извършат престъпление или нарушение срещу сигурността на Министерството на отбраната и на въоръжените сили;
5. използват специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със закон;
6. упражняват контрол и издават задължителни предписания по опазване на фактите, сведенията и предметите, съставляващи държавна или служебна тайна, в Министерството на отбраната и въоръжените сили;
7. събират, обработват и използват данни за проверка на факти, лица и обекти, свързани със сигурността на Министерството на отбраната и на въоръжените сили;
8. в кръга на своята компетентност могат да изискват информация от държавни органи, командири и началници на поделения, обекти и учреждения на Министерството на отбраната и от въоръжените сили и от други лица във връзка със защитата на сигурността на Министерството на отбраната и на въоръжените сили;
9. предоставят чрез министъра на отбраната информация на висшите органи на държавната власт и държавното управление, както и на други държавни органи, организации и лица по нормативно установен ред."
Становището на комисията е следното:
Комисията приема текста на вносителя, като предлага чл. 40а, ал. 1 да придобие следната редакция:
"Чл. 40а. (1) Органи на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" са лицата от личния й състав, които имат законоустановени правомощия и чрез които службата осъществява функциите си, както и извънщатните служители."
Комисията предлага в чл. 40б, ал. 1, т. 5 и 8 и в чл. 40в, т. 1, 4, 6 и 8 изразът "въоръжените сили" да се замени с "Българската армия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 22 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 22 така, както е предложен от вносителя, с направените корекции от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
 "(2) Органите по ал. 1 участват в разработването на плана за териториалната отбрана и в неговото изпълнение."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2".
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 24. Член 43 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 25. Член 44 се изменя така:
"Чл. 44. Министърът на вътрешните работи, съгласувано с министъра на отбраната, поддържа в състояние на бойна и мобилизационна готовност националните и териториалните служби на Министерството на вътрешните работи за изпълнение на военновременните им задачи."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 26. Член 45 се изменя така:
"Чл. 45. Министърът на финансите:
1. съгласувано с компетентните държавни органи и с Българската народна банка разработва методика за съставяне и изпълнение на военновременния бюджет и я внася в Министерския съвет за утвърждаване;
2. въз основа на приетия общ държавен военновременен план изготвя и изпраща бюджетни насоки и указания до държавните органи и общинската администрация относно съставянето на проектите на военновременните им бюджети."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 27. Член 46 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 28. Член 48 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
" § 29. Член 49 се изменя така:
"Чл. 49. Министърът на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на отбраната и с началника на Генералния щаб на Българската армия:
1. разработва проекти на нормативни актове за поддържане и използване на железопътния, автомобилния и водния транспорт, както и на гражданската авиация във време на война и ги внася в Министерския съвет;
2. извършва подготовка на железопътния, автомобилния и водния транспорт, както и на гражданската авиация, за привеждането им от мирно на военно положение и поддържа мобилизационната готовност на формированията;
3. организира и ръководи подготовката на пощенската и далекосъобщителните мрежи за привеждането им от мирно на военно положение и за съобщително осигуряване на въоръжените сили на страната в мирно и във военно време;
4. определя със заповед условията и реда за използване на далекосъобщителните мрежи при обявяване на режим "военно положение" или режим "положение на война";
5. организира изграждането и поддържането на транспортните и съобщителните обекти за нуждите на отбраната, осигурява и поддържа военновременните запаси и мощности в транспортната и съобщителната мрежа."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 30. Член 50 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте параграфи от 23 до 30 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Параграфи от 23 до 30 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 31. В чл. 51, ал. 2 думите "по бюджета на общините и областните управители" се заличават."
Предложение на Нансен Бехар - в чл. 51, ал. 1 да се създаде нова т. 9 със следното съдържание:
"9. Организира изпълнението на мероприятията от плана за териториалната отбрана в границите на административно-териториалните единици."
Комисията не приема предложението.
Становището на комисията е да се приеме текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 100 народни представители: за 9, против 68, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 31 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 4, въздържали се 3.
Параграф 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 32. Член 52 се изменя така:
"Чл. 52. (1) При провеждане на регионалната политика по планиране и подготовка за отбрана на съответната административно-териториална единица областните управители и кметовете се подпомагат от съвети по сигурността.
 (2) Организацията на дейността, функциите и съставът на съветите по сигурността се определят с акт на Министерския съвет."
Предложение на народния представител Ангел Найденов - в чл. 52, ал. 2 в края на текста да се добави: "по предложение на Съвета по отбраната".
Комисията не приема предложението.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 94 народни представители: за 4, против 81, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 32 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Параграф 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 33. Член 53 се отменя."
Комисията приема текста.
"§ 34. Наименованието на Глава пета от част първа се изменя така: "Положение на война, военно и извънредно положение".
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте параграфи 33 и 34 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 83, против 4, въздържали се 2.
Параграфи 33 и 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 35. Създава се чл. 60а:
"Чл. 60а. (1) При възникване на опасност от въвличане на Република България във военнополитическа криза или военен конфликт извън случаите по чл. 57 и 58 на територията на страната или на част от нея може да се обяви режим "извънредно положение"."
По този текст имаше предложение на народния представител Валентин Симов, но той го оттегли.
 "(2) Извънредно положение се обявява с решение на Народното събрание или с указ на президента на Републиката по установения в Конституцията ред и се оповестява по всички средства за масово осведомяване.
 (3) За начало на режима "извънредно положение" се приемат часът и денят на обявяването му, а за край - часът и денят на отменянето на режима.
 (4) В решението или в указа по ал. 2 се определят задачите, числеността, срокът за използване и ръководство на съответните войскови единици от въоръжените сили."
Предложение на Ангел Найденов - чл. 61, ал. 4 след текста: "и преди други случаи" да се добави: "определени със закон или друг нормативен акт".
Комисията не приема това предложение.
Комисията приема текста на вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 92 народни представители: за 10, против 75, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 35 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 3.
Параграф 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Не докладвам § 36. Комисията приема той да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 36 да отпадне.
Гласували 104 народни представители: за 100, против 4, въздържали се няма.
Параграф 36 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 37. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата "рейдовете" се добавя "по смисъла на ал. 3", а след думата "транспорта" се добавя "и съобщенията".
2. В ал. 5 след думата "полетите" се добавя "за военни цели".
3. В ал. 6 след думите "Република България" се добавя "по смисъла на алинеи 1 и 3."
Предложение на господин Бехар - в чл. 62, ал. 6 след думите "Република България", вместо "по смисъла на ал. 1 и 3" се посочва "по смисъла на ал. 2 и 3".
Комисията не приема предложението. Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Има думата господин Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми колеги, господин председател! Това предложение е чисто формално. Смятам, че логиката е, тъй като в ал. 1 се говори за охраната на държавната граница, която се осъществява от Граничната полиция, а ал. 2 е охраната на въздушното пространство на Република България, което се осъществява от Българската армия, аз смятам, че логиката на ал. 6, в която става въпрос за въздухоплаването, за въздушното пространство и става въпрос за осъществяване от Българската армия, то моето предложение е да приведем тези неща в съответствие, защото просто не виждам логика ал. 1 да бъде включена в ал. 6, като се каже "по смисъла на ал. 1 и 3". Аз предлагам да бъде "по смисъла на ал. 2 и 3", тъй като очевидно става въпрос за различни неща.
Ако мнението е друго, ако се има предвид нещо друго, то нека да се аргументира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Има думата господин Христо Бисеров.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Това предложение на господин Бехар беше обсъждано в комисията, за съжаление във Ваше отсъствие, господин Бехар. И началникът на Генералния щаб обясни за какво става въпрос. Става въпрос за режима. И той е свързан с границата. Това е логиката на текста.
Обърнахме внимание на Вашето предложение, искам да кажа, че не сме го пропуснали, позицията на началника на Генералния щаб беше точна и ясна, както на военен. Благодаря ви.
НАНСЕН БЕХАР (независим, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Господин Бехар оттегля предложението си след тези разяснения.
Моля, гласувайте предложението на вносителя за § 37.
Гласували 97 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 8.
Параграф 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 38. Член 63 се изменя така:
"Чл. 63. (1) Териториалната отбрана е част от отбраната на страната, която включва взаимносвързани мероприятия, бойни действия и дейности, провеждани от въоръжените сили, от държавни предприятия, създадени със закон, от централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното само управление на територията на цялата страна или на част от нея извън зоната на военните действия, при обявяване на режим "положение на война", както и при режим "военно положение".
Предложение на Ангел Найденов - чл. 63, ал. 1 да се изпише състава на Командването на териториалната отбрана.
Комисията не приема това предложение. То е и негодно за гласуване.
"(2) Териториалната отбрана има за цел създаването на условия за изпълнение на функциите на въоръжените сили по отбраната на страната, осигуряване на вътрешния ред и сигурност, както и осигуряване на функционирането на националното стопанство."
Господин Бехар предлага в новия чл. 63 в ал. 2 след израза "вътрешния ред и сигурност" да се добави изразът "защита на населението и обектите".
Комисията не приема това предложение.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Предложението на господин Найденов не може да бъде поставено на гласуване, тъй като не е формулирано.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 106 народни представители: за 29, против 66, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 38 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 9.
Параграф 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 39. Създават се чл. 63а и 63б:
"Чл. 63а. (1) Териториалната отбрана осъществява следните задачи:
1. прикритие на държавната граница със съседни държави, неучастващи във военния конфликт;
2 охрана и отбрана на стратегически обекти на територията на страната;
3. борба с въздушни десанти, с диверсионно-разузнавателни и терористични групи;
4. поддържане и възстановяване на съобщителната инфраструктура;
5. техническо прикритие и възстановяване на транспортните комуникации;
6. поддържане на обществения ред и вътрешната сигурност извън зоната на военните действия;
7. организиране на военнопленнически лагери;
8. провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
(2) Конкретните задачи и съставът на териториалната отбрана се определят в Плана за териториална отбрана.
Чл. 63б. (1) Общото ръководство на териториалната отбрана се осъществява от Върховното главнокомандване, а оперативното ръководство - от Командването на териториалната отбрана."
Предложение на господин Бехар - в новия чл. 63б, ал. 1 текстът "Командването на териториалната отбрана" да се замени с "главнокомандващия въоръжените сили".
Комисията не приема това предложение.
Има и предложение на господин Симов, което е оттеглено.
"(2) С обявяването на режим "положение на война" или "военно положение" Президентът на Република България назначава Командването на териториалната отбрана и определя неговите неговите функции."
Предложение на Ангел Найденов - чл. 63, ал. 2 думата "назначава" да се замени с "въвежда във функциите му Командването на териториалната отбрана".
Комисията не приема това предложение.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 102 народни представители: за 10, против 85, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов.
Гласували 92 народни представители: за 4, против 81, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 39 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Параграф 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 40. Наименованието на глава седма се изменя така:
"Използване и изграждане на Въоръжените сили"."
Комисията приема текста.
"§ 41. Наименованието на раздел I от глава седма се изменя така:
"Използване на Въоръжените сили"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 42. Член 65 се отменя".
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 43. Член 66 се изменя така:
"Чл. 66. (1) В мирно време Въоръжените сили изпълняват задачи по:
1. поддържане на боеспособността и боеготовността в съответствие с рисковете и заплахите с военен характер;
2. изпълнение на програми за преструктуриране и модернизиране;
3. участие в многонационални военни формирования по силата на международни договори, по които Република България е страна;
4. участие в контролни дейности и в инициативи за укрепване и разширяване на доверието и сътрудничеството във военната област на основание на международни договори, по които Република България е страна;
5. участие в подготовката на населението, националното стопанство, военновременните запаси и инфраструктурата на страната за отбрана;
6. осъществяване охрана на въздушното пространство на страната;
7. поддържане на готовност за хуманитарна помощ и спасителни действия на територията и в акваторията на страната и извън нея в съответствие с националното законодателство и международните договори, по които Република България е страна;
8. подготовка и обучение на войскови единици за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания.
(2) На Въоръжените сили не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер"."
Становището на комисията е в подкрепа на текста на вносителя.
"§ 44. Член 67 се изменя така:
"Чл. 67. В мирно време, при наличието на природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания, Въоръжените сили изпълняват възложените им задачи по участие в превантивната и непосредствената защита на населението и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи по ред, определен в закон"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 45. Член 68 се изменя така:
"Чл. 68. В мирно време при обявяване на извънредно положение Въоръжените сили могат да изпълняват задачи по:
1. оказване на съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово поразяване, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм;
2. участие в охраната на стратегически обекти и в операции за пресичане на терористични действия"."
Становището на комисията е в подкрепа на текста на вносителя.
"§ 46. Член 69 се изменя така:
"Чл. 69. В мирно време войскови единици от Въоръжените сили могат да участват в хуманитарни и спасителни операции извън територията на страната при условия и по ред съгласно Конституцията и в съответствие с международните договори, по които Република България е страна"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 47. Член 70 се изменя така:
"Чл. 70. В мирно време войскови единици от Въоръжените сили могат да участват в операции за поддържане на мира извън територията на страната при условие и по ред съгласно Конституцията и в съответствие с международните договори, по които Република България е страна"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 48. Наименованието на раздел II се заличава".
Комисията приема този текст.
"§ 49. Член 71 се изменя така:
"Чл. 71. При обявяване на режим "Военно положение" Въоръжените сили:
1. активизират системите за ранно предупреждение, бързо реагиране и управление;
2. увеличават силите и групировките си за сдържане и отбрана в съответствие със степента на военната заплаха"."
Комисията подкрепя този текст.
"§ 50. Член 72 се изменя така:
"Чл. 72. При обявяване на режим "Положение на война" Въоръжените сили отблъскват нападението и защитават суверенитета, териториалната цялост и независимостта на страната"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 51. Създава се нов раздел II - "Изграждане на Въоръжените сили"."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте параграфи от 40 до 51 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 4, въздържали се 3.
Параграфи от 40 до 51 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 52 имаше две предложения на господин Глушков, които той оттегли.
Има предложение на господин Христо Смоленов:
В чл. 73, ал. 2, т. 3 вместо "Национална гвардейска част" да се напише "Национална гвардия".
Комисията не подкрепя предложението.
Има второ предложение на господин Смоленов:
В чл. 73, ал. 3 вместо "Националната гвардейска част е представително" да се запише "Националната гвардия е".
Комисията не приема и това предложение.
Има предложение на господин Божков, което комисията не приема.
Комисията предлага § 52 да добие следната редакция:
"§ 52. Създава се чл. 73:
"Чл. 73. (1) Българската армия е основа на отбранителния потенциал на Република България.
(2) Българската армия се състои от:
1. Генерален щаб и войскови единици, които обслужват и осигуряват Въоръжените сили;
2. Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, които включват в състава си войскови единици на родове и специални войски.
(3) Войските и силите на Българската армия функционално са организирани в Сили за бързо реагиране, Войски за отбрана, Войски за териториална отбрана и Резерв.
(4) Националната гвардейска част е представително военно формирование извън числения състав на Българската армия. Структурата, организацията и редът за използване на Националната гвардейска част се определят с акт на Министерския съвет"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложенията на господин Христо Смоленов.
Гласували 96 народни представители: за 12, против 80, въздържали се 4.
Предложенията не се приемат.

Поставям на гласуване предложението на народния представител Любомир Божков.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 4, против 79, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 52 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграф 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф  53. Създава се чл. 73а:
"Чл. 73а. (1) Организацията и редът на функционирането, както и на носенето на военната служба във въоръжените сили се уреждат с устави.
(2) Уставите на въоръжените сили се утвърждават от министъра на отбраната."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 53 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Параграф 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 54 има предложение на господин Любомир Божков, което комисията не приема.
Има и предложение на проф. Бехар, което комисията приема и въз основа на това предлага редакция.
Докладвам и предложението на господин Божков.
"§ 54. В чл. 74 ал. 2 да се измени и да стане:
"(2) Началникът на Генералния щаб на Българската армия е подчинен на президента на Република България като върховен главнокомандуващ на въоръжените сили."
Това е предложението на господин Божков, което не се приема.
Докладвам текста на § 54, в който е инкорпорирано и предложението на господин Бехар.
"§ 54. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Началникът на Генералния щаб на Българската армия е подчинен на президента на Република България при осъществяване на правомощията му по този закон на върховен главнокомандващ на въоръжените сили."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) При обявяване на режим "военно положение" и "положение на война" началникът на Генералния щаб на Българската армия е главнокомандващ на въоръжените сили и пряк началник на техния личен състав."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Любомир Божков.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 2, против 86, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 54 така, както е предложен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Параграф 54 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 55. В чл. 76, т. 4 накрая се добавя "и в състава на многонационални формирования на територията на страната."
Комисията приема текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 55 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграф 55 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 56. В чл. 78 е правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата "организира" се заменя с "участва в" и накрая се поставя запетая и се добавя: "както и ръководи разработването на военна стратегия на Република България";
б) т. 2 се изменя така:
"2. ръководи разработването на доктрини на видовете въоръжени сили и други оперативни и тактически доктрини, стратегически и оперативни планове за действията на въоръжените сили във време на война и на плана за териториална отбрана."
в) в т. 5 думата "финансовото й" се заличава, а накрая се поставя запетая и се добавя "както и проектоплан за обучение, възпитание и мотивация на личния състав;"
г) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя: "както и предлага офицери за аташета по отбраната, военни аташета, за службите към тях и за работа в международни организазции;"
д) точка 9 се изменя така:
"9. ръководи разузнаването в Българската армия;"
е) точка 14 се изменя така:
"14. прави предложение до министъра на отбраната за подготовката и придобиването на необходимата квалификация на личния състав на Българската армия във военните училища и академии и в граждански училища в страната и в чужбина;"
ж) в т. 17 текстът след думите "Българската армия" се заличава;
з) създават се точки 20, 21 и 22:
"20. прави предложение до министъра на отбраната за броя на лицата, които да бъдат приети за обучение за нуждите на въоръжените сили по специалности;
21. съгласува учебните планове и квалификационните характеристики на обучаващите се във военните училища;
22. участва в изграждането и отговаря за поддържането на системата за управление и за комуникационно-информационно осигуряване на въоръжените сили."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Началникът на Генералния щаб на Българската армия получава пряко цялата информация относно въоръжените сили, добита от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" и от служба "Военна информация" и получава информацията, отнасяща се до въоръжените сили, от националните разузнавателни органи."
Предложение на Христо Бисеров:
В § 56, т. 2 се прави следното изменение: изразът "и получава информацията, отнасяща се до въоръжените сили, от националните разузнавателни органи" да отпадне.
"3. Създава се нова ал. 3: 
"(3) Началникът на Генералния щаб на Българската армия представлява Българската армия при контактите й с представители на чужди армии и войски."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията приема текста на вносителя за т. 1 и 3, като в т. 1, буква "з", в т. 20 и 22 изразът "въоръжените сили" се замени с "Българската армия".
Комисията приема предложението на господин Бисеров и предлага т. 2 да добие следната редакция:
"2.  Ал. 2 се изменя така:
"(2) Началникът на Генералния щаб на Българската армия получава пряко цялата информация относно Българската армия, добита от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" и от служба "Военна информация"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 56 така, както е предложен от вносителя, с приетите от комисията допълнения и изменения.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Параграф 56 е приет.
Народните представители от Сливенски избирателен район канят всички депутати в Клуба на народния представител сега, в почивката, на кратък концерт от учениците на Средното музикално училище "Филип Кутев" в гр. Котел по случай предстоящите великденски празници.

Половин час почивка. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Има думата господин Христо Бисеров да докладва закона.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 57. Член 81 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 58. В чл. 82 думите "служба в запаса, служба в резерва" се заменят със "служба в мобилизационния резерв и служба в постоянния резерв"."
Комисията приема текста на вносителя.
"§ 59. Член 86 се отменя."
Комисията приема текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте параграфи 57, 58 и 59 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 57 до 59 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Има предложение на господин Бехар по чл. 88 извън предложенията на вносителя. Той предлага в чл. 88 изразът "или от ръководителя на друго ведомство" да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Фактически господин Бехар предлага създаването на нов параграф, условно да го наречем 59а.
Поставям на гласуване предложението на господин Нансен Бехар за нов параграф.
Гласували 75 народни представители: за 5, против 65, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 60 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията приема предложената ал. 2 и предлага § 60 да добие следната редакция:
"§ 60. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
"5. Висши офицерски звания:
Бригаден генерал Бригаден адмирал
Генерал-майор Контраадмирал
Генерал-лейтенант Вицеадмирал
Генерал Адмирал"
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
 "(2) Висши офицерски звания може да се присвояват на офицерите, които са назначени или се назначават на длъжности, изискващи такова звание.
 (3) Висш команден състав на въоръжените сили са офицерите на длъжности, изискващи висши офицерски звания. Длъжностите, изискващи висши офицерски звания, се утвърждават от президента на Република България по предложение на Министерския съвет."
3. Създава се нова ал. 4:
 "(4) На военнослужещите на наборна военна служба, завършили центровете за подготовка на офицери от резерва, се присвоява военно звание "старшина-школник", а при уволнение от наборна военна служба - звание "младши-лейтенант"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 60 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 61. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите "съгласувано с началника на Генералния щаб" се заличават.
2. Алинея 4 се отменя."
Становището на комисията е да се приеме текстът на вносителя по т. 1. Предлага т. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 61 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Параграф 61 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 62 има предложение от народния представител Нансен Бехар:
В чл. 92, ал. 2 да се измени така:
"(2) Военнослужещите се назначават на по-висока длъжност след повишаване в следващо военно звание."
Комисията не приема това предложение.
"§ 62. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) На лицата от постоянния и от мобилизационния резерв се присвояват военни звания и те могат да бъдат повишавани във военни звания последователно при условия и по ред, определени от министъра на отбраната."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Има думата господин Нансен Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Господин председател, става въпрос за нещо принципно. Армията е особен организъм, в който главната линия на растеж е по линията на военните звания и с това предложение, което правя, аз искам да се прекрати възможността дадени военнослужещи да бъдат назначени първо на съответната длъжност и след това много бързо, прескачайки редица етапи във военната йерархия, да бъдат повишени в генералско или друго звание.
Направих си труда да прегледам документацията на редица страни от НАТО и водещи във военно отношение държави. В преобладаващия брой от случаите военното звание предопределя ранга и правомощията на лицето, а не обратно. Ние нарушаваме една логика, която е специфична за армията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 103 народни представители: за 29, против 57, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 62, както е предложен от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 3.
Параграф 62 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 63. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите "Министерството на отбраната" се добавя "и от въоръжените сили".
2. Алинея 2 се отменя."
Комисията приема текста на вносителя за т. 1 и предлага т. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 63, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 63 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следва нов § 63а относно промяната на чл. 98 - за срока на военната служба.
Предложение на Христо Бисеров:
Създава се нов § 63а със следното съдържание:
"§ 63а. В чл. 98 се правят следните изменения: изразът "12 месеца" се заменя с израза "9 месеца", а изразът "9 месеца" се заменя с израза "6 месеца".
Господин Бисеров оттегля това предложение и предлага да се създаде § 63а със следното съдържание:
"§ 63а. Член 98 се изменя така:
"Чл. 98. Наборната военна служба е 9 месеца. Срокът на службата започва от деня на явяване на наборника на военна служба и издаването на заповед."
Предложение на Елена Поптодорова:
Член 98 се изменя така:
"Чл. 98. Наборната военна служба е 9 месеца. Срокът на службата започва от деня на явяване на наборника на военна служба и издаването на заповед."
Комисията прие предложението с 6 гласа "за" от 11 присъстващи членове на Комисията по национална сигурност.
Следващото предложение е на господин Иван Глушков:
Създава се § 63а със следното съдържание:
"§ 63а. В чл. 98 се правят следните изменения: изразът "12 месеца" се заменя с израза "9 месеца", а изразът "9 месеца" се заменя с израза "6 месеца".
Предложението беше подкрепено с 3 гласа "за" от 11 присъстващи членове на Комисията по национална сигурност.
Предложение на Валентин Симов:
Създава се нов § 63а:
"§ 63а. Член 98 се изменя така:
"Чл. 98. Наборната военна служба е 3 месеца. Срокът на службата започва от деня на явяване на наборника на военна служба."
Предложението не беше подкрепено от никой от 11-те присъстващите членове на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Господин Валентин Симов има думата.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моята хипотеза за срок от 3 месеца е свързана с изграждането на професионална армия. Разчетите, които ние сме направили, нашите експерти, говорят, и това се потвърждава от Военната доктрина, от Концепцията за национална сигурност и плана, който е приет - Българската армия до 2004 г. да стане определена цифра. Оттук нататък ние не виждаме защо е необходимо, първо, да се съкращава голям брой офицери, сержанти и старшини от армията и на тяхно място да се явяват младежи, които считаме, че, завършвайки университета, ще бъдат много по-полезни на нашата държава в прехода към Европейския съюз. Знанията, които те са добили, да бъдат използвани по-добре извън казармата, отколкото вътре в нея. Тъй като не можем да си обясним какво ще правят тези млади хора в казармата.
Това, което началникът на Генералния щаб е говорил пред Комисията по национална сигурност, всъщност не дава никакво обяснение. Единственото е, че срокът от 9 месеца, който се предлага, е необходим единствено за сглобяването на съединения. Дали обаче в действителност е така? Какво се оказва в действителност? В казармата най-активни са първите 3 до 5 месеца. В останалото време войниците носят караулна служба, метат улиците на нашите градове, за което ние всички като данъкоплатци плащаме, не могат да си уплътнят добре времето в казармата, липсват средства и най-важното е, че и този срок от 9 месеца няма да реши проблемът с донаборната служба.
Хиляди български младежи ще стоят и ще чакат в очакване да ги повикат в казармата незнайно кога. Ще се увеличи корупцията и тя ще бъде двустранна, с което ще станем за смях на целия свят - един път ще плащаме, за да не влизат в казармата до 30 години, след което вече ще се приключи въпросът, а един път ще плащаме час по-скоро синовете ни да влязат в казармата, за да може след това да си намерят работа. Тъй като никой работодател не иска да назначи млад човек, който не е служил. И мотивите на работодателя са съвсем ясни, той не може да си позволи да обучава един млад човек във фирмата си около 5-6 месеца или една година, след което да не го назначи на работа.
Приключвам, госпожо Дянкова, не се притеснявайте толкова, въпросът наистина е кардинален и мисля, че бихме могли да си позволим малко повече да поговорим днес. И аз искрено съжалявам, че вкарахте този законопроект в последния ден преди празниците, той трябваше да бъде обсъждан много преди това, да има достатъчно време да се занимаем в залата, а не днес да го приемем на бегом. За съжаление.
Затова аз предлагам като крайна мярка тези три месеца и се обръщам към вас с апел да ме подкрепите. Това ще бъде първата крачка за изграждане на професионална армия. Така считаме ние от Зелената партия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симов.
Господин Иван Глушков има думата.
ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Проблемът, който обсъждаме, е изключително важен. Аз трябва да заявя пред вас, че Комисията по национална сигурност отдели много време за разисквания специално във връзка с продължителността на наборната военна служба. Ние обсъдихме и доклада, вижданията на ръководството на Българската армия, тоест доклада на началника на Генералния щаб генерал Михо Михов и аз съвсем накратко искам да споделя нещо.
Както прочете господин Бисеров, аз се присъединявам към моите колеги, които правят предложение за намаляване на наборната военна служба от 12 на 9 месеца, но в същото време правя предложение за намаляване на наборната военна служба на младежите, завършили висше образование, от 9 месеца на 6 месеца.
Какви са моите основания? В своя доклад генерал Михов заявява, че при досегашния срок на службата наборните военнослужещи преминават през следните етапи на обучение: първи етап - обучение в учебен център за новобранци с продължителност 45 дни, в който всички младежи получават първоначална общовойскова подготовка; втори етап - обучение като специалисти по отделни програми с продължителност от 45 дни до 3 месеца. На този етап всички младежи се подготвят по определена войскова специалност; и трети етап - оставащото време до 9 месеца, тоест още 6 месеца - сглобяване действията на отделението, екипажа, взвода, ротата и завършва с батальонното учение. И тук се твърди, че тези общо 9 месеца са абсолютно необходимият минимум за различните специалности за сглобяване на съответната войскова част - отделение, екипаж, взвод и рота.
Аз ще си позволя да не се съглася с обстоятелството, че за младежите, завършили висше образование, са необходими още 6 месеца, за да се интегрират, така да се каже, в съответния взвод, рота или батальон. Мисля, че 3 месеца след първоначалното тримесечно обучение с всички младежи ще бъдат напълно достатъчни за младежите, завършили висше образование. И за да не влагам чисто субективен елемент в това мое твърдение, аз се постарах да разговарям с български младши и старши офицери, които в голямото си мнозинство ме убедиха и се съгласиха с мен, че е напълно възможно за три месеца младежите, завършили висше образование и преминали през първите три месеца на общото обучение, могат да намерят своето място в съответния взвод, рота, батальон и т. н.
Ето защо аз направих това свое предложение. Убеден съм, че този срок е напълно достатъчен за младежите, завършили висше образование. И това няма да бъде във вреда на Българската армия, това ще бъде само в полза на България. Убеден съм, че с това мое предложение няма нито на милиметър да се накърни боеспособността и боеготовността на Българската армия. В същото време аз вярвам, че, приемайки предложението, което съм направил, младежите, завършили висше образование, ще го приемат като един ясен знак към тях, че България има нужда от техния интелектуален потенциал и че колкото по-бързо те присъединят своя интелектуален потенциал към усилията на цялото българско общество в тези години на световна информационна революция, толкова по-добре ще бъде за България.
Ето защо аз ви призовавам да подкрепите моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Глушков.
Господин Нансен Бехар има думата.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател, господин министър! По принцип искам да подкрепя предложението на господин Глушков и на други народни представители, поради факта, че не можем да поставим знак на равенство във възможностите за усвояване на воинските знания, изобщо на уменията между лица с ниско образование или без образование и тези, които са завършили висше образование, особено технически вузове. Считам, че особено в първите два етапа на подготовката в тези учебни центрове и след това в усвояването на някаква професионална квалификация висшистите имат съществени предимства. Ако ние определим закона с цифрите 9 и 6, тоест 9 месеца редовна военна служба и 6 - за висшистите, ще премахнем и една мотивация или ще съдействаме за уталожване на една мотивация за младите хора да отлагат военната служба, да заминават за чужбина и да чакат 30-те си години, за да могат изобщо да се откачат от нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нансен Бехар.
Госпожа Елена Поптодорова има думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Както е видно от доклада за второ четене, аз също имам предложение по този член. Искам веднага да кажа, че моето предложение по чл. 98 не е категорично и неподлежащо на обогатяване, ако мога така да кажа. Вземам думата, за да се съглася с аргументите, които бяха изложени тук от господин Глушков, и да подкрепя по същество неговото допълнение към принципното намаляване на срока на военната служба на висшистите на 6 месеца. Съображенията, които са изразени, са верни.
Аз искам да кажа няколко думи по предложението на господин Симов. В неговата мотивация също се съдържат верни аргументи. Единственото, и това се каза в комисията, е, че ние нямаме все още реалната възможност да преминем към такова драстично съкращаване на военната служба. Това може би ще бъде възможно в един следващ етап, когато действително се конституира и заработи една професионална армия, но към днешна дата мисля, че би било по-разумно той да оттегли това предложение, защото то не е практически реализуемо. Разбира се, ще чуем и мнението на министъра по тези въпроси. Мисля си, че тук трябва да постъпим много внимателно, коректно и принципно, защото, както и в момента се предава заседанието по националните медии, сами разбирате, че това вече отива много извън контекста на самото министерство или на Въоръжените сили, опира практически до всички семейства, всички родители и всички подлежащи на наборна служба млади момчета на България. Така че нека да чуем и господин министъра, за да вземем възможно най-балансираното решение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Поптодорова.
Господин Христо Иванов има думата.

ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа, колеги народни представители! Мисля, че въпросът за военната служба на висшистите е един въпрос от изключително важно значение, защото там се преплитат два сериозни проблема, които са свързани с бъдещето ни, бих казал, като икономика и като нация. Това е, от една страна, проблемът за качеството на Българската армия. И вторият проблем, това е качеството на българските специалисти, с които ще минем в следващия век.
Излишно е да говорим тук за неща, които са общоизвестни, че в момента, в който ние провеждаме една икономическа реформа, и това трябва да си признаем, граничеща с проблеми, свързани с индустриализацията в миналия век, Европа вече направи огромна крачка към индустриалната информационна революция, която има съвсем друг характер, където и образованието, и обучението, и изискването на кадрите е вече съвсем различно. И пред България, това го казвам вече няколко пъти, пред българското образование стои въпросът да подготвим специалистите за следващото хилядолетие. Ако нашето образование стане адекватно на изискванията на новите високоефективни информационни технологии, това означава, че българските висшисти ще бъдат хора с изключително висока квалификация, високоадаптивни. И следователно, този 3-месечен период, който се предвижда за тяхното адаптиране към чисто воинските изисквания в армията, ще бъде напълно достатъчен. И ще бъде едно разхищение, ако ние искаме тези висококвалифицирани специалисти да прекарват в Българската армия време, което ще бъде в излишък, което ще бъде ненужно, и ще бъде едно разхищение, свързано и със средствата, които ще бъдат вложени в тяхното обучение.
Като човек, който все пак идва от университета, който е работил дълги години в академията, има опит с млади хора, смятам, че ние, от една страна ще отговорим на изискванията за висококвалифицирана Българска армия. От друга страна ще отговорим на изискванията, които ще постави българската икономика. И от трета гледна точка, ние ще бъдем адекватни към нуждите, към изискванията, които поставят самите млади хора, тяхната бъдеща професионална кариера пред нас.
Затова горещо ви моля да подкрепим предложението, което беше направено вече от няколко колеги, и да приемем висшистите да имат 6-месечна военна служба в Българската армия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христо Иванов.
Има думата министърът на отбраната господин Бойко Ноев.
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Позволете ми най-напред да благодаря на всички парламентарни групи и на всички народни представители, които са днес в залата, когато се обсъжда тоя изключително важен за България закон. Аз, като министър на отбраната, не мога да си обясня отсъствието на цяла парламентарна група, когато става дума за въпросите на сигурността и отбраната на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Дори две. (Ръкопляскания от СДС.)
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Ние неведнъж в Министерството на отбраната сме казвали, че проблемът за военната служба и в частност за наборната служба е от изключително значение и той излиза извън компетенциите - пряко на Министерството на отбраната, тъй като има много широко обществено отражение. То засяга семейства, засяга млади хора, засяга съдби. Но, това е. Такава е повелята на Конституцията, че в момента България има наборна армия.
Ние нямаме никакво съмнение, че професионалната армия е по-добра от наборната, но, за да преминем изведнъж към професионална армия, са необходими неща, обстоятелства, които ние днес все още нямаме. И това не са само финансовите разходи и ресурси, които са необходими. Това са много организационни мероприятия, които трябва да се извършат и които не стават много бързо. И ние, като Министерство на отбраната, разбира се, имам предвид и колегите от Генералния щаб, сме принудени да се съобразяваме с много фактори.
Първо, от една страна, безспорно, това е общественото очакване младите хора, които са завършили висше образование, да могат да се реализират по-бързо по своята специалност. Ние симпатизираме на студентите и на тези, които завършват, в тяхното желание службата им да бъде по-кратка. В същото време върху нас лежи отговорността, която ни е възложена от вас, да имаме една боеспособна армия. А това означава частите на тази армия да бъдат в достатъчна степен на бойна готовност, така че да могат да изпълнят своя конституционен дълг.
Компромисът, който ние предлагаме днес, може би не е най-добрият компромис и той не може да отчете едновременно обществените очаквания и потребностите на отбраната. Но това е, което можем да предложим днес.
Аз искам да споделя с вас, че по време на дискусиите в Комисията по национална сигурност ние не изключвахме и вариант този въпрос конкретно - за наборната служба, да бъде разгледан и на есен. Но прави бяха онези народни представители, които казаха: по-добре да решим този въпрос сега, за да тръгнат нещата, а след това ще помислим отново.
За да бъдем по-пълни и по-точни в нашето предложение и в нашата политика в тази област, ние сме предприели мерки в най-скоро време да започнем една програма за по-бърза професионализация на войската. Но ние днес не сме сигурни какъв ще бъде ходът на тази програма. За да се съгласим на 3-месечна или 6-месечна служба, ние трябва да сме сигурни, че на местата, които биха били заети от тези висококвалифицирани специалисти - хора, с висше образование, ще дойдат хора, които ще искат да служат професионално, за да могат да се подготвят достатъчно добре. Ние днес все още не сме сигурни, че това ще бъде така. Ние сега започваме.
Аз очаквам към есента, към късната есен на тази година, ние да имаме по-голяма яснота относно възможностите за професионализация на Българската армия на този етап. Тогава - аз не изключвам ние да предложим на Народното събрание, когато сме сигурни, че няма да пострада бойната подготовка - да предложим на Народното събрание намаляване на срока за висшистите. Но днес не можем да го направим. Ето, затова искам да ни разберете. И благодаря на онези народни представители, които отчетоха тези наши съображения.
Прав е господин Глушков. И аз ще говоря със студентските организации и ние ще се опитаме да ги убедим в това, че сме солидарни в тяхното искане да служат по-малко. Но ние бихме искали и те да бъдат солидарни с нас при решаването на този въпрос. Отговорността е обща.
В заключение, позволете ми да се обърна отново към вас с предложението, с настояването да подкрепите предложението на Министерството на отбраната, което се подкрепя също така и от президента, и от Комисията по национална сигурност, срокът за всички младежи да бъде 9 месеца, с разбирането, че това е един процес, към който ние ще се върнем отново.
И понеже аз не очаквам да взимам думата отново в днешния дебат, бих искал да кажа, че този закон не е перфектен. Той отразява преходния етап на нашата реформа. И, дай Боже, след време, може би след години, вие отново ще се върнете към него, когато много от проблемите ще бъдат решени. И тогава ще бъде направен сигурно един нов закон, който ще отговаря на тогавашните още по-високи изисквания за отбраната и за армията. Но така сме в преходния етап. Това е, което можем да направим днес. И аз апелирам към вас да отчетете и тази преходност, и необходимостта на този етап много внимателно да третираме въпросите на отбраната, за да не допуснем грешки, които биха могли да бъдат скъпо платени след това. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иван Тодоров има думата.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, още два аргумента в полза на предложението, което, както си помислих, като че ли се подкрепя от доста колеги за служба 9 - 6. Разбира се, по-трудничко ми е да говоря след господин министъра и след като чух и неговите аргументи.
Но аз си мисля, че всеки един закон, включително и законът, който обсъждаме днес, трябва максимално да отговаря и да бъде адаптиран към конкретната ситуация в страната. И тук аз говоря за частта - 6 месеца за младежите, които са завършили висше образование.
Аз мисля, че действително този срок би могъл да бъде приет, тъй като, според мен, степента на подготовка зависи не от престоя на младия човек в армията, а от организацията на подготовката му и от интензивността на тази подготовка. А, разбира се, и много важна е мотивацията на самия човек, който се подготвя. И аз мисля, че степента на мотивацията в един по-кратък период ще бъде по-висока, отколкото в един по-дълъг период. Предполагам, че всички разбирате какво искам да кажа, тъй като всички сме го изпитали от собствения си опит. Това е единият ми допълнителен аргумент в полза на предложението на господин Глушков.

Вторият ми аргумент също идва от чистата житейска практика, която съществува в момента в страната ни, а това е, че ние знаем, принудени от икономическите причини, от икономическото състояние в страната, че огромното болшинство от млади хора, които в момента следват, едновременно с това и работят.
Аз си мисля, че един човек, който по някакъв начин е започнал някаква професионална кариера, започнал е работа, е много по-лошо и много по-немъдро да бъде откъсван за по-продължително време от тази работа, с която той се е занимавал и по време на следването си.
И третото нещо, което бих искал да изтъкна като аргумент, това e в противоречие на тезата, изложена от изключително уважавания от мен професор Нансен Бехар, затова че не трябва да се прави разлика между висшисти и невисшисти. Аз бих искал да кажа, професор Бехар, че много е важно младите хора в България и по такъв начин да бъдат мотивирани да продължат своето обучение, тъй като сме наясно, че обществото ни има нужда от колкото е възможно повече образовани хора. Така че нека да остане и тази разлика, която да мотивира младите хора да продължат своето образование.
Това бяха моите три допълнителни аргумента в полза на предложението за шест месеца служба за висшистите. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тодоров.
Господин Велислав Величков има думата.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Аз най-напред искам да кажа, че изключително уважавам подготовката, която е направена, и разчетите, които са правени в подготовката на предложението за срока на наборната военна служба и се надявам, че тези разчети, които по-късно ще бъдат направени - наесен, биха могли да дадат възможност за едно намаляване на срока на военната служба за студентите, ако сега бъде прието предложението за девет месеца за всички.
Аз обаче искам веднага да кажа, че аз като народен представител бих подкрепил предложението на господин Иван Глушков за срок на наборната служба шест месеца за завършилите студенти.
Вчера с много голям интерес слушах дискусията с министър-председателя по време на инициативата "Българският Великден". Много остро и тревожно беше поставен въпросът към министър-председателя от страна на преуспелите млади българи в чужбина, че една голяма част от тях в момента не са в България и не са приели поканата именно заради това, че трябва да се озоват в редовете на армията. Те самите се обърнаха към министър-председателя и казаха, че голяма част от тях са много полезни на своята държава в институциите и фирмите, които работят, и че един срок от девет месеца, в който те трябва да излязат от оборота и да се върнат, за да изкарат своята военна служба, на практика няма да може повече да ги върне в тези уважавани фирми и институции на Запад.
Позовавайки се обаче и на практиката, която имаме в България и с динамичното време днес, аз лично мисля, че българките студенти, които сега завършват престижни специалности, а част от тези специалности и науки, които изучават, за пръв път се изучават в България - като маркетинг, мениджмънт, бизнесадминистрация и т.н., са много полезни да се включат веднага в гражданския оборот и в полза на икономиката на своята държава.
Именно поради това, ако все пак има такава възможност, мисля, че е по-добре да дадем възможност на младите хора с висше образование, които са безспорно ценни специалисти за нашата държава, да бъдат по-кратък срок в казармата, за да могат да приложат своите знания, тъй като действително ние имаме нужда от тях в момента. Тъй като и досега наборната военна служба на студентите е била с по-малък срок, отколкото на останалите войници, и тъй като отново сроковете са били кратни на три: били са 12 месеца за хората, които не са висшисти, и 9 месеца за висшистите. Сега също е кратно на три с това предложение: 9 месеца на 6 месеца.
Аз много бих помолил, ако е възможно, да се помисли с оглед доводите на народните представители, които бяха изложени в момента, дали да не се подкрепи предложението за девет месеца и шест месеца за висшисти.
С оглед на това предлагам да вземем в момента една почивка, уважаеми господин председател, и да обсъдим двете предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Велислав Величков.
От името на групата за процедура думата има господин Пламен Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председател! Наистина въпросът е много важен. От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили правя процедурно предложение за 15 минути почивка. Призовавам колегите от парламентарната група в зала "Изток".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище тук не може да има, защото това е право на парламентарната група да поиска почивка.
Почивка до 13,10 ч. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
За процедура има думата господин Пламен Марков.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да бъде отложено гласуването по този текст - § 63а - и да продължим разглеждането на законопроекта по останалите параграфи, тъй като това решение е от изключителна важност. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили преценява, че решението трябва да бъде взето тогава, когато българският парламент е в своя пълен състав. Не може в отсъствието на две парламентарни групи да вземем и да поемем тази тежка отговорност, да вземем едно решение, което се очаква с огромен обществен интерес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Противно становище има ли?
Има думата господин Венцеслав Димитров. Заповядайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председател, колеги! Становището ми не е точно противно. Аз съм съгласен с това, което каза господин Марков - да отложим само гласуването, но да не отлагаме дебатите. Тоест, нека дебатът да продължи, да изчерпим днешното работно време с дебата. Ако мислите, че в сряда можем да го гласуваме - да, ако не - по-нататък да гласуваме. Но нека да продължи дебатът по този въпрос, защото хората тук са готови със становище.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Да можем да чуем позицията и на БСП!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо Михайлова, вярно е, че БСП ги няма, обаче мисля, че има достатъчно народни представители, които са в състояние да направят изказвания и да изчерпат работното време до 14 часа.
Така че нека да не прекратяваме. Аз например съм готов да се изкажа по въпроса.
Хората от БСП, за които сте толкова загрижени, ще ги чуем другия път. Нека днес да изчерпаме времето с дебат по въпроса и да не преминаваме към друг въпрос. Това е моето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Чухме и противно мнение.
Поставям на гласуване направеното предложение да бъде отложено разглеждането на § 63а.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 121, против 26, въздържали се 5.
Предложението е прието.
За процедура има думата господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председател! Моето изказване е процедурно. Искам да възразя против начина, по който се води заседанието. Господин председателю, Вие не за пръв път си позволявате да подменяте това, което предлагат народните представители, тоест волята на народните представители. Вземете стенограмата, за да видите какво предложи господин Пламен Марков. Той предлага едно нещо, Вие подлагате на гласуване нещо съвършено различно.
Господин Пламен Марков предложи - мот-а-мо го пише в протоколите - гласуването да се отложи, а не да се отложи дебатът, разглеждането. Вие, понеже аз Ви обърнах внимание, предложихте да се гласува нещо съвършено различно, което никой не го е предлагал. Вие предложихте разглеждането на този въпрос да се отложи. Извинявайте, но така ли трябва да водите заседанието? И аз ли съм този, който трябва да Ви прави бележка? Вие сте юрист, четете правилника. Вие не можете да подменяте волята на народните представители. Можете да подложите на гласуване само това, което е предложено от някой, а не това, което Вие си мислите, че някой е предложил.
Така че процедурното ми предложение е да продължи разглеждането на същия параграф в духа на това, което предложи Пламен Марков. Той предложи да не се гласува днес, но не предложи днес да спрем с разискванията и да ги отложим за друг път. А Вие точно това подложихте на гласуване, което никой не го е предлагал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Димитров, приемам Вашата критика. Ако бяхте забелязали, аз не бях в залата, когато господин Марков е направил своето предложение. Но като Ви слушах Вас, останах с впечатление, че предложението е да спрат разискванията. Защото тогава Вашето изказване - не сегашното, а преди малко - нямаше никакъв смисъл. Ако той не е предложил да се прекратят разискванията, защо загубихте тук две минути, за да казвате: аз съм за продължаване на разискванията? Излиза, че правите изказвания, които са неадекватни.
Аз ще подложа на прегласуване предложението, но преди това моля господин Пламен Марков да си формулира предложението отново, да го чуя аз и ще го поставя на гласуване такова, каквото е.

ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Мисля, че и при първия път, когато направих своето процедурно предложение, стана ясно, аз го мотивирах защо предлагам да се отложат разискванията по този параграф. Защото в залата не присъстват всички народни представители. Парламентът не може да поеме в този си състав отговорността за едно такова важно решение. БСП използва един формален повод, за да се измъкне елегантно от залата днес и да избегне отговорността за гласуването на това важно за цялото общество и за Българската армия, и за българската войска решение. Така че, моля ви да подложите на гласуване процедурното ми предложение да бъдат отложени днес разискванията по този параграф и да продължим разглеждането на законопроекта нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Поставям на гласуване направеното предложение да бъдат прекратени разискванията. А това естествено води и до отлагане на гласуването.
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 124, против 25, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Следващият параграф е § 64.
"§ 64. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Военната книжка е документ, удостоверяващ изпълнението на наборната военна служба."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "Документите за самоличност" се заменят с "Военните книжки и документите за самоличност".
Комисията приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 64 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 116, против 1, въздържал се 1.
Параграф 64 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 65. В чл. 103 текстът след думите "съответният министър" се заличава."
Предложение на Валентин Симов - в § 65 чл. 103 се отменя.
Комисията не приема предложението.
Комисията предлага § 65 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 65 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Първо се гласува предложението за отпадне, съгласно правилника.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 65 да отпадне.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Параграф 65 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 66. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) От наборна военна служба се уволняват по тяхна молба военнослужещи, определени за придружители на член от семейството, на родител, единствен брат или сестра, които са категоризирани пожизнено като инвалиди първа група с придружител."
Предложение на Елена Поптодорова - в чл. 105, ал. 2 - след думата "придружители" да се добави изразът "или като военноинвалиди".
Комисията не приема това предложение.
2. Създава се ал. 3:
"(3) Уволненията по ал. 1 и 2 се извършват със заповед на министъра на отбраната или на министъра на вътрешните работи."
Предложение на Валентин Симов - по § 66 в чл. 105, ал. 3 думите "или на министъра на вътрешните работи" се заличават.
Това предложение господин Симов го оттегли.
Становището на комисията е да се приеме текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 66 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Елена Поптодорова.
Гласували 121 народни представители: за 15, против 98, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 66 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 101, против 1, въздържали се няма.
Параграф 66 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Има предложение на господин Валентин Симов за създаване на нов § 66а със следното съдържание:
"§ 66а. В чл. 109 т. 3 се отменя."
Комисията не приема това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов за създаване на нов § 66а.
Гласували 98 народни представители: за 8, против 87, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 67. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
"6. наборниците, признати за годни за военна служба, които поради попълване на определената квота за съответната година не могат да започнат изпълнението й."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Лицата, отложени от наборна военна служба на основание ал. 1, т. 6, се повикват за изпълнението й през следващата година."
Досегашната ал. 3 става ал. 4."
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте § 67 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 108, против 1, въздържали се няма.
Параграф 67 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 68. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. лицата, определени за придружители на член от семейството, на родител, единствен брат или сестра, които са категоризирани пожизнено като инвалиди първа група с придружител;"
Предложение на госпожа Поптодорова - в чл. 107, т. 4 след думата "братята" се добавя "и синовете".
"2. Създава се т. 5:
"5. братята на категоризираните първа група инвалидност с придружител по време или по повод на изпълнение на воинските задължения."
Предложение на Елена Поптодорова - в чл. 107 се създава нова т. 6:
"6. сираците, синовете и братята на военноинвалидите по смисъла на този закон, при условие, че са подали молба до министъра на отбраната.".
Становище на Комисията по национална сигурност:
Комисията приема предложението на госпожа Поптодорова по т. 4 и част от предложението по т. 6 и предлага § 68 да добие следната редакция:
"§ 68. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. лицата, определени за придружители на член от семейството, на родител, единствен брат или сестра, които са категоризирани пожизнено като инвалиди първа група с придружител;".
2. В т. 4 след думата "братята" се добавя "и синовете".
3. Създава се т. 5:
"5. братята и синовете на категоризираните първа група инвалидност с придружител по време и по повод на изпълнение на воинските задължения, при условие, че са подали молба до министъра на отбраната.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожо Поптодорова, да гласуваме ли Вашето предложение?
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ, от място): То е прието от комисията и нямам какво повече да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте § 68 така, както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 120, против 1, въздържали се няма.
Параграф 68 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 69. В чл. 108, ал. 1 думата "постоянно" се заличава.
Комисията приема текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 69 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграф 69 е приет.
С това приключваме за днес.
Преди да закрия заседанието, искам да пожелая на всички весело посрещане на Великден! Да си починете добре през ваканцията и да се срещнем отново на 10 май в 9,00 ч. сутринта, когато ще е следващото заседание на Народното събрание.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Виктория Василева
Ивалин Йосифов