Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-06-10

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник председателите Иван Куртев и Благовест Сендов

Секретари: Анелия Тошкова и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Преминаваме към втора точка от седмичната програма -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СТАТИСТИКАТА.
За процедура има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моля господин председателя да разреши да подложим на гласуване удължаване на срока с една седмица за представяне на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, тъй като той беше приет на извънредното заседание със срок една седмица, а проблемите са доста сложни и просто се нуждаем от допълнително време за консултации, за да можем наистина да направим един закон, който да е работещ.
Много моля да подложите на гласуване това мое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Срещу това предложение има ли?
Моля, гласувайте предложението за удължаване със седем дни срока за предложения за второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Гласували 155 народни представители: за 155, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Има думата председателят на Комисията по икономическата политика господин Николов да докладва законопроекта за статистиката.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение по време на четенето на законопроекта за статистиката в залата да присъства и господин Александър Хаджийски, председател на Националния статистически институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли?
Моля, гласувайте предложение.
Гласували 131 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Александър Хаджийски в залата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Закон за статистиката".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на закона.
Гласували 139 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 15.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава първа
Общи положения
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от органите на статистиката, регистрите и информационните системи, които те поддържат, както и обмена на данни между тях.
Чл. 2. (1) Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, анализирането и съхраняването на статистически данни, предоставянето и разпространението на статистическа информация.
(2) Статистическата дейност се осъществява при спазване на принципите на законосъобразност, безпристрастност, надеждност, ефективност, адекватност, публичност и поверителност.
(3) Статистическата дейност осигурява информация за съвкупности от еднородни единици (факти, процеси и явления) в икономиката, демографията, социалната област и околната среда за страната или за отделни региони."
Комисията по икономическата политика подкрепя заглавието на глава първа и текста на вносителя за членове 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма други предложения.
Моля, гласувайте заглавието на глава първа и членове 1 и 2.
Гласували 132 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 17.
Заглавието на глава първа и членове 1 и 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 3. Има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 3. (1) Органите на статистиката осъществяват статистическата дейност на държавата, като провеждат текущи, периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната програма за статистически изследвания.
(2) Органи на статистиката са Националният статистически институт и съответните структурни звена в министерства, ведомства и други органи на централната и териториалната администрация, които извършват статистическа дейност.
(3) Официален източник на статистическа информация са министерствата, ведомствата и органите на централната и териториалната администрация по ал. 2.
(4) Статистическите изследвания обхващат всички области на обществения живот, които могат да бъдат наблюдавани с използването на статистически методи. Конкретният обхват на статистическите изследвания се определя според тяхната необходимост, полезност и целесъобразност за обществото.
Чл. 4. Статистическите изследвания се провеждат на основата на задължителното или на доброволното участие на лицата - обект на статистически изследвания.
Чл. 5. (1) Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната програма за статистически изследвания, са достъпни за всички потребители.
(2) Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите по ал. 1, се определят в Националната програма за статистически изследвания."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за членове 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове 3, 4 и 5 някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията и членове 4 и 5 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 11.
Членове 3, 4 и 5 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава втора - Национален статистически институт".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора.
Гласували 125 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 21.
Заглавието на глава втора е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 6 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което е от две части. Първото е ал. 1 на чл. 6 да се измени така:
"Чл. 6. (1) Националният статистически институт е независим орган на държавната администрация, който осъществява статистическа дейност."
Комисията не подкрепя това предложение.
Втората част е приета.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 6. (1) Националният статистически институт осъществява статистическа дейност и други дейности, възложени му със закон. Той е със статут на държавна агенция със седалище София.
(2) Националният статистически институт е юридическо лице на бюджетна издръжка.
(3) Националният статистически институт се състои от Централно управление и териториални статистически бюра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 6 господин Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение цели да се запази тази практика, която се установи в страната в началото на прехода - Статистическият институт да бъде един независим орган, независим от правителството и подчинен на Народното събрание, за да може да се ползва с възможността максимално обективно да прави анализи на икономическите процеси в страната.
На първото четене беше проведена дискусия тук и по чисто формално изброяване на страните, където органът е към правителството и към Народното събрание, като че ли беше обоснована необходимостта статистиката да стане един от много органи на Министерския съвет, една агенция на Министерския съвет. Едва ли обаче към проблемите на достоверността и обективността на информацията в страната следва да се подхожда по такъв начин, още повече, че проблемите на прехода у нас са напълно известни и проблемът за обективността, стабилността на институциите е един от най-сериозните проблеми, по които ние срещаме най-сериозните трудности в сравнение с другите източноевропейски страни.
От тази гледна точка настоявам това предложение да се гласува, за да може да се запази едно решение, което в България оправдава своето значение.
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има думата госпожа Росица Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам в чл. 6, ал. 3 от предложението на Комисията по икономическата политика да отпадне думата "териториални" и тя да придобие следния вид:
"(3) Националният статистически институт се състои от Централно управление и статистически бюра".
Основанието за това е, че освен териториални структури, Националният статистически институт има и специализирани структури, които не могат да бъдат обхванати в понятието "териториални". Като пример бих посочила БУЛСТАТ и Бюрото за разпространение на статистическа информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Тоткова.
Друг желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Папаризов за заместващ текст на чл. 6, ал. 1. Второто му предложение е прието.
Гласували 150 народни представители: за 64, против 75, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народната представителка Росица Тоткова в чл. 6, ал. 3 думата "териториални" да отпадне.
Гласували 120 народни представители: за 98, против 5, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от комисията с вече гласуваната корекция в трета алинея.
Гласували 129 народни представители: за 106, против 19, въздържали се 4.
Член 6 е приет.
За отрицателен вот думата има господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Гласувах "против", защото няма нищо по-страшно от това една изпълнителна власт да направи зависима статистиката. Това значи, че всичко онова, което си пожелае да покаже за своята дейност, вече спокойно чрез статистиката може да го показва, когато тя е зависима от изпълнителната власт. Това говори, че се налага един авторитаризъм, включително и чрез статистиката в България. Все пак тя имаше определена независимост.
Днес Народното събрание дори не може да разчита вече на зависимата от изпълнителната власт статистика, като законодателен орган. Не може дори съдебната власт, като независима власт, да разчита на статистиката като орган. Изпълнителната власт я превърна в собствена агенция, в собствен послушен орган - нещо, което става с всички сфери на живот. Това още веднъж потвърждава за авторитаризма на режима Костов, който се налага в България, превръщането на статистиката в зависима от един човек - от режима Костов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Господин Николов, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 7. (1) Националният статистически институт:
1. координира статистическата дейност на държавата, като:
а) сътрудничи с другите органи на статистиката при подготовката на проекта и при изпълнението на Националната програма за статистически изследвания;
б) осигурява методологическо единство в изследванията;
в) участва при изграждането на националните информационни системи;
2. проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация;
3. разработва план за цялостната си дейност;
4. изготвя годишен план за статистическите си изследвания, който се включва като неразделна част от Националната програма за статистически изследвания;
5. събира, обработва и съхранява статистически данни и статистическа информация;
6. разработва и поддържа национални статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи;
7. разработва анализи на демографските и социално-икономическите явления и процеси;
8. публикува и разпространява статистическа информация;
9. предоставя статистическа информация за потребителите от страната и от чужбина;
10. изгражда и поддържа национални и регионални регистри и бази от данни;
11. оказва методологична и методическа помощ и упражнява контрол върху статистическите изследвания, провеждани от органите на статистиката;
12. изгражда, поддържа и управлява централен статистически архив и специализирана библиотека;
13. участва в статистическата дейност на международни организации и поддържа връзки с национални статистически служби в чужбина.
 (2) Националният статистически институт може да извършва и статистически изследвания, невключени в Националната програма за статистически изследвания, както и обработка на статистически данни при възлагане с договор."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 7 няма постъпили предложения.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от вносителите.
Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 8 има предложение на народния представител Атанас Папаризов.
В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Националният статистически институт се ръководи от председател и двама заместник-председатели, избирани и освобождавани от Народното събрание за срок от 5 години."
2. Алинея 2 да отпадне.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Председателят и двамата заместник-председатели на Националния статистически институт се освобождават предсрочно:".
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) В случаите по ал. 3, както и при смърт на председателя или на заместник-председател на Националния статистически институт, Народното събрание избира нов председател или заместник-председател на неговото място за останалата част от мандата."
Комисията по икономическата политика не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 8. (1) Националният статистически институт се ръководи от председател и заместник-председател, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 7 години, но за не повече от 2 мандата.
            (2) Председателят и заместник-председателят на Националния статистически институт се назначават от министър-председателя.
            (3) Председателят и заместник-председателят на Националния статистически институт се освобождават предсрочно:
1. по тяхна молба;
2. при извършено грубо нарушение на този закон;
3. при извършено умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
4. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца.
 (4) В случаите по ал. 3 и при смърт на председателя или заместник-председателя на Националния статистически институт се назначава нов председател или заместник-председател до края на първоначалния мандат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 8 има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Моите предложения по чл. 8 и по-нататък са свързани с това да се запази в някаква форма ролята на Народното събрание по отношение на Националния статистически институт. Очевидно не това е волята на мнозинството.
Затова аз все пак държа да се изчитат предложенията и да се гласуват, тъй като поне в някаква степен е редно Народното събрание да контролира този орган. Не може чисто формално да се каже, че щом той е агенция, трябва да спазваме Закона за държавната администрация, няма председателят да се избира с участието на Народното събрание, няма програмата на института да се обсъжда в парламента, още повече, че аз съм предложил веднъж на 5 години да става това.
Разбирам, че логиката на закона вече върви в съвсем друга посока.
Предлагам и моля да се гласуват моите предложения, без да има нужда да ги обосновавам повече, тъй като те логически следват от позицията да се запази поне в някаква степен прозрачността и отговорността на Националния статистически институт пред Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Аз искам да подкрепя още веднъж това, което беше казано от господин Папаризов, затова да се намери някакъв начин този Национален статистически институт да дава обективна информация.
На всички управляващи, независимо дали това са днешните, миналите или бъдещите, се иска статистиката да дава сведения, които да представят нещата по-розови, отколкото са. Но статистиката е не само за това - да защитава онова, което е направено, а и да дава възможност да се правят изводи за бъдещето. И ако статистиката не е достатъчно точна, а тя не може да бъде абсолютно точна никога, но ако не е достатъчно точна, тя ще лъже и тези, които имат нужда от нея. Затова държавата няма никаква полза - нито управляващи, нито опозиция - да няма някаква здрава основа за правене на изводи.
Тук преди време беше споменато това, че се правят някакви модели за предвиждане на бъдещето. Те се правят само въз основа на статистически данни. Ако вие нямате достатъчно точни, достатъчно надеждни статистически данни, оттук нататък всички предвиждания са грешни, колкото и добре да искате да направите тези предвиждания.
Затова бягането от независимостта на статистическите данни, поставя държавата ни в много несигурно положение. Много по-добре е да имате точни данни и от тези точни или достатъчно точни данни да направите някакви добри заключения, отколкото да се излъжете за една година, за две години и по-нататък истината не може да не излезе наяве.
Така че бягането от това статистиката да бъде независима е бягането от това статистиката да бъде достатъчно надеждна. И ако вие правите това нещо, го правите против себе си. Защото вие можете да нагласите данни, за да изглеждате добре след едни избори, за втори избори, но за третите ще се свърши тази работа.
Така че аз смятам, че в едно силно политизирано общество много внимателно трябва да се подхожда тук, тъй като въпросът е много сериозен по отношение на това какво предвиждаме от данните, които ни дава статистиката. Излъжем ли в основата, заложим ли погрешни данни, ще имаме и погрешни изводи.
Така че аз смятам, че тук трябва много добре да се замислим, да осъзнаем, че с това ние подриваме основата за вземане на правилни решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов.
Има думата господин Николов за реплика. Заповядайте.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Сендов! Аз искам да направя реплика не за логиката, която Вие изложихте, защото аз съм абсолютно съгласен с нея, а искам просто да се опитам на основата на тази логика да направя извода, който ни е довел до това решение - Статистическият институт да бъде държавна агенция и неговият председател и заместник-председател да бъдат назначавани от Министерския съвет. Тя е същата, която Вие тук изложихте - че управлението се нуждае от точна статистическа информация и, разбира се, въздействието върху управлението на Националния статистически институт трябва да бъде точно такова, че да може да бъде променено това ръководство и да се подобри работата на Статистическия институт, когато ние получаваме неточна информация, която ни е необходима. Защото безспорно е нашето желание да управляваме добре и дълго, разбира се.
Затова ние предлагаме Националният статистически институт да се превърне в държавна агенция, която да зависи от Министерския съвет, и Министерският съвет да бъде коректор на работата на Националния статистически институт.
Искам да припомня кога е прието това решение Националният статистически институт да бъде орган, чието ръководство да бъде избирано от Народното събрание. Това беше във време, когато наистина обществото беше политизирано и когато се смяташе, че статистическата информация, която ще дава Националният статистически институт, трябва по някакъв начин да коригира оценката, която прави само за себе си управлението.
Аз смятам, че в онзи период не се е мислело, че точно тези данни, които дава Националният статистически институт, ще бъдат полезни дотолкова на управлението, че то да управлява добре и дълго. Защото просто нямаше такива мнозинства в Народното събрание. Така че и това искам да бъде ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
За втора реплика има думата Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Сендов! Точно по стария модел - тогава, когато се избираше ръководството на Националния статистически институт от Народното събрание, т.е. по стария закон, имаше една много тежка зърнена криза и всъщност правителството на Демократичната левица падна точно на базата на това, че включително и премиерът Виденов, и правителството получаваше невярна информация от статистиката.
Аз многократно - може би два или три пъти, съм питал от тази трибуна стария председател на Националния статистически институт, примерно, какви са параметрите на сенчестата икономика и той никога не е могъл да ми каже. Тоест, старият модел аз дълбоко се съмнявам, че е ефективен. Точно така, господин Папаризов. Вие бяхте в същото правителство и ви лъжеха и всъщност и хлебната криза, и зърнената криза дойде точно на базата на фалшивата информация, която получавахте или не получавахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За дуплика има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Аз се опитах да избягам от политизирането, защото статистиката е математическа дисциплина. Много добре ми е ясно какво означава да правите сметки, когато изходните Ви данни не са точни. Не искам да защитавам никой преди това. И не мога да се съглася, че доказателството, което Вие давате, е вярно. Това, че преди директор на този институт беше един уважаван професор, никой не може да отрече.
Статистическият институт е един фундаментален научен институт. Фундаментален научен институт! В статистиката се използват изключително сложни математически методи и много сложни математически модели. Не може един такъв институт да бъде политически орган на правителството! Не може просто, защото това противоречи на логиката на нещата.
Аз не казвам, че предишният модел е бил по-съвършен, но сегашният модел е по-несъвършен, защото едно правителство винаги е в затруднение. Няма правителство на този свят, което да си живее така и да няма трудности. И винаги то има желание, естествено, за самозащита - да иска статистиката да даде нещо по-розово за това, което то прави. Но това не е доброто за държавата. И стъпили на неточни данни, на изкривени данни, ние лъжем себе си.
Затова моята молба беше да се осъзнае, че сега не става въпрос да се направи една статистика, която ще дава на това правителство угодни заключения, а че ние не можем да си представяме как ще предвиждаме нещата в България, ако нямаме достатъчно добри статистически данни.
Представете си, че в една болница лабораторията се прави така, че да дава колкото се може по-добри резултати, а не обективни резултати. Лабораторията винаги трябва да бъде независима. Това е лабораторията на нашата държава. Затова не спекулирайте с тези неща. Но аз съм убеден, че това няма да стане, защото статистиката показва, че се гласува така, както иска мнозинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов.
Има думата господин Нансен Бехар.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Управляващият елит не е заинтересован да лъже сам себе си. Защото в крайна сметка се взимат управленски решения на базата на обективна информация.
Няма да правя оценка за това какво ни е давала статистиката, но бих искал да кажа, че подчиняването й на Министерския съвет би нарушило принципите, на които се основава всяка национална статистика. И защо да не погледнем опита в малките западноевропейски страни, където статистическите институти са или независими, или са субординирани по друг начин в структурата на държавните институции.
Основните принципи: първо - отвореност към другите статистики в света; второ - прозрачност.
Ние, например, сега, когато говорим за прословутата кошница на цените, редица специалисти, дори Народното събрание не е запознато с метода и методологията, по която се изчисляват определени показатели. Не че всички биха искали да ги знаят, но това е нещо абсолютно необходимо. Особено за прословутия показател съвкупен обществен продукт или съвкупен вътрешен продукт.
Един път се каза, че през годината ще се постигнат резултати от 3,4. След това дойде войната в съседна Югославия и започнаха извинения за това, че не могат да се осъществят определени показатели, защото влошаващите се позиции на платежния баланс и други показатели са силно разклатени. И сега се говори за това, че растежът на съвкупния вътрешен продукт ще бъде около 1%.
Ами, дайте задачата като управляващо мнозинство, като правителство. За съжаление правителствата у нас са все още партийни и това означава, че ние ще подчиним статистиката на партийна институция. И утре, когато се смени, ако се смени този модел, тогава ще трябва да търсим други форми на съподчинение на статистиката.
Дайте задачата на един екип от средно интелигентни статистици и икономисти, примерно да докажат, че в България има 4% икономически растеж и това ще бъде доказано. Или нулев растеж - това също ще бъде доказано. Зависи от начина, по който се прилага, зависи от политическата поръчка в крайна сметка.
Аз определено смятам, че подчиняването на статистиката на Министерския съвет не е най-удачното решение за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бехар.
Има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, напълно се съгласявам с предложението на господин Папаризов и онова, което казаха акад. Сендов и проф. Бехар.
Искам да добавя още нещо. Правителството се избира от Народното събрание. Народното събрание контролира дейността на правителството - как то изпълнява своята програма и как управлява страната. Вие лишавате Народното събрание от един инструмент, какъвто представлява Националният статистически институт, откъдето Народното събрание да получава точно, обективно данни, за да може правилно, аргументирано да контролира дейността на управляващото правителство, а оттук и на управляващата политическа сила.

Затова аз смятам, че Националният статистически институт трябва да бъде независим, не подчинен на правителството, а на Народното събрание, за да може тук и по онези данни, които дава Националният статистически институт, да се провеждат необходимите дебати, да се обсъждат тези данни и да се провери тяхната достоверност. Защото, уверявам ви така, както правите ще стане така, че средната грешка на средната аритметична ще бъде по-голяма от достоверността на данните. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Друг желае ли думата? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Папаризов.
Гласували 147 народни представители: за 53, против 88, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 158 народни представители: за 86, против 51, въздържал се 1.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 9 има направено предложение от народния представител Атанас Папаризов - в чл. 9, точки 1 и 2 се изменят така:
"1. внася ежегодно в Народното събрание отчет за дейността на Националния статистически институт и отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания за предходната година;
2. в началото на своя мандат внася в Народното събрание проект на Националната програма за статистически изследвания за срок от пет години, като ежегодно внася и проект за актуализиране на Националната програма за статистически изследвания за следващата календарна година.".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 9. Председателят на Националния статистически институт:
1. внася ежегодно в Министерския съвет отчет за дейността на Националния статистически институт и отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания за предходната година;
2. внася ежегодно в Министерския съвет проект на Национална програма за статистически изследвания за следващата календарна година;
3. определя структурата и щата на Централното управление и на териториалните статистически бюра;
4. назначава служителите в Централното управление и директорите на статистическите бюра;
5. утвърждава самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи националните статистически класификации, номенклатури, правилниците за тяхното прилагане, както и статистическите стандарти и методики;
6. организира и ръководи дейността на Националния статистически институт;
7. представлява Националния статистически институт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 9 има думата господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Въпреки всички гласувания досега, аз още веднъж призовавам мнозинството да се вслуша в това, което каза и господин Бехар, и акад. Сендов, и всички други мои колеги, и д-р Марангозов, хора, работещи в различни области на живота, и въпреки всичко да приемат поне програмата на института, независимо че това е една агенция на изпълнителната власт, веднъж на пет години да се разглежда в парламента. Смятам, че това поне ще бъде едно малко съобразяване с логиката за прозрачност и обективност.
Затова си позволявам още веднъж да настоя поне в този случай да подкрепите предложението. В зависимост от гласуването ви по този член става необходимо или безпредметно след това гласуването по чл. 15. Искам да обърна внимание на това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Излизам на трибуната, защото следях развитието по предходния член, който ви предложи господин Папаризов за това ръководството на Националния статистически институт да бъде избирано от Народното събрание и за това, че вие отново показахте, че диалогичността не ви е присъща.
Вие сте ортодоксални личности, но вредите на самите себе си. Ние сме парламентарна република. Парламентът назначава правителството и контролира функциите на правителството. Един от начините за този контрол е отчетът на статистиката за извършената от него работа по дадената надеждна информация за развитието на народното стопанство. Ако и това не приемете, искам да ви припомня, че вие си отивате и след това най-много вие ще теглите от това, че ще бъдете ощетени да нямате право като опозиция да имате реална информация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Нешев.
Има думата госпожа Росица Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка с подкрепеното от народните представители предложение в чл. 6, аз предлагам в чл. 9, т. 3 също да отпадне думата "териториално" и оттук нататък в целия закон изразът "териториални статистически бюра" да се замени със "статистически бюра".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Желае ли някой друг да се изкаже по чл. 9? Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Папаризов.
Гласували 145 народни представители: за 41, против 90, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията с отпадане в точки 3 и 4 на думата "териториалните", а следващата дума "статистически" ще се членува - "статистическите бюра".
Гласували 131 народни представители: за 100, против 29, въздържали се 2.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 10. (1) Стандартите, класификациите, номенклатурите и методиките по чл. 9, т. 5 са задължителни при изграждането и поддържането на националните статистически и информационни системи и регистри и при утвърждаването на формуляри и бланки на документи за тях.
(2) Класификации и номенклатури с национален статут, разработвани от овластени с нормативен акт органи, задължително се съвместяват с националните класификации и номенклатури, разработвани и поддържани от Националния статистически институт.
(3) Националните класификации и номенклатури и правилниците за тяхното прилагане, както и статистическите стандарти, се обнародват в "Държавен вестник" в срок до 30 дни от тяхното приемане или изменяне.
Чл. 11. (1) Висшият статистически съвет е съвещателен орган към председателя на Националния статистически институт, който дава становища и препоръки по плана за статистическите изследвания на Националния статистически институт, по проекти на нормативни актове в областта на статистиката, националните статистически стандарти, националните класификации, номенклатури и методики.
(2) Председателят на Националния статистически институт определя членовете на Висшия статистически съвет, които са между 20 и 35 души изявени специалисти в областта на статистическата теория и практика, както и представители на основните потребители на статистическа информация, и утвърждава правилник за дейността на съвета.
(3) Висшият статистически съвет избира председател измежду членовете си.
Чл. 12. (1) Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на Националния статистически институт в съответните териториални единици.
(2) Служителите в териториалните статистически бюра се назначават от директора на бюрото."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за членове 10, 11 и 12.
Има прието предложение на народния представител Благой Димитров и предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 13. (1) По бюджета на Националния статистически институт се администрират следните приходи:
1. по такси съгласно чл. 24, ал. 4, чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3;
2. по доходи съгласно чл. 7, ал. 2;
3. от издателска и печатна дейност;
4. от лихви
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за дейността на Националния статистически институт, за статистически наблюдения и изследвания, за стимулиране на служителите на Националния статистически институт по ред, определен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата госпожа Роси Тоткова.
РОСИЦА ТОТКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам ви в чл. 12 да отпадне ал. 1 и чл. 12 да придобие следния вид:
"Чл. 12. Служителите в статистическите бюра се назначават от директора на бюрото."
Това ще съответства на подкрепените вече от вас промени в чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Тоткова.
Моля, гласувайте нейното предложение за отпадане на ал. 1 на чл. 12 и на думата "териториалните" в ал. 2 на същия член, а думата "статистически" се членува и изразът става "статистическите бюра".
Гласували 105 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 10 и 11, както са предложени от вносителя, чл. 12 с приетите вече корекции и чл. 13, както е предложен от комисията.
Гласували 130 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 23.
Членове 10, 11, 12 и 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава трета
Национален статистически съвет и Национална програма за
статистически изследвания
Чл. 14. (1) Националният статистически съвет е орган към председателя на Националния статистически институт по съставянето и изпълнението на Националната програма за статистически изследвания.
(2) Националният статистически съвет се състои от 16 членове - представители на: Министерския съвет, Българската народна банка, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на промишлеността, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на търговията и туризма, Комисията за защита на конкуренцията, Националния осигурителен институт и председателя на Националния статистически институт, който е и председател на съвета.
(3) Членовете на Националния статистически съвет се определят и освобождават от ръководителите на съответните ведомства.
(4) Националният статистически съвет:
1. приема дългосрочна стратегия за развитие на статистическата дейност;
2. обсъжда предложенията на органите на статистиката за включване в проекта на Националната програма за статистически изследвания на изследвания с междуведомствено значение и взема решение за включването на конкретни изследвания, определени по вид, обхват и изпълнители;
3. съставя проекта на Национална програма за статистически изследвания и дава становище за нейното финансово осигуряване на министъра на финансите;
4. съгласува и утвърждава правилниците за работа на органите на статистиката;
5. приема правилник за дейността си."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов си оттегли предложението по чл. 15.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 15. (1) Националната програма за статистически изследвания се приема ежегодно от Министерския съвет по предложение на председателя на Националния статистически институт и се обнародва в "Държавен вестник".
(2) Проектът на Националната програма за статистически изследвания включва плана за статистически изследвания на Националния статистически институт и изследванията с междуведомствено значение по чл. 14, ал. 4, т. 2.
(3) Председателят на Националния статистически съвет определя срок, в който органите на статистиката и други заинтересовани институции могат да правят предложения до него за включване на статистически изследвания в проекта на Националната програма за статистически изследвания.
(4) Проектът на Националната програма за статистически изследвания се внася от председателя на Националния статистически съвет в Министерския съвет не по-късно от два месеца преди началото на бюджетната година заедно със становище на Националния статистически съвет относно финансовото й осигуряване."
Комисията подкрепя текста на вносителя.

По чл. 16 има предложение на Комисията по икономическата политика.
"Чл. 16. (1) Средствата, необходими за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания, се осигуряват целево от държавния бюджет за съответната година и се посочват отделно от средствата за издръжка на Националния статистически институт.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по бюджетите на министерствата, ведомствата и другите органи на централната и териториалната администрация, чиито структурни статистически звена ще извършват планираното изследване.
Чл. 17. (1) В Националната програма за статистически изследвания се включват:
1. постоянно провежданите статистически изследвания с установена обществена значимост;
2. други статистически изследвания за съответната година или период, включително:
а) преброяване на населението и стопански преброявания;
б) статистически изследвания по конкретен повод;
в) статистически изследвания по поети от Република България международни задължения.
(2) За статистическите изследвания по т. 2 се разработват конкретни програми от органите на статистиката, съгласувано с институцията, предложила изследването.
Чл. 18. Изчерпателни преброявания се извършват по силата на отделен закон.
Чл. 19. За всяко статистическо изследване в програмата се посочват:
1. темата на изследването;
2. предметът и обектът на изследването;
3. начинът на провеждане на изследването;
4. източниците и формата на събиране на данните;
5. органът/органите, провеждащи изследването;
6. задълженията по предоставянето на данните;
7. бюджетът на изследването.
Комисията подкрепя текстовете на вносителите по чл. 19, 18, 17 и 15 и има предложение по чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава трета и членовете от 14 до 19 включително, има думата господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! В чл. 11 вие приехте да има Висш статистически съвет. А в чл. 14 - Национален статистически съвет. Стана модерно във всеки закон да има някакъв национален съвет. Например, сега ми идва наум, в Закона за фуражите - Национален съвет по фуражите, в Закона по борба с наркотиците - Национален съвет по наркотиците, в Закона за храните - Национален съвет по храните. И като гледам тук този национален съвет, който се предлага, всъщност е един минимистерски съвет, повтаря Министерския съвет. Предполагам, че в него ще участват хора с ранг на заместник-министри, политически фигури.
И какво се получава? Получава се една прекалена бюрокрация и заседателщина. Според мен този национален съвет, който непрекъснато се изгражда като национални съвети във всеки един закон, са излишни. Има си Висш статистически съвет, който си предлага програмата, председателят на Националния статистически институт внася в Министерския съвет. Горе са включени всички представители на министерства. Министерският съвет си одобрява програмата и край. Защо трябва да минава през десет инстанции? Вие си го направихте орган на Министерския съвет и си играем на някаква лъжлива демокрация ли?
Според мен този национален съвет, който се предлага тук, е излишен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов. Господин Марангозов, аз Вашето изказване го приемам като предложение за отпадане на целия чл. 14.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Кънчо Марангозов за отпадане на чл. 14.
Гласували 136 народни представители: за 41, против 94, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Друг желае ли да се изкаже? - Няма.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета, членове 14 и 15 така, както са предложени от вносителя, чл. 16 така, както е предложен от комисията и членове 17, 18 и 19 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 121 народни представители: за 95, против 18, въздържали се 8.
Заглавието на глава трета и членове от 14 до 19 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава четвърта
Предоставяне на данни за статистически изследвания
Чл. 20. (1) Всички юридически лица са длъжни да предоставят на органите на статистиката данните, необходими за провеждане на статистическите изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.
(2) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
(3) Държавните органи и органите на местното самоуправление, другите държавни институции, Българската народна банка и органите, поддържащи регистри, предвидени в закон, предоставят безплатно на органите на статистиката при тяхно писмено искане събраните при тях данни, необходими за провеждане на статистическите изследвания, включени в Националната програма за статистически изследвания.
(4) Други статистически изследвания извън включените в Националната програма за статистически изследвания могат да бъдат провеждани само при доброволно участие на лицата по ал. 1 и 2 и на органите по ал. 3 за предоставяне на данни.
Чл. 21. (1) Физическите лица са длъжни да предоставят на органите на статистиката персонални данни само при преброяванията по чл. 18.
(2) Физическите лица не могат да бъдат задължавани да предоставят на органите на статистиката данни относно расата, националността, етническата принадлежност, вероизповеданието, здравното състояние, личния живот, партийната принадлежност, извършените закононарушения, философските и политическите им възгледи.
Чл. 22. Органите на статистиката са длъжни да разгласяват по подходящ начин и да уведомяват писмено лицата - обект на статистически изследвания, за техните права и задължения, за целта, обхвата и начина на провеждане на изследването, както и за гаранциите за поверителност на данните и за опазване на тайната."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на членове 20, 21 и 22 на вносителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава четвърта и по членове 20, 21 и 22 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта и членове 20, 21 и 22 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава четвърта и членове 20, 21 и 22 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава пета
Предоставяне на статистическа информация
Чл. 23. Органите на статистиката запознават обществеността с резултатите от статистическите изследвания чрез средствата за масово осведомяване, чрез собствени публикации или по друг подходящ начин при спазване разпоредбите на глава шеста.
Чл. 24. (1) Органите на статистиката предоставят безплатно статистическа информация от изследванията, включени в Националната програма за статистически изследвания, на Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Сметната палата, Българската народна банка, Националния осигурителен институт, министерствата и другите централни органи на изпълнителната власт, на органите на съдебната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на органите, поддържащи регистри, предвидени в закон.
(2) На заинтересуваните институции, предложили изследване, включено в Националната програма за статистически изследвания, органите на статистиката предоставят безплатно статистическа информация от изследването.
(3) Статистическа информация се предоставя безплатно, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.
(4) Извън случаите по ал. 1, 2 и 3 органите на статистиката предоставят статистическа информация срещу заплащане на държавни такси, чийто размер се определя с тарифа на Министерския съвет."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя - заглавието на глава пета и членове 23 и 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава пета и членове 23 и 24 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета и членове 23 и 24 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава пета и членове 23 и 24 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава шеста
Поверителност на данните и опазване на тайната
Чл. 25. (1) Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални и персонални данни могат да се използват само за статистически цели.
(2) Данните по ал. 1 не могат да се предоставят на други лица, освен ако тези данни:
1. могат да се получат от общодостъпни източници;
2. се предават за статистически цели на друг орган на статистиката.
(3) Извън случаите по ал. 2 данните могат да бъдат предоставяни на други лица или използвани за нестатистически цели само ако лицето, за което се отнасят тези данни, е дало съгласие за предоставянето или използването им. Съгласието трябва да е в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се дава, както и от кого тези данни могат да бъдат използвани. Лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, но оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди оттеглянето действия.
Чл. 26. Органите на статистиката и техните служители не могат да разгласяват или предоставят:
1. единични статистически данни;
2. статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определено лице;
3. статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 75 на сто от общия обем.
Чл. 27. (1) Органите на статистиката са длъжни да осигурят опазване на индивидуалните и персоналните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на тайната.
(2) Поверителната информация, която постъпва като статистически данни, включително и информацията на технически носители, се обработва, регистрира, съхранява и използва в съответствие с изискванията на нормативните актове за организация и опазване на тайната.
(3) Физическите лица, на които е възложена обработката на данните при провеждане на статистическите изследвания, са длъжни да пазят в тайна индивидуалните и персоналните данни, които им стават известни при изпълнението на задълженията им.
(4) Задължението по ал. 3 продължава и след прекратяване на работата или приключване на изследването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава шеста и членове 25, 26 и 27 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и членове 25, 26 и 27 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 3.
Заглавието на глава шеста и членове 25, 26 и 27 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава седма - Регистри. Раздел I - Общи положения".
По чл. 28 има предложение на народния представител Атанас Папаризов, което не е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 28. (1) Националният статистически институт, министерствата, ведомствата и другите органи на централната и териториалната администрация, които извършват статистическа дейност, изграждат и поддържат ведомствени статистически регистри, информационни системи и национални регистри самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи.
(2) Националният статистически институт изгражда и поддържа Единен регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България, наричан регистър "БУЛСТАТ". Редът за изграждането и поддържането на регистър "БУЛСТАТ" се определя в раздел втори на тази глава.
(3) Националният статистически институт изгражда и поддържа Единен регистър за идентифициране на земеделските стопани, на лицата, упражняващи свободна професия, и на другите физически лица по чл. 2 от Търговския закон. Редът за изграждането и поддържането на този регистър се определя в наредба на Министерския съвет.
Чл. 29. (1) Информацията, съдържаща се във ведомствените статистически регистри и информационни системи, се набира при условията и по реда на глава четвърта.
(2) Предоставянето на информацията от ведомствените статистически регистри и информационни системи се извършва при условията и по реда на глави пета и шеста.
Чл. 30. Националният статистически институт изгражда и поддържа Регистър на статистическите единици. Информацията в този регистър се набира от регистър "БУЛСТАТ", от данните от изследванията, извършвани по реда на този закон, от предоставените по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за счетоводството годишни счетоводни отчети и от данни, предоставени по реда на други закони."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По глава седма, раздел I и по чл. 28 до 30 някой желае ли да се изкаже? Има само едно предложение, на народния представител Атанас Папаризов - в чл. 28, ал. 2, изречение второ се изменя така: "Редът за изграждането и поддържането на регистър БУЛСТАТ се определя с наредба на Министерския съвет".
Моля, гласувайте предложението на народния представител Атанас Папаризов.
Гласували 123 народни представители: за 33, против 82, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ - ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, имам само едно редакционно предложение - навсякъде в глава седма изписаната абревиатура "БУЛСТАТ" с главни букви да й се премахнат кавичките, защото не е редно да има кавички при тези обстоятелства, така както е вписано в чл. 34. По същия начин в Данъчния кодекс, който ще разглеждаме тук, навсякъде абревиатурата "БУЛСТАТ" не носи кавички. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Юнишев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Юрий Юнишев в глава седма, а то ще важи оттук нататък и за целия закон, да отпаднат кавичките при изписването на думата "БУЛСТАТ".
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте заглавието на глава седма и на раздел I, и чл. 28, както е предложен от комисията, и чл. 29 и 30, както са предложени от вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 9.
Заглавията на глава седма, раздел I, както и чл. 28, 29 и 30, са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Раздел II
Регистър БУЛСТАТ

Чл. 31. (1) Единният регистър за идентифициране на стопанските и други субекти БУЛСТАТ в Република България се изгражда и поддържа от Националния статистически институт като национален регистър.
             (2) Националният статистически институт определя уникален Единен идентификационен код, задължителен за стопанските и други субекти, наричан "код по БУЛСТАТ".
             (3) Националният статистически институт изгражда и поддържа специализирана подсистема на регистър БУЛСТАТ за обслужване на субекти, създадени с нормативен или административен акт, изискващи специален режим на регистрация.
Чл. 32. В регистър БУЛСТАТ се вписват следните субекти:
1. юридическите лица;
2. физическите лица - еднолични търговци;
3. клоновете на чуждестранните банки, чуждестранните застрахователи и чуждестранните лица по чл. 7 от Закона за чуждестранните инвестиции;
4. търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 6 от Закона за чуждестранните инвестиции;
5. физическите лица по чл. 2 от Търговския закон, които са осигурители;
6. други субекти извън посочените в т. 1 - 5, които са осигурители;
7. гражданските дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите;
8. клоновете и поделенията на субектите по т. 1, 2 и 6.
Чл. 33. В регистър БУЛСТАТ се вписват данни, съдържащи се в документите - основание за създаване, съответно за възникване, промяна или прекратяване на субектите по чл. 32."
Има предложение, неприето от комисията, чл. 33 да отпадне.
"Чл. 34. (1) Кодът по БУЛСТАТ се определя при вписването на субектите в регистъра.
              (2) Вписването по ал. 1 се извършва на основание на документ, удостоверяващ създаването, съответно възникването, на субекта."
Има предложение да отпадне чл. 34 и прието предложение на народния представител Йордан Нихризов.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 34. (1) Кодът по БУЛСТАТ се определя при вписването на субектите в Националната база на регистъра.
              (2) Вписването по ал. 1 се извършва на основание на документ, удостоверяващ създаването, съответно възникването, на субекта.
Чл. 35. (1) За вписване в регистър БУЛСТАТ Националният статистически институт открива служби за регистрация в областните центрове.
            (2) Регистрацията на субектите по чл. 32 се извършва по седалищата им от съответните служби за регистрация.
            (3) В 3-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване, съответно възникване, на субекта, управляващият или друго оправомощено лице представя акта заедно с искане за регистрация в съответната служба по регистрация.
            (4) За вписване в регистър БУЛСТАТ субектите по чл. 32 внасят държавна такса по тарифа, утвърдена от Министерския съвет."
Има предложение чл. 35 да отпадне.
Това предложение не е прието от комисията.
"Чл. 36. (1)  Кодът по БУЛСТАТ на субектите по чл. 32, т. 1 - 7 е 9-значен.
              (2) Кодът по БУЛСТАТ на субектите по чл. 32, т. 8 е 13-значен."
Има предложение чл. 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
"Чл. 37. (1) Всички регистри и информационни системи в Република България, предвидени в нормативен акт, които съдържат данни за субектите по чл. 32, ги идентифицират с кода по БУЛСТАТ.
              (2) Субектите по чл. 32 посочват задължително кода по БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота."
Има предложение да отпадне чл. 37.
Комисията не подкрепя това предложение.
По чл. 38 - има предложение да отпадне този член и прието предложение на народния представител Йордан Нихризов.
Предложение на комисията:
"Чл. 38. (1) Кодът по БУЛСТАТ се удостоверява с карта за идентификация, а до издаването й - с регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ, издадени от Националния статистически институт.
              (2) Регистрационното удостоверение за кода по БУЛСТАТ се издава при вписването на субекта в регистъра и има срок на действие един месец.
              (3) До 3 дни след изтичане на едномесечния срок, субектите по чл. 32 са длъжни да върнат регистрационното удостоверение в службите за регистрация."
По чл. 39 - има предложение от народния представител Атанас Папаризов да отпадне, неприето от комисията, и предложение на народния представител Йордан Нихризов, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 39. Карта за идентификация се издава и предоставя на управляващия субекта или на друго оправомощено лице при връщане на регистрационното удостоверение по чл. 38, ал. 3."
По чл. 40 има предложение на народния представител Йордан Нихризов, което е прието.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 40. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства за субектите по чл. 32:
1. кодът по БУЛСТАТ;
2. актовете за създаване/възникване, промени и прекратяване;
3. правноорганизационната форма;
4. наименованието, седалището и адреса на управление;
5. предметът на дейност/функциите;
6. срокът на съществуване;
7. капиталът и разпределението на капитала;
8. органите на управление и представителство;
9. собствеността.
    (2) В регистър БУЛСТАТ се поддържа и съхранява информация и за настъпилите промени в данните и обстоятелствата по ал. 1.
              (3) Документите за вписване на промяна на обстоятелствата или прекратяване на субекта се предоставят по реда и в срок по чл. 35. Орган, издал акт за прекратяване на субект по чл. 32 е длъжен в 3-дневен срок от издаването му да предостави копие на съответната служба за регистрация.
              (4) Регистър БУЛСТАТ поддържа и съхранява архив на прекратилите дейността си субекти.
Чл. 41. (1) В регистър БУЛСТАТ се извършва автоматизирана проверка за съответствие на данните от документите за създаване, съответно за възникване, промени или прекратяване, и данните в Националната база на регистъра.
              (2) При открити противоречия по ал. 1 съответните служби за регистрация уведомяват органа, издал документа.
              (3) При допуснато вписване в регистър БУЛСТАТ на субект извън посочените в чл. 32, извършеното вписване се заличава със заповед на председателя на Националния статистически институт.
              (4) Издаването, обжалването и изпълнението на заповедта по ал. 3 се извършват при условията и по реда на Закона за административното производство.
              (5) Националният статистически институт обнародва в "Държавен вестник" заличаването на вписването в регистър БУЛСТАТ в случаите по ал. 3."
Има предложение на народния представител Атанас Папаризов чл. 41 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението, а подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 42. (1) Информацията в регистър БУЛСТАТ е публична в частта й, въведена от документите за създаване, съответно за възникване, промяна или прекратяване на субектите по чл. 32.
              (2) Националният статистически институт осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ на органите на администрацията. Достъпът се осигурява в 3-дневен срок след вписването в БУЛСТАТ.
              (3) Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства от публичната информация срещу заплащане на държавна такса по тарифа, утвърдена от Министерския съвет."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
По раздел II има приети предложения от народния представител Йордан Нихризов и неприети предложения за отпадане от народния представител Атанас Папаризов.
Има думата народният представител господин Атанас Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Предложил съм да отпаднат тези текстове от раздела "Регистър БУЛСТАТ", които според мен съвсем спокойно могат да бъдат в един нормативен акт и да останат на практика чл. 31, чл. 32, чл. 40 и чл. 42. Това е моето предложение.
Вече парламентът загуби доста време да слуша тези текстове, които са чисто процедурни и спокойно могат да са проблем на една наредба. Засега ви предлагам поне да гласуваме и да спестим малко от хартията на "Държавен вестник", защото действително това не са неща за един закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Аз предлагам в чл. 41 да отпадне в първото изречение думата "автоматизирана". Това е останало от времето, когато да се обработва автоматично с компютри информация беше нещо изключително, а сега човек не може да си представи това да не е автоматизирано. Смятам, че ще направим нашия текст малко по-съвременен, ако стане: "В регистър БУЛСТАТ се извършва проверка". Днес е немислимо това да бъде без компютри, така че това е излишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов.
Друг желае ли да се изкаже?
Има думата господин Едуард Клайн.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да предложа една редакционна поправка в чл. 37. В ал. 1 текстът завършва с "ги идентифицират с кода по БУЛСТАТ", но това "ги" не става веднага ясно за какво се отнася - за данните, за субектите или за нещо друго, ето защо предлагам текстът да се пренареди така: "Всички предвидени в нормативен акт регистри и информационни системи в Република България, които съдържат данни за субектите по чл. 32, идентифицират тези субекти с кода по БУЛСТАТ". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Клайн.
Други желаещи за изказване не виждам.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Папаризов за отпадане на чл. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 41.
Моля, гласувайте!
Гласували 126 народни представители: за 28, против 94, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на заместник-председателя господин Благовест Сендов в чл. 41 да отпадне думата "автоматизирана".
Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): В чл. 42, уважаеми господин председател, в ал. 2 има текст: "в регистър БУЛСТАТ на органите на администрацията". Не става ясно на коя администрация. На всичкото отгоре "администрацията" е написана с малка буква. Аз предлагам да стане: "на държавната и териториалната администрация" да стане, защото може да има администрация и на фирма. Нека да стане ясно за каква администрация става дума. Предлагам да се допълни: "на органите на държавната и териториална администрация". Това е редакционно предложение.
Може да стане и "общинската администрация", която също се ползва с правата по Закона за администрацията. Това е съгласувано с господин Николов - "държавна и общинска" - добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, приема се.
Моля, гласувайте предложения заместващ текст на чл. 37, ал. 1 от народния представител Едуард Клайн - "Всички предвидени в нормативен акт регистри и информационни системи в Република България, които съдържат данни за субектите по чл. 32, идентифицират тези субекти с кода по БУЛСТАТ".
Гласували 120 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Сега да уточним предложението на народния представител Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, аз установих, че коректният текст е "държавна и териториална администрация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Иван Бойков в чл. 42, ал. 2 след думите "на органите на" да се добавят думите "централната и териториалната администрации".
Гласували 122 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и членове 31 до 42 включително, както са предложени от вносителя, като членове 34, 38, 39 и 40, както са предложени от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 15.
Раздел II - заглавието, и членове 31 до 42 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел III
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА РЕГИСТЪР "БУЛСТАТ"
С ДРУГИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Чл. 43. (1) Националният статистически институт осигурява ежедневен безплатен достъп до извършените вписвания в регистър "БУЛСТАТ" на Министерския съвет, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт и на други ведомства, определени с решение на Министерския съвет.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява до националната база данни на регистър "БУЛСТАТ".
Чл. 44. Националните и ведомствените регистри и информационни системи, поддържащи информация за субектите по чл. 32, осигуряват безплатен достъп на регистър "БУЛСТАТ" до нея.
Чл. 45. (1) Орган, който поддържа предвиден в нормативен акт регистър, включващ субекти по чл. 32, има право да получи безплатен достъп до информацията по чл. 40, ал. 1 и 2 от регистър "БУЛСТАТ", отнасяща се до тези субекти.
(2) Въз основа на осигурен достъп по чл. 43 и чл. 45, ал. 1 Националният статистически институт вписва служебно в регистър "БУЛСТАТ" другите регистри и информационни системи, в които се съдържат данни за субектите по чл. 32".
Комисията подкрепя заглавието на раздел III и членове 43, 44 и 45 на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз мисля, че тук случайно са изпуснати думите "Народното събрание" - в чл. 43. Преди малко говорих с господин Хаджийски и той няма нищо против в чл. 43 да се добавят думите "Народно събрание". Аз мисля, че няма нужда да се мотивирам, тъй като ще влезем в политическа полемика. Но това са необходими данни за работата на народните представители по всяко време. Иначе влизаме в системата "платена информация", което е меко казано недоразумение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III и членове 43, 44 и 45 така, както са предложени от вносителя, като в чл. 43, ал. 1 след думите "в регистър "БУЛСТАТ" на" се добавят думите "Народното събрание,".
Гласували 112 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 9.
Заглавието на раздел III и членове 43, 44 и 45 с корекцията в чл. 43 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава осма
ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Чл. 46. (1) Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) осигурява взаимодействието и обмена на данни между ведомствените информационни системи на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и Министерството на финансите.
(2) Единната информационна система за противодействие на престъпността осигурява обща информационна среда и е средство за съгласувано представяне на процесите, събитията и обектите в информационните системи по ал. 1.
(3) Единната информационна система за противодействие на престъпността унифицира съдържанието на информационните системи по ал. 1 и организира стандартизиран и автоматизиран обмен на информация между тях.
(4) Единната информационна система за противодействие на престъпността предоставя на държавните органи обективна, пълна и своевременна информация за цялостния процес на противодействие на престъпността.
Чл. 47. (1) Националният статистически институт разработва и поддържа:
1. класификатори, осигуряващи терминологична, обектова и номенклатурна съвместимост на ведомствените бази от данни;
2. методики за статистическа обработка на данните;
3. общи технологични процедури на информационен обмен между отделните ведомства;
4. средства за приспособяване на общите технологични процедури при изменение на нормативната база;
5. норми за контрол на съвместимостта и правила ползване на системата;
6. правила и средства за защита на информацията.
(2) Националният статистически институт извършва статистическа обработка на информацията.
Чл. 48. (1) Органите по чл. 46, ал. 1 изграждат и поддържат ведомствени информационни системи при условията на чл. 46, алинеи 2 и 3.
(2) При проектиране, разработване и внедряване на автоматизирани информационни технологии в правозащитните ведомства приоритетно се осигуряват изискванията за единната статистика и анализ на престъпността.
Чл. 49. Проектирането, изграждането и функционирането на Единна информационна система за противодействие на престъпността се координират непосредствено от Националния статистически институт.
Чл. 50. Използването, обменът и разпространението на информацията, съдържаща се във всяка от ведомствените бази от данни на правозащитните ведомства по чл. 46, ал. 1, се извършват единствено от тях, от Националния статистически институт и от овластените с нормативен акт органи."
По чл. 51 има предложение на Комисията по икономическа политика:
"Чл. 51. (1) Методическото ръководство по изграждането и поддържането на Единната информационна система за противодействие на престъпността се осъществява от Междуведомствен съвет. В него участват представители на: Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, Министерството на финансите и Националния статистически институт.
(2) Председател на Междуведомствения съвет е представителят на Националния статистически институт.
(3) Междуведомственият съвет:
1. изготвя правилник за функционирането на единната информационна система за противодействие с престъпността, който се утвърждава от Министерския съвет;
2. определя минималния обем информация, който трябва да се съдържа във всяка ведомствена база от данни;
3. съгласува процедури за информационен обмен между Единната информационна система за противодействие на престъпността и органите по чл. 46 при междуведомствени промени в тях;
4. координира връзките с други организации и ведомства."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за заглавието на глава осма, членове от 46 до 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по членовете, съдържащи се в глава осма? Няма.
Моля да гласувате заглавието на главата и съдържанието на членове от 46 до 51 включително.
Гласували 120 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 2.
Съдържанието на глава осма е приета.
Глава девета.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава девета - Административно наказателни разпоредби".
По чл. 52 има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието.
Комисията предлага:
"Чл. 52. (1) Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на органите на статистиката или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 000 до 1 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 000 до 3 000 000 лв.
(2) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 000 до 2 000 000 лв., а при повторно нарушение - от 2 000 000  до 6 000 000 лв.
Чл. 53. Който използва, предостави или разгласи статистически данни в нарушение на членове 25, 26 и 27, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1 000 000 до 2 000 000 лв."
По чл. 54 има предложение на народния представител Йордан Нихризов, което комисията приема и предлага съдържание на чл. 54:
"Чл. 54. Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 35, ал. 3, чл. 38, ал. 3 и по чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 100 000 до 2 000 000 лв.
Чл. 55. Длъжностно лице, което има достъп до индивидуални или персонални данни и ги предостави или използва за нестатистически цели, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1 000 000 до 3 000 000 лв.
Чл. 56. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени от председателя на Националния статистически институт.
(2) Въз основа на съставените актове председателят на Националния статистически институт или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията по икономическа политика подкрепя текстовете на вносителя по членове 52, 53, 55 и 56, както и заглавието на глава девета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по заглавието на глава девета и съдържанието на членове от 52 до 56 включително?
Господин Димитров има думата.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Във връзка с предложението, което съм направил по чл. 52, където на практика аз предлагам едно завишаване на административните глоби, предлагам чисто редакционно в чл. 55, тъй като тук става дума за сериозно административно наказание, става дума за длъжностно лице, което има достъп до персонални данни и ги предостави за използване за други цели, нестатистически, разбира се, текстът казва "ако това не представлява престъпление", аз предлагам числата да бъдат заменени съответно "1 000 000" с "2 000 000" и "3 000 000" с "6 000 000". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други бележки? Няма.
Моля да гласувате заглавието на глава девета и съдържанието на членове от 52 до 56 включително, като в чл. 55 се прави същата корекция, която е и в чл. 52 - числата са 2 000 000 и 6 000 000.
Гласували 129 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 11.
Текстовете са приети.
Преминаваме към Допълнителната разпоредба.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Единични статистически данни" са получените за статистически цели индивидуални данни, които могат да се отнасят за стопански или друг субект, осъществяващ дейност на територията на Република България, или персонални данни, които могат да бъдат свързани с конкретно физическо лице.
2. "Статистическа информация" е информацията, която възниква в резултат на обединяването на единичните данни, получени за статистически цели.
3. "Статистическа цел" е използването на статистическата информация за числово или словесно описание на масовите явления и процеси в областта на икономиката, демографията, социалната област и околната среда.
4. "Статистическо изследване" включва наблюдение на статистическите единици, събиране, обработка и анализ на предоставените от тях единични статистически данни, с цел получаване на статистическа информация. Статистическите изследвания са изчерпателни, когато се обхващат всички единици в една съвкупност, или извадкови, когато се обхваща представителна за цялата съвкупност част от нейните единици.
5. "Принцип на безпристрастност" е обективен и независим начин за извършване на статистическата дейност, без намеса на политически или други групови интереси по отношение на избора на най-подходящите технологии, дефиниции и методики.
6. "Принцип на надеждност" е статистическата информация да отразява възможно най-вярно действителността чрез използването на научни критерии при подбора на източниците, методите и процедурите.
7. "Принцип на ефективност" е оптималното използване на всички ресурси и облекчаване на юридическите и физическите лица при предоставянето на данни за статистическите изследвания.
8. "Принципна адекватност" е подчиняване на статистическата дейност на ясно определени изисквания за тематиката, сроковете и обхвата на статистическата информация в съответствие с дефинираните цели.
9. "Принцип на публичност" е правото на юридическите и физическите лица, от които се събират статистически данни, да получават информация относно правното основание, целта, за която се събират данните, и предприетите мерки за защита на тяхната поверителност.
10. "Принцип на поверителност" е използване на единичните статистически данни само за статистически цели.
11. "Регион" е територия, обособена на основата на процесния, функционалния или териториално-административния подход при районирането."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли бележки по Допълнителната разпоредба, § 1? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 12.
Допълнителната разпоредба е приета.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона за статистиката.
§ 3. (1) Субектите по чл. 32, т. 1-7, вписани до влизането в сила на този закон в Единния държавен регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ съгласно Правилника за реда и начина на изграждане, поддържане, актуализиране и използване на Единния държавен регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ в Република България, се считат за вписани в регистъра по раздел II от глава седма на този закон и запазват идентификационния си код.
(2) Националният статистически институт служебно определя 13-значния идентификационен код, издава нови карти за идентификация на клоновете и поделенията по чл. 32, т. 8 и обявява за невалидни картите им за идентификация, съдържащи 9-значния код.
§ 4. Лицата по чл. 32, т. 5 се идентифицират с код по БУЛСТАТ до приемане от Министерския съвет на Наредбата по чл. 28, ал. 3.
 § 5. В Закона за данъчното производство се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създава ал. 4:
 "(4) Данъчният номер на лицата по чл. 5, т. 2 и 3 съвпада с кода по БУЛСТАТ."
2. В чл. 11 след думите "данни от" се добавя "регистър БУЛСТАТ" и се поставя запетая.
§ 6. По Закона за счетоводството се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 57 се създава нова ал. 2:
"(2) Актовете за нарушения на чл. 43, ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Националния статистически институт."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 7. Министерският съвет одобрява Тарифа за таксите, които се събират по чл. 24, ал. 4, чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3.
§ 8. (1) В срок 3 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на председателя на Националния статистически институт и на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция приема наредба за прилагането на раздели II и III от глава седма.
(2) В наредбата по ал. 1 се уреждат и редът, и начинът за електронно поддържане на регистрите, водени от окръжните съдилища.
§ 9. Председателят на Националния статистически институт, съвместно с министрите според отрасловата им компетентност, разработва и внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове в областта на отрасловите статистики."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя от § 2 до § 9 включително.
Комисията по икономическата политика предлага да се създаде нов § 10:
"§ 10. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по съдържанието на Преходните и заключителните разпоредби от § 2 до § 10 включително?
Доктор Кънчо Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! В чл. 14 вие приехте "Национален статистически съвет", а § 9 предвижда "Председателят на Националния статистически институт, съвместно с министрите според отрасловата им компетентност, да разработва и внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове в областта на отрасловите статистики".
Една отраслова статистика може да обхваща и дейността на няколко министерства - на здравеопазването, на социалните грижи, на просветата и т.н. Или чл. 14 е излишен, или § 9 е излишен.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Не схващаш смисъла на чл. 14.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Къде ще се обсъждат тези поднормативни актове? В Националния статистически съвет ще се обсъждат ли? Няма да се обсъждат.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Не схващаш смисъла на чл. 14.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Благодаря, господин Димитров, Вие потвърдихте моята теза, че този Национален статистически съвет е излишен. Тогава или едното, или другото трябва да остане. Включени точки, прекалени органи, които ще се занимават, и в крайна сметка в закона се получава един хаос.
Предлагам § 9 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Марангозов предлага да отпадне § 9.
Други бележки има ли? Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Кънчо Марангозов § 9 да отпадне.
Гласували 137 народни представители: за 43, против 94, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате Преходните и заключителни разпоредби от § 2 до § 10 включително.
Гласували 124 народни представители: за 98, против 4, въздържали се 22.
Текстовете на тези параграфи са приети, а с това е приет и целият Закон за статистиката. Благодаря.
Следва да продължим със законопроекта за държавния служител и за да има възможност министър Тагарински да дойде, давам почивка до 12 часа. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: (звъни): Продължаваме заседанието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
Госпожица Татяна Дончева има думата за процедура.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател! Във връзка с внесения вот на недоверие към председателя на Народното събрание, когато чухме упреци, че не сме били конкретни и сме говорели общо, си обещахме по всеки един повод оттук нататък, когато има грубо нарушение на правилника, за което, разбира се, отговаря председателят, защото няма кой друг, особено по законодателния процес, да Ви обръщаме внимание на всяка такава проява.
Днешният случай със Закона за държавния служител, който е един от най-важните закони, идеята за който се търкаля от 90-а година и който е един от обектите на мониторинг от страна на Венецианската комисия и на Комисията по мониторинг на Съвета на Европа, е точно такъв пример.
Закон, който е вкаран за първо четене, минал на първо четене, минал през комисия на второ четене и спрян в пленарна зала на чл. 15 заради унищожителната критика от страна на експертите на Съвета на Европа, беше обратно вкаран в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, неизвестно на какво основание, бяха прегласувани текстове и даже бяха гласувани нови текстове, които нито са вкарвани преди първо, нито преди второ четене.
Ако можете, уважаеми колеги, да приемете това за нормален законодателен процес, с който ние можем да се появим в Европа и да кажем: ние ви достигнахме, здраве му кажи. Това е обидно за парламента и за начина, по който тук се законодателства.
Вярно е, че проектът беше сбъркан, влизайки за второ четене в пленарна зала. Но тогава ние се питаме какъв смисъл има гласуването - било в комисията, било в пленарната зала - и кога ще стигнем, вероятно още в рамките на нашия парламент, до абсурда в "Държавен вестник" да се появи нещо прието, което въобще не е минавало през Народното събрание. Защото нещата очевидно вървят натам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Конкретното Ви предложение какво е?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Да върнете закона и да ги накарате в рамките на нов законопроект да си вкарат новите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Дончева, много добре знаете, че нито председателят, нито председателстващият връщат закони. Всички решения в Народното събрание се приемат от народните представители.
Не сте направили никакво конкретно предложение за отлагане на закона или каквото и да е. Това са нещата, които можете да предложите по правилник.
Моля, господин Лучников, да докладвате закона.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Сега сме приели до чл. 15 включително.
"Допълнително служебно правоотношение при
отсъствие и незаета щатна длъжност
(вътрешно съвместителство)
Чл. 16. (1) Държавният служител може да бъде назначен по негово заявление от същия орган по назначаването и на друга свободна щатна длъжност или да замества служител, отсъстващ повече от 30 дни."
Предложение на Татяна Дончева и Михаил Миков:
В чл. 16, ал. 1 думите "по негово заявление" се заменят със "с негово съгласие", думите "на друга свободна" се заменят с "да съвместява" и думите "30 дни" се заличават.
Комисията приема по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 16, като предлага:
1. В заглавието думата "отсъствие" да отпадне.
2. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Органът по назначението при наличие на свободна щатна длъжност, за която не се е явил кандидат, може да предложи на определен държавен служител работа по вътрешно съвместителство за определен срок."
Алинея 2 остава такава, каквато е предложена от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата.
Моля, гласувайте чл. 16 с ал. 1 такава, каквато е предложена от комисията, и ал. 2 - така, както е предложена от вносителите.
Гласували 105 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 12.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По чл. 17 има две предложения - на народния представител Тодор Костадинов и на народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков - чл. 17 да отпадне.
Комисията приема предложението и предлага чл. 17 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Тодор Костадинов, Татяна Дончева и Михаил Миков, подкрепено от комисията - чл. 17 да отпадне.
Гласували 118 народни представители: за 112, против 2, въздържали се 4.
Член 17 отпада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Служебно досие
Чл. 18. (1) За всеки държавен служител съответната администрация съставя и води служебно досие.
(2) В служебното досие се отразяват постъпването и освобождаването от държавна служба, длъжностната характеристика, професионалното развитие, наградите, поощренията и отличията, които е получил, отпуските, наложените наказания, както и други факти и обстоятелства, свързани със заеманата служба."
Предложение на Георги Пирински, Татяна Дончева и Михаил Миков:
В чл. 18, ал. 2 след думите "длъжностната характеристика" се добавя "имотна декларация" и след думите "както и" да отпадне думата "други".
Народните представители Георги Пирински, Татяна Дончева и Михаил Миков си оттеглиха предложението, като предлагат в ал. 2 думите "както и други факти и обстоятелства, свързани със заеманата служба" да отпаднат.
Комисията приема предложението.
Предложение на Татяна Дончева и Михаил Миков:
В чл. 18, ал. 2 накрая се добавя "както и декларациите по чл. 29".
Комисията приема предложението.
"(3) Разгласяване на сведения от служебното досие на държавния служител не се допуска без неговото изрично съгласие.
(4) Държавният служител има право да се запознае с досието си при поискване."
Предложение на Татяна Дончева и Михаил Миков:
1. В чл. 18, ал. 4 накрая се добавя "както и да получава копия от съхраняваните документи".
2. В чл. 18 се създават нови ал. 5 и 6:
"(5) Служебното досие се съхранява най-малко 10 години след прекратяването на служебното правоотношение.
(6) При преминаване на служба от едно ведомство в друго, служебното досие се изпраща за съхранение при ведомството по новоназначението."

Комисията приема предложението с редакционни поправки.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 18, като предлага:
Алинея 1 такава, каквато е предложена от вносителя.
В ал. 2 думите "както и други факти и обстоятелства, свързани със заеманата служба" се заменят с "както и декларациите по чл. 29".
Алинея 3 такава, каквато е предложена от вносителя.
В ал. 4 накрая се добавя "както и да получава копия от съхраняваните документи".
Създават се нови алинеи 5 и 6:
"(5) Служебното досие се съхранява десет години след прекратяването на служебното правоотношение.
(6) При преминаване на служба от една администрация в друга, служебното досие се изпраща за съхранение при администрацията на новоназначението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Татяна Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми колеги, смисълът на направените предложения е премахването на възможността, използвайки формулировката и други факти и обстоятелства, свързани със заеманата служба, ръководителите на ведомства да събират материали за своите работници и служители, които нямат отношение към закона, към качеството им на държавни служители и към работата им. Тоест да се премахне възможността за произволно събиране на информация за лицата и за защита на техните конституционни права в държавата и в службата им да бъдат събирани само онези неща, които имат отношение към нея.
В текста, както и декларациите по чл. 29 се създава възможност за събиране на информация за имотното състояние на държавните служители, с оглед ограничаване възможностите за корупция, или поне с оглед създаването на публичност за имотното състояние на лицата, които са на държавна служба, с възможността за контрол.
Останалите две предложения - в ал. 5 и 6, които касаят съхраняването на служебното досие в десетгодишен период и изпращането от едно ведомство в друго, имат архивно значение и смятам, че приемането им също ще бъде полезно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Поставям на гласуване чл. 18 така, както е предложен от комисията.
Гласували 143 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 12.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Постъпило е предложение от Татяна Дончева и Михаил Миков - да се създаде нов чл. 18а:
"Чл. 18а. (1) В седемдневен срок от датата за обявяване на резултатите, всеки от участниците в конкурса може да ги обжалва пред Върховния административен съд, чието решение е окончатено.
(2) Ако резултатите от конкурса бъдат анулирани, ръководителят на ведомството освобождава назначеното лице и насрочва нов конкурс."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Госпожа Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми дами и господа, смисълът на Закона за държавния служител поначало е всеки един кандидатстващ и заемащ длъжност на държавен служител да е наясно на какви критерии трябва да отговаря и при постъпването си на работа, и по време на нейното изпълнение, да се избягват възможностите за произвол от страна на определени възлови хора в държавната администрация при нейното комплектуване.
Гаранция за съблюдаване именно на този важен принцип при изграждане на всяка държавна администрация е възможността да се извади решаването на въпроса за това кой ще бъде назначен на съответната длъжност на държавен служител извън възможностите на самата държавна администрация.
В противен случай, ако няма някаква допълнителна възможност тези решения да бъдат извадени извън кръга на лицата, оглавяващи държавната администрация, ще се стигне до абсурда да се даде възможност за произвол и за изопачаване на резултатите.
Най-сигурният начин за преодоляване на това е възможността за обжалване някъде. Най-логичната възможност за обжалване, това е пред Върховния административен съд.
Излишно е да ви казвам, че всеки човек, който е ходил на някакъв конкурс - от кандидатстването в езикова и математическа гимназия, през кандидатстването във висше учебно заведение, през явяването на някакъв конкурс за научна степен, звание и т.н., иска да има обективност и безпристрастност и липса на връзкарство и шуробаджанащина. Не е добре само в лицето на няколко души - възлови чиновници в държавната администрация, които са обикновено лоялни към властта, защото тя ги назначава, да се остави решаването на този въпрос. Не е европейско и не е демократично.
Добре е да се възприеме възможност за обжалване, а мисля, че формулировката, която сме приели, седемдневният срок за обжалване от обявяването на резултата, не дава възможност за протакане при решаването на въпроса. Ако лицата - участници в конкурса, се чувстват защитени и все още имат интерес към заеманата длъжност, това няма да забави с нищо процедурата.
Освен това ал. 2, която предвижда, ако резултатът от конкурса бъде анулиран, да може да се насрочва нов конкурс, е също разумно предложение.
Между другото, при липса на възможности за обжалване, може да се окаже, че самият конкурс е абсолютно опорочен. А не само, че по целесъобразност е взето едно или друго решение. И при това обжалване във Върховния административен съд той следи изключително за спазване на процедурата при провеждане на конкурса. Той не се занимава с решението по същество, защото вие знаете, че за всеки един конкурс, когато има десет или двадесет изисквания към кандидатите, някои от изискванията един кандидат ще ги има в по-висока степен, а други изисквания - друг кандидат.
Така че с това Върховният административен съд няма да се занимава - да преценява. Но той ще следи самата процедура поне да бъде спазена. И смятаме, че нямате основание да отхвърлите това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Татяна Дончева за създаването на нов чл. 18а.
Гласували 154 народни представители: за 51, против 97, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Господин Лучников, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Глава трета - Статут на държавния служител. Раздел I - Общи положения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников, да гласуваме заглавията.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета и на раздел I така, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 14.
Заглавията на глава трета и на раздел I са приети.

ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"Основни принципи при изпълнението на държавната
служба
Чл. 19. Изпълнението на държавната служба се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост."
Предложение на народните представители Георги Пирински, Татяна Дончева и Михаил Миков - в чл. 19 след думата "лоялност" да се добави "откритост".
Комисията не приема предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, дами и господа народни представители! Тук с приемането или отхвърлянето на този текст Народното събрание ще покаже всъщност каква администрация се гласи да има в България. По-нататък тази линия е прокарана последователно относно една тайна администрация, една неоткрита администрация. И ако тук приемем откритостта, този принцип и по-нататък трябва да бъде прокаран в закона. Ако не го приемем, то това ще бъде лакмус за отношението към въпроса за откритостта в дейността на администрацията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Пирински, Дончева и Миков.
Гласували 146 народни представители: за 43, против 98, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 19 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 133 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 21.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Направено е предложение от народния представител Валентин Симов и група народни представители за създаване на нов чл. 19а:
"Чл. 19а. При образцово изпълнение на служебните задължения държавата гарантира на служителя служебна кариера съобразно неговите способности до прекратяване на служебното правоотношение при придобиване на пълно право на пенсия за изслужено време и старост."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За нас е важно този член да бъде приет, тъй като презумпцията, от която сме изхождали, за да го предложим на вашето внимание, е именно един държавен служител да знае, че независимо кое правителство е на власт, той, ако е лоялен към държавата, ще трябва да може да изкара спокойно своята кариера. Това ще допринесе за повишаване качеството на услугата, от една страна, за качеството на неговата работа и мисля, че няма никакви проблеми, ако той наистина няма наложени наказания, държавата да гарантира спокойно той да приключи на своето работно място, без да бъде притеснен, че ако утре някой друг дойде на власт, ще може да го смени или да го изгони отттам. Това е. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Валентин Симов и група народни представители за създаване на нов чл. 19а.
Гласували 149 народни представители: за 63, против 71, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Господин Симов, имате думата за процедура.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз ще помоля да прегласуваме това предложение, тъй като от самото гласуване е явно, че има усещане и желание в залата този текст да намери място в закона и да донесе едно успокоение на духовете.
Затова, моля Ви, господин председателстващ, подложете го на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на прегласуване предложението на господин Валентин Симов за създаване на нов чл. 19а.
Гласували 191 народни представители: за 87, против 93, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"Условия за изпълнение на държавната служба
Чл. 20. Държавата създава необходимите условия за изпълнението на задълженията на държавния служител, като го защитава при законосъобразното изпълнение на служебните задължения и обезщетява него и семейството му за вреди, причинени при и по повод на изпълнение на държавната служба."
По текста няма бележки, комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 20 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 8.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "Раздел II - Задължения на държавния служител".
Предложение на Георги Пирински, Татяна Дончева и Михаил Миков - в глава трета се създава нов "Раздел Iа" със заглавие "Задължения за подпомагане и съдействие на гражданите".
Създава се чл. 20а:
"Чл. 20а. Държавният служител е длъжен да удовлетворява точно и своевременно законосъобразните искания на гражданите и да съдейства за опазване на техните права и законни интереси."
Комисията приема по принцип предложението и предлага в глава трета, раздел II "Задължения на държавния служител" да се създаде чл. 20а със следната редакция:

"Задължения към гражданите
Чл. 20а. (1) Държавният служител е длъжен да се произнася без забава по искането на гражданите. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни и да съдейства за признаването на техните права и законни интереси.
              (2) Държавният служител е длъжен да не проявява грубост, невъзпитание и неуважение към гражданите, които обслужва."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте чл. 20а така, както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 5.
Член 20а е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА

Чл. 21. (1) Държавният служител е длъжен да изпълнява задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и устройствения правилник на съответната администрация.
(2) Задълженията на държавния служител се определят в неговата длъжностна характеристика.
 (3) Допълнителни задължения могат да бъдат възлагани на държавния служител само в предписаните в този закон случаи.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ
НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ

Чл. 22. Държавният служител е длъжен активно да подпомага и съдейства на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА
РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Чл. 23. Държавният служител е длъжен да спазва установеното работно време и да го използва за изпълнение на възложените му задължения."
По тези текстове няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 21, 22 и 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте членове 21, 22 е 23, както са предложени от вносителя.
Гласували 129 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 16.
Членове 21, 22 и 23 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"ЙЕРАРХИЧНА ПОДЧИНЕНОСТ

Чл. 24. (1) Държавният служител е длъжен да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на по-горестоящите органи и държавни служители.
(2) Държавният служител не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.
 (3) Държавният служител може да поиска писмено оформяне на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
 (4) Държавният служител не е длъжен да изпълни нареждане, насочено срещу него, съпругата, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия и по сватовство до четвърта степен включително."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 24, като предлага:
1. В ал. 3 думата "оформяне" се заменя с "потвърждаване".
2. Ал. 4 се изменя така:
 "(4) Държавният служител не е длъжен да изпълни нареждане, насочено срещу него, неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председател!
Може би тук и господин министърът трябва да вземе отношение. Защо държавният служител да не е длъжен да изпълни нареждане, което е насочено срещу него и братовчедите? Защо? (Оживление.)
В тоя смисъл аз правя формално предложение този текст да отпадне, защото ще останем с впечатлението, че ще има доста широк кръг от роднини, по отношение на които държавният служител няма да има задължения, когато му е разпоредено да действа. Представете си само какво би станало с един дребен служител дори в една окръжна администрация или в един малък град. Представете си! Който е единствен служител при това за определена държавна функция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Миков за отпадане на ал. 4.
Гласували 123 народни представители: за 41, против 81, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 24, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 100, против 10, въздържали се 12.
Член 24 е приет.
Господин Корнезов има думата да обясни отрицателния си вот.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Ще бъда кратък, господин председателю. С тази четвърта алинея, макар и редактирана от Правната комисия, всъщност се създава един кръг от близки роднини - съпруги, по сватовство, които де факто не могат да бъдат наказвани. Приемете един случай: областният управител трябва да разпореди примерно един незаконен строеж, правонарушение, търговия без лиценз... или кметът трябва да санкционира едно лице. Ако той обаче му е роднина, няма да бъде наказан и плюс това областният управител или кметът няма да носи отговорност за това, че не е наказал своя братовчед. Ето това е в края на краищата ал. 4. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Моля, господин Лучников, да продължите с доклада.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"ОПАЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНА ТАЙНА

Чл. 25. (1) Държавният служител е длъжен да опазва служебната тайна и да не разгласява факти и сведения, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните му задължения.
(2) Органът по назначаването определя кръга на фактите и сведенията, съставляващи служебна тайна, и определя реда за работа с тях."
Предложение на Татяна Дончева и Михаил Миков: в чл. 25, ал. 2 думите "органът по назначаването" да се заменят с "Министерския съвет".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! Ето тук вече е потвърждението защо вие преди малко не искахте да има откритост в дейността на държавните служители. Тук вие въвеждате нещо, което ние си спомняме от преди 10 ноември 1989 г.: списъкът на фактите и сведенията - държавна тайна, се приемаше от Министерския съвет. В зората на демократичните промени - може би и господин Величков даже си спомня, това беше един от същностните въпроси, който още тоталитарното Народно събрание прие като един сигнал, че обществото се променя, че обществото се демократизира. И се прие този списък от факти и сведения да се публикува в "Държавен вестник" и въобще.
Сега какво става? Аз съжалявам, господин Лучников, Вие поне сте свидетел, помните тези неща.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Вие бъркате държавна и служебна тайна, скъпи господине.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Оттук насетне затварянето на държавна и служебна тайна в рамките на един орган по назначаването, ще му дава възможност да обяви за служебна тайна неща, които са жизнено важни за обществото или най-малкото за прозрачността вътре в тази държавна служба.

Той казва: "Колко пари сме похарчили за тоалетна хартия, това е служебна тайна. Колко пари за ядене, пиене и банкети, това е служебна тайна."
Това може да каже органът по назначаването и вие му давате тази възможност, като отхвърляте така категорично нашето предложение, свързано само с едно - откритост в работата на държавните служители в тези държавни служби. И никой журналист, никой гражданин не бива да знае какво става в държавната служба, защото това, според органа по назначаването, ще бъде служебна тайна. Служебна тайна ще бъдат командировките в чужбина. Служебна тайна ще бъдат братовчедските назначения и пр. И всичко това ще се покрие с негово решение.
Нека Министерският съвет да приеме и да се знае какво е служебна тайна. Какво лошо има в това - да е принципно изброено? Така че подходът и стилът, който сега се въвежда, аз, господин Лучников, никак не бъркам държавната със служебната тайна, е подход на закритост на информацията, която ще излиза от държавните служби. И то не информация наистина необходима да се пази, и принципно за всички еднакви служби, а ще зависи от отделните органи по назначаването, които ще приемат в един или друг случай коя информация трябва да се укрие и съответно да наложат възбрана върху тези факти и сведения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
За реплика има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Господин Миков, много се извинявам, но Вие не сте разбрали духа на закона. Трябваше при първо четене да вникнете в духа на закона. Неслучайно се говори за братовчеди, за укриване на тайна и т.н. И не може да се възразява срещу нещо, което е точно в духа на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сендов.
За дуплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ):  Уважаеми академик Сендов! Аз много добре съм го разбрал и на първо четене съм гласувал против този закон. Но сега, на второ четене, се опитвам да го обясня и на колегите от мнозинството, които на първо четене са го приели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
И нарушение на правилника от страна на водещия с кратка реплика: "Елементарно, Уотсън!"
За процедура има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателю, моето предложение е да приключи дискусията по гледания текст и да преминем по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище? Господин Корнезов ще го изкаже. За противно становище имате думата, или се отказвате? Опитвам се да Ви помогна. Господин Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Разбира се, правя предложение за противно становище. Вижте, чл. 25, или по-точно втората му алинея е един от изключително важните въпроси, които трябва да разискваме, разумно бих казал. Той се отнася до чл. 41, ал. 2 от Конституцията: "Гражданите имат право на информация от държавни органи и учреждения".
С включването на втората алинея органът по назначаването да определя кръга от фактите, които представляват служебна тайна, ние нарушаваме едно конституционно право на гражданите на информация.
Освен това вие съзнавате, че всеки един орган ще си създава свои правила за служебната тайна. Примерно имате 29 области и в тези 29 области едни факти ще бъдат служебна тайна, а в други няма да бъдат служебна тайна и т.н.
Затова, господин председател, предлагам да не се приеме предложението за прекратяване на дискусията. А дискусията по този важен конституционен принцип да продължи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Благой Димитров.
Гласували 138 народни представители: за 97, против 41, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков по ал. 2 - за замяна на думите "органът по назначаването" с думите "Министерският съвет".
Гласували 148  народни представители: за 74, против 73, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Давам думата за процедура на господин Любен Корнезов. След процедурата резултатът ще се промени драстично, защото ще се ориентират.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Правя процедурно предложение за прегласуване. Явно текстът е удачен - това, което предлагат колегите. Нека Министерският съвет с един акт да определи кои са фактите и обстоятелствата, които представляват служебна тайна в България. Какво лошо в това? Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на прегласуване предложението на народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков.
Гласували 194 народни представители: за 80, против 109, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 25 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 140 народни представители: за 103, против 35, въздържали се 2.
Член 25 е приет.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Може ли едно обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Преди да дам думата на министъра, ще дам думата на господин Жорж Ганчев, който искаше да обясни отрицателния си вот.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Извинявайте, приятелю Лучников, че малко ще Ви забавя.
Аз съм стъписан, първо, че тази зала е празна за такъв важен закон.
Второ, стъписан съм от комсомолския плам в очите и в действията и щъкането из залата на някои господа и техните иронични усмивки, че мнозинството можело да решава всичко и така трябвало да се претупа на второ четене един такъв важен закон.
Трето, господата от БСП, вие на първо четене наистина всички трябваше да бъдете в залата и трябваше да дадете абсолютен отпор на един такъв недемократичен закон. Абсолютен отпор! Не ви видях тук, не виждам ОНС тук, не виждам Евролевицата тук.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Даваме, Жорж Ганчев!
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Изобщо една много тъжна картина. И нашият народ, който плаща, за да бъдем тук, просто трябва да си свери часовника. Просто трябва да си свери часовника какво става в тази зала.

По отношение на закона. Разбира се, че е недемократичен. Разбира се. Когато дадохте пълен картбланш на господата да си правят каквото си искат, ще направят един закон по болшевишки и ще държат България за гушата, и няма да пускат никаква информация. Точно както и при болшевизма. Но ние сме си виновни, ние, опозицията, която им позволихме да правят каквото си искат в тази зала.
Затова призовавам всички, цялата опозиция: бъдете тук! Бъдете нащрек и работете в името на хората, които са ви пратили тук! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ганчев.
Има думата господин министър Тагарински.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Явно, наистина трябва да внесем едно разяснение. Съжалявам, че тук на такива мастити юристи трябва да обясняваме някои неща от европейските правни норми и практика, и световните. (Обаждания от Демократичната левица, Татяна Дончева се смее и ръкопляска.)
Днес Министерският съвет прие проект на закон за... (Неразбираема реплика на Татяна Дончева.) Съжалявам, госпожо Дончева, но се налага. Трябва да четете повече, просто. Може би трябва да научите и английски, за да може да четете (оживление в Демократичната левица), за да разберете, че освен вашата ограничена практика, има и един по-широк свят с утвърдени демократични норми, които Вие, явно показвате, че не познавате.
Днес Министерският съвет прие проект на закон за достъп до обществената информация, в който е заложен и редът, по който се предоставя цялата тази информация и са гарантирани правата на гражданите за достъп до информация, които са гарантирани от Конституцията.
Служебна е информацията, която се събира и създава, и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод на дейността на органите и техните администрации.
В чл. 13, ал. 1 на този закон е записано следното...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Чакай, сега ние не приемаме този закон... Господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Корнезов, хайде малко търпение!
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Искам да кажа, че това са законите, заложени в стратегията за изграждане на модерна административна система в Република България. Не е на комунистическа система, съжалявам.
Достъпът до служебна информация е свободен. Достъпът до служебна информация може да бъде ограничен само, когато тя е свързана с оперативна подготовка на актове и органи, и няма самостоятелно значение, мнения и препоръки, изготвени от или за органа становища и консултации, или съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и е подготвяна от администрацията на съответните органи.
Само в тези случаи, и това е във всички развити страни, може да направите справка, аз ще ви предоставя лично такава справка, само искам да ви кажа, че в страни като Съединените американски щати, в Канада, във Великобритания такава информация се съхранява в рамките на 30 години.
Направете справка в Европейския съюз каква е практиката по отношение на достъпа до информация. Сега се подготвят съвременни норми, а има и препоръки на Съвета на министрите на Европейския съюз. Явно вие не сте запознати с тези норми. Благодаря за вниманието. (Оживление в Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тагарински.
Има думата господин Миков за процедура. Вземете си правилника, защото ще искам да ми цитирате текста, на който се позовава процедурата. Имате думата за процедура и съобщете на основание на кой член. (Неразбираема реплика на Татяна Дончева.)
Госпожо Дончева, не говоря с Вас. Каня господин Миков на трибуната. (Обаждания от Демократичната левица.)
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Не сме длъжни да Ви цитираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Длъжни сте да ми цитирате.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Не сме длъжни да Ви цитираме текст от правилника, не е вярно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: В правилника не е казано да се цитира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Трябва да цитира. (Оживление и обаждания от Демократичната левица.) Защото много често вместо процедура, се използва трибуната да се прави изказване по същество и за всичко друго. (Оживление в залата, обаждания от Демократичната левица. Народната представителка Татяна Дончева излиза към трибуната.)
На Вас не съм Ви дал думата.Дал съм думата на господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): На основание чл. 41, ал. 2 "процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за: прекратяване, отлагане, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията, отлагане на гласуването".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Точно така.
МИХАИЛ МИКОВ: На основание на този член, уважаеми господин председател, аз Ви моля да въдворите ред в залата, като помолите господин министъра да не говори чак такива смешки, защото някой народен представител може сериозно да почине от смях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Миков, отнемам Ви думата, защото не говорите по чл. 41, ал. 2 и не поставяте процедурно искане. Няма нарушение на реда на водене на заседанието. Ако някой нарушава, нарушавам го аз и го нарушавате Вие, в момента. Благодаря на господин Миков.
За процедура има думата госпожица Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател! Моля Ви първо да уведомите министъра, че в момента гледаме Закона за държавния служител, а не Закона за информацията. Закона за информацията вероятно го гледате по друг повод, но не и днес в това заседание. И понеже непрекъснато се силите да обяснявате на юристите за служебните правоотношения, нещо, което предизвиква само смях у нас, може би ще трябва да Ви дадем подвързан с панделка доклада на Венецианската комисия в размер на 40 страници, за да се ориентирате текст по текст, когато си защитавате текстовете, доколкото те са европейски съобразни. Какво било в Америка, в Канада, закъдето никой няма текст в момента, това е друг въпрос. Но, моля Ви, гледайте си текст по текст, когато ги защитавате, имайте предвид този доклад на комунистите Мишел Ербие от Белгия и Карло Туори от Финландия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ : Госпожо Дончева, чакам процедурата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Кажете на министър Тагарински, че днес гледаме Закона за държавния служител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нищо няма да кажа на министър Тагарински, аз на Вас мога да Ви кажа.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: А не Закона за информацията, която именно информация свободно се давала. Не зная откъде, вероятно по коридорите на Вашето министерство. Обаче, ако не гарантирате ред, при който се получава една информация и държавният ви чиновник е задължен да я даде, тази работа, че сте я прокламирали, че ставала свободно, няма смисъл.
Вземете си доклада, ако искате да Ви го снимаме горе набързо на ксерокс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Няма никаква процедура в случая.
Госпожо Дончева, седнете си на мястото и ме изслушайте.
На основание чл. 108, т. 1 Ви правя напомняне за нарушаване на правилника. (Оживление в залата.)

Моля за тишина и си седнете по местата!
Има думата господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"Забрана за изявления
Чл. 26. Държавният служител не може да прави изявления от името на администрацията, освен със съгласието на органа по назначаването.

Задължение за уведомяване
Чл. 27. Когато по време на осъществяване на служебното правоотношение за държавния служител възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 7, ал. 2 от този закон, той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на това основание да уведоми органа по назначаването за несъвместимостта с изпълняваната служба."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 26 и 27, по които няма направени забележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте чл. 26 и чл. 27, както са предложени от вносителя.
Гласували 134 народни представители: за 111, против 4, въздържали се 19.
Член 26 и чл. 27 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Направено е предложение от народния представител Тодор Костадинов за създаване на нов чл. 27а:
"Чл. 27а. Държавният служител е длъжен да уведоми незабавно писмено прекия си ръководител или определено длъжностно лице за всеки опит за корумпирането му, под каквато и да е форма, независимо от общественото положение, длъжност, ранг, занятие, националност и други на лицето, направило опит да корумпира държавния служител."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Тодор Костадинов за създаване на нов чл. 27а.
Гласували 128 народни представители: за 45, против 81, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Задължение за опазване престижа на
държавната служба
Чл. 28. При изпълнение на служебните си задължения и в личния си, и в обществения си живот държавният служител е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на държавната служба."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 28.
"Задължение за деклариране на имотното
състояние
Чл. 29. При встъпването си в длъжност и ежегодно до 31 март държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването."
Комисията подкрепя текста, като предлага думата "ежегодно" да се замени с "всяка година".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Все пак, господин председателю, правим правни норми и се обръщам и към колегите, и към юристите. Аз разбирам вероятно идеята, която е вложена в чл. 28 - все пак държавният служител и когато е на работа, и когато е в отпуска, и когато е в извънработно време, да има едно достойно поведение, което да показва престижа и на службата, и неговия личен престиж. Това е хубава идея, но така, както е записано в чл. 28 - при изпълнение на служебните си задължения длъжностното лице трябва да спазва определено поведение и в личния си живот - това практически означава, че неговият началник може да го накаже, защото в личния си живот, според него, някъде е прегрешил. (Реплики.)
Ама така излиза! Ще бъде ли санкциониран някой, ако в личния си живот, според неговото началство, не спазва някакви морални правила, защото те в личния живот основно са морални норми? Затова поне този "личен живот" да отпадне. Нека поне личният живот на хората да бъде свободен, бе, господа от мнозинството!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Поставям на гласуване предложението на господин Любен Корнезов от чл. 28 да отпаднат думите "и в личния си".
Гласували 151 народни представители: за 75, против 59, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Господин Пантелеев, имате думата за процедура.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля да прегласуваме още веднъж направеното от господин Корнезов предложение, тъй като наистина изпадаме в абсолютно нелепо положение, давайки възможност на прекия началник, пък и на всеки друг, да преценява личното поведение на един или друг държавен служител. Не само изложените аргументи, има и цял пакет други неща, които могат да се случат. Едни са изискванията в личния живот за поведение, жестикулации и т.н. и съвсем други в обществения живот и не бива да позволяваме на някой да се намесва току така в тази интимна сфера. Затова Ви моля още веднъж да прегласуваме това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Поставям на прегласуване предложението за отпадане на думите "и в личния си".
Гласували 194 народни представители: за 109, против 66, въздържали се 19.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте чл. 28, както е предложен от вносителя и с приетата корекция от гласуването преди малко, и чл. 29, както е предложен от вносителя и с направената от комисията редакционна корекция - заменяне на думата "ежегодно" с думите "всяка година".
Моля, гласувайте членове 28 и 29.
Гласували 133 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 8.
Членове 28 и 29 са приети.
Господин Стефан Стоилов има думата за процедура.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! С цялото ми уважение, господин министър, принуден съм да направя тази забележка, че вчера Вие обещахте една информация във връзка с подкрепата, която получихте от част от депутатите от левицата за един важен текст в приетия закон за обществените поръчки, и не изпълнихте това свое обещание, а сам заявихте, че то е напълно във възможностите Ви и не Ви създава никакви проблеми. Моля Ви, днес използвайте и изпълнете това свое обещание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов. (Реплика на министър Марио Тагарински.)
СТЕФАН СТОИЛОВ: Не, Вие обещахте и цялата зала прие Вашето обещание като нещо, което не Ви създава проблеми, и очакваше да го изпълните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин министър, моля Ви, не влизайте в диалог с господин Стоилов.
Благодаря Ви, господин Стоилов. И това не беше процедура. Отношенията с министрите и техните ангажименти по друг начин се уреждат. (Реплики в ДЛ.)
Ами чл. 41 е много ясен, прочетете го най-после всички! Единствено по процедура е начинът на водене на заседание и за промени в това заседание. Всичко останало не е процедура и по друг начин се правят изявления и изказвания.
Имате думата, господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Има направено предложение от народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков за създаване на нов чл. 29а:
"Чл. 29а. (1) Държавните служители са длъжни да изпълняват служебните си функции и извън установеното работно време, когато важни интереси на службата налагат това и задължението е установено в длъжностната характеристика. В тези случаи продължителността на работното време не може да превишава 48 часа седмично.
(2) Фактически отработеното време в случаите на ал. 1 се компенсира с допълнителен платен отпуск, ако това е невъзможно,  се заплаща като извънреден труд."
Комисията не приема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Госпожа Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми колеги, аз ще си послужа с пример - наближават местните избори, октомври месец, и вероятно държавните служители от министерството на господин Тагарински ще имат толкова много работа, както винаги по време на избори, определени категории лица са имали. Такива допълнителни ангажименти ще имат лица в Министерския съвет, вероятно и от други учреждения. Така или иначе, работата няма как да бъде свършена в рамките на редовното работно време. Добре би било, но обикновено става така, че в тези седмица или две служителите работят и събота, и неделя. Хубаво е да има някакъв регламент, по който това да стане, и някакво законово ограничение за продължителността на времето. В нещото, което предлагаме, не виждаме нищо, което да бъде неприемливо.
Още повече, че това е текст напълно съобразен с живота - изисква се важни интереси на службата да налагат това, което ще констатира съответният началник на службата и в длъжностната характеристика на лицето да е отбелязано, че това е допустимо. Не виждам причина, след като животът налага едно такова нещо, то да не бъде и написано. Ако не е написано, просто възниква прост въпрос - за лицето, което ще извикате по изборите в събота и неделя и което ще е държавен служител - ако е по Кодекса на труда, добре, там е уредено. На лицето - държавен служител, ще трябва да му кажете на какво основание го викате извън работното му време и как ще му плащате или ще го компенсирате. Ако някой ми каже, че това е партиен текст, комунистически или някакъв друг, мога да се съглася, обаче, извинете, това е един напълно разумен текст. Има го в Кодекса на труда - лицата, които са технически изпълнители и чиито правоотношения се уреждат по Кодекса на труда, ще могат да ползват горе-долу това, а другите - не. Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Господин Миков има думата за реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Поддържайки абсолютно направеното от нас предложение и мотивите, и аргументите, които колегата Дончева изложи пред вас, аз си позволявам да не се съглася само с един от тях - местните избори. За местните избори може и да не се налага увеличение на работното време, защото преди двадесетина дни щатът на областните управи беше допълнен с нови държавни чиновници - тайно и полека!
Не е тайно, в "Държавен вестник", господин министър, пардон... Вземам си думите назад.
Мисълта ми е, уважаема Дончева, че за изборите сигурно ще назначат още веднъж държавни чиновници, преди още областните управи да са започнали да функционират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
За дуплика думата има госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Ами, така е, господин Миков - толкова държавни чиновници изпоназначиха, за да спечелят едни местни избори. Направиха областните управители от 9 на 28. А ако вземат и да ги загубят, не знам какво ще стане?! Тогава ще трябва да направят на всяка керемидка областна управа и всеки гражданин да бъде назначен в областната управа, за да има стимул да гласува и да подкрепя властта, иначе нали се сещате, че господин Тагарински ще трябва да се лиши от диоксина... (Оживление сред опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дончева и господин Миков за създаване на нов чл. 29а.
Гласували 133 народни представители: за 41, против 87, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Има думата за обяснение на отрицателен вот господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вече от един час следя представлението, което играе Парламентарната група на БСП днес по Закона за държавния служител.
Явно, вашата цел днес не е да правим разумни предложения и да гледаме по същество текстовете по Закона за държавния служител, а вие просто сте си приготвили едно представление в стил "Большой театр", само че много сте малко и много ви е некачествено представлението - реплики, дуплики, вдигане на топки, сваляне на топки, почти нищо по същество.
Вместо да се занимаваме с конкретните текстове и как те ще работят години напред, тук се говори за местни избори, за назначаване в областните управи, за назначаване в местни управи с една единствена цел - да се политизира докрай гледането на Закона за държавния служител.
И това не е само по този текст, а поне по десет текста от един час насам, така че аз бих ви призовал да не се държите като една квартална клюкарница на Женския пазар в София, а ако обичате да се държите като европейска опозиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля Ви, обяснете защо гласувахте против текста!
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Гласувах против, защото за мен текстът е абсолютно резонен, а доводите, които касаят политически мотиви и някакви предстоящи местни избори, нямат нищо общо със Закона за държавния служител. Благодаря. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина!
И на господин Величков правя напомняне по чл. 41, алинея... (шум и реплики в залата), т. 1, за това, че не спазва правилника!
За процедура думата има заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, можехте да наложите по-голямо наказание на господин Величков, който тук менторства и който не говори нищо по процедурата, даже не говори по отрицателен вот. Казва, че текстът е напълно смислен, а той е гласувал против него! (Шум и реплики в залата.)
Вие казвате, че текстът е напълно смислен и гласувахте против него. И правите менторски забележки, а не казвате по същество нищо, затова моля, господин председател, за отстраняване от залата! (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сендов.
Имате думата, господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: По раздел трети комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага към отделните членове... (Реплики от опозицията.)
Това е чл. 30! За чл. 30 се предлага заглавие: "Задължения на органа по назначаването", а за чл. 31: "Контрол от Държавната административна комисия", или текстовете стават така:
"Задължения на органа по назначаването
Чл. 30. Органът по назначаването е длъжен:
1. да осигури на държавния служител нормални условия за изпълнение на държавната служба;
2. да не възлага допълнителни задължения на държавния служител извън определените му в длъжностната характеристика;
3. да изплаща по установения ред и в срок заплатата на държавния служител;
4. да осигури държавния служител по предвидения в закона ред.
Контрол от държавната административна комисия
Чл. 31. (1) Държавната административна комисия осъществява контрол относно изпълнението на задълженията по чл. 30 от органа по назначаването.
(2) В случаите на констатирани нарушения Държавната административна комисия задължава съответния орган по назначаването да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нарушения ".
По текстовете няма направени забележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
За предложение, имате думата, господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз имам предложение за отпадане в т. 1 на чл. 30, който гласи: "да осигури на държавния служител нормални условия за изпълнение на държавната служба", - да отпадне определението "нормални", тъй като той не е натоварен с ясно съдържание. Има по-добри определителни, разбира се, които биха дали една по-голяма степен на адекватност на въпросния текст, но тъй като вече не е възможно да ги приложим, предлагам окончателният текст да придобие вида:
"1. да осигури на държавния служител условия за изпълнение на държавната служба".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Вие спокойно бихте могли тук като редакционна поправка да предложите нещо друго, ако имате предвид, например "необходимите".
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Членувано - "необходимите", според мен е една по-ясна, разбираема и небудеща двусмислие форма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пантелеев в т. 1 на чл. 30 думата "нормални" да бъде заменена с "необходимите".
Гласували 122 народни представители: за 82, против 35, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте заглавието на раздел трети, чл. 30 и чл. 31 така, както са предложени от вносителя, с приетата редакционна поправка в т. 1 на чл. 30.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на раздел трети, чл. 30 и чл. 31 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"Раздел четвърти
ПРАВА НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Право на заплата

Чл. 32. (1) За изпълнение на държавната служба държавният служител има право на основна заплата, определена съобразно неговата длъжност и ранг.
(2) Държавният служител има право и на добавки към заплатата за:
1. прослужено време;
2. случаите на изпълнение на държавната служба в почивни и празнични дни;
3. времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време;
4. научна степен;
5. изпълнение на допълнителни задължения, възложени му от органа по назначението;
6. други случаи, определени в нормативен акт."
По текста няма бележки. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожа Татяна Дончева има думата.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ЕЛ): Уважаеми дами и господа, чл. 32, ал. 2, т. 2 предвижда случаи на изпълнение на държавната служба в почивни и празнични дни. Това тълкуване се извежда от текста без изрично да е посочено. Сега вероятно, господин Величков, ще разберете какъв е смисълът на онова предложение преди това и как се свързва с този текст, за да кажете, първо, че се създава нормативно основание за полагане на такъв труд, второ, че се създават гаранции той да не бъде безкраен, а в някакъв разумен срок, и трето, че давате възможност да бъде компенсиран било със заплащане, било с друг платен отпуск. Това е във връзка с текста по чл. 29а, за който казахте, че е смислен, но гласувахте "против", поради което станахте да обясните и отрицателен вот.
Противоречието е следното. Не е нормално в такъв закон да създавате норми чрез тълкуване - така, както се прави. Направете го смислено, за да има конструкция, за да са уредени всички елементи на едно правоотношение.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Искам думата за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, няма да Ви дам думата, защото госпожа Дончева наруши отново правилника и не говори по същество, не предложи нищо, а ние сме на второ четене. Тя търсеше словесен сблъсък с господин Величков. И ако следвам препоръката на господин Сендов, ще трябва да изпразня залата затова, че не спазвате правилника.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Аз искам думата, за да направя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, имате думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз предлагам т. 2 да отпадне със следните аргументи, които госпожа Дончева каза. Единственото, което тя не разбра, е, че тя не може да обясни на господин Величков, който пуска тук голословни твърдения, че ние сме правили театър. Ние сме внесли около 80-90 предложения, които господин Величков, ако малко си беше дал труда да прочете, щеше да разбере колко смислен и добронамерени са те. Аз това го твърдя най-отговорно. Но не мога да очаквам добронамереност от такива хора, за които Негово Превъзходителство Петьо Блъсков би казал "Чучулиги нещастни!".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оставете добронамереността, аргументирайте си предложението за отпадане.
МИХАИЛ МИКОВ: Затова предлагам т. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Призовавам изобщо народните представители и по-младата част от тях за едно по-сериозно отношение. Младостта да дразни по-възрастните има някакво обяснение. Но да се дразнят помежду си...
Поставям на гласуване предложението на господин Миков за отпадане на т. 2. (Народните представители Михаил Миков и Велислав Величков се разправят помежду си на висок глас.)
Господа, ще ви отстраня и двамата, защото наистина продължително пречите на работата!
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували 129 народни представители: за 37, против 92, няма въздържали се.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел четвърти и чл. 32 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 4.
Заглавието на раздел четвърти и чл. 32 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:

"Право на почивка

Чл. 33. При изпълнение на държавната служба държавният служител има право на почивки по време на работния ден, на междуседмична и междудневна почивка и на обявени официални празници.

Право на отпуск

Чл. 34. (1) Държавният служител има право на редовен платен годишен отпуск.
(2) Държавният служител има право и на допълнителен отпуск, на служебен отпуск, на отпуск за изпълнение на обществени задължения, на отпуск по социалното осигуряване и на неплатен отпуск."
Има предложение от народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков членове 33 и 34 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Госпожа Татяна Дончева има думата.

ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми колеги, нашето предложение може да ви се стори на пръв поглед странно - че ние предлагаме държавния служител да работи без почивка. Такова нещо няма. Смисълът на тези предложения е, че поначало нашата идея за нормативното уреждане на държавния служител беше да се изпишат онези текстове от закона, които касаят спецификата на държавния служител. Всичко, което е уредено в Кодекса на труда като правоотношение, да бъде заимствано от там с един текст, който да гласи: по въпросите за отпуски, почивки, работно време и т. н. се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Вносителите не приеха този подход и вместо закон от 30 члена направиха закон от 136 члена и 18 параграфа. Това, разбира се, е тяхно право, вероятно така разбират законодателната икономия и усвояването на парите на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
И двете предложения за отпадане са оттеглени.
Моля, гласувайте чл. 33 и чл. 34 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Член 33 и чл. 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Професионална квалификация
Чл. 35. (1) Органът по назначаването осигурява условия за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на държавния служител.
(2) Когато нуждите на службата налагат, разходите за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на държавния служител са за сметка на съответната администрация."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 35, като предлага да се създаде нова ал. 3 със следната редакция:
"(3) За осъществяване на професионалната квалификация и преквалификация на държавните служители се създава Институт по публична администрация и европейска интеграция със статут на изпълнителна агенция към министъра на държавната администрация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Кънчо Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър! Поредната агенция, както във всеки закон - национален съвет, агенция и не знам още какво си, се създава. Тук се създава поредната агенция за професионална квалификация и преквалификация на държавните служители. И най-после се създава и някакъв щаб от хора около министър Тагарински. Това ми прилича много на законите на Паркинсон - всеки, когато му дадат някаква служба, създава себеподобни и по законите на Питър да стигне чрез обучението върха на своята некомпетентност. Точно на това прилича това, което се създава.
Разбрах, че имало отпуснати средства от Европа за тая работа. Пренасочете ги някъде, да кажем, към науката, за която са отделени толкова малко средства, да се създаде нещо там, вместо да създаваме институти, институтчета, агенции, съветчета, съвети, подсъвети, надсъвети и т. н.
Предлагам ал. 3 да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Господин министърът има думата.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Създаването на Институт по публична администрация и европейска интеграция е заложено и в програмата ни за присъединяване към Европейския съюз, и във финансирането по Програма ФАР едно от изискванията е да бъде създаден субект на тази помощ от 2,5 млн. екю приоритетно за създаване на Институт по публична администрация, който да подготви българските държавни служители, от една страна, за преговорите по асоцииране, а, от друга страна, и за хармонизиране на българската държавна служба с правните норми и практика в Европейския съюз.
И нещо друго искам да кажа, което може би вие не знаете, а трябва да знаете. България е петият асоцииран член на Европейския институт по публична администрация в Маастрихт. Миналата година беше подписано споразумение. Аз го подписах от името на правителството, но в самото споразумение е визирано, че субект по силата на този закон ще бъде Институтът по публична администрация и европейска интеграция. Само за сведение искам да ви кажа, че България е петата асоциирана страна в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт. Той е орган към Европейската комисия, който има за цел да разработва програми и да подготвя, да квалифицира и преквалифицира държавните служители от Европейския съюз. В този институт членуват страните - членки на Европейския съюз, и пет асоциирани страни. Това са Кипър, Швейцария, Норвегия, а сега след Унгария първата страна, която беше асоциирана, беше България. Това е признание за успехите, които постига България в областта на демократизиране на държавната служба и в областта на демократизиране на институциите.
Дали вие го признавате или не, това не е толкова важно. Важното е, че светът вижда това, което прави България, а вие само може да навеждате глава и да се срамувате от това, докъдето ни бяхте докарали. Така че това е прагматичният смисъл на това, което правим. Целта е наистина да се създадат условия българската администрация да получи необходимата квалификация и преквалификация. Това е право на всеки държавен служител. На европейско ниво, а не на нивото, на което вие се опитвахте да докарате държавната служба, доколкото тя и съществуваше. Тя си беше партийна вашата служба. (Неодобрителни реплики от опозицията.)
Също така искам да кажа, че в Европейския институт по публична администрация имаме право да участваме в управителните органи, в научния съвет. Този научен съвет, който взима решения по отношение на програмите за развитие на държавната служба в Европейския съюз. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Има думата госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа! Сериозно предлагаме текста да отпадне. Това е един от онези примъкнувшийся текстове, след като законът е бил раздаден на пленарна зала. Някой закачи ал. 3 тук в този месец и половина, когато министърът Тагарински получи най-високите оценки - 40 страници унищожителна критика от комунистите от Белгия и Финландия, за които ви говорих преди малко, и които накрая ще ви дадем с панделка. Ние не се учудваме от желанието на министъра Тагарински да създаде институт по публична администрация и европейска интеграция със статут на изпълнителна агенция към себе си. Поначало неговото министерство също е в голяма степен измислено и беше измислено като субект за една помощ, която някой е отпуснал. Вече две години той се мъчи да я усвои. Мисля, че много пари похарчи. Половината от времето прекарва в Белгия. От яденето на диоксинови белгийски пилета мисля, че значително се е "пооправил". Трябва да вземете мерки за здравето му. Обаче не знам защо, за да усвоим тези пари, ни трябва още някакъв субект. В България на няколко места се учи публична администрация, хей Богу, на доста прилично равнище. Ако искате да си вкарате хора някъде по европейски бордове и те да са от вашите приближени, не виждаме никакъв проблем да си ги вкарате. Обаче за тази работа сега да направим някакъв нов субект, нови хрантутници на държавата в един период от време, когато ние произвеждаме все по-малко, е несериозно.
На чисто процедурно основание законът е минал на второ четене, минал е през Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, раздаден е пленарна зала, така че сега от къде на къде ще ви гласуваме и този текст? Трябва да има някакъв ред.
Вярно е, че тук пише: комисията предлага редакция, обаче, извинявайте, просто на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията не би могло да й дойде на ум, че някъде в Маастрихт министърът Тагарински е подписал да се създава такъв институт. Това ще да го е казал министърът Тагарински. Просто Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията не може от само себе си да си съчини такива неща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Не е редакция, а много ясно е казано в текста: "да се създаде ал. 3", а не да се прередактира.
Поставям на гласуване предложението на господин Марангозов и на госпожа Дончева за отпадане на ал. 3.
Гласували 133 народни представители: за 35, против 98, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 35 с ал. 1 и ал. 2, както са предложени от вносителя, и ал. 3, както е предложена от комисията.
Гласували 157 народни представители: за 105, против 52, въздържали се няма.
Член 35 е приет.
Господин Симеонов има думата за процедура.
ТЕОДОСИЙ СИМЕОНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Правя следното процедурно предложение - в следващите заседания, в които ще се гледа Закона за държавния служител, на разположение да бъде поканен екип от психиатри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Симеонов, и това не е процедура. Днес народните представители се надпреварват под формата на процедури да оригиналничат и засягат своите колеги.
Господин Иванов, имате думата.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моята процедура е за начина на водене на днешното заседание.
Последното и предпоследното гласуване бяха проведени, уважаеми господин председателю, за 10 и 15 секунди. Аз Ви моля да се съобразите с изискванята на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който определя времето, в което трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Цитирайте ми текста сега, за да видим кой знае правилника.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: Моля Ви, няма да се изпитваме по правилника. Вие го знаете най-добре от всички. Просто трябва да го спазвате. Хайде да не бъде максималният размер на времето, но все пак 10 секунди за гласуване, извинявайте, това не е нормално. Знам, че от вас като мнозинство се изисква от министър-председателя да бързате, но по-добре, за да постигнете този резултат - по-бързото приемане, спрете си министъра. Одеве той прибра екземпляра на господин Лучников, по който той докладва предложенията, които трябва да се гласуват. Аз знам за неговия интерес към информацията, но го уверявам, че сигурно в екземпляра на господин Лучников няма нищо по-различно, отколкото в неговия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иванов, нито в правилника на Тридесет и осмото, нито в правилника на Тридесет и седмото, за разлика от правилника на Тридесет и шестото Народно събрание, е посочено времетраенето за гласуване. Така че Вашата забележка е с давност поне отпреди 4 години. Няма такава норма в правилника.
Мисля, че достатъчно малко са хората в залата, за да могат бързо да гласуват.
Имате думата, господин Лучников.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Повишаване в държавна служба
Чл. 36. (1) При придобиване на определен служебен стаж държавният служител има право на повишаване в държавна служба.
(2) Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност."
По текста няма бележки.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 36 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 124 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 3.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"Предсрочно повишаване в ранг
Чл. 37. Повишаването на професионалната квалификация на държавния служител е основание за предсрочно повишаване в ранг".
Предложение на народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков чл. 37 да стане чл. 75а в раздел VII на глава трета, като след думите "професионалната квалификация" се добави "както и безупречно справяне с възложената работа".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю!
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Когато ние сме правили това предложение, съвсем разумно по своя характер, ние сме имали предвид законово да бъдат определени два критерия за предсрочно повишаване в ранг. Две кумулативно дадени предпоставки, за разлика от това, което вносителят е предложил на вниманието, когато е внесъл законопроекта в Народното събрание. Той е предложил, че самото повишаване на професионалната квалификация да бъде основание, а ние предлагаме не само то, но и едно безупречно справяне с възлаганата работа. Не знам защо трябва да се отхвърли това разумно предложение? И ако то се отхвърли, то ще потвърди само нещо, което възниква по-късно, след като ние сме направили своето предложение, със създаването на коментирания преди малко институт. Може да е най-големият мърляч на служебното си място, взема го господин Тагарински в института, издава му сертификат или тапия за повишена квалификация, хайде предсрочно повишаване. Защо? Защо е необходимо това?
Не мисля, че законът ще изгуби, ако в него запишем задължително двете предпоставки. Пак началникът му ще прецени, господин Тагарински, дали той безупречно се справя с работата си. Но не само поради това, че се е квалифицирал, а в същото време пие кафе по цял ден и играе на карти на компютъра, автоматически с повишаване на квалификация предсрочно ще трябва да бъде повишен в ранг. Защо е необходимо това? (Реплика от господин Иван Сунгарски.) Именно, защото не е императивен, господин Сунгарски, но той все пак ще дава основание на неговия орган по назначаването, когато този човек си е повишил квалификацията, но не се справя безупречно със служебните си задължения, да му откаже едно предсрочно повишаване. Един такъв текст само ще стимулира държавните служители да вършат по-добре работата си, а не автоматично с повишаване на квалификацията да имат тази възможност. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков. (Реплики от ДЛ.) Не, не искат реплика. Днес господин Миков и госпожица Дончева се справят чудесно с ролята си на опозиция, но за щастие толкова лесно не се хващат пък другите. (Шум и реплики от ДЛ.) Няма реплика. Не виждам желание за реплика.
За изказване думата има господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз искам да обърна внимание, включително и на вносителя, който е тук.
Идеята е при повишаване на професионалната квалификация това да бъде поводът, основата, макар и не императивно, да може да се повиши в съответната по-висока длъжност повишаваният в ранг, защото се е квалифицирал преди да мине срокът. Това е идеята. Нали така? Срещу тази идея аз не възразявам.
Но вижте, все пак правим правни норми. "Повишаване на професионална квалификация" - трябва в текста да се каже. Добре, кой удостоверява и как се удостоверява, че едно лице е повишило правната си квалификация? Министърът се смее. Много добре, че се смее. Но може ли само в института на министър Тагарински да се повишава една квалификация? Безспорно - не. Аз също, като чета литература или правя определени справки, без да се явявам на изпити, си повишавам правната квалификация или някаква друга квалификация. Ще трябва ли да се даде определен документ и кой ще издаде този документ, че квалификацията е повишена? Ще се явява ли на определен изпит? Напишете как ще се удостоверява това. Защото едно лице може да повиши квалификацията си, да стане изобретател, ако щете, а ако щете човек със световна известност, без да има титли, даже без да има и съответно образование, защото това повишаване на квалификацията не касае само хората с висше образование, а касае хората с всякакъв вид образование и за съответната длъжност държавен служител.
Така че опишете нещата, за да бъдат точни и да няма по-нататък субективен елемент в прилагането на този текст.
Предлагам текста на чл. 37 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Вие предлагате да отпадне чл. 37?
Има думата госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Аз мисля, че проблемът е в различното съдържание, което се влага в думите "професионална квалификация". Ако под "професионална квалификация" се разбира в смисъл на определена невъзможност за осъществяване на една работа, може да остане и само "професионална квалификация". Въпросът е, че в чл. 35, който сте назовали, господин министър, в "професионална квалификация" се влага друг смисъл и това е обучение, някакъв вид обучение. Няма никакъв смисъл да повишаваш предсрочно някого, и в ранг включително, само защото той се обучава. Смисълът на обучението в крайна сметка е достигането на по-високо професионално ниво и възможности.
Така че ви предлагам да приемете тази добавка - "за справяне с работата", защото справянето с работата плюс обучението, нищо, че то не е класически ценз, примерно, за завършено еди-какво си образование, а е и нещо друго, ще ни даде истинската професионална стойност на лицето, което искате да повишавате предсрочно. То дава критерия за професионалните му възможности и то ви дава възможност, ако сте орган по назначаването, да кажете, че вашият служител Петров има по-високи професионални възможности вече, които ви позволяват да го повишавате в ранг в резултат на обучението и в резултат на професионалните постижения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Татяна Дончева и Михаил Миков.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Моето предложение няма ли да го гласувате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Те имат предложение за преместване на този член в друг раздел, с друг текст, така че първо е ред на тяхното предложение. Когато стигнем до основния текст, ще поставя на гласуване Вашето предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители: за 41, против 114, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Сега вече, моля, гласувайте предложението на господин Корнезов за отпадане на чл. 37 на вносителя.
Гласували 162 народни представители: за 43, против 118, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 37 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 163 народни представители: за 127, против 32, въздържали се 4.
Член 37 е приет.
Господин министър, Вие искахте нещо да обясните във връзка с поставения от господин Стоилов въпрос.
Имате думата.
МИНИСТЪР МАРИО ТАГАРИНСКИ: Аз се обръщам към господин Стоилов, който виждам, че не е в залата, тъй като тогава не беше времето и мястото да му отговоря. Сега искам да му отговоря.
Нося специално за него Бялата книга, която е от 1995 г.: "Подготовка на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за интеграция с вътрешния пазар на Европейския съюз".
На стр. 241, глава дванадесета "Държавни поръчки" - може да отворите и да прочетете какво е записано - а също така и Директива № 9338 на Европейския съюз от 14 юни 1993 г., която вие би трябвало да знаете, тъй като по това време и особено в 1995 г. бяхте управляващи и трябваше да знаете повече и да четете.
Така че, господин Стоилов,... (Шум и реплики от блока на ДЛ.)
Уважавам изключително много господин Стоилов. Последната ми бележка не беше отправена към него, тъй като аз наистина го уважавам, бяхме и колеги в Комисията по икономическата политика и сме работили заедно. Ето я информацията, подготвил съм и директивите. Можете да си ги получите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Съобщение за парламентарния контрол на 11 юни 1999 г.:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на три питания от народните представители Драгомир Драганов, Иван Генов и Руси Статков.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Валентин Симов.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Татяна Дончева и Цветелин Кънчев.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Васил Клявков и Методи Андреев.
Министърът на отбраната Георги Ананиев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Христо Смоленов, Иван Борисов и Станимир Калчевски.
Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов.
Министърът на здравеопазването Петър Бояджиев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков, Петя Шопова и Кънчо Марангозов.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Георги Божинов.
Министърът на транспорта Вилхелм Краус ще отговори на актуален въпрос от народния представител Пламен Славов.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народния представител Велко Вълканов, се отлага отговорът на неговия актуален въпрос от министъра на вътрешните работи Богомил Бонев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Надежда Михайлова и министърът на труда и социалната политика Иван Нейков.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 11 юни, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,05 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев
Благовест Сендов

Секретари:
Анелия Тошкова
Ивалин Йосифов