Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-02-25

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров 
Секретари: Христо Димитров и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Андон Данаилов. Да му е честит! (Ръкопляскания.)

Преминаваме към точка четвърта от седмичната програма:
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 1998 г.
За процедура думата има господин Праматарски.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (НС): Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение в залата да допуснем господин Хаджийски, госпожа Арнаудова и господин Иларионов от Статистическия институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението в залата да бъдат допуснати председателят на Националния статистически институт и двамата му заместници.
Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Хаджийски, госпожа Арнаудова и господин Иларионов.
От името на водещата комисия - Комисията по икономическата политика, има думата заместник-председателят господин Праматарски, да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател!
"С Т А Н О В И Щ Е
по плана за статистическите изследвания през 1998 г.
№ 810-00-39 от 31.07.1998 г., внесен от Националния            статистически институт

На извънредното си заседание на 17 септември 1998 г. с участието на вносителите Комисията по икономическата политика разгледа плана за статистическите изследвания през 1998 г. Представеният план отразява необходимостта от събирането на статистическа информация, която коректно да отразява социално-икономическите процеси в Република България и да подпомага вземането на административно-управленски решения на различни равнища.
Планът за статистическите изследвания през 1998 г. е изграден от две части. Първата обхваща преглед на основните приоритети, принципните подходи за разработването им и насоките за развитие на статистическите изследвания до края на 1998 г. Приоритетните дейности на Националния статистически институт в тази част на плана се свеждат до изготвяне на предложение за промени в правната уредба на статистическите изследвания, развитието на регионалната статистика, продължаване на работата по преминаване към системата на националните сметки и по-нататъшното усъвършенстване на използваните методи по отношение на достоверността и представителността на събираната статистическа информация.
Втората част на плана за статистическите изследвания съдържа подробно описание на всички изследвания и разработки на Националния статистически институт. Приоритетните дейности в тази част на плана се свеждат до развитието на класификатора "Булстад" и превръщането му в единен идентификационен код, както и изграждането на единната информационна система за противодействие на престъпността.
След направените разисквания Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за статистиката

Р Е Ш И:

Приема плана за статистическите изследвания през 1998 г., внесен от Националния статистически институт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Имате думата за изказвания, ако някой желае да вземе отношение.
Господин Папаризов, заповядайте.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Пред нас е една точка от дневния ред, която е един от най-ярките примери на резултатите от политическите смени в органите на управление и информация в държавните институции.
Сега, месец февруари на 1999 г., ние трябва да утвърдим плана за 1998 г. на Националния статистически институт, който Комисията по икономическата политика в абсолютно същия и дори в по-добър вид отхвърли през март 1998 г., защото не хареса тогавашното ръководство на Статистическия институт. Една година не е била достатъчна на новото ръководство дори да отрази тези бележки в плана, които тогава правеше на заседанията на Комисията по икономическата политика.
Да направим малка съпоставка на отхвърления план за 1998 г. и плана пред нас за същата година. Има малки различия между двата плана. В списъка на статистическите изследвания, които сега са предложени, методологическите изследвания са отделени в една обща таблица и не са разписани по отговорници, както беше в предишния план, и по срокове. Това действително е една изключително важна промяна в документа.

Сега систематизацията е малко променена - на основни статистически изследвания, отделно регистри, квалификации, номенклатури и отделно единна информационна система. В миналия план изследванията бяха разделени по друг принцип - времеви, краткосрочни приоритети, средносрочни приоритети и дългосрочни приоритети. Имаше много спорове относно финансирането, когато се обсъждаше миналият план. В резултат на това той беше поправен, бяха дадени конкретно отговорници, бяха разпределени средствата. В плана, който сега ни се предлага, просто се възпроизвеждат средствата и финансирането по първоначално отхвърления план на Националния статистически институт. Слава Богу, че в библиотеката на Народното събрание се пази и предишният документ и този, който в бъдеще желае да анализира по-подробно двата документа, действително ще има пред себе си един изключителен пример на политически решения, които не водят до никакви икономически или каквито и да е други положителни промени. По-скоро, промените са отрицателни.
В новия план например са изключени в сравнение с това, което беше предлагано през миналата година, събирането на данни за производителност на труда, не са включени изследвания като финансово състояние на предприятията от сектор "Управление" и сектор "Финансови предприятия". Посочените изследвания бяха включени в отхвърления план. Не е включено и едно много важно изследване - социологическото изследване на финансовото състояние на домакинствата. В определена степен е намалена издателската дейност на института. Също така е изключено извадково наблюдение на потребителите, което фигурираше в предишния план.
Освен това вече не се събират данни в областта на статистическите характеристики на жизненото равнище и на производителността на труда. Ясно е, че това са двата най-важни показатели, които могат да покажат има ли действително реални промени в българската икономика, в нейната конкурентоспособност, какъв е ефектът от валутния съвет и т.н. Сега обаче има значителни нови изследвания, например информационните потоци между институциите се изследват - нещо изключително важно, да видим каква е интензивността на тези потоци.
Включена е и една доста добре написана, но неясно как ще се провежда, глава за изследване на въпросите, свързани с престъпността. Говори се и за изследвания, свързани с публична дегитализирана географска информация. Аз не знам колко специалисти има в България да разглеждат тази информация, получена от спътниците, да я обработват, колко от тях вече са назначени в Националния статистически институт. Разбира се, това е много прогресивна информация, би било добре да чуем как това ново изследване, което действително е модерно в света, на практика се прилага в Националния статистически институт.
Що се отнася до другите раздели - проблемите по европейската интеграция, пилотните проекти, които бяха предвидени - те са напълно идентични.
И така, в крайна сметка може да се направи следният извод: предлаганият на нашето внимание през месец февруари план за 1998 г. е почти аналогичен с отхвърления от Комисията по икономическата политика план през март 1998 г.
Освен това, вместо да има определени подобрения, са намалени някои от изследванията, без за това да бъдат намалени предвидените разходи.
Във връзка с международните аспекти на плана предишният план включваше дори в по-голяма степен изпълнение и събиране на данни по международни въпросници. В раздела за анализи и прогнози това беше отразено, за разлика от сегашния план.
Виждаме, че някои статистически издания, които ползвахме редовно, сега са отпаднали. Мен ме интересуваше специално тримесечният бюлетин "Внос-износ". Разбираме, че този бюлетин вече няма да се издава според новия план или това е някаква грешка - тук ще разберем от Националния статистически институт.
Разбира се, необходимо е да се обясни защо трябваше на практика да се загуби една година, за да се представи същият план. А ако стигнем някой ден до разглеждане и на плана за 1999 г., ще видите, че той пък е идентичен с отхвърления план за 1998 г. и предлагания за одобрение план за 1998 г. Тези абсурди, които са предложени на нашето внимание, ако ги бяхме разгледали в една пълна последователност, щяха да ни покажат, че за съжаление в Националния статистически институт трябва да работят специалисти. Те работят, но може би специалисти трябва да го оглавяват. Статистиката не е проста математика, нека да уважаваме професията "Статистика", тя е добре развита в Икономическия институт. И да се надяваме, че политическите назначения, довели до това състояние на института, ще допуснат все пак и някой представител на статистическата наука да бъде привлечен на работа в института и да можем да направим някаква стъпка по-напред от отхвърления план за 1998 г. Благодаря Ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
За реплика има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Папаризов! Логиката на това, което казахте, почиваше на неверния факт, че този отчет е представен навреме. Значи този отчет, за който ние говорим, извинявайте, плана за 1998 г., е представен не навреме в Комисията по икономическата политика. А заради отчета за 1997 г. е освободен Захари Карамфилов. И това е решение на Народното събрание, което беше достатъчно дебатирано и обосновано тук.
Така че, това е истината и цялата конструкция на Вашето изказване, ако почива на нея, просто не е вярна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
За дуплика - господин Папаризов. Заповядайте!
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. В становището на Комисията по икономическата политика, което беше прието през март и е внесено в парламента под № 853-01-33 от 29 април 1998 г., внесено в 15,00 ч., пише следното:
"Проект!

Р Е Ш Е Н И Е

В резултат на направените разисквания, Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Не приема отчета за изпълнение на плана за статистическите изследвания през 1997 г. и плана за статистическите изследвания за 1998 г.", който в същата редакция, уважаеми господа, с малки изменения отново е пред вас и с новото решение от септември се предлага да бъде приет. Това може да бъде проверено в документите на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Стефан Нешев има думата.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Заставам на трибуната, за да направя съпоставка между отхвърления план от мнозинството на СДС в Комисията по икономическата политика и в парламента на предложеното от ръководството начело с проф. Захари Карамфилов миналата година и сега това, което се предлага. Правя го не защото имам някакви лични негативи към сегашното ръководство и нейния председател. Правя го, защото познавам Захари Карамфилов и с него с най-идеалистични чувства влязохме в политиката през 1989 г. да променим за добро това, което трябваше да се случи в България. И го правя за това, защото сега Съюзът на демократичните сили използва политически прийоми при решаването на управленските и структурните въпроси в България по подобие на един Хитлер и по подобие на един Сталин.

По същество. Подлежи на обяснение обстоятелството, че ако планът за 1998 г. е изпълнен, защо в почти същата версия той се предлага като план за 1999 г.? В такъв случай най-естествено е да се приеме, че 1998 г. е пропусната година за реформата в статистиката. Не е посочено дали предлаганите планове за 1998 и 1999 г. са разработени на основата на някаква нова концепция или програма за реформата в статистиката, и ако е така, каква е тя, къде се намира тази нова концепция?
Досегашните планове на Националния статистически институт, приемани от парламентите, се разглеждаха като продължение на концепцията за реформата в статистиката, приета още от Великото Народно събрание. Ако става дума за нова или съвременна програма за реформата в статистиката, каквито съображения са изтъкнати при отхвърлянето на плана за 1998 г., то би трябвало още през 1998 г. в парламента да се приеме тази нова концепция или програма и след това да се предлагат плановете за следващите години. Ако такава програма няма, какъвто вероятно е случаят, то би следвало плановете за 1998 и 1999 г. да се позовават на досегашната концепция, още повече, че предлаганите планове са почти идентични с този, който Народното събрание с мнозинството на СДС отхвърли.
Отхвърленият план по същество сега се предлага като план за 1998 и 1999 г. Естествено, възниква въпросът защо тогава планът е отхвърлен, а сега отново се приема?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Нешев, прощавайте. Изобщо план за 1999 г. ние не обсъждаме. Вие говорите няколко пъти за него. (Неразбираема реплика от Александър Праматарски.)
СТЕФАН НЕШЕВ: Александре, мълчи! Знам колко ти е акълът.
Раздадени са и двата плана и затова вземам отношение по тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сега точката е планът за 1998 г.
СТЕФАН НЕШЕВ: Господин председателю, ако Вие предлагате политическа депресия да нямам право да кажа това, което мисля, аз ще напусна трибуната. (Господин Нешев напуска трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не Ви упражнявам никаква депресия. Просто Ви обръщам внимание. (Размяна на обидни реплики между депутати от мнозинството и опозицията.)
Моля за тишина! (Господин Баташки влиза в спор с депутати от мнозинството.)
Господин Баташки, много Ви моля, спрете! (Депутати от мнозинството и опозицията излизат пред трибуната. Размяна на обидни реплики и нецензурни изрази.)
Господин Баташки, хайде, излезте и се успокойте малко. Господин Баташки, не се намирате на площада. (Шум и реплики. Размяна на нецензурни изрази между депутатите Илия Баташки и Йордан Цонев. Депутати от мнозинството и опозицията са пред трибуната.)
Продължаваме. Някой желае ли думата?
Има думата господин Стефан Стоилов. (Шум и реплики в залата.)
Моля за тишина в залата!
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Струва си по повод на обсъждането на отчета на Националния статистически институт да се погледне и какво произвежда той.
Като информация. Какви числа се предлагат на изпълнителната власт, на вниманието на цялата общественост? Това е не по-малко важно, отколкото онова, за което ставаше дума. Разбира се, казаното от двамата колеги показва, че се работи с малки спекулации, за да се демонстрира новост, нов подход, което с нищо не може да бъде скрито. Но да се обърнем към онези числа, които вълнуват цялото общество, тъй като са от изключителна важност.
Хиляда деветстотин деветдесет и осма година беше изпратена в историята с изявление на министри на базата на предварителната информация на статистиката, че България е постигнала растеж от 4,5 на сто. Това предизвика леки и по-големи усмивки сред българските граждани. Усмихнаха се обаче и задграничните анализатори и наблюдатели на българската икономика и потекоха една след друга оценки, които съвпадат точ в точ с оценките, които ние давахме още в средата на 1998 г. Не всички, но някои от вас си спомнят, че първото шестмесечие беше изпратено с една оценка за увеличаване на брутния вътрешен продукт с 11,9 на сто. Едно фантастично число даже и спрямо смачканата 1997 г.
Защо беше фантастично това число? Поради две причини - в реалната икономика нямаше процеси, които да защитават такъв един извод за ръст от почти 12 на сто на брутния вътрешен продукт. Нещо повече, паралелен ред от числа за отделните сектори показваха, че това не може да се случи под небето на България - да се прехвърляме към оценките за цялата 1998 г. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
СТЕФАН СТОИЛОВ: Важно е, че числата са големи. Ръст на брутния вътрешен продукт 4,5 на сто, обявен с апломб от министрите в навечерието на Нова година, също не може да бъде защитен от който и да е от вас с числа, произведени от Националния статистически институт, които се отнасят до сектори, производства и до такива субиндикатори, като да кажем внос, износ и пр.
Числата, които предлага статистиката, показват, че за 1998 г. има спад на промишлените продажби с 9,4 на сто, а в защитата на този ръст от 4,5 на сто на брутния вътрешен продукт беше казано, че той се дължи главно на промишлеността и селското стопанство. Веднага виждате как двете числа се блъскат по челата. Беше обявено, че България ще прави интензивен растеж през 1998 и в следващите три години на базата на едно бързо увеличаващо се потребление, сърцевина на което ще бъде инвестиционното потребление. И това не се получи, за съжаление. Защото на мен би ми се искало да се получи, но нямаше политика, която да осигури такова развитие на процесите. Увеличи се вносът на потребителски стоки с 55-60 на сто, което вън от всичко друго мачкаше и вътрешното производство. Това са също числа на Националния статистически институт. И същевременно, като обратна страна на медала, едно пасивно салдо по търговския баланс от минимум 450 млн. долара, което веднага се отразява на числото по текущата сметка на платежния баланс.
Има нещо, което измива отчасти лицето на Националния статистически институт сега в оценката в началото на 1999 г., но няма как. Твърде грозно ще бъде, ако продължаваха да се появяват тези напудрени числа.
Обърнете внимание на това, което стана известно в последните няколко дни. Числата наистина са смазващи. За спад на продажбите - няма да ви занимавам, с конкретни числа, но са от порядъка на двуцифрени - 23-22. Спад на продажбите на вътрешния пазар с 15-16 на сто. И това е едно продължение на силно негативна тенденция в развитието на икономиката през последните три-четири месеца. Това са все числа, произведени не от левица или десница, а от Националния статистически институт.
Казвам, че това е известно умиване на лицето, защото можеше и да продължи това произвеждане на напудрени числа, което ставаше през 1998 г., господин Николов, и обслужваше само едно фалшиво самочувствие. Но фалшивото самочувствие има своята висока цена - не се виждат проблемите, не се вижда кои фактори трябва да бъдат активирани, за да има растеж, а с едно тъпо самодоволство се отчита движение нагоре и се реагира отрицателно на всички внушения, на всички предложения. Една или друга политика - данъчна, фискална и прочие - да бъдат активирани и наистина да заработят факторите на икономическия растеж. И на полуграмотните в България стана ясно, че бордът е необходимо условие, но далеч недостатъчно, за да има растеж. И така минаха година и половина и сме изправени пред реалната опасност да мине и третата година.
Много често по комисии и в залата става дума за политическа воля. Едва ли не всичко е резултат и може да бъде резултат на политическа воля. Аз се отнасям с голямо уважение към господин Николов, много често сме на една позиция с него по въпроси, особено когато искаме да затворим уж вратите за далаверата, за корупцията и т.н., но това прекалено злоупотребяване с обявяването на политическата воля като фактор води до такива отрицателни резултати. Така е и с боновата приватизация, дявол да го вземе. Много политическа воля и в комисията, и тук в залата, от страна на вицепремиера, и накрая един цирк с боновата приватизация. И като погледнете във всички основни, важни сектори, които биха могли да раждат истинска реформа и растеж, емитации, отсъствие на действие, обещание, в резултат на което нищо не се постига.
Фактът, че има такъв драстичен спад на продажбите на вътрешния пазар, намаляване на постъпленията от износа с почти 20 и няколко на сто показва, че годината тръгва по един силно отрицателен начин и тази тенденция да бъде обърната наистина е нужна една силно активна политика, която да отглежда растежа. С думи не може да се постигне. И самодоволството, което тук министрите демонстрират, когато отговарят на въпроси или когато се гласува и се помпят със самочувствие, че и част от опозицията ги подкрепяла за едно или друго, е фалшиво самочувствие. То не вкарва България в траектория на един устойчив растеж. А няма ли растеж, всичко отива по дяволите.
Мен ми се иска и пожелавам на колегите от Националния статистически институт да отразяват процесите и да ги превръщат в числа за публиката така, както са направили сега за месец януари. Тогава няма да има място за това празно самодоволство и някакъв малък шанс, за мен това ще бъде проблясък, изпълнителната власт, виждайки истинските числа, удряйки се с чело в тях, да си даде сметка за онази необходима политика, която трябва да бъде провеждана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Искам да обърна внимание, че точката е: план за статистическите изследвания през 1998 г. Защото господин Стоилов направи интересно изказване, но аз една дума не чух по темата. Следващата точка е отчетът за 1998 г.
Друг желае ли думата? Да, заповядайте, господин Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа народни представители! Това, което ще кажа по повод на плана за статистическите изследвания за 1998 г., ще го кажа и при обсъждането на плана за 1999 г. Защото и двата плана не са адекватни на икономическите промени, които стават в нашето общество, по-специално частите от структурната реформа, изразяващи се в промяна на структурата на собствеността, реалното присъствие на частен сектор с неговите различни измерения по международните статистически критерии, изменения в размерната структура на селскостопанските субекти. Може би професионалният израз е демография на стопанските субекти, гледам и в плана за 1999 г. се говори за демография на малки и средни предприятия, но помоему, ако демография е професионалното название, трябва да има пълна картина на икономическите субекти в нашата страна - големи, малки, средни предприятия в двете основни форми на собственост - частни и публични. И това, което се практикува в държави, които не така ги вълнува и не така динамично се променя структурата на собствеността, делът на частния и публичния сектор в брутния вътрешен продукт. Защото това, което ни се говори, че при 75 на сто публична собственост частният сектор дава над 60 на сто от брутния вътрешен продукт, иди го доказвай. Ненадеждна, недоказуема и подвеждаща за управлението информация.
Вторият международно признат критерий - дял на съответния сектор в общите дълготрайни материални активи.
И третото - дял на заетите в съответните сектори.
Това, господин Хаджийски, би трябвало да се изрази и в размерната структура, мерена може би и с основни макроикономически показатели - продажби, печалба и т.н., но в размерната структура все още спорим за критериите за малки и средни предприятия. Европейският съюз, нали, 10 ли са малки, 50 ли са, 250 ли са средните или 500, за да може и ние като законодатели да имаме ясна представа за каква стопанска среда, за каква размерна структура на националното стопанство готвим съответното законодателство и поносими ли са преференциите, които се предлагат в съответните закони.
Втората съществена липса в плана за статистически изследвания аз бих я обобщил в раздела "Качество на живота". Да, вярно е, че има доходи, разходи и издръжка на живот и потребление на населението. Но аз не мога професионално да си обясня защо националната ни статистика бяга от определянето на социалния и екзистенц-минимума? Нека да го имаме. Аз знам, че държавната хазна и социалните фондове нямат възможности да реагират по тези цивилизовани норми. Но това не е излишна информация за реална представа на управляващите за социално-икономическото състояние на населението и търсене на възможни смекчаващи решения.
И третата ми бележка е по отношение на времевите графици за публикациите за печатната продукция на Националния статистически институт.
Господа, ние сме в ерата на информационното общество. Националната ни статистика по рождение, още от онези години, е привилегирована да има една от добрите информационно-изчислителни системи. И може би са пропуснати години за нейното актуализиране в съответствие с развитието на поколенията в информационната и комуникационната техника, но не мога да приема, че времевият график за публикациите на Националния статистически институт е такъв, какъвто беше навремето с пренасяне на информацията с влакове и с пощата на България.
Ето за 1999 г. излиза, че ние ще получим окончателна информация за брутния вътрешен продукт на България за 1998 г. на 10 декември 1999 г. За тримесечната снимка на брутния вътрешен продукт горе-долу 3 месеца след приключване на съответния срок. Аналогично, зависими от това са, естествено, и Националната банка, и Агенцията за икономически анализи и прогнози, и бавят своите оперативни анализи, а те би трябвало да бъдат основа за управленски решения с 3-4 месеца след изтичане - информация безполезна при тази динамика на променящите се търговски и производствени отношения в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Койчев.
Друг желае ли да се изкаже?
Има думата председателят на Националния статистически институт господин Александър Хаджийски. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Първо, ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха поставени в залата, но те бяха доста противоречиви и все някой ще остане недоволен.
Започвам така, ако може, отзад напред. Господин Койчев, не зная откъде имате тези сведения, че институтът има добра изчислителна база. Той нямаше никаква база. Аз лично бях страшно изумен, когато трябваше да започна да управлявам националната статистика. Нямаха и компютри. Значи нито при заместник-председателите, нито в кабинета на председателя имаше компютри, да не говорим за компютърна мрежа. Това е факт.
И първото нещо, което направихме, беше да похарчим 1 млрд. лева, за да закупим компютри.
Второто нещо, на което искам да обърна внимание е, че ръководството беше избрано през м. май 1998 г. През м. юли ние внесохме този план. Той беше внесен при две ограничителни условия - гласуван бюджета на изследванията, който не може да бъде променян по никакъв начин, и невъзможност по никакъв начин да се промени методиката, това всички го знаят. Значи всички данни, както каза народният представител Стоилов, си блъскат главите. Да, защото методиката беше такава. А защо е била такава методиката? Защото от 1995 г. досега нито една препоръка на ЕВРОСТАТ не е била изпълнена. Ние сме смятали нашите икономически показатели по някакви много неясни, по-скоро бих казал, занаятчийски принципи. И затова тези шест месеца, през които новото ръководство оглавява института, отидоха в три скрити направления, които не се виждат, но които тази година ще се почувстват.
Първото нещо беше подобряване на информационните технологии. Затова на вас ви се струва, че се намаляват изданията на института, това не е вярно, просто всичко се качва в Интернет и в мрежата. Ще ги четете направо оттам, вместо да получавате книжни тела за тези издания, които бяха месечни.
Второто нещо, което е, хармонизирането, което трябва да се направи с европейското законодателство и методики. Трябва да ви кажа, че внесохме и разработихме закон за това нещо, което се надявам също така да бъде бурно обсъждан, както този план, при който се избягват много от недостатъците, за които говорихме тук - за частния бизнес и т.н.
Третото нещо, което беше заварено, това бяха вече сключените международни пилотни проекти, които ние искаме - не искаме трябваше да изпълним докрай. Затова този план по принцип не може да се отличава много от другия, но, казах, скритата работа беше извършена. Започна хармонизацията. Не зная дали тези народни представители, които са били в миналото Народно събрание знаят, че през 1996 г. т.нар. кошница, по която се изчислява индексът на потребителските цени, е сменена повече от 50 на сто, и методиката, разбира се. Това накъсва всички динамични редове. Как ще се правят сравнения, аз все още не съм измислил. Може би ще търсим математическа помощ.
Другото, което беше казано тук, една не много коректна атака към новото ръководство, че то е политическо. Ами господин Нешев каза, че те заедно с предишния председател са влезли в политиката. Значи ръководството на статистиката винаги е било политическо не защото обслужва някаква политическа сила, а защото на базата на данните от статистиката се вземат политическите решения. И това е основното задължение на статистиката, това сме го заложили в закона - всички максимално правдоподобни резултати, и това беше третият приоритет, който се постави и който работи скрито, засилване на контрола върху данните, които ние получаваме. Много стриктен контрол върху това какво идва, как се обработва и къде върви.
И пак повтарям, че този план е за 1998 г. Тоест ние сме довършили това, което е било започнато. Не може да бъде изменяно нито като прилагана методика, нито като отпуснати бюджетни средства.
Какво може да се измени? Ами, някои други параметри, които сте ги видели. Казах ви, закупихме компютри, засилихме контрола, тече пълна хармонизация, от тази година ще започне по нов начин да се изчислява и така прочутата инфлация, но запазвайки връзката със старата, за да не се нарушават динамичните редове.
И последното, което тук вече не ми е много ясно как да го тълкувам. Когато кажем, че ще има ръст 4.5 - това е недостоверно. Когато кажем, че сега в момента има спад на промишлеността -това е достоверно. Кое от двете не е вярно? Или и двете ще бъдат неверни, или и двете ще са верни. Дайте да ги приемем и двете, или и двете като верни, или и двете като неверни. А не да делим това, което ни е изгодно.
И пак завършвайки ще повторя, планът наистина не се различава много от този, който е бил. Той просто няма как да се отличава много от всички показатели, които искате. И като разглеждаме плана за отчета ще видим точно какво е направено от това, което е планирано. Там ще говорим и за законопроекта, и за тази система БУЛСТАТ, която е част от плана за излавяне на скритата икономика, и за единната система, и изобщо за компютризацията на института. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Хаджийски.
Друг желае ли да се изкаже? Няма.
Чета проекта за решение:

"Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО:  плана за статистическите изследвания през 1998 г. на Националния статистически институт

Народното основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за статистиката

Р Е Ш И:

Приема плана за статистическите изследвания през 1998 г. на Националния статистически институт."
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 148 народни представители: за 96, против 43, въздържали се 9.
Решението е прието.
За процедура има думата господин Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги, правя процедурно предложение да отложим разглеждането на пета точка от дневния ред, поради липса на готовност да докладвам становището на Икономическата комисия по въпроса, тъй като в комисията не е разглеждан планът за статистическите изследвания и списъците на статистическите изследвания за 1999 г.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): А по закон се обсъждат заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой?
Да, има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, уважаеми колеги, аз не зная какво правим. Ние приехме седмична програма има втора точка "Обсъждане плана за 1998 г.", след което "Обсъждане отчета за 1998 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма становище на комисията. Не разбрахте ли?
РУСИ СТАТКОВ: Тогава защо влиза в дневния ред? Какво правим, когато обсъждаме дневен ред? Защо си играем със себе си?
Аз съм против това нещо и смятам, че трябва да се обсъжда отчетът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Моля, гласувайте предложението за отлагане на точка пета от седмичната програма.
Гласували 106 народни представители: за 91, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА.
Има думата председателят на водещата комисия - Комисията по икономическата политика господин Николов. Стигнали сме до глава пета.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава пета - Национален геофонд".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава пета е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 16 има предложение на народния представител Жулиета Калчева. Предложението е от две точки, втората точка е приета от комисията. Точка първа - в ал. 1 думите "срещу заплащане" и "независимо от начина на финансиране и начина на предоставяне на права" да отпаднат. Това предложение не е прието от комисията.
Предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
И предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 16:
"Чл. 16. (1) Министерството на околната среда и водите поддържа Национален геофонд, който събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване срещу заплащане геоложката информация от изследвания и други дейности, свързани с търсенето, проучването и добива на подземни богатства.
(2) В Националния геофонд се създават и поддържат специализирани информационни системи за данните от търсенето, проучването и добива на всички групи подземни богатства по чл. 2.
(3) Функциите на Националния геофонд и условията и редът за ползване на информацията в него от съответните потребители се регламентират с акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Желае ли някой да се изкаже по чл. 16?
ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА (СДС, от място): Оттеглям предложението по точка първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението по точка първа е оттеглено.
Моля, гласувайте чл. 16, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 3.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава шеста - Регистри и кадастри на разрешенията за търсене и/или проучване и концесии за добив".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста, както е предложено от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 17. Министерството на околната среда и водите организира създаването и поддържа единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване, предоставени при условията и по реда на закона."
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което тя току-що оттегли.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте чл. 17, както е предложен от вносителите.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 18. Министерският съвет организира съставянето и поддържа единен регистър и кадастър на концесиите за добив, предоставени при условията и по реда на закона."
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието.
Комисията по икономическата политика предлага текст:
"Чл. 18. Министерският съвет организира съставянето и поддържа единен регистър на концесиите за добив, предоставени по условията и по реда на този закон."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 18, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Член 18 е приет.


ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 19 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 19:
"Чл. 19. (1) Регистрите на разрешенията за търсене и/или проучване и концесиите за добив на подземни богатства се съставят и водят по условия и по ред, определени от Министерския съвет.
              (2) Кадастрите на площите за търсене и/или проучване и концесиите за добив се създават и функционират въз основа на Закона за Единния кадастър на Република България.
              (3) Регистрите и кадастрите са публични и всички лица имат право да преглеждат и получават преписи на извлечения от тях срещу заплащане по тарифа, утвърдена от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 19 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава седма - "Национален баланс на запасите и ресурсите. Регистър на откритията и специализиран кадастър на находища"."
Предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Комисията предлага следния текст на заглавието на глава седем: "Глава седма - Национален баланс на запасите и оценка на ресурсите. Регистър на откритията и специализиран кадастър на находищата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седем така, както е предложено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава седма е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 20 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, прието от комисията.
Има и предложение от народния представител Ангел Малинов, също прието по принцип от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текста на чл. 20:
"Чл. 20. (1) Министерството на околната среда и водите съставя и води:
1. национален баланс на запасите и оценка на ресурсите на подземните богатства по чл. 2;
2. специализиран кадастър на находищата и подземните богатства по чл. 2;
3. регистър на откритията.
              (2) Националният баланс на запасите на подземни богатства се изготвя ежегодно по данни за състоянието и изменението на запасите, предоставени от изпълнителите на държавни поръчки за геоложки изследвания, от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване, от концесионерите и едноличните търговски дружества, на чийто капитал едноличен собственик е държавата, осъществяващи добив на подземни богатства.
              (3) Запасите на подземни богатства, включени в националния баланс, се отчитат в съответствие с класификацията на запасите на подземни богатства.
              (4) В специализирания кадастър на находищата на подземни богатства се отразяват всички регистрирани открития на находища и находища на подземни богатства.
              (5) В регистъра на откритията се регистрират:
1. декларираните открития от изпълнени задачи по държавна поръчка;
2. писмените заявления за открития от титуляри на разрешения за търсене и/или проучване по чл. 28, т. 3.
              (6) Не се вписва в регистъра откритие по заявление на лице, което не е титуляр или няма разрешение за търсене и/или проучване или разрешението не е вписано в Единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване.
              (7) Откритието на подземно богатство, направено в резултат на геоложки изследвания по смисъла на чл. 8 - чл. 11 не поражда права по чл. 29 за откривателя.
              (8) Дейностите по изготвянето и воденето на националния баланс на запасите, специализирания кадастър на находищата и регистърът на откритията на подземни богатства се уреждат с акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 20 така, както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 21 има предложение на народния представител Жулиета Калчева от две части. Първата част не е приета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тя я оттегля сега.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: И приема втората част на нейното предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 21:
"Чл. 21. (1) Откритията се регистрират като:
1. геоложко откритие;
2. търговско откритие.
              (2) Геоложкото откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене на подземни богатства, поражда права за проучване и заявление за неговото регистриране съдържа:
1. описание по местоположението на откритието;
2. координати на крайни и характерни точки на площта, включваща откритието;
3. конкретните подземни богатства, които са установени с откритието, и групите по чл. 2, към която принадлежат;
4. качествени характеристики на подземните богатства;
5. предварителна оценка на потенциала на откритието.
              (3) Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или разрешение за проучване, поражда права за концесия и заявлението за неговото регистриране съдържа:
1. описание на местоположението на откритието;
2. координация на крайните и характерни точки на площта, включваща откритието;
3. конкретните подземни богатства, които са установени с откритието и групите по чл. 2, към която те принадлежат;
4. качествени характеристики на подземните богатства;
5. геолого-икономическа оценка на запасите.
              (4) Обявяването на откритието за геоложко или търговско откритие става със заявление по ал. 2 или ал. 3 от титуляра на разрешение за търсене и/или проучване със заявлението по ал. 2 или по ал. 3 до компетентния орган по чл. 7 и до Министерството на околната среда и водите, което извършва регистрация и издава удостоверение за откритието."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 21 така, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 22. Титулярите на разрешения за търсене и/или проучване и концесионерите и търговските дружества, на чийто капитал едноличен собственик е държавата, извършващи дейности по добив на подземни богатства, са длъжни ежегодно или при поискване, но не повече от два пъти годишно, да предоставят на Министерството на околната среда и водите информация за състоянието и изменението на запасите и ресурсите в предоставените площи, както и необходимата геоложка и техническа документация за проверка на тяхната достоверност."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Част втора - "Търсене, проучване и добив на подземни богатства".
Глава първа - "Разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив".
Раздел - "Общи разпоредби".
Комисията подкрепя наименованията, които са предложени от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавията на част втора, глава първа и раздел "Общи разпоредби" така, както са предложени от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Заглавията на част втора, глава първа и раздел "Общи разпоредби" са приети.


ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 23 има предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е прието в неговата четвърта точка. Останалите не са приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Калчева току-що оттегли своите предложения.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 23. (1) Разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация като търговец и притежават необходимите за извършване на съответните дейности технически, управленски и финансови възможности.
(2) Разрешенията и концесиите по ал. 1 се предоставят след съгласуване с единния регистър и кадастър на разрешенията и със специализирания кадастър на находищата на подземни богатства.
(3) За дадена площ могат да бъдат предоставени повече от едно разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив при условие, че те се предоставят за различни видове подземни богатства, дейностите по едното разрешение или концесия няма да пречат за изпълнението на дейностите по другото разрешение или концесия и е получено съгласие от всеки действащ титуляр или концесионер."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 23, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 24 има предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е не прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тя го оттегля.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на народния представител Михаил Михов:
Алинея 2 на чл. 24 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Веселин Чолаков, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 24. (1) Лице, което отговаря на изискванията по чл. 23, може да получи повече от едно разрешение или концесия за добив.
(2) В случаите на ал. 1 се сключват отделни договори със съответния орган по чл. 7."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Михаил Миков или някой друг ще аргументира ли неговото предложение?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: То по принцип е прието в контекста на досега приетите текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Миков го няма в залата, поради което поставям на гласуване неговото предложение за отпадане на ал. 2.
Гласували 106 народни представители: за 54, против 52, въздържали се няма.
Предложението на господин Миков се приема.
Това означава, господин Николов, че предложената от вносителя ал. 2 отпада. Ще гласуваме отделно предложената от комисията ал. 2.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз обясних, че по принцип е прието. Просто го няма господин Миков да си оттегли предложението, така че в логиката нищо не се променя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване чл. 24, както е предложен от комисията, с алинеи 1 и 2.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 25 има предложение на народния представител Ангел Малинов, което е прието по принцип.
Има предложение на народния представител Благой Димитров.
Комисията по икономическата политика приема по принцип предложението по т. 1 и приема предложението по т. 2.
Има предложение на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов, което комисията не е приела, а именно чл. 25 да отпадне.
Има предложение на народния представител Веселин Чолаков, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Михаил Миков чл. 25 да отпадне, което не е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което не е подкрепено от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Калчева го оттегля.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика.
"Чл. 25. (1) Правата и задълженията, произтичащи от предоставено разрешение за търсене и/или проучване могат да се прехвърлят изцяло или частично на трети лица, които отговарят на изискванията по чл. 23, само с разрешение на органа по чл. 6, алинеи 1 и 2.
(2) Правата и задълженията, произтичащи от предоставена концесия за добив, могат да се прехвърлят изцяло или частично на трети лица, които отговарят на изискванията по чл 23, само с разрешение на Министерския съвет.
(3) Разходите по прехвърляне на правата и задълженията по ал. 1 и 2 са за сметка на титуляра на разрешението или на концесионера.
(4) В случай, че титулярът на разрешението или концесионерът запазва част от правата си по предоставеното разрешение или концесия, той отговаря солидарно с третото лице за поетите задължения, освен ако в договора е предвидено друго.
(5) В случай, че титулярът на разрешението или концесионерът прехвърли на трето лице изцяло правата си по предоставеното разрешение или концесия, всички права и задължения се прехвърлят на третото лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Михаил Миков, Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов за отпадане на чл. 25.
Гласували 106 народни представители: за 14, против 89, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 25, както е предложен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 104, против 4, въздържали се 21.
Член 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 26. Производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и на концесия за добив се открива след съгласуване с компетентните министерства за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти, културни и исторически паметници."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 26 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Раздел втори - "Разрешения за търсене и/или проучване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел втори така, както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел втори е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 27. Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 27:
"Чл. 27. Разрешение за търсене и/или проучване се предоставя за една от групите подземни богатства по чл. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 27 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 4.
Член 27 е приет.
Господин Шопов, имате думата за процедура.
ДРАГОМИР ШОПОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, моля от името на Парламентарната група на Демократичната левица за 30-минутна почивка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Шопов.
Давам половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Заседанието продължава.
Моля господин Николов да заповяда и да продължи с докладването на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 28 има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което не е прието от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тя го оттегли.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има направено предложение от народните представител Богданов, Овчаров и Такоров, което не е прието от комисията:
В чл. 28 да се добави нова т. 5 със следното съдържание:
"5. да взема попътни запаси от предоставената площ и получи право на собственост при доказана неперспективност срещу такса за малотонажен добив."
Има предложение от народния представител Ангел Малинов:
В чл. 28, т. 2 думите "и добив" да отпаднат.
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 28. Разрешението за търсене и проучване или за проучване дава право на титуляра в границите на предоставената площ:
1. да извършва всички необходими дейности, насочени към откриване на находища на подземни богатства, за които е предоставено разрешението;
2. да извършва оценка на находища на подземни богатства, за които е предоставено разрешението, включително и добив за технологични изпитания;
3. да заяви в срока на разрешението, съгласно изискванията на чл. 21, откритието за търговско с оглед надлежното му регистриране;
4. да получи по право концесия за добив при условията на чл. 29."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Атанас Богданов има думата.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа, нашето предложение е на основание на мнението на редица специалисти, които изявиха желание да участват в разработването на законопроекта. То касае основно въпроса за процеса на проучването, да има възможност, ако се появят попътни запаси, малотонажен добив, да може този малотонажен добив все пак да бъде оползотворен.
Тук не се касае за нищо друго, освен за това все пак в случай на получаването на определени малотонажни количества при доказана обща неперспективност на обекта срещу такса тези попътни добиви да бъдат в крайна сметка оползотворени.
В това отношение аз държа все пак колегите, ако не възразяват, да подкрепят това предложение. Считаме, че при условията на една пазарна икономика това би дало възможност в определена степен да се стимулират тези, които работят по проучването на отделни находища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Богданов.
Имате думата, господин заместник-министър.
НЕНО ДИМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа, ние не подкрепяме направеното предложение, защото попътните запаси, първо, е термин, който го няма в законопроекта. Това, разбира се, е малкият проблем.
И, второ, това дава възможност за скрита концесионна дейност. Де факто, как ще ограничим попътния добив? Какво ще кажем, че е попътен добив? В един определен момент можем да си добиваме попътно цялото находище.
Затова ви моля да не приемате направеното предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Господин Ангел Малинов също има предложение, което не е подкрепено от комисията, но него го няма в залата.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров.
Гласували 95 народни представители: за 28, против 63, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Следващото предложение, което не е подкрепено от комисията, е на господин Ангел Малинов.
Моля, гласувайте!
Гласували 84 народни представители: за 16, против 52, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 28 така, както е предложен от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 2.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 29 има предложение от народния представител Михаил Миков, което не е прието от комисията.
В т. 3 думите "компетентния министър по чл. 7" да се заменят с думите "органа по чл. 6".
Това по принцип е прието предложение...
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическа политика за текста на чл. 29:
"Чл. 29. Титулярът на разрешение за търсене и проучване или за проучване се определя пряко за концесионер за добив на открито находище при следните условия:
1. да е обявил и регистрирал по реда на чл. 21, ал. 3 откритие на находище на подземни богатства в срока и границите на площта по предоставеното му разрешение;
2. да е получил удостоверение за направено търговско откритие на находище по реда на чл. 21, ал. 4;
3. да е подал писмено заявление за концесия до съответния орган по чл. 7 в срок до 6 месеца след получаване на удостоверение за регистрираното откритие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 23, против 70, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 29 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Член 29 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 30 - има предложение на народния представител Жулиета Калчева.
Комисията по икономическата политика приема предложението по т. 1, по т. 2 не го приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Току-що госпожа Калчева го оттегли.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение и на народния представител Ангел Малинов, което не е прието от комисията: в чл. 30, т. 1 думите "и съобразно сключения договор" да се заменят с думите "и условията, при които е издадено то".
Предложение на народния представител Никола Николов, което е прието.
Комисията по икономическата политика предлага текст на чл. 30:
"Чл. 30. Титулярът на разрешението за търсене и/или проучване е длъжен:
1. да извършва всички дейности по предоставеното разрешение в съответствие със закона и съобразно условията на сключения договор;
2. да уведомява компетентните органи за всяко откритие на подземни богатства и предоставя необходимата информация относно същото;
3. да предоставя информация по чл. 13 в националния геофонд;
4. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на паметници на културата, да спре временно работата и да уведоми незабавно съответния орган по чл. 7, министъра на околната среда и водите и/или министъра на културата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на господин Ангел Малинов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 4, против 50, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 30 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 6.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 31 - има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 31. (1) Разрешение за търсене и/или проучване се предоставя за срок до три години.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с две продължения до две години всяко при условия и по ред, определени в сключения договор.
(3) Ако преди края на последното удължаване по ал. 2 титулярът на разрешение за търсене и/или проучване направи откритие на подземни богатства, срокът на разрешението може да бъде удължен до една година, за да може титулярът да оцени това откритие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 5.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 32. (1) Предоставената площ на разрешението за търсене и/или проучване не може да надвишава:
1. за нефт и газ на сушата - 5 хил. кв. км, а в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море - 20 хил. кв. км;
2. за другите групи подземни богатства по чл. 2 - 200 кв. км.
(2) Части от площта по ал. 1 се освобождават от титуляра на разрешението за търсене и/или проучване преди всяко продължение по чл. 31 при условия и по ред, определени в сключения договор.
(3) Титулярът на разрешението има право по своя преценка допълнително да освобождава площи в края на всяка календарна година съгласно условията на сключения договор."
Има предложение на народния представител Ангел Малинов в ал. 2 да отпаднат думите "при условия и по ред, определени в сключения договор".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Ангел Малинов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 9, против 46, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 32 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 22.
Член 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел III - Концесия за добив".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III така, както е предложено от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 97, против 2, въздържали се 14.
Заглавието на раздел III е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 33 - има предложение на народния представител Жулиета Калчева, прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 33:
"Чл. 33. Концесия за добив се предоставя за конкретно находище на подземни богатства или отделни негови части (участъци)."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 33 така, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 15.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 34 - има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието.
Комисията по икономическата политика предлага следния текст за чл. 34:
"Чл. 34. Концесията за добив предоставя право на концесионера:
1. да придобие право на собственост върху добитите подземни богатства, за които е предоставена концесията, както и върху технологичните отпадъци от добива в съответствие с условията на сключения договор;
2. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, както и допроучване, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства, за които е предоставена концесията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 34 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Член 34 е приет.


ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Чл. 35. Има предложение на народния представител Никола Николов, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 35. (1) Концесионерът е длъжен:
1. да извършва всички дейности по предоставената концесия съгласно закона и сключения договор;
2. да предоставя информацията по чл. 22 в Министерството на околната среда и водите.
(2) Концесионерът е длъжен при откриване на уникални минерални образования или движими паметници на културата в 7-дневен срок да уведоми органа, с който е сключен договорът за концесия и министъра на околната среда и водите и/или министъра на културата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 35 така, както е предложен от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Член 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Чл. 36. Има предложение на народния представител Веселин Чолаков чл. 36 да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което не е прието от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Калчева го оттегля.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 36. (1) Концесията за добив се предоставя за срок до 35 години.
(2) Срокът на концесията може да бъде продължаван до 15 години при условията на сключения договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Чолаков не е в залата.
Поставям на гласуване предложението на господин Чолаков за отпадане на чл. 36, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 1, против 67, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 8.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Чл. 37. Има предложение на народния представител Жулиета Калчева за отпадане на чл. 37, което не е прието от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Калчева го оттегля.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение на народния представител Ангел Малинов в две части. Първата е приета. Във втората част на предложението си той предлага да се създаде нова ал. 3 със следния текст:
"(3) Концесионерът по чл. 2, т. 8 трябва да спазва условията за неизтощимост на източника на подземните води и избягване влиянието върху други източници на подземни води." Това не е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага:
"Чл. 37. (1) Предоставената концесионна площ включва площта, покриваща находището или отделни негови участъци, и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията.
(2) Съхраняването и ползването на отпадъците от добива и първичната преработка се извършват по утвърден проект от съответното министерство или ведомство, с което е сключен концесионният договор, съгласуван с Министерството на околната среда и водите и при спазване на условията на чл. 10, ал. 2, чл. 13, 14 и 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на господин Малинов за нова ал. 3, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 5, против 53, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 37 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 4.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 38. Концесията за добив по чл. 29 трябва да е съобразена с условията на разрешението за търсене и/или проучване и на съответния договор."
Има предложение от народния представител Жулиета Калчева чл. 38 да отпадне, което е отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Калчева оттегля предложението си.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 38 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 2.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ
И НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ

Раздел първи
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ"

Текстовете са подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавията на глава втора и раздел първи така, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Заглавията на глава втора и раздел първи са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Чл. 39. Има предложение на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов, което е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Ангел Малинов в чл. 39, т. 2 преди думата "пряко" се прибавят думите "при липса на повече от един конкурент". Комисията не приема това предложение.
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието по принцип.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 39. (1) Разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2 се предоставят чрез:
1. конкурс или търг;
2. пряко определяне на титуляра на разрешението, ако е единствен кандидат след изтичане на едномесечен срок от публикуване в два централни ежедневника на съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение.
(2) Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 се предоставят:
1. чрез конкурс или търг;
2. по право на титуляр на разрешение за търсене и проучване или разрешение за проучване при условията на чл. 29."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на господин Малинов, което не е прието от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 17, против 54, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 39 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 4.
Член 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 40 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 40:
"Чл. 40. (1) За площи, в които е дадено разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив на подземни богатства не се предоставят други разрешения или концесии за същите подземни богатства.
(2) За площи, в които има дадено разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив на подземни богатства могат да се предоставят разрешения или концесии за други подземни богатства при спазване изискванията на чл. 23."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 40 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 6.
Член 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 41 - предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 41. (1) Предоставените разрешения и концесии се обнародват в "Държавен вестник" и се обявяват в общините по местонахождението на обекта.
(2) Разрешенията за търсене и/или проучване се регистрират в единния регистър на разрешенията и в кадастъра на площите в Министерството на околната среда и водите в 7-дневен срок от обнародването им в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 41 така, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 7.
Член 41 е приет.
Следва половин час почивка. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Моля, господин Николов да продължи с докладването на законопроекта за подземните природни богатства.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел II - Предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и на концесии за добив чрез конкурс".
Предложение на Комисията по икономическата политика за заглавие на раздел II е:
"Предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и концесии за добив чрез конкурс или търг".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II така, както е предложено от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел II е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 42 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което не е прието от комисията.
ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Калчева го оттегля.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов чл. 42 да добие следната редакция:
"Чл. 42. (1) Концесии за добив на подземни природни богатства се предоставят задължително чрез конкурс или търг, освен в случаите, посочени в чл. 51а.
(2) Чрез концесии се дават разрешения за търсене и/или проучване на:
1. нефт и газ;
2. в континенталния шелф в изключителната икономическа зона;
3. за неусвоени находища на подземни богатства или площи с установени открития, проучени с държавни средства."
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 42. Разрешения за търсене и/или проучване концесии за добив се предоставят задължително чрез конкурс или търг:
1. за нефт и газ;
2. за подземни природни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона;
3. за неусвоени находища на подземни богатства или непредоставени площи с установени открития, проучени с държавни средства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Госпожа Жулиета Калчева има думата.
ЖУЛИЕТА КАЛЧЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, с цел икономия на парламентарно време, искам да оттегля всички предложения, които съм направила във връзка с този закон и не са приети от комисията, още повече, че те са в пряка връзка с вече гласувани текстове. И дори да бъдат подложени на гласуване и приети, ще нарушат логиката на самия закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Калчева.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 9, против 65, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 42 така, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 6.
Член 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 43 има направено предложение от народните представители Валентин Симов, Касим Дала и Хасан Адемов: ал. 5 на чл. 43 се изменя, както следва:
"(5) Министърът по ал. 1 предлага и министър-председателят да назначава комисия, която да организира и проведе конкурса или търга".
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което е прието по принцип.
И предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 43. (1) Конкурс или търг за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване се провежда по служебна инициатива или по заявления на заинтересовани лица до един от органите, съобразно компетентността им по чл. 5.
(2) Производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване по искане на заинтересовани лица не се открива в случаите по чл. 56. Отказът не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Със заповедта за провеждане на конкурс или търг за издаване на разрешение в случаите по чл. 5, т. 1 се определят:
1. обектът на разрешението;
2. срокът на разрешението;
3. срокът за провеждане на конкурса или търга;
4. срокът за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
5. срокът, в който се приемат документите за участие в конкурса или търга;
6. размерът на депозита и срокът, в който трябва да бъде внесен;
7. други условия на конкурса или търга.
(4) Заповедта по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един централен всекидневник.
(5) Органът по ал. 1 назначава комисия, която да организира и проведе конкурса или търга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 43.
Моля да гласувате предложението на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов.
Гласували 95 народни представители: за 15, против 61, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 43, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 17.
Член 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 44 има предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Предложение на народния представител Жулиета Калчева, оттеглено от вносителя.
И предложение на комисията - чл. 44 да придобие следната редакция:
"Чл. 44. (1) Разрешение за търсене и/или проучване за нефт и/или газ или разрешение за търсене и/или проучване за подземни природни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се издава от Министерския съвет по предложение на орган по чл. 7.
(2) Предложението за започване на процедура за издаване на разрешение по ал. 1 следва да бъде мотивирано, да съдържа обосновка, доказваща неговата законосъобразност и целесъобразност и да бъде направено след прието решение по оценката на въздействието върху околната среда.
(3) Министерският съвет взема решение по предложението по ал. 2, което съдържа изискванията по чл. 43, ал. 3 и с което се оправомощава министър или ръководител на ведомство по чл. 7 за провеждане на конкурс или търг.
(4) Решението по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един централен ежедневник.
(5) Оправомощеният орган назначава комисия, която да организира и проведе конкурса или търга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, заповядайте.
ВЕСЕЛИН ЧОЛАКОВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, едно предложение за редакционна поправка - в чл. 44, ал. 1 - "разрешение за търсене и/или проучване на нефт или газ", а не "за нефт или газ". Така е правилно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 44, както е предложен от комисията, с корекцията в ал. 1 - вместо "за нефт", "на нефт".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: И още на едно място има - вместо "за търсене или проучване за подземни природни богатства", да стане "на подземни богатства" без "природни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да. И в същата ал. 1 "на природни богатства" вместо "за природни богатства".
Извинявайте, "на подземни богатства".
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Член 44 е приет с тези корекции в първата алинея - "на нефт" и "на подземни богатства".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 45 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието по принцип.
Има предложение на народния представител Ангел Малинов в чл. 45, ал. 6, т. 3 думата "конкурсна" да се замени с думата "оценяваща".
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Има предложение на народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров, което в момента господин Богданов оттегля.
Има предложение на народния представител Михаил Миков, което е прието от комисията.
И предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 45. (1) Министерският съвет може да приеме решение за предоставяне на концесия по предложение на съответния орган по чл. 7.
(2) Предложението трябва да бъде мотивирано, придружено с правен, финансово-икономически, екологичен и социален анализи и съгласувано със заинтересованите министерства по преценка на вносителя.
(3) С решението за предоставяне на концесия се определят:
1. обектът на концесията;
2. срокът на концесията;
3. условия, основни права и задължения по концесията;
4. срок за провеждане на конкурса или търга;
5. срок за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
6. срок за приемане на документи за участие в конкурса или търга;
7. размер на депозита и срок, в който трябва да бъде внесен;
8. министърът или ръководителят на ведомства, на когото се възлага провеждането на конкурса или търга;
9. други условия.

(5) Решението на Министерския съвет за обявяване на конкурс или търг се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един централен ежедневник.
(6) Въз основа на решението по ал. 1 органът, на който е възложено организирането и провеждането на конкурса или търга:
1. подготвя необходимите конкурсни или тръжни документи;
2. определя условията и реда за провеждане на конкурса или търга;
3. определя състава на конкурсната или тръжната комисия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 45 има ли желаещи да се изкажат? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Ангел Малинов, което не е прието от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 2, против 50, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 45, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11.
Член 45 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 46 има предложение от народния представител Жулиета Калчева. Точки 1, 2, 3, 6 и 7 точка от това предложение са приети, а другите са оттеглени от вносителя.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 46:
"Чл. 46. (1) Кандидат за участие в конкурс или търг за придобиване на разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив трябва да подаде писмено заявление на български език съобразно обявените изисквания.
(2) Към заявлението се прилага:
1. удостоверение за регистрация на участника като търговец;
2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;
3. доказателства за закупени конкурсни или тръжни документи, внесен депозит и платена такса за участие;
4. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;
5. комплексен план при провеждане на търг.
(3) Документите по ал. 2 се разглеждат от момента на подаването им и ако не отговарят на изискванията, на кандидата се дава възможност за отстраняване на допуснатите нередовности в срок, определен в конкурсните или тръжните документи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Николов за предложение.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! След консултация, която направих с Министерството на околната среда, ви предлагам в чл. 46, ал. 2, т. 5 да отпадне - изискването за комплексен план при провеждане на търг. Това е твърде обременяващо изискване и се смята, че то не е необходимо и може да бъде записано в тръжната документация, ако има нужда от него при определен конкурс или търг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 46? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Никола Николов за отпадане в ал. 2 на т. 5: "комплексен план при провеждане на търг".
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 46, както е предложен от комисията без отпадналата т. 5 в ал. 2.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 46 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 47 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 47:
"Чл. 47. (1) Комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или търга, за което известява писмено кандидатите.
(2) Отказът за допускане до участие в конкурса или търга подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно Закона за административното производство.
(3) Конкурс или търг се провежда и когато има само един кандидат.
(4) Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен, а търгът с явно или с тайно наддаване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по чл. 47. Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 47 както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Член 47 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 48 има предложение, което е оттеглено от вносителя Жулиета Калчева и предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 48. (1) Допуснатите до конкурса участници представят предложение в запечатан плик в изпълнение на конкурсните условия.
(2) При провеждане на таен търг допуснатите участници представят предложения в запечатан плик относно концесионното възнаграждение. При провеждане на явен търг комисията предварително обявява наддавателната стъпка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 48 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Член 48 е приет.


ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 49, ал. 1 има предложение на народния представител Жулиета Калчева. Комисията е приела предложението по т. 1, а останалата част от предложението е оттеглена от вносителя.
Има предложение от народните представители Богданов, Овчаров и Такоров.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложението се оттегля от господин Богданов.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 49. (1) В 14-дневен срок от изтичане на срока за подаване на предложения, Комисията класира участниците в съответствие с конкурсните или тръжните изисквания. При провеждане на явен търг, същият се обявява за приключил след съставяне на протокол за обявените крайни суми от участниците, който се подписва от комисията и от участниците.
(2) В случаите по чл. 5, т. 1 съответният министър или ръководител на ведомство издава разрешение на избрания на първо място кандидат след одобрение на Министерския съвет и сключва договор.
(3) В случаите по чл. 5, т. 2 и т. 3 съответният министър или ръководител на ведомство внася в Министерския съвет предложение за определяне на спечелилия конкурса или търга кандидат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 49, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Член 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 50 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието по принцип от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 50. Министерският съвет:
1. одобрява издаването на разрешение за търсене и/или проучване по чл. 49, ал. 2;
2. издава разрешение за търсене и/или проучване и приема решение за предоставяне на концесия на избрания за спечелил конкурса или търга кандидат по чл. 49, ал. 3 и упълномощава министър или ръководител на ведомство, който да сключи договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 50, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 5.
Член 50 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел III. Пряко предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на концесии за добив".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III, както е предложено от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на раздел III е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 51 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Михаил Миков в ал. 1 думите "до съответния министър по чл. 7" да се заменят с думите "до съответния орган по чл. 6".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 51. (1) За пряко предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване или на концесия за добив се подава писмено заявление до съответния орган по чл. 7.
(2) Заявлението трябва да бъде написано на български език и да съдържа:
1. трите имена, адреса и националността на физическото лице или наименованието, седалището, фирмената регистрация и националността на юридическото лице, удостоверени със съответните документи;
2. подземните богатства по чл. 2, за които се иска разрешението или концесията;
3. наименованието, местоположението, размера и координатите на характерните гранични точки на площта, илюстрирана с карта в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки.
(3) Към заявлението в запечатан плик се прилагат:
1. работна програма с кратко описание на целите, сроковете за започването й, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, безопасността и здравето на работещите, историческите и културните обекти;
2. банкови препоръки, които удостоверяват, че кандидатът е в състояние да финансира изпълнението на работната програма, да обезщети всички вреди, евентуално произтекли от съответните дейности и способността му да изпълни плащанията, за които е задължен;
3. декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата;
4. правна, финансово-икономическа, екологична и социална обосновка.
(4) Документите по ал. 2 и ал. 3 се проверяват в 7-дневен срок и ако не отговарят на изискванията, на кандидата се дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков.
Гласували 88 народни представители: за 6, против 78, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 51, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Член 51 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение от народния представител Жулиета Калчева за чл. 51а, което е оттеглено.
Има предложение на народните представители Симов, Дал и Адемов за създаване на нов чл. 51а със следния текст:
"Чл. 51а. Пряко предоставяне на концесия или разрешение за търсене и/или проучване по чл. 42, ал. 2 се допуска в случаите:
1. посочени в чл. 29 от този закон;
2. в случаите на чл. 17, ал. 1 от Закона за концесиите, когато конкурсът или търгът не са проведени поради липса на кандидати;
3. в случаите, предвидени в други специални закони."
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов за създаване на нов чл. 51а.
Гласували 97 народни представители: за 5, против 73, въздържали се 19.
Предложението не се приема.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 52 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 52:
"Чл. 52. Заявлението по чл. 51 се разглежда в 30-дневен срок от изтичането на срока по чл. 39, ал. 1, т. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 52, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Член 52 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 53 има предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 53:
"Чл. 53. (1) В случаите по чл. 51 органът, до когото е подадено заявлението, преценява целесъобразността и законосъобразността на предложение за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване съобразно условията на чл. 56.
(2) Отказът да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Органът по ал. 1 внася за одобрение в Министерския съвет проект на разрешение.
(4) В 30-дневен срок от одобрението на Министерския съвет органът по ал. 1 издава разрешение за търсене и/или проучване и сключва договор с получилия разрешение кандидат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 53, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Член 53 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 54 има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 54. (1) Органът по чл. 51, ал. 1 преценява целесъобразността и законосъобразността на предложението за предоставяне на концесия за добив съобразно условията на чл. 56.
(2) Отказът да се открие производство за предоставяне на концесия за добив подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Органът по ал. 1 внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия, включително в случаите по чл. 29, заедно с правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализи, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия.
(4) Министерският съвет приема решение по внесеното предложение по ал. 3.
(5) С решението за предоставяне на концесия за добив се определят: предмет и срок на концесията, лицето, което получава концесията, министър или ръководител на ведомство, който да води преговори и да сключи договор, условия на концесията, основни права и задължения на страните, задължителни подобрения, вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия, изисквания, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването на земните недра и околната среда, защитените със закон територии и обекти, както и други изисквания съобразно характера на концесията.
(6) Решението на Министерския съвет може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Веселин Чолаков.
ВЕСЕЛИН ЧОЛАКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, така, както сме направили предложението от името на комисията за чл. 54, според мен и според вносителите, след като са прегледали готовия вече материал, влиза в колизия с чл. 29, който гласувахме по-рано. А там става въпрос за отдаване на концесия чрез пряко определяне на концесионера.
Затова, господин председател, искам да направя предложение ал. 3 да бъде разделена на две алинеи - ал. 3 и ал. 3а, като ал. 3 бъде: "Органът по ал. 1 внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия заедно с правен, финансово-икономически, социален и екологичен анализи, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия".
Предлагам и следващата ал. 3а, която ще се отнася вече само за чл. 29 от този закон: "В случаите по чл. 29 органът по ал. 1 внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия, изготвени въз основа на представен от кандидат-концесионера план за разработка на находището, включващ правна, финансово-икономическа, социална и екологична обосновки".
В ал. 4 би трябвало да се добави: "приема решение по внесеното предложение по ал. 3 и ал. 3а".
Разликата фактически е, че в чл. 29, който сме приели, в който концесионерът се определя пряко, ще внася обосновка, а не както концесионерите по ал. 1 на чл. 54 ще внасят анализи, което е една много по-сложна процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 54 и по това предложение?
Има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз предлагам да се преномерират алинеите, като прочетените вече алинеи станат ал. 3 и ал. 4, след това да добавим в сегашната ал. 4, която да стане ал. 5, след "по ал. 3" "и ал. 4". Останалите алинеи ще се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте по предложението в ал. 3 да отпаднат думите "включително в случаите по чл. 29".
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте новата ал. 4, както беше предложена от народния представител Веселин Чолаков.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържал се 1.
Новата ал. 4 е приета.
Моля, гласувайте досегашната ал. 4, която става ал. 5, с преномериране на следващите алинеи 5 и 6 в алинеи 6 и 7, като в ал. 5 накрая се добавя "и алинея 4".
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Член 54 е приет с посочените корекции.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 55 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има и предложение на народния представител Ангел Малинов, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 55. В едномесечен срок от влизане в сила на решението по чл. 54 се провеждат преговори и сключва договор за концесия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 55 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Член 55 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 56 има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 56. Предоставянето на разрешение за търсене и/или проучване или на концесия за добив може да бъдат отказани, когато:
1. съществува опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда, за безопасността и здравето на работещите и за защитените със закон територии, обекти, културни и исторически паметници;
2. кандидатът е представил невярна информация;
3. кандидатът предложи минимална задължителна работна програма, която не отговаря на установените технически и технологични стандарти и на изискванията за опазване на земните недра и околната среда;
4. кандидатът предяви искане за площ, в границите на която са предоставени права за търсене и/или проучване или за добив и не са налице условията по чл. 23, ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 56 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Член 56 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 57 има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Предложение на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов:
В чл. 57 изречение второ да се измени, както следва:
"В този случай заявителят на концесия се обезщетява за всички документирани разходи, направени във връзка с откритието, по ред, установен с акт на Министерския съвет."
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя по чл. 57.
"Чл. 57. Предоставянето на концесия за добив при условията на чл. 29 може да бъде отказано, ако след откриването на находище възникнат обстоятелства, които създават опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда и за защитени със закон територии, обекти, културни и исторически паметници. В този случай заявителят за концесия за добив, направил откритието, се обезщетява по ред, определен с акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентин Симов, Касим Дал и Хасан Адемов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 16, против 87, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 57 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Член 57 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава трета - Финансови условия".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Николов, до чл. 61 няма предложения, така че докладвайте и тях.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 58. Предоставянето на права за търсене и/или проучване или за добив на подземни богатства чрез разрешение за търсене и/или проучване или чрез концесия за добив се извършва срещу заплащане.
Чл. 59. (1) Кандидатите за разрешение за търсене и/или проучване и кандидатите за концесия за добив заплащат такси при подаване на заявленията.
(2) Таксата по ал. 1 се събира за покриване на административните разходи по производството за предоставяне на разрешителното или концесията.
(3) Редът за събиране и размерът на таксата по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет.
Чл. 60. (1) Титулярът на разрешението за търсене и/или проучване заплаща годишна такса за площ.
(2) Размерът на таксата се определя в зависимост от срока на разрешението, размера на предоставената площ и групата подземни богатства, за които се предоставят разрешения.
(3) Редът, размерът и сроковете за заплащане на таксата по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет."
Тук има оттеглено предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета, членове 58, 59 и 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета и членове 58, 59 и 60 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава трета и членове 58, 59 и 60 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 61 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 61:
"Чл. 61. (1) Концесионерът заплаща концесионно възнаграждение.
(2) Принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение се приемат с акт на Министерския съвет.
(3) Размерът, условията и редът за заплащане на концесионното възнаграждение се определят в концесионния договор.
(4) Концесионното възнаграждение се дължи независимо дали концесионерът работи на загуба.
(5) За находища на подземни богатства с неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики, концесионерът може да бъде временно освободен от заплащане на концесионно възнаграждение или същото да бъде намалено с не повече от 50 на сто от вече договореното, въз основа на решение на Министерския съвет. Това се отразява в допълнително споразумение към договора."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 61 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Член 61 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 62 има предложение на народния представител Жулиета Калчева чл. 62 да отпадне.
Комисията по икономическата политика подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на госпожа Калчева, което е подкрепено от комисията, за отпадане на чл. 62.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Член 62 отпада.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 63 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Има предложение на народните представители Богданов, Овчаров и Такоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Богданов също оттегли тяхното предложение.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 62:
"Чл. 62. (1) Сумите по чл. 61, ал. 1 се считат за приходи от концесионна дейност и се разпределят съгласно Закона за концесиите.
(2) Сумите по чл. 59, ал. 1 постъпват в бюджета на съответното министерство или ведомство, в което е подадено заявлението за кандидатстване.
(3) Сумите по чл. 60, ал. 1 постъпват в бюджета на министерството или ведомството, което е предоставило разрешението, и се разходват за покриване на разходите за предоставяне на права за търсене и/или проучване, за финансиране на геоложки проекти и за опазване на земните недра и околната среда, свързани с геологопроучвателната и минно-добивната дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 62 така, както е предложен от комисията.
Преномерацията ще бъде извършена след това.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Тя е извършена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Гласуваме чл. 62.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Член 62 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 64 на вносителя има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 63. При изменения в българското законодателство, които ограничават правата или причиняват материални щети на титуляра на разрешение за търсене и/или проучване или на концесионера при искане от негова страна се изменят условията на сключения договор с оглед възстановяване на правата и интересите му, съответстващо на първоначално сключения договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 63 така, както е предложен от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Член 63 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 65 на вносителя има предложение от народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров.
Комисията по икономическата политика приема частично предложението по т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Останалото, което не е прието, е оттеглено сега от господин Богданов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Извинявайте, но приема предложението по т. 4.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 64.
Член 65 на вносителя става чл. 64:
"Чл. 64. (1) В случай, че на титуляра на разрешение за търсене и проучване или за проучване бъде предоставена концесия за добив при условията на чл. 29, разходите за търсене и/или проучване, с изключение на тези по чл. 59 и чл. 60, ал. 1, се признават за фактически разходи.
(2) Разходите за разработка на находището за добив се признават за фактически разходи.
(3) Разходите по ал. 1 и 2, формирани като финансови загуби, започват да се приспадат от годината, в която започне добивът, последователно през следващите пет години. При формиране на нови загуби по време на експлоатация на находището, възстановяването им започва от момента на възникването им и за всяка загуба важи петгодишният срок за погасяване.
(4) Източник за възстановяване на направените разходи за търсене, проучване, разработка и експлоатационните разходи са приходите от добитите подземни богатства след заплащане на консеционното възнаграждение.
(5) Разходите за възстановяване на природната среда се включват в разходите преди облагане с печалба.
(6) Разходите, направени допълнително от титуляра на разрешението или от концесионера и изрично уговорени в договора по чл. 66, ал. 1, т. 16 и 17, се признават за фактически разходи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте за предложението на комисията за чл. 64.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Член 64 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава четвърта - Договори, прекратяване, арбитраж и експертизи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване глава четвърта с нейното заглавие.
Гласували 99 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 66. Разрешението за търсене и/или проучване или концесията за добив влизат в сила от датата на сключване на договор, освен ако в него е уговорено друго."
Комисията подкрепя текста на вносителя с преномерирането - чл. 66 да стане чл. 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на председателя на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 67 има направено предложение от народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 67 става чл. 66:
"Чл. 66. (1) Договорът задължително съдържа:
1. страните по договора;
2. предмета на договора, координатите и размера на предоставената площ;
3. срока на договора и условията за продължаването му;
4. правата и задълженията на страните;
5. минималната задължителна работна програма, която трябва да бъде изпълнена;
6. финансовите условия и реда на плащанията за предоставените права и за неизпълнените задължения, включително и такива за неизвършена рекултивация;
7. условията и реда за преотстъпване на права и задължения по чл. 25;
8. условията и реда за прекратяване на договора;
9. условията и реда за изготвяне и предоставяне на проекти, отчети, първични данни, счетоводни документи и друга информация;
10. условията, които определят правата върху геоложка и друга информация, добита от титуляра на разрешението или от концесионера по време на дейностите по договора;
11. реда и начина за извършване на дейностите и временното им спиране;
12. условията и реда за инспекции;
13. условията за опазване на земните недра, околната среда и безопасността и здравето на работещите;
14. условията и реда за разрешаване на спорове, включително и международен арбитраж;
15. условията и реда за действие при възникнали обстоятелства на непреодолима сила;
16. програми за обучение и откриване на нови работни места;
17. допълнителни условия.
(2) Договорът за търсене и/или проучване съдържа и задължението за титуляра на разрешението за освобождаване на части от площта в полза на държавата съгласно изискванията на чл. 32, ал. 2.
(3) Договорът за добив може да съдържа и задължение на концесионера да предостави на държавата концесионното възнаграждение изцяло или част в натура."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата по чл. 66 няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 66 с току-що прочетеното съдържание.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Член 66 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 68 има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева да отпадне.
Комисията приема това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставям на гласуване предложението за отпадане на чл. 68.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Предложението за отпадане на чл. 68 е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел II - Прекратяване."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване раздел II със заглавие "Прекратяване".
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Раздел II и неговото заглавие са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 69 има предложение на народния представител Жулиета Калчева, което е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика приема предложението и предлага чл. 69 да стане чл. 67 със следното съдържание:
"Чл. 67. (1) Правата, придобити въз основа на разрешение за търсене и/или проучване или на концесия за добив, се прекратяват с прекратяването на съответния договор.
(2) Договорът се прекратява:
1. с изтичането на неговия срок;
2. при обективна невъзможност за осъществяване на дейностите по предоставеното разрешение или концесия;
3. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на титуляра на разрешението или на концесионера;
4. по взаимно съгласие;
5. по силата на съдебно или арбитражно решение;
6. по други, предвидени в договора основания.
(3) При смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице - титуляр на разрешение за търсене и/или проучване, договорът може да бъде продължен с допълнително споразумение след решение на компетентните органи по чл. 6, ал. 1 или 2, в случай че правоприемникът депозира в срок до 30 дни заявление за продължаване на договора, поеме всички задължения по него и отговаря на изискванията по чл. 23.
(4) При смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, договорът може да бъде продължен с решение на Министерския съвет по предложение на органа, който е сключил договора, в случай че правоприемникът депозира в срок до 90 дни заявление за продължаване на договора, поеме всички задължения по него и отговаря на изискванията по чл. 23."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тук няма неприети предложения. Желаещи да вземат думата не виждам.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 67 с неговите четири алинеи.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Член 67 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 70 има предложения на Комисията по икономическата политика - чл. 70 става чл. 68 със следното съдържание:
"Чл. 68. (1) Министърът или ръководителят на ведомство, сключил договора, има право да спре действието на разрешението за търсене и/или проучване или на концесията, когато титулярът на разрешението или концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават условията на сключения договор.
(2) В случай на спиране органът по ал. 1 уведомява писмено титуляра на разрешението или концесионера за причините и му определя подходящ срок за съобразяване с условията на договора.
(3) Титуляр на разрешение или концесионер, чиито дейности са спрени по ал. 1, няма право да упражнява правата си по съответния договор, както и да търси обезщетения за пропуснати ползи за съответния период на спиране.
(4) Разрешение или концесия, спрени по реда на ал. 1, се подновяват, ако титулярът на разрешение или концесионерът отстрани причините в срока по ал. 2.
(5) Спирането по ал. 1 не удължава срока на съответния договор и този на разрешението или на концесията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложения от Комисията по икономическата политика чл. 68.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Член 68 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 71 има направено предложение от народния представител Михаил Миков - в чл. 71 думите "Компетентният орган по чл. 6, ал. 1 има право да прекрати разрешението, а по чл. 6, ал. 2 и 3 има право да направи предложение пред Министерския съвет за предсрочно прекратяване на разрешението или на договора за концесията за добив" да се заменят с думите "Концедентът има право да прекрати договора".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 71 става чл. 69.
"Чл. 69. В случаите по чл. 5, т. 1 разрешението може да бъде прекратено от органа, който го е издал, а в случаите на чл. 5, т. 2 и т. 3 разрешението или концесията може да бъдат прекратени с решение на Министерския съвет, когато:
1. действието на разрешението или концесията са били спрени и титулярът на разрешение или концесионерът не е отстранил причините в срока по чл. 68, ал. 2;
2. има опасност за националната сигурност и отбраната на страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има едно неприето предложение - на господин Миков.
Някой желае ли да го защити? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не е прието от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 79, въздържали се 5.
Предложението на господин Миков не е прието.
Поставям на гласуване предложението на Комисията по икономическата политика за чл. 69.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Член 69 в редакцията, предложена от Комисията по икономическата политика, е приет.
Продължаваме работата с господин Праматарски.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Благодаря, господин председател.
"Чл. 72. (1) В случаите по чл. 71, т. 1 титулярът на разрешението или концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от предсрочното прекратяване на договора, включително и за срока на спиране на договора.
              (2) В случаите по чл. 71, т. 2 на титуляра на разрешението или на концесионера се дължи обезщетение, освен ако събитията по чл. 71, т. 2 са настъпили в резултат на дейности на титуляра на разрешението за проучване или на концесионера.
              (3) При прекратяване на договора по чл. 71 министърът, сключил договора, отправя писмено предизвестие до титуляра на разрешението или до концесионера за прекратяването му."
Има направено предложение от народния представител Ангел Малинов, което е прието.
Комисията по икономическата политика предлага заместващ текст:
"Чл. 70. (1) В случаите на чл. 69, т. 1 титулярът на разрешението или концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от предсрочното прекратяване, включително и за срока на спиране.
              (2) В случаите по чл. 69, т. 2 на титуляра на разрешението или на концесионера се дължи обезщетение, освен ако опасността не е настъпила в резултат на негови действия.
              (3) Органът, сключил съответния договор, отправя писмено предизвестие до титуляра на разрешението или до концесионера за прекратяването.
              (4) При прекратяване по чл. 69 титулярът на разрешението или концесионерът извършва пълна рекултивация на засегнатата земя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Няма желаещи за изказване.
Поставям на гласуване предложението на комисията за чл. 70 с четири алинеи.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Член 70 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Член 73, който става чл. 71:
"Чл. 71. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и прекратяването на договорите се прилагат разпоредбите на част трета от Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване чл. 71, предложен от вносителя и подкрепен от Комисията по икономическата политика.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Текстът на чл. 71 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:

"Раздел III
АРБИТРАЖ И ЕКСПЕРТИЗИ"

По чл. 72 има направено предложение от народния представител Михаил Миков, което е прието от комисията, и предлагаме заместващ текст със следното съдържание:
"Чл. 72. (1) Всеки спор между страните по договор, който не може да се реши по взаимно съгласие, се решава по съдебен ред или чрез арбитраж, ако е предвидено в съответния договор.
              (2) В случай, че е договорен международен арбитраж, езикът, мястото на арбитража и други условия трябва да бъдат посочени в съответния договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване раздел III със заглавие и чл. 72 в редакцията, предложена от Комисията по икономическата политика.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел III и чл. 72 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 73 има предложение на Комисията по икономическата политика за заместващ текст със следното съдържание:
"Чл. 73. Страните по договора могат да се споразумеят да отнесат някои несъгласия или спорове за решаване от експерти по процедура, уговорена в сключения договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване чл. 73, предложен от Комисията по икономическата политика.
Гласували 100 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 11.
Член 73 е приет.


ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Глава пета
ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯ
Чл. 74. (1) Регистрирането на откритие на подземни богатства и вписването му в регистъра на откритията на находища на подземни богатства не променя собствеността, предназначението и ползването на недвижимия имот на повърхността на земята.
(2) Предоставените разрешения за търсене и/или проучване или концесии за добив дават право на титуляра на разрешението или на концесионера да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на права на земята в предоставената площ, които го препятстват или затрудняват за осъществяването на дейностите по разрешението или концесията и на съответния договор."
Има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, който става чл. 74. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване глава пета със заглавие и чл. 76 по редакцията на вносителя, който става чл. 74.
Гласували 97 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 12.
Глава пета със заглавие и член 74 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Чл. 77, който става чл. 75.
Има направено предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието.
Има предложение, направено от народния представител Ангел Малинов - също прието.
Има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Комисията по икономическата политика предлага заместващ текст на чл. 75:
"Чл. 75. (1) Титулярът на разрешение за търсене и/или проучване или концесионерът и собственикът на земята могат да сключат договор, с който в полза на титуляра на разрешението или на концесионера се учредява вещно право на ползване върху земята за срока на разрешението или на концесията и се определят условията, редът и обезщетението за ползването на земята.
(2) Ако не се постигне съгласие по ал. 1, заинтересуваната страна отнася въпроса за разрешаване пред съответния орган, който в зависимост от естеството на работите, тяхната продължителност и въздействието им върху земните недра и околната среда може да направи искане чрез областния управител по местонахождението на земята до министъра на финансите и до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на частните имоти или на част от тях с оглед нуждите на проучването и добива на подземните богатства по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и след предварително равностойно обезщетяване.
(3) Начинът на обезщетяване на собственика и цената на имота се посочват от областния управител по местонахождението на имота след потвърждение на министъра на финансите и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Ако собственикът на имота е съгласен с предложението, областният управител сключва договор за покупко-продажба или замяна на имота, като производството по отчуждаването се прекратява.
(5) Ако не се постигне споразумение по ал. 4, областният управител в 14-дневен срок издава заповед за отчуждаване на имота и за обезщетяване на собственика.
(6) Заповедта на областния управител се връчва на собственика по реда на Гражданския процесуален кодекс. Тя може да се обжалва в едномесечен срок по реда на Закона за административното производство.
(7) Имотът се счита за отчужден, когато се изплати определеното обезщетение или когато се издаде нотариален акт за собственост на отстъпения в обезщетение имот.
(8) Министърът или ръководителят на ведомство, сключил договора за предоставяне на права по чл. 5, следва реда, определен в законите, които уреждат промяната в предназначението на земята, в случай че тя е земеделска, от държавния горски фонд, общинска или от друг характер.
(9) При условията на ал. 2 въвеждането във владение се извършва по административен ред.
(10) Ако в тригодишен срок от отчуждаването на имота концесионерът не е предприел действия по изпълнението на работния проект, бившият собственик или областният управител има право да поиска от окръжния съд по местонахождението на имота да отмени отчуждаването и да постанови възстановяване на даденото от двете страни.
(11) След прекратяване на дейностите по разрешението за търсене и/или проучване или по концесията за добив титулярът е длъжен да предприеме всички мерки за възстановяване на уврежданията на земята в съответствие с условията на договора по ал. 1, разрешението за търсене и/или проучване или концесията за добив, действащото законодателство по опазване на околната среда, други приложими закони и сключения договор.
(12) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заинтересуваните страни от министъра или ръководителя на ведомство, сключил договора за предоставяне на права по чл. 5, по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в двуседмичен срок от съобщението. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Вземам думата, за да отстраня едно неприятно недоразумение, което се е получило в този текст. Говоря за текста, който предлага комисията. Тя в своята ал. 2 казва, че отчуждаванията на имоти се извършват по реда на глава трета от Закона за държавната собственост. Това е съвсем правилно. Няма нужда да се създава допълнителна процедура, когато има създадена вече такава. Но по-нататък, в ал. 5 особено, се прави отстъпление от това правило. Казва се, че ако не се постигне споразумение по ал. 4, областният управител в 14-дневен срок издава заповед за отчуждаване на имота и за обезщетяване на собственика. Когато приехме съвсем наскоро Закона за държавната собственост, приехме, че не може да се отчуждава с административен акт - заповед на областния управител, а той трябва да отнесе въпроса до съда, който да прецени дали са налице условията и ако са налице условията, да постанови със свое решение отчуждаването, което е по общия ред.
Затова аз предлагам алинеи 4, 5 и 6 да отпаднат и по този начин ще се върнем към общия ред за отчуждаване на имоти за държавна и обществена потребност, като по-нататък другите алинеи се преномерират съответно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Лучников.
Различно становище има ли? Няма.
Основателно е предложението на господин Лучников, защото в противен случай ще изпаднем в противоречие с наскоро гласуваните промени в Закона за държавната собственост.
Поставям на гласуване предложението за отпадане на алинеи 4, 5 и 6 от предложения текст.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложението за отпадане на алинеи 4, 5 и 6 от текста е прието.
Поставям на гласуване чл. 75 с отпадналите алинеи, което ще наложи преномериране. Ще моля да бъде приета и една друга редакционна поправка - в Конституцията чл. 17 говори не за отчуждаване, а за принудително отчуждаване. В такъв случай би трябвало в ал. 2 и на две места в досегашната ал. 10 пред "отчуждаване" да се запише думата "принудително". Това е редакционна поправка.
Моля, гласувайте чл. 75 с тези поправки.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал 1 се.
Член 75 е приет без алинеи 4, 5 и 6 и с корекцията в ал. 2 и на две места в досегашната ал. 10 - пред "отчуждаване" се записва "принудително".
Господин Праматарски, имате думата да продължите.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 78 от текста на вносителя има направено предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага заместващ текст на чл. 78, който става чл. 76:
"Чл. 76. (1) Обезщетенията по чл. 75, ал. 1 се определят въз основа на вредите, които са пряка и непосредствена последица от увреждането на земята от дейностите по разрешението за търсене и/или проучване или на концесията за добив и съответния договор.
(2) Ако се окаже, че след прекратяване на разрешението за търсене и/или проучване или на концесията за добив земята не може да послужи за предишното си предназначение, имотите се отчуждават по реда на Закона за държавната собственост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 76 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Член 76 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Част трета - Опазване на земните недра и рационално използване на подземните богатства. Глава първа - Общи разпоредби"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Праматарски, в заглавието ще остане ли думата "природни"?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Отпада навсякъде думата "природни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавията на част трета, без думата "природни" и глава първа, както са предложени от вносителя.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Заглавията на част трета и на глава първа са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Член 79 на вносителя, който става чл. 77 със следното съдържание:
"Чл. 77. Опазването на земните недра и рационалното използване на подземните богатства е основно задължение на всички, които осъществяват дейности по тяхното проучване и ползване, проектират минно строителство, подготвят експлоатацията и добиват подземни богатства."
Има направено предложение от народния представител Ангел Малинов, който предлага в края на чл. 79 от текста на вносителя да се прибавят думите "в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Наредба № 1 на Министерството на водите и околната среда."
Комисията не е приела това предложение.
Има направено предложение от народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров, които предлагат в чл. 79 думите "и рационално използване на подземните природни богатства" да отпаднат.
Комисията не е приела и това предложение.
Има направено предложение от народната представителка Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 77.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Поставям най-напред на гласуване предложението на народния представител Ангел Малинов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 24, против 45, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Следващото предложение, което не е подкрепено от комисията, е на господата Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ, от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, отменете гласуването.
Думата има господин Богданов.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което сме направили, е да отпадне изразът "и рационално използване на подземните природни богатства", тъй като в термина "опазване на земните недра" ние считаме, че този израз включва "и рационалното използване".
Това ни е мотивът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Богданов.
Поставям на гласуване предложението на господата Богданов, Овчаров и Такоров.
Гласували 101 народни представители: за 34, против 65, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 77 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 11.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 80. Ползването и опазването на земните недра за дейности, несвързани с търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, се осъществяват в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Наредба № 1 за оценка на въздействието на околната среда."
По този текст има направено предложение от народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров, което комисията е приела, но Комисията по икономическата политика предлага чл. 80 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 80 да отпадне.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 80 отпада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Член 81, който става чл. 78:
"Чл. 78. Всеки титуляр на разрешение за търсене и/или проучване или концесионер е длъжен да извършва дейностите по предоставените разрешения или концесии за добив и съответния договор съгласно изискванията по опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, регламентирани в този закон и в Закона за концесиите, в подзаконовите нормативни актове към тях и в законодателството по опазване на околната среда."
Има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Няма други предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 78 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 93, против 1, въздържал се 1.
Член 78 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Чл. 82, който става чл. 79.
"Чл. 82. Добивът на подземни богатства се извършва само от находища, регистрирани по чл. 21."
По този член има направено предложение от народния представител Жулиета Калчева, което е оттеглено.
Другото предложение е от народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров, които предлагат в чл. 82 да се направят следните изменения и допълнения:
1. Думите "регистрирани по чл. 21" да се заменят с думите "с утвърдени балансови запаси".
2. Да се добави нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) В границите на едно находище може да има няколко мини и кариери."
Комисията по икономическата политика не е приела това предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя, който става чл. 79.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Господин Атанас Богданов има думата.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В чл. 21 се разглеждат само геоложките открития, докато в световната практика обикновено разрешават добив на находища с утвърдени и признати като балансови от държавата количества и запаси, съответстващи на определени критерии за качество и ефективност.
В тази връзка е направено и нашето предложение не да бъде този текст "регистрирани по чл. 21", а да се замени с това, което предлагаме - "с утвърдени балансови запаси".
Едно важно и необходимо уточнение е, че в границите на едно находище може да съществуват няколко мини и кариери. Това е и втората част от предложението ни. Моля да бъдат подкрепени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Богданов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров.
Гласували 101 народни представители: за 18, против 74, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 79 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Член 79 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Глава втора - "Мини и кариери"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Праматарски, понеже има предложение по чл. 83, да гласуваме само заглавието. То е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора така, както е предложено от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Чл. 83, който става чл. 80.
"Чл. 83. Границите на всяка мина или кариера се определят спрямо установените контури на запасите и ресурсите на подземните богатства - предмет на експлоатация."
Има направено предложение от народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров, които предлагат в чл. 83 думите "установените контури на запасите и ресурсите" да се заменят с "възстановените геоложки граници на утвърдените балансови запаси и ресурси"."
Комисията по икономическата политика не приема това предложение. Подкрепя текста на вносителя, който става чл. 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Господин Богданов има думата.
АТАНАС БОГДАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Смятаме, че е неточен изразът "установените контури на запасите и ресурсите". Направили сме предложението с оглед да има съответствие с определена световна практика на изразяването на тези граници - "възстановените геоложки граници на утвърдените балансови запаси и ресурси".
Трябва да ви кажа, че това предложение беше подкрепено от всички неправителствени геоложки организации и затова ви моля нашето предложение да бъде прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Богданов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Атанас Богданов, Румен Овчаров и Румен Такоров.
Гласували 106 народни представители: за 22, против 78, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 80 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 93, против 15, въздържали се няма.
Член 80 е приет.
Ще ви прочета съобщението за парламентарен контрол на 26 февруари 1999 г.
Предварително ви информирам, че контролът този път ще бъде кратък, което означава, че ще имаме възможност след него да продължим със закона, по който работихме и досега. Тъкмо ще можем да го завършим утре.
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на питане от народния представител Нансен Бехар.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на пет актуални въпроса от народните представители Иван Бойков, Дора Янкова, Руси Статков, Стефан Нешев и Георги Карабашев.
Министърът на отбраната Георги Ананиев ще отговори на питане от народния представител Панайот Ляков.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Александър Каракачанов.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- министърът на търговията и туризма Валентин Василев - на актуален въпрос от народните представители Петър Мутафчиев и Свилен Димитров;
- министърът на финансите Муравей Радев - на актуален въпрос от народния представител Руси Статков.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие на народния представител от заседанието се отлага отговорът на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Валентин Симов.
В заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков - поради отсъствие от страната;
- заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев - поради служебен ангажимент;
- министърът на културата Емма Москова - поради заболяване.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 26 февруари, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
  Иван Куртев

Александър Джеров

Секретари:
Христо Димитров

Калчо Чукаров