Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-06-09

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов 

Секретари: Илия Петров и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Постъпили законопроекти и проекти за решения в периода 2 до 8 юни 1999 г.
Предложение на управителя на Българската народна банка за избиране на подуправител на Българската народна банка, ръководител на Управление "Банково". Вносител: БНБ. Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол.
Проект за решение за промени при закриването на Славянския университет. Вносител: народният представител Нансен Бехар и група народни представители. Комисия по образованието и науката.
Предложения за дневния ред.
Има постъпило предложение от народния представител Петър Башикаров да бъде включен като точка в дневния ред проект за декларация относно усилията за решаване на кризата в Косово.
Има предложение от народния представител Любен Корнезов да бъдат включени като точка в дневния ред няколкото законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, второ четене.
Предложение от народния представител Румен Такоров точка от дневния ред да бъде проект за решение за избиране на временна комисия за проучване състоянието на околната среда в България и отражението на трансграничните замърсявания от войната в Съюзна република Югославия и за предлагане на мерки за защита на населението и отстраняване на нанесени увреждания на околната среда.
Има предложение и на Парламентарна група на СДС:
1. Второ четене на законопроект за обществените поръчки.
2. Второ четене на законопроекта за статистиката.
3. Второ четене на законопроекта за държавния служител.
4. Второ четене на законопроекта за лечебните заведения.
5. Второ четене на законопроекта за гражданската регистрация.
6. Второ четене на законопроекта за висшето образование.
7. Парламентарен контрол.
По дневния ред, ако желае думата някой от вносителите или ако има предложения за разместване или отпадане.
Има думата господин Башикаров.
ПЕТЪР БАШИКАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Демократичната левица моля уважаемите народни представители да подкрепят предложението за включване в седмичния дневен ред на Народното събрание на проект за декларация относно усилията за решаване на кризата в Косово, внесена от господин Георги Първанов на 11 май 1999 г.
Трудно могат да се добавят допълнителни аргументи към това, което вече беше казано от мои колеги от парламентарната група по този повод през последните няколко седмици. Може би само това, че през последните дни сме свидетели на активизиране на усилията за намиране на мирно решение на конфликта в Косово, свидетели сме на дейността на Г-8 и Съвета за сигурност, което дава надежда, че в скоро време ще бъдат съгласувани откритите въпроси и ще бъде приета съответна резолюция за спиране на войната.
Именно поради това Парламентарната група на Демократичната левица смята, че Народното събрание на Република България трябва да използва тази възможност и да отправи ясно послание към международните институции, към парламентите на страните от Югоизточна Европа за цялостно и справедливо мирно решаване на косовския конфликт и да изрази безусловна подкрепа на многостранните мирни усилия. Приемането на проекторезолюцията би демонстрирало позицията на България за ненамеса и неучастие във военни действия в бивша Югославия нито пряко, нито косвено. Този акт на Народното събрание би бил политически сигнал за бъдещето след войната, когато междудържавните отношения ще имат изключително значение. Ето защо призовавам още веднъж всички парламентарни групи да изразят положително становище по предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Башикаров.
Има думата господин Румен Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Демократичната левица и на основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в програмата на Народното събрание през седмицата 9-11 юни 1999 г. да бъде включен като точка в дневния ред проект за решение за избиране на временна комисия за проучване състоянието на околната среда в България и отражението на трансграничните замърсявания от войната в Съюзна република Югославия, също така за предлагане на мерки за защита на населението и отстраняване на нанесените вреди на околната среда, внесен под № 954-02-20 от 18 май 1999 г.
Уважаеми господин председател, аз настоявам от името на Парламентарната група на Демократичната левица да бъде създадена временна комисия, защото актуалността на проблема в никакъв случай не е отминала. В средствата за масова информация се изписаха десетки статии и информации за пораженията вследствие на химическото замърсяване и трансграничните замърсявания на всички граничещи със Съюзна република Югославия страни, което се отразява изключително тежко не само на селскостопанската реколта, но и на жизнената среда. Единствено изключение от граничещите със Съюзна република Югославия страни по изявление на Министерството на околната среда и водите прави България. Защото от информациите, които достигат до нас в парламентарната зала, в Комисията по опазване на околната среда и в публичното пространство би трябвало да си направим следния извод: че в Югославия се води една екологично чиста война и тя трябва да продължи, за да може в България да няма екологични проблеми.
Затова, господин председателю, моля Ви да подложите на гласуване предложението на Парламентарната група на Демократичната левица за една такава временна комисия и тя да започне работа колкото се може по-скоро, защото щетите от замърсяването продължават много дълго време и мерките за тях трябва да бъдат предприети своевременно. Тази комисия е необходима преди всичко, за да спрат притесненията на гражданите относно това, че наистина има замърсяване в Република България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преминаваме към гласуване.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Петър Башикаров точка от дневния ред да бъде проект за декларация относно усилията за решаване на кризата в Косово.
Гласували 193 народни представители: за 72, против 112, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Гласували 172 народни представители: за 66, против 78, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Румен Такоров да бъде включен проект за решение за избиране на временна комисия за проучване състоянието на околната среда в България.
Гласували 182 народни представители: за 71, против 94, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на Парламентарната група на СДС, въз основа на което е изготвен и проекта за програма, който е раздаден.
Гласували 168 народни представители: за 130, против 23, въздържали се 15.
Седмичната програма е приета.
Има думата господин Стефан Личев от името на парламентарна група.
СТЕФАН ЛИЧЕВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес е 9 юни. Една от най-черните и най-срамните дати в политическата история на България през отиващия си ХХ век. На този ден преди 76 години с преврат е свалено правителството на БЗНС, начело с Александър Стамболийски. За пръв път така грубо и нагло е погазена Конституцията и властта е завладяна по престъпен начин. С Деветоюнския преврат е даден път на политическия бандитизъм, който се развихря за десетилетия. Последиците от този акт за България са много по-страшни от самото сваляне на правителството на Александър Стамболийски. Демагогията става официален политически език. Използването на примитивни хора като наемни убийци на партийни лидери, атентатите, разчистването на сметки с оръжие става практика. В тази вътрешна война постепенно са въвлечени всички участници в политическия живот - от обикновения партиен член до държавния глава. Само пет дни след преврата Стамболийски, най-големият български държавник на ХХ век, е накълцан зверски и главата му е отрязана. Отрязана е и дясната му ръка. Ръката, която подписа Ньойския договор, за да спаси България от изчезване като държава след безумията на българските държавници през предходните войни. Тези зверства са извършени от група пияни примитивни нещастници, но истинските убийци са други - онези, които са разработили плана за преврата с точно този сценарий за убийството на министър-председателя. Злото си има своите конкретни имена и колкото и някои хора да се мъчат сега, макар и плахо да ги реабилитират, те завинаги ще останат в най-черните страници на историята. Там ще останат и Цанков, и ген. Вълков, и кап. Карлаков, и всички останали печално известни превратаджии. Завинаги ще остане и съмнението за косвено участие на Двореца в това страшно политическо престъпление. Убити са още десетки земеделски политически дейци и привърженици на БЗНС.
Уважаеми колеги, всички тези известни факти не ги повтарям сега, за да дам храна на омразата и разделението в тази зала. Но ние трябва да си ги припомняме всяка година с надеждата, че няма да се повторят през следващия век. Защото, ако го нямаше 9 юни, може би щяха да се избегнат кървавите събития през септември същата година, убийството на Петко Д. Петков и редица още народни представители през следващите две години, безумният атентат в "Св. София", Деветнадесетомайският преврат през 1934 г., забраната на политическите партии и унищожаването на парламентарната демокрация.
Превратът на 9 юни беше срещу Земеделския съюз и правителството на Стамболийски. Въпреки това земеделското движение доживя своята 100-годишнина. Този преврат обаче удари в сърцето крехката българска демокрация. След военните катастрофи дойде и тази вътрешнополитическа катастрофа, която беше последвана от много трагедии за България. Всичко това, както и убийството на Никола Петков по-късно и дългата комунистическа диктатура в голяма степен потиснаха тежко духа на българина. Остава ни надеждата, че страшните поуки на ХХ век ще дадат сили на българското общество да осигури един достоен и щастлив живот на следващите поколения.
Моля, господин председател, за всички български граждани, станали жертва на 9 юни и последвалите го събития, да отдадем почит с едноминутно мълчание. (Всички стават прави и с едноминутно мълчание почитат паметта на жертвите от 9 юни и последвалите ги събития.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на всички.

Преминаваме към първа точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Има думата председателят на водещата Комисия по икономическата политика да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател! Ще докладвам Закона за обществените поръчки.

"ЗАКОН
ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
ЦЕЛ

Чл. 1. Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки."
Няма предложения по чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона, заглавието на глава първа, заглавието на раздел I и чл. 1.
Гласували 130 народни представители: за 108, против 10, въздържали се 12.
Заглавието на закона, на глава първа, на раздел I и чл. 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 2 няма предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
"Чл. 2. Този закон има за цел повишаване на ефективността при използването на бюджетните и обществените средства чрез:
1. установяване на прозрачност при тяхното използване;
2. осъществяване на ефективен контрол при изразходването им;
3. осигуряване на условия за реална конкуренция;
4. стимулиране на производството и наемането на работна сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Благой Димитров има думата.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да направя едно прередактиране на т. 4 на чл. 2. Предложението ми е текстът да стане така: вместо "стимулиране на производството и наемането на работна сила", да бъде "стимулиране на икономическото развитие".
Много проста е обосновката - икономическото развитие е по-общ термин и включва и стимулиране на производството, и стимулиране на наемането на работна сила, и даже може да бъде разглеждано в по-общ контекст.
Така че в чисто редакторски смисъл предлагам т. 4 да стане:
"4. стимулиране на икономическото развитие".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Като подкрепям предложението на колегата Благой Димитров, аз си позволявам да направя две редакционни предложения на уважаемите народни представители.
В т. 1 да отпадне "при тяхното използване", т.е. т. 1 да придобие вида:
"1. установяване на прозрачност;".
Защото горе в основния текст на чл. 2 се казва: "има за цел повишаване на ефективността при използването на ..." и тук в т. 1 пак "при тяхното използване" - една досадна тавтология.
Другото ми предложение е в т. 3 да отпадне думата "реална" и текстът да придобие следния вид:
"3. осигуряване на условия за конкуренция;".
Дали тя ще бъде реална, дали ще бъде нереална, това е въпрос на всякакви преценки, съответно има и такива. Самата дума "реална" няма никакво правно значение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Моля, гласувайте предложенията на народния представител Михаил Миков в чл. 2, т. 1 да отпаднат думите "при тяхното използване", както и в т. 3 думата "реално".
Гласували 121 народни представители: за 103, против 13, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
Моля, гласувайте редакционната поправка на т. 4, която става: "стимулиране на икономическото развитие".
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията с вече приетите корекции.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел II - Обекти на обществените поръчки".
Има предложение на народния представител Александър Каракачанов в чл. 3, ал. 1, т. 3 буква "н" да отпадне.
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Предложения на народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки:
В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
"1. проектиране във всички фази, включително изработване на проекти на устройствени и геодезически планове, предпроектни проучвания и проекти за строителство;".
2. Досегашните точки 1, 2 и 3 стават точки 2, 3 и 4.
3. В т. 3 буква "и" да отпадне.
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложенията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 3. (1) Обществени поръчки са:
1. строителството, включително:
а) инженеринг;
б) изпълнение на отделни или комплект от строителни и монтажни работи;
в) пристрояване, надстрояване, рехабилитация и реконструкция;
г) доставка, монтаж и демонтаж на технологично оборудване, осъществявани в процеса на строителството.
2. Доставки, осъществени чрез:
а) покупка на стоки;
б) покупка, наем или лизинг на машини, съоръжения и комплексно оборудване.
3. Предоставяне на услуги за:
а) поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради, машини и съоръжения;
б) дейности по въвеждане на строежите в експлоатация;
в) разрушаване на сгради и строителни съоръжения;
г) транспорт по суша, въздух и вода;
д) далекосъобщения;
е) застраховане;
ж) проектиране и внедряване на хардуер и софтуер;
з) счетоводство и одит;
и) научноизследователска дейност;
к) управленска и консултантска дейност;
л) проектиране във всички фази, включително изработване на проекти на устройствени и геодезически планове, предпроектни проучвания и проекти за строителство;

м/ маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение;
н/ управление и поддържане на недвижими имоти;
о/ издателска, разпространителска и печатна дейност, включително отпечатване на ценни книжа, образци на документи, формуляри и бланки под отчет, които имат поредна номерация или чрез които се събират държавни приходи, или съдържат данъчна информация, или имат номинална стойност;
п/ правно обслужване;
р/ третиране на битови отпадъци, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности в населените места;
с/ повишаване на квалификацията и преквалификацията;
т/ охрана и системи за охрана;
у/ финансови услуги, с изключение на тези, предоставяни от Българската народна банка, както и свързаните с управлението на държавния дълг.
(2) Договорите за обществени поръчки за възмездни договори, сключени в писмена форма по реда на този закон между възложител и изпълнител за извършването на поръчки по ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 3 има думата господин Младен Влашки, вносител на предложение.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! От името на двамата вносители оттеглям това предложение и всички наши предложения, които не са подкрепени от комисията, с изключение на тези, които са подкрепени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Влашки.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Господин министър, дами и господа народни представители! Аз имам сериозни предложения за отпадане в така предложените текстове, свързани с опита за изчерпателно изброяване на нещо, което е невъзможно и което във висока степен прави текстовете на закона нечетивни, трудни за работа с тях.
И ако някак си мога да преглътна описанията на всички дейности около строителството, които са в т. 1, предлагам вече конкретно т. 3 да стане:
"3. предоставяне на услуги."
Всичко останало надолу да отпадне. Защото, съгласете се, че разрушаване на сгради, поддръжка, текущ и основен ремонт - но нали горе сте го писали? Записали сте "строителство". Нали текущият и основният ремонт на сграда освен, че е строителство, аз не знам как другояче може да се прави. Не знам, може би с някакви художествени дейности евентуално да се прави.
Тоест предложението ми е т. 3 да стане:
"3. предоставяне на услуги".
Тук има какви ли не чудеса и опити за едно изчерпателно изброяване, защото накрая не е казано "и други" и аз съм сигурен, че ако всеки от нас се замисли, може да открие още някаква услуга.
Друг е въпросът, че специално услуга за научноизследователска дейност просто не звучи добре. Услуга за научноизследователска дейност?! Тук има и всякакви такива противоречия, чисто логически, които могат да възникнат при детайлния прочит на тези текстове.
Що се касае до ал. 2, което е второто ми предложение за отпадане, предлагам текстът да придобие следният вид:
"(2) Договорите за обществени поръчки са възмездни договори, сключени в писмена форма."
"По реда на този закон между възложител и изпълнител за извършването на поръчки по ал. 1" - да отпадне. Безсмислено е това. Договорите са не само по реда на този закон, а и по реда на ЗЗД все пак. Има и други закони в републиката, които се отнасят към тези договори. Значи ли, че тотално този закон ще измести всички онези правила, които са за договорите в България след неговото приемане? Това са стабилните критерии, които могат да определят тези договори: "Договорите за обществени поръчки са възмездни договори, сключени в писмена форма". Какво значи "по реда на този закон"? Не е по реда на този закон. И по реда на ЗЗД е, освен по този закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Панайот Ляков има думата.
ПАНАЙОТ ЛЯКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към всички колеги и ги моля да не правят волни интерпретации при тълкуването на текстовете от закона. Законът е изключително сериозен и беше обсъждан много задълбочено в Комисията по икономическата политика. Обществените поръчки са един много важен раздел в икономиката на всяка една от общностите и ако господин Миков си беше направил труда да прочете чл. 4, ал. 1 с нейните подточки "а", "б", т. 2, т. 3 и така нататък, щеше да разбере защо е необходимо много точно да бъдат изброени какви са съответно обществените поръчки за строителство, обществените поръчки за доставка на стоки и обществените поръчки за предоставяне на услуги. Това са три типа за извършване на обществени поръчки. Необходимо е да бъдат много точно изброени, господин Миков, за да няма никакви съмнения, когато възложителите обявяват процедурата за обществена поръчка - да няма спорове и тълкувания и да е ясно кой ще ги изпълнява, как ще ги изпълнява.
Затова договорите ще се сключват точно по този закон, защото има процедури за изпълнението на обществени поръчки. И какво чудно има в това, че има услуги за научноизследователска дейност, след като има възложители на висши учебни заведения - техните управителни органи възлагат обществена поръчка. Съвсем естествено е.
Затова аз категорично възразявам срещу всяко отпадане, а специално пък в чл. 3.
Смятам, че много точно са описани трите типа обществени поръчки - строителство, доставка на стоки и предоставяне на услуги.
Много ви моля, когато се правят подобни предложения, все пак колегите да са прочели внимателно закона във всичките му текстове, да са наясно с процедурите и да знаят за какво е предназначен този закон и да не се правят свободни интерпретации и да се правим на интересни в пленарната зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ляков.
Това беше по-скоро изказване, защото беше повече от две минути.
Заповядайте, господин Миков, имате думата за реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Мисля, че менторският тон на господин Ляков по отношение на мен е излишен.
Господин Ляков, освен този закон, аз съм чел и други закони и затова си позволявам да предложа съвсем рационални изменения и отпадания в закона, които иначе, когато той бъде публикуван, моите колеги-юристи ще ми се смеят, че и аз съм в тази легислатура. Не искам това да става.
Аз не ви казвам да няма обществени поръчки. Казвам ви, че услуга за научноизследователска дейност звучи грозно, господин Ляков. Професори и академици ще правят услуга! Хубаво, да им се възлагат пак по някаква процедура. Те не са обущари. Те извършват дейност, научноизследователската дейност също може да се възложи с обществена поръчка. Но това не е извършване на услуга за научноизследователска дейност. Разберете, един професор, един академик не извършват услуги. Има и ред неща, ако се захвана отделно по текстовете, те така могат да бъдат тълкувани, че просто да стане смешно. Да не говорим за тавтологиите и повторенията. Вие казахте, че всичко е изчистено. Ами като казвате, че е изчистено, в т. 1 пише:
"1. строителството, включително:
а/ инженеринг;
б/ изпълнение на отделни или комплекс от строителни монтажни работи;
в/ пристрояване, надстрояване....;"
Пристрояването и надстрояването са чисто правни понятия. Ето го господин председателя, той ще обясни какво е пристрояване и надстрояване. То пак се извършва чрез строителство: зидарство, мазачество, монтажни работи, баданосване и прочие. И след това по-надолу пак казвате: "поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради". Ами това се прави пак със строителство, което е уредено вече в т. 1. Как ще прави основен ремонт на сграда, освен чрез строителство? Не знам. Ако някой от вас е измислил някаква формула за основен ремонт, без да има строителна дейност, която е уредена в т. 1, аз не знам.
Сами разбирате, че има много противоречия и в комисията специално по тези текстове аз ви ги предлагах още тогава, но вие не ме чухте. Сега пак ще настоявам и моля да се постави на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Втора реплика - заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз съм провокиран да направя една реплика. Просто искам да помоля господин Ляков да не влиза в стила на някои министри и да менторства по отношение на другите народни представители. Всеки народен представител има право да направи бележка съобразно неговите желания. И никой не може да бъде ограничаван да прави бележки.
Аз просто искам да ви кажа, че в точка "ж" вие казвате: "проектиране и внедряване на хардуер и софтуер".
А какво ще кажете по отношение на брейнуер? Изключвате ли го? Или не сте чували за брейнуер?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов. За дуплика желаете ли думата? Не желаете. Добре.
За изказване има думата господин Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Аз наистина се присъединявам към част от казаното от моя колега, а именно да четем закона в неговата цялост. Това разграничение, което се прави в чл. 3 "на строителство, на доставка", и то за конкретни доставки, "и предоставяне на услуги за ...", се има предвид главно, за да бъдат разграничени праговете за обществените поръчки. Значи тези прагове са различни за всяка една от дейностите, които се възлагат по реда на този закон.
Предложението на господин Миков да отпадне в ал. 2 онази част, която казва, че договори за обществени поръчки са тези, които са сключени по реда на този закон, според мен не е правилно, защото именно този закон осигурява реда за сключването на тези договори и това трябва да бъде ясно отбелязано, защото целият закон и по-нататък вие ще видите, са процедури, по които се възлагат обществените поръчки, съответно се сключват договори за обществени поръчки.
Неговото предложение да запишем в т. 3 само предоставяне на услуги и точка, си е просто несериозно предложение. Това означава, че всички дейности, които се извършват от държавата над съответния праг и които могат да бъдат третирани за услуги, ще бъдат възлагани по този закон. Това е нещо невъзможно. Това означава, че и общини, и здравноосигурителни, и пенсионни, и юридически лица с нестопанска цел ще работят по този закон, когато се възлагат подобни услуги по критерии само над прага.
Така че аз моля наистина колегите да прочетат поне три или четири следващи члена и норми в закона и тогава да се изказват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
Първо има думата за реплика господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Съвсем конкретна реплика към господин Николов.
Гледаме чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б":
"б) изпълнение на отделни или комплекс от строителни и монтажни работи;
в) пристрояване, надстрояване, рехабилитация и реконструкция.
...
3. Предоставяне на услуги за: поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради ..."
Ами, разберете, че всичко това става чрез строителство. Безмислено е, с различни думи повторение на едно и също.
ПЕТКО ИЛИЕВ (СДС, от място): Нали това нещо го каза? Едно и също нещо говориш.
МИХАИЛ МИКОВ: Господин Илиев, не правя реплика към Вас. Вие можете да се изкажете като народен представител. Тази реплика е към господин Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина. Моля, господин Илиев.
МИХАИЛ МИКОВ: Излишно обременяване на текста, след като е казано в първа точка "строителство" и край.
И ремонтът се прави със строителство, и пристрояването се прави със строителството, и надстрояването се прави със строителство. Все е строителство. Хайде, ще включите монтажни и пр., и пр.
И другият ми аргумент. Добре, като е по реда на този закон, нека да е поне "при условията на този закон", но разберете, че един договор не е само по силата на този закон. Няма особен ред. Договорът е по ЗЗД - Закона за задълженията и договорите. И тук има някои специални неща, примерно как се сключва и пр., но не е по реда на този закон. Дори да го запишем, това ще бъде невярно. Ще се отнасят ли за него правилата на Закона за задълженията и договорите? Ще се отнасят. Общото право. Ами, поне да е "при условията на този закон" или нещо такова.
Ясно е, че е между възложител и изпълнител. Безмислено утежняване на текстовете. Не може да се сключи между двамата изпълнители. Ясно е!
Не може договорът да е "за извършването на поръчки". За извършването или за изпълнението? Хайде на този въпрос да си отговорим. Мисля, че договорът е за изпълнението на поръчките, а не за извършването им. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата господин Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Аз отново подчертавам моята молба към колегите да прочетат поне по три следващи текста. Защо е направено това разграничение за услуги и за строителство? Защото по чл. 1, ал. 1, т. 1 услугите са над 200 или над 500 млн. лв., зависи какво ще реши. А тези, които са под съответния праг, не са обществени поръчки.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Това е друг критерий.
НИКОЛА НИКОЛОВ: Другият критерий, поради който са включени поддръжката, текущият и основният ремонт, там прагът е съответно 20 млн. лв. Това е причината за разграничението. Разбира се, че и едното, и другото се прави чрез строителни работи. Мисля си, че това трябва да се разбира съвсем ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Тъй като се отвори дискусия по отношение на чл. 3, основно ал. 1, има забележки относно пунктуалното изреждане на поръчките.
Аз се присъединявам към това, което вече беше казано. Лично аз бих подкрепил 500 млн. праг, но това след малко.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Нямате никъде праг. Той е по-нататък.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: По-нататък, обаче е във връзка с чл. 3, ал. 1. И според мен, господин Миков, недейте забравя, че има връзка между ал. 1 и този праг.
Нещо повече, в по-конкретен план. Научноизследователската дейност, ами, ето, например изгражда се един голям мост, който ще бъде държавна поръчка, примерно с габаритите на Аспарухов мост - Варна или пък Дунав - мост. Този мост изисква, и аз ще ви кажа конкретно, работата на цял факултет на Инженерно-строителния институт, който да разработва конструктивно работи около изграждането на моста. Това е държавна поръчка, свързана с прага, за който говорихме. Тъй като това са много сериозни суми, и ако обърнете внимание на чл. 4 - кои са възложители, вие ще видите, че възложителите работят със средства от консолидирания държавен бюджет.
И аз си мисля, че не трябва да има обструкции по отношение точното изреждане на това кои са обществени поръчки, защото много добре е обмислено, законопроектът е съобразен с европейските директиви и ние ненапразно го гледаме днес. Ние го гледаме във връзка с двустранния аналитичен преглед. Ами този закон трябва да мине, тъй като става дума за началото на преговорите по присъединяването към края на годината.
И с този конкретен пример аз правя едно процедурно предложение, господин председателю, дискусията по чл. 3 да приключи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Съвсем конкретна е репликата. Господин Димитров, ако един научен колектив прави някакво научно изследване за Аспаруховия или Дунав мост или за някой друг, това не е в чистата сфера на научноизследователската дейност, защото то е свързано все пак с някакво практическо приложение при този мост. Но си представете една университетска химична лаборатория, която не прави изследването заради някакъв си мост или диоксини и фурани, развива фундаментална наука. Тогава е обидно да се казва, че те извършват услуги. А тези хора много често дейността им може да бъде над 12 млн., какъвто е критерият две страници по-назад. Тези хора не извършват услуги, те просто се занимават с наука и правят някакви изследвания, които могат да имат ефект за Аспаруховия мост, могат и да нямат никога никакъв ефект. Това е, примерно, научноизследователска дейност. И то не е услуга. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Имате думата за дуплика.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Много кратка дуплика, господин председателю. Освен фундаментална, има и приложна наука, а много често фундаменталната наука много бързо влиза в практиката. Има такива случаи. Освен това тук говорим за бюджетни средства и аз направих процедурно предложение, господин председателю, по отношение дискусията на чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов, срещу Вашето предложение за прекратяване на разискванията.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Направих това предложение, защото основният проблем във връзка с определението за обществени поръчки досега въобще не беше дискутиран. Първо, от интерес ли е за страната да се разширява обхватът на обществените поръчки и да се допускат чужди инвеститори, защото затова е законът, или да се стесни този обхват. Второ, да стане ясно това, което няколко пъти повтори господин Благой Димитров, но го няма точно в чл. 3, че обществените поръчки са именно поръчки, в които възложителят използва държавни или общински средства. Защото така, както е текстът, ще видите - а това е голям спор дали не е само това. Именно това е основният проблем, който аз виждам в закона.
Вижте, основният проблем. Защо да гледаме Европейския съюз, имаше такава реплика. Разбира се, че трябва да гледаме интересите на България. Интересът на България е, ако ще се сключва това споразумение и споразумението по държавните поръчки на ГАТТ, да стесним максимално обхвата на този закон. Ние правим точно обратното по неизвестни за мен причини. Няма друга страна в света, която да прави толкова широко определение за държавни или обществени поръчки по смисъла на подобен закон, в който всичко се отваря за чуждите инвеститори. Най-малкото трябваше да се съгласува с Министерство на търговията и то да каже, че т. 3 "к" управленска и консултантска дейност, България успя да извоюва да не се подчинява на национален режим по нормите на ГАТТ. Защо вие вкарвате това? Същото се отнася и за адвокатската дейност. Тези области България е извоювала със съгласието на Европейския съюз, да не са предмет на обществени поръчки по смисъла на Закона за държавните поръчки. Тоест там да не се допускат равноправно всички чужденци. Но за една такава дискусия, разбира се, не може да се използва времето да се възрази на процедурното предложение. Затова смятам, че трябва да обсъдим по същество какво е обществена поръчка за целите на закона и интересите на страната и съм против предложението на господин Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Благой Димитров за прекратяване на разискванията по чл. 3. Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 106, против 27, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Михаил Миков в чл. 3, ал. 1, т. 3 да отпаднат думите след "предоставяне на услуги".
Гласували 138 народни представители: за 38, против 95, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на същия народен представител в чл. 3, ал. 2 да отпаднат думите след "в писмена форма".
Гласували 110 народни представители: за 31, против 64, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Каракачанов в чл. 3, ал. 1, т. 3 да отпадне буква "н".
Гласували 120 народни представители: за 38, против 81, въздържали се 11.
Предложението не се приема.Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 3, както е предложен от комисията, с корекцията ал. 1 да гласи не "Обществени поръчки са", а "Обекти на обществени поръчки са", за да отговаря на заглавието. Това донякъде изчиства споровете.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел II и чл. 3 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Раздел III
СУБЕКТИ

Чл. 4. Възложители на обществени поръчки са:
1. държавните органи, кметовете на общини, висшите училища, както и други органи и организации, които се разпореждат със средства от консолидирания държавен бюджет, включително:
а) здравноосигурителни и пенсионни фондове;
б) юридически лица с нестопанска цел;
2. юридически лица с нестопанска цел, създадени от един или няколко държавни органа и/или органи на местното самоуправление;
3. търговски дружества, които извършват една или няколко от следните дейности, включително и въз основа на разрешителен режим:
а) експлоатация на мрежи за предоставяне на обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на питейна вода, електричество, газ или топлоенергия, както и доставката до тези мрежи;
б) експлоатация на нефтени, газови находища, въглища или други твърди горива;
в) експлоатация на летища, пристанища или друга терминална база на превозвачи;
г) експлоатация на мрежи за обществени услуги в областта на транспорта;
д) експлоатация на далекосъобщителни мрежи или предоставяне на далекосъобщителни и пощенски услуги, както и на автоматизирани системи за обществени услуги."
Има предложение на народния представител Иван Бойков и народния представител Александър Каракачанов - в чл. 4 т. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение, а подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По раздел III и чл. 4 някой желае ли да се изкаже?
Господин Атанас Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря, господин председателю.
Аз бих искал да се изкажа, за да подкрепя предложението на господата Бойков и Каракачанов, които предлагат т. 3 в чл. 4 да отпадне.
По смисъла на всички международни норми за държавните поръчки, които ние наричаме обществени, държавни поръчки са тези договори, сключени от държавни или общински органи с бюджетни - държавни или общински средства, за стоки или услуги, които те потребяват от държавата и общината и не се пускат на пазара. Тоест, в никакъв случай не може държавна поръчка да бъде експлоатацията на мрежа за предоставяне на вода или по линия на концесия, или по друг закон, т.е. това, което прави примерно една частна "В и К", ако има такава в бъдеще. Тя няма да сключва договор за държавна поръчка, защото държавата може да сключи такъв договор с нея само по отношение на количеството вода, което ще се предоставя на кметството, ако фирмите са две. Но да се разглежда като договор за държавна поръчка експлоатацията примерно на "В и К" в един град, на мен ми се струва абсурдно. Досега ние смятахме, че това ще се направи по линията на Закона за концесиите и след това този, който спечели концесията, ще е съвсем свободен да се договаря с потребителите. Сега изведнъж това става държавна поръчка или обществена поръчка. Не ми е ясно въобще какъв смисъл влагат вносителите и как тълкуват обществената поръчка. Тълкуват я изключително разширено.
Все пак според международната практика продължавам да казвам, че обществена или държавна поръчка е това, по което една държава може да се отклони от поетите от нея задължения по отношение на търговската дейност и равноправното третиране на всички субекти в търговската дейност. Само някои държави доброволно се подчиняват на дисциплината на обществените или държавни поръчки, т.е. обявяват търгове, конкурси, допускат чужденци, защото няма задължения нито по Световната търговска организация, нито друго задължение, което да кара държавата да не предпочита свои фирми, когато се правят доставки - и нямаше в миналото, за нейни нужди. Например така нареченото "купувай американско", от което американците се отказаха във връзка с това, че подписаха Споразумението за държавните поръчки, но от друга страна европейците пък направиха редица други отстъпки. И американците се отказаха от това само в някои области. Не са се отказали примерно от това да карат своите служители да пътуват само с американски авиокомпании. Този акт продължава да действа във всички области, където не действа техният Закон за държавните поръчки.
Защо ние изведнъж ще задължим не само държавните служители, които ползват държавни средства, не само държавната администрация, когато възлага строителство или купува химикалки за общината, но и фирми, спечелили някакъв договор с общината, и още по-страшно, фирми, които извършват лицензирана дейност, да се съобразяват с този закон? Аз не мога да разбера тази логика и категорично подкрепям двамата колеги, които са предложили такова изменение на закона. Или този закон тогава е за нещо друго, а не за държавните поръчки в онзи смисъл, в който ги разглеждат и Световната търговска организация, и Европейският съюз. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата министър Марио Тагарински.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз мисля, че тук има дълбоко неразбиране на смисъла на този закон, на целта и приложното му поле и дълбоко неразбиране на понятието "обществен интерес". Наистина може би това е свързано с практиката, която имаме от близкото минало и хората, които са изразители на тази практика.
Господин Папаризов, ще Ви дам конкретен пример как едно частно дружество, което прави обществени услуги например в сферата на водоснабдяването, влияе директно върху обществения интерес, върху ежедневното битие на хората в едно малко населено място, където едно търговско дружество е монополист върху водоснабдяването: получило е концесия или по друг начин разрешителен режим да извършва тази услуга на обществото или на тази малка общност.
Когато това търговско дружество трябва да подмени някакво оборудване и то не извърши съответните процедури по този закон или по някакъв друг ред, който го принуждава да намери или подбере най-доброто по цени и по качество оборудване, а закупи например от свое близко предприятие или свързани лица съответното оборудване на по-висока цена, разбира се, това може да бъде свързано и с нарушаване на някои законови разпоредби, в крайна сметка цената на това оборудване, цената на тази екипировка, която е подменена или нещо друго, което е свързано с пряката дейност, ще се отрази върху формирането на крайната цена. По този начин ще бъдат засегнати потребителите, които до вчера са получавали услугата на една цена, а след това ще я получават на друга, тъй като недобросъвестно търговско дружество или субект по този закон, особено в тези дейности - неслучайно тези дейности, които се изброяват, са свързани с обществен интерес - на обществото като цяло, а не само на държавата...
Тоест, това приложно поле на закона, разширяването на приложното поле на закона от държавни поръчки към обществени поръчки е свързано с най-новите тенденции и практика в страните с утвърдена демокрация и в страните от Европейския съюз.
И това не е вярно, което Вие казахте, че такава практика няма. И не става въпрос изобщо за защита на българските производители или българските инвеститори. Достатъчно в закона по-нататък се създават възможности за стимулиране, особено на малкия и средния бизнес, доколкото това е възможно в рамките на тези ограничения, към които ние трябва да се придържаме, свързани с хармонизирането на цялото ни законодателство. Така че, когато се формира услуга или дейност, която засяга обществените интереси, пряко или непряко, естествено е, че тя трябва да бъде подложена на такъв режим. Целта е да има по-голяма прозрачност и яснота при тези процедури, като по този начин се защити общественият интерес. И естествено този закон е една от основните превенции в борбата ни срещу корупцията и негативните явления. И смятам, че всеки, който твърди обратното, просто не е наясно с тази материя. (Неясна реплика от място на господин Иво Атанасов.) Естествено едно от основните средства за това е регулацията, но в случая се въвеждат ясни и точни процедури за защита на обществения интерес. И това са обществени услуги, защото те, освен че формират, регламентират дейността на боравенето с бюджетни средства и с всички средства, които биха се отразили пряко или косвено, пак повтарям, върху обществения интерес на всички граждани на Република България.
РЕПЛИКА ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Частни средства, така ли?
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Аз пак ви казвам, дадох ви един ясен пример, мисля, че той е достатъчно ясен и всеки средно интелигентен човек би го разбрал. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Тагарински.
Има думата Иван Бойков. Той е вносител на предложение.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Никой не спори по тезата, че обществените интереси трябва да се защитават. Само че има дълбоко разминаване във философията кой защитава обществените интереси - министерството или обществото. И тъждествен ли е общественият интерес с интереса на правителството. Защото, уважаеми господин Тагарински, обществените интереси се защитават със закони. И този пример, който дадохте Вие, предполага, че трябва да има Закон за монополите, който го има в европейското законодателство, който по един друг начин регулира цената.
И коя е тази фирма, която ще спечели на концесия, да кажем по Закона за природните богатства, който приехме преди два месеца. И вътре толкова подробно са описани всички процедури и начинът, по който се осъществява договарянето. Вие сега предоговаряте за втори път концесиите, при този вид услуги. Аз разбирам Вашата логика, че една фирма, която спечели една, да кажем водоснабдителна система в едно малко градче, би могла да се компрометира, като купи много скъпи съоръжения, вдигне цената на водата и в обратна посока си вземе парите съответно заради това, че е купила по-скъпи съоръжения. Само че няма такава нормална фирма, която ще си оскъпи собствената продукция, да вземе рушвет от това, че е купила по-скъпи съоръжения. Ако тази фирма иска да си купи от своята дъщерна фирма тези съоръжения, пак ли трябва да минава през процедурата на поръчките? Каква е логиката на тази работа, когато тази фирма ще вдигне цените? Нали има регулиране на тези цени в обратна посока? Няма такова стопанство, в което тя може да си прави каквото си иска в това малко градче. За да можете Вие да сте арбитър, защото по този закон Вие сте арбитър - да им кажете за това дали е правилно или не е правилно. Напротив. Борбата срещу корупцията не става с административни средства, господин Тагарински. Тя става със закони и с премахване на условията за корупцията. Другото е някаква такава частна борба. Ако най-добросърдечно като го казвам трябва да го разбирате. Няма да се преборите с корупцията на база на този закон. Просто някои хора, комисии, експерти, както по-нататък се развива законът, които пак Вие назначавате, ще влязат в звената на корупцията. Нищо повече няма да стане, поне от нашата българска действителност. Защото нещата ще зависят административно, а не законово. Те няма да са обусловени от реалната обективност, а ще бъдат предизвикани от някой, който управлява, независимо от това, кой е той. Има и такава възможност. Аз не казвам, че Вие ще го направите. Но съществува такава реална възможност. Затова не виждам как ще съвместите, ако може да ми отговорите, Закона за подземните богатства, където толкова подробно са описани тези неща - експлоатацията на находищата - и които са в прерогативите на две други министерства, с Вашата дейност. Как аз ще спечеля концесията за експлоатацията на газово находище и след това ще минавам на търг как да си експлоатирам газовото находище. Не мога да разбера как ще съвместите тези две неща, за да се получи такъв процес, че аз като търговец да си използвам правото на търговец, експлоатирайки газовото находище, след като съм го спечелил и съм си платил за него. Ако беше открита процедурата по-нататък, експертите, цялата схема, която е пълна с условности, бих могъл, горе-долу, да вляза. Но нататък схемата става още по-желязна. Пак по логиката за предпазване от корупцията и тя сама води до корупция. Така че такъв е бил смисълът на моето предложение. Този тип дейности, естествено че фирмите, които експлоатират такъв тип съоръжения, ще гледат да работят с по-малко експлоатационни разходи, за да имат повече печалба. Иначе повечето печалба ще трябва да я придобиват с вдигането на цени. А цените се регулират по друг закон, по друга система. Откъде ще вземат повечето печалба? От това, че ще купят по-скъпи съоръжения? Че това си е корупция! И Вие ще я предотвратите по този начин? Като направите търг? Това е смешно! Просто не можете да го направите това нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
Господин Благой Димитров има думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Те ще правят търг!
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ, от място): Те ще го правят, но комисията я назначава той.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Господин министър, уважаеми колеги! В т. 3 на чл. 4 предложението ми е да се добави "и въз основа на концесия или разрешителен режим". Защото например в подточка "б" надолу става дума за обекти, които се отдават под концесия. Тоест, трябва да има концесия или разрешителен режим в текста. Просто правя едно допълнение, което е редакционно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За реплика има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, по нашия правилник чрез господин Димитров трябва да отговарям и на господин Тагарински.
Но вижте, обществения интерес ни учеха, че го защитават администраторите малко преди 10 ноември. И по-скоро словото на министъра ми заприлича на нещо такова, примерно на Огнян Дойнов или на Стоян Марков, но може би се връщаме към това време, кой знае?
Как е възможно и как си представяте, след като някой е спечелил концесия, след това той като купува тръби - примера на господин Тагарински - да се обърне към господин Тагарински, за да му организира търг за тръби. Ами такова нещо противоречи на Конституцията, на свободата на частната дейност. Но сега разбрахме, че общественият интерес е нещо друго. То не е Конституцията. Ако трябва да има нещо като корпоративен социализъм в България, сега, за да увенчаем десетгодишнината от прехода, навярно на основата на този закон ще го изградим, да използвам тази дума от миналото, много е свързана.
Но това предложение на господин Димитров още повече задълбочава проблема и аз категорично бих искал да възразя срещу него. И с аргументи "Не е вярно" просто не си струва да се води дискусия.
Вярно е, господин Тагарински! Все пак споразумението за държавните поръчки ми е много добре известно. И всички документи, които бяха написани в мотивите на Вашия закон, ако имате материала за първото четене, се позоваваха само на външни фактори, а не на обществения интерес. Не трябва пред нацията да заблуждавате хората, че предлагате такъв тип закони заради Европейския съюз. Недейте обиждайте Европейския съюз. Ако искате да постигнете тоталния контрол над всякаква дейност, си кажете, че това е Ваше искане. Защо свързвате това с Европейския съюз? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Друг някой желае ли да се изкаже по чл. 4?
Има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм един от тези, които са склонни да приемат наличието на т. 3 в чл. 4. И ще ви кажа защо. И мен, както и много други колеги ги вълнуват въпросите за корупцията, защото виждам как тя прониква във всички пори на държавните структури. И ми се струва, че за определен период от време може да се отиде към такъв или подобен на този режим.
Дали в този закон или в друг закон, не се наемам да споря. Но понеже го няма това регламентирано в други закони, трябва да се помисли за максимално прецизното формулиране на този режим и за търговски дружества.
Първо, не приемам, въпреки скандалите, които ставаха, в залата да се говори - трябва да се прояви способност за разбиране, необходимост от средна интелигентност и т.н. Този текст е защитим в някаква степен. Но в по-голяма степен е атакуем.
Аз ще обърна внимание на председателя на комисията и на министъра, че още през 1990 г. получихме един кашон със законите и подзаконовите актове, които регламентират този изключително важен сектор в Америка. И този кашон сигурно е запазен в Министерския съвет. Когато групата на Ран правеше своите посещения през 15-20 дни в България. В Америка няма такова нещо, поне по моята информация.
По време на работата в комисията аз бях този, който поиска от експертите на министерството да ни дадат информация в кои от страните на Европейския съюз има такава практика. И е полезно тук в залата вие, или ваши експерти да ни дадат такава информация. И ако се окаже, че това не е някоя от периферийните страни от Южна Европа, а има и такива, които са водещи в Европейския съюз, и да бъде защитена допълнително такава една практика с аргументи, за мен биха се засилили доводите в полза на запазването на т. 3 в чл. 4. Мисля, че съм ясен.
Така че, вие или ваши експерти нека дадат допълнителна информация. Защо не, поканете един експерт от вашите, и заедно със законите, които регламентират тази сфера, тук да бъде дадена допълнителна информация на уважаемите дами и господа народни представители. Тогава ще се засили убедеността у депутатите за приемането на тази точка. Или, обратно, ако прозвучат неубедително онези неща, които допълнително биха ни били казани в залата. Предлагам така да постъпим.
Понеже наистина това е един ключов момент, господин министър, това наистина е нещо, което разделя практиката в различните страни, никак не е малко Вие да вкарате търговски дружества в режим, който ги задължава да обявяват търгове. Затова предлагам да постъпим по този начин, който ви предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има думата министър Тагарински.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, господин Стоилов! Ако си спомняте, на първо четене ви беше раздаден един материал, в който съвсем подробно беше обяснена логиката, смисъла и аргументацията за създаването на този закон. И, разбира се, това, за което спомена господин Папаризов - Споразумението за обществени поръчки и директивите на Европейския съюз.
Тъй като влезе извънредно на днешното заседание този закон, аз ще имам грижата да ви предоставя писмен материал с цялата практика на обществените поръчки, свързана точно с тази дейност, която засяга търговските дружества, частта им, в която те формират дейности, свързани с тези изброени четири точки. Става въпрос за експлоатацията.
Този закон беше много внимателно съгласуван със Световната банка, с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и с експерти на Европейския съюз и получи подкрепа точно в тази част, тъй като такава е европейската практика.
И аз ще имам грижата наистина до края на деня всички народни представители да получат материал, в който е изложена европейската и световната практика.
Наистина в Съединените американски щати е малко по-различно. Но ние хармонизираме нашето законодателство със законодателството на Европейския съюз. И в системата на обществените поръчки, и самото понятие "обществени поръчки", и разширяването на това понятие от държавно, към по-голям обхват и приложно поле на закона, е заложено в една от директивите на Европейския съюз. Не мога да цитирам по памет, но ще ви я предоставя, за да се убедите в необходимостта точно от тази регламентация.
Разбирам, че с тази регламентация се засягат сериозни интереси и негативната практика, която съществува и се шири и в момента, особено във възлагането на общински поръчки. Това са огромни икономически интереси, но те са в ущърб на обществения интерес, в ущърб на държавния интерес.
Тази регламентация е нужна и необходима особено в преходния период, в който се намираме, разбира се, съществен принос в хармонизацията на нашето законодателство с европейското, с европейската практика и със световната практика в тази област.
Пак казвам, всичко това е хармонизирано с директивите на Европейския съюз и Споразумението за обществени поръчки.
Ще имам грижата да ви предоставя тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Тагарински.
За процедура има думата господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, и председателят на комисията ще се съгласи, че ако ние отложим гледането на тази точка, на този член, това няма да се отрази върху работата ни по следващите текстове на закона. И понеже ни е обещано да ни бъдат предоставени тези материали, аз предлагам да прескочим чл. 4.
Господин министър, Вие съвсем неудачно намесихте сега темата "общински поръчки", когато започвате да навлизате в сферата на корупцията. Тук става дума за частни търговски дружества.
Господин председател, правя формално предложение да оставим сега засега чл. 4, да получим тези материали и да продължим работата по следващите текстове на закона.
Мисля, че не греша като допускам отсъствието на пречки да минем към следващите текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има ли някой срещу това предложение за отлагане разглеждането на чл. 4?
Има думата господин Никола Николов.

НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, аз предлагам да продължим гледането на закона, след като е и минал дебатът по чл. 4, тъй като аз вярвам на думите на министър Тагарински, че той ще предостави тази директива. Но тя няма да убеди депутатите, които са решили да не гласуват за това да се разшири обхватът на обществените поръчки. Просто ми се струва, че тя не може да бъде убедителна, още повече, че те твърдят, че каквато и да е директивата, трябва да имаме някаква българска практика. Поне това, което аз чух, е твърдението да не се съобразяваме с това каква е практиката в Европа, а да си имаме наша практика. Така че не виждам никакъв довод.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Директивата е № 9338 на Съвета на Европа. Аз мога да я цитирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Стефан Стоилов за отлагане гласуването по чл. 4.
Гласували 149 народни представители: за 47, против 97, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иван Бойков и Александър Каракачанов за отпадане на т. 3 в чл. 4.
Гласували 123 народни представители: за 28, против 94, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Благой Димитров, което е редакционно - в т. 3, след думите "въз основа на" да се добави "концесия или" и следва "разрешителен режим".
Гласували 114 народни представители: за 89, против 24, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III и чл. 4, както е предложен от вносителя, с приетата вече корекция в т. 3.
Гласували 117 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 15.
Заглавието на раздел III и чл. 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 5. (1) Кандидат за изпълнител по договора за обществена поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
(2) Изпълнителят по договор за обществена поръчка трябва да бъде търговец по смисъла на Търговския закон или данъчно регистриран, когато упражнява свободна професия."
Предложение на народния представител Йордан Нихризов:
В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
"(2) Изпълнителят по договор за обществена поръчка трябва да бъде:
а) търговец по смисъла на Търговския закон;
б) данъчно регистрирано физическо лице, упражняващо свободна професия;
в) обединение (консорциум) на търговци."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 5. (1) Кандидат за изпълнител по договор за обществена поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
            (2) Изпълнителят по договор за обществена поръчка трябва да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон или да упражнява свободна професия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегля се предложението на Йордан Нихризов.
Няма други предложения.
Моля, гласувайте чл. 5, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 104, против 1, въздържал се 1.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Раздел IV - "Приложно поле".
По чл. 6 има предложение на народните представители Даниела Николова и Пламен Стоилов, Валентин Симов, Йордан Нихризов за отпадане на т. 5 и предложение на народния представител Йордан Нихризов за отпадане и на т. 4.
Комисията по принцип приема предложенията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 6. Законът не се прилага за обществени поръчки:
1. свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна или тяхното изпълнение трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство в страната;
2. предвидени в международни споразумения, които се възлагат по определена в тях процедура;
3. възлагани по специална процедура на дадена международна организация;
4. когато изпълнителят се явява и възложител по смисъла на чл. 4, т. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин министърът има думата.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители! Предлагам да остане предложената от вносителя т. 5 на чл. 6. Мотивите са: такава е европейската практика на Директива № 9338 на Европейския съюз, в която, както и в нашето законодателство, терминът "свързано предприятие" означава всяко предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя съгласно изискване на Седмата директива на Съвета на Европа № 83349 от 13 юни 1983 г., на базата на чл. 54, ал. 3, точка "б" от Договора за Европейския съюз относно консолидираните отчети, или в случай, че предприятията не подлежат на разпоредбите на тази директива, всяко предприятие, върху което възложителят може пряко или непряко да упражнява доминиращо влияние. Това е моето предложение и мотивът за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иван Бойков има думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Мисля, че това, което е приела комисията е точно, защото изпълнителят се явява възложител в смисъла на чл. 6, т. 5. Ако е свързано предприятие естествено е, че възложителят се явява и изпълнител, след като имат консолидирани бюджети и текста попада в смисъла на т. 4 от чл. 6 на комисията, тъй че тук текстът просто е по-изчистен. Общото понятие, което е: когато изпълнителят се явява и възложител, обхваща и това, което казвате и Вие, господин министър. То е едно и също. Ако искате специално да се запише Вашия текст, аз го разбирам, но това е абсолютно едно и също и като текста на комисията е по-прецизен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Даниела Николова, Пламен Стоилов, Валентин Симов, Йордан Нихризов за отпадане на т. 5 от предложението на вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 99, против 4, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 5.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 7 има предложение на народния представител Иван Бойков - в чл. 7, ал. 1, точки 1, 2 и 3 се правят следните изменения:
1. Думите "500 млн. лв." се заменят с "1 млрд. лв.".
2. Думите "40 млн. лв." се заменят с "200 млн. лв.".
3. Думите "20 млн. лв." се заменят със "100 млн. лв.".
Комисията по икономическата политика не приема предложението.
Има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е оттеглено.
Има предложение на народните представители Даниела Николова и Пламен Стоилов:
Създава се нов чл. 7:
"Чл. 7. (1) Обществена поръчка по чл. 3, ал. 1, точки 2 и 3 с предимство се възлага на малки и средни предприятия, когато е на стойност до 100 млн. лв.
(2) Изпълнителят задължително възлага 20 на сто от стойността на обществена поръчка на подизпълнители от регистъра за малки и средни предприятия по съответния закон."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки, което се оттегля.
Има предложение на народния представител Йордан Нихризов:
В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1 - над 300 млн. лв.;".
2. Създава се ал. 4:
"(4) В случаите, когато поръчките са за по-ниски стойности от посочените в ал. 1, може да се приложи процедура на цяло договаряне с фирми, включени в регистъра на малки и средни предприятия към Агенцията за малки и средни предприятия след неговото създаване, ако такива с подходящ за естеството на поръчката предмет на дейност са регистрирани."
Това предложение по принцип е прието, но е на друго място в текста.
Има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 7. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които към датата на обявяване на процедурата имат следните стойности без ДДС:
1. за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1 - над 200 млн. лв.;
2. за доставки по чл. 3, ал. 1, т. 2 - над 40 млн. лв.;
3. за услуги по чл. 3, ал. 1, т. 3 - над 20 млн. лв.

(2) Когато договорът за обществена поръчка включва едновременно доставка на стоки и услуги, този закон се прилага при обща стойност на стоките и услугите в размера по ал. 1, т. 2.
(3) Не се допуска разделяне на обществените поръчки на части с цел да се избегне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект или инсталация със самостоятелна стопанска или техническа функция.
(4) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7 се определят с наредба на Министерския съвет като се предвидят мерки за осигуряване и насърчаване за участието на малки и средни предприятия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
По чл. 7 господин Иван Бойков има думата. Той е вносител на предложение.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз съм изключително обезпокоен от възможността да провалите вашата инвестиционна програма, програмата на правителството, която казахте, че ще бъде в рамките на няколко милиарда долара само заради този запис, който сте вкарали в този закон. Както усещам и както е смисълът на закона, тази програма от 5-6-7 или 8 млрд. долара, колко ще стане тя - не знам, но трябва да мине изцяло през този закон, изцяло през тези поръчки, изцяло през тази схема. Аз не виждам как ще го осъществите и кога ще заработи системата, конкурсите, изпълнението на поръчките, ако всички поръчки свалите на такъв праг. Това просто е невъзможно!
Хайде, да са 3 млрд. тази година или 2 млрд., както казахте вие - през бюджета като най-голям възложител на поръчки, които задължително минават през този закон, умножете го по хиляда, вижте колко обекти се получават. Аз разполагам с програмата на правителството за инвестиции. Тя е дебела някъде около 2 см и вътре са описани всички поръчки. Не виждам как щ ги направите по този закон, как ще ги превъртите по тази система на този праг. Помислете практически върху това.
Направете си какъвто искате прага - ако щете го направете и един лев. Просто вижте каква административна пречка ще имате, за да превъртите цялата инвестиционна програма по този закон, през конкурса, експерти, лица и да го осъществите. Как ще възлагате?
Само това ме е водило към мисълта да вдигна стойността на услугите. Просто няма начин това да стане. Позволете ми да разбирам от това нещо. Работил съм 20 години в този бранш. Няма да стане, господин министър, не можете да го направите!
Ако вие дойдете тук и кажете, че ще изпълните на база на този праг, който сте вкарали в закона вашата инвестиционна програма, аз просто няма да ви повярвам. Може би ще се отчетете по-нататък - в края на годината или следващата година как сте си изпълнили инвестиционната програма, но 2-3 млрд. долара да ги превъртите през този закон е невъзможно! И това ме е водило към мисълта да вдигна малко прага.
Вижте сега - доставка за 40 млн. е просто смешна. Това са единични стойности на един струг от по-специалните. Това ли ще минава през комисията? Помислете малко и практически вижте за какво става въпрос. Моля ви се! Ако трябва, и стругове ще купувате... Защо да не купувате стругове?
Добре, ами една помпа, господин Николов - купете една голяма помпа за водоснабдяване. Вие сте колега - инженер сте и знаете за какво става въпрос и кажете колко струва една помпа от голям калибър за една водоснабдителна инсталация от областен мащаб. Всичко ли ще минава през търг, и през конкурс, и през възложители, и през експерти и по цялата тази схема, която е тук. Тя е направена, за да защитава големи обекти, големи инвестиции, големи интереси! Направете си баланс и вижте за какво става въпрос.
Ваша воля - решавайте го и го приемайте, както искате, но ще си блокирате сами инвестиционната програма по тази схема!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
Има думата министър Тагарински.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да потвърдя волята на вносителя за строителство прагът да бъде 500 млн. лв. Разбира се, има най-различни мнения, имало е и дискусии в комисията, но по-ниският праг наистина би оказал отрицателно влияние върху реализацията на инвестиционната програма, би усложнил административните процедури. Този праг е на базата на един анализ на съществуващата практика и в съотношение с праговете, които са въведени в повечето европейски страни. 500 млн., или 500 хил. деноминирани лева, или около половин милион германски марки - смятам, че това е една разумна граница, а под тази граница, 200 млн. лв., ако направите един анализ на цените на строителството, тук има достатъчно компетентни хора, могат да кажат каква е стойността на един нормален обект, на една жилищна сграда.
Така че държим, като вносители, да се запази прагът от 500 млн. лв. Той беше дискутиран и в Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Николов има думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, наистина Икономическата комисия имаше волята да предложи по-ниски нива на тези прагове, но последна е думата, разбира се, на Народното събрание. Моето предложение е да приемем, макар и оттеглено, предложението на Панайот Ляков, който предлага за строителство над 600 млн. лв., за доставки - над 50 млн. лв. и за услуги - над 30 млн. лв. Това са едни завишени стойности, неприети от комисията, но логиката в тях е тази, която подчерта и господин Бойков. Наистина, ако много малки обекти започнат да преминават през цялата процедура на този закон, който има за цел наистина много сложна процедура за възлагане на обществени поръчки с цел защита на обществения интерес, ще се оскъпят и самите обекти, защото тази процедура изисква и допълнителни средства за реализирането й.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Бойков.
Гласували 136 народни представители: за 26, против 93, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Панайот Ляков.
Гласували 115 народни представители: за 90, против 9, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Сумите в точки 1, 2 и 3 стават съответно 600 млн., 50 млн. и 30 млн.
Предложението на народните представители Даниела Николова и Пламен Стоилов се оттегля.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията, с вече приетите промени в ал. 1, точки 1, 2 и 3.
Гласували 121 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 4.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел V
Определяне стойността на обществените поръчки
Чл. 8. (1) Стойността на договорите за обществени поръчки се изчислява, както следва:
1. за строителство - в стойността на поръчката се включва и доставката на всички стоки и извършването на услуги, свързани с изпълнението на строителството;
2. на поръчките за доставка чрез наем - за целия срок на договора;
3. на поръчките за доставка чрез лизинг - за целия срок на договора плюс ориентировъчната остатъчна стойност на активите;
4. на периодично повтарящи се поръчки за доставка чрез покупка или за услуги - на база действителните разходи по договори за подобни поръчки, сключени през предходната финансова година и коригирани, когато е възможно, с предвидените промени в количеството или стойността на съответната поръчка;
5. при безсрочни договори - месечна вноска, умножена по 48;
6. при застрахователните услуги - цялата платима застрахователна премия;
7. при финансови услуги - всички такси, комисионни и лихви, както и други видове възнаграждения;
8. при договор, който предвижда и изработването на проекти - възнаграждението за изработването на проекта, както и всички дължими такси.
(2) Изборът на метод за определяне на стойността на договорите за обществени поръчки не може да се използва с цел избягване приложението на този закон."
Предложение на народния представител Иван Бойков: в чл. 8, ал. 1 т. 2 да отпадне.
Комисията не приема това предложение.
Има предложение на народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки, което се оттегля.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ):Уважаеми господин председател, колеги! Аз ще оттегля моето предложение, но искам да ви обърна внимание на следното. Преди малко колегата Благой Димитров прекрати разискванията по онази точка, по която толкова много дискутирахме - що е това обект на обществени поръчки. Аз там щях да обърна внимание, че строителството влиза в инженеринга, а в строителството влиза и проектиране, и всичко, което е извадено в отделна точка тук от комисията. А министърът беше предложил това да бъде в инженеринга - проектирането за строителство, включително предпроектните проучвания. Тук сте го извадили в отделна категория, един път, и, втори път, сте го вкарали за строителството. Член 8, т. 1, което касае строителството в стойността на проучването се включва и доставката на всички стоки и извършването на услуги. А вие сте вкарали в услугите и проектирането. Тоест има някакви дублажи в системата. Това не променя съществено нищо, но създава двусмислие в закона, защото инженерингът в строителство включва всичко, включително и маркетинга.
Но щом така сте решили - да го извадите извън скоби, аз оттеглям своето предложение. Мисля, че може да се приеме и така. Нямам претенции. Въпросът е, че терминологично малко бяха сгъстени нещата, а можеше да има по-добра редакция, нищо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: При това положение няма предложения за промени.
Моля, гласувайте заглавието на раздел V и чл. 8 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел V и чл. 8 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
ПРИНЦИПИ
Чл. 9. Обществените поръчки се възлагат по процедура, предвидена в този закон, в съответствие със следните принципи:
1. гарантиране публичност на процедурата и прозрачност;
2. свободна и честна конкуренция;
3. осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати;
4. гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните оферти."
Има предложение на народния представител Иван Бойков - в чл. 9 се създава т. 5:
"5. осигуряване на 20% квота за изпълнители по Закона за малките и средни предприятия."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Виждам, че в чл. 7, ал. 4 има прието "... мерки за осигуряване и насърчаване за участието на малки и средни предприятия."
Направих предложение за 20 на сто квота въз основа на това, че съм направил същото предложение в Закона за малките и средните предприятия. Исках да съгласувам двата закона, които вървят по едно и също време. Тук малко обтекаемо е прието - "мерки за осигуряване и насърчаване за участие на малки и средни предприятия". Моето желание беше да се гарантира със закона някакъв дял. Оставяме нещата в ръцете на администрацията да прояви добра воля.
Бих отишъл даже и по-далеч. Ние в Комисията по икономическата политика водихме дискусия и в рамките на този закон, и в рамките на Закона за малките и средните предприятия даже да пожелаем и една обща регламентация за участие на малкия и средния бизнес като подизпълнител на големите поръчки, разбира се, в рамките на Търговския закон и в рамките на търговските правила. Става въпрос без преференции, а в рамките на конкурс и търг по смисъла на този закон, който сега гледаме.
Ако отидем на такава воля, независимо как е записано, аз ще оттегля това мое предложение. В знак на добра воля не искам да ви поставям в лошото състояние да го отхвърляте, след като имаме единно мнение и становище да предвидим някакви преференции за малкия и средния бизнес. Не искам да ви поставя варианта твърдо сега и в този момент по този начин, след като нямате изричната воля да го направите, както съм го предложил. Затова оттеглям своето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: В подкрепа на това, че господин Иван Бойков оттегли това предложение, искам да кажа, че сме предвидили такава норма и той го знае, че при равни други условия даваме предимство при спечелването на обществена поръчка на оня предприемач, който ползва за подизпълнители малки и средни предприятия. Така че я има и волята, а и по-нататък в самия закон го има и текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора, на раздел I и чл. 9 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава втора, на раздел I и чл. 9 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 10 има направено предложение от народния представител Иван Бойков - в чл. 10, ал. 4 накрая се добавя "най-рано един месец след допълнителното й публикуване".
Комисията не подкрепя това предложение.
Има направено и оттеглено вече предложение от народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 10. (1) Всяка година до 31 януари възложителите на обществени поръчки изпращат за публикуване в "Държавен вестник" информация за планираните обществени поръчки през годината, чиято обща стойност е равна или надвишава 1 млрд. лева с цел да информират потенциалните кандидати за изпълнители.
(2) Информацията за планираните обществени поръчки през годината трябва да съдържа планираните обществени поръчки за строителство, доставки и услуги поотделно.
(3) Публикуването на информация за планираните обществени поръчки не задължава възложителя за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.
(4) Възложителят има правото да открива процедури по възлагане на обществени поръчки, които не са публикувани в информация за планираните обществени поръчки."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 10 има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Не разбирам смисъла - хем да се публикува, хем да не се изпълнява по желание на този, който ги публикува. Разбирам, че системата трябва да е отворена и информацията да не е задължителна. Това го разбирам. Но самата информация е добър старт за запознаване на изпълнителите. И във варианта, в който казваме, че могат да се възлагат поръчки без да са публикувани, означава, че ние правим изключение от цялото правило.
Затова съм предложил, ако има допълнително да се правят поръчки все пак да има някаква публикация, за да се ориентират изпълнителите. Иначе се получава, че изключението "може", казвам "може" да измести и правилото. И за какво ще служи тази информация? По смисъла на това, което е записано от вносителя на закона, се получава така, че информацията може да се отмени изцяло. Какво като е публикувана на 31 януари? Тя ще служи за някаква обща ориентация. А по-нататък?
Дайте да вкараме все пак да има някаква публикация. Хайде, да не е един месец, но все пак трябва да има информация за възложителите. Иначе може по системата за поръчки да минава информацията, а системата на поръчка да минава и без информация към възложителя. Вижте просто как е написано! Пишем, че имаме информация, след това изреждаме изключенията. Изключенията са повече отколкото нуждата от информираност на изпълнителите, а се касае за поръчки над 1 млрд. лева. Ако открием поръчка за едно голямо строителство, да кажем, един язовир, една каскада, нещо от този вариант, която влиза в смисъла на този закон, защото е енергийно съоръжение, като как ще стане цялата схема за информация? Ако следите моята логика, може да се получи така, че аз да си имам изпълнителя, да му кажа информацията извън рамките на този закон и той да е готов, и изведнъж да му кажа: ето, откривам процедура за поръчка, а другите изпълнители да не знаят за какво става въпрос. Това искам да избегна - такъв стил, такъв метод.
Затова предлагам въпреки всичко извънредно пак да има информация поне един месец. Това ще е от полза за изпълнителите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
Има думата господин Николов.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: С господин Соколов се консултирахме за текста, който предлага Иван Бойков, и наистина считаме, че има логика в това за всяка обществена поръчка да има информация, макар че самата процедура е достатъчно дълга и може да се набират оферти. Но целта на тази норма в чл. 10 е именно да информираме всички изпълнители на такива обществени поръчки, затова има логика в това, което той е предложил, и ви предлагам да подкрепим това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Бойков в чл. 10, ал. 4 накрая да се добави "най-рано един месец след допълнителното й публикуване".
Гласували 129 народни представители: за 124, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от комисията с вече приетото допълнение в ал. 4.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 11 няма предложения на народни представители.
Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 11:
"Чл. 11. (1) Министърът на държавната администрация създава Регистър за обществени поръчки.
              (2) Възложителите са длъжни да изпращат цялата информация, свързана с възлагането на обществени поръчки до администрацията на Министерския съвет за вписване в Регистъра за обществени поръчки.
              (3) Регистърът за обществени поръчки е публичен."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 11 няма предложения.
Моля, гласувайте чл. 11 така, както е предложен от комисията.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 12. (1) Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид.
(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 12 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 6.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Раздел II
ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

Чл. 13. (1) Обществените поръчки се възлагат чрез: открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне.
             (2) При открита процедура за възлагане на обществени поръчки възложителят отправя покана до всички заинтересовани кандидати да представят оферти.
             (3) При ограничена процедура за възлагане на обществени поръчки право да представят оферти имат само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били писмено поканени от възложителя.
             (4) При процедура на договаряне възложителят възлага обществената поръчка чрез преговори с един или няколко избрани от него кандидати.
             (5) Преминаване от един в друг вид процедура е допустимо само, когато първоначално обявената процедура е завършила, без да се сключи договор.
Чл. 14. Възложителят взема решение за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка във всички случаи, освен ако в този закон е предвидено друго."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13 и чл. 14 и заглавието на раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението от народния представител Йордан Нихризов се оттегля.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 13 и 14, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел II и чл. 13 и 14 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 15 има предложение от народния представител Иван Бойков, който предлага в чл. 15 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Александър Каракачанов:
В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точка 2 да отпадне.
2. В т. 3 думите "или приключила без подписан договор" да отпаднат.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 15. Възложителят взема решение за провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, когато:
1. поръчката поради специфичния й характер може да бъде осъществена от ограничен кръг изпълнители;
2. поръчката е технически сложна и в процеса на изпълнение е необходимо последователно уточняване на техническите и технологичните условия;
3. откритата процедура е била прекратена или приключила без да е подписан договор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Иван Бойков има думата по своето предложение.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Разбирам нуждата от провеждането на ограничена процедура, но по линията на т. 1 и т. 3. Точка 2, така формулирана, както и комисията накрая казва: "Поради това, че поръчката е технически сложна".
Какво значи "технически сложна"? Кой ще определя коя поръчка е технически сложна или не е сложна? Това го пишем в закон. "И в процеса на изпълнение е необходимо последователно уточняване на техническите и технологическите условия" - кой ще каже, че това е така? По тази логика можем да вкараме всички поръчки или да не ги вкараме.
Може ли да пишем толкова отворен текст в закон, който борави с милиарди?
Защото ограничената процедура създава съответно ограничение в това кой да бъде изпълнител. Тук има икономически интереси и трябва да сме по-прецизни.
Ако Вие или господин Николов, или някой от вас ме убеди, че процедурата по т. 2 по някакъв начин ще се регламентира и може да бъде обоснована конкретно и ясно, аз бих оттеглил своето предложение. Но имам съмнение и не мога да си обясня как да се уточни, че една поръчка е технически сложна. Няма никаква логика. Не може в един закон да го пише и аз да се съглася да гласувам "за", че една поръчка е сложна или не е сложна. Кой е този експерт, който ще каже какво е това технически сложно нещо? За едни е сложно нещо да натиснат копчето на компютъра, пък за други са сложни други неща. Може ли толкова отворен текст да има в такъв закон, който борави с милиарди?
Затова аз предлагам да отпадне т. 2, тъй като текстът не е прецизен. Той не ни води до нищо или пък може да ни отведе много далеч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Правилно.
Други бележки? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Бойков т. 2 от новия текст на чл. 15 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 43, против 77, въздържали се 4.
Предложението не се приема, въпреки че беше много логично.
Има предложения на господин Александър Каракачанов. Той отсъства. Неговото предложение е за отпадане на т. 2 и за изменение в т. 3.
Моля, гласувайте предложенията на господин Александър Каракачанов.
Гласували 118 народни представители: за 24, против 89, въздържали се 5.
Предложенията на народния представител Александър Каракачанов не се приемат.
Моля, гласувайте текста на чл. 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 101, против 3, въздържали се 8.
Член 15 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Продължаваме заседанието на Народното събрание.
Член 16.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 16 има предложение на народния представител Иван Бойков: в чл. 16 точки 3, 7, 8 и 10 да отпаднат, като това предложение по принцип е прието.
Има предложение на народните представители Даниела Николова и Пламен Стоилов - неприето от комисията, което току-що оттеглиха.
Предложение на народните представители Чомаков и Влашки, което е прието.
Предложение на народния представител Нихризов, което е прието.
И предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 16:
"Чл. 16. Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне само, когато:
1. поръчката е свързана с научни изследвания, експерименти или проучвания. Резултатите от такава поръчка не могат да се използват за серийно производство или за доказване на пазарна приспособимост на продукта;
2. е необходимо предотвратяване или отстраняване на последици от аварии или стихийни бедствия, както и когато съществува опасност за здравето и живота на хората или за възникване на щети в големи размери;
3. при допълнителна обществена поръчка за доставка от същия изпълнител не по-късно от 6 месеца от възлагане на основната поръчка, при условие че са изпълнени едновременно следните изисквания:
а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и възложителят с поканата за участие е обявил, че е възможно възлагане на допълнителна поръчка;
б) промяната на доставчика би наложила възложителят да закупи материали с различни технически показатели, които биха довели до несъвместимост или до технически трудности при експлоатацията или поддръжката;
в) запазват се единичните цени от основния договор, като се допуска коригиране до размера на официално обявената инфлация;
г) общата стойност на поръчката не надхвърля 20 на сто от договорената в основния договор;
4. поръчката е за повторение на извършена услуга, както и за допълнителна услуга от същия изпълнител не по-късно от една година от възлагане на основната поръчка, при условие че са изпълнени едновременно следните изисквания:
а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и възложителят с поканата за участие е обявил, че е възможно възлагане на допълнителна услуга;
б) запазват се единичните цени от основния договор, като се допуска коригиране до размера на официално обявената инфлация;
в) общата стойност на поръчката не надхвърля 20 на сто от договорената в основния договор;
5. възлагането на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектулна собственост;
6. договорът за обществена поръчка за доставка се сключва с търговско дружество, което е в ликвидация или е с открито производство по несъстоятелност, или е обявено в несъстоятелност;
7. стоките и услугите са включени в списък, утвърден от Министерския съвет съгласно чл. 22, т. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Предложенията на народния представител Иван Бойков са приети. Всички други са оттеглени.
Има ли бележки по чл. 16? Няма.
Моля да гласувате текста така, както се предлага от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел III
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предложение на Комисията по икономическата политика за текст на чл. 17:
"Чл. 17. (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител на поръчката по реда на Търговския закон или на Закона за задълженията и договорите.
(2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител.
(3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.
(4) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка до министъра на държавната администрация за вписване в регистъра за обществени поръчки не по-късно от 14 дни след сключване на договора.
Чл. 18. Договорът за обществена поръчка не се сключва:
1. преди изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка;
2. при наличие на подадена жалба срещу решението на възложителя за определяне на изпълнител до постановяване на решение по нея;
3. с кандидат, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 5, ал. 2.
Чл. 19. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят само при възникване на обстоятелства, в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.
Чл. 20. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той дължи на изпълнителя обезщетение за щетите, възникнали от подписването на договора."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III и членове 17, както е предложен от комисията, 18, 19 и 20, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 8.
Раздел III и членове от 17 до 20 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел iv - Прекратяване на процедура за възлагане на обществени поръчки".
Има направени предложения от народния представител Иван Бойков - в чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите "три оферти" се заменят с "две оферти".
2. Точка 5 да отпадне.
3. В т. 6 се създава изречение второ:
"Разходите на изпълнителите, свързани с подаване на оферти за участие, се възстановяват от възложителя".
Комисията не подкрепя този текст.
Предложение на народния представител Валентин Симов - в чл. 21 точки 1 и 5 да отпаднат.
Комисията не подкрепя това предложение.
И предложение на народния представител Йордан Нихризов, което е прието.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 21. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите, когато:
1. са подадени по-малко от три оферти за участие в открита или ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. класираните до трето място кандидати последователно откажат сключването на договор;
4. липсва реална конкуренция;
5. отпаднат основанията за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди или да предизвика.
(2) Възложителят не е длъжен да посочи в условията за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка основанията по ал. 1, т. 5."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иван Бойков има думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Заменил съм "три оферти" с "две оферти" само от гледна точка на това - да тече процедурата и да няма забавяне, тъй като се оформят много процедури по този закон, от това, което приехме дотук. Нямам проблеми да ги оттегля. Само това ми е била мисълта. Става въпрос за т. 1. Такава е била мисълта ми да напиша "две оферти", тъй като две оферти пак са конкуренция, три оферти са повече конкуренция, четири оферти са още повече. Въпрос на преценка. Аз разбирам, че тук смисълът е да няма нагласен търг, или да няма нагласено участие. При три оферти така е по-малка вероятността. Както прецените. Въпросът е на воля. Виждам, че сте оставили три и не сте приели моето предложение.
Не съм съгласен обаче с т. 5 на чл. 21. Какво значи "липсва реална конкуренция"?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Обяснено е: еднакви условия и цени.
ИВАН БОЙКОВ: Реалната конкуренция липсва, когато нещата са нагласени и когато тези, които участват в търга, са нагласили нещата и не са конкуренти. Но другото просто не е сериозно. Ако има еднакви цени и еднакви условия, то фирмите са различни. И гаранциите на тези фирми, които представляват, са различни. Така че пак ще има предпочитания. Не може това, че са паднали цените, да е някакво основание за това, че няма реална конкуренция. Но както и да е.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Не е така.
ИВАН БОЙКОВ: Никъде не е обяснено, господин Николов. Има т. 4 - "липсва реална конкуренция". Обяснение няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, тя е...
ИВАН БОЙКОВ: Тя е в половината на комисията. Няма обяснение в закона що е това "реална конкуренция". Ако вие имате нещо, напишете го в закона, да го прочета и да кажа: "Да, добре. Съгласен съм". Но не е написано като текст. Съображенията ви ги разбирам.
И по стар навик правим конкурс, идват изпълнителите, правят оферти. Една оферта да се направи е скъпо нещо. И накрая им казваме: "Няма да стане поръчката, защото не сме готови, няма пари, отлагаме нещата". И те пият по една студена вода и си отиват. Защо рискът трябва да остане за сметка на тези, които ще участват в конкурса - това не мога да го разбера. Може би по стар навик, по този, по който държавата е по-силна от тези, които участват. Само че тук имаме договаряне по смисъла на Търговския закон и равнопоставено участие на двете лица. Не виждам логиката, поне да си поделят разходите, ако възникнат такива непредвидени обстоятелства. Не виждам логиката да не равнопоставяме двете лица, които участват. Значи аз ги каня на конкурса, обявявам им условията и изведнъж, след като си подадат в ред им казвам: "Няма да стане, всичко хубаво!" Няма логика в тази история. Нека поне да си разделят разноските. Как така? По тази логика можем да развалим всички поръчки. Вие всички знаете, че подготовката на една оферта е скъпо нещо. То струва пари. Затова съм предложил към т. 6 да се създаде второ изречение: "Разходите на изпълнителите, свързани с подаването на оферти за участие, се възстановяват от възложителя". Разбира се, има ред и начин, по който могат да се възстановят.
Това са били моите предложения, които не са намерили място в предложенията на Комисията по икономическата политика. Аз ги поддържам и ви моля да гласувате за тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Поставям на гласуване предложението на господин Валентин Симов за отпадане на т. 1 и т. 5, а това включва и предложението на господин Бойков за отпадане на т. 5.
Гласували 103 народни представители: за 30, против 59, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на господин Иван Бойков в т. 1 думите "три оферти" да се заменят с "две оферти".
Гласували 104 народни представители: за 28, против 40, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Гласувайте следващото предложение, отново на господин Иван Бойков - за създаване на второ изречение в т. 6.
Гласували 104 народни представители: за 25, против 42, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV и чл. 21 така, както са предложени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 18.
Заглавието на раздел IV и чл. 21 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел V - Решение за откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки".
По чл. 22 има предложение на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев - в чл. 22, ал. 2, т. 1 след думата "безработицата" се добавя ", разкриването на работни места за инвалиди,".
Комисията не приема предложението.
Има предложение на народния представител Панайот Ляков. Предложението е прието от комисията.
Предложение на народния представител Александър Каракачанов: в чл. 22 ал. 2 се изменя така:
"(2) Възложителят може да включи в решението си и допълнителни условия, като:
1. допускане до участие само на лица, които се ползват от защитата на Закона за малките и средни предприятия при обществени поръчки по чл. 3, т. 2 и 3;
2. предоставяне преференции на лица, които при изпълнение на обществена поръчка използват стоки и услуги от местно производство, които представляват не по-малко от 50 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай преференцията е 10 на сто от най-ниско предложената цена;
3. използване на местни суровини, материали и работна ръка в определени райони, когато това е необходимо за преодоляване на икономическата им изостаналост или за понижаване на нивото на безработицата;
4. специални изисквания във връзка с опазване на околната среда;
5. изисквания, свързани с опазването на националната сигурност и обществения ред."
Комисията не подкрепя такава редакция на текста.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 22:
"Чл. 22. (1) Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:
1. предмет на обществената поръчка;
2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата;
3. вид на процедурата;
4. срок и място за изпълнение на обществената поръчка;
5. ограничение при изпълнението на обществената поръчка, ако има такива;
6. квалификационни изисквания към кандидатите;
7. изисквания за качество;
8. начин за образуване на офертната цена, включително и за плащане;
9. срок на валидност на офертите;
10. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане;
11. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата;
12. място, ден и час за разглеждане и оценяване на офертите.
             (2) Възложителят може да включи в решението си и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, като:
1. условия, свързани с решаване на проблеми в областта на опазването на околната среда, безработицата, използването на местни ресурси и суровини в определени райони.

2. изисквания, свързани с опазването на националната сигурност, отбраната и обществения ред;
3. условия, свързани с насърчаване участието на малки и средни предприятия като подизпълнители.
(3) Възложителят може да определи начина на плащане за изпълнението на обществената поръчка, както следва:
1. в пари;
2. срещу отстъпване на право на ползване върху обекта на строителството, когато обществената поръчка е за строителство;
3. или други насрещни престации, предвидени в закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата госпожа Брайнова.
МАРИЯ БРАЙНОВА (СДС): Благодаря, господин председател. Предложението, което сме направили с колегата Балтаджиев е за включване в ал. 2, т. 1 - "разкриване на работни места за инвалиди".
Ако прочетем текста на самата ал. 2 виждаме, че той има пожелателен характер. Защото възложителят може да включи в решението си тези условия, но може и да не ги включи. Записвайки този текст в нашето предложение, сме имали предвид, че ако го има текста в закона, даваме все пак някакъв шанс на болните хора, на инвалидите, ако някой възложител реши да ги включи, той да има и законово основание да ги включи при възлагане на обществената поръчка.
Така че аз смятам, че има резон в предложението, което сме направили. Тъй като, пак повтарям, той има пожелателен, а не задължителен характер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Брайнова.
Има ли други изказвания? Аз няма на кого да оставя воденето на заседанието, за да взема думата. Но в това, което казва д-р Брайнова, има нещо много вярно. Ще ви дам конкретен пример - болнично облекло, предприятия които работят, държавни доставки. Има инвалиди, просто специализирани в тази работа, години наред са я вършили и ще я свършат добре. Така те ще бъдат и облекчени.
Взимам отношение, господин Николов, нещо недопустимо. (Смее се.)
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев - в ал. 2, т. 1 да се добави и "разкриването на работни места за инвалиди".
Гласували 100 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Следващото предложение е на народния представител Александър Каракачанов за изменение на ал. 2, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте предложението на господин Каракачанов.
Гласували 93 народни представители: за 9, против 83, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел V и чл. 22 така, както се предлага от комисията, с приетото допълнение в ал. 2, т. 1.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава трета - Общи условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка".
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета така, както е предложено от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава трета е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел I
Изисквания към кандидатите
Чл. 23. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел I и чл. 23 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 5.
Заглавието на раздел I и чл. 23 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 24. (1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат, който:
1. е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е осъден за банкрут;
3. се намира в ликвидация;
4. е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
5. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
(2) Изискването по ал. 1, т. 6 се отнася за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, точки 1, 2, 3 и 5 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 4 и 6 - с декларация.
(4) Ограниченията по ал. 1, точки 1 и 3 не се отнасят за случаите по чл. 16, т. 6."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иван Бойков е оттеглил предложението си.
Моля, гласувайте чл. 24, както е предложен от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел II
Оферта
Чл. 25. (1) При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.
(2) До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки кандидат в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Чл. 26. (1) Всеки кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да предостави само една оферта.
(2) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта."
Комисията подкрепя текстовете за чл. 25 и 26 на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иван Бойков има думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз предлагам думата "оферта" навсякъде в текста да стане "предложение". Думата "предложение" е българска, а "оферта" просто не е преведена и е едно и също. Ако прецените за целесъобразно, нека навсякъде да бъде "предложение". И двете думи имат гражданственост, тъй че това е моето предложение. То е чисто редакционно, ваша е преценката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Поставям на гласуване предложението на господин Бойков в целия текст на закона думата "оферта" да бъде заменена с думата "предложение".
Гласували 96 народни представители: за 80, против 7, въздържали се 9.
Предложението е прието, така че моля да се има предвид навсякъде да се замени "оферта" с "предложение".
Поставям на гласуване заглавието на раздел II, което става "Предложение", и чл. 25 и 26, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел II и членове 25 и 26 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 27 има предложение от народните представители Даниела Николова и Пламен Стоилов - в чл. 27, ал. 1, точки 2 и 7 да отпаднат.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Йордан Нихризов - в чл. 27, ал. 1, т. 2 да отпадне.
Комисията също не подкрепя предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 27. (1) Всяко предложение задължително съдържа:
1. документ за регистрация на кандидата;
2. доказателства за търговската репутация на кандидата;
3. предложение за изпълнение на поръчката и предложена цена;
4. доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката;
5. имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният кандидат;
6. документ за внесена гаранция;
7. копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, с изключение на новорегистрираните и кандидатите, упражняващи свободна професия;
8. удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, точки 1, 2, 3 и 5;
9. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, точки 4 и 6.
(2) Когато кандидат в процедура е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
(3) Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(5) Възложителят може да поиска предложената цена да бъде представена в отделен запечатан плик, обозначен с надпис "Предложена цена".
(6) Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и предложение в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов. Но докато дебатираме, помислете, защото ние решихме за "оферта", а не за прилагателното "офертна", дали не е по-добре в тези случаи "офертната цена" да си остане.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Предлагана цена. (Шум и други реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Волята на парламента е задължителна.
Господин Нихризов си оттегли предложението.
Госпожа Даниела Николова и господин Пламен Стоилов? Оттегляте го и вие.
Има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. По т. 3 просто една друга редакция искам да предложа, тъй като се получава тавтология тук - "предложение за изпълнение на поръчката и офертна цена", пък ал. 1 гласи: "Всяко предложение задължително съдържа:" В този смисъл предложението ми е текстът на т. 3 да стане: "срок за изпълнение на поръчката и предлаганата цена".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И още едно уточнение. Господин Николов четеше "предложената", но господин Лучников каза по-вярното - "предлаганата цена". "Предлаганата цена" е правилното. Така че във всички случаи, където беше прочетено "предложената", става "предлаганата".
Тази редакция на господин Благой Димитров не е необходимо отделно да я гласуваме.
Моля, гласувайте чл. 27, както е предложен от комисията, заедно с предложената от господин Благой Димитров редакционна поправка в т. 3.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 28. (1) Кандидат, участващ в процедура за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
(2) Участието на подизпълнители не може да бъде повече от 30 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката.
(3) Участието на подизпълнители може да бъде до 50 на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката, когато кандидат е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение, при условие, че използва като подизпълнители български физически или юридически лица".
Има две предложения, които са оттеглени от техните вносители - това е предложението на народния представител Ляков и на народния представител Нихризов.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 29. (1) Срокът на валидност на предложенията включва времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях предложения. Възложителят определя този срок в календарни дни.
(2) Срокът на валидност на предложенията е еднакъв за всички кандидати. Той може да бъде удължаван за кандидатите, класирани на първите три места до момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не с повече от 90 календарни дни".
Комисията подкрепя теста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Нихризов има думата.
ЙОРДАН НИХРИЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Когато оттеглих своето предложение аз имах предвид, че вносителите възприеха още по-ограничителен вариант за ал. 3 като вътре беше предложено след думите "като подизпълнители" да бъде прибавено: "само български физически или юридически лица". Сега в доклада думичката "само" е отпаднала и е останал текстът на вносителя.
При дадената ситуация се дава преференция, когато чуждестранни изпълнители участват в конкурс за поръчка, но не е показано какво ще е участието на българските подизпълнители. То може да бъде и в рамките на 0,0001 на сто, затова аз исках с моето предложение да се възприеме запазен дял, когато чуждестранен изпълнител ползва тези преференция да включи действително реална част от български физически и юридически лица като подизпълнители за изпълнение на поръчката. Затова аз настоявам за един от двата варианта - или това, което беше възприето от вносителя и да се каже: "като подизпълнители се използват само български физически или юридически лица", което според мен е много голямо ограничение, или да се възприеме вариантът, който аз предлагам за ал. 3: "със запазен дял до 30 на сто", тоест преференцията, която се дава за чуждестранните физически и юридически лица при участието в конкурса за обществени поръчки, да бъде ползвана реално от български подизпълнители. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нихризов.
Поставям на гласуване предложението на господин Нихризов за заместващ текст на ал. 3.
Гласували 87 народни представители: за 47, против 2, въздържали се 38.
Прието е предложението за изменение на ал. 3.
Има думата господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, аз ви моля да прегласуваме поради простата причина, че ако приемем такъв текст на ал. 3, на мен ми се струва поне, че ще бъде непълен текстът, защото наистина се губи онази логическа връзка в целия текст, който е предложен от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на прегласуване предложението за заместващ текст направено от господин Йордан Нихризов. Става дума за заместващ текст на ал. 3.
Гласували 98 народни представители: за 19, против 7, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте членове 28 и 29 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
Членове 28 и 29 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел III
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл. 30. Кандидатът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Размерът и видът на гаранцията се определя от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1 на сто".
Предложение на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев:
В чл. 30 накрая точката се заменя със запетая и се добавя "а за кандидатите, които отговарят на условията по чл. 21, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите - не повече от 1 на сто."
Комисията по икономическата политика не подкрепя текста на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Балтаджиев има думата.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, искам да обърна внимание на един факт. За какво става въпрос? Става въпрос 1 на сто да бъде не долна граница на гаранцията за поръчката, а да бъде горна граница.
В подкрепа на логиката на това предложение искам да обърна внимание, че в чл. 41 самият вносител е дал преференция на тези кандидати, за които става въпрос - отговарящи на чл. 21, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и то не при гаранцията за участие, а вече при оценка на офертата. Там е дал преференция с 10 на сто спрямо най-ниската цена, която е предложена от други кандидати, така че мисля, че това е една доста символична подкрепа за тези кандидати, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. Бих апелирал да бъде подкрепено това предложение от залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
Господин Никола Николов има думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз просто искам да обърна внимание и съм облекчен от това, което каза господин Балтаджиев и ще кажа, че в чл. 41 наистина се предвижда реална преференция. Онова е реална преференция за онези фирми, които отговарят на чл. 21, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
В същото време обаче това предложение, което беше направено, а именно горната граница да е 1 на сто, не ми се вижда разумно поради следната причина - значи, тази гаранция носи сигурността на възложителя, че поръчката ще бъде изпълнена. Той може да даде и преференции при сключването на поръчката, но гаранцията, че ще бъде изпълнена поръчката се носи от този текст, който ние ще приемем. И там не може да има никаква разлика между фирмите, които отговарят на тези условия, които са предложили нашите колеги и общият ред, който се създава за другите фирми.
Това според мен не би било разумен подход, а възможността да бъде 1 на сто гаранцията я има в чл. 30 така, както той е предложен от вносителя. Другото ми се вижда на мен накърняване точно на интереса на възложителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
За реплика думата има господин Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Мисля, че господин Николов не е прав в случая, защото тук става въпрос за гаранция за участие в процедурата за възлагане, а не гаранция за това, че той ще изпълни поръчката. Поръчката после се изпълнява въз основа на договор. Това действително е едно доста символично облекчение за тези кандидати в сравнение с онова, което е дадено в чл. 41, но това е един жест, тъй като се смята, че тези кандидати са все пак в по-затруднено материално положение - тези предприятия, които са по чл. 21 от Закона за рехабилитация и социална интеграция, затова е нашето предложение. А инак това няма нищо общо с ангажимента по изпълнение на самата поръчка. Това е гаранция за участие в процедурата на възлагане.Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
Думата за дуплика има господин Никола Николов.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Колеги, искам да ви обърна внимание, че приемаме Закон за обществените поръчки, а не правим някакви жестове към някого. Моля ви, това не са никакви доводи, че правим жест на онези фирми, които очевидно са в затруднено положение и към които вече сме изразили воля, приемайки едно от вашите предложения. Така че такъв довод просто не може да има. А гаранцията за участие е точно гаранцията, че имаш възможност да изпълняваш поръчката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев за допълнение към чл. 30.
Гласували 98 народни представители: за 22, против 8, въздържали се 68.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III и чл. 30 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел III и чл. 30 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 31. Гаранцията се представя в един от следните видове:
1. банкова гаранция;
2. залог на държавни ценни книжа или други ценни книжа, приети за търговия на официалния пазар на фондовата борса, чиято пазарна стойност отговаря на размера на определената от възложителя гаранция;
3. парична сума.
Чл. 32. Възложителят има право да задържи гаранцията, когато кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка:
1. оттегля офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
2. подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда;
3. определен за изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка."
Има предложение на народния представител Иван Бойков - чл. 32 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
"Чл. 33. (1) Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1. В същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
              (2) Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключване на договор за обществената поръчка.
              (3) Гаранцията на кандидат, с който възложителят сключи договор за обществената поръчка, се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.
              (4) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, 2 и 3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 31, 32 и 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Бойков оттегля предложението си.
Само една корекция в чл. 32, ал. 1 - вместо "офертата си" и "офертите", ще стане "предложението си" и "предложенията".
Господин Едуард Клайн има думата.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам една редакционна поправка, за да се спази стилът на изреждането в чл. 32. Точка 1 и т. 2 започват с "оттегля", "подаде" и т.н. В т. 3 предлагам да стане "е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клайн.
По неговото предложение няма възражения.
Господин Благой Димитров има думата.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми колеги, имам една малка, бих казал, редакционна корекция в чл. 31. Предлагам да стане "гаранцията се представя в една от следните форми", защото трите точки определят различни инструменти на парична гаранция. Така че мисля, че "видове", трябва да се замени с "форми".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И по това предложение няма възражения.
Моля, гласувайте чл. 31, 32 и 33 така, както са предложени от вносителя, с тази редакционна поправка в чл. 31 и с редакционната поправка, която направи господин Клайн в чл. 32.
Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.
Членове 31, 32 и 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава четвърта - Открита процедура".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени предложения по заглавието на глава четвърта.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта така, както е предложено от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава четвърта е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел I
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
Чл. 34. (1) Поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка задължително съдържа:
1. наименование, адрес и телефон на възложителя;
2. решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
3. място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
4. място и срок за подаване на предложенията.
(2) Поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се изпраща едновременно до "Държавен вестник" и до Регистъра за обществени поръчки най-малко 45 календарни дни преди датата на провеждане на откритата процедура.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде намален до 30 календарни дни, когато възложителят е включил обществената поръчка в информацията за планираните обществени поръчки през годината по чл. 10.
(4) "Държавен вестник" публикува поканата за участие в Бюлетина за обществени поръчки най-късно пет календарни дни след получаването й.
(5) След като изпрати поканата за участие до "Държавен вестник", възложителят я публикува и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочва датата, на която поканата е изпратена до "Държавен вестник".
(6) Когато в срока, определен за подаване на предложенията по ал. 2, не постъпи предложение или постъпилите предложения са по-малко от три, възложителят може да удължи срока за подаване на предложения до 30 дни.
(7) Всяка промяна в срока за подаване на предложенията трябва да бъде публикувана по реда на ал. 4, когато кандидатите, заявили или предоставили повече предложения, се уведомяват писмено."
Има предложение от народния представител Иван Бойков, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел I и чл. 34 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел I и чл. 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел II
Подготовка на откритата процедура
Чл. 35. (1) Подготовката и провеждането на откритата процедура се извършва от възложителя.
(2) Възложителят отговаря за приемането и съхранението на предложенията.
(3) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка за срок от три години след приключване на изпълнението на договора."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 35 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на раздел II и чл. 35 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 36. (1) Документацията за участие в откритата процедура трябва да съдържа всички необходими данни, указания и изисквания за подготовка на предложението.
(2) Кандидатите получават документацията по ал. 1 срещу заплащане на цена, определена от възложителя.
(3) Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка включва:
1. решението за откриване на процедурата;
2. пълно описание на предмета на поръчката;
3. технически условия за изпълнение на поръчката. Тези условия не могат да съдържат изисквания или посочване на предприятия, стоки, материали или услуги, които се свързват с определено предприятие, патенти, полезни модели, търговски марки и марки за произход;
4. необходимите проекти за подготовка на предложението, ако обществената поръчка е за строителство;
5. образец на предложението;
6. проект на договор.
(4) Възложителят отговаря за съдържанието на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка."
Има предложение от народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев - в чл. 36, ал. 2 се създава изречение второ: "Кандидатите, които отговарят на условията по чл. 21, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, получават документацията безплатно.".
Комисията не подкрепя предложението.
Има оттеглено предложение от народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 28, против 24, въздържали се 47.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел III - Комисия за провеждане на откритата процедура".
По чл. 37 има предложение на народния представител Иван Бойков - в чл. 37, ал. 1 накрая се добавя текстът:
"Списъкът на лицата, които могат да участват в комисиите по смисъла на този закон, се предлагат от държавните организации, в това число Научно-технически съюз, търговски камари и др., имащи дейност по смисъла на чл. 3, ал. 1. След одобрение от администрацията на Министерския съвет, те се публикуват в Бюлетина за обществени поръчки в "Държавен вестник". Списъкът може да се актуализира по всяко време по ред, определен с наредба от Министерския съвет.".
Комисията не приема предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 37. (1) За провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителят назначава специална комисия и определя нейния председател.
(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, от които задължително поне един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с вида и характера на поръчката.
(3) Възложителят може да привлече като членове или консултанти към комисията и външни експерти, включени в списъка по чл. 55, ал. 2.
(4) Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията.
(5) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата господин Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Първо, една корекция - в текста да се чете "недържавните организации", а тук пише "държавните". Така записано противоречи на смисъла на това, което съм предложил. Може би се е получила техническа грешка.
За какво става въпрос? Какво ви предлагам? Става въпрос за членовете на комисиите. Тук, в текста за откритата процедура, това са хората, които ще решават кой ще спечели търга. Те се назначават за възложителя. Само че, уважаеми колеги, те се назначават от възложителя, а по общия смисъл на закона възложителят ще бъде държавата.
Предлагам да се разшири този обхват и да получи едно обществено начало. По принцип всички специалисти по смисъла на чл. 3, ал. 1, тоест там са изброени и какви видове дейности - става въпрос за обществените поръчки, ще се изпълняват, са в браншовите камари и научно-техническите съюзи и всички организации, които са легитимни и това им е смисълът - да съберат и да работят заедно най-изявените специалисти. Помъчил съм се да дам едно право те да предложат известен брой специалисти, които да се одобрят, естествено, от този, който възлага поръчките - дали ще бъдат министерствата или общините през бюджета или ще бъде възложителят по смисъла на т. 3 - търговското дружество.
Защо имам предвид това? Един път вие, уважаеми колеги, ако приемете моя текст, ще разширите общественото начало, което е добре за този закон, тъй като се касае за обществени поръчки. Второто, няма да може да обвините или никой няма да може да обвини министъра, че той си е избрал хората по списък и той си ги назначава, за да бъдат те членове на комисиите и оттам нататък да има съмнение за предопределеност на решения, тъй като хората ще бъдат зависими.
По-нататък между другото има един текст, който включва това мое предложение. Ще стигнем и до него по-нататък.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Защо не го оттеглиш? По-нататък има по-добър текст.
ИВАН БОЙКОВ: Само да се мотивирам, господин Николов, и ще кажа защо не го оттеглям.
И третото, което е, ние имаме прецедент в тези комисии. Ако си спомняте, минахме през много перипетии в държавата и подобен начин на решения имаме при експерт-счетоводителите, които се публикуват в "Държавен вестник", имаме при синдиците на банки, които решават подобни въпроси. Нека въведем някаква обща практика, тъй като тук се работи с много пари и ще има много засегнати интереси, нещата да вървят по тази схема.
Затова съм предложил този текст тук да се решава по този начин, а ще включите и браншовите камари и другите съюзи.
Аз прочетох текста, който вие сте предложили, защото не бях на комисия.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Виж чл. 55, ал. 3.
ИВАН БОЙКОВ: В чл. 55, ал. 3 вие сте казали: "Да се поддържа, актуализира със съдействието на професионални сдружения и организации и в съответния бранш".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Защо трябва да губим време? Признай, че текстът е добър, който сме предложили, и си оттегли предложението.
ИВАН БОЙКОВ: Аз съм готов винаги да си призная кой текст е добър, господин Николов. Вие тук сте сложили "и в съответния бранш", а аз съм го направил по-общо. Добре, съгласен съм в името на доброто сътрудничество да си оттегля текста, след като сте дали гаранции. Просто съм го пропуснал в моята работа по закона.
Оттеглям го, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Поставям на гласуване заглавието на раздел III, както е предложено от вносителя, и чл. 37 така, както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 9.
Заглавието на раздел III и чл. 37 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 38 има предложение на народния представител Панайот Ляков, което е прието по принцип.
Има предложение на народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки, които са го оттеглили.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 38:
"Чл. 38. (1) Член на комисията и консултант не може да бъде лице, което:
1. има материален интерес от изпълнението на обществената поръчка;
2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в откритата процедура и посочените в предложенията подизпълнители или с членове на техните управителни и контролни органи;
3. е участвало в подготовката на откритата процедура и/или в проектирането, когато предмет на поръчката е строителство;
4. е член на управителните органи на възложителя.
(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за обстоятелствата по ал. 1 и 2 при тяхното назначаване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 38 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 7.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел IV
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Чл. 39. (1) Комисията започва работа след получаване от възложителя на списъка с кандидатите и представените предложения.
(2) При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват и кандидати, участващи в процедурата.
(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
(4) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
Чл. 40. (1) Комисията отстранява от участие в открита процедура кандидат, който:
1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 27, ал. 1;
2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1;
3. е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
(2) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на откритата процедура да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок от настъпването им."
Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 39 и 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел IV и членове 39 и 40 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел IV и чл. 39 и чл. 40 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 41 има предложение на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев в чл. 41, ал. 3 числото "10" да се замени с "15".
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народните представители Даниела Николова и Пламен Стоилов, което е прието.
Предложение на Комисията по икономическата политика за чл. 41:
"Чл. 41. (1) След разглеждането на предложенията комисията пристъпва към тяхното оценяване според предварително обявените критерии.
(2) Основни критерии при оценяване на предложенията са:
1. икономически най-изгодното предложение или
2. най-ниската предложена цена.
(3) При оценяване предложението на кандидат, който отговаря на условията по чл. 21, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, предложената от него цена се приема за най-ниска, ако тя надхвърля с не повече от 10 на сто предложената най-ниска цена от друг кандидат.
(4) При оценяване на предложенията при други равни условия с предимство се класират кандидати, които са или са привлекли като подизпълнители малки и средни предприятия, регистрирани по реда на отделен закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Мария Брайнова и Ангел Балтаджиев.
Гласували 107 народни представители: за 45, против 9, въздържали се 53.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 41 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
Член 41 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 42. (1) Ако някои от предложените в предложението цени за дадена обществена поръчка изглеждат изключително ниски, преди да отстрани от участие тези предложения, комисията изисква подробна писмена обосновка от кандидатите. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, като срокът не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаването на искането.
(2) Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани предложението, когато са посочени обективни фактори, свързани с:
1. оригинално решение за организация на изпълнението на обществената поръчка;
2. предложените технически решения;
3. изключително благоприятните условия, с които разполага кандидатът;
4. икономичността при изпълнение на обществената поръчка;
(3) Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените основания са необективни, съответното предложение се отстранява от участие в откритата процедура.
(4) Решението на комисията за приемане на писмената обосновка или за отстраняване на предложенията от участие в процедурата незабавно се съобщава на кандидата.
Чл. 43. Комисията класира трима от кандидатите, чиито предложения отговарят в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя условия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте членове 42 и 43 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Членове 42 и 43 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 44. (1) Комисията съставя протокола за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване;
3. списък на офертите, отстранени от конкурса на основание на чл. 40 и чл. 42, ал. 3;
4. становищата на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;
5. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
6. класираните кандидати.
(2) Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмени мотиви към него.
(3) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на откритата процедура.
(4) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.
(5) При поискване от страна на кандидат в откритата процедура възложителят е длъжен да осигури достъп до протокола на комисията."
Предложение на народния представител Александър Каракачанов:
В чл. 44 ал. 5 се изменя така:
"(5) При поискване от страна на участник в открита процедура комисията е длъжна да му изпрати препис от протокола."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 13, против 94, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 44 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Член 44 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 45 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 45. (1) Възложителят обявява с решение кандидатите, класирани на първите три места, и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител, не по-късно от три работни дни след приключване работата на комисията.
(2) Решенията по ал. 1 на възложителите по чл. 4, т. 2 и 3 са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за административното производство.
(3) Възложителят писмено уведомява кандидатите за резултатите от оценяването на офертите.
Чл. 46. (1) Възложителят сключва договор за обществената поръчка с кандидата, който е определил за изпълнител.
(2) При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор, възложителят предлага договора на кандидата, класиран на второ място, а ако и той откаже - на кандидата, класиран на трето място."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 45 така, както е предложен от комисията, и чл. 46 така, както е предложен от вносителите.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Членове 45 и 46 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава пета - Ограничена процедура".
Комисията подкрепя заглавието на главата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета така, както е предложено от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава пета е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел I - Предварителен подбор на кандидатите".
По чл. 47 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 47. (1) Поканата за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка задължително съдържа:
1. наименование, адрес и телефон на възложителя;
2. решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
3. място и срок за подаване на заявление за участие в предварителния подбор;
4. критерии за подбор на кандидатите.
(2) Поканата за участие в предварителния подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка се изпраща и публикува по реда на чл. 34, ал. 4, 5 и 6 най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждане на предварителния подбор.
(3) Всяка промяна в срока за подаване на заявления за участие в предварителния подбор трябва да бъде публикувана по реда на ал. 2, като кандидатите, подали заявление за участие, се уведомяват писмено."
По чл. 48 има оттеглено предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 48. (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да покани за участие в ограничената процедура само кандидати, които имат необходимата финансова и техническа възможност да изпълнят обществената поръчка.
(2) Всеки заинтересуван кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.
(3) Заявлението за участие трябва да съдържа:
1. документ за регистрация на кандидата;
2. доказателства за търговската репутация на кандидата;
3. копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, с изключение на новорегистрираните и кандидатите, упражняващи свободна професия;
4. доказателства за техническата възможност за изпълнение на обществената поръчка;
5. удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и 5;
6. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, точки 4 и 6.

(4) Когато кандидат за участие в предварителния подбор е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3 се предоставят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
(5) Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
(6) При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(7) В хода на предварителния подбор възложителят не може да изисква и кандидатът не може да представя предложение.
Чл. 49. (1) Подборът на кандидатите за ограничената процедура се извършва от комисията, назначена от възложителя по реда на глава четвърта, раздел III.
(2) Комисията разглежда постъпилите заявления за участие в предварителния подбор и предлага на възложителя да покани за участие в ограничената процедура кандидатите, които отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия. Подборът на кандидатите се извършва въз основа на тяхната финансова и техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка.
(3) Възложителят определя кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в ограничената процедура за възлагане на обществената поръчка и изпраща решението си до Регистъра за обществени поръчки в срок от 7 работни дни.
(4) Възложителят изпраща едновременно на всички определени кандидати писмени покани за участие в ограничената процедура. В поканата възложителят посочва мястото на получаване, срока, цената и начина на плащане на документацията за участие в ограничената процедура.
(5) В 7-дневен срок от получаването на поканата всеки кандидат трябва писмено да потвърди желанието си за участие в ограничената процедура. Липсата на потвърждение означава отказ от участие."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 47 и чл. 48 така, както са предложени от комисията, и чл. 49 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Членове 47, 48 и 49 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел III
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ПРОЦЕДУРА
Чл. 50. (1) Възложителят провежда ограничена процедура за възлагане на обществени поръчки, ако поне трима кандидати потвърдят поканата за участие. При неизпълнение на това условие възложителят прекратява процедурата и уведомява кандидатите.
(2) Срокът за подаване на предложенията не може да бъде по-кратък от 20 календарни дни от получаване на поканата за участие.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде намален до 10 календарни дни, когато възложителят е включил обществената поръчка в информацията за планираните обществени поръчки през годината по чл. 10 или поради възникване на обстоятелства от изключителна спешност.
(4) Оценяването на предложенията се извършва от Комисията за предварителния подбор по реда на глава четвърта, раздел IV.
Чл. 51. За неуредените въпроси в тази глава се прилагат съответно правилата за откритата процедура."
Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 50 и 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III и членове 50 и 51 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел III и членове 50 и 51 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава шеста - Процедура на договаряне".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста така, както е предложена от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 52. (1) Процедурата по прякото договаряне започва с покана, отправена от възложителя до определен от него кандидат или кандидати.
(2) В поканата се съдържат данните, посочени в чл. 34, ал. 1.
(3) Възложителят определя срок за представяне на предложението от кандидата, който не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни.
(4) Възложителят договаря условията на поръчката, с оглед запазване на своите интереси.
Чл. 53. За неуредените въпроси в тази глава се прилагат съответно правилата за откритата процедура."
Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 52 и 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте членове 52 и 53 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Членове 52 и 53 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава седма - Контрол".
Има предложение на комисията - "Глава седма - Органи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля гласувайте заглавието на глава седма така, както е предложено от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава седма е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел I - Регистър за обществени поръчки".
По чл. 54 има предложение на комисията:
"Чл. 54. Министърът на държавната администрация:
1. издава наредба за водене на регистъра за обществени поръчки;
2. дава методически указания по прилагането на закона;
3. организира обучението и квалификация на експерти в сферата на обществените поръчки;
4. одобрява образци на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръки;
5. осъществява координация между възложителите по чл. 4, т. 1 по прилагането на закона;
6. сезира компетентните органи за извършване на проверки по изпълнението на закона;
7. представлява Република България в международни организации по въпросите на обществените поръчки."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел I и чл. 54 така, както са предложени - заглавието от вносителя, а чл. 54 - от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел I и чл. 54 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 55 има предложение на народния представител Иван Бойков - в чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 да отпадне.
2. В ал. 3 т. 4 да отпадне.
3. В ал. 3 се създава т. 7:
"7. списък на планираните обществени поръчки по Закона за малките и средни предприятия."
Предложение на народния представител Панайот Ляков, което е оттеглено и прието предложение на народния представител Йордан Нихризов.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 55. (1) За осъществяване на правомощията по този закон министърът на държавната администрация се подпомага от специализирано звено в администрацията на Министерския съвет.


(2) Специализираното звено по ал. 1 поддържа Регистър за обществени поръчки, който съдържа:
1. решенията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. поканите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
3. информация за сключените договори за обществена поръчка;
4. списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти;
5. годишни класации на най-добрите търговци в съответния бранш;
6. практиката по прилагането на този закон.
(3) Списъкът по т. 4 се изготвя, поддържа и актуализира със съдействието на професионални сдружения и организации в съответния бранш.
(4) Годишните класации по т. 5 се изготвят от професионални сдружения и организации в съответния бранш, които ги изпращат на министъра на държавната администрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Иван Бойков има думата.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще оттегля своето предложение, но искам да ви кажа нещо за чл. 37. В чл. 55 вие правилно сте предложили, както аз имах идея в чл. 37 експертите да бъдат предложени от професионалните сдружения и организации. Аз имах идеята да разширим този кръг, и комисиите да бъдат предлагани от тях, защото са различни институти - в чл. 37, с което да ви дам възможност и комисиите, които всъщност решават, експертите не решават нищо, те съветват, да бъдат с по-разширен статут. И да бъдат...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Те са свързани лица и затова не може.
ИВАН БОЙКОВ: Да, и да бъдат пак изборна функция на министъра. Защото в момента комисията пише какви трябва да бъдат, а кои да бъдат никъде не е публикувано. И може да се окаже, че едни и същи хора могат да бъдат комисии по всичко.
В този смисъл поне ви съветвам списъкът на хората, които участват в комисии, нека да ги определя министърът, нека да не са от браншовите организации, но да има публикация по принцип на списъка по смисъла и по схемата, по която стават синдиците и другите хора, които решават, които не са държавни служители. Така, да са ясни, както, да кажем, експерт-счетоводителите. Те имат почти същите функции и отговорности и трябва да са ясни на обществото, да ги има в списък и да се публикуват в "Държавен вестник". Това беше моето предложение, което вие не приехте тогава. Може би ще му намерим мястото тук.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има го.
ИВАН БОЙКОВ: Аз оттеглям своите предложения по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте по първо и второ? А за т. 7 - за списъка?
ИВАН БОЙКОВ: Оттеглям всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте всичко? Добре.
Моля, гласувайте чл. 55 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Член 55 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Раздел II
ОБЖАЛВАНЕ И КОНТРОЛ

Чл. 56. (1) Кандидатите, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки по този закон могат да подават жалби за неспазване на изискванията за тяхното провеждане по реда на Закона за административното производство.
             (2) Жалбата се подава чрез възложителя в 7-дневен срок от обявяване на решението по чл. 45, ал. 1.
Чл. 57. (1) Контролът по изпълнение на този закон се осъществява от Сметната палата и от органите на Държавния финансов контрол.
             (2) Министърът на държавната администрация може да поиска от органите на Държавния финансов контрол да осъществят правомощията си по ал. 1 по конкретен случай."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 56 и 57 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел II и чл. 56 и 57 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава осма - Административнонаказателни разпоредби".
Комисията по икономическата политика подкрепя заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава осма така, както е предложено от вносителя.
Гласували 124 народни представители: за 122, против 1, въздържал се 1.
Заглавието на глава осма е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 58. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Държавния финансов контрол.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от министъра на държавната администрация в случаите по чл. 57, ал. 2 или от упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
По чл. 59 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 59. За груби нарушения по този закон, които не представляват престъпление, се налагат глоби в размер до 0,5 на сто от цената на поръчката, но не по-малко от 1 000 000 лв."
Създава се чл. 60:
"Чл. 60. (1) Когато възложител по смисъла на този закон не спази изискването да проведе предвидената процедура за възлагане на обществена поръчка, се наказва с глоба 5 на сто от стойността на поръчката, но не по-малко от 5 000 000 лв.
              (2) Глобата се налага в срок до 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението."
Създава се чл. 61:
"Чл. 61. Възложител, който не изпълни предписанията на контролните органи, се наказва с глоба от 200 000 до 1 000 000 лв."
Създава се чл. 62:
"Чл. 62. (1) Длъжностните лица, които не предоставят в срок поисканите доказателства или информация относно възлагането или изпълнението на договор за обществена поръчка, се наказват с глоба от 50 000 до 250 000 лв.
              (2) Санкцията по ал. 1 се налага и на длъжностно лице, което без уважителни причини не препрати своевременно жалбата до компетентния орган или до съда."
Създава се чл. 63:
"Чл. 63. Глобите по чл. 61 и чл. 62 се налагат не по-късно от 3 месеца от установяване неизпълнението на задължението. При повторно нарушение в рамките на една година, се налага глоба в двоен размер."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 58 така, както е предложен от вносителя и членове от 59 до 63 включително така, както са предложени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Членове от 58 до 63 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Допълнителни разпоредби".
Има предложение на народните представители Иван Чомаков и Младен Влашки.
Предложението е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Инженеринг" е дейност за комплексно изпълнение на строителство или изпълнение на повече от една от следните дейности: предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, изграждане на обекти, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.
2. "Рехабилитация" е строителна дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизация на части от елементите на пътната, транспортната, далекосъобщителната, енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната инфраструктура.
3. "Третиране на битови отпадъци" е събирането, временното съхранение, обезвреждането и депонирането на битови отпадъци, както и дейности, свързани с повторното им използване и рециклиране, включително производството на енергия и продукти от отпадъци.
4. "Консолидиран държавен бюджет" са субсидии от Републиканския бюджет, финансови средства от извънбюджетни фондове и сметки и преотстъпени собствени бюджетни приходи на нестопанските организации.
5. "Кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка" е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което:
а) е закупило документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;
б) отговаря на обявените квалификационни изисквания на възложителя;
в) подаде предложение за участие в обявената процедура.
6. "Процедура за възлагане на обществена поръчка" са всички действия на възложителя, които водят до сключването на договор между възложител и изпълнител.
7. "Обединение" е обединяването на две или повече български или чуждестранни физически или юридически лица с цел да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка, без да е възприета дадена правна форма.
8. "Свързано предприятие" е всяко предприятие, върху което възложителят може да упражнява пряко или косвено контрол върху управлението или дейността му.
9. (Няма нужда от нея, да отпадне.)
10. "Икономически най-изгодно предложение" е това предложение, което отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя критерии по отношение на качеството, техническите характеристики, естетическите и функционалните характеристики, осигуряване на техническа помощ или гаранционно обслужване, срока за изпълнение, цената и начина на плащане.
11. "Цена на предложението" е цената, която кандидатът в процедура за възлагане на обществена поръчка предлага в своето предложение за изпълнението на поръчката.
12. "Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка" е комплект документи, изготвени от възложителя в съответствие с изискванията му за възлагане на обществена поръчка.
13. "Доказателства за търговска репутация" са препоръки от предишни възложители, ако кандидатът е участвал в други процедури за възлагане на обществени поръчки или от постоянни партньори.
14. "Доказателства за технически възможности на кандидата" се предоставят по един или няколко от следните начини в зависимост от вида, характера, големината и целта на обществената поръчка:
а) образователната и професионалната квалификация на кандидата и/или тези на ръководните служители на кандидата и в частност тези на лицето или лицата, които отговарят за извършване на поръчката;
б) списък на основните поръчки, извършени през последната година, с цена, срокове и клиенти;
в) справка за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката.
15. "Предложение за изпълнение на поръчката" е подробно описание на предложената организация, начина и срока за изпълнение на поръчката.
16. "Липса на реална конкуренция" е налице, когато предложените офертни цени и други условия са еднакви."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Девета точка отпада, така ли?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1 така, както е предложен от комисията, без т. 9.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Заглавието и § 1 са приети.
За процедура има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно Правилника за организацията и дейността на народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на работното време, но до приключване на текущата точка от седмичната програма - второ четене на законопроекта за обществените поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на народния представител Благой Димитров.
Гласували 111 народни представители: за 98, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Този закон отменя:
1. Закона за възлагане на държавни и общински поръчки (ДВ, бр. 9 от 1997 г.).
2. Член 38 от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ДВ, бр. 86 от 1997 г.).
3. Член 70, т. 4, 5 и 7 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 22 и 93 от 1998 т.)".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 2 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 120 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 5.
Заглавието и § 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По § 3 има предложение на народния представител Иван Бойков:
В чл. 6, ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. списък на лицата, които възложителите могат да използват като членове на комисии."
Това не се подкрепя от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
§ 3. В чл. 7 от Закона за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; доп., бр. 123 от 1997 г.) се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) В неофициалния раздел се създава рубрика - Бюлетин за обществени поръчки, в който се публикуват:
1. информациите на възложителите за планираните обществени поръчки през годината по чл. 10 от Закона за обществените поръчки;
2. поканите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;
3. списък на лицата, които възложителите могат да използват като външни експерти.
2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4."
Извинявам се на господин Бойков, неговото предложение е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението на господин Бойков е прието.
Тогава, моля, гласувайте § 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 2.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 4. В § 3а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на Република България от 1996 г. - бр. 16 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1996 г., бр. 61 и 123 от 1997 г. и бр. 93 от 1998 г.) думите "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки" се заменя със "Закон за обществените поръчки".
§ 5. В § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г., изм. и доп., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г., попр., бр. 86 от 1996 г., доп., бр. 108 от 1996 г., попр., бр. 109 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г.; бр. 39 от 1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; доп., бр. 70 от 1998 г.) думите "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки" се заменят с "Закон за обществените поръчки".
§ 6. (1) За държавните и общинските поръчки, за които е открита процедура или е взето решение за възлагане преди влизането в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на отменения Закон за държавните и общинските поръчки.
(2) При взето решение за откриване на процедури по чл. 38 от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ДВ, бр. 86 от 1997 г.) и по чл. 70, т. 4, 5 и 7 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., и бр. 22 и 93 от 1998 г.) преди влизането в сила на този закон, те се приключват по досегашния ред."
Комисията подкрепя текстовете на вносителите за тези три параграфа - § 4, § 5 и § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 4, § 5 и § 6 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 116 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 4, 5 и 6 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 7. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".
Комисията по икономическата политика не подкрепя текста на вносителя.
Комисията по икономическата политика предлага § 7 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на § 7.
Гласували 115 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 6.
Параграф 7 отпада.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя - § 8 става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от вносителя, който става § 7.
Гласували 136 народни представители: за 125, против 1, въздържали се 10.
Параграф 8 е приет, а с това и целият Закон за обществените поръчки. (Ръкопляскания.)
Съобщения:
Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите отлага насроченото за днес свое заседание.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание днес от 15,00 ч. в зала 238.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание днес от 15,00 ч. в зала 142.
Комисията за противодействие на престъпността и корупцията ще проведе заседание на 10 юни, четвъртък, от 17,00 ч. в кабинет 226.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 10 юни, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Благовест Сендов

Секретари:
Илия Петров

Свилен Димитров