Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-07-26

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Васил Клявков и Свилен Димитров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 19 до 25 юли 2000 г.:
Отчет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 1999 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за сдружения за напояване. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Проект за обръщение на Народното събрание на Република България към Кнесета на Държавата Израел. Вносител е народният представител Красимир Каракачанов и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по външна и интеграционна политика.
Проект за решение относно годишния доклад за състоянието на националната сигурност.
Това е вчерашният проект за решение, който беше приет.
Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Военновъздушните сили на Република България за участие в учението на НАТО "Кооператив Кий-2000", което ще се проведе на територията на Румъния. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по национална сигурност.
Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен контингент в Румъния за участие в учението на НАТО по "Партньорство за мир" - "Кооператив Бест Ефорт-2000". Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по национална сигурност.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народното здраве. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за ратифициране на Протокол № 4 и Протокол № 7 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е народният представител Тодор Янев. Водеща комисия е Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
Проект за решение относно избиране на член на Комисията по национална сигурност. Вносител е народният представител Пламен Марков.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносител е народният представител Борислав Китов. Водеща комисия е Комисията по опазването на околната среда и водите.
По дневния ред има постъпили следните предложения:
- от народния представител Атанас Богданов точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията;
- от народния представител Михаил Миков точка от дневния ред да бъде проект за решение относно временно спиране на плащанията с компенсаторни записи.
Има предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили и предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на Народен съюз Николай Христов, въз основа на които е изготвен проектът за програма за работата на Народното събрание за периода 26 - 28 юли 2000 г.
1. Първо четене на законопроекта за ратифициране на Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие. Вносител е Министерският съвет.
2. Второ четене на законопроекта за животновъдството - продължение.
3. Второ четене на законопроекта за лечебните заведения.
4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител е Министерският съвет.
5. Проект за решение за даване на разрешение за участие на Република България в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО. Вносител е Министерският съвет.
6. Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен контингент в Румъния за участие в учението на НАТО по "Партньорство за мир" - "Кооператив Бест Ефорт-2000". Вносител е Министерският съвет.
7. Проект за решение за разрешаване изпращането на контингент от Военновъздушните сили на Република България за участие в учението на НАТО "Кооператив Кий-2000", което ще се проведе на територията на Румъния. Вносител е Министерският съвет.
8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за администрацията. Вносител е Министерският съвет.
9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е народният представител Тодор Янев.
10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон - продължение.
11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители: Министерският съвет; народните представители Александър Каракачанов, Емел Тошкова, Кемал Еюп; Венко Вълчев, Иван Бойков; Йордан Нихризов; Александър Каракачанов; Панчо Панайотов и Константин Дочев.
12. Парламентарен контрол.
По предложението за дневен ред някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Богданов. Той е вносител на едно от предложенията.
Имате думата, господин Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам на основание на чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в програмата на Народното събрание през седмицата да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Предложението е внесено преди 8 месеца. То беше внесено за втори път. От провеждания парламентарен контрол е видно, че редица от приватизационните сделки не могат да бъдат изяснени условията на тяхното сключване и в редица случаи в много от тези сделки впоследствие чрез анекси се променят условията, които водят до изменение в първоначалните условия за приемането на дадени сделки.
Това води до нарушения, до липсата на прозрачност. Имаме редица случаи, които бяха обявени и в пресата, и потвърдени чрез синдикатите за нарушения на клаузите за трудовата заетост, нарушаване на някои други клаузи по отношение на инвестиционните програми, които задължително водят до първоначално изменение на сключените сделки и до ущърб при провеждането на структурната реформа.
Ето защо смятам, че всички, които в залата държат да има прозрачност на приватизационните сделки, ще гласуват да бъде включен в дневния ред този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Богданов.
Друг желае ли да се изкаже?
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Дами и господа народни представители! За пореден път предлагаме на вашето внимание - лично аз от името на групата вносители - проекторешение за временно спиране на плащанията с компенсаторни записи по чл. 8 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти и възлагане на министър-председателя извършване на проверка относно действителността, основателността и общата номинална стойност на всички издадени компенсаторни записи до момента.
За съжаление, въпреки многократните ни предложения до момента, сериозно мотивирани с проблемите, възникнали при престъпно издаване на компенсаторни записи и използването им в приватизацията, с падането на номиналните цени на компенсаторните записи, до момента мнозинството не приема включването на тази точка в дневния ред.
Аз лично смятах, че това се дължи преди всичко на политическо късогледство.
Но от предната седмица вече разбираме някои действия на правителството в посока на компенсиране на тези ефекти, видни за цялото общество - действия, които не минават през санкцията на парламента и които косвено потвърждават нашите изводи относно злоупотребите и въобще провеждането на приватизацията с компенсаторни записи. Това вече ме кара да мисля, че не става въпрос за политическо късогледство, а става въпрос за политическо безочие.
В този смисъл ви моля да разсеете това обществено съмнение и да приемете включването на тази точка в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Богданов точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията.
Моля, гласувайте.
Гласували 190 народни представители: за 85, против 94, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков точка от дневния ред да бъде проект за решение относно временно спиране на плащанията с компенсаторни записи.
Моля, гласувайте.
Гласували 184 народни представители: за 79, против 92, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
И поставям на гласуване проекта за седмична програма, така както е разпространен и както беше прочетен.
Моля, гласувайте.
Гласували 186 народни представители: за 129, против 36, въздържали се 21.
Седмичната програма е приета.
Има внесен от Парламентарната група на СДС проект за решение относно избиране на член на Комисията по национална сигурност.
Ще ви прочета проекта за решение:

"Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
Избира МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ за член на Комисията по национална сигурност."

Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение? Няма желаещи.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 145 народни представители: за 121, против 19, въздържали се 5.
Решението е прието.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ КАРТАХЕНА ПО БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ.
Водеща комисия е Комисията по опазване на околната среда и водите.
За процедура преди това има думата господин Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин председателю, предлагам по този законопроект да бъде допуснат в залата господин Атанас Каймакчиев - главен секретар на Министерство на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 129 народни представители: за 114, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Атанас Каймакчиев в залата.
Има думата господин Лъчезар Тошев да изнесе становището на водещата Комисия по опазване на околната среда и водите.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, уважаеми колеги!
"С Т А Н О В И Щ Е
относно законопроект за ратифициране на Протокола
от Картахена по биологична безопасност към
Конвенцията за биологично разнообразие № 002-02-35,
внесен от Министерския съвет на 14 юли 2000 г.

На своето извънредно заседание, проведено на 21 юли 2000 г., Комисията по опазване на околната среда и водите разгледа внесения от Министерския съвет законопроект за ратифициране на Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие, по която България е страна.
На заседанието присъства Атанас Каймакчиев - главен секретар на Министерство на околната среда и водите, който представи законопроекта от името на вносителя.
Протокола от Картахена, приет в Монреал на 29 януари т.г., има за цел гарантирането на биологична безопасност при преноса, обработката и използването на живи модифицирани организми, получени чрез използване на съвременни биотехнологии.
Като се има предвид нуждата от ограничаване на риска за човешкото здраве и околната среда от въвеждането на генетично модифицирани организми, разпоредбите на Протокола въвеждат редица норми за безопасност, нужни за гарантиране на биологична сигурност. Определени са процедурите за предварително обосновано съгласие при въвеждане в околната среда на такива организми. Уреждат се редът и начините на нотификация за съзнателно трансгранично придвижване на живи модифицирани организми. Установени са процедурите по отношение на живи модифицирани организми, предназначени за непосредствена употреба или за обработка; начинът за оценка и управление на риска от въздействието на тези организми върху биоразнообразието.
Регламентирани са неотложните мерки в случай на произшествие с тези организми, обработката, транспортът, пакетирането и идентификацията им.
Нуждата от ратификацията на Протокола е предизвикана от бързото разпространение на модерните биотехнологии, което изисква съответната регламентация с оглед избягване на евентуални вредни последици върху биоразнообразието и човешкото здраве.
Като приема мотивите на вносителя Комисията по опазване на околната среда и водите предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за ратификация на Протокола от Картахена.
Становището на Комисията е прието с консенсус с 12 гласа "за"." Благодаря.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Има думата председателят на Комисията по външна и интеграционна политика господин Агов да изнесе становището на тази комисия.
ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по външна и интеграционна политика относно проект за Закон № 002-02-35 за ратифициране на Протокол от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие, внесен от Министерския съвет на 14.07.2000 г.

На свое заседание от 20 юли 2000 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за Закон за ратифициране на Протокол от Картахена по биологичната безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие и прие следното
СТАНОВИЩЕ:
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие, приет на 29 януари 2000 г. в Монреал." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Агов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване законопроекта за ратифициране на Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвеницята за биологично разнообразие № 002-02-35, внесен от Министерския съвет.
Моля, гласувайте!
Гласували 153 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 17.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Лъчезар Тошев.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Господин председателю, уважаеми колеги! Тъй като на първо гласуване не бяха направени някакви предложения, предлагам да преминем към второ гласуване на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 114 народни представители: за 101, против 4, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
Има думата господин Лъчезар Тошев.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Благодаря, господин председателю!
"Закон
за ратифициране на Протокола от Картахена
по биологична безопасност към Конвенцията за  биологично разнообразие

Член единствен. Ратифицира Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие, приет на 29 януари 2000 г. в Монреал."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по заглавието и член единствен на законопроекта? Няма.
Моля, гласувайте заглавието и член единствен на законопроекта.
Гласували 134 народни представители: за 126, против 4, въздържали се 4.
Законът е приет и на второ гласуване.

Следващата точка втора от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО - продължение.
Има думата господин Владислав Костов - председател на водещата комисия.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Продължаваме с останалите параграфи от Преходните и заключителни разпоредби на закона.
"§ 5. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 6. Министърът на земеделието и горите издава наредби и инструкции по прилагането на закона."
Предложение от народния представител Христо Стоянов - § 6 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението на господин Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте отпадане на § 6.
Гласували 115 народни представители: за 101, против 6, въздържали се 8.
Параграф 6 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 7 на вносителя, който става § 6 така, както е предложен от него.
Гласували 108 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 6.
Новият § 6 е приет.ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложение от народния представител Христо Стоянов да се създадат нови параграфи 8, 9 и 10 със следното съдържание:
"§ 8. Най-малко 5% от средствата на Държавен фонд "Земеделие" се използват по програми за:
1. подпомагане на производството в племенните стопанства, бази и специализирани развъдни ферми;
2. закупуването от земеделските производители на ценни породи и племенен разплоден материал.
§ 9. Намалява се данъкът върху печалбата на:
1. предприятия от месо- и млекопреработвателната промишленост при инвестиране в животновъдното производство на ценни породи и племенен разплоден материал в размер на съответната инвестиция;
2. юридическите лица, регистрирани по Търговския закон, при инвестиране в създаването на племенно стопанство с 50 на сто от размера на съответната инвестиция. Тази данъчна преференция се отнема ако броят на племенните животни бъде намален под първоначалния минимум или стопанството бъде продадено до три години след създаването му.
§ 10. Взаимодействието между сдруженията с нестопанска цел, създадени за развитие на животновъдството и държавните органи при провеждане на политиката в областта на животновъдството ще бъде регламентирано със Закон за браншовите съюзи и сдружения с нестопанска цел в областта на земеделието."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението за нови параграфи 8, 9 и 10 има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, онова, което аз предлагам в нови параграфи 8, 9 и 10, е въз основа на едно виждане, че така или иначе нашият шанс, който ще имаме в бъдеще, е земеделието, неговото възраждане. И от неговото възраждане - българската икономика. И че един от начините това да стане е земеделското производство, характерно със 70% от земята за зърно, да бъде трансформирано чрез животновъдство. Такава е философията на тези три параграфа.
Отчитам обстоятелството, че все пак в продължение на доста разговори разбирам, че колегите от министерството търсят начини как да отделят средства за животновъдството. И във връзка с това аз оттеглям предложението си за § 8. Параграф 10 имаше смисъл като едно непрекъснато мое предложение за влизане в управлението и участие в управлението и изграждането на политиката в земеделието с браншовите неправителствени организации. Бях убеден един път от министъра на земеделието, че не е целесъобразно във всеки законопроект да пишем това и че той ще предложи законопроект, с който въобще ще се уреди участието на браншовите съюзи в управлението на държавата. И аз възприех този принцип. Но в този законопроект се прие онова, което аз предлагах към другите законопроекти. Така че след като в законопроекта се възприе да има участие на браншовите съюзи, моята постановка вече става безсмислена или по-точно тези параграфи са приети, така че излишно е това повече да го коментираме. Така че аз оттеглям и § 10.
Що се отнася до § 9, уважаеми колеги, всички онези, които се занимават със земеделие и животновъдство знаят, че основният проблем в животновъдството това е да има племенен разплоден материал, да имаме племенни ценни породи. Това е проблемът. Оттук нататък ще дадем възможност на хората да си избират и да се развиват сами. Ето защо в § 9 аз ви предлагам две решения. Едното е, че предприятията от млеко- и месопреработвателната промишленост, ако решат да инвестират и то в ценни породи и племенни разплодни материали, то този разход да бъде отчетен като се намали данъкът върху печалбата им. Вярно е, че ще бъде ощетена държавата с намаляването му, но аз пак ви повтарям, че ние при всички случаи ще спечелим. Още повече, че тези видове производства, каквито са месото и млекопреработвателите, добре знаят какви племенни животни им трябват. И добре ще инвестират какви племенни животни да бъдат закупени. Ето това е първото нещо, в което искам да ви помоля да вникнете.
Втората точка е, че онези юридически лица, регистрирани по Търговския закон, да им дадем възможности ако той рече, примерно, да купи животни за 100 хил. лв., 50-те да бъдат намалени с данък печалба. Но по този начин го ангажираме той да инвестира още 50%. Тоест 50% да му намалим данък печалба, а с другите 50 вече той ще се принуди да покаже печалба, защото от нея може да купи.
Тоест онова, което ние не успяхме да направим и виждам, че по пътищата има повече автомобили тим "Чероки", които струват повече от един трактор или един комбайн, но не сме намерили начин как тези хора да ги ангажираме да купят трактори и комбайни, от които ще печелят, вместо да си купят тези излишни за тях разкошни коли. Тоест, аз искам да намерим този интерес на тези хора, които имат пари, да инвестират и то за конкретни неща. Говорим за ценни породи, които министерството ще определи кои да бъдат те. То ще определи годишно колко бройки могат да се купят и от какви породи. Ето това е същността на моето предложение. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоянов.
Някой друг желае ли да се изкаже по тези предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Христо Стоянов, като предложението по § 8 е оттеглено.
Гласували 132 народни представители: за 39, против 67, въздържали се 26.
Предложението не се приема.

Преминаваме към трета точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Има думата за доклад председателят на водещата Комисия по здравеопазването, младежта и спорта.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги,
ДОКЛАД
на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 054-01-74, внесен от Мария Светлозарова Брайнова-Доксимова и законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 054-01-78, внесен от Димитър Петров.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е приет на първо четене от Народното събрание на 06.07.2000 г. Съгласно чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на 14.07.2000 г. на председателя на Народното събрание и народните представители е представен общ законопроект за правене на писмени предложения по него. В срока по чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от двама народни представители. На свое заседание на 20.07.2000 г. Комисията по здравеопазването, младежта и спорта обсъди на второ четене приетия общ законопроект и направените по него предложения.
След проведените изисквания и на основание чл. 68 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по здравеопазването, младежта и спорта реши да предложи на Народното събрание за второ четене следния: "Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения".
Комисията приема заглавието, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Преди да гласуваме заглавието, за процедура има думата господин Димитър Петров.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, моля в залата да бъде поканен заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Кондурджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Има ли противно становище? Не.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде поканен заместник-министър Кондурджиев.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министъра в залата.
Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Предложение на народния представител Димитър Петров за § 1:
"§1. В чл. 9, ал. 1 се създава т. 4:
"4. болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация"."
Комисията приема предложението на вносителя за § 1.
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 2. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения:
В изречение първо думите "е открит" се заменят с "осъществява специализирана извънболнична помощ"."
Комисията приема по принцип предложението на вносителя.
Има направено предложение от народния представител Кънчо Марангозов, което бе оттеглено в хода на дискусията.
Комисията предлага § 2 да бъде приет със следната редакция:
"§ 2. В чл. 17, ал. 1 се изменя така:
"(1) Диагностично-консултативният център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от десет лекари с различни признати специалности. Центърът трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, да разполага поне с една медико-диагностична лаборатория и уредба за образна диагностика."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, по § 3 бе направено предложение от народния представител д-р Кънчо Марангозов, което бе оттеглено в хода на дискусията.
Комисията по принцип подкрепя текста на вносителя със следната редакция за § 3:
"§ 3. Създава се чл. 22а:
"Чл. 22а. В болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация се осъществяват дейностите по чл. 21 и чл. 22."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: За § 4 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
"§ 4. В чл. 37, ал. 2 думата "или" се заменя с "и/или"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: За § 5 има ново предложение от народния представител Димитър Петров, което комисията по принцип приема, както и текста на вносителите.
Комисията предлага следната редакция за § 5:
"§ 5. В чл. 63, ал. 3 след думите "за болнична помощ" се добавят "и диагностично-консултативни центрове"."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Димитър Петров има думата.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. В хода на уточненията с министерството стана ясно, че в хода на обсъждането евентуално има претенции да се включат освен диагностично-консултативните центрове и диспансерите, които подлежат на конкурс.
Предлагам да се обоснове д-р Кондурджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не разбрах какво предлагате.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ: Да добавим към текста: "и диспансерите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да добавим "диагностично-консултативните центрове и диспансерите"?
Благодаря на господин Петров.
Господин Кънчо Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин председател, дами и господа народни представители. Ако ще сложим "диспансерите", аз предлагам да сложим "всички лечебни заведения" и да се реши въпроса за конкурса за всички лечебни заведения.
РЕПЛИКИ: Не, не може! Не може!
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Ами, като не може, тогава защо слагаме диспансерите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нищо не сме сложили още.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Не, за предложението става въпрос. Ако го правим, да го направим за всички лечебни заведения тогава.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ (СДС, встрани от микрофоните): А индивидуалните практики?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Индивидуалните практики - няма... Ясно... Да ги изброим лечебните заведения.
Не може към едни лечебни заведения - с конкурс, а за други да не е. Трябва да има принципна постановка по този въпрос, според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Всичко може да има в закона, но трябва да бъде предложено по съответния ред. И тъй като в случая не е направено предложение писмено, понеже не е направено по съответния ред предложението, аз няма да го поставя изобщо на гласуване - за диспансерите, а само това, което е предложено по съответния ред и е минало през комисията, тъй като тук става дума вече за промяна по същество, а не за редакционна поправка.
Поставям на гласуване § 5, така както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, за § 6 има предложение от народния представител Димитър Петров, което комисията приема по принцип, както и предложението на вносителя и предлага § 6 да бъде приет със следната редакция:
"§ 6. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Националната здравноосигурителна каса може да сключи договори с лечебните заведения за извънболнична помощ по ал. 1, т. 3 за специалностите, заети от специалисти по ал. 1, ако са изпълнени условията на чл. 62 от Закона за здравното осигуряване. Преценката за недостатъчност се прави от директора на районния център по здравеопазване."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 7. Член 93 се изменя така:
"Чл. 93. Условията, редът и начините на финансиране на обучението и продължителната квалификация, както и критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения по чл. 91 и 92 се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
Комисията приема текста на вносителя за § 7.
Няма постъпили други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 7 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 8 има направено предложение от народния представител, който в момента го оттегля.
Има предложение от народния представител д-р Марангозов, което беше прието по принцип.
Комисията предлага § 8 да бъде приет със следната редакция:
"§ 8. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Лечебните заведения по чл. 16 и чл. 17 разработват вътрешен правилник за разпределение на финансовите средства."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Комисията предлага да се създаде § 9 със следното съдържание:
"§ 9. В чл. 101, ал. 2 думите "по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с "по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, по § 10 има направено предложение от народния представител Димитър Петров, което комисията не подкрепя.
Предложението се оттегля.
Има предложение от народния представител д-р Кънчо Марангозов:
"1. В § 10, чл. 102, ал. 4 думата "безсрочни" отпада и след думите "наемни договори" се добавя "за срока с договори с НЗОК".
2. В § 10, чл. 102, ал. 8 и 9 да отпаднат."
Предложението за отпадане на ал. 8 в чл. 102 бе оттеглено от д-р Марангозов.
Комисията приема по принцип предложението за ал. 4, чл. 102, § 10 и не приема предложението за отпадане на ал. 9 на чл. 102 в § 10.
Комисията предлага § 10 да бъде приет със следната редакция:
"§ 10. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) Лекарите и стоматолозите, работещи в лечебното заведение при преобразуването му и извършващи извънболнична помощ или учредени от тях лечебни заведения сключват наемен договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата с управителните органи на лечебните заведения.
(4) Управителните органи на лечебните заведения, до които е направено предложение, са длъжни в срок 15 дни след поискването да сключат наемни договори за помещенията по цени в размер на 10 на сто от наемната цена, определена от съответния общински съвет по реда на Закона за общинската собственост, а за обзавеждането и апаратурата по цени, равни на месечните ми амортизационни отчисления, съгласно чл. 20 от Закона за счетоводството. Управителните органи не могат да прекратят едностранно договорите по ал. 3 при наличие на договор с Националната здравноосигурителна каса, освен при неизпълнение на основните задължения на наемателя. В случай на отказ на управителния орган да сключи наемния договор, лицата по ал. 3 могат да предявят иск пред районния съд за обявяване на договора за окончателен."
2. Създава се нова ал. 5:
"(5) Наемни договори с лечебните заведения могат да се сключват и с други лечебни заведения при наличие на свободни помещения, обзавеждане и апаратура само след сключване на договорите с лицата по ал. 3."
3. Създава се нова ал. 6:
"(6) Имуществото на непреобразуваните публични здравни заведения за извънболнична помощ се управлява от кмета на общината, упълномощено от него лице или от създадено от общинския съвет търговско дружество за стопанисване и управление на собствеността. Медицинските специалисти, които извършват извънболнична помощ в помещенията на тези заведения имат права по ал. 3 и 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Господин Марангозов, имате неприето предложение за отпадане на ал. 9. Оттегляте го, благодаря Ви.
Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 11. В чл. 105, ал. 1 се добавя ново изречение със следното съдържание:
"Тази алинея не се прилага за наемните договори, сключени по реда на чл. 102, ал. 4 и 8."
Има направено предложение от народния представител д-р Кънчо Марангозов - § 11 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението, приема текста на вносителя и предлага § 11 да бъде приет със следната редакция:
"§ 11. В чл. 105, ал. 1 се създава изречение второ:
"Тази разпоредба не се прилага за наемните договори, сключени по реда на чл. 102, ал. 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Господин Марангозов оттегля предложението си.
Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Има направено предложение от народния представител Димитър Петров за създаване на § 12, което бе оттеглено в хода на дискусията.
Въпреки всичко, комисията предлага § 12 да бъде приет в следната редакция:
"§ 12. В чл. 107 думите "в определените в този раздел срокове" се заличават."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 13 има направено предложение от народния представител Димитър Петров, което комисията подкрепи по принцип.
Комисията предлага § 13 да бъде приет в следната редакция:
"§ 13. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 14:
"§ 14. (1) Държавните институтски болници и диагностично-лечебните структури към висшите медицински училища запазват правата и задълженията си по договорите с висшите медицински училища за обучение на студенти, специализанти и докторанти, независимо от преобразуването им в лечебни заведения, до придобиване на качеството на университетски болници по предвидения в закона ред, но не по-късно от 1 юли 2001 г.
          (2) При преобразуването на заведенията по ал. 1 лекарите и стоматолозите, работещи и като преподаватели в тях, сключват основен трудов договор с управителния орган на лечебното заведение. Трудовите им правоотношения се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда."
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, след като направихме консултации с Дирекция "Правна и законодателна дейност" на Народното събрание, комисията предлага да се създаде и § 14 със следното съдържание:
"§ 14. В Преходните и заключителни разпоредби се създава и § 15:
"§ 15. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Параграф 14 е приет.

Четвърта точка от седмичната програма е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по труда и социалната политика.
Има думата госпожа Светлана Дянкова да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Представям ви становище на Комисията по труда и социалната политика по законопроекта за изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-26 от 12 юни 2000 г., внесен от Министерския съвет:
"На заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 13 юли 2000 г., бе разгледан законопроект № 002-01-26 от 12 юни 2000 г. за изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, внесен от Министерския съвет.
Законопроектът бе представен от господин Иван Нейков, министър на труда и социалната политика.
Законопроектът има за цел да отмени лицензирането на физически и на юридически лица, които по преценка на работодателя, на основата на сключен договор, могат да извършват дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
С приемането на предлаганата промяна на работодателите се дава възможност да преценят по какъв начин да предоставят извършването на дейности по защита и профилактика на професионалните рискове.
Предлаганата промяна в Закона за здравословни и безопасни условия на труд е свързана с политиката на правителството за намаляване на лицензионните режими и за създаване на по-добри условия за икономически растеж.
Бе поставена на обсъждане процедурната възможност законопроектът да бъде предложен на първо и второ гласуване в едно заседание на Народното събрание, което бе прието с 14 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма.
След завършване на изказванията и гласуване с 14 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, Комисията по труда и социалната политика предлага на Народното събрание да подкрепи на първо и второ гласуване в едно пленарно заседание законопроект № 002-01-26 от 12 юни 2000 г. за изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, внесен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-26, внесен от Министерския съвет.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата госпожа Светлана Дянкова.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Господин председателю, колеги! Правя процедурно предложение: в съответствие и с предложението на Комисията по труда и социалната политика законопроектът да бъде гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
Госпожо Дянкова, докладвайте законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:

"З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд

§ 1. В чл. 24, ал. 3 думите "лицензирани при условията и по ред, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика" се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на закона и двата параграфа, както са предложени от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Законът е приет и на второ гласуване.

Пета точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ СИЛИ (СФОР) В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО МАНДАТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ПОД КОМАНДВАНЕТО НА НАТО.
Водеща е Комисията по национална сигурност.
Моля господин Глушков да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ГЛУШКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по национална сигурност относно
проект за решение за даване на разрешение за участие на
Република България в операцията на Стабилизиращите
сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на
Съвета за сигурност на ООН и под командването на
НАТО, № 002-03-25, внесен от Министерския съвет
на 17 юли 2000 г.

Комисията по национална сигурност разгледа предложения проект за решение на своето заседание на 20 юли 2000 г.
Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши участието на Република България в операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО, определен с Резолюция № 1305 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 21 юни 2000 г. и изтичащ на 21 юни 2001 г., с:
1. инженерен взвод с обща численост до 35 души с личното си оръжие, боеприпаси и материални средства в състава на холандския военен контингент и за срока на мандата на операцията;
2. транспортен взвод с обща численост до 30 души с личното си оръжие, боеприпаси, материални средства и 11 машини в състава на гръцкия военен контингент и за срока на мандата на операцията.
Становището на комисията е прието на 20 юли 2000 г. с 10 гласа "за", 1 глас "против" и 0 гласа "въздържали се"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Глушков.
Имате думата.
Няма изказвания.
Моля, гласувайте проекта за решение, който беше прочетен от господин Иван Глушков.
Гласували 84 народни представители: за 81, против 2, въздържал се 1.
Решението е прието.

Шеста точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В РУМЪНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА НАТО ПО "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "КООПЕРАТИВ БЕСТ ЕФОРТ-2000".
Водеща е Комисията по национална сигурност.
Господин Глушков, моля да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ГЛУШКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по национална сигурност относно
проект за решение за разрешаване изпращането на
български военен контингент в Румъния за участие в
учението на НАТО по "Партньорство за мир" -
"Кооператив Бест Ефорт-2000", № 002-03-28, внесен
от Министерския съвет на 21 юли 2000 г.

Комисията по национална сигурност приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България да разреши изпращането на военен контингент от 17 кадрови военнослужещи без оръжие, с боеприпаси, в Румъния от 11 до 23 септември 2000 г. за участие в учението на НАТО по "Партньорство за мир" - "Кооператив Бест Ефорт-2000"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Глушков.
Имате думата.
Няма изказвания.
Моля, гласувайте прочетения от господин Глушков проект за решение.
Гласували 88 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 2.
Решението е прието.

Седма точка от седмичната програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА КОНТИНГЕНТ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЕТО НА НАТО "КООПЕРАТИВ КИЙ-2000", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ.
Становището на Комисията по национална сигурност ще докладва господин Иван Глушков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ГЛУШКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по национална сигурност относно
проект за решение за разрешаване изпращането на
контингент от Военновъздушните сили на Република
България за участие в учението на НАТО "Кооператив
Кий-2000", което ще се проведе на територията на
Румъния, № 002-03-29, внесен от Министерския съвет
на 21 юли 2000 г.


Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България да разреши изпращането на контингент от военновъздушните сили на Република България в състав 55 военнослужещи - команден, летателен, инженерно-технически и осигуряващ персонал с два щурмови самолета СУ-25, два транспортно-бойни вертолета Ми-17, един вертолет Бел-206 и един транспортен самолет Ан-26, да участват в учението на НАТО "Кооператив Кий-2000", което ще се проведе от 4 до 15 септември  2000 г. на територията на Румъния."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Глушков.
Имате думата.
Моля, гласувайте докладвания от господин Глушков проект за решение.
Гласували 83 народни представители: за 78, против 4, въздържал се 1.
Решението е прието.

Осма точка от седмичната програма е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
Вносител е Министерският съвет.
Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Господин Александър Джеров има думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията относно законопроекта за изменение на
Закона за администрацията № 002-01-38, внесен от
Министерския съвет

На своето редовно заседание, проведено на 13 юли 2000 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроект за изменение на Закона за администрацията. Внесеният законопроект цели да направи две сходни промени в ал. 5 и 6 на чл. 47 от закона за администрацията. В досега действащия текст държавните агенции се ръководят от председател, който се подпомага от един заместник-председател. Практиката обаче показа, че държавните агенции ръководят по няколко подотрасъла и различни сфери. Това налага разпределение на функциите между няколко заместник-председатели. При наличието на един заместник-председател необходимата специализация не може да бъде осъществена.
Освен това в действащия закон е предвидено някои държавни агенции да имат повече заместник-председатели. Това налага в основния закон в тази област да се допуснат по-голям брой заместник-председатели, но същевременно те да не надвишават трима.
Комисията единодушно подкрепи законопроекта и предлага на уважаемите народни представители да го приемат на първо четене. С оглед на характера и обема на изменяните текстове законопроектът би могъл да бъде приет и на второ четене."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Имате думата, колеги.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение на Закона за администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 90 народни представители: за 87, против 2, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За отрицателен вот има думата господин Георги Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, с тази поправка в Закона за администрацията фактически се дава ход на съществено разширяване на дейността на държавните агенции, създавайки възможност за увеличаване на броя на заместник-председателите. Което отразява една тенденция те да се превръщат в миниминистерства и да се прехвърля основна част от дейността, която би трябвало все пак да се концентрира в ръководствата на министерствата, в ръководствата на агенциите и те от изпълнители да се превръщат в нещо повече от онова, което е замислено като тяхна функция в Закона за администрацията. Това води и до следващата последица - че те отпадат от контрола на парламента. Поначало техните ръководители не са формално задължени да отговарят на въпроси в Народното събрание и основна част от дейността на изпълнителната власт по този начин се изплъзва от конституционното задължение да бъде отговорна пред Народното събрание.
Не съм съгласен и с начина, по който се обсъди тази поправка отново в отсъствието на представител на Министерския съвет. Аз, разбира се, и не очаквах чак министърът на държавната администрация да дойде, но можеше някой от ръководството на Министерския съвет да бъде в залата днес и да обоснове на какво се дължи все пак тази тенденция тези държавни агенции да станат всъщност едно невидимо правителство зад гърба на парламента.
Самата степен на внимание в парламентарната зала към този въпрос за мен е показателна, че отново се отива на едно чисто формално гласуване с доста сериозни последици. Ето защо гласувах "против".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение да преминем към второ четене на законопроекта, тъй като по него не бяха направени изказвания при гледането му на първо четене. Струва ми се, че при този кратък текст, който се предлага на уважаемите колеги, няма място за допълнителни обсъждания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 110 народни представители: за 109, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров да докладва.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, дами и господа!

"ЗАКОН
за изменение на Закона за администрацията

§ 1. В чл. 47 от Закона за администрацията се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата "заместник-председател" се заменя с "до трима заместник-председатели, чиито брой се определя в постановлението по ал. 3".
2. В ал. 6 думата "заместник-председателят" се заменя с "заместник-председателите".
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му."
Господин председател, това е съдържанието на предложения законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по заглавието и двата параграфа?
Моля, гласувайте заглавието, § 1 и § 2, досежно влизане в сила на закона, така както са предложени.
Гласували 109 народни представители: за 108, против 1, въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.
За отрицателен вот има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председателю! Когато в България започна прехода към демокрацията всички заживяхме и с надеждата, че най-после ще престанем да правим закон за човека, ще престанем да търсим работа за човека, вместо човек за работата. Това, което променяте днес, е да дадете възможност на двама изявени и уважавани български спортисти да станат заместник-председатели на тази агенция.
Първо, когато сте приемали самия закон, не сте мислили достатъчно перспективно, за да предвидите тази възможност. И сега поставяте и Боби Михайлов, и Стефка Костадинова в положение те да бъдат първите след 10 ноември, за които се прави специален закон. Смятам, че можехте да им спестите тази неудобна ситуация, в която ги насаждате. И се надявам, че занапред ще преодолеете този прецедент, ще го оставите в историята, ще го забравите и няма повече да се налага да се прави закон за човека. Не намирам тази практика за нормална, въпреки че, както всички вас, и аз дълбоко уважавам тези двама спортисти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.

Следващата точка е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА.
Не виждам председателя на водещата Комисия по здравеопазването, младежта и спорта.
Има думата госпожа Мария Брайнова да докладва становището на водещата комисия.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ БРАЙНОВА: Благодаря, господин председател.

"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта
относно законопроект за изменение и допълнение на
Закона за физическото възпитание и спорта
№ 054-01-85, внесен от Тодор Венелинов Янев
на 24.07.2000 г.

На извънредно заседание, проведено на 25.07.2000 г., Комисията по здравеопазването, младежта и спорта обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 054-01-85, внесен от Тодор Венелинов Янев на 24.07.2000 г. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя д-р Тодор Янев.
Във връзка с внесения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, който дава възможност да бъде увеличен броят на заместник-председателите на държавните агенции с настоящия законопроект се предлага Държавната агенция за младежта и спорта да има двама заместник-председатели.
Предложението е за изменение на чл. 8, ал. 4, където думата "заместник-председател" се заменя с "двама заместник-председатели" и в ал. 5, където думата "заместник-председател" се заменя със "заместник-председатели".
В дискусията народните представители се обединиха с мнението, че не е необходимо да бъде уточнен броят на заместник-председателите, тъй като във внесения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията се дава възможност техният брой да бъде до трима.
Затова комисията предлага в чл. 8, ал. 4 думата "заместник-председател" да се замени със "заместник-председатели".
След проведените разисквания и единодушно гласуване "за" комисията взе следното решение:
"Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 054-01-85, внесен от Тодор Венелинов Янев на 24.07.2000 г."
Предвид на това, че предлаганата промяна е кратка и не променя духа на закона Комисията по здравеопазването, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме и на второ четене настоящия законопроект."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта?
Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 054-01-85, внесен от народния представител Тодор Янев.
Гласували 108 народни представители: за 97, против 11, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За отрицателен вот има думата господин Иво Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа!
Уважаеми народни представители от мнозинството, вие надминахте най-лошите ми очаквания. По предишния закон аз останах с впечатлението, че за да настаните двама души на работа, променяте един закон и ви призовах повече да не правите това по този начин, тъй като унижавате тези известни български спортисти. Оказа се, че за да наместите двама души на работа, вие правите два закона. И след като сте обещали до края на годината да намерите 200 хил. нови работни места, ако вървите по тази логика, вие ще трябва да промените 200 хил. закона. Разбирате, че това е абсурдно. Моля ви, всичко е в ръцете ви, намерете по-нормален начин да отдадете дължимото на тези двама заслужили българи, отколкото да ги унижавате, правейки дори два закона за двама души. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
За процедура думата има господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето процедурно предложение е да преминем към второ четене на този законопроект, който е от два текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 122 народни представители: за 114, против 8, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
Има думата председателят на водещата комисия господин Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта"
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 103, против 2, въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ:
"§ 1. В чл. 8 на Закона за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр. 58 от 1996 г., Решение № 8 от 1997 г. на Конституционния съд на Република България - бр. 53 от 1997 г.; изм. бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 30 юни 2000 г., попр. бр. 55 от 7.7.2000 г.) се правят следните изменения:
1. В  ал. 4 "заместник-председател" се заменя със "заместник-председатели".
2. В  ал. 5  "заместник-председателят" се заменя със "заместник-председателите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 2 така, както беше предложен.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 2 е приет.

Преминаваме към десета точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН - продължение.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Александър Джеров да докладва.
Стигнали сме до § 44.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, продължаваме с § 44 от част първа на раздадения законопроект.
Вносителят предлага следната редакция на § 44:
"§ 44. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите "Надзорния съвет" се заменят с "Управителния съвет".
2. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "Надзорния съвет" се заменят с "Управителния съвет". В изречение второ след думите "с изменение на Устава" се добавя "при спазване изискването на чл. 192, ал. 3".
 3. Създават се ал. 2 и 3:
  "(2) При увеличаване на капитала по ал. 1 се прилага чл. 194, ал. 1 и 2.
(3) Управителният съвет, съответно Съветът на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 само ако е овластен за това от Устава или с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок по-дълъг от срока по ал. 1. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на членове 193 и 195."
Следва предложение на господин Георги Божинов: в ал. 1 думите "чрез издаване на нови акции" да се заменят с "по реда на чл. 192, ал. 1".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на господин Михаил Миков: в ал. 1 предлаганото допълнение на изречение второ да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на господин Миков в ал. 3, изречение първо, след думите "за това от Устава" да се постави точка и текстът до края на изречението да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението на господин Миков.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 44.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
По § 44 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов.
Гласували 101 народни представители: за 12, против 88, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков по ал. 1 на чл. 196.
Гласували 91 народни представители: за 7, против 79, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на народния представител Михаил Миков - по чл. 196, ал. 3.
Гласували 96 народни представители: за 3, против 91, възъдържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 44 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Параграф 44 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на народния представител Иван Димов.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 44а със следното съдържание:
"§ 44а. В чл. 197, ал. 3 след думата "акционерите" се добавя запетая и думите "включително и дружеството, когато то притежава собствени акции"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте нов § 44а така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Параграф 44а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на господин Георги Божинов. Ако то бъде прието, ще стане § 44б.
"§ 44б. В чл. 198, ал. 1 думите "по предходния член" се заличават."
Комисията не подкрепя предложението на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Георги Божинов някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 99 народни представители: за 11, против 86, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 45. В чл. 199, ал. 2, запетаята и думите "взети на отделно събрание" се заличават.
§ 46. В чл. 201, ал. 2 накрая се добавя "и акциите са записани при това условие"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 45 и § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по тези два параграфа? Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 45 и § 46 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Параграфи 45 и 46 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 47. Член 202 се изменя така:
"Чл. 202. (1) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на членове от 150 до 153.
                 (2) Правилото на ал. 1 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.
                 (3) Правилото на ал. 1 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 - 3. В тези случаи съответно се прилага чл. 187в, ал. 4."
Господин Миков предлага в ал. 2 изречение второ да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Господин Миков прави второ предложение - ал. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя и това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложенията на народния представител Михаил Миков за отпадане на изречение второ в ал. 2 на чл. 202 и на цялата ал. 3.
Гласували 91 народни представители: за 7, против 83, въздържал се 1.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте § 47 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Параграф 47 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 48. Чл. 203 се изменя така:
"Едновременно намаляване и увеличаване на капитала
Чл. 203. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.
(3) Правилото на чл. 202, ал. 1 не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения. Моля, гласувайте § 48, така както е предложен от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Параграф 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следват седем предложения на господин Георги Божинов.
Първото е да се създаде § 48а със следното съдържание:
"§ 48а. В чл. 204, ал. 3 след думата "акционерите" да се добави "което може да делегира това свое право на съвета на директорите, съответно на управителния съвет по реда на чл. 196."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по това предложение на народния представител Георги Божинов? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 48а.
Гласували 95 народни представители: за 12, против 82, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение на господин Георги Божинов е да се създаде § 48б. Предложението му е следното:
"§ 48б. Член 205 се изменя така:
"Изисквания и ред за предлагане на облигации
Чл. 205. (1) Предлагането на облигации чрез подписка се извършва при условия и ред, определени със закон.
(2) Предлагането на облигации не при условията на публично предлагане, се извършва чрез информационен меморандум, съдържащ:
1. решението на общото събрание;
2. годишните счетоводни отчети за последните три години;
3. обща номинална стойност и емисионна стойност (размер на облигационния заем);
4. брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиждат ли се ограничения за прехвърлянето им;
5. при лихвоносни облигации - срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако има такъв, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията; при облигации с друга форма на доход - начина на образуване на дохода и падежите на плащанията;
6. вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова;
7. начин и срок на плащане на лихвата и главницата;
8. начална и крайна дата, както и място за записване на облигациите;
9. минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита за сключен.
(3) Облигации могат да се предлагат за записване само при условия, че се заплаща целият размер на емисионната им стойност."
Комисията не подкрепя предложението на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по това предложение на народния представител Георги Божинов. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 48б.
Гласували 93 народни представители: за 10, против 83, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва пак предложение на народния представител Георги Божинов - да се създаде § 48в:
"§ 48в. В чл. 206 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "специализирано дружество" се заменят с "лицензиран инвестиционен посредник".
2. В ал. 2 текста след думата "обявлението" се заменя с "в два централни ежедневника, че облигационният заем се счита за сключен, съобразно меморандума по чл. 205".
3. В ал. 3 думите "Подписката се" се заменят с "Записването на облигациите", а думите в края "на подписката" се заменят с "предвиден в меморандума по чл. 205".
4. В ал. 4 думата "надзорния" се заменя с "управителния".
5. В ал. 5 думите "ако подписката приключи" се заменят с "ако срокът по ал. 3 изтече".
Комисията не подкрепя предложението на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за нов § 48в.
Гласували 87 народни представители: за 2, против 85, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва пак предложение на господин Георги Божинов - да се създаде § 48г.
"§ 48г. В чл. 208 думите "приключване на подписката" се заменят с "обявлението по чл. 206, ал. 2", а думите "органите" се заменят с "управителния орган". В изречение второ след думата "обнародва" се добавя "в "Държавен вестник"."
Комисията не подкрепя това предложение на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за нов § 48г.
Гласували 113 народни представители: за 24, против 89, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложение на народния представител Георги Божинов - да се създаде § 48д със следното съдържание:
"§ 48д. В чл. 210, ал. 1, т. 3 след думата "задължения" се добавя "по облигационния заем"."
Комисията не подкрепя предложението на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за нов § 48д.
Гласували 101 народни представители: за 2, против 97, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложение на Георги Божинов - да се създаде § 48е със следното съдържание:
"§ 48е. В чл. 214 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "облигационерите" се добавя "чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" най-малко 10 дни преди събранието".
2. В ал. 2 думите "10 на сто от облигациите" се заменят с "една десета от съответната емисия облигации".
3. В ал. 3 преди думата "нова" се добавя "прието решение за издаване на".
Комисията не подкрепя предложението на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за нов § 48е.
Гласували 97 народни представители: за 1, против 96, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И последното предложение на господин Георги Божинов на това място - да се създаде § 48ж със следното съдържание:
"§ 48ж. В чл. 218 думите "измененията в" се заменят с "увеличаването на".
Комисията не подкрепя това предложение на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за създаване на нов § 48ж.
Гласували 109 народни представители: за 14, против 95, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 49. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2 със съдържание:
"(2) В еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте § 49 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 91, против 3, въздържали се няма.
Параграф 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 50. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със съдържание:
"(2) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Господин Георги Божинов предлага да се добави нова ал. 3 към чл. 222 със следното съдържание:
"(3) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството."
В чл. 222, ал. 2 се добавя "преброителят в съответствие с чл. 232, ал. 2".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 50 така, както е предложен от вносителя, след което ще гласуваме предложението на народния представител Георги Божинов за нова ал.3.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Параграф 50 е приет така, както е предложен от вносителя.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за нова ал. 3 в чл. 222 по същия параграф.
Гласували 105 народни представители: за 15, против 90, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
"§ 51. В чл. 223, ал. 3 се изменя така:
"(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Ако няма издадени акции на приносител, уставът може да предвиди свикването да стане само с писмени покани."
Предложение на господин Георги Божинов:
В чл. 223, ал. 1 да се създаде ново изречение трето:
"Решенията на съветите се депозират в окръжния съд в срока по ал. 5."
Да се добавят нови ал. 6 и 7 със следното съдържание:
"(6) Органът, обнародвал поканата по ал. 3, може да отмени своето решение чрез молба до окръжния съд и "Държавен вестник", която следва да бъде обнародвана не по-късно от 3 дни преди датата за провеждане на събранието, посочена в поканата.
 (7) Алинеи 4, 5 и 6 не се прилагат за едноличното акционерно дружество."
Комисията не подкрепя предложението на господин Георги Божинов.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има думата господин Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението не е измислено, а е резултат на анализ на ситуации, които могат да възникнат. Така например, ако един от акционерите с повече от 10 на сто от капитала на дружеството, е поискал по съответния ред свикване на общо събрание, управителният съвет е удовлетворил това искане и е направил обява и е свикал събрание, ако междувременно акционерът е продал своите акции, не е внесъл предложение за дневен ред и проект за решение... Това е един абсолютно обезсмислен сбор на акционерите за такова общо събрание. Защо да отнемаме правото на ръководния орган, който е констатирал тази ситуация, да отмени свиканото общо събрание? Даже нещо повече, ако този, който е свикал събранието и не е представил проекта за решение, това също може да бъде достатъчно основание, но аз не подлагам на дискусия този въпрос, само първият казус, който, ако помислим и ако преценим, може да ни даде достатъчно основание да подкрепим тази нова ал. 6, която аз предлагам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов.
Гласували 126 народни представители: за 55, против 60, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 51 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 79, против 23, въздържали се 8.
Параграф 51 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на господин Божинов - да се създаде § 51а със следното съдържание:
"§ 51а. В чл. 224 се създават нови изречения трето и четвърто:
"Материалите се получават в адреса на управление на дружеството лично или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицето, получаващо материалите, удостоверява, че ги е получило по ред, определен в устава на дружеството."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): За какво да го обяснявам? Виждам, че няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Георги Божинов за създаване на нов § 51а.
Гласували 105 народни представители: за 32, против 69, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на господин Лучников - да се създаде § 51б със следното съдържание:
"§ 51б. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "ако не е предвидено друго в устава" се заличават.
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
"(3) При частични вноски правото на глас е до размера на направената вноска."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников за нов § 51б.
Гласували 92 народни представители: за 20, против 5, въздържали се 67.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на народния представител Георги Божинов - да се създаде § 51б със следното съдържание:
"§ 51б. В чл. 228, ал. 1 да се измени така:
"(1) Правото на глас възниква от вписването на дружеството, съответно от увеличаването на капитала в съда."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, за мен е много интересно освен да чуя решението, поне един участник в заседанието на комисията да изложи аргументи и да каже защо. Защото каква е практиката? Има много дружества, в които е внесен 25 на сто от капитала по други членове, които дискутирахме по-рано и които вярвам, че знаете и си спомняте. За всяка акция са заплатени 25 на сто. Акционерът отива и си гласува с право на глас. На съдията не му прави впечатление, а не може и да провери. И ако се запише този текст, то ще се въведе една практика, че в дружеството не можеш да гласуваш и да участваш във вземането на решения преди да си внесъл 100 на сто от капитала, който си записал.
Ето това искам някой да ми го обясни защо гласува "против". Нека да стане и каже от трибуната: "Нямаш право, ще гласувам против". Заповядайте, чакам опоненти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Защото в действащия текст е казано: "Ако не е предвидено друго в устава", следователно в устава може да бъде предвидено и друго.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Моето разсъждение, понеже очаквах отговор - ето, точно тази практика трябва да прекратим - записали са си в устава, че могат да увеличат капитала под условие, внесли са 25% същите, които са създали устава, увеличили са мощта на своя глас и оттам-нататък завладяват дружеството без да са внесли парите, с които са придобили този статут. Ето, затова е добре да се запише в закона категорично, че не можеш да гласуваш с акции, които не си платил. За това пледирам аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Господин Юрий Юнишев има думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Божинов! Вие обричате дружеството на практика да не функционира до момента, до който съответните членове не внесат сто на сто от своите дялови вноски. В крайна сметка Вие сте следели текста и знаете, че ние вече приехме в предходните параграфи, че е необходимо най-малко 25% да бъдат внесени от дяловите вноски. Нещо повече, ако приемем Вашата теза тук и Вашето предложение тук, то противоречи на действащия Търговски закон.
При тези обстоятелства по чл. 28 ал. 1 не се приема, защото противоречи на разпоредбите не само на действащия, но и на вече приетите такива по този законопроект. Това се прави с цел, много добре знаете, дружеството да функционира до момента, до който неговите членове внесат своята 100-процентова дялова вноска. Нищо повече от това!
И се създава убеждението, едва ли не, че Вашите предложения, които не сме приели, а те са повечето неприети, се базират на обстоятелството, че Вие сте от опозицията и правите подобни предложения. Те просто са неразумни съобразно онова, което вече сме приели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
За реплика има думата господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Аз благодаря на господин Юнишев. Това вече е нещо. Тук става ясно, че има две школи - в смисъл "от увеличаването на капитала". Защо се прибягва до увеличаването на капитала? За да работи дружеството, а не за да преразпределим влиянието си в дружеството, въпреки че и това е възможно. И ако вие търсите действеност на дружеството в резултат на вдигането на капитала, ще трябва да го принудим да внесе капитала, за да се постигнат целите на това мероприятие. Ако доминира в нашето разбиране второто, аз съм съгласен с Вас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов за създаване на § 51б.
Гласували 112 народни представители: за 39, против 68, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на народния представител господин Лучников:
Да се създаде нов параграф със следното съдържание:
Под заглавие "Малцинство" се създава чл. 230а със следното съдържание:
"Малцинство
Чл. 230а. Акционери, притежаващи 5 на сто от капитала на дружеството могат:
1. да предявят иск пред Окръжния съд за търсене на отговорност от членове на Надзорния и Управителния съвет за причинените от тях вреди на дружеството;
2. да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си."
Комисията подкрепя предложението като предлага това да бъде § 51а, който след това вече ще намери своето място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 51а.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 3.
Параграф 51а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 52. В чл. 231 ал. 3 се изменя така:
"(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър."
Предложение на народния представител Светослав Лучников - § 52 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав Лучников § 52 да отпадне.
Гласували 89 народни представители: за 20, против 5, въздържали се 64.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 52 така, както го е предложил вносителят.
Гласували 85 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 10.
Параграф 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 53. Създава се чл. 232а:
"Решения на едноличния собственик
Чл. 232а. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма."
Има предложение на господин Михаил Миков, което той оттегля.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 53 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
Параграф 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложението на народния представител Георги Божинов:
Да се създаде § 53а:
"§ 53а. В чл. 233 се създава ал. 4:
"(4) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани".
Комисията не подкрепя предложението на господин Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Господин Георги Божинов има думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): В основния текст се намираме в раздела, който регламентира мандата на ръководните органи. Казано е за колко години могат да се избират, казано е първият състав да не се избира за по-малко от три години.
Посочено е в ал. 3, че членовете на съвета могат да бъдат преизбирани. Може ли обаче да се прекратява мандатът им? Може и животът го налага по различни причини. Защо тук, в този раздел, който регламентира мандата на ръководните органи, законът да не посочи тази практика, която се повтаря ежедневно?
И аз мисля, че няма нищо лошо да приемете ал. 4 да регламентира и този случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Във връзка с аргументацията на господин Георги Божинов ми се струва, тук изразявам лично становище, не становище на комисията, че бихме могли да приемем този текст, защото той е разумен. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Това е едно положение, което съществува в живота и то важи във всички изборни органи. Или, аз не се противопоставям, ако колегите гласуват в полза на предложението на господин Георги Божинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров. Виждам поклащане на глава в знак на съгласие от представителя на министерството.
Моля, гласувайте предложението на господин Георги Божинов за създаване на § 53а.
Гласували 78 народни представители: за 61, против 15, въздържали се 2.
Параграф 53а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 54. В чл. 234, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;".
2. Точка 2 се отменя."
Господин Иван Димов е направил предложение, което оттегля.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 54. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте § 54 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Параграф 54 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 55. В чл. 235  ал. 4 се изменя   така:
"(4) Ограничения на представителната власт на съвета на директорите, на управителния съвет и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица."
Господин Лучников предлага вместо само "на трети лица" да се добави "добросъвестни" и да стане "на трети добросъвестни лица".
Комисията не подкрепя предложението, подкрепя текста на вносителя по § 55а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников.
Гласували 92 народни представители: за 29, против 2, въздържали се 61.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 55 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 16.
Параграф 55 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 56. Създава се чл. 235а:
"Договори на едноличния собственик
Чл. 235а. Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма."
Господин Михаил Миков предлага § 56 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението, подкрепя текста на вносителя за § 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков § 56 да отпадне.
Гласували 90 народни представители: за 21, против 67, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 56 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 6, въздържали се 3.
Параграф 56 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на народния представител Георги Божинов - да се създаде § 56а в предложената от него редакция.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 56а със следната редакция:
"§ 56а. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата "управление" се добавя "и представителство".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3)  Председателят на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте § 56а така, както е предложен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Параграф 56а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следват нови предложения на господин Георги Божинов.
Първото неприето предложение е:
Да се създаде § 56б със съдържание:
"§ 56б. В чл. 240, ал. 1 думите "управителния съвет, както и на" се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Поставям на гласуване предложението на господин Георги Божинов за нов § 56б.
Моля, гласувайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): В тази част оттеглям предложението.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва пак предложение на господин Георги Божинов - да се създаде § 56в със следното съдържание:
"§ 56в. В чл. 241, ал. 2, след думата "възнаграждение" се добавя "и гаранцията за управление"."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Аз смятам, че това предложение има основание. Надзорният съвет, който има право да смени винаги управителния съвет, да определи възнаграждението според ситуацията, в която се намира дружеството, трябва да получи със закон и правото да определи гаранциите, с които назначените управители ще отговарят за своите действия. И няма кой друг и не е добре уставът по принцип да регламентира това право, защото ситуацията е различна, дружествата преминават през различни етапи и надзорният съвет трябва да има това законно право да определи гаранциите, срещу които те се наемат да управляват дружеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
Има ли други изказвания?
Освен потвърдителното поклащане с глава на заместник-министъра, друга реакция нямаше.
Господин Юнишев иска думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Божинов, аз не зная защо Вие толкова настоявате абсолютно всичко да бъде регламентирано и по някакъв начин управлявано. Гаранциите може да ги изисква Общото събрание и не е необходимо това специално да бъде вписано съобразно онова, което искате вие. Това не значи, че би трябвало да бъдат по някакъв начин диктувани правомощията, които трябва да има Общото събрание. То може да си определи условията, начина и реда, по който ще изисква едно перфектно управление от ръководните органи и със съответните гаранции. Нека да дадем, бих казал, една по-голяма автономия на едно акционерно дружество, където всичко се определя по волята на акционерите съобразно с техните права. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Божинов за нов § 56б.
Гласували 99 народни представители: за 48, против 45, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на господин Георги Божинов да се създаде § 56г със съдържание:
"§ 56г. В чл. 242, ал. 2 думите "души" се заменят с "лица"."
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 56б със следната редакция:
"§ 56б. В чл. 242, ал. 2 думата "души" се заменя с "лица"."
Следващото предложение на господин Георги Божинов е подобно - да се създаде § 56д:
" 56д. В чл. 244, ал. 1 думата "души" се заменя с "лица"."
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 56в:
"§ 56в. В чл. 244, ал. 1 думата "души" се заменя с "лица"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на нови § 56б и § 56в.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Параграф 56б и § 56в са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 57. Създава се чл. 247а:
"Изплащане на дивиденти и лихви
Чл. 247а. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не па-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
(2) По смисъла на ал. 1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеи 1 до 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 57.
Не са постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 57 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Параграф 57 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: § 58. Тук има предложение на господин Миков, което е прието.

Комисията подкрепя текста на вносителя, както и предложението на господин Миков, и предлага следната редакция за § 58:
"§ 58. В чл. 251 се правят следните изменения:
Алинея 4 се изменя така:
"(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте § 58 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Параграф 58 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложение на господин Георги Божинов:
Да се създаде § 58а:
"§ 58а. В чл. 254, ал. 1, изречение второ се отменя."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Поставям на гласуване предложението на господин Георги Божинов за създаване на нов § 58а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 114 народни представители: за 38, против 73, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на господин Георги Божинов за създаване на § 58б, който, ако се приеме, ще бъде § 58а:
"§58б. В чл. 258, след думата "съдружници" се добавя "които не могат да бъдат по-малко от трима"."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по това предложение?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за създаване на нов § 58б по неговото предложение, който ще бъде преномериран, ако се приеме, на § 58а.
Гласували 111 народни представители: за 27, против 77, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 59. В чл. 261, ал. 3 се отменя."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 59 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 81, против 7, въздържали се 9.
Параграф 59 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Иван Димов предлага да се създаде нов § 59а.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 59а със следното съдържание:
"§ 59а. В чл. 266, ал. 3 думите "образци от подписите им" се заменят с "нотариално заверени съгласия с образци на подписите им"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 59а така, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 11.
Новият § 59а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: § 60. Имаме текстове на вносителя - чл. 272а и чл. 272б.
Господин Димов прави предложения, които са приети от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 60 и предлага следното съдържание:
"§ 60. Създават се чл. 272а и 272б:
"Спиране и прекратяване на производство по ликвидация
при откриване на производство за несъстоятелност
Чл. 272а. (1) От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност производството по ликвидация на дружество в ликвидация се спира. Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението в сила по чл. 630. С решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът обявява дружеството - длъжник, в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 съдът по несъстоятелността е длъжен да изпрати съобщение на съда по ликвидацията на дружеството в същия ден.
Отчет и баланс на ликвидатора при прекратяване на
дейността му
Чл. 272б. (1) В случаите, когато е открито производство по несъстоятелност за дружество в ликвидация, ликвидаторът съставя и представя пред съда по несъстоятелността баланс към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и отчет за дейността си по чл. 270 в 7-дневен срок от спирането на производството по ликвидация.
(2) Назначеният синдик, длъжникът или кредитор могат да направят възражение по баланса и отчета по ал. 1 в 7-дневен срок от представянето им пред съда.
(3) В 14-дневен срок съдът се произнася по възражението с определение, което не подлежи на обжалване.
(4) Ако в срока по ал. 2 не постъпи възражение, смята се, че отчетът и балансът на ликвидатора са приети.
(5) Докато производството по ликвидация е спряно, ликвидаторът не може да извършва действията, предвидени в глава седемнадесета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 60 така, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Параграф 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, само едно разяснение, то не е тема на гласуване. Второто изречение на чл. 272а - "Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението по чл. 630 в сила." Размествам думите, защото ще бъде по-точно.
Следва едно предложение на господин Георги Божинов. Той предлага да се създаде § 60а.
Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 60а със следното съдържание:
"§ 60а. В чл. 273, ал. 1 се създава изречение второ:
"Обнародва се в "Държавен вестник" решението за заличаване на търговски дружества, чието учредяване подлежи на обнародване."
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Приемам тази редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама редакцията не е точна. Трябва да започне така: "Решението за заличаване се обнародва в "Държавен вестник", когато учредяването е подлежало също на обнародване."
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Това е по-добро.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е по-добрата редакция, която предлага председателя на Народното събрание.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Вносителят се съгласява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на господин Георги Божинов.
Гласували 96 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на народния представител Георги Божинов да се създаде § 60б със съдържание:
"§ 60б. В чл. 278, ал. 2, т. 3 изречение второ се заличава."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): За по-голяма яснота на колегите, които ще призова да гласуват. Какво гласи чл. 278?
"Чл. 278. (1) Предмет на дейност на холдингово дружество може да бъде...
     (2) Холдинговото дружество не може..." И се изрежда какво не може. В т. 3 пише: "да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване". Ето го текста, за който става дума - придобиване на акции от дружества за недвижими имоти се допуска. В алинеята, в която казваме какво не може да прави холдинговото дружество, след като сме изредили в т. 3 още какво не може да прави, противно на алинеята ние казваме какво се допуска. Този текст е неясен и аз предлагам точно това изречение да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за нов § 60б.
Гласували 116 народни представители: за 38, против 73, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 61 има предложение на вносителя.
Следва предложение на господин Михаил Миков, което е прието частично; второ предложение на господин Миков, което също е прието частично.
Комисията, подкрепяйки текста на вносителя и корекциите на господин Михаил Миков, предлага следната редакция:
"§ 61. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "5 до 50 лв." се заменят със "100 до 500 лв".
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Лице, което е задължено по този закон, но не посочи в търговската си кореспонденция данните по чл. 13, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 61, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
Параграф 61 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложение на господин Георги Божинов да се създаде нов § 61а със следното съдържание:
"§ 61а. В чл. 350 ал. 2 се отменя."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Георги Божинов за нов § 61а.
Гласували 100 народни представители: за 22, против 76, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на народния представител Иван Димов, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага създаването на § 61а със следното съдържание:
"§ 61а. В чл. 608, ал. 1, думата "безспорно" да бъде заменена с израза "установено по основание във фазата по разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за нов § 61а на народния представител Иван Димов.
Гласували 105 народни представители: за 89, против 11, въздържали се 5.
Параграф 61а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 62. В чл. 612, ал. 1, думите "както и за застраховател" се заличават."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 62, както е предложен от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
Параграф 62 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 63. В чл. 613 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Когато търговецът по ал. 1 е предприятие, над 50 на сто от чийто капитал е държавна собственост, съд по несъстоятелността е Софийският окръжен съд."
Господин Руси Статков и господин Михаил Миков правят предложение този текст да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага на уважаемите народни представители § 63 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за отпадане на § 63.
Гласували 124 народни представители: за 117, против 6, въздържал се 1.
Параграф 63 отпада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията предлага да се създаде § 63а:
"§ 63а. В чл. 613а ал. 3 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 63а, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
Параграф 63а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 64 има предложение на вносителя.
Постъпило е предложение на народния представител господин Иван Димов.
Комисията подкрепя предложението и предлага § 64 със следното съдържание:
"§ 64. Създава се чл. 613б:
"Касационно обжалване
Чл. 613б. (1) На обжалване пред Върховния касационен съд подлежат:
1. решенията на апелативните съдилища;
2. определенията, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, които преграждат по-нататъшното развитие на производството;
3. определенията на апелативния съд за прекратяване на второинстанционното производство.
(2) Върховният касационен съд образува делото в деня на получаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и я разглежда, като се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на делото."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 64, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Параграф 64 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Постъпило е предложение на господин Иван Димов за създаване на § 64а.
Комисията приема предложението и предлага § 64а със следното съдържание:
"§ 64а. В чл. 617, ал. 2 думите "обявяване в несъстоятелност" се заменят с думите "откриване на производство по несъстоятелност"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 64а.
Гласували 99 народни представители: за 88, против 10, въздържал се 1.
Параграф 64а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 65. В чл. 619 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В производството по откриване на несъстоятелност длъжникът се призовава на адреса на управлението му, а кредиторите - страни по делото, на посочения от тях адрес в страната. Ако те са променили адреса, без да уведомят за това съда по несъстоятелността, всички призовки и книжа се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени."
2. Създава се ал. 3:
"(3) След откриването на производството по несъстоятелност за актове, за които този закон не изисква обнародване в "Държавен вестник" или съобщаване по реда на Гражданския процесуален кодекс и които не подлежат на обжалване, кредиторите се считат уведомени с вписването на съобщение за съответния акт в книгата по чл. 634в, ал. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 65.
Направихме едно уточняване с господин Соколов - ал. 1 да гласи "В производството по несъстоятелност", защото това е едно производство по несъстоятелност. Ние нямаме производство по откриване, след това по съществото на несъстоятелността. Поради това предлагам да отпаднат думите "по откриване" и както прочетох, ал. 1 да започне с думите "В производството по несъстоятелност длъжникът се призовава...".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 65, както е предложен от вносителя, с отпадане в ал. 1 на думите "откриване на".
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Параграф 65 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 66. В чл. 620 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думите "от кредитора" се поставя запетая и се добавя "съответно от присъединилия се кредитор".
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) По дело, което се води за попълване масата на несъстоятелността, и по отменителен иск държавната такса не се внася предварително."
Господин Иван Димов прави предложение да се създаде нова т. 3, която да гласи:
"3. В чл. 620 се създава ал. 7 със следното съдържание:
"(7) Всички актове, съобщения и призовки в "Държавен вестник", свързани с производството по несъстоятелност, се освобождават от такса за обнародване."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Димов.
Гласували 93 народни представители: за 35, против 28, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 66, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Параграф 66 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 67 комисията, подкрепяйки текста на вносителя, предлага следната редакция:
"§ 67. В чл. 622 след думите "Решенията на съда по" и преди думите "чл. 630" се добавя "чл. 272а, ал. 1"."
Следващият параграф е 68.
"§ 68. В чл. 625 след думата "длъжника" се поставя запетая и думите "или от негов кредитор" се заменят със "съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника"."
Комисията подкрепя текста.
"§ 69. В чл. 626 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "неплатежоспособен" се добавя "или свръхзадължен".
2. В ал. 2 след думите "управителен орган" се поставя запетая и се добавя "съответно ликвидатор".
Комисията подкрепя и този текст на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 67, така както е предложен от комисията, и § 68 и 69, така както са предложени от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 67, 68 и 69 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 70 - текстът на вносителя, има две предложения на господин Миков, които се подкрепят.
Комисията, на базата на вносителя и приетите предложения на господин Миков, предлага следното съдържание:
"§ 70. В чл. 628 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "длъжникът" се поставя запетая и се добавя "съответно ликвидаторът".
2. В ал. 4 след думите "чл. 696" се поставя запетая и се добавя "както и да посочи лице, отговарящо на условията на чл. 655, ал. 2, което съдът назначава за временен синдик, ако бъде открито производство по несъстоятелност".
3. Създава се ал. 5:
"(5) В случаите по чл. 613, ал. 2 към молбата се прилагат доказателства за размера на държавното участие в капитала на дружеството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 70, така както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Параграф 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 71 има текст на вносителя. Господин Юрий Юнишев е направил предложение, което е оттеглил.
Има и предложение на господин Иван Димов, което комисията подкрепя.
На базата на двата материала комисията предлага § 71 със следното съдържание:
"§ 71. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от длъжник, съответно от ликвидатор, се разглежда от съда незабавно в закрито заседание."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) До приключване на първото заседание по делото, образувано по молба на кредитор, в производството могат да се присъединяват други кредитори, да се правят възражения и да се представят писмени доказателства."
3. Досегашната ал. 3 се отменя.
4. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
"(5) Съдът образува делото в деня на подаването на молбата и обявява делото за решаване най-късно в тримесечен срок от образуването му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 71, така както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 7.
Параграф 71 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 72 комисията, на база предложението на вносителя и предложение на господин Юрий Юнишев, предлага следния текст:
"§ 72. В чл. 630 ал. 2 се изменя така:
"(2) Когато е очевидно, че продължаването на дейността би увредило масата на несъстоятелността, съдът, по искане на длъжника, съответно на ликвидатора, синдика или кредитор, може да обяви длъжника в несъстоятелност и да прекрати дейността му едновременно с решението за откриване на производството по несъстоятелност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 72, така както е предложен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
Параграф 72 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С § 73 се предлага създаване на три нови члена.
Имаме предложението на Министерския съвет, има и предложение на господин Иван Димов, което се подкрепя.
Комисията на базата на предложението на вносителя и това на господин Димов предлага следното съдържание:
"§ 73. Създават се членове 634б, 634в и 634г:
"Произнасяне на съда по молби при открито
производство по несъстоятелност
Чл. 634б. (1) Съдът се произнася в 3-дневен срок по молба на участник в производството, освен ако в тази част е установен друг срок. Когато актът, с който съдът следва да се произнесе, подлежи на обжалване, апелативният съд се произнася в срок от 7 дни от получаването на жалбата и дава задължителни указания.
(2) При отсъствие на съдията, който разглежда делото, председателят на съда по несъстоятелността определя друг съдия, който да разглежда делото по време на отсъствието.
(3) По молба за отвод съдията, който разглежда делото, се произнася незабавно. Определението, с което молбата за отвод се оставя без уважение, подлежи на обжалване пред председателя на апелативния съд, който се произнася в 3-дневен срок от получаването й.
Съобщения за актовете на съда
Чл. 634в. (1) Действията на длъжника, кредиторите, комитета на кредиторите, събранието на кредиторите, синдика, както и актовете на съда по несъстоятелността, се вписват в отделна книга, която е публична и е на разположение в канцеларията на съда по несъстоятелността. В същата книга се вписват и решенията и определенията на въззивния и касационния съд по жалбите срещу актовете на съда по несъстоятелността.
(2) За определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, се изпращат съобщения на заинтересованите страни по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Изпращане на съобщения за производството по
несъстоятелност по фирменото дело на длъжника
Чл. 634г. Съдът по несъстоятелността изпраща за прилагане по фирменото дело на длъжника съобщение за решение по чл. 630, чл. 707, ал. 1, чл. 710, 735, 744 и 755 в същия ден, в който решението е постановено.
§ 74. В чл. 635, ал. 1 след думите "С откриване на производството по несъстоятелност", се добавя "или в случаите по чл. 629а" и след думите "за откриване на производството по несъстоятелност" се добавя "или с определението по чл. 629а".
§ 75. В чл. 637, ал. 1 се създава изречение второ:
"Тази разпоредба не се прилага, ако към датата на откриване на производството по несъстоятелност по друго дело, по което длъжникът е ответник, съдът е приел за съвместно разглеждане предявен от длъжника насрещен иск или направено от него възражение за прихващане."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 74 и § 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 73 така, както е предложен от комисията, и § 74 и 75 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 13.
Параграфи 73, 74 и 75 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва предложение на господин Иван Димов да се създаде § 75а със следното съдържание:
"§ 75а. Член 639а се отменя."
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Димов за създаване на нов § 75а.
Гласували 123 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 31.
Параграф 75а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 76. В чл. 640 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "Длъжникът е задължен да предостави" се заменят с "В 14-дневен срок от откриване на производството по несъстоятелност длъжникът е задължен да предостави на съда и на синдика".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Ако длъжникът не изпълни задължението си по ал. 1, съдът налага на виновното лице глоба от 500 до 1000 лв."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 76.
Комисията предлага следната редакция за § 77:
Член 641 се изменя така:
"Действие на отмяната на решението за откриване на
производство по несъстоятелност
Чл. 641. При отмяна на решението за откриване на производство по несъстоятелност наложените възбрана и запор се считат вдигнати, правомощията на длъжника - възстановени, и правомощията на синдика - прекратени, от момента на вписване на решението на апелативния или на Върховния касационен съд в съответния съдебен регистър."
"§ 78. В чл. 647 се правят следните изменения:
1. В т. 3, 6 и 7 думата "едногодишен" се заменя с "двугодишен".
2. В т. 5 думата "шестмесечен" се заменя с "едногодишен"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 78.
"§ 79. В чл. 649, ал. 2 думите "ако съдът признае, че няма достатъчно средства за заплащането й" се заличават."
Комисията подкрепя и този текст на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 76 така, както е предложен от вносителя, § 77 така, както е предложен от комисията и § 78 и 79 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 104, против 2, въздържали се 6.
Параграфи 76, 77, 78 и 79 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 80 имаме предложение на вносителя.
Госпожа Мариела Митева предлага т. 2 в § 80 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от господин Иван Димов, което се подкрепя от комисията и комисията предлага § 80 със следното съдържание:
"§ 80. В чл. 655 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават точки 8 и 9:
"8. да не е освобождаван като синдик на основание чл. 657, ал. 2 от този закон и чл. 64, т. 3 от Закона за банките;
9. да не е изключван, освен по негово желание, от списъците по т. 7 и по чл. 58, ал. 2 от Закона за банките."
2. В ал. 3 след думите "във връзка с дейността им като синдици" се добавя "независимо дали това обстоятелство е установено от съда по несъстоятелността".
3. В ал. 4 след думата "кредиторите" се добавя "или съдът при спор между лицата, които упражняват правомощията на синдика, реши друго".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 80 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мариела Митева т. 2 да отпадне.
Гласували 117 народни представители: за 38, против 79, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 80, така както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 8.
Параграф 80 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 81 има предложение на вносителя, предложение на господин Михаил Миков, което е подкрепено от комисията, и предложение на господин Димов, което той е оттеглил. Следва друго предложение на господин Димов по ал. 2, което е подкрепено от комисията, и комисията предлага следното съдържание на § 81:
"§ 81. Чл. 656 се изменя така:

"Назначаване на синдика

"Чл. 656. (1) Съдът по несъстоятелността назначава синдика, избран от първото събрание на кредиторите, ако той отговаря на изискванията по чл. 655 и е дал за това предварително писмено съгласие с нотариална заверка на подписа. Със същото определение съдът по несъстоятелността определя и датата за встъпване на синдика в длъжност.
 (2) При назначаването му синдикът с писмена декларация с нотариална заверка на подписа декларира наличието на условията и липсата на пречки по този закон, участието в търговски дружества като съдружник, акционер, изпълнението на длъжности ликвидатор, синдик и други платени длъжности.
 (3) При настъпване на промяна в някое от обстоятелствата по ал. 2 синдикът е длъжен незабавно писмено да уведоми съда по несъстоятелността.
 (4) Синдикът е длъжен да встъпи в длъжност на датата, определена от съда. Ако това задължение не е изпълнено, съдът по несъстоятелността в 7-дневен срок заменя назначения синдик с друго лице измежду посочените от първото събрание на кредиторите. Ако такива няма, замяната се извършва с друго лице от съответния списък и се свиква ново събрание на кредиторите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 81, така както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 4.
Параграф 81 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 82 има предложение на вносителя, предложение на господин Иван Димов, което комисията възприема, и предложение на господин Михаил Миков:
В чл. 657, ал. 3 думите "по ал. 1, точки 1-5 и по ал. 2" да се заменят с "за освобождаване на синдик".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията прави следното предложение за редакция на § 82:
"§ 82. В чл. 657 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 5 със съдържание:
"5. решение на събранието на кредиторите;"
2. Досегашните точки 5 и 6 стават съответно 6 и 7.
3. Ал. 3 се изменя така:
 "(3) Освободеният по ал. 1, т. 1 и 4 синдик е длъжен да изпълнява задълженията си до встъпването на новия синдик."
4. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
 "(4) На обжалване пред Апелативния съд подлежи:
1. определението на съда по несъстоятелността, с което искането по ал. 1, т. 1-6 и по ал. 2 се оставя без уважение;
2. определението на съда по несъстоятелността, с което искането по ал. 2 се уважава.
 (5) Определението за освобождаване на синдика подлежи на незабавно изпълнение. Жалбата срещу определението за освобождаване на синдика не спира изпълнението му. Отмяната на определението за освобождаване на синдика не възстановява лицето като синдик в това производство по несъстоятелност. Когато се обжалва определението на съда за освобождаване по ал. 4, т. 2, определението може да се обжалва само от синдика.
 (6) В случаите по ал. 1 и 2 съдът свиква събрание на кредиторите за избор на нов синдик.
 (7) В случаите по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 и по ал. 2 до избирането на нов синдик функциите му се изпълняват от назначен от съда служебен синдик."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков по § 82.
Гласували 107 народни представители: за 11, против 96, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 82, така както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 7.
Параграф 82 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 83. В чл. 658, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
"3. упражнява надзор върху дейността на длъжника в случаите по чл. 635, ал. 1;"
2. Досегашните точки 3 до 14 стават съответно т. 4 до 15.
§ 84. В чл. 659 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Синдикът записва в прономерован и прошнурован от него и заверен от съда дневник всяко свое действие, свързано с управлението и разпореждането с вещи и права от имуществото на длъжника или от масата на несъстоятелността. Когато функциите на синдик се изпълняват от две или повече лица, разногласията между тях и взетите решения се отбелязват в дневника."
2. Създава се ал. 3:
"(3) При поискване от кредитор синдикът му представя дневника по ал. 1, отчета по ал. 2, както и отчет по конкретно поставените въпроси, ако те не са отразени в отчета по ал. 2 за съответния период."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 83 и 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 83 и 84 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Параграфи 83 и 84 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 85. Член 661 се изменя така:
"Чл. 661. (1) Синдикът получава за своята работа възнаграждение - текущо и окончателно, чийто размер се опредяля от събранието на кредиторите. Решение за начина на определяне на окончателното възнаграждение може да бъде взето и преди приключване на дейността на синдика.
(2) Съдът определя текущо възнаграждение на временния синдик, както и на синдика в случаите по чл. 657, ал. 6 при назначаването му.
(3) Текущото възнаграждение се изплаща ежемесечно.
(4) Окончателното възнаграждение на синдика се определя в зависимост от следните обстоятелства:
1. спазване на процесуалните срокове;
2. дали списъкът на приетите от синдика вземания е одобрен от съда без извършване на промени в него;
3. извършените действия и уважените искове за попълване масата на несъстоятелността;
4. прекратяване на производство по несъстоятелност поради утвърждаване на оздравителен план;
5. осребряването на имуществото при обявяване в несъстоятелност;
6. други обстоятелства от значение за срока на производството и за масата на несъстоятелността.
(5) Окончателното възнаграждение може да се определи и като процент от имуществото, с което е попълнена масата на несъстоятелността, и/или като процент от стойността на осребрените активи.
(6) В случаите, когато събранието на кредиторите не е могло да вземе решение за избор на синдик или решение за определяне на възнаграждението на синдика, то се определя от съда."
Господин Михаил Миков предлага ал. 4 да отпадне и ал. 5 и 6 да станат съответно 4 и 5.
Комисията не подкрепя предложението на господин Миков.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков по § 85.
Гласували 100 народни представители: за 8, против 92, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 85 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 98, против 3, въздържали се няма.
Параграф 85 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 86. В чл. 662 ал. 1 се изменя така:
"(1) Синдикът не може да договаря от името на длъжника нито лично за себе си, нито със свързано с него лице."
§ 87. В чл. 664, ал. 3 преди думата "Съдът" се добавя "В 14-дневен срок от получаване на възражението."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 86 и § 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 86 и 87 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграфи 86 и 87 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 88 има постъпило предложение на господин Юнишев, което по принцип е прието.
Комисията предлага § 88 със следното съдържание:
"§ 88. Член 665 се изменя така:
"Чл. 665. При прекратяване на дейността си синдикът е длъжен незабавно да предаде под опис търговските книги, дневника и отчетите по чл. 659, както и намиращото се в негово разпореждане имущество на новия синдик или на посочено от съда лице, а в случаите по чл. 707, ал. 1 - на длъжника."
"§ 89. В чл. 666 след думите "по несъстоятелност" се добавя "или в случаите по чл. 657"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 89.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 88 така, както е предложен от комисията и § 89 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Параграфи 88 и 89 са приети.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 27 юли 2000 г., от 9,00 ч. сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,59 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев


Секретари:
Васил Клявков
Свилен Димитров