Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-10-06

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров
Секретари: Илия Петров и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден имат колегите Юлия Берберян и Панчо Панайотов. Да им е честито! Всичко най-хубаво им желая! (Ръкопляскания.)

Ще започнем с:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Има молба от Васил Стоянов Гоцев, народен представител от 14.Пернишки избирателен район:
"Уважаеми господин председател! Моля на основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 147, ал. 5 от Конституцията на Република България поради избирането ми за съдия в Конституционния съд на Република България да представите пред Народното събрание оставката ми като народен представител, която подавам."
Проектът за решение гласи:

"Р Е Ш Е Н И Е
за прекратяване пълномощията на народен
представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Прекратява пълномощията на Васил Стоянов Гоцев, народен представител от 14.многомандатен избирателен район - Пернишки."
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение?
Моля, гласувайте проекта!
Гласували 147 народни представители: за 144, против няма, въздържали се 3.
Решението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Има думата госпожа Мария Стоянова да докладва.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА:

"Глава четвърта
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА
ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ"

Комисията предлага глава четвърта да се преномерира в глава трета със следното заглавие:
"Глава трета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И
ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Поставям на гласуване предложението на комисията за глава четвърта.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Приема се предложението на комисията предложената глава четвърта да се преномерира в глава трета със заглавие "Устройство на териториите и поземлените имоти".
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА:

"Раздел I
Изисквания към устройството на териториите"

Комисията подкрепя по принцип заглавието на вносителя за раздел I и предлага следната редакция:

"Общи изисквания към устройството на териториите"

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте предложението на комисията за раздел I.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението на комисията за раздел I се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага следната редакция на чл. 14, преномериран в чл. 10:
"Чл. 10. (1) Изискванията към устройството на териториите се определят с устройствени схеми и планове в съответствие с действащата нормативна уредба.
              (2) Територии с особена териториално-устройствена защита, включително територии със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони, могат да придобиват специален режим на устройство и контрол. Обхватът и режимът на устройството им се определят с устройствени схеми и планове.
              (3) В територии и части от тях, определени по реда на този закон, с устройствени схеми и планове може да се установява режим на превантивна устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой желае ли да вземе думата? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 10.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Член 10 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага членове 15, 16 и 17 да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да гласуваме предложението на комисията за отпадане на членове 15, 16 и 17, предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на членове 15, 16 и 17, предложени от вносителя, се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Има предложение от народния представител Тодор Костадинов в чл. 18 да отпадне ал. 3, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага текстовете на чл. 18 и чл. 19 да разменят местата си и предлага чл. 18, преномериран в чл. 11, да придобие следното съдържание:
"Чл. 11. За осигуряване на целесъобразно устройство поземлените имоти могат да се групират в територии и устройствени зони, които се определят с общите и подробните устройствени планове и в съответствие с наредбата по чл. 13."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма колеги, които да искат да вземат думата.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 11 и съдържанието му.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 11, предложен от комисията, се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Тодор Костадинов: в чл. 19, ал. 2, след думата "жилищни" да се добави изразът "обществено обслужване".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага чл. 19, преномериран в чл. 12, да придобие следното съдържание:
"Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.
(2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(3) Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, точки 2, 3 и 4 се допуска застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или скица, издадена от главния архитект на общината."
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 20, преномериран в чл. 13:
"Чл. 13. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
(2) За територии или за части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение, както и с характерна селищна структура, с курортни ресурси и сложни теренни и геоложки условия може да се създават специфични правила и нормативи към общите и подробните устройствени планове. Със специфичните правила и нормативи се допускат отклонения от наредбата по ал. 1.
(3) Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на общинския съвет (общинските съвети) преди одобряването на устройствените планове. Решението на Националния експертен съвет подлежи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството и е задължително за общинските органи.
(4) С оглед поддържане на природното равновесие и допустимото натоварване на териториите застрояването върху тях се осъществява в съответствие с нормативи за необходимата земя съгласно наредбата по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
По членове 12 и 13 някой желае ли да вземе думата? Няма желаещи.
Моля да гласуваме членове 12 и 13 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Членове 12 и 13 в предложената от комисията редакция са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: "Раздел II - Урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Моля да гласуваме заглавието на раздел II, предложено от вносителя и подкрепено от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел II е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Има предложение от народния представител Тодор Костадинов за чл. 21, което комисията не подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 21, преномериран в чл. 14:
"Чл. 14. (1) С подробните устройствени планове се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване.
(2) Улиците и кварталите се урегулират с улични регулационни линии.
(3) Поземлените имоти се урегулират с:
1. улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата улица (лице на имота);
2. вътрешни регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията на чл. 16 или чл. 17.
(4) Урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк.
(5) В урегулираните с подробен устройствен план поземлени имоти регулационните линии по ал. 3 стават граници на имотите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Костадинов. Неговото предложение е изразено в две точки:
1. В ал. 1 да отпадне изразът "и самостоятелни територии", а изразът "поземлени имоти" да се замени с думата "парцели".
2. В ал. 4 изразът "поземлени имоти" да се замени с думата "парцели".
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз зная, че въпросът е предрешен, но бих искал да насоча вашето внимание към една промяна на наименованието "парцел" с "поземлен имот".
Стотици хиляди са юристите, студентите по право, архитектите, студентите по архитектура и други специалисти от общинските администрации, които дълги години работят с понятието "парцел" и сега се заменя с едно друго понятие, което не носи нищо ново.


Стотици хиляди граждани имат парцели и владеят тази терминология. И сега им се предлага един нов термин - при това поземлен имот, регулиран и нерегулиран. Значи досегашнитe термини "парцел" и "имот" вършат същата работа. Това е един формалистичен подход, според мен, не дава нищо ново, не променя смисъла, не отразява дори по някакъв начин и промените в отношението към собствеността и формите на собственост. Нещо повече, въвеждането на този термин, макар и в чисто формален аспект, но не формалистичен, не отразява едно бъдещо развитие на устройство на териториите и строителство във водни площи. Аз няколко пъти дадох аргументи, че например ако един стопански субект или гражданин поиска да построи обект в 6 или 12-милната зона в морето, как ще се каже - поземлен имот във водата на Черно море?
Сега че терминът "парцел", лично аз съм убеден, си върши работа и замяната му е една формалистична процедура, която само ще усложни, разбира се, няма да е фатално, но ще усложни действащата практика. И аз затова настоявам да се гласува моето предложение в тази част, която третира поземлените имоти и замяната на термина "парцел" с "поземлени имоти".
Тоест предложението ми е и по-нататък в закона да се използва понятието "парцел". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костадинов.
Вижданията ми съвпадат с Вашите, само че гласувахме Закона за кадастъра.
Има думата заместник-министърът на регионалното развитие госпожа Зегова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господа народни представители, позволете ми от името на вносителя да ви запозная с мотивите, които са ни накарали да въведем термина "урегулиран поземлен имот".
Той се въвежда с оглед на по-обхватното му приложение за цялата територия на страната, а не само за населените места, за които се използва терминът "парцел". Извънзаконово регламентираните процедури за отчуждаване на поземлени имоти за изграждане на обекти публична собственост, с което се гарантират интересите на обществото, в проекта за Закон за устройство на територията отпада принудителната, репресивна и отчуждителна сила на досегашните парцели в подробните устройствени планове.
По същество отпада възможността за самоуправство с поземлени имоти от проектант, приемащи и одобряващи органи.
Във връзка с горното извън случаите на така наречената градска комасация и отчуждения по ЗДС и ЗОТ, въз основа на подробния устройствен план за улици и обекти публична собственост, като принцип на Закона за устройство на територията е заложено, че при урегулиране на поземлени имоти вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници. Защитава се конституционното право на собственика да се разпорежда с имота си чрез изискването за изрично съгласие на заинтересованите, в това число с предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи при изменение очертанията и размерите на поземлените имоти, с цел образуване на повече на брой урегулирани поземлени имоти, упълномеряване или образуване на съсобствени урегулирани имоти. Това гарантира и бързата приложимост на плановете с изплащане на дължимата сума по договор, а не по външна принуда. Премахва се дългото временно състояние на поземления имот, като урегулиран в парцел по ЗТСУ, но с неуредени сметки по регулация.
Тези принципи в ЗУТ налагат изисквания за по-голяма публичност, предварително анкетиране и диалог между възложител, проектант, собственици на поземлени имоти при създаване на подробни устройствени планове.
Предвид наличието на регулационни планове за голяма част от населените места вече е ненужно дефинирането на понятието "дворищно регулационен парцел", като временно състояние на поземления имот от момента преди урегулирането до прилагане на регулационния план с уреждане на сметки по регулация, което досега по ЗТСУ продължаваше с години.
В чл. 33, ал. 1 от ЗТСУ е посочен срок 10 години парцелните граници да станат имотни, а в останалите алинеи на същия член основната цел е също парцелните граници да станат имотни.
Във връзка с посоченото по-горе наличие на регулационни планове за голяма част от населените места отпада и необходимостта за масово и принудително прилагане при урегулирането на имоти по старото изискване за целесъобразност, правилно оформяне на очертанията им. Очертанията, респективно границите и размерите на поземлените имоти, могат да се променят чрез урегулиране, съгласно ЗУТ, само със съгласие на собствениците, което вече е било изяснено.
С въвеждането на термина урегулиран поземлен имот и изложените основни принципи за урегулиране, проектът за ЗУТ се привежда в съответствие с практиката на европейските страни в тази област и с проекта за Закон за кадастъра и имотния регистър, който вие гласувахте и приехте преди няколко месеца. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Зегова.
Други желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Тодор Костадинов думата "поземлени имоти" не само в този текст, но и във всички следващи да бъде заменена с понятието "парцели".
Моля да гласуваме предложението на господин Костадинов.
Гласували 147 народни представители: за 52, против 91, въздържали се 4.
Предложението на господин Костадинов за заменяне понятието "поземлени имоти" с понятието "парцели" не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 14.
Гласували 119 народни представители: за 95, против 20, въздържали се 4.
Член 14 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Тодор Костадинов чл. 22 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 22, преномериран в чл. 15:
"Чл. 15. (1) С подробен устройствен план по чл. 16 или по чл. 17 се урегулират само поземлени имоти, които не са били урегулирани с предишен подробен устройствен план. Урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране, освен в предвидените в този закон случаи.
(2) С последващ подробен устройствен план могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите между поземлените имоти.
(3) Границите между съседни урегулирани поземлени имоти могат да се променят само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Поставям на гласуване предложението на господин Тодор Костадинов за отпадане на чл. 22 в номерацията на вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 57, против 63, въздържали се 2.
Предложението на господин Костадинов не се приема.
Поставям на гласуване предложения от комисията чл. 15.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Член 15 в номерацията на комисията, предложен от комисията, се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага следната редакция на чл. 23, преномериран в чл. 16:
"Чл. 16. (1) С подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии са неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.
(2) Подробният устройствен план по ал. 1 се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(3) Лицето и площта на новообразуваните урегулирани имоти, конкретното им предназначение, характерът и начинът на застрояването им се определят със самия подробен устройствен план.
(4) В случаите по ал. 1 на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот (имоти), като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници. Когато имотът попада в различни устройствени зони, новообразуваният урегулиран имот се предоставя в зоната, в която имотът е имал преобладаващо местоположение. Урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 211.
(5) Собствениците на поземлени имоти по ал. 4 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал. 1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота. В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта копие от нея се изпраща на службата по вписванията, а копие от одобрения план по ал. 1 - на Агенцията по кадастъра за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра.
(6) Ипотеките, наложени върху поземлените имоти преди урегулирането им, преминават изцяло върху новосъздадените урегулирани поземлени имоти. Общината придобива отстъпените й части от поземлените имоти без вещни тежести.
(7) За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, по решение на общинския съвет вместо плана по ал. 1 може да бъде създаден план за улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост по чл. 110, ал. 1, т. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Няма колеги, които желаят да вземат думата.
Поставям на гласуване предложения от комисията чл. 16, само че с една възможност препращането в ал. 4 и в ал. 7 евентуално да бъде коригирана, ако в течение на гласуването приемем друга номерация.
Гласували 98 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 17.
Член 16 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Пламен Славов:
"В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 да отпадне, а т. 3 да стане т. 2.
2. Алинея 3 да отпадне."
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2.
Комисията предлага следната редакция на чл. 24, преномериран в чл. 17:
"Чл. 17. (1) Извън случаите по чл. 16 с подробен устройствен план за населено място или за част от него се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с имотните граници.
(2) С плана по ал. 1, при спазване на привилата и нормативите, определени в този закон, могат да се урегулират:
1. налични неурегулирани поземлени имоти с цел за образуване на повече на брой самостоятелни урегулирани поземлени имоти;
2. поземлени имоти, чиито размери не отговарят на изискванията на чл. 19, с цел упълномеряването им с части от съседни имоти;
3. съседни неурегулирани поземлени имоти за създаване на съсобствени урегулирани поземлени имоти.
(3) За случаите по ал. 2 заинтересуваните собственици подават заявление до общината, а за случаите по т. 2 и 3 - и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. Идеалните части на съсобствениците в образуваните съсобствени урегулирани поземлени имоти се определят със самия договор.
(4) Копия от влезлите в сила подробни устройствени планове се изпращат служебно от общината на Агенцията по кадастъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Има думата господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Взимам думата, за да кажа, че освен това предложение всички останали, които съм направил, са на практика предложения, оформени след дискусия от страна на главния архитект и специалистите, които работят в общинската администрация на община Карлово, както и други архитекти и специалисти, които работят на територията на община Карлово. Казвам това, за да подчертая, че всички предложения, които съм направил, на практика според тях са породени от тяхната практическа и ежедневна дейност и че те предлагат възможности, които биха направили закона по-добър и по-работещ.
От тази гледна точка аз не се съмнявам в техния професионализъм. И затова се надявам, че предложенията, които те правят, ще бъдат възприемани именно по този начин - като професионални, на хора специалисти, които в ежедневната си практика виждат достатъчно добре тези проблеми и тези несъвършенства, които досега са съществували в законовата уредба.
Вземам думата, за да кажа, че се надявам гласуването да става по начин, който да отчита именно това мнение на специалисти и професионалисти в тази област. И се надявам, че тези предложения, които отчасти и по-нататък са приети, а и тези, които не са приети, ще бъдат обект на внимание и от представителите на министерството, защото трябва да се чува гласът и на тези професионалисти и специалисти в общините, които всеки ден решават различни по своя характер проблеми и казуси, които не винаги са достъпни за ежедневието на тези специалисти, които работят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Славов.
Други изказвания? Няма.
Поставям първо на гласуване предложението на господин Славов за отпадане на т. 2, неприето от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 36, против 51, въздържали се 11.
Предложението на господин Славов не се приема.
Поставям на гласуване предложения текст на чл. 17 в неговата редакция, дадена от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 19.
Член 17, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага следната редакция на чл. 25, преномериран в чл. 18:
"Чл. 18. (1) За поземлените имоти, урегулирани за застрояване, с подробен устройствен план се определят:
1. конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване;
2. максималната плътност на застрояване;
3. максималната интензивност на застрояване;
4. минималната свободна дворна площ;
5. минималната задължително озеленена дворна площ;
6. начинът и характерът на застрояване;
7. линиите на застрояване.
(2) Отделни видове подробни устройствени планове могат да съдържат и част от показателите по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля да гласувате чл. 18 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Член 18 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Предложенията от народните представители Тодор Костадинов и Методи Андреев за отпадане на чл. 26 не са подкрепени от комисията.
Предложение от народния представител Пламен Славов - в чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
"Чл. 26. (1) При урегулиране на поземлени имоти в квартали за ниско, средно високо и високо жилищно застрояване, както и за ниско свързано застрояване в повече от два имота и друго специфично по характер застрояване, както и застрояване в квартали с вътрешна градина за общо ползване, размерите на урегулираните имоти се определят със самия работен (подробен) устройствен план."
2. Алинея 2, 3, 4 и 5 да отпаднат, а ал. 6 и 7 да станат съответно 2 и 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 26, преномериран в чл. 19:
"Чл. 19. (1) При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери:
1. в градовете - най-малко 14 м лице и 300 кв. м повърхност;
2. в курортните населени места и курортни зони към населени места - най-малко 16 м лице и 500 кв. м повърхност;
3. във вилните зони - най-малко 18 м лице и 600 кв. м повърхност;
4. в селата или частите от тях с преобладаващ равнинен терен - най-малко 16 м лице и 500 кв. м повърхност, а при специфични теренни и стопански условия, както и на главни улици - най-малко 14 м лице и 300 кв. м повърхност;
5. в селата или частите от тях с преобладаващ стръмен терен - най-малко 12 м лице и 250 кв. м повърхност.
(2) С решение на общинския съвет въз основа на заключение на общинския експертен съвет по устройство на територията се определят селата или частите от тях с преобладаващ равнинен или стръмен терен.
(3) Определените в ал. 1 и 2 най-малки размери на урегулираните имоти за ниско застрояване (лице и повърхност) могат да бъдат намалявани най-много с една пета в зависимост от стопанските, техническите или теренните условия или във връзка с положението на заварените масивни сгради, когато това не влошава условията за целесъобразно застрояване, въз основа на заключение на общинския експертен съвет по устройство на територията.
(4) При делба на поземлените имоти по ал. 1 реално обособените части не могат да бъдат с размери по-малки от минимално определените в ал. 1, намалени най-много с 1/5.
(5) При урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно високо и високо жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване в повече от два имота и за друго специфично по характер застрояване размерите на имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват нормите по ал. 1.
(6) При урегулиране на поземлени имоти в границите на населените места за нежилищно застрояване или за други нужди без застрояване, техните размери се определят в подробен устройствен план съобразно санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и съответните устройствени правила и нормативи.
(7) Очертанията на улиците, площадите и на урегулираните имоти и техните размери в населени места или в техни части с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се установяват със самия подробен устройствен план, така че да се запазват историческите и архитектурните ценности, околната среда, характерният обемно-пространствен и архитектурно-художествен образ и ценната дървесна растителност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Има думата господин Тодор Костадинов.
Аз все пак ще Ви помоля да обосновете като отпадне този текст, какво ще стане с тази материя. Имате думата.
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Благодаря.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз предлагах да отпадне текстът, който е в досегашния чл. 26, по едно принципно съображение и едно конкретно.
Принципното съображение идва оттам, че един съвременен, модерен закон би трябвало да урегулира отношенията по един модерен, перспективен начин. Например, ако искаме да имаме модерно жилищно строителство, би трябвало да възприемем, включително и чрез закон, според мен, но главно според добри специалисти в сферата на проектирането, примерно принципът осветеност на сградата, а не върху колко квадратни метра се строи една сграда и за построяването на една сграда колко квадратни метра минимално се изисква парцел или имот.
В този закон продължава, въпреки декларацията, че той ще бъде един модерен съвременен закон, да се прилага досегашната практика по чисто експертен, твърде субективен начин, който е закрепен в някакви наредби, да се цитират линейни метри, квадратни метри, отстояния и т.н. Така че това беше принципното ми основание да поискам такова отпадане.
Имаше и едно конкретно, което е съобразено. Например ал. 2, селата да се категоризират като планински или полски с решение на общинския съвет като тук, а и на друго място го има, не беше ясно кои са критериите - надморската височина или наклонът на терена, на който се намира селото. Но постепенно поне този въпрос се изчисти.
При сегашния текст, който видимо не може да се промени, тъй като това е практика, вносителят не предлага съвременен метод и подход, явно, че на базата на експертното мнение трябва да се приеме, че в градовете парцелите трябва да бъдат минимум с 14 м и т.н. Но предлагам, уважаеми господин председателю, в този член, ал. 2, където се казва "с решение на общинския съвет" и т.н. - "въз основа на общинския експертен съвет да се определят селата или части от тях с преобладаващ равнинен или стръмен терен", предлагам този текст да отпадне, защото той се появи на базата на едно "свръхдобро отношение" към местното самоуправление и се прехвърля на общинския съвет една материя, която не е в неговите възможности. А и определянето на характера на терените на населените места става или със самия устройствен план, или би могло да стане от по-компетентни органи. Така че нека да не натоварваме общинските съвети с едни действия, които нито са присъщи на тях, нито могат да бъдат най-компетентно решени от самите тях. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костадинов.
Няма желаещи да вземат думата.
Има две неприети предложения.
Първото неприето предложение е това, което сега защити господин Тодор Костадинов и което също така се прави от господин Методи Андреев - предложението за отпадане на чл. 26.
Моля да гласуваме предложението за отпадане на чл. 26, направено от господата Костадинов и Андреев.
Гласували 122 народни представители: за 57, против 57, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Пламен Славов, също така неподкрепено от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 50, против 65, въздържали се няма.
Предложението на господин Пламен Славов във връзка с чл. 26 не се приема.
Поставям на гласуване предложения от комисията чл. 19 с неговите 7 алинеи.
Гласували 107 народни представители: за 80, против 6, въздържали се 21.
Член 19 в номерацията на комисията и в съдържанието, предложено от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: "Раздел III - "Видове застрояване, параметри на застрояване".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел III.
Комисията предлага следната редакция на чл. 27, преномериран в чл. 20:
"Чл. 20. (1) Застрояването в урегулираните поземлени имоти е основно и допълващо.
               (2) Основното застрояване съответства на конкретното предназначение на имотите съгласно чл. 8, определено с подробния устройствен план.
               (3) Застрояването със спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки допълва основното застрояване в урегулираните поземлени имоти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме раздел III със заглавие и чл. 20, предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага текстът на чл. 28 да се премести в Допълнителни разпоредби.
Предложение на народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 29 в ал. 1 и 2 думата "разгърната" да се замени с думата "бруто".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага текстът на чл. 29 да се премести в Допълнителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Костадинов, по същество няма да гледаме текста. Ще подложа на гласуване само предложението за прехвърляне на текстовете в Допълнителните разпоредби. Ако възразявате, имате думата.
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ, от място): Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да гласуваме предложението на комисията за преместване на членове 28 и 29 в редакцията на вносителя в Допълнителните разпоредби и там вече ще обсъждаме по същество въпросите.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Текстовете на вносителя по чл. 28 и чл. 29 се преместват в Допълнителните разпоредби и когато там се поставят за обсъждане, ще имаме време да видим доколко има неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага текстовете на ал. 1, 3 и 4 да се преместят в Допълнителни разпоредби и предлага следната редакция на чл. 30, преномериран в чл. 21:
"Чл. 21. (1) Начинът на застрояване в съседни урегулирани поземлени имоти е свободно или свързано застрояване.
              (2) Сградите на основното застрояване могат да се застрояват свързано само на страничните имотни граници, като калканните стени се покриват напълно.
              (3) Постройките на допълващото застрояване могат да се застрояват свързано на вътрешните имотни граници.
              (4) Свързано ниско застрояване се допуска при съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Желаещи да вземат думата не виждам.
Поставям на гласуване двете предложения на комисията, свързани с обсъждания текст: едното е ал. 1, 3 и 4 на вносителя по чл. 30 да се преместят в Допълнителните разпоредби и по този начин да гласуваме чл. 21, приет от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Алинеи 1, 3 и 4 от предложения от вносителя чл. 30 се преместват в Допълнителните разпоредби, а предложеният чл. 21 от комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага следната редакция на чл. 31, преномериран в чл. 22:
"Чл. 22. (1) В квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани.
(2) Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват предимно като паркове и градини.
(3) В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти.
(4) При изграждане на нови и преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси се прилагат правилата и нормативите на наредбата по чл. 13, както и нормативи за обектите на общественото обслужване, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Предложение от народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 32, ал. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 32, преномериран в чл. 23:
"Чл. 23. (1) Характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване, както следва:
1. ниско застрояване - с височина до 10 м;
2. средно застрояване - с височина до 15 м;
3. високо застрояване - с височина над 15 м.
(2) Във вилните зони застрояването е ниско."
Комисията предлага да се създаде чл. 24 със следното съдържание:
"Чл. 24. (1) Височината на сградата се определя в абсолютни мерки от котата на средното ниво на прилежащия терен за съответната ограждаща стена: до котата на пресечната линия с покривната плоскост - при сгради със стрехи; до котата на горната повърхност на корниза - при сгради с корнизи; до котата на най-високата точка на ограждащите стени - при сгради без корнизи и без стрехи.
(2) Във височината на сградата не се включва височината на подподкривното пространство, ако остава зад равнината, проведена под 45 градуса спрямо хоризонта от линията на пресичане на фасадната плоскост с горния край на корниза или стрехата, а при сгради без корнизи и без стрехи - от най-високата точка на ограждащите стени. При ползването на тази възможност котата на билото не може да превишава с повече от 4, 5 м котата на корниза."
Комисията предлага следната редакция на чл. 33, преномериран в чл. 25:
"Чл. 25. Застрояването в урегулирани поземлени имоти се определя с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според предвиждането на подробни устройствен план могат да се разполагат или по които задължително се разполагат сградите в приземното им ниво."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме чл. 22, 23, 24 и 25 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Предложените от комисията текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага текста на чл. 34 да се премести в "Допълнителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля да гласуваме предложението на комисията чл. 34, номериран от вносителя, да се премести в "Допълнителни разпоредби".
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Член 34 в номерацията на вносителя се премества в "Допълнителни разпоредби".
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за ал. 1 и 2 на чл. 35, преномериран в чл. 26 и предлага следната редакция на ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бихте ли прочели целия чл. 26, както ще трябва да бъде.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА:
"Чл. 35. (1) Външната линия на застрояване на жилищни сгради към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулационна линия, както следва:
1. по улици от първи клас (скоростни градски магистрали) - най-малко на 15 м;
2. по улици от втори клас (градски магистрали) - най-малко на 5 м;
3. по улици от трети клас (районни артерии) - най-малко на 3 м.
(2) Когато към улиците по ал. 1, т. 2 и 3 има локални платна, външната линия на застрояване може да съвпада с уличната регулационна линия."
Новата редакция на ал. 3 е:
"(3) Допуска се разстоянията по ал. 1 да се намаляват в случаите, когато заварените сгради се запазват и се включват в системата на застрояването от подробния устройствен план като линията на застрояване на новите сгради се определя от строителната линия на заварените."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение ал. 3 да отпадне и ще ви кажа защо. Така, както е написана в момента ние обричаме хората, които ще живеят върху улиците, посочени като първи, втори или трети клас, в един постоянен тормоз от гледна точка на шума от превозните средства, които ще се движат там. Те няма да имат абсолютно никакъв комфорт на живеене.
Нали с подробните устройствени планове ние създаваме някакъв нормален уют, комфорт на живеене именно на населението в тези населени места? Всичко е добре в закона - и за зелените площи, и за комплексното търговско обслужване и сега изведнъж, което може би е най-фрапиращото, което в населените места трябва да се прави - изцяло залесителни пояси, тротоари, за да може да се спре този шум в сградите за живеене, ние правим едно изискване, където може да се намаляват тези разстояния. Не мога да го приема това нещо, защото именно тези разстояния, които са дадени - в тях влизат, знаете, тротоари, зелени площи, други изисквания, които са по плана. Но да правим такива изключения, според мен това е недопустимо. Затова предлагам да отпадне ал. 3 от чл. 26. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Такоров.
Друг желае ли да се изкаже?
Заповядайте, госпожо Зегова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Във връзка с направеното изказване на преждеговорившия депутат, искам да дам следното пояснение - в ал. 3 изрично е казано, че се допускат намаления само в случаите за съществуващи сгради, тоест за запазване на съществуващ сграден фонд. При него, когато с плана се доказва, че той може да бъде запазен и е годен за следващите 20 - 30 години, се дава възможност на проектанта, използвайки точно разпоредбата за намаление на разстоянията, да бъде запазена сградата, тоест не е необходимо при наличен сграден фонд той да се разрушава само защото не са спазени отстояния. (Шум и реплики от ДЛ.)
Не става въпрос за пешеходци, а за намалени отстояния по предните алинеи, които са обосновани.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Има едно предложение, за яснота, към ал. 3 на чл. 26 - да се допълни "като линията на застрояване на новите сгради се определя от строителната линия на заварените, когато те са преобладаващи".
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Е, глупости!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е едно уточняване.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Това е едно уточняване, което е много важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Какво значи "преобладаващи", какъв е процентът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много моля от място да няма реплики.
Поставям на гласуване чл. 26 в неговите три алинеи, с допълнението, което току-що беше направено от госпожа Стоянова - в ал. 3 накрая.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Има предложение за отпадане!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласували 98 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 3.
Член 26 в редакцията, предложена от комисията, и с уточняващото допълнение към ал. 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага следната редакция на чл. 36, преномериран в чл. 27:
"Чл. 27. (1) Линиите на застрояване в урегулирани поземлени имоти с лице към две улици се определят по правилата на всяка от улиците.
(2) В ъгловите урегулирани поземлени имоти, когато линиите на застрояване съвпадат с уличните регулационни линии и по двете улици, в зоната на кръстовището линията на застрояване трябва да отстъпи от пресечната точка на уличните регулационни линии на урегулирания имот най-малко на 2 м.
(3) Плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване."
Комисията предлага текстът на ал. 1 да се премести в "Допълнителни разпоредби".
Комисията предлага следната редакция на чл. 37, преномериран в чл. 28:
"Чл. 28. С подробния устройствен план може да се определи различна дълбочина на застрояване за първия надземен етаж (с височина, установена от същия план) и отделно - за основното застрояване над първия надземен етаж, като се спазват нормативите за плътност и интензивност на застрояване и за разстояния между сградите."
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 38, преномериран в чл. 29.
"Чл. 29. Дълбочината на застрояване на жилищните сгради не се ограничава, ако са спазени пределно допустимите нормативи за плътност и интензивност на застрояване, за озеленена площ и за разстояния до граници на урегулирани поземлени имоти и между сгради при условията на чл. 31-35, в следните случаи:
1. при свободно застрояване;
2. при свързано застрояване - само в два урегулирани поземлени имота."
Комисията подкрепя предложението на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 39, преномериран в чл. 30:
"Чл. 30. (1) В жилищните зони със свързано застрояване дълбочината на жилищните сгради на основното застрояване над първия надземен етаж е най-малко 16 м.
(2) Изключение от правилото по ал. 1 се допуска само когато урегулираният поземлен имот има дълбочина повече от 30 м и лице не по-малко от 20 м.
(3)  Дълбочината на застрояване на нежилищните сгради не се ограничава, ако са спазени санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и изискванията на чл. 35, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на госпожа Стоянова.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте предложенията на комисията за членове 27, 28, 29 и 30.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Членове 27, 28, 29 и 30 са приети в редакцията, предложена от комисията.

ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага чл. 40 да отпадне, тъй като текстът му е предложен на неговото систематично място като чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 40 в номерацията на вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на чл. 40 в номерацията на вносителя е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: "Раздел IV - Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване".
Предложение от народния представител Тодор Костадинов - Глава четвърта, Раздел IV да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел IV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Костадинов, имате думата.
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да отпадне този раздел, тъй като ние сме много близко до началото на глава трета, но видимо, че този закон - аз вече няколко пъти подчертавам - освен че материята е доста сложна, трудно се следи.
Ще напомня само, че глава трета е "Устройство на територията и поземлените имоти". И изведнъж се появяват правила и нормативи за разполагане на сгради. Ние говорим сега за устройство на територия и на имоти и малко след втория раздел преминаваме към една техническа страна - правила и нормативи за сграда, не за устройство на територията, а главата е "Устройство на територията".
Това е предложението, а не да отпаднат самите нормативи и правила. Не е мястото тук на този раздел. Затова аз настоявам за моето предложение и моля да се подложи на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костадинов.
Поставям на гласуване направеното от господин Костадинов предложение, неподкрепено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 25, против 84, въздържали се няма.
Предложението на господин Костадинов за отпадане на Глава четвърта, Раздел IV не се приема.
Поставям на гласуване предложението на вносителя, подкрепено от комисията, за Раздел IV и заглавието.
Гласували 101 народни представители: за 85, против 16, въздържали се няма.
Раздел IV със заглавието са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ СТОЯНОВА: Комисията предлага следната редакция на чл. 41, преномериран в чл. 31:
"Чл. 31. (1) При ниско свободно жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко 3 м;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 5 м.
               (2) При средно и високо свободно жилищно застрояване нормативите за разстоянието на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот - най-малко една трета от височината на сградата;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот - най-малко 6 м.
               (3) Разстоянията между две жилищни сгради през страничната граница на съседни урегулирани поземлени имоти е сборът от изискващите разстояния на всяка от сградите до границата между имотите.
               (4) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 14 м. При сгради с по-голяма дълбочина разстоянията се увеличават с 30 на сто за дълбочината над 14 м."
Комисията предлага следната редакция на чл. 42, преномериран в чл. 32:
"Чл. 32. (1) Разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през улицата е по-голямо или равно на височината на сградите.
              (2) Разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през дъното на урегулирания поземлен имот е най-малко един път и половина от височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване. При наклонен терен в зависимост от посоката на наклона спрямо по-благоприятната посока разстоянието се увеличава или се намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради.
              (3) При определяне на разстоянието между сградите по ал. 2 височината на сградата откъм по-благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Няма желаещи за изказване.
Поставям на гласуване чл. 31 и 32 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 85, против 14, въздържали се 4.
Членове 31 и 32 в редакцията и номерацията, предложени от комисията, са приети.
Часът е 10,30. Половин час почивка. От 11,00 ч. е парламентарният контрол. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Давам думата на председателя на Министерския съвет на Република България господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да информирам Народното събрание за ситуацията, в която се намира нашата съседка Югославия и с оглед на тази ситуация да ви информирам за действията, които ние сме предприели. Вие сте информирани от медиите и предполагам, че сте проследили всички основни позиции, които са изразявани от изпълнителната власт във връзка с развоя на събитията в Югославия, но въпреки това аз ще маркирам няколкото много важни момента, които определят характеристиката на положението.
Първият момент е, че в Югославия са касирани изборите. И аз подчертавам този момент, защото, Конституционният съд, касирайки изборите и то произнасяйки се по законността на изборите по искане на демократичната опозиция, създава определена обстановка във връзка с това доколко легитимни са резултатите от тези избори и как ще бъдат възприети те от останалите структури на югославското общество. Това е изключително важно, защото на този изключително сложен и неясен момент се определят действията на няколко важни институции в Съюзна република Югославия сега. Първата институция е произнасянето на Югославската скупщина, която се очаква днес в 13,00 часа. Възможно е, както е предвидено, новоизбраният президент господин Воислав Кощуница да се закълне пред Скупщината и по този начин Скупщината да признае неговата легитимност и да го признае за избран президент на Съюзна република Югославия. Ще разберем отговора на този въпрос след три часа. И втората важна институция, която трябва да се произнесе, това е Генералният щаб, военните в Югославия, които заседават от 3,00 ч. през нощта и все още няма резултат от тяхното заседание. Те не са се произнесли по отношение на това как възприемат останалите структури на властта в Югославия. Ние очакваме резултата и от заседанието на военните в Югославия.
Искам да заостря вниманието ви върху това положение, тъй като очевидно в следващите часове ще има развръзка на ситуацията, ние ще имаме яснота и ще знаем как да реагираме.
Веднага обаче искам да кажа, че правителството още по време на работата си върху годишния доклад за националната сигурност определи като главен дестабилизиращ фактор на обстановката, в която се намира България, съседна Югославия и казахме, че съдържа потенциал от рискове. Ето защо от момента, в който този годишен доклад беше одобрен, изпълнителната власт строго съблюдава предписанията, които той съдържа. В този смисъл ние много внимателно и много отблизо наблюдаваме развитието на обстановката в Югославия, информирани сме достатъчно добре за развоя на събитията, следим ги наистина непрекъснато, буквално ежечасно. Особено след изборите в Министерския съвет се създаде една непрекъсната система на мониторинг на всички промени в обстановката в Съюзна република Югославия.
На 3 октомври се състоя и заседание на Съвета по сигурност при Министерския съвет, на който темата беше как резултатите от изборите в Югославия се отразяват на обстановката в Югоизточна Европа. Ние разгледахме всички сценарии и сме готови да реагираме при какъвто и да е развой на ситуацията. Искам да кажа накратко за тези сценарии.
Единият сценарий, този, който сега изглежда по-вероятен, е да се легитимират новоизбраните структури на властта, специално господин Воислав Кощуница да влезе в длъжността си президент на Съюзна република Югославия пред Югославския парламент и по този начин да се създаде първата стабилна структура на властта по линията президент на Югославия - Съюзна скупщина, както и към нея като се добави и конституираната власт в Белград, нещата вече изглеждат много стабилни за в бъдеще. Това е единият възможен сценарий. Как те ще решават въпросите там по-нататък, очевидно за нас няма такова значение.
Вторият сценарий обаче, който все още е твърде вероятен, е Милошевич, който е в неизвестност, да се организира за контраудар, като се възползва от отсъствието на демонстранти по улиците, като се възползва от умората, която естествено настъпва след тези действия, на които бяхме свидетели. Много е възможно Милошевич да има ресурси за контраудар. В момента не е ясно дали той разполага с такива или не. Ясно е, че полицията не се оказа тази опора на властта на Милошевич, каквато се очакваше и каквато почти всички считахме че е, тъй като с изключение на висшето си ръководство тя, както казват в момента в Белград, се побратимява с хората. Това побратимяване вече е факт и ние виждаме, че тя не се намесва в обстановката. Но ние все още очакваме - пак ви връщам към този факт, защото той е много важен - отсъствието на отношението на Генералния щаб на югоармията към избора на Кощуница и към обстановката в Югославия. Ето защо е възможен и такъв развой на нещата и ние трябва много внимателно да преценяваме всички свои стъпки оттук нататък.
Продължавам с констатациите, които ние направихме и които се потвърждават в последните часове. Няма военни рискове за Република България, които да произтичат от промяната на обстановката в Съюзна република Югославия. Няма рискове за българските граждани, които са в Съюзна република Югославия. Няма в момента щети, които да се нанасят върху икономически потоци, които текат през Съюзна република Югославия на български фирми. Още не наблюдаваме такива явления и може би няма да наблюдаваме въобще. Няма нужда да се вземат някакви специални мерки за охрана на границата на Република България. Такива рискове за нас не съществуват.
Вярно е, че изключително тежко се очертава социално-икономическото положение в Съюзна република Югославия, но все още е абсолютно нереалистично да се очаква някаква нестабилност на тази основа - бежански потоци и т.н. Такава вероятност в момента ние не считаме за голяма.
Искам специално да подчертая, че за разлика от предишния конфликт на територията на Съюзна република Югославия, този път като че ли е по-невъзможно върху българското общество да се проектират проблемите на Съюзна република Югославия и да бъдат вкарани в българския обществен дневен ред проблеми на самата Югославия, които да разделят българското общество. Вие си спомняте, че през пролетта на миналата година ние бяхме изправени пред такова предизвикателство ние българите да се делим на това кой е с и кой е против войната в Югославия, кой е с и кой е против Милошевич.
Аз мисля, че сега като че ли няма възможност проблемите на Югославия и специално този проблем да бъде проектиран отново върху българското общество. Няма, защото аз искам да напомня своето изказване по време на годишния доклад за националната сигурност на Република България, в който аз зададох въпроса кой е Милошевич и какъв е Милошевич за българските политици - е ли той агресор или той е жертва на агресия? Той ли е източникът на дестабилизацията или той е потърпевшият от една дестабилизация, както самият той се изрази в неотдавнашната си реч? До лятото на тази година отговорът беше неясен на този въпрос, аз си мисля, че сега от самото начало на октомври като че ли всички български политически групи, представени в парламента, еднозначно определят, че Милошевич беше агресор, той остана агресор, той се опита да манипулира изборите на Съюзна република Югославия, опита се да подмени вота на избирателите, независимо че български народни представители бяха поканени, за да удостоверят колко честни и свободни са изборите. И те го направиха услужливо. Но нека да забравим това. Истина е, че Милошевич се опита да отмени изборите в момента, в който разбра, че ги е загубил. Аз мисля, че тези истини вече са много ясни за българския парламент и едва ли някой ще седне тук да пледира за каузата на Милошевич, както се пледираше в миналото. И аз си мисля, че това е едно голямо израстване на българското политическо общество, на българското обществено мнение като цяло.
Аз си мисля, че този риск да се допусне в България да се сеят раздори и разделение на тема какво става, дали сме за гражданската война или против гражданската война и т.н., няма да се получи, въпреки че видяхме опити да се разпали такава дискусия. И след като този риск е много минимален при позициите, които ние виждаме в момента, аз съвсем отговорно мога да уверя народните представители, че за България не произтичат в момента рискове от обстановката в Съюзна република Югославия. И това е най-важният извод, който Народното събрание трябва да прецени тогава, когато решава дали със свой акт да изрази някаква позиция, да подкрепи един или друг процес в съседната и много важна за нас страна.
Аз няколко пъти съм говорил пред тази трибуна и сега ще го повторя, да заостря вниманието на народните представители към положението в Съюзна република Югославия с напомнянето на това, че всичко в региона на Югоизточна Европа, всички икономически процеси, всички инвестиционни процеси, всички търговски потоци до голяма степен зависят от това ще се получи ли окончателна политическа стабилност в съседната ни страна или тя ще остане нестабилна, ще се дестабилизира ли политически България от нестабилната Югославия или, напротив, стабилната политически България ще повлияе благоприятно върху оздравяването и поемането по трудния път на демокрацията на югославския народ.
Аз си мисля, че вие имате сили да направите второто - имате сили да изиграете ролята на силен, стабилизиращ фактор на сигурността, фактор на омиротворяването, да подкрепите опозицията на Югославия, която се нуждае от подкрепа, разбира се, като прецените внимателно как, по какъв начин, в какъв момент това нещо да стане и, разбира се, препоръчвам това да стане, след като изтекат тези няколко часа ние разберем точно в какво положение ще се намира довечера Съюзна република Югославия.
Аз лично считам, че този момент ще бъде краткотраен - Югославия не може да остане дълго време със слаби властови структури, с каквито е в момента, не може да остане с нелегитимни органи на власт. Те ще се конституират или ще се конструират по определен начин и ние трябва да бъдем и вие трябва да сте готови да ги подкрепим. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
От името на парламентарна група има думата госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, за да изразя нашето отношение към събитията, които се случиха в последните дни, в последните часове, в последните минути. Ние сме имали през цялото време много ясна позиция за това, което се случва в съседна Югославия, позиция, която е неотменно следвана от Съюза на демократичните сили в продължение на целия мандат на Тридесет и осмото Народно събрание, а именно, че националните интереси на България са в посока на това да имаме съседи, в които демокрацията е пуснала здрави корени. За съжаление, не можехме да кажем, че това е факт с един от нашите съседи. На Балканския регион имаше едно огнище, аз говоря в минало време, защото съм с надеждата, че вече може би имаме траен демократичен процес в бивша Съюзна република Югославия.
Събитията от последния ден и от тази нощ говорят за това, че сръбският народ, че народите, населяващи бивша Съюзна република Югославия, показаха явна, ясна воля за промяна. Промяна в посока на това да се присъединят към демократичните държави, промяна, която да ги направи част от демократичния процес в този толкова важен регион, най-вече за нас самите, защото живеем тук, но, разбира се, и за цяла Европа, и за целия свят.
Именно затова позицията на Съюза на демократичните сили беше и продължава и в настоящия момент е да се признае волята на избирателите. Всеки народ има право да избира своите ръководители и никой няма право да отнема това право. Това, което се опитва Милошевич да направи, което се опитваше години наред да прави, беше да разгаря войни със собствените си народи. В четири войни вкара Югославия, в момента се опитва да я вкара във война със собствения си народ.
Затова много важно е в този момент да се изрази позицията на всяка една политическа сила, а, разбира се, и след това да се изразят позициите и на институциите в България. Защото развитието, спокойното развитие на България е свързано със спокойното развитие на съседните страни. Именно затова заедно с Парламентарната група на Българската евролевица, с колегите от Народен съюз и ние започнахме да подготвяме един проект за декларация. Виждам, че и Българската социалистическа партия е тръгнала по същия път. Така че да излезем с позиция на българския парламент за събитията, които се случиха, и да дадем своята подкрепа на избрания президент на тази съседна държава, с която ние имаме желанието да развиваме своите добросъседски отношения. Ние много се надяваме, че повече в България няма да има политически сили или отделни политици, които да подкрепят този режим, на който бяхме свидетели. Както беше наречен от президента Клинтън тази нощ, твърда диктатура беше това, което прилагаше Милошевич към своя народ. За съжаление, буквално допреди няколко дни подкрепа той намираше тук, в България, намираше косвено или явно от отделни политици, от отделни политически сили. Дано от това, което се случи в тези дни, нещата оттук нататък вървят в друга посока, да няма никой да подкрепя такава твърда диктатура за в бъдеще, защото националните интереси на България са да има демократични държави и да живеем нормално и спокойно на Балканския регион. И вече за този регион да не се говори като барутен погреб, а напротив, да живеем приятелски и да развиваме своите отношения като европейски народи там, където ни е мястото. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Михайлова.
От името на парламентарна група господин Георги Първанов има думата.

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители! Ние сме доволни от това, че броени часове след ескалацията на събитията в Съюзна република Югославия българският парламент поставя тази тема на дневен ред. Впрочем, късно снощи още при първите вести за тези събития нашата партия обяви своята официална позиция. Струва ми се, че до момента, допреди броени минути, тя беше единствената българска партия, която имаше официална позиция по въпроса. (Шум и реплики от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ: Доволни сме, че най-сетне премиерът събира информация, макар че очевидно все още има дефицит, доволни сме, че и СДС е на път да обяви подобна своя позиция.
Буквално на другия ден след изборите, уважаеми господин Агов, ние приветствахме ясно изразената воля на тези избори за промяна и демократизация на страната. Още тогава предупредихме, че безусловното уважение към резултатите от вота, без предизборни и следизборни манипулации, без намеси и корекции, е важно необходимо условие за мирния преход на страната към мирно и демократично развитие по пътя за приобщаването на Югославия към европейската общност.
Като потвърждаваме и днес тази позиция, ние подчертаваме своята убеденост, че събитията ще ускорят отмяната на санкциите - нещо, от което е заинтересована и България, ще допринесат за превръщането на региона от барутен погреб в зона за мир, стабилност и просперитет.
Още при първите съобщения за сблъсъците от снощи ние изразихме своята тревога от създадената реална опасност за гражданския мир в страната и за стабилността на Балканския регион.
Българската социалистическа партия заяви буквално непосредствено след изборния ден, че победител в тези президентски избори е Воислав Кощуница - един ярък интелектуалец, и подчертавам за вас, господа отдясно, убеден противник на военните и на силовите средства за изход от кризисната ситуация. Сигурно сте забравили или може би дори не знаете, че Кощуница беше един от най-ярките противници на войната в Съюзна република Югославия.
Днес ние също предлагаме проект за декларация на парламента и се удивляваме, че мнозинството се опита да реши този въпрос сепаративно в момент, в който българското народно представителство можеше и трябваше да потърси консенсусния подход, консенсусната позиция по събитията в Съюзна република Югославия.
Ние предлагаме Народното събрание да приветства ускореното развитие на демократичния процес в съседна Югославия и избора на Кощуница за президент на страната. Необходимо е категорично да бъдат отхвърлени всякакви опити да се подмени вотът и волята на мнозинството на югославските избиратели. Категорично подкрепяме призива на новоизбрания югославски президент да бъде избегнат гражданският конфликт, като тук отговорността, подчертаваме, е на официалните югославски власти. На свой ред и опозицията не бива да допусне провокация от страна на екстремистки елементи в своите среди.
Сега югославското общество е изправено пред предизвикателството да се постигне национално помирение и съгласие. Изразяваме надежда, че демократичният процес ще получи трайно и необратимо развитие по пътя на конструктивния диалог и националноотговорния компромис в името на бъдеща свободна и демократична Югославия. Събитията в Югославия несъмнено засягат развитието на целия Балкански регион. Ние потвърждаваме неотменната воля на Република България да дава своя принос за трайното стабилизиране на целия регион и за ускореното развитие на взаимното сътрудничество, насочено към пълноценното интегриране на всички страни от региона в Обединена Европа.
В такава ситуация, уважаеми колеги, е особено важно да се избегне изкуственото нагнетяване на напрежението. Крайно време е да престанем да използваме подобни външнополитически събития за вътрешна консумация. За нас е важно да имаме за съсед мирна, демократична и просперираща Югославия. Това е необходима предпоставка и за развитието на правата на българското малцинство в нашата западна съседка.
Българският парламент, българските институции трябва последователно да работят за развитието на добросъседските и приятелските отношения и взаимноизгодното сътрудничество между двете страни. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Първанов.
Господин Кемал Еюп - от името на парламентарна група.
КЕМАЛ ЕЮП (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господа министри, дами и господа народни представители! От 10-11 години Източна Европа е в дневния ред на световната общественост. Това е период на зараждане на новите демокрации в бившите социалистически и комунистически страни. Последните години Югославия беше един земетръсен район в своето обществено-политическо развитие. Със своите войни някои от народите на Югославия получиха с много кръв своята независимост.
Последните дни сме свидетели на нови събития в остатъчна Югославия, Сърбия и ако си припомним, че преди три дни беше годишнината от обединението на Германия, може да се каже юбилей на падането на "желязната завеса", значи има съвпадение с овладяването на последния бункер на тоталитарно-комунистическия режим в Югославия на Милошевич. Ние приветстваме тази победа на демократичната общност в Югославия. Твърдо подкрепяме час по-скоро да се легитимират избраните институции.
Бихме подкрепили една инициатива да излезем с една обща декларация на Народното събрание, а не отделни парламентарни групи да излизаме с отделни декларации. Мисля, че това е нормалното, защото има какво да се учи от нас остатъчната Югославия, защото сме напред в нашето развитие, има какво да им предадем като опит. Обратно, ние все още няма какво от тях да вземем.
Аз се надявам, че това развитие на Югославия няма да има остатъчни земетръси, няма да се стигне до кръвопролития и в крайна сметка Балканите няма да се славят с лошо име, няма да има нова дестабилизация, а ще има стабилност и демокрацията няма да е лоша дума в нито една страна на Балканите. Тогава можем да говорим за проспериращи Балкани, тогава можем да говорим наистина, че Балканите ще бъдат интегрирани в Европа. Не може да има отделни оазиси и ние да се радваме, че сме пред някои други страни. Добре ще бъде, ако се движим всички, може и да не е с равна крачка, в този процес на евроинтеграция, на демокрация, защото българската нация е образована нация и знае и вижда накъде върви светът. Ние не можем да се движим в обратна посока.
Добре би било да подадем ръка на нашите съседи в този труден период от време. И мисля, че мъдростта на народните представители ще получи своя израз в една обща подкрепа за демократичното развитие на Югославия. Милошевич вече е в историята и комунизмът или социализмът на Балканите отиде в историята с падането на последния бункер на Балканите. Благодаря. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Кемал Еюп.
От името на парламентарна група има думата господин Александър Томов.

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаеми колеги народни представители! Политическото ръководство и Парламентарната група на Българската евролевица подкрепят категорично демократичните промени, които се извършват в Съюзна република Югославия. Ние отхвърляме опититите, направени през последните дни, да се отмени вотът на югославския народ, да се отменят изборите и да се преутвърди един режим, който вече десет години пречи на нормалното европейско развитие на Югоизточна Европа.
Ние трябва да си спомним много дебати в този парламент през изминалите десет години. Трябва да си спомним за различните позиции, които имахме. Трябва да си спомним и за тези процеси, за войните, които пречеха на нашето собствено развитие. И да кажем, че днес като че ли започва началото на процес, който слага точка по повод на режими, които пречеха на нормалното развитие на нашия регион.
Ето защо българският парламент и ние като политически сили смятаме за законно избран президент на Република Югославия доктор Воислав Кощуница. Защото такъв акт, макар и юридически непотвърден към този момент, е акт, който дава някаква надежда за стабилност в нашата западна съседка.
Трябва да си кажем, че ако днес има напрежение в Югославия, което се пренася и върху нас, е защото в момента има безвластие. И в тези няколко часа се решава съдбата за стабилността не само на Съюзна република Югославия, но и стабилността на Югоизточна Европа като цяло.
Ние съзнаваме добре, че процесът на прехода във властта ще бъде труден, вероятно и много противоречив, но ние знаем, че това е начало на промени, които трябва да бъдат подкрепени. И ролята на българския парламент и на всички политически сили е да кажат ясно, че подкрепят тези промени, подкрепят ги и днес, подкрепят ги и утре. На следващо място, ние изразяваме увереността си, че всичко ще бъде извършено по мирен начин, че няма да има насилие от която и да е страна.
В момента знаем, че протича заседание на югославския Генерален щаб. Знаем, че тази нощ полицейски формирования са преминали на страната на демократичните сили. Знаем също така, че Милошевич е някъде около нашата граница в бункер край Бор.
Ние изразяваме надежда, че никой по никакъв начин няма да използва сила, няма да използва насилие, за да бъде решен процесът.
Същевременно бих искал да изразя увереността, че няма да има повече компромиси в нашия парламент и от политическите сили по повод на подкрепа на тоталитарни режими днес или утре в нашия регион.
И в този смисъл ние още сутринта изразихме желанието си, но и сега го правим, за това, че българският парламент трябваше да излезе още днес с декларация. Защото изчакването в сряда ще обезсмисли в голяма степен това действие.
Да, в момента има и трудности по формирането на новата власт, да, съзнаваме, че има преход, който вероятно в някаква степен трябва да се изчака. Но след четири или след три дни едно такова действие вероятно ще бъде след събитията.
На следващо място, ние трябва да изразим увереността си не само в това, че в Югославия се формират нормални структури на властта, но че оттук нататък българо-югославските отношения няма да страдат от тези проблеми, които имаше досега.
Ние сме кръвно заинтересовани като страна да развиваме нашите търговско-икономически отношения, ние сме кръвно заинтересовани да има свободен преход на стоки и хора. И заедно с това ние сме кръвно заинтересовани от това да имаме спокойствие в нашите отношения, защото Югославия стои на нашия път към Европа. Географски поне е така.
Ето защо още един път искам да кажа, че очакваме декларация-консенсус на българския парламент по повод на събитията и сме убедени, че оттук нататък нашите отношения с един дружествен нам народ ще бъдат възходящи в името на общото ни европейско бъдеще. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Томов.
От името на парламентарна група има думата господин Владимир Джаферов.
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Вземам думата от името на Парламентарната група на Народен съюз и не мога да не се върна в миналото, защото от миналото ще изкристализира истината и реалните политически позиции на всички политически партии, които участват в този парламент.
Кой е Свободан Милошевич и изобщо вече необходимо ли е да бъде споменавано неговото име от каквато и да е трибуна?
Това е човекът, който вие, господа отляво, защитавахте десет години.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Не изопачавай!
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ: Нищо не изопачавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина в залата.
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ: Говоря самата истина. Това е човекът, който сби брат с брата в бивша Югославия. Това е човекът, който накара да воюват ортодокси срещу католици, католици срещу мюсюлмани, мюсюлмани срещу ордотокси. И затова неговото име, както казах преди малко, не бива да споменавано от каквото и да е трибуна.
Милошевич е човекът...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: (ДЛ, от място): Нали нямаше да го споменаваш?!
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ: ... който разпали четири войни, и приключвам с неговото име, за тези десет години.
Както Демократическата партия, така и БЗНС и Народен съюз винаги са изразявали своята политическа позиция против каквито и да е тоталитарни режими. Това е последният тоталитарен режим, както казаха колегите, които говориха преди мен, в Европа. Беше наречен дори твърда диктатура и т.н.
Но аз смятам, че това е класически комунистически тоталитарен модел, който действаше допреди няколко дни в Социалистическа република Югославия.
Колкото до изборите, Парламентарната група на Народен съюз признава избора на Воислав Кощуница за законен. Това е законният вот на сръбския народ и той трябва да бъде признат от цялата международна общност.
И ще завърша с консенсусния подход. Господин Първанов в своето слово говореше за консенсус - че парламентът трябва да излезе с една декларация с подхода на консенсуса. Но според мен така не се прави консенсус. И ще ви кажа защо. От днес сутринта представители на Парламентарната група на СДС, на Народен съюз и на Евролевицата започнахме разговори да се обмисли една декларация. Тази декларация щеше да бъде предоставена и на другите парламентарни групи. Това е консенсусен подход. (Смях и весело оживление в блока на ДЛ, възгласи и реплики.)
А БСП и господин Първанов подготвиха декларация и си я внесоха сами. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в блока на мнозинството, смях и оживление в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Джаферов.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания в периода от 29 септември до 5 октомври 2000 година:
Постъпило е питане от народния представител Иван Борисов и народния представител Стефан Нешев към Антони Славински - министър на транспорта и съобщенията, относно състоянието и съдбата на Параходство "Българско речно плаване". Следва да се отговори на 13 октомври 2000 г.

Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Петър Жотев - заместник министър-председател и министър на икономиката, относно прекратения договор на "Уестинг хаус" с АЕЦ "Козлодуй". Следва да се отговори на същата дата.
Постъпило е питане от народния представител Дянко Марков към Бойко Ноев - министър на отбраната, относно отзоваването на военния аташе на Република България в Кралство Испания полк. Радион Попов и разжалването му в чин. Следва да се отговори на 13 октомври.
Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Бойко Ноев - министър на отбраната, относно възможност за обучение на македонски граждани в българските военни училища. Следва да се отговори писмено до 19 октомври 2000 г.
Има за връчване писмени отговори от заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
Писмен отговор от министъра на образованието и науката Димитър Димитров на актуален въпрос от народния представител Иван Костадинов.
И още един писмен отговор от същия министър на същия народен представител.
Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов на актуален въпрос от народния представител Венцеслав Димитров.
Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на актуален въпрос от народния представител Ивайло Калфин.
Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов.
Писмен отговор от министъра на отбраната Бойко Ноев на актуален въпрос от същия народен представител.
Писмен отговор от министъра на отбраната Бойко Ноев на актуален въпрос от народния представител Георги Шишков.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Илко Семерджиев на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев на актуален въпрос от народния представител Петър Димитров.
Започваме с отговори на министъра на образованието и науката Димитър Димитров.
Първият актуален въпрос е от народните представители Лютви Местан и Ахмед Юсеин.
Има думата господин Лютви Местан да развие актуалния въпрос.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър на образованието и науката, с Ваши заповеди в Кърджалийска област от 1 септември 2000 г. са закрити и преобразувани общо 23 училища. Това е една твърде тежка, крайна мярка, до която би трябвало да се прибягва само ако са изчерпани всички възможности за запазване на училищата, особено като се имат предвид географския релеф на областта, разпокъсаността и отдалечеността на населените места, липсата на подходящи транспортни и други връзки с общинските и средищни центрове. По тези причини актовете за закриване на училищата се приемат твърде драматично от местното население, сред което битува убеждението, че с угасването на просветното огнище угасва след време и самото населено място. Тази деликатна и чувствителна материя изисква от Ваша страна да прилагате еднакви критерии и ако щете - да мерите с еднакъв аршин, когато прилагате правомощията си по Закона за народната просвета и правилника за неговото приложение, особено в случаите, когато се налага да закривате училища поради несъответствието на броя на децата в групите и паралелките с нормативите, заложени в Наредба № 8. За съжаление, господин министър, Вие не го правите. Тъкмо обратното! Дали по свое убеждение или защото сте заблуден от Ваши служители в инспекторатите на образованието, Вие мерите с различен аршин едни и същи образователни проблеми.
Защо, например, не уважихте искането и решението на Общински съвет, Момчилград, да отмените Ваша заповед за закриване на основно училище, с. Горско Дюлево и да спрете процедурата за закриване на основното училище в с. Чайка, след като цял общински съвет Ви увери, че броят на децата ще позволи сформирането на паралелки, съгласно Наредба № 8, а ги закрихте или преобразувахте заедно с още близо 23 училища в Кърджалийска област. Същевременно отказахте предложение, забележете, не за закриване, а за преобразуване на СОУ в с. Припек в основно училище, поради драстичен недостиг на деца в 9 и 10 клас.
Въпросът е защо нарушавате собствената си наредба? Моля Ви да не изброявате причини като отдалеченост на това населено място от общинския център, защото тези причини в по-голяма степен важат за закритите именно от Вас училища във Воденичарско, с. Щерна, Жълтика и с. Янино, до някои от които даже няма изградени пътища, както, разбира се, в не по-малка степен важат за закритите училища в с. Горско Дилово и с. Чайка, община Момчилград.
Нашият въпрос не е за това защо отказахте преобразуването на СОУ, Припек, в основно училище. Ние даже за това Ви поздравяваме, защото сме доволни да се запазят училищата. Нашият въпрос е защо не приложихте същия подход за останалите училища, след като имате много повече основания да прилагате този подход към тях?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Местан, времето Ви изтече!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Въпросът е за двойния Ви аршин и защо Ви е необходим такъв двоен аршин, когато говорим за толкова деликатна и чувствителна материя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
Има думата министър Димитър Димитров.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Няколко пъти твърдите, че аз имам двоен аршин и т.н. Сега ще се опитам да Ви докажа, че такова нещо не съществува, въпреки че това е един много популярен и обиден начин, с който искате да докажете една теза, тъй като нещата, които Вие твърдите, са проверени много внимателно неколкократно в Кърджалийска област. След малко ще Ви съобщя доказателствата и точните числа за учениците в отделните училища, от които ще се убедите, че няма двоен аршин от страна на министъра на образованието. Също така опитите да ме оневините от страна на чиновниците, също не ги приемам. Това е упрек към министър, който не си знае работата, много наивен човек и чиновниците го заблуждават. Абсолютно лошо и неверно твърдение!
Процедурата за промени в училищната мрежа е регламентирана съгласно Закона за народната просвета и там се знаят буквално всички отделни пунктове, по които става закриването на общинските училища в страната. Досега, откакто съм министър, никъде и никога не съм пренебрегнал нито един от тези пунктове, които са визирани в Закона за народната просвета. Всеки път, когато трябва да се закрие общинско училище, се иска, първо, инициативата да дойде от самата община, от общинския съвет и становището да бъде подписано от кмета на тази община. Ако вие намерите едно училище, което да е закрито по инициатива на нашето министерство, аз съм готов да Ви се извиня. Няма такава процедура досега при мен.
След това всички данни се проверяват в регионалния инспекторат на образованието, пращат се в министерството, където има комисия от 11 човека, проверяват се данните. Пращат се в много случаи експерти в съответното населено място, проверяват се данните и се връщат обратно за внасяне в политическия кабинет на министерството.
Искам да използвам няколко цитата от Вашия въпрос, Вашето питане, за да мога да Ви отговоря последователно.
Цитирам: "С Ваши заповеди в Кърджалийска област от 1 септември 2000 г." - аз съм министър от 21 декември, но няма значение, общо взето двамата с господин Методиев от 1 септември сме подписвали заповедите - "са закрити около 40 училища".
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС, от място): Двадесет и три.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Момент! Това е Вашето питане. Аз Ви го чета буквално. Ако Вие смятате, че това не е така? Аз чета Вашето питане.
Съвсем отговорно мога да Ви заявя, че сте подведени поради обстоятелството и факта, че броят на промените в мрежата на общинските училища за учебната 2000-2001 г. е 24, а не 40, уважаеми господин Местан. Аз мога да кажа 100 и след това да кажа: "Ама, аз сбърках, те са 24".
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС, от място): Не коментирайте неща, които не съм изрекъл от трибуната.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Много Ви моля, това са точни данни. И ще Ви кажа къде са дадени тези данни. От които 24 училища - 23 са закрити и 1 е преобразувано. Всеки би могъл да провери тази информация в "Държавен вестник", тъй като всички тези заповеди са публикувани там. Това е по първото Ваше твърдение.
Продължавам да цитирам: "Актовете за закриване на училища се приемат твърде драстично от местното население." Вече споменах, че Министерството на образованието и науката преобразува и закрива общински училища по мотивирани предложения от кметовете на общините след решение на общинските съвети и становища на инспекторатите. Това е една практика, която ние спазваме.
Общинският съвет, като орган на местно самоуправление, е формиран от населението на съответната община и аз смятам, че той е напълно компетентен да изразява становището на съответното население в дадената община. Така че тук никакви намеци за драстично приемане не могат да се приемат, тъй като общините са си дали своето становище. И няма да се търси никаква възможност за противоречие.
Освен това, като се има предвид конституционно гарантираното право на образование, Министерството на образованието и науката изисква от общините допълнителни гаранции относно осигуряването на транспорта до училищата, в които учениците ще продължат своето образование, когато тяхното училище се закрива. Това е съгласно чл. 36, т. 1 и т. 5 от Закона за народната просвета. Причината е МОН да изисква от общините допълнителни гаранции, освен техните предложения, във връзка с поставения от Вас проблем, цитирам: "Географският релеф на областта, разположеността и отдалечеността на населените места, липсата на подходящи транспортни и други връзки с общинските и средищни центрове". Така че, както се вижда от гореизложеното преди малко, този въпрос е от компетентността на общините.
Следвайки логиката на актуалния Ви въпрос, продължавам с цитат: "Тази деликатна и чувствителна материя изисква от Ваша страна да мерите с един и същи аршин, когато прилагате правомощия по Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение във връзка с несъответствието на броя на децата в паралелките и в закритите училища".
И сега ще предоставя на уважаемите народни представители данни и факти за всички училища в областта Кърджалийска, за да видим кой е прав и кой не е.
Основно училище - село Душинково, община Джебел, Заповед № РД 14-03 от 13 януари, в училището не се обучават ученици. То се е самозакрило. Един ученик няма, уважаеми господин Местан.
Основно училище - село Воденичарско, община Джебел, със заповед - няма да цитирам заповедите, защото е излишно - поради факта, че в училището се обучават 34 ученици в слети класове, което не е допустимо. И освен това броят на учениците е значително много по-далеч от минималния брой.
Основно училище - село Щерна, община Джебел - в училището се обучават 15 ученици в цялото училище, а това е основно училище, в слети класове.
Начално училище - село Жълтика, община Джебел. В училището се обучават 6 ученици. Забележете - в 8 класа.
Това е от Вашето становище, което Вие изразявате, за тези училища. Давам Ви точни данни.
Начално училище - село Ямино, община Джебел. В училището се обучават 8 ученици.
Основно училище - село Горско Дюлево, за което след малко ще дам малко по-пространни обяснения, община Момчилград, се обучават 40 ученици в слети класове, от които 20 от Момчилград. В този конкретен случай за село Горско Дюлево Вие пишете: "Защо например не уважихте искането и решението на Общинския съвет в Момчилград да отмените Ваша заповед за закриване на основно училище в село Горско Дюлево, след като цял общински съвет Ви увери, че броят на децата ще позволи сформирането на паралелки, съгласно Наредба № 8?" Държа да уточня, че не сте посочили в актуалния си въпрос броя на децата в училището. Той е 40 ученици, разпределени по класове. Сега ще Ви дам точното разпределение по класове: 1-ви клас - 3 ученици; 2-ри клас - 4 ученици.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): И имената им дайте. Поименно ги кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина, господин Марангозов! Нещо не Ви харесва отговорът?
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Не е изчерпателен.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трети клас - 6 ученици; 4-ти клас - 4 ученици; 5-ти клас - няма ученици; 6-ти клас - 9 ученици; 7-ми клас - 8 ученици и 8-ми клас - 6 ученици.
В основно училище - село Чайка, за което Вие споменавате, община Момчилград, се обучават 36 ученици в слети класове. Тук също ще дам разпределението, те са между 5 и 7 ученици в една паралелка, но няма да Ви ги съобщавам поотделно.
Начално училище - село Върхари, община Момчилград. В училището се обучават 13 ученици.
В основно училище - село Рогач, община Крумовград, с 8 класа, се обучават 53 ученици в 2 слети и 3 самостоятелни паралелки.
В начално училище - село Вранско, община Крумовград, се обучават 40 ученици в маломерни паралелки, а близостта на селото до Крумовград е 1 км.
Основно училище - село Звънарка, община Крумовград. В училището се обучават 59 ученици в маломерни паралелки.
В начално училище - село Пелин, община Крумовград, се обучават 36 ученици.
Начално училище - село Кричимско, община Кирково. В училището се обучават 14 ученици.
И по-нататък давам данни за всички училища. (Реплики от ДЛ.) И се вижда, че всички те са значително под минималния брой, който е необходим за съществуването на училището.
За споменатите от Вас проблеми в основно училище - село Щерна - 15 ученици, начално училище - село Жълтика - 6 ученици, основно училище - село Воденичарско - 34 ученици и начално училище - село Ямино - 8 ученици, за които твърдите, че няма пътища, сме изискали допълнителна информация, от която е видно, че транспортът за тях е осигурен от общините. От общините е осигурен транспортът за тези...
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС, от място): Няма път до Щерна!
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние имаме данни. Момент, ще Ви отговоря и на този въпрос.
АХМЕН ЮСЕИН (ОНС, от място): Сигурно със самолет. Дано да Ви вярват тези, които Ви слушат там.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Дотук сме уважили всички решения на финансиращия орган, а това са общинските съвети, независимо от постъпилите жалби в Министерството на образованието и науката, точно поради липсата на двоен аршин. Многократно е използван изразът и в писмата на господин Бахри Юмер - кмет на община Джебел, относно отказа на Министерството на образованието и науката да издаде заповед за преобразуването на средното училище в село Припек в основно училище в село Припек, община Джебел.
Уважаеми господин Местан и господин Юсеин! Вие ме обвинявате, че съм закрил 40 училища с лека ръка, а съм отказал да преобразувам гореспоменатото училище в с. Припек, поради драстичен недостиг на деца в 10 клас - 13 при изискуем минимум 18. Щом желаете, няма да посочвам други причини като отдалеченост на местност, липса на пътища в Родопите, но искам да ви кажа, че чл. 12, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета гласи: "Изключения по определения в ал. 5 срок..." Всяка година сроковете са до 31 март за подаване от съответните общински съвети на заявки или предложения за закриване на училища. Те трябва да се разгледат от министерството и да се издаде заповед преди 15 септември, началото на новата учебна година. Тоест, по време на самата учебна година, след 15 септември, независимо от основанията на някои общини за закриване и преобразуване на училища, съгласно закона и правилника за приложението му, министерството не може да извърши никакви преобразования в течение на учебната година. Това може да стане в началото на следващата учебна година. Тоест, до 31 март се дават предложенията и заявките, разглеждат се, пуска се заповед, но тя важи за училището за закриване, преобразуване или откриване от началото на новата учебна година.
В конкретния случай всички паралелки в това училище са близко до минимума. Не са по 2, 3, 4 или 5 деца, а са по 16 - 17, с изключение само на 10 клас - има една паралелка с 13 ученика. За учебната 2000/2001 г. ще се обучават 51 ученика в три паралелки, което означава по 17 души в една паралелка.
Това е писменото становище и отговора, който дадох на господин Местан и сега искам само да добавя нещо.
По повод на въпроса бяха изпратени заместник-министър на образованието и директорът на Главния училищен инспекторат за проверка на случаите в Кърджалийска област. Бяха събрани ръководителите на регионалните инспекторати в Кърджали, Смолян, Пазарджик и Пловдив във връзка с някои общи въпроси на министерството, но по-специално те останаха доста време в Кърджали и успяха да посетят тези училища, които Вие цитирате: Горно Дюлево, Припек и т.н., тоест, да се уверя, че действително изнесените данни, които са предоставени доста отдавна, тъй като този отговор стои вече 15-16 дни в Народното събрание, са верни или не.
От разговорите, които са имали както в регионалния инспекторат, така и с училищни и общински власти, се установява, първо, че данните са такива, каквито са изнесени в отговора, че не съществува напрежение в общинските съвети, нито в общините по повод на някакви драстични съкращавания - неуместни и ненужни, в съответните села, тоест, населението в този район ги приветства - в целия регион. Те смятат, че това са едни нормални, разумни преобразувания, които са в рамките на това, което дава Законът за народната просвета.
Освен това при мене дойде една подписка от неколкостотин жители на село Припек, в която настояват това училище да остане като средно училище. Вие сигурно знаете за тази подписка, така че цялата общественост е на страната на това училището да остане, а не да бъде преобразувано в основно училище. Следователно има редица писмени доказателства и доклади при мене, с които се потвърждава това, което току-що изнесох. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, струва ми се, че е редно да се коментира това, което народният представител е казал от тази трибуна, а не да се ограничавате само в предварително подготвения Ви отговор. Непрекъснато дълбаете на тема запазване на училището в Припек. Развивайки въпроса, аз съвсем директно Ви казах: за това Ви поздравявам, защото това е и нашата политика.
Друг е въпросът обаче, че трябва да поемете отговорността си докрай, защото Вие наистина прилагате закона, но нямате неограничени правомощия. Вие сте в режим на обвързана компетентност. Трябва да спазвате собствените си наредби. Коректно беше отговорът Ви до кмета да бъде: разрешавам сформирането по изключение на маломерни паралелки: в 10 клас - с 13 ученика и в 9 клас - с 12 ученика, защото проверката на господин Красимир Николов установи толкова на брой деца в 9 клас.
И забележете! Тази проверка е направена в отсъствието на представители на общината, въпреки изричното желание на заместник-кмета да го придружи. Така ли разбирате споделената отговорност с кметовете? Кметовете да споделят само отговорностите, Вие да имате само правата...
Казвате, че имало пътища до Щерна. Има 3 км черен път, по който могат да вървят само катъри. Алтернативата за тия 15 деца е или хеликоптер, или ще разрешите извозването им с катъри, като ще осигурите средства и за зоб.
Ще осигурите, разбира се, и средства за издръжка на маломерните паралелки, защото нашето предложение за диференцирани критерии за издръжка именно в тези общини, беше отхвърлено от управляващото мнозинство. Това са много тежки проблеми.
Моят съвет към Вас е тези проблеми да се решават в по-тясно сътрудничество с общините. И когато преди да се вземе решение за преобразуването на Припек, общината в специално писмо поиска становището на регионалния инспекторат, месеци наред вашите служители се криеха, за да не се стигне сега и до този актуален въпрос. Много Ви моля, споделените отговорности предполагат по равно споделяне и на правата, и на отговорностите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Местан.
За дуплика има думата господин министър Димитров.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз благодаря на господин Местан. Фактически той не отхвърли моите данни. Даже потвърди някои стойности, които съвпадат, така че тук проблеми няма - по повод на това дали е законно или не е законно това, което сме направили. Вие изобщо не възразихте срещу законността на действията, на актовете. Вие възразихте по повод на някои училища, които са с 15 човека, но нямат пътища.
Господин Местан, този въпрос се разисква в нашето министерство и то по повод точно на Родопския край, който е силно пресечен. Вероятно ще внесем корекция в Наредба № 8, където да се предвидят специални случаи. След посещение на комисия от Министерството на образованието, за да се разгледат на място условията, училището и броят на учителите, защото често пъти в такива населени места няма и квалифицирани учители, а Вие сам знаете, че когато в едно училище няма учители, то не е необходимо да съществува само формално. Трябва да се преподават някакви знания. Така че ще видим какви учители има, на какви разстояния се намират, какви са пътищата и там може да се внесе корекция, както направихме с някои синдикални искания на госпожа Такева. Ние внесохме корекции за броя на учениците в някои гранични райони, но работата е там, че точно този район не беше засегнат.
Все пак повтарям, че всички тези закривания и преобразувания, за които стана дума сега, са в села - аз не съм бил там, но бяха моите заместници, които са на близки разстояния с училища в други селища, в които тези ученици ще...
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС, от място): Каним Ви да дойдете, господин министър. Подвеждат Ви и Вие говорите...
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще дойда, разбира се. Напротив, никой не ме подвежда. Това е подпис на заместник-министъра, който е бил там на 29 и 30 септември и на 1 октомври.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС, от място): Подписите от цяло едно село ще одобрите ли? Ще разкриете ли?...
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Припек е само на 15 км от Джебел, а не на 1-2 км.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС, от място): На 40 км е от Крумовград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Юсеин, моля Ви. (Народният представител Ахмед Юсеин напуска пленарната зала.)
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Междупрочем, не искам да влизам в спорове. Всичките тези документи са подписани от областния управител, от началника на регионалния инспекторат и от заместник-кмета на Джебел. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: А иначе, господин Местан, аз съм готов, както и друг път, да Ви изслушам, да поговорим, да вземем под внимание разумните Ви предложения, стига те да не нарушават нашите закони, нашите наредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Актуален въпрос към министъра на образованието и науката Димитър Димитров от народния представител Иван Зънзов.
ИВАН ЗЪНЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Моят актуален въпрос към проф. Димитров - министъра на образованието и науката е относно своевременното изплащане на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал в общините, където държавните субсидии са изразходвани 100 на сто, а липсват собствени приходи.
Уважаеми господин министър, известно е вече, че голяма част от общините в Република България са изчерпили държавните си субсидии за заплати на педагогическия и непедагогическия персонал, собствени приходи нямат.
Ръководеното от Вас министерство...
Аз ще изчакам, за да си поприказвате, господин министър...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Продължете. Господин Радев няма повече да Ви прекъсва.
ИВАН ЗЪНЗОВ: Извинявам се, но като дойде господин Радев и винаги при него има хора, за да приказват. Той въобще не ни слуша! (Шум в залата.)
Към Вас, проф. Димитров,...
Не, вината е в господин Радев!
Ръководеното от Вас министерство има информация, че редица училища без ремонт и на базите няма да могат да съществуват. Доволен съм, че слуша министърът на финансите. Общините нямат средства за ремонти. Какво е отношението на ръководеното от Вас министерство и какви мерки ще се вземат, за да не се закриват учебни бази? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Зънзов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Уважаеми проф. Зънзов, начинът, по който поставяте въпроса е поставен така и от един колега и аз съм готов винаги да Ви отговоря, а също така да Ви отговоря и допълнително в разговори извън тази зала, тъй като знам, че разговорът ще се води на академично ниво и няма да има дребни заяждания, които някои хора използват сега.
В Министерството на образованието и науката пристигат непрекъснато тревожни сигнали за несвоевременното изплащане на работните заплати на персонала, работещ в общинските училища, детските градини и обслужващите звена и за неразплатени разходи за материална издръжка на училищата.
Съгласно чл. 36 от Закона за народната просвета общините осигуряват средствата за работни заплати, издръжка и ремонти.
По информация на инспекторатите по образованието към нашето Министерство на образованието и науката до момента на Вашия въпрос ще отговоря, че е забавено изплащането на работните заплати за месец август в 36 общини.
Междупрочем, миналия път, когато бях в Народното събрание, аз получих и искането на община Чирпан. Тук бяха и учители от Чирпан, които също поставиха въпроса за техните заплати, както и писменото становище на Общинския съвет на Чирпан.
В тази връзка по отношение на това, което досега казах и по отношение на Вашия въпрос, ще кажа, че Министерството на образованието и науката взе участие в инициираната от синдикатите в образованието и Сдружението на общините в България среща по тези проблеми.
С превеждането на допълнителните бюджетни средства, съгласно т. 3 от решение на Министерския съвет за извършване на допълнителни разходи от Републиканския бюджет за 2000 г. за подпомагане на общините, Протокол № 36 от 21 септември 2000 г., с който се преведоха 110 млн. и още допълнително 10 - 120 млн. лв. на общините, получихме уверение, че общините ще изплатят работните заплати в образованието, средствата за ремонт и на училищните сгради и ще започнат закупуването на горива. Така ще се осигури непрекъснатост на учебния процес.
В Министерството на образованието и науката се разглеждат постъпилите аргументирани предложения от общините, свързани с оптимизиране на училищната мрежа. До момента са закрити само училища, в които има трайна тенденция за намаляване броя на учениците, подлежащи на задължително обучение.
Искам само тук да добавя нещо, което не е в отговора, проф. Зънзов, че от някои училища, които са закрити, а те са общо над 150 за цялата страна, ние очакваме по-голяма икономия на средства с оглед да можем да ги преориентираме към други училища. За съжаление, вследствие на постепенния процес на закриване, не се очаква висок финансов ефект по простата причина, че част от тези училища трябва да се осигурят с охрана, със средства за пренасяне на училищното имущество, пренасяне на някои други работи, освен това за заплати на учители, които са освободени, така че може би по-големият финансов ефект от тази оптимизация на мрежата ще се почувства през следващата година.
Отново подчертавам, че ние не делим училищата на държавни и на общински. За мен, както и за моите колеги, училищата са едни - те са български училища и те трябва да имат еднакво отношение от нашето министерство, първо.
И, второ, винаги съм бил убеден, че трябва да се осигуряват заплати на учителите редовно. Не може един учител без заплата да влиза и да учи учениците в паралелките. Това, обаче, което зависи от нашето Министерство на образованието и науката, ние ще направим, но не зависи само от нас.
Както знаете, даже и германците - това вече е отклонение - за най-големите фирми казват: "Gm BH" - Гезелшафт Мит безшренкте хафте - дружество с ограничена отговорност. Дори и "Сименс" е така, а камо ли за Министерството на образованието и науката?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Иван Зънзов.
ИВАН ЗЪНЗОВ (ДЛ): Господин министър, аз Ви благодаря не само за отговора, но и от името на учителите на град Чирпан Ви благодаря за съдействието, което оказахте за получаване на заплатите им.
Знаех, че този въпрос не трябваше точно към Вас да се отправя, но много често, когато отправям към Министерския съвет, към други институции, въпросите се отклоняват и се забавят. И в крайна сметка, съгласете се, че това е една истинска ситуация, от която най-малко управляващите имат полза. Заплатите трябва да се изплащат навреме.
Вярно е това, че бюджетът е изпълнен. Няма субсидии. Що се отнася и до другото, аз Ви моля - проверете. Например, за Чирпан. Аз мога да Ви дам пример и с други училища от окръга. Там котелът, който трябва да се използва за през зимата, тече. Пари нямат.
Та, има някои дадености и някои истини, на които трябва да се реагира. Излишно беше напрежението в Чирпан, което се създаде с тези заплати, със стачки и т.н. И ако бяхме проявили неблагоразумие, трябва да Ви кажа, че градът щеше да пламне.
Аз тук обаче пред колегите народни представители искам да кажа - всички парламентарно представени партии от Старозагорски окръг съдействаха за решаването на въпроса, но Евролевицата, господинът Иван Бойков, извинявам се, тук може да не е коректно, съжалявам, че го няма, но говори неща, които на са истини. И аз смятам, че трябва да се пазим. Аз не им се обиждам на тях обаче. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Зънзов.
Актуален въпрос към министъра на отбраната господин Бойко Ноев от народния представител Ангел Такев.
АНГЕЛ ТАКЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Предварително искам да кажа, че въпросът, който Ви поставям, е дребен. Но тъй като съм информиран, че Вашите подчинени са го прехвърлили на Вас, затова си позволявам да Ви го задам.
И така, на 8 декември 1998 г. в Разград на основание решение на Общинския съвет и решение на Управителния съвет на "Терем" ЕАД - София, се сключва договор за съвместно дружество по реда на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите. Двете фирми се договарят да обединят своите усилия и съвместно да извършват ремонт на съществуващата територия на "Терем " ЕАД, клон Разград - бензиностанция, и да проектират и изградят комплексен обект, състоящ се от бензиностанция, газостанция, автомивка и паркинг. Двете фирми се договарят да поемат поравно всички разходи за изграждането на обекта и да делят също поравно приходите от дейността.
Извършено е и е утвърдено частично изменение на застроителния регулационен план на Разград - проектиране на обекта и утвърждаване на строителните книжа. В процеса на изграждане на обекта по-голямата част от средствата са осигурени от "Социалинвест" чрез банкови кредити поради невъзможност за финансиране на своя дял от страна на фирма "Терем", клон Разград.
В началото на м. август Районната дирекция за национален строителен контрол констатира, че обектът, без газостанцията, е завършен и се ползва по предназначение, но в нарушение на чл. 164, ал. 1 от ЗТСУ и съвместното дружество е въвело в експлоатация обекта, без да е приет по установения ред, и без да е издадено разрешение за ползване.
Със заповед главният държавен инспектор в Дирекция "Национален строителен контрол" забранява ползването на обекта и предписва в срок до 20 септември той да бъде спрян и ако не, в тридневен срок да бъде прекъснато електрозахранването и водоподаването.
Междувременно, в началото на м. септември, обектът е изцяло завършен, проведени са 72-часовите проби.
В същото време на 20 септември Разградският районен съд отменя заповедта на дирекция "Национален строителен контрол" за спиране на обектите.
Ръководството на "Социалинвест" неколкократно поставя пред ръководството на "Терем" ЕАД, София и клона му в Разград, като собственик на терена, върху който е изграден обектът, да изиска назначаване на приемателна комисия, за да не се допусне спирането му от експлоатация.
Към 19 септември, въпреки моята намеса пред изпълнителния директор на "Терем" - София, господин Ангелов, той отказва да изиска назначаването на такава комисия, отнася въпроса към Съвета на директорите. Доколкото съм информиран, Съветът на директорите прави предложение до Вас Вие да решите проблема.
И така, уважаеми господин министър, моят актуален въпрос към Вас е: какви административни мерки ще предприемете към изпълнителния директор на "Терем" ЕАД - София, господин Ангелов, да изиска назначаване на приемателна комисия за обект "Бензиностанция, газостанция, автомивка и паркинг - Разград" и ще му потърсите ли отговорност, ако в резултат на неговите действия или бездействия "Терем" ЕАД - Разград, претърпи вреди и пропуснати ползи при принудително спиране на обекта? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такев.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Такев! Това, което поставяте, никак не е дребен въпрос, тъй като засяга един военен завод, който е важна част от държавната собственост. Това, което Вие отразихте, не отразява цялата истина, която в момента се уточнява.
На Вашия въпрос бих отговорил така: не само няма да предприема административни мерки срещу директора на "Терем", а съм го похвалил за това, че с действията си защитава интересите на държавата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Ангел Такев.
АНГЕЛ ТАКЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин министър, не само съм изненадан, втрещен съм от Вашия отговор! За какво става въпрос? Аз в три минути не мога да изложа всички детайли от тези взаимоотношения между двете предприятия и ни най-малко не защитавам интересите само на едното или само на другото. "Терем" ЕАД, клон Разград е проявил инициатива върху собствен терен, върху държавен терен да строи такъв комплекс, за да може да си помогне с допълнителни средства в тежкото положение, в което се намира. Вие сте били в този завод и знаете, че там са работили 350 души, а сега работят 70, че в 1999 г. не е възложена въобще една държавна поръчка. И предприятието, не бих казал бавно, а бързо и сигурно умира.
И предишното ръководство намерило за целесъобразно да обяви конкурс по оферти, да избере "Социалинвест" като партньор, да изградят един комплекс и сега Вие хвалите този изпълнителен директор, който отказва да назначи приемателна комисия за може би някои неуредени, аз ги зная и кои са, но нямам време да Ви кажа, отношения между двете страни. Нещо повече, трябваше аз да се намесвам, за да приеме господин Ангелов това ръководство, вместо да седнат доброволно да си изяснят отношенията в рамките на закона, за да не се стига по съдебен ред това би било най-добре.
Но изградено е нещо, работи. И аз ни най-малко защитавам тезата и бих се намесвал как те биха си уредили взаимоотношенията, в чий интерес ще бъде този комплекс да работи - на двете предприятия - бившото общинско и на "Терем" ЕАД, и на тези 20 души, които са намерили работа. Нали така ще стане? Тук 20, там 20 души, така ще се ликвидира безработицата? Така ще има допълнителни преходи и за "Терем", и за другото предприятие. Всичко останало - просто нямам коментар! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такев.
За дуплика има думата господин министър Ноев.
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такев! Аз не исках да влизам в този дебат, който Вие очевидно желаете да се задълбочи и аз ще го задълбоча, за да Ви отговоря на въпроса в чий интерес е това, което аз бих нарекъл опит за незаконна приватизация на един военен завод.
С протокол № 6 от 1998 г., както Вие казвате, Управителният съвет на "Терем" ЕАД е взел решение за сключване на договор...(Неразбираема реплика от Румен Такоров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Какво искате?
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: ... за съвместна дейност със "Социалинвест"...
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Направете му забележка! На министъра - защо не отговори на въпроса, когато трябваше да отговори, а сега...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За какво да му направя забележка? Отговори на въпроса Ви. Вие не сте слушали. Сега има право на дуплика. И не се обаждайте!
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ, от място): Сега отговаря!
ГЛАСОВЕ ОТ ДЛ: Сега отговаря!
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: ... е взел решение за сключване на договор за съвместна дейност с фирмата "Социалинвест" ЕАД.
Коя е фирмата "Социалинвест" ЕАД? Тя е собственик на фирмата "Газойл" АД. Кои са собствениците на фирмата "Газойл" ЕАД и оттам на "Социалинвест"?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): А бе не е Никола Николов, това е проблемът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Божинов, правя Ви бележка!
МИИНСТЪР БОЙКО НОЕВ: Главният собственик на "Социалинвест" е Васил Цветков Вълов, до неотдавна член на Изпълнителното бюро на БСП, понастоящем член на общинското ръководство на БСП - Разград.
ГЛАСОВЕ ОТ ДЛ: А! Точно! Ако беше...
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Друг член на Управителния съвет и собственик на това предприятие е Тихомир Халаджов, заподозрян в източване на тази фирма чрез фирма на жена му. Това е фирмата "Социалинвест", за която лобира господин Такев в момента.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Защо не го осъдите?
ГЛАСОВЕ ОТ ДЛ: Защо не го осъдите?
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: И ще продължа да ви обясня как се източва един военен завод, дами и господа народни представители.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Кажи!
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Констатирано е с докладна записка от 13 април 2000 г., директор на клон Разград, изпълнителен директор на "Терем" ЕАД, господин Ангелов е бил уведомен за допуснати нарушения при изпълнението на договора, след което е разпоредил да се извърши проверка по случая.
Констатирано е, че бившият директор на клон Разград о.з.подп. господин Румен Добрев на 14 октомври 1999 г. е подписал анекс, в който е определил пусков срок на целия комплекс месец август 2000 г. и еднолично, подчертавам еднолично, е увеличил размера на земята в апортната вноска на "Терем" ЕАД с 1000 кв. м, както и стойността й с 3500 лв.
Анексът не е регистриран във входящия дневник на клона и е представен на ръководството на "Терем" ЕАД едва на 18 май 2000 г. Той е нямал право да прави това нещо.
Господин Румен Добрев е превишил предоставените му пълномощия и е нарушил разпоредбите на чл. 16, ал. 1, точка 1 и т. 2 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията и чл. 13, ал. 2, т. 2 от Устава на "Терем" ЕАД, на което е бил тогава началник, като се е разпоредил с имот държавна собственост, което е в правомощията на едноличния собственик на капитала, който в случая е министърът на отбраната.
На 29 април 1999 г. инж. Добрев, без да е имал право, е упълномощил директора на "Социалинвест" ЕАД Тихомир Халаджов, същия господин, за който казах, че е собственик чрез фирмата "Газ ойл" и източва фирмата "Социалинвест". Той е упълномощил този инж. Добрев - тогавашния директор на завода, да представлява и управлява неперсонифицираното дружество.
Със Заповед № 359 от 19 ноември 1999 г. господин Румен Добрев е освободен от длъжността директор на клон Разград.
Какви са показателите на завода от директорството на господин Добрев? Ще ви кажа две цифри.
През 1998 г. произведената продукция е била за 914 хил. лева; през 1999 г. - 229 хил. лева, петкратно намаление. Загубите на предприятието - и това работниците в завода трябва да го знаят много добре - 1998 г. са били 208 хил. лева; 1999 г. загубите отиват на 694 хил. лева или увеличават се три пъти загубите на завода. В резултат от това свое управленско поведение и очевидно заиграване с фирми, той е бил уволнен. Това е направил принципалът - уволнил го е, след като е установил нарушенията.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: И решил ли е проблема?
МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Проблемът, за съжаление, не е решен и се решава в момента.
И продължавам. Кое е интересното, обаче? Че същият този директор, който е довел завода в Разград до просешка тояга в момента и е работил в полза на фирмата "Социалинвест", с която е сключил договор, в момента е технически директор на фирмата "Социалинвест". Ето, това е истината, дами и господа народни представители.
Горните факти са дали достатъчно основание на изпълнителния директор на "Терем" ЕАД да счита, че господин Румен Добрев - същият този господин Румен Добрев - е действал недобросъвестно и неправомерно по отношение защитата на интересите на "Терем" ЕАД, тоест, на интересите на държавата.
Материалите относно допуснатите от господин Добрев нарушения на закона и финансовата дисциплина са предадени на прокуратурата. Във връзка с това са сезирани органите на Регионалната дирекция за национален строителен контрол - гр. Разград. Констатирано е, че на обекта, в нарушение на изискванията на Наредба № 7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, няма заведена и заверена заповедна книга, не е водено досие на обекта, не са били предоставени необходимите протоколи, актове и т.н., и т.н.
Това, което бих искал да кажа, е, че на 8 юли 2000 г. по разпореждане на господин Халаджов - същия този господин Халаджов, който източи фирмата "Социалинвест" - е била съборена сградата на бившата заводска бензиностанция, собственост на "Терем" ЕАД, без това да е съгласувано с директора на завода. Което погледнато много формално, е разрушаване на един военен обект, който има мобилизационни значения. Формално погледнато!
На 1 август 2000 г. е извършена повторна проверка от Регионалната дирекция за национален строителен контрол.
Между другото, пропуснах да кажа, че когато са разрушили бензиностанцията тези хора, свързани с общинското ръководство на БСП в частност, са изнесли строителните материали и само намесата на полицията е помогнала част от тях да се върнат обратно на завода, който е в това критично състояние в момента. Това се нарича "кражба", дами и господа народни представители.
След като е извършена повторната проверка на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в гр. Разград, при която е установено, че в нарушение на чл. 164, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство, без да е извършено приемане на обект "Бензиностанция" и издаване на разрешение за ползването му, същият се използва с предназначение бензиностанция, автомивка, паркинг и т.н., и кафе-еспресо. Съставени са два констативни акта и за констатираните нарушения Районното управление на ДНСК - гр. Разград, е забранило със заповеди № 13-34 и № 15-18 ползването на новоизградения обект до тяхното отстраняване.
Във връзка с гореизложените факти и до пълното изясняване на случая господин Красимир Ангелов е отказал назначаване от приемателната комисия, което аз изцяло подкрепям и ще продължа категорично да подкрепям.
На Вашия въпрос се връщам, с който Вие започнахте - "В чий интерес е всичко това?". Дали това се прави в интерес на хората от региона, дали това се прави в интерес на работниците от завода или се прави в интерес на общинското ръководство на БСП - остава да отговорите Вие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За процедура - аз съм сигурен, че няма да бъде процедура, но имате думата.
АНГЕЛ ТАКЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание на правилника моля за лично обяснение в края на...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Така, ето, че не е процедура. Това може да го поискате от място, не е необходимо да го заявявате по този начин. И ще имате право на лично обяснение в края на заседанието.
АНГЕЛ ТАКЕВ: Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Щом се чувствате засегнат, това никой не може да Ви го отнеме.
АНГЕЛ ТАКЕВ (ДЛ, от място): Само че не трябваше да ме прекъсвате да кажа от какво се чувствам засегнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вие ще обясните от какво сте засегнат в тези три минути, които имате в края на заседанието.
Ползвам случая, за да напомня, че е достатъчно само да вдигне ръка народният представител и да каже, че иска лично обяснение и не е необходимо...
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Де да беше така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Винаги е било така и не е отказано на никой.
Актуален въпрос към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Иван Тодоров.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, въпреки че моят актуален въпрос е внесен на 13 септември и по независещи от Вас и от мен причини ние не можахме да проведем диалога с Вас по този въпрос до този момент, аз смятам, че това е един въпрос, който винаги е актуален, от доста време насам е актуален. Дай Боже оттук нататък по-малко време вече да му е останало да бъде актуален, но действително това е един въпрос, който интересува цялата наша общественост и всеки един български гражданин поотделно.
Поводът да го отправя към Вас, разбира се, беше срещата, заседанието на министрите на вътрешните работи и на правосъдието на страните - членки на Европейския съюз, която беше в края на миналия месец и на която от тях започна обсъждането на въпроса за изваждането на България от негативния Шенгенски списък.
Всички сме наясно, че тяхната позиция и решение са от изключителна важност за окончателното положително разрешаване на въпроса, от което е заинтересовано цялото ни общество и, както казах, всеки един български гражданин поотделно.
Естествено, за едно такова решение най-важното условие е България да си е свършила работата така, че да отговори на критериите и изискванията за премахването на визовите ограничения. В тази връзка моят актуален въпрос към Вас, уважаеми господин министър, е:
На какъв етап е изпълнението на критериите и изискванията за изваждането на България от негативния списък и можем ли да бъдем уверени, че сме свършили нашата част от работата, което да ни дава увереност за крайно положително решение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Има думата министърът на вътрешните работи господин Емануил Йорданов, за да даде своя отговор.

МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тодоров! За периода от началото на мандата на това Народно събрание и настоящето правителство България е извършила огромна по обем работа за укрепване на граничния контрол и противодействие на нелегалната миграция.
На първо място, осъществени са конкретни мерки за привеждане на националното ни законодателство в съответствие със стандартите на Европейския съюз и редица практически мерки, които да гарантират неговото адекватно прилагане. България е съгласувала визовата си политика с регламент 2317 от 1995 г. на Европейския съюз, определящ третите страни, чиито граждани трябва да притежават визи при пресичане на външните граници на страните-членки. Едностранно е премахнато изискването за визи на гражданите на Европейския съюз. Общо 62 страни се определят като рискови с оглед на нелегалната миграция. Негативният визов списък на Република България е почти изцяло хармонизиран с Шенгенския визов списък. Визи не се изискват единствено от гражданите на 7 страни, присъстващи в Шенгенския визов списък, с които България има икономически връзки и в които има малцинства с български произход. С тези държави е започнала процедура по сключване на спогодби за обратно приемане, реадмисия, съобразно изискванията на Европейския съюз. Създадена е непрекъсната мрежова връзка, която осигурява достъп на българските консулства до персонална и криминална информация при издаването на визи. В момента съществува мрежова система във визовия център на Министерството на външните работи. Има база данни за нежелани лица или такива, чието движение е ограничено с цели от административен или правосъден характер. Консулствата се консултират с визовия център, който от своя страна се свързва с база данни и разрешава или не разрешава издаването на виза. Общо около 60 посолства са свързани с визовия център. До края на 2000 г. България ще въведе визи, близки до Шенгенските от 1999 г., с холограма.
От водещо значение са и подписаните вече спогодби за реадмисия със страните - членки на Европейския съюз, с изключение на Великобритания и Ирландия и страните-кандидатки от Централна и Източна Европа. Понастоящем се водят преговори с Великобритания и Ирландия за подписване на такива спогодби. Предстои подписване и с Република Хърватска, Латвия, Естония, Украйна и Грузия. В съвсем скоро време ще започнат и преговори с Руската федерация.
Основен стремеж в политиката на Република България в областта на граничния контрол е достигането на стандартите на страните - членки на Европейския съюз за оптимален баланс между свободата на движение на хората и строгия контрол върху нелегалната миграция. Добре известно е, че овладяването на проблемите, свързани с миграцията и техния контрол е от важно значение за България с оглед на географското й положение, което позволява тя да бъде използвана за транзитно преминаване на нелегални емигранти към страните от Европейския съюз.
Правната основа на дейността по охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим са следните нормативни актове:
- Закон за Министерството на вътрешните работи и правилник за приложението му, в които изчерпателно са регламентирани функциите на органите и правомощията на Национална служба "Гранична полиция".
- Наказателен кодекс, в който са криминализирани незаконното преминаване на границата, нелегалният трафик на хора, документните престъпления и други, свързани с тях деяния.
- Закон за чужденците в Република България, в който се определят условията и реда, по който чужденците могат да влизат, пребивават и напускат Република България, както и техните права и задължения. В него е регламентирана административно-наказателна отговорност на лицата, извършили нарушения на граничния режим. С влизането му в сила е преустановено издаването на визи на ГКПП.
- Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България, който детайлизира условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци.
- Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, който урежда правния режим на морските пространства на Република България в Черно море, върху които тя упражнява суверенитет, определени суверенни права, юрисдикции и контрол.
- Закон за бежанците, в който са определени условията и реда за предоставяне на статут на бежанец, правата и задълженията на бежанците, както и държавните органи и техните компетенции по закрила на бежанците в Република България.
- Закон за българските документи за самоличност, който урежда условията и реда за издаване, ползване и съхранение на българските документи за самоличност на български граждани и чужденци. Въведени са редица законови ограничения за налагане на принудителни мерки за ненапускане на страната от криминално проявени български граждани, както и такива, които застрашават националната сигурност. Нов момент в закона е и възможността да се наложи ограничителна мярка за срок от една година за напускане на страната от български граждани, извършили закононарушения на територията на чужда държава или експулсирани. Това е още един израз на стремежа на Република България да предотврати евентуален миграционен натиск от български граждани към страните от Европейския съюз.
- Постановление на Министерския съвет № 213 от 15.05.1997 г., с което е приета Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, определяща организацията, дейността и стопанисването на граничните контролно-пропускателни пунктове и взаимодействието между органите за граничен контрол в Република България и е регламентирано създаването на Междуведомствения съвет по въпросите на ГКПП.
- Постановление на Министерския съвет № 70 от 27 март 1998 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на ГКПП. Този орган е пряко подчинен на Министерския съвет на Република България и координира на национално ниво цялостната дейност в зоните на ГКПП.
- Постановление на Министерския съвет № 35 от 25 февруари 1999 г., с което е приета Наредба за условията и реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските представителства на Република България.
През 1998 г. българското правителство прие програма за противодействие на нелегалната миграция и незаконното преминаване на чужденци, която дава рамката на действие в тази област.
С оглед ефективното прилагане на законодателството в областта на граничния контрол и миграцията, Министерството на вътрешните работи в лицето на Национална служба "Гранична полиция" обръща особено внимание на осигуряването на необходимия административен капацитет от управленски структури и професионално подготвени полицейски кадри, оборудвани с необходимата съвременна техника. Самата Национална служба "Гранична полиция" започна своето институционално изграждане с приемането на Закона за МВР през 1997 г. За по-малко от две години Националната служба "Гранична полиция" се утвърди като специализирана охранителна и оперативно-издирвателна полицейска служба на МВР за охрана и контрол по спазване на граничния режим. Структурата включва дирекция със 7 основни направления на дейност и 13 регионални гранични сектора. Национална служба "Гранична полиция" ръководи и контролира 29 гранични контролно-пропускателни пункта.
В отговор на появата на нови форми на трансгранична престъпна дейност в края на миналата година бе създаден специализиран сектор за борба срещу нелегалния трафик на жени с цел сексуална експлоатация. В същия период в рамките на Национална служба "Борба с организираната престъпност" също бе създадено специализирано звено за противодействие на трансграничните мрежи за нелегална миграция и търговия с хора. Една от основните задачи на това звено е изготвянето на ситуационни доклади и оценка на риска, както и засилване на взаимодействието с Национална служба "Гранична полиция" в областта на трансграничния трафик на хора и извеждането на жени и деца в чужбина за целите на сексуална експлоатация.
Както вече бе посочено, Министерството на вътрешните работи счита осигуряването на необходимия административен капацитет за задача от приоритетно значение в процеса на достигане на европейските критерии и изисквания в областта на граничния контрол и управление. Важна стъпка в изграждането на съвременната европейска система на гранично управление е преминаването от войскова организация към гранично полицейска структура, осигурена кадрово, комуникационно и технически съобразно европейските стандарти. С утвърждаването на концепцията и план-програма за развитието на Национална служба "Гранична полиция" до 2005 г. започна замяната на военнослужещите на наборна военна служба с професионални гранични полицаи. Към настоящия момент е приключил първият етап от трансформацията, като 1000 бройки за военнослужещи на наборна военна служба са заменени с 600 щатни гранични служители. През 2000 г. протича изпълнението на втория етап, в рамките на който 2000 военнослужещи се заменят с 1300 полицейски служители. Актуализираната план-програма за развитие на Национална служба "Гранична полиция" предвижда съкращаване на сроковете за девоенизация, която да приключи до края на 2002 г. През м. октомври ще стартира вторият етап на трансформацията, който ще приключи в началото на следващата година.
Сред практическите мерки, предприети с цел по-нататъшно привеждане на граничния контрол и управление в съответствие с европейските стандарти е извършена реконструкция на летище София, терминал "Международни линии" и "Заминаващи". Още веднъж бих искал да припомня, че с извършената реконструкция са осигурени допълнителни гишета, транспортните ленти са разположени фронтално на пътникопотока, създадена е мониторна зала за визуален контрол и наблюдение на терминалите и зоните около тях с цел създаване на обща система за наблюдение и контрол на сигурността. Предстои изграждането на нов пътнически терминал и нова пистова система на летище София, които ще бъдат съобразени с изискванията на Шенген за разделяне на пътникопотоците, обособяване на коридори за граждани на Европейския съюз и Шенген, строги мерки за сигурност, извършване на дву- и тристепенни проверки съгласно стандартите за външна граница на Европейския съюз.
Инсталирана е нова техника за вторичен контрол на документи за самоличност на следните контролно-пропускателни пунктове: аерогара "София", Капитан Андреево, Варна - два пункта, Кулата, Бургас, Малко Търново, Видин, Русе, Гюешево.
По този начин са създадени условия за бързо и ефикасно обслужване на пътниците. Осигурени са и допълнителни средства за гарантиране на ефикасен граничен контрол на зелената граница.
За повишаване на техническата обезпеченост на българската Гранична полиция от съществено значение е и осигурената финансова помощ по Програма ФАР на Европейския съюз.
Освен проектите за подпомагане на институционалното изграждане на Гранична полиция предстои и стартирането на два инвестиционни проекта, възлизащи общо на 20 млн. евро. Тяхната основна цел е повишаване ефективността на граничния контрол в България с оглед подготовката й за външна граница на Европейския съюз.
В усилията си за ефективно противодействие на нелегалната миграция Министерството на вътрешните работи разчита и на активните си контакти с редица неправителствени организации. Подписано е споразумение с Международната организация по миграция в областта на противодействието на нелегалната миграция.
От изключителна важност е и партньорството ни с Международния център за развитие на миграционната политика във Виена, чието становище е, че България не продуцира нелегална миграция. Това е оценка за свършената досега работа, както и признание за усилията на страната ни в тази област. Понастоящем предизвикателството, пред което сме изправени, е пресичането на всички опити за използване на България като транзитен пункт за нелегални емигранти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
Господин Тодоров, имате право на реплика.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря, господин председател.
Благодаря Ви, господин министър, за информацията. Аз искам да кажа нещо принципно и да изразя надежда, че ако Вашето министерство, ако Министерството на външните работи, ако правителството като цяло си вършат работата, стъпвайки на това, да се работи настойчиво от наша страна и с Брюксел, и с всяка страна-членка на Европейския съюз поотделно, трябва, както се казва, тихо, напоително и кротко. Не трябва да се надуват фанфарите на успеха преди крайния резултат, и то положителен да е фактът. Така стана, че общественото мнение в България бе подготвено до голяма степен, че едва ли не изваждането ни от списъка ще е свършен факт до края на тази година. Аз много искам да е така, убеден съм, че няма човек и в залата, и българин, който да не се надява и да не иска това да е така. Но нека да стане факт и тогава да тържествуваме. Още повече, че такъв тип политическо поведение не е солиден, а може би не е и коректен.
Отново повтарям, ние всички - и правителство, и опозиция, всяка една политическа партия - в това отношение имаме една обща цел, която е целта на обществото и държавата ни: да бъде извадена България от този списък. А за това е необходимо ние да сме си свършили нашата част от работата акуратно, солидно и с достойнство. Тогава ще имаме много силни аргументи в диалога с тези, които са поставили България в този списък.
Отново благодаря за отговора. Благодаря и за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Господин министър, желаете ли да вземете думата?
Вторият актуален въпрос към министър Емануил Йорданов е на народния представител Петър Башикаров относно Паметника на Априлци в местността "Оборище", град Панагюрище.
Имате думата, господин Башикаров, да развиете актуалния си въпрос.
ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят актуален въпрос е във връзка с поругаването на Паметника на Априлци в местността "Оборище". Този вандалски акт предизвика гневната реакция на панагюрската общественост, която основателно поставя въпроса за продължаващото безнаказано рушене на културно-историческото наследство на България.
На 16 септември Инициативен комитет от партии и граждански сдружения от град Панагюрище свика митинг пред осквернения паметник. Митингът прие обръщение към нацията. Ще цитирам само част от него, защото за съжаление времето, с което разполагам, не дава възможност да чета цялото обръщение. То обаче е на разположение на всички колеги, които проявяват интерес.
В приетото обръщение се казва:
"Ние, представителите на националнопатриотични сдружения в град Панагюрище, се обръщаме към всички българи, за да изразим своето гневно възмущение от системните и безнаказани посегателства на паметниците на културно-историческото наследство, достигнали до най-бруталното предизвикателство - оскверняване на националната светиня "Оборище".
Обръщаме се към вас, майки и бащи, семейството трябва да потърси своите корени и нека живителните сокове на родолюбието потекат към потомците ви!
Обръщаме се към вас, педагози и преподаватели, нека училището възроди своите светли традиции на ковачница на знания и патриотизъм!
Обръщаме се към вас, читалищни и културни дейци, нека музеите, читалищата и библиотеките се превърнат в огнища на родолюбие!
Обръщаме се към цялото общество да не забравя, че духовното начало е било водещо в развитието на човечеството и че материално преуспяват само духовно извисените нации!
Обръщаме се към вас, вярващите братя и сестри, нека въздигнем авторитета и респекта на православието - духовния стожер на българщината!
Обръщаме се към вас, изповядващите други религии, нека докажем, че сме достойни чеда на единния ни творец! Ние знаем, че с едно обръщение няма да разрешим проблемите на духовното възпитание, но сме убедени, че с него можем да поставим началото и стъпка по стъпка да извървим пътя на новото възрождение!"
Уважаеми господин министър, във връзка с изложеното и по поръчение на митинга Ви питам: установени ли са лицата, поругали светинята "Оборище" и какви мерки са взети от Ваша страна за недопускане в бъдеще на подобни прояви? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Башикаров.
Има думата министър Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Башикаров! На 3 септември 2000 г. по телефона в Оперативната дежурна частна РПУ - гр. Панагюрище, е постъпил анонимен сигнал от неизвестен мъж, че е повреден историческият паметник в местността "Оборище". За проверка достоверността на съобщението по телефона незабавно на мястото е изпратен един оперативен работник и един сержант от РПУ. След установяване на истинността на сигнала местопроизшествието е посетено от оперативно-следствена група на РПУ - гр. Панагюрище. Извършен е оглед на същото съгласно изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.
При огледа е установено, че паметникът е повреден на 15 места, 17 са отсечени бронзови болтове, върху които са били монтирани надписите и изображенията върху него. Липсва надписът "20 април 1876 г.", венецът, веригата, символ на робството, и светкавицата, разкъсваща тази верига.
По случая в РПУ - Панагюрище, е заведена преписка срещу неизвестен извършител под регистрационен № 494 от 3 септември 2000 г. и е образувано полицейско производство. За разкриване извършителите на деянието е мобилизиран целият състав на РПУ, като на същия са поставени персонални задачи за незабавна проверка на местата за изкупуване на черни и цветни метали и проверка на криминално проявените лица от района за евентуална съпричастност в извършеното престъпно деяние.
В резултат на проверките е установено, че на 2 септември 2000 г. в района на паметника е пребивавала Ани Йорданова от град Панагюрище и е забелязала повредите по него. Същата е сигнализирала длъжностното лице от Градския исторически музей Георги Димитров Абдулов, но последният не е уведомил РПУ за сигнала.
На 4 септември 2000 г. в РПУ - Панагюрище се е обадил по телефона младеж на име Петър Василев Шиндаров, живеещ в същия град, и е съобщил, че заедно с неговия приятел Петко Кръстев Брадистилов били на 31 август 2000 г. в района на паметника и в гората намерили чувал с железни букви.
След съобщението по телефона същите се явили в РПУ и донесли въпросния чувал и буквите, които предали доброволно на органите на МВР. При огледа на съдържанието на чувала се установило, че това са буквите и бронзовите елементи от паметника.
Двамата младежи са проверени за евентуална съпричастност по кражбата, но не се установи те да са извършители на деянието.
Истинските извършители на кражбата от паметника до настоящия момент не са разкрити, като по случая продължава да се работи в РПУ и РДВР.
За предотвратяване на евентуални бъдещи посегателства върху исторически паметници и обекти е проведена среща с общинската администрация в град Панагюрище и с тяхна помощ част от паметниците са прибрани за съхранение на сигурно място, а друга част са укрепени допълнително.
От страна на РПУ е засилена охраната и контролът по опазване на същите от нови посегателства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Башикаров, имате думата за реплика.
ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Благодаря, господин министър. Надявам се, че съответните служби ще завършат своята работа, като подбудителите и извършителите на това срамно деяние бъдат установени окончателно и изправени пред закона. Хората обаче, господин министър, които отправят апела, обръщат внимание, че това не са изолирани единични явления, а е една пагубна тенденция. Те очакват от компетентните власти по-решителни и по-действени мерки за преодоляване на това кризисно явление, включително мерките, които Вие съобщихте по отношение на фирмите, които търгуват с цветни метали.
Очакват се по-комплексни мерки от правителството, Народното събрание и съдебните органи за опазване на културно-историческото наследство на нашата страна, което не само ни е помагало да не се загубим като нация през цялата 1300-годишна история, но служи и сега като благоприятна предпоставка да заемем нашето достойно място в европейската демократична ценностна система.
Уважаеми колеги, Народното събрание също би могло да даде важен знак в тази посока, като в скоро време приеме внесения от Парламентарната група на Демократичната левица проект на решение за мораториум върху разрушаването на паметници и плочи, посветени на лица и събития, издигнати в периода от Освобождението на България досега.
Призовавам всички колеги да подкрепим това решение, за да не се питаме после защо България няма история. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Башикаров.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Башикаров! България има история и то една достойна история, но за съжаление в нея има и доста тъжни моменти.
Що се отнася до унищожаването на културни и исторически паметници, мисля, че въпросът не трябва да се задава само на Министерството на вътрешните работи. Ние не можем да осигурим индивидуална охрана на всеки един паметник. По-скоро нещата опират до възпитанието на хората и това възпитание зависи не на последно място и от политиците в България. Това, което за мен е тъжно, връщайки се към предишния въпрос, на който отговорих, е, че докато едни хора работят за утвърждаване на престижа на България, които се опитват да представят родината си пред външния свят в една благоприятна светлина, има български политици, които съвсем безотговорно са склонни да плюят собствената си държава. При едно такова поведение мисля, че не е чудно, че се унищожават и повреждат културно-исторически паметници. Нека всички поемем своята част от отговорността. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Йорданов.
Преминаваме към питането, което е поставено от народния представител Георги Дилков - Лорда към министъра на вътрешните работи относно създадената организация в Министерството на вътрешните работи за проверка на сигналите за корупция сред ръководния и изпълнителския съвет на Министерството на вътрешните работи.
Имате думата, господин Дилков.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ - ЛОРДА (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър на вътрешните работи! Като бивш служител на Министерството на вътрешните работи, с 28-годишен стаж в Национална служба "Полиция" съм сериозно обезпокоен от манипулираното и затова изопачено не случайно обществено мнение, че корупцията в органите на държавната власт и управлението, едва ли не е засегнала само или най-силно ръководния и изпълнителски състав в МВР. Ето защо, подчертавайки, че не мога да приема формирането и налагането на такова обществено мнение, отправям към Вас настоящото питане с молба да запознаете народните представители със статистическите данни и някои конкретни, ако Вие прецените за необходимо, характерни и станали обществено достояние случаи на установена корупция сред част от ръководния и изпълнителски състав на повереното Ви министерство.
При отговора на отправеното Ви питане моля да обърнете внимание на следното:
Какви антикорупционни мерки са взети от ръководството на Министерството на вътрешните работи след встъпването Ви в длъжност - министър на вътрешните работи? В кои от основните направления на дейност корупцията като явление е най-силно изразена? Известен е фактът, че едва ли не служителите на Пътна полиция и в някои административни формации и направления, звена на Министерството на вътрешните работи се извършва най-голямата корупция. Надявам се, че от статистиката, с която Вие несъмнено разполагате и която Ви е предоставена от "Личен състав" на министерството, кадровата служба, и разбира се от кадровите служби на националните служби, както и на регионалните поделения на Министерството на вътрешните работи, това вероятно поне на Вас като ръководител на това министерство е ясно.
Колко дисциплинарни производства по сигнали за корупция са водени от началото на 2000 г., откакто и Вие сте министър, съответно в националните служби на министерството, както и в регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи? Има ли въобще такива? Образувани ли са предварителни производства срещу корумпирани ръководни и изпълнителски кадри на МВР? Моята молба е в този кюп да не се сложат всички дисциплинарни уволнения по други поводи. Надявам се, че вашата прецизна статистика, вече компютризирана информация да подскаже.
Установени ли са, или ако има дисциплинарно уволнени и предадени на следствието, но за корупция или по текстовете от НК, ще бъда благодарен да ги чуя. Установени ли са по-характерни, драстични случаи на корумпирани служители от МВР и какви са те? Какви мерки сте взели?
Ще си позволя след това да задам още два въпроса, тъй като на 3-ти получих една молба от гражданин, който е чул, че днес ще отговорите на този мой въпрос. След това ще се постарая, разбира се, да Ви кажа конкретния случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Дилков.
Има думата министърът на вътрешните работи господин Йорданов.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Дилков! Борбата срещу проявите на корупция е приоритетна и постоянна задача на ръководството на МВР. За всеки отделен случай на използване на служебно положение с користна цел се извършва проверка и при доказване на вина се вземат дисциплинарни мерки спрямо извършителя и неговите началници. Съгласно изискванията на вътрешноведомствените нормативни актове материалите задължително се изпращат в прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
На всички съвещания с ръководния състав като основен показател за ефективността на всяка служба се поставя състоянието на дисциплината на личния състав и работата по сигналите, жалбите и молбите на гражданите срещу противоправни действия на служители на МВР. Създадена е организация за всестранно, задълбочено и обективно изясняване на получените данни за нарушения, допуснати от служители на министерството, и вземането им на личен контрол от служебните ръководства. Утвърди се практиката за своевременно и точно информиране на обществеността за допуснати закононарушения, използване служебното положение за лична изгода или изгода на трети лица. Регулярно в средствата за масово осведомяване се отчитат резултатите от дейността на органите на МВР в борбата им с престъпността и се търси активното съдействие на гражданите.
Борбата с корупцията сред служителите на министерството и реализирането на конкретна наказателна административна и дисциплинарна отговорност от допусналите такива прояви се реализира и чрез предприемане на организационни мерки за установяване и отстраняване на причините и условията за тяхното пораждане.

Разработени са програми за предотвратяване и разкриване на проявите на корупция за подбор и реподбор на кадрите и установяване лоялността на служителите при тяхната професионална реализация.
Отговорност за неефективна, превантивна, контролна и кадрова работа се търси и от ръководните служители, допуснали прояви на корупция от техните подчинени.
По всички случаи за неправомерни действия на служители от министерството се извършват проверки и се вземат безкомпромисни мерки към извършителите и техните преки ръководители.
Проявите на корупция в МВР съставляват 1,98% от всички 2924 допуснати нарушения на служебната дисциплина в МВР. Служителите на МВР, уволнени или наказани за извършени дисциплинарни нарушения с данни за корупция по направления на дейност, се разпределят, както следва: Национална служба "Полиция" - 50 (?), от които 60 офицери, 32 сержанти и 2 лица, работещи по трудово правоотношение; Национална служба "Борба с организираната престъпност" - 1 офицер; Национална служба "Гранична полиция" - 2 офицери и 4 сержанти; Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" - 1 сержант.
От началото на 2000 г. по сигнали за корупция в МВР са водени 72 служебни проверки срещу 77 служители, от тях в националните служби - 8, и в РДВР - 64.
От 1 януари до 30 септември т.г. за използване на служебното положение с користна цел след извършени проверки са уволнени по дисциплинарен ред 26 служители - 11 офицери, 14 сержанти и 1 лице, работещо по трудово правоотношение.
На 32 служители, допуснали произшествия с елементи на корупция са наложени други, различни по тежест дисциплинарни наказания.
За анализирания период по данни, с които разполагаме, са образувани 8 предварителни производства за извършени дисциплинарни нарушения с данни за корупция: ДНСБОП - 1, СДВР - 2, РДВР - Варна - 2, Габрово - 1, Монтана, Плевен и Разград - по 1.
За други четири случая материалите са изпратени по компетентност на органите на прокуратурата. Поради липса на обратна информация от органите на съдебната власт, не можем да отговорим дали и по тях са образувани предварителни производства.
За отделни случаи на корупция, за които ме питате, мога да Ви посоча следните:
На 15 февруари 2000 г. около 21,30 ч. главен сержант Валери Лозанов - младши разузнавач в РПУ - Монтана, е задържан в момент на получаване на 200 германски марки от ирански гражданин. Образувано е следствено дело във Военна прокуратура. Служителят е уволнен по дисциплинарен ред.
На 14 март 2000 г. около 15,00 ч. старши лейтенант Филип Филипов от ДНСБОП е задържан след получаване на подкуп в размер на 1500 германски марки. Образувано е следствено дело във Военно прокуратура. Издадена е Заповед № К 4089 от 24 август 2000 г. за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" и освобождаване от служба от МВР. Поради отпуск по болест заповедта не му е връчена.
На 14 април 2000 г. младши лейтенант Георги Минчев - разузнавач в lll РПУ на СДВР е задържан в момент на получаване на голяма сума пари от гражданско лице. Образувано е следствено дело във Военна прокуратура. Изготвено е предложение за освобождаване от служба по дисциплинарен ред, което е на подпис при изпълняващия длъжността "директор на СДВР".
За допуснати пропуски и слабости при извършване на служебната проверка, довели до забавяне на налагането на дисциплинарно наказание са наказани началника на lll РПУ на СДВР и членовете на комисията, извършили проверката.
На 23 май 2000 г. към 14,00 ч. са задържани лейтенант Владислав Радулов - инспектор, и лейтенант Асен Соколов - разузнавач в VI РПУ на СДВР, непосредствено след получаване на подкуп в размер на 100 германски марки и 100 лв. Образувано е следствено дело във Военна прокуратура. Служителите се уволнени по дисциплинарен ред.
С изрична заповед на министъра на вътрешните работи е регламентирано създаването на организационни, управленски и кадрови предпоставки за недопускане на прояви на корупция в службите на МВР.
С цел ограничаване и предотвратяване на проявите на корупция ежегодно се обсъжда състоянието на дисциплината и борбата с проявите на корупция в МВР.
По утвърден график от главния секретар на МВР, Дирекция "Човешки ресурси" и "Инспекторат - МВР", извършват контролни проверки за изпълнение на планираните мероприятия и информират ръководството на министерството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За два уточняващи въпроса има думата господин Дилков.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Благодаря и на министъра на вътрешните работи.
Аз ще се постарая, ако Вие не ми предоставите материала, който е даден от съответната служба, да анализирам тези цифри, за които става въпрос, от стенографския протокол.
Наистина моят въпрос беше и вероятно се касае за тези 32 служители, които са наказани с друго наказание, въпреки че е имало информация за елементи на корупция в тяхната цялостна дейност, но те не са уволнени и не са дадени на съответните съдебни и следствени органи.
Моят допълнителен въпрос е следният: известен е официалният мотив за уволнението, или по-точно за освобождаването, на бившия директор на СДВР Емил Танев. Имате ли информация дали при проверката на цялостната му дейност са установени такива елементи на корупция?
И вторият ми допълнителен въпрос е: получих молба от 3.10. от гражданина Христо Върбанов Василев от Костинброд, който ми пише, че е депозирал при Вас жалба под № 4868 от 26.09.2000 г. срещу районния началник на РПУ - Костинброд, господин, или както той го е нарекъл, офицера Георги Георгиев.
В тази жалба се сочат много сериозни нарушения, свързани с корупцията, даване на оръжие срещу комисиона на хора от ромски произход, взимане на комисиона за прикриване на преписки, заведени в районното управление и нещо, което е много драстично - проверка на един сигнал от нещатен служител на Георги Георгиев - колега, смея да твърдя, че е мой колега вероятно, срещу народен представител и на практика набедява народния представител, включително лично председателя на парламента в искане на рекет, на огромна сума рекет, за да се прикрият негови деяния. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Дилков.
Имате думата, господин министър. Добре че и мен не ме е споменал.
МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Дилков! По първия Ви допълнителен въпрос нямам данни за извършени нарушения на закона от страна на генерал Емил Танев. Ако имах такива, щях да ги дам на прокуратурата.
Ако Вие твърдите, че има подобни нарушения и разполагате с информация, моля да ги предоставите.
Що се отнася до втория случай, ако той беше включен във въпроса Ви, щях да извърша проверка, но така както казахте датата, жалбата е подадена само преди няколко дни. И бих Ви помолил в други подобни случаи, когато имате частен въпрос, обръщайте се към мен, ако трябва, ще дойдете в кабинета ми да разговаряме. Нека не занимаваме всички колеги в Народното събрание с отделни жалби. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Дилков, имате думата да изразите отношенията си към отговора.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин министър. Аз неслучайно прочетох кога съм получил сигнала от този гражданин. И искам да Ви уверя, че няма да постъпите или поне предполагам, че няма да постъпите като Вашия предшественик, защото този гражданин пише: "Няма да скрия, че неколкократно с проблемите, които ще изложа по-долу, съм занимавал Вашия предшественик господин Богомил Бонев." Пише до Вас. "Но за съжаление досега не ми беше обърнато необходимото внимание и не бяха взети съответните мерки както от Министерство на вътрешните работи, така и от ръководството на МВР."
Тази молба е от 3-4 листа. Аз разбирам, че не можете да ми отговорите по нея, но затова четливо Ви посочих номера на тази жалба, тя все пак е от 10 дена и е лично до Вас. Именно защото министър Бонев не е отговорил на този гражданин.
Още повече, че в случая, подчертавам, са замесени, набедени в престъпления, става въпрос за рекет от 250 хил. долара, наш народен представител и, включително е замесено и името на председателя на парламента. Има и прокурорска преписка по случая, работено е по нея, изяснявано е алибито на тези хора,
Нещо повече, Ваши служители - на НСБОП, също са се намесили сега, преди няколко дни, по повод на тази жалба на гражданина до Вас, викана е съпругата на народния представител Цветелин Кънчев и е разпитвана в НСБОП по неговата молба. Затова наистина импровизирам този допълнителен въпрос. Благодаря за вниманието. Надявам се, че ще получа и отговор.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ:  Благодаря на господин Дилков.
Актуален въпрос към министъра на финансите Муравей Радев от народния представител Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин министре, дами и господа народни представители! Въпросът, който съм задал, е от 13 септември 2000 г. и е свързан с появилите се многобройни съобщения в печата, обществени коментари и сериозна обществена загриженост относно политическия характер, бих казал, в някои случаи и криминален за финансирането на определени юридически лица с нестопанска цел.
За какво става въпрос? За "Бъдеще за България", за "Първа победа", за "Втора победа", за "Демокрация" - все фондации. Всичките тези факти, които бяха изнесени в печата пред обществото, създават едно сериозно обществено съмнение относно чистоплътността на финансирането на тези, уж на пръв поглед сдружения с идеална цел. Не може да не смущава и особената близост, която имат ръководещите ги лица с изпълнителната власт и с днес управляващите.
По този повод аз си позволявам да задам към Вас следния въпрос: извършвани ли са проверки на приходите, разходите и счетоводното им отчитане в изброените фондации: Фондация "Първа победа", "Втора победа", "Бъдеще за България" от създаването им досега и какви са резултатите от тях? Огромната дейност, която развива особено една от тези фондации, предполага и огромни финансови потоци към "Бъдеще за България". Там Министерство на финансите би трябвало да бъде особено внимателно с оглед и на изнесения факт, че може би в някои от случаите става въпрос за пари, чиито произход е свързан с извършването на престъпление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Вие проявявате една трогателна загриженост за контролните функции на Министерство на финансите, за която аз мога само да Ви благодаря като министър на финансите. Това е една чудесна инициатива. Днес вашата парламентарна група ми е задала точно четири такива въпроса, свързани с фондациите и с различни предложения около контрола върху тяхната дейност. Двама от тези народни представители са юристи и то - добри юристи, според общото мнение на народното представителство, така че те би трябвало да знаят по-добре от мен законовата материя, която урежда тези въпроси. И фактът, че ми задават по този начин въпросите означава, че вероятно искат да популяризират нещо, на което те държат. Аз, разбира се, като представител на изпълнителната власт в съответствие с Конституцията и правилника на Народното събрание ще се опитам да удовлетворя тяхното любопитство.
Но Вие, господин Миков, като един от тези известни и добри юристи задавате доста обтекаемо Вашия въпрос. Вие говорите за приходи, разходи и счетоводното им отчитане. Много е широко! Подобно нещо се извършва, когато се проверява един такъв обект, от органите на Държавен и финансов контрол. Те проверяват всичко - от горе до долу. Органите за държавен и финансов контрол обаче нямат правомощия по отношение на фондациите, с няколко изключения. Какво е първото? Най-напред Държавен финансов контрол проверява фондациите тогава, когато те имат държавно или общинско участие към настоящия момент, независимо от процента на това участие. Сред нито една от тези фондации, за които питате, не е налице подобен елемент, за да може Държавен финансов контрол да провери и аз да Ви кажа какво се е случило.
Вторият случай, в който може да влезе Държавен финансов контрол в една фондация, регистрирана по Закона за лицата и семейството, това е когато главният прокурор поиска подобна проверка. Този елемент също не е налице за нито една от тези фондации, за които питате.
И третият начин, по който може със заповед на министъра на финансите Държавният финансов контрол да провери една фондация, това е, когато самото ръководство на тази фондация или част от собствениците на тази фондация поискат такава проверка срещу заплащане. Те си я плащат. До този момент никой от членовете на ръководствата или на собствениците на тези фондации не е отправил такова искане към мен. Така че моите възможности да удовлетворя любопитството Ви чрез Държавен финансов контрол са равни на нула към настоящия момент по действащото законодателство.
Другият начин, по който може да се проверят действията на една фондация, но вече в по-тесен смисъл, а не така общо, както Вие го формулирате,... (Неразбираема реплика от място на господин Михаил Миков.) Да, пълна проверка на Държавен финансов контрол казахме, че няма как да стане засега по действащото законодателство.
Вторият начин, по който може да се види дейността на една фондация, това е данъчна проверка или данъчна ревизия. Тя обаче се концентрира изключително върху онези елементи, които пораждат данъчни задължения, т.е., когато една такава фондация има стопанска дейност, за да може да възникнат данъчни задължения трябва да има някаква стопанска дейност. Тази стопанска дейност е предмет на подобна проверка от органите на данъчната администрация. От тези фондации, за които Вие питате, една от тях е проверявана от органите на данъчната администрация. И това е точно тази фондация, за която питате - "Бъдеще за България", през 1998 г. за периода до този момент. 1998 г. е проверена и не са намерени никакви отклонения от действащото данъчно законодателство към момента на тази проверка.
Признавам, че органите на данъчната администрация проверяват онези фондации, за които, пак казвам, има данни, че извършват и стопанска дейност извън онази, по която са регистрирани като уставни цели и задачи, които са си поставили. В България има регистрирани около 600 бр. такива фондации, по-точно, числото е 595, към 15 септември 2000 г. са моите данни. Една значително малка част от тези фондации е проверена, тъй като, пак казвам, ориентирът е извършването на стопанска дейност.
Мога да Ви дам информация за наличието на извършени финансови ревизии по тези няколко повода, за които би могла да се извърши такава финансова ревизия, но ако проявите интерес, разбира се. Така че това е моят отговор на зададения от Вас въпрос - точно така, както сте го формулирали писмено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Михаил Миков.


МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, аз съм доволен от отговора, който ми дадохте, защото отговорът е: не е проверявана дейността по линия на финансовия контрол, единствено е извършена една данъчна проверка до 1998 г. И още по-доволен съм от това, че Вие всъщност заявихте, че нито едно от ръководствата на тези сдружения с идеална цел, въпреки многобройните атаки в печата, както Вие ги наричате компромати, многобройните пък опити от тяхна страна да се оправдаят чрез публикуване на информация в Интернет чрез широко оповестена в централните медии благотворителна дейност и пр., интервюта, приказки и пр., не са потърсили законовия начин, при който най-редното е да се провери тяхната дейност. Нито е имало желание от тяхна страна, както разбирам, нито пък до Вас е стигнала някаква информация от страна на Главния прокурор или по-скоро искане по достигнала до него информация.
Ние приехме един нов Закон за сдруженията с идеална цел. Тепърва ще трябва в тази насока доста да се поработи и във вашето министерство, за да не може булото на непочтеността, което едно или друго сдружение с идеална цел, юридическо лице с благотворителна цел си намята за пред обществото, а всъщност извършва или политическа дейност, или чисто стопанска, или по комулиране на някакви финансови ресурси, които невинаги се изразходват с оглед на целта, за която то се създава. Специално в тези случаи многократно обществеността е имала повод да се съмнява, че при тези организации това е точно така.
Аз не бих казал, че моят въпрос е обтекаем, той е много точен. И в крайна сметка отговорът на него показа само едно, че тези сдружения с идеална цел "Втора победа", "Първа победа", "Бъдеще за България", "Демокрация" не са проверявани относно приходите и разходите им. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
За дуплика има думата господин министър Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Извинете, господин Миков, но аз не разбрах Вие всъщност оспорвате ли отговора, който Ви дадох, ...
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Не.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: ... или чрез него търсите да постигнете онази цел, за която в началото Ви попитах, тоест популяризирането на нещо, което на Вас Ви се струва, че е така, и искате други хора да го чуят. Ако това е Вашата цел, трябва да Ви кажа, че 600 броя са фондациите в България. От тях сега ще Ви извадя един списък да Ви кажа колко от тях са проверени по един от тези действащи законови начини. Аз не съм в състояние, господин Миков, в резултат на това, че в един вестник, в друг, или в трети нещо е написано, да назнача такава проверка. Защото това ще означава пълно нарушение на действащото законодателство. Аз съм последният, който иска да прави това. Нали разбирате?
Колкото до това, ако някоя фондация, която и да била тя, реши да извърши такава проверка, може по един от тези изброени от мен начини, да поиска такава проверка. Бъдете убедени, че веднага ще й бъде извършена. Включително и една фондация, за която след малко ще стане дума, и която не е от тези четири, за които питате Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Актуален въпрос към министъра на финансите Муравей Радев от народния представител Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър, доколкото си спомням фондация "Демокрация" издава вестника ви "Демокрация". Това е една парекселанс стопанска дейност. Вие самият преди малко казахте, че тя не е измежду данъчно проверяваните.
Вие знаете, че фондацията "Бъдеще за България" няма да спре да представлява обществен интерес. В тази фондация са комулирани огромни за българските мащаби средства, което стана след като господин Костов стана министър-председател. Част от тези пари са от държавни фирми, които нямат право да се разпореждат с държавните средства в частен интерес, дори този частен интерес да е интересът на съпругата на министър-председателя. По всяко време това се наричаше присвояване, в най-благоприятен към лицето подход - престъпление по служба по чл. 282. Голяма част от тези държавни фирми са фирми, които не са плащали заплати, не са плащали данъци и не са плащали осигуровки. Ако бъдем прецизни, неплащането на данъци би трябвало да означава нещо за данъчните органи и сигнал да извършат проверка. Случаят "Лучански" просто отключи проблема. Не може да гоните един човек, за който твърдите, че е международен перач на пари, а да задържате парите му. Позволете му и той да се брани по някакъв начин, като ви извади полиците. Така прави всеки кредитор.
Като министър на финансите, Вие сте длъжен, първо, да осигурите функциите си по разпределянето на бюджета, а не да предоставите тези функции на съпругата на министър-председателя и контрола върху тези средства.
Второ, сте длъжен парите, за които има съмнение, че са изпрани, особено когато това касае престижа на България, да ги контролирате.
И, трето, когато сте получили сигнали, да не се правите на много случайно бутнат от трамвая. (Весело оживление.) Това е Ваше задължение. Искаме да си събирате парите, Вие да внасяте в Народното събрание целите, за които те ще са разходвани. И ние не се съмняваме, че лицето Муравей Радев не е по-малък благотворител от госпожа Костова и че то няма да вземе от залъка на сираците, бедните и болните, а напротив, ще им го даде. Но намираме за крайно неморално и непочтено, вместо да се занимавате с това, Вие да позволите на госпожа Костова тя да прави такова разпределение и да твърди, че го прави добронамерено. Знаете, че голямата част от тези, така наречени спонсори, са на практика инвеститори след това. И че след като има съмнения какви пари те перат в България, моля да си свършите работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дончева! Вие така се увлякохте в опита си да постигнете евтин политически спектакъл, че забравихте да ми зададете въпрос. Вие на практика не ми зададохте въпроса - този, който писмени сте ми изпратили, вероятно увлечена от този опит да покажете колко много Вие вярвате в една художествена измислица, която непрекъснато тиражирате в медиите. Кой е този нормален инвеститор, който, давайки пари на една, която и да било фондация, срещу закупуване вероятно на индулгенции, както казвате Вие, за да може да работи така, както на него му се иска в тази страна, където по този начин, купувайки си индулгенция, е дал на някоя фондация, кой е този, който ще позволи след това да бъде изгонен, ако тук не е налице една ясна воля на правителството, че не продава и не купува индулгенции? (Весело оживление в ДЛ.) Не продава и не купува индулгенции, госпожо Дончева! Вие в момента обвинявате правителството, а аз съм негов член и Ви заявявам съвсем категорично от тази трибуна: никой не може в България да си купи спокойствие, с което да работи нечестно, с което да нарушава законите, с което да извлича някакви печалби, извън регламентираните в закона! Никой - нито Лучански, нито неговите хора, нито който и да било друг! И фактът, че те бяха изгонени от България, са най-точният начин да се докаже, че Вашите твърдения, освен евтин политически популизъм, нищо друго не стои зад тях. Защото иначе те трябваше да останат тук и да работят. Защото си бяха платили, според Вашите думи. Това е самата истина. И аз съм убеден, че Вие много добре го знаете, защото виждам как добре се усмихвате от мястото, което заемате.
И сега искам да Ви кажа нещо друго. Вие ми задавате един въпрос, аз ще Ви го прочета, тъй като Вие забравихте да ми го зададете от трибуната. Вие ме питате следното... (Неразбираема реплика от народния представител Руси Статков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: "Уважаеми господин министър, ще назначите ли проверка от Бюрото за финансово разузнаване на произхода на парите, получени от фондация "Бъдеще за България" от създаването й до днес?" Вие, надявам се, знаете колко дълбоко Ви уважавам в личностен план? (Весело оживление и ръкопляскания от ДЛ.) Обаче въпреки моята искрена симпатия към Вас, съм длъжен да Ви разочаровам - няма да назнача. (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания от ДЛ.) Няма! И знаете ли защо няма? Вие, като юрист, най-добре трябва да знаете, госпожо Дончева. Затова, защото, бих Ви помолил да ми кажете Вие на базата на какво да назнача тази ревизия? По силата на кой действащ закон трябва да назнача проверка на Бюрото за финансово разузнаване в тази или някоя друга фондация? По силата на кой действащ закон?
Или може би по силата на някой неписан закон ли? От онези закони, с които репресивните органи преди 10 години фактически управляваха България? (Смях и реплики от ДЛ.) Така беше, но тогава по неписани закони никой не се съмняваше дали полицията, тогава милиция, съдът или прокуратурата може да направи едно или друго нещо. Просто това бяха неписани закони. (Смях и реплики от ДЛ.) И ако вие днес искате аз да работя по неписани закони, трябва да ви кажа, че сме 2000-та година, на прага на 2001-та година и аз няма никога да го направя. Бих помолил госпожа Дончева, ако може, да ми посочи нормативен акт, по който да пратя Бюрото за финансово разузнаване там, защото това фактически е нейният въпрос, а не това, което тя каза от трибуната.
Защо не мога? Защото, госпожо Дончева, има един Закон за пране на мръсни пари, който действаше до средата на 1998 г. - до 5 юли по-точно. По силата на този закон всички лица, ясно и точно определени в чл. 3 на стария Закон за пране на мръсни пари, трябваше при определени условия, когато не могат да идентифицират своите контрагенти, да сезират някаква служба в МВР, която така и не беше създадена тогава по силата на този закон. В това нещо обаче тогава, в този кръг на чл. 3, не бяха включени фондациите, така че тази сума, за която Вие претендирате - 80 хил. долара, преведена в началото на 1997 г., не е имало никакво законово основание за подобно сигнализиране.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Неприкосновена е. Кажете, че е неприкосновена тази фондация.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Аз ви моля, вие сте народни представители: съсредоточете се малко върху законите, вземете ги прочетете най-после. (Оживление.) Вземете ги научете най-после. Аз ли да ви ги уча оттука?
И по-нататък искам да чуете отговора, защото това е важно, най-после да разберете. До средата на 1998 г. фондациите не са включени в тези лица, които трябва да идентифицират своите контрагенти и да сигнализират тогава МВР, а след това...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): А-а-а, той е превел парите по-рано.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Ако такъв превод беше извършен в която и да е фондация след юли 1998 г., по силата на новия закон в тези лица вече са включени и фондациите. И точно нашето правителство, и точно този закон, който дадохме, включи и фондациите. И сега всеки един такъв неидентифициран превод след 5 юли 1998 г. е предмет на идентифициране. Ако тогава няма яснота за произхода му, трябва да се сезира бюрото за финансово разузнаване. Това е законът - новият и старият, и всеки, който е малко грамотен и го прочете, ще знае, че на този въпрос отговорът може да бъде само този.
Вие ме питате дали ще го изпратя. Ако няма законово основание, какво значи аз да реша да изпратя това бюро някъде, където и да било? Това значи репресия. Това значи аз да мога да определям тези субекти, където да изпращам Бюрото за финансово разузнаване. Извинете, но аз много ясно се противопоставям на точно такава възможност от когото и да било в България, в това число от изпълнителната власт, а и не само от нея, да може сам, по собствени впечатления, по собствена презумпция, по собствено решение да праща органите, проверяващи стопанските субекти, гражданските формации и каквото и да било друго в България, да взема решение кой кого да проверява. Това не искам да става и законите в момента забраняват да правим такива неща. И пак казвам: ако вие живеете с някакъв спомен, с някаква мисъл, че всеки може да отиде, където си иска, да проверява когото си иска и да прави, това просто много отдавна вече е в миналото и надявам се никога да не се върне. Благодаря ви.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): А дали имат повече от една банкови сметки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Най-многоуважаеми господин Радев, даже съгласно закона, който Вие цитирате, от 1998 г., не спорим, че сдруженията с нестопанска цел, каквато е и фондацията, и Фондация "Бъдеще за България" подлежат на проверка от Бюрото за финансово разузнаване. Когато проверявате съществуващите фондации, законът не ви ограничава в датата 24.07.1998 г. Просто в момента ще направите проверка на сметките. Основанието ви ще бъде чл. 2, ал. 2, т. 3 от закона, който предвижда, че изпиране на пари е налице, когато има укриване на източника им.
Не се спори, че госпожа Костова в декларирането на приходоизточниците си за 1997 г. много случайно забравя Лучански или "Теленорд" или друг "норд". И също тъй не се спори, че тези пари не са били осчетоводени, както между другото сигурно ще намерите във вашата проверка, която твърдите, че сте изпратили 1998 г. Също така би трябвало да Ви стане ясно, че последните дни в пресата се въртят нови 76 хил. долара с произход от българската емиграция в Америка.
Аз обаче Ви зададох няколко въпроса за българските държавни фирми, където пък е налице парекселанс престъпление с факта на разпореждане с държавни средства по сметката на фондацията. От този въпрос Вие може да се правите на разсеян, докато сте министър на финансите, но този въпрос ще витае във въздуха. Просто единственият начин да дадете отговор, е да пратите Бюрото за финансово разузнаване и Държавен и финансов контрол, като разбира се си направите консултациите с главния прокурор. Съгласна съм с Вас, че трябва да е налице едно формално искане от страна на главния прокурор, но Вие знаете, че тези отношения обикновено се съгласуват предварително. Ние не бихме желали тази проверка да се превръща в панаир.
Ясно е обаче, господин Радев, и ще се съгласите с него: вие имахте наглостта да приберете парите на Лучански като го изритате. Ето това няма да приеме нито Лучански, нито някой друг. Разберете, това е само началото, защото става дума за много пари и като финансист на СДС Вие най-добре знаете за колко много, ама много пари. (Смях и ръкопляскания от ДЛ, реплики от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
За реплика има думата господин министър Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
Госпожо Дончева, признавам, че наистина съм объркан от Вас. Вие смесвате няколко неща и непрекъснато се връщате на опита си да ми кажете, че аз съм в състояние, едва ли не съм всемогъщ, която фондация си искам, която друга структура си искам да я проверявам, както си искам...
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Точно тая не можеш въобще да я проверяваш.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Вие казвате пак да го пратя това пусто бюро там. Е, не мога да го пратя, защото законът ми забранява. (Реплики от ДЛ.)
Госпожо Дончева, ако има някакъв субект, който не е идентифициран от тази фондация и тя не знае кой е произходът му, тя е длъжна да ме сезира и тогава разбира се бюрото отива.
Вие поставяте един друг по-широк въпрос: дали едни или други предприятия могат да даряват на една или друга фондация и срещу какво. Това срещу какво аз много ясно заявих в началото на моя отговор: никой не може и няма да си купи индулгенция, докато това правителство управлява. Това е. (Смях от ДЛ.) Когато дойде вашето правителство отново някога след 100 години, може би ще се върне времето на Жан Виденов и на онези кооперации, чиито пари вие прибрахте в опита да направите една банка и една примадона на Българската социалистическа партия тогава (оживление в ДЛ), която сега стои в Южноафриканската република, харчи парите на бедните селяни (тропане и реплики от ДЛ, ръкопляскания от СДС), които бяха излъгани точно от онази банкерка, събирайки парите на нещастните кооперации, за да може тя сега да живее в Южноафриканската република.
Но казвам, това е минало. Това при нашето правителство няма да се случи, колкото и да ви се иска на вас. За съжаление, няма да стане. Няма да стане и никой не може да живее с мисълта, че си е откупил спокойствие да нарушава законите в България. Бъдете убедени в това.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): И Лучански го разбра. Правилно действате.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: И той си отиде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
С това парламентарният контрол завърши.
Имаме да изслушаме господин Ангел Такев.
АНГЕЛ ТАКЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Първо, бих искал да протестирам от начина, по който господин Куртев води заседанието, тъй като министър Ноев не ми отговори, използва след моята реплика да даде подробен отговор на моя въпрос и аз нямах възможност да взема отношение.
Бях обвинен от тази трибуна, че аз лобирам за една бивша общинска, сега частна фирма, която пък финансирала БСП в Разград. Пълна лъжа! И декларирам от тази трибуна - това не е прийом на БСП. Нито лев от тази фирма не е постъпвал в касата на БСП. Това е жалка инсинуация. А това, което каза господин Ноев, е една елементарна политическа поръчка, получена от Разград - да се пречи на тази фирма, но по този начин се пречи и на двете предприятия да използват нещо, което съвместно са реализирали.
Изрично декларирах от тази трибуна, че се водя от интересите на тези две предприятия - след като нещо е построено, то да работи в интерес на двете фирми, в интерес на тези хора, които работят там, защото министрите си отиват, но построеното остава и то трябва да работи в интерес на хората.
Учудвам се, че господин Ноев се е поддал и е слязъл на това елементарно политическо ниво. Бих възкликнал: каква нищета на духа! Благодаря. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такев.

Следващото заседание на Народното събрание е на 11 октомври, сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 13,56 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев


Александър Джеров

Секретари:
Илия Петров

Ивалин Йосифов