Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-12-19

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Александър Джеров
Секретари: Илия Петров и Атанас Мерджанов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам извънредното заседание на Народното събрание при обявения дневен ред.

Точка първа от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
За процедура има думата господин Борислав Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвид на някои новопостъпили предложения, аз правя процедурно предложение т. 1 да влезе в дневния ред за следващата работна седмица.
Да отпадне от днешния дневен ред и ще направим предложение да влезе през следващите дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 141 народни представители: за 104, против 26, въздържали се 11.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Има думата председателят на водещата Комисия по здравеопазването, младежта и спорта господин Борислав Китов да докладва.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми колеги!

"Д О К Л А Д
на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта
относно законопроект за изменение и допълнение на
Закона за лечебните заведения № 054-01-110, внесен от
народния представител Димитър Петров на
7 ноември 2000 г.

"З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения"

Комисията приема текста на комисията за заглавие на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието така, както е предложено от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 4.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Предложение на народния представител Димитър Петров - създава се нов § 1 със следното съдържание, като досегашният § 1 се преномерира в § 2:
"§ 1. В чл. 63, ал. 5 след думите "т. 2, букви "а", "б" и "в" се поставя запетая и се добавя "т. 3."
Комисията подкрепя текста на вносителя за нов § 1.
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По новия § 1 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте новия § 1 така, както е предложен и е приет от комисията.
Гласували 134 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 22.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 1. В чл. 100, ал. 2 се създава т. 5:
"5. лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества с държавно и общинско участие за осъществявана по договори с държавата и общините дейност."
Комисията приема текста на вносителя за § 1, който става § 2.
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте новия § 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 121 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 4.
Новият параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: По § 2 има предложение на народния представител Димитър Петров, което комисията приема и предлага следната редакция на § 3:
"§ 2. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) До започване изпълнението на договорите с районните здравноосигурителни каси преобразуването по чл. 102, ал. 1 общински лечебни заведения се финансират от общинските бюджети."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ се субсидират по реда на чл. 100, ал. 2, т. 5 съобразно собственика на капитала, както следва:
1. Лечебни заведения по чл. 101, ал. 4 и ал. 5 и по чл. 103 - от републиканския бюджет.
2. Лечебните заведения по чл. 101, ал. 6 - от бюджета на съответната община."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
"(3) Субсидирането по ал. 2 се извършва чрез сключване на едногодишни договори между съответния общински или държавен орган и лечебното заведение за дейността му. Договорите се сключват в едномесечен срок от приемането на съответния бюджет по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на финансите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже? Няма.
Моля, гласувайте новия § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 3. В Закона за здравното осигуряване в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
"(4) Лечебните заведения за болнична помощ - търговски дружества с държавно и/или общинско участие се субсидират за осъществяваната от тях дейност от републиканския или общинските бюджети съгласно чл. 106, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и след започване изпълнението на договорите по ал. 2. Субсидирането се извършва въз основа на едногодишния договор между финансиращия орган и лечебното заведение, в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година."

Има направено предложение от народния представител Димитър Петров - да отпадне, което комисията подкрепи по принцип предвид на това, че то влиза в Закона за здравното осигуряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по § 3 на вносителя? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението § 3 на вносителя да отпадне.
Гласували 113 народни представители: за 112, против 1, въздържали се няма.
Параграф 3 на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Има направено предложение от народния представител Димитър Петров за създаване на нов § 4 със следното съдържание:
"§ 4. В чл. 111, ал. 4 числото "300 хил." се заменя с числото "600 хил.".
Комисията приема по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 4 със следното съдържание:
"§ 4. В чл. 111, ал. 4 думите "300 хил. лв." се заменят с "1 млн. лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по новия § 4?
Има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър! Вие обявихте в пресата за списъци във връзка с приватизацията. Тази промяна какво влияние ще окаже върху тези списъци?
МИНИСТЪР ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ: Никакво.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Благодаря. Отговорът е, че: никакво влияние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте новия § 4, който ще стане § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 8.
Новият § 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2001 г."
Предложение на народния представител Димитър Петров - досегашният § 4 става § 5.
Комисията приема предложението за § 4, който става § 5 и предлага той да се обособи като Заключителна разпоредба:

"ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2001 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Заключителна разпоредба" и § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
"Заключителна разпоредба" и § 4 са приети, а с това и целият закон.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
Има думата председателят на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Светослав Лучников да докладва законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! "Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието така, както е предложено от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 1. В чл. 3, ал. 1 да отпадне изразът "издадени от компетентните органи".
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 1:
"§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите "издадени от компетентните органи" се заличават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 2. В чл. 7, ал. 2 да отпадне думата "чужд".
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 2:
"§ 2. В чл. 7, ал. 2 думата "чужд" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 3 вносителят оттегля предложението си.
Комисията предлага § 3 със следната редакция:
"§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "постоянния адрес" се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При промяна на постоянния адрес личната карта, картата на постоянно пребиваващ в Република България чужденец и картата на бежанец се подменят в срок до 30 дни."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 3 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 4 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
"§ 4. В чл. 12, ал. 2 думите "чужди документи за самоличност" се заменят с "документи за самоличност, издадени от органите на друга държава"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 4, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 5 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
"§ 5. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя: "дипломатически паспорт или моряшки паспорт".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Удостоверяването на самоличността на българските граждани може да става с всеки от документите по ал. 1 и 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 5, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 6 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция:
"§ 6. В чл. 27, ал. 3 т. 2 се изменя така:
"2. данъчен и съдебен адрес;".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 6, както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 7. В чл. 32, ал. 2 изразът "се обявява" се заменя със "се констатира".
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 7 някой желае ли да се изкаже?
Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, за какво иде реч? В чл. 32 на действащия закон е записано, че се обявяват за невалидни личните карти на лицата, загубили българско гражданство, заявили, че личната им карта е изгубена, открадната или унищожена, чиято лична карта е с изтекъл срок на валидност, които имат промяна в личните данни и променили постоянния си адрес и на починали лица. Доколкото за органите на МВР става въпрос за една вътрешна информация - те си съобщават вътре в системата, че лична карта еди кой си номер е невалидна, не става въпрос за никакво обявяване. За да има обявяване, това трябва да става в средствата за масова информация, по радиото, по телевизията или както обичайно е прието - поне в един централен ежедневник, да не говорим за съобщенията, които излизат в "Държавен вестник".
Следователно има една непрецизност на текста. Ясно е, че такова обявяване извън системата на МВР няма да има. И няма практика, както се установи и при разглеждането на проекта в комисията. Става въпрос, че те вътрешно си съобщават, че тези документи за изгубили валидността си на някое от изброените основания.
Именно поради тази причина аз предлагам терминът "се обявява" да се замени със "се констатира". Няма никаква пречка вътре в системата на МВР те да си уведомяват всички органи, районни управления, окръжни управления относно невалидността на определени документи, защото иначе се получава, че те имат едно задължение, което на практика не изпълняват. МВР никъде не обявява невалидните лични карти. В тоя смисъл законът определено ще получи една по-прецизна редакция и ще отпадне едно задължение за обявяване от Министерството на вътрешните работи, което то към момента не спазва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Съгласно правилника, поставям първо на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 7.
Моля, гласувайте!
Гласували 141 народни представители: за 99, против 35, въздържали се 7.
Параграф 7 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "§ 8. 1. В чл. 49, ал. 1 изразът "Обявяват се за невалидни" се заменя с "Невалидни са".
2. В ал. 2 изразът "се обявява" се заменя със "се констатира".
Също като в предишния текст и комисията не подкрепя текста на вносителя, като предлага § 8 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 8 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Мотивите са същите. Сега действащият текст предвижда, че се обявяват за невалидни паспортите на лица - и е изброени кои са тези лица. В ал. 2 се казва, че невалидността се обявява от органа, издал паспорта. Но този орган никаква невалидност не обявява или ако има някой народен представител да е видял досега обява за невалиден паспорт, да съобщи от трибуната. Този орган само констатира, че документът е невалиден - примерно лицето е починало и личната му карта на това основание става невалидна. Вече вътрешноведомствен въпрос на системата на МВР, пак повтарям, е да уведоми всички полицейски власти в страната, съответно общински съвети и пр. служби, които е необходимо, в държавата и общините.
Поради тази причина, пак заради прецизност и за да не си задаваме въпроса защо МВР не обявява кои лични карти са невалидни, съм предложил да се замени "се обявява" със "се констатира". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 8.
Моля, гласувайте!
Гласували 130 народни представители: за 106, против 17, въздържали се 7.
Параграф 8 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 9 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната подобрена редакция на § 9, който става § 7:
"§ 7. В чл. 50, ал. 2 думите "когато лицето не може да представи друг документ за самоличност" се заличават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 9, който става § 7, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Новият параграф 7 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 10 комисията подкрепя текста на вносителя само по т. 1 и 2 и предлага следната подобрена редакция на § 10, който става § 8:
"§ 8. В чл. 80, т. 4, 6 и 7 се отменят".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 10 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте § 10, който става § 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Новият § 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 11 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип само по т. 2 и предлага § 11, който става § 9 със следната подобрена редакция:
"§ 9. В чл. 81, ал. 1 т. 1 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 11 на вносителя някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Позволил съм си да предложа намаляване на глобите като долната граница от 20 се замени с 10, а горната от 150 да се замени с 80.
Имал съм предвид следните неща, когато съм направил това предложение:
На първо място, както се твърди от Министерството на вътрешните работи, новите документи за самоличност са едните от най-защитените в Европа, тоест почти невъзможно е тези документи да бъдат фалшифицирани, респективно много граждани да си уж губят документите, а всъщност да ги предоставят за фалшификация. От МВР се твърди, че това е невъзможно.
На второ място, българските документи за самоличност са собственост на държавата, макар и заплатени от гражданите, тоест българските граждани губят една чужда вещ, която имат административното задължение да носят със себе си.
И в този смисъл непомерно високите глоби при първо изгубване, когато наистина човек е изгубил документите си - достатъчна санкция за него би било втори път да заплати таксата по издаването на този документ, втори път да си вади снимки и да мине по всичките опашки и да си извади такива документи. Именно поради тази причина съм си позволил да предложа текстове с един по-смекчен режим към гражданите.
Беше ми възразено от представителите на МВР, че има възможност административните органи в определени случаи, когато те преценят, да налагат глоба под минимума, но аз смятам, че в една правова държава глобите, санкциите за гражданите трябва да се определят тук, в тази зала, трябва да се определят от Народното събрание, а не по решение на администрацията, полицейската администрация, да се преценява дали случаят е подходящ да се наложи глоба под минимума. Нека да има фиксирани размери и те да са по-меки, отколкото предвидените досега. В този смисъл са и направените от мен предложения, като разбира се, аз и в комисията казах, че "при унищожи" да отпадне, значи хипотезата на умишлено унищожаване на документ, при нея да си останат високите санкции. Става въпрос за загубване или за повреждане на документи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Друг желае ли да се изкаже? Не.
Поставям на гласуване под § 11 на вносителя неприетите от комисията т. 1 и 3.
Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 46, против 84, въздържали се 3.
Не се приема това предложение.
Моля, гласувайте § 11, който става § 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 6.
Новият § 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 12 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага § 12, който става § 10 със следната подобрена редакция:
"§ 10. Член 83 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте новия § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
Новият § 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 13 гласи:
"§ 13. В § 1 от Допълнителната разпоредба в т. 2 думата "нередовен" се заменя с "неистински", а буква "в" да отпадне".
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 13 на вносителя никой не иска думата.
Моля, гласувайте предложението на комисията § 13 да отпадне.
Гласували 113 народни представители: за 93, против 19, въздържал се 1.
Параграф 13 на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По § 14 предложението по т. 2 се оттегля от вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя в останалата му част и предлага § 14, който става § 11, със следната подобрена редакция:
"§ 11. В § 9 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "2000 г." се заменят с "2001 г.".
2. В т. 3 думите "2000 г." се заменят с "2001 г."."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 14 на вносителя някой желае ли да се изкаже? Не.
Моля, гласувайте § 14, който става § 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграф 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 15 е оттеглен от вносителя.
"§ 16. Създава се нов § 9а със следното съдържание:
"§ 9а. "... Тоест, комисията приема предложението, но го предлага със следната подобрена редакция:
"§ 12. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 9а:
"§ 9а. Българските граждани, навършили 70-годишна възраст подменят документите си за самоличност - паспорт на гражданин на Република България с лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство по собствено желание или при изтичане срока на валидност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 16 на вносителя, който става § 12, така, както е предложен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Параграф 12 е приет.
Има думата господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Един момент, господин председател. Преди започване на заседанието от Дирекция "Правна и законодателна дейност" ми обърнаха внимание, че "Държавен вестник" е много претоварен и ще може да публикува закона едва в последния ден преди Новата година. А това значи, че като спазим тридневния срок за влизане в сила, той ще влезе в сила след Нова година. А ние продължаваме да приемаме срокове, които изтичат на 31 декември.
Затова си позволявам да предложа един последен § 13:
"§ 13. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 13:
"§ 13. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 13 е приет, а с това и целият законопроект.
Преминаваме към точка четири:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има думата председателят на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството господин Илиян Попов да докладва.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Повишена стойност на земята".
Комисията предлага раздел II и заглавието му да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Друго становище няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на раздел II и заглавието.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Раздел II и заглавието отпадат.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 229 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 229, преномериран в чл. 200, да придобие следното съдържание:
"Чл. 200. (1) Общинските съвети могат да определят местности, квартали и поземлени имоти, в които земята, без сградите и другите подобрения, има повишена стойност като пряк и непосредствен резултат от предвижданията и реализацията на устройствените планове в следните случаи:
1. при промяна на функционалното предназначение на поземлени имоти, определено с устройствен план, както и при включването им в границите на населеното място;
2. при създаване или промяна на действащ устройствен план, с което съществено се повишават възможностите за застрояване и ползване спрямо тези преди създаването или промяната му;
3. при реализация на благоустройствени, комуникационни, транспортни, санитарно-хигиенни и екологически мероприятия, засягащи поземления имот.
(2) Повишената стойност на земята е равна на удвоената разлика между облагаемата стойност на земята, определена по Закона за местните данъци и такси, каквато тя ще бъде след осъществяване на условията по ал. 1, и облагаемата стойност към датата на приемане на решението по ал. 1, т. 1 и 2, съответно - непосредствено преди реализацията на мероприятията по ал. 1, т. 3.
(3) Повишената стойност (удвоената разлика между новата и първоначалната стойност на имота) се разпределя, както следва: 25 на сто за собственика на поземления имот и 75 на сто за общината.
(4) Собствениците на недвижими имоти заплащат на общината повишената стойност на земята:
1. при прехвърляне на собствеността или при учредяване на ограничено вещно право върху недвижимия имот, когато приобретателят не е съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия до трета степен включително на собственика на имота;
2. при разрешаване на строителство в имота, с което се реализират предвижданията на плана.
(5) Дължимите суми се внасят в общинския фонд "Благоустройство на територията".
(6) Не се събират суми за повишена стойност за:
1. недвижими имоти - собственост на общината;
2. урегулирани поземлени имоти, които към датата на осъществяване на някои от условията по ал. 1 са имали не повече от 300 кв.м площ и по действащ подробен устройствен план за тях е предвидено ниско жилищно застрояване;
3. поземлените имоти, чиито собственици са отстъпили част от тях при условията на чл. 16.
(7) В 3-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 1 общинският съвет изпраща копие от него на службата по вписванията по местонахождение на поземлените имоти.
(8) Нотариусът съставя нотариалния акт, а съдията по вписванията допуска вписването на актове за прехвърляне на собственост на недвижими имоти и учредяване на право на строеж за местности или квартали, за които е определена повишена стойност на земята, след представяне на удостоверение от общината, че повишената стойност е изплатена или че не подлежи на събиране."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Предлагам този текст да отпадне, защото той противоречи на чл. 17 от Конституцията на Република България. Този текст чисто и просто представлява национализация на част от стойността на имота. Презумпцията, че тази стойност се е увеличила поради провеждане на мероприятията, е абсолютно лишена от основание. Защото, аз бих казал по-нататък, ами ако под моя имот мине метро и го направи много по-евтин? Ами ако до моя имот се устрои летище? Вие знаете, че покрай летищата имотите стават много по-евтини. Тогава общината и държавата ще ми възстановят ли намалената стойност на моя имот? Не, разбира се. Стойността на имота си е стойност на имота, която се определя от обективни условия. Защото, първо, това позоваване на различната оценка по Закона за местните данъци и такси, е съвършено произволно. Текстът направо предлага национализация.
Освен това кога се дължи? Когато се продава. Хайде, да речем, тук може да се намери някакво демагогско основание. Но ако аз не си продам имота, а чисто и просто реша в него да си построя къща? Вие ме карате когато си построя къща върху моя собствен имот, който поради благоустройствени решения е повишил стойността си, да заплатя неговата увеличена стойност. Откъде-накъде? Откъде-накъде, помислете много хубаво.

Това предложение, внесено в един парламент, който има претенцията да бъде парламент на една конституционна държава, на една държава, която уважава частната собственост на гражданите, е просто скандално. Моля текстът да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли желаещи да вземат думата?
Архитект Зегова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ ЗЕГОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати! Позволете ми да изложа накратко мотивите на вносителите за тази част от законопроекта, третираща повишената стойност на земята.
Още в чл. 200, ал. 1 са изредени трите случая, за които се предвижда повишена стойност на земята.
Искам да обърна внимание, че първият случай е един от основните:
"1. при промяна на функционалното предзначение на поземлени имоти, определено с устройствен план, както и при включването им в границите на населеното място".
Ще дам малко разяснение - че тук става въпрос за поземлени имоти, които примерно са били селскостопански, и с включването им в границите с устройствен план те вече са имоти в регулация и от само себе си придобиват някакъв вид застрояване, което значително повишава стойността на имота от земеделска земя в земя, предназначена за други нужди.
"2. при създаване или промяна на действащ устройствен план, с което съществено се повишават възможностите за застрояване и ползване спрямо тези преди създаването или промяната му;"
Тук вносителят е имал предвид, че ако действащият план предвижда двуетажно застрояване, ползата за инвеститора е една, а ако новият план, финансиран от общината, предвижда примерно пететажно застрояване, в такъв случай собственикът или инвеститорът е длъжен да заплати също повишена стойност, защото общината е финансирала за подобряване условията на този имот.
"3. при реализация на благоустройствени, комуникационни, транспортни, санитарно-хигиенни и екологически мероприятия, засягащи поземления имот."
В тази трета точка вносителят е имал предвид, че пак в случаите, които са изредени, единствено и само общината изразходва тези средства, с което подобрява статута на имота, и е редно по някакъв начин тя да си ги възстанови.
Тези текстове са залегнали - искам да припомня на господа депутатите - и в Закона за изменение и допълнение на Закона за общия градоустройствен план на София и вече има наченки за работа върху тях, като са възложени от Столична община планове за така наречената градска комасация по чл. 16, в които се предвижда такава повишена стойност на имотите.
Затова аз апелирам, че предвид на това, че общините поначало разполагат с малки бюджети за устройване на територията и благоустройствени мероприятия, тези текстове да бъдат запазени, защото те, пак повтарям, са в полза изключително на общината като инвеститор на тези мероприятия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на арх. Зегова.
Господин Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Аз искам да кажа само две думи.
Повишената стойност на имота, определена абстрактно от повишената му категория - защото когато се повиши благоустройствено, той минава в по-горна категория, тогава за него се плаща значително по-висок данък. И този данък се плаща не еднократно, а постоянно, докато имотът съществува. Не е ли това достатъчна компенсация за повишената му стойност, та трябва на всичко отгоре да глобяваме гражданите и да им национализираме част от стойността на имота?
Аз продължавам да твърдя, че това противоречи на Конституцията и апелирам към народните представители да не приемат такъв противоконституционен текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Без да имам право на реплика, такъв текст има в българското законодателство и той е в действие.
Други желаещи да вземат думата няма.
Първо ще поставя на гласуване предложението, направено от господин Светослав Лучников, за отпадане на чл. 200 по номерацията на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 57, против 24, въздържали се 34.
Предложението не се приема.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Лучников прави предложение да се прегласува.
Моля да прегласуваме отново предложението.
Поставям на прегласуване предложението за отпадане на чл. 200 в номерацията на комисията.
Гласували 152 народни представители: за 101, против 19, въздържали се 32.
Приема се отпадането на чл. 200 така, както той е предложен от комисията.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава осемнадесета".
Комисията предлага "Глава осемнадесета" да стане "Глава шестнадесета".
"Технически изисквания при придобиване и делба на недвижими имоти".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за глава осемнадесета, преномерирана в глава шестнадесета.
По чл. 230 няма предложения на народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 230, преномериран в чл. 201:
"Чл. 201. (1)  Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност, само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19.
(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 17, а оставащата част отговаря на изискванията на чл. 19 или също се присъединява към съседен имот.
(3) Когато поземлените имоти по ал. 1 и 2 са урегулирани, кметът на общината одобрява подробен устройствен план преди издаването на нотариалния акт."
По чл. 231 също няма предложения на народни представители.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 231, преномериран в чл. 202, и предлага следната редакция:
"Чл. 202. (1) При съдебна делба на урегулиран поземлен имот с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти съдът изисква становище от общинската (районната) администрация относно поделяемостта на имота при спазване на изискванията на чл. 19. Когато има техническа възможност за разделяне на урегулирания поземлен имот, главният архитект на общината (района) нарежда с мотивирано предписание до страните да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план. За урегулирани поземлени имоти, които имат статут обекти на културно-историческото наследство, се изисква предварително съгласуване с Министерството на културата.
(2) При неподеляемост на урегулирания поземлен имот кметът на общината в 14-дневен срок от постъпването на документацията от съда уведомява страните, че отказва разделянето на имота.
(3) Заповедта за одобряване на подробния устройствен план или отказът за разделяне на урегулирания поземлен имот се съобщава на страните по реда на Гражданския процесуален кодекс, които могат да ги обжалват по реда на чл. 216, ал. 1."

По чл. 232 също няма предложения на народни представители.
Комисията предлага следната редакция на чл. 232, преномериран в чл. 203.
"Чл. 203. Доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях, могат да се извършват само ако обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти, с изключение на обектите по чл. 147, ал. 1, т. 1. Това се удостоверява от общинската (районната) администрация."
По чл. 233 няма предложения на народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 233, преномериран в чл. 204 по принцип и предлага следната редакция:
"Чл. 204. (1) Съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект се извършва само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, по-големи от обикновените, при спазване на строителните правила и нормативи. Главният архитект на общината (района) по предложение на съда и в определен от него срок одобрява инвестиционен проект или издава мотивиран отказ. При наличие на техническа възможност, доказана с инвестиционен проект, се одобрява и повече от един вариант за делба.
      (2) Контролът по законосъобразност на одобряването на проектите или отказът по ал. 1 се извършва от съда, пред който е висящо делото за делба в същото производство."
Комисията предлага да се създаде чл. 205 със следното съдържание:
"Чл. 205. Копия от влезлите в сила подробни устройствени планове по чл. 201 и 202 и от одобрените инвестиционни проекти по чл. 203 и 204 се изпращат на Агенцията по кадастъра при условия и по ред, определени съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Моля да гласуваме предложението на комисията за глава ХVIII - заглавието, и членове 201, 202, 203, 204 и 205, като с оглед на предходното гласуване ще има промяна в номерацията на текстовете, но това ще стане служебно. Номерацията е дадена съобразно предложението на комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 87 народни представители: за 86, против 1, въздържали се няма.
Глава ХVIII става глава ХVI и членове 201 до 205 в номерацията на комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага глава ХIХ да стане глава ХVII - "Обезщетяване при отчуждаване на имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за глава ХIХ, преномерирана в глава ХVII по принцип и предлага след думите "отчуждаване на" да се добави думата "недвижими".
"Раздел I - Условия за отчуждаване и обезщетяване."
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел I.
По чл. 234 няма предложение.
Комисията предлага следната редакция на чл. 234, преномериран в чл. 206:
"Чл. 206. Въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове недвижими имоти - собственост на юридически и физически лица, могат да бъдат отчуждавани по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост за обекти - публична собственост на държавата и общините, както следва:
1. за изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища, улици, площади, надземни и подземни трасета на железопътни и трамвайни линии и съоръжения към тях;
2. за изграждане и преустройство на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация, газификация, далекосъобщителни мрежи и други;
3. за осъществяване на дейности по опазване на околната среда и природните ресурси, геозащитна дейност, укрепване на бреговете, както и за благоустройствени дейности - озеленени площи за широко обществено ползване, водни площи и течения, гробищни паркове и третиране на битови отпадъци;
4. за изграждане на обществени обекти на здравеопазването, социалното подпомагане и образованието."
По чл. 235 няма предложения.
Комисията предлага чл. 235, преномериран в чл. 207, да придобие следното съдържание:
"Чл. 207. (1) За изграждане на обектите по чл. 206 се отчуждават недвижими имоти или части от тях, които се засягат непосредствено от предвиденото строителство или стават негодни за застрояване или ползване съобразно устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи, както и съобразно изискванията за сигурност и безопасност.
      (2) Части от поземлени имоти се отчуждават само когато от остатъка от имота може да се образува урегулиран поземлен имот в съответствие с изискванията на чл. 19.
         (3) Допуска се части от поземлени имоти, от които не могат да се образуват урегулирани поземлени имоти, да бъдат обединявани в собствени урегулирани поземлени имоти при условията на чл. 17 и чл. 19, без да бъдат отчуждавани.
      (4) В случаите, когато основното застрояване се запазва и остатъкът от поземления имот може да се ползва по предназначение, което имотът е имал преди отчуждаването, със съгласието на собственика може да бъде образуван маломерен урегулиран поземлен имот.
      (5) Когато няма съгласие на собствениците в случаите по алинеи 3 е 4, се отчуждава целият поземлен имот."
По чл. 236 няма предложение на народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 236, преномериран в чл. 208 по принцип и предлага следната редакция:
"Чл. 208. При изграждане на обекти и съоръжения по чл. 206 поземленият имот не се отчуждава, ако собственикът му учреди право на строеж."
По чл. 237 няма предложения.
Комисията предлага чл. 237, преномериран в чл. 209, да придобие следното съдържание:
"Чл. 209. Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, е пет години от влизане в сила на плановете, а за действащите планове - пет години от влизане в сила на този закон. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1."
По чл. 238 също няма предложения.
Комисията предлага чл. 238, преномериран в чл. 210, да придобие следното съдържание:
"Чл. 210. (1) Условията и редът за отчуждаване по Закона за общинската собственост не се прилагат, когато се отчуждават части от урегулирани поземлени имоти за разширяване на съществуващи улици, булеварди и площади, с което не се засягат сградите на основното застрояване и имотите могат да се използват по предназначението, което са имали преди отчуждаването. В тези случаи собствениците се обезщетяват парично и ползват правата по чл. 207, ал. 4.
      (2) За отчуждаването кметът на общината издава заповед, с която въз основа на оценка, изготвена от лицензирани специалисти, определя:
1. размера на паричното обезщетение по пазарни цени;
2. датата, на която отчуждената част ще бъде завзета.
         (3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на чл. 216, ал. 1.
      (4) Частта от поземления имот се счита за отчуждена от деня на изплащане на паричното обезщетение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата няма.
Ако не възразявате, господин Попов, в двете заглавия - на главата и на раздела, преди "отчуждаване" трябва да се постави думата "принудително", защото има разлика между обикновеното отчуждаване и принудителното отчуждаване, а също така в чл. 210, в първия ред, преди "отчуждаване" също да се постави думата "принудително".
Моля да гласуваме главата, раздела и членове 206 до 210 включително в номерацията, предложена от комисията, с допълване на думата "принудително" в заглавието на главата, на раздела и в началото на чл. 210, ал. 1.
Гласували 104 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 5.
Глава ХIХ, която става ХVII, със заглавието, раздел I със заглавието и корекциите и членове 206 до 210 са приети.
Има думата господин Лютви Местан от името на парламентарна група.

ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Упълномощен съм от името на Парламентарната група на Обединението за национално спасение да оглася следната декларация:
"В последно време се забелязва една за съжаление доста мрачна и опасна тенденция - покушения върху журналисти заради техни публикации. Последният акт на такова насилие изпита върху себе си ямболският журналист, главният редактор на в. "Тунджа" Тодор Димов. Според медиците от Тракийския университет в Стара Загора ударите с бухалка, цитирам, не са били предназначени за сплашване, а за убиване. Достатъчно е да си спомним, че точно във в. "Тунджа" вървеше поредица от публикации за източване и потайна приватизация на държавни фирми. Впрочем това не е единственото нападение на журналист през последния месец. Само преди 29 дни бе нападнат от виден варненски бизнесмен репортерът на в. "Труд" Антон Стоянов. Преди 25 дни бе нападнат и пребит с гумена палка главният редактор на в. "Добруджанска трибуна". Още не е стихнал скандалът с ударения фоторепортер на в. "Сега".
Побойникът на репортера на в. "Труд" остана ненаказан. Бандитът, пребил главния редактор на в. "Добруджанска трибуна" - също. Полицията още дири неизвестния нападател, пребил преди година журналиста от в. "Капитал" Алексей Лазаров.
Само преди седмица на срещата на министър-председателя с интелектуалци в СУ "Климент Охридски" наш интелектуалец в кавички предложи да се забрани предаването на Слави Трифонов и да се цензурира в. "Труд". Още се точи проверката по подслушването на главния редактор на същия вестник Тошо Тошев от специалните служби.
Това са фактите. Тъжна картина, когато престъпници се опитват да сложат ръка върху устата на свободното слово, а нападателите остават ненаказани.
Парламентарната група на Обединението за национално спасение заявява, че всяко посегателство над журналист от човек, облечен във власт, или бизнесмен е опит да се сложи намордник върху свободата на словото. Това не просто не е демократично, а нещо повече, свидетелства за насилието, което вече заема застрашителни размери и застрашава основите на цялата ни демократична система.
Във връзка с това Парламентарната група на ОНС настоява министърът на вътрешните работи да даде отчет пред парламента за всички посегателства върху журналисти в последната година.
Настояваме също така министърът на вътрешните работи да даде отчет за хода на разследванията и процента на разкрити престъпници, посегнали на журналисти.
Призоваваме всички държавни институции да осъдят остро, както и да предприемат ефикасни мерки срещу тези посегателства. В противен случай ние ще приемем, че в България се толерира насилието над свободата на словото."
Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Местан.
Уважаеми колеги, ще ми позволите едно връщане назад, тъй като гласувахме за отпадане на един текст, а той е отразен в заглавието на глава петнадесета, моля да прегласуваме заглавието, което да не бъде "Право на държавата и общината на първи купувач. Повишена стойност.", а думите "повишена стойност" да отпаднат.
Моля, гласувайте тази корекция.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
В заглавието на глава петнадесета думите "повишена стойност" отпадат.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел ll - Обезщетяване при други случаи".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за раздел ll.
По чл. 239 няма предложения. Комисията предлага чл. 239, преномериран в чл. 211, да придобие следното съдържание:
"Чл. 211. (1) Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените в закона случаи се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината.

(2) Кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определянето на обезщетения или оценка от комисията.
(3) Решението на комисията се съобщава на страните по реда от чл. 41 - 52 от Гражданския процесуален кодекс. Те могат да го обжалват по реда на чл. 216, ал. 1.
(4) Сумата на обезщетението по влязлата в сила оценка се внася по сметка в Търговска банка и се изплаща на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице.
(5) Лицето, което иска да се ползва от оценката преди да е влязло в сила решението на комисията, трябва да внесе в банката на името на правоимащия сума, равна на определеното обезщетение. Внасянето на сумата има действие по отношение на правоимащия от деня на съобщението по реда на чл. 41 до 52 от Гражданския процесуален кодекс, направено от общината. Внесената сума се изплаща на правоимащия по нареждане на кмета на общината. Правоимащите трябва да бъдат обезщетени напълно за разликата в едномесечен срок от влизането в сила на оценката.
(6) При отказ или забава да се изплати сумата по влязлото в сила решение по ал. 3 заинтересуваната страна може да се снабди чрез съда с изпълнителен лист по чл. 237, букви "в", и "з" и чл. 242 и следващите от Гражданския процесуален кодекс и да поиска от Дирекцията за национален строителен контрол спиране на действията и актовете до изплащане на сумата.
(7) Върху сумата на неизплатеното обезщетение се дължат законните лихви от деня на изтичане на срока за плащане.
Чл. 240. (1) Дължимото парично обезщетение по чл. 239, ал. 4 се внася в търговска банка на разположение на правоимащите, когато:
1. правото да се получи обезщетение още не е установено със съответните документи;
2. правоимащият не се е явил да представи съответните документи в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на чл. 41 - 52 от Гражданския процесуален кодекс;
3. съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума; в този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред;
4. правоимащите са в неизвестност.
(2) Внасянето на сумата произвежда действие по отношение на правоимащите от деня на съобщението по реда на Гражданския процесуален кодекс."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 240, преномериран в чл. 212, по принцип и предлага в ал. 1 думите "чл. 239" да се заменят с "чл. 211" и в ал. 2 думата "произвежда" да се замени с думата "има".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Моля, гласувайте предложенията на комисията за раздел ll със заглавието и чл. 211 и 212, които са условни в номерацията.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Разделът със заглавието и чл. 211 и 212 така, както са предложени от комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел lll - Погасителна давност".
Комисията предлага раздел lll и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага чл. 241 да отпадне.
Комисията предлага текстът на чл. 242 да се премести в "Преходни разпоредби".
Комисията предлага текстът на чл. 243 да се премести също в "Преходни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на раздел lll и чл. 241, 242 и 243 в номерацията на вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Раздел lll, предложен от вносителя, с текстовете към него отпада.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага да се създаде глава осемнадесета със следното заглавие: "Общински фонд "Благоустройство на територията".
Комисията предлага да се създаде чл. 213 от текста на чл. 208 със следното съдържание:
"Чл. 213. (1) Към общините се създава фонд "Благоустройство на територията" за реализация на благоустройствени мероприятия и за изграждане или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за възлагане на устройствените планове.
(2) Средствата на фонда се набират от:
1. събраната повишена стойност на поземлени имоти;
2. приходите от таксите, заплащани за промяна на предназначението на земеделските земи при включването им в границите на населените места или селищните образувания;
3. приходите от: данъка върху превозните средства и от таксите по глава трета - раздели ll, lV, V, Vl и lХ от Закона за местните данъци и такси;
4. 30% от глобите и имуществените санкции по този закон - във фонда на общината, на чиято територия е извършено нарушението;
5. общинския бюджет в размер, определен от общинския съвет;
6. дарения, завещания и др.;
7. лихви и суми от финансови операции със средства от фонда.
(3) Общинските съвети приемат наредби за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита фондът."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Само че след станалото преди малко гласуване и отпадане на текста за повишената стойност на поземлените имоти, в ал. 2 точка 1 трябва да отпадне, като точки от 2 до 7 намаляват с една единица.
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за създаване на глава осемнадесета със заглавието и чл. 213, като в ал. 2 отпада т. 1, а останалите точки се преномерират.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Глава осемнадесета със заглавието и чл. 213 с трите алинеи и с отпадналата първа точка в ал. 2 е приета.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Част пета - Контрол върху устройството на територията".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за част пета.
"Глава двадесета - Съдебен контрол. Индивидуални административни актове по устройство на територията".
Комисията предлага глава двадесета да стане глава деветнадесета със следното заглавие: "Съдебен контрол на индивидуалните административни актове по устройство на територията".
Комисията предлага да се създаде чл. 214 от текста на чл. 10 със следното съдържание:
"Чл. 214. Съдилищата осъществяват контрол по законосъобразността на индивидуалните административни актове по устройство на територията при условията и по реда на този закон, а по въпроси, които не са уредени в него - по Закона за административното производство и по Закона за Върховния административен съд."
По чл. 244 няма предложения.
Комисията предлага чл. 244, преномериран в чл. 215, да придобие следното съдържание:
"Чл. 215. Индивидуални административни актове по смисъла на този закон са:
1. актовете за устройство на територията по чл. 1, отказите за издаване на такива актове и административните актове за отмяна или оставане в сила на актове, издадени по административен ред, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на отделни физически или юридически лица, независимо дали изрично са посочени като адресати;
2. актовете по т. 1, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол, от кметовете на райони и кметства, от главните архитекти и други овластени длъжностни лица в областните, общинските и районните администрации;
3. актовете за спиране, за забрана на ползването и за премахване на незаконни строежи."
Комисията предлага да се създаде чл. 216 от текста на чл. 244, ал. 5, 6, 7, 8 и 9 със следното съдържание:
"Чл. 216. (1) Индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл. 217, ал. 1, се обжалват относно тяхната законосъобразност направо пред съда по местонахождението на недвижимия имот и в зависимост от цената на засегнатия интерес. Когато интересът е неоценяем, актовете и отказите се обжалват пред окръжния съд, а за София - пред Градския съд. Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на областните управители се обжалват пред Върховния административен съд.
(2) По реда, предвиден в ал. 1, могат да се обжалват и решенията на комисията по чл. 211, ал. 3, като по делото се призовават общината и заинтересуваните страни.
(3) Прокурорът може да подава протести относно законосъобразността на подлежащите на обжалване актове.
(4) Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването на акта. Като страна по делата се призовава и участва юридическото лице, от чието име се издава актът."
По чл. 245 има предложение на народния представител Дора Янкова - в чл. 245 ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 245, преномериран в чл. 217, да придобие следното съдържание:
"Чл. 217. (1) Не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите):
1. съгласуваните, съответно одобрените инвестиционни проекти и отказите за съгласуване и одобряване, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива;
2. разрешенията за строеж и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива;
3. актовете за узаконяване и отказите за издаването им.
(2) Административните актове по ал. 1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол. Срокът за произнасяне по подадените жалби е 15 дни от постъпването им.
(3) Жалбите и протестите срещу актовете по ал. 1 не спират тяхното изпълнение, освен ако органът, пред когото се обжалват, постанови друго.
(4) По жалби на заинтересувани лица, свързани с настъпили нови обстоятелства, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол може да отменя решенията и актовете на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол по ал. 2, когато тези актове не са били обжалвани пред съда.
(5) Решенията на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол по ал. 2 и решенията на началника на Дирекцията за национален строителен контрол по ал. 4, както и другите актове, издавани от него, включително и отказите, подлежат на обжалване по реда на чл. 216, ал. 1."
По чл. 246 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 246, преномериран в чл. 218 да придобие следното съдържание:
"Чл. 218. (1) Жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на следните административни актове:
1. решения и заповеди за одобряване на подробни устройствени планове;
2. заповеди за спиране на незаконни строежи;
3. заповеди за забрана на достъпа и ползването на строежи;
4. заповеди за премахване на незаконни строежи;
5. заповеди за спиране прилагането на одобрени инвестиционни проекти, когато застрашават сигурността на строежите и безопасността на гражданите;
6. решенията и актовете по ал. 5 на предходния член, включително разрешенията за ползване на строежите и отказите за издаването им;
7. заповеди по чл. 194, ал. 1 за осигуряване на свободен достъп в недвижимите имоти;
8. заповеди по чл. 195, ал. 5 за премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи;
9. заповеди по чл. 210, ал. 2 за отчуждаване на части от урегулирани поземлени имоти за разширяване на улици.
(2) Съдът може да спре административните актове по ал. 1, с изключение на тези по т. 2 и т. 5."
По чл. 247 няма предложения.
Комисията предлага чл. 247, преномериран в чл. 219, да придобие следното съдържание:
"Чл. 219. Комплексният проект за инвестиционна инициатива се обжалва пред съда в 14-дневен срок от съобщението за издаване на разрешението за строеж."
По чл. 248 няма предложения.
Комисията предлага чл. 248, преномериран в чл. 220, да придобие следното съдържание:
"Чл. 220. (1) За постъпилите жалби и образуваните съдебни производства по тази глава се прилагат разпоредбите на чл. 126б до чл. 126д включително от Гражданския процесуален кодекс.
(2) За призоваване на участниците в съдебните производства по тази глава се прилага Гражданският процесуален кодекс."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля, първо да гласуваме предложението на госпожа Дора Янкова за отпадане на ал. 2 в чл. 245, невъзприето от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 32, против 83, въздържали се 2.
Предложението на госпожа Дора Янкова за отпадане на ал. 2 в чл. 245 в номерацията на вносителя не се приема.
Поставям на гласуване предложението на вносителя за част пета със заглавието, глава деветнадесет със заглавието и членове от 214 до 220 включително, с отпадане на думата "направо" в чл. 216 и на думата "напряко" в чл. 217. Това са паразитни думи от гледище на правото.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Част пета със заглавието, глава деветнадесет със заглавието и членове от 214 до 220 включително, с номерацията на комисията и с отпадането на двете думи, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава двадесет и първа - Контрол по административен ред. Държавен устройствен и строителен контрол."
Комисията предлага глава двадесет и първа да стане глава двадесета със следното заглавие:
"Административен контрол по устройство на територията и строителството".
"Раздел I - Структура и функции на Дирекцията за национален строителен контрол".
Комисията предлага раздел I и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага да се създаде чл. 221 от текста на чл. 9 със следното съдържание:
"Чл. 221. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството чрез Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
(2) Дирекцията за национален строителен контрол взема мерки за предотвратяване извършването на незаконно строителство и за премахването на последиците от него. Тя осъществява административно-наказателна дейност по този закон.
(3) Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по законосъобразността на административните актове и действия по този закон, за които не е предвиден пряк съдебен контрол.
(4) Дирекцията за национален строителен контрол проучва, обследва и регистрира аварии в строителството и решава технически спорове между участниците в строителството."
По чл. 249 няма предложения.
Комисията предлага чл. 249, преномериран в чл. 222, да придобие следното съдържание:
"Чл. 222. (1) Дирекцията за национален строителен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя се състои от централно управление и регионални дирекции в областните центрове. Във връзка с възникнали нужди могат да се създават временни териториални бюра на Дирекцията за национален строителен контрол със заповед на началника й, без да се увеличават утвърдените бюджет и щат на дирекцията.
(2) При изпълнение на служебните си задължения служителите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право на униформено облекло и отличителни знаци, ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита.
(3) Органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи, са длъжни да оказват съдействие на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните служители при изпълнение на функциите им.
(4) Заповедите, предписанията и нарежданията на органите на Дирекцията за национален строителен контрол, издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят.
(5) Във връзка с изпълнение на функциите им по този закон органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право:
1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване по реда на чл. 194, ал. 1;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в държавните и общинските администрации, от участниците в строителството, заинтересуваните централни териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;
3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон."
По чл. 250 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев: в ал. 2 т. 5 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага чл. 250, преномериран в чл. 223, да придобие следното съдържание:
"Чл. 223. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира прилагането на инвестиционни проекти, одобрени в нарушение на действащите разпоредби, когато застрашават сигурността на строежите или безопасността на гражданите;
2. спира незаконни строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията;
3. отменя незаконосъобразно издадени строителни книжа в рамките на предоставената му компетенция при условията на чл. 156;
4. забранява достъпа до незаконни строежи и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите и по преценка поставя охрана;
5. забранява захранването на незаконни строежи с електрическа и топлинна енергия и вода;
6. забранява влагането на доставени на строежа строителни материали и изделия, които не отговарят на изискванията за безопасност и за опазване на околната среда;
7. издава заповеди за премахване на незаконни строежи в посочените от закона случаи;
8. забранява достъпа и ползването на строежи, за които не е издадено разрешение за ползване, или за обекти, които не се ползват по предназначението си, посочено в разрешението за ползване;
9. издава разрешения за ползване на строежи;
10. съгласува акредитирането и предлага отнемането на акредитация на строителни лаборатории;
11. отменя или изменя актовете на регионалните дирекции за национален строителен контрол, като се прилагат процедурите по Закона за административното производство;
12. налага предвидените в този закон санкции.
(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол:
1. констатират незаконното строителство;
2. изпълняват заповеди за спиране, за забрана на достъпа и ползването и за премахване на незаконни строежи;
3. документират и обследват аварии в строителството;
4. установяват нарушения на този закон, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на действащите правила и нормативи по проектирането и строителството;

5. съхраняват заверени копия от оригинали на общите и подробните устройствени планове и контролират съхраняването и поддържането на тези планове в общините;
6. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториално-устройствена защита;
7. дават задължителни указания по възникнали технически спорове между участниците в строителството. Това не се прилага за предписанията на проектанта, свързани с авторското му право;
8. заместват неявилата се страна по чл. 170, ал. 2.
(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на достъпа и ползването и за принудително премахване на незаконни строежи органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:
1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;
2. устройства за отваряне на прегради и помещения;
3. светлинни и звукови устройства;
4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.
(4) Средствата по ал. 3 могат да бъдат използвани само от служители, които притежават необходимата квалификация.
(5) При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка, или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Имате думата, господин Желев.
ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ (СДС): По новия чл. 221, ал. 2 имам предложение за малка корекция в текста, предвид на това, че дирекциите за национален строителен контрол са областни структури и, примерно, не могат да контролират в дадена община дали в момента се извършва някакво незаконно строителство. Това по-точно биха извършили органите на общинските технически служби. И затова предложението ми по ал. 2 е следното:
"(2) Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол върху действията на общинските администрации по констатиране извършването на незаконно строителство и взема мерки за премахването на последиците от него."
Накрая текстът си остава и тук ще помоля заместник-министърът да вземе отношение, ако може. Смятам, че така ще бъде по-ясно, защото "предотвратяване извършването на незаконно строителство" е много неясен термин. Как да предотвратиш незаконно строителство?
По чл. 223 в т. 9 се казва, че ръководителят на Дирекцията за национален строителен контрол издава разрешения за ползване на строежи. Но той й отказва издаването на такива. Просто предлагам, ако колегите се съгласят, текстът да бъде: "издава разрешения за ползване на строежи и отказва издаването на такива в предвидените от закона случаи".
И последно, понеже по-рано, когато гласувахме предишните членове, установихме, че при съставянето на различни видове актове в различните периоди на строителство, неявилата се страна се замества от общинската администрация, тъй като тя е, така де се каже, по-подвижна и по на място при извършване на строежите.
И понеже това нещо вече го гласувахме, тогава предлагам т. 8 да отпадне: "заместват неявилата се страна по чл. 170, ал. 2".
Понеже вече сме гласували текст, с който това отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Желев.
Спазвайки правилника, първото и второто предложение нямам право да поставя на гласуване, защото тези предложения се правят в срока по чл. 68 от правилника.
Единственото предложение на господин Желев, което имам право съгласно правилника да поставя на гласуване, е в чл. 223 - номерация на комисията, ал. 2, да отпадне т. 8.
Моля да гласуваме предложението на господин Желев, което той току-що направи.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
Приемаме отпадане на т. 8 в ал. 2 на чл. 223.
Други желаещи да вземат думата не виждам.
Моля да гласуваме предложенията на комисията за глава двадесета със заглавието, за отпадане на раздел I и за приемане на чл. 221, 222 и 223 с корекцията, направена току-що в номерацията и редакцията, предложени от комисията.
Моля да гласуваме.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Прието е предложението на комисията глава двадесет и първа да стане двадесета с предложеното заглавие, заглавието на раздел I да отпадне и разпоредбите на чл. 221-223 с корекцията в ал. 2, т. 8 на чл. 223. Всичко това е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел IV - Общински териториално-устройствен и строителен контрол".
Комисията предлага заглавието на раздел IV да отпадне.
Комисията предлага да се създаде чл. 224 от текста на чл. 256 със следното съдържание:
"Чл. 224. (1) Общинските администрации осъществяват контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията.
                 (2) Общинските администрации са длъжни да вземат своевременно мерки за констатиране на незаконното строителство.
                 (3) При констатиране на незаконно строителство компетентните органи на общинската администрация са длъжни най-късно в 3-дневен срок да съставят констативен акт по чл. 225, ал. 2 по образец, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството и да го изпратят незабавно в Дирекцията за национален строителен контрол."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма желаещи да вземат думата.
Моля да гласуваме предложенията на комисията, първо, за отпадане на заглавието на раздел IV, и за приемане на чл. 224 - номерация и редакция, предложени от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 224, предложен от комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел II - Незаконни строежи".
Комисията предлага раздел II и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага да се създаде Глава двадесет и първа със следното заглавие: "Административни действия във връзка с незаконното строителство."
По чл. 251 няма предложения.
Комисията предлага чл. 251, преномериран в чл. 225, да придобие следното съдържание:
"Чл. 225. (1) Строеж или част от него е незаконен, когато:
1. строителните му книжа са отменени по установения ред като издадени в нарушение на предвижданията на действащите устройствени планове и правилата и нормативите по проектирането и строителството;
2. е в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита;
3. се извършва без необходимите строителни книжа или при съществени отклонения от тях ;
4. се извършва със строителни материали и изделия, несъответстващи на изискванията за безопасност, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи.
(2) Изпълнението на строежите по ал. 1 се спира с мотивирана заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице въз основа на констативен акт, съставен от органите на същата дирекция или на общините.
(3) При спиране на строежа строителната площадка се запечатва и захранването с електрическа и топлинна енергия и вода се прекъсва по нареждане на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице. Нареждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) С мотивирана заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице се спират и строежи с неосигурен от инвеститора строителен надзор в случаите, когато той е задължителен.
(5) Строителството може да продължи с разрешение на органа, който го е спрял, след отстраняване на причините за спирането му и заплащане наложените глоби и дължимите такси."
По чл. 252 няма предложения.
Комисията предлага чл. 252, преномериран в чл. 226, да придобие следното съдържание:
"Чл. 226. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи или на части от тях, когато те се извършват:
1. в нарушение на действащите устройствени планове или ако е невъзможно тяхното изменение по реда на чл. 15, ал. 3 без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж;
2. в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита и е невъзможно строежите да бъдат приведени в съответствие с тези изисквания;
3. с некачествени строителни материали и изделия, несъответстващи на изискванията за сигурност на строежите или за безопасност на гражданите, както и в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон.
(2) Извън случаите по ал. 1 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощеното от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи, когато към тях не могат да се приложат разпоредбите на чл. 227.
(3) При премахване на незаконни строежи в защитени територии и във вододайни зони рекултивирането на терена е за сметка на нарушителя.
(4) Ако заповедта за премахване на строеж не се изпълни доброволно, тя се изпълнява принудително от органите на Дирекцията за национален строителен контрол самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на дирекцията, по ред, установен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Принудителното събаряне е за сметка на нарушителя. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 237 от Гражданския процесуален кодекс. Когато нарушителят е неизвестен, премахването се извършва за сметка на държавния бюджет.
(5) Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в тези декларации лицата носят наказателна отговорност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Моля, гласувайте предложението за отпадане на раздел втори със заглавието и за приемане на глава двадесет и първа със заглавие, както и членове 225 и 226.
Предполагам, господин Попов, че позоваването на чл. 227 е условно в случая?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Да, във връзка с преномерацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Гласували 92 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 4.
Приети са членове 225 и 226, както и отпадане на раздел втори със заглавието и създаване на глава двадесет и първа със заглавието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Раздел III - Узаконяване на някои незаконни строежи".
Комисията предлага раздел трети и заглавието му да отпаднат.
По чл. 253 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 253, преномериран в чл. 227, да придобие следното съдържание:
"Чл. 227. (1) Незаконните строежи по смисъла на чл. 225, ал. 1 не се премахват, ако са допустими по действащ подробен устройствен план и съответстват на този закон, разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството. С работен устройствен план не могат да се допускат като предпоставка за узаконяване намалени разстояния от незаконен строеж до имотни граници и заварени строежи в съседни поземлени имоти.
(2) Не подлежат на узаконяване строежи или части от строежи в защитени територии и вододайни зони, извършени без разрешение или в съществени отклонения от издадените строителни книжа, както и в нарушение на Закона за защитените територии, както и в нарушение на специалните нормативни актове.
(3) Строежите по ал. 1 се узаконяват от органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, след представяне на необходимите документи по чл. 144. Ако органът, който следва да узакони строежа, прецени, че не са налице условия за това, той издава мотивиран отказ и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 226, ал. 2.
(4) Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, съответно - на името на лицето, което има право на строеж. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
(5) За незаконно направените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно на собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по съдебен ред.
(6) Узаконяването се извършва по писмено искане на собственика на недвижимия имот или на лице, което има право на строеж и се състои в одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие с одобрения проект, заплащане на наложените глоби и дължимите такси и издаване на акт за узаконяване. Проектът за снемане за узаконяване сдържа най-малко архитектурна част и конструктивно становище (експертиза).
(7) Акт за узаконяване се издава и въз основа на одобрения инвестиционен проект - заснемане по чл. 145, ал. 5, като предварително се заплаща съответната такса за издаване на разрешение за строеж.
(8) Съобщаването за издадените актове за узаконяване или за отказите да се издадат такива, обжалването им по законосъобразност, както и уведомяването на регионалните дирекции за национален строителен контрол се извършват по реда на чл. 149.
(9) Органите, издали актове за узаконяване, уведомяват писмено съответните регионални дирекции за национален строителен контрол за издадените актове за узаконяване в 7-дневен срок от издаването им.
(10) За незавършените части на строежа се одобрява инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред."
Член  254 - няма предложения.
Комисията предлага чл. 254, преномериран в чл. 228, да придобие следната редакция:
"Чл. 228. При спиране на строеж, допустим за узаконяване, органите на Дирекцията за национален строителен контрол могат да предписват изпълнението на някои строителни работи, необходими за предпазване на строежа от рушене и повреди, до извършване на действията по узаконяването му."
Комисията предлага чл. 255 да отпадне, тъй като текстът му е преместен на систематичното му място в глава единадесета, чл. 178.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата няма.
Моля, гласувайте предложенията на комисията, първо - за отпадане на раздел трети със заглавие, второ - за приемане на членове 227 и 228 в предложената от комисията редакция и трето - за отпадане на предложения от вносителя чл. 255.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Членове 227 и 228, предложени от комисията, са приети.

ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Раздел IV.
Комисията предлага раздел IV, заглавието му и съдържанието му - чл. 256 да отпаднат, тъй като текстът на чл. 256 е преместен на систематичното му място в чл. 224.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на комисията по раздел IV.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Раздел IV отпада.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По раздел V комисията предлага раздел V и заглавието му да отпаднат.
Комисията предлага чл. 257 да отпадне.
Комисията предлага чл. 258 също да отпадне.
Комисията предлага да се създаде чл. 229 със следното съдържание:
"Чл. 229. По въпроси, които не са уредени в тази глава и в предходната глава, се прилагат разпоредбите на Закона за административното производство и Закона за Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Не виждам желаещи да вземат думата.
Моля да гласувате предложението на комисията за отпадане на раздел V и чл. 257 и чл. 258, предложени от вносителя, и да приемем чл. 229 в редакцията, предложена от комисията с една редакционна поправка: "в тази и в предходната глава".
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението на комисията за отпадане на раздела и членове 257 и 258 е прието. Също така се приема новопредложеният от комисията чл. 229.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Глава двадесет и втора "Техническа правоспособност".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя за глава двадесет и втора.
Комисията предлага чл. 259, преномериран в чл. 230, да придобие следното съдържание:
"Чл. 23. (1) Физически лица могат да извършват проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.
      (2) Юридически лица могат да извършват дейности по ал. 1, ако в състава им са включени физически лица със съответната техническа правоспособност."
По чл. 260 има предложение от народния представител Юрий Юнишев, което е подкрепено от комисията.
Предложение от народния представител Пламен Славов, което е подкрепено по т. 1 и подкрепено по принцип по т. 2.
Предложение от народния представител Методи Андреев - също подкрепено от комисията.
Комисията предлага чл. 260, преномериран в чл. 231, да придобие следното съдържание:
"Чл. 231. (1) Устройствени схеми и планове от определени видове и степени и инвестиционни проекти за определени сгради и съоръжения на основното застрояване се изработват само от проектанти - физически лица, които освен техническа правоспособност по чл. 230, ал. 1 имат и призната специална проектантска правоспособност. Условията и редът за придобиване на специалната проектантска правоспособност се определят със закон (закони).
      (2) Със закон по ал. 1 се уреждат условията и редът за оправомощаване и регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.
         (3) Държавните служители нямат право да изработват проекти за устройствени планове и инвестиционни проекти. Служители от състава на общинските администрации могат да изработват служебно проекти за устройствени планове за отделни държавни и общински поземлени имоти, когато те не са обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки.
      (4) Чуждестранните физически и юридически лица, притежаващи съгласно националното си законодателство призната проектантска правоспособност, могат да извършват самостоятелно проучване и проектиране за обекти в страната само при спечелен конкурс и когато са определени за изпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Във всички други случаи те могат да извършват проучване и проектиране само съвместно с български проектанти. Тези изисквания се отнасят за физически и юридически лица от държави, където българските проектанти имат същите права, както и за местни дружества, в които участват само чуждестранни физически и/или юридически лица."
По чл. 261 има предложение на народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев:
1. В чл. 261, ал. 1 изразът "назначена от него комисия" да се замени с израза "комисия на съответната браншова организация".
2. Алинея 2 да се промени и стане:
      "(2) В комисията по ал. 1 участват и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Юрий Юнишев.
Комисията подкрепя предложението по принцип, тъй като е възприето на систематичното му място в чл. 217.
Предложение от народния представител Дора Янкова.
Комисията подкрепя предложението по принцип, тъй като е възприето на систематичното му място в чл. 218.
Предложение от народния представител Пламен Славов - в чл. 261 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
      "(1) В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се води публичен регистър на всички проектанти - физически лица, както и всички дружества и еднолични търговци, които имат в дейността си строителна и монтажна дейност."
2. Алинея 2 придобива следната редакция:
      "(2) Публичният регистър периодично се публикува в специализираните печатни издания."
3. Алинеи 3, 4 и 5 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Методи Андреев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага чл. 261, преномериран в чл. 232 да придобие следното съдържание:
"Чл. 232. Условията и редът за издаване на разрешения и за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство, се уреждат със закон."
По чл. 262 има предложения от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев.
Комисията подкрепя предложението по принцип, тъй като тези текстове трябва да се съдържат в законите, предвидени в чл. 219.
Предложение от народния представител Дора Янкова.
Комисията подкрепя предложението по принцип, тъй като тези текстове трябва да се съдържат в законите, предвидени в чл. 219.
Предложение от народния представител Пламен Славов - чл. 262 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага чл. 262 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на председателя на комисията господин Илиян Попов.
Имате думата.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз искам да спра вниманието на колегите народни представители върху ал. 3 на новия чл. 231. Това е един текст, който се явява нов за този член, но всъщност това е променена редакция на стария чл. 152, ал. 5.

В комисията се прие този текст, но в същото време тук не виждам изписани нашите предложения, направени заедно с колегата Мутафчиев във връзка с чл. 152 на вносителя и конкретно по ал. 5. И за да не се връщам на вече минали текстове и да ги чета, ще предложа една редакционна поправка, която отразява духа на дискусията в парламентарната комисия и която намери единодушна подкрепа и е залегнала в текстовете на Закона за съсловните организации.
Предлагам ал. 3 да придобие следния вид:
"(3) Служителите в държавните и общински администрации нямат право да изработват проекти за устройствени планове и инвестиционни проекти."
Второто изречение остава същото.
Какво имам предвид, когато правя тази редакционна поправка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тя не е редакционна.
Свилен Димитров: За мен е редакционна и ще ви кажа защо. Сега ще ви прочета чл. 152 на вносителя. Член 152, ал. 5 от първоначалния вариант на законопроекта гласи:
"(5) Лицата, които са държавни или общински служители, нямат право да изработват, както и да посочват дружество или други лица за изработването на инвестиционни проекти за територията, на която са одобряващ или контролен орган."
Поради една процедурна хватка този чл. 152, ал. 5 не е представен като оригинален текст в новия чл. 231. Затова моите колеги не могат в момента да разберат смисъла на редакцията, която е направена. Така, както е записано: държавни служители нямат право да изработват проекти, засяга само една много малка част от служителите в общинските администрации, тъй като по Закона за държавните служители статут на държавен служител имат главните архитекти, главните инженери и някои от главните експерти. Идеята на комисията и смисълът на обсъждането в парламентарната комисия беше, че не трябва да се съвместяват функции на администратор в държавна или общинска администрация и на проектант.
Затова аз считам, че моят текст: служителите в държавните или общински администрации нямат право да изработват проекти... и т.н., е по-коректен и по-прецизен в случая.
Ще използвам излизането си на трибуната, за да се спра на нашите предложения по стария чл. 261, за които тук е записано, че комисията не ги подкрепя. Тъй като текстовете на чл. 261 по принцип са отпаднали, аз само искам да информирам народните представители, че нашите предложения с господин Мутафчиев на практика са приети от комисията и те са залегнали, само че в новия Закон за съсловните организации, за което благодаря на комисията.
Но аз още веднъж искам да обърна внимание на редакцията на чл. 231. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата за изказване господин Илиян Попов.
ИЛИЯН ПОПОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, взимам думата, за да подкрепя колегата Свилен Димитров и да споделя с колегите, за да имат и те информация, че вече възприехме в доклада, който приемаме на второ гласуване в комисията по Закона за съсловните организации тази поправка. На практика той предлага думите "държавните служители" в ал. 3 на чл. 231 по новата редакция и номерация да бъдат заменени с думите "служителите от държавните и общинските администрации". Останалият текст на ал. 3 да се запази в същия вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Има ли други желаещи да вземат думата? Няма.
Да преминем към гласуване. Най-напред ще поставя на гласуване едно неподкрепено от комисията предложение на господин Пламен Славов, свързано с чл. 261 на вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 2, против 87, въздържали се 5.
Предложението на господин Пламен Славов за чл. 260 не се подкрепя от народните представители.
Ще поставя на гласуване предложението на господин Свилен Димитров за промяна в първото изречение на чл. 231, ал. 3, което беше подкрепено и от господин Илиян Попов.
Гласували 113 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 4.
Прието е в чл. 231, ал. 3 първото изречение да гласи: "Служителите от държавните и общински администрации нямат право да изработват проекти за устройствени планове или инвестиционни проекти."
Други предложения за гласуване няма.
Поставям на гласуване предложението за глава двадесет и втора със заглавие, членове 230, 231 с корекцията в ал. 3 и с отпадане в ал. 1 на последната дума "закони" и чл. 232, предложен от комисията, както и отпадане на чл. 262 в номерацията на вносителя.
Моля, гласувайте!
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложенията на комисията са приети с корекцията в чл. 231, ал. 1 и ал. 3.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Глава двадесет и трета - Административно-наказателна отговорност".
Комисията подкрепа заглавието на вносителя за глава двадесет и трета.
"Раздел I - Административни нарушения и наказания".
Комисията предлага раздел I и заглавието му да отпаднат.
По чл. 263 няма предложения.
Комисията предлага чл. 263, преномериран в чл. 233, да придобие следното съдържание:
"Чл. 233. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
1. не изпълни или изпълни лошо или несвоевременно задължения, възложени му по този закон, разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и решения и предписания, основания на тях;
2. съгласува, одобри или издаде строителни книжа в нарушение на този закон, на разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на действащите устройствени планове;
3. не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно строителство, за спиране или премахване на незаконно извършвани строителни и монтажни работи или за премахване на други последици от нарушенията;
4. изисква като условия за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект или за разрешаване на строеж документи, каквито не се изискват с този закон или с друг нормативен акт;
5. в срок, определен с нормативен акт: не се произнесе по искане за съгласуване, одобряване, съставяне или издаване на строителни книжа, скици и оценки и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата на компетентния орган;

6. разреши, допусне свързване или свърже външни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с незаконен строеж или със строеж, за който не е издадено разрешение за ползване освен в случаите, когато с нормативен акт се разрешава временно свързване.
(2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание лице - участник в строителството, което извършва, разпореди или допусне извършването на незаконен строеж.
(3) Наказва се с глоба от 300 до 1500 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание лице, което без да има право осъществява дейност, включена в компетентността на лицата, упражняващи строителен надзор.
(4) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание лице, което:
1. без да има право изпълнява проучвателни и проектни работи;
2. като проектант изработва проекти, несъобразени с този закон, разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството или не упражнява авторски надзор, съобразно сключения договор;
3. без да има право осъществява дейност, включена в компетентността на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти;
4. при упражняване на технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти подписва проекти, несъобразени с този закон, разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството.
(5) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание лице, което:
1. не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност да спре, да премахне, да възстанови или да поправи строежи или части от строежи;
2. отсече или изкорени, разпореди или допусне да се отсече или изкорени, дълготрайно декоративно дърво или дърво с историческо значение без предварително писмено разрешение на компетентните органи;
3. работи на строеж и не го напусне, след като бъде предупредено писмено от контролните органи, че строителството се извършва незаконно;
4. не изпълни разпореждания на компетентните контролни органи, издадени във връзка с дейности и мероприятия по геозащита;
5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на чужд недвижим имот във връзка с осъществяван от него строеж в срока, определен от органите на общината или от органите на Дирекцията за национален строителен контрол."
Комисията предлага да се създаде чл. 234 със следното съдържание:
"Чл. 234. За други нарушения на този закон, разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях, наказанието е глоба от 50 до 200 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание."
По чл. 264 няма предложения.
Комисията предлага следната редакция на чл. 264, преномериран в чл. 235:
"Чл. 235. (1) Ако нарушението по чл. 233 бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 300 до 2000 лв., независимо от наказанието по първото нарушение.
                 (2) Ако в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба от 2000 до 30 000 лв. В маловажни случаи глобата е от 100 до 200 лв."
По чл. 265 няма предложения.
Комисията предлага чл. 265, преномериран в чл. 236, да придобие следното съдържание:
"Чл. 236. (1) В случаите по чл. 222, ал. 2 лицата-нарушители могат да бъдат отстранявани от строежа въз основа на мотивирана заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице.
                (2) При отказ за доброволно изпълнение на заповедта, отстраняването се извършва принудително, а при необходимост - и със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
                (3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й."
По чл. 266 няма предложения.
Комисията предлага чл. 266, преномериран в чл. 237, да придобие следното съдържание:
"Чл. 237. При системни нарушения по чл. 233, ал. 1, извършени от главен архитект на община (район), констатирани от Дирекцията за национален строителен контрол, министърът на регионалното развитие и благоустройството може да лиши нарушителя от правото да заема длъжността главен архитект на община (район) за срок до 2 години."
По чл. 267 има предложение от народния представител Дора Янкова:
В чл. 267, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 изразът "в размер до 50 000 лв." се заменя с израза "в размер до 5000 лв."
2. В т. 2 изразът "в размер до 100 000 лв." се заменя с израза "в размер до 10 000 лв."
3. В т. 4 изразът "в размер до 150 000 лв." се заменя с израза "в размер до 50 000 лв."
4. В т. 5 изразът "в размер до 50 000 лв." се заменя с израза "в размер до 20 000 лв."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага чл. 267, преномериран в чл. 238, да придобие следната редакция:
"Чл. 238. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1. на собственик (инвеститор) или изпълнител на строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 1, т. 2, 3 и 4 - в размер от 5000 до 50 000 лв.;
2. на собственик (инвеститор) или изпълнител на строеж, продължил да изпълнява строителни и монтажни работи на обект, спрян със заповед по чл. 225, ал. 2 - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
3. на лице, осъществяващо дейност, включена в компетентността на лицата, упражняващи строителен надзор, без да има право - в размер от 3000 до 30 000 лв.;
4. на лице, упражняващо строителен надзор, допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 1 - в размер от 30 000 до 150 000 лв.;
5. на доставчик на електрическа или топлинна енергия и вода, не изпълнил разпореждане по чл. 225, ал. 3 - в размер от 5000 до 50 000 лв.
     (2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 239 и чл. 240 от този закон."
"Раздел II - Реализация на административнонаказателната отговорност".
Комисията предлага раздел II и заглавието му да отпаднат.
По чл. 268 няма предложения.
Комисията предлага чл. 268, преномериран в чл. 239, да придобие следната редакция:
"Чл. 239. (1) Установяването на нарушенията по този закон, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в този закон не е предвидено друго.
                (2) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от служители на общинските администрации и на Дирекцията за национален строителен контрол. За нарушения на разпоредбите, засягащи уредби и съоръжения с повишена опасност и на разпоредбите по опазване на околната среда, актовете се съставят от служители, определени от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология, съответно от служители, определени от министъра на околната среда и водите."
По чл. 269 няма предложения на народни представители.
Комисията предлага чл. 269, преномериран в чл. 240, да придобие следното съдържание:
"Чл. 240. (1) Наказателните постановления се издават:
1. от министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощени от него длъжностни лица - за нарушения на разпоредбите по устройство на територията;
2. от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощени от него длъжностни лица - за нарушения на разпоредбите по устройство на територията (проектиране, строителство и качество на строителните материали и др.);
3. от министъра на околната среда и водите или определени от него длъжностни лица - за нарушения на разпоредбите по опазване на околната среда;
4. от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология или от упълномощени от него длъжностни лица - за нарушения на разпоредбите, засягащи уредби и съоръжения с повишена опасност.
     (2) Едногодишният срок за образуване на административнонаказателно производство за нарушения по този закон, разпоредбите по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството започва да тече от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа, а когато не се изисква разрешение за ползване - от деня на извършване на нарушението.
                (3) Наказателно постановление, с което е наложена глоба до 100 лв. включително, не подлежи на обжалване.
                (4) Наказателни постановления, с които е наложена имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци до 5000 лв. включително, не подлежат на обжалване.
                (5) Когато собственикът на недвижимия имот, върху който е извършен незаконен строеж и извършителят на незаконния строеж са неизвестни, копие от констативния акт се поставя на самия строеж и на определено място в общината. Този констативен акт, ако не бъде оспорен в 14-дневен срок, е основание да се предприемат действията по чл. 226 или чл. 227."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, първо да гласуваме неприетото предложение на госпожа Дора Янкова по чл. 267, ал. 1 - неприето от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 29, против 65, въздържали се 12.
Предложенията на госпожа Дора Янкова по ал. 1 на чл. 267 в редакцията и номерацията на вносителя, не се приемат.
Моля да гласуваме глава двадесет и трета със заглавие, отпадане на раздел I и заглавие, отпадане на раздел II и заглавие и приемане на чл. 233 до 240, включително.
Гласували 115 народни представители: за 87, против 5, въздържали се 23.
Предложенията на комисията са приети, включително и чл. 233 до 240.
С това тялото на закона е прието.
Часът е 17,30 ч.
Половин час почивка.
В 18,00 ч. продължаваме със закона. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Продължаваме заседанието с второ четене на Закона за устройство на територията.
Има думата господин Попов
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Заглавие "Допълнителни разпоредби".
Комисията предлага § 1 да придобие следното съдържание:
"§ 1. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Кметът на общината въз основа на решение на общинския съвет може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската (районната) администрация.
(3) Главният архитект на град с районно деление въз основа на решение на общинския съвет може да предостави свои функции по този закон на главните архитекти на районите и на други архитекти от общинската администрация."
По § 2 няма предложения.
Комисията предлага § 2 да придобие следното съдържание:
"§ 2. (1) Когато с този закон и с разпоредбите по неговото прилагане се предвиждат задължения за собствениците, включително за юридическите лица, които стопанисват и управляват имотите, свързани с изграждане, преустройство, довършване, поддържане или премахване на строежи, съоръжения, инсталации, насаждения и други работи, в съответствие с правилата и нормативите за устройство на територията и с изискванията по сигурността, здравеопазването, пожарната безопасност, естетиката, чистотата, спокойствието на гражданите и други, и тези задължения не бъдат изпълнени в определения срок, работите могат да бъдат извършени от общината за тяхна сметка. Въз основа на протокол за извършените разходи общината може да се снабди с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 237з на Гражданския процесуален кодекс.
(2) При съсобствени недвижими имоти кметът на общината може да разрешава работите по ал. 1 да се извършват от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици."
По § 3 няма предложения.
Комисията предлага § 3 да придобие следната редакция:
"§ 3. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, за издаване на разрешение за строеж, протокол за определяне на строителна линия и ниво, акт за узаконяване, разрешение за ползване на строеж и за други административни и технически услуги по този закон се събират такси по Закона за местните данъци и такси и по Закона за държавните такси."
По § 4 няма предложения.
Комисията предлага § 4 да придобие следното съдържание:
"§ 4. (1) Съобщенията от компетентните органи на заинтересованите лица по този закон и актовете по неговото прилагане, когато не е указано друго, се правят по реда на Гражданския процесуален кодекс. Отсъстващите лица се уведомяват със залепване на съобщението на жилището им или на недвижимия имот, за който се отнасят устройственият план, инвестиционният проект, оценката, искането, отговорът, възражението, заповедта или другите книжа. Съобщението се поставя и на видно място в сградата на общината, района или кметството. Така направеното съобщение се удостоверява в служебна бележка с подписите на две длъжностни лица. Служебната бележка се прилага към съответната преписка.
(2) Правилата на ал. 1, изречение второ и следващите не се прилагат в случаите, когато този закон и разпоредбите по неговото прилагане предвиждат изрично, че съобщенията ще се правят по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) В случаите по ал. 1 за жилищни сгради с режим на етажна собственост съобщенията се връчват на председателите на управителните съвети (управителите)."
По § 5 има предложение от народния представител Тодор Костадинов.
Комисията подкрепя неговото предложение да отпаднат точки 11 и 19 от § 5 на вносителя и не подкрепят предложението за отпадане на т. 2.
Комисията предлага § 5 да придобие следното съдържание:
"§ 5. По смисъла на този закон:
1. Думите "Национален експертен съвет", "областен експертен съвет" и "общински (районен) експертен съвет" да се разбират съответно като: "Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика", "областен експертен съвет по устройство на територията" и "общински (районен) експертен съвет по устройство на територията".
2. "Поземлен имот" е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
3. "Неурегулирана територия" е територия, в която поземлените имоти не са урегулирани с подробен устройствен план.
4. "Територии с особена териториалноустройствена защита" са защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии, за културно-историческа защита по Закона за паметниците на културата и музеите, други територии със специфична характеристика, чиито режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична държавна собственост съгласно Закона за водите.
5. "Територии с режим на превантивна устройствена защита" са определени с устройствени схеми и планове територии, които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени със специален закон.
6. "Територия на населено място" по смисъла на този закон е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.
7. "Малки населени места" по смисъла на чл. 58 са селата, както и градовете с население до 30 000 жители.
8. "Територия" или "устройствена зона" по чл. 11 представлява съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо предназначение.

9. "Допустимото натоварване на териториите, предназначени за застрояване" се определя от интензивността на застрояване и допустимите дейности съобразно конкретното предназначение на поземлените имоти.
10. "Квартал" е урегулирана територия, ограничена от улици или от улици и граници на урбанизирана територия, която обхваща един или повече поземлени имоти.
11. "Урегулиран поземлен имот" или "урегулиран имот" е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
12. "Индивидуализиране на новообразуван урегулиран поземлен имот" по чл. 16, ал. 5 е описване на границите и определяне на идентификатор на имота.
13. "Преобладаващ равнинен терен" по чл. 19, ал. 1, т. 4 е терен с наклон до 10 на сто, а "преобладаващ стръмен терен" по чл. 19, ал. 1, т. 5 е терен с наклон над 10 на сто.
14. "Тесен урегулиран поземлен имот" е имот с лице, за чийто размер е приложено отклонението по чл. 19, ал. 3.
15. "Застроена площ" е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проверителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.
16. "Свободна дворна площ" е разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи.
17. "Плътност на застрояването" е отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
18. "Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.
19. "Интензивност на застрояване" на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
20. "Начин на застрояване" е разположението на сградите и постройките на основното и на допълващото застрояване в урегулираните поземлени имоти.
21. "Свободно" е застрояването, при което сградите в урегулираните поземлени имоти се разполагат на разстояние от имотните граници (регулационните линии) към съседните урегулирани поземлени имоти, както и на северна странична регулационна линия при тесни урегулирани поземлени имоти по улици с посока север - юг и полупосоките до 45 градуса.
22. "Свързано" е застрояването, при което сградите в два или повече съседни урегулирани поземлени имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните линии). Свързаното застрояване в съседни урегулирани поземлени имоти представлява допиране на сградите на основното застрояване или на постройките на допълващото застрояване.
23. "Комплексно" е застрояването в големи урегулирани поземлени имоти на групи от сгради, които се разполагат свободно стоящи или допрени една до друга.
24. "Преструктуриране на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания" представлява промяна на тяхната структура и застрояване, в това число и чрез образуване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване, както и за друго предназначение, въз основа на подробен устройствен план.
25. "Външна линия на застрояване" е линията на застрояване към улицата. Тя може да съвпада с уличната регулационна линия или да е на разстояние от нея навътре в урегулирания поземлен имот.
26. "Вътрешна линия на застрояване" е линията на застрояване към съседни урегулирани поземлени имоти или към съседни сгради. Вътрешните линии на застрояване са странични и към дъното на урегулирания поземлен имот.
27. "Дълбочина на основното застрояване на сгради" е разстоянието от външната линия на застрояване до срещуположната вътрешна линия на застрояване.
28. Разположение на жилищна сграда откъм по-благоприятната посока за ослънчаване" е разположението на сградата при определяне на разстоянията до съседни сгради, което съответства на следната степенуваност на географските посоки: юг; югоизток и югозапад; изток; запад; североизток и северозапад; север. При разположение, междинно на тези посоки, се приема по-близката географска посока.
29. "Жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ.
30. "Жилище" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.
31. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщенията, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.
32. "Общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура" са мрежите и съоръженията в урбанизираните територии до общите контролно-измервателни уреди в недвижимите имоти, включително разпределителни устройства.
33. "Сервитутна ивица" е част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.
34. "Служебен тротоар" е тротоар, предназначен за преминаване на служебни лица във връзка с осъществяване на дейности по поддържане и ремонт на улиците, съоръженията към тях и техническата инфраструктура.
35. "Третиране на отпадъците" е събирането, съхраняването и обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от отпадъци при спазване на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
36. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.
37. "Строителна площадка" е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с работен проект за организация и изпълнение на строителството, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.
38. "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и техните реконструкции и преустройства.
39. "Обект" е самостоятелен строеж с определено наименование и местоположение. Реални части от строеж, които имат самостоятелно функционално предназначение, са самостоятелни обекти от съответния строеж.
40. "Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
41. "Етап" е част от строежа със самостоятелно функционално предназначение, за която може да бъде издадено отделно разрешение за строеж и разрешение за ползване.
42. "Груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи.
43. "Технически ръководител" е участник в строителството, който е технически правоспособно лице по смисъла на чл. 230 от закона, назначава се от строителя, ръководи строителните работи и го представлява на строежа в съответствие със сключения договор.
44. "Етаж" е част от сграда или постройка между две последователни подови конструкции.
45. "Подземен етаж" е етажът, таванът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата) или до 0,3 м над тази кота.
46. "Полуподземен етаж" е етажът, подът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата), а таванът - на повече от 0,3 м над тази кота и до 1,5 м над нея.
47. "Надземен етаж" е етажът, подът на който е разположен на и над котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата).
48. "Тавански етаж" е етажът, разположен в подпокривното пространство и ограничен частично или цялостно от покривните плоскости.
49. "Средно ниво на прилежащия терен" е нивото на терена, измерено в средата на съответната ограждаща стена на сградата.
50. "Ниво цокъл" е нивото на пода на първия подземен етаж.
51. "Ниво било" е най-високата хоризонтална част на покрива на сградата.
52. "Фасада" е външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена.
53. "Калканна стена" е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.
54. "Балкон" е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.
55. "Лоджия" е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
56. "Тераса" е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.
57. "Репер" по смисъла на чл. 157, ал. 4 е геодезически знак, който служи като изходна точка при измервания, нивелиране и при нанасяне на точки и линии от план на местността.
58. "Абразия" е отмиване на бреговете на водни площи и реки."
§ 6 - Комисията предлага § 6 да се премести в Заключителните разпоредби.
§ 7 - Комисията предлага § 7 да се премести в Заключителните разпоредби.
След § 7 има предложение на народния представител Дора Янкова, като комисията подкрепя предложението й и предлага то да бъде преместено на систематичното му място в § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Има едно неприето предложение от господин Тодор Костадинов за отпадане на т. 2 от § 5, която всъщност е т. 11 в предложения от комисията вариант.
Моля да гласуваме предложението на господин Костадинов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 40, против 81, въздържали се 6.
Предложението на господин Костадинов за отпадане на определението в т. 2 не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за заглавието "Допълнителни разпоредби" и параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 и за отпадане на параграфи 6 и 7.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
Заглавието "Допълнителни разпоредби" и параграфи от 1 до 5 включително, предложени от комисията, са приети
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Преходни и заключителни разпоредби" - комисията предлага от заглавието на вносителя да отпаднат думите "и заключителни" и то да остане "Преходни разпоредби".
§ 8 - Комисията предлага § 8 да се премести в Заключителните разпоредби.
§ 9 - Няма предложения.
Комисията предлага § 9, преномериран в § 6, да придобие следното съдържание:
"§ 6. (1) Действащите към деня на влизане в сила на този закон териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове запазват действието си. Посочените планове се изменят при условията и по реда на този закон.
(2) Действащите към деня на влизане в сила на този закон дворищнорегулационни планове могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането в сила на закона. Общинската администрация осигурява извършването на необходимите оценки в едномесечен срок от постъпване на искането.
(3) Териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове, които имат издаден акт за одобряване към деня на влизане в сила на този закон, се съобщават, обжалват и влизат в сила по досегашния ред.
(4) След влизане в сила на дворищнорегулационните планове по ал. 3 те могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането им в сила. Общинската администрация осигурява извършването на необходимите оценки в едномесечен срок от постъпване на искането.
(5) След изтичане на сроковете по ал. 2 и ал. 4 не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат.
(6) До предаването на кадастралния план и свързаната с него документация от общинската администрация на Агенцията по кадастъра при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, попълването или поправката на кадастралния план се извършват от общинската администрация по досегашния ред. Попълването или поправката на кадастралния план, предаден в Агенцията по кадастъра, се извършва от нея.
(7) Действието на плановете за земеразделяне и на другите планове, свързани с възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд, се прекратява след влизане в сила на кадастрална карта за съответната територия."
По § 10 има предложение на народния представител Дора Янкова, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага § 10 да отпадне, тъй като текстът на ал. 1 е включен в предходния § 6, а ал. 2 се възприе да отпадне след приемане на предложението на народния представител Дора Янкова.
По § 11 няма предложения.
Комисията предлага § 11, преномериран в § 7, да придобие следното съдържание:
"§ 7. (1) След изтичане на сроковете по § 6, ал. 2 и ал. 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти, се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон. Общинската администрация служебно изменя дворищнорегулационните планове по писмено искане на заинтересуваните собственици, като поставя в съответствие новите вътрешни регулационни линии по съществуващите граници на поземлените имоти.
(2) Започнатите производства по прилагане на дворищнорегулационните планове се довършват по досегашния ред. За започнато производство се счита денят на подаване на искането за оценка в общинската администрация в срока по § 6, ал. 2.
(3) Предходните разпоредби не се прилагат по отношение на действащите регулационни планове за обекти на публичната собственост. Срокът по чл. 209 започва да тече от деня на влизане в сила на този закон."
Комисията предлага да се създаде § 8 със следното съдържание:
"§ 8. (1) За отчуждителните производства, започнали при действието на отменените разпоредби на глава пета, раздел I от Закона за териториално и селищно устройство ("Държавен вестник", бр. 124 от 27.10.1998 г.), по които е издадена заповед за отчуждаване и недвижимият имот е завзет до 30 октомври 1998 г., се прилагат отменените разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство и отмененият чл. 102 от Закона за собствеността.
(2) В случаите, когато недвижимият имот не е завзет до 30 октомври 1998 г., заповедта за отчуждаване и за обезщетяване се отменя и производството се прекратява от кмета на общината със заповед.
(3) По държавния и общинските бюджети ежегодно се предвиждат средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по ал. 1."
Комисията предлага да се създаде § 9 от текста на чл. 242 със следното съдържание:
"§ 9. Правото на обезщетение с недвижим имот или с друго вещно право за отчужден и завзет недвижим имот не се погасява по давност."
Комисията предлага да се създаде § 10 от текста на чл. 243 със следното съдържание:
"§ 10. Петгодишният давностен срок по чл. 67 от Закона за собствеността не тече и не се прилага в случаите, когато правото на строеж е получено като обезщетение за отчужден недвижим имот."
Комисията предлага да се създаде § 11 със следното съдържание:
"§ 11. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита денят на внасянето на инвестиционен проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект."
По § 12 има предложение от народните представители Свилен Димитров и Петър Мутафчиев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага § 12 да придобие следното съдържание:
"§ 12. (1) Физическите лица, които притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и квалификационна степен с документ за завършено образование до влизане в сила на този закон, притежават и специална проектантска правоспособност по смисъла на чл. 231, ал. 1.
(2) Договорите за строителен надзор в проектирането и строителството, както и за технически контрол в проектирането и строителството, сключени до влизане в сила на този закон, запазват действието си, освен ако страните не ги изменят или прекратят по взаимно съгласие.
(3) До влизане в сила на закон по чл. 231, ал. 1 физическите лица, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, се вписват в регистър към Дирекцията за национален строителен контрол при условия и по ред, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройтвото."
Комисията предлага да се създаде § 13 със следното съдържание:
"§ 13. В срок от една година от влизане в сила на този закон централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, отговорни за спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, прехвърлят на физически и юридически лица по чл. 143, ал. 5 своите функции по издаване на писмени становища за подлежащите на одобряване инвестиционни проекти при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
§ 13. Сроковете по всички производства, започнали да текат до влизането в сила на този закон, изтичат съгласно досега действащите норми."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, преномериран в § 14, по принцип, като предлага думата "норми" да се замени с думата "разпоредби".
По § 14 няма предложения.
Комисията предлага § 14 да отпадне.
По § 15 също няма предложения. Комисията предлага § 15 да придобие следното съдържание:
"§ 15. (1) Строежи, изградени до 7.04.1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
(2) Незаконни строежи, започнати в периода от 8.04.1987 г. до 30.06.1988 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон и ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31.12.1998 г.
(3) Незаконни строежи, започнати след 30.06.1998 г., но неузаконени до обнародването на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали за посочения период или съгласно този закон и ако бъдат декларирани от собствениците им пред одобряващите органи в 6-месечен срок от обнародването на този закон.
(4) При отчуждаването на строежи по ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 и ал. 3 те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред."
Комисията предлага текстът на § 16 на вносителя да се премести в "Заключителни разпоредби" да стане ал. 2 на § 19.
Комисията предлага да се създаде § 16 със следното съдържание:
"§ 16. (1) С решение на областния управител или на общинския съвет строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 6 от 1998 г.) върху земя държавна или общинска собственост, извън случаите по чл. 195 от този закон, могат да се запазят до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план. След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план временните строежи се премахват, без да се заплащат, въз основа на заповед на кмета на общината, издадена по реда на чл. 196 от закона.
(2) По решение на областния управител или на общинския съвет, взето в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, могат да се допуснат процедури за изменение на действащ подробен устройствен план с цел временни строежи по ал. 1 да получат траен устройствен статут в съответстващите им размери и вид. След установяване на траен устройствен статут на собствениците на съществуващите строежи се учредява право на строеж при условията и по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
(3) В случаите по ал. 2, когато се установява траен статут на застрояване с устройствени показатели, размери и функция, които съществено се различават от съществуващия временен строеж, последният се премахва по реда на ал. 1, а инвеститорът на новия строеж се определя по общия ред."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Има ли желаещи да вземат думата?
Тук няма неприети предложения.
Поставям първо на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 14 по номерацията на вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте заглавието "Преходни разпоредби" и § 6 - 16 включително, както и предложението за преместване на текста в заключителната част.
Гласували 106 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 10.
Заглавието "Преходни разпоредби" и съдържанието на § 6 - 16 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: "Заключителни разпоредби".
Комисията предлага § 17 от текста на § 6 да придобие следното съдържание:
"§ 17. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява строителни и технически правила и нормативи, издава наредби и инструкции и одобрява образци на документи по прилагането на този закон.
(2) Министърът на здравеопазването и министърът на регионалното развитие и благоустройството одобряват санитарно-хигиенните правила и нормативи.
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи одобряват противопожарните строително-технически правила и нормативи.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи одобряват строително-техническите правила и нормативи по безопасността на движението.
(5) Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява противоземетръсните строителни правила и нормативи.
(6) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването, министърът на околната среда и водите и министърът на вътрешните работи одобряват строително-техническите правила и нормативи по ограничаване и премахване на вредния шум в населените места, в сградите, в отделните жилища, обекти и помещения и в местата за отдих, туризъм и санаторно-курортно лечение.
(7) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации одобрява техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура."
Комисията предлага да се създаде § 18 от текста на § 7 със следното съдържание:
"§ 18. Задачите и функциите на Дирекцията за национален строителен контрол се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Комисията предлага да се създаде § 19 от текстовете на § 8 и § 16 със следната редакция:
"§ 19. (1) Този закон отменя Закона за териториално и селищно устройство.
(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон."
Комисията предлага да се създаде § 20 от текста на чл. 144, ал. 3 със следната редакция:
"§ 20. Когато във връзка с устройството на територията се държи сметка за заварени строежи, се имат предвид законните строежи."
Комисията предлага да се създаде § 21 със следното съдържание:
"§ 21.Подробният устройствен план се счита за приложен:
1. по отношение на регулацията - с изплащането на дължимите суми по договорите по чл. 17, ал. 3, когато такива се предвиждат, нанасяне на имота в кадастъра и вписване в имотния регистър;
2. по отношение на застрояването - с полагането на фундаментите на строежите по издадени строителни книжа."
Комисията предлага да се създаде § 22 със следното съдържание:
"§ 22. (1) Когато разпоредби на други закони, противоречат на разпоредбите на този закон по въпроси за устройството на територията, уредени в него, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията.
(2) Разпоредбите на други закони, които препращат към отменените Закон за териториално и селищно устройство и Правилник за прилагането му, се отнасят към съответните разпоредби на този закон.
(3) Разпоредбите на други закони, свързани с наименованията на териториалноустройствените планове, общи и подробни градоустройствени планове се прилагат и за съответните устройствени схеми и планове по този закон."
Комисията предлага да се създаде § 23 със следното съдържание:
"§ 23. За проекти, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз - присъединителни фондове, програми ФАР или други, се прилагат разпоредбите и процедурите на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейската комисия, ратифицирано на 4 април 1995 г., както разпоредбите и процедурите на годишните финансови меморандуми по съответните програми."
"§ 17. В Закона за опазване на околната среда се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. националните и регионалните програми и планове за развитие;".
2. Създава се нова т. 3:
"3. устройствените планове и техните изменения, с които се предвиждат дейности, посочени в приложението по т. 1;".
3. Досегашната т. 3 става т. 4."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, преномериран в § 24, и предлага следната редакция на т. 1:
"1. в чл. 20, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. националните, регионалните и областните планове и програми за развитие.".
По § 18 няма предложения.
Комисията предлага § 18, преномериран в § 25, да придобие следната редакция:
"§ 25. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят следните изменения:
1. В чл. 21, ал. 1 т. 11 се изменя така:
"11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;".
2. В чл. 44, ал. 1 т. 12 се изменя така:
"12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.".
Комисията предлага да се създаде § 26 със следното съдържание:
"§ 26. В Закона за държавната собственост в чл. 33, ал. 2 думите "в границите на населените места" се заличават."
Комисията предлага да се създаде § 27 със следното съдържание:
"§ 27. В Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София се правят следните изменения и допълнения:
1. Раздел II - "Прилагане на общия градоустройствен план и режим на собствеността на недвижимите имоти" с чл. 8, 9 и 10 се отменят.
2. В § 10, 12 и 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение в Закона за одобрение и приложение на Общия градоустройствен план на София думите "общ градоустройствен план" се заменят с "общ устройствен план".
3. § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение в Закона за одобрение и приложение на Общия градоустройствен план на София се изменя така:
"Фонд "Градоустройство" към Столичната община се преобразува във фонд "Благоустройство на територията".
"§ 19. Изпълнението на Закона се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, преномериран в § 28.
"§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2001 г."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, преномериран в § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов за този действително тежък доклад.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Моля, гласувайте заглавието "Заключителни разпоредби" и параграфи от 17 до 29 включително, така както бяха докладвани от председателя на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 14.
Заключителните разпоредби, като заглавие, и включените в тях параграфи от 17 до 29 включително са приети.
Господин Попов, имате думата за някои неприети текстове.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Господин председател, уважаеми колеги, във връзка с проведени гласувания в зала и върнати текстове за преработка в комисията, предлагам на вашето внимание доклад от заседание на комисията с предложение на върнати текстове.
"Допълнение към Доклад № 053-04-15 от 28.07.2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Четете направо текстовете.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 7, преномериран в чл. 5.
Комисията предлага в ал. 3 думите "с население над 30 хил. жители", отпаднали при гласуването на законопроекта в пленарна зала, да останат в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Имате думата, господин Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Може би трябва да внесем яснота за някои от текстовете в това допълнение, тъй като чл. 7, преномериран в чл. 5, и съответно второто предложение за чл. 13, преномериран в чл. 9, бяха приети на второ четене от народните представители. В този смисъл те не бяха отложени за преразглеждане. И аз мисля, че тук нарушаваме и правилника на Народното събрание, господин председател, Вие по-добре ще кажете, може би и Конституцията. Нямаме право текстове, приети на второ четене в пленарна зала, впоследствие да прегласуваме в комисия и в зала.
В този смисъл аз правя процедурното предложение първото и второто предложения от допълнението въобще да не се разглеждат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Други желаещи?
Знаете практиката на Народното събрание - тогава, когато след гласуване на текстове се налага и някаква промяна в преди това гласувани текстове, да ги прегласуваме. Няма да е за първи път.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Два пъти е прегласуван, господин Джеров! Два пъти е гласуван един текст в залата. Законът е приет и той може да се променя само със закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С гласуването ще се произнесете.
Поставям на гласуване предложението на комисията... (Шум и реплики в ДЛ.)
Добре, моля Ви, имате думата. Който иска да вземе думата - да заповяда. Знаете, че никога не отказвам да дам думата.
Има думата народният представител Свилен Димитров.

СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Извинявайте, господин председател, но Вие нарушавате правилника на Народното събрание. Какво правим? Извиваме ръцете на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Вие искахте по същество думата.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Ще взема думата и по същество, но в края на краищата какво правим в момента? Каква процедура в момента изпълняваме?
Значи аз всичките аргументи, които дадох преди две седмици пред пленарната зала и които бяха възприети от народните представители, но не се възприемат, да речем, от някои от вносителите, трябва отново да ги излагам, така ли? Освен това, Вие ни давате повод ние да атакуваме законопроекта пред Конституционния съд, заради една елементарна подробност, че не се изпълнява правилникът на Народното събрание.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Тя не е маловажна.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Тя наистина не е маловажна.
За какво става дума? Колегите в залата миналия път прекрасно разбраха, че ние не можем да правим разлика между главен архитект на голяма община и на малка община, тъй като неговите функции са едни и същи и естествено изискванията към него трябва да са едни и същи. Не може за община над 30 000 души да имаме изисквания за квалификация, професионален стаж и т.н., изисквания за конкурс, а за община от 29 000 души да нямаме такива изисквания. В Пловдивска област 8 от общините са под 30 000 души. Това значи, че в Калояново, в Кричим, в Лъки и т.н., да не ги изброявам всичките, главните архитекти може и да нямат професионален стаж. Предполагам, че колегите от всеки избирателен район могат да ми дадат достатъчно примери. Може би такова е положението с половината от българските общини.
Логиката на вносителите, че трудно се намирали специалисти за някои общини, просто не издържа. Ако в някои общини има такива проблеми, дайте да мислим евентуално там как ще ги решават. Но не може с текст, който променя нещата за половината от българските общини, ние да създаваме такива абсурди. Имаме какви ли не завишени изисквания за специалистите в областта на проектирането, на строителството, на всички участници в инвестиционния процес, а този, който има много по-големи правомощия в някои случаи от заместник-кмет, този, който е одобряващата инстанция в общинската техническа служба, за него няма да имаме никакви изисквания.
Всички тези аргументи бяха разбрани от залата на предишното заседание и тя гласува достатъчно категорично. Не разбирам защо сега трябва отново да извиваме ръцете на народните представители! Какво целим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Свилен Димитров.
Има думата председателят на комисията господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, искам да възразя срещу твърдението, че се нарушава правилникът с такова прегласуване. На всички нас са ни известни множество такива случаи и никога досега не е ставало въпрос, че е нарушаван правилникът. Явно, че няма такива основания да твърдим подобно нещо.
Колкото до чл. 7 и 13 - защо ги върнахме да ги прегласуваме в комисията?
Искам да припомня само кога във времето е четен този доклад - тогава, когато повече от половината от комисията, в това число и цялото й ръководство отсъстваше от тази зала. (Реплики от ДЛ.) Това, от една страна.
От друга страна, точно по това време, когато е трябвало да се чуят аргументите на комисията защо след продължителни дискусии са възприети точно тези текстове, се оказа, че такива важни текстове са били приемани, без да може да се чуе логиката на практиката на голямата част от комисията, а е чута логиката на колеги. Естествено те имат своите основания да ги твърдят, но в крайна сметка с огромно болшинство не са възприети тогава, когато сме готвили доклада.
И не на последно място, вече ще кажа няколко думи и по същество по първото предложение за чл. 7.
Ние току-що в Преходни и заключителни разпоредби, ако искате ще се върна и ще ви прочета къде точно, разграничихме с определение кои са малки населени места - тези под 30 000 жители. И логиката е защо? Съвсем естествено е, че един главен архитект в малко населено място има по-други задължения от един главен архитект в друго населено място, поради една елементарна причина, ами, че то е очевидно - в малките населени места сградите не са такива, като в големите населени места - ще го кажа на възможно най-елементарния език. Самото градоустройство в малките населени места е много по-различно от големите населени места.
Искам да припомня нещо изключително важно - кое друго като аргумент надделя при спора. При спора надделяха аргументите, които бяха внесени и от нашите колеги от Националното сдружение на общините като експерти. Самите те казаха: малките общини под 30 000 жители имат проблеми с осигуряването на специалисти, да ги назначат на длъжността "главен архитект".
Затова, ако има възможност, разберете нашите аргументи освен всичко останало, вие като народни представители да подкрепите предложението да няма никакво ограничение за малките населени места. (Реплики от ДЛ.) Да, няма никакви пречки.
Нещо повече, тяхното искрено желание беше свързано дори и с това по възможност да се даде правна възможност главните архитекти да бъдат и на половин щат, така както се казва, да бъдат на допълнително трудово възнаграждение, дори и да бъдат на граждански договор само и само да могат да си осигурят специалисти, които да им осигурят градоустройствените решения и да им дадат експертно становище пред общинския съвет и съответната общинска администрация.
Воля на народните представители е кои аргументи ще възприемат. Аз искрено съжалявам, че наистина се е стигнало дотам, че да бъдат гласувани точно в отсъствието, пак казвам, на болшинството от комисията - на практика хората, които отделиха близо година време и в извънредни заседания да преработят този закон, който в момента гледаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Думата има господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Много от нещата, които господин Илиян Попов каза, са истина. Много от тези проблеми в момента са сериозните проблеми пред общините. Но тук трябва да си дадем ясна сметка в края на краищата конюнктурни закони ли ще правим или такива закони, каквито от началото на Тридесет и осмото Народно събрание казахме, за дълго време, които ще гарантират една стабилна демокрация в страната.
Вие си спомняте какво стана, когато конюнктурно променихме Закона за отделянето на общините. Тогава колегата Методи Андреев направи три предложения за три общини и конюнктурно приехме тях. Сега изведнъж цялата държава взе да се цепи на малки общини. Изведнъж вашето правителство пак наново казва: да, ама това не е приемливо за държавата. Добре, къде бяхме тогава и мислихме ли добре тогава да защитим и държавния интерес, и обществения интерес? Явно, че онзи закон беше направен заради Перущица, Кричим и Стамболийски. Да, ама сега в Пловдив област иска и Сопот, иска и Куклен, предстои да поиска и Ръжево Конаре да се отдели от Калояново. И какво стана? С конюнктурния закон объркахме държавата. Сега ни предстои още един такъв акт.
Аз пак казвам, приемам мотивите на Илиян Попов, прав е, такива проблеми има в малките общини. Но когато става дума за главен архитект, изискванията трябва да бъдат едни и същи. Нека да не ги делим на големи и на малки. Защото примерно проблемите в една малка община, в която има много паметници на културата, са много по-големи, примерно един Несебър, отколкото в някой друг град, да кажем, като Перник. Това е истината. Да, ама в малката община няма 36 000, значи може да е човек без опит. Трябва ли да се върви към това? Не, не трябва. Е, има и такива общини, да кажа, от селски тип, извинявайте за израза, в които може да се допусне, че трябва да бъде главен архитект с по-малък опит, защото няма достатъчно сгради, които да са с особено значение, но и като инфраструктура и т.н.
Затова аз ви моля да не вървим към едно конюнктурно прегласуване, а да оставим текста, който е предложил колегата Димитров и е гласуван от Народното събрание. Не е мястото сега наистина да се караме, а да помислим добре - кое е в интерес на държавата и кое ще бъде в интерес на общините. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Мутафчиев.
Поставям на гласуване предложението на комисията по отношение на чл. 5.
Гласували 150 народни представители: за 106, против 40, въздържали се 4.
Корекцията в чл. 5 по номерацията на комисията е приета.
По чл. 9, господин Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: По чл. 13, преномериран в чл. 9.
Комисията предлага прегласуване на отпадналата ал. 2, като текстът й се допълни и съответно в ал. 3 изразът "извън случаите по ал. 2" в ал. 3 да остане в текста й.
Комисията предлага следните изменения и допълнения на чл. 13, преномериран в чл. 9:
1. Алинея 2 придобива следната редакция:
"(2)  Не може да бъде променяно предназначението на съществуващи озеленени площи или на части от тях, представляващи публична държавна или публична общинска собственост, освен по изключение - на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична собственост, с разрешение на областния управител или на общинския съвет."
2. Алинея 3 възстановява първоначалния си текст, предложен от комисията, както следва:
"(3) Промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване, извън случаите по ал. 2, се разрешава от съответния общински съвет."
3. Възстановява се номерацията на алинеи 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Попов.
Имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! По принцип аз не бих възразил по така предложения текст, защото той напълно съвпада с това, което разговаряхме в пленарна зала при приемането на чл. 9. Именно тогава точно и в тази насока беше предложена промяната на текста - общинските съвети или областните управители, тогава не ставаше въпрос за областните управители, да имат възможност при изградени зелени площи, при дадени комуникационни проекти да могат да се отделят части от тях и да се възстановяват в съседство или нещо друго, както на практика е направен текстът.
Но не мога да се съглася с процедурата, която в момента извършваме в това Народно събрание. И искам да ме чуете, господин Джеров, защото, ако прочетем доклада, там дословно е написано: "Комисията предлага прегласуване на отпадналата ал. 2, като текстът й се допълни и съответно в ал. 3 изразът "извън случаите по ал. 2", остане в текста." И така нататък.
Значи, в момента какво правим? Аз искам да подкрепя колегата Свилен Димитров и искам все пак, господин председател, обръщам се към Вас, кажете ми къде е в чл. 55... В чл. 56 пише: "Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината присъстващи".
Къде е казано, че гласувани текстове може отново и то не един път, а два пъти, да ги гледаме в пленарна зала, да им слагаме нови текстове, нови допълнения и отново да разглеждаме дадения член, който е приет като цяло. (Неразбираема реплика на Валентин Симов от място.)
Какво, бе, господин Симов? Защо? Аз ви питам днес какво правим?
Господин Попов каза, че част от комисията не била в залата и затова не можело да се обясни на останалите, извинявайте за израза, които не разбират, останалите глупаци, които са в залата. Те не разбират, а петимата, умните, били навън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Такоров, моля Ви, без такива епитети. Недопустимо е по този начин да се реагира към колегите.
РУМЕН ТАКОРОВ: Ами, добре, това го каза господин Попов, не съм го казал аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Недейте, защото ще трябва да приложа някоя от санкциите.
РУМЕН ТАКОРОВ: Ами точно така каза, че е нямало пет човека и другите, които са в залата, не са могли да разберат какво гласуват. Ами, това не е ли същото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля ви се, по-спокоен тон!
РУМЕН ТАКОРОВ: И сега аз ви питам: в залата сме 50 човека. (Шум и реплики в залата.)
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ, от място): Няма спокойно, господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Нешев, може ли да не се обаждате от място? (Силен шум и реплики в залата.)
Моля за тишина в залата! Оставете ораторът да се изкаже, обаче без обидни думи.
РУМЕН ТАКОРОВ: Аз не съм обиждал никого, господин Джеров. Аз просто цитирах това, което искаше да каже господин Попов. Вижте стенограмата, той каза, че петима човека от комисията не били в залата и всичките останали не могли да вземат правилното решение как да гласуват. И аз сега искам да ви питам: в залата, господин Джеров, сме не повече от 50 човека. Сто и деветдесет липсват. И това не е практика само сега, на сегашното заседание, а вече в последния месец - месец и половина.
Това основание ли е един закон, който е гледан в Народното събрание, в тази пленарна зала, да кажем след два дена: извинявайте, този текст, независимо че е гласуван, но в залата тогава имаше 60 човека и дори и в стенограмата е записано, дайте пак отново да го променим. Не мога да се съглася с такъв начин на работа в пленарната зала, който е против Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И Вие, господин Джеров, винаги сте се хващали за правилника - че той трябва да бъде изпълняван.
Аз Ви питам: покажете ми, прочетете ми текста, където можем да се върнем на гласувани текстове и отхвърлени от пленарната зала, след това отново да ги разглеждаме тук. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Такоров.
Смятам, че вече има няколко народни събрания, в които, когато се приключи един закон и той бъде гласуван, някой път да се налага да се върнем към текстове, които да бъдат доуточнявани.
Господин Попов има думата.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Господин председател, уважаеми колеги, аз първо искам да се обърна към преждеговорившия да не се мъчи да ми чете мислите, а да вземе да прочете стенограмата и да види какво съм казал. И е хубаво да вземе да се извини на всички колеги народни представители, че ги нарече глупаци. Това е изключително важно и това е нарушението на правилника и мисля, че беше редно дори да се вземат съответните мерки по силата на правилника.
А сега ще кажа и няколко думи за най-важното в случая. За мен най-смешното в случая беше, че преждеговорившият първо се съгласи с това, което предлага комисията, и каза, че то е по смисъла на това, което той предложи.
И след това отдели повече от пет минути да ни занимава с неща, които сам си ги измисли, първо, второ, обиди народни представители, и трето, се мъчи да докаже нещо, което не може да се докаже. Затова ли сме се събрали тук? Затова ли?
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ, от място): Това реплика ли е?
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Приемете го както искате. Аз говоря в момента за нещо друго, качествено различно. Това беше един от малкото закони, които в последно време сме разглеждали и в които с много голямо желание са участвали народни представители и експерти от всички парламентарни групи. И аз мисля, че те най-вече не заслужават едно такова отношение. Защото е безкрайно смешно тук да станеш и да кажеш колко си съгласен с текста, а след това пет минути да говориш измислени неща срещу приемането на текста. Такава логика аз не мога да разбера.
И се обръщам към всички колеги народни представители: да работим по същество, защото останаха още пет члена за гласуване, най-вече заради труда на експертите и заради всички хора и представители на обществени и съсловни организации, които с огромно желание участваха в разработването на закона вече повече от една година. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Има ли други желаещи да се изкажат?
Има думата господин Такоров за реплика, само много моля да се съобразите с етичните задължения на народния представител.

РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Колеги! Ако съм обидил някого, да ме извини. Но аз мога да си повторя думите, това, което казах, че умните хора в залата не са били 5 човека, а глупаците са седели да гласуват закон, така както в момента всичките, дето сме тук в залата, значи излиза, че хората, които постоянно седим в залата, не разбираме от материята, която гласуваме и след това ние сме виновните защо сме седели в залата да гласуваме тези закони. Така излезе и прочетете стенограмата.
И пак ви казвам. Ако някой мисли, че съм го обидил, да ме извини. Аз нямах въобще намерение никого да обиждам и никого не съм обиждал, поради простата причина... И това мисля, че беше достойнството ми, господин Попов. Аз казах, че приемам текстовете, но не приемам процедурата, която се извършва в момента в парламента. Защо не можете това да разберете? Какво лошо има казано в това, което съм казал?
И пак питам - посочете ми текст, който дава право отново да се връщаме към вече гласуван член или текст? Такъв просто няма! Или вие четете правилника така, както дяволът - Евангелието, на практика!? Защо, когато фактите говорят, вие се хващате за закона, а когато правилникът и законът е наред, вие се хващате за фактите? Знаете ли какво се казва това? Демагогия!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имате думата, господин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колега Такоров, ако нещо не Ви харесва, аз Ви казах, има Конституционен съд, обърнете се към него. Направете си подписка и тогава протестирайте. (Неразбираема реплика от място на господин Свилен Димитров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля Ви без реплики от място.
ВАЛЕНТИН СИМОВ: Точно затова е Конституционният съд. Той ще реше дали ние сме нарушили нашия ред или не.
Имам и още една молба към колегите от БСП. Хайде да не се правим на тарикати! Когато всичките в комисията се съгласихме и върнахме тези текстове, тогава никой там не се изказваше "против". И когато 1/3 от нас бяхме в командировка в Португалия, на някои наистина им беше по-лесно докато отсъстват главните фигури по закона да пробутат някой текст така, между другото. (Неразбираема реплика от място на господин Свилен Димитров.)
Уважаеми колеги, понеже тук на няколко пъти господин Такоров използва думата принцип, отворете Българския тълковен речник, за да видите какво означава думата "принцип". Свой възглед. Ей така, между другото, точно това означава думата "принцип", когато се говори.
Аз не приемам по принцип тези работи. Ако имаше нещо в комисията, да си го бяхме казали, да си го бяхме свършили там. След като комисията се е съгласила това нещо да се върне обратно в пленарна зала, значи, тя е намерила своите мотиви.
И последно, с което приключвам, дайте да не прехвърляме това, което седем месеца в комисията се случваше, и тук, в пленарна зала. Тази борба между гилдиите на архитектите и на инженерите - строители и други се отразява сега на нас тук, в пленарна зала. Седем месеци ги слушахме там кой от кой по-тарикат, да надлъже другия, за да си устрои закона за себе си.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Хабер си нямаш по тези работи!
ВАЛЕНТИН СИМОВ: Може да си нямам хал-хабер, може и да си имам! Затова правя процедурно предложение да приключим с дебатите и да отидем към гласуване.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Това беше предложение на гилдията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Господин Симов, репликата ми е към Вас. Не знам промяната на два или на двадесет квадрата зелена площ към коя гилдия трябва да се отправи този въпрос, но бях изненадана от това, което чух преди малко. И ще се аргументирам защо бях изненадан. В комисията има определени хора, които работят. Никой не пречи на колегите народни представители да ходят в тази комисия, да слушат и наистина да вземат отношение по работата. Но никой не е задължен и да ходи. Така че, господин Симов, с Вашето изказване аз разбирам, че Вие искате в момента да затворите устата на колегите, които не са работили и не са ходили в тази комисия. И аз искам да попитам председателя, тъй като някои от тези предложения бяха направени от мен в залата и бяха гласувани от залата, защо не ми се обадихте, когато ги разгледахте повторно тези предложения, аз да си кажа аргументите по тях? Някой да ме е уведомил? И Вие искате да ми кажете в момента, че аз трябва да си мълча. Знаете ли на какво прилича това, което Вие предлагате? След като се избере парламентът, след като се види парламентарното мнозинство, другите да се освобождават, а те да остават да работят. Какъв смисъл има от другите? Какъв смисъл има от опозицията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата Иван Борисов за реплика.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин Симов, аз си позволявам реплика към Вас. Тя се състои в следното.
Първо, не приемам терминологията, бих казал - жаргона, който Вие ползвате от тази трибуна - някой се опитвал да пробута закона, докато Вие сте били в Португалия. Мен ли визирате? Аз не съм бил в Португалия. Аз не съм имал най-малко намерение да "пробутвам" закон. Напротив! Господин Симов, Вие знаете в комисията моето становище. Аз бях "против" това, когато Вие бяхте в Португалия, законът да се гледа. Аз бях "против" това. Та питам, господин Симов, кой имате предвид, че "пробутал" закона, когато Вие сте били в Португалия? Ама, много Ви моля, отговорете ми!
И вторият въпрос, господин Симов, имам претенции, че аз съм по-редовен в заседанията на комисията. Господин Симов, когато се гласуваха тези изменения, Вие не бяхте в комисията. От чие име говорите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има ли друга реплика? Няма.
Имате думата за дуплики. (Шум и реплики.)
Моля по-спокойно, моля за по-спокойна дискусия!
Има думата господин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател! Първо, уважаеми господин Такоров, Вие току-що доказахте моята хипотеза. Ако Вие толкова много искахте тези текстове да бъдат приети и разгледани, Вие сам трябваше да следите кога има заседание на комисията и да присъствате на тези заседания. Тук не е някой да Ви кани лично или навсякъде другаде. Когато аз си внасям някакви изменения по даден законопроект, аз си следя съответната комисия, интересувам се, питам и участвам в нейното заседание. (Шум и реплики от блока на Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Такоров, моля Ви, правя Ви бележка!
ВАЛЕНТИН СИМОВ: Дали имам работа или не, това е мой проблем. Аз ще решавам, господин Такоров.
Колега Борисов, на Вашите два въпроса. Първо, значи, пробутал го е явно този, който има интереси и който знае, че ние няма да сме тук в залата да опонираме. Значи, господин Свилен Димитров се оказа, няма друг кой да защитава този текст.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ, от място): Заради ходенето в Португалия ли ги правиш тези плонжове?!
ВАЛЕНТИН СИМОВ: Не е заради ходенето в Португалия! Аз съм ходил много, господин Димитров, ходил съм из цяла Европа, из цяла Европа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Димитров, не ме задължавайте към санкции.
ВАЛЕНТИН СИМОВ: И последното, с което искам да завърша. Идеята ми, между другото, господин Такоров, не е лоша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Иван Куртев. (Шум и реплики в залата.)
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Господин Такоров, моля Ви!
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да внеса малко успокоение и да припомня как бяха нещата. Това, че ги нямало членове на комисията, че били в Португалия и т.н., няма никакво отношение към въпроса, защото всички ние сме народни представители и всеки от нас си носи отговорността за гласуването. И всеки от нас трябва да знае какво гласува.
Когато приемахме чл. 13 и беше предложено да отпадне ал. 2, както си спомни и господин Такоров, аз подкрепих това нещо. И благодарение на моята подкрепа, това, което аз казах, стана причина и голяма част от депутатите от СДС да го подкрепят. И тази алинея отпадна. Защото така, както беше тогава текстът - един забранителен императивен текст, означаваше, че ако се наложи и най-малката корекция, няма да стане. Такъв един текст беше по-добре да отпадне, отколкото да остане.
Но още тогава с хората и от министерството, и с хората, които докладваха, аз не помня кой тогава докладва, дали господин Попов или някой друг, им подсказахме, че това, което правим, е една крайност. Другата крайност щеше да бъде, ако сега остане да няма никакъв такъв текст. И аз съм много доволен, че междувременно комисията е намерила едно компромисно решение и то добро решение. Хем остава някакъв забранителен текст, хем се дава възможност и когато има някакъв проблем, той да бъде решаван. И в новата редакция, която сега предлага комисията за ал. 2 на мястото на тази, която наистина сме гласували да отпадне, аз виждам едно добро решение и призовавам не само депутатите от СДС, но и от БСП всички да го подкрепят, защото това е разумно.

А що се отнася до начина на действие, до процедурата, във всичките четири Народни събрания, включително и Великото, са правени тези изключения тогава, когато по доклад на комисията, дори след като са приети текстовете, да се върнем отново към някои текстове. Но не за това, че е пожелал един или друг депутат, а защото е направено въз основата на доклад на комисията. Сега имаме точно аналогичен случай и вместо повече да продължаваме един такъв спор и то с един език, който едва ли не е най-добрият, по-добре да се съсредоточим върху това, което е предложено. Лично мен ме удовлетворява. Аз казвам, че и миналия път гласувах за отпадане, сега новият текст ме удовлетворява и ще го подкрепя. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-председател.
Има думата за реплика господин Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Куртев, аз напълно споделям думите, които казахте, но започвам от финала Ви. Ако беше направено така, че да не се правим едните на силни, а другите на глупави, тогава нямаше да има и тази реакция. Защото по начина, по който го поднесохте, Вие искахте да ни покажете, че силата е у вас, ние с ме задължени да приемем всичко, което вие решите. Ако въпросът беше поставен процедурно, че този текст е отпаднал, но след дебати смятаме, че трябва да има следващ текст и предлагаме на уважаемото Народно събрание да се разгледа този текст - тогава нямаше да се чувстваме засегнати, че ние сме тук една притурка, която е готова да приеме всичко, което ни се поднася.
И ще завърша с думите на онзи умен философ, който е казал: "Аз може да не съм съгласен с теб, но ще направя всичко възможно, за да имаш правото да кажеш това, което мислиш, защото съм демократ". И ако ние сме демократи, трябва да изхождаме от тази позиция. Нищо, че Чърчил е казал: "Няма нищо по-хубаво измислено, но това е, с което можем да управляваме".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Нешев.
Само че не поставяме на гласуване предложение на парламентарна група, а на комисия.
Поставям на гласуване предложението на комисията за преномерирания чл. 9.
Гласували 110 народни представители: за 108, против 2, въздържали се няма.
Предложението по чл. 9 е прието.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Член 51, преномериран в чл. 43, отложен за прецизиране от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 54, преномериран в чл. 43:
"Чл. 43. (1) За нови сгради необходимите места за гариране и/или паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот.
(2) Изключения от разпоредбата по ал. 1 се допускат от експертните съвети, когато нормативно необходимите места за гариране и/или паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или наклон на урегулирания поземлен имот, хидрогеоложки условия, санитарно-охранителни зони и др.
(3) Във вилни зони могат да се изграждат гаражи като допълващо застрояване."
Член 59, преномериран в чл. 48, отложен за прецизиране от комисията.
Комисията подкрепя текстовете на ал. 1, 3, 4 и 5 предлага следната редакция на ал. 2 и 6:
"(2) Общинският експертен съвет определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и др.), съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на урегулираните поземлени имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове."
"(6) Изключения от изискванията по ал. 2, 4 и 5 се допускат от общинския експертен съвет, съобразно с предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряване на архитектурно единство, както и за обекти на културно-историческото наследство, въз основа на индивидуален архитектурен проект."
Член 67, преномериран в чл. 56.
Комисията предлага в чл. 67, преномериран в чл. 56, в ал. 2 думите "съответното министерство или ведомство" да се заменят с думите "съответната централна администрация".
Член 157, преномериран в чл. 141, отложен за прецизиране от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 157, преномериран в чл. 141:
"Чл. 141. (1) Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината след приемане на проекта от общинския експертен съвет. Не се изисква решение на общинския експертен съвет за проекти на жилищни сгради с височина до 10 м, за нежилищни обекти с разгъната разстроена площ до 200 кв.м, за преустройства без промяна на строителните конструкции и за постройки на допълващото застрояване.
(2) Идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, които са със структуроопределящо устройствено значение, с голям архитектурно-художествен, екологически или социален ефект или предвиждат сложни технически или технологически решения се подлагат на държавна експертиза от областния експертен съвет или от националния експертен съвет, чиито решения са задължителни.
(3) Отказ за съгласуване на идеен инвестиционен проект може да се прави по законосъобразност въз основа на мотивирано решение на съответния експертен съвет.
(4) Отказ за съгласуване на архитектурната част на идейния инвестиционен проект може да се прави и при липса на архитектурно единство или при неиздържан архитектурно-художествен образ, въз основа на мотивирано решение на общинския експертен съвет, взето с мнозинство над две трети от членовете му.
(5) Идейният инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община се съгласува от областния управител след приемане на проекта от областния експертен съвет, а за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение - от министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемане на проекта от Националния експертен съвет.
(6) Съгласуването на идейния проект се извършва в месечен срок от постъпване на писмено искане.
(7) Съгласуването на идейния проект е основание за продължаване на проектирането в следващи фази."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да спрем дотук, господин Попов.
Имате възражения по отделните текстове ли, господин Такоров? Добре.
Спираме дотук. Имате думата за разисквания по чл. 43, 48, 56 и 141.
Какви възражения имате?
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
По принцип ще направя изказване и след изказването ще направя процедура. Защото, вижте, може би увлечени от констатациите на чл. 9, че има много ограничения, както беше казано, за зелените площи вместо в текста на чл. 43 - защото аз също предложих да отпадне и той отпадна в залата - да се отива в едната посока, текстът, който сега ни се предлага в залата е точно завъртян на 180 градуса. Каква беше тогава позицията, която аз зает тук и с която се съгласихте и вие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Говорите по чл. 43, нали?
РУМЕН ТАКОРОВ: Да, по чл. 43, господин Джеров. Тогава аз исках да има по-строги мерки и да няма възможност изградените гаражи или паркинги да бъдат преустройвани и да им бъде сменяно предназначението. Защото в момента в проекта се предлага гараж и нищо не му пречи, след като се е построил, на петия ден той да иска да бъде преустроен в магазин или в нещо друго, какво си иска собственикът да направи.
И какво правим? Ние не решаваме проблема с паркирането на личните превозни средства. Именно в тази посока залата гласува да бъде преразгледан този текст. И погледнете смешното, което е написано тук в ал. 2: не че не се дава да не се преобразуват, а се дава възможност там, където няма възможност дори и да не се изграждат паркинги и гаражи... И питам какво правим ние в момента?
Аз мислех, че като се върне в комисията текстът, ще се каже, че изградени гаражи и паркинги нямат право в срок от 5 или 10 години да променят своето предназначение. В замяна на това - точно обратното. Дава се възможност там, където преценели... Не може.
Вижте Стефан Софиянски! Два мандата отидоха да решава проблемите на паркирането и нищо не можа да реши. Нито един паркинг. И ако тръгнат в момента органите на КАТ и на общината, къде се спазва дори ограничението, което се прие по Закона за движението по пътищата да има 2 м от сградата до паркираната кола? Никъде няма такова нещо и хората ги караме да се движат по индийска нишка - един по един.
И ние в момента с този закон вместо да спомогнем този проблем да се реши наистина в новите парцели, където се изгражда, ние отново го утежняваме. Защо, питам аз? Нима не взехте стенограмата да видите за какво е ставало въпрос и да отидем именно в тази плоскост?
Затова процедурно предлагам, господин председател, да отложим разглеждането на този текст, за да стигнем наистина до текст, който ще реши проблемите на паркирането в нашата държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата за процедура господин Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Всички съзнаваме важността на този закон. Същевременно всички знаем краткото време, което ни остава до края на работната седмица. Освен това имаме няколко законопроекта, чието разглеждане спря през миналата седмица и следователно се налага да направя това процедурно предложение, а именно: да продължим работното време на днешния работен ден до приемането на този законопроект, но не повече от 2 часа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има ли противно становище?
Господин Такоров има думата за противно становище.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Извинявайте, господин председател, че ще поставя Вас в това положение, но аз мисля, че няма нужда да удължаваме работното време с 2 часа. Просто предлагам друга процедура...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имате думата само за противно становище.
РУМЕН ТАКОРОВ: Това ми е противното становище: оттук нататък да гласуваме всички текстове ан блок и всичко да приключи. Аз повече по този законопроект оттук нататък няма да се изказвам. Благодаря. ("Браво!" и ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване процедурното предложение да бъде удължено работното време с до 2 часа до приключването на разискванията по законопроекта.
Гласували 137 народни представители: за 104, против 32, въздържал се 1.
Приема се предложението за удължаване на работното време с до 2 часа до приключване на разискванията по разглеждания законопроект.
Ще поставя на гласуване предложената редакция от комисията за членове 43, 48, 56 и 141, както те бяха докладвани от господин Попов.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 103, против 5, въздържали се 4.
Предложените от комисията текстове по чл. 43, 48, 56 и 141 в номерацията на комисията са приети.
Господин Попов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Комисията предлага чл. 181, преномериран в чл. 166, да придобие следното съдържание:
"Чл. 166. (1) За изграждане на обектите на основното застрояване се упражнява строителен надзор от лицензирани или регистрирани за това:
1. юридически лица и еднолични търговци. Членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях технически правоспособни физически лица трябва да са регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 231, ал. 1;
2. физически лица, които за осъществяване на дейността си по надзора в строителството са длъжни да се регистрират като еднолични търговци или да образуват юридически лица, в чийто състав се включват технически правоспособни физически лица, регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 231, ал. 1.
(2) Инвеститорът (собственикът) може да сключва договор за строителен надзор и за всякакъв друг вид строителни работи.
(3) Лицата по ал. 1, упражняващи дейността строителен надзор, не могат да бъдат проектанти и/или строители, и/или доставчици на строителни материали и изделия и не могат да сключват договори за строителен надзор на строежи, за които наетите от тях по трудово или друго правоотношение специалисти са проектанти и/или строители, и/или доставчици, както и свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(4) Инвеститорът (собственикът) на строежа е длъжен да сключи договор за упражняване на строителен надзор преди откриване на строителната площадка.
(5) лиценз за упражняване на дейността строителен надзор или отказ за издаване на такъв се издава от началника на Дирекцията за строителен контрол по реда на този закон за всеки от следните видове строежи:
1. жилищни сгради с височина над 10 м;
2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ над 200 кв.м;
3. преносни и довеждащи проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до урбанизираните територии и общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, с изключение на рехабилитацията им, на отклоненията от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии и на общите контролно-измервателни уреди (в т.ч. трансформаторни постове, абонатни станции и др.);
4. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ над 200 квадратни метра;
5. реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения.
(6) Лицата, упражняващи строителен надзор за обекти на основното застрояване и за строежите по ал. 4, се регистрират в съответната съсловна организация. Копия от регистрите се изпращат в Дирекцията за национален строителен контрол."
Комисията предлага чл. 182, преномериран в чл. 167, да придобие следното съдържание:
"Чл. 167. (1) Юридическите лица и едноличните търговци по чл. 166, ал. 1, т. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност;
2. да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях по трудов или граждански договор физически лица трябва да са правоспособни и квалифицирани специалисти, които са български граждани със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър"; да имат най-малко 5 години стаж в областта на инвестиционното проектиране и/или строителството за съответния вид строеж; за последните 3 години да не са допуснали или извършили нарушения по този закон, по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.
(2) За издаване на лиценз в Дирекцията за национален строителен контрол юридическите лица и едноличните търговци по чл. 166, ал. 1, т. 1 подават заявления по одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец и:

1. заверено копие от решението за регистрация на юридическото лице или на едноличния търговец;
2. удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице или на едноличния търговец;
3. списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността с данни по ал. 1, т. 3, както и данни за ЕГН, други индивидуални лицензи за упражняване на съответната дейност и начина за привличане на работа с граждански или трудов договор;
4. удостоверение от съответната съсловна организация, създадена със закона по чл. 231, ал. 1, че физическите лица по т. 3 са регистрирани в нея;
5. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и физическите лица по т. 3 не са допуснали или извършили нарушения.
(3) Физическите лица по чл. 166, ал. 1, т. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са български граждани и да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър;
2. да имат най-малко пет години стаж в областта на инвестиционното проектиране и/или строителството за съответния вид строежи;
3. да не са допуснали или извършили нарушения по този закон, по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането му за последните три години;
4. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.
(4) За издаване на лиценз в Дирекцията за национален строителен контрол физическите лица по чл. 166, ал. 1, т. 2 подават заявление по одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец и:
1. данни за ЕГН, постоянни адреси и копия от дипломите за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър;
2. удостоверение от съответната съсловна организация за регистрация, професионална квалификация и трудов стаж;
3. удостоверения по смисъла на ал. 3, т. 3, издадени от регионалните дирекции за национален строителен контрол.
(5) Лицензът или отказът за издаване на такъв се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението. Заявление за изменение и допълнение на списъка по ал. 2, т. 3 се разглежда и решава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от определено от него длъжностно лице в 14-дневен срок.
(6) Лицензът или отказът за издаване на такъв се обжалват по реда на Закона за административното производство.
(7) Лицензите се издават за срок от пет години и се вписват в публичен регистър при Дирекцията за национален строителен контрол. В регистъра се вписват и специалистите към лицензираните юридически лица и еднолични търговци.
(8) Лицензът може да бъде прекратен преди изтичане на срока, за който е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец или когато:
1. органите на Дирекцията за национален строителен контрол отменят като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето, упражняващо строителен надзор, за всеки отделен обект;
2. са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията за строителен надзор за всеки отделен обект;
3. с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за нарушения по този закон;
4. с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от три пъти за срок една година на физическите лица, които са лицензирани или упражняват дейностите от и за сметка на лицензирано юридическо лице или на едноличен търговец;
5. отпадне някое от основанията, послужили за издаване на лиценза;
6. са използвани специалисти, невключени в списъка по ал. 2, т. 3.
(9) Номенклатурата на видовете строежи по чл. 166, алинеи 5 и 6, критериите и процедурите за лицензиране и вписване в съответните регистри се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.".
Комисията предлага следната редакция на чл. 192, преномериран в чл. 170:
"Чл. 170. (1) Всички обстоятелства, свързани със строеж, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори (инвеститор, строител, лицето, упражняващо строителен надзор, и други).
(2) При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт, заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж.
(3) Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощени за това лица, се вписват в дневник на строежа, който се съхранява на строежа."
Комисията предлага следната редакция на чл. 237, преномериран в чл. 209:
"Чл. 209.  Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавна собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, е пет години от влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл.134, ал. 2, т. 1.".
Комисията предлага в чл. 227, ал. 1; чл. 233, ал. 1, точки 1 и 2, ал. 4, точки 2 и 4; чл. 234; чл. 240, ал. 2; § 2, ал. 1 и § 4, ал. 2 думата "разпоредбите" да се замени с думата "актовете".
Комисията предлага в чл. 269, преномериран в чл. 240, ал. 2, след думите "едногодишният срок" да се добавят думите "по Закона за административните нарушения и наказания".
Комисията предлага в "Преходни разпоредби" да се създаде § 7 със следното съдържание:
"§ 7. Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост по действащите планове, е пет години от влизането на закона в сила. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1."
Комисията предлага § 7 и следващите след него да се преномерират.
Комисията предлага в § 12 от "Преходни разпоредби" да се създаде ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Лицензираните юридически лица и еднолични търговци за упражняване на независим строителен надзор до датата на влизане в сила на този закон подлежат на прелицензиране за упражняване на строителен надзор след представяне на необходимите допълнителни документи по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 167, ал. 1 и ал. 2 в едногодишен срок от влизане в сила на закона по чл. 231, ал. 1.".
Комисията предлага следната редакция на § 13:
"§ 13. Централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, отговорни за спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 могат да прехвърлят на физически и юридически лица по чл. 143, ал. 5 своите функции по издаване на писмени становища за подлежащите на одобряване инвестиционни проекти при условя и по ред, определени от Министерския съвет.".
Комисията предлага § 20, преномериран в § 29 от "Заключителни разпоредби", да придобие следното съдържание:
"§ 29. Законът влиза в сила от 31 март 2001 г., с изключение на § 15, ал. 3 и § 16, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Илиян Попов.
Има ли желаещи да вземат думата?
Заповядайте, господин Борисов.
ИВАН БОРИСОВ (ДЛ): Господин председател! Аз се обръщам към господин Илиян Попов, председател на нашата комисия, със следния въпрос: господин Попов, Вие добре си спомняте, че на много заседания в комисията аз поставях въпроса за това, че в този си вид разделът за временни пътища е непълен, има много празноти и по този начин разделът, а с това и законът ще бъде един неработещ закон. Вие ме уверявахте, че ще бъде възложено това на специалисти, на експерти и до деня, когато този раздел, тези членове от закона се гледат в парламентарната зала, ние ще имаме отговор и на тези въпроси.
Подлежи гласуване, с това приключваме работата по този закон. Аз не чух отговор на тези въпроси. Добре знаете, че с мои настоявания аз предлагах редакции на тези членове. Знаете, че имах много разговори с госпожа Зегова и експерти от министерството. Така или иначе, този въпрос не намери решение.
За какво става дума? Аз тук виждам народни представители от Северозападна България, те знаят примера, за който аз тогава говорих. Пак ще го кажа с две думи. През м. юли миналата година, на 10-и и 11-и, паднаха проливни дъждове в Северозападна България. Беше организирано изпълнението на много временни пътища. Тези временни пътища минаха на хората през нивите, през лозята и други насаждения. През миналата година реколтата беше опорочена. И през тази година беше провалена.
Временните пътища, никому ненужни, и сега стоят, с десетки хиляди кубически метра насипана баластра в нивите на хората. Аз доказвах на заседанията, че в този си вид разделът "Временни пътища" е непълен, разделът и законът са неработещи.
Питах Ви, господин Попов, към кого да насоча тези въпроси, в кой закон да потърсим решение на проблема "временни пътища".
Аз така и не получих отговор. Имах от Вас уверение, че в пленарната зала, при тези допълнения, както правим в момента, ще се спрем на този раздел и ще се опитаме да дадем един разумен отговор. Това обаче не се направи. Виждам, че отиваме към края. За мен това е един раздел с празни петна, раздел важен, но не намери решение.
И аз питам: след като ние приключим днес със закона, кога ще му търсим решение, господин Попов? В някой друг закон или в друг мандат? Това е моят въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Борисов.
Ако няма други желаещи да вземат думата, ще поставя на гласуване докладваните от господин Попов текстове.
Моля, гласувайте предложенията на комисията по чл. 166, 167, 170, 209, 227, ал. 1; чл. 233, ал. 1 и 4; чл. 234, чл. 240, § 2 и 4, 7, 12, с нова ал. 3; § 14 и 29, заедно с преномерирането.
Моля, гласувайте току-що докладваните предложения на комисията.
Гласували 149 народни представители: за 113, против 7, въздържали се 29.
Докладваните от господин Попов текстове, предложени от комисията, са приети. С това всъщност приехме и целия закон.
Трябва да благодарим на членовете на комисията и на господин Попов (ръкопляскания), на арх. Зегова, на господин Златешки и на всички колеги, които участваха дейно в разискванията и в подготовката на текстовете.
Има думата господин Илиян Попов.
ДОКЛАДЧИК ИЛИЯН ПОПОВ: Господин председател, уважаеми колеги! Позволявам си да взема думата, за да благодаря на всички вас за това, че приехме и завършихме Закона за устройство на територията. От името и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството да ви поканим утре по време на почивката в Клуба на народния представител, за да се поздравим за това. Благодарим и на експертите, които ни помогнаха. Специално благодарим и на господин Джеров, който с много търпение води заседанията по време на приемането на целия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има две съобщения.
Комисията по културата и медиите има заседание утре, 20 декември, сряда, от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по труда и социалната политика има заседание утре, сряда, 20 декември, от 15,00 ч. в зала 238 на пл. "Александър Батенберг".
С това приключихме днешното заседание.
Следващото заседание ще бъде утре, 20 декември, сряда, от 9,00 часа. Ще работим по програмата, която ще приемем.
Приятна вечер на всички. (Звъни.)

(Закрито в 19,55 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Александър Джеров

Секретари:
Илия Петров
Атанас Мерджанов