Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-11-28

Председателствал: заместник-председателят Александър Джеров
Секретари: Виктория Василева и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (звъни): Откривам извънредното заседание на Народното събрание, което е свикано по повод на нашето решение от петък. Дневният ред е определен с нашето решение.

Първа точка е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - продължение.
За процедура думата има господин Илиян Попов.
ИЛИЯН ПОПОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя следното процедурно предложение: в залата да бъде допуснат по време на разглеждане на законопроекта заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Борис Милчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Противно становище има ли? Няма.
Моля да гласуваме предложението в залата да присъства, освен госпожа Зегова, за която имаме решение, и заместник-министърът Борис Милчев.
Гласували 139 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 7.
Решението е взето.
Моля да бъде поканен господин Борис Милчев да присъства в залата.
Господин Попов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 160 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, от което предложение са приети само т. 1 и 3, а т. 2 и 4 не са подкрепени от комисията, които ще прочета сега:
"2. В ал. 1 да се създаде т. 6 със следното съдържание:
"6. документи за уредени сметки по проектирането и договори за авторски надзор".
4. Да се създаде ал. 7 със следното съдържание:
"(7) При одобряване на проектите главният архитект не може да изисква допълнителни документи, други строителни книжа и провеждане на процедури извън посочените в ал. 1."
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и т. 3 по принцип и не подкрепя предложението по т. 2 и 4.
Предложение от народния представител Дора Янкова:
В чл. 160, ал. 3 в края на второто изречение да се добави изразът "и времето за независим строителен контрол в проектирането".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 160, преномериран в чл. 144, да придобие следното съдържание:
"Чл. 144. (1) Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се одобряват след писмено заявление на лицата, имащи право да строят в недвижимия имот и представяне на:
1. документи за собственост, а за сгради на жилищно-строителни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. скица (виза) за проучване и проектиране по чл. 140;
3. три копия от проекта, който съдържа най-малко архитектурна част и части - конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка, необходимите проектни части на инсталациите, в т.ч. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, без които строежът не може да се ползва по предназначение, проект за организация и изпълнение на строителството, ако е необходимо, както и технологична част за строежите, в които се предвижда производствена или друга технология; всяка част включва обяснителна записка, чертежи и изчисления;
4. положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 5, т. 5, когато инвеститорът ги осигурява съгласно чл. 143, ал. 5; положително решение за оценка за въздействие върху околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт;
5. необходимите в зависимост от вида, спецификата и местоположението на строежа разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканска пътна или железопътна мрежа и други, които се изискват с нормативен акт.
 (2) При установяване на нарушения на нормативни актове и на отклонения от устройствените правила и нормативи инвестиционните проекти се връщат за преработване. Преработените инвестиционни проекти се разглеждат и одобряват по същия ред.
 (3) Инвестиционните проекти се одобряват или връщат за преработване най-късно в месечен срок от датата на внасянето им. В срока за одобряването не се включва времето, през което проектите са върнати за извършване на промени по законосъобразност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги народни представители! Първото и третото предложение, което сме направили с колегата Петър Мутафчиев, е прието от комисията. Аз искам да концентрирам вашето внимание върху тези, които не са приети, защото срещу тях в комисията фактически нямаше сериозни аргументи.
Аз приемам до голяма степен тези аргументи, касаещи нашето предложение по т. 2, свързани с правната страна на въпроса, тъй като ние изискваме при одобряване на проектите да бъдат представени документи за уредени сметки по проектирането. Тук приемам аргументите на юристите, че може би навлизаме в една територия на частно-правни взаимоотношения, които не би трябвало да бъдат предмет на уреждане в такъв закон.
Аз искам да обърна внимание на втората част от нашето предложение - на договори за авторски надзор. Ако сте запознати с текстовете, касаещи авторския надзор, ще видите, че в законопроекта има една огромна празнота върху тази част от инвестиционното проектиране. И в досегашния Закон за териториално-селищното устройство авторският надзор се разглеждаше като един от етапите на инвестиционното проектиране, а в настоящия законопроект за този етап от проектирането има един единствен текст, който в голяма степен има пожелателен характер. В него е записано, че авторският надзор е задължителен за инвеститора и само толкова.

Нашето желание с господин Мутафчиев и с други колеги, които защитаваме необходимостта от ефективното провеждане на авторския надзор, е чрез текстове, какъвто е този, който сме предложили, ние да гарантираме наистина провеждането на авторския надзор, да вменим задължение на инвеститора да гарантира провеждането на авторския надзор.
Затова мисля, че изискването при одобряването на проектите да бъде представен договор за упражняване на авторски надзор е едно от тези ефективни средства. Защото досегашната практика беше и фактически се предлагаха едни декларации от страна на проектантите, които не представляват никакъв ангажимент от тяхна страна, и съответно от страна на инвеститора, за воденето на авторския надзор.
Така че аз предлагам да подкрепите текста по т. 2, като оттеглям първата му част. Тоест да останат само "договори за авторски надзор".
Другата точка, която не беше приета от комисията, и за която по същество също нямаше сериозни аргументи, това е по т. 4 - да се създаде нова ал. 7, където вменяваме изричното изискване главният архитект да не изисква допълнителни документи, извън посочените в т. 1.
Вижте, това е един проблем, който произлиза от практиката в отделите на общините. Много често, за да гарантират някой път и самите себе си главните архитекти, главните специалисти и експерти от общинските служби изискват различни документи от инвеститорите, от проектантите - такива, каквито не са залегнали в досегашния Закон за териториално и селищно устройство, а такива, каквито не се изискват и по закона, който сега коментираме.
Мисля, че едно такова изискване, един такъв текст наистина ще спре този административен натиск върху инвеститорите. Нашето предложение е направено с цел именно да изчисти взаимоотношенията между инвеститор и одобряващата инстанция в общината. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Давам думата на заместник-министър арх. Зегова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати! Накратко искам само да дам обяснение на две от бележките, които постави господин депутатът.
Първото, което искам да кажа, това е по отношение на авторския надзор.
В чл. 162, ал. 3 буквално е казано: "Условията и редът за осъществяване на авторски надзор при строителството, както и обектите, за които той е задължителен, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството." Считаме, че в тази наредба ще бъдат указани всички условия, за които той намекна, че не са ясни от текстовете дотук.
По отношение на искането, че не е ясно какви документи се изискват при издаване на разрешение за строеж и че главният архитект би могъл да злоупотребява с общественото си положение, искам да обърна внимание, че в чл. 162 изрично е изредено в точки от 1 до 13 точно какви документи са необходими за издаване на това разрешение, и тъй като това са точки от закон, неминуемо се смята, че това са условията, на които трябва да отговаря проектът и главният архитект, разбира се, че не може да изисква допълнителни документи, освен посочените в закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Ако няма други изказвания, да преминем към гласуване.
Първото неприето предложение е на господин Свилен Димитров и Петър Мутафчиев. Господин Свилен Димитров защити предложението си, моля да го гласуваме.
Гласували 122 народни представители: за 47, против 73, въздържали се 2.
Предложението на двамата господа не се приема.
Моля да гласуваме предложението на госпожа Дора Янкова, което също така не е подкрепено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 46, против 55, въздържал се 1.
Предложението на госпожа Янкова не се приема.
Поставям на гласуване предложената редакция на комисията за чл. 144.
Гласували 106 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 32.
Член 144 в редакцията и номерацията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага да се създаде чл. 145 от текста на чл. 159 със следното съдържание:
"Чл. 145. (1) Одобряването на инвестиционните проекти се състои в одобряване на архитектурната им част от главния архитект на общината след съгласуване на останалите части на проектите от компетентни специалисти на общинската администрация. Съгласуването на инженерните части удостоверява комплектуваността и съответствието им с архитектурната част на проекта.
(2) Технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се одобряват от областния управител, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение - от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация, областната администрация или Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(4) В случаи, че в едногодишния срок от одобряването на инвестиционните проекти инвеститорът не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.
(5) Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват от собственика с инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж. Проектът-заснемане се одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа."
По чл. 161 няма предложения на колеги народни представители.

Няма предложения на колеги народни представители.
Комисията предлага текстът на чл. 161 да се премести в глава "Техническа правоспособност" и чл. 161, преномериран в чл. 146, да придобие следното съдържание:
"Чл. 146. Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Инвеститорът се уведомява писмено за отказа да се одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван пред органа по чл. 217, ал. 2 в 14-дневен срок от съобщението за издаването му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има думата господин Костадинов.
ТОДОР КОСТАДИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз бих искал да взема отношение към чл. 145, нов, който поема текста от чл. 159 и по-специално - на ал. 2. В стремежа си да се регламентират достатъчно подробно и детайлно някои процедури, както и от принципния дефект на този закон, че проектите всъщност се одобряват от чиновници, а проектантът и конструкторът могат да бъдат и професори, тук се получават някои факти, които смущават. Първо, предвижда се областният управител да одобрява проекта. Във функциите на областния управител и на областната администрация не влизат задължения, които са свързани с такъв тип дейност, тъй като тук става дума за технически, работни и инвестиционни проекти на обекти на техническата инфраструктура. Значи, става дума за пътища, тунели, електропроводи, може да става дума за водни каскади и други сложни съоръжения. И един областен управител да създава такъв щаб е просто безсмислено. Освен това не влиза в неговите функции.
От друга страна, вижте какво се получава. Ще ви дам и пример. Когато е за обекти в повече от една община, се одобрява от областния управител, а обекти с обхват и значение за повече от една област - от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ами, ако пътят е четвъртокласен, между област Мало Бучино, което е в област София, и Голямо Бучино, което е към област Перник, защо трябва да се занимава министърът на регионалното развитие и благоустройството с един четвъртокласен път? А такъв път наистина има между двете села, а може и да възникне необходимост да се направи нов.
И аз предлагам, господин председателю, ал. 2 да я редактираме в смисъл: "Техническите работни и инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура се одобряват от съответните общини и от министъра на регионалното развитие и благоустройството." Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Костадинов.
Има думата господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам принципно да възразя и да повторя поне част от дискусията и мотивите, заради които предложихме с мнозинство в комисията това, което виждате пред вас.
Първо, основната цел на този закон е, разпределяйки правомощията между различните органи и институции, ние в крайна сметка да осигурим по-добро обслужване на населението, т.е. това е нашата главна цел. Според нас, така решихме и в комисията, не би било редно такива проекти, които биха могли да се одобрят и от областната администрация, и тук отварям една скоба, неслучайно в нея фигурира и длъжността "главен архитект на областта", да се препращат при министъра на регионалното развитие и благоустройството. Достатъчно е натоварено министерството и с други задължения и функции по силата на редица закони, за да се препращат и чисто технически задължения от рода на тези - да се одобряват проекти, свързани с изграждането на техническата инфраструктура. Както и господин Костадинов каза, това обикновено са проекти, свързани с изграждането на пътища, газопроводи, далекопроводи и т.н., т.е., съоръжения, които в крайна сметка са основно от компетенцията на държавата, на правителството и като финансиране. А областният управител и областната администрация, както всички знаем, по силата на законите, които ние гласувахме и създадохме тази администрация, на практика е деконцентрирана държавна власт на място. Нищо не пречи тези функции и задължения да се изпълняват точно от нея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Има ли други колеги, които желаят да вземат думата? Няма.
Господин Костадинов, извинявайте, не мога да допусна гласуване на ново предложение. Правилникът ми забранява, иначе, с удоволствие. Уважавам Ви и никой път не бих Ви отказал. Но тук в случая правите ново предложение и затова нямам право да го поставя на гласуване.
Моля да гласуваме предложената от комисията редакция за чл. 145 и чл. 146.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Членове 145 и 146 в редакцията, предложена от комисията, както и преместването на текста на вносителя в чл. 161, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 162 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев - в чл. 162, ал. 1 т. 12 и 13 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 162, преномериран в чл. 147.
"Чл. 147. (1) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за:
1. второстепенни или други постройки на допълващото застрояване въз основа на заключение на общинския (районния) експертен съвет в зависимост от предназначението на постройките и вида на конструкцията им;
2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на държавен технически надзор;
3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. паметници и надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. места за паркиране в частни имоти;
11. вътрешни преустройства на сгради и помещения, с които не се изменя строителната конструкция, не се увеличават натоварванията в помещенията и не се създава шумово и друго замърсяване;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
13. външно боядисване на сгради, постройки и съоръжения.
      (2) За строежите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Имате думата.
Господин Свилен Димитров има думата.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, аз разбирам, че може би нашето предложение за отпадане на т. 12 и 13 ще ви се стори много претенциозно и може би ще попитате защо трябва да тормозим хората да правят проекти за остъкляване на балкони и лоджии, както и за външно боядисване на сгради, постройки и съоръжения. Направихме това предложение именно, за да отговорим на желанието на архитектите в България, сдружени в Съюза на архитектите и Камарата на архитектите, които искат наистина нашите домове, сградите в България да имат добър естетически вид. Факт е, че нуждите на българина в последните години го накараха да превърне своите тераси в една допълнителна жилищна площ, една допълнителна стая, но нашето желание е не да възпрепятстваме този процес, а наистина да осигурим и да гарантираме една по-висока естетичност на всички тези преустройства, които се извършват с фасадите на жилищните и някои други сгради. Затова сме направили предложението т. 12 и 13 да отпаднат от чл. 162.
Но има и един друг момент, който сега установявам, че съм пропуснал. Това е именно въпросът, който се поставя в т. 11 - да отпадне одобряването на инвестиционни проекти за вътрешни преустройства на сгради и помещения, с които не се изменя функцията и строителната конструкция и не се увеличават натоварванията в помещенията. Колеги, кой ще прецени дали са изпълнени тези условия? Преценката за изпълнението на тези условия може да стане единствено с инвестиционен проект, който може да не съдържа чертожна част. Той може да съдържа само някакви констативни протоколи или някакви експертни становища. Но не може хей така, собственикът на апартамента, на сградата сам да прецени, че преустройствата, които извършва вътре, не засягат конструкцията. Вие представяте ли си какво ще стане със сградите? Всеки, който е решил да извърши някакъв частичен ремонт в своя дом, в собствеността, която притежава, може да започне да рушка, да маха носещи елементи и т.н. и наистина може да се навреди сериозно на сигурността на тези сгради. Затова предлагам и т. 11 също да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Архитект Зегова има думата.
ВАНЯ ЗЕГОВА: Член 147 третира случаите, в които не се одобрява инвестиционен проект, но това не означава, че не се издава разрешение за изпълнение на строителството. Принципно, когато един инвеститор иска да строи, да прави преустройства или каквито и да е строителни работи в собствения си апартамент, той подава молба до главния архитект като описва какво иска да прави. Правото на одобряващия орган е да прецени даже с посещение на място в какво се състои това преустройство. И ако се прецени, че наистина не се пипат носещи зидове и носещата конструкция, той може наистина да издаде разрешението за строеж без да иска допълнителни мнения, становища и т.н. По преценка, че искането на инвеститора не отговаря на това, което той ще извърши, главният архитект може да предпише изработването на съответните становища или даже проект. Затова ние смятаме, че това може да остане в текстовете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, арх. Зегова.
Имате думата, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз мисля, че може да се направи компромисно предложение от това, което предложи колегата Димитров и мисля, че госпожа Зегова тук беше малко неточна. Текстът, който е в следващия член - 151, казва, че не се изискват разрешения за вътрешно боядисване на сгради, постройки, за подменяне на покривни материали, за вътрешни преустройства, с които не се изменя конструкцията на сградата, вътрешното й разпределение, предназначението на помещенията и натоварванията в тях, както и за други текущи ремонти на сгради, съоръжения и части от тях. Не се изисква такова разрешение и по чл. 151 и аз мисля, че ние можем да подобрим текста на т. 11 като предпишем, че не се сменя предназначението на одобряването на инвестиционния проект, който се предлага. Защото в противен случай във всяка една сграда, ако не влезе промяната на предназначението, всяко едно нещо може да се направи - всеки може да си направи всичко, което иска в тази сграда, без да се сменят конструктивните елементи, натоварванията и другите неща, които съществуват в тази сграда.
Господин председател, затова мисля, че няма да е голяма промяна, ако вкараме един текст в т. 11: след израза "натоварванията в помещенията" да добавим "които не променят предназначението си" и след това остава текстът "и не се създава шумово и друго замърсяване". Мисля, че ще бъде съвсем коректно това предложение към т. 11 и ще бъде решен проблемът.
Другото, което искам да ви предложа, е да гласуваме поотделно отпадането на т. 12 и т. 13. Аз мисля, че от чисто популизъм тук - може би половината от нас в тази зала имат изградени такива незаконни остъклявания на балконите и лоджиите си, и може би това трябва да се регламентира, защото всички са извършители на незаконно строителство. И бихме го подкрепили, но не мога да се съглася за изискванията на т. 13 - външно боядисване на сгради, постройки и съоръжения. Колеги, само преди две седмици отпадна за допълнително разглеждане в комисията, че ние дадохме права на главния архитект той да определя вида и формата на оградата едва ли не, а тук няма да дадем възможност да се иска инвестиционен проект за външното боядисване като цяло.
Затова предлагам, господин председател, отделно да гласуваме отпадането на т. 12 и т. 13, като ще подкрепя оставането на т. 12, но за т. 13 не бих се съгласил. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Такоров. Все пак и сега имаме един действащ чл. 225 от Правилника за прилагане на ЗТСУ, който е в същия смисъл.
Думата има народният представител Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че не се прави принципна разлика между това да се одобрят инвестиционни проекти, да се издаде строително разрешение и простото съгласуване с главния архитект примерно, на боядисване на стената. Аз пак повтарям и тези мотиви изразих и по предната разпоредба: нашата цел е да намалим влиянието на администрацията върху обикновения гражданин. Тоест, това, заради което се създават редица проблеми дори и в най-малките населени места - за елементарни неща от главен архитект, от техническите служби към общините, да няма чак толкова голямо влияние в бъдеще.
Искам да споделя, че аз съм принципно против отпадането на тези точки от ал. 1. Водихме много голяма дискусия в комисията и надделя с достатъчно голямо мнозинство - колегите знаят това - становище, с което предложихме на вашето внимание чл. 147, така както е преномериран, в този му вид.
Веднага искам да отбележа, че по времето, когато тук се пледираше за това да отпаднат съответните точки, като че ли колегите пропуснаха текста на ал. 2 от същия член за това, че задължително се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението на строежите по ал. 1, съответно т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 и 12. Колкото до външното боядисване на сгради, постройки и съоръжения, съвсем естествено си съществува процедура, съгласува се с главния архитект, но не е необходимо да се правят проекти и да се одобряват. Тоест, цялата тази тежка процедура, която съществува сега, да я преодолеем. Да не се налага хората да плащат допълнително пари за това, че искат да боядисат фасадата и оградата си - да правят проекти, да плащат на архитекти, на конструктори и да чакат за строително разрешение, след като това може да стане по един прост и елементарен начин и разбира се, за много по-кратък срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Попов, по предложението за допълване на т. 11 бихте ли взели отношение?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Аз принципно не възразявам и мисля, че няма пречки да се допълни т. 11, както господин Такоров предложи - че става въпрос за обекти, в които не се променя предназначението, тъй като така или иначе предназначението на различните обекти на територията на населеното място е обект на проектиране в съответни планове, тоест не може да не мине през съответната процедура по одобряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Ако няма други желаещи за изказване ще започнем да гласуваме предложенията, които не са приети.
Първо, постъпило е предложение за отпадане на т. 11.
Моля да гласуваме предложението за отпадане на т. 11.
Гласували 135 народни представители: за 38, против 90, въздържали се 7.
Предложението за отпадане на т. 11 не се приема.
Моля да гласуваме неприетото предложение, направено от господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев за отпадане на т. 12.
Гласували 102 народни представители: за 14, против 80, въздържали се 8.
Предложението за отпадане на т. 12 не се приема.
Последното предложение е за отпадане на т. 13. То е направено от господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Гласували 115 народни представители: за 25, против 86, въздържали се 4.
Предложението за отпадане на т. 13 не се приема.
Поставям на гласуване направеното предложение от господин Такоров за допълване на т. 11: след думата "натоварванията" да се добавят думите "и не се променя предназначението на помещенията". Господин Илиян Попов подкрепи предложението.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Предложението на господин Такоров за допълване на т. 11 се приема.
Поставям на гласуване предложения от комисията като номерация чл. 147, и като съдържание с допълнението, което преди малко гласувахме, към т. 11.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Член 147 в редакцията, предложена от комисията и с допълнението, което приехме, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел III - Разрешаване на строителството".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел III.
По чл. 163 има предложение от народния представител Методи Андреев, което е подкрепено от комисията и комисията предлага самото предложение по същество да се включи на систематичното му място.
Комисията предлага чл. 163, преномериран в чл. 148, да придобие следното съдържание:
"Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.
      (2) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
         (3) Разрешение за строеж на обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се издават от областния управител, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение - от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
      (4) Разрешението за строеж се издава на собственика на недвижимия имот или на лице, което има право да строи в чужд недвижим имот въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Когато строежът ще се извърши по концесионен договор, в разрешението за строеж се вписва и концесионерът. Разрешението за строеж се издава в седмичен срок след одобряването на инвестиционния проект, съответно след постъпване на писменото заявление.
      (5) Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване на условията и реда на чл. 183.
      (6) При аварийни ситуации разрешения за строеж на геозащитни обекти по изключение могат да се издават по частични работни проекти.
      (7) Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен.
      (8) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж.
      (9) В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.
      (10) В случаите, в които се предвижда водоснабдяване на обектите от собствен водоизточник, разрешение за строеж се издава при спазване разпоредбите и на Закона за водите."
Комисията предлага да се създаде чл. 149 от текста на ал. 8 на чл. 163 със следното съдържание:
"Чл. 149. (1) За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.
      (2) Заинтересувани лица по предходната алинея в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на съществуващ обект са лицата по чл. 131, а в случаите на преустройство и промяна на предназначението на съществуващ обект - лицата по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2.
         (3) Разрешението за строеж или отказът могат да бъдат обжалвани по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаването на съответния акт.
      (4) За издадените разрешения за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители или за отказа да се издадат такива се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник".
      (5) Органите, издали разрешения за строеж, уведомяват писмено съответните регионални дирекции за национален строителен контрол за издадените разрешения за строеж в 7-дневен срок от издаването им."

По чл. 164 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 164, преномериран в чл. 150.
"Чл. 150. (1) По искане на инвеститора може да се допусне внасяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на мотивирано разрешение на кмета на общината.
                 (2) Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:
1. проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим;
2. работен (или технически) инвестиционен проект.
                 (3) Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават по реда на чл. 130, без да се изчаква влизането им в сила поотделно.
                 (4) Таксите за одобряване на отделните части на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират с 30 на сто увеличение спрямо дължимата такса.
                 (5) Срокът на действие на комплексния проект за инвестиционна инициатива е 2 години от датата на издаване на последния акт - разрешението за строеж, освен ако действието му не бъде спряно от съда или по друга непреодолима причина."
По чл. 165 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Комисията предлага чл. 165 да отпадне, тъй като текстът му е преместен на систематичното му място в чл. 148.
По чл. 166 няма предложения на колеги народни представители.
Комисията предлага чл. 166, преномериран в чл. 151, да придобие следното съдържание:
"Чл. 151. Не се изисква разрешение за вътрешно боядисване на сгради и постройки, за подменяне на покривни материали, за вътрешни преустройства, с които не се изменя конструкцията на сградата, вътрешното й разпределение, предназначението на помещенията и натоварванията в тях, както и за други текущи ремонти на сгради, съоръжения и части от тях."
По чл. 167 комисията подкрепя текста на вносителя, преномериран в чл. 152.
По чл. 168 има предложение на колегата Методи Андреев, което е подкрепено от комисията по принцип.
Предложение от народната представителка Дора Янкова, също подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 168, преномериран в чл. 153, да придобие следното съдържание:
"Чл. 153. (1) За случаите, за които не се изисква представяне на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост или за учредено право на строеж. В разрешението се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени.
                 (2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.
                 (3) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществявани след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.
                 (4) При презаверяване на разрешението за строеж в случаите по ал. 2 и 3 се заплаща 50 на сто от предвидената такса по общия ред."
По чл. 169 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 169, преномериран в чл. 154, да придобие следната редакция:
"Чл. 154. (1) Несъществени изменения в одобрения инвестиционен проект, поискани от инвеститора, се отразяват в проекта и в издаденото разрешение за строеж.
                 (2) При съществени изменения на одобрения инвестиционен проект по смисъла на чл. 175, ал. 4 се одобрява нов инвестиционен проект и се издава ново разрешение за строеж по общия ред."
По чл. 170 няма предложения.
Комисията предлага чл. 170, преномериран в чл. 155 , да придобие следната редакция:
"Чл. 155. (1) Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация.
                (2) За обект на техническата инфраструктура по чл. 148, ал. 3 оригиналът на разрешението за строеж се съхранява от органа, който го е издал, като копия от разрешението за строеж се изпращат за съблюдаване и съхраняване в съответната общинска (районна) администрация.
                (3) Към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен (екзекутивния) проект."
По чл. 171 няма предложения.
Комисията предлага чл. 171, преномериран в чл. 156, да придобие следното съдържание:
"Чл. 156. (1) Одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж могат да се отменят само по законосъобразност до започването на строежа.
                 (2) След започването на строежа одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж могат да се отменят по законосъобразност, само ако:
1. противоречат на подробния устройствен план или съществено се отклоняват от правилата и нормативите за устройство на територията по отношение на разстояния до имотни граници и съседни сгради;
2. съществено се отклоняват от изискванията към строежите, гарантиращи сигурността и безопасното им ползване, и тяхното спазване е невъзможно без основна и цялостна преработка на проектите.
                 (3) Одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж не могат да се отменят по целесъобразност или на други основания, освен посочените в ал. 1 и ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Господин Попов, ще Ви помоля да прочетете чл. 167, защото Вие само го подкрепихте, без да го прочетете.
Член 167 става чл. 152.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Чл. 167. (1) Разрешението за строеж се издава за целия строеж.
(2) Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сградата - при условие, че се завършва архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата?
Има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Така, както прочете текста на чл. 148, господин Попов, мисля че искам отговор от арх. Зегова, да разбираме ли, че тук е отпаднала възможността и вече може да се строи в неурегулиран парцел, да се издава строително разрешение, защото аз такъв текст не видях? Може би е пропуск. Защото това е един от основните елементи на градоустройството, най-напред поземленият парцел да бъде урегулиран и след това, за да бъде издадено разрешението за строеж.
И другото нещо, което ми направи впечатление - ал. 7 на чл. 148 нов или стар чл. 163. Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен.
Да, когато собственикът е един, всичко е нормално. Но, когато съществува съсобственост, този процес става почти нерегулируем. Ето защо мисля, че трябва да отпадне текстът "на лицето, извършило незаконния строеж". Значи всички съсобственици трябва да отговарят на практика равнопоставено и солидарно за извършения незаконен строеж в тяхната обща собственост.
И затова, господин председател, предлагам да отпаднат думите "на лицето, извършило незаконен строеж". Или текстът ще стане така: "Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава, докато същият не бъде премахнат или узаконен". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Такоров.
Има думата господин Желев.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): Предложението ми е в чл. 148 ал. 8 да се върне отново за разглеждане в комисията поради това, че има възможност за по-ясно формулиране на текста и добавяне на някои неща към него. Това е едното ми предложение.
Другото, което можем веднага да осъществим - то е в чл. 154, ал. 2 - "При съществени изменения на одобрения инвестиционен проект по смисъла на чл. 175, ал. 4 се одобрява нов инвестиционен проект и се издава ново разрешение за строеж по общия ред" - да се добави: "В случай, че съществените изменения са реализирани на строежа, одобрява се проект за узаконяване на съществени отклонения от издадените строителни книжа по общия ред".
Предполагам, че е ясно за какво става въпрос за този, който познава тази материя.
И в чл. 156 към ал. 2 трябва да се напише нова точка, защото нещо е пропуснато тук, като е писан законът. А може би пропускът е технически - в хода на преписването многократно на закона е забравено да бъде записано. Както гласи точката - "След започването на строежа одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж могат да се отменят по целесъобразност, само ако:" - цитирани са т. 1 и т. 2, а е забравен текст от характера на този, който ще ви прочета:
"Разрешенията за строеж са издадени по искане или в полза на лице, което не е собственик или е носител на правото на строеж." Защото не може да бъде издадено разрешение за строеж на такива хора, които не са собственици или носители на правото на строеж на съответния парцел, да кажем.
Ако може, това да се впише веднага или в противен случай, ако не може да се впише, предлагам да се върне отново за разглеждане в комисията, защото без този текст не може да съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Желев. Съгласно правилника нямам право да поставям на гласуване допълнения. Вече отговорих на един колега, ще отговарям така на всички.
Има ли други желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз искам да насоча вашето внимание към новия чл. 150 - стар чл. 164.
В този законопроект за пръв път в практиката на териториално-селищното устройство се вкарва нов момент, какъвто е така нареченият комплексен проект за инвестиционна инициатива. Мотивите на вносителите да вкарат една такава нова фигура, бих я нарекъл, в инвестиционното проектиране са в определена степен сериозни, а това е именно стимулиране на сериозните инвеститори, на тези, които имат сериозни инвестиционни намерения. Но според мен сериозните намерения на вносителите като че ли се разминават с подбраните от тях текстове, с изписаните от тях текстове, които така, както са разписани, дават много широк простор за манипулиране на съответните одобряващи инстанции, за спекулация с този текст и, бих казал, наистина за далавери от страна на кметовете и на общинската администрация.
Какво имам предвид? На господа кметовете им разрешаваме с мотивирано от тях разрешение да подкрепят внасянето на такива комплексни инициативи. И с това мотивирано разрешение на кмета фактически се заобикалят всички процедури, които следват одобряването на подробните и работни устройствени планове.
Тук работя с една терминология строго професионална, но повечето от вас, които са имали вземане-даване с общинските служби, знаят, че одобряването на всеки един устройствен план, така наречените досега КЗСП-та, изменения на КЗСП-та, по-големите планове, застроително-регулационните планове са свързани после с възможност от страна на засегнатите лица да обжалват измененията и въобще разпоредбите в тези планове.
С този комплексен проект за инвестиционна инициатива обаче ние какво правим? Едновременно вкарваме за одобряване подробния устройствен план, заедно с него работния инвестиционен проект и едновременно с тяхното одобряване ние издаваме строително разрешение. След което инвеститорът има пълното право да започне изпълнението на строителството.
Как ще защитим правата на евентуално засегнатите лица, ако в някоя от тези три изброени процедури има засегнати интереси? За мен този текст е изключително опасен.
И другото, което е: по какъв начин господа кметовете ще мотивират това тяхно разрешение? То по принцип е отправено към техните служители, каквито са членовете на експертните съвети и каквито са съгласуващите и одобряващите инстанции в една община. Тоест, със самото разрешение господин кметът им нарежда на тях да одобрят този проект. Това е един много опасен текст.
Според мен зад доброто намерение на вносителите да стимулират сериозни инвеститори се крият огромни опасности от типа на "Града на бъдещето" ли беше в София и други подобни инвестиционни инициативи из цялата страна. Затова аз предлагам целият чл. 150 да отпадне. И още веднъж обръщам внимание най-вече на колегите от мнозинството, тъй като те формират мнозинството и при днешното гласуване, да вникнат в съдържанието на тези текстове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Архитект Зегова има думата.
ВАНЯ ЗЕГОВА: Господин председател, господа депутати! Най-напред искам да се извиня, ако пропусна някой отговор, но съм готова да отговоря допълнително, тъй като въпросите бяха зададени много наведнъж. Тези, които успях да си запиша, ще се постарая да отговоря последователно на тях.
Първият въпрос, който беше поставен, е: по какво си личи, че застрояването (в чл. 148) става в урегулиран имот, а не извън регулация?
Искам да ви върна и да обърна вниманието на чл. 12, ал. 2, в която се казва: "Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон".
Мисля, че тук е отговорът. Дори когато се строи извън регулация, то първо трябва да бъде уреден устройственият статут на въпросния терен.
Друг въпрос, който си записах, е предложение в чл. 156, в ал. 2 да се добави т. 3 - на лица, които имат право да строят в чужд имот. Това нещо е засегнато в чл. 148, ал. 3, която господин Илиян Попов прочете и дословно се казва следното: "Разрешение за строеж се издава на собственика на недвижим имот или на лице, което има право да строи в чужд недвижим имот въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект". Тук смятаме, че ясно е казано, че освен лицата собственици и тези на ограничени вещни права могат да получат разрешение за строеж.
По отношение на въпроса, касаещ ал. 7 на чл. 148. Въпросът беше: когато в един съсобствен имот има незаконно строителство. Текстът изрично казва, че "Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж...". Тоест, лицето съсобственик, което не е извършило незаконен строеж, може да ползва правата, които му дава този закон. (Неразбираеми реплики от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля ви, колеги, изслушайте едно становище! Какво ви пречи? Мисля, че и вие бяхте изслушвани най-внимателно. Нека да уважим едно изказване!
Моля Ви, госпожа Зегова, продължете.ВАНЯ ЗЕГОВА: Исках да поясня, не зная доколко сте ме разбрали. Исках да поясня, че на лицето, за което е констатирано, че е извършило незаконен строеж, не може да се разреши надстрояване, пристрояване или какъвто и да е друг строеж.
Последният въпрос, по който искам да взема отношение, е по чл. 150, в който се говори за комплексния инвестиционен проект. Смятаме, че тази инициатива, която е развита в този закон, е нещо ново в нашата практика, нещо, което не съществува в досегашния закон. Това са според нас редки случаи, но тях ще ги има при инвеститори, които разполагат с достатъчно средства и имат интерес да реализират инвестиционните си намерения колкото е възможно по-бързо. В случая става въпрос, че по преценка на главния архитект и неговия консултативен орган, наречен експертен съвет, разрешават на въпросното лице едновременно да изработи и представи устройствен план и инвестиционен проект. Това не значи, че след като е представил тези проекти, те няма да бъдат обявени. Единственото, което ги различава от обикновената процедура, това е, че те се обявяват наведнъж, а в чл. 219, който ни предстои да разгледаме, е развита процедурата, а тя е съдебна, за обжалване на този проект. И ако постъпи обжалване на първата част на проекта, а именно на устройствения проект, това не означава, че ще бъде одобряван по-нататък инвестиционният и ще бъде издадено разрешение за строеж.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Нали едновременно се одобряват?
ВАНЯ ЗЕГОВА: Одобрява се едновременно, ако няма никакви възражения. Това е условието. (Народният представител Свилен Димитров продължава да репликира от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Димитров, моля без реплики от място.
ВАНЯ ЗЕГОВА: Господин Димитров, още веднъж само с едно изречение искам да Ви уведомя, че се пести време, че не се обявяват и не текат сроковете отделно на устройствения проект, отделно на инвестиционния. Както е предвидена процедурата по закона, те се обявяват и ако постъпи възражение, независимо по коя част от комплексния проект, по силата на чл. 219 възраженията се изпращат в съда и след приключване на съдебната процедура ...
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Вижте какво пише в ал. 3!
ВАНЯ ЗЕГОВА: Да, виждам я. Това е общият случай, когато няма възражения.
В чл. 219 е обяснено, че при наличие на възражения обжалването става по съдебен път. А има разрешение и не на комплексен проект. Когато има обикновен проект, разрешение се дава единствено при условието, че няма възражения. Това не касае само комплексния проект. Това касае всички проекти, които се одобряват и за които се издава разрешение за строеж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Господин Такоров има думата за процедура.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Процедурата ми е към Вас. Искам да Ви помоля, независимо че има текстове, по които няма предложения, да не правим повече от четири члена на едно четене, защото сега прочетохме 7-8 и не можем да се изясним по отделни елементи на всеки един от членовете.
От обясненията, които чух от госпожа Зегова, мисля, че тя греши. Защото това, което сте написали в т. 7 - "не се издава на лицето", как ще издадете строително разрешение, когато в ал. 4...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Такоров, това не е по процедура!
РУМЕН ТАКОРОВ: По процедурата е това, господин Джеров.
... когато вие пишете, че издавате строителното разрешение на собствениците. То единият е съсобственик. Вие абсолютно не можете да издадете това строително разрешение.
И друго, има влязъл в сила подробен градоустройствен план. Но той взема от други поземлени парцели по два, по пет квадрата. И аз ви казвам: парцелът не е регулиран и вие не можете да издадете строително разрешение. Тук не става въпрос за парцели, които са извън регулацията, а за тези, които са в регулация и техните размери са променени на базата на влязъл подробен градоустройствен план. Това имах предвид, Вие не ме разбрахте.
Извинявайте, господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Такоров, но прочетете чл. 69 от правилника. Там е уреден въпросът за гласуване на текстовете.
За втора процедура има думата господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Разчитайки на Вашето наистина доброжелателно отношение към дискусията, която водим, аз ще използвам процедурата, за да обърна отново внимание на ал. 3 в чл. 150. Вижте, едновременно става одобряването с издаването на строителното разрешение. Кога ще стане обжалването? Вие ме прехвърляте към чл. 200. Там текат срокове. Строителното разрешение вече е издадено, започва строителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Димитров, много моля, това не е процедура. Защо ме карате непрекъснато да нарушавам правилника? Гласували сте го всички, това е задължение и за Вас, и за мен. Благодаря.
Има думата господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Позволявам си да взема думата, защото господин Свилен Димитров, който се включи много активно при изработването на този закон и присъства на всички заседания, ми се струва, че допуска малка грешка. Точно в това се крие защитата да не бъде издадено строително разрешение, без да са одобрени проектите, че сме разписали условието, че се одобряват едновременно. Тоест, след като има съдебна процедура и на практика проектът не е одобрен, строително разрешение не може да бъде издадено едновременно с неодобрения проект. Разбирате ли? За това нещо дискутирахме много дълго. И нашата основна идея беше - и това е нормалното, че тук трябва да разпишем точно казуса, когато няма проблеми, когато няма възражения, точно тогава, когато имаме отредено място за изграждане на такъв обект, намерен е инвеститорът и ние трябва да го улесним, за да реализира инвестиционния проект, който е с такова голямо значение за общината, че кметът на общината все пак е решил на базата на някакво експертно решение, че трябва да мине като инвестиционен проект. А защитата идва по-късно и тя е сигурна. Не се притеснявайте. След като по съдебен ред е спряно одобряването на проектите, това означава, че така, както разпорежда точно чл. 150 - нов, не може одобряването да стане едновременно, след като не е одобрен проектът, и да се издаде строително разрешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Димитров, имате думата за реплика.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Господин Попов, извинявайте, но не сте прав. Просто процедурата не е такава. Архитект Зегова ще Ви каже, че одобряването на проекта предшества съдебното обжалване, обжалването пред съда и евентуалното съдебно решение. Тук има юристи, които знаят перфектно това нещо.
Аз точно на това искам да обърна вниманието на всички колеги. Вие издавате строителното разрешение едновременно с одобряването на проектите. Бихте ли ми казали в какъв срок - не ми цитирайте член еди-кой си, който се отнася за стандартната процедура, - в какъв срок ще се извърши и по каква процедура ще се извърши обжалването на устройствения план, когато вие сте издали строителното разрешение и те започват да копаят?
И друго. Вижте, мотивираното разрешение на кмета щяло да стане от експертния съвет. Първо, никъде не пише, че експертният съвет ще го мотивира. Освен това инвестиционните инициативи са преди всичко икономически акт. Експертният съвет се занимава със съвсем други работи. Той е по териториално-селищното устройство. Как ще се прецени икономическата целесъобразност, въобще сериозността на намеренията на този инвеститор как са защитени финансово? Това е един изключително субективен акт на кмета, при който акт обаче съвсем тенденциозно са заобиколени и се нарушават интересите на евентуално засегнати втори или трети лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров.
Имате право на дуплика, ако желаете, господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Благодаря, господин председател.
Аз няма да повтарям това, което казах. Смятам, че господин Димитров пропуска моите основания, не знам защо. Но все пак искам да кажа нещо друго. Защо трябва да изхождаме от презумпцията, че кметът на общината е някакъв нарушител и ще действа срещу интересите на населението? В крайна сметка искам само да припомня, че въз основа на множество дебати, в това число подкрепени и от колеги от всички парламентарни групи, без изключение, ние прехвърлихме доста от задълженията като права и задължения на главните архитекти директно на кмета на общината. Точно с тези мотиви - че това са лицата, пряко избрани, които носят отговорността на място. Аз съм против такъв подход - предварително да се мисли, че някой ще работи така, че нарушавайки законите, да е в ущърб на населението, което в крайна сметка го е избрало.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има думата арх. Зегова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Само едно кратко пояснение с няколко думи. Когато говорих за комплексния инвестиционен проект, аз наистина споменах, че той се разрешава от кмета на общината като върховен орган, но изрично след решението на неговия експертен съвет. Тоест това са специализираните органи, които мотивирано могат да предложат, да подкрепят или да откажат неговото предложение.
Във връзка с обявяването на комплексния проект и издаването на разрешение за строеж цитирах един член, който, тъй като още не е разгледан, може би не говори на господа депутатите какво е неговото съдържание. Затова само ще си позволя да кажа, че при одобряване на комплексния инвестиционен проект неговите съставки са устройствен план, инвестиционен проект и разрешение за строеж.
В чл. 218 са изписани изрично жалбите и протестите пред съда, които спират изпълнението на следните административни актове. Там има 9 точки, между които не фигурира комплексният инвестиционен проект. Ще си позволя да не ги чета, за да си спестя време.
В чл. 219 вече се казва, че комплексният проект за инвестиционна инициатива се обжалва в съда в 14-дневен срок от съобщаването за издаване на разрешението за строеж. Тоест след като той не попада в случаите, когато не се спира разрешението, възражението, подадено в този срок, спира автоматически действието на целия инвестиционен проект, включително и на разрешението за строеж. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Дискусията приключи, както виждам.
Преминаваме към гласуване. Най-напред ще гласуваме предложенията, а след това и самите текстове.
Постъпи предложение за отлагане разглеждането на чл. 156.
Моля, гласувайте!
Гласували 105 народни представители: за 38, против 51, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 150, което беше направено от господин Свилен Димитров.
Гласували 119 народни представители: за 49, против 69, въздържал се 1.
И това предложение не се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Румен Такоров в чл. 148, ал. 7, да отпаднат думите "Не се издава на лицето, извършило незаконния строеж".
Гласували 123 народни представители: за 38, против 80, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Преди да поставя на гласуване текстовете, ще си позволя две редакционни промени в чл. 148, ал. 4. Не може да се каже "което има право да строи в чужд имот". "Разрешението за строеж се издава на собственика на недвижимия имот или на лицето, на което е отстъпено право на строеж в чужд недвижим имот."
И второто предложение, пак чисто редакционно, второто изречение на ал. 4 казва "когато строежът ще се извърши". Правно не би могло да се предложи така. Предлагам да се каже: "Когато строежът е предвиден да се извърши по концесионен договор".
С тези две редакционни поправки моля да гласуваме раздел III със заглавието и членове от 148 до 156 включително, в редакцията и номерацията, предложена от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Раздел III със заглавието и членове 148 до 156, с редакционната поправка в чл. 148 са приети в номерацията и редакцията на комисията.
Господин Попов, имате думата.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Част трета - "Строителство"."
Комисията подкрепя заглавието на част трета, предложено от вносителя.
"Глава десета - "Начало на строителството и взаимоотношения в строителния процес"."
Комисията предлага глава десета да стане глава девета и подкрепя заглавието, предложено от вносителя.
"Раздел I - "Откриване на строителна площадка"."
Комисията предлага раздели I, II и III да се обединят в раздел I със следното заглавие:
"Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата по тези три момента? Няма.
Моля, гласувайте предложението за част трета, за глава девета, за обединяване на трите раздела в един и със заглавията, които комисията предлага по трите момента.
Гласували 101 народни представители: за 96, против 4, въздържал се 1.
Частта, главата и разделът, така както са предложени от комисията, и със заглавията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 172 има предложение от народния представител Методи Андреев - в чл. 172, ал. 1 изразът "за ниско жилищно застрояване" да се замени с израза "на жилищни сгради до три етажа".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 172, преномериран в чл. 157, да придобие следното съдържание:
"Чл. 157. (1) За начало на строежа се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва по писмено заявление на инвеститора до кмета на общината (района) съобразно издаденото разрешение за строеж. Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за надстрояване на заварени сгради и вътрешни преустройства.
(3) Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото на строежа се извършва в 7-дневен срок от постъпване на заявлението от длъжностно лице на общинската (районната) администрация в присъствието на инвеститора или на упълномощено от него лице и на лицето, упражняващо строителен надзор, когато такъв е задължителен.
(4) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване.
(5) При липса на друга техническа възможност части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от уличните платна могат да бъдат използвани временно за строителни площадки при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Няма да поставя на гласуване предложението на господин Методи Андреев, защото тези думи, които той визира, са отпаднали от текста.
Моля, гласувайте чл. 157, така както е предложен от комисията, като в ал. 5, втория ред, думите "могат да бъдат използвани" трябва да бъдат заменени с думите "могат да се използват". Корекцията е чисто юридическа.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма въздържал се 1.
Член 157, в номерацията и съдържанието, предложени от комисията, с редакционната поправка в ал. 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - "Протокол за строителна линия и ниво"."
Комисията предлага раздел II и заглавието му да отпаднат поради обединяване на раздели I, II и III.
По чл. 173 има предложение от народния представител Методи Андреев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 173, преномериран в чл. 158, да придобие следното съдържание:
"Чл. 158. (1) Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация, която го е съставила. Препис от протокола се предава на инвеститора или на лицето, упражняващо строителен надзор.
(2) Инвеститорът уведомява в тридневен срок от съставянето на протокола по ал. 1 регионалната дирекция за национален строителен контрол за започване на строежа и предоставя дневник на строежа за заверка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Някой да желае да вземе думата? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на раздел II и заглавието и за приемане на чл. 173, в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма въздържал се 1.
Предложенията на комисията за раздела и заглавието му, както и за чл. 158, в редакцията и номерацията на комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел III - "Периодичен технически контрол"."
Комисията предлага раздел III и заглавието му да отпаднат поради обединяване на раздели I, II и III.
По чл. 174 има предложение от народния представител Методи Андреев, което е подкрепено от комисията по принцип.
Комисията предлага чл. 174, преномериран в чл. 159, да придобие следното съдържание:
"Чл. 159. (1) При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на основното застрояване инвеститорът е длъжен, преди да продължи изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да поиска с писмено заявление от общинската (районната) администрация в присъствието на проектанта и на лицето, упражняващо строителен надзор, да се извърши проверка и да се потвърди, че изпълнението на строежа съответства на одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.
(2) Длъжностно лице на общинската (районната) администрация извършва проверката в 3-дневен срок от заявлението по ал. 1 и отразява резултата от нея в протокола за определяне на строителна линия и ниво. Когато след изтичане на 3-дневния срок проверката не е направена, инвеститорът уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол за незабавно предприемане на мерки за осъществяване на проверката, след което строителството може да продължи.
(3) В случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, се съставя констативен акт за незаконно строителство, който незабавно се изпраща в регионалната дирекция за национален строителен контрол."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте предложението за раздела и чл. 159, като номерация и съдържание, предложени от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Приема се предложението за раздела и чл. 159 със съдържанието, предложено от комисията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага раздел IV да стане раздел II - "Участници в строителството. Взаимоотношения между участниците в строителството".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел IV, преномериран в раздел II.
По чл. 175 има предложение на народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2 и 3.
Точка 1 от предложението е следната:
В чл. 175 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 да придобие следната редакция:
      "(1) Юридически и физически лица - основни участници в строителството, са инвеститорът, предприемачът, проектантът, независимият строителен надзор, строителят, техническият ръководител на строежа и доставчикът."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията предлага чл. 175, преномериран в чл. 160, да придобие следното съдържание:
"Чл. 160. (1) Юридически и физически лица - основни участници в строителството, са инвеститорът, проектантът и строителят.
      (2) Основен участник в строителството може да изпълнява функциите и на другите основни участници по ал. 1. Не се допуска съвместяване на функциите на проектанта и строителя.
         (3) Участници в строителството са и строителният предприемач, доставчикът, техническият ръководител и лицето, упражняващо строителен надзор.
      (4) Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат свободно с договори при спазване на този закон и на другите нормативни актове.
      (5) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи се определят с договорите за строителство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Господин Свилен Димитров има думата.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Колеги, в чл. 175, нов чл. 160, вносителят предлага едно разделяне, една класификация на участниците в инвестиционния процес на основни и не основни.
Вижте, аз мисля, че първо нито има някакви аргументи за такова разделяне, за такава класификация, поне в комисията не се чуха такива аргументи, а още повече и на нас тук, в залата, ще ни е много трудно да определим защо проектантът, инвеститорът и строителят са основни участници, а строителният предприемач например не е основен участник. В едно модерно пазарно общество предприемаческата дейност е една от основните дейности било в различните области на икономиката, включително и в строителството.
Така че аз не съм приел логиката на вносителите и съм предложил всички участници в инвестиционния процес да бъдат разглеждани като равноправни и в този смисъл съм дал и един по друг начин разписан текст.
Но тъй като много се съмнявам, че мнозинството ще възприеме логиката на мен и колегата Мутафчиев, аз искам да обърна внимание на един друг момент в текстовете, предложени от комисията.
В ал. 2 сме записали, че основен участник в строителството може да изпълнява функциите и на други основни участници. Не се допуска обаче съвместяване на функциите на проектант и строител. Всичко хубаво, но когато разглеждаме в парламентарната комисия Закона за съсловните организации на архитекти и инженери в строителството, там достигнахме до общото разбиране, че ние не трябва да допуснем съвместяване функциите на проектант, строител и строителен предприемач.
Затова с ясното съзнание, че трудно ще възприемете нашите предложения с господин Мутафчиев, аз правя предложение второто изречение в ал. 2 "Не се допуска съвместяване на функциите на проектанта и строителя." да отпадне и се замени със запетая и да стане "проектантът, строителят и строителният предприемач". И цялото изречение да се обособи като нова алинея евентуално след ал. 3, а ал. 4 и ал. 5 да се преномерират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Господин Желев, имате думата.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Моето предложение е "строителният надзор" да отпадне от ал. 3 и да отиде в ал. 1, като основен участник в строителството.
Аз смятам, че мястото му е там, щом ще делим на основни и не основни участници в строителството. Мястото на строителния надзор с оглед повишаването на неговите функции, които изпълнява и бъдещите му функции, които ще има в строителния процес, е в ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вие предлагате думите "строителен надзор" от ал. 3 да отидат в ал. 1. Благодаря.
Думата има арх. Зегова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господа депутати! Аз приемам първото предложение, което беше направено да се добави това, което предложи колегата.
Във връзка с второто предложение в чл. 160, ал. 2, която третира основните участници в строителството, а именно, че те са юридически и физически лица, основни участници в строителството са инвеститорът, проектантът и строителят, беше направено предложение да се включи "и строителният надзор".
Искам да ви обърна внимание, че в чл. 166, който е само няколко члена по-нататък, е казано следното: "За обектите на основното застрояване задължително се упражнява строителен надзор при изграждането им от лицензирани или регистрирани за това юридически лица и еднолични търговци". Тоест, в тази логика за някои второстепенни обекти, каквито са сеновали, гаражи и други сгради на допълващото застрояване, строителен надзор не е необходим. Така че той не може да бъде включен в основните участници в строителния процес, тъй като има случаи, когато той не може да участва. А ако го приемем за основен участник, той става задължителен за всички обекти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Други изказвания има ли? Няма.
Имам право да поставя само едно предложение на гласуване, освен това на господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, но доколкото виждам предложението на господин Желев съвпада с предложението на господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Моля да гласуваме неприетото предложение от комисията, направено от господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Гласували 99 народни представители: за 21, против 73, въздържали се 5.
Предложението за ново съдържание на ал. 1 не се приема.


Трябва да поставя на гласуване предложението за раздел, заглавие и текст.
Господин Попов, ако заглавието бъде "Участници в строителството и взаимоотношенията между тях", няма ли да бъде по-чисто?
Да, благодаря.
Комисията предлага раздел IV да стане раздел II.
Предложих една редакционна корекция в заглавието - вместо "Участници в строителството. Взаимоотношенията между участниците в строителството", предложението ми е: "Участници в строителството и взаимоотношенията между тях". Това е чисто редакционно.
Моля да гласуваме раздела, това заглавие, което предлагам, и чл. 160 в редакцията, дадена от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 2.
Предложението на комисията за раздел IV, който става раздел II, за редакционната промяна в заглавието и за предложения чл. 160 и редакция на комисията, са приети.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): И чл. 160 ли приехме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, чл. 160.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Аз имам едно редакционно предложение, но Вие въобще не го поставихте на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не е редакционно, а е допълване на текста.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Оформяне на нова алинея беше. Нали го подкрепи заместник-министърът?! Вие не уважавате и заместник-министъра.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Чисто процедурно, за да помогна на господин Димитров, мога да му кажа, че това предложение ще го разгледаме в комисията заедно с другите предложения. Включително и неговото.
По чл. 176 има предложения на народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, които са подкрепени по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Дора Янкова, което също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 176, преномериран в чл. 161, да придобие следното съдържание.
"Чл. 161. (1) Инвеститорът е собственикът на имота или лице, което има право да строи в чужд имот. Инвеститорът или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.
                 (2) Инвеститорът е длъжен да уведоми в 7-дневен срок Дирекцията за национален строителен контрол при смяна на някои от следните участници в строителството: инвеститор, строител, строителен предприемач и лице, упражняващо строителен надзор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има думата господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Ние тук наистина вече объркахме и процедурите на правилника, и въобще целия ред, по който работим в Народното събрание, но като че ли няма значение.
Аз все пак възразявам за това, че съвсем редакционното предложение по чл. 160, ал. 2, което направих и което беше подкрепено от заместник-министър Зегова, не беше предложено за гласуване в парламентарната зала, което е неуважение не само към мен като вносител, но и към заместник-министъра.
Но по чл. 176. Преди малко ние приехме заглавие на раздел II - "Участници в строителството и взаимоотношенията между тях".
За съжаление, колеги, ако погледнете всички текстове, които са в повдигнат шрифт, приети от комисията, ще видите, че в тази глава никъде не става дума за взаимоотношения между участниците в строителството. Така че имаме едно пълно противоречие между заглавието на раздела и съдържанието.
За да избегнем именно това противоречие, с колегата Мутафчиев сме направили едно много по-подробно разписване на функциите, на правата и задълженията, които трябва да вменим на отделните участници в инвестиционния процес. Аз не приемам аргументите на вносителите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че едва ли не по-голяма част от тези текстове се съдържали на различно място в законопроекта. Когато един потребител на този законопроект, на този бъдещ закон, го ползва, то естествено е, когато търси проблематиката, свързана именно с взаимоотношенията в инвестиционния процес, той да я търси в този раздел, а не да обикаля целия законопроект, за да види в кои от неговите членове, раздели и глави може да срещне някоя от функциите на инвеститора, на строителя и на проектанта.
Затова аз още веднъж призовавам, най-вече представителите на мнозинството, да погледнат текстовете, внесени от мен и колегата Мутафчиев, и да видят, че там доста по-подробно са разписани всички функции на отделните участници в инвестиционния процес и да ги подкрепят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Димитров, Вие предлагате Вашето предложение да се постави отделно на гласуване? Разбира се, имате право, защото е направено в срок.
Господин Такоров, имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Колеги! Господин Джеров, редакционното предложение, което Вие направихте за изменение на чл. 148, ал. 4 за издаването на строителни разрешения, където сменихме думите "които имат право да строят в чужд имот", както казахте Вие "за собственици, за които е отстъпено правото на строеж", аз се консултирах с арх. Зегова и тя ми каза, че по-нататък в текстовете именно отстъпеното право на строеж било да имат право да строят в чужд недвижим имот. Да не объркаме нещо закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оставете на юристите правната терминология, а не на архитектите.
РУМЕН ТАКОРОВ: Не, защото вижте, навсякъде нататък в закона е написан този термин. Аз затова Ви казвам и затова и в чл. 161 пак трябва да променим именно тази терминология.
Освен това вижте къде се получава разликата и между гласувания в момента чл. 160: основен участник, участници, а тук са изредени всички основни участници в строителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Други желаещи?
Господин Такоров, нямам право на реплика оттук, много моля, в почивката ще Ви обясня въпроса.
Желаещи да вземат думата?
И пак ще помоля за една редакционна промяна. Първото изречение на чл. 161 не може да бъде "Инвеститорът...". Изречението би трябвало да гласи: "Инвеститор е собственикът на имота или лице, на което е отстъпено право на строеж в чужд имот."
Терминологията е чисто юридически вещноправна.
Има ли възражения, господин Попов?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Мутафчиев. Но въпросът го поставете оттук.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Тук, господин председателю, тъй като Вие направихте една редакционна поправка на един текст, който касае определение на един термин, терминът е "инвеститор", не трябва ли това определение да влезе в Допълнителните разпоредби, където ясно и точно да се обясни кой какъв е? И защо трябва да влиза в определен член на закона? Досегашната практика в законотворчеството е точно такава - тези неща да се уточняват накрая в Допълнителните разпоредби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имате предвид чл. 161, ал. 1?
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Да. Защо трябва да е тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не е дефиниция, а се определя кой може да бъде инвеститор. Не е дефиниция! Уточняване на правомощия.
Други желаещи да вземат думата няма.
Моля да гласуваме предложения от комисията чл. 161 с корекцията, която преди малко предложих в първото изречение на ал. 1.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Член 161 с номерация, съдържание и корекцията, която преди малко предложих, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 177 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев. Комисията не подкрепя предложението по т. 3 и подкрепя предложението по точки 1, 2 и 4 по принцип.
Точка 3 от тяхното предложение: "Алинея 2 става ал. 3 и в нея се създава изречение второ: "То е длъжен да осигури проектирането на останалите части на проекта от правоспособни проектанти, които са отговорни за изработваните от тях части на проекта".
Комисията предлага чл. 177, преномериран в чл. 162, да придобие следното съдържание:
"Чл. 162. (1) Проектантът е отговорен за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработените от него инвестиционни проекти.
(2) Водещият проектант на целия инвестиционен проект е отговорен за правилното и пълно комплектуване на инвестиционния проект и за съответствието между отделните части по специалности.
(3) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор при строителството, както и обектите, за които той е задължителен, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект, се вписват в дневника на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата? Господин Свилен Димитров, имате неприето предложение?
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз няма да коментирам предложението по т. 3, което не е подкрепено от комисията. Но всички забелязвате, че предложението ни по т. 4, която се отнася до авторския надзор, е подкрепено по принцип. Но аз лично и колегата Мутафчиев не сме удовлетворени от текстовете, които предлага комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Става дума за Вашето предложение по т. 4?
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Да. Вижте, колеги, става дума за една от фазите в инвестиционното проектиране, какъвто е авторският надзор, който има изключително сериозно значение за качественото изпълнение на строително-монтажните работи съобразно одобрените инвестиционни проекти. За съжаление в досегашната практика, в досегашните нормативни актове няма изрични изисквания към инвеститорите и към строителите да канят, да взискват изпълнението на авторския надзор от страна на проектанта. Затова ние сме си позволили с няколко кратки текста в закона да запишем основни изисквания за изпълнението на авторския надзор. Няколко текста, които да гарантират неговото изпълнение, защото всичко друго, което съдържат досега приетите текстове, и онова, което е отбелязано в приетите от комисията алинеи 3 и 4, препращат нещата в един подзаконов нормативен акт, каквато е наредбата, и те стават в голяма степен пожелателни.
Затова аз отново призовавам да вникнете в съдържанието на нашето предложение по т. 4 и да го подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев в неговите точки 3 и 4.
Гласували 127 народни представители: за 45, против 81, въздържал се 1.
Предложенията на господин Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, съдържащи се в тяхното предложение по т. 3 и 4, не се приемат.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 162, номерация и съдържание.
Гласували 95 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 6.
Член 162, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 178 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
В чл. 178 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се променя и става:
"(2) За изпълнение на функциите по ал. 1 строителят задължително назначава технически ръководител."
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Техническият ръководител е технически правоспособно лице, което от името на строителя осъществява техническото ръководство на изпълнението на строежа или на отделните строително-монтажни работи."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 178, преномериран в чл. 163, да придобие следното съдържание:
"Чл. 163. (1) Строителят е отговорен за:
1. изпълнението на строителните и монтажните работи и за съответствието им с инвестиционния проект и със строителните правила и нормативи;
2. изработването и съхраняването на екзекутивната документация и на другата отчетна документация по изпълнението на строежа;
3. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и дневника по чл. 170, ал. 3 на строежа;
4. осигуряването на изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строителни и монтажни работи;

(2) Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
(3) За изпълнение на функциите си строителят по своя преценка може да назначи технически ръководител, който го представлява на строежа и ръководи строителните работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Господин Свилен Димитров има думата да защити предложението си, което не е прието от комисията.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, за да обърна внимание на качеството на внесените от мен предложения, искам все пак да спомена, че към тях се е присъединил и тяхното значение и смисъл са били осъзнати дори и от инженера металург господин Петър Мутафчиев. (Оживление.) Те наистина са достатъчно сериозни и аз бих обърнал внимание на тези текстове, които не са приети от комисията, касаещи наличието на технически ръководител на строителните обекти.
За съжаление, при проведената дискусия в парламентарната комисия, не беше зачетено мнението на представителите на всички професионални съюзи и на професионалната общност. Беше обърнато внимание, че наличието на технически ръководител на строителния обект би гарантирало качественото изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнението по одобрените проекти и най-вече спазването на редица изисквания, норми и наредби, свързани с безопасността на труда и т.н.
Не зная защо тази логика не беше възприета от комисията и в края на краищата виждаме в нейното предложение един много засукан текст, който не казва почти нищо. Аз ще си позволя да ви го прочета. Това е ал. 3, в която е изписано, че за изпълнението на функциите си строителят по своя преценка може да назначи технически ръководител.
При сегашното състояние на нещата в строителния бранш аз ви гарантирам, че това означава, че строителят няма да назначи технически ръководител. И тук аргументите, че за някои малки обекти, където не са сложни строително-монтажните работи, едва ли е необходимо да се назначава технически ръководител, са несъстоятелни, защото и досегашната практика беше такава, че за малки, незначителни наистина обекти, технически ръководител се назначава на няколко обекта.
Бих обърнал вашето внимание върху тези текстове и тъй като не храня никакви илюзии, че предложението ни с господин Мутафчиев ще бъде прието от парламентарното мнозинство, аз правя редакционна поправка в ал. 3: да отпадне текстът "по своя преценка може" и да бъде заменен с думата "трябва". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Моля първо да гласуваме предложението на господин Свилен Димитров и господин Петър Мутафчиев, което не е възприето от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 31, против 78, въздържали се 2.
Предложението на господата Свилен Димитров и Петър Мутафчиев не се приема.
Поставям на гласуване предложението, което господин Свилен Димитров току-що направи за отпадане в чл. 163 по номерацията на комисията, ал. 3, на думите "по своя преценка може".
Гласували 117 народни представители: за 47, против 64, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Осъзнавайки важното значение на това предложение, предлагам да се прегласува текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване предложението на господин Димитров за отпадане в чл. 163, ал. 3 на думите "по своя преценка може".
Гласували 155 народни представители: за 67, против 79, въздържали се 9.
И с второто гласуване предложението не се подкрепя, не се приема.
Моля да гласуваме чл. 163 в редакцията и номерацията, предложени от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 19.
Член 163, номерация и съдържание на комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 179 няма предложения на народни представители и комисията предлага чл. 179, преномериран в чл. 164, да придобие следната редакция:
"Чл. 164. (1) Инвеститорът може да възложи на строителен предприемач да осигури проектант, строител и доставчик на технологично съоръжаване, както и да осигури издаване на разрешение за ползване на строежа съобразно сключения договор.
(2) Строителният предприемач може да бъде инвеститор или кредитор на инвеститора, който изцяло или частично финансира строежа.
(3) Строителният предприемач е отговорен за качественото и срочно изпълнение на договореното от него строителство, свързаните с това приемни изпитвания и проверки, както и за спазването на нормативните изисквания за безопасност и опазване на околната среда."
По чл. 180 също няма предложения от народни представители.
"Чл. 180. Инвеститорът може да възложи доставката и монтажа на технологичното и инсталационното съоръжаване на обекта на доставчик. Доставчикът е отговорен за качественото и срочно изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 180, преномериран в чл. 165 по принцип и предлага в изречение първо думата "обекта" да се замени с думата "строежа".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Господин Такоров, имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Колеги, мисля, че тук с този текст влизаме в противоречие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бихте ли посочили текстовете?
РУМЕН ТАКОРОВ: Ще ви кажа. Текстът на нов чл. 177 или стар чл. 206. В раздела "Участници в строителството и взаимоотношенията между тях" се дават права на предприемача да осигури издаване на разрешение за ползване на строежа, докато в новия чл. 177, ал. 1 дословно е записано: "След завършването на строежа и приключване на приемните изпитания, когато са необходими, инвеститорът прави искане с писмено заявление до Дирекцията за национален строителен контрол за издаване на разрешение за ползването на строежа"...

Или в този текст трябва да бъде "или упълномощено от него лице", примерно предприемачът, или тук трябва да отпадне...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Такоров, моля Ви да посочите текста, по който говорите.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Текстът е чл. 179, ал. 1, чл. 164, ал. 1. Значи:
"Чл. 164. (1) Инвеститорът може да възложи на строителен предприемач"... и на последния ред: "да осигури издаване на разрешение за ползване на строежа, съобразно сключения договор".
Вижте текста на чл. 177, нов, или стария чл. 206. Той е по-нататък. Той противоречи... Там се казва, че само инвеститорът може да направи писмено искане за издаване на разрешение за ползване. Кое ще е вярното? Или само инвеститорът, или инвеститора и предприемача, или и двете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Такоров.
Архитект Зегова има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Господин Такоров правилно е забелязал, че в чл. 164 се казва: инвеститорът може да възложи на строителния предприемач, и нататък продължава с какви функции... Смятаме, че има основание неговото предложение, но когато стигнем в чл. 177 след думата "инвеститора" да се направи добавката "или упълномощено от него лице", както в чл. 164. (Реплики в залата.)
Става въпрос, че това е една редакционна добавка. Досега е имало случаи, когато сме добавяли една дума или сме я заменяли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или с други думи, арх. Зегова, това ще бъде разговор към чл. 177.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Да, но ако отпадне този текст... Процедурата ми е да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Все пак, моля ви такива въпроси да не бъдат разглеждани в залата. Това е работа за в комисията.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, встрани от микрофоните): Смятайте, че не съм приключил... Нека да си направя предложението...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вижте, няма такова нещо в правилника.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Правя процедурно предложение по текста на чл. 164, в ал. 1 да отпаднат думите "както и да осигури издаване на строително разрешение за ползване на строежа". Точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, благодаря.
Други желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Такоров в чл. 164, ал. 1, втората част от изречението да отпадне, а именно думите: "както и да осигури издаване на разрешение за ползване на строежа, съобразно сключения договор".
Моля да гласуваме предложението на господин Такоров.
Гласували 148 народни представители: за 50, против 97, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 164 и чл. 165 с предложената корекция от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 97, против 7, въздържали се няма.
Членове 164 и 165, предложени от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел V - Независим технически контрол в проектирането и независим строителен надзор".
Има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев. Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народния представител Методи Андреев, което също е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага раздел V да стане раздел III със следното заглавие: "Строителен надзор".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Свилен Димитров има думата.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Като благодаря на комисията, че подкрепи по принцип нашето предложение, аз правя процедурното предложение целият раздел V да бъде отложен и да бъде върнат в парламентарната комисия за преразглеждане.
Моите формални причини са свързани с вървящия на второ четене в парламентарната комисия Закон за съсловните организации на архитекти и инженери в строителното проектиране, където комисията се обедини върху необходимостта да се въведат съвсем нови принципи в строителния надзор.
В представените от вносителите текстове, като имам предвид не предварителния приет на първо четене проект, а тези, които са с повдигнат шрифт, има значителни противоречия в самите текстове. Освен това в комисията ние се обединихме около необходимостта да се смени принципът на водене на строителния надзор и за водене на строителния надзор да бъдат лицензирани - хайде, да не плашим с думата "лицензии", но да бъдат оправомощавани физически, не юридически лица, както е в досегашните текстове.
Това е моят формален претекст, за да предложа целият раздел V да бъде отложен и да бъде върнат за доразглеждане в комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Димитров.
(Шум и реплики в залата.)
Има процедурно предложение. Има ли противно становище? Няма.
Поставям на гласуване предложението за отлагане на раздел V.
Гласували 150 народни представители: за 61, против 87, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Процедурно предложение на господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, аз правя процедурното предложение за прегласуване на моята предишна процедура, защото имам чувството, че вие не разбрахте същността на моите мотиви. Знам, че не става дума за хрумване на един или на друг народен представител, а става дума за едно осъзнато разбиране, една необходимост, която беше потвърдена от мнозинството в парламентарната комисия.
Разбирам, че проблематиката е много специфична, много професионална и е възможно да не сте разбрали същността на моите аргументи, но излиза така, че с това гласуване вие бламирахте мнозинството в парламентарната комисия.
Наистина, много е важен проблемът. Доколкото съм информиран, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството има експертна група, която работи по новите текстове и аз не искам да създадем хаос в един толкова важен елемент на инвестиционния процес, какъвто е строителният надзор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Това е процедура, но ако имате противно становище, моля заповядайте.
Допускам прегласуване.
Моля отново да гласуваме предложението на господин Свилен Димитров за отлагане обсъждането и гласуването на раздел V.
Гласували 161 народни представители: за 49, против 104, въздържали се 8.
Не се приема предложението за отлагане на разглеждането на раздел V.
Часът е 17,30.
Половин час почивка.
Продължаваме нашата работа в 18,00 часа. (Звъни.)


(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (звъни): Заседанието продължава.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел V - Независим технически контрол в проектирането и независим строителен надзор".
Има предложение от народния представител Свилен Димитров и народния представител Петър Мутафчиев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народния представител Методи Андреев - също подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага раздел V да стане раздел III със заглавие "Строителен надзор".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Раздел III със заглавието е приет.
Има думата за процедура господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Предлагам чл. 166 и чл. 167 да бъдат върнати в комисията за доуточняване, тъй като в тях има някои неща, които трябва да бъдат вписани допълнително и да бъдат прецизирани текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Колеги, има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте направеното предложение от господин Андреев за отлагане разглеждането на чл. 166 и чл. 167.
Гласували 115 народни представители: за 98, против 8, въздържали се 9.
Разглеждането на двата текста се отлага.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 183 има предложение на народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Комисията подкрепя предложението по т. 3 и не подкрепя предложението по т. 1 и 2.
Предложението по т. 1 на колегите Свилен Димитров и Петър Мутафчиев е следното:
В ал. 1 думата "лиценз" да се замени с думата "разрешение", а изразът "дейностите по чл. 181, ал. 1" да се замени с израза "независим строителен надзор".
По т. 3 тяхното предложение е следното:
Алинея 5 се променя и добива следния вид:
"(5) Разрешението за упражняване на независим строителен надзор се издава за срок от 5 години".
Комисията подкрепя предложението само по т. 3, както вече споменах.
Предложение от народния представител Методи Андреев - подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Пламен Славов - също подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 183, преномериран в чл. 168, да придобие следното съдържание:
"Чл. 168. (1) Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват:
1. законосъобразно започване на строежа;
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2;
4. контрол по спазването на условията за безопасност на труда, в това число съгласно проекта за организация и изпълнение на строителството, когато такъв е необходим;
5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
6. годност на строежа за издаване на разрешение за ползване.
     (2) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.
                (3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.
                (4) При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
                (5) След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Дирекцията за национален строителен контрол.
                (6) След представяне на доклада по ал. 5 с приложени съгласувателни писма и разрешения на специализираните контролни органи, на становище на инвеститора (собственика) на строежа и заверена по установения ред екзекутивна документация органите на Дирекцията за национален строителен контрол:
1. назначават държавна приемателна комисия за строежи, определени с наредбата по чл. 179;
2. издават разрешение за ползване или отказват изготвянето му за строежите извън тези по т. 1.
                (7) Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на инвеститора и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Оттегляме неприетите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегляте изцяло неприетите предложения. Благодаря на господин Свилен Димитров.
Желае ли някой да вземе думата?
Има думата господин Желев.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): По чл. 168, ал. 1 предложението ми е да се добави "Строителният надзор в строителството се упражнява в следния задължителен обхват".
Второто ми предложение е по ал. 2 - "Строителен надзор се упражнява относно спазване изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране, нормите за безопасност и изпълнение на изискванията на специализираните контролни органи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Това са все уточняващи въпроси, но ще помоля господин Попов да вземе отношение.
Първо, по отношение на понятието - така ли трябва да бъде определено, защото е въпрос до терминология, до понятията, с които си служи законът, не става дума само за редакционна поправка?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Според мен определението е достатъчно точно и дори ще се получи тавтология - строителен надзор в строителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Попов.
Моля, гласувайте предложения от комисията чл. 168 с номерацията и съдържанието.
Гласували 101 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 8.
Член 168 по номерацията и в съдържанието, предложени от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 184. Комисията предлага чл. 184 да отпадне.
Член 185. За него също комисията предлага да отпадне.
Член 186 - също предлагаме да отпадне.
Член 187, чл. 188, чл. 189 и чл. 190 също предлагаме да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Значи вие предлагате да отпаднат членове от 184 до 190 включително.
Някой желае ли да вземе отношение по поставения въпрос?
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на чл. 184 до 190 включително.
Гласували 108 народни представители: за 100, против 6, въздържали се 2.
Предложението за отпадане на чл. от 184 до 190 е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел Vl - Изисквания към строежите".
Комисията предлага раздел Vl да стане раздел lV и подкрепя заглавието на вносителя за раздел lV.
По чл. 191 има предложение на народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 191, преномериран в чл. 169, да придобие следното съдържание:
"Чл. 169. (1) Строежите трябва да бъдат проектирани и изпълнени в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за:
1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
2. пожарна безопасност на строежа;
3. опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;
4. безопасно ползване на строежа;
5. улеснен достъп и ползване на строежите от лица с увреждания;
6. опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените природни територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата;
7. икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта.
(2) Министерският съвет приема по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството наредба за оценяване съответствието на строителните продукти с изискванията по ал. 1, при условия и по ред, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите.
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредби за изискванията по ал. 1, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и приемането на строежите."
Член 192. По чл. 192 няма предложения на народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя за ал. 1 и 2 на чл. 192, преномериран в чл. 170, и предлага в ал. 3 думите "изграждането на обекта" да се заменят с думите "изпълнението на строежа", накрая думата "обекта" да се замени с думата "строежа" и ал. 4 да отпадне, тъй като текстът й се съдържа в чл. 168, ал. 3.
Ще прочета текста на вносителя:
"Чл. 192. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори (инвеститор, строител, лицето, упражняващо независим строителен надзор, и др.).
(2) При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт, заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от представител на Дирекцията за национален строителен контрол.
(3) Всички предписания, свързани с изграждането на обекта, издадени от оправомощените за това лица, се вписват в дневник на строежа, който се съхранява на обекта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, колеги, ще предложа една редакционна поправка. Тъй като в Закона за защитените територии понятието "незащитена природна територия" е защитена територия, сега в момента може би трябва да вкараме новото понятие, което ще мине на първо четене в Закона за биологичното разнообразие, "защитени зони". И може би "защитени природни територии" трябва да стане "защитени територии по Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Такоров за това уточняване.
Господин Желев, имате думата.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): Процедурното ми предложение се състои в следното: чл. 170 да се върне за доуточняване в комисията и след това да се занимава Народното събрание с него, понеже се налагат според мен допълнителни текстове и доуточняване на някои от тези, които са представени тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли противно становище? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Желев да отлагане разглеждането на текста.
Гласували 107 народни представители: за 45, против 49, въздържали се 13.
Предложението за отлагане обсъждането на текста не се приема.
Постъпи предложение от господин Такоров, но то не е въпрос, който можем да го обсъждаме с гласуване. Затова моля специалистите да вземат отношение трябва ли да сменяме понятията.
Господин Желев, имате думата.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): Ще помоля да се прегласува предложението. Ще ви прочета само един текст, който не знам как е стигнал дотук:
"При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт, заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от представител на Дирекцията за национален строителен контрол."
Тогава Дирекцията трябва да има поне 10 хил. души персонал, за да може във всяка община, до най-малкото населено място да съставя актове. Няма такова нещо! Общината винаги е съставяла или съответният район. Представител на общината или на района присъства, когато не се явят лицата. Просто няма как да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Желев. Уважавам искането.
Моля да прегласуваме предложението на господин Желев за отлагане разглеждането на текста.
Гласували 122 народни представители: за 90, против 27, въздържали се 5.
Предложението е прието. Отлага се обсъждането на текста.
Господин Илиян Попов има думата.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Аз искам да направя едно пояснение по предложението на господин Такоров. Първо, не смятам, че ще има някакъв пропуск, ако в момента не добавим нещо, което предстои да се гласува, защото не е ясно кога ще се гласува. Става въпрос за Закона за биологичното разнообразие. Но специално за Закона за защитените територии той е прав. Просто трябва да отпадне от текста, който сме гласували, "природни", да остане само "защитените територии".
Ще си позволя да повторя предложението на господин Такоров. В така предложения текст на комисията за чл. 191, преномериран в чл. 169, в ал. 1, т. 6, да отпадне от термина "защитените природни територии" думата "природни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте раздела, заглавието и чл. 169, предложен от комисията, с отпадане в ал. 1, т. 6 на думата "природни".
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Член 169 в редакцията, предложена от комисията, и с корекцията в т. 6 на ал. 1, е приет.
Член 170 е отложен.
Преминаваме към следващата глава.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ:

"Глава единадесета
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СТРОЕЖИТЕ.
РИСК ПО ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО"

Комисията предлага глава единадесета да стане глава десета със следното заглавие:

"Глава десета
ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И
СТРОИТЕЛСТВОТО
Раздел I"

Комисията предлага целият раздел I и заглавието му и чл. 193 и чл. 194 да отпаднат, тъй като материята е уредена и в други закони.
Раздел II. Комисията предлага целият раздел II, заглавието му и чл. 195, 196, 197 и 198 да отпаднат, тъй като материята е уредена в други закони.

"РИСК ПО ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО"

Чл. 195. По чл. 195 няма предложения на народни представители.
По чл. 196 - също няма.
По чл. 197 - също няма.
По чл. 198 - също няма.
Чета предложенията така, както са внесени от вносителя.
"Чл. 195. (1) Рискът от случайно погиване или повреда на материалите и съоръженията, които се влагат в обекта по време на изграждането му, се понася от страната, която е техен собственик към момента на погиването или повреждането им.
                (2) Строителят носи риск от случайно погиване или повреждане на своите строителни машини, съоръжения и инструменти, които използва при изграждането на обекта.
Чл. 196. Рискът от случайно погиване или повреждане на обекта по време на неговото строителство, както и след неговото завършване се понася от собственика.
Чл. 197. Страната, която носи риска от случайно погиване или повреждане, понася или отстранява загубата или повредата за своя сметка.
Чл. 198. Страните могат да уговорят начин за разпределяне на риска помежду им, различен от предвидения в този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Попов.
Номерацията на текстовете на вносителя и вашата съвпадна ли?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Извинявайте, предложението на комисията е тези членове да отпаднат, тъй като материята е уредена в други закони.
Комисията предлага също раздел III и заглавието му да отпаднат.
По чл. 199 има предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението. Текстът му е залегнал в приет преди това член.
Комисията предлага чл. 199, преномериран в чл. 171, да придобие следното съдържание:
"Чл. 171. (1) Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол в проектирането на конструктивната част, лицето, упражняващо строителен надзор, и строителят се застраховат за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
                 (2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1 за видовете строежи по чл. 166, ал. 4, застрахователното покритие, и сключените рискове, сроковете на застраховане и минималните застрахователни лимити се определят с акт на Министерския съвет.
                 (3) Когато лицето, упражняващо строителен надзор, е лицензирано за изпълняване на дейността при различни видове строежи, се прилага най-високият лимит на отговорност."
Комисията предлага чл. 200, преномериран в чл. 172, да придобие следното съдържание:
"Чл. 172. С договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект."
Член 201. 
Комисията предлага чл. 201, преномериран в чл. 173, да придобие следното съдържание:
"Чл. 173. (1) Сроковете на застраховките по чл. 171 и чл. 172 не могат да бъдат по-кратки от гаранционните срокове в строителството.
                (2) Гаранционните срокове се определят с договорите за строителство и не могат да бъдат по-малки от посочените в този закон.
                (3) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа.
                (4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи са:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, без работите по т. 1-3 - 5 години;
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, на контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години;
7. за общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - 8 години;
8. за автомагистрали, пътища и улици и съоръжения към тях (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години, при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;
9. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство - 10 години,  при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;
10. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;
11. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години."
Комисията предлага чл. 202 и чл. 203 да се обединят в преномерирания чл. 174 със следното съдържание:
"Чл. 174. (1) Страната, неизпълнила задължението си за сключване или поддържане на застрахователен договор, дължи на другата страна обезщетение за всички вреди, произтекли от неизпълнението на това задължение.
(2) В случай, че строителят не изпълни задълженията си да сключи договор за застраховка за имуществена отговорност или не поддържа застраховката, инвеститорът може да спре всички плащания, които му дължи съгласно договора за строителство. Плащанията се подновяват след изпълнение на застрахователните задължения от страна на строителя.
(3) Страната, поела задължение да сключи договор за застраховка, е длъжна да представи на другата страна копие от всички застрахователни документи, застрахователни полици, както и разписки за платените застрахователни премии в 7-дневен срок след предявено писмено искане."
Комисията предлага чл. 203 да отпадне поради обединяването му с чл. 202 в преномерирания чл. 174.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Господин Такоров, имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Мисля, че тук е допусната една малка грешка. Съгласен съм, че за съоръжение към автомагистрали, пътища и улици минималният гаранционен срок на строителството може да е 10 години. Но аз ви казвам, просто в България няма изградена асфалтова настилка, която да издържи този гаранционен срок. Това просто не е възможно да стане. Защото дори и в учебниците по пътно строителство пише, че максималният срок за рехабилитация на повърхностния слой, на плътния асфалтобетон е 8 години, през който се извършват текущи ремонти. Може да се направи среден ремонт, но да се отива на 10 години на автомагистрали, пътища и улици това просто не е възможно. По този начин ние ще убием всички пътни строители, които изпълняват именно горната част на строителството. Съгласен съм да останат тези 10 години за съоръженията, но не и за асфалтовите настилки. Това просто е невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вашето конкретно предложение по чл. 173?
РУМЕН ТАКОРОВ: Конкретното ми предложение по чл. 173, ал. 4, т. 8 тези години да останат "за съоръжения към автомагистрали, пътища и улици при ново строителство - 10 години", и "при основен ремонт и рехабилитация" би трябвало да отпадне, а да се създаде нова точка, където да се запише: "за асфалтови настилки на автомагистрали, пътища, улици и рехабилитации - 4 години". Това е нормалният срок. Дори и 4 години е много, но аз го завишавам - съвсем нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Такоров.
Мога да поставя на гласуване за отпадане финала на т. 8, но не мога да поставя на гласуване предложение за нов текст.
Господин Димитров има думата.
Аз ще помоля специалистите да вземат отношение по предложението на господин Такоров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Господин председател, вземам думата по процедура, за да подкрепя процедурното право на колегата да иска такова преразглеждане. Защото, ако обърнете внимание, текстовете, които парламентарната комисия и работната група е предложила за второ четене, по никакъв начин не се съдържат в проекта, приет в залата на първо четене. Тоест, ние не сме имали възможност по принцип да изразим отношението си по такива текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вие предлагате?
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да зачетете правото на колегата да внесе това предложение, тъй като така или иначе процедурата е вече заобиколена. Сега излиза така, че ние гледаме текстове, които въобще не се съдържат в основния текст, приет на първо четене в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Димитров, все пак материалът е раздаден преди един месец.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Срокът за предложения изтече също твърде отдавна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Илиян Попов има думата.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Господин председател, уважаеми колеги! По принцип искам да се разберем за следното. Само припомням, като процедура, как разгледахме този законопроект в комисията. Първо, основното предложение, което приехме на първо четене принципно с внесените предложения като доклад, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, беше разгледано в комисията. Там се уточнихме и с наше общо решение възприехме да се направят доста промени в самия закон. Създадохме и съвместна работна група. Още повече искам да кажа, че примерно и господин Свилен Димитров присъства на почти всички заседания, нещо, за което вече му благодарих.
Големият въпрос в случая обаче, конкретният повод, заради който аз взимам отношение, е свързан с това, че по искане на народните представители ние на три пъти отлагахме този текст, за да може колегите-експерти с експертната група, която съставихме, отварям скоба, тя беше съвместна - съставена от народни представители, от представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на експерти към нашата комисия, като на моменти вътре влизаха и представители на всичките, повече от 10 съсловни организации, свързани със строителството в България въобще.
Ние върнахме този текст, за да може колегите от министерството по съответния ред да направят справка за това съществуват ли директиви, които трябва да изпълним относно сроковете, на гаранциите - минималните срокове в строителството, от една страна. От друга страна, да разберем каква е международната практика и най-вече тази в Европейския съюз.
Веднага искам да кажа, че тези срокове, които са залегнали тук като минимално изискване, са съобразени точно с тази практика. Това е, което искам да кажа пред вас като заключение на работата. Може би колегите от министерството ще вземат отношение, тъй като те правиха тези справки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
За реплика - господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги!
Господин Попов, правя Ви реплика, защото аз не съм присъствал на обсъждането в комисията, нито съм канен. Сега в момента аз забелязвам това нещо и наистина правя предложение. Не мога да направя друго. Разбирам, че правилникът ми дава право единствено или да искам отлагане на разглеждането на точката, или да отпадне самият текст в този член. Но не мога да поискам второто, защото ще остане празнота в този член. Затова отново ви предлагам да напишем с една лека козметична и тя може би е редакционна промяна: "За автомагистрали, пътища и улици за съоръженията към тях при ново строителство - 10 години, а при основен ремонт и рехабилитация - 4 години". Основният ремонт и рехабилитацията на пътищата, именно това е подмяна на асфалтовата настилка и на някое дребно, малко съоръжение - водосток или нещо друго. Мисля, че най-спокойно текстът може да остане в този си вид, като пак казвам и отново ще прочета: "за автомагистрали, пътища и улици за съоръженията към тях при ново строителство - 10 години, за основен ремонт и рехабилитация - 4 години".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Искате ли думата за дуплика, господин Попов?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Арх. Зегова има думата - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господа, искам само да дам пояснение откъде са дошли тези данни, които посочи и господин Попов. Данните са взети от НИСИ, Главно управление на пътищата и Дирекциите на министерството, които се занимават със съответните дейности, описани по-горе. Във връзка с това, което каза господин Такоров, аз възприемам неговото предложение за една козметична корекция, като предлагам думата, която той предложи - "съоръжения", да бъде поставена в началото на т. 8 - "съоръжения за автомагистрали, пътища, улици и съоръжения..." Може би ще се получи тавтология "... и съоръжения към тях". Тоест, има се предвид конструкцията, а не горната настилка върху тях.
Предлагам да бъде възприето неговото предложение, ако редът на Народното събрание позволява това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Бих помолил господин Попов да вземе думата.


ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Аз мисля, че най-елегантно бихме могли да излезем от ситуацията, стига да позволява правилникът ни за работа, като промяна на текста тук на място. Говоря го това нещо най-вече заради изявлението на заместник-министър Зегова. В крайна сметка те ни предоставиха всички тези данни и конкретният текст е техен. Мисля, че би могло, стига да позволява правилникът, пак повтарям, да предложа следния текст за т. 8: думите "и съоръжения към тях" да отпаднат и т. 8 да звучи по следния начин:
"8. съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;", така както беше предложено и съгласувано със заместник-министъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Други желаещи да вземат думата няма.
Първо ще поставя на гласуване предложението на комисията за отпадане на главите и текстовете, така както те бяха предложени от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на текстовете е прието.
Моля да гласуваме глава единадесета със заглавието и членове 171, 172, 173 с корекцията, която беше докладвана от председателя на комисията по т. 8 на ал. 4, и чл. 174, съгласно предложението на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Глава единадесета със заглавието и чл. от 171 до 174 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава дванадесета - Завършване на строителството. Разрешение за ползване".
Комисията предлага глава дванадесета да стане глава единадесета и подкрепя заглавието на вносителя.
По чл. 204 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция на чл. 204, преномериран в чл. 175:
"Чл. 175. (1) След фактическото завършване на строежа, инвеститорът представя екзекутивна документация на одобряващия орган. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и протоколи за скрити работи. Тя се заверява от проектанта (лицето, упражняващо авторски надзор) и лицето, упражняващо строителен надзор, и се одобрява от длъжностното лице, издало разрешението за строеж. Екзекутивната документация е неразделна част от издаденото разрешение за строеж.
(2) Изработването на екзекутивните чертежи се осигурява от строителя.
(3) Екзекутивните чертежи отразяват извършените при изпълнението на строежа несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, допустими по устройствените и строителните правила и нормативи, за които по преценка на одобряващия орган не е необходима процедура по узаконяване.
(4) Съществени отклонения от издадените строителни книжа са отклоненията, с които се нарушават техническите, технологическите, санитарно-хигиенните, екологическите и противопожарните изисквания за строежа или се нарушават предвижданията на действащите подробни устройствени планове, техническите и строителните правила и нормативи, както и изискванията за опазване и съхраняване на обекти на културно-историческото наследство. За съществени отклонения, които са допустими съгласно нормите на този закон, се издава акт за узаконяване.
(5) Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, те се заверяват като екзекутивни чертежи.
(6) Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на Агенцията по кадастъра."
По чл. 205 няма предложения от народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 205, преномериран в чл. 176:
"Чл. 176. (1) След окончателното завършване на строежа инвеститорът и строителят съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно екзекутивната документация, техническите изисквания, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на инвеститора.
(2) За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания.
(3) Когато строителството се извършва от няколко строители, всеки от тях е задължен да извърши изпитванията на своята част от строежа след приключване на строителството й.
(4) В случаите, когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено и инвеститорът има правата по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите.
(5) Ако отделни части от строежа могат да се използват самостоятелно, с договора за строителство може да се предвиди, че изпитванията на тези части от строежа се извършват преди завършване на цялостното му изграждане."
По чл. 206 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага чл. 206, преномериран в чл. 177, да придобие следното съдържание:
"Чл. 177. (1) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, инвеститорът прави искане с писмено заявление пред Дирекцията за национален строителен контрол за издаване на разрешение за ползване на строежа, като представя необходимите документи, включително писмено съгласие на съответните специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, доклад на лицето, упражняващо строителен надзор и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 6.
(2) Дирекцията за национален строителен контрол извършва проверки, прави основен преглед на строежа и на представените документи, а при необходимост изисква становища и от други контролни органи и участници в строителството, и издава разрешение за ползване на строежа или прави отказ в срокове, определени в наредбата по чл. 179, но не повече от 30 дни от постъпване на заявлението по ал. 1. Разрешението за ползване или отказът трябва да бъде мотивиран.
(3) Издаване на разрешение за ползване може да се поиска отново след отстраняване на посочените в отказа пропуски и/или нарушения.
(4) В случаите, когато техническите показатели на строежа се постигат след определен период на експлоатация, Дирекцията за национален строителен контрол издава разрешение за временно ползване на строежа.
(5) Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва с разрешение на съответните експлоатационни дружества при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 179."
Комисията предлага да се създаде чл. 178 от текста на чл. 255 със следната редакция:
"Чл. 178. (1) Не се разрешава да се обитават, съответно да се ползват строежи или части от тях, преди за тях да е издадено разрешение за ползване.
(2) Не се издава разрешение за ползване на строежи за обекти на допълващото застрояване, определени с наредбата по чл. 179, както и при промяна на предназначението на сгради и части от тях без извършване на строителни и монтажни работи.
(3) Не се издава разрешение за ползване на сгради, ако фасадите и прилежащите им площи не са напълно завършени съобразно одобрения инвестиционен проект.
(4) Не се разрешава строежи или части от тях да се обитават, съответно да се ползват, не по предназначението им или в нарушение на условията по издаденото разрешение за ползване и другите строителни книжа.
(5) При нарушения по ал. 1, 2, 3 и 4 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице забранява с мотивирана заповед обитаването, съответно ползването на строежите и разпорежда прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия и вода.
(6) Обитаването или ползването на строежите се разрешава от органите по ал. 5, след като се отстранят причините, които са предизвикали забраната, и се изплатят наложените глоби и дължимите такси."
По чл. 207 няма предложения.
Комисията предлага следната редакция на чл. 207, преномериран в чл. 179:
"Чл. 179. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава Наредба за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на строежите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Господин Желев, имате думата.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): По "Завършване на строителството и разрешение за ползване" имам няколко бележки по отделните членове, които моля да подкрепите.
В чл. 175, ал. 3, да отпадне текстът "за които по преценка на одобряващия орган не е необходима процедура по узаконяване".
По ал. 4 да се добави към, чета текста: "Съществени отклонения от издадените строителни книжа са отклоненията, с които се нарушават техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологическите и противопожарните изисквания за строежа или се нарушават предвижданията на действащите подробни устройствени планове..." и тук вече да се добави "одобрените с архитектурен проект размери в план, височина, разпределение и разположение на строежа, в това число промяна в размерите и вида на конструктивните елементи, наличие и разположение на инсталации и уредби".
Този текст за доуточняване на по предишния задължително трябва да присъства.
Едновременно с това предлагам чл. 177 и 178 да се отложат за разглеждане в Народното събрание и да се върнат в комисията за доуточняване. Имам предвид най-вече, че в чл. 177 не са отразени изискванията, когато трябва да се откаже разрешение за строеж. В какви случаи се отказва разрешение за строеж, задължително трябва да присъства. Не само как се издава разрешение за строеж, а и как се отказва. Да се доуточнят тези текстове.
В чл. 178 също има за добавяне някои текстове и затова предложението ми е тези текстове да се върнат за доразглеждане в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Желев.
Поставям на гласуване току-що направеното предложение от народния представител господин Желев за отлагане разглеждането на ал. 3 на чл. 175 и на членове 177 и 178.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 106 народни представители: за 34, против 32, въздържали се 40.
Предложението на господин Желев за отлагане на текстовете не се приема.
Господин Желев, имате думата за процедура.

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): Извинявайте, може да ви става досадно това връщане на текстове, но законът технически е много сложен и ние трябва да бъдем много перфектни. И затова моля за внимание.
Сега, както вие отменихте това, което предложих, да отложим разглеждането на този чл. 177, директорът на Дирекция за национален строителен контрол или упълномощените от него лица не могат да откажат разрешение за строеж на никого, защото нямат основание на какво да откажат, ако ние не разгледаме и не вмъкнем нов текст. Същото се отнася и за следващия член. Просто връзваме ръцете на дирекцията. Няма да се отказват обекти в България, каквито и да са те. Просто е пропуснато това. Който е правил закона, също може да пропусне някои елементи.
Аз предлагам още един път да се прегледа това. Такъв е смисълът на предложенията ми.
Когато аз не съм в Народното събрание, съм в Дирекцията за национален строителен контрол и познавам тази материя относно приемането на обекти и разрешаването на ползванията перфектно. Просто знам какво ще стане, ако ние не приемем това нещо. После ще се наложи да измислим нещо пак с поправки в закона, месец-два, след като го приемем, което не е желателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Желев.
Мисля, че съвсем коректно Вашето предложение беше поставено на гласуване и беше гласувано.
Моля да гласуваме предложението на господин Желев за отпадане в чл. 175, ал. 3 на думите "за които по преценка на одобряващия орган не е необходима процедура по узаконяване".
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС, от място): Аз исках прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласували 104 народни представители: за 11, против 42, въздържали се 51.
Предложението на господин Желев за отпадане на финала в ал. 3 на чл. 175 не се приема.
Има ли други изказвания?
За процедура има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имайки предвид, че има още един час до завършване на заседанието и е твърде вероятно да се получат противоречия между вносителите и приетото от комисията, много Ви моля, изисквайте след такива предложения за отлагане разглеждането на текстовете и становището на председателя на комисията. Благодаря ви.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС, от място): Откъде-накъде? Вие ми отнемате правата ли?
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС, от място): Не е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Юнишев.
Други желаещи да вземат думата?
Има думата господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Във връзка с вече гласуван текст от закона, предложен мисля от господин Такоров, се уточнихме, че тук в чл. 177, ал. 1 след думата "инвеститорът" ще добавим "или упълномощено от него длъжностно лице".
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Предприемач, "инвеститор или упълномощен от него строителен предприемач". (Продължава да говори от място.)
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уточнявам, за да не се връщаме назад: "Инвеститор или упълномощено от него лице".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Към ал. 1 на чл. 177.
Има думата господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Ако искаме наистина да изчистим двата текста така, че те да имат пълно съответствие, нека след думата "инвеститора" да добавим "или упълномощен от него строителен предприемач", тъй като колко други лица ще имат правото да правят такова заявление?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Може и адвокат.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Това значи, че... И адвокат.
Когато ние коментирахме чл. 164, аз лично останах с впечатление, че двамата участници в инвестиционния процес - инвеститор и предприемач имат право да извършват тази процедура - изваждане на строително разрешение. Може да е и юристът на фирмата, но това ще е юристът на фирмата-предприемач или юристът на фирмата-инвеститор. Естествено е, че няма да отидат всички акционери. Ние коментираме юридически нещата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Сега разсъждаваме с председателя на Народното събрание. Всеки има право да упълномощава трето лице - това е правило в законодателството. Защо тук трябва изрично да запишем: "Инвеститорът или упълномощено от него трето лице"? То се разбира. Винаги всеки има право да упълномощава тогава, когато не е забранено.
При това положение моля да гласуваме глава дванадесета със заглавието и членове 175, 176, 177, 178 и 179 така, както те са предложени от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 92, против 12, въздържали се 5.
Глава дванадесета със заглавието и членове 175, 176, 177, 178 и 179 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава тринадесета - Общински фонд "Благоустройство на територията".
Комисията предлага глава тринадесета да се премести на систематичното си място в края на част четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата по това предложение на комисията? Няма.
Моля да гласуваме предложението глава тринадесета да се премести на съответното си място в края на част четвърта.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Глава тринадесета със заглавието се премества на систематичното си място в края на част четвърта.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Част IV - Режим и ограничение на вещни права. Отчуждаване и обезщетяване"
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за част IV.
"Глава ХIV - Учредяване и прехвърляне на право на строеж".
Комисията предлага глава ХIV да стане глава ХII и подкрепя заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля да гласуваме предложението на комисията за част IV и глава ХIV.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Приема се част IV със заглавието и глава ХIV, която става глава ХII, със заглавието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 209 няма предложения на колеги народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 209, преномериран в чл. 180:
"Чл. 180. Правото на строеж в урегулиран поземлен имот, предвиден за застрояване, се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план или скица, издадена от главния архитект на общината (района) в предвидените от закона случаи."
По чл. 210 също няма предложения на колеги народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 210, преномериран в чл. 181.
"Чл. 181. (1) Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж.
      (2) След завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администрация, съгласно чл. 159, ал. 2, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея."
По чл. 211 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 211, преномериран в чл. 182:
"Чл. 182. Строежи в чужд урегулиран поземлен имот имат право да извършват лицата, в полза на които е учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и на строежи под повърхността на земята."
По чл. 212 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 212, преномериран в чл. 183:
"Чл. 183. (1) В съсобствен урегулиран поземлен имот или в сграда с режим на етажна собственост, изградена върху съсобствен имот, може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици или етажни собственици със съгласието на останалите, изразено в заявление до кмета на общината, с нотариална заверка на подписите на съсобствениците или на етажните собственици. С това заявление се учредява право на надстрояване и/или пристрояване в полза на инвеститора, прехвърля му се правото на собственост или правото на строеж върху идеална част от терена и от правото на собственост върху съответните общи части от надстроената или пристроената сграда, както и върху посочените в заявлението тавански, избени и други складови помещения. Заявлението подлежи на вписване от съдията по вписванията.
      (2) В общински или държавен урегулиран поземлен имот, върху който въз основа на учредено право на строеж е изградена сграда с режим на етажна собственост, може да се учреди право на строеж на самостоятелен обект или право на пристрояване на съществуващата сграда, без да се иска съгласие от лицата, на които първоначално е учредено право на строеж.
         (3) Лицето, на което е учредено право на строеж по ал. 1 и 2, е длъжно да отстрани всички повреди, причинени във връзка със строителните работи. В случая се прилага чл. 211."
По чл. 213 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 213, преномериран в чл. 184:
"Чл. 184. При заверката на подписите и при вписване на заявлението по чл. 183, ал. 1 от съдията по вписванията се заплащат дължимите държавни и местни данъци и такси върху стойността на учредените и прехвърлените вещни права."
"Чл. 214. (1) Не се иска съгласието на останалите собственици на етажната собственост при преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях, когато:
1. не се променя предназначението им или са приложими условията на чл. 48, ал. 3;
2. не се отнемат общи помещения и площи или части от тях и не се променя предназначението им;
3. не се изменят съществено общите части на сградата;
4. се свързват вътрешни инсталации с общи мрежи, преминаващи през или до делителната стена или през обслужващи помещения по една вертикална ос;
5. се прекарва нова инсталация през обща част, която не засяга помещения на отделни собственици.
      (2) В случаите извън тези по ал. 1 се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред, и изрично писмено съгласие на всички собственици - непосредствени съседи на обекта, а когато се завземат общи части - съгласието на всички собственици, изразено с нотариална заверка на подписите.
         (3) Преустройството по ал. 1 и 2 се допуска само, ако не може да се намери друго техническо решение и отговаря на архитектурните, строително-техническите, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи и се извърши по начин, най-благоприятен за засегнатия имот.
      (4) В случаите по ал. 1 и 2 собственикът на преустроените помещения е длъжен да отстрани всички повреди, причинени във връзка със строителните работи, като се прилага чл. 239."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 214, преномериран в чл. 185 и предлага в ал. 1, т. 1 да отпадне текстът след думата "им" и в ал. 4 думите "чл. 239" да се заменят с думите "чл. 211".
По чл. 215 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 215, преномериран в чл. 186:

"Чл. 186. (1) За изменение на съществуващите общи инсталации в сгради и за прокарване на нови инсталации, които засягат имотите на собственици, е необходимо тяхното писмено съгласие.
      (2) Инсталация за централно отопление или газоснабдяване в сграда с режим на етажна собственост може да се прокара и при съгласие на 2/3 от всички собственици на отделни жилища и други обекти, изразено в декларация до кмета на общината с нотариално заверени подписи."
"Чл. 216. (1) В дворната част на съсобствен имот, върху който е изградена сграда с режим на етажна собственост може да се изгради като обща част паркинг за леки автомобили при спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания, ако не се нарушава спокойствието на гражданите.
      (2) За изграждането на паркинг по ал. 1 е необходимо решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост, взето с обикновено мнозинство от всички собственици.
         (3) Разходите по строежа на паркинг са за сметка на всички собственици.
      (4) По решение на общото събрание на собствениците, паркингът може да се ползва под наем и от лица, които не живеят в сградата."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 216, преномериран в чл. 187.
"Чл. 217. (1) Групов строеж могат да извършват две или повече лица в съсобствен урегулиран поземлен имот или по силата на отстъпеното им право на строеж, на надстрояване или пристрояване на заварена сграда. Договорът за групов строеж трябва да бъде с нотариално заверени подписи на страните. В договора се определят жилищата и другите обекти, които ще получи всеки участник в груповия строеж, тяхната стойност и условията за изпълнение на строителството. Договорът за групов строеж се сключва след съгласуването на идеен инвестиционен проект за сградата или одобряването на технически или работен инвестиционен проект.
      (2) В груповия строеж лицата участват с пари, труд и материали, съответстващи на действителната стойност на обекта, който придобиват, включително и когато стойността е по-голяма или по-малка от уговорената в договора за групов строеж.
         (3) Решенията, отнасящи се до груповия строеж, се вземат със съгласието на всички участници в него, освен ако с договора по ал. 1 е предвидено друго.
      (4) Участниците в груповия строеж след построяване на сградата разпределят жилищата и/или другите обекти съобразно договора.
      (5) Участник в групов строеж може да прехвърля правата си по договора със съгласието на останалите страни по него при условията на чл. 33 от Закона за собствеността.
      (6) За вземания срещу участник в груповия строеж във връзка със строежа, изпълнението може да бъде насочено и срещу построеното за него жилище или друг обект.
      (7) Договорът за групов строеж по ал. 1 се представя при издаването на разрешение за строеж. Изменението на архитектурния проект е основание за изменение на договора."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 217, преномериран в чл. 188.
"Чл. 218. (1) Жилищно-строителните кооперации (ЖСК) могат да извършват строежи в собствени урегулирани поземлени имоти или по силата на учредено право на строеж в съответствие със Закона за жилищно-строителните кооперации.
      (2) Общото събрание на ЖСК приема архитектурния проект и всички изменения преди внасянето им за одобряване.
         (3) Когато изменението на архитектурния проект засяга разпределени вече обекти, то не може да се одобри без съгласието на член-кооператора, на когото обектът е бил разпределен с влязло в сила решение на общото събрание на ЖСК."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 218, преномериран в чл. 189 по принцип и предлага в ал. 2 и 3 думата "архитектурния" да се замени с думите "архитектурната част на инвестиционния".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата?
Имате думата, господин Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
В текста на чл. 214, ал. 2 мисля, че логиката на текста изисква и за двата случая на писмено съгласие да има нотариална заверка на подписите, а така, както е написана, може би е правописна грешка като е печатано и е направено: изразено с нотариална заверка на подписа. Може би, ако е "изразени" тогава ще се разбере, че и двете съгласия, които се изискват на всички собственици, непосредствени съседи на обекта и всички собственици, когато се завземат общи части, се изискват нотариална заверка на подписи. Иначе, както е така излиза, че само за втората хипотеза, когато са общи части... Ако това е бил замисълът на законопроекта, добре, но ми се струва, че и за в двата случая се изисква нотариална заверка и затова може би само с едно "изразени" ще се реши това. И може би да се използва същият термин, както е по-долу, защото в чл. 215, ал. 2 е "с нотариално заверени подписи", но това е вече редакционна поправка: "изразени с нотариално заверени подписи" или "нотариална заверка на подписите", това е вече подробност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
Има думата господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Значи, господин Балтаджиев съвсем правилно е разбрал, че не винаги се предлага да се изисква нотариална заверка на всички съсобственици. Идеята е да се улесни преустройството на собствено жилище, да речем, или собствен обект, когато е в съсобственост, с цел да не се създават затруднения. В крайна сметка така, както е предложен текстът се изисква съгласие само на съсобствениците, които се намират отстрани, отгоре или отдолу на етажната съсобственост, т.е. идеята така, както е предложена е в крайна сметка да се улесни цялостно процедурата за преустройства, когато те са малки и касаят преустройство на собствен имот вътре в неговите рамки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Попов. С други думи, в първия случай няма нотариална заверка. Благодаря.
Господин Балтаджиев има думата за дуплика.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Значи, аз разбирам, че става въпрос за две различни хипотези и при едната, по-опростената се изисква съгласие само на непосредствените съседи, но при това положение иска ли се и нотариална заверка на подписа или не? Значи, както е направен текстът излиза, че не се изисква от непосредствените съседи нотариална заверка на подписите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това беше изразеното становище на господин Попов.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Че не се изисква нотариална заверка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не!
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, но правите ли някакво предложение или само уточнихте? Не, благодаря.
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Погледнете чл. 209 или нов чл. 180 - по принцип аз разбирам какво са искали да кажат с този текст, че на практика правото на строеж се учредява с влязъл в сила подробен устройствен план или скица. Значи, аз мисля, че това "или скица" е написано за населените места, където няма влязъл в сила подробен устройствен план, но точно тук не е написано така и не се разбира. Значи, може да се учреди правото на строеж само със скица и там, където има влязъл в сила подробен устройствен план. Мисля, че самият текст не е изчистен и затова - да не правим пак това, да не Ви злепоставям, господин председател, да не правим тук пак нови редакции, предлагам Ви процедурно да отложим гледането на този член в залата.
И още едно редакционно - в чл. 116 предлагам да отпаднат думите "ако не се нарушава спокойствието на гражданите". Някой може ли да ми каже какво означава това "спокойствието на гражданите"?
Значи, ако го приемем така записан текстът, това ще предизвика такива неразбории вътре в техническите служби на общините, а след това и в съдебните зали. Има ли някой човек, който да обясни какво значи "нарушава спокойствието на гражданите"? Когато преди това е записано "спазване на санитарно-хигиенните изисквания, противопожарните изисквания", аз знам, че ще са спазени и правилата за отстояние на съответния паркинг от самата постройка, така че мисля, че такива неориентирани наименования просто да не фигурират в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин Илиян Попов има думата.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Аз съм против отлагането на гласуването на текста, тъй като в този закон вие можете да го намерите. След това ще седнем и ще ви го покажа - ясно е разписано кога точно главният архитект на база на скица издава виза. Много, много ясно е разписано и това не би създало никакви проблеми.
Колкото до другата терминология: "не се нарушава спокойствието на гражданите" аз мисля, че има уточнена практика вече в тази посока, много дълга практика - при прилагането на Закона за териториалното и селищно устройство и правилника за прилагането му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Други желаещи да вземат думата няма.

Първото предложение на господин Такоров е да се отложи разглеждането на новия чл. 180.
Моля, гласувайте предложението на господин Такоров за отлагане обсъждането на чл. 180.
Гласували 123 народни представители: за 39, против 84, въздържали се няма.
Предложението за отлагане обсъждането на нов чл. 180 не се приема.
Второто предложение на господин Такоров е в чл. 216, по номерацията на вносителя, който става чл. 187, съгласно номерацията на комисията, в ал. 1 финалните думи "ако не се нарушава спокойствието на гражданите" да отпаднат.
Моля, гласувайте това предложение на господин Такоров.
Гласували 117 народни представители: за 46, против 64, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте членове от 180 до 189 включително по номерацията и в съдържанието, предложени от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Членове от 180 до 189 включително с номерацията и редакцията на комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага глава петнадесета да стане глава тринадесета със заглавие: "Временни пътища. Преминаване през чужди имоти и осигуряване на достъп. Премахване на строежи."
Комисията подкрепя заглавието, предложено от вносителя.
"Раздел I - Временни пътища"
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел I.
По чл. 219 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 219, преномериран в чл. 190.
"Чл. 190. (1) Когато съгласно подробен устройствен план някои урегулирани поземлени имоти имат лице само по проектирани нови улици, преди тези улици да са открити, общината може да прокарва временни пътища, които осигуряват достъп до съответните имоти.
(2) При нужда временни пътища се прокарват в урегулирани части на населени места и селищни образувания, за които ще бъдат създадени нови подробни устройствени планове, както и в неурегулирани още части, включени в общ устройствен план.
(3) Временните пътища трябва по възможност да следват новите улици по подробния устройствен план, съответно улиците по проектоплана или по извършените проучвания. Временните пътища се прокарват по такъв начин, че да не засягат заварени сгради и постройки, както и дълготрайни декоративни дървета.
(4) Собствеността върху частите от поземлени имоти, заети за временни пътища, се запазва. Временни пътища се използват до откриване на новите улици съгласно подробния устройствен план.
(5) Когато няма друга техническа възможност, временни пътища се прокарват и за да се осигури достъп до законно разрешени строежи извън границите на урбанизираните територии до разрешаване ползването на строежите, заедно с предвидените за тях постоянни пътища.
(6) Временни пътища се прокарват въз основа на заповед на кмета на общината.
(7) Временни пътища при бедствия, аварии и катастрофи се прокарват въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със специален закон."
По чл. 220 няма предложения.
Комисията предлага чл. 220, преномериран в чл. 191, да придобие следното съдържание:
"Чл. 191. (1) Обезщетенията на правоимащите за вредите, причинени от прокарването на временни пътища, са за сметка на собствениците на поземлени имоти, които ще се обслужват от временните пътища.
(2) Обезщетението за частите от поземлени имоти, използвани за временни пътища, се определя за съответната година и се изплаща на равни месечни вноски. Обезщетението за подобренията, които се унищожават във връзка с временните пътища, се изплаща в брой преди заемане на поземлените имоти.
(3) Обезщетенията за временни пътища при бедствия, аварии и катастрофи се извършват по реда на специален закон.
(4) Определянето на размера на обезщетенията се извършва по реда на чл. 211."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Бях чувал за едногодишни, двугодишни, многогодишни дървета и храсти, но "дълготрайни декоративни дървета" - обяснете ми какво значи този термин? Какво означава "дълготрайни декоративни дървета"? И е записано тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре. Благодаря на господин Такоров.
Друг желае ли да вземе думата?
Моля, гласувайте глава петнадесета, която става глава тринадесета, със заглавието, раздел I със заглавието и членове 190 и 191 така, както се предлагат от комисията, и в номерацията, предложена от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Глава петнадесета, която става глава тринадесета, със заглавието, раздел I със заглавието и членове 190 и 191, предложени от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага следното заглавие за раздел II:
"Раздел II - Преминаване през чужди поземлени имоти. Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти".
По чл. 221 няма предложения.
Комисията предлага следната редакция по чл. 221, преномериран в чл. 192:
"Чл. 192. (1) Когато няма друга техническа възможност, кметът на общината може със заповед да установява право на преминаване през чужди поземлени имоти за определен срок за нужди на юридически и физически лица.

(2) С правото на преминаване не трябва да се засягат заварени строежи.
(3) Собствеността върху частите от поземлените имоти, засегнати от правото на преминаване, се запазва.
(4) Юридическите и физическите лица обезщетяват правоимащите за вредите, причинени във връзка с правото на преминаване.
(5) Определянето на размера на обезщетенията се извършва по реда на чл. 211."
Член 222. Няма предложения на народни представители.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 222, преномериран в чл. 193, и предлага следната редакция:
"Чл. 193. (1) Когато няма друга техническа възможност, със заповед на кмета на общината отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура могат да се прокарват и през чужди недвижими имоти, като се спазят нормите за сигурност, санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и като не се влошават условията за застрояване на поземлените имоти.
(2) При бедствия, аварии и катастрофи отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до отделни обекти могат да се прокарват през чужди недвижими имоти въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със специален закон.
(3) За вредите по ал. 1 и 2 правоимащите се обезщетяват предварително от юридическите и физическите лица, за нуждите на които се правят отклоненията, по реда на чл. 211."
По чл. 223 също няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 223, преномериран в чл. 194, да придобие следното съдържание:
"Чл. 194. (1) Собствениците и обитателите на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройството на територията, въз основа на заповед на кмета на общината, а в определените от закона случаи - със заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол.
(2) Собствениците на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на дейности и мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти (укрепване на свлачища, защита на речни и морски брегове и други отводнителни и укрепителни работи). Изпълнението на дейностите и проектите се извършва така, че да не засяга обектите на основното застрояване. Достъпът се осигурява със заповед на органите по ал. 1, освен ако в специален закон не е предвидено друго.
(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 достъпът до съответните недвижими имоти се осигурява принудително по административен ред, а при необходимост - и със съдействието на полицията.
(4) След завършване на работите по ал. 1 и 2 лицето, на което е осигурен достъп, е длъжно веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимия имот във връзка с изпълнението на работите. Ако повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащият се обезщетява за причинените вреди.
(5) Определянето на размера на обезщетението се извършва по реда на чл. 211 и се изплаща в месечен срок от влизането в сила на оценката."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване раздел ll със заглавието, предложено от комисията, и чл. 192, 193 и 194 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Раздел ll със заглавието, предложено от комисията, и чл. 192, 193 и 194 в редакцията, предложена от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел lll - Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за Раздел lll.
По чл. 224 няма предложения на народни представители.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 224, преномериран в чл. 195, и предлага следната редакция:
"Чл. 195. (1) Строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, се премахват.
(2) Състоянието на строежа се установява от комисия от специалисти, назначена от кмета на общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересуваните лица. За недвижими имоти, обекти на културно-историческото наследство, в комисията задължително участват и специалисти, определени от Министерството на културата.
(3) Комисията събира служебно всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересуваните лица.
(4) Комисията взема решение строежът да бъде премахнат или да се поправи, заздрави и хигиенизира в определен срок.
(5) Решението на комисията се одобрява от кмета на общината, който издава съответна заповед. Когато строежът създава непосредствена опасност за живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта за премахване на строежа."
По чл. 225 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 225, преномериран в чл. 196, да придобие следното съдържание:
"Чл. 196. (1) Строежите по чл. 195 се премахват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен със заповедта за премахване.
(2) Когато строежът не бъде премахнат в определения срок, той се премахва от общината за сметка на собственика. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване и протокол за извършените разходи по премахването се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането."
Член 226 - няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 226, преномериран в чл. 197, да придобие следното съдържание:
"Чл. 197. (1) Извън случаите по този раздел собственик може да премахне свой законен строеж, след като уведоми общинската (районната) администрация и Агенцията по кадастъра, а когато строежът е обект на културно-историческото наследство - след предварително писмено разрешение от Министерството на културата.
(2) В зависимост от вида на строежите и сложността и характера на премахването главният архитект на общината (района) може да издава задължителни технически предписания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Поставям на гласуване раздел lll със заглавието и чл. 195, 196 и 197 в номерацията на комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Раздел lll със заглавието и чл. 195, 196 и 197 са приети в редакцията, предложена от комисията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Глава шестнадесета.
Комисията предлага глава шестнадесета да стане глава четиринадесета.
Заглавие: "Строителна забрана".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя.
По чл. 227 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 227, преномериран в чл. 198, да придобие следното съдържание:
"Чл. 198. (1) Строителна забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за:
1. създаване на общи и подробни устройствени планове;
2. извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им.
(2) Строителната забрана се налага еднократно за срок не по-дълъг от две години. Повторна строителна забрана може да се налага със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за срок не по-дълъг от една година.
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да налага строителна забрана за изясняване на общата устойчивост на терена в свлачищни райони за срок до две години, а във връзка с извършването на геозащитни мероприятия - до осъществяването им.
(4) Строителната забрана спира действията по прилагане на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася."

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, гласувайте глава шестнадесета със заглавието и чл. 198.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Глава шестнадесета със заглавието и чл. 198 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Глава седемнадесета.
Комисията предлага глава седемнадесета да стане глава петнадесета.

"Право на държавата и общината на първи купувач.
Повишена стойност"

Комисията подкрепя заглавието на вносителя.

"Раздел I
Право на държавата и общината на първи купувач"

Комисията предлага раздел I и заглавието му да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 228, преномериран в чл. 199 по принцип и предлага следната редакция:
"Чл. 199. (1) Държавата и общината имат право на предимство пред трети лица, които не са съсобственици, да изкупят недвижим имот по пазарни цени в случаите, когато по подробен устройствен план същият е предвиден за изграждане на обект публична държавна или публична общинска собственост.
                   (2) Собственикът може да продаде имот по ал. 1 или части от него на трето лице, само след като го предложи за изкупуване на държавата или на общината в зависимост от предвижданията на подробния устройствен план и представи на нотариус писмен отказ. В отказа се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. В случая се прилагат условията и редът, предвидени в чл. 33 от Закона за собствеността."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте глава седемнадесета със заглавието, раздел I със заглавието и чл. 199, както са предложени от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Глава седемнадесета със заглавие, раздел I със заглавие и чл. 199, така както са предложени от комисията, са приети.
С това спираме работата по законопроекта за устройство на територията.
Съобщения:
Комисията по икономическата политика ще заседава на 29 ноември, сряда, от 14,30 ч. в зала "Запад".
Комисията по труда и социалната политика ще заседава в сряда, 29 ноември, от 15,00 ч. в зала 238.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще заседава на 29 ноември, сряда, от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията по културата и медиите ще заседава на 30 ноември, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
Закривам извънредното заседание на Народното събрание.
Редовното ни заседание ще започне утре, сряда, от 9,00 ч. по програма, която ще бъде приета сутринта. (Звъни.)

(Закрито в 19,59 ч.)

Заместник-председател:
Александър Джеров

Секретари:
Виктория Василева
Калчо Чукаров