Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-10-18

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров
Секретари: Виктория Василева и Камен Костадинов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Ангел Такев. Да му е честито! (Ръкопляскания.) Желаем му всичко най-хубаво!
Постъпили законопроекти и проекторешения от 11 до 17 октомври 2000 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за териториалното и селищното устройство. Вносители са народните представители Людмил Бешков, Иван Димитров и Калчо Чукаров. Водеща комисия е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за електронни документи и електронния подпис. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Разпределен е на Комисията по икономическата политика.
Проект за решение за преобразуване на частни колежи в структурата на държавни висши училища в самостоятелни частни колежи. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието и науката.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Вносител е народната представителка Емилия Масларова.
Законопроект за биологичното разнообразие. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по опазване на околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по икономическата политика.
Едно съобщение:
Народните представители Валентин Христов и Лъчезар Тошев заявяват, че изтеглят внесения от тях законопроект с входящ № 054-01-88 от 28 юли 2000 г.
Това е законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
По дневния ред има направено предложение от народния представител Петър Мутафчиев точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията.
Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов - проект за решение за създаване на временна комисия за проучване на фактите относно финансирането на фондация "Бъдеще за България".
Има предложение от народния представител Стефан Нешев точка от дневния ред да бъде законопроект за насърчаване стабилизацията и развитието на промишлеността.
Има предложение от народния представител Иван Иванов точка от дневния ред да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица с вносители Стефан Стоилов и Иван Иванов.
Има предложение от народния представител Петър Башикаров точка от дневния ред да бъде проект за решение за мораториум върху разрушаването на паметници и паметни плочи, посветени на лица и събития, издигнати в периода 1878-2000 г. с вносител Георги Първанов и група народни представители.
Има предложение от народния представител Руси Статков точка от дневния ред да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с вносители Любен Корнезов и Руси Статков.
Има предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили за седмична програма:
1. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за фуражите. Вносител е Владислав Костов.
2. Второ четене на законопроекта за железопътния транспорт - продължение. Вносител е Министерският съвет.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет.
4. Първо четене на законопроекта за Националния дарителски фонд "13 века България". Вносител е Министерският съвет.
5. Проект за решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на околната среда през 1998 г. Вносител е Министерският съвет.
6. Второ четене на законопроекта за държавния вътрешен финансов контрол. Вносител е Министерският съвет.
7. Второ четене на законопроекта за устройство на територията - продължение. Вносител е Министерският съвет.
8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител е Министерският съвет.
9. Парламентарен контрол.
По предложенията за дневния ред някой от вносителите желае ли да се изкаже?
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата за тази седмица да бъде включен като точка от дневния ред проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията и приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, вие имате ангажимент, поет чрез "Програма 2001", приватизационните сделки в България да бъдат открити, открити пред обществото, тоест обществото да знае истината за тях. За съжаление обаче вие цяла една година отхвърляте това наше предложение. И аз не мога да разбера какви са мотивите на управляващото мнозинство, за да не приемете това наше предложение. Ако българският парламент не може все пак да има някакъв поглед върху контрола на приватизационните сделки, какво остава до обикновените членове на РМД-тата, какво остава за тези хора, които пряко са заинтересовани от развитието на приватизираните предприятия? Аз се надявам, че днес вие ще подкрепите това наше предложение, най вече заради това, че снощи чухме по радиото, че май ще е необходимо парламентът да направи и комисия за предприватизационен контрол, тоест контрол за това колко сделки от Агенцията по приватизацията не са сключени при явно искане от страна на външни инвеститори за закупуване на български предприятия. Това вече наистина е капакът на всичко. Ние неведнъж сме давали информация по подобни въпроси, както за завод "Химик" в Асеновград.
Аз се надявам, че днес вие ще подкрепите това наше предложение. Нека всички ние да знаем какво става, след като приключите с приватизационните сделки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Мерджанов има думата.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволявам си отново да подновя неколкократното искане на Парламентарната група на Демократичната левица за включване в дневния ред на седмичната програма на Народното събрание на проект за решение на Народното събрание за създаване на временна анкетна комисия за проучване на дейността и финансирането на фондация "Бъдеще за България", вече обект на обществено разследване от доста време насам. Органите, които трябваше да сторят това - Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, съдът и прокуратурата отказват да упражнят законовите си функции на власт и контрол. Законът, както и общественото мнение в една парламентарна република неминуемо налагат Народното събрание да използва върховното си право и върховната си длъжност да приложи този закон спрямо един конкретен субект, какъвто е фондация "Бъдеще за България".
Отново предлагам и отново настоявам проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на финансирането и дейността на фондацията да бъде гласуван като точка от дневния ред на парламентарните събрания на Народното събрание до края на седмицата. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Башикаров има думата.
ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На 26 юли т.г. на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Георги Първанов и група депутати от Демократичната левица внесоха за разглеждане проект за решение на Народното събрание за мораториум върху разрушаването на паметници и паметни плочи, посветени на лица и събития, издигнати в периода от 1878 г. до 2000 г.
В проекта за решение на Народното събрание се предлага също така Министерският свет да издаде постановление, уреждащо реда за регистрация, охрана и опазване на паметните знаци. Проекторешението за мораториум върху разрушаването на паметници е мотивирано с обстоятелството, че в нашата страна, за съжаление, при всяко изменение на политическата конюнктура част от паметниците биват разрушавани по политически и идеологически подбуди. По такъв начин се унищожава част от културно-историческото ни наследство, което несъмнено е част и от нашата история, независимо от това дали тя ни харесва или не. Липсата на съответните мерки от страна на властите създава култура на безнаказаност и обстановка на безразличие по отношение на зачестилите случаи на рушене на паметници от нашето минало и неговото наследство. Напоследък бяхме свидетели и на драстични случаи, в това число и поругаването на националната светиня "Оборище" в гр. Панагюрище.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, във връзка с изложеното ви моля да подкрепите предложението за включване в дневния ред на Народното събрание за тази седмица на проект за решение за мораториум върху разрушаването на паметници и паметни знаци. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Позволих си да направя това предложение, изхождайки от факта, че в петък, на петъчния контрол министър-председателят направи едно признание, което ме впечатли и приятно ме изненада, че трябва да променим ценностната система на провежданата икономическа реформа, че налаганата досега от Международния валутен фонд система на лисиферски капитализъм не се оказа удачна за стремежа ни да влезем в европейското семейство. И трябва да отидем към организиран капитализъм с една индиректна намеса на държавата при регулирането на икономическите процеси.
В продължение на това заместник министър-председателят потвърди, че е готов да се провежда организирана политика на индустриална такава в нашата страна и проявява интерес към един такъв нормативен акт, какъвто е законопроектът за насърчаване, стабилизация и развитие на промишлеността.
Уважаеми колеги отдясно, правя ви съответно и предложение, организационно предложение. Ако вие приемете да влезе в дневния ред тази точка, и ако я приемем на първо четене, нищо не ни пречи да удължим срока за предложения между първо и второ четене на един месец. Тогава да бъде изпратен до специалистите в Министерството на икономиката и всички ония техни бележки, които имат по този законопроект, защото никой не живее с илюзията, че е създал нещо идеално и съвършено, да бъдат отразени между първо и второ четене. И най-после да посрещнем новото хилядолетие с една нормативно уредена индустриална политика на България.
Надявам се, че разбирате потребността от такъв тип политика, защото нашата икономика действително се намира в твърде притеснително състояние, а без раздвижване на реалния сектор, без съответните възможности за производство ние трудно можем да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Свърши Ви времето!
СТЕФАН НЕШЕВ: Да, свършвам.
Господин председател, аз се обръщам и към Вас с една молба. Видях, че Вие сте разпределили...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ: Искам една лична молба да Ви отправя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Лична молба не от тази трибуна. Заповядайте при мен, ще ми отправите, с удоволствие. (Господин Стефан Нешев се обръща и отправя устно молбата си към председателя на Народното събрание Йордан Соколов.)
Друг?
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! За пореден път предлагам един от законопроектите, който ние сме внесли с господин Корнезов, свързан с данъците, конкретно за изменението на Закона за корпоративното подоходно облагане. Казвам "за пореден", като не изключвам предложенията и на други колеги от Демократичната левица, а също така и на колеги от ВМРО, даже и от СДС. Не ги изключвам, защото те са направени отдавна, касаят много важни въпроси от данъчното облагане, които не могат да бъдат претупани, както в досегашната практика на Народното събрание се случваше. Нещо повече, не само претупвани, а обобщавани в един законопроект, както миналата година стана, и гласувани заедно с бюджета, нещо, което е недопустимо и наистина обижда Народното събрание. Тези идеи, които са вложени и в нашия законопроект за отделяне чрез даренията на повече средства за даровити деца, за болни и т.н. чрез спонсорство не са маловажни. Те, разбира се, не са и за първи път внесени, но досегашната практика показва, че много бързо, без да се обмислят от мнозинството, те са отхвърляни.
Също така има и други , чрез законопроектите, които сме внесли, свързани с минималния праг, с различните скали, с онова, което се нарича семейно облагане - въпроси, които трябва да бъдат обсъдени не единствено и само на страниците на вестниците, а тук, в Народното събрание, с нужното внимание. И казвам това за пореден път, защото министърът на финансите обеща преди един месец да бъдат внесени в Народното събрание тези законопроекти, които Министерският съвет има като изменение и допълнение, а се внасят едва днес. И ако процедираме така, господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
РУСИ СТАТКОВ: Благодаря Ви, ... ние доникъде няма да стигнем и авторитетът на Народното събрание ще бъде нисък. Ето затова предлагам още тази седмица да влязат в дневния ред и нашите законопроекти, и на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря, господин председателю! Аз не чух председателя да прочете моето предложение, аз си го давам, мисля, че е пропуснато.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Съобщено беше.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ: Така ли? Извинявам се.
Уважаеми колеги, правя още веднъж едно предложение за внасяне на данъчен закон от Парламентарната група на Демократичната левица по Закона за корпоративното подоходно облагане, имайки предвид, че точно сега е моментът за внасяне на тези закони. И се учудваме, че вчера беше представен Законът за държавния бюджет от министъра на финансите, доколкото разбрахме, пред Парламентарната група на ОДС, а ние в същото време не сме гледали нито един данъчен закон.
Възниква логично въпросът на каква база е изграден този законопроект за държавния бюджет на страната за следващата година, когато ние не сме разгледали, както казах, не само предложенията на парламентарната група, но даже и законопроектите на Министерския съвет по отделните данъчни закони. Още повече, че в момента върви икономическият форум. Аз не виждам защо правим икономически форуми и харчим държавна пара, след като не взимаме нищо от тях. Затова ние правим още веднъж нашите конкретни предложения по Закона за корпоративното подоходно облагане. То е част от ясната данъчна политика на Българската социалистическа партия. Тук предлагаме намаление в данъчните ставки, данък печалбата, предлагаме намаление в облагането на социалните разходи, в получаваните дивиденти, предлагаме да се подобри инвестиционният климат, да се получи един реален ръст в съсипаната ни икономика, а не онези виртуални ръстове, които ние слушаме вече три години подред.
Така че ви предлагам да гласувате внесения законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Козалиев.
Започваме гласуването по дневния ред.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Мутафчиев като точка в дневния ред да бъде включен проект за решение за избиране на Временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Гласували 155 народни представители: за 59, против 91, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов като точка в дневния ред да бъде включен проект за решение за създаване на временна комисия за проучване на фактите относно финансирането на фондация "Бъдеще за България".
Гласували 149 народни представители: за 56, против 93, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Стефан Нешев като точка в дневния ред да бъде включен законопроект за насърчаване стабилизацията и развитието на промишлеността.
Гласували 162 народни представители: за 62, против 100, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов като точка в дневния ред да бъде включен законопроект за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица.
Гласували 148 народни представители: за 53, против 92, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Башикаров като точка в дневния ред да бъде включен проект за Решение за мораториум върху разрушаването на паметници и паметни плочи.
Гласували 146 народни представители: за 50, против 96, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Васил Козалиев като точка в дневния ред да бъде включен законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от народните представители Стефан Стоилов и Иван Иванов.
Гласували 138 народни представители: за 48, против 90, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков като точка от дневния ред да бъде включен законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с вносители Любен Корнезов и Руси Статков.
Гласували 137 народни представители: за 38, против 95, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте седмичната програма за работата на Народното събрание за периода от 18 до 20 октомври така, както е предложена от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
Гласували 153 народни представители: за 108, против 11, въздържали се 34.
Седмичната програма е приета.
Преди да започнем по седмичната програма, ще ви предложа да приемем решение за промяна в състава на една от комисиите.

Чета ви проекта за решение за попълване състава на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол:
"Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
Избира Свилен Колев Димитров за член на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол".
Има ли изказвания по този проект за решение? Не.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 142 народни представители: за 142, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Точка първа от седмичната програма е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ.
Вносител е народният представител Владислав Костов.
Законопроектът е разпределен на Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа.
Господин Костов, имате думата, за да докладвате становището на комисията, но преди това - за процедура.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с приетата току-що седмична програма за работата на Народното събрание, предлагам по т. 1 от тази програма да бъде допуснат в залата заместник-министърът на земеделието и горите господин Георги Кирилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има ли противно становище? Не.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допуснат господин Георги Кирилов, заместник-министър на земеделието и горите.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят в залата господин Кирилов, заместник-министър на земеделието и горите.
Имате думата, господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ:
"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа относно законопроект за изменение на
Закона за фуражите № 054-01-84, внесен от
народния представител Владислав Костов на 10 юли 2000 г.

Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа проведе заседание на 14 септември т.г., на което обсъди законопроекта за изменение на Закона за фуражите.
В работата на комисията взе участие заместник-министърът на земеделието и горите господин Георги Кирилов.
Със Закона за фуражите е създадена Главна дирекция за контрол на фуражите като структурна единица на Министерството на земеделието и горите, а съгласно Закона за съхранение и търговия със зърно е създадена Национална служба по зърното, също към Министерството на земеделието и горите.
Настъпилите структурни промени в администрацията на министъра на земеделието и горите и юридическите лица към него, второстепенни разпоредители с бюджетни средства предполагат като удачна форма на структуриране Главната дирекция за контрол на фуражите да бъде в състава на Националната служба по зърното.
Предвид взаимната обвързаност на дейностите на двете звена, идеята на законопроекта е Националната служба по зърното да поеме и функциите, определени в Закона за фуражите, като същата бъде структурирана в две главни дирекции, едната от които е и Главна дирекция за контрол на фуражите.
След станалите разисквания и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за фуражите № 054-01-84.
Това становище е гласувано с 12 гласа "за", "против" и "въздържали се" няма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов. Като вносител искате ли думата? Не.
Имате думата за изказвания.
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, искам да изразя своето съгласие и да кажа защо. По принцип ние никога не сме правили в държавата си баланс и контрол само на отделни култури в областта на зърнопроизводството. Винаги балансът в държавата специално и контролът са били общи, така че съвсем логично е онова, което се предлага - да няма отделно, а да си бъде към управлението, което се занимава със зърното, защото фуражът е елемент и е производен на зърното и съвсем логично е да бъде онова, което се предлага. И в такъв смисъл мисля, че няма да намерим някакви противоречия. Ако имаме други проблеми със Закона за фуражите, аз имам, но тук в случая не стои така въпросът, затова аз подкрепям предложението за приемане на първо четене на предложението за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Господин Кръстьо Трендафилов има думата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа и госпожи народни представители. Аз също веднага декларирам и призовавам да подкрепите на първо четене изменението и допълнението на Закона за фуражите.
И същевременно вземам думата само за да напомня, че този закон го приехме в края на 1999 г. В края на 2000 г. ние го изменяме. И го изменяме само заради това, че тогава не приехме предложението, което се направи да няма специална дирекция или специална структура, тъй като службата по зърното, която съществуваше и преди Закона за зърното и беше от 22 души, сега е от 75 човека. Отделно от това е закупила допълнително за над 180 хил. марки оборудване. В същото време 16 центъра на метрологията в страната стоят заключени, вратите им са заварени, а те са с лабораторна техника и т.н.
Просто исках да кажа, че с всеки закон създавахме допълнителни структури към Министерството на земеделието и горите, което, освен че усложнява работата на министъра и на администрацията в министерството, утежнява издръжката на тази администрация в държавата, без да върши допълнително работа, която все едно тази служба, която беше създадена, извършва. Така че аз приемам да се гласува на първо четене законопроектът и същевременно моля господа народните представители в други случаи, когато приемаме закони, да се съобразяваме с онова, което съществува в България, да го доразвиваме, а не да създаваме допълнителни, нови, измислени структури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Има ли други изказвания? Няма.
Моля, гласувайте на първо четене законопроекта за изменение на Закона за фуражите № 054-01-84, внесен от народния представител Владислав Костов.
Гласували 115 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Втора точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Кой ще докладва?
Госпожа Николова, имате думата за процедура.
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА (СДС): Господин председател, моля да прогласуваме във връзка с настоящата точка в залата да присъства директорът на Дирекция "Железопътен транспорт" Георги Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Николова.
Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допуснат господин Георги Николов.
Гласували 81 народни представители: за 79, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете господин Никола Николов, за да докладва закона.
Моля квесторите да поканят господин Георги Николов в залата.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Няма кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За процедура има думата господин Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля на основание правилника...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Малинов, моля за момент.
Предишното гласуване е нередовно, отменете предишния резултат, който обявих за процедурата, която гласувахме, защото не съм се съобразил с кворума.
Поставям отново на гласуване процедурното предложение в залата да бъде допуснат господин Георги Николов.
Моля, гласувайте процедурното предложение на госпожа Даниела Николова.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Тъй като го няма председателят на комисията, няма го и неговият заместник, няма ги и секретарите на комисията, обявявам 15 минути прекъсване на заседанието. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава. Моля господин Личев да докладва закона.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Продължаваме с чл. 6. По чл. 6 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 1 и 2 и приема по принцип предложението по т. 3.
Комисията не приема предложението по т. 4, а именно:
"4. Създават се ал. 2 и ал. 3:
"(2) В Устава (Устройствения правилник) на БЖ основният предмет на дейност може да бъде доразвит.
(3) БЖ може да участва в други дружества със същия или сроден предмет на дейност в страната и чужбина, както и да създава и купува такива дружества."
Предложението на народния представител Руси Статков се приема от комисията.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Комисията по икономическата политика не приема предложението по т. 1 и приема предложението по т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Личев, в предишното заседание господин Ерменков ме предупреди, че оттегля предложенията си в тази глава. Така че да не ги гласуваме.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Добре. Значи да не ги чета.
Предложение на Комисията по икономическата политика по чл. 6, който става чл. 10:
"Чл. 10. Основният предмет на дейност на НК "ЖИ" е:
1. осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;
2. извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;
3. събиране на инфраструктурни такси в размер, определен от Министерския съвет, по предложение на министъра на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на финансите;
4. разработване на графиците за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите и с общините - за пътническите превози;
5. управление на влаковата работа в ЖИ при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;
6. приемане на всички заявки за превоз от превозвачите;
7. приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги;
8. изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура.
(2) Националната компания "Железопътна инфраструктура" не може да извършва по занятие железопътен превоз.
(3) Националната компания "Железопътна инфраструктура" не може да участва в търговски дружества, които по занятие извършват железопътен превоз."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Има едно неприето предложение, което беше докладвано от господин Личев - предложението по т. 4 от народните представители Мутафчиев, Богданов и Папаризов.
Поставям на гласуване неприетото от комисията предложение.
Гласували 110 народни представители: за 19, против 89, въздържали се 2.
Предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 10.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Член 10 в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 7 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 7 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 7, който става чл. 11:
"Чл. 11. Органи на управление на НК "ЖИ" са:
1. министърът на транспорта и съобщенията;
2. Управителният съвет;
3. генералният директор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Има едно неприето предложение - на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов.
Поставям на гласуване тяхното предложение.
Гласували 112 народни представители: за 9, против 88, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 11.
Гласували 106 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 11.
Член 11 в редакцията, предложена от комисията, е приет.

ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Член 8 - има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов чл. 8 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 8, който става чл. 12:
"Чл. 12. Министърът на транспорта и съобщенията провежда общата транспортна политика на държавата в областта на изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и осъществява дадените му с този закон правомощия, свързани с дейността на НК "ЖИ"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме неприетото предложение за отпадане на чл. 8 в номерацията на вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 20, против 96, въздържали се 3.
Предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на чл. 8 в номерацията на вносителя не се приема.
Моля да гласуваме чл. 12, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 8.
Член 12, предложен от Комисията по икономическата политика, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Член 9 - има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов чл. 9 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 9, който става чл. 13:
"Чл. 13. (1) Управителният съвет се състои от 5-има членове, които се назначават от министъра на транспорта и съобщенията за срок до 5 години.
              (2) Министърът на транспорта и съобщенията сключва договор за управление с всеки от членовете на управителния съвет.
              (3) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.
               (4) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, включително с друг член на органите на управление на НК "ЖИ"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на чл. 9 в номерацията на вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 21, против 91, въздържали се 2.
Предложението за отпадане на текста не се приема.
Моля да гласуваме чл. 13, както е предложен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Член 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ:
"Чл. 10. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на 2 месеца.
              (2) Заседанието на управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко две трети от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един неприсъстващ.
              (3) Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство."
Има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов чл. 10 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 10 става чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Имате думата, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Когато ние предложихме от чл. 7 до чл. 10 включително да отпаднат, имахме предвид това, че предлагаме друга структура и друг подход при преобразуването на Българските държавни железници. Затова и не взех отношение до чл. 9.
Но тук, когато вече става дума за вземане на решения от страна на управителния съвет, нещата стават доста груби. Меко казано - груби. Обърнете внимание, вие отхвърлихте предложението на Кирил Ерменков управителният съвет да се състои от 7 члена. Направихме управителния съвет от 5 члена, които пряко се назначават от министъра на транспорта и съобщенията. След това, вижте какви правомощия даваме в чл. 10, че заседанието може да бъде провеждано от двама присъстващи в управителния съвет, тъй като всеки един има право да представлява по още един. И гласуването става с обикновено мнозинство. Тоест, ако двама от членовете на управителния съвет са на това заседание и представляват още двама, заседанието е редовно и те могат да вземат решение.
Извинявайте, но ако вие подкрепите това, което предлага комисията, вие давате еднолично управление на министъра над новата структура, която вие предложихте, т.е. Национална компания "Железопътна инфраструктура". Затова ви моля, помислете добре трябва ли чл. 10 да бъде точно в тази формулировка, трябва ли да даваме право, след като съкратихме състава на управителния съвет на 5 човека, всеки един от тях да представлява по още един.
Аз предлагам да подкрепите нашето предложение да отпадне този член или поне да отпадне частта, в която членовете ще имат право да представляват други представители. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Други изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на чл. 10, предложено от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 32, против 71, въздържал се 1.
Предложението за отпадане на текста не се приема.
Има думата за процедура господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам прегласуване на тази разпоредба, защото вие може би не чухте колегата Мутафчиев. Досега ние сме конструирали много подобни управителни тела, но сега става дума за един орган, който е прецедент. В нито един закон досега никъде не сме записали, че може да се представлява друг член по време на заседание. Сега за първи път и то при съкратен вече орган - от пет човека - ще може един член да представлява друг.
Обръщам се и към Вас, господин председател, Вие сте юрист, това е прецедент в практиката на Народното събрание! Нека да не правим глупости! Затова ви моля да прегласуваме. По-добре е да отпадне този член и да няма такова изискване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков. Приемам неговото предложение.
Поставям на прегласуване предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на чл. 10.
Гласували 111 народни представители: за 45, против 60, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Има и друго предложение. Става дума за ал. 2 - да отпадне изразът "или представлявани от друг член на съвета". Тоест точката да се постави след думата "лично" и да отпадне целият текст до края на алинеята, включително и второто изречение - "Никой присъстващ член не може да представлява повече от един неприсъстващ."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Постъпи конкретно предложение от господин Мутафчиев в чл. 10 по номерацията на вносителя, ал. 2, след "лично" да се постави точка и да отпадне останалата част от алинеята.
Моля, гласувайте предложението на господин Мутафчиев.
Гласували 108 народни представители: за 37, против 62, въздържали се 9.
Предложението на господин Мутафчиев за отпадане на част от ал. 2 не се приема.
Поставям на гласуване чл. 10 по номерацията на вносителя, който по предложение на комисията става чл. 14.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 102 народни представители: за 74, против 26, въздържали се 2.
Член 14 по номерацията на комисията е приет.
За отрицателен вот има думата господин Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз гласувах срещу приемането на този член, защото е притеснително, че вие създавате възможност една фирма да се управлява със субективни грешки. Когато няма повече мнения и съпоставка на мнения, когато няма вътрешна ревизия на взетите решения, всеки, който има право еднолично да взема решения, е готов да допусне субективна грешка. Затова в Търговския закон е записано "управителен съвет", а не "управител". Вие стигате до затворената ситуация един човек еднолично да управлява. И се чудя: след като говорим за допускани грешки в администрацията, след като говорим за отклонения от нормалното администриране, след като споменаваме вече думи като корупция и така нататък, как вие приемате такова решение! Трудно ми е да си обясня поведението ви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Нешев.
Господин Личев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 11 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 11, който става чл. 15, е:
"Чл. 15. Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
2. изработва и предлага на министъра на транспорта и съобщенията за утвърждаване правилник за устройството и дейността на компанията;
3. по предложение на генералния директор назначава и освобождава заместник-генералния директор, главния счетоводител и главния юрисконсулт;
4. приема годишния счетоводен отчет;
5. предлага на министъра на транспорта и съобщенията да разрешава за всеки отделен случай участието на компанията в търговски и неперсонифицирани дружества и в международни организации;
6. предлага на министъра на транспорта и съобщенията да предприеме действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
7. упражнява правата по притежаваните от компанията дялове и акции от търговски дружества;
8. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на движими или недвижими вещи, взема решения по чл. 49, ал. 2 от Закона за държавната собственост за продажба на жилищата, управлявани от компанията, и за отдаването им под наем;
9. изпълнява други функции, възложени му от министъра на транспорта и съобщенията, свързани с управлението на железопътната инфраструктура, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма неприети предложения.
Господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов оттеглиха своето предложение; господин Ерменков е оттеглил предложението си.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 15.
Гласували 99 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 17.
Член 15 в редакцията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 12. Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие заместник-председателят, организира и ръководи заседанията на Управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения."
Има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 12 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 12 става чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз поддържам нашето предложение този член да отпадне и ще се мотивирам защо. След като съставът на Управителния съвет е от 5 члена, след като всеки един има право да представлява още един при гласуването и вземането на решенията, т.е., че стигаме до ситуация Управителният съвет е от двама човека, защо трябва да има заместник-председател на управителния съвет? Нека председателят на Управителния съвет да поеме ангажимента на 2 месеца веднъж да се появява все пак в тоя Управителен съвет и да си води заседанията.
Аз ви предлагам тогава да разширим структурата - да изберем секретар и още един заместник-председател, и да разширим и правомощията да гласуват за трима, така че да се постигне едно пълно единодушие и, както казах, пълно единовластие от страна на министъра на транспорта и съобщенията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Моля, гласувайте предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на чл. 12, в номерацията на вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 20, против 83, въздържали се 2.
Предложението за отпадане на чл. 12 не се приема.
Моля, гласувайте чл. 12, предложен от вносителя, който става чл. 16.
Гласували 98 народни представители: за 84, против 8, въздържали се 6.
Член 16, в номерацията на комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 13 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 13 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 13, който става чл. 17:
"Чл. 17. (1) Член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на срока на договора за управление при нарушаване разпоредбите на закона, при неизпълнение на икономическите показатели или на други условия, предвидени в този договор.
              (2) Член на Управителния съвет се освобождава с акт на министъра на транспорта и съобщенията.
              (3) Договорът за управление с член на Управителния съвет се прекратява преди изтичане на срока на действията му:
1. когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3 и 4;
2. когато нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в договора за управление;
3. когато е подадена писмена молба за освобождаване;
4. по решение на министъра на транспорта и съобщенията с едномесечно предизвестие.
              (4) В случаите по ал. 1 - 3 или при смърт на член на Управителния съвет министърът на транспорта и съобщенията назначава нов член за срок до края на първоначалния мандат и сключва с него договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Мутафчиев има думата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Тук има доста неясноти по гаранцията на това един вече назначен член на Управителния съвет на Национална компания "Железопътна инфраструктура" да запази своето влияние в Управителния съвет и да може да работи нормално без какъвто и да е натиск от страна на министъра.
Защо казвам това? Обърнете внимание най-напред на ал. 1 - "Управителният съвет или отделен негов член може да бъде освободен преди изтичането на срока на договорите за управление при нарушаване разпоредбите на закона и при неизпълнение на икономическите показатели или на други условия, предвидени в този договор."
Какво означава "други условия, предвидени в този договор" и има ли такива условия, с изключение на някои правила, които се въвеждат в ал. 3? Може ли вносителят да ми каже кои са тези "други условия"? Май такива условия няма.
Затова ние предлагаме този член да отпадне изцяло и предложихме на комисията да го преработи във вид, в който ще бъде нормален за една нормална работа на Управителния съвет.
Алинея 2, добре, "с акт на министъра на транспорта и съобщенията". То друг начин няма, имайки предвид предходните членове, които вие приехте като мнозинство.
Обаче обърнете внимание в ал. 3 на т. 4 - "по решение на министъра на транспорта и съобщенията с едномесечно предизвестие". Защо, след като в ал. 1 сме определили двете основни причини, по които може да бъде освободен един представител на управителния съвет? Защо, след като в ал. 3 сме казали, че когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 3 и 4, т.е., да има икономическа зависимост от други конкурентни фирми и т.н.; когато нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в договора за управление; когато е подадена писмена молба за освобождаване? Коя е тази причина, която ще накара министърът да пусне едномесечно предизвестие на член на Управителния съвет? Тоест, че не изпълнява ясни поръчки от министерството. Това ли е причината, за това ли отваряме врата на министъра? Не говоря пряко за господин Славински, говоря за институцията министър на транспорта и съобщенията.
Затова апелирам към вас: подкрепете нашето предложение този текст да отпадне. Ако не приемете това предложение, предлагам конкретно, господин председателю, в ал. 1 до "показатели" и да се постави точка, и да отпадне "или на други условия, предвидени в този договор", защото няма такива "други условия". И да отпадне т. 4 от ал. 3. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Господин Статков, имате думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Продължават недомислията, които са предложени по този закон, и аз много ви моля наистина всички да се съсредоточите по това, което в момента се предлага, за да не се червим, или по-точно да не се червите после пред хората.
Господин председател, отново ще напомня, че Вие сте юрист. Има законодателна техника. Тази законодателна техника казва, че или се изброяват изчерпателно определени условия в член, или се дава една обща широка рамка. В случая подходът, който се прилага, по същество е противоречив. Той не решава, не урежда тези отношения, защото започва да изброява два случая и след това казва "по всички случаи в закона". Извинявайте, но какво значи "по всички случаи в закона"? Това означава, че реално, ако се усмихне накриво, защото има и "условия на договора", ще бъде уволнен, който и да е. Така ли се работи? И въобще един член на управително тяло може ли да работи в такива условия? Това са абсурди. Субективизъм, една огромна зависимост - всичко това, ако се подкрепи, е една отговорност на Народното събрание за такъв мандат.
Смятам, че е крайно време действително да се работи отговорно. Затова, ако не се приеме предложението за отпадане, освен изразеното от господин Мутафчиев предложение в чл. 13, ал. 1 да отпадне "или на други условия, предвидени в тези договори", в ал. 3 освен т. 4 да отпадне, да отпадне и т. 2, което предлагам допълнително, тъй като тя отново е в тази посока, за която вече говорих, на недомислие, на противоречивост.
Моля народните представители от мнозинството този път да подкрепят тези предложения, защото действително се отива много далеч в неща, които не трябва да бъдат направени от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков.
Все пак, независимо че съм юрист, когато водя заседанието какво мога да правя друго, освен да спазвам правилника.
Други желаещи да вземат думата няма.
Постъпиха няколко предложения за отпадане.
Първо ще поставя на гласуване основното предложение на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на целия чл. 13 по номерацията на вносителя.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 105 народни представители: за 32, против 65, въздържали се 8.
Предложението за отпадане на целия член не се приема.
Господин Мутафчиев и господин Руси Статков предлагат в ал. 1 финалът "или на други условия, предвидени в този договор" да отпадне, както и да отпадне т. 4 от ал. 3.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 114 народни представители: за 31, против 77, въздържали се 6.
Предложението за отпадане на финала на ал. 1 и на т. 4 от ал. 3 не се приема.
За процедура думата има господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Моля, господин председателю, да се прегласува отпадането на текста от ал. 1.
Апелирам към управляващото мнозинство: господа, не е необходимо да държите на текста, който в момента комисията предлага. Нека вносителят да стане и да каже кои са тези други условия и има ли такива условия? Трябва ли да стои този текст, ако такива условия няма в закона по-нататък, с изключение на ал. 3, където ясно и точно е казано по кои причини може да бъде освободен член на управителния съвет. Защо не приемате предложения на опозицията, които по принцип ще изчистят, от една страна, закона от ненужно натоварване на текста, а от друга страна, все пак ще създадат нормални условия, за да няма съмнения в работата на този управителен съвет.
Апелирам още веднъж: подкрепете това наше предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Поставям на прегласуване предложението за отпадане в ал. 1 на чл. 17 на думите "или на други условия, предвидени в този договор" и на т. 4 в ал. 3.
Моля да прегласуваме.
Гласували 126 народни представители: за 43, против 71, въздържали се 12.
Предложението повторно не се приема.
Следва предложението на господин Руси Статков за отпадане на т. 2 в ал. 3 на чл. 13 по номерацията на вносителя.
Моля да гласуваме предложението на господин Руси Статков.
Гласували 112 народни представители: за 39, против 68, въздържали се 5.
Предложението на господин Статков за отпадане на т. 2 от ал. 3 не се приема.
Господин Статков, имате думата за процедура.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители отдясно! Предложението, което направих, може би Вие нямате текста, е следното: да отпадне изискването "когато нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или договора за управление". Вие не го подкрепяте, следователно за всички закони, за които отговарят Министерският съвет и министрите и не ги изпълняват, трябва да искаме оставки.
Аз ще предложа отново да отпадне и ако вие не го приемете, ще внеса към всички закони това изискване, което вие вменявате тук, за да може да бъдат освободени всички министри, които не изпълняват законите, и целият Министерски съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Поставям на прегласуване предложението за отпадане на т. 2 от ал. 3 на чл. 13 по номерацията на вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 35, против 69, въздържали се 5.
И при прегласуването предложението на господин Статков не се приема.
Поставям на гласуване предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 17.
Гласували 108 народни представители: за 91, против 13, въздържали се 4.
Член 17, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 14 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 14 да отпадне.
Комисията по икономическа политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическа политика за чл. 14, който става чл. 18.
"Чл. 18. Членовете на Управителния съвет са длъжни да пазят търговската тайна и търговския престиж на Националната компания "Железопътна инфраструктура"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата?
Моля да гласуваме предложението на господата Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов за отпадане на чл. 14 по номерацията на вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 28, против 66, въздържали се 8.
Предложението за отпадане на чл. 14 по номерацията на вносителя не се приема.
Моля да гласуваме предложението на Комисията по икономическа политика за чл. 18.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 5, въздържал се 1.
Член 18 е приет, така както е предложен от комисията.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 15 е постъпило предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 15 да отпадне.
Комисията по икономическа политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическа политика за чл. 15, който става чл. 19:
"Чл. 19. (1) Министърът на транспорта и съобщенията назначава генералния директор за срок до пет години, който по право е член на Управителния съвет.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията сключва с генералния директор договор за управление."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В този член, в ал. 2 ви предлагам да направим редакционна поправка. Нека изречението да завърши с "за управление". Тоест "министърът на транспорта и съобщенията сключва с генералния директор договор за управление".
Защо определяте срок до пет години? Защо му давате такъв мандат? За какво е потребно това? Ами, ако наруши известни принципи? Ако не удовлетворява стратегията на държавата, ако нарушава националните интереси? Значи той трябва да бъде търпян пет години! Защо? Защо му е необходим мандат на генералния директор? Каква е логиката? Обяснете ми!
Аз не виждам причина да слагаме мандат на генералния директор. И това ме кара да ви предложа да направим тази редакционна поправка, за да не можем да обвързваме министъра на транспорта с генералния директор за срок от пет години. Ако има излизане от нормалната управленска практика, да може той да го подмени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Нешев, Вие предлагате думите "за срок от пет години" да отпаднат. Това не е редакционна поправка, а това е предложение за отпадане. Благодаря Ви.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Каква е разликата между двете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В правилника има някакви уточнявания.
Моля, поставям на гласуване предложението на господин Стефан Нешев за отпадане на думите "пет години".
Гласували 126 народни представители: за 44, против 82, въздържали се няма.
Предложението на господин Нешев не се приема.
Поставям на гласуване предложението на тримата колеги - Петър Мутафчиев, Богданов и Папаризов, за отпадане на целия член.
Гласували 113 народни представители: за 30, против 83, въздържали се няма.
Предложението за отпадане на чл. 15 в номерацията на вносителя не се приема.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Само ще помоля да прочета отново ал. 2, тъй като не прочетох последните думи.
"(2) Министърът на транспорта и съобщенията сключва с генералния директор договор за управление за срок до пет години."
Това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, благодаря на господин Личев. Това беше прецизиране на текста.
Моля да гласуваме предложението на комисията по чл. 19 с уточнението, което току-що направи господин Личев.
Гласували 105 народни представители: за 81, против 11, въздържали се 13.
Член 19, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 16 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 16 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 16, който става чл. 20, е:
"Чл. 20. (1) Генералният директор:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Националната компания "Железопътна инфраструктура";
2. сключва договори за извършване на предоставяните от и за компанията услуги;
3. назначава и уволнява работниците и служителите в Национална компания "Железопътна инфраструктура";
4. представлява компанията пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети лица в страната и в чужбина;
5. отчита се за своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на транспорта и съобщенията.
              (2) Генералният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 1, т. 2 - 4 на други длъжностни лица от компанията по решение на управителния съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме предложението на тримата колеги - господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на текста.
Гласували 101 народни представители: за 27, против 74, въздържали се няма.
Предложението на тримата колеги не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 20.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
Член 20, предложен от комисията, се приема.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 17 има предложения на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 17 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложението на Комисията по икономическата политика по чл. 17, който става чл. 21:
"Чл. 21. Генералният директор се освобождава преди изтичането на срока на договора за управление от министъра на транспорта и съобщенията в случаите по чл. 17, ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Господин Петър Мутафчиев има думата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Обърнете внимание точно на текста и най-вече върху последната му част - "от министъра на транспорта и съобщенията в случаите по чл. 17, ал. 3". Първо, уточнихте ли, че е чл. 17 с промяната, която направихте?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Да, по чл. 17.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: И второ, защо членовете на управителния съвет могат да бъдат освобождавани по чл. 17, ал. 1, където става дума за неизпълнение на икономическата и финансовата политика на Национална компания "Железопътна инфраструктура", а генералният директор - не може? Защо членовете на управителния съвет могат да бъдат освобождавани по други причини, които ще залегнат в този закон? Никой от вас не ми отговори кои са другите причини, а и няма такива по-нататък, а генералният директор не може да бъде освобождаван по тези други причини? Защо единствено ал. 3 я третираме в новия чл. 21, стария чл. 17?
За мен тук няма логика. Разграничавате по някакъв начин генералния директор от членовете на Управителния съвет, но защо го разграничавате, след като и той е член на Управителния съвет и това го гласувахте преди 2 минути?
И много ви моля, на нас ни плащат, за да работим умствен труд, т.е., за да мислим, когато гласуваме. И нека този път да защитим работните си заплати и да не гласуваме с горните си крайници. Говоря най-вече за мнозинството! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
И все пак, малко по-спокойно, господин Мутафчиев.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители отдясно! Голяма шега си е направил вносителят с вас. И ако вие се оставите да продължи тази шега, просто вече става жалко. Защо? Защото току-що прочетеното от колегата Мутафчиев противоречие според мен трябва да бъде още по-конкретизирано, за да разберете за какво става дума.
Значи, в чл. 17 се предлага генералният директор да бъде освобождаван преди изтичането на срока по договора в случаите на чл. 17, ал. 3 - прословутият член, за който ние вече говорихме. Според мен напълно безсмислено е да изпускате ал. 1, защото тя се повтаря в ал. 3. Направо си запишете - по чл. 17, ал. 1 и 3. И така ще бъдете по-последователни в позицията си на безпътица и безсмислие. А другото просто е глупаво, защото, повтарям, прочетете ал. 1 и 3. Те се покриват, защото става дума за неизпълнение на закона и на договора за управление като цяло. Така че казвам, смешно и жалко е, който не разполага със закона, да се предоверява. И по-добре приемете предложението на колегата Мутафчиев да отпадне целият текст, за да бъдете на чисто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков.
Моля да гласуваме предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на чл. 17 в номерацията на вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 38, против 75, въздържали се 4.
Предложението за отпадане на текста не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 21.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 2.
Член 21, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 18 има предложение на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов - чл. 18 се изменя така:
"Чл. 18. Обектите на републиканската жп инфраструктура се поддържат в постоянна изправност в съответствие с утвърдените технически норми и изисквания."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Господин Ерменков оттегля своето предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 18, който става чл. 22:
"Чл. 22. Национална компания "Железопътна инфраструктура" носи отговорност за имуществените и неимуществените вреди, причинени на превозвачите или на трети лица, в случаите, когато се установи, че причина за това е неизправността на железопътната инфраструктура."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Имате думата, господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Ние с колегата Атанас Лозанов имаме предложение по досегашния чл. 18, който по новата номерация става чл. 22. Нашето съображение, за да внесем това предложение, е свързано с въпроса за равнопоставеност между превозвачите. Става дума за равнопоставеност между железопътната инфраструктура, от една страна, като превозвачи, и от друга страна, шосейната, железопътната инфраструктура.
Първоначалната редакция на чл. 18 гласи: "Национална компания "Републиканска железопътна инфраструктура" носи отговорност за телесните повреди и материалните вреди, причинени от превозвачите или на трети лица, в случаите, когато се установи, че причината това е неизправността на железопътната инфраструктура."
Ако се приеме този член с така изменената редакция, би трябвало да се измени и Законът за автомобилните превози и да се вкара там допълнителна точка или аналогичен член, за да има равнопоставеност между железопътния и автомобилния транспорт. Защото аз питам как ще бъде накарана шосейната, пътната инфраструктура да носи същата отговорност. Това значи да определя максимално допустима скорост за всеки участък от пътя в зависимост от състоянието му, моментното състояние, както това е направено в железниците. И отново казвам, за да има равнопоставеност между двата вида превози, ние с колегата Лозанов държим нашето предложение по досегашния чл. 18, с новата номерация чл. 22, да бъде подложено на гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Моля да гласувате предложения текст от господата Иван Борисов и Атанас Лозанов, неприети от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 26, против 80, въздържали се 2.
Предложението на господата Борисов и Лозанов не се приема.
Моля да гласувате чл. 22 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 82, против 6, въздържали се 10.
Предложението на комисията за чл. 22 е прието.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 19. Национална компания "Железопътна инфраструктура" предоставя на превозвачите и на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" оперативна информация за състоянието на железопътната инфраструктура."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 19 става чл. 23.
По чл. 20 господин Ерменков оттегля своето предложение.
Текстът е:
"Чл. 20. Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да сключва с управителите на инфраструктурата в други държави споразумения, уреждащи административни, технически и други въпроси, свързани с достъпа до инфраструктурата за извършване на транзитни превози, в съответствие с международните договори, по които Република България е страна.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 20 става чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласувате чл. 23 и 24 така, както са предложени от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против 6, въздържали се няма.
Членове 23 и 24 с номерацията на комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Раздел ll - Изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура".
Комисията по икономическата политика подкрепя този текст на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Моля да гласувате раздел ll с предложеното от вносителя заглавие, подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против 2, въздържали се няма.
Заглавието на раздел ll е прието.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 21 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 21 се изменя така:
"Чл. 21. (1) Държавата финансира дейностите по изграждането, развитието, поддържането, ремонта и модернизацията на републиканската железопътна инфраструктура, включително създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия на страната, като задълженията на двете страни се определят в рамките на дългосрочен договор между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията и "Български железници" - ЕАД."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на народния представител Петър Башикаров - в чл. 21 се създава нова ал. 2:
"(2) Държавата финансира експлоатацията, поддръжката и ремонта на железопътните прелези, управлявани и стопанисвани от Национална компания "Републиканска железопътна инфраструктура", а също така и изграждането на нови такива."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 21, който става чл. 25:
"Чл. 25. (1) Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, включително в създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранителномобилизационни мероприятия на страната. Размерът на финансирането се определя в рамките на дългосрочен договор между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията и Национална компания "Железопътна инфраструктура".
(2) В случаите, когато концесия се учредява върху обекти по чл. 3, ал. 1 и 2, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, концесионните обекти и финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията им се посочват в решението на Министерския съвет, а конкретните права и задължения се уреждат в концесионния договор.
(3) Национална компания "Железопътна инфраструктура" участва във финансирането на дейностите по текущото поддържане на железопътната инфраструктура и нейната експлоатация с приходите от стопанската си дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Руси Статков, имате думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложението, което е направил в първоначалния му вид вносителят, има един много сериозен пропуск - в подхода, който е развил. И този пропуск той го е уредил с новата ал. 2, която е внесена от комисията за концесионирането. Това, разбира се, е единият подход.
Другият подход, който са предложили колегите Мутафчиев, Богданов и Папаризов, е изцяло държавата да финансира онова, което се извършва във връзка с железопътната инфраструктура. Така че, трябва да се избира и затова и всъщност ставам, за да подчертая тези два момента между двата различни подхода - единият, в който държавата изцяло се ангажира, и другият - в който държавата подпомага и участва не само с компанията "Железопътна инфраструктура", а и с други лица, които вземат на концесия обекти в инфраструктурата. Този подход, разбира се, поражда и определени съмнения - това искам също да го подчертая - защото може да се концесионира, както и досега, с политически подходи, със субективни решения. Тук се дава възможност и на Министерския съвет, който според мен намалява достойнствата на този подход. Затова и поддържам предложението на колегите за първия подход, който е чист - държавата финансира изцяло всички тези изменения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков.
Няма други желаещи за изказване.
Има две неприети предложения, които ще поставя последователно на гласуване.
Първото неприето предложение е това на господата Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов за нова редакция на чл. 21, ал. 1.
Моля да гласуваме.
Гласували 114 народни представители: за 33, против 79, въздържали се 2.
Предложението на тримата колеги не се приема.
Следва предложение на господин Петър Башикаров за ново съдържание на ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 26, против 83, въздържали се 2.
Предложението на господин Башикаров не се приема.
Поставям на гласуване предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 25.
Моля да гласуваме.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 4.
Предложението на Комисията по икономическата политика за член 25 е прието.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 22 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което Комисията по икономическата политика приема по принцип.
Постъпило е предложение на народния представител Руси Статков, а именно:
В чл. 22, ал. 1, т. 3 се изменя така:
"3. републиканският бюджет ежегодно за недостигащите средства (освен тези по т. 1, 2, 4 и 5) за осигуряване разходите по проучване, проектиране, изграждане, поддържане, развитие, експлоатация на републиканската железопътна инфраструктура и погасяване на получени кредити от Национална компания "БДЖ" в частта им за финансиране на инфраструктурата".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложението на народния представител Пламен Славов е прието по принцип от Комисията по икономическата политика.
Предложението на народния представител Кирил Ерменков също е прието по принцип от Комисията по икономическата политика.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 22, който става чл. 26:
"Чл. 26. (1) Финансирането на дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната инфраструктура се извършва от:
1. републиканския бюджет;
2. 95 на сто от таксите по чл. 35;
3. приходите по чл. 3, ал. 4 и от други дейности;
4. процент от таксите върху течните горива по Закона за пътищата;
5. кредити.
(2) С набраните средства по ал. 1 се осигуряват и разходите за:
1. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура;
2. погасяване на получени кредити, включително кредитите, получени от Националната компания "БДЖ" до влизането в сила на Закона, в частта им за финансиране на инфраструктурата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Ако няма много изказвания, можем да го приключим. Това ще е в зависимост от желаещите... (Реплики от залата.)
Добре, след като има повече изказвания, часът е 11,30. Ще спрем дотук.
Давам почивка от 30 мин., след което продължаваме със същия текст. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
По чл. 22 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Какво е нашето предложение по чл. 22? На първо място в чл. 22 - за финансиране дейността по текущото поддържане и експлоатацията на републиканската железопътна инфраструктура да се впише, че се извършва чрез средства от републиканския бюджет.
След това ние предлагаме таксите по чл. 32, това са такси, които се събират за използване на железопътната инфраструктура от превозвачите, 100 на сто да бъдат предоставени на железопътната инфраструктура. Това е де факто разликата от текста, който е предложен от вносителя и приет от комисията и това, което ние предлагаме.
Има една стилова промяна в т. 5 - вместо "фирмени кредити" да се прецизира и да се запише "банкови кредити, гарантирани от държавата".
Какви са нашите мотиви? Никъде в този закон, а при самото изработване на закона не беше представен анализ за финансовото състояние на железниците, не беше представен анализ какви са перспективите за самостоятелното съществуване на железопътната инфраструктура.
Тук въобще не искам да говоря за националния превозвач, защото и в досегашните дебати стана ясно, че няма каквато и да е политика за създаване на държавен превозвач, пряко подчинен на Министерството на транспорта.
Така че, законът в момента и сроковете, които поставяме, и финансирането, това са доста относителни въпроси. Няма яснота, няма точност. Никой не знае колко средства ще трябва да дойдат от държавата, никой не знае колко средства ще бъдат събрани от таксите и какви трябва да бъдат тези такси. А ние приемаме законови разпоредби. Приемаме Закон за българските железници.
Това още един път ме кара да потвърдя, че подходът, който ние ви предлагахме за създаване на акционерно дружество с три отделни поделения към това акционерно дружество, със самостоятелни финансови сметки, щеше предварително да доведе до ясна представа за бъдещото разделяне на българските железници - на инфраструктура и на превозвачи.
Няма държава в Европа и няма железница в Европа, която да не се подкрепя от държавния бюджет. Ако могат вносителите да кажат, че инфраструктурата или превозвачите, или изцяло железниците в която и да е държава, са изцяло на стопански принципи и не се подкрепят със субсидии от държавата, не се подкрепят със заеми и средства по изграждането на инфраструктурата и по подмяна на подвижния състав, става дума за локомотиви и за вагони, нека посочи такъв пример. Смятам, че ще бъде много затруднен.
Тук в т. 1 сте предложили - 95 на сто от таксите по чл. 32, става дума за таксите за използване на железопътната инфраструктура. От тях прехвърляте 5 на сто на Агенцията по железопътен транспорт, която е пряко подчинена на министъра и честно казано една държавна структура, част от това министерство, независимо че има и управленчески, и контролни функции. Защо тази структура трябва да черпи от определените приходи на едно търговско дружество, ако то да бъде държавно със статута на национална компания? Безспорно тази агенция трябва да се финансира от държавата. А всички такси, които се събират, на 100 на сто да останат в железопътната инфраструктура.
И независимо, пак казвам, от тези съображения, че вносителите не ни предложиха какъвто и да е анализ и яснота по финансирането на това държавно дружество, какъв ще бъде делът на държавата, ние предлагаме да се запише на първо място - републиканският бюджет. В противен случай, надали железопътната инфраструктура би успяла да съществува като самостоятелно държавно търговско дружество. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложението, което съм направил във връзка с финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на републиканската железопътна инфраструктура е свързано с важността и мястото на републиканския бюджет.
Господин Мутафчиев говори вече тук, че в тази подредба на източници на финансиране наистина мястото на републиканския бюджет е централно. В този смисъл съм развил и своето предложение и по-конкретно за това, че навсякъде в света държавата се ангажира с всички тези дейности по поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и в края на краищата този ангажимент се свежда до финансирането.
И, от друга страна, специално в случая това, което се предлага в ал. 2 - за разходите, които са набрани по ал. 1 и тяхното реализиране, обърнете внимание, т. 2 е за погасяване на кредитите, които са получени от Националната компания "БДЖ".
В този смисъл искам да припомня на всички, че става дума за кредити, които са държавно гарантирани. И тези държавно гарантирани кредити могат единствено и само да бъдат погасявани чрез републиканския бюджет.
Затова и предложението, което съм направил за запазване на т. 3, но съдържателно центриране на републикански бюджет, в тази посока считам за аргументирано. Нямам нищо напротив, даже считам, че извеждането на първо място и като число - първо, още веднъж ще покаже тази значимост.
Така че, поддържам своето предложение, воден от тези аргументи. И за пореден път се обръщам към колегите от мнозинството, народните представители от СДС, да вникнат в тези аргументи - моите и на колегата Мутафчиев, и да подкрепят направеното от нас предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Иван Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Колеги! Считам, че текстът, предложен от Комисията по икономическата политика - вторият текст, по принцип е по-правилен от текста, приет на първо четене, въпреки че остават някои въпроси.
Например, първият въпрос е защо пътищата на автомобилната инфраструктура са на пълна бюджетна издръжка, а железопътната инфраструктура основно е на самоиздръжка? Това е фрапиращо условие на неравнопоставеност на железопътния транспорт в сравнение с автотранспорта. И, забележете, това гарантира монопола на последния.
Вторият въпрос, който не се изяснява от предложения окончателен текст на комисията, е: какви ще бъдат отговорностите на републиканския бюджет и санкциите към него, ако той не си изпълнява задълженията към железниците, в случая говорим за железопътната инфраструктура, както в момента не се изпълняват задълженията на бюджета към БДЖ. Въпросът е кой и как ще контролира това - изпълненията на бюджета към железопътната инфраструктура.
И друго едно съображение. С думата "проценти" може и, убеден съм, ще се спекулира. От тази гледна точка аз считам, че напълно основателни са предложенията на колегите Петър Мутафчиев, Атанас Богданов, Руси Статков и особено на Пламен Славов, когато се говори за таксите. Те са развили това свое предложение. То, за съжаление, в предложението за окончателна редакция на чл. 26 не е намерило място.
Аз заставам на парламентарната трибуна, за да подкрепя предложението на Петър Мутафчиев и неговите колеги, и особено на Пламен Славов, който е много конкретен в своето предложение. За съжаление то обаче не намира място в предложената редакция за текст на чл. 26.
Аз считам, че текстът, който касае таксите, трябва основно да бъде променен и апелирам, когато започне гласуването, да подкрепим предложението на моите колеги Петър Мутафчиев, Атанас Богданов, Папаризов и особено конкретното предложение на Пламен Славов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже?
Господин Мутафчиев, аз разбрах, че Вие си поддържате Вашето предложение, което е прието по принцип, но не изцяло. Тоест, ще го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов в неприетата от комисията част.
Гласували 106 народни представители: за 21, против 84, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 99 народни представители: за 21, против 76, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Пламен Славов. То е дори трудно за гласуване, защото съдържа някакви пожелания, а не предложение за конкретен текст.
Отменете това гласуване.
Моля, гласувайте чл. 22, който става чл. 26, така, както е предложен от комисията, като виждам, че в екземпляра ал. 1, т. 2, чл. 32 е преправен на чл. 35.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 23 има предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Комисията по икономическата политика приема това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 23, който става чл. 27:
"Чл. 27. Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията приема дългосрочна програма за развитието на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при кризисни ситуации (природни бедствия, терористични действия и военни конфликти)."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 23, който става чл. 27, така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 24 е постъпило предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Комисията по икономическата политика приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 24, който става чл. 28:
"Чл. 28. (1) Министърът на транспорта и съобщенията утвърждава годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) В годишната програма по ал. 1 задължително се предвиждат условия за осигуряване на дейностите по изграждане, поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура, за ръководене на системите за управление и сигурност на движението, за спазване на нормите за експлоатация на железопътната инфраструктура и за организиране на ремонта за възстановяване на отделни елементи от железопътната инфраструктура след стихийни бедствия и производствени аварии, както и за изпълнението на утвърдената програма."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 24, който става чл. 28, така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 25 има предложение на народния представител Кирил Ерменков, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 25, който става чл. 29:
"Чл. 29. (1) Категоризацията на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, закриването на отделни линии или участъци от линии се извършват при условия и по ред, определен от Министерския съвет.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредби условията за използването и достъпа до инфраструктурата, изискванията за техническата експлоатация на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, правилата за безопасност и техническа експлоатация, за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари, за сигнализация, централизация и блокировка и за съобщителната мрежа в железопътния транспорт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 25, който става чл. 29, така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против 1, въздържал се 1.
Член 29 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 26 има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което е оттеглено.
Има предложение и на народния представител Кирил Ерменков.
Комисията по икономическата политика приема предложението му по т. 1 и не приема предложението по т. 2.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 26, който става чл. 30:
"Чл. 30. (1) Проектирането и строителството на железопътни линии, железопътни гари и други обекти и съоръжения от железопътната инфраструктура, както и на железопътните прелези, се извършват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията.
(2) В железопътните гари се извършват дейностите по обслужване на пътниците, управление на движението по железопътната инфраструктура, влаковата работа и системите за безопасност, за целите на които се използват сгради, помещения, работни места, подземни и надземни съоръжения, технически средства, места за преходи и други.
(3) Собствениците или ползвателите на железопътни гари са длъжни да запазят основното предназначение на гарите и да осигурят необходимите помещения за осъществяване на дейностите по ал. 2 по договореност.
(4) Финансирането и експлоатацията на железопътните прелези се извършва при условия и по ред, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията и е за сметка на органите или лицата, стопанисващи пътя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 26, който става чл. 30, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 27. В годишната програма по чл. 24 задължително се предвиждат условия за осигуряване на дейностите по изграждане, поддръжка и ремонт на РЖИ, за ръководене на системите за управление и сигурност на движението, за спазване на нормите за експлоатация на РЖИ и за организиране на ремонта за възстановяване на отделни елементи от РЖИ след стихийни бедствия и производствени аварии, както и за изпълнението на утвърдената програма."
Има постъпило предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
Комисията по икономическата политика приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Досегашният чл. 27 става ал. 2 на чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 27, който става чл. 30, както е предложен от комисията, като досегашният чл. 27 става ал. 2 на чл. 28.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Раздел III - Използване на железопътната инфраструктура."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III, както е предложено от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
Заглавието на раздел III е прието.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ:
"Чл. 28. (1) Използването на железопътната инфраструктура се извършва от лицензирани железопътни превозвачи, които притежават сертификат за безопасност.
(2) Всички превозвачи, които притежават лицензия и сертификат за безопасност, имат право на равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура при условията, предвидени в този закон."
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков, което е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 28, който става чл. 31, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 94, против 2, въздържали се 4.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 29 има предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението по точки 1 и 2, предложението по т. 3 е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 29, който става чл. 32:
"Чл. 32. При разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура се предоставя достъп до инфраструктурата с приоритет за:
1. превози, които се предоставят в изпълнение на задължения за извършване на обществени превозни услуги;
2. услуги, които се предоставят в отделни елементи от железопътната инфраструктура, построени или развити за извършване на специфични дейности (по специализирани високоскоростни отсечки, товарни линии и др.)."

По чл. 30 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
Комисията по икономическата политика подкрепя предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 30, който става чл. 33:
"Чл. 33. (1) Взаимоотношенията между Националната компания "Железопътна инфраструктура" и превозвача във връзка с достъпа до инфраструктурата се уреждат с писмен договор.
              (2) Договорът за достъп и използване на железопътната инфраструктура се сключва за срока на валидност на лицензията на превозвача при спазване на организацията на движение.
              (3) Договорът за достъп и използване на инфраструктурата се сключва в срок до 3 месеца от издаването на лицензията на превозвача."
По чл. 31 има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 31 става чл. 34:
"Чл. 34. При отнемане на лицензията на превозвача за извършване на железопътни превози на пътници и товари договорът по чл. 33, ал. 1, се прекратява."
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 32, който става чл. 35:
"Чл. 35. (1) Превозвачите заплащат инфраструктурна такса на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за използването на железопътната инфраструктура.
               (2) Размерът на таксите се определя с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията."
По чл. 33 има предложение на народния представител Пламен Славов.
Комисията по икономическата политика приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 33, който става чл. 36, е:
"Чл. 36. Забранява се преграждането или блокирането с превозни средства, хора или по друг начин на елементи от железопътната инфраструктура, предназначени за осъществяване на железопътни превози на пътници или товари."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези текстове някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 29 - 33 включително, които стават чл. 32 - 36 включително, както са предложени от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 5.
Членове от 32 до 36 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ:

"Глава трета
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

Раздел I
Лицензиране"

Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавията на глава трета и на раздел I, както са предложени от вносителя.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Заглавията на глава трета и на раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 34 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което Комисията по икономическата политика подкрепя по принцип.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков - в чл. 34, ал. 1, след думите "железопътни превози" се добавя "на частни оператори - превозвачи".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 34, който става чл. 37:
"Чл. 37. (1) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари се издава от министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице.
              (2) Лицензията по ал. 1 е поименна и не подлежи на преотстъпване.
              (3) За издаване на лицензиите се събират такси в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Кирил Ерменков.
Гласували 81 народни представители: за 9, против 63, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 34, който става чл. 37, както е предложен от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 35 е постъпило предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
Комисията по икономическата политика приема предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Комисията по икономическата политика приема предложението.
Предложение на комисията за чл. 35, който става чл. 38:
"Чл. 38. Лицензия се издава в случаите, когато кандидатът е:
1. с добра репутация;
2. финансово стабилен;
3. професионално компетентен;
4. има финансова възможност и декларира готовност да застрахова гражданската си отговорност спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица в съответствие с действащото законодателство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 35 господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложението, което искам да направя, е за отпадане на т. 4 в чл. 35 - досегашен, по текста на вносителя.
Защо? Защото тук, в тази разпоредба, се уточняват случаите, в които се издава лиценз, като в т. 1 е записано "с добра репутация", следва отделен член, в който се изяснява какво е добра репутация. Точка 2 е "финансово стабилен" и в отделния член, в който се уточнява какво е финансово стабилен, е казано, че е кандидатът, който докаже, че ще бъде способен да поеме своите действителни или потенциални задължения. Следователно, извеждането в т. 4 на едно от задълженията, според мен, няма никакъв смисъл. Става дума за част от неговите задължения. Защо трябва да го извеждаме? А по-нататък междупрочем няма и разшифроване на т. 4, защото то не се и налага. То влиза в по-широкото понятие.
Затова ви предлагам, господин председател, тази точка да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на т. 4.
Гласували 94 народни представители: за 23, против 66, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 35, който става чл. 38, така както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 13.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 36. "Добра репутация" има кандидатът, чиито членове на органите на управление и други служители, назначени да ръководят превозната дейност, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, не са лишавани от право да извършват превозна дейност на пътници и товари и не са били изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 36 става т. 23 от § 1 от Допълнителните разпоредби на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 36 на вносителя, така както е предложен от него, като той става т. 23 от § 1 от Допълнителните разпоредби.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Точка 23 от § 1 от Допълнителните разпоредби е приета.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 37. "Финансово стабилен" е кандидатът, който докаже, че ще бъде способен да поеме своите действителни или потенциални задължения за период от 12 месеца."
Предложение на народния представител Руси Статков - чл. 37 се изменя така:
"Чл. 37. "Финансово стабилен" е кандидатът:
1. представил заверени от дипломирани експерт-счетоводители постигнати положителни финансови резултати за последните 3 години;
2. представил 5-годишна програма за дейност."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 37 става т. 24 от § 1 от Допълнителните разпоредби на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Считам, че критериите за финансово стабилен, които вносителят ни предлага, са много занижени, за да се даде лиценз на един превозвач. Става дума не за каква да е дейност, а за превозване на пътници и товари. И ние не можем, като народни представители, да си правим експерименти, защото доказателството, което сме искали по повод на други закони, е свързано с отчети за предходна дейност. Този период от 3 години аз го ползвам от други закони, които ние вече сме възприели и то за положителни резултати. Защото да е реализирал загуби и ние да го предпочетем и да му даваме лицензия, това значи просто да сложим някой на една линия, която е субсидирана, защото ще има и такива субсидирани линии от държавния бюджет, и да му наливаме в джоба, защото е наш приятел, на някого, да кажем. Това, първо.
Второ. Да представи програма само за 12 месеца е изключително малко. В Европа това го няма. Разговарях с хора от жп транспорта и казват: даже в Англия изискването за програма е 7 години. Въобще, един по-дълъг срок, защото той ще гарантира едно друго участие на този превозвач, едно друго отношение. Ние в момента имаме сериозните проблеми - говоря в резултат на тези реформи и на дейността на правителството, които, разбира се, многократно съм критикувал. Имаме едно огромно намаление на линиите. Представете си сега другият момент - тези отклонения, за които ние от левицата многократно сме поставяли въпроса тук, от трибуната, които в момента не се покриват. Ще се покрият от подобни превозвачи и те могат, дето се казва, всеки момент да си вземат шапката при един такъв много краткосрочен ангажимент. Защото това е краткосрочен ангажимент.
Затова настоявам и съм предложил такива изисквания и критерии за финансово стабилен кандидат, които действително да решат, наистина стабилно, този въпрос, свързан с лиценза на железопътните превозвачи.
Затова моля, особено колегите от дясно, да вникнат и да подкрепят това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 118 народни представители: за 44, против 68, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 37, който става т. 24 от § 1 от Допълнителните разпоредби, така както е предложен от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 70, против 13, въздържали се 7.
Точка 24 от § 1 от Допълнителните разпоредби е приета.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 38. (1) "Професионално компетентен" е кандидатът, който:
1. има разработени вътрешни правила за функциониране на превозната дейност, а лицата, на които е възложено да ръководят транспортната дейност, имат познания и опит, необходими за упражняването на дейността, придобити чрез обучение или усвоени в транспортната практика;
2. разполага с персонал, отговорен за безопасността на превозите на пътници и товари, подходящо квалифициран за тази дейност;
3. може да осигури необходимото равнище на безопасност за извършване на услугите чрез персонала, подвижния състав и организацията си.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на образованието и науката определя с наредба изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и определя реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.
(3) Министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на здравеопазването определя с наредба изискванията към персонала, който осъществява превозите на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, включително за медицинската и психологическата им годност, условията и реда за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи."
Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което комисията приема, като предлага ал. 1 на чл. 38 да стане т. 25 от § 1 на Допълнителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 38, ал. 1, т. 1, който става т. 25 от § 1 на Допълнителните разпоредби така, както е предложен от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, като алинеи 2 и 3 отпадат.
Гласували 76 народни представители: за 48, против 28, въздържали се няма.
Точка 25 от параграф 1 на Допълнителните разпоредби е приета.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Предложение на Комисията по икономическата политика за създаване на чл. 39:
"Чл. 39. (1) Министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на образованието и науката определя с наредба изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и определя реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на здравеопазването определя с наредба изискванията към персонала, който осъществява превозите на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, включително за медицинската и психологическата им годност, условията и реда за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 39.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Член 39, предложен от комисията, се приема.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕН: По чл. 39 има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 39 след думата "наредба" се добавя "съгласувана с Министерството на финансите, Министерство на образованието и науката."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 39, който става чл. 40:
"Чл. 40. Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба условията и реда за лицензиране на превозвачите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Петър Мутафчиев има думата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Аз не знам какви са били мотивите на комисията, когато е приела решение да отпаднат думите "с наредба условията и реда за установяване изпълнението на изискванията за добра репутация, финансова стабилност и професионална компетентност". Точно във връзка с тази наредба беше и нашето предложение тя да се съгласува с министъра на финансите и Министерството на образованието и науката.
Ние виждаме, че в предния чл. 39, който идва от предложения от вносителите чл. 38, ясно и точно се казва, че за професионалната способност на използваните кадри и тяхното обучение се приема наредба от министъра, която е съгласувана с министъра на образованието и науката.
Така че, ако по принцип ще остане контролът и контролиране условията и реда за изпълнение изискванията за добра репутация, финансова стабилност и професионална компетентност, то е необходимо тази наредба да бъде съгласувана или изработена съвместно с Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката.
Имайки предвид какъв критерий прие преди малко Народното събрание за финансово стабилен превозвач, смятам, че точно в този момент е необходимо да запазим текста, който е на вносителя, и да приемете нашето предложение. Все пак трябва да има някакъв контрол. Все пак трябва да се контролира изпълнението на тези изисквания. Лицензията не е всичко. Знам, че вие като управляващо мнозинство държите на тази дума, но лицензията е един акт като резултат от всички тези условия, които трябва да бъдат изпълнени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Поставям на гласуване предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за допълнение в обсъждания текст.
Гласували 78 народни представители: за 21, против 54, въздържали се 3.
Предложението на тримата народни представители не се приема.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Искам думата за процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Заповядайте, господин Статков, имате думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да предложа за прегласуване онова, което господин Мутафчиев обоснова. Защото наистина не е оправдание, че една голяма част от колегите от СДС не разполагат с текста, за да се убедят сами действително колко аргументирано е това предложение.
След като в другите разпоредби се прие, че ще има ангажимент за Министерството на образованието и науката - издава се съвместна наредба - каза го господин Мутафчиев, повтарям го и аз - то трябва да има последователност. В следващите разпоредби трябва да бъде гарантирана тази последователност. Защото иначе се влиза в противоречие. Ние вече приехме една разпоредба, която ни задължава този текст да бъде продължен.
И второ - по отношение на финансовите възможности. Аз предлагах друга разпоредба, когато се обосноваваше какви са изискванията. Не го приехте, но поне приемете да бъде съгласувано с Министерството на финансите, защото то в края на краищата наблюдава всички онези институции, които по едно или друго свое задължение имат информация и те са в състояние наистина да гарантират, че тази информация е достоверна. Докато тук ще трябва да се прави едно мегаминистерство или мегаструктура, която да назначава специални органи, които да проучват тези въпроси, нещо, за което ние не сме дали законодателно решение.
Ако се подхожда по друг начин, повтарям, това е един несериозен, безотговорен подход и ние като народни представители не трябва да го допускаме.
Затова, господин председател, Ви моля да подложите на гласуване още веднъж предложението на господин Мутафчиев за включване на съгласуваност с тези две министерства, които той изброи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Статков.
Допускам прегласуване.
Поставям повторно на гласуване предложението на господата Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов за допълнение в чл. 39.
Гласували 105 народни представители: за 46, против 56, въздържали се 3.
Предложението повторно не се приема.
Моля, колеги, гласувайте предложението на комисията за чл. 40 така, както е предложен от Комисията по икономическата политика.
Гласували 71 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 4.
Член 40 в редакцията, предложена от Комисията по икономическата политика, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 40 има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 40 числото "5" се заменя с "20".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 40, който става чл. 41:
"Чл. 41. Лицензията е безсрочна, като се преразглежда на всеки 5 години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Господин Борисов, имате думата.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Да, аз имам съображения по чл. 41 по новата номерация, но преди да ги изложа, искам да споделя с Вас, господин председател, и с вас, колеги народни представители, своята тревога от това, че в такъв важен закон, какъвто е Законът за железопътния транспорт, предишният член беше гласуван с 69 гласа, господин председател. Аз дори имам убеденост, че може би трябва да преустановим работата по този закон, да преминем към някой друг закон - за ратификации - и когато залата се понапълни, тогава да продължим. Защото действително си струва да си помислим дали трябва да продължим по такъв важен закон да гласуваме с 69 гласа, когато става дума за, бих казал, съдбовни неща.
Сега по чл. 40, който в първоначалната си редакция е записан така:
"Чл. 40. Лицензията се издава за срок от 5 години."
Явно, че предложението на моите колеги Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов е повлияло на Комисията по икономическата политика и видимо тук това е отразено. Предлага се нова редакция, съгласно която чл. 41 става така:
"Чл. 41. Лицензията е безсрочна, като се преразглежда на всеки 5 години."
Какви са моите съображения? Аз смятам, че лицензията за железопътните превози не може да бъде за срок, по-малък от 6 години. Смятам, че това ще бъде груба грешка, ако така го гласуваме, защото такъв е минималният експлоатационен срок на ж.п.състава. Забележете, превозвачите нямат интерес да инвестират и да реинвестират. Това показва и опитът от вече напълно раздържавените европейски железници. Визирам Англия и Швеция. Разбира се, останалите европейски страни се учат от това.
Смятам, че предложението на Комисията по икономическата политика по принцип е правилно, отразявайки съображенията на моите колеги от Демократичната левица. Но смятам, че преразглеждането трябва да става само след сигнал за нарушаване на условията, които предварително са договорени - само след сигнал за грубо нарушаване на условията, които предварително са договорени. Тогава смятам, че трябва да става преразглеждането, защото наличният у нас подвижен железопътен състав е с живот от 20 до 70 години, като през всеки 6 до 10 години за различните съоръжения той трябва да бъде основно ремонтиран. Тоест, трябва да бъде приведен в експлоатационно състояние на нов.
И още един пример. Колеги, лицензиите във Великобритания се дават за 7 години. Вие тук предлагате това да става на всеки 5 години. Явно е, че при подготовката на този закон са взаимствани членове и условия от други европейски държави, някои от тях аз цитирах, но моето становище е, че когато взаимстваме, когато копираме, силна дума е, но трябва поне да го правим по-професионално, защото там, където сме направили отклонения, навсякъде отиваме към грешки.
И завършвам с това, че моето становище е категорично: грешка ще бъде, ако ние приемем такъв срок - на всеки 5 години, да се преразглеждат лицензиите, като отново казвам, в Англия, откъдето основно ние копираме, този срок е 7 години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Пристъпваме към гласуване. Налице е предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов, което не е прието от комисията.
Моля да гласуваме предложението на тримата колеги.
Гласували 92 народни представители: за 26, против 63, въздържали се 3.
Предложението на тримата колеги не се приема.
Моля да гласуваме предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 41.
Гласували 85 народни представители: за 75, против 4, въздържали се 6.
Член 41, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 41 е постъпило предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков, което Комисията по икономическа политика приема.
Предложение на комисията за чл. 41, който става чл. 42:
"Чл. 42. (1) Правата, произтичащи от издадената лицензия, се прекратяват:
1. по решение на лицензиращия орган за отнемане на лицензията, когато:
а) са констатирани нарушения на разпоредбите на закона, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите, или лицензията е издадена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) когато лицето престане да отговаря на условията по чл. 38;
в) има влязло в сила съдебно решение за обявяване на притежателя на лицензията в несъстоятелност;
г) не е сключен договор за застраховане отговорността на превозвача спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и третите лица;
д) в тримесечен срок от издаването на лицензията не бъде сключен договор за достъп и използване на инфраструктурата.
2. по молба на притежателя на лицензията;
3. с прекратяване на дейността на едноличния търговец или юридическото лице на притежателя на лицензията;
4. с изтичането на срока, за който е издадена.
(2) Прекратяването на договора за достъп и използване на инфраструктурата преди изтичането на срока, за който е сключен, поради отнемане на лицензията в случаите по ал. 1, букви "а", "в" и "г" се счита за прекратяване по вина на превозвача.
(3) Договорът за достъп и използване на инфраструктурата се прекратява от датата на отнемане на лицензията.
(4) В случаите на прекратяване на договора за достъп и използване на инфраструктурата преди изтичането на срока, за който е издаден, превозвачът е длъжен да прекрати дейността си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Към този текст няма неприети предложения. Желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме чл. 42, така както се предлага от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Член 42, предложен от Комисията по икономическата политика, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 42. Превозвачи, лицензирани от чужди железопътни администрации, могат да извършват транспортни услуги в железопътната инфраструктура, ако това е уговорено в двустранните и многостранните споразумения, по които Република България е страна."
Предложение на народния представител Кирил Ерменков - чл. 42 да отпадне и членовете до края да се преномерират.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за чл. 42, който става чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Петър Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Използвам случая, че докладчикът - заместник-председателят на Комисията по икономическата политика, каза, че не е изтеглено предложението на народния представител Кирил Ерменков и тъй като аз разбрах в началото, че той изтегли всички свои предложения до края на закона.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Само по предишната глава.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: По предишната глава? Благодаря Ви.
Изцяло подкрепям това негово предложение - да отпадне чл. 42.
Защо? Защото България по принцип е член на Европейската железничарска организация. Там голяма част от тези условия, които са залегнали - и за лицензирането, и т.н., са уеднаквени.
Вносителите неведнъж, когато защитаваха закона, казваха, че са използвани текстове от Директивите на Европейския съюз, свързани с железопътния транспорт, така че не е необходимо в този момент да се уточнява, че превозвачи, лицензирани от чужди железопътни администрации, трябва да бъдат признати, единствено ако имаме взаимна договореност с тези страни. Подобен текст в този момент като че ли въобще не е необходим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Поставям на гласуване предложението за отпадане на чл. 42, посочен от вносителя.
Моля да гласуваме това предложение, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 43, против 63, въздържали се 4.
Предложението за отпадане на текста не се приема.
Моля да гласуваме текста на вносителя за чл. 42, който съгласно предложението на комисията става чл. 43.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Член 43 в номерацията на комисията се приема.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 43 е постъпило предложение на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов:
Създава се нов чл. 43а:
"Чл. 43а. (1) По железните пътища на Република България се допуска в движение подвижен жп състав, който отговаря на изискванията на производителя, на БДС и на този закон.
(2) Не се допуска в експлоатация новодоставен, ремонтиран и с конструктивни изменения подвижен жп състав, без извършване на пътна проба и техническо приемане.
(3) Главна дирекция "Железопътна администрация" води регистър на подвижния жп състав на лицензираните жп превозвачи. Регистрираните единици подвижен жп състав трябва да отговарят на изискванията на "Сертификат за безопасност" съгласно този закон."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на комисията за чл. 43, който става чл. 44:
"Чл. 44. Отказът да се издаде лицензия и отнемането й подлежат на обжалване пред Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Господин Борисов, имате думата. Въпреки че този текст няма нищо общо с текстовете, които гласувахме, той ще бъде последващ, но нищо.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Предложението, което правим с народния представител Атанас Лозанов, е подробно записано тук. Господин Личев го изчете цялостно. Аз нямам намерение да правя това сега. Не бих се спрял и на една подробна мотивировка защо правим това предложение. По-скоро бих помолил поне Вас, господин Джеров,в ролята Ви на председател, което се опитахте да направите, или заместник-председател или член на комисията да обясни какви са съображенията нашето предложение да не бъде прието? Аз считам, че то е аргументирано обстойно. Редакцията, която предлагаме, е ясна, конкретна.
И аз бих чул с удоволствие какви са съображенията на Комисията по икономическата политика да не приеме нашето предложение. Аргументацията е ясна, подробно е записана в самата редакция, в самия член, който ние предлагаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Няма други разисквания.
Първо ще поставя на гласуване предложението на господата Иван Борисов и Атанас Лозанов за създаване на нов чл. 43а, който, разбира се, ако бъде приет, ще си вземе съответната номерация.
Гласували 107 народни представители: за 37, против 61, въздържали се 9.
Предложеният от господата Иван Борисов и Атанас Лозанов нов чл. 43а не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 44.
Гласували 70 народни представители: за 64, против 4, въздържали се 2.
Член 44, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Раздел II - Издаване на сертификат за безопасност".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да гласуваме раздел втори и заглавие.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Раздел втори със заглавието е приет.


ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 44 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов. Предложението е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага текста на чл. 44, който става чл. 45:
"Чл. 45. (1) Дейностите по проверка на техническата изправност на возилата и проверката на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им и с осигуряване на безопасната им експлоатация, се осъществяват от лицензирани физически или юридически лица.
(2) Лицензиите по ал. 1 се издават от министъра на транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице за срок от пет години.
(3) Лицензиите са поименни и не подлежат на преотстъпване.
(4) За издаване на лицензиите се събира такса в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.
(5) Лицата, които кандидатстват за получаване на лицензия за извършване на проверка на техническата изправност на возилата за осигуряване на безопасна експлоатация по инфраструктурата и проверката на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им, трябва:
1. да са създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган или да са регистрирани по Търговския закон;
2. да разполагат с квалифицирани специалисти;
3. да разполагат с помещения, условия и технически средства, подходящи за извършване на дейността;
4. да не извършват ремонти на возилата, които ще проверяват;
5. да отговарят и на други условия, определени в наредба на министъра на транспорта и съобщенията".
По чл. 45 е постъпило предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което се оттегля от тях.
Комисията по икономическата политика предлага за чл. 45, който става чл. 46, следния текст:
"Чл. 46. (1) Лицензираните лица по чл. 45 удостоверяват годността на возилата за безопасна експлоатация по инфраструктурата и другите обстоятелства със сертификат за безопасност.
(2) Сертификатът за безопасност се издава за движение по железопътната инфраструктура със срок на валидност пет години и подлежи на заверка всяка година. Сертификатът за безопасност не подлежи на преотстъпване.
(3) Условията и редът за издаване на лицензиите за дейностите по чл. 45, ал. 1 и изискванията за издаване на сертификат за безопасност се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
(4) Правата, произтичащи от издадената лицензия, се прекратяват:
1. по решение на лицензиращия орган за отнемане на лицензията, когато:
а/ са констатирани нарушения на разпоредбите на закона, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите или лицензията е издадена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б/ лицето престане да отговаря на условията по чл. 45, ал. 5;
в/ има влязло в сила съдебно решение за обявяване на притежателя на лицензията в несъстоятелност;
2. когато е подадена молба от нейния притежател;
3. когато се прекратява дейността на едноличния търговец или юридическото лице на притежателя на лицензията;
4. когато е изтекъл срокът, за който е издадена."
"Чл. 46. Отказът да се издаде лицензия по чл. 44 и отнемането й подлежат на обжалване пред Върховния административен съд".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като чл. 46 става чл. 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Господин Борисов, имате думата.
ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз няма да взема отношение по същността на това, което сега се обсъжда по този раздел втори. Става дума за редакционното оформление на чл. 45, ал. 5, т. 1.
Чета дословно: "Лицата, които кандидатстват за получаване на лицензия за извършване на проверка на техническата изправност на возилата за осигуряване на безопасна експлоатация по инфраструктурата и проверката на съответствията на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им, трябва" - забележете - "да са създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган".
Накратко, лицата трябва да са създадени от Министерския съвет?!
Господин председател, уважаеми колеги, аз не съм филолог. Аз съм инженер по професия, но тази редакция е грешна. Ще ни се смеят за нея. Пак забележете: лицата трябва да са създадени от Министерския съвет?! Явно, че нещо не е огладено. Превеждано е, но може би не е изчистен този превод.
Аз считам, че си струва да се помисли по този въпрос. Редакцията е грубо грешна и аз считам, че ако остане в този вид, ще предизвикаме най-малкото ирония, подигравки, а мисля, че сега е моментът, когато все още може тази корекция да се направи. Не може лицата, които кандидатстват да са създадени от Министерския съвет. Няма да се впускам в подробности, но звучи някак си не само неточно, но звучи грубо, звучи непрофесионално. Мисля, че сте съгласни с мен, че трябва някаква корекция тук да бъде внесена.
Казвам го най-добронамерено и мисля, че така ще бъда разбран. Благодаря, господин председател, господин Личев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Нямам право на реплика, разбира се, след като водя заседанието, но ще си позволя съвсем колегиално: юридически лица се създават, така че правният термин е екзактен. Те не са физически лица, а са юридически лица.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Може да се запише и "с акт на Министерския съвет", но то е същото. Те просто се създават от Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли други изказвания? Има ли други колеги, които желаят да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме членове 45, 46 и 47 така, както се предлагат от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 67, против 6, въздържали се няма.
Членове 45, 46 и 47 по номерацията на комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Раздел III - Железопътни превозвачи".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да гласуваме раздел III със заглавието.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Раздел III със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: По чл. 47 има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което е прието от Комисията по икономическата политика.
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков, което е прието от Комисията по икономическата политика.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 47, който става чл. 48:
"Чл. 48. (1) Железопътните превозвачи са търговци, чиято основна стопанска дейност е предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници или товари във вътрешно или международно съобщение при задължително осигуряване на локомотиви за теглене на превозните средства.
(2) Превозвачите самостоятелно определят своя бизнесплан, своите инвестиционни и финансови програми, както и начините на изпълнението им съобразно условията на пазара."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Тук няма неприети предложения.
Моля, гласувайте чл. 48, предложен от Комисията по икономическата политика.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Член 48 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: 
"Чл. 48. (1) Превозвачите, които предоставят транспортни услуги за превоз на пътници и товари, изпълняват превозите, ако:
1. превозът е възможен със железопътни транспортни средства;
2. превозът не е възпрепятстван от причини, които превозвачите не могат да избегнат или да отстранят.
(2) Превозвачите обявяват на видно място и по подходящ начин лицензиите и разписанията си, включително ограниченията при използването на някои влакове или класи пътнически вагони, цените и тарифите за предоставяните железопътни услуги.
(3) В случай че превозът се извършва последователно от няколко превозвачи, те осигуряват експедиране при превоза на пътници и товари и могат да предлагат общи условия и цени за превоз.
(4) Превозвачите могат да координират дейността си, включително по разработване на вътрешни правила за функциониране на превозната дейност с националните и международните браншови асоциации и сдружения в железопътния транспорт."
Предложение на народния представител Кирил Ерменков:
Създава се нов чл. 48:
"Чл. 48. Превозвачите носят отговорност за причинените материални щети на РЖИ и трети лица поради неизправности на подвижния им състав или други причини, както и компенсации за нанесените им финансови вреди и пропуснати ползи".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 48 става чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Личев.
Моля първо гласувайте неприетото от комисията предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Гласували 84 народни представители: за 12, против 69, въздържали се 3.
Предложението на господин Ерменков не се приема.
Моля, гласувайте предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 49.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Член 49 в номерацията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: Длъжен съм, господин председател, да уведомя, че има и предложение към същия член на народния представител Кирил Ерменков - да се разработи самостоятелен нов раздел за дейностите на Едноличното търговско дружество БДЖ - национален железопътен превозвач, но това не е конкретно предложение към текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не мога да го поставя на гласуване, защото сме на второ четене, няма конкретен текст.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ:
"Чл. 49. (1) В кабината на локомотива по време на движение трябва да има следните документи:
1. заверено копие от лицензията на превозвача;
2. удостоверение за правоспособност на персонала;
3. сертификат за безопасност;
4. пътен лист на локомотива;
5. удостоверение за спирачната маса на влака;
6. бордови дневник на локомотива;
7. разписание на влака.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията с наредба може да определя и други документи, които трябва да се намират на борда."
Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 49 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) На борда на локомотива на превозвача по време на движение трябва да има освен документи, предвидени в наредбите по чл. 114, и сертификат за безопасност".
2. Точки от 1 до 8 да отпаднат.
3. Алинея 2 да отпадне."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 49 става чл. 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Нашето предложение е по същество, предлагаме да не се изброяват тези седем точки и да отпадне ал. 2. Тъй като в чл. 114, който е приет, който ще приемем, но по същество той третира въпроса, се съобщава: "Министърът на транспорта и съобщенията с наредба определя правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в жп транспорта, както и за работното време на ръководния и изпълнителния състав, зает с осигуряване на превозите, сигнализацията, централизацията и маркировката на съобщителната мрежа.
По същество тук се изброяват някои документи. Но в един такъв сериозен закон като този, който приемаме днес, аз считам, че нашето предложение дава възможност в наредбата, която предстои да бъде издадена, по всяка вероятност ще бъде много по-конкретно описано всичко това, което е необходимо по време на движение на влаковете. Ето защо предлагаме да бъде приет нашият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Богданов.
Няма други желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението на господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за изменение в предложения от вносителя текст.
Моля, гласувайте!
Гласували 95 народни представители: за 25, против 69, въздържал се 1.
Предложението на тримата колеги не се приема.

Поставям на гласуване текста на вносителя по чл. 49, подкрепен от комисията, който става чл. 50.
Гласували 90 народни представители: за 73, против 15, въздържали се 2.
Текстът на вносителя по чл. 49, който става чл. 50, е приет.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ЛИЧЕВ: "Чл. 50. В случай на предприемане на действията, предвидени в глава трета от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, работниците и техните работодатели - превозвачи, са длъжни да осигурят задоволително транспортно обслужване на населението, но не по-малко от 50 на сто от обема на превозите преди предприемането на тези действия."
Предложение на народния представител Пламен Славов - чл. 50 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 50 става чл. 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Аз имам един въпрос: как би се изпълнила една подобна разпоредба на закона, ако възникне спор между превозвача като работодател и наетите работници от превозвача.
Тук ние задължаваме всички да осигурят 50 на сто. Ами, ако в един момент работниците решат, че няма да пътуват и не може да намери локомотивни машинисти, не може да намери обслужващ персонал за влака, как ще стане така, че да осигури 50 на сто? Не искаме ли повече, отколкото може да даде един превозвач? Той в края на краищата е и работодател. Спорът може да е между него и работещите във фирмата на превозвача. Как ще осигурят тогава 50-те процента? Ако може вносителят да ми го обясни този текст и как ще го наложим като законова норма и може да бъде изпълнено или предварително е обречено на провал - нека да го обясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Господин Борисов има думата.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. И аз като народния представител Мутафчиев ще задам въпрос. Много въпроси има по чл. 50. Моят въпрос е: как да тълкуваме термина "задоволително транспортно обслужване на населението"? Ние ще си поставяме задачата, ние ще си правим оценката...
Аз считам, че терминът "задоволително" за случая, в този чл. 50, е категорично неподходящ. Той е много разводнен, той дава възможност и за всякакви условности. Аз считам, че трябва да помислим и да изменим това, което тук е записано. Не може да остане терминът "задоволително транспортно обслужване". Това е много относително, много разтегливо и винаги ще има място за спорове и за различни оценки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Първо, моля да гласуваме предложението на народния представител Пламен Славов за отпадане на чл. 50.
Гласували 89 народни представители: за 22, против 67, въздържали се няма.
Предложението за отпадане на чл. 50 по номерацията на вносителя не се приема.
Моля да гласуваме предложения от вносителя чл. 50, който съгласно предложението на комисията става чл. 51.
Гласували 96 народни представители: за 73, против 9, въздържали се 14.
Член 51 и приет.
Спазвайки работното време, ще спрем дотук.

Няколко съобщения преди да закрия заседанието.
Комисията по национална сигурност ще има заседание днес, сряда, 18 октомври, от 15,00 ч. в зала № 232.
Комисията по труда и социалната политика има заседание днес от 15,00 ч. в зала № 238.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще има заседание днес от 15,00 ч. в зала № 142.
Комисията за противодействие на престъпността и корупцията ще проведе заседание утре, четвъртък, 19 октомври, от 17,00 ч. в кабинет № 226.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 19 октомври , от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Александър Джеров

Секретари:
Виктория Василева

Камен Костадинов