Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-09-07

редседателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров
Секретари: Христо Димитров и Атанас Мерджанов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието на новата сесия.
Добре дошли на всички! Пожелавам ви успешна и плодотворна сесия!
Едно съобщение.
На основание чл. 13 и чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се прави промяна в списъка на членовете на Парламентарната група на Демократичната левица, като в него се вписва името на Стефан Станчев Нешев, народен представител от 16.многомандатен избирателен район, Пловдив - град. (Ръкопляскания в залата.)
Постъпили законопроекти и проекторешения от 26 юли до 5 септември 2000 г.
Проект за решение за мораториум върху разрушаването на паметници и паметни плочи, посветени на лица и събития, издигнати в периода 1878-2000 г. Вносител - Георги Първанов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по културата и медиите.
Законопроект за съсловните организации на архитектите и инженерите в строителното проектиране. Вносител - Илиян Попов и група народни представители. Водеща комисия е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. Вносители са народните представители Красимир Каракачанов и Анатолий Величков. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители са народните представители Валентин Христов и Лъчезар Тошев. Водеща комисия е Комисията по икономическата политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносители са народните представители Йордан Школагерски, Иван Зънзов и Кънчо Марангозов. Водеща е Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за научните звания и за образователната и научна степен "доктор". Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието и науката.
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Споразумението между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетика и енергийните ресурси. Разпределен е на Комисията по външна и интеграционна политика.
Отчет за дейността на Сметната палата през 1999 г. Вносител е Сметната палата. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители са народните представители Михаил Миков и Ангел Найденов. Водеща е Комисията по национална сигурност. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Проект за решение за разрешаване на транзитни преминавания през територията на Република България на полски военен контингент за участие в международното военно учение на НАТО "Adventure Exchange" - 2000 в Република Гърция. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по национална сигурност.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност. Вносител е народният представител Михаил Миков. Водеща е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Проект за решение за разрешаване транзитни преминавания през територията на Република България на гръцки военен контингент за участие в международното военно учение на НАТО "Best Effort - 2000" в Румъния. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по национална сигурност.
Днес е първият пленарен ден на месеца. По реда на чл. 37, ал. 7 от нашия правилник няма направени предложения. Има направени предложения само по реда на чл. 39, ал. 3 от правилника, които ще трябва да разгледаме и да приемем с гласуване.
Има предложение от народния представител Петър Димитров точка от дневния ред да бъде - проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки и мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Има предложение от народния представител Георги Михайлов точка от дневния ред да бъде - законопроект за развитие на промишленото и земеделско производство.
Има предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на Евролевицата Драгомир Драганов точка от дневния ред да бъде - Закон за свободните икономически зони в България.
Има и предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили седмичната програма за работа на Народното събрание да бъде:
1. Проект за решение за разрешаване на транзитни преминавания през територията на Република България на полски военен контингент за участие в международното военно учение на НАТО "Adventure Exchage" - 2000 в Република Гърция.
2. Проект за решение за разрешаване транзитни преминавания през територията на Република България на гръцки военен контингент за участие в международното военно учение на НАТО "Best Effort - 2000" в Румъния.
3. Второ четене на законопроекта за лова и опазване на дивеча.
4. Второ четене на законопроекта за посевния и посадъчния материал.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
6. Второ четене на законопроекта за юридическите лица с нестопанска цел - обобщен законопроект.
7. Парламентарен контрол.
По дневния ред някой от вносителите желае ли да се изкаже или да направи предложения за разместване и отпадане?
Има думата господин Петър Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! От 17 ноември 1999 г. Парламентарната група на Демократичната левица внася предложението за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Тъй като ние го актуализираме всяка седмица, аз няма да се спирам подробно на мотивацията. Искам да се спра на три нови момента, които смятам, че са важни.

Всички знаете, че България е в реанимацията на Международния валутен фонд и че ако бъдат откачени системите на този фонд, най-вероятно българската икономика ще се окаже в колапс. Затова изключително важно е да се генерира ресурс вътре в страната, който да ни позволи да излезем от реанимацията.
За съжаление, какво е положението? Вместо в режим на следприватизационно инвестиране икономиката продължава да е в режим на анексиране, естествено в кавички. Следприватизационните ангажименти се редуцират непрекъснато чрез анекси. Би трябвало в следприватизационни ангажименти годишно в българската икономика да се вливат около 2 млрд. долара. Това са договорите, които подписва Агенцията за приватизация. Вместо това се вливат около 50 млн. Пресен пример е анексирането на договора с "Кремиковци", където 300-та милиона, които трябваше да се вложат за пет години, са разсрочени за осем години. Второто - вместо в режим на генериране на вътрешен ресурс икономиката продължава да работи в режим на следприватизационно външно източване. Дори класическият пример за приватизация "Соловей - Соди" води в обратна посока: в 1996 г., в навечерието на приватизацията, чистата печалба на "Соловей" е 23 млн. долара; 1999 г. загубата е 12,3 млн. долара. В същото време правителството продаде на "Соловей" нови три предприятия, които захранват "Соловей - Соди"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: ... което е съпоставимо с печалбата.
И искам да завърша с това, което в момента е изключително актуално...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Завършвам, господин председател! Започна латинаомериканизацията на българската собственост, всеки следващ министър в СДС обявява предшествениците си за престъпници...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече! Прекъсвайте! (Шум и ръкопляскания в ДЛ.)
Друг желае ли думата?
Има думата господин Георги Михайлов.
Моля да се спазва времето, което е предвидено в правилника, за да не ме принуждавате аз да прекъсвам изказващите се.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам като точка трета от дневния ред за седмичната програма да бъде законопроектът за развитие на промишленото и земеделско производство.
България в своето развитие, особено в последните сто години, не помни такава дълбока криза, в каквато изпадна сега. България не помни никога тази безработица. Това нямане, този глад в България през всичките тези сто години не е бил.
Дневният ред на България е - и това всеки един от тук присъстващите политици, заедно с министрите - е, че българският парламент, българското правителство трябва да се занимаят с дневния ред на България и този дневен ред на България е да се подпомогне българското производство - било промишлено, било земеделско.
В този парламент беше приет Законът за малките и средни предприятия. Може ли някой от вас да ми каже, че с този закон ние подпомогнахме развитието на малкия и средния бизнес? Не, защото управляващата бюрокрация задушава всяка инициатива в българина.
Ние предлагаме днес да започне разглеждането на необходимите закони за България, в това число и внесения вече от нашата парламентарна група законопроект за развитието на промишленото и земеделско производство. Този законопроект създава условията, които са необходими, за да се развива българското производство. Тези условия ще дадат възможност на българския производител наистина да създаде и работни места, да създаде възможност българинът да бъде платежоспособен, за да може да съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов, времето Ви изтече.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли думата?
Господин Венко Вълчев, заповядайте.
ВЕНКО ВЪЛЧЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Още първите месеци от действието на това Народно събрание Парламентарната група на Евролевицата внесе един законопроект за свободните икономически зони. Той не влезе на разглеждане, въпреки че засяга един много актуален въпрос, свързан с намиране на решения за решаване на важни икономически въпроси на страната. Ние се отнасяхме с разбиране към опасенията или, да ги наречем, съмненията и на правителството, и директно на премиера и на министъра на финансите, че в една ситуация на липса на финансова стабилизация, каквато беше преди 3-4 години, този въпрос пораждаше и някои опасения, че от едно място за акумулиране на капитали и на приходи такава една зона можеше да се окаже място за изтичане на капитали. Но сега, след като вече от една година в страната има финансова стабилизация, след като вече категорично сме не само подчертали, но и доказали своята евроатлантическа ориентация и няма опасения тази дума да се разглежда не в икономически аспект, а в някакъв друг геополитически аспект, ние считаме, че въпросът за приемане на Закон за свободните икономически зони в България вече е актуален и неслучайно сме внесли като предложение в дневния ред на днешната сесия, на днешния ден като ден на опозицията този закон да влезе в нашия дневен ред.
Аз ви призовавам да подкрепите това предложение, тъй като от пионери в идеята около 8 ноември България за свободните зони, сега ние значително изоставаме от другите страни, които са в преход. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълчев.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Петър Димитров точка от дневния ред да бъде "Проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията".
Гласували 219 народни представители: за 80, против 129, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Михайлов точка от дневния ред да бъде "Законопроект за развитие на промишленото и земеделското производство".
Моля, гласувайте.
Гласували 207 народни представители: за 79, против 117, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Драгомир Драганов точка от дневния ред да бъде "Закон за свободните икономически зони в България".
Моля, гласувайте.
Гласували 204 народни представители: за 65, против 106, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте седмичната програма така, както е предложена от Парламентарната група на СДС с нейните седем точки, които бяха прочетени.
Гласували 214 народни представители: за 154, против 35, въздържали се 25.
Седмичната програма е приета.
За процедура - госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В периода между лятната и есенната сесия на парламента ние загубихме един наш колега - колегата Петър Стоянов, който загина трагично. Считам, че е редно преди старта на парламентарната сесия да почетем с едноминутно мълчание неговата памет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. (Всички стават прави. Едноминутно мълчание.)
Благодаря на всички.
Давам думата на министър-председателя на Република България господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес започва есенната сесия на Народното събрание и с нея особено важен период за развитието на демокрацията в нашата страна. Вярвам, че всички ние ще направим това, което обществото очаква от нас - ще положим всички усилия, на които сме способни, за да затвърдим положителните тенденции в социалното и икономическото развитие на България. (Реплики от ДЛ: "Къде има такива тенденции?")
През този период от нас се очаква да демонстрираме политическата стабилност на нашата страна, да ускорим икономическия растеж и да затвърдим ролята на България като първостепенен фактор за стабилността и сигурността на Югоизточна Европа. За това е необходимо да не допуснем, както не допуснахме досега, нещо да попречи на работата на Народното събрание, на правителството и на взаимодействието между всички институции в демократичното пространство. Българското общество очаква от нас стабилност и благосъстояние, нова вяра и надежда за добър живот. То очаква от нас да защитим с твърдост и постоянство и да реализираме българските национални интереси. Българското общество не иска конфронтация и трупане на партийни активи на гърба на България и ние не бива да го разочароваме в тези негови очаквания.
Днес е съвсем ясно, че за първи път в съвременната политическа история на България Народното събрание и излъченото от него правителство ще завършат успешно мандата си. За първи път в политическия живот на страната се затваря демократическият цикъл на управление - от избори и обществен договор през управление и изпълнение на обещаното до нови избори. И това е най-важното доказателство за зрелостта на българската демокрация, това е, което очакват от нас нашите сънародници и силно подкрепящите ни приятели отвън.
Тук искам да ви уверя категорично сега, в началото на септември 2000 г., че Министерският съвет на Република България има пълната увереност, че ще изпълни обещаната от Обединените демократични сили на изборите в 1997 г. "Програма България 2001" и нейната актуализация. (Ръкопляскания в мнозинството. Шум и реплики в опозицията.) Всички условия за това са налице - надеждното изпълнение на бюджета на страната, добрите темпове на икономически растеж, бързото разширяване на пазара и паричната маса, изключително бързото нарастване на износа и външния стокообмен, убедителното нарастване на нашите валутни резерви.
ЛЮБОМИР ПАНТАЛЕЕВ (ДЛ, от място:) Какво става с работните места?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Българското общество понесе и плати тежка цена за непопулярните реформи. Структурната реформа на индустрията, преструктурирането на секторите на обществените услуги, неколкократните съкращения на администрацията, свиването на образователната система поради демографски причини, планът за реформиране на Българската армия промениха радикално живота на стотици хиляди българи. Тези промени се задълбочиха от връщането на земята и горите, от приватизацията, от реституцията, от нарастването на конкурентоспособността на българските фирми и от нуждата за удовлетворяване на европейски стандарти на производството.
Днес близо две трети от брутния вътрешен продукт на страната се създава от частния сектор. Сега всички виждаме, че този частен сектор най-бързо се развива и ускорява цялата българска икономика. На него дължим бързите темпове на икономически растеж, увеличаването на износа и разнообразието на предлаганите стоки на българския пазар. На успешната работа на вече стотици хиляди частни фирми дължим внушителните постъпления от туризма, търговията и услугите. На частното земеделие дължим изобилието на предлаганите хранителни стоки. (Шум и реплики в опозицията.) Частният сектор на българската икономика предлага работни места и е единственият, който компенсира безработицата, създавана от държавния сектор.
Всичко това повече от всякога ни убеждава, че сме на прав път. Това, което сме постигнали, никой не може да ни го отнеме. Категорично уверявам всички български предприемачи, земеделци и бизнесмени, всички български и чуждестранни инвеститори, че връщане назад в България е невъзможно. Никога повече в България няма да бъде допуснато отнемане на честно придобито и наследено имущество. У нас са напълно невъзможни каквито и да било национализация и реприватизация на фирмено имущество. Напълно невъзможно е да бъдат анулирани законно сключени търговски и приватизационни договори.
Постигнатото дотук в изпълнение на нашата програма за управление ни кара да видим новите си политически цели. Най-важната сред тях е създаване на пълна гаранция за демократичните промени и за социалната пазарна икономика. Такава гаранция са единствено успешните парламентарни избори през 2001. Не за отделна политическа сила, а за България е особено важно хората отново активно да се включат в политическия процес, да чуят предлаганите им политически програми, да изберат най-добрата според своите симпатии и интереси, да участват активно в изборите и обвържат следващото Народно събрание и следващото правителство с нов обществен договор за управление на страната, който ще им донесе по-добър живот.
ЛЮБОМИР ПАНТАЛЕЕВ (ДЛ, от място): Защо говорим за избори?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Така българските избиратели ще укрепят с нов вот на доверие българските държавни институции, ще им влеят нужната им нова сила. Това ще бъде единствено верният и най-убедителен отговор на посегателствата срещу българските държавни институции, на които се нагледахме и наслушахме в последните месеци. На изборите ще видим тъжния резултат от тази компроматна информационна война срещу България или убедителен български отговор в полза на европейското ни бъдеще и просперитет. От нас, от управляващи и от опозиция, зависи да не допуснем да бъдат отчуждени българите от собствената им държава. Защото не са български интересите на тези, които съзнателно насаждат отвращение сред нашите избиратели от българската многопартийна демокрация. Разбира се, тя има своите слабости, но ако враговете й успеят, ще спрат нейното развитие и съзряване. Изборите ще излъчат слаб парламент и марионетно правителство, на което конците ще се дърпат някъде отвън. Затова няма по-важна политическа задача за правителството и Народното събрание заедно да върнем доверието на хората в българските институции, в българската демокрация и в нашето европейско бъдеще на сигурност и благоденствие.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, заявявам пред вас, че правителството ще се посвети на постигането на тази най-важна цел - успешното провеждане на следващите парламентарни избори. Очакваме същото от Народното събрание.
ЛЮБОМИР ПАНТАЛЕЕВ (ДЛ, от място): Нахранете първо хората, а после говорете за избори. Не може това да е най-важната задача!


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Първата задача на Министерския съвет е гарантиране на националната сигурност и защита на българските интереси. В това отношение повече никакви компромиси няма да бъдат правени.
Правителството точно и пълно ще изпълни решенията на Народното събрание за завършване на реформата в Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност. Ние сме напълно ангажирани да отстраним каквито и да било рискове за вътрешната и външна сигурност и да предпазим страната от каквато и да било намеса във вътрешните й работи особено в предизборния период.
Правителството ще прояви докрай твърдост, за да създаде убеждение сред страните - членки на Европейския съюз, че България не е източник на заплахи за тях по отношение на организираната престъпност и враждебни настоящи или бивши служители на чужди специални служби. Ние ще дадем всички доказателства на европейските правителства България да бъде включена в безвизовата зона на Шенген. Така ще върнем доверието на всички български граждани във възможностите на собствената им страна. В настоящия момент е особено важно българите да бъдат убедени, че могат да разчитат на сигурна външна подкрепа. Ние имаме вече много приятели и поддръжници в Европейския съюз и в НАТО. (Реплики от ДЛ.)
Високо се цени приносът на нашата страна за омиротворяването и стабилизирането на бивша Югославия и Косово. Затова е напълно постижима целта да мобилизираме подкрепа на нашите усилия за реформи, за успешни преговори с Европейския съюз и за членство в НАТО. България се нуждае в предизборния си период от вниманието и поддръжката на своите приятели. Нуждаем се от насърчението и доверието на тези, с които споделяме еднакви ценности.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, най-скоро очакваме вашето широко съгласие относно начина, по който ще бъде уреден статутът на политическите партии и тяхното финансиране относно организацията и провеждането на изборите. Очакваме промените в съответните закони или приемането на нови закони, за което ще съдействаме напълно, без да се намесваме в постигането на максимално най-широко съгласие по тези теми в парламента. Вашите решения са ни необходими, за да предвидим съответните разходи в държавния бюджет и финансирането на съответните институции, които ще участват в провеждането на изборите.
Ние оставихме зад гърба си най-болезнените периоди на реформите, характерни с тежки и непопулярни мерки, които нито едно правителство и нито едно мнозинство в последните единадесет години не посмяха да извършат. Ние си поставяме за задача в следващите месеци българите да имат възможността да се убедят от положителните резултати в правилността на поетия от нас път. Пред нас до изборите няма повече трудни препятствия. Правителството ще продължи да провежда политиката на реформи с акцент върху създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт и доходите. Ще спазим обещаното да не се повишат цените на електричеството и централното отопление. Ще осъществим със сигурност планираното увеличение на заплатите в бюджетните сфери и на пенсиите.
Министерският съвет ще разполага с допълнителен социален бюджет вследствие на очакваното надвишаване на бюджетните приходи над планираните през 2000 г. Ще стартираме през този месец и ще реализираме до средата на 2001 г. десетки национални, регионални и общински програми за заетост, за развитие на нови социални услуги, за подкрепа на дребния и фамилен бизнес, за развитие на социалната инфраструктура, особено в малките и средни общини и в общините със смесено население, за строителство на жилища за социално слаби, за оземляване на бедни и безимотни семейства, за възстановяване на щетите от горските пожари чрез почистване на опожарените места и залесяване. Има една задача, за решаването на която правителството е сигурно, че ще получи подкрепата на Народното събрание - след задълбочен и открит политически дебат трябва да адаптираме приватизационната стратегия на страната така, че да създадем условия по-бързо и прозрачно да бъдат преструктурирани и реформирани големите държавни монополи. Целта ни е да продадем предприятията от сектора на обществените услуги на стратегически инвеститори. Промяната в стратегията следва да внесе корекции в дейността на Агенцията за приватизацията, стопанските министерства и общинските органи, за да бъдат отстранени доказаните слабости в приватизацията.
Поставяме си за задача в частност да приключим конкурсите за втората частна национална телевизия, за първо частно национално радио, за втори GSM оператор, за продажбата на БТК с трети GSM оператор. Ще привлечем стратегически инвеститори в българската енергетика.
Правителството очаква силна подкрепа от Народното събрание за навременно осъществяване на обещаните промени в данъчните закони. Нужно е внимателно да отчетем баланса на интересите на всички страни. Промените следва да постигнат рязко намаляване на данъчната тежест посредством намаляване на данъка върху печалбата при корпоративното облагане, намаляване на данъка на доходите на физическите лица, намаляване на вноските за социалното осигуряване. Поставяме си за цел да създадем и запазим някои важни за фирмите форми на данъчни насърчения при облагането с данъка за добавена стойност.
Министерският съвет си поставя задача да утвърди постигнатото на първия етап на здравната реформа и по възможност по-плавно да въведе втория етап в болничното обслужване на гражданите.
Ние сме свидетели на радващи ни примери на проява на българско самосъзнание. От своята страна започнаха да се интересуват, да й съчувстват и помагат стотици и хиляди българи в чужбина. По време на Българския Великден и събора на Рожен възкръсна националното ни самочувствие. (Шум и реплики от ДЛ.) Започна задълбочено търсене на нашето място в европейския дом. Мнозина се убедиха, че има наша, българска роля в глобализиращия се свят. Надяваме се тези тенденции да продължат успешно да се развиват с подкрепата на всички нас.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми накрая да заявя от името на всички в тази зала, че ясно осъзнаваме сериозността на стоящите пред нас предизвикателства, да уверя българското общество, че имаме сили, желание и воля да реализираме успешно изложения по-горе политически дневен ред на България. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя Иван Костов.
От името на парламентарна група има думата господин Александър Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаеми колеги! Тази сутрин многократно средствата за масово осведомяване на българското радио съобщиха, че се очаква в тази зала да се състои дебат - да се чуе министър-председателят, да вземат отношение председателите на парламентарните групи. Министър-председателя го чухме, но смятам, че не е нормално всички председатели на парламентарни групи и останалите да не се изкажат в тази зала, да се мълчи и в крайна сметка отново да имаме не диалог, а монолог. Впрочем това, което става в нашата страна, задължително предполага дебат. И мълчанието днес, включително на някои от опозиционните групи, е още по-ненормално на фона на това, което става в страната. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Този политически сезон, който започваме днес, се отличава с няколко неща и аз не мога да ги пропусна.
Първо, ние сме вече близко до избори, уважаеми дами и господа. И всеки трябва да направи равносметка какво е обещал и какво не е изпълнил, какво е необходимо да направи в този по същество предпоследен политически сезон на този парламент.
Същевременно мястото и ролята на сегашния политически сезон в политическия процес е свързано и с нещо, което не е тайна вече за никого в обществото. Има наченки на задълбочаващата се конфронтация най-вече чрез скандали - вече почти ежедневни. И ако ние не вземем мерки в тази зала, следващите избори могат да преминат не в контекста на ХХI век, а вероятно по начина, по който те бяха в началото на 90-те години.
Позволете ми в тази връзка да кажа това, което според нас е необходимо и според Българската Евролевица трябва да се направи.
Мисля, че предстоящият политически сезон категорично трябва да изчисти въпросите около нашата политическа система. Ако това бъде отложено още веднъж и бъде оставено в навечерието на следващите парламентарни избори, повярвайте ми, отново няма да имаме нормална обстановка в тази страна. Отново законите и за политическите партии, и за изборите ще бъдат направени в контекста на самата предизборна обстановка, на това кой какви интереси има, а не да направим една нормална система.
Нашият апел е да започнем незабавно консултации по този въпрос. Да, ние може да не успеем, но ние трябва да постигнем максимално съгласие и да намерим консенсус върху тези закони. Ако направим това, ще има доверие в следващите избори. Ако не, отново ще се върнем назад.
Второто нещо. Българската Евролевица смята, че има три зони, които са опасни за политическо и икономическо напрежение през тази зима, дори в края на тази есен. Ние апелираме и към правителството, и към всички народни представители да помислим как да решим практически тези въпроси. Не е достатъчно да се чака да се разпаднат общините. Не е достатъчно да се грее някой на огъня от това, а да намерим практически решения как да се променят нещата.
Тук, в тази зала, министър-председателят пое ангажименти през юли за 141 млн. лв., които трябва да бъдат изпълнени докрай. Нещо повече. Тези дни беше подписано ново споразумение, но то отново запълва дупки.
Големият въпрос, който аз поставям, е можем ли да направим бюджети на общините, при които те да не зависят в такава степен от централното правителство? Можем. Можем ли да приемем бюджет за 2001 г., при който няма да има подобно просене и ежедневни проблеми? Нашето предложение е за радикални промени в тази насока, за децентрализация на общинските бюджети и за прехвърляне на част от сегашната собственост, която се води на републиката, на държавата, към общините, за да се получат самоуправленски системи. Ако това не направим сега през тази сесия и не обвържем това с бюджет 2001, ние няма да можем да решим въпросите на общините стратегически. Отново ще бъдем в това нелепо положение, когато не само червени, зелени, но и сини общини се намират в бедствено положение. Ние предлагаме в тази насока поредица от промени на закони.
Следващо нещо. Очевидно е, че има проблеми със старта на здравната реформа. Това не означава да се отрича реформата по принцип, но има неща, които трябва да изчистим. Ние като парламентарна група ще внесем свои предложения в тази насока. Искаме да направим това консенсусно и смятаме, че правителството също е заинтересовано от подобно действие. Но опозицията в парламента също не може да стои със скръстени ръце и тя ще направи своите предложения в тази толкова конфликтна зона за обществото.
Накрая аз искам да предложа и нещо, което ми се струва, че е особено важно. Ние не можем да отлагаме повече приемането на социални закони, които през тези изминали вече 3 години, намираха винаги последно място в дебатите тук, в парламента. Ние предложихме един закон, който става все по-актуален и аз искам да ви обърна вниманието върху него. Няма да отстъпим от него, докато се занимаваме с политика. Не е въпросът във величината на минималната работна заплата, макар че правителството постепенно стига до това предложение, което миналата година отхвърли и не го включи в бюджета. Това е Законът за минималното почасово заплащане на труда - най-ефективният начин да извадим сивата икономика на светло.
Аз ви моля, уважаеми господа народни представители! Нека се вгледаме в това, че не можем с полицейски мерки да накараме да се осигуряват българските граждани. Не можем да накараме със сила отгоре да излезе тази 30 - някои я оценяват на 40 на сто - сива икономика, която днес работи извън правилата. Ние трябва да накараме самото общество, самият работник да принуждава работодателите да правят това. Смисълът на този закон е точно в подобно нещо - в една гигантска по същество социална реформа.
Аз моля този законопроект тази сесия да бъде разгледан, най-малкото да се отрече с аргументи, а не както досега - в залата със силата на мнозинството. Цяла поредица от подобни социални закони ние можем да направим. Едва когато всеки в България има право да опре остена на своя работодател, тогава е възможно тези въпроси да бъдат решавани.
Уважаеми дами и господа народни представители! През изминалите политически сезони депутатите на Българската Евролевица са внесли 33 законопроекта, от които само по 2-3 можем да кажем, че е прието нещо от тях. Бяха отхвърлени законопроекти за забрана на даване на офшорни фирми да приватизират по-големи обекти. Днес се вижда колко това е актуално. Бяха предложени законопроекти, които са свързани със социалната сфера. Те също бяха отхвърлени. Бяха предложени законопроекти за свободните икономически зони, които не са в противоречие, убедени сме, след опита например на Гърция или на Ирландия. Не са в противоречие и с нашата интеграция с Европейския съюз. И това вече е доказано.
Аз мисля, че в момента е необходимо да се промени стилът на работа в парламента и затова имаме наистина два важни политически сезона. Да се вслушваме повече и в гласа на опозицията. Да знаем, че има алтернативни решения, които много често са добри. Да знаем, че има и алтернатива политика, която е възможно да бъде прилагана. Аз смятам, че този глас в този парламент в този момент е необходим и съм убеден, че по пътя на търсенето на съгласие и на общобългарски тезис за бъдещето, ние можем да постигаме национални успехи. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Томов.
От името на парламентарна група има думата господин Кемал Еюп.
КЕМАЛ ЕЮП (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, колеги! Това Народно събрание очевидно ще изкара пълния си мандат така, както каза и господин премиерът. Това е добре. Защото за първи път в най-новата история ще се запишем като нормален парламент, че наистина демокрацията се е нормализирала в България.
Но ние не мислим, че това е най-големият успех, защото по-важно от въпроса колко време ще изкараме, е как ще работим през това време. Факт е, че ние можем да сме особено доволни от свършеното дотук. Това, което е свършено, не е малко. Но много от свършеното е със съмнително качество.
Затова преди началото на тази сесия ми се ще да си пожелаем по-качествена работа. На първо място, по-скорошното и по-качествено приемане на един Закон за политическите партии. Защото този закон ще даде началото, така че да не се говори толкова много за корупция в страната. Защото от този закон ще зависи дали и каква корупция ще има в страната. Приемането на един такъв добър закон, включващ възможностите за финансиране на политическите партии, ще ограничи максимално опитите на управляващите - на всички или на отделни групи от тях, които и да са управляващи оттук нататък - да поставят корупцията като доминиращо начало в бъдещото управление.
След един такъв качествен закон аз ви обещавам, че никой повече няма да чува истории от типа на тези: за Майкъл Чорни или за кръгове като "Олимп" или "Орион". Нека да приемем такъв закон, така че когато се окаже, че дори и някоя политическа легенда като Кол за германската християндемокрация, който твърде много се тиражира във вестниците и се знае от българската общественост е съгрешил, той да понесе отговорност. Така да бъде и в България. Такъв закон ще помогне на всички ни и най-вече за катарзиса на цял един народ.
Друг важен приоритет е Законът за изборите. Предстоят избори и очевидно цялата по-нататъшна работа ще бъде подчинена на това. ДПС като либерална партия ще отстоява такава позиция, която ще позволи максимално широко представяне на всички политически сили в страната в следващия парламент. Ние няма да подкрепим какъвто и да е опит за запазване на каквато и да е законодателна бариера на катастрофиралия двуполюсен модел.
Третият приоритет в нашата работа ще бъдат тези закони, които са пряко свързани с евроинтеграционните процеси и с присъединяването ни към НАТО. Като важни приоритети в нашата дейност ние смятаме скорошното приемане още в рамките на близките дни и благодаря на ръководството, че включи в дневния ред Закона за организациите с нестопанска цел, защото това ще усили процеса на изграждането на гражданско общество в България.
Поправката към Закона за гражданската регистрация във връзка с изготвянето на новите документи за самоличност е приоритет за нас, защото факт е, че починалите по време на така наречения "възродителен процес" все още се водят с българските си имена, което възпрепятства техните деца да получат нови документи за самоличност с истинските имена на техните родители. Когато се приемаше този закон, уточнявахме и с министъра на правосъдието господин Васил Гоцев, тогава ни се отказа да намерим текстове, които да решат този въпрос. И ни беше казано, че с вътрешни нормативни документи въпросът ще се реши. Да, но не се получи така. Имахме срещи и с министъра на правосъдието и с министъра на вътрешните работи. Също ни се обеща с нормативни актове да се реши проблема. Но не се реши. Реши се проблемът с преселниците от Румъния - на базата на документите за самоличност, които имат, да им се издават нови. Но за всички други граждани се изисква издаването на нов акт за раждане, включително и на тези, които са си възвърнали имената чрез съд, а има случаи, където родени деца по време на голямата екскурзия в Република Турция се пращат хората там да си изкарат актове за раждане, въпреки че са минали през българския съд.
Не е виновен човекът, че родителите му са починали през това време, а административно го карат да ходи в съда, да си изкарва нов акт за раждане. А има много хора, които нямат пари за изкарване на документите за самоличност. Те трябва да плащат 70 лв. И това не са малко хора и трябва да се помисли много сериозно по въпроса. И аз очаквам подкрепа от вас в скоро време да дойдат на дневен ред промените в Закона за гражданската регистрация и да гласувате положително за едно такова разрешаване на този човешки проблем в момент, в който ние говорим за приоритет на човешките права, за евроинтеграция и т.н.
Немаловажен проблем е и този за актуализацията на бюджета, защото бюджетите на общините изгърмяха, не е тайна. Повечето общини - сини и червени, на ДПС или ВМРО, на социалдемократи или на земеделци, всички са пред фалит. Очевидно сме били подлъгани от сметките на кабинета при приемането на държавния бюджет. Трябва да поправим този гаф. И колкото по-скоро, толкова по-добре за учители, лекари и за общински служители.
Мисля, че министърът на финансите в скоро време, днес, ще отпуска определени средства за общините, но се опасявам, че те няма да бъдат разпределени обективно. А за да бъдат обективно разпределени, трябва да има промени в бюджета за общините.
В такава ситуация започва работа парламентът - в условия на влошаване на икономическите показатели за страната. За пръв път България изживява висока лятна инфлация в условията на валутен борд. Цените скачат, държавните служители мизерстват, пенсионерите гладуват. Босяците и тези, които имат за основна дейност ровенето в боклуджийските кофи станаха повече от работещите. Факт е и липсата на повече работни места, свързани със сезонните дейности. "Програма 2001" заедно с актуализациите си е вече абсурдна дори и за научна фантастика, защото се оказа дълбоко ненанучна и несъвременна. Страната се тресе от вътрешнопартийни финансови скандали, касаещи различни групи от СДС. Българинът дебне сега кой от СДС е вечерял с Чорни или се е срещал с Бонев. Вътрешнопартийните скандали не трябва и не бива да стават национален приоритет. Това са скандали на една партия, излъчила некачествен кабинет, който сега с опитите си да се представи за по-малко склонен към корупция занимава обществото с вътрешнополитически баталии.
България има нужда от спокойствие. Стига гейтове от типа на "Бръмбарите" и тяхното раздуване. Междупрочем, има оплаквания от колеги, че е влизано в жилищата им, вадени са бръмбари и че са оставени пресни следи. (Неразбираема реплика от народния представител Любомир Пантелеев.) Стига приказки и оплаквания от тоталитарни структури, които били пречели на доброто правителство да се освободи от корупцията вътре в себе си, или от старите ченгета и генерали, дето уж още пречели на управлението. Десет години след края на комунизма това са приказки за наивни и лековерни хора. А такива вече малко останаха. Младежта емигрира, народът остарява, мозъците ни изтичат извън границата. Това са къде по-важни проблеми от тези дали и как бил пречел офицерът от запаса ген. Бонев, офицерът от запаса ген. Цветков, офицерът от запаса ген. Аспарухов или Бог знае още кой. България сега се управлява от СДС, а не от офицери от запаса, от генерали и цялата отговорност за това, което става, носят не генералите в пенсия, а правителството и не на последно място политиците, тоест, всички ние тук, в тази зала.
Господа, нека тази сесия бъде на нивото, на което сме били избрани. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Кемал Еюп.
Друг желае ли думата?
От името на парламентарна група има думата госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Наистина днес така, както беше заявено и в медиите, се очаква да бъдат съобщени основните приоритети на правителството, както и на различните парламентарни групи и в рамките на изявленията на парламентарните групи да се получи един своеобразен дебат за това кой как си представя дневния ред на страната ни през тази сесия - предпоследната сесия на това Народно събрание.
Аз очаквах да започне изявленията си най-голямата опозиционна група - Българската социалистическа партия, за да чуем опозицията, която даваше заявки в началото на този сезон колко радикализирано поведение ще има в Народното събрание, кои са нейните приоритети. Но до този момент не сме чули, може би след малко ще чуем какви са техните приоритети... (Шум и реплики от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина!
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Но аз от името на парламентарното мнозинство на Съюза на демократичните сили, на Парламентарната група, искам да заявя кои са нашите приоритети. И виждам, че в много голяма степен приоритетите, които ние сме заложили като виждане за този сезон, съвпадат с приоритетите, които бяха заявени от Парламентарната група на Българската Евролевица и частично от Парламентарната група на Обединението за национално спасение.
Това наистина е предпоследният сезон на Тридесет и осмото Народно събрание. В началото на този парламент имаше най-различни злокоби. Имаше много думи за това как няма да има пълен мандат, как парламентът ще издържи година-две и след това ще се разпадне мнозинството. Имаше много приказки за това, че политическата система не е достатъчно стабилна.
Днес, когато откриваме сесията, можем съвсем спокойно да кажем, че в този период от време се доказа, че Обединените демократични сили успяха в това да има политическа стабилност и сигурност в България. Успяхме - парламентът и правителството - да създадем диалог между институциите и да утвърдим политическата система в България. Фактът, че днес от тази трибуна се чува, че наистина Тридесет и осмото Народно събрание ще бъде едно от малкото български народни събрания, което ще има пълен мандат, говори за стабилността и сигурността в страната. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Какъв е обаче ангажиментът на българските политици? Ако ние желаем тази политическа стабилност, защото практически основите на демокрацията и всичко друго, което трябва да бъде извършено от една парламентарна република, се гради на това, то ангажиментът на това Народно събрание е именно тази сесия да приготви политическите закони така, че да гарантира спокойно провеждане на изборите и продължаване на цикъла на политическа стабилност. Именно в този период от време ние смятаме, че трябва да бъде окончателно приет Законът за неправителствените организации, трябва окончателно на второ четене да бъде приет Законът за политическите партии. И вече виждам и едно много широко съгласие сред политическите сили, а и в обществото, да се стигне до държавно финансиране на основните политически партии. (Реплики от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Пантелеев!
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тема, която ние поставихме около преди около две години, но първоначално срещнахме съпротива.
И още нещо, което можем да направим в тази сесия, ако, разбира се, има воля, то ще стане със съгласие на почти всички политически сили, а това е да определим изборния закон така, че да има по-високо съгласие и така, че още отсега, в рамките на тази сесия, да са ясни правилата, по които ще се проведат изборите.
Аз моля да заявя от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, че ще стартираме консултации по тези теми, защото искаме законът за изборите да бъде закон, който да е приет в по-висока степен от основните политически сили. Така че да имаме наистина един следващ парламент, в който да има политически плурализъм, така че да има една висока представителност на основните политически сили. В същото време това да бъде закон, който, както и Законът за политическите партии, който да не превръща в посмешище политическите партии и да гледаме срамни картини от предишни провеждани парламентарни или местни избори.
Какво друго е приоритет в рамките на тази сесия? Приоритет на нашата парламентарна група и ние очакваме от Министерския съвет в най-къси срокове да бъдат внесени промените в данъчното законодателство, съобразно споразумението с Международния валутен фонд, параметрите, които постигнахме като съгласие в края на миналата сесия. Всъщност това, което успяхме в края на сесията като постижение, като съгласие с Международния валутен фонд, сега трябва да бъде опредметено като законодателство, така че наистина да бъде стимулиран икономическият растеж на страната, така че да се даде възможност за развитието на малкия и средния бизнес още по-добре и в посока на откриване допълнително на работни места. Именно с тази промяна в законодателството ще се даде възможност за поощряване на частния бизнес. И ние очакваме в най-късо време от Министерския съвет да постъпи законодателството, което ще подпомогне този процес. А нашият ангажимент е по най-бързия начин да ги превърнем в крайна сметка в закони.
Кои са още приоритетите, които имаме в законодателната работа на Народното събрание в тази сесия? Имаме предложения за стартиране на консултации по две теми за промяна в Конституцията. Първата от тях е свързана с темата, която беше повдигната малко преди мен от тази трибуна. Тя е свързана със самостоятелността на общините. Ако наистина ние говорим за местно самоуправление, трябва да направим всички законодателни механизми това да се случи. Единият от тях е свързан с промяна на Конституцията - нещо, което всички кметове, независимо от политическата сила, към която принадлежат, настояват - то е да могат да определят сами местните данъци и такси. Разбира се, могат да се направят и други промени за подпомагане на общините, освен финансирането им и наистина това е въпрос и за собствеността, но то вече не е проблем на Конституцията и можем да го направим много по-лесно.
В този именно сезон очакваме и да бъдат опредметени едни други консултации от предишната сесия във връзка със собствеността върху горите, така че тези общини да се разпореждат с ползването им и да получават приходи под формата на такси, а и да подпомагат хората, които живеят на тяхна територия.
Втората промяна на Конституцията, която ние предлагаме за консултации между политическите сили, е свързана с имунитета на народните представители и магистратите. Желаем в тази част да се получи синхронизация с европейското законодателство и имунитетът да бъде именно в рамките на това, което е стандартът на Европа, така че да можем да получим един нормален европейски стандарт. (Шум и реплики от ДЛ.)
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, от място): Кой е този стандарт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина! Господин Пантелеев, втори път Ви правя забележка.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нормален европейски стандарт на имунитетите така, както е уредено по европейското законодателство. И понеже БСП пита той е този стандарт, аз се надявам да участват в консултациите и там подробно, подробно да разискваме именно тези теми и по тях да се чуят всички експертни мнения. Така че това е едно от важните неща, които поставяме като тема за този сезон.
Уважаеми дами и господа, разбира се, много друга работа има да бъде свършена, много други закони имаме да приемем междувременно, но най-важното е това, че именно в този период от време можем да демонстрираме и да го направим, аз мога да поема ангажимент от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, че ние ще приемем законодателство, което наистина ще отвори вратите към по-нататъшния път към Европейския съюз и НАТО.
Още нещо, което ще направим в тази сесия, аз се обръщам към абсолютно всички политически сили в този парламент, а и не само към него, за да подпомогнат по-бързото решение. Изключително важно е България да бъде извадена от негативния списък, от така наречения Шенгенски списък. Това може да стане с работа и на правителството, но и на политическите сили. Съюзът на демократичните сили използва и партийните си контакти за лобиране да се стигне до решение, благоприятно за България. Аз очаквам, че това ще направят и другите политически сили, в това число и опозиционните, макар че добре известно е, че някои от тях почти нямат такива контакти. Но и малкото, които имат, е хубаво и се надявам, че ще го направят, да ги използват за това да се стигне до едно благоприятно решение за България, защото това наистина е в името на всички български граждани.
Уважаеми дами и господа, приключвам с това, че в рамките на десетте минути успях да начертая най-важните приоритети за нас в тази сесия. Надявам се да имаме и една конструктивна и българска опозиция в тази сесия. Би било полезно за България. (Бурни ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Михайлова.
Има думата госпожа Анастасия Мозер от името на парламентарна група.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Не ни каза за Лучански.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожо Дончева, моля!
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, уважаеми господа министри и народни представители! Всички сме тук с надеждата, че новият парламентарен сезон ще бъде конструктивен, ще бъде и много важен за бъдещето на България. Излишно е дори да споменаваме тези неща, защото това е в съзнанието на всички нас. Защото това, което ще направим до следващите избори, ще реши дали България ще продължи по пътя на демокрацията или ще тръгне по някакви криви пътища от миналото, които я доведоха до тази трагична фаза, от която тя тепърва започва истински да излиза. Защото, когато говорим за социални придобивки и за социални мерки, трябва много ясно да си даваме сметка и аз много пъти съм го казвала, защото това е обективната истина - една държава, за да дава, тя трябва да има. А за да има тази държава, тя не може да е била докарана до един абсолютен банков фалит, от който още не се е оправила съвсем. Защото нека не забравяме колко беше левът в началото на тази криза, докъде стигна и колко дълъг е пътят, за да се измъкнем от това положение.
Всички ясно си даваме сметка колко трудно се пести и колко лесно се разхищават средства, колко лесно се харчат. Затова никога не бива да забравяме това, което е било, и това, което стана, това, което ни предстои да направим.
Също така искам да кажа от името на Парламентарната група на Народния съюз, че Законът за политическите партии е много важен и за нас. Също така и Законът за изборите. И другото, което искам да добавя, е, че ние също ще държим тези закони да не се появят в пленарната зала в последния момент, а да влязат колкото си може по-бързо, за да могат да бъдат обсъдени спокойно и всеки да може да си каже мнението по тези много важни въпроси.
И предлагам на всички тук да залагаме на демокрацията, а не да търсим начин как да прецакаме този или онзи, защото в края на краищата всичко това рикошира върху нас. Няма някакъв кратък път, някакъв лесен път, някакъв задкулисен път да се постигнат истинските цели на демокрацията и това гражданско общество, за което ние трябва да работим.
Също така нещо, което е много важно и което се оказа един пропуск - Законът за кризите. Този закон също трябва да влезе в пленарната зала колкото се може по-бързо и да се превърне в нещо конкретно, за да може когато се появят такива положения, на които бяхме свидетели това лято, с тях да могат съответните власти да се справят по-успешно и по-бързо. Защото видяхме какви са резултатите. Мисля обаче, и тук спокойно можем да кажем, че направеното от министър Праматарски беше изключително много и възможно най-същественото в тези трудни обстоятелства. И аз искам да изразя нашата благодарност и мисля благодарността на всички. Той, разбира се, си вършеше своята работа, което е нормално, но все пак я свърши добре.
Искам също да кажа, че това, което също е много важно и което за нас ще бъде приоритет, е един Закон за опазване на селскостопанската продукция предвид огромните кражби, които стават в този сектор. Ние ще излезем с предложение за такъв закон.
Туризмът е един много важен сектор за българската икономика, която се надява на резултатите от този сектор. И ние се надяваме и там да има промени, които да улеснят работата и на туроператорите, и на хората, които се занимават с това, това да стане част от тези намаления на данъците. Защото когато човек иска да поощри нещо, както искаме да създадем средна класа, среден и дребен бизнес, и там в началото трябва да се направят облекчения, за да могат хората да помогнат на нашата икономика и в тази насока.
Искам да добавя това, което до известна степен ме разочарова, резултатите от направените опити да се потърсят виновните за зърнената криза. Не мога да разбера как в България можеше да няма хляб, как можеше хората с часове да стоят на опашки... В София беше по-добре, но в провинцията с дни хората нямаха хляб. А сега се оказва, че никой не е виновен, че не е имало причина за подобно нещо. Господата споменаха и Кол, но, както виждате, в другите нормални страни, когато има проблем, се намира този, който е виновен за този проблем и му се иска сметка. После се подвежда под отговорност, за да могат хората да знаят, че не могат безпринципно и безотговорно да създават подобни положения и да довеждат хората до такова трагично положение, а след това се оказва, че няма никакви причини да има подобен проблем. Тук не знам кой е виновен, но се надявам, че този въпрос няма да остане висящ, а ще му се намери някакъв по-сериозен отговор.
Колкото до един друг съвсем конкретен въпрос, виждам, че е раздаден Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Аз няма да пропусна в случая съвсем конкретно да кажа нещо, което се отнася и за това гражданско общество, което ние уж искаме да създаваме в България. Защото гражданското общество е и защитата и значението на всеки обикновен гражданин. Аз се надявам, че в тези промени вие сте възстановили пешеходните пътеки, зебрите, защото вие, които ходите в чужбина, знаете, че там пешеходните пътеки са такива, че колите спират още отдалече и дават възможност на обикновените пешеходци да се движат спокойно по улиците, а у нас те бяха махнати. Сега се надявам, че ще ги възстановите. Защото това е едно човешко право на движение по улиците, което засяга всеки един български гражданин, освен това му дава право да има някакви претенции спрямо тези превозни средства, които не го зачитат и които имат доста лоша репутация точно с това, че пешеходецът у нас е оставен на произвола на съдбата. Затова трябва да има закон и не само да има закон, а този закон да се спазва, както се спазва в другите нормални европейски страни, където вече има граждански общества.
Благодаря ви за вниманието и желая на всички малко повече спокойствие и да се изслушваме преди да реагираме на това, което се казва, защото често пъти ние говорим всички заедно и реагираме без да сме чули какво се е казало. Пожелавам и на парламента, и на правителството един много успешен сезон, а на демокрацията - здраве и живот в България! Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Анастасия Мозер.
От името на парламентарна група има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Дами и господа народни представители! Преди малко чухме поредната реч на премиера с поредните обещания и правителствени хвалебствия. Говори се за избори, за квазипромени в Конституцията, но не за хляба на хората. Една реч, която не подлежи на коментар, защото няма какво да се коментира.
Но аз се обръщам към народните представители, които днес откриваме есенната сесия на българския парламент, на който остават само няколко месеца политически живот. Пред всяка парламентарна група, пред всеки един от нас стои въпросът доколко ще оправдаем доверието на обществото и гражданите, които са ни изпратили тук, за да работим в техен, а не в наш интерес.
Парламентарната група на Демократичната левица ясно заявява, че ще бъде категорична, безкомпромисна опозиция на днешните сини управници. Защо Парламентарната група на Демократичната левица ще бъде категорична и безкомпромисна опозиция? Защото вече почти четири години СДС узурпира де факто цялата власт в държавата - законодателна, изпълнителна, президентска, икономическа, съдебна. Тази власт СДС упражнява не в интерес на хората, а в свой интерес и по-точно в интерес на определени кръгове в СДС, като кръга "Олимп" и отделни личности. Вътрешнопартийните битки, самоизяждащите се групировки вътре в СДС се изродиха до такава степен, че станаха опасни за обществото, държавата и националната ни сигурност. Силовите министерства и определени личности в тях вместо да изпълняват закона и служат на хората, изпълняват политически поръчки, явно възложени им от кръга около премиера.
Органите на МВР вместо да се борят срещу престъпността, срещу ежедневните убийства, които нараснаха с над 20 на сто само за тази година, когато в българската история не е имало толкова криминални убийства, насилия, кражби и проституция, се използват за разчистване на сметки между групировките вътре в СДС. И както пишат днес, даже и в пресата, тези групировки са финансирани от СДС, включително и близки на премиера.
Днешните действия на правителството, чрез силовите си органи, срещу "Мобилтел", други бизнес среди, кръга около Бонев, изгонването на чужди граждани и т.н. (смях в СДС) не е нищо друго, освен разчистване на сметки между тези, които разграбиха България и сега не могат да си поделят трохите от своята плячка. (Ръкопляскания в Демократичната левица, смях в СДС.) А аферата "Бръмбъргейт" или както някой я наричат "Филчевгейт" с подслушването на главния прокурор и народни представители, подчертавам и народни представители, е част от този сценарий.
СДС и правителството на Иван Костов превърна България в полицейска държава. (Възгласи в СДС: "А-а-а!")
Това е една от причините Парламентарната група на Демократичната левица да бъде безкомпромисна опозиция, защото синята полицейска държава превръща демокрацията само в празна фраза. Полицейската държава е последният рубеж на днешните управници. Чрез полицейската държава, чрез силата на парите и властта те се надяват да спечелят предстоящите парламентарни избори.
Ние сме убедени обаче, че народът, който тъне в мизерия, а управляващите в разкош, няма да позволи това, защото българският народ винаги е по-мъдър от своите самозвани управници. Въпросът е дали народните представители и по-точно тези от мнозинството ще се вживяват в така наречения политически елит.
На фона на гръмките обещания в Актуализираната програма 2001, както тук включително и премиерът се похвали, вместо тези обещания, основните цени на стоките скочиха от 6 до 65 на сто, а само за периода юли-август - 7,7 на сто. Шоковите юлски и августовски цени бяха далече по-тежки от летните жеги. Срещу обещаното от СДС за ръст на доходите можем да посочим, че само от м. юни до 1 септември е намалена средната работна заплата с 3,5 на сто.
СДС и от тази трибуна обеща, включително и премиерът - 250 хил. работни места. Вместо това, въпреки сезонната заетост, безработните се увеличиха с 18 хил. и днес са почти 1 милион. Кофите за боклук се превърнаха в единственото средство за оцеляване на десетки хиляди български граждани.
Достъпната медицинска помощ е ликвидирана. Имаш ли пари - може да се лекуваш, нямаш ли пари - моли се на Бога! Образованието агонизира. Армията е сведена до унизително съществуване. Външната политика - до слугинско обслужване на чужди интереси.
Това са реалностите на политиката на СДС, на Иван Костов и неговото обкръжение.
При създадената реална обстановка Парламентарната група на Демократичната левица на този етап предлага:
Първо. Всички силови министри и техните политически кабинети да бъдат освободен. (Смях в СДС.) На тяхно място да се назначат доказали се професионалисти в съответните области (обаждания от СДС), а не сини или пребоядисали се партийни секретари.
2. Оставащите крупни приватизационни сделки да не се решават лично в премиерския кабинет, а от българския парламент.
3. Да се подпомогнат общините, а с това и хората, чрез актуализиране на общинските бюджети.
И накрая, дами и господа, особено се обръщам към тези, които викате вдясно: днес надеждата на България е левоцентристко управление от личности, превзели властта на финикийските знаци! Благодаря ви. (Викове в СДС: "Хе-хе-хе! и възглас: "Браво бе!", ръкопляскания в Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов. Обявявам половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни):  Продължаваме заседанието. Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТРАНЗИТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПОЛСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ВОЕННО УЧЕНИЕ НА НАТО "Adventure Exchange" 2000 в Република Гърция.
Господин Ангел Найденов, имате думата да изнесете становището на Комисията по национална сигурност, която е водеща.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по национална сигурност
относно проект за Решение за разрешаване на транзитни
преминавания през територията на Република България на
полски военен контингент за участие в международното
военно учение на НАТО "Adventure Exchange" 2000 в
Република Гърция, № 002-03-30, внесен от
Министерския съвет на 31 август 2000 г.

Комисията приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България да разреши транзитни преминавания през територията на Република България на полски военен контингент от 60 военнослужещи, военно имущество и техника, които ще участват в международното военно учение на НАТО "Adventure Exchange" 2000 в Република Гърция от 6 септември до 3 октомври 2000 г., както следва:
- първо преминаване - железопътен транспорт, състоящ се от 60 военнослужещи; транспортно оборудване - 9 камиона, 8 обикновени джипа, 3 командирски джипа, 1 автобус, 5 ремаркета, 2 походни кухни, 3 агрегата; електронно и свързочно оборудване - 9 радиопредавателя, 14 радиотелефона, 10 компютъра, 5 лаптопа, 1 факсмашина, 1 сателитен телефон и 8 мобилни телефона; влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе, на 9 септември 2000 г. около 9,00 - 11,00 ч., напускане на територията на Република България през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, на 10 септември 2000 г. около 13,00 - 15,00 ч.;
- второ преминаване - влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, на 29 септември 2000 г. около 15,00 - 17,00 ч., напускане територията на Република България през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе, на 30 септември 2000 г. около 17,00 - 19,00 ч.
Въоръжение и боеприпаси: 59 пистолета, 1664 бр. 9-мм патрони и 840 бр. 5,56-мм патрони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение? Няма желаещи.
Чета проекта за решение:
"РЕШЕНИЕ
за разрешаване на транзитни преминавания през
територията на Република България на полски военен
контингент за участие в международното военно учение
на НАТО "Adventure Exchange" 2000 в Република Гърция

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Разрешава транзитни преминавания през територията на Република България на полски военен контингент от 60 военнослужещи, военно имущество и техника, които ще участват в международното военно учение на НАТО "Adventure Exchange" 2000 в Република Гърция от 6 септември до 3 октомври 2000 г., както следва:
- първо преминаване - железопътен транспорт, състоящ се от 60 военнослужещи; транспортно оборудване - 9 камиона, 8 обикновени джипа, 3 командирски джипа, 1 автобус, 5 ремаркета, 2 походни кухни, 3 агрегата; електронно и свързочно оборудване - 9 радиопредавателя, 14 радиотелефона, 10 компютъра, 5 лаптопа, 1 факсмашина, 1 сателитен телефон и 8 мобилни телефона; влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе, на 9 септември 2000 г. около 9,00 - 11,00 ч., напускане на територията на Република България през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, на 10 септември 2000 г. около 13,00 - 15,00 ч.;
- второ преминаване - влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт - Кулата, на 29 септември 2000 г. около 15,00 - 17,00 ч., напускане територията на Република България през Граничния контролно-пропускателен пункт - Русе, на 30 септември 2000 г. около 17,00 - 19,00 ч.
Въоръжение и боеприпаси: 59 пистолета, 1664 бр. 9-мм патрони и 840 бр. 5,56-мм патрони."
Моля, гласувайте!
Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
Решението е прието.Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ТРАНЗИТНИ ПРЕМИНАВАНИЯ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРЪЦКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ВОЕННО УЧЕНИЕ НА НАТО "BEST EFFORT - 2000" В РУМЪНИЯ.
Има думата господин Ангел Найденов да изнесе становището на Комисията по национална сигурност.
ДОКЛАДЧИК АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:


"С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за решение за разрешаване транзитни
преминавания през територията на Република България на
гръцки военен контингент за участие в международното
военно учение на НАТО "Best Effort - 2000" в Румъния
№ 002-03-31, внесен от Министерския съвет на
4 септември 2000 г.Комисията по национална сигурност приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България да разреши транзитни преминавания през територията на Република България на гръцки военен контингент от 11 военнослужещи, бойна техника и военно имущество за участие в международното военно учение на НАТО "Best Effort - 2000" в Румъния от 9 до 23 септември 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по проекторешението?
Чета проекта за решение:


"Р Е Ш Е Н И Е
за разрешаване транзитни преминавания през територията
на Република България на гръцки военен контингент за
участие в международното военно учение на НАТО
"Best Effort - 2000" в Румъния

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Разрешава транзитни преминавания през територията на Република България на гръцки военен контингент от 11 военнослужещи, бойна техника и военно имущество за участие в международното военно учение на НАТО "Best Effort - 2000" в Румъния от 9 до 23 септември 2000 г., както следва:
- първо преминаване - железопътен транспорт, състоящ се от 11 военнослужещи, свързочно оборудване: 5 радиостанции, 11 броя пълно лично оборудване, видео- и фототехника, компютърна техника и един мобилен телефон; влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата на 9 септември 2000 г., 12,00 ч.; напускане територията на Република България през Граничния контролно-пропускателен пункт Русе на 10 септември 2000 г. около 1,00 - 2,00 ч.;
- второ преминаване - влизане през Граничния контролно-пропускателен пункт Русе на 23 септември 2000 г.; напускане територията на Република България през Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата на 24 септември 2000 г.
Друго военно имущество и бойна техника: 1 пистолет 0,45 калибър, 2 сигнални пистолета, 8 автоматични пушки, 1 лека картечница, 1 гранатомет, 6 щика, 3 бинокъла, 4 компаса, 1 оптически мерник за автоматична пушка, 2000 броя патрони 7,62 мм, 40 гранати, 20 сигнални ракети и 20 димки."
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА.
Има думата за процедура господин Петров.
ДИМО ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля във връзка с разглеждане на второ четене на законопроекта за лова и опазване на дивеча в залата да бъдат допуснати следните специалисти: госпожа Милена Симеонова Вълкова - парламентарен секретар на Министерството на земеделието и горите; господин Милко Кръстев Станчев - заместник-министър на земеделието и горите и началник на Националното управление на горите; господин Румен Кирилов Янкулов - началник-отдел "Лов" в Националното управление на горите; и господин Тодор Иванов Богомилов - началник на Правен отдел в Националното управление на горите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение на господин Димо Петров?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 109 народни представители: за 103, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят в залата лицата, за които гласувахме.
Има думата председателят на водещата Комисия по земеделието, горите и поземлената реформа господин Владислав Костов да докладва.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Започваме второто четене на законопроекта за лова и опазване на дивеча.
Заглавие: "Закон за лова и опазване на дивеча".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДСЛАВ КОСТОВ: "Глава първа - "Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава първа, както е предложено от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 1. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти."
Предложение на народния представител Панайот Ляков - в чл. 1 думите "ловното стопанство" да се заменят с "ловно-стопанската дейност", а думата "лов" се заменя с думата "ползване".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Смоленов - в чл. 1 след думите "правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти" се добавят думите "както и развитието на ловно-правната система и ловната организация в страната".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 1 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Панайот Ляков.
Гласували 117 народни представители: за 8, против 34, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Смоленов.
Гласували 115 народни представители: за 12, против 83, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Член 1 е приет.ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 2:
"Чл. 2. (1) Дивечът в Република България е частна държавна собственост.
(2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 2 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 3 има предложение от народния представител Ангел Малинов, което е прието по принцип.
Предложението на народния представител Ляков е оттеглено.
Предложението на народния представител Христо Смоленов е в чл. 3, ал. 3 след думата "контрол" да се добави "и грижа за възпроизводство", с което цялостния текст става:
"Опазването включва дейностите по защита, охрана, контрол и грижа за възпроизводството при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 3:
"Чл. 3. (1) Опазването на дивеча като национално богатство цели съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.
(2) Опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов.
(3) Опазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на правото на лов."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 3 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Смоленов.
Гласували 115 народни представители: за 27, против 69, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 113, против 1, въздържали се няма.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 4 има предложение на народния представител Малинов, което е подкрепено.
Предложение на народния представител Васил Козалиев:
В чл. 4 думите "аграрната реформа" да отпаднат, като се добави "и ловната организация" и текстът да стане ал. 1.
Предлага нова ал. 2 на чл. 4 със следното съдържание:
"(2) Ловната организация е доброволна обществена организация на ловците. Тя участва в осъществяване на ловностопанската политика, съобразно този закон и ръководи осъществяването и организацията на ловния спорт."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Нансен Бехар:
В чл. 4 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Обществената функция по организирането на ловния спорт се възлага на Националната ловна организация. Тя подпомага държавата при осъществяването на държавната политика по лова и опазването на дивеча и гарантирането на националната сигурност."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Симов:
В чл. 4 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Организирането и ръководството на ловния спорт се осъществява от Националния ловен съюз. Той подпомага държавната администрация при провеждането на националната екологична политика."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Панайот Ляков е оттеглено.
Предложение на народния представител Христо Стоянов:
Член 4 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Националната ловна организация организира ловния спорт и подпомага държавните органи при осъществяването на националната политика по лова и опазването на дивеча."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 4:
"Чл. 4. Организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществяват от Министерството на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 4 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Нансен Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Става въпрос за едно предложение, което да регламентира съществуването на национална ловна организация. Защото това е въпрос, свързан с необходимостта все повече функции да се прехвърлят върху общественото начало - функции, свързани с лова и риболова. Разбира се, по-нататък в закона се дава възможност ловците да се организират в подобни организации, но тук става въпрос за нещо друго. Тук става въпрос за една вече съществуваща структура, която има своите международни връзки, една структура, която съществува във всички страни от Европейския съюз, всички европейски страни и не само европейски. Освен това, става въпрос за една организирана сила, която би могла в случаи на бедствия, в случаи на природни стихии и т.н. да окаже съществена помощ на държавните структури. Затова аз не виждам смисъл защо един текст, който фактически е много обтекаем и напълно приемлив, да не се приеме.
Предлагам в замяна на думите "се възлага", което също дава известен привкус на централизирано решение, да се каже: "Обществената функция по организирането на ловния спорт се осъществява от Националната ловна организация. Тя подпомага държавата при осъществяването на държавната политика по лова и опазването на дивеча и гарантирането на националната сигурност."
Считам, че по този начин ние ще допринесем за укрепването на една такава структура и фактически ще допринесем за опазването на дивеча и на рибното богатство на страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бехар.
Господин Козалиев има думата.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Моето предложение е сходно с това, което е направил колегата Бехар. Без да повтарям неговите мотиви, смятам, че е нормално в чл. 4, въобще в началните членове да дадем една обща формулировка на ловната организация, още повече, че в този член именно се третира общият въпрос за организацията, управлението и контрола по стопанисването на дивеча. И след като ние развиваме в чл. 29, 30 и в следващите членове - 31 - някои от принципите на ловната организация, е нормално в този начален член да се изпише къде тя участва, в какво точно участва.
Аз съм предложил - "в осъществяването на ловно-стопанската политика" - това е нормално. Нормално е една обществена организация да участва в това осъществяване. След това: "съобразно този закон" съм записал.
Така че не виждам какво лошо има в това и се учудвам, че колегите в комисията отхвърлиха едно нормално предложение в този начален етап на закона, още в първите членове да формулираме в една ал. 2 няколко от принципите, на които би трябвало да се изгражда и Националната ловна организация, които след това развиваме, без обаче да сме дали в началните членове едно нормално обяснение. Развиваме ги в чл. 29, 30 и 31.
Така че аз не виждам нищо ненормално, уважаеми господин Костов, да се гласува една ал. 2 на този член така, както съм я предложил. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Козалиев.
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Вие видяхте, че по този член - чл. 4 - на практика има четири предложения, които по същество имат един и същи смисъл. Това са предложенията на господин Козалиев, на господин Бехар, на господин Валентин Симов и от моя страна.
Искам да кажа, че и четиримата сме работили независимо един от друг и явно сме дошли до едно общо предложение.
Уважаеми колеги, всички признаваме лова за спорт. Ловът в България не е комерсиална дейност. Не е комерсиална дейност. И след като не е комерсиална дейност, ще трябва да го категоризираме като вид спорт. Нека да погледнем има ли спорт в държавата, който да не се управлява, ръководи от неправителствена организация. Няма такъв спорт. Няма и в света.
В този смисъл мисля, че тези четири предложения са логични и ние няма да навредим с нищо. Обратно, ще се приведем до тази система, която я има в европейските страни.
Четейки внимателно четирите предложения, аз не оттеглям моето предложение, защото няма смисъл, но оттеглям моето предложение, като подкрепям това на господин Бехар, защото то по моя преценка е юридически по-добре издържано и по-обхватно.
Затова аз искам да приканя всички вас: нека разгледате този въпрос и да дадете положителната оценка. Изхождам още от едно положение: когато се разглеждаше законопроекта, който вносителят даде, имаше моменти, когато тази организация не се смяташе, че ще я има. Впоследствие вие ще видите в документите - в отделните членове - че ние утвърждаваме съществуването на една ловна организация в България. И след като приемаме това, защо да не дадем право тя да е организаторът, тя да е съдействащият на администрацията - в случая на министерството - в организирането на спорта? Просто ще дадем една по-голяма общественост и освен това ще потвърдим нашата история, нашата традиция в тази насока, която и друг път съм казвал, че тази наша традиция още от миналия век е традиция, която е възприета след 1930 г. в много европейски страни. Тоест, ние можем да се похвалим, че сме онези, които са внесли един такъв елемент на лова като спорт и спорта в областта на лова, организиран от една основна базова организация, която носи и отговорността.
Затова аз оттеглям моето предложение и ви приканвам да подкрепим най-обобщаващото в тази насока - предложението на господин Бехар.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря Ви.
Друг желае ли да се изкаже?
Има думата господин Милко Станчев, Национално управление по горите.
Заповядайте, господин Станчев.
МИЛКО СТАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Бих искал да изразя становището на Националното управление по горите, респективно и на участниците в Комисията по земеделието и горите.
Такъв един текст може би беше актуален преди преработката на глава трета, в която е хронологическото място на този текст, ако е необходим. Но след като в четири члена в глава трета "Право на лов" е регламентирана структурата на ловната организация в България, а тя е свързана и с определени функции, които се възлагат на ловците и най-вече на ловните сдружения, които ще бъдат юридическите лица и ще бъдат контрагентите на държавата при изпълнението на всички законови текстове, както и на договорите, които евентуално ще бъдат сключени, смятам, че записването или незаписването на този текст няма да доведе до нищо допълнително в закона. Още повече според нас не е много коректно държавата да вменява функции на една неправителствена организация. А незаписването на текста пък не води до невъзможността неправителствената организация действително да оказва помощ на държавните органи при охраната, при стопанисването - това ще бъде тяхно задължение по договора - а защо не и за Националната сигурност. Това незаписване не води до липса на такава възможност. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Васил Козалиев.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 43, против 81, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 150 народни представители: за 58, против 78, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов.
Гласували 106 народни представители: за 9, против 67, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 96, против 33, въздържал се 1.
Член 4 е приет.
В клуба на народния представител се открива изложба на нашия художник Никола Манев. Народните представители са поканени да присъстват.
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Има думата господин Владислав Костов да продължи с второ четене на законопроекта за лова и опазването на дивеча.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 5 има предложение на народния представител Лъчезар Тошев - в чл. 5 да се създаде нова алинея със следния текст:
"Не са обект на лов бозайници и птици по ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за защита на природата."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Ангел Малинов е прието по принцип.
Предложението на господин Панайот Ляков беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 5:
"Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловно-стопанска цел.
(2) Обект на лов са:
1. бозайници и птици, съгласно Приложение № 1;
2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловно-стопанска цел;
3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.
(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.
(4) Според времето на пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на местен и мигриращ.
(5) В зависимост от биологичните особености, режима на стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в Приложение № 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 5 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се. Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава втора - Организация на ловната площ и управление на ловното стопанство".
Предложение от народния представител Христо Стоянов: глава втора се разделя на две нови глави: "Глава втора" със заглавие "Ловни площи", включващи досегашния раздел l и "Глава трета" със заглавие "Ловна администрация", включваща досегашния раздел ll.
Досегашните глави трета, четвърта, пета, шеста и седма стават съответно четвърта, пета, шеста, седма, осма и девета.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По наименованието на глава втора има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, преди, когато разглеждахме чл. 4 господин Станчев направи едно изказване, но в съответствие с правилника нямах възможност да дам реплика. Искам предварително да ви кажа нещо. Вие си спомняте, че бяха предложени два закона за лова - този на правителството и този на група депутати. Аз мисля, че морално съм длъжен да кажа, че в определена степен ръководството на комисията и господин Станчев, независимо от категоричното им мнение преди това за законопроекта от групата депутати, който не беше приет, но те възприеха доста неща.
Но аз съм озадачен от господин Станчев и от колегите от мнозинството, че не подкрепиха чл. 2 с тези изменения и допълнения, които правеха колегите. Мисля, че и това, което ви предлагам, вие няма да го подкрепите, защото продължаваме с политическия инат и недоверие, че всички останали, които не са от мнозинството, но показват друго мнение и предложения, се внася една мнителност, че това е едва ли не, за да се провали законът или да се направи един лош закон. И по този начин мнозинството да се покаже като лош законодател. Казвам това в тази връзка, защото съм убеден, че вие няма да поддържате това предложение, но аз съм длъжен да ви обясня защо съм го направил.
Моето предложение за глава втора да бъде с раздел l и с раздел ll е такова, защото това е една обективна разлика в двете материи. Едната е за организация на ловните площи, а другата е за управлението, и то по оперативната функция на държавата, в случая - ловната администрация. Искам да ви кажа, че това е и правно. И доказателство за това е и това, че по аналогичен начин са и законите на Германия, Австрия, Англия и Франция.
Вие имате право да го решите. Убеден съм, че вие няма да го подкрепите. Но ви казвам, че и този път вие просто проявявате политически инат. И това ми дава определено основание в по-следващи членове, които ще разгледаме, доста предпазливо да вземам думата или изобщо да не я взимам, а вие да си правите това, което искате.
Но определено ви казвам, че всичко онова, което съм предлагал, е добронамерено, законът да стане по-добър. Така, както вие го правите, законът не става по-добър. Самият Станчев призна за чл. 4, че имаше смисъл, но не каза, че този смисъл е инкорпориран в другия раздел. Даже и това не уважи.
Така че аз ви предлагам още един път: помислете и нищо лошо няма да стане, ако направим това разделение, което ви предлагам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов за разделянето на глава втора на две нови глави.
Гласували 123 народни представители: за 25, против 66, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложено от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел I - Организация на ловната площ".
Предложението на народния представител Панайот Ляков беше оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.
"Чл. 6. Ловната площ на страната включва всички земи, гори и водни площи, обитавани от дивеч или в които има условия за съществуването му, извън населените места, определени с общи и подробни градоустройствени планове или с околовръстни полигони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел I и чл. 6 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел I и чл. 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 7 има предложение от народния представител Григор Шишков - в чл. 7, ал. 4 числото "500" се заменя с "1000" и числото "1500" с "2500".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ангел Малинов - в чл. 7, ал. 4 след думата "райони" се добавя "и средната площ на един ловец".
Комисията не подкрепя предложението.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Благодаря.
Предложението на Васил Козалиев беше оттеглено.
Предложението на Красимир Каменов - оттеглено.
Предложение от Панайот Ляков...
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложението на Христо Стоянов също е оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 7:
"Чл. 7. (1) Ловната площ на страната се разпределя на ловностопански райони независимо от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и водните площи.
(2) Не се обособяват ловностопански райони върху резервати или обекти, непосредствено свързани с националната сигурност на страната.
(3) В защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техния режим и план за управление.
(4) Площта на ловностопанските райони зависи от основния вид дивеч и се определя при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона. Не се обособяват ловностопански райони върху площ по-малка от 500 хектара за дребен дивеч и 1500 хектара за едър дивеч.
(5) Границите на ловностопанските райони се определят по трайни теренни форми и съоръжения, съобразени със землищните граници, и се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на ръководителя на Националното управление по горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 7? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Григор Шишков.
Гласували 92 народни представители: за 14, против 26, въздържали се 52.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 8 има предложение от народния представител Григор Шишков - в чл. 8:
а) в ал. 1 след думите "дивечовъдни станции" се добавя "до 10%" и след думите "дивечовъдни участъци" се добавя "до 5% от ловната площ на страната";
б) в ал. 2 се добавя нова изречение: "районите на дивечовъдните станции се картографират и публикуват със съответните наименования, като се отбелязва и процентът на площта им от тази, определена в чл. 8, ал. 1".
Комисията не подкрепя предложението.
Народните представители Меглена Плугчиева и Ангел Малинов оттеглиха предложенията си.
Предложение от народния представител Нансен Бехар - в чл. 8 да се създаде нова ал. 1 със следното съдържание:
"(1) Ловностопанските райони се предоставят за ползване и стопанисване но ловните сдружения по предложение на Националната ловна организация."
Останалите алинеи на чл. 8 стават съответно ал. 2 и ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валентин Симов - в чл. 8 се създава нова ал. 1 със следното съдържание:
"(1) На ловните сдружения се предоставят ловностопански площи за ползване и стопанисване, с изключение на тези по ал. 2."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Панайот Ляков беше оттеглено.
Предложение от народния представител Христо Стоянов - в чл. 8, ал. 1 думата "страната" се заменя с думите "държавния горски фонд".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 8:
"Чл. 8. (1) За запазване на дивечовото разнообразие и съхраняване на генетичния фонд се създават държавни дивечовъдни станции и дивечовъдни участъци.
(2) Общата площ на държавните дивечовъдни станции на дивечовъдните участъци обхваща до 15 на сто от ловната площ на страната, като границите им се определят по трайни теренни форми и съоръжения независимо от землищните и фондови граници".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 8?
Има думата господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Член 8 е един от най-важните членове в закона. С него регламентираме именно държавните дивечовъдни станции и участъци, като по-нататък, в другите членове, ще бъде развито тяхното стопанисване в една насока, по която ние не сме съгласни. От тази гледна точка, че се предвижда те да бъдат отдавани за срок от 7 до 15 години под аренда или съответно да се плащат годишни вноски на юридически лица и от гледна точка на това, че именно в тези 15 на сто се съсредоточава около 70-80 на сто от дивеча в страната ние смятаме, че би било по-нормално тези проценти да бъдат намалени.

От тази гледна точка аз уважавам едно предложение, което е направено от проф. Стоянов, да се изпише - и мисля, че така е по-правилно, - да се изпише "от държавната горска площ", а не въобще от ловната площ на страната. Предложението на господин Стоянов е да бъде от държавната горска площ, а не въобще от цялата ловна площ на страната, което би намалило възможността, а в същото време би увеличило ловните площи, в които ловните сдружения ще ловуват. И без това самият закон предвижда неограничен брой на ловците в страната. Предполагаме, че броят на ловците ще се увеличи неимоверно много. И би било нормално държавата да осигури съответни ловни площи, след като е решила да не прави никакви ограничения на броя на ловците.
От тази гледна точка аз подкрепям предложението на проф. Стоянов, държа да го гласувате и мисля, че така е по-правилно, по-справедливо към държавата, към българските ловци, изобщо към хората, които са съпричастни към това. Още повече, че това е и в интерес на държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Козалиев.
Господин Ангел Малинов има думата.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз говорих с председателя на комисията. Според мен неправилно е изписано, че аз съм оттеглил това предложение. Но независимо от това аз сега ще го оттегля. Защо? Има един фундаментален въпрос. Член 8 регламентира създаването на държавни дивечовъдни стопанства и в ал. 2 пише, че границите се определят под арендните форми, независимо от землището и фондовите граници. Ние водихме много дискусии по този въпрос. Как така се създават държавни дивечовъдни стопанства върху частни горски земи? Това мен малко ме смущава.
В разговор с господин Станчев той ми даде някакви гаранции, но аз бих искал, ако може, да потвърди тези гаранции тук, че по-нататък в закона собствениците на частни гори ще имат някакви добиви, ще имат печалба от това, че техните гори участват в дивечовъдни стопанства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Малинов.
Друг желае ли да се изкаже?
Господин Станчев има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО СТАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Петнадесет на сто от ловната площ на страната и досега се е стопанисвала от държавата само в ловно отношение, разбира се. Става дума за стопанисване на държавната собственост дивеч. Това с нищо няма да накърни интереса на собственика на гори и земи в района на дивечовъдната станция. От друга страна, в дивечовъдните станции задължително трябва да бъде приложен вече популационният принцип, а тези дивечовъдни станции - за информация на народните представители - до момента са предвидени в проект около 14 за цялата страна, което прави около 1 на сто от площта на страната. Останалите са дивечовъдни участъци.
Въпреки това в по-нататъшните текстове на законопроекта става ясно, че всички собственици на земи в тези 15 на сто от площта на страната, независимо дали е горски фонд или са земеделски земи, ще получат 30 на сто от вноските, които съответните дивечовъдни станции и юридически лица ще внесат във фонд "Българска гора", или по-скоро 30 от 80-те, които се връщат обратно в същата община за разпределение между ловните колективи и стопаните или собствениците на земи.
Освен това има дълги текстове в главата "Щети и обезщетения", където също е предвидено евентуално за пропуснати по-големи ползи на собствениците на имоти да се заплащат от стопанисващите дивеча. Така че във всички случаи интересът на собственика на земя се защитава от този закон.
Има още нещо. Действително е притеснително в частна земя - гора или нива, или ливада, да се правят ловни съоръжения. От един последващ член става ясно, че това ще става само след сключване на договор със собственика на имот. Без негово съгласие не е възможно да се правят ловно-стопански мероприятия в неговата площ. А за останалата площ, която ще се ползва от държавния дивеч, ще получи съответна компенсация от евентуални пропуснати ползи в рамките на 30 на сто от общата вноска. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Станчев.
Друг желае ли да се изкаже? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Григор Шишков.
Гласували 101 народни представители: за 13, против 11, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 106 народни представители: за 18, против 75, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентин Симов.
Гласували 98 народни представители: за 11, против 68, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 98 народни представители: за 21, против 75, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 8, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 85, против 14, въздържали се 4.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 9 има предложение от народния представител Димитър Петров:
В чл. 9, ал. 1 да се измени така:
"(1) Държавните дивечовъдни станции са юридически лица със статут на държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон."
В чл. 9, ал. 2 в края на изречението се добавя следният текст: "по чл. 24 от Закона за горите" и се поставя точка.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Стоянов:
В чл. 9, ал. 5 текстът "Ръководителят на Националното управление по горите" се заменя с текста "Министърът на земеделието и горите".
В чл. 9 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
"(6) Министърът на земеделието и горите създава и определя района на дейност при условията на ал. 3 на дивечовъдните станции върху ловните площи, стопанисвани от Националната ловна организация и нейните подразделения."
Комисията не подкрепя предложението, предлага следната редакция на чл. 9:
"Чл. 9. (1) Държавните дивечовъдни станции са юридически лица - органи на Националното управление по горите.
(2) Държавните дивечовъдни станции са на пряко подчинение на Националното управление по горите и осъществяват функциите на държавни лесничейства по Закона за горите.
(3) Държавните дивечовъдни станции осъществяват и дейностите по:
1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;
2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия;
3. възпроизводство, разселване и опазване на дивеча;
4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;
5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
6. ползване на дивеча, дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм;
7. ползване на горите от държавния горски фонд за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията.
(4) План-сметките на държавните дивечовъдни станции се утвърждават от ръководителя на Националното управление по горите, като приходната част се формира от:
1. средства от Национален фонд "Българска гора" в размер, обезпечаващ осъществяването на функциите им по ал. 2 и 3;
2. собствени приходи от продажба на стоки и извършване на услуги.
(5) Ръководителят на Националното управление по горите със заповед създава държавните дивечовъдни станции и определя района на дейността им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в чл. 9, ал. 5 имам предложение, онова, което се казва в текста, "Ръководителят на Националното управление на горите" да се замени с "Министърът на земеделието и горите".
Ако ние се върнем отново на чл. 4, ще видим, че в областта на организацията възлагаме на министъра на земеделието. А тук внасяме ръководителя на Националното управление на горите.
Мисля, че от правна гледна точка отново трябва да стане "Министърът на земеделието и горите". Не си го обяснявам какви са съображенията да поставим едно такова ново правно положение - създаване на нова държавна юридическа личност, каквото искаме да направим с ръководителя на Националното управление на горите.
Що се отнася за чл. 9 - една нова алинея. Аз мисля, че ловната организация стопанисва 84 на сто от ловната площ на страната и създаването на дивечовъдни станции върху тези територии е необходимо, още повече, че те съществуват и следва само да получат законовото признание, което трябва да направим с този закон. Това е моето съображение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоянов.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Димитър Петров.
Гласували 89 народни представители: за 7, против 25, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 105 народни представители: за 25, против 34, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Член 9 е приет.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 10.
Предложение на народния представител Каменов - беше оттеглено.
Предложение на народния представител Христо Стоянов:
В чл. 10 ал. 2 се променя така:
"(2) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице, по предложение на Областния съвет по лова, със заповед определя района на дивечовъдния участък."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 10:
"Чл. 10. Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице със заповед обособява дивечовъдните участъци и определя районите им в границите на държавните лесничейства, където съществуват условия за устойчиво развитие на дивеч с елитни трофейни качества."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 10 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 106 народни представители: за 31, против 38, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 11. Комисията предлага следната редакция на чл. 11:
"Чл. 11. (1) В гори и земи от горския фонд, върху които е учредено право на ползване на научни институти и висши училища, чиято научна и образователна дейност е свързана с горското и ловното стопанство, могат да се обособят дивечовъдни участъци по реда на чл. 10.
               (2) Обекти за особено важни държавни нужди се обособяват като дивечовъдни участъци извън условията по чл. 7, ал. 4 и 5 със заповед на министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 11 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте чл. 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 12. Има предложение от народния представител Христо Стоянов в чл. 12, ал. 2 думите "държавни лесничейства" да се заменят с "общините".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
"Чл. 12. (1) На територията на един или повече ловностопански райони с общи граници, освен върху териториите на дивечовъдните станции, на дивечовъдните участъци и на обектите по чл. 11, могат да се обособяват развъдници.
               (2) Границите на развъдниците се определят с ловноустройствения проект по предложение на Комисията по ловно стопанство към държавните лесничейства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 12 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 90 народни представители: за 27, против 40, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържали се няма.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 13. Комисията предлага следната редакция на чл. 13:
"Чл. 13. (1) За ловностопанските райони се изработват ловоустройствени проекти при условия и по ред, определени с Правилника за прилагането на закона.
               (2) Ловоустройствените проекти се утвърждават от ръководителя на Националното управление по горите след съгласуване със съответните министерства и ведомства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Член 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел II - Управление на ловното стопанство".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на раздел II е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Чл. 14. Има предложение на народния представител Панайот Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Оттегля го господин Ляков.
Предложение от народния представител Христо Стоянов:
В чл. 14 изречението "Националното управление по горите управлява и контролира:" се заменя с "Министерството на земеделието и горите, областните управи и общините управляват и контролират:".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 14:
"Чл. 14. Министерството на земеделието и горите чрез Националното управление по горите управлява и контролира:
1. организацията на ловното стопанство;
2. опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча;
3. придобиването и упражняването на правото на лов;
4. провеждането на организиран ловен туризъм;
5. търговията с дивеч и дивечови продукти;
6. изпълнението на ловоустройствените проекти;
7. финансирането на дейностите в ловностопанските райони, стопанисвани от неговите органи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Желаещи да вземат думата по текста?
Първото предложение на господин Ляков, което не е прието, е оттеглено. Благодаря Ви, господин Ляков.
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, онова, което се влага в замисъла на моето предложение в чл. 14, където се казва, че Националното управление по горите управлява и контролира, в определена степен е взето предвид с предложението, което комисията направи в лицето на господин Владислав Костов, в което вече се казва, че Министерството на земеделието и горите чрез националното управление ... Аз правя компромис с отсъствието на областните управи и общинските управляващи и по този начин се създава едно не упълномощаване само на Националното управление, от което лично аз се страхувам. В такъв случай ще подкрепя предложението, което комисията направи, тоест оттеглям своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Стоянов.
Заповядайте, господин Смоленов.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаемо ръководство на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители! Аз много се радвам, че господин Стоянов е удовлетворен от този обрат и смятам, че е естествено едно поделение на министерството да бъде специфицирано и упълномощено в достатъчна степен с достатъчно много правомощия, за да върши функциите, които са предвидени съобразно този закон. Аз ще ви кажа, че, обикаляйки пожарите тази година, а аз съм обиколил поне 50 области, в които имаше пожари, констатирах, че Националното управление по горите е организирало прокарването на горски пътища, за да се блокира разпространението на пожарите, които стигат от София до Брюксел. Мисля, че това е нещо, за което то трябва да бъде поздравено и в този смисъл аз смятам, че правомощията на това управление би следвало да бъдат разпространени и в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Смоленов.
Не виждам други желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване редакцията на чл. 14, предложена от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 7.
Член 14 в редакцията, предложена от комисията, е приет-
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 15.
Предложение от народния представител Григор Шишков - в чл. 15, ал. 2, думите "ловни сдружения" се заменят с "националната ловна конфедерация".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложенията на народните представители Малинов и Владислав Костов са подкрепени.
Предложение от народния представител Васил Козалиев - в чл. 15, ал. 2, думите "ловни сдружения" да се заменят с "ловната организация".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Стоянов - в чл. 15, ал. 2, думите "ловни сдружения" да се заменят с "Националната ловна организация".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 15:
"Чл. 15. (1) Създава се Ловен съвет към Националното управление по горите като консултативен орган по организацията на ловната площ, управлението на ловното стопанство, опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча в национален мащаб.
(2) Министърът на земеделието и горите със заповед определя състава на ловния съвет с председател ръководителя на Националното управление по горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Желаещи да вземат думата? - Няма.
Има три неприети предложения, които ще поставя на гласуване поотделно.
Моля гласувайте предложението на господин Григор Шишков.
Гласували 120 народни представители: за 17, против 33, въздържали се 70.
Предложението на господин Григор Шишков не се приема.
Второто неприето предложение от комисията е предложението на господин Васил Козалиев.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 122 народни представители: за 39, против 76, въздържали се 7.
Предложението на господин Васил Козалиев не се приема.
Третото неприето от комисията предложение е това на господин Христо Стоянов.
Моля, гласувайте предложението на господин Стоянов.
Гласували 112 народни представители: за 28, против 64, въздържали се 20.
Предложението на господин Христо Стоянов не се приема.
Поставям на гласуване чл. 15 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 26.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 16.
Предложение на народния представител Григор Шишков - в чл. 16, ал. 3, думите "ловни сдружения" се заменят с думите "Областна ловна федерация".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - в чл. 16, ал. 3, след "председател на" се добавя "регионалния".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народните представители Васил Козалиев и Христо Стоянов беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 16:
"Чл. 16. (1) Регионалните управления на горите осъществяват дейностите по чл. 14 в определените им райони на дейност.
(2) Ръководителят на Националното управление по горите със заповед създава Съвет по лова към регионалните управления на горите за обсъждане на проблеми по лова и опазване на дивеча.
(3) Председател на Съвета по лова по ал. 2 е началникът на регионалното управление на горите и членове - представители на областната администрация, регионалната дирекция на вътрешните работи, районната инспекция по опазване на околната среда и водите, ловните сдружения и на други заинтересувани организации."

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Желаещи да вземат думата има ли? Няма.
Поставям на гласуване неприетото от комисията предложение на господин Григор Шишков.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 25, против 24, въздържали се 60.
Предложението на господин Шишков не се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Ангел Малинов, което също така не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 3, против 19, въздържали се 82.
Предложението не се приема.
Предложенията на господин Козалиев и господин Стоянов са оттеглени.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 16.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Член 16 в предложената от комисията редакция е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 17. Държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции осъществяват дейностите по чл. 14 и непосредствената охрана на дивеча в определените им райони на дейност и прилежащите им ловностопански райони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата има ли? Няма.
Поставям на гласуване чл. 17 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 18 има предложение на народния представител Григор Шишков в чл. 18, ал. 2 накрая да се добавят думите "и областната ловна федерация".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Ангел Малинов...
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Малинов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Господин Козалиев също е оттеглил предложението си в комисията.
Господин Христо Стоянов също оттегли предложението си в комисията.
Предложение от народния представител Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията:
В чл. 18, ал. 1 след думата "площи" следва изразът: "управлението на ловностопанската дейност и ползването на дивеча" и текстът продължава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 18:
"Чл. 18. (1) Създават се комисии по ловно стопанство към държавните лесничейства като консултативни органи по въпроси, свързани с организацията на ловните площи, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча.
(2) Началникът на регионалното управление на горите утвърждава със заповед състава на комисията по ал. 1, в която се включват представители на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции, районните инспекции на околната среда и водите, районните полицейски управления, общинските администрации и на лицата, стопанисващи дивеча.
(3) Председател на комисията по ловно стопанство е директорът на държавното лесничейство, който при необходимост може да привлича други специалисти и представители на собствениците на земи и гори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Желаещи да вземат думата има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване на неприетите предложения.
Първото неприето предложение е това на господин Григор Шишков.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 12, против 14, въздържали се 65.
Предложението на господин Григор Шишков не се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 20, против 15, въздържали се 57.
Предложението на господин Ляков не се приема.
Другите предложения са оттеглени.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 18.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде нов чл. 19 със следното съдържание:
"Чл. 19. Министърът на земеделието и горите издава правилник за организацията и дейността на консултативните органи по чл. 15, ал. 1, 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Някой да желае да вземе думата? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложения от комисията нов чл. 19.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 19 на вносителя:
"Чл. 19. Ръководителят на Националното управление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции, които трябва да отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 1 от Закона за горите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19, който става чл. 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 19 на вносителя, който става чл. 20 и който е подкрепен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Глава трета "Право на лов".
Предложение от народния представител Панайот Ляков:
Наименованието на глава трета се променя на: "Право на ползване на дивеча".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Поставям първо на гласуване предложението на господин Панайот Ляков, което не е прието от комисията.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегляте го? Благодаря Ви, господин Ляков.
Моля, гласувайте предложението на вносителя, подкрепено от комисията, за наименованието на глава трета.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 20 на вносителя:
"Чл. 20. (1) Правото на лов включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти.
(2) С правото на лов е свързано и задължението за опазване на дивеча."
Предложение от народния представител Нансен Бехар:
В чл. 20 да се създаде нова ал. 1 със следното съдържание:
"(1) Правото на лов е изключителното право на определени ловни колективи и физически лица да ловуват в даден район и да придобиват обитаващия го дивеч."
Останалите алинеи 1 и 2 на чл. 20 стават съответно ал. 3 и 4.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Панайот Ляков да се създаде нов чл. 20, ал. 1 със следното съдържание.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегля го. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложение на народния представител Христо Смоленов:
В чл. 20, ал. 1 след думите "и дивечови продукти" се добавя "както и правото на притежаване и носене на ловно оръжие".
В чл. 20 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) С правото на лов е свързано и задължението за безопасно съхраняване и употреба на ловното оръжие в съответствие със Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и правилника за приложението му."
Комисията не подкрепя предложението, тъй като тези текстове са намерили по-нататъшно развитие в другите членове.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20, който става чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Заповядайте, господин Смоленов. Имате думата.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правото на лов е най-старото човешко право. Аз искам да подчертая това нещо, защото когато говорим за човешки права, включително и за права на малцинствата, трябва да отбележим това малцинство от хората, което обаче първоначално е изхранвало цялото човечество и в този смисъл заслужава да бъде третирано както други съществуващи малцинства.
Второ, правото на лов като човешко право предполага оръдие на труда, тоест оръжие за ловуване. За да бъде човешко, за да се различава от правото на лов на хищника, то трябва да се осъществява чрез някакви оръдия на труда, които се наричат ловни оръжия.
Искам да подчертая целесъобразността във формулировката: "Правото на лов включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи, дивечови продукти" да се включи и "правото на притежаване и носене на ловно оръжие".
Не е точно така, че тази материя е уредена по-нататък. Оттук нататък всички подобни предложения, свързани с носенето на оръжие, повишаване на квалификацията, безопасността на съхранението му и безопасността на употребата му, всички тези предложения са отхвърлени. Аз ви моля поради това да не се доверявате на твърдението, че този въпрос някъде, в някой друг закон ще бъде решен. Тук е мястото да подчертаем, че както е длъжен човек, притежаващ право на лов, да опазва дивеча, така е длъжен да опазва себе си, семейството си, колегата си - ловец, което означава безопасна употреба и на оръжието.
Поради това смятам, че имам всички основания да настоявам моето предложение да бъде гласувано по същество и ви моля да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Смоленов за защита на това малцинство, както той го нарече.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Първото предложение, което не е прието, е предложението на господин Нансен Бехар.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 94 народни представители: за 16, против 59, въздържали се 19.
Предложението на господин Бехар не е прието.
Господин Ляков оттегли своето предложение.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Смоленов, което не е прието от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 23, против 58, въздържали се 7.
Предложението на господин Смоленов не се приема.

Поставям на гласуване чл. 20 на вносителя, който става чл. 21.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 21 на вносителя.
Предложението на народния представител Ангел Малинов е прието по принцип.
Предложението на господин Козалиев е оттеглено.
Панайот Ляков предлага в чл. 11, ал. 1...
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Ляков оттегля предложението си.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложение от народния представител Христо Смоленов - в чл. 21 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Удостоверение се издава и на завършилите курсове за боравене с ловно оръжие, провеждани периодично с цел преподготовка, повишаване на стрелковите умения и мерките за безопасност."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христов Стоянов - в чл. 21, ал. 1 текстът след думата "комисия" отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 22:
"Чл. 22. (1) Правото на лов се предоставя на пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит пред комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Комисията издава удостоверение на лицата, издържали изпита.
(3) Ловните и горски стражари, както и други длъжностни лица, осъществяващи контрола и охраната на дивеча, могат да упражняват правото на лов извън определените им охранителни участъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Първото предложение на господин Малинов е прието.
Господин Козалиев и господин Ляков оттеглят предложенията си.
Господин Смоленов, имате думата да защитите Вашето неприето от комисията предложение.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Когато се издават разрешения за носене на бойно оръжие - късо и нарезно, се провеждат и съответни курсове за подготовка, за да могат най-основни понятия от безопасността, боравенето и пр. с тези неща да бъдат ясни на хората, които са носители на това оръжие.
Аз смятам, че стрелковата култура на българския народ не е на необходимата висота. Не препоръчвам, разбира се, експерименти в стил "Вилхелм Тел". Но тук заявявам много решително, че ако така продължават нещата, ще основа политически клуб "Робин Худ".
Искам да кажа във всички случаи, че боравенето с оръжие си е сериозна работа. Има много случаи на инциденти. Помните, че имаше инциденти и при тези пожари, които възникнаха неотдавна. Знаем за това. Всекидневно могат да се случват подобни неща. Смятам, че е нормално този род дейности също по някакъв начин централизирано и заедно с това достъпно за хората, които ще практикуват лов, да бъдат организирани и регламентирани.
Ето това беше мотивът ми да настоявам да се включи тази точка. Смятам, че тя е разумна. Ако искате, гласувайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Смоленов. Само че не като реплика: ние разглеждаме Закон за лова, а не за оръжието. Оръжието се регламентира в друг закон.
Поставям на гласуване предложението на господин Смоленов, което той подкрепи и което комисията отхвърля.
Гласували 109 народни представители: за 5, против 56, въздържали се 48.
Предложението на господин Смоленов не се приема.
Следва предложението на господин Христо Стоянов, което също така не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 5, против 70, въздържали се 17.
Предложението на господин Христо Стоянов не се приема.
Поставям на гласуване чл. 22 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 22 на вносителя има предложение от народния представител Ляков - в чл. 22, ал. 1 думата "лов" се заменя с "ловуване".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Смоленов - в чл. 22, ал. 4 думите "отнема правото на лов" да се заменят със "Замразява правото на ловуване до завършването на курс за преподготовка."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 22, който става чл. 23:
"Чл. 23. (1) За упражняване правото на лов се издава документ - билет за лов, който е личен и правата по него не могат да се преотстъпват.
(2) Билетът за лов се издава от държавното лесничейство по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, след представяне на удостоверението по чл. 22, ал. 2. Ловният билет се заверява всяка календарна година в съответното държавно лесничейство.
(3) Лицата, незаверили билета си за лов за календарната година, не могат да упражняват правото на лов през годината.
(4) На лицата, назаверили билета си за лов в продължение на три последователни години, се отнема придобитото право на лов.
(5) Държавните лесничейства водят публичен регистър на издадените и презаверени билети за лов по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Някой желае ли да вземе думата? Няма.
Има две неприети предложения. Първото предложение е на господин Панайот Ляков.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегляте го. Благодаря на господин Ляков.
Господин Смоленов, имате думата.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Не всеки е длъжен да разбира от всичко. Аз не разбирам от много неща, но разбирам от логика и разбирам от лов. В този смисъл искам да ви напомня как сме определили ние като законодатели правото на лов - "Правото на лов включва правото на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти".
Аз ви питам: как така ще отнемем правото на лов, така определено, и защо не искате да бъде заменено отнемането правото на лов със замразяване правото на ловуване? Как ще забраните на един човек да придобива ловни продукти, дивечови продукти, да си купи дивеч от някой ловец? Как ще му забраните това? Как ще му отнемете тази част от съдържанието на понятието "право на лов", което включва придобиването на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти? В този смисъл аз ви моля, ако работим по инерция, да работим по инерция, но тогава да не се ангажираме със самочувствието, че сме законотворци.
Още веднъж подчертавам, настоявам за корекция - вместо "отнемане правото на лов" да бъде записано "замразяване правото на ловуване". Защото прегрешилият може да се коригира. Но дори на този, който е прегрешил, ти не можеш да му забраниш да си купи дивеч. Благодаря за вниманието и благодаря на тези доблестни пет души, които ме подкрепиха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Смоленов.
Други желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Христо Смоленов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 45, против 36, въздържали се 27.
Предложението на господин Смоленов не се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Смоленов, ако искате думата, заповядайте.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Колеги, аз се обръщам към вас с молба да прегласуваме това мое предложение и още веднъж да кажа, че в случая става дума за уточняване на санкция, която не би следвало да накърнява фундаментални човешки права като правото да си купиш и да занесеш на децата си фазанче, заек или нещо такова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Смоленов.
Допускам прегласуване на предложението на господин Смоленов.
Поставям на повторно гласуване предложението на господин Смоленов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 47, против 57, въздържали се 17.
Предложението повторно не се приема.
Поставям на гласуване чл. 23, предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 4.
Член 23 е приет.
Съобщения:
Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите има заседание на 13 септември, сряда, от 15,00 ч.
Комисията по културата и медиите ще заседава на 7 септември от 15,00 ч.
Утре е петък, за който имаме определен парламентарен контрол.
Първо ще отговори министър-председателят на Република България господин Иван Костов на два актуални въпроса на госпожа Елена Поптодорова и на две питания на народните представители Руси Статков и Христо Стоянов.
Министърът на земеделието и горите господин Венцислав Върбанов ще отговори на актуален въпрос на госпожа Татяна Дончева.
Министърът на труда и социалната политика господин Иван Нейков ще отговори на питане от народния представител Асен Христов.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Христо Смоленов.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иван Борисов и Велко Вълканов.
Министър Александър Праматарски ще отговори на актуален въпрос от народния представител госпожа Анелия Тошкова.
Министърът на образованието и науката господин Димитър Димитров ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Лютви Местан, Донка Дончева и Станка Величкова.
Министърът на отбраната господин Бойко Ноев ще отговори на питане на народния представител Ивалин Йосифов.
Министърът на вътрешните работи господин Емануил Йорданов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Яшо Минков, Жорж Ганчев и Елена Поптодорова.
Министърът на финансите господин Муравей Радев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Татяна Дончева и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Министърът на правосъдието господин Теодосий Симеонов ще отговори на питане от народния представител Велислав Величков.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от нашия правилник заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев е поискал отлагане със седем дни на отговорите на два актуални въпроса от народните представители Пламен Славов и Иван Бойков и на две питания от народните представители Руси Статков и Панайот Ляков.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев и министърът на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева.
По решение на председателския съвет нови актуални въпроси и питания, които ще бъдат включени при следващия отговор на съответните министри са:
- актуален въпрос от народния представител Руси Статков към министър Праматарски;
- питане от господин Марангозов към министър Илко Семерджиев;
- актуален въпрос на народния представител Петър Димитров към министъра на земеделието и горите;
- питане от народния представител Александър Каракачанов към министъра на земеделието и горите;
- актуален въпрос от народния представител Кръстьо Трендафилов към министъра на земеделието и горите;
- актуален въпрос на господин Пламен Славов към министъра на земеделието и горите;
- актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика;
- актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов към министъра на културата госпожа Емма Москова.
Закривам днешното заседание, първото за тази сесия.
Следващото заседание е утре, петък, от 9,00 ч. Ще продължим с приетия дневен ред. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Александър Джеров

Секретари:
Христо Димитров

Атанас Мерджанов