Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-09-12

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров
Секретари: Илия Петров и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
На днешното извънредно заседание ще разгледаме:
1. Законопроект за лова и опазването на дивеча.
2. Законопроект за юридическите лица с нестопанска цел.

Преминаваме към точка първа:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА - продължение.
Има думата господин Владислав Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! В петък ние приехме закона до чл. 32 включително. Има някои предложения, които са направени от народни представители за създаване на нови глави, които до голяма степен вече се обезсмислят от това, че ние приехме съдържанието на членове от 29 до 32.
Предложение от народния представител Христо Стоянов: глава четвърта става глава пета и по този ред се променя номерацията на поредността на главите.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов за промяна в номерацията на главите.
Гласували 100 народни представители: за 11, против 71, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предложение от народния представител Валентин Симов: създава се нова глава четвърта "Ловна организация" със следното съдържание:
"Чл. 28. (1) Националният ловен съюз е сдружение на областните ловни съвети в Република България с цел защита на дивеча и околната среда и развитието на ловния спорт..."
Господин Симов оттегля предложението си.
Предложение на народния представител Христо Стоянов: след чл. 26 се създава нова глава четвърта със заглавие:
Първи вариант: "Организация на българските ловци".
Втори вариант: "Национална организация на ловците".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Комисията не го подкрепя, но аз не мога и да го поставя на гласуване, защото създаване на нова глава четвърта с два варианта, без да е посочен текстът на тази глава, а само заглавието, просто не може да бъде гласувано. Затова продължете с докладването.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава четвърта - Стопанисване и опазване на дивеча."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.
"Раздел I - Стопанисване на дивеча."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта и на раздел I, както са предложени от вносителя.
Гласували 146 народни представители: за 140, против 1, въздържали се 5.
Заглавието на глава четвърта и заглавието на раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Чл. 29. Стопанисването на дивеча обхваща дейностите по запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на биологичния минимум, достигане и поддържане на допустимите запаси, осигуряване на рационално и устойчиво ползване в ловно-стопанските райони."
Предложение от народния представител Ангел Малинов: да се създаде нов чл. 29 със следното съдържание:
"Чл. 29. Министърът на земеделието и горите утвърждава Устава на Националната федерация на ловците, в която членуват най-малко от 2/3 от всички ловци, придобили право на лов."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29, който става чл. 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Малинов оттегля предложението си.
Моля, гласувайте чл. 29, който става чл. 33, както е предложен от вносителя.
Гласували 162 народни представители: за 142, против 3, въздържали се 17.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 30 на вносителя.
Има предложение от народния представител Христо Стоянов чл. 30 да се промени така:
"Чл. 30. Дивечът в страната се стопанисва от ловните сдружения, дивечовъдните станции и лицата по чл. 11."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 34:
"Чл. 34. Дивечът в страната се стопанисва от държавни дивечовъдни станции, от лица по чл. 11, ловни сдружения по чл. 30 и други български юридически лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 143 народни представители: за 59, против 71, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 30, който става чл. 34, както е предложен от комисията.
Гласували 153 народни представители: за 103, против 18, въздържали се 32.
Член 34 е приет.


ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 31 на вносителя.
Предложение от народния представител Христо Стоянов - в чл. 31 думата "държавните" да се заличи.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 35:
"Чл. 35. Държавните дивечовъдни станции и лицата по чл. 11 стопанисват дивеча в определените им ловностопански райони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 138 народни представители: за 26, против 95, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 31, който става чл. 35, както е предложен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 10.
Член 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 32 на вносителя има предложение на народния представител Меглена Плугчиева, което е прието.
Предложение от народния представител Васил Козалиев - в чл. 32, ал. 1, след думата "лица" да се добави "и ловни дружества".
В чл. 32, ал. 5, думите "по реда на ал. 1" да отпаднат, като се добави "на съответното ловно дружество, на чиято територия са".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христо Стоянов - в чл. 32 се правят следните промени:
1. Алинея 1 отпада.
2. Текстът на ал. 2 се променя така:
"(2) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице предоставя стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните сдружения чрез договор."
3. Алинеи 4 и 5 отпадат.
Комисията подкрепя предложението относно отпадането на ал. 5 и не го подкрепя в останалата му част.
Комисията предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 36:
"Чл. 36. (1) Държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча в дивечовъдните участъци по чл. 10 на български юридически лица чрез конкурс.
(2) Държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча в ловностопанските райони извън тези по ал. 1 и чл. 35 на ловните сдружения по чл. 30 чрез пряко договаряне.
(3) Договорите за стопанисване на дивеча се сключват за срок от 5 до 13 години в зависимост от основния вид дивеч в ловностопанския район.
(4) Условията и редът за пряко договаряне за сключване и прекратяване на договорите за стопанисване на дивеча, както и за провеждане на конкурси, се уреждат с правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Козалиев има думата.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението в чл. 32, ал. 1 в коригирания и предложен като чл. 36 сега текст е намерило отражение, след като ние с вас гласувахме в чл. 30 ловните дружества да бъдат регистрирани по Закона за лицата и семейството и като юридически лица те могат да се явят според мен, а предполагам, че и вносителят ще дообясни това, и по ал. 1 на чл. 36, който сега прочете уважаемият господин Костов, на конкурс на равни начала заедно с другите български юридически лица. Проблемът е обаче, че избягахме и от ал. 5, оставихме абсолютно всичко в новата ал. 4 за прекратяване на договорите да се урежда с правилника по приложението на закона. Моето предложение е, ако нямаме сключени договори или пък договорът е нарушен, това да бъде предоставено съответно на ловното дружество, защото така или иначе и в момента не всички ловни дружинки имат достатъчно площ за ловуване. Нормално е в рамките на едно ловно дружество или на ловно сдружение по чл. 30, както го гласувахме онзи ден, да стане едно преразпределение и юридическото лице - ловното дружество или ловното сдружение, би могло да направи това.
И още едно съображение по този член. Все ми се струва, че контролът на държавата в чл. 1 за стопанисването на дивеча в предоставянето от държавните лесничейства на дивечовъдните участъци би трябвало да бъде изключително голям, за да можем да гласуваме такова голямо доверие. Ние изразихме опасение за тези участъци, които заемат около 10-12 процента от площта, ние гласувахме до 15, вносителите казаха, че дивечовъдните станции заемат около 3 процента, което означава, че около 12 процента ще останат за тези участъци, които ще бъдат предоставяни на български юридически лица. Какво ще стане с дивеча там? Какъв ще бъде контролът на държавата? Ще съумеем ли ние да запазим това, което е в момента? Аз ви казах и онзи ден, че около 70 на сто от дивеча в момента в България е там. Да не стане така, че след десет години, напускайки участъка, там ще остане своеобразна пустиня. С какво ще отговорим на всички тревоги, които вълнуват в момента и обикновения гражданин, и ловеца, а се надявам, че и всеки един от нас.
Така че не подкрепям ал. 1 на чл. 36 и ако можехме да гласуваме отделно, бих гласувал против ал. 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Петър Рафаилов.
ПЕТЪР РАФАИЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колега!
Ще се опитам да Ви отговоря на въпроса, който зададохте за чл. 36, ал. 1, защото смятам, че принципът, заложен в чл. 36, е основополагащ за целия закон. Какво ще прави държавата? Държавата осъществява контрол като собственик на дивеча на територията на цяла България без оглед на това кой стопанисва този дивеч. Тоест, контролът, който ще упражнява по отношение на стопанисваните от ловните сдружения участъци, ще бъде същият, какъвто ще го упражнява по отношение на всички. Принципът тук е държавата да провежда държавна политика чрез тези дивечовъдни станции, а като собственик на дивеча, тя по отношение на останалите зони да извършва контрол, а разселването и разпространението на дивеча ще става чрез тези дивечовъдни участъци.
Така че ми се струва, че в тези участъци, включително и тези стопанисвани от ловните сдружения, не само че няма да станат пустиня, защото тук е заложен икономическият принцип, че когато правиш едно нещо пустиня, ти просто ще трябва да ловуваш в тази пустиня или да отидеш да ловуваш другаде, където вече обаче ще се плаща, защото хората са положили усилия за опазване на дивеча. Това ще става обаче под контрола и бих казал зоркия контрол, който и сега извършва държавата като собственик на дивеча.
Това е отговорът на Вашия въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Рафаилов.
За дуплика има думата господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Уважаеми колега Рафаилов, съгласен съм с принципите, които Вие изтъкнахте, че би трябвало да бъде така. Но така ли е в момента? Не е така. Така ли е с другите принципни неща в България? Примерно с РМД-тата и с приватизацията, които направихте? Не е така. Има ли заводи, които бяха направени на скрап и ги няма? Има. Така че това е опасението да не стане както в много други случаи, защото и в момента контролът на държавата там е много нисък.
И въпреки че ще имаме 500 нови ловни надзиратели, едва ли не бизнесменът не го интересува, напускайки след 10 или 13 години, изпълнявайки договора до края на годината, какво ще остави след себе си. Той гледа да спечели. Знаем, че има ловно-стопански проекти, които той трябва да спазва. Това е ясно, това е изписано в закона. Но лошо е, че тук неговият личен интерес е против интереса на самата държава и против нашите интереси. Това е моето опасение. Разбирате ли? Иначе аз съм съгласен с Вас, с принципите, и съм съгласен, че законът в общи линии отразява тези неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Козалиев.
Господин Милко Станчев - заместник-министър на земеделието и горите, има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО СТАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Първо искам да дам отговор, или по-точно уточнение на първата част от въпроса. Да, юридическите лица, които ще станат факт при регистрацията по Закона за лицата и семейството на българските ловни сдружения, ще имат право да участват на равни начала с всички останали юридически лица по Търговския закон за точно тези спорни 13 на сто на ловната площ на страната, които досега са стопанисвани от държавата.
Казусът на вносителя общо взето беше следният: държавата стопанисваше досега тези 15 на сто. По Закона за горите държавните лесничейства нямат право на стопанска дейност и това е съвсем резонно. Кой да стопанисва тези площи? Едно - две на сто, или максимум 3 на сто държавни дивечовъдни станции и изяснихме защо останалите 12 на сто трябва да бъдат отдадени на някого за стопанисване. Добре дошли на българските ловци да ги стопанисват, обаче при условията, които държавното лесничейство ще им постави, съобразено с ловноустройствения проект и по договор, който ще се сключи в продължение от 5 до 13 години, като условията на договора ще бъдат такива, че в никой случай няма да се чака 13-годишният период, за да дадем оценка на новия наемател на дивеча дали той си е свършил работата по този договор или задълженията по договора или не и чак тогава да вземем решение дали да прекратим договора. Клаузите по договорите ще бъдат много рестриктивни и всяка година графиците за движение на популацията ежегодно ще се следи и ако тя бъде нарушена, а тя ще бъде задължително изискване по договора, ще бъде прекратен договорът. Така че опасенията според мен са излишни.
Още един мотив. В края на краищата интересът на наемателя на този дивеч ще бъде сходен с интереса на държавата, тъй като той няма да има никакъв ефект да унищожи наетия дивеч за една година и след това да няма никакви добиви следващите 12 години. Напротив, той ще създаде своя охрана, която ще дублира функциите на държавната охрана. След като той инвестира, в никой случай няма да остави охраната единствено на държавата, която от друга страна е задължена. Да се залага презумпция, че изпълнителната власт няма да спазва своите задължения по всички закони, мисля, че не бива оттук да се изхожда за вземането на каквото и да било решение по отношение на стопанисването на държавната собственост - дивеча. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
Преди да гласуваме предложението на господин Козалиев, искам да Ви обясня, че то е направено към ал. 5, която в текста на комисията отпада. Господин Козалиев се съгласи с това да гласуваме запазването на ал. 5, но променена така, както е с неговото предложение. Бях ли достатъчно ясен?
Предложението на господин Козалиев се трансформира в запазване на ал. 5, променена в съответствие с неговото предложение.
Поставям на гласуване второто предложение на господин Козалиев. Първото той го оттегли.
Гласували 152 народни представители: за 62, против 81, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване онази част от предложението на народния представител Христо Стоянов, която не е подкрепена от комисията.
Гласували 134 народни представители: за 30, против 89, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 32, който става чл. 36, така както е предложен от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 22.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 33 - текст на вносителя, има предложение от народния представител Христо Стоянов текстът на чл. 33 да се промени така:
"Чл. 33. Стопанисването на дивеча включва задължението на ловните сдружения, дивечовъдните станции и лицата по чл. 11 да извършват следните основни ловностопански мероприятия:
1. Установяване на наличното количество дивеч върху ловната територия.
2. Оптимизиране на екологосъобразни видове, състав и запаси от дивеч.
3. Подобряване на естествената хранителна база и на защитните условия в местообитанията на дивеча.
4. Осигуряване на ефективно зимно подхранване.
5. Развъждане и разселване на дивеч за подсилване и възстановяване на дивечовите запаси.
6. Обогатяване на ловните територии с нови видове и възстановяване на изчезналите - аклиматизация и реаклиматизация.
7. Изграждане на биотехнически и други спомагателни съоръжения.
8. Рационално ползване на дивеча посредством хуманни и безопасни методи.
9. Охрана и опазване на дивеча."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 37:
"Чл. 37. Лицата по чл. 34 са длъжни да:
1. организират и извършват подхранването на дивеча;
2. създават и поддържат специализирана фуражна база за дивеч;
3. изграждат ловностопански съоръжения;
4. регулират числеността на дивеча;
5. участват в таксацията на дивеча;
6. опазват дивеча и участват в неговата охрана."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 117 народни представители: за 38, против 71, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 33, който става чл. 37, така, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде нов чл. 34, който става чл. 38, със следното съдържание:
"Чл. 38. Изграждане на ловностопански съоръжения върху земи, собственост на физически и юридически лица, се извършва след сключване на договор с тях при спазване изискванията на ловоустройствените проекти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Плугчиева има думата.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз си позволявам само да направя едно кратко предложение, с което смятам, че само ще прецизирам текста. Може би това е наш пропуск при работата ни в комисията. Предлагам текстът да придобие следната редакция:
"Чл. 38. Изграждане на ловностопански съоръжения върху земи и гори, собственост на физически и юридически лица, се извършва след сключване на договор с тях при спазване изискванията на ловоустройствените проекти."
Предлагам да гласуваме този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Плугчиева.
Господин Владислав Костов има думата.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Благодаря за забележката на госпожа Плугчиева. Действително ние сме пропуснали или при редакцията, или при преписа на доклада думите "и гори". Тоест, текстът си остава същият, само че след "земи" се добавя "и гори".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 38 така, както е предложен от комисията, с направеното допълнение от госпожа Меглена Плугчиева.
Гласували 118 народни представители: за 116, против 2, въздържали се няма.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 34 на вносителя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 39:
"Чл. 39. (1) За подхранването на дивеча се създава и поддържа специализирана фуражна база при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
(2) Площи за специализирана фуражна база се предоставят безвъзмездно от държавния земеделски и горски фонд."
Комисията предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 40:
"Чл. 40. (1) За запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие на популациите при доказана необходимост се регулира числеността на някои видове дивеч при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
(2) Подивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 34 и 35, които стават съответно 39 и 40, така, както са предложени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 11.
Членове 39 и 40 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 36 на вносителя.
По него има предложение от народния представител Лъчезар Тошев:
В чл. 36, ал. 2 текстът "опресняване на кръвта" се замества с "поддържане на генофонда".
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на господин Малинов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Христо Стоянов:
В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в края на текста се добавят: "... след предварително съгласуване с Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите".
Комисията не подкрепя предложението по ал. 1, а по ал. 2 беше оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 41:
"Чл. 41. (1) Аклиматизацията и реаклиматизацията на дивеча в страната се извършва по дългосрочна програма, съгласувана с Министерството на околната среда и водите и утвърдена от ръководителя на Националното управление по горите.
(2) Разселването на дивеч за опресняване на кръвта, задивечаване, поддържане на биоразнообразие и ползване се осъществява под контрола на държавното лесничейство.
(3) Разселеният дивеч, разрешен за отстрел с плана за ползване през ловния сезон, принадлежи на лицата, които го стопанисват."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, това, което аз предлагам към коментирания член в ал. 1, а това е едно съгласуване с Българската академия на науките и с Министерството на околната среда и водите.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: То с Министерството на околната среда и водите се извършва съгласуване!
ХРИСТО СТОЯНОВ: То това го нямаше преди. Колеги, естествено, това няма да реши въпроса, че ще стане нещо. Но аз не можах да си обясня и продължавам да не си обяснявам защо бягаме от един въпрос, който винаги е съществувал - съгласуване по този въпрос с науката. Ами, ние ще внасяме дивеч. Ами, можем да застрашим собствения си дивеч. Какво е онова, което ще попречи да бъде съгласувана тази програма, тъй като говорим за програма? Аз ви казвам - нищо лошо няма да направим. Ако направим това съгласуване, то ще бъде добро. Затова ви казвам - нека да се абстрахираме от това си поведение - че щом го е дал това предложение някой от опозицията, да внасяме мнителността, че то ще развали голямата мисъл, която има в този законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Част от предложението на господин Стоянов е прието - за съгласуване с Министерството на околната среда и водите. Фактически остава само неговото предложение за съгласуване и с Българската академия на науките, което не е прието.
Има думата господин Христо Смоленов.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаемо ръководство на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости от НУГ! Аз лично подкрепям това предложение на господин Стоянов и смятам, че не би имало нищо лошо българската академична мисъл, колкото и да е в трудно положение, колкото и да са залинели носителите й, все пак мозъкът им работи, щрака. От друга страна, всички ние знаем колко деликатно се съчетават, съвместяват, съгласуват някои животински видове. Колко опасно е понякога да внесеш, още повече, ако това се прави импровизирано, на базата на съществуващи или предстоящи да се създадат частни инициативи, колко опасно е да се внедрят породи, които биха могли да се ритат с нашите. Може би помните, че имаше голяма дискусия по въпроса дали карпатската мечка е съвместима с нашата кафява мечка. Помните, че имаше основания за сериозен размисъл.
В този дух аз бих ви предложил - да подкрепим предложението на господин Христо Стоянов. То се опитва да издигне авторитета и на българската академична мисъл, която не е за изхвърляне. Аз съм горд, че съм възпитаник на тази Академия на науките. Смятам, че тук има и други такива хора, с които България може да се гордее. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
За изказване има думата господин Рафаилов.
ПЕТЪР РАФАИЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Доколкото аз разбирам, молбата на колегата Христо Стоянов е, тъй като част от неговото предложение и на колегата Смоленов е прието, да се включи и Българската академия на науките. Аз, доколкото разбирам, проблемът е чисто юридически и той е свързан с нещо много елементарно. Българската академия на науките не може да съгласува по простата причина, че тя просто не е административен орган. Тя не е държавен административен орган. Тя няма юридическо право да съгласува. А Министерството на околната среда и водите и Националното управление по горите могат да търсят компетентната помощ, становище на академията, но тя не може да дава съгласувателни писма по простата причина, че тя не е държавен административен орган. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Рафаилов.
Заместник-министър Милко Станчев има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО СТАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, искам само да добавя. В ловния съвет има членове на българската наука, на Българската академия на науките. Във Висшия екологичен съвет също фигурират членове на науката, така че науката не е изоставена в нито едно от двете ведомства, които ще дават съгласие по този член.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Не съгласие, а становище, господин Станчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКО СТАНЧЕВ: Да, становище по този член. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 13, против 28, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 105 народни представители: за 18, против 65, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36, който става чл. 41 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 6.
Член 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 42:
"Чл. 42. Ветеринарномедицинският надзор и борбата с болестите по дивеча в национален мащаб се осъществява от специализираните органи на Министерството на земеделието и горите - Националната ветеринарномедицинска служба и Националното управление по горите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 37, който става чл. 42 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 3.
Член 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел II - Ползване на дивеча."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
По чл. 38 комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, който става чл. 43 със следното съдържание:
"Чл. 43. (1) Ползването на дивеча се осъществява чрез ловуване.
              (2) Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, вземане, пренасяне, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов.
              (3) Ловуване е и престой или движение на лица извън населени места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не."
ПРДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 38, който става чл. 43 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел II и чл. 43 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 39, който става чл. 44:
"Чл. 44. (1) Ловуването се извършва индивидуално и групово.
              (2) На едър дивеч се ловува индивидуално съгласно методите на подборното ловуване. На дива свиня се допуска и групово ловуване.
              
(3) На дребен, местен и прелетен дивеч се ловува индивидуално и групово.
(4) На хищници се ловува индивидуално, групово, чрез организиране на хайки и по време на лов на други видове дивеч.
(5) Хайки се организират по искане на лицата, стопанисващи дивеча, или на общинската администрация. За провеждане на хайка се издава заповед от директора на държавното лесничейство, съгласувана с началника на регионалното управление на горите. "
Комисията предлага също редакция на чл. 40, който става чл. 45:
"Чл. 45. (1) За всеки ловностопански район ежегодно се утвърждава план за ползване на местния дивеч.
(2) Общият план за ползване на местния дивеч в страната се утвърждава от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте членове 39 и 40, които стават съответно членове 44 и 45 така, както са предложени от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 4.
Членове 44 и 45 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 41 на вносителя става чл. 46:
"Чл. 46. (1) Планът за ползване на дивеча в държавните дивечовъдни станции и в обектите по чл. 11 се утвърждава от ръководителя на Националното управление по горите.
(2) Планът за ползване в останалите ловностопански райони се утвърждава от началника на регионалното управление на горите по предложение на директора на държавното лесничейство.
(3) Планът за ползване на разселения дивеч се утвърждава от директора на държавното лесничейство.
(4) Проектоплановете за ползване на дивеча се изготвят от лицата по чл. 34.
(5) Условията и редът за изготвяне на плановете за ползване се уреждат с правилника за прилагането на закона."
Комисията предлага да се създаде чл. 47 със следното съдържание:
"Чл. 47. Организираният ловен туризъм се провежда при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона."
Комисията предлага следната редакция на чл. 42 на вносителя, който става чл. 48:
"Чл. 48. (1) Ловуването в държавните дивечовъдни станции се извършва по реда на организирания ловен туризъм.
(2) Селекционният и санитарният отстрел в държавните дивечовъдни станции се осъществява от служителите в тях или от лица с придобита квалификация по реда на членове 26 и 27."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте членове 46, 47 и 48 така, както са предложени от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Членове 46, 47 и 48 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Тъй като членовете на вносителя от 43 до 46 са приети по принцип и няма направени и неприети предложения, ще ги прочета заедно.
Член 43 на вносителя става чл. 49:
"Чл. 49. Ловуването в обектите по чл. 11 се извършва по реда на закона съобразно техния статут."
Комисията предлага следната редакция за чл. 44, който става чл. 50:
"Чл. 50. Ловуването в ловностопанските райони, в които стопанисването на дивеча е предоставено от държавното лесничейство по реда на чл. 36, се извършва по реда на закона и при условия, определени от лицата, които стопанисват дивеча."
Комисията предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 51:
"Чл. 51. Лицата, придобили право на лов, но нечленуващи в ловно сдружение, ловуват в държавните дивечовъдни станции по реда на организирания ловен туризъм, а в останалите ловностопански райони по реда на закона и при условия, определени от лицата, които стопанисват дивеча в съответния ловностопански район."
Комисията предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 52:
"Чл. 52. За ползване на дивеча в ловностопанските райони и по чл. 35 се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет."
Комисията предлага чл. 47, който става чл. 53, със следната редакция:
"Чл. 53. (1) За ползване на дивеча в ловностопанските райони по чл. 36 се заплаща годишна вноска.
(2) Условията и редът за определяне на размера на годишната вноска се уреждат с правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Костов.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване докладваните от председателя на комисията членове 43 до 47 по номерацията на вносителя, които по номерацията на комисията стават членове 49 до 53 включително.
Моля да гласувате.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Членове 49 до 53 включително по номерацията на комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага чл. 48 да отпадне, защото той намери своето отражение в чл. 47, който сега приехме. Стана едно прехвърляне на този член по-напред, където методологично му е мястото, затова тук трябва да гласуваме да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Някой желае ли да вземе думата? Няма.
Моля да гласуваме предложението на комисията за отпадане на чл. 48 по номерацията на вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението на комисията за отпадане на чл. 48 по номерацията на вносителя е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 49 на вносителя има предложение на народния представител Панайот Ляков, което фактически е прието по принцип.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Ляков го оттегля. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: То е прието по принцип в основната му част, но той го оттегли и в другата му част.
Комисията предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 54:
"Чл. 54. (1) Сроковете, дните, методите и нормите на ловуване се определят с правилника за прилагането на закона.

 (2) В зависимост от биологичното развитие на дивеча, щетите, нанесени от него и епизоотичната обстановка министърът на земеделието и горите по предложение на ръководителя на Националното управление по горите по изключение със заповед променя сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси, както и ограничава или забранява лова на някои видове дивеч след съгласуване с Министерството на околната среда и водите.
 (3) За регулиране числеността на някои видове дивеч при възникнала епизоотична обстановка се осигуряват средства от държавния бюджет.
 (4) Ловуване с научноизследователски цели се разрешава от ръководителя на Националното управление по горите през цялата година при условие и по ред, определени в Правилника за прилагане на закона.
 (5) Регулиране на числеността на защитени и други видове диви животни се разрешава от ръководителя на Националното управление по горите след съгласуване с Министерството на околната среда и водите."
По чл. 50 има предложение на Меглена Плугчиева ал. 1 да отпадне.
Предложението е подкрепено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 50, който става чл. 55:
"Чл. 55. Ловец, отстрелял едър дивеч, го маркира с предоставената за целта марка от държавното лесничейство или дивечовъдната станция."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Има ли желаещи да вземат думата по двата текста?
Има думата господин Христо Смоленов.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и гости! Значимостта на чл. 54, особено на ал. 2 е голяма, според мен, тъй като много български ловци са станали жертва на криворазбраната цивилизация, ако мога така да кажа. Фактът, че трябва да се съобразяваме с незадължителни, а препоръчителни индикации от чужбина за това кога да се стрелят или да не се стрелят, например гъските на Шабла или в морето, или друг дивеч, който е мигриращ, както правилно каза нашият колега Малинов - прелетен и т.н. Проблемът е, че нашите организатори на ловен туризъм страдат много от факта, че в други съседни страни, например Румъния и Гърция, по два месеца повече се разрешава отстрелът на дивите гъски. А нашите хора, които разчитат на това и чийто поминък е този ловен туризъм, са принудени да гледат как ловци, които традиционно са идвали при тях ги напускат, защото при нас вече не e, а там все още е разрешен.
Гъвкавостта при реагиране в такава ситуация, според мен, трябва да е по-голяма. Повече правомощия трябва да има директно Националното управление по горите, защото то най-плътно следи и епизоотичната обстановка, и всичко, свързано с тези неща.
В този смисъл аз препоръчвам на тези, които ще подготвят Правилника за приложението на този закон, да обърнат специално внимание на този въпрос. Тъй като иначе ще трябва ловни синдикати да се борят за правата на българския ловец. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Смоленов.
След като няма други желаещи да вземат думата, поставям на гласуване двата текста - на чл. 49 и чл. 50 на вносителя, а на комисията чл. 54 и чл. 55.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 6.
Членове 54 и 55, по номерацията на комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 51 на вносителя:
"Чл. 51. (1) Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие.
 (2) Ловно огнестрелно ловно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел и отговаря на техническите изисквания за безопасност.
 (3) Разрешение за закупуване, носене и съхраняване на ловно оръжие и боеприпаси се издава от органите на Министерството на вътрешните работи по реда на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
 (4) Подборното ловуване се извършва с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум.
 (5) При ловуване могат да се използват ловни кучета при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
 (6) Регулирането на някои видове дивеч, както и улавянето на жив дивеч може да се извършва и с други подходящи средства при условия и по ред, определен и в правилника за прилагане на закона."
Има предложение от народния представител Нансен Бехар:
В чл. 51 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
 "(3) Забранява се ловуването с автоматично огнестрелно оръжие и с бойно оръжие от военен образец."
Изменя се поредността на алинеи 3, 4, 5 и 6, които стават съответно алинеи 4, 5, 6 и 7.
Комисията не подкрепя предложението, подкрепя текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Бехар, желаете ли думата да защитите Вашето предложение?
НАНСЕН БЕХАР (независим): Господин председател, дами и господа! Става въпрос за това предложение за груповото ловуване, тъй като използването на автоматично огнестрелно оръжие и бойно оръжие, това е един образец, може да създаде заплаха за живота на ловуващия в група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Бехар, което не е подкрепено от комисията - за създаване на нова ал. 3.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 33, против 69, въздържали се 15.
Предложението на проф. Бехар не е прието.
Поставям на гласуване текста на вносителя за чл. 51, който става чл. 56.
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
Член 56 по номерацията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 52 на вносителя има предложение на народния представител Григор Шишков:
"В чл. 52, ал. 1 след думата "такса" се добавя "за изразходваните канцеларски материали...".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Васил Козалиев:
В чл. 52, ал. 1 след думата "закона" да се постави точка и останалата част да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Ангел Малинов е оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 52, който става чл. 57:

"Чл. 57. (1) За провеждане на лов се издава писмено разрешително при условия и по ред, определени в Правилника за прилагането на закона, след заплащане на такса за издаването му, по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
              (2) Разрешителните за лов са по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите и се водят на отчет в държавните лесничейства и дивечовъдни станции."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има две неприети предложения.
Господин Козалиев, имате думата.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, направил съм това предложение, защото съм против тази ежеседмична такса. Първо, ние знаем в какъв размер ще е. Второ, ловното сдружение е платило годишната си вноска или годишната такса за ползването на този ловностопански район. Сега отново трябва да плаща такса и всяка седмица, отивайки на лов, за всяко едно издадено разрешително. Казват ни от Националното управление по горите, че това е за съответната канцеларска работа там - за издаването де факто на самото разрешение да се заплати тази такса по тарифа, определена от Министерския съвет. Затова аз държа, господин председателю, да гласувате моето предложение, защото съм против тази такса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Козалиев.
Друг колега, който желае да вземе думата? Няма.
Ще поставя на гласуване двете неприети предложения в тяхната последователност.
Първото неприето предложение е на народния представител Григор Шишков.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 113 народни представители: за 22, против 30, въздържали се 61.
Предложението на Григор Шишков не е прието.
Поставям на гласуване предложението на господин Васил Козалиев, което също не е подкрепено от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 45, против 69, въздържали се 13.
Предложението на господин Васил Козалиев не е прието.
Поставям на гласуване чл. 52 по номерацията на вносителя, който става чл. 57 съобразно предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 79, против 18, въздържали се 9.
Член 57 по номерацията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 53 на вносителя има две предложения на народните представители Ангел Малинов и Владислав Костов, които са подкрепени по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 58:
"Чл. 58. В разрешителното за лов се вписват имената на ловците, номерата на ловните билети, начинът, датата и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за лов дивеч и името на ръководителя на лова при групов лов."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме чл. 53 по номерацията на вносителя и съответно чл. 58 по номерацията на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Член 58 по номерацията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 54 на вносителя има предложение на народния представител Панайот Ляков, което не е подкрепено от комисията:
"Член 54 се променя така:
"Чл. 54. (1) Ловните трофеи от отстрелян дивеч стават притежание на ловеца след заплащане по единен ценоразпис, утвърждаван от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице.
              (2) Месото от отстреляния дивеч може да се ползва от ловеца (ловците) срещу заплащане по тарифа, определена от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него лице."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. 59:
"Чл. 59. Отстреляният дивеч, дивечовите кожи и ловните трофеи принадлежат на ловеца, който ги е придобил, при спазване на условията, поставени от стопанисващия дивеча."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Ляков оттегля предложението си. Благодаря.
Поставям на гласуване чл. 59 по номерацията на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Член 59 по номерацията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложение от народния представител Ангел Малинов да се създаде нов чл. 55, което е прието по принцип.
Комисията предлага да се създаде чл. 60 по номерацията на комисията:
"Чл. 60. Условията и редът за регистрация и отчитане на отстреляния и придобития дивеч се определят с Правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата по така предложения нов текст? Няма.
Моля да гласуваме чл. 60 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 8.
Член 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 55, който става чл. 61:
"Чл. 61. (1) Ловните трофеи се регистрират в държавните лесничейства или в държавните дивечовъдни станции по място на добиването им в едномесечен срок. Нерегистрираните ловни трофеи се отнемат в полза на държавата.
              (2) Ловните трофеи се оценяват от оценителни комисии, назначени със заповед на ръководителя на Националното управление по горите."
Комисията предлага следната редакция на чл. 56, който става чл. 62:
"Чл. 62. За регистрация и оценка на ловните трофеи се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет."
Комисията предлага следната редакция на чл. 57, който става чл. 63:
"Чл. 63. (1) Лицата, намерили и взели паднали дивечови рога, ги предават в държавните лесничейства или в дивечовъдните станции.
 (2) Лицата по ал. 1 могат да придобиват падналите дивечови рога след заплащане на такса по тарифа, определена от Министерския съвет."
Чл. 58 на вносителя, който става чл. 64:
"Чл. 64. Забранява се ловуването в:
1. разсадници и ловни развъдници;
2. опитни полета и площи за сортово семепроизводство;
3. ливади до окосяването им;
4. новозасадени лозя;
5. лозя от резитба до приключване на гроздобера;
6. зеленчукови и овощни градини и бостани до обирането им;
7. житни култури от 1 април до ожънването им;
8. оризищата от 15 март до прибирането им;
9. военни поделения и заградени полигони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58, който става съответно чл. 64.
Член 59. Има две предложения, които са приети по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 59, който става съответно чл. 65:
"Чл. 65. При ловуване се забранява използването на следните средства и методи:
1. огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2, лъкове и арбалети;
2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;
3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
4. звукозаписи и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;
5. огледала и други заслепяващи предмети;
6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
7. живи животни, използвани като примамка;
8. експлозиви, обгазяване или опушване;
9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
10. моторни превозни средства;
11. летателни средства;
12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов.
Обсъждаме членове от 61 до 65 на комисията.
Има ли желаещи, които ще вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме членове от 61 до 65 включително по номерацията на комисията.
Гласували 111 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 7.
Членове от 61 до 65 включително по номерацията на комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Раздел трети - Опазване на дивеча."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел трети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме раздел трети така, както го предлага вносителят и както го подкрепя комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Раздел трети със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 60 на вносителя.
Предложение на народния представител Васил Козалиев:
Текстът в чл. 60, ал. 1 да продължи така: "и ловната организация"...
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Оттегля го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И двете предложения?
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ, от място): Цялото предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: И Христо Стоянов оттегли предложението си в комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 60, който става чл. 66:
"Чл. 66. (1) Контролът по опазването на дивеча във всички ловностопански райони се осъществява от Министерството на земеделието и горите и от Министерството на околната среда и водите.
 (2) Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по опазването на генетичния фонд."
Член 61. Комисията предлага следната редакция на чл. 61, който става чл. 67:
"Чл. 67. (1) Опазването и охраната на дивеча се извършват от държавните лесничейства и дивечовъдните станции.
 (2) Непосредствената охрана на дивеча се осъществява от ловни стражари с образование и квалификация, определени в правилника за прилагане на закона.
 (3) Ловните стражари имат правата на горските стражари по Закона за горите.
 (4) Ловните стражари в поверените им охранителни участъци:
1. охраняват дивеча и рибата в поверените им охранителни участъци;
2. следят спазването на режима за стопанисване и ползване на дивеча;
3. следят състоянието на дивеча и изпълнението на ловностопанските мероприятия в поверените им участъци;
4. проверяват всички документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни растения, установени със Закона за лечебните растения;
5. извършват проверки на личния багаж на ловуващите лица;
6. проверяват превозни средства в поверените им охранителни участъци;
7. съставят актове за констатирани нарушения;
8. задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;
9. следят за спазването на противопожарните правила;
10. опазват специализираната фуражна база, изградените ловностопански съоръжения, сгради и други обекти в поверените им охранителни участъци;
11. следят за опазването на свадбовищата и токовищата;
12. следят за щети, нанесени от и на дивеча.
 (5) Горските стражари в поверените им охранителни участъци и служителите по горите по смисъла на чл. 30 от Закона за горите, както и служителите по охрана на защитените територии, изключителна държавна собственост, изпълняват функциите и имат правата на ловния стражар."
Комисията предлага следната редакция и на чл. 62, който става чл. 68:
"Чл. 68. (1) В държавните дивечовъдни станции охраната се осъществява по охранителни участъци с площ до 2000 хектара.
 (2) В района на дейност на държавните лесничейства извън горския фонд охраната се осъществява по охранителни участъци с площ над 10 000 хектара.
 (3) В обектите по чл. 11 охраната на дивеча се осъществява от лицата, които ги стопанисват.
 (4) Ловните сдружения и българските юридически лица, на които е предоставено стопанисването на дивеча, могат да организират и собствена охрана на дивеча при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона."
Член 63. Комисията предлага следната редакция на чл. 63, който става чл. 69:
"Чл. 69. (1) За защита на дивеча и неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, площи със суха растителност и на растителността във високопланинските пасища.
 (2) Земеделската и горската техника се оборудва със съоръжения за опазване на дивеча."
Член 64. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 70 със следния текст:
"Чл. 70. (1) Проектирането на ловностопански мероприятия се съгласува с Комисията по ловно стопанство към държавното лесничейство.
 (2) Забранява се повреждането или унищожаването на токовищата.
 (3) През брачния сезон на благородния елен в района на трайно установените места за размножаване се преустановяват горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костов. Господин Костов, само един въпрос във връзка с редакцията на чл. 67 по вашата номерация - "(4) Ловните стражари в поверените им охранителни участъци:" - това го повтаряте в т. 1. Умишлено ли е или е просто технически пропуск?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Ловните стражари в поверените им охранителни участъци:
1. охраняват дивеча и рибата в поверените им охранителни участъци;"
Да, да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Може да отпадне.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Може да отпадне "в поверените им охранителни участъци" в т. 1, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или в чл. 67 на комисията, ал. 4, т. 1 ще гласи:
"1. охраняват дивеча и рибата;".
Благодаря.

Някой да желае да вземе думата по тези текстове? Няма.
Поставям на гласуване чл. 66 до 70 включително в номерацията на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Членове 66 до 70 включително с редакционната корекция в чл. 67, т. 1, номерацията на комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Глава пета - Търговия с дивеч и дивечови продукти."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.
"Чл. 65. Търговия с жив дивеч се извършва за разселване в природата, за фермено отглеждане, за нуждите на зоокътове, зооградини и зоопаркове, за внос и износ."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, който става чл. 71.
"Чл. 66. Отстреляният дивеч, предназначен за продажба, се придружава от ветеринарномедицински сертификат и документ за произход, като едрият дивеч е и маркиран."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме заглавието на глава пета и чл. 71 и 72 в номерацията на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Членове 71 и 72 по номерацията на комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следния текст на чл. 67, който става чл. 73:
"Чл. 67. (1) Българските ловци, притежаващи ловни трофеи и дивечови кожи, могат да ги даравят, заменят или продават. Нови собственици на ловните трофеи в срок от 14 дни след извършване на сделката ги регистрират в държавното лесничейство по местоживеене.
(2) Падналите дивечови рога се даряват, заменят или продават, придружени с документ за платената такса.
(3) Притежателите на ловни трофеи са длъжни да ги предоставят за участие в национални и международни ловни изложби.
(4) Забраняват се сделки с нерегистрирани ловни трофеи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 67, който става чл. 73, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 96, против 7, въздържали се 6.
Член 73 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 68 на вносителя, който става чл. 74:
"Чл. 74. (1) Износът и вносът на жив дивеч и генетичен материал се разрешава от ръководителя на Националното управление по горите след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
(2) Ловните трофеи, паднали дивечови рога и дивечови продукти се изнасят от страната при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 68, който става чл. 74, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Член 74 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 69 има предложение от народния представител Лъчезар Тошев: в чл. 69 текстът "и яйца от ловни птици" да отпадне, а текстът "опресняване на кръвта" да се замени с "поддържане на генофонда".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 75:
"Чл. 75. Вносът на жив дивеч и яйца от птици - обект на лов, предназначени за аклиматизация, опресняване на кръвта и разселване се освобождава от митнически сборове и такси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 23, против 34, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 69, който става чл. 75, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 7.
Член 75 е приет.

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 70, който става чл. 76:
"Чл. 76 (1) Организираният ловен туризъм включва предлагане и ползване на дивеч, добиване на ловни трофеи и дивечови продукти, фотолов, както и обслужващите го дейности.
(2) Министърът на земеделието и горите по предложение на ръководителя на Националното управление по горите ежегодно утвърждава минимални цени за организирания ловен туризъм.
(3) Дейностите по ал. 1 се организират от стопанисващите дивеча при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона."
Комисията предлага следната редакция на чл. 71, който става чл. 77:
"Чл. 77. Министърът на земеделието и горите по предложение на ръководителя на Националното управление по горите категоризира базите за ловен туризъм при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 70 и 71, които стават съответно чл. 76 и 77, както са предложени от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 7.
Членове 76 и 77 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Глава шеста
ЩЕТИ НА ДИВЕЧА"
Комисията предлага следното наименование на глава шеста:
"ЩЕТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ"
Комисията предлага следната редакция на чл. 72, който става чл. 78:
"Чл. 78. (1) Лицата, стопанисващи дивеча, изпълняват предвидените в ловоустройствения проект мероприятия за ограничаване на щети от дивеча.
(2) Собствениците на земи и гори изпълняват предвидените в Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за горите и в други нормативни актове мерки с цел ограничаване на щети, които може да нанесе дивечът."
Комисията предлага следната редакция на чл. 73, който става чл. 79:
"Чл. 79. Обезщетенията за щети, нанесени от дивеча в ловностопанските райони на земеделски култури, горска растителност и на домашни животни в разрешените за паша райони, се заплащат от лицата, стопанисващи дивеча."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и чл. 72 и 73, които стават съответно чл. 78 и 79, както са предложени от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава шеста и чл. 78 и 79 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 74 на вносителя има предложение от народния представител Меглена Плугчиева, което тя оттегля.
Комисията предлага следната редакция на чл. 74, който става чл. 80:
"Чл. 80. Обезщетения за щети, нанесени от дивеча, не се изплащат в случаите, когато:
1. няма видими увреждания на горските култури и насаждения;
2. щетите, нанесени на селскостопанските култури и трайните насаждения, са до 5 на сто;
3. не са изпълнени мерките по чл. 78, ал. 2;
4. щетите са нанесени от прелетен дивеч;
5. щетите са нанесени на земеделски култури и горска растителност в райони, където се извършва паша на домашен добитък."
Комисията предлага следната редакция на чл. 75, който става чл. 81:
"Чл. 81. (1) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча в резултат на неправилна употреба на химически средства за защита на земеделските и горските култури, или такива, забранени за употреба, се заплащат от лицата, взели решение за тяхната употреба или допуснали използването им.
(2) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча при експлоатация на горска и земеделска техника, се заплащат от извършителя.
(3) Обезщетенията за щети, нанесени на специализираната фуражна база и на ловностопанските съоръжения, се заплащат от извършителя.
(4) Обезщетенията за щети, нанесени на дивеча, се заплащат от лицата, стопанисващи дивеча, в чийто ловностопански райони е причинена вредата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 74 и 75, които стават съответно чл. 80 и 81, както са предложени от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 7.
Членове 80 и 81 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По чл. 76 на вносителя има предложение от народния представител Христо Стоянов - в чл. 76, ал. 1, думите "държавно лесничейство" да се заменят с думата "общините".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 76, който става чл. 82:
"Чл. 82. Щетите, нанесени от дивеча, се установяват от комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Христо Стоянов.
Гласували 98 народни представители: за 18, против 66, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 76, който става чл. 82, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 82 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 77 на вносителя, който става чл. 83:
"Чл. 83. Размерът на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, се определя с наредба, приета от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 77, който става чл. 83, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
Член 83 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ"
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на глава седма.
Комисията предлага следната редакция на чл. 78, който става чл. 84:
"Чл. 84. (1) Който ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за ловуване, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства, лицето се наказва с глоба от 100 до 800 лв."
Комисията предлага следната редакция на чл. 79, който става чл. 85:
"Чл. 85. Който взема, пренася, превозва намерен жив, ранен или убит дивеч или разпознаваеми части от него, без писмено разрешително за ловуване, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв."
Комисията предлага следната редакция за чл. 80, който става чл. 86:
"Чл. 86. (1) Който убие или лови дивеч, без да притежава редовно заверен билет за лов, или с билет за лов, но без разрешително за ловуване, или извън определеното в него място, се наказва с глоба:
1. за дребен дивеч - от 300 до 1000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета;
2. за едър дивеч - от 500 до 5000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета.
               (2) Който убие или улови дивеч в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства, се наказва с глоба:
1. за дребен дивеч - от 600 до 2000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета;
2. за едър дивеч - от 1000 до 10 000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета."
Комисията предлага следната редакция на чл. 81, който става чл. 87:
"Чл. 87. Който превиши нормите на отстрел, определени в Правилника за прилагане на закона, се наказва с глоба от 50 до 500 лв., а дивечът се отнема в полза на държавата."
Комисията предлага следната редакция на чл. 82, който става чл. 88:
"Чл. 88. Който събира и взема яйца от птици - обект на лов, без писмено разрешително за ловуване, събира и присвоява дивечови рога в нарушение на чл. 63, се наказва с глоба до 100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
Комисията предлага следната редакция на чл. 83, който става чл. 89:
"Чл. 89. Когато нарушение по чл. 84, чл. 85 и чл. 86, ал. 1 е извършено повторно в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата е в двоен размер."
Комисията предлага следната редакция на чл. 84, който става чл. 90:
"Чл. 90. Който укрива, продава или превозва незаконно придобит от другиго дивеч или ловен трофей, или нерегистрирани ловни трофеи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв."
Комисията предлага следната редакция на чл. 85, който става чл. 91:
"Чл. 91. Който не изпълни разпореждания на длъжностните лица по охраната на дивеча, дадени в кръга на правомощията им по чл. 67, ал. 4, т. 4 - 12, се наказва с глоба от 25 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
Комисията предлага да се създаде чл. 92 със следното съдържание:
"Чл. 92. Водач на превозно средство, който не спре след подаден сигнал от длъжностно лице по охрана на дивеча, се наказва с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание."
Комисията предлага следната редакция на чл. 86, който става чл. 93:
"Чл. 93. Който нанесе щети на ловностопанските съоръжения и на специализираната фуражна база, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Меглена Плугчиева има думата.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (ДЛ): Благодаря, господин председател! Аз искам да обърна внимание, че в административните и наказателни разпоредби не е предвидена санкция при нарушаване на така гласувания чл. 69, ал. 1. Ако ми разрешите, да го цитирам още веднъж:
"За защита на дивеча и неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, площи със суха растителност и на растителността във високопланинските пасища."
Като имате предвид, а и всички сме свидетели на жестоките пожари, които унищожиха не само хиляди декари земеделски култури, но и гори, и по този начин ликвидираха ценни местообитания на дребен и едър дивеч, аз смятам, че в този закон е мястото непременно да се предвиди съответната санкция за неспазване на чл. 69. Тъй като в момента импровизирам с предложението, готова съм да се съглася и с по-добра и по-перфектна редакция, но предлагам в чл. 86 да се създаде нова ал. 2, която да предвижда съответната санкция при нанесени щети или изобщо при палене на стърнища, слогове и крайпътни ивици, площи, какъвто е текстът на чл. 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Плугчиева.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Господин председател, имам предложение да гласуваме до чл. 86, тъй като предложението на госпожа Плугчиева има основание, и в почивката да съгласуваме един текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имаме и един друг отложен.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, имаме и друг, който е съгласуван вече.
Така че Ви моля да подложите на гласуване до чл. 86 на вносителя, респективно чл. 92 с новата номерация, а този да го отложим за след почивката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Най-напред поставям на гласуване заглавието на глава седма и членове от 84 до 92 включително по новата номерация, така както са предложени от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 10.
Заглавието на глава седма и членове от 84 до 92 включително са приети.
Моля да гласувате предложението за отлагане на чл. 86 на вносителя, за да може да бъде допълнен текстът, както беше направено предложението от госпожа Плугчиева.
Моля, гласувайте отлагане на чл. 86 на вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Член 86 е отложен.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага чл. 87 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 87.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Член 87 отпадна.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 88 на вносителя.
Има предложение на народния представител Ангел Малинов, което не е подкрепено:
В чл. 88 се създават нови алинеи:
"Чл. 88. (3) Когато служители на ловните сдружения или на юридически лица, на които е предоставено правото на стопанисване на дивеча, извършват нарушения по чл. 78, 79, 80, 81 и 82, се наказват с глоба от 500 до 5000 лв.
(4) Който убие или улови птици или бозайници, защитени по реда на Закона за защита на природата, се наказва с отнемане на правото на лов за три години, а при повторно нарушение - завинаги."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 88, който става чл. 94:
"Чл. 94. (1) Ловец, извършил нарушение по чл. 84, 85 и 86, ал. 1, се лишава и от право на ловуване за срок от 1 до 3 години.
(2) Ловец, извършил нарушение по чл. 86, ал. 2 и чл. 89, се лишава и от право на ловуване за срок от 3 до 5 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Малинов оттегли своето предложение.
Моля, гласувайте чл. 88, който става чл. 94, така, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 3.
Член 94 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага чл. 89 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 89.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Член 89 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 90, който става чл. 95:
"Чл. 95. (1) При нарушенията по чл. 84, 85 и 86 оръжието и другите средства за ловуване се отнемат в полза на държавата, а незаконно придобитите дивеч, ловните трофеи и дивечовите продукти се предават на органите на Националното управление по горите.
(2) Когато в случаите по ал. 1 като средство за ловуване е използвано превозно средство, независимо от това чия собственост е, то се отнема в полза на държавата.
(3) Когато дивечът, ловните трофеи, дивечовите продукти, превозните средства, оръжието и другите средства за ловуване по ал. 1 и 2 не могат да се отнемат, освен обезщетението, нарушителите заплащат и тяхната равностойност."
Комисията предлага следната редакция на чл. 91, който става чл. 96:
"Чл. 96. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от длъжностните лица по чл. 67 или от упълномощени служители на Министерството на вътрешните работи, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв., включително е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 50 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Тук има една редакционна поправка. В чл. 95 на комисията или чл. 90 на вносителя в ал. 3 след "заплащат" да се добавят думите "освен обезщетението...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, в края на изречението вместо "освен обезщетението нарушителите заплащат..." да стане "нарушителите заплащат освен обезщетението и тяхната равностойност."
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "... заплащат освен обезщетението и тяхната равностойност".
Това е по-правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте чл. 90 и 91, които стават съответно 95 и 96, така, както са предложени от комисията и с редакционната поправка.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Членове 95 и 96 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Член 93 на вносителя.
Народният представител Ангел Малинов предлага в чл. 93 накрая да се добави изречението: "За тази си дейност те могат да изискват помощта от служителите на МВР."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението от народния представители Васил Козалиев чл. 93 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 93.
Гласували 116 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 2.
Член 93 отпада.
За да не стане някакво объркване, да се има предвид, че е допусната най-вероятно печатна грешка в номерацията. В номерацията на вносителя няма чл. 92. От чл. 91 направо се отива на чл. 93, който сега гласувахме да отпадне. Нали така? Да не би да има някакъв друг текст на чл. 92 на вносителя? Предполагам, че е техническа грешка. Добре.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Допълнителни разпоредби". Комисията предлага заглавието "Допълнителни разпоредби" да стане "Допълнителна разпоредба".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителна разпоредба" така, както е предложено от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложение от народния представител Панайот Ляков - в § 1, т. 1 думите "ловно стопанство" да се заменят с ...
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегля го.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Тогава чета предложението на комисията за следната редакция на § 1:
"§ 1. По смисъла на закона:
1. "Ловно стопанство" е комплекс от дейности, свързани със стопанисването, опазването и ползването на дивеча, с организацията и устройството на ловната площ на Република България и с търговията с дивеч и дивечови продукти.
2. "Популационен принцип" е едроплощно стопанисване на дивеча, съобразено с биологичните особености и целогодишните му местообитания, съчетаващо интересите на вида в рамките на популацията при определено полово съотношение и възрастова структура.
3. "Популация" е съвкупност на индивиди от даден вид дивеч, характеризираща се с плътност на запаса, която осигурява съществуването и нормалното възпроизводство на вида върху определена територия.
4. "Ферма" е заградена територия за развъждане или отглеждане на животински видове, подчиняващо се на определени технологични и ветеринарномедицински изисквания.
5. "Развъдник" е част от ловностопански район, в който се създават всички необходими условия за запазване и размножаване на дивеча. Ловува се по изключение на някои видове хищници.
6. "Подборно ловуване" е ловностопанско мероприятие за поддържане на дивечови запаси при определена възрастова структура, полово съотношение и трофейни качества.
7. "Биологичен минимум" е броят животни, под който е застрашено съществуването на даден вид.
8. "Допустим запас" е броят животни от даден вид, който може да се поддържа в ловностопанския район на базата на естествената производителност на местообитанията, съчетано с провеждане на ловностопански мероприятия, отчитайки взаимодействието с конкурентните видове и недопускането на щети над 10 процента.
9. "Токовище" е място за размножаване на глухари.
10. "Организиран ловен туризъм" е възмездно ползване на дивеч и дивечови продукти от ловци, свързано със създаване на определена организация и ползване на услуги.
11. "Фондови граници" са границите между земеделския и горския фонд.
12. "Ловец" е физическо лице, придобило право на лов.
13. "Интродукция" е успешно извършена аклиматизация на чужди животински видове.
14. "Фотолов" е заснемане със снимачна техника на диви животни и птици в естествената им среда.
15. "Бази за ловен туризъм" са сгради и прилежащите към тях терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловния туризъм.
16. "Право на ловуване" е правото да се убива, улавя, преследва и наранява дивеч, да се взема, пренася, превозва намерен, ранен и убит дивеч или разпознаваеми части от него, да се събират и вземат яйца от птици - обект на лов, както и престоят или движението на лица извън населените места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 5, въздържали се 8.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Преходни и заключителни разпоредби". (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, малко по-тихо.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаване на Преходни и заключителни разпоредби.
Комисията предлага следната редакция на § 2.
"§ 2. (1) Министърът на земеделието и горите в срок шест месеца от влизането на закона в сила утвърждава границите на ловностопанските райони.
(2) До утвърждаването на границите на ловностопанските райони дивечът се стопанисва по съществуващото разпределение на ловната площ на страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 2 така, както са предложени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Заглавието и параграф 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 3 има предложение на народния представител Васил Козалиев - в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
"(4) По смисъла на този закон ловната организация е Съюзът на ловците и риболовците в България, който е приемник на Български ловно-рибарски съюз, Ловно-стрелческата организация "Сокол" и Ловчийските дружества от 1884 г."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Красимир Каменов - в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
"(4) Ловните сдружения след влизането на закона в сила са правоприемник на имуществото на ловно-рибарските дружества на съответната територия, където са създадени."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 3:
"§ 3. (1) Лицата, стопанисващи дивеча до влизането на закона в сила, запазват правото си за ползване на дивеча за ловен сезон 1999-2000 г.
(2) Правото на лов, на подборен отстрел и на придружител (ловен водач), придобити от физически лица до влизането на закона в сила, се запазват.
(3) Ловните дружини по чл. 29 включват в състава си ловците, които стопанисват дивеча в предоставените им ловностопански райони до влизането на закона в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Христо Смоленов има думата.
ХРИСТО СМОЛЕНОВ (независим): Уважаемо ръководство на Народното събрание, уважаеми колеги и гости! Първо, аз предлагам в ал. 1 на § 3 датите да бъдат променени така, че да се включи 2001 г. Това ще даде една нормална приемственост. Затова предлагам вместо "1999 - 2000" да бъде "2000 - 2001 г."
Другите алинеи са разумни, но аз предлагам като нова ал. 4 да влезе следният тест. Ще ви обясня и какво мотивира това предложение.
"(4) Ловните сдружения по чл. 30, ал. 2 не могат да отказват членство на лица, придобили правото на лов и отговарящи на изискванията на техните устави, ако тези лица не членуват в други сдружения по същия член и алинея."
Какъв е смисълът? Смисълът е да дадем възможност наистина всеки български ловец да има правото да членува поне в едно дружество, да няма антагонизъм приет - не приет, и да няма антагонизъм, който да кара хората да правят паралелни структури и да внасят противоборстваща динамика в това. Смятам, че това е разумно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз обаче ще предложа нещо друго. Така, на барабан, закон не се прави. Предложението не е съобразено с правилника. Затова, ако искате, нека да отложим този параграф. Имаме два отложени текста. Да се помисли през почивката и вече да се прецени. В момента най-много да приемем нещо, което след това да поправяме.
Предложете, господин Костов, ако смятате, че е необходимо, отлагане на параграфа.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Действително има логика в това, което предложи господин Смоленов и това е смисълът на целия закон, на демократичността в него, че в ловните сдружения могат да членуват всички ловци, които притежават съответното право за ловуване и съответните качества, съответно признават устава на ловното сдружение. Така че един такъв текст е необходим. Но, за да го прецизираме, предлагам да го отложим за след почивката, за да може текстът на ал. 4 да бъде прецизиран.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ, от място): Да отложим целия параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, целия § 3.
Има ли противоположно становище? Няма.
Моля, гласувайте предложението за отлагане на § 3.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Параграф 3 е отложен.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"§ 4. Притежателите на ловни трофеи в едногодишен срок от влизането в сила на закона са длъжни да ги регистрират."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
За § 5 комисията предлага следната редакция, който обаче систематично трябва да отиде по-назад и да стане § 11.
"§ 11. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 4 така, както е предложен от вносителя и § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Параграфи 4 и 11 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага да се създаде § 5 със следното съдържание:
"§ 5. Ловните сдружения се регистрират при спазване изискванията на този закон в срок от 9 месеца от влизането на закона в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Струва ми се, че този 9-месечен срок е кратък, още повече, че преди малко приехме 6-месечен срок за ловно-устройствените планове. А по-преди приехме член, който гласеше, че на базата на всеки един ловностопански район се формира и едно ловно сдружение. Това означава, че остават три месеца, ако приемем 9-месечния срок. Аз предлагам вносителите да помислят, според мен е по-удачно да го удължим на една година. Иначе не зная какво ще стане при тези 120 хиляди членове сега, повече от 3000 ловни сдружения, как може да стане това, даже и в съдилищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ, от място): Предлагам "9 месеца" да стане "12 месеца".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Разбирам. Ще го гласуваме, защото е предложение по текст, предложен от комисията и не сте имали възможност преди това да направите писмено предложение.
Има ли други изказвания по този въпрос?
Има думата господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми дами и господа, по отношение предложението на господин Козалиев срокът да се удължи с три месеца, ние разисквахме този въпрос в комисията и комисията взе решение, че в този срок има достатъчна възможност след приемането на закона и се извършат съответните съдебни действия да се регистрират тези сдружения. Не виждам смисъла в момента да удължаваме този срок.
Лично аз ще гласувам против предложението на господин Козалиев, защото не е аргументирано. Със същата логика, господин Козалиев, можеше да предложите и 15 месеца, примерно. Ако се регистрират за 9 месеца, съвсем логично е да имат време.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ, от място): Да не стане като с документите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Васил Козалиев думите "9 месеца" да бъдат заменени с думите "12 месеца".
Гласували 106 народни представители: за 24, против 50, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 11.
Параграф 5 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Господин Костов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 6.
Комисията предлага § 6 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 6.
Гласували 80 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 11.
Параграф 6 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 7. Средствата за финансиране на дейностите по управлението, опазването и охраната на дивеча, както и субсидиите на държавните дивечоразвъдни станции се осигуряват от Национален фонд "Българска гора"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 7 на вносителя, който става § 6, както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 3.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
"§ 7. В Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр. бр. 1 от 1999 г., изм. бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г.) в чл. 14, ал. 1 се създава т. 7:
"7. продажбата на дивеч, ловни трофеи, дивечови продукти и обслужващите ги дейности на чужденци чрез организирания ловен туризъм по смисъла на Закона за лова и опазване на дивеча."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 8, който става § 7, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 9, който съответно ще стане § 8:
"§ 8. В Закона за горите (обн. ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм. и доп. бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г. и бр. 29 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21 се създава т. 7:
"7. ловното стопанство."
2. В чл. 23, ал. 2 се създава т. 5:
"5. ловното стопанство".
3. В чл. 57:
а) създава се нова ал. 5:
"(5) Дървесината от горите - собственост на държавата, се ползва от държавните дивечовъдни станции в определения им район срещу заплащане на такса на корен."
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
а) точки 6, 7 и 21 се изменят така:
"6. такси за право на лов, за издаване и заверяване на билети за лов, за издаване на удостоверения за подборен отстрел, за ловни водачи и други по чл. 28, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча;
7. такси за издаване и съгласуване на удостоверения, разрешителни, позволителни и други писмени документи, изискващи се по Закона за лова и опазване на дивеча;"
"21. такси за регистрация и оценка на ловни трофеи по чл. 62 и такси за паднали дивечови рога по чл. 63 от Закона за лова и опазване на дивеча".
б) създават се точки 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28:
"22. глоби за извършени нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча;
23. средства от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по Закона за лова и опазване на дивеча;
24. такси по чл. 52 и вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
25. средства от държавния бюджет за издръжка, застраховка и обезщетения на ловната стража;
26. средства от български и чуждестранни физически и юридически лица и неправителствени организации за развитие на ловното стопанство, научноизследователска и приложна дейност;

27. средства от държавния бюджет по чл. 54, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча;
28. остатъци от предходната година."
5. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 11 се изменя така:
"11. издръжка на държавните дивечовъдни станции;"
бб) създават се т. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48:
"29. възпроизводство на дивеча;
 30. изграждане, поддръжка и ремонт на ловностопански съоръжения и сгради;
 31. аклиматизация, реаклиматизация и разселване на дивеча;
 32. създаване и поддържане на специализирана фуражна база;
 33. изплащане на възнаграждения за регулиране числеността на хищниците;
 34. опазване и охрана на дивеча в ловностопанските райони;
 35. издръжка на ловни музеи и организиране на ловни изложения;
 36. издаване на печатни произведения, пропагандна и рекламна дейност, нагледни помагала и обучение;
 37. издръжка, застраховка и обезщетения на ловната стража;
 38. изготвяне на ловоустройствени проекти;
 39. доставка на материали, инструменти, оръжие и съоръжения за държавните дивечовъдни станции и държавните лесничейства;
 40. научно обслужване и внедрителска дейност в ловното стопанство;
 41. провеждане на международна дейност, свързана с ловното стопанство;
 42. строителство, придобиване, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни материални активи - собственост на държавните дивечовъдни станции;
 43. оценка на ловни трофеи;
 44. допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от постъпилите в Националния фонд "Българска гора" суми от влезли в сила наказателни постановления по ред, определен от ръководителя на Националното управление по горите;
 45. ловностопанския район, предоставен за стопанисване на дивеча от държавните лесничейства, в размер 80 на сто от постъпилите от него вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;
 46. дивечовъдни участъци, предоставени на научни институти, висши училища и обекти за особено важни държавни нужди, в размер 80 на сто от постъпилите от тях такси по чл. 52 от Закона за лова и опазване на дивеча;
 47. собствениците на земи и гори, чиято собственост попада в района на държавните дивечовъдни станции, в размер 24 на сто от постъпилите такси по чл. 52 от Закона за лова и опазване на дивеча, и се разпределят от комисиите по ловно стопанство;
 48. закупуване на земи от физически или юридически лица за дивечови ниви.
б) създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Средствата по ал. 1, т. 45 и 46 се разпределят от комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства по следния начин: 30 на сто за собствениците на земи и гори и 70 на сто - за ловностопански мероприятия и обезщетения за нанесени щети от дивеча за ловностопанския район, от който са постъпили."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Тук този параграф ще си остане § 9, предишният, който обявихме за § 7, фактически е § 8, защото накрая виждам, че има един параграф, който е § 7. Така че приетият предишен параграф е § 8, а този § 9.
Има ли изказвания по § 9? Няма.
Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 2.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Предлага се § 10 да отпадне и комисията подкрепя предложението.  След това ще прочета някои заместващи текстове, които дават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 10.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Параграф 10 отпада.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Има предложения за заместващи текстове на § 10. Ще започна да ги чета по реда на доклада.
Предложение от народния представител Григор Шишков:
Създава се нов § 10:
"§ 10. (1) В срок от три месеца от публикуването на този закон се образуват ловни сдружения, ловните дружества, областните ловни федерации и Националната ловна конфедерация по реда, описан в закона.
          (2) Областните ловни федерации са правоприемници на цялото движимо и недвижимо имущество на досегашния Съюз на ловците и риболовците в България, когато е разположено на тяхната територия (областите). Имуществото се стопанисва от ловните дружества на областната ловна федерация, като начинът на стопанисване е отразен в устава на федерацията.
          (3) Централната сграда на Съюза на ловците и риболовците в България в София става собственост на Националната ловна конфедерация.
          (4) Областните ловни федерации се задължават да отделят имущество на Съюза на риболовците по съответния Закона за риболова, където това ще бъде посочено."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валентин Симов:
"§ 10. (1) Националният ловен съюз е правоприемник на досегашния Съюз на ловците и риболовците в България."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Стоянов:
Текстът на § 10 се променя така:
"§ 10. (1) Националната организация на ловците е правоприемник на правата и задълженията и на част от имуществото на Съюза на ловците и риболовците в България.
               (2) Националният дом на ловеца и риболовеца в София остава собственост на Националната организация на ловците.
               (3) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон и на нов Закон за риболова комисия от представители на Съюза на ловците и риболовците, Министерството на земеделието и горите и Министерството на финансите извършват разделяне на имуществото на Съюза на ловците и риболовците в България съобразно законоустановените им задачи и цели.
               (4) До изпълнение на процедурата по ал. 3 се въвежда мораториум върху разпорежданията с недвижимата собственост на Съюза на ловците и риболовците в България. При изключителна необходимост разпоредителни сделки могат да се извършват с разрешение на министъра на земеделието и горите."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на § 10:
"§ 10. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28 и 48 от 2000 г.) в чл. 14 се създава ал. 4:
"(4) Заграждане на площи в защитени територии, без тези в резерватите и националните паркове, се допуска за изграждане на бази за развъждане на дивеч след съгласуване с министъра на околната среда и водите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Григор Шишков, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 113 народни представители: за 13, против 50, въздържали се 50.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Валентин Симов, което също не е подкрепено от комисията.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Симов го оттегля.
И последното предложение е на народния представител Христо Стоянов, което също не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 20, против 79, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 2.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 11, който става § 12...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има и предложение за нов параграф, който не е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, на Петър Кръстев:
"Създава се нов § 11 със следното съдържание:
"§ 11. В Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси (обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
В чл. 21, ал. 2 става ал. 3 и се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) При временен внос и износ на ловно оръжие и боеприпаси за него от чуждестранни ловци по линията на ловния туризъм, граничният контрол се осъществява от Министерството на финансите на входен и изходен граничен пункт. В този случай вносът и износът се извършват, без да се издава разрешение по чл. 20 и по чл. 27."
Параграф 11 става § 12, следващите се преномерират."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване предложението на господин Петър Кръстев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 27, против 46, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
"§ 12. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите. В защитените територии - изключителна държавна собственост, обявени със Закона за защитените територии, изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 11, който става § 12, така както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 12, който става § 7:
"§ 7. Законът отменя Закона за ловното стопанство (обн. ДВ, бр. 91 от 1982 г; изм. бр. 13 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.)."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 12, който става § 7, така както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще се върнем на отложените два члена и един параграф за редакционни поправки. Комисията се събра и стигна до единодушно решение да предложим следния текст:
"Чл. 28. (1) Редът и начинът за провеждане на изпити за придобиване на право на лов, на подборно ловуване и на ловни водачи се определят с правилника за прилагането на закона.
(2) За полагане на изпит по чл. 22, издаване на билети за лов, както и за презаверката им, се заплащат такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 22 на възраст над 65 г. заплащат предвидените такси по ал. 2 с 50 на сто намаление. Инвалидите се освобождават от заплащане на такси по ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма изказвания.
Моля, гласувайте чл. 28 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Следващият член, който отложихме, това е чл. 93. Ще го прочета целия с новата ал. 2:
"Чл. 93. (1) Който нанесе щети на ловностопанските съоръжения и на специализираната фуражна база, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
(2) Който наруши забраната на чл. 69, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 93 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Член 93 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 3 го отложихме.
Ще прочета вече новия текст, който е съгласуван:
"§ 3. (1) Лицата, стопанисващи дивеча до влизането на закона в сила, запазват правото си за ползване на дивеча за ловен сезон 2000-2001 г.
(2) Правото на лов, на подборен отстрел и на придружител (ловен водач), придобити от физически лица до влизането на закона в сила, се запазва.
(3) Ловните дружини по чл. 29 включват в състава си ловците, които стопанисват дивеча в предоставените им ловностопански райони до влизането на закона в сила.
(4) Ловните сдружения по чл. 30 не могат да отказват членство на лица, придобили право на лов, които отговарят на изискванията на техните устави и когато тези лица не членуват в други ловни сдружения."


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте § 3, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Параграф 3 е приет, а с това и целият Закон за лова и опазване на дивеча.
Остава да гласуваме приложенията, които е било редно да се гласуват, когато са приемани съответните членове, но понеже не е направено, сега ще ги гласуваме допълнително.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Приложението е само едно - приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1.
Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев да отпадне т. 5 - "дива коза" (Rupicapra Rupicapra L.)
Комисията не подкрепя предложението.
Останалите предложения са приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Тошев оттегля предложението си. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:


"Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5

СПИСЪК
на бозайници и птици - обект на лов

l. БОЗАЙНИЦИ:
А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)
2. Елен лопатар (Cervus dama L.)
3. Сърна (Capreolus capreolus L.)
4. Дива свиня (Sus scrofa L.)
5. Дива коза (Rupicapra Rupicapra L.)
6. Мечка (Ursus arctos L.)
7. Муфлон (Ovis musimon Pall.)
8. Зубър (Bison Bonasus L.)
9. Тибетски як (Bos mutus P.)
10. Алпийски козирог (Capra idex L.)
11. Вълк (Canis lupus L.)
Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
12. Див заек (Lepus europaeus Pall.)
13. Катерица (Sciurus vulgaris L.)
14. Ондатра (Ondatra zibethica L.)
15. Нутрия (Miocastor coypus Mol.)
16. Чакал (Canis aureus L.)
17. Лисица (Vulpes vulpes L.)
18. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)
19. Дива котка (Felis silvestris Schreb.)
20. Бялка (Martes foina L.)
21. Черен пор (Mustela putorius L.)
22. Язовец (Meles Meles L.)
ll. ПТИЦИ:
А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Глухар (Tetrao urogallus L.)
2. Дива пуйка (Meleagris gallopavo L.)
Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
3. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)
4. Ловни фазани (Phasianus sp.)
5. Яребица (Perdix perdix L.)
6. Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner)
7. Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.)
8. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)
9. Токачка (Numida meleagris L.)
10. Гривяк (Columba palumbus L.)
11. Гургулица (Streptopelia turtur L.)
12. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)
14. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)
15. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)
16. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)
17. Зимно бърне (Anas crecca L.)
18. Фиш (Anas penelope L.)
19. Лопатарка - клопач (Anas clypeata L.)
20. Черна качулата потапница (Aythya/Nycora/fuligula L.)
21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)
22. Черна лиска (Fulica atra L.)
23. Голям корморан (Phalacrocorax carbo L.)
24. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)
25. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)
26. Скорец (Sturnus vulgaris L.)
27. Сврака (Pica pica L.)
28. Сива врана (Corvus cornix L.)
29. Посевна врана (Cornus frugilegus L.)
30. Чавка (Coloeus monedula L.)"

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Моля, гласувайте приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5.
Гласували 124 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 4.
И приложението към закона е прието.

Преминаваме към втора точка от днешната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
Ще помоля господин Пламен Марков да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Благодаря Ви, господин председател!

"ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси и законодателство
срещу корупцията относно законопроект за юридическите
лица с нестопанска цел, № 854-01-123/1998 г., внесен от
Екатерина Михайлова, Драгомир Драганов, Светлана
Бончева и Велислав Величков,
и законопроекти за организациите с нестопанска цел,
№ 954-01-2/1999 г., внесен от Кемал Еюп Адил и Лютви
Местан и № 954-01-5/1999 г., внесен от Иван Димов

ЗАКОН
за юридическите лица с нестопанска цел"

По заглавието има предложение на народния представител Мария Брайнова заглавието на закона да бъде заменено със "Закон за неправителствените организации" и текстовете "юридически лица с нестопанска цел" да бъдат заменени с "неправителствени организации".
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя заглавието така, както е предложено от вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марков.
Госпожа Брайнова има думата.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Предложението, което съм направила за промяна в заглавието на закона, е свързано с това, че името "неправителствена организация" е утвърдено в повечето страни от Централна и Западна Европа и ще бъде по-лесно за нашите организации при контактуването им с техните чуждестранни партньори, от една страна. И тъй като то се превежда с известна абревиатура - NGO, затова предлагам тази промяна.
От друга страна, законът е озаглавен "Юридически лица с нестопанска цел", а в чл. 3, ал. 3 на тези юридически лица им се дава право да извършват и стопанска дейност. Ето затова аз считам, че има разминаване между заглавието на закона и предмета на дейност според чл. 3.
Затова моето предложение е заглавието да бъде "Закон за неправителствените организации".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Господин Янаки Стоилов има думата.

ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Въпреки че това предложение е формално, смятам за необходимо все пак да изразя отношение към него. Вярна е констатацията, която беше направена от госпожа Брайнова, че споменатата от нея и предлагана лексика се използва широко, но ви призовавам да не смесваме общосоциологическата и политическата лексика, която в някои страни се е превърнала и в терминология на законодателството. Законите уреждат различни правни действия, състояния и положението на правните субекти и това, което разграничава организациите, за които става дума и които са предмет на регулиране от закона, са именно юридическите лица с нестопанска цел. Няма никаква пречка някаква неправителствена организация да съществува, без тя да е регистрирана като юридическо лице. А ако разискваме въпроса в строгия смисъл, част от неправителствените организации могат да бъдат и стопански организации.
Поради тази причина трябва да се запази утвърдената юридическа терминология и смятам, че това няма да предизвиква проблеми в практиката. Тоест да не вкарваме излишна публицистика в съдържанието на законодателството. Или ако направя един паралел с неотдавнашната дискусия по Закона за лова, в главата за Допълнителните разпоредби се използваха според мен излишно сложни термини, но аз не възразих срещу тях, тъй като допускам, че някои от тях може да са приети като специализирана словоупотреба. Например за интродуктирането на животни на територията на България. Ако използвам грубата аналогия, едно лице, което е прихванало въшки, сигурно по тази терминология трябва да бъде наречено, че то е интродуктирано.
Така че може би във всяка една област има специфична терминология и затова ние често използваме двата термина като заместими, въпреки че те не са тъждествени. Смятам, че тези съображения ще бъдат възприети и от останалите колеги, които не са длъжни да се ангажират с дискусиите по юридическата терминология. Затова смятам, че предложението на комисията е удачно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Искам да подкрепя това, което предложи господин Стоилов, защото ако кажем неправителствени организации, трябва да има и правителствени организации. А нашето законодателство не познава такова понятие. Затова нека да си влезем в общия стил на нашето законодателство и да приемем "юридически лица".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Поставям на гласуваме предложението на госпожа Брайнова за заместващо заглавие на закона.
Гласували 114 народни представители: за 10, против 39, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложено от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 5.
Заглавието е прието.
Обявявам гласовете с едни повече, защото господин Лучников няма пулт за гласуване и ще казва от място начина си на гласуване, а ние съответно ще го включваме в бройката.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО МАРКОВ:
"Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел."
Комисията предлага чл. 1 със следната редакция:
"Предмет на закона
Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Не виждам някой да желае да вземе думата.
Поставям на гласуване заглавието на глава първа, чл. 1 с двете алинеи и заглавието в съдържанието, предложено от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 4.
Единият глас е гласът на господин Лучников.
Господин Марков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО МАРКОВ:
"Определение
Чл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел могат свободно да определят целите си и да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.
(2) Определянето за осъществяване на обществено-полезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на организацията.
(3) Организациите, определени за осъществяване на обществено-полезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен централен регистър при Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция.
(4) Правилата на глава трета не се прилагат за организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза."
Предложение на народния представител Татяна Дончева - в чл. 2 ал. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Татяна Дончева - в чл. 2 ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 2 със следната редакция:
"Определяне на дейността
Чл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.
(2) Определянето за осъществяване на обществено-полезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено-полезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.
(4) Правилата на глава трета не се прилагат за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Аз нямам възражения или предложения към чл. 2, но се изказвам, за да обърна внимание, че чл. 2 е едно от малкото принципни нововъведения в сега обсъждания Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Съществуваше дискусия дали е целесъобразно въвеждането на това разграничение, което е първоначално типично за страни от англосаксонската система преди всичко и в Съединените щати, но това е една практика, която придобива по-широко разпространение от местата, в които първоначално е възникнала. Заради това се приема, че правото на сдружаване може да бъде осъществено и в двете форми, като организациите в частна полза отговарят на интересите на техните членове, докато организациите в обществена полза са предназначени да работят за цели, които са насочени по принцип към много по-широк принцип адресати и които са подложени на допълнителни ограничения за сметка и на някои допълнителни възможности, които законът им предоставя.
Тези организации се определят от техните създатели, но по-нататък те подлежат освен на съществуващата съдебна регистрация и на вписване в централен регистър, който тук е предвидено да се води при Министерството на правосъдието. Целта чрез този регистър е да се получи допълнителна информация за дейността на тези организации и да бъде осъществяван контрол върху тяхната дейност.
По-нататък законът предвижда, че е необходимо да се приеме и правилник за централния регистър, който трябва да определи всички видове информация, която тези организации са длъжни да предоставят и която да бъде публично достъпна.
Затова аз приемам това разграничение и обръщам внимание на един практически случай, станал твърде скандален напоследък, във връзка с известната фондация "Бъдеще за България", която се оказа, че е получила огромно дарение, без то да бъде декларирано. Тук оставам настрана дори въпроса за произхода на средствата, който е един по-сложен въпрос и който надхвърля възможностите на закона, който разглеждаме. Но всяка една организация, която претендира, че действа в обществена полза, трябва да бъде длъжна да декларира публично всички съществени средства, които получава, и източниците, от които получава тези средства, както и впоследствие естествено да сочи начина на тяхното разпределение и правилата, по които се извършва това разпределение, като същевременно се ограничават и лицата, които могат да ползват тези средства, ако те принадлежат към вътрешната структура на организацията или към нейното управление.
Ето, ако по този начин бъде създаден публичният регистър, той може да създаде някакви гаранции за публичност и оттам за контрол и наистина да се предотвратят възможностите да се злоупотребява с такива организации или те да бъдат декларирани в обществена полза, а да служат за други цели, които нито са чисто неправителствени, нито пък са чисто неикономически.
Затова аз смятам, че тази разпоредба трябва да бъде подкрепена и е много важно по-нататък как ще бъдат уредени разпоредбите в главата за централния регистър и особено какво ще бъде съдържанието на правилника, който компетентните органи впоследствие ще издадат за приложението на този закон.
Другият ключов проблем на обсъждания законопроект е свързан с чл. 3, който пък се отнася до разграничаването на видовете дейности и как да бъде направено така, че осъществяването на нестопанска дейност да не конкурира нелоялно търговските дружества и също да не бъде използвано за заобикаляне на законодателството.
Затова аз ви предлагам да бъде подкрепен чл. 2 в редакцията, която предлага комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Заповядайте, господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Господин председател, само една дребна редакционна поправка във връзка с ал. 1, второто изречение.
Струва ми се, че думите "или с изменение в тях" са излишни. Тъй като, след като имаме такива документи - устав и учредителен акт, дали ще запишем, че те могат да се изменят или не в закона, това нищо не носи, а само създава условия за тълкувания, които и аз не знам какви посоки биха могли да вземат, ако почнем да разсъждаваме върху тях.
Затова предлагам второто изречение да придобие следния вид: "Определението се извършва с устава или учредителния акт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря за направеното предложение.
За реплика думата има господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми господин Пантелеев, вносителите имат за цел да дадат възможност на организациите с нестопанска цел впоследствие с изменение в своите учредителни актове да могат да променят и характера на своята организация - от частна в обществена полза, когато определени обстоятелства налагат това. С изменението, което предлагате, вие практически ги лишавате от възможността впоследствие с една или друга промяна в учредителните актове те да могат да променят характера на тази организация.
Същността на този законопроект е, че за първи път предлага едно ново, функционално деление на юридическите лица с нестопанска цел на такива - в частна и в обществена полза, а не запазвайки класическото деление на сдружения и фондации.
Затова аз предлагам да остане основният текст на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Местан.
За дуплика думата има господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин Местан, не виждам никакъв проблем, тъй като и след промяната те остават отново устав или учредителен акт и има ред, по който тези документи биват регистрирани и всяка промяна в тях. И няма никакъв забранителен текст - нито в този, нито в друг закон, който да ограничава такъв тип промени, както и във всяка друга сфера, между другото.
Така че не мисля, че възможността за промяна тъкмо по този начин би трябвало да бъде регистрирана в текста на закона, макар че това е достатъчно дребен проблем, за да му отделяме толкова време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Други желаещи да вземат думата има ли?
Заповядайте, д-р Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател! Явно е станала техническа грешка, тъй като предложението, което аз съм направила за промяна в чл. 2, ал. 3, е записано като промяна в чл. 3, ал. 3. Това за протокола все пак.
Считам, че тази корекция, която съм предложила за служебно вписване в централния регистър, би облекчила донякъде доста сложната по-нататък процедура при регистрация на организациите на юридическите лица с нестопанска цел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожо Брайнова, какво е точно Вашето предложение по ал. 3?
МАРИЯ БРАЙНОВА: Трябва да бъде "по чл. 2, ал. 3", а не както е записано на стр. 4: "чл. 3, ал. 3".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Грешно е пренесено. Благодаря Ви.
Други предложения няма.
Поставям на гласуване неподкрепените от комисията предложения.
Първото предложение на госпожа Татяна Дончева е за отпадане на ал. 3.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 106 народни представители: за 21, против 76, въздържали се 9.
Първото предложение на госпожа Дончева не се приема.
Поставям на гласуване второто предложение на госпожа Дончева за отпадане на ал. 4.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 111 народни представители: за 20, против 81, въздържали се 10.
Не се приема и това предложение.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Брайнова за ново съдържание на ал. 3. И тъй като то не беше докладвано, ще си позволя аз да го докладвам. Заместващият текст е:
"Ал. 3.  Организациите, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на служебно вписване в нарочен централен регистър при Министерството на правосъдието".
Това е предложението на госпожа Брайнова. Не е прието от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 9, против 17, въздържали се 80.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 2 така, както беше докладван като предложение на комисията, със съответното заглавие.
Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2.
Член 2 с четирите алинеи и заглавието са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Предмет на дейност
Чл. 3. (1) Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно предмета на своята дейност и средствата за постигане на своите цели.
(2) Ограничение в предмета на дейност и средствата за постигане целите на юридическите лица с нестопанска цел се определят със закон.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват стопанска дейност, приходът от която е предназначен за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
(4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.
(5) Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на реда и условията, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(6) Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба."
Предложение на народния представител Татяна Дончева:
В чл. 3 ал. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мария Брайнова:
Текстът на чл. 3, ал. 3 да бъде променен, както следва:
"(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват стопанска дейност, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Татяна Дончева:
В чл. 3 ал. 4 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Мария Брайнова:
Текстът на чл. 3, ал. 4 да бъде променен, както следва:
"(4) Предметът на стопанската дейност на юридическите лица с нестопанска цел е непосредствено обвързан с основните им задачи и упоменат в устава или учредителния им акт. Организациите с нестопанска цел имат към държавата същите данъчни, митнически и пр. задължения, както и търговските дружества, извършващи същата стопанска дейност."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Татяна Дончева:
В чл. 3 ал. 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Татяна Дончева.
В чл. 3 ал. 6 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 3 със следната редакция:
"Цел на дейност
Чл. 3. (1) Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на своите цели.
(2) Ограничения в дейността и средствата за постигане целите на юридическите лица с нестопанска цел могат да се определят само със закон.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват стопанска дейност, приходът от която е предназначен за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.
(4) Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на реда и условията, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Има ли желаещи да вземат отношение по чл. 3?
Заповядайте, госпожо Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Смятам, че заместващият текст, който аз предлагам, е по-конкретен и по-точен и всъщност с ограниченията, които се дават, по-трудно могат да бъдат извършвани нечисти финансови операции.
Втория текст, който предлагам, го оттеглям, тъй като е прието предложението на Татяна Дончева за отпадане на ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз предлагам текстът на ал. 6 на чл. 3, предложен от вносителите, да остане.
Причините за това предложение можем да открием преди всичко в радикалната и глобална промяна, настъпила в обществената роля и значимост на юридическите лица с нестопанска цел и структурните им и функционални характеристики.
Организациите с нестопанска цел се явяват не само основен механизъм за упражняване на личните права и свободи, но те вече се явяват и основен работодател. Те заемат значим сектор от националните икономики. За да могат да осъществяват своята обществена мисия, юридическите лица с нестопанска цел се професионализират, издържат се предимно от приходи от собствена дейност за сметка на намаляване на приходите от дарения. Те се специализират в осъществяването на своите функции и вече е отчетлива разликата между организации и дарители и функционални организации. Организациите с нестопанска цел, освен всичко друго, интернационализират своите структури и дейността си. Типът правна уредба, създаден със Закона за лицата и семейството от 1949 г., не е в състояние да отговори на изброените нови изисквания, които общественото развитие постави пред юридическите лица с нестопанска цел.
Диференциращият признак на юридическите лица с нестопанска цел е целта. Значението на термина "нестопанска цел" може да бъде изведено чрез противопоставянето му на израза "стопанска цел". Стопанската цел е цел да се получава и разпределя печалба от извършваната дейност. Печалбата е нетната сума, която остава след облагането с данъци на положителния финансов резултат от стопанската дейност. Фактическото получаване на печалба обаче е ирелевантно за определяне целта на юридическото лице като стопанска. Дейността може да води до загуба. От значение е дали въобще и как се разпределя печалбата от извършената дейност. Всяка друга цел, при която извършването на дейността не е насочено към разпределяне на печалба - например да се доставят нематериални блага, да се осигури защита срещу загуба и т.н. - е нестопанска.
Следователно, ако юридическите лица с нестопанска цел не могат да разпределят печалба между своите учредители, членове, членове на управителни органи или други лица, упражняващи контрол върху дейността й, то печалбата остава в организацията и се използва при осъществяване на дейността й. Липсата обаче на ясна разпоредба, забраняваща разпределението на печалба, би заличило разликата между юридическите лица с нестопанска цел и търговските дружества.

Ето защо в основния проект на закона е изяснено съдържанието на понятието "нестопанска цел" в съответствие с модерните виждания, установени и в чуждото право. Юридическите лица с нестопанска цел не могат да разпределят печалба. Те могат обаче да формират положителен стопански резултат или приход. Източник на печалбата може да бъде всяка позволена от закона дейност. Правоспособността на организациите с нестопанска цел е обща. При липсата на забрана в закона сключените от тях сделки, с които се осъществява стопанска дейност, са действителни. И това вече ги прави друг тип организации.
Функционирането на организациите с нестопанска цел, както вече казах, е немислимо само по линия на дарителството. Те се превръщат в основен работодател, изоставяйки принципа на доброволността като опора на своята дейност. От друга страна тези организации постепенно се професионализират, подобно на организациите от стопанския сектор. Организациите с нестопанска цел се превърнаха в производител на обществени блага с висока себестойност, които нито държавата, нито стопанският сектор са в състояние да предоставят - здравеопазване, култура, наука, грижи за социално слаби лица и други. Така очертаната нова същност на организациите с нестопанска цел е немислима, без да им се даде възможност да извършват доходоносна дейност, т.е. стопанска дейност.
Изводът е, че юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват всякаква доходоносна дейност, стига да не разпределят печалба. Печалбата следва пряко или косвено да се ползва за постигане на целите на организацията. Задача на данъчното право е да установи обществено-справедливо облагане на тази печалба. Но принципът на забраната за разпределение на печалбата се явява основният диференциращ признак, който разграничава юридическите лица с нестопанска цел от търговските дружества. И затова текстът на вносителите трябва да остане.
И аз ви моля наистина да подкрепите предложението за оставане на този текст. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Местан, Вие предлагате ал. 6 на вносителя да стане ал. 5 в разглеждания текст?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Лучников, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Аз съм съгласен и поддържам, че ал. 6 на вносителя трябва да остане, защото просто е във вътрешно противоречие да кажем, че организация или юридическо лице с нестопанска цел, а да му дадем възможност да разпределя печалбата. Печалбата е именно целта на организациите със стопанска цел. Така че ал. 6 трябва да остане. Предложението на госпожица Дончева да не бъде прието.
Но аз предлагам да не се приема и предложението на госпожица Дончева за отпадане на ал. 3. Какво цели ал. 3? Алинея 3 цели, когато едно дружество с нестопанска цел реши да върши спомагателна стопанска дейност, тази дейност то да отрази в своя устав, за да се знае за какво става дума. И когато то се регистрира по реда като организация, която върши обществено полезна дейност, в Министерство на правосъдието, да се види в устава, аджеба, каква ще бъде тази допълнителна стопанска дейност. Защото целта е поначало да се ограничи стопанската дейност на дружествата с нестопанска цел, нали? Виждате, тук има известно противоречие вътре.
Затова аз предлагам алинеи 3 и 6 на вносителя да бъдат приети, както са предложени от него.
Колкото до предложението на госпожа Брайнова, то всъщност се съдържа в тези текстове, госпожа Брайнова. Текстът предвижда и регистриране в устава на дейността, и подчиняване на общите правила за съответната дейност, което значи - включително и данъчното облагане. Така че Вашето предложение всъщност се съдържа в основния текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Аз приемам голяма част от това, което дотук беше казано във връзка с дискусията по чл. 3. Но проблемът е доста по-сложен даже от тези проблеми, които досега бяха засегнати. Откъде идва затруднението? Когато ние искаме юридическите лица с идеална цел да събират повече приходи за своята дейност, не само от класическите източници, каквито са дарителството, но и от собствена дейност, тогава ние прекрачваме една граница, която в правото винаги има значение и то не само за теорията, но и в практиката - опитът да съвместим идеалните със стопанските цели. Поначало аз съм привърженик на стриктното разграничение, ако юридическите лица с нестопанска цел искат да получават приходи от стопанска дейност, то няма пречка да учредят свои, еднолични или други търговски дружества, които изцяло работят по правилата на търговското право, и печалбата, която формира тези дружества, да отива за техните идеални цели. Ако това са еднолични дружества, 100% тази печалба, която те са успели да постигнат, ще служи на техните нестопански цели. Това е най-чистият и почти единственият начин напълно да изключим злоупотребите със стопанска дейност от страна на организации, които преследват поначало идеални цели.
Сега, знам, че ще се възрази и затова съм склонен да направя една крачка отвъд това класическо и повече теоретично, отколкото практическо разрешение, което пак казвам, принципно съм отстоявал и пак продължавам да смятам, че е най-чистото, но невинаги практически най-добре работещото. Защото за една голяма организация с нестопанска цел, с големи финансови възможности няма пречка дори да създаде верига от търговски дружества. Но за една малка организация самото създаване на втори търговски субект води до увеличаване на нейните разходи, до затруднение, което може да ни постави в затруднение, ако искаме да подпомогнем точно тези прохождащи в гражданския сектор организации. Затова тук се предлага компромисът, макар че това са организации, декларирани като организации с идеална цел, те да могат да извършват стопанска дейност.
Какъв изход търсят различните законодателства по този въпрос? Те обикновено въвеждат един или двата от следните ограничителни изисквания. Едното е никога стопанската дейност да не се оказва преобладаваща спрямо идеалната дейност. Това обикновено се постига с въвеждане на конкретни изисквания, било за процента, било за времето, което отделят заетите лица или за начина на вътрешното разпределяне на средствата, за да е сигурно, че стопанската дейност е спомагателна по отношение на идеалните цели. Другото ограничение, което е също в някаква степен относително и въпреки че се използва дори в някои законодателства, e разграничението на свързана и несвързана стопанска дейност. Но от разговорите, които съм имал с хора, които дори настояват за това разграничение, те казват: "Ние го използваме, но никога напълно не можем да кажем докъде свършва едната и къде започва другата".
И мога да ви дам няколко примера. Добре, една фондация, която има образователни цели, е напълно естествено да има като свързана дейност издаването на учебници. Но издаването на учебници може да служи не само за нейните благотворителни цели, а да служи за открита и пряка търговско дейност. Или пък един музей, който може да бъде издържан от една нестопанска организация, може да продава не само фотоси и копия на експонатите, а може да открие и кафене, което да улесни посетителите във времето, което те прекарват в това културно заведение. Следователно, никога не можем докрай да гарантираме, че такива злоупотреби няма да възникнат. Но точно затова е необходима една много силна практика, която за съжаление у нас не е формирана от страна на органите, които се занимават с прилагането на закона, които трябва да могат да преценяват дали стопанската дейност не е една дейност, с която се злоупотребява за преследването на други цели.
Аз поддържам, че предложението на господин Местан може да намери допълнение, може да бъде възприето, тъй като разпределянето на печалба е един критерий, но за съжаление той е теоретичен. И аз ще ви върна към тази дискусия в нейното практическо значение. Нека да видим кои от търговските дружества в България разпределят печалба. Виждате, че в България данъкът върху печалбата драстично пада, тъй като едно дружество може да има големи обороти и да не декларира абсолютно никаква печалба, което няма да пречи на една такава организация, формирайки големи средства, да ги разпределя като доходност било на своето управление, с големи заплати, с неприсъщи разходи, но това означава, че трябва да бъдат въвеждани по-нататък допълнителни изисквания срещу такива злоупотреби.

Аз съм по-склонен да възприемем предложението на госпожа Брайнова. Господин председател, нали ще позволите още една минута, няма да вземам отношение по следващия текст, защото те са свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Кумулирате правата си.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, за да обясня в какво е практическата разлика.
Алинея 3 на чл. 3 така, както е дадена, казва, че единственото изискване всички средства, които са формирани от стопанската дейност да не се разпределят като печалба, а да отиват за нестопанските цели или да се разпределят като някакви присъщи разходи на тази организация. Но аз тук ви поставям въпроси - редно ли е една организация, която има за цел да подпомага лица в неравностойно положение или която да развива културните контакти, да създава условия за спорт, да се занимава с внос и търговия с петрол, цигари, алкохол? Според ал. 3 на чл. 3 така, както е формулирана, това е напълно възможно, тъй като тази алинея не се интересува от вида на дейността, а казва: достатъчно е средствата, които се придобиват от тази дейност, да отиват за целите на организацията.
Това, което предлага госпожа Брайнова, в някаква степен изключва или поне ограничава това нещо, тъй като в нейната ал. 3 на стр. 4 е казано: "Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват стопанска дейност, но само ако е свързана с предмета на основната дейност" при наличие на другото изискване това да бъде посочено в устава или учредителния акт.
Пак ви казвам никога няма твърда граница между свързана и несвързана дейност, но ние, ако запишем "свързана дейност" така органите ще имат възможност да предотвратяват множество злоупотреби и вкарването на тези организации в една несвойствена дейност. И тук ви връщам към злополучния опит с така наречените студентски кооперации, които се занимаваха с много други работи, но не и с това, заради което много от тях възникнаха.
И като редакционно допълнение само предлагам към предложението на госпожа Брайнова да се сложи още една дума: "с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност". Мисля, че това "допълнителна" в мотивите, които изложих, ще сочи изискването стопанската дейност да заема второстепенно място, а не да доминира над идеалните цели, които организацията си е поставила.
Така че тези две ограничения, колкото и да са относителни, съзнавайки тяхната пропускливост пред злоупотреби, все пак се стремят да разрешат въпроса, който поставям.
Така че приемайки много от аргументите в предишната дискусия предлагам този текст да бъде приет така, като се добави и критерият да не разпределят печалба и сегашната ал. 3 на вносителя и на комисията да бъде заменена с алинеята, предложена от госпожа Брайнова, която мисля, че повече се доближава до целите, които бяха застъпени тук и в други изказвания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има ли други желаещи да вземат участие в дискусията?
Господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Аз съм съгласен, че формулировката на госпожа Брайнова е наистина сполучлива и предлагам текстът да бъде приет в следния вид: ал. 1, 2, 4, 5 и 6 така, както са предложени от вносителя, а ал. 3 - както е формулирана от госпожа Брайнова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Мисля, че това предложение е много уместно.
Няма други желаещи да вземат думата. Нека да преминем към гласуване по реда на предложенията.
Първото предложение е на госпожа Татяна Дончева, която предлага ал. 3 да отпадне.
Моля да гласувате това предложение, което не е прието от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 32, против 88, въздържали се 4.
Предложението на госпожа Татяна Дончева не се приема.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Мария Брайнова за ново съдържание на ал. 3 с думата "допълнителна" след "извършват". Господин Лучников също взе отношение по въпроса за заместваща ал. 3, предложена от д-р Брайнова.
Гласували 129 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 7.
Алинея 3, предложена от госпожа Брайнова, с думата "допълнителна" стопанска дейност, е приета.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Татяна Дончева за отпадане на ал. 4.
Гласували 130 народни представители: за 44, против 73, въздържали се 13.
Предложението на госпожа Дончева за отпадане на ал. 4 не се приема.
Следва предложението на д-р Брайнова за ново съдържание на ал. 4.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегля го. Благодаря.
Следва предложението на госпожа Дончева за отпадане на ал. 5, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 3, против 82, въздържали се 4.
Предложението на госпожа Дончева не се приема.
Първо ще поставя на гласуване предложението на комисията за чл. 3 с четири алинеи и със заглавието, след това ще поставя на гласуване предложението за допълнителната алинея.
С господин Марков се разбрахме да направим една редакционна промяна в ал. 1. Алинея 1 ще гласи:
"(1) Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели."
Всъщност гласуваме ал. 1 с тази редакция, ал. 2 с предложената от комисията редакция, ал. 3 - предложението на д-р Брайнова и ал. 4 така, както е предложена от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Член 3 е приет с тези алинеи.
Поставям на гласуване предложението, което беше направено от господин Местан и подкрепено от изказалите се колеги за нова ал. 5 със съдържание:
"(5) Юридическите лица с нестопанска цел не разпределят печалба."
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Алинея 5 си остава така, както е предложена от вносителя, това е ал. 6. Този член има шест алинеи. Ние сменяме само ал. 3, другото остава така, както е предложено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията предлага четири алинеи.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Тя е сбъркала. Ние отхвърлихме предложението на госпожа Татяна Дончева ал. 5 и 6 да отпаднат. Следователно ал. 5 и 6 остават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз подлагам на гласуване отделно предложената от вносителя ал. 6, която ще бъде последна алинея в текста.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Алинея 5 на вносителя си остава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Отменям гласуването.
Поставям на гласуване ал. 5 и 6 на вносителя, които ще бъдат допълнително поставени в текста
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Господин председател, ал. 4, предложена от комисията, е с текста на ал. 5 на вносителя.
Ние трябва да гласуваме текста на вносителя с всички алинеи, с изключение на ал. 3, която е в редакцията на д-р Брайнова. Член 3, както е предложен от вносителя, с редакцията на ал. 3, предложена от д-р Брайнова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на господин Марков, току-що уточнено.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Прието е предложението за чл. 3 с шест алинеи.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Взаимоотношения с държавата
Чл. 4. Държавата може да подпомага и насърчава организациите за извършване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения по ред и условия, определени в съответните специални закони."
Предложение на Мария Брайнова:
Текстът на чл. 4 да бъде променен, както следва:
"Чл. 4. Държавата определя ежегодно средства според своите приоритети за реализация на проекти чрез недържавни структури, за които могат да кандидатстват и юридически лица с нестопанска цел."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 4 със следната редакция:
"Взаимоотношения с държавата
Чл. 4. Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата?
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Предлаганият чл. 4 в редакцията от комисията е една идея, която няма пряко регулативно значение. Тя е отправяне на едно пожелание към самия законодател с последващи закони евентуално да промени данъчния и друг финансов режим по отношение дейността на нестопанските организации. Тук искам да обърна внимание, че това е другият много сложен въпрос и смятам, че една такава идея може да бъде подкрепена, но много внимателно трябва да бъде обмислена нейната по-нататъшна реализация. От една страна, необходимо е още във връзка с предстоящите изменения в данъчните закони да бъдат направени отделни изменения, така че да се даде предметно съдържание на тази идея в съответните специални закони, но от друга страна тези стъпки трябва да бъдат наистина много прецизни, за да не стигнем до обратни резултати - не такива, каквито тук декларира законът.
Затова смятам, че ние трябва да съсредоточим своето внимание върху някои допълнителни възможности за облекчаване на даряването на средства от страна на тези, които ги притежават, към организациите с нестопанска цел. На второ място, да се затвърди режимът на данъчни облекчения по отношение на имуществото, които притежават тези организации. И може би на трето място да помислим дали не е необходимо тези организации да бъдат включени в пазара на ценни книжа, тъй като той и без това у нас е още изостанал и е с твърде малка доходност и въпреки че това е една универсална стопанска, търговска дейност, може при определени условия тези организации да формират допълнителни приходи след като тази дейност се извършва чрез публичното предлагане на ценни книжа.
За други изменения мисля, че е необходима една по-продължителна дискусия. Поне в области като митническото облагане и акцизите едва ли има основание това да бъде правено на този етап, тъй като там са и най-големите възможности за злоупотреби. Твърде усложнен е режимът на данъка върху добавената стойност и там освобождаването невинаги може да води до реално облекчаване, а да натоварва някои по веригата или пък да влезе в противоречие с някое от изискванията на Европейския съюз, тъй като, колкото и да искаме да се присъединим към тази организация, тя в някои случаи предвижда едни изисквания за своите членове и точно обратните за тези, които искат да се присъединят към нея. Така че ние трябва да се ориентираме според нашите условия за най-сполучливото решение и мисля, че във връзка с предстоящите закони, които ще бъдат обсъждани през есенната сесия, тази разпоредба вече може да намери своята по-нататъшна реализация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Други желаещи да вземат думата? Господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, нормата на чл. 4 беше дълго обсъждана от работната група, която включваше вносителите на трите законопроекта и неслучайно тук беше дадена една възможност на държавата с израза "може да подпомага и насърчава организациите", въпреки че едно от предложенията беше този текст да има почти императивен характер в смисъл "подпомага и насърчава". Точно заради това, че когато говорим за данъчни, кредитни, лихвени, митнически и други финансови облекчения трябва да имаме предвид степента на развитие на неправителствения сектор в България и неговите взаимоотношения с държавата, за да не стане тази общественополезна дейност повод за една друга дейност, за която преди малко господин Стоилов говори в своето изказване, тъй като българската държава вече помни един период, в който имаше подобни митнически и данъчни облекчения. Тук бяха споменати студентските кооперации. Имаше по принцип такива облекчения за неправителствените и спортните организации и тогава действително не само петрол, но и маркови напитки и цигари бяха внасяни по този начин.
Именно затова аз мисля, че този текст е пряко обвързан с един текст от Преходните и заключителните разпоредби, който предвижда в 3-годишен срок от влизането на закона в сила да се подаде заявление за извършване на общественополезна дейност и да се извърши вписване в Централния регистър на организациите за осъществяване на общественополезна дейност. Чак след това вписване тези организации ще получат своя статут на организации с общественополезна дейност и аз лично си мисля, че преди да съществува този Централен регистър, преди да е ясен абсолютно статутът на организациите - кои са тези организации и какъв е предметът на тяхната дейност - имам предвид тези, които са в общественополезния сектор, не може да се проведе една сериозна и задълбочена дискусия за митнически, данъчни и кредитно-лихвени облекчения.
Поради това моето мнение е, че законът трябва да направи своите първи стъпки след неговото приемане като бъде създаден Централният регистър, да заработят тези организации с общественополезна дейност и чак тогава държавата да прецени какви точно облекчения и в какъв размер могат да бъдат давани, за да не стане поредното впрягане на каруцата пред коня, още повече помнейки горчивия опит.
Аз мисля, че ние правим една много сериозна стъпка с този закон и при стабилизирането на този неправителствен сектор и създаването на ясни и регламентирани взаимоотношения с държавата може да се проведе тази дискусия, която - съгласен съм с господин Стоилов - е доста сериозна и в нея ще се чуят доста мнения, за да се намерят най-добрите текстове в специализираните закони. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Величков.
Доктор Брайнова, имате думата.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател. И ако продължа тезата, която развиха моите двама колеги преди мен, именно поради факта, за да няма финансови нарушения, за да няма неща, които всички си спомняме с цитираните организации, аз предлагам един друг механизъм, един механизъм познат в повечето от страните на Централна и Западна Европа, механизъм, по който държавата ежегодно заделя определени средства по определени приоритети. И тук всички тези организации на юридически лица с нестопанска цел очакват с проекти за тези средства. И тази организация, която спечели проекта, получава определеното финансиране.
Именно затова съм предложила тази промяна в чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на д-р Брайнова.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
По чл. 4 има предложение на госпожа Брайнова, което тя аргументира и което не е подкрепено от комисията.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Брайнова за ново съдържание на чл. 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 20, против 53, въздържали се 45.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за заглавието и съдържанието на чл. 4.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
Член 4, в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Учредители
Чл. 5. Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат юридически и дееспособни физически лица без оглед на пол, раса, гражданство, народност, етническа и политическа принадлежност, произход, религия, образование и професия, лично или обществено положение, или материално състояние."
Предложение на Мария Брайнова:
Текстът на чл. 5 да бъде променен, както следва:
"Чл. 5. Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица."
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 5 със следната редакция:
"Учредители
Чл. 5. Учредители на юридическо лице с нестопанска цел могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой желае ли да вземе думата? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на комисията за заглавие и съдържание на чл. 5.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 6.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Правоспособност
Чл. 6. (1) Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.
(2) Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното юридическо лице до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху юридическото лице от момента на възникването му. При извършването на сделките се указва, че юридическото лице е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.
(3) Юридическите лица с нестопанска цел са носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и могат да притежават имущество.
(4) Юридическите лица с нестопанска цел отговарят за задълженията си със своето имущество."
Предложение на Татяна Дончева:
В чл. 6 ал. 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 6 със следната редакция:
"Правоспособност
Чл. 6. (1) Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното юридическо лице с нестопанска цел до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху юридическото лице с нестопанска цел от момента на възникването му. При извършването на сделките се указва, че юридическото лице с нестопанска цел е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Господин Лучников, имате думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Така, както се приема текстът с отпадането на ал. 3, както предлага госпожа Дончева, поставя в несъответствие заглавието и текста. Заглавието е "Правоспособност", а в текста няма нито дума за правоспособността. Вярно е, че този текст не създава нещо ново, но в края на краищата констатира един факт, който трябва да запазим, за да хармонизираме текста с неговото заглавие.
Предлагам да не се приема предложението на госпожа Дончева, а да се приеме текстът, както е предложен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Лучников.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дончева за отпадане на ал. 3, дадена от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 51, против 59, въздържали се 4.
Предложението на госпожа Дончева не се приема.
Поставям на гласуване текста на вносителя плюс ал. 3, която трябва да си остане ал. 3. Или чл. 6 - заглавието, ал. 1 - както е дадена от комисията, ал. 2 - предложена от комисията, и ал. 3 - в съдържанието на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 22.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:

"Наименование
Чл. 7. (1) Наименованието трябва да включва ясно означение на организационната форма и дейността, за която е определено юридическото лице с нестопанска цел.
           (2) Наименованието трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и добрите нрави.
           (3) Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език.
           (4) След като юридическо лице с нестопанска цел е вписано в съдебен регистър, не може да бъде вписано друго юридическо лице от същия вид със същото наименование.
           (5) Вписаното в съдебния регистър юридическо лице с нестопанска цел може да иска от всяко друго юридическо лице от същия вид, приело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, да преустанови носенето и служенето със съвпадащото наименование, както и обезщетение."
Предложение на Татяна Дончева - в чл. 7 ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 7 със следната редакция:

"Наименование
Чл. 7. (1) Наименованието трябва да включва ясно означение на организационната форма, за която е определено юридическото лице с нестопанска цел.
           (2) Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
           (3) Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език.
           (4) След като юридическото лице с нестопанска цел e вписано в съдебния регистър, не може да бъде вписано друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид със същото наименование.
           (5) Вписаното в съдебния регистър юридическо лице с нестопанска цел може да иска от всяко друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид, приело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, да преустанови носенето и служенето със съвпадащото наименование."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Някой да желае да вземе думата?
Господин Марков има думата.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Уважаеми колеги, бих си позволил от името на господин Лучников, тъй като по неговия доклад работя в момента, да ви предложа една редакционна поправка в ал. 1 на чл. 7: изразът "организационната форма, за която е определено юридическото лице с нестопанска цел" да бъде заменен с "вида на юридическото лице с нестопанска цел". Или текстът да добие следната редакция:
"(1) Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел."
По-опростена е редакцията и по-разбираема е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И по-точна е.
След това уточняване поставям на гласуване предложението на госпожа Дончева за отпадане на ал. 2, предложена от вносителя.
Комисията не подкрепя нейното предложение.
Гласували 127 народни представители: за 31, против 96, въздържали се няма.
Предложението на госпожа Дончева не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 7, с редакционната корекция, която господин Марков направи в ал. 1, и със заглавието.
Гласували 119 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 14.
Член 7 е приет в редакцията и със заглавието, предложено от комисията.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:

"Седалище и адрес
Чл. 8. (1) Седалището на юридическото лице с нестопанска цел е населеното място, където се намира неговото управление.
           (2) Адресът на юридическото лице с нестопанска цел е адресът на неговото управление."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Някой да желае да вземе думата? Няма.
Моля да гласуваме чл. 8 със заглавието и в съдържанието, предложено от вносителя и подкрепено от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 8.
Член 8 е приет.
И пак, за да бъда точен с оглед на протокола, - единият глас, който добавям, е гласът на господин Лучников, който е вън от отбелязването на таблото.
Дотук ще спрем, уважаеми колеги, защото часът е 20,00.
Следващото заседание е утре, сряда, от 9,00 ч., с дневен ред, който ще приемем при приемането на програмата.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 19,57 ч.)

Заместник-председатели:
 Иван Куртев
 Александър Джеров

Секретари:
        Илия Петров
       Свилен Димитров