Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-10-19

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров 
Секретари: Анелия Тошкова и Атанас Мерджанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Има думата господин Панайот Ляков да докладва.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Раздел IV - Задължения за извършване на социални превози".
Комисията по икономическата политика предлага: "Раздел IV - Задължения за извършване на обществени превозни услуги".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по заглавието на раздел IV? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV така, както е предложено от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на раздел IV е прието.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Комисията по икономическата политика предлага текст за чл. 51, който става чл. 52:
"Чл. 52. Размерът на средствата за компенсиране на намалените приходи на превозвачите, които са сключили договор за обществена превозна услуга и прилагат пътнически тарифи в интерес на една или няколко социални категории лица, се определя от годишния държавен бюджет."
Няма предложения по този текст.
По чл. 52 също няма предложения. Той става чл. 53 със следния текст:
"Чл. 53. Задължение за извършване на обществена превозна услуга се изпълнява въз основа на договор за поемане на задължение за обществена превозна услуга, който има за цел постигане на определено равнище в транспортното обслужване и цени за даден вид транспортни услуги."
По чл. 53, който става чл. 54, предложението на господин Кирил Ерменков е прието по принцип:
"Чл. 54. (1) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги включват следните елементи:
1. задължение за експлоатация;
2. задължение за превоз;
3. тарифно задължение.
              (2) Задълженията за извършване на обществени превозни услуги се възлагат чрез дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта и съобщенията и съответния превозвач, въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на обществена превозна услуга. Договорът се сключва за срока на валидност на лицензията на превозвача и се актуализира ежегодно.
              (3) В договора по ал. 2 се определят видовете услуги и редът за тяхното отчитане, периодичността, качеството и обемът на превозите, цените и специалните ценови облекчения и свързаните с тях компенсационни механизми.
              (4) Условията и редът за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги се определят с наредба, издадена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Желае ли някой да се изкаже по чл. 51, 52 и 53 на вносителя?
Има думата господин Георги Николов - Дирекция "Железопътен транспорт" в Министерството на транспорта и съобщенията.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Имам една молба - да се отложи гласуването по чл. 51, поради факта, че намалените приходи би трябвало да бъдат уточнени по-точно за кои категории се отнасят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложение за отлагане разискванията по чл. 51 от законопроекта.
ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ, от място): Кой прави предложението?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз го правя.
Гласували 121 народни представители: за 106, против 6, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 52, който става чл. 53 и чл. 53, който става чл. 54 така, както са предложени от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Членове 53 и 54 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 54. Общините и други юридически лица могат да предоставят средства и да сключват договори с превозвачите за осъществяване на железопътни услуги."
Има предложение на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов:
"Чл. 54 се изменя така:
"Чл. 54. (1) Общините, областите и други юридически лица предоставят средства и сключват договори с жп превозвачи за пътнически превози, които имат характер на обществени превозни услуги с местно значение в смисъла на Наредба № 1191/69 на Европейския съюз.
(2) "Обществени превозни услуги с местно значение" е общодостъпен превоз с жп и/или друг вид транспорт в градове, общини и региони, когато по-голяма част от тези превози се извършват от даден пункт на разстояние до 50 км или времепътуването от този пункт не е повече от един час.
(3) Общинските и областните транспортни схеми на обществения автобусен транспорт се съобразяват и координират с разписанията на влакове, произтичащи от горните алинеи. По жп линии с уреден жп превоз съгласно този член и който задоволява обществените потребности, не се договаря или организира дублиращ или успореден превоз на пътници с автобуси.
(4) За компенсиране на разходите на превозвачите, които произтичат от прилагането на този член, се образува фонд "Обществени превозни услуги с местно значение" към Министерството на транспорта и съобщенията, който се попълва ежегодно с процент, определен от Министерския съвет, отчисление от акциза за течни горива."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. 55:
"Чл. 55. (1) С решение на общинския съвет могат да се предоставят средства и да се сключват договори с превозвачите за поемане на задължения за обществени превозни услуги.
(2) Други юридически лица също могат да предоставят средства и да сключват договори с превозвачите за поемане на задължения за обществени превозни услуги."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 54 нав носителя някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Иван Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, заедно с народния представител Атанас Лозанов имаме предложение по чл. 54. Току-що чухте пълния текст на нашето предложение. Аз заставам на парламентарната трибуна, за да заявя, че ние поддържаме това предложение. Няма подробно да се спирам на всички от предложените от нас четири алинеи по този текст.
Намирам за нужно да кажа само това, че според нас нашето предложение е по-подробно, практично и ефективно. Предложението на Комисията по икономическата политика намираме действително за по-кратко, но то дава възможност за тълкуване и сериозни заобикаляния на закона.
Ето защо смятам, че нашето предложение трябва да бъде подкрепено и апелирам да направите това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За процедура има думата господин Веселин Бончев.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, драги народни представители! Предлагам да бъдат прекратени дебатите по Закона за железопътния транспорт докато прокуратурата изясни състоянието на бившия министър господин Краус, който е вносител на този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 130 народни представители: за 57, против 65, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов по чл. 54 от законопроекта.
Гласували 140 народни представители: за 44, против 92, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 54, който става чл. 55, както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 26.
Член 55 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Глава четвърта - Комбиниран транспорт".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, както е предложено от вносителя.
Гласували 127 народни представители: за 97, против 23, въздържали се 7.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 55. Комбинираният транспорт е превоз на товари, при който в транспортната верига "от врата до врата" се използват най-малко два вида транспорт, както следва:
1. товарният автомобил, ремаркето или полуремаркето с или без теглещи единици, сменяеми каросерии или 20- и повече футови контейнери извършва автомобилен превоз в началната или крайната отсечка на пътуването, а останалата част от пътуването се извършва с железопътен, морски превоз или с превоз по река, като тази отсечка надхвърля 100 км по права линия;
2. между пунктове, където стоките се товарят и най-близката удобна товарна жп гара за начална отсечка, и между най-близката удобна разтоварна жп гара и пункта за разтоварване в крайната отсечка;
3. в радиус, ненадхвърлящ 150 км по права линия от вътрешното речно или морско пристанище за товарене или разтоварване."
Има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, а също и от Иван Борисов и Атанас Лозанов: чл. 55 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за чл. 55, който става чл. 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 55 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Атанас Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Аз не успях да взема думата при приемането на глава четвърта - "Комбиниран транспорт".
Нашето предложение беше, по същество не сме го направили фактически, но с тези предложения, които сме дали в тази глава, считаме, че в този Закон за железопътния транспорт не е необходимо тази глава да бъде включена. А ако проследите по-внимателно самите членове ще разберете, че в тях се дават някакви пожелания и общи оценки, които не би си струвало да останат в този закон. Ето защо предлагаме и трите члена да отпаднат, заедно с глава - "Комбиниран транспорт". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 55 да отпадне. Това важи и за останалите членове 56 и 57, тъй като се предлага отпадане на цялата глава.
Гласували 142 народни представители: за 67, против 70, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение да прегласуваме нашето предложение за въвеждане на нова глава - "Комбиниран транспорт".
Искам да заявя пред вас, че това е една от най-важните задачи при транспортното развитие на всички европейски страни. Това е задача, която всички български правителства са поставяли на първо място, но за съжаление досега не е обвързана с никаква законова норма. Ние смятаме, че включването на такава глава в Закона за български държавни железници ще спомогне и за развитието на железниците, а също така за развитието на морския, речния и сухопътния транспорт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението за отпадане на чл. 55 на вносителя.
Моля, гласувайте!
Гласували 173 народни представители: за 68, против 100, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 55, който става чл. 56, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 137 народни представители: за 114, против 22, въздържал се 1.
Член 56 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 56. Министерският съвет може да предприема мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, да определя намалени такси за всички видове операции, свързани с комбинираните превози, или да въвежда възстановяване на заплатените суми за развитие на инфраструктурата за тях."
Има предложение на народните представители Иван Борисов, Атанас Лозанов, Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 56 да отпадне.
Комисията не приема това предложение, а предлага следния текст за чл. 57:
"Чл. 57. Министерският съвет може да предприема мерки за стимулиране на комбинирания транспорт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! След като не приехте нашето разумно предложение да отпадне тази глава, чието място въобще няма нищо общо с предмета на закона, то поне ви предлагам да отпадне от чл. 56 - "да определя намалени такси за всички видове операции". В крайна сметка приемаме закон, където превозвачите са независими, за какви такси става дума?
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: В окончателния текст това отпада. Министерският съвет може да стимулира комбинирания транспорт.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Не зная, може би. Какъв окончателен текст...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Комисията предлага друг текст, господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Би трябвало някой да прочете всички предложения. Но тогава този член няма никакъв смисъл. Нека остане, но той просто е много пожелателен.
А ако погледнете следващия член, така и така съм взел думата, просто е абсурдно министърът на транспорта и съобщенията да определя с наредба изискванията за комбинирани превози за товари, а това да не става с договор. Просто не ми е ясно какво точно тук правим в този раздел на закона и как той има някакво отношение към търговското право! Друго право ли правим? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Господин председател, правя предложение новия чл. 57 да бъде отложен за разглеждане, а също и следващият член, който става чл. 58. И двата члена да бъдат отложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението за отлагане на разискванията по членове 56, 57 и 58 на законопроекта.
Гласували 150 народни представители: за 150, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към глава пета.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:  "Глава пета - Особени правила за договорите за превоз. Раздел I - Общи разпоредби".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета и на раздел I така, както са предложени от вносителя.
Гласували 132 народни представители: за 127, против 4, въздържал се 1.
Заглавията са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 58. С договора за железопътен превоз превозвачът се задължава да превози до определено място пътници и техните багажи, багажни и други пратки или товари срещу заплащане."
Предложение на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов:
Член 58 да отпадне. Създава се нов чл. 58:
"Чл. 58. (1) Международните железопътни превози на пътници и товари се извършват съгласно Конвенцията за международни жп превози COTIF, обнародвана в ДВ, бр. 46/11 юни 1982 г., Единните правила относно договора за превоз на пътници и техните багажи по железниците CIV и Единните правила относно Договора за превоз на стоки по железниците CIM.
(2) Вътрешните железопътни превози на пътници и товари се извършват съгласно "Наредба за превоз на пътници и товари по железниците на територията на Република България", утвърдена от Министерския съвет."
Комисията по икономическата политика не приема предложението и предлага прочетения текст на чл. 58, който става чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 58 има думата господин Иван Борисов.

ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, уважаеми колеги народни представители! По раздел V ние с моя колега народният представител Атанас Лозанов имаме направени много предложения за отпадане. Това е първото от тях. Защо аз считам, че нашето предложение трябва да бъде прието?
Първо, смятам, че цялата глава пета, която сега започваме да обсъждаме, е грешно да бъде включена в този закон. Грешна е, уважаеми колеги, защото тя и сега функционира като две наредби. Това са Наредбата за превоз на пътници и Наредбата за превоз на товари. Сега тази наредба става глава от закона. И аз питам защо това трябва да влиза в закон? Това е едно ново доказателство, че философията на този закон е сгрешена. Защо? Защото, господин председател, уважаеми колеги, наредбата може да бъде изменена от министъра, а законът, който ние сега гласуваме, за да бъде изменен, трябва да мине през Народното събрание. Аз питам защо е необходимо това?
И ще подкрепя моите аргументи с един много силен пример. Ако обичате, отворете доклада за второ четене на Закона за железопътния транспорт на стр. 30, където в чл. 29 ние вече приехме с вашето гласуване, че закриването на отделни линии или участъци от линии ще става със заповед на министъра. Уважаеми колеги, забележете, закриване на отделни линии или на участъци от линии ще става със заповед на министъра, а правилата за договаряне на превоз - това е всъщност глава пета - ще се определят с решение на Народното събрание. Каква е логиката? Никаква. Абсолютно никаква.
Отново казвам: защо трябва за закриването на линии, както е чл. 29 - отделни линии или участъци от линии, ние да даваме за това права на министъра, а за изменение на тези две наредби, които действат вече десетилетия, те функционират, ние трябва да занимаваме Народното събрание? Вижте какво огромно противоречие! Няма логика в това. Аз считам, че това е един категоричен пример, че философията на този закон е сгрешена. И глава пета, с която ние сега започваме да се занимаваме, е едно категорично доказателство за това.
Ще си позволя да дам още един пример. Миналата година, когато министър Краус издаде заповед за закриване на ж.п.линията теснолинейката Червен бряг - Оряхово, аз попитах защо. Нямаше мотивиран отговор, но в деня, в който моят актуален въпрос беше изнесен от трибуната на Народното събрание, прочетохме във вестниците, че участъци от линията в Червен бряг и в Кнежа вече са откраднати, откраднати са ж.п.линии, релси. Само в рамките на месец октомври, колегата Лилов от Видин може да потвърди това, в регион Видин в три гари, това са: Воднянци, Макреш и Видин, бяха откраднати релси. Аз считам, че пътят, по който вървим за закриване, не е най-добрият. Спомняте си вероятно, че когато последния ден беше в Народното събрание Вилхелм Краус, аз му заявих, че това е последния ден, когато той отговаря на актуални въпроси на народни представители и че той ще носи отговорност за разрухата, която се допусна в Българските държавни железници. Те все още се наричат така. И ето, събитията от вчера ни показват, че ние сме били прави, когато сме отправяли такива обвинения.
Аз считам, че трябва да помислим преди да пристъпим към гласуването на глава пета и всички следващи раздели, поне и следващата глава, защото груба грешка е действащи наредби, които са действали от десетилетия, които са взаимствани от нормите на европейските държави и са доказали, че вършат работа, наредби, които може да изменя министърът, ние сега да ги отхвърляме, ние да ги отрязваме и да включваме тяхното съдържание в закон. И за да стане дори елементарно изменение на този закон, ние трябва да занимаваме Народното събрание. Отново казвам, няма логика в това. Още веднъж това е потвърждение, че философията на този закон, който ние вчера започнахме да гледаме на второ четене, е сбъркана.
И аз отново правя предложение, както и Веселин Бончев, да преустановим работата по гледането на този закон. Би било редно министърът на транспорта и съобщенията да бъде тук, когато обсъждаме този въпрос, за да се предпазим от такива груби грешки. Още веднъж аз поддържам своето предложение и апелирам да бъда подкрепен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие всъщност имате предложение за заместващ текст.
Друг желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов.
Гласували 154 народни представители: за 46, против 104, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 58, който става чл. 59, както е предложен от вносителя.
Гласували 127 народни представители: за 98, против 29, въздържали се няма.
Член 59 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: За чл. 59 има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението и предлага следния текст за чл. 59, който става чл. 60:
"Чл. 60. (1) За осъществяване на превоза между превозвача и пътника се сключва договор за превоз, който съдържа:
1. началната и крайната гара, вида на превоза и маршрута;
2. количеството и вида на превозната услуга;
3. особените изисквания, предявени от пътника;
4. цените и условията за осъществяване на превоза;
5. номера и датата;
6. други условия, предвидени в нормативен акт или в международен договор, по който Република България е страна.
              (2) За осъществяване на превоза между превозвача и изпращача (товародателя) се сключва договор за превоз на товари, който съдържа:
1. началната и крайната гара, вида на превоза и маршрута;
2. количеството и вида на превозната услуга;
3. наименованието на товародателя и товарополучателя;
4. особените изисквания, предявени от изпращача;
5. цените и условията за осъществяване на превоза;
6. подписа и печата на превозвача и изпращача или на упълномощено от него лице;
7. други условия, предвидени в нормативен акт или в международен договор, по който Република България е страна."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 59 няма желаещи за изказване.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов.
Гласували 148 народни представители: за 44, против 104, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 59, който става чл. 60, така както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 11.
Член 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар "Чл. 60. "изпращачът има право да поиска от превозвача спиране на превоза, промяна на предвиденото място за доставка или доставяне на друг получател не по-късно от предаването на екземпляр от товарителницата на получателя. В този случай изпращачът поема всички разноски, свързани с промяната."
Има предложение на Иван Борисов и Атанас Лозанов чл. 60 да отпадне. Комисията по икономическата политика не приема предложението. Комисията по икономическата политика предлага да се подкрепи текстът на вносителя като чл. 61.
Стар "Чл. 61. (1) Условията и редът за извършване на превози на пътници и багажи, за изискванията към превозните документи и редът за издаването им се определят в наредба за превоз на пътници и багажи на министъра на транспорта и съобщенията.
(2) Условията и редът за извършване на превози на товари и колетни пратки, за изискванията към превозните документи и редът за издаването им се определят в наредба за превоз на товари и колетни пратки с железопътен транспорт на министъра на транспорта и съобщенията.
(3) Условията и редът за превоз на опасни товари и за назначаването и професионалната квалификация на консултанти по сигурността на превозите на опасни товари, за изискванията към превозните документи и редът за издаването им се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
(4) Условията и редът за превоз на военни товари, техника и войски се определят с наредба на министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията."
Народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат чл. 61 да отпадне. Комисията по икономическата политика не приема предложението и подкрепя текста на вносителя като чл. 62.
Стар "Чл. 62. При международните превози се използват превозни документи, отговарящи на изискванията на международните договори, по които Република България е страна."
Предложение на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов - чл. 62 да отпадне. Комисията не приема предложението и подкрепя текста на вносителя като чл. 63.
Стар "Чл. 63. При превози, извършени от няколко превозвача, както и при комбинирани превози отговорността на отделните участници е солидарна в случаите, когато не може да се установи по чия вина е настъпила вредата."
Има предложение на Иван Борисов и Атанас Лозанов чл. 63 да отпадне. Комисията не приема предложението и подкрепя текста на вносителя, като чл. 63 става чл. 64.
Стар "Чл. 64. Превозвачът е длъжен да застрахова отговорността си спрямо пътниците и багажите, товарите и трети лица в съответствие с действащото законодателство и международните договори, по които Република България е страна."
Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат чл. 64 да отпадне. Комисията не приема предложението и предлага чл. 64 да стане чл. 65 със следния текст:
"Чл. 65. Превозвачът е длъжен да застрахова отговорността си спрямо пътниците и багажите, товарите и трети лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Иван Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Отново става дума за това, че правим наредбата закон, отново става дума за това, че се отнемат правата на министъра да определя условията за превоз на пътници и товари и това се възлага на Народното събрание. Тук аз имам едно съображение, което ще споделя с вас. Защо е нужно при промяна на международните нормативни документи, с които са съобразени сега действащите наредби, които вие искате да станат закон, ние, ако приемем закона в този му вид, да занимаваме Народното събрание, за да прави изменения на закона, защото има промяна в някои от международните нормативни документи, с които са съобразени сега действащите наредби и с които естествено ще бъде съобразен и новият закон, когато това би могло да го направи министърът? Защо трябва да занимаваме Народното събрание?
Това са част от моите съображения да настоявам нашето предложение да бъде прието. Не е нормално това, което правим, продължаваме да грешим. И аз отново настоявам да помислим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Иван Бойков има думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Ние имаме принципи от две години всички наредби, които бяха предмет на постоянни промени, да ги правим закони, за да имаме стабилност на законодателството. И тук е така. А не виждам варианта, в който като се променят международните конвенции, да променяме закона. Текстовете, които вие отхвърляте и са записани в закона, уреждат взаимоотношенията между превозвача и държавата или лицето, което управлява системата, съвсем принципно. Няма никаква логика в това, което казвате вие - че трябва да бъде с наредба на министъра. Напротив, системата става по-променлива и министърът с наредба се намесва в търговски взаимоотношения. А тези текстове регламентират точно начина, по който се превозват товарите. Никаква логика няма. По-хубаво да има стабилни търговски взаимоотношения, отколкото който и да е министър, който дойде, да променя взаимоотношения между превозвача и железопътната администрация.
В този смисъл текстовете са добри, системата, по която се правят текстовете, е добра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложенията на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на чл. 60, 61, 62, 63 и 64.
Гласували 154 народни представители: за 42, против 109, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 60, 61, 62 и 63, които стават съответно чл. 61, 62, 63 и 64, както са предложени от вносителя, и чл. 64, който става чл. 65, така както е предложен от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 109, против 37, въздържал се 1.
Членове 61 до 65 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Раздел II - Договор за превоз на пътници".
Уважаеми господин председател, ще прочета и следващите два члена, по които има предложение за отпадане, и комисията прие текста на вносителя с нова номерация.
Член 65 - стар.
"Чл. 65. С договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози до определено място пътниците и техните багажи с железопътен транспорт, а пътникът поема задължение да заплати превозната цена."
Народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат този член да отпадне.
Комисията не приема предложението и предлага този текст да стане чл. 66.
Стар чл. 66:
"Чл. 66. (1) При превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава индивидуален или колективен билет.
(2) Действителността на договора за превоз на пътници не зависи от издаването, редовността или изгубването на билета."
Същото предложение на същите народни представители - той да отпадне.
Комисията не го приема и подкрепя текста на вносителя като чл. 67.
Има други две предложения - едното трябва да се гласува отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на раздел втори и членове 65 и 66 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте заглавието на раздел втори, така както е предложено от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 7.
Заглавието е прието.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов членове 65 и 66 да отпаднат.
Гласували 125 народни представители: за 38, против 83, въздържали се 4.
Предложенията не се приемат.
Моля, гласувайте членове 65 и 66, които стават съответно 66 и 67, така както са предложени от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 6, въздържали се 4.
Членове 66 и 67 са приети.
За отрицателен вот има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз гласувах срещу приемането на тези членове по две причини.
Първо. В България има действащ Закон за задълженията и договорите и той регламентира как се сключват договори между две юридически или физическо и юридическо лице. И се учудвам защо водещи юристи, както зад гърба ми - председателят и заместник-председателят, и на Правната комисия не реагират по този въпрос.
Второ. Не знам решение, господин Джеров, на Народното събрание правилниците да стават закони. Такова решение не познавам. Може би греша?! Ако някога сме го взели, моля да бъда коригиран. И не можем да правим правилниците закони, защото обезсмисляме стойността на законовата уредба. Ако трябва да правим закони, за да имат обем, без съдържание, без конкретна форма, това е друг въпрос. Но това са елементарни неща.
Следователно, господин председател, аз се учудвам дали няма правилата за движение по градския транспорт да ги превърнем в закон. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 67:
"Чл. 67. (1) При поискване от пътника превозвачът задължително издава багажна разписка.
(2) Багажната разписка установява количеството, вида и местоназначението на багажите, които се предават на превозвача.
(3) Издаването на багажната разписка не дава право на превозвача да събира допълнителна цена за превоза."
Има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов - чл. 67 да отпадне, което не се приема от комисията.
Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - в чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "при поискване от пътника" се заменят с "при превоз на багаж".
2. Алинея 3 да отпадне.
Комисията по икономическата политика приема предложението.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков - в чл. 67 ал. 1 да отпадне, което не е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 67, който става чл. 68:
"Чл. 68. (1) При превоз на багаж превозвачът задължително издава багажна разписка.
(2) Багажната разписка установява количеството, вида и местоназначението на багажите, които се предават на превозвача."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 67 някой желае ли да се изкаже?
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на чл. 67.
Гласували 124 народни представители: за 47, против 74, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 67, който става чл. 68, така както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 4.
Член 68 е приет.


ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: По старите чл. 68, 69, 70 и 71 има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов да отпаднат.
Комисията не приема това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за текстовете на членове от 68 до 71 с нова номерация, които сега ще прочета:
"Чл. 68. При превоз на превозни средства превозвачът издава превозна разписка и я предава на пътника. Превозната разписка може да бъде неразделна част от превозния документ на пътника."
Този член става чл. 69.
"Стар чл. 69. До доказване на противното превозните документи по чл. 67, 68 и 69 служат като доказателство за сключването и съдържанието на превозния договор."
Този текст се подкрепя от комисията, който става чл. 70.
"Стар чл. 70. Върху билета се посочват наименованието и адресът на превозвача. Когато багажната разписка не е комбинирана с билет, тя трябва да съдържа името и адреса на превозвача."
Този текст става чл. 71.
"Стар чл. 71. (1) Договорът за превоз на пътници се счита за сключен от момента на получаване на билета или друг превозен документ.
                        (2) В случаите, когато билетът не е поименен, той може да се преотстъпва, докато превозът не е започнал."
Този текст става чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по тези текстове? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадането на чл. 68, 69, 70 и 71.
Гласували 126 народни представители: за 53, против 69, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте членове от 68 до 71 включително, които стават съответно членове от 69 до 72 включително, така както са предложени от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 79, против 14, въздържали се 7.
Членове от 69 до 72 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
"Чл. 72. (1) Превозвачът предава багажите лично на приносителя на багажната разписка. При не представяне на багажната разписка, превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице достатъчно доказателства за неговата принадлежност.
               (2) Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от превозвача или от трето лице за сметка на пътника в срок 3 месеца."
Има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов чл. 72 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 72, ал. 2 думите "3 месеца" се заменят с "30 дни", което е прието от комисията.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков:
В чл. 72, ал. 1 думата "лично" да отпадне, което също е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 72, който става чл. 73:
"Чл. 73. (1) Превозвачът предава багажите на приносителя на багажната разписка. При не представяне на багажната разписка превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице достатъчно доказателства за неговата принадлежност.
               (2) Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от превозвача или от трето лице за сметка на пътника в срок от 30 дни."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 72 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов чл. 72 да отпадне.
Гласували 117 народни представители: за 38, против 71, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 72, който става чл. 73, така както е предложен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 69, против 3, въздържали се 8.
Член 73 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Раздел III - Отговорност на превозвача и на пътника при договор за превоз на пътници".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III така, както е предложено от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел III е прието.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
"Чл. 73. (1) Превозвачът отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него, както и ако злополуката е предизвикана при товаренето и разтоварването на багажите.
              (2) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно действащото в Република България законодателство, освен в случаите, когато намират приложение международни договори, по които Република България е страна."
Народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат чл. 73 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 73, който става чл. 74:
"Чл. 74. Превозвачът отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника, причинено по време на превоза, когато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него, както и при товаренето и разтоварването на багажите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 73 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов чл. 73 да отпадне.
Гласували 107 народни представители: за 29, против 73, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 73, който става чл. 74, така както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 99, против 16, въздържали се 5.
Член 74 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
"Стар чл. 75. Превозвачът не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на лицата, изпълняващи определени функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство."
Народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат чл. 75 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като чл. 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Член 74 не сме приели.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Извинете, пропуснах чл. 74.
Предишният член става 74.
"Чл. 75. Превозвачът се освобождава от отговорност за причинените вреди, ако увреждането по чл. 74, ал. 1 се дължи на:
1. непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което превозвачът, въпреки проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати;
2. грешка или поведение на пътника, които не отговарят на обичайното поведение на пътниците;
3. поведението на трето лице, което превозвачът, въпреки проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати; не се счита за трето лице всяко друго предприятие, което използва железопътната инфраструктура. В този случай правото на обратен (регресен) иск не се накърнява."
И по този член има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика предлага този текст да стане чл. 75.
Прочетох чл. 74, който става чл. 75, и чл. 75, който става чл. 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези текстове някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на членове 74 и 75.
Гласували 112 народни представители: за 39, против 67, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 74, който става чл. 75, и чл. 75, който става чл. 76, така, както са предложени от вносителя.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Има една добавка - че в първото изречение няма "ал. 1", тъй като предишният чл. 74 е без алинеи.
"Чл. 74. Превозвачът се освобождава от отговорност за причинените вреди, ако увреждането по чл. 74 се дължи на:..." и текстът продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В текста на чл. 74 отпада "ал. 1".
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 76, против 23, въздържали се 5.
Членове 75 и 76 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 76:
"Чл. 76. Когато превозът е предмет само на един превозен договор, но е извършен от последователни превозвачи, отговорен в случай на смърт или на телесна повреда на пътниците е превозвачът, който съгласно превозния договор е извършил услугата по време на настъпването на злополуката. Когато тази услуга е извършена от заместващ превозвач, двамата превозвачи отговарят солидарно."
Народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат чл. 76 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов е оттеглено.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст на чл. 77:
"Чл. 77. Когато превозът е предмет само на един првозен договор, но е извършен от последователни превозвачи, отговорен в случай на смърт или на телесна повреда на пътниците е превозвачът, който съгласно превозния договор е извършил услугата по време на настъпването на смъртта или телесната повреда. Когато тази услуга е извършена от заместващ превозвач, двамата превозвачи отговарят солидарно."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на чл. 76.
Гласували 120 народни представители: за 50, против 68, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 76, който става чл. 77, така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 4.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 77:
"Чл. 77. (1) Пътник, който не може да представи валиден билет, заплаща на превозвача стойността на билета за съответното разстояние, увеличена с добавка.
(2) Пътник, който откаже да заплати незабавно превозната цена и добавката по ал. 1, може да бъде отстранен от превоз. Отстраненият пътник не може да изисква неговия багаж, предаден за превоз, да му бъде предаден в друга гара, освен в крайната гара на неговото пътуване."
Народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов предлагат чл. 77 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков в чл. 77, ал. 2 изречение второ да отпадне, което също не е прието от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77, който става чл. 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие оттегляте ли предложението си? Благодаря.
Има думата господин Иван Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, колеги, смятам, че тук има недоглеждане, да не кажем по-силни думи. Вижте ал. 2:
"Ал. 2. Пътник, който откаже да заплати незабавно превозната цена и добавката по ал. 1, може да бъде отстранен от превоз. Отстраненият пътник не може да изисква неговия багаж, предаден за превоз, да му бъде предаден в друга гара, освен в крайната гара на неговото пътуване."
Питам: защо отстраненият пътник не може да изисква "неговия багаж, предаден за превоз, да му бъде предаден" в някоя друга гара, освен на крайната гара на неговото пътуване? Кое ще се счита за крайна гара?
Ако не приемете нашето предложение за отпадане на този член, погледнете това, което е написал Кирил Ерменков. Той предлага да отпадне поне второто изречение. Ще ни се смеят хората за това, че не пътуваме с влак и не вникваме в същността на това, което гласуваме. Има сериозно разминаване.
Аз моля поне за това да се помисли. Благодаря ви.

ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: По ал. 2 на чл. 77 предлагам една редакционна поправка, която ще изясни смисъла на този текст. Смисълът на неговото пътуване какъв е? Господин председателят е прав, че негово пътуване свършва, когато бъде свален от влака, но не може да се иска да му разтоварват багажа, който е дал. Затова аз предлагам такъв текст на второто изречение от ал. 2 на чл. 77:
"Отстраненият пътник не може да изисква неговият багаж, предаден за превоз, да му бъде предаден в друга гара, освен заявената от него крайна гара."
Като се качва, той си дава багажа и заявява докъде иска да се превози този багаж. Нарушава условията на превоза, свалят го и не може да иска в същото време да му се свали и багажът. Такъв е смисълът на това изречение. Там, където е заявил, че иска да му свалят багажа, багажът ще му бъде откаран. Негова работа - щом е нередовен пътник, търпи санкции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на чл. 77.
Гласували 108 народни представители: за 43, против 59, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Господин Иван Борисов има думата.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, господин Ляков, колеги! Аз настоявам моето предложение да бъде прегласувано. Какви са съображенията ми?
Отново изразявам опасение, че ние, народните представители, ще бъдем упрекнати, че не познаваме условията в Българските държавни железници, че не пътуваме с влак и че гласуваме транзит това, което ни е казано.
Вчера тук от трибуната на Народното събрание един депутат от опозицията изрази съображения, че гласуваме по партийни директиви и указания и че не вникваме в това, което гласуваме. Аз бих продължил по-нататък и ще дам този пример. Вчера помолих...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оставете за вчера. Сега правите предложение за прегласуване.
ИВАН БОРИСОВ: Днес помолих акад. Сендов да ме консултира с едно диференциално уравнение, един интеграл. Аз не знам колко от залата биха могли да решат диференциално уравнение, интеграл. Това доказва, че не вникваме в това, което правим, уважаеми колеги. Не вникваме!
Аз мисля, че трябва поне за този член, който сега гласуваме, да помислим и независимо от това какво е уточнено в партийните централи, какво е договорено...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оставете тези партийни централи.
ИВАН БОРИСОВ: Нека да помислим, за да не ставаме за смях пред хората, господин Соколов. За това става дума. Да не ставаме за смях пред хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не ставаме за смях.
ИВАН БОРИСОВ: Ставаме, ставаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Практиката на тоталитарните режими беше материята да се урежда с подзаконови нормативни актове. В Съветския съюз навремето имаше 400 000 подзаконови нормативни актове. Много по-стабилно е това да става със закон, там, където може, разбира се. Има и много неща, които само със закон могат да се уредят. В предишния текст се урежда солидарна отговорност. Тя не може да се уреди по друг начин, освен със закон. Като не сте юрист, недейте така да поставяте въпроса.
ИВАН БОРИСОВ: Аз говоря за прегласуване, господин Соколов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще го поставя за прегласуване.
Моля, поставям на прегласуване предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на чл. 77.
Гласували 137 народни представители: за 47, против 86, въздържали се 4.
Отново не се приема предложението.
Накрая ще предложа всичките ви предложения за отпадане на текстове да гласуваме наведнъж. (Оживление.) Това е разумът. Другото е само да губим време.
Моля, гласувайте чл. 77, който става чл. 78, както е предложен от вносителя, с корекцията в ал. 2, изречение второ, която беше прочетена.
Гласували 107 народни представители: за 97, против 7, въздържали се 3.
Член 78 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Раздел IV - Договор за превоз на товари".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел IV, както е предложено от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: По чл. 78, 79, 80 и 81 има предложения от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане.
Комисията не приема тези предложения.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя с нова номерация:
"Чл. 79. С договора за железопътен превоз на товари превозвачът се задължава срещу заплащане да превози товара до определено местоназначение и да го предаде на получателя му.
Чл. 80. Договорът за превоз на товари се счита за сключен от момента, в който отправната гара, след като приеме товара за превоз, оформи и подпечата с датния гаров печат превозния документ и предаде на изпращача екземпляр от него.
Чл. 81. (1) Договорът за железопътен превоз на товари се доказва с товарителница.
             (2) Действителността на договора за превоз не зависи от издаването, редовността или изгубването на товарителницата.
Чл. 82. Товарът се счита приет за превоз от момента, когато отправната гара го приеме заедно с товарителницата. Датата на приемане на товара за превоз се удостоверява с полагане на датния гаров печат върху товарителницата."
Това са новите членове 79, 80, 81 и 82. И по четирите текста има предложения за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само за момент, господин Борисов. Забавих продължаването на работата, защото всъщност по раздел IV вие - господин Иван Борисов и господин Атанас Лозанов, предлагате да отпаднат текстовете. Струва ми се, че ще бъде по-правилно първо да аргументирате желанието си да отпаднат всички текстове от главата, за да може по този начин след това да вземем отношение. А така по всеки текст правите отделно предложение за отпадане, ние гласуваме и продължаваме без логическата връзка.
Моля Ви, заповядайте, аргументирайте и ще поставя на гласуване Вашите предложения за отпадане на текстовете в този раздел с едно гласуване. Говоря за раздел IV.
ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ (ДЛ): Господин председател, колеги, съжалявам, че Вие сега влизате в залата и ще трябва да чуете нещо, което вече е казано многократно. Мен това не ме затруднява, ще го направя. Вие настоявате да аргументирам заедно нашите предложения за отпадане на тези членове. С удоволствие ще го направя, защото това ще го повтарям дотогава, докато все пак бъдем разбрани, дай Боже това да стане.
Става дума за това, господин Джеров, че ние сега вкарваме в Закона за железопътния транспорт две наредби, които действат от десетилетия. Ние сега вкарваме тези наредби в новия Закон за железопътния транспорт. Нашата убеденост е, че това е една груба грешка. Тези наредби действат десетилетия, те са съгласувани с международните нормативни документи, сега наредбите могат да се изменят от министъра, а вие искате да ги вкарате в закон и всички изменения да стават от Народното събрание. Това е смисълът на нашето предложение - всички тези членове да отпаднат.
Вие не сте прав, че по всяко наше предложение ние заставаме пред трибуната да го защитаваме. Не правим това, защото виждаме, че се гласува по команда, не се вниква в това, което се гласува. Аз пак ще дам пример с акад. Сендов: ако не сме в състояние да решаваме диференциални уравнения и интеграли, поне можем да мислим за това как би се почувствал пътника във влака ако се раздели с багажа си. Но това вече вие го гласувахте.
За нашите предложения. Да, ние излизаме всяко поотделно да мотивираме. Моите предложения общо са 70, излизам съм на трибуната досега 15 - 16 пъти, така че не защитаваме всички, защото не намираме за целесъобразно за всяко отделно предложение да повтаряме едно и също. Става дума за това, че философията на закона е грешна, става дума за това, че вкарваме наредби в закон. Това го казахме много пъти - не само аз, и Атанас Папаризов, и Атанас Лозанов, и Атанас Богданов. Но вие не искате да го чуете и продължавате член по член да си гласувате и с вашите гласове го приемате.
За чл. 78, който сега обсъждаме. Смятам, че тук също има грешка в това, което вие предлагате. Считам, че също има разминаване.
За какво става дума? Ние разделихме двете фирми. Сега товарът се приема от фирма, а може да бъдат и няколко фирми. Товарителниците се издават от една от фирмите, а може да се издаде и не от една от фирмите. Превозвачът приема товара, той слага печат на Националната компания "Железопътна инфраструктура".
Аз моля да вникнем в понятието "гаров печат", защото тук смятам, че има недоглеждане. И ще си позволя отново да го прочета. Записано е:
"Договорът за превоз на товари се счита за сключен от момента, в който отправната гара, след като приеме товара за превоз, оформи и подпечата с датния гаров печат превозния документ и предаде на изпращача екземпляр от него."
Въпросът ми е за кой датен гаров печат става дума? Фирмите са две. Или ще упълномощим с датния гаров печат на ж.п. гара Орешец, да речем, да работят и двете фирми? Дали това вие като юристи считате, че е целесъобразно, че е нормално, че е допустимо?
Ето, затова става дума. Това е нашето конкретно предложение по чл. 78 и затова ние предлагаме той да отпадне. Става дума за датния гаров печат. Става дума за това взето ли е мнението на специалистите, които работят с тази материя десетилетия, дали това е най-точната редакция, дали е допустимо, дали е възможно с един датен гаров печат да работят две фирми? Сега ние разделяме фирмите. Ето, затова става дума.
И ако в залата няма специалисти, които да се произнесат по този въпрос, аз моля за някакво тълкуване на това. Сигурно е добре най-после да прекъснем, да дойдат и компетентни хора, които да вземат отношение по материята, която ние сега гласуваме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Мутафчиев, имате думата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В подкрепа на предложенията, които са направили колегите Иван Борисов и Атанас Лозанов. Категорично искам да заявя, че тези текстове, които са влезли в закона, наистина са текстове за нормативен акт от страна на министерството. Не е нормално да утежняваме закона с правила как ще бъде договарянето между превозвача и клиента. Ние, ако си спомняте, оставихме една сериозна възможност за договарянето, за създаване на наредби и правила от страна на министъра за договаряне между превозвача и железопътната инфраструктура. Там оставихме една такава врата. А сега се опитваме да максимализираме до такава степен нещата, че да уточним почти всички подробности как трябва да бъде сключен един договор за превоз на товари и превоз на пътници. И успяваме ли да обхванем целия обем от въпроси и проблеми, които трябва да бъдат засегнати в този договор? Според мен, не.
И само един въпрос искам да задам. Защо тук не става дума за срока и времето на превоза? Защо тук не става дума за това, че ако, примерно, превозвачът не съумее за времето на разписание да превози пътника от една гара до друга, какви санкции ще носи? Или чисто и просто преписваме старите наредби, слагаме ги в закон и говорим, че управляващото мнозинство е изпълнило своята инициатива по "Програма 2001".
Сега се сърди и председателството на Народното събрание, че, виждате ли, бавели сме чрез предложенията за отлагане. А не бавим ли работата на Народното събрание, като вкарахме всички наредби на министерството в законите за транспорта?
Затова предлагам да подкрепим предложението на колегите за отпадане на текстовете. За съжаление такава подкрепа нямаше и при договорите за превоз на пътници. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Други желаещи?
Заповядайте, имате думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз ще развия същата логика, каквато беше при договора за превоз на пътници. Ние трябва да имаме основните правила, скелета на договора, и те трябва да са законово установени, за да имаме стабилност и гаранция, че договорите ще бъдат гарантирани с основните си функции, които имат, в закон.
Аз не разбирам, например, каква е принципната разлика между това, че вкарахме в Закона за движение по пътищата всички наредби и че тук също вкарваме в закона всички наредби. Няма вече тип законодателство в Европейския съюз, което да работи с наредби, господин Мутафчиев. Работи се със закони и с конвенции.
Поднормативните актове позволяват на политическо лице или на хора, които са избрани временно, да променят стабилни ситуации. Железопътни превози ще има при всички видове правителства на България и сигурно, дай Боже, много години нататък. Те трябва да се базират на закон, а не на решения на министри и така нататък, на поднормативни актове. Основните правила, поне.
Прав сте, че всичко не може да се напише в закона и не могат да се регламентират всички случаи. В това сте абсолютно прав. Но там вече е мястото на администрацията, която е една страна, и на този, който вози, да договори другите неща. Те са свободни.
Знаете, че в правото това, което не е договорено, е право на двете страни, което го няма в закона. Така че и двете неща са защитени в тези текстове, в логиката на тези текстове. Едното е, че основните правила за договаряне трябва да са ясни, твърди и стабилни, които уреждат взаимоотношенията между две равнопоставени страни, забележете, господин Мутафчиев, между превозвача и администрацията. Защото, досега знаете Правилника на БДЖ. Там имаше една шеговита реплика, че т. 1 означава, че БДЖ има право и нататък - какво е длъжен да прави този, който използва БДЖ. Това е ненормално положение! Ние винаги сме искали да има равнопоставеност между двете страни. Така е във всяка търговска дейност, включително и в превоза. И тези текстове осигуряват именно такава равнопоставеност. Те регламентират условията, при които се осъществяват превозите. И това е смисълът на нещата.
Наредбата означава това - аз съм монопол. Казваме, че ще бъде така, а пък вие - ако искате. Е, не може да се работи така. Същите опасения имахме и по времето, когато сваляхме монополизма на автотранспорта. Както виждате, системата работи нормално. Е, сигурно няма... Ако отидете на границата, вижте какво има. И из страната се движете и вижте дали е пълно с превози? Какво е количеството не споря с вас. Това е друга тема. Така че при всички положения, като имаме предвид начина, по който уредихме законово автотранспорта, макар че жп транспортът, признавам, е нещо много по-сериозно и много по-трудно като уреждане на материя, но принципите и логиката трябва да са същите. И именно тези текстове тук определят, свалят монополизма и определят равнопоставеността при сключване и извършване на транспорта. Всеки има своето място и затова трябва да е записано в закона. И затова не трябва да има наредби, защото министърът и администрацията са едната страна на въпроса, а превозвачът и този, който вози товарите, са другата страна. И тях трябва да ги има в този закон. Междупрочем, във всички закони трябва да има и двете страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Бойков.
Господин Мутафчиев, имате право на реплика.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Господин Бойков, аз изцяло знам каква е Вашата логика. Разбира се, не я приемам. Но само едно искам да Ви кажа. Бих я приел, ако имаше някаква логическа последователност по този въпрос. Говорим, че в момента ние приемаме две отделни глави. Става дума за договорите за превоз на пътници и договорите за превоз на товари - договори между превозвача и клиента. Аз Ви питам, след като Вашата логика е, че всички нормативни актове, поднормативни актове трябва да влязат в законова форма, защо тогава няма глава в този закон, която да касае договора между превозвача и железопътната инфраструктура? Защо тези текстове не са уточнени тогава в закона? Къде е последователността? Няма я.
Не мога да разбера и друго - тази защита, която Вие, така, мнозинството мълчи и ние наистина правим един монолог от страна на опозицията, от Демократичната левица. Все пак се радвам, че Вие поехте инициативата да защитавате вносителите, тъй като и самите те не отговориха на множеството въпроси, които ние поставихме в пленарна зала.
Но до какво ще доведе в края на краищата този закон? Казвате, че с автотранспорта всичко е идеално. Вижте, по принцип колко автокомбината останаха, дори в частни ръце? Как сме с товарните превози на автотранспорта? И при едно раздвижване на икономиката в България ще имаме ли въобще автотранспорт, който нормално да може да обслужи България? Аз мисля, че такъв транспорт няма да има. И това, че определена част от пътническите превози станаха частни превозвачи с по един-два автобуса, това е нещо друго. Същото ще стане и с Български държавни железници. Само в една държава подобен подход правителството и парламента си е позволило - това е Англия. И този модел в момента е сериозно критикуван от страна и на парламента, и от средите, които се занимават с железопътния транспорт. Така че този закон няма бъдеще!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Други реплики има ли? Няма.
Имате думата за дуплика, господин Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги, господин Мутафчиев, Вие сте представител на блоково мислене! Аз изпълнявам своята функция по Конституция. Казвам своите разбирания и защитавам този закон от своя гледна точка. И това е моето неотменимо право. Така че не ме съотнасяйте към никого! Ние нямаме в парламентарната група решение по този закон и аз работя от свое име и по своя съвест.
После, друго ме е научил животът, че да казвам "никога" и "няма" е много сложна работа. Много се изхвърляте и правите заключения, които не знам как ще ги докажете в живота нататък. Но това е в личен план. Извинявайте, ако съм Ви засегнал.
Престанете с Англия. Там нещата наистина са така. В Германия в момента има пет дирекции и се променят всички тези дейности. Само че те са избрали по-слаб подход. Разбира се, че е така. Аз също съм го чел закона. Всички тези неща... (Неразбираема реплика от господин Петър Мутафчиев от място.) Не ме прекъсвайте, моля ви!
Всичките тези неща също са обособени там и вървят по друга схема, но вървят. Освен това има европейска конвенция, която казва на всички държави в Европейския съюз, че трябва да минат в такъв тип действия на железопътната администрация. Как ще минат, по какъв начин, си е тяхна работа. Както на нас, на България, е наша работа как ще го направим.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Директивите им.
ИВАН БОЙКОВ: Така че, много Ви моля, не ми възразявайте направо. Аз защитавам това, което го мисля. А аз мисля това наистина и затова говоря така.
Спорът, който водим, е принципен спор - да останем ли в това състояние или да се промени нещо? Защото вие изцяло отхвърляте всичко, което е в този закон, и не предлагате нищо ново. Вие критикувате закона...
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Ти лъжеш, бе, Иване! Как да не предлагаме нещо ново?
ИВАН БОЙКОВ: Нямате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля Ви, без обиди от място! Господин Мутафчиев!
ИВАН БОЙКОВ: Вие работите в рамките на този закон, върху скелета на този закон и казвате какво не трябва да бъде в него. Но не сте написали Вашия закон, по който да кажете как да бъде. Цялата Ви реторика е защитаване на старото състояние на нещата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): А какво е новото, според теб?
ИВАН БОЙКОВ: А старото състояние на нещата го виждате какво е. Разкапано БДЖ, неплатени заплати и неработеща структура. И няма как да работи в тази ситуация, тази структура, господин Мутафчиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Бойков.
Други изказвания? И все пак, не виждам... Господин Мутафчиев, не като реплика. Има правни принципи. Когато работите един закон, трябва да знаете какво е законова материя, какво е правилникова, тоест, подзаконова материя. Не е политически въпросът тука. Колкото по-пълен е законът, толкова по-съвършено е законодателството. Това е правен принцип, а не политически.
Моля ви, други изказвания? Няма.
В такъв случай поставям на гласуване предложението, направено от колегите Иван Борисов, Атанас Лозанов, подкрепено от господин Мутафчиев за отпадане на всички текстове в раздел IV. Това са текстовете от 78-ми до 99-ти по номерацията на вносителя. Моля да гласуваме това предложение.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Много Ви моля, господин председател! На какво основание го подлагате на гласуване по този начин? Искам процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Но, поставих го на гласуване! Не може процедура по време на гласуване! Моля Ви!
Гласували 133 народни представители: за 55, против 75, въздържали се 3.
Предложението на колегите не се приема.
Имате думата, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз приемам Вашите съвети, че е добре в законова форма всички поднормативни актове да бъдат облечени, защото това е по-голяма стабилност и т.н. за държавата. Но не мога да приема своеволието, което в момента си позволихте. Кажете на основание на кой член от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Вие гласувахте ан блок всички предложения за отпадане на текстовете в глава четвърта? Кажете ми, кое Ви даде основание по този начин да поставите гласуването? И аз предлагам да се прегласува за всеки един член, започвайки най-напред от члена, който в момента прочете господин Ляков. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ако искате прегласуване, кажете. Ще поставя на прегласуване. Но аз Ви казах принципно. Вие възразявате, че това е правилникова материя и всички текстове предлагате на това основание да отпадат принципно. И аз Ви отговарям по този начин с обявеното гласуване.

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Господин председателю, такова предложение от вносителя - да се гласува ан блок - няма. Ако имаше такова предложение, аз с удоволствие бих приел това, което Вие преди малко направихте като процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Правите ли искане за прегласуване?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре. Приемам направеното от Вас искане.
Поставям на прегласуване предложението на господата Иван Борисов и Атанас Лозанов, подкрепено от господин Мутафчиев, за отпадане на всички текстове в раздел lV за договора за превоз на товари.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Не може да се поставят така на гласуване ан блок.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Може, може!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): На какво основание? На това, че сте управляваща партия ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, поставих го на прегласуване.
Гласували 110 народни представители: за 30, против 78, въздържали се 2.
И при повторното гласуване предложението за отпадане на всички текстове в раздел lV не се приема.
Господин Ляков, моля Ви, докладвайте текстове, по които няма неприети предложения.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Аз предлагам да приемем прочетените от мен текстове. Това са нови чл. 79, 80, 81 и 82 и след това да продължим по-нататък. Понеже съм ги прочел, да приемем тези четири текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вие предлагате гласуване на чл. 78, 79, 80 и 81...
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Които са нови членове от 79 до 82.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Имате думата, господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! По чл. 81 имам съображения да настоявам да се гласува отделно. Затова и преди гласувах отрицателно, тоест противно гласуване ан блок.
За какво става дума? Става дума за това, че има препокриване, според мен, между чл. 80 и чл. 81 така, както са редактирани в този им вид, първо. И второ, аз така и не чух обяснение какво влагате, уважаеми колеги, в термина "датен гаров печат"? На коя от фирмите? Аз много апелирам към това да вникнем какво правим. Мен действително ме смущава това, че ние вече трети ден гласуваме този закон - вчера, днес и един ден от миналата седмица, а аз досега не чух по нито един от обсъжданите членове, а вече сме на чл. 81, колега от СДС да стане и от тази трибуна да аргументира или някои от нашите откази, или някои от техните членове, които са предложени за гласуване. Така и не чух нито един колега отдясно да се изкаже по нито един от членовете досега. Странно е това, че Иван Бойков и Кирил Ерменков правят някои жалки опити да защитават закона на управляващите, не коментирам тяхното поведение, но аз така и не чух дори елементарно тълкувание какво влагате, уважаеми колеги, като вносители, под термина "датен гаров печат"? Фирмите са две. Коя от фирмите имате предвид да сложи датен гаров печат? Ако вие не сте запознати, нека да прекъснем, да дойдат хора, да извикаме министъра, но там са две фирми.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Печатът на гарата.
ИВАН БОРИСОВ: Там са две фирми.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Няма две фирми. Има една гара, един печат.
ИВАН БОРИСОВ: Вие разделихте в закона колелетата от релсите. За две фирми става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, приключихте изказването.
Има думата господин Георги Николов - Дирекция "Железопътен транспорт" в Министерство на транспорта и съобщенията.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Борисов, понеже претендирате, че знаете много добре технологията, бих искал само да кажа, че датният гаров печат е предназначен преди всичко за превозните документи в гарата. В това понятие, което е сложено тук, се разбира датният печат за този, който узаконява превозните документи. Не бих искал с моето изказване да предизвиквам някакви дебати. Предишното понятие за датен гаров печат нямаме еднозначно пазител, началника на гарата, а датният гаров печат е на разположение на всички гишета на товарните служби и тези, които оформят документите в гарата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Николов за това изясняване. Други изказвания по докладваните текстове няма.
Поставям на гласуване чл. 78 до 81 по номерацията на вносителя, които по предложение на комисията стават чл. 79 до 82 включително.
Гласували 95 народни представители: за 85, против 6, въздържали се 4.
Членове 78 до 81, които стават чл. 79 до 82 по предложение на комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 82.
"Чл. 82. (1) Товарителницата се съставя в шест екземпляра и се подписва от изпращача или от упълномощено от него лице. В товарителницата може да се посочва само един получател - физическо или юридическо лице.
(2) За всяка пратка се изготвя товарителница.
(3) Една и съща товарителница може да се отнася до натоварването само на един вагон, освен ако има друго споразумение между изпращача и превозвача.
(4) Едновременно с товарителницата изпращачът предава на превозвача всички документи, изисквани от санитарните, митническите и други органи за този превоз."
Тук има прието предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - в чл. 82, ал. 1 думите "в шест екземпляра" се заличават.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 83, нов:
"Чл. 83. (1) Товарителницата се съставя и се подписва от изпращача или от упълномощено от него лице. В товарителницата може да се посочва само един получател - физическо или юридическо лице.
(2) За всяка пратка се изготвя товарителница.
(3) Една и съща товарителница може да се отнася до натоварването само на един вагон, освен ако има друго споразумение между изпращача и превозвача.
(4) Едновременно с товарителницата изпращачът предава на превозвача всички документи, изисквани от санитарните, митническите и други органи за този превоз."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков. Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласувате чл. 82 по номерацията на вносителя, който става чл. 83 в предложената от комисията редакция.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Член 83, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
"Стар чл. 83. (1) Товарителницата трябва да съдържа следните данни:
1. мястото и датата на изготвянето й;
2. името и адреса на изпращача;
3. името и адреса на превозвача, който е сключил договора;
4. името и адреса на лицето, на което е предаден товарът, ако то не съвпада с лицето по т. 3;
5. мястото и датата на приемане на товара;
6. мястото за доставяне;
7. името и адреса на получателя;
8. брутната маса на стоката;
9. естеството на товара и начина на опаковане, а за опасните товари - и наименованието, предвидено в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID (Конвенцията за международни железопътни превози COTIF - ДВ, бр. 46 от 1982 г.); и в Правилника за превоз на опасни товари (Приложение № 2 към Съглашението за международно железопътно сточно съобщение - СМГС, от 1951 г.);
10. броя на колетите и специалните знаци и номера за идентифицирането на дребните пратки;
11. номера на вагона - при превоз на вагонни пратки;
12. номера на ж.п.возилото, движещо се на собствени колела;
13. категорията, номера или други характеристики, необходими за идентифициране на товарите, в случаи на превоз на единици за интермодален транспорт;
14. подробно изброяване на документите по чл. 82, ал. 4;
15. превозните разноски (превозни цени, допълнителни такси, митнически такси и други разноски, възникнали от момента на сключването на договора до момента на доставката), които трябва да бъдат заплатени от получателя;
16. запис, че международният превоз е подчинен на разпоредбите на Единните правила относно договора за превоз на стоки по железница в международно съобщение CIIM (Конвенцията за международни железопътни превози - COTIF - ДВ, бр. 46 от 1982 г.) и на СМГС.
      (2) Страните могат да вписват в товарителницата данни относно маршрута, договорения срок, обявената стойност на товара, записи на изпращача и други данни."
Има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - чл. 83, ал. 1, т. 1, 5, 6, 8, 13 и 16 да се изменят така:
"1. код и име на железницата и гара на изпращача;"
 "5. датен печат на изпращащата гара;
  6. код и име на железницата, гара на получаване;"
 "8. таксувана тежина;"
"13. идентификационен код по хармонизирана номенклатура на товарите (NHM);"
"16. приложима тарифа."
Комисията по икономическата политика не приема предложението, подкрепя текста на вносителя за този член, който става чл. 84.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Някой желае ли да вземе думата? Няма.
Моля, гласувайте неприетото предложение на господата Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
Гласували 100 народни представители: за 26, против 72, въздържали се 2.
Предложението, направено от колегите Мутафчиев, Богданов и Папаризов не се приема.
Моля, гласувайте чл. 83 на вносителя, който става чл. 84.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 84, по номерацията на комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
"Стар Чл. 84. Изпращачът дължи обезщетение за всички вреди, понесени от превозвача или от трети лица поради неверни, неточни или непълни данни, вписани в товарителницата, или ако е пропуснал да направи предписаните от RID или от Приложение № 2 към СМГС записи."
Комисията подкрепя този текст за чл. 85.
"Стар Чл. 85. (1) Ако не е уговорено друго между изпращача и превозвача, разноските (превозни цени, допълнителни такси, митнически и други разноски), възникнали след сключването на договора до доставката, се заплащат от изпращача.
                      (2) Когато по силата на изрична уговорка между изпращача и превозвача разноските са за сметка на получателя и получателят не е освободил товара, изпращачът е задължен да заплати разноските."
Комисията по икономическата политика предлага за чл. 86 следния текст:
"Чл. 86. (1) Разноските (превозни цени, допълнителни такси, митнически и други разноски), възникнали след сключването на договора до доставката, се заплащат от изпращача, ако не е уговорено друго между изпращача и превозвача.
              (2) Когато по силата на изрична уговорка между изпращача и превозвача разноските са за сметка на получателя и получателят не е освободил товара, изпращачът е задължен да заплати разноските."
"Стар Чл. 86. (1) Товарителницата е доказателство, до доказване на противното, за сключването и условията на превозния договор и за получаването на товара от превозвача.
                           (2) Когато натоварването е извършено от превозвача, товарителницата е доказателство, до доказване на противното, за състоянието на товара и опаковката му или, ако няма запис - за доброто видимо състояние при приемането на товара и за точността на данните в товарителницата.
                           (3) Когато натоварването е извършено от изпращача, товарителницата е доказателство, до доказване на противното, за състоянието и опаковката на товара, или при липса на запис - за доброто видимо състояние на стоката, само в случай, че превозвачът е проверил товара и е вписал в товарителницата резултатите от тази проверка.
                           (4) В случаите по ал. 3 товарителницата може да съдържа мотивираните възражения, че превозвачът няма необходимите средства да провери дали пратката отговаря на данните в товарителницата."
Този текст става чл. 87.
Предлагам да гласуваме и следващия текст, защото предложението е прието.
По чл. 87, стар, има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 88:
"Чл. 88. (1) Превозвачът и изпращачът уговарят чие задължение е натоварването и разтоварването на стоката. При липса на уговорка, натоварването и разтоварването се извършват:
1. за багажните и колетните пратки - от превозвача;
2. за вагонните пратки: натоварването - от изпращача, а разтоварването - от получателя след доставката.
               (2) Превозите на специалните приспособления по вагоните при превоз на товари с особени изисквания, поради естеството, вида, размерите и теглото на товара, са за сметка на изпращача.
               (3) Изпращачът е отговорен за всички последствия от неправилно натоварване, извършено от него, липса или дефект в опаковката, освен ако дефектът е бил видим или известен на превозвача."
"Чл. 88. Условията за превоз на специфични товари, на товари без опаковка или на товари, изискващи особена опаковка, се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88 и предлага той да стане чл. 89.
Стар чл. 89.
"Чл. 89. Международните превози на опасни товари се извършват съгласно изискванията на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR - "Държавен вестник", бр. 73 от 1995 г.) при комбинираните превози."
Тук има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 89 думата "международните" се заличава.
Комисията приема предложението и предлага следния текст за чл. 89, който става чл. 90:
"Чл. 90. Превозите на опасни товари се извършва съгласно изискванията на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR - "Държавен вестник", бр. 73 от 1995 г.) при комбинираните превози."
Комисията по икономическата политика предлага чл. 90 на вносителя да стане чл. 91, с прието предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, със следния текст:
"Чл. 91. (1) Превозвачът е длъжен да достави товара в местоназначението в срока, предвиден в договора.
(2) Срокът за доставка започва да тече от началото на денонощието, което следва деня, през който пратката е приета за превоз в отправната гара.
(3) Срокът за доставка се счита спазен, ако преди изтичането му вагонът е бил подаден на получателя за разтоварване или е разтоварен от превозвача в получаващата гара.
(4) Сроковете за доставка не текат по време на отстраняване на последиците от природни бедствия и катастрофи. Срокът се счита за продължен с продължителността на престоя, наложен не по вина на превозвача.
(5) Срокът за доставка спира да тече през неделните дни и официалните празници.
(6) Максималният срок за изпращане на вагонните пратки е 12 часа, а за дребните пратки - 24 часа.
(7) При липса на уговорка между страните срокът за доставяне на вагонните пратки е 24 часа за всеки започнати 400 км, а за дребните пратки - 24 часа за всеки започнати 200 км."
Комисията по икономическата политика предлага чл. 91 на вносителя да стане чл. 92 със следния текст:
"Чл. 92. Договорът за превоз на товари се счита за изпълнен от момента, в който получателят или упълномощено от него лице - след доставка на товара - е получило срещу подпис превозния документ (товарителницата), подпечатан с датния гаров печат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Има думата господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, най-напред господин Ляков не прочете докрая нещата. Ние тук имаме предложение за отпадане.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (от място): Нали гласувахме за всички тези Ваши предложения за отпадане?
ИВАН БОРИСОВ: Да.
Имам въпрос по ал. 5 на чл. 91. В сегашната редакция на ал. 5 на чл. 91 е записано: "Срокът за доставка спира да тече през неделните дни и официалните празници". Въпросът ми е как третираме, уважаеми колеги, съботния ден? Не се ли получава така, че преписваме наредба отпреди няколко десетилетия, когато събота беше работен ден? Сега събота е неработен ден. Въпросът ми е как третираме в чл. 91, ал. 5 съботният ден - равнопоставен, както неделния, или като работен ден?
Има и още един съществен момент. В сега действащата практика често пъти в жп гарите се получават телеграми, с които се съобщава на служителите, че е изменено работното време на отделните фирми и те са длъжни да се съобразят, когато отчитат престоя или денгубите. Може би по този въпрос също трябва да се помисли, в смисъл ще продължи ли практиката с телеграми от висшестоящи инстанции да се разпорежда на гарите как да третират денгубите и престоя или този въпрос ще бъде твърдо регламентиран с настоящия закон и по-конкретно с чл. 91, ал. 5?
Това бяха моите въпроси - за съботните дни и за установената в последните 7-8 години практика с телеграми да се регламентира този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Други желаещи да вземат думата няма.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): Никой не ми отговори на въпросите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Борисов, никого не мога да задължа да вземе думата. Знаете, че съгласно нашия правилник е така. Вие поставихте въпросите съвсем ясно, ако някой желае да вземе думата, да я вземе. След като никой не вдига ръка, аз не мога да задължа никого да вземе думата.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване членовете в номерацията, предложена от Комисията по икономическата политика, от 85 до 92 включително, както бяха докладвани от господин Ляков.
Гласували 116 народни представители: за 86, против 16, въздържали се 14.
Членове от 85 до 92 включително по номерацията на комисията са приети.
Едно уточняване от господин Ляков.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Става въпрос за новия чл. 84, т. 15. Прав е господин Папаризов, че трябва да се премести скобата. Ще прочета отново текста:
"15. Превозните разноски (превозни цени, допълнителни такси, митнически такси и др. разноски) и т.н."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това беше само едно уточняване по чл. 84, т. 15 за мястото на скобата. Благодаря Ви, господин Ляков.
Господин Иво Атанасов, имате думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, ще направя едно изявление от името на Парламентарната група на Демократичната левица.
Днес пред сградата на Министерския съвет протестират българските тютюнопроизводители. Пред сградата на Народното събрание е протестът на ловците и риболовците. Кое е общото между двата протеста? Общото е в това, че те са предизвикани от лошата политика на правителството и на парламентарното мнозинство.
Промените в Закона за тютюна създадоха предпоставки за намаляване на производството на тютюн. Фонд "Тютюн" вече не е в състояние нито да подпомага, нито да стимулира тютюнопроизводителите Проблемът придобива още по-голяма значимост, като се има предвид, че засяга съдбата на повече от 150 хил. души, както и на техните семейства.
Липсата на стратегия за развитие на подотрасъла е ярък пример за безгрижието на управляващите към оцеляването на тези безимотни и малоимотни хора. Вече четвърта година не се решава проблемът с "Булгартабак", което води към неговата ликвидация, а оттам и към ликвидацията на подотрасъла тютюнопроизводство.
Крайно време е управляващите да кажат България ще произвежда ли тютюн, какво ще стане с изградените мощности, с пазарите и каква ще бъде съдбата на 150 хил. тютюнопроизводители и техните семейства.
С приемането на Закона за лова и опазването на дивеча парламентарното мнозинство прекъсва една 100-годишна традиция, водеща началото си още от Стефан Стамболов и други пионери на ловното дело у нас. С наложените промени управляващи посягат на последната все още неразрушена сфера на социалния живот в България. Съюзът на ловците и риболовците е една от малкото територии, в които хора с различни политически симпатии работят заедно. Сега и там се прокарва разделението. Управляващите концентрират цялата власт в тази сфера в ръцете на държавата. Същевременно превръщат лова в удоволствие само за избрани, само за тези, които разполагат с много пари.
Парламентарната група на Демократичната левица подкрепя и двата протеста. Недоволството на тютюнопроизводителите и на ловците и риболовците е породено от политиката на управляващите. Ето защо напрежението може да бъде снето с нови законови текстове и нова политика, проникната от грижа към състоянието на двете сфери. Тази политика, тази нова политика може да бъде рожба на ново парламентарно мнозинство, грижата за чието формиране, както е при демокрацията, ляга върху избирателите. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Иво Атанасов.
Господин Ляков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Раздел V - Отговорност на превозвача при превоз на товари".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По заглавието няма направени предложения.
Моля, гласувайте докладваното заглавие на раздел пети.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 2, въздържал се 1.
Заглавието на раздел пети е прието.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Уважаеми господин председател, тъй като по този раздел за всички членове има предложения от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов да отпаднат, с което фактически те предлагат целият раздел да отпадне, аз моля техните предложения по същия начин да бъдат гласувани за всички членове, а не член по член, с което се бави работата по приемането на закона. И ако господин Борисов или господин Лозанов искат, да защитят виждането си защо трябва да отпадне целият раздел, след като ние вече го приехме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Аргументацията не беше в това, господин Ляков, а в това, че много подзаконови норми влизали в закона. Това беше аргументът им.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господата Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на всички текстове в раздел пети, включително чл. 99 на вносителя, който ще стане чл. 100.
Моля, гласувайте предложението на колегите.
Гласували 106 народни представители: за 36, против 68, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Предлагам да приемем чл. 92 и чл. 93, по които няма други предложения.
"Чл. 92. (1) Превозвачът носи отговорност за опазването на товара от момента на приемането му за превоз до предаването му на получателя или на съхранение.
(2) Превозвачът отговаря за вредите, причинени от пълна или частична липса или повреда на товара, както и за неспазване срока на доставката му."
Комисията подкрепя този текст и предлага той да стане чл.93. 
"Чл. 93. (1) Превозвачът не носи отговорност, когато липсата или повредата се дължи на грешка на изпращача или получателя или на тяхно разпореждане, на присъщ недостатък на товара или на явно неподходяща опаковка, ако изпращачът или получателят е дал съгласие по чл. 370, ал. 3 от Търговския закон, или на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което превозвачът не е могъл да избегне или последиците от които не е могъл да предотврати.
(2) Действията и бездействията на Национална компания "Железопътна инфраструктура" не се считат за обстоятелство, което превозвачът не е могъл да предотврати.
(3) За да се освободи от отговорност по ал. 1, превозвачът не може да се позовава на недостатъци на превозното средство, с което се извършва превозът, и на лицата, изпълняващи функции, свързани с превоза."
Тук има идентично предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов и от Кирил Ерменков - чл. 93, ал. 2 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението и предлага този текст на вносителя да стане чл. 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Някой желае ли да вземе думата? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 92 и чл. 93 по номерацията на вносителя, които текстове ще станат чл. 93 и чл. 94 по номерацията на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Член 92, който става чл. 93, и чл. 93, който става чл. 94, са приети.
Господин Мутафчиев има думата.

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Виждам, че интересът на мнозинството към този закон не е голям и го приемате като нещо вече готово, но все пак нека да спазваме процедурата. Има две предложения за отпадане на ал. 2 и трябваше първо тях да гласувате. Те не са приети от комисията, но пленарна зала трябва да даде съответно становище и тогава да гласуваме чл. 93. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев, той е съвсем прав.
Поставям на гласуване предложенията за отпадане на ал. 2 в чл. 93, по номерацията на вносителя, който става чл. 94.
Моля, гласувайте предложението на господата Мутафчиев, Богданов, Папаризов и Кирил Ерменков за отпадане на ал. 2, пак повтарям, в чл. 93 - на вносителя, неприето от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 28, против 72, въздържали се 8.
Предложението за отпадане на ал. 2 не се приема и остава в сила нашето решение, гласувано преди малко, за чл. 93 и 94 по номерацията на комисията - са приети.
Време е за почивка.
Половин час почивка.
В 12,00 ч. продължаваме със същия закон. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще направим поименна проверка:

АЙРУШ ИБРАХИМ ХАДЖИ - тук
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДЖЕРОВ - тук
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЛИЛОВ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ - тук
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗЛАТАНОВ - тук
АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ КАРАКАЧАНОВ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ - отсъства
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПИНДИКОВ - тук
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА МОЗЕР - отсъства
АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ - тук
АНГЕЛ БОРИСОВ МАЛИНОВ - отсъства
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ БАЛТАДЖИЕВ - тук
АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ ТАКЕВ - тук
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ - тук
АНДОН СТОИЛОВ ДАНАИЛОВ - тук
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОШКОВА - тук
АРЛИН ГРИГОРОВ АНТОНОВ - отсъства
АСЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ - отсъства
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ - отсъства
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ - отсъства
АТАНАС БОРИСОВ БОГДАНОВ - отсъства
АТАНАС ЛОЗАНОВ МЛАДЕНОВ - тук
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ - тук
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН - отсъства
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН - отсъства
БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ - тук
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ - тук
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ - тук
БОРИС ЛЮБОМИРОВ СПАСОВ - тук
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ - тук
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДЖОЛЕВ - тук
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ - отсъства
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ - тук
ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СИМОВ - отсъства
ВАНЬО МИТКОВ ЦОНОВ - тук
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КЛЯВКОВ - тук
ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ - отсъства
ВАСИЛ ПАВЛОВ СТАНИЛОВ - тук
ВАСИЛ ПАНЧЕВ МАНДЕВ - отсъства
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ - тук
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ИВАНОВ - тук
ВЕНКО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ - тук
ВЕНЦЕСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ - тук
ВЕНЦИСЛАВ СТАНИМИРОВ МАРКОВ - тук
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ - отсъства
ВЕСЕЛИН МИЛКОВ ЧОЛАКОВ - отсъства
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ БОНЧЕВ - тук
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА - отсъства
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ - отсъства
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ - отсъства
ГАНЧО ДОБРЕВ СТОЯНОВ - отсъства
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШИШКОВ - тук
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ КАРАБАШЕВ - тук
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ - тук
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИЛКОВ-ЛОРДА - отсъства
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ - тук
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАНОВ - отсъства
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ - тук
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ - отсъства
ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ - отсъства
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ АГАФОНОВ - тук
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ - тук
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ - отсъства
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДЖОДЖЕВ - тук
ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ - отсъства
ГОСПОДИН ТОНЧЕВ ТОНЕВ - тук
ГРИГОР ДИМИТРОВ ШИШКОВ - тук
ГРИГОР МЕТОДИЕВ ГРИГОРОВ - тук
ГЮНЕР БЕХЧЕТ ТАХИР - тук
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА - тук
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - тук
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ - отсъства
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ - тук
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ - тук
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ - тук
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛУДЖЕВ - отсъства
ДИМИТЪР ТОЧКОВ БОЖАНОВ - отсъства
ДИМИТЪР ЦОНКОВ ИВАНОВ - отсъства
ДИМО ВАСИЛЕВ ДИМОВ - отсъства
ДИМО ПЕТРОВ ПЕТРОВ - тук
ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА - отсъства
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА - отсъства
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ - тук
ДРАГОМИР ПАВЛОВ ДРАГАНОВ - отсъства
ДЯНКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ - отсъства
ЕВА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА - тук
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ - отсъства
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ - отсъства
ЕДУАРД ХАНС КЛАЙН - отсъства
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА - тук
ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПОПТОДОРОВА - отсъства
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА - отсъства
ЕМИЛ ТОДОРОВ ЛИЛОВ - тук
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА - отсъства
ЖЕКО СТОЯНОВ ИВАНОВ - отсъства
ЖОРЖ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ - тук
ЖУЛИЕТА ЛЮБОМИРОВА КАЛЧЕВА - тук
ЗАХАРИ ПЕТРОВ ХОЛЕВИЧ - тук
ЗВЕЗДЕЛИН ВЕКИЛОВ КАФЕДЖИЕВ - отсъства
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ - отсъства
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЛФИН - тук
ИВАЛИН КОСТОВ ЙОСИФОВ - тук
ИВАН БОРИСОВ МАТЕВ - тук
ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ - тук
ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ - тук
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ - тук
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - тук
ИВАН ДИМИТРОВ БОЙКОВ - тук
ИВАН ДИМОВ ЗЪНЗОВ - отсъства
ИВАН ЗАПРЯНОВ ГЛУШКОВ - тук
ИВАН ИВАНОВ ДИМОВ - тук
ИВАН ИВАНОВ СУНГАРСКИ - тук
ИВАН КОЛЕВ ДИМИТРОВ - тук
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ - отсъства
ИВАН МИЛКОВ КУРТЕВ - отсъства
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ - отсъства
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ - отсъства
ИВАН ТОДОРОВ КИРИЛОВ - отсъства
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ - отсъства
ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ - отсъства
ИЛИЯ ИВАНОВ МАСЛАРСКИ - отсъства
ИЛИЯ ПЕТРОВ ПЕТРОВ - отсъства
ИЛИЯН СТРАХИЛОВ ПОПОВ - тук
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ - отсъства
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ - тук
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ - отсъства
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ - отсъства
ЙОРДАН КИРИЛОВ ШКОЛАГЕРСКИ - тук
КАЛЧО ПЕТРОВ ЧУКАРОВ - отсъства
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ - тук
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ - отсъства
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ - отсъства
КИРИЛ АНДРЕЕВ БАЕВ - тук
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ НАЙДЕНОВ - отсъства
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ НАПЛАТАРОВ - тук
КРАСИМИР БОЖИДАРОВ КАМЕНОВ - тук
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ - тук
КРЪСТЬО ПАРАСКЕВОВ ТРЕНДАФИЛОВ - отсъства
КЪНЧО ИВАНОВ МАРАНГОЗОВ - тук
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ - отсъства
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ - отсъства
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ - тук
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ БОЖКОВ - тук
ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ БЕШКОВ - тук
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН - тук
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА - тук
МАРГАРИТА МИЛЕТИЕВА БОРИСОВА - отсъства
МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА МИТЕВА - отсъства
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ - тук
МАРИЯ ВЪЛЧЕВА КУНЧЕВА - тук
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА - отсъства
МАРИЯ СВЕТЛОЗАРОВА БРАЙНОВА - отсъства
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА - тук
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ - отсъства
МИЛАДИН СТОЕВ СТОЕВ - тук
МИНКО НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ - отсъства
МИХАИЛ ПЕТРОВ КАРАФЕЗОВ - тук
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ - тук
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ - тук
МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ВЛАШКИ - тук
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ - тук
МЮМЮН СЮЛЕЙМАН ЕМИН - тук
НАНСЕН АЛФРЕД БЕХАР - тук
НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ - отсъства
НИКОЛА ПЕТРОВ КОЙЧЕВ - отсъства
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ - отсъства
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЗГУРЕВ - отсъства
НИКОЛАЙ НЕДКОВ АНГЕЛОВ - тук
НИКОЛАЙ ТОМОВ ТОМОВ - тук
ОРФЕЙ ДИМИТРОВ ДУЕВСКИ - отсъства
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ - отсъства
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ - тук
ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ - тук
ПАНЧО ЛЮБОМИРОВ ПАНАЙОТОВ - отсъства
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНЕВ - тук
ПЕТКО РАЙНЕВ ПРОДАНОВ - тук
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ - тук
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ - тук
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БАШИКАРОВ - тук
ПЕТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ - отсъства
ПЕТЪР НЕНОВ ПЕТРОВ - тук
ПЕТЪР СТОЯНОВ РАФАИЛОВ - тук
ПЕТЯ БОРИСОВА ШОПОВА - тук
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ - отсъства
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ - отсъства
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАРКОВ - тук
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕЙКОВ - тук
РАДЕНКО НИКОЛОВ ПРЕСОЛСКИ - отсъства
РАМАДАН АТАЛАЙ - отсъства
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН - отсъства
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА - отсъства
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ - тук
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ - тук
РУСИ ИВАНОВ СТАТКОВ - тук
САШО НАЧЕВ СТОЯНОВ - тук
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА ДЯНКОВА - тук
СВЕТЛАНА ХРИСТОВА БОНЧЕВА - тук
СВЕТОСЛАВ ДЕНЧЕВ ЛУЧНИКОВ - тук
СВИЛЕН КОЛЕВ ДИМИТРОВ - тук
СИМЕОН НИКОЛОВ ХИНКОВ - тук
СТАНИМИР КАЛЧЕВ КАЛЧЕВСКИ - отсъства
СТАНКА ЯНАКИЕВА ВЕЛИЧКОВА - тук
СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ГАЙТАНДЖИЕВ - тук
СТЕФАН ИЛИЕВ СТОИЛОВ - отсъства
СТЕФАН МАРКОВ НИНОВ - отсъства
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ - тук
СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ - тук
СТЕФАН СТАНЧЕВ НЕШЕВ - тук
СТОЯН ЧИЛОВ РАЙЧЕВСКИ - отсъства
СЪБИН СЕВЕРИНОВ КАСАБОВ - тук
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА - отсъства
ТОДОР ВЕНЕЛИНОВ ЯНЕВ - тук
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ - отсъства
ТОДОР ЗДРАВКОВ ПАВЛОВ - тук
ТОДОР ИВАНОВ ДРАЖЕВ - отсъства
ТОДОР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ - тук
ТОМА БОРИСОВ ДЕСПОТОВ - отсъства
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ - тук
ХРИСТО БОРИСОВ ВОЙНЯГОВСКИ - тук
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ - тук
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ - отсъства
ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ - тук
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - тук
ХРИСТО КИРИЛОВ ПЕТРОВ - отсъства
ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ - отсъства
ХРИСТО ПАНЧЕВ СМОЛЕНОВ - отсъства
ХРИСТО СТАНИСЛАВОВ ТАРАКЧИЕВ - тук
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ - отсъства
ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ КЪНЧЕВ - отсъства
ЮЛИЙ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ - отсъства
ЮЛИЙ СВЕТОСЛАВОВ СЛАВОВ - тук
ЮЛИЯ КУЗМАНОВА ЯНЕВА - отсъства
ЮЛИЯ МАНУК БЕРБЕРЯН - тук
ЮЛИЯН ИВАНОВ БУРОВ - тук
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ - тук
ЮРИЙ ИВАНОВ ЮНИШЕВ - отсъства
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ - отсъства
ЯШО ДИМИТРОВ МИНКОВ - отсъства


Общо има 132 народни представители.
Заседанието продължава. (Звъни.)
За процедура думата има господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Днес изтича срокът за правене бележки по Закона за политическите партии. Тъй като не е бил раздаден навреме на народните представители, а има голям интерес към него, моля срокът по чл. 68 за правене на бележки да се удължи със седем дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 163 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Срокът се удължава със седем дни.
Продължаваме с второто четене на Законопроекта за железопътния транспорт.
Стигнахме до чл. 94.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ:
"Чл. 94. (1) Превозвачът е освободен от отговорност, когато липсата или повредата е в резултат на особените рискове, свързани с:
1. превоз в открити вагони, когато това изрично е вписано в товарителницата, с уговорка за вредите, които биха настъпили от влиянието на атмосферните условия;
2. липса или дефект в опаковката;
3. натоварване от изпращача или разтоварване от получателя;
4. естеството на някои товари, изложени на пълно или частично изгубване или авария, като счупване, ръжда, вътрешно спонтанно повреждане, намаляване, дезактивиране и др.;
5. неправилно, неточно или непълно наименуване или номериране на колетите;
6. превоз на живи животни;
7. превоз, който по силата на действащи разпоредби или на изрична уговорка в товарителницата между изпращача и превозвача трябва да бъде извършен с придружител, ако липсата или повредата произтича от риск, който придружителят е следвало да предотврати.
(2) Смята се, че превозът на товари, завити с мушами, използвани от изпращача, е превоз в открити вагони по смисъла на ал. 1, т. 1. Превозът на товари в единици за интермодален транспорт или в затворени автомобили не се счита за превоз в открити вагони."
Има предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 94, ал. 1, т. 1, 2 , 4 и 5 да се изменят така:
"1. превоз в открити вагони вместо покрити, при писмено съгласие на изпращача;
2. липса и дефект в опаковката по вина на изпращача и превозвачът не е знаел за това;
4. естеството на някои товари, изложени на опасност от счупване, ръжда, вътрешно спонтанно увреждане, намаляване, дезактивиране и други;
5. неправилно, неточно или непълно наименуване и кодиране на товара или номериране на колетите по вина на изпращача."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Комисията по икономическата политика предлага текста на чл. 94 да стане чл. 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 94 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов за заместващ текст.
Гласували 119 народни представители: за 45, против 71, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 94, който става чл. 95, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 79, против 11, въздържали се 4.
Член 95 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: По чл. 95 - стар, чл. 96, чл. 97 и чл. 98.
Има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов в чл. 96, което е оттеглено и прието в чл. 97.
Затова ще прочета тези четири члена с новата им номерация.
"Чл. 96. Тежестта за доказване на обстоятелствата по чл. 93 и 94 е задължение на превозвача."
Тук членовете вече ще станат 94 и 95. В стария текст е чл. 93 и чл. 94, но понеже са преименувани, сега стават чл. 94 и 95, а този член става 96.
Комисията подкрепя текста на този член, който става чл. 96.
Стар чл. 96:
"Чл. 96. Когато международният превоз - предмет само на един превозен договор, е извършен от много последователни превозвачи, всеки превозвач, който поема товара с товарителницата, участва в превозния договор и поема задълженията, произтичащи от него, както и отговаря солидарно с останалите превозвачи за изпълнението на превоза по целия маршрут до доставянето."
Комисията подкрепя този текст за чл. 97.
Стар чл. 97:
"Чл. 97. Превозвачът няма задължение да даде гаранции за вносни митни сборове при превоз на товари под митнически контрол на територията на Република България."
Комисията по икономическата политика предлага друг текст за чл. 98. Старият чл. 97 става чл. 98 със следния текст:
"Чл. 98. Превозвачът няма задължение да даде гаранции за митни сборове при превоз, внос и транзит на товари под митнически контрол на територията на Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 95, който става чл. 96, и чл. 96, който става чл. 97, така, както са предложени от вносителя, и чл. 97, който става чл. 98, така, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 103, против 5, въздържали се 3.
Членове 96, 97 и 98 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 98:
"(1) Клиентът може, без да представи други доказателства, да счита, че товарът е изгубен, когато не е бил доставен в срок 30 дни след изтичането на уговорения срок за доставка.
(2) Клиентът, който е получил обезщетението за изгубения товар, може да поиска да бъде уведомен писмено, в случай че товарът бъде намерен в течение на една година от датата на изплащане на обезщетението. В този случай клиентът е длъжен да върне изплатеното обезщетение, но запазва правото си на обезщетение за неспазен срок на доставката."
Има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - в чл. 98 да се направят следните промени:
1. В ал. 1 думите "товарът е изгубен" се заменят с "е налице пълна липса на товара".
2. В ал. 2 думата "изгубения" се заменя с "пълна липса на".
Комисията по икономическа политика не приема предложението и предлага следния текст за чл. 98, който става чл. 99:
"Чл. 99. (1) Товародателят и товарополучателят могат, без да представят други доказателства, да смятат, че товарът е изгубен, когато не е бил доставен в срок 30 дни след изтичането на уговорения срок за доставка.
(2) Страната, която е получила обезщетението за изгубения товар, може да поиска да бъде уведомена писмено, в случай че товарът бъде намерен в течение на една година от датата на изплащане на обезщетението. В този случай клиентът е длъжен да върне изплатеното обезщетение, но запазва правото си на обезщетение за неспазен срок на доставката."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 98 някой желае ли да се изкаже?
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Току-що господин Ляков прочете предложение за чл. 98, който да стане чл. 99.
Искам по принцип да кажа, че аз не съм подкрепил досега предложенията за отпадане, защото считам, че тази материя трябва да бъде уредена добре. И в случая взимам думата, за да кажа, че ал. 2, както е записана, а дори и ал. 1 на този член, не са добре уредени, не решават добре тази материя.
Вижте ал. 2: "Страната, която е получила обезщетението за изгубения товар може да поиска да бъде уведомена писмено в случай че товарът бъде намерен в течение на една година от датата на изплащане на обезщетението. В този случай клиентът е длъжен да върне изплатеното обезщетение, но запазва правото си на обезщетение за неспазен срок на доставката."
Господин председател, Вие сте юрист. Не може само обезщетение за неспазен срок. Тук има и пропуснати ползи, тук има и куп други неща, които не са отразени. И ние така да го приемем, според мен, е неправилно.
По-добре да отложим този текст, да се доработи, защото това е само на пръв поглед. А наистина след една година да ви представят нещо, което сигурно ви е трябвало и преди това... Ако е за една машина в производство, не е само машината. Повтарям отново, пропуснати ползи и така нататък.
Затова предложението ми е да го отложим, господин Марков, за да се дообмисли и да се реши по-добре този случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението за отлагане на чл. 98 на вносителя.
Гласували 142 народни представители: за 53, против 85, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов за заместващ текст.
Гласували 78 народни представители: за 17, против 61, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Сега и господин Джеров предлага редакционно в ал. 1 думата "смятат" да се замени с думата "приемат" и текстът става така:
"Товародателят и товарополучателят могат, без да представят други доказателства, да приемат, че товарът е изгубен..." и следва текстът нататък.
И в ал. 2, във връзка с бележката на господин Руси Статков, в изречение второ думите "правото си на обезщетение за неспазен срок на доставката", да се заменят с "правото си на обезщетение от неспазен срок на доставката". Това вече ще включва всички вреди.
Моля, гласувайте чл. 98, който става чл. 99, така както е предложен от комисията, с тези две корекции.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 7.
Член 99 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 99:
"Превозвачът дължи обезщетение за цялостната или частичната повреда на товара съобразно стойността на обезценяването, но не повече от сумата, която би се получила при цялостна повреда на товара."
Тук има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - в чл. 99 думите "цялостна повреда" да се заменят с "пълна липса".
Комисията по икономическата политика не приема предложението и предлага текстът на вносителя за чл. 99 да стане чл. 100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 99 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов.
Гласували 72 народни представители: за 14, против 56, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 99, който става чл. 100, така както е предложен от вносителя.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 2, въздържал се 1.
Член 100 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Уважаеми господин председател, преди да преминем към раздел Vl, предлагам да се върнем към някои текстове, които отложихме, а за други има допълнения и да ги приемем тях и след това да продължим по раздел Vl.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Първата промяна е в чл. 42, ал. 1 т. 4 трябва да отпадне. В чл. 42 се разглеждат правата, произтичащи от издадената лицензия, когато се прекратяват. А в т. 4 на ал. 1 се казва: "с изтичане на срока, за който е издадена". Но в предния член ние сме приели, че лицензията е безсрочна. Затова предлагам да гласуваме отпадането на т. 4 от чл. 42, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Предлага се прегласуване на чл. 42, ал. 1, новата редакция, като в ал. 1 да отпадне т. 4.
Моля, гласувайте.
Наистина, в предходния член се говори за безсрочна лицензия.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Точка 4 в чл. 42, ал. 1 отпада.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Следващата промяна е в чл. 52 - нов, за да стане ясно от какво са намалени приходите на превозвачите, които ще бъдат компенсирани, когато се сключи договор за обществена услуга, предлагаме след "намалените приходи на превозвачите" в скоба да се сложи: "от безплатните и с намалени цени пътувания на учащи се, възрастни граждани, многодетни майки, инвалиди, ветерани от войните или други лица, определени с акт на Министерския съвет", затваряме скобата и текстът продължава.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Това в кой член е?
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Това е в чл. 52 - нов, стр. 52.
Става ясно намалените приходи на превозвачите от какво точно са. Защото иначе текстът звучи много общо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тогава изброяването трябва да бъде не след "превозвачите", а след "намалените приходи".
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Да, добре, след "намалените приходи". Може и след "намалените приходи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А размерът на средствата за компенсиране на намалените приходи, изброява се кои са те, на превозвачите, които са сключили договора ...
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Но е хубаво да е в скоби, за да няма смесване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 51, който става чл. 52 така, както е предложен от комисията, с предлаганото допълнение след думите "намалените приходи", както беше прочетено.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Член 52 - нов е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: В глава четвърта "Комбиниран транспорт" ние приехме само първия член и отложихме останалите два члена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: На коя страница?
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: На стр. 56. Член 56, който става чл. 57:
"Чл. 57. Министерският съвет може да предприема мерки за стимулиране на комбинирания транспорт."
И чл. 57, който става чл. 58:
"Чл. 58. Министърът на транспорта и съобщенията определя с наредба изискванията за комбинирани превози на товари." Предлагам да ги приемем така, както са предложени. Те са подкрепени от комисията, защото се оказа, че има директиви, в които са включени такива изисквания. Ако искате, представителят на министерството може по-подробно да аргументира защо трябва да съществуват тези два члена. И по-скоро чл. 57, защото по него имаше спор. Какво включват всъщност тези мерки, макар че те тук не са изброени подробно, за да не утежняват текста на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте чл. 56, който става чл. 57. И чл. 57, който става чл. 58, така, както са предложени от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Членове 57 и 58 са приети.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: И последното е една редакционна поправка за по-голяма яснота в чл. 90, ал. 5, това е на стр. 88, господин председател.
"Чл. 90. (5) Срокът за доставка спира да тече през", тук имаше дали се включва съботата или само неделята. Формулировката на неделните дни е неточна, затова слагаме "почивните дни", а това значи и събота, и неделя, и официалните празници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: През "почивните дни", вместо в "неделните дни"? И официалните празници.
Моля, гласувайте това предложение в чл. 90, който става чл. 91, ал. 5 думата "неделните" се замества с думата "почивните".
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Тази поправка е приета.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Продължаваме с раздел Vl: "Констативни протоколи, рекламации и давност".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел Vl така, както е предложен от вносителя.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на раздел Vl е прието.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Уважаеми господин председател, тъй като тук също има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на всички членове от раздела, аз предлагам да гласуваме общо за техните предложения, а не член по член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложенията на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов за отпадане на членовете от този раздел.
Гласували 94 народни представители: за 32, против 58, въздържали се 4.
Предложенията не се приемат.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 100. Констативен протокол се съставя в следните случаи:
1. когато са налице обстоятелства, които пораждат отговорност за превозвача;
2. при несъответствие на багажа или товара с наименованието или теглото, с количеството или бройките, посочени в превозния документ;
3. при липса или повреда на багажа или товара;
4. за товар или багаж без превозен документ или за превозен документ без товар или багаж."
Комисията подкрепя този текст, който да стане чл. 101.
"Чл. 101. Когато получателят не е поискал съставяне на констативен протокол, счита се, до доказване на противното, че багажът или товарът са предадени в изправност."
Комисията подкрепя този текст с предложение той да стане чл. 102.
"Чл. 102. Констативният протокол се съставя в момента на установяване на нередовността, но не след приемането на товара или багажа от получателя. Липсата на товар се установява с констативен протокол, съставен след изтичането на договорения срок за доставка."
Комисията предлага този текст да стане чл.103.
Но тук има предложение, което трябва да гласуваме. То е на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов - в чл. 102 изречение второ да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам.
Моля да гласувате чл. 100 на вносителя, който става чл. 101.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Член 100 на вносителя, който става чл. 101, е приет.
Моля да гласувате чл. 101 на вносителя, който по предложение на комисията става чл. 102.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Член 102 в номерацията на комисията е приет.
Сега преминаваме към чл. 102 на вносителя, по който има предложение, както докладва господин Ляков, от господата Мутафчиев, Богданов и Папаризов за отпадане на изречение второ, неприето от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 98 народни представители: за 30, против 67, въздържал се 1.
Предложението на тримата колеги за отпадане на изречение второ не се приема.
Моля да гласувате чл. 102 по номерацията на вносителя, който по предложението на комисията става чл. 103.
Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
Член 103 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар чл. 103:
"Чл. 103. Констативният протокол се съставя от превозвача или от упълномощено от него лице и се подписва от легитимен получател на товара или багажа."
Комисията подкрепя този текст, като предлага той да стане чл. 104.
Стар чл. 104:
"Чл. 104. Право за предявяване на рекламации по превозния договор имат лицата, които имат право на иск срещу превозвача."
Комисията подкрепя този текст с предложение той да стане чл. 105.
Стар чл. 105:
"Чл. 105. (1) Срокът за предявяване на рекламации за вътрешните превози е шест месеца, а за международните превози - в сроковете, определени в международните договори, по които република България е страна.
(2) В сроковете по ал. 1 се предявяват и исканията на превозвачите до изпращачите, получателите и пътниците за недосъбрани превозни цени и допълнителни такси.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат от деня, в който товарите са предадени на получателя, а при липса на товара - от момента на установяване на липсата с констативен протокол."
Комисията подкрепя този текст за чл. 106.
За стар чл. 106 комисията предлага нова редакция, която става чл. 107:
"Чл. 107. (1) Рекламациите се предявяват в писмена форма, като се посочват предметът на рекламацията и размерът на исканата сума. Към рекламацията се прилагат документи, доказващи претенцията.
(2) Рекламацията се предявява пред превозвача или пред упълномощено от него лице.
(3) Ако не е уговорено друго, превозвачът е длъжен да отговори на рекламацията в едномесечен срок."
Стар чл. 107:
"Чл. 107. При превоз, извършен от двама или повече певозвачи, рекламациите се предявяват пред превозвача, причинил вредата, а във всички останали случаи до изпращащия или получаващия превозвач. Всички превозвачи отговарят солидарно."
Комисията предлага този текст да стане чл. 108.
Стар чл. 108:
"Чл. 108. (1) Право на иск срещу превозвача има изпращачът - до момента, в който получателят освободи товарителницата или приеме товара, а получателят - от момента, в който освободи товарителницата или приеме товара, след като е отхвърлена рекламацията, предявена по реда на чл. 104-107."
Трябва да стане "чл. 105-108" по новата редакция.
"(2) Правото на иск срещу превозвача се погасява в едногодишен срок, считано от деня, в който товарите са предадени на получателя, а при липса на товара - от момента на установяване на липсата с констативен протокол, в случите, когато се отнася за вътрешни превози. При международни превози сроковете са в съответствие с международните договори, по които Република България е страна.
(3) В случаи на телесна повреда или смърт на пътник искът се предявява в срок три години от деня на увреждането или смъртта или от узнаването за тях.
(4) В сроковете по ал. 2 могат да бъдат предявени и исковете на превозвачите срещу изпращачите, получателите и пътниците за недосъбрани превозни цени и допълнителни такси."
Комисията по икономическата политика предлага това да стане чл. 109.

Стар чл. 109:
"Чл. 109. Давностните срокове по чл. 109 се спират със започване на рекламационното производство и започват да текат отново от деня на получаването на отговора на превозвача или след изтичането на срока за отговор."
Комисията по икономическата политика предлага този текст да стане чл. 110.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да взема отношение по предложението на вносителя - чл. 108, ал. 3. Пропуснал съм да направя предложение, но смятам, че бихме могли, както в предишните няколко разпоредби потърсихме по-добро решение, да го намерим и тук.
Господин председател, струва ми се, че в ал. 3 трите години давностен срок е малък. Става дума за много тежки увреждания - смърт. Нека да има възможност за по-дълъг давностен срок - примерно пет години, тъй като това е много сериозно. С това няма да навредим нищо на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Все пак три години не са малко, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ: По други закони имаме давностен срок от пет и повече години. Според мен, тъй като тук става дума за смърт, много малък е този давностен срок. Приравняваме го с някои плащания, например с детски и други неща, които може да имат своето оправдание, но в случая става дума за смърт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Все пак това не е редакционна промяна, а промяна по същество, господин Статков. След като съм длъжен да спазвам правилника, не бих могъл да поставя това предложение на гласуване.
Други желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме по номерацията на комисията чл. 104, така както е предложен, като чл. 105; чл. 105, така както е предложен като чл. 104; чл. 106, както е предложен като чл. 105; чл. 107 в редакцията, предложена от комисията; чл. 108, предложен като чл. 107 от вносителя; чл. 109 - текста на вносителя по чл. 108 и чл. 110, предложен от комисията в редакцията на чл. 109, с корекцията в новопосочения чл. 109, ал. 1 - препращането.
Моля да гласуваме!
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
По новата номерация членове от 104 до 110 включително са приети.
За процедура има думата господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, уважаеми колеги народни представители! Най-напред се чувствам задължен да благодаря за това, че макар и със закъснение моето предложение съботният ден да бъде включен към неработните по чл. 91, беше прието. Затова благодаря. Може все пак, когато речем, когато се напрегнем да помислим и това което е разумно предложено, макар и да не е съгласно каноните и правилника на Народното събрание, тоест без да има писмено предложение, беше прието и затова благодаря.
Господин председател, моето процедурно предложение е да преустановим работата по разглеждане на доклада по законопроекта за железопътния транспорт поради следното:
Когато с господин Стефан Нешев имахме питане към господин Иван Костов - министър-председател, за АЕЦ "Козлодуй" защо трябва да закриват първи, втори, трети и четвърти блок, аз му поставих въпроса: останаха за разрушаване в България атомната енергетика, като визирах АЕЦ "Козлодуй" и железопътният транспорт...
Ние сега гласуваме с по 60-70 човека тези последни текстове. Смятам, че това е доказателство, че моето опасение за разрушаване на железниците е основателно. Затова предлагам да преустановим работата по този законопроект и да преминем към други законопроекти по дневния ред - виждам, че има ратификации, защото по-нататък следват много важни текстове. Мисля, че би било добре на следващото заседание, когато ще довършим работата по законопроекта, да бъдем зачетени и от министъра на транспорта и съобщенията. Съгласете се, че следващите текстове са изключително важни. И за да не доказваме, че и железницата отива към затриване, към разруха, към ликвидация, аз моля да направим прекъсване засега. Мисля, че не е добре това, че гласуваме с по 60-70 човека. Дай Боже, утре да бъдем зачетени от господин министъра и да продължим с останалите текстове, а в малкото време до 14,00 ч. бихме могли да разгледаме някои от останалите закони, включени в седмичната програма.
Правя процедурното предложение да прекъснем работата по законопроекта за железопътния транспорт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Господин Ляков има думата за противно становище.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Аз не приемам аргументите, които бяха изказани. Не смятам, че с тоя закон ще се ликвидират железниците. Българските държавни железници в момента са една остаряла, работеща на загуба неефективна структура. Това е ясно на всички. Не може тази структура при промените, които станаха в цялата страна, при създадена пазарна икономика да продължи да функционира по този начин. Законът има за цел да промени тази структура, част от нея да направи работеща на много силен пазарен принцип, а за част от нея това ще стане малко по-късно.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Както стана със селското стопанство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля не от място, господин Нешев. (Оживление.)
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Не искам да влизам в полемика, но целта на закона - пак повтарям - е да въведе пазарни принципи в действието на железопътния транспорт. И тук аргументите, които се изказаха, че в момента нямало ефективно работещ шосеен транспорт, са пълна безмислица. Всеки в България знае, че там има такова развитие, такъв бум на превозите и такава конкуренция, че няма никакъв проблем за превоза по шосе. Но има сериозни проблеми за превоза с железопътния транспорт и с доставката на товарите, и с качеството на превозите, и с цените на билетите. Не искам да обяснявам всичко онова, което ни е наследство от социализма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Постъпило е процедурно предложение от господин Борисов за преустановяване работата по тази точка от програмата и преминаване към т. 3.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 128 народни представители: за 49, против 78, въздържал се 1.
Предложението за преустановяване работата по този законопроект не се приема.
Господин Ляков, да продължим с доклада.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Глава шеста - Основни правила за движение на влаковете."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да гласуваме заглавието на глава шеста.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава шеста се приема.

ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 110. (1) Движението на влаковете се извършва по източноевропейско време в 24-часово изчисление.
(2) Движението на влаковете се извършва по график в определените за влаково движение елементи на железопътната инфраструктура.
(3) Движението на влаковете се извършва на междугарово разстояние или на блок-участъци.
(4) Графиците за движение на влаковете се разработват от НК "РЖИ" съгласувано с превозвачите."
Има предложение от народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов:
Член 110 се изменя така:
"Чл. 110. Основни наредби за движение на влаковете са:
1. наредба (правилник) за техническата експлоатация на железниците в Република България.
2. наредба (правилник) за движение на влаковете и маневрената работа;
3. наредба (правилник) за сигнализацията;
4. наредба (правилник) за централизацията и блокировките на железниците в Република България."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов:
В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
"1. В ал. 3 се създава изречение второ: "Изключения се допускат по наредбите по чл. 114."
Това предложение е прието от комисията.
"2. Алинея 4 да отпадне."
Това предложение не е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 110, който става чл. 111:
"Чл. 111. (1) Движението на влаковете се извършва по източноевропейско време в 24-часово изчисление.
(2) Движението на влаковете се извършва по график в определените за влаково движение елементи на железопътната инфраструктура.
(3)  Движението на влаковете се извършва на междугарово разстояние или на блок-участъци. Изключения се допускат само по наредбата по чл. 114.
(4) Графиците за движение на влаковете се разработват от НК "ЖИ" съгласувано с превозвачите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Има думата господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз смятам, че направеното предложение от мен и от народния представител Атанас Лозанов по-добре отразява това, което искаме да вкараме в този закон. Гласуването ще покаже.
Отделно от това смятам, че в ал. 1, която гласи: "Движението на влаковете се извършва по източноевропейско време в 24-часово изчисление", е допусната грешка, имам предвид терминологията. Става дума за думата "изчисление". Аз смятам, че това е неточен термин, може би пак е преписано отнякъде. Би трябвало да бъде не "изчисление", а "измерване". Защото времето, уважаеми колеги, е физическа величина и тя не се изчислява, тя се мери. Часовникът действително мери времето, той не го изчислява. И аз смятам, че за да бъдем точни, трябва да сменим термина "24-часово изчисление" с "24-часово измерване".
Отделно от това, погледнете, ако обичате, в ал. 3. Тук е записано следното: "Движението на влаковете се извършва на междугарови разстояния" - вашето предложение.
Уважаеми колеги, помислете има ли смисъл това, което вие предлагате за ал. 3. От гледна точка на професионалиста тази ал. 3 би трябвало да има следната редакция:
"Ал. 3. Осигуряването на движението на влаковете в гарите и междугарията и маневрената дейност в гарите се осъществява съобразно "Правилник за движение на влаковете и маневрената дейност и инструкция за сигнализация"."
Колеги, това са нормативни документи, които действат, които сега се прилагат, на базата на които сега се осъществява движението на влаковете. И аз не виждам какво налага да променяме поне тази ал. 3, след като тези нормативни документи съществуват много години, те са изчистени, те са полезни, помагат на железничарите. И аз смятам, че няма нищо, което пречи ал. 3 да бъде променена. Ако трябва, господин Ляков, аз ще Ви оставя това мое предложение. Да, действително, аз го нямам внесено предварително като писмено предложение. Но смятам, че редакцията, която вие предлагате, пак ще я прочета - "движението на влаковете се извършва на междугарово разстояние". Има недомислие. С най-добро намерение заставам на трибуната, за да предложа да бъде отстранено, да бъде изчистено. Това предложение правя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Най-напред ще дам думата на господин Николов от дирекция "Железопътен транспорт" на Министерството на транспорта, тъй като бяха поставени конкретни въпроси и конкретни предложения.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: "Изчисление" или "измерване". Ние много може да спорим, не искам да влизам в някакви дебати. (Неразбираема реплика от народния представител Иван Борисов от място.) Да, разбира се, но и аз съм инженер като Вас, господин Борисов. Благодаря Ви все пак. Не съм филолог, за да вляза в детайлите толкова добре, но все пак ние използваме терминологията. Вие държите на традиционализма - изчисление, а не измерване.
Освен това в понятието "24-часово изчисление" се включват всичките пресмятания за влаковата работа, които са свързани с графика за движението на влаковете. Така че в това изречение се включва освен източноевропейското време като нещо, което е важно да го отбележим в закона, и всички свързани правила и технологии по отношение на 24-те часа.
За "междугаровото разстояние". В терминологията на автомобилния транспорт е почти същото понятие. "Междугарово разстояние" - това също е традиционно прието в европейските страни и в европейските железопътни администрации. Тази терминология е европейска - "междугарово разстояние", "движение на".
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): Ако е грешно, пак ли трябва да приемем, че е грешно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Николов за изясняването.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Действително отговорът на представителя на министерството вероятно е свързан с европейската терминология. Но препоръката е да се види дали преводът е достатъчно точен. Защото понякога преводът, който се прави от европейската терминология, не е най-добрият и предизвиква естествено коментари.
Но моето предложение е свързано с ал. 4 и по-конкретно, господин председател, ние вече приехме чл. 6, който стана чл. 10. В него т. 4 гласи:
"4. разработване на графиците за движение на влаковете съгласувано с превозвачите (става дума за Националната компания "ЖИ") и с общините - за пътническите превози;"
Ето защо предложението ми е да бъде записан същият текст и тук, защото става дума именно за графиците за движение на влаковете - се разработват от Националната компания "Железопътна инфраструктура", съгласувано с превозвачите. И да допълним онова, което сме написали вече в приетия текст. В момента обсъждаме чл. 110, а ние сме го приели в чл. 6, който е станал чл. 10, на с. 13, т. 4. Защото става дума за едно и също нещо - за разработването на графици като задължение на Националната компания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Статков.
Има думата господин Николов от Министерството на транспорта.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Моля за извинениe, но пак се връщаме на терминологията. С внасянето на този закон искаме да подчертаем, че създаването на графиците е изключителен прерогатив на Националната компания "Железопътна инфраструктура". Това е най-важният момент, който ние искаме да подчертаем тук. А отпред е казано точно как се съставят. В смисъла на това, което ние искаме да кажем, се явява излишен и текстът "съгласувано с превозвачите". Тогава той ще влезе в противоречие с текста на член, който сме приели преди. По принцип превозвачите са тези, които правят графика за движение на влаковете. Те формално съставят графика за движение на влаковете заедно с инфраструктурата. Там се съгласува. Общината определя само схемата за движение. Не повече от това. Всички вие познавате добре общините си и вашите искания към Националната компания "БДЖ" е по отношение на схемата, по отношение на трасе, но не и за конкретния график, не за конкретното движение, което се прави като разписание на влаковете. Затова липсва текстът "общини". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата господин Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! За да не спорим повече по този въпрос, аз предлагам да приемете нашето предложение ал. 4 да отпадне. Защото буквално същият текст е и в чл. 6, който става чл. 10. Там е написано, че това е предметът на дейност на железопътната инфраструктура. Така че просто повтаряме един и същи текст на две места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Богданов.
Първо ще поставя на гласуване предложението на господата Иван Борисов и Атанас Лозанов за заместващия текст в чл. 110.
Гласували 106 народни представители: за 33, против 73, няма въздържали се.
Предложението на господата Борисов и Лозанов не се приема.
Следва предложението от господата Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов ал. 4 да отпадне.
Моля да гласуваме предложението.
Гласували 114 народни представители: за 45, против 69, няма въздържали се.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 111 с четирите алинеи, както е предложено от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 70, против 23, въздържали се 4.
Член 111 в номерацията на комисията се приема.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): А защо не поставихте на гласуване моето предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Понеже има реплика на господин Статков от място, има срок в чл. 68 от правилника. Предложенията по същество се правят в този срок. След това направените предложения особено в заседание при второ четене нямам право да поставя на гласуване.
Господин Борисов, имате думата.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Аз гласувах "против" чл. 110 с нова редакция 111. Моите съображения са: Вие казвате, господин Джеров, че не подложихте на гласуване предложението на Руси Статков, защото то е в разрез с правилника. Аз съм съгласен, но само преди 10 мин. от тази трибуна аз Ви благодарих за прието мое предложение, което също не беше направено писмено, тоест също беше в разрез с правилника. Значи когато речем, че може, може, когато кажем, че не трябва, не трябва. Питам: кой от случаите какъв е?
Второто ми съображение е: да, аз не чух никакви сериозни мотиви против моето предложение за ал. 3. То не беше подложено на гласуване. Вие така преценихте. Но аз считам и сега продължавам да твърдя, че това, което направих като нова редакция за ал. 3, е пъти по-добро от това, което беше направено като предложение и за съжаление се гласува. Отново ще го прочета: "Движението на влаковете се извършва на междугарово разстояние". Колеги, отнякъде е преведено, отнякъде е преписано, грешно е направено и ние стоим зад него, защото така ни е казано отнякъде. Откъде? Ясно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов. Знаете, че дадох думата на господин Николов да изясни за какво става въпрос.
Има думата господин Ляков да продължи със следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: "Чл. 111. При разработване на графика за движение на влаковете се взема предвид и графикът за оборота на локомотивите на превозвачите."
Предложение на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов:
Член 111 се изменя така:
"Чл. 111. (1) Всички издавани административни правилници, заповеди и технологии в железопътния транспорт трябва да бъдат в пълно съответствие с наредбите по чл. 110.
(2) Разпоредбите на наредбите по чл. 110 са задължителни за всички работници от железопътния транспорт, включително и за общинските и частните железници, за проектантските, строителните, ремонтните организации и лицата, които имат достъп с подвижен състав до РЖИ или извършват дейности в зоната на отчуждението (сервитута)."
Комисията по икономическата политика не приема предложението и подкрепя текста на вносителя, който става чл. 112.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Няма желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване предложението за заместващ текст по чл. 111 на господата Иван Борисов и Атанас Лозанов.
Гласували 93 народни представители: за 42, против 51, няма въздържали се.
Предложението на господата Борисов и Лозанов не се приема.
Поставям на гласуване текста на вносителя за чл. 111, който става чл. 112.
Гласували 86 народни представители: за 73, против 4, въздържали се 9.
Член 112 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар "Чл. 112. (1) Всеки влак от началната до крайната гара се движи под определен номер, установен с графика за движение и с плана за композирането му, както и с необходимата спирачна маса, осигуряваща безопасно движение в елементите на железопътната инфраструктура.
(2) Правилата за номериране на международните и вътрешните пътнически и товарни влакове се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.
(3) Планът за композиране на влаковете се съставя от превозвача и определя вагоните, от които се комплектува всеки влак, реда на поставяне на групите и гарите на преработване."
Има предложение на народните представители Борисов и Лозанов - чл. 112 се изменя така:
"Чл. 112. Министърът на транспорта и съобщенията утвърждава, изменя и допълва наредбите по чл. 110. Разясненията и тълкуването по тях дава Главна дирекция "Железопътна администрация".
След като отхвърлихме техния текст за чл. 110, не виждам как можем да гласуваме този член. Според мен той не трябва да се гласува.
Комисията по икономическата политика предлага текстът на вносителя за чл. 112 да стане чл. 113.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): Оттегляме предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Борисов.
Поставям на гласуване текста на вносителя за чл. 112, който става чл. 113.
Гласували 82 народни представители: за 69, против 3, въздържали се 10.
Член 113 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Стар "Чл. 113. (1) Движението на влаковете се ръководи от дежурния влаков диспечер и дежурните ръководители в гарите. Разпорежданията на дежурния влаков диспечер са задължителни за всички работници, свързани непосредствено с движението на влаковете в участъка.
(2) Влаковият диспечер и дежурните ръководители задължително документират движението на влаковете.
(3) Движението на влаковете през граничните преходи се осигурява с технически средства и съобразно условията на граничните споразумения между страните."
Предложението на народните представители Иван Борисов и Атанас Лозанов според мен също трябва да се оттегли и не може да бъде гласувано, защото отхвърлихме тяхната редакция на чл. 110.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за чл. 113, който става чл. 114.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ, от място): Оттегляме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Борисов, че оттегляте предложението си.
Моля, гласувайте чл. 114, който е със съдържанието на чл. 113 на вносителя.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Член 114 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Член 114, който става чл. 115, с нова редакция на комисията и с прието предложение на народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, гласи:
"Чл. 115. Министърът на транспорта и съобщенията с наредба определя правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в жп транспорта, както и работното време на ръководния изпълнителен състав, зает с осигуряване превозите, сигнализацията, централизацията и блокировката на съобщителната мрежа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 115 по новата номерация, както се предлага от Комисията по икономическата политика.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Член 115 е приет.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: 
"Глава седма
КОНТРОЛ
Чл. 115. Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" упражнява контрол по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав."
Комисията предлага този член да стане чл. 116.
По чл. 116, стар, има предложение от народните представители Петър Мутафчиев, Атанас Богданов и Атанас Папаризов, което е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст на чл. 116, който става чл. 117:
"Чл. 117. (1) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" контролира работата на персонала на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на превозвачите, както и дейността на строителните и ремонтните предприятия и на вътрешния железопътен транспорт на министерства, ведомства, дружества и предприятия по безопасността на движението.
(2) Служителите на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" имат право:
1. на достъп за контрол до всички обекти от железопътната инфраструктура; железопътните превозвачи и лицензираните лица, които издават сертификати за безопасност, както и на достъп до железопътните системи на други министерства, ведомства, дружества и предприятия, включително в кабините на возилата на собствен ход;
2. да изискват за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с поддържането и експлоатацията на инфраструктурата, превоза на пътници и товари и сертификатите за безопасност;
3. да контролират реда за заявяване и достъп на превозвачите до железопътната инфраструктура;
4. да изискват и проверяват документите за правоспособност на физическите лица от персонала на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на превозвачите;
5. да спират от експлоатация обекти или ремонтните дейности на обекти от железопътната инфраструктура и подвижния състав, които не отговарят на изискванията за сигурност и безопасност на движението;
6. да отстраняват от работа лицата от персонала на Национална компания "Железопътна инфраструктура" или превозвачите, които се намират под въздействието на алкохол или други упойващи вещества, заспали са на работното си място, работят над установеното работно време или без необходимата междусменна почивка или не представят документите си за правоспособност;
7. да издават задължителни предписания в рамките на предоставената им от закона компетентност.


И чл. 118, който става чл. 119, по предложение на Комисията по икономическата политика, със следния текст:
"Чл. 119. Наказателните постановления по съставените актове за констатирани нарушения се издават от министъра на транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
И последният чл. 119, който става чл. 120:
"Чл. 120. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания".
С това приключваме тази глава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Ляков.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Обсъждаме глава седма - "Контрол" и поставям на гласуване глава седма - заглавието и чл. 116, който е в предложената по чл. 115 от вносителя редакция, чл. 117 с редакцията, предложена от комисията, чл. 118 в редакцията, предложена от комисията, също така и чл. 119 и чл. 120 в редакцията, предложена от вносителя като чл. 119.
Гласували 113 народни представители: за 78, против 22, въздържали се 13.
Приема се глава седма със заглавие и членове 116, 117, 118, 119 и 120.
ДОКЛАДЧИК ПАНАЙОТ ЛЯКОВ: Предлагам да приемем и заглавието на глава осма - "Административнонаказателни разпоредби", което се подкрепя от Комисията по икономическата политика, и с това да приключим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава осма.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава осма - "Административнонаказателни разпоредби" се приема.
Ще спрем дотук с работата по законопроекта.
Съобщения за парламентарния контрол на 20 октомври, петък, 11,00 ч.:
1. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Михаил Миков, Методи Андреев, Георги Пирински, Иван Бойков и на две питания от народните представители Тодор Костадинов и Ремзи Осман и Руси Статков.
2. Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на актуален въпрос от народните представители Стефан Нешев и Любен Корнезов.
3. Министърът на правосъдието Теодосий Симеонов ще отговори на актуален въпрос от народните представители Стефан Нешев и Любен Корнезов и на питане от народния представител Велислав Величков.
4. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на шест актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков, Борислав Джолев, Георги Михайлов, Атанас Лозанов и Кръстьо Трендафилов, Иван Борисов и Кръстьо Трендафилов, Георги Божинов, Кръстьо Трендафилов и Иван Борисов и Мария Брайнова и на питане от народния представител Методи Андреев.
5. Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Стефан Стоилов, Веселин Бончев и Методи Андреев и на питане от народните представители Иван Борисов и Стефан Нешев.
6. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Емилия Масларова, Ахмед Юсеин, Александър Томов и Панайот Ляков и на питане от народния представител Асен Христов.
7. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Иван Зънзов, Георги Дилков-Лорда и на три въпроса от господин Руси Статков.
8. Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов и Димо Димов.
9. Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иван Борисов и Руси Статков.
10. Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на питане на народния представител Дянко Марков.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Иван Костов - на три актуални въпроса от народните представители Иван Бойков, Кирил Ерменков и Жорж Ганчев;
- заместник министър-председателят и министър на икономката Петър Жотев - на три актуални въпроса от народните представители Юлий Славов, Михаил Миков и Георги Михайлов и Панайот Ляков и на три питания от народните представители Иван Йосифов, Иван Борисов и Тодор Павлов и Николай Томов.
На основание чл. 76, ал. 4 и чл. 81, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие на народните представители от заседанието се отлагат отговорите на:
- министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов - на три актуални въпроса от народните представители Росица Тоткова и Орфей Дуевски;
- министърът на финансите Муравей Радев - на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Това беше за парламентарния контрол.
Още едно съобщение:
Насроченото за днес, 19 октомври, заседание на Комисията за противодействие на престъпността и корупцията се отменя поради липса на кворум.
Това са всички съобщения.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 20 октомври, от 9,00 ч. - продължаваме работата по приетия дневен ред.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Александър Джеров


Секретари:
Анелия Тошкова

Атанас Мерджанов