Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-12-20

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник- председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добър ден, уважаеми колеги! Последен ден за сесията.
Откривам заседанието. (Звъни.)
Заповядайте, господин Лаков.
Венцислав Лаков (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес е една тъжна дата – навършват се 70 години от гибелта на поручик, а после посмъртно и капитан Димитър Списаревски.
На днешния ден, в неравна битка срещу 150 американски бомбардировачи В-24 „Либърейтър” и 50 американски изтребителя загива капитан Списаревски – живата торпила на България. В подвига си той сваля един бомбардировач и след като се оказва, че няма повече боеприпаси се врязва във втория американски бомбардировач. Заедно с него загива още един български офицер – подпоручик Георги Кюмюрджиев.
Затова предлагам с едноминутното мълчание да почетем паметта на българските герои, дали живота си за опазването на България от американските агресори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Лаков.
Уважаеми колеги, нека почетем паметта на героите. (Всички стават за едноминутно мълчание.) Благодаря Ви.
За процедура – господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, няма да отправям Коледни и Новогодишни пожелания. Искам да направя предложение за промени в поредността на програмата за нашата работа през последния пленарен ден на сесията.
Предлагам т. 1 от днешната програма да бъде Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
2. Второ гласуване на Законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.
3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс.
4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
Ако прецените, господин председател, тъй като само Вие можете да направите предложение за включване на допълнителни точки в седмичната програма, точка 5 да бъде Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
При изчерпването на тези въпроси, останалото време да бъде за парламентарен контрол, така както е предварително прието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Уважаеми колеги, има ли противни предложения по предложението, направено от господин Стоилов: т. 1 да стане Заемното споразумение – ратификация (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта); след това да разгледаме Законопроекта за икономически и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; Проекта на решение за създаване на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс; четвърта точка – удължаване срока на комисията, за което в сряда гласувахме днес да бъде т. 1.
Предлагам формално на основание чл. 49, ал. 5 според това, което каза и господин Стоилов, да включим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и след това – парламентарен контрол.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 163 народни представители: за 116, против 14, въздържали се 33.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Работим днес по този дневен ред.

Започваме с:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Моля от Комисията по бюджет и финанси да ни докладват Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие № 302-02-23, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2013 г.

Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 23 март 2007 г. и изменено на 13 февруари 2012 г.
Целта на проекта е да се улесни регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз с особен акцент върху трансевропейските коридори – ІV (Капитан Андреево – София – Видин), Х (Капитан Андреево – София – Калотино), VІІ (река Дунав) за транзитни превози и търговия.
Изменението на Заемното споразумение е за преструктуриране на проекта, което включва следните промени:
1. удължаване на крайния срок за неговото изпълнение и на крайния срок за теглене на средства по заема с 6 месеца – до края на месец юни 2014 г.;
2. отпадане на дейностите, предвидени за четирите малки гранични контролно-пропускателни пунктове – Брегово, Връшка чука, Станке Лисичково и Златарево – и вътрешно преразпределение на част от предвидените за тях средства между компоненти и подкомпоненти на проекта;
3. осигуряване на достатъчно финансов ресурс за допълнителните дейности на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево чрез вътрешно преразпределение на средства между компонентите и подкомпонентите на проекта.
Предложените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта и са свързани с вътрешно преразпределение на средства, спестявания и отпадане на дейности в отделни компоненти. В резултат на това общата стойност на проекта се намалява с 3 млн. евро – от 52,7 на 49,7 млн. евро, като процентното съотношение на финансиране (75%) не се променя.
Изменението на Заемното споразумение беше подкрепено с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-23, внесен от Министерския съвет на 13 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Откривам разискванията.
Има ли желаещи за вземат отношение?
Господин Филип Попов, заповядайте.
Филип Попов (КБ): Благодаря, господин председател.
Ще маркирам съвсем накратко някои основни тези, застъпени в мотивите.
Първо, каква е целта на проекта? Тя е да улесни регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефективността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз. Бенефициенти по проекта са Агенция „Митници”, Главна дирекция „Гранична полиция”, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция „Пътна инфраструктура” и съответните областни администрации. Един от компонентите на проекта е подобряване на инфраструктурата и оборудване на избрани контролно-пропускателни пунктове на външни граници на Европейския съюз.
По-нататък отново в мотивите виждаме, че поради невъзможност да бъдат осъществени заложените в рамките на проекта инфраструктурни подобрения на контролно-пропускателните пунктове Брегово, Връшка чука, Станке Лисичково и Златарево, предвидените средства в размер на 7,1 млн. евро за строителни работи и строителен и авторски надзор се предвижда да отпаднат от проекта.
Питам аз: защо нищо не се е случило през последните години? Мога да твърдя, че добре познавам лошата материална база на контролно-пропускателните пунктове Брегово и Връшка чука, защото съм от този регион. Там хората чакаха тези абсолютно необходими и наложителни ремонти. Това не беше само за митницата. Беше необходимо на цяла България, защото това са външни граници на България и на Европейския съюз. Къде бяха проспани последните години? Защо нищо не се случи?
Тук, от тази трибуна, призовавам всички бенефициенти – и Агенция „Митници”, и АПИ, и „Гранична полиция”, да установят кой е виновен, кой не си е свършил работата, за да сме изправени пред поредния абсурд – да е имало сключен договор, да е имало отпуснати средства и в крайна сметка те да не могат да бъдат реализирани съгласно договора? И сега сме изправени пред абсурда или да има средства за Капитан Андреево, или да няма никакви средства, а за останалите по-малки КПП-та, които са външна граница, пак повтарям, отново нищо и хората там остават излъгани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Попов.
Има ли реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Гласували 148 народни представители: за 135, против 1, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Цонев, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да преминем към второ гласуване на току-що приетия на първо четене законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Моля Ви, гласуване за процедурното предложение да преминем към второ гласуване.
Няма никакви предложения между първо и второ четене, поне не виждам заявени такива в пленарната зала.
Гласували 138 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Процедурното предложение се приема.
Заповядайте, господин Цонев, да докладвате за второ гласуване. Изцяло докладвайте, ведно с наименованието, след като няма предложения.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!

„ЗАКОН
за ратифициране Изменението на Заемното споразумение
(Втори проект за улесняване на търговията и транспорта)
между Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма на 27 ноември и на 4 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Има ли желаещи да вземат отношение по наименованието на законопроекта и неговото съдържание – член единствен? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля Ви, гласуваме законопроекта на второ гласуване.
Гласували 140 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет и на второ гласуване.

Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ.
Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Пак господин Цонев има големия късмет в края на сесията да докладва.
Заповядайте, уважаеми господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Очаквам да почерпите за този късмет, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Обезателно, така ще сторя. (Смях и оживление.) Специално Вас обаче, не всички! (Смях и оживление.)
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Да, да.
Правя процедурно предложение във връзка с второто четене на законопроекта – в залата да бъдат допуснати: госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, и господин Красимир Сивев – началник отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля, гласувайте.
Тъкмо ще предадем на госпожа Попова онова, което каза господин Попов – за непохарчените средства за ГКПП-тата, за да се види кой е отговорен. В нашата държава все няма отговорници. Всички се оправдават с някого.
Гласували 115 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Поканете заместник-министъра на финансите и съответните чиновници.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Закон за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
Гласували 102 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 1 има предложение на народния представител Йордан Цонев, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 1:
„Предмет
Чл. 1. Този закон урежда икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи да се изкажат по съдържанието на чл. 1? Няма.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте чл. 1.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 2 има предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Янаки Стоилов – в чл. 2 т. 1 да отпадне.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 2:
„Основна цел
Чл. 2. Икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се основават на недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от тези дружества в противоречие с обществения интерес и предотвратяване отклонението от данъчно облагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има ли желаещи да участват в разискванията по този член? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, гласувайте чл. 2.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 3 има направени няколко предложения.
Първото от тях е на народните представители Георги Кадиев и Румен Гечев, което е подкрепено по принцип.
Второто предложение е на народния представител Йордан Цонев, също подкрепено по принцип.
Третото предложение е на народния представител Йордан Цонев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от нашия правилник. То също е подкрепено.
Предложение на народния представител Янаки Стоилов, подкрепено по принцип относно т. 21, 22 и 23 и не е подкрепено по т. 24, която има следното съдържание:
„24. сключване на консултантски, подизпълнителски или други подобни договори във връзка с икономическите дейности и субекти, описани в предходните точки.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Забрани
Чл. 3. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено:
1. участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
2. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
3. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като пенсионно-осигурително дружество по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие;
4. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на услуга или дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
5. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или участие в дружество, което притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
6. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи или участие в такава институция, която притежава лиценз по същия закон, независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете;
7. участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;
8. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
9. участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
10. придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или общинска собственост;
11. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
12. учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация;
13. кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите;
14. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
15. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
16. участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
17. участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор по Закона за електронните съобщения, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
18. участие в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
19. участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
20. учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията;
21. учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодични печатни произведения;
22. участие в публично-частно партньорство;
23. учредяване или участие в социологическа агенция или в лице, което изготвя и предоставя публично изследване на общественото мнение;
24. учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимия финансов одит;
25. учредяване или участие в лице, което извършва дейности по Закона за независимите оценители;
26. учредяване или участие в лице, което извършва дейност по Закона за енергията от възобновяеми източници;
27. участие в търговско дружество с държавно или общинско участие;
28. придобиване на собственост върху земи и гори от държавния горски фонд.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Цонев.
Желаещи да участват в разискванията?
Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Смятам, че с приетите предложения и с основния текст комисията е направила обстоен списък на дейностите, които трябва да бъдат включени в този ограничителен режим, за да се постигнат двете цели на закона, а именно публичност на организациите, които участват във важни за обществото дейности, и второ – осигуряване на облагането на дейностите, които са предмет на този закон.
От моите предложения единствено не е възприето последното. Искам да поясня защо според мен е целесъобразно то също да намери място в този обхват. Става дума за консултантските договори и за възлагането на определени дейности, описани в чл. 3, на организации, които се явяват подизпълнители.
Знаете, че през годините на прехода консултантските договори, като една от формите на правни отношения, сама по себе си напълно допустима в облигационните и търговските отношения, бяха използвани за обогатяване на множество лица. Ако се върнем назад в годините, ще си спомните не един и два случая, когато включително лица, преминали през властта, след това даваха обяснение, че са натрупали огромни средства в резултат на консултантска дейност. Според мен това е едно от основанията да се търси тази публичност, която трябва да се вземе предвид, включително в процеса на консултиране по определени въпроси с дейностите, включени в чл. 3.
Другият проблем е с подизпълнителите. Законът правилно изключва възможността дружество, регистрирано в офшорна зона, да кандидатства за получаване на обществени поръчки. Нещо повече, изключена е възможността да кандидатстват и съдружия, в които един от участниците има тези характеристики.
След като тази обществена поръчка бъде спечелена от организация, която отговаря на всички изисквания, няма пречка след това тя да превъзложи голяма част от дейностите на друга организация, която иначе не би могла пряко да ползва обществени средства. Бих искал да чуя от името на комисията какви са били мотивите за тези изключения, за да мога да преценя дали предложението, което съм направил, да бъде гласувано отделно, тъй като не е възприето от комисията.
Господин председател, с оглед на разясненията, които ще бъдат дадени, нека да се направи преценка и евентуално да бъде подложено на гласуване отделно предложението за тази последна точка, която да бъде включена в списъка със забрани по чл. 3. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Ако в разискванията има отговор на Вашия въпрос – има, ако няма, така или иначе ще го подложа на гласуване.
Други желаещи да участват в разискванията? Няма други желаещи.
Ще поставя на гласуване отделно предложението на господин Стоилов – неприетата част от неговото предложение за т. 24.
Господин Цонев, имате ли някакво становище?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Искам да кажа на господин Стоилов – мотивите ни бяха, че прекалено се разширява обхватът, тъй като подизпълнителски и консултантски договори са в целия процес на икономическите взаимоотношения в страната. Ако можехме по някакъв начин точно да ограничим в кои точно дейности – подизпълнителски и консултантски, не бива да участват тези фирми може би щяхме да го възприемем. Така дадено обхватът му е абсолютно по цялото поле на икономиката, затова се поколебахме и предпочетохме да не рискуваме. Това е мотивът. Иначе, никакви съображения по същество на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Цонев.
Точка 24 по предложението на господин Янаки Стоилов, ако бъде приета, ще стане т. 29 към редакцията, ако се приеме. Междувременно т. 24 систематично е била последна, сега т. 29 ще отиде последна точка.
Други желаят ли да вземат отношение?
Виждам, имаше предложение на господата Кадиев и Гечев? Не желаят да вземат отношение.
Закривам разискванията.
Поставям на гласуване отделно предложението на господин Янаки Стоилов за приемане на нова т. 29 със съдържанието на т. 24 – по неговото предложение.
Режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 78 народни представители: за 40, против 2, въздържали се 36.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на комисията, както е предложен с точки от 1-28.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Господин Цонев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Изключение – чл. 4.
Предложение на народните представители Георги Кадиев и Румен Гечев – подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Йордан Цонев.
Комисията подкрепя по принцип предложението, като ал.2 е отразена на систематичното й място в нов чл.6, ал.5
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4.
Изключения:
„Чл. 4. Член 3 не се прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици-физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.”
Това е целият член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Ако обичате, режим на гласуване за съдържанието на чл. 4.
Гласували 77 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Продължете, господин Цонев.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Последици от представяне на документи с невярно съдържание – чл. 5.
Има предложение на народния представител Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 5:
„Прилагане на чл. 4 въз основа на неверни данни
Чл. 5. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, в случаите по:
1. член 3, т. 1-6 – отказва се издаване на лиценз, разрешение за извършване на дейност или разрешение за придобиване на участие, съответно се отнемат, когато са издадени;
2. член 3, т. 7 – отстранява се кандидатът за участие в концесия или от получаване на разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми, съответно прекратява се договорът за концесия или се отнема разрешението, когато е издадено;
3. член 3, т. 8:
а) кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;
б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;
4. член 3, т. 9 – отстранява се кандидатът от участие в приватизационната процедура; при сключен приватизационен договор сделката се смята за недействителна, освен ако са изтекли 5 години от сключването на договора; при обявяване на сделката за недействителна възложителят не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
5. член 3, т. 10 – обявява се недействителност на продажбата, съответно замяната; при обявяване на сделката за недействителна възложителят не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения;
6. член 3, т. 11 – отказва се предоставяне на лиценз, съответно се отнема, когато е издаден;
7. член 3, т. 12 – отказва се предоставяне на лиценз на клуба, съответно се отнема лицензът, когато е издаден;
8. член 3, т. 13 – отказва се обявяването на инвестиционния проект като приоритетен, съответно се отнема статутът на проекта, обявен като приоритетен;
9. член 3, т. 14-17 – отказва се предоставяне на лиценз, съответно се отнема в случаите, когато е издаден;
10. член 3, т. 18-19 – отстранява се кандидатът от участие в концесия или се отказва възлагане на договор за извършване на дейност, съответно се прекратява, когато съответният договор е сключен;
11. член 3, т. 20 – отказва се предоставяне на лиценз за радио-и телевизионен оператор, съответно отнема се лицензът, когато е издаден;
12. член 3, т. 22 – отстранява се участникът от процедурата за определяне на частен партньор, съответно се прекратява договорът за публично-частно партньорство;
13. член 3, т. 27 – обявява се недействителност на участието; при обявяване на участието за недействително не се дължи връщане на полученото по придобиването, както и компенсации и обезщетения;
14. член 3, т. 28 – обявява се недействителност на продажбата; при обявяване на сделката за недействителна продавачът не дължи връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Искам да Ви обърна внимание, че има и § 7, който дава шестмесечен срок за привеждане в съответствие. Ясно е, че законът действа оттук за в бъдеще – няма обратно действие, защото иначе последиците биха били седма степен по Рихтер.
Заповядайте, господин Кирилов.
Данаил Кирилов (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За разлика от всички предходни текстове, които подкрепих, за този текст, предложен от комисията, ще се въздържа и ще изложа някои резерви, макар да подкрепям философията.
Обръщам внимание, че тук правно-техническите проблеми са много. Ще посоча предложението за т. 4 по отношение на приватизационните процедури, за които се обявява недействителност, освен ако не са изтекли пет години от сключване на договора. Според мен нямаме основание да разделяме опорочените по някакъв начин приватизационни договори на такива сключени преди пет години, до пет години или повече от пет години.
Притеснява ме и решението в множество от хипотезите да се конфискува инвестицията и да не се дължи обезщетение. Това ме притеснява с оглед ангажиментите, които имаме по Вашингтонската конвенция за защита на инвестициите. Според мен по онзи конвенционен ред всички тези законодателни решения ще бъдат оспорени.
Също така обръщам внимание, че разширението на забраните в чл. 3 не е получило пълно покритие в последиците, които предвиждаме в чл. 5. Например, добавянето на социологическите агенции няма последици и не е ясно какво става по отношение на тези случаи. Пак казвам, изтъквам тези аргументи в стремеж за правна прецизност, иначе ще подкрепя всички следващи предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Господин Цонев, заповядайте.
Господин Кирилов, Вие не направихте някакви конкретни предложения, изразихте притеснения.
Данаил Кирилов (ГЕРБ, от място): Категорично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да, добре.
Заповядайте, господин Цонев, за реплика.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, ще бъда некоректен, ако кажа, че и ние нямаме притеснения относно прилагането на закона, защото това е съвсем нова материя. Както в разговори помежду ни сме споделяли, е изключително сложна. Това е наш опит да навлезем в тази материя. Абсолютно съм убеден, че законът в хода на прилагането му ще търпи корекции, с оглед на проблемите, които ще излязат от самото прилагане.
Искам да Ви обърна внимание относно инвестициите, където сте абсолютно прав, че бихме получили сериозни възражения и дори осъдителни присъди за това, че ще конфискуваме инвестиции, както се изразихте Вие, а това е може би и коректният термин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не, не е коректният. Конфискуват се пари и вещи, инвестиции не се конфискуват.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Става въпрос, че няма да бъдат възстановявани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Господин Кирилов, наименованието на този член дава отговор на въпроса. Това са санкции, прилагани на чл. 4, въз основа на неверни данни. Тоест всички тези събития настъпват, ако лицата са предоставили неверни данни. Има голяма разлика. Ние им даваме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Неверни данни за прилагане на изключенията.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Да, неверни данни за прилагане на изключенията.
Ние сме посочили изключенията, които са общоприети в Европа и в света – търгуване на регулиран пазар, посочване на действителните собственици. Ако те са направили това с неверни данни и са извършили съответните дейности – придобили лицензии или участвали в поръчки, извършили поръчките, настъпват тези последици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Господин Кирилов, желаете ли дуплика? Не.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Закриваме разискванията.
Режим на гласуване.
Няма кворум. Не е приет този текст.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Прегласуване.
Гласували 88 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Предложение на народния представител Йордан Цонев относно създаване на нов чл. 6.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 6:
„Вписване в търговския регистър
Чл. 6. (1) В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър се вписват обстоятелствата по чл. 4 от този закон, както следва:
1. по т. 1 и 2 – по партидата на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; ако дружеството не подлежи на вписване на друго основание, наличието на обстоятелства по чл. 4 е основание за вписване в търговския регистър;
2. по т. 3 и 4 – по партидата на търговското дружество.
(2) В търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, се вписват и идентифициращите данни за действителните собственици-физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.
(3) Лицата, уведомили съответния компетентен орган по реда на чл. 28а от Закона за кредитните институции, чл. 16а от Кодекса за застраховането, чл. 121ж от Кодекса за социалното осигуряване и чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, вписват в търговския регистър и идентифициращи данни за действителните собственици-физически лица, съгласно декларацията по ал. 2.
(4) Съответният компетентен орган по чл. 3 извършва проверка за наличието на вписване по ал. 1, 2 и 3.
(5) В случай че обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3 не са вписани в търговския регистър, съответният компетентен орган прилага чл. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване на чл. 6 в редакция на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев:
„Административнонаказателни разпоредби” – чл. 6.
Предложение на народния представител Йордан Цонев – чл. 6 става чл. 7.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 7:
„Административнонаказателна отговорност
Чл. 7. (1) Който представи документи с невярно съдържание, за да удостовери обстоятелствата по чл. 4, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв.
(2) На дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или свързано с него лице, което учреди или придобие участие в лице – издател на периодични печатни произведения, и за което не се прилагат изключенията по чл. 4, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 глобата е в размер от 100 000 до 200 000 лв., съответно имуществената санкция е в размер от 500 000 до 1 000 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Разисквания? Няма.
Господин Цонев, извинявайте – „участие в лице”, някак си не звучи много добре. Може ли да бъде: „придобие участие в капитала на търговско дружество – издател на периодично издание”? Защото да „участваш в лице” – няма как да стане. (Реплика от докладчика Йордан Цонев.)
Добре, нека да кажем: „капитала на търговско дружество или дружество по ЗЗД”, което изчерпва всички теми с консорциумите, но „участие в лице” няма.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има се предвид участие в юридическо лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре, хайде да запишем тогава „участие в юридическо лице”, като приемаме, че при капиталовите е част от капитала, а при другите – членство на правоотношение. „Участие в юридическо лице”, защото така го изчистваме.
Имате ли възражения?
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Не, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Някой има ли възражения по тази редакционна поправка? Няма.
Моля, режим на гласуване ведно с направеното предложение – „участие в юридическо лице”.
Гласували 91 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
„Административнонаказателните разпоредби” са гласувани ведно с текста на чл. 6 – предишен, сега става чл. 7 по редакция на комисията.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По чл. 7 по вносител има предложение на народния представител Йордан Цонев за преномериране.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 8:

„Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания
Чл. 8. Административните нарушения се установяват от органите на съответната компетентна администрация по чл. 3, а административните наказания се налагат от ръководителя на компетентната администрация или оправомощени от него длъжностни лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Предлагам да гласуваме „Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания” и съдържанието на чл. 8.
Гласували 87 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за подразделението.
По § 1 има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Дружество“ е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
3. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря.
Има ли желаещи да се изкажат по Допълнителната разпоредба и § 1?
Господин Стоилов, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Налага се тук да направя редакционно допълнение към Допълнителната разпоредба. Ще поясня защо това е необходимо. То е във връзка с гласувания чл. 3, последната т. 28.
В моето предложение по първоначалния текст е внесено: „придобиване на собственост на земи от земеделския или горския фонд”. Това предложение е възприето по принцип и с основание комисията е свела неговия обхват до горите от Държавния горски фонд. Но то съдържа две части. Първата е придобиване на собственост върху земи, което има предвид, доколкото разбрах, всички земеделски земи и горите, но само от Държавния горски фонд. Така както е даден текстът, в зависимост от различните мотиви и интереси, той може да се тълкува стеснително или разширително, защото има и земеделски земи, които попадат в горския фонд. Поради това, за да няма такова двусмислие, предлагам т. 4 в Допълнителната разпоредба:
„4. „земи” са всички земи от поземления фонд.”
Това е официалната терминология, която се използва, за да е напълно ясно съдържанието на т. 28. Така четенето на т. 28 няма да предизвиква различно тълкуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: По смисъла на този закон.
Янаки Стоилов: Всичко е по смисъла на този закон. Добавям само това, което допълнително трябва да се гласува в Допълнителната разпоредба. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре.
Има ли желаещи да вземат отношение по предложението на комисията и допълващата редакция на господин Стоилов? Няма.
Поставям първо на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов да се допълни § 1 от Допълнителната разпоредба.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Поставям на гласуване целия текст с приетото предложение на господин Стоилов.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това § 1 на Допълнителната разпоредба е приет.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“.
По § 2 няма направени предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98 и 106 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 116:
а) алинея 3 се отменя;
б) в ал. 4 думите „2 и 3“ се заменят с „и 2“;
в) в ал. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „§ 1, т. 3, буква „н“ от Допълнителните разпоредби“.
2. В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби са създават букви „н” и „о”:
„н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна – членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви „аа“ и „бб“.
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;
о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква „н”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Цонев.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля да гласуваме за § 2 и наименованието „Заключителни разпоредби”.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) в чл. 8 ал. 11 се изменя така:
„(11) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря, господин Цонев.
Има ли изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Моля да гласуваме.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
„§ 4. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91 и 100 от 2013 г.) в чл. 12 ал. 9 се изменя така:
„(9) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Цонев.
Желаещи за изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението на комисията е прието.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: Има предложение от народния представител Йордан Цонев за нови два параграфа.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 5 и 6:
„§ 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15 и 101 от 2013 г.) в § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 101 от 2013 г.) накрая се добавя „и на § 21 относно ал. 10 и 11 и § 22, които влизат в сила от 1 април 2014 г.”.
§ 6. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101 и 104 от 2013 г.) в чл. 118, ал. 3 изречение второ се изменя така: „В случаите на продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, с електрическо захранване фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата по ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли изказвания по предложението за нови параграфи 5 и 6 в редакцията на комисията? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 5 и 6, предложени от Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това параграфи 5 и 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК Йордан Цонев: По § 5 по вносител има предложение от народния представител Йордан Цонев, подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
„§ 7. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6 месечен срок от влизането му в сила.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на закона, се прилага чл. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 5, който става § 7? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, който след редакцията на комисията става § 7.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими