Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-11-02

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров
Секретари: Васил Клявков и Камен Костадинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Васил Клявков. Честито! Желаем му всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да започнем днешния дневен ред с два проекта за решения - за промяна в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, и в Комисията по национална сигурност.
Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 149 народни представители: за 139, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Първият проект за решение гласи:

"РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И:

1. Освобождава Йордан Иванов Бакалов като член на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
2. Избира Христо Георгиев Христов за председател на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол."
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение?
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 155 народни представители: за 120, против 32, въздържали се 3.
Решението е прието.
Вторият проект за решение гласи:

"РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по национална сигурност

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И:

1. Освобождава Захари Петров Холевич като член на Комисията по национална сигурност.
2. Избира Йордан Иванов Бакалов за председател на Комисията по национална сигурност."
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение?
Моля, гласувайте проекта.
Гласували 157 народни представители: за 124, против 27, въздържали се 6.
Решението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Има думата господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел IХ - Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел IХ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел IХ, както е предложено от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на раздел IХ е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ:
"Чл. 67. (1) Върху поземлени имоти могат да бъдат разполагани преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), които не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях.
 (2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне на ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответното министерство или ведомство, което стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, преномериран в чл. 56, и предлага в ал. 1 накрая текстът "и не нарушават целостта на настилката под тях" да отпадне.
"Чл. 68. Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл. 67, ал. 2."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68, преномериран в чл. 57, по принцип, и предлага думите "чл. 67" да се заменят с думите "чл. 56".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези два текста някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 67, който става чл. 56, както е предложен от вносителя, като в края на първата алинея отпадат думите "и не нарушават целостта на настилката под тях" и чл. 68, който става чл. 57, както е предложен от вносителя, с корекцията на комисията - думите "чл. 67" да се заменят с думите "чл. 56".
Гласували 120 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 7.
Член 56 и 57 по новата номерация са приети.


ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел Х - Застрояване в неурегулирани територии на населени места".
Комисията предлага раздел Х и раздел ХI да се обединят в раздел Х със следното заглавие: "Застрояване в неурегулирани територии".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел Х, така както е предложено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на раздел Х е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Чл. 69. (1) В населени места без устройствен план, чиито граници са определени с околовръстен полигон, застрояване се допуска въз основа на устройствено-застроително решение, одобрено от кмета на общината, при спазване на правилата и нормативите за преобладаващо ниско застрояване.
(2) Разположението на строежите в случаите по ал. 1 се определя с оглед на бъдещо урегулиране, като не се допуска застрояване в близост до чупки или ивици, вдадени към пътища, към улици или съседни имоти и като се оставя свободна площ за прокарване на нови или за разширяване на съществуващите улици. Строежите край водни площи (реки, канали, езера и др.) се разполагат с оглед на вероятното им бъдещо коригиране."
Комисията предлага следната редакция на чл. 69, преномериран в чл. 58:
"Чл. 58. В неурегулирани малки населени места и в части от тях застрояване се допуска въз основа на подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти при спазване на правилата и нормативите за преобладаващо ниско застрояване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма предложения.
Моля, гласувайте чл. 69, който става чл. 58, така както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 10.
Новият чл. 58 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Раздел ХI...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте отпадане заглавието на раздел ХI, който се обединява с раздел Х.
Гласували 113 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел ХI отпада.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 70 няма предложения на колеги народни представители.
По чл. 71 има предложение на колегата Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 71 да отпадне, тъй като текстът му се съдържа в чл. 59.
Комисията предлага текстовете на чл. 70 и 71 да се обединят в преномерирания чл. 59 със следното съдържание:
"Чл. 59. (1) Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или за част от нея, ако такъв е разработен, и въз основа на действащ подробен устройствен план за поземлен имот или за група поземлени имоти, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
              (2) Без промяна на предназначението на земята застрояване в поземлени имоти и по ал. 1 се допуска при условията на чл. 12, ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение на комисията някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на комисията текстовете на чл. 70 и 71 на вносителя, да се обединят в един текст, който става чл. 59, така както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Новият чл. 59 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 72, преномериран в чл. 60:
"Чл. 60. (1) Разположението на строежите в случаите по чл. 58 и 59 се определя с оглед на бъдещо урегулиране, като не се допуска застрояване в близост до чупки или ивици, вдадени към пътища, улици или съседни поземлени имоти и като се оставя свободна площ за изграждане на нови или за разширяване на съществуващите улици. Строежите край водни площи (реки, канали, езера и др.) се разполагат с оглед на вероятното им бъдещо коригиране.
               (2) Застрояването се разрешава, когато за обектите са осигурени водоснабдяване и електрозахранване, както и транспортен достъп."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 72, който става чл. 60, така както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Новият чл. 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел ХII - Устройство на озеленени и залесени площи".
Комисията предлага раздел ХII да стане раздел ХI и подкрепя заглавието на вносителя.
"Чл. 73. (1) В териториите на населените места, селищните образувания, землищата и общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.
               (2) Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за обществено ползване - паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, представляващи публична собственост.
               (3) Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, преномериран в чл. 61 по принцип, като предлага в ал. 1 думите "населените места, селищните образувания, землищата и" да отпаднат, а в ал. 2 след думите "предназначени за" да се добави думата "широко".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел ХII, който става раздел ХI, така както е предложено от вносителя, и чл. 73, който става чл. 61, така както е предложен от вносителя с корекцията, предложена от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел ХI и новият чл. 61 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 74 има предложение на народния представител Тодор Костадинов - в чл. 74, ал. 1 да отпадне изразът "като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл. 20".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 74, преномериран в чл. 62:
"Чл. 62. (1) Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи устройствени планове на населените места и общините и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл. 13.
(2) Озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.
(3) Съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии по смисъла на чл. 8, т. 4.
(4) Паркове и градини с историческо значение и с характерно композиционно и естетическо изграждане се регистрират и се обявяват за паметници на градинското и парковото изкуство, които се устройват и опазват при спазване нормативите и на Закона за паметниците на културата и музеите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този текст някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов.
Гласували 155 народни представители: за 69, против 71, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 74, който става чл. 62, така, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 100, против 7, въздържали се 4.
Новият чл. 62 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Чл. 75. (1) Общинската техническа служба води регистър на озеленените площи на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината.
(2) Дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да бъдат отсичани или изкоренявани само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
(3) Дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, могат да бъдат премахнати само въз основа на писмено разрешение от органите на Министерството на околната среда и водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75, преномериран в чл. 63, по принцип и предлага в ал. 1 думите "техническа служба" да се заменят с думата "администрация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 75, който става чл. 63, така, както е предложен от вносителя, с корекцията, предложена от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 13.
Новият чл. 63 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава пета - Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за глава пета, преномерирана в глава четвърта.
"Раздел I - Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета, която става глава четвърта, както и заглавието на раздел I така, както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава четвърта и на раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 76.
Комисията предлага ал. 2 и 3 да отпаднат, тъй като материята е уредена в специални закони и предлага чл. 76, преномериран в чл. 64, да придобие следното съдържание:
"Чл. 64. (1) Преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии се предвиждат с устройствени схеми и планове. Те се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, на общините или на съответните експлоатационни дружества, ако освен в специален закон не е предвидено друго.
(2) Строителството на обектите по ал. 1 се извършва по общия ред, определен в този закон."
Член 77.
Комисията предлага чл. 77, преномериран в чл. 65, да придобие следното съдържание:
"Чл. 65. Отклоненията от общите мрежи и съоръжения за свързването им с отделните недвижими имоти в урбанизираните територии, както и общите средства за измерване и разпределителните съоръжения към отклоненията, в това число абонатни станции, трансформаторни постове и др., представляват част от общите мрежи и съоръжения и за тях се прилагат разпоредбите на чл. 64."
Член 78.
Комисията предлага ал. 2 и 3 да отпаднат и предлага следната редакция на чл. 78, преномериран в чл. 66:
"Чл. 66. Недвижимите имоти се свързват задължително с изградените общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура въз основа на издадени строителни книжа. Изисквания, които не са посочени от експлоатационните дружества в становищата им при одобряването на инвестиционните проекти, не са основания за отказване на свързването."

Член 79. Комисията предлага следната редакция на чл. 79, преномериран в чл. 67:
"Чл. 67. (1) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се изграждат в общински и държавни поземлени имоти. Когато това е невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица, при спазване на специалните нормативни актове.
 (2) В поземлените имоти, които се намират върху или в близост до подземни комуникационни или други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, се предвижда такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура."
По чл. 80 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 80, преномериран в чл. 68:
"Чл. 68. (1) В инвестиционните проекти на сгради и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се предвиждат и необходимите мероприятия за благоустрояване на прилежащия терен (имот) с оглед на функционалното предназначение и правилната експлоатация на сградите и обектите.
 (2) Не се съгласуват и не се одобряват инвестиционни проекти на сгради и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в които не са предвидени необходимите мероприятия за благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен."
Член 81. Комисията предлага следната редакция на чл. 81, преномериран в чл. 69:
"Чл. 69. (1) При изграждане и преструктуриране на курортни и производствени комплекси или на групи от сгради в тях собствениците могат да участват в разходите за благоустройствените мероприятия съгласно чл. 68, ал. 1.
 (2) Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура във вилни зони могат да се изграждат за сметка на собствениците на недвижимите имоти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата народният представител Иван Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Имам съображения по чл. 76 от глава пета. Аз не приемам предложението да отпаднат алинеи 2 и 3. Смятам, че не беше постъпено коректно от председателя на комисията, когато двете алинеи не бяха зачетени. Считам, че за пълнота на дебата и на протокола трябваше да чуем техните редакции.
Аз смятам, че предложението на вносителите е по-пълно от това, което прави като предложение, всъщност като корекция комисията. И, ако ми позволите, аз ще прочета ал. 2:
"Чл. 76. (2) Общите мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура са публична собственост на държавата и на общините. Министерският съвет, съответно общинските съвети, могат да я обявяват за частна и да я включват в капитала на експлоатационните дружества. Общите мрежи и съоръжения не подлежат на приватизация." Това е много важно.
 "(3) По решение на собственика може да се възложи с договор изграждане, реконструкция или основен ремонт на общи мрежи и съоръжения или на части от тях на други инвеститори (физически и юридически лица) и да се финансира от тях. С договора се определя редът и начинът за възмездяване на лицата-изпълнители на строителството, включително и чрез учредяване на право на строеж без търг, частично или пълно освобождаване от задължения към собственика и други."
Мотивите на комисията, както са записани тук, са само това, че тази материя е уредена в специални закони и затова се предлага алинеи 2 и 3 да отпаднат.
Аз считам, че основният Закон за устройство на територията е този, който ние сега приемаме. Това е основният закон. Другите закони са специални закони. Принципно би било добре да се запишат тези алинеи в този закон, който, пак казвам, е основният Закон за устройство на територията и когато трябва да се търсят разпоредбите на тези специфични закони. Още веднъж казвам, аз смятам, че редакцията на вносителите е по-пълна и по-добра и аз ще гласувам за нея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже по тези текстове на раздел I?
Има думата заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Зегова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Като вносител искам да дам пояснение защо не беше възприето във времето предложението на вносителя. Да, наистина, то наистина беше направено във вида, в който го прочете господин Борисов, но междувременно, тъй като Законът за устройство на територията беше внесен преди повече от една година в Народното събрание, бяха приети Законът за енергетиката, Законът за водите и някои други специални закони, които уреждат реда и условията за прилагането по отношение на инфраструктурните обекти. И ние счетохме за необходимо, че там са определени много по-подробно и точно различните случаи на изграждане, на собственост и на третиране на съответните съоръжения. И затова ние предлагаме да бъде гласуван текстът, предложен от комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Няма.
Поставям отделно на гласуване предложението на комисията в чл. 76 на вносителя да отпаднат алинеи 2 и 3.
Гласували 130 народни представители: за 99, против 25, въздържали се 6.
Алинеи 2 и 3 на чл. 76 на вносителя отпадат.
Моля, гласувайте членове от 76 до 81 включително, които стават съответно членове 64 до 69 включително така, както са предложени от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 8.
Новите членове 64 до 69 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел II.
"Чл. 82. Местоположението на подземните и надземните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се определя с общите и подробните устройствени планове при спазване на съответните технически правила и нормативи."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, преномериран в чл. 70.
"Чл. 83. Общините осигуряват необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координират подземното с надземното улично строителство."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, преномериран в чл. 71 по принцип и предлага думата "Общините" да се замени с думите "Общинските администрации".

По чл. 84 има предложение от народния представител Методи Андреев, като вносителят оттегли предложението си.
Комисията предлага следната редакция на чл. 84, преномериран в чл. 72:
"Чл. 72. (1) Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства се извършват въз основа на разрешение за строеж. За започването на строежа инвеститорът уведомява съответната общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
(2) При повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, инвеститорът или експлоатационното дружество може да започне работите веднага, като уведоми за това съответната общинска администрация."
По чл. 85 комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85, преномериран в чл. 73.
Комисията предлага следната редакция за чл. 86, преномериран в чл. 74:
"Чл. 74. (1) Изпълнителят на строителството на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен:
1. преди започване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и др.;
2. да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и др.;
3. да уведомява общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като бъдат заснети по установения ред;
4. да уведомява незабавно общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически разкопки;
5. да дава незабавно сведения на органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за улиците, които се разкопават;
6. да уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведомява незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна и аварийна безопасност;
7. да уведомява най-малко три дни по-рано общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения;
8. да извършва за своя сметка необходими възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация;
9. да отстранява нанесените повреди, констатирани от общинската администрация и отразени в констативен протокол, в срокове, определени от общинската администрация.
(2) Общинската администрация разрешава мрежите и съоръженията да се засипят, след като провери, че определената линия на застрояване и другите условия и изисквания по изпълнението на строителството са спазени, мрежите и съоръженията са заснети и нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 115, ал. 4. За резултатите от проверката се съставя протокол.
(3) Изпълнителят съставя екзекутивни чертежи, в които се отразява точно изпълненото строителство. Чертежите се подписват от проектанта, от техническия ръководител и от изпълняващия строителен надзор и се предават на инвеститора. Инвеститорът предава незабавно по един екземпляр от тях на общинската администрация и на съответните експлоатационни дружества."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по текстовете на раздел II и по заглавието? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II, както е предложено от вносителя, и членове от 82 до 86, които стават съответно 70 до 74, както следва: чл. 82, както е предложен от вносителя; чл. 83, както е предложен от вносителя с корекцията на комисията; чл. 84, както е предложен от комисията; чл. 85, както е предложен от вносителя, и чл. 86, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел II и новите членове от 70 до 74 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Раздел III - "Пътища, улици и транспортни мрежи и съоръжения".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел III.
"Чл. 87. (1) Елементите на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения се изграждат въз основа на предвижданията на специализираните комуникационни устройствени схеми, на общите и подробните устройствени планове, обвързано със структурата на територията и в частност - на населените места.
(2) Комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения следва да осигуряват най-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари при опазване на околната среда от наднормен шум, вредни газове и други вредни въздействия."
Комисията подкрепя текста на вносителя за ал. 1 на чл. 87, преномериран в чл. 75, и предлага следната редакция на ал. 2:
"(2) Комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения следва да осигуряват най-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с увреждания при опазване на околната среда."
"Чл. 88. (1) Преминаването на автомагистрали и пътища първи и втори клас от републиканската пътна мрежа през територията на населените места се допуска по изключение, когато едновременно са налице следните условия:
1. много тежки теренни и други специфични условия;
2. доказана технико-икономическа целесъобразност;
3. съвместимост с устройствените планове на населеното място;
4. положително решение по оценката за въздействието върху околната среда.
(2) Когато пътищата от републиканската пътна мрежа преминават през територията на населените места, те се третират и оразмеряват като елементи на първостепенната улична мрежа."
Комисията подкрепя текста на вносителя за ал. 1 на чл. 88, преномериран в чл. 76, и предлага следната редакция на ал. 2:
"(2) Когато пътищата от републиканската пътна мрежа преминават през територията на населените места, те се оразмеряват и изграждат като елементи на първостепенната улична мрежа при съблюдаване на изискванията за опазване на селищната среда от вредни въздействия."
"Чл. 89. Уличната мрежа в населените места и селищните образувания съобразно функционалното й предназначение се разделя на:
1. първостепенна улична мрежа: I клас - скоростни градски магистрали; II клас - градски магистрали; III клас - районни артерии; IV клас - главни улици;
2. второстепенна улична мрежа: V клас - събирателни улици; VI клас - обслужващи улици."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89, преномериран в чл. 77.
"Чл. 90. Железопътни гари, пристанища и летища се изграждат съобразно предвижданията на устройствените планове и се свързват задължително с първостепенната улична мрежа, с линиите на масовия обществен пътнически транспорт, съответно с железопътната и пътната мрежа."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90, преномериран в чл. 78.
"Чл. 91. Устройствените планове следва да осигуряват обществени паркинги, условия за провеждане на пешеходното движение чрез изграждане на тротоари, пешеходни алеи, пасажи, улици и зони, както и на велосипедното движение - чрез велосипедни алеи, провеждани самостоятелно или в напречния профил на улицата."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, преномериран в чл. 79.

По чл. 92 има предложение на народния представител Тодор Костадинов, което е оттеглено по време на дебата.
Комисията предлага чл. 92, преномериран в чл. 80, да придобие следното съдържание:
"Чл. 80. (1) Широчината на обслужващите улици между регулационните линии, предвидени без тротоари, е най-малко 6 м в населените места и курортите и 5 м - във вилните зони. В тези случаи минималната широчина на пътното платно е 4,50 м, съответно - 4 м.
              (2) Широчината на пешеходните алеи в населените места, в курортните и вилните зони е най-малко 2,25 м.
              (3) Широчината на тротоарите в населените места, в курортните и вилните зони е:
1. най-малко 1,50 м - тротоари за пешеходци;
2. най-малко 0,75 м - за служебни тротоари.
              (4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за улици в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение, както и за улици в населени места или части от тях с много тежки теренни и други специфични условия."
Комисията предлага чл. 93, преномериран в чл. 81 да придобие следното съдържание:
"Чл. 81. (1) Задънени улици за осигуряване на достъп до ограничен брой урегулирани поземлени имоти трябва да имат широчина най-малко 3,5 м, а в градовете, когато задънената улица обслужва повече от 4 урегулирани поземлени имота - най-малко 6 м. Задънени улици, по-дълги от 100 м, завършват накрая с уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока.
              (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за улици в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение, както и за улици в населени места или части от тях с много тежки теренни и други специфични условия.
              (3) Урегулираните поземлени имоти с изход на задънена улица могат да имат лице към нея с размер не по-малък от нейната широчина.
              (4) Отчужденията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка."
По чл. 94 има предложение на народния представител Тодор Костадинов, - в чл. 94, ал. 1, след думата "железници" се добавя изразът "въздушно метро и др.".
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Методи Андреев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 94, преномериран в чл. 82.
"Чл. 82. (1) В населените места съобразно комуникационно-транспортните изисквания се изграждат тунели и транспортни съоръжения на различни нива.
(2) Линиите на релсовия транспорт, тунелите и другите съоръжения под улиците, площадите и кварталните пространства в населените места се изграждат по начин, който осигурява в най-голяма степен запазването на заварени сгради, постройки, съоръжения и други подобрения, както и налични подземни мрежи и съоръжения.
(3) Когато при прокарване на линии и тунели се налага да се засегнат повече изградени подземни мрежи и съоръжения, те се заместват, преустройват и подобряват съгласно проектите за подземни мрежи и съоръжения от инвеститора за негова сметка.
(4) Спирки, вентилационни шахти и други съоръжения на подземните комуникационно-транспортни мрежи могат по изключение да се изграждат в имоти на физически и юридически лица, без да се влошават съществено условията за застрояване и ползване на имотите и като се държи сметка за сигурността и спокойствието на гражданите. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл. 67 и чл. 211."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
По заглавието и текстовете на раздел III някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов - в чл. 94, ал. 1 след думата "железници" да се добави изразът "въздушно метро и др.".
Гласували 125 народни представители: за 42, против 77, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III така, както е предложено от вносителя, и чл. от 87 до 94 включително, които стават съответно чл. 75 до 82, така, както са предложени от вносителя, с корекциите, предлагани в отделните текстове от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на раздел III и новите членове 75 до 82 включително са приети.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел IV - Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел IV.
"Чл. 95. (1) Водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения се изграждат по одобрени проекти в съответствие с общите и подробните устройствени планове и с плановете за вертикално планиране.
 (2) По изключение в населени места без планове за вертикално планиране могат да се изграждат водопроводи и частични канализации съобразно заварения релеф на терена на улиците и площадите и като се държи сметка за бъдещото вертикално планиране."
Комисията подкрепя текста на вносителя за ал. 1 на чл. 95, преномериран в чл. 83 и предлага следната редакция на ал. 2:
 "(2) По изключение в населени места и селищни образования без планове за вертикално планиране могат да се изграждат водопроводи и частични канализации съобразно заварения релеф на терена на улиците и площадите и като се съблюдават изискванията за бъдещото вертикално планиране."
Комисията предлага следната редакция на чл. 96, преномериран в чл. 84:
"Чл. 84. Собственикът на общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения е длъжен да включи към тях водопроводните и канализационните инсталации на всички недвижими имоти в териториалния обхват на мрежите и съоръженията."
"Чл. 97. Водите на територията на една община могат да се ползват за задоволяване на питейно-битови нужди и на други общини, когато са осигурени необходимите количества питейно-битова вода за нуждите на общината и се запазва екологическото равновесие по реда на Закона за водите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97, преномериран в чл. 85.
"Чл. 98. (1) За опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди от замърсяване и други вредни влияния, в устройствените планове се предвиждат санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията, определени по реда на Закона за водите. Режимът на устройство на санитарно-охранителните зони и забранените дейности в тях се уреждат с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.
 (2) За изградените водоснабдителни обекти не се издава разрешение за ползване, ако не са приети и трасирани на място санитарно-охранителните им зони."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98, преномериран в чл. 86.
"Чл. 99. (1) В населени места или в части от тях без канализация се разрешава битовите отпадъчни води да се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (септични ями), които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.
 (2) При липса на канализация или когато поради наклон на терена канализацията не е в състояние да отвежда повърхностните води, собствениците са длъжни да осигуряват свободното протичане на тези води през поземлените имоти до съответните улични съоръжения (канализационни шахти, канавки и други).
 (3) При липса на друга техническа възможност, доказана и с проект за вертикална планировка, се допуска канализацията на сгради в урегулирани поземлени имоти да се включва в уличната канализация, преминавайки през съседни имоти, без с това да се препятства възможността за извършване на допустимо застрояване в тях. В тези случаи участъкът, преминаващ през имотите от сградата до уличната канализация се счита за дворна мрежа (сградно отклонение).
 (4) За вредите, които произтичат от изграждането и използването на мрежите по ал. 3, правоимащите се обезщетяват от инвеститора (собственика) по реда на чл. 239."
Комисията подкрепя текста на вносителя за алинеи 2 и 3 на чл. 99, преномериран в чл. 87 по принцип, като предлага в ал. 4 думите "чл. 239" да се заменят с думите "чл. 211" и следната редакция на ал. 1:
 "(1) В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (септични ями), които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания."
"Чл. 100. Помпени станции за питейни и отпадъчни води, както и хидрофорни уредби за жилищни и обществени сгради могат да се разполагат в сградите при спазване на допустимите норми за шум и вибрации."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, преномериран в чл. 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на раздел IV и на неговите текстове някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV и членове на вносителя от 95 до 100 включително, които стават съответно чл. 83 до чл. 88, както са предложени от вносителя, с предлаганите промени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел IV и новите членове от 83 до 88 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага раздел V и раздел VI да се обединят в раздел V със следното заглавие: "Енергоснабдителни мрежи и съоръжения".
Комисията предлага следната редакция на чл. 101, преномериран в чл. 89:
"Чл. 89. (1) Вътрешните отоплителни инсталации се свързват с външните топлопроводи чрез абонатни станции. Оборудването на абонатните станции е част от общите мрежи и съоръжения и се монтира, поддържа и ремонтира по реда на чл. 64, ал. 1.
 (2) Абонатната станция в една сграда в зависимост от капацитета и разположението й може да обслужва и други сгради при условията и по реда на специален закон.
 (3) Абонатните станции се разполагат в или извън сградите, под или над терена в пригодени за целта помещения при ефективна шумо- и виброизолация, съгласно установените норми."
Комисията предлага следната редакция на чл. 102, преномериран в чл. 90:
"Чл. 90. (1) Общите топлоснабдителни и газоснабдителни мрежи и съоръжения и техните отклонения се изграждат по правило извън сградите.
 (2) В застроени квартали по изключение се допуска отклоненията от общите топлоснабдителни мрежи да преминават през зимнични помещения на сгради, когато липсва друга техническа възможност."
Комисията предлага чл. 103 да отпадне.
Комисията предлага раздел VI и заглавието му да отпаднат, поради обединяването на раздел V и раздел VI.
По чл. 104 има предложение от народния представител Тодор Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не, чакайте!
Някой желае ли да се изкаже по заглавието на раздел V и членове от 101 до 103 включително? Не.
Моля, гласувайте заглавието на раздел V и членове 101 и 102, които стават съответно членове 89 и 90 така, както са предложени от вносителя с корекциите, предложени от комисията и отпадане на чл. 103.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел V и членове 89 и 90, нови, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По раздел VI комисията предлага заглавието му да отпадне поради обединяването на раздел V и раздел VI.
По чл. 104 има предложения от народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 104 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 отпада.
2. В ал. 4 отпада последното изречение.
3. Алинеи 3 и 4 стават съответно ал. 2 и 3.
Комисията не подкрепя предложението по точки 1 и 3 и подкрепя предложението по т. 2.

Комисията предлага следната редакция на чл. 104, преномериран в чл. 91:
"Чл. 91. (1) Трансформаторни постове се изграждат в свободни пространства или в сгради, които не са предназначени за живеене. В градовете те могат да се изграждат и в незастроената част на урегулиран поземлен имот - собственост на физически и юридически лица, с тяхно съгласие и при спазване на изискванията за допълващо застрояване.
              (2) В застроени квартали при липса на друга техническа възможност трансформаторни постове могат да се изграждат и в жилищни сгради със съгласието на собствениците при ефективна шумо- и виброизолация и защита срещу електрически и магнитни полета съгласно установените норми.
              (3) Трансформаторният пост в зависимост от капацитета и разположението му може да обслужва и повече от една сграда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме първо неподкрепеното от комисията предложение на господин Тодор Костадинов.
Гласували 98 народни представители: за 13, против 84, въздържал се 1.
Предложението на господин Костадинов не се приема.
Моля да гласуваме чл. 104 по номерацията на вносителя, преномериран в чл. 91.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 91, съгласно преномерацията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 105, преномериран в чл. 92:
"Чл. 92. (1) Външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти, публична общинска собственост, задължително се осигурява от общината с цел създаване на условия за безопасно нощно движение, както и на подходящ нощен облик на населените места.
              (2) Външното изкуствено осветление на отделни недвижими имоти, извън тези по ал. 1, се осъществява от и за сметка на собствениците и се разрешава от главния архитект на общината.
             (3) Забранява се трансформаторни устройства за външно изкуствено осветление да се поставят върху жилищни сгради."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, аз предлагам в ал. 2 на новия чл. 92 текстът "и се разрешава от главния архитект на общината" да отпадне. Защо? В ал. 1 ние регламентираме, че външно изкуствено осветление на улици, площади и т.н., и други имоти, публична общинска собственост, задължително се осигурява от общината. В ал. 2 фактически обхващаме отделни недвижими имоти, които са извън обхвата на ал. 1, и регламентираме, че се осъществява за сметка на собствениците.
Защо трябва главният архитект на общината да издава разрешение за тази работа? Ако аз, да речем, имам един двор и реша в него да направя някакво декоративно осветление, или ако съм собственик на предприятие и реша също да направя някакво подходящо осветление, свързано с охраната и облика на самото предприятие, необходимо ли е главният архитект да ми казва как да си направя осветлението? Затова предлагам посоченият от мен текст да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров.
Но дали може всеки да си прави каквото си иска?
Има ли желаещи да вземат думата по този въпрос?
Има думата арх. Зегова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господин председател! В подкрепа на Вашия риторичен, така да се каже, въпрос аз смятам, че трябва да обясня, че в едно населено място като една структура, в която живеят много хора, не може всеки да си прави каквото си иска. Дори за случаите, когато са големи обекти, едно дори наглед безпроблемно осветляване може по някакъв начин да влошава микроклимата и средата за околните обекти и невинаги може да се окаже най-подходящо и издържано. Затова, ако господата народни представители ги притеснява, че ние сме посочили общия ред, а именно с разрешение на главния архитект, предлагам да се добави "след решение на архитектурно-градоустройствената комисия", като се има предвид, че може да има някакво особено мнение. Но смятам, че все пак трябва да има контрол върху разрешаването на осветлението дори и на обектите на физическите и юридическите лица. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След решение на архитектурно-градоустройствената комисия.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Да, това е по общия ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има думата председателят на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, което колегата Свилен Димитров сподели с вас, е свързано най-вече с идеята да бъде максимално улеснено поставянето на такова осветление.
Аз си позволявам да възразя срещу идеята, която беше изложена преди малко, това разрешение от главния архитект да се издава след решение на съответната специализирана комисия. Това още повече ще усложни процедурата по издаване на разрешение.
Аз мисля, че общата идея на законопроекта като цяло - по-голямата част от текстовете, както виждате, са възприети единодушно от комисията - е в посока на това да се улесни максимално съгласуването на строителните книжа и строителството в страната въобще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Димитър Желев има думата.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): Господин председател, колеги, господа представители на министерството! Изказването ми е в подкрепа на госпожа Зегова и на председателя на нашата комисия и искам чисто технически да обясня въпроса, за да може да се разбере за какво става въпрос от тези, които не познават тази материя.
Понеже при извършване на такива работи се иска разрешение за строеж, естествено, не може да не се вземе мнението на общината, респективно на главния архитект. Защото при извършване на някакви работи, свързани с подобряване на осветлението в отделни имоти или ново осветление, се извършват и подземни, надземни и други работи, в които могат да се пресекат комуникации на държавата, на общината и изобщо комуникации по линията на инженерните инфраструктури. Така че във всички случаи трябва да има такова съгласие от главния архитект на общината.
Аз, между другото, наистина поддържам и за да направим по-проста процедурата, нека само главният архитект да си дава становището, както е записано тук, още повече, че не вярвам някой главен архитект при един добър проект на някого да откаже просто или да му създава затруднения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Моля първо да гласуваме предложението, направено от господин Димитров, за отпадане в чл. 92, новата номерация, в ал. 2 на финала "и се разрешава от главния архитект на общината".
Гласували 84 народни представители: за 35, против 48, въздържал се 1.
Не се приема предложението за отпадане на финала на ал. 2.
Поставям на гласуване предложението на комисията за съдържанието на чл. 92.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 4.
Член 92 преномериран в редакцията, предложена от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел VII - Далекосъобщителни мрежи и съобщения".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел VII и предлага раздел VII да стане раздел VI.
"Чл. 106. Подземните далекосъобщителни мрежи и съоръжения се изграждат и полагат едновременно с другите мрежи и съоръжения (водопроводи, канализации, електрически, топлоснабдителни, газоснабдителни мрежи и други), преди полагането на бордюри, тротоари и улични настилки."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106, преномериран в чл. 93.
"Чл. 107. В проектите на сгради се предвиждат далекосъобщителни инсталации и съоръжения, които се изграждат едновременно със сградата и другите вътрешни инсталации."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107, преномериран в чл. 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата?
Моля да гласуваме раздел VII, който се предлага да стане раздел VI, със заглавието, предложено от комисията, и членове 93 и 94, преномерирани от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Разделът, заглавието и членове 93 и 94 преномерирани са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага раздел VIII да стане раздел VII - "Геозащитни съоръжения и дейности".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел VIII, преномериран в раздел VII.
"Чл. 108. (1) Дейностите по регистрирането, наблюденията, информацията, както и вземането на превантивни мерки за ограничаване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Координацията между отделните ведомства по геозащитата на населените места, курортните комплекси, бреговете на р. Дунав и Черно море, както и техническият контрол по изпълнение на геозащитните мероприятия се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108, преномериран в чл. 95.
Комисията предлага следната редакция на чл. 109, преномериран в чл. 96:
"Чл. 96. (1) При изработване на общи и подробни устройствени планове се извършват инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата устойчивост на територията и пригодността й за строителство.
(2) В свлачищните райони се извършват подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и други инженерни проучва проучвания и се строят и наблюдават стационарни реперни мрежи за свлачищните движения.
(3) За стабилизиране на свлачищата, в това число за укрепване на бреговете на р. Дунав и Черно море, се осъществяват необходимите геозащитни действия и обекти въз основа на специализирани схеми, общи и подробни устройствени планове и одобрени инвестиционни проекти.
(4) Строителни работи от всякакъв вид в свлачищни райони се извършват с предварително разрешение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме раздел VII, заглавие и членове 95 и 96, първият - в редакцията, предложена от вносителя като чл. 108, вторият - в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Раздел седми със заглавие и членове преномерирани 95 и 96 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Раздел IХ. Комисията предлага раздел девети да стане раздел VIII - "Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел IХ, преномериран в раздел VIII.
По чл. 110 има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е прието по принцип от комисията.
Комисията предлага ал. 1 на чл. 110, преномериран в чл. 97, да се премести в Допълнителни разпоредби, а ал. 2 да стане съответно ал. 1 на чл. 97. 
Комисията предлага да се създадат алинеи 2 и 3 от текстовете на алинеи 1 и 2 на следващия чл. 111.
Комисията предлага следната редакция на чл. 110, преномериран в чл. 97:
"Чл. 97. (1) Местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се определя с общите и подробните устройствени планове.
(2) Разстоянията от площадките за разполагане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци до населените места се определят в зависимост от приетата технология и при отчитане на установените санитарноохранителни зони.
(3) Площадките по ал. 1 се избират, изграждат и експлоатират въз основа на проекти, одобрени по общия ред и съгласно изисквания, определени с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на околната среда и водите и на министъра на здравеопазването."
Комисията предлага чл. 111 да отпадне поради пренасяне на текстовете му в чл. 97.
Комисията предлага чл. 112, преномериран в чл. 98, да придобие следното съдържание:
"Чл. 98. (1) Терените и изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране на битовите и строителните отпадъци се осигуряват от общината.
(2) Две и повече общини могат да изграждат общи съоръжения и инсталации за третиране на битовите и строителните отпадъци.
(3) Осигуряването на терените, изграждането на съоръженията и инсталациите и третирането на производствените отпадъци, включително на опасните отпадъци, се извършва при условията и по реда на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението на комисията раздел IХ да стане раздел VIII с предложеното заглавие, предложението на комисията за преместване на допълнителните разпоредби, за създаване на новия член и съдържание на чл. 97; отпадане на чл. 111, предложено от вносителя; и чл. 98 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложенията на комисията по раздел VIII и цялото негово съдържание, както беше докладвано от господин Илиян Попов, е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Част втора - Устройствено планиране на територията. Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за част втора.
"Глава шеста".
Комисията предлага глава шеста да стане глава пета.
Заглавие на глава шеста: "Стратегическо планиране. Устройствени схеми".
Комисията предлага следното заглавие на глава пета: "Устройствени схеми".
"Раздел I - Комплексни и специализирани устройствени схеми".
Комисията предлага раздел I и заглавието му да отпаднат.
Член 113.
Комисията предлага следната редакция на чл. 113, преномериран в чл. 99:
"Чл. 99. (1) С устройствените схеми се осигурява устройство на териториите, съответстващо на социално-икономическото развитие при гарантирано опазване на околната среда.
(2) Устройствени схеми могат да се разработват за територията на цялата страна, на една или повече области или на група съседни общини.
(3) Според съдържанието си устройствените схеми са комплексни, когато решават общоустройствени проблеми на територията и тяхната взаимообвързаност, и специализирани - когато решават отделни устройствени проблеми на територията или териториалното разположение на стопански и други общественозначими обекти и инфраструктури от национално, регионално, областно и междуобщинско значение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложенията на комисията по част втора, глава шеста, раздел I и чл. 99, преномериран.
Моля, гласувайте!
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Предложението на комисията за част втора, глава шеста, заглавието, раздел I и чл. 99 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Национална устройствена схема и стратегия".
Комисията предлага раздел II и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага следната редакция на чл. 114, преномериран в чл. 100:
"Чл. 100. Устройството на територията на страната се осъществява въз основа на национална комплексна устройствена схема. С нея се определят начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложенията на комисията раздел II и заглавието на раздела да отпаднат и преномерираният чл. 100 с неговото съдържание.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията за отпадане на раздел II със заглавието и преномерираният чл. 100 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел III - Районни устройствени схеми и стратегии".
Комисията предлага раздел III и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага следната редакция на чл. 115, преномериран в чл. 101:
"Чл. 101. С районните устройствени схеми се определят:
1. изискванията към устройството на териториите в съответствие с плановете за регионално развитие;
2. общата структура на територията на района, общото предназначение на териториите по чл. 7 и общите изисквания към използването, опазването и устройството им;
3. разположението и бъдещото развитие на обектите, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с национално и регионално значение;
4. развитието на мрежата от населени места в района и центровете с национално и регионално значение;
5. мерките за опазване и подобряване на околната среда, за предотвратяване или намаляване на вредни въздействия върху околната среда и здравето на населението."
Комисията предлага следната редакция на чл. 116, преномериран в чл. 102:
"Чл. 102. (1) Устройствените схеми нямат пряко инвестиционно приложение.
(2) Предвижданията на одобрените устройствени схеми за структурата на територията, техническата инфраструктура с национално и регионално значение, опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, както и за използването на водните и горските ресурси, са задължителни за последващите устройствени планове.
(3) Предвижданията на одобрените устройствени схеми са основания за областните и общинските администрации да кандидатстват за субсидии от бюджета за устройствени дейности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Няма желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на раздел III и заглавието и за приемане на преномерираните членове 101 и 102.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Раздел III със заглавието отпадат и се приемат членове 101 и 102 в преномерираната редакция.


ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава седма".
Комисията предлага глава седма да стане глава шеста.
"Общи и подробни устройствени планове".
Комисията предлага следното заглавие на глава шеста: "Устройствени планове".
Комисията предлага да се създаде раздел l със следното заглавие: "Общи положения".
По чл. 117 има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 117, преномериран в чл. 103, да се обособи в новия раздел с предложеното заглавие "Общи положения".
Комисията предлага следната редакция на чл. 117, преномериран в чл. 103:
"Чл. 103. (1) Устройствените планове са:
1. общи устройствени планове;
2. подробни устройствени планове.
 (2) Общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана.
 (3) Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.
 (4) Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте предложенията на комисията по промяна на глава VII - заглавие, глава VI, раздел I и чл. 103 - преномериран.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Всички предложения на комисията, докладвани от господин Попов, са приети, включително и чл. 103 - преномериран.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел I - Общи устройствени планове на общини, населени места и селищни образувания".
Комисията предлага раздел I да стане раздел II със следното заглавие: "Общи устройствени планове".
Член 118.
Комисията предлага следната редакция на чл. 118, преномериран в чл. 104:
"Чл. 104. (1) Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на територията на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на частите на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.
 (2) Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите за неговото прилагане, които се изработват в съответствие с наредбата по чл. 13 и се одобряват едновременно с плана.
 (3) Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство."
Комисията предлага да се създаде чл. 105 от текста на ал. 4 на чл. 118:
"Чл. 105. Общите устройствени планове се разработват за териториите на:
1. община, като обхващат всички населени места в общината и техните землища;
2. част от община и обхващат група съседни землища с техните населени места;
3. населено място - град, заедно с неговото землище. Територията - предмет на общия устройствен план, може да не съвпада със землището на града;
4. селищно образувание с национално значение съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България."
Член 119. 
Комисията предлага следната редакция на чл. 119, преномериран в чл. 106:
"Чл. 106. С общия устройствен план на общината или на част от нея се определят:
1. общата структура на територията, предмет на плана и преобладаващото предназначение на съставните и структурни части - местоположението и границите на територията за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;
3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне."
Член 120.
Комисията предлага следната редакция на чл. 120, преномериран в чл. 107:
"Чл. 107. С общия устройствен план на град с неговото землище или на селищно образувание с национално значение се определя:
1. общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческото наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;
3. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
4. изисквания към естетико-композиционното изграждане на територията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Имате думата, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Колеги, мисля, че както е записан текстът на т. 4 на новия чл. 106, че "с общия устройствен план на общината или на част от нея се определят териториите с публична държавна и публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство", би трябвало да се допълни със законите, които задължително определят тази собственост да бъде публична държавна или публична общинска. Защото всички ние знаем, че например в общинските съвети са прерогативите да определят публичната частна собственост и публичната общинска собственост и ще ви кажа веднага примерът, който ще стои сега пред общините.
Болниците. Собствеността им е определена за публична общинска собственост. Сега, при тяхното пререгистриране като търговски дружества, общинските съвети трябва да вземат решение тя да стане частна общинска собственост. В този текст, както е написано тук, ние отново трябва да отидем на промяна на подробния устройствен план.
Затова аз мисля, че в т. 4 трябва да допълним, че териториите, публична държавна и публична общинска собственост, които са определени с други закони. Мисля, че така е по-чист текстът, който трябва да бъде написан тук. В противен случай при всяка една промяна от общинския съвет и от държавата, преминаването от публична в общинска, трябва да се променя и общият план. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Такоров.
И все пак юридически, лично не бих го възприел. Нямам правото на реплика. Правно не е екзактно.
Има думата господин Илиян Попов.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че това е задължително да се направи по начина, по който е определено като нормативи, предложени от комисията, тоест, така или иначе общият устройствен план на общината, както предлагаме, трябва да определи териториите с публична държавна и публична общинска собственост. Ясно е, че по силата на специални закони тази публична държавна или публичнообщинска собственост може да се промени и да стане частна държавна или частна общинска. Това съвсем естествено ще води до промяна в плановете. Ние не бихме могли да автоматизираме този процес по простата причина, че някои от видовете публична общинска собственост, да речем, са въпрос на воля на самия общински съвет за това дали да бъдат преотредени от публична в частна общинска собственост.
Смятам, че текстът така, както е предложен от комисията, е записан много правилно и отговаря на това какво разпореждат и специалните закони в случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Искате ли думата за дуплика, господин Такоров? Не.
Все пак ще поставя на гласуване предложението на господин Такоров за допълнително уточняване в чл. 106, т. 4 така, както той предложи.
Гласували 127 народни представители: за 43, против 68, въздържали се 16.
Предложението, направено от господин Такоров, не се приема.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте, първо, предложението раздел I да стане раздел II със заглавието, предложено от комисията, и членове 104, 105, 106 и 107 съгласно преномерацията и съдържанието, предложено от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 6.
Раздел II със заглавието и членове 104, 105, 106 и 107 така, както са предложени от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Подробни устройствени планове".
Комисията предлага раздел II да стане раздел III и подкрепя заглавието на раздела, предложено от вносителя.
Член 121.
Комисията предлага следната редакция на чл. 121, преномериран в чл. 108:
"Чл. 108. (1) Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.
(2) Подробният устройствен план се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда - за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, за газоснабдяване, за далекосъобщения и др. С плановете за регулация се определят напречните профили на улиците с предвиденото озеленяване и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако има такива извън уличната регулация.
(3) Когато се създават подробни устройствени планове за един или за група квартали, те също се придружават от проект за вертикално планиране. В случай, че с проекта се предвиждат промени в уличната мрежа, той се придружава от схема на уличната мрежа, от напречни профили на улиците, както и от схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако с новите предвиждания се засягат изградени подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на населеното място или на части от тях.
(4) Неразделна част от подробните устройствени планове, с изключение на комплексните проекти за инвестиционна инициатива по чл. 150, са правилата и нормативите за тяхното прилагане, които се изработват в съответствие с наредбата по чл. 13 и се одобряват едновременно с плановете. Когато за територията има одобрен общ устройствен план с правила и нормативи за неговото прилагане, разработването на правила и нормативи към подробния устройствен план не е задължително.
(5) Предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите.
(6) Собствениците на поземлените имоти се обезщетяват за вредите, причинени от прилагането на плана за вертикално планиране. В случая се прилага чл. 211."
Член 122.
Комисията предлага следната редакция на чл. 122, преномериран в чл. 109:
"Чл. 109. (1) Подробните устройствени планове могат да се разработват за териториите на:
1. населени места с техните землища, както и на структурни части от населени места с непосредствено прилежащите им части от землищата;
2. населени места и селищни образувания или на части от тях, обхващащи част от квартал, един или повече квартали;
3. землища или на части от землища.
(2) Подробните устройствени планове могат да се разработват и само за един поземлен имот или за група поземлени имоти."
Член 123.
Комисията предлага следната редакция на чл. 123, преномериран в чл. 110.
"Чл. 110. (1) Подробните устройствени планове могат да бъдат:
1. план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване);
2. план за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване). Планът за регулация може да бъде план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост);
3. план за застрояване - ПЗ (разработва се само при наличие на действащи планове по т. 2);
4. работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне).
(2) Според устройствените цели и задачи и в зависимост от конкретната необходимост при устройството на определена територия може да се изработва и прилага един от плановете по ал. 1. С плановете по ал. 1, т. 1 и т. 2 за неурегулирани поземлени имоти в случаите по чл. 58 и чл. 59 могат да се урегулират и само поземлени имоти.
(3) С подробните устройствени планове по ал. 1, т. 2 могат да се определят и устройствени зони и територии с устройствен режим и линии на застрояване.
(4) За преструктуриране на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания се изработва и прилага план за регулация и режим на застрояване."
Член 124.
По чл. 124 има предложение на народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага чл. 124, преномериран в чл. 111, да придобие следното съдържание:
"Чл. 111. За земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специално или друго предназначение могат да се разработват специализирани подробни устройствени планове, които решават отделни устройствени проблеми и обхващат структурни части от територията на общината."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да спрем дотук, защото по следващият текст има едно неприето предложение на господин Костадинов.
Имате думата.
Има думата господин Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги народни представители! Аз ще спра вашето внимание на новия чл. 108 - стар чл. 121, и по-точно на ал. 5. Ще си позволя да ви я изчета, за да видите нейното съдържание и да осмислите моето предложение.
"(5) Предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите."

Аз мисля, че така както е изписан този член, той не ни дава нищо. Подробните устройствени планове минават на одобрение в общинските архитектурно-градоустройствени комисии. И тези изисквания за икономично осъществяване и за целесъобразно устройство без някакви ясни критерии за това що е икономично осъществяване и кое устройство е целесъобразно, абсолютно нищо не говорят.
Предполагам, че експертите в тези комисии на базата на своя професионализъм най-добре могат да защитят изискванията за една такава наистина целесъобразност. Предполагам, че те няма да позволят създаването на някакви фантастични подробни устройствени планове, още повече че преди това основните неща са приети в общите градоустройствени планове.
Затова моето предложение е ал. 5 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров.
Не като възражение. Това е едно понятие в чл. 53 в Правилника за прилагане на ЗТСУ. И по него има твърде богата практика на Върховния съд за изясняване на това понятие. Освен това това е четвъртото изискване за законосъобразност на регулационния план. Не като реплика.
Други изказвания? Няма.
Направено е предложение от господин Димитров за отпадане на ал. 5 на чл. 108.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 98 народни представители: за 11, против 87, въздържали се няма.
Предложението на господин Свилен Димитров не се приема.
Други желаещи да вземат думата няма.
Аз само бих си позволил, господин Попов, в чл. 108, ал. 3, на втория ред думата "също" да отпадне, защото тя се явява тук като малко паразитна.
Моля, гласувайте предложението на комисията за преномериране на раздел II, който става раздел III, с предложеното заглавие, с предложените редакции от комисията на преномерираните чл. 108 - с отпадане на думата "също" в ал. 3, членове 109, 110 и 111 включително.
Гласували 93 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 7.
Раздел III - по новата номерация, със заглавието и членове 108 с отпадане на думата "също" в ал. 3, членове 109, 110 и 111 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 125. По него има предложение на народния представител Тодор Костадинов.
В чл. 125 се правят следните изменения:
1. "В чл. 125 ал. 2 да отпадне, а ал. 3 да стане съответно ал. 2."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 125, преномериран в чл. 112:
"Чл. 112. (1) С подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1, т. 1 се определят: структурата на територията, устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предназначение на всеки поземлен имот.
(2) С подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1, т. 1 се урегулират:
1. поземлените имоти, предназначени за обекти на публичната собственост;
2. поземлените имоти за застрояване и поземлените имоти без застрояване с техния режим;
3. кварталите и поземлените имоти за предимно жилищно застрояване с пределно допустими плътност и интензивност на застрояване, височина и начин на застрояване, линии на застрояване;
4. кварталите и поземлените имоти за производствени и складови дейности, за селскостопанско производство и животновъдство, режимът на тяхното устройство и санитарноохранителните им зони;
5. кварталите и поземлените имоти за озеленяване с рекреационно, защитно и мелиоративно предназначение;
6. кварталите и поземлените имоти за спортни дейности и дейности за забавления и режимът за устройството им;
7. кварталите и поземлените имоти със сгради за обществено обслужване;
8. кварталите и поземлените имоти с културно-историческо значение и режимът на устройството и опазването им;
9. уличната мрежа, пътищата и алеите;
10. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици, както и обектите, свързани с опазването на околната среда;
11. кварталите и поземлените имоти със смесено, специално или друго предназначение.
(3) Подробен устройствен план на населено място и на землището му може да се създава и когато няма общ устройствен план на населеното място. В случаите, когато плановете за регулация и режим на застрояване обхващат цялото населено място, те изпълняват и ролята на общ устройствен план на населеното място.
(4) С подробните устройствени планове се създават и условия за устройство на средата и техническата инфраструктура с цел достъпност и ползване от лица с увреждания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има едно неприето предложение от господин Тодор Костадинов. Той има думата, за да аргументира своето предложение.
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Не толкова, за да аргументирам предложението, което се отнася за един по-стар текст, колкото да насоча вниманието към ал. 3 на чл. 125, който става чл. 112. Фактически има връзка между моето предложение за старата ал. 2 и сегашната ал. 3. В чл. 109 ние сме дали възможност за подробни устройствени планове да се разработват за територията на населени места с техни землища, както и за структурни части на населени места. И според мен ал. 3 не е необходима, поне първото изречение не е необходимо сега, защото се казва само, че "подробен устройствен план на населено място на землище може да се създава и когато няма общ устройствен план на населеното място." А с по-преден член сме дали правото да се разработва такъв подробен план. Струва ми се, макар че вече го гласувахме, че второто изречение не е за този член. Второто изречение на ал. 3 дава изключение, че чрез регулация и режим на застрояване всъщност се заменя общият устройствен план на населеното място. И систематично ми се струва, че този текст трябва да отиде като отделна алинея, може би ал. 2, в чл. 107, който вече приехме. Там става дума за общи устройствени планове на град с неговото землище или на селищно образувание с национално значение. Просто половината от ал. 3 трябва да се заличи, а другата половина да отиде според мен на систематичното й място и да не бъде в този член. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костадинов.
Има думата господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз бих желал да възразя точно с аргументите на колегата Костадинов. Считам, че систематично мястото на този текст е точно тук, защото точно в тази разпоредба ние подробно разписваме какво представляват подробните устройствени планове. Нещо повече, по същество дори предложението на колегата Костадинов относно отпадането на ал. 2 в предния текст, предложен от вносителя, кореспондира дори с новия текст. Комисията не го е приела, тъй като като цяло се въвежда нов текст, нова терминология на цялата разпоредба. Тоест, аз считам, че не бива да се приема предложението на колегата Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Няма други желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Тодор Костадинов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 24, против 85, въздържали се няма.
Предложението на господин Тодор Костадинов не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за преномерирания чл. 112.
Гласували 106 народни представители: за 99, против 6, въздържал се 1.
Член 112 в номерацията и съдържанието, предложено от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 126 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което е подкрепено от комисията по принцип.
Предложение от народния представител Тодор Костадинов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а по т. 2 вносителят оттегли предложението си.
Комисията предлага текстът на чл. 126 да стане текст на чл. 127, преномериран в чл. 114, а текстът на чл. 127 да стане текст на чл. 126, преномериран в чл. 113, със следното съдържание:
"Чл. 113. (1) Работният устройствен план се съставя за ограничена част от територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти) и се изработва въз основа на действащ подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или едновременно с него. С работен устройствен план не може да се променят характерът и начинът на застрояване, предвидени с действащия подробен устройствен план.
                 (2) Работен устройствен план се съставя по искане на инвеститора за конкретизиране на действащия подробен устройствен план само при условията на чл. 36 или при свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота.
                 (3) С работния устройствен план могат да се допускат и изменения на границите на урегулираните поземлени имоти при спазване на условията по чл. 17.
                 (4) Работният устройствен план определя точно:
1. разположението и очертанието на сградите в план, както и минималните разстояния между тях и до имотните граници - съобразно допустимите за съответната устройствена зона плътност и интензивност на застрояване;
2. необходимите силуети, изясняващи: максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти; броя на етажите; формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед на правилното архитектурно-пространствено оформяне."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, аз искам само да ми се направи едно пояснение, защото не мога да разбера например предложението на господин Тодор Костадинов, който го е оттеглил, и на практика да остане ал. 2 от текста на вносителя, която гласи, "че свързаното застрояване се допуска при съгласие на собствениците на съседните имоти, в които се установява свързаното застрояване". Аз такъв текст не виждам да е останал по-нататък в предложения текст от комисията.
Същото се отнася и за предложенията на Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, където те по принцип предлагат нещо, с което аз не мога да се съглася, защото това нарушава конституционните права на хората - без тяхно съгласие може да се извършва свързано застрояване, но частната собственост е неприкосновена. Аз дори и това предложение не виждам, въпреки че е прието по принцип в текста.
Моля да ми обясните къде са тези приети по принцип предложения на народните представители. На практика това означава ли, че свързаното застрояване, което вече ще се прави, ще се прави дори и без съгласието на засегнатите парцели? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Румен Такоров.
Има думата арх. Зегова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Позволявам си да обясня на господин Такоров, доколкото си спомням защо господин Костадинов си оттегли предложението, тъй като той присъстваше на всички заседания на комисията или на почти всички. Само напомням, че вече в гласувания от вас чл. 21, ал. 4 е казано дословно: "Свързано ниско застрояване се допуска при съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване."
Това е отговорът. За да не се повтаря още един път, след като веднъж въпросът е решен, отпада текстът на това място. (Неразбираема реплика на народния представител Румен Такоров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Други желаещи да вземат думата? Няма. Няма и неприети предложения.
Моля да гласуваме предложението на комисията за това чл. 126 да стане чл. 127, преномериран в чл. 114 и за създаване на нов чл. 113 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложенията на комисията, включително и за приемане на чл. 113, са приети от народните представители.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел III - Работни устройствени планове".
Комисията предлага раздел III и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага следната редакция на чл. 127 от текста на чл. 126, преномериран в чл. 114:
"Чл. 114. Конкретното разположение на строежите и начинът на застрояване на поземлените имоти, урегулирани с плановете по този раздел, се определят:
1. с работен устройствен план, когато изработването му е задължително;
2. със скица (виза) за проектиране по чл. 140 - при свободно застрояване и при свързано застрояване в два съседни урегулирани поземлени имоти."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Моля да гласуваме предложението за раздел III - заглавието, за отпадане на раздел III и заглавието и за приемане на преномерирания чл. 114.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Отпадането на раздел III и заглавието са приети, а също така и чл. 114 в редакцията, предложена от комисията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага глава осма да стане глава седма: "Съставяне, одобряване и изменяне на устройствените схеми и планове".
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за заглавие на глава осма, преномерирана в глава седма и предлага следната редакция: "Създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми и планове".
"Раздел I - Информационна и техническа основа на устройствените схеми и планове".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме предложенията на комисията по глава осма - заглавие, глава седма, раздел I и заглавие.
Гласували 97 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 3.
Предложенията на комисията по отношение на глава осма и раздел I със заглавията са приети.
Часът е 11,30 ч.
Ще спрем дотук - почивка до 12,00 часа. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (звъни): Продължаваме заседанието. Имаме необходимия кворум.
Господин Попов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 128.
Комисията предлага следната редакция на чл. 128, преномериран в чл. 115:
"Чл. 115. (1) За изработването на устройствените схеми и планове се ползват данни от топографските карти, кадастъра, нивелационните планове, специализираните карти и други в цифров и графичен вид, както и на други данни от специализираните информационни системи на централни и териториални администрации и на дружества.
(2) Данните за местоположението, границите, размерите, трайното предназначение и начина на трайно ползване на поземлените имоти и сградите, данните за държавните граници, границите на административно-териториалните и териториалните единици и границите на територии, обхващащи имоти с еднакво трайно предназначение, както и данните за собствеността и ограничените вещни права, се извличат от кадастъра и имотния регистър.
(3) Данните за надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за транспортните съоръжения (жп линии, пътища, мостове, бродове, пристанища и др.), за хидрографията, за растителната и почвената покривка и за релефа се извличат от топографските и специализираните карти.
(4) Данните за подземните сгради, за подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за защитените природни обекти, за обектите на културно-историческото наследство, както и други специфични данни за териториите се ползват от специализираните карти, регистри и информационни системи на централни и териториални администрации и на дружества.
(5) Информацията по алинеи 1-4 се предоставя на общинската администрация за нуждите на устройството на териториите, като се заплащат само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията."
Член 129.
Комисията предлага следната редакция на чл. 129, преномериран в чл. 116:
"Чл. 116. (1) Юридическите и физическите лица, които осъществяват строителни работи, засягащи съдържанието на кадастралните планове, са длъжни веднага след завършване на работите да предоставят на общинската администрация пълни и точни данни - схеми, скици, планове, чертежи и документи за собственост за извършеното ново строителство или преустройство. В случаите, когато се засяга съдържанието на кадастрален план, предаден на Агенцията по кадастъра, или на одобрена кадастрална карта, данните се предоставят на Агенцията по кадастъра.
(2) Във връзка с изработването на специализираните карти на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и на други подземни строежи, общините и дружествата, които ги стопанисват и използват, са длъжни да оказват съдействие на съответните изпълнители на специализираните карти, като при поискване предават на изпълнителите пълни и точни схеми, скици, планове, чертежи и при необходимост - документи за собственост, както и да посочват и означават върху терена точното местоположение на наличните подземни мрежи, съоръжения и строежи, включително и на вододобивните съоръжения за подземни води.
(3) Като техническа основа на устройствените схеми и планове може да се съставя опорен план, който съдържа необходимите данни по този раздел за съответната територия.
Чл. 130. Министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на околната среда и водите и с министъра на здравеопазването издава наредба за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130, преномериран в чл. 117.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Попов.
Има ли желаещи да вземат отношение по трите текста? Няма.
Моля да гласуваме предложението на комисията за съдържанието и номерацията на членове 115, 116 и 117.
Гласували 97 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 11.
Членове 115, 116 и 117, преномерирани, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Съставяне, одобряване и изменяне на устройствените схеми".
Комисията подкрепя по принцип заглавието за Раздел II на вносителя и предлага следната редакция:
"Създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми".
Член 131.
Има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 131, преномериран в чл. 118:
"Чл. 118. (1) Изработването на устройствените схеми се възлага от органите, компетентни да одобрят устройствените схеми, а изработването на националната устройствена схема - от министъра на регионалното развитие и благоустройството със съдействието и участието на централните и териториалните администрации.
(2) Устройствените схеми се изработват със средства от държавния бюджет и със средства на общините.
(3) Проучването и проектирането на устройствени схеми представлява обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки и се възлага по реда на същия закон."
Член 132.
Комисията предлага следната редакция на чл. 132, преномериран в чл. 119:
"Чл. 119. (1) Проектите за устройствени схеми се изработват въз основа на задание от възложителя, обосноваващо необходимостта от създаването на схемата, териториалния обхват, сроковете и етапите за изработване, както и основните изисквания към нея. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и перспективното развитие на съответната територия.
(2) Централните и териториалните администрации, притежаващи информация, необходима за изработването на заданието, са длъжни безвъзмездно да я предоставят в необходимия обем на възложителя."
Член 133.
Има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено по принцип от комисията; предложение от народния представител Методи Андреев, което също е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 133, преномериран в чл. 120:
"Чл. 120. Устройствените схеми се изработват от технически правоспособни лица съгласно чл. 230 и чл. 231."
Член 134.
Има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага чл. 134, преномериран в чл. 121, да придобие следното съдържание:
"Чл. 121. (1) Проектите за устройствени схеми подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Възложителят на устройствената схема определя участниците, процедурите и организацията на обсъждането.
(2) Съгласуването на проектите за устройствени схеми със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва с техни писмени становища или чрез участие на определени от тях представители в заседанието на експертния съвет по устройство на територията. Отказите за съгласуване трябва да бъдат мотивирани. Ако не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваната централна или териториална администрация, се счита, че проектът е съгласуван.
(3) Проектите за районни устройствени схеми се съгласуват с общинските съвети на общините, чиито територии се засягат от тези схеми.
(4) Проектите за районни устройствени схеми, обхващащи територията на една област, които не са съгласувани от общински съвет, се внасят за приемане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
(5) Проектите за устройствени схеми, обхващащи територията на една област, се приемат от областния експертен съвет по устройство на територията, а всички останали схеми - от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме предложенията на комисията, първо, за раздел II и заглавието, а също така за преномерираните членове 118, 119, 120 и 121 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на раздел II и членове 118, 119, 120 и 121 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 135.
Има предложение от народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 135 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 отпадат думите "комплексна" и "(общодържавна)";
2. ал. 2 да отпадне;
3. в ал. 3 да отпадне изразът "и на областния управител по ал. 2".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 135, преномериран в чл. 122, да придобие следното съдържание:
"Чл. 122. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрява с решение Националната комплексна устройствена схема.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява със заповед специализираните и районните устройствени схеми, които засягат територията на повече от една област, както и районните устройствени схеми по чл. 121, ал. 4.

(3) Областният управител одобрява със заповед районните устройствени схеми, които засягат територията на една област.
(4) Актовете по алинеи 1, 2 и 3 се обнародват в "Държавен вестник". Те са окончателни и не подлежат на обжалване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля да гласуваме неприетото предложение, направено от господин Тодор Костадинов.
Гласували 92 народни представители: за 37, против 53, въздържали се 2.
Предложението, направено от господин Костадинов, не се приема.
Моля да гласуваме чл. 122 преномериран в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 4.
Член 122 в номерацията и съдържанието, предложени от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 136, преномериран в чл. 123:
"Чл. 123. Изменения и допълнения на одобрените устройствени схеми се правят при условията и по реда, по които се изработват и одобряват."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля да гласуваме чл. 123, както е предложен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Член 123 в номерацията и съдържанието, предложени от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел III - Съставяне, обявяване и одобряване на устройствените планове".
Комисията подкрепя по принцип заглавието на вносителя за раздел III и предлага думата "съставяне" да се замени с думата "създаване".
По чл. 137 има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 137, преномериран в чл. 124:
"Чл. 124. (1) Изработването на общите устройствени планове се възлага от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
(2) Изработването на подробните устройствени планове се възлага от кмета на общината.
(3) Изработването на подробни устройствени планове за част от населеното място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, може да се възлага и от заинтересувани лица след разрешение от кмета на общината."
Комисията предлага следната редакция за чл. 138, преномериран в чл. 125:
"Чл. 125. (1) Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по кадастъра, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи.
(2) Заданието, съставено от възложителя, обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове.
(3) Опорният план, който е неразделна част от заданието, се изработва в мащаба на съответния устройствен план и съдържа основни кадастрални и специализирани данни за територията.
(4) В проекта за подробен устройствен план се отразяват разрешените строежи по предходен подробен план, за които разрешенията за строеж не са загубили правно действие. Промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за строеж, е допустима само със съгласие на инвеститора на строежа."
По чл. 139 има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Методи Андреев, също подкрепено от комисията.
Комисията предлага текстовете на алинеи 1, 3 и 5 на чл. 139, преномериран в чл. 126, да се преместят на систематичното им място в глава "Техническа правоспособност". Комисията предлага следната редакция на чл. 139, преномериран в чл. 126:
"Чл. 126. (1) Проучването и проектирането на устройствени планове, когато представляват обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки, се възлагат по реда на същия закон. Преди възлагането инвеститорът може да проведе конкурс за избор на устройствена концепция. На спечелилия конкурса се възлага изработването на устройствения план като обществена поръчка по реда на чл. 52 и чл. 53 от Закона за обществените поръчки. Когато устройствените планове не представляват обществена поръчка, те се възлагат чрез пряко договаряне или чрез конкурс.
(2) Условията и редът за провеждане на конкурсите по ал. 1, в това число и случаите, когато те са задължителни, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Проектантът - юридическо или физическо лице, отговаря за качеството на извършените проучвателни и проектни работи, независимо от тяхното приемане и одобряване от компетентните органи.
(4) Проучвателните и проектни работи за съставяне на устройствени планове се извършват в следните фази:
1. предварителен проект;
2. окончателен проект.
(5) По преценка на възложителя може да се възложи отделно изработване на задание с опорен план, както и обединяване на фазите по ал. 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложенията на комисията, първо, за раздел III, заглавието и предложената промяна, членове 124, 125 и 126 в номерацията и съдържанието на комисията, както и преместване на систематичното място на алинеи 1, 3 и 5 от чл. 139.
Гласували 84 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 7.
Раздел трети със заглавието и предложената промяна, както и членове 124, 125 и 126 са приети.


ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 140 има предложение от народния представител Тодор Костадинов:
"В чл. 140 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думите "съвет на" да се добави изразът "кмета на".
2. В ал. 4 да отпадне първото изречение, а думата "приемане" да се замени с думата "разглеждане".
3. В ал. 5 да отпадне изразът "и не подлежи на обжалване".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Дора Янкова - в чл. 140 ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 140, преномериран в чл. 127, да придобие следното съдържание:
"Чл. 127. (1) Общите устройствени планове подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.
(2) Съгласуването на проектите за общи устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 121, ал. 2.
(3) Проектите за общи устройствени планове се приемат от общинския експертен съвет по устройство на територията.
(4) Проектите за общи устройствени планове на градовете с население над 30 хил. жители и за селишните образувания с национално значение подлежат на приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, чиито решения са задължителни.
(5) По решение на общинския съвет проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други общи устройствени планове могат да се внасят за приемане и от областния експертен съвет по устройство на територията или от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
(6) Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината. Решението за одобряване на плана се обнародва в "Държавен вестник". То е окончателно и не подлежи на обжалване.
(7) Общият устройствен план на София се приема при условията и по реда, определени в Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София.
(8) Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината, съответно на населеното място или селищното образувание, и прави предложения за евентуално изменение на плана, ако такова се налага."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Има две неприети предложения.
Първото неприето предложение е на господин Тодор Костадинов. Моля да гласуваме.
Гласували 92 народни представители: за 25, против 66, въздържал се 1.
Предложенията на господин Костадинов не се приемат.
Госпожа Дора Янкова предлага ал. 4 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 84 народни представители: за 13, против 70, въздържал се 1.
Предложението на госпожа Янкова за отпадане на ал. 4 не се приема.
Ще поставя на гласуване предложението на комисията за преномерирания чл. 127 в редакцията, предложена от комисията, с отпадане в ал. 8 на думата "евентуално".
Гласували 82 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 2.
Член 127 с отпадане на думата "евентуално" в ал. 8, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 141 има предложения на народния представител Тодор Костадинов:
"В чл. 141 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "министерства, ведомства, областни администрации и други юридически лица" се заменя с израза "централни и териториални администрации".
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) В "Държавен вестник" се обявява решението за изработване на съответния подробен устройствен план."
3. Досегашната ал. 2 и останалите се преномерират съответно на ал. 3 и т.н.
4. В досегашната ал. 5 (изречение първо) след думите "съвет на" се добавят думите "кмета на", а изречение второ отпада. В изречение трето думите "и други" да отпаднат.
5. В досегашната ал. 6 след думата "съвет" се добавя изразът "на кмета на общината"."
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и не подкрепя предложението по т. 3, 4 и 5.
Комисията предлага чл. 141, преномериран в чл. 128, да придобие следното съдържание:
"Чл. 128. (1) Решението на кмета на общината за изработване на подробен устройствен план в обхват над три квартала се съобщава с обявление на видно място в сградата на общината и поне в един местен вестник.
(2) Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Обявлението се разгласява по реда на ал. 1.
(3) Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица.
(4) Процедурите по ал. 2 и ал. 3 не се изпълняват за работен устройствен план, който съответства на действащ подробен устройствен план.
(5) В месечен срок от обявлението по ал. 2 и в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
(6) Съгласуването на проектите за подробни устройствени планове от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 121, ал. 2.
(7) В месечен срок след изтичане на сроковете по ал. 5 проектите, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, се приемат от общинския експертен съвет по устройство на територията.
(8) Проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение и на централни части на градовете с население над 100 хил. жители подлежат на приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, чиито решения са задължителни.
(9) По решение на общинския съвет проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове могат да се внасят за приемане и от областния експертен съвет по устройство на територията или от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
(10) Когато проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена.
(11) По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Попов.
Няма желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване неприетите предложения на господин Тодор Костадинов по пункт 3, 4 и 5.
Гласували 112 народни представители: за 24, против 88, въздържали се няма.
Предложенията на господин Костадинов не се приемат.
Моля, гласувайте предложението на комисията за чл. 128.
Гласували 94 народни представители: за 86, против 6, въздържали се 2.
Член 128 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 142 има предложение от народния представител Тодор Костадинов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 142, преномериран в чл. 129, да придобие следното съдържание:
"Чл. 129. (1) Подробният устройствен план, с изключение на плана по чл. 128, ал. 3, се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в месечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
                (2) Подробният устройствен план по чл. 128, ал. 3 се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет."
По чл. 143 има предложение от народния представител Дора Янкова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага чл. 143, преномериран в чл. 130, да придобие следното съдържание:
"Чл. 130. Заповедта за одобряване на подробен устройствен план по чл. 128, ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс."
По чл. 144 комисията предлага текстът на ал. 3 на чл. 144 да се премести в "Заключителни разпоредби".
Комисията предлага следната редакция на чл. 144, преномериран в чл. 131:
"Чл. 131. (1) Заинтересувани лица по смисъла на този закон са собствениците и притежателите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план.
                (2) Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са имотите - предмет на самия план, както и съседните недвижими имоти, включително имотите през улица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 129 и 130, с преместването в "Заключителни разпоредби" на ал. 3 на чл. 144 и преномерирания чл. 131.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Членове 129, 130 и 131, по номерацията и съдържанието на комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Чл. 145. Решенията за приемане и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила:
1. от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
2. след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
3. от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно."
Предложение от народния представител Тодор Костадинов - в чл. 145 се правят следните изменения:
1. Точка 1 да отпадне.
2. Точка 2 и 3 стават съответно т. 1 и 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145, преномериран в чл. 132 по принцип и предлага думите "за приемане" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Значи ще бъде: "Решенията и заповедите за одобряване..."? Нали това е предложението на комисията?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата?
Моля, гласувайте предложението на господин Тодор Костадинов за отпадане на т. 1.
Гласували 93 народни представители: за 19, против 74, въздържали се няма.
Предложението за отпадане на т. 1 не се приема.
Моля, гласувайте чл. 132 в редакцията на вносителя, с предложението на комисията за отпадане на думите "за приемане".
Гласували 87 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 14.
Текстът е приет с корекцията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 146 има предложение от народния представител Тодор Костадинов - в чл. 146 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "поземлени имоти" се заменя с думата "парцели".
2. Алинея 3 отпада.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Предложение от народния представител Методи Андреев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага чл. 146, преномериран в чл. 133, да придобие следното съдържание:
"Чл. 133. (1) В процеса на изработване на подробни устройствени планове, инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината. Планът-извадка се съгласува от проектанта на подробния устройствен план.
                 (2) Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет.
                 (3) По изключение, със съгласие на органа, който назначава експертния съвет по устройство на територията, компетентен да приеме проекта за подробен устройствен план, изработването на плана-извадка може да се допусне и преди приемане на предварителния проект по ал. 2, когато уличната регулация не подлежи на значителни промени и в обхвата на плана-извадка има съществуващо застрояване, което предопределя начина на проектното застрояване.
 (4) Когато планът-извадка изменя действащ подробен устройствен план, планът-извадка се изработва като проект за изменение на действащия план.
 (5) Ако е необходим работен устройствен план, той се разработва и процедира заедно с плана-извадка по ал. 1.
 (6) План-извадка не се изработва за части от територията, за които изработваният проект за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен устройствен план. В тези случаи строителството се разрешава по общия ред, след съгласуване на скицата за проектиране по чл. 140 от проектанта на новия подробен устройствен план."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този текст някой желае ли да се изкаже?
Тук има едно неприето предложение на народния представител Тодор Костадинов, но то е вече по решен въпрос - изразът "поземлени имоти" да се замени с "парцели".
Моля, гласувайте чл. 146, който става чл. 133, така, както е предложен от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 7.
Член 133 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел IV - Условия и ред за изменение на устройствените планове".
Комисията подкрепя заглавието за раздел IV, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел IV така, както е предложено от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на раздел IV е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 147.
По чл. 147 има предложение от народния представител Тодор Костадинов:
В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 числото "10" се заменя с числото "7".
2. В ал. 1, т. 10 думата "предложение" се заменя с думата "решение".
3. Алинея 6 отпада.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по точки 2 и 3.
Има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 147, преномериран в чл. 134:
"Чл. 134. (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът;
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти на публичната собственост на държавата и общините, за които е необходимо да се предвидят съответните терени.
 (2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато:
1. за урегулираните поземлени имоти, предвидени за обекти - публична собственост на държавата и общините, за които в петгодишен срок от влизането в сила на плана не е започнала процедура за отчуждаването им;
2. кадастралният план или кадастралната карта съдържа съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план. В този случай изменение на подробния устройствен план се допуска, след като се допълни, съответно поправи кадастралният план със заповед на кмета на общината или се допълни, съответно поправи кадастралната карта по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
3. планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по действащите устройствени правила и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити археологически, исторически и културни ценности;
4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;
5. планът е одобрен при съществени закононарушения. На това основание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;
6. има съгласие на всички пряко заинтересувани собственици;
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти.
 (3) Не се допуска влезли в сила подробни устройствени планове да се изменят с цел създаване на законно разположение или допустим начин и характер на застрояване за незаконно изградени строежи, освен по реда на чл. 15, ал. 3.
 (4) Подробните устройствени планове, приети от Националния експертен съвет, не могат да се изменят за период до пет години от влизането им сила. Изключение се допуска въз основа на заключение на експертния съвет на общината и със съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 (5) Когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради, в т.ч. при пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, без да се променят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за съответната устройствена зона, не е необходимо да се изменят тези планове. В тези случаи конкретното застрояване се определя със скица по чл. 140."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по този текст? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов в неприетата от комисията част - това са точки 2 и 3.
Гласували 112 народни представители: за 37, против 72, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 47, който става чл. 134, така, както е предложен от комисията, като в ал. 2, т. 1 думите "за които" се заместват с думата "ако".
Гласували 86 народни представители: за 81, против 5, въздържали се няма.
Член 134 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 148.
Комисията предлага текста на чл. 148 да се премести в "Заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте това предложение на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението за преместване на чл. 148 в "Заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 149.
По него има предложение от народния представител Тодор Костадинов, от което не е прието само предложението по т. 3. Предложението по т. 3 на колегата Костадинов е ал. 4 от текста на вносителя да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложенията по точки 1, 2, 4 и 5 и не подкрепя само предложението по т. 3.
Комисията предлага следната редакция на чл. 149, преномериран в чл. 135.
"Чл. 135. (1) Исканията на заинтересованите лица по чл. 131 за изменение на устройствените планове се правят с писмено заявление до кмета на общината.
(2) Към заявлението може да се приложи скица с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план.
(3) Кметът на общината в 14-дневен срок от постъпване на заявлението допуска с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на плана въз основа на становище на главния архитект на общината, че искането е законосъобразно. Главният архитект може да поиска експертният съвет на общината да се произнесе предварително по искането, като в този случай срокът е едномесечен.
(4) При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и ал. 2 кметът на общината може да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план.
(5) Мотивираните предписания по ал. 3 и ал. 4 спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят."
Член 150.
Комисията предлага следната редакция на чл. 150, преномериран в чл. 136:
"Чл. 136. (1) Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и ал. 2 се изработват, обявяват и одобряват при условията и по реда на тяхното създаване.
(2) Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на новия или изменения устройствен план.
(3) Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове 149 и 150 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Тодор Костадинов за отпадане на ал. 4.
Гласували 104 народни представители: за 35, против 67, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 149, който става чл. 135, и чл. 150, който става чл. 136, така, както са предложени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Новите членове 135 и 136 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава девета - Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството".
Комисията предлага глава девета да стане глава осма.
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за глава девета, преномерирана в глава осма.
"Раздел I - Инвестиционно проучване и проектиране".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел I.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава девета, която става глава осма, и на раздел l, както са предложени от вносителя.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава осма и раздел l са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 151 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което е подкрепено от комисията; предложение от народния представител Методи Андреев, което комисията приема по принцип.
Комисията предлага чл. 151, преномериран в чл. 137, да придобие следното съдържание:
"Чл. 137. (1) Строежите се изпълняват в съответствие с одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на този закон.
(2) Когато изработването на инвестиционни проекти представлява обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки, то се възлага по реда на същия закон. Преди възлагането инвеститорът може да проведе конкурс за идеен проект. На спечелилия конкурса се възлага изработването на инвестиционния проект като обществена поръчка по реда на чл. 52 и чл. 53 от Закона за обществените поръчки. Когато изработването на инвестиционните проекти не представлява обществена поръчка, инвеститорът го възлага чрез пряко договаряне или чрез конкурс.
(3) Условията и редът за провеждане на конкурсите по ал. 2, в това число и случаите, когато те са задължителни, се определят с наредбата по чл. 126, ал. 2."
По чл. 152 има предложение от народните представител Свилен Димитров и Петър Мутафчиев; от народния представител Юрий Юнишев; от народния представител Тодор Костадинов; от народния представител Методи Андреев; от народния представител Пламен Славов.
Комисията предлага чл. 152 да се премести на систематичното си място в глава "Техническа правоспособност" и предложенията на народните представители да се обсъждат при разглеждането на текста на чл. 152 в съответната глава.
По чл. 153 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което комисията подкрепя.
Комисията предлага следната редакция на чл. 153, преномериран в чл. 138:
"Чл. 138. Инвеститорът може да възлага предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект."
По чл. 154 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което е прието от комисията по принцип; предложение от народния представител Юрий Юнишев - също прието от комисията по принцип; предложение от народния представител Методи Андреев, като комисията също приема по принцип предложението; предложение от народния представител Пламен Славов, което комисията не приема.
Комисията предлага следната редакция на чл. 154, преномериран в чл. 139:
"Чл. 139. (1) Инвестиционните проекти могат да се изработват в следните фази:
1. идеен проект;
2. технически проект;
3. работен проект (работни чертежи и детайли).
(2) Инвеститорът преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори в съответствие със спецификата на обекта за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.
(3) Всички части на инвестиционните проекти се подписват от проектантите и от инвеститора (собственика).
(4) Конструктивната част на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж на обектите на основното застрояване и проектът за организация и изпълнение на строителството, когато такъв е необходим, се подписват задължително и от лица, упражняващи технически контрол в проектирането.
(5) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти."
Комисията предлага чл. 155, преномериран в чл. 140, да придобие следното съдържание:
"Чл. 140. (1) Инвестиционното проектиране на определен обект започва след издаване на скица (виза) за проектиране. Искания за издаване на скица (виза) за проектиране могат да се правят с писмено заявление от лица, които имат право да строят в недвижимия имот. Скицата (визата) се издава от главния архитект на общината в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) Скицата (визата) за проектиране представлява копие от действащия подробен устройствен план с уточнени разположение, начин на застрояване и предназначение на обекта и необходимите пределно допустими показатели, мерки и разстояния на застрояването. В скицата се указват и архитектурно-устройствени, екологически, инфраструктурни и други изисквания за ползване на водни, енергийни и други ресурси, както и необходимите документи по чл. 144, ал. 1, които трябва да се представят от инвеститора за издаване на разрешение за строеж.
(3) Скицата (визата) за проектиране на обекти на техническата инфраструктура с областно и национално значение се издава от органа, компетентен да издаде разрешение за строеж, в месечен срок от постъпване на заявлението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези текстове на раздел l от глава осма някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Има само едно неприето предложение - на народния представител Пламен Славов.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 82 народни представители: за 9, против 70, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 151 на вносителя, така както е предложен от комисията; предложението на комисията чл. 152 да се премести в глава "Техническа правоспособност"; чл. 153, 154 и 155 - всички съответно преномерирани, както са предложени от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Членове 151, 153, 154 и 155 на вносителя са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Съгласуване и одобряване на проектите".
Комисията предлага следното заглавие на раздел II: "Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти".
По чл. 156 има предложения от няколко народни представители.
Комисията предлага чл. 156 да се премести на систематичното си място след чл. 158.
По чл. 157 има предложения от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев:
В чл. 157 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 текстът след думата "законосъобразност" да отпадне.
2. Алинея 3 да се промени и да стане:
"(3) За обекти на техническата инфраструктура със значение и обхват за повече от една община и за обекти с национално значение идейните проекти се съгласуват от министъра на регионалното развитие и благоустройството въз основа на решение за приемане на проекта от Националния експертен съвет."
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Предложение от народния представител Методи Андреев:
В чл. 157 ал. 2 да отпадне текстът "както и при липса на архитектурно единство или при неиздържан архитектурно-художествен образ".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 157, преномериран в чл. 141, да придобие следното съдържание:
"Чл. 141. (1) Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината след приемане на проекта от общинския експертен съвет. Не се изисква решение на общинския експертен съвет за проекти на жилищни сгради с височина до 10 м, за нежилищни обекти с разгърната застроена площ до 500 кв. м, за преустройства без промяна на строителните конструкции и за постройки на допълващото застрояване.
(2) Идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, които са със структуроопределящо устройствено значение, със значим архитектурно-художествен, екологически или социален ефект и/или предвиждат сложни технически и технологически решения, се подлагат на държавна експертиза от областния експертен съвет или от Националния експертен съвет, чиито решения са задължителни.
(3) Отказ за съгласуване на идеен инвестиционен проект може да се прави по законосъобразност въз основа на мотивирано решение на общинския експертен съвет.
(4) Отказ за съгласуване на архитектурната част на идеен инвестиционен проект може да се прави и при липса на архитектурно единство или при неиздържан архитектурно-художествен образ въз основа на мотивирано решение на общинския експертен съвет, взето с мнозинство на 2/3 от членовете му.
(5) Идейният инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се съгласува от областния управител след приемане на проекта от областния експертен съвет, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение - от министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемане на проекта от Националния експертен съвет.
(6) Съгласуването на идейния проект от одобряващия орган по ал. 1 и 3 се извършва в месечен срок от постъпване на писмено искане.
(7) Съгласуването на идейния проект е основание за продължаване на проектирането в следващите фази."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на раздел II и по членове 156 и 157 някой желае ли да се изкаже?
Господин Иван Борисов има думата.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Имам съображения по чл. 157, ал. 1. Аз считам, че не трябва да се приеме в този й вид - в първоначалния или в коригирания, предложението съгласуването да става от главния архитект. Аз считам, че не трябва да се приема съгласуването на идейния проект да става от главния архитект въз основа на решението на експертния съвет. По този начин има опасност да се елиминира общинският съвет и кметът на общината. Това е още един опит да се завишат правомощията на главния архитект, като се елиминира институцията на кмета.
Считам, че одобряването на техническия проект трябва да става със заповед на кмета, предложена от главния архитект след решение на експертния съвет. Въз основа на заповедта главният архитект издава решение за строеж по чл. 158, за който ще стане дума след това.
Господин председател, колеги, с някои от нашите предложения, с които целим да се укрепи институцията на кмета и да не се дават превишени права на главния архитект, вие се съобразихте. Такъв беше и случаят с току-що приетия чл. 149, където ние предлагахме - в случая с Тодор Костадинов - предложенията за измененията на общинските планове да се правят не до главния архитект, а до кмета на общината с цел да може да се провежда контрол върху изпълнението им. Кметът е лицето, което е упълномощено ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всичко това - хубаво, но няма предложение в този смисъл. Вие сега ли го правите?
ИВАН БОРИСОВ: Да, Вие сте прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Като съм прав, да не губим време!
ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ: Ще допуснем грешка, ако в този вид ние приемем предложението идейният проект да се съгласува от главния архитект. Аз считам, че това е редно да стане от кмета на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от комисията и предложението на комисията чл. 156 да се премести.
По този въпрос ли искате думата? Заповядайте.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз ще се спра на два въпроса - в стария чл. 157, нов чл. 141 - единият тях касае нашето предложение с народния представител Петър Мутафчиев - т. 1 в ал. 2 текстът след думата "законосъобразност" да отпадне.
Това наше предложение беше отхвърлено от комисията, но ако обърнем внимание на самия текст в първоначалното предложение на вносителите, който впоследствие е развит в две алинеи, ще видим, че фактически се дава възможност на много голям субективизъм при оценяване качествата на един инвестиционен проект в частта му "Архитектура".
Говори се за липса на архитектурно единство, неиздържан архитектурно-художествен образ и т.н. Всички разбираме, че това са изключително субективни оценки на участниците в един експертен съвет. И когато погледнем състава на общинския експертен съвет, вие ще видите, че в него преобладаващо участие вземат общински служители. Ако дадем възможност 2/3 от членовете му да определят точно тези качества на архитектурния проект, мисля, че отиваме в една много порочна посока.
Едно време съществуваше практика, когато имаше художествени съвети към Съюза на архитектите, които разглеждаха по-представителните обекти за една община и съответно излизаха с компетентни решения. И това наистина бяха едни стойностни експертни оценки. Но чрез така изписаните текстове в ал. 2 и 3 - нови текстове - ние даваме възможност на чиновниците в общината фактически ... Аз не подценявам техните компетенции, но да говорим за художествен образ и липса на архитектурно единство, давайки възможността за оценка само на чиновниците от общината, мисля, че не е състоятелно. И това да бъде сериозен аргумент за връщане на някои от проектите за доработване и т.н.
Може би не е необходимо да ви давам примери от порочната практика, която цари в момента, когато под така маскираните "липса на художествено единство" и т.н. се връщат проекти, а своего рода и чиновниците от експертните съвети си позволяват да творят върху представените им проекти в част "Архитектура".
Затова аз настоявам да се гласува нашето предложение с Петър Мутафчиев и се надявам, че то ще бъде прието.
Тук възникна в движение един момент, прочете се текст към ал. 1 на чл. 141, който не е обсъждан в парламентарната комисия. Най-малкото ние нарушаваме процедурата.
Освен това аз имам сериозни възражения към мотивите за вмъкването на този текст. За съжаление, само на слух се запознах с него и ми е много трудно да коментирам, но най-малкото по процедурни съображения аз предлагам целият текст на чл. 141 да бъде отложен, да бъде върнат в комисията за доразглеждане и за вземане на решение там. Всъщност това е старият чл. 157. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нека по ред.
Моля, гласувайте предложението на комисията за ново заглавие на раздел II, както и чл. 156 да се премести след чл. 158.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел II е прието и чл. 156 се премества.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Свилен Димитров за отлагане приемането на чл. 157 на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 44, против 66, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Колеги, аз искам да ви помоля да прегласуваме предложението на господин Свилен Димитров. Единственият спор, който ме кара да предложа това нещо, е свързан с новата алинея, която прочетох пред вас. Тя е свързана с едни мотиви, които в момента според мен не е редно тук, в залата, да ги обсъждаме. Най-добре е да ги обсъдим в комисията и ако ги възприеме комисията, тогава да ги внесем тук, при вас.
Така че предлагам да прегласуваме и да отложим гласуването на чл. 157, преномериран в чл. 141.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението за отлагане приемането на чл. 157 на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 104, против 7, въздържали се няма.
Член 157 на вносителя е отложен.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 158.
Комисията предлага чл. 158, преномериран в чл. 142, да придобие следното съдържание:
"Чл. 142. (1) Техническият и работният инвестиционни проекти подлежат на одобряване и са основания за издаване на разрешения за строеж.
(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 се приемат по реда на чл. 141, когато не са предхождани от приет инвестиционен проект в предходна фаза или са в съществени отклонения от него. В тези случаи техническият инвестиционен проект подлежи на съгласуване по същия ред, когато е последван от работен инвестиционен проект.
(3) Одобреният технически проект, освен за издаване на разрешение за строеж, може да служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки."
Комисията предлага да се създаде чл. 143 от текста на чл. 156 със следното съдържание:
"Чл. 143. (1) След внасяне на инвестиционните (технически или работни) проекти за одобряване административните органи, чиито длъжностни лица са овластени по този закон да одобряват проектите, осигуряват служебно становищата на лицата по чл. 6, ал. 5, т. 5 относно изискванията за:
1. опазване на околната среда за строежите, за които се изисква оценка на въздействието върху околната среда;
2. санитарен контрол, когато това се изисква с нормативен акт;
3. пожарна и аварийна безопасност, когато това се изисква с нормативен акт;
4. техническа обезопасеност и надеждност на подлежащите на държавен технически надзор съоръжения с повишена степен на опасност;
5. строежи в свлачищни райони;
6. определени видове строежи, съгласно нормативни актове.
(2) Становищата по ал. 1 се дават:
1. присъствено - с участие на представители на компетентните органи в съответния експертен съвет по устройство на територията;
2. неприсъствено - с писмено становище (заключение) и заверка върху проекта или с подпис в протокола на съответния експертен съвет по устройство на територията.
(3) Ако на заседанието на експертния съвет не присъства представител на компетентен орган и в 14-дневен срок след заседанието не постъпи писмено становище или не бъде подписан протоколът на съвета, се счита, че по проекта няма забележки.
(4) За услугите по ал. 1 административните органи събират такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.
(5) По изключение и изрично искане на инвеститора осигуряването на писмени становища по ал. 1 може да се извърши от компетентните лица по чл. 6, ал. 5, т. 5 или от оправомощени за тази дейност лица преди внасянето на инвестиционните проекти за одобряване.
(6) Инвестиционен проект, който подлежи на одобряване, не се внася за приемане от експертен съвет, когато е изработен въз основа на приет инвестиционен проект в предходна фаза и не е в съществени отклонения от него. Становищата по ал. 1 в тези случаи се осигуряват по реда на ал. 2, т. 2 или ал. 5."
Член 159.
Комисията предлага чл. 159 да се премести на систематичното си място след чл. 160.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По тези текстове някой желае ли да се изкаже?
Господин Румен Такоров има думата.

РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Мисля, че от коректност трябва да отложим разглеждането на чл. 158, защото в него се позоваваме на чл. 141, който отложихме за ново разглеждане в комисията. Без да знаем какъв ще бъде текстът, сега не можем да се позоваваме на него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението за отлагане на чл. 158.
Гласували 103 народни представители: за 43, против 60, няма въздържали се.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 158, който става чл. 142, както е предложен от комисията, чл. 143, създаден от текста на чл. 156, както е предложен от комисията и предложението на комисията за преместване на чл. 159 на вносителя след чл. 160.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Новите членове 142 и 143 са приети, както и преместването на чл. 159.
Спираме дотук.

Съобщения за парламентарен контрол на 3 ноември, петък:
1. Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Юлий Славов, Михаил Миков и Георги Михайлов, Панайот Ляков (два въпроса) и Иво Атанасов и на пет питания от народните представители Ивалин Йосифов, Иван Борисов, Тодор Павлов и Николай Томов, Татяна Дончева (две питания).
2. Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на седем актуални въпроса от народните представители Росица Тоткова; Росица Тоткова и Орфей Дуевски; Орфей Дуевски; Иван Борисов и Кръстьо Трендафилов; Георги Божинов, Кръстьо Трендафилов и Иван Борисов; Мария Брайнова и Калчо Чукаров и на питане от народния представител Методи Андреев.
3. Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Стефан Стоилов, Веселин Бончев и Методи Андреев и на питане от народните представители Иван Борисов и Стефан Нешев.
4. Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Емилия Масларова, Ахмед Юсеин, Панайот Ляков и Руси Статков (два въпроса) и на питане от народния представител Асен Христов.
5. Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Иво Атанасов и Димо Димов.
6. Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на питане от народните представители Тодор Павлов и Николай Томов.
7. Министърът на отбраната Бойко Ноев ще отговори на питане от народния представител Дянко Марков.
8. Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов и на три питания от народните представители Велислав Величков и Пламен Стоилов, Руси Статков и Михаил Миков.
9. Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Бойков.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Иван Костов - на два актуални въпроса от народните представители Иван Тодоров и Драгомир Драганов и Веселин Бончев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев - на актуален въпрос от народния представител Жорж Ганчев;
- министърът на правосъдието Теодосий Симеонов - на питане от народния представител Татяна Дончева.
На основание чл. 76, ал. 4 и чл. 81, ал. 4 от правилника поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Петър Жотев - на актуален въпрос от народния представител Елена Поптодорова;
- министърът на труда и социалната политика Иван Нейков - на актуален въпрос от народния представител Александър Томов;
- министърът на финансите Муравей Радев - на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на образованието и науката Димитър Димитров и министърът на здравеопазването Илко Семерджиев.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе извънредно заседание на 2 ноември, четвъртък, от 15 ч. в зала № 142 на пл. "Александър Батенберг".
Следващото заседание е утре от 9 ч. сутринта.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)Председател:
Йордан Соколов


Заместник-председател:
Александър Джеров

Секретари:
      Васил Клявков

     Камен Костадинов