Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-01-11

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите  Менда Стоянова и Павел Шопов 

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум – откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Съгласно приетата от нас седмична програма, като точка първа за днес – 11 януари 2013 г., е прието:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 29.11.2012 г. И ВЪРНАТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА С УКАЗ № 422 ОТ 12.12.2012 г. ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Преди това – едно съобщение.
С писмо № 302-00-2 от 10 януари 2013 г. министър-председателят Бойко Борисов ме уведомява и изпраща Решение № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за оттегляне проекта на Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесен за разглеждане от Народното събрание.
Постъпил е доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм относно Указ № 422 на Президента на Републиката.
Господин Мартин Димитров ще ни запознае със съдържанието на доклада.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо – процедура за допускане до залата на госпожа Елена Пищовколева, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” и господин Илия Табаков, експерт в дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, и двамата – от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете гостите, моля.
Слушаме Ви, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
относно Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г., и мотивите към Указа
На свое редовно заседание, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Елена Пищовколева – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, и Илия Табаков – експерт; от Министерството на правосъдието: Велина Тодорова – заместник-министър, и Катя Матева – директор на дирекция „Българско гражданство”; Екатерина Захариева – главен секретар на Президента на Република България и други.
Указът на Президента на Република България и мотивите към него бяха представени от Екатерина Захариева. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, Президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 24, § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „вв“ и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
По отношение на § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите беше подчертано, че една от областите, в които държавата трябва да положи повече усилия, за да насърчи инвестициите, е интелектуалната собственост. А в този сектор благоприятната среда изисква предвидимост и стабилност и в тази връзка е необходимо всички условия, при които държавата ще подкрепя този вид инвестиции, да са уредени в закон. Според Президента разпоредбата на чл. 27 от закона няма ясно нормативно съдържание. Липсват условия и мерки за насърчаване на този вид инвестиции, което на практика води до несигурност в правния мир. Още повече че с ал. 2 на същия член изрично е изключено прилагането на глави трета и четвърта от закона, с които се урежда прилагането на конкретни мерки за насърчаване на инвестициите.
С § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „вв“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се създава т. 16 в чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.
Президентът смята, че този нов текст не допринася за постигането на основната цел на закона, а именно да се насърчат инвестициите. С него се въвеждат необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.
Анализът на подобни разпоредби в държавите – членки на Европейския съюз, показва че те са значително по-облекчени по отношение на изисквания, при които се получава право на пребиваване срещу инвестиции, а регламентите за пребиваване (продължително или постоянно) са силно ефективен инструмент за стимулиране на инвестициите в по-бедни региони и такива с по-висока безработица.
В заключение Президентът изтъква, че създаването на допълнителни изисквания и завишаването на критериите пред инвеститорите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване не кореспондират с интересите на страната и с обявените приоритети в тази област.
С § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се правят и промени в Закона за българското гражданство, като се създава нов чл. 14а. В него се предвиждат предпоставки, при наличието на които лице, което не е български гражданин и отговаря на условията на чл. 12, т. 1 и т. 3 от същия закон, може да придобие българско гражданство по натурализация.
По отношение на българското гражданство подходът следва да бъде различен, доколкото институтът на гражданството по своята природа е коренно различен от правото на пребиваване. Нещо повече, според Президента съвременното схващане за правата на чужденците, което е отразено в чл. 19, ал. 3 и чл. 26, ал. 2 от Конституцията на Република България и в цялото ни законодателство, на практика доближава много двете категории – гражданин на държавата и чужденец с право на постоянно пребиваване.
Президентът изтъква, че единствените разлики в двата статуса са в правото да се заемат определени публични длъжности и в част от политическите права, които остават резервирани за български граждани. Тези минимални различия водят до извода, че по отношение на възможността да се инвестира в България статусът на постоянно пребиваващ в страната осигурява необходимите условия, права и гаранции. Няма пряка връзка на някое от субективните права, присъщи само за гражданите на Република България, и възможността да се прави успешен бизнес в страната.
Президентът отбелязва в мотивите си, че когато се урежда правната възможност за придобиване на гражданство по натурализация, е важно да се отчита неговата същност като политическа и правна връзка на лицето с държавата. Тази връзка има траен и устойчив характер и от нея произтичат посочените специфични права и задължения, свързани с института на гражданството.
Според Президента водещи тук би следвало да са заслугите на лицето към Република България и интересът, който държавата има от това да създаде посредством натурализацията политическата и правна връзка държава-гражданин.
В хода на дискусията народният представител Петър Курумбашев изрази становище относно § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Той подчерта, че според него е разумно бюджетът на Република България да е предимно за подпомагане на българската култура, както и че логиката при насърчаване на инвестициите в киното е да се стимулират малките производители на филми. Той предложи разпоредбата на § 24 да бъде разгледана на съвместно заседание с Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
В тази връзка народният представител Доброслав Димитров изрази мнение, че със Закона да насърчаване на инвестициите се стимулират инвестициите като такива, независимо от областта, в която са направени.
В хода на обсъждането представители на Асоциацията на независимите продуценти и на Националния съвет за кино подчертаха, че настояват този текст да отпадне от Закона за насърчаване на инвестициите и да намери своето място в Закона за филмовата индустрия.
По отношение на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, народният представител Корнелия Нинова подчерта, че подкрепя мотивите на Президента и връщането за ново обсъждане на тази разпоредба.
След приключване на дискусията и проведено гласуване Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г., и да проведе ново обсъждане на оспорените му разпоредби. Становището е прието с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Дискусията е открита.
Моля народните представители, които желаят да участват в нея, да го направят. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на повторно гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. (Шум и реплики.)
Колеги, в момента върви процедура по повторно гласуване, за да бъде уважено ветото на Президента. Законопроектът не бива да събира необходимите гласове за минаване „за”. (Шум и смях.) Как по-ясно да Ви го кажа?! (Шум и реплики. Смях.)
Гласували 124 народни представители: за 3, против 26, въздържали се 95.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието. Тоест, законът не е приет, уважено е ветото на Президента. (Шум и реплики.)
Първи отрицателен вот – господин Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Налага се да мотивирам отрицателния вот, защото в него има и известно противоречие. Когато тук беше обсъждан законопроектът за промяна в Закона за инвестициите, ние възразихме срещу отклонението от принципа, че гражданството изразява трайна връзка и принадлежност между лицето и държавата – било по силата на произход или чрез натурализация, но при всички случаи, изразявайки едни отношения, които не могат да бъдат сведени до техните финансови и икономически последици. Тогава президентът каза, че Парламентът продава много скъпо българското гражданство и трябва да бъдат облекчени условията, за да идват тук различни хора, наричани обикновено инвеститори, и срещу не толкова големи средства, по облекчен ред и по-бързо да получават българско гражданство.
Когато гласувахме „против”, гласувахме, защото бяхме срещу това решение, заложено в закона при неговото приемане, но ние в голяма степен сме и против мотивите на Президента, независимо че трябва в случая да потвърдим своя вот към закона. С това именно завършвам, за да е ясна позицията на Българската социалистическа партия и на Парламентарната група на Коалиция за България. В този случай ние гласувахме както срещу закона, така и срещу мотивите, с които президентът е върнал този закон, защото той не предлага промяна в принципа, приет от мнозинството, а предлага да се задълбочи опазаряването на българското гражданство – дай милион, дай два или по-малко, и ставаш български гражданин. Благодаря Ви за вниманието.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Как е в Европа при европейските социалисти?
Янаки Стоилов (встрани от микрофоните): Не, не, ние сме в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – господин Мартин Димитров.
Янаки Стоилов (встрани от микрофоните): Извинявайте, госпожо председател, тъй като не завърших, имах още няколко секунди. (Силен шум, реплики и смях.)
Знаете ли, че най-богатият французин Бернар Арно, който поиска белгийско гражданство, при тясната връзка между Белгия и Франция – там му беше отказано, защото той не отговаря на всички условия. На най-богатия французин! Така че и това е Европа, това е и България. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Използвам времето за отрицателен вот, за да отделим спорното от безспорното.
Господин Янаки Стоилов очевидно не е добре запознат с ветото на Президента (силен шум и реплики), защото там ясно е казано, че един от проблемите, които се виждат от президентската институция, е именно възможността срещу пари да се придобива гражданство. Това наистина е спорен въпрос. Това е и ветото на Президента, господин Стоилов. Вие като бивш председател на Правната комисия трябва да сте добре осведомен, преди да взимате думата, защото сте уважаван и много сериозен наш колега. Не върви някак си, без да познавате същината на един документ, да го оспорвате.
Но кое е по-важното, колеги? Няма нужда да има облекчена процедура за българско гражданство, особено срещу пари. Правото на продължително и на постоянно пребиваване е достатъчно. Грешката, която допусна според мен българският парламент, е, че изключително много завиши условията и критериите за получаване на право на пребиваване.
Естония – най-бързо развиващата се страна от Източна Европа от бившите социалистически страни, има между 15 и 20 хил. евро условие за инвестиция, за да получи един инвеститор право на пребиваване. Е, каква е логиката в България този праг да бъде 4 милиона, тоест да бъде 30-40 пъти по-висок?! Нали искаме да привличаме инвестиции и инвеститори? Каква беше логиката – волята на Икономическата комисия да бъде изменена от Народното събрание от наши колеги, които ни казаха, че едва ли не това пречело на Шенген, без да могат да се обосноват по нито един начин как точно това пречело на Шенген?
Ако искаме България да е с бързо развиваща се икономика, а нашата икономика сега е болна, без чужди инвеститори тя не може да се раздвижи, защото те ще я завъртят, ще осигурят работни места. Това е начинът, по който в цяла Източна Европа се гарантира и осигурява развитие там, където е направено по правилния начин, така че това е безспорното, което ние трябва да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев – трети отрицателен вот.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Може би беше 9,00 ч. сутринта и никой не се сети да вземе думата по същество и сега тръгнахме през тези отрицателни вотове.
Аз искам обаче да изясня нашата позиция за това, че ние подкрепяме ветото на Президента в частта му за филмовата индустрия. Знаете, че написахме едно писмо до него заедно с моите колеги Стефан Данаилов и Антон Кутев и аз обясних тази логика. Докато има нужда да се стимулират инвеститори с по-големи инвестиции, в киноиндустрията е точно обратното – там трябва да се наложи горен праг и оттам нагоре тези, които са големи филмови продукции, да не получават помощ от българската държава. Помощта трябва да се получава за малките филми, за малките производители, и още един път да Ви обясня – за българските филмопроизводители, а не за чуждите, защото има български културен тест, защото имаме българска национална политика, която може и да се провежда през нашата родна филмова индустрия, а не да си даваме за примери как се гледат турските сериали и какво показват в тях.
В тази част ние подкрепяме ветото на президента.
Искам да предупредя отсега някои колеги от ГЕРБ, които чувам, че отново ще се опитат през този закон да направят нещо между първо и второ четене. Не е мястото на поправки за филмовата индустрия в този закон. Има Закон за филмовата индустрия, има Комисия по културата, има Министерството на културата. Това е редът, а не през този закон „по терлици” между първо и второ четене да се внасят подобен род предложения, за да се налага ние да алармираме и в случая да ни чуе и Президентът на Републиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев. (Народният представител Янаки Стоилов иска думата за лично обяснение.)
Няма основание за лично обяснение. (Шум и реплики в блока на КБ.)
Колеги, двама души от Коалиция за България вземат отрицателен вот с две абсолютно взаимно изключващи се становища. Първо, господин Янаки Стоилов каза категорично „против”, след това господин Курумбашев заяви как частично в една част са „за”.
Хайде сега под формата на лично обяснение да ни кажете каква всъщност е позицията на Вашата сила.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, аз не коментирам мотивите на господин Курумбашев, които засягат друга тема, която не е била предмет на изложеното…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще кажете, че сте лично засегнат. Говорехте и аз реших, че сте лично засегнат от господин Курумбашев.
Янаки Стоилов: Говоря не по повод казаното от него, тъй като той включва допълнителна тема от мотивите. Аз говоря за това, което каза господин Мартин Димитров.
Още когато Президентът възрази, преди да напише мотивите си за възражението, той каза, че са много високи финансовите условия за получаване на постоянно пребиваване, респективно на гражданство. Тогава някои услужливи вестници написаха нашите мотиви за неговото вето в заглавието, че Президентът е срещу купуването на българско гражданство. Всъщност той критикуваше мнозинството, че поставя значителни финансови бариери. Сега ще проличи какви са действителните мотиви на мнозинството – дали срещу 500 000 лв. покупка на някакъв недвижим имот в България те ще предоставят гражданство, или други подобни възможности.
И като говорите за Европа, това няма да подобри възможностите на България да даде аргументи, че е в състояние да се присъедини към Шенген. Защото зад част от тези пари могат да стоят и много други интереси, нямащи нищо общо с развитието на инвестициите, създаването на заетост и доходи за българските граждани.
Това пояснение е необходимо да направя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ – продължение.
До момента на второ четене са гласувани от § 11, който става § 10, до § 81, който става § 101 включително. Това за вчерашния ден.
Предстои да бъде докладван § 82, който комисията предлага да стане § 102-117, на стр. 85 от Допълнителния доклад.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към допълнителния доклад - § 82 по вносител.
Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в § 102, и не подкрепя предложението по т. 1, 4, 5 и 6, а именно:
По § 82:
1. В частта си за ветеринарните лекари да се заличи.
4. По т. 3:
Създава се чл. 425а:
„Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв. – да се заличи.
(2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв. – да се заличи.
(3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв. – да се заличи.
5. По т. 14:
„Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.” – да се заличи.
6. По т. 27:
Чл. 480е – да се заличи или след думите „глоба от” да се измени така: „50 до 100 лв.”.
Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в § 102, и не подкрепя предложението по т. 1, 4, 5 и 6, а именно:
По § 82:
1. В частта си за ветеринарните лекари – да се заличи.
4. По т. 3 – създава се чл. 425а:
„Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв. – да се заличи.
(2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв. – да се заличи.
(3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв. – да се заличи.
5. По т. 14:
„Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. – да се заличи.
6. По т. 27 – чл. 480е – да се заличи.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 82, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове съдържанието на § 82 да се раздели на отделни параграфи – от § 102 до § 117:
„§ 102. Член 413 се изменя така:
“Чл. 413. (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по
чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9, 10 и 14, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 39, ал. 2, т. 3, 5, 7 и 8, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 500 лв.”
§ 103. Създава се чл. 414а:
“Чл. 414а. (1) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не спази сроковете за изпълнение на мерките по чл. 46е или чл. 46ж, определени в договора, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв.
(3) Ветеринарен лекар, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е или чл. 46ж, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв.
(4) Ветеринарен лекар, който при упражняване на ветеринарномедицинска практика не спазва ветеринарномедицинските изисквания, се наказва с глоба от 150 до 600 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1500 лв.”
§ 104. В чл. 416 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 4, 6 – 9, 12, 14, 21 – 23, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.”
2. В ал. 2 думите „100 до 300” се заменят с „500 до 3000” и думите „300 до 500” се заменят с „1000 до 6000”.”
§ 105. Член 417 се изменя така:
„Чл. 417. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 1-3, 5, 10, 11, 13, 15-20, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 10 000 лв.”
§ 106. В чл. 419 след думите „реда на чл. 137” се поставя запетая и се добавя „ал. 1 – 9” и думите „чл. 132, ал. 2” се заменят с „чл. 137, ал. 10”.
§ 107. В чл. 420 думите „и 14” се заменят с „14 и 16”.
§ 108. В чл. 425 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „100 до 200” се заменят с „300 до 800”.
2. В ал. 2 думите „200 до 400” се заменят с „1000 до 5000”.
§ 109. Създават се чл. 442а – 442с:
„Чл. 442а. (1) Който, без да е вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, произвежда или търгува със средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 442б. (1) Който, в нарушение на чл. 51а или чл. 51б, произвежда или търгува с неодобрени от БАБХ средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 442в. Производител или търговец на средства за идентификация на животните, който не отрази в Интегрираната информационна система на БАБХ движение на средства за идентификация на животните, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
Чл. 442г. Който не отстрани и/или не предаде за унищожаване специфично рискови материали съгласно изискванията на Приложение V, т. 2-4 и 8 от Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г., относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 999/2001”, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
Чл. 442д. (1) Който пусне на пазара специфично рискови материали и/или месо от преживни животни, на което не са отстранени специфично рисковите материали за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото и специфично рисковите материали се изземват и се насочват за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
Чл. 442е. (1) Който наруши изискването по чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
Чл. 442ж. (1) Който пусне на пазара месо от преживни животни, които не са изследвани за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно изискванията на Приложение ІІІ, Глава “А” на Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
Чл. 442з. Производител или търговец на храни, който наруши разпоредбите на Приложение II, Глава ІХ, т. 1-4 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв.
Чл. 442и. (1) Който транспортира суровини и храни от животински произход в нарушение на чл. 245, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 442к. Който приеме животно за клане в нарушение на изискванията на Приложение II, Раздел ІІ от Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
Чл. 442л. Който приеме в кланица животно, заклано при неотложно клане в нарушение на изискванията на Приложение III, Раздел І, Глава шеста от Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
Чл. 442м. Производител или търговец на храни от животински произход, който наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.
Чл. 442н. (1) Който наруши чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Чл. 442о. (1) Който наруши чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1825/2000”, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 442п. (1) Който наруши чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1825/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Чл. 442р. (1) Който наруши изискване по чл. 83, 84, 85 или 86, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 442с. (1) Който наруши чл. 113б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (OВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 7000 лв.”
§ 110. Създават се чл. 449а-449г:
“Чл. 449а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
Чл. 449б. (1) Собственик на обект, в който се получават странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
Чл. 449в. Собственик на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
Чл. 449г. (1) Който не сключи договор по чл. 275, ал. 2 и 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.”
§ 111. В чл. 450 след думата „произвежда” се поставя запетая и се добавя „съхранява”, а след думите „или предлага за употреба” се добавя „или съхранява”.
§ 112. Създават се чл. 450а – 450м:
“Чл. 450а. (1) Който без лиценз произвежда, съхранява или извършва търговия с активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, се наказва с глоба от 2000 до 3500 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
Чл. 450б. (1) Който извършва търговия на дребно в нарушение на чл. 372, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450в. Притежател на лиценз за търговия на дребно с ВМП, който наруши разпоредбата на чл. 373, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
Чл. 450г. Търговец на едро с ВМП, който наруши чл. 370, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450д. Търговец на едро с ВМП, който наруши разпоредба на чл. 369, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450е. Търговец на дребно с ВМП, който наруши разпоредбата на чл. 381, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450ж. (1) Който произвежда или внася инвитро диагностични ветеринарномедицински средства без сертификат за регистрация, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 6000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 450з. (1) Който без лиценз за търговия на едро или дребно с ВМП извършва търговия или съхранява инвитро диагностични ветеринарномедицински средства или извършва търговия, или съхранява инвитро диагностични средства без сертификат за регистрация, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450и. Който произвежда, внася, съхранява и/или извършва търговия с инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, които не отговарят на изискванията, при които е издаден сертификатът за регистрация, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450к. Който наруши изискване на наредбата по чл. 410в, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450л. Притежател на сертификат за регистрация, който не блокира и изтегли от пазара партида инвитро диагностични ветеринарномедицински средства в нарушение на чл. 410ж, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450м. Търговец, който не изпълни задължение по чл. 410з,
ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.”
§ 113. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след съкращението „ВМП” се добавя „или в нарушение на чл. 374, ал. 2 издаде рецепта”.
2. В ал. 2 и 3 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
§ 114. Член 454 се изменя така:
„Чл. 454. (1) Който наруши разпоредба на чл. 359, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
§ 114a. Член 455 се отменя.
§ 114б. В чл. 459 след думите „чл. 319” се поставя запетая и се добавя „ал. 1”.
§ 115. В чл. 461, ал. 1 думите „или медикаментозни фуражи” се заличават, думите „500 до 1000” се заменят с „1000 до 3000” и думите „1000 до 2000” се заменят с „3000 до 5000”.
§ 116. Създават се нови чл. 462 – 468 и чл. 468а – 468л:
„Чл. 462. Който не изпълни задължение по чл. 388, ал. 2, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
Чл. 463. Квалифицирано лице, което пусне на пазара ВМП в нарушение на изискванията на чл. 353а, ал. 1, т. 1 и/или 2, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 464. Квалифицирано лице на притежател на лиценз за употреба на ВМП, което не изпълни задължението по чл. 295, ал. 1, т. 1 се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 465. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 296, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 8 и ал. 2 се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 466. Притежател на лиценз за употреба на имунологичен ВМП, който не изпълни задължение по чл. 298, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 467. Притежател на лиценз за производство на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 354, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468. (1) Който, в нарушение на чл. 355 внася ВМП, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 6000 лв., а при повторно нарушение – от 6000 до 10 000 лв.
Чл. 468а. Вносител на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 360, ал. 1, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468б. (1) Който в нарушение на чл. 362 транспортира ВМП и/или активни субстанции, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468в. Длъжностно лице по чл. 388, ал. 1, което разпространи информация, получена при извършена проверка, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468г. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 1234/2008, се наказва с имуществена санкция от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468д. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2008, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468е. Юридическо лице или едноличен търговец, който пусне на пазара ВМП, предназначен за продуктивни животни, чиято активна или активни субстанции надвишават определените максимално допустими стойности на остатъчни количества или ВМП, предназначен за вид продуктивни животни, за който няма определени такива стойности в Регламент (ЕС) № 37/2010, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
Чл. 468ж. Който провежда лечение или профилактика на продуктивни животни с ВМП, чиято активна или активни субстанции надвишават определените максимално допустими стойности на остатъчни количества или ВМП, предназначен за вид продуктивни животни, за който няма определени такива стойности в Регламент (ЕС) № 37/2010, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468з. Ветеринарен лекар, който наруши изискванията по чл. 322, ал. 1 и/или 2, се наказва с глоба от 600 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468и. Ветеринарен лекар, който наруши изискванията по чл. 323, се наказва с глоба от 800 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
Чл. 468к. Търговец на едро с ВМП, който не изпълни задължение по чл. 371, ал. 1 и/или 2, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468л. Търговец на дребно с ВМП, който не изпълни задължение по чл. 380, ал. 1 и/или 2, се наказва с имуществена санкция от 600 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.”
§ 117. Създава се чл. 471а:
„Чл. 471а. (1) За други нарушения на този закон, както и на актове по прилагането му, се налага глоба от 150 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част.
Гласували 105 народни представители: за 18, против 62, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част.
Гласували 100 народни представители: за 13, против 65, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Гласуваме окончателната редакция на комисията за § 82 по вносител, който става съответно параграфи от 102 до 117, по доклада.
Гласували 104 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 83 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 118.
„§ 118. В Допълнителните разпоредби в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 навсякъде думите „Аналогичен по същество” и „аналогичен по същество” се заменят съответно с „Генеричен” и „генеричен”.
2. Създава се т. 7а:
„7а. „Ветеринарна рецепта” е предписание за отпускане на ВМП, издадено от регистриран ветеринарен лекар”.
3. Точка 25 се изменя така:
„25. „Периодичен доклад за безопасност” е запис на всички реакции от употребата на ВМП, посочени в Раздел VІІ от Глава единадесета”.
4. Създава се т. 27а:
„27а. „Един и същи ВМП” са продукти, които имат еднакъв качествен и количествен състав по отношение на активната субстанция/и и се предлагат в една и съща фармацевтична форма, като са допустими разлики в помощните субстанции, ако това не влияе на безопасността и ефикасността на продуктите”.
5. Точка 29 се отменя.
6. Точка 43 се отменя.
7. В т. 44, буква „б” думите „имунното състояние” се заменят със „състоянието на имунитета”.
8. Създава се т. 45а:
„45а. „Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство” е средство, което не се прилага върху животни и представлява кит (набор от реактиви, контролен материал) или реактив за изследване на проби от тъкани и телесни течности, включително кръв и мляко, предназначено единствено или главно с цел получаване на информация за:
а) физиологичното или патологичното състояние, или
б) имунния статус, или
в) контролиране на терапевтични действия.
Изделията за обща лабораторна употреба като реактиви и бързи тестове, предназначени за непродуктивни животни, калибратори, инструменти, апарати или оборудване, не са инвитро диагностични ветеринарномедицински средства”.
9. В т. 49 думите „времевият интервал” се заменят с „необходимият интервал от време”, думата „приложение” се заменя с „прилагане”, думите „животинските продукти” се заменят с „храните от животински произход” и накрая се добавя „за активни субстанции, определени в Регламент (ЕС) № 37/2010”.
10. Създава се т. 52а:
„52а. „Концентрация” е съдържанието на активни вещества в единица доза, изразено количествено за единица обем или маса, съгласно вида на дозировката”.
11. В т. 54 думата „Листовка” се заменя с „Листовка за употреба” и думите „се поставя във външната опаковка” се заменят с „придружава ВМП”.
12. В т. 59 думите „предназначена за профилактика, лечение, възстановяване, коригиране или модифициране на физиологичните функции на животните” се заменят с „готова за пускане на пазара и предназначена за храна за животни без допълнителна преработка, която има лечебни или профилактични свойства или свойства на ВМП съгласно определението по т. 9”.
13. Създава се т. 60а:
„60а. „Наименованието на ВМП” е названието на ВМП, което може да бъде:
а) търговско наименование;
б) възприето наименование;
в) научно наименование, придружено от търговска марка или името на притежателя на лиценза за употреба на ВМП”.
14. Точка 62 се изменя така:
„62. „Неблагоприятна реакция при животни” е вредна и неочаквана реакция, възникнала при животни след прилагане на ВМП съгласно предписаните дози с диагностична, профилактична или лечебна цел, или за възстановяване, коригиране или промяна на дадена физиологична функция”.
15. В т. 63 думата „нежелана” се заменя с „неочаквана”.
16. В т. 70 след думата „водопои” се поставя запетая и се добавя „площадки за подхранване на мършоядни птици”.
17. Създава се т. 75а:
„75а. „Официална идентификация” е поставяне на животните на одобрени от БАБХ средства за идентификация, чрез които данните за животните се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ”.
18. Създават се т. 90а и 90б:
„90а. „Проучвания, свързани с надзора на пазара” са фармакологично-епизоотологични или клинични изпитвания на ВМП, провеждани съгласно условията на лиценза за употреба с цел идентифициране и изучаване нивото на безопасност на продукта.
90б. „Пускане на пазара” е притежаване с цел продажба, предлагане за продажба, самата продажба, разпространение, както и всяка друга форма на възмездно и безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху обекти и/или продукти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол”.
19. В т. 93 думите „е ВМП” се заменят с „е оригинален продукт”.
20 Точка 96 се изменя така:
„96. „Сериозна неблагоприятна реакция” е реакция, която води до смърт, животозастрашаващо състояние в резултат на тежка инвалидност или неспособност, вродена аномалия/вроден дефект или която причинява постоянни или продължителни здравословни отклонения при третираните животни”.
21. Създава се т. 104а:
„104а. „Субстанция” е всяко вещество, независимо от произхода му, което може да е от:
а) човешки произход, например човешка кръв или кръвни продукти;
б) животински произход, например микроорганизми, цели животни, част от органи, животински секрети, токсини, екстракти, кръвни продукти;
в) растителен произход, например микроорганизми, растения, части от растения, растителни секрети, екстракти;
г) химически произход, например елементи, срещани в природата, химически материали, както и продукти, получени чрез химическа промяна или синтез”.
22. Точка 111 се изменя така:
„111. „Търговия на едро с ВМП” са всички дейности, които включват покупка, продажба, изнасяне или всяка друга търговска сделка с ВМП със или без печалба, с изключение на:
а) доставяне от производител на ВМП, които са произведени от него;
б) продажба на дребно във ветеринарномедицински аптеки”.
23. Точка 113 се отменя.
24. Точка 122 се изменя така:
„122. „Хомеопатичен ВМП” е ВМП, приготвен от субстанции, наричани хомеопатичен щок, в съответствие с хомеопатична производствена процедура, описана в Европейската фармакопея, а при липса на такава процедура – в съответствие с процедура, описана във фармакопея на държава членка. Хомеопатичният ВМП може да съдържа няколко съставки”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 118 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към основния доклад – „Допълнителна разпоредба”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 84 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към допълнителния доклад по § 85 на вносител.
Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов – § 85 да се измени така:
„§ 85. До сключване на договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма финансирането на дейностите по нея се осъществява по досегашния ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 85 да се измени така:
„§ 85. До сключване на договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма финансирането на дейностите по нея се осъществява по досегашния ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 119:
„§ 119. (1) От деня на влизането в сила на този закон се прекратява действието на Годишния рамков договор за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.
(2) Индивидуалните договори за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните запазват действието си за срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
(3) В срока по ал. 2 собствениците на животновъдните обекти, съответно на животните сключват договори по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б с лицата по чл. 46е и 46ж.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 8, против 66, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители. Комисията също не подкрепя това предложение.
Гласували 95 народни представители: за 15, против 64, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за редакция на § 119.
Гласуваме § 119 по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 120.
„§ 120. (1) Сключените до влизането в сила на този закон договори между БАБХ и обектите за обезвреждане на странични животински продукти запазват действието си до 1 април 2013 г.
(2) Договорите по чл. 275, ал. 2, 3 и 5 се сключват в срок до един месец от влизането в сила на този закон и влизат в сила от 1 април 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 120.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към основния доклад.
Комисията предлага да се създаде § 121:
„§ 121. (1) Договорите за ползване на ветеринарни лечебници – държавна собственост, сключени до влизането в сила на този закон по реда на § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, могат да запазят действието си при съгласие на страните и след подписване на Допълнително споразумение за възмездно ползване по цени, определени от лицензиран оценител.
(2) Стойността на извършените подобрения на сградите на ветеринарните лечебници по ал. 1 се приспада от наемната цена.
(3) Когато липсва съгласие на страните или не се сключи допълнително споразумение по ал. 1, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон договорът се смята за прекратен.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 121.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 122:
„§ 122. (1) Предоставянето на държавна помощ по чл. 46г, ал. 2 и чл. 51, ал. 11 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.
(2) До постановяване на положително решение от Европейската комисия по ал. 1 разходите по чл. 46г, ал. 1, стойността на средствата и разходите по чл. 51, ал. 10 се финансират със средства от републиканския бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 122.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към основния доклад.
Параграф 88 – предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, които комисията подкрепя.
Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, който комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 88 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 88 по вносител.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 89 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към основния доклад.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 124.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 124.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията предлага да се създаде § 124а:
„§ 124а. В срок до една година от влизането в сила на този закон квалифицираните лица, с които притежателите на лиценз за производство на ВМП имат сключен договор, трябва да отговарят на условията по чл. 353, ал. 2-7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 124а.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към основния доклад.
Параграф 91 – предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 91 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 92 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Преминаваме към допълнителния доклад.
По § 93 на вносител – предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 93 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 93 по вносител.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободи