Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-05-19

Председателствал: заместник-председателят Иван Куртев 

Секретари: Виктория Василева и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има народният представител Тодор Великов. Да му е честито! Да бъде жив и здрав. (Ръкопляскания.)
Увлечени в емоциите около вота пропуснах да ви информирам за няколко решения на Председателския съвет в сряда. Макар и с малко закъснение, ще го направя сега.
Както си спомняте, миналата година Народното събрание финансира почивката в България на 190 деца от Западните покрайнини. По молба на ръководството на..., аз не знам точно наименованието как е, на господин Небойша Иванов от Цариброд и през тази година решихме да подпомогнем почивката в България на 100 деца от Цариброд и Босилеград.
Другото решение, което приехме, беше да помогнем за изкупуването от Националния исторически музей на гробищната находка, която през януари т. г. беше направена в с. Белиш - Троянско, археологични материали от бронзовата епоха на стойност около 8 хил. лева.
И третото решение, което приехме, беше във връзка с 24 май Народното събрание да удостои с награда български учени, дейци на културата, учители, които имат съществен принос за българската култура, наука и образование, а също така и млади дейци в тези области. Осем ще бъдат наградите и ще бъдат от името на Народното събрание.
Това са трите неща, които в сряда на Председателски съвет бяха разгледани.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Как ще се определят хората?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нямаше никакви разногласия по имената, които бяха обсъдени и приети. Ще бъдат обявени, но в понеделник ще бъдат обявени официално. Все пак е редно председателят на парламента да бъде тук, когато се обявят. И предполагам, че няма да има, поне на Председателския съвет нямаше партийни различия и спорове. Единодушно бяха възприети имената, които се предлагат.
След тези съобщения можем да продължим с:
Второ четене на Закона за закрила на детето.
Господин Сунгарски има думата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря, господин председател. Вчера бяхме стигнали до чл. 22 на вносителя със заглавие "Общински комисии". Към него имаше направено предложение на народния представител Иван Тодоров за изменение, което не се приема от комисията и което има следния текст: "Закрилата на детето да бъде предмет на дейност и на комисиите по социална политика на общинските съвети...", съответно да отпаднат старите ал. 1 и 2 на вносителя.
Има много обширно предложение на народната представителка Анелия Тошкова, което не е прието от комисията.
Комисията предлага чл. 22 на вносителя да отпадне.
Колежката Тошкова - не я виждам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тъй като предложението на комисията е за отпадане, поставям най-напред на гласуване предложението на комисията чл. 22 да отпадне.
Гласували 123 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Член 22 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Следващият чл. 23 на вносителя със заглавие "Функции" е придружен с предложение на народната представителка Анелия Тошкова за пространно разписване, което е прието.
Предложение на народния представител Руси Статков - в чл. 23, в т. 1 да отпадне думата "издава", а в т. 2, подточка "в" да отпадне.
Комисията не приема предложението.
И има оттеглено предложение на Мариела Митева.
Комисията предлага следното заглавие и текст на чл. 22 - сега по новата номерация той трябва да стане чл. 21:
"Функции на общинската служба за социално
подпомагане
Чл. 22. Общинската служба за социално подпомагане:
1. осъществява текущата практическа дейност по закрилата на детето в общината;
2. определя и провежда конкретни мерки по закрилата на децата и контролира изпълнението им;
3. извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава задължителни предписания за тяхното отстраняване;
4. дава съвети и консултации по отглеждането и възпитанието на децата;
5. предоставя информация за предлаганите услуги и оказва съдействие и помощ на семействата и родителите на нуждаещите се деца;
6. съставя и поддържа в актуалност регистри за:
а) деца, нуждаещи се от специална закрила;
б) деца под полицейска закрила;
в) деца, които могат да бъдат осиновени;
г) деца, настанени в семейства на роднини или близки;
д) деца, настанени в приемни семейства;
е) деца, настанени в специализирани институции;
ж) кандидати и утвърдени приемни семейства;
з) обществени организации, работещи по програми за закрила на детето."
Тук имаме също технически пропуск - вместо "обществени организации" следва да се чете "юридически лица с нестопанска цел".
"7. съдейства и сътрудничи на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност по закрила на детето;
8. подпомага професионалната ориентация и квалификация на децата, включително и на тези, които са завършили средното си образование след навършване на пълнолетието;
9. организира обучение и консултации на приемни родители и осигурява техния подбор;
10. сигнализира при нужда полицията, прокуратурата и съда, които са длъжни да предприемат незабавни действия за защита на децата;
11. прави предложения за назначаване на настойнически съвети и попечители;
12. проучва кандидатите за осиновители от страната и дава писмено заключение пред съда за годността им да осиновят дете; подготвя документацията за осиновяването и дава мнение в случаите, предвидени в Семейния кодекс;

13. участва в дела за ограничаване и лишаване на родители от родителски права;
14. при поискване от съдебни и административни органи изготвят доклади и становища относно положението на децата;
15. определя лица, които да изпълняват функциите на представител по смисъла на чл. 15, ал. 5 от този закон;
16. предоставя финансова помощ по ред и условия, предвидени в закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Статков, Вашето предложение за отпадане на думата "издава" не мога да се ориентирам къде трябва да бъде отнесено.
Заповядайте, имате думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Предложението, което съм направил във връзка с функциите на агенцията по т. 1 на чл. 23, е да отпадне думата "издава", защото вижте смисъла: "Издава и оказва закрила на децата". "Издава закрила" просто няма никакъв смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз не мога да го намеря, т. 1 гласи: "Осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в общината".
Новият текст, който е предложен от комисията, вече е променен.
РУСИ СТАТКОВ: В такъв случай защо не приемате предложението ми? Вие по същество сте го приели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Значи оттегляте първото си предложение, защото то вече няма отношение към предложения текст?
РУСИ СТАТКОВ: Да, те са съобразили, че няма смисъл от тази дума.
Второто ми предложение се отнася за т. 6, където има изброяване: за деца, настанени в специализирани заведения за отглеждане и възпитание; на деца, настанени при приемни родители; за надзорни деца и т.н. В случая аз смятам, че деца, настанени в специализирани заведения за отглеждане и възпитание и безнадзорните, това е подточка "в" - за тях трябва да има един регистър. Или "други деца, които се нуждаят от закрила" пак го включва. Да не се разделя, защото няма смисъл от такава диференциация. В тази посока е и моето предложение - да отпадне подточка "в", която може да се включи или в подточка "а", или в подточка "ж".
Добре оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 21 с новата номерация, както е предложен от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: За чл. 24, със заглавие "Ръководител", има направено предложение от Анелия Тошкова да отпадне. Предложението е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 24 на вносителя да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 24 да отпадне.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Член 24 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Народната представителка Анелия Тошкова е направила предложение за създаване на нов чл. 23, който по нашата номерация трябва да стане чл. 22.
Комисията подкрепя предложението и предлага нов чл. 22 със следното заглавие и текст:
"Сътрудничество с Органа по настойничество и попечителство
Чл. 22. Общинската служба за социално подпомагане работи в сътрудничество с Органа по настойничество и попечителство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на чл. 22.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Има предложение на народната представителка Анелия Тошкова за създаване на нов чл. 24 със следното заглавие и съдържание:
"Задължение за съдействие
Чл. 24. Всички държавни и местни органи на власт и самоуправление са длъжни да съдействат на органите по този закон в осъществяването на дейностите им по закрилата на децата."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на госпожа Тошкова за създаване на нов чл. 24, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 13, против 44, въздържали се 48.
Предложението на госпожа Тошкова не се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Глава четвърта - Мерки за закрила на детето."
Комисията подкрепя предложението за заглавие на глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, както е предложено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Има предложение от народната представителка Анелия Тошкова в глава четвърта да се създаде раздел l - "Мерки за закрила в семейна среда", което не е подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на госпожа Тошкова за създаване на нов раздел "Мерки за закрила в семейна среда", което не е подкрепено от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 41, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към текста на вносителя има предложение на народния представител Анелия Тошкова чл. 25 да се озаглави "Съдействие, подпомагане и услуги" и самият член да започне с текст: "Съдействието, подпомагането и услугите в семейна среда се изразяват в:".
Комисията не приема предложението.
Друго предложение на народния представител Тошкова - в чл. 25 т. 2 да отпадне, а на нейно място да се създаде нова т. 2 със следното съдържание:
"2. консултиране и информиране на детето по начин, съответстващ на степента на неговото развитие;".
Предложение - т. 9 да стане т. 5 и следващите точки да се преномерират.
Това предложение е прието по принцип от комисията.
Комисията приема заглавието и подкрепя текста на вносителя по принцип, като предлага следната редакция на чл. 24:

"Мерки за закрила в семейна среда
Чл. 24. Подпомагането и услугите в семейна среда се изразяват в:
1. осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;
2. насочване към центровете за социална рехабилитация и интеграция;
3. консултиране и информиране на детето в съответствие със степента на неговото развитие;
4. консултиране на родителите или лицата, на които е възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги;
5. осигуряване съдействие за подобряване на социално-битовите условия;
6. социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията;
7. проучване индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение;
8. съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи се, навършили 16-годишна възраст при установените в трудовото законодателство условия;
9. насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време;
10. съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита правата на детето при прекратяване на осиновяването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Има думата господин Стефан Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Предлагам една редакционна промяна. Член 24 започва така: "Подпомагането и услугите в семейна среда се изразяват в:". Но заглавието на самия член е "Мерки за закрила в семейна среда". Същото е и заглавието на глава четвърта. Така че предлагам чл. 24 да започне така:
"Чл. 24. Мерките за закрила в семейна среда се изразяват в:".
Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията в мое лице не възразява срещу предложението на колегата Мазнев. Този текст е удачен, може да бъде подкрепен от залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Преди това трябва да гласуваме предложението на госпожа Тошкова по този член, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Тошкова.
Гласували 98 народни представители: за 12, против 37, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 23 по новата номерация, както е предложен от комисията и с редакционната поправка, предложена от господин Мазнев.
Гласували 96 народни представители: за 96, против няма, въздържали се няма.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Анелия Тошкова за създаване на нов чл. 25, който е приет от комисията.
Комисията предлага следното заглавие и текст за чл. 25:

"Предоставяне на мерки за закрила в семейна среда
Чл. 25. (1) Съдействието, подпомагането и услугите в семейна среда се предоставят от общинската служба за социално подпомагане по искане на родителите на лицата, на които са възложени родителски функции, или на детето, както и по преценка на общинската служба за социално подпомагане.
             (2) Мерките за закрила по предходната алинея могат да се предоставят и в съчетание с други мерки за закрила по този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 24, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към чл. 26 на вносителя, озаглавен "Настаняване извън семейството", има предложение на народния представител Анелия Тошкова за отпадане и създаване на нов член, което е прието по принцип от комисията.
Комисията е приела предложенията на народния представител Тошкова, уреждащи материята основания за настаняване, в чл. 29 по принцип, като приема, че систематичното й място е в чл. 26. Ето защо комисията предлага нов чл. 26 със следното заглавие и текст:
"Основания за настаняване извън семейството
Чл. 26. Може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители:
1. са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или чиито родителски права са ограничени;
2. без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;
3. се намират в трайна невъзможност да го отглеждат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 25, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Сега ще чета предложенията на народната представителка Тошкова за създаване на нови членове.
Първото предложение е да се създаде нов чл. 27а със следното съдържание:
"Процедура
Чл. 27а. (1) Настаняването в семейство на роднини или близки може да се извърши по писмено заявление на всеки от родителите или по преценка на общинската служба за социално подпомагане.
(2) Ръководителят назначава комисия за проверка на случая, която задължително изслушва детето и взема съгласието на семейството на роднините или близките.
(3) Комисията изготвя писмен доклад в 14-дневен срок от постъпване на искането.
(4) Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане издава заповед в 3-дневен срок от представянето на доклада по предходната алинея. В заповедта се посочва режимът на лични отношения с родителите, когато той не е определен от съда. Заповедта се изпълнява по административен ред."
Както казах, комисията не приема това предложение.
Следва предложение за нов чл. 27б със следното съдържание:
"Настаняване
Чл. 27б. (1) Настаняването е за срок до 3 месеца. Този срок може да бъде продължен, ако това налагат интересите на детето.
(2) Братя и сестри се настаняват заедно.
(3) Настаняването се извършва по възможност в близост до дома на детето."
Комисията не подкрепя и това предложение.
Следващото предложение за нов чл. 27в е прието от комисията по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, другите предложения са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Има предложение на народната представителка Мариела Митева, което е оттеглено доста обширно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Трябва да гласуваме тези предложения, които не са приети.
Поставям на гласуване предложенията на госпожа Тошкова за създаване на нови членове 27а и 27б, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 13, против 39, въздържали се 38.
Предложенията не се приемат.
Моля господин Сунгарски да докладва новия чл. 26.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин председател, тук има техническа грешка.
Комисията предлага нов чл. 27 със следното заглавие и текст:
"Настаняване извън семейството
Чл. 27. (1) Настаняването на дете в семейството на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство - тук има грешка "или" специализирана институция, а не "и" - се извършва от съда. До произнасяне на съда общинската служба за социално подпомагане извършва временно настаняване по административен ред.
(2) Искането за мерките по ал. 1 пред съда се прави от общинската служба за социално подпомагане, прокурора или родителя пред районния съд по седалището на общинската служба за социално подпомагане."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Сунгарски, докладвайте до чл. 31 включително.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Добре, улеснявате ме.
Комисията предлага създаването на нов чл. 28 със следното заглавие и текст:
"Временно настаняване по административен ред
Чл. 28. (1) Настаняването извън семейството по ал. 1 на предходния член се извършва със заповед на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане.
(2) В случаите на настаняване при роднини и близки, се взима съгласието на лицето, при което ще бъде настанено детето.
(3) В случаите на настаняване в приемно семейство, настаняването се извършва след проверка относно годността на лицата, кандидатстващи за приемно семейство. Настаняването се извършва след сключване на договор с приемното семейство, с който се определя срокът за настаняването, финансирането, правата и задълженията по договора, във връзка с отглеждането и възпитанието на детето.
(4) Актовете на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане се издават и обжалват по реда на Закона за административното производство."
Комисията предлага нов чл. 29 със следното заглавие и текст:
"Настаняване по съдебен ред
Чл. 29. (1) Исканията за налагане на мерките по чл. 27, ал. 1 са подсъдни на районния съд по седалището на общинската служба за социално подпомагане.
(2) Съдът разглежда незабавно искането в открито заседание с участието на органите или лицата, направили искането, и с участието на детето.
(3) Съдът се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. При определяне на мерките за закрила на детето съдът следва поредността по чл. 27, ал. 1, освен ако това не е в интерес на детето.
(4) Решението подлежи на обжалване пред окръжния съд в едномесечен срок. В случай на подадена жалба или протест, съдът насрочва делото в срок не по-дълъг от 7 дни. Окръжният съд се произнася с решение, което е окончателно.
(5) Съдът може да промени постановената мярка по искане на лицата по чл. 27, ал. 2, ако това е в интерес на детето."
Комисията приема предложенията на народната представителка Анелия Тошкова, уреждащи материята "Прекратяване на настаняването" в чл. 33, по принцип, като приема, че систематичното им място е в чл. 30 и 31.
Комисията предлага и нов чл. 30 със следното заглавие и текст:
"Основания за прекратяване на настаняването
Чл. 30. Настаняването извън семейството се прекратява:
1. при разваляне на договора;
2. с изтичане на срока;
3. при взаимно съгласие на страните по договора;
4. с осиновяването на детето;
5. с навършването на пълнолетие от детето;
6. с отпадане на основанията по чл. 26;
7. при смърт на съпрузите или на лицето от приемното семейство;
8. при промяна на мярката за закрила."
Комисията предлага и нов чл. 31 със следното заглавие и текст:
"Ред за прекратяване на настаняването
Чл. 31. (1) Настаняването се прекратява от районния съд по искане на приемното семейство, на общинската служба за социално подпомагане, на родителите на детето или на прокурора.
(2) Прекратяването на настаняването може да се извърши временно от общинската служба за социално подпомагане до произнасянето на съда. В този случай общинската служба за социално подпомагане може да вземе решение относно бъдещото отглеждане и възпитание на детето или да приеме друга временна мярка за закрила, ако това е в най-добрия интерес на детето."
Тук мисля, че може би трябва да променим редакцията, във връзка с вече приет текст в залата.
"(3) Решението може да се обжалва пред окръжния съд. Обжалването не спира изпълнението. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
(4) Решението за прекратяване на настаняването се изпълнява по административен ред."
В първото изречение на ал. 3 предлагам редакционна промяна: "Решението на районния съд може да се обжалва пред окръжния съд" - да бъде първото изречение на ал. 3.
И може би трябва да променим края на ал. 2, във връзка с предложението на колегата Балтаджиев от вчера. Може би трябва да стане: "Ако това защитава по-добре интереса на детето" - в края на ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: "По-добре" или "най-добре", ако това защитава - "най-добре".
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Най-добре".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В края - "ако това защитава най-добре".
Тук ще трябва да се направят и още някои корекции във връзка с промяната на номерацията на членовете. Предполагам, че на двете места, където се говори за чл. 27 - в единия случай ал. 1, а в другия ал. 2, вече трябва да стане чл. 26, нали? Това е в чл. 29, ал. 1 - "Исканията за налагане на мерките по чл. 27, ал. 1", там ще трябва да стане вече "чл. 26, ал. 1". В същия член, в ал. 3 също ще трябва да стане "чл. 26, ал. 1" и в ал. 5 също ще трябва да стане "чл. 26". А в чл. 30, т. 6 вместо "чл. 26" трябва да стане "чл. 25". Това е поне, което аз съм забелязал, но ще моля след това, при окончателното редактиране на закона, да се направи внимателен прочит на препратката към членове, за да не се получи разминаване с новата номерация.
Има думата господин Руси Статков.

РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! По същество това, което ни се изчете преди малко, е една нова преномерация, извършена в комисията. Искам тук да поясня аргументите вчера на колежката Тошкова по повод на моите предложения и на колегата Юнишев.
Аз съм си правил предложенията по текста на вносителя, а това, че вие в комисията сте направили ново преструктуриране, не значи, че предложенията са неоснователни. Напротив, аз считам, господин председател, и затова ставам да кажа, че в това ново преструктуриране са отпаднали съществени разпоредби, които не могат да се уреждат с подзаконови актове. Нещо повече, като започнем от процедурата за настаняване в приемното семейство, тъй като това е централният проблем тук, който се решава в няколко от разпоредбите, изпуска се правото на детето, което е навършило 10 години, да се изслушва от съда и да се изисква неговото съгласие. А междупрочем, вносителят - Министерският съвет - в Семейния кодекс поддържа такова предложение.
По-нататък. Липсва съдържание на договор за предаване на детето за възпитание в приемното семейство. Липсват документи за настаняване на децата в приемното семейство. Липсват основните права на децата в приемното семейство. И не на последно място, липсват средства за издръжка на приемните деца.
Тези проблеми са много съществени, господин председател. Те не могат просто да се запишат общо и след това с подзаконови актове да се уреждат, защото те са сърцевината в края на краищата в този законопроект. Те са онези неща, които ние трябваше да решим днес със законопроекта. Не можем да препращаме в преходни и заключителни разпоредби, да се уреждат с правилници и наредби. Ако ние наистина искаме да направим нещо съществено, то трябва да го решим тук, както са го решили междупрочем законодателствата на отделни европейски страни. Именно такова законодателство съм ползвал, когато съм правил предложенията си.
Моля Ви, господин председател, нека да не претупваме по този начин тези разпоредби. Ще приемем един закон, който ще бъде, повтарям, оставен след това на подзаконови актове и ще бъде осакатен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Какво предлагаш?
РУСИ СТАТКОВ: Така, както е променена структурата в комисията, господин председател, по същество Вие сега ще предложите на гласуване, просто не върви, откъсват се текстовете от онези, които вносителят е внесъл и по които ние сме правили предложения. Става безсмислено след това аргументирането на каквото и да е предложение от мен или от колегите, които са ги направили, във връзка с въпросите, уреждащи приемните родители, приемното семейство, финансирането, правата на децата. (Реплика от СДС.) Главата "Финансиране" не урежда проблемите по този начин, а ги урежда общо. С правилник не може да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, какво искате от мен? Какво предлагате?
РУСИ СТАТКОВ: Господин председател, държа да не променяме структурата, а да вървим по разпоредбите, както са. Защото, повтарям, по този начин губи смисъл всичко, което е направено като предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Моля в стенограмата да се отбележи една грешка при четенето от господин Сунгарски, а това е в чл. 29 със стара номерация, в ал. 4 той прочете "едномесечен срок", а верният текст е "едноседмичен".
Поставям на гласуване членове от 26 до 30 включително по новата номерация, както са предложени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 4.
Членове 26, 27, 28, 29 и 30 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към чл. 27 на вносителя със заглавие "Приемно семейство" има предложение на народния представител Руси Статков, което гласи следното: в чл. 27 ал. 2 да се измени и да стане така:
"(2) Съпрузите или лицето от приемното семейство не са носители на родителските права и задължения, а на правата на настойници и попечители."
Комисията не приема предложението.
Има направено предложение от Анелия Тошкова, което е прието по принцип от комисията.
Комисията предлага заглавие и текст на чл. 31 с новата номерация със следното съдържание:

"Приемно семейство
Чл. 31. (1) Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание, съгласно договор по чл. 27.
             (2) Съпрузите или лицето от приемното семейство не са носители на родителските права и задължения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Предложението, което съм направил тук, е: след като сме казали "съпрузите или лицето от приемното семейство не са носители на родителските права и задължения", трябва да определим все пак какви са. Аз съм ги привел към тези на правната фигура на настойниците и попечителите.
Предложението ми е след "че не са носители на родителски права и задължения" да се допълни с "а на правата на настойници и попечители".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 90 народни представители: за 16, против 69, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към чл. 28 със заглавие "Лица, които не могат да кандидатстват за приемно семейство" има направено предложение от Мариела Митева, което е оттеглено.
Има предложение от народната представителка Тошкова по т. 5, което комисията приема.
Има предложение от народния представител Иван Тодоров в чл. 28, т. 6 след думата "поради" да се добави "доказана".
Комисията не е приела предложението.
Има предложение от народната представителка Анелия Тошкова, което е прието от комисията.
Комисията приема заглавието и подкрепя текста на вносителя по принцип, като предлага чл. 32 - по новата номерация - със следното заглавие и редакция:

"Лица, които не могат да кандидатстват
за приемно семейство

Чл. 32. Не могат да кандидатстват за приемно семейство лица:
1. които не са навършили пълнолетие;
2. поставени са под запрещение;
3. които са били лишени от родителски права или чиито родителски права са били ограничени, освен ако това е било по обективни причини и родителските им права са възстановени;
4. които не могат да бъдат настойници;
5. настойници или попечители, както и приемни семейства, отстранени от тази дейност поради виновно неизпълнени задължения;
6. които не са годни да изпълняват родителски функции поради липса на лични качества за възпитаване на дете и на материални условия за отглеждането и развитието на дете;
7. осиновителите при прекратяване на осиновяването по тяхна вина по реда на Семейния кодекс;
8. които страдат от болести по чл. 36 и 36а от Закона за народното здраве."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Тодоров.
Гласували 95 народни представители: за 11, против 61, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Господин Мазнев сигурно иска думата за някаква редакционна поправка.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Предложението ми е за редакционна поправка. Член 33 гласи така:
"Не могат да кандидатстват за приемно семейство лица:
...
7. осиновителите при прекратяване на осиновяването..."
Би трябвало да бъде: "7. които са осиновители при прекратяване на осиновяването по тяхна вина по реда на Семейния кодекс;", тъй като в случая се нарушава логиката. При другите случаи това е спазено, но т. 7 се разминава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, добре, приемаме Вашата забележка.
Моля, гласувайте чл. 32 така, както е предложен от комисията, с тази редакционна поправка.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Член 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По следващия член - чл. 29 - ние вече приехме материята по принцип в предходен член и комисията предлага той да отпадне от това място. Към материята са направени предложения от Мариела Митева, което е оттеглено, от Анелия Тошкова, което е прието по принцип и предложение от Руси Статков, което комисията отхвърля, имащо следното съдържание:
"В чл. 29 т. 3 да се измени и да стане:
"3. по здравословно състояние не могат лично да осъществяват тяхното възпитание."
Да се запише нова т. 4 със следното съдържание:
"4. по съдебен ред са недееспособни или изчезнали безследно или осъдени."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Даже искам да се засмея, обаче не ми е смешно.
В случая става дума за прередактиране, в което това, което съм предложил, е прието в по-общи предложения.
Затова ви казвам, че искам да се засмея, обаче не ми е смешно. Защото просто комисията е имала инерция - приемани са неща, които по принцип са такива, могло е да го запишат, а не да го отхвърлят, защото то не е отхвърлено. То е обобщено в тези предложения, които се приеха по предходните членове.
Оттеглям предложението си. Няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Сунгарски, аз ще Ви помоля в следващите членове, които фактически с преструктурирането на закона са приети, предложенията, които са направени, да не ги докладвате, защото ние фактически сме приели този текст. Вие сте се съобразили преди това, когато е направено преномерирането.
За да спестим време, Ви предлагам само да докладвате, тъй като най-често става дума, както виждаме, за отпадане, тъй като вече са приети преди това.
Така че в конкретния случай поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 29.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Член 29 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По следващия член, господин председател, също има предложение.
В комисията принципно материята е приета и предложението е за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 30 да отпадне.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 30 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По следващата материя предложенията са доста объркани и неприети от комисията. Ако започна да ги чета, ще загубим много време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, държите ли да бъдат прочетени Вашите предложения, които не са приети? Ако искате, да Ви дам повече време да ги обосновете, вместо да се четат механично. Предпочитате ли така? Да.
Има думата господин Статков да направи спокойно обосновка на своите предложения.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Колеги! Смятам, че подходът, приет от комисията по тези разпоредби, свързани с приемното семейство и уреждане на процедурите за настаняване в него, за правата на детето, за финансирането, е грешен като подход, повтарям. Защото обобщението в много кратки текстове в случая не ни прави чест като законодатели. Ние вместо да уредим със законови разпоредби съдържанието на договора за предаване на детето за възпитаване в приемно семейство, както е в европейското законодателство, което, повтарям, съм ползвал, документите за настаняване там, основните права на приемното дете, средствата за издръжката на приемните деца - особено средствата - ние го оставяме на наредби.
Господин Сунгарски, оставането на наредби е бягство от отговорност. Нека законодателят да изрази своята воля как вижда уреждането на тази материя. А не просто в едно обобщение: "финансира се с наредба!".

РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Защото добрата идея - да възприемем практика на страни, които по този начин създават условия за развитие на децата, според мен може да бъде опорочена.
И аз не искам да отнемам времето на колегите. Надявам се, че всеки ги е прочел. Защото, Вие сте прав, господин председател, давайки ми повече време за обосновка, вместо да се четат.
Но на мен лично ми се струва, че допускаме много сериозна грешка. Няма да искам да се подлагат на гласуване предложенията, защото, ако не са ги прочели колегите, ще им бъде трудно да преценят това, което съм предлагал.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Оттегляш ли ги?
РУСИ СТАТКОВ: Не, не ги оттеглям. Просто не виждам смисъл, ако не сте ги чели и ако не разполагате със законопроекта да бъдат подложени на механично гласуване. Просто e безполезно.
Така че, благодаря Ви, господин председател, но в тази ситуация считам, че подходът, който е възприет от комисията, е погрешен. И не се присъединявам към тези разпоредби, които дават права общо на министри, на министерства, защото смятам, че те няма да решат проблемите в тази им част.
Нека колегите, които искат да поемат отговорност, да подкрепят подобен подход. Аз няма да го подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Сунгарски има думата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Статков, вчера се чуха доста мнения, и то на изявени юристи от залата, че в закона има формулировки, които са доста нетипични за законодателство, тоест, на тези колеги се струва, че в законопроекта има доста литература.
Поради спецификата на материя, тоест, че става въпрос за работа с деца и за грижи с деца, ние си позволихме дори да разточителстваме в законодателното уреждане.
Но не е коректно всичко, което се предвижда да се прави като последствие от този закон, да бъде разписано в самия закон. Затова преценихме, че материята, която Вие предлагате да бъде разписана, е по-редно да бъде в подзаконовия нормативен акт, който така или иначе ще съпътства този закон. И в това няма нищо лошо и няма противоречие с модела, който българското законодателство е приело. Вие прекрасно знаете, че към закона ще действа правилник и в него цялата тази материя ще бъде уредена.
Виждате колко дълги предложения има, колко много текстове има и всичко това, ако стане закон, мисля, че няма да говори добре за самия закон.
Не Ви го правя като реплика, но просто обяснявам. Никой не отхвърля принципите, които предлагате. Никой не отхвърля необходимостта от такъв тип уреждане. Но просто комисията сметна, че това не трябва да става в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
За реплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги, господин Сунгарски! Ако юристите считат, че някои от нещата могат да намерят друго решение, то аз искам да съм сигурен, че разпоредбите, които залагаме, дават на този, който ще изпълнява закона, ясната ни воля за философията, която залагаме. А в случая не става така! И аз казах, например, отпаднало е да се изисква за дете, навършило 10 години, неговото съгласие да се настани в приемно семейство, което го има в почти всички европейски закони. Или не се казва ясно философията как ще става финансирането, какъв кръг от потребности на приемното дете, какви възнаграждения? Защото, ако ние търсим това с правилници, то такъв подход в другите закони ние почти го отричаме. Ние все повече ограничаваме в законодателната си техника препращането към правилници. Поне такава беше ориентацията. Ако нещо греша, господин председателю, можете да ме поправите в тази посока, но считам, че така вървим. Затова, могло е евентуално, някои от нещата, които предлагам, да отпаднат, но принципно, като идея, повтарям, законодателят трябва да има воля, която ясно да изрази, за да няма двусмислено тълкуване. И в края на краищата - един закон, за който ние ще кажем, че се гордеем, а в практиката се говори друго. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков. Не мога да Ви поправям господин Статков, нямам това право. Но щом ми го давате, някой път може и да се възползвам!
Господин Юнишев има думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Господин Статков, просто не сте прав. Вие за четвърти път повтаряте, че не е осигурено финансиране за мерките за закрила на детето. Но много Ви моля, моля ви и вас колеги, прочетете чл. 20, т. 2. Същевременно начинът, по който ще се уреждат тези финансови взаимоотношения между службата и приемното семейство, е уреден с договора, който е визиран в чл. 30, господин Статков. Нещо повече, онова, което Вие предлагате като ред от документи, една огромна, бих казал, материя, която предоставяте в ръцете на бюрократ, ще създава повече пречки, отколкото да прави процедурата по-точна и по-бърза. Защото, обърнете внимание на факта, колеги, на стр. 50 - изброените документи от господин Статков, между които справка за наличие и местонахождение на братя и сестри, опис на имуществото, принадлежащо на детето, сведения за лицата, отговарящи за неговото съхранение, документ за наследено жилище и т.н., и т.н. И ако не съумее да предостави един от документите на съответния бюрократичен орган, процесът приключва, ви казвам, с предоставянето на детето на приемно семейство. Нещо повече, горе на стр. 52 е едно безумие, предложено от Вас в ал. 5:
"(5) На приемните семейства в селата (селски местности), създаващи собствени стопанства (ферми) се дават преференционално дългосрочни кредити за развитие на производството, за придобиване на техника, оборудване, автотранспорт и други цели, свързани със селскостопанско производство."
Ами, господин Статков, защо тогава ние игнорираме малкия и среден бизнес, различни производители, които също могат да станат приемно семейство и да искат преференциални кредити за развитието на своето производство? Ето по този начин ние можем да стимулираме малкия и среден бизнес.
Вижте сега, много Ви моля, нека да погледнем сериозно на онова, което Вие предлагате и онова, което е селектирала комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
За реплика има думата господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Господин Юнишев, аз Ви благодаря, че започвате по същество да поглеждате това, което съм написал. Ами как си представяте, господин Юнишев, с правилника да не се уредят подобни взаимоотношения, след като сега ги отричате? Говоря за това, което прочетохте на стр. 50 - новия член - документи за настаняване на дете в приемно семейство. Без документи ли ще бъде? Или просто така ще го хвърлим? Значи, документи ще има. И аз съм цитирал част от закони, които са приети и действат в други страни, уважаеми колега. И там точно това го има! Това не е съчинение на тема еди какво си. Това е действаща практика.
Второ, ами, разбира се, че трябва да стимулираме семействата в селата. И това е специален закон. И отново съм цитирал действаща практика, действаща! Повтарям, в европейски страни. Ако вие се смеете на действащата практика в европейските страни, какво да кажа повече?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата за дуплика господин Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Господин Статков, Вие априори отричате всякакъв професионализъм в службите на висшата изпълнителна власт, където ще се разработват тези подзаконови нормативни актове. Смятате ли, че там работят по-малко компетентни от Вас специалисти, които знаят как се подготвя един такъв подзаконов нормативен акт и какво трябва да съдържа той, за да стане в буквалния смисъл на думата приложим закон?
Що се отнася до непрекъснато повтаряните от Вас думи, че вие сте реципирали някакви текстове от чуждестранни закони, ей Богу, представете я тази материя. И в крайна сметка защо оставате с убеждението, че там някъде си, в някаква страна, която има своя правна система, не са допуснали също едно излишество от терминология, с която и те самите не са съгласни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Искам да поздравя господин Статков. За сетен път доказва, че е добър парламентарист. Той беше готов да остави в мои ръце да решим дали да гласуваме или не, но успя да предизвика един дебат и да каже всичко, което иска да каже. Ето това е добрия парламентарист. (Единични ръкопляскания от СДС.)
Поставям на гласуване предложението на господин Статков за създаване на нов член с подзаглавие "Съдържание на договора за предаване на детето за възпитание в приемно семейство".
Гласували 87 народни представители: за 12, против 58, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Статков за създаване на нов член с подзаглавие "Документи за настаняване на децата в приемното семейство".
Гласували 107 народни представители: за 24, против 72, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Статков за създаване на нов член с подзаглавие "Основни права на приемното дете".
Гласували 94 народни представители: за 29, против 59, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Статков за създаване на нов член към подзаглавие "Средства за издръжка на приемните деца".
Гласували 108 народни представители: за 31, против 69, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Следващият чл. 31 по вносителя със заглавие "Отношение с родителите по произход". Към него има направено предложение от народната представителка Мариела Митева, което е прието по принцип. Същото се отнася и за предложението на госпожа Анелия Тошкова.
Ето защо комисията подкрепя по принцип текста на вносителя като предлага чл. 33 по новата номерация да има следното заглавие и редакция:
"Отношение с родителите по произход
Чл. 33. (1) Приемното семейство е задължено да дава сведение на родителите за детето и да им съдейства за личните им отношения с него. Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение.
 (2) Определението по предходната алинея може да се обжалва по реда на ГПК от родителите, детето, прокурора, общинската служба по социално подпомагане или приемното семейство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 33 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 33 е приет.
За процедура има думата господин Асен Агов.
АСЕН АГОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народните представители! Предлагам да прекратим дебатите по този законопроект и да преминем към следващата точка от дневния ред, тъй като очевидно няма да можем да приключим днес с гледането на току-що дебатирания законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Искам само да поясня, че следващата точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА СКЛЮЧИ ЗАЕМНО СПОРЕЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТТ ЗА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ".
Има ли противоположно становище на предложението на господин Агов? Не виждам.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Асен Агов.
Гласували 104 народни представители: за 89, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Има думата за процедура господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, по този законопроект и в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол вчера е имало сериозна дискусия. Част от народните представители са се въздържали да подкрепят това предложение.
Бих предложил все пак да бъде поканен и министърът на здравеопазването, който е участвал, доколкото разбрах, вчера в заседанието на комисията и да изслушаме доклада на председателя на Бюджетната комисия господин Цонев, не само да сме запознати с писмения текст.
Става дума за разпределението на сумата на кредита между различните цели, за които се използва исканият заем и по-специално сумите, които се предвиждат за консултантски услуги и за обучение. Доста милиони долари са записани. Въпросът е по какъв начин ще бъдат разходвани, дали сумите са оправдани в обемите, в които са заложени, и как най-правилно би следвало да се усвояват те.
Това са съображенията ми да предложа да се помъчим да вникнем в същността на въпроса, а не просто да гласуваме без достатъчно внимателна дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пирински.
Вече са информирани в министерството за Вашето искане.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Ще дойдат ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Дали ще дойдат аз не мога да Ви отговоря, но са информирани за Вашето искане.
Има думата заместник-председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"На заседание, проведено на 18 май 2000 г., Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол обсъди внесения от Министерския съвет на 9 май проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да сключи заемно споразумение (проект за реформа в здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
От името на правителството проектът бе представен от господин Илко Семерджиев - министър на здравеопазването, който очерта основните параметри на предлаганото споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие, както и неговото целево използване за осъществяване на здравната реформа в страната.

Стойността на заема е 63 млн. и 300 хил. щ.д. Очакваното съфинансиране от българска страна в размер на около 15 млн. щ.д., което ще се поеме от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Заемът ще бъде отпуснат за срок от 20 години, който включва 5-годишен гратисен период. Дължимата лихва за всеки лихвен период е равна на Основния ЛИБОР плюс общия спред на ЛИБОР. Заемополучателят ще заплаща на Банката такса-ангажимент от 0,75 на сто годишно от неизтеглената сума от главницата по заема.
Проектът е в списъка на одобрените с Решение № 36 на Министерския съвет проекти за финансиране от външни заеми с държавна гаранция през 2000 г.
Три са основните цели на предлагания заем:
Първо, осигуряване на равнопоставен достъп на всички български граждани до качествено медицинско обслужване.
Второ, институционално укрепване на първичната и болничната здравна мрежа и повишаване на квалификацията на работещите в нея.
Трето, създаване на модерни технологии за трансфер на данни и средства между Националната здравноосигурителна каса и договорните й партньори и смяна на модела на заплащане на медицинските услуги.
В хода на дискусията се отправиха препоръки за намаляване на разходите за консултантски услуги, както и за подробно дешифриране на тези разходи.
На поставените въпроси и изразените становища изчерпателен отговор даде министърът на здравеопазването.
След приключване на разискванията се проведе гласуване. Проектът бе приет от присъстващите членове на комисията при следния резултат: 10 - "за" и 3 "въздържали се", без нито един "против".
Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Заемно споразумение (проект за реформа в здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 63 млн. и 300 хил. щ.д."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
От Комисията по здравеопазването, младежта и спорта моля някой народен представител да докладва становището.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ, встрани от микрофоните): Аз съм с впечатление, че там това не е гледано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има становище още от 11 май още.
Къде са от Комисията по здравеопазването, младежта и спорта?
Докато чакаме да се появи някой от Комисията по здравеопазването, младежта и спорта, за процедура давам думата на господин Пламен Славов. Той беше заявил, че иска да получи преди почивката думата за процедура.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, аз предварително бях заявил в самия край на заседанието желанието си да взема думата по процедурен въпрос.
В днешните материали, които получихме преди началото на заседанието всеки от нас би трябвало да разполага със становището на Комисията по образованието и науката относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Георги Панев, Иван Иванов и Илиян Буров.
Господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз смятам, че с това становище е нарушено изискването на чл. 64, ал. 1, която изрично посочва, че становището трябва да бъде мотивирано. Ако внимателно се вгледате в това становище вие ще разберете, че половината - от няколко реда, е информативно за самото заседание и кой е присъствал на него и в едно изречение на четири реда на практика се пресъздава дискусията по тези важни изменения и допълнения, които се предлагат, продължила час и половина.
От това становище не може да се разбере нищо, което е ръководило като мотив нито тези, които са гласували "за", нито тези, които не са подкрепили в една част от предложения законопроект текста.
Затова, господин председател, се обръщам към Вас Вие да задължите председателя на Комисията по образованието и науката господин Георги Панев, съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1 да представи мотивирано становище на народните представители за обсъждането в Комисията по образованието и науката, защото това е несериозно и безотговорно отношение на председателя към неговите задължения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Всяко становище на комисии се гласува от самата комисия и влиза тук като становище на комисия. Аз не мога да задължавам никой да променя становище. Това е работа на самата комисия, господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Господин председател, Вие можете да изискате становището да бъде мотивирано, защото ако това е мотивирано становище, аз тогава задавам въпроса дали в края на краищата ние спазваме правилника или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не е работа на председателя на заседанието или на председателя на парламента да прави оценка на становищата на комисиите. Това е работа на народните представители в комисията и в залата.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Само за сведение - това становище в този вид писмено не е обсъждано от народните представители. Председателят на комисията има задължението да отрази в него дискусията, която е станала. И това не е за първи път в практиката на господин Панев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Надявам се, че няма да поискате анкетна комисия, която да провери работата на комисията.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Няма да искам. Искам от Вас като председател в момента на Народното събрание да изискате мотивирано становище по този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз съм председател и спазвам правилника. Никъде в правилника не е казано, че трябва да ставам цензур, контрольор или какъвто и да е на работата на комисиите. Те затова са комисии с право да гласуват и сами да си организират работата.
Тъй като няма представител на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта... дойде, обаче малко късно дойдохте и друг път, когато се гледа нещо, тук да има представител на ръководството на комисията.
Сега предстои почивката, след това парламентарният контрол, тъй че по тази точка очевидно прекъсваме работа само с прочитане на становището на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Почивка до 11,00 часа, а тогава започва парламентарният контрол. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Новопостъпили питания в периода 12 - 18 май 2000 г.:
Постъпило е питане от народните представители Стефан Нешев и Иван Борисов Цонев към Иван Костов - министър-председател и министър на държавната администрация, относно условията за приемане на България в Европейския съюз, отнасящи се за предсрочно спиране на 1, 2, 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй". Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2000 г.
Искам да поясня на господин Нешев и господин Борисов, че е станала техническа грешка в Деловодството, така че причината за забавянето не е някакво преднамерено действие. Извинявайте за това забавяне.
Постъпило е питане от народния представител Петър Димитров към Петър Жотев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно едностранно разваляне на договора за приватизация на Завода за захар в град Девня от страна на продавача поради виновно неизпълнение от страна на купувача. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2000 г.
Постъпило е питане от народния представител Стефан Мазнев към Евгени Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството, относно инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Старозагорска област. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 май 2000 г.
Писмен отговор от министъра на културата Емма Москова на питане от народния представител Иво Атанасов. Господин Атанасов има и писмен отговор от министъра на образованието и науката Димитър Димитров.
Писмен отговор от министъра на образованието и науката Димитър Димитров на три актуални въпроса от народния представител Лютви Местан.
Господин Борисов, заповядайте да Ви дам и писмения отговор от министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на актуален въпрос от народния представител Георги Карабашев. И на господин Румен Овчаров също от министър Семерджиев. Господин Марангозов има отговор също така от министър Семерджиев. Още един отговор на господин Марангозов от министър Семерджиев.
Господин Ангел Найденов и господин Атанас Папаризов имат писмени отговори от господин Семерджиев.
Още няколко отговора има от него: на господин Руси Статков и госпожа Дора Янкова, на господин Ангел Такев, на господин Евгени Кирилов, на господин Петър Мутафчиев, на господин Янаки Стоилов, на господин Иван Зънзов, на господин Станимир Калчевски, на госпожа Емилия Масларова, на господин Георги Божинов, на господин Стефан Стоилов, на господин Михаил Миков и на господин Илия Баташки.

Актуален въпрос към министър-председателя и министър на държавната администрация Иван Костов от народния представител Панчо Панайотов относно практическото прилагане на Решение № 758 от 6 декември 1999 г. на Министерския съвет.
ПАНЧО ПАНАЙОТОВ (СДС): Господин председателю, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър-председател! Моят въпрос е по конкретен повод. Това е съдбата на инвалидната кооперация в град Дупница, но тъй като инвалидни кооперации има в цялата страна, следователно моят въпрос е общовалиден. Не само за дупничани, но и за всички, които ни слушат, ще обясня с няколко изречения за какво става въпрос.
В България има много предприятия, кооперации, за които особеното е това, че там работят инвалиди - хора с увредено здраве, хора с хронически заболявания, които са минали през лекарски комисии, през медицинска експертиза, получили са група инвалидност с право на работа. Вие разбирате, че точно тези предприятия и кооперации са в по-голяма степен затруднени, в неблагоприятна позиция спрямо всички други в острите условия на свободен пазар на икономически живот.
Именно заради това в Закона за обществените поръчки - чл. 16, е дадена възможност точно тези предприятия, в които работят болни хора, да ползват едни по-меки условия, по-адаптирани условия, в които биха могли да получат работа, да получат някакви поръчки и все пак нещичко да работят. Този текст от закона е добър.
Преди 6 месеца - през месец декември 1999 г., Министерският съвет взима решение, в което регламентира стоките и услугите, които могат да се възлагат по този омекотен текст на инвалидните кооперации. Разбирате, че както текстът от закона, така и решението на Министерския съвет са добри. Въпреки че те в една незначителна степен нарушават чистите икономически закони на пазарното стопанство, все пак те са във висока степен хуманни, приемливи за обществото. Като резюмираме, налице са един добър текст на закона и едно добро решение на Министерския съвет.
Но, господин министър-председателю, Вие ще се съгласите вероятно с мен, че и най-доброто решение, както и доброто намерение, ако останат само на хартия, ако не се приложат в практиката, в живота те остават едни добри решения, но безполезни решения.
Дефинирам моя въпрос към Вас:
Господин министър-председателю, какво е практическото приложение както на закона, така и на Решение № 758 от 6 декември 1999 г. на Министерския съвет? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панайотов.
Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Панайотов! На основание чл. 22, т. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, публикуван в "Държавен вестник" бр. 112, от 1995 г., Министерският съвет с Решение № 758 от 1999 г. определи списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия и кооперации за лица с намалена трудоспособност чрез процедура на договаряне. Списъкът съдържа номенклатурата от стоки и услуги, застъпени в основните дейности на предприятията и кооперациите на инвалидите. Самият списък бе изготвен по предложение и с активното съдействие на предприятията за инвалиди.
Аз искам тук да отворя една скоба и да кажа, че на неотдавна проведената среща с организациите на инвалидите ние отново прегледахме всички тези техни искания и набелязахме конкретен план за действие, който министърът на труда и социалната политика трябва да осъществи.
По този начин правителството създаде необходимите нормативни условия за облекчаване на предприятията за лица с намалена трудоспособност при намирането на възложители и съответно при сключването на договори за обществени поръчки. Оттук нататък търсенето и намирането на възложители на обществени поръчки е в ръцете на ръководствата на специализираните предприятия, тяхната по-голяма активност и инициативност.
Кооперация "Инва" - Дупница, за която се отнася поставеният актуален въпрос, е член на Централния съюз на кооперациите на инвалидите. В нея работят 150 души, половината от които са с намалена трудоспособност. Те са разпределени в различни цехове - шивашки услуги, книговезница, картонажен цех, цех за изработване на различни видове пликове, ръчно плетиво на детски облекла и т.н.
Министерството на труда и социалната политика е готово, и аз декларирам тази готовност сега тук, да проведе среща с ръководството на кооперацията с цел оказване на съдействие при установяването на контакти с нови партньори и съответно получаване на поръчки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
За реплика има думата господин Панчо Панайотов.
ПАНЧО ПАНАЙОТОВ (СДС): Господин министър-председател, аз мисля, че нещата, може би, би трябвало да се решат по-ясно и по-категорично. Какво имам предвид? Да се задължи министърът на труда и социалните грижи за нещо много простичко - в България, включително и за предприятията, които имат нужда от подобни поръчки и провеждат конкурси за външни изпълнители, предприятия не само които са чисто държавна собственост, но и такива, които имат частична държавна собственост, тоест държавата е собственик под 50 на сто, нещо повече, дори и за частни предприятия просто да се доведе до знанието на уважаемите директори, че в България има закон, който гласи, че до 20 на сто от тези поръчки - видовете са изброени, трябва да се дават на кооперации без да се ощетява икономически предприятието, че има решение на Министерския съвет. Това е работа на Министерството на труда и социалните грижи. Тоест имаме добър закон, имаме добро решение на Министерския съвет - някой трябва да го приложи по-категорично в практиката, с отговорност. Онзи директор, който не го спазва, пак казвам, нека да си дадат директорите основания защо имат нещо против това. Но не може да има никакво основание, не се нарушават никакви икономически или финансови интереси на предприятията, които биха дали такива поръчки. Така че този директор, като не изпълнява българския закон, като не изпълнява хуманистични, икономически целесъобразни решения на парламента и на Министерския съвет, да си го отнесе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панайотов.
Актуален въпрос към министър-председателя и министър на държавната администрация Иван Костов от народния представител Михаил Миков относно ратификацията на Наказателната конвенция за корупция.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Господин министър-председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър-председател, преди десетина дни в тази пленарна зала беше ратифицирана Гражданската конвенция за борба с корупцията.
Доколкото ми е известно, България е подписала Наказателната конвенция за корупцията, която предвижда ред решения, свързани и с международното сътрудничество, и с вътрешните действия на отделните страни-членки в борбата с корупцията и по-специално създаване на специализирани органи, независими по вътрешното законодателство, предвиждане на подходяща квалификация и финансови средства за тях, сътрудничество между националните власти. Също така се предвиждат решения, които страните-членки трябва да вземат по отношение на пасивния подкуп на национални длъжностни лица, подкупите на членове на национални публични събрания и пр., и пр., и пр.
Лично аз смятам, че ние закъсняваме с ратификацията на тази конвенция и затова си позволих да задам този въпрос към Вас, за да чуя и мнението на кабинета кога ще бъде внесена за ратификация Наказателната конвенция за корупцията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Наказателната конвенция за корупцията бе открита за подписване на 27 януари 1999 г. в Страсбург по повод на зимната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. На същата дата конвенцията бе подписана от Република България и още 20 държави.
Понастоящем този международен инструмент за наказателно преследване на корупцията е подписан от 32 държави, като само две от тях са ратифицирали конвенцията. Това се различава от Вашата представа за напредването на този процес в различните страни. Двете държави са Македония и Словения.
Наказателната конвенция за корупцията цели да координира криминализирането на най-широк кръг корупционни деяния и да подобри международното сътрудничество при тяхното наказателно преследване. Тя ще влезе в сила след като бъде ратифицирана от 14 държави - според своя чл. 32, ал. 3. Прилагането на конвенцията след влизането й в сила ще бъде наблюдавано от група държави срещу корупцията - ГРЕКО. Република България участва активно в дейността на ГРЕКО от нейното създаване. Групата бе формално учредена на 1 май 1999 г. и съобразно Решение № 639 на Министерския съвет от същата година Министерството на правосъдието организира активното участие на България в дейността на тази група, която наблюдава наказателното преследване на корупцията.
Ратифицирането на Наказателната конвенция се предшества от редица действия, които отделната страна следва да осъществи съгласно поетите ангажименти. Предвидена е възможност за формулиране на резерви по определени текстове от конвенцията (чл. 37), като е установено, че всяка страна не може да направи резерви по повече от 5 разпоредби.
Направеният от експерти на Министерството на правосъдието анализ показа, че независимо от възможността за формулиране на резерви по някои текстове на Наказателната конвенция, преди нейното ратифициране е необходимо да се осъществят следните законодателни промени: криминализиране на обещаването и предлагането на подкуп на местни и чужди длъжностни лица; криминализиране на поискването и на съгласието за получаване на подкуп от местни длъжностни лица; премахване на условието предмет на подкупа да бъде само облага с имотен характер; премахване на ограничението за наказване на активния подкуп на чужди длъжностни лица само при извършване на международна търговска дейност; въвеждане на административна, включително и имуществена отговорност на юридическите лица за някои корупционни престъпления, извършени в техен интерес и от техни ръководни служители. Отварям скоба, вие знаете колко е сложно това съобразно разпоредбите на българската Конституция.
В рамките на своите правомощия правителството предприема адекватни законодателни действия за привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с разпоредбите на конвенцията. Тези мерки се осъществяват и в съответствие със задълженията на страната по Конвенцията за борба с корупцията на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки, която е публикувана в "Държавен вестник", бр. 61 от 1999 г.
По-конкретно, на 24 февруари 2000 г. Министерският съвет внесе за разглеждане от Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се криминализират обещаването и предлагането на подкуп на местно и чуждо длъжностно лице, както и искането и съгласието на местно длъжностно лице за получаване на подкуп.
С посочения законопроект се премахва и ограничението за наказване на активния подкуп на чужди длъжностни лица само при извършване на международна търговска дейност съобразно стандарта на чл. 5 на конвенцията.
Освен това, с Решение № 246 на Министерския съвет от 2000 г. правителството внесе за разглеждане от Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, с който се въвежда имуществена отговорност на юридическите лица за извършени в техен интерес и от техни ръководни служители корупционни престъпления съгласно стандарта на чл. 18 на конвенцията.
Понастоящем работна група към Министерството на правосъдието подготвя проект на нов Наказателен кодекс, който ще бъде в пълно съответствие с международните антикорупционни стандарти. Предвижда се в този проект да бъде премахнато и условието предмет на подкупа да бъде само облага с имотен характер. Съгласно законодателната програма на Министерския съвет проектът следва да бъде разгледан от правителството и внесен в Народното събрание до края на м. юли 2000 г.
От изложеното се вижда, че Министерският съвет предприема всички необходими действия за изпълнение на задълженията по конвенцията. С оглед на възможността за осъществяване на мониторинг по изпълнението на поетите задължения по конвенцията смятаме, че правителството следва да предприеме действия за нейното ратифициране, след като Народното събрание приеме посочените законодателни промени. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Имате думата за реплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, не мога да не изразя учудване от заявената тук позиция - след предприемането на мерки във вътрешното законодателство.
Аз лично смятам, че няма никаква пречка конвенцията да бъде внесена за ратификация и да стане част от вътрешното ни право и преди предприемане на конкретните мерки. А още повече така ще стане ясно на народното представителство и на Европа дали ние ще имаме някакви резерви по отношение на някои текстове на конвенцията. Един такъв отговор, свързан с отлагане във времето на решаването на този въпрос поставя под сериозно съмнение волята за борба с корупцията.
Наскоро имаше дебати. Виждате ли, Вие сам заявихте, че две страни са ратифицирали, забележете - Македония и Словения. Доколкото страните в преход са силно изложени на този бич - корупцията, е редно България по пътя си към Европа да бъде един пример за останалите страни в преход, за останалите страни в транзакция.
Така че аз лично смятам, не знам дали това мнение е формирано като воля или по-скоро е продиктувано от някакво експертно становище, което Ви е предложено в отговор на моя въпрос. Аз горещо апелирам за преразглеждане на тази позиция и за внасяне за ратификация на Наказателната конвенция за борба с корупцията, както междупрочем преди десетина дни беше внесена и Гражданската конвенция за борба с корупцията, без по нея тези съответни мерки, предписвани към българското законодателство, да са решени изцяло.
В този смисъл би ми било особено приятно, мисля и на народното представителство, Вие да внесете тази конвенция, която ще бъде, освен вътрешен знак за твърдата воля за борба с корупцията, и един знак към Европа за решението на правителството в тази насока. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
За дуплика има думата господин Иван Костов - министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, аз взимам тази дуплика, за да Ви кажа, че моето съмнение, че едно ратифициране на конвенцията няма да промени нищо в прилагането на наказателното право на страната се потвърди тук от бързата консултация, която направих с господин Гоцев.
Очевидно, че едно ратифициране на конвенцията няма да направи така, че съдилищата да започнат да съдят на нейна основа, тъй като нейните разпоредби трябва да станат част от вътрешното право.
Аз обаче се ангажирам внимателно да преценим отново дали тази позиция, която в момента ви прочетох, не е твърде експертна и твърде стриктна по отношение на прилагането на документи и дали един такъв знак, защото това е преди всичко знак, ратификацията на конвенцията, няма да бъде добре да бъде даден от страна на българския парламент. И ви обещавам много скоро да ви информирам за мнението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Актуален въпрос към министър-председателя и министър на държавната администрация Иван Костов от народния представител Георги Божинов относно изградения регистър към министъра на държавната администрация по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър-председател! През 1997 г. беше приет Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. След това законът беше многократно изменян и допълван.
Уважаеми господин министър-председател, като министър и на държавната администрация Вие сте единственият човек в страната, който може да отговори едновременно на следните въпроси:
Изграден ли е вече въпросният регистър, предвиден с последните изменения на закона?
Какъв е броят на уважените искания по министерства и области?
Каква е общата сума на оценките от признатите претенции и на каква сума възлизат закритите партиди, които се водят в централния регистър към министъра на държавната администрация?
На каква сума възлизат незакритите партиди от неоползотворените компесаторни и жилищно-компесаторни записи?
Това е моят въпрос.
Искам да поясня защо казвам, че сте единственият човек в България. Тук не става дума за някаква личност на изключителност. Това произтича от самия характер на закона, който прави процедурата непрозрачна. И затова пред мен е стенограмата от заседанието на парламента от 7 ноември 1997 г., когато е приет законът и когато в една специална декларация Демократичната левица е изразила своята позиция и между другото е подчертала, че има четири принципни възражения. Първите две са по същество, а третото възражение, цитирам, е: "Ние не можем да приемем. Това е процедурата по закона. Затваря се един тесен кръг между ищеца и министъра, а оценител на относителния дял на имота или на неговата абсолютна стойност е група от експертооценители, които също се назначават от двама министри, също в състава на правителството, единствено в състава на управляващата политическа сила. Това не може да се приеме и смятаме, че е една голяма слабост на закона".
И четвъртото ни възражение още тогава, преди три години, е било, че този закон създава една безконтролна процедура, която може да доведе до невиждана корупция: "Няма единна система, в която да се каже на колко възлизат реституционните претенции в България и няма система, която да каже колко милиарда лева или долара са раздадени от различните министри." Тогава ние сме изразили опасение, че това може да направи нещата безконтролни.
Ние продължавахме да поддържаме тази своя теза и при всички изменения на закона поддържахме искането си за изграждането на единен публичен регистър. Такова предложение сме направили и в края на 1999 г., но то е, забележете, господин министър-председател, за създаването на единен и публичен регистър. А измененията, които направи мнозинството, направиха регистъра разделен и не единен, и не публичен. Затова може би се появиха съобщения в пресата за верига от изнудвания на богати наследници и механизми за завишаване стойността на предявените претенции.
Очаквам с интерес Вашия отговор, тъй като това е един общественозначим проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! Съгласно § 10, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти в срок до 30 април 2000 г. всички органи по чл. 6, ал. 1 от закона, а това са министрите и областните управители, следваше да предадат регистрите по чл. 6, ал. 9 със закритите партиди в Централния регистър към министъра на държавната администрация. Съгласно ал. 2 от същия параграф органите по чл. 6, ал. 1 изпращат информация за незакритите партиди в Центъра за масова приватизация.
Видно от придружителното писмо на Народното събрание към Вашия актуален въпрос, в качеството си и на министър на държавната администрация, следва да отговоря само на първата част от поставения въпрос.
Разпоредбата на § 10, ал. 1 от закона е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 9 от 1 февруари 2000 г. Своевременно започва реалното изпълнение, което е възложено на дирекция "Регионална координация" на Министерския съвет. С докладна записка от 14 февруари т. г. директорът на дирекция "Регионална координация" предлага да се обсъди възможността да бъде изграден единен регистър към Центъра за масова приватизация. Със своите заповеди министърът на държавната администрация и министърът на финансите биха могли да възложат на изпълнителния директор на Центъра за масова приватизация, който е към Министерския съвет, да поддържа този регистър.
Мотивите в полза на това предложение са, че така ще се избегне паралелното изграждане на регистри, които по същество отразяват единен процес, и ще се използва наличната техника и изградената мрежа от регионалните звена на Центъра за масова приватизация и ще се направят бюджетни икономии.
С аналогично по съдържание писмо № 03-00-0110 от 24 февруари 2000 г. министърът на финансите предлага за целесъобразно и регистрацията на неоползотворените компенсаторни и жилищно-компенсаторни записи да се извършва чрез Центъра за масова приватизация, който разполага със съвременна регистрационна система, изградена по места в областните центрове.
Възможността да се създаде единен регистър и работата с него да се възложи на Центъра за масова приватизация е обсъдена съвместно с представители на Министерския съвет, Министерството на финансите и Центъра за масова приватизация. Със Заповед № Р-28 от 28 март 2000 г., в качеството си на министъра на държавната администрация, наредих създаването на работна група с участието на представители на трите заинтересовани ведомства, която в срок до 31 март 2000 г. да подготви проект на Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър по § 10 от закона. В указания срок е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни записи. Предлага се създаването на нова ал. 6 към чл. 6, която предвижда Централният регистър към Центъра за масова приватизация да събира и съхранява информацията за закритите и незакрити партиди на компенсаторните записи.
Предимствата са:
- Регистърът ще се състои от централна база от данни и изнесени работни станции при органите по чл. 6, ал. 1 (министри и областни управители).
- Закритите партиди, по които компенсаторните записи са използвани изцяло, автоматично се архивират и достъпът за операции до тях се спира.
- В партидите, по които компенсаторните записи не са използвани изцяло, се правят вписвания за извършените действия след отразяване на последните в книгите при органите по чл. 6, ал. 1.
- При издаването на нови записи и вписването им в книгите информацията се въвежда в регистъра чрез съответната изнесена работна станция.
- Органите, приемащи плащане с компенсаторни записи, могат да подават информация за това до регистъра с оглед недопускането на двойно използване на едни и същи компенсаторни записи.
- Гражданите могат да правят справки за вписаните в регистъра обстоятелства от всяко място в страната.
- Издаваните от централната база данни справки са изчерпателни и могат да отразяват както моментното състояние на отделната партида, така и динамиката на целия процес в национален мащаб.
Наредбата е в процес на съгласуване, след което своевременно ще бъде внесена за обсъждане на заседание на Министерския съвет.
Господин Божинов, Вие знаете, че законодателната дейност е един динамичен процес, който се развива и усъвършенства, както е и в настоящия случай. Целта е да се изпълни максимално волята на законодателя за стриктно уреждане на обществените отношения.
Бих могъл да Ви дам и исканата от Вас по-конкретна информация относно броя на уважените искания по областни управи и министерства - каква е общата сума на оценките от признатите претенции и на каква сума възлизат закритите партиди към настоящия момент.
- В област Благоевград броят на уважените искания е 592, сумата на оценката от признатите претенции е 8 млн. 507 хил. 400 лв., сумата от закритите партиди е 5 млн. 521 хил. 300 лв., броят на закритите партиди е 80.
- В област Бургас броят на уважените искания е 1719, сумата на оценката от признатите претенции е 14 млн. 133 хил. 800 лв., сумата от закритите партиди е 9 млн. 200 хил. 208 лв., броят на закритите партиди е 1020.
Аз предлагам да не чета нататък по области, ще предам материала на стенографа. Това е една твърде голяма по обем информация.
Общо: брой на уважените искания - 28 197; сума на оценката от признатите претенции - 894 млн. 514 хил. 319 лв.; сума от закритите партиди - 428 млн. 069 хил. 596 лв.; брой на закритите партиди - 11 506.
Ще Ви дам примери с Министерството на икономиката. Към 15 май 2000 г. са открити партиди на 2940 физически и юридически лица, притежатели на компенсаторни записи, които са събрани в 14 тома. Общата стойност на всички издадени компенсаторни записи е 333 млн. 846 хил. 200 лв. От тях 159 млн. 396 хил. 400 лв. са издадени на основание обезщетения на правоимащи лица по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, а останалите са на основание прехвърляне на компенсаторни записи. От всички партиди на притежатели на компенсаторни записи, придобити като обезщетение по закона, към момента са закрити 778 партиди на обща стойност 103 млн. 501 хил. лв. Броят на уважените преписки с издадени заповеди за определяне вида на обезщетението е 1259. Общата стойност на оценките, издадени по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти към момента е 198 млн. 852 хил. 200 лв.
Масивът от данни, който се съхранява в регистрите при органите по чл. 6, ал. 1 от закона, непрекъснато се актуализира. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Имате думата, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър-председател, аз Ви благодаря за констатацията, която направихте в началото, че при това нормативно уреждане на проблема и Вие не можете да отговорите на целия комплекс от въпроси. През 1997, 1998 и 1999 г. ние поддържахме своето предложение за това, за което Вие пледирате, че трябва да стане - единен и публичен регистър. Ако го бяхме направили още тогава, сигурно нямаше да мине през акъла на тези хора - оценители и адвокати, за които писаха хора с основателни реституционни претенции, че са изградили верига, за да ги рекетират. Господин Илия Немски, Вашият учредител в Пазарджик, е най-класическият пример на ощетения човек. И нямаше да има изграден механизъм за завишаване на стойностите до 250 пъти, за което ни уведоми Националната служба за сигурност. Ето Ви един пример, при който, ако правим законите в съгласие, воля и разбирателство, ще пресичаме възможностите за корупция.
И още един проблем. Наистина трудно си записвах цифрите, но ще говоря за порядъците. Като сумирах само по области от това, което казахте, става дума приблизително за 1 млрд. 200 млн. марки. Ако допуснем, че по министерства е също от този порядък, става дума общо за 2 млрд. 500 млн. марки.
Връщам се към твърдението Ви от вторник, което ми даде основание да задам този въпрос, за Вашата теза за широките пари и тяхното движение.
Няма да го повтарям, защото нямам време, но Ви предлагам да осмислите като икономист, не като политик, твърдението си, че от 1997 до 1998 г. широките пари в България са се увеличили, стр. 153 от отчета на банката, откъдето сте го взели, и това е гаранция, че не е имало корупция. Ето ги 2 млрд. и 500 млн., които така или иначе са компонент в нарастването на широките пари, без това да е резултат от една работеща икономика, уважаеми господин Костов. Така че анализите трябва да ги правим сериозно за България, а не да се спасяваме и замеряме като политици. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Вземам думата, господин председателю, за дуплика, за да кажа следното. Първо, тези компенсаторни записи не са пари. Те се използват при приватизационните сделки по указания от закона начин. В този смисъл не са създадени парични задължения по силата на този закон, а е възстановена една справедливост, уредени са обществени отношения, така че хора, от които е отнето имущество, да бъдат възмездени и то далеч не по начина, по който това следва да се направи. В момента цената, ако може така да се каже, за преотстъпването на компенсаторни записи е изключително ниска, някъде от порядъка между 10 и 20 стотинки за 1 лев компенсаторни записи. За съжаление оскъдното използване на тези средства в приватизацията не дава възможност тяхната цена да се покачи и по този начин, Вие не сте икономист, а юрист, нямате основание да твърдите, че в страната са създадени някакви парични задължения. Създадено е задължение, аз така мога да го кажа икономически, едно отнето имущество да бъде възстановено с имущество. Което между другото не се разбира и от хората, които получиха компенсаторни записи. Аз използвам тази трибуна, за да им го обясня още веднъж. Компенсаторният запис не е право да се получи доход. Защото доходи в страната няма, доходите са свързани с брутния вътрешен продукт и с парите в страната. Това е имуществено отношение, свързано с преразпределение на собствеността, което трябва да възстанови една справедливост. След като собствеността е национализирана преди много години, сега се осъществява един процес на преструктуриране на тази собственост, като се възстановява една справедливост. Оттук следва, че тези хора имат право да участват в собствеността, но нямат право да получат доход. И точно това е пък тяхното житейско разочарование, което обикновено се адресира към Министерския съвет, защото много от тях са очаквали да получат едва ли не един сериозен източник на доходи. За съжаление, аз тук трябва да кажа, един 50-годишен период прекъсва практиката на ефективно оползотворяване на капитала, на имуществото, на предприемаческите активи и очевидно не е възможно това нещо да възкресне след един такъв продължителен период. Хората, които са правили предприемачество с тези активи, са си отишли, много често техните наследници нямат този опит и тази практика да подновят тази активност, така че ние всъщност сме в един процес на възстановяване на една справедливост. Нито можем да възстановим справедливостта, така както ощетените очакват, нито можем да уредим по един силен и сериозен, убедителен начин възможността да се преструктурира собствеността.
Аз искам обаче да ви кажа, и това е нещо, което всички вие тук, в тази зала, знаете, че компенсаторните записи активно се използват при част от плащането на сделките и издължаването на сумите, които имат да се издължават от страна на закупилите предприятия. Това все пак е един механизъм, който подпомага смяната на собствеността и регулярното протичане на процеса на издължаване, което за България не е отрицателен процес, а напротив - положителен.
Разбира се, в тази зала може да има много хора, които да не забелязват сторената несправедливост преди 50 години. Може да има хора, които, обратно, считат, че в момента се извършва несправедливост, като не се възстановяват по начина, по който трябва да се възстановят тези имуществени отношения отпреди 50 години. Но, както във всеки случай, правителството и държавата като цяло търси едно балансирано, компромисно решение. И нека всички в тази зала разбираме, че това е един баланс, постигнат с много усилия. И този баланс не бива да бъде поставян под съмнение, тъй като все пак по този начин ние приключваме една голяма стара сметка на българската държава към една много значителна част от българския народ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
За процедура има думата господин Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Наистина парламентарният контрол е важна част от нашата дейност и трябва така да го правим, както призовах, за да разкриваме докрай своя професионализъм и той да бъде полезен на хората. Не стана ясно дали в края на краищата имаме само явлението справедливост или тези емитирани своеобразни квазипари се включват в този М-3, който Вие цитирахте онзи ден и използвахте като показател от отчета, минавайки през М-1, М-2 и влизайки комплексно в широките пари, които използвахте. Ако имаме случая, известен на цялото общество, на едно лице са признати 70 млрд. лева. То не е имало толкова, това е фалшификацията, за която е голямата разработка и големият скандал. Но това лице, както Вие казвате, господин министър-председател, е принудено да ги продаде на друго лице на 10 на сто от стойността. Но този човек, вторият, вече е закупил със 70 млрд. лева национална собственост и е реализирал печалба и реализира изгода от онази мнима и несъстояла се справедливост. Така че тези пари в края на краищата са влезли, увеличили са парите в обращение, широките пари, и има корупция, и има несправедливост. И аз това исках да кажа, че не беше верен изводът, който Вие направихте миналия път. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Знаех, че няма да бъде процедура, но понеже исках да се изясни въпросът, затова го оставих.
Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Абсолютно несъстоятелно е твърдението, то се вижда отвсякъде и аз се удивлявам как може, все пак Вие сте юрист, трябва да сте човек на строгата логика. Дори да е станало така, тези 70 милиона дори да са минали по този път, те точно този път илюстрират това, което аз казах, а не това, което Вие твърдите. Просто се е преструктурирала собствеността. Точно това е станало, но то не е свързано по никакъв начин с парите в обращение на страната, това е повече от очевидно.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): А ако го продам след това за 70...
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Да, но купувате отново имущество. Защото възможността да функционират тези компенсаторни записи е строго затворена в приватизационните сделки, този факт е съвсем очевиден.
Освен това искам да кажа, че по този случай е наредена тройна експертиза от страна на вицепремиера и министър на икономиката господин Петър Жотев и ние скоро ще чуем какви са резултатите от тази експертиза и ще видим дали е извършено нарушение или не е извършено нарушение. Нека да изчакаме компетентните органи. Но иначе Вие наистина категорично не можете да направите извода, че са се увеличили парите в обращение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Питане към министър-председателя господин Иван Костов от народния представител Велко Вълканов относно участието в правителството на представители на партии - приемници на фашистки партии.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Костов! Тези дни световната демократична общност отбеляза един от най-големите дни в историята на човечеството - 9 май, Деня на победата над фашистка Германия. На този ден преди 55 години армиите на Великобритания, Съединените американски щати, Съветския съюз, свободна Франция и на другите демократични държави заставиха фашистка Германия да подпише акта за своята безусловна капитулация. Бе разгромена най-мощната сила във фашисткия блок.
Тази историческа победа бе постигната с цената на огромни страдания на милиони хора. Но тя заедно с това даде на народите съзнанието, че са спасили света от смъртно опасната кафява чума.

Всеки един от демократичните народи, включително и нашият народ, се гордее със своя принос в победата над световния фашизъм. Българският народ има значително участие в борбата срещу нацистка Германия и нейните съюзници.
Можеше да се предполага, господин министър-председателю, че фашизмът е окончателно ликвидиран, че той никога вече няма да може да се прояви у нас и в света. Оказа се обаче, че корените на фашизма са запазени и днес те вече пускат тук и там своите филизи. В редица страни, например във Франция, Австрия и на други места, се откриват признаци на възраждане на фашисткия начин на мислене и действие. Такива признаци откриваме и в България.
В България, както предполагам, Ви е известно, се отрича да е имало фашизъм. Отрича се съответно и антифашистката съпротива, рушат се паметници на загинали антифашисти. Бяха съдебно реабилитирани правителствата, по чиято война България се съюзи с фашистка Германия и започна война срещу демократичните държави, в частност срещу Англия и Съединените щати. На публични места се манифестира със символи на хитлеро-фашизма. Възстановяват се фашистки партии. Някои партии, преки наследници на фашистки партии, са представени дори и в правителството.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Кои са те?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Такава партия е Съюзът на българските национални легиони - една прононсирана фашистка партия.
Господин Костов, позволете тук да развия малко този въпрос. Не бива да има никакво съмнение, че Съюзът на легионерите е една фашистка, прононсирана фашистка партия. Това личи и от чл. 1 от Устава на Съюза на младежките национални легиони в България, приет на Третия конгрес на 17 април 1933 г. Чета ви точно текста:
"Чл. 1. Съюзът на младежките национални легиони е независимо младежко национално движение, базиращо се върху фашистки принципи."
Освен това, вероятно, може би знаете, че печатът на Съюза на легионерите в средата си има пречупеният кръст. Освен тези идейни характеристики Съюзът на легионерите се характеризира със своята практика - младите хора не знаят, но тези от по-старите поколения си спомнят, че легионерите бяха онези, които преди всичко организираха погромите над българските евреи.
От друга страна, господин Костов, не подлежи на съмнение, че има пълна идентичност между Съюза на легионерите и Българския демократичен форум. Ето тук това списание "Борба", може би е стигнало до Вас, господин Костов, с лика на Фердинанд (народният представител Велко Вълканов показва на министър-председателя Иван Костов списанието). Тук го има този призив, подписан от легионерите. Те се обръщат така: "Братя и сестри легионери!..." - следва текст и ето тук този пасаж, който, според мен, е интересен за вас: "Този конгрес, Петият редовен конгрес на БДФ, на Българския демократичен форум, ще има своето историческо значение и ще начертае историческия път на нашата родина. На този конгрес ще се затвърди единството на всички легионери." Значи, всъщност те явно схващат Българският демократичен форум като организация на легионерите. И оттук вече идва и моят въпрос към Вас, господин Костов: как се отнасяте към този факт, че във Вашето правителство има представители на една организация, която носи такава именно характеристика? И как се отнасяте, питам по-нататък в своя писмен текст, към факта, че у нас свободно се разнасят, манифестира се с фашистките символи от миналото? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Велко Вълканов.
Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вълканов. Отнасям се отрицателно. Отговорът ми е, че в българското правителство няма лица, които изповядват фашистки възгледи. Правителството на Обединените демократични сили се основава на две политически формации. Едната е Народният съюз, съставен от Демократическата партия и Българския земеделски народен съюз с председател госпожа Анастасия Мозер и Съюза на демократичните сили, който е политическа партия, която има ясно изразена програма и Устав, достатъчно качествени, за да бъде приет Съюза на демократичните сили в Европейската народна партия, в Европейския демократичен съюз. Това е основата на правителството. Това е неговата идеологическа база, това са неговите програмни основи. Всякакъв опит да бъде наречено това правителство или обвинено, че в него има хора, които имат фашистки възгледи, всякакъв опит да бъде обявен някой от нас за фашист, си е чист комунизъм, извинете. (Смях в СДС.) Защото това означава да не се уважават фактите. Това е една клевета, една инспирация, която аз мисля, че е абсолютно неприемлива.
Нещо повече, в това правителство няма и комунисти, няма и членове на Българската социалистическа партия, ...
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: А бивши?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: ... която влезе в историята на България с избиването на хиляди хора без съд и присъда, със затварянето на други хиляди хора в затвори и лагери, с изселването на семействата им, с лишаването на децата им от образование, с преследването на граждани заради вярата им и с насилственото променяне имената на българските турци. Поради това Тридесет и осмото Народно събрание на 26 април обяви със закон комунистическият режим за престъпен.
Що се отнася до справката - ние направихме една историческа справка, специално по българските национални легиони и тя се оказа интересна. Вие наричате прононсирана фашистка партия, а всъщност тя не е била партия. Никога! Явно не сте били добре осведомен, защото това е един съюз, който при това никога не е бил на власт и в нито един свой документ не е изразявал стремеж към властта - това е много интересна част от историята. Затова, да бъде наречена някаква партия в миналото, нещо за партия в миналото, което не е било на власт, тоест не можело е да упражнява фашизъм и не се е стремяло към властта, според мен е твърде пресилен страх.
Исторически факт е, че поради пълната независимост на Съюза на българските национални легиони от правителствата и нежеланието лидерите му да бъдат подчинени на държавното ръководство, той е бил забраняван в периода 1934-1944 г. от управниците. И отново, искам да завърша, в правителството очевидно, след като е бил забранен още 1934 г., очевидно в това правителство на Съюза на демократичните сили не може да има лица, които са членували в отдавна несъществуващия Съюз на българските национални легиони и ние нямаме честта да имаме толкова възрастни членове в момента в правителството. Благодаря. (Ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
За два уточняващи въпроса има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Искам да попитам господин Костов. Да, може би все пак те не са били партия в този класически смисъл на думата - легионерите, но са били организация, която е имала своето влияние в нашия обществен живот. Питам Ви: смятате ли, че тази организация е изповядвала фашистки принципи, както е записано в Устава? В Устава директно е казано: "почива на фашистки принципи". Как трябва да се определи една организация, която се дефинира сама като организация, действаща на основата на фашистките принципи?
И на второ място. Вие отричате ли факта, че Българският демократичен форум е форумът на съществуване на тази организация от миналото - една трансформация, един приемник на Съюза на българските национални легионери? Има ли приемственост между тези две организации?
Ако позволите, господин Костов, малко да разширя един въпрос. Аз смятам, че отношението Ви днес към този вид проблеми до голяма степен се определя от Вашето отношение към явление от недалечното минало. Ние сме пленници на своето минало, на своето отношение към миналото. Искам да попитам как Вие се отнасяте към съпротивата на българския народ срещу нацистка Германия и нейните съюзници в България срещу фашизма? Смятате ли, че българският народ е участвал в съпротивата срещу фашизма? (Шум и реплики от СДС.) Това е, което бих искал да чуя от Вас. (Неразбираеми реплики от народния представител Петко Илиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина.
Благодаря на господин Велко Вълканов.
Имате думата, господин министър-председател.
Моля за тишина!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю! На мен ми се задават въпроси, които не са свързани с управлението на страната. Аз не съм историк, не съм изследовател на политическите партии, на политическите идеи в страната. Аз не мога да отговоря на въпрос: изповядвала ли е някаква организация преди 70 години някакви идеи? Откъде да знам? И как това е свързано с моите задачи като министър-председател? Аз бих могъл да се подготвя по този въпрос, ако искате да ме въвлечете в дискусия сериозно, но от уважение само към вас, а не защото това е предмет на питане в Народното събрание.
Ето, сега от залата казват, че Българската комунистическа партия на времето е посрещнала с цветя танковете на Германия в София. Аз не знам вярно ли е и това, защото просто не съм бил роден.
Не мога да говоря по такива въпроси, без сериозна подготовка и без много внимателно да преценя дали няма да бъда пак обект на някаква компроматна инсинуация. Защото ми омръзна в последните седмици непрекъснато да бъда каран да отговарям на някакви абсолютно съчинени въпроси, нямащи нищо общо с управлението на страната. И аз мисля, че това, което Вие ме питате сега - тези исторически прения, са точно от такова естество.
Много ви моля, като министър-председател, да ми задавате въпроси, свързани с политиката, с управлението, с дейността ми като министър-председател.
А що се отнася до моята позиция, аз съм я обявил, ще я обявя още веднъж, за да бъде напълно ясно. Аз съм твърд привърженик на принципите и ценностите на Европейската народна партия. Категоричен поддръжник на Европейската народна партия. Всичко, което се съдържа там, като ценности и принципи са и мои житейски, и политически възгледи. Това са моите ценности, това са моите принципи. Аз няма защо да се срамувам от своята принадлежност към Европейската народна партия.
Нещо повече, аз желая най-искрено на Българската социалистическа партия много скоро, по възможност по-скоро, тъй като виждам, че сте много далече, да станете на Партията на европейските социалисти. (Ръкопляскания от мнозинството.) И да можете така като мен не да се препираме сега кой какъв бил в миналото, а сега, в днешния ден да кажете: аз изповядвам идеите на европейската социалдемокрация, аз не съм комунист, аз не съм болшевик, аз не съм фашист, аз съм съвременен европеец. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Имате думата, господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин Костов! В никакъв случай не мога да приема Вашето обяснение. (Смях от СДС.) Спокойно. Може би тези въпроси нямат отношение към управлението, но имат отношение към правителството, което осъществява управлението. Вие не може да не знаете какви хора има във Вашия кабинет. Вие сте длъжен да знаете какви хора са включени в този правителствен състав, защото от тези хора зависи вече и политиката на нашата страна. Вие с тези хора управлявате, с тези хора правихте и погромите в България, с тези хора вие нападнахте парламента, с тези хора заграбихте властта, с тези хора палехте кладите, на които горяхте книгите на Жельо Желев и на други изтъкнати наши общественици, само защото не ви харесваха. Това са фашистки методи на управление, на решаване на проблемите, господин Костов, с тези хора.
Аз лично мога да се отнеса с доверие към Вашите думи, че Вие самият сте демократ. Готов съм да приема, че изповядвате антифашистки убеждения. Елате при нас и на Вас ще кажа дори. Но не мога да приема, че един Муравей Радев и други като него са наистина чисти демократи. Те са приемници на една профашистка, фашистка партия и те носят следите от това свое минало. Затова Ви моля Вие да коригирате своето отношение към тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Вълканов, не можете да обвинявате един български министър-председател, че е фашист. Фашисти са онези, които твърдят, че в българското правителство има цигани и евреи. Те са фашистите. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Благодаря на господин Вълканов.
Господин министър-председателят има думата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Господин председателю, взимам отново думата, защото мисля, че е много показателна тази дискусия по питането на господин Велко Вълканов веднага след снощните изказвания тук, в българския парламент и отвън в коридорите на Народното събрание.
Аз съм принуден да кажа, тук нямаше да го кажа, но Вие просто ме принуждавате да кажа, че вие ме заплашвахте с бесило.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Кой?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Румен Овчаров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Вие заплашвахте с 9 септември. Какво е 9 септември? Аз по-нагла демонстрация на националсоциализъм, на комунизъм, на болшевизъм не съм виждал в Народното събрание десет години. Ние всички трябва да се въздържаме от такива неща. Никой не се интересува от тези въпроси в обществото. Никой. Това не е темата на българското общество - нито вашите бесилки, нито вашият 9 септември, никой не се интересува от това. Хората в момента имат други задачи, други болки. И ние, вместо да дебатираме по този уродлив начин, по който дебатираме сега, или в момента с вас, вместо да се връщаме в миналото, вместо да обвиняваме правителството в корупция, както беше до вчера, без да имаме факти, без да имаме доказателства, вместо да го плашим с бесило, просто трябва да се обърнем наистина с очи към този народ, защото той чака от нас нашите очи, той чака нашите грижи. Този народ чака от нас да бъдем добри управници, да бъдем добри политици, а не да говорим, прощавайте, да заплашваме, да говорим такива страшни неща, да му напомняме това, което той иска да забрави.
Аз на Ваше място бих се извинил от тази трибуна за това, което сте говорили вчера в залата на Народното събрание, и това, което сте говорили отвън, което говорихте в моето лице. Станете и ако сте истински антифашист, ако сте истински демократ, кажете: много съжалявам за това, което ние направихме. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев от народния представител Стефан Нешев относно ощетяване на държавата със създаването на българско-ирландското акционерно дружество "БИМАК".
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Господин Жотев, аз съм изложил в актуалния си въпрос информацията, която по-скоро е една хронология на нещата, които са довели до ощетяване на българското общество и държавата с 11 млн. долара.
Като т. 1 изнасям факта, че вместо внесените пари в щатски долари по курс 1 щ.д. за 27.73 лева в различните вноски - 3 на брой, са били приравнявани към 28.738 лева, към 31.137 лева, към 81.167 лева и това е било узаконено с документ-декларация, подписана от господата Вълчев, Гешев и Мутафчийска, в Министерството на промишлеността под указание и курс на диктат от страна на бившата заместник-министър госпожа Гетова.
Бих припомнил за тези, които слушат, и за вас, че ирландците ощетяват България с 1 млн. щ.д., показана като оценка на инсталация за бактериално излужване, която е била на внос, оказала се е неспособна да извлича арсена от рудата и изнесена от България.

В същата декларация в Министерството на промишлеността на 14 октомври 1998 г. - става дума за т. 4 - е отбелязано, че са внесени 1 млн. 576 хил. 639 щат. долара за заплащането на "БИМАК" на "НАВАН" за мениджмънт, консултантски услуги, стари автомобили, плувен басейн, вратовръзки, подчертавам това, и други съмнителни разходи. Сумата е отлежала за кратко в Първа частна банка и е върната като вноска в капитала на "БИМАК" и т.н., и т.н.
Бих заключил, че най-прецизните сметки показват, че реално внесените капитали от "НАВАН" в "БИМАК" не могат да достигнат стойността 15 млн. 450 хил. 39 щат. долара, както е написано в декларацията, подписана в Министерството на промишлеността, камо ли до 21 млн. 250 хил. щат. долара. Специалисти-финансисти, запознати със счетоводството на "БИМАК", доказват, че "НАВАН" дължи на българо-ирландската минна компания 11 млн. щат. долара, т.е. апортната вноска на "Челопеч" ЕАД от 320 млн. лв. е по-голяма от реалната вноска на "НАВАН", която е 290 млн. 361 хил. 44 лв. От това се доказва, че ирландската фирма не може да бъде мажоритарен собственик в "БИМАК" и това поставя под съмнение всички нейни решения от създаването на смесеното предприятие.
В резултат на това моят актуален въпрос е:
Какви управленски мерки днес ще вземете, за да премахнете нанесените икономически щети на България и какви наказания ще се искат на виновните, които са ги допуснали? Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Имате думата, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, господин Нешев! Част от фактите, които се съдържат във Вашия актуален въпрос, са описани и в постъпил сигнал в Министерството на промишлеността през 1999 г. от бившия изпълнителен директор на "Челопеч". Този човек в момента е изпълнителен директор на работническо-мениджърско дружество "Зимет", което, вероятно знаете, е един от неявилите се кандидати за приватизацията на "Челопеч".
В началото на 1998 г. той започва да атакува новия собственик чрез публикации в медиите, въпреки че до този момент общото мнение е, че са постигнати високи технологични и икономически резултати в предприятието, които са най-добри за отрасъла "Рудодобив" и че това е еталон за приватизацията на минното производство. Тези атаки създават напрежение сред работниците, което нараства след проведените от ръководството на "БИМАК" структурни промени и съкращаване на 12 човека от административно-управленския персонал. Следва граждански протест, придружен от 7-дневна гладна стачка на съкратените служители. Протестът приключва в рамките на законовите разпоредби и изплатените обезщетения. От страна на съкратените служители и ръководството на "Зимет" се водят дела против новия собственик.
В съответствие с решенията на съдебната власт и поетите договорни условия ще взема съответните управленски решения, ако има доказани нарушения. Засега делото е в съда.
В резултат на сигнала, който е постъпил в Министерството на промишлеността на 16 март 1999 г., министърът на промишлеността назначава работна група от експерти, за да се направи проверка на финансово-икономическото състояние на "Челопеч" и "БИМАК". Проверката е показала, че в изпълнение на своето задължение за заплащане на придобитите акции от капитала на "БИМАК" "НАВАН Бългериен майнинг" е внесъл 680 млн. лв. Това е цялата дължима вноска съгласно чл. 10 от Устава на "БИМАК".
На 14 октомври 1998 г. съгласно Приложение № 3 от Устава на дружеството е подписан протокол от представители на двете търговски дружества - "Челопеч", в лицето на изпълнителния директор и от "БИМАК", в лицето на директора по производството и главния счетоводител. В този протокол се декларира, че съществуват платежни документи, съгласно които с регистрационна вноска през 1994 г., с апортна вноска през 1995 г. и с вноски през 1996 г. са извършени плащания в размер на 15 млн. 458 хил. долара. Тази сума, осчетоводена по курса към деня на превода, покрива левовата равностойност на вноските на "НАВАН рисорсиз" към момента на регистрация на дружеството.
Със създаването на това смесено дружество "БИМАК" е възстановена нормална ритмична производствена дейност в едно дружество, което практически в един 3-годишен период е било консервирано и е било изправено пред последваща ликвидация. На работната сила, която е заета в момента - там работят 732 човека в двете дружества - са осигурени нормални условия на труд, възможност за постоянна квалификация и преквалификация в България и в чужбина. Средната работна заплата е 550 лв., която е най-високата в бранша, а и сред най-високите в страната.
Чуждестранният инвеститор в лицето на "НАВАН рисорсиз" оказва благоприятно влияние върху развитието на здравеопазването, образованието и спорта в региона. От регистрирането на дружеството до края на 1998 г. са инвестирани общо 48 млн. 721 хил. щат. долара. Всички процедури по изграждането на смесеното търговско дружество "БИМАК", даването на концесия за находището "Челопеч" и приватизирането на "Челопеч" са изпълнени съгласно действащите нормативни документи. На площадката край село Челопеч с предмет на дейност "Добив и обогатяване на златно-медно-иритни руди от находище "Челопеч" действат две търговски дружества - "НАВАН - Челопеч" и "БИМАК" с мажоритарен собственик "НАВАН рисорсиз", при спазване на българското законодателство."
Минералоложките изследвания на рудите от находище "Челопеч" са установили общо 87 минерала. Основните полезни компоненти, които определят промишлената ценност на находището и имат пазарен интерес, са злато, мед и сребро. Установени са елементи, които съпътстват тези основни компоненти: селен, телур, германий, галий, арсен, антимон, бисмут и кадмий, които са посочени в офертните сертификати на Челопешкия златно-меден концентрат, но не са платими от купувачите.
Пеналтис се налага за съдържанието на арсен, цинк, кадмий, бисмут, олово, антимон и живак. Посоченият от Вас елемент германий - при писменото развитие на Вашия въпрос - въпреки високата си ценност, не е платим в Челопешкия концентрат и на този етап не представлява търговски интерес.
Ето защо не всичко, което се съдържа в Челопешкия концентрат, е платимо.
В заключение ще Ви кажа, че на този етап не приемам нападките за нанесени икономически щети на България. Разполагам с много по-подробни резултати от проверката в "Челопеч" и ако имате желание, тези резултати мога да Ви ги дам в писмен вид. Ако е необходимо, ще възложа повторна проверка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
За реплика има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Господин Жотев, действително съм затруднен в репликата си, защото в началото Вие казахте, че има възложено съдебно търсене и Вие ще реагирате след него. А след това твърде много ласкави неща казахте за работата на тази българо-ирландска фирма.
Искам да Ви кажа, че тя е работила добре и е хранила много хора и когато е била и чисто българска. Това не променя нещата, но Вие ми давате едно основание да Ви напомня, че допуснахте в отговора си нещо, което е твърде важно и което говори срещу твърденията, че засега нямате основание да се съмнявате в почтеността на ирландците.
Вие казвате, че сумата е събрана във вноски, приравнени към деня на превода, повтарям, превода. А в устава е записано при създаване на дружеството и това е октомври, струва ми се, ако не греша. Ще погледна - 21 ноември 1993 г. Пет милиона идват от разлики в курса на долара. Пет милиона щатски долара!
Така че не мога да кажа дали сте коректен, дали това, което казахте по време на дебата - че не сте от "онова", а от "другото" правителство, което няма да търпи да бъде ощетявана държавата - сега Вие някак си ме притеснявате, след като пренебрегвате този факт. Уставът ясно е казал как ще бъдат изплатени сумите, а документът, който е подписан под натиска на Гетова, е именно такъв - че сумата се приравнява по курса на превода, а не по курса на подписване на Устава. Оттам идват големите разлики.
Вие много добре знаете, че вместо да се топи тук, в България, в "Юнион Миниер", топи се в Канада и не се следи какво се изнася. Да бъдем патриоти. Не се срамувам, че изповядвам ценностната система на Европейската социалистическа партия и съм социалист. Благодаря ви.


Да бъдем патриоти. И не се срамувам, че изповядвам ценностната система на Европейската социалистическа партия и съм социалист. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Нешев! Няма противоречие в думите ми. От една страна, аз Ви казах, че предприятието отчита добри финансови резултати. Казах Ви, че в предприятието има висока средна работна заплата. В същото време тече спор, по който аз няма да взема отношение, докато не се установи с решение на съда. Това са принципите.
Мога да Ви дам по-подробна информация или сега, ако не протестират Вашите колеги, или по-късно, по отношение на записаното в устава.
Във връзка с проблема, който поставяте, трябва да отбележа, че в правната теория съществуват две становища. Според първото, пречка да се уговарят дължимите от акционери вноски в чуждестранна валута мога да кажа следното. Действително в устава на "БИМАК" се говори за стойност на вноските в лева, но това е така, защото съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите паричните задължения трябва да се уговарят в местна монета, освен в предвидените от закона случаи, какъвто не е настоящият случай. Няма пречка обаче да се уговарят задължения и в чуждестранна валута, които могат да се изпълняват в лева. От значение е само моментът на изчисляване курса на лева спрямо чуждестранната валута, когато уговореното в чуждестранна валута задължение се изпълнява в лева. Този момент е датата на падежа.
Освен това, изрично в чл. 10, ал. 4 от устава е записано, цитирам: "на стойност", което не означава, че стойността, по която "НАВАН", придобива акции от капитала на "БИМАК" е 680 млн. лв. Акциите имат номинална и емисионна стойност. Емисионна е стойността, по която акциите се придобиват от акционерите. Емисионната стойност е равна или по-голяма от номиналната. В случая считаме, че номиналната стойност на придобитите от "НАВАН" акцизци е 680 млн. лв. Емисионната стойност на тези акции би била равна на номиналната, ако курсът на долара спрямо лева не беше се променил след регистрацията на "БИМАК". Съгласно чл. 20 от ЗЗД при тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Член 10, ал. 4 от устава на "БИМАК" препраща към приложение № 3, както ви казах, в което вноските на "НАВАН" са дадени в долари. Доколкото в приложение № 3 изрично е записано, че сумата от 17 млн. 250 хил. щ.д. е необходима за закупуването, построяването и пускането на предложената инсталация за преработка на меден концентрат и друго оборудване, съгласно бизнесплана, то считаме, че действителната обща воля на страните е била да се внесе такава сума, която е необходима за закупуване на инсталацията, тоест, 17 млн. 250 хил. щ.д. или тяхната левова равностойност. В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че в цитирания по-горе протокол на експертната комисия от смесените търговски дружества е предложено уставът на смесеното дружество да се допълни със споразумение, че, цитирам: "Разсрочените парични вноски на "НАВАН" ще се приведат в капитала на дружеството в щатски долари или ще се изчисляват в лева при постоянен курс 27 лв. за щатски долар". В цитираното писмо министърът на промишлеността изрично е посочил условията, при които "Челопеч" може да участва в учредяването на "БИМАК", като препраща и към съответния протокол № 17.
Съществува и друго мнение. Затова въпросът е спорен и е отнесен в съда. Това мнение е изразено и в становището на едно адвокатско бюро, на което не съм сигурен дали трябва да споменавам името. Според това становище, второто становище, "НАВАН" следва да внесе само сумата от 680 млн. лв., която е записана в чл. 10 от устава на "БИМАК". Това становище е следствие от съществуващото в чл. 10, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите изискване паричните задължения да се уговарят само в местна валута, освен в предвидените от закона случаи. Ето защо в приложение № 3 към устава, който толкова пъти цитирам, където размерът на вноските е уговорен в щатски долари, а не в лева, е без значение за определяне на дължимите вноски от "НАВАН". Ако приемем, че към момента на учредяване на "БИМАК", номиналната стойност на една акция е била равна на нейната емисионна стойност, то ако курсът на долара спрямо лева се бе намалил, тогава левовата равностойност на сумата в приложение № 3 би станала по-малка от 680 млн. лв., което означава, че емисионната стойност ще бъде по-малка от номиналната и капиталът няма да се внесе в определения в устава размер от 1 млрд. лв.
Искам да отбележа, както вече споменах, че Софийска окръжна прокуратура е предявила иск пред Софийския окръжен съд срещу "БИМАК", на основание чл. 431, ал. 3, във връзка с чл. 498 от Гражданско-процесуалния кодекс за отмяна на решение за вписване на промени в обстоятелствата по фирменото дело на дружеството, а именно - промени в състава на Съвета на директорите и устава на "БИМАК". Мотивите на прокуратурата са, че решенията са взети от Общото събрание на акционерите, в което е участвал и гласувал акционер "НАВАН bulgeria manning", който няма право на глас, тъй като не е изплатил всички дължими вноски. По тази причина взетите от Общото събрание решения на акционерите са нищожни.
Необходимо е, както казах, да се изчака решението на окръжния съд и след като се произнесе, Министерството на икономиката ще вземе съответните решения и ще проведе необходимите действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин заместник министър-председателя.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ, от място): Моля за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, един път дадох процедура, без да има процедура. (Народният представител Стефан Нешев от място продължава да настоява за процедура.) Много либерален ще излезе, че съм днес, господин Нешев.
Имате думата за процедура и се надявам наистина да бъде процедура!
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Господин председател, аз Ви моля в качеството си на председател на Народното събрание да поискате от господин Жотев устава за създаването на "БИМАК", подписан през месец октомври 1993 г. и протокола-декларация, подписан в Министерството на промишлеността, в присъствието на госпожа Гетова, да бъде разгледан в Народното събрание от мен или от експертна комисия от народни представители, които Вие назначите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев. Не беше процедура. И отново апелирам да погледнете всички правилника. Процедурни са само въпроси, свързани с начина на протичане и водене на заседанието. Всичко друго, което се прави, е опит да се заобиколи правилникът. Но аз съм виновен, че позволих днес един път това и сега ето че става и за втори път.
Питане към заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев от народния представител Руси Статков относно мерките на Министерството на икономиката за изпълнение на Конвенция № 95 от 1949 г. за закрилата на работната заплата в предприятията с държавно участие, област Монтана.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, ще изчакам да свършат. (Заместник министър-председателят Петър Жотев разговаря с народния представител Йордан Цонев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Цонев, моля Ви, въпроси се задават към вицепремиера. Не пречете!
РУСИ СТАТКОВ: Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, господин министър, колеги! За пореден път поставям от тази трибуна, и не само от нея, един от най-сериозните проблеми в област Монтана. Той е свързан с неизплатените работни заплати и други плащания, съгласно конвенцията, (която беше цитирана от председателя на събранието). И за съжаление особено и страшно остър е през последните три години.
Бих искал само да изброя част от предприятията в някои от по-големите селища на областта, господин заместник министър-председател.
Започвам с онова, което Вие знаете - "Пима" ЕАД - 600 хил. лв. задължения към работниците от година и половина. Освен това първи и втори милион по Постановление на Министерския съвет № 100 са неизплатени на 115 работници и на още 90 на площадката в Чипровци. "Прециз" ЕАД - огромни неизплатени задължения. "Електроакустика" ЕАД, "Агромашинаимпекс", "Птиком" ЕАД, Месоцентрала ЕАД, "Подова керамика" ЕАД, "Геоложки проучвания". И в едно от най-големите селища в община Монтана - Смоляновци, миннодобивно предприятие - 30 хил. лв. В Лом, "Ломска захар" АД. Месокомбинат ЕООД, "Автоматика" ЕООД, "Балканкар" и т.н. Отново става дума за стотици хиляди лева. В Берковица - "Компласт" и още няколко от ликвидираните предприятия. В Чипровци - "Чипровец" ЕАД, в порядъка на 400 хил. лв. задължения към работниците. Във Вършец - в едно от най-добрите предприятия преди години - огромни задължения.

Бих могъл да продължа този списък с почти всички предприятия с държавно участие от областта.
Какви са причините, според мен? Разбира се, тук, за да не проявя субективизъм, се постарах да стъпя на ревизиите, които Държавен и финансов контрол е провел след 1997 г. Изводите, които правят ревизорите, са на първо място, че в много случаи става подмяна на добри стопански ръководители, постигнали високи резултати, с недоказани и даже на някои места следствени ръководители.
На второ място, огромни злоупотреби, уважаеми господин заместник министър-председател. Огромни злоупотреби за десетки и милиони в деноминирани лева само за нашата област от тези ревизии.
По-нататък, за съжаление, в тези материали се констатира липсваща намеса на принципала, на бившето Министерство на промишлеността.
И разбира се, има още, които аз Ви помолих на първата Ви среща в областта при областния управител на Монтана, като нов министър, много внимателно да видите сам, за да се убедите в необходимостта от друг подход и други действия - Ваши като министър и Ваши предложения към правителството.
Мисля, че не бихте оспорвали тези ревизии, ако сте се запознали с тях. Напротив, бихте разбрали още веднъж огромната ми тревога за напрежението, което съпътства всеки жител на област Монтана, защото това са голяма част от предприятията и те касаят всяко едно семейство. Липсата на доходи в последната една година и половина с всеки изминат ден прави напрежението все по-голямо и по-нетърпимо.
Мисля, че не само цитирането на конвенцията, към която съм насочил Вашето внимание този път - Конвенция 95 на Международната организация на труда от 1995 г., която и по новата Конституция, след като е обнародвана в "Държавен вестник", е в сила, е основанието, за да насоча Вашето внимание към решаването на тези проблеми.
По-скоро и най-важното е наистина изключително тежката ситуация в областта. И наистина бих искал да го кажа съвсем ясно и точно - за съжаление, недостатъчната, не отричам, че има намеса на правителството, но крайно недостатъчната, бих казал в известна степен напълно неадекватна. Защото, когато има чрезвичайна ситуация, трябва да има и такива мерки. Стандартният подход е изключен, защото той не дава резултати. Ето затова за пореден път съм задал това питане и очаквам Вашия отговор, господин заместник министър-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Българското законодателство изцяло е съобразено с изискванията на Конвенция 95. Единствено постановките на чл. 11 от нея се доразвиват с разпоредбите на Конвенция 173 от 1992 г. за защита на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, която предстои да се ратифицира от парламента. Същата материя третира текста на чл. 25 от ревизираната Европейска социална харта, ратифицирана със закон. Във връзка с това през второто полугодие на 2000 г. ще се разработи проект на Закона за създаване на фонд за защита на вземанията на работниците при фалит на работодателя. В процеса на преструктуриране на производството и пазарите и липса на инвестиции в отделни случаи и поради недобро управление, в някои търговски дружества се допуска забавяне на изплащането на дължимите работни заплати. Подобно изплащане при изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения е налице и по отношение на отделните търговски дружества в ликвидация или несъстоятелност.
В тези случаи, независимо от това, че министърът на икономиката фактически не е работодател в предприятията, Министерство на икономиката в рамките на своите правомощия предприема мерки и съдейства за защита на законните вземания от работниците. Тези мерки са в няколко посоки.
Първо, съвместно със социалните партньори и заинтересованите страни подпомагаме изготвянето на графици за компенсиране на забавените плащания.
Второ, при възможност оказваме съдействие на отделни предприятия за отпускане на финансови кредити, в това число и чрез даване на разрешения на Министерството на икономиката за гарантирането на тези кредити със залог на движимо имущество или с ипотека на недвижимо имущество. Наскоро такъв пример имаше с ВМЗ - Сопот.
При ликвидация на търговските дружества министерството контролира максимално удовлетворяването на вземанията по работни заплати.
На четвърто място, провеждаме гъвкава политика при оценката и продажбата на ненужни активи на предприятията с оглед осигуряване на оборотни средства. Насърчаваме ръководителите на множество предприятия да се освобождават от онези залежали материали и активи, които не са свързани с пряката производствена дейност, и подкрепяме ръководствата в много случаи, помагаме при маркетинга преди продажбата на тези активи.
На пето място, извършваме промяна в мениджърските екипи на дружествата при доказано неефективно управление, от което са произтекли трудности при осигуряването на постъпления, които от своя страна да осигурят своевременно и в пълен размер разплащане с персонала.
На последно място бих посочил също, че организираме и участваме в разработването на оздравителни програми за предприятия в лошо финансово състояние. За такъв пример наскоро бих посочил Корабният завод във Варна.
В област Монтана към Министерство на икономиката има 56 търговски дружества, от които 24 са с преобладаващо държавно участие. От тях 3 са ликвидирани и заличени, 5 са в процедура на ликвидация и едно предприятие е обявено в несъстоятелност. В трите заличени дружества, това са "Огоста" - с. Митровци, "Явор Липен", гр. Монтана, и "Стама" също в Монтана и в две в процедура на ликвидация, това са "Огнеупорни елементи" - Берковица, и "Стоблена" - гр. Монтана, са изплатени всички задължения към работниците и служителите. През последните 5 месеца решаването на проблемите на тези предприятия е една от приоритетните задачи на Министерството на икономиката. Най-тежки са проблемите в "Чипровец" - гр. Чипровци, "Пима" - Монтана, и в "Балканкар - Дунав", гр. Лом.
За останалите дружества в ликвидация, съгласно чл. 268, ал. 1 от Търговския закон на Република България, ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят вземанията на работниците и служителите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Господин Статков, имате думата за два уточняващи въпроса.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, господин министър, колеги! Наистина с внимание изслушах господин Жотев и съм длъжен да отбележа следното. Господин Жотев отчете един подход, който раздели на две - за страната и за Монтанска област, като в това, което даде като пример господин Жотев за страната посочи определени механизми, които в нашата област не са приложени - кредит, спомена се Сопот, специални програми, неща, които ние многократно сме искали, господин заместник министър-председател.

Във връзка с това бих искал да насоча своите уточняващи въпроси. На първо място, Вие в отговора си не отрекохте лошото управление, не отрекохте и онова, което изнесох като данни от ревизиите. Следователно, може би единственият ми уточняващ въпрос ще бъде: Вие ще коригирате ли своя подход към Монтанска област, като приложите механизми, които сте приложили на други места? Второ, като наистина вземете мерки за наказване на виновниците - да им се потърси отговорност и това да стане ускорено, а не отлагано във времето, както е в момента?
По-конкретно за "Пима". Ние близо месец очаквахме отговор от Вас. Вчера го получихме. Като говоря за смяна на подхода, имам предвид, че това, което сте дали като отговор, не задоволява, господин заместник министър-председател. Защото Вие поставяте два аргумента: единият е, че в края на месеца може да има продажба. Но казвате "може". Вторият: договаряте се с местните структури на данъчното и социалното осигуряване. Само че и в двата случая - и по данъчното, и по социалното осигуряване, не са тези адресатите на договарянето. По двата действащи закона, господин заместник министър-председател, трябва да се търси по-високо равнище, за да се разреши отсрочване на плащането.
И за "Чипровец" ЕАД: онова, което предлагате, не решава досегашните проблеми, които са свързани с огромни средства. Така е и с "Балканкар".
В този смисъл ще предложите ли друг подход на Министерския съвет за решаване на натрупаните задължения и съответно алтернативна заетост, за която не говорих, със специални програми, за които Вие сте поели ангажименти? Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Имате думата, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Не приемам обвинението. Упрекнахте ме, господин Статков, че не си върша добре работата, че лошо управлявам. Нямате доказателства. Измисляте си всеки път какви ли не мотиви, но просто аргументите Ви са слаби.
Дали трябва да променям подхода на Министерството на икономиката? В никакъв случай. Този подход е всичко, което е записано в законите. Ние се съобразяваме с нормативната база и действаме по един и същи начин и в Монтана, и в Сопот, и във Варна - навсякъде, във всяка точка на България. Няма друг подход. Няма свои - няма чужди. Защо пък трябва хората от Монтана да са ми несимпатични? Напротив. Точно там Министерството на икономиката хвърля много усилия. Наскоро разработи първата регионална индустриална програма. Тя е точно за там: за Чипровци, за Лом, за най-тежко засегнатите региони от структурните промени в производството.
Искате отговор на това какви мерки се предприемат по-конкретно?
Първо, за Чипровци. В "Чипровец" ЕАД се изпълняват дейности по постановление на Министерския съвет № 140 от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни мощности. През 1998 и 1999 г. в дружеството не се изплащат редовно работните заплати. В края на 1999 г. задълженията към персонала са в размер на 803 хил. лева. Мерките, които се предприемат: поради забавяне изготвянето и предоставянето на проектите за техническа ликвидация и консервация на неефективни обекти и лошо управление, в края на декември 1999 г. се смени мениджърският екип на дружеството.
Тук Вие поставяте въпроса: защо на някои предприятия Вие помагате да получат кредити, а за Чипровци кредити не идват? Предоставянето на кредит става на пазарна основа. Една банка или няколко банки в консорциум могат да предоставят кредит само, ако са налице предпоставки кредитът да бъде върнат.
Не за първи път - много пъти досега, господин Статков, Вие се опитвате да намерите аргументи в подкрепа на продължаване производството - добива на желязна руда в "Чипровец". Няма такива икономически аргументи. Това са Вашите аргументи - измислени аргументи, с които пледирате във Вашия регион. Затова си припомнете какво Ви казах: когато дойдат следващите избори, това ще бъде първото ми изключение - ще отида във Вашия регион, където ще се регистрирате, ще помоля и моето семейство, и моите приятели да отидат там. Не ми задавате коректно въпросите.
На следващо място, Министерството на икономиката организира на 15 януари 2000 г. спешно заседание на Междуведомствения експертен съвет по рудодобив с участието на представители на социалните партньори и водещи специалисти от отрасъла, на което се изясниха перспективите на дружеството.
На следващо място, в максимално кратки срокове бяха организирани заседания на Междуведомствения експертен съвет за приемане на работните проекти по техническата ликвидация и консервация на обектите на "Чипровец".
На следващо място, със съдействие на министерството на 22 декември м.г. Министерство на финансите извърши авансово финансиране на проектите в размер на 60 хил. лева, която сума бе използвана за изплащане заплати на работниците.
По-нататък: от началото на 2000 г. редовно се изплащаха работните заплати на заетите в изпълнението на проектите до момента на блокирането на преведените от Министерство на финансите 82 хил. лева за актувани дейности.
По-нататък: от Министерството на икономиката са изпратени писма до Първа източна международна банка - Монтана, и Окръжния съд - Монтана, за отблокиране на целево преведените средства на дружеството. Поради явна невъзможност дружеството да функционира, със заповед на министъра на икономиката от 15 май 2000 г. "Чипровец" ЕАД е обявено в ликвидация по Търговския закон.
На следващо място, на заседание на Междуведомствения експертен съвет в края на май ще бъдат приети технико-икономическите задания за разработването на работните проекти за ликвидация на дружеството. В проектите ще бъдат направени и разчети за необходимия персонал по изпълнението им. През април 2000 г. е приета и предоставена на кмета на Чипровци регионалната индустриална програма за развитие на община Чипровци, за която казах и това е първата от общо 6 регионални индустриални програми, които Министерството на икономиката ще разработи и ще ги доведе докрай.
Подобни мерки Министерството на икономиката предприема и за "Пима" ЕАД в ликвидация, за "Балканкар - Дунав" - Лом, но ще спестя времето на депутатите с тази допълнителна информация. Мога да ви я предоставя, ако желаете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин заместник министър-председател.
Господин Руси Статков има думата да заяви дали е доволен от отговора.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, колеги! Не мога да бъда доволен, защото, господин министър, Вие се опитвате да спорите със себе си. А когато става дума за фактите, назначихте в Чипровци на два пъти председател на Управителния съвет: в първия случай - човек, който даже не дойде на Вашето посещение, във втория случай - човек, който е следствен. Сега го няма в ликвидаторите.
По-нататък в Лом - справката е пред мен. Давате за шеф на Електрокарния човек, който в момента водите за ликвидатор и на друго предприятие там. Това не сте проверили. Ликвидаторът на "Пима" може да си направите труда и да видите, че е следствен и т.н. по отношение на кадри, на които Вие сте разписали.
По отношение на мерките, които се предприемат: многократно Ви сигнализирах, че наистина друг подход трябва да се реализира, за да се снеме напрежението сред хората. Вие го приемате твърде лично. Тук не става дума за това огромни ли са някъде безплодните усилия, доколко са ефективни и доколко са най-адекватните. И мисля - ето, пред мен е писмо от изпълнителния директор на "Прециз". Забавя се изкуствено приватизацията, например в "Прециз".
Пред мен е писмо от Регионалната служба по заетостта. Не се плаща първият и вторият милион. А това са 190 човека, на които им се полага вече трети месец. Няма ангажимент от Ваша страна за ревизия на "Пима". Онова, което говорите за "Чипровец" ЕАД, изглежда много объркано, защото аз не споря в момента с Вас и не съм го поставил като аргумент от гледна точка на перспективата желязна руда или флуорид, но от гледна точка на конкретните действия, които Вие предлагате, независимо от консултативните съвети, има много объркани решения. Вие сте готови да хвърлите милион и половина, за да взривявате къщите, от миньорското селище, а 400 хил. не давате за онова, което се полага на хората от година и половина. Въобще година и половина във всички онези предприятия... Вие казахте от 56 колко в момента са действащи - голяма част или в процес на агония - не предприемате онова, което е нужно.
Господин заместник министър-председател, мисля, че не е нужно да ангажирате семейството си. Ангажирайте хората като им платите възнагражденията и тогава ще разчитате на лоби срещу мен да не ме изберат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР ЖОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Статков, тъй като не сте доволен от мерките, които споменах пред Вас, ще трябва да продължа да чета това, което правим за предприятията в тежко финансово състояние.
"Пима" ЕАД в ликвидация - град Монтана. След закриване на процедурата по приватизация с решение на Агенцията за приватизация от началото на март т.г., Министерството на икономиката предприе незабавно мерки за ускоряване на процедурата по ликвидация на дружеството. В максимално кратки срокове бяха приети оценките на активите на дружеството и подготвени всички условия за простъпване към продажба на обособени части.
Какъв нестандартен подход желаете, господин Статков? Всичките подходи са регламентирани в Търговския закон. Когато едно дружество е в лошо финансово състояние и не може да бъде приватизирано, остават две възможности: несъстоятелност или ликвидация.
На 29 май 2000 г. са насрочени преговори с потенциални купувачи за продажбата на обособени части от активите на "Пима" на приблизителна стойност около 9 млн. лева.

На следващо място, ако планираните продажби бъдат осъществени поне в рамките на предварително заявения интерес, постъпленията от тях ще бъдат достатъчни, както за пълното изплащане на задълженията към работниците, така и за пълното изплащане на публичните задължения на дружеството към Осигурителния институт и към бюджета.
По-нататък - в случай, че планираните продажби не бъдат реализирани в този обем, ликвидаторът на "Пима" предварително е поискал разрешение с две писма до Министерството на икономиката, така че приходите да бъдат изразходвани за погасяване на задълженията към работниците. Даването на такова разрешение ще позволи още в средата на месец юни 2000 г. да започне частичното погасяване на дължимото към работниците от първите реализирани постъпления. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Господин Иво Атанасов отсъства, поради което неговият въпрос се отлага.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Кънчо Марангозов относно извършена комплексна проверка с финансова ревизия на МВР-болница в София.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин председател, в момента Демократичната левица, въпреки ограниченото присъствие на народни представители е мнозинство в залата. Това е показателен факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Така е и редно - опозицията да контролира правителството.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Уважаеми господин председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Със заповед на министъра на вътрешните работи е извършена комплексна проверка с финансова ревизия в МВР-болница.
Този факт е предизвикан от множество рапорти на служители на болницата.
Ето някои факти от констатираните нарушения, свързани с диагностично-лечебната работа, щатно-организационната, административно-стопанска и финансова дейност, лекарствоснабдяване: намалена е използваемостта на леглата с 30-40 на сто и е оскъпено лечението също с 30-40%, нарушена е щатно-организационната структура - например, за началник "Секретариат" е назначена учителката по професия, направена е офицер, независимо от възрастта и ограничението на закона; хранителни продукти са купувани на цени с 30-40 на сто по-високи от предлаганите на пазара; купува се апаратура без конкурс - например, апарат за обдишване за 44 хил. марки, 3 броя дефибрилатори без всякакви критерии за 37 хил. лева; нерегламентирани са взаимоотношенията с фирмите-снабдители, липсват необходимите договори, особено фрапантни са констатациите на ревизионния акт; не са изготвяни и не са издавани заповеди за полагащите суми за вреден труд.
При сключен договор за обслужване на външни физически и юридически лица не са събрани 50 хил. 111 лева, в т.ч. 15 хил. и 800 лева за 2000 г.
Липсва експертен съвет за разглеждане на оферти във връзка с наредбата за търговете и Закона за възлагане на държавни и обществени поръчки. Това, според мен, е подсъдно.
Без разрешение на ръководството на МВР, съгласувано със служба "Свръзки" са закупени мобифони като е нанесена вреда за 9700 лева. Такава екстра е получил и шофьорът на началника на болницата.
Началникът на болницата доц. Режев е получил без правно основание разпределител за съобщителна техника, за което следва да носи административно-наказателна отговорност по Закона за МВР.
Закупени са 3 броя компютри за 7 хил. лева, след като централизирано МВР ги доставя по преференциални цени.
Ревизията е констатирала, че договорите за медицинско обслужване със 100 долара на лице, но има договори за по-ниска цена. Пропуснати са ползи на бюджета 16 450 долара.
Закупени са хигиенни материали на болницата с 400% ръст в цената в сравнение с 1998 г. Едва ли инфлацията при хигиенните материали е толкова голяма, поне по данни на Статистическия институт.
Ще спра дотук, господин министър.
Моят актуален въпрос е: какви мерки сте предприели или ще предприемете по констатираните нарушения от извършената комплексна проверка и финансова ревизия?
Моят въпрос чака вече три месеца, за който Вие и аз нямаме вина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Марангозов! В болницата на МВР се извършва тематична финансова ревизия с участието на служба "Ревизионна" и служба "Инспекторат".
По първоначалните резултати от тази ревизия полковник Режев е подал възражения съгласно правата си по закон. В момента тези възражения се проверяват от двете служби. Когато приключи проверката и имам окончателните резултати от експертизата, на базата на тези резултати ще преценя каква отговорност трябва да носи той. Законовите възможности са няколко. Може да бъде търсена дисциплинарна отговорност по Закона за МВР, може да бъде наложен паричен начет, ако се установят твърдените от Вас нарушения. Също така материалите могат да бъдат изпратени на прокуратурата, за да се извърши проверка - има ли извършено престъпление, като се ангажирам за крайния резултат и за евентуално наложените наказания да Ви уведомя писмено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате думата, господин Марангозов, за реплика.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин министър, благодаря Ви, че предприемате нова проверка в МВР-болница, но тази проверка е извършена през месец януари. Сроковете, които са дадени в ревизионния акт - до 31 март да се предприемат необходимите мерки едва ли отдел "Ревизионен" - така мисля, че се казва отделът, който предполагам, че е сериозна служба в Министерството на вътрешните работи, тъй като ревизионният акт е подписан от хора, имащи военен чин, офицери от Министерството на вътрешните работи, би било несериозно, но мина доста време от тази проверка и толкова ли време е нужно, за да бъдат проверени отново тези документи? Днес е краят на май. Ако въпросът беше минал тогава, когато го зададох, до края на март, аз бих повярвал, че проверка действително трябва да се направи, но два месеца, за да се извърши една проверка на един ревизионен акт, в който има 18 приложения за констатирани нарушения, включително и такива, като например, че има предоставена възможност, без да се вземе наем във фоайето на болницата да се развиват търговски услуги или е направена алуминиева дограма в болницата, без да се извърши търг. Толкова ли много време трябва, за да се провери дали има предварително договор, сключен с някоя фирма, дали се е спазил Закона за търговете, конкурсите и т.н., за да има право на действие началникът на МВР-болница? И всичко това удължаване във времето на такива проверки именно създава условия за онова, за което говорихме онзи ден тук, по време на вота. Всичко това създава тези условия, защото не може в една болница, която лекува собствените си служители, да има нарушение от този род. Там се отделят средства за бюджета за хора, които изпълняват високоотговорни функции в държавата и се налага понякога да бъдат при екстремални условия, и от техния бюджет, извинявайте за грубия израз, да се краде. Благодаря.
Предполагам, че ще получа отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Имате думата, господин министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Марангозов, тъй като нещата, за които се извършва ревизията са доста сериозни мисля, че е по-добре дори и малко да закъснеем със сроковете. Винаги съм твърдял, че държа служители на МВР да бъдат наказвани тогава, когато има доказана вина, но също така държа и да няма наказание на хора, които не са извършили нищо виновно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Станимир Калчевски относно проблеми в РДВР, град Добрич.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът, който задавам е формулиран в началото на месец март, по-точно, края на февруари.
Изминалите месеци донесоха динамика, измениха се много неща. Приет е Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, но такава е нашата парламентарна практика, за съжаление. С тази уговорка пристъпвам към своя въпрос:
Уважаеми господин министър, в редовете на РДВР, град Добрич, се създава обстановка на повишено напрежение.

Ще посоча само някои случаи. През 1998 г. беше започнала проверка от органите на МВР в Машиностроителния завод "Хан Тервел", гр. Тервел, срещу тогавашния заместник-директор Панайотов. Проверката беше спряна от РДВР - гр. Добрич, по приятелска линия. Поне такава е моята информация.
За нарушенията в това предприятие се пише от работниците в предприятието през цялата 1998 г., респективно до Районното управление на МВР - гр. Тервел. Отговор обаче няма.
Съществува напрежение между служителите и в управлението на Министерството на вътрешните работи в акционерно дружество "Албена". Причините тук не са една или две.
Без да влияя на този процес, считам, че е необходимо по-отблизо запознаване с работата на РДВР - гр. Добрич.
И затова моят актуален въпрос е следният, уважаеми господин министър: ще се извърши ли проверка в РДВР - гр. Добрич, по повдигнатите въпроси? Ще се запази ли ведомственият брой служители в щата на регионалната дирекция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Калчевски.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Калчевски! Бившият заместник-директор на завод "Хан Тервел", за когото питате, не се нарича Панайотов, а Панталей Спиридонов Панталеев.
Първата жалба от служители на предприятието е получена в Дирекция на национална служба "Полиция" в края на 1997 г. Проверката по нея е установила извършени нарушения от тогавашния директор инж. Стайнов, за които е заведено следствено дело № 75 от 1999 г. на Следствена служба - гр. Тервел.
Жалби, съдържащи твърдения за извършени нарушения от Панталеев са постъпили в РДВР - Добрич, и РПУ - Тервел, през 1998 г. След извършване на проверката материалите са предадени на Районна прокуратура - Тервел, за образуване на предварително производство.
За резултата от проверката жалбоподателите са били уведомени с писмо от 11 юни 1999 г. на заместник-директора на Национална служба "Полиция" полк. Димитров.
По втория въпрос мога да ви уведомя, че нямаме ведомствен брой служители.
В курорта "Албена" е създадено районно полицейско управление на 6 септември 1999 г. и специализирано полицейско звено.
Отговорът за съществуването на специализираното полицейско звено се намира в закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, в приемането на който Вие би трябвало да сте участвали. А решаването на въпроса за служителите в това специализирано полицейско звено е от компетентност на РДВР - Добрич, и ръководството на "Албена" АД.
Днес сутринта разговарях с директора на РДВР - Добрич, и той ме увери, че всички служители на специализираното полицейско звено ще бъдат устроени на работа и няма за какво да се плашат от евентуални уволнения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин министър.
За реплика има думата господин Калчевски.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Господин министър, кратко и ясно - да, обаче не. Ето няколко факта, дребни, но съществуват.
АД "Албена" купува съвършено нова кола "Деу" за районното управление в "Албена". Заминава в Добрич. Няма я.
Провеждат се много футболни турнири в "Албена" - не един, не два. От тази година има и женски турнир. Всички пари отиват в Добрич. За полицаите от "Албена" - нищо, нищо.
Сега се провеждат мотокросове и други състезания.
Тези неща трябва да се проверят.
Аз зная кой е отговорил и какво е отговорил.
И ето тук преди един месец питах господин Жотев. Както и Вие, не се ангажира с нищо.
Ами, ето какво е станало в "Хан Тервел". Бракуват се фрези, косачка "Роджерини" се продава за 5 хил. лева стари пари, с ДДС. Неправомерно подписани, нерентабилни договори в завода с явна цел за облагодетелстване. Източване на средства, пилеене на средства за представителни разходи. Изчезва трион "Хускварна", машини "Хилти", пожарогасители - страшно нещо. Но отговорите са...
И миналата годна с господин Бонев разговарях по този проблем. Нещата бяха стигнали до някакво дередже. Промяна в правителството и т.н. ... явно, че този въпрос няма да има развитие. Мен ме безпокои това нещо. Защото не аз, а в гр. Тервел хората го искат.
И сега на Вас, като нов министър, Ви ги поднасят тези неща. Не зная дали ще остане време за някаква намеса в гр. Тервел, но нещата според мен не стоят никак добре. И аз затова зададох този въпрос.
Иначе с всичко останало, което казахте, съм съгласен. Там нещата наистина стоят така. Но "Тервел" и "Албена" са две огнища на напрежение. Ако се подценят тези напрежения, може да прераснат и по-нататък в сериозен конфликт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Калчевски.
За дуплика има думата министър Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Може би не сте разбрали първата част от отговора ми. Но за "Хан Тервел" нещата са от компетентност на следствие и прокуратура. Ако следствието и прокуратурата там имат някакви възражения към работата на служители на МВР, моля да бъда уведомен. Ще извърша необходимата проверка.
Що се отнася до лек автомобил "Деу" и турнири по футбол, в това число и женски, те не фигурират във Вашия въпрос и аз, естествено, не съм имал възможност да ги проверя. Въпреки това Ви уверявам, че ще извърша проверка и по тези въпроси. И ако има някакви извършени нарушения, ще взема съответните мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Стоян Райчевски относно обир в музеен комплекс "Странджа", Малко Търново.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! На 2 февруари т.г. е установено влизане с взлом в две от сградите на музеен комплекс "Странджа", гр. Малко Търново.
При направения оглед в присъствието на служителите от РПУ в града е констатирано, че липсват 52 бр. експонати, които са от фонд "Основен" на комплекса. Между тези експонати има две бронзови статуетки на богинята "Фортуна", сребърни накити от средата на ХVIII в. и много други.
Искам да добавя, че този музей е създаден преди не повече от две десетилетия с абсолютно доброволна безвъзмездна помощ на местното население и населението от региона. Той е един от малкото културни институти в този крайграничен град и кражбата от него всява смут и тревога сред гражданите.
Предвид зачестилите през последните години посегателства върху културни паметници, незаконни разкопавания на могили и други археологически обекти, и посегателства вече директно в музеи, аз задавам към Вас този актуален въпрос, за да отговорите какво е направено за установяване на извършителите и издирване на откраднатите музейни ценности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Райчевски! Действително на 2 февруари т.г. в 16,20 ч. в РПУ - Малко Търново, е получено съобщение от Веселина Тодорова за това, че същия ден е намерила изкъртени металните решетки на сградата на музейния комплекс, където тя работи като специалист-уредник.
По данни на Тодорова музеят последно е посетен от група туристи на 30 декември 1999 г., след което никой не е влизал в сградата, включително и самата уредничка.
Поради отказ на общинската администрация да финансира поддържането на сигнално устройство, от една година музеят не се охранява от СОТ.
От извършения оглед на местопроизшествието е установено, че в сградата е проникнато за времето от 1 януари 2000 г. до 2 февруари 2000 г. Откраднати са 2 броя бронзови статуетки "Фортуна", около 40 броя сребърни, бронзови и медни накити от ХVII и от ХIХ век, гривни, пръстени и огърлици.
По случая е заведена преписка ЗМ № 10 от 3 февруари 2000 г. в РПУ - Малко Търново, и е образувано полицейско дознание срещу неизвестен извършител, което е изпратено на Районна прокуратура - Малко Търново.
От ДНСП е изготвено специално съобщение, съдържащо точно описание на археологическите експонати. Със специалното съобщение е запознат целият полицейски състав - СДВР и РДВР, както и всички гранични КПП с оглед на предотвратяване изнасянето на ценностите извън пределите на страната.
По предварително изготвен план се провеждат оперативно-издирвателни и други мероприятия за установяване на извършителите на престъплението. Работи се по издигнати версии и се уточнява евентуална съпричастност на конкретни лица към извършеното деяние.
Създадена е организация за подобряване охраната на църкви, манастири, музеи и други обекти, в които се съхраняват културно-исторически ценности.
Случаят е взет на контрол от сектор "Престъпления, свързани с културно-исторически ценности" към Дирекция "Национална служба полиция".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Има думата господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Аз благодаря също за отговора и за предприетите своевременно мерки, но ще кажем дали сме доволни тогава, когато извършителите бъдат установени и откраднатите експонати възстановени.
Аз искам да използвам случая да запозная господин министъра с едно обстоятелство, което може би ще помогне при бъдещата охранителна дейност. В писмо се съобщава, че при проверка на РПУ - Чирпан, са засечени 3 лица от град Нови пазар, които с металотърсачи работят като търсачи, но полицията няма законно основание за тяхното задържане и изземване на тази апаратура. Това е официално писмо, изпратено след тази полицейска проверка.
Аз искам да Ви уверя, господин министър, че полицията може и има всички основания да задържи подобни лица, които работят с металотърсачи, тъй като законът не позволява без разрешение за съответни археологически проучвания да се извършват такива действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Ще споделя с народните представители една моя констатация, че когато един министър е бил депутат, очевидно по-добре цени парламентарното време и ни дава кратки отговори. По този начин ще могат да минат повече въпроси, за което искам да му благодаря.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи господин Йорданов от народния представител Жорж Ганчев относно разликите в реакциите и санкциите на МВР след ограбването на дома на Евгений Бакърджиев и същите спрямо редица простосмъртни депутати и граждани извън СДС.
Имате думата.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Господин министър, знаете, че и аз, и Шуши сме полицейски чеда и с най-позитивно отношение ще подходя към Вас, към Вашия ранг и това, което правите в момента, за да може нашата полиция да бъде ефективна и да бъде равностойна и в третирането си към един бивш вицепремиер. Осем месеца държаха едно момче от Националната служба за охрана в следствието за прах за пране и 200 лв., докато при много простосмъртни хора - аз получавам невероятно много писма всяка седмица - стават такива страхотии и реакциите са толкова бавни, толкова нефелни, че просто ми се изправя косата. И аз говоря повече от тяхно име, отколкото от свое.
Но аз бях обран жестоко от един бивш полицай, мой шофьор, който е бил шофьор преди това на небезизвестния Боби Бец. Пет пъти идва край офиса ми да се моли за работа и на местните избори аз го наех. Казва се Георги Джерекаров. И баща му е бил полицай, много свестен човек, който го изгони веднага от дома си.
Абсолютно съм стъписан, че същият този Георги Джерекаров ходи вече 7 месеца необезпокояван. Открадва един автомобил от мен, хиляди марки. Прави невероятни зулуми с документна измама. Ето ги копията от документите, предадени в НСБОП на Кирил Радев на 2 февруари. Това са бележки от ДСК, това са бележки от "Водоснабдяване", телефонни бележки. Измамил е някакви хора от Суходол за сено, за слама и за какво ли не за моя кон, след като му е предплатено. Правил е такива неща, които не само компрометират полицията, като бивш полицай, а просто обвиняват полицията в пълна несъстоятелност, защото никой не е направил нищо, за да го спре. И това момче си ходи по улиците, кара си модерна кола в момента, завлича още други хора.
Аз Ви моля веднага да реагирате по случая. Генерал Василев беше посветен също на 1 февруари. А VI-то районно управление беше санкционирано веднага да тръгне и да го разпита. Разпита го следователка - той се гаври с нея. Разпитва го кой ли не. И сега един прокурор на име Георги Колев - районен прокурор тук, в София - от 2 месеца ми казва: а, бе, ще видим какво ще стане с този случай. Това е просто скандал! Това не е правораздаване!
На Евгений Бакърджиев затварят бодигардчето, което го пази, от Националната служба за охрана, 8 месеца в кауша за 200 лв. и един прах за пране, а един такъв случай, на човек с 24 на сто от българския мажоритарен вот!... Значи тук има политическа окраска вече. Аз трябва да бъда поставен в защитна позиция, трябва да бъда малтретиран във всички отношения и т.н. Аз не вярвам, че това е нарочно от Ваша страна, знам кой сте и затова Ви моля, тъй като Кирил Радев вече не работи в НСБОП, да разследвате случая и да видите що е стършел свършил, какво е това отношение, какво е това безправие, какъв е този хаос? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ганчев.
Имате думата, господин Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ганчев, що се отнася до кражбите от домове на депутати, мога да Ви уведомя за следното.
На 8 август 1999 г. в ДНСП е получен сигнал от госпожа Даниела Бакърджиева, че в жилището им по неустановени причини периодично изчезват парични средства, накити и валута. След проведени оперативно-издирвателни и други мероприятия е задържан извършителят на кражба на пари от жилищния дом. Установи се, че задържаното лице е служител на НСО, който за времето от 6,00 до 12,00 ч. на 10 август 1999 г. е изпълнявал служебни задължения като стационарна охрана пред входната врата на апартамента на госпожа Бакърджиева. Служителят е проникнал в жилището и е извършил кражба на сумата от 200 000 стари лева в банкноти от по 10 000 лв.
По безспорен начин е установено, че в същия ден лицето е посетило и игрална зала, като е заложило сумата на покер-автомати.
Материалите по случая са изпратени на Военна прокуратура, а, доколкото зная, вече и делото е в съда.
На 19 януари 1999 г. е извършена взломна кражба в жилището на Ахмед Доган. На 5 април 2000 г. в VI РПУ в СДВР са доведени лица, при обиските на които са намерени и иззети вещи, сходни с тези от кражбата в жилището на господин Доган. Извършителите са привлечени като обвиняеми по възобновеното следствено дело № 194 от 2000 г. на VI районна следствена служба.
На 12 юни 1999 г. по време на семинар в хотел "Самоков" - Боровец, от незаключени хотелски стаи, в които са били настанени депутати и други участници в семинара, е извършена кражба на оръжие, мобилни апарати и бижута. По случая е заведена преписка ЗМ 319 от 1999 г. Извършителите на престъплението са установени и срещу тях е образувано следствено дело.
На 14 април 2000 г. е получено съобщение за извършена кражба от дома на господин Венцеслав Димитров на ул. "Бунтовник". По случая в IV РПУ СДВР е заведена преписка ЗМ 1295 от 2000 г. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия извършителите на престъплението са установени. При обиск в жилищата им са намерени и иззети вещи, предмет на кражбата. Образувано е дознание 1295 от 2000 г. и е взета постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража.
На 5 ноември 1999 г. е извършена взломна кражба от жилището на депутата Осман Октай, откъдето са откраднати бижута, пари и лек автомобил "Мерцедес". В резултат на проведените издирвателни мероприятия автомобилът е намерен. Работата по случая продължава. Уточнява се евентуална съпричастност на конкретни лица към извършеното деяние, но към настоящия момент не е постигнат положителен резултат.
На 14 срещу 15 февруари 2000 г. е извършена взломна кражба от жилището на господин Младен Влашки, находящо се в кв. "Изток". По случая в I-во РПУ СДВР е заведена преписка, но до момента извършителите на кражбата не са установени.
На 14 февруари 2000 г. е проникнато в жилището на господин Румен Такоров. По случая е заведена преписка ЗМ 549 от 2000 г. Извършителите не са установени.
На 15 февруари 2000 г. е получено съобщение от госпожа Мария Петрова за това, че е направен опит за разбиване входната врата на апартамента й на ул. "Калиманци", бл. № 102. Установи се, че в жилището не е проникнато.
Това са кражбите, извършени по отношение на народни представители. Иначе, ако Ви интересува общо, за първите 4 месеца на 2000 г. регистрираните домови кражби са 10 310 броя, което съставлява 23,8 на сто от общия брой регистрирани криминални престъпления. До месец април, от регистрираните 10 310 такива кражби, са разкрити 2312, както и 2318, извършени в минали периоди. В сравнение със същия период на 1999 г. се отчита намаление от 11 на сто на домовите кражби.
За цялата 1999 г. са регистрирани 30 683 домови кражби, от които 13 991 са разкрити.
Мога да Ви уверя, че няма абсолютно никаква разлика в начина на действие на служителите на МВР по отношение на кражбите в зависимост от това кое е лицето, пострадало от съответното престъпление. И тук бих призовал всички колеги: нека уважаваме малко повече труда на служителите от МВР. Те са честни и доблестни хора. Те са добри професионалисти. За съжаление, обаче, в много от случаите са изложени на постоянни атаки от обвинения за какво ли не, в много случаи неоснователни.
Що се отнася до Георги Джерекаров, за който сте дали документи на Кирил Радев, доколкото виждам в последно време, можем да очакваме тези документи да се появят в някой вестник. Но след като говорите за районен прокурор, очевидно е, че случаят вече е поет от органите на съдебната власт и не е от компетентността на МВР. Въпреки това Ви обещавам, че ще проверя в НСБОП каква работа е свършена по отношение на това лице и ако искате, ще Ви уведомя писмено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин министър.
Господин Ганчев, имате думата за реплика.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря Ви, господин председател, благодаря Ви господин министър! Всеки нормален българин, който ни слуша знае, че след като осем месеца за 200 лв. и един прах за пране е лежал гард на НСО в кауша, а вие държите от декември досега ненаказано лицето Георги Джерекаров, който е ограбил десетки, хиляди марки от Жорж Ганчев, явно има разлика в третирането. Съвсем ясно е. Всеки нормален човек знае, като ни слуша в момента.
Второ, страхотно е важно да се разбере едно: нашата съдебна система и наказателна система не работят! Това е ясно. Декември, януари, февруари, март, април, май - това момченце си ходи със скъпа кола по улиците, краде хората, мародерства и никой не може да го накаже. Един прокурор каза: абе, чак сега дойдоха документите, ама нещо не ми достигнаха от генерал Васил Василев, та трябваше да му се обаждам на него, трябваше аз да ги свързвам, трябваше да се изпращат нови документи. Това е просто страшно. И това се случва на човек като мен. А един нормален гражданин, който не може да се защити, какво става с него? Това просто е страшно!
И друго, аз съм напълно за добри заплати, прекрасен статут за полицаите, уважение от народа ни към тях - както към армията, така и към полицията, винаги ще защитавам този статут. Само че нещата загрубяват. Дадох един сигнал преди десет дни за някакви чейнч-бюра с някакъв току-що излязъл от затвора, три пъти лежал в затвора, охранител на чейнч-бюро. Нищо не е направено до този момент. Дадох сигнал за ограбването на един цял обект за десетки хиляди марки. Онова лице, което веднага трябваше да бъде санкционирано, нищо не е направено до днешна дата. Едното е към Първо районно управление, другото е в друг район. Това просто е страшно.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): "Гарван гарвану око не вади!"
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Не, това не е политически въпрос, господине, не го политизирайте. Това е професионален въпрос и е въпрос за това дали нашата правосъдна и наказателна система работи или не. И тъй като министърът е адвокат, той разбира за какво говорим. И затова го умолявам да удари по масата, да каже на господин Божидар Попов, преди една година му турих осем нотариална акта за въпросния Калчев, който от миналата година се издирва и до днес не е намерен. Откраднал е 150 хил. долара. Полицията го пуска. Това е страшно! И след това полицията се извинява, че го е пуснала. На какво прилича това? Моля и за него да се намесите, Стоян Калчев се казва, лъжепредприемач, завлякъл е 150 хил. щатски долара, продавал въздух, вместо апартаменти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ганчев.
Аз похвалих министъра, но депутатите просрочват времето.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Емилия Масларова относно действия на началника на РПУ - Вятово, Русенска област, полк. Давидов.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Повод за моя въпрос е тревожното писмо, което изпратиха жителите на община Вятово, Русенска област, нашите избиратели, както и писмото на общинската администрация в града. Аз ще запозная народните представители със съдържанието на това писмо.
На 12 май т.г. преди обяд полк. Давидов разпорежда без знанието на общинското ръководство в сградата на бивша детска ясла в центъра на града да бъде внесен пакет, в който има съмнение за поставено взривно устройство. Какво е разтревожило хората? Това, че на 20 м от тази бивша детска ясла се намира Обединено детско заведение, в която сграда се намират децата в този момент и, разбира се, обслужващият персонал. Имотът, в който е внесен този пакет със съмнителна стойност, е общинска собственост, който е актуван с решение на общинския съвет, община Вятово и е предаден безвъзмездно на Районната дирекция на вътрешните работи в гр. Русе, но фактически все още не са уредени нещата за влизане във владение на районното полицейско управление, тъй като договорът не е подписан и не е създаден приемателно-предавателен протокол.
Наложило се е да се намесят специализирани части, за да бъдат извадени от съседната на тази сграда деца, които са били в детското заведение в този момент.
Господин министър, фактът, че Вие толкова бързо отговаряте на моя въпрос означава, че Вие явно сте запознат със съдържанието на това, което съм изпратила. Надявам се, че Вие ще дадете и отговор за това ще бъдат ли предприети някакви мерки относно действията на Вашия подчинен, който всъщност е началник на Районното полицейско управление, град Вятово, полк. Давидов. Моля за Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! На 9 май 2000 г. в 8,20 ч. в РПУ - Вятово е получено телефонно обаждане от началника на пощата във Вятово, в което същият е обяснил, че пристига в полицейското управление, за да донесе колетна пратка, издаваща съмнителен звук, наподобяващ сигнал на електронен часовник. Обаждането е било прието от ст.л-т Алексанър Ласков, който от своя страна веднага уведомява началника на РПУ - Вятово пол. Станчо Давидов. Преценявайки ситуацията, последният веднага разпорежда на ст. л-т Ласков да отиде на място и да предприеме необходимите мерки, посочени в т. 4 от Инструкция l.33 от 1996 г. за действията на службите и служителите на МВР при сигнал за подготвен или извършен тероростичен акт, както и при анонимно отправена заплаха за терористичен акт с използване на самоделни взривни устройства.
По пътя към пощенския клон ст. л-т Ласков среща началника на пощата с колетната пратка в ръце, носейки я в полицейското управление. Предвид новосъздалата се ситуация, ст. л-т Ласков веднага установява връзка с началника на РПУ чрез личната си радиостанция. Отчитайки променената обстановка, тоест, че колетът се намира извън сградата на пощенския клон, на открито, и съобразявайки се с изискванията на т. 4.1 от Инструкция l.33 от 1996 г., според която трябва да се отцепи местопроизшествието, като се постави на безопасно разстояние - не по-малко от 50 м от местонахождението на самоделното взривно устройство, подходящи за целта оградителни средства, полк. Давидов разпорежда колетната пратка да бъде поставена в близко намиращата се празна и безлюдна сграда, предоставена на РПУ - Вятово от общината и районът да бъде отцепен.
Действията на началника на РПУ - Вятово са продиктувани от обстоятелствата, че евентуалното връщане на колета в пощенския клон би довело до много по-голям риск поради гъсто населената сграда, отколкото в необитаемата сграда на РПУ. Също така стените на последната биха били послужили като естествен щит при евентуален взрив. Сградата на детската градина в града отстои на 100-120 м от помещението, в което е бил поставен колетът.
След предприетите мерки по изолиране на пратката и отцепване на района веднага е докладвано на оперативния дежурен в РДВР - гр. Русе, който от своя страна е уведомил СОТИ и дежурния от МВР. След последвал телефонен разговор между полк. Давидов и подполк. Георгиев от СОТИ - МВР, е изпратена работна група за обезвреждане на пратката. Около 11,45 ч. служители на СОТИ - МВР са пристигнали в гр. Вятово и след извършената от тях проверка е констатирано, че звукът, предизвикал съмнение за поставено взривно устройство, е от обикновен електронен часовник и не е установено наличие на взривни вещества.

От всичко казано дотук виждате, че служителите на МВР са действали безупречно и са свършили своята работа. Опасност за хората в града и за децата в детската градина не е съществувала. Струва ми се обаче, че ако хората, които са ви ангажирали с този въпрос, се бяха обърнали към директора на РДВР - Русе, щяха много по-бързо да получат отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Аз още веднъж благодаря на министър Йорданов за отговора. Господин министър, Вие сам разбирате, че съвсем нормално и естествено е хората в населеното място да се обърнат към народния представител в региона, за да поставят въпроса, тъй като все пак щастлива случайност е, че в този пакет е имало електронен часовник, а не нещо друго. Всъщност аз съм била много пъти там и трябва да Ви кажа, че разстоянието между едното и другото помещение не е толкова, колкото Ви е предадено. Но това няма значение, важното е, че всичко е свършило добре. Въпросът е все пак, че се използва една необитавана сграда, която обаче по нормативни документи и по правилата не е предадена и не е във владение още официално на районното управление.
Разбира се, аз бих могла да поздравя тези, които толкова бързо са свършили работата и са "обезвредили" всичко, казвам обезвредили в кавички, защото то не се е налагало. Напрежение се е създало. Ние можем да благодарим за бързите действия, които са извършени от Ваша страна и определено считам, че в крайна сметка фактът, че хората изпращат едно тревожно писмо, е сигнал, че обществеността е била поставена в доста голямо напрежение, най-вече защото се касае за деца, които са били в голяма близост с една съмнителна пратка, и с едно съмнително действие на полк. Давидов относно точно това място. Във Вятово има толкова много помещения извън населеното място и празни пространства, които биха могли да се използват много по-добре, отколкото в центъра на града. Сградите са една до друга и са в центъра на града.
Още веднъж Ви благодаря за експедитивните действия и за бързия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Питане към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Венцеслав Димитров относно борбата с организираната престъпност при вноса на кафе в страната.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Благодаря на ръководството на Народното събрание, че след три месеца и половина чакане най-накрая мога да поставя питането от парламентарната трибуна, въпреки че от две години може би вече поставям въпроса за това как държавата се лъже при вноса на кафе от определени фирми.
Не смятам, господин министър, да чета целия въпрос, Вие го имате. Още повече, че и колегите, и българската общественост са запознати общо взето с проблема.
Но, към Вас конкретно: Главната прокуратура още през 1997 г. е сигнализирала на МВР за съществените измами, които се правят при вноса на кафе. Известно ни е, аз разговарях със служители на НСБОП, след като пратих нов сигнал за това до сегашния главен прокурор Никола Филчев, разговарях с тях и знам, че те са направили определени разкрития, които водят сигурно, аз не знам какви са критериите вътре в НСБОП и вътре в Министерството на вътрешните работи, които водят всеки нормален човек по най-обща логика до извода, че съществува организирана престъпност при вноса и по-нататъшната преработка и продажбата на кафе в страната. Обикновено фирмите-вносителки са фирми-фантоми, които днес се създават, утре изчезват. По вашия жаргон те са мулетата, които се използват при вноса и износа на наркотици. Ако ги хванат, хващат само тях и се рискува пратката, която е задържана. Обаче истинските организатори не са те и не се разкриват. Защото виждаме, че днес са едни, а утре са други - такова заключение можем да направим, като прочетем справките за това кои фирми са внасяли кафе през последните няколко години.
Между другото, никой не си прави илюзията, че в България може да се произвежда кафе, без да се внесе. Кафето в България не расте по дърветата, както расте в топлите страни. Така че фирмите-производители, които наистина са инвестирали нещо в страната, те задължително ползват услугите на фирмите-вносителки. Даже аз бих казал, поне моето предположение е такова, те са организирали цялата тази полуконтрабанда. Казвам полуконтрабанда, защото при оценяването на митническите облагаеми стойности се икономисват грамадни суми в мита, ДДС, от акцизи, които ако ги екстраполираме за тези години, за които имаме информация, последните четири-пет години, водят до една загуба за държавния бюджет общо около 100 млн. марки.
Сигурно е, и това е не само наше становище, това е становище на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, че където има понижени митнически облагаеми стойности, има и корупция. Аз и онзи ден казах при дебата за корупцията, това е един от косвените показатели за корупцията. Сигурно е, че има замесени висши държавни служители. Не знам колко са висши, но може би и доста висши. Може, разбира се, и бивши да бъдат.
Този проблем е свързан и с последващ износ на чужда валута нелегално от страната в чужбина, за да могат да бъдат платени пратките. Същото е като при наркотиците.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е защо при наличните достатъчни доказателства в НСБОП, онзи ден пак четох вестник "Банкер", виждам, че имате и още доказателства за връщане, за теглене обратно на ДДС от държавния бюджет, още едно престъпление, защо все още в България се търпи организираната престъпност при вноса, производството, печенето и разпространението на сурово кафе? Защо никой в държавата не може да спре тези нарушения? Кои са държавните служители, които съдействат за тези нарушения? Имате ли представа, Вие, господин министър, Вашите служители, кой стои в основата на тази наистина организирана престъпност? Разкрихте ли поне един държавен служител, който дърпа конците на тази работа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! На 26 юни 1997 г. по доклад на Елка Владова, изпълняваща длъжността началник на Главно управление "Митници" при Министерството на финансите, за внос на сурово кафе на ниска цена, с което се ощетява републиканският бюджет, в Главна прокуратура е заведена преписка № 6343 от 1997 г. и с постановление от 2 юли 1997 г. на прокурора Михаил Дойчев е възложено на ЦСБОП да извърши предварителна проверка.
От Главно управление "Митници" са поискани заверени ксерокопия от документите по вноса на кафе на фирмите-вносители, а от НЦБ "Интерпол" - съдействие при насрещни проверки на 24 задгранични фирми, основни вносители с най-голям дял на пазара и истинността на техните фактури, представени пред Главно управление "Митници".
През ноември 1998 г. са получени само пет отговора от НЦБ "Интерпол", от които е видно, че фактурите на фирми "Айвристон" ООД, "Литком" ЕООД, и "Крис" ООД са истински и не са били издадени от задграничните им контрагенти.
Други отговори по отправените запитвания до момента не са получени.
На 17 декември 1998 г. е изготвена справка и преписката е изпратена по компетентност на Главна прокуратура. На 25 януари 1999 г. Върховна касационна прокуратура е изпратила преписката на Софийска градска прокуратура по компетентност, като изрично е посочено, че има данни за престъпление по чл. 212, ал. 4 от Наказателния кодекс и е разпоредено да бъде образувано предварително производство срещу виновните длъжностни лица от фирмите "Айвристон" ООД, "Литком" ЕООД и "Крис" ЕООД. Осем месеца по-късно, на 5 август 1999 г. Софийска градска прокуратура е изпратила преписката на ДНСП за допълнителна проверка, в хода на която да бъдат проверени и останалите 21 фирми-вносители на кафе през периода. На 8 септември 1999 г. ДНСП е върнала преписката на НСБОП с копие до Софийска градска прокуратура, тъй като проверката е извършвана от НСБОП.
На 10 ноември 1999 г. Софийска градска прокуратура е изпратила допълнителни материали за проверка, която е приключила на 27 декември 1999 г.
На 17 януари 2000 г. във Върховна касационна прокуратура е заведена преписка № 316 от 17 януари 2000 г. по Ваш сигнал за внос на кафе и проверката отново е възложена на НСБОП.
На 25 януари 2000 г. Върховна касационна прокуратура е изпратила и преписка № 348/98 г. на Софийска градска прокуратура за присъединяване, тъй като и двете преписки се отнасят за вноса на кафе. Срокът, даден на НСБОП за извършване на проверката, беше 16 април т.г., след което тя се върна на Върховна касационна прокуратура по компетентност.
Това, с което Вие допълвате въпроса си относно установяване на вина на държавни служители, а може би и бивши, е от компетентност вече на прокуратурата и съда. Всичко, което е искано да бъде извършено от НСБОП към този момент, е извършено. Уверявам Ви, че при допълнителни искания на прокуратурата НСБОП има готовност и вече по-бързо и по-качествено да свърши работа. Така че всички виновни лица ще бъдат наказани, независимо от това каква длъжност заемат или са заемали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За два уточняващи въпроса имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин министре, аз не знам правилата, по които работи НСБОП, но мисля, че НСБОП би могла да проявява малко по-голямо творчество от това, което са й възложили от прокуратурата. В края на краищата, това е органът, който Ви е подчинен и който се грижи за борба с организираната престъпност в България.
Защо, когато в някои случаи знаем, че органите на Министерството на вътрешните работи влизат маскирани, с оръжие в определени фирми, НСБОП не са си направили усилията да проверят фирмата-производител на кафе, която пече кафето. И тогава тя щеше да види откъде го взима това кафе, от кой го купува, по каква цена, по каква фактура. Защото фирмите-вносители въобще не продават с фактури. Те продават уж на кантар. Вие видели ли сте някъде на улицата някой да продава зелено кафе? Аз лично - не. И сигурно няма такова.
Не е ли случайно затова, защото най-голямата фирма- производител за печене на кафе "Софил Индастрил Комерсиал", която произвежда кафе "Нова Бразилия", че неин адвокат е бил бившият министър Богомил Бонев. И това съм му го казвал в лицето тук, когато е бил министър. И съветникът в Министерство на финансите - Тодор Табаков, който продължава да й бъде адвокат.
Не е ли затова, защото бившият Ваш предшественик Богомил Бонев, когато стана министър в служебното правителство, прати един доклад в Министерския съвет, в който предлагаше някак си митническите облагаеми стойности съвсем малко да се увеличат - с 10-15 на сто, а не до пълната им стойност, с което създаде търпимост?
Кажете, господин министър, защо не е проверявана фирмата "Софил Индастрил Комерсиал"? Защото генерал Радев, по негови думи, е бил приятел на Богомил Бонев от 20 години, затова ли? И Вие ще чакате някой да ви сезира отгоре, от прокуратурата? Ами, че ние вярваме в хората в НСБОП и аз знам, че там работят добри специалисти, както, между другото, работят и във вашето министерство добри специалисти, които разкриха кражбата в моя дом в продължение на 12 часа. Но това е друг проблем. Това е първият ми въпрос - защо не е проверявана фирмата "Софил"?
И вторият ми въпрос: кой през 1997 г. освободи грамадна партида внос на кафе от фирма "Крис" за 320 марки за тон? Между другото, впоследствие президентът на фирма "Крис" - едно подставено лице, едно шофьорче от Правец, е бил убит на магистралата при неизяснени, поне за мен, обстоятелства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Може би не сте слушали внимателно отговора ми, защото в него не фигурираше името на Богомил Бонев. Но фирма "Крис" е една от тези фирми, за които нещата вече са установени и е образувано предварително производство.
Що се отнася до другите, абсолютно всички фирми се проверяват. Проблемът, който възниква, е от това, че трябва да се получат документи и от други държави. И по мое мнение, може би исканията за получаване на тези документи не са били направени достатъчно коректно.
Що се отнася до Кирил Радев и за това кои са му приятели, това не е въпрос, който някога ме е вълнувал. А отношението ми към качеството на работата на Кирил Радев беше достатъчно ясно изразено с искането ми за отстраняването му от длъжност.
Не зная Богомил Бонев на коя фирма е бил адвокат, но не мисля, че това би могло да попречи на разследването. Вие знаете, че имаме много добри отношения както с прокуратура, така и със следствие, така че всяко едно искане, отправено към нас от Върховна касационна прокуратура, ще бъде удовлетворено и ние ще съдействаме за провеждане на разследването по най-добрия възможен начин. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Димитров, имате думата, за да заявите дали сте доволен от отговора.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Доволен съм от решителността на министъра да се бори с организираната престъпност. Не съм доволен обаче от това, че той не разбра, когато му казах: защо не е проверил фирма "Софил", защо не са я проверили. При проверката на фирма "Софил" за нейната дейност вътре в страната вие не се нуждаете от никаква международна кореспонденция. Вие трябва да отидете и да видите нейните фактури - от коя от фирмите-вносителки вътре в България тя купува. Има ли въобще такива фактури. На кой продава, по каква цена. Реализира ли - тя, ако ги купува наистина по ниска цена, ще реализира грамадна печалба. Плаща ли си данъците за тая печалба? Плаща ли ДДС нормално? Аз мисля, че тук има много неща. Да видим дали оборотът й съответства на обема на продажбите на кафе "Нова Бразилия" в България. Това са ходове, за които не трябва да излизате от България, нито да питате някой в чужбина. Така че, господин министър, аз мисля, че тук можете да направите нещо и да помогнете, наистина, на българския фиск, на българската държава, ако щете, и на вашето правителство, не на мен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
За процедура - господин Веселин Бончев.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, господа министри, драги колеги народни представители! Господин председател, обръщам се към Вас относно организирането заседанията за следващия парламентарен контрол по два мотива.
Първо, остават 9 министри и 40 въпроса, неотговорени от месеци, а не се знае колко ще дойдат за другия парламентарен контрол. И, ако прегледате въпросите - касае се за отговора им и решаването, че България губи ежедневно милиони долара.
Вторият мотив е, че ако сте чули снощи изявленията на "Асошейтетпрес" и "Ройтер" никак не бяха позитивни за България и нейния международен имидж. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Каква беше процедурата, господин Бончев?
Първо, бяхте неточен. Не са останали 40 въпроса, а повече от 140. И единственият начин за решаването на тоя проблем, аз оттук съм го казал 10 пъти, че е във ваши ръце - народните представители да насрочите съответно извънредни заседания или пък, дори преди малко с господин Сендов коментирахме, очевидно, след като се задават толкова много въпроси, може би ще трябва да се направи някаква корекция в правилника, с някакво задължение, ако, да кажем, в тримесечен срок по обективни причини, а не субективни, не може да отговори, най-малкото писмено да представи отговора. Защото господин Йорданов носи тези отговори тук от три месеца и той не е виновен. Вината е в организацията на нашата работа, но това не е ангажимент на председателя на парламента, а е работа, която решава самата пленарна зала.
Питане към министъра на вътрешните работи господин Емануил Йорданов от народния представител Яшо Минков относно кадровата политика на РДВР - Хасково.
ЯШО МИНКОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! На колегата Венци Димитров въпросът е от два месеца, а моят е от близо шест месеца - преди Нова година. Не знам защо досега все не стигаше времето за него - дали не беше толкова приятен или заради нещо друго, това е отделен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Зададен е на 16 февруари 2000 г., господин Минков.
ЯШО МИНКОВ: Господин Куртев, въпросът ми е внесен още преди Коледа. Беше актуален. След това за известно време загуби актуалността си след като не получи отговор и бях принуден да внеса питане на същата тема. Така че, наистина вече шест месеца.
Въпреки всичко още повече, че сега има нови изменения в кадровата политика в РДВР - Хасково, и по-специално в РПУ - Димитровград, въпросът отново, до известна степен, става доста актуален.
Така че, уважаеми господин министър, считате ли за правилна кадровата политика на РДВР - Хасково, водена от полк. Павлов в качеството му на директор, и полк. Павел Христов - началник "Кадри"? Толкова ли са много служителите в дирекцията с висше образование, че даже не се разглеждат молбите на такива за постъпване? На какво се дължат странните преназначения на служители на системата от едно място на друго и докога полк. Павел Христов ще задържа официални служебни документи и ще спира тяхното движение по собствен каприз? Защо именно заради него Общинска полиция - Димитровград, повече от две години няма началник, даже и след официалното становище на представителя на Инспектората на Министерството на вътрешните работи и дори резолюция на Вашия предшественик министър Бонев? Същите тези документи - и становището, и резолюцията се намират в РДВР - Хасково, вече близо 7 месеца. Ще продължи ли началникът на отдел "Кадри" в дирекцията да бъде над закона, над директора и даже над министъра на вътрешните работи?
Преди около 2-3 седмици, след като отново не стигна времето за този въпрос, в кулоарите аз Ви попитах какво става с кадровата политика в РДВР - Хасково. Вие казахте: няма проблеми, там е купон.
В двата си уточняващи въпроса аз наистина ще представя някои други неща, които ще докажат, че наистина е купон, но това не говори добре нито за РДВР - Хасково, нито за системата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Минков.
Имате думата, господин министър.

МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Минков! В РДВР - Хасково, работят 236 офицери с висше образование. Кандидати за работа са 150 души с висше и средно образование. Ако във въпроса Ви се съдържаше по-точно информация за лицата, чиито молби не са разгледани, бих могъл да разпоредя проверка. Същото може да се каже и за твърденията Ви относно странни преназначения и задържане на документи.
Полк. Венелин Василев Павлов е назначен за директор на РДВР - Хасково, на 2 юли 1998 г., а полк. Павел Тодоров Христов работи в звено "Личен състав" при РДВР - Хасково, от 11 април 1990 г., за негов началник е назначен на 1 август 1995 г.
Вярно е, че общинска полиция Димитровград няма началник. През м. май 1999 г. е била издигната кандидатурата на Ганчо Иванов. Той е бил подкрепен от кмета на града, от председателя на общинския съвет и от двама общински съветници, които са представители на БСП, СДС и БЗНС - Народен съюз. Когато процедурата по назначаването е била в ход, вие сте представили на министър Бонев две публикации в пресата, по които той е разпоредил да се извърши проверка. Именно тази проверка е била причина да се забави назначението и съответно общинската полиция в Димитровград да остане без началник.
Този случай съвсем ясно показва колко вредни биха могли да бъдат опитите на хора извън системата на МВР, в това число и народни представители, да се месят в кадровата политика на министерството, която по смисъла на чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за МВР е в компетентността на министъра. Аз лично съм склонен да чуя всяко едно мнение, но крайното решение, както и отговорността за него, ще бъдат единствено мои.
В заключение бих помолил Вас, както и всички останали колеги, да формулирате точно и ясно въпросите си, така както изисква чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за да мога да отговарям конкретно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Два уточняващи въпроса има право да зададе господин Яшо Минков.
ЯШО МИНКОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, Вие преди малко в отговор на въпроса на господин Ганчев правилно казахте, че трудът на полицаите заслужава уважение, но това първо трябва да го кажете на министър-председателя, който непрекъснато казва: "Ченгета, не вярвайте на ченгета". Мисля, че най-малкото от него трябва да го чуваме.
След това Вие изчетохте един списък на пострадали депутати, интересно обаче защо моето име там не фигурира? И това не сте си направил труда да направите.
Тъй като преди повече от година и половина, господин министър, в срок от около две седмици моят апартамент беше обран така, че останаха само мебелите и около седмица след това моят 8-годишен син, господин министър, беше пребит почти до смърт, с комоцио, със загуба на памет, на съзнание и след това наистина тези добри професионалисти, на които аз също благодаря и се възхищавам, доскорошните началник и заместник-началник на РПУ - Димитровград, действаха бързо и професионално, разкриха извършителите и за награда Вие ги уволнявате, господин министър, не уволнявате, а понижавате!
Смачкахте професионалистите, господин министър! Искахте примери. За тези шест месеца можехте много такива подобни да намерите.
През м. юли 1999 г. същият директор на РДВР - Хасково, полк. Павлов по време на оперативка в дирекцията пред цялото ръководство заплашва ст.л-т Тенчо Тенев - тогавашен началник на КТП - КАТ, че ще го смачка и ще го направи главен инспектор в Димитровград, защото си пиел от време на време кафето с народния представител Яшо Минков. Няколко месеца след това тази заплаха вече е факт с този мотив.
Началник "Кадри" полк. Павел Христов лично пише в досието на сержант Станимир Димитров, че не се разрешава повишаване на квалификацията.
Проверка по същество на рапортите на 23 полицаи в подкрепа на техен колега не се извършва, а се спира от същия началник "Кадри".
Комендантът на общинската охранителна фирма в Димитровград е с влязла в сила присъда и под покровителството на сегашния изпълняващ длъжността началник на РПУ продължава да бъде комендант и носи оръжие, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Фактология сега не излагайте, задайте въпросите.
ЯШО МИНКОВ: Нищо не казвате и за това какво стана с онзи намерен мъртъв гол мъж в стаята на районен инспектор в Димитровград, господин министър.
И има ли началник на отдел "Кадри" във Вашето ведомство, който е получил за подарък джип... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Три минути, вместо две минути, изчаквам Ви, звъня Ви да си зададете въпросите, а Вие не ги задавате.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Минков! Може би не сте чули края на отговора ми, но ако бяхте задали конкретен въпрос, щяхте да получите конкретен отговор. Тъй като за гол умрял мъж и за джип във Вашия въпрос не се казва нищо, не мога и да Ви отговоря.
ЯШО МИНКОВ (независим, от място): Имахте шест месеца за това.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Що се отнася до имената, които изредихте, бих Ви пожелал един ден да станете министър на вътрешните работи и да уволните тези хора от РДВР - Хасково, които не Ви харесват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате още две минути, господин Минков, за да изразите отношението си към отговора.
ЯШО МИНКОВ (независим): Естествено, че не съм доволен от отговора, нито от предприетите мерки, даже точно обратното.
Господин министър, Вие може би сте бил един добър адвокат, но лошото е когато един адвокат, даже и добър, започва да се взима много насериозно като министър на вътрешните работи. Вие преди малко правилно казахте, че отговорността за кадровата политика е Ваша. Да, тя е Ваша, но наистина носете я така, както подобава, и не се подигравайте нито със системата, нито с хората, които вярват в тази система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Минков.
С това приключваме и парламентарният контрол за днес.
Следващото заседание на Народното събрание е на 25 май, четвъртък, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)


Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Виктория Василева

Калчо Чукаров