Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-06-23

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Петя Шопова
Секретари: Христо Димитров и Камен КостадиновПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 16 до 22 юни 1999 г.:
Проект за решение за промяна в състава на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Вносител: Анастасия Мозер. Това решение вече е прието.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството. Законопроектът е разпределен и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните избори. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Законопроектът е разпределен и на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител: Александър Томов и група народни представители. Водеща комисия: Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството. Законопроектът е разпределен и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители: Йордан Цонев, Иван Димов и Димитър Абаджиев. Водеща комисия: Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
Законопроект за ратифициране на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание и на Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител: Валентин Симов. Водеща комисия: Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народното здраве. Вносител: Валентин Симов. Водеща комисия: Комисията по здравеопазването, младежта и спорта. Законопроектът е разпределен и на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през територията на Република България в рамките на операцията "Джойнт Гардиън". Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по национална сигурност. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Проект за валутен закон. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по икономическата политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Дания за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по опазване на околната среда и водите. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за изменение на Закона за творческите фондове. Вносител: Министерският съвет. Водеща комисия: Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по културата и медиите.
По дневния ред са направени предложения от народния представител господин Кирил Ерменков за включване на законопроекта за енергетиката и енергийната ефективност. Още на Председателски съвет това предложение беше прието да бъде предложено и е включено като т. 2 в седмичната програма.
Има предложение от народния представител Любен Корнезов: измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс.
Предложение от народната представителка Дора Янкова: проект за решение за избиране на Временна комисия за проучване вноса и разпространението у нас на фуражи и храни, замърсени с диоксини и за предлагане на мерки за защита здравето на населението. Съвносител: народният представител Любен Корнезов.
Предложението на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е направено от госпожа Екатерина Михайлова и включва 8 точки. На базата на това предложение е и проектът за програма, който ви предлагам, за работа на Народното събрание от 23 до 25 юни 1999 г.
1. Второ четене на законопроекта за гражданската регистрация - продължение.
2. Второ четене на законопроекта за енергетиката и енергийната ефективност (приет на първо четене на 21 декември 1998 г.).
3. Второ четене на законопроекта за лечебните заведения - продължение.
4. Първо четене на законопроекта за топологиите на интегралните схеми. Вносител: Министерският съвет.
5. Първо четене на законопроекта за марките и географските означения. Вносител: Министерският съвет.
6. Първо четене на законопроекта за промишления дизайн. Вносител: Министерският съвет.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през територията на Република България в рамките на операцията "Джойнт Гардиън". Вносител: Министерският съвет.
8. Парламентарен контрол.
Имате думата по дневния ред.
Госпожа Дора Янкова има думата.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам и моля народните представители да подкрепят предложението ми да изберем временна комисия - забележете! - за проучване вноса и разпространението у нас на фуражи и храни, замърсени с диоксини, и за предлагане на мерки за защита здравето на населението.
Защо предлагам такава комисия? В петък министърът на земеделието и аграрната реформа говори тук по този въпрос, но ако вие временно вземете неговия отговор и вникнете в него, ще разберете няколко неща: че той като министър се е възползвал от правото си да назначи и да постави под един особено строг режим Националната ветеринарномедицинска служба; че той като министър е забранил вноса, но досегашният - къде е той, какво предлагаме и какви истини говорим ние на хората; че той като министър е обявил един строг режим за ветеринарномедицинските разрешителни.
Аз мисля, че ние сме република с парламентарна демокрация и че няма от какво да се притесняваме да говорим истините пред българското общество, което в момента се вълнува от тази тема. Затова ви моля да вникнете в моето предложение и да подкрепите една такава временна комисия, която няма да навреди може би на притесненията на мнозинството, а ще поработи и да се кажат истините, и да кажем на българското общество какви мерки се вземат за здравето, за неговата защита, за това къде е този внос, кои са виновните, в крайна сметка. Защото ние винаги тук говорим за някакви процеси, но никога не намираме тези, които са виновните. Затова настоявам, колеги, да вникнете в предложението ми и да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Има ли други изказвания?
Поставям на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов - в седмичната програма да бъдат включени като точка от дневния ред: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с вносител Министерският съвет; законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с вносител Любен Корнезов и още един законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, също с вносител Любен Корнезов.
Гласували 165 народни представители: за 65, против 70, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова - като точка в седмичната програма да бъде включен проект за Решение за избиране на временна комисия за проучване вноса и разпространението у нас на фуражи и храни, замърсени с диоксини.
Гласували 171 народни представители: за 72, против 63, въздържали се 36.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте седмичната програма за работата на Народното събрание така, както ви я прочетох.
Гласували 158 народни представители: за 114, против 27, въздържали се 17.
Седмичната програма е приета.

Започваме по точка първа:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
Господин Джеров, Вие ли ще докладвате? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, първо ще си позволя да направя едно процедурно предложение. Ще моля да гласуваме в залата да присъства господин Борис Милчев - заместник-министър на регионалното развитие, както и госпожа Снежана Георгиева - началник-отдел в същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има ли противно становище?
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Александър Джеров.
Гласували 123 народни представители: за 119, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието. Моля квесторите да поканят в залата господин Борис Милчев и госпожа Снежана Георгиева.
Имате думата, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. Стигнали сме до глава седма и предлагам на вниманието на уважаемите колеги глава седма със заглавие "Административнонаказателни разпоредби".
"Чл. 115. (1) За нарушение на този закон от длъжностни лица се налага глоба от 50 000 до 300 000 лева.
(2) Когато нарушението е извършено от граждани, глобата е от 20 000 до 200 000 лева.
Чл. 116. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, областните управители или кметовете на общините.
(2) Въз основа на съставените актове се издават наказателни постановления от министъра на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на общините.
(3) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 115 и 116.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Моля, гласувайте заглавието на глава седма и членове 115 и 116, както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава седма и членове 115 и 116 са приети.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следват "Преходни и заключителни разпоредби".
Комисията предлага § 1 със следната редакция:
"§ 1. Този закон отменя Закона за имената на българските граждани (обн., ДВ, бр. 20 от 1990 г.; изм., бр. 94 от 1990 г.) и Наредбата за гражданското състояние (обн., ДВ, бр. 75 от 1975 г.; изм., бр. 28 от 1977 г., бр. 52 от 1979 г., бр. 43 от 1980 г., бр. 38 от 1986 г., бр. 33 от 1988 г. и бр. 48 от 1989 г.)."
Комисията предлага § 2 със следната редакция:
"§ 2. В Закона за лицата и семейството (обн., ДВ, бр. 182 от 1949 г.; попр., бр. 193 от 1949 г.; изм., Изв., бр. 12 от 1951 г., бр. 12 и 92 от 1952 г., бр. 15 от 1953 г.; попр., бр. 16 от 1953 г.; изм., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 50 от 1961 г.; ДВ, бр. 23 от 1968 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 20 от 1990 г. и бр. 15 от 1994 г.) се отменят:
1. чл. 7 - от 1 януари 2000 г.;
2. чл. 122 - 130 включително - от влизането на този закон в сила.
§ 3. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят следните допълнения:
1. В чл. 44, ал. 1, т. 13 след думите "писмена заповед на" се добавя "кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други".
2. В чл. 46, ал. 1, т. 6 накрая се добавя "и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН".
§ 4. В чл. 34, ал. 2 от Закона за народното здраве думите "личния паспорт на лицето" се заменят със "здравноосигурителната книжка на лицето" и текстът до края се заличава."
Това са предложенията на комисията по § 1, 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Става въпрос само за юридическа прецизност на текста - в § 1 комисията предлага да бъде отменен Закона за имената на българските граждани. Правилно. Отбележете: "и Наредбата за гражданското състояние". Това обсъждахме в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Юридическата прецизност изисква със закон да бъде отменен същия нормативен акт - законът. Тук се отменя наредба, която е наредба на Министерския съвет. Това като техника не е допустимо.
Вярно е, че тази наредба регламентира една първична материя и тя е много близка до закона, но в края на краищата не е издадена от парламента. И аз се питам дали не следва от юридическа - пак казвам - прецизност да отпадне наредбата и Министерският съвет да си я отмени. Мисля, че това ще бъде по-прецизно.
Правя формалното предложение наредбата да отпадне от текста на § 1. Създаваме един прецедент, разбирате ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Александър Джеров има думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Подкрепям предложението на колегата Корнезов. Народното събрание гласува само закони, отменя само закони. Ние нямаме право да отменяме подзаконови нормативни актове, защото слизаме на едно ниво, което не е наше.
Министерският съвет отменя подзаконовите актове и затова аз подкрепям предложението на господин Корнезов в § 1 да отменим само Закона за имената на българските граждани, а Наредбата за гражданското състояние, която е подзаконов акт, одобрена от Министерския съвет, отмяната й да остане задължение на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Джеров.
Има ли други изказвания? Няма.
Тъй като това предложение фактически ни връща към текста на вносителя, ще поставя на гласуване текста на комисията като заместващ текст. Тези, които подкрепят предложението, трябва да гласуват "против" текста на комисията и тогава вече ще се гласува... (Шум и реплики в залата.)
Не може да гласуваме за отпадане, защото има текст на вносителя, който е абсолютно същия, така че редното е най-напред като заместващ текст да се гласува предложението на комисията и ако вече то не се приеме, да се гласува предложението на вносителя, което съвпада с предложението на господата Корнезов и Джеров.
Поставям на гласуване § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 27, против 79, въздържали се 12.
Предложението на комисията не е прието.
Поставям на гласуване заглавието "Преходни и заключителни разпоредби", § 1, 3 и 4, както са предложени от вносителя и § 2, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Заглавието и § 1, 2, 3 и 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва един доста дълъг параграф - § 5:
"§ 5. В Закона за българските документи за самоличност се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16 се създава ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Личният номер за чужденец идентифицира еднозначно дългосрочно пребиваващите чужденци в Република България. Начинът на неговото формиране се определя от Министерския съвет."
2. В чл. 75 т. 2 се заличава.
3. В чл. 76 се създава т. 9:
"9. малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които нямат писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители."
4. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) създават се § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 със следното съдържание:
"§ 12. (1) До 31 декември 1999 г. адресната регистрация и продължаването на издаването на паспорти на лица, родени преди 31 декември 1981 г., когато срокът за валидност на паспорта е изтекъл или подмяната му се налага по други законосъобразни причини, се извършват при условията и по реда на този параграф".
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, буква "а", § 12, ал. 1 със следната редакция:
"4. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) създават се § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22:
"§ 12. (1) До 31 декември 1999 г. адресната регистрация и издаването на паспорт на гражданин на Република България, на лица, родени преди 31 декември 1981 г., когато срокът на валидност на паспорта е изтекъл или подмяната му се налага по други законосъобразни причини, се извършват при условията и по реда на този параграф."
"(2) Паспортите се издават по местожителство на гражданите от паспортните служби към съответните териториални поделения на Националната полиция.
(3) За издаване на паспорт за първи път гражданинът е длъжен лично или чрез общинския (районния) съвет или кметството да предостави в териториалното поделение на Националната полиция:".
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 3 думите "общинския (районния) съвет" да се заменят с "общината (района)".
"1. анкетна карта, издадена от общинския (районния) съвет или кметството по местожителството му;
2. три черно-бели снимки с размер 5х4 см, изработени на специална фотохартия ЕФН 415, и с печат на фотоателието, където са изработени;
3. съобщение за ЕСГРАОН, издадено от общината (района) или кметството;
4. таксова марка съгласно раздел III, чл. 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи, утвърдена с Постановление № 83 на Министерския съвет от 1974 г."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 3, т. 4 със следната редакция:
"4. документ за платена такса съгласно раздел III от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси."
"(4) Когато документите по ал. 3 се представят чрез общинските (районните) съвети или кметствата, длъжностните лица ги изпращат в съответната паспортна служба на Националната полиция в срок до 3 дни."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 4 думите "общинските (районните) съвети" да се заменят с "общините (районите)".
"(5) За лице, поставено под пълно запрещение, документите по ал. 1 се представят в негово присъствие от законния му представител."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 5 думите "ал. 1" да се заменят с "ал. 3".
"(6) При издаването на паспорт на гражданин в него се вписват следните данни:
1. име (собствено, бащино, фамилно);
2. дата и място на раждане;
3. единен граждански номер (ЕГН);
4. поделението на Министерството на вътрешните работи, което го издава и датата на вписването му;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 6, т. 4 думите "вписването му" да се заменят с "издаването му".
"5. срок на валидност;
6. семейно положение;
7. собствените имена на децата до 16-годишна възраст и техните ЕГН, както и имената на лицата, поставени под настойничество или попечителство, на което гражданинът е законен представител;
8. местожителство;
9. адресна регистрация.
(7) Попълването на данните в графите на паспорта се извършва на предназначени за целта пишещи машини, а адресната регистрация се отразява с щемпел.
(8) Изтривания и други подправки правят паспорта невалиден.
(9) Графите на паспорта се попълват с данни, съответстващи на отразените в анкетната карта, издадена от общинския (районния) съвет или кметството по местожителство на гражданина."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 9 думите "общинския (районния) съвет" да се заменят с "общината (района)".
"(10) Серията и номерът на новоиздадения паспорт се вписват в анкетната карта и в съобщението за ЕСГРАОН, като последното се връща на съответната община или кметството."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 10 след думата "община" да се добави "район".
"(11) В паспорта допълнително се вписват данни с щемпели:
1. от органите на Националната полиция - при отразяване на промени на адреса (последователно на определени за това страници) и при разрешен постоянен достъп в граничните ивици и зони (на стр. 19);"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 11, т. 1 думите "и при разрешен постоянен достъп в граничните ивици и зони (на стр. 19)" да отпаднат.
"2. от длъжностните лица по гражданското състояние към общините или кметствата - при промяна на жителството, при сключване или прекратяване на граждански брак, при овдовяване, раждане, смърт на деца до 16-годишна възраст, осиновяване, прекратяване на осиновяването, законно представителство (имената на поставените под настойничество или попечителство), както и отпадането на основанията за това (последователно на определени страници);"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 11, т. 2 думата "жителството" се заменя с "местожителството".
"3. от паспортните служби - при постоянно местоживеене в чужбина (на стр. 7).
(12) При подменяне на паспорт гражданите са длъжни да представят:
1. при изтичане срока на валидност - стария паспорт и адресна карта;
2. при повреждане - стария паспорт, документ за раждане и адресна карта;
3. при промяна на името (собствено, бащино, фамилно) - стария паспорт, анкетна карта, издадена от общинския (районния) народен съвет или кметството по местожителство;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 12, т. 3 думите "общинския (районния) народен съвет" се заменят с "общината (района)".
"4. при настъпване на съществени и трайни изменения на образа - стария паспорт, документ за раждане и адресна карта;
5. при изгубване, открадване или унищожаване - анкетна карта, издадена от общините или кметствата по местожителство.
(13) В случаите по ал. 12 гражданите представят и по 3 снимки, съобщение за ЕСГРАОН, и заплащат такси съгласно раздел III, чл. 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи, утвърдена с Постановление № 83 на Министерския съвет от 1974 г."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 13 със следната редакция:
"(13) В случаите по ал. 12 гражданите представят и по 3 снимки, съобщение за ЕСГРАОН, и заплащат такси съгласно раздел III от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси."
"(14) Адресната регистрация се извършва от паспортните служби на Националната полиция по местопребиваването на гражданите.
(15) В населените места, където няма паспортни служби, адресната регистрация, както и воденето на адресни регистри за временно пребиваващи граждани се извършват от служители при общините или кметствата, определени от съответните председатели на изпълнителните комитети или кметове съгласувано с териториалните органи на Националната полиция."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 15 думите "председателите на изпълнителните комитети или" да отпаднат, а след думата "общините" да се добави "(районите)".
"(16) За извършване на адресна регистрация всеки гражданин е длъжен да представи:
1. документ за самоличност;
2. адресни карти съгласно чл. 20, ал. 2;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 16, т. 2 думите "съгласно чл. 20, ал. 2" да отпаднат.
"3. домова книга (ако се води);"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 16, т. 3 да отпадне и т. 4 да стане т. 3.
"4. военноотчетна книжка, ако подлежи на военен отчет, когато променя адреса си за срок повече от 3 месеца, съответно заверена за новото му местоживеене.
(17) Строителните, минните, горските и геоложките работници, както и курсантите от школи, които променят адреса си за срок до една година, не представят военни книжки.
(18) При адресната регистрация длъжностното лице поставя в паспорта на гражданина и в домовата книга съответен щемпел ("Записан" или "Отписан") с изключение на случаите, когато се променя адресът за по-малко от един месец."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 12, ал. 18 думите "и в домовата книга" да отпаднат.
"(19) Всеки български гражданин, снабден с документ за самоличност, при промяна на адреса си, както и при нощуване на друг адрес, е длъжен да се регистрира адресно в срок до 24 часа от момента на пристигането.
(20) При адресна регистрация в зависимост от срока на пребиваването гражданинът попълва и представя адресни карти, както следва:
1. един брой - за адресна регистрация от един до шест месеца в областта на местожителството му;
2. два броя - за адресна регистрация от eдин до шест месеца извън областта на местожителството му;
3. три броя - за адресна регистрация от един до шест месеца за областта, на която не е жител, но е бил преди това регистриран адресно в населеното място на друга област, на която също не е жител.
(21) Във всички случаи, когато се извършва адресна регистрация на гражданин за срок по-голям от шест месеца, се попълва една адресна карта в повече, която се изпраща на съответната община или кметството по местоживеене за актуализиране на данните в ЕСГРАОН в демографската статистика.
(22) Граждани, които ползват собствена жилищна площ (вила, къща и др.) за повече от 30 дни извън района на селищната система по местожителството им, са длъжни да се регистрират адресно."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4 навсякъде в § 12 думите "Националната полиция" да се заменят с "Министерството на вътрешните работи".
"§ 13. (1) До 31 март 2001 г. за преминаване на държавната граница на Република България и пребиваване в чужбина се издават следните видове паспорти:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 1 думите "се издават следните" да се заменят с "се издават и следните".
"1. обикновен задграничен паспорт на лица, които пътуват в чужбина по лични причини или постоянно живеят в чужбина, с валидност пет години;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 1, т. 1 думите "по лични причини или" да се заменят с "или".
"2. служебен паспорт на лица, които са командировани или изпратени на работа, специализация или обучение в чужбина от държавни органи, с валидност пет години;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 1 т. 2 да отпадне и точки 3 и 4 стават съответно точки 2 и 3.
"3. дипломатически паспорт на лица съгласно наредба на Министерския съвет и на членовете на техните семейства с валидност пет години;
4. моряшки паспорт на лица по реда на Закона за моряшките паспорти."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 1, т. 4 думите "на лица по реда на Закона за моряшките паспорти" да отпаднат.
"(2) Задграничният паспорт е валиден за всички държави.
(3) Задграничният паспорт подлежи на връщане след изтичане на срока на неговата валидност, при смърт на лицето, на което е издаден, и при освобождаване или лишаване от българско гражданство.
(4) Задгранични паспорти и заместващи ги документи се издават от:
1. Министерството на външните работи - дипломатически и служебни паспорти, на лица съгласно наредба на Министерския съвет;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 4, т. 1 думите "и служебни" да отпаднат.
"2. Министерството на вътрешните работи - обикновени задгранични паспорти, служебни паспорти, служебни пропуски и пътни листове за окончателно напускане на Република България;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 4, т. 2 думите "служебни паспорти" да отпаднат.
"3. дипломатическите и консулските представителства на Република България издават пътен лист (пасаван) за завръщане в страната на български граждани, които не притежават задграничен паспорт.
(5) Органите на Министерството на вътрешните работи могат да продължават валидността на задграничните паспорти за срок пет години."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 5 да отпадне.
"(6) Дипломатическите и консулските представителства на Република България могат да продължават валидността на задграничните паспорти за срок една година и на постоянно живеещите в чужбина за срок пет години след съгласуване с Министерството на вътрешните работи."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 6 със следната редакция:
"(6) Дипломатическите и консулските представителства на Република България могат да продължават валидността на задграничните паспорти за срок шест месеца след съгласуване с Министерството на вътрешните работи.
(7) Задграничен паспорт се издава по заявление до органите на Министерството на вътрешните работи по местожителство срещу представен документ за самоличност.
(8) Към заявлението по ал. 7 се прилагат:
1. снимка с размери 3 х 4 см, направена през последните две години, ляв полуанфас - 3 броя;
2. писмено съгласие от съответното военно управление - за младежите, навършили 17 години, които не са отбили редовната си военна служба и не са освободени от нея, а отбилите и освободените - военноотчетна книжка;
3. документ за платена паспортна такса;
4. удостоверение за раждане, ако лицето е под 18 години;
5. свидетелство за съдимост."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 8, точки 2 и 5 да отпаднат и точки 3 и 4 стават съответно точки 2 и 3.
"(9)  За преиздаване и подмяна на паспорт освен документите по алинеи 7 и 8 се представят:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 9 думите "алинеи 7 и 8" да се заменят с "алинеи 6 и 7".
"1. при промяна на личните данни, повреден паспорт и при изтичане срока на валидността - старият паспорт;
2. при унищожен, изгубен или отнет паспорт - доказателства и декларация за обстоятелствата, довели до унищожаването, кражбата, изгубването или отнемането му;
3. в случаите, при които лицето се е завърнало в страната с пасаван, нов паспорт му се издава след получаване по служебен път от Министерството на външните работи на заявлението, въз основа на което е издаден пасаванът.
(10) За издаване на задграничен паспорт на постоянно живеещ в чужбина български гражданин, както и за подмяна на паспорта поради унищожаване, повреждане, загубване или промяна на личните данни, заинтересованото лице представя в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България документите по алинеи 7, 8 и 9, точки 1 и 2."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 10 думите "алинеи 7, 8 и 9, точки 1 и 2" да се заменят с "алинеи 6, 7 и 8, точки 1 и 2".
"(11) Дипломатическо или консулско представителство на Република България изпраща в срок не по-късно от един месец екземпляр от документите по ал. 10 в Дирекцията на Националната служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи за издаване на паспорта."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 11 думите "дипломатическо или консулско" да се заменят с "Дипломатическото или Консулското" и думите "по ал. 10" да се заменят с "по предходните алинеи".
"(12) Задграничните паспорти на постоянно живеещи в чужбина български граждани може да се издават и от органите на Министерството на вътрешните работи в населеното място, в което са вписани в регистъра на населението, въз основа на подадени лично от лицата документи по чл. 8, алинеи 8 и 9."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 12 думите "по чл. 8, алинеи 8 и 9" да отпаднат.
"(13) При промени в личните данни на притежателя на задграничния паспорт той е длъжен да съобщи за тях на органа, издал паспорта.
(14) Паспортът се подменя, когато се повреди, унищожи или преди изтичането на срока на неговата валидност. При загубване, повреждане или отнемане на паспорта гражданинът незабавно уведомява органа, който го е издал, а в чужбина - дипломатическо или консулско представителство на Република България. Срокът на задграничния паспорт може да бъде продължен до датата на изтичане на неговата валидност. Срокът на задграничния паспорт може да бъде продължен само веднъж на пет години, след изтичането на който срок се издава нов паспорт."
В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 13, ал. 14, изречение четвърто: "Срокът на задграничния паспорт може да бъде продължен само веднъж на пет години, след изтичането на който срок се издава нов паспорт" да отпадне.


"(15) Всеки, който намери български задграничен паспорт, е длъжен незабавно да го предаде на органите на Министерството на вътрешните работи.
(16) Повредените, откраднатите, загубените или унищожените паспорти, както и паспортите на освободените от гражданство лица, се обявяват за невалидни от органа, който ги е издал."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 13, ал. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 да станат съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
"§ 14. (1) До 31 декември 1999 г. удостоверение за самоличност на чужденец, който пребивава в Република България, се издава от паспортната служба на Министерството на вътрешните работи по неговото местопребиваване.
(2) За издаване на удостоверение за самоличност чужденецът представя:
1. молба по образец, утвърден от Министерството на вътрешните работи;
2. редовен документ за задгранично пътуване;
3. три снимки с размер 3 на 4 см;
4. справка от общината или кметството, когато на чужденеца е разрешено постоянно пребиваване в Република България;
5. документ за раждане, когато чужденецът няма документ за задгранично пътуване;
6. удостоверение от Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция при спорни случаи за гражданство.
(3) Освен данните, съдържащи се в удостоверението по ал. 1, с щемпели по образци, установени от Министерството на вътрешните работи, се отразяват и следните допълнителни данни:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 14, ал. 3 думите "по ал. 1" да се заменят с думите "за самоличност".
"1. адресна регистрация и разрешения за живеене в гранична зона, както и задълженията за издръжка на лица по съдебно решение - от органите на Министерството на вътрешните работи;
2. Семейно положение, данни за децата на чужденеца до 16-годишна възраст или за лицата, поставени под неговото настойничество или попечителство - от длъжностните лица по гражданското състояние в общинските съвети или кметствата;
3. сключването или прекратяването на трудовоправни отношения - от длъжностните лица, оправомощени за това, в учрежденията, предприятията, организациите или фирмите;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 14, ал. 3 т. 3 да отпадне и т. 4 да стане т. 3.
"4. отпускането, спирането или прекратяването на пенсии - от длъжностните лица в службите за пенсионно осигуряване.
(4) При промени в гражданското състояние, както и при постъпване или напускане на работа, длъжностните лица отразяват в 7-дневен срок промените в удостоверението за самоличност.
(5) Номерът и датата на издаване на удостоверението за самоличност, както и видът на разрешеното пребиваване, се отразяват с щемпели в документа за задгранично пътуване на чужденеца от паспортната служба на Министерството на вътрешните работи.
(6) Удостоверението за самоличност се подменя:
1. при промяна на име или гражданство, както и при поправка на рождената дата;
2. когато на временно пребиваващ се разрешава постоянно пребиваване в Република България;"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 14, ал. 6, т. 2 думата "временно" да се замени с "продължително".
"3. при невъзможност за отразяване на нови данни;
4. когато е унищожено, повредено или загубено.
(7) За подмяна на удостоверението за самоличност чужденецът е длъжен да подаде документите по ал. 2.
(8) Удостоверението за самоличност се връща в паспортната служба на Министерството на вътрешните работи по местопребиваване на чужденеца, когато той:
1. напусне окончателно територията на страната;
2. изгуби правото на пребиваване в страната;
3. приеме българско гражданство;
4. почине.
(9) Удостоверението за самоличност не може да бъде изнасяно извън пределите на Република България.
(10) Продължаване на пребиваването и издаване на документи (карти) за удостоверяване на самоличността и служебното положение на чужденците, които са на работа в дипломатически, консулски или търговски представителства на международни или междуправителствени организации в Република България, неотифицирани от Министерството на вътрешните работи, както и на членовете на техните семейства, се извършва от Дирекция "Единен държавен протокол" на Министерството на външните работи.
(11) Чужденецът, чийто документ за самоличност или статистическа карта са изгубени, е длъжен незабавно да уведоми най-близката паспортна служба на Министерството на вътрешните работи.
(12) При поискване на чужденеца се издава удостоверение, че е заявил за изгубването на документа за самоличност или на статистическата карта. След заверка от Дирекцията на националната полиция удостоверението може да бъде представено в съответното дипломатическо или консулско представителство, освен ако е предвидено в международен договор по който Република България е страна."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 14, ал. 12 изречение второ да отпадне.
"§ 15. До 31 март 2002 г. постоянният адрес в заявлението за издаване на документ за самоличност се посочва по следния начин:
1. ако местожителството на лицето съвпада с населеното място в адресната му регистрация, за постоянен адрес се посочва адресната му регистрация;
2. ако местожителството на лицето не съвпада с населеното място в адресната му регистрация, за постоянен адрес се посочва населеното място от местожителството, което лицето допълва с адрес за регистриране в това населено място."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 15 след думите "до 31 март 2002 г." да се добави "при издаване на първа лична карта или първи паспорт по реда на § 16".
"§ 16. Издаването на първа лична карта или на първия паспорт на всеки гражданин по Закона за българските документи за самоличност се извършва по следния ред:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 16 след думите "Закона за българските документи за самоличност" да се добави "(извън случаите по неговите параграфи 18, 19, 20 и 21)".
"1. Гражданинът подава заявление за издаване на документ за самоличност в кметството (общината), където е постоянният му адрес. Към заявлението се представят удостоверение за раждане и други официални документи, потвърждаващи самоличността му."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби т. 4, § 16, т. 1 със следната редакция:
"1. Гражданинът (или негов представител) подава заявление за издаване на документ за самоличност в кметството (общината, района), където е постоянният му адрес. Към заявлението се представят удостоверителен документ за раждане и други официални документи, потвърждаващи данните в него;"
"2. В присъствието на гражданина данните от заявлението се сверяват с данните от представените официални документи. На гражданина се определя дата в срок до 30 дни след подаване на заявлението за уведомяване за резултатите от сверяването. Данните от заявлението се сверяват с данните от личния регистрационен картон, като при необходимост се изискват от гражданина и други официални документи. Резултатът от сверяването се отразява в заявлението."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 4, § 16, т. 2 след думата "гражданина" да се добави "(или неговият представител)".
"3. Заявлението, ако е подадено в кметство, се изпраща служебно в общината за сверяване с общинските информационни фондове и с актовете за гражданско състояние, ако се съхраняват в тази община. При различие с данните в заявлението се извършва корекция в информационните фондове и незабавно се изпраща актуализация за националната база данни "население". Резултатът от сверяването се отразява върху заявлението, което се заверява служебно от общинската администрация за "потвърдени" или "непотвърдени" данни."

Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 16, т. 3 думата "община" да се замени с "община (район)".
"4. Когато гражданинът се яви в кметството (общината) за резултата от сверяване на заявлението:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 16, т. 4 думите "кметството (общината)" да се заменят с "кметството (общината, района)", а след думата "гражданинът" да се добави "(или негов представител)".
"а) при "непотвърдени данни" от него се изискват допълнителни документи за тяхното потвърждаване;
б) при "потвърдени данни" кметството уведомява гражданина, че заявлението се изпраща служебно в съответното районно полицейско управление (РПУ), където той трябва да се яви след 9-дневен срок.
5. След получаване на заявлението от общината в районното полицейско управление, което е свързано чрез компютърна мрежа със съответната Дирекция на вътрешните работи, се извършва проверка за наложени принудителни административни мерки спрямо гражданина. При наличие на такива мерки се изготвя писмен отказ за издаване на искания документ за самоличност. Ако няма наложени такива мерки, данните за гражданина от заявлението се сверяват с Националната база данни "Население", като:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, в т. 4, § 16, т. 5 думата "общината" да се замени с "общината (района)", а думите "което е" да отпаднат.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: "а) при несъвпадане на тези данни районното полицейско управление уведомява служебно общината, изпратила заявлението, за коригиране на данните в него или в Националната база данни "Население"; при явяване на гражданина в районното полицейско управление той се уведомява за отлагане приемането на заявлението до извършване на съответните корекции;
б) при съвпадане на тези данни те се въвеждат в автоматизирания информационен фонд "Български документи за самоличност"; гражданинът се явява в районното полицейско управление след деветия ден от изпращането на заявлението от общината; в негово присъствие заявлението се регистрира, той го подписва и се залепва снимката му. Определя се дата в срок до 30 дни след регистриране на заявлението, след което гражданинът ще получи документа си за самоличност."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 16, т. 5, буква "б" след думите "български документи за самоличност" да се постави запетая, а думите "гражданинът се явява" да се заменят с "когато гражданинът се яви".
"6. При получаване на заявление от общината в районното полицейско управление, което не е свързано чрез компютърна мрежа със съответната Дирекция на вътрешните работи, не се извършват проверка и сверяване по т. 5. Гражданинът се явява в районното полицейско управление след деветия ден от изпращането на заявлението от общината. В негово присъствие заявлението се регистрира, той го подписва и се залепва снимката му. Определя се дата в срок до 30 дни след регистриране на заявлението, след което гражданинът получава документа си за самоличност, като той се уведомява и за извършване на проверки в Националната база данни "Население" и за наложени принудителни административни мерки."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 16, т. 6 думата "община" да се замени с "община (район)" и думата "самоличност" да отпадне.
"7. Регистрираното заявление се изпраща от районното полицейско управление до съответната Дирекция на вътрешните работи, където:
а) след извършени в районното полицейско управление проверки не се установят данни за наложени принудителни административни мерки и данните от заявлението съвпадат с тези от Националната база данни "Население", исканият документ за самоличност се персонализира;
б) ако заявлението е получено без извършени в районното полицейско управление проверки за наложени принудителни административни мерки и в Националната база данни "Население" тези проверки се извършат в съответната Дирекция на вътрешните работи; ако няма наложени такива мерки и данните от заявлението съвпадат с тези от Националната база данни "Население", исканият документ за самоличност се персонализира; при наличие на такива мерки се изготвя писмен отказ за издаване на искания документ за самоличност; при несъвпадане на данните от заявлението с тези от Националната база данни "Население" то се връща в съответното районно полицейско управление за служебно уведомяване и корекции в общината, която го е изпратила."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 16, т. 7, буква "б" думата "общината" да се замени с "общината (района)".
"8. Гражданинът се явява в районното полицейско управление след определената му дата за получаване на документа си за самоличност. При наличие на писмен отказ той се връчва на гражданина. При несъвпадане на данните от заявлението с тези от Националната база данни "Население" гражданинът се уведомява и за отлагане издаването на документ за самоличност до извършване на съответните корекции от общината."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 16, т. 8 думата "общината" да се замени с "общината (района)".
"§ 17. Заявление за издаване на всеки следващ по смисъла на § 16 документ за самоличност се подава по постоянен адрес, както следва:"
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 17 след думите "§ 16 документ за самоличност" да се добави "и на свидетелство за управление на моторно превозно средство".
"1. в районното полицейско управление - ако искането е за издаване на документ за самоличност в срок до 30 дни;
2. в Столичната или в съответната регионална Дирекция на вътрешните работи - ако искането е за експресно или бързо издаване на документ за самоличност, в определени от Министерския съвет срокове."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 17, т. 2 със следната редакция:
"2. в звената за издаване на документи за самоличност в Столичната и в съответната регионална Дирекция на вътрешните работи - ако искането е за експресно или бързо издаване на документ за самоличност, в определени от Министерския съвет срокове;"
"3. в звено "Пътна полиция" при Столичната или при съответната регионална Дирекция на вътрешните работи - за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство;
4. персонализираният документ за самоличност се получава от мястото, където е подадено съответното заявление.
§ 18. Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявление за издаване на паспорт в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България, което го препраща чрез Министерството на външните работи до Дирекцията на Националната служба "Полиция" при Министерството на вътрешните работи. Тези заявления се изпращат служебно в съответната община по постоянен адрес за сверяване на данните в тях."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 18 след думата "община" да се добави "(район)", а след думите "по данните в тях" да се добави "при издаване на първия паспорт, а при всеки следващ, ако е налице съответната необходимост".
"§ 19. Заявленията за издаване на дипломатически паспорт се подават в Министерството на външните работи, където се извършва сверяване на данните от тях с данните от информационните фондове на ЕСГРАОН и се заверяват служебно за "потвърдени данни". Персонализираният паспорт се получава от мястото, където е подадено съответното заявление.
§ 20. Заявленията за издаване на моряшки паспорт се подават в подразделенията на Министерството на транспорта, където се извършва сверяване на данните от тях с данните от информационните фондове на ЕСГРАОН и се заверяват служебно за "потвърдени данни". Персонализираният паспорт се получава от мястото, където е подадено съответното заявление."
Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 20 думите "подразделенията на" да отпаднат.
"§ 21. Заявленията за издаване на документи за самоличност на чужденци и бежанци се подават в Дирекцията на Националната служба "Полиция" в Столичната или в регионалните дирекции на вътрешните работи по ред, утвърден от Министерския съвет. Персонализираният документ за самоличност се получава от мястото, където е подадено съответното заявление."
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 21.
Комисията предлага § 22 със следната редакция:
"§ 22. Параграфи 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон влизат в сила от 1 април 1999 г."

б) досегашният § 12 става § 22."
Комисията предлага буква "б" със следната редакция:
"б) досегашният § 12 става § 23."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников. Благодаря също и на господин Джеров. Дълъг беше параграфът.
Имате думата по § 5.
Има думата господин Едуард Клайн.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля ви да отворите на стр. 65 - предложение на комисията по ал. 10. Комисията предлага в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, т. 4, § 13, ал. 10 думите "ал. 7, 8 и 9, т. 1 и 2" да се заменят с "ал. 6, 7 и 8, т. 1 и 2".
Това е една техническа редакция във връзка с отпадането на една алинея. Но проблемът е, че в ал. 7 също има т. 1, 2 и 3. И формално би могло да се приеме, че т. 1 и 2 само са от значение, а т. 3 отпада, която касае удостоверението за раждане.
Ето защо предлагам следната редакция на тази техническа поправка - думите да се заменят с "ал. 6 и 7 и по ал. 8, т. 1 и 2". Това се връзва с текста на ал. 10. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клайн. Предлагате само да се добави "по".
Има ли други изказвания?
Има думата господин Велко Вълканов за процедура.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, в продължение на близо един час ни четоха текстове, които трудно могат да бъдат проследени както трябва. И аз имам такъв въпрос към ръководството на нашето заседание - как трябва да стане гласуването на тези текстове, които бяха прочетени. Няма ли да бъде по-правилно да се гласуват по отделни разпоредби от този прекалено дълъг параграф. Иначе, боя се, ние ще гласуваме нещо, което не съвсем добре се разбира.
Изобщо тази технология е съвършено неподходяща за работа. Тя крие огромни рискове текстовете да бъдат неразбрани и съответно гласувани без необходимото отношение. И впоследствие да се правят вече множество изменения и допълнения, което вече забелязвам, че е практика у нас.
Моля, господин председателю, да решите Вие как всъщност трябва да се процедира, но така да се гласува един подобен параграф, дълъг 10 и повече страници, според мен това е съвършено невъзможна и неприемлива практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Вълканов.
Ще се гласува така, както повелява правилникът. Там са предвидени три възможности - глава по глава, раздел по раздел, текст по текст. Следователно ще гласуваме текст по текст целия § 5 наведнъж.
Други изказвания има ли? Мисля, че се приема редакционната поправка на господин Клайн?
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Да.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ, от място): Трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, редакционната поправка не е необходимо да се гласува. Който не е съгласен с нея може да се гласува против параграф, ако смята, че е толкова важна.
Поставям на гласуване § 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 29.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията предлага да се създаде § 6 със следното съдържание:
"§ 6. Разпоредбите на чл. 88 до чл. 98 включително от раздел I и раздел II на глава IV "Адресна регистрация", както и § 2, т. 1 (отмяна на чл. 7 от Закона за лицата и семейството) влизат в сила от 1 януари 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Моля, гласувайте § 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 11.
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Параграф 6, който става § 7:
"§ 7. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 7, който е § 6 на вносителя така, както е предложен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 18.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Миналия път оставихме да гласуваме за днес членове 21 и 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И чл. 23.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: За чл. 23 сега ще ви обясня.
По чл. 21, ал. 2 се предлага: "Личният регистрационен картон се състави и съхранява в общината и кметството...".
Проведохме консултации със специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и те приемат тази добавка. Предлагаме текстът да се гласува така:
"(2) Личният регистрационен картон се съставя и съхранява в общината и кметството, в които е постоянният адрес на лицето."
В чл. 22, ал. 2 също трябва да се добави "и кметството":
"Регистърът на населението в общината и кметството се състои от личен регистрационен картон...".
Това също е съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
По чл. 23 обаче не може да се добави "и кметството", защото става въпрос за електронна обработка на информацията, а такива технически средства по кметствата няма. Така че чл. 23 трябва да се приеме така, както е предложен от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли някакви изказвания по тези текстове? Не виждам.
В чл. 21, в ал. 2 след думите "в общината" се добавя "и кметството", а думата "която" става "които". А в чл. 22, ал. 2 след думите "в общината" се добави "и кметството".
Моля, гласувайте членове 21 и 22 така, както са предложени от вносителя с тези две добавки и чл. 23 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 5.
Членове 21, 22 и 23 са приети, а с това и целият Закон за гражданската регистрация. (Ръкопляскания.)


Преминаваме към точка втора от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.
Има думата господин Кирил Ерменков.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Първо, моля, правя едно процедурно предложение - в залата да бъдат допуснати председателят на Комитета по енергетика господин Иван Шиляшки и началник отдел "Правен" в Комитета по енергетика госпожа Анжела Аршинкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Ерменков.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Шиляшки и госпожа Аршинкова в залата.
Имате думата, господин Ерменков.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
"Законопроектът за енергетиката и енергийната ефективност е приет на първо четене от Народното събрание на 18 декември 1998 г. В определения срок по чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени предложения от 13 народни представители, които са нанесени към съответните текстове на законопроекта. Тук са отразени и предложенията на народните представители, направени на заседанията на комисията и приети по време на обсъжданията.
Една съществена част от направените предложения и приети по принцип, са отразени в предложенията на Комисията по енергетика и енергийните ресурси.
В заседанието на комисията участваха представители на Министерския съвет, Комитета по енергетика, Националната агенция за енергийна ефективност, "НЕК" ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Топлофикация - София" ЕАД, други търговски дружества в системата на енергетиката, експерти в парламентарната комисия и на обществени организации.
По време на обсъжданията на законопроекта участваха и представители, експерти на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие със свои препоръки.
Въз основа на проведените разисквания и приетите решения Комисията по енергетика и енергийните ресурси предлага на народните представители следния: "Закон за енергетиката и енергийната ефективност".
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по наименованието на закона.
Народният представител оттегля това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя по наименованието на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте наименованието на закона така, както е предложено от вносителя.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата, за да не се наложат извънредни почивки!
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Глава първа - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя по глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава първа така, както е предложено от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава първа е прието.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 1. Предложение на народния представител Ангел Малинов - в чл. 1, ал. 1 думите "в енергетиката, свързани с" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Благодаря Ви, господин Малинов.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 1, ал. 1...
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иванов оттегля предложението си.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Благодаря.
Предложение на народния представител Веселин Бончев - в чл. 1, ал. 1 изразът "увеличаване на енергийната ефективност" да се замени с "икономичното и рационално използване на горива и енергия", да отпадне думата "насърчаване".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев.
Комисията подкрепя предложението на господин Златев.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - в чл. 1, ал. 2...
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Благодаря.
Предложение на народния представител Георги Манов - чл. 1, ал. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 1, ал. 2, вместо "горива" да се запише "първични енергийни ресурси".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на комисията по чл. 1:
"Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения в енергетиката, свързани с държавното управление и регулиране, както и правата и задълженията на правните субекти при осъществяване на дейностите по производството, вноса, износа, преноса, разпределението и реализацията на електрическа и топлинна енергия и природен газ, увеличаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Желае ли някой от колегите да се изкаже по чл. 1? Няма.
Моля, гласувайте най-напред предложението на народния представител Веселин Бончев.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 82, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Златко Златев.
Предложението на господин Златко Златев по чл. 1, ал. 2 да се запише вместо "горива" "първични енергийни ресурси" не се подкрепя от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 31, против 85, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на чл. 1, както се предлага от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 4.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 2 има предложение на народната представителка Жулиета Калчева: чл. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Димитър Иванов за нов чл. 2, ал. 1 - комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков за нов чл. 2, ал. 1 - комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски - комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Златко Златев - комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията предлага следната редакция на чл. 2:
"Чл. 2. (1) Целта на този закон е да гарантира предпоставките за енергийното развитие и енергийната сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси, и за задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ и твърди горива.
(2) С този закон се осигуряват условия за:
1. развитие на съвременен конкурентен енергиен пазар;
2. привличане на инвестиции и приватизация в енергетиката;
3. енергийни доставки при минимални разходи;
4. увеличаване на енергийната ефективност;
5. насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;
6. интегриране на българската енергийна система и енергиен пазар с европейските.
(3) При производството, вноса, износа, преноса, разпределението и продажбата на енергия и горива се гарантира защита на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Желае ли някой да участва в дискусията по чл. 2? Заповядайте, господин Калчевски.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина искам да разширим диапазона. Засягайки предпоставките за енергийно развитие, ние цитираме електрическа, топлинна енергия, природен газ и твърди горива, а пропускаме течните горива - сериозен компонент в енергийния баланс, независимо, че България не разполага с такива енергоизточници. Редно е да запишем и течните горива в този текст.
Предложението ми е на стр. 5 долу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Ще го подложим отделно на гласуване.
Други колеги желаят ли думата? Не виждам.
Подлагам на гласуване най-напред предложението на народната представителка Жулиета Калчева чл. 2 да отпадне.
Гласували 130 народни представители: за 11, против 51, въздържали се 68.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Станимир Калчевски към глава първа "Общи положения", в чл. 2, ал. 1 накрая след "топлинна енергия" да се запише "природен газ, течни и твърди горива".
Гласували 143 народни представители: за 67, против 70, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте текста на чл. 2, както се предлага от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 107, против 2, въздържали се 10.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Глава втора - Държавно управление в енергетиката".
Предложение на народния представител Димитър Иванов глава втора да стане "Държавна енергийна политика".
Народният представител оттегля това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Не виждам желаещи за изказване.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора, както се предлага от вносителя и подкрепя от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава втора е прието.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел I - Органи на управление".
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Моля, гласувайте заглавието на раздел I, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел I е прието.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 3 има предложение от народния представител Ангел Малинов...
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложение на народния представител Димитър Иванов в чл. 3, ал. 1 изразът "държавен орган" да се замени с "агенцията". Поправката касае останалия текст на закона.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски в чл. 3, ал. 1 вместо "държавен орган по енергетика" да се запише "от Министерството по енергетика и енергийни ресурси".
В текста на целия законопроект думите "държавен орган" да се заменят с "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложението на народния представител Кирил Ерменков е оттеглено.
Второто предложение на народния представител Кирил Ерменков също е оттеглено.
В съответствие с решение на Министерския съвет - Протокол № 5, т. 33 от 4 февруари 1999 г., и в съответствие с приетия Закон за държавната администрация комисията предлага следната редакция на чл. 3:
"Чл. 3. (1) Енергийната политика на страната се разработва и провежда от председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси към Министерския съвет, назовавана по-нататък ДАЕЕР.
(2) Министерският съвет с решение определя председателя на ДАЕЕР.
(3) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели.
(4) Председателят и заместник-председателите се назначават от министър-председателя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Желае ли някой да участва в дискусията по чл. 3? Заповядайте, господин Калчевски.

СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпросът е сложен и дълбок. Ако погледнем историята на развитието на българската енергетика за последните 40-50 години, ще видим най-различни вариации на структурата на енергетиката в България. Аз съм си записал 4 от тях: корпорация, стопанско обединение, асоциация, комитет, министерство, пак комитет, пак министерство, пак комитет и т.н.
Ако приемем варианта, който се прилага в този закон, определено считам, че нивото на българската енергетика пада много катастрофално. Вариантите по-нататък за приватизацията в енергийния сектор могат да се изметнат в най-различни посоки. Лишавайки се от едно такова министерство, което в следващите 10-15 години ще играе неимоверно важна роля в структурата на икономиката на страната, да се подцени и да се сведе до ниво агенция е крайно рисковано.
Не знам дали ме разбирате какво искам да кажа, но тревогата ми е, че лишавайки се от това министерство, аз съм предложил да бъде Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, прогнозата за развитието на българската енергетика е крайно мъгляво. Затова съм си разрешил и излизането ми на тая трибуна е подбудено от мотива да апелирам за Министерство на енергетиката и енергийните ресурси. В противен случай и след този факт вече трудно е да говорим за съдбата на нашата енергетика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Калчевски.
Някой друг желае ли думата?
Заповядайте, господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Благодаря, госпожо председателстваща. Аз също бих искал да подкрепя по принцип предложението на народния представител Станимир Калчевски. Аз съм убеден, че функциите, които и в момента съществуват в Комитета по енергетика, и функциите, изписани в нашия законопроект, на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, са наистина от такова естество, че едно Министерство на енергетиката и енергийните ресурси има по-добри възможности да ръководи този процес в новите условия. Въпреки всичко комисията, както казах, не подкрепи това предложение и аз се съобразявам с него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Някой друг желае ли думата?
Господин Веселин Бончев, заповядайте.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, драги колеги! Аз съм длъжен да подкрепя и двете предложения - и на господин Калчевски, и на господин Ерменков, защото на 21 май 1997 г. тук, от тази трибуна, когато се формираше правителството на Република България, аз си погледнах стенограмата, направих предложение вместо "комитет" да бъде "министерство", като се мотивирах, че няма отрасъл в България, нито сега, нито за в бъдеще, още повече че очакваме, както е и стратегията, и "Програма 2001", България да се вдигне на крака в 2001 г., да заработи промишленост, да заработи още по-интензивно селското стопанство, електрониката. Това са отрасли, които без електроенергия въобще не може да се мисли за тяхното развитие. И като имам предвид, че това е единственият отрасъл засега и в момента в България, който носи най-големи приходи на държавата от програмата на електроенергията, за която все още нямаме квоти от Европейския съюз, защото за там не изнасяме, разумно е комитетът, вместо да се сведе, да се унижи да стане агенция, да стане министерство. Но тъй като комисията гласува против, аз се съобразих с нейното решение, но моето окончателно убеждение е, че този отрасъл трябва да бъде министерство, предвид на неговата важност за развитието на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Бончев.
Преди да пристъпим към гласуване, колеги, искам да ви напомня текста на Конституцията, чл. 84, ал. 1, т. 7: "7. Народното събрание създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя".
Пристъпваме към гласуване.
Най-напред пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Димитър Иванов.
Моля, гласувайте.
Оттегляте ли го?
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Отменете гласуването.
Става дума за Вашето предложение по чл. 3, ал. 1 - вместо "държавен орган по енергетиката" да се запише "министерство".
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Оттегляте го - добре, благодаря Ви много.
Тогава пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Станимир Калчевски, което той току-що обоснова.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 68, против 81, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
За процедура - заповядайте, господин Иванов.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моето процедурно предложение е за прегласуване на предложението на господин Калчевски, подкрепено от няколко колеги народни представители. Аргументите за това са, че е необходимо народното представителство да прецени реално мястото на българската енергетика в цялата система на стопанско управление на страната и наистина да подкрепим идеята това да бъде едно министерство и да не продължаваме да бутаме българската енергетика някъде в ъгъла. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Иванов.
Пристъпваме към прегласуване.
Моля, прегласувайте предложението на народния представител Станимир Калчевски.
Гласували 164 народни представители: за 71, против 85, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 3, както се предлага от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 92, против 9, въздържали се 24.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложение на народния представител Станимир Калчевски за чл. 4:
Текстът на чл. 4 се заменя с "Министъра на енергетиката и енергийните ресурси".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 4, т. 1 думите "стратегия за развитие" се заменят с "интегрален енергиен план". Пак там текстът на т. 2 се заличава, а останалите точки да се преномерират.
Предложението се оттегля.
Предложение на народния представител Димитър Иванов:
В чл. 4, т. 1 накрая се добавя: "която се одобрява от Народното събрание с решение".
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Веселин Бончев:
В чл. 4, т. 1 да отпадне текстът: "и ефективното използване на енергията и енергийните ресурси;" и евентуално да се добави на негово място "и енергийната ефективност в енергетиката".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев:
Член 4, т. 1 с нова редакция:
"1. Ръководи процеса на формиране на стратегията за развитие на енергетиката и ефективното използване на енергията и енергийните ресурси, както и представянето й за приемане в Министерския съвет и нейната реализация".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски - в чл. 4, т. 2, вместо "приема" да се запише "одобрява".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 4 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски - в чл. 4, т. 3, след "енергетиката" да се добави "промишлеността, селското стопанство, комунално-битовия сектор и т.н."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев:
В чл. 4 т. 3 да стане: "Одобрява програми за енергийна ефективност, необходимите държавни инвестиции и задължителни нормативи".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски - в чл. 4 т. 4, вместо "приема план" да се запише "одобрява план".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев:
В чл. 4 т. 4 да придобие следния вид: "Утвърждава план за привеждане от мирно към военно положение, военновременния план в енергетиката и при действието им ръководи тяхното изпълнение".
Комисията не подкрепя това предложение.

Предложение на народния представител Димитър Иванов - точка 5 да отпадне.
Народният представител оттегля това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски по чл. 4, т. 5 - също е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 4, т. 5 вместо "издава" да се запише "утвърждава".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков - в чл. 4 да отпадне т. 5.
Народният представител е оттеглил това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев:
В чл. 4, т. 7 думата "одобрява" да отпадне; вместо "25 мегавата" да се запише "200 мегавата"; вместо "нови топлопреносни мрежи" да се запише "магистрални топлопреносни мрежи с диаметър над 300 мм"; изразът "нови газоразпределителни системи и обекти за съхранение на природен газ" да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложението на народния представител Димитър Иванов по чл. 4, т. 8 е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Веселин Бончев по чл. 4, т. 8 - текстът да се измени, както следва: "Предлага на Министерския съвет за одобряване изграждането на атомни електропроизводствени мощности".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев - предложението е прието от комисията.
Предложение на народния представител Златко Златев по чл. 4, т. 9 и чл. 4, т. 10 - те да се обединят.
Това предложение е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по чл. 4, т. 10 - народният представител оттегля предложението.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски - в чл. 4, т. 11 вместо "развитието на регионалните системи" да се запише "развитието на областните системи".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - създава се нова т. 15 - комисията подкрепя това предложение.
Комисията предлага следната редакция на чл. 4:
"Чл. 4. Председателят на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси:
1. внася за приемане от Министерския съвет стратегия за развитие на енергетиката и ефективното използване на енергията и енергийните ресурси, която се одобрява от Народното събрание с решение;
2. приема краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове за общия енергиен баланс на страната в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия;
3. одобрява програми за енергийната ефективност в енергетиката, за опазване на околната среда, за преструктуриране и приватизация в енергетиката и за необходимите инвестиции;
4. приема план за привеждане от мирно към военно положение и военновременен план в енергетиката;
5. внася за приемане от Министерския съвет на подзаконови нормативни актове за дейностите в енергетиката;
6. утвърждава нормативи за резервите на горива, реда и начина за набиране, ръководство и контрол на състоянието им;
7. одобрява и публикува на всеки две години в специален бюлетин на Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси опис на необходимите нови производствени мощности над 25 MW, нови топлопреносни системи, нови газоразпределителни системи и обекти за съхранение на природен газ, които трябва да се изградят с оглед на общия енергиен баланс на страната;
8. предлага на Министерския съвет за одобрение изграждането на електропроизводствени мощности над 200 Mвm или на атомни електроцентрали;
9. управлява фондовете "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" и "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация";
10. осъществява контрол в предвидените от този закон случаи;
11. осъществява взаимодействие с областните управители по въпросите на планирането и развитието на териториално и технологично обособените системи за доставка на енергия и горива;
12. осъществява взаимодействие с другите държавни органи;
13. упражнява правата на държавата като собственик на дялове или акции в търговските дружества от енергетиката;
14. обосновава и внася предложения в Министерския съвет за субсидиране и подпомагане на определени дейности в енергетиката;
15. прави предложение пред Министерския съвет за създаване на специализирани организации за оперативно управление на електрическата система и за търговия на едро с електрическа енергия, обособени от производството и разпределението на електрическа енергия;
16. организира дейността по предоставяне на концесии за добив на енергийни ресурси;
17. организира подготовката на мерки за хармонизиране на българското с европейското законодателство и за прилагане на общите правила на Европейския съюз за вътрешния енергиен пазар;
18. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси;
19. има и други правомощия, възложени му с този закон или с други нормативни актове".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Станимир Калчевски има думата.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Първо, в чл. 4, т. 3 - след "енергетиката" да се добави: "промишлеността, селското стопанство, комунално-битовия сектор" и след това да се доизредят.
Каква е идеята?
Първо, енергоспестяването не е приоритет, не е абсолютен термин на енергетиката. Енергоспестяването е много по-широк термин. Философията на енергоспестяването е да обхване всички аспекти на обществената дейност, без изключение. И аз предлагам тук да включим промишлеността, селското стопанство, комунално-битовия сектор и - на второ място искам да поставя - в началото на 80-те години, края на 70-те, когато беше създаден Стопански комбинат "Промишлена енергетика", в научния институт на комбината бяха създадени национални координационни програми по всяка една от тези дейности - промишлеността, селското стопанство, транспорта и т.н. Във всяка една от тези дейности енергоспестяването има особено място.
И, изреждайки ги като промишленост, селско стопанство, комунално-битовия сектор, съсредоточаваме вниманието си върху това, че енергийната ефективност излиза от рамките на голямата енергетика и обхваща цялата обществена дейност на нашето общество.
Затова искам да се преосмисли това нещо и да се подкрепи - става по-конкретно, по-обхватно, по-категорично енергоспестяването.
На второ място - редно е в чл. 4, т. 11, която третира това, че ние даваме "картбланш" на областните управители по въпросите на планирането и развитието на регионалните системи, които да станат областни системи, тук сме записали: "териториално и технологично обособени системи". Не знам дали на всеки областен управител, на неговите заместници или конкретния заместник, който на това нещо му бъде вменено в дълг, ще може да направи добра разшифровка на териториално и технологично обособена система, да речем, в Добричка област. Много трудно е. А фиксирайки областните управители, които отговарят за областните системи, е ясно и категорично. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Калчевски.
Господин Веселин Бончев има думата.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, драги колеги народни представители!
Искам да обясня по-точно моето предложение по чл. 4, т. 8 и да остане само "предлага на Министерския съвет за одобряване изграждането на атомни електропроизводствени мощности".
Защо съм направил това предложение? Ами, защото по цял свят, както е записано в първоначалния текст на закона, всяка компания, която има разрешение от държавата, има ресурс - въглища, мазут или газ, може да прави нормални термични централи, без да занимава Министерския съвет. Но и вие знаете много добре, че в България в момента близо 50 на сто от енергията е от атомни централи. Освен това една атомна централа е свързана не само с производството на електроенергия, но е свързана и с националната сигурност на държавата, а също е приоритет на правителството да направи международни договори, както е в момента, за пренос на свежо ядрено гориво и за пренос през съответните държави, както го правим сега, но отработено ядрено гориво, за което трябват специални разрешения и ратификация.

Не на последно място, строежът на Атомната електроцентрала е предмет за одобрение и санкциониране от Народното събрание. Затова съм направил това предложение по чл. 4, т. 8 - "предлага на Министерския съвет", без Министерският съвет да се занимава с конвенционални малки електроцентрали. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бончев.
Господин Златко Златев има думата.
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Обръщам вашето внимание на чл. 4, т. 1, 3 и 4. Това, което ме мотивира да направя предложение по тези текстове, е свързано с обстоятелството, че не е достатъчно само да се внесе един проектодокумент за одобрение, а трябва да се ръководи и управлява процесът на неговата реализация. От тази гледна точка съм предложил в текста на чл. 4, т. 1 да се включи и ръководството на процеса на формиране на стратегията за развитие на енергетиката и енергийното използване на енергията и енергийните ресурси, както и представянето й за приемане в Министерския съвет и нейната реализация.
По отношение на т. 3 - "Одобрява програми за енергийна ефективност и необходимите държавни инвестиции". Обръщам внимание върху "държавни инвестиции", не изобщо за инвестиции в енергетиката, имайки предвид характера и пазарните отношения в днешно време, които сме приели като принципна постановка.
Относно текста на чл. 4, т. 4 имам предвид отново, че при преминаването от мирно към военно положение трябва да се ръководи и направлява изпълнението на военновременните планове. Това съм имал предвид и моля за вашето внимание и евентуално гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Златев.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Станимир Калчевски.
Гласували 147 народни представители: за 54, против 88, въздържали се 5.
Предложенията на господин Станимир Калчевски не се приемат.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Веселин Бончев.
Гласували 128 народни представители: за 47, против 80, въздържал се 1.
Предложенията на господин Бончев не се приемат.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Златко Златев.
Гласували 127 народни представители: за 39, против 88, въздържали се няма.
Предложенията на господин Златев не се приемат.
Останалите предложения са били приети от комисията или оттеглени от вносителите.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 15.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 5.
Предложението на народния представител Кирил Ерменков е оттеглено.
Предложение на народния представител Веселин Бончев - в чл. 5, т. 1 да отпадне текстът "и ефективното използване на енергията и енергийните ресурси".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - оттеглено.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - оттеглено.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 5, т. 2 думата "планове" да се замени с думата "прогнози".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 5 т. 3 да придобие следната редакция:
"3. разработва нормативи за енергийна ефективност, за опазване на околната среда, за преструктуриране и приватизация в енергетиката, за необходимите държавни инвестиции и ръководи изпълнението им."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Георги Манов - в чл. 5, т. 4 след думата "предложения" се добавя "пред Министерския съвет".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 5, т. 4 думата "временно" да отпадне, а след думата "субсидиране" да се добави "и подпомагане".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 5, т. 5 след израза "енергийни ресурси" да се запише "и експлоатация на енергийни обекти".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Веселин Бончев - в чл. 5, т. 6 да отпадне текстът "и във връзка с енергийната ефективност".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 5, т. 6 изразът "разработва и участва" се заменя с израза "определя принципите за", а изразът "във връзка с енергийната ефективност" отпада.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 5, т. 8 да отпадне изразът "за хармонизиране на българското и европейското законодателство".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията по енергетика и енергийните ресурси предлага следната редакция на чл. 5:
"Чл. 5. (1) В своята дейност председателят се подпомага от администрация, организирана в ДАЕЕР към Министерския съвет.
            (2) ДАЕЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София.
            (3) Структурата, дейността и организацията на работа на ДАЕЕР се определят в устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на ДАЕЕР.
            (4) Министерският съвет определя числеността на персонала на ДАЕЕР."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Имате думата по чл. 5.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Веселин Бончев.
Гласували 108 народни представители: за 17, против 90, въздържал се 1.
Предложенията не се приемат.
Поставям на гласуване предложенията на народния представител Златко Златев.
Гласували 105 народни представители: за 13, против 91, въздържал се 1.
Предложенията не се приемат.
Народният представител Георги Манов оттегля предложението си.
Народният представител Димитър Иванов също оттегля предложението си.
Заповядайте, господин Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В текста, предложен от комисията, на чл. 5, ал. 2 - "ДАЕЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София", след запетая да се добавят думите "първостепенен разпоредител с бюджетни средства". Това не е включено, то се разбира от само себе си съвсем логично от формирането на новата структура на агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз благодаря на господин Иванов, но не знам дали му е тук мястото, защото първостепенните разпоредители се определят всяка година с бюджета. И фиксирано един път със закона, може да създаде проблеми по-късно при бюджета. Това е от компетенциите на Закона за държавния бюджет. Тук има финансисти, нека да си кажат и те думата, но мисля, че това е нещо, което се определя с друг закон. Освен това това е и едно предложение по същество, което би било редно да се направи по друг път. Така че не мога да го поставя на гласуване.
Моля, гласувайте чл. 5 така, както е предложен от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 19.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член. 6.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - в чл. 6, ал. 1 текстът се заменя със следния:
"(1) Областните управители съдействат за изпълнение на интегралния енергиен план, като координират снабдяването с енергоносители в границите на областта."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Георги Манов - оттеглено.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 6, ал. 1 след думите "енергийната стратегия" да се добави "и политика".
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски - в чл. 6, ал. 1 вместо изразът "приетия от ръководителя на държавния орган" да се запише "утвърдения от министъра на енергетиката и енергийните ресурси".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 6, ал. 1 след думите "стратегия на страната" текстът да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - след думата "страната" остава само текстът "в границите на областта".
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията предлага следната редакция за чл. 6:
"Чл. 6. (1) Областните управители съдействат за изпълнението на енергийната стратегия и политика на страната и на плановете за енергийния баланс на страната в границите на областта.
(2) Областните управители са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират сигурността на снабдяването с енергия и горива на територията на областта по всяко време в рамките на плановете по чл. 4, т. 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Златко Златев има думата.
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Привличам вниманието ви върху текста на чл. 6, ал. 1. Предложил съм да спрем изречението до "стратегия на страната", тъй като оттук нататък текстът не ни дава нищо повече. Ясни са правомощията, които имат представителите на децентрализираната държавна администрация и областните управители върху определена територия на страната. Функциите им са ясно изписани в основния закон и в закона за местното самоуправление и местната администрация. Всякакви други текстове тук единствено затормозяват по-нататък тълкуването на закона.
Затова ви предлагам една по-прецизна редакция - "Областните управители съдействат за изпълнението на енергийната стратегия". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Златев.
Други изказвания няма.
Народният представител Ангел Малинов оттегля предложението си.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Станимир Калчевски.
Гласували 127 народни представители: за 28, против 96, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев.

Гласували 138 народни представители: за 35, против 99, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 17.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ:
"Чл. 7. (1) Общинските съвети приемат програми за благоустройствените работи на територията на общината във връзка със снабдяването с електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(2) Кметът организира провеждането на благоустройствените работи по ал. 1 за снабдяването с електрическа и топлинна енергия и природен газ в рамките на общината и осигуряването на външното осветление на територията на общината."
Предложение на народния представител Ангел Малинов - в чл. 7, ал. 1 текстът се заменя със следния:
"(1) Общинските съвети приемат програми за енергийното обслужване на територията на общината, в това число осигуряването на външното осветление на общината. Провеждането на програмите се осъществява от кмета на общината."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - в чл. 7, ал. 2 текстът се заменя със следния:
"(2) Общинското регулиране на цената на топлоенергията се осъществява от общинския съвет."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - оттеглено.
Предложение на народния представител Златко Златев - в чл. 7, ал. 2 думата "организира" да се замени с "оказва съдействие за".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, тъй като нямам направено предложение за чл. 7, затова поисках някои от вносителите да се изкажат, защото може би най-доброто предложение, което е направено по този текст, е на господин Малинов, само че без второто изречение, както той е направил. Ще ви кажа защо. Защото не може да се приемат програми, както са записани "за благоустройствените работи на територията на общината" във връзка снабдяването с нещо. Благоустройствените работи са елемент от даден проект или от дадена програма. Ние не можем да приемем програма за даден елемент от нещо. И може би текстът, както е записан, с предложението на господин Малинов, че се приемат програми за енергийно обслужване на територията, е по-точното, което трябва да се напише. И все пак този проблем трябва да се раздели на две, защото всички знаем, че на територията на населените места схемите, които се правят и са задължителни към застроителния и регулационния план, там са вкарани схемите и за електрификация, и за топлоснабдяване, и за газоснабдяване. Така че какви програми ще приема общинският съвет, когато те задължително ги приемат със застроителния и регулационния план на населеното място? Вече извън населеното място това е съвсем нормално да се нарекат именно тези програми за снабдяването с електрическа, топлинна енергия и с природен газ.
По принцип, тъй като не мога да направя друго предложение, аз ще направя предложение, господин председател, въобще чл. 7 да отпадне. Защото и ал. 2, както е записана, че кметът организира провеждането на благоустройствените работи по ал. 1, е просто смешна. Всичките тези дейности, които са изписани, подлежат на концесиониране. И какво ще съдейства или организира, или провежда кметът на тази община? Всеки един проект, който е даден за разглеждане от архитектурно-градоустройствените комисии, се приема и се одобрява, и след това му се издава строително разрешение. Това е задължение на кмета да следи изпълнението на този обект. Какво ще рече това нещо "да организира провеждането на благоустройствените мероприятия"? Той ли ще ги изпълнява, той ли ще ги финансира? По Закона за териториално и селищно устройство той има предостатъчно права да контролира изпълнението им. Мисля, че това е един напълно безсмислен текст, както е предложен в този закон.
Забравих да ви кажа още нещо във връзка с ал. 2. Навсякъде в строителството е известно, че който прокарва нови комуникации, той възстановява и нарушените. Така че не виждам какво ще съдейства и организира кметът за тези благоустройствени мероприятия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Има думата господин Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Считам, че предложението ми по ал. 1 е уместно Благодаря на господин Такоров, че го защити от мое име.
А по второто ми предложение, то беше съвсем уместно, но ако топлофикациите бяха минали към общините, както се предлагаше. Аз очаквах, че по това време те ще бъдат вече към общините и затова естествено е цените да се регулират от общинските съвети. Така че оттеглям второто си предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Малинов.
Има думата за реплика господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Господин Малинов, аз наистина подкрепям Вашето предложение, но само ще Ви помоля да оттеглите второто изречение от текста - "Провеждането на програмите се осъществява от кмета на общината". Това просто не е възможно. Да ви остане само първото изречение към ал. 1. Благодаря ви.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте си второто изречение, така ли да го разбирам?
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Малинов.
Поставям на гласуване предложението на господин Румен Такоров за отпадане на чл. 7.
Гласували 142 народни представители: за 49, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Господин Ангел Малинов оттегли и двете си предложения.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев.
Гласували 134 народни представители: за 37, против 92, въздържали се 5.
Предложението на господин Златев не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 135 народни представители: за 92, против 41, въздържали се 2.
Член 7 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Има думата господин Кирил Ерменков.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел II - Енергийно прогнозиране и планиране".
Комисията подкрепя заглавието на раздел II на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Прочетете чл. 8 и ще ги гласуваме после заедно.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 8 има предложения на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 8, ал. 1 думите "общия горивно-енергиен баланс" се заменят с думите "енергетиката".
Господин Ангел Малинов оттегля предложението.
Предложение на народния представител Веселин Бончев по чл. 8, ал. 1, т. 4 - той също оттегля предложението си.
Предложение на народния представител Веселин Бончев в чл. 8, ал. 1 да се добави нова точка със следното съдържание:
"Програма за енергийна ефективност и използване на възобновяемите източници, разработена от ДАЕЕ".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 8, ал. 2 текстът се заменя със следния текст:
"(2) Дългосрочните прогнози и планове по ал. 1 се разработват въз основа на макроикономически цели за обществено развитие, отчитащи плановете на енергийните предприятия и предприятията за енергоефективни услуги".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков:
В чл. 8 ал. 2 да отпадне.
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски:
В раздел II, чл. 8, ал. 2, след думите "дейности по добив" се добави "пренос и преработка".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на народния представител Златко Златев е прието от комисията по чл. 8, ал. 2.
Предложение на народния представител Златко Златев:
В чл. 8, ал. 3 "планове" да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага следната редакция за чл. 8:
"Чл. 8. (1) Дългосрочните прогнози и планове за развитие на общия енергиен баланс на страната, разработени от ДАЕЕР съдържат:
1. прогноза за крайното потребление на всички видове енергоносители;
2. прогноза за развитие на енергопреобразуващите процеси - производство на електрическа и топлинна енергия, производство на брикети, кокс и течни горива и за емисиите на вредни вещества;
3. прогноза за развитие на първичните енергоносители, включително на възобновяемите енергийни източници;
4. програма за ефективно използване на енергийните ресурси;
5. инвестиционни програми;
6. други необходими програми.
(2) Дългосрочните прогнози и планове се актуализират най-малко на пет години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Имате думата. Ако няма изказвания, преминаваме към гласуване на предложенията.
Поставям на гласуване предложението на господин Веселин Бончев.
Гласували 119 народни представители: за 23, против 85, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ангел Малинов по ал. 2.
Гласували 102 народни представители: за 48, против 24, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Станимир Калчевски.
Гласували 105 народни представители: за 33, против 69, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев по ал. 3.
Гласували 113 народни представители: за 33, против 79, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 8.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 9 има предложение на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 9, ал. 1 се създава нова т. 3, както следва:
"3. при равностойност на вариантите за енергоспестяване с вариантите за рехабилитация или нови мощности се реализират вариантите за енергоспестяване."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 9, ал. 2 след думата "мощности" се добавя "над 10 мегавата".
Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на народния представител Георги Манов - господин Георги Манов оттегля предложението си.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 9, ал. 2 - народният представител също оттегля предложението си.
Предложение на народния представител Златко Златев - чл. 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията предлага следната редакция на чл. 9:
"Чл. 9. (1) Предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и разпределение на горива и енергия:
1. извършват проучвания и анализи на потреблението и разработват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за изменение на потреблението на енергия и горива и приемат съответни планове за осигуряването им;
2. организират извършването на предварителни вариантни проучвания на възможностите за рехабилитация на съществуващите и за изграждане на нови производствени и преносни мощности с минимални разходи, придружени от технико-икономически, финансов и екологичен анализ и варианти за енергоспестяване.
(2) Дългосрочните планове по ал. 1 заедно с изготвените предварителни проучвания и списък за необходимите нови производствени мощности, междусистемни електропроводи, нови топлопреносни и газоразпределителни обекти и обекти за съхранение на природен газ се представят за утвърждаване от председателя на ДАЕЕР веднъж на две години със съответния акт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Ангел Малинов има думата.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! В около двадесетина члена ще чуете много често, че оттеглям предложенията си. Това е, защото бях в болница, когато се разглеждаха тези членове и аз не успях да си ги защитя в комисията. Но там, където считам, че тук, пред вас мога да ги защитя, ще излизам на трибуната.
Става въпрос за предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка и така нататък.
Предлагам в ал. 1 да се създаде нова точка, която да каже:
"При равностойност на вариантите за енергоспестяване с вариантите за рехабилитация или нови мощности да се реализират вариантите за енергоспестяване."
Това е толкова естествено, че не трябва да ви го обяснявам.
А особено в ал. 2, където предлагам след думата "мощности" да се добави "над 10 мегавата", това е естествено. Дългосрочни планове, които се предлагат от вносителя по този начин, се утвърждават на две години. Следователно, ако искаш да направиш един малък ВЕЦ от 2 - 3 мегавата на един тръбопровод, някъде, на една рекичка, ти няма да можеш да го направиш, защото не е утвърден в двугодишния план. Ние спъваме строителството на малки ВЕЦ-ове по този начин.
Затова аз предлагам един лимит - до 10 мегавата, което е една незначителна стойност. Да могат да се строят такива малки ВЕЦ-ове навсякъде по нашите планини, по водопроводите, в напоителните системи, водоснабдяването. Това са възобновяеми източници, такива са и директивите. Да дадем възможност да се строят, без да са включени в тези планове. А над 10 мегавата - по-крупните, по-значителните - те да влязат в тези двугодишни програми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Малинов.
Господин Златко Златев има думата.
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Мотивът да предложа отпадането на текста на чл. 9, ал. 1 е свързан с обстоятелството, че предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и разпределение на горива и енергия, са такива, каквито са. Просто нищо не следва от този текст, който се предлага тук. Тук действа принципът - "всичко, което не е забранено, е разрешено". Щом се регистрира по Търговския закон, няма абсолютно никакъв смисъл от изписване на тези текстове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Златев.
Поставям на гласуване предложенията на господин Ангел Малинов.
Гласували 118 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 42.
Предложенията са приети, което означава, че се създава нова т. 3 и в ал. 2 след думата "мощности" се добавя изразът "над 10 мегавата".
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев за отпадане на чл. 9.
Аз се извинявам, това трябваше първо да го поставя на гласуване. Но сега го поставям.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 32, против 92, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 9 така, както е предложен от комисията.
Мисля, че пропуснахме да гласуваме заглавието на раздел втори.
Моля, гласувайте и заглавието на раздел втори така, както е предложено от вносителя.
Гласували 115 народни представители: за 99, против 13, въздържали се 3.
Заглавието на раздел втори и чл. 9 така, както е предложен от комисията, и с приетите преди това две корекции по предложение на господин Малинов, са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 10.
Предложение на народния представител Димитър Иванов:
Член 10 да се промени, както следва:
"Чл. 10. Държавният орган обсъжда програмите за добива, производството, вноса и износа и ефективното потребление на необходимите енергийни ресурси, електрическа, топлинна енергия и природен газ, както и свързаните с това инвестиции."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Златко Златев:
В чл. 10 думата "планове" да отпадне.
Комисията не подкрепя и това предложение.
Предложение на комисията за чл. 10:
"Чл. 10. Председателят на ДАЕЕР приема и средносрочни и краткосрочни планове, прогнози и програми за енергийния баланс на страната, програмите за добива, производството, вноса и износа и ефективното потребление на необходимите енергийни ресурси, електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и свързаните с това инвестиции."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Имате думата.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на господин Димитър Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението е оттеглено.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев.
Гласували 97 народни представители: за 3, против 86, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 8.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Глава трета - Държавно регулиране".
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
"Раздел I - Държавна комисия за енергийно регулиране".
Предложение на народния представител Кирил Ерменков за нова формулировка на заглавието. Предложението се оттегля.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавията на глава трета и на раздел I така, както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Заглавията на глава трета и раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Чл. 11. (1) Държавното регулиране в енергетиката се осъществява от Държавната комисия за енергийно регулиране, наричана по-нататък "комисията", която има компетентност по този закон.
(2) Комисията е държавен орган към Министерския съвет. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(3) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити."
Предложение на народния представител Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС, от място): Господин председателю, оттеглям предложенията си по целия раздел.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Благодаря.
Предложение на народния представител Златко Златев - към чл. 11, ал. 3 след "бюджетни кредити" да се запише "в енергетиката".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Веселин Чолаков - в чл. 11 ал. 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Веселин Чолаков за отпадане на ал. 3.
И тук, извинявам се, че правя коментар докато гласуваме, но стигаме пак до един текст, който преди това беше предложен, по въпроса за първостепенните разпоредители - дали им е мястото в закон или само в държавния бюджет?
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Да, по ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За ал. 3. Точно предложението на господин Чолаков.
Гласували 116 народни представители: за 45, против 38, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев за допълнение в ал. 3.
Гласували 110 народни представители: за 18, против 90, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 11 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 13.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Господин председател, ако разрешите, моля да прегласуваме чл. 11, като от него изключим, фактически това беше и предложението на господин Чолаков, ал. 3 с разпоредителните функции на комисията, тъй като това са функции, които се определят със Закона за държавния бюджет. Много моля да прегласуваме предложението на комисията без ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на прегласуване предложението за чл. 11. Тук изпадаме в малко сложна ситуация, да го обмислим.
Най-напред пак ще трябва да прегласуваме само отпадането на ал. 3, защото така е редно. Така че поставям на прегласуване първо предложението за отпадане на ал. 3, а след това вече ще прегласуваме останалите две алинеи.
Гласували 103 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте чл. 11 с първа и втора алинея, както са предложени от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 10.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 12 има предложение на народния представител Ангел Малинов, който обяви, че оттегля всичките си предложения. Така че неговото предложение е оттеглено.
Също предложението на народния представител Георги Манов, който обяви, че го оттегля.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 12, ал. 1, което комисията е приела.
Предложение на народния представител Ангел Малинов по ал. 2 - оттеглено е.
Предложение на народния представител Георги Манов за нова алинея - оттеглено е.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по чл. 12, ал. 2. Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Златко Златев - чл. 12, ал. 2 да стане така:
"(2) Членовете на комисията и председателят й се назначават от ръководителя на държавния орган за срок от четири години и могат да бъдат назначавани за още един мандат."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Станимир Калчевски, което комисията подкрепя.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - за срока. Комисията е подкрепила и това предложение.

Комисията предлага следната редакция на чл. 12:
"Чл. 12. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, в т.ч. председател и заместник-председател.
(2) Членовете на комисията и председателят се определят с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя за срок от 5 години и могат да бъдат назначавани за още един мандат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Желае ли някой от колегите да участва в дискусия по чл. 12? Няма желаещи.
Започваме да гласуваме заместващите текстове.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Златко Златев за заместващ текст на чл. 12, ал. 2.
Моля да гласувате.
Гласували 117 народни представители: за 36, против 79, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате за текста на чл. 12 така, както се предлага от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 21.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 13 има предложение на народния представител Димитър Иванов. Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - също оттеглено.
Предложение на народния представител Георги Манов, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 13, ал. 3, т. 3. Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 13, ал. 3 за нова т. 6.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложение на народния представител Ангел Малинов - също оттеглено.
Комисията предлага следната редакция на чл. 13:
"Чл. 13. (1) За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани:
1. с висше образование;
2. с трудов стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години стаж в енергетиката;
3. които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
(2) Членове на комисията не могат:
1. да бъдат лица, които са еднолични търговци, акционери, съдружници, управители, прокуристи или членове на управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации, които извършват дейност в енергетиката;
2. да заемат друга платна длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност.
 (3) Членовете на комисията се освобождават предсрочно само:
1. по тяхна молба;
2. при извършване на грубо нарушение на този закон;
3. при извършване на груби и/или системни нарушения на служебните задължения;
4. при извършване на умишлено престъпление от общ характер, за което има влязла в сила присъда;
5. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца.
 (4) В случаите по ал. 3, както и при смърт или поставяне под запрещение на член на комисията Министерският съвет избира нов член за срок до края на първоначалния мандат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Не виждам желаещи за изказване.
Моля да гласувате за текста на чл. 13 така, както се предлага от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Член 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 14 има предложение от народния представител Златко Златев - чл. 14, ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Манов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Димитър Иванов. Комисията подкрепя това предложение по чл. 14, ал. 2.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков в същия смисъл. Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков - в чл. 14 се създава нова ал. 3.
Комисията подкрепя и това предложение.
Комисията предлага следната редакция на чл. 14:
"Чл. 14. (1) Комисията е постоянно действащ орган. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на членовете на комисията.
(2) Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
 (3) Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в срок 30 дни от датата на издаване на решението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Златев, удовлетворен ли сте? Искате думата. Заповядайте.
Има думата народният представител Златко Златев.
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Ако внимателно проследите следващите предложения ще разберете какъв е бил мотивът да направя това предложение. Не виждам защо не трябва да се съобразим със съображението за прозрачност. Затова аз предложих един по-кратък текст - ал. 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря, господин Златев, ще гласуваме Вашето предложение.
Други колеги желаят ли да вземат думата? Не.
Моля най-напред да гласувате за предложението на господин Златко Златев в чл. 14 ал. 2 да отпадне. Той предлага всички заседания да бъдат открити.
Гласували 112 народни представители: за 40, против 71, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате за текста на чл. 14 така, както се предлага от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Чл. 15. (1) В своята дейност комисията се подпомага от администрация.
(2) Дейността на комисията, структурата и организацията на работа на нейната администрация се определят с правилник, приет от Министерския съвет."
Предложението на народния представител Ангел Малинов се оттегля.
Предложението на народния представител Димитър Иванов също е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря, господин Ерменков.
Моля да гласувате за текста на чл. 15 така, както се предлага от вносителя и се подкрепя от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 15 е приет.

ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Народният представител Веселин Бончев предлага в чл. 16, ал. 1 т. 2 да отпадне от текста изразът "и за извеждане от експлоатация на енергийни обекти".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Иванов: в чл. 16, ал. 1 т. 3 след израза "за разпределение на електроенергия и природен газ и за съхранение на природен газ" да се добави "за внос и износ на електроенергия и природен газ и за извършване на дейност по транзитен пренос на електрическа енергия, природен газ или нефт".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 16, ал. 1, т. 4 - оттеглено от народния представител. Същото се отнася и за предложението по т. 7 и по т. 8.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков за създаване на нова т. 9 в чл. 16, ал. 1.
Комисията подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов за нова редакция на т. 9 в чл. 16, ал. 1: "Комисията приема правилник за работа на електроенергийната система".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Иванов за нова редакция на т. 11 в чл. 16, ал. 1: "Разработва и предлага за приемане от Министерския съвет на наредби, уреждащи постепенно въвеждане на директен достъп до привилегировани потребители, с начало 1 януари 2002 г.".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител за нова редакция на т. 12 в чл. 16, ал. 1: "Одобрява тарифите за електрическа, топлинна енергия и природен газ и присъединяване към системата и други спомагателни услуги".
Народният представител предлага да се добави нова точка със следната редакция: "Стимулира развитието на конкуренцията в електроенергетиката, топлоснабдяването и газоснабдяването при отчитане и защита на интересите на потребителите и околната среда".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Рамадан Халилов по чл. 16, ал. 1 - подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 16, ал. 2 за промяна, както следва: "Разрешенията по ал. 1, т. 2 и т. 4 трябва да отчитат общата прогноза, одобрена с акт на държавния орган по чл. 4, т. 7".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Иванов за нова ал. 3 към чл. 16.
Предложението е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Константин Наплатаров: в буква "в" на т. 4 към предложението на народния представител Димитър Иванов да се включи текстът "постигане на енергийна ефективност".
Това предложение също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 16:
"Чл. 16. (1) Държавната комисия за енергийно регулиране:
1. подготвя документите и извършва необходимите действия по издаване на разрешенията и лицензиите, предвидени в този закон;
2. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема разрешения за изграждане на производствени мощности, на топлопреносни, газопреносни и газоразпределителни системи, на обекти за съхранение на природен газ, на преки електропроводи и газопроводи и за извеждане от експлоатация на енергийни обекти;
3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за производство на електрическа и/или топлинна енергия, за пренос на електрическа, топлинна енергия и природен газ, за разпределение на електрическа енергия и природен газ и за съхранение на природен газ за извършване на дейностите в енергетиката, предвидени в този закон;
4. издава разрешения за изграждане на транзитни газопроводи или нефтопроводи през територията на страната и лицензии за извършване на дейност по транзитен пренос на природен газ или нефт;
5. разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии по този закон и на други нормативни актове, предвидени в този закон;
6. определя общи условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ;
7. разглежда искания за неизпълнение на условията на издадена лицензия;
8. контролира спазването на условията, предвидени в разрешенията и лицензиите, и на принципите и правилата на ценообразуването;
9. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет на наредби за поетапно въвеждане на директен достъп до привилегировани потребители;
10. утвърждава образуваните от енергийните предприятия цени.
(2) Разрешенията по ал. 1, т. 2 и т. 4 се издават в съответствие с одобрения с акт на ДАЕЕР опис по чл. 4, т. 7.
(3) При изпълнение на регулаторните функции по ал. 1 комисията се ръководи от следните принципи:
1. осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите;
2. създаване на стимули за по-ефективна дейност на енергийните предприятия, които са обект на ценово регулиране;
3. осигуряване на равнопоставеност между отделните производители, доставчици и потребители;
4. съобразяване с икономически обоснованите разходи, включително разходите за:
а/ поддържане на резервните мощности, необходими за надеждно снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
б/ доставка и поддържане на резервите от горива;
в/ постигане на енергийна ефективност, опазване на околната среда и ядрена безопасност;
г/ съхраняване на радиоактивни отпадъци и извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация;
д/ ремонти и икономически обосновани инвестиционни програми;
5. осигуряване на възвръщаемост (печалба), съобразена с условията на капиталовия пазар;
6. забрана на кръстосано субсидиране на потребителите и производителите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Желае ли някой от колегите да се изкаже по чл. 16?
Господин Димитър Иванов, заповядайте.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, аз бих искал процедурно да изясня дали тези предложения, които са направени и след това по някакъв начин са компилирани от комисията, ще се гласуват или само някои от тях?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Само някои, господин Иванов - тези, които не са оттеглени и не са подкрепени от комисията. Те ще се гласуват като заместващи текстове.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: В такъв случай искам да говоря за предложението си по чл. 16, ал. 1, т. 9. Предлагам я като нова т. 11 към предложения от комисията текст - за приемане на правилник за работата на електроенергийната система.
Уважаеми колеги, този правилник е изключително важен за работата на електроенергийната система. Досега тези правилници се изработваха от Националната електрическа компания. Това е един вид кодексът за работа на електроенергийната система. Редно е правилникът да се приема от независимия регулиращ орган, тъй като в бъдеще законът води до пазарни отношения, до отношения на конкуренция, когато както производството, така и дистрибуцията ще бъдат на конкурентен принцип. От този правилник произтичат особености, които пряко се отразяват на интересите на независимите производители, които ще се конкурират помежду си. Затова смятам, че това е правилно да остане във функциите на комисията, както освен това предлагам в чл. 16, ал. 1 т. 10 да се впише и датата за началото на въвеждането на свободния достъп...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Имате предвид 2002 г.?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Да. Това е многократно коментирано. Текстът е влязъл без да се датира, но имаме още две години и половина до тази дата - период, който е необходим, за да може да бъде адаптирана електроенергийната система, както и електроенергийният пазар и свободният достъп да стане реалност. Така неопределено записано, може да доведе до извършването на някои прибързани действия или пък от друга страна процесът да бъде забавен, защото има условия да се издаде наредба от Министерския съвет и да бъдат ощетени инвеститорите. В този процес трябва както да се съхрани националният интерес по поддържане на системата, така и да бъде гарантирано времето на чуждите инвеститори, в което те ще могат да ползват привилегията на освободения енергиен пазар.
Затова аз съм направил тези две предложения. Смятам ги за много важни в духа на този закон и моля те да бъдат подложени на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря много на господин Димитър Иванов.
Желае ли някой друг да вземе думата? Няма.
Господин Иванов всъщност обоснова две от своите най-съществени предложения.
Започваме да гласуваме заместващите текстове. Моля за внимание, тъй като има да гласуваме много текстове.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Веселин Бончев за заместващ текст в т. 2.
Предложението не се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 15, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Димитър Иванов като заместващ текст по чл. 16, ал. 1, т. 3.
Предложението не се подкрепя от комисията. Това е предложението за добавка "за внос и износ на електроенергия и природен газ и за извършване на дейност по транзитен пренос на електрическа енергия, природен газ или нефт".
ДИМИТЪР ИВАНОВ ((СДС, от място): Това предложение го оттеглих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Това го оттегляте. Не сте го казал досега. Добре, отменете гласуването.
Пристъпваме към гласуването на другото предложение на господин Димитър Иванов, което той обоснова. В текста пише, че той предлага да бъде т. 9, но той го обоснова сега като т. 11 - за приемане на Правилник за работа на електроенергийната система.
Гласували 109 народни представители: за 17, против 46, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Пристъпваме към гласуване на предложението на народния представител Димитър Иванов в чл. 16, ал. 1, т. 11 да се създаде нова разпоредба: "Разработва и предлага за приемане от Министерския съвет на наредби, уреждащи постепенно въвеждане на директен достъп до привилегировани потребители с начало 1 януари 2002 г."
Моля, гласувайте!
Гласували 109 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Ще го включим в окончателния текст на редакцията.
Пристъпваме към гласуване на следващото предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 16, ал. 1 да се създаде т. 12:
"12. стимулира развитието на конкуренцията в електроенергетиката, топлоснабдяването и газоснабдяването."
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Добре, благодаря.
И следващото предложение на господин Димитър Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям предложенията за целия раздел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Оттегляте всичко! Благодаря.
Значи, вече сме гласували положително предложението на господин Димитър Иванов, свързано с 1 януари 2002 г. То ще се инкорпорира в текста.
Моля, гласувайте окончателния текст на чл. 16, както се предлага от комисията, с приетото вече предложение на господин Димитър Иванов.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17, със следната редакция:
"Чл. 17. (1)  Комисията извършва проверки по изпълнението на условията за издадена лицензия, включително по искания на засегната от неизпълнението на условията на лицензията страна, относно:
1. отказ за присъединяване към съответните енергийни системи;
2. отказ за сключване на договори за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ;
3. отказ за достъп до системите за пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на топлинна енергия.
(2) Когато в резултат на проверката се установи нарушение на условията на издадена лицензия, комисията дава задължителни указания за отстраняването им в срок, определен от нея. При неизпълнение на тези указания, комисията налага предвидените по този закон санкции, включително и отнемане на лицензията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Ерменков.
Желае ли някой от колегите думата по чл. 17? Не виждам.
Моля, гласувайте текста на чл. 17 така, както се предлага от комисията, от вносителя с известни добавки от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Чл. 18.Председателят на комисията:
1. организира и ръководи дейността на комисията съобразно закона и решенията на комисията и отговаря за цялостното изпълнение на задълженията й;
2. представлява комисията пред трети лица;
3. назначава и освобождава служителите от администрацията;
4. представя на Министерския съвет ежегодно отчет за дейността на комисията или въз основа на направено искане."
Предложението на народния представител Ангел Малинов е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
"Чл. 19. (1) Комисията има право да изисква от енергийните предприятия необходимата информация във връзка с осъществяването на функциите й.
 (2) Държавните органи, енергийните предприятия и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на комисията при осъществяване на нейните функции.
(3) Членовете на комисията и служителите от администрацията са длъжни да пазят производствените и търговските тайни, които са им станали известни служебно."
Комисията подкрепя текста на вносителя и за чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте членове 18 и 19 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Членове 18 и 19 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел II - Цени и тарифи".
Предложението на народния представител Георги Манов по заглавието е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя по наименованието на раздел втори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте наименованието на раздел втори така, както е предложено от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздел втори е прието.

ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 20 - предложението на народния представител Ангел Малинов е оттеглено. Има и едно предложение, което е прието от комисията - това е предложението по чл. 20, ал. 1, което е прието и отразено в предложението на комисията.
Предложение на народния представител Димитър Иванов:
Член 20, ал. 1 се променя в следния вид:
"Комисията разработва и предлага за приемане от Министерския съвет на задължителни правила за образуване ..." и т.н.
Комисията не подкрепя това предложение.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Господин Димитър Иванов оттегля предложението си.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по чл. 20, ал. 1 - също го оттегля народният представител.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по ал. 2 - оттегля се от господин Иванов.
Следващото предложение на народния представител Кирил Ерменков също се оттегля.
Комисията предлага следната редакция на чл. 20:
"Чл. 20. (1) Министерският съвет определя задължителни правила за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата и топлинната енергия и на природния газ, по предложение на комисията.
(2) Регулирането на цените в енергетиката се извършва на основата на обективни и недискриминационни критерии, като се осигурява баланс между икономическите интереси на енергийните предприятия и потребителите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 20, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 21 - предложение на народния представител Ангел Малинов - те са няколко предложения, той ги оттегля.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по отношение замяната на "цени" с "тарифи" - подкрепено от комисията.
Следващото предложение на господин Димитър Иванов по чл. 21, т. 6 също е подкрепено от комисията и това по т. 7.
Комисията подкрепя и предложението по нова т. 8, както е представено от господин Димитър Иванов.
Предложение на народния представител Ангел Малинов - той оттегля и това предложение.
Комисията предлага следната редакция на чл. 21:
"Чл. 21. На регулиране подлежат:
1. цените на електрическата енергия при продажба от производителите, от преносното предприятие и от разпределителните предприятия;
2. цените на топлинната енергия при продажба от производителите и от топлопреносното предприятие;
3. цените на природния газ при продажба от преносното предприятие и от разпределителните предприятия;
4. цените на природния газ при продажба между добивното и преносното предприятие;
5. цените и тарифите за пренос на електрическа енергия и природен газ по преносните и разпределителните системи и на топлинна енергия по съответната преносна система;
6. цените и тарифите за присъединяване към съответните системи;
7. цените и тарифите за съхранение на природен газ;
8. цените на въглищата, местно производство за електрическа и топлинна енергия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Димитър Иванов има думата.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, в текста и на вносителя, и в текста, предложен от комисията, се предвижда в т. 4 на чл. 21 да се регулират цените на природния газ при продажба между добивното и преносното предприятие. Общо взето такава практика не съществува в света. Хубаво е желанието да бъдат регулирани най-широк спектър от цени. Това, естествено, облагодетелства консуматорите, но тук имам предложение за отпадане, като го мотивирам със следното.
Първо, такава практика не съществува. Цените се договарят свободно между добивното и преносното предприятие.
В нашия конкретен случай, където ние нямаме сериозен добив на газ, той е незначителен - по-малко е от 1% от консумираните количества за страната - това евентуално би довело до някакво стагниране на инвеститорите в дори и малките находища, които се намират, или в търсенето на неособено оптимистични по размери находища. И в проучвателните, и в добивните дейности това ще създаде напрежение, а и няма такова правило. Ето защо отнемането на това регулиране няма да се отрази в никакъв случай върху цените, тъй като, както ви казах, над 99% от цените на газта се формират на тази база, на внесения газ. Ние внасяме и очевидно ще продължим да внасяме газ. Така че предлагам т. 4 от чл. 21 от предложението на комисията да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Иванов за отпадане на т. 4.
Гласували 108 народни представители: за 87, против 4, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 21, както е предложен от комисията, без т. 4 и с преномериране на следващите точки.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Член 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 22 - предложение на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 22, ал. 1 думите "задължителни правила" се заменят с "Наредба".
В чл. 22, ал. 1 думата "образуват" се заменя с "изготвят предложение за".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложението на народния представител Георги Манов по чл. 22, ал. 1 е оттеглено.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 22, ал. 1 - след "цените" се добавя "и тарифите", а текстовете след "Министерския съвет" да отпаднат.
Комисията подкрепя предложението в първата част, за добавяне на "и тарифите", а в останалата част не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ангел Малинов:
В чл. 22, ал. 1, т. 2, след думата "обоснованите" се добавя думата "присъщи".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Манов - предложението по чл. 22, ал. 1, т. 2 е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя и предложението на народния представител Златко Златев по чл. 22, ал. 1, т. 2.
Предложение на народния представител Константин Наплатаров - също подкрепено от комисията.
Предложението на народния представител Димитър Иванов за нова т. 4 в ал. 1 се подкрепя по принцип от комисията.
Предложението на народния представител Ангел Малинов по чл. 22, ал. 2 е подкрепено от комисията.
Предложението на народния представител Георги Манов по чл. 22, ал. 2 е прието по принцип от комисията.
Предложението на народния представител Димитър Иванов по нова ал. 2 също е прието по принцип от комисията.
Предложението на народния представител Веселин Бончев по чл. 22, ал. 2 комисията го е приела по принцип.
Предложението на народния представител Златко Златев, също по чл. 22, ал. 2, е прието от комисията по принцип.
Предложението на народния представител Кирил Ерменков по нова т. 4 е прието от комисията.

Комисията предлага следната редакция по чл. 22:
"Чл. 22. (1) Енергийните предприятия образуват цените и тарифите по чл. 21 съобразно задължителните правила, приети от Министерския съвет, и при спазване на следните принципи:
1. равнопоставеност на потребителите и равнопоставеност на производителите;
2. съобразяване с икономически обоснованите разходи, включително разходите:
а) за поддържането на резервните и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване с електрическа и топлинна енергия и с природен газ;
б) за доставката и поддържането на резервите от горива;
в) за опазването на околната среда и за ядрената безопасност и извеждане на АЕЦ от експлоатация;
г) за възстановяването на икономически обоснованите инвестиции, в т. ч. и за ремонтни и рехабилитационни програми и енергоспестяване;
3. икономически обоснована печалба;
4. разходи, произтичащи от допълнителни задължения, наложени от компетентните държавни органи;
5. забрана за кръстосано субсидиране между отделните групи производители.
(2) Преносното или съответното разпределително предприятие изкупуват електрическата и топлинната енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и от централи за комбинирано електро- и топлопроизводство в количества и по преференциална цена, определени по ред и условия в наредба, приета от Министерския съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Ангел Малинов не е оттеглил своите две предложения.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Той оттегли само по първи раздел своите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Малинов влиза в залата - тези две предложения - по чл. 22? Оттегляте ги и тях.
Остава само предложението на господин Димитър Иванов. Господин Иванов, по ал. 1 предложението Ви за отпадане поддържате ли го? Оттегляте го. Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 2.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 23 има предложение на народния представител Ангел Малинов - по чл. 23, ал. 1. То е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Георги Манов по чл. 23, ал. 1, което е оттеглено от господин Манов.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 23, ал. 1, подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Ангел Малинов по чл. 23, ал. 2, също подкрепено от комисията.
Предложението на народния представител Георги Манов по чл. 23, ал. 2 е оттеглено от народния представител.
Предложение на народния представител Димитър Иванов за нова ал. 2:
"Комисията може да утвърждава цени, които са определени в съответствие с пазарните принципи, ако комисията намира, че такива цени са разумни и в съответствие с общия обществен интерес."
Алинея 2 става ал. 3, а ал. 3 става ал. 4.
Комисията не подкрепя предложението на народния представител Димитър Иванов.
Предложение от народния представител Димитър Иванов за нова ал. 5 е оттеглено от господин Иванов.
Предложение на народния представител Георги Манов по чл. 23, ал. 3, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 23:
"Чл. 23. (1) Енергийните предприятия представят образуваните по чл. 22 цени и тарифи за утвърждаване в комисията един месец преди публикуването им заедно с документите по ценообразуването.
(2) В случай, че цените и тарифите не отговарят на принципите и задължителните правила, комисията задължава енергийните предприятия да преработят цените в съответствие със същите принципи и правила.
(3) Цените по ал. 1 се публикуват от енергийното предприятие в един централен и в един местен всекидневник, след утвърждаването им от комисията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Иванов, има Ваше предложение за нова ал. 2, което не е подкрепено от комисията. Оттегляте го? Благодаря на господин Иванов.
Моля, гласувайте чл. 23 така, както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Предложение на народния представител Георги Манов - сегашният чл. 24 и останалите се преномерират, а се създава нов чл. 24 със следната редакция:
"Чл. 24. По предложение на Съюза на потребителите или по своя инициатива комисията може да задължи енергийните предприятия да образуват и представят предложения за цени съгласно процедурата по чл. 22 и чл. 23".
Комисията подкрепя това предложение и предлага създаването на нов чл. 24 със следната редакция:
"Чл. 24. Комисията може да задължи енергийните предприятия да образуват и представят предложения за цени съгласно процедурите по чл. 22 и чл. 23".
Всички следващи членове на закона се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 24 така, както е предложен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 128, против няма, въздържал се 1.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел III - Контрол на счетоводните баланси".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел III.
"Чл. 24. (1) Енергийно предприятие, което осъществява едновременно повече от една от дейностите по производство, пренос и разпределение - вертикално интегрирано предприятие, води отделни счетоводни сметки във вътрешното си счетоводство за всяка дейност и изготвя консолидиран счетоводен отчет и баланс съгласно Закона за счетоводството.
(2) Когато едно енергийно предприятие осъществява едновременно повече от една от дейностите по разпределение на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ - хоризонтално интегрирано предприятие, за всяка от които има съответна лицензия, то води отделни счетоводни сметки във вътрешното си счетоводство за всяка дейност и изготвя консолидиран счетоводен отчет и баланс съгласно Закона за счетоводството.
(3) Интегрираните предприятия могат да водят отделни или общи счетоводни сметки за останалите дейности, непосочени в ал. 1 и ал. 2.
(4) Алинея 1 се прилага и за реда, по който се водят счетоводните сметки на клоновете на интегрираните предприятия."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 25. Енергийните предприятия са длъжни да предоставят годишните си счетоводни отчети на комисията, като задължително прилагат:
1. справка за приходите и разходите отделно за всяка дейност по чл. 24;
2. справка за приходите и разходите, разпределени по клонове;
3. справка за правилата, по които е извършено разпределението на приходите и разходите, активите и пасивите по клонове и дейности".
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25 със следната редакция, който става, както се договорихме, чл. 26:
"Чл. 26. Енергийните предприятия са длъжни да предоставят годишните си счетоводни отчети на комисията, като задължително прилагат:
1. справка за приходите и разходите отделна за всяка дейност по чл. 25;
2. справка за приходите и разходите, разпределени по клонове;
3. справка за правилата, по които е извършено разпределението на приходите и разходите, активите и пасивите по клонове и дейности".

"Чл. 26. Енергийните предприятия при поискване са длъжни да предоставят на комисията цялата счетоводна документация и технико-икономическа информация, включително сключените договори, която позволява да се контролират техните приходи и разходи."
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26, който става чл. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавието на раздел трети така, както е предложено от вносителя, чл. 24, който става чл. 25 и чл. 26, който става чл. 27, както са предложени от вносителя, и чл. 26, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел трети и членове 25, 26 и 27 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Глава IV - Разрешителен режим".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава четвърти.
"Раздел I - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел първи.
Член 27.
Предложение на народния представител Георги Манов - оттеглено.
Предложение на народния представител Николай Згурев - подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 28.
"Чл. 28. (1) Дейностите в енергетиката, определени в този закон, се извършват от юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, само въз основа на разрешения и лицензии, издадени от комисията.
(2) Разрешенията и лицензиите по този закон са индивидуални административни актове.
 (3) Издаването на разрешения и лицензии се осъществява при условията на публичност, равнопоставеност и прозрачност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте заглавията на глава четвърта и раздел първи така, както са предложени от вносителя и чл. 27, който става 28, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Заглавията на глава четвърта и раздел първи, както и чл. 28 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 29.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - оттеглено.
Предложение на народния представител Златко Златев - чл. 28, ал. 1 да стане чл. 28.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Златко Златев - текстът от чл. 28, ал. 2 до чл. 52, ал. 3 включително да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Георги Манов - оттеглено.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - в чл. 28, ал. 2 след думите "нефтопроводи през територията на страната" текстът се променя както следва: "и лицензии за внос и износ на електрическа енергия и природен газ и за извършване на дейност по транзитен пренос на електрическа енергия, природен газ или нефт при условие и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Георги Манов - комисията подкрепя предложението без думата "публична".
Предложение на народния представител Наплатаров - подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Димитър Иванов - създава се нова осма точка към ал. 3 на чл. 28.
Комисията подкрепя предложението на народния представител.
Комисията по енергетика и енергийните ресурси предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 29:
"Чл. 29. (1) Разрешенията и лицензиите се издават, изменят, допълват, подновяват, прекратяват, отнемат и контролират от комисията при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет.
(2) Комисията издава и разрешения за изграждане на транзитни газопроводи или нефтопроводи през територията на страната и лицензии за извършване на дейност по транзитен пренос на природен газ или нефт при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет.
 (3) С наредбата по ал. 1 се установяват и критериите за издаване на разрешения и лицензии, които трябва да са свързани с:
1. безопасността, надеждността и качеството при снабдяването с електрическа и топлинна енергия и природен газ;
2. опазването на околната среда;
3. ползването на земя и на обектите, в т.ч. и ползването на земя - държавна или общинска собственост;
4. енергийната ефективност;
5. естеството на първичните енергийни източници;
6. особените характеристики на кандидата, като технически, икономически, финансови и организационни възможности за осъществяване на съответната дейност;
7. задълженията за обслужване на обществото;
8. насърчаване на конкурентен енергиен пазар при равнопоставеност на производители и потребители и минимални разходи за енергийна доставка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Златко Златев има думата.
ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В рамките на разрешителния режим, ако приемем текста на вносителя, предложен в ал. 1 на чл. 28, че разрешенията и лицензиите се издават, изменят, допълват, подновяват, прекратяват, отнемат и контролират от комисията при условие и при ред, определени от наредба, приета от Министерския съвет, по-нататък до чл. 52 аз предлагам всички тези изисквания да се включат в подзаконов нормативен акт - предложената наредба. По този начин законът ще бъде прилаган значително по-лесно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Златев.
Други изказвания няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Златко Златев.
Гласували 112 народни представители: за 28, против 74, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Следващото предложение, което не е подкрепено, е на народния представител Димитър Иванов. Поставям на гласуване това предложение.
Гласували 111 народни представители: за 33, против 30, въздържали се 48.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 28, който става чл. 29, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 4, въздържали се 13.
Член 29 е приет.

ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Член 29, който става чл. 30:
"Чл. 30. (1) В срок до 3 месеца от получаването на заявление за издаване на разрешение и/или лицензия с всички необходими документи комисията издава или мотивирано отказва издаването на разрешение или лицензия.
              (2) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на разрешение или лицензия не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на акта за отказ."
Комисията подкрепя предложението на вносителя, както казах, по чл. 29, който става чл. 30.
"Чл. 30. Отказът на комисията да издаде разрешение или лицензия, изменението и отнемането на лицензията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд."
Предложение на народния представител Димитър Иванов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция вече на чл. 31 - новата номерация:
"Чл. 31. Отказът на комисията да издаде разрешение или лицензия, изменението и отнемането на разрешението или лицензията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 30 така, както е предложен от вносителя, и чл. 31 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Членове 30 и 31 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ:
"Чл. 31. (1) Отнемането на разрешение или лицензия не изключва търсенето на административнонаказателна или наказателна отговорност за извършено нарушение, ако съществуват предпоставки за това.
              (2) Отнемането на разрешение или лицензия се извършва след писмено предупреждение от комисията за отстраняване на нарушенията в определен срок.
              (3) Решението на комисията за отнемане на разрешението или на лицензията подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва по съдебен ред пред Върховния административен съд."
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 31, ал. 2, след "отстраняване на нарушенията в определен" се добавя...
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Оттегляте го, благодаря.
Предложение на народния представител Димитър Иванов също по чл. 31, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 32, ако разрешите, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: Комисията предлага следната редакция на чл. 33 вече с новата номерация:
"Чл. 33. (1) В комисията се води регистър, в който се вписват всички лицензианти и издадените лицензии, както и свързаните с тях обстоятелства по изменението, допълнението, прекратяването, подновяването и отнемането на лицензии.
              (2) Издаваните разрешения се вписват в регистър на комисията.
              (3) Регистрите по ал. 1 и ал. 2 са публични.
              (4) Лицензиите и разрешенията се публикуват в лицензионен бюлетин на комисията и в един централен всекидневник.
              (5) Комисията предоставя информация за всички издадени разрешения и лицензии на ДАЕЕР най-малко веднъж на 6 месеца."
И чл. 33, новият чл. 34:
"Чл. 34. (1) За издаване на разрешения и лицензии по този закон се заплащат държавни такси.
              (2) Размерът на държавните такси се определя в тарифа, одобрена от Министерския съвет."
Предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 33, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 33, който става чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 32, 33 и 34, като чл. 32 и 34, както са предложени от вносителя, и чл. 33, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Членове 32, 33 и 34 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел II - Разрешения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел II.
По чл. 34 има предложения на народния представител Георги Манов, които комисията подкрепя.
Има предложение на народния представител Димитър Иванов по чл. 34, ал. 1, т. 2 да се добави "и електропреносни системи".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Веселин Бончев:
В чл. 34, ал. 1 т. 6 да отпадне.
 Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов:
В ал. 5 след "ако са поискали това" се променя, както следва: "с отделно заявление и са изпълнили условията на разрешението".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков за нова т. 6 в ал. 1, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция по чл. 34, който става чл. 35:
"Чл. 35. (1) Разрешения се издават за:
1. изграждане на нови и разширение на съществуващи енергийни обекти за производство на електрическа енергия с мощност над 5 МW и за производство на топлинна енергия с мощност над 1 МW;
2. изграждане на нови топлопреносни и газопреносни системи;
3. изграждане на нови газоразпределителни системи;
4. изграждане на обекти за съхранение на природен газ;
5. изграждане на преки електропроводи и газопроводи;
6. изграждане на транзитни газопроводи и нефтопроводи през територията на страната;
7. извеждане от експлоатация на енергийни обекти.
    (2) Разрешения по ал. 1, т. 3 се издават само при наличие на капацитет и мощност на преносната система.
              (3) Разрешения по ал. 1, т. 5 се издават на категории потребители и на предприятия за добив на природен газ, определени в наредбата по чл. 29, ал. 1. Комисията отказва издаването на разрешение, когато предоставянето на такова разрешение е в противоречие със задълженията за обслужване на обществото.
              (4) Не се изисква разрешение за изграждане на централа за производство само на топлинна енергия за собствено потребление.
              (5) Получателите на разрешения по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6 получават и лицензия за съответната дейност при условията на чл. 39, ако са поискали това в заявлението за издаване на разрешение и са изпълнили условията на разрешението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Иска ли някой думата? Господин Димитър Иванов, имате две предложения, които не са подкрепени от комисията. Държите ли да се гласуват?
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте ги.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Веселин Бончев т. 6 да отпадне.
Гласували 88 народни представители: за 9, против 74, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 35 така, както е предложен от комисията, и заглавието на раздел II така, както е предложено от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 11.
Заглавието на раздел II и чл. 35 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 35 предложение от народния представител Димитър Иванов - в целия чл. 35 думата "конкурс" се заменя с думата "търг".
Комисията подкрепя това предложение.
Предлага нова редакция на ал. 1, т. 5:
"5. рехабилитацията или повишаването на мощностите на съществуващи електропроизводствени съоръжения с мощност над 25 МW;
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по чл. 35, ал. 1, което е оттеглено.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по ал. 2 - след "и се обявява" се добавя "от комисията", а след "книжа" се добавя "и избрания кандидат".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Димитър Иванов по ал. 3 - да отпадне "се осигурява договор за продажба на произведената електрическа и/или топлинна енергия с преносното предприятие за срок не по-малък от 10 години."
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на народния представител Кирил Ерменков по чл. 35, ал. 3, което е подкрепено от комисията.
Комисията по енергетика и енергийните ресурси предлага следната редакция по чл. 35, който става чл. 36:
"Чл. 36. (1) Само чрез търг се определя инвеститор за изграждане на:
1. нови производствени мощности над 25 МW;
2. нови топлопреносни системи;
3. нови газоразпределителни системи;
4. обекти за съхранение на природен газ.
(2) Търгът се провежда при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 29, ал. 1, и се обявява в съответствие с публикувания по чл. 4, т. 7 опис от:
1. комисията - по ал. 1, точки 1 и 4;
2. съответната община след одобряване на тръжните книжа от комисията - по ал. 1, точки 2 и 3.
(3) На лицето, спечелило търга по ал. 1, т. 1, се издава разрешение за изграждане на обекта, лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия, ако такава е поискана и се осигурява договор за продажба на произведената електрическа и/или топлинна енергия с преносното предприятие за срок не по-малък от 10 години.
(4) На лицето, спечелило търга по ал. 1, точки 2, 3 и 4, се издава разрешение за изграждане на обекта и съответната лицензия за пренос на топлинна енергия за разпределение или съхранение на природен газ, ако такава е поискана.
(5) Лицата по алинеи 3 и 4 трябва да отговарят на изискванията за получаване на съответната лицензия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Господин Иванов, тук пак има Ваши предложения, които не са подкрепени - за т. 5 и за алинеи 2 и 3.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (СДС, от място): За т. 5 го поддържам, а за алинеи 2 и 3 го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Иванов за нова т. 5.
Гласували 98 народни представители: за 6, против 38, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36, така както е предложен от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 36, който комисията ще предложи да стане чл. 37, има предложение от народния представител Димитър Иванов, което е прието от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 37:
"Чл. 37. (1) Разрешение се издава на всяко лице, което отговаря на критериите, установени с наредбата по чл. 29, ал. 1, или е спечелило търга по чл. 36.
(2) Разрешение не се издава на лице:
1. което е в процедура по несъстоятелност или ликвидация;
2. на което е отнето разрешението за същата дейност и не са изтекли пет години от отнемането му.
(3) Комисията отказва издаването на разрешение, когато извършването на съответната дейност може да доведе до възникване на опасност от:
1. увреждане на живота и здравето на гражданите, увреждане на околната среда, имуществото на трети лица и интересите на потребителите;
2. нарушаване на обществения ред или на надеждното снабдяване с електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Комисията отнема разрешението, когато:
1. при осъществяването на дейността възникнат опасностите по ал. 3;
2. се нарушават изискванията в разрешението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 37, така както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: По чл. 37, който става чл. 38, комисията, отразявайки приетото предложение по принцип на народния представител Димитър Иванов, предлага следната редакция:
"Чл. 38. (1) В разрешението се определят изпълнителят, обектът, срокът за изпълнение, видът и обемът на дейността, изискванията за осъществяването й, както и допълнителните условия и правила за преустановяване на дейността.
(2) Сделки за разпореждане с незавършени обекти, за които е предоставено разрешение, се извършват само със съгласието на комисията.
(3) Издаване на ново разрешение в случаите по предходната алинея се извършва по реда на издаване на първоначалното разрешение за същия обект.
(4) Сключените в нарушение на ал. 2 сделки се обявяват за нищожни от съда по искане на комисията, на прокурора или на всяко заинтересовано лице."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 38, така както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Раздел III - Лицензии".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел III.
Член 38. По този член има предложение на народния представител Нансен Бехар:
"В чл. 38 ал. 1 да се добави т. 5, както следва:
"5. внос и износ на природен газ."
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Георги Манов, което се оттегля.
Има предложения и на народния представител Димитър Иванов по чл. 38, ал. 1 за нова т. 5 и нова т. 6, които са оттеглени.
Има предложения от народния представител Георги Манов по алинеи 4 и 5, които също са оттеглени.
Има предложение от народния представител Димитър Иванов по чл. 38 за нова ал. 5. Предложението е оттеглено.
Господин Иванов предлага и нова ал. 7 със следния текст:
"(7) За строителство, монтаж, ремонт и проектиране на енергийни обекти."
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков за нова ал. 6 към чл. 38, което е оттеглено от народния представител.
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков за нова т. 5 в ал. 1, което е подкрепено от комисията.
Предложението на народния преставител Димитър Иванов за ал. 2 също е подкрепено от комисията.
Комисията предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 39:
"Чл. 39. (1) Лицензии се издават за:
1. производство на електрическа и/или топлинна енергия;
2. пренос на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
3. разпределение на електрическа енергия и природен газ;
4. съхранение на природен газ;
5. транзитен пренос на природен газ или нефт.
(2) Лицензия за пренос на електрическа и топлинна енергия или на природен газ и лицензия за разпределение на електрическа енергия или на природен газ се издава на юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.
(3) Изискването по ал. 2 се прилага и когато едно енергийно предприятие осъществява едновременно повече от една от дейностите по производство, пренос и разпределение.
(4) За пренос на електрическа енергия или на природен газ се издава лицензия само на едно лице.
(5) За една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия или на природен газ."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Нансен Бехар.
Гласували 99 народни представители: за 19, против 70, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Иванов за нова ал. 7.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 3, против 16, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел III така, както е предложено от вносителя, и чл. 39 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Наименованието на раздел III и чл. 39 са приети.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЕРМЕНКОВ: "Чл. 39. (1) Юридическите лица, получили лицензия за пренос или разпределение, могат да извършват само дейностите, предмет на лицензиране по този закон.
(2) Алинея 1 не се прилага за юридически лица, получили лицензия за производство на електрическа енергия за собствено потребление."
Има предложение от народните представители Анастасия Димитрова-Мозер, Георги Манов, Николай Христов и Моньо Христов:
Сегашната ал. 2 на чл. 39 да се замени със следния текст:
"Ограниченията по ал. 1 не се прилагат за разпределително предприятие, което извършва дейности по предоставяне на енергоефективни услуги."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, който става чл. 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Анастасия Мозер и група народни представители.
Гласували 118 народни представители: за 9, против 27, въздържали се 82.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 40 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 13.
Член 40 е приет.
За процедура има думата господин Ангел Малинов.
АНГЕЛ МАЛИНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Предлагам да се върнем и да прегласуваме ал. 3 на чл. 39, като предлагам господин Шиляшки да обясни защо. Има разлика между това, което се уточнихме в комисията, и това, което е записано. Може би ще трябва едно разяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Малинов, ние вече сме гласували чл. 40. Връщането на чл. 39, ако го направим сега, няма да бъде много редно. Нека комисията да го обсъди и ако има някакъв проблем, следващия път да излезе със становище.
Съобщения:
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 23 юни, сряда, от 15,00 ч. в зала 142.
Комисята по местно самоуправление, регионална политика и благоустройството ще проведе редовно заседание днес от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание днес от 15,00 ч. в зала 238.
Комисията по национална сигурност ще проведе съвместно заседание с Комисията по външна и интеграционна политика на 24 юни, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 238.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 24 юни, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)


Заместник-председатели:

Иван Куртев

Петя Шопова

Секретари:

Христо Димитров

Камен Костадинов