Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-07-20

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Юнал Лютфи
Секретари: Виктория Василева и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.
Има думата докладчикът по законопроекта господин Никола Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 49. (1) Министърът на транспорта и съобщенията в 30-дневен срок от постъпване на заявленията дава съгласие или отказва прехвърляне на лицензията и уведомява лицата с писмо с обратна разписка.
               (2) Министърът на транспорта и съобщенията може да откаже да прехвърли лицензията на трето лице, когато лицето не представи доказателства за достатъчни финансови възможности за изпълнение на дейността.
               (3) Отказът по ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 49 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 133 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 4.
Член 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 50 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 50. (1) Министерството на транспорта и съобщенията вписва издадените лицензии в специален регистър, в който отразява:
1. регистрационния номер и датата на вписване;
2. името, съответно фирмата на лицензираното лице, регистрационни и адресни данни;
3. услугите, които ще се извършват - универсалната пощенска услуга като цяло или отделни части от нея;
4. срока на действие на лицензията.
               (2) Под регистрационния номер по ал. 1, т. 1 се вписват всички настъпили впоследствие промени на данните по ал. 1, както и срокът:
1. за временно спиране на лицензията;
2. през който след отнемане на лицензията лицето не може да кандидатства за нова лицензия.
               (3) Регистърът по ал. 1 е публичен."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 50 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
Член 50 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 51. Министерството на транспорта и съобщенията публикува във ведомствения си бюлетин издадените, прехвърлените, прекратените и отнетите лицензии.
Чл. 52. Индивидуалната лицензия за универсална пощенска услуга е със срок до 20 години. Срокът може да бъде удължен по съгласие на страните до 35 години."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 51 и 52 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 5.
Членове 51 и 52 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Раздел II
Съдържание на индивидуални лицензии

Чл. 53. Индивидуалната лицензия за универсална пощенска услуга съдържа изисквания за:
1. извършване на универсалната пощенска услуга или на части от нея и гарантиране на равнопоставеност на всички потребители при публично известни условия;
2. осигуряване на достатъчна гъстота на местата за достъп до пощенската мрежа, като се отчитат нуждите на потребителите;
3. изпълнение на нормативите за качество на услугата;
4. осигуряване на пощенска безопасност, отнасяща се до охраната и опазването на пощенските пратки, паричните средства, персонала и тайната на кореспонденцията, както и за създаване на условия за наблюдение и контрол от компетентните органи;
5. опазване на околната среда при изпълнение на дейността;
6. разработване на общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги и за съгласуването им с министъра на транспорта и съобщенията;
7. представяне цените на услугите за информация на лицензиращия преди датата на тяхното прилагане;
8. предоставяне на информация на потребителите по подходящ начин относно работното време, техническите изисквания за пратките, забранените предмети за поставяне в пратките и цените на услугите;
9. размера, реда и начина за заплащане на определените в лицензията лицензионни такси;
10. предоставяне на информация на лицензиращия във връзка с изпълнението на лицензията;
11. незабавно уведомяване на лицензиращия в случаи на обявяване на лицензирания в неплатежоспособност, несъстоятелност или започване процедура по ликвидация;
12. взаимно свързване на пощенски мрежи на други оператори на универсални пощенски услуги по договаряне;
13. изпълнение на задачи или ограничения за извършване на пощенски услуги при извънредни обстоятелства по чл. 12;
14. изменение, допълнение, временно спиране или прекратяване на лицензията при настъпване на предвидените в закона случаи;
15. отнемане на лицензията в случаите, предвидени в закона;
16. допускане на контрол от страна на лицензиращия по изпълнение на лицензията;
17. санкции и ред за прилагането им;
18. други конкретни условия.
Чл. 54. В лицензията на основния пощенски оператор се вписват допълнителни специални изисквания за:
1. задължително водене на отделна счетоводна отчетност за универсалната пощенска услуга, за неуниверсалните пощенски услуги и за другите услуги и дейности, ред за доказване дефицита от извършване на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия;
2. определяне на обхвата и срока на резервирания сектор от пощенски услуги съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби, както и на произтичащите от това задължения;
3. ред за определяне и съгласуване цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга;
4. използване на пощенски марки за предплащане на определени услуги от универсалната пощенска услуга;
5. освобождаване от заплащане цената на услуги в предвидените от закона случаи;
6. изпълнение на актовете на Всемирния пощенски съюз;
7. осигуряване на отпечатването и продажбата на пощенски марки;
8. продажба и приемане на международни купон-отговори;
9. ползване на датни клейма и отпечатъци съгласно чл. 77."
Комисията подкрепя заглавието на раздел ll и членове 53 и 54 на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел ll и членове 53 и 54, така както са предложени от вносителя.
Отменете гласуването!
Господин Юнишев има думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Ако обърнете внимание в края на чл. 53 съществува една т. 18, от изискванията за универсална пощенска услуга, които трябва да съдържат следното: "и други конкретни условия".
За пореден път се сблъскваме с някакво неопределено по своята същност бъдещо изискване, което създава прекрасни условия на бюрократичния апарат да не разреши евентуално или да разтегли във времето даването на тази лицензия. Политиката на правителството е не само да се съкрати като обем този разрешителен режим изобщо в нашата нормативната материя, а ние тук и сега създаваме още едни "допълнителни", конкретни още "по-големи" условия.
Ето защо аз правя предложение за отпадането на т. 18 от чл. 53. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Няма други изказвания.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Юрий Юнишев в чл. 53 т. 18 да отпадне.
Гласували 114 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 17.
Точка 18 отпада.
Моля, гласувайте заглавието на раздел ll и чл. 53 и 54, така както са предложени от вносителя, без отпадналата вече т. 18.
Гласували 103 народни представители: за 98, против 4, въздържал се 1.
Заглавието на раздел ll и чл. 53 и 54 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел lll - Изменения, допълнения, спиране и прекратяване на индивидуални лицензии".
По чл. 55 има предложение на комисията:
"Чл. 55. (1) Изменения, допълнения, временно спиране или предсрочно прекратяване на лицензиите могат да бъдат извършени едностранно от министъра на транспорта и съобщенията с мотивирана заповед след писмено уведомление, когато това се налага поради:
1. непреодолима сила;
2. причини, свързани с националната сигурност и отбраната на страната в резултат на осъществяваната дейност по лицензията;
3. извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 12;
4. промени във вътрешното законодателство и решения на Всемирния пощенски съюз и на европейските пощенски организации, приети от Република България.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията прекратява лицензиите предсрочно със заповед и в следните случаи:
1. при смърт на лицензирания - едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой от наследниците не е заявил, че ще продължи да изпълнява лицензията;
2. при ликвидация или прекратяване на лицензирания пощенски оператор;
3. при отнемане на лицензията по чл. 57."
Комисията подкрепя текстовете - за заглавие на раздел lll на вносителя и текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел lll, така както е предложено от вносителя, и чл. 55, така както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 5.
Заглавието на раздел lll и чл. 55 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 56. (1) Лицензираният оператор може да отправи мотивирано искане до министъра на транспорта и съобщенията за изменение и допълнение на лицензията. Искането се проучва относно неговата основателност и необходимост и в срок до два месеца министърът на транспорта и съобщенията приема или мотивирано отказва изменението или допълнението на лицензията.
(2) Лицензираният може да поиска предсрочно прекратяване на лицензията, като писмено уведоми министъра на транспорта и съобщенията шест месеца преди датата на прекратяването. Министърът на транспорта и съобщенията със заповед прекратява лицензията след изтичане на срока на уведомлението.

Чл. 57. (1) Министърът на транспорта и съобщенията с мотивирана заповед отнема лицензията и прекратява нейното действие в следните случаи:
1. съществено или системно нарушаване на този закон, на актовете по прилагането му или на условията на лицензията; отнемането се извършва, ако след отправяне на писмено предизвестие със срок не по-малък от три месеца пощенският оператор не отстрани или не преустанови нарушението;
2. по предложение на компетентните органи, когато са установили действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност или отбраната на страната.
(2) Със заповедта за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за универсална пощенска услуга. Този срок не може да бъде по-малък от две години."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 56 и чл. 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте членове 56 и 57 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Членове 56 и 57 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 58 има предложение на комисията:
"Чл. 58. Заповедите по чл. 55, ал. 1 и по чл. 57 и отказът по чл. 47 на министъра на транспорта и съобщенията подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 58 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.

Член 58 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел IV
Регистриране на пощенски оператори за
извършване на неуниверсални пощенски услуги"
По чл. 59 има предложение на комисията:
"Чл. 59. (1) Лицата, които искат да бъдат регистрирани за извършване на неуниверсални пощенски услуги, подават заявление в Министерството на транспорта и съобщенията, в което посочват:
1. името, съответно фирмата, адреса и регистрацията по БУЛСТАТ;
2. услугите, които ще извършват и техните характеристики.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицата прилагат:
1. документ за регистрация по Търговския закон;
2. документ за актуално състояние;
3. декларация, че приемат да изпълняват задълженията по чл. 60.
(3) Министърът на транспорта и съобщенията в 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 регистрира лицата. За регистрацията се издава удостоверение, в което се посочва услугата или услугите, които те ще извършват.
(4) Регистрираните лица се вписват в специален регистър за оператори на неуниверсални пощенски услуги, който е публичен."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV така, както е предложен от вносителя, и чл. 59 така, както е предложен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел IV и чл. 59 са приети.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 60. Лицата, които извършват неуниверсални пощенски услуги са длъжни:
1. да осигуряват неприкосновеност на пратките;
2. да опазват тайната на кореспонденцията, включително данните за подателите, получателите и пратките;
3. да гарантират сигурността на мрежата;
4. да не приемат, не пренасят и не доставят забранени предмети и вещества, съгласно чл. 90 и 91;
5. да не създават с дейността си при извършване на услуги заплаха за сигурността и отбраната на страната;
6. да опазват околната среда."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 60 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Член 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 61 има прието предложение на народния представител Иван Иванов.
"Чл. 61. (1) Регистрацията по чл. 59, ал. 3 се заличава със заповед на министъра на транспорта и съобщенията:
1. по писмено заявление на регистрираното лице;
2. при смърт на регистрирания едноличен търговец, ако в 3-месечен срок някой от наследниците му не е заявил, че ще продължи да извършва услугите;
3. при ликвидация или прекратяване на регистрирания пощенски оператор;
4. когато след писмено предупреждение с определен срок, който не може да бъде по-малък от 3 месеца, регистрираното лице продължи да не изпълнява изискванията по чл. 60;
5. по предложение на компетентните органи, когато са установили действия на регистрираното лице, които застрашават националната сигурност или отбраната на страната.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 4 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 61 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
Член 61 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел V - "Лицензионни такси и такси за регистрация".
По чл. 62 - предложение на комисията:
"Чл. 62. (1) Пощенските оператори заплащат лицензионни такси в размери и по начин, посочени в условията на лицензиите.
             (2) Лицензионните такси са:
1. първоначална - при издаване на индивидуална лицензия за универсална пощенска услуга, включваща разходи за подготовката й;
2. годишна - за контролиране изпълнението на лицензиите - процент от годишните брутни приходи (без ДДС) от лицензираната универсална пощенска услуга.
              (3) Пощенските оператори на неуниверсални пощенски услуги заплащат еднократна такса за регистрация преди издаване на удостоверението за регистрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел V така, както е предложено от вносителя, и чл. 62 така, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел V и чл. 62 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 63. Размерите на лицензионните такси и на таксите за регистрация се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите.
Чл. 64. (1) Лицензионните такси и таксите за регистрация се разпределят, както следва:
1. първоначалната лицензионна такса - 80 на сто по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията и 20 на сто за държавния бюджет;
2. годишната лицензионна такса - 50 на сто по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията и 50 на сто за държавния бюджет;
3. еднократната такса за регистрация - 80 на сто по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията и 20 на сто за държавния бюджет.
             (2) Средствата по ал. 1, които постъпват в бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията, се разходват за подпомагане развитието и модернизирането на пощенската и далекосъобщителната инфраструктура съгласно чл. 20 от Закона за далекосъобщенията."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 63 и 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 63 и 64 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 6.
Членове 63 и 64 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

        "Глава шеста
ЦЕНИ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Чл. 65. (1) Цените на пощенските услуги се определят от пощенските оператори съобразно търсенето и предлагането им на пазара, с изключение на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор.
             (2) Пощенските оператори представят цените по ал. 1 на министъра на транспорта и съобщенията за сведение.
Чл. 66. (1) Цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвани от основния оператор, се образуват и прилагат съгласно правила, определени в наредба, приета от Министерския съвет на основание чл. 59, ал. 3 от Закона за защита на потребителите и за Правилата за търговия по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.      
             (2) Правилата по ал. 1 осигуряват спазването на следните принципи:
1. еднакви цени за еднакви услуги на територията на страната;
2. равнопоставеност на потребителите;
3. достъпност на цените;
4. съобразяване с разходите по предоставяне на услугите;
5. обвръзване с качеството на услугите;
6. осигуряване на икономически обоснована печалба в съответствие с приетата инвестиционна политика;
7. създаване на условия за стимулиране на потреблението;
8. отчитане равнището на цените на международните пазари, доколкото националните условия го позволяват;
9. публичност на цените.
 (3) С наредбата по ал. 1 се определят условията и редът, при които основният пощенски оператор може да договаря цени на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, различни от цените, определени по правилата.
Чл. 67. (1) Основният пощенски оператор определя конкретните цени в съответствие с правилата на наредбата по чл. 66, ал. 1 и ги представя заедно с документите по образуването им на министъра на транспорта и съобщенията за съгласуване.
             (2) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до 14 дни съгласува предложените цени, ако те отговарят на правилата на наредбата. В противен случай ги връща за привеждането им в съответствие с тях.
Чл. 68. Пощенските оператори по подходящ начин осигуряват възможност на потребителите да се запознаят с цените на извършваните от тях услуги в определен срок преди прилагането им."
Комисията подкрепя текстовете на членовете от глава шеста на закона, предложени от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и членове от 65 до 68 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава шеста и членове от 65 до 68 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава седма
ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Раздел I
Начини на заплащане

Чл. 69. (1) Цената на пощенските услуги се предплаща от потребителите. Заплащането се извършва в брой, безкасово или чрез пощенски марки в зависимост от определения от пощенския оператор начин за заплащане на съответната услуга.
             (2) Пощенските услуги могат да се заплащат и по договаряне с пощенския оператор.
Чл. 70. (1) Пощенската марка се ползва като знак за платена цена за универсална пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор.
             (2) Основният пощенски оператор определя видовете услуги, включени в универсалната пощенска услуга, които се заплащат чрез пощенски марки."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седма, заглавието на раздел I и членове 69 и 70 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Заглавията на глава седма и раздел I и членове 69 и 70 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Раздел II
Пощенски марки

Чл. 71. Министърът на транспорта и съобщенията издава и пуска в употреба пощенски марки въз основа на годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавие на раздел II и чл. 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 71 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел II и чл. 71 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 72 има прието предложение на народния представител Иван Иванов.
"Чл. 72. Продажбата на пощенски марки, които не са извадени от употреба, се извършва по номинална стойност. Продажбата се осъществява от основния пощенски оператор и от други лица по договор с него."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 72, така както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 72 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 73. Министърът на транспорта и съобщенията издава и пуска в употреба пощенски продукти (пощенски карти, илюстровани пощенски карти, пощенски пликове с или без илюстрации и други), с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на универсалната пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор. Специалният знак удостоверява заплащането на услугата.
Чл. 74. Министърът на транспорта и съобщенията изважда от употреба пощенските марки и пощенските продукти със знак за цена по чл. 71 и чл. 73.
Чл. 75. Пускането и изваждането от употреба на пощенски марки и пощенски продукти се извършват със заповед на министъра на транспорта и съобщенията, информация за което се публикува в два централни всекидневника.
Чл. 76. Условията и редът за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки и пощенски продукти, както и за продажбата им за употреба се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията след съгласуване с министъра на финансите."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 73 до 76 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Подлагам на гласуване членове 73, 74, 75 и 76 включително, така както са предложени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Членове 73, 74, 75 и 76 са приети.
Продължаваме с раздел трети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"РАЗДЕЛ III
Пощенски отпечатъци
Чл. 77. (1) Пощенските оператори могат да използват като знак за заплащане цената на пощенските услуги отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване или щемпеловане.
(2) Основният оператор използва датни клейма за подпечатване на пощенските марки и на документите за приемане и предаване на пощенски пратки и за приемане и изплащане на парични преводи.
(3) Всички отпечатъци на пощенските оператори на универсална пощенска услуга се одобряват и регистрират от министъра на транспорта и съобщенията предварително, преди въвеждането им в употреба. При изваждане от употреба на отпечатъците операторите уведомяват за заличаване на регистрацията им.
(4) Забранено е поставянето и използването за каквито и да е цели на отпечатъци на основния пощенски оператор, които не са регистрирани или са извадени от употреба.
Чл. 78. Министърът на транспорта и съобщенията може да пуска и да спира от употреба специални печати по повод чествания на исторически събития, годишнини и други. Специалните пощенски печати се ползват от основния оператор по ред и начин, определени в наредбата по чл. 76."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавие на раздел трети и членове 77 и 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Да, благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Подлагам на гласуване раздел трети - "Пощенски отпечатъци", чл. 77 и чл. 78, така както са предложени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Членове 77 и 78 от раздел трети - "Пощенски отпечатъци" са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"РАЗДЕЛ IV
Международни купони-отговор
Чл. 79. (1) За заплащане на международни пощенски услуги, извършвани от основния пощенски оператор, може да се използват и международни купони-отговор.
(2) Международният купон-отговор е специален формуляр, одобрен от Всемирния пощенски съюз, с определена продажна и обменна стойност.
(3) С международни купони-отговор подателят предплаща на получателя цената на определена кореспондентска пратка-отговор.
(4) Продажба на международни купони-отговор в Република България може да се извършва само от основния пощенски оператор.

РАЗДЕЛ V
Освобождаване от заплащане на пощенски услуги

Чл. 80. (1) Освобождават се от заплащане следните пощенски услуги, предоставяни от основния пощенски оператор:
1. международни и вътрешни служебни пощенски пратки на пощенската администрация на Република България;
2. секограми до 7 кг - релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия (с изключение на въздушните допълнителни цени), изпращани и/или до слепи граждани или официално признати институти за слепи граждани и оформени с регламентираните отличителни знаци;
3. пратки за военнопленници и интернирани граждански лица, посочени в Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
(2) Пощенската администрация на Република България включва Министерството на транспорта и съобщенията и търговското дружество "Български пощи" като основен пощенски оператор."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 79 и 80 и заглавията на раздел четвърти и пети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Николов.
Има ли желаещи да вземат думата по раздел четвърти и раздел пети? Няма.
Моля, гласувайте раздел четвърти - чл. 79, и раздел пети - чл. 80. 
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Раздел четвърти и раздел пети са приети.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава осма
ТАЙНА НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА

Чл. 81. Пощенските оператори и лицата по чл. 22, които участват в изпълнението на пощенските услуги, са длъжни да пазят тайната на кореспонденцията както по време на извършване на услугата, така и след това.
Чл. 82. (1) Пощенските оператори нямат право:
1. да присвояват пощенски пратки;
2. да отварят пощенски пратки;
3. да вземат от съдържанието на отворени пратки;
4. да предават пратки на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание;
5. да предоставят справки и информация за пощенски пратки и за съдържанието им освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица;
6. да информират който и да било за пощенския трафик между отделни лица.
 (2) Забраната по ал. 1, т. 2 и 3 не се отнася до оператори на неуниверсални пощенски услуги, когато това е свързано с опазване съдържанието на пратките и е предвидено изрично в Общите условия на договора с потребителите, с изискване за предварително писмено съгласие на подателя.
Чл. 83. (1) Международните пощенски пратки подлежат на митнически контрол съгласно Закона за митниците и Правилника за неговото прилагане.
             (2) Митническият контрол на пощенските пратки се извършва с предимство.
Чл. 84. Върху суми, преведени с пощенски запис, включително по наложен платеж, може да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс за задължения на подателя или получателя на записа, докато сумите не са изплатени на получателя. Подателят и получателят се уведомяват писмено за наложения запор."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членовете от глава осма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Николов.
Имате думата по глава осма, чл. 81, 82, 83 и 84.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласувате заглавието на глава осма "Тайна на кореспонденцията" и членове 81, 82, 83 и 84 включително.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава осма и членове 81, 82, 83 и 84 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава девета
ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл. 85. (1) Пощенските оператори на универсална пощенска услуга дължат обезщетение на потребителите в случаите на:
1. загубени, ограбени или повредени препоръчани пратки, колети, пратки с обявена стойност и с наложен платеж;
2. неспазване на нормативите за качество на услугата съгласно чл. 15, т. 4;
3. неизплатени или неправилно изплатени суми по пощенски записи и чекове.
             (2) Размерите на обезщетенията по ал. 1 се определят в Общите условия на договорите с потребителите.
             (3) Обезщетенията, дължими от основния пощенски оператор за международни пощенски пратки се определят в съответствие с актовете на Всемирния пощенски съюз.
Чл. 86. (1) Право на рекламация в случаите по чл. 85, ал. 1 има подателят или получателят на пратката.
             (2) Срокът за предявяване на рекламацията е 6 месеца, считано от датата на подаване на пратките или записите.
             (3) Пощенските оператори на универсална пощенска услуга проучват рекламацията и в срок до 3 месеца уведомяват рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.
             (4) Ако рекламацията е отхвърлена или е оставена без отговор в срока по ал. 3, рекламантът може да предяви иск пред съда.
Чл. 87. Пощенските оператори на универсална пощенска услуга не носят отговорност:
1. за непрепоръчани пощенски пратки;
2. за повреждане или унищожаване на препоръчани или с обявена стойност пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
3. когато препоръчаните пратки не е възможно да бъдат издиране поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
4. когато повреждането или унищожаването на пратките е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пратките;
5. за пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
6. когато поради непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице.
Чл. 88. Пощенските оператори на неуниверсални пощенски услуги носят отговорност в случаите, в размерите и по реда, определени в Общите условия на договорите им с потребителите.
Чл. 89. (1) Подателите на пощенски пратки носят отговорност пред операторите за всички повреди, причинени от съдържанието на техните пратки на други пощенски пратки. Отговорността е в размерите, в които операторите отговарят пред лицата, чиито пратки са увредени.
             (2) Подателите на пощенски пратки по ал. 1 носят отговорност и за вредите, причинени на самите оператори.

Глава десета
ЗАБРАНА ЗА ПОСТАВЯНЕ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА

Чл. 90. (1) Забранено е поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:
1. наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
2. оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
3. неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.
 (2) Във вътрешните пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
Чл. 91. (1) В международните пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по чл. 90, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.
             (2) Операторите са длъжни да предоставят на подателите на международни пратки информация за забранените вещества и предмети по ал. 1.
Чл. 92. При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пощенските пратки операторът при приемането им изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на подателя пратката не се приема.
Чл. 93. Когато има достатъчно основание да се счита, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, пощенският оператор изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й. При отказ или при липса на отговор, пощенският оператор уведомява прокуратурата, която разпорежда на компетентните органи да извършат проверка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Въпреки че няма предложения, съгласно правилника можем да приемаме най-много глава по глава. Вие прочетохте две глави, ще ги гласуваме поотделно.
Има ли изказвания по глава девета? Няма изказвания.
Моля, гласувайте заглавието на глава девета и членове от 85 до 89 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
Заглавието на глава девета и членове от 85 до 89 включително са приети.
По глава десета има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на глава десета и членове от 90 до 93 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава десета и членове от 90 до 93 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава единадесета
КОНТРОЛ
Чл. 94. Контролът по спазването на този закон и на нормативните актове, издадени въз основа на него, както и изпълнението на лицензиите за универсална пощенска услуга и на изискванията за неуниверсални пощенски услуги се осъществява от специализирано звено в Министерството на транспорта и съобщенията.
Чл. 95. (1) Служителите на специализираното звено по чл. 94 съставят актове за констатираните нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) В изпълнение на своите функции оправомощените служители имат право:
1. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти;
2. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяването на контрола;
3. да извършват проверки за изпълнението на нормативите за качество на услугите;
4. да дават предписания за отстраняване в определен срок на недостатъци в дейността.
Чл. 96. (1) Въз основа на актовете по чл. 95, ал. 1 министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
(2) Наказателните постановления могат да се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 97. (1) Длъжностни лица на пощенските оператори могат да съставят актове за констатирани нарушения по чл. 101, 102, 103 и 104.
(2) Въз основа на актове по ал. 1 законните представители на пощенските оператори издават наказателни постановления за налагане на административни наказания. Наказателните постановления подлежат на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 98. При констатиране на нарушенията по реда на чл. 95, ал. 1 и чл. 97, ал. 1 съставителите на актове могат да изземват и да задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението, по реда на чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията подкрепя текстовете на членове от 94 до 98 включително на глава единадесета на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на глава единадесета и членове от 94 до 98 включително, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на глава единадесета и членове от 94 до 98 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава дванадесета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 99. (1) Който без лицензия извършва универсална пощенска услуга, която подлежи на индивидуално лицензиране или продължи да я предоставя след прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
(2) Който без регистрация извършва неуниверсална пощенска услуга, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
Чл. 100. (1) Който наруши условията на издадената му индивидуална лицензия, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
(2) Който извършва неуниверсални услуги по регистрация и наруши изискванията на чл. 60, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
Чл. 101. Който наруши тайната на кореспонденцията и отвори чужда пощенска пратка или я присвои, или извърши някои от действията, предвидени в чл. 82, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
Чл. 102. Който постави в пощенска пратка предмети и вещества, забранени по чл. 90 и 91, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. и пратката се отнема в полза на държавата.
Чл. 103. Който внесе в страната писмовни пратки за международно препращане или доставяне вътре в страната (репостаж) с цел възползване от по-благоприятни ценови условия в Република България, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
Чл. 104. Който пусне в употреба, използва подправени, употребявани или извадени от употреба пощенски марки, нерегистрирани, подправени или извадени от употреба отпечатъци от пощенски печати, клейма или таксувачни машини на основния пощенски оператор, както и подправени пощенски известия за доставка и международни купони-отговор, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
Чл. 105. (1) Който при поискване от Министерството на транспорта и съобщенията не даде информация, свързана с прилагането на този закон, или даде невярна или неточна информация, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Който препятства контрола по този закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавие на глава дванадесета и членове от 99 до 105 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на глава дванадесета и членове от 99 до 105, както са предложени от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава дванадесета и членове от 99 до 105 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 106 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 106. За нарушенията по членове 99 - 105, извършени от юридически лица и еднолични търговци, се налагат имуществени санкции в размерите на предвидените глоби."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 106, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 5.
Член 106 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 107. (1) Когато нарушенията по предходните членове са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.
(2) Нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 107, както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Член 107 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: От "Допълнителна разпоредба" по § 1 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Приемане на пощенски пратки" е дейност на пощенските оператори по получаване на пратките, подадени от подателите в местата за достъп.
2. "Пренасяне на пощенски пратки" е дейност на пощенските оператори, включваща процеса от приемането до доставката на пощенските пратки.
3. "Доставка на пощенски пратки" е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставка и завършва с връчването на пощенските пратки на получателите.
4. "Място за достъп" е пощенска служба на оператора, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки, както и монтирана на обществено място пощенска кутия на основния пощенски оператор за приемане на непрепоръчани писма.
5. "Кореспондентска пратка (писмо)" е писмено съобщение върху какъвто и да е носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху пратката. Печатните произведения не са кореспондентски пратки.
6. "Печатно произведение" е пощенска пратка, съдържаща вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството, с адрес на подател и на получател, написан върху пратката.
7. "Малък пакет" е пощенска пратка, която съдържа предмети с или без търговска стойност с максимално тегло до 2 кг.
8. "Пощенски колет" е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.
9. "Пощенски парични преводи (записи и чекове)" са услуги за изпращане на суми от подателя до получателя или трансфер на суми от авоар на една текуща сметка в друга.
10. "Препоръка" е услуга, представляваща договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, за което на подателя се издава документ за приемане на пратката и по негово искане и известие - за доставката й на получателя.
11. "Обявена стойност" е услуга, представляваща отговорност на оператора до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пратката в случай на загуба, кражба или повреда.
12. "Наложен платеж" е услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.
13. "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва пощенски услуги като подател или получател.
14. "Подател" е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенска пратка.
15. "Получател" е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на пощенската пратка, за което тя е предназначена.
16. "Пощенска мрежа" е съвкупност от организационно и технологично свързани помежду си звена и средства, включващи пощенски служби, разменни и сортировъчни възли, транспортни средства и технически съоръжения, изградени и използвани с цел приемане, пренасяне и доставка на пощенски пратки.
17. "Международни пощенски пратки" са пратки, произхождащи от или с местоназначение за друга страна.
18. "Куриерска услуга" е пощенска услуга с добавена стойност над универсалната пощенска услуга. Куриерската услуга гарантира по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставка на пратките и включва всички или някои от следните допълнителни услуги:
а) събиране от адреса на подателя;
б) доставка до определена дата;
в) доставка лично на получателя;
г) възможност за смяна на направлението и получателя в движение;
д) уведомяване на подателя за получаването на пратката;
е) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;
ж) персонални услуги на потребителите и извършване на услуга "a la carte" (по избор) по необходимия начин и в необходимото време ("при поискване" и "по договор").
19. "Бар код" е поредица от черти с различни размери, чрез които се извършват идентифициране и проследяване движението на пощенските пратки и записи.
20. "Стандартна вътрешна кореспондентска пратка" е пратка с размери: максимални - 125/255 мм; минимални - 90/140 мм и максимална дебелина - 5 мм.
21. "Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте "Допълнителна разпоредба" така, както е предложена от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 7.
Допълнителната разпоредба е приета.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Отменя се Законът за съобщенията."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавие на "Преходни и заключителни разпоредби" и § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 2 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 2.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграф 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 3. В Закона за концесиите се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 т. 5 се отменя.
2. В чл. 5 т. 2 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 4. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в чл. 113 се създава ал. 6:
"(6) Услугите по ал. 1 - 5 се заплащат от Министерството на отбраната на пощенските оператори, които са ги извършили."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 2.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 5 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"§ 5. В Закона за далекосъобщенията се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 т. 5 се отменя.
2. В чл. 19 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 2:
"2. лицензионни такси и такси за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги;"
б) досегашните точки 2, 3, 4 и 5 стават съответно точки 3, 4, 5 и 6.
3. В чл. 20 ал. 1 се създава т. 7:
"7. финансово подпомагане на основния пощенски оператор за изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия".
4. В чл. 22, ал. 3 думите "както и пощенските съобщения" се заличават".

По § 6 също има предложение на Комисията по икономическата политика:
"§ 6. (1) На основание чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България до 31 декември 2002 г. се установява държавен монопол върху резервиран сектор от универсалните пощенски услуги, предоставяни чрез пощенската мрежа на основния пощенски оператор "Български пощи" ЕАД. Услугите в резервирания сектор включват приемане, пренасяне и доставка на:
1. вътрешни кореспондентски пратки с тегло до 350 г и цена, която не превишава повече от 5 пъти цената за стандартна вътрешна кореспондентска пратка до 20 г, прилагана от основния пощенски оператор;
2. международни входящи и изходящи кореспондентски пратки с тегло до 350 г. и цена, която не превишава повече от 5 пъти цената за въздушна международна кореспондентска пратка с тегло до 20 г, прилагана от основния оператор.
(2) От услугите по ал. 1 са изключени:
1. печатните произведения, ако не съдържат или не са приложени към тях съобщения, предназначени за получателя;
2. документи, съпровождащи транспортирането на стоки;
3. размяната на документи между учреждения и фирми, когато се извършва чрез техни служители.
(3) Цените на услугите по ал. 1 се определят съгласно чл. 66 от този закон.
(4) До изтичане на срока по ал. 1 "Български пощи" ЕАД освен счетоводно извършва и аналитично счетоводно отчитане поотделно за резервирания и за нерезервирания сектор на универсалната пощенска услуга съгласно чл. 29, ал. 3 от този закон.
(5) Когато приходите от резервирания сектор превишават разходите, с разликата се покрива доказаният дефицит от услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извън резервирания сектор.
(6) Когато с превишението на приходите по ал. 5 не се покрива доказаният дефицит от услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извън резервирания сектор, както и когато разходите за резервирания сектор превишат приходите от този сектор, общият дефицит се покрива от държавния бюджет съгласно чл. 29 от този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте параграфи 5 и 6 така, както са предложени от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 5 и 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 7. Специалната куриерска служба към Министерството на транспорта и съобщенията продължава да изпълнява дейността си по приемане, пренасяне и доставка съгласно чл. 11, ал. 1 от този закон до преобразуването й от Министерския съвет съгласно чл. 11, ал. 2 от този закон."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 8 и 9 има предложение на комисията с текстове:
"§ 8. В 5-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на транспорта и съобщенията издава предвидените в него подзаконови нормативни актове.
§ 9. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на транспорта и съобщенията издава на "Български пощи" ЕАД индивидуална лицензия за осъществяване на универсалната пощенска услуга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте параграфи 8 и 9 така, както са предложени от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 8 и 9 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "10. "Български пощи" ЕАД се освобождава от заплащане на лицензионни такси до 31 декември 2002 г.
§ 11. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на този закон извършват пощенски услуги, са длъжни в 6-месечен срок да предприемат необходимите действия за получаване на лицензия или за регистрация по реда на този закон. В случай, че в посочения срок лицата не подадат заявления до министъра на транспорта и съобщенията, те прекратяват дейността.
(2) В 3-месечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 на този закон министърът на транспорта и съобщенията издава или отказва да издаде лицензии или извършва регистрациите за неуниверсалните пощенски услуги.
§ 12. Законът влиза в сила от 1 август 2000 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от 1 януари 2001 г."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя за параграфи 10, 11 и 12.
Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте параграфи 10, 11 и 12 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 10, 11 и 12 са приети, а с това и целият Закон за пощенските услуги. (Ръкопляскания.)

Следващата точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ "БЪЛГАРИЯ - АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ").
За процедура има думата господин Ангел Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Във връзка с тази точка и във връзка с чл. 35, ал. 2 предлагам в залата да бъде поканен господин Димитър Коевски - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен заместник-министър Димитър Коевски.
Гласували 111 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
От името на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол кой ще докладва? Господин Статков, тъй като няма човек от ръководството, ще може ли да докладвате становището на комисията?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РУСИ СТАТКОВ:
"СТАНОВИЩЕ
по проект за решение за даване на съгласие за
сключване на финансов договор между Република България
и Европейската инвестиционна банка
(Проект "България - автомагистрала "Тракия"),
внесен от Министерския съвет на 11 юни 2000 г.

Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол на свое заседание, проведено на 18 юли т.г. обсъди внесения от Министерския съвет проект за решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - автомагистрала "Тракия").
От името на вносителя проектът беше представен от господин Димитър Коевски и господин Петър Костов от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Изграждането на трансевропейските коридори е част от политиката на Република България за присъединяване към европейската общност. Като етап от автомагистрала "София - Бургас" по коридор № 8 се предлага изграждането на участъците "Оризово - Стара Загора" с дължина 41 км и 800 м и "Карнобат - Бургас запад" с дължина 33,2 км, за които са необходими общо около 240 млн. евро.
За финансиране на посочените обекти България ще участва със собствени средства в размер на 140 млн. евро, включително ДДС. Тези средства ще се осигурят от изпълнителната Агенция "Пътища".
Европейската инвестиционна банка отпуска заем за двата обекта в размер на 100 млн. евро с 6-годишен гратисен период и 25 г. срок за погасяване. Лихвените условия са обичайните за кредитите от такова естество. Заемът се ползва на осем транша, като всеки транш ще бъде в размер, еквивалентен на 5 до 30 млн. евро.
На поставените въпроси от членове на комисията изчерпателни отговори дадоха представители на вносителя.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което всички присъстващи народни представители гласуваха за приемане на проекта за решение.
Въз основа на горното, Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект България - автомагистрала "Тракия") за заем в размер на 100 млн. евро."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата за изказвания.
Господин Кирил Ерменков има думата.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Проектът за изграждане на автомагистрала "Тракия" в участъка "Оризово - Бургас" е включен в одобрения от правителството списък на проекти, които ще се финансират и с външни заеми с държавна гаранция през 2000 г. Това е Решение № 36 от 31 януари 2000 г. Заемът е в размер на 100 млн. евро, за което се говори и в становището на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, и е предвидено да се погасява със средства от консолидирания държавен бюджет Фонд "Републиканска пътна мрежа".
Участъците, предложени за изграждане, - "Оризово - Стара Загора" и "Карнобат - Бургас", са част от българските участъци на транспортния коридор № 8 и естествено продължение на изградения вече участък "София - Пловдив - Оризово" - един от приоритетните проекти на пътно-транспортната ни инфраструктура и на автомагистралния пръстен на Република България.
Добрите условия за кредитиране - 6 г. гратисен период и 25 г.  срок за погасяване - от една страна, и участието на България със собствени средства - от друга, дават възможност за нормалното финансиране и доизграждане на автомагистрала "Тракия" и ускоряване на превоза на пътници, туристи и товари от София до черноморските градове.
Това е едно продължение на успешното финансово взаимодействие с Европейската инвестиционна банка, стартирали точно преди осем години - през м. юли 1993 г., при правителството на проф. Любен Беров с финансирането на проекта за рехабилитация на главните пътища, известният проект "Транзитни пътища 1".
Уважаеми колеги, изграждането на трансевропейските коридори е приоритетна задача на Република България през последните седем-осем години. Тя е част и от политиката за присъединяване на България към Европейския съюз. Ето защо Народното събрание трябва да даде съгласие на Министерския съвет за провеждане на преговори и подписване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за заем в размер на 100 млн. евро за доизграждане на българските участъци от автомагистрала "Тракия". И аз ви предлагам да подкрепим проекта за решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Други изказвания има ли? Няма.
Чета проекта за решение:
"Проект!

Р Е Ш Е Н И Е
за даване на съгласие за сключване на
финансов договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка (проект България -
автомагистрала "Тракия")

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия") за заем в размер 100 млн. евро."
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 138 народни представители: за 137, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.

Следващата точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И "НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА" АД.
Господин Статков, ще Ви помоля отново да докладвате становището на вашата комисия.
ДОКЛАДЧИК РУСИ СТАТКОВ:

"С Т А Н О В И Щ Е
по проект за решение за даване на съгласие за
сключване на гаранционно споразумение между
Република България и Европейската инвестиционна банка
по договора за заем между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД,
внесен от Министерския съвет на 11 юли 2000 г.

Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол на свое заседание, проведено на 18 юли, обсъди внесения от Министерския съвет проект за решение за даване на съгласие за сключване на гаранционно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка по договора за заем между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД.
От името на вносителя проектът беше представен от госпожа Галина Папушева от Министерството на финансите, която изтъкна, че гаранционното споразумение се предлага във връзка с договор за заем от 10 млн. евро между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД.
Средствата от заема ще се използват за инвестиране от малки и средни предприятия в областта на отбраната, енергийното снабдяване, инфраструктурата, услугите и туризма. Проектите ще бъдат подсигурени чрез съответните критерии, процедури за разпределяне и други положения, които ще бъдат предавани периодично в писмен вид от банката на заемополучателя.
Заемът се предоставя при подчертано благоприятни условия. Европейската инвестиционна банка не начислява допълнителни такси и комисионни извън тяхната обичайна практика на пазарен лихвен процент като цена на предоставения финансов ресурс. Индикативните лихвени проценти при условията на фиксирана лихва са 5,5 на сто, а при плаваща лихва - 3,77 на сто. Срокът на кредитната линия е 12 г. при гратисен период от 3 г. Освен в евро, кредитът може да се предостави във всеки друг вид валута, широко търгувана на основните световни финансови пазари, което дава допълнителни възможности за защита от валутния риск.
След проведената дискусия проектът бе подложен на гласуване, при което всичките присъстващи членове на комисията - 9 души, гласуваха за приемането на проекторешението, без нито един против или въздържал се. Въз основа на това Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи гаранционно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка за предоставяне на държавна гаранция по договор за заем в размер на 10 млн. евро между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.

Прочитам проекта за решение за даване на съгласие за сключване на гаранционно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка по договор за заем между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД:
"Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
Р Е Ш И:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори да сключи гаранционно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка за предоставяне на държавна гаранция по договор за заем в размер на 10 млн. евро между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД."
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 133 народни представители: за 132, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.

Седма точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО - продължение.
Има думата господин Владислав Костов да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Глава трета
ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛЕКЦИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ
Раздел l
Производство

Чл. 13. Производството обхваща отглеждането и възпроизводството на селскостопански животни и производството на животински продукти."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавията на глава трета и раздел l, а също така текста на чл. 13, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 6.
Заглавията на глава трета и на раздел l, както и текста на чл. 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 14 и 15.
"Чл. 14. Производството на органично чисти животински продукти се извършва в райони и ферми при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите.
Чл. 15. Производството на чисто породен хибриден разплоден материал за развъждане се извършва в развъдни ферми и стопанства при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 14 и 15, както са предложени от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
Членове 14 и 15 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 16 има две оттеглени предложения от народните представители Каменов и Таракчиев.
Предложение на народния представител Христо Стоянов:
В чл. 16 се правят следните промени: в ал. 1 след думите "стокова продукция" се добавя "могат да".
Текстът на ал. 3 се променя така:
"(3) Регистрираните по ал. 1 обекти за производство на стокова продукция получават държавен сертификат за стандартни производствени условия."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 16:
"Чл. 16. (1) Обектите за отглеждане на селскостопански животни, предназначени за животновъдния пазар се регистрират по реда на този закон.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва в областните дирекции "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието и горите.
(3) Условията, редът за регистрация и заличаването от регистъра по ал. 2 се определят с наредба, издадена от министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В моето предложение имам предвид, че около 90 на сто от говедата, в аналог на него и при другите животни, са в отделните стопани и те са минимални бройки - 1-2 крави. Ние ги задължаваме те да се регистрират. Аз искам да добавя, че могат да се регистрират. Това е нещо, с което предизвикваме онова, за което много пъти пледирам, че ги задължаваме, но те нямат достатъчно условия, каквито ще бъдат изискванията. По този начин, уверявам ви, че ние ще накараме тези чиновници да станат още един път рекетьори. Защото те не могат да се регистрират с тези хигиенни условия, които се изискват.
Затова аз поставям въпроса по друг начин и то неслучайно в ал. 3. Трябва да създадем предпоставки това да стане доброволно, а самите изисквания на хората, които ще изкупуват продукцията, да предизвикат нагласата на тези стопани да се регистрират. В обратния случай, повтарям, че това ще бъде една чиновническа дейност, за която още веднъж създаваме условия за корупция. Затова е моето предложение, в най-добронамерен вид, за да престанем с този манталитет да задължаваме, без да даваме свободата на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Други изказвания няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 112 народни представители: за 39, против 57, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 16, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 8.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 17 има две оттеглени предложения на народните представители Каменов и Таракчиев.
Комисията предлага следната редакция на чл. 17:
"Чл. 17. Обектите по чл. 16, ал. 1 трябва да отговарят на:
1. условията, специфични за всеки вид, порода, хибрид и категория животни, съгласно зоотехническите и зоохигиенните изисквания;
2. ветеринарно-санитарните изисквания за опазване здравето на селскостопанските животни и на хората;
3. условията за хуманно отношение към селскостопанските животни;
4. условията за безопасна експлоатация и противопожарна охрана;
5. условията за здравна защита на населените места и саниране на околната среда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 17, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 21.
Член 17 е приет.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 18 има предложение на народния представител Красимир Каменов чл. 18 да отпадне.
Комисията приема предложението.
Има предложение от народния представител Владислав Костов - оттеглено.
Комисията предлага чл. 18 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 18 да отпадне.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Член 18 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 19. Националният генофонд от ценни породи животни се опазва и усъвършенства в племенни стопанства и институти с племенни бази, определени със заповед на министъра на земеделието и горите."
Предложение от народния представител Христо Стоянов - в чл. 19 се правят следните изменения:
Досегашният текст става ал. 1, като преди думите "племенни стопанства" се добавя думата "държавни".
Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
 "(2) В Закона за държавния бюджет в бюджета на Министерството на земеделието и горите ежегодно се определя субсидия за държавните племенни стопанства и институтите с племенни бази за опазване и усъвършенстване на националния генофонд."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19, който става чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, нямам чувството, че съм Дон Кихот, за да вярвам, че ще приемете онова, което ви казвам сега. Факт е, че разглеждаме един закон, от който евентуално българското земеделие може да се възроди. Евентуално! Евентуално от него могат да излязат 200 хил. работни места реално! Но този закон в този си вид не може да постигне това. Сигурно не е случайно отсъствието на господин министъра, който е животновъд. Моите уважения към господин Кирилов, не бих искал да изпадам в неговото положение! Но вие си играете с един въпрос, който ще струва много на държавата, уверявам ви! Това не е закон, това е една листовка, това е нещо, което можеше да се добави към Закона за ветеринарното дело, защото става въпрос за селекция и репродукция, а ние го кръстихме Закон за животновъдството.
Във връзка с това се обръщам към вас: приемете тази поправка! Става въпрос за това да съхраним генофонда на България и държавата, без да се намеси, няма да имаме тази възможност утре, когато вие се убедите, че не можем да развиваме животновъдство. Останали сме с 2 500 000 - 2 700 000 овце при 7-8 млн.; останали сме с 400 000 крави при необходимост 800; останали сме с 1 млн. и половина свине при 4 млн. и 800. Откъде ще започнем? Ако държавата не внесе в своето поведение защита на генофонда и племените стопанства да бъдат категорично на този етап държавни... Това искам, нищо друго! Не съм сторонник на стара държавна система, сторонник съм на това, че нямаме изход, ако не съхраним онова, което все още го имаме, и не го защитим с присъствието на държавата. Това, че ще спечелят отделни хора - нека да спечелят. Но ще загуби целият народ, уверявам ви.
И ако ми разрешите, господин председател, ще направя едно процедурно предложение. Обидно е, че при приемането на такъв закон, на който разчитаме, че утре ще бъде фундамент за възраждане на българското земеделие, не присъства министърът на земеделието. Това означава, че той или не го признава като такъв, или не уважава парламента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Стоянов.
Присъства заместник-министър, знаете много добре, че в момента има и заседание на Министерския съвет.
ХРИСТО СТОЯНОВ: Не е за първи път. Той не е присъствал при приемането на нито един закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Христо Стоянов по чл. 19.
Гласували 123 народни представители: за 46, против 63, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 19 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 80, против 25, въздържали се 2.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 19:
"Чл. 19. Ветеринарно-медицинското обслужване и контрол и профилактиката в животновъдството се осъществяват по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 20, който става чл. 19, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
Член 19 е приет.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел II - Селекция и репродукция в животновъдството".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 21. Селекцията в животновъдството се състои в:
1. идентификация и регистрация на животните от активната част на популацията;
2. контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на животните;
3. чистопородно развъждане, подбор, кръстосване и хибридизация."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21, който става чл. 20.
"Чл. 22. Репродукцията в животновъдството се състои в:
1. производство и съхраняване на сперма, ембриони и яйцеклетки;
2. естествено покриване, изкуствено осеменяване и трансфер на ембриони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22, който става чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 21 и 22, които стават съответно чл. 20 и 21, така както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 11.
Заглавието на раздел II и членове 20 и 21 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 22:
"Чл. 22. Дейностите по чл. 20 и 21 имат за цел:
1. генетично усъвършенстване на породи, отродия и линии за повишаване на конкурентоспособността им;
2. опазване в чисто състояние на съществуващи породи, отродия и линии;
3. отглеждане и развъждане на даден животински вид и производство на животински и биологични продукти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 23, който става чл. 22, така както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 18.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 24 има абсолютно идентични предложения от народните представители Божанов и Дора Янкова, които комисията отхвърли. Ще ги прочета:
"Член 24 да добие следната редакция:
"Чл. 24. (1) Селекцията и репродукцията се извършват от стопанските субекти, регистрирани по реда на Търговския закон, които извършват дейности по чл. 21 и чл. 22 от този закон и осъществяват целите по чл. 23 от закона.
(2) В своята дейност те се подпомагат от:
- животновъдни асоциации;
- зооинженери-селекционери и научни работници."
Комисията отхвърля това предложение.
Има едно прието предложение.
Комисията предлага следната редакция по чл. 24, който става чл. 23:
"Чл. 23. Селекцията и репродукцията се извършва в развъдните асоциации от зооинженери-селекционери и/или научни работници."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Божанов и Дора Янкова.
Гласували 114 народни представители: за 27, против 77, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 24, който става чл. 23, така както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 84, против 3, въздържали се 11.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Чл. 25. (1) В Министерството на земеделието и горите се създава и поддържа Единна национална система, по която се извършва идентификация на животните, предназначени за селекция и репродукция.
(2) Единната национална система обединява информацията от развъдните асоциации и позволява осъществяване на контрол върху изпълнението на селекционните програми."
Предложение от народния представител Каменов - чл. 25, ал. 1 се изменя така:
"(1) Идентификацията на животните, предназначени за селекция и репродукция се извършва чрез Единна информационна система, създадена в Националната ветеринарномедицинска служба към Министерството на земеделието и горите."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложенията на Димитър Божанов и Дора Янкова отново са идентични - в чл. 25, ал. 2 текстът "... развъдни асоциации" да се замени с "... животновъдни асоциации".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25, който става чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Красимир Каменов.
Гласували 103 народни представители: за 9, против 15, въздържали се 79.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Божанов и Дора Янкова.
Гласували 102 народни представители: за 23, против 65, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 25, който става чл. 24, така както е предложен от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 79, против 6, въздържали се 13.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Чл. 26. Чистопородните разплодни животни се идентифицират и вписват в родословни книги."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26, който става чл. 25.
"Чл. 27. Кръстоските и хибридите се идентифицират и вписват в зоотехнически регистри."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, който става чл. 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 26 и 27, които стават чл. 25 и 26, така както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 19.
Членове 25 и 26 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 27:
"Чл. 27. Родословните книги и зоотехническите регистри се водят от развъдни асоциации, получили разрешение по реда на чл. 29, ал. 1."
Госпожа Дора Янкова предлага текстът "развъдни асоциации" да се замени с "животновъдни асоциации".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова.
Гласували 109 народни представители: за 16, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 28, който става чл. 27, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 2.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Чл. 29. (1) Критериите, на които трябва да отговарят чистопородните разплодни животни, за да бъдат вписани в родословните книги, са:
1. да произхождат от прародители и родители, които са вписани в родословната книга за същата порода;
2. да са идентифицирани след раждане съгласно правилата за водене на родословната книга;
3. да имат произход, определен в съответствие с правилата за водене на родословната книга.
    (2) Условията и редът за вписване в родословните книги и зоотехническите регистри, воденето им, методите за контрол на продуктивността и за определянето на развъдната стойност на животните за разплод, се определят с наредбите по чл. 8, ал. 3."
Има предложение от народната представителка Дора Янкова в чл. 29, ал. 2 текстът "с наредбите по чл. 8, ал. 3" да се замени с "наредби, издадени от министъра на земеделието и горите".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29, който става чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова.
Гласували 97 народни представители: за 13, против 80, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 29, който става чл. 28, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 86, против 8, въздържал се 1.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 30 фактически предложението на Дора Янкова е прието по принцип, защото в предложението на комисията точно този текст е отпаднал. Не зная дали трябва да го гласуваме точно така? Госпожа Дора Янкова все пак да каже.
Комисията предлага един съвсем друг текст на чл. 30, ал. 1. Точно този текст, който тя предлага да бъде изменен, е отпаднал. Но ще го прочета за всеки случай.
Предложението на народната представителка Дора Янкова е в чл. 30, ал. 1 текстът "развъдните асоциации се одобряват при наличие на следните изисквания" да се замени с "животновъдните асоциации подпомагат развъдната дейност на членовете си чрез".
И в чл. 30 ал. 2, 3, 4 и 5 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от господин Таракчиев, което е оттеглено.
Има предложение на Костов, което е прието.
Комисията предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 29:
"Чл. 29. (1) Разрешения за извършване на дейностите на развъдните асоциации се издават от министъра на земеделието и горите при наличие на следните изисквания:
1. възможности за контрол на произхода;
2. достатъчно голяма популация за осъществяване на селекционната програма;
3. използване на резултатите от контрола на продуктивните качества на животните за осъществяване на селекционната програма;
4. подходящи методи на селекция за запазване характеристиките на породата;
5. система за идентифициране на животните;
6. определени цели на развъждането;
7. възможности за определяне на развъдната стойност на животните чрез съответни методи;
8. спазване на принципа на равнопоставеност между членовете, като статутът им гарантира възможността за участие в тях на всеки животновъд, който живее и/или работи в района на действието им, съгласно техните устройствени актове.
   (2) За получаване на разрешение по ал. 1 се подава заявление до министъра на земеделието и горите, придружено със селекционна програма и документи за доказване на обстоятелствата по ал. 1.
              (3) Министърът на земеделието и горите може да откаже издаването на разрешение по ал. 1, ако се застрашава запазването на породата.
              (4) Министърът на земеделието и горите издава или отказва разрешение по ал. 1 в срок до 2 месеца от подаването на заявлението.
              (5) Разрешението се дава за срок от 10 години, като срокът може да бъде подновен при спазване на условията и реда по ал. 1 - 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз смятам, че чл. 29, ал. 1, както редакционно я предлага комисията, е добре да остане. Но не разбирам логиката, че трябва да има ал. 2, 3, 4 и 5, при положение че ние отзад записваме след това, че министърът на земеделието и горите издава наредби и инструкции по прилагането на закона.
Няма логика в закона да бъде записано, че трябва да се подава заявление до министъра, че той после може да откаже, за срокове и т.н. Просто не става закон в този смисъл, а става правилник или инструкция.
Затова, ако искаме законът да е по-чист, моля да подкрепите ал. 2, 3, 4 и 5 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова ал. 2, 3, 4 и 5 да отпаднат.
Гласували 118 народни представители: за 31, против 82, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 30, който става чл. 29, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 81, против 8, въздържали се 4.
Член 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 31 има предложение от народната представителка Дора Янкова - чл. 31 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на Владислав Костов, което е подкрепено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 30:
"Чл. 30. (1) Заявителят се уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс за решението по чл. 29, ал. 4 в 14-дневен срок от вземането му.
 (2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! По същата логика, с която предлагах алинеи 2, 3, 4 и 5 от предишния член да отпаднат, когато внасях това предложение, имах предвид чл. 31. И тъй като знам, че мнозинството ще си подкрепи вносителя, то може би беше редно комисията да вникне, че този чл. 31, ако ще го подкрепяте, е добре да бъде ал. 6. Защото цял един член тогава се прави, че заявителят ще бъде уведомен или да има право да отказва.
Следвайки логиката и разбиранията ми за правенето на закон, моето предложение по принцип е да го няма този член в този вид. Ако не, препоръчвам да се преразгледа и да бъде ал. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Дора Янкова чл. 31 да бъде ал. 6 към приетия вече чл. 29.
Гласували 90 народни представители: за 14, против 57, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 31, който става чл. 30, така както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 82, против 9, въздържали се 2.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 32 има предложение на народната представителка Дора Янкова, нещо, което вече го гласувахме в много текстове: думите "развъдни асоциации" и "развъдна асоциация" да се заменят с "животновъдни асоциации" и "животновъдни асоциации".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 31:
"Чл. 31. (1) В Министерството на земеделието и горите се води регистър на издадените разрешения по чл. 29, ал. 1.
 (2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименованието и адресът на развъдната асоциация;
2. целта на развъждане;
3. видът и породата на животните, за които се осъществява селекционната програма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожо Янкова, след като вече наистина в няколко текста гласувахме и беше възприета другата терминология, държите ли да се гласува Вашето предложение?
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ, от място): Няма да го оттегля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Янкова.
Гласували 104 народни представители: за 28, против 73, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 32, който става чл. 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 104, против 5, въздържали се 7.
Член 31 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава, но квесторите все пак да поканят народните представители в залата.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 33 има предложение от народната представителка Дора Янкова - чл. 33 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 32:
"Чл. 32. (1) Разрешението се отнема, когато се установи, че са нарушени едно или няколко от изискванията на чл. 29, ал. 1 и/или не се изпълнява селекционната програма.
(2) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на чл. 30, ал. 2.
(3) В случаите по ал. 1 развъдната асоциация се заличава служебно от регистъра и се отнема правото на ползване и управление върху предоставеното за осъществяване на дейността имущество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Чакам да се посъберат. Четири парламентарни групи отсъстват от залата в пълен състав. И нова група се създаде, и нея я няма.
Докато чакаме, пригответе ми списъци за поименна проверка.
Има предложение на госпожа Дора Янкова чл. 33 да отпадне. Поставям на гласуване предложението на госпожа Янкова.
Гласували 113 народни представители: за 34, против 77, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 33, който става чл. 32, така както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 13.
Член 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 34 има предложение от народния представител Дора Янкова - след думите "и съхраняване" да се добави думата "получената".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 33:
"Чл. 33. (1) Получаването, обработката и съхранението на сперма, трансплантацията на яйцеклетки и ембриони се извършва в центрове за изкуствено осеменяване и центрове за трансфер на ембриони след издаване на разрешение от министъра на земеделието и горите.
(2) За извършване на дейностите по ал. 1 лицата подават заявление до министъра на земеделието и горите, което съдържа:
1. име и адрес на лицето, кандидатстващо за разрешението;
2. местонахождение на Центъра за изкуствено осеменяване и Центъра за трансфер на ембриони.
(3) Заедно със заявлението по ал. 2 лицата представят и:
1. опис на съоръженията за събиране на спермата, включително на отделни помещения за почистване, дезинфекция и стерилизация на съоръженията и изолатор;
2. описание на центровете по ал. 1 за обработка и съхраняване на спермата или ембрионите, като помещенията за животните, за събирането на спермата, обработката и съхраняването й да позволяват лесното им почистване и дезинфекция;
3. документи, удостоверяващи изграждането на центъра, така че помещението за животните да е отделено от спермопреработвателното помещение, като двете са изолирани от помещението за съхраняване на спермата;
4. документи за професионална квалификация на лицето или наети от него лица за извършване на дейностите по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова.
Гласували 114 народни представители: за 33, против 80, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 34, който става чл. 33, така както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 13.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 35 има предложение от народната представителка Дора Янкова - в чл. 35 след думите "и трансплантацията на" да се добави думата "получените".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 34.
"Чл. 34. (1) След подаване на заявлението и документите по чл. 33, упълномощени от министъра на земеделието и горите лица извършват проверка на място за установяване на съответствието на представената документация с фактическите условия за извършване на дейностите по получаване, обработка, съхранение на сперма и съхранение и трансплантация на яйцеклетки и ембриони.
(2) Когато при проверката не се установи необходимото съответствие по ал. 1 или е установен пропуск в представената документация, лицето се уведомява писмено за това и му се дава указание за отстраняването им. В тези случаи срокът по ал. 3 спира да тече от деня на уведомяването до отстраняване на несъответствието или пропуските.
(3) В двумесечен срок от постъпване на заявлението и на документите по ал. 1 министърът на земеделието и горите издава разрешение или отказва издаването му с мотивирано решение.
(4) Разрешението се дава за срок от 10 години, като срокът може да бъде подновен при спазване на условията и по реда на ал. 1 - 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова.
Гласували 100 народни представители: за 16, против 82, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 35, който става чл. 34 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Член 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 36 има предложение от народната представителка Дора Янкова:
- в чл. 36, ал. 1:
"(1) Станциите по чл. 34 и 35 се регистрират като стопански субекти по Търговския закон и осъществяват своята дейност при спазване на следните изисквания:"
- в т. 3 на ал. 1 след думите "за обработване" да се добави думата "събраната";
- в т. 4 на ал. 1 след думите "за съхраняване" да се добави думата "събраната";
- в т. 5 на ал. 1 след думите "и съхраняването на" да се добави думата "събраната".
В чл. 36, ал. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 да отпаднат, а ал. 6 да стане ал. 3."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 35:
"Чл. 35. В Министерството на земеделието и горите се води регистър на издадените разрешения, който съдържа:
1. име на лицето, получило разрешението, номер и дата на разрешението;
2. местонахождение на центъра за получаване, обработка и съхранение на сперма, трансплантация на яйцеклетки и ембриони;
3. дата на заличаване на разрешението от регистъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова.
Гласували 94 народни представители: за 14, против 78, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36, който става чл. 35 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 6.
Член 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде чл. 36 със следното съдържание:
"Чл. 36. (1) Разрешението се отнема, когато се установи, че за нарушени едно или няколко от изискванията по чл. 33.
(2) Отказът да бъде издадено разрешение по чл. 34, ал. 3, както и отнемането на разрешението подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
(3) В случаите по ал. 1 лицето се заличава служебно от регистъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 36 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 37 има предложение от народната представителка Дора Янкова текстът да бъде изменен в ал. 1:
"(1) Само станциите, отговарящи на изискванията на чл. 37 имат право:
1. да продава..." - като по-нататък текстът се запазва.
И ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Христо Стоянов в чл. 37, ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 37:
"Чл. 37. (1) Лицата, получили разрешение по чл. 33 имат право да:
1. предоставят сперма за изкуствено осеменяване, която се придружава от документи, удостоверяващи зоотехническите и ветеринарно-санитарните й качества;
2. контролират използването на мъжки разплодници за производство на свежа сперма при наличие на зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати;
3. предоставят яйцеклетки и ембриони, които се придружават от документи, удостоверяващи зоотехническите и ветеринарно-санитарните им качества.
(2) Мъжки разплодници се използват за естествено покриване при наличие на ветеринарномедицински и селекционен сертификат."
Трябва да кажа, че фактически това, което господин Христо Стоянов предложи да отпадне, беше в текста на вносителя. Мисля, че този текст той прие в комисията, но неправилно е отразено в доклада. Нали така, господин Стоянов?
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова.
Гласували 90 народни представители: за 20, против 69, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Предложението на господин Стоянов всъщност е прието.
Моля, гласувайте чл. 37 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 38. Условията и редът, при които се извършват селекция и репродукция на пчелни майки, чистопородно и хибридно бубено семе, се определят с наредби на министъра на земеделието и горите."
Има предложение на народния представител Христо Стоянов чл. 38 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Уважаеми колеги, моето предложение за отпадане е в смисъл, че в чл. 37, 38 и 39 на практика даваме текст, с който казваме, че главен селекционер е министърът на земеделието и горите. В случая аз не искам да отпадне, ако се направи корекция - редакция, от която да се вижда, че той въвежда ред и контрол, а не реда по селекцията. Това е по аналогия и с чл. 39, но по отношение на пчеларството и бубарството. И сега казваме, че министърът прави реда по селекцията. Той не може да прави това. Има си хора, които правят селекция в тази насока. Той може да контролира селекционната дейност. Това са изпитанията, проверките и т.н., но не и селекционната дейност да се извършва по негов ред.
Предложението ми е в тоя смисъл. Налага се да направим корекция. Аз исках да отпадне в тоя смисъл, както коментирахме и чл. 39 - да определя условията и реда за създаване на нова селекция. Не може министърът да създава ред за нова селекция. Не може министърът да прави селекция. Той не е главен селекционер. Министърът може да въвежда ред в контрола на изпитанията, на селекционната работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Предложението е да се добави "и контрол", но не мога да го поставя на гласуване, защото според мен тук има някакво неразбиране. Не може с наредба да се определят контролни функции на министъра. Очевидно тук става дума за нещо друго и тези наредби, за които се говори, се отнасят за създаването на условия и ред, при които да се извършва селекцията. Ако тук прибавим и контрола, няма да е правилно, защото не е работа на Закона за животновъдството да определя контролни функции на министерство. Мога да поставя на гласуване само предложението Ви за отпадане.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ, от място): Министърът ли ще направи реда за извършване на селекция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, той няма да определи реда за извършване, а ще издаде наредбата. Не може да смятаме, че министрите сами си пишат наредбите и разбират от всичко.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов за отпадане на чл. 38.
Гласували 121 народни представители: за 33, против 86, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 38, както е предложен от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 3.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 39 има предложение от народния представител Христо Стоянов - да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 39 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 39 да отпадне.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 39 отпада.
За процедура има думата господин Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Правя процедурното предложение да прекъснем второто четене на законопроекта за животновъдството и да продължим със следващата точка - законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване - второ четене, и след неговото приемане да продължим отново с прекъснатия законопроект за животновъдството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Балтаджиев.
Има ли противно становище?
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Какви са аргументите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Във връзка със срокове и наближаване края на сесията.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Балтаджиев.
Гласували 130 народни представители: за 109, против 21, въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.

Преминаваме към разглеждането на точка осма от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Моля госпожа Светлана Дянкова да докладва законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване за второ четене.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин председател, колеги! Правя процедурното предложение в залата да бъде поканен управителят на Националния осигурителен институт господин Йордан Христосков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен господин Йордан Христосков.
Гласували 102 народни представители: за 97, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
И моля квесторите да поканят господин Христосков в залата.
Имате думата, госпожо Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Закон за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.)"
Няма предложения по заглавието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 1 има предложение на народния представител Ева Жечева:
В § 1 т. 3б, "а" да стане:
"а) В т. 1 след думата "дейност" се добавя "без съдебните кандидати по чл. 164, ал. 3 от Закона за съдебната власт".
Букви "а" и "б" да станат съответно "б" и "в".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Димитров:
В § 1 т. 4, буква "б" се изменя така:
"б) Точка 5 се отменя".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Росица Тоткова е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 1:
"Параграф 1 се изменя, както следва:
"§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите "офицерите и сержантите" се заменят с "държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица".
2. Алинея 2 се изменя, както следва:
"(2) Задължително осигурени само за трудова злополука и професионална болест са работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, ако при всеки от работодателите са получили възнаграждение, не по-голямо от една минимална работна заплата".
3. В ал. 3 точки 4 и 5 се изменят така:
"4. земеделските производители;
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи".
4. В ал. 4 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 3, т. 1, 2 и 4".
5. Създават се алинеи 5 и 6:
"(5) Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход от 2 до 10 минимални работни заплати за страната.
(6) Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по ал. 3, точки 1, 2, 4 и 5 по реда на този кодекс".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ева Жечева.
Гласували 106 народни представители: за 1, против 28, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Димитров.
Гласували 101 народни представители: за 22, против 48, въздържали се 31.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 2 няма постъпили предложения от народни представители.
Комисията подкрепя текста за § 2 като предлага нова редакция на т. 5 в § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Прочетете тогава окончателния текст.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "без вноските за офицерите и сержантите по чл. 86 и по чл. 120 във връзка с чл. 86 от Закона за Министерството на вътрешните работи" се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думите "и за офицерите и сержантите по чл. 86 и по чл. 120 във връзка с чл. 86 от Закона за Министерството на вътрешните работи се заличават.
3. В ал. 9 след думите "банките" се добавя "или в пощенските клонове и станции по ред, утвърден от Националния осигурителен институт и "Български пощи" ЕАД".
4. В ал. 10 след думите "държавното обществено" се добавя "и допълнителното задължително пенсионно".
5. Алинея 11 се изменя така:
"(11) Банките отпускат суми за изплащане на трудови възнаграждения, включително и за авансовото им изплащане, само след представяне на платежно нареждане за прехвърляне на осигурителните вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за държавното обществено осигуряване, за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Можете и параграфи 3 и 4 да прочетете.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 3 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста, като "частни земеделски стопани" се заменя с "земеделски производители".
"§ 3. В чл. 7 се създава нова ал. 4:
"(4) Земеделски производители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят".
По § 4 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста за § 4, а той е следният:
"§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Лицата по чл. 4, ал. 3 точки 1, 2 и 4 и юридическите лица могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Осигурителните каси провеждат осигуряването на своите членове. Осигурители, които са членове на осигурителните каси и имат наети на работа до 10 работници или служители, могат да провеждат тяхното осигуряване, както и осигуряването на лицата, работещи при тях без трудово правоотношение, чрез осигурителните каси."
2. В ал. 2:
а) в текста думите "своите членове" се заменят с "лицата по ал. 1";
б) точка 1 се изменя така:
"1. събира дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, за здравното осигуряване, за фонд "Професионална квалификация и безработица" и ги превеждат по съответните сметки на Националния осигурителен институт".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте параграфи 2, 3 и 4 така, както са предложени от вносителя, с двете корекции, направени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 2, 3 и 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 5 има предложение на народния представител Събин Касабов:
1. Чл. 9, ал. 5 - да отпадне текстът: "които извършват единствено земеделска дейност".
2. Чл. 9, ал. 6 - предложение за отпадане на думата "единствено".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за § 5:
"§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 3 се отменя.
2. Ал. 4 се изменя така:
"(4)  Лицата по чл. 4, ал. 3, точки 1 и 2 се осигуряват задължително върху избран от тях месечен доход, който не може да бъде по-малък от двукратния размер на минималната работна заплата и по-голям от 10-кратния й размер."
3. Създават се нови алинеи 5, 6 и 7:
"(5) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 се осигуряват върху доход, не по-малък от минималната работна заплата и не по-голям от десетократния й размер. Осигурителните вноски за земеделските производители, регистрирани на основание на нормативен акт които извършват единствено земеделска дейност, могат да се изплащат от фондовете за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от Министерския съвет.
(6) Окончателният размер на осигурителния доход за лицата по ал. 4 се определя за всяка календарна година въз основа на данъчната декларация на лицето и не може да бъде по-малък от сбора на двукратния размер на минималната работна заплата и по-голям от сбора на 10-кратните размери през 12-те месеца на годината. В тези случаи се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
(7) За лицата, извършващи дейност единствено като земеделски производители, не се определя окончателен размер на осигурителния доход.
4. Досегашните алинеи 5, 6 и 7 стават съответно алинея 8, 9 и 10."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Касабов, желаете ли думата? Не. Но не оттегляте предложението?
Поставям на гласуване предложението на народния представител Събин Касабов.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 9, против 35, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 6 има предложение на народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 6:
"§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 думите "недопускане на работа" се заменят с "недопускане или отстраняване от работа";
б) създават се точки 9 и 10:
"9. през което лицето е получавало обезщетение за безработица от фонд "Професионална квалификация и безработица";
10. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи."
2. В ал. 4:
а) в изречение второ след думите "по ал. 2, т. 8" се поставя запетая и се добавя "9 и 10";
б) създава се четвърто изречение:
"Осигурителните вноски по ал. 2, т. 10 за работещите по трудово правоотношение се внасят в съотношението по чл. 6, ал. 3."
3. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
"(5) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за период, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет."
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 7 няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста по § 7, който гласи:
"§ 7. В чл. 28 след думата "банките" се добавя "по чл. 29".
По § 8 няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста по § 8, който гласи:
"§ 8. В чл. 37, ал. 5 се създава т. 8:
"8. утвърждава и обявява осигурителния доход по чл. 70."
По § 9 няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста § 9, който гласи:
"§ 9. В чл. 40, ал. 4 думите "три дни" и "петнадесет дни" се заменят съответно с "три работни дни" и "петнадесет работни дни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте параграфи 7, 8 и 9 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 7, 8 и 9 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Следва предложение за създаване на нов § 9а от народния представител Ева Жечева:
"§ 9а. В чл. 41, ал. 1 числата "80" и "90" се заменят съответно със "75" и "85" и се заличава второто изречение."
Комисията не е подкрепила предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Жечева? Няма я.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Ева Жечева за създаване на нов § 9а.
Гласували 92 народни представители: за 2, против 18, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народните представители Росица Тоткова и Ангел Балтаджиев за създаване на нов § 9а, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията:
Създава се § 9а:
"§ 9а. В чл. 41, ал. 1, изречение второ, след думата "обезщетение" се добавят думите "за временна неработоспособност поради общо заболяване"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на § 9а.
Гласували 85 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 12.
Параграф 9а е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: § 10 - няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на § 10.
"§ 10. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
"(2) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за висшето образование, Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 15, въздържали се 2.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Ева Жечева за създаване на нов § 10а със следното съдържание:
"§ 10а. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "90" се заменя с "85".
2. В ал. 2 думите "и по-голямо от средното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението" се заличават."
Комисията не е подкрепила това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Ева Жечева за създаване на нов § 10а.
Гласували 95 народни представители: за няма, против 44, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: § 11 - няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителите.
"§ 11. В чл. 51 думите "по чл. 163" се заменят с "по чл. 167, ал. 2"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Един момент! Аз тук гледам в текста, който имам, че комисията предлага друг вариант.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Точно така, извинявайте. Комисията е приела това, но всъщност в своето предложение е казала да отпадне ал. 2 на чл. 167.
Предложението на комисията е:
"§ 11. В чл. 51 думите "по чл. 163" се заменят с "по чл. 167"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "§ 12. В чл. 52 сегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
"(2) За паричните обезщетения поради бременност и раждане се прилага чл. 42, ал. 2."
Комисията не е подкрепила § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предлагате отпадане.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Да, да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 12 да отпадне.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Параграф 12 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: § 13 - няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на § 13.
"§ 13. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите "офицерите и сержантите" се заменят с "държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от Специализираната следствена служба, от Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" и от Главна дирекция "Следствени арести" на Министерството на правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията, следователите и помощник-следователите, както и лицата по § 19 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 73 от 1998 г.), при уволнение придобиват право на пенсия при 25 години трудов стаж, от които две трети да са действително изслужени на такива длъжности в посочените ведомства, независимо от възрастта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 13 така, както е предложен от вносителя, като номерацията след това ще бъде променена, защото отпадна един параграф, но сега ще ги гласуваме с номерацията, която е предложена от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Ева Жечева за създаване на § 13а със следното съдържание:
"§ 13а. В чл. 70, ал. 7 се добавя "и по-голям от средномесечното нетно възнаграждение или осигурителен доход, върху които са внесени осигурителни вноски за най-благоприятната година от периода, от който е изчислена"."
Комисията не подкрепя предложението за създаване на § 13а с такава хипотеза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ева Жечева.
Гласували 110 народни представители: за 2, против 26, въздържали се 82.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Светлана Дянкова за създаване на нов § 13а със следното съдържание:
"§ 13а. В чл. 70 ал. 7 се изменя както следва:
"(7) Размерът на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 до 3 не може да бъде по-малък от 115 на сто от социалната пенсия за старост, а за лицата по чл. 68, ал. 4 - не по-малък от 105 на сто от социалната пенсия за старост."
Комисията не е подкрепила предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Длъжен съм да поясня за какво става дума, тъй като госпожа председателката не направи защита на своето предложение. В комисията стана дума за това, че ние трябва да се основаваме при създаването на разпоредбите на определени принципи. В случая предложението, което е направила госпожа Дянкова, е много основателно и то почива именно на едно такова разбиране. Защо? Защото с Кодекса за задължително обществено осигуряване имаме различни видове пенсии. В случая става дума за сравнимост на три пенсии - лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, социална пенсия за старост и лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, но с непълен стаж.
Предложението, което прави госпожа Дянкова, е за диференциация на тези пенсии. То наистина трябва да съществува. Аз не смесвам този въпрос с това, че пенсиите са много ниски. Просто трябва да стане ясно, че социалната пенсия за старост като база, от която се тръгва, не може след това да има припокриване на онази пенсия, която е за осигурителен стаж и възраст при пълните изисквания, с другата, която е за непълни изисквания. А именно не можеш да сравниш 15 години осигурителен стаж с 30-40 години и те да бъдат еднакви.
В този смисъл аз разбирам колегите от мнозинството в комисията, които ги е страх от това, че трябва да има орязване и падане на тези пенсии, които са със стаж 15 години. Но в условията, в които сме, хората протестират, когато някои, които са с по-малък стаж, получават колкото него. Това наистина е основателно. И ако ние имаме някакъв проблем, то проблемът е да се повишат въобще пенсиите.
Ние от опозицията в комисията подкрепихме госпожа Дянкова като позиция, защото става дума за принципи. Управляващите се уплашиха. Аз пояснявам и предлагам да подкрепим госпожа Дянкова, защото наистина, когато става дума за принципи, те трябва да бъдат подкрепени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков. Това е добра позиция - подкрепяте в комисията, а след това отивате в монтанското село и казвате: тия ви орязаха пенсиите. Така ли, господин Статков?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли други изказвания? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Светлана Дянкова за създаване на нов § 13а.
Гласували 134 народни представители: за 78, против 20, въздържали се 36.
И да се запомни, че това предложение е прието с 22 гласа на Демократичната левица, когато ще се обяснява после на хората защо на някои им намаляват пенсиите.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Това няма никакво значение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има, защото нещата трябва да бъдат ясни.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 14 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14:
"§ 14. В чл. 73, ал. 1, след думата "инвалидизирането" се поставя запетая и се добавя "а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - от датата на заявлението по чл. 94"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 14, както е предложен от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Параграф 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 15 има постъпило предложение от народния представител Димитър Димитров, което е подкрепено от комисията.
Има още едно предложение от народния представител Димитър Димитров, което не е подкрепено от комисията и то е следното:
"В § 15 се създават нови точки 2, 3, 4 и 5:
"2. Точка 2 на чл. 74 отпада.
3. В т. 3 "три години" се заменят с "една година".
4. В т. 4 "седем години" се заменят с "три години".
5. В т. 5 "десет години" се заменят с "пет години"."
Предложение на народния представител Ваньо Цонов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 15:
"§ 15. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста след думите "придобит до датата на инвалидизирането" се добавя "а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението".
Тук, господин председател, ми се иска да направя едно вметване, че текстът трябва да бъде синхронизиран с текста, който приехме току-що - "до датата на заявлението по чл. 94".
Значи текстът става така:
"1. В текста след думите "придобит до датата на инвалидизирането" се добавя "а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението по чл. 94".
2. Точка 4 се изменя така:
"4. над 30-годишна възраст - 5 години."
3. Точка 5 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Димитров има думата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обръщам внимание на предложението ми по § 15, т. 2 и 3, което е подкрепено от комисията, и държа и залата да подкрепи това предложение. В противен случай ще изпаднем в доста особена ситуация, когато ще искаме от слепите по рождение придобит осигурителен стаж минимум три години. Вярвам, че това ще бъде подкрепено, както го подкрепи и комисията.
По отношение на второто ми предложение за § 15 - създаването на нови т. 2, 3, 4 и 5. Става дума за изменение в сега действащия чл. 74, който засяга необходимия осигурителен стаж за право на пенсия по инвалидност, диференцирано в години. Член 74, колегите от комисията, а вероятно и част от колегите в залата са запознати, че беше атакуван от Демократичната левица в Конституционния съд във връзка с противоречие с две конвенции на Международната организация на труда, които са ратифицирани от страната ни, за максимум петгодишен осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за инвалидност. В сега действащия чл. 74 максималният стаж е 10 години.
В комисията стана дискусия и възникна едно ново предложение, предложението на господин Ваньо Цонов, което комисията подкрепи. Разликата е в тази диференциация в годините. Моето предложение е една, три и пет години до 40-годишна възраст, а на господин Ваньо Цонов - една, три и пет години над 30 години. Държа на моето предложение, то действително е в по-благоприятна и по-либерална насока по отношение особено на лицата в по-ранни години - до 25, 30 и 35 години. Имам предвид, че сегашната икономическа ситуация действително е доста сложна по отношение на безработицата точно за този кръг от хора в по-млада възраст и мисля, че за конкретната обстановка предложението, което правя, е по-подходящо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Господин Димитров, не е необходимо да се гласуват приетите предложения, те са отразени. Гласуват се само неприетите.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Димитров.
Гласували 101 народни представители: за 36, против 55, въздържали се 10.
Предложението на господин Димитров не се приема.
Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 16 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на § 16:
"§ 16. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "действителен" се заличава.
2. Алинея 3 се отменя."
По § 17 няма постъпили предложения. Комисията приема текста на § 17:
"§ 17. В чл. 77 след думата "инвалидизирането" се добавя "а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението по чл. 94."
По § 18 няма предложения, комисията подкрепя § 18:
"§ 18. В чл. 79 се създава ал. 3:
"(3) Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване."
По § 19 комисията подкрепя текста на вносителя:
"§ 19. В чл. 81, ал. 2, се добавя изречение второ: "Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 90 на сто от социалната пенсия."
По § 20 комисията подкрепя текста на вносителя:
"§ 20. В чл. 83 се създава ал. 5:
"(5) При смърт на пенсионер, който е получавал пенсия за военна инвалидност, размерът на пенсията на наследниците се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при намалена работоспособност над 90 на сто, определена по чл. 86."
По § 21 комисията подкрепя текста на вносителя:
"§ 21. В чл. 98, ал. 1, изречение второ, думите "управителя на Националния осигурителен институт или упълномощено от него длъжностно лице" се заменят с "длъжностното лице, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни спогодби в Националния осигурителен институт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте параграфи от 16 до 21 включително, както са предложени от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 98, против 1, въздържал се 1.
Параграфи от 16 до 21 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 22 има предложение на народния представител Димитър Димитров - в § 22 да отпадне думата "социална пенсия".
Предложението не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 22:
"§ 22. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
"4. социална пенсия за старост, персонална пенсия и пенсия за особени заслуги с друг вид пенсия."
2. В ал. 3 се създава второ изречение:
"Когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер на 25 на сто."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Димитър Димитров има думата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Параграф 22, който разглеждаме, засяга чл. 101, в който се тълкува невъзможността да се получават едновременно няколко пенсии.
Аз съм доволен, че предложението, което направих - въобще да отпадне в първоначално предложения текст социалната пенсия, поради дискусия, в резултат на което в комисията се направи една деференциация от двата вида социални пенсии - социална пенсия за старост и социална пенсия за инвалидност, реално, такава невъзможност за получаване едновременно на няколко пенсии, да остане само социалната пенсия за старост, а социалната пенсия за инвалидност да не попадне в този забранителен режим.
Но аз подкрепям моето предложение въобще, и двата вида социални пенсии, да са в този ограничителен режим.
Обръщам вашето внимание, че социалната пенсия за старост, която остана в предложението на комисията, е за лица над 70-годишна възраст при доход на член от семейството по-малък от гарантирания минимален доход. Тоест, става дума за един особен кръг лица в доста напреднала възраст и в изключително тежко финансово състояние.
Поставям пред вас казуса да помислим внимателно преди следващото гласуване. При една такава реална ситуация: родители, които имат починали синове, примерно военноинвалиди, единият от тях ще получи наследствена пенсия, тъй като си има нормална пенсия, а другият, който има социална пенсия, който е над 70 години, чиито членове на семейството са с доход под гарантирания минимален доход, няма да получи такава наследствена пенсия.
Разбира се, знам аргументите, логиката за несъвместяването на социална пенсия с друг пенсия. Тази логика е нормална и естествена за Националния осигурителен институт, който следи цялостното финансово състояние на пенсионния фонд и т.н. Но аз ви призовавам да помислим за един друг тип логика и аргументи, по които не бива да сме безразлични. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Димитров.
Гласували 111 народни представители: за 22, против 44, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 22, така както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 15, въздържали се 2.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 23 няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има и то е прието и комисията предлага.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Не, това е за създаване на нов § 23а. По § 23 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 23. Чл. 102 се изменя така:
"Чл. 102. (1) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или за инвалидност поради общо заболяване, могат да поискат отпускане на нова пенсия за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70, съответно чл. 75 до 77, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането.
 (2) Лицата по ал. 1 могат да поискат преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж след пенсионирането по реда на чл. 70, ал. 1 и чл. 75, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 23, така както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Параграф 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народните представители Светлана Дянкова, Николай Томов и Ангел Балтаджиев за създаване на нов § 23а.
Комисията подкрепя предложението.
Текстът на § 23а е следният:
"§ 23а. В чл. 104, ал. 3 се изменя така:
 "(3) За работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък, включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геолого-проучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземно минно строителство, една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте предложението на комисията за нов § 23а.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Параграф 23а е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение от народния представител Ева Жечева за създаване на нов § 23б, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 23б:
"§ 23б. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
"(7) Органът, наложил запора с разпореждане на банката, може да разреши определена част от постъпилите или постъпващите по сметка на длъжника суми да се оставят на негово временно разпореждане за неотложни плащания във връзка с дейността му, при положение, че длъжникът предостави друго обезпечение."
2. Досегашните алинеи 7, 8, 9 и 10 стават съответно 8, 9, 10 и 11."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 23б, така както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Параграф 23б е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 24 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста за § 24.
"§ 24. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "за внесените" се заменят с "и декларации за".
2. В ал. 2 думите "без да са внесени дължимите осигурителни вноски" се заменят с "без да е представена декларация по чл. 6, ал. 11"."
По § 25 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста и предлага § 25:
"§ 25. В чл. 114, ал. 2 думите "освен, ако са изплатени поради техническа грешка" и изречение второ се заличават."
По § 26 също няма постъпили предложения. Комисията е подкрепила текста по § 26 и той е следният:
"§ 26. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Разпорежданията за пенсии, отпуснати по международни спогодби, могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в тримесечен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.
2. Досегашните алинеи 4 и 5 стават съответно алинеи 5 и 6."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте параграфи 24, 25 и 26, така както са предложени от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 24, 25 и 26 са приети.


ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Има предложение на народния представител Светлана Дянкова за създаване на нов § 26а, което е подкрепено от комисията.
"§ 26а. В чл. 127, ал. 1 думите "след 1 януари 1960 г." да се заменят с думите "след 31 декември 1959 г."
Има второ предложение от народния представител Светлана Дянкова за създаване на нов § 26б, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията:
Създава се нов § 26б:
"§ 26б. В чл. 150, ал. 1, т. 5 думите "и на попечителския съвет на пенсионния фонд" се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте параграфи 26а и 26б така, както са предложени от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 26а и 26б са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 27 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 27. В чл. 204 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "от 500" се заменят с "от 50".
2. В ал. 2 думите "от 1000" се заменят с "от 500".
3. Алинея 3 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 27 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Параграф 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 28 има предложение от народния представител Никола Койчев, което е подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Росица Тоткова за създаване на нов § 28а, което също е подкрепено от комисията.
Тези две предложения са обединени в § 28.
Предложение на комисията за § 28:
"§ 28. В § 1 на Допълнителна разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. "Нетно възнаграждение" е възнаграждението, след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимите данъци по Закона за облагане на доходите на физическите лица."
2. Създава се т. 4:
"4. "Земеделски производители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред."
Това е предложението на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Дянкова, докладвайте и другия текст, който комисията предлага за § 29.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Има предложение на народния представител Светлана Дянкова по § 29, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 29:
"§ 29. В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Офицерите и сержантите по чл. 7 от отменения Закон за пенсиите, чиито звания се премахват и придобиват статут на държавни служители - граждански лица, съгласно § 89, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР (ДВ, бр. 29 от 7 април 2000 г.), могат да се пенсионират при условията и в срока по ал. 1. При пенсиониране стажът на тези лица се зачита като стаж, положен на офицерски и сержантски длъжности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата господин Никола Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Взимам думата по § 28. Има един рядък случай, когато предложение на депутат от опозицията е прието, но виждам, че при бързината на работата на комисията редакцията на текста не е доизпипана, затова предлагам стилна промяна:
"Нетно възнаграждение" е възнаграждението, получено след намаляването...".
Така, както е формулирано изречението, сигурно и от мен на заседание на комисията, е осакатено, липсва пояснение.
"Нетно възнаграждение" е възнаграждението, получено или формирано след намаляването..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви. Забележката е съвсем правилна. Само че не "формирано", а "получено".
Моля, гласувайте параграфи 28 и 29 така, както са предложени от комисията, с тази корекция в т. 1 на § 28: "Нетно възнаграждение" е възнаграждението, получено" и продължава текстът.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 28 и 29 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 30 има предложение от народните представители Светлана Дянкова, Никола Койчев и Николай Томов, което е подкрепено от комисията.
Има и още едно предложение за § 30 от Светлана Дянкова, Ангел Балтаджиев и Николай Томов, което също е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за § 30:
"§ 30. В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "15 години" се заменят с "10 години", а думите "20 години" се заменят с "15 години".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) До 31 декември 2009 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие, че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените."
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) До 31 декември 2004 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание на чл. 328, ал. 1, точки 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако отговарят на условията по ал. 2."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 30 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Параграф 30 е приет.


ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По § 31 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на § 31:
"§ 31. В § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"(3) На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 - 3, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,1 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте § 31 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Параграф 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: § 32, подкрепен от комисията, като предлага "частни земеделски стопани" да се заменят с думите "земеделските производители".
"§ 32. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:
"§ 5а. До 31 декември 2005 г. осигурителните вноски за земеделските производители, които упражняват само земеделска дейност, са върху избран осигурителен доход от половин до 10 минимални работни заплати за страната."
Господин председател, тук има още едно предложение - от господин Събин Касабов, за промяна на § 5а от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за задължително обществено осигуряване, което не е прието от комисията:
"§ 5а. До 31 декември 2005 г. осигурителните вноски за частните земеделски са върху избран осигурителен доход от половин до 10 минимални работни заплати за страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Фактически господин Касабов предлага отпадането на думите "които упражняват само земеделска дейност". Това е неговото предложение.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Събин Касабов.
Гласували 104 народни представители: за 25, против 10, въздържали се 69.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 32 така, както е предложен от комисията, с корекцията, която при докладването направи госпожа Дянкова.
Гласували 85 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 4.
Параграф 32 е приет.
Съобщения за парламентарния контрол на 21 юли 2000 г.:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на питане от народния представител Александър Томов.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Иво Атанасов и Яшо Минков.
Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Валентин Симов и на питане от народния представител Веселин Бончев.
Министърът на правосъдието Теодосий Симеонов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на седем актуални въпроса - от народните представители Иван Борисов, Стефан Стоилов, Дора Янкова, Йордан Нихризов, Кръстьо Трендафилов, Руси Статков и Татяна Дончева, и на три питания - от народните представители Дора Янкова, Руси Статков и Васил Клявков.
Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представители Веселин Бончев, Михаил Миков и Атанас Богданов, Христо Иванов и Емилия Масларова, и на питане от народния представител Юлиян Буров.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Хасан Адемов и Лютви Местан и Руси Статков, и на две питания - от народните представители Асен Христов и Руси Статков.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представители Панайот Ляков, Руси Статков, Христо Смоленов и Анелия Тошкова.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Иван Борисов и Велко Вълканов.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представители Ангел Малинов, Меглена Плугчиева и Георги Божинов, Иван Борисов и Александър Каракачанов, и на питане от народния представител Дора Янкова.
Министър Александър Праматарски ще отговори на актуален въпрос от народния представител Анелия Тошкова.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Свилен Димитров и Жорж Ганчев, и на две питания - от народните представители Димитър Абаджиев, Георги Божинов и Иван Борисов.

Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Донка Дончева и Лютви Местан.
Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на питане от народния представител Ивалин Йосифов.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Веселин Бончев и Татяна Дончева.
На основание чл. 76, ал. 3 от правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Димитров;
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Борисов.
На основание чл. 76, ал. 4 от правилника поради отсъствието на народния представител Янаки Стоилов се отлага отговорът на неговия актуален въпрос към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов.
Съгласно решение на Председателския съвет за ускоряване отговорите на натрупания голям брой въпроси и питания, новопостъпилите въпроси и питания ще се подреждат при следващия отговор на съответния министър. За миналата седмица - от 10 до 14 юли, такива новопостъпили актуални въпроси и питания са: актуален въпрос от народния представител Руси Статков към министър Александър Праматарски; питане от народния представител Кънчо Марангозов към министъра на здравеопазването Илко Семерджиев и питане от народния представител Ивалин Йосифов към министъра на отбраната Бойко Ноев. За тази седмица - 17 до 21 юли, новопостъпили въпроси и питания, които ще се подреждат при следващите отговори на съответните министри са:
- актуален въпрос от народния представител Петър Димитров към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов;
- питане от народния представител Александър Каракачанов към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов;
- питане от народния представител Лъчезар Тошев към министъра на околната среда и водите Евдокия Манева.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе извънредно заседание днес, от 15,00 ч. в зала 248.
Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе заседание утре от 10,30 ч. през почивката, в зала "Запад".
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 21 юли от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


Заместник-председател:
Иван Куртев

Заместник-председател:
Юнал Лютви

Секретари:
Виктория Василева
Ивалин Йосифов