Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-12-21

Председателствали:  председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев

Секретари: Христо Димитров и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Съгласно една договореност на вчерашния Председателски съвет, на основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам точка първа от дневния ред да бъде - законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване с вносител народният представител Николай Хризов. Става дума за промяна в един параграф, за един срок.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 169 народни представители: за 158, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Преди да преминем към разглеждането на законопроекта, едно съобщение:
"Парламентарната група на Евролевицата на основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 9, ал. 14 от правилника за работата на Парламентарната група на Евролевицата в Тридесет и осмото Народно събрание реши:
Господин Ивайло Георгиев Калфин да отпадне от нейния състав."

Преминаваме към разглеждането на:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Има становище на водещата Комисията по труда и социалната политика.
Да прочете становището има думата госпожа Масларова.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
"С Т А Н О В И Щ Е
по законопроект за изменение и
допълнение на Кодекса за задължително
обществено осигуряване № 054-01-118 от
27 ноември 2000 г., за първо гласуване

На заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 30 ноември 2000 г., беше разгледан законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване № 054-01-118 от 27 ноември 2000 г., внесен от Николай Иванов Христов.
На заседанието присъстваха господин Иван Нейков, министър на труда и социалната политика, господин Георги Георгиев, директор на Дирекция "Лицензионен режим" в Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет, господин Йордан Христосков, управител на Националния осигурителен институт, господин Григор Димитров и господин Калин Желев, представители на Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества, и други.
Народният представител Николай Христов представи законопроекта и мотивите към него. Той изтъкна, че реформата в пенсионноосигурителната система е една от най-добре замислените и провежданите реформи в страната, което становище се изтъква и в оценките на европейските институции за хода на реформите в България.
В основата на предложението за удължаване на срока до 31 януари 2001 г. е намерението да се даде възможност на работещите да имат достатъчно време да направят своя избор на професионален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество. Възможността за началото на тази процедура е след вписването им в съда. Към датата на заседанието на комисията са вписани шест професионални пенсионни фонда.
С приетото от Народното събрание изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване крайният срок за избор на професионален пенсионен фонд от страна на работещите при условията на първа и втора категория труд бе удължен до 31 декември 2000 г. След този срок за неизбралите професионален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални пенсионни фондове по начин и по ред, определени от Националния осигурителен институт и Държавната агенция за осигурителен надзор.
Удължаването на срока до 31 януари 2001 г. би запазило от поставянето в неравностойно положение хората, които в момента трябва да избират спрямо онези, на които задължението за осигуряване в професионален фонд ще възникне в следващ момент и които ще разполагат с три месеца за избор на такъв фонд. По този начин биха били спазени принципите на пазарната икономика, принципите на конкуренцията, принципите на свободния избор и равнопоставеността.
Направеното предложение не означава, че с удължаването на срока с един месец всички ще се ориентират и ще успеят да направят своя избор. Действителен такъв избор би бил реален след една година, когато се види ефективността, стабилността, доходността и други качества на фондовете. Бе изтъкнат и фактът, че едно увеличаване на срока би довело до това, че за времето на предлаганото удължаване парите на хората няма да им носят приход. Натрупаните средства в Националния осигурителен институт, които до момента възлизат на 20 млн. лв., а до края на годината се очаква тази сума да бъде около 21 млн. лв., няма да бъдат управлявани от фондовете, няма да бъдат инвестирани, няма да носят приходи по индивидуалните партиди на осигурените лица.
От страна на Националния осигурителен институт е извършено всичко необходимо, за да стартира процеса на избор на фонд. Професионалните фондове, които са регистрирани в съда, получават своевременно от Националния осигурителен институт необходимия им код. Пенсионните дружества нямат затруднения по образеца на заявление за осигурителните си посредници, който е обнародван в "Държавен вестник". Пак там е обнародвана и подробна инструкция за приложение на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, което ще помогне на работодателите за по-пълен обхват на работниците и служителите в първа и втора категория труд.
Проблеми биха били възникнали при получаване на списъците на осигурените лица със заявленията, когато няма да има пълна информация от работодателя за направените вноски, а така също и при трансфериране на събраните в Националния осигурителен институт средства.
Трудности биха възникнали с удължаването на периода, тъй като има хора, които са имали права, но са починали или инвалидизирали. Затова Националният осигурителен институт предвижда след съгласуване с Агенцията за осигурителен надзор, събраните средства на починалите лица да не минават през фондовете, а пряко да бъдат изплатени по сметките на техни наследници.
Сгъстяването на кампанията по попълване на заявленията би създало проблеми, макар че всички осигурени са имали достатъчно време през цялата година за своя избор. Бе изтъкнато, че в разискванията на различни нива са постъпвали различни предложения - от това да не бъде удължаван срокът до предложения за удължаване с различни срокове. Понастоящем изборът на хората ще бъде на базата на акционерите, на базата на авторитета на фондовете и дружествата, който е създаден в обществото, според извършената реклама и др.
Бяха обсъдени хипотезите дали предлаганата промяна ще даде по-широка възможност за свободен избор. Бяха изказани съображения относно това, че евентуалното удължаване на срока би могло да доведе до увеличаване на натиска от различни заинтересовани страни към хората, като на практика да се стигне не до свободен, а до преднамерен избор на професионален пенсионен фонд. Такава възможност съществува, особено що се отнася до големите предприятия. Такава възможност обаче съществува и при двете хипотези - на удължаване на срока и на неговото неудължаване.
След приключването на разискванията и гласуване, с резултати 4 гласа "за", "против" - 6 и "въздържали се" - 4, Комисията по труда и социалната политика взе следното
РЕШЕНИЕ:
Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект № 054-01-118 от 27 ноември 2000 г., внесен от Николай Христов.
Председател на Комисията по труда и социалната политика (п) Светлана Дянкова".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Има думата вносителят на законопроекта господин Николай Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За да бъдем съвсем точни - аз вземам думата не точно като вносител, а от името на вносителите, тъй като вносител всъщност е Парламентарната група на Народния съюз.
На 6 декември ние предложихме в дневния ред на Народното събрание да влезе този законопроект. Тогава той не можа да намери място. Имаше, наистина, доста по-важни неща. Сега отново правим това предложение в последния пленарен ден, защото според нас основанията, които в началото ни накараха да внесем предложението за удължаване на срока продължават да съществуват и нашата хипотеза, че хората, заети в първа и втора категория труд - това са около 130-140 хил. души, може би, няма да успеят да се ориентират свободно, да имат достатъчно време да направят своя избор на професионален фонд.
Нямаме никаква информация официална, естествено от фондовете не можем да я получим, те са в условията на една конкуренция, те не могат да дават информация за това колко души досега при тях са подали заявления. В Националния осигурителен институт тази информация също не фигурира, тъй като това са процедурните правила, изработени съвместно от НОИ, Агенцията за осигурителен надзор и фондовете, но ние се опитахме по места да получим информация за това в по-големите, масираните обекти, където работят големи групи хора, заети по първа и втора категория труд - това са мини, металургични заводи и т.н. Значи, към момента по наша информация, получена по места, подчертавам, имаме някъде около 50-60 на сто от работещите, заети първа и втора категория труд, които са осигурени. Утре всъщност реално е и последният ден, в който могат да се подават заявления.
Госпожа Масларова съвсем коректно изложи дебата, който се състоя в комисията, но този дебат, уважаеми колеги, беше все пак в началото на месеца. Тогава имаше наистина двадесетина дни, в които чакахме и съвсем коректно изчаквахме развитието на ситуацията. Не е променено, не е променено нашето предвиждане.
Наистина, повтарям, няма официално информация. Това, което ние сме успели да съберем, са нашите възможности по места, за да се ориентираме, но считаме, че при предвиден в закона срок до три месеца за избор на професионален фонд, двадесетте дни, които останаха от м. декември са крайно недостатъчни.
Няма да повтарям аргументацията. Можем днес да удължим този срок с един месец, това да стане на две четения и затова аз се обръщам към Вас лично от името на нашата парламентарна група, от името на тези хора в крайна сметка, които все още не са направили своя свободен избор, нека бързо да удължим този срок, за да може да не бъдем след това обвинявани, че не сме дали възможност за този свободен избор, хората са били служебно разпределени и отново държавата се е намесвала в техния личен избор. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Христов.
Друг желае ли да се изкаже по законопроекта?
Има думата госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се учудвам, че точно на 21 декември - няколко дни преди една доста дълга ваканция не само за парламента, а изобщо за българските граждани, се поставя този въпрос, който в комисията в продължение на няколко часа ние коментирахме доста обстойно. И тук господин Христов трябва да признае, че се опитахме всички с различни аргументи да защитим съответни тези.
Аз искам да кажа на останалите колеги, които не са от Комисията по труда и социалната политика и не са толкова подробно запознати с този въпрос, че срокът за този вид осигуряване - за първа и втора категория се променя втори път. Срокът беше средата на годината. Оттогава ние го прехвърлихме към края, прехвърлихме го за 31 декември 2000 г.
Вие сами чухте от становището на комисията, че става реч за натрупани средства в Националноосигурителния институт в размер на около 21 млн. лв., които според закона, според Кодекса за задължителното обществено осигуряване трябва да бъдат трансферирани към пенсионните дружества за втора и първа категория труд. Ако ние този срок го продължим, значи забавяме тези пари и те са без движение, без да носят дивиденти на хората, които са се осигурили по тази категория труд. Това - едно.
Второ. Искам да кажа и нещо друго. Рекламната кампания, агитацията, обиколката на представителите на различните пенсионни дружества върви няколко месеца. Всички тези, които са заинтересовани да се осигурят за пенсия по първа и втора категория труд, са много добре запознати с условията, които предлагат различните пенсионни фондове.
В интерес на истината трябва да подчертаем и това, което беше подчертано в комисията - че и с три месеца да удължим срока, реалната ефективност на тези, които са се осигурили в един или друг пенсионен фонд, може да проличи след една година. Още повече законът дава възможност, ако ние не харесаме фонда, да го подменим.
Така че, струва ми се, че тук се изпълняват някакви чисто конюнктурни желания. Защото от Агенцията на пенсионноосигурителните дружества, от всички пенсионноосигурителни дружества само едно е за удължаване на срока.
Аз държа да бъда коректна пред народното представителство. Ние в комисията получихме писмо от КНСБ, че те поддържат удължаването на срока. Но, забележете, за мен това е едно некоректно писмо, защото КНСБ е акционер в едно от пенсионните дружества, което иска да се удължи срокът. Така че, уважаеми колеги, да не продължавам нататък, за да не кажа кой пък доскоро е бил шеф на Надзорния съвет на това пенсионноосигурително дружество.
Струва ми се, че с този срок, който ние предвиждаме, с това, което днес се поставя на вниманието на народното представителство, ние само затормозяваме една процедура, която вече е в ход, ние само ще създадем допълнително натоварване на фондовете за продължаване на рекламната кампания, която е за сметка на осигурените. И на всичко отгоре ние продължаваме да пречим и да забавяме стартирането в цялост на пенсионноосигурителната система.
Уважаеми колеги, мисля, че вие разбирате, че комисията е дала едно свое компетентно решение.
Аз разбирам и желанието на господин Христов да си изпълни добре ангажиментите и да настоява да бъде внесен точно днес този законопроект, в последния ден на заседанието на нашия парламент за тази сесия. Но определено смятам, че погледнато професионално, ние бихме сгрешили, ако удължим този срок с един месец. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
За реплика има думата господин Николай Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председател! Съжалявам, че репликата е само две минути. Госпожа Масларова постоянно е учудена. Тя беше учудена и в комисията, че точно тогава, в началото на месеца го внасяме и че сега точно на 21 декември го внасяме.
На второ място. Срокът два пъти се удължава. Разбира се, като през юли месец променяме закона и то го променяме в 200 текста, как няма да удължим срока? Ние по същество правим нов закон. По същество правим нов закон, така че, естествено е, че ще удължим и срока. Законът е публикуван на 4 август т.г.
За дивидентите. Колеги, нека бъдем реалисти. На 15 януари при сегашния срок ще имаме резултатите от НОИ. Добре, с един месец се удължава този срок. Какви дивиденти, питам, и какви инвестиции ще направят за този един месец, за да спекулираме с това нещо?
Реклама. Госпожо Масларова, Вие признавате тук, че фондовете са правили предварителна реклама и по този начин са нарушавали закона. Ами те са нарушавали закона, ако са правили такова нещо, защото те нямат право да предлагат продукт, нямат право да се рекламират, преди да са получили своя код от НОИ, а преди това своята регистрация в съда. Те са никой, така че нямат право да правят тази реклама. Разбира се, как аз ще искам някой, който не съществува в правното пространство... Ами че той утре може да не получи разрешението, може да не получи кода от НОИ и т.н. Просто това е несериозно.
И след една година се променя фондът, може да се промени. Ами едно е да го промениш, след като сам си си избрал този фонд, друго е да го промениш, след като държавата те е вложила в него. Тогава ти така или иначе ще търсиш вината в държавата.
Няма да се спирам на подмятанията за фондовете, кой какво искал и т.н. Но тук въпросът е принципен - не фондовете са, които решават в парламента, госпожо Масларова. Затова сме народни представители ние, тук да решаваме в парламента.
И по въпроса дали пречим на реформата. Нито министър Нейков, нито господин Христосков изразиха възражение срещу възможната промяна в този срок. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Христов.
За дуплика има думата госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Христов! Това, че аз изказвам свои виждания и своето становище, не би трябвало да Ви притеснява толкова много. Няма да вляза във вашата риторика, защото смятам, че не е коректно да разговаряме по този начин.
Определено обаче смятам, че тази промяна в законопроекта, погледнато съвсем от професионална гледна точка, с нищо няма нито да помогне на осигурените, нито да попречи, а само ще забави една тръгнала в ход реформа.
Така че, без да правя квалификации какво, що, кой и как е направил подмятания, това не са подмятания, това е мое становище и аз мога да го документирам и да го докажа, нали? Не го правя от гледна точка на това, че смятам, че тук, в Народното събрание, трябва да поставяме въпросите професионално. А становищата на господин министъра и на господин управителя на НОИ са стенографирани и могат да бъдат предоставени на народното представителство. Но в крайна сметка решение взима комисията, дава на народното представителство и решенията в законодателната област се взимат от всички нас тук. Аз смятам, че колегите ще разберат за какво става въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова. Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване № 054-01-118, внесен от народния представител Николай Христов.
Моля, гласувайте.
Гласували 189 народни представители: за 108, против 68, въздържали се 13.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Николай Христов.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Тя е голяма поръчка тая, Николай!
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение, тъй като става дума за срок, който изтича на 31 януари, а днес е последното заседание на Народното събрание, и още повече става дума само за един текст на законопроекта за срока, да приемем законопроекта и на второ четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение?
Има думата господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Аз съм против законопроектът да бъде гледан сега на второ четене, защото, вижте, става една много интересна ситуация в парламента. Почти категорично законопроектът е отхвърлен от комисията.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Залата решава.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: Аз зная, че залата решава и много ми е интересно, че в отсъствието на председателя на комисията, без нито едно изказване от страна на мнозинството, което е отхвърляло този законопроект в комисията, сега изведнъж имаше много интересен резултат.
И аз бих помолил в края на краищата вносителят да каже кой от настоящите министри доскоро беше председател на Надзорния съвет на същия този...
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (НС, от място): Не зная. (Кръсти се.) Не зная.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: А, а, не знаете! Вижте, ако парламентът трябва да обслужва интереси на някои лица и ако е платена достатъчно добра цена за това, мисля, че Парламентарната група на Демократичната левица не може да се съгласи с такова нещо.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС, от място): Кажи конкретно!
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (НС, от място): Не зная.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението да преминем към второ четене на законопроекта. (Оживление в залата.)
Моля, гласувайте.
Гласували 183 народни представители: за 110, против 67, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене.

ДОКЛАДЧИК ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА:
"ЗАКОН
за изменение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване
(обн. ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г.)

Параграф единствен. В § 42 от Преходните и заключителни разпоредби текстът се променя така: "За 2001 г. срокът по чл. 140, ал. 3 е до 31 януари 2001 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже по заглавието и параграф единствен?
Има думата заместник-председателят господин Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители! В името на коректността към заглавието, става дума за "Закон за изменение на Закона за изменение и допълнение на Кодекса". Би трябвало да бъде: "Закон за изменение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване". Тогава ще бъде прецизно. Тук няма допълнение, има само едно изменение. Следователно "допълнение" трябва да отпадне. Същевременно изменяме Кодекса, защото в самия кодекс с изменението са нанесени съответните поправки.
Моето предложение е, повтарям, заглавието да бъде: "Закон за изменение на Кодекса за задължително общество осигуряване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Нямаше да стана да взема отношение, независимо че съм член на тази комисия, но съм впечатлен от реакцията на мнозинството, от твърде избирателната реакция на мнозинството, когато става дума действително за интереси. Защото тук в случая не се защитават интересите на хората, наистина, господин Христов, въпреки моите уважения, а само определени интереси. Моето уважение към Вас, разбирам и се мъча съвсем наистина уважително и в тази ситуация да се отнеса към Вас, обаче вчера нямаше никой от вас, който да ни подкрепи детските добавки да не останат 8,50 лв.; нямаше никой, който да ни подкрепи да се повишат пенсиите на пенсионерите. Сега от името на хората вие тръгвате да правите предложение за нещо, което не е така.
Този месец, господин Христов, няма да реши нищо. Този месец, убеден съм, ще даде възможност само действително на определен кръг да направи така, че да упражни натиск върху определени хора. Защо? Защото Вие знаете много добре, че в края на краищата, колкото и да са компетентни повечето от хората, те не могат да навлязат в тая материя. Тя е специфична материя, ние в комисията се занимавахме дълго време с нея и, убеден съм, сега който и да разпитате от комисията, няма да Ви каже - не искам да обиждам колегите от комисията - условията, които се представят. (Неразбираема реплика на Росица Тоткова.)
Не, госпожо Тоткова, и аз не съм в час, признавам си. Затова считам, че единият месец няма да реши проблема. Ако Вие наистина държите - и аз правя предложение по закона - до края на годината да избират. До края на годината да избират хора - това ми е предложението, господин председател. Щом държите хората да направят нещо, не един месец, а следващата година да удължим срока с една година.
Няма, господин Христов, да правите мимики с ръце. Щом държите нещо да стане, една година да дадем възможност на хората. А иначе интересът на НОИ аз го знам. Парите са при тях и те затова не са били против. Ще останат при тях, ще се олихвяват на някаква лихва. Щом, господин Христов, държите за нещо, моето предложение е една година, господин председател, и искам да бъде гласувано, за да видя мнозинството наистина ли държи на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Друг желае ли да се изкаже?
Поставям първо на гласуване заглавието на законопроекта така, както беше предложено от заместник-председателя господин Джеров - "Закон за изменение на Кодекса за задължително обществено осигуряване".
Моля, гласувайте.
Гласували 158 народни представители: за 105, против 47, въздържали се 6.
Заглавието е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков...
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Не може да се правят предложения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Може, защото няма срок за предложения. Преминаваме към второ четене направо, така че приемаме, че може да се правят.
"Параграф единствен. В § 42 от Преходните и заключителни разпоредби текстът се променя така: "За 2001 г. срокът по чл. 140, ал. 3 е до 31 декември 2001 г." Нали така предлагате?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте.
Гласували 157 народни представители: за 61, против 80, въздържали се 16.
Не се приема.
За процедура има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Агов, обръщам се специално към Вас, за да слушате, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Статков, не се обръщайте към отделни народни представители!
РУСИ СТАТКОВ: Господин председател, в "Неделя 150" той говореше глупости, без да ме е слушал по време на дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не си служете с такива квалификации, защото ще Ви отстраня за едно заседание.
РУСИ СТАТКОВ: Аз знам, господин председател, че може да го направите, обаче...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще го направя, ако ме принуждавате.
РУСИ СТАТКОВ: ... обаче Вие трябва да защитавате всички народни представители, а не само тези от мнозинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защитавам всички и наказвам всички, които заслужават.
РУСИ СТАТКОВ: В случая моето предложение, господин председател, е да защитим интересите на хората, ако действително тези интереси са на преден план по законопроекта. Затова се обръщам специално към мнозинството още веднъж: единият месец наистина няма да реши проблема. Ако Вие държите хората да вникнат в това, което се предлага - една година. След това предлагам да гласуваме повторно и се надявам да подкрепите не мен, а предложението на хората. Иначе другото ще бъдат интереси на тясна група, господин Христов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Моля, гласувайте.
Гласували 171 народни представители: за 71, против 90, въздържали се 10.
Не се приема.

Моля, гласувайте § 1, както е предложен от вносителя.
Гласували 176 народни представители: за 108, против 63, въздържали се 5.
Параграф 1 е приет и на второ гласуване, а с него и целият закон.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ.
Има думата председателят на Комисията по културата и медиите господин Стоян Райчевски да докладва становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще ви запозная със становището на Комисията по културата и медиите относно проект за решение за избиране на членове на Националния съвет за радио и телевизия № 054-02-119, внесен от народния представител Стоян Райчевски на 18.12.т.г.
"На свое заседание, проведено на 20.12.т.г., Комисията по културата и медиите обсъди проект за решение за избиране членове на Националния съвет за радио и телевизия № 054-02-119, внесен от народния представител Стоян Райчевски, и постъпилите кандидатури от народни представители.
Комисията разгледа кандидатурите на Александър Томов и Иво Драганов, включени в проекторешението, внесено от народния представител Стоян Райчевски, и кандидатурата на Вежди Рашидов, внесена от народния представител Лютви Местан.
След разискванията се проведе гласуване със следния резултат: Александър Александров Томов - 8 "за", 0 "против" и 2 "въздържали се"; Иво Иванов Драганов - 8 "за", 1 "против" и 1 "въздържал се"; Вежди Рашидов - 4 "за", 0 "против" и 7 "въздържали се".
Комисията по културата и медиите реши:
Предлага за членове на Националния съвет за радио и телевизия от квотата на Народното събрание да бъдат избрани получилите най-много гласове Александър Александров Томов и Иво Иванов Драганов."
Уважаеми господин председател, искам да запозная народните представители, а вероятно те вече са уведомени чрез материалите, които са раздадени, че вчера в 16,41 ч. в Деловодството на Народното събрание е постъпило предложение от народния представител Александър Томов за кандидатурата на Борис Генадиев Панкин. Това става в края на работното време, тоест когато комисията вече приключва заседанието си. Затова тази кандидатура не е обсъдена поради техническа невъзможност. Ние научаваме за нея едва днес. Но народните представители имат възможността съобразно нашия правилник да вземат отношение по нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Димо Димов.
ДИМО ДИМОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги депутати! Искам да представя кандидатурата на Борис Генадиев Панкин, като ще си разреша да кажа, че едно съобщение, което още виси на таблото в Народното събрание, с което се определят часовете и залите за комисиите, на 20-и в 9,00 ч. сутринта пишеше, че Комисията по културата и медиите ще заседава от 11,00 часа. Това още може да се прочете. С това аз бях заблуден за часа и мястото на комисията и не успях да участвам в нейната работа, тъй като смятах, че предишното съобщение се анулира по този начин.
И така, нашето предложение е за Борис Генадиев Панкин. Той е роден на 16 юли 1961 г. в гр. София. Завършва с отличие Английската езикова гимназия, Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстю Сарафов" със специалност театрална режисура. Специализира в Рим в Националната театрална академия "Силвио Дамико", в Берлин и в Ню Йорк - "Пъблик тиатър".
Професионалната му кариера е изключително богата. Той започва като асистент-режисьор във филмовата студия "Бояна". От 1985 до 2000 г. работи като режисьор в театрите "Сълза и смях", в Младежкия театър, в театър "София", в Театър "199" в театър "Въздържане" и в градовете Пловдив, Русе, Варна, Шумен, Смолян, Кърджали, Благоевград, Разград, Пазарджик и др. Гастролирал е в Рим, Берлин, Ню Йорк и Монреал. Освен това е поставял и в Канада. Той е първият постановчик и преводач на Михаил Булгаков - "Майсторът и Маргарита", в Канада - в театър "Кентавър". Миналата година печели конкурс в НАТФИЗ "Кръстю Сарафов" за преподавател по актьорско майсторство и театрална режисура като асистент на проф. Здравко Митков. Участвал е и като актьор в американска кинопродукция.
Забележете, владее английски и руски и ползва френски и италиански език. Несемеен.
Това е една изключително талантлива личност, млад човек, който се е доказал не само у нас, а навсякъде по света. Ние считаме, че неговата кандидатура е изключително подходяща, още повече нашето желание за обновление на този толкова спорен орган - Националния съвет за радио и телевизия, би трябвало да подпомогне неговата работа, ако вие гласувате за Борис Панкин.
Освен това искам да кажа, че групата на Евролевицата ще подкрепи кандидатурата на Вежди Рашидов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димов.
Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! По закон Националният съвет за радио и телевизия е независим орган. Как вие разбирате, господа управляващи, неговата независимост? Като независимост на членовете на НСРТ от органа, който ги е избрал или назначил. Това добре. Но трябва ли да има зависимост на членовете на НСРТ от политически партии? Вие казвате, че такава зависимост няма, но неоспорим факт е, че всички досегашни деветима членове на Националния съвет за радио и телевизия са избрани или назначени по предложение на управляващите. Няма досега нито един член на НСРТ, който да е избран или назначен по предложение на опозицията. Случаен ли е този факт? И има ли той връзка с независимостта на НСРТ? Аз приемам, че членовете на НСРТ са независими от органите, които са ги избрали или назначили, но в същото време те са нещо като отдел на "Раковска" 134. Ако не беше така, вие нямаше да настоявате и деветимата да бъдат избрани или назначени по ваше предложение.
Така че, виждаме първото нарушение на закона - когато се избира независим орган, всъщност той да бъде подчинен на една политическа сила. Казвам това във връзка с днешния избор на двама нови членове на Националния съвет за радио и телевизия. Парламентарната група на Демократичната левица не предлага своя кандидатура. Първо, защото въпросът е предрешен. Очевидно Парламентарната група на СДС не внася в залата кандидатурите на досегашния председател на НСРТ Александър Томов и на досегашния секретар на НСРТ Иво Драганов, за да бъдат провалени с гласуване в пленарната зала. Внасят се точно толкова кандидатури, колкото нови членове на НСРТ ще бъдат избрани. И само след един час вероятно ние ще бъдем свидетели на това, че въпросът за избора е предрешен. В такъв смисъл няма нужда, няма основание, няма защо да се предлагат други кандидатури, след като решението вече е взето на "Раковски" 134.
Имаме още един много важен аргумент. Помним какво стана през март т.г., когато по един недопустим начин в пленарната зала по вина на СДС бяха противопоставени двама ярки български интелектуалци - писателят Ивайло Петров и актьорът Стефан Данаилов. За разлика от всички други избори, за разлика примерно от избора на Надзорния съвет по приватизация, където по закон всяка парламентарна група има своя квота, в този случай не се предвиждат квоти за останалите парламентарни групи. И в такъв случай ние сме още по-задължени като народни представители да направим всичко възможно преди да се влезе в пленарната зала да уточним кандидатурите, за да не сблъскваме по този недопустим начин авторитети в българския обществен живот, за да не решаваме по бакалски с едно просто натискане на бутона кой е по-голям интелектуалец - дали Ивайло Петров, дали Стефан Данаилов. Нещо, което се получи през месец март по ваша вина, господа отдясно, и нещо, за което всички депутати справедливо бяхме критикувани от българските медии. Тогава, разбира се, Стефан Данаилов оттегли своята кандидатура, като че ли достойнството отляво винаги е по-голямо, но нашата парламентарна група реши да не допусне втори път подобна гавра с български интелектуалци. Опитахме се предварително да изясним позицията на СДС. Обърнах се официално като заместник-председател на Парламентарната група на Демократичната левица до госпожица Екатерина Михайлова, председател на синята парламентарна група, с въпрос дали най-сетне мнозинството ще позволи един поне кандидат, предложен от опозицията, да бъде избран за член на Националния съвет за радио и телевизия. Отговор на това писмо нито директно, нито чрез медиите не беше получен. Разбира се, вие ще кажете, че това е въпрос на индивидуалната съвест на всеки народен представител, че депутатът по Конституция няма императивен, а свободен мандат. Ясно е, че е въпрос на съвест, но аз питах за позицията на Парламентарната група на СДС, защото вие в никакъв случай не сте група без позиция, вие имате позиция като всяка друга парламентарна група. И тъй като когато става дума за персонални гласувания, госпожица Михайлова през всичките четири години на сегашния мандат на Народното събрание налага явно гласуване, за да имало прозрачност в политиката, аз точно към това призовах - към прозрачност в политиката, към прозрачност за вашата позиция по отношение попълването на състава на НСРТ. Такава прозрачност няма. Ние се досещаме какъв ще бъде вашият избор, не сгрешихме в своите прогнози и не сбъркахме, че не предложихме кандидатура.
Няма да подкрепим кандидатурите на господин Александър Томов и на господин Иво Драганов. Първо, няма да ги подкрепим, защото тези кандидатури са незаконни. Тези от вас, които познават закона, могат да признаят, че никъде в Закона за радио и телевизия не се среща терминът "ротация". Това, което се предвижда в чл. 29, е обновяване на Националния съвет за радио и телевизия. Моят майчин език е българският и аз с категорична убеденост мога да кажа, че обновяване означава нови лица. Вие се позовавате на чл. 29, ал. 2, в която е записано правото на отделния член на НСРТ на два мандата. Но това право на отделния член на НСРТ не е задължение на парламента и не е задължение на президента. В чл. 29, ал. 2, пише, че отделният член на НСРТ не може да има повече от два последователни мандата. Но не пише, че парламентът и президентът са длъжни да уважат това тяхно право за два последователни мандата. В случая ние имаме едно много категорично задължение в чл. 29, ал. 1, за обновяване на НСРТ, и едно право на отделния член на НСРТ на два мандата Ако вие сте си направили труда да разгърнете схемата на ротацията, ще видите, че едва на третата ротация може да се съчетае задължението за обновяване с правото на два мандата. При първата ротация такова право няма да могат да получат, това право няма да бъде уважено на двама членове от квотата на парламента и на един от квотата на президента, а при втората ротация - на един член на НСРТ от квотата на парламента и на двама членове от квотата на президента. По силата на жребия тези трима плюс трима, общо шестима членове на НСРТ, ще трябва да приключат с един мандат. Това е законът. Вие смятате, че можете да нарушите закона, че не трябва да го спазвате.
Разбира се, ако сте достатъчно умни, бихте могли да видите, че в чл. 29, ал. 2, има една вратичка, в която се казва: обновяване от всяка квота. Тоест, вие можехте да повторите двама души, без никакво нарушение на закона, защото можехте членът на НСРТ от президентската квота да го изберете от парламентарната и един член на НСРТ от парламентарната квота да го назначите от президентската. И по този начин за двама души може да се получи повторение на избора, без да се наруши законът. Но вие и на това не обърнахте внимание. Вие в момента надминавате дори Тодор Живков с известния случай на осиновяването. Преди да го направи, Тодор Живков промени закона и напълно законно направи това известно осиновяване. Вие и това не искате да направите. Какъв е проблемът да промените закона и да преизберете тези двама души, които сега предлагате? Няма абсолютно никакъв проблем! Какъв е проблемът да приемете тълкувателен закон? Такъв демократичен прецедент вече направихте. И това не искате да направите. Защо газите закона? С нарушение започнахте този мандат, спомнете си, че с нарушение на закона в началото на мандата вие избрахте генералните директори на Националното радио и Националната телевизия. И трябваше Конституционният съд да обяви този избор за противоконституционен. И с нарушение искате да завършите мандата, като в противоречие със закона преизберете двама членове на НСРТ.
Случайно ли нарушавате закона? Не е случайно, на вас ви е необходимо това газене на закона. Трябва да демонстрирате, че сте силата, че сте партията-държава. Това е вашето разбиране за управление на обществото.
Освен това двамата членове на НСРТ, които ще бъдат преизбрани в противоречие със закона, ще имат пълното съзнание, че те са незаконни членове на НСРТ. И те ще бъдат по-послушни, защото вие във всяка една минута ще можете да им кажете: господа, ще приложим закона! И ще можете да ги отстраните от НСРТ, ако те си позволят индивидуално поведение. Много е странно, че една дясна партия има колективна съвест, колективно поведение - нещо, което е типично за левите партии, а индивидуалното поведение при вас не само не се поощрява, но и се наказва, пък дори и тогава, когато то е проявено от първи хора във вашите редици, като Бисеров и като Йордан Цонев. (Реплики и смях в мнозинството.) Смеете се, все едно са от Парламентарната група на Демократичната левица. Много е смешно!
Вие давате всички основания на опозицията да се обърне към Конституционния съд, защото изборът, който ще направите след малко, ще бъде в много ярко, много крещящо нарушение на закона.
Ние няма да подкрепим господата Томов и Драганов и с оглед на досегашната им дейност в НСРТ. Единият беше председател на Националния медиен съвет, другият беше секретар. И не само затова, че те позволяват в НСРТ да има членове, които след обяд не искат да бъдат обезпокоявани, защото си почиват. И не затова, че позволяват в НСРТ да има членове, които не идват на работа, а стоят в другия край на България и получават заплата. Това не е прецедент за вас. Вие имате и един народен представител, който в Лондон ли е, Бог знае къде е, вече цяла година го няма на работа и въпреки това му се начислява заплатата. И не само това. Този ваш депутат във всеки петък е в списъка за парламентарен контрол. Задал е актуален въпрос човекът и вие му давате възможност всеки петък да застане на трибуната и да реализира това свое питане. Така че това за вас не е практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Атанасов, не се отклонявайте от темата. (Шум и реплики в мнозинството.)
ИВО АТАНАСОВ: Но досегашните председател и секретар на НСРТ, които предлагате отново, не изпълняват много от задълженията си по закона. Така например при грубо нарушение на този закон те имат правото, а и задължението да прекратят предсрочно мандата, примерно на госпожица Лили Попова - генералния директор на Българската национална телевизия. Какво по-грубо нарушение може да се очаква на Закона за радиото и телевизията, освен това, че Българската телевизия единствена в света не можа да излъчи слънчевото затъмнение. Какво повече от това може да се случи? И въпреки това Националният съвет за радио и телевизия ще остави тази госпожа да си изкара мандата, с което да докаже, че БНТ е по-добрият затъмнител. Може би затова го правите?!
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Да чака следващото затъмнение.
ИВО АТАНАСОВ: Член 7, т. 6 от закона задължава Националният съвет за радио и телевизия да следи дали радио-телевизионните оператори отразяват различните идеи и убеждения в обществото. Ами, вземете което и да искате предаване на Главна идеологическа редакция "Гласове". Видели ли сте някога да има диалог, не разговор между много събеседници? Разговор между няколко събеседници има, но никога не само по политически въпроси, но дори и по математически въпроси, не се кани другата страна в спора. И един господин, който води това предаване, вибрира като компенсаторен запис, надявайки се така вероятно да изчисти някои неудобни от демократична гледна точка факти в родовото си минало и настояще. Няма ли основание НСРТ да се намеси в този случай? Как да няма основание?
Параграф 3. НСРТ до 1 януари 2003 г. трябва да контролира постъпленията във фонд "Радио и телевизия", включително и постъпленията от таксите за радио- и телевизионна дейност. Колко лева са събрани от такса "Електромер", както я наричате? Контролират ли господин Томов като досегашен председател и господин Драганов като досегашен секретар постъпленията в този фонд "Радио и телевизия"? Работи ли изобщо този, както се изрази един от вас, "принцип на електромера"? Не знам да има такъв принцип. Изпълняват ли те това задължение? С какво основание тогава искате тяхното преизбиране?
Лицензирането. Нали точно практиката на тези господа и на ръководения от тях съвет доведе дотам, че премиерът Костов произнесе историческата фраза: "Ние няма на кого да дадем тази телевизия". И работата се протака дотогава, докато се намери на кого да дадете тази телевизия все едно, че това е партийната ви телевизия или бащината ви телевизия.
Какво става с лицензирането на радиооператорите в най-големите български градове, което започна и което приключи за 9 най-големи градове? Радиостанции, които са излъчвали години наред, не получиха лиценз. И обратно - други кандидати получиха лиценз на база на една папка с документи и които може би и няма да почнат да функционират в близко време, но получиха лицензия. И нещо повече, създават се вериги от радиостанции. Това без участието на НСРТ ли става? Много често членовете на НСРТ, включително и двамата, които предлагате незаконно за преизбиране, се оплакват, че органът няма достатъчно правомощия.
През месец февруари тази година Националният съвет за радио и телевизия оповести около 100 свои предложения за поправки в медийния закон. Тези 100 предложения на НСРТ аз ги внесох в Деловодството на Народното събрание. И какво се получи? НСРТ заяви, че "щом господин Атанасов внася тези предложения, ние се разграничаваме от тях." Какво значение има кой внася предложенията? Не е ли това едно много ярко доказателство за политическия характер на този орган? Не показва ли това, че НСРТ не е независим орган? И искайки да изберете отново двамата господа, вие не искате ли отново да имате мнозинство от деветима на нула и отново, и отново да подсилите политическия характер на този уж независим, по закон специализиран колегиален орган? Точно това искате. Друг е въпросът, че вероятно ще оставите НСРТ без нито един юрист и няма да се учудя, ако утре приемете и закони в парламента да няма юристи. За вас други неща са по-важни. Толкова по вашите незаконни кандидатури.
Ще подкрепим две кандидатури - на Вежди Рашидов и на Борис Панкин. Ще подкрепим кандидатурата на Вежди Рашидов, не само защото той е един блестящ интелектуалец, направил България известна по цял свят, но и защото е нормално при 9-има членове на НСРТ, да има един член на НСРТ по предложение на Движението за права и свободи, по предложение на Обединението за национално спасение. Това е нормално, това е резонно при такъв голям състав на НСРТ. (Единични ръкопляскания от ОНС и ДЛ.)
РЕПЛИКИ ОТ ОНС: Браво, Иво! Браво, Иво!
ИВО АТАНАСОВ: Ще подкрепим и кандидатурата на театралния режисьор Борис Панкин, издигнат от Евролевицата, защото това е, както каза проф. Димо Димов, мотивирайки кандидатурата, един много добър, един блестящ също театрал. Един човек, който има достатъчно солидна подготовка, който ще може да работи успешно в НСРТ и който ще бъде, заедно с Вежди Рашидов, един достоен член на НСРТ, а не член на НСРТ, който работи от разстояние, който работи от другия край на България и който идва в София само, за да си получи заплатата.
Смятам, че не от такива членове Националният съвет за радио и телевизия има нужда. И макар да съм убеден във вашия избор, надявам се и вие вътрешно да сте убедени, сигурен съм в това, че този избор ще бъде незаконен и че следващото мнозинство просто ще бъде задължено да спази закона и да обнови НСРТ с парламентарната квота. И по този начин вие правите много лоша услуга на тези двама интелектуалци. Моите уважения към тях, но това за вас е една практика. Спомнете си това, което направихте със Стефан Димитров, когато незаконно го избрахте за генерален директор на Националната телевизия и това, което направихте с Лили Попова, когато незаконно я избрахте за генерален директор на Българската национална телевизия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДЛ и ОНС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Реплика от господин Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Народният представител господин Иво Атанасов направи още едно много силно и запомнящо се изказване в българския парламент. (Смях и весело оживление в СДС.) Но макар и да ми е ръководител на парламентарната група, аз съм длъжен да му обърна внимание по два въпроса.
Господин Атанасов, Вие допуснахте една грешка и не сте наясно с един момент от политиката на мнозинството. (Смях и весело оживление в СДС.) Вие се позовавате на закона и логически търсите противоречивостта на това днешно решение със смисъла и буквата на закона. Но Вие грешите. Това не важи за логиката на мнозинството. Та вчера от тази трибуна един от най-големите юристи заяви: демокрацията - това са 50 + 1. Имаш ги и си правиш каквото искаш. Това е положението, заяви господин Лучников. Какво има тук да търсите закона, Конституцията и логическите основания? Друг е алгоритъмът на действието на тези господа, които Вие призовавате да мислят, и затова Вие грешите. За тях главното е друго.
Вчера премиерът каза: "Аз ще спечеля тези избори."
А как да ги спечели без въпросното предаване "Гласове", без раздаването на лицензии на тези хора, на които ще му служат, без тази телевизия, която не казва,че парламентът е гласувал при еди-какво си съотношение на силите и аргументите на опозицията, а казва, че парламентът прие това, което мнозинството е решило?
Така че Вие грешите, господин Атанасов. Тези хора няма да Ви чуят, няма да се съобразяват със закона и с Конституцията. Те имат 50 плюс 1 на сто и ще правят още известно време каквото си искат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Божинов.
За дуплика има думата господин Иво Атанасов. (Шум и реплики от мнозинството.) Ако ще е фарс, да е фарс. (Шум и реплики в залата.)
Моля за тишина!
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря за Вашето признание, че с кандидатурите превръщате избора във фарс. Но, ако беше само фарс, нямаше да е толкова голяма беда. Проблемът е в това, което каза господин Божинов, че Вие газите закона. Това действително е присъщо за една партия-държава, за съжаление 11 години след началото на прехода.
Нещо повече. След малко ще излезе някой от вас, имате един изтъкнат, но недостатъчно образован колега, който ще каже, че думата "обновяване" означава да повторим старите муцуни, извинявам се за израза, старите лица. Вие започвате да ни карате да се съмняваме в смисъла на думите. Но какво са всъщност думите? Това са уговорка между нас какво да разбираме под един или друг термин. Вие взривявате спойката на българското общество. Така както, като се каже демократични сили, това вече означава нищо демократично. Това означава всичко тоталитарно, това означава партия-държава, това означава личен режим. Така след малко ще излезе някой от вас и ще ни уверява, че обновяване всъщност означава повторение.
И това е по-голямата беда, защото въпреки всичките предавания на главната идеологическа редакция на Националната телевизия, въпреки всички лицензии, които взехте, въпреки подчинението на медиите и т.н., и т.н., ще се стигне до момента, в който вие ще бъдете отстранени от властта. Това ще стане и то много скоро. Но това разцепление на обществото, това превръщане на българина в едно човешко същество, което се съмнява в собствения си език, в смисъла на думите от майчиния си език, това нещо ще бъде с много далечни последствия. И аз не зная дали чувствате тази отговорност. Сигурен съм, че ако я чувствате, няма да правите така. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов.
Господин Веселин Методиев има думата.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (НС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю!
Уважаеми колеги, има два възможни начина да продължа по-нататък.
Единият е да вляза в залата и да участвам в този разговор, който опозицията иска да водим тук помежду си, без да се интересуваме, че това е Народно събрание, че все пак към този дебат в нашата зала има интерес и от българското общество. Защото оставам с впечатление, ако трябва и аз да вляза в тази тематика, в този начин на говорене, че това си остава тук за нас, помежду ни.
Но въпреки отворените врати на Народното събрание в този мандат, уважаеми колеги от опозицията, все пак мнозинството от българското общество не е влизало в залата и смята, че това е място за сериозен дебат, за сериозен диалог, а не за този твърде шеговит тон, който май надмина авторитета и престижа на българското Народно събрание, който вие възприехте.
Защо ще подкрепим предложението за господин Томов и господин Драганов?
На първо място, защото смятаме, че това, което те са направили в изминалото време в качеството си на председател и на секретар на Националния съвет за радио и телевизия, е положително. Защото сме убедени, че в този период от време това, което изискваха законите на страната и демократизацията на медийното пространство, започна да се осъществява. Ние сме убедени, че са допуснати и грешки. Ние сме от хората, които обикновено казват, че не греши този, който не работи. Но не виждаме такъв тип грешки, които да ни накарат днес да не подкрепим тези кандидатури или да ни накарат нещо повече - да почнем обструкции, да почнем едно ругателство, което е присъщо за вас, към хора, принадлежащи на българската интелигенция.
Вторият въпрос, който поставяте, е за противоречията в закона. Тук имаше цяла пледоария на тази тема. Аз мисля, че в такива случаи винаги сме били свидетели на процедурата, която изисква нашата Конституция, и тази процедура явно и този път ще бъде факт, и да не се упражняваме тук в уменията си да интерпретираме законите и Конституцията на страната, има си органи за тази дейност, вие ще си внесете необходимия документ и ще видим резултата след това. Като излезе този резултат, може би тогава щеше да има смисъл цялата тази пледоария, която чухме преди малко.
На трето място, в никакъв случай не можем да оспорваме и да конфронтираме кандидатурите, както си позволихте преди малко, т.е., да казваме кой от предложените четирима човека има по-големи качества.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Никой не е казал такова нещо.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Това са достойни хора. Залата ще прецени за кого от четиримата да гласува. Явно е, че тези, които сме вносители на определено предложение, ще подкрепим това предложение, но не конфронтирайки се с другите предложения, ни най-малко. Защото и тук чухме отново една пледоария, която имаше за цел отново разпра.
И накрая искам да кажа нещо много важно. В този дебат не трябва да прозвучава по-нататък тезата, че Националният съвет за радио и телевизия е или трябва да бъде цензурен орган. Тук бяха споменати предавания на Националната телевизия, започна се обструкция защо тези хора, които досега са работили в Националния съвет за радио и телевизия, не са се възползвали от правата си да налагат санкции върху българската журналистика.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Върху нарушенията на закона.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Твърде нахално е от страна на един политик да прави такива изявления в парламента, да призовава институция, която да санкционира, да цензурира в рамките на българската журналистика, и особено когато пък това е човек от опозицията. Аз съм бил в опозиция и никога не съм правил тази грешка, която вие днес допуснахте. Мисля, че би трябвало да се извините на хората, на българските медии.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Методиев.
За реплика думата има господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Методиев! Много ми беше приятно да Ви слушам. Като си спомням, че бяхте министър на народното просвещение и трябва да сте умеели да обяснявате на децата в средните училища обикновената логика, човешката логика, Вие да си позволите да защитите тезата, че "обновяване" не значи да се изберат други хора, смятам, че децата ще Ви се смеят. Аз не искам да използвам такива квалификации, каквито Вие използвахте тук за колегите, които говореха преди малко. Аз бих могъл да Ви помогна с един каламбур.
Вие можете да кажете, че когато един човек излезе от НСРТ, той става друг човек, защото вече не е в НСРТ. И следователно може да бъде избран пак в НСРТ като нов човек. Така обяснява един, на който са му забранили да пие коняк повече от една чашка, и той казва, че когато един човек изпие една чашка коняк, става друг човек, който има право да изпие една чашка коняк.
Но тази индукция, господин Методиев, води и до абсурда, че няма да има никакви мандати.

Ако един човек има право на два мандата, той, като изкара единия мандат, става друг човек, който има право да има един мандат. С тази логика, ако вие сте учили учениците, виждам, че е имало основание да бъдете пак при нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сендов.
За втора реплика има думата господин Драгомир Шопов.
ДРАГОМИР ШОПОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Мен ме изненада логиката на господин Методиев - всъщност това, че не открих никаква логическа връзка в това, което Вие говорите.
След като се предлагат двама души противозаконно, най-напред мисля, че трябваше да има една аргументация защо вие подкрепяте тези кандидатури. Доволни ли сте от работата на тези най-отговорни хора в Националния съвет за радио и телевизия? Имате ли предвид това, което направи Сметната палата и тези документи, които излязоха след проверките на Сметната палата там? Не беше ли редно да се вземат предвид всички тези неща преди да се прави едно съвсем произволно... Господин Райчевски, много Ви моля! ...преди да се прави едно съвсем произволно, неаргументирано и както се каза вече, противозаконно действие?
Това очаквах от Вас, а не инсинуациите, които Вие поднесохте в тази зала, като казахте, че се третират въпроси, които изобщо не са засегнати главно от колегата Иво Атанасов. Стремежът вие да работите по този маниер, с послушни хора, противозаконно - още веднъж - не показва нищо друго освен желанието още по-ярко, още по-силно да сложите ръка върху тази основна медия и тя да продължи да работи по същия начин, както досега. Телевизията да има главна роля, извинете ме, за опростачаването на българския народ, защото това не е национална телевизия. И ако Националният съвет за радио и телевизия беше на мястото си, а не беше дирижиран и направляван от вас, той щеше да предприеме редица радикални мерки, за да се коригират слабостите, които бяха допуснати.
Много ме изненада и разочарова Вашето изказване, господин Методиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Шопов.
Има ли други реплики?
За дуплика има думата господин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Сендов! Аз казах в моето изказване, че не е първият случай, в който се оспорват противоречия в закон. Тук Вие започвате тълкувание. Това е Ваше право, на вашите колеги - също. Но не е първият случай, в който в установения конституционен ред на страната ще се разбере дали това оспорване има основание или не. Не сме ние хората, които можем да дадем тази санкция. Има друга институция. И не мога да разбера защо вие се отнасяте с такава ирония и сарказъм към Конституционния съд. Нали ще го питате? Нали ще го сезирате? Ние, когато бяхме в опозиция, влязохме в тази зала и искам да ви кажа, че правехте опит за промяна на правилника - доста несполучливо - когато бяхте в мнозинство. Този опит се провали. Аз излязох тук на трибуната и казах, че ние от опозицията ще сезираме Конституционния съд и ще попитаме дали е правилно това, което вършите. Конституционният съд каза, че не е правилно това, което сте направили. Има си институции, те решават.
Този ред на институциите и това уважение към държавността на мен лично не ми е чуждо. Заради това го казах и не виждам никаква софистика и никаква липса на логика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Методиев.
Господин Александър Томов има думата.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател! Вън от съмнение е, че българското общество е настроено и отива към избори. В такъв период са необходими две неща, които всяка цивилизована държава прави: да има стабилност в страната и да има максимално справедливи условия, за да може обществото да избере по най-добрия начин своите управляващи.
Това, което става в момента в тази зала, е обратно на тези две неща. Член 20, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията казва конкретно, че Националният съвет за радио и телевизия трябва да се съобразява с интересите на обществото, че той е независим орган и че този орган трябва да изразява максимално обществените интереси. Така ли е в момента? Очевидно не. И според мен вие, уважаеми господа управляващи, правите грешка и то сериозна грешка, като в момента, страхувайки се от риск, а може би и страхувайки се за това какво ще стане в Българското национално радио или в Националната телевизия, дали няма да се промени техния дух, вие не давате възможност да се приложи подходът, който приложихте в други случаи, както да кажем, случаят с Агенцията за приватизацията.
Възможно ли е опозицията в нашия парламент да няма представител в НСРТ? Това практически е абсурд. Тук не става дума за мнозинство, а става дума за прозрачност, за това да има поглед, да има човек, който да наблюдава процеса, който да участва в тези неща. Днес решението от политическа гледна точка е направо абсурд. Вие предлагате отново да се повтори подходът, по който ние възразихме през 1998 г. и по който станаха големите разминавания. Защото всички имаме нужда от повече демокрация, от повече прозрачност и от повече взаимно доверие. Какво се получава днес? Шансът, който ни се дава от закона - да направим обновление, ние го спираме и блокираме. Щяхте ли да загубите мнозинството си вътре? Вие няма да допуснете това. Аз съм убеден, че нямаше да го допуснете. Но вие отивате в крайност - вие не давате дори възможност да има един човек, който да се чувства независим или с обратно мнение. Ние не разбираме това. Кому е необходимо това? То не отговаря на вашата собствена програма - и тази от 1997 г., и това, което тази година през март вие приехте и постулатите в нея. Как тогава да се вярва на тези постулати, на тези заявления, които бяха направени от министър-председателя от тази трибуна?
Предложението е спорно и конституционно. Добре, аз съм съгласен, че Конституционният съд е единственият орган, който ще отреди, но защо сега залагаме нова мина и нова дискусия три месеца напред, когато този въпрос можеше да се реши много по-елегантно и много по-лесно. Очевидно е, че предложението ще бъде атакувано пред Конституционния съд и по това цялата опозиция е на едно мнение, защото то е най-малкото спорно. Има нужда от тълкуване.
И накрая - по конкретните предложения. Аз мисля, че няма да сбъркам, ако заявя в тази зала директно, че Националният съвет за радио и телевизия е в криза, дами и господа. Той е в криза в ежедневието си. Вие говорите, че моят съименник и председател на съвета и останалите колеги се справили със задачата. Ами как да обясним атмосферата в НСРТ? Как да обясним това, че вчера човекът по същество си подава оставка и казва, че няма да продължи втори мандат? Как да си обясним това, че десетки или поне няколко заседания завършват кризисно, с противоречия в мненията, липса на единни критерии и т.н.? И вие сега искате тази криза да продължи, като повтаряте съвета отново.
Направихме жребий, този жребий все едно беше ненужен. Няма да говоря по имената, които се предлагат. Аз само мога да кажа, че тяхното справяне със задачата е най-малкото спорно, както е спорен и юридическият казус - да имат по принцип право те да бъдат избрани.
Но ще ми позволите да кажа няколко думи за хората, които се предлагат. Не се предлагат партийци. Не се предлагат хора, които са с ясно мислене. Предлагат се хора, които са ярки общественици и с утвърдено име в областта на културата, в областта на медиите, хора със статус, завоюван статус на независими хора, на личности: Вежди Рашидов - крупно име в нашето изкуство, крупно име в нашия обществен живот; Борис Панкин - представител на младата генерация режисьори.
Аз ще завърша своето изказване така. Идете, дами и господа, тези дни в театър "София" и гледайте "Любовни булеварди". Вижте препълнените зали и вижте какво казва младежта. Това е пиеса, забранена преди 20 години, изхвърлена, за която са били уволнявани хора и пращани в провинцията. Тя е на драматурга Стефан Цанев и на режисьора Борис Панкин и е възстановена днес.
И там има едно послание, в тази пиеса, с което аз ще завърша своето изказване - посланието за другия глас, за гласа на младите, на тези, които не се чуват. За гласа, който е различен от управляващите - посланието на хората, които искат винаги да има нещо по-различно. Това послание е посланието на обновлението, обновлението, което трябва да се състои в НСРТ и което, за съжаление, не стана - поради страха от това обновление, поради страха от другия глас. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Александър Томов.
За реплика има думата госпожа Ева Жечева.
ЕВА ЖЕЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Томов, моето уважение към Вас, но Вие постоянно си противоречите - точно с това, че говорите за един независим регулаторен орган, и говорите, че има нарушение на закона. А в същото време говорите за един театрален режисьор и за неговото творчество.
Моето уважение и на всички колеги от мнозинството към този театрален режисьор, но тук ние не съизмерваме кой какво е направил в своята област и с това той да заеме своето място като член на Националния съвет за радио и телевизия.
Искам само да Ви кажа, че нарушение на закона няма. От приемането на закона това е вторият път, когато ние предлагаме да бъдат избрани господата Александър Томов и Иво Драганов.
Така че тези упражнения днес, които бяха направени от колегите тук, пред микрофона, нямат абсолютно никакво основание.
И още нещо, скоро беше затворена главата "Култура и аудиовизия". Това достатъчно ясно говори, че няма нарушения и няма членове в Закона за радио и телевизия, които се оспорват. Затова искам да Ви кажа, че обновлението, за което Вие говорите, не означава политически квоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Жечева.
За дуплика има думата господин Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ЕЛ): Уважаема госпожо Жечева, ще Ви отговоря така: едва ли има орган, наречен в същия закон, който Вие хвалите тук, обществен, в който всички негови представители да се избират само от една политическа сила, и който орган не приема дори предложенията на творчески организации и творчески съюзи. Не може такъв орган да бъде наречен обществен.
Не партийни квоти, ние нямаме никакви партийни връзки с господин Вежди Рашидов. Той представлява обаче част от българския народ и представлява определена гледна точка. И аз ви моля, помислете върху това органите да бъдат такива, че да формират доверие, взаимност. Ние сме мостът в това Народно събрание, който може да едини българския народ. Вие нямаше да загубите нищо, ако бяхте по-гъвкави в този случай. Губи обаче българската демокрация и доверието, което ни е необходимо. Едно-единствено място да имаше за човек, който е независим, който има друг дух, друг манталитет, ами, стана ясно досега това НСРТ какво прави. Стана ясно! И вие го знаете не по-зле от нас.
Така че аз завършвам така: нека да вървим и в бъдеще да доказваме, че не сме тесни партизани, когато става дума за органи, които по дефиниция, по закон са обществени и са с обществен характер. Не само че нашите предложения имат значение, а имат значение и предложенията на другите. Смятам, че кандидатурите на господин Вежди Рашидов и на господин Борис Панкин са добра алтернатива, израз не на партийно мислене и на партийно квотиране, а израз наистина на този обществен характер, за който ние се борим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Томов.
Има думата господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз няма да се спирам подробно на спора, който тук се води доколко коректно са направени предложенията за господин Александър Томов и господин Иво Драганов.
И все пак, мисля, че преди да стигнем до Конституционния съд, е добре да се отнесем с достатъчно уважение, първо, към себе си като Народно събрание.
И второ, аз предлагам да се позовем на едни безспорни авторитети на българската лексикология и граматика въобще. Снощи си направих труда да прегледам всички тълковни речници на българския книжовен език - от Найден Геров до днес. И знаете ли какво чета срещу думата "обновява"?
В тълковния речник на Андрейчин, Стойков, Стоянов - безспорните корифеи на българската лингвистична мисъл, текстът е "променям, внасям нещо ново".
Ако искате да се върнем малко по-назад - към Найден Геров, той е още по-категоричен: "сменям с нещо ново".
Ако вие мислите, че дадено нещо може да се смени със самото себе си, това е ваш проблем. И явно е, че ще бъде проблем на Конституционния съд, към който съвсем естествено ще се обърнем. Но беше добре да съхраним авторитета на Народното събрание и да правим коректни предложения.
За нас обаче по-важният въпрос е друг. Дебатът днес ще отговори на въпроса какъв Национален съвет за радио и телевизия искаме и какви, респективно, Национална телевизия и Национално радио. Ако ние искаме Национално радио и Национална телевизия, които наистина ще спазват едни чудесни принципи, заложени в чл. 10 от Закона за радиото и телевизията, а именно: "Националните радио- и телевизионни оператори да гарантират правото на свободно изразяване на мнения, защита на личната неприкосновеност на гражданите, недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите, обективност", и т.н., и т.н., ако действително искаме националните оператори да спазват тези принципи, трябва да изберем независим обществен орган, който е създаден, именно за да "регулира" тази изключителна деликатна материя от обществените отношения.
Независимостта на Националното радио и Националната телевизия за нас е функция на независимостта на Националния съвет за радио и телевизия. И в този смисъл аз съжалявам, че господин Веселин Методиев не е в залата, но и на моя бивш министър ще припомня, че има огромна разлика между надзорните функции на Националния съвет за радио и телевизия и упражняването на цензура. Мисля, че не е необходимо точно на министъра на образованието и науката да обяснявам тази тънка разлика.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Точно на този можеш да обясняваш.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защото надзорните функции на Националния съвет за радио и телевизия са същинските функции на този орган. В чл. 32, който урежда функциите на НСРТ, четем: "Националният съвет за радио и телевизия..." и първата, същинска функция на този орган е: "осъществява надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазването на този закон".
НСРТ в досегашния си мандат не изпълни тази си роля. Господин Методиев изплю камъчето. Каза, че предлагайки повторно кандидатурите на господин Томов и на господин Драганов, мнозинството всъщност дава положителна висока оценка за досегашната дейност на НСРТ. Аз мисля обаче, че тази оценка на мнозинството драстично се разминава с оценката, например, на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Не случайно в Резолюция 1211 на ПАСЕ, относно спазването на задълженията на Република България като страна - член на Съвета на Европа, в § 4, т. 3 четем: "Би трябвало да се гарантира независимостта на съдебната система и" - забележете - "на средствата за масова информация от изпълнителната власт, както и да се осигури по-голямо разнообразие на мнения по Националната телевизия."
Би трябвало да се гарантира, уважаеми колеги, означава, че не е гарантирано, че предстои да се изпълни това изискване на евронаблюдателите. Това е една изключително остра забележка, която явно не се взе предвид от досегашния състав на Националния съвет за радио и телевизия. Следователно, вашата оценка се разминава с оценката на евронаблюдателите. И което е по-страшното, разминава се драстично с оценката на българската общественост за това дали Националният съвет за радио и телевизия изхожда от интересите на цялото общество, както гласи текстът на чл. 20, ал. 2, на който се позова и господин Александър Томов в изказването си.
Ако вие смятате, че интересите на СДС съвпадат с интересите на цялото българско общество, гласувайте си същите кандидатури и, бих казал, правете каквото ви скимне. Но това не е вярно.
Затова нашето категорично мнение е, че в Националния съвет за радио и телевизия трябва да влизат хора, които даже да са партийно пристрастни, следва да бъдат достатъчно силни да преодолеят партийните си пристрастия. А най-добре е те да бъдат партийно неангажирани, да бъдат ярки общественици.
За четвърти пореден път ние предлагаме точно такава кандидатура - на господин Вежди Рашидов. Излишно е да повтарям, че не сме изхождали единствено от неговата етническа принадлежност, макар тук съвсем откровено да ви кажа: много е нормално, даже е императив в един такъв обществен орган да има представител на най-голямото малцинство в България. Но за Вежди Рашидов са тесни както етническите, така и чисто партийните рамки. Той ги е надраснал. И ако днес ние направим една анкета с въпрос: "Посочете трима общественици, които са наистина независими интелектуалци", в почти 100 процента от отговорите ще присъства неговото име. Аз съм сигурен в това. На вас това не ви се харесва. Възможно е да има отново некоректни реакции по негов адрес, но едно основно обвинение вече съм сигурен, че ще отпадне - например, че е бил мултак. Защото рекламата на "MG" вече се появи на страниците на официоза в. "Демокрация". И в това няма нищо лошо.
Аз съм доволен, че вчерашното заседание на Комисията по културата и медиите ни спести поне това неудобство - да защитаваме нашия кандидат от едни грозни атаки, на каквито бяхме свидетели и миналата година, и по-миналата година, когато избирахме Националния съвет за радио и телевизия.
Няма да ви чета биографията на господин Вежди Рашидов. Едва ли има българин, който да не знае кой е той. Но се изкушавам за пореден път да ви припомня като доказателство, че това е може би най-ярката личност - символ на гражданската съвест, на независимостта. Той например е почетен гражданин на гр. Кърджали. И всички ще кажете, че това е естествено. Но ще ви припомня, че е почетен гражданин и на Армения. Предполагам се сещате какъв знак е това? Остава да получи признание и тук. В обществото той вече е получил признанието си, остава и вие да го уважите.
Разбира се, че няма да го направите, защото сме свидетели как с присъщата си гражданска смелост той е готов да се опълчи и да критикува всяка една власт, ако тя проявява рефлексите на тоталитаризма. Прави го през последните три години и вероятно най-голямото му достойнство за нас от ваша гледна точка е най-големият му минус. Затова не очакваме чудеса. Знаем какъв ще бъде резултатът от това гласуване, но той ще бъде показателен за още едно нещо - и това е основното, което исках да кажа днес - много е лесно, уважаеми господа от мнозинството, да привличате с цел разбиване на Движението за права и свободи на политически...
РЕПЛИКА ОТ СДС: Стига де!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Много ви моля, това е точно така. Защото привличате в средните етажи на властта политически удобни, ще кажа по-грозната дума - лакеи. Но когато ви предложим една независима личност, тогава, като правило, се противопоставяте. Има два модела на интеграция и това е едно към едно, искам да ви кажа - псевдоинтеграцията, избирателното назначаване на представители на малцинствата в етажите на властта, прийом, познат ни от тоталитарния режим. И с това, естествено, няма да ни заблудите. И другата интеграция - реалният, същинският интеграционен процес да се даде шанс за реализация на независимите хора, на свободните граждани.
Така че отговорът на въпроса каква интеграция провежда Съюзът на демократичните сили, зависи от това как ще гласувате.
В заключение искам да кажа, че именно защото има спор около това доколко коректно са предложени кандидатурите на господин Александър Томов и на господин Иво Драганов, ние няма да подкрепим тези кандидатури. Вероятно няма да участваме в гласуването за тях. Съвсем естествено е да подкрепим и кандидатурата, издигната от Българската евролевица, на театралния режисьор господин Борис Панкин, не само защото това предложение е направено коректно, а и заради качествата на предложения кандидат. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДЛ и ОНС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Местан.
За реплика има думата господин Стоян Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще направя реплика на колегата Местан не по отношение на кандидатурата, която издига, и не по отношение на неговите качества, които добре познаваме и уважаваме, както тези на всички останали кандидати. Аз нямах намерение да повтарям нещо, което казах на заседанието на комисията, обсъждаща тези кандидатури, но колегата Местан отново изложи една позиция, която намирам за неуместна и с която се прави внушение.
Създава се впечатление у нас, народните представители, а пък и у тези, които ни слушат, че оценката на европейските институции по отношение на нашето медийно законодателство и по отношение на работата на регулаторния орган Национален съвет за радио и телевизия не е добра и отрицателна. Да, ние бяхме свидетели на редица бележки. Имаше период, когато получавахме подобни оценки. Но този период е вече отдавна изминал. И моята реплика е именно в това - да припомня, че на 8 ноември, а не преди 2 години, преди една година или преди 6 месеца, в редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяването към Европейския съюз, се казват няколко думи и за работата на Националния съвет за радио и телевизия. И аз искам да ги припомня.
Общата оценка е, че българското законодателство е приведено в съответствие с изискванията на европейските институции, а за Националния съвет за радио и телевизия се уточнява (цитирам буквално): "Известен напредък е реализиран и в укрепването на административния капацитет в тази област. Административният персонал на Националния съвет за радио и телевизия се е увеличил от 13 на 30 души. От 500 подадени молби са издадени около 200 радио- и телевизионни лиценза. Националният съвет за радио и телевизия е изготвил 40 акта за нарушение, от които 12 са последвани от наказателни постановления и глоби. Предприети са по-нататъшни стъпки към либерализация на аудиовизуалния пазар и след проведен търг първият национален частен телевизионен оператор започна да действа от юни 2000 г."
Мисля, че това е една достойна оценка за работата на Националния съвет за радио и телевизия, който ние трябва да приемем. (Реплики от ДЛ и ОНС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Райчевски.
За втора реплика - господин Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Местан! В крайна сметка, без да коментираме работата на НСРТ, Вие също сте си направили труда да проверите в тълковния речник думата "обновявам". Би следвало да знаете, че това е един активен глагол. (Неразбираема реплика на народния представител Благовест Сендов.) Но жребият едва ли може да бъде двигател на това, господин Сендов. Разбирам играта на думи, но тук въпросът е, че едва ли жребият е този, който може да определя това на сляпо.
Оттук насетне става въпрос кой каква оценка прави на своите си хора. (Неразбираема реплика на народния представител Стефан Нешев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Нешев, правя Ви забележка.
БОРИСЛАВ КИТОВ: И аз мисля, че господин Драганов, когото ние предлагаме, е гаранция за това, което Вие говорите. Но това е друг въпрос. Друг въпрос е, ако жребият изхвърли утре евентуално господин Вежди Рашидов, дали вие няма пак да го предложите, ако му давате добра оценка персонално. И виждате ли тук къде отиват нещата? Да, ние даваме добра оценка на господин Драганов и затова го предлагаме отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
За трета реплика - господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин Местан, моята реплика по принцип е предизвикана както от Вашето изказване, с което аз съм съгласен, така и от репликата, която Ви направи господин Райчевски. (Оживление.) Тъй като Вие се позовахте на няколко пъти в своето изказване, използвайки различни изводи от доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, аз искам само да напомня и на Вас, и особено на управляващото мнозинство, че тъкмо в доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа се казва (цитирам дословно), господин Райчевски...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не към господин Райчевски, а към господин Местан се обърнете.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Не ме прекъсвайте, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ще Ви прекъсвам.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: "Асамблеята обаче отбелязва също така и редица висящи проблеми и тревожни тенденции: влиянието на управляващата партия върху обществените средства за масова информация с промените в състава на Националния съвет за радио и телевизия и съществуващата процедура за лицензиране от орган, назначен от правителството.
Второ, недостатъчното прилагане на конституционните права на малцинствата, що се отнася до образованието и информацията по електронните медии на майчиния им език.
И трето, широкото разпространение на корупцията, която е резултат в частност от незаконни подходи в приватизацията, прекалено голямото лицензиране и различните имунитети, с които се ползват съдиите, прокурорите и следователите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мерджанов.
Три реплики бяха направени - по една от всяка парламентарна група.
За дуплика - господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря.
Бих искал да започна с това, че активност на глагола не е граматическа категория. Глаголът има други категории: вид, време, можем да говорим за спрежение и т.н. Явно имахте предвид нещо друго.
Все пак по-същинска беше репликата на господин Стоян Райчевски. Вярно е, че България затвори глава "Култура и аудиовизия", но там положителната оценка е за закона, с изключение на двойния лицензионен режим, който се залага в двата закона - за далекосъобщенията и за радиото и телевизията. Нещо, на което се позова и господин Мерджанов.
Господин Райчевски, забележките на наблюдателите са по изпълнението на закона. Те са категорични, че управляващото мнозинство влияе на националните оператори, контролира ги и понеже предстоят избори, представям си какво ни чака.
Аз искам да Ви припомня, че с предавания като "Гласове", което се излъчва всяка неделя от 19,00 ч., в което нито един представител на опозицията не е поканен досега - изключение е Георги Първанов, който беше поставен в положение "седящ на подсъдимата скамейка", не е поканен, макар че ние сме основен обект на атака. Нарушават се общественият баланс, обективността и неутралността на националната медия. Той започва да насажда нетърпимост към определена политическа сила, която представлява интереса на немалка част от обществото. С това предаване като "Гласове" все по-трудно ще се чуват и нашите гласове в Европа. Много ви моля! За това става въпрос.
Искате ли коректив? Ако искате коректив, подкрепете кандидатурите на ОНС и на Евролевицата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Местан.
Господин Иван Тодоров има думата.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, за мен е много лесно да се изкажа след няколкото изказвания, които чухме. Още повече, че това ме кара да бъда кратък. Но искам да споделя с вас нещо: като чуя НСРТ и извън парламента, и в парламента, винаги ми идва асоциацията за нещо недоправено, недомислено, нещо почти абсурдно.
Преди малко господин Александър Томов каза, че от няколко месеца НСРТ е бил в криза. Аз бих искал да изразя мнението, че НСРТ беше заченат кризисно, беше заченат така, че да е обречен на криза през цялото си съществуване. Впрочем, тогава моята парламентарна група, а си спомням, че и аз лично изразих мнението си по този въпрос. То остава непроменено.
Ще ви дам само един пример за абсурдността на НСРТ и за недоправеността му, както и недомислянето при правенето му. Нали така, господин Местан? Примерът е следният: по смисъла на това обновление чрез жребий и т.н., се случи така, че излязоха двама - така казват другите членове на НСРТ, а и много колеги депутати, с които си говорихме в кулоарите - излязоха двама от най-работещите хора. Абсурд!
Господин Райчевски, направили сте - защото аз не включвам себе си и моята парламентарна група, защото ние тогава не участвахме в това недоправяне - нещо, абсолютно абсурдно. И този пример е достатъчно показателен. Затова сега Българската евролевица например предлага един кандидат с някакъв отчаян опит да оправи нещо в това недооправено, да влее някакъв живот, да пусне нещо да тече във вените, ако ги има, на това нещо, да почне то поне по някакъв начин да функционира. Затова правим това предложение за господин Панкин. Още повече се казва "обновление" - това, което беше казано и преди малко. Предлагаме нови хора, наистина нови хора. Предлагаме един мъж, който е съвсем млад - господин Панкин - млад, но вече доказал се, доказал се и с таланта си, и с практиката си. В края на краищата предлагаме един човек, който няма да заспива пред телевизора, просто защото е млад, просто защото ще издържа до по-късно и ще може да вижда какво се показва по различните телевизии.
Но аз искам да ви кажа нещо накрая, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, нещо съвсем сериозно, нещо, което продължава да бъде моя надежда - кой знае защо, но аз съм упорит човек в надеждите си. Затова искам да ви кажа, че днешното решение, което вие ще вземете в днешното гласуване, ще е едно знаково решение. Ако мнозинството подкрепи кандидатурите на Панкин и Рашидов, това ще бъде знак за ново политическо поведение, за знаково политическо поведение, за европейско, а не силово политическо поведение.
Аз много се надявам, че най-сетне ще направите това, защото за това говорите много често, бих казал, почти непрекъснато в последно време и аз очаквам то да се реализира и в практиката.
А иначе, това е най-добрият начин да се покаже, че парламентът е представителство на цялото общество, на целия народ. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тодоров.
Господин Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Много неща се казаха. Разбираемо е желанието на Съюза на демократичните сили да контролира изцяло органа, чиято абревиатура се превърна в едно нечуто предупреждение към сегашната власт и това желание е показателно за състоянието, в което се намира партията СДС. Колкото по-зле вървят нещата на управляващите, толкова по-сляпо те вярват, че единствено контролът, пълният контрол над НСРТ и националните медии може да ги задържи на власт. Разбира се, да се вярва в НСРТ и да се осланя някой на НСРТ, е все едно да вярва в таласъми. Но това е гражданско и политическо право на управляващите и те го използват, както намерят за добре.
Аз искам да кажа две-три думи относно стартиралия спор за противоречие в закона. Ние отдавна сме казали, че този закон е калпав, че съдържа маса недодялани разпоредби, че част от разпоредбите му са някаква алхимия на дървеното желязо. В случая обаче той дава сравнително ясен отговор на въпроса, който терзае тук част от народните представители. Тъй като ясно е казано, че мандатът на членовете на НСРТ продължава шест години, т.е. един мандат има такава продължителност, настъпва обновление в рамките на мандата на всеки две години. Тоест, няма никакво противоречие, след като един член е завършил мандата си, да има право на втори мандат. Но в случая не става дума за това, а става дума за обновление в рамките на мандата. А какво значи "обновление"? Вече беше ясно казано, че това е задължителна норма за разлика от другата, която дава възможност някой да има, но два мандата. А обновлението в рамките на мандата е задължително и то не би могло да стане със същите лица, които сега ни се предлагат. Иначе възниква въпросът каква е разликата между Александър Томов или каква е разликата между Иво Драганов, като онзи стар виц - каква е разликата между слона, освен ако господата така не потвърдят по един убедителен начин, че са променили самоличността си и че са претърпели в този двегодишен период някакви промени, които са ги преобразили в неузнаваемост.
Искам още нещо да добавя в заключение. Ако при предишния избор имаше - и то основателни - мнения, че господата Томов и Драганов влизат в Националния съвет за радио и телевизия и заради личните си качества и професионалното си достойнство, то сега вие ги поставяте в едно доста унизително положение в противоречие на закона - да ги пробутате в Националния съвет за радио и телевизия като някакви партийни мушмороци.
Ето защо аз бих желал в заключение да попитам председателя на комисията той взел ли е становището на двамата кандидати, тъй като, след като попаднаха под брадвата на жребия, те заявиха, че ще размишляват. Не знам, публично не са обявили как са завършили техните размишления. Та освен всичко друго, за мен това е един важен морален въпрос, на който те самите би трябвало да си отговорят.
Иначе аз ще продължавам да мисля, че те се подчиняват и са обвързани с някаква партийна воля и това е единствената причина, която ги тласка отново към участие в Националния съвет за радио и телевизия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За първа реплика има думата господин Стоян Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, ще използвам правото си на реплика, за да отговоря на господин Пантелеев на поставения към мен въпрос: дали съм взел съгласията на двамата кандидати, които предлагам, дали съм разговарял с тях. Да, поканил съм ги на разговор и те потвърждават това с подписа си, който са поставили под автобиографиите си. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Васил Мандев има думата.
ВАСИЛ МАНДЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Повече от два часа се наслушахме на риторични упражнения. Но ние в комисията не слушаме всичко това от вчера. Почти никаква промяна в изказванията няма. Даже имам чувството, че господин Местан си го е написал и го цитира отново същото това в последователността, в която го направи вчера.
Но - по същество. На мен ми се искаше да чуя нещо по-сериозно, а не разиграването на театъра и обясненията за каламбурността на ситуацията и т.н. Не чух изобщо друго тълкувание, включително от господин Местан, който е специалист по тези въпроси, но чухме само езиковото тълкувание на израза "подмяна" или "промяна". Никой от вас не говори за юридическото тълкувание на формата. Ако искате да получим такова, след като не сме го получили от юристите, това предложение, което вие вчера направихте в комисията, тогава отнесете въпроса към Конституционния съд. Нека той да се произнесе доколко това е така. Но да правим езикови упражнения тук, извинете, но тук не му е мястото.
Оттам-нататък се оказва, че всички кандидатури, предложени от Обединените демократични сили, са много политически зависими и всичко, което предлага опозицията, е много независимо. Като как я определихте тази мярка и тази категория, просто никой тук в залата не разбра. Оттам-нататък обаче нещо много опасно прозвуча в залата, което не за пръв път се разиграва. Отново се засвири на малцинствената струна. В разговорите преди започване на дебата отново имаше подобни неща и подканяния най-после да бъде избран един етнически турчин, за да може, видите ли, там нещо да стане. Ние търсим хора по достойнство, търсим хора, които биха могли да бъдат полезни в тази комисия, а не ги търсим по тяхната етническа принадлежност. Най-малко би трябвало точно по този признак да бъдат избирани хората.

Оттам нататък кой даде оценката за работата на НСРТ? Защо чуваме някаква едностранна оценка от някого си, без да знаем същността на работата? Как така го хвърляте в пленарна зала с категоричността на нещо, което не е доказано? Как така изопачавате истината за оценката, която международните наблюдатели дават след този доклад, който ви прочете председателят на комисията, и който е от м. ноември 2000 г.? Не чувствате ли, че има някакво разминаване? Просто от тази трибуна се изричат неверни неща, за да се защити една кауза, която просто иначе е незащитима.
Аз не чух достатъчно аргументи в защита на кандидатите, които по своему са достойни хора. И мисля, че никой в тази зала не оспорва качествата, творческите качества и на единия, и на другия предложен кандидат - и на господин Рашидов, и на господин Панкин. Но в същото време вие по никакъв начин не можахте да оспорите нито кандидатурите като творци, нито като членове на Националния съвет за радио и телевизия на господата Томов и Инджов.
Така че, в заключение, много ми се иска, за да не продължаваме, тъй като времето доста напредна и трябва да имаме време и да гласуваме. Искам от тази трибуна да ви приканя да забравим всичко останало и да дадем възможност на тези хора да свършат работата, която са започнали, и да подкрепим двете кандидатури, предложени от Обединените демократични сили. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Ахмед Юсеин.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Колега, не съм съгласен много с Вашето становище, затова защото ние четвърти път предлагаме етнически турчин. Ние имаме чувството, че на вратата на заседателната зала на НСРТ пише, аз така предполагам вече, че трябва да пише: "Стоп за турците!". Защо? В медийното пространство от два-три месеца си играете, че лансирате етнически турци и т.н., а четири пъти се предлага един достоен човек. Нима в закона има някаква клауза, някакъв член, където да се забранява представители на малцинствата да участват в тази комисия? Не съм съгласен! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин Мандев! Аз правя реплика само за да Ви кажа, че е безкрайно обидно да твърдите, че ние предлагаме кандидатурата на един колос като Вежди Рашидов само защото е етнически турчин, напротив, предлагаме го заради неговата безспорна биография! А че той обективно носи своя знак, от това НСРТ може само да спечели, от тази негова друга проекция.
Ние не оспорваме качествата на другите кандидати. Но по какви критерии ще ги сравним с Рашидов? На никакви критерии, ако ги поставим в режим на състезание, няма да издържат другите кандидатури, вашите имам предвид, в сравнение с кандидатурата на господин Рашидов.
Но си спомняте, че още докато обсъждахме закона, ние точно на това се противопоставихме - искахме да спасим интелектуалците от позора да бъдат поставени в режим на съизмерване и на състезание тук, в тази пленарна зала. Поискахме гражданското общество, гражданските сдружения да постигнат консенсус около състава на НСРТ, а ние като Народно събрание и респективно президентът само да уважи този избор на гражданското общество. И тогава щяхме да им спестим това неудобство.
Отхвърлихте тези предложения, защото не сте сигурни дали волята на гражданското общество ще съвпадне с волята на управляващото мнозинство. А дойдохте на власт с обещанието, че ще управлявате в името и по волята на това гражданско общество в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
За трета реплика има думата господин Любомир Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Благодаря, господин председател! Уважаеми господин Мандев, Вие пак казахте, че нищо съществено не се е случило на днешния дебат, което е пълен абсурд. И ни препратихте, както и господин Методиев, отново към Конституционния съд.
Ние бихме могли да избегнем тази процедура, тъй като нещата са пределно ясни. Въпросните господа просто нямат право да се кандидатират, тъй като в закона пределно ясно е казано, че те имат право на два последователни мандата. А един мандат продължава шест години. И след като изтече този мандат на Националния съвет за радио и телевизия, тези, които по силата на жребия са били отстранени, биха имали правото да участват и да бъдат негови членове в следващия мандат. А обновяването в рамките на мандата е задължителна норма. Тоест, господата би трябвало да имат, след като вие желаете на всяка цена да контролирате националните медии, да им дадете поне правото да се държат достойно и морално и сами да се оттеглят от този избор, защото той ще бъде грубо закононарушение. И ще стане така, че след няколко месеца позорно трябва да го напуснат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата господин Васил Мандев.
ВАСИЛ МАНДЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ето ви доказателството, че отново се поставя етническата карта и тя много сериозно се постави. На ничия врата в България не е написано и ние затова сме тук, и затова смятаме, че сме демократично общество...
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС, от място): Докажете го.
ВАСИЛ МАНДЕВ: ...което отрича всякакъв подобен род действия. И не го поставяйте тук, и не правете от това капитал.
Господин Местан, много ми се иска да не го правите, но продължавате да го правите, по този начин да противопоставяте творците тук, в тази зала, и да им приписвате и политически окраски.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС, от място): Вие го правите.
ВАСИЛ МАНДЕВ: Най-малко те имат нужда от подобно нещо и нашето общество също няма нужда от такова нещо.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ, от място): Работа за 5 стотинки не са свършили.
ВАСИЛ МАНДЕВ: Това са едни достойни хора и като творци, и като граждани, не слагайте пред тях бариери и не ги карайте те да застават един срещу друг.
И накрая по въпроса за вторичното избиране на тези хора. Това е въпрос на правно тълкувание. Не съм юрист и не бих искал аз да давам тълкувание. Но оставете юристите да свършат работата и не насочвайте нещата само в една посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Стефан Нешев.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ, от място): Къде е Сашо Стоянов да направи изказване?
СТЕФАН НЕШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Предстои ни да изберем подменените членове от квотата на Народното събрание. И аз трябва като човек, който има правото да участва в този избор, да изкажа своето виждане за кого бих гласувал и защо бих гласувал.
Първо. Дълбоко съм убеден, че обществото се развива, когато в него има личности, които са извеждащи, които дават развитие, чийто пример трябва да се следва, не са безлични, не са средни личности.
И сега си задавам въпрос, и да отговорим заедно с вас. Националният съвет за радио и телевизия национален ли е или е партиен съвет? На него какво му трябва - национални личности или партийни личности? И ако трябва да отговорим, че му трябват национални личности, трябва да си зададем въпроса: а тези, които бяха, с нещо допринесоха ли този национален съвет да бъде вписан в международната общественост, да бъде забелязана България чрез него? Напрягам се и не мога да открия такъв момент. Среднячество, някакви дейности, които са били на средно ниво! В българската общественост не бе забелязан с респект този орган, който да защитава обществения интерес, гражданското общество. Да е допринесъл за въздигане на гражданското общество или на обществения интерес? Не. Единствено със службата си към една партийна воля, към едно партийно желание!
И когато вчера ви говорих, че отново реанимирате един стар стил, отново отивате на една партия, едни кадри, една идеология... Страшно е, притеснително е!
А защо бих подкрепил Вежди Рашидов? Ами, защото е личност! На него не му пука от никакви величия. Той просто не крие с кого си пие ракията, за разлика от вас, които бихте желали с някой друг да я пиете, но поради партийни комплекси я пиете само с партийния си вожд.
"Да, казва, пия и с хора от "Мултигруп", защото са ми симпатични."
Ето, такава личност трябва на България. Аз не съм го чул да хвали Ахмед Доган като партиен лидер на една партийна организация. Никога досега! А чух нещо, което много ме впечатли - той декламира Вазов, "Аз съм българче". И това ми прави особено удоволствие и ме респектира. Аз не съм разговарял тет а тет с него, но факта, че го направи, си казах: ей тоз човек е личност, той не е политическо перекенде.
От такава личност трябва да има нужда обществото, защото има критерии, той има оценъчност. И ние трябва да насърчаваме в ръководните органи на обществото такива личности да влизат, а не пълзящи, за да си спомня баснята на Михайловски, че един охльов бил на върха на елхата, но пълзял, не летял.
Втората кандидатура - Панкин, ще я подкрепя. Защо? Ами, имал дързостта да постави "Маргарит и Маргарита" в Швеция! Колко от вас са го направили? Колко са поставили в театър "София", примерно, една пиеса, която вълнува, която е силна, която създава нови дразнители, за порива на младостта, за нейните амбиции да променя света?
Аз търся именно това - да обновя един орган с хора, които са личности, които извеждат една индивидуалност и могат да бъдат флуктоация в обществото, а не партийни послушници. А там гъмжи, гъмжи от партийни слуги. Е, писнало ми е вече в тоз живот да гледам хора, които безропотно, да не употребявам някоя тежка дума, се нагаждат, угаждайки на партийни величия.
Хайде да сменим тезата! Хайде да сменим и инструментариума, с който трябва да правим новото си име и новия си имидж в света! Само личности! И Чърчил го е казал. Тълпата не става. Вдигайте тълпата да извежда обществото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Друг желае ли да се изкаже?
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (ДЛ, от място): Сашо Стоянов трябваше да се изкаже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Мерджанов, правя Ви бележка. Не сте адвокат на Сашо Стоянов. Който иска, ще вдигне ръка. Дръжте се сериозно, когато обсъждаме сериозни въпроси.
Има четири предложения в три проекта за решения. Досега практиката е, че гласуваме за всичките и ще бъдат избрани двамата, които получат най-много гласове.
Проектът за решение в другата част ще гласи:
"Р Е Ш Е Н И Е
за избиране членове на
Националния съвет за радио и телевизия

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 24, ал. 1 и чл. 29 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с § 5, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията
Р Е Ш И:
Избира за членове на Националния съвет за радио и телевизия: ..."
По реда на постъпването поставям на гласуване:
Първо, моля, гласувайте предложението за Александър Александров Томов.
Гласували 138 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 9.
Моля, гласувайте за Иво Иванов Драганов.
Гласували 140 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 10.
Моля, гласувайте за Вежди Рашидов.
Гласували 195 народни представители: за 89, против 57, въздържали се 49.
Моля, гласувайте за Борис Генадиев Панкин.
Гласували 209 народни представители: за 87, против 64, въздържали се 58.
С оглед резултатите от гласуването, двамата нови членове на Националния съвет за радио и телевизия са Александър Александров Томов и Иво Иванов Драганов. (Ръкопляскания от мнозинството.)Да им пожелаем успешна работа!
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава с точка осма:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 47 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 71, АЛ. 6 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Има думата господин Юрий Юнишев да докладва.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ:

"Д О К Л А Д
на Комисията по правни въпроси и законодателство
срещу корупцията относно Указ № 386 на президента на
Република България, постъпил на 27.10.2000 г. за връщане
за ново обсъждане на Закона за тълкуване на чл. 47 от
Закона за чужденците в Република България, приет от
Народното събрание на 12.10.2000 г. и мотивите към указа

Проект!
Второ четене

"З А К О Н
за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в
Република България
(обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 70 от 1999 г.)

Член единствен. Не подлежат на обжалване, не съдържат фактическо основание и подлежат на незабавно изпълнение заповедите, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 41, т. 3 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2, на основание чл. 42 или на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, с които се налагат принудителни административни мерки, непосредствено свързани със сигурността на страната. Преценката на съда дали даден административен акт е непосредствено свързан със сигурността на страната се изчерпва само с посоченото в заповедта правно основание за нейното издаване. Това означава, че съдът не може да разглежда жалби срещу такива заповеди и същите се оставят без разглеждане на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за Върховния административен съд или на основание чл. 34, т. 1 и 4 от Закона за административното производство. Съдът не може да събира доказателства за фактите и обстоятелствата, мотивирали органа, издал заповедта. В случаите, когато е допуснато разглеждане, съдът е длъжен да прекрати производството. Съдебен акт по същество, постановен по жалба срещу заповед, издадена на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 41, т. 3 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2, на основание чл. 42 или на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, е нищожен и не поражда правни последици."
На редовно заседание, проведено на 23.11.2000 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията единодушно реши и предлага в изречение 1 и 6 на член единствен думите "на основание чл. 41, т. 3 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2" да отпаднат.

"ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Настоящият закон за тълкуване има действие от влизане в сила на Закона за чужденците в Република България."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Имате думата.
Едно уточнение: тъй като президентът тълкува само отпадането на част от текста, то ще гласуваме това, което предлага и комисията - в изречение 1 и 6 на член единствен да отпаднат думите "на основание чл. 41, т. 3 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2", а останалият текст си остава така, както е приет на предишното гласуване.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на тези думи, които прочетох, в изречение 1 и изречение 6.
Гласували 141 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 45.
Предложението на комисията е прието, а с това и Законът за тълкуване на чл. 47 от Закона за чужденците в Република България.

Девета точка от седмичната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.
Господин Юнишев има думата да докладва.
На второ четене досега са приети заглавието и параграфи от 1 до 8 включително.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: По § 9 има предложение на Тома Деспотов:
"В § 9 текстът на т. 3 се заменя със следния текст:
"Агенцията "Бюро за финансово разузнаване" работи в сътрудничество с:
1. Банков надзор;
2. Служба за борба с организираната престъпност;
3. отдел "Наркотици" към Дирекция "Национална полиция";
4. Агенция "Митници";
5. Агенция за надзор върху застраховането и хазарта;
6. съдебните органи,
като привлича при необходимост експерти и сътрудници от посочените институции."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 9.
"§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "обработва" се заменя с "анализира", а думите "Бюрото за финансово разузнаване при Министерството на финансите" се заменят с "Агенция "Бюро за финансово разузнаване", която е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на финансите със седалище София".
2. В ал. 2 думите "наредба, издадена от" се заменят с "устройствен правилник, приет от Министерския съвет".
3. В ал. 3 думите "и правната евроинтеграция и" се заличават, а след думите "органите на съдебната власт" се добавя "и други специалисти".
4. Създава се ал. 5:
"(5) Взаимодействието между Агенция "Бюро за финансово разузнаване" и административните структури към министъра на финансите се извършва по ред, определен от министъра на финансите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
За процедура има думата господин Згурев.
НИКОЛАЙ ЗГУРЕВ (СДС): Господин председател, правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Пламен Минев - заместник-министър на финансите, и господин Васил Киров - началник-отдел в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Згурев.
Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Николай Згурев.
Гласували 113 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, квесторите да поканят господин Минев и господин Киров в залата.
Господин Деспотов тук ли е? Няма го.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Тома Деспотов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 30, против 48, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: "§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
Първо. В ал. 1 думите "При установяване или" се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя "като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност."
Второ. Алинея 2 се променя така:
"(2) В случаите, когато забавянето на операцията или сделката е обективно невъзможно, лицето по чл. 3, алинеи 2 и 3 уведомява агенция "Бюро за финансово разузнаване" незабавно след извършването й."
Трето. Създава се ал. 3:
"(3) Уведомяването на агенцията може да се извърши и от служители на лицата по чл. 3, алинеи 2 и 3, които не отговарят за прилагането на мерките срещу изпирането на пари. Агенцията запазва анонимността на тези служители."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 10.
"§ 11. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. (1) В случаите по чл. 11, ал. 1 и 3, министърът на финансите по предложение на директора на агенция "Бюро за финансово разузнаване" може да спре с писмена заповед определена операция или сделка за срок до три работни дни, считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта. Ако до изтичането на този срок не бъде наложена превантивна мярка, запор или възбрана, лицето по чл. 3, алинеи 2 и 3 може да извърши операцията или сделката.
(2) Агенция "Бюро за финансово разузнаване" незабавно уведомява прокуратурата за спирането на операцията или сделката, като представя необходимата информация при запазване анонимността на лицето по чл. 3, алинеи 2 и 3, извършило уведомяването по чл. 11 или 18.
(3) Прокурорът може да наложи превантивна мярка или да направи искане пред съответния съд за налагане на запор или възбрана. Съдът следва да се произнесе по искането не по-късно от 24 часа от постъпването му.
(4) При установяване на данни за престъпление агенция "Бюро за финансово разузнаване" уведомява прокуратурата, като запазва анонимността на лицето по чл. 3, алинеи 2 и 3, извършило уведомяването по чл. 11 или 18."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания по тези два параграфа?
Моля, гласувайте параграфи 10 и 11 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 121 народни представители: за 94, против 4, въздържали се 23.
Параграфи 10 и 11 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: По § 12 има предложение на господин Александър Джеров, което е прието от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 12 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 12. Член 13 се изменя така:
"Чл. 13. (1) При уведомяване по чл. 11 или чл. 18 агенция "Бюро за финансово разузнаване" може да поиска от лицата по чл. 3, алинеи 2 и 3, без Българската народна банка и банките, информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти. Поисканата информация се предоставя в определения от агенцията срок.
(2) При писмено уведомяваме по чл. 11 или чл. 18 от лице по чл. 3, ал. 2, точки 1, 2, 5 и 23 и при запитване по чл. 22 агенция "Бюро за финансово разузнаване" може да поиска от Българската народна банка и банките информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти. Поисканата информация се предоставя в определения от агенцията срок.
(3) Агенция "Бюро за финансово разузнаване" може да поиска от държавните и общинските органи информация при условията по ал. 1, която не може да й бъде отказана. Поисканата информация се предоставя в определения от агенцията срок.
(4) При определяне на срока по алинеи 1 до 3 агенцията съобразява обема и съдържанието на исканата информация.
(5) За нуждите на анализа агенция "Бюро за финансово разузнаване" получава от Българската народна банка статистическа информация по чл. 7 от Валутния закон.
(6) Агенция "Бюро за финансово разузнаване" има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.
(7) Предоставянето на информация по алинеи от 1 до 6 не може да бъде отказано или ограничено по съображения за служебна, банкова или търговска тайна."
По § 13 има предложение на господин Александър Джеров, което също е прието от комисията.
Комисията предлага следната подобрена редакция на § 13:
"§ 13. В чл. 14 след думите "Лицата по чл. 3, алинеи 2 и 3" се добавя "и техните служители", а думите "чл. 11 и 13" се заменят с "чл. 9, 11, 13, 17 и 18".
§ 14. В чл. 15 преди числото "11" се добавя цифрата "9" и се поставя запетая, а след числото "13" се поставя запетая и се добавя "17"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По параграфи 12, 13 и 14 някой желае ли да се изкаже?
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В § 12, променящ чл. 13, последното изречение е много неопределено: поисканата информация се предоставя в определения от агенцията срок. Може да се случи така, че след това да има санкция, ако не изпълни в срока, в който агенцията е поискала, съответният субект. За да не се допускат такива недоразумения, или трябва да премахнем последното изречение, или трябва да има възможен срок, господин председател. Защото, пак повтарям, може да се стигне до конфликт.
Правя предложение за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков за отпадане в § 12 в чл. 13, алинеи 1, 2 и 3 на последното изречение.
Гласували 140 народни представители: за 53, против 86, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте параграфи 12 и 13 така, както са предложени от комисията, и § 14, както е предложен от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 26.
Параграфи 12, 13 и 14 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: По § 15 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 15 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 15. В глава втора се създава раздел V и чл. 15а:
"Раздел V
Защита на информацията

Чл. 15а. (1) Агенция "Бюро за финансово разузнаване" може да използва информацията, съставляваща служебна, банкова или търговска тайна, както и защитената лична информация, получена при условията и по реда на чл. 9, 11, 13, 17 и 18, само за целите на този закон.
(2) Служителите на агенция "Бюро за финансово разузнаване" и експертите по чл. 10, ал. 3 не могат да разгласяват, да използват за лично или на свързани с тях лица облагодетелстване сведения и факти, съставляващи служебна, банкова или търговска тайна, които са им станали известни при изпълнение на служебните им задължения.
(3) Служителите на агенцията, както и експертите по чл. 10, ал. 3 подписват декларация за опазване на тайната по ал. 2.
(4) Разпоредбата на ал. 2 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или изпълнението на задачата, за която са били привлечени по чл. 10, ал. 3, е приключило."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Предлагам в ал. 2 изразът "лично или на свързани с тях лица" да отпадне и да стане: "не могат да разгласяват, да използват за облагодетелстване сведения и факти, съставляващи служебна, банкова и пр. тайна".
Защото при тая хипотеза, която е дадена - ние с господин Юнишев не сме свързани по никакъв начин. Но доколкото се познаваме от работата в Правната комисия, аз, работейки в Бюрото за финансово разузнаване, мога да му предоставя тая информация на неговата фирма за фирмата на господин Венци Димитров и той да се облагодетелства.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ОНС, от място): Нямам фирма. Уточни!
МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Тоест, текстът трябва да бъде така, че въобще използването от кое да е трето лице на тая информация да бъде недопустимо, а не само на лицата, които я имат по силата на служебното си положение или на свързаните с тях лица. Защото пък "свързаните лица", това е въпрос, уреден различно в различни закони. Едни са свързани лица по Търговския закон, други - по данъчните закони, така че може да възникне тоя спор.
Всеки, който използва информация, и даже аз мисля, че ще трябва да наложим някаква криминализация и в Наказателния кодекс във връзка с опазването на тайна, събирана от това Бюро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков в чл. 15а, ал. 2 да отпаднат думите "лично или на свързани с тях лица".
Гласували 90 народни представители: за 31, против 41, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 15, така както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 68, против 12, въздържали се 4.
Параграф 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: По § 16 също няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 16 и предлага следната подобрена редакция:
"§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "министъра на финансите" се заменят с "директора на агенция "Бюро за финансово разузнаване".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Вътрешните правила по ал. 1 се изпращат на директора на агенция "Бюро за финансово разузнаване" за утвърждаване в 14-дневен срок от тяхното приемане."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Предлагам § 16 да отпадне.
Става въпрос кой утвърждава вътрешните правила за контрол? Досега беше министърът на финансите. Става въпрос за едни чрезвичайни извънредни действия и е добре по-висок по ранг орган с политическа отговорност да утвърждава тези правила. Сега вече това е свалено на "директорът на агенция "Бюро за финансово разузнаване". Аз определено смятам, че това трябва да си го прави министърът на финансите - става въпрос за вътрешните правила примерно в институции, които са доста сериозни за ограничаване на някакви права в името на разследването на прането на мръсни пари.
Аз настоявам министърът на финансите да си върши тая работа, а той несъмнено ще възложи на директора на агенцията "Бюро за финансово разузнаване" да му докладва преписката и само ще я подпише. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на § 16.
Гласували 86 народни представители: за 32, против 46, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 16, така както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 73, против 16, въздържали се 8.
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ:
"§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата "финансите" се добавя "и директора на агенция "Бюро за финансово разузнаване".
2. Създават се алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7:
      "(2) Контролните органи на агенция "Бюро за финансово разузнаване" извършват проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 по прилагането на мерките за предотвратяване и разкриване изпирането на пари, както и при съмнение за изпиране на пари.
         (3) Контролни органи на агенция "Бюро за финансово разузнаване" са определените от директора на агенцията длъжностни лица от нейния състав.
      (4) Проверките по ал. 1 могат да бъдат извършвани съвместно с органите, на които със специален закон е възложено да упражняват контрол върху лицата по чл. 3, ал. 2 и 3.
      (5) Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра на финансите или на директора на агенция "Бюро за финансово разузнаване", в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и името и длъжността на проверяващите лица.
      (6) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, държавните органи, органите на местното самоуправление и техните служители са длъжни да оказват съдействие на контролните органи на агенция "Бюро за финансово разузнаване" при изпълнението на техните функции.
      (7) При извършване на проверките на място контролните органи по ал. 3 имат право на свободен достъп в служебните помещения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, както и да изискват документи и да събират сведения във връзка с изпълнението на възложената им задача."
3. Създава се чл. 17а:
"Чл. 17а. (1) Министърът на финансите по предложение на директора на агенция "Бюро за финансово разузнаване" определя служителите, които имат право на добавка за работа в системата на финансовото разузнаване, както и индивидуалния й размер за всеки служител.
      (2) Средствата по ал. 1 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенция "Бюро за финансово разузнаване" за съответната година и се включват в Закона за държавния бюджет за същата година.
         (3) Средствата в размер 30 на сто, набрани от наложени санкции по този закон, постъпват като приходи в бюджета на агенция "Бюро за финансово разузнаване" и се използват за капитални вложения за подобряване на материалната база, за обучение и за участие в международни прояви.
      (4) Редът за начисляване и разходване на средствата по ал. 3 се определя с наредба на министъра на финансите.
      (5) Служителите на агенцията задължително се застраховат срещу злополука и по застраховка "Живот"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 17.
"§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
      "(2) Агенция "Бюро за финансово разузнаване" може да получи данни за изпиране на пари освен от субектите по ал. 1 и от държавни органи или чрез международен обмен."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 18.
"§ 19. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. (1) Агенция "Бюро за финансово разузнаване" чрез органите на съдебната власт и Министерството на правосъдието уведомява компетентните органи в чужбина за получени от нея данни относно първоначалните престъпления и свързаните с тях престъпления по изпирането на пари, за които българският Наказателен кодекс не се прилага.
      (2) В случаите, когато в хода на досъдебно или съдебно производство са получени данни относно първоначално престъпление по изпиране на пари и Министерството на правосъдието уведоми компетентните органи в чужбина, копие от уведомлението се изпраща за сведение на агенция "Бюро за финансово разузнаване"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 19.
"§ 20. Чл. 22 се изменя така:
"Чл. 22. Агенция "Бюро за финансово разузнаване" по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, със съответните международни органи и с органи на други държави въз основа на международни актове и двустранни споразумения."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 20.
"§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът "и" се заменя със запетая и след числото "13" се добавя "и 15а".
2. В ал. 3 след думата "извърши" се добавя "или допусне да се извърши"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 21.
"§ 22. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
         "(1) Актовете за установяване на нарушението се съставят от контролните органи на агенция "Бюро за финансово разузнаване", а наказателните постановления се издават от министъра на финансите."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По параграфи от 17 до 22 включително някой желае ли да се изкаже?
Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Предлагам, уважаеми господин председател, в § 20 да отпадне последният израз: "въз основа на международни актове и двустранни споразумения".
Предложеният текст досега е: "Агенция "Бюро за финансово разузнаване" по своя инициатива и при запитване обменя информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, със съответните международни органи и с органи на други държави въз основа на международни актове и двустранни споразумения."
Значи ли, че ако няма международен акт и двустранно споразумение агенцията ще вдигне ръце и ще каже: ами, аз няма да обменям информация, защото няма международен акт и двустранно споразумение за обмен на информация. Тоест, ние така ще я поставим в една ситуация тя да не бъде особено активна или да намира начин да не обмени информация.
В този смисъл аз предлагам този израз да отпадне, за да може тя по-активно да си върши работата и дори да няма международна договореност в определени случаи да обменя такава информация. Иначе какво излиза? Че тук ще се ловят кокошкари, а навън с офшорите и големите компании няма да обменяме информация, защото нямаме спогодби? Такъв ли закон искаме ние?
Аз предлагам да отпадне този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков в § 20, в чл. 22 да отпаднат думите "въз основа на международни актове и двустранни споразумения".
Гласували 116 народни представители: за 47, против 51, въздържали се 18.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте параграфи от 17 до 22 включително, така както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 13.
Параграфи от 17 до 22 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ:

"Преходни и заключителни разпоредби

§ 23. Навсякъде в закона думите "Бюрото за финансово разузнаване" се заменят с "агенция "Бюро за финансово разузнаване"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 23.
"§ 24. В Закона за банките в чл. 64, ал. 2 думите "Бюрото за финансово разузнаване при Министерството на финансите" се заменят с "агенция "Бюро за финансово разузнаване"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 24.
"§ 25. В Наказателния кодекс в чл. 253, ал. 5 в началото на изречението се добавя "независимо от наказателната отговорност", а след думата "държавата" се добавя "и когато не е собственост на дееца"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 25.
Има предложение на господин Йордан Цонев § 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 26.
"§ 26. В Закона за застраховането се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17а думите "Дирекция за застрахователен надзор" се заменят с "Агенция за надзор върху застраховането и хазарта".
2. Наименованието на раздел II в глава трета се изменя така: "Агенция за надзор върху застраховането и хазарта".
3. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта е юридическо лице със седалище София."
4. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
      "(1) Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се ръководи от директор, който се назначава и освобождава от Министерския съвет.";
б) в ал. 2 след думата "правомощия" се добавя "по този закон".

5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
а) създават се нови алинеи 3 и 4:
"(3) Министърът на финансите по предложение на директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта определя служителите, които имат право на добавка за работа в системата на надзора върху застраховането и хазарта, както и индивидуалния й размер за всеки служител.
(4) Средствата по ал. 3 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на основните възнаграждения за длъжност и ранг на лицата, имащи право на добавка, и се включват в Закона за държавния бюджет за съответната година.";
б) досегашната ал. 3 става ал. 5;
в) досегашната ал. 4 се отменя.
6. В чл. 21, ал. 2 след думите "дейността си" се добавя "по този закон".
7. В чл. 22а, ал. 2 след думата "проверки" се добавя "по този закон".
8. В чл. 90 се правят следните изменения:
а) алинея 4 се отменя;
б) досегашната ал. 5 става ал. 4.
9. Навсякъде в закона, с изключение на параграфи 9 и 10 от Преходните и заключителните разпоредби, наименованието "Дирекцията за застрахователен надзор" се заменя с "Агенция за надзор върху застраховането и хазарта"."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 26.
"§ 27. В Закона за хазарта се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) алинея 2 се изменя така:
"(2) Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, в това число директорът на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта, от които най-малко трима са юристи, всички със стаж по специалността си не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на държавната комисия, с изключение на директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта, се определят от Министерския съвет за срок от 5 години по предложение на министър-председателя. Те не могат да бъдат определяни повече от един път за нов 5-годишен период.";
б) в ал. 4 думите "главния директор на Главната дирекция за контрол върху хазарта, който е държавен служител на Министерството на финансите" се заменят с "директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта".
2. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. (1) Дейността на държавната комисия се подпомага от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.
(2) Министерският съвет по предложение на държавната комисия приема наредбите и тарифите по този закон."
3. В чл. 24, ал. 2 запетаята след думата "комисия" и думите "нейни служители" се заличават, наименованието "Главната дирекция за контрол върху хазарта" се заменя с "Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта" и след думата "задължения" се добавя "по този закон".
4. Наименованието на раздел III в глава втора се изменя така:
"Дейност на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта".
5. Член 28 се отменя.
6. В чл. 30 ал. 6 се изменя така:
"(6) Директорът на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта може да възложи осъществяването на някои правомощия по този закон на определено от него длъжностно лице."
7. В чл. 32 думите "по чл. 17, ал. 2" се заменят със "за устройството и дейността на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта".
8. В чл. 33 след думата "разрешения" се добавя "по този закон".
9. В чл. 49 думите "по Закона за лицата и семейството и" се заличават.
10. В чл. 80:
а) в ал. 1 думите "се осъществява от органите" се заменят със "се осъществява от длъжностни лица";
б) в ал. 2 след думата "функции" се добавя "по този закон".
11. Навсякъде в закона, с изключение на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби, наименованието "Главната дирекция за контрол върху хазарта" и "Главната дирекция" се заменят с "Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта", а думите "главния директор" се заменят с "директора"."
Има предложение на господин Йордан Цонев § 27 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 27.
"§ 28. (1) Дирекцията за застрахователен надзор и Главната дирекция за контрол върху хазарта се преобразуват в Агенция за надзор върху застраховането и хазарта.
(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на дирекциите по ал. 1 се поемат от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта.
(3) Трудовите правоотношения със служителите на дирекциите по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда."
Има предложение на Йордан Цонев § 28 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 28.
"§ 29. Правомощията на директора на Дирекцията за застрахователен надзор и на главния директор на Главната дирекция за контрол върху хазарта се прекратяват с влизането в сила на решението на Министерския съвет за назначаване на директор на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта."
Има предложение на Йордан Цонев § 29 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 29.
"§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията предлага § 30 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По параграфи от 23 до 30 включително господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми господин Юнишев, дами и господа народни представители! Какво приемаме ние днес, два дни преди Бъдни вечер? Едни доста сериозни структурни изменения в рамките на Министерството на финансите, свързани с две сфери - регулация на хазарта и регулация на застраховането.
Кое е общо между тези две сфери, си задавам аз въпроса?
Общото е, поне има такива данни, за едни финансирания и потоци, които текат към управляващите. Защо днес в това темпо по седем параграфа, по 10 страници ние трябва да приемаме и защо нарушаваме константната практика на Народното събрание да приемаме изменения в Наказателния кодекс, господин Юнишев? Ако можете, да ни отговорите от името на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
ДОКЛАДЧИК ЮРИЙ ЮНИШЕВ: От въпиеща необходимост.
МИХАИЛ МИКОВ: Защо днес в едно такова съвсем рехаво присъствие в пленарната зала ние допускаме финансовите чиновници от Министерството на финансите да си определят 25 на сто - едните, 25 на сто - другите. Ами, дами и господа, да бяхте толкова грижовни към прокурорите, съдиите и следователите. Какви са тези супербонификации в заплащането, които издигат статута на едни държавни служители. Добре, но на кои държавни служители? На тези, които служат в Министерството на финансите. Това ли трябва да бъде подходът на законодателя? Значи да си оправим предколедно ние възнагражденията, да си заложим хубавите увеличения, защото сме в Министерството на финансите и защото преди Коледа никой няма да гледа какво точно се приема в пленарната зала.
В този смисъл формалните ми предложения са следните.
Параграф 25 да отпадне с мотивите, че не може да се приема изменение в Наказателния кодекс, ей така, като Преходни и заключителни разпоредби.
Второ, да отпаднат измененията в Закона за застраховането. Не може с Преходни и заключителни разпоредби. Отучете се от тази практика да правите изменения в 4-5 закона едновременно и то не изменения, свързани с приемания Закон за мерките срещу изпиране на мръсни пари, а изменения, решаващи съвсем други въпроси - преструктурирания вътре в Министерството на финансите, на организацията на хазарта, на контрола върху хазарта, на организацията на контрола върху застраховането. По това трябва да има отделна дискусия. Вие, дами и господа, преди 3-4 - не помня - преди 2-3 години, когато приемахте измененията в Закона за застраховането, имаше един наш колега - народен представител, още го има - Христо-застраховката му викаха тогава, сега е шеф на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, който се кълнеше, че това е най-добрата уредба и регулация на застрахователното дело в България. Сега някой трябва да излезе и да ни обясни какво не е проработило, защо не е проработило като регулация на тази Агенция за надзор върху застраховането или как беше.
РЕПЛИКА ОТ СДС: За застрахователен надзор!
МИХАИЛ МИКОВ: Добре, за застрахователен надзор, но явно, при Вас, господин Ляков, каквито и думи да употребите, те не показват същността на това, което правите. Кое налага сега тези двете да се събират - хазартът и застраховането? И двете дейности са достатъчно - ще употребя думата - миризливи за общественото обоняние. Около тях се въртят политици, въртят се доста пари. Кое налага сега едно такова структурно изменение, което да слива двете дейности? Това са съвсем различни материи - хазарт и застраховане. Кое е общото между тях, че ще се поставят в една агенция? Коя е тази обществена нужда? Не са ли си вършили добре работата досега в тази Агенция за застрахователен надзор, та я закривате? Ето, и господин Цонев е подушил тези работи и е предложил тези текстове да бъдат отменени.

В този смисъл ние не че сме против някакви промени в управлението на тези дейности от Министерство на финансите, но не искаме така тихо, по търлъчки, в Преходните и заключителни разпоредби на успалата се пред Бъдни вечер аудитория да се прокарват тези текстове. И заради това се предлага разумно последният параграф, пак с това бързане, от деня на публикуването. "Държавен вестник" вече не може да смогне да ви публикува умотворенията. Правилно е да отпадне онзи и всичките тези от Преходните и заключителни разпоредби също да отпаднат и да се гледат отделно, в отделни законопроекти след сериозно обсъждане защо се правят тези промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Стефан Стоилов има думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много от това, което и аз бих казал, вече беше предложено на вашето внимание от колегата Михаил Миков. Междупрочем, аз си обяснявам отсъствието на колегата Христов с това, че и той не споделя тази законодателна мешанина, към която вие се движите.
С Йордан Цонев съм разговарял, като човек, който има отношение към тези сфери. Съветвах се и с няколко експерти. Истината е, че се отива към една практика, която ще бъде нещо оригинално. Аз съм човек на години и винаги в предишните две десетилетия съм се отнасял с изключително подозрение към оригиналните български творения, когато се използва една практика и се приспособява, прави се алабългарска. Кое налага и сега да отивате към това комбиниране на надзора? Не е ясно! Има нещо скрито, което не е изказано. Някой ще каже, че се правят икономии на административен апарат. Смешно звучи! След това прекалено раздуване на държавната администрация по най-различни начини, това звучи неубедително. Икономията на пет или десет щатни бройки не може да бъде аргумент.
Прави са тези, които твърдят, че и двете сфери са много деликатни и именно поради това надзорът трябва да бъде истински, сериозен, неполитизиран. Работещите там да се научат да бъдат надзорници.
Дайте един сериозен аргумент защо смесвате двете категории надзор. Какво? Придвижвате се към европейската практика? Утре! Няма такова нещо!
Или в залата ще прозвучи нещо от рода на това: какво, вие искате да бъде намален срокът за възстановяване на данъчния кредит на 3 месеца? Има държави из Европа, където се връщал за 24 месеца! Такива глупости бяха сервирани на народните представители през предишните месеци по един съвършено безсрамен начин, без да се говори за механизма, който се крие зад тези числа.
Уважавам колегите от Министерството на финансите, често сме в контакт с тях по линия на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, но кой е този, който им е внушил, че трябва да бъде направена тази стъпка? Не се разбира. Нали целта е, променяйки сега закона, да направим така, че всички структури, които работят за това парите да бъдат чисти, да бъдат ефективни, истински структури?
Подкрепете направеното формално предложение на Йордан Цонев за отпадане на този параграф. Няма да сбъркате! А правейки стъпката, която ви се предлага, вие правите още една погрешна стъпка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Действително много озадачени сме всички от начина, по който се подхожда, защото извън материята, въобще извън този Закон за мерките срещу изпирането на пари, е предложението, направено за промяна в два закона - за застраховането и за хазарта. Съвсем различна материя уреждат те, още повече, наистина много специфична и много болезнена от последните години като практика, и непреодоляна, за съжаление.
Господин председател, тук проф. Стоилов постави въпроса: кой внушава тези изменения? В мотивите вносителят не е обяснил подробно, както в другите изменения, защо го прави. Само е маркирал най-накрая, че се правят промени в тези два закона.
Същевременно в последните 2 месеца на няколко пъти имаше мнения от международни експерти, в това число и тези дни, от международната структура на застрахователите, че подобна промяна не само че не е съвместима с международната практика, а просто е много груба грешка. И аз, разбира се, в края на краищата, като български народен представител, не бих отминал с пренебрежение една такава сериозна бележка. Не става дума да повлияе върху моето решение да преценявам, но в края на краищата става дума наистина за експертно мнение, което, надявам се, и вие уважавате и ще уважите.
От друга страна, продължавайки опита в прилагането на тези два закона, от тази трибуна многократно съм поставял въпроса за Дирекцията за застрахователен надзор. В първия вариант, който вие приехте, тя имаше едни функции. Аз ви казах, че това няма да стане, защото трябва да включи и други неща. Тогава вие не се съгласихте, загубихме време, включихте ги след това. По-късно направихте и други изменения, след това приложихте и трети. Нямаше, липсваше философия, липсваше съобразяване с международния опит.
Сега, повтарям, това е безкрайно необмислен ход, защото огромна е материята, която тази дирекция трябва да контролира. Застрахователният пазар в момента се развива, той действително трябва да бъде контролиран, хазартът също. И наистина една такава мегадирекция просто ще бъде министерство в министерството.
Но още отсега изразявам сериозни съмнения върху ефективността на работата на такава мегадирекция. Просто не може да създаваме специално бюро за финансово разузнаване, да създаваме други специални органи в различните сфери и да доказваме, че там е необходимо, а тук, в тези много по-големи по обхват и по съдържание дейности и пазари, да окрупняваме нещата. Дори и така погледнато, няма логика.
И господин председател... (Реплика от блока на СДС.) Моля?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина в залата!
РУСИ СТАТКОВ: Не ви разбирам. Не ви разбирам, защото ако вие наистина се запознаете с тези два закона - за застраховането, за хазарта и последните 7-8 изменения, които сте правили в последните години, ще си зададете сами въпроса: "Какво правим?", или по-точно: "Какво правите?"
Господин председател, обръщам се към Вас не само като председател на Събранието, но и като юрист: действително днес Народното събрание няма готовност да променя тези два закона. Няма изводи, анализи, препоръки от дейността на тези структури. Защото в края на краищата всеки един закон трябва да се изменя, като се отчита именно практиката. Ние такива данни и информация до този момент не сме получили.
Затова подкрепям предложението на колегата Миков за отпадане. И ако наистина мнозинството или Министерският съвет желае, да се внесат отделни законопроекти, които, след като ги обсъдим, всеки един да гласува, както прецени. А по отношение на Наказателния кодекс вие вече не допускате такава практика и сигурно няма да допуснете и до днес такава промяна в движение, ад хок.
Разчитам на вас, тъй като виждам, че мнозинството...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
РУСИ СТАТКОВ: Благодаря Ви.
... мнозинството е леко опиянено, да спре това опиянение и да се гласува наистина отговорно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 23 и § 24.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 101, против 14, въздържали се 8.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 23 и § 24 са приети.
Параграф § 25, предвиждащ промени в Наказателния кодекс, изобщо няма да го поставям на гласуване, съобразно нашата практика. Не можем да изменяме със закон кодекс. Направо отпада.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков за отпадане на параграфи 26 до 29 включително. Това е предложение и на народния представител Йордан Цонев.
Моля, гласувайте.
Гласували 144 народни представители: за 57, против 70, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители от мнозинството! Спрете с тези неразумни неща, които се правят! Цяло министерство ви върши работа, социалните помощи не са изплатени в България, защото едно министерство не е свършило работата, вие сега ще обедините две дирекции...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, правете си предложението.
РУСИ СТАТКОВ: Предложението си правя. Обединявате две дирекции, които няма да свършат работа. И ще стане като със социалните помощи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Какво Ви е предложението?
РУСИ СТАТКОВ: Предложението, господин председател, го аргументирам в момента. Искам да ги убедя, защото пак казвам, опиянение ли е, задрямване ли е, правят се неща, които са необмислени. (Реплики от СДС.)
Едно и също нещо, господин доцент, защото, повтарям, в момента хората са тръгнали на поход към София, а Вие ще си правите Коледа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Направете си предложението, защото ще Ви отнема думата.
РУСИ СТАТКОВ: А след това, следващата година, когато тази дирекция не си свърши работата, ще стане така, че ще извадят ножовете. Защото, когато една Дирекция "Застрахователен надзор" не следи нещата, когато една дирекция, която трябва да контролира този пазар, не върши работа, има трайни последствия върху много хора. А вие не искате да си дадете сметка за това нещо.
И затова предлагам да се прегласува и да помислите отговорно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, поставям на прегласуване предложението за отпадане на § 26 до § 29 включително.
Гласували 159 народни представители: за 61, против 91, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 26 до § 29 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 98, против 21, въздържали се няма.
Параграфи 26 до § 29 включително са приети.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 30.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Параграф 30 отпада.
С това Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари е приет.
Има думата господин Ахмед Юсеин.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, на мен се падна честта от името на мюсюлманите в Парламентарната група на ОНС да ви приветствам в навечерието на вашия дълбоко уважаван свещен празник Рождество Христово.
Скъпи братя и сестри християни, ние, мюсюлманите, които споделяме с вас радостта и тревогата, веселието и неволите, макар и различно вярващи, но все пак вярващи в утрешния светъл ден, защото една е за нас майка България, от все сърце ви желая на вас и на вашите семейства, близки и роднини достойно да посрещнете Рождество Христово!
Да ви е честита Коледа! Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ахмед Юсеин.
От името на парламентарна група има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, пред прага сме на една година, на един век и на едно хилядолетие, и на два мандата - парламентарния и президентския. Нормално е да се попита какво направи мнозинството в своята последна сесия? Не за себе си, личното им благополучие е видно отвсякъде. (Шум и недоволство от Парламентарната група на СДС, голяма част от депутатите на СДС напускат залата.) Строителите на съвременна България от Симеон Радев бледнеят пред строителите на съвременна България от Муравей Радев. (Шум и недоволство от СДС, весело оживление в ДЛ.)
Какво стори мнозинството за тези, които избраха СДС и онези, които не го избраха, и за всички, които не гласуваха?
Един успех е безспорен - България излезе от негативния списък и постигна безвизов режим със страните от зоната Шенген.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС, от място): Където вие я вкарахте.
ИВО АТАНАСОВ: Който не е в състояние да се зарадва искрено на успеха, не може и искрено да критикува. Ние сме искрени и в едното, и в другото. По преодоляването на Шенген мнозинството прояви готовност да съгласува реални стъпки за обща позиция. В този случай ние оказахме необходимата подкрепа, което показва, че националноотговорната политика, така необходима на страната, зависи на първо място от мнозинството. Ние всеки път сме давали доказателства, че сме способни на такава политика, когато от другата страна има реален стремеж за това, а не завоалирано намерение да се постави БСП в ъгъла, да поеме тъкмо тя вината за всички провали на управляващите. В голямото мнозинство от случаите обаче надделява партизанщината, прехвърлянето на грехове, както и в случая по визите. Отново чуваме, и сега някой го подвикна отдясно: "Вие вкарахте България в негативния списък, ние я извадихме". Това пропагандно клише е 100-процентова лъжа. Ние бяхме натикани в негативния визов списък, благодарение на безхаберието на Стоян Ганев. Докато Полша, Чехия, Унгария си запазиха поне по една спогодба за безвизови пътувания, първото правителство на СДС се захвана да уволнява дипломати.
В комунистическа България имаше безвизови пътувания с Австрия, Финландия, Швеция, Дания. Правителството на СДС тогава не си мръдна пръста да запази поне някакъв минимум от този капитал, за да предпази България от шенгенската бариера, а сега стоварва вината само върху нас, само защото утвърждаването на негативния визов списък съвпадна с нашия мандат. Тази двойнственост в политиката на управляващите не работи за националните интереси.
От време на време мнозинството стига до националноотговорна позиция, която ние неизменно подкрепяме, но в повечето случаи се свлича до груба анти-БСП позиция.
Това се видя и в дебатите по новия бюджет. Въпреки обявената нова икономическа политика, в бюджета няма нищо ново и различно. Той силно ограничава основните социални системи и бюджетите на общините. Отново бяха заложени занижени приходи, което в течение на годината води до формиране на огромни излишъци, те се разпределят зад гърба на парламента. Бюджетът се прави по този начин вече четвърта година. И отново, и отново се получават излишъци и то в рамките на предложенията за увеличаване на приходите, които ние правехме. Това показва, че предложенията ни не са били популистки и че мнозинството ги е отхвърляло единствено в името на своите партийни интереси.
Само тази година правителството по свое усмотрение разпредели около 1 млрд. лв. излишъци. Очевидно и в началото на идващата година СДС ще прави своята предизборна политика тъкмо с парите на данъкоплатеца.
И съвсем основателно опозицията поиска от Конституционния съд да се произнесе по конституционосъобразността на тази практика. Поставяйки се на мястото на човека, когото сме свикнали кой знае защо да наричаме обикновен, виждаме, че предвидените средства, примерно, за четвъртокласната пътна мрежа са толкова малко, че въвеждат местен Шенген за хората от малките населени места, които вече не могат да пътуват дори до общинския център. Според плановете на правителството всяка община ще може да преасфалтира средно по 302 метра, не километра, от четвъркокласната си пътна мрежа. За ремонт на цялата четвъртокласна пътна мрежа ще са нужни точно 222 години. Това са темповете, с които СДС ни води към Европейския съюз. (Шум и реплики в залата.)
Малко по-ларж са управляващите към онези 4500 семейства, които още не са обезщетени за отчуждените си и съборени жилища. С предвидените средства жилищният проблем на тези данъкоплатци ще бъде решен само за 45 години. Ето още един случай, в който СДС се ръководи от лозунга: "45 години стигат!".
Спрени бяха безплатните учебници за учениците до осми клас. Това е приносът на СДС за преодоляване на неграмотността. Много деца отпадат от училище поради закриване на учебни заведения и заради неосигурени от бюджета пари за транспорт до съседни, по-близки или по-далечни, селища. Унищожено бе училищното здравеопазване.
Говорейки за здравеопазването, не може да не се припомнят думите на премиера Костов, че стартът на здравната реформа е успешен, словата на министър Семерджиев, че не просто стартът, а цялата реформа е 95 на сто успешна, и на шефа на Националната здравноосигурителна каса, че 50 на сто от българите са оздравели.
Според назначения от вас обаче директор на Центъра за обществено здравеопазване, вече няма здрав българин, защото Световната здравна организация определя здравето като социално, физическо и психическо благополучие на личността. Социалното благополучие се опира на това, че вече дори и за най-елементарния преглед се плаща. Физическото благополучие се вижда от световната класация по инфаркти и инсулти, където твърдо държим първото място, а психическото - от факта, че вече всеки четвърти българин има проблеми с психиката.
И в края на тази сесия не е завършило възстановяването на собствеността върху земеделските земи. Тази язва продължава да кърви, въпреки политическата воля, декларирана от мнозинството и въпреки административната власт, с която правителството разполага.
Още по-голям хаос сътвориха управляващите при връщането на горите. Продължава натискът върху земеделските кооперации и с измененията в закона, и с лостовете, с които разполага властта. Ако първото правителство на СДС унищожи с политически средства произвеждащите структури в българското село, сегашният кабинет на ОДС постига същия ефект, но вече с икономически натиск.
Бедността става все по-голям бич за обществото! Безработицата е ужасяваща. Дали сме наясно на какви унижения е подложена една жена, която се явява на интервю за работа при някой от новобогаташите, който гледа на нея като на компаньонка, като на момиче за консумация? Поставяме ли се на мястото на инициативната личност, която може да е организирала перфектно своя бизнес, но една вечер бива посетена от "Бухалките"? Вместо да надвие силовите групировки, властта се побратими с тях, затова от Европейската комисия ни казват, че ние нямаме работеща пазарна икономика. Ние имаме "икономика на бухалките", както имаме и "журналистика на бухалките".
Като капак на всичко, един светъл лъч вчера ни обогати с фундаменталното виждане, че демокрацията не е нещо друго, а просто "50 % плюс 1"! Такава демокрация, такива плодове дава!
Има ли изход от тази ситуация? Има!
Последното десетилетие далеч не е най-доброто на България. Неслучайно никой не иска да носи отговорността за него. Но кой трябва да я поеме? От последните десет години шест години Иван Костов е или премиер, или министър. Изминалото десетилетие е десетилетието на Иван Костов. И ето го изходът - България може, но не бива да навлезе в ново десетилетие на Иван Костов. Нека заедно със старата година и стария век, изпратим в историята и управлението на Иван Костов.
Нова година, нов век, нов късмет! Нов парламент, нов президент!
Това е, което пожелаваме на хората, заедно с пожеланията за здраве и щастие във връзка с Коледните и Новогодишните празници. (Силен шум в залата. Реплики и провиквания.)
Нова година, нов век, нов късмет! Нов парламент, нов президент! Благодаря ви за вниманието. (Силен шум в залата, реплики, провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Атанасов!
Уважаеми госпожи и господа народни представители! На мен се падна честта да закрия есенната сесия на Народното събрание и аз искам да благодаря на всички народни представители, които със своя труд допринесоха през тази сесия България да бъде споходена и от много радост, и от две изключително важни за нашата страна събития.
Благодаря на всички вас, които работихте за постигането на тези неща!
Също така искам да пожелая и на християни, и на мюсюлмани, а и на юдеите също, които имат свой голям религиозен празник, приятно посрещане и прекарване на тези три най-големи религиозни празници за съответните религиозни общности, на всички вас и на всички българи приятно посрещане и на новото столетие, което всички ние сме убедени, че ще бъде по-добро от изминалото и ще донесе повече радости на българския народ!
Следващото заседание на Народното събрание е на 11 януари 2001 г.
Закривам заседанието и сесията. (Звъни.)

(Закрито в 13,25 ч.)


Председател:
Йордан Соколов


Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
       Христо Димитров


     Ивалин Йосифов