Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-07-13

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Анелия Тошкова и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Пламен Стоилов. (Ръкопляскания.) Да му е честито!
Ще започнем с едно проекторешение за прекратяване пълномощията на народен представител. Има подадена молба от народния представител Симон Спасов.
"Уважаеми господин Соколов!
Моля на основание чл. 72, ал. 1 и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България да ми бъдат прекратени пълномощията като народен представител."
И проектът за решение гласи:
"РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на
народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България
Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Симон Николов Спасов - народен представител от 24.многомандатен избирателен район, София."
Някой желае ли да се изкаже по проекторешението? Няма желаещи.
Поставям на гласуване проекторешението.
Моля, гласувайте!
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
За процедура има думата господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Предлагам във връзка с разглеждането на промените в Търговския закон да бъде поканен в залата господин Радослав Цончев - шеф на Комисията по ценни книжа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Радослав Цончев в залата.
За процедура има думата господин Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин председател, днес на народните представители е раздаден общият законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, който включва приетите на първо четене законопроект на Министерския съвет и на народния представител Ивалин Йосифов.
Предлагам срокът за предложенията по този законопроект да бъде определен на 5 дни - до вторник включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте!
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Срокът за предложенията по обобщения законопроект по Закона за изменение и допълнение на Закона за водите е намален на 5 дни.

Продължаваме с:
второ четене на ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Има думата заместник-председателят Александър Джеров да докладва.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин председател, стигнахме до § 8. Параграф 7 е гласуван.
"§ 8. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със съдържание:
"(2) Съдружник или акционер, който е присъствал на събранието и не се е противопоставил на провеждането му, не може да иска отмяна на негови решения поради нередовност на свикването му".
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4."
Господин Миков и госпожа Митева предлагат параграфът да отпадне. Господин Божинов поддържа същото - той предлага да отпадне ал. 2.
Комисията не подкрепя това предложение, подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 8 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Георги Божинов.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! На пръв поглед предложеният текст от вносителя е логичен и няма причини да не бъде приет. Но това е само на повърхността.
Какъв е текстът? "Съдружник или акционер, който е присъствал на събранието и не се е противопоставил на провеждането му, не може да иска отмяна на неговите решения поради нередност на свикването му."
Наистина е толкова логичен текстът, че не бива да го коментираме. Но ако го приемем, той ще усложни сега съществуващата негативна тенденция за ограничаване на правата на акционерите при предявяването на иск за отмяна на решение на общо събрание на дружеството. Защо? Защото няма практически механизъм, с който да се удостоверява това обстоятелство. При акционерните дружества присъствието на евентуалните свидетели на заинтересования акционер като трети лица се гласува предварително и ако се приеме текстът, наистина ще се ограничи до крайност възможността за предявяването на иск. Това е формалната причина.
Но има и още една друга, много съществена причина и аз моля колегите народни представители да вникнат в нея, да преосмислим решението на комисията и с вашето решение, по силата на оценката ви, а не по инерция, че ще подкрепите комисията, да вземем едно необходимо решение.
Колкото и да е тъжно да признаем, в България днес е възможно да се свика общо събрание на дружеството, без това да произтича от закона и от регламентираните отговорности на лицата, оправомощени да представляват дружествата.
Как става тази процедура, за да не бъде наказан извършителят на това деяние? Първо, използват се рекламните агенции на вестниците. В неофициалния раздел се прави заявка за публикация, че ще се свика общо събрание. Това става факт. Необходимо е да се преодолее още едно препятствие - това е чл. 10, ал. 1 и ал. 2 на Закона за "Държавния вестник". Практически, обръщам се и към Вас, уважаеми господин председателю, тъй като по чл. 2 на този закон Вие именно отговаряте за подготовката, редактирането и контрола на това, което се издава в "Държавен вестник, но нито Вие, нито главният редактор можете с това, с което разполагате днес, да предотвратите закононарушенията по чл. 10, ал. 1 и ал. 2. А извършителите на деяния досега, на които сме свидетели, не са наказвани от правораздавателната система на България.
Следователно, може да се свика общото събрание на дружеството от неоправомощени и недобросъвестни лица. Отива акционерът на това събрание. На него не му е известна предисторията на свикването на събранието и той не се противопоставя. Узнава обаче след провеждането на събранието за неправомерния начин на свикване на събранието и с приетата от нас норма - за това, че той е присъствал и не се е противопоставил в момента, ние му отнемаме и правото да предяви съдебен иск за отмяната на това решение на неправомерно свиканото събрание.
Ето, аз ви призовавам да помислим, да вземем решение, което да отговаря на днешните реалности и да предотвратява хаоса, който днес битува в нашето обществено пространство, а когато нещата се регламентират и улегнат, този текст, защото е логичен, ще има своето място. Но ако днес го приемем, ще усложним ситуацията, вместо да я подобрим. Благодаря ви и се надявам на вашата подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божинов.
Друг желае ли да се изкаже по § 8?
Моля, гласувайте предложението на народните представители Михаил Миков и Мариела Митева за отпадане на целия § 8. А това е и предложението всъщност на народния представител Георги Божинов.
Гласували 138 народни представители: за 117, против 15, въздържали се 6.
Параграф 8 отпада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва § 9. Засега ще запазим номерацията.
"§ 9. В чл. 102 т. 5 се отменя."
Светослав Лучников предлага § 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Същото предложение прави госпожа Мариела Митева.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по § 9?
Има думата заместник-министър Серкеджиева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИЯ СЕРКЕДЖИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съображението, за да предложим § 9 и да не приемем предложенията, направени от народните представители е, че командитното дружество не формира капитал, а е дружество с оглед на личността. Това е във връзка с нашето предложение да отпадне чл. 102, т. 5. Това е единственото съображение и смятаме, че е правилно. Командитното дружество не формира капитал, а е дружество с оглед на личността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложенията на народните представители Светослав Лучников и Мариела Митева § 9 да отпадне.
Гласували 115 народни представители: за 57, против 15, въздържали се 43.
Предложението за отпадане не се приема.
Моля, гласувайте § 9, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 20.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Иван Димов е направил предложение да се създаде § 9а.
Комисията приема предложението на господин Димов и предлага да се създаде § 9а със следното съдържание:
§ 9а. В чл. 115, т. 4 се създава изречение трето:
"Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по предложения нов § 9а? Не виждам.
Моля, гласувайте § 9а, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 13.
Параграф 9а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 10. В чл. 117, ал. 2 числото "100" се заменя с "5".
Предложение на Светослав Лучников - § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на господин Любен Корнезов: в ал. 2 думите "а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на сто" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 10 някой желае ли да се изкаже?
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников § 10 да отпадне.
Гласували 114 народни представители: за 99, против 3, въздържали се 12.
Параграф 10 отпада.


Второто предложение на господин Любен Корнезов е в сегашния чл. 117, ал. 2, да отпаднат думите "а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 100".
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 88 народни представители: за 23, против 36, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 11. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 числото 0,5 се заменя с 10.
2. Създава се ал. 3:
 "(3) При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството."
Предложение на господин Светослав Лучников - т. 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението, особено с оглед на деноминацията.
Предложение на господин Михаил Миков:
1. В ал. 3 на чл. 119 думите "от органа, представляващ дружеството" да се заменят с "от лицето, представляващо дружеството".
2. Предлаганата нова ал. 3 в чл. 119 да стане ал. 4.
Комисията подкрепя частично предложението.
Предложение на Мариела Митева - § 11 да има следното съдържание:
"§ 11. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 числото 0,5 се заменя с 10.
2. Създава се нова ал. 2:
 "(2) Вписване в търговския регистър се извършва и когато дяловете на ООД бъдат придобити от едно лице. За вписването е необходимо:
1. да се представи учредителен акт;
2. да се представят данни за самоличността на едноличния собственик;
3. да е назначен управител или управители на дружеството;
4. да е внесен най-малко 70 на сто от капитала."
3. Сегашната ал. 2 става ал. 3 със следното съдържание:
 "(3) В регистъра се вписват данните по предходната алинея (за капитала се вписва само общият размер) и т. 6 на чл. 115, които се обнародват."
4. Създава се нова ал. 4:
 "(4) При промени в дружествения договор лицата по чл. 141, ал. 2 представят в съответния съд пълен текст на дружествения договор с измененията и допълненията към съответната дата."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 11 и предлага следното съдържание:
 "(11) В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3, числото 0,5 се заменя с 10.
2. Създава се ал. 4:
 "(4) При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството."
Това е предложението на комисията, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 11 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников в § 11 да отпадне само т. 1.
Гласували 87 народни представители: за 3, против 17, въздържали се 67.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мариела Митева за заместващ текст на § 11.
Гласували 93 народни представители: за 12, против 70, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 11, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
Параграф 11 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 12. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Текстът на ал. 1 става чл. 120."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12, така както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Иван Димов предлага да се създаде нов § 12а със следното съдържание:
"§ 12а. В чл. 126 ал. 1 се изменя така:
"(1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването."
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иван Димов.
ИВАН ДИМОВ (СДС): Благодаря, господин председател. Колеги, действително считам, че направеното предложение всъщност би създало известно затруднение при прецизирането и решението на този въпрос, така че оттеглям този текст.
Това се отнася и за текста по § 12б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на госпожа Мариела Митева - да се създаде § 12а:
"§ 12а. В чл. 125, ал. 1 се създава нова т. 5:
"5. при изключване."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Според мен, има някакво недоразумение.
Госпожо Митева, Вие предлагате нова т. 5 - "при изключване", а т. 2, сега съществуващата, именно съдържа "при изключване".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е повторение на т. 2.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ДЛ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Оттегля се предложението от госпожа Митева.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на господин Михаил Миков - да се създаде § 12б.
"§ 12б. В чл. 126 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си" се заменят със "съдружници, които не са изплатили или внесли дела си".
2. В ал. 3 думите "съдружникът може да бъде изключен" се заменят със "съдружници могат да бъдат изключени"."
Комисията не подкрепя предложението на господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков за нов § 12б.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 72, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на госпожа Мариела Митева - да се създаде нов § 12б:
"§ 12б. В чл. 126, ал. 3 се създава нова т. 4:
"4. в случаите на чл. 121."
Комисията не подкрепя предложението. Аргументът е, че в чл. 121 въпросът е уреден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Вярно е, че чл. 121 урежда последиците при неизплащане и невнасяне на дела. А чл. 126 урежда случаите, в които се изключва съдружник.
Тоест моето предложение наистина не внася някаква революционна промяна в текста, но във всички случаи създава съгласуваност между отделните текстове и по-голяма яснота.
Бих предложила на народните представители да го подкрепят, макар че подкрепата на комисията няма да създаде беди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мариела Митева за нов § 12б.
Гласували 111 народни представители: за 75, против 30, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Отново следва едно предложение на госпожа Мариела Митева - да се създаде § 12в:
"§ 12в. В чл. 135, ал. 2 се създава второ изречение:
"Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Мариела Митева. Заповядайте.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! В случая според мен Народното събрание може да попълни един пропуск на законодателя, а именно неравното третиране на управителите или членовете на съветите на акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност.
По отношение на членовете на съветите на акционерните дружества, чл. 234, ал. 2 въвежда изискване, според което не може да бъде член на съвет лице, "което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори".
По отношение обаче на дружествата с ограничена отговорност, такова ограничение липсва. Според мен няма пречки тези лица да могат да притежават дялове в дружество с ограничена отговорност, но ми се струва, че не е в обществен интерес на тях да им се поверява управлението на тези дялове, поне за определен период от време. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Митева.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Мариела Митева за създаване на нов § 12в с прочетеното съдържание.
Гласували 116 народни представители: за 55, против 58, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 13. В чл. 137, ал. 3, изречение първо се изменя така:
"Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. В дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство."
Госпожа Мариела Митева предлага следната редакция:
"§ 13. В чл. 137, ал. 3 думите "и т. 4" се заменят с "4 и 9"."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 13 и предлага следното съдържание:
"§ 13. В чл. 137, ал. 3 изречение първо се изменя така:
"Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. В дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство."
Това е предложението на комисията, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13 оттегляте ли предложението си? Благодаря.
Моля, гласувайте § 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 14. В чл. 140 се създава ал. 3:
"(3) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграф 14 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Продължаваме заседанието.
От името на парламентарна група има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Уважаеми дами и господа! Упълномощен съм да обявя Декларация на Парламентарната група на Демократичната левица.
"Вече повече от три години управляващото мнозинство на Съюза на демократичните сили съсипва българското образование. Коренът на злото е в правителствената политика и в подхода на министерския екип. Те хвърлят образованието на пазарната стихия. Учебниците стават луксозна стока, ученици и учители - заложници на министерски безумия. Наредби, правилници и всякакви други подзаконови актове взаимно се изключват и всяват хаос в системата.
Върхът на непрофесионализма е Наредбата за прием на ученици след седми клас в профилираните училища. Още в началото на месец ноември м. г. при подготовката на тази скандална наредба депутатите от Парламентарната група на Демократичната левица в Комисията по образованието и науката ясно предупредиха за пакостните последици, които тя неминуемо ще предизвика. Но нямаше кой да чуе нашите аргументи и предупреждения за това, което става тези дни. Десетки хиляди ученици и техните родители са жертва на министерска безотговорност и некомпетентност. Така нареченото децентрализирано класиране доведе до напълно безсмислено записване на едни и същи ученици във всичките училища. Нелепата процедура на Министерството на образованието и науката предвиждаше закриване на уж непопълнени паралелки. Този кошмар за ученици, родители, директори на училища и училищни инспекторати се увеличава от нови текущи промени на наредбата чрез писма на Министерството на образованието и науката. Отговорни служители на министерството имат нахалството да обвиняват родителите, че не разбирали предложените от министерството новости.
Парламентарната група на Демократичната левица отново заявява своето искане да се потърси отговорност от лицата, които провеждат тази политика. Министърът е длъжен да уволни виновниците за създадения хаос в приема на седмокласниците в профилираните училища, както и да предложи освобождаването на заместник-министъра, отговарящ за средното образование. Във всички случаи отговорността се носи от министъра на образованието и науката и затова Парламентарната група на Демократичната левица настоява за неговата оставка." Благодаря. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За процедура има думата госпожа Росица Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз правя процедурно предложение да отложим разискванията по т. 6 и т. 8 от дневния ред и да продължим разискванията по останалите точки. Благодаря. (Възгласи и реплики от блока на ДЛ: "Мотиви? Защо трябва да става това? Да се мотивира! Защо вчера приехме едно, а днес -друго?)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? (Шум и реплики в блока на ДЛ.) Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 164 народни представители: за 111, против 49, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка седма от програмата:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА.
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров, който е и заместник-председател на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, да докладва.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
Второ четене на законопроекта за допълнения на Закона за адвокатурата.
На първо място, имаме предложеното съдържание за чл. 4а от тримата вносители: госпожица Екатерина Михайлова, господин Соколов и господин Гоцев.
Също така има предложение от народния представител Александър Джеров - към чл. 3 да се създаде нова т. 4 със съдържание:
"4. да притежава необходимите нравствени и професионални качества;"
Има предложение от господин Йордан Школагерски - първо, изменението да бъде не на чл. 4а, а да бъде след чл. 3, което означава да бъде чл. 3а.
Комисията подкрепя и това предложение.
Има и цялостно предложение на господин Йордан Школагерски за нов текст.
Въз основа на така направените предложения комисията прави следното предложение за заглавие: "Закон за допълнение на Закона за адвокатурата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието така, както е предложено.
Гласували 116 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 19.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 1. В чл. 3 се добавя т. 4 със съдържание:
"4. да притежава необходимите нравствени и професионални качества;"
Комисията подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 95, против 5, въздържали се 2.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 2. Създава се чл. 3а със следното съдържание:
"Чл. 3а. (1) Гражданин на чужда държава, който е придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на страната си, може да се яви пред органите на съдебната власт на Република България като защитник или повереник на гражданин на своята страна по определено наказателно дело заедно с български адвокат в случаите, когато това е предвидено в договор между българската и съответната чужда държава, или на основата на взаимност, като предварително направи искане за това пред председателя на адвокатската колегия.
(2) Държавите, спрямо които има взаимност, се определят от министъра на правосъдието по искане на председателя на адвокатската колегия.
(3) Разпоредбите на глава втора, раздел четвърти се прилагат съответно и по отношение на лицата по ал. 1."
Това съдържание на § 2 е предложено и от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 2 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 6.
Параграф 2 е приет.


ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 3. Създава се чл. 5а:
"Чл. 5а. (1) На основание молбата до председателя на адвокатската колегия, приложеното към нея удостоверение, че лицето е придобило адвокатска правоспособност съгласно законодателството на страната си и акта на министъра на правосъдието за признаване на взаимност, съветът на адвокатската колегия взема решение да бъде признато качеството на адвокат на чуждия гражданин на основание, на което той може да се яви като защитник или повереник на гражданин на своята страна по наказателно дело пред органите на съдебната власт.
 (2) Решението прекратява действието си с приключване на съдебния процес.
 (3) В адвокатската колегия се води регистър за чуждестранното лице, на което е признато качеството на адвокат в Република България, в който се отбелязва името, гражданството и по кои дела се е явило като защитник или повереник."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже?
Господин Пламен Марков има думата.
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя едно редакционно предложение за корекция в ал. 3 на така предложения текст на чл. 5а. Според мен не може да се води регистър на едно лице. Води се регистър на лица. Предлагам текстът да добие следната редакция:
 "(3) В адвокатската колегия се води регистър за чуждестранните лица, на които е признато качеството на адвокат в Република България, в който се отбелязват името, гражданството и по кои дела са се явили като защитници или повереници."
Това е, защото се води регистър на лицата, а не се води регистър на едно лице. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това предложение е правилно - в ал. 3 навсякъде единственото число става множествено число.
Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията и с предложените корекции в ал. 3.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Параграф 3 е приет, а с това и целият Закон за допълнение на Закона за адвокатурата.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ ЗА РЕФОРМА В СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Има становище на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, която е водеща.
Думата има господин Стефан Стоилов - заместник-председател на комисията, за да изнесе становището.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам ви текста на

"ДОКЛАД
по законопроекта за ратифициране на Споразумението за
заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването)
между Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет

Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол на заседание, проведено на 6 юли 2000 г., обсъди проекта на Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2000 г.
От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Илко Семерджиев - министър на здравеопазването. Той изтъкна, че с решение на Народното събрание от 25 май т.г. се даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Международната банка за възстановяване и развитие заемно споразумение в размер на 63 300 000 щатски долара.
От името на правителството споразумението е подписано на 23 юни 2000 г. за заем в размер на 68 900 000 евро, равняващи се на разрешената сума от 63 300 000 щатски долара.
Средствата от заема се насочват за реформа в първичната и амбулаторната помощ, реформа в болничната система, финансиране на здравеопазването и укрепване на управленския и институционален капацитет на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и системата на здравеопазването като цяло.
На поставените от членовете на комисията конкретни въпроси министърът на здравеопазването информира, че в резултат на водените разговори е постигнато намаляване на разходите за консултантски услуги и обучение. Той увери народните представители, че в министерството е създадена необходимата организация за ефективно усвояване на отпуснатите средства и насочването им по тяхното предназначение.
Народните представители подкрепиха актуалността на споразумението, за да се ускори провеждането на здравната реформа в страната.
При гласуване законопроектът бе подкрепен, като "за" гласуваха 11 членове на комисията, "против" няма и "въздържал се" - 1.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене законопроекта за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 63 300 000 щатски долара, подписано на 23 юни 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има становище и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Има думата председателят на комисията господин Асен Агов.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин председателю!

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по външна и интеграционна политика относно
проект за закон № 002-02-31 за ратифициране на
Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие,
внесен от Министерския съвет на 3 юли 2000 г.

На свое заседание от 12 юли 2000 г. Комисията по външна и интеграционна политика обсъди проект за закон № 002-02-31 за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 63 300 000 щатски долара, подписано на 23 юни 2000 г."
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Агов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
Има думата господин Стефан Стоилов.


СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато Народното събрание даваше съгласие за водене на преговорите, спомняте си, че имаше сериозна дискусия около параметрите на този заем. Струва си отново да загубим малко време и да се върнем към някои характеристики на този заем, а те са типични за някои заеми и в предишните години гласувани от Събранието и даже в предишните месеци.
И при обсъждането на проекта за ратификация в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол отново имаше в присъствието на ръководния екип на министерството дискусия, в която от една страна беше признато, че някои параметри са подобрени и затова ръководството на министерството заслужава поздравления. Същевременно този факт показва, че нашите дискусии по такива заеми си струват, тъй като те заставят българските представители, когато водят преговорите с тези международни финансови институции да воюват за подобряване на условията на заемите, в това число и по структурата на използването на предоставяния ресурс.
Такова подобрение има при един от параметрите. Той засяга позицията "консултации". Многократно тук, в тази зала, сме говорили, още по-остро разискваме в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, уверявам ви, 10 години независимо кой управлява и кой води Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, тъй като отдавна сме се запознали с едно качество на екипите, които определят параметрите на тези заеми - стремежът към заделяне на възможно по-голяма част от средствата за консултации и подобни на това разходи.
Сумата, която беше предвидена, плашеше направо - 17 млн. и нещо! Сега тя е редуцирана до 7 млн. 700 хил. долара. Това идва да покаже, че натискът от наша страна трябва да бъде голям и засилващ се, господин председател. Затова казвам, че е оправдано времето, което струва на Народното събрание обсъждането на тези заеми, противно на някои настроения.
Същевременно обаче, има увеличение по друга една позиция - за обучение. Лично аз уважавам част от аргументите на ръководството на касата, на министерството затова, че при прехода сега в рамките на реформата трябва да бъдат направени разходи за обучение, за преквалификация, на управленски екипи, и на самите лекари и т.н. Че едновременно с това, за да заработи системата, трябва да бъдат направени, не може да се избяга от това, определени разходи за закупуване на едно, второ, трето ноу-хау в сферата на организация, управление и т.н.
Нас не ни напуска и това важи не само за мен, за колегите от левицата, но и за редица колеги от мнозинството в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол усещането, че и тук с доста щедра ръка се отива към приемането на това число. Толкова повече, че имаме, както посочих, увеличение с 3,5 млн. щат. долара.
Всеки от нас ще се съгласи, че чиновниците на банката като са се съгласили на определено намаление по позицията "консултации", частично са избили това нещо по позицията "обучение".
Няма да се спирам на други параметри на този заем, но искам да подчертая - депутатите от Парламентарната група на Демократичната левица подкрепиха в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, ще направим това сега и при гласуването в парламентарната зала, този заем главно от съображенията, че здравната реформа освен всичко друго, се нуждае от много средства. Трябва да бъдат налети, образно казано, неколкократно по толкова, колкото ни предлага обсъждания сега заем. И опитът на другите страни го показва, и проблемите, с които се сблъскваме още от първите седмици на стартирането на здравната реформа доказва тази необходимост.
Но, ще се съгласите, че има нещо много рационално, например, в идеята, която беше лансирана в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и тук защитавана при първото обсъждане по повод даване на съгласие за преговори, че като че ли правителството с подкрепата на парламента в такива и подобни на тези случаи, като че ли трябва да се ориентират в търсене на заеми в подкрепа на платежния баланс, при които условията са близки откъм срокове на погасяване, гратисни периоди, лихвени условия, такси, санкциониращи нерегулярното използване на предоставените средства, съответно на графиците, но при които заеми ние не сме задължени да прахосваме толкова много средства по позиции като тези, които преди малко обсъждах, предлагайки на вашето внимание съображенията, излагани в комисията и многократно при обсъждането на подобни заеми. Не, че не са нужни консултации, но всички ние сме убедени и няма да се намери сред нас такъв, който да приеме, че чак толкова много средства трябва да бъдат потрошавани, когато страната е финансово съвсем в не блестящо състояние, а пари са нужни.
И нека прозвучи като един апел към изпълнителната власт - да прецени какви са възможностите, даже и когато средствата отиват за обслужване на реформи, както е в случая, затова използваме и заем от категорията на структурните, дали не е възможно да се използват заеми за подкрепа на платежния баланс, в който случай изгодата за страната ще бъде многократно по-голяма и ще може с много по-голяма свобода да използва предоставения ресурс - точно за целта, за която се вземат тези пари.
Лично аз ще подкрепя исканото съгласие за ратифициране на този заем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, проф. Стоилов, излязох на трибуната не, за да Ви репликирам. Ще Ви направя изказване във връзка с Вашето изказване и естествено мисля, че имате право да ми отговорите.
Аз не съм се съгласил с Вашите доводи и категорично не съм съгласен с тях. Зад мен е акад. Сендов и съм готов да ме обори.
Когато се управлява един процес, първо се поставят ясни целите, които трябва да се постигнат. След това съм написал функционалният модел, с който ще се постигнат поставените цели, търсят се структурите, които могат да реализират функционалния модел и тогава се определя ресурсът, който е необходим за постигането на тези цели.
Какви цели поставихте пред Здравноосигурителната каса? Къде е яснотата за това какво ще се свърши с тези пари? Докога 3 млрд. заеми за 3 години? Какво постигнахме в България? Защо тези пари не се дадат Здравноосигурителната каса с ясната отговорност какво ще свърши за повишаване ефективността и качеството на нивото на здравеопазването в България? Докога ще товарим следващите поколения да плащат бездарието ни?!
Аз няма да подкрепя този заем и не защото не искам България да бъде така добре организирана в здравеопазването си и моят народ да има правото да се чувства достоен и неговото здраве да бъде гарантирано. Защото пилеем пари. Просто ги пилеем!
Кой Ви каза, че трябва да се дават пари за консултации? Че, ако нямаме здрав алгоритъм, как ще работи здравеопазването при Здравноосигурителната каса? Да я затворим? Ние предварително трябва да знаем как ще функционира тази каса, а не сега да се учим.
Кой може да си позволи този лукс? Само един разсипник!
Уважаеми колеги, стига вече вземаме заеми, които да не знаем как да ги прехвърлим в ефективно изразходван ресурс, срещу който печалба трябва да получим, не само да покрием потребностите. Иначе никой в света не инвестира, ако няма да има реализирана печалба. Именно за това, а не защото не искам да се повиши качеството на здравеопазването, а защото съм срещу пилеенето на пари, безотговорното харчене на хора, които не знаят как се печелят. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
За реплика има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Нешев, аз не по-малко от Вас съм възмутен срещу разхитителната практика на Здравната каса. Пресата на България беше категорична в своята позиция на осъждане на това, което се прави в цялата страна в течение на месеци. И нищо не може да ги оправдае!
Това същевременно е и плесница спрямо изпълнителната власт като цяло, че при оскъдица на ресурс се тръгна към това, на което бяхме свидетели в цялата страна.
И същевременно ако аз подкрепям този заем след известно подобрение на основните му параметри, то е затова, защото наистина са нужни средства за финансиране и субсидиране на така наречените лекарски практики.
Много приказки се говориха, че лекарите едва ли не ще бъдат засипани с пари като стартира реформата, а 90 на сто и повече от тях не могат да обзаведат елементарно кабинетите си. Има ли, няма ли достатъчно ефективна политика в това отношение на подпомагането им, но освен всичко друго е нужен и ресурс, и да бъдат финансирани, аз бих казал и да бъдат субсидирани.
Второ. Болниците се нуждаят от средства за обзавеждане с инфраструктура, с апаратура, с уреди. И ако рационално, при грижата на добър стопанин, тези средства бъдат използвани за тези и още няколко цели, подобни на тези, това безспорно подпомага реформата. А тя е факт. И като е стартирала, трябва да се направи необходимото да бъде подпомогната да заработи. Тъй като заработването й означава гражданите на България да могат да получават медицински услуги. В момента те не могат да получават медицински услуги. Ежедневно пресата изнася предостатъчно тревожни факти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
За дуплика има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Проф. Стоилов, Вие добре знаете, че Ви уважавам като специалист и като човек, затова ще ви отговоря иносказателно. Отишъл един да иска заем при заможен човек. Седнали край огнището. Онзи си извадил цигарата и си извадил кибрита, запалил си цигарата от кибрита. Онзи му казал: "Я ми дай малко парици". А онзи му казал: "Ти заем не заслужаваш, мой човек, щом до огнището си палиш от кибрит цигарата, не знаеш как се харчат. Не давам на тези, които не знаят как се харчат." Това е истината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Има ли други изказвания? Няма други изказвания.
Моля, гласувайте на първо четене Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Гласували 121 народни представители: за 103, против 11, въздържали се 7.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Има думата господин Веселин Чолаков за процедура.
ВЕСЕЛИН ЧОЛАКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение законопроектът да бъде разгледан и на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Чолаков.
Има ли противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение за приемане на законопроекта и на второ гласуване в сегашното заседание.
Гласували 125 народни представители: за 107, против 16, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, господин Стоилов, да докладвате законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"З А К О Н
за ратифициране на Споразумението за заем
(Проект за реформа в сектора на здравеопазването)
между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 юни 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Моля, гласувайте заглавието на закона и член единствен така, както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Законът е приет на второ гласуване.

Следващата точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ, ЧУЖДЕСТРАНЕН ВОЕНЕН КОРАБ И ВОЕННИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО "СЕДЕМ ЗВЕЗДИ - 2000" НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА.
Господин Нансен Бехар, Вие ли ще докладвате становището на Комисията по национална сигурност? Имате думата.
ДОКЛАДЧИК НАНСЕН БЕХАР:
"СТАНОВИЩЕ
относно проект за решение за даване на разрешение за
пребиваване на чужди въоръжени сили, чуждестранен военен
кораб и военни въздухоплавателни средства на територията
на Република България за участие в учението "Седем звезди -
2000" на Многонационалните мирни сили в Югоизточна
Европа № 002-03-20, внесен от Министерския съвет на
3.07.2000 г.

Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на своето заседание на 12.07.2000 г.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши пребиваването в периода от 1 септември до 5 октомври 2000 г. на чужди въоръжени сили, чуждестранен военен кораб и военни въздухоплавателни средства на територията на Република България за участие в учението "Седем звезди - 2000" на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, както следва:
- от Република Албания - до 60 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 10 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
- от Република Гърция - до 100 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 80 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
- от Република Италия - до 250 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 100 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект; 1 военнотранспортен кораб с наличното въоръжения и 2 военни самолета за транспортиране на контингентите;
- от Република Македония - до 90 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 20 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
- от Румъния - до 120 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 60 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект;
- от Република Турция - до 330 офицери, сержанти и войници с личното им и на подразделенията въоръжение и боеприпаси; до 100 единици военнотранспортна и бойна техника с наличното им въоръжение и боекомплект.
Становището на комисията е прието на 12.07.2000 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Имате думата за изказвания.
Няма желаещи да се изкажат.
Аз няма да чета отново проекта за решение, защото в становището, докладвано от господин Бехар, беше включен и целият текст на проекта за решение.
Моля, гласувайте проекта за решение така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.

Следващата точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ КОРАБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДУХА НА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "БРИЗ-2000".
Вносител е Министерският съвет.
Има думата господин Бехар да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК НАНСЕН БЕХАР:
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по национална сигурност относно проект за
решение за разрешаване пребиваването на чуждестранни
военни кораби на територията на Република България
за участие в учението на Военноморските сили на Република
България в духа на "Партньорство за мир" - "БРИЗ-2000",
№ 002-03-22, внесен от Министерския съвет
на 7 юли 2000 г.
Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на своето заседание на 12 юли 2000 г.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да разреши пребиваването на чуждестранни военни кораби на територията на Република България за времето от 21 до 31 юли 2000 г. за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на "Партньорство за мир" - "БРИЗ-2000", както следва:
1. от военноморските сили на Република Гърция:
- фрегата "Сегиен" с бордови № F-460;
2. от Военноморските сили на САЩ:
- фрегата "Хауис" с бордови № U-460;
3. от военноморските сили на Република Турция:
- фрегата "Карадениз" с бордови № F-255;
- ракетен катер "Фиртина" с бордови № Р-347;
- противоминен кораб "Керемпе" с бордови № М-521;
- противоминен кораб "Килимли" с бордови № М-522;
4. от Военноморските сили на Украйна:
- корвета "Лутцк" с бордови № U-200;
5. от Военноморските сили на Република Франция:
- фрегата "Жерминал" с бордови № F-750.
Становището на комисията е прието на 12 юли 2000 г. с консенсус."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бехар.
Имате думата за изказвания.
Няма желаещи да се изкажат.
Моля, гласувайте проекта за решение, който чухте в становището на Комисията по национална сигурност.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Сега следва да се върнем към отложените точки. Прекратихме работата и сега ще продължим с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Моля квесторите да поканят господин Джеров.
Господин Иван Димов, ако обичате Вие да докладвате закона за второ гласуване. Стигнали сме до § 15.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: § 15 е със следното съдържание:
"§ 15. В чл. 141, ал. 2 се създава изречение трето:
"Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица."
Предложение на народния представител Георги Божинов по § 15:
В чл. 141, ал. 2 се добавя ново изречение трето:
"Управителят назначава прокурист на дружеството."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Димов - в чл. 141, ал. 3 изразът "нотариално заверен подпис" се заменя с израза "нотариално заверени съгласие и образец от подпис".
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 15 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 15. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение трето:
"Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица."
2. В ал. 3 думите "нотариално заверен подпис" се заменят с "нотариално заверено съгласие с образец на подписа"."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов.
Гласували 103 народни представители: за 25, против 76, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 15, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 16. В чл. 146 се създава ал. 4:
"(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се предоставя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 16, както е предложен от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ:"§ 17. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата "събрание" се поставя запетая и се добавя "за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма."
Предложение на народния представител Михаил Миков:
В § 17, т. 1 думите "протокол в съответната за решенията на общото събрание форма" се заменят с "документ".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков:
"В § 17 т. 2 да отпадне."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мариела Митева:
"Параграф 17 да бъде със следното съдържание:
"§ 17. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава ново изречение второ:
"Решенията на едноличния собственик се отразяват в протокол."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Договорите между едноличния собственик и дружеството, представлявано от него, се сключват в писмена форма."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 17 някой желае ли да се изкаже?
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Михаил Миков - едното за заместващ текст, а другото за отпадане на т. 2.
Гласували 84 народни представители: за 18, против 66, въздържали се няма.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мариела Митева за заместващ текст на § 17.
Гласували 84 народни представители: за 13, против 71, въздържали се няма.
И това предложение не се приема.
Моля, гласувайте § 17, както е предложен от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 18. В чл. 149 ал. 1 се изменя така:
"(1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203."
Предложение на народния представител Михаил Миков - § 18 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 18.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 18 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на § 18.
Гласували 92 народни представители: за 11, против 78, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 18, както е предложен от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 4.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 19. В чл. 150 ал. 3 се отменя."
Предложение на народния представител Михаил Миков - § 19 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мариела Митева - § 19 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Михаил Миков и Мариела Митева § 19 да отпадне.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 77, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 19, както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 2.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 20. В чл. 153 след думата "регистър" се добавя "и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане"."
Предложение на народния представител Михаил Миков - § 20 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на § 20.
Гласували 92 народни представители: за 12, против 79, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 20, както е предложен от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Параграф 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 21. В чл. 154, ал. 1, т. 2 числото "2/3" се заменя с "3/4"."
Предложение на народния представител Михаил Миков - § 21 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Димов - § 21 да се измени така:
"§ 21. В чл. 154, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"2. по решение на съдружниците, взето с мнозинството 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;"
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков § 21 да отпадне.
Гласували 106 народни представители: за 29, против 77, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 21, както е предложен от народния представител Иван Димов и подкрепен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 22. В чл. 155, т. 2 се изменя така:
"2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;".
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 22, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 23. Член 159 се изменя така:
"Брой на учредителите
Чл. 159 (1) Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.
(2) Когато акционерно дружество се образува от едно лице, с учредителен акт се утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите.
(3) Учредителният акт се съставя в писмена форма."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 23.
"§ 24. В чл. 160, ал. 1 се изменя така:
"(1) Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание".
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 23 и 24, както са предложени от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Параграфи 23 и 24 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 25. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Минималната стойност на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв."
2. В ал. 4 се създават изречение второ и трето:
"Дружеството не може да записва акции от капитала си. Когато тази забрана бъде нарушена при учредяването на дружеството, учредителите са задължени солидарно за вноските срещу записаните акции."
Предложение от народния представител Михаил Миков - в чл. 161, ал. 4, новото изречение трето да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков в чл. 161, ал. 4 новото изречение трето да отпадне.
Гласували 92 народни представители: за 16, против 75, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 25 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграф 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 26. В чл. 162 числото "0,1" се заменя с "1" и числото "100" се заменя с "5"."
Предложение на народния представител Светослав Лучников:
Параграф 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 26 със следната редакция:
"§ 26. Член 162 се изменя така:
"Чл. 162. Минималната номинална стойност на една акция е един лев. По-голяма номинална стойност на акцията трябва да бъде определена в цели лева."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В § 10, който отпадна, и там имаше замяна на числото "100" с "5", каквато и тук се предлага.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников § 26 да отпадне.
Гласували 101 народни представители: за 18, против 38, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 27. Член 163 се изменя така:
"Учредително събрание
Чл. 163. (1) Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции. Учредител може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
               (2) На учредителното събрание се записват акциите.
               (3) Учредителното събрание:
1. взема решение за учредяване на дружеството;
2. приема устава;
3. установява размера на разноските по учредяването;
4. избира надзорен съвет, съответно съвет на директорите.
               (4) Решенията по ал. 3, т. 1 и 2 се приемат единодушно, като се съставя протокол, за който се прилага чл. 232."
Предложение на народния представител Михаил Миков:
По § 27, в чл. 163, ал. 1, изречение първо текстът до края на изречението след думите "на учредително събрание" да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Юрий Юнишев по § 27:
В чл. 163 ал. 4 да се измени така:
"(4) На учредителното събрание се води протокол по реда на чл. 232, в който се вписват и решенията по ал. 3, т. 1 и 2, които се вземат с мнозинство две трети от присъстващите учредители."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 27 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 27. Член 163 се изменя така:
"Учредително събрание
Чл. 163. (1) Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции. Учредител може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
               (2) На учредителното събрание се записват акциите.
               (3) Учредителното събрание:
1. взема решение за учредяване на дружеството;
2. приема устава;
3. установява размера на разноските по учредяването;
4. избира надзорен съвет, съответно съвет на директорите.
               (4) Решенията по ал. 3, т. 1 и 2 се приемат единодушно, като се съставя протокол, за който се прилага чл. 232.
               (5) Когато акционерно дружество се учредява от едно лице, се съставя учредителен акт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 27 има предложение на народния представител Михаил Миков.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 14, против 79, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Има предложение на народния представител Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се. Благодаря.
Моля, гласувайте § 27 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: По § 28 е постъпило предложение от народния представител Михаил Миков със следното съдържание: в чл. 165, т. 7 да отпадне, а т. 8 да стане т. 7.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Юрий Юнишев по § 28 - в чл. 165 да се създадат нови точки 8, 9 и 10, а т. 8 от проектозакона да стане т. 11:
"8. условията и редът за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова;
9. начин на разпределение на печалбата;
10. начин на свикване на Общото събрание;".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Димов по § 28 - в чл. 165, т. 3 да се измени така:
"3. размера на капитала, вида и броя на акциите, правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция;".
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 28 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 28. Член 165 се изменя така:

"Съдържание на устава

Чл. 165. Уставът трябва да съдържа:
1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
2. предмета на дейност и срока, ако има такъв;
3. размера на капитала, вида и броя на акциите, правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция;
4. органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им;
5. вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени;
6. преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако такива се предвиждат;
7. други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
Има думата господин Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Едно мое кратко отсъствие в заседанието на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията не ми даде възможност да защитя тезата си по моето предложение по § 28.
В крайна сметка, ако пред вас се намира сравнителният анализ от Съвета по европейски въпроси на този законопроект с Директива № 9, ще установите, че няма никакво противоречие между онова, което предлагам аз, и въпросната директива. Нещо повече, подобен текст има отразен и в европейското законодателство.
Какво имам предвид? Ако вие отгърнете законопроекта по-нататък и стигнете до чл. 187в, ще установите, че вносителите са приели следното условие: "Уставът може да предвиди издаването на акции, които подлежат на обратно изкупуване, при условия и ред, установени в него".
Следователно, когато говорим тук, точно в изменението и допълнението на този член - 165, е мястото, където ние трябва да посочим какви елементи би могъл да съдържа уставът. Защото учредителите, които ще се съобразят с този ред и условия, които трябва да приеме материята на устава им, те просто не биха обърнали внимание на по-нататъшния чл. 187в, което, разбира се, е хипотетично. То може да бъде и така. И, ако не предвидят именно онова, което аз предлагам тук - "условията и редът за изкупуване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова; начинът на разпределение на печалба; начинът на свикване на Общото събрание", ще се наложи, безспорно, при създадено вътрешно напрежение в акционерното дружество, да се изменя, т.е. да се допълва уставът им, което води, разбира се, до едни неприятни съдебни процедури по-нататък.
Аз не съм наясно с това, теоретичната доктрина, която беше защитавана от няколко експерти-преподаватели в Софийския университет, какво е изтъкнала като противоположно становище, нежелаейки да се допълни, да се детайлизира тази материя именно в този член, след като самите те - вносителите и експертите, които са ги подпомагали в тяхната работа, са приели този текст в един член по-нататък.
Затова, моля подкрепете в интерес на, бих казал, систематично по-доброто уреждане на материята, именно в този член, а не някъде по-късно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Госпожа Мариела Митева има думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ДЛ): Благодаря, господин председателю. Аз също смятам, че предложението на господин Юнишев следва да бъде подкрепено, защото във втората директива на Европейския съюз - Директивата за капитала, има изричен текст, в който се казва, че когато законите на една държава-членка допускат дружеството да придобие собствени акции само или чрез лице, което действа от свое име, придобиването на акции се подчинява най-малко на следните условия: разрешение за придобиването се дава от Общото събрание, което определя условията и реда за него и по-специално максималният брой акции, които ще бъдат придобити, срокът, за който се дава разрешението и който не може да бъде по-дълъг от 18 месеца, а в случай на възмездно придобиване - максималния и минималния размер на престацията срещу придобиването.
Сами разбирате, че е по-добре тези хипотези да бъдат уредени в устава стабилно вместо да се вземат извънредни решения, подчинени на специална ситуация.
Вторият случай би могъл да създаде у акционерите впечатление за конюнктурност, а може би и не само у тях.
Ето защо смятам, че наистина и от гледна точка на втората директива, и от гледна точка на по-добрата работа на самото дружество е добре да бъде подкрепен текстът, който е предложен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Митева.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Юрий Юнишев.
Гласували 89 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Но, както гледам, сега ще трябва да се извърши известно преномериране на точките, защото т. 7 от предложението на комисията, очевидно трябва да остане последна. Нали така, господин Димов?
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: Да, точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Така че приетите нови точки стават 7, 8 и 9, а т. 7, от предложението на комисията, става т. 10.
Моля, гласувайте § 28, така както е предложен от комисията, с приетите вече три нови точки и с тази преномерация.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 28 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: Параграф 29. Комисията подкрепя текста на вносителя по § 29. Предлага следната подобрена редакция:
"§ 29. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от Управителния съвет, съответно от Съвета на директорите, на името на дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган."
2. Създава се ал. 3:
"(3) Ако в тримесечен срок Управителният съвет, съответно Съветът на директорите, не удостовери пред банката, че дружеството е заявено за вписване, вносителите могат да изтеглят обратно направените вноски в пълен размер. Членовете на съответния съвет отговарят солидарно за изплащането на вноските."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
Моля, гласувайте § 29 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграф 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 30. В чл. 167, ал. 1 думите "учредителите или упълномощено от тях лице" се заменят с "упълномощен член на Управителния съвет, съответно на Съвета на директорите".
Предложение на народния представител Георги Божинов - по § 30:
1. В чл. 167, ал. 1 думите "упълномощен член на Управителния съвет (Съвета на директорите)" да се заменят с "представляващите дружеството лица", като същият текст следва да замени и досегашния текст на чл. 183, ал. 1, т. 8.
2. В чл. 167 да се създаде нова ал. 3:
"(3) При заявяване на дружеството за вписване, съответно на увеличението на капитала, членовете на управителния орган декларират, че са издадени временни удостоверения."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов.
Гласували 96 народни представители: за 23, против 68, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 30 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Параграф 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 31. Член 168 се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 31 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграф 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 32. Член 169 се изменя така:
"Подписка
Чл. 169. Акционерно дружество не може да бъде учредено чрез подписка за набиране на капитал, освен ако отделен закон изрично предвижда условията и реда за това."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - § 32 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков по § 32 - в чл. 169 думите "не може" да се заменят с "може" и думата "освен" да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников.
Гласували 99 народни представители: за 58, против 9, въздържали се 32.
Предложението е прието и § 32 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 33. Членове 170, 171, 172 и 173 се отменят."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 33 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
Параграф 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: По § 34 са постъпили следните предложения:
От народния представител Светослав Лучников - в чл. 174, ал. 1 да се добави второ изречение: "Обнародва се и датата на решението на съда за вписване в Търговския регистър".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светослав Лучников - в чл. 174, ал. 1, т. 3 да се добави: "или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Божинов - в чл. 174, ал. 1, т. 3 думите "номиналната или" да се заменят с "емисионната стойност на всяка акция".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков - в чл. 174, ал. 1 т. 3 да се измени така:
"3. да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната стойност".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков - в чл. 174 предлаганата нова ал. 3 да стане ал. 4.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Мариела Митева - в чл. 174 новата ал. 3 да се измени така:
"(3) При промяна в устава лицето, представляващо дружеството, представя в съответния съд пълен текст на устава с измененията и допълненията към съответната дата".
Комисията подкрепя частично предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 34 и предлага следната подобрена редакция:

"§ 34. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава стойност на всяка акция;"
2. Ал. 2 се изменя така:
"(2) В търговския регистър се вписват данните по чл. 165, т. 1-4, 5 (само видът и стойността на непаричната вноска) и 7 и вписването се обнародва. В регистъра са представят учредителният протокол и списък на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите. Когато след учредяването на дружеството акциите бъдат придобити от едно лице, в търговския регистър се вписва името, съответно фирмата, на акционера.
3. Създава се ал. 4:
"(4)  При изменение или допълнение на устава в търговския регистър се представя препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ДЛ, от място): Подкрепям предложението на комисита.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложенията на народния представител Светослав Лучников.
Гласували 89 народни представители: за 48, против 3, въздържали се 38.
Предложенията са приети.
При това положение предложението на господин Божинов не би било редно да се гласува, защото той също предлага израза "емисионната стойност на всяка акция", а това вече приехме с приемането на предложението, което е направил господин Лучников.
Предложенията на господин Миков и госпожа Митева са приети и съобразени.
Моля, гласувайте § 34, както е предложен от комисията, с приетите изменения, които току-що гласувахме, направени от господин Лучников в ал. 1 и в ал. 1, т. 3.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Параграф 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ДИМОВ: "§ 35. В чл. 178 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2)  Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон."
2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димов.
Моля, гласувайте § 35, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Параграф 35 е приет.

Съобщение за парламентарен контрол на 14 юли 2000 г.:
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на две питания от народните представители Господин Тонев и Станка Величкова.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Велислав Величков, Христо Иванов, Валентин Симов и Яшо Минков, и на питане от народния представител Яшо Минков.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Йордан Бакалов и Александър Томов, и на питане от народния представител Калчо Чукаров.
Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Юрий Юнишев, Станимир Калчевски, Иван Борисов, Веселин Бончев, Михаил Миков, Атанас Богданов, Христо Иванов и Емилия Масларова, и на питане от народния представител Юлиян Буров.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Хасан Адемов и Лютви Местан и Руси Статков, и на две питания от народните представители Асен Христов и Руси Статков.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков, Руси Статков, Христо Смоленов и Анелия Тошкова.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иван Борисов и Велко Вълканов.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Ангел Малинов, Меглена Плугчиева, Георги Божинов, Иван Борисов и Александър Каракачанов, и на питане от народния представител Дора Янкова.
Министър Александър Праматарски ще отговори на актуален въпрос от народния представител Анелия Тошкова.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Свилен Димитров и на питане от народния представител Димитър Абаджиев.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
министър-председателят на Република България Иван Костов - на актуален въпрос от народните представители Лютви Местан, Ахмед Юсеин и Хасан Адемов;
заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
министърът на отбраната Бойко Ноев - на питане от народния представител Ивалин Йосифов;
министърът на образованието и науката Димитър Димитров - на два актуални въпроса с писмен отговор от народния представител Станка Величкова.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се отлагат:
отговорът на министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков;
отговорът на министъра на правосъдието Теодосий Симеонов - на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Надежда Михайлова и министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов.
Съгласно решение на Председателския съвет за ускоряване отговорите на натрупани голям брой въпроси и питания, новопостъпилите въпроси и питания ще се подреждат при следващия отговор на съответния министър. За тази седмица такива новопостъпили актуални въпроси и питания са:
два актуални въпроса от народните представители Веселин Бончев и Татяна Дончева към министъра на финансите Муравей Радев;
актуален въпрос от народния представител Руси Статков към министър Александър Праматарски;
питане от народния представител Кънчо Марангозов към министъра на здравеопазването Илко Семерджиев;
питане от народния представител Ивалин Йосифов към министъра на отбраната Бойко Ноев.
Съобщение: Комисията по труда и социалната политика ще проведе извънредно заседание днес, от 15,00 ч. в зала 238.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 14 юли 2000 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,59 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
         Иван Куртев

Секретари:
     Анелия Тошкова

    Свилен Димитров