Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-07-28

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Илия Петров и Камен КостадиновПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На Председателския съвет в сряда беше взето решение да се предложи на Народното събрание един проект за решение във връзка със започване на новата сесия през месец септември 2000 г. - първия пленарен ден със заседание да бъде на 7 септември, а на 1 септември да работят постоянните комисии. И проектът за решение гласи:

"Проект!

Р Е Ш Е Н И Е
за първото пленарно заседание на
есенната сесия

Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:

Първото пленарно заседание от единадесетата есенна сесия на Народното събрание ще се състои на 7 септември 2000 г., четвъртък, от 9,00 ч. сутринта."
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Докога сме във ваканция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: До 31 август е ваканцията.
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение?
Господин Никола Койчев има думата.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители! Действително календарът е такъв, че не е рационално да се започва в петък, след това 6 септември, сряда, е официален празник. И предложението на Председателския съвет според мен е разумно - 7 септември да бъде първият работен ден от есенната сесия на нашето Народно събрание.
Но от гледна точка на обществен отзвук и очаквани критики от не така добре настроеното към нас общество и медии, предлагам събота - 9 септември, да бъде обявен за заседателен ден на Народното събрание, така че да има своеобразна компенсация за 1 септември. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Нека да е във вторник.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Може и вторник.
Нека тогава в аванс да го имаме в публичното пространство, че по традициите, които има правителството за отработване на съединени празнични дни, редно е и парламентът да ги компенсира.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС, от място): Нека тогава да е във вторник - 12 септември, от 15,00 ч.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Добре, на 12 септември от 15,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест, Вие предлагате в решението да има т. 2: На 12 септември ще се състои извънредно заседание. (Шум и реплики.)
Друг желае ли да се изкаже?
Господин Стефан Гайтанджиев има думата.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Мисля, че има доста аргументи и "против" предлаганото решение. Вярно е, че първото пленарно заседание може да се състои някъде около 7 септември, но за да бъде то подготвено, трябва да се съберат комисиите. Така че аз съм против това. Нека от 1 септември да започне работа парламентът, да се съкрати ваканцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Точно така ще стане. Комисиите ще заседават на 1 септември, а пленарното заседание ще бъде на 7 септември. Това е предложението.
Проектът за решение тогава ще гласи:

"Проект!

Р Е Ш Е Н И Е
за първото пленарно заседание на
есенната сесия

Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И:

1. Първото пленарно заседание от единадесетата есенна сесия на Народното събрание ще се състои на 7 септември 2000 г., четвъртък, от 9,00 ч. сутринта.
2. На 12 септември ще има извънредно заседание от 15,00 ч. след обяд."
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ, от място): Защо извънредно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Извънредно заседание, защото е вторник.
Моля, гласувайте.
Гласували 185 народни представители: за 148, против 18, въздържали се 19.
Решението е прието.
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Има думата заместник-председателят на водещата Комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията и заместник-председател на Народното събрание господин Александър Джеров да докладва.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Следва § 89а, създаден по предложение на народния представител Иван Димов:
"§ 89а. В чл. 667 думата "предложен" се заменя с "избран".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за § 89а, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 11.
Параграф 89а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 90 има предложение на вносителя, предложение на господин Миков и предложение на господин Иван Димов. Предложенията са подкрепени и на базата на трите предложения комисията предлага:
"§ 90. В чл. 668 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя "който посочва и размера на техните вземания".
2. Създава се нова т. 2:
"2. заверено от него извлечение от търговските книги".
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 90, както е предложен от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 7.
Параграф 90 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 91 на базата на предложението на вносителя и на приетото предложение на господин Иван Димов, комисията предлага следната редакция:
"§ 91. В чл. 669 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "съдия, определен от председателя на окръжния съд" се заменят с "съдията, който разглежда молбата за откриване на производство по несъстоятелност".
2. Създава се ал. 2:
"(2) В първото събрание на кредиторите участват кредиторите, включени в списъка по чл. 668, т. 1 и в извлеченията от търговските книги на длъжника, които временният синдик представя на първото събрание."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 91, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 91 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 92. Член 670 се изменя така:
"Вземане на решение от първото събрание на
кредиторите
"Чл. 670. (1) Първото събрание на кредиторите е законно, ако на него присъстват най-малко двама кредитори от списъка по чл. 668, т. 1, освен ако по този списък кредиторът е само един. Участието на кредиторите е лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно. Когато кредиторът е физическо лице, пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.
(2) Решенията на първото събрание на кредиторите се вземат с обикновено мнозинство от размера на вземанията от списъка по чл. 668, т. 1 на присъстващите кредитори."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 92, както е предложен от вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
Параграф 92 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 93 на базата на предложението на вносителя и на подкрепеното предложение на господин Иван Димов, комисията предлага следното съдържание:
"§ 93. В чл. 672 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се изменя така:
"2. избира постоянен синдик, когото съдът назначава".
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) На събранието кредиторите могат да посочат и да класират по предпочитание за синдици няколко лица, от които съдът да назначи синдик при невстъпване в длъжност на избрания синдик в определения срок, при освобождаването му до провеждането на събранието по чл. 673 или когато по отношение на него не е налице някое от условията по чл. 655, ал. 2."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иван Димов.
ИВАН ДИМОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Колеги, предлагам следната редакция на т. 2: "Избира постоянен синдик и предлага на съда назначаването му". Считам, че този текст ще е по-прецизен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Моля, гласувайте § 93 така, както е предложен от комисията като т. 2 гласи:
"2. Избира постоянен синдик и предлага на съда назначаването му".
Гласували 111 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 5.
Параграф 93 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 94 господин Димов е направил предложение, което комисията възприема.
Предложението на комисията е за следното съдържание на § 94.
"§ 94. Член 674 се изменя така:
"Свикване на събрание на кредиторите
Чл. 674. (1) При постъпило искане на длъжника, синдика, комитета на кредиторите или на кредитори, притежаващи 1/5 от размера на приетите вземания, съдът свиква събранието най-късно в 7-дневен срок от постъпване на искането.
(2) Събранието на кредиторите се свиква незабавно след одобряване на списъка на приетите вземания от съда по чл. 692, ал. 3, а когато няма постъпили възражения - по чл. 692, ал. 1, с дневен ред по чл. 677, т. 8."
Господин председател, ако ми разрешите ще направя само едно уточняване на текста, което е чисто граматическо:
"(1) При постъпило искане от длъжника, от синдика, от комитета на кредиторите или от кредитори, притежаващи 1/5 от размера на приетите вземания, съдът свиква събранието най-късно в 7-дневен срок от постъпване на искането".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 94 така, както е предложен от комисията с предложеното изменение в чл. 674, ал. 1.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Параграф 94 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Иван Димов предлага да се създаде нов § 94а със следното съдържание:
"§ 94а. В чл. 675, ал. 1 след думите "трябва да съдържа" се добавя "фирмата и седалището на длъжника".
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Димов за създаване на § 94а.
Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11.
Параграф 94а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 95 е постъпило предложение на господин Иван Димов.
Комисията подкрепя неговото предложение и предлага на базата на текста на вносителя и на приетото предложение на господин Иван Димов следното съдържание:
"§ 95. В чл. 676 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "съдия, определен от председателя на окръжния съд" се заменят със "съдията, който разглежда делото".
2. Създава се ал. 4:
"(4) В събранието на кредиторите участието на кредиторите се извършва по реда на чл. 670, ал. 1".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 95 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
§ 95 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 96 е постъпило предложение на господин Иван Димов, който комисията възприема:
"§ 96. В чл. 677 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. избира синдик, ако такъв не е избран".
В ал. 1 т. 4 се изменя така:
"4. взема решение за освобождаването на синдика и замяната му."
Създава се нова т. 7:
"7. определя метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите."
Сегашната т. 7 става т. 8.
Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Когато събранието на кредиторите не може да вземе решение по ал. 1, т. 7, решението се взема от синдика."
"Досегашната ал. 3 става ал. 4".
Комисията подкрепя предложението на господин Иван Димов и предлага следната редакция - аз прочетох предложението, но то е прието:
"§ 96. В чл. 677 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
"3. избира синдик, ако такъв не е избран. В този случай се прилага чл. 672, ал. 2;
4. взема решение за освобождаването на синдика и замяната му;".
2. В ал. 1 се създава т. 8:
"8. определя метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите."
3. Създава се ал. 4:
"(4) Когато събранието на кредиторите не може да вземе решение по ал. 1, т. 8, решението се взема от синдика."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 96 така, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Параграф 96 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 97 - предложение на вносителя, предложение на господин Иван Димов, подкрепено от комисията.
Комисията, на базата на двете предложения, предлага следната редакция:
"§ 97. В чл. 679 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така:
"(2) Искането се прави в 7-дневен срок от провеждане на събранието и се разглежда от съда по несъстоятелността с призоваване на длъжника и на кредиторите. Съдебното заседание за разглеждане на искането се провежда не по-късно от 14 дни от постъпването му."
2. Ал. 4 се изменя така:
"(4) Съдът се произнася с определение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 97 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Параграф 97 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 98. В чл. 681, ал. 1 след думата "имуществото" съюзът "и" се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя "и уведомява съда в случаите по чл. 657."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 98 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 8.
Параграф 98 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 99. В чл. 685 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "в срок от един месец" се заменят с "в срок до един месец".
2. В ал. 2 думите "по седалището на съда" се заличават."
Предложение на господин Лучников - в § 99, т. 1 думите "в срок от един месец" да се заменят с "60 дни".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 99.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников по § 99.
Гласували 92 народни представители: за 47, против 23, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, моля да допуснете прегласуване, защото такова увеличаване на срока - 60 дни, това са два месеца и по този начин би се блокирала работата в несъстоятелността.
Какви са измененията, които правим? Целта е да се ускори производството в несъстоятелността. И ако ние бихме допуснали удвояване на срока, това означава да удължаваме срока прекалено много, излишно и не правим в края на краищата нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Светослав Лучников по § 99.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 99 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 12.
Параграф 99 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 100. Комисията, на базата на текста на вносителя, на приетите предложения на господата Юрий Юнишев и Иван Димов, прави следното предложение:
"§ 100. Чл. 686 се изменя така:
"Списъци на предявените вземания
Чл. 686. (1) В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 685, ал. 1 синдикът съставя:
1. списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването;
2. списък на вземанията по чл. 687;
3. списък на предявените и неприетите вземания; годишен счетоводен отчет за предходната календарна година и за последния месец преди датата на откриване на производството по несъстоятелност.
(2) Материалите по ал. 1 се предоставят на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 100 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Параграф 100 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Иван Димов предлага да се създаде нов § 100а със следното съдържание:
"§ 100а. В чл. 687 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
 "(2) Синдикът вписва служебно в списъка на предявените вземания и установеното с влязъл в сила акт публично вземане."
Комисията приема предложението на господин Димов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Димов за § 100а.
Гласували 95 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 16.
Параграф 100а е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 101 има две неприети предложения. Първото предложение е на господин Светослав Лучников - в т. 1, второто изречение, думите "се погасяват" да се заменят с "не могат да се предявяват по това производство за несъстоятелност".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на господин Михаил Миков - в ал. 1 изречение второ да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 101 и предлага следната редакция:
"§ 101. В чл. 688 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "чл. 685, ал. 1" се поставя запетая и се добавя "но не по-късно от пет месеца" и се създава изречение второ:
"Непредявените в този срок вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, за които няма висящи дела, се погасяват."
2. Създават се алинеи 3 и 4:
 "(3) Вземания, неплатени на падежа и възникнали след датата на откриване на производство по несъстоятелност до утвърждаване на оздравителен план, съответно до датата на обявяване на длъжника в несъстоятелност, се предявяват по реда на тази глава. За тези вземания синдикът съставя допълнителен списък.
 (4) Включването на вземанията по ал. 3 в допълнителния списък или в сметката за разпределение не може да бъде отказано, ако задължението е признато от синдика и от длъжника."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Позволил съм си да направя предложение за отпадане на предложението в § 101, свързано с погасяване на непредявени вземания. Смятам, че едно такова решение освен, че е противоконституционно, създава изключителна нестабилност по отношение на защитата на кредиторите. Това не е първи случай, в който държавната администрация, занимаваща се с управление на икономиката, търси облекчения за себе си по един законодателен начин, който поставя под съмнение защитата на кредиторите в България. Именно поради тази причина съм си позволил да предложа този текст да отпадне.
В същия дух, макар и в по-мека форма, е и предложението на председателя на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Светослав Лучников. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Друг желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на изречение второ в чл. 688, ал. 1.
Гласували 111 народни представители: за 38, против 61, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Светослав Лучников за заместващ текст в § 101, т. 1, изречение второ.
Гласували 113 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 35.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 101 така, както е предложен от комисията, с приетото предложение на народния представител Светослав Лучников във второто изречение думите "се погасяват" да се заменят с "не могат да се предявяват по това производство за несъстоятелност".
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Параграф 101 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 102. Чл. 689 се изменя така:
"Чл. 689. Синдикът прави обявление в "Държавен вестник" за съставянето на списъците и за счетоводните отчети и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 102 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Параграф 102 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 103 има предложение на господин Юрий Юнишев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следното съдържание на § 103:
"§ 103. В чл. 690 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
 "(1) Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред синдика с копие до съда срещу прието или неприето от него вземане в 14-дневен срок от обнародването на обявлението за представянето на списъците и отчета по чл. 686, ал. 1."
2. В ал. 3 думата "след" се заменя с "в 3-дневен срок от".
3. Създава се ал. 4:
 "(4) До един месец от изтичането на срока по ал. 1 синдикът представя на съда:
1. окончателния списък на приетите от него вземания;
2. списък на неприетите от него вземания, за които са направени възражения по ал. 1, и становище по всяко едно възражение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 103 така, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Параграф 103 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 104 е постъпило предложение на господин Юрий Юнишев, което се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следната редакция на § 104:
"§ 104. Член 692 се изменя така:
"Чл. 692. (1) Списъкът на приетите от синдика вземания, за които не са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1, се одобрява от съда в закрито заседание незабавно след представянето на списъка по чл. 690, ал. 4, т. 1 от синдика. Съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
(2) Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание до 14 дни от представянето на списъка по чл. 690, ал. 4, т. 2. По възможност всички възражения се разглеждат в едно съдебно заседание.
(3) Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна. В противен случай съдът оставя възраженията без уважение. Съдът се произнася с определение в 14-дневен срок от заседанието по ал. 2, което не подлежи на обжалване.
(4) Съобщение за определението на съда за одобряване на списъка се обнародва в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Моето предложение е да отпадне текстът, предложен от народния представител Юрий Юнишев, с мотива, че, предвиждайки необжалваемост за тези определения, може да има твърде сериозни последици за кредитори, които иначе имат основателни вземания, доказани и по вид, и по размер. Чрез премахването на обжалваемостта по същество се създават условия за погасяване и на материалните права - да не може да ги упражни това лице.
И още повече, че логиката на вносителя е била по-друга. В ал. 4 е предвидено да се прави съобщение за определението на съда за одобряване на списъка в "Държавен вестник". Ако тия определения са окончателни и не подлежат на обжалване, какъв е смисълът от някаква публичност и обявяване в "Държавен вестник"? Какво като се обяви в "Държавен вестник"? Смисълът на обявите в "Държавен вестник" е, защото всички трети лица да знаят, че е настъпил този факт и имат някакъв срок, в който да си търсят правата. След като това определение не подлежи на обжалване, информационният характер на обявяването е напълно безмислен. Значи има някакво дълбоко противоречие в логиката на вносителя и в това, което предлага колегата Юнишев.
Или да отпадне необжалваемостта, която той предлага и е приета от комисията, или поне тогава, ако приемете, другият вариант - да остане тя, да отпадне ал. 4, защото няма никакъв смисъл само да се товари "Държавен вестник". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Моето предложение изхожда от съдебната практика преди всичко, защото има категории определения "обжалваеми" - тези, които прекратяват или спират хода на процеса на делото, и други, които са необжалваеми. В случая ние искахме да внесем една яснота, за да не се получи противоречие в самата съдебна практика. Ето, затова съм направил това предложение точно тук, в тази материя, в този текст да се знае от какъв характер са тези определения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика - господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. И от какъв характер, бихте ли ни обяснили, господин Юнишев, са тези определения и защо са от такъв характер? Благодаря.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): Колега Миков, убеди аудиторията да гласува "против".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Юрий Юнишев оттегля своето предложение.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): Но не заради репликата на господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 104, така както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграф 104 е приет в редакцята на вносителя.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 105. Чл. 693 се изменя така:
"Прието вземане
Чл. 693. В производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания по чл. 692, с изключение на вземане по чл. 694, ал.1."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 105. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 105 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Параграф 105 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 106. Има предложение на вносителя по чл. 694.
Има предложение на господин Юрий Юнишев, което е подкрепено от комисията.
Има и второ предложение на господин Юнишев, което той оттегля.
Комисията предлага следната редакция:
"§ 106. Създава се нов чл. 694:
"Чл. 694. (1) Кредитор, направил възражение по чл. 690, ал. 1, може да предяви иск за установяване съществуването на неприето вземане или несъществуването на прието вземане в 14-дневен срок от датата на обнародване на определението на съда за одобряване на списъка по чл. 692, ал. 3. Искът се предявява пред съда по несъстоятелността.
(2) При предявяване на установителен иск не се внася предварително държавна такса. Ако искът бъде отхвърлен, разноските са за сметка на ищеца, а ако това е длъжникът или синдикът, разноските по делото са за сметка на масата на несъстоятелността.
(3) Влязлото в сила съдебно решение по ал. 1 има установително действие в отношенията на длъжника, синдика и всички кредитори на несъстоятелността.
(4) В плана за оздравяване, съответно при разпределяне на осребреното имущество, задължително се заделят резерви за неприето вземане - предмет на установителен иск по ал. 1.
(5) Установителният иск се разглежда и съдът се произнася по него независимо от хода на производството по несъстоятелност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 106 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
Параграф 106 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Юрий Юнишев предлага създаването на два нови параграфа - § 106а и § 106б.
"§ 106а. В чл. 696 думите "специален ред за осребряване на имуществото" се заличават.
§ 106б. В чл. 697 се създава ал. 3 със следното съдържание:
"(3) В случаите по чл. 630, ал. 2 не може да се предлага план за оздравяване."
Комисията подкрепя и двете предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложенията на народния представител Юрий Юнишев за параграфи 106а и 106б.
Гласували 89 народни представители: за 81, против 6, въздържали се 2.
Параграф 106а и 106б са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 107 има предложение на вносителя.
Има и предложение от господин Юрий Юнишев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следното съдържание на § 107:
"§ 107. В чл. 698 ал. 1 се изменя така:
"(1) План може да се предложи най-късно до един месец след датата на обнародване на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 107 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Параграф 107 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вносителят предлага в § 108 чл. 699 да се измени така:
"Разходи по изготвянето на плана
Чл. 699. Разходите по изготвянето на план, който е предложен от длъжника или от синдика, са за сметка на масата на несъстоятелността, а в останалите случаи те са за сметка на предложителя."
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 108 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 108.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Параграф 108 отпада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 109 има предложение на вносителя за изменение и допълнение в чл. 700.
Предложение на господин Лучников: в т. 2 думите "или на дял от капитала на дружеството-длъжник, по-голям от 50 на сто" да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Второ предложение на господин Лучников, също подкрепено от комисията.
Предложение на господин Михаил Миков - ал. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на господин Юрий Юнишев за създаване на нова ал. 3, подкрепена от комисията.
Въз основа на всичко това комисията прави следното предложение:
"§ 109. В чл. 700 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
"1. степента на удовлетворяване на вземанията, начина и времето за плащане на кредиторите от всеки клас, както и гаранции за изпълнение на оспорените неприети вземания - предмет на висящи съдебни производства към датата на предлагането на плана;"
2. в ал. 2 след думите "цялото предприятие" се поставя запетая и думите "или част от него, начинът на продажба" се заменят с "или на обособена част от него, начинът и условията на продажба".
3. Създават се ал. 3 и 4:
 "(3) В случаите по предходната алинея към плана за оздравяване се прилага пазарна оценка на имуществото - предмет на съответната сделка. Оценката по чл. 677, т. 8 се разглежда и приема от събранието на кредиторите едновременно с разглеждането и приемането на плана за оздравяване. В случай, че оценката не бъде приета, план за оздравяване не се разглежда и приема от събранието на кредиторите.
 (4) Когато планът за оздравяване предвижда продажба на цялото предприятие или на обособена част от него, към плана се прилага проект на договор, подписан от купувача."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 109 има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Четейки текста на ал. 3 на чл. 700 във варианта, предложен от § 109, става ясно, че човекът, който го е писал, като че ли въобще няма подозрения какъв процес е несъстоятелността. Тук включително е предвидено дял от капитала на дружеството-длъжник, да се продава. Но акциите на дружество-длъжник, което е в несъстоятелност, са собственост на трети лица. Не е възможно в процедурата по несъстоятелност по отношение на едно капиталово дружество да се продава част от капитала, ако това понятие "част от капитала" включва акции и дялове. Аз така го разбирам.
Така че в този текст има едни дълбоки вътрешни противоречия. Аз разбирам, че е взето онова несъвършено понятие от Закона за приватизацията, което там е създадено в друг смисъл. Ами, обособената част не е нищо друго, освен недвижим имот, който си върви по реда на осребряване на имуществото и пр. Нека не вкарваме сега обратно в Търговския закон понятиен апарат от Закона за приватизацията, който е доста несъвършен и неясен.
Ето сега какво става: "на обособена част от него". Значи в търговското право предприятието нали беше комплекс от права и задължения? Тук се разбира предприятието в инженерния смисъл на думата, като фабрика, която пуши или е спряла да пуши. И въобще дълбоко съм несъгласен с целия този текст. Как ще се продава дял от капитала на дружеството-длъжник, по-голям от 50 на сто? Ами не може - нито по-голям, нито по-малък.
Значи дружеството-длъжник си е длъжник, капиталът, ако се разбира акции или дялове, ако е нещо друго - някой да го обясни, не може да се продава в процедурата по несъстоятелност. На акционерите или съответно на съдружниците ще им останат акциите и дяловете, а имуществото на дружеството вече ще си върви по процедурата на несъстоятелност. Благодаря ви.
Затова е предложението ми да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Миков, Вашето предложение, ако правилно е записано, е да отпадне само ал. 3. А това, за което Вие говорите, се съдържа и в ал. 2.
В ал. 3 разликата е само, че към плана се прилага проект на договор, подписан от купувача.
МИХАИЛ МИКОВ: Ако позволите, доколкото имам право на процедура и в залата да направя предложение, със същите мотиви да отпадне и горният текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: На ал. 2?
МИХАИЛ МИКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Но то не е ал. 2, а е ал. 1, т. 2.
Има думата заместник-министърът на правосъдието госпожа Серкеджиева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИЯ СЕРКЕДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз се присъединявам към току-що гласуваното от вас предложение за отпадане на думите "или на дял от капитала на дружеството-длъжник, по-голям от 50 на сто", при което смятам, че отпада поставеният от господин Миков въпрос.
Дали бях ясна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това е всъщност предложението на господин Лучников. То е прието.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИЯ СЕРКЕДЖИЕВА: Това е всъщност предложението на господин Лучников, което аз смятам, че е редно и се присъединявам към него - за отпадането на целия този текст - "или на дял от капитала на дружеството-длъжник, по-голям от 50 на сто".
Смятам, че наистина следва да отпадне. (Реплика на народния представител Михаил Миков, която не се разбира.)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председателю, с оглед на необходимото уточняване предлагам да отложим разглеждането на този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 108 народни представители: за 96, против 10, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Понеже очевидно не можем да довършим днес този важен законопроект, почивка до 11 часа. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
В периода от 21 до 28 юли 2000 г. не са регистрирани нови питания от народни представители.
Има постъпили за връчване писмени отговори.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров.
Писмен отговор на актуален въпрос от заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев и за господин Иво Атанасов.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Евдокия Манева на питане от народния представител Дора Янкова.
Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Кръстьо Трендафилов.
Писмен отговор от министъра на отбраната Бойко Ноев на актуален въпрос от народния представител Илия Петров.
Още един отговор от министъра на отбраната Бойко Ноев на господин Илия Петров.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев на актуален въпрос от народния представител Илия Петров.
Писмен отговор от министъра на образованието и науката Димитър Димитров на актуален въпрос от народния представител Станка Величкова.
Писмен отговор от министъра на образованието и науката Димитър Димитров на актуален въпрос от народния представител Любен Корнезов.
Писмен отговор от министъра на отбраната Бойко Ноев на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов.
Писмен отговор от министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов.
Същият народен представител има и писмен отговор от министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов.
Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов на актуален въпрос от народния представител Георги Дилков.
Писмен отговор от министъра на финансите Муравей Радев на актуален въпрос от народния представител Андон Данаилов.
От името на парламентарна група има думата госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Упълномощена съм от името на Парламентарната група на Демократичната левица да изразя нашата позиция по един въпрос, по който тази седмица беше спекулирано твърде много - въпросът за морала в политиката, за достойнството на българина и за съхраняване на националните ни ценности.
Да, морал в политиката задължително трябва да има. Да, българите трябва да имат чувство на достойнство и причастност към националните си ценности. За съжаление, тази седмица беше демонстрирана неспособността да бъдем отговорни и далновидни. Явно, примерът на Испания - да се помирим пред историята в името на бъдещето, остана неразбран от мнозинството.
От тази трибуна тази седмица прехвърлихме проблемите на днешна България далеч в миналото. Засвири се фалшиво на тънката струна на трагедията на еврейския народ по време на фашизма. И когато този народ мъдро върна на България преклонението и благодарността си не пред отделната личност, а пред целия български народ, СДС даде старт на политическа истерия.
Днес вие, размахвайки темата за морала, се държите като онзи крадец, който вика: "Дръжте крадеца!". Вие ли, господа управляващи, които сте най-силните рушители на съвременна България, имате моралното право за това? Вие ли, които влизате в световните емисии с паленето на Партийния дом, рушенето на парламента и взривяването на Мавзолея, имате моралното право за това?
Моралът не започва от днес. Той започва оттогава, когато застанеш пред един народ и кажеш, че можеш. Що за морално политическо поведение е това, когато цяла България гори да ни връщате в пожарите отпреди 60 години? Вие ни връщате в тези години, като създавате кризисни щабове в състав, приблизително на тези герои от известния антураж на Доньо Донев, знаете за кои трима герои става въпрос! За опожарените над десетки хиляди декари, над стотици къщи, за загиналите двама българи вие морално прехвърляте вината за това, че липсва Закон за кризисните ситуации. (Шум и реплики в блока на СДС.) Извънредната ситуация в страната...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина!
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: ... показа неспособността и неготовността да работи цялата държавна машина.
За какво самочувствие на нацията ще ни говорите, когато ние имаме екрани и видяхме, че в Гърция и Турция пожарите се гасят с хеликоптери, с пожарни, с трактори, а у нас граничари, войници и всички гасяха пожарите с клони и с дървета! Това ли е националното самочувствие? Или това, че сега, след 2 дни, ще пуснете по два хеликоптера за по 2 часа на ден? Ами, колко хеликоптера да пуснете, като са ни останали само два?
Скритият от българския народ вчерашен дебат, както и димът на пожарите вдигнаха завесата на демагогията и арогантността, на липсата на духовност, на вашата морална нищета. Вие, господа от Обединените демократични сили, говорите за достойно българско поведение. Кой продава на недостойни цени българските имоти? Кой в момента прави незаконна сеч и обезлюдява цели региони? (Силен шум и неразбираеми реплики от блока на СДС.)
Вие там, на предната редица, замълчете, защото сте в тази група, които незаконно секат Рила и Пирин в момента, госпожо Тоткова! (Свиркане и шум от блока на СДС.) Вие, които извършихте не само това, а когато водоемите преливат с вода, царевицата и слънчогледът вехнат. Трудът на хората гори, изгаря. Това ли е националното богатство на страната?
Тежковъоръжени престъпници в страната гърмят, а вие се връщате към гърмежите от времето на Втората световна война.
Вие ли сте морални, които разперихте политическия чадър над митниците и се облагодетелствате от тях?
Вие ли ще говорите за морал, когато вчера господин Костов каза, че здравната реформа е стартирала успешно, но народът трябва да бъде толерантен. За каква толерантност ще говорите пред гробовете на двете млади жени, починали в началото на този месец в Добрич заради безумията в здравната реформа? Може би ще обясните на децата на починалата вчера 47-годишна жена, че това е пак заради липса на здравно обслужване, че това било от тоолерантност. Това ли е вашата толерантност?
Или може би толерантност беше това, че с доклада за националната сигурност искахте да обсебите един въпрос, по който имаше политически и обществен консенсус?
Вие, уважаеми колеги, искате всичко да припишете на вас и на ваша сметка. Но вие пропускате и нещо друго, че в България сигурността и моралът се свързват със сигурността и морала в българския дом! Може би не ви е приятно да се връщате към тази тема, но аз ще ви припомня защо. Защото само от началото на годината с 13 на сто са се повишили цените на електроенергията, водата и горивата, а от вчера научихме радостната вест, те ще скочат с още 4 на сто. (Шум и неразбираеми реплики от блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Брайнова, правя Ви бележка!
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Може би не смеете да кажете и това, че таксите в детските градини се повишиха с 33 на сто? Но ще се похвалите сигурно, че цените на луканката спаднаха! Цинично е, нали!
Може би морални ценности не важат за вашите депутати, за вашите министри, за онези министри, за които Европа каза, че са корумпирани. За онези министри, които правят дипломатически гафове, защото наричат едни народи по-бели, а други - по-мургави. За онези министри, които препоръчват да храним журналистите.
Да продължавам ли за гафовете? С какви морални категории ще окачествите гафовете на господин Панев и на всички в Министерството на образованието и науката, които докараха до прединфарктно състояние 50 000 седмокласници и два пъти толкова родители? Или за гафовете на господин Агов? Да продължавам ли? Има ваши депутати, които "морално" са се подписали, за да искат свалянето на господин Сендов за неговия морал, а не са си платили данъците. Това ли е моралът на управляващата политическа сила?
Дами и господа, ако не можете да отворите сърцата си, ако не може да отворите умовете си, отворете очите си и погледнете, и вижте какво става в страната!
Но как да видите, като вашите пари, вашите деца са извън страната, вашите къщи са извън страната! За съжаление, има една песен, в която се казва, че животът се измерва не с години, а с дирята, останала след вас.
Вашата диря за 3,5 години ще трябва, за да бъде описана, да се роди нов Симеон Радев. Но за съжаление той ще трябва да пише не за строителите на съвременна България, а за рушителите на съвременна България! А това сте вие! (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица. Шум и реплики от блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с един проблем, който тормози голяма част от българските граждани и в крайна сметка се превръща в един типичен пример на правене на реформи у нас, макар не в такава макросфера като здравеопазването. Но, попадайки във ведомството на МВР, той кореспондира и с въпроса как се харчат парите на данъкоплатеца заради управленска глупост и недомислие. Става въпрос за новите документи за самоличност.
Този закон, приет през август 1998 г., който има за цел българските граждани да имат документи за самоличност в съответствие с изискванията в Европа, вместо да реши тези проблеми, създава още по-големи проблеми и на гражданите, и на служителите във вашето ведомство. Амбицията, политическата амбиция да отчетете, че пак сте свършили нещо за една година, което други народи правят за десет години, Ви вкара в една доста смешна ситуация полицаи, вместо да гонят разбойниците, да обикалят по селата и да канят старци и баби да си вадят нови документи за самоличност. Хора, които никога не са имали идея да тръгват да излизат някъде и тези документи едва ли ще им трябват. Но само и само, за да им създадете проблеми. И ако за младите хора въпросът за тези документи са самоличност е важен, то има една категория български граждани, за които е много по-важно да похарчат тези пари за най-насъщните си жизнени нужди.
Нормално беше за няколко години документите за самоличност да се подменят. Меракът ви да отчетете поредна реформа в момента показва, че до края на годината това е абсурдно и невъзможно, дори вашите служители да работят по 24 часа! Абсурдно и невъзможно е, дори и българските граждани да спят пред полицейските участъци. В крайна сметка твърде цинично беше пред данъкоплатците, че закупихте машини, които след тази кампания по издаването ще останат безплодни купчини желязо, защото пак искахте да се изпъчите, че сте "дагнали и перегнали".
В тоя смисъл аз Ви задавам въпроса: колко български граждани до момента са си извадили нови документи за самоличност, на колко остават да си издават? Тук не Ви питам за конкретните цифри, а по-скоро за процент, за да видим в Народното събрание какво да правим по тоя проблем, така че да спре това чудо, което е създадено в тая насока в страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Току-що чухме разширен преразказ на въпроса на господин Миков към мене. Самият въпрос звучи така:
"Уважаеми господин министре, на колко души са издадени нови документи за самоличност и на колко остава да се издадат?"
Не става въпрос за проценти, не става въпрос за старци и баби, които няма да излизат зад граница и за нищо друго, което беше говорено тук преди малко, така че аз ще отговоря на зададения ми въпрос.
Към 21 юли 2000 г. са издадени 1 840 658 лични карти и при общ прогнозиран брой на личните карти 7 555 386, остават за издаване 5 514 728 броя.
Издадени са 915 793 паспорта и при общ прогнозиран брой 3 153 210, остават за издаване 2 237 417 броя.
Издадени са 475 489 свидетелства за управление на МПС и при общ прогнозиран брой 3 650 687, остават 3 157 198 броя.
Малко преди да тръгна за Народното събрание ми беше представено и седмичното сведение за броя на документите, издадени и през тази седмица. Имаме нови издадени лични карти 95 259, с което общо издадените лични карти за страната стават 1 935 917.
Паспортите, които са издадени през тази седмица, са 37 454 или общото число става 953 247.
И свидетелства за управление на МПС са издадени 26 386 - общо до този момент 501 875 броя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви господин министър.
За реплика има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми господин министре, предполагам не допускате, че трибуната на Народното събрание се използва само за едно обикновено информиране с цифри, така че не искам да сте разбрали въпроса ми единствено като интерес на някой ученик от прогимназията. Затова не се учудвайте, че при неговото развиване аз поставям проблемите, които всъщност са ме накарали да задам този въпрос. И аз ги поставям не, защото аз не съм си извадил още нови документи за самоличност, а защото много граждани в България са тормозени да си вадят документи за самоличност. (Оживление.) Много полицейски служители работят денонощно в една свръхнапрегната обстановка и по 3-4 пъти издават документи за самоличност, бъркат, без да има някакъв здрав смисъл и логика в това, освен харчене парите на данъкоплатеца за някаква щурмовашка кампания. Ето затова става въпрос.
Но цифрите, които ми съобщихте, са напълно достатъчни, за да продължа коментара си нататък, защото те само потвърждават изложеното от мене. Вие казахте, че до момента са издадени 1 840 000 и остават около седем и половина, ако правилно съм Ви разбрал.
Както и да завишаваме или намаляваме тези цифри, човек който има ясна представа за капацитета и възможностите на организацията, създадена в окръжните управления и в местата, където се издават такива паспорти, е ясно, че до края на годината няма технологична и физическа възможност при това развитие на процеса, при цялото организационно усилие с разместване вътре на служители, с извънредно работно време, с опашки пред тия бюра, да бъде решен въпросът в този безумен законов срок, който Народното събрание прие. Когато се приемаше законът, имаше разумен срок, след това този срок беше щурмувашки изменен.
В тоя смисъл аз сигурно ще внеса един законопроект за удължаване на срока. Но Ви моля и Вие ясно да разберете отговорността си и да спрем този тормоз, който имат гражданите при изваждането на документите за самоличност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
За дуплика има думата господин министър Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Миков, очевидно трябва заедно да си припомняме някои неща. Знаете кога беше приет Законът за българските документи за самоличност...
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Август 1998 г.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: ... и тогава ние сме гласували заедно.
Знаете кога се прие и изменението, с което срокът беше променен до края на тази година. И тогава ние отново гласувахме заедно с Вас.
За съжаление обаче, моят предшественик, внасяйки изменението на законопроекта, към тогавашния момент не е бил подготвил каквото и да е изменение на организацията на работата. За справка към 31 декември 1999 г. са издадени общо 98 911 документа за самоличност или това число е равно само на броя на личните карти, които ние сега издаваме за една седмица. Това ни принуди да променяме в хода на издаване на документите цялостната организация по това издаване. Бяха взети редица мерки.
С оглед изпълнението на новите срокове, още в началото на 2000 г. бяха приети редица мерки за ускоряване подмяната на документите за самоличност. Удвоен беше броят на служителите, издаващи документи. Премина се на двусменен режим на работа в звената "Документи за самоличност" в цялата страна. Създадена беше организация за приемане на заявления в учреждения и търговски дружества. Открити бяха временни пунктове за приемане на заявления в отдалечени населени места с преобладаващо възрастно население. Дадена бе възможност инвалидите и неподвижно лежащите вкъщи, в болници и пансиони да бъдат посещавани на адресите им. От МВР бе подета кампания и до средата на май безплатно бяха снабдени с документи децата без родители, настанени в специализирани домове. Улеснени бяха българските граждани, живеещи в чужбина, като им беше дадена възможност да подават документите чрез пълномощник в страната, което намали значително сроковете за подмяна на документите.
Тук, от тази трибуна, аз искам да благодаря на всички служители на МВР, които съвестно и отговорно изпълняват задълженията си по издаване на документите на българските граждани.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Невъзможно е.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Никога не бих споделил Вашия начин на мислене. Най-лесно е да се каже: "Невъзможно е! Няма да стане! Няма да се получи!". Ние не сме поели своите ангажименти за това. Аз предпочитам начинът ни на мислене да бъде настроен в друга посока - към това как може това да стане, защото тези документи за самоличност не са "документите на МВР", не са "документите на министъра на вътрешните работи". Това са документите на българските граждани! И ако вие не проявявате интерес към тях и дори не сте се снабдили с такива е въпрос за отношението ви към този процес. А този процес е изключително важен за нас. Неведнъж сме го повтаряли - и с оглед на нашето присъединяване към Европейския съюз, и с оглед отпадане на визовия режим за българските граждани.
Аз имам възможност да видя как възприемат моите колеги от чужбина нашите нови документи, когато им предоставям образци от тях. Те ни уважават за свършената работа, а ние не уважаваме себе си.
Изненадващо е за мен, че вие като юрист казвате: старците и бабите нямат нужда от документи, защото няма да излизат извън страната! (Шум и реплики на недоволство от опозицията.) Ами, как, кажете ми как като юрист, бихме могли ние да направим закона така: издаваме документи на младите хора, а старците и бабите, които няма да излизат извън страната, в чужбина, да си живеят със старите документи.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Ще им дадеш срок три години!
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Харесва ми този начин на изразяване: "Ще им дадеш срок". Аз не давам срок. Срокът се дава от Народното събрание, затова в началото ви казах, че сме гласували заедно тези промени на закона.
Ако считате, че би трябвало сроковете да се удължават, Вие сте народен представител, знаете много добре процедурите - внасяте един законопроект за изменение на закона. Моето мнение е, че тези документи трябва да бъдат издадени във възможно най-кратките срокове и ние правим организация за това. Никога няма да ме чуете да се оплаквам, да си посипвам главата с пепел и да казвам: "Не може! Няма да стане! Не искаме!"... Нашата работа е друга и ние ще си я свършим заедно с всички служители на МВР, които се държат много по-отговорно от някои народни представители! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра. Само не съм съгласен с последната забележка - поведението на народните представители не може да бъде тълкувано от никой министър.
За процедура думата има господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Използвам правото си на процедура и присъствието на министъра на земеделието и горите господин Венцислав Върбанов, за да заявя, че аз очаквах в рамките на този парламентарен контрол той да отговори на един въпрос, който действително е много актуален, и че този подход, който наложи председателството за организиране на парламентарния контрол все пак трябва да отчита обективно важността и необходимостта от отговори на министри по въпроси, които са изключително важни и които не търпят отлагане, защото по този начин актуалният въпрос, който аз съм задал относно бездействието на министерството на земеделието и горите срещу нашествието на златозлатката, ако му се отговори през октомври или ноември, той вече ще бъде деактуализиран. Той няма да бъде актуален, защото тогава всичко ще бъде безсмислено, а става дума за едно нашествие, което е обхванало 560 хил. дка широколистни гори, опоскани до шушка от гъсеницата златозлатка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Славов, вече говорите по същество. Това не е процедура!
Аз искам да обоснова важността на този въпрос и да изразя несъгласие...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма какво да обосновавате. Това не е процедура! И най-малко може да адресирате процедурен въпрос към министър.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: ... и да изразя несъгласие, че по тези въпроси председателството все пак трябва да се съобразява със стотиците хиляди граждани на България, които са лично, бих казал, кръвно заинтересовани от бързите и спешни действия от страна на Министерството на земеделието и горите.
И аз очаквам, че министър Върбанов ще направи необходимото, за да се реагира, а не да чакаме октомври и ноември, когато ще бъде абсолютно безсмислено той да отговаря на този въпрос. За това става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Не е въпросът дали ще бъде писмен отговорът, господин Върбанов. Вие трябва да отговорите публично на тези хора от почти цялата страна, които са лично засегнати и които чакат действия, не да наблюдават бездействие и бездушие от страна на Министерството на земеделието и горите по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Славов, изобщо нямате право да се обръщате към министъра по процедура. Дайте да се разберем! За процедура се обръщате към мене. Аз Ви отговарям, че това не е процедура. Приключваме въпроса.
Споделям тревогата Ви и Ви препоръчвам да отидете още днес в министерството, да съдействате, да искате обяснение, да търсите решение на въпроса. Въпросът няма да се реши с поява пред телевизионните камери.
Актуален въпрос към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов от народния представител Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин министър, господин председател! Мисля, че парламентарният контрол е точно за това, за да се решават въпросите оттук и той често е предшестван от други усилия, които не са довели до резултат, така че аз не искам Вашите предишни думи да се тълкуват като нещо, което освобождава министър Върбанов от готовността да реши един от множеството тежки проблеми, свързани със земеделието в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Което не е процедурен въпрос! Съгласете се с мен.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, процедурният въпрос беше към Вас, но аз все пак да пристъпя към моя въпрос.
Господин министър, горещото и огнено лято в буквалния смисъл на думите задълбочава и без това тежкото състояние на българското земеделие и хората на село. Но към това се добавят и редица действия и бездействия на Ваши подчинени служители.
Преди повече от половин година в Управление "Поземлена реформа" на Министерството на земеделието и горите е заведена жалба от собственици на земеделски земи от с. Драгана, община Угърчин. През м. март т.г. такава жалба е изпратена и лично до Вас като ръководител на министерството.
Поради това, че няма нито отговор, нито решение на поставените въпроси се налага като народен представител на засегнатите да Ви задам този актуален въпрос: към общинската поземлена комисия и фирмата - земеразделител "СПОД" - Бойко Георгиев от София има множество претенции от засегнати собственици.
Както вече е ставало дума, включително и на парламентарен контрол, Общинската поземлена комисия в Угърчин още в процеса на изготвяне на плановете за земеразделяне проявява необективност, некомпетентност и пренебрежение към много от собствениците на земеделски земи. Влизането в сила на земеразделителния план не е съпроводено с предоставянето на скици за имотите на десетки собственици и не е последвано от реален въвод във владение.
В едни случаи вместо да се комасира земята, тя е пръсната на малки парчета извън съответните землища, а в други - не са използвани възможностите за възстановяване на земята в съществуващите реални граници като съществуват драстични случаи на подмяна на категорията на земята с предоставянето на пустеещи земи.
В плана за земеразделянето са включени участъци от по 100 и 200 дка, които са долчини и оврази с големи наклони, тоест труднодостъпни местности със силно пресечен релеф. Същите на компютърните графики са дадени като равни зелени площи.
В резултат на всичко това голяма част от собствениците и наследниците на земеделски земи от с. Драгана са ощетени и недоволни от начина на земеразделянето. Над 260 души при около 360 жители на селото са се подписали под жалбата, която е изпратена до Вас. Вече не остава друга ефективна възможност за поправяне на тези нарушения освен още веднъж да се преработи планът за земеразделянето.
Господин министър, ще се възползвате ли от предоставената от закона възможност да предизвикате преразглеждане и коригиране на плана за земеразделяне в с. Драгана, община Угърчин, което очакват повечето от жителите на селото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Янаки Стоилов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Във Вашия актуален въпрос правите съвсем общи констатации и затова аз не мога да отговоря конкретно за какви точно нарушения става дума.
Бих искал обаче да Ви припомня, че първият план за земеразделяне в землището на с. Драгана влиза в сила през 1995 г. Няма да Ви запознавам подробно с това как е изработен той. Ще акцентирам върху факта, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по-специално с § 31 се даде нова възможност за обжалване на влезлите в сила планове за земеразделяне и решенията на поземлените комисии. Тази възможност е използвана изцяло за това землище - имам предвид това, че с моя заповед съм разпоредил пълна преработка на плана за земеразделянето.

Новият план е разработен при спазване на изискванията на закона и правилника за неговото прилагане. В периода май - юли 1999 г. е обявена и проведена анкета със собствениците, в която са участвали 70% от тях. Планът е обявен в "Държавен вестник", бр. 78 от 3 септември 1999 г. Подадена е само една жалба по реда на чл. 25, ал. 6 от правилника. Повтарям: само една жалба, придружена със скица - проект за изменение на плана за земеразделяне.
Трасирането на имотите и въводът във владение на собствениците са извършени в периода октомври - ноември 1999 г. Сам се убеждавате, надявам се, че възстановяването на собствеността в землището на с. Драгана е приключило и са изчерпани всички възможности за обжалване на влезлия в сила план за земеразделяне, камо ли с общоселски събрания и подписки.
Задавате ми конкретно въпроса дали аз ще използвам правата си, дадени по чл. 14, ал. 7 от закона, за да коригирам влезлия в сила план. За по-голяма яснота искам да цитирам дословно въпросния чл. 14, ал. 7. Той гласи: "При откриване на нарушения на този закон и правилника за неговото прилагане, на нови обстоятелства, на нови писмени доказателства от съществено значение за постановяване на решения по ал. 1, Поземлената комисия, по искане на министъра на земеделието и горите или по искане на заинтересованите лица, се произнася с решение да го измени в срок от една година от откриването на новите обстоятелства или новите писмени доказателства, но не по-късно от две години от влизане на плана в сила."
При положение, че не визирате конкретни нарушения, а от министерството не са установени такива, не бих могъл да се възползвам от цитираното току-що правомощие. Освен това, дори да бъде поставена промяна на решенията, това не води автоматично до промяна на плана, тъй като с последните изменения на чл. 17, ал. 8 от закона и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от правилника промяната на влезлия в сила план за земеразделяне е възможна само при наличието на явна фактическа грешка, а промяната на решенията на поземлената комисия не се включва в определението "явна фактическа грешка". Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате думата за реплика, господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин министър, самият план никога не може да бъде явна фактическа грешка. Но явната фактическа грешка води до опорочаване на плана. Именно такива категории нарушения аз цитирах. А това, че казвате, че те не са достатъчно конкретни - надявам се, не сте искали тук да Ви бъдат назовани наименованията на конкретните землища и имената на стотиците хора, които са засегнати от този план. Но аз искам да се ангажирате след предоставянето на такива допълнителни доказателства от самите собственици наистина да се възползвате от една възможност, която законът Ви предоставя. Или най-малкото сериозно да бъде направена допълнителна проверка, защото в резултат на съпоставянето на имотите, вкарването им в компютърната графика и нанасянето на терена, независимо по какви причини, са станали разминавания и при втория план, който в момента е окончателен. Затова без Вашата намеса тези хора и техните наследници ще бъдат засегнати без възможност за корекции.
Реална е опасността, след като досега е била обработвана 100% от земята и то в един полупланински район, около половината от земята да остане пустееща. Реална е опасността от случаи на самоуправство, от нови конфликти, вместо създаване на условия за увеличаване на земеделското производство.
Аз съм се опитал да поставя само най-острите въпроси. Такива съществуват и в други райони на областта, като в с. Славяни - Ловешко, с. Тодоричене - Луковитско, което показва, че сега, при едно отговорно отношение от Ваша страна и министерството, ако то е налице, има възможност поне в отделни населени места да бъдат направени корекции, независимо от направеното заявление, че почти 100% процесът на земеразделянето е приключил. Но тези най-тежки случаи на отклонения от действителното положение трябва да бъдат преодолени.
Според мен обаче трябва да се направи един извод, че откъсването на процеса на индивидуализиране на правото на собственост от населението и местната власт до голяма степен станаха причина за всички тези случаи, които днес ние поставяме. И много ваши служители отговарят на хората буквално с думите: "Ние не връщаме земя, а раздаваме земя".
Аз Ви предлагам да преодолеете тази представа, че те раздават някаква своя бащиния или нещо, което принадлежи на чиновниците, а не едно право, което е признато от закона и подлежи на възстановяване по възможно най-добрия начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: И накрая искам наистина да подходите сериозно и ангажирано и да направите тук декларация, че тези допълнителни сигнали, които получите, ще бъдат проверени, за да може да се намерят основанията, ако такива са налице, за извършване на исканите корекции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Стоилов, аз мога да се ангажирам още веднъж да бъде направена съответната проверка, но не мога да се ангажирам с това, че планът ще бъде преработен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата народният представител Иван Борисов да развие своя актуален въпрос.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги народни представители! Господин Върбанов, моят актуален въпрос е внесен преди два месеца. Забавянето на отговора не е нито по моя, нито по Ваша вина. Става дума за жътвата. Годните да жънат тази година комбайни са едва около 6 хил. броя, с дневен капацитет 500-600 хил. дка на ден. Резервни части за тях трудно се намират. Да оставим това, че са много скъпи и собствениците на комбайните нямат пари да ги закупят.
Жътвата е една от най-напрегнатите и отговорни дейности в селското стопанство. Ето това бяха част от моите съображения да внеса този актуален въпрос.
Каква е ситуацията днес, 28 юли, когато над 85% от жътвата вече е приключила?
Първо, засетите със зърно площи са с 400 хил. дка по-малко от миналата година.
Второ, вследствие на засушаването и печалното състояние на агротехниката се очаква добивите да бъдат с 10-20% по-ниски от обичайното. Със сигурност можем да кажем, че тази година нито е орано качествено, нито е пръскано, нито е торено, нито семената за посев бяха качествени. Една четвърт от пшеницата загива от сушата. В някои райони на България не знаят какво е дъжд от 2-3 месеца. Сушата предизвика пожари. Изгоряха стотици декари пшеница.
Трето, очакваната реколта в най-добрия случай ще бъде не повече от 2 млн. и 800 хил. тона. Прибираме с 300 хил. тона зърно по-малко от миналата година. Зърненият баланс в България е под въпрос. Хлябът поскъпва. През 1998 г. килограм бял хляб струваше 60 стотинки. Миналата година цената му беше 65 стотинки, а през тази година цената скочи на 75 стотинки. Оказва се, че прогнозите за 300 кг от декар са силно завишени. В прогнозата за реколта 2000 г. има огромни разминавания. Ако е вярно, че добивът ще бъде около 300 кг от декар и че се очакват около 3 млн. това зърно, то явно сметката е правена върху 10 млн. дка, а информацията за засетите площи се движи в широки граници - от 6-7 до 10 млн. дка.
От Съюза на зърнопроизводителите говорят за реколта от 2 млн. и 800 хил. тона, а от Асоциацията на търговците - за 2 млн. и 200 хил. тона. С една дума, всички поставят под съмнение Вашата прогноза за 3 млн. тона зърно тази година.
Четвърто...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Борисов, прощавайте сега...
ИВАН БОРИСОВ: Свършвам, свършвам, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оставете, че свършвате. Слушайте ме сега! Вашият актуален въпрос е...
ИВАН БОРИСОВ: Не ми изяждайте времето, господин председател, имам още едно изречение да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще Ви дам време, но не се отклонявайте от въпроса си. Вашият въпрос е: преценка за готовността за жътвата. Сега Вие тук заливате с някакви си свои цифри...
ИВАН БОРИСОВ: Ако Вие почакате още пет месеца, то ще почне да се оре, а не да се жъне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз не съм чакал.
ИВАН БОРИСОВ: Ако още пет месеца мотаете въпроса, ще започне да се оре, а не да се жъне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Никой не Ви е мотал въпроса. Задавайте си го своевременно и се придържайте към въпроса, който сте задал.
ИВАН БОРИСОВ: Аз съм го задал точно своевременно - един месец преди жътвата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За следващата жътва, да.
ИВАН БОРИСОВ: И четвърто, появи се информация, че над 600 хил. дка зърно са продадени на зелено. Голяма част от зърното още от миналата година...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма нищо общо с въпроса Ви. Направо ще Ви отнема думата.
ИВАН БОРИСОВ: Как да няма нищо общо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нищо общо няма с готовността за жътвата.
ИВАН БОРИСОВ: Нека да си задам въпроса, господин председател!
Господин министър, бихте ли ни информирали: каква част от реколтата е прибрана, какви са добивите, какво очаквате да се прибере още? На фона на голямото засушаване и провалената реколта от царевица и слънчоглед можете ли да успокоите българския народ, че зърненият баланс ще бъде осигурен? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Борисов, жътвата вече приключи почти във всички области на страната. Въпросът не съм го бавил аз. Можеше да Ви отговоря и точно тогава, когато Вие ми го изпратихте, но знаете, че има процедури, които всички трябва да спазваме.
По последни оперативни данни на Министерството на земеделието и горите бих желал само да Ви кажа, че ако сте поискали, ние сме щели да Ви дадем информация, за която носим отговорност. Защото всичко това, което Вие току-що казахте, не отговаря на истината. Не знам кои експерти Ви съветват и Ви дават толкова неверни данни.
По оперативни данни на Министерството на земеделието и горите са ожънати 97% от площите с пшеница, а ечемикът вече е прибран.
Прогнозните данни за производство на ечемика са 678 хил. тона - при среден добив 287 кг от декар, и 3 млн. и 100 хил. тона пшеница - при среден добив 305 кг от декар.
Уважаеми господин Борисов, жътвата приключи в агротехническия срок. Това означава, че подготовката е била на ниво. Повече от 600 хил. дка на ден са прибирани. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика, ако желае, има думата господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин министър, какво мога да кажа само за две минути след Вашия кратък отговор?
Първо, нямам основания да бъда доволен от Вашия отговор. Едва ли могат да бъдат доволни и хората, които гледат и слушат парламентарен контрол. Второ, преди седмици в пресата се появиха съобщения "Аграрният министър Върбанов подкара супермодерен комбайн "Кенз". И друго заглавие: "Безхаберие и суша съсипват реколтата".
Преди две години Вие с министър-председателя открихте жътвата със сърп. Тази година се качихте на модерен комбайн - искате да кажете, че има прогрес и хората трябва да Ви се възхищават. Нищо подобно, господин министър! Отдавна вие като министерство не ръководите селско стопанство. Вие съзерцавате и регистрирате това, което става, констатирате разрухата. Ето цифри: през 1996 г. засетите площи с ечемик и пшеница са 15 млн. дка; през 1997 г. те са 12 млн.; през 1999 г. те падат на 11 млн. Една трета от земята пустее. Докъде ще стигнем? Поливат се само 4% от посевите. Земеделието е пожертвано по пътя към Европейския съюз. Правителството загърби най-важните национални ресурси - хората и земята: младите бягат, земята пустее! Произвеждаме толкова, колкото да се изхраним. Заради голямото засушаване реколтата от царевица и слънчоглед е обречена.
Това става не без Ваша вина, господин министър! Не се полива, реколтата загива, а възможности има. Изкупуването на зърното у нас стартира по цени 140-160 лв. на тон. В Турция цената е 340 марки на тон. Достатъчно е само да се прехвърли през границата и печалбата е 100%.
Не съм доволен от отговора Ви за зърнения баланс. Ще Ви попитам пак. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата министър Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Борисов, не е важно колко време се говори от тази трибуна, а какво ще се каже. Искам да Ви кажа, че по Вашето управление нямаше зърно дори за изхранване на населението. Много бързо забравихте това време. (Ръкопляскания в мнозинството.)
Също така искам да Ви кажа и много пъти съм го казвал от тази трибуна - че министърът на земеделието няма нищо общо с всевишния. Така че всички тези природни процеси не мога да ги командвам аз, макар че един Ваш колега беше казал, че сме братовчеди. Може и така да е.
Още нещо. Ние сме взели мерки за спасяване на пролетниците и ако сте чели вестници, предполагам, че трябва да знаете, че сме разрешили да се напоява гравитачно безплатно, а 50% от разходите по помпеното напояване се поемат от министерството.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): И какъв е резултатът?
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Вчера правителството подкрепи тази идея.
Знаете ли какъв е резултатът? Резултатът е, че там, където има възможност, ще бъде напоявано. Там, където няма възможност, не носи министърът на земеделието отговорност за това, че хората са украли водоканалните системи, че някои други са унищожили тези системи.
И още нещо искам да ви кажа. Министърът на земеделието ръководеше селскостопанския отрасъл тогава, когато имаше ТКЗС-та и АПК-та. Сега в България 99 на сто от производството на селскостопанска продукция е в частния сектор. Така че министърът не може да ръководи частните собственици, а може да води политика в селското стопанство. И факт е, че след 1997 г. след Вашето пагубно управление ние жънахме почти три месеца, а сега ожънахме за по-малко от един месец. (Смях и реплики в ДЛ.)
Тази година са 11 млн., скъпи приятелю, елате в министерството да Ви дадем точни данни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Стефан Стоилов да развие своя актуален въпрос.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
Господин председател, когато отговаряше министърът на вътрешните работи, си позволи доста язвителни приказки във връзка със сроковете за издаване на документите. Аз мисля, че е целесъобразно да го поканим в края на годината, ако не успеят, което е повече от сигурно, тук някой да си посипе главата с пепел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това няма нищо общо с Вашия въпрос.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Да, ще бъде интересно това да стане срещу Коледа. Поне веднъж.
Уважаеми господин министър, собственици на земя от с. Ръсник в Пернишко през 1999 г., съобразно нормите на променения Закон за собствеността върху земеделските земи, са изпращали индивидуално своите молби, прошения до Министерството на земеделието. Както и в стотици други случаи, така и в този случай реакцията е била почти нулева. Вие си спомняте, че аз на няколко пъти в разговори, воден от желанието да бъдат решавани въпросите, а не да си играем на въпроси тук, исках да бъдат придвижени някои неща. Трябва да Ви кажа, че в повечето от селата на Пернишка област картината е близка до тази, което е повод за моя въпрос за с. Ръсник.
Една голяма част от земята на това село по решение на поземлената комисия е раздадена на близки села. Това е около 2300 дка земя, близо 13-14 на сто от земеделските земи. Към това и познатите на цялото общество "грешки" - тези, които са начело на поземлената комисия и приближените, родственици, политически аркадаши около поземлените диктатори да се сдобиват с най-добрата земя. Тези две категории грешки са налице в предостатъчна степен в с. Ръсник.
Знаете ли кое е любопитно? - Че е минал един отговорен деец, държавник, който е в една от земеделските организации, и е препоръчал на селяните да си създадат земеделска организация, което е една от гаранциите да бъде решен въпросът. Такава организация е създадена. И аз ги стимулирах да създадат земеделска организация. Казвам Ви го без някакви опити да иронизирам. Тоест, хората са готови на всичко.
Затова моят въпрос, господин министър, е ще направите ли възможното в рамките на закона и при добра воля от Ваша страна и на Вашето ведомство? Аз се отнасям с уважение към Вас и смятам, че не у Вас е причината - не работи системата и политиката, която се прави от няколко години, е дефектна, тя не ражда добри положителни, силни решения. Но разчитам на Вас. Вярно е, че сроковете са минали, но те са използвали нормите и са пращали индивидуални молби до министерството. Направете необходимото, за да бъде преразгледан този план и да бъдат наказани тези около поземлената комисия, които са взели около 700 дка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има думата за отговор министър Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Действително се доказаха злоупотреби от бившия председател на поземлената комисия Никола Николов. Същият вече е освободен от длъжност. Решенията, които поземлената комисия е издала по време, когато той е бил председател, са преразгледани, включително и тези, които са издадени по преписките, по които Николов е наследник.
Подписах заповед за преработка на плана за земеразделяне за засегнатите масиви, в които са възстановени неправомерно признатите имоти.
По отношение на споровете обаче за землищните граници искам да Ви уведомя, че комисията, която бях назначил да извърши проверката на поземлената комисия в Перник, констатира, че границите на землището на с. Ръсник със съседните землища са отразени коректно върху картата на възстановената собственост и напълно съответстват на протоколите и картния материал по досиетата. Аз нямам правомощие да решавам спорове за землищни граници. Затова не мога да взема по-конкретно отношение в тази насока. Както знаете, тези спорове се решават по общия исков ред съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Тук само ще отбележа, че възстановяването на правото на собственост не е ограничено по никакъв начин от землищните граници и този спор няма отношение към процеса реституция на земеделските земи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Вие прекрасно знаете, не по-зле от мен, че селяците не разполагат със средства, за да ходят да се съдят. Това го знаем всички. Изключение са тези, които имат финансовата възможност за адвокати и съдилища. Това - първо.
Второ. Не съм от тези, които се опитват да стимулират напрежение. Но в това село, както и в други села, при този отговор, че не може да им бъде върната поне част от земята, която им е взета и дадена на други села, те се заканват да излязат на остри протести, което не е желателно, особено за правителството.
И, трето. Вярно е, Вие сте абсолютно прав, че е отстранен този човек, който е възглавявал поземлената комисия, но собствеността, която е концентрирана в неговите ръце и в ръцете на неговите родственици, не е засегната, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Разгледани са всички.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Не. Селяците твърдят, че тези, около 700 дка парцелирани в хубави блокове по 50 дка, където може да влезе и машина, и може да бъде дадена изгодно на аренда, не са пипнати.
Много Ви моля, те ни слушат вероятно в момента, да разпоредите извършването на проверка и да се види наистина тази земя върната ли е на селяните или си остава в негова собственост. За това Ви моля. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
За дуплика има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Стоилов, както вече Ви отговорих, всички решения, с които председател на поземлената комисия е дал земя на свои близки или всички решения, по които той е наследник, са преразгледани. Аз ще проверя дали са изпълнени новите решения, но не искайте от мен аз да се намесвам в спорове за междуселищни граници. Просто законът е регламентирал процедурата, по която този проблем може да се реши. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата народната представителка госпожа Дора Янкова да развие своя актуален въпрос към министър Върбанов.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Моят въпрос е относно изкупуването на тютюна в родопските общини от фонд "Тютюн".
Зададох въпроса си на 16 юни 2000 г. след една обиколка в общините Неделино, Баните, Мадан и други родопски общини, където фонд "Тютюн" не беше започнал изкупуването на тютюна.
Сега разбирам от седмица - седмица и половина, че в община Баните фондът е изкупил тютюна, в община Неделино още изкупува тютюна. Но аз мисля, че си струва, господин министър, да отговорите и да информирате и Народното събрание, и тези, които следят парламентарния контрол, за действията на фонд "Тютюн" по изкупуването на тютюна от реколта 1999 г.
Знаете каква е социално-икономическата обстановка в общината. Родопчани очакваха буквално след началото на започването на срока фонд "Тютюн" да започне да изкупува. Два месеца и половина се забави срокът с изкупуването. Сигурно е имало някакви причини, но това не оправдава Държавният фонд "Тютюн". Според мен той трябва да бъде по-близко до живеещите в планината - тези, които имат повече социални проблеми. С интерес очаквам отговора Ви по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия производството и изкупуването на тютюн се осъществява чрез писмени договори между купувачите и тютюнопроизводителите, които се сключват в началото на всяка производствена година, но не по-късно от 31 март.
С цел подпомагане изкупуването на ориенталския тютюн за реколта 1999 г., което започна в края на същата година, с Решение № 153 от 28 март 2000 г. Министерският съвет възложи на фонд "Тютюн" да предостави целева парична подкрепа на тютюнопроизводителите в размер на 1,20 лв. за килограм за фактически изкупени количества за периода от 21 февруари до 31 март 2000 г. и за времето от 1 до 30 април 2000 г. - по 2,00 лв. на килограм от произход "Джебел", и по 1,00 лв. за килограм за всички останали произходи.
По информация на общинските администрации от Смолянска област, в населените места на областта към 30 април 2000 г. има произведен по договор, но все още неизкупен тютюн 180 т, от които в община Неделино около 90 т и в община Баните - около 50 тона. Съгласно сега действащия чл. 14 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, по решение на Министерския съвет фонд "Тютюн" може да финансира заинтересуваните купувачи за изкупуване на тези количества в размер, ред и условия, определени от Министерския съвет.
Обсъждайки въпроса за неизкупените количества тютюн реколта 1999 г. с решение Протокол № 64 от заседанието, проведено на 23 май 2000 г. Управителният съвет на фонд "Тютюн" определи "Смолян БТ" АД - град Смолян, като заемоползвател от средствата на фонд "Тютюн" по реда на чл. 14 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
На 13 юли на свое заседание Министерският съвет прие решение за разходване на средствата от фонд "Тютюн" по реда на чл. 14 от закона за изкупуване на произведения по договор и неизкупен тютюн до 30 април 2000 г., с което се създаде правно основание за сключването на договор между фонд "Тютюн", от една страна, и заемоползвателя "Смолян БТ" АД. Към днешна дата във всички общини в Смолянския тютюнопроизводителен район изкупуването на произведения по договор тютюн реколта 1999 г. е приключило с изключение на община Неделино, където до края на месеца кампанията също трябва да приключи. Предстои заплащането на изкупения тютюн, което ще бъде направено в законовия срок. Самото закъснение беше, защото се прие нов Закон за тютюна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика има думата госпожа Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господин Върбанов! Аз разбирам, че фонд "Тютюн" се движи в срокове. Вие самият споделихте, че след април месец, в май реално започват сроковете за изкупуване на неизкупения тютюн, недоговорения. Но в крайна сметка едно отговорно правителство, когато разглежда един регион и неговите проблеми, според мен е редно да отбелязва следното.
В тези общини безработицата е над 50 на сто. В тези общини хората са се хванали за земята и добре, че е така. Произвеждат тютюн и очакват доходите си, може би в момента, особено в община Неделино, дори и в Баните, единствено и само от тютюна. И сега, администрациите и хората, които живеят там и вашите чиновници, които ръководят процеса, можеха буквално от 1 май да встъпят в една реална процедура по изкупуването на тютюна. Ние не сме регламентирали никакви срокове с изменението на закона. Тези хора през сълзи казваха: ние очакваме някакви реални доходи.
Моето разбиране за този Държавен фонд "Тютюн", е и Вие реално го ръководите, че когато ти съчувстваш на населението, което живее в Родопите и когато ти искаш да му помогнеш, ти си близо до него по тия въпроси, по които можеш да помогнеш. Тук става въпрос за Държавния фонд "Тютюн". И затова аз настоявам Вие да контролирате по-отблизо действията на чиновниците от фонд "Тютюн", а не те в процедурата и във времето да разполагат действията си реално в законовия срок, но отношението към родопчани, отношението към тези тютюнопроизводители трябва да бъде по-друго.
И най-сетне, съвсем накратко. Не може да ти изкупуват 4 бали тютюн и да ти правят 1 бала отбив. И не може такива ниски цени. Нека е малко по-конкретна и по-специална политиката към Родопския регион. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Има думата народният представител господин Йордан Нихризов да развие своя актуален въпрос. Заповядайте!
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моят актуален въпрос е отпреди месец и половина, но все пак е запазил е някои от елементите на актуалност.
Господин Върбанов, с Ваша Заповед № РД 42-261 е открита процедура за приватизация на "Сортови семена - Вардим" ЕАД, село Вардим. Впоследствие, пак с Ваша заповед, Вие определяте способа - публично оповестен конкурс. От протокол на заседанието на комисията по чл. 3 се вижда, че е постъпила само една оферта и с Ваша заповед удължавате срока за конкурса.
В редовното време подава документи само "Елитни семена - Дунав" АД, село Вардим. Два дни след преклузивния срок подава документи и "Сортови семена - Дунав" АД, село Вардим. Въпреки нарушението, документите са разгледани и фирмата е класирана на първо място. Последва възражение до Върховния административен съд и решение от 13 април на Върховния административен съд, с което Вашата заповед е отменена. След това в разстояние на един месец се появяват две писма с противоположно съдържание.
В първото Вие поканвате "Елитни семена - Дунав" АД да заяви своите намерения по отношение на "Сортови семена - Дунав" АД, след което уведомявате същата фирма, че тя е изгубила правен интерес и че е назначена комисия със съответна Ваша заповед, която да разреши въпроса.
До момента, в който задавах въпроса, аз нямах обаче информация дали е изпълнено решението на Върховния административен съд в онази му част, която третира разваляне на приватизационната сделка за "Сортови семена - Дунав", село Вардим.
Моите въпроси към Вас са следните: считате ли, че действията на служителите са правомерни и не създават съмнения за обвързаност с една от страните? Как ще обясните противоречивите писма, изготвени, изглежда, от два отдела по отношение на съдебното решение? Ако считате, че служителите, които са част от органа по чл. 3, са извършили неправомерни действия, смятате ли, че те трябва да бъдат наказани? И какво ще предприемете по случая с приватизационната сделка на "Сортови семена - Вардим" ЕАД, за да може да се убеди обществеността, че тази сделка ще бъде коректна и не е с предварително определен печеливш кандидат? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нихризов.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нихризов! След провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на 75 на сто от акциите на капитала на "Сортови семена - Вардим" ЕАД със Заповед № РД 42-342 от 18 май 2000 г. на министъра на земеделието и горите за печеливш участник е определен "Сортови семена - Дунав", село Вардим. Дружеството е учредено от работници и служители по реда на чл. 25, ал. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
На 26 май 1999 г. е сключен приватизационният договор за продажба с класирания на първо място кандидат.
По повод подадената жалба от класирания на второ място участник "Елитни семена - Дунав" АД, село Вардим, същото работническо-мениджърско дружество, е образувано административно дело под № 34-51 по описа на тричленния състав на Върховния административен съд за 1999 г. С решение № 64-80 от 2.12.1999 г. е постановена отмяна на заповедта за определяне на купувач. Отмяната на заповедта е потвърдена и с решение 23-14 от 13.04.2000 г. от петчленен състав на Върховния административен съд.
До втория класиран участник е изпратено писмо № 70-00-27-71 от 17 май 2000 г., с което се поканва в 5-дневен срок писмено да заяви желанието си за участие в приватизационната процедура. Следва да имате предвид, че въпросното писмо не е покана за сключване на приватизационен договор. Не е налице противоречие в съдържанието на това писмо и следващото писмо с № 70-00-27-75 от 5 юни 2000 г., с което класираният на второ място участник е уведомен за причините, непозволяващи той да сключи този договор така, както той иска.
Хипотезата на чл. 16, ал. 4 от Наредбата за конкурсите дава възможност приватизиращият орган да определи с ново решение за купувач втория класиран кандидат, но само в случай, че сключеният приватизационен договор е развален по реда на чл. 16, ал. 1, а именно, ако в продължение на повече от 7 дни от сключване на сделката, купувачът не е заплатил първа вноска по разсроченото плащане на цената.
Още на 14 юни 1999 г. с писмо с входящ № 70-00-14-09 вторият кандидат - "Елитни семена - Дунав" АД е посочил банкова сметка за възстановяване на внесения за участие в конкурса депозит. На същия е възстановен с платежно нареждане от 22 юни 1999 г., с което на практика второто работническо-мениджърско дружество е прекратило участието си в конкурса, считано от тази дата, в която си е получил парите.
Със заповед РД 09-622 от 30 май 2000 г. на министъра на земеделието и горите е назначена комисия, която да предприеме необходимите действия по повод изпълнението на съдебното решение. Нейните членове единодушно са приели, че сключеният приватизационен договор РД 50-324 от 26.05.1999 г. за продажба на 75 на сто от капитала на "Сортови семена - Вардим" ЕАД, село Вардим, следва да бъде прекратен, като приватизационното дружество бъде преобразувано в еднолично търговско дружество и след вписване на промяната в Търговския закон да се обяви нова процедура за приватизация. Прекратяването на договора е извършено със заповед РД 42-327 от 5 юни 2000 г. Купувачът е уведомен за това с писмо и заповедта за прекратяване на договора е обявена и публикувана в "Държавен вестник", бр. 52 от 27 юни 2000 г.
Не смятам, че от изложените дотук обстоятелства могат да се правят изводи относно неправомерните действия на служителите, пряко свързани с приватизацията на това дружество.
Що се отнася до това дали те създават съмнения за обвързаност с една от страните, аз в качеството си на министър и като орган по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия ще ви отговоря, че не подхождам към своите служители с презумпцията за корист и неизпълнение на служебните си задължения. Естествено при доказани действия аз съм в правомощията си и Ви обещавам да предприема необходимите мерки за тяхното санкциониране. Очевидно е обаче, че Вие подхождате към мен като към човек, преследващ такива цели, и смятате, че аз сега трябва да обяснявам на цялата общественост, че тук е станало някакво нарушение и че това нарушение е допуснато от служители на министерството.
Както вече Ви обявих, решението на съда е изпълнено и започва нова процедура за продажба на това предприятие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика думата има господин Йордан Нихризов.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Върбанов! Вие отговорихте точно на три от моите въпроси и не на най-главния. Защото органът по чл. 3 е извършил явно нарушение, класирайки неправомерно, срокът е преклузивен, една фирма за участие. Така че не може да се твърди, че служителите са действали абсолютно правомерно - нещо, което е потвърдено и с решението.
Господин Върбанов, макар и представители на различни политически сили - аз на БСДП, а Вие на БЗНС "Народен съюз", ние сме участници в една коалиция ОДС, аз смятам, че ние не трябва да разрешаваме с действията си служители да рушат престижа на ОДС като коалиция, която трябва да въведе България в Европа.
Така че ние не говорим за различни лични намерения, а за спазване на закона. В това отношение мога да направя забележката по отношение на отговора, че има явно нарушение на закона, което според мен трябва да бъде санкционирано от Вас по съответния начин.
А що се отнася до последната част, ако евентуално бъдат запазени като управители от страна на държавата същите хора, които са участвали в приватизацията, то не само обществеността, но и мен трудно ще убедите, че сделката за в бъдеще ще се извършва по един справедлив начин. Затова мисля, че може да се смени от Ваша страна и формата, под която да се проведе съответната приватизационна процедура, и тя да бъде наблюдавана например лично от Вас в качеството Ви на орган по чл. 3 във връзка с приватизацията. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нихризов.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Въпросът, който съм задал преди повече от месец и половина, е за състоянието и перспективите на "Напоителни системи" - клон Монтана.
Съвсем кратко съм мотивирал към министъра защо го правя. А именно по повод на многобройни протести на недоволни водоползватели и отговори от страна на министерството и на "Напоителни системи" - местния клон, които не водят до решение на проблемите.
Във връзка с това ние направихме няколко срещи при господин министъра. Аз не ще разказвам подробно, но бих искал няколко неща да припомня, тъй като, ако господин министърът е наясно с тези проблеми и е предприел някои мерки, то трябва да станат наясно и останалите - не само хората от Монтана, но и от цялата страна, за някои от проблемите и тяхното решение, свързани с поливането.
При положение, че в Монтана има изградено огромно съоръжение - язовир с вместимост 500 млн. куб. м вода, в момента има над 300 млн. куб. м, при положение, че има клон на "Напоителни системи", като предприятие, което е държавно, преди два месеца се получи нещо, което е необяснимо и до ден днешен за хората - да не се полива.
Когато първия път запознах министъра г-н Върбанов, неговата реакция беше незабавно да се полива. Но какво се получи впоследствие? Аз се отказах от това да разговарям от парламентарната трибуна по този проблем, след като е решен, и вместо да се полива, отново започнаха мъките на хората. Защото местното ръководство на "Напоителни системи" отказа, търсейки различни поводи, за да направи този отказ. Стигна се дотам, че след месец разговори с министерството и среща на място при господин министъра с хора от Монтана проблемът беше решен, но за съжаление беше изпуснато онова време, в което трябваше да се полива, в което земята се беше отворила, вода имаше и вместо да бъдат полети, царевицата, бобът, зеленчуковите насаждения на хората от Монтана и Монтанско, тъй като има възможност да се поливат 42 хил. дка нищо не беше направено.
Бих искал, господин министър, все пак днес да получим отговор на това какво всъщност представлява "Напоителни системи", какъв е нейният продукт, какви са нейните цели, каква е нейната стратегия? Какви ресурси и какви разходи прави? Каква е вътрешната и външната организация на фирмата? Какво е финансовото й състояние в момента и къде иска да бъде след 2 - 3 - 5 г.? Как се организират ресурсите на фирмата? Има ли разработен бизнесплан?
Защото, господин министър, и в разговора, който имахме при Вас, се оказа, че на тези въпроси тогава отговор нямаше. А в името поне на следващите стъпки такъв трябва да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Статков! Клон Монтана на "Напоителни системи" ЕАД стопанисва хидромелиоративна инфраструктура, изградена на територията на област Монтана с държавни средства, както и тази, изградена за отводняване и предпазване на прилежащите площи от заливане.
"Напоителни системи" - клон Монтана, са с обща площ 255 хил. дка, като от тях годни за напояване са 225 хил. дка. От годните поливни площи - 211 хил. дка са помпено и 13 хил. дка са гравитачно напояване.
Анализът на техническите данни и параметри за напоителните системи в Монтана показва, че в по-голямата си част те са предимно помпени с много висок напор. В резултат на това електроенергията заема изключително голям дял във формирането на себестойността на доставената вода за напояване и не съществуват възможности за нейното намаляване.
При изключително ниската консумация на вода реалната себестойност дори и в гравитачните системи е много над цената, на която през последните години се извършва услугата "вододаване за напояване" в този район.
Конкретните технически данни за напоителните системи, стопанисвани от клон "Монтана", както и справка за използваемостта на системата през последните 4-5 г., ще ви предложа подробно в табличен вид.
Накратко тук ще спомена, че през последните десет години - от 1990 г. насам, клонът завърши със загуби от дейността "напояване". В клон Монтана има изградени и две отводнителни системи с обща площ 24 хил. дка, 8 км корекции на реки, 5 км предпазни диги край вътрешни реки, 17 км дунавски диги и 2 язовира.
От 1996 г. насам експлоатационната дейност по поддържането на обектите по отводняването и предпазване от заливане се извършва с целево предоставени средства от държавния бюджет.
Имайки предвид заложените по-горе дейности, проблемите, свързани с тях, в програмата за оздравяване и преструктуриране на дружеството е предвидено до края на м. октомври т.г. на всички площи, стопанисвани от клон Монтана, да бъде извършена подробна агроикономическа оценка за ефективността от отглеждането на селскостопански култури с напояване. Целта е намаляване на експлоатационните разходи за поддържане и опазване на годния фонд и отпадане на неефективните площи и съоръжения.
Трябва да отбележим, че в резултат на агроикономическата оценка част от площите ще бъдат определени като потенциално ефективни, тоест ефективни при определена степен на използваемост на системите, която по данни на световната практика, не трябва да е по-малко от 20 или 25 процента. Ако в бъдеще използваемостта остане на сегашните ниски нива, е вероятно потенциалноефективните площи да бъдат много по-малко.
Не може да не се отбележи и фактът, господин Статков, че клон Монтана е единственият клон в България, в който няма образувано нито едно сдружение на водоползвателите. В тази връзка се надявам, че след приемането на Закона за сдружение за напояване ще бъдат създадени такива и те ще поемат по-голямата част от дейността, свързана с водонапояването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги.
Смятам, господин министър, че по-скоро действията, които извършихте през последните два месеца, са по-достойният отговор от това, което днес ни прочетохте. Защото Вие сам се убедихте през тези два месеца какво трябва да се направи и неслучайно сменихте част от ръководството на "Напоителни системи" АД, а и миналата седмица ръководството на "Напоителни системи" - клон Монтана.
Така че мисля, че това трябваше да съобщите на българския народ, защото иначе вината пада върху Вас - вината за това, че действително при наличието на толкова много съоръжения, при наличието на вложени средства от 1992 до 1997 г. - над 70 млн. долара в "Напоителни системи", да не се полива, а да се плащат просто заплати, това е престъпление.
Освен всичко това Вие казахте: има закон. Този закон обаче не е приет. Така че не е редно да упрекваме монтанските или които и да са други водоползватели, че не са направили дружество. По-скоро тук трябва да се види текущият, бих казал, график на правителството и онова, което има като приоритети. И да си носи отговорност правителството, защото този закон влезе в сила едва миналата седмица.
На следващо място. Аз съм убеден, господин министър, че онова, което предприехте, като намалихте таксата наполовина и беше направено преди Вас - от правителството на Демократичната левица, е верният път. Защото в края на краищата експертите казват и доказват, че с 35 на сто добивите могат да бъдат по-високи, ако се полива. И беше ясно, че ако се полее, сметката ще бъде действително такава, че ще покрие всички онези разходи на държавата, за да не се внася, например, боб сега. Защото реколтата от боб е унищожена 95 на сто. Царевицата също е унищожена.
И в края на краищата, когато се правят разчети, те трябва да се гледат именно от позицията на баланса, от позицията на държавната политика. И затова, според мен, вие предприехте някои мерки със закъснение, трябва наистина обицата на всяко следващо правителство да виси на ухото, а именно, че с българския народ, с българското земеделие шега не бива, трябва отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Питане към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов от народния представител Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми министри! Моето питане е относно възможността собствениците на земеделски имоти да получат собствеността си в землището на село Сърница, община Велинград.
Уважаеми господин министър, отнасям се с уважение към Вас, че с Ваша заповед отменихте решенията на кметската поземлена комисия и изготвения от фирма ЕТ "Стоянов" план за земеразделяне на село Сърница.
Оценявам положително усилията на поземлената комисия - Велинград, да коригира допуснатите груби нарушения. Собствениците на земеделски имоти знаят Вашите думи, казани във Велинград - че ще направите всичко възможно да се спази законът.
Въпреки това искам да Ви информирам, че проблемите се увеличават. Пуснала съм въпроса март месец, следя процеса и сега те продължават да бъдат сложни.

Първо, не са предприети никакви мерки срещу бившите председател и секретар на кметската поземлена комисия. Не е направено нищо, за да се развалят извършените от тях сделки с възстановената лично на тях земеделска земя, неясно каква, при наличие на живи родители.
Второ, нищо не е предвидено и предприето, а може би е предприето в този период, но вие ще ми кажете, срещу фирма "Едноличен търговец Стоянов", която е изготвила плана за земеразделяне през 1995 г., но официално го предава през 1999 г. Почти 4 години в плана се правят незаконни промени, в т.ч. е ясно, че с 1 дка се снабдява госпожа Таня Стоянова, която е дъщеря на покойния вече собственик на фирмата. И същата след това продава имота на сина си Явор Дедек, с което дава възможност трето добросъвестно лице да владее имота.
По данни от района и сега продължават да се явяват нови нотариални актове за покупко-продажба. Миналата седмица даже се е появил нов собственик, което прави невъзможно отстраняването на допуснатите нарушения.
Районният нотариус във Велинград е уведомен писмено и устно, че планът и решенията на кметската поземлена комисия са отстранени и че не могат да се изповядват нови сделки. Но въпреки това той реагира отрицателно. И, разбира се, реакцията му е обяснима, тъй като той също е станал собственик на имот покрай язовира. Цитирала съм Ви нотариалния му акт.
Местен шеф на горското стопанство и служител на повереното Ви министерство пречи за отстраняването на слабостите и връщането на земята. На 29 октомври 1999 г. той е спрял връщането на земята в местността "Орлино" с мотив, че е държавен горски фонд. Странното в случая е, че досега, когато се възстановяваше собствеността на много хора, които имаха въпросните нотариални актове, земята не беше горски фонд. Сега, когато след Вашите действия се явиха истинските собственици, той не уважава документите на фирма "Агролеспроект" и решава да прави собствено тълкуване на фонда там.
С уволнението на господата Трампов и Дъвков, които са бивши членове на кметската поземлена комисия, са изчезнали няколко преписки, които се подмятат във Велинградската поземлена комисия и не е ясно ще се търси ли на тези хора някаква отговорност.
Подобни примери има много и не искам повече да изброявам.
До голяма степен повечето от действията опират не само до Министерството на земеделието и горите, а и до други държавни органи, които, както преди, така и сега не реагират, независимо от многото сигнали до всички ведомства и институции на собствениците. Единствено Вие в един определен период реагирахте.
Господин министър, моля да отговорите, първо, какво е становището на Министерството на земеделието и горите на този етап относно възстановяването на земите в с. Сърница, община Велинград и как ще отстраним узаконените вече закононарушения? Ще се потърси ли отговорност от виновните лица, в т.ч., може би и на приемателната комисия на плана или пък на служителите от отдел "Договори"?
Второ, моето предложение е Вие като член на правителството, да направите предложение до министър-председателя да се сформира една специална комисия от представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката, прокуратурата, заинтересованите страни, като собствениците на земи, експерти, предложени от нас, народните представители, които да установят фактическото състояние на проблемите в с. Сърница и да се предложи как да се излекува тази 4-годишна язва, за да могат реално собствениците да повярват, че имат права.
Още един път отбелязвам в края на питането си Вашата намеса за частично решаване на проблемите. И вярвам, че като член на правителството сте заинтересован да се стигне до справедливост, а не собствениците на земеделски земи да питат имат ли права в тази част на страната, където имат имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Уверявам се, че от Вашето питане, което Вие ми отправяте, Вие сте подробно запозната с проблемите на землището на с. Сърница.
Директно отговарям на въпроса Ви как ще се отстранят причинените щети.
Със Заповед № РД-46-236 от 15.03.1999 г. назначавам комисия, която извършва цялостна проверка за дейността на поземлената комисия. Същата констатира значителни нарушения при постановяване на решенията за възстановяване на собствеността и предлага да бъде закрита кметската поземлена комисия в с. Сърница, като дейността й се прехвърли към Поземлената комисия Велинград.
Поземлена комисия Велинград е преразгледала всички приети решения, включително и тези на господин Трампов, баща на бившия председател на поземлената комисия в с. Сърница и Ахмед Исмаилов Дъвков, наследодател на бившия секретар на поземлената комисия, като са постановени нови, законосъобразни решения.
Издал съм заповед за пълна преработка на влезлия в сила план за земеразделяне и на картата за регистриране на съществуващите стари реални граници. Съгласно разпоредбите на чл. 34б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от момента на обнародването в "Държавен вестник" на тази заповед се смятат за обезсилени по право всички издадени решения на поземлената комисия и издадените въз основа на тях нотариални актове на засегнатите от преработката им имоти.
Министерството на земеделието и горите е внесло в съда документи за завеждане на гражданско дело срещу фирмата-изпълнител на технически дейности за некачествено извършената от нея дейност и налагащата се преработка на картата на старите реални граници. Дело ще бъде заведено и срещу двамата извършители на тези нарушения.
В момента по сигнал на собственици от град Доспат, притежаващи имоти в землището на с. Сърница, е образувана предварителна проверка в районна прокуратура, град Велинград, срещу бившия председател и секретар на поземлената комисия в с. Сърница.
В заключение, искам да изразя благодарност за направеното от Вас предложение - да се сформира комисия от различни ведомства. Считам, че един такъв обективен подход ще помогне много за решаването на проблемите на жителите на с. Сърница, защото, както Вие отбелязахте, те не са само от компетенциите на повереното ми министерство. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За два уточняващи въпроса има думата госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин Върбанов! Аз съм удовлетворена за предприетите от Вас действия по отношение на поземлената реформа. Но тук искам, когато настоявам за тази комисия, да Ви помоля Вие да внесете това предложение в правителството, естествено, ще Ви приложа и мое искане, но тук искам да се погледнат и няколко неща.
Държа в ръцете си договор за покупко-продажба на обособена част, с който договор министър Божков, неслучайно поставям въпроса тук, продава на "Интермашинекс" ООД къщата на рибаря с около 12 дка около нея, където в момента се строят няколко бунгала и се прави ремонт на сградата, независимо че има заповед на кмета на с. Сърница и независимо че има наказателно постановление на кмета на Велинград.
И когато говоря тук за една такава комисия, аз разбрах от Вас, че Вие сте склонен, аз искам да Ви попитам: като член от правителството Вие имате ли готовност да поемете отговорността да се ангажира министър-председателят да издаде една такава заповед, защото тук става въпрос за дейности на Министерството на икономиката. Според мен си струва да се провери този договор за покупко-продажбата и как се е снабдила тази фирма със земята долу. И точно тези собственици, които вече 10 години не могат да стигнат до земите си, със съдействието Ви като министър, надявам се, като отговорен министър, отговарящ за реституцията на земята и на горския фонд, те действително да бъдат удовлетворени. Тук също е нужна и намесата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При тях има преписка, изпратена от собствениците на земи и гори, с която там на място те са сезирали, че се строи незаконно. Няма никакво реакция от това министерство.
Затова една екипна комисия ще бъде полезна, за да не се прехвърля топката от тук-там, и Вие реално да правите това, което можете, а да се поеме реална отговорност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаема госпожо Янкова, аз, както вече казах, се ангажирам да поема инициативата за създаване на такава комисия, за да могат да се решат проблемите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Питане към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов от народния представител Руси Статков.

РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Това е едно от питанията с най-дълъг срок, на което не е отговорено няколко месеца. Свързано е с работата на Общинската поземлена комисия във Вършец и държа веднага да кажа, че в първоначалния вид, в който беше направено, в една голяма степен проблемите бяха решени. Но през това време - господин министърът знае, а и пред мен са писмата, тъй като реших, че не е нужно да се натрупват питания, на няколко пъти не само във връзка с дейността на Общинската поземлена комисия във Вършец, но и на няколко други от моята област съм поставял сериозни проблеми. Сега обаче ще поясня за какво става дума в питането и във връзка с това допълнителните въпроси, които съм поставил на господин министъра за Общинската поземлена комисия - Вършец.
Поводът беше свързан със земи по § 4, които трябваше на базата на закона да бъдат възстановени на собствениците, спазвайки определена процедура. Но за съжаление дейността на Общинската поземлена комисия - Вършец не беше такава, че да се удовлетворят хората без забавяне и изнервяне. Миналата година, сигнализирайки на министъра, ние се уточнихме за една проверка във връзка със сигнал в две населени места и във връзка с това беше дадена препоръка на Общинската поземлена комисия за тези земи през януари т.г. Мина месец и половина и мерки не бяха предприети. Наложи се отново да бъде уведомен господин министърът и от името на министерството господин Томов е решил проблема някъде към март.
Господин министър, и писмата, които изпратих по-късно до Вас - от април и юни, аз Ви дадох допълнително примери за това, че Общинската поземлена комисия - Вършец и фирмите за земеразделяне, които работят на нейна територия, създават допълнителни затруднения и напрежение сред населението от общината. Само ще припомня някои от тези допълнителни въпроси, които съм Ви изпратил:
Например, във връзка с възстановяване на собствеността на двама граждани от село Горно Озирово, са им издадени скици. На господин Арахангел Петров - скица № 010363 за въвод във владение, а се оказва, че там има друг и че не може да бъде въведен във владение този господин. Или на господин Петър Горанов - скица № 00599 - отново се оказва, че там има друг.
Отговорът, който получих от Министерството на земеделието е, че това е невъзможно, защото компютърът не може да допусне такава грешка. Възможно е, господин министър, и трябва да Ви кажа, че хората все още Ви имат доверие. Те Ви канят и не само в това населено място. На Вас все още имат доверие и затова и пишат до Вас.
Давам тези примери и ще продължа със следващия - Черказки: по Ваше решение отново след мои жалби трябваше планът частично да бъде преработен. Но отново тази работа, която Вие сте възложили, не беше свършена както трябва и с дата месец юни недоволството в село Черказки продължаваше, въпреки че там беше и заместник-министър Каркъмов.
Ако продължа с примери от самата община - в село Слънчевци отново жалби от хората, че не са били канени за анкетиране. Това е нарушение на закона. Същевременно сега им се искат пари за колче - на пенсионери, които нямат какъвто и да е друг доход.
Още по-нататък: подписано писмо от госпожа кметицата на Вършец от името на хора във връзка със земеразделянето, което аз подкрепих, защото фактите действително са свързани с нарушение на закона, с явни фактически грешки. Вие цитирахте пред господин Стоилов какви са Вашите правомощия и именно затова хората разчитат и се обръщат към Вас. Междупрочем те са спазвали сроковете или поне са се опитали, макар че често пъти хората са заблудени. И не само в община Вършец, но и повсеместно в района, че като се подпишат, че е станало анкетиране, без да се отиде на място се решава въпросът. А там, където е направено частично анкетиране, както трябва, след това самият план не е направен.
И реално, господин министър, проблемите за съжаление продължават да съществуват. Хората са настроени взривоопасно. Ето затова аз съм задал своето питане и считам, че то все още е актуално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Статков. Винаги съм бил толерантен с Вас и затова Ви моля за такова отношение към мен. Тъй като Вие сте ме питали и сте ми отправяли писмено въпроса, а в момента тук развихте и ми давате примери, за които не съм подготвен да отговоря сега, но които ще проверя.
В питането, което Вие сте ми отправили твърдите, че в община Вършец има създадено напрежение сред гражданите и че причината за това е в поземлената комисия.
Напълно сте прав, че има създадено напрежение, но източникът за него категорично не е поземлената комисия. Би трябвало да Ви е ясно, че документите, удостоверяващи правата по § 4 от закона, се представят пред общината и тя е институцията, която решава дали дадената територия попада под разпоредбите на § 4 или не. В случая описвате макар и неконкретно един проблем, който изцяло е създаден от общината. Става дума за местността "Арчините" в землището на град Вършец. Аз ще Ви обясня конкретно защо се е създало това напрежение, след като Вие явно не искате да кажете цялата истина, или просто тя не Ви е представена.
След влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи община Вършец извършва оценка на имотите в местността "Арчините", като ползвателите заплащат определена цена и придобиват право на собственост. В случая общината е действала абсолютно неправомерно и е подвела ползвателите, защото тази местност просто не е включена след това от общината към териториите, попадащи в § 4 за град Вършец. След като не е включена в земите, попадащи под § 4 от закона, поземлената комисия - подчертавам - напълно законосъобразно възстановява правото на собственост върху нея по плана за земеразделянето. Планът за земеразделяне на землището на град Вършец е влязъл в сила на 16 ноември 1999 г. и собствениците са въведени във владение.
В случая повереното ми ведомство е спазило изцяло разпоредбите на закона и аз не виждам точно какви мерки мога да предприема. Би трябвало да се обърнете към общината, за да ги попитате те как точно ще разрешат този проблем и как ще действат по-нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Статков, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, отново констатирам, че както за напояването, и тук за работата, която сте свършили, трябваше да информирате. Аз държа да подчертая, че действително Вашият представител господин Томов е свършил работа и проблемът е решен. Аз бях на място преди няколко месеца, а и преди това - с Ваш представител през миналата година. Общината е решила проблема отдавна, като за част от тези земи по § 4 даже хората са си получили нотариални актове, които обаче сега, при последния план за земеразделяне, са оспорени и общинската комисия не ги е взела предвид. Затова всъщност възниква спорът. Но информацията, която имаме от кметицата на община Вършец е, че след идването на господин Томов този въпрос е решен и аз затова умишлено не го коментирах, а не с цел да Ви представя в някаква друга светлина.
Заедно с това реших да използвам времето си, защото действително съществуват тези проблеми, които Ви изброих. Нещо повече, по тях съм получил отговори, подписани от Вас, но точно това Ви казах от трибуната и то съвсем коректно: че отговорите не съответстват на действителността. Вас Ви лъжат, господин министър! И то не хората около Вас непосредствено в министерството, а тези, на които възлагате в общинските поземлени комисии или във фирмите, които са Ваши подчинени. За съжаление, такива са фактите.
И ето, в последните няколко месеца аз Ви изпратих за 20 населени места извън Вършец в няколко общински поземлени комисии - на Монтана, на Лом, на Чипровци, на Георги Дамяново, различни случаи и тези примери са свързани със следното, което искам да задам като уточняващ въпрос, господин министър:
В полупланинските райони всеки метър встрани, когато се измества земеразделянето, води до промяна на категорията. Повечето от жалбите са такива. Да, съгласни са с плана за земеразделяне там, където не са реални границите, но протестират и си искат правото, защото се изменя категорията. Такива са част от сигналите, на които не е реагирано. Другата група са за реалните граници, които не се спазват. И третата група са за изостанал въвод във владение на вече определени с плана за земеразделяне земи. Страшно изоставане в много от населените места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата министър Венцислав Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Статков, ще бъде направена проверка на Вашите сигнали и тогава можем да коментираме по-подробно въпроса. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Статков, имате думата, за да изразите отношението си към отговора.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Господа министри, уважаеми колеги! Действително, тези многобройни сигнали породиха и една наистина, според мен, адекватна реакция на министъра в момента, а преди това и на неговите подчинени.
Аз ще използвам парламентарната ваканция, както сме се договорили с господин Иван Младенов - от втората половина на август, заедно с представители на министерството, на поземлените комисии да изслушаме всички жалби и ще се ангажирам с това, разбира се, основателни, за нарушение на закона във всички населени места от региона, а това са над 30 населени места. И аз разчитам, господин министър, че както се договорихме с Вашите представители, ние действително това ще го направим, защото това е пътят за снемане на напрежението, когато на базата на закона всеки един случай бъде конкретно разгледан.
А, уверявам Ви, в случай като този, който Ви казах за Горно Озирово или пък за Трайково, където е дадена скица на човек, който граничи със себе си или пък друг случай, в който човекът има натурален акт, както е в няколко от населените места - в Трапчене, например, или в Черказки, или по-следващ, когато за повечето от тези населени места все още няма скици. Това са фрапиращи случаи.
И, мисля, че, господин министър, Вие действително ще разпоредите и писмено, за да не става така, че да няма след това основание на базата на онези действителни случаи, да направите корекциите на плана.
Искам да Ви кажа, че хората действително очакват от Вас. Вярват Ви все още лично на Вас. И много разчитат, че Вие ще помогнете да се решат тези проблеми. Още повече, че те желаят да си работят земята. Още повече, че те желаят да работят в кооперациите, но те не могат да работят при положение, че земята, която им е дадена не е от категория, господин Христов, онази, която трябва да се внесе. Никой не иска такава земя, която е със синури, с трапове. И, мисля, че господин министърът си дава сметка, че и по Закона за кооперациите също трябва да поиска отлагане на някои срокове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, вече се отклонявате от темата!
РУСИ СТАТКОВ: Използвам, господин председател, повода, защото така решихте, че въпроси, които не са за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Времето свърши, господин Статков!
РУСИ СТАТКОВ: Господин председател, само още минутка!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Никаква минутка! Вече Ви отнех думата! Не 9 минутки, говорихте 11 минути общо. Аз не Ви прекъсвах, но Вие няма да спрете, ако не Ви отнема думата, затова, благодаря Ви!
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, встрани от микрофоните): Искам думата за процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Седнете си на мястото! Думата се иска от място.
Питане към министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов от народния представител Васил Клявков.
Имате думата, господин Клявков.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да внеса това питане към земеделския министър Върбанов по повод възможностите на земеделските стопани за финансиране от фонд "Земеделие" и Програма САПАРД.
Уважаеми господин Върбанов, при обиколката ми из населените места в моя район през пролетта основните проблеми, които ми поставиха земеделските производители са свързани със затрудненията им при използването на кредити от фонд "Земеделие" и неяснотата по Програма САПАРД.
Както знаете, пречките за използването на кредитните линии на фонд "Земеделие" са високите изисквания относно обезпеченията към търговските банки, които се явяват посредник на фонда.
На заседанието на парламентарната Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Христов, директор на фонда заяви, че Управителният съвет е взел решение да започне да приема ипотека на земя към фонда и с това самият фонд да гарантира пред банките за тези кредити.
Господин министър, моля да отговорите кога тази процедура ще бъде приведена реално в действие, защото от внасянето на въпроса ми минаха четири месеца, а аз не съм забелязал тази процедура да работи? Освен това, още тогава нямаше никаква информация по местните служби на фонд "Земеделие" за подобна процедура.
Второ, защо не се използват като посредници взаимоспомагателните кооперации по Програма ФАР, които по закон имат това право и същевременно с дейността си са показали ефективност при краткосрочното кредитиране на земеделските стопани и смятам, че могат да заменят в определени случаи банките като посредник на фонда. Това ще доведе до едно по-добро използване на възможностите на този фонд.
Освен това, искам да Ви запитам кога очаквате стартирането на Програма САПАРД, какви ще бъдат конкретните изисквания и процедури при земеделските стопани и по какъв начин те ще могат да се доберат до информацията, свързана с тази програма, защото това в момента много ги интересува. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клявков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Клявков! Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, Държавен фонд "Земеделие" подпомага земеделските производители за производство на земеделска продукция с цел продажба. За целта фондът използва краткосрочни и дългосрочни финансови инструменти.
Дългосрочното финансово подпомагане е така нареченото преференциално инвестиционно кредитиране на земеделските производители и е регламентирано с инвестиционните програми на Държавен фонд "Земеделие".
На заседание от 19 април 2000 г. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" одобри изменение и допълнение в инвестиционните програми.
Основните изменения са в увеличаване на размера на отпусканите преференциални кредити по всяка програма, удължаване на сроковете на издължаване, в т.ч. гратисните периоди, включване на нови, дълготрайни активи, които могат да бъдат предмет на кредитиране. Предвид трудностите, които земеделските производители срещат по отношение обезпечаването на предоставяните кредитни средства по действащата до момента схема за инвестиционно кредитиране с ресурс и при условие на фонда, но за риск на обслужващата банка, Държавният фонд "Земеделие" активизира прилагането на предвидените в Закона за подпомагане на земеделските производители в подзаконовите нормативни актове финансови инструменти, пряко кредитиране на земеделските производители с ресурс и риск за сметка на фонда, издаване на гаранции на фонда в полза на финансови институции с ресурс и при условие на търговските банки отново с риск за фонда.
В тази връзка още през миналата година Държавният фонд "Земеделие" разработи и приложи на практика схема с облекчени условия относно закупуване на български трактори от "Агротехника" АД, град Карлово, пряко кредитиране без посредничеството на търговските банки.
Сключеното споразумение касаеше покупката на 50 трактора. За обезпечаването на кредита се приемаше самият трактор, земеделска земя или други активи. Към м. март 2000 г. схемата вече приключи.
На заседанието си на 19 април 2000 г. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" за решение за пряко кредитиране на създаването на трайни насаждения, издаване на гаранции на фонда в полза на финансови институции за закупуване на активи, включени в инвестиционните програми с изключение на програмите "Развитие", "Оранжерии" и "Основен ремонт на рециклирани трактори". За обезпечаване на гаранцията фондът ще приеме земеделска земя, селскостопански сгради и активи.
Към настоящия момент Държавният фонд "Земеделие" има разработена схема и ще издава гаранции в полза на търговските банки за отпускане пряко от тях на кредити за земеделските производители за покупка на земя и за селскостопански цели. За прилагане на схемата Управителният съвет на фонда одобри специални указания, съгласно които земеделските производители обезпечават гаранцията като учредяват законна ипотека върху земята, обект на покупката и допълват обезпечението с ипотека или залог върху други дълготрайни материални активи. Обезпеченията трябва да покрият 130% от размера на гаранцията.
Утвърдена е и методика за установяване на текущи пазарни цени на земеделски земи, приемани за обезпечение и издавани от Държавния фонд "Земеделие" гаранции.
По финансова линия пряко кредитиране за създаване на трайни разсъждения с ресурс и риск за сметка на фонда и в размер на инвестицията над 150 хил. лева, земеделските производители ще обезпечават кредита също с ипотека или залог на дълготрайни материални активи, покриващи 130% от размера на кредита. За обезпечаване на кредита фондът ще приема и земеделска земя.
Държавният фонд "Земеделие" прилага и нови кредитни схеми, основаващи се на поделяне на риска и за съвместно финансиране. По българския земеделски проект "Агропроект България 2000" за подпомагане на земеделските производители при закупуване на земеделска техника "Джон Диър" и "Клаас" рискът по обслужване на кредита е разпределен между договарящите се страни - търговската банка, Държавен фонд "Земеделие" и доставчикът на техниката като благодарение на ангажимента им за вторична реализация на техниката, служеща за обезщетение, вероятността за загуба е сведена до минимум.

Основните предимства на кредитните схеми са дългият срок на издължаване на кредита, ниският лихвен процент и гаранцията, която Държавният фонд "Земеделие" издава пред търговската банка за обезпечаване на ползван от земеделския производител краткосрочен кредит и дължимия данък добавена стойност за доставената техника.
Земеделските производители обезпечават гаранцията с дълготрайни активи, в това число и земеделска земя.
Напълно сте прав, господин Клявков, като твърдите, че взаимоспомагателните кредитни кооперации са показали ефективност при кредитирането на земеделските стопани. Тези кооперации, създадени по схемата за Земеделски капиталов фонд съгласно сключени договори между правителството на Република България и Комисията на Европейския съюз за усвояване на предоставени безвъзмездно финансови средства, могат да предоставят кредити на своите членове при условия на тези договори, без за това да е необходимо разрешение (лиценз) от Централната банка. По искане на взаимоспомагателните кредитни кооперации към настоящия момент се водят преговори с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на кредитния ресурс.
Господин Клявков, считам, че с изложеното дотук отговорих на първия Ви въпрос. Искам да Ви благодаря, че ми давате възможност от тази трибуна да дам информация и по втората тема, а именно Програмата "САПАРД".
Програмата "САПАРД" е специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони и е един от инструментите, подготвящи страните-кандидатки за бъдещото им членство в Европейския съюз.
Програмата ще действа в периода 2000-2006 г. За България това означава годишна безвъзмездна помощ в размер на 53 млн. евро за всяка година от 7-годишния период.
Условията за стартиране на програмата са три:
1. одобрен от Европейската комисия Национален план за развитие на земеделието и селските райони;
2. наличие на акредитирана САПАРД-агенция и подготвяне на надеждна система за прилагане, мониторинг и контрол на програмата;
3. подписано и ратифицирано от Народното събрание многогодишно финансово споразумение.
В изпълнение на тези изисквания, през 1999 г. в Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа беше разработен Национален план за развитие на земеделието и селските райони, който на базата на подробен специален икономически секторен и програмен анализ определи стратегията и приоритетите на земеделието в периода от 2000 до 2006 г. в съответствие с двата основни правителствени документа - Партньорство за присъединяване и Национална програма за възприемане на законодателството на Европейския съюз.
Искам да подчертая, че Националният план беше обсъден с нашите партньори - представителите на местната власт, неправителствените организации, асоциациите на производителите и преработвателите на селскостопанска продукция, с профсъюзите.
С Решение № 726 на Министерския съвет от 22 ноември 1999 г. беше приет и изпратен в Европейската комисия в Брюксел на 24 декември 1999 г. Националният план. След проведените през месец януари и февруари първи технически консултации по съгласуване на плана, той беше допълнен с информацията, която ни беше поискана от Брюксел.
Основните дейности, по които се работи в министерството и които трябва да бъдат завършени до стартиране на програмата, ще изложа пред Вас в общ вид, както следва:
- изготвяне на Наредба за условията и реда на прилагане на САПАРД, в който са разработени подробно изискванията и критериите за кандидатстване на различните мерки на програмата;
- от началото на 2000 г. в министерството се работи по подготовката на наредбите и условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции по мерките от Националния план;
- подготвяне информация относно условията за кандидатстване, които ще бъдат оповестени в началото на месец август, за да могат потенциалните ползватели да подготвят инвестиционните си проекти и след стартиране на програмата през месец октомври да подадат документи за кандидатстване;
- изготвяне на формуляри за кандидатстване, чрез които ползвателите ще кандидатстват със своите проекти, респективно бизнеспланове, за финансиране по съответните мерки за програмата; формулярите ще се получават и подават в регионалните служби на Държавния фонд "Земеделие", така че процесът е децентрализиран;
- подготовка и обучение на административния персонал, пряко участващ в дейностите на програмата;
- акредитация на Агенцията "САПАРД".
В процеса на подготовката по прилагането на плана се извършва широка разяснителна кампания в медиите, провеждат се срещи с областните администрации във връзка с изготвяне плановете на общините и представяне възможностите на програмата.
Проведоха се семинари и ще продължи обучението на регионалните дирекции на Държавен фонд "Земеделие", които ще прилагат мерките по програмата. Разгласяването на мерките се прави и сред браншовите съюзи, асоциациите на производителите и преработвателите.
Искам да Ви информирам, че подготовката на България за стартиране на програмата се оценява високо от страна на Европейския съюз. На 6 и 7 юни в Брюксел се проведе среща на министрите от страните-кандидатки по покана на европейския комисар Фишлер. По време на тази среща ни беше предоставена приета през юни Финансова разпоредба на Европейския съюз за средствата по Програмата "САПАРД".
От 1 до 3 август предстои посещение на мисията от Европейската комисия, която ще провери нашата готовност за изпълнение на програмата и за акредитация на САПАРД-агенцията.
Европейският комисар увери министрите и членовете на Европейската комисия, че те имат готовност средствата по програмата да бъдат предоставени преди края на годината. Искам да подчертая един важен момент, а именно, че средствата, определени за всяка календарна година, ще могат да бъдат усвоявани и през следващите две календарни години.
В заключение ще изкажа своето уверение, че големите очаквания на селскостопанските производители ще бъдат изпълнени, тъй като се надявам стартирането на реални проекти да започне още през месец октомври. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За два уточняващи въпроса имате думата, господин Клявков.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Благодаря, господин министър. Искам да задам наистина няколко уточняващи въпроса - два ще бъдат.
По първия проблем, свързан с фонд "Земеделие". Аз съм много удовлетворен затова, че преди 4 месеца дадох своя въпрос и добре, че се забави процедурно Вашият отговор, защото, когато Вие днес отговаряте, много от нещата, които съм заложил в своя въпрос и съм искал да се промени към добро работата на фонд "Земеделие", вече от Вашия отговор личи, че са направени.
В тази връзка искам да попитам: как, по какъв начин могат обикновените стопани да се обърнат към фонда за кредитите, за които фондът поема риска сам, защото явно това ще ги интересува повече, те явно трудно работят с банките? И мисля, че точно този механизъм, който е нов, който явно от април е започнало да се работи по него и да се завърта машината в тази посока - просто Ви моля да дадете малко разяснения на самите стопани как по-лесно да се ориентират в тази нова за тях обстановка.
И вторият ми уточняващ въпрос, свързан с Програмата "САПАРД". Искам да Ви благодаря за това, което обяснихте - че наистина ще започне от октомври стартирането на програмата. Но тук искам да Ви помоля да ми отговорите: ще има ли възможност да бъдат обучени и служители от общините, които да консултират хората, за да може този процес още повече да бъде децентрализиран?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клявков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: На първия Ви въпрос, господин Клявков. В регионалните структури на Държавен фонд "Земеделие" има пълната информация за всички програми на фонда и служителите на фонда са длъжни да запознават всеки един гражданин, който проявява интерес, с възможностите, които предоставя фондът. Така че всеки, който се интересува, трябва да отиде в регионалната дирекция и да получи оттам информация.
По втория Ви въпрос. Ние знаем, че са създадени много големи очаквания в българските производители за стартирането на Програмата "САПАРД". Не по наша вина се получи това забавяне. Както виждате, имаше много неща, които трябваше да се решат от Европейската комисия. Смятам обаче, че след като бъдат готови въпросните наредби, тъй като и в момента има наши представители на обучение в Брюксел, ще се върнат в понеделник и ще донесат последна информация. Последната информация ще бъде приложена в изработването на указанията, на които трябва да отговарят самите проекти за кандидатстване за получаване на помощ по Програмата "САПАРД". И тогава вече те ще бъдат обявени в средствата за масова информация, ще бъдат изпратени във всички структури на Държавен фонд "Земеделие" и във всички структури на Министерството на земеделието и горите и в общините.
Така че няма никакъв проблем през месец септември да се направи едно обучение и да се поканят служители от общините, които проявяват интерес. А те би трябвало да проявяват интерес, защото знаете, че една голяма част от ресурса, който идва по Програмата "САПАРД", ще бъде насочена за публични инвестиции и самите ръководства на общините ще имат интерес те да кандидатстват със свои проекти.
Така че може да се направи едно обучение и за представители на общините, за да могат те да подпомогнат всички желаещи да кандидатстват по тази програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Имате думата да изразите отношението си към отговора, господин Клявков.
ВАСИЛ КЛЯВКОВ (СДС): Аз искам да благодаря на министър Върбанов, че за времето, от което аз зададох своя въпрос - четири месеца, той не само ми отговори изчерпателно, но е взел мерки. Реално тези проблеми, които му поставих, вече са решени в основната си част. Още веднъж благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клявков.
Актуален въпрос към министъра на труда и социалната политика Иван Нейков от народния представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Ще започна с това, че исках процедура, защото начинът, по който работим с парламентарния контрол, е водене към нищото.
Господин председател, натрупаха се много въпроси поради това, че вие отказвахте като мнозинство да се направят извънредни заседания или да се удължат заседания. И фактически така се получи, че ние сега не можем да зададем нови въпроси докато не се отговори на старите.
Моето предложение беше да сменим процедурата, а именно всички министри, които не са отговорили, не ние да искаме те да ни отговорят писмено, а да ни предоставят информация и на основата на тази информация да определим дали ще искаме по-нататък да ни се отговаря или не.
Минавам конкретно към въпроса. По този начин е постъпил господин Нейков. Той ми е изпратил писмена информация, защото е видял, че се забавя неговия отговор. И тъй като по тази информация аз имам няколко въпроса, затова не се и отказах да задам своя въпрос.
Поводът, който ме накара да задам подобен въпрос към господин Нейков, беше във връзка с обезщетенията от предприятия, които са по един огромен списък във връзка с едно постановление, което се мени осем пъти, и това постановление дава възможност на съкратените, на освободените да получат еднократно един милион или хиляда лева.
Става дума за това, че не само "Пима" - Монтана, не само в Сопот, а и в цялата страна това постановление не се изпълняваше. Не се изпълняваше, защото е записано, че срокът, в който трябва да се изплати сумата след като се подаде молба е 14 дни. Тази сума не е изплатена няколко месеца, например в "Пима" - Монтана, а и на другите места. Същевременно оттам произтичат задължения и за хората. И тия задължения са свързани с това, че те трябва да се осигуряват обществено на базата на тая сума, да започнат бизнес. Те не подлежат на социално подпомагане. Ето, тук са проблемите, които възникват, господин министър. Затова, защото тези хора, които са получили тази сума след няколко месеца, през това време не са се осигурявали, не са получавали помощ. Тяхното искане е било срокът да тече от датата, в която получават помощта. Имало е писма към Националната служба по заетостта. Отговорите са били отрицателни. И всъщност това е и главното, което искам да Ви попитам днес: ще се намесите ли, тъй като Вие контролирате това постановление? И да възстановите една справедливост, въпреки че това е много относително, защото хората през това време бяха без пари, не започнаха нищо и беше едно страшно напрежение специално за "Пима" - Монтана. Сега, поне частично, да им се даде възможност този срок да се води от датата на получаването - това е месец юни, специално за Монтана, а, разбира се, за цялата страна е различно. Но Вие отговаряте за постановлението и трябва да коригирате всичко онова, което е допуснато като грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Статков, уважаеми народни представители! Един от механизмите, който правителството създаде за подкрепа на онези граждани, чиито работни места бяха закрити поради преструктурирането, беше изплащането на допълнителни извънредни обезщетения по силата на акт на Министерския съвет.
Искам да Ви припомня, че това обезщетение не е по силата на закон, тоест то не действа безкрайно. То се базираше, първо, на заем от Световната банка, който приключи - беше изчерпан. След това министерството поиска помощ от американската Агенция за международно развитие и нов ресурс от 8 млн. долара беше насочен за изплащане на тези обезщетения. Въпреки че този ресурс приключи, ние отново продължихме действието на постановлението, вече с подкрепата от страна на бюджета, и в момента, от началото на действие на този инструмент досега, над 70 хил. души са получили това обезщетение.
Искам веднага да кажа, че то е свързано с предприятията, с преобладаващо държавно и общинско участие, които се преструктурират или се ликвидират. Така че то също ще има край на своето действие - този инструмент, това обезщетение, именно заради това, че приключва и броя на тези предприятия, в които се извършва преструктурирането.
В момента Министерството на финансите на няколко транша преведе необходимите средства в бюрата по труда и обезщетенията се изплащат. До продължаване действието на постановлението, до изчерпване на всички хора, които имат право на това обезщетение, бюджетът ще финансира с всички необходими ресурси този инструмент.
Новият въпрос, който Вие поставихте, относно задължения на хората, които получават това обезщетение да се осигуряват, не произтича от обезщетението. Това е тяхно задължение, ако те са започнали работа като самоосигурени лица. Задължението за осигуряване не е свързано, повтарям, с датата на получаване на обезщетението, а от това, от кой момент съответният гражданин започва своята дейност било като едноличен търговец, било в рамките на кооперация ири на някаква друга структура, било като земеделски производител. От този момент нататък за него важи задължението за осигуряване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Постановление № 100, както е записано, господин министър, изисква срок от 14 дни, когато подадеш документите, да ти се изплати такова обезщетение, за да се започне някаква стопанска дейност. Аз Ви казах изрично, че този срок не беше спазван в последните няколко месеца. И вместо да се получи така, че да не се увеличава армията на безработните, а хората да работят, беше подложен на огромно напрежение не само град Монтана и не само Сопот или други градове, а много хора бяха подложени. И в тази връзка аз казах, че има разпоредби в това постановление, които говорят за срокове. Срокове, свързани с осигуряването - прочетете по-внимателно, чл. 6, ал. 2 или също чл. 5, ал. 1, защото произтичат и тези срокове с възможностите за подпомагане, ако човек се откаже или не започне. Просто сроковете са обвързани. И Вие контролирате ли изпълнението на това постановление?
Аз наистина настоявам Вие сериозно да погледнете на претенциите на хората, които получиха парите си след няколко месеца.
Освен това, имайте предвид, господин министър, че възникна и още един голям проблем, който сигурно знаете и трябва да решите - и във връзка с постановлението и въобще с онова, което трябва да се направи по Закона за подпомагане при безработица. Смяната на системата, хората да ходят да се разписват, а не при тях да ходят представители на бюрата по труда доведе до това, че много от тези, които нито получават помощи, нито тук, както в случая имат обезщетения, нямат пари. Има отдалечени селища на повече от 40 км. Става дума за ежемесечни подписки, които струват по 5-6 лв. И се получава така, че хората, като нямат тези пари, не могат да ползват правата си. Сменете системата! Задавам този въпрос и във връзка с това - сменете системата, направете я такава, че да обслужва хората, а не хората да страдат от това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Питане към министъра на труда и социалната политика Иван Нейков от народния представител Асен Христов.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Няма го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма го и не е предупредил да бъде отложен въпросът му, поради което това питане отпада изобщо от програмата.
Питане към министъра на труда и социалната политика Иван Нейков от народния представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Действително, новата система или тази система на контрол, която има, виждате до какво води - до това, че се натрупват въпроси с няколко месеца и в един ден може да отговарят на един колега, а може и няколко месеца да не му се случи да задава въпроси и да му отговарят.
Питането, което съм направил, е по един изключително тежък проблем не само за Монтанска област, а и за цялата страна - за осигуряването на целевите средства за социалното подпомагане.
Веднага ще кажа, че такова питане съм правил многократно през тези няколко години и то е било именно, защото са съществували и съществуват проблеми. За съжаление, обаче решенията, които правителството вземаше и мнозинството при гласуване на Закона за държавния бюджет, не бяха такива, че да не продължават да съществуват тези проблеми.
За какво става дума? Четвърта поредна година става така, че има огромно социално напрежение, защото имаме Закон за социално подпомагане, от една страна, който дава права на хората, а от друга страна, тези права не се реализират. Става дума за най-тежките социални групи. Става дума за последната справка, която господин министърът е изнесъл за над 590 хил. семейства или над 2 млн. човека, които, ако се базираме на постановката от онзи доклад за националната сигурност, са застрашени и са рискови, и физически не могат да оцелеят. И когато, макар и малкото пари, които им се полагат, се бавят с месеци, моят въпрос е: какво можем да очакваме освен огромно озлобление, напрежение и протести, които имаше през тези четири години.
Защо се получава така? Защото, когато се прави Законът за държавния бюджет и общините от област Монтана, а съм уверен, тъй като знам този процес, колегите от цялата страна предлагат едни виждания, на базата на собствените си данни. Министерството на финансите не се вслушва в тях. Допълнителните предложения, които правим тук, се режат от мнозинството. Впоследствие със закони се приемат допълнителни функции към общините, изискват се допълнителни средства, които ги няма, съответно расте безработицата през тези години, хората, които подлежат на социално подпомагане - един кръг, който се повтаря непрекъснато и от който страдат хората.
Ето тук, преди две-три седмици в цялата област бяха неразплатени огромни суми. Изостава се с по три месеца. Три месеца хората не получават макар и жалките средства, защото в края на краищата става дума за подаяниe, а не за един доход, който да даде физическото оцеляване на хората. И ще цитирам: на Монтана - 400 хил. не достигат; на Вършец - 83 хил.; на Берковица - 200 хил.; на Вълчедръм - 100 хил. и т.н. Единствено Лом, миналата година беше променен Законът за държавния бюджет в частта за подпомагането, но и там сега не достигат. И всичко това, повтарям, касае не един, не сто, а хиляди хора, които са оставени на произвола на съдбата. Хора, които имат право по Закона за социалното подпомагане, което право не се реализира. Същевременно за това отговаря Министерският съвет, отговаря министърът на труда.
По-нататък. Непрекъснато се упрекват общините. Същевременно при тях остават и неразплатени медикаменти, неразплатени лекарства не защото общините са некадърни, а просто защото те са изцяло зависими, в 99 на сто, са зависими от централния бюджет.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): При Муравей има излишък. Как става това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Божинов, не пречете на господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ: При Муравей има излишък, защото точно така се прави проектът за бюджет. Муравей си планира излишък, а същевременно за сметка на орязването на разходите на хората, необходимите жизнени разходи не се изпълняват по Закона за социалното подпомагане. И господин министърът знае, че има неразплатени средства и от миналата година. От миналата година за социално подпомагане, които пак не са по вина на общините.
По-нататък. Има проблеми, които са свързани с това, че на хората им се води, че получават социални помощи, а техните деца не могат да получат стипендии. Ето, наскоро в Трайково - Ломско, ми беше даден такъв пример. В справката за дохода му се води, че е получил за ноември и декември миналата година помощ, а той не е получил. На сина му не дават стипендия, защото всеки спазва буквата. И в края на краищата поставя и такъв въпрос за онези помощи, които се дават под формата на храна, на пакет. Отново в някои от населените места, в които бях, господин министър, че пакетът, който е оценен на 10 лева, те могат да си го вземат от складовете на едро за 5 лева и че е по-добре да им се дадат онези средства, които действително са им нужни. Така че въпросите, които възникват във връзка с това питане, независимо от решението на правителството, не се решават...
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Времето ти изтече.
РУСИ СТАТКОВ: Господине, нищо че ми казвате, че времето е свършило, защото става дума и за вашите избиратели. Става дума за българските граждани, които имат права, но тези права не се защитават от правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата господин министърът.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Статков, уважаеми народни представители! Министерството на труда и социалната политика е запознато с всички аспекти на финансовите проблеми, свързани с осъществяването на дейността по социално подпомагане, в това число и в община Монтана.
Искам да Ви припомня, че съгласно Закона за републиканския бюджет средствата за социални помощи се осигуряват в следното разпределение: 50 на сто от средствата се осигуряват от републиканския бюджет и 50 на сто - от общините. В тази връзка за 2000 г. за област Монтана е предвидена държавна субсидия, тоест частта, която републиканският бюджет ще плати, в размер на 3 млн. и 39 хил. лева.
Аз искам да обърна внимание и на още един момент в "Бюджет 2000". За първи път с този бюджет се предвиди, че целевите субсидии, в това число и за социално подпомагане, ще бъдат превеждани от страна на републиканския бюджет към общинските бюджети в размер на сто на сто от субсидията, а не 90 на сто, както е било през всичките години досега.
Отчетите, които поискахме от всички общински служби за социално подпомагане в област Монтана, показваха, че за първото тримесечие има недостиг от 391 хил. 819 хил. лева, като една от причините е неизпълнението на плана за собствените приходи в общините. Искам да припомня, че поради тази причина - недостатъчни средства в общините, в продължение на три години от работата на това правителство, всяка година републиканският бюджет извършваше допълнителни трансфери, допълнителни плащания към общините, за да бъдат допълнени, да бъдат покрити дефицитите в сферата на социалното подпомагане.
Отчитайки финансовите затруднения, които има област Монтана и общините в област Монтана от неизпълнение на собствените им приходи, до края на м. май т.г. Министерството на финансите е превело по-голяма субсидия от средната за страната на общините от област Монтана. В цялата област са преведени 392 хил., в това число за община Вълчедръм - 33 хил., община Вършец - 20 хил., община Монтана - 330 хил., община Чипровци - 10 хил.
Във връзка с посочените финансови проблеми бяха проведени няколко срещи между Националното сдружение на общините в България, срещи с министър-председателя, с Министерството на финансите, с Министерството на труда и социалната политика. На всички тези срещи бяха обсъждани както финансовото състояние, така и предложенията, които общините правеха за неговото подобряване.
От страна на Министерството на финансите бе предложено, въз основа на прецизен анализ, да бъдат отпуснати допълнителни средства за социални помощи за всички общини, в това число и за общините от област Монтана. Изразена бе готовност да бъдат актуализирани средствата за помощи за отглеждане на дете по Указа за насърчаване на раждаемостта във връзка с увеличението на минималната работна заплата, средства за здравноосигурителните вноски за лицата и семействата с право на социално подпомагане, средства за здравноосигурителни вноски за настанените в заведенията за социални грижи.
На базата на тези срещи, на базата на тези разчети с Решение № 498 от 14 юли 2000 г. Министерският съвет реши и на област Монтана бяха преведени допълнителни средства по Правилника за социално подпомагане в размер на 798 хил. лева и Указа за насърчаване на раждаемостта - 57 хил. лева. Без да Ви затрупвам с много цифри искам да ви кажа, че за Лом бяха преведени допълнително 315 хил. и 800 лева, за Указа за насърчаване на раждаемостта - отделно, за Берковица бяха преведени над 40 хил. лева и т.н.
Този подход, който правителството предложи на общините и който беше приет - да бъдат допълнени техните средства там, където общините по обективни причини не могат да покрият необходимите ресурси, ще продължи и до края на годината, за да бъдат осигурени средства за хората, които имат право на социално подпомагане, в онези общини, където общинските ръководства не могат да осигурят съответните средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Преди да дам думата на господин Статков - преди малко от балкона група журналистки брояха депутатите в залата. Ако ме чуват, аз ги моля да се върнат и да запишат вашите имена, защото вие сте точно онези депутати, които не само в последния ден на сесията, а във всички петъчни контроли наистина сте били в залата и е добре избирателите да знаят кои техни избраници са винаги в залата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): И Вас Ви оставят за председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата, господин Статков.

РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Използвам правото си на уточняващи въпроси, господин министър Нейков, защото това решение на Министерския съвет, за което Вие съобщихте, а и министър-председателят миналата седмица съобщи, не снема отговорността от правителството и от Вас лично по Закона за социалното подпомагане. Защото хората, след като имат права, тези права трябва да бъдат обезпечени със съответните помощи месец за месец. Никой не може да очаква и да живее, защото това са стотици хиляди, във времето пренесени такива наслагвания, както Вие говорите за миналите години: ние дадохме в края на годината. Ами 6-7 месеца те висяха пред вратата на общините.
Аз ще повторя още веднъж във връзка с това, което искам като уточняващ въпрос да направя: не може да вините общините, особено тези от Монтанска област, защото сто на сто те са зависими от субсидията от републиканския бюджет. Нещо повече, трябва да връщат данък "Печалба" сега и не само те, а и в цялата страна, тоест, още повече им се намаляват приходите, което се регламентира и администрира от Министерството на финансите и данъчните служби, както междупрочем и всички техни приходи. Те по същество не решават нищо - нито в приходната, нито в разходната част, а само уточняват това, което тук се решава от мнозинството.
Затова, господин министър, първият ми уточняващ въпрос е следният: Вие ще изпълните ли Закона за социално подпомагане или ще продължавате, както преди малко ми казахте, на хапки, на хапки да давате на хората нещо, което им се полага? Защото това, което в Монтана сте превели, то решава въпроса до м. май. Но то не го решава за юни.
Второ, не е нужно да чакате да дойде зимата, за да решите въпроса с целевите енергийни помощи, въглища и т.н. Подсещам Ви, господин министър, да не кажете след това, че сме закъснели и че социалното напрежение го създавам аз или моите колеги. Подсещат Ви и хората. В края на краищата като сте докарали състоянието на държавата така, вземете поне мерки в тази част. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин Статков, отговорността за изпълнението на един закон не може да бъде задължение или приоритет на един човек. Освен това, социалното подпомагане е дейност, която е изцяло в прерогативите на общините.
Искам да Ви припомня, че точно вашият парламент, този парламент, а не някой друг, реши да увеличи помощта на републиканския бюджет към общините по отношение на социалното подпомагане. В продължение на много години това беше директна отговорност на общините. Сега тази отговорност е разделена на две - между републиканския бюджет и общинските бюджети. От тази гледна точка никой няма право да освобождава общините от отговорността за гражданите, които живеят на тази територия, която се управлява от съответната община.
Нещо повече, ако има едно министерство, в което всеки кмет е добре дошъл и може да постави проблемите си, да получи подкрепа, заедно да търсим неговото решение, това е Министерството на труда и социалната политика. Добре би било повече да разговаряте с кметовете, за да чуете тяхното мнение, тяхното отношение към Министерството на труда и социалната политика.
Колкото до системата, механизма за енергийни помощи, това е един от инструментите, който безотказно работи в последните три години. В продължение на три години, на три зими министерството осигурява не само действието на програмата, а и регулярното й финансиране. И тази година ще има такъв механизъм, такава програма за енергийно подпомагане и тя ще действа по същия безупречен начин, както действаше в предишните години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Статков, имате думата да изразите отношението си към отговора.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги!
Господин Нейков, нека да бъдем точни. Член 4, ал. 1 на Закона за социалното подпомагане гласи: "Държавната политика в социалното подпомагане се определя от Министерския съвет. Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на социалното подпомагане е Министерството на труда и социалната политика."
Господин министър, имате закона, трябва да го изпълнявате.
Що се касае до другото, което Вие казахте, за отговорността на общините, ами тя си е една гола отговорност и хората я носят вече толкова години, в това число и сини, и червени, и всякакви други кметове, само че тя не е тяхна нито финансово, нито законово. Защото, повтарям, нито приемат приходите и разходите на републиканския бюджет, от който зависят, нито този закон.
И крайно време е да видите истината в очите, господин министър, като представител на Министерския съвет, защото наистина Вие не сте в състояние сам да решите тези проблеми. Това са проблеми, които трябва да реши Министерският съвет. И както беше записано в Доклада за националната сигурност, това са жизнените проблеми, жизнените интереси, това са рисковете, за които вие трябва да отделяте средства. Във вашия Доклад за националната сигурност нямаше отговор на този въпрос, който трябваше да бъде даден: какви средства се насочват, за да се снемат рисковете. Аз днес казвам, че тези средства, които вие насочвате като правителство по тези рискове, не стигат. Вие продължавате да се подигравате с правата на хората.
На въпроса на господин Костов миналата седмица: какво право ние имаме като народни представители да заставаме между общините, гражданите и правителството, ще отговоря: имаме като народни представители да поставим техните въпроси и да ги отстояваме, и да ви питаме, господа министри, защо не изпълнявате законите, защо потъпквате правата на хората.
Уважаеми дами и господа отдясно, питайте си и вие своите министри, а не им благодарете. Защото в момента онова, което го има със социалното подпомагане и с другите псевдореформи, е унижаващо жестоко и то ще избухне, ако не се вземат срочни мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Преди това на два пъти господин Статков и Пламен Славов като процедура поставиха въпроси относно начина на протичане на парламентарния контрол. Искам да бъдем наясно. Това не е процедурен въпрос, не е и проблем на председателя или на Председателския съвет. Че има проблеми с натрупаните въпроси, никой не спори. Но всички тези проблеми могат да бъдат изчистени само със съответна промяна в правилника, който да регламентира някакъв друг ред. Затова моят съвет към хората, които поставиха въпроса, е по-добре наистина още през септември да бъдат направени такива корекции в такава посока на правилника, които да облекчат по-нататъшното протичане на парламентарния контрол, което и аз ще подкрепя.
За процедура господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Надявам се, че ще оцените моето предложение като процедурно, понеже виждам на таблото, че предстои задаване на въпрос от господин Ляков.
Макар и в края на тази парламентарна сесия, ние трябва да уважаваме едни вътрешни правила на поведение, които председателството многократно си е позволявало да отправя към народните представители. Наистина е юлска жега, но и министрите идват с костюми и вратовръзки, а и голяма част от народните представители уважават това правило. Молбата ми е чрез Вас към господин Ляков поне ризата да си натъпче, когато задава своя актуален въпрос и всички да се себеуважаваме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Миков, това не е процедура. И от вашата парламентарна група днес не един народен представител по същия начин се появи на трибуната.
(Михаил Миков продължава да говори при изключени микрофони.)
Моля Ви, не губете времето, за да можем да чуем отговорите на министъра на здравеопазването. (Михаил Миков продължава да говори на изключени микрофони.)
Отнех Ви думата, господин Миков, защото няма такова нещо в правилника. Ще ми се позовете на член от правилника. (Михаил Миков продължава да говори са изключени микрофони.) То ще си бъде за Ваша сметка.
В тази зала не само са идвали по ризи, но в тази зала някои депутати си позволяват неща, които са недопустими, но не мога да им правя забележка, щом не пречат на хода на заседанието. Правя забележки тогава, когато с поведение, с държание се пречи на хода на заседанието. Оттам нататък не мога да правя забележки за облеклото на депутатите.
Актуален въпрос към министъра на здравеопазването Илко Семерджиев от народния представител Панайот Ляков.


ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Чакай да кажа нещо, преди да напуснеш, господин Миков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, ще говорите по темата. (Шум и реплики в ДЛ.)
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Аз приемам забележката на колегата и се извинявам, че се явявам в такъв вид, но за това имам причина, която не искам да обяснявам.
Никога не съм бил необлечен и много добре го знаете. Аз за пръв път се явявам така на парламентарната трибуна и изобщо така облечен в залата.
Приемам забележката, извинявам се, надявам се, че господин председателят ще ми прости. Но причината просто не е за обяснение пред залата. Благодаря ви.
Уважаеми господин министър, изпълнението на проекта за оборудване на кабинети за първична здравна помощ е изключително важен за област Пазарджик. До края на м. юли т.г. трябва да приключи втората фаза на проекта, финансиран от Световната банка. В 7 общини от областта лекарските кабинети в 32 села ще се оборудват с медицинска техника, инструменти за 4 групови и 28 индивидуални практики. Така и хората от отдалечените села, особено в общините Брацигово, Велинград, Панагюрище и Стрелча, ще получат съвременна здравна помощ. Но прави впечатление, че стойността на пакетите с оборудване е намалена: за индивидуален - от 8940, 82 лв. на 5252, 82 лв.; за групов - от 12 713, 58 лв. на 8320, 42 лв.
Затова Ви питам: има ли финансови ограничения във втората фаза на проекта и ще бъде ли редуциран списъкът на практиките в Пазарджишка област? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУТРЕВ: Благодаря на господин Ляков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Компонентът "първична здравна помощ" от проекта за преструктуриране на здравния сектор, финансиран съвместно от българското правителство и Световната банка, има за задача да оборудва непривлекателни селски практики в 27 области на страната със стандартен списък на медицинско оборудване. Компонентът се реализира в две фази. В първата фаза вече е раздадено медицинското оборудване на 24 общини, в които са оборудвани напълно 101 индивидуални практики и 54 групови.
Във втора фаза се предвижда оборудване на 723 индивидуални и 49 групови практики в 210 общини, в 27 области на страната.
Предвижда се поетапното разпределение на складовите наличности и останалото медицинско оборудване, необходимо да бъде завършена втора фаза, е в процес на закупуване от Министерството на здравеопазването. Това става чрез международни тръжни процедури и чрез директна доставка от УНИЦЕФ. Това обстоятелство - че ние имаме директна доставка от УНИЦЕФ, значително снижава цените на оборудването, което правим.
Изрично трябва да подчертая обаче, че списъкът на медицинската техника и инструментариум е стандартен. Той е одобрен от Световната банка, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и не се променя нито в първата, нито във втората фаза на проекта.
Вие сте забелязали правилно, че има разлика в цените на пакета между първата и втората фаза, но, още веднъж повтарям, размерът на пакета не е намален, просто е оптимизирана цената на закупуването и благодарение на това ще можем да закупим много повече практики. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Актуален въпрос към министъра на здравеопазването Илко Семерджиев от народния представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Поставил съм един от проблемите, който възниква в процеса на здравната реформа. И той е свързан с кадрите, с онова богатство, с което нашата страна разполага все още в някои области, което обаче се пилее. И ето, в тази посока е и моят въпрос, господин министър: как ще се изпълни Наредба № 47 от 30 януари 1996 г. относно специализацията, следдипломното обучение на специалисти с висше образование в системата на здравеопазването?
Защото с новите разпоредби, които трябва да изпълнявате, тези лекари, които са завършили висшето си образование, които са имали две години практика и след това са спечелили конкурс, сега трябва да останат, ако се спазва буквата и духа на онова, което се прие в последно време, на улицата, защото те все още нямат придобита специалност, за да бъдат в центровете. Същевременно, за да я придобият, трябва да има решение или държавата да ги финансира, или да останат в центъра, където междупрочем и местата им си стоят, щатове има, за да продължат в духа на старата наредба.
Същевременно, господин министър, говорейки за кадрите, Вие противопоставяте едни на други тези лекари с общопрактикуващите лекари, защото на тях им давате десет години възможност да получат квалификация на общопрактикуващ лекар. А тук тези хора до момента нямат отговор. За тях са харчени много пари, това са стотици специалисти. Какво всъщност ще отговорите днес, за мен е трудно да кажа, защото въпросът го зададох отдавна. Същевременно за част от тези хора, с които поддържам връзка, няма решение, продължава напрежението. Те са идвали няколко пъти в министерството, писали са до мнозинството, тъй като знаят, че промените на законите се гласуват от мнозинството, с предложения в Преходните и заключителни разпоредби да се включи такъв параграф, да се съхранят тези хора, да бъдат запазени. Защото господин Нейков преди малко спомена, че общините преди години решаваха и други въпроси. Да, защото имаше поминък, имаше работа, имаше специалисти, които отдавна, отдавна, а и сега продължават да изтичат в чужбина.
Ще съхраним ли, господин министър, нашите специалисти в здравеопазването? Ще ги запазим ли в този момент или ще разхитим и това национално богатство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Статков! Аз Ви благодаря за този въпрос, защото ми давате възможност да отговоря чрез Вас и на всички онези колеги, които искат да чуят такъв отговор и то от Министерство на здравеопазването.
Съгласно ал. 3 на чл. 13 от Наредба № 47 за следдипломно обучение на специалисти с висше образование, лекари, работещи в звената за доболнична медицинска помощ, могат да специализират по избор специалността "обща медицина" или специалността, по която желаят да работят, или по която работят.
С разпоредбите на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на цитираната наредба се дава възможност на зачислените вече на специализация лекари да продължат и да завършат специализацията си при условията и реда на наредбата, по която са зачислени, независимо от настоящата им месторабота.
От тези текстове на сега действащата наредба става ясно, че лекари и стоматолози, които вече специализират, могат спокойно да довършат учебната програма и след успешно полагане на държавен изпит да придобият права на специалист по съответната специалност. Надявам се, че с това изчерпвам отговора на първия Ви въпрос - що се отнася до старата наредба.
По отношение на това къде работят в момента всички тези хора, съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за лечебните заведения се дава възможност лицата, осъществяващи индивидуална първична или специализирана медицинска помощ, да наемат и други лица съобразно нуждите и обема на лечебната дейност.

Същата възможност имат лицата, осъществяващи групова практика за първична или специализирана медицинска помощ, което е регламентирано в ал. 3 на чл. 14 от Закона за лечебните заведения. Никъде в Закона за лечебните заведения няма текст, който да забранява на лекари и на стоматолози без специалност да работят в медицински център, стоматологичен център, медико-диагностичен център, диагностично-консултативен център, както и в другите лечебни заведения. За разкриване на посочените центрове има единствено това изискване тези, които са учредители на център, да имат съответната специалност. Когато говорим за медицински център, това са минимум трима лекари със специалност; когато говорим за диагностично-консултативен център - това са минимум десет лекари със специалност. Там обаче могат да работят още много хора без такава специалност. Специалистите са ни необходими, за да могат да оказват методично ръководство на тези, които са без специалност.
Искам малко да разширя отговора. В чл. 93 от Закона за лечебните заведения се съдържа изискване за създаване на ред и условия за провеждане на обучение в учебните заведения за извънболнична помощ. Тази наредба вече е финализирана като текстове в Министерство на здравеопазването. Предполагам, че през м. септември ще бъде разгледана и в Министерския съвет. Ще стане факт и тя.
Само с две думи да ви кажа нещо и по отношение на нея. Когато говорим за тази нова наредба, искам да ви кажа, че ще разширим възможността специализацията да се извършва в много повече лечебни заведения от сега, които са въведени за бази за специализация, така че колегите ще имат още едно улеснение и от тази гледна точка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Статков, имате думата за реплика.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър! Добре е, че Ви помогнах да ни дадете отговор за нещо, което вълнува хората от много отдавна. Само че защо трябваше да чакаме този момент? И, действително, много млади хора да са подложени на един, бих казал, извънреден психологически натиск.
Така че, правете си изводите. Аз искам да използвам тази възможност и да Ви попитам: ще чакате ли и допълнителен натиск и въпроси във връзка с решаването на въпроса за лекарствените средства? Последно, днес в медиите излезе, че за психоболните въпросът с безплатните лекарства се решава. Същевременно обаче за децата с епилепсия, за тежко болните този въпрос не се решава. Въобще, Законът за закрила на децата изисква труднолечимите заболявания да се подсигуряват със средства, а този въпрос до този момент не е решен. Трябва ли да чакаме следващата сесия, тогава, когато мине натрупването на въпросите, да Ви го задам, или Вие ще вземете мерки?
Има понятия, които сте въвели, за скъпи лекарства. Кои са скъпи, кои са евтини?
Същевременно, една част се плаща, а други не могат да се платят за тежко болните. А тази част, която не може да се плати, е невъзможна по джоба на хората. Стига се до парадокси, например при осигуряването на лекарствените средства в Лом, където бях наскоро, хората за безплатно лекарство от 70 ст. трябва да ходят до Монтана, да платят 10 лв. за път, защото няма аптека за осигуряване на безплатни лекарства.
И по отношение на общопрактикуващите лекари...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нали бяхме за следдипломното обучение, господин Статков?! Съвсем не говорите по тази тема.
РУСИ СТАТКОВ: Ами, господин председател, говоря по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Отнемам Ви думата. (Руси Статков говори при изключени микрофони.) Благодаря ви.
Искате ли думата, господин министър?
Има актуален въпрос от господин Христо Смоленов. За съжаление, той не е в залата, а не е и предупредил, че иска отлагане на въпроса. Аз приемам, че той се отказва от актуалните си въпрос.
Актуален въпрос от народния представител Анелия Тошкова към министъра на здравеопазването Илко Семерджиев.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Актуалният ми въпрос е свързан с необходимостта от разкриване на филиал за спешна медицинска помощ в община Септември.
Както е известно, преструктурирането на първичната доболнична здравна помощ бе съпроводено със закриване на съществуващите структури за неотложна медицинска помощ и конкретно - след 1 юли 2000 г. звеното за бърза неотложна медицинска помощ в гр. Септември бе закрито. И населението на общината се обслужва от филиала за спешна медицинска помощ от гр. Пазарджик.
Анализът на съществуващите обстоятелства безспорно и категорично обосновава необходимостта от разкриване на филиал в гр. Септември. Населението на общината е около 35 хил. души, всъщност това е третата по големина община в област Пазарджик, от които 11 хил. живеят в общинския център Септември, а останалите 24 хил. - съответно в още 14 населени места. Особен е и теренът на общината, който е полупланински и заема площ от около 350 кв. км.
Налице е и голяма отдалеченост на населените места от центъра за спешна медицинска помощ в областния център Пазарджик. За всичко това подробна информация съм приложила към актуалния си въпрос с разстояния до центъра и до съответните населени места.
Влошена е и здравната характеристика на населението и структурата на заболеваемостта. В общината няма болнично заведение. Тук съм дала за сравнение във въпроса си, че в по-малки общини в областта има и болници, и филиали за спешна медицинска помощ, което липсва в община Септември.
Трябва да бъдат отчетени и недоброто социално-икономическо състояние на населението, икономическото състояние на общината като цяло, инфраструктурата и комуникациите и всички останали фактори, подробно изложени в становището на компетентните инстанции, които прилагам към актуалния си въпрос. Всички те са единодушни, че за оптимизиране на структурата и функцията на районната здравна мрежа и за по-доброто задоволяване на здравните потребности на населението, е целесъобразно разкриването на филиал в община Септември. Това би намалило рисковете за здравето и живота на хората в общината при отпадането на съществуващото звено.
Центърът за спешна медицинска помощ Пазарджик има предложение и за структурата на новия филиал. В рамките на утвърдените длъжности центърът за спешна медицинска помощ обаче не е в състояние да осигури горепосочените щатни бройки, както и да поддържа новата структура с утвърдения си бюджет.
С решение на общинските съветници се възлага на кмета на общината частично упражняване на правата на собственик на капитала на медицинския център за предоставяне за безвъзмездно ползване на необходимия сграден фонд...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Тошкова, времето Ви изтече. Формулирайте си въпроса и приключвайте.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА: Да, благодаря.
Значи, с една дума, общината е поела ангажиментите, които трябва да поеме за осигуряване на сградния фонд и цялото налично имущество. В същия момент тя не е в състояние да поеме издръжката на щата, вече говоря за общината.
И излагайки горепосочените мотиви и споделяйки загрижеността на жителите на общината и на народните представители от Пазарджишкия избирателен район, очаквам Вашето решение за разкриване на филиал за спешна медицинска помощ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Има думата министър Илко Семерджиев.
МИНИСТЪР ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тошкова! На много места в страната общинските съвети отправят подобно искане - за разкриване на филиали към центровете за спешна медицинска помощ. До момента в Министерство на здравеопазването са постъпили над 20 такива предложения. Трябва обаче да се знае, че финансирането на центровете за спешна медицинска помощ е изцяло от републиканския бюджет и финансовото обезпечаване на филиалите, които са техни подструктури - също.
Това финансово обезпечаване е в рамките на утвърдения бюджет за тази година.
Съгласно предложението за разкриване на филиал в Септември Вие споменахте, че общината няма необходимите средства за издръжка на самия център, няма щатен персонал, няма автомобили, тоест, там е необходимо да се направи една значителна първоначална инвестиция, която за съжаление не е планирана в тазгодишния ни бюджет.
Без да смятате това за някакъв дефинитивен отказ, аз искам да Ви кажа, че в рамките на бюджетната процедура за следващата година ние ще помислим за това как бихме могли да осигурим Септември и Лесичево с филиал за спешна медицинска помощ.
Колкото до това - за оказване на неотложна помощ, те имат медицински център. И следва този медицински център да организира неотложна помощ. Също така следва общопрактикуващите лекари там да направят своя график за разположение, за нощни дежурства, за съботни, неделни и празнични дежурства. Ако това не е направено, аз ще разпоредя районната здравноосигурителна каса да направи проверка за това. То ще бъде направено. И, надявам се, че това ще подобри ситуацията в Септември. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви, министър Семерджиев.
За реплика от две минути има думата госпожа Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, не схващам отговора Ви като дефинитивен отказ. Напротив, разбрах, че през следващата година, когато правите разчетите, Вие ще съобразите това.
Очаквам, че за следващата година проблемът ще бъде разгледан и решен. Аз зная, че от нашата област има постъпили искания за откриване на филиали. Запозната съм, че има много такива претенции, но се обръщам специално за Септември, защото е голяма община с много села, с много населени места, на голяма територия и наистина се налага да се обърне спешно внимание на този въпрос. Ще очаквам в началото на следващата година положителния отговор и ще предам на хората долу да изчакаме малко, защото проявяваме разбиране за трудностите. В самите години този проблем е могъл да бъде разрешен, но очевидно местната власт го е подценила и така с годините се е натрупало недоглеждане, за да стигнем до днес. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
С това приключваме за днес парламентарния контрол.
Искам да пожелая на всички колеги приятна почивка, ползотворно да я използват и да се видим през септември отпочинали и по-бодри.
Следващото заседание ще бъде на 7 септември 2000 г. в 9,00 часа сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,57 ч.)

Председател:

Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Илия Петров
Камен Костадинов