Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-06-29

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Виктория Василева и Калчо Чукаров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам т. 2 от днешния дневен ред, след като довършим Спогодбата между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, да бъде първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, с вносители народните представители Борислав Китов и Димитър Петров.
Както ми беше обяснено, става дума за някакви срокове. Има само един текст.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 145 народни представители: за 116, против 10, въздържали се 19.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Желае ли някой да се изкаже?
Има думата господин Пламен Славов. Заповядайте.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Най-напред бих поставил процедурно въпроса за необходимостта от участието на министъра на образованието и науката проф. Димитър Димитров в разискванията по проекта за решение. Истина е, че той вчера присъства и чу една част от изказалите се, но истина е и, че има още заявили се за изказване представители на парламентарни групи, които досега не са участвали в разискванията.
Тъй като днес е четвъртък и обикновено това е деня, в който Министерският съвет заседава и вероятно проф. Димитров е ангажиран и със заседанието на правителството, това означава, че тук в пленарната зала би трябвало да присъства някои от неговите заместници. Мисля, че това е необходимо, защото разискванията продължават, а както стана ясно и от становището на двете комисии, гласуването в комисиите не е еднозначно в подкрепа на този проект за решение.
Аз смятам, че това е едно доказателство за доста сериозните и, бих казал, горещи разисквания, които бяха в тях и особено в Комисията по образованието и науката. В тоз смисъл аз не мога да възприема изложеното в становището на Комисията по образованието и науката, че тя се е обединила около мнението, че този заем е целесъобразен. Народните представители се обединяват около едно мнение тогава, когато гласуването доказва, че те всички подкрепят определена позиция. А гласуването в Комисията по образованието и науката е показателно със 7 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се", че не може да се говори за такова обединение и че на практика това предложение беше подкрепено само от представителите на управляващото мнозинство - от Обединените демократични сили.
По същество смятам, че наред с всички правилни забележки и критики, които бяха посочени и отправени вчера в изказванията на колеги народни представители, специално внимание заслужава фактът, че в заседанието на Комисията по образованието и науката, което този път като становище е отразено в доклада, който господин Панев вчера прочете, се споменава и се казва, че са предвидени средства за дейности, които са присъщи на Министерството на образованието и науката. С други думи, на практика това означава, че са предвидени средства за дейности за създаване на структури, които на практика дублират работата на самото Министерство на образованието и науката и от гледна точка и на управленския подход, и на финансовата целесъобразност това е не просто нежелателно, това е недопустимо. Защото са свързани, както е посочено в становището на комисията, с административното управление на образователната мрежа.
Мисля, че Министерството на образованието и науката е задължено да осъществява това административно управление и не е необходимо да се създават допълнителни структури, които да дублират тази дейност, защото дублирането чрез създаване на допълнителни звена излишно натоварва разходите за системата, а освен това създава основателни съмнения за търсенето на възможности за увеличаване на бюрокрацията и на чиновническия апарат.
Тъй като вчера стана дума, че е много важно народните представители в разискванията по предлагания проект за решение да се придържат към материалите, които са официално предоставени на всеки един от нас, искам да насоча вниманието към един от въпросите, който също беше обсъждан, беше дискутиран в заседанието на Комисията по образование и наука, но до момента остана малко встрани от разискванията.
В текстовете, които са предложени в проекта за решение, се предлага да се създаде нова организационна структура за новата програма за студентските заеми.
Трябва да е ясно на народните представители, че на практика досега нито има такава структура, нито има някаква програма за студентски заеми, за да се говори съответно за "нова организационна структура и нова програма за студентски заеми".
Веднага възниква въпросът: може ли Министерството на образованието и науката да представи сега съществуващата такава организационна структура или сега съществуващата програма, за да разберем ние необходимостта от формулиране на подобен подход, подобно предложение - за създаване на нова организационна структура, нова програма за студентските заеми. Истината е, че нито има такава система, нито има такава програма.
И когато става дума за системата за кредитиране на студентите, аз отново искам да върна назад във времето народните представители и да припомня, че в началото на учебната 1999/2000 г., тук, в пленарна зала, управляващото мнозинство отхвърли предложения от Парламентарната група на Демократичната левица законопроект за кредитиране на студентите и докторантите.
След един също много оспорван дебат в пленарна зала, в който активно участваха и представители на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол на Народното събрание в лицето най-вече на нейния председател господин Йордан Цонев, стана ясно, че основният мотив, за да бъде отхвърлен този законопроект, е липсата на финансов ресурс, който може да позволи предлаганата система за кредитиране на студенти и докторанти да стартира.
В този смисъл аз смятам, че сега е именно времето, когато народните представители могат трезво да преценят дали не е целесъобразно финансовият ресурс, за който става дума в този проект за решение, в частта която засяга именно създаване на такава структура и система за студентски заеми и кредитиране, да бъде използван точно в тази посока.
Аз няма да забравя думите на господин Цонев, който тогава категорично заяви, че управляващото мнозинство поема задължението в подготовката на новия бюджет за 2000 г. да търси тези възможности и финансови ресурси главно с подкрепа на международните финансови институции, които биха позволили да се създаде финансовата основа и финансово да бъде обезпечена системата за кредитиране на студентите и докторантите.
Ето, ние на практика имаме тази възможност сега да обсъдим не е ли по-целесъобразно именно по този начин да се изразходват средствата, за които българската държава преговаря, или те отново да се преливат в създаване на чисто административни структури и звена, които ще се занимават с изработване на програми, ще оценяват тяхната целесъобразност.
Ако има желание този въпрос да бъде решен, ние на практика разполагаме с един законопроект, който макар и отхвърлен, тогава беше приет, общо взето положително от представителите на различите парламентарни групи. Ако този закон се нуждае от промяна, той може да бъде променен с общата воля на всички народни представители.
При наличието на такъв закон и при възможността да се разполага с финансов ресурс, мисля, че е далеч по-целесъобразно средствата да бъдат използвани именно за сформиране на фонд, който да позволи тази система на кредитиране да стартира. Защото от материала, който ни беше предоставен от Министерство на образованието и науката, става ясно, че намеренията за реално приложение на тази идея, която се подкрепя иначе от всички парламентарни групи и от всички политически сили в Тридесет и осмото Народно събрание, се отлагат във времето. Защото новата система за кредитиране на студентите и за нов подход в получаването на стипендии от тях, забележете, как ще се реализира - "чрез разширяване на използването на студентските кредити, чрез обсъждане на разнообразни опции за развитието на сегашната система". Повтарям, такава система в момента няма. Тя не съществува.
На второ място, "Реформиране на съществуващата система на стипендии чрез въвеждане на уеднаквени критерии на национално ниво, които да се използват заедно с критериите, утвърдени от отделните висши училища за разпределението на стипендиите." Истина е, че такава помощ не е необходима нито на българската държава, нито на българските висши училища. Те се нуждаят единствено от финансов ресурс и сами могат да реализират по един обективен начин и по обективни критерии разпределянето на тези средства.
Приключвам със заключението, че тази техническа помощ, която се обосновава, че "е крайно необходима за разработване на програмата за кредитирането, обучението на персонала, който ще отговаря за обслужването на новата система, провеждането на проучвания за целесъобразност, оценяването на въздействието и мониторинг, оборудване и частично финансиране на програмата на студентските кредити", на практика си остава само едно пожелание. Истината е, че за да стартира тази система и да се реализира, средствата трябва да бъдат използвани за формирането на фонд. А формирането на този фонд може да стане с активното участие на държавата, със средства от бюджета на Република България, и, разбира се, като се използва активно и възможността финансовият ресурс, който се предоставя, включително и чрез подобно взаимно споразумение, което обсъждаме, между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, да даде възможност на практика да се реализира тази иначе добра и хубава идея, подкрепяна безусловно от всички парламентарни групи и политически сили.
Ето защо аз се обръщам към народните представители, смятам, че това е една възможност, която и тогава от господин Цонев беше изтъкната като най-правилния и верния път - да се съчетаят усилията на държавата с финансовата подкрепа от международни финансови институции, за да се реализира на практика една идея, която ще бъде възприета безусловно с адмирации и от студентите, и от докторантите, и от цялата академична общност в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Има думата господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми колеги, аз също съжалявам за отсъствието на министъра. Нито внимателният прочит на проекта за решение за даване на съгласие за сключване на взаимно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие, нито вчерашният дебат, в това число и подробното изложение на уважаемия господин министър, според мен не дадоха ясен отговор на въпроса следва ли да се подкрепи този проект. Няма съмнение, че заемът е необходим. Състоянието на икономиката и ограничените вътрешни ресурси за финансиране на образователната система, безспорно налагат търсенето на външни източници, с които да се обезпечи що-годе нормалното й функциониране.
Не в това е проблемът, обаче. Проблемът е доколко и правилно са отчетени и подредени перата, по които ще се изразходват средствата от заема, има ли съответствие между тези пера и образователните приоритети? За съжаление, тук отговорът е по-скоро "не". Това Народно събрание през последните 3 години прие няколко закона, имам предвид Закона за професионалното образование, Закона за общообразователния минимум, разпределението на учебното време и учебния план, чрез които ясно бяха отчетени образователните приоритети, говоря, в частност - за средното образование. Това е сериозна реформа в професионалното образование, това е поставяне на качествено нова основа на чуждоезиковото обучение, въвеждането на обществените науки и гражданското образование и най-вече - обучението по съвременни средства за комуникация, без които е немислимо съвременното образование.
Отговарят ли перата, които имаме по разбивката по проекта на тези образователни приоритети? Според мен, не отговарят. Основната тежест тук определено пада върху средствата за обучение на кадрите и на чиновниците в Министерството на образованието и науката. Аз, за разлика от другите колеги, ще си позволя да кажа, че това перо също е твърде необходимо, още повече, че немалко чиновници наистина се нуждаят от обучение, наистина! Не смятам обаче, че това е най-важният проблем на българското образование. Кои са по-важните проблеми, които не са отразени в перата по разходите? Тук трябва да отворя една скоба и да попитам, съжалявам, че го няма господин министърът. Значи, за да имаме ние по-ясно отношение към проекта за решение, би трябвало да имаме информация за цялостната структура на заема. Разбрахме, че той ще бъде около 63 млн. долара и всяка отделна част е сама по себе си, но безспорно би трябвало да има връзка между отделните траншове. Ако в останалата част - от 48 млн. долара е включено всичко това, за което аз след малко ще говоря като приоритет, това би променило в известна степен моето отношение към този проект за решение. Но ние нямаме информация за това. Ако и следващите траншове ще се изразходят за продължаване на работата по така очертаните приоритети от чиновниците в Министерството на образованието и науката, аз категорично не бих подкрепил проекта.
За какво става въпрос? В допълнителната информация, която получихме, е записано, че разчитаме на заема със Световната банка, за да бъде финансово обезпечена предстоящата оптимизация на училищната мрежа. И следва текст: "Всички разходи ще бъдат компенсирани чрез икономиите, които ще се получат при въвеждането на системата, без да се намали качеството на учебно-възпитателния процес. Напротив, така ще се създадат и условия да се повиши качеството - намаляване на броя на паралелките, формирани от слети класове в условията на демографски срив и ограничен финансов ресурс." Какво се крие зад този израз? Зад него се крие това, което и днес протича с пълна сила в Родопския масив. Изглежда под "оптимизация" на училищната мрежа разбираме ликвидация на училища в Родопския масив. Аз не съм популист и ще се съглася, че в много от случаите наистина се налага закриването на училища, но точно тук са необходими немалко средства, именно за да се оптимизира тази училищна мрежа.
Ще ви дам няколко примера. Налага се в един микрорайон да се закрият 4 училища и да остане само едно средищно училище, което обаче не е готово да поеме учениците от закритите училища, защото условията за учебно-възпитателен процес там не са пригодени да поемат по-голям брой ученици, както, разбира се, не са създадени елементарни условия да се обезпечи извозването на тези ученици до това средищно училище. И понеже много често то се намира на 10-15, до 26 км от закритото училище, се налага непременно да се осигури и някакво ученическо столово хранене, защото ние не можем да задържим това дете в училище сутрин от 6,00 до 16,00 ч. след обяд, без да му осигурим някаква топла храна. Говорим, в това число, и за 6-7-годишни деца. Къде са разходите за тази оптимизация на училищната мрежа? Няма нито една стотинка за това!
Аз ще направя предложение да се сформира една специална група от Комисията по образованието и науката, за да види тези неща по места. Автобусите, с които ще бъдат извозвани тези деца, са допотопни "Чавдар", които зеят отвсякъде и зимно време са абсолютно непригодни.
В резултат ще направя още едно предложение - нека да направим специално проучване колко дълго децата от Родопския масив отсъстват от училище поради заболяване, поради закъснения на автобуси, поради невъзможно честите им повреди и поради невъзможност при първия сняг те да могат да преминават по планинския масив и да осигурят извозването на учениците до средищните училища.
Вместо това, тук е записано, че средствата, икономисани от закриването на тези училища, вместо да останат в общинските бюджети, с които кметовете да посрещнат необходимите разходи за разширяване на материалната база в средищното училище и за осигуряване на ученическо столово хранене, с тях ще бъдат компенсирани разходите по заема! Аз това нещо не го разбирам! Много ви моля да ме поправите, ако греша, но то е съвсем ясно изписано! - Че тези средства, заделени за оптимизацията на училищната мрежа, ще бъдат компенсирани чрез икономиите, които ще се получат при въвеждането на системата.
Сега ще обясня механизмите за тази икономия. Понеже при приемането на Закона за народната просвета не се прие нашето предложение да има диференциран критерий за издръжката на един ученик, а критерият за издръжката на един ученик се абсолютизира в специален член от закона, то в случая стигаме до парадокса издръжката на образователната система в една родопска община да зависи изцяло от броя на учениците в тази община и от броя на паралелките. Сега, със закриването на училищата, един от основните бюджетообразуващи показатели, фактически отпада, с което ще се намалят и значително и средствата за издръжка. Разходите обаче не намаляват и няма как да се правят икономии от тях, защото те се увеличават. Увеличават се, защото се поражда необходимост да се осигури транспорт на тези ученици.
И ако в една община като Джебел общият брой на учениците е 1300, колкото са, примерно, в едно голямо софийско СОУ, то аз не си представям издръжката на цяла община по този показател да бъде равна на издръжката на едно СОУ в София, Варна или в Стара Загора.
За какво са необходими още средствата от този заем? Възложете проучване, възложете изграждането на специален екип, който да отчете тези допълнителни разходи на бюджета на тези общини, произтичащи от закриването на училищата, за да се изведе критерият издръжка на един ученик в съответната община. И ако в Пловдив и София тази издръжка е единица, в Момчилград може да се окаже, че е 1,07, в Девин - 1,03 и т.н. За да може да се гарантира един основен принцип - равните възможности за получаване на образование.
Аз твърдя, че в България не са гарантирани равни възможности за получаване на образование поради простата причина, че нашите ученици губят около 20 до 30 на сто от учебното време през зимния период поради отсъствия и то по причини, които категорично не зависят от тях. Говоря за неосигурен транспорт и чести заболявания поради лошите условия на автобуси при пътувания, лоши метеорологични условия и т.н.
Тези дни уважаемият господин министър на образованието, предполагам още утре, ще получи едно писмо от кмета на община Джебел, аз съм информиран от вчера, с което писмо той иска от него съгласие учениците от селата Щерна и Контил да бъдат извозвани до средищното училище в града с катъри. Това се налага поради следната проста причина. Там действително общият брой на учениците е паднал до под 20 ученика в двете училища и няма как да се запазят училищата. За съжаление обаче това са общини, в които транспортната и комуникационна инфраструктура не е доизградена. След като свърши асфалтовият път имаме още два километра черен път, след което имаме час и половина пеша по една планинска пътека. Най-близкото училище е в Джебел. Единственият начин да се извозят тези ученици до асфалта е чрез катъри. Друго превозно средство няма.
Проектът е озаглавен "Проект за модернизация на училищната мрежа". Аз моля да се отчете разстоянието от катърите до всички онези пера, които са отчетени като приоритети по този заем. Катърите не са популизъм, а една жестока реалност, на която аз ви призовавам да обърнете достатъчно внимание.
Сега ще направя още едно предложение, което е включително и финансово обосновано. Ако една малка част от тези средства се заделят за закупуване на автобуси, аз ще си послужа като пример с Кърджалийска област, значителна част от средствата за издръжка на образователната система в областта отиват за ученически автобусни превози по договори с едни или други превозвачи. Като правило, те са собственици на автобуси от бившите автогари и т.н., които са в ужасно състояние. Ако с тези средства бъдат закупени на община по четири автобуса, този проблем се решава автоматично. За седемте общини това би означавало разходи в размер на 600-700 хил. щ. долара. И забележете, колеги, че на втората година автобусите са изплатени. На втората година автобусите са изплатени, защото разходите, които сега изплащаме за ученически автобусни превози, ще бъдат намалени наполовина, минимум два пъти.
Разбира се, има логика в окрупняването на училищната мрежа, в затварянето на тези неефективни училища само ако в оцелелите средищни центрове ние успеем да осигурим нормални условия за учебно-възпитателен процес. Поне в тях да имаме условия за придобиване в системата на основното образование на компютърна грамотност, на създаване на нормални условия за учебно-възпитателен процес, съобразени с хигиенно-санитарните норми. За съжаление, нищо от това, което е жестока реалност и предполага да бъде приоритет в политиката на Министерския съвет, не можах да видя в разбивката по предложения ни проект. Напротив, там има едни 33 хил. долара за закупуване на някакъв омнибус, но отново за нуждите на чиновниците.
Аз мисля, че в този си вид и особено при отсъствието на ясна информация за какво ще бъдат изразходени останалите средства от втория и може би третият и четвъртият транш на този заем до 63 млн. долара, в този вид проектът за решение не може да бъде подкрепен.
Приключвам с това, че заемът е необходим и моля ви не изпадайте в деликатната ситуация, в която изпаднахте вчера, да обяснявате, че отначало се е предвиждало 84 млн., но после сме ги били намалили на 63 млн. и това е огромен успех. Напротив, нека да са и повече средствата по заема. Въпросът е за какво ще бъдат изразходени. И понеже практически този заем ще бъде изплатен от българския данъкоплатец и вероятно ще се приспада автоматично при гласуването на бюджета за съответните години, през които ще се изплаща този заем, аз мисля, че беше коректно конкретните клаузи, конкретните пера на един предварителен етап да бъдат съгласувани с народните представители, да бъдат съгласувани с експерти, защото аз не виждам тъждество между понятията "чиновник" и "експерт" в Министерството на образованието и науката. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
За реплика има думата госпожа Величкова.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, колеги! Господин Местан, Вие казвате, че заемът от Световната банка е обективно необходим, само че имате претенции за неговата целесъобразност. Аз също вчера говорих за това. Но искам да знам, очертавайки приоритетите и говорейки за ужаса, че деца в кърджалийския край трябва да се движат с катъри в края на ХХ век, как ще коментирате перото "Дребни ремонти на помещенията на Националното звено по оценяване" - 36 хил. Как ще коментирате въпроса за "Кампания за комуникация и информация на ключовите служители", че ги обучават как да комуникират - 93 хил. долара? Ще обучават персонала на висшите училища по подготовка на проекти - 619 хил. долара. И всичко това, след като не трябва да забравяме един факт, че в Закона за бюджета, в Преходните разпоредби управляващото мнозинство гласува 40 млн. заем от Световната банка с държавни гаранции. Значи към всичко това, нека не забравяме тези 40 млн. долара държавни гаранции.
Искам да знам Вашето мнение по тези пера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли друга реплика?
За втора реплика има думата господин Юлиян Буров.

ЮЛИЯН БУРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Местан!
В действителност, може би, Вие би трябвало да знаете, че в момента е завършена една програма, финансирана по програма ФАР, която обхваща 100 училища и е свързана с така наречените делегирани бюджети в средните училища, и която има за цел да даде свобода на директорите да могат чрез тези бюджети да действат по един гъвкав начин, който да освободи от стриктните изисквания на министерството и съответните правила, които съществуват и да даде възможност да се пренасочат част от средствата в зависимост от особеностите на една или друга община.
Досегашният опит показва, че именно по този начин са били задоволени, включително и възможността да бъдат превозвани по-ефективно ученици, също така твърде много например сметките за ток, за парно и за други неща са намалели и в крайна сметка директорите са могли да използват тези освободени пари за по-добри възможности. Тук, например, програмата... Вие нищо не казахте, например по програмата на Световната банка, но тя предвижда по-подробна и по-ясна разработка и въвеждане на ясна система и разпростиране върху всички училища в България. Предполагам, че това ще бъде една законова основа вие, тук, от трибуната на българския парламент да не употребявате за в бъдеще думата "катъри", а това дали катър или кола ще бъде използвана, просто да оставим това да го правят директорите и местните инспекторати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Буров.
Друга реплика няма.
За дуплика има думата господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Доколкото въпросите, които постави госпожа Станка Величкова имат по-скоро риторичен характер, аз ще се спра на репликата на уважаемия господин Буров.
Това, за което говорите, господин Буров, е вярно, но системата на делегираните бюджети има по-скоро чисто счетоводен характер, т.е. разпределението на средствата, изразходвани към тези средства, ще стана не чрез обединените счетоводства на отделите "Образование" по общини, а съответно частта от издръжката на съответното училище вече ще бъде предоставена на самия директор на училището, но той ще се разпорежда със същия размер средства, с които разполага и сега.
Аз не смятам, че те имат кой знае какви местни източници, с които да посрещнат своите разходи и да определят приоритетите си.
Да направим един най-общ анализ на разходите на училища в Родопския масив и ще видите, че над 90 на сто от средствата отиват преди всичко за заплати и социални осигуровки на учителите и на заетите в системата на образованието.
Аз може би нямаше да бъда толкова пристрастен към начина на разпределение на средствата по този заем, ако той не беше Заемът "Грант", ако беше дарен. Ако беше дарение, разбира се, дарителят е в правото си да определя приоритет, но в случая става въпрос за заем, който ние ще изплатим и някак си беше редно, когато става въпрос за образование, повтарям това, да бъдем включени в един предварителен етап и може би част от нещата, които днес изложих като неизбежни приоритети, щяха да бъдат отчетени и от вас, но аз ще продължавам да говоря за катърите, защото докато не получа отговор на въпроса как по друг начин да бъдат извозени тези 40 деца от въпросните две села. Те не са изключение.
Съжалявам, но това е реалност! И тези въпроси наистина биха могли да се решат с едно от тези пера, които бидейки приоритет, можеха да изчакат малко. Можеха да изчакат тези 619 000 за създаване на качества за комуникационни умения и комуникационни кампании. Аз се извинявам, много ви моля!... Някак си е цинично да извеждаме като приоритети тези неща, които биха могли да изчакат, когато ние няма как да гарантираме участието на децата в учебния процес, да гарантираме конституционното им право да имат равни възможности за образование. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лютви Местан.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Слушах с внимание дебата по отпускане заем за развитието на образованието в България и мисля, че това е логично.
Искам да споделя някои неща, които породиха в мен асоциация в резултат на думите, които чух от вас.
Естествено, България, както и целият свят живее в един преходен период, когато от индустриалното общество трябва да преминем в информационното общество. Това означава нов тип подготовка, нов тип образование, нов тип информирана наситеност за нас. И ако ние изтървем този период за дълго време ще станем неконкурентоспособни като нация на международната трудова борса. И от тази гледна точка е съвсем нормално правителството да търси решение на този въпрос с оглед на това да гарантира на българската нация подготовка на децата такава, каквато ще им даде възможност да бъдат истински конкурентоспособни в международното разделение на труда.
Веднага правя една асоциация още - в 1960 г., когато сме живеели в епохата, тогава е била в разгара си епохата на индустриалното общество, Маргарет Тачър - един консерватор, прави една революционна позиция в стратегията на английското правителство. Англия е длъжна да даде възможност на всяко дете да се образова и да има необходимата квалификация и информираност, за да бъде полезно на нацията си. Ако английската нация иска да просперира, ние сме задължени да дадем шанс на всяко дете - англичанче и особено на талантите да развият своя талант. И го прави - въвежда специална система за образование, в която, макар че има от 600 години "Итън", т.е. частни училища, всички получават възможност и безплатно да се образоват.
Имаме ли ресурс научен, който да ни даде гаранция, че ние имаме кадри, които могат да създадат една добра система за образование? Аз мисля, че да. България е създала редица специалисти, професори, научни работници в областта на педагогиката, които могат да създадат не по-зле от който и да е друг специалист в Европа една стратегия за развитието на образованието. Защо ви го казвам това? Ние вземаме заем. Това е въпрос на интереси, въпрос на финансови интереси. Защо трябва да ни се налагат норми, които може би не отговарят на нашите финансови интереси?
И, за да не съм голословен, ще ви кажа: 15 млн. е първият транш. Гратисният период е 5 години. Ако ние 15 млн. ги внесем в една чуждестранна банка и получаваме 4 на сто лихви, всяка година ще имаме 600 хил. долара на разположение да подпомагаме образованието съобразно нашите си нужди, а не да инвестираме в чужди икономики, в развитието на чужди за нас общества, защото всички тези дейности, които са заложени в проекта, те са вид държавна помощ за тези, които ни отпускат заема. Те развиват собствените си общества, не развиват нашето. Именно тук е оптимизирането на това как да си изхарчим парите. И аз мисля, че към това е длъжна както Комисията по образованието и науката в Народното събрание, така и изпълнителната власт.
Аз съм дълбоко убеден, че начинът за харчене на тези пари, т.е. за оползотворяването на тези пари не е оптимален по отношение националните интереси на България!
И аз ви призовавам - не е ли редно да преосмислим начина, по който ние ще използваме тези пари, за да можем да извлечем максимален ефект за собствената си нация, а не за чужди нации, защото и Кисинджър казва: "Държавите са изградени върху националното его". Ние да защитим българското национално его, ако сме истински български политици! Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже?
Поставям на гласуване проекта за решение за даване на съгласие за сключване на заемно споразумение (проект за модернизация на образованието) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-03-15, внесен от Министерския съвет.
Прочитам и проекта за решение:
"РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за сключване на заемно
споразумение (проект за модернизация на образованието)
между Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие
Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение (проект за модернизация на образованието) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер до 15 млн. 300 хил. щатски долара или тяхната равностойност в друга валута."
Моля, гласувайте.
Гласували 195 народни представители: за 120, против 69, въздържали се 6.
Решението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За процедура - господин Драгомир Драганов.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Все пак става въпрос за 15 млн. лв., които българският народ, българският данъкоплатец трябва да плаща след пет години при N-ското правителство. Показаха 111 души отдясно, които гласуваха единодушно за даването на тези пари на чиновниците. Моля ви, или да дойдат 111 души тук да гласуват... Прегласуване искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И 14 от Евролевицата. И се пребройте. И 51 от Демократичната левица. Ако трябва да бъдем точни, нека да казваме всички числа.
Моля, прегласуване на проекта за решение.
Гласували 171 народни представители: за 99, против 69, въздържали се 3.
Решението е прието.
Господин Велко Вълканов има думата за обяснение на отрицателен вот.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Гласувах против по няколко съображения.
Най-напред, аз се отнасям твърде сдържано към идеята да се получават заеми от чужбина. Заемите са много често едно опасно средство за решаване на вътрешностопански проблеми. Те често поставят нашата държава в зависимост от чужди сили.
Освен това, особено днес, когато нашата икономика не работи, да вземаме заем - това означава да стоварим още едно непосилно бреме върху нашите граждани.
Аз съм, най-после, дълбоко убеден, че тези въпроси, които уж щели да се решат чрез заема, могат да бъдат решени и без него. Особено възмутително е това, че ние ще трябва да даваме от нашата валута за поддържането всъщност на чужди чиновници. Ние нямаме възможност да плащаме заплати на нашите учители, а ето, ще издържаме представители на чужди държави. Получава се така, че всъщност бедните държави продължават да издържат богатите държави.
Никак не съм убеден от това, което каза вчера министърът, че за решението на тези въпроси ние се нуждаем от чужди консултанти. По мое мнение, България има чудесни кадри, които са в състояние да решат всички наши национални въпроси и въпроси в частност от областта на образованието и просветата. Не бих искал да се смята, че Западът в това отношение ни превъзхожда. Нашата образователна система се доказа като значително по-добра от западната, което се доказва от факта, че нашите деца печелят непрекъснато международни конкурси по математика и другите знания в областта на обективната наука.
Ето защо намирам, че този заем е едно посегателство върху нашия суверенитет, върху нашите финансови възможности. Той е едно бреме, което ние нямаме право да стоварим върху българския данъкоплатец. Гласувах с убеждението, че по този начин протестирам срещу една дълбоко неправилна финансова политика на нашето правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Вълканов.
Втори отрицателен вот - госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По мое дълбоко убеждение, днес е един лош ден за българската демокрация и още по-лош ден за българското образование. Лош ден, защото имаме опита досега от това, което направихме със заемите, които взимаме и които ще изплаща целокупния български народ.
Съжалявам, че не можах да си дам процедурното предложение, защото там е написано в един от параграфите на нашия правилник, че мотивите на вносителя трябва да дават и последствията, и това, което очакваме да стане.
Какво очакваме, уважаеми колеги, да получим с този заем, освен това, че ще изплаща целият български народ, освен това, че 40 млн. долара ще се дадат гаранции? Какво предвиждате и какво се казва в тези мотиви?
Аз много внимателно слушах колегите и дебата през тези два дни. Вие ни препоръчвате да не говорим в Народното събрание за "катъри". А за какво да говорим? За това, което е написано в тези мотиви, за това, което е написано, че ще се направи ли?
Искам да ви попитам: спомняте ли си дебата за заема, който взехме в социалната област? Какви са резултатите? Колко от тези средства отидоха за социално подпомагане и за пенсиите, и за други неща? Всичко отиде за консултантски услуги и се разпределиха между скъпоструващи държавни наши и чужди чиновници.
Ние продължаваме в тази насока, продължаваме, когато реалностите говорят, че 120 хил. български деца не ходят на училище. И това трябва да го знаем ние. Това е стратегията, бъдещето. Инвестициите на нацията в образователния процес са най-скъпите инвестиции, най-ценните за една нация. За какво инвестираме? В мотивите искам някой от вас да ми разгадае - в тези мотиви какви ще бъдат последствията. Ако някой от вас може да ми каже, какво ще бъде това разпределяне по подходящ начин на академичното от стопанското управление на висшите училища; искам да ми кажете какъв е резултатът от това за качеството на българското образование.
Възмутена съм от начина на вашето поведение и с моя отрицателен вот изразих своето отрицателно становище. (Единични ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Следващата точка е:
ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.
Има думата господин Борислав Китов да докладва становището на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 054-01-69, внесен от Димитър Владимиров Петров на 9 юни 2000 г.

На заседание, проведено на 14 юни 2000 г., Комисията по здравеопазването, младежта и спорта разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 54-01-69, внесен от Димитър Владимиров Петров на 9 юни 2000 г.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Кацаров, експерти от Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, представители на браншовата камара на търговците на едро с лекарства и др.
Законопроектът бе представен от вносителя д-р Димитър Петров, който подчерта, че предлаганата поправка цели отстраняване на някои технически пропуски, забелязани след прилагането на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Необходимо е да бъде допълнено правното основание за събиране на такси за разрешаването за употреба, регистрирането на лекарствените средства и обявяването на пределните им цели, тъй като досегашният текст в закона регламентира само таксите по съществуващия досега разрешителен режим. С предлагания законопроект се дава правно основание и за събирането на такси за одобряване на рекламата на лекарствата.
След проведената дискусия и единодушно гласуване "за" Комисията по здравеопазването, младежта и спорта взе следното решение:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 054-01-69, внесен от д-р Петров."
"СТАНОВИЩЕ
по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 054-01-62, внесен от Борислав Китов на 31 май 2000 г.

На заседание, проведено на 7 юни 2000 г., Комисията по здравеопазването, младежта и спорта разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, внесен от д-р Китов.
На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, изпълняващият длъжността директор на Националната здравноосигурителна каса д-р Бойко Пенков, заместник-директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Снежана Михайлова, представители на Съюза на фармацевтите в България, Българската стопанска камара на търговците на едро с лекарства и др.
Законопроектът бе представен от вносителя, който подчерта, че според Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина всички лекарства подлежат на пререгистрация. Поради това една голяма част от най-разпространените и употребявани лекарства са в процес на пререгистрация от Изпълнителната агенция по лекарствата. За да могат тези лекарства, за които са подадени молби за подновяване на разрешението за употреба, да влязат в позитивната лекарствена листа и в листата за частично или изцяло заплащане от Националната здравноосигурителна каса, както и да могат да се внасят и произвеждат до получаването на изискваното ново разрешение за употреба, е необходимо да се извърши посочената промяна в закона.
В хода на дискусията народните представители приеха, че срокът за осъществяване на пререгистрацията, предложен от вносителя, е недостатъчен и предложиха той да бъде удължен до 31 декември 2001 г. Това предложение бе подкрепено от представителите на Изпълнителната агенция по лекарствата, които разясниха процедурата и технологичното време, необходимо за извършване на пререгистрацията на големия брой посочени препарати.
След проведената дискусия и единодушно гласуване "за" Комисията по здравеопазването, младежта и спорта взе следното решение:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина № 054-01-62, внесен от народния представител Борислав Китов на 31 май 2000 г." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Имате думата за изказвания.
Господин Китов има думата.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Наистина става въпрос за няколко много малки технически поправки, които бяха единодушно приети в комисията от всички народни представители. Става дума за лекарствата, които са в процес на пререгистрация. Според стария Закон за аптеките и лекарствените средства в хуманната медицина след изтичане на петгодишния период се налагаше нова пререгистрация. В същото време, за да се сключи договор с Националната здравноосигурителна каса, те трябва да са получили своята нова пререгистрация за употреба в страната. А това е технологично време, което е доста дълго. Ето защо се налага да се даде възможност до получаването на тази пререгистрация самото искане за пререгистрация да е валидно, за да могат тези най-често употребявани лекарствени средства да се включат в лекарствените листи на Националната здравноосигурителна каса.
Що се отнася до поправките на д-р Петров, те също са технически. Става въпрос, че при извършването на тези услуги таксите, които се събират, да са в полза на тези, които извършват услугите и на Министерството на здравеопазването. Така че не се променя нищо от гледна точка на философията на закона, а просто се улеснява работата както на Националната здравноосигурителна каса, така и на Министерството на здравеопазването, като единствената цел е тези най-често употребявани лекарствени средства да бъдат включени, за да могат да се получават от българските граждани. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Борислав Китов.
Има ли други изказвания?
Поставям на гласуване по реда на постъпването им двата законопроекта.
Моля, гласувайте законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина, № 054-01-62, внесен от народния представител Борислав Китов.
Гласували 113 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 8.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Моля, гласувайте законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 054-01-69, внесен от народния представител Димитър Петров.
Гласували 115 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 14.
И този законопроект е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Процедурното ми предложение е да преминем към второ четене на закона, тъй като той беше много внимателно обсъден и всичко беше дебатирано в комисията няколко пъти. Фактически това е едно общо решение на комисията, което беше подкрепено от всички народни представители.
Колеги, оттеглям процедурното си предложение, за да може законопроектът да бъде огледан по-добре. Но ми позволете да направя една нова процедура - да скъсим срока за предложения на три дена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Борислав Китов срокът за писмени предложения за второ четене да бъде три дни.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Следващата точка от дневния ред е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ФАКТИТЕ, СВЕДЕНИЯТА И ПРЕДМЕТИТЕ, КОИТО СЪСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ТАЙНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по национална сигурност.
Господин Бисеров има думата да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Докладвам становището на Комисията по национална сигурност относно проект за Решение за изменение и допълнение на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, внесен от Министерския съвет на 26 май т.г.
Комисията разгледа проекта за решение на свое заседание на 7 юни т.г. Комисията приема за основателни мотивите на правителството и подкрепя по принцип предложените изменения и допълнения на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България.
Същевременно Комисията по национална сигурност счита, че не е използвана подходяща правна терминология и затова препоръчва проектът за решение да бъде обсъден и в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Комисията изгради това становище с консенсус. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Джеров, моля да докладвате становището на вашата комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Председателят на Народното събрание въз основа на становището, което беше прочетено от господин Бисеров, е разпределил проекта за решение и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Въз основа на това разпореждане на председателя на Народното събрание Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията разгледа на 22 юни т.г. внесения от Министерския съвет проект за решение за изменение и допълнение на списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, № 002-03-16.
Комисията по национална сигурност счита, че не е използвана подходящата правна технология, поради което препоръчва проектът за решение да бъде обсъден и от Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
След станалите разисквания комисията поддържа следното становище:
1. С оглед спецификата на съдържанието на проекторешението, комисията не може да вземе отношение по същество, тъй като това не съответства на нейната компетентност.
2. Считаме, че по принцип фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна у нас, трябва да бъдат уредени с отделен закон, а не със списък, както е традицията, останала от периода преди 1990 г.
3. Комисията предлага на Народното събрание да обсъди и гласува приложения към настоящото становище преработен проект за решение.
Господин председател, смятаме, че началото на проекторешението трябва да бъде редактирано и да придобие следната форма:
"РЕШЕНИЕ
за изменение и допълнение на Списъка на фактите,
сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна
на Република България
(обн., ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. и доп. бр. 90 и 99 от 1992 г.
и бр. 108 от 1999 г.)
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13, абзац 4, изречение второ от списъка след думите "за определяне на координати с точност до 150 м" се поставя запетая и се добавя "с изключение на т. 28-38 от списъка, отнасящи се до сведения, свързани с безопасността на въздухоплаването в координатна система WGS-84".
2. Допълва списъка с нови сведения, както следва:
"СВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА
НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО
28. Сведения за координатите в системата WGS-84 на точките на границата на района за полетна информация, на точките на границите на забранени зони, ограничени зони и опасни зони (извън границите на контролираните райони/зони) се публикуват с точност до 1 min (една минута - географска ширина/дължина).
29. Сведения за координатите в системата WGS-84 на точките на границите на забранени зони, ограничени зони и опасни зони (в границите на контролирани райони/зони), на точките на границите на контролирани райони/зони, на точките на навигационните средства по маршрут и на контролните точки, на точките за изчакване, на точките по схеми за отлитане и долитане, на препятствията по маршрутите за полети, на контролната точка на летищата/хеликоптерните летища се публикуват с точност до 1s (една секунда - географска ширина/дължина).
30. Сведения за координатите в системата WGS-84 на навигационни средства на летище/хеликоптерно летище, на препятствията по правоъгълния маршрут (кръга) на летище/хеликоптерно летище, на значими препятствия в района за подход и излитане, на контролните точки/точки от финалния подход и други важни контролни точки от схемите за долитане по прибори се публикуват с точност до 1/10 s (една десета от секундата - географска ширина/ дължина).
31. Сведения за координатите в системата WGS-84 на праговете на пистата за излитане и кацане, точки от осевата линия на пътеките за рулиране, на точките на местостоянките за въздухоплавателни средства, на точките за проверка и настройка на инструменталните системи, на точките на геометричния център на зоната за опиране и на зоната за отлепване на хеликоптерно летище се публикуват с точност до 1/100 s (една стотна от секундата - географска ширина/дължина).
32. Сведения за координатите в системата WGS-84 и за превишението (абсолютната височина/относителната височина) на наземните станции към глобалните спътникови навигационни системи се публикуват съответно с точност до 1/1000 s (една хилядна от секундата - географска ширина/дължина) и до 1/10 m (една десета от метъра).
33. Сведения за превишението (абсолютната височина/относителната височина) на праговете на пистата за излитане и кацане (ПИК) при точен заход, на точката на геометричния център на зоната за отлепване на хеликоптерно летище при точен подход, на вълната на геодида на WGS-84 на прага на ПИК при точен подход, на вълната на геодида на системата WGS-84 на зоната за отлепване на хеликоптерно летище при точен подход, на вълната на геодида на системата WGS-84 на зоната за опиране на хеликоптерно летище при точен подход и относителната височина за прелитане прага на ПИК при точен подход се публикуват с точност до 0,5 m (половин метър).
34. Сведения за превишението (абсолютната височина/относителната височина) на летище/хеликоптерно летище, на вълната на геодида на системата WGS-84 в точката на превишение на летището/хеликоптерното летище, на праговете на пистата за излитане и кацане (ПИК) при неточен заход, на точките на геометричния център на зоната за отлепване на хеликоптерно летище при неточен подход, на вълната на геодида на системата WGS-84 на праговете на ПИК при неточен подход, на вълната на геодида на системата WGS-84 на зоната за отлепване на хеликоптерно летище при неточен подход, на вълната на геодида на системата WGS-84 на зоната за опиране на хеликоптерно летище при неточен подход, на препятствията в района/зоната за подход и излитане, на препятствията при полет по правоъгълния маршрут (кръг) и на летището/хеликоптерното летище се публикуват с точност до 1 m (един метър).
35. Сведения за превишението (абсолютната височина/относителната височина) на препятствията по маршрута на полети и на оборудването за измерване на разстояния се публикуват с точност до 3 m (три метра).
36. Сведения за склонение и магнитно склонение на навигационните средства и на летищата/хеликоптерните летища се публикуват с точност до 1 градус (един градус).
37. Сведения за дължината (разстоянието/размера) на пистата за излитане и кацане, на зоната за опиране на хеликоптерно летище, на зоната за отлепване на хеликоптерно летище, на крайната писта за спиране и разполагаемите разстояния за кацане се публикуват с точност до 1 m (един метър).
38. Сведения за разстоянието между курсовата система на инструменталната система за кацане и праговете на ПИК, между глисадната система на инструменталната система за кацане и праговете на ПИК, измерено по осевата линия, между маркерите на инструменталната система за кацане и праговете на ПИК, между антената на оборудването за измерване на разстояние, съвместена с инструменталната система за кацане, и праговете на ПИК по осевата линия се публикуват с точност до 3 m (три метра)."
Това е проектът за решение, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Имате думата за изказване. - Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте проекта за решение, така както беше докладван от господин Джеров.
Гласували 89 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 15.
Решението е прието.

Преминаваме към следваща точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.
Преди това за процедура има думата господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, предлагам да отложим разглеждането на тази точка и да преминем към точка осма от дневния ред - "Второ четене на законопроекта за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Бисеров.
Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Христо Бисеров.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Нали има дневен ред?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има дневен ред и могат да се отложат точки. Правилникът го разрешава. Точки шеста и седма се отлагат и преминаваме към точка осма. Това предлага господин Бисеров. (Неразбираеми реплики от ДЛ.)
Попитах за противно становище. Трябваше да вземете думата и да го изразите тук.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 98 народни представители: за 77, против 16, въздържали се 5.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка осма от дневния ред:
Второ четене на законопроекта за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
Има думата господин Бисеров да докладва законопроекта на второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Господин председател, най-напред искам да направя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министрите Борис Милчев, Петко Табаков и Борислав Тошев, съответно на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъдат допуснати заместник-министрите - господата Борис Милчев, Петко Табаков и Борислав Тошев.
Прекратете гласуването!
Пет минути техническо прекъсване. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъдат допуснати заместник-министрите Борис Милчев, Петко Табаков и Борислав Тошев.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господата Милчев, Табаков и Тошев в залата.
Господин Бисеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Заглавие "Закон за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия".
Комисията приема текста на заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 9, въздържал се 1.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Глава първа - Общи положения".
Комисията приема заглавието на главата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава първа така, както е предложено от вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 71, против 14, въздържали се няма.
Заглавието на глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 1 има предложение на колегата Димитров:
В чл. 1 след думата "статута" да се добави "дейността".
Комисията не приема това предложение.
Комисията предлага нова редакция на чл. 1:
"Чл. 1. С този закон се:
1. закриват Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения;
2. образуват държавни предприятия: "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване" по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон като юридически лица със седалище София."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Имате думата.
Поставям на гласуване предложението на господин Евгени Димитров.
Гласували 101 народни представители: за 11, против 85, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 85, против 22, въздържал се 1.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 2 има предложение на колегата Димитров, което комисията приема по принцип и предлага следната редакция на чл. 2:
"Член 2. Правата на собственост на държавата в предприятията по чл. 1 се упражняват от министър, определен от Министерския съвет, за всяко едно от тях."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 74, против 19, въздържал се 1.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията смята, че чл. 3 следва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 3 да отпадне.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 3, въздържал се 1.
Член 3 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Глава втора - Дейност на предприятията".
Комисията приема заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложено от вносителя.
Гласували 83 народни представители: за 67, против 15, въздържал се 1.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 4 има предложение на господин Димитров, което комисията приема по принцип.
Комисията предлага чл. 4 да стане чл. 3 със следната редакция:
"Чл. 3. (1) Основният предмет на дейност на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" е:
1. проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност;
2. производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения;
(2) Основни публични задачи на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" са:
1. поддържане на готовност и изпълнение на дейност и задачи по държавния военновременен план;
2. поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи;
3. изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 5, въздържал се 1.
Член 3 е приет.

ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 5 също има предложение на господин Димитров, което се приема по принцип от комисията.
Комисията предлага чл. 5 да стане чл. 4 със следната редакция:
"Чл. 4. (1) Основният предмет на дейност на държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" е:
1. строителство, поддържане и възстановяване на транспортни обекти;
2. проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации.
             (2) Основни публични задачи на държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" са:
1. поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план;
2. поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи;
3. изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 77, против 14, въздържали се 8.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 6 има също предложение на господин Димитров, което също се приема по принцип.
Комисията предлага следния текст, като чл. 6 става чл. 5:
"Чл. 5. (1) Основният предмет на дейност на държавното предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" е строителство, ремонт и възстановяване на далекосъобщителни мрежи и фиксирани телефонни мрежи.
            (2) Основни публични задачи на държавното предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" са:
1. поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план;
2. поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи;
3. изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 75, против 10, въздържал се 1.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 7 има предложение на колегата Евгени Димитров. Комисията го приема по принцип и предлага чл. 7 да стане чл. 6 със следната редакция:
"Чл. 6. (1) Държавните предприятия могат да осъществяват и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния им предмет на дейност.
             (2) Държавните предприятия могат да бъдат изпълнители по договори за обществени поръчки. Те могат да изпълняват и да възлагат обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна или тяхното изпълнение трябва да е придружено със специални мерки за сигурност при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 7 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 7, който става чл. 6, така, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 7, въздържали се 3.
Новият чл. 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По текста на чл. 8 има предложение на господин Димитров, който предлага изразът "участие в" да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Комисията смята, че целият чл. 8 следва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 8 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 8 да отпадне.
Гласували 83 народни представители: за 71, против 9, въздържали се 3.
Член 8 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По текста на вносителя за чл. 9 има предложение на господин Димитров. Комисията го приема по принцип и предлага чл. 9 да стане чл. 7 със следната редакция:
"Чл. 7. Дейността на държавните предприятия по този закон за изпълнение на техните публични задачи се финансира със средства от Републиканския бюджет при условия и по ред, определени от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 9, който става чл. 7, така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 72, против 14, въздържал се 1.
Новият чл. 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Глава трета - "Имущества на предприятията".
Комисията приема заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета така, както е предложено от вносителя.
Гласували 83 народни представители: за 73, против 6, въздържали се 4.
Заглавието на глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага чл. 10 да бъде преномериран в чл. 8 и да бъде гласуван в следната редакция:
"Чл. 8. За осъществяване на дейността на предприятията по този закон държавата предоставя за ползване и управление имущество - публична и частна държавна собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 10 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 10, който става чл. 8, така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 78, против 9, въздържали се 9.
Новият чл. 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл.  11 господин Димитров предлага нова редакция, а именно:
"Чл. 11. Публичната държавна собственост са земята, сградите и съоръженията, построени върху нея, и движимите вещи, които са предназначени единствено за изпълнение от държавните предприятия по този закон на публичните им задачи."
Комисията не приема това предложение.
Комисията предлага нова редакция на чл. 11, който следва да бъде преномериран в чл. 9.
"Чл. 9. Министерският съвет определя по вид, обем и стойност имуществото по чл. 8, както следва:
1. за държавното предприятие "Строителство и възстановяване" - от имуществото на Строителните войски;
2. за държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" - от имуществото на Войските на Министерството на транспорта;
3. за държавното предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" - от имуществото на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Има неприето предложение на народния представител Евгений Димитров.
Първо, поставям на гласуване това предложение. Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 16, против 55, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Сега вече моля, гласувайте чл. 11, който става чл. 9, така както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 75, против 16, въздържали се 4.
Новият член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 12 господин Димитров предлага в ал. 1 след думите "държавните предприятия" в края на изречението да се добави изразът "по този закон".
Комисията не приема неговото предложение.
Комисията предлага чл. 12 да стане чл. 10 и да има следната редакция.
"Чл. 10. Държавата не отговаря за задълженията на предприятията по този закон. Предприятията отговарят за своите задължения с предоставеното им имущество - частна държавна собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 12 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Евгени Димитров.
Гласували 89 народни представители: за няма, против 54, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 12, който става чл. 10, така както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 80, против 14, въздържали се 10.
Новият чл. 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Глава четвърта със заглавие "Управление на предприятията".
Комисията приема заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, така както е предложено от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 9.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 13 комисията предлага нова редакция и преномериране в чл. 11.
"Чл. 11. (1) Държавните предприятия по този закон се състоят от главно управление и поделения.
(2) Структурата и дейността на държавните предприятия се регламентират с акт на министъра по чл. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 13 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 13, който става чл. 11, така както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 79, против 10, въздържали се 2.
Новият чл. 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Член 14 следва да стане чл. 12 и комисията предлага да има следната редакция:
"Чл. 12. (1) Органи на управление на държавните предприятия са:
1. министърът по чл. 2;
2. управителният съвет;
3. главният директор.
(2) Орган за контрол на държавните предприятия е контролният съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 14 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 14, който става чл. 12, така както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 82, против 14, въздържали се 2.
Новият член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 15 има предложение за изменение на господин Евгени Димитров.
Комисията го приема и предлага чл. 15 да стане чл. 13 със следното съдържание:
"Чл. 13. Министърът по чл. 2:
1. назначава и освобождава членовете на управителния съвет, главния директор и членовете на контролния съвет;
2. определя броя и седалището на поделенията;
3. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи;
4. приема годишния счетоводен отчет;
5. разрешава участието на държавното предприятие в търговски и граждански дружества."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 15 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 15, който става чл. 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 4.
Новият чл. 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Член 16 следва да стане чл. 14 по новата номерация.
Комисията предлага той да има следната редакция:
"Чл. 14. (1) Управителният съвет се състои от петима членове (председател, заместник-председател, двама членове и главен директор), които се назначават от министъра по чл. 2.
(2) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ:  По чл. 16 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 16, който става чл. 14, така, както е предложен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 79, против 5, въздържали се 2.
Новият чл. 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Член 17 на вносителя:
"Чл. 17.(1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Заседанието на управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко четирима от неговите членове.
(3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите."
Комисията приема текста на вносителя, като предлага думата "присъстващите" да се замени с израза "общия брой на членовете" и да се извърши преномерация - чл. 17 да бъде преномериран в чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 17 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 17, който става чл. 15, така, както е предложен от вносителя, с предложението на комисията - в ал. 3 думата "присъстващите" да се замени с думите "общия брой на членовете му".
Гласували 81 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 3.
Новият чл. 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 18 има предложение на колегата Евгени Димитров.
Комисията приема предложението. Предлага следната редакция на чл. 18, който следва да бъде преномериран под № 16:
"Чл. 16. Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
2. приема вътрешни правила за организация на работната заплата в предприятието;
3. предлага на министъра по чл. 2 приемане на годишния счетоводен отчет на предприятието;
4. предлага на министъра по чл. 2 решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи;
5. предлага на министъра по чл. 2 разрешаване участието на държавното предприятие в търговски и граждански дружества;
6. предлага на министъра по чл. 2 предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
7. упражнява правата по притежаваните от държавното предприятие дялове или акции в търговски дружества;
8. взема решения за ползване на кредити;
9. дава съгласие по чл. 49, ал. 2 от Закона за държавната собственост за продажба на жилища, ателиета и гаражи, управлявани от предприятието, и решава отдаването им под наем;
10. изпълнява други функции, свързани с управлението на държавното предприятие, в съответствие с действащите нормативни актове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 18 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 18, който става чл. 16, така, както е предложен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 2.
Новият чл. 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Член 19 на вносителя:
"Чл. 19. Председателят на управителния съвет, а в негово отсъствие заместник-председателят, организира и ръководи заседанията на управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения."
Комисията приема текста на вносителя, като предлага да отпадне изразът "и контролира изпълнението на неговите решения". Текстът следва да се преномерира в чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 19 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте чл. 19, който става чл. 17, така, както е предложен от вносителя, като отпаднат думите "и контролира изпълнението на неговите решения".
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Новият чл. 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: В ал. 1 на чл. 20 господин Евгени Димитров предлага изразът: "държавния орган" да се замени с думата "министъра".
Комисията не приема предложението.
Комисията предлага цялостно отпадане на чл. 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 20? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 20 да отпадне.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Член 20 на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията по национална сигурност предлага да се създаде нов чл. 18 със следното съдържание:
"Чл. 18. (1) Главният директор:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на държавното предприятие;
2. назначава и уволнява работниците и служителите в държавното предприятие;
3. представлява държавното предприятие пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети лица в страната и в чужбина;
4. се отчета за своята дейност пред Управителния съвет.
 (2) Главният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 1, точки 1, 2 и 3 на други компетентни лица по решение на Управителния съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по новия чл. 18? Не виждам.
Моля, гласувайте новия чл. 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 21 комисията предлага нова редакция и преномериране под № 19:
"Чл. 19. (1) Контролният съвет е в състав от трима членове, които не могат да бъдат в трудови правоотношения с държавното предприятие и да са членове на Управителния съвет.
 (2) Министърът по чл. 2 назначава членовете на Контролния съвет и сключва с всеки негов член договор.
 (3) Заседанията на Контролния съвет се ръководят от председател, избран с мнозинство. Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.
 (4) Контролният съвет взема решенията си с мнозинство.
 (5) За заседанията на Контролния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 21? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 21, който става чл. 19 така, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Новият чл. 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По чл. 22 има предложение на господин Димитров.
Комисията го приема и предлага чл. 22 да стане чл. 20 със следната редакция:
"Чл. 20. (1) Контролният съвет:
1. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и на финансовата дисциплина в предприятието;
2. упражнява контрол по опазване на имуществото на предприятието;
3. дава заключение по годишния счетоводен отчет на предприятието;
4. извършва проверки на предприятието по разпореждане на министъра по чл. 2, по искане на Управителния съвет или по своя инициатива.
 (2) Контролният съвет изисква от Управителния съвет сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга предприятието."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 22 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 22, който става чл. 20 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 6.
Новият чл. 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага отпадане на чл. 23, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27 и чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по членове от 23 до 28 включително на вносителя? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на комисията членове от 23 до 28 на вносителя да отпаднат.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Членове от 23 до 28 включително на вносителя отпадат.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Комисията приема този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".
Гласували 87 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 7.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 1 от Преходните и заключителни разпоредби има предложение от господин Димитров - в ал. 5 думата "органа" да се замени с "министъра".
Комисията не приема това предложение.
Комисията предлага § 1 да придобие следната редакция:
"§ 1.   (1) Срокът за закриването на Строителните войски и образуването на Държавното предприятие "Строителство и възстановяване" е 31.08.2000 г.
 (2) Срокът за закриването на Войските на Министерството на транспорта и образуването на Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" е 31.12.2001 г.
 (3) Срокът за закриването на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения и образуването на Държавното предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" е 31.08.2000 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 1 от Преходните и заключителни разпоредби някой желае ли да се изкаже? Не.
С отпадането в предложението на комисията на ал. 5, предложението на народния представител Евгени Димитров няма да бъде гласувано.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 67, против 8, въздържали се 6.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 2 със следното съдържание:
"§ 2. Държавните предприятия по този закон са правоприемници на правата и задълженията по отношение на трети лица, както следва:
1. "Строителство и възстановяване" - на Строителните войски;
2. "Транспортно строителство и възстановяване" - на Войските на Министерството на транспорта;
3. "Съобщително строителство и възстановяване" - на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По новия § 2 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте новия § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 61, против 2, въздържали се 10.
Новият § 2 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Господин Бисеров има думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Приехме новия § 2 със съдържанието на комисията.
По § 2 на вносителя комисията счита, че той следва да отпадне, тъй като неговият текст е отразен в следващия § 7.
Параграф 3 на вносителя също считаме, че следва да отпадне, тъй като неговото съдържание е отразено в § 8.
Параграф 4 също следва да отпадне.
При това положение, господин председател, уважаеми колеги, предлагаме да се гласува отпадането на параграфи 2, 3 и 4 по номерацията на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте отпадането на параграфи 2, 3 и 4 с номерацията на вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 2, 3 и 4 отпадат.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 5 следва да се преномерира на § 3.
Комисията предлага следната редакция:
"§ 3. (1) Генералният щаб на Българската армия съвместно с главните щабове на Строителните войски, на Войските на Министерството на транспорта и на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения извършват подбор на военното имущество на войските по чл. 1, т. 1, необходимо на формированията на Българската армия.
 (2) Министерският съвет предоставя военното имущество по ал. 1 на Българската армия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 6 по номерацията на вносителя предлагаме да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 6 да отпадне.
Гласували 99 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 11.
Параграф 6 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: По § 7 има предложение на господин Димитров, което се приема.
Комисията приема текстовете на ал. 3 - 6.
Комисията предлага следната редакция на параграфа, вече под номер 4:
"§ 4.   (1) Договорите за кадрова военна служба с офицерите, сержантите и курсантите от войските по чл. 1, т. 1 се прекратяват при условията и по реда за ликвидация по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за кадрова военна служба.
 (2) Договорите за наем на ведомствено жилище с освободените кадрови военнослужещи остават в сила, когато договорът за кадрова военна служба е прекратен поради пенсиониране или те са назначени на работа в съответните държавни предприятия и ако са налице другите нормативни изисквания за това.
 (3) Лицата по ал. 2 могат да закупят наетото ведомствено жилище при условията и по реда, определени от министъра по чл. 2.
 (4) При невъзможност желаещите освободени кадрови военнослужещи, работници и служители да бъдат назначени на работа в държавните предприятия наемните отношения за ведомствените жилища не се прекратяват, доколкото освободените отговарят на условията за настаняване в такива жилища, установени в Закона за държавната собственост и в Правилника за неговото прилагане.
 (5) Лицата по ал. 4 могат да закупят наетите жилища при условията и по реда, определени в Закона за държавната собственост и в Правилника за неговото прилагане, в срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон, след изтичането на който наемните правоотношения се прекратяват."
Параграф 8, който става § 5, предлагаме да има следната редакция:
"§ 5.   (1) Трудовите правоотношения с работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
 (2) Прекратяването на трудовите правоотношения с работниците и служителите поради влизането в сила на закона се извършва съгласно чл. 328, ал. 1, точки 1 и 2 от Кодекса на труда.
 (3) Работниците и служителите, чиито трудови правоотношения са прекратени по реда на ал. 2, имат право на еднократно парично обезщетение в размер, определен от Министерския съвет."
Параграф 9 на вносителя следва да се преномерира в § 6. Комисията предлага той да има следното съдържание:
"§ 6. Военният архив на девоенизираните формирования се предава по установения в Закона за държавния архивен фонд ред."
Предлагам дотук да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте параграфи 4, 5 и 6 така, както са предложени от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 4, 5 и 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага § 7 със следното съдържание:
"§ 7. (1) Девоенизират се, както следва:
1. Висшето военно инженерно строително училище "Любен Каравелов" (ВВИСУ) - до 31 август 2000 г., като се преименува във Висше строително училище "Любен Каравелов" (ВСУ) със статут на държавно висше специализирано училище съгласно чл. 13 и чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование и привежда структурата си в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
2. Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков" (ВВТУ) - до 31 август 2000 г., като се преименува във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" (ВТУ) със статут на държавно висше специализирано училище съгласно чл. 13 и чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование и привежда структурата си в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
 (2) Училищата по ал. 1 са юридически лица със седалище София.
 (3) Висшето строително училище е правоприемник на Висшето военно инженерно строително училище "Любен Каравелов" и поема неговите активи и пасиви, а Висшето транспортно училище е правоприемник на Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков" и поема неговите активи и пасиви.
 (4) Висшите училища осъществяват дейността си въз основа на предоставената им държавна собственост - терени, сгради, учебноматериална база и жилищен фонд.
 (5) Курсантите, приети във висшите училища до влизането в сила на този закон, продължават обучението си като студенти във ВСУ, съответно във ВТУ.
 (6) Курсантите, продължили обучението си като студенти по ал. 5 по учебните планове, по които са били приети, придобиват висше образование и степен по гражданска специалност съобразно учебния план и срока на обучение и образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски" с професионална квалификация "офицер".

(7) На курсантите, успешно завършили като студенти пълния курс на обучение при условията на ал. 6, се присвоява офицерско звание "лейтенант" в постоянния резерв.
(8) Курсантите, приети до влизането в сила на този закон, с които има сключени договори за кадрова служба, имат право до края на срока на обучението си във висшите училища като студенти да ползват безплатно общежитие и порционни пари за храна в размери, установени с акт на Министерския съвет, и не заплащат държавни такси.
(9) Средствата, необходими за финансиране на разходите по ал. 8, се планират ежегодно до завършването на последния випуск обучаеми, приети като курсанти, и се осигуряват от държавния бюджет.
§ 8. (1) С девоенизирането на ВВИСУ и ВВТУ се прекратява мандатът на изборните органи за управление на висшите училища по § 7.
(2) В срок до един месец от девоенизирането на ВВИСУ и ВВТУ Министерството на образованието и науката назначава временно изпълняващи длъжността ректор на ВСУ и на ВТУ до провеждането на избори за нови ректори, но за не повече от 6 месеца.
(3) В срок до шест месеца от девоенизирането ВСУ и ВТУ приемат правилници за дейността си.
(4) Трудовите правоотношения с преподавателите, служителите и работниците във висшите училища се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(5) Освободените от кадрова военна служба преподаватели и служители могат да сключат индивидуални трудови договори със съответното училище в съответствие с новата организационно-щатна структура."
Това са текстовете на § 7 и 8, които ви предлагаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 7 и 8, както са предложени от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 7 и 8 са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 10 на вносителя следва да се преномерира и да стане § 9:
"§ 9. Този закон отменя:
1. Указ № 100 за Строителните войски от 1954 г. (обн. "Известие", бр. 26 от 1954 г.; изм. ДВ, бр. 86 от 1955 г. и бр. 74 от 1974 г.), считано от 1 септември 2000 г.
2. Указ № 147 за създаване на войските на Министерството на транспорта от 1975 г. (ДВ, бр. 18 от 1975 г.), считано от 1 януари 2002 г.
3. Указ за формиране на поделение за строителство към Министерството на информацията и съобщенията (ДВ, бр. 83 от 1973 г.), считано от 1 септември 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 10 на вносителя, който става § 9.
Гласували 107 народни представители: за 90, против 10, въздържали се 7.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията смята, че § 11 на вносителя следва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 11 на вносителя да отпадне.
Гласували 97 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 4.
Параграф 11 отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 12 на вносителя следва да се преномерира и да стане § 10:
"§ 10. В чл. 53 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп. бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г. и бр. 124 от 1998 г.) думите "Главното управление на Строителните войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения" се заличават."
Комисията приема текста на вносителя, който следва да се преномерира като § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 12 на вносителя, който става § 10.
Гласували 89 народни представители: за 81, против 6, въздържали се 2.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Параграф 13 на вносителя следва да се преномерира като § 11 и комисията предлага той да има следното съдържание:
"§ 11. В чл. 16, т. 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (обн. ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм. бр. 27 от 1991 г.) думите "Строителните войски, войските на други ведомства" се заличават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бисеров.
Моля, гласувайте § 11, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 89, против 11, въздържали се 4.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Комисията предлага § 14 на вносителя да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията § 14 на вносителя да отпадне.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Параграф 14 на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: "§ 15. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията приема текста на вносителя, като се преномерира в § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 15 на вносителя, който става § 12, както е предложен от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 7.
Параграф 12 е приет, а с това и целият Закон за преобразуване на Строителните войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия.
Връщаме се към отложената точка шеста:
Второ четене на законопроекта за животновъдството.
По тази точка до момента са се изказали народните представители Стефан Нешев, Панайот Ляков, Кръстьо Трендафилов. Реплики са направили господата Стефан Нешев, Моньо Христов и Владислав Костов.
Има ли други изказвания?
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Предлагам в т. 1 на чл. 2 думите "устойчиво развитие на животновъдството" да се заличат. Развитието на животновъдството или така, както е написано, Закон за животновъдството, не може да се постигне само със селекция и репродукция, каквато е същността на закона. За да има устойчиво развитие, трябва да има поне още няколко фактора, които ние не сме включили.
И, второ, когато си поставяме задачата да приемем този закон, нашата цел е една: да приведем нашето животновъдство, както законът казва, до повишаване на производството на животинска продукция и качествени показатели, правещи тази продукция конкурентна за Европа преди всичко. И след като не разглеждаме онези фактори, които правят устойчивостта, това е просто излишно. Ще бъде по-скромно да си остане така, както на практика казвам, че стои въпросът преди всичко за селекция и репродукция.
Третото ми съображение е, че ако в закона няма текст за устойчивото развитие, ние ще дадем една възможност на мнозинството или на следващото мнозинство съвсем коректно да представи един законопроект, който наистина да предостави възможности нашето животновъдство да бъде конкурентно, към което се стремим.
Към това искам да обясня още едно обстоятелство. Колеги, 9 млн. т зърно сме произвеждали и сме изнасяли 150, максимум 200 хил. т. И всичко сме трансформирали чрез животновъдството. Значи нашата първа задача е да създадем такова животновъдство, което да може да трансформира растениевъдството в лицето на зърненото производство, което е някъде около 70 на сто от земята ни.
Затова ви казвам, нека да бъдем по-скромни - без устойчиво развитие. Законът не дава гаранция само с това, което ще напишем, без другите параметри, които гарантират устойчивост. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Няма други изказвания.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Стефан Нешев за заместващ текст на чл. 2.
Гласували 109 народни представители: за 38, против 64, въздържали се 7.
Предложението на господин Нешев не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 108 народни представители: за 39, против 57, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 2, както е предложен от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 73, против 35, въздържали се 4.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО СТОЯНОВ: "Глава втора -Организация и управление на животновъдството".
Има предложение от народния представител Христо Стоянов глава втора да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги! Аз приветствам създаването на Съвет по животновъдство, както и национален животновъден съюз. Приветствам онази част, която регламентира тяхното присъствие, в това число и елементи в управлението. Така че аз съм принципно съгласен. Но аз предлагах тази философия за участието на неправителствените организации във всички досега минали законопроекти. За тяхното участие, тяхното присъствие и определен дял в управлението. При всички мои предложения досега бях убеждаван, при това число и от министъра на земеделието, че съм прав, но не му е мястото във всеки закон да поставяме този въпрос с неправителствените организации. И бях уверяван от парламентарната комисия, в това число и от министъра, че ще бъде предложен един законопроект, с който ще бъдат уредени всички въпроси за участието на неправителствените организации, на браншовите съюзи в управлението на земеделското производство.
Във връзка с това аз продължавам: ако е така, защо това го няма в другите законопроекти? Аз правя друго предложение: тук да отпадне, а да се изпълни онова, което министърът на земеделието и горите казва - че ще има такова предложение и то ще даде възможности във всеки закон, свързан със земеделското производство, да бъде включено по един унифициран, уеднаквен начин участието на неправителствените организации.
Ето в това е разликата. А като принцип аз повтарям, че поддържам тяхното присъствие, но не поддържам начина, по който го излагаме и предлагаме, като по този начин лишихме другите закони по другите производства в селското стопанство от тяхното присъствие. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов глава втора да отпадне.
Гласували 124 народни представители: за 39, против 64, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора, както е предложено от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 84, против 16, въздържали се 7.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 3 има предложение от народния представител Христо Таракчиев - да се създаде нова ал. 3:
"(3) Националният генофонд се съхранява в Държавни племенни стопанства."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията приема текста на вносителя с една добавка в ал. 2 - "към Министерството на земеделието и горите".
Комисията предлага следното съдържание на чл. 3:
"Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и горите организира, ръководи, осъществява и контролира държавната политика в областта на животновъдството.
(2) Областните дирекции "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието и горите провеждат държавната политика в животновъдството на територията на областта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Кръстю Трендафилов има думата.

КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смущава ме предложението на комисията по чл. 3. Кое ме смущава? Чета: "Министърът на земеделието и горите организира, ръководи, осъществява, забележете, и контролира държавната политика в областта на животновъдството."
Той може да контролира институциите, органите, които провеждат държавната политика, но така записано, това просто не може да бъде. Защото на него се възлага държавната политика, а той трябва да контролира сам себе си. И заради това аз предлагам тук да се запише: "Министърът контролира институциите (или органите), провеждащи държавната политика в областта на животновъдството".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): И това не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Реплика на господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, колеги! Случайно чух, че става дума за държавна политика в една определена област. Аз съм категорично "против" използването на такъв термин, когато се делегират права на определен човек, пък било то и министър.
Държавната политика я правим ние тук. Нали затова сме Народно събрание. Какво е това "държавна политика"? - закони, министърът и той прави държавна политика. Всички държавни органи правят държавна политика. Значи изразът "държавна политика" би трябвало да отпадне, защото на практика изключва Народното събрание. Ако приемам, че министърът прави държавната политика, тогава ние какво правим? Нали ние му нареждаме какво да прави? Вярно е, ние го избираме, но това е друго. Той изпълнява законите.
Най-важната част от държавната политика се състои в законите, които се приемат от Народното събрание. Един министър не може да замести Народното събрание. Той може само за слуша какво прави Народното събрание, естествено, може и да предлага, но той е длъжен да изпълнява това, което му каже Народното събрание. Така че законите са висша форма на държавна политика и министърът не може да ги замества.
Предполагам, че този, който е предложил този текст, не е мислил, че законите са държавна политика, но аз самият, като народен представител, смятам, че законите са държавна политика. Така че тук думите "държавна политика" нямат място в този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
За дуплика - господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Приемам логиката на господин Димитров, но мисля, че текстът ще стане прецизен, ако пишем: "Министърът на земеделието и горите организира, ръководи и осъществява държавната политика в областта на животновъдството." - без "контролира".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов. (Народният представител Христо Стоянов иска думата.)
Ще Ви дам думата, господин Стоянов, но преди това искам да цитирам чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, за да има яснота по това кой ръководи и организира държавната политика.
"Чл. 105. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите." - Така е по Конституция. Тук е и господин Гиньо Ганев. А и земеделието е част от вътрешната политика, така че не влизаме в колизия с основния закон, господин Димитров. Напротив.
Но мисля, че господин Трендафилов е прав, защото тук, в Конституцията, няма никъде думата "контролира" и мисля, че сте прав за това.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Но тук изрично е казано - в контекста на законите, а в този контекст няма контекста на законите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ама, то това е закон.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Ами, именно, това е Специалният закон.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Има и други закони, които той трябва да изпълнява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз съм на малко различно мнение, въпреки че съжалявам, че трябва да кажа нещо.
На мен винаги ми е правило впечатление, че когато са гледани закони, на въпроси, свързани с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, в много случаи на финансите, на науката, винаги са присъствали министрите. Аз се озадачавам, когато разглеждаме един закон за животновъдството, при което министърът на земеделието е и животновъд, че той не дойде нито на заседание на комисията, нито сега. Това е просто една реплика, с която изказвам своето неудовлетворение.
Уважаеми колеги, погледнете чл. 3. Той изобщо не е ли един паразитен член? Какво урежда? Ако ние, в заключителната част, поставим изискването да организира и изпълнява закона, тогава аз мисля, че е съвсем коректно. Но без да сме казали нищо какъв е този закон и как ще се управлява животновъдството, най-напред сме сложили калпака - да се знае, че министърът знае всичко и му е написано да прави всичко. Ами, ако е така, аз ви предлагам да приемем чл. 3 и нищо повече. Оттук-нататък да го задължим да организира цялата дейност. Колкото му стига акълът, такъв ще бъде хаирът.
Затова съвсем коректно ви моля, уважаеми колеги вносители, чл. 3 да отпадне. Ако трябва в заключителната част да добавим един член, в който да поставим изискванията за организирането, спазването, прилагането на закона, то мисля, че сме прави - там. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Подкрепям предложението на господин Стоянов чл. 3 да отпадне. Защото, ако ние, като народни представители, задаваме целите каква ще бъде държавната политика в животновъдството, то в този закон нищо не е ясно. Едно към едно законът е устройствен. Законът дава устройството на ръководенето на процесите в животновъдството и тук ние никъде не задаваме като народно представителство, като народни представители каква ще бъде тази държавна политика -това, за което говори Венци Димитров.
Затова този текст сам по себе си е безсмислен и ако той трябва да отиде по-назад - да отиде, но тук, в началото, в самото начало, не е ясен. Иначе може би не бива да бъде "Закон за животновъдството", а "Закон за устройство и за ръководене на животновъдството".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Господин Владислав Костов има думата.

ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Господин Трендафилов, аз ще се съглася с Вас, че така, както е, не може да контролира държавната политика, а може да контролира провеждането. Тоест, тя се провежда чрез определени органи и то осъществява контрола как те провеждат тази политика, в този смисъл.
Затова моето предложение е, ако не възразяват колегите народни представители, ал. 1 на чл. 3 да гласи:
"(1) Министърът на земеделието и горите организира, ръководи, осъществява и контролира провеждането на държавната политика в областта на животновъдството."
Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз предлагам да се включи юрист да подпомогне господин Костов, защото вижте в ал. 2 на чл. 4 какво е записано: "Съветът по животновъдство подпомага министъра на земеделието и горите при провеждането на политиката...".
Тогава какво правим по-нататък? Затова, ако тук ще се прави някаква промяна, или да се отложи този член, или по същество да се вникне, че трябва да отпадне членът, което е най-вярното, и да не измъчваме процесите и взаимоотношенията, които са уредени в Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
За реплика думата има господин Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Госпожо Янкова, според мен не съществува някаква необходимост относно някакво редакционно подреждане на текста. Тук съществува възможност, без да се измени смисълът на това, което е представено в ал. 1, да се подреди така, че да няма колизия между осъществяването на държавната политика и контролирането на държавната политика, което правилно беше отбелязано.
Затова отново ще прочета този текст на ал. 1, който смятам, че вече е изчистен:
"Министърът на земеделието и горите организира, ръководи и осъществява държавната политика в областта на животновъдството, както и контролира нейното провеждане."
Така вече се свързва едната част - организация, ръководство и осъществяване, и вторият елемент - контролира провеждането й, а не самата държавна политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Думата има господин Гиньо Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Господин председателю, взимам думата с едно стеснение, че се намесвам в една конкретна тема. Искам да ви кажа, че, ако министърът на земеделието и горите организира и ръководи, какво значи "контролира"? Той осъществява и той контролира след това себе си! Няма нужда от това. После, голямата идея за осъществяването на една политика включва и контрола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да не говорим за ръководството, което задължително трябва да има контрол.
ГИНЬО ГАНЕВ: Разбира се. Аз предлагам да отпадне терминът "контролира".
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Тоест, текстът да се облекчи, като остава същият, без "и контролира".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Най-напред поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов за отпадането на чл. 3.
Гласували 123 народни представители: за 53, против 69, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Таракчиев за нова ал. 3, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 14, против 32, въздържали се 50.
Предложението не се приема.
Предложението на господин Кръстьо Трендафилов беше за отпадане на думата "контролира" и текстът да стане:
"Министърът на земеделието и горите организира, ръководи и осъществява държавната политика в областта на животновъдството." Нещо, с което се съгласи и председателят на комисията.
Моля, гласувайте това предложение за отпадане на думата "контролира" и преместването на съюза "и" пред думата "осъществява".
Гласували 114 народни представители: за 107, против 5, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията, и с приетата поправка в ал. 1.
Гласували 98 народни представители: за 69, против 12, въздържали се 17.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 4 има предложение от народния представител Димитър Божанов: в чл. 4, ал. 2 след думата "провеждането" се вмъква думата "държавната".
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Дора Янкова:
В чл. 4, ал. 2 да придобие следния вид:
"(2) Съветът по животновъдство подпомага министъра на земеделието и горите при провеждането на държавната политика в областта на животновъдството."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Владислав Костов, което комисията подкрепя.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа предлага следната редакция за чл. 4:
"Чл. 4. (1) Създава се Съвет по животновъдство като консултативен орган към министъра на земеделието и горите, който работи на обществени начала.
(2) Съветът по животовъдство подпомага министъра на земеделието и горите при провеждането на политиката в областта на животновъдството и има следния състав: председател - министърът на земеделието и горите и членове: по 3 представители на Министерството на земеделието и горите и Националния животновъден съюз, 2 - на Националния център за аграрни науки и по 1 - на Националната ветеринарномедицинска служба, Тракийския университет гр. Стара Загора и Висшия селскостопански институт гр. Пловдив.
(3) Министърът на земеделието и горите издава правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Ставам да направя две предложения. Първото не е редакционно, но за да се избегне един пропуск. При формирането на Съвета по животновъдството се получава бройката 12 члена. Аз предлагам тя да бъде нечетен брой членове, да станат 13, като това да стане за сметка на Националния център за аграрни науки. Тоест да бъдат по трима от Министерството на земеделието и горите и Националния животновъден съюз и да има трима души представители на Националния център за аграрни науки.
Смятам, че това е разумно и няма да промени с нищо функциите и съдържанието на дейността на този орган.
Втората ми бележка е, че се създава Съвет по животновъдството - това да. Приема се правилник за организацията на дейността му. Но се казва само следното: "подпомага министъра на земеделието при провеждането на политиката".
Аз мисля, че този консултативен съвет няма задача да подпомага при провеждането, а при разработването на политиката за развитие на животновъдството, тъй като той е консултативен орган. За провеждането на политиката си има достатъчно чиновници - и административни, и от гражданските структури, които ние тук оторизираме с права - става дума за браншови съюзи и пр. - а този консултативен съвет има задача да подпомага разработването на проблемите и политиката, свързани със земеделието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
За реплика има думата господин Владислав Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Господин Трендафилов, по отношение на първото Ви предложение - да, това нещо може да стане, да се изравнят по трима, за да бъдат нечетен брой представителите в състава на Съвета по животновъдството.
Що се касае до термина "провеждането на политиката в областта на животновъдството", самото провеждане на политиката в областта на животновъдството включва в себе си разработване и други дейности, които се уточняват в Правилника за организацията и дейността на Съвета по животновъдството в ал. 3.
Така че мисля, че това не е фатално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз ставам да подкрепя предложението, което направи господин Кръстьо Трендафилов. Какво да подпомага министърът? Ние преди малко казахме члена, който задължава министърът какво да прави. Явно става дума за една конкретна дейност при разработване на политиката в животновъдството.
И понеже коментирахме с господин Вълканов, аз отправям към юристите един такъв въпрос - той даде тази идея. Там в ал. 1 пише: "на обществени начала", а тези 12 души, сега ще станат 13 и до един са на заплата.
Искам да попитам юристите какво е това "на обществени начала"? Има ли нужда? Не е ли паразитен израз само, да създадем само впечатление у хората, че те работят без пари?
Така че въпросът ми е към юристите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Всъщност проф. Стоянов постави въпроса, който мен ме занимаваше. Какво наистина означава в този случай изразът "работи на обществени начала"? Като погледнете, вие виждате, че всъщност това са държавни служители - всичките. Те са включени вътре в този орган, който е държавен орган. Че е консултативен - да, но той си е държавен орган, включен в системата на държавния апарат и какво обществено има в този случай?
Така че аз смятам, че този израз трябва да отпадне. Той нищо не ни казва и само внася заблуждение в представата на хората. Нищо не налага той да остане. Нали, колега? (Господин Вълканов се обръща към господин Владислав Костов.)
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС, от място): Има и неправителствени организации, например Националния животновъден съюз и други неща имаме предвид.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Значи това Ви дава основание да смятате, че това е орган, който работи на обществени начала? Аз много силно се съмнявам, че това е така. Тези хора получават заплати и не работят, водени от идеята за обществения интерес. "Общественото начало" означава именно това - да не си обвързан с никакво заплащане. Работиш за каузата, за идеята, за обществения интерес. А тук всъщност нещата стоят не така. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Вълканов.
Хайде един неюрист да ви зададе казус. След като казват, че тук не трябва да го има, защото нищо не означава... и според мен е излишно това "който работи на обществени начала". Не може ли именно в този правилник, който ще приеме министърът, там да фиксира, че тези хора не получават възнаграждение и с това да се изчистят работите?
Господин Гоцев, имате думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Аз искам да подкрепя това, което беше казано преди малко.
Първо, искам да се спра на израза "обществени начала". Това е политически израз. В закон такова нещо не може да има. Какво значи "обществени начала"? Или се плаща, или не се плаща, както беше казано преди малко. И ако не трябва да се плаща, дали пък трябва в закона да се уреди дали се плаща или не?
И аз споделям казаното преди малко от председателя, ако това не пречи въобще на структурата на закона, защото не съм навлязъл в детайли в него - да се махне, пък правилникът ще реши ще се плаща ли или няма да се плаща. Но нека да избягваме думи, които в живота са влезли, влезли са в политическия речник, и да ги пренасяме в закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Гоцев.
Има думата госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Ако следваме логиката на закона, моето предложение е пред "политиката" да се пише "държавната" политика. Не разбирам логиката на комисията, която е отхвърлила това предложение, защото в чл. 3 е приела, че министърът ръководи и осъществява държавната политика, а в чл. 4 не приема, че Съветът по животновъдството подпомага министъра при провеждането на държавната политика.
Или това е някакво отношение към опозиционно предложение, или не разбирам логиката.
Затова потвърждавам предложението си и мисля, че ако следваме логиката на законопроекта, е редно да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТУВ: Благодаря на госпожа Янкова. Това е не само опозиционно предложение, а също предложение, направено и от мнозинството - от депутата Димитър Божанов.
Господин Костов, искате да вземете отношение?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Исках да взема отношение във връзка с термина "обществени начала", който е включен тук.
В състава на Съвета по животновъдството има и неправителствени организации, недържавни организации - хора, които по принцип не са в системата на държавната администрация. Тези хора също са членове на съвета - 3-ма члена от общо 13.
Освен това тук са представители на три университета, които също така имат друга степен на субординация и друга функция. Тоест, това е една почетна длъжност - да участваш в Съвета по животновъдство, друг е въпросът дали трябва да сложим... След като в чл. 3 сме записали, че се осъществява държавната политика, бихме могли да сложим и тук този термин, за да не дразни някакво несъответствие между чл. 4 и чл. 3.
Но мисля, че това се е имало предвид, и не само мисля, а и това се е имало предвид, когато е употребен терминът "обществени начала". Защото това фактически не се осъществява в служба "Съвет", в която да се заплаща по щат или на хонорар тяхното участие в него. Това се има предвид. И мисля, че с нищо няма да се утежни законът, ако се остави този приел вече гражданственост израз "обществени начала".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, господин Гоцев постави въпроса, че едно е гражданско приет израз, друго е правен израз. Това са две различни неща.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Ако пленарната зала смята, че терминът "обществени начала" може да се осъществи чрез ал. 3, там ако може да се постави това, че те не получават възнаграждение върху работата си в Съвета по животновъдство...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Всичко това е предмет на правилника. Те може и на заседание, примерно, да решат пък да плащат само на външните и т.н. Това си е проблем на правилника и тук не е необходимо да го фиксираме.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Добре. При това положение, тогава да направя едно предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сега аз ще обобщя нещата, защото най-напред трябва да гласуваме предложенията.
Има предложение най-напред в ал. 1 да отпадне "който работи на обществени начала".
Следващото предложение е ал. 2, за да се синхронизира с предишния член - вместо "провеждането", да стане "при осъществяването на държавната политика". Това е най-точното и това е и конституционният израз.
И по-нататък вече, при представителството, вместо 2-ма, да бъде 3-ма на Националния център за аграрни науки.
Това са трите неща, които имаме да гласуваме. И ако има съгласие в залата, за да не ги гласуваме едно по едно, направо да поставя на гласуване текста с корекциите, както ви ги казах - отпадане на думите "на обществени начала", заменяне на "провеждането" с "осъществяване на държавната политика" и вместо 2-ма - 3-ма. Като по-нататък ще трябва да го изчистите редакционно и да стане, господин Костов, "по 3-ма представители на Министерството на земеделието и горите, на Националния животновъден институт и на Националния център за аграрни науки и по един от...", следват другите институти.
Моля, гласувайте чл. 4, така както е предложен от комисията и с тези три корекции, които се приемат от всички.
Гласували 110 народни представители: за 107, против 3, въздържали се няма.
Член 4 е приет.
От името на парламентарна група има думата госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се извинявам, че прекъсвам дебата по този важен закон, но само след един ден българското население ще премине в една нова социална обстановка, с една нова здравна реформа.
Така че от името на Парламентарната група на Демократичната левица искам да изразя нашето становище. Защото всяка социална държава, всеки отговорен политически екип приоритетно поставя здравето на хората в основата на своята политика.
За съжаление, уважаеми господа, през последните 10 години осезателно се влоши здравното състояние на нацията - от новороденото до хората с най-голяма възраст.
За съжаление също, тази негативна тенденция още по-сериозно и трайно се задълбочи с управлението на Съюза на демократичните сили. Ограничи се достъпът до медицинска помощ за гражданите на всички нива и от всички населени места. Закриват се редица лечебни заведения, без да се отчита необходимостта от тяхната потребност, ликвидира се училищното здравеопазване, премина се към всеобщо заплащане на здравните услуги, което увеличава корупцията в здравеопазването.
Знаете ли, уважаеми господа, колко трябва да платите, за да си направите сърдечна операция? Знаете ли какво трябва да притежавате, за да имате шанса да си сложите става, за да ходите или да работите? Знаете ли колко струва, за да родите своята рожба днес, в днешна България? Спомняте ли си, уважаеми господа, за една дума, наречена "профилактика" и за "профилактични прегледи"?
Днес сме свидетели на пълен провал на лекарствената политика, свидетели сме, че няма ритмично снабдяване с инсулин и други животоспасяващи медикаменти. Населението е поставено пред риска да остане без медицинска помощ, особено в отдалечените и планинските региони. Поставени сме пред риска да се върнем не с 50, а със 100 години назад.
Преминаването към здравното осигуряване по начин, избран от Съюза на демократичните сили, на практика се превръща в ликвидиране на поредната социална система в Република България. Вследствие на изпадането на здравеопазването в колапс, се застрашава животът и здравето на цялата нация.
Парламентарната група на Демократичната левица в своите законодателни инициативи в областта на здравеопазването изведе на преден план и предложи на обсъждане законопроект за финансиране на здравеопазването в преходния период, Закон за здравното осигуряване, Закон за правата на пациента, Закон за майчинството, Закон за изменение и допълнение на вече приетия Закон за здравното осигуряване и др.
Не се прие предложението здравноосигурителната система да започне да действа, след като се създадат необходимите социално-икономически условия. Внесените множество предложения от Парламентарната група на Демократичната левица не се възприеха от мнозинството, независимо че имат твърде много конструктивен характер.
Нашата парламентарна група се обявява в подкрепа на лекарите, медицинските сестри и цялото медицинско съсловие, което ние считаме, че по нищо не отстъпва от европейските изисквания и критерии.
Парламентарната група на Демократичната левица счита, че незабавно трябва да се възстанови неотложната помощ, училищното здравеопазване, осигуряването на медицинските специалисти за всички населени места, допълнителни ресурси за ритмично снабдяване с животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, ефективни решения за стоматологичната помощ, решаване на проблемите на гражданите, имащи потребности от големи оперативни интервенции и скъпоструващо консумативно лечение.
И този път поставяме конструктивизма и предупреждаваме за очертаващата се заплаха. Освен това ние предприемаме и подготвяме необходимите мерки за спасяване на здравната реформа. Въпросът не се изчерпва в политическата отговорност на Съюза на демократичните сили, става дума за здравето и неговото съхранение. Става дума за цяла една нация, уважаеми колежки и колеги.
Днес става дума вече и за персоналната професионална отговорност на министрите от екипа на правителството на Съюза на демократичните сили, за ръководителите на Националната служба за здравноосигурителната каса и ръководителите на Лекарския съюз пред българските граждани и пред цялото медицинско съсловие. В най-скоро време, уважаеми господа, поколения българи ще си спомнят за онези 50 години, които вие отрекохте със закон, и за здравеопазването през онези 50 години.
И лекари, и пациенти само след два месеца ще усетят резултатите от псевдореформата в здравеопазването - реформата, която според нас е разруха на здравната система.
Ако това е била вашата цел, на път сте да я постигнете. Но отново ви предупреждавам е: реформата е в неправилен коловоз. Спрете влака, за да не катастрофира цяла една нация. (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Имате думата, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Продължаваме с чл. 5:
"Чл. 5. Животновъдните организации са сдружения с нестопанска цел, които се създават за развитието на животновъдството, извършват дейностите по селекция и репродукция, разработват препоръки по подотрасли и подпомагат държавните органи при провеждане на политиката в областта на животновъдството."
Предложение на народния представител Димитър Божанов - в чл. 5 да отпадне текстът: "извършват дейности по селекция и репродукция и разработват препоръки по подотрасли".
Димитър Божанов и Дора Янкова са абсолютно идентични текстове. Предложението на народния представител Дора Янкова е същото.
Комисията не подкрепи двете предложения.
Предложение на народния представител Христо Таракчиев - в чл. 5 думите "с нестопанска цел" се заличават.
Комисията не приема предложението.
Комисията подкрепя предложението на комисията за чл. 5 и предлага същият да стане чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Моето предложение е свързано с това, че животновъдните организации и сдружения с нестопанска цел се регистрират по сегашните и по бъдещите разпоредби, имайки предвид Закона за юридическите лица с нестопанска цел. И тогава аз не мога да разбера защо ние ще запишем и ще регламентираме компетентност с този закон извършване на селекция, репродукция, разработват се по препоръки по подотрасли и други. Според мен, това дори и да го запишем, или със закон ние ще им вменим конкретно с какво да се занимават, или ние ограничаваме свободата на сдружаването и на неправителствените организации. Нищо против да има животновъдни организации. И нека ние да подкрепим едно такова създаване, но да отпадне този текст, който според мен е правно неиздържан.
Това е нашето предложение - просто едно изчистване на текста с една конкретика, свързана с другия закон - Закона за неправителствените организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Други изказвания?
Аз ще си позволя, господин Костов, към казаното от госпожа Янкова също да Ви задам един въпрос. Едно сдружение как ще го задължим да подпомага държавните органи при провеждането пък на политиката в областта на животновъдството? И не е ли редно само, може би, да се стигне дотам: "животновъдните организация са сдружения с нестопанска цел". А с какво се занимават оттам нататък, си е тяхна работа, след като са сдружения. Те ще си приемат устав, ще си имат цели, задачи и т.н. Моля за разяснения.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да. Животновъдните организации в този чл. 5 предлагаме, както виждате, от комисията да стане чл. 6. На негово място да дойде чл. 7 на вносителя, който посочва кои са именно животновъдните организации. Това са развъдни асоциации и браншови животновъдни организации и Национален животновъден съюз. Досега работата по извършването на дейностите по селекция и репродукция, разработване на препоръки и подотрасли и т.н. се извършваше от държавната организация, която е Център за селекция и репродукция в животновъдството. Тази държавна организация се ликвидира и на нейно място идват тези животновъдни асоциации, които се обединяват в браншови съюзи. Това са браншови съюзи "Овцевъди", "Говедовъди" и т.н., в зависимост от различните въдства, които пък от своя страна всички образуват Националния животновъден съюз. Този специален закон определя именно какви са от гледна точка на политиката в областта на животновъдството целите, които ще се развиват. Затова именно те се сдружават, за да осъществяват дейностите по селекция и репродукция и да подпомагат държавните органи при провеждане на политиката в областта на животновъдството нещо, което смятам, че трябва да остане в законопроекта, защото това е основният закон, който определя характера на тяхната дейност и това - по какъв път, впрочем - с каква цел те извършват тези обединявания. Това е имал предвид и вносителят, когато го е дал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Затова смятам, че трябва текстът на вносителя да остане такъв, какъвто е.
Вие знаете, че държавата може да прехвърля на неправителствени организации част от своите задължения по отношение провеждането на някакви дейности. И тя дори осъществява и безвъзмездно предоставяне на дълготрайни материални активи на тези развъдни организации и съюзи, по-нататък в закона ще видите какво е, с цел осъществяването именно на тази дейност в областта на животновъдството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За реплика има думата госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Държавата може да партнира с неправителствените организации. Но ние какво правим днес? Ние инициираме създаването на неправителствени организации - животновъдни такива, на които след това да им предоставим пълномощия. И тогава нека да го наречем по друг начин - за това, за което говори проф. Стоянов, че ние институционализираме браншови организации, които не са свободно сдружаване, а просто са създадени със закон. Аз тук не разбирам логиката. Не знам къде има такава практика и как се създава, но на мен това от принципите на свободното сдружаване, при положение че ние го наричаме сдружение с нестопанска цел, не е редно ние със закон да инициираме и да институционализираме неправителствени организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Господин Велко Вълканов има думата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги! Искам да обърна вашето внимание върху една особеност на текста. В чл. 5 се казва, че животновъдните организации са сдружения с нестопанска цел, значи, с идеална цел. Същевременно тези организации с нестопанска цел могат да създават предприятия за извършване на стопанска дейност. Значи, в края на краищата това са пак организации със стопанска цел, със стопанска задача, само че една опосредствена стопанска дейност има в случая налице.
Аз бих искал в случая да помислите дали няма противоречие тук? И дали не е по-целесъобразно това предложение, което е направил колегата Христо Таракчиев - думите "с нестопанска цел" да се заличат, да отпаднат, защото всъщност това ще бъде като че ли основната задача - да създават дружества за стопанска дейност. Моля ви да обсъдите този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Вълканов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Ако искате обяснение, ще Ви дам. Те са юридически лица с нестопанска цел, защото в тях членуват тези, които на практика, практически я осъществяват. То си има съвсем друг смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин заместник-министър Георги Кирилов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КИРИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! До преди малко, по-точно в първоначалните обсъждания имаше обвинения, че държавата се оттегля от някакви конкретни функции в областта на селекцията и репродукцията. Вие, предполагам, вече сте наясно, че ние чрез Закона за животновъдството не провокираме създаването на развъдни асоциации, а развъдните асоциации са факт.

И за да не излезе вярно, че наистина държавата се оттегля, след като тези животновъдни асоциации, по-скоро развъдни асоциации и съществуването на отделните асоциации, които формират браншовите структури на млекопреработватели, на месопреработватели, даваме възможност за обединението на тези структури в една животновъдна организация, която да поеме отговорностите по селекцията, по репродукцията, да бъде помощен и единствен партньор на Министерството на земеделието в тези процеси, мисля, че не влизаме в някаква дисхармония с българското право, а просто подпомагаме процеса и създаваме възможност за поемане на активи, които са необходими по извършване на тази дейност на отделните структури в производството, търговията, селекцията и репродукцията. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Има предложение от народните представители Димитър Божанов и Дора Янкова за отпадане на текста "извършва дейностите по селекция и репродукция, и разработва препоръки по отрасли".
Моля, гласувайте!
Гласували 120 народни представители: за 43, против 58, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Таракчиев за отпадане на думите "с нестопанска цел".
ХРИСТО ТАРАКЧИЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Таракчиев го оттегля.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Аз го правя сега в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Вълканов, това предложение е направено от господин Таракчиев, той го оттегля.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Аз правя предложение за отпадане сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
Поставям на гласуване предложението на господин Вълканов за отпадане на думите "с нестопанска цел".
Гласували 119 народни представители: за 47, против 60, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 5, който става чл. 6, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 66, против 9, въздържали се 21.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 6 на вносителя има предложение на Димитър Божанов и Дора Янкова да отпадне.
Комисията не приема предложенията.
Предложение на Владислав Костов, което се подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 7:
"Чл. 7. Всяка животновъдна организация може да създава или участва в търговско дружество за извършване на стопански дейности, свързани със селекцията, репродукцията и производството на селскостопански животни, животински и биологични продукти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз пак не разбирам логиката на този текст и ще споделя мотивите за отпадането. Според мен текстът е ненужен, тъй като всяка нестопанска организация, регистрирана по сегашното законодателство в тази област - Закона за лицата и семейството, а имайки предвид и бъдещата нормативна уредба, която вече ни е раздадена, миналите на първо четене законопроекти - може по реда на Търговския закон и предвидените в него форми да регистрира отделни стопански субекти, фирма или други по смисъла на Търговския закон, които да извършват някаква стопанска дейност, за да подпомагат идеалните цели на организацията. И в този случай създаването на предприятия за извършване на стопанска дейност от сдружения с нестопанска цел, просто е в противоречие. Ние пак ги задължаваме с този закон, пак регламентираме нещо, което в друг закон е ясно.
И тук, не знам защо, след като вече се прие, че животновъдните организации са такива сдружения, които извършват - дори се прие какви дейности и компетенции им се вмениха - ние сега изписваме нещо, което е ясно в друг закон. Според мен това е излишно и ако ние искаме да имаме по-чисти, по-ясни и по-конкретни закони, дайте да не правим...
Дори и ако се върнем по-назад, ние не дадохме компетенциите на Съвета за животновъдство, ние не дадохме компетенциите на държавната политика, а сега отиваме толкова в детайли на животновъдните организации.
Предлагам и призовавам народните представители да подкрепят текста.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Кой текст?
ДОРА ЯНКОВА: За отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Димитър Божанов и Дора Янкова чл. 6 да отпадне.
Гласували 137 народни представители: за 44, против 81, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 6, който става чл. 7, така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 3, въздържали се 2.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 7 на вносителя:
"Чл. 7. Животновъдните организации са:
1. развъдни асоциации;
2. браншови животновъдни организации;
3. Национален животновъден съюз."
Предложение на Димитър Божанов - чл. 7 да добие следната редакция:
"Чл. 7. Животновъдните организации са сдружения с нестопанска цел за развитие на животновъдството и не преследват стопански резултати и печалба."
Комисията не подкрепя предложението.
Същото предложение е и от народния представител Дора Янкова.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7 и предлага същият да стане чл. 5, тъй като преди това изместихме членовете, за да може да поставим в началото кои са животновъдните организации, а след това да кажем какво представляват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Димитър Божанов и Дора Янкова за заместващ текст на този чл. 7 на вносителите.
Гласували 114 народни представители: за 39, против 53, въздържали се 22.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 7, който става чл. 5, така, както е предложен от вносителите.
Гласували 92 народни представители: за 80, против 3, въздържали се 9.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Отиваме на чл. 8 на вносителя.
"Чл. 8. (1) Развъдните асоциации са юридически лица, които отговарят на условията на този закон.
(2) Селекцията и репродукцията се осъществяват по видове и породи животни от развъдните асоциации.
(3) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 2 се определят с наредби на министъра на земеделието и горите."
Предложение от народните представители Димитър Божинов и Дора Янкова - да отпадне чл. 8.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители!
Господин председател, ако не възразявате, аз тук ще се изкажа и по чл. 8, защото по-нататък няма да вземам пак думата, и за членовете 9, 10, 11 и 12, тъй като логиката е една и съща.
Сега ние какво направихме дотук? Разписахме, че има животновъдни организации като сдружения с нестопанска цел, след това животновъдните организации определихме, че ще бъдат развъдни, браншови и национален. Оттам започваме да даваме статута, че вече развъдните асоциации са юридически лица. По-надолу има, че браншовите животновъдни организации се обединяват и правим Националния животновъден съюз.
И в този смисъл отново се позовавам на един действащ закон, пред който може би всеки народен представител и гражданското общество се кълне и казва, че той уважава гражданските структури, свободното сдружаване, статута на сдруженията с нестопанска цел. Условията, на които трябва да отговарят, са определени изчерпателно, пак ще повторя, в Закона за лицата и семейството и в бъдещия Закон за юридическите лица с нестопанска цел, който ние ще гласуваме. И тук вече посочените животновъдни организации следва ли според вас и според вносителя да отговарят на изискванията на този закон за неправителствените организации или на условията само на този закон? Аз моля вносителя да се произнесе - ние сега инициираме организирането на тези животновъди, вменяваме им компетенции и отговорности или ги оставяме да бъдат свободни по Закона за неправителствените организации, или пък правим двойно, смесено влияние, дублиране на два закона и компетенции от два закона?
Според мен е недопустимо със закон да се задължават юридически лица с нестопанска цел да се образуват, да се обединяват в посочените по този законопроект форми. Като приехме сега преди малко да го има, че те са развъдни, браншови и национален, нека не отиваме до крайности!
И затова аз няма да се изказвам по следващите членове - 8, 9, 10, 11 и 12, защото за мен това са правни абсурди!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Господин Владислав Костов има думата за реплика.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Една реплика, госпожо Янкова.
Това са именно организации, създадени при условията на този закон. И тук по-нататък в текстовете на закона, Вие сигурно сте се занимавали и с останалите текстове на закона, ако прочетете чл. 30 на закона, ще видите, че за да се създаде една такава животновъдна организация, тя трябва да отговаря на определени условия по този закон, а те не са по-малко. Те не са никак малко, защото тук се разчита на една дейност, която е строго специфична и която е регламентирана именно в този законопроект. Това не е някакво търговско дружество, което се регистрира по Търговския закон, а това е животновъдна асоциация, като нейните цели, функции, задачи, разрешения за извършване на дейности и т.н., са изписани по-нататък в текстовете на закона. Ето това е разликата и не бива да смесваме тези две неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
За дуплика има думата госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Тъй като господин Костов отстоява закона от името на комисията, ще му кажа: господин Костов, аз пак искам да Ви попитам, след като ние ги имаме в чл. 7 развъдните асоциации и ако ги няма разписани алинеи 1, 2 и 3, ще има ли някой, който ще им забрани да се занимават с това? Кой ще им го забрани? Какви санкции ще има и по какъв начин ще бъде забранено? Аз просто не разбирам. И вижте тънкостите на самия законопроект - тръгваме от министър с държавна политика, стигаме при Съвета за животновъдство, който казахме, че ще бъде орган, който ще подпомага министъра, минахме през неправителствените организации, сега казваме: всяка неправителствена организация със закон какво ще прави... Поне да ги направим в отделни законопроекти - да си направим един законопроект, че инициираме отделните отговорности, тук някак си много размито и тънко се минава през една материя, която не знам кого ще ползва и как ще се възползват по-нататък и какви ползи ще има животновъдството от този законопроект.
Тук един колега може би се изказа за това, че това не е законопроект за животновъдството, а може би законопроект за устойчиво развитие на администрацията около животновъдството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Димитър Божанов и Дора Янкова чл. 8 да отпадне.
Гласували 89 народни представители: за 30, против 50, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 72 народни представители: за 64, против 6, въздържали се 2.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 9. (1) Браншовите животновъдни организации обединяват лицата, извършващи животновъдни дейности.
(2) Съставът на браншовите животновъдни организации, тяхната структура, устройството на ръководните им органи, числеността, финансирането, правата и задълженията на членовете им се определят в техния устав."
Предложение на народния представител Димитър Божанов - чл. 9 да отпадне.
Същото е и предложението на народната представителка Дора Янкова.
Комисията не подкрепя и двете предложения.
Предложение от народния представител Христо Таракчиев, което е подкрепено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 9:
"Чл. 9.    (1) Браншовите животновъдни организации обединяват лицата, извършващи сходни животновъдни дейности.
(2) Съставът на браншовите животновъдни организации, тяхната структура, устройството на ръководните им органи, числеността, финансирането, правата и задълженията на членовете им се определят в техния устав."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Ние разписваме един чл. 9, в който пишем, че браншовите животновъдни организации обединяват лицата, извършващи животновъдни дейности. Ами, къде е забранено да се обединяват? А още повече, тук се прави един принос, че се обединяват организации, които извършват "сходни животновъдни дейности". Примерно, една неправителствена организация, която има друго отношение към животновъдството, която може да помогне много на този процес, ако се присъедини, - тя не може ли да стане член на тази браншова животновъдна организация?
Това тук "сходни" е абсурд, което е прието.
И по-нататък - съставът на браншовите животновъдни организации, тяхната структура, устройството на ръководните им органи се определят в техния устав. Ние ги караме да си направят и устав. Ами, нека те да се сдружат и да си намерят начина на устройване! Защо трябва да ги караме да имат и устав?
Предлагаме да отпадне този текст, но ако не отпадне, поне дайте свободата към тези организации да могат да се присъединят и други. Това "сходни" е някакъв абсурд! Аз не мога да разбера какво значи "сходни животновъдни дейности".
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Защото не са овцевъди, говедовъди.
ДОРА ЯНКОВА: Моето становище е такова. Просто дайте една по-гъвкава, по-открита форма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Господин Моньо Христов има думата.
МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Благодаря, господин председател.
Аз съм доволен от това, че един представител на Българската социалистическа партия има вече общо взето доста либерални виждания. Това звучи добре, защото явно, че има и хора, които се развиват в тази политическа организация. (Реплики в блока на ДЛ.) А-а, за държавата ви е рано още. Ранично ви е още.
Аз просто искам да кажа, че когато правим този закон, в него наистина залагаме едни правила - нормално за един такъв устройствен закон, в който браншовите организации да могат да се учредят и същевременно да си взаимодействат.
Имайте предвид, че предстои един тежък период в българското животновъдство на оформяне на тези организации, на оформяне на хората, които ще членуват, в смисъл на тяхното обособяване като структура, като обект. И съвсем нормално е в този закон да дадем и някои правила.
Така че това не е толкова страшно, госпожо Янкова. Плюс това, "сходни дейности" е правилно написано, тъй като трябва да видим и типа животновъдство, което го има в страната, доколко може да комбинира отделните въдства и доколко не може да бъдат и съвместно да бъдат като браншови съюз от гледище на технология, от гледище на зоотехнически изисквания, от гледище на ветеринарномедицински изисквания и т.н., и т.н.
Така че съвсем нормално е. Във всеки един закон, който досега сме правили, ние поставяме някакви правила на играта. Аз уважавам Вашите либерални виждания, казвам го още един път, но засега така трябва да устроим този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Моньо Христов.
Дуплика - госпожа Дора Янкова.
Никъде не виждам в Допълнителните разпоредби какво означава "сходни". Когато се използва нещо в закона, трябва да е ясно. Аз например не съм наясно какво е "сходни", тъй че помислете да го има там, за да стане ясно какво е "сходни".
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Господин Христов, аз благодаря за комплимента, който направихте, но според мен, ако вникнете в това, което определяте като "сходни", Вие слагате рамка. Не отчитайте реалностите сега на страната, а гледайте малко по в перспектива. Дайте една по-гъвкава форма, ако това ще остане, ако няма да приемете, че то трябва да отпадне. Оставете текста чист. Нима ако една неправителствена организация от Франция тръгне да се сдружава с нашите браншови животновъдни организации, ти ще й кажеш: имаш ли сходна дейност или не? И ние в закона вътре ще казваме "сходни". Какво значи "сходни"? Пак не ми е ясно. "Сходни животновъдни дейности" - не ми е ясно. Или пък ако това е етапът на развитие сега!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народните представители Димитър Божанов и Дора Янкова за отпадане на чл. 9.
Гласували 105 народни представители: за 33, против 50, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сега се намираме в процедура и не можете да я прекъснете.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Прегласуване искам да предложа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Миков, намираме се в процедура!
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 82, против 34, въздържали се няма.
Член 9 е приет.
Съобщения за парламентарния контрол на 30 юни 2000 г.:
Разисквания по питането на народните представители Атанас Папаризов и Петър Димитров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев относно действията на правителството на Република България за осигуряване на прозрачност и задълбочен контрол на приватизационните сделки и продажбата на държавното участие в акционерни дружества.
Отговори на актуални въпроси и питания:
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Анелия Тошкова и Панайот Ляков.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Илия Петров.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Янаки Стоилов, Иван Борисов, Стефан Стоилов, Дора Янкова, Йордан Нихризов, Кръстьо Трендафилов и Руси Статков и на три питания от народните представители Дора Янкова, Руси Статков и Васил Клявков.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Хасан Адемов, Лютви Местан, Руси Статков и Иво Атанасов и на две питания от народните представители Асен Христов и Руси Статков.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков, Руси Статков, Христо Смоленов, Анелия Тошкова и Иво Атанасов.
Министър Александър Праматарски ще отговори на актуален въпрос от народния представител Анелия Тошкова.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на актуален въпрос от народния представител Христо Иванов и на три питания от народните представители Иван Николаев Иванов, Господин Тонев и Станка Величкова.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на шест актуални въпроса от народните представители Велислав Величков, Христо Иванов, Валентин Симов, Михаил Миков, Георги Дилков и Яшо Минков и на питане от народния представител Яшо Минков.
Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Юрий Юнишев, Станимир Калчевски, Иван Борисов, Георги Шишков, Михаил Миков, Атанас Богданов, Христо Иванов и Емилия Масларова и на питане от народния представител Юлиян Буров.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иван Борисов, Петър Башикаров и Татяна Дончева и на три питания от народните представители Димитър Абаджиев, Станимир Калчевски и Петър Ненов.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Иван Костов на питане от народния представител Александър Каракачанов;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Анелия Тошкова и Илия Петров;
- министърът на правосъдието Теодосий Симеонов на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев;
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов на актуални въпроси от народните представители Татяна Дончева, Георги Божинов, Кръстьо Трендафилов и Иван Борисов.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народния представител Веселин Бончев, се отлага отговорът на негово питане на министъра на външните работи Надежда Михайлова и отговорът на негов актуален въпрос на министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Бойко Ноев.
Поради заболяване в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 30 юни, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Виктория Василева
Калчо Чукаров