Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-09-14

Председателствали:  председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров

Секретари: Виктория Василева и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Иван Симеонов. Да му е честито! Всичко най-хубаво му желаем! (Ръкопляскания.)

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
За процедура думата има господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моля да бъде поканен заместник-министърът на културата госпожа Райна Гаврилова във връзка със законопроекта, който гледаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Квесторите да поканят госпожа Райна Гаврилова в залата.
За процедура господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, доколкото Комисията "Антимафия" е парламентарна, имайки предвид, че днес тя има заседание и с оглед на това, че вчера председателят Соколов е заявил по някои телевизии, че не може да се разглежда случаят с фондация "Бъдеще за България", тъй като най-напред трябва да се разгледа случаят с фондацията, на която председател е Иво Атанасов, аз настоявам днес Комисията "Антимафия" да се занимава първо с фондацията, на която съм председател аз, и веднага след това да се занимае с фондацията "Бъдеще за България".
Моята фондация тази година имаше две ревизии, мен няма какво да ме притеснява и аз нямам нужда от защитата на господин Соколов, така както нужда от това има фондацията "Бъдеще за България".
Настоявам двете фондации да бъдат включени в днешния дневен ред на комисията, за да се види разликата между една фондация, която никога не е имала щатен персонал, нито офис, и след като първоначално е набрала 1000 лв., които и до ден-днешен стоят непокътнати в банковата сметка, не е имало никакво движение и въпреки това съм получил наказание за 200 лв. глоба за това, че не съм осчетоводил лихвите, и фондация "Бъдеще за България", която само по един случай има съмнителни 80 хил. долара. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря, само че сте се объркали къде трябва да си направите предложението, господин Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Вие сте председател, господин Соколов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има комисия, която заседава. Пленарната зала не решава въпросите на комисията. Ако Вие след десетина години депутатстване това не сте разбрали, може би не трябва и фондацията Ви да разглеждаме. И тя ще е на това ниво.
Има думата господин Стоян Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: По § 10 има предложение от народния представител Стоян Райчевски, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Младен Влашки. Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложенията му по т. 1 и т. 3, а именно:
"1. В т. 1 да отпадне буква "б".
3. В т. 2 след думата "актуализира" да се добави "и публикува до края на преходната година"."
Има предложение от народния представител Драгомир Шопов:
"В § 10, чл. 32, ал. 3, вместо думите "Националният съвет за радио и телевизия приема ежегодно и актуализира", да стане "Радио- и телевизионните оператори приемат и ежегодно актуализират" и продължава по предложения текст."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов:
"В § 10, чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Към ал. 1, т. 2 се добавят думите "с мнозинство от 2/3 от всички членове на съвета".
2. В т. 9 второто изречение отпада.
3. Точка 10 се променя така: "установява нарушения на нормативните актове при осъществяване на радио- и телевизионната дейност, налага административни санкции и издава наказателни постановления".
4. Нова т. 13 със следния текст: "осъществява секторна политика в областта на електронните медии съвместно с Държавната комисия по далекосъобщения".
5. Нова т. 14 със следния текст: "дава задължителни указания по спазването и прилагането на този закон".
6. Нова т. 15 със следния текст: "разглежда и взема решения по жалби на засегнати от радио- и телевизионни програми, както и по жалби на журналисти и оператори, чиито права, предвидени в този закон, са нарушени"."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
"§ 10. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 9 след думата "изменение" се поставя запетая и се добавя "допълване, отнемане, прехвърляне";
б) в т. 12 след думите "този закон" се поставя запетая и се добавя "и влезли в сила международни договори в областта на радио- и телевизионната дейност, по които Република България е страна".
2. Създава се ал. 3:
"(3)  Националният съвет за радио и телевизия приема и публикува списък на събитията с важно обществено значенине и обезпечава мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им, така че оператор под юрисдикцията на Република България с придобити изключителни права за събития с важно обществено значение да упражнява тези права по такъв начин, че:
1. да не лиши значителна част от аудиторията в страната от възможността да следи тези събития на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес - чрез отразяване на тези събития след време, изцяло или отчасти, по безплатната телевизия;
2. да не лиши значителна част от аудиторията в държава- членка на Европейския съюз или държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия от възможността да следи на живо, изцяло или отчасти, а ако това е нужно или уместно, поради обективни причини от обществен интерес - чрез отразяване след време, изцяло или отчасти по безплатната телевизия, събитията с важно обществено значение съгласно разпоредбите, приети от тази друга държава, при условия на взаимност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 10 кой желае да се изкаже? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Младен Влашки и по-специално т. 1 и 3, които не са подкрепени от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 40, против 28, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Драгомир Шопов.
Гласували 134 народни представители: за 47, против 82, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов.
Гласували 131 народни представители: за 43, против 86, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 10 така, както се предлага от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 33.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 11.
По този параграф има предложение от народния представител Стоян Райчевски.
Комисията подкрепя това предложение.
Има предложение от народния представител Младен Влашки.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено от вносителя.
Има предложение от народния представител Иво Атанасов:
В § 11 в първото изречение на чл. 33 думата "само" се заменя със съюза "и".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за § 11:
"§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "ал. 1 и съотношението по чл. 10, ал. 2 и 3".
2. В т. 7 думите "специализираните предавания, насочени към децата и младежта" се заменят с "предаванията, насочени към малолетните и непълнолетните".
3. В т. 11 след думата "закона" се поставя запетая и се добавя "в лицензиите и във влезлите в сила международни договори, по които Република България е страна"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 11 някой желае ли да се изкаже?
Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа! Искам да поясня смисъла на поправката, която предлагам.
Член 33 засяга правата на надзор, който осъществява НСРТ. Посочени са 11 позиции, по които НСРТ според действащия закон може да осъществява надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори.
Моето предложение е да се прибави съюзът "и" и текстът да стане, че НСРТ осъществява надзор не само относно, както е досега, а и относно, тъй като вчера ние заедно гласувахме § 9, с който се дава право на НСРТ да издава наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на тоя закон, тоест за нарушения на разпоредбите на целия закон. А в чл. 33 посочваме само 11 позиции, по които НСРТ има право да надзирава радио- и телевизионните оператори.
Логически дори погледнато, излиза, че НСРТ ще налага наказателни постановления по всички клаузи на закона, но ще има право да надзирава само по 11 от тях. Аз питам: кой ще му дава информацията по останалите 100 и не знам колко члена на този закон, за да може НСРТ да реализира правото си да налага наказателни постановления?
Ето защо според мен е необходимо, макар и само една буква, макар и това да е моята буква и да дразни някого, но е необходимо тази буква да се приеме, за да може да се прилага самият закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов.
Гласували 123 народни представители: за 51, против 67, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 6.
Параграф 11 е приет.

ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение от народния представител Иво Атанасов за нов § 11а:
"§ 11а. В чл. 37, ал. 3 след думата "ако" се добавят думите "на три поредни заседания"."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по това предложение?
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми дами и господа, става дума за това как се вземат решенията на Националния съвет за радио и телевизия, тези от тях, които са с обикновено мнозинство. Сегашният текст на чл. 37, ал. 3 гласи: "Ако в едномесечен срок не се вземе решение по ал. 2" - т.е. решенията, вземани с мнозинство 2/3 от всички членове - "то се взема с обикновено мнозинство".
Моето предложение е да се добави на "три поредни заседания", може да бъде на две, но така, както гласи сегашният текст, няма никаква гаранция, че в този едномесечен срок ще се проведе дори едно заседание на НСРТ. Ако някой иска да бламира дадено решение, той има прекрасната възможност изобщо да не го допусне до гласуване. Затова е редно да се добави някакъв брой на заседания, които трябва да се проведат през месеца, за да има гаранция, че това предложение ще бъде подложено на гласуване и ще бъде взето решение или то ще бъде отхвърлено. В противен случай може да мине предвиденият месец и НСРТ дори да не е имал заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Стоян Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Искам да подкрепя в известен смисъл предложението на Иво Атанасов, но да поставим определен срок. Той е предложил "на три поредни заседания". Но тези поредни заседания могат да се проведат в рамките на 6 или 12 месеца. Предлагам да бъде: "на три поредни заседания в продължение на един месец". Да се добави това към неговото предложение.
Или § 11а да звучи така: "в ал. 3 да се добавят думите "на три поредни заседания в продължение на един месец", ако вносителят няма възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Атанасов, приемате ли?
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Да, това е смисълът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Гласувайте предложението за нов § 11а така, както беше предложен от народния представител Иво Атанасов с уточнението, предложено от господин Стоян Райчевски. Добавят се думите "на три поредни заседания", но в рамките на един месец.
Гласували 120 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 3.
Параграф 11а е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: По § 12 има направено предложение от народния представител Стоян Райчевски.
Комисията подкрепа предложението.
Има предложение от народния представител Младен Влашки, което се оттегля от вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, като предлага думата "спиране" да се заличи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12 така, както е предложен от вносителя с корекцията на комисията - думата "спиране" отпада.
Гласували 109 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 3.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нови параграфи:
"§ 12а. В края на чл. 39, ал. 1 се добавя "и актуални статии по проблеми на аудиовизуалната култура."
Комисията не подкрепя предложението.
Нов § 12б:
"§ 12б. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите "се извършва чрез" се добавят думите "възлагане или".
2. Нова ал. 5 със следния текст:
 "(5) Външни продуценти на БНР и БНТ не могат да бъдат политически партии и организации, синдикални и религиозни организации."
Комисията не подкрепя предложението.
Нов § 12в:
"§ 12в. В края на чл. 52, ал. 1 се поставя запетая и се добавя "както и парламентарните групи"."
Комисията не подкрепя предложението.
Нов § 12г:
"§ 12г. В чл. 56 преди думата "договори" се добавя "трудови"."
Комисията не подкрепя предложението.
Нов § 12д:
"§ 12д. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. Първото изречение се променя така: "Мандатите на генералните директори на БНР и БНТ, съответно на членовете на управителните съвети на БНР и БНТ, се прекратяват предсрочно:".
2. В т. 2 текстът след думата "разпоредбите" се заменя с израза "на този закон"."
Комисията не подкрепя предложението.
Нов § 12е:
"§ 12е. Текстът на чл. 68, ал. 1 се променя така: "Утвърждава програмната политика с Управителния съвет на БНР, съответно на БНТ."
Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на комисията:
Създава се § 12а:
"§ 12а. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
"(2) Регионалните програми отразяват събития от местно значение. Те се създават в регионалните радио- и телевизионни центрове и са предназначени както за населението от съответния регион, така и за участие в националните радио- и телевизионни програми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря.
Уважаеми дами и господа! Аз поддържам и шестте си предложения, но ще кажа няколко думи само по две от тях.
По предложението ми за нов текст на § 12б, особено т. 2. Не зная какво може да се възрази срещу това външни продуценти на БНТ и БНР да не могат да бъдат политически партии и организации, синдикални и религиозни организации. Действащият закон, приет преди две години, забранява на политическите партии и организации да бъдат спонсори на БНТ и БНР. Нормално е да има забрана и те да могат да бъдат външни продуценти. Ако се отхвърли този текст, се дава право на политическите партии и организации, на синдикалните и религиозните организации да бъдат външни продуценти на БНР и БНТ. Смятам, че това е абсурдно и ако има желание да се мисли по въпроса, този текст специално ще бъде подкрепен от всички.
Параграф 12в. Става дума за правото на обръщения по Националната телевизия и Националното радио. Това е едно право, което управляващите са осигурили включително за себе си. Вчера беше отхвърлена възможността, за която направих предложение по законопроекта, букетът от мнения, от позиции, от убеждения в обществото, плурализмът да бъде в рамките на една програма или предаване. Това беше отхвърлено, но повечето от бележките, които идват от евроинституциите, пък и за всеки демократ това е толкова разбираемо, че изобщо не трябва да се разяснява. Не може опозицията да няма абсолютно никакви гаранции, че ще получи достъп до БНТ и БНР и да разчита на един Явор Дачков, който да я споменава обикновено в критичен план. Това е саморазбиращо се за една демократична политическа сила. Такава практика е имало, аз съзнавам, че може би понякога се злоупотребяваше с нея, но не може БНТ и БНР да са задължени да запознават аудиторията с официалната позиция на държавата, но не и с позицията на опозицията, да се дава правото на отделни водещи да канят само едната страна. Дори напоследък забелязваме това, когато се разглеждат вътрешни проблеми на управляващата партия - пак се кани само едната страна. Фактически СДС не дава възможност и на вътрешната си опозиция да се изяви в определени предавания по Националното радио и Националната телевизия.
Опозицията няма право на обръщения по БНТ и БНР - и това ако е демокрация, здраве му кажи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Вие нямате право да ни учите на демокрация!
ИВО АТАНАСОВ: Ти си виден критик на американския империализъм. Чел съм ти книгите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Просто те нямат право да ни учат на демокрация! Това е възмутително!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата! Господин Агов, моля Ви се!
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 12а.
Моля, гласувайте!
Гласували 110 народни представители: за 39, против 66, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 12а.
Моля, гласувайте!
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Параграф 12а е приет.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 12б.
Гласували 98 народни представители: за 26, против 69, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 12в.
Гласували 95 народни представители: за 31, против 64, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 12г.
Гласували 105 народни представители: за 40, против 65, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 12г.
Гласували 109 народни представители: за 38, против 71, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 12е.
Гласували 126 народни представители: за 34, против 92, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Параграф 13...
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКСИ: По § 13 има предложение от народния представител Стоян Райчевски, което комисията подкрепя.
Предложение на комисията:
"§ 13. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, накрая се поставя запетая и се добавя "освен ако в този закон изрично не е предвидено друго".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Разпоредбите на този закон се прилагат съответно по отношение на:
1. програми, посветени изключително на радио- и телевизионен пазар като рекламирането не бива да надхвърля 15 на сто от програмното време за деня;
2. програми, посветени изключително на самопромоция, като рекламирането не бива да надхвърля 15 на сто от програмното време за деня и 12 минути на час."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте § 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против 1, въздържали се няма.
Параграф 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 14. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "към насилие" се добавя "и незачитане на човешкото достойнство, както".
2. В ал. 2 след думата "национална" се поставя запетая и се добавя "политическа".
3. В ал. 4 се създава т. 4:
"4. да не насърчава пряко непълнолетните да убеждават своите родители или други лица да купуват стоките или услугите, които се рекламират".
4. Създава се ал. 5:
"(5) Радио- и телевизионният пазар, насочен към непълнолетни следва да съответства на изискванията по ал. 4, както и да не принуждава непълнолетните да сключват договори за продажба или наемане на стоки и услуги."
Има предложение от народния представител Стоян Райчевски, което комисията подкрепя.
Предложение от народния представител Иво Атанасов - неподкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, като предлага в т. 3 и 4 пред думата "непълнолетните" да се добави "малолетните и", а в т. 4 думата "принуждава" да се замени с "подбужда".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви.
Уважаеми дами и господа, този параграф се отнася за чл. 76, в който са уредени правилата за рекламата и се предлагат промени, които са необходими във връзка със синхронизацията на нашия закон с този на държавите от Европейския съюз.
Какво е моето предложение? Ще го прочета още веднъж: "Не се допускат реклами с еротично съдържание с участие на малолетни и непълнолетни и/или предназначени за тях".
Отдолу пише: "Комисията не подкрепя предложението".
Вчера мнозинството разреши чуждестранното порно и забрани българското порно, а днес, когато предлагам да не се допускат реклами с еротично съдържание за малолетни или с участие на малолетни, комисията отхвърля това предложение и вероятно и парламентарното мнозинство ще го отхвърли.
Аз наистина не виждам някаква логика в поредните гласувания, които се извършват в тази зала. Такъв вътрешно противоречив закон създавате, че отваряте много вратички за неговото неизпълнение. Не може да се забранява порнография, а да се разрешава еротика с малолетни. Каква е разликата и кой ще я установява? Смятам, че категорично трябва да се забранят рекламите с еротично съдържание за малолетни или с участието на малолетни. Това означава да подкрепите моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС, от място): Защо не дадете някакво обяснение за това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Стоян Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, правя предложение да подкрепим това предложение на колегата Иво Атанасов за забрана на непълнолетни и малолетни да бъдат включени в реклами с еротичен характер.
"Не се допускат реклами с еротично съдържание с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях" - това е предложението на колегата Атанасов. Предлагам да го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте това предложение на народния представител Иво Атанасов, а след това ще гласуваме и целия § 14.
Гласували 160 народни представители: за 112, против 44, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте § 14 така, както е предложен от вносителя с добавките, предлагани от комисията в т. 3 и 4 и приетото вече второ изречение в ал. 1 на чл. 76.
Гласували 135 народни представители: за 134, против няма, въздържал се 1.
Параграф 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 15. В чл. 77 думите "забраните по чл. 76 важат и за" се заменят със "забранява се".
Предложение на народния представител Иво Атанасов:
В § 15, чл. 77 ал. 2 се изменя така:
"(2) Рекламите и телевизионният пазар с прикрит подтекст, по-специално представянето на стоки и услуги в програмите, когато това се прави с рекламни цели, са забранени."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата за изказване господин Стоян Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател! Искам да взема отношение по предложението и на колегата Иво Атанасов. Това предложение комисията не прие с няколко аргумента. По същите аргументи ние не приехме и някои други предложения, които засягат рекламната дейност и други дейности в областта на Закона за радиото и телевизията. Тъй като нашата основна цел със законопроекта, внесен от Министерския съвет, е да синхронизираме Закона за радиото и телевизията колкото се може по-скоро във връзка с преговорите, които водим. В закона има, през последните две години това се установи категорично, положения, които могат да бъдат прецизирани. Има и нови идеи, но все още за тях е необходим един по-обширен дебат. Този дебат още не е завършил.
Това са едни от аргументите, които ние излагаме, когато отхвърляме някои предложения, по които би могло още да се дискутира. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
По текста на вносителя трябва да се коригира нещо, граматически да се поправят някои неща. Да, "Забранява се реклама, когато използва средства за подсъзнателни внушения" - така може.
По § 15 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов.
Гласували 129 народни представители: за 40, против 85, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 15 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 124, против 1, въздържал се 1.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 16. 
Предложение от народния представител Стоян Райчевски, което комисията подкрепя.
Предложение на комисията:
"В § 16, чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите "като изпълнители" се добавя "или в частност да представят малолетни и непълнолетни, употребяващи тези напитки";
б) в т. 3 след думата "спортни" се добавя "и физически";
в) в т. 5 след думата "напитки" се добавя "или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина";
г) създава се т. 7:
"7. да не създава впечатлението, че употребата на алкохол допринася за социален или сексуален успех."
2. Създава се ал. 6:
"(6) Забранява се радио- и телевизионният пазар на лекарства и на медицинско лечение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 16 така, както e предложен от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 125, против и въздържали се няма.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение от народния представител Стоян Райчевски - да се създаде нов § 16а, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов §  16а:
"§ 16а. В чл. 82 се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата "или" се заменя с "и". В края на текста се поставя запетая и се добавя "освен при игри и предавания с прагматична насоченост, които не могат да бъдат повече от 5% от дневното програмно време".
2. В ал. 2 се добавя ново изречение със следния текст:
"Звуковите и визуалните средства за обозначаване на рекламата трябва да са създадени специално за тази цел, да се различават от идентификационните сигнали на медията и да остават постоянни не по-малко от година.".
3. Създава се нова ал. 6 със следния текст:
"(6) Когато се прекъсват с рекламни или телевизионни спотове други програми извън посочените в ал. 2, трябва да изтече период от поне 20 мин. между последователни прекъсвания за реклама или за телевизионен пазар в рамките на програмата."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за § 16а:
"§ 16а. В чл. 81 думите "не се разглеждат като реклама по смисъла на този закон" се заменят с "ограниченията по чл. 74, ал. 2 и чл. 86 не се отнасят до".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложенията за § 16а някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, може би няма смисъл да въвеждам аудиторията в някои по-големи дълбочини. Но все пак нещо, което е общодостъпно и всеки може да го разбере - това е предложението ми за нов § 16а.
Да вземем само т. 2. Да, рекламата трябва да се отграничава със специални звукови и визуални средства. Те трябва да бъдат създадени специално за тази цел. Засега няма забрана за това отграничаването на рекламата с тези звукови и визуални средства да става с идентификационните сигнали на съответната медия. Със сигнала на Българската национална телевизия засега няма забрана да започва дадена реклама.
Това е саморазбиращо се, но не е изрично забранено и в такъв смисъл е необходимо да бъде посочено. Не може да се използват тези сигнали, които идентифицират определена медия и които са изключително популярни, толкова, колкото по-голяма аудитория има съответната медия, да се използват именно тези сигнали за отграничаване на рекламата от другите предавания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 16а.
Гласували 128 народни представители: за 43, против 76, въздържали се 9.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 16а на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Параграф 16а е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: По § 17 има предложение от народния представител Стоян Райчевски, което комисията подкрепя.
Предложение на комисията:
"§ 17. Член 84 се изменя така:
"Чл. 84. (1) Аудиовизуални произведения, като игрални или телевизионни филми, с изключение на серии, сериали, забавни предавания и документални филми, могат да бъдат прекъсвани след всеки изтекъл период от 45 мин., при условие че времетраенето на предаването или на филма надвишава 45 мин. След изтичането на два пълни периода от 45 мин. по-нататъшното прекъсване е възможно след изтичане на период от поне 20 мин.
(2) Между началото и първото прекъсване, както и между две последователни прекъсвания в предавания, освен тези по ал. 1, следва да е изтекъл период от поне 20 мин."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Искам да привлека вашето внимание върху критерия, който използва чл. 84, ал. 1 за допустимостта на рекламите. Аз приемам, че, от една страна, е необходимо тези реклами да бъдат разреждани през някакво времетраене на програмите, но, от друга страна, мисля, че трябва да се въведе още един критерий, който да не допуска да се прекъсва необосновано отделната програма, да речем един филм или пък някакво друго предаване, с реклами независимо, че тези реклами ще бъдат с времетраене през 45 мин. Ще ви дам пример. Естествено е да речем при едно спортно състезание, когато играта прекъсва, в тази 30-секундна или минутна пауза зрителят да бъде занимаван с реклами. Но съвсем не е същото, когато той проследява някакъв сюжет на едно художествено произведение, съвсем не на място да бъде направена пауза и 1-2 мин. да му бъдат предлагани реклами, нямащи никаква връзка с това, което се гледа. По този начин се упражнява някаква принуда върху зрителя. Избирайки дадена програма, той е длъжен да гледа нещо, което въобще не го интересува, не го занимава.
Вярно е, че рекламодателите и тези, които излъчват рекламите, търсят своя интерес и в такива интересни предавания се стремят да вместят рекламата. Но казвам, че трябва да се намери един баланс. И това може да бъде постигнато като се разграничат изискванията за обществените и за търговските медии. В икономически и медийно развитите страни има цели канали, които почти единствено дават реклами. Тоест, те дават информация за търговски вериги, за туристически обекти и е естествено в тях рекламите да се редуват почти без прекъсване.
Следователно, ако, от една страна, се разграничат изискванията в последователността във времетраенето на рекламите в публичните и за търговските медии, режимът може да бъде по-гъвкав, а от друга страна, ако се предвиди забрана да не бъдат прекъсвани определени предавания, независимо от изискването за тези 45 мин., може да се постигне баланс между интересите на зрителя и интересите на рекламодателя.
Мисля, че на тези въпроси не е обърнато достатъчно внимание в комисията. И тъй като сега не мога да предложа нищо друго от формална гледна точка като редакция на този текст, предлагам, господин председател, да бъде отложено гласуването на тази разпоредба, тя да бъде допълнително обсъждана в Комисията по културата и медиите. И ако се сметне за целесъобразно да бъдат допълнени тези критерии, тогава да се изложат мотивите от комисията и да се върнем към този текст. Това е моето предложение и мисля, че тези мотиви поне заслужават внимание независимо как комисията ще реши да представи окончателно този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Райчевски има думата.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, аз изслушах внимателно изказването на колегата Стоилов, уважавам много от неговите аргументи, но искам да запозная народните представители с процедурата по предложението на чл. 84, както ние сме го направили. Той буквално повтаря чл. 11, ал. 3 от Директивата на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Тоест той е част от този процес, който ние в момента осъществяваме в общото ни законодателство по синхронизация. Тъй като ние ще трябва да защитаваме този наш закон пред Европейската комисия, ние буквално пренасяме текста от директивата, което е едно изискване към нашия Закон за радио и телевизия. И за да избегнем рисковете и допълнителните дебати, сме се спрели на текста по този начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
За реплика има думата господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Аз не оспорвам, че предлаганият текст е съобразен с европейските изисквания и европейската практика, но предлагам да направим нещо повече, тъй като познавам в известна степен западните медии и те имат същият проблем. Така че ние няма защо сляпо да се придържаме към тази директива. Въпросът е да се съобразим с нейните принципи, но в българските медии да се опитаме да приложим по-високи изисквания от тези, до които са достигнали западните медии. Така че няма да става дума за противоречия, а за въвеждане на допълнителни изисквания освен тези, които вече са утвърдени като практика и включени като нормативни изисквания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Ние малко нарушихме реда, защото имаше процедурно предложение от господин Стоилов. Затова ще го поставя първо него на гласуване. Той предлага да се отложи приемането на § 17.
Има ли противно становище? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отлагане приемането на § 17.
Гласували 119 народни представители: за 40, против 76, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Господин Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има още един изход от създалата се ситуация, който частично поне може да доведе до онова, към което ни тласка в изказването си господин Стоилов. Компромисното решение е да отпадне една част от текста на чл. 84, ал. 1.
Вероятно сте обърнали внимание, че практически единствено игралните или телевизионни филми ще бъдат прекъсвани на 45 мин. Всички останали, а това е преобладаващата и то в огромната си част преобладаваща продукция, която ние следим по Българската национална телевизия, прекъсванията ще са на 20 мин., което би било прекомерно натоварване за всеки зрител.
Така че аз ви предлагам да отпадне след първата запетая на първото изречение текстът "с изключение на серии, сериали, забавни предавания и документални филми". Тази част от текста да отпадне и тогава прекъсванията за всички филми - серийни, сериали, игрални и т.н., ще бъдат възможни, включително и за онова, което произведе или не произведе националната телевизия, ще бъдат през период от 45 мин., което все пак е значително по-поносимо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Любомир Пантелеев за отпадане от ал. 1 на думите "с изключение на серии, сериали, забавни предавания и документални филми".
Гласували 116 народни представители: за 25, против 87, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 17 така, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 98, против 18, въздържали се 2.
Параграф 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 18.
Има предложение от народния представител Стоян Райчевски, което комисията подкрепя.
Има предложение от народния представител Младен Влашки, което е оттеглено от вносителя.
Има предложение от народния представител Николай Христов:
В глава четвърта, раздел втори, чл. 86, ал. 1, т. 1 да се измени така:
"за БНТ - 12 мин. на денонощие, разположени във времето между 17,00 и 19,00 ч."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
"§ 18. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя така:
"(2) В програмите на извънстоличните центрове на БНР и БНТ, предназначени за регионално разпространение, общото времетраене на рекламата не може да надхвърля 6 мин. на час."
2. Създава се ал. 4:
"(4) Ограничението по ал. 1, т. 4 относно максималното времетраене на рекламата до 12 мин. на час не се отнася до програмите, посветени изключително на радио- и телевизионния пазар."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Христов.
Гласували 98 народни представители: за 5, против 42, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 94, против 2, въздържали се няма.
Параграф 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 18а:
"§ 18а. След текста на чл. 87, ал. 1 се поставя запетая и се добавя "тоест се считат за реклама, към която се прилагат изискванията на чл. 82, ал. 1".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Любомир Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Господин председател, само една редакционна поправка. Предлагам думата "информационните" да отпадне...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нещо бъркате, господин Пантелеев. Обсъждаме предложението на господин Атанасов за нов параграф.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Да, но тъй като сме на терена на чл. 87 - той предлага поправка във въпросния член, като прибавя определен текст, и аз затова си позволих... В ал. 1 ще е по-разумно, ако думата "информационните" отпадне и оставим рекламните филми, тъй като спорен е въпросът кой рекламен филм е информационен или не е. Това трябва да се отнася за всички рекламни филми. Ето защо се възползвах от ситуацията, че господин Атанасов има предложение по този член и аз имам предложение да отпадне. Мисля, че не напускаме терена на разглежданата теза. Това би било много по-ясно казано, тъй като иначе биха могли да възникнат значителни спорове само за информационните рекламни филми и ако те имат друг тип въздействие, да се окаже, че могат да бъдат минавани и извън рекламното време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Господин Пантелеев, но това, което предлагате, е по Закона за радиото и телевизията, а не по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия. А те са две различни неща. Има предложение, но не мога да го поставя на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за нов § 18а.
Гласували 117 народни представители: за 23, против 94, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 19.
Предложение от народния представител Стоян Райчевски, което вносителят оттегля.
Предложение от народния представител Младен Влашки, което също е оттеглено.


Предложение на комисията:
"§ 19. В чл. 88 ал. 1 се изменя така:
 "(1) Формите на радио- и телевизионен пазар са самостоятелна програма, посветена на радио- и телевизионен пазар, пазарен прозорец и пазарен спот. В общото допустимо времетраене по чл. 74, ал. 2 и чл. 86 се включва времетраенето и на радио- и телевизионните спотове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Моля, гласувайте § 19 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Параграф 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Има предложение за нов § 19а от народния представител Младен Влашки:
"§ 19а. Отменят се членове 93, 94, 95, 96 и 97 и се създава нов чл. 93:
"Чл. 93. Обществената радио- и телевизионна дейност се финансира преимуществено от радио- и телевизионни такси, регламентирани в отделен закон."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 19а:
"§ 19а. Създава се нов чл. 88а със следния текст: "Мейкингите (реклами на филми) се считат за реклама и влизат в общото рекламно време, регламентирано в чл. 86, ал. 1."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Младен Влашки за създаването на нов § 19а.
Гласували 93 народни представители: за 10, против 18, въздържали се 65.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за създаването на нов § 19а.
Гласували 92 народни представители: за 15, против 74, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 19б:
"§ 19б. Текстът на чл. 93 се заменя със следния:
"Чл. 93. (1) Всяко домакинство, притежаващо радио- и телевизионен приемник, заплаща такса за радио- и телевизионни услуги.
 (2) Всяко домакинство плаща само една такса независимо от броя на радио- и телевизионните приемници.
 (3) Ведомствата, организациите и стопанските субекти плащат такси за радио- и телевизионни услуги, които се изчисляват според броя на радио- и телевизионните приемници.
 (4) Домакинствата, ведомствата, организациите и стопанските субекти са длъжни да регистрират ползваните от тях приемници в съответната пощенска станция.
 (5) Размерът на таксата за ползване на радио- и телевизионни услуги се съобразява с въвеждането на нови технологии и създаването на програмна продукция в БНР и БНТ.
 (6) Таксите се плащат в пощенските станции.
 (7) Размерът на таксите се решава с постановление на Министерския съвет и може да се актуализира всяка година по предложение на Националния съвет за радио и телевизия."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 19в:
"§ 19в. В чл. 94, алинеи 1 и 2, отпадат изразите "за всеки регистриран електромер"."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 19г:
"§ 19г. Чл. 95 отпада."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми дами и господа! Стигаме до електромера. Когато преди две години приемахте закона, ние ви обяснявахме като на хора, че тази система няма как да задейства в България и ви иронизирахме с това, че електромер - това звучи гордо. Въпреки това тази схема на събиране на радио- и телевизионните такси беше приета. Допускам, че тогава новите депутати от СДС, които всъщност съставляват мнозинството, са се доверили на "старите пушки" и щом водачите на тази парламентарна група са приели, че системата за електромерите ще задейства, те са се доверили. Ето обаче изминаха две години от приемането на закона и тази система не може да задейства. Във Фонд "Радио и телевизия" не е постъпила нито една стотинка. Аз питам докога ще продължава това положение? Очевидно не може да бъде така! От 1 януари 2003 г. вече 50 на сто от бюджета на БНТ и БНР ще трябва да идва от Фонд "Радио и телевизия". Но вие виждате, че на базата на електромера не може да се събере нито една стотинка.
Предлагам да се върнем към добрата стара система, която действаше в продължение на десетилетия и при която радио- и телевизионната такса се плащаше в пощенските станции. Тази система може да се върне, да се възстанови за много кратко време и да започнат да се набират постъпления във Фонд "Радио и телевизия". Вие догодина ще ни оставите да си блъскаме главата и с този проблем - да дойде времето според закона, в което половината от бюджета на БНТ и БНР вече трябва да идва от Фонд "Радио и телевизия", а в този фонд да няма нито една стотинка, поради това че сте приели такава система, която не може да се реализира. И въпреки това комисията отново е написала, че не приема предложението ми. Аз не мога да се начудя на тази ваша безпримерна любов към приборите в електротехниката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Любомир Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Господин председател, уважаеми колеги! Има още един аргумент освен обстоятелството, че така определеният начин за събиране на таксите за радио- и телевизионен приемник не е удачна, освен този, който изложи господин Атанасов - липсата на постъпления, които да подпомагат развитието на националните оператори и всички останали дейности, които са предвидени. Това е, че сегашният критерий е безкрайно несправедлив. И ние многократно ви обръщахме внимание върху това. Оказа се, че хора, които нямат нито радио, нито телевизионен приемник, могат да имат няколко регистрирани електромера и да плащат наред с други, които имат телевизионни приемници.
Ето защо ви призовавам да подкрепите този път, по изключение, прекратявайки практиката да гласувате само онова, което сами сте предложили. Тук няма никакъв политически контекст, съвсем ясно е, че ще обслужим по един справедлив начин облагането с такси само на тези, които действително ползват въпросната услуга. И ако се върнем към едно предложение, което вчера отхвърлихте - да отпадне една точка, в която законът изисква Българската национална телевизия и въобще националните оператори да доставят програми за всички граждани, то би следвало в този случай да се направи така, че всички граждани да имат и собствени телевизори. Тогава би отпаднал и проблемът с електромерите. Но доколкото разбирам, българската държава няма намерение да направи този жест към бедните, така че нека този път да послушаме гласа на разума. Няма да се случи кой знае какво, ако се отклоните от догмата на партийната дисциплина и сигналите, които тук с разни мимики подава председателят на комисията, така че да намерим изход от една смешна ситуация, в която е поставен парламентът с приемането на подобни текстове навремето. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за създаването на нов § 19б.
Гласували 113 народни представители: за 31, против 78, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за създаването на нов § 19в.
Гласували 105 народни представители: за 18, против 74, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за създаването на нов § 19г.
Гласували 103 народни представители: за 29, против 72, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 20. В чл. 99, ал. 2 думите "Комитета по пощи и далекосъобщения" се заменят с "Министерството на транспорта и съобщенията"."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 20 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 3.
Параграф 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Има предложение от народния представител Иво Атанасов за нов § 20а:
"В чл. 102, т. 2 думите "Държавната комисия по далекосъобщения" се заменят с "Националния съвет за радио и телевизия"."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за създаването на нов § 20а.
Гласували 112 народни представители: за 24, против 87, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 21. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "по смисъла на" се заменят с "регистрирани по".
2. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) думите "от Държавната комисия по далекосъобщения" се заменят с "по реда на този закон";
б) създава се изречение второ:
"Българското национално радио и Българската национална телевизия се лицензират за далекосъобщителна дейност по реда на Закона за далекосъобщенията без търг или конкурс."
3. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
"1. юридически лица, на които е отказано или е отнето разрешението за извършване на застрахователна дейност по § 8а, ал. 1, т. 2 от Закона за застраховането;"
б) в т. 3 в началото се добавя "физически лица - еднолични търговци и";
в) в т. 4 след думите "в които" се добавя "физически лица - едноличните търговци и";
г) в т. 5 в началото се добавя: "физически лица - еднолични търговци и";
д) създава се т. 10:
"10. еднолични търговци и юридически лица, които през последната година, предхождаща кандидатстването за лицензия, са получили отказ за същия вид лицензирана дейност или издадена по този закон лицензия им е била отнета."
4. Създава се ал. 5:
"(5) Националният съвет за радио и телевизия възлага проверката за липса на забраните по ал. 4 на съответните специализирани органи"."
Има предложение от народния представител Стоян Райчевски, което е оттеглено от вносителя.
Предложение от народния представител Иво Атанасов:
"В § 21, чл. 105 се правят следните промени:
1. В ал. 1 "Държавната комисия по далекосъобщенията" се заменя с "Националния съвет за радио и телевизия".
2. В края на ал. 4, т. 7 се добавя: "чрез агенции, които обслужват рекламни бюджети на работодатели." "Рекламна дейност" не включва производство, набиране и разпространение за собствени (на медията) цели".
3. Създава се нова т. 10 към ал. 4:
"10. кандидатите за лицензия трябва да предоставят на Националния съвет за радио и телевизия следните документи, съгласно изискванията на чл. 105:
- документ за актуалното състояние на дружеството си;
- документи, доказващи произхода на капитала за последните пет години назад, считано от датата на подаване на документите;
- списък на медийните предприятия, в които са акционери или съдружници."
4. Създава се нова т . 11 към ал. 4:
"11. Националният съвет за радио и телевизия възлага проверката за липса на забраните по ал. 4 на съответните специализирани органи."
5. Създава се нова т. 12 към ал. 4:
"12. Националният съвет за радио и телевизия прилага забраните по ал. 4 по отношение на лица, правоприемници на лица по ал. 4, т. 1 - 8, както забраните по чл. 108 за "свързани лица"."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Сашо Стоянов има думата.
САШО СТОЯНОВ (СДС): Благодаря, господин председател! В така предложената т. 4 се визира: "Националният съвет за радио и телевизия възлага проверката за липса на забраните по ал. 4 на съответните специализирани органи."
Просто изразът "липса на забраните" ми звучи малко странно, тъй като чл. 105, ал. 4 визира кои лица не могат да кандидатстват за лицензия. Тоест, дали да не редактираме текста така: "Възлага проверката за забраните по ал. 4" или "за наличие на условия за забрани", защото "да се възложи проверка за липса на забрани" не ми звучи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Господин Стоян Райчевски има думата.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател! Аз благодаря на колегата Стоянов. Исках думата, за да направя точно предложение в този смисъл.
Предлагам "за липса на забраните" да отпадне и да остане "Националният съвет за радио и телевизия възлага проверката по ал. 4 на съответните...".
И още една редакционна промяна предлагам: "специализирани" да се замени с "компетентни". Защото, когато работим с правната терминология, ние не говорим за "специализирани", а повече за "компетентни органи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Други изказвания има ли? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов.
Гласували 100 народни представители: за 28, против 69, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 21 така, както е предложен от вносителя с направените редакционни поправки в т. 4, която ще гласи:
"4. Създава се ал. 5:
"(5) Националният съвет за радио и телевизия възлага проверката по ал. 4 на съответните компетентни органи."
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Параграф 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов параграф - § 21а:
"§ 21а. В чл. 106 се правят следните промени:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Прехвърляне на лицензия, респективно на акции или дялове от дружество, собственик на програмната лицензия, се допуска от Националния съвет за радио и телевизия."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Промяна на закона, както и ратифициране на международноправни актове от Народното събрание е основание за изменение и допълнение на лицензията, което е задължително за радио- и телевизионните оператори."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов параграф - § 21б:
"§ 21б. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1, като се изменя по следния начин:
"(1) При представяне на документите за получаване на лицензии по чл. 111 кандидатите, съответно съдружниците и акционерите, декларират, че не притежават дялове, акции или друг вид права за участие в радио- и телевизионни оператори над допустимия размер според антимонополното законодателство на Република България."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Който има лицензия за една радио- или телевизионна програма, разпространявана по ефирен път в национален обхват, не може пряко или чрез друго свързано с него лице да кандидатства за лицензия за още една програма в същия обхват."
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) Който има лицензия за една радио- или телевизионна програма, разпространявана по ефирен път в местен или регионален обхват, не може пряко или чрез друго, свързано с него лице, да кандидатства за лицензия за още една програма в същия регион."
4. Създава се нова ал. 4:
"(4) Лица, които кандидатстват за лицензия за национална радио- или телевизионна програма, не могат да притежават контролен пакет акции в национални всекидневници."
5. Създава се нова ал. 5:
"(5) Кандидатите за лицензия трябва да имат регистриран предмет на дейност: "Създаването и разпространението на радио- и телевизионни програми, аудиовизуална продукция, медийни и мултимедийни продукти". Те се задължават да посочат уставния капитал на дружеството, структурата на капитала, както и поименен списък на акционерите."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на колегата Иво Атанасов за нов параграф - § 21в:
"§ 21в. В чл. 111 се правят следните промени:
1. В първото изречение думите "Държавната комисия по далекосъобщения" се заменя с "Националния съвет за радио и телевизия".
2. Създава се нова т. 10:
"10. декларации от физически лица - съдружници или акционери, за обстоятелствата по чл. 105, ал. 4 и чл. 108."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов параграф - § 21г:
"§ 21г. Член 112 се променя така:
"Чл. 112. Упълномощено длъжностно лице на Националния съвет за радио и телевизия извършва проверка за редовността на подадените документи по чл. 111. Декларациите, изисквани съгласно чл. 111, т. 6, се разглеждат от Националния съвет за радио и телевизия."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение за нов параграф - § 21д:
"§ 21д. Член 113 отпада."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов параграф - § 21е:
"§ 21е. В чл. 115 се правят следните изменения:
1. Отпадат ал. 2, 3 и 4.
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Националният съвет за радио и телевизия е длъжен да представя публичен регистър за издадените лицензии."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение за нов параграф - § 21ж:
"§ 21ж. Член 116 се променя, както следва:
"Чл. 116. В случаите, когато Националният съвет за радио и телевизия прецени, обявява конкурс за предоставяне на лицензии за радио- и телевизионна дейност по предварително оповестени критерии, ред и условия и в съответствие със свободните честоти в публичния регистър на честотите."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов параграф - § 21з:
"§ 21з. Член 118 се променя, както следва:
"Чл. 118. При констатирани нарушения Националният съвет за радио и телевизия в срок от един месец е длъжен да обсъди представените документи и доказателства и да вземе решение относно налагане на имуществена санкция по този закон и/или относно изменение или прекратяване на лицензията."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов параграф - § 21и:
"§ 21и. Член 120 се променя, както следва:
"Чл. 120. В случаите по чл. 119 Националният съвет за радио и телевизия взема решение за изменение или прекратява лицензията."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за § 21а:
"§ 21а. В чл. 110, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "включително период и график за постигане на предвидените в чл. 10, ал. 2 и 3 съотношения, ако е необходимо."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Райчевски.
По тази серия от предложения, направени от господин Атанасов, желае ли някой да вземе думата?
Господин Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Господин председател, искам още един път да призова колегите да подкрепят поне част от тези предложения, особено предложението за чл. 106, ал. 2. Предложението, което прави Иво Атанасов, е изключително полезно в условията на сегашната практика. Ако вие го приемете, вие ще знаете на кого действително и за какъв период сте продали съответния лиценз, тъй като в противен случай непрекъснато ще се изправяме пред практиката дали Мърдок е действителният притежател на лицензия или някой офшорен мушморок.
Така че аз настоявам да се въведе това ограничение, да има някаква забрана за прехвърляне както на лицензията, така и на акции и дялове от дружеството, собственик на програмната лицензия. И ако не за вечни времена, то поне за някакъв ограничителен период.
Моята молба е още веднъж да подкрепите това предложение. Мисля, че няма никакви пречки. Вие имате забрана да другарувате с Чорни и Бонев, но Иво Атанасов е друг тип човек и бихте могли да му помогнете в този случай да прокара едно разумно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Има думата господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя предложение за отпадане на текст от предложението на комисията, а именно последните думи след запетайката "ако е необходимо". Защото това, "ако е необходимо", всъщност в голяма степен обезсмисля разпоредбата. Мисля, че ще стане по-добре. Ние трябва да бъдем по-категорични в условията, които поставяме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Райчевски.
Има ли някой народен представител, който желае да вземе думата? Ако няма, ще преминем към гласуване поотделно на предложенията на господин Иво Атанасов.
Първо поставям на гласуване предложения от господин Иво Атанасов и неприет от комисията нов § 21а.
Гласували 96 народни представители: за 26, против 65, въздържали се 5.
Параграф 21а, предложен от господин Атанасов, не се приема.
Поставям на гласуване предложения от господин Атанасов нов § 21б.
Гласували 98 народни представители: за 27, против 70, въздържал се 1.
Предложеният от господин Атанасов § 21б не се приема.
Поставям на гласуване § 21в, предложен от господин Атанасов.
Гласували 95 народни представители: за 29, против 64, въздържали се 2.
Параграф 21в не се приема.
Поставям на гласуване § 21г, с който се цели промяна в ал. 1 на чл. 112.
Гласували 105 народни представители: за 26, против 78, въздържал се 1.
Параграф 21г, предложен от господин Иво Атанасов не се приема.
Поставям на гласуване следващото предложение на господин Иво Атанасов за създаване на нов § 21д.
Гласували 93 народни представители: за 31, против 61, въздържал се 1.
Параграф 21д не се приема.
Моля да гласувате за 21е, предложен от господин Иво Атанасов.
Гласували 104 народни представители: за 36, против 67, въздържал се 1.
Параграф 21е не се приема.
Моля да гласувате следващия предложен от господин Иво Атанасов § 21ж.
Гласували 102 народни представители: за 34, против 67, въздържал се 1.
Параграф 21ж не се приема.
Моля да гласувате § 21з, предложен пак от господин Иво Атанасов.
Гласували 94 народни представители: за 30, против 62, въздържали се 2.
Параграф 21з не се приема.
Моля, гласувайте последното предложение на господин Иво Атанасов за нов § 21и.
Гласували 109 народни представители: за 35, против 72, въздържали се 2.
Параграф 21и, предложен от господин Иво Атанасов не се приема.
Преминаваме към предложението на комисията.
Първо ще поставя на гласуване предложението на господин Райчевски за отпадане на последните три думи в предложената редакция от комисията - думите "ако е необходимо".
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 92 народни представители: за 90, против 1, въздържал се 1.
Предложението за отпадане на трите думи на финала в предложението на комисията е прието.
Моля, гласувайте предложения от комисията § 21а, без последните три думи.
Гласували 94 народни представители: за 81, против 12, въздържал се 1.
Параграф 21а е приет в редакцията, предложена от комисията, без последните три думи.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 22. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите "юридическото лице" се добавя "или смърт на физическото лице - едноличен търговец".
2. Създава се т. 4:
"4. предсрочно по искане на лицензианта."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте § 22 в редакцията, предложена от вносителя и подкрепена от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 22а:
"§ 22а. В края на чл. 122, т. 2, се поставя запетая и се добавя "чл. 13, ал. 2 и 4"."
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на комисията - създава се § 22а:
"§ 22а. В чл. 122, т. 2, думите "чл. 7, 10 и 19 се заменят с чл. 7, чл. 10, чл. 13, ал. 4, и чл. 19"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Райчевски.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на нов § 22а.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Параграф 22а в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 22б:
"§ 22б. Член 123 се изменя както следва:
"Отнемане на лицензия на радио- или телевизионен оператор се извършва от Националния съвет за радио и телевизия."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Райчевски.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението на господин Иво Атанасов за създаване на нов § 22б.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 71, въздържали се 3.
Предложението на господин Иво Атанасов за създаване на нов § 22б не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 23. В чл. 124 думите "юридическото лице е длъжно" се заменят с "лицензиантът е длъжен"."
Има предложение на народния представител Иво Атанасов, което е прието по принцип.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23 така, както е даден в законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Комисията подкрепя по принцип предложението на Иво Атанасов, но тя не предлага нищо. С други думи, тя не подкрепя предложението, защото се запазва текстът на вносителя.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Подкрепя идеята му, но не текста. Комисията застава зад текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Така може.
Някой да желае да вземе да вземе думата? Няма.
Според мен предложението на господин Иво Атанасов не се възприема, поради това ще го поставя на гласуване.
Моля да гласуваме предложението на народния представител Иво Атанасов за създаване на ал. 2 в § 23.
Гласували 92 народни представители: за 39, против 40, въздържали се 13.
Предложението за създаване на ал. 2 към § 23, направено от господин Иво Атанасов не се приема.
Моля да гласуваме § 23 в редакцията на вносителя, подкрепен от комисията.
Мога ли да помоля за по-активно гласуване?
Гласували 98 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 4.
Параграф 23 в редакцията на вносителя е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Предложение на народния представител Иво Атанасов за нов § 23а:
Създава се нов § 23а:
"§ 23а. В чл. 125 се правят следните промени:
1. Алинея 2 се променя така:
"(2) Националният съвет за радио и телевизия проверява наличието за условията за издаване на лицензия в случаите по ал. 1 и в срок до три месеца преди изтичането на срока на лицензията издава или не издава лицензия."
2. Алинея 3 се променя така:
"(3) Ако в решението не се удовлетворява искането за нова лицензия, операторите трябва да прекратят разпространяването на програмата в срок, определен от Националния съвет за радио и телевизия."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Райчевски.
Моля да гласуваме предложението на господин Иво Атанасов за създаване на нов § 23а, неподкрепено от комисията.
Извинявайте, отменям гласуването.
Госпожа Жечева има думата.
ЕВА ЖЕЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, искам да внеса едно уточнение за всички тези предложения на колегата Иво Атанасов, които не са приети.
По принцип ние в комисията сме подкрепили повечето от тези предложения, но те същност внасят едни нови механизми и една нова философия в Закона за радио и телевизия, тоест неговите предложения, които са направени, са внесени от Националния съвет за радио и телевизия и тъй като те нямат законодателна инициатива, тези предложения всички са внесени от колегата Иво Атанасов.
Но, както вече тук изрично няколко пъти вече беше подчертано, промените в Закона за радио и телевизия се правят изрично заради новите изисквания в директивите на Европейската комисия и точно и ясно се следва консолидирания текст, който ни е представен от Европейската комисия. Искам да кажа, че всички тези предложения на колегата Иво Атанасов просто не могат да бъдат на този етап приети, защото разширяването на правомощията, искани от Националния съвет за радио и телевизия са неизпълними на този етап. Въпреки че тук беше внесен и един нов механизъм, който, колега Атанасов, вярвам, че оттук нататък вече ще бъде стъпката за промяна на този закон, това е правото на председателя, което се даде, за издаване на наказателни постановления, става дума за председателя на Националния съвет за радио и телевизия и аз смятам, че всички тези предложения, в които има резон, ще дойде времето, когато ще се върнем към тях и наистина ще бъдат приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Жечева за това важно уточнение.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Може ли думата за една реплика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Може, разбира се, господин Нешев. Давам Ви думата.
Госпожо Жечева, репликата е към Вас!...
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин професоре, уважаеми колеги, госпожо Жечева! Малко ме смути това, което казахте - поставено от Европейския съюз. Те могат да ни отправят само препоръки. На българския парламент не могат да се поставят задачи, защото това е български парламент. Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Нешев.
Госпожа Жечева, имате думата за дуплика.
ЕВА ЖЕЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Вие сте прав, господин Нешев. Аз неточно се изразих, но става въпрос за Конвенцията "Телевизия без граници". Ние сме ратифицирали тези международни документи и едва ли тук трябва да се впускаме в обяснения след като сме ратифицирали тези документи, че ние, българската юрисдикция, сме длъжни да приложим нормите на законите, които сме ратифицирали, така че директивата задължително става част от нашето законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С други думи, приложение на чл. 5 от Конституцията. Благодаря.
Други желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Иво Атанасов за създаване на нов § 23а, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 46, против 59, въздържали се 3.
Предложението на господин Иво Атанасов за създаване на нов § 23а не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 24. В чл. 126 се създава ал. 4:
"(4) В случаите по чл. 9, ал. 4 Държавната комисия по далекосъобщения може да спре разпространението на програмата до отстраняване на нарушенията въз основа на решения на Националния съвет за радио и телевизия, в което се посочва основанието за временно ограничаване на препредаването. Установяването на разпространението се извършва от Държавната комисия по далекосъобщенията по решение на Националния съвет за радио и телевизия."
Предложение на народния представител Стоян Райчевски - § 24 да отпадне като противоречащ на Конституцията.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Драгомир Шопов:
"В § 24 чл. 126, ал. 4 да придобие следната редакция:
"(4) Държавната комисия по далекосъобщения може да спре разпространението на програмата до отстраняване на нарушения от технически характер, а НСРТ - при грубо нарушаване на програмния продукт."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за § 24:
"§ 24. В чл. 126, ал. 1 след думите "За нарушение на разпоредбите на" се добавя "чл. 10, ал. 2 и 3"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Райчевски.
Няма желаещи да вземат думата.
Има едно неподкрепено предложение от комисията, то е на господин Драгомир Шопов.
Моля, гласувайте това предложение на господин Шопов.
Гласували 103 народни представители: за 31, против 70, въздържали се 2.
Предложението на господин Драгомир Шопов не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията по § 24.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Параграф 24 в редакцията, предложена от комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "§ 25. В чл. 127 се правят изменения:
1. В ал. 2 думите "упълномощено от ДКД длъжностно лице" се заменят с "председателя на Националния съвет за радио и телевизия".
2. Създава се ал. 4:
 "(4) При данни за нарушения по чл. 19 длъжностните лица на Националния съвет за радио и телевизия сезират съответните длъжностни лица, определени в Закона за авторското право и сродните му права в 7-дневен срок от констатирането."
Предложение на народния представител Драгомир Шопов:
В § 25, чл. 127 да се направят следните изменения:
1. Ал. 1 да придобие следния вид:
 "(1) Нарушения от технически характер се констатират от Държавната комисия по далекосъобщения, а от програмен характер - от НСРТ."
2. Ал. 2 да придобие следния вид:
 "(2) Наказателните постановления се издават съответно от Държавната комисия по далекосъобщения и от НСРТ."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Райчевски.
Има ли желаещи да вземат думата?
Има думата господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, аз исках да направя предложение в § 25 - в последното изречение думите "определени в" да бъдат заменени с "по Закона за авторското право".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или Вашата корекция за чл. 127 - създадената нова ал. 4.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Именно, "определени в закона" - мисля че е прието като терминология да бъде "по закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Нека да остане така - "или предвидени в закона", това е вече редакционно.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте предложението на господин Драгомир Шопов, което не е прието от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 43, против 67, въздържали се 2.
Предложението на господин Шопов не се приема.
Моля, гласувайте § 25 - текста на вносителя, подкрепен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Параграф 25 в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията, е приет.
Следващият текст е твърде дълъг, става дума за § 26, поради което давам половин час почивка.
Ще продължим работата в 12 часа. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Господин Райчевски, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Параграф 26.
По § 26 има направено предложение от народния представител Младен Влашки, което е оттеглено от вносителя.
Има предложение от народния представител Стоян Райчевски. Комисията подкрепя предложението му по т. 1, а предложението му по т. 2 е оттеглено от вносителя.
Има предложение от народния представител Иво Атанасов:
В § 26, в § 1 от Допълнителната разпоредба се създава нова т. 23:
"23. "Свързани лица" са:
- съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
- работодател и работник;
- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
- съдружниците;
- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
- лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
- лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
- лицата, едното от които е търговски представител на другото;
- лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията:
"§ 26 да се измени така:
"§ 26. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите "чрез сигнал на определена честота" се заличават.
2. Точка 7 се изменя така:
"7. "Европейски произведения" са:
а) произведения, произхождащи от държава-членка на Европейския съюз, създадени преимуществено от автори и лица, чието местожителство е в такава държава или в държава, която не е членка на Европейския съюз, но е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако произведението отговаря на поне едно от следните изисквания:
- продуцентът му да е установен в някоя от горепосочените държави;
- създаването му да се наблюдава и фактически контролира от продуцент, установен в някоя от тези държави;
- делът на продуцентите от такава държава в общите производствени разходи да е преобладаващ и копродукцията да не се контролира от един или повече продуценти, установени извън тези държави;
б) произведения, произхождащи от Република България или от друга европейска държава, която не е членка на Европейския съюз, но е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако произведения, произхождащи от държави-членки на Европейския съюз, не са обект на дискриминационни мерки в тази държава, създадени преимуществено от автори и лица, чието местожителство е в такава държава или в държава-членка на Европейския съюз, при условие, че отговарят поне на едно от изискванията, изложени в буква "а";
в) произведения, произхождащи от европейска държава, която не е членка на Европейския съюз, нито е страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако произведения, произхождащи от държави-членки на Европейския съюз, не са обект на дискриминационни мерки в тази държава, създадени изключително от или в копродукция с продуценти, установени в една или повече държави-членки на Европейския съюз, с които Европейският съюз има сключени споразумения в областта на ауидиовизията, ако тези произведения са създадени преимуществено от автори и лица с местожителство в една или повече европейски държави;
г) произведения, които, без да влизат в приложното поле на буква "а", са създадени в рамките на двустранни договори за копродукция, сключени между държави-членки на Европейския съюз и други държави, ако копродуценти от Европейския съюз покриват преобладаващата част от общите разходи на продукцията и тази продукция не се контролира от един или повече продуценти, установени извън територията на Европейския съюз;
д) произведения, които, без да влизат в приложното поле на букви "а" и "г", са създадени преимуществено от автори и лица с местожителство в една или повече държави-членки на Европейския съюз, но само до степен, съответстваща на дела на копродуцента от Европейския съюз в общите производствени разходи."
3. Създава се т. 23:
"23. Радио- и телевизионни оператори под юрисдикцията на Република България по смисъла на чл. 3, ал. 4 са:
а) оператори, установени в Република България, ако:
- седалището на оператора е в Република България и решенията по програмните схеми се взимат в Република България;
- седалището на оператора е в Република България и решенията по програмните схеми се взимат в държава-членка на Европейския съюз или в държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия или трета страна, но значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, е в Република България;
- седалището на оператора е в държава-членка на Европейския съюз или в държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия или трета страна и решенията по програмните схеми се взимат в Република България, но значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, е в Република България;
- седалището на оператора е в Република България и значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, работи както в Република България, така и в държава-членка на Европейския съюз или в държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия или трета страна;
- операторът за първи път е започнал да разпространява програмата си в Република България в съответствие със законодателството на Република България и значителна част от икономическата му дейност е в Република България, в случаите, когато значителна част от персонала, извършващ радио- или телевизионна дейност, не работи нито в Република България, нито в държава-членка на Европейския съюз, нито в държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия;

б) оператори, за които разпоредбите по буква "а" не са приложими и не са под юрисдикцията на държава-членка на Европейския съюз или на държава-страна по Европейската конвенция за трансгранична телевизия, ако:
- използват честота, дадена от Република България;
- независимо че не използват честота, дадена от Република България, използват спътникови възможности, които принадлежат на Република България;
- независимо че не използват нито честота, дадена от Република България, нито спътникови възможности, които принадлежат на Република България, използват връзка към спътник от територията на Република България."
4. Създава се т. 24:
"24. "Външен продуцент" е продуцент, регистриран по Търговския закон, организационно и икономически независим от който и да е радио- и телевизионен оператор в дейността си, за когото са спазени следните изисквания:
1. не е собственик на радио- или телевизионен оператор или на дял от имуществото му;
2. радио- или телевизионен оператор не е собственик на такова лице или на дял от имуществото му;
3. не предоставя на един и същи оператор, включително и чрез конкурс, едновременно повече от две външни продукции."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Иво Атанасов има думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Искам само да помоля господин Райчевски да разкаже със свои думи § 32, тъй като не бива народните представители да гласуват нещо, за което не са сигурни какво съдържа. Господин Райчевски, ако обичате, запознайте депутатското тяло със смисъла на този параграф. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Райчевски има думата.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колега Атанасов! Текстът, който прочетох, е становище на комисията за § 26. Законодателните текстове са за съблюдаване, а не за разказване. Те се четат и се тълкуват.
А този текст, който току-що прочетох, е в основата си извлечен от чл. 6 на Директивата на Европейския парламент, която тълкува главата "Европейски произведения". Тоест, той е максимално доближен в езиково отношение до българския вариант, който ние възпроизвеждаме.
Аз искам да направя, господин председател, и две предложения за т. 5 и 6, които са становище на комисията, взето на извънредно заседание вчера.
"5. Създава се т. 25:
"25. "Самопромоция" е форма на рекламиране, при която операторът рекламира своите собствени стоки, услуги или програми."
6. Създава се т. 26:
"26. "Безплатна телевизия" е обществен или търговски телевизионен канал, достъпен до аудиторията без допълнително заплащане над редовната месечна такса или основния абонамент за кабелна мрежа."
Това са две дефиниции на термини които ние въвеждаме в този закон и ги добавяме към списъка в § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Господин Юрий Юнишев има думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ако на някои от другите постоянни комисии в Народното събрание в продуктите им съществуват стилистични грозотии в езиковия слог, според мен това е едно допустимо невежество, но ако Комисията по културата и медиите допуска в своя продукт неточна терминология, нещо повече, терминология, допускаща повече лиричност, отколкото смисленост, е недопустимо.
Преди да обърна вниманието на един много дребен факт в § 26, ще спомена за § 19, където приехме изменението и допълнението в чл. 88 с един есеистичен израз като "програма, посветена" вместо добрият чиновнически израз "програма, съдържаща". "Формите на радио- и телевизионен пазар са самостоятелна програма, посветена на радио-телевизионния пазар, пазарен прозорец и т.н.".
Сега, вглеждайки се в § 26 във всичките изменения на т. 2, букви "а", "б", "в" и "д", вижда се, че се съдържа едно прилагателно "създадени преимуществено от автори и лица" - преимуществено преимуществени... Какво значи това "преимуществено от автори и лица"? В тази връзка смятам, че ние трябва да запазим своя стил на правилна употреба на литературния български език в законотворчеството ни и същевременно трябва да се придържаме към правилата на юридическия език - ясен, стегнат и логичен.
Ето защо предлагам прилагателното "преимуществено" да отпадне от т. 2 на § 26, букви "а", "б", "в" и "д". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Господин Сашо Стоянов има думата.
САШО СТОЯНОВ (СДС): Благодаря, господин председател! Вчера, приемайки § 4 от законопроекта, ние включихме понятието "грубо нарушение на разпоредбите на чл. 10". Във връзка с това аз предлагам да приемем т. 24 от проекта на вносителя по § 26, в която т. 24 се обяснява понятието "грубо нарушение" и тази т. 24 да стане т. 27, след приемането на предложенията, направени от комисията за тълкуване на понятието "грубо нарушение".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Стоян Райчевски има думата.

ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Да, често пъти тази трибуна се използва и за литературни упражнения. Преди малко бяха направени такива от колегата. Когато сме използвали термина "преимуществено", ние се колебаехме дали да бъде "преобладаващо" или "преимуществено". Предишният вариант беше "главно". Но "главно" не отговаря най-точно на замисъла. Става дума за преобладаващо, ако "преимуществено" смущава като лексика. Не възразявам срещу това.
По предложението на Сашо Стоянов за "грубо". На вчерашното заседание аз се изказах оттук против това да гласуваме определение "грубо" и го определих като грешка. И сега казвам, че е така. Защото такъв термин няма в правото. Има или "тежко" или "системно", или "явно" и т.н. Но така сме го приели, така е гласувало мнозинството. Още повече, има решение на Конституционния съд срещу въвеждането на дефиниция "грубо".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Ева Жечева има думата.
ЕВА ЖЕЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Моето изказване е в подкрепа на председателя на комисията господин Райчевски за запазване на думата преимуществено, тъй като, ако се прочете внимателно текстът, думата между другото е точен превод от директивата, ако се прочете внимателно текстът, ще се разбере, че тук става въпрос за екип от автори, които преимуществено или по-голямата част от авторите трябва да работят в съответната страна, където е създадено произведението. Затова моля колегите юристи, нека да не дразним техния юридически слух с тези термини, но те са точен превод от документите, които ние ползваме. Благодаря.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): А точен ли е преводът?
ЕВА ЖЕЧЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Жечева.
Господин Любомир Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
По повод предложението, което направи господин Стоянов, искам да подобрим още малко текста. След като така или иначе терминът "грубо нарушаване" остана, въпреки изложените противни становища, на мен ми се струва, че в случая с т. 24 наистина трябва да остане тази дефиниция за грубо нарушаване, но трябва да се съобрази с текста на чл. 10, ал. 1, т. 6, който гласи следното: недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, подбуждат към ненавист и т.н.
В случая имаме две възможности: или да напишем, че грубо нарушаване по смисъла на чл. 9, ал. 4 е онова, което се визира в т.6 на ал. 1 на чл. 10 след промяната, или поне да употребим термина "накърняване" и текстът да стане следния: грубо нарушаване по смисъла на чл. 9, ал. 4 от този закон са предаванията, противоречащи на добрите нрави, призивите за насилствена промяна на конституционноустановения ред, за извършване на престъпление или насилие над личността. И тук бихме могли да прибавим и "възхваляващи или оневиняващи жестокост", както и всичко останало, което е написано в т. 6 на ал. 1 на чл. 10. В противен случай се оказа, че с тази дефиниция ние съкращаваме в значителна степен онова, което вече е визирано в чл. 10.
Считам, че въпреки че липсват в текста предложения в този смисъл, тези корекции трябва да бъдат направени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Други изказвания?
Има думата господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, преди да гласуват народните представители за определение или дефиниция за грубо нарушение, каквато потребност явно се явява, след като ние в закона вкарваме това понятие, аз искам да ви обърна внимание, че тази дефиниция противоречи на принципа в т. 9 от решението на Конституционния съд от октомври 1999 г. На същото нещо ни е обърнато внимание и от Министерството на правосъдието с писмо от 9 март т.г., където се казва, че според тях то не съответства на чл. 40, ал. 2. Основание за прилагане на тази мярка е неясното понятие "грубо нарушаване на този закон", което е в противоречие на Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Райчевски, това, което мен ме интересува, е: след като сме приели в § 4 текст, където се използва терминът "грубо нарушение", трябва да е ясно какво е грубо нарушение. В същото време казвате, че не трябва да се използва изобщо такъв термин.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Такова е становището на Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тогава какво сме гласували вчера?
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, от място): Ние вчера го казахме. Аз предложих "тежко" или "системно".
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Аз вчера пледирах в тази посока. Може би накрая трябва да се върнем...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Щом е гласувано, си остава както е. Повече промени сега не можем да правим.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, от място): Можем да направим промени в дефиницията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, това е така. Можем да направим промени в дефиницията.
Има ли други изказвания? Няма.
Господин Юнишев оттегли своето предложение за отпадане на думата "преимуществено" в т. 2.
Има предложение от господин Сашо Стоянов за нова т. 7 в § 26, която вече с нова номерация 27 да пояснява термина "грубо нарушение".
Господин Пантелеев направи допълнение към това предложение - вместо "накърняването" да стане "предаванията, противоречащи на добрите нрави..."
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Аз приемам неговото допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Пантелеев, Вие направихте още едно допълнение в края. Ще Ви помоля да дойдете и да прочетете точно как предлагате да изглежда т. 27, преди да я поставя на гласуване.

ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Има два варианта за това как да изглежда т. 27. Според мен по-добрият вариант е следният:
"27. "Грубо нарушаване" по смисъла на чл. 9, ал. 4 от този закон..." или по-скоро да пишем "е всичко, което е описано в § 5..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не може така.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Вторият вариант е да предложим целия текст и аз мога да ви го кажа:
"Грубо нарушаване" по смисъла на чл. 9, ал. 4 от този закон са предаванията, които противоречат на добрите нрави, призивите за насилствена промяна на конституционния ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, не, момент, прекъсвам Ви. Няма да стане, защото "които противоречат на призивите за насилствена промяна в конституционния ред" точно трябва да противоречат. Просто в случая не може да се използва. "За противоречие на добрите нрави" - да, но за "противоречие за насилствена промяна в конституционния ред" вече не може да се използва.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Аз затова Ви казах "противоречащи на накърняването на добрите нрави, възхваляващи или оневиняващи жестокост" и след това минаваме към "призивите за насилствена промяна".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, няма да може така. Ще го поставя на гласуване така, както е предложено от вносителя, защото сега най-много да направим някаква безмислица.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Другото е, ако ни дадете няколко минути, ние ще намерим този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, комисията сега няма пак да се събира. Комисията достатъчно всъщност са се събирали, и вчера имахте извънредно заседание.
Господин Сашо Стоянов предложи т. 24 с нова номерация съответно да стане част от Допълнителната разпоредба. Систематичното място ще се намери. То ще бъде т. 7 от предложението на комисията.
Поставям най-напред на гласуване предложението на господин Сашо Стоянов.
Накърняването означава само за нравите, а след това призивите са си за насилствената промяна.
От отдел "Правна и законодателна дейност" ми изпратиха справка, от която става ясно, че в 9 закона се използва терминът "грубо нарушение". Така че не правим изключение в този закон.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 26 така, както е предложен от комисията, с двете допълнителни предложения за т. 5 и 6, които направи председателят на комисията, и т. 7, която е приетото преди малко предложение на господин Сашо Стоянов.
Моля, гласувайте § 26.
Гласували 116 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 3.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Има предложение от народния представител Иво Атанасов за нов § 26а:
"§ 26а. В § 5 се правят следните промени:
1. Алинея 3 се променя така:
"(3) След изтичане на всеки две години съставът на Националния съвет за радио и телевизия се обновява с по 3 представители от квотата на Народното събрание и 1 от квотата на президента."
2. Алинея 4 отпада."
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иво Атанасов за създаването на нов § 26а.
Гласували 107 народни представители: за 31, против 76, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, моля да се върнем към § 4 и § 11 за няколко съвсем кратки уточнения, които според мен са технически пропуски.
На стр. 4, където е становището на комисията за § 4, след думите "на чл. 10, ал. 1" би следвало да има "запетая т. 6".
Това е едното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Значи става: "Чл. 10, ал. 1, т. 6".
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Да, защото така стесняваме случаите, иначе влизаме в противоречие.
Другото предложение е, че в § 11 между т. 1 и т. 2 е пропуснато да се вмъкне т. 1 на вносителя. Тогава т. 2 ще стане т. 3, а т. 3 ще стане т. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Значи трябва да се вмъкне т. 1 на вносителя:
"1. В т. 4 след думата "рекламата" се добавя "и радио- и телевизионния пазар"."
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Именно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сегашната т. 1 си остава т. 1, тази, която прочетох, става т. 2, а досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
Ако не възразявате, да гласуваме тези две технически корекции заедно.
Моля, гласувайте тези две технически поправки в § 4 и § 11.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Тези две технически корекции в § 4 и 11 са приети, а с това и целият Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Използвам случая да благодаря на всички колеги за работата по този закон и на всички, които ни съдействаха. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Сега отиваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - продължение.
Тук вече е компетентен господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има думата господин Пламен Марков да продължи докладването на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По данните ние сме приключили до чл. 8.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Да, до чл. 8 и продължаваме доклада от чл. 9.

"Писмени актове

Чл. 9. Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер."
Предложение на Татяна Дончева:
В чл. 9 думите "включително и БУЛСТАТ номер" да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 9 със следната редакция:

"Писмени актове

Чл. 9. Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данните за неговата регистрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Аз предлагам да се приеме текста на вносителя, защото изискването да се посочи регистрационния номер по БУЛСТАТ е неслучайно. БУЛСТАТЪТ е така да се каже общорепубликански регистър, а другите регистри са по окръжни съдилища и може да стане някакво недоразумение.
Целта на закона е да премахне съществуването и използването на дружества-фантоми. Те трябва да бъдат колкото се може по-добре идентифицирани. И без това едно дружество се регистрира и трябва да получи номер от БУЛСТАТ. Иначе нищо не усложняваме, ако трябва даже в бланката си да напише неговия БУЛСТАТ номер.
Предлагам да се приеме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников. Това е много по-правилно.
Господин Венцеслав Димитров има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Господин председател, колеги! Аз даже бих могъл да подкрепя това, което каза господин Лучников, в смисъл, че щом като той има регистрация, то ще има и БУЛСТАТ. От тази гледна точка регистрацията е достатъчна.
Според мен много по-важно от това да има БУЛСТАТ номер или да няма, е да има данъчен номер. Така че вие, ако искате да засилите контрола върху тях, трябва да кажете "данъчен номер". Обаче в една страна като Германия примерно, има такива подобни сдружения с така наречените Eingtragener Verein. Те като го напишат и казват номера на регистрацията си и мислят, че това е достатъчно. Защото по номера на регистрацията всеки може да отиде и да види що за дружество е това нещо. То е достатъчно. Доколкото знам, регистрите в съда са достъпни за всички и могат да видят кой е регистрирал и т.н. и оттук да се обърнат и да предприемат някакви действия. Но сега, като го разширявате това с БУЛСТАТ, аз питам защо да има БУЛСТАТ, а да няма данъчен номер? Данъчният номер е много по-важен. Примерно, идват данъчните и за всички лица, които влизат в определени отношения с това сдружение... Аз мисля, че най-добре е да си остане само с номера на регистрацията. Даже и седалище тогава не трябва. Регистрацията е достатъчна. Тя ще покаже всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата господин Лучников за реплика.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Данъчната регистрация не може да бъде показана, защото тук се касае за дружества с нестопанска цел, които в огромния си брой нямат стопанска дейност, т.е. нямат и данъчна регистрация.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Имат всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля Ви, господин Димитров, нека от място да не спорим. Знаете, че споровете се разрешават чрез гласуване.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Татяна Дончева, с което тя иска да отпаднат думите "включително и БУЛСТАТ номер".
Гласували 87 народни представители: за 24, против 63, въздържали се няма.
Предложението на госпожа Дончева не се приема.
Поставям на гласуване чл. 9 със заглавието и текста на вносителя.
Гласували 84 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 12.
Член 9 със заглавието и текста на вносителя са приети.
При обявяване на резултатите ще прибавям и гласуването, направено от господин Лучников, което той лично ще съобщава.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:

"Представителство

Чл. 10. (1) Юридическото лице с нестопанска цел изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния си орган.
             (2) По съдебни спорове между юридическото лице с нестопанска цел и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от общото му събрание едно или няколко лица.
             (3) Юридическо лице може да участва в работата на орган на юридическото лице с нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от него лице."
Комисията предлага чл. 10 със следната редакция:

"Представителство

Чл. 10. Юридическото лице с нестопанска цел изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния си орган."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Както виждате, има различие между редакцията, предложена от вносителя, и редакцията, предложена от Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Господин Марков, Вие или господин Лучников бихте ли взели отношение по този въпрос, за да мога да го поставя на гласуване?
ПЛАМЕН МАРКОВ (СДС): Уважаеми колеги! При разглеждането на законопроекта на второ четене комисията прецени, че текстът на вносителя във варианта, който е предложен, следва да бъде диференциран и че тази редакция, която предлага комисията, е достатъчно изчерпателна и достатъчно точно определя как и по какъв начин едно юридическо лице се представлява в правния мир и как извършва своите действия - чрез кои свои органи.
Така че лично аз подкрепям редакцията, която предлага комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Господин Венцеслав Димитров има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Аз мисля, господин Марков, че текстът на вносителя, макар и по-подробен, не дава право за различно тълкувание. Може ли управителният орган, ако е управителният съвет, да упълномощи някой да го представлява? Това не е ясно в предложението на комисията, а в предложението на вносителя е ясно, че може да го направи. Сега вие можете да ми кажете, че може да го направи и може да се съглася, понеже не съм юрист. Вие ще кажете, че те могат да предприемат всякакви действия. Ако това е уточнено няма да има възможност да се тълкува по различен начин. Тоест управителният орган може да е от пет човека и той решава сдружението да се представлява за определени цели от еди-кой си човек. Защото иначе знаете колко тромаво е за едно юридическо лице да се представлява от няколко души.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Венцеслав Димитров.
Има думата господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Аз изпитвам известни съмнения в текста, който се предлага от комисията. Имам предвид хипотезата, при която юридическото лице, самата фондация съди като физически лица членове на управителния съвет. Тогава ако те са тези, които ще представляват юридическото лице за дело срещу себе си, би било един абсурд. Мисля, че не е много прецизен текстът на вносителя. Това трябва добре да се огледа. Но тогава, когато фондацията, като юридическо лице, съди като физически лица своите органи, тези органи не могат да я представляват. Така че по-близко до възможното решение, както каза и Венцеслав Димитров, е предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Гоцев.
Други желаещи да вземат думата няма.
Спазвайки чл. 55, ал. 1 от правилника, първо ще поставя на гласуване текста на комисията, който е текст за заместване. Ако той не бъде приет, тогава ще поставя на гласуване текста, предложен от вносителя.
Моля първо да гласуваме чл. 10 със заглавието и съдържанието, предложени от Правната комисия. Ако не получи мнозинство, ще преминем към текста на вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 28, против 31, въздържали се 56.
Член 10 в редакцията, предложена от Правната комисия, не се приема.
Поставям на гласуване чл. 10 с трите алинеи и заглавието в редакцията на вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
Член 10 се приема със заглавието и трите алинеи, предложени от вносителя.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Устройство
Чл. 11. (1) Устройството на юридическите лица с нестопанска цел се определя от този закон и учредителния акт.
(2) Юридическото лице може да има клонове. Управителят на клона представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона."
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
"Устройство
Чл. 11. (1) Устройството на юридическите лица с нестопанска цел се определя от този закон и учредителния акт или устава.
(2) Юридическото лице с нестопанска цел може да има клонове. Управителят на клона представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Марков.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласувате предложената от комисията редакция и заглавието на чл. 11.
Гласували 94 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 10.
Член 11 се приема в редакцията, предложена от Правната комисия.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Преустройство
Чл. 12. (1) Юридическите лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в друг вид, да се вливат, сливат, отделят и разделят.
(2) Преустройство в юридическо лице, което не е с нестопанска цел, не се допуска.
(3) След отделяне и разделяне юридическите лица отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преустройството им.
(4) При сливане или вливане на юридически лица с нестопанска цел за осъществяваната от тях стопанска дейност следва да бъде представено разрешение от Комисията по защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително.
(5) Членовете на юридическите лица, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице, членовете на юридическото лице, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица, по техен избор."
Предложение на Татяна Дончева - в чл. 12, ал. 4 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 12 със следната редакция:
"Преобразуване
Чл. 12. (1) Юридическите лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в друг вид юридически лица с нестопанска цел, да се вливат, сливат, отделят и разделят.
(2) След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.
(3) Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 12? Не виждам.
Моля, гласувайте чл. 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 12 със заглавие "Прекратяване" има направени предложния от народния представител Татяна Дончева - в чл. 12, ал. 1, т. 3 букви "б" и "в" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение също на Татяна Дончева - в чл. 13, ал. 4 да се измени така:
"(4) При прекратяване на юридическото лице имуществото преминава в полза на държавата."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 13 със следната редакция:
"Прекратяване
Чл. 13. (1) Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е учредено;
2. с решение на върховния си орган;
3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:
а/ не е учредено по законния ред;
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в/ е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 13 някой желае ли да се изкаже?
За процедура - господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Уважаеми господин председателю, господин Марков, аз бих желал все пак да чуя и текста на вносителя, за да разбера разликата, макар че текстът е доста дълъг и е трудно. Но все пак е редно да го прочетете наистина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има го в доклада, ще го прочетете. Имаме практика. Вие рядко идвате тук и забравяте практиката.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС): Вие, господин председателю, идвате по-рядко от мене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Едва ли.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Каква е практиката? Аз знам, че когато имаме много големи числа, поредици и т.н., не ги четем. Но вижте, Вие отсъствахте преди малко, но се прие текстът на вносителя. Моето предложение беше подкрепено и от господин Гоцев, защото текстът на комисията беше по-лош от текста на вносителя. Мисля, че е редно да се чете. Не са чак толкова големи текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 13 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народната представителка Татяна Дончева в ал. 1, т. 3, букви "б" и "в" да отпаднат.
Моля, гласувайте!
Гласували 104 народни представители: за 14, против 90, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на народната представителка Татяна Дончева за заместващ текст на ал. 4.
Гласували 96 народни представители: за 25, против 69, въздържали се 2.
И това предложение не се приема.
Моля, гласувайте чл. 13, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 93, против 4, въздържали се няма.
Член 13 е приет.
За отрицателен вот - госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми дами и господа, вероятно почти нищо от направените предложения няма да мотивирам, защото е възприет поначало един друг подход на закона и е безсмислено след приемането на първите текстове да мотивираме текст по текст. Но по приетия вече текст на чл. 13 бих искала да мотивирам отрицателния си вот.
Приемаме, че едно юридическо лице с нестопанска цел ще може да се прекратява поради неплатежоспособност. Ако едно сдружение с нестопанска цел бъде настанено под наем и не си плаща редовно наема, ние ще дадем възможност като законодатели не то да бъде извадено от помещението - нещо, което е резонно, а да бъде прекратено. Това нещо смятам, че по никакъв начин на съдейства за развитие на гражданското общество у нас.
На второ място, предвидили сме основания за прекратяване на юридическото лице от окръжния съд, когато дейността е противна на обществения ред и на добрите нрави. Няма нищо по-разтегливо за тълкуване от обществения ред и добрите нрави. В края на 40-те години на такова основание са прекратени - с една наредба-закон, съществуващи преди девети септември такива организации. Неслучайно със Закона за лицата и семейството от 1949 г. дори и тъй нареченият от вас социалистически законодател е изоставил това разбиране. Няма защо ние да създаваме законови възможности за произвол.
На следващо място, създаваме условия за прекратяване, а в следващите текстове това ще бъде доразвито, на юридически лица с нестопанска цел, на практика поставени в гражданския оборот като търговски дружества. Дали ще приемем, че отчисляват печалба или не, това няма никакво значение. Като пуснеш таралежа в стаята, той обикновено се качва на кревата и всяко юридическо лице ще ви обясни, че извършва дейност за защита на своите интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Колежке Дончева, ако не си плаща наема, едно юридическо лице не може да бъде прекратено. Като юристи трябва да сме коректни. Не може да бъде прекратено, ако не си плаща наема, но това е друг въпрос.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Я си вижте дефиницията за неплатежоспособност.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Несъстоятелност - ако си наясно с несъстоятелността, ще си наясно и с другите неща. (Неразбираема реплика на народната представителка Татяна Дончева.)
"Ликвидация
Чл. 14. (1)  При прекратяване на юридическото лице се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидиране и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон."
Предложение от Татяна Дончева: чл. 14 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 14 някой желае ли де се изкаже?
Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми колеги, в закона трябва да съществуват стимули юридическите лица с нестопанска цел да се държат като такива, а не да се използват формално регистрирани юридически лица с нестопанска цел за извършване само и изключително на стопанска дейност. Създаване на поредица от норми в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел, които ги трактуват практически като търговски дружества, създават точно такива предпоставки. Досега имаше текст, че на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел имуществото му преминава в полза на държавата. До какво водеше това?


Ако те имаха пари по сметки, те се грижеха преди прекратяването на дружеството да си ги похарчат. Когато се приключат сметките една малка част имаха имущество, грижеха се предварително и за това. И на практика не създаваха никакви проблеми по ликвидацията. Ние създаваме правна уредба за ликвидация и на юридическите лица с нестопанска цел, след като сме се опарили от ликвидацията на банките, от ликвидацията на един куп търговски дружества и след като има хора, които в момента, от няколко години насам, просто гушат пари отвсякъде от тези дружества в ликвидация, докато ги опоскат до шушка. Вместо да уточним режима на ликвидацията и да спрем кранчетата, ние разтваряме приложното поле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Татяна Дончева чл. 14 да отпадне.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 83, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 14 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 84, против 3, въздържали се 6.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 15 има направено предложение от народния представител Татяна Дончева чл. 15 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите и предлага чл. 15 със следната редакция:
"Имущество след ликвидация
Чл. 15. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по предходната алинея или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3 отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 15 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Има едно несъответствие между чл. 15, ал. 2 и чл. 44, ал. 3, където е казано изрично, че когато се предава имуществото на съответната община, тя трябва да го използва за извършване на дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице. Двата текста трябва да се гласуват в хармония като чл. 15, ал. 2 се допълни: "се предава на общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице". По този начин двата текста ще хармонират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Татяна Дончева чл. 15 да отпадне.
Гласували 89 народни представители: за 11, против 71, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Господин Лучников предложи в ал. 2 едно второ изречение, за да е текстът съгласуван с чл. 44.
Моля, гласувайте чл. 15 така, както е предложен от комисията, с предложеното второ изречение в ал. 2 от народния представител Светослав Лучников.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 16 има направено предложение от народния представител Татяна Дончева - чл. 16 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 16 и предлага следната редакция:
"Заличаване на юридическото лице с
нестопанска цел
Чл. 16. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 16 някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Татяна Дончева чл. 16 да отпадне.
Гласували 88 народни представители: за 26, против 62, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 16 така, както е предложен от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:

"Съдебен регистър за юридическите лица
с нестопанска цел

Чл. 17. Към окръжните съдилища се води регистър за юридическите лица с нестопанска цел."
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 17 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 2.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 18 има направени две предложения от народната представителка Татяна Дончева.
Първо предложение - в чл. 18, ал. 1, т. 6 да се измени така:
"6. редът за определяне на членския внос;".
Комисията не подкрепя предложението.
Второ предложение - в чл. 18, ал. 1, т. 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 18 и предлага следната редакция:

"Подлежащи на вписване обстоятелства

Чл. 18. (1) На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел подлежат следните обстоятелства:
1. необходимото съдържание на учредителния акт или устава;
2. адресът;
3. имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;
4. определянето за извършване на общественополезна дейност;
5. общ размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
7. преобразуването;
8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел.
             (2) На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона подлежат следните обстоятелства:
1. наименованието, седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел;
2. седалището и адресът на клона;
3. управителят на клона, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.
             (3) Относно клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се вписват и:
1. целите на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
2. тези от целите по т. 1, които ще се осъществяват чрез клона;
3. определянето на клона за извършване на общественополезна дейност.
             (4) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 18 някой желае ли да се изкаже?
Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАНЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Смисълът на моето предложение е такъв. В едно юридическо лице с нестопанска цел този, който е негов член дължи членски внос. Имуществените вноски са нещо, което е характерно за кооперации, за търговски дружества. Тук има известна разлика, независимо че все става дума за пари.
Предложението ми да се определя в устава редът за определяне, а не само съдът да вписва някакви числа, е начинът, редакцията на т. 6.
Ако, разбира се, уважаемите колеги, включително господин Иванов и господин Глушков, и господин Тошев, ако могат да ми кажат какво точно означава "определянето за извършване на общественополезна дейност"? Така записваме и вероятно ще приемете в т. 4.
Също така, ако е възможно, някой да обясни какво е "преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел". Ще се преобразува в какво - в кооперация, в търговско дружество, в политическа партия, синдикат или в нещо друго? Редно ли е ние да имаме възможност да преобразуваме юридическо лице с нестопанска цел? Защото уредбата ние я правим в общата част на закона - глава първа - "Общи разпоредби". Следователно, тя се отнася за всички видове сдружения с нестопанска цел.
Ако може господа вносителите да ми обяснят на мен, дипломирания юрист, защото ще трябва да го обясняваме на хора, които не са такива - това ли е нашата идея?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте първото предложение на народната представителка Татяна Дончева - за заместващ текст на чл. 18, ал. 1, т. 6.
Гласували 98 народни представители: за 10, против 78, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на народната представителка Татяна Дончева - чл. 18, ал. 1, т. 9 да отпадне.
Гласували 84 народни представители: за 9, против 68, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Глава втора.
Комисията предлага предложеното от вносителите заглавие "Юридически лица с нестопанска цел" да бъде изменено така: "Видове юридически лица с нестопанска цел".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава втора някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложено от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: "Раздел I - Сдружения".
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 19, като предлага следната подобрена редакция:

"Учредяване

Чл. 19. (1) Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел.
 (2) Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел първи така, както е предложено от вносителя, и чл. 19 - така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на раздел първи и чл. 19 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 20 и предлага следната подобрена редакция:

"Съдържание на Устава

Чл. 20. Учредителите приемат устав, който трябва да съдържа:
1. наименованието;
2. седалището;
3. целите и средствата за тяхното постигане;
4. определяне вида на дейност, съгласно чл. 2;
5. предмета на дейност;
6. органите на управление;
7. клоновете;
8. правомощията на органите на сдружението;
9. правилата относно начина на представляване на сдружението;
10. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
11. срока, за който е учредено сдружението;
12. ред за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
13. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 20 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 21 има направени две предложения от народния представител Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС, от място): Оттеглям ги.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: Колежката Брайнова оттегля своите предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 21 и предлага следната подобрена редакция:

"Членски права и задължения

Чл. 21. (1) Членуването в сдружението е доброволно.
 (2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
 (3) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в Устава.
 (4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
 (5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в Устава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 21 така, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 22 има направени две предложения от народния представител Мария Брайнова.
Първото предложение е в чл. 22, ал. 1 да бъде записана т. 5 със съдържание:
"5. отпадане".
Второто предложение е в чл. 22 да бъде създадена нова ал. 4:
 "(4) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в Устава на сдружението."
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 22 и предлага следната подобрена редакция:

"Прекратяване на членството

Чл. 22. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.
 (2) Ако Уставът не предвижда друго, решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
 (3) Когато Уставът предвижда изключването да става по решение на Управителния съвет или на друг орган на сдружението, това решение може да се обжалва пред общото събрание."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 22 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Мария Брайнова в ал. 1 да бъде записана нова т. 5 - "отпадане".
Гласували 83 народни представители: за 64, против 2, въздържали се 17.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте второто предложение на народния представител Мария Брайнова за създаване на нова ал. 4.
Гласували 78 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 9.
И това предложение се приема.
Има думата госпожа Мария Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател! Правя една редакционна поправка - в окончателния текст на чл. 22, т. 5 да бъде записана "при отпадане".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте тази поправка, тя е стилна.
Гласували 78 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 10.
Поправката е приета.
Моля, гласувайте чл. 22, както е предложен от вносителя, с вече приетите допълнения и корекции.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ:
"Органи
Чл. 23. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 23, както е предложен от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 24 комисията подкрепя текста на вносителите и предлага чл. 24 със следната подобрена редакция:
"Общо събрание
Чл. 24. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в Устава е предвидено друго."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 24, както е предложен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 25 има направено предложение от народния представител Татяна Дончева:
В чл. 25, ал. 1, т. 10 думите "имуществени вноски" да се заменят с "членския внос".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 25 и предлага следната подобрена редакция:
"Права на Общото събрание
Чл. 25. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
13. взема и други решения, предвидени в Устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред компетентния съд от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 25?
Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): В ал. 6 изразът "компетентния съд" може да се изтълкува двусмислено. Затова е по-добре да се каже: "пред съда по регистрацията на сдружението", за да бъде ясно, че този е компетентният съд да решава. В ал. 6 да се каже: "споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда, където е регистрирано сдружението".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народната представителка Татяна Дончева.
Гласували 103 народни представители: за 12, против 86, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 25, както е предложен от комисията, като в ал. 6 думите "компетентния съд" се заменят със "съда по регистрация на сдружението".
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 26 има направено предложение от народния представител Татяна Дончева в чл. 26, ал. 1 цифрите "1/3" да се заменят с "1/10".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 26 и предлага следната подобрена редакция:
"Свикване на Общото събрание
Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
             (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
             (3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 26 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Татяна Дончева.
Гласували 97 народни представители: за 13, против 79, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 26, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН МАРКОВ: По чл. 27 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителите по чл. 27 и предлага следната подобрена редакция:
"Кворум
Чл. 27. Ако уставът не разпорежда друго, Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 27, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
Член 27 е приет.
Спираме дотук разглеждането на законопроекта.
Съобщения за парламентарен контрол за 15 септември 2000 г., петък:
1. Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Елена Поптодорова - два въпроса, Георги Пинчев и Жорж Ганчев, и на две питания от народните представители Руси Статков и Христо Стоянов.
Забележка: поради ангажимент на министър-председателя на Република България Иван Костов, свързан с откриването на учебната година, той ще отговаря към 13,00 ч.
2. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Пламен Славов и Иван Бойков, и на три питания от народните представители Руси Статков, Панайот Ляков и Петър Димитров.
3. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Петър Димитров, Кръстьо Трендафилов, Пламен Славов и Владислав Костов, и на питане от народния представител Александър Каракачанов.
4. Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Ангел Малинов, Меглена Плугчиева и Георги Божинов, и Иван Борисов.
5. Министър Александър Праматарски ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Руси Статков и Веселин Бончев.
6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев и на три питания от народните представители Димитър Абаджиев, Георги Божинов, Иван Борисов и Ивайло Калфин.
7. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Михаил Миков - два въпроса, Татяна Дончева, Драгомир Шопов и Иво Атанасов.
8. Министърът на правосъдието Теодосий Симеонов ще отговори на актуален въпрос от народните представители Стефан Нешев, Любен Корнезов, и на питане от народния представител Велислав Величков.
9. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова, и на питане от народния представител Асен Христов.
10. Министърът на културата Емма Москова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- министърът на външните работи Надежда Михайлова - на актуален въпрос от народните представители Стефан Нешев и Любен Корнезов;
- министърът на образованието и науката Димитър Димитров - на актуален въпрос от народния представител Пламен Славов;
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на три актуални въпроса от народните представители Росица Тоткова, Орфей Дуевски и Панайот Ляков.
На основание чл. 81, ал. 4 от правилника, поради отсъствието на народния представител Лъчезар Тошев от заседанието, се отлага отговорът на негово питане към министъра на финансите Муравей Радев.
Следващото заседание ще се състои утре, 15 септември, 9,00 ч. сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)
Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев
Александър Джеров
Секретари:
Виктория Василева
Калчо Чукаров