Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-07-16

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев          
Секретари: Васил Клявков и Камен Костадинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам точка първа от днешния дневен ред да бъде законопроект за изменение, а той ще бъде само за допълнение, на Закона за деноминацията на лева.
Срещу това предложение има ли някой? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕНОМИНАЦИЯТА НА ЛЕВА.
Моля квесторите да помолят председателя на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Лучников да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за деноминацията на лева № 954-01-46, внесен от народния представител Йордан Соколов

На редовно заседание, проведено на 15 юли 1999 г. Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за деноминацията на лева № 954-01-46, внесен от народния представител Йордан Соколов.
Законопроектът бе представен от председателя на комисията господин Светослав Лучников, който накратко изложи мотивите към него. В законопроекта за деноминация на лева не е предвидена хипотезата, при която Народното събрание гласува и приема текста на закони преди 5 юли 1999 г. (от 5 юли 1999 г. влиза в сила деноминацията на лева), но същите закони ще бъдат обнародвани и ще влязат в сила след 5 юли 1999 г. При тази хипотеза Народното събрание, спазвайки законовите изисквания, е определило числата в стари левове преди деноминацията да влезе в действие. Обнародването и влизането в сила на тези закони след 5 юли 1999 г. прави необходима разпоредба, с която числата в тях в стари левове да бъдат намалени хиляда пъти, с което да бъдат приведени в нови левове и с това да се спази волята на законодателя.
След кратко разискване комисията реши единодушно (12 гласували "за") да подкрепи законопроекта и предлага на народните представители да го разгледат и приемат.
Председателят на комисията докладва някои правно-технически бележки, които бяха подкрепени от комисията.
С тези бележки законът получава следния вид:
ЗАКОН
за допълнение на Закона за деноминация на лева
(Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм., бр. 30 от 1999 г.)

§ 1. В ал. 1 на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се добави изречение второ:
"Замяната на всички числа в стари левове с намалени хиляда пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Някой желае ли да се изкаже?
Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Ще бъда максимално кратък. Даже с аванс правя процедурно предложение днес да минем и на второ четене законопроекта.
Лично за мен този закон е излишен. Вярно е, че има един проблем в § 4 на Закона за деноминацията на лева, но мисля, че по силата на чл. 2, ал. 3 независимо дали законите са влезли в сила или са приети, но не са влезли в сила, на още по-силно основание всички те трябва да бъдат деноминирани. Но няма да се спирам на този проблем.
Само бих искал да обърна внимание на уважаемите народни представители на § 2. Мисля, че за втори или трети път използваме тази правна техника: "Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.", а днес мисля, че сме 15 или 16 юли. За мен юридически това е невъзможно, тъй като по силата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията нормативните актове - законите, влизат в сила три дни след публикуването им или респективно в деня на публикуването им. Не може на 5 юли да влезе в сила един закон, който въобще го няма в правния мир. Аз разбирам идеята, че след като влезе законът в сила да уреди правоотношенията, които са възникнали преди него. И без този запис законът влиза в сила от 5 юли, когато пише, че законът влиза в сила в деня на обнародването. Разбира се, че всички правоотношения, които са възникнали преди влизането в сила на закона ще бъдат уредени. Другото е един правен абсурд.
Така че, господин председател, за второ четене предполагам, че би следвало да пишем: законът влиза в сила от деня на обнародването. Другото, пак казвам, е правен абсурд - да влиза закон в сила, когато въобще не е имало такъв закон. Даже не е имало проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Друг желае ли да се изкаже? Не виждам.
Преминаваме към първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за деноминация на лева № 954-01-46.
Моля, гласувайте!
Гласували 166 народни представители: за 166, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Беше направено предложение да преминем към второ четене.
Срещу това предложение има ли някой? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме на второ четене.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
"ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
деноминация на лева

(Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм., бр. 30 от 1999 г.)

§ 1. В ал. 1 на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се добавя изречение второ:
"Замяната на всички числа в стари левове с намалени хиляда пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.".
Искам да успокоя народните представители и господин Корнезов, че съгласно чл. 5 от Конституцията и чл. 14 от Закона за нормативните актове, на закона може да се даде обратна сила само с изрично законно разпореждане. Точно това правим ние сега.
(Народният представител Любен Корнезов репликира изказващия се.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже?
Има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Аз правя предложение § 2 да отпадне. Мотивите ми са чистотата на формулировките. Смятам, че няма да настъпи такъв казус, при който трябва да бъде приложен този закон с обратна сила. Затова не е необходимо да приемаме закони, в чиято конституционност има съмнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов.
Друг желае ли да се изкаже?
Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Благовест за отпадане на § 2 от законопроекта.
Гласували 151 народни представители: за 46, против 94, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието "Заключителна разпоредба" и § 2 на законопроекта, така както бяха докладвани от комисията.
Гласували 135 народни представители: за 113, против 4, въздържали се 18.
Законът е приет на второ гласуване.

Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Има думата председателят на водещата комисия господин Владислав Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Вчера стигнахме до § 7, по който изказванията не приключиха и не се стигна до гласуване. Искам да припомня, че аз оттеглих своето предложение и предложих да се приеме текстът на вносителя, като в т. 1 след думата "решение" да се добави текстът "придружено със скица". По нататък текстът остава така, както е предложен от вносителя.
Господин Лучников, който е от вносителите, оттегли своето предложение в първата му част - да се създаде образец, утвърден от министъра на правосъдието и министъра на земеделието, но поддържаше да става вписване по надлежния ред от съответния съдия по вписванията на решението на поземлената комисия.
Господин председател, може би изказванията трябва да продължат, тъй като вчера не можаха да приключат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министърът на правосъдието и правната евроинтеграция господин Васил Гоцев.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз разбирам мотивите на председателя на комисията господин Лучников. Доколкото имам сведения, то е подкрепено и от господин Корнезов. Вчера разговаряхме с господин Лучников, мотивите му са свързани с това, че ако не се вписва решението заедно със скицата, с която се възстановява правото на собственост, поради това че има случаи, където много комисии издават последователно решения с различно съдържание, едно от тях се отменя, идва след това друго след решение на съда, ако има едно вписване, ще има по-голяма сигурност. Доколкото разбрах от разговора, който имах с господин Лучников, това е така. Аз обаче не споделям това и смятам, че трябва да бъде приет текстът такъв, какъвто е предложен, по следните съображения.
Ние юристите знаем, че се вписват онези актове, които имат някакво прехвърлително действие. Прехвърля се собственост от един субект на друг субект. И тогава вече вписването дава възможност на всеки, който иска да получи един имот по една прехвърлителна сделка, да види какви предшестващи прехвърлителни сделки има, за да не станат повече пъти прехвърляния на един и същи имот. Всички онези актове обаче, по които само се констатира правото на собственост, без да има прехвърляне на право на собственост, не се вписват. Не се вписва например собственост по обстоятелствена проверка, когато пред съда отиват трима души свидетели или пред нотариуса и казват: еди кой си е владеел имота толкова години. Защото там няма прехвърляне, там има констатация, че някой бил собственик. Не се вписват всички констативни нотариални актове за собственост, тези, които въз основа на други данни легитимират някого като собственик. Преди това изменение днешното състояние на нещата е такова: актовете, които се издават след решенията на поземлените комисии, които са констативни нотариални актове, също така не подлежат на вписване. Опасността, за която господин Лучников правдиво говори, съществува и сега. Защото актовете не подлежат на вписване. Ако една поземлена комисия издаде едно решение и въз основа на него се получи един констативен акт, след това комисията си го отмени, издаде си друго решение, има друг констативен акт за собственост, пак може да станат такива продажби. Ако ние решим да вписваме решенията, ние правим нещо различно от състоянието, което е сега.
Какво е решението и защо ние минаваме към предложението решението да замества констативния нотариален акт? Защото нотариалният акт, който се издава сега, нищо повече не казва от това да преповтаря решението. И вместо да го преповтаря, самото решение става акт за собственост. Такива прецеденти ние имаме в законодателството. Дори при прехвърлителни сделки имаме такъв прецедент. Обаче в Закона за собствеността, чл. 17, където договорите за прехвърляне заместваха нотариалния акт, ставаше вписване, защото имаше прехвърляне на собственост. Ако ние сега приемем вписването, какво ще направим? Не облекчаваме много повече нещата. Защото този, който има решението, вместо да отиде в нотариуса да вади един констативен акт, който не ходи да го вписва в съда, сега ще се нареди на опашката пред съдията по вписването за вписване. И всички тези стотици хиляди актове, които сега ние избягваме да се вършат, за да могат хората няколко дни след като вие приемете закона да станат собственици и да могат да продават имотите си, да правят всичко, което прави всеки един собственик, сега ние ще ги изпратим пред вратата на съдията по вписването да чакат вписването. Господин Лучников казва, че става бързо. Става бързо, когато се вписват малко актове, но когато ще трябва стотици хиляди решения да се вписват, ще бъде същото. Да не говорим за разходите. Вярно, освободени са от такси за хората, ама не са освободени от село еди-кое си да отидеш при съдията по вписването в районния съд, да загубиш един ден, да похарчиш пари за пътя и да се върнеш. Не са спестени разходите и на Министерството на земеделието, което ще трябва да плати таксата по вписването.
Не само по икономически съображения, а и поради това, че нищо не се променя с това, което ще направите в закона по отношение на вписванията, аз ви моля да не се създаде безпрецедентен досега случай - да се вписва един акт, който няма прехвърлително действие.
Тези са ми съображенията, поради които аз настоявам и ви моля да гласувате закона така, както е предложен от вносителя и както, разбрах сега, се поддържа от комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Гоцев.
Има думата господин Кръстьо Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вярно е, че ние в комисията приехме решението да бъдат вписвани тези актове. Но след като стана дискусията тук в Народното събрание аз разбирам, че реално идеята ни с това да признаем решението на поземлената комисия, придружено със скица, да бъде със силата на констативен нотариален акт и по този начин да облекчим получаването на документи за собственост, реално това облекчение няма да се получи. В България в момента има близо 3 млн. собственици, а има някъде около 17 млн. решения. Става дума, решения за отделните парцели, за имоти и така нататък. И наистина това ще затрудни. Като приемем и факта, че и досега хората имаха право да получат нотариалните си актове, когато отидат в нотариуса, но у собствениците няма такова желание, колкото и това да е парадоксално. Собственик, който е получил решение, не отива, защото е смутен и от участието на адвокатската колегия, и от редица други неща, които са свързани с разходи.
Затова аз наистина бих приел да отпадне "съдията по вписванията", още повече че когато трябва да отиде вече, да осигури някаква сделка - да купи или да продаде, тогава той задължително трябва да отиде да види какво е положението и тогава вече задължително ще го впише. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
За реплика има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Целта на вписването не е само да регистрира транслативната сделка, а първата основна цел на вписването е да създаде правна сигурност. Аз ви казах, господин Трендафилов го каза и именно затова го репликирам, че маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи.
Затова аз държа решението да има значение на констативен акт за собственост само ако бъде вписано. Това няма да създаде никакви затруднения, защото тоя, който няма намерение да продаде или да ипотекира имота си, той няма да отиде да го впише. Той ще отиде да го впише само тогава, когато има намерение да го продаде или да го ипотекира. А той, за да го продаде или ипотекира, пак трябва да отиде при съдията по вписванията, пак трябва да се занимае със съдебното ведомство. Така че това нещо няма да направи никакви затруднения, но в края на краищата ще създаде една правна сигурност, за да може да се избегне анархистичното разпореждане по няколко пъти с един имот, което прави дори самите актове не надеждни.
Ако аз съм един банкер и идвате при мен да ми ипотекирате имот само въз основа на едно решение, аз няма да ви приема ипотеката, защото не съм сигурен дали наистина ипотекирате моя имот или всеки един друг може да дойде да се намеси. Аз даже ако купувам един имот само въз основа на решение, ако съм добросъвестен, много ще се замисля дали да го купя, защото много ще се замисля дали това е надежден документ за собственост. Недейте се увлича от желание за някакви си скорозрелки, които ще създадат само невъобразим хаос.
Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент, за да може решението да има характер на констативен нотариален акт. Благодаря ви. (Председателството се поема от заместник-председателя господин Иван Куртев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата председателят на Народното събрание господин Йордан Соколов.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът е чисто правен. Аз имам дълга адвокатска практика, не много случаи на нотариални сделки, но оставам с впечатление, че уважаваният от мен господин Лучников пък никак няма практика в областта на нотариалното производство.
Вписването се прави наистина само там, където има прехвърляне на собственост, защото се гледа кой пръв е прехвърлил или кое прехвърляне е първо. Следващите прехвърляния вече нямат стойност. Ако ние имаме тук няколко акта, дори и да приемем тази хипотеза, която може да се яви и може да изникне, да кажем решение на една и съща поземлена комисия за един и същи имот или отменено решение на поземлена комисия и след това съдът постановява друго решение. Не поредността ще реши тук нещата. Не мога аз да отида и да кажа само затова, защото на мен пръв ми е даден този имот, но след това това решение е отменено и има друго решение, моето има сила. Очевидно е, че тук вписването не може да изиграе тази роля, каквато то играе и то успешно при транслативните сделки. И ще бъде погрешно не само с оглед на другите съображения, които бяха изтъкнати, и които са наистина верни, че усложняваме нещата, че отново ще караме хората да извършват нещо, което може да им бъде спестено, но ние не можем по отношение на една категория документи за собственост, които са приравнени на нотариални актове, но могат да бъдат приравнени само на констативните нотариални актове, да въвеждаме друг решим, който ги разграничава от всички останали констативни нотариални актове. За мен това би било един правен абсурд.
Затова на мен ми се струва, че предложението в текста да отпаднат думите, че решението подлежи на вписване, трябва да бъде прието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин председател.
За реплика има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Вземам реплика не защото се засегна юридическата ми компетентност като се нарече абсурдно моето предложение, а за да изясня наистина за какво става дума.
Основната задача на вписването е да се създаде правна сигурност като не допуснем да се извършва два пъти сделката с един и същи имот. Ами какво друго предлагам аз? Да се впише решението и вече никакво друго решение за този имот не може да бъде вписано. Значи никаква повторна сделка с този имот не може да бъде извършена. Иначе, ако започнем да даваме право с всяко решение да се извършва правна сделка, един имот ще се продаде по няколко пъти и ще се създаде хаос и несигурност. И понеже хората знаят за съществуването на този хаос и несигурност, те няма да приемат решението като достатъчен документ, с който да им се прехвърли надеждно собствеността, или с който да се учреди надеждна ипотека. А иначе, пак повтарям, няма да се създадат никакви затруднения, защото той ще го впише едва тогава, когато има намерение да прехвърли или да учреди ипотека. Тоест, когато и без това трябва да отиде в съда. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
За дуплика има думата господин Йордан Соколов.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Лучников! Не сте отново съвсем точен. Целта на вписването не е да не може да бъде извършено друго прехвърляне, а ако бъде извършено друго прехвърляне, да се види кое има приоритет. Тук обаче този въпрос не може да се реши с това кое е вписано първо. Защото дори да имаме две решения по отношение на един и същи имот, въпросът ще опре до материален спор за право. Законът го е решил - то се решава между спорещите по съдебен ред. И не може вписването да реши дали това решение е по-силно или другото решение е по-силно. Нещо, което по отношение на транслативните нотариални актове, прехвърлителните нотариални актове може да става, защото там си важи принципът, че когато аз съм собственик, прехвърля валидно своя имот, всички последващи прехвърляния вече ги правя в качеството си на несобственик, защото аз съм престанал да бъда собственик. И дори да ги направя, когато имаме вписано прехвърляне, то важи.
Така че вписването никога не е пречка за второ прехвърляне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Други изказвания има ли?
Заместник-министърът господин Каркъмов има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КАРКЪМОВ: Само един допълнителен мотив искам да изкажа към това, което и министър Гоцев каза. Освен решението в проекта на вносителя, се добавя и скицата. Скицата има давност 6 месеца при съществуващи правила. Така че това също дава една допълнителна гаранция, която господин Лучников може би няма предвид.
Така че не бива да считаме, че някаква правна гаранция с вписването се дава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Каркъмов.
Най-напред ще поставя на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 143 народни представители: за 24, против 105, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Предложението на комисията включва направеното предложение от господин Лучников.
Вчера господин Владислав Костов каза, че оттегля своето предложение, но то вече е част от предложението на комисията и оттеглянето не може да стане сега. Така че ще трябва да гласуваме предложението на господин Костов за отпадане на този текст "след вписване от съответния съдия по вписванията".
Поставям на гласуване предложението за отпадане на текста "след вписване от съответния съдия по вписванията", защото това досега е било част от предложението на комисията.
Гласували 157 народни представители: за 141, против 11, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Имаше още едно предложение от господин Теодосий Симеонов да се добави думата "констативен" след думите "има силата на".
Поставям на гласуване предложението на господин Симеонов, което на практика означава, че няма да бъде само нотариален акт, а става "констативен нотариален акт".
Гласували 148 народни представители: за 109, против 35, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, господин Костов, да прочетете само т. 1.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "1. В т. 1:
а) изречение четвърто се изменя така:
"Влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота."
Останалият текст е, както е предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване § 7 така, както е предложен от комисията и с направените изменения в т. 1, буква "а".
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Няма ли да подложите на гласуване моето предложение? Аз не го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Отменете гласуването.
Поставям на гласуване предложението на господин Светослав Лучников по § 7.
Гласували 141 народни представители: за 46, против 53, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 7 с направените изменения в т. 1.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Параграф 8 в своята т. 1, буква "а" повтаря току-що приетия текст на § 7, т. 1.
Има предложение от народния представител Александър Каракачанов по т. 1 (чл. 17, ал. 1) да отпадне.
Да отпадне и сегашният текст на изречение шесто.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Божанов:
"Влязло в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт за собственост върху имоти след вписване в книгата за вписванията при Нотариата."
Това вече го отхвърлихме с гласуване.
Има предложение от народния представител Светослав Лучников, което е аналогично с това, което отхвърлихме вече, но то е следното:
"В предлаганото изменение на чл. 17, ал. 1, изречение шесто да се допълни с думите "ако е издадено по образец, утвърден от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и е вписано по надлежния ред от съответния съдия по вписванията" - нещо, което с предшестващото гласуване го отхвърлихме.
Комисията предлага следната редакция на § 8, като имаше предвид вписвания на решенията:
"§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение шесто се изменя така:
"Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт за собственост върху имота след вписване от съответния съдия по вписванията";
б) създават се изречения седмо и осмо:
"Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници, освен в случаите по ал. 2. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението."
2. Алинея 8 се изменя така:
"(8) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи могат да бъдат преработени при явна фактическа грешка със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или на упълномощено от него длъжностно лице. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява от поземлената комисия в кметството."
Това е текстът.
Позволявам си, господин председател, да кажа, че след направените вече гласувания по § 7, по аналогия би следвало да отпадне и предложеният текст от комисията. В т. 1, буква "а" след думата "имота" да се постави точка и да отпадне текстът "след вписване от съответния съдия по вписванията" и да се добави "констативен" пред думата "нотариален", както приехме вече, и да стане "констативен нотариален акт".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Каракачанов го няма, за да заяви дали оттегля или не своя текст, поради което поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 6, против 94, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Господин Лучников, по Вашето предложение?
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ ((СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Лучников оттегля предложението си.
Поставям на гласуване предложението на господин Владислав Костов за отпадане в т. 1, буква "а" на думите "след вписване от съответния съдия по вписванията" и прибавяне преди думата "нотариален" на думата "констативен".
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте § 8 така, както е предложен от комисията, с направените корекции в т. 1, буква "а".
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Параграф 8 е приет.
Господин Костов ми напомни, че има и предложение на господин Божанов, но то е прието от комисията и с гласуването, което направихме преди да приемем параграф 8, фактически го отхвърлихме.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 9. В чл. 24, ал. 1, накрая се поставя запетая и се добавя "като ги отдава под наем или аренда, учредява ограничени вещни права върху тях, извършва продажба и замяна с равностойни по количество и качество земеделски земи."
Предложение на народния представител Александър Каракачанов по § 9:
Вместо предложеното допълнение към чл. 24, ал. 1 изречение второ да отпадне изцяло и вместо него да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
"Чл. 24. (2) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа упражнява правата на собственик на земите от държавния поземлен фонд. Той може да извършва разпоредителни сделки с тях, само след като бъдат определени земите за обезщетяване на собственици на земеделски земи, както и тези, които ще послужат за оземляване, съгласно членове 20 до 23 и чл. 26 от този закон."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов.
Гласували 104 народни представители: за 4, против 81, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 9 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Комисията предлага следната редакция на § 10:
"§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
"(2) След изтичане на 5-годишен срок от предаването на имуществото по ал. 1 изречение първо, то става общинска собственост.
(3) Документите на заличените организации по § 12 се предават по опис от лицата по § 29 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 45 от 1995 г., попр. бр. 46 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г., изм. бр. 79 от 1996 г., бр. 15 от 1997 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г., изм. ДВ бр. 98 от 1997 г.) на кмета в кметството, където е било седалището на организацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1.
Параграф 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: "§ 11. В чл. 31, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите "за изготвени проекти на нотариални актове за собственост" се заличават.
2. В изречение второ думите "извънбюджетната сметка на фонд "Поземлена реформа" се заменят с "бюджета на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа".
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
"§ 12. Членове 34а и 34б се отменят."
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 11 и 12 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 11 и 12 са приети.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: По § 13 има предложение от народния представител Александър Каракачанов - предложеният нов чл. 34в изцяло да отпадне и вместо него да се добави ново изречение трето към чл. 17, ал. 8 със следното съдържание: "След влизането в сила на преработения план за земеразделяне решенията на лицата, засегнати от изменението, се коригират по реда, предвиден в чл. 14, ал. 7."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димитър Божанов - в чл. 34в след думите "въз основа на тях нотариални актове за засегнатите от преработката имоти" се заличава текстът "с изключение на имотите, които са били прехвърлени на трети лица или с които са извършени съдебни или доброволни делби" и на негово място се добавя следният текст: "както и прехвърляните на трети лица съдебни или доброволни делби".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светослав Лучников - в края на новопредлагания чл. 34в да отпаднат думите "с изключение на имотите, които са били прехвърлени на трети лица или с които са извършени съдебни или доброволни делби".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Стоянов - § 13 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13:
"§ 13. Създава се чл. 34в:
"Чл. 34в. В случаите по чл. 17, ал. 8 и по § 31, 32 и 34 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм., бр. 36 от 1998 г., бр. 88 от 1998 г.) от момента на обнародването в "Държавен вестник" на заповедта за преработка на плана по чл. 17, ал. 8 се смятат за обезсилени по право всички издадени решения на поземлените комисии и издадените въз основа на тях нотариални актове за засегнатите от преработката имоти, с изключение на имотите, които са били прехвърлени на трети лица или с които са извършени съдебни или доброволни делби."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Рискувам още веднъж да си навлека ненавистта на началството, но не мога да се отнасям хладнокръвно, когато се погазват свещени права на собственост върху земята.
С текста в началото много добре се постановява, че се обявяват за недействителни всички решения и издадените въз основа на тях нотариални актове, ако са издадени въз основа на планове за земеразделяне, обявени за недействителни. Чудесно, справедливо. Веднага след това обаче се прави едно изключение, което обезсмисля цялото разпореждане. Текстът е редактиран много несръчно, трябва да се каже: "с изключение на актовете и решенията за имотите", "с които те са прехвърлени или подложени на делба".
Кажете ми тук каква логика може да се следва? Актовете веднъж са обявени за недействителни. Решенията са обявени за недействителни. И след това се признават за действителни извършените въз основа на тях прехвърляния или делби. Това противоречи на всяка не само правна, ами и елементарна човешка логика. Но оставете настрана правната и човешка логика. Нека да погледнем зад тях справедливостта, нека да погледнем какво става. С планове за земеразделяне, които са обявени за недействителни, са дадени хубавите земи на собствениците на някои други лица, а собствениците са пратени по перекендетата. Сега вие им забранявате на тези собственици да потърсят своите хубави имоти, които са им раздадени, пак ви казвам, въз основа на планове, обявени за недействителни. Как ще обясните това нещо на хората?
Казва се: да, ама те са били придобити от трети лица, които са добросъвестни. Добре, нека да погледнем случая като юристи, обръщам се към юристите. Ако аз си взема констативен нотариален акт за един имот и го продам на господин Корнезов, а след това собственикът дойде и заведе иск за собственост срещу мен и господин Корнезов, господин Корнезов може ли да му противопостави своя нотариален акт? Не може. Какво става тогава? Тогава той придобива собствеността, ако са изминали 5 г. от продажбата въз основа на закона. Това са елементарни истини. Сега ние тук отменяме това общо правило и още веднъж онеправдаваме нещастните собственици, на които са взети хубавите земи и са пратени в прекендетата.
Особено фрапантен е случаят при делбата. Ние преди малко приехме, че решението се издава на името на наследодателя или на всички наследници като съсобственици. Какво правят те? Те тази собственост си я конкретизират. И само защото са я конкретизирали, им даваме право да не бъдат преследвани от истинския собственик.
Тук се възразява, че ако приемем това нещо, щяло да се наложи преработване на не знам колко хиляди планове за земеразделяне. Нищо, ама абсолютно нищо подобно, господин Каркъмов! Няма да се наложи преработването на нито един план. Чисто и просто собственикът, който отиде да заведе дело, за да си вземе бащинията, на него няма да може да му се противопостави нотариалният акт, с който я придобива, ако той е придобит въз основа на едно недействително решение, на един недействителен нотариален акт, обявен от самия закон.
Много ви моля, разберете това нещо. Недейте ограбва още веднъж и завинаги с хубавата им земя нашите честни земеделски труженици, които разчитат на тази работа. При моята приемна трябва да ви кажа, че всеки ден идват по 4-5 души, които се оплакват от тази несправедливост. Рекохме да им я възстановим, направихме първите крачки към нейното възстановяване и след това веднага с едно отстъпление отново ги онеправдахме. Моля ви да не допускате това нещо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има ли други изказвания?
Има думата господин министър Гоцев.
МИНИСТЪР ВАСИЛ ГОЦЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трябва да кажа, че правните аргументи на господин Лучников са верни. Така е. Тук аз юридически не мога да възразя, но в информацията, която получих от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - и моля заместник-министърът да вземе думата - се казва, че ако всъщност това нещо стане, много са случаите, в които трябва отново да се преработват планове, да се създадат много и много затруднения около връщането на земята. И тук сега има неща, които имат някак си друга окраска. Все пак се намираме в нещо, което се мъчим да върнем такова, каквото е било преди 50 години. Вие знаете колко мъчно е това и че то невинаги може да се върне точно така, както е било.
Съгласен съм с господин Лучников. И аз обикалям селата непрекъснато. И на мен се казва това, което се казва на него. Да, хората са прави. Взеха им най-хубавата земя някъде, а за сметка на това ги пратиха там, където, както те казват, зайците се гонят. И сега изведнъж, този който е по-инициативен, е продал, станала е делба и не може да се върне. Но сме изправени пред една чисто житейска и обществена дилема: дали трябва в името на справедливостта да забавим реформата още толкова, колкото моля господин Каркъмов да каже, че ще стане, ако приемем това, и възстановим справедливостта доколкото може по-пълно, или в името на това по-бързо да приключи реформата много хора на гърба си да понесат това несправедливо решение и със съзнанието, че към някои сме били несправедливи? Аз моля господин Каркъмов да каже, а вие да прецените според онова, което чувате. Но правните аргументи са точно, както ги казва господин Лучников. По това не може да има възражение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министър Гоцев.
Господин Каркъмов има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КАРКЪМОВ: Действително не може да се спори върху човешката логика и всичко това, което каза господин Лучников. Уважаеми народни представители, знаете, че по § 31, който даде правото да бъдат обжалвани влезли вече в сила планове за земеразделяне, със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа се наложи преработването на около 1300 плана за земеразделяне. Тази преработка в повечето от случаите е направена точно на постановката, залегнала в текста на вносителя: там където има извършени разпореждания с имотите, те да не се пипат. Ако се възприеме сега тезата на господин Лучников, това означава нови средства на държавата, ново забавяне и ново преработване на вече коригираните планове. Считаме, че се накърняват интересите на трети добросъвестни лица - извършени са продажби и ще настъпят много колизии, които няма да ни доведат до създаването на една добра обстановка в страната. Затова пледирам да се приеме текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
Господин Христо Стоянов има думата.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря господин председател!
Уважаеми колеги, както беше съобщено, моето предложение е този текст да отпадне и сега сами се убедихте, че този текст трябва да отпадне, както е представен, защото е един абсурден текст. Аз защитавах пред вас, че трябва да отпадне още на първото четене и всички дойдохте до това. Или трябва да се приеме предложението на господин Лучников, което в такъв случай ще поддържам, или трябва да отпадне. Защо?
Помислете мъничко. Този човек, който по един или друг начин си е взел нотариален акт, но счита всичкото това за ред, държи си нотариалния акт. Този, който е хитрец, взел нотариален акт, но понеже знае, че това не е точно така, е прехвърлил... И сега изведнъж той е най-големият дявол. Значи тези, които си чакат, приели са реда в държавата и законността ни, ние сега ще лишим от нотариален акт, а този, който се е изхитрил, ще го облагодетелстваме.
Уважаеми колеги, много добре си спомням § 4 - аналогичен случай. Когато в определени райони в погранични земи се забраняваше да се строи, на тези хора, които не строиха, след това им взехме земите. А тези, които бяха построили незаконно, платиха глоба за незаконното строителство, ние им казахме: вече е застроено - и те бяха облагодетелствани. Това просто е една несправедливост.
Аз разбирам всички проблеми, които поставя господин Каркъмов, защото съм един от тия, който пледира, че нищо няма да можем да направим в това земеделие докато не решим първия проблем, тоест хората да станат собственици. Аз приемам това нещо и разбирам неговия проблем, защото той директно отговаря. Но разбирам, че тук ще постъпи несправедливо и без никаква логика. Затова ви предлагам да отпадне текстът. В обратния случай трябва да се допълни с онова, което предлага господин Лучников, ако искаме да спазим логиката за нотариалните актове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христо Стоянов.
Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители, аз няма да добавя някакви допълнителни аргументи, но все пак гласуваме закони. Всеки закон има своята правна логика и принципи, на които трябва да легне. Ние не правим някакви инструкции по някакви целесъобразности. Този текст юридически е абсурден. Тук министърът също го потвърди, но изхождайки от някаква целесъобразност. Но ние тук правим закони!
Вижте какво става: по силата на закона се обезсилват по право всички издадени решения на поземлените комисии!?... Значи по силата на закона обезсилваме. Има решения на поземлените комисии, които са обжалвани. Има и актове и решения на съда. И ние по силата на самия закон тук, с едно натискане на копчето, обезсилваме решения и на поземлени комисии, и евентуално решения на съд, обезсилваме и нотариални актове!?...
От друга страна казваме: а, няма да обезсилим тези нотариални актове, с които е била прехвърлена собствеността, респективно направена делба - съдебна или доброволна. И аз питам: ами ако е съдебна спогодба, ще се обезсилят ли или няма да се обезсилят?
Затова ви моля да не приемаме абсурди - юридически и фактически, защото ще направим по-голяма каша (извинявайте за думата), отколкото е сега. Въобще целият текст според мене трябва да отпадне или поне това, което господин Лучников каза: прехвърлителните сделки, извършените съдебни и доброволни делби трябва да отпаднат от текста. Разберете, по-добре е да работим с юридическа терминология и с юридически и правни средства, отколкото отново тук да правим нещо, което е непознато в правната теория и правната практика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
За реплика - господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Благодаря на господин Корнезов за подкрепата, която даде на моето становище. Много се учудвам, че тук имаме представители на няколко аграрни партии, които не намериха сили в себе си да се противопоставят на своя министър и да защитят правата на собствениците. Много жалко за това.
Разберете, ние не създаваме никаква опасност от преработка на плановете и с това не трябва да се спекулира. Става въпрос само дали можем да пресечем законната претенция на истинския собственик на земята, който ще заведе иск да си я възстанови, но да му се противопостави един нищожен нотариален акт и един акт, издаден въз основа на този нищожен нотариален акт.
Това е юридическата постановка. А житейската, социалната постановка, тя се признава от всички, включително и от министър Гоцев. Недейте, за да вървим по акъла на бюрократите, да лишаваме хората от тяхното право на собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председател, госпожи и господа народни представители, Господин Каркъмов! Аз взимам думата на база на практиката, която аз и колегите от 17.многомандатен избирателен район, Пловдив-окръг имаме с нашите приемни и с всички проблеми, които поставят пред нас собствениците на земя и техните наследници от общините в Пловдивска област, свързани с проблемите, които са породени от работата и на общинските поземлени комисии, и на самото министерство.
Господин Каркъмов, Вие заявихте, че са издадени заповеди на министър Върбанов за преработка на близо 1300 земеразделителни плана, но не продължихте по-нататък, за да информирате народните представители по какъв начин се възприемат тези преработки от собствениците и от техните наследници.
Истината е, поне практиката за Пловдивска област показва, че тези заповеди се реализират и се изпълняват формално, че тези преработки съществуват само по документи, на книга, но фактически те не са разрешили проблемите, които съществуват. Напротив, задълбочили са ги. И най-ясен и точен показател за това, доколко са ефективни тези преработки, е мнението на собствениците и на техните наследници. Затова съществува и продължава да съществува напрежение.
И смятам, че един такъв мотив не може да бъде сериозно основание, за да накара народните представители да гласуват по определен начин. Напрежението в земеразделянето продължава да съществува, въпреки тези 1300 преработени плана. И то, за съжаление, не се намалява, а се увеличава.
И тук, в рамките на парламентарния контрол, на няколко пъти в актуални въпроси към министър Върбанов аз се опитах да представя тези настроения, които съществуват и които са изключително силни.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Не сме на първо четене!
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Ние на практика сега сме в момент, когато трябва да вземем едно решение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ние на практика, господин Славов, сме в приемане на § 13. До момента не сте казали нито дума по този параграф.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Така е, господин Куртев. Аз излизам, за да подкрепя направеното предложение и от господин Лучников, и от господин Корнезов. Това е моето предложение - да се обединим около тяхната логика и около техните мотиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Двете предложения са различни. Благодаря Ви.
Господин Владислав Костов има думата.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Очевидно, че двете тези са ясни. Дали да остане текстът на вносителя: "с изключение на имотите, които са били прехвърлени на трети лица или с които са извършени съдебни или доброволни делби", или този текст да отпадне? Както е казвал Хамлет, "Това е въпросът". Разбира се, правото има възможности да тълкува законите и въз основа на това тълкуване да ги прилага.
Аз бих казал, че и едната, и другата теза имат своите адепти, разбира се. Но какво ще направим ние? Какво ще направим ние, ако приемем, че този текст на вносителя трябва да отпадне? Ще стане това, че ние ще влезем в колизия със Закона за задълженията и договорите, където в чл. 20а е казано, че договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Член 87 казва...
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Ти говориш смешни работи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, господин Лучников! Вземете после реплика.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Вземете реплика.
После аз съм се справил със закона. Законът е четиво, което може да си го прочете всеки. И то затова се пише. Не само за този, който го прилага, но и за този, който ще го прилага, който ще се съобразява с него в своите действия.
В чл. 87 пише: "Ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата по чл. 87". А чл. 80 казва: "Предвижда развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти да става по съдебен ред".
Тук ние с един акт искаме да елиминираме тези права на добросъвестния приобретател на имота. Той не е знаел, че неговият продавач фактически е доказал правото на собственост върху чужд имот, тъй като в момента на продажбата продавачът е легитимиран с надлежни документи за собственост, въз основа на които е станала сделката. Той е започнал да ползва този имот. Той е извършил подобрения. Той може да е извършил и строителство вече. Тогава възниква другият въпрос - как ще се уредят взаимоотношенията между добросъвестния купувач и продавача?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Това е същият проблем, като го обезсилвате по право.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, при положение че... Тогава ще отиде да съди държавата. Нали? Тогава ще бъде отправен иск към държавата. И т.н., и т.н.
Аз бих казал и другия случай, който постави и засегна господин Каркъмов.
Тук ние говорим за случаите, които се отнасят до чл. 17, ал. 8, която буквално гласи, че: "Влезлият в сила план за земеразделянето може да бъде преработен със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа при явна фактическа грешка". Значи, тук не се касае изобщо за промяна в плановете за земеразделяне, а тук се касае за онези, в които е установена явна фактическа грешка или за което е издадена заповед от министъра за преработка на този план. Следователно, тук се ограничава приложното поле на чл. 34в, на новопредложения чл. 34в само в тези случаи, в които има издадена заповед при установяване на явна фактическа грешка при изготвяне на плановете за земеразделяне.
Разбира се, аз няма да се спирам на всичките случаи, при които ще се тръгне в много отношения до преработка изцяло и на други планове за земеразделяне, които ще доведат вече тази поземлена реформа и аз не знам до коя година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
За първа реплика има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Лошо е, когато обущарят прави баници, а баничарят - обувки. (Владислав Костов отива към банките на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Костов, правят Ви реплика!
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Сега тук чухме юридически тълкувания, които за всеки един грамотен юрист са несериозни. Законът за задълженията и договорите не се занимава с тази работа, занимава се Законът за собствеността. Аз обясних в началното си изложение, че когато един имот се купи от несобственик, той се придобива от този, който го е купил от несобственик след 5-годишна кратка придобивна давност.
Аз Ви моля и правя процедурно предложение да прекратим дебатите по този въпрос. Да приемете моето предложение, за да можете да защитите най-после правата на нашите ограбени селски собственици, които вие искате втори път дефинитивно да ограбите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За втора реплика има думата господин Корнезов
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Съвсем накратко, с две изречения.
Господин Костов, с всичкото ми уважение към Вас, действително уважение, ще Ви кажа - разберете, че тези текстове, които цитирахте - чл. 20 от ЗЗД, чл. 87 от Закона за задълженията и договорите са проблеми на облигационното право и не знам кой Ви ги е дал, но те нямат връзка с проблема, който ние тук разискваме.
Но аз бих казал - този закон - Законът за земята, 29 пъти вече е променян! Крайно време е нашето Народното събрание е да приеме само един-единствен текст: забраняват се всякакви промени в Закона за земята! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
За трета реплика думата има господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Костов, аз се съгласявам с всичко само при едно условие, ако ми кажете, че за двете страни правим справедливост. Аз искам да бъда справедлив - лишаваш от натурален акт единия, другият, който го е прехвърлил на следващо лице или го е препродал, също е лишен от това. Ето тази логика ми я обяснете. По силата на каква логика на единия му казвам: ти си мошеник, а на другия казвам: законът е такъв и това е справедливостта.
Затова ви моля - или се съгласете да отпадне целия този текст, та ако носим срама, да го носим към всички и несправедливостта, също към всички да бъде една и съща несправедливост или да добавим справедливостта към всички с това допълнение, което ще създаде действително на министерството много проблеми и работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоянов.
Други изказвания няма.
Първо поставям на гласуване предложението на господин Христо Стоянов за отпадане на § 13.
Гласували 166 народни представители: за 61, против 101, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
(Реплики на народния представител Христо Стоянов.)
Не разбрах възражението Ви, господин Стоянов. Смятате ли, че не са гласували всички в залата? Аз съм убеден, че всички в залата са гласували. (Весело оживление.)
Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Каракачанов.
Гласували 125 народни представители: за 9, против 95, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на народния представител Димитър Божанов.
Гласували 134 народни представители: за 13, против 72, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
И сега вече е наред предложението на народния представител Светослав Лучников.
Гласували 193 народни представители: за 101, против 62, въздържали се 30.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте § 13 така, както е предложен от вносителя и с приетата по предложение на господин Лучников поправка.
Гласували 144 народни представители: за 129, против 10, въздържали се 5.
Параграф 13 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Има за връчване писмени отговори от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Веселин Методиев на актуален въпрос от народния представител Станка Величкова.
Има и още един отговор от същия министър, също на госпожа Станка Величкова.
Започваме с отговори на министър-председателя на Република България господин Иван Костов.
Има думата народният представител Валентин Симов да развие своя актуален въпрос относно нулев прием за специалностите във Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров".
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин заместник министър-председател! Моят актуален въпрос е свързан с бъдещето на Военноморското училище в град Варна.
Известно е, че през миналата година Министерският съвет прие две наредби за специалностите "корабоводене" и "корабни машини и механизми". В тази връзка ми е известно, че за тази година са отпуснати само 36 бройки във военната специалност към Военноморското училище. Останалите 100 бройки, които са предвидени в бюджета тази година, не са обявени, т.е. има нулев прием.
Варненската общественост е силно разтревожена. И въпреки че преди няколко месеца имаше питане към министъра на отбраната по този въпрос, явно е, че там интересите са много разнопосочни. Там влияят две министерства, определено между тях изглежда, че корелацията е много трудна, и по въпроса за гражданските специалности има думата министър Краус.
Интересно е защо той не е предложил или може би Министерският съвет, когато е взимал това решение, тъй като по Закона за висшето образование той представлява държавата, не е взел предвид или може би има нещо друго предвид - това, че част от специалностите ще бъдат прехвърлени в други университети, Висшето военноморско училище ще бъде закрито.
Ето защо, уважаеми господин министър-председател, аз се обръщам към Вас да ни разясните каква ще бъде концепцията на Министерския съвет за бъдещето на Военноморското училище в град Варна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Симов! Съгласен съм с Вас, че Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" е едно елитно учебно заведение с висок авторитет и международно признание. На основание чл. 9, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование, Министерският съвет утвърждава основните насоки на националната политика в областта на висшето образование.
Политиката на правителството в тази сфера е свързана с предстоящата реформа във военното образование, която ще даде приоритет на гражданските специалности с оглед нуждите на българското корабоплаване.
За военномоското образование в частност приоритет ще се даде на гражданските специалности с оглед удовлетворяване на същата нужда.
Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" е единственото училище от този род в България, акредитирано от Международната морска организация, като дипломите се признават от всички корабособственици в света.
В края на миналата година Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от пет години акредитира специалностите "корабоводене" и "корабни машини и механизми".
Министерството на транспорта, съвместно с Министерството на отбраната направиха предложение до Министерството на образованието и науката за разрешаване на прием на студенти за обучение във Висшето военноморско училище "Н.Й. Вапцаров" за нуждите на Българския морски флот.
На заседание на Министерския съвет от вчера се прие внесеният от Министерството на образованието и науката проект на решение за допълнение на Решение на Министерския съвет № 401 от 16 юни 1999 г., като се утвърди прием и за обучение на студенти през учебната 1999-2000 г. във Висшето военноморско училище по специалностите "корабоводене" и "корабни машини и механизми".
Мотивите за приема са: първо, възможност за реализация в търсенето на български морски специалисти; второ, качеството на провеждания учебен процес във Висшето военноморско училище, потвърдено с получената акредитация за получените специалности; и трето, традиционният дългогодишен опит в обучението на такива кадри, наличието на добра материална база и преподавателски състав.
През учебната 1990-2000 г. броят на студентите с държавна поръчка ще бъде, както следва: по специалността "корабоводене" - 50 души, и по специалността "корабни машини и механизми" - 25. Посочените бройки са заявени от Министерството на транспорта, съвместно с Министерството на отбраната. Това са бройки за граждански специалности, като обучените кадри ще се реализират в българското корабоплаване.
Предстои публикуване на посоченото решение на Министерския съвет в "Държавен вестник". Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
За реплика има думата господин Валентин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател. Вашият отговор изключително ме зарадва. Надявам се, че и варненската общественост, след като го е чула вече, също е удовлетворена от това решение на Министерския съвет.
Обръщам се с една молба към Вас, нека Министерският съвет и Вие направите всичко възможно това училище, което е със 118-годишна история, дай Боже да има поне още толкова в своята история! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
Има думата народният представител Веселин Бончев да развие своя актуален въпрос относно мерките на българското правителство за изваждане на България от Шенгенския визов режим.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, драги колеги народни представители! Десет години в Европа демокрацията набира сили. Десет години тази демокрация в Европа извършва дискриминация срещу България и българския народ. То не бяха черни списъци, то не беше Шенген, то не беше принудително затваряне на АЕЦ "Козлодуй" и разни други предпоставки, за да станем европейци и демократи. (Няколко души в СДС се смеят.)
Десет години в България нахлуваха тълпи от най-различни държави и континенти - черни, жълти, бели, без визи. Правеха фирми, наемаха квалифицирана работна ръка с минимално и нищожно заплащане, дори малолетен детски труд. Без нищо никой да им каже! А българите, ако искат да отидат в тези държави, откъдето идваха тези тълпи, трябваше да минат през чакане, унижение, оскърбление и дискриминация.
Десет години разни дребни чиновничета от Брюксел и Лондон идваха тук, потупваха ни по рамото, казваха "Много сте добри, чакайте!".
През миналата година шест месеца ни говореха да чакаме срещата на върха в двореца "Хофбург" във Виена, на който беше уважаемият господин министър-председател, като ни обещаваха, че ще ни извадят от Шенген и ще ни поканят във втората група за Европейския съюз.
Уви, нито едното, нито другото! Една обща снимка за спомен и - довиждане.
Сега също ни увещават да чакаме Хелзинки, декември 1999 г., там ще ни връчат поканата за Европейския съюз и може би ще ни извадят от Шенген.

Но тези приказки изглежда, че ще се повторят, така както стана за Виена, защото на последната делегация, уважаеми господин министър-председател, в която беше и министърът на външните работи, госпожа Михайлова, в Испания, се говориха същите приказки, същите обещания - ще ни станат адвокати, приеми "Ролс-Ройс", присъствие на особи от кралски до спортни, с изключение на Симеон II, но аз няма да коментирам тази тема, както я захвана българската преса, защото Симеон II живее много години там и може би иска да си запази авторитета, затова не е присъствал. И пак ни казаха: "Чакайте!", "Чакайте!", "Чакайте!"
Затова, уважаеми господин министър-председател, моят въпрос към Вас е следният. Моля да ми отговорите какви мерки е предприело Вашето правителство за изваждането на България от шенгенския визов режим и приобщаването на страната ни към европейските структури? Какви са резултатите, постигнати до този момент? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бончев! Вашият въпрос ми дава възможност да изложа накратко пред народните представители дейността на правителството в една изключително важна област, каквато е изваждането на страната ни от негативните списъци и приобщаването й към европейските структури. През последните две години това беше и е наша основна цел, за осъществяването на която положихме значителни усилия.
Съгласно чл. 62 от Амстердамския договор, влязъл в сила на 1 май 1999 г., страните-членки на Европейския съюз следва да хармонизират напълно визовата си политика в рамките на петгодишен срок. В приетия план за действие от Виена обаче за хармонизиране на визовата политика е предвиден срок от две години. Отчитайки постигнатия от България сериозен напредък, се надяваме страните-членки да приемат решение за изваждането ни от негативните визови списъци и съответно предоставяне на безвизов статут на пътуванията на българските граждани в шенгенското пространство далеч преди този срок. Нещо, което българската общественост силно желае. И нетърпеливо, бих казал, вече.
В законодателството на Европейския съюз не се предвиждат точни изисквания или критерии, на които следва да отговарят отделните страни, за да отпаднат от негативните списъци. Сред въпросите, които обаче са ни били поставяни от страна на Европейския съюз за решаване с оглед отпадането на шенгенските ограничения, в една или друга степен са посочвани следните приоритети: първо, адаптиране на законодателството на Европейския съюз в областта на така наречения "трети стълб" на Европейския съюз - правосъдие и вътрешни работи; на второ място, сключване на спогодби за реатмисия със страните-членки на Европейския съюз; трето, хармонизиране на визовата ни политика с тази на страните от Европейския съюз; четвърто, ограничаване броя на българските граждани, търсещи убежище в чужбина или влизащи нелегално на територията на посочените държави; пето, издаване на нови сигурни документи за самоличност; шесто, ограничаване броя на граждани на трети страни, минаващи през България с цел нелегално преминаване на територията на страните от Европейския съюз.
По всички тези основни направления е постигнат значителен напредък и то главно през последната година - година и половина. Този напредък бе много положително оценен на последната двустранна среща в Брюксел по така наречения аналитичен преглед на адаптиране на законодателството в областта на "третия стълб", която се състоя на 1 и 2 юни 1999 г.
Какво конкретно е извършено по горните направления?
Първо - по адаптирането на законодателството. Министерският съвет изготви законопроекти и Народното събрание вече прие законите за българските документи за самоличност, за гражданската регистрация, за бежанците, за чужденците и за българското гражданство. Тези нови закони, съобразени със законодателството на Европейския съюз, представляват сериозна основа за привеждане на законодателството ни в съответствие с изискванията за бъдещо членство в Европейския съюз и съответно за отпадане от списъците.
Второ - по сключване на спогодби за реатмисия. Бяха подготвени, съгласувани и подписани такива спогодби с: Португалия - 1997 г., Дания - 1997 г., Швеция - 1998 г., Австрия - 1998 г., Италия - 1998 г., Финландия - 1998 г., държавите от Бенелюкс - 1998 г. и Норвегия - 1998 г. Такива двустранни спогодби са сключени понастоящем с всички страни от Европейския съюз, с изключение на Великобритания и Ирландия. С последните две страни се водят преговори и от наша страна са представени проекти.
Реатмисионни спогодби са подписани и с Чехия - в 1998 г., Словения - 1998 г. и Унгария - 1998 г. Проекти на такива спогодби са предложени и на Латвия, Естония, Украйна, Руската федерация и Грузия.
Тоест, две трети от реатмисионните спогодби на България са сключени през последната година и половина и понастоящем страната ни има най-голям брой сключени такива договори от всички останали асоциирани към Европейския съюз страни.
Трето - по хармонизиране на визовата политика. С приемането от Министерския съвет през месец февруари тази година на Наредбата за условията и реда за издаване на визи от българските дипломатически консулски представителства бе извършена цялостна реформа на визовия режим на България, като списъкът на страните, за които се изискват български визи, бе максимално хармонизиран с Шенгенския списък. Самата наредба е съобразена с Шенгенската консулска инструкция по издаването на визите и представлява първият нормативен акт, цялостно регламентиращ визовите ни режими с чужди държави за последните 10 г.
Четвърто - по ограничаването на броя на българските граждани, търсещи убежище в чужбина или влизащи нелегално на територията на европейските държави. Финансовото и икономическото стабилизиране на страната, постигнати от правителството, овладяването на престъпността на всички нива, мерките в пенсионното дело, социалното осигуряване и прочие, макар и все още под желаното, сведоха броя на българските граждани, желаещи да емигрират в чужбина, на най-ниското ниво от 1989 г. насам. Нещо повече, по официални данни на чуждите компетентни органи, включително и в последните доклади на двете най-влиятелни международни организации в областта на миграцията, като Международната организация по миграцията и Международния център по миграционна политика, се посочва, че българските граждани са с най-ниския имиграционен потенциал между гражданите на държавите от така наречения негативен списък и съставляват най-ниския престъпен фактор.
Пето - издаването на нови документи за самоличност. С влезлия от 1 април 1999 г. Закон за българските документи за самоличност Република България решително изпревари всички страни, кандидати за членство в Европейския съюз. Подготовката за издаване на тези документи на практика приключи. Тези документи съдържат всички степени на защита срещу фалшифициране и отговарят напълно на стандартите на Европейския съюз, като в някои насоки по оценка на компетентните задгранични служби дори ги превъзхождат.
Шесто - ограничаване на нелегалната имиграция и организираната престъпност, преминаващи през територията на България. По модел на европейските гранични служби бе създадена Национална служба "Гранична полиция", която все по-ефикасно осъществява контрол на държавната граница.
Организационно беше окомплектована Националната служба за борба с организираната престъпност, имаща специални пълномощия в борбата срещу нелегалния трафик на хора, крадени коли, наркотици и прочие. В Министерството на външните работи беше въведена компютърна програма, контролираща издаването на визи за граждани от рискови държави, която е свързана с граничните контролно-пропускателни пунктове и заедно с осъвременената визова политика представлява изключително ефикасно средство срещу опитите за измама от страна на чужди граждани, желаещи да влязат нелегално в страната.
Република България участва активно в различни форуми по линията на Европейския съюз, както и на регионално ниво за сътрудничество, включително и в областта на борбата срещу организираната престъпност, наркотрафика и др. С редица страни са сключени двустранни договори за сътрудничество в тази област.
Изброените мерки, както и осъществяването на правителствената политика и приоритетите, залегнали в "Програма 2001", и в частност борбата с организираната престъпност са основните компоненти, от изпълнението на които зависи и преразглеждането на решението за включването ни в негативните визови списъци.
Що се отнася до конкретните стъпки, които сме предприели на дипломатическо ниво, то мога да ви уверя, че правителството и Министерството на външните работи използват всеки по-значим контакт или среща на високо равнище за запознаване на партньорите ни с постигнатото в посочената област и за поставяне на нашите изисквания за изваждане на България от негативните списъци.
Правителството има достатъчно основания да настоява новосформираната Европейска комисия да предложи на Съвета реалните постижения на България да бъдат отчетени без предубеждения и страната да бъде извадена от негативния списък, без този акт да се обвръзва с достиженията на други страни-кандидатки.
Що се отнася до Вашия въпрос за мерките, предприети от правителството за интегриране на България в европейските структури, бих искал да споделя, че за отговор по такъв пространен въпрос се изисква много повече време, отколкото е предвидено в парламентарния контрол. Бих искал да информирам Вас и колегите Ви, които не са запознати с този факт, че само преди три седмици правителството одобри информация за постигнатия от България напредък при изпълнение на критериите за членство в Европейския съюз, която на 1 юли бе предоставена на Европейската комисия и бе разпространена в ИНТЕРНЕТ и УЕБ-страницата на правителството.
В тази информация на 140 страници са изброени в сбит вид всички мерки, предприети от правителството за приближаването на България към Европейския съюз. Доколкото съм информиран, тази информация е представена и на председателя на парламента, и на председателите на парламентарните групи.
За постигнатия от България напредък говори също фактът, че през последните месеци получаваме много окуражителни сигнали от страните - членки на Европейския съюз, които считат, че нашият прогрес прави вероятно едно решение на Европейския съвет в Хелзинки през декември т.г. да бъде поканена България.
Аз така гледам не като на приказки, а като на реална подкрепа на изявленията на премиера на Испания господин Хосе Мария Аснар, който много ясно и много категорично заяви испанската позиция да бъде подкрепена, да бъде отправена покана на България за започване на преговори в Хелзинки, което е изключително важен факт не само за Испания, не само за волята на един от най-авторитетните членове на Европейския съвет, но и за всички депутати на партията, която има най-голямо мнозинство в Европейския парламент, имам предвид Европейската народна партия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
За реплика, ако желае, има думата господин Веселин Бончев.
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, драги колеги! Интересно, че тези толкова много договори и актове, които е сключвало нашето правителство с европейски институции, които са най-много от всички страни, асоциирани в Европа, а резултатът е обратен - България винаги е на последно място. Това аз не мога да го разбера.
Второ. Господин министър-председателят беше също преди няколко дни в Испания, цитира, че испанският министър-председател ще ни подкрепи евентуално в Хелзинки през декември т.г. Ами, господин Костов, миналата година колко министър-председатели се кълняха и щяха да ни стават адвокати за декември 1998 г. във Виена? Не знам дали станаха адвокати, но резултатът е плачевен. И второ, не знам дали някои от Вашите експерти, господин Костов, е изчислил колко са материалните и интелектуални загуби на България за този строг визов режим от несключени договори, неосъществени пътувания и непосетени международни научни прояви.
Не зная, господин Костов, но смятам, че Ви е известно, а Вие бяхте министър, че никакви изисквания, тогава нямаше дори асоциирани страни към Европа, не бяха представени на страните от Вишеградската четворка - Полша, Унгария, Словакия и Чехия. Но те поставиха, ако си спомняте, същите условия на Шенген - ако вие не ни махнете визовият режим, ние ще изискаме абсолютно същия визов режим ни повече, ни по-малко. От 1 януари, господин Костов, тези страни пътуват без визи, без Шенген по цяла Европа. Дори и тогава не се говореше, че ще бъдат поканени за Европейския съюз или ще бъдат асоциирани.
Имам само една препоръка към Вас, господин Костов. Направете така, че тези страни, които ни разиграват вече десет години, да им поставите същите визови условия, ако искат да посетят България. Защото, господин Костов, тези велики българи, които са създали и съхранили България 1300 години никога няма да ни простят и ще се обърнат в гроба, ако знаят, че десет години България се управлява с хора с роголепие и овчедушие в края на ХХ век. Благодаря. (Единични ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бончев.
Има думата за дуплика министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Вземам думата, за да направя някои уточнения, защото не бива в Народното събрание да остава неяснота или да се споделя невярна информация.
Първо, искам да коригирам Вашите представи, господин Бончев, за това, че много министър-председатели са заявили преди срещата във Виена, че ще подкрепят с България да започнат преговори. Няма нито едно обещание на министър-председател в тази посока. И един внимателен прочит на това, което са правили като изявления, ще Ви покаже само, че те са се ограничавали в следната формула, която Вие трябва добре да разбирате какво означава - че те подкрепят категорично усилията на България за членство. Че виждат постигнатото, но не казват да бъде отправена покана на България за членство. Точно тук трябва да схващате разликата между това, което каза Тони Блеър, това което каза от името на италианското правителство господин Фасин, от това, което казва господин Аснар и това, което казват вече от много места, външният министър на Холандия и т.н. Те вече говорят България да бъде поканена да започне преговори. Това е съвършено друга формула. Така че нека да не се самозаблуждаваме. Такива условия не е имало.
Вие тук няколко пъти казахте: десет години България така и така. Обръщам внимание на тази част от моя отговор, в която се вижда какво е изпълнено в последните две години, за да бъдат преодолени тези критики, които се отправяха към България, а Вие виждате, че по пет посоки се отправиха сериозни критики срещу България. Аз напълно си обяснявам защо България остана в негативния визов списък, тъй като нито едно от предишните български правителства не направи необходимото, за да снеме тези възражения, които имаше Европейският съюз. В края на краищата Европейският съюз решава дали да снеме тези ограничения или да продължава да ги държи. Както Вие виждате, не само от споразуменията за реадмисия, но и огромна и законодателна, и политически организационна и управленска работа е извършена, за да се стигне дотук. Аз много съжалявам, че Вие очевидно не чухте другите ми аргументи, другата част от отчета, която направих. Трябва да боравите с нея. Обърнете обратно постановката - защо това нещо е направено едва в последните две години, за да разберете защо България по-рано не беше извадена от визовия списък. Много е ясно.
Що се отнася до това да бъдат наложени визови ограничения на страните от Европа, искам да Ви кажа, че единственият губещ ще бъде България. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ВЕСЕЛИН БОНЧЕВ (независим, от място): Не се знае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Има думата народният представител Велко Вълканов да развие своя актуален въпрос относно издаването на правилник на Министерския съвет по прилагането на Закона за ветераните от войните.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, господин министър-председателю! В края на миналата година Народното събрание прие Закон за ветераните от войните. Параграф 4 от закона възложи на Министерския съвет да издаде правилник за неговото прилагане. Досега обаче вече седем месеца от влизането на закона в сила такъв правилник Министерският съвет не е приел. Липсата на правилник без съмнение затруднява съществено изпълнението на закона в редица важни за ветераните направления.
Питам Ви, господин министър-председателю, кога Министерският съвет смята за възможно да приеме най-после този толкова необходим правилник за прилагането на Закона за ветераните? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълканов! Преди да започна да отговарям на Вашия въпрос искам да Ви изразя благодарност за това, че обръщате внимание за забавянето работата на правителството по приемането на важни поднормативни актове.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Подзаконови.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: И искам да ви уверя, че този диалог специално за правителството е изключително полезен и вярвам, той ще бъде полезен и за решаването на въпросите, които поставяте във Вашите питания. Всъщност, Вие поставяте вече второ такова конкретно питане. Аз обаче съм радостен да Ви дам следния отговор.
С приетия на 10 декември 1998 г. Закон за ветераните от войните, който влезе в сила от 1 януари т.г., се регламентира пълното възстановяване на правата на участниците във войните за защита на техните социални и морални интереси. С този закон беше определен статута на тази вече нетолкова голяма, но достойна част от нашето общество, която има съществен принос за запазване териториалната цялост на България.
По силата на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на закона изпълнението му е възложено на Министерския съвет, който издава правилник за неговото приложение. Установяването на качеството "ветеран от войните" е възложено на Министерството на отбраната. В чл. 3, ал. 1 от закона е дадена дефиниция на понятията "ветеран от войните", което съществено се различава от досегашното и налага издаването на нови документи. Възникна необходимост в съответните раздели в тези документи да бъдат съгласувани или изготвени по предложение на министерствата и ведомствата, на които е възложено изпълнението на социалните привилегии.
С Министерството на здравеопазването по чл. 4, т. 1 относно отпускането на лекарствени средства.
С Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването и Националния осигурителен институт по чл. 4, т. 2 относно ползването на санаториалните им бази.
С Министерството на транспорта, БДЖ и общинските превозвачи по чл. 4, т. 3 относно безплатното пътуване в рамките на съответната област.
С Министерството на транспорта по чл. 4, т. 4 относно безплатното пътуване по избран маршрут в страната.
С Министерството на финансите по чл. 4, т. 1 и т. 2 относно заделяне на средства от Републиканския бюджет.
Установяването на качеството ветеран от войните, както и изготвянето и съгласуването на новите документи, изискваше повече време и по тази причина беше забавено изработването на проекта на Правилник за прилагането на Закона за ветераните от войните. Във връзка със съгласуването на новите документи Министерството на отбраната проведе поредица от срещи с ръководствата на Съюза на ветераните от войните; Съюза на възпитаниците на военните на Негово Величество училища; школата за запасните офицери и родолюбивото запасно войнство, Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време, и Съюза на запасните офицери и сержанти.
След проведените консултации, със заповед ОХ № 307 от 30 април 1999 г. на министъра на отбраната беше създадена работна група, в която бяха включени представители на тези военнопатриотични съюзи, експерти от Министерството на здравеопазването, на труда и социалната политика, на отбраната за изготвяне на проект за Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните.
Проектоправилникът съдържа девет самостоятелни глави, в които се уреждат условията и редът за ползването на лекарствени средства, ползването на отдих и лечение в санаториумите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на здравеопазването и на Националния осигурителен институт и на общините, безплатното пътуване по железопътния и воден транспорт на страната, пътуването по държавния и общинския автотранспорт и ползването на услугите на социалния патронаж и на столовете за обществено хранене на Въоръжените сили и на държавните и общински ведомства.
При подготовката на проекта бяха взети предвид бележките и предложенията на ръководствата на представените съюзи. На 17 юни 1999 г. изготвеният проект беше изпратен за съгласуване до заинтересованите министерства и ведомства. Заключителното заседание на работната група се провежда днес, на шестнадесети, в сградата на Министерството на отбраната. Окончателният проект за Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните ще бъде внесен за разглеждане и приемане в Министерския съвет до края на м. юли. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
За реплика, ако желае, има думата господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър-председателю! Благодаря Ви за отговора. Очевидно е, че ние сме на финалната права. Ако това, което казахте, стане, можем само да бъдем доволни.
Но искам да подчертая, че това забавяне беше съвършено неоправдано. Защото става дума за права, които ветераните трябва да консумират всеки ден, господин министър-председателю. Всеки ден те биват лишавани от своите права. И затова си позволявам да отправя укор към Министерския съвет, че забави толкова време приемането на този правилник. Ние всички сме склонни да хвалим ветераните, а всъщност, когато стигнем дотам да направим нещо за тях, бавно действаме.
Така че наистина искрено се надявам до края на този месец Вие да изпълните своето обещание. Благодаря Ви много.
Позволете още нещо. Много настоявам накрая да се посъветвате със Съюза на ветераните. Те имат чудесни специалисти по тази материя и могат да бъдат много полезни при уточняването на текстовете. Имат все още сериозни възражения срещу това, което отделните ведомства са решили по проблемите на този закон. Много Ви моля, поканете ги на разговор с Вас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Вълканов.
За дуплика има думата министър-председателят Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин Вълканов, аз приемам упрека Ви като основателен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Има думата народният представител Румен Овчаров да развие своето питане относно проверки по производството и дистрибуцията на цигари.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо, господин министър-председател, бих искал да Ви поздравя със семейния Ви празник. Надявам се, че днес сте в добро душевно равновесие и спокоен и няма да си позволите подобни неприлични жестове, както правехте това на предния парламентарен контрол, тъй като това е обидно не за мен и за моите колеги, а преди всичко за Вас и за българския народ, който Ви е направил министър-председател.
Уважаеми господин Костов, искам да Ви върна към една тема, по която с Вас неколкократно дискутирахме през м. февруари 1999 г. Тема, която Вие, пък и тези около Вас, както виждам с удоволствие бихте забравили. Правя този извод от резултата от многобройните Ви дадени тогава обещания.
Ще припомня само част от тях: "ще бъдат проверени всички фирми и количествата, закупени цигари през декември 1998 г." - обещахте писмен отговор на всички народни представители; проверки на бандеролите в монетния двор; обещахте справка и проверка за реализиране със стари бандероли цигари и количества през януари 1999 г.; за продажбите след 15 март 1999 г.; за цените, на които са осчетоводявани цигарите - как са уредени взаимоотношенията им с бюджета; обещахте, че ще ни информирате за обобщената информация за над 100 случая на контрабанда.
И накрая нещо много важно, цитирам: "Искам да Ви благодаря за изнесените факти. Абсолютно всичко ще бъде проверено, ще бъдат потърсени тези връзки и ако тези връзки съществуват, ще действаме както повелява законът."
Изяснихте ли тези връзки, господин Костов? Ще ни кажете ли сега, след завършването на проверките, какво пише в полицейското изследване, за което тогава през февруари казах: "Аз обаче тук имам едно изследване точно кой стои зад тези фирми".
Кажете Вашите изследвания, за да Ви кажа аз моите и да видим дали съвпадат.
И още нещо, което тогава декларирахте - критериите, по които става допускането на фирмите до дистрибуцията за цигари. Помните ли тези критерии, господин Костов? Те бяха: изрядна съдебна регистрация, данъчно проверени и с лиценз, да нямат задължения към "Булгартабак" - холдинг, да не са причинили вреди, например чрез фиктивен износ, 100 на сто предварително плащане и четвърти критерий - да имат опит в търговията и дистрибуцията с цигари.
Извършихте ли проверка за спазването на тези критерии? Съгласно тези критерии ли са направени новите списъци, по които от м. юни 1999 г. се допускат фирмите до дистрибуцията с цигари във всички фабрики на "Булгартабак" - холдинг?
Наистина ли, както Вие казахте, господин Костов, договорите за доставка от "Булгартабак" - холдинг, са типови и са на разположение на всеки, който иска да извърши закупуване на цигари и отговаря на посочените критерии? "Всеки може да отиде, ако е регистриран, ако е лицензиран" - казахте Вие тогава. Така ли е в действителност?
Направихте ли тези проверки? И, ако е да, защо криете резултатите? Защо господин генерал Василев, след като още на 15 март ми обеща, че ще ме запознае с резултатите от проверката, до момента не го е направил?
Защо министър Василев не отговори на писменото ми питане до него?
Защо господин Върбанов отговори абсолютно формално за изкупуването на тютюна от фабриките?
Защо господин Соколов продължава да връща питания на народни представители по темата?
Всъщност може би проверките Ви, които правите, но не казвате резултатите, са като тази, която извършихте през февруари по отношение на "Булгартабак" - Пловдив. Нали си спомняте, че тогава аз лично Ви информирах, че "Булгартабак" - холдинг са произвели 50 тона цигари? Първо, Вашият пресцентър излъга, че въобще не е работила фабриката. После си призна, че са произведени 17, за да стане накрая ясна истината, че са произведени наистина 50 тона и са дадени точно на фирмите, които тогава посочих.
Или може би извършвате проверките така, както казва Вашият бивш привърженик на Съюза на демократичните сили от Кърджали (ето го писмото, после ще Ви го дам):
"Господин Овчаров, пише Ви един привърженик на СДС, но вече не, и Ви моля в пленарната зала по време на парламентарния контрол да помолите от мое име господин Костов да си подаде оставката за цигарената афера, тъй като те пряко са замесени в нея."
И още един цитат:
"Сега в момента данъчните се заяждат с нас, дребните търговци, за няколко стека цигари със стар бандерол, а големите фирми-дистрибутори не ги закачат.
Дори онзи ден, в събота, бяхме за стока в Пловдив, борсата на Брезовско шосе, там все още предлагат цигари със стар бандерол и на по-ниски цени."
Моля, уважаеми господин министър-председател, да отговорите на моите въпроси. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Овчаров, и на Вас Ви благодаря за поздравленията, въпреки крайно несръчния начин, по който ги направихте.
Във връзка с поставеното от Вас питане ще Ви предоставя подробна информация и ще Ви зарадвам, че всичко, което съм говорил, е изпълнено. Ще Ви представя информация от Министерство на финансите, Министерство на търговията и туризма и Дирекция на Национална служба "Полиция".
Вашето питане съдържа два подвъпроса: какви са резултатите от направените проверки и какви мерки предприема правителството за недопускане на облагодетелстване на определени фирми.
По първия въпрос. Моля да имате предвид, че посочените стойности са в стари лева, тъй като проверките са извършени преди да стане деноминацията на лева.
По отношение на извършената данъчна проверка на лицата-дистрибутори на тютюневите изделия.
През период 4 март 1999 г. - 26 март 1999 г. се извършиха данъчни ревизии на фирми - дистрибутори на тютюневи изделия. Критериите за определяне на фирмите, на които следваше да се извършат ревизии, бяха: закупени количества тютюневи изделия за периода 1 октомври 1998 г. - 31 декември 1998 г. на стойност, по-висока от 300 млн. лв.
Ревизията обхвана 47 основни дистрибутори на тютюневи изделия. Към днешна дата ревизията на тези фирми е приключила. В резултат на ревизията бяха инициирани и други ревизии на фирми по веригата за търговия с тютюневи изделия, основни клиенти на проверяваните дружества, а също и свързани лица на основните дистрибутори.
В момента тези ревизии все още продължават. Общо бяха ревизирани или са в процес на ревизия около 60 фирми.
Съгласно изготвените указания на 4 март 1999 г. и на 16 март 1999 г. екипите извършиха инвентаризация на търговските обекти на проверяваните фирми. Проверките показаха, че основната част от закупените количества тютюневи изделия през м. декември са реализирани още същия месец. Голяма част от проверените фирми разполагат с ограничени складови помещения или изобщо нямат такива. Тютюневите изделия се продават още на изхода на заводите. Основната причина за това е, че заводите-производители работят с малък брой дистрибутори, които поемат ангажиментите по реализацията на продукцията им.
При проверките беше установено, че основните дистрибутори препродават количествата цигари един на друг с цел поддържане на определен асортимент. Извършени са значителни продажби на тютюневи изделия от основните дистрибутори към други търговци на едро в периода 26 декември - 28 декември, като голяма част от тях са документирани с издаването на касова бележка от фискално устройство, без да бъдат издавани фактури.
От реализираните през м. декември тютюневи изделия с най-голям дял са фирмите ЕТ "Йети - снежния човек - Диньо Томов" - Сливен, със стойност на продажбите 2 млрд. 884 млн. 540 хил. и 970 лв., "Триаком" ООД - София, със стойност на продажбите 1 млрд. 619 млн. 763 хил. лв., ЕТ "Тубелес - Орлин Иванов" - Стара Загора, със стойност на продажбите 1 млрд. 964 млн. и 62 хил. лв. и ЕТ "ТИМ - Георги Видолов" - Пловдив, със стойност на продажбите 3 млрд. 380 млн. 609 хил. лв.
Търговците на едро на тютюневи изделия осчетоводяват минимална търговска отстъпка - от порядъка на 1-2 на сто. Констатирано е, че част от дистрибуторите са продавали тютюневи изделия по стари цени и в периодите на действие на Постановление на Министерския съвет № 40 от 1994 г. и Постановление на Министерския съвет № 9 от 1999 г., за което са наложени съответните наказания по закона и е доначислен данък добавена стойност. Такива фирми са "Триаком" ООД - София - с начислен ДДС за разлика до размера на новата фиксирана цена в размер на 78 млн. 529 хил. лв.; "Симеон-2" ООД - гр. София - с начислен ДДС 38 млн. 447 хил. лв.; ЕТ "Пемир-53" - гр. Димитровград - с начислен ДДС 17 млн. 647 хил. лв.
Общо допълнително начислените данъци в резултат на извършените до момента ревизии са в размер на 1 млрд. 523 млн. 138 хил. 931 лв., без да са взети предвид наложените административни санкции по съответните закони. Съставени са 18 акта за административни нарушения, включително на Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството и др.
Подробна информация за доначислените данъци от извършените ревизии под формата на справка мога да ви предоставя, ако желаете.
В момента за тези съставени актове тече процедура по обжалване, в процеса на която е възможно данните да претърпят изменения.
Следва да се има предвид, че данните не отразяват постъпилите суми в бюджета или сумите, които предстои да постъпят, тъй като голяма част от начислените данъчни задължения са прихванати или ще бъдат прихванати от данък добавена стойност за възстановяване.
По отношение на извършените проверки по въвеждането на нови бандероли.
Във връзка с промяната на цените на тютюневите изделия от 29 декември 1998 г. производителите на тютюневи изделия при участието на данъчните органи извършиха инвентаризации на наличните произведени цигари и наличните неупотребени бандероли към 31 декември 1998 г. Изисках и ми предоставиха от монетния двор информация за закупените бандероли през 1998 г. по месеци и по тютюневи комбинати, която, ако желаете, също мога да ви представя.
През част от м. януари тютюневите комбинати работеха със стари бандероли. Отпечатването на нови бандероли изисква технологично време, поради което тютюневите комбинати продължиха да произвеждат с наличните от тях стари бандероли. Случаите, в които се използват стари бандероли, установени при инвентаризацията към 31 декември 1998 г., са за произведените количества цигари след 1 януари 1999 г., акцизът и данъкът добавена стойност се плащат съобразно новите цени и новите размери на данъците.
При извършените проверки на тютюневите комбинати не са констатирани нарушения при заявяването и облепването на продукцията с бандероли. След отпечатване от печатницата към БНБ на бандеролите, върху които са означени новите фиксирани цени, тютюневите комбинати се преустановили да работят със стари бандероли. За наличната готова продукция след 15 март 1999 г., за която е платен акцизът и е облепена с бандероли с изтекъл срок на действие, тютюневите комбинати извършиха преоблепване с нови бандероли, върху които е отпечатана действащата фиксирана цена на тютюневите изделия, като довнесоха дължимия акциз на база на новите фиксирани цени по реда на Правилника за прилагане на Закона за акцизите. Неупотребените стари бандероли на склад на отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа" са 147 млн. 175 хил. броя и в момента предстои унищожаването им по реда за унищожаването на ценните книжа.
По отношение на проверки на продажбите на тютюневи изделия след 15 март 1999 г. със стари бандероли.
Със заповед № 191 от 15 март 1999 г. на началника на Главно управление "Данъчна администрация" е разпоредено извършването на масирана проверка на търговски обекти из цялата страна по спазване на изискванията на Закона за акцизите, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Постановление на Министерския съвет № 9 от 26 януари 1999 г. и Наредба № 4 от 16 февруари 1999 г. на Министерството на финансите. Проверката е съвместна с органите на Министерството на вътрешните работи и Националната комисия по търговия. Тя обхвана 6327 търговски обекта на територията на страната. Нарушения на посочените по-горе нормативни актове са установени в 1235 търговски обекта, за което са съставени съответните актове за нарушения.
Извършена беше и проверка на складовете на дистрибуторите на тютюневи изделия към датата 16 март 1999 г. Проверката констатира, че в складовете на дистрибуторите към тази дата не са налични тютюневи изделия, облепени със стар бандерол.
Що се касае до Министерството на търговията и туризма и функциониращата към него Комисия по търговията и защита на потребителите, правомощията им са регламентирани в Закона за тютюна и тютюневите изделия и в Закона за цените до 2 юли 1999 г.
За периода от 1 януари 1999 - 30 юни 1999 г. Комисията по търговия и защита на потребителите е направила общо 3389 тематични проверки само по Закона за тютюна и тютюневите изделия, при които са съставени 1004 акта и съответно наказателни постановления, като само за периода от 15 март до 30 юни са извършени 3249 проверки, от които 2344 съвместно с органите на териториалните управления "Данъчна администрация" и икономическата полиция.
За този посочен период са съставени 956 акта.

Следва да имате предвид, че за визирания период 1 януари 1999 г. - 30 юни 1999 г. са продадени 10 044 тона тютюневи изделия на вътрешния пазар, т.е. продажбите нарастват и са както следва: за м. януари 1040 тона, за м. февруари - 1301 тона, за м. март - 1745 тона, за м. април - 1937 тона, за м. май 1880 тона, и за м. юни - 2141 тона. Вие като икономист знаете защо се качват количествата продадени цигари.
Желая да информирам народните представители за извършената до момента работа от Дирекция на Национална служба "Полиция" относно контрабандата, производството, търговията и дистрибуцията на цигари и тютюневи изделия.
С оглед създаване на организации за извършване на проверки и документиране на закононарушения във връзка с вносно-износната дейност, производството и търговията с тютюн и тютюневи изделия, както и пресичане на изградените контрабандни канали със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи в Национална служба "Борба с организираната престъпност" бе създаден Централен оперативен щаб с представители от Национална служба "Полиция", Национална служба "Сигурност" и Национална служба "Гранична полиция". Във връзка със задачите, произтичащи от заповедта за Национална служба "Полиция" е извършено следното:
С цел набирането на информация по завеждането на оперативно дело в направление "Икономическа полиция" при Дирекция на Национална служба "Полиция" беше изпратена телеграма до регионалните дирекции на вътрешните работи и направление "Транспортна полиция" за предоставяне на информация относно работата на секторите "Икономическа полиция", касаеща контрабандата, производството и дистрибуцията на цигари и тютюневи изделия за периода от 1 януари 1994 г. до 30 септември 1998 г.
След набирането на горепосочената информация на 26 февруари 1999 г. в направление "Икономическа полиция" при Дирекция на Национална служба "Полиция" беше заведено оперативно дело.
На база на получената и обобщена до момента информация от цялата страна беше изготвена справка, която беше предоставена на министъра на вътрешните работи и министър-председателя на Република България. Екземпляр от справката е изпратен на Централния оперативен щаб.
Беше извършена проверка на цитираните от господин Румен Овчаров фирми-дистрибутори на цигари, българско производство, както и връзките на лицата, фигуриращи в тях със силовите групировки. За целта бяха изготвени няколко справки, съдържащи информация, касаеща посочените фирми-дистрибутори. Същите са изпратени на Централния оперативен щаб. В посочените по-долу фирми, обект на проверката, се извършват ревизии от Главно управление на данъчната администрация към Министерството на финансите, както следва: фирма "Евротранс" ООД, фирма "Леопард-95" ООД, фирма "Табак-Трейдинг", сдружение с нестопанска цел "НАТТИ - Национална асоциация на търговците на тютюневи изделия", Елеонора Минчева "Гарант-Л", Красимир Лазаров "Лазаро", Новко Спасов "Теди-нова".
Във връзка с проведените от направление "Икономическа полиция" при Дирекция на Национална служба "Полиция" специализирани полицейски операции по установяване на разпространителите на фалшиви цигари "Виктори-лайтс" и контрабандно внесени вносни цигари без бандерол до момента са установени следните разпространители:
- "Йети-Снежен човек" ЕООД, град Сливен, с управител Диньо Георгиев Томов;
- ЕТ "Мирослава Валентинова", град Русе, с управител Мирослава Валентинова Петрова;
- ЕТ "Ивета-Велко Калайджиев", град Русе;
- ЕТ "Скорпион комерс";
- ЕТ "Махмуд Ахмед";
- ЕТ "Тубелес-Орлин Иванов".
Установени са и фирми, разпространяващи вносни цигари без бандерол както следва: ЕТ "Пламен Вълчев", ЕТ "Немезида", ЕТ "Иван Михов", ЕТ "Хамурови".
На неизброените фирми се извършват допълнителни проверки с цел установяване източниците на контрабандно внесените и фалшиви цигари.
Във връзка с получената от цялата страна информация за образувани следствени дела и изпратени материали в следствието и прокуратурата беше изготвена обобщена справка, с която чрез министъра на вътрешните работи беше запознат главният прокурор на Република България. След извършване на проверка в Главна прокуратура по посочените в справката материали главният прокурор на Република България изпрати до директора на Национална служба "Полиция" отговор, съдържащи и неговото становище по прекратените и върнати дела. На база на това становище беше изготвено окръжно до началниците на Икономическа полиция при СДВР, РДВР и направление "Транспортна полиция" за становище и протестиране на решенията по спрените дела пред по-висшестоящата прокуратура.
Във връзка със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи беше създадена организация за провеждане на операция по проверка на търговски обекти и складове във връзка с изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 9 от 25 януари 1999 г., касаещо наличието и търговията с цигари българско производство със стар бандерол.
Във връзка с горното с телеграма беше разпоредено на началниците на регионални звена "Полиция" да създадат съвместни групи от служители на "Икономическа полиция", "Данъчна администрация" и Национална комисия по цените, които да извършат проверките в дните 17 март, 18 март и 19 март 1999 г.
Беше съгласувано с Министерството на финансите - Главно управление на данъчната администрация, организацията по извършването на проверките да се осъществява от началниците на териториалните управления на данъчната администрация, съгласувано с регионалните дирекции на вътрешните работи и Националната комисия по търговията. Актовете и констативните протоколи трябваше да се изготвят от данъчните служби, които отговарят за транспорта и съхранението на иззетите стоки. Министерството на финансите изготви указания, касаещи технологията при извършването на проверките, с които бяха запознати всички участници в операцията.
От получената и обобщена до този момент информация се установи следното (ще прочета някои, но няма да чета всички, тъй като са посочени всички центрове на регионални дирекции на вътрешните работи):
РДВР Шумен. Проверени са общо 91 обекта и са съставени 91 констативни протокола. Също така 14 протокола за изземване на тютюневи изделия и алкохол без бандерол. Иззети са 1300 пакета български цигари със стар бандерол и вносни цигари.
РДВР Монтана. На територията на РПУ Монтана са проверени 7 склада, в които не са установени български цигари със стар бандерол. Проверени са 98 търговски обекта, като в 12 от тях е установено наличието на цигари със стар бандерол, за което са съставени 12 констативни протокола. На територията на РПУ Вършец са проверени 8 обекта и са съставени 8 констативни протокола. Също така два склада и 44 търговски обекта, съставени са 9 констативни протокола за наличие на цигари със стар бандерол. На територията на РПУ Лом са проверени 4 склада и 102 търговски обекта. Съставени са 19 констативни протокола за наличие на цигари със стар бандерол. В хода на проверките в град Монтана при извършена проверка на специализиран обект за продажба на алкохол и цигари е установено наличието на вносни цигари и алкохол без бандерол на стойност 875 хил. лева. Същите са иззети и е заведена преписка срещу президента на фирмата по чл. 234 от Наказателния кодекс.
СДВР - в операцията са взели участие 117 офицери от СДВР и 62 екипа от Софийско управление на данъчната администрация. Проверени са общо 1015 обекта. Констатирани са 156 нарушения. Съставени са констативни протоколи и част от установените цигари със стар бандерол са оставени на отговорно пазене. Иззети са цигари със стар бандерол за 47 млн. лева.
В складово помещение на хотел "Интерконтинентил Кемпински - Зографски" е установено наличието на голямо количество вносен алкохол (това не е свързано с Вашия въпрос).
РДВР София. Проверени са 11 склада и 214 търговски обекта. Установено е наличието на 2198 кутии цигари със стар бандерол и 50 кутии вносни цигари без бандерол на стойност 1 млн. 643 хил. лева. Установено е наличието на бутилки алкохол и вино без бандерол и т.н. Ясно е, че проверката е захванала доста неща.
Същото е направено във всички регионални дирекции на вътрешните работи и направление "Транспортна полиция".
Обобщената информация за резултатите от извършената масирана проверка е следната:
- проверени складови бази - 80;
- проверени търговски обекти - 5786;
- изготвени констативни протоколи - 2102;
- изготвени актове за нарушение - 717;
- конфискувани количества цигари със стар бандерол - 192 хил. 159 броя кутии;
- конфискувани цигари на стойност 57 млн. 780 хил. 230 лв.

Във връзка с работата по пресичането на изградените в страната контрабандни канали за внос и износ на цигари, през месец април т.г. беше осъществена съвместна командировка на служители от Национална служба "Борба с организираната престъпност", дирекция на Национална служба "Полиция" - представители на Централния оперативен щаб с цел установяване на местата по българското Черноморие, подходящи за извършване на контрабандна дейност. Съвместно с РДВР - Бургас и Добрич е установено наблюдение и се осъществява контрол на горепосочените места на крайбрежната ивица.
Във връзка с осъществените транзити на цигари през Република България и осъществявания конвой от регионалните звена "Полиция" на транспортните средства при преминаването им през страната, е изготвена справка, включваща всички данни за фирмите-превозвачи, фирмите, транзитиращи товарите, входната и отправната митница и количествата транзитирани цигари. Екземпляр от справката е изпратен на Централния оперативен щаб.
Във връзка с получената оперативна информация за наличието на незаконни поточни линии за производството на вносни цигари на територията на Република България, са изпратени писма до съответните РДВР за извършване на негласни проверки и установяване на наблюдение върху установените поточни линии. Уведомен е Централният оперативен щаб за предприетите мерки. След получаването на обратна информация по случаите ще се изготви обобщена справка, която ще бъде предоставена на Централния оперативен щаб.
На 30 юни 1999 г., от 10,00 ч., съгласно предварително изготвен и утвърден план се проведе специализирана полицейска акция по линия "Контрабанда". В нея взеха участие инспектори от направление "Икономическа полиция", Дирекция на Националната служба "Полиция", инспектори от териториалното данъчно управление - Люлин, инспектори от Акцизна служба при Столичното териториално управление на данъчната администрация, оперативни работници от сектор "Икономическа полиция" при IХ районно полицейско управление и служители от Патрулно-постовата служба при IХ РПУ на СДВР. Обект на проверката по операцията бяха складови помещения, находящи се в София, бул. "Европа" 183, взети под наем от ЕТ "Петраки". При проверката в един от посочените складове беше констатирано следното:
В складовото помещение е имало цигари марка "Давидов", "Ротманс", "Уест", "R-1 Slim" - общо 208 мастер-бокса със стари акцизни бандероли. Конфискувани са от инспектори на Столичното управление на данъчната администрация.
Получените до този момент сигнали и информация, съгласно т. III от заповедта на главния секретар на МВР, са изпращани своевременно до Централния оперативен щаб.
Уважаеми господин Овчаров, питате още какви мерки предприема правителството за недопускане на облагодетелстване на определени фирми. Както вече Ви отговорих, при сключването на договорите за дистрибуция в системата на "Булгартабак холдинг" АД се съблюдават четири основни принципа, които са бариера пред нелоялните търговци:
- дистрибуторите да заплащат тютюневите изделия предварително 100 на сто;
- фирмите да имат изрядна съдебна регистрация, да са данъчно проверени и да притежават необходимия лиценз за продажба на тютюневи изделия, съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия;
- дистрибуторите да нямат финансови задължения към "Булгартабак холдинг" АД и към дъщерните му дружества, както и да не са им нанесли други вреди;
- дистрибуторите да имат богат опит и възможности в търговията с тютюневи изделия.
Вероятно Ви е известно, че в Икономическата комисия на Народното събрание се обсъдиха варианти на механизъм, който да регламентира продажбата на тютюневи изделия при промяна на фиксираните им цени.
На 14 юли т.г. бе възприет механизъм за изменение на цените, съвпадащ с механизма, приет от Министерския съвет при промяната на цените на тютюневите изделия на 25 януари 1999 г.
Всички предприети и изброени по-горе мерки на правителството целят публично изнасяне на фактите и оповестяване на всички резултати от извършените проверки. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Има думата народният представител господин Румен Овчаров за два уточняващи въпроса.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, надявам се, че и на мен ще ми дадете два пъти повече време, както дадохте на господин министър-председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще Ви дам точно времето, колкото правилникът ми позволява.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Десет минути пише в правилника за отговарящия, а Вие му дадохте да говори двадесет минути... (Шум и реплики. )
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Защото Конституцията му дава това право - научете Конституцията. (Смях, шум и реплики.)
РУМЕН ОВЧАРОВ: Господин министър-председател, благодаря за информацията, която предоставихте. Само започвам да си задавам един такъв въпрос: какво щеше да стане с цялата тази огромна далавера - огромни нарушения, които Вие сте разкрили, ако аз не бях задал въпроса си? Нали Вие тук през февруари 1999 г. с министър Василев реагирахте и декларирахте, че всички тези фирми, които в момента участват в този бизнес, са проверени? Нали декларирахте, че те са чисти, че няма никакви нарушения в този бизнес? Нали Вие декларирахте, че през 1997 - 1998 г. е свършено с контрабандата в България? Сега доказахте точно обратното.
И доказахте и още нещо: проверили сте всички, но не сте проверили тези, за които аз казах, че са свързани с определени политически фигури в Съюза на демократичните сили. В грубо нарушение на обявените от Вас критерии, господин Костов, от месец юни във всички цигарени фабрики са въведени нови - къде официално, къде неофициално, ще Ви покажа тези списъци, ако искате - списъци, съгласно които само строго определени фирми могат да получават цигари. Сега тези фирми са намалени от 130 само на 35. И тези фирми са свързани със строго определени фигури. Ще Ви предоставя и списъците на фирмите, и схемите на свързването с определените лица - най-близките Ваши братовчеди, господин Костов. Разгледайте ги внимателно.
В Благоевград това са 35 фирми. Двадесет от тях са свързани с така наречената групировка около "Симеон-2" и "Зора": лицето Емил Димитров, баща му, приятелката му и чрез него - с министър Валентин Василев... (Оживление.)
Шест от тях са свързани чрез лицата Георги и Димитър Лалев, господин Абранчев - член на Надзорния съвет на "Росексимбанк" - неслучайно той е финансирал с 5 млрд. лв. тези операции през последните месеци, и чрез него - с министър Богомил Бонев...
Има, разбира се, фирми, свързани с Христо Бисеров, Илиян Попов, господин Куртев и даже госпожа Златка Русева. Даже дъщерята на шефа на сигурността в Благоевград господин Евтим Янков...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Може ли само въпросите да задам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие въпроси не задавате, а излизате с нови факти.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Даже тази дъщеря се е отказала от принципа на господин Краус за обущаря... (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Изхвърлили сте от тези списъци даже противниците на вашите кланове в Съюза на демократичните сили - Вашия спонсор Гунди от Благоевград.
Моите допълнителни въпроси са:
Питам отново спазихте ли критериите, господин Костов? Проверени ли са тези критерии към фирмите, които сега, в момента, са в тези списъци? Те имат ли необходимия опит? Нарушавали ли са по някакъв начин законите на страната?
И вторият ми въпрос: има ли случай на територията на страната, когато полицаи да съпровождат контрабандна търговия с износ на цигари от България? Имате ли сведения за такива неща?
ОБАЖДАТ СЕ ОТ ДЛ: Корупцията трябва да се пази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: На допълнително поставените въпроси аз мога да отговаря следното:
Първо, че тези фирми, за които Вие казахте, че са с намален брой, би трябвало да отговарят на всичките изисквания, както ги прочетох пред вас. И аз вярвам, че това е така. Фирмите са намалили броя си точно, защото една част от тях са хванати като нарушители. И всички фирми, които са хванати като нарушители и като неизправни по отношение на данъчната администрация или на "Булгартабак холдинг", повече не могат да бъдат дистрибутори, не могат да бъдат търговци на тютюневи изделия. Това е обяснението.
Що се отнася до тези връзки, които Вие тук произволно правите, аз бих Ви помолил да представите съответните доказателства. Защото в противен случай приказките Ви увисват във въздуха.
Що се отнася до съпровождането от страна на полицията на доставки - всъщност на транзитни преминавания на доставки за други страни на тютюневи изделия, такава практика в страната има. Българската полиция съпровожда товари, които транзитират стоки и това се прави, за да не се спрат тези камиони, някъде по средата на пътя да бъдат разтоварени и да се осъществи нелегален внос. Това е основната причина.
Дали между тези съпровождани транзитни товари в друга страна не е установено, че те са контрабандно внесени и са неизправни, за това нещо може да се свидетелства само като се направи една много точна стиковка между съответните специални служби на двете страни.
Аз искам да Ви кажа, че българските отговорни власти, преди всичко това е Главно управление "Митници", по всички подозрителни случаи, които има, поставя въпроса пред своите колеги от съседните страни и се опитва да им подскаже случаите, които създават съмнение у нас. Това мога да отговаря на втория Ви въпрос.
А що се отнася до това чия е заслугата за това да се извърши тази масирана проверка, аз мисля, че ако се каже в тази зала, че тя е Ваша, ще се увеличат силно шансовете Ви. (Смее се.) И тъй като ние нямаме нищо против Вие да сте кандидатът - имам предвид на левицата за изборите в София, аз съм съгласен тук да кажа, че е добре, че по силата на парламентарния контрол Вие поставихте така остро въпроса, че бяха извършени тези масирани проверки и тези усилия на изпълнителната власт. Но както виждате, никой не е подминат. Ние сме си свършили работата, а Вие - Вашата. Благодаря. (Ръкопляскания от СДС и НС, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Има думата господин Румен Овчаров да изрази отношението си по отговора.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Всички са доволни.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин Костов, надявам се, че Вашата подкрепа ще намери малко по-материален израз, поне с част от тези средства, които Съюзът на демократичните сили получава от тези далавери. Не отговарят, за съжаление, на критериите Ви, тези фирми, господин Костов, не отговарят! От списъка за Благоевград - 35 фирми - само 6 са в бизнеса отпреди 1997 г. Двадесет и седем фирми са в бизнеса след 1997 г. Осем фирми от Благоевград са регистрирани през месец юни 1999 г. Те са включени в този списък, даже без да имат договори за доставка на цигари. Седем са новорегистрираните фирми от списъка в София. Фирмите: "Гриша Генов", "Елефант комерс", "Ямал", "Софтабак", "Дафна", "Милена Милушева", "Силвия Николова" нямат складове, което е необходимо, задължително условие, за да получат лицензия, господин Костов! Ако наистина бяхте проверили, господин Бонев би могъл да провери и да Ви направи справка. И да Ви каже, че фирмата "Тоци" със собственик Теодор Георгиев Стоянов е заловена през 1996 г. с 2 ТИР-а с цигари без бандерол в околностите на град Нови Пазар от органите на Министерството на вътрешните работи. Но тази фирма - "Тоци" - сега я има във всички списъци, въпреки че справката е много лесно да бъде направена, господин Костов.
Искам също така да Ви предоставя един друг документ, господин Костов, от един едноличен търговец, който осъществявайки уж износ на тютюн от "Булгартабак", на практика е осъществил износ на цигари, незаконен, през уж за безмитна зона в Грузия, а всъщност за Русия. И през цялото време е бил съпровождан от полицейски ескорт, господин Костов. Ето тук е това, което е написал той, ето данните от паспорта му, ето рапорта на шофьора му. Ето тук съответните митнически документи. (Показва документите на министър-председателя Костов.)
Така че, съвсем не сте приключили с далаверата, господин Костов. И аз отново повтарям: Не сте приключили, защото не искате да я приключите!. Защото само един процент от оборота, който получават тези фирми, само един процент, който влиза във Вашата каса, по неофициална информация, е 350 млрд.лв., от които се финансират Вашите кампании.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Изтече Ви времето!
РУМЕН ОВЧАРОВ: За тези 350 млрд.лв., господин Костов, аз се надявам, че Вие ще отстъпите поне малка част за моята кампания в София! (Смях в залата.)
А що се отнася до доказателствата, предлагам Ви да използвате същите тези доказателства, с които през месец февруари обявихте една купчина фирми за свързани с Българската социалистическа партия и с определени лица от нея.
По същия начин, Вие имате тези данни, господин Костов, те са във Вашата полицейска папчица, но не искате да ги кажете, защото са Ваши хора. Благодаря. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Това са справките, които Ви обещах. (Дава справки на господин Румен Овчаров.)
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): А другите?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин Овчаров, искам да Ви уверя, че допълнително изнесените от Вас данни ще бъдат проверени, разбира се. И в случай, че те действително са такива, каквито Вие твърдите, разбира се, че ще се вземат съответните мерки. Тоест, ще бъдат извадени от списъка фирмите или ще се потърси начин да се санкционира този, който е правил контрабандна търговия и т.н. Искам да Ви кажа, че това не е кампания, която ще спре. Това е дейност, която ще продължи да се осъществява. И този Централен оперативен щаб, за който Ви казах, в Националната служба за борба с организираната престъпност, не е спрял да работи. Напротив. Той продължава да работи. И ние ще проверим новите Ви факти. (Шум и неразбираеми реплики от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Моля за тишина в залата!
Има думата народната представителка госпожа Татяна Дончева да развие своето питане относно намесата на изпълнителната власт в съдебната. Заповядайте!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председателю, съгласно разбирането Ви за реда в държавата и отношенията между властите и за решаване на проблема с престъпността в България, бяха предприети от парламента промени в Закона за съдебната власт по искане на Вашето правителство, които включваха извънредни правомощия на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, включително върху кадрите от съдебната система.
Независимо от Вашето твърдение, че това е в пълно съответствие с европейските стандарти, в последния доклад на господата Аткинсън и Гелерод по мониторинга можете да прочетете, че правомощията, които поема сегашната изпълнителна власт спрямо съдебната система не са съвместими с европейските стандарти за независима съдебна система.
В изпълнение на това ново свое правомощие министър Васил Гоцев миналия месец внесе искане във Висшия съдебен съвет, което предвиждаше понижаването на директора на Специализираната следствена служба до редови следовател. Това искане беше придружено от докладна записка, изпратена от министъра на вътрешните работи, господин Богомил Бонев, директно до Висшия съдебен съвет. Това е докладна записка на неговия главен секретар господин Божидар Попов. И в пространна резолюция на министъра върху докладната се твърди, че господин Бойко Рашков е осуетявал разкриването по убийството на Луканов. В самата докладна записка се съдържат редица твърдения за нерегламентирани контакти, за други несъвместими с длъжността на директора прегрешения, разкрити по следствен път и със специални разузнавателни средства.
Висшият съдебен съвет иска проверка на фактите, съдържащи се в докладната, които кой знае защо министърът на правосъдието и правната евроинтеграция Васил Гоцев отказва. Въпреки това Висшият съдебен съвет допуска проверката и установява, че МВР не представя магнитни носители, които да доказват каквото и да било. Никакви магнитни носители, които да свързват съдържанието на докладната или пък други факти.
На тримата членове на съвета, които проверяват случая, е представена една страница машинописен текст, който, разбира се, при липсата на магнитни носители, изобщо не може да се каже откъде произлиза, който съдържа четири реда. На тези четири реда има две реплики, за които се твърди, че са на Бойко Рашков и на другото лице... Тези реплики не съдържат нищо.
Независимо от това и независимо че липсват каквито и да било факти, докладната записка все пак е внесена. И твърденията все пак са направени!
При тази докладна има невярност на твърденията дори на леснопроверяеми факти.
Не искам да губя времето на контрола, защото те бяха пространно изнесени в средствата за информация.
Висшият съдебен съвет отхвърли искането, защото не прие, че са доказани каквито и да било факти от докладната.
Само че Вие в парламентарния контрол на 11 юни 1999 г. вече се ангажирахте със случая. В една много пространна реч в отговор на питането на господин Драгомир Драганов Вие повторихте тези обвинения.
Нещо повече, в продължение на 2-3 седмици, в които течеше проверката на Висшия съдебен съвет, вътрешният министър, неизвестно в какво качество, беше всъщност говорител на обвинението. Той продължи да дава обяснения и след решението на Висшия съдебен съвет, също така неизвестно в какво качество.
Вие отправихте редица обвинения, касаещи убийството на Луканов. До този момент гледаме убийците на Луканов, вече десета серия. Последно задържаните украински граждани са освободени, защото не били по времето на убийството на Луканов в България. А според вестниците Вие сте изпратили миналата седмица благодарствена телеграма на господин Бюлент Еджевит - турския министър-председател, за оказаното от турските служби съдействие за залавянето на лицата.
Пита се в задачата - защо са използвани специални разузнавателни средства спрямо висши магистрати? На какво основание? Защо, след като дори и незаконното им използване не е довело до събирането на никакви факти, се вкарват докладни? Защо се отказва проверката, след като се знае, че няма факти? И защо това го правят министърът на правосъдието и правната евроинтеграция и министърът на вътрешните работи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, госпожа Дончева!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Какви мерки ще предприемете спрямо тези двама министри?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дончева! В отговора си ще започна с това какво са били длъжни да направят министрите, защото Вие търсите отговорност от министрите и се опитвате да докажете, че министрите от правителството се намесват в съдебната власт.
Какво е направил господин Васил Гоцев? Господин Васил Гоцев е внесъл във Висшия съдебен съвет информация за резултатите от извършената от Инспектората в Специализираната следствена служба проверка, което му е задължение по закон. Той не може да не внесе, още повече, че резултатите от тази проверка са въпиющи. Точно тези резултати цитирам и аз във въпросния отговор.
Какво е направил господин Богомил Бонев? Той е внесъл във Висшия съдебен съвет докладна записка на главния секретар на Министерството на вътрешните работи № 1-972 от 7 юли 1999 г. по описа на Министерството на вътрешните работи. И той е изпълнил задължението си.
Вярно е, че Висшият съдебен съвет не е приел искането и предложението на господин министъра на правосъдието и правната евроинтеграция.
Комисията, която той е излъчил, която специално е осъществила проверка на изнесеното в докладната записка, не отхвърли твърдението, че са съществували контакти между двамата, което е основно, но не е и счела за необходимо, че има достатъчно доказателства.
Висшият съдебен съвет не се е съгласил с предложението на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, и това впрочем доказва нещо много важно, а именно, че Вие не сте права, когато твърдяхте много убедено тук, че мнозинството създава свой Висш съдебен съвет.
Ако Висшият съдебен съвет беше приел, че в докладната записка има лъжливи твърдения, ако беше приел и се беше изказал въобще по резултатите от извършената от Инспектората проверка в Специализираната следствена служба, тогава Вие щяхте да имате някакво основание.
Висшият съдебен съвет съвсем самостоятелно си е решил случая. Но той не се е изказал по тези въпроси. Никъде, например, нито комисията, нито Висшият съдебен съвет твърдят, че е осъществявано подслушване на висш магистрат. Това е Ваша измислица.
Ето защо аз считам първо, че министрите са изпълнили задълженията си според Конституцията и законите на страната. Те не са могли да не си изпълнят задълженията.
Освен това аз очаквам министърът на правосъдието и правната евроинтеграция да постави пред Висшия съдебен съвет необходимостта от разглеждане на изнесените от Инспектората случаи на неоправдано забавени следствени дела, за да се вземат съответните мерки и тези дела да бъдат придвижени, тъй като цялото общество иска това.
За мен случаят е приключен, тъй като не е налице каквато и да било намеса, за каквато Вие твърдите. Ако желаете да потвърдите тази дискусия, моля да поставите наистина конкретни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Има думата за два уточняващи въпроса госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председател, вярвам, разбирате, че обвинението и в съда, и във Висшия съдебен съвет, и в Народното събрание, и в махалата, трябва да бъде обосновано, т.е. да почива на някакви факти. Тази обоснованост е длъжен да провери министърът на правосъдието и правната евроинтеграция и министърът на вътрешните работи, когато твърдят каквото и да било. Още по-укоримо е, когато те, знаейки, че нямат доказателства, обвиняват. Защото твърдението им, че са унищожени магнитните носители, абсолютно обезсмисля въпроса, че Висшият съдебен съвет не твърдял, че е правено подслушване. Такова се твърди от самия господин Божидар Попов в докладната му записка. Никой не е отричал, че има подслушване.
На проверяващите магистрати е представен лист хартия, в който се твърди, че е снет от магнитен носител телефонен разговор. Но по този телефонен разговор, господин Костов, е ясно, че не е подслушвано лицето Райко Петров, а лицето Бойко Рашков.
И се пита в задачата: щом правосъдие в правосъдието може да се раздава така от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, що остана за простосмъртните българи? И къде ще отидете с използването на специални разузнавателни средства? За аферата "Уотър гейт" Ричард Никсън си замина без някой да се занимава дори с факта какво толкова е подслушано.
Вие не можете да избягате от злоупотребата си с използване на специални разузнавателни средства. Не можете да избягате дори в цялата си реч тогава от това в какво ги обвинявате. А Вие го обвинявате в това, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече, госпожо Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не ми работи часовникът, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моят работи и Ви казвам.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Тогава преминавам направо към уточняващите въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, беше редно да си зададете въпросите.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: С Ваше знание и съгласие (председателят изключва микрофоните) ли беше проведено подслушването и следенето на Бойко Рашков или не? (Оживление в залата, шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър-председателят.
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Защо изключвате микрофоните?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами щом просрочват времето, се изключват микрофоните. И това е време да разберете. (Обаждания от Демократичната левица.) Не, всички часовници работят.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Сега взимам думата, за да прочета отново какво съм казал в отговора си на господин Драганов.
Шеф на следствието е излъгал в доклад за полицейското насилие. В същото време е осуетявал работата по наказателни дела срещу негови приятели или е принуждавал подчинените си да повдигат необосновани обвинения.
В изпълнение на правомощията си министърът на правосъдието и правната евроинтеграция е внесъл във Висшия съдебен съвет информация за резултатите от проверка на Специализираната следствена служба. Ръководството на тази служба не е направило необходимото за привеждането й в организационно и функционално съответствие за преодоляване на недостатъците, които са били характерни за работата на бившата Национална следствена служба. Това е дало основание на министъра да поиска от Висшия съдебен съвет понижаване на ръководителя от длъжността "директор" на службата - в длъжност "следовател".
За какво точно става въпрос? Ще повторя още веднъж основните и най-сериозни твърдения. Висшият съдебен съвет не взе становище по обстоятелството, че 52 следователи от шестте работни отдела на Специализираната следствена служба са имали на производство 244 предварителни следствия, като само 28 са приключени. А с обвинително заключение - само 10.
Към 1 март 1999 г. неприключени по делата на производството са останали 148, като 82 са върнати за доразследване и 66 са новообразувани или останали на производство от минал период.
Що се отнася до Вашите твърдения за подслушването, те си остават само Ваши. Те не са подкрепени от абсолютно нито един авторитетен орган, от нито една комисия, не са повдигнати от Висшия съдебен съвет.
Ако Висшият съдебен съвет повдигне тези обвинения и ако ги предяви, тогава ще имате и поле да задавате своите въпроси и да дебатирате. Но в момента Вие сте една-единствена сама, която твърди подобно нещо.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): И Божидар Попов, който е бил свидетел.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин министър-председател, освен мен това твърди ген. Божидар Попов, главен секретар на МВР; това твърди господин вътрешният министър в серия изявления по вестниците; с това се ангажирате и Вие, правейки изявления в парламента. И не е достатъчно да кажете една седмица по-късно в предаване по "Дарик радио": "Този въпрос не е мой въпрос!". Това на докладчиците на Съвета на Европа ние ще го дадем.
Единственият начин да решите дилемата - Вие ли поръчахте това подслушване или Вие бяхте подведен и те Ви дадоха отговора, който да прочетете в парламента, може да се реши само по един начин - или Вие не вземате никакви мерки, продължавате да ги пазите и ставате съпричастен с тях и опозицията има всичкото основание да Ви иска отговорност заедно с тях, или Вие намирате единствения възможен начин да се разграничите, да кажете, че сте подведен, че са Ви подготвили отговора, като оттеглите двамата министри. Друг начин по света няма.
Разбира се, че имате мнозинство. Ако искате, ще ги оставите, ако не искате - няма, но единственият начин, по който можете да излезете от положението, е този.
Между другото, във Вашата реч, освен това се съдържа искането към главния прокурор да даде ход на всички дела, да продължи производството по определени истории и т.н. Много Ви молим да включите в тези истории "Декотекс", Сливен, защото считам, че думата на американския посланик в София госпожа Ейвис Боулън е достатъчно авторитетна, за да подминавате с такава лекота случая. И да не се занимавате със случаи отпреди Балканската война, защото имам чувството, че по време на изборите ще предявите обвинение към Ахмед Доган, че имал далечен дядо, участвал в Баташкото клане. (Оживление в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Изтече Ви времето!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Единственият начин, след като миналия път господин Бонев оттук каза лъжата, че СОТИ се е занимавало с взривни устройства, а дори на вашия семинар...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: ... е имало специалисти от СОТИ... (Татяна Дончева продължава да говори на изключени микрофони. Шум и реплики в залата, откъслечни ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: За да не останат част от произнесените тук неистини неопровергани, искам да посоча следното - че и министърът, и главният секретар на Министерството на вътрешните работи твърдят, че специални разузнавателни средства са използвани със съответни разрешения само по отношение на заподозрения гражданин, което е установено от комисията на Висшия съдебен съвет. Останало са ваши измислици.
Продължавам да твърдя - това са ваши измислици!
Второ, всеки експерт в областта на клетъчните телефони може да ви обясни защо понякога се чува единият и не се чува другият телефон. (Шум и реплики в опозицията.)
Трето, в случая съдържанието на разговора не представлява интерес, а самият факт на контактите между заподозрения и господин Бойко Рашков, който е бил предупреден, че този човек е заподозрян. Освен това, контакт между заподозрения и господин Рашков е засечен и при проследяването на обекта на този същия заподозрян, който взема господин Рашков от къщата на тъста му.
По смисъла на Закона за специалните разузнавателни средства проследяването е един от видовете специални средства, използвани от оперативната служба на Министерството на вътрешните работи. Това също е извършено с разрешение и е документирано по установения в закона ред.
Документалният носител на осъществения разговор е унищожен в 10-дневен срок, съгласно закона, доколкото този разговор няма отношение по същността на воденото разследване. Отговарям абсолютно конкретно на това, което повдигате като обвинение. И не е било необходимо да се оформя като веществено доказателство.
Много прости са обясненията, както виждате. Така че целият този патос - на митингите за избори за местна власт! (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Има думата народният представител Евгени Димитров да развие своя актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на образованието и науката господин Веселин Методиев.
За процедура думата има господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, колеги! Правя предложение за извънредно заседание на 20 юли, вторник, от 15,00 ч. с дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - продължение по второто четене, което в момента върви.
2. Законопроект за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата - първо четене, вносител Министерски съвет.
3. Закон за марките и географските означения с вносител Министерски съвет - второ четене.
4. Закон за топологията на интегралните схеми - второ четене, и
5. Закон за промишления дизайн, второ четене. Вносител е Министерски съвет.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 179 народни представители: за 115, против 63, въздържал се 1.
Предложението е прието - извънредно заседание на 20 юли от 15,00 ч. с обявения дневен ред.
Има думата народният представител Евгени Димитров.
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Методиев, моят актуален въпрос към Вас е във връзка с приемането от Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта на Наредба № 3 от 18 юни 1999 г. за статута на лицата, участващи в спортно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност и трансферите на състезателните права.
Уважаеми господин Методиев, преди няколко седмици Ви отправих питане във връзка с обнародване в "Държавен вестник" на Наредба № 2 на председателя на Комитета за младежта и спорта за лицензиране на спортните организации в Република България, с която се отменя необнародвана Наредба за лицензиране на спортните организации от 1996 г.
Оказа се обаче, че тя не е единственият необнародван подзаконов нормативен акт, приет от председателя на комитета.
В бр. 62 от 1999 г. на "Държавен вестник" беше обнародвана Наредба № 3 на председателя на комитета за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателна дейност и за трансфер на състезателни права. Нейният § 1 отменя досега действащата Наредба за състезателни права и трансфери на спортисти в Република България.
Уважаеми господин Методиев, съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове - законите, указите и постановленията на Министерския съвет и нормативните актове на министрите и на ръководителите на други ведомства се обнародват в "Държавен вестник". А съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от закона, нареждането за обнародване се прави от органа, който я е издал. Оказа се, че поне два пъти господин Барчовски като председател на комитета не е изпълнил своето законово задължение.
С оглед на гореизложеното моят актуален въпрос към Вас е: има ли и други необнародвани наредби на председателя на комитета? Има ли неприети, не само необнародвани наредби по приложението на Закона за физическо възпитание и спорт от председателя на комитета и ако има - кой е отговорен за това? Възнамерявате ли като ресорен вицепремиер да предприемете някакви мерки във връзка с извършените закононарушения от председателя на Комитета за младежта и спорта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Имате думата, господин заместник министър-председател.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Вашият актуален въпрос на практика съдържа два конкретни подвъпроса и аз ще се опитам да отговоря и на двата. Първият е има ли и други необнародвани наредби на председателя на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта.
В изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 37, ал. 1, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за нормативните актове, Комитетът за младежта, физическото възпитание и спорта е изготвил, съгласувано с Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, в частност Съвета по законодателство и е обнародвал в "Държавен вестник" следните нормативни актове: Наредба № 1 от 30 март 1999 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекта за младежки и детски дейности, обнародван в "Държавен вестник" бр. 41 от 4 май 1999 г.; Наредба № 2 от 19 май 1999 г. за лицензиране на спортни организации в Република България, обнародвана в "Държавен вестник" бр. 51 от 4 юни 1999 г.; Наредба № 3 от 18 юли 1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност и за трансфера на състезателни права, обнародвана в "Държавен вестник" бр. 62 от 9 юли 1999 г.; Инструкция № 1 от 16 юни 1999 г. за приемане на домакинство за организиране в България на значими международни спортни прояви от българските спортни федерации, обнародвана в "Държавен вестник" бр. 57 от 25 юни 1999 г. Необнародваната наредба в "Държавен вестник" е издадената от председателя на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта наредба за субсидиране дейностите на спортните клубове в Република България от Държавния фонд, чието действие е обезсилено след закриването на фонда със Закона за държавния бюджет за 1999 г. Въпросната наредба е от 19 януари 1998 г.
Към този момент няма други издадени наредби от председателя на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта, които не са обнародвани в "Държавен вестник".
Вторият Ви подвъпрос е има ли неприети наредби по приложение на Закона за физическото възпитание и спорта от председателя на комитета и ако има кой е отговорен за това? Например, казвате Вие, дали има приета наредба по чл. 63, ал. 1 за определяне реда и условията за подпомагане на спортните организации от държавата и общините. Основните наредби по приложение на Закона за физическото възпитание и спорта са приети. Разпоредбите на чл. 63, ал. 1 не предвиждат документът, който трябва да урежда реда и условията за подпомагане на лицензираните спортни организации, да бъде наредба. Подпомагането на тези организации с държавни средства се осъществява на основата на договори и програми за спортно развитие. В тези договори се определя начинът за предоставяне на средства и редът на отчитане. Редът и условията за подпомагане на спортните организации от общините е от компетенцията на общинските съвети. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
За реплика има думата господин Евгени Димитров.
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ (ЕЛ): Благодаря, господин председател.
Благодаря Ви, господин Методиев. Вие казахте, че наредбите, които са обнародвани в момента, са от 1999 г. А Законът е от 1996 г. В тази връзка съм безкрайно изненадан, че в момента има една законодателна активност на председателя на комитета и реално погледнато, председателят на комитета узаконява своята дейност през последните три години.
В заключение искам да подчертая, че вече трета година господин Барчовски се представя пред нашата общественост като борец за законност в българския спорт, като си позволява непрекъснато да заклеймява като закононарушители редица видни наши спортисти и спортни ръководители. Но от Вашия отговор, както и от отговора Ви на предишното ми питане се оказа, че ако има закононарушения, те произтичат преди всичко от председателя на комитета. И защо в продължение на три години председателят на комитета на практика не е изпълнил задълженията си, произтичащи от закона, а именно да приеме необходимите подзаконови актове? Как тогава спортните ръководители, организации и други ще могат да изпълняват нормативните актове, които не са обнародвани и узаконени? Тук вече се създава един голям прецедент в правовия мир и изпълнението на ангажиментите на тези спортни структури.
Прави впечатление закъснялата активност на господин Барчовски да приеме подзаконови нормативни актове цели три години след влизане в сила на Закона за физическото възпитание и спорта и непосредствено преди приемането на нов Закон за спорта. Вероятно тя е свързана с предстоящото преобразуване на комитета. Но в резултат на тази активност на бял свят излязоха няколко, бих казал, поредни пропуски, които определено узаконяват това бездействие.
Искрено се надявам с поетите неколкократно от Вас ангажименти от тази трибуна във връзка с подготовката на новия Закон за спорта да бъде обърнато внимание на председателя на Комитета за младежта и спорта. И нека съгласува оттук нататък всички нормативни документи, свързани с дейността на спорта, със съответните инстанции. Да, действително той няма ангажименти по отношение на Комисията за младежта и спорта, но все пак с има Вас като вицепремиер, както и с тези, които са пряко заинтересовани и са функция на тези закони. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
По изключение ще направя едно съобщение, защото става дума за заседание на комисия днес:
Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията ще проведе заседание днес от 14,30 ч. в зала "Запад".
Актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев от народния представител Юрий Юнишев относно изграждането на околовръстен път на село Коняво, Кюстендилска област.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Така нареченият завой-убиец в центъра на село Коняво, община Кюстендил, придоби републиканска популярност в многобройните транспортни злополуки. В този ужасен завой загинаха много хора. Същевременно бе разрушена една нова къща, а при един от случаите на удар на ТИР в нея едва не загина семейството на собственика й.
Проблемът с този смъртоносен завой съществува от години. Наклонът на шосето там е повече от 15 градуса, а дължината му - повече от 6 км и то с влизане от завой в завой. Смъртоносните злополуки обаче зачестиха в последните 10 години поради неимоверно интензивния трафик на тежкотоварни автомобили със задгранични курсове. По-късото разстояние с 30 км при заобикалянето през град Дупница прави маршрута през Кюстендил по-икономичен и привлекателен. Палиативните мерки чрез знаково отклонение на тежкотоварните превозни средства през град Дупница не дадоха полезни резултати. На всички ни е известно, че най-нарушаваният закон у нас е Законът за движение по пътищата.
Само околовръстен път на село Коняво можеше да предотврати смъртоносните катастрофи. Изграждането на това съдбоносно отклонение е крещяща необходимост. Този проблем обаче не бе поставен на вниманието на нито едно от предходните правителства. Едва в началото на управлението на Обединените демократични сили започна процедура на проучване и проектиране на околовръстен път. Във връзка с това моят въпрос е: след като първата фаза на процеса на изграждане на това пътно строителство е приключила, кога ще бъде финализирана процедурата с окончателното възлагане на строителството, както и неговото финансиране. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Юнишев! В отговор на Вашия въпрос, разбира се, аз съм длъжен да споделя това, на което дотук сме свидетели всички ние, действително можем да говорим за участък, на който се случиха прекалено много пътнотранспортни произшествия в години наред,част от тях с фатален изход.
Този обходен път на село Коняво е част от международния път Е 871, който свързва Република България и Република Македония в рамките на транспортен коридор № 8 и през него се осъществява пътната връзка София - Гюешево и обратно. Изграждането на този пътен участък е на вниманието на правителството във връзка именно с тези тежки автопроизшествия, за които Вие споменахте, господин Юнишев, и които са резултат на сложната пътна обстановка, която се изразява в следното.
Път 1-6 минава през село Коняво и в много лоши пътни елементи. Продължителният голям надлъжен наклон, за който Вие споменахте, в разстояние на 11 км, от които на километър и 200 м е с 8 и над 8%; наличието на остра крива с малък радиус на действие - около 70 м; близка застройка от двете страни на пътя и лоша видимост поради тази близка застройка и остра крива. Тези дадености на пътя са предпоставки за тежка експлоатация и от страна на Главно управление "Пътища" най-вече при зимно време поради заледяване и проблеми със снегопочистването, и за водачите на тежкотоварни моторни превозни средства, чиито спирачки разбира се, загряват, често блокират на този участък и водят до инциденти.
За решаване на проблема със сигурността на движението през с. Коняво са предвидени и се изпълняват следните мерки:
- периодично е допълвана и обновявана вертикалната сигнализация като само при пътен възел Даскалово и кръстовището при Радомир тя е на стойност 2 млн., говоря за средства преди деноминацията;
- удвоена е и еластичната ограда;
- освежава се хоризонталната маркировка;
- изградена е пясъчна дига на стойност 7,8 млн. лв. преди деноминацията, която да предпазва съседните къщи от разрушаване при удар от аварирали моторни превозни средства.
Със заповед на ГУП и Дирекция "Национална полиция" през октомври 1998 г. е преустановено движението на моторни превозни средства с общо тегло над 20 т през този участък и е наредено движението да се извършва по обходни пътища, както следва:
- за посоката София - Гюешево да се преминава по пътен възел Даскалово, по път 1-1 до гр. Дупница, път 2-62, път 1-6, границата Гюешево;
- за посоката Перник - Гюешево да се преминава от Радомир по път 3-627 до Долна Диканя, път 1-1 до Дупница, път 2-62, път 1-6, границата Гюешево;
- за посоката Гюешево - София по път 1-6 през с. Коняво.
Въпреки тези мероприятия тежките злополуки продължиха и през настоящата 1999 г. В началото на м. юни Дирекцията на Националната полиция и ГУП със заповед забраниха движението на моторни превозни средства с обща маса над 16 т в този участък до изграждане на обходния път на с. Коняво.
Вертикалната сигнализация на пътен възел Даскалово, кръстовище Радомир и по самия Конявски проход се обнови и допълни с нови знаци за стръмен наклон при слизане. Въведена е забрана за движение със скорост по-висока от 40 км и други индивидуални табели с текст, указващ автомобилите да преминават на по-ниска придавка. Затвори се излазът отдясно на път 1-6 към кръстовище с. Коняво с пясъчна призма. В нея са монтирани направляващи стрелки, бягащи светлини за указване посоката на движение и предупреждаващи за опасната крива. На три места е фрезована настилката по цялата широчина на пътното платно за създаване на неравности по пътя и ограничаване скоростта на движение. Тези неравности са сигнализирани със съответната вертикална сигнализация.
В местността Стражата постоянно действа контролно-пропускателен пункт, който следи за ограничаване на движението за автомобилите, които вече споменах. Всичко, което е предприето до момента, изчерпва мерките, които ГУП може да изпълни за решаване на проблема по съществуващото трасе. За трайно решаване на проблема обаче е възложено проектиране на строителство, реконструкция и рехабилитация на проблемните отсечки по цялото направление Перник - Радомир - Коняво - Кюстендил - Гюешево, започнал през 1997 г. и завършил в началото на настоящата година. Финансирането на този първи етап е от страна на Главно управление "Пътища". В него се предвижда строителство в шест участъка както следва:
Първи участък между с. Гърляно и Мирово - ново строителство с дължина 2610 м.
Втори участък - обход на гр. Кюстендил, рехабилитация на пътя между разклона с Грамаджано западно и разклона на гр. Дупница източно с дължина 7600 м.
Трети участък - обход на с. Коняво - ново строителство.
Конкретно за обхода на с. Коняво може да се каже следното: дължината на този участък е 2720 м; стойността му е около 2 млн. евро.
По-важни срокове по реализацията на проекта са: сключване на договор с конкретен изпълнител - август 1999 г. - само след два месеца; изпълнение на земни работи и съоръжения, пътни работи - октомври 2000 г.; зимна пауза - до март 2001 г.; завършени асфалтови работи и ландшафтно оформление до м. май 2001 г.
Преминаваме към четвърти участък между разклона на гр. Земен и с. Извор рехабилитация с дължина 8136 м.
Пети участък между разклона на с. Прибой и гр. Радомир - ново строителство и рехабилитация и реконструкция с дължина 3821 м.
Шести участък - западно от гр. Перник - ново строителство и реконструкция с дължина 1091 м.
Общата дължина на участъците за рехабилитация и строителство е 26 км. Стойността на проекта се очаква да бъде в размер около 10 млн. евро. Финансирането се осъществява от проект "България гранични преходи по трансевропейската пътна мрежа" със съответен кредит от Европейската инвестиционна банка и съфинансирана от българска страна.
На 17 май 1999 г. е обявена тръжна процедура за възлагане на строителството като се очаква в края на този месец - юли, да бъде избран и изпълнителя на проекта и строителството да започне през август, както вече споменах. Срокът за цялостното строителство, който е предвиден, е 24 месеца, тъй че 2001 г., господин Юнишев, ние ще бъдем с готов резултат, готовия обходен път и всички останали пет участъка, за които споменах. Мисля, че сме задължени да свършим това за гражданите в региона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Има думата господин Юнишев.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Благодаря Ви, господин заместник министър-председател, за изчерпателния, точен и своевременен отговор. Бих искал чрез Вас да благодаря на нашето правителство, защото много ... (Смях и весело оживление в ДЛ.) ... много правителства от времето на Тодор Живков дори до ден-днешен не си направиха труда дори да предприемат каквито и да било палеативни мерки за ликвидиране на смъртоносния завой над с. Коняво. Разберете, дами и господа, просто щастливата случайност, че в тези мигове, когато ставаха тези злополучни катастрофи, не е имало насрещно движение на автобусите, които се движат по маршрута Кюстендил - София, а същевременно и Скопие - София. Така че този проблем, който беше поставен за решаване сега, макар и късно, но вече започва да се решава. Точно това правителство заслужава благодарност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев от народния представител Александър Каракачанов относно неправомерно прилагане на Наредба № 9 от 14 септември 1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи от "ВиК" - ЕООД, гр. Добрич.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин Бакърджиев, уважаеми колеги, уважаеми господин председателстващ! Надявам се, господин Бакърджиев, ако решите и този проблем, тогава може би аз няма да Ви благодаря, понеже съм от опозицията, тя обикновено не благодари, но хората ще Ви благодарят със сигурност.
Уважаеми господин заместник министър-председател, жителите от моя избирателен район многократно са отправяли молба за помощ във връзка с проблемите, които възникват при водоснабдяването в област Добрич, където водата е най-скъпа, както Ви е известно. Конкурират се с още една област, но практически е най-скъпа. В цялата област има и режим на водата, който допълнително усложнява положението.
В момента е създадено напрежение в резултат на неправомерно прилагане на Наредба № 9 от 1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. От жителите на област Добрич многократно са изпращани жалби до Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно действията на "ВиК" - ЕООД, Добрич. В жалбите гражданите протестират, че "ВиК" - ЕООД, гр. Добрич, подменят общите водомери и поставят нови без да уведомяват живущите в блока и без да съществува необходимост да се подменя стария водомер. След като подменят водомерите "ВиК" - Добрич, настоява общият водомер да бъде заплатен от живущите в блока. Такъв е случаят с живущите в кв. "Витоша", ул. "България" номера 39, 41 и 43. Подобен проблем между другото има и в Каварна. И оттам пишат писма. Там нещата бяха стигнали до спиране на водата - има се предвид случая в Добрич, заплахи за гражданско неподчинение. В момента е постигнато споразумение новите общи водомери да се монтират след като се ликвидира водният режим на водоснабдяване и се извършат необходимите ремонти.
Уважаеми господин заместник министър-председател, моят въпрос е: каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно проблемите с водоснабдяването в област Добрич? Кое налага промяна на общите водомери и защо трябва да бъдат заплатени от абонатите в нарушение на гореспоменатата наредба? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви господин Каракачанов.
Имате думата, господин заместник министър-председател.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Каракачанов! Вашите въпроси са два. Единият е свързан с общите мерки, политиката на министерството относно снабдяването с вода в област Добрич и второто е конкретният въпрос за предоставените от Вас материали, сигнали. Междупрочем имало е и постъпило писмо от Вас, на което е получен отговор от месец март и следващите месеци тази година.
По първата част от въпроса: каква е ситуацията изобщо в региона и каква политика се води - ние неколкократно сме разговаряли в тази зала. Отговарял съм на въпроси на госпожа Елена Поптодорова също за този регион за водоснабдителната система.
Това е един от най-тежките региони в страната, като основните причини са, че над 70 на сто от водопроводната мрежа в региона е изградена от азбестоциментови тръби и то преди повече от 30 години. Това заварваме. И че основните източници за водоснабдяване са подземни води, разположени на дълбочина до 70 и до 1500 м. от повърхността на земята. Това налага, от една страна, високи експлоатационни разходи за добиването на питейната вода, а от друга страна, големи загуби при транспортирането до потребителите. Разходите за електроенергия на дружеството са над 60 на сто от общите експлоатационни разходи за водоснабдяване.
По същите причини и цената на питейната вода за населението е една от най-високите в страната. Въведената от 10 юли тази година цена е в размер на 1,02 лв. на кубически метър - в деноминирани левове. Към 1 юли на настоящата година състоянието на водоснабдяването на населените места в Добричкия регион е следното:
От 215 населени места с общо население 233 хил. жители с нормално водоснабдяване, тоест без режим са 189 бр. населени места с 208 хил. жители, или това е около 90 на сто от общия брой на жителите.
Седем броя населени места с режим на водоснабдяване, в това число Каварна, която Вие споменахте, имат вода от 16 до 18 часа в денонощието. И останалите 19 броя населени места имат вода от 8 до 12 часа в денонощие.
В по-сухите месеци на годината режимите на водоснабдяване в региона стават и още по-тежки.
Политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в областта на водоснабдяването на този регион е насочена към преодоляването именно на тези проблеми. Основните цели са три.
Първо, намаляване на експлоатационните разходи за добиване и доставка на питейна вода и подобряване на финансовото състояние на дружеството.
Второ, да се повиши ефективността на водоснабдителната система и да се намалят загубите в разпределителната мрежа.
И трето, институционалното укрепване на дружеството и създаване на възможност за привличане на допълнителни инвестиции, включително и от частния сектор.
За реализацията на тези цели са предприети следните действия.
През 1998 г. ВиК "Добрич" разработи програма за финансова стабилизация. В резултат на изпълнение на тази програма финансовата загуба на дружеството от 647 млн. към края на декември 1997 г. е преодоляна и в края на 1998 г. дружеството достига 314 млн. лв. годишна нетна печалба.
ВиК "Добрич" извърши инвестиции със собствени средства през първото полугодие на 1999 г., както следва: закупени дълготрайни материални активи - 241 млн. 379 хил. лв.; закупени тръби - 3 млн. 88 хил. лв.
На второ място дружеството има разработена дългосрочна инвестиционна програма на стойност 6 млн. 886 хил. щатски долара. Дружеството е едно от първите, сключило споразумение за ползване на заем, това е проектът за преструктуриране и модернизация на ВиК-дружествата с Международната банка за възстановяване и развитие, така наречения воден заем със Световна банка. Частта от заема, която ползва дружеството, е в размер на 5 млн. 494 хил. щатски долара. Останалите средства са гарантирани от дружеството и от държавния бюджет.
Средствата по тази програма са насочени в двете основни направления:
Първо, реконструкция на водоснабдителната мрежа и съоръженията в региона.
Второ, доставка на съвременно оборудване за намаляване загубите на вода и повишаване ефективността на водоснабдителните системи.
Става дума за водни помпи с по-малка енергоемкост, регулиране на налягането във водопроводната мрежа, уреди за откриване на течовете и други.
Към настоящия момент, съгласно програмата, са проведени 15 броя търгове на обща стойност 1 млн. 600 хил. щатски долара. Инвестиционната програма следва да се реализира до края на 2001 г.
В съответствие със споразумението със Световната банка, съгласно решение 770 на Министерския съвет от 1996 г., се извърши структурна реформа на дружеството, като 49 на сто от дяловото участие се прехвърлиха в съответните общини.
Крайният етап, господин Каракачанов, споразумението предвижда цялата собственост на ВиК-дружеството да бъде предадена на общините от региона, а управлението на дружеството да се възложи евентуално чрез концесионен договор, който да осигури и допълнителни инвестиции, включвайки и частният сектор.
Това е общата ни политика към ВиК дружествата към цялата страна - ще добавя.
Втората част на Вашия въпрос е свързана с подмяната на общите водомери на сградите и необходимите за целта разходи.
Подмяната на общите водомери е доказана с разработен през 1997 г. пилотен проект за намаляване загубите на вода и повишаване точността на измерването във водоснабдителната система на Добрич. С този проект е установено, че значителна част от тези водомери дават отклонения, отчитат по-малки водни количества от действително изразходваната вода. Това естествено е наложило част от тях да бъдат ремонтирани или подменени. А общите водомери, монтирани при изграждането на жилищните и промишлените сгради, са собственост на самите абонати.
Съгласно чл. 4, ал. 8 на Наредба № 9 за ползването на водоснабдителните и канализационни системи от 11 февруари миналата година, водопроводните отклонения, включително общият водомер се поддържат, ремонтират и подменят от съответните експлоатационни предприятия "ВиК". Разходите за тази дейност се включват в производствените разходи на дружеството. Това става след като водопроводните отклонения, включително и общият водомер, се предадат с протокол от абонатите-собственици на водоснабдяваните имоти на експлоатационните предприятия "ВиК".
Предаването става чрез протокол и писмен договор за водоснабдяване. Сключването на тези договори се извършва в 3-месечен срок, след предлагането на договора от експлоатационното предприятие на абонатите. Когато се налага подмяната на повреден водомер по вина на собствениците на сградата, съгласно чл. 22, ал. 4 и чл. 23, ал. 2 от посочената наредба разходите по подмяната са за сметка на абонатите.
В конкретния случай, посочен от Вас, господин Каракачанов, за живущите в квартал "Витоша" - Каварна, сте уведомен с писмо № 642 от 23 юни 1999 г. Данните, които са подадени от управителя на ВиК "Добрич", е, че водомерите са повредени, негодни за експлоатация и не могат да се ремонтират.
След получаване на вашия въпрос, със Заповед 02-14-1368 от юли 1999 г. е назначена комисия, която до 30 юли, до края на този месец, да извърши на място проверка, да види конкретните три сгради, конкретните три общи водомера, причината за техния демонтаж и, разбира се, кой си е позволил да поиска средствата да бъдат заплатени от съответните живущи в тези сгради.
Моята информация е, че тези водомери не са заплатени, че действително до есента проблемът е оставен да се разсрочи като решение. Но аз се ангажирам след 30 юли, веднага след като получа информация за конкретния случай, да Ви информирам писмено за самия конкретен случай, за виновниците, ако има такива, и за мерките, които взимам като министър на регионалното развитие и благоустройството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Господин Каракачанов, имате думата за реплика.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин заместник министър-председател! Аз благодаря за отговора. Той беше коректен. Радвам се, че и Вие наистина приемате, че има такива нарушения, защото те наистина са факт. Очевидно някои хора по места злоупотребяват. Аз много се надявам наистина тези хора да понесат съответното наказание, защото наредбата е ясна и категорична, че те не могат да изискват от гражданите - даже в някои случаи са изисквали писмено, което, естествено, е тяхна грешка - да се заплащат общите водомери.
Аз Ви моля също така да обърнете внимание на един проблем - в случая говоря като лаик, не като специалист, но той очевидно стои - че общите водомери имат различна точност от тези, които са по отделните апартаменти и се получава една разлика във водата, която е потребена, която много често, естествено, се слага на гърба на живущите, без реално тя да е потребявана.
Така че бих Ви помолил да обърнете внимание на Вашите специалисти има ли такъв проблем, и ако има, той някак си да бъде решен, защото също стават конфликти.
И едно кратко отношение по въпроса за инвестициите, които влагате в област Добрич. Надявам се, те наистина да са достатъчно ефективни. В момента не мога да взема отношение към тях. Към края на вашия мандат вече ще мога да взема отношение дали наистина вашата инвестиционна програма е била достатъчно ефективна.
Искам да отбележа, че все пак, за съжаление, позакъсняхте с въпроса за разбиването на държавния монопол на "ВиК" и примерно в една община Балчик, където, както се казва, вода газят, жадни ходят, отдавна биха могли да решат въпроса, ако беше навреме прехвърлена собствеността на "ВиК", поне онази част, която касае Балчик, към общината.
Надявам се наистина да ускорите тези процеси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Каракачанов.
За дуплика има думата заместник министър-председателят господин Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин Каракачанов, аз вече споделих, че политиката на нашето министерство е да се мине през два етапа: първият етап е прехвърляне на 49 на сто от собствеността на самите "ВиК"-дружества на съответните общини, а вторият етап - изцяло тази собственост да бъде прехвърлена като общинска.
Забавянето не е поради липса на желание от наша страна, нито от страна на министерството, нито от самите ръководства на "ВиК"-дружествата. За съжаление, от 29-те дружества "ВиК" в държавата, за да се извърши подобно прехвърляне, трябва за всяка една община, почти покривайки територията на всяка една от областите, съответният общински съвет да вземе решение за придобиване на собственост върху тази съответна част. Нямате представа колко много месеци бяха необходими ние да се опитваме да подпомагаме този процес във всяка една от общините, във всеки един от общинските съвети с желанието, предлагайки там да се вземат съответните решения, собствеността да бъде прехвърлена. Разчитам, че при втория етап, когато изцяло трябва да се поемат като собственост на общините "ВиК"-дружествата, ще имаме по-голямо желание и разбиране от страна на съответните общински съвети и то, разбира се, без значение от това кой от коя политическа сила е станал общински съветник, защото това е бъдещето - преминаването на комуналните дейности в собственост и разпореждане на общините. Те пък там ще имат възможност на място да боравят освен с общинската собственост, и с възможности за връзки с частен капитал, с концесиониране и с допълнителни инвестиции. Според мен това е правилният път. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев от народния представител Татяна Дончева относно действията, предприети от областния управител на област Габрово и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за изваждане на общинската администрация в град Трявна от административната й сграда.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин Бакърджиев, аз се надявам, че ще спазим добрия тон. Имате думата ми, че задавам този въпрос, за да намерим решение на един проблем, който Вие сте заварил като министър, а не сте създал априорно.
Общинската сграда в Трявна от 50 г. е мястото, където се помещава общинската администрация, независимо как се е наричала.
Преди 9 септември 1944 г. там се е намирала едноетажна сграда, в която се е помещавал съдът. След 9 септември 1944 г. закриват съда в Трявна. Дълги години я ползва общината. За съда, открит през 80 и някоя година се намира друга сграда. След 1990 г. обаче, в началото на демократичните промени, тогавашният Министерски съвет издава едно постановление, в което, най-общо казано, връща съдебните сгради, между които и Съдебната палата, и съдилищата в няколко града, между които и Трявна, без да уточнява, разбира се, етажи, постройки, сгради и т.н. Междувременно през 1964 г. върху тази едноетажна сграда е надстроен втори етаж за нуждите на общината.
Известен брой години никой не пипа статуквото, защото съдът в Трявна има сграда. Но така или иначе, с оглед проблеми по тази сграда по време на нашето правителство на първия етаж на общинската сграда се нанасят съдът и прокуратурата, а общината се свежда до втория си етаж. И се получава абсурдната ситуация: в някогашната ритуална зала на общината от понеделник до петък хората да се развеждат, в събота и неделя да се женят. Впоследствие решават този проблем, като тържественият характер остава само за развода, а в събота и неделя кметът жени желаещите в коридора.
Сега обаче Вашият заместник - господин Милчев, струва ми се, е дозадълбочил проблема, като е написал едно любовно писмо на областния управител, чийто номер Ви е известен, в което нарежда областният управител да издаде заповед за изземване на втория етаж на базата на постановлението на Министерския съвет от 1990 г., в което няма никакви етажи и там не се третира въобще въпросът какви са сградите и какви са станали. В изпълнение на това писмо областният управител, разбира се, издава една заповед, съгласно която онзи ден, във вторник - на 13 юли - общинската администрация трябваше да бъде извадена от сградата с полиция, без да се посочва къде тя трябва да отиде.
Вярвам, разбирате какъв проблем става, когато сложиш катанеца на една община или даже да я предадеш на някой друг.
Нямам желание да правим дребна политика от това. Знаете, до Вас е пристигнало, вярвам, писмо на всички политически сили, в което се иска в разговор да се уточни какво да направим в създалата се ситуация. Аз се надявам да използваме парламентарния контрол поне за договаряне на решаването на този проблем с общи усилия и добра воля, надявам се. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми народни представители, уважаема госпожице Дончева! Имате думата ми, че на коректност винаги отговарям с коректност.
Разбира се, колегите са ми подготвили в писмен вид цялата история на собствеността на сградата - съответните актове, заповеди, разпореждания по номера в годините. Това в случая е само фактология, която нито Вас, нито нас ни интересува повече от това, доколкото да е една нормална база за предприемане на конкретни действия.
Основното е действително писмото на заместник-министър Милчев до областния управител и последвалите оттам действия.
Заместник-министър Милчев е препоръчал на областния управител да се проведат преговори и разговори с общинската администрация, които преговори, надявали сме се, да включат в себе си възможност за получаване на благоприятен резултат и за двете институции.
В резултат на това писмо са проведени преговори между областния управител и общинската администрация, но не са стигнали до споразумение.
При това положение той е издал заповедта от 24 юни, като отбелязва, че общината е имала достатъчно време и възможности да намери решение.
За мен това обаче не е най-добрият ход. В желанието си да свършим конкретна работа, трябва да се използват всички дадени възможности, а не бързо да се прибягва до крайните мерки. Във връзка и с писмото от общинския съвет на град Трявна от 29 юни 1999 г., което е подписано от представители на всички политически сили, за решаване на спорните въпроси и на търсене на диалог е формирана съвместна комисия с представители от общинския съвет, от областната администрация и представители на моето министерство, чрез която отново да се проведат преговори за решаване на възникналия спор.
При тази ситуация със своя заповед от 13 юли областният управител на Ловеч спира изпълнението на заповедта, с която се нарежда да се изземе община Трявна и владението на втория етаж от посочената сграда, находяща се на ул. "Бачо Киро" № 1.
Мисля, че с това между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, община Трявна и областният управител на Габрово са създадени необходимите условия за решаване на проблема със сградата на съдебната власт в града, чрез диалог да се търси база за взаимно зачитане на интересите на различните институции.
Аз чудесно знам какво е една общинска администрация да има притеснения най-вече от битов, от сграден характер, така че ще се ангажирам с това да се намери най-добрият вариант за община Трявна, за да може и администрацията там, и жителите да не изпитват допълнителни затруднения. Имате думата ми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Има думата госпожа Дончева за реплика.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин Бакърджиев. Радвам, че имате разбирането, че между общинските управи и областните управители или въобще държавата не може да съществуват спорове и колизии на тема държавна и общинска собственост, а трябва да се работи в интерес на гражданите.
Вярно е, че първият етаж от сградата някога е бил съдебен, но на него се съдържат осем стаи и за едноличния съд и прокуратура в Трявна те водят до такова разпределение, че всеки е сам в стая. Да им дадем и тринадесет стаи на втория етаж означава за всеки по три стаи, което ми се струва излишно.
Същевременно съжителството на съда с общината е неудобно и притеснително и за двете. И аз се надявам, че освен добрата воля, ще имате и добрата воля при предвиждане на финансови средства в новия бюджет, защото точно срещу сградата на общината има друга, почти завършена на груб строеж сграда, която така или иначе трябва нещо да се прави, а стои вече 4-5 години така. Мисля, че хората в Трявна от всички политически сили са много енергични, много обичащи града си. Трявна е туристически център, който мисля ще бъде една от туристическите витрини на България за следващите няколко години. Не си мисля, че едно министерство може да бъде закарано в трафопост на Люлин, както не си мисля, че общината на такъв град може да бъде просто настанена някъде, ако ще и по крайните квартали.
Вярвам, че ще успеете да избегнете попълзновенията на други министри към иначе хубавата общинска сграда, защото те не се отсега и не са само във Вашето правителство, няма да бъдат и само по време на него. Във всяко правителство е имало такива аспирации.
Вярвам, че няма да откажете среща, за да можем да уточним и финансовата страна на проблема. И аз Ви гарантирам, че това ще бъде по-добър начин. Мисля, че депутатите от всички политически сили ще бъдат готови да помогнат за коректното и разумно уреждане на проблема.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: На разположение съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Актуален въпрос към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев от народния представител Руси Статков относно мерките на правителството на Република България за преодоляване на щетите, нанесени от природното бедствие в общините Монтана, Бойчиновци и Якимово.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, колеги! Когато поставих своя въпрос имах предвид една допълнителна възможност, която парламентът използва във връзка с бедствието, което сполетя моя избирателен район и една част от селищата в него. Искам да кажа, че във вторник по предложение на Парламентарната група на Демократичната левица ръководството на Народното събрание се съгласи по няколко възлови проблема да се работи, за да се съдейства от страна и на парламента при решаването на проблемите, свързани с бедствието в общините Монтана, Бойчиновци и отчасти Якимово. И един от въпросите беше на място да се отиде от съвместна група. Ние реализирахме това. Колеги и от БСП, и от СДС бяхме на мястото, направихме срещи с всички, които имат отношение от гледна точка решаване на проблема. И бих Ви помолил, господин председател, тъй като все пак три минути са много малко, да ми дадете поне минута-две да споделя коректно, уверявам Ви, съвсем коректно нашите впечатления във връзка с поставения от мен въпрос за мерките на правителството за преодоляване на щетите от бедствието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма да Ви дам, така че се вместете във времето.
РУСИ СТАТКОВ: Мисля, че не бива разбира се да се злоупотребява, но в случая става дума за няколко неща, които са изключително важни.
Ние бяхме пострадали достатъчно като район от голямата безработица, бих казал най-високата в страната, и от влошеното финансово състояние на общините. Отново бих казал тук, без да се политизира, поради това, че не се отчетоха предложенията за минималните разходи, необходими за дейността там от страна и на правителството, и на парламента. Това са фактите. Община Монтана прие бюджет с дефицит 1 млрд., а Бойчиновци, която е 74 на сто на субсидия, фактически прие завишени собствени приходи, които беше ясно, че не могат да се изпълнят. Това си беше вече едно значително бедствие и при сполетялото вече хората бедствие нещата станаха изключително сложни.
Констатацията ни на мястото, където бяхме, е, че има добро взаимодействие между отделните институции, по-скоро комисии. Това са специализирани комисии, които са създадени на различни равнища. Има разбира се някои слабости, но те не са съществени. По-важното, което ни мотивира и нас, колегите от БСП и СДС, да настояваме днес е следното: необходими са не само средства за провеждане на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, а наистина за възстановяване на щетите на хората. Защото става дума до този момент за щети за над 3 млрд. и половина, които Вие сигурно, господин Бакърджиев, имате по пари преди деноминацията. Освен това става дума за липса на каквито и да са възможности, дори и да имаше желание от страна на общините да помогнат в това отношение. Разбира се тук законът има ясни разпоредби и аз се надявам, тъй като господин председателят настоява да бъда в рамките на времето, че Вие, господин Бакърджиев, ще запознаете и парламента, както ние настоявахме, и разбира се ще отговорите ясно и точно за ангажиментите на правителството във връзка с преодоляване на щетите от това природно бедствие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Статков! Действително на 10 и най-вече на 11 срещу 12 юли в района на общините Монтана, Бойчиновци и Якимово се изля проливен дъжд, като по данни на синоптиците валежът е бил над 100 литра на квадратен метър. Този порой нанесе повреди на цялостната инфраструктура и много щети на имуществото на хората. На места беше прекъснат железният път по направленията Бойчиновци - Ракево и Бойчиновци - Монтана. Изнесена бе баластровата призма в продължение на повече от 150 метра в междугарието Ракево - Бойчиновци и разрушено земното легло с дълбочина три метра от копата на релсовия път. Затлачени са отводнителни канавки, има наноси върху пътната основа. Гара "Бойчиновци" е била напълно залята от водата, вследствие на което са повредени изолации на контролни и командни кабели, токоизправители и други. Има повреди и по контактната мрежа.
Разрушени са съоръжения от пътната инфраструктура, в т.ч. водостоци, моста на път 3-816 до село Ерден. Затлачени са канавки и улици в селата Долно Белотинци, Ерден, Охрид и град Бойчиновци. Наводнени са жилищни, стопански и обществени сгради, включително и електрическата подстанция в Бойчиновци. Вследствие на проливния дъжд бяха прекъснати електроснабдяването, водоснабдяването и телефоните. За съжаление без покрив останаха и семейства в община Монтана и община Бойчиновци: в първата - 41 човека от 11 семейства в с. Долно Белотинци, и 38 от 7 семейства в община Бойчиновци.
Във връзка със създалата се сложна обстановка своевременно бяха взети мерки от страна на Щаба на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, от областния управител. Предприети бяха конкретни действия за ликвидиране на последствията от наводнението, организирано беше извозването с автобуси на хората, пътуващи по прекъснатите направления. В общата работа се включиха аварийно-възстановителни групи от Енергоснабдяване, от ВиК, поделенията на Българската телекомуникационна компания, Пътно управление Монтана, Железопътна секция Враца, Трети спасителен отряд на Гражданска защита и Батальона за химическа защита - Бели извор, както и Пожарна и аварийна безопасност в Монтана.

В трите дни, господин Статков, от 12 до 14 юли в аварийно-възстановителните работи са участвали общо 279 човека и 112 машини. За това време е възстановено движението на влаковете, макар и с малка скорост от порядъка на 20 - 25 км/час, в зоните на тези повредени участъци, които вече споменах; изграден е обходен път около 1 км и по този начин е възстановена връзката с откъснатото първоначално село Арден; прокопани са около 1500 м канали, с цел да се осигури отводняването на залетите зони, като работата по прокопаване на каналите ще продължи и в следващите дни.
Вчера в 15 ч. на свое заседание Постоянната комисия за борба с бедствията и авариите реши да отпусне 580 хил. лв., или 580 млн. лв. отпреди деноминацията, за поемане на разходи за аварийновъзстановителни работи.
Към настоящия момент са възстановени телефонните връзки, електроснабдяването и водоснабдяването. От съображения за сигурност в отделни сгради не е пуснато електрозахранването за избягване на злополуки, а в Бойчиновци вода се доставя с водоноски с цел да не се допусне заразяване от замърсени водоизточници. Тези доставки се контролират непрекъснато от органите на ХЕИ.
Хората останали без покрив, временно са настанени в училища в селата. За настаняването на останалите без покрив семейства по искане на областния управител са предоставени общо 11 фургона от резервите на Гражданска защита и 4 от тях снощи в 20 часа са пристигнали на мястото и се оборудват за настаняване на пострадалите семейства. Своевременно от страна на Българския Червен кръст на хората са доставени храни, дрехи и лекарства на стойност 13 млн. лв.
За съжаление, и в последните 36 часа в района на Монтана и в Лом отново се изля порой и продължава работата по разчистването на наносите и възстановяване на разрушенията. Съответните комисии, които са сформирани по места, работят непрекъснато. Аз получавам през два часа справки за ситуацията в съответните общини. Като свърша отговорите на питанията в парламента отново ще направя връзка с колегите в Северозападна България.
Какво може да се каже? Действително злото никога не идва само и в този брулен икономически в годините район се добавиха и тези природни бедствия. Органите, които са ангажирани пряко с работата по възстановяване в региона, работят качествено. Аз искам да благодаря и на вас, народните представители, за тази съпричастност, която изразихте и за общото участие на политическите сили в това да се предприемат конкретни мерки.
Разбира се, тук не искам да прехвърлям конкретна отговорност върху кметове на общини или населени места, но вчера в комисията, разглеждайки ситуацията в региона констатирахме, че отново много от хората не са си свършили работата. Тези мерки, които са предприети, тези средства, които се отпускат от държавата, не се разходват както трябва, няма ефект от всичко това, което трябва да бъде предприето. Ще ви дам един пример: самото дере, което преминава през село Арден, ако беше разчистено, щеше да поеме огромния прилив на водни маси и нямаше да се получи това пълно заливане на къщите. Но пак казвам: не искам да навлизам в конкретни имена или длъжности, които не са си свършили работата. Много ми се ще с този тежък урок, който всички получаваме от Северозападна България, хората да бъдат по-ангажирани и не само, когато нещо лошо се случи, а да има по-добра профилактика и предимно предварителни грижи.
Аз ви гарантирам, че така, както вчера беше разяснено за средствата, които са предвидени от фонда на Постоянната комисия за борба с бедствията и авариите, така и оттук насетне ще държим цялата българска общественост в пълна информация за това какво става и какви мерки се предприемат. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
За реплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин заместник министър-председател, колеги! Господин Бакърджиев даде част от картината, която разбира се и българските медии се постараха да представят, за да може всеки един от българските граждани да има ясна представа за голямото нещастие, което ни сполетя.
Господин Бакърджиев, може би неволно, Вие пропуснахте и огромния труд на общинските администрации, на общинските комисии на самите кметове. Неволно е, нали?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Да.
РУСИ СТАТКОВ: Защото действително става дума за денонощна работа. Разбира се, както казах, има и пропуски, на които сме се натъкнали и ще бъде некоректно, ако ние ги отнесем с това дере от Ерден до местната власт. Става дума по цялата верига за мерки, които трябва да бъдат предприети.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Така е.
РУСИ СТАТКОВ: В разговор с шефа на областната Гражданска защита се оказа, че точно тези рискове не са били предвидени като потенциални, защото действително такива големи наводнения стават веднъж на 100 години. В този смисъл очевидно и като централно ръководство Вие трябва за цялата страна да направите такъв ситуационен анализ, за да се вземат мерки.
Но да се върна на конкретното, което Вие казахте. В известна степен аз съм удовлетворен от средствата, които са отделени, но повтарям: до момента щетите са за над 3,5 млрд., вие сте отделили само 500 млн. ...
Господин Бакърджиев, искам и настоявам пред Вас да бъде изпълнен Законът за подпомагане при обществени бедствия. Вие познавате този закон, по силата на който трябва да се даде възстановителна помощ на всички, които не могат със собствени сили да решат проблемите си.
"Чл. 10. Мерките за възстановителната помощ обхващат: възстановяване и построяване на жилищни и други сгради за пострадалите, като строежът се подпомага от държавата; определяне на обществени мероприятия, които да се извършат за възстановяване на населеното място; отпускане парични помощи на пострадалите" - това не е направено до този момент, "цялостно или частично изместване на селището, даване отсрочка или разсрочка за заплащане на задълженията, спиране на течение на лихви, данъчни и други законни договорни срокове, спиране на действието на изпълнителните дела, както и отлагането на плащане на данъци, налози, такси, глоби и други задължения от публично-правен характер."
По-нататък: "набавяне на необходимите строителни материали, инвентар, семена и фуражи за нуждите на пострадалите".
Също така вместо парична помощ може да се дадат и банкови заеми, като тук е записано по старите пари до 15 хил., тоест до 15 млн. лв. за селата, а за градовете - до 30 млн. лв. при годишна лихва 2 на сто и срок 25 на сто. Освен това за животни и така нататък. Бих могъл да изчета всички тези разпоредби на закона, който действа и въз основа на чийто чл. 2 Вие сте направили и Правилника за действие на вашата Постоянна комисия за борба с бедствията и авариите.
Затова настоявам и мисля, че уважаемите колеги ще ме подкрепят, тъй като, когато във вторник господин Пирински от името на Демократичната левица предлагаше, ако трябва, да се извършат законодателни мерки и действия от наша страна, то според мен независимо от това, че законът е с много стара дата, но е действащ, настоявам този закон да бъде реализиран. Защото действително хората не са застраховали нищо, а по този закон е записано, че при липса на застраховка на тези, които имат нужда, може да им се помогне. А там са изключително нуждаещи се хора, защото аз споменах, че на социално подпомагане са една голяма част от хората, отделно от това безработицата е най-висока, дефицитите на общинските бюджети не по тяхна вина са големи. Всичко това са предпоставки, разбира се, на базата на един точен разчет и заявки, господин Бакърджиев, Вие да продължите работата на комисията и аз съм уверен, че Вие ще направите това. Увереност ми дават първите крачки, които сте предприели.
Разбира се, в правото си на народен представител, а мисля и другите колеги, ще упражним и парламентарен контрол, но се надявам да не стане това. Надявам се, че хората ще почувстват още в следващите дни допълнително предприетите от Вас мерки на основата на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата за дуплика заместник министър-председателят.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председателю!
Уважаеми господин Статков, действително във всичките усилия, които бяха положени в региона за това бедствие, аз не искам да пропусна никого нито умишлено, нито случайно. Това е работа, която хората вършат съвестно и не бива да бъдат пренебрегвани.
Колкото до конкретните средства, които ние вчера гласувахме, това са близо 600 млн. лв. Ще Ви дам един пример: преди седмици имахме стихийното бедствие над Жълтуша. За там ние отделихме 400 млн. лв. и сега, при приключването на всички ремонтни и възстановителни работи - до последна къща по данни, които имам, тези средства пълноценно не са усвоени. Тоест, били са осигурени повече средства в рамките на тези 400 млн. лв., отколкото са били необходими.
И тъй като точният анализ се прави именно когато мине основен период от време, в рамките на два дни, при тази стихия, не може да се направи точния, прецизен оглед на това къде какви са точно щетите. Затова и ние вчера, като гласувахме тези средства, имахме предвид, че близо 200 млн. се дават през областния управител за възстановяване именно на пораженията на населението там. А отделно са средствата, които възстановяват жп линиите, пътната инфраструктура, правят се канавките, водоснабдителните системи и т.н.
Така че средствата действително са разпределени. В никакъв случай ние няма да се ограничим само с това, което вчера свършихме. Разбира се, че трябва да се видят конкретните щети в конкретните населени места, най-вече в трите основни населени места. И навсякъде, където има възможност, на хората ще бъде помогнато. Затова вие имате моята дума.
В работата на комисията обаче ние се нуждаем именно от коректни документи, които да ни се представят от място, които да бъдат огледани и тогава да бъдат обезпечени със съответното финансово подпомагане. Разбира се, в рамките на закона, така както Вие го цитирахте.
Още веднъж ще кажа, радвам се, че Народното събрание, българските депутати, кметовете на общините, представителите на отделните политически сили в такива случаи и конкретно в този случай се мобилизираха да работят заедно. Това трябва да е и пътят ни занапред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
Питане към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството господин Евгений Бакърджиев от народния представител Румен Такоров относно състоянието на "ВиК" - ООД, град Търговище.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Вие като че ли искате да ме скарате с хората от Монтанска област!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма да е лошо! (Смее се.)
РУМЕН ТАКОРОВ: Не съм протестирал, че давате повече време на господин Статков. Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бакърджиев! С вх. № 854-06-330 от 21 юли 1998 г. на Народното събрание отправих актуален въпрос към Вас относно освобождаването на управителя на дружество ВиК ООД - гр. Търговище. В отговора си Вие казахте, че това управление за този период не е било така ефективно, както може би Вас са Ви подвели.
На актуалния ми въпрос ще поемете ли еднолично политическата и икономическата отговорност при евентуални неудачи на дружеството, Вие отговорихте така: "За длъжността "управител" на ВиК - гр. Търговище е назначен новия управител - инж. Атанас Атанасов. Представителите на тези общини могат и никога да не се появят и неявяването на техните представители в никакъв случай няма да блокира дейността на дружеството, за което отговарям аз като министър и цялото Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Но бе необходимо да измине само една година, за да се разбере кой е бил подведеният от сериозния професионалист и не от вчера, от правителството на Жан Виденов - Пламен Никифоров, както Вие го охарактеризирахте, господин Бакърджиев. Данните, които Вие изнесохте и са послужили за освобождаване на управителя на дружеството, ще ги съпоставя със същия период при новия управител към една и съща дата - 31 март 1998 г. и 1999 г. Балансова загуба, към 31 март 1998 г. - 58 млн. 287 хил. лв. Това е по старите цени. Срещу, към 31 март 1999 г. - 137 млн. 254 хил. лв., или процентно това означава 235 на сто, господин Бакърджиев.
Загуба от основна дейност, 84 млн. 852 хил. лв., срещу 144 млн. 873 хил. лв. или 171 на сто загуба от основна дейност, господин Бакърджиев.
Несъбираеми вземания, 184 млн. 164 хил. лв., срещу 263 млн. 800 хил. лв. или 143 на сто несъбираеми вземания, господин Бакърджиев.
Основните задължения на дружеството са: 325 млн. 697 хил. лв. Няма показател, който да е подобрен в рамките на една година управление.
За изминалата година дружеството не е взимало никакви мерки и не е провело необходимите действия за намаляване на високите загуби от вода. Загубите са се увеличили с 9 на сто. Или от 71 на сто са нараснали на 80,18 на сто. Независимо от драстичното увеличение на действащата цена на питейната вода за населението, от 595 лв. на 1060 лв. за първото тримесечие на т.г., дружеството продължава да реализира огромни загуби. Или с две думи, дружеството е изпаднало в тежко финансово състояние поради неефективно управление. Но свикване на Общо събрание на сътрудниците по този проблем няма. Все едно, че проблемът не съществува. А населението на Търговище, Омуртаг и Антоново продължава да пие една от най-скъпите води.
Тогава Вие отговорихте, господин Бакърджиев: "Не можем да оставим предприятията, които губят едно, две или три тримесечия, да чакаме да падне тавана, да чакаме да се случи нещо страшно хубаво, за да се оправят нещата". Вече таванът в Търговище падна.
Но, за да не се мисли, че това е само мое становище, с докладна записка на управителя на ООД "Водоснабдяване и канализация", господин Атанас Атанасов, от 3 юни 1999 г. той казва, цитирам дословно: "Свидетели сме на икономика със затихващи функции. Наблюдава се спад във всички потребители, не само обществени, но и частни на фона на една обща стагнация на региона. Безработица - най-висока за страната и много други обективни причини, които доведоха ВиК до невъзможност да оперира с парични средства, да изплаща задълженията си към доставчици, към персонала и бюджета, а така също да заплаща навреме и данъчните си ангажименти. Очевидно е, че най-големият проблем за разрешаване е рязкото намаляване на водните загуби." И как предлага той да се реши? "Като първа мярка очакваме Вашето разбиране и съдействие при формиране на нова оптимална цена за питейната вода от 1 юли 1999 г. Ако стагнацията в икономиката продължи през летния период, ще се наложи да се вземат допълнителни мерки за укрепване на финансовото състояние на дружеството".
Господин Бакърджиев, за каква стагнация в икономиката говори този управител? Той не знае ли, че 1 юни мина? Нещо не мога да разбера?! От гореизложеното...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Задайте си въпроса.
РУМЕН ТАКОРОВ: Свършвам, уважаеми господин председател. Възникват няколко въпроса, които интересуват обществеността на Търговишка област. Моля да ми отговорите какви са били предприетите лично от Вас и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството мерки и действия през последната година за стабилизиране на ВиК - ООД гр. Търговище и ще поемете ли - отново същия въпрос, който Ви поставих и преди една година - еднолична политическа и икономическа отговорност за провала на дружеството? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Такоров! Измина почти една година, откакто подробно Ви информирах за причините, довели до освобождаването на управителя на ВиК - гр. Търговище и назначаването на нов управител. Съвсем логично е и сега Вие точно да зададете въпроса какво е направило дружеството и какви мерки са предприети за неговото оздравяване?
Първата задача, с което се зае новият ръководен екип на дружеството, беше преодоляването на тежката кризисна ситуация през миналата година. Разработена беше програма за разрешаване на кризисната ситуация с три основни направления: рязко подобряване на събираемостта на приходите, намаляване на загубите на вода във водоснабдителната система и намаляване на производствените разходи. Резултатите от изпълнението на тази програма, макар и бавно, започват да дават резултати. Коефициентът на събираемост, отчитащ съотношението между постъпилите приходи от основна дейност и нетните продажби по фактури в края на 1998 г. е 0,947, а за първо тримесечие на 1999 г. е 0,96. Дружеството приключи отчетната 1998 г. с положителен финансов резултат - счетоводна печалба от 10 млн. 230 хил. лв. и нетна печалба след данъчно облагане 6 млн. 940 хил. лв.
Печалбата от основната дейност на дружеството възлиза на 27 млн. 160 хил. лв. Собственият капитал е увеличен с 1 млрд. 357 млн. 420 хил. лв., главно от увеличение на резервите в резултат на ревалоризацията на активите. Дължа да отбележа, че тези финансови резултати са постигнати без ползване на банкови или търговски заеми.
Отчетът за финансово-икономическото състояние на дружеството за 1998 г. е приет от общото събрание на съдружниците, проведено в гр. Търговище на 1 юли т.г.
Снижаването на производствените разходи бе постигнато главно чрез ограничаване на разходите на електроенергия във върховата зона, където цената е най-висока, за сметка на дневната и нощната зони.
За първите пет месеца от годината от разходите за електроенергия е реализирана икономия в размер на 3 млн. 260 хил. лв. спрямо същия период за миналата година.
Най-тежкият проблем, който стои пред дружеството, е намаляване на загубите на вода. За решаването на този проблем е извършено следното. В дружеството е разработена инвестиционна програма за повишаване ефективността на водоснабдителната система и намаляване загубите на вода в нея. Тази програма включва подмяната на 7 хил. метра от водопроводните мрежи в градовете Търговище и Омуртаг, изграждане на пилотни зони за контролиране на течовете, доставка на помпи със значително по-малка енергоемкост от използваните сега.
Общата стойност на тази програма е около 1 млн. 200 хил. щатски долара, в това число 830 хил. щатски долара от заем по споразумението със Световната банка. Останалите средства е предвидено да се осигурят чрез финансиране от бюджета и ВиК-дружеството.
Всички процедури по подготовката и съгласуването на тази програма са изпълнени. Тя е одобрена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои подписване на подзаемното споразумение от дружеството със Световната банка.
Програмата е предвидено да се реализира в срок от две години. Очакваният ефект от нея, освен институционалното укрепване на дружеството, е намаляване на загубите на вода под 55 на сто.
Фактът, че инвестициите на тази програма са осигурени, дава реални шансове дружеството да изпълни заложените в нея цели.
От средата на 1998 г. е започнало монтирането на общи водомери на водопроводните отклонения със средства на ВиК-дружеството.
Досега са монтирани 210 броя, в това число от началото на тази година - 102. Предвижда се до края на годината броят на водомерите да бъде около 500.
Увеличен е броят на отстранените аварии по водопроводните мрежи в дружеството. Само за пет месеца на 1999 г. са отстранени 1215 аварии спрямо 814 за същия период от миналата година. Монтирани са вентил-поплаваци на захранващите тръби на водоемите и са разработени схеми за автоматичното им управление с оглед ограничаване преливането на вода.
Посочените от Вас цифри за загубите на вода в проценти са верни, господин Такоров, и се дължат на следните факти. Загубата от 71 на сто за първото тримесечие на 1998 г. обхваща само загубата от течене във водопроводната мрежа. Загубите, които цитирате сега за тази година, включват и изразходваната вода при отстраняване на аварии. Това са 5,47 на сто, както и на количествата от неточност в измерването - 6,20 на сто.
Загубите на вода само от течовете във водопроводната мрежа за тримесечието, които Вие искате да съпоставим, са 70,62 на сто, или горе-долу точно толкова, колкото бяха миналата година в този период.
Данните обаче, които сте посочили за загуба в размер на 137 млн. 245 хил. лв. и загубата от основната дейност в размер на 144 млн. 873 хил. лв. се дължат на драстичното намаление на консумацията на вода.
За първото тримесечие на 1998 г. това количество е 751 хил. 109 куб. метра, докато за същия период на тази година количеството спадна на 646 хил. 731 кубически метра. Намалението от почти 100 хил. кубометра е влошило чувствително финансово-икономическите резултати, достигнати в края на миналата 1998 г.
Това е обяснимо във връзка и с тежката ситуация, която беше създадена в края на миналата и първите месеци на тази година с ледените бури, с прекъсването на водоснабдителните системи и с възстановяване на всички повреди там.
През второто тримесечие на настоящата година това състояние е започнало да се подобрява и загубата от основна дейност на полугодието по предварителни данни е намалена вече на 122 млн. 678 хил. лв. Окончателните резултати ще имам към 20-25 юли 1999 г.
Анализът от производствената дейност на дружеството показва, че загубата ще бъде преодоляна до голяма степен през летния период, тъй като продажбите на вода се увеличават.
Посочените дотук факти, уважаеми господин Такоров, показват една сериозна амбиция и последователна работа на ръководния екип на ВиК, Търговище да подобрят съществено финансовите и експлоатационните показатели на своята дейност.
Що се отнася до посочените данни за цената на питейната вода, съгласно подадената ми информация от дружеството, те са неверни. Към 1 юли това, което ми е подадено, цената на питейната вода за населението при помпажно добиване е 820.20 лв. на кубически метър, с включен ДДС и при гравитачно добиване - 408 лв. на кубически метър.
От подадената от дружеството питейна вода около 88 на сто е помпажна и около 12 на сто съответно гравитачна.
По обективни причини цените на питейната вода в североизточната част на страната са най-високи. Ние говорихме преди малко за Добрич и за ВиК-дружеството там. Но тези специално за Търговище са под средните за тези в региона.
С това, господин Такоров, мисля че отговорих конкретно на Вашите конкретни въпроси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин вицепремиер.
За два уточняващи въпроса имате думата, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Господин Бакърджиев, Вие като казахте, че в това дружество всичко е наред, не ми е ясно защо цената на водата скача постоянно. Аз Ви казах, че 1060 лв. е била в първото тримесечие, а от 1 юли - ето я справката, цената на водата става 893 лв., без ДДС е била, а от 1 юли става 984 хил. лв. А за промишлеността - от 940 лв. става 1320 лв.
Но, искам да Ви задам допълнителните два въпроса.
Вие, като човек с голям административен опит, уволнил и назначил доста хора през последните две години, считате ли, че е нарушение или, да кажа направо престъпление по служба, едно лице да е назначено като инкасатор във ВиК-дружеството, да си получава 6 месеца заплатата оттам, а в същото време да работи като секретарка на областния наместник и два месеца на областния управител?
Може ли, господин Бакърджиев, процедурата за една сделка, каквато е водният заем и където Вие казахте и аз благодаря, че в Търговище най-сетне ще стартира тази процедура, да отпочне и да се финализира в рамките на два-три месеца. И като позиция в цената на водата ли ще влизат вноските от погасяването им? Защото мисля, че няма откъде от друго място да става погасяването на този воден заем, а именно това ще става чрез цената на водата.
За цифрите, които казахте, господин Бакърджиев, е просто смешно да се твърди, че 10 милиона загуба е печалбата за 1998 г. И това е вярно.
Но миналата година, когато аз Ви казах и Ви дадох справките за петмесечието, Вие ми говорихте за данни за тримесечието.
Аз сега не искам да Ви се противопоставям. И отново Ви съпоставих данните, които Вие казахте, че са влошили състоянието на предприятието. (Председателят Иван Куртев звъни.) Вие сега ми давате данни от месец декември 1998 г.
Дайте да кажем към кой период и към коя дата и аз да изкарам данните, и Вие да изкарате данните. Защото на практика говорим на два различни езика. Данните, които са ми дадени, са подписани с подписа на управителя на дружеството и на главния счетоводител, който казва, че загубите са (председателят Иван Куртев звъни) 171 млн. лв.
Благодаря Ви, господин Куртев. Знаех, че така ще стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И аз Ви благодаря, господин Такоров.
Има думата заместник министър-председателят господин Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Такоров! За първия от двата конкретни въпроса, които зададохте, ще Ви помоля действително да ми конкретизирате, може и устно, може и писмено, за да направя проверката, за която става дума, за това кой какви функции административно е изпълнявал и къде е бил допълнително назначен на работа. Гарантирам Ви, че ще направя съвсем коректна справка и ще се предприемат мерки, ако има нарушения от административен характер.
По-важен беше, според мен, вторият уточняващ въпрос - откъде ще идват средствата, които на практика осигуряват възстановяването на заема, който се осигурява от Световната банка, от подзаемните споразумения, които всяко едно ВиК-дружество в страната ни подписва.
Това не става от увеличаване на цената, уважаеми господин Такоров, и аз съм сигурен, че Вие знаете този отговор.
Средствата, които се вземат от Световната банка, са за подмяна на водопроводната мрежа, за подмяна на съответните видове помпи, които в момента са с голяма енергоемкост, за намаляване на течове, за подобряване на организацията за увеличаване на събираемостта на сметките по ВиК.
Именно при влагането на тези средства от Световната банка в техническа инфраструктура, в подмяна на мрежите, в подобряване на организацията и увеличаване на събираемостта ще ни дадат тази разлика, с която ние ще възстановяваме средствата. В никой случай това няма да се отрази на цената, за да кажете вие сега - цената струва Х, а ние ще направим Х плюс толкова, колкото имаме да връщаме на Световната банка. Убеден съм, че Вие разбирате това и че всички, които се занимават с ценообразуване са наясно. Така че това е смисълът не само на договора, който се сключва между ВиК - Търговище и Световната банка, а на всички ВиК-дружества в цялата страна. Това е системата на Световната банка - да подпомага да се вложат средства така, че да се икономисат средства, да се подобри финансовия резултат и от печалбата да се връщат съответните средства на Световната банка.
Аз действително не искам да политизираме темата, затова Ви отговарям строго професионално и се надявам, че професионално сте разбрали моя отговор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател. (Народният представител Румен Такоров задава въпрос от място.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Не Ви разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате право на две минути за отношение към отговора. Сега ще го изразите -отношението си към отговора - ако имате забележки, имате думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Просто Ви попитах за два - три месеца може ли да се финализира този договор за заем от Световната банка, за водния заем. Това имах предвид...
Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Господин Бакърджиев, ще Ви прочета интервю, дадено на управителя на ВиК-дружеството по отношение на първия ми допълнителен въпрос:
"С икономическо престъпление - цитирам дословно - дали граничи, кат за нарушение, може би е нарушение, но то беше направено само с една-единствена цел - за подобряване работата и резултатите. Това е един за нас, се оказа едно капиталовложение, което капиталовложение неколкократно вече е изплатено и в по-нататъшен период ще даде все по-големи резултати."
Капиталовложението е инкасаторката.
"Това е човек, който непрекъснато ни оказваше съдействие за съвместна работа и все пак трябваше да има такъв човек в областната администрация, непредставляващ новосъздаваща се тогава областна администрация, не съществуваше възможност някъде от друго място да бъде назначен този човек. Аз съвсем бях наясно, когато назначавах, че извършвам нарушение, но това нарушение не е някакво такова - да води до лични някакви облаги, а то е направено само за общото благо на народа."
Вие знаете кои дълги години правеха всичкото в името на общото благо.
Областният управител в едно интервю също по този проблем каза, че това е едно изнесено място извън сградата на ВиК, където е секретарското място на областния наместник.
Но, господин Бакърджиев, аз мисля, че питането ми беше съвсем добронамерено и благодаря за тона, с който се провежда този дебат, така да го кажа, защото с нищо не са виновни хората от Търговище, Омуртаг и Антоново да плащат такива високи цени, а управата на това дружество да назначава секретарки на областни управители, да използва служебната кола като файтон за политически и лични цели - проверете пътните листове, ако искате.
Свършвам, господин председател.
И заради некадърното управление на ВиК, те да плащат такива високи цени. И друг път само молбата ми е към Вас, господин Бакърджиев, не назначавайте за управители на ВиК-дружества хора, които за проблема "вода" мислят само сутрин, когато са силно жадни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.
Имате думата, господин заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРЖДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Такоров, признавам, че малко трудно разбрах това, което прочетохте. То беше малко сложно поднесено, но въпросът, който Вие споделихте, че искате да получите отговор - възможно ли е в следващите няколко месеца да се финализира подписването на споразумение със Световната банка - да, аз вече споменах, че всички процедури по подготовката и съгласуването на програмата, която се финансира, а това е програма от общо 1 млн. и 200 хил. щатски долара, в това число 830 хил. щатски долара от заема по споразумение със Световната банка, казах, се осигуряват като средства, тази програма е одобрена и предстои подписването на пазарното споразумение от дружеството.
Цялата програма е предвидена да бъде изпълнена в рамките на две години. За всички, които работят в системата на ВиК е ясно, че за два месеца не може да се промени една система на водоснабдяване в регион Търговище или в друг. Говорим за сериозни неща. Не говорим популистки. И аз действително искам да не навлизаме в предизборна агитация и в квалификации, които поне тук, от трибуната на Народното събрание можем да спестим, затова и ще се въздържа от по-нататъшен коментар.
Специално за случая, който цитирахте в началото - за секретарката, ще направя пълна проверка. Гарантирам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Искам да се извиня на министъра на финансите, господин Радев за това, че втора седмица стои и чака, но не можем да стигнем до него. Очевидно и ние, депутатите, и министрите, сме по-словоохотливи, отколкото е необходимо.
Съобщения за заседания на комисии:
- Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията ще проведе извънредно заседание днес, 16 юли от 14,30 ч. в зала "Запад";
- Комисията по опазване на околната среда и водите ще проведе заседание на 21 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 248;
- Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание на 21 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 134;
- Комисията по национална сигурност ще проведе заседание на 21 юли, сряда, от 15,00 ч. в зала 232.
Следващото заседание на Народното събрание - извънредно заседание - е на 20 юли от 15,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,14 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:

Иван Куртев

Секретари:
Васил Клявков

Камен Костадинов