Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-09-02

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев, Благовест Сендов и Александър Джеров 
Секретари: Христо Димитров и Ивалин Йосифов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Найден Зеленогорски. Да му е честито! Пожелаваме му всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН - продължение.
Има думата председателят на водещата комисия господин Никола Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател! Стигнахме до предложението на народния представител Александър Джеров, което е оттеглено.
Има предложение на народните представители Благой Димитров и Иван Иванов. Комисията по икономическата политика е приела тяхното предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика: създава се нова глава шеста:
"ГЛАВА ШЕСТА
МЕРКИ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ
Основания и приложно поле
Чл. 62. (1) Стоки, пренасяни през държавната граница на Република България, изработени чрез копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила на чл. 18, без съгласието на неговия притежател, се задържат от митническите органи въз основа на писмена молба на притежателя.
(2) Молбата за задържане трябва да съдържа подробно описание на стоката. Към нея се прилагат издадени от Патентното ведомство копие от свидетелството за регистрацията на дизайна и удостоверение, че регистрацията е действаща.
(3) Когато притежателят на правото е с местожителство или седалище извън страната, той трябва да посочи съдебен адрес на територията на Република България.
(4) Не се задържат стоки в малки количества с нетърговска или непроизводствена цел, както и транзитно преминаващи стоки.
Действия по инициатива на митническите органи
Чл. 63. Митническите органи могат по своя инициатива да задържат стоки, за които считат, че нарушават права върху регистриран дизайн.
Допълнителна регламентация
Чл. 64. Редът и начинът на прилагане на тази глава се определят с наредба, приета от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава шеста и по чл. 62, 63 и 64 някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста, чл. 62, 63 и 64 с техните заглавия, така както са предложени от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 12.
Заглавието на глава шеста и чл. 61, 63 и 64 с техните заглавия са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 62 има предложение от народните представители Благой Димитров и Иван Иванов, което е прието по принцип от комисията.
Предложение на народния представител Атанас Папаризов, също прието по принцип.
Предложение на Комисията по икономическата политика - досегашният чл. 62 става чл. 65 и се изменя така:
"ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Санкции
"Чл. 65. (1) Лице, което произвежда, предлага, излага на пазара или съхранява с тези цели продукти, изработени чрез копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила по чл. 18, без съгласието на неговия притежател, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(2) Продуктите се отнемат в полза на държавата независимо чия собственост са и се унищожават, като притежателят или упълномощено лице може да присъства на унищожаването.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага в случаите, когато е възможно преработването на продукта, към който е приложен или към който е включен дизайнът - предмет на нарушението, така че да не се нарушава правото на притежателя върху дизайна.
(4) При повторно и при всяко следващо нарушение разпоредбата по ал. 3 не се прилага
(5) Нарушението по ал. 1 се установява с акт, който се съставя от длъжностно лице, определено от председателя на Патентното ведомство.
(6) Наказателните постановления се издават от председателя на Патентното ведомство.
(7) Актовете се съставят и наказателните постановления се обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По глава шеста на вносителя, която ще стане глава седма, и по чл. 62, който става чл. 65, някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на глава седма и преномерирания чл. 65, така както са предложени от комисията.
Гласували 135 народни представители: за 134, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава седма и чл. 65 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Хагска спогодба" е Хагската спогодба за международно заявяване на промишлени образци от 6 ноември 1925 г. в редакцията й от 28 ноември 1960 г.
2. "Парижка конвенция" е Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г. с нейните изменения и допълнения.
3. "Спогодба от Локарно" е Спогодбата от Локарно, установяваща Международна класификация за промишлени дизайни от 1968 г. с последващо изменение от 1979 г.
4. "Местен представител по индустриална собственост" е представител по смисъла на чл. 3, ал. 2 на Закона за патентите.
5. "Контролен държавен експерт" е експерт по смисъла на чл. 83, ал. 3 от Закона за патентите."
Предлагам от т. 5 да отпадне думата "контролен".
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правната закрила на дизайн, представена с този закон, не изключва едновременната му закрила по Закона за авторското право и сродните му права.
§ 3. Този закон се прилага и за искания за регистрация на промишлен образец, по който няма окончателно решение до влизането му в сила."
Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя.
Предложение на Комисията по икономическата политика за § 4:
"§ 4. Срокът на действие на закрилата, произтичаща от регистрация на промишлен образец по Закона за търговските марки и промишлените образци, който не е изтекъл до влизането в сила на този закон, се определя съгласно чл. 15."
"§ 5. Този закон отменя раздел II от Закона за търговските марки и промишлените образци и чл. 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 от същия закон в частта им относно промишлените образци."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя за § 5.
"§ 6. В Закона за патентите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 80, т. 2 думите "промишлени образци" се заменят с "промишлени дизайни".
2. В § 10 от Преходните и заключителните разпоредби след думите "служебните изобретения" се добавя "полезни модели и промишлен дизайн".
§ 7. В Наказателния кодекс се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 173, ал. 2 думите "промишлен образец" се заменят с "промишлен дизайн" и думата "рационализация" - с "полезен модел".
2. В чл. 174 думите "промишлен образец" се заменят с "промишлен дизайн" и думата "рационализация" - с "полезен модел".
§ 8. В Търговския закон се правят следните допълнения:
1. В чл. 587, ал. 1 думите "промишлен образец" се заменят с "промишлен дизайн".
2. В чл. 588 думите "промишлен образец" се заменят с "промишлен дизайн".
§ 9. В § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане думите "промишлен образец" се заменят с "промишлен дизайн".
§ 10. В чл. 31, ал. 1 от Закона за кооперациите думите "промишлени образци" се заменят с "промишлени дизайни".
§ 11. В чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството след думата "марки" се добавя "промишлени дизайни".
§ 12. Министерският съвет приема наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн и Тарифа за таксите.
§ 13. Председателят на Патентното ведомство издава указания и инструкции по прилагането на този закон.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага на председателя на Патентното ведомство.
§ 15. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник"."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По Допълнителните разпоредби, § 1 и Преходните и заключителни разпоредби, параграфи от 2 до 15 включително някой желае ли да се изкаже?
Ще гласуваме общо Допълнителните и Преходните и заключителните разпоредби, като в § 1 на Допълнителните разпоредби в т. 5 отпада думата "контролен" и в § 8 думата "допълнения" трябва да се замени с "изменения", защото става дума за изменения в Търговския закон, а не за допълнения.
Моля, гласувайте заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1, заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи от 2 до 15 включително, с посочените две корекции така, както са предложени от вносителя, а само § 4 така, както е предложен от комисията.
Гласували 138 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 2.
Заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1 и заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграфи от 2 до 15 включително са приети, а с това и целият Закон за промишления дизайн.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ТОПОЛОГИИТЕ НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ.
Има думата да докладва председателят на водещата комисия - Комисията по икономическата политика, господин Никола Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Благодаря, господин председателю.

"З А К О Н
за топологиите на интегралните схеми"

Има предложения на народните представители Благой Димитров, Иван Иванов и Юлиян Буров, които са приети от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика: "Закон за топологията на интегралните схеми".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли желаещи да се изкажат по този въпрос?
Всяка интегрална схема има топология, няма топологии.
Моля да гласувате предложението на Благой Димитров и Иван Иванов в заглавието думата "топологии" да се замени с "топологията".
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет"

По чл. 1 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на топологията на интегралните схеми, наричана по-нататък топология, правата, произтичащи от регистрацията й, и защитата на тези права."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли желаещи да се изкажат по този текст? Няма.
Моля да гласувате названието на глава първа и съдържанието на чл. 1 така, както се предлага от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Приложно поле
Чл. 2. (1) Този закон се прилага по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.
           (2) По отношение на чуждестранни физически и юридически лица от други държави този закон се прилага при условията на взаимност, която се преценява от Патентното ведомство.

Обект на закрила
Чл. 3. (1) Обект на закрила е оригинална топология, която е резултат от собствените интелектуални усилия на създателя й и не е известна сред създателите на топологии и производителите на интегрални схеми по време на нейното създаване.
           (2) На закрила подлежи и топология, представляваща комбинация от известни елементи и връзки между тях, само когато отговаря на условията по ал. 1.
           (3) Правната закрила на топологията по този закон не се простира върху технологиите за производство на интегралната схема, в която е приложена топологията, както и върху информацията, съхранена в нея.

Представителство
Чл. 4. (1) Всяко лице, което съгласно този закон има право да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично или чрез местен представител по индустриална собственост.
           (2) Лицата по ал. 1, които нямат местожителство или седалище в Република България, са длъжни да извършват действията пред Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.

Такси
Чл. 5. Патентното ведомство събира такси за: заявяване, регистрация, публикация на регистрацията, вписване на прехвърляне и други промени в правния статус и публикация за тях, вписване на лицензионен договор и публикация на вписването, вписване на прекратяване на лицензия и публикация за това, достъп на трети лица до досието, промени в името и адреса на притежателя, продължаване на срокове, справки и извлечения от Държавния регистър на топологиите, поправка на технически грешки, допуснати от заявителя, издаване на дубликати в размери, определени в тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

Досие
Чл. 6. (1) Патентното ведомство поддържа за всяка топология досие, което включва цялата документация по регистрацията и последващите вписвания.
(2) Преди регистрацията досието е достъпно само за заявителя, за неговия представител или за лице, изрично упълномощено от заявителя.
(3) След регистрацията Патентното ведомство предоставя достъп до досието без право на копиране на документите в него по ред, определен от неговия председател.
(4) Патентното ведомство не предоставя достъп на трети лица до материала, идентифициращ топологията, или до частите от него, определени от нейния притежател като търговска тайна освен по разпореждане на съда, когато тези лица са страни в съдебен процес по заличаване на регистрацията или нарушаване на изключителното право."
Има оттеглено предложение на народния представител Юлий Славов.
"Държавен регистър на топологиите
Чл. 7. Държавният регистър на топологиите съдържа данни за всички регистрирани топологии и за всички последващи промени по отношение на тях."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя от чл. 2 до чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по съдържанието на членове от 2 до 7 включително? Няма.
Моля да гласувате предложените текстове.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Членове от 2 до 7 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 8 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Достъп до Държавния регистър на топологиите
Чл. 8. Държавният регистър на топологиите е публичен. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието на регистъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 8? Няма.
Моля да гласувате съдържанието, предложено от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По следващото заглавие има предложение, прието от комисията, на народните представители Благой Димитров и Иван Иванов.
Предложението на Комисията по икономическата политика е: "Публикации в Официалния бюлетин на Патентното ведомство".
По чл. 9 също има прието предложение.
Предложение на комисията:
"Чл. 9. Патентното ведомство извършва публикации в официалния си бюлетин на всички регистрирани топологии и на последващи промени в регистрацията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате чл. 9 с неговото заглавие.
Гласували 115 народни представители: за 113, против 2, въздържали се няма.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"ГЛАВА ВТОРА
Правна закрила
Придобиване на право върху топология
Чл. 10. (1) Правото върху топология се придобива чрез регистрацията й в Патентното ведомство, считано от съответната дата по чл. 14, ал. 1.
(2) Правото върху топологията е изключително.
Право на заявяване
Чл. 11. (1) Правото на заявяване принадлежи на лицето, създало топологията. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Отказът на едно или няколко от лицата да участват в заявяването не е пречка за останалите. Отказът е в писмена форма.
(2) Когато топологията е служебна съгласно чл. 12, ал. 1, правото на заявяване принадлежи на работодателя или на поръчващия.
(3) Правото на заявяване по ал. 2 преминава върху лицето, създало топологията, ако в тримесечен срок от писменото уведомление за създадената топология работодателят, съответно поръчващият, не подаде заявка, освен ако между тях е уговорено друго.
(4) Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на работодателя, съответно на поръчващия, и лицето, създало топологията, ако това е уговорено.
(5) Правото на заявяване принадлежи и на правоприемниците на лицата по алинеи 1-4.
(6) Счита се, че заявителят има право на заявяване, докато не се установи друго по съдебен ред.
Служебна топология
Чл. 12. (1) Топологията е служебна, когато е създадена при изпълнение на задължение по трудово правоотношение или по поръчка, освен ако между страните е уговорено друго в писмена форма.
(2) Лицето, създало служебна топология, има право на допълнително възнаграждение.
(3) Възнаграждението по ал. 2 може да се определи като част от приходите, получени от използването на топологията, като еднократна сума или по друг начин.
(4) Когато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже явно несъразмерно на приходите, получени от използването на топологията, лицето, създало служебна топология, има право да поиска увеличаване на възнаграждението. Ако не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост."
Има предложение на народния представител Юлиян Буров за отпадане на ал. 4, което не е прието от комисията.
ЮЛИЯН БУРОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегля се.
Има думата господин Джеров, заместник-председател на Народното събрание.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В чл. 11, ал. 1, последното изречение - правно недопустимо е да се каже "Отказът е в писмена форма". Много моля да бъде приета редакционната промяна "Отказът се извършва в писмена форма".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма други бележки. Народният представител Юлиян Буров оттегли своето предложение.
Моля да гласувате заглавието на глава втора и съдържанието на членове 10, 11 и 12 с корекцията, която бе предложена от господин Джеров.
Гласували 123 народни представители: за 122, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава втора и членове 10, 11 и 12 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Право на регистрация
Чл. 13. Правото на регистрация принадлежи на лицето, което има право на заявяване съгласно чл. 11.
Срок на действие на закрилата
Чл. 14. (1) Закрилата върху топологията действа от:
1. датата на първото търговско използване на топологията, осъществено от заявителя където и да е по света, ако в двегодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство, или
2. датата на подаване на заявка в Патентното ведомство съгласно чл. 25, ал. 2, ако топологията не е била вече търговски използвана или ако е използвана само секретно.
(2) Закрилата се прекратява десет години след края на календарната година, в която е започнало действието й, съгласно ал. 1

Съдържание на правото върху топология
Чл. 15. (1) Правото върху топологията включва правото на притежателя да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват в търговската дейност без негово съгласие.
(2) Използване в търговската дейност е възпроизвеждане, продажба, замяна, даване под наем или в заем, внос и износ или друг начин на търговско разпространение, както и предложение за такова разпространение на топологията или на изделие, в което тя е включена.
(3) Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на топологията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Съвместно притежаване на право върху топология
Чл. 16. (1) Правото върху топологията може да е притежание на две или повече лица.
(2) Всеки съпритежател може да използва топологията без съгласието на останалите и без да се отчита за това пред тях, освен ако между тях е уговорено друго в писмена форма.

Ограничения на правото върху топология
Чл. 17. Правото на притежателя не се разпростира върху:
1. възпроизвеждането изцяло или на част от регистрираната топология чрез включването й в интегрална схема или по друг начин, с изключение на тези части от нея, които не са оригинални съгласно чл. 3, ако то се осъществява за лични потребности, оценка, анализ, изследване или обучение;
2. използването с търговска цел на топология, създадена от трето лице в резултат на оценка или анализ по т. 1, когато новосъздадената топология е оригинална по смисъла на чл. 3;
3. действията по чл. 15, ал. 2, извършвани или поръчвани от лице, което не знае или няма основания да предполага, че регистрирана топология е реализирана неправомерно в използваната интегрална схема или в изделие, в което се съдържа такава интегрална схема; когато лицето узнае за това, то може да продължи използването на интегралната схема в рамките на наличния запас стока или стоката, поръчана преди узнаването за неправомерното реализиране, като по искане на притежателя на правото върху топологията трябва да заплати справедливо възнаграждение, каквото би заплатил при свободна договорена лицензия."
Има оттеглено предложение на народния представител Юлиян Буров.

"Изчерпване на правото върху топология
Чл. 18. Притежателят на правото върху топология не може да забрани използването в търговската дейност на интегрална схема или изделие, съдържащо интегрална схема, в която е реализирана регистрирана топология и които са пуснати на пазара в Република България от него или с негово съгласие.

Прехвърляне на права
Чл. 19. (1) Всички права по този закон, доколкото в него не е предвидено друго, могат да се прехвърлят.
(2) При съвместно притежаване на топология правото се прехвърля с писмено съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго.
(3) Прехвърлянето се вписва в Държавния регистър на топологиите на интегралните схеми по молба на една от страните, към която се прилага документ за прехвърляне.
(4) Прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Лицензионен договор
Чл. 20. (1) Притежателят на правото върху топология може да разреши използването й с лицензионен договор.
(2) Разрешение за използване на съвместна топология се дава със съгласието на всички притежатели.
(3) Лицензията може да бъде изключителна или неизключителна. Когато не е уговорено друго, лицензията се счита за неизключителна.
(4) Лицензодателят на изключителна лицензия няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Той има право сам да използва топологията само ако това е изрично уговорено.
(5) Лицензионният договор се вписва в Държавния регистър на топологиите на интегралните схеми по молба на лицензополучателя, към която се прилага извлечение от лицензионния договор. На лицензополучателя се издава удостоверение.
(6) Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от вписването му в Държавния регистър.

Прекратяване правната закрила на топология
Чл. 21. (1) Правната закрила на топология се прекратява с:
1. изтичане срока на действие съгласно чл. 14, ал. 2;
2. отказ на притежателя на правото;
3. прекратяване на юридическото лице - притежател на правото върху топологията без правоприемство.
(2) Прекратяването по ал. 1, т. 3 се извършва по искане на заинтересувано лице.

Отказ от право
Чл. 22. (1) Притежателят на правото върху топология може да се откаже от правото си с писмена декларация до Патентното ведомство.
(2) Отказът на един или няколко от съпритежателите не води до прекратяване на правната закрила по отношение на останалите съпритежатели.
(3) Отказът има действие от вписването му в Държавния регистър на топологиите.
(4) Когато има вписана лицензия, отказът от право се вписва само след като притежателят представи доказателство, че е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху топологията. В този случай вписването се извършва след изтичането на двумесечен срок от представяне на доказателството.

Заличаване на регистрацията
Чл. 23. (1) Регистрацията се заличава по искане на всяко заинтересувано лице, когато:
1. топологията не отговаря на изискванията по чл. 3;
2. заявката за регистрация не е била подадена в срока по чл. 14, ал. 1, т. 1;
3. материалът, изискван съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3, не съответства на топологията на интегралната схема, представена като образец в съответствие с чл. 25, ал. 2, т. 4.
(2) Регистрацията на топологията се заличава и когато по исков ред е установено, че вписаният притежател не е едно от лицата, посочени в чл. 11, и в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение не е постъпила молба за вписването на действителния притежател.

Правни последици от заличаването
Чл. 24. (1) Заличаването на регистрацията на топологията има действие от съответната дата по чл. 14.
(2) Заличаването на регистрацията на топологията не засяга:
1. влезлите в сила решения по искове за нарушения, доколкото са изпълнени преди заличаването;
2. лицензионните договори, доколкото са изпълнени преди заличаването, освен ако е уговорено друго."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Има ли бележки по съдържанието на членове от 13 до 24 включително?
От Патентното ведомство има думата госпожа Станкова.
ВАЛЯ СТАНКОВА: Правя редакционно предложение, уважаеми народни представители.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Какво предложение?
ВАЛЯ СТАНКОВА: Това е след първото четене, просто редакционни бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Кажете за кой член.
ВАЛЯ СТАНКОВА: В чл. 19, ал. 3 думите "на интегрална схема" да отпаднат, за да има благозвучие, което сме достигнали в чл. 7 - Държавен регистър на топологиите - да се казва по един и същи начин.
В чл. 20, ал. 5 по същия начин да отпаднат думите "на интегралните схеми".
В чл. 20, ал. 6 след думата "държавен" да се добави "на топологиите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Още веднъж да повторим какво се предлага.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Редакционните бележки са тези:
В чл. 19, ал. 3 думите "на интегралните схеми" да отпаднат.
В чл. 20, ал. 5 думите "на интегралните схеми" да отпаднат.
В чл. 20, ал. 6 след думите "Държавния регистър" да се добави "на топологиите", както беше преди това в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Поправките са действително редакционни. Отпадането може да се предложи по всяко време.
Има ли други бележки? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на членове от 13 до 24 включително с направените корекции.
Гласували 110 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 12.
Членове от 13 до 24 включително са приети.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"ГЛАВА ТРЕТА
ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИЯТА

Подаване на заявка
Чл. 25. (1) Заявката за регистрация на топология се подава в Патентното ведомство.
(2) Заявката се счита за редовно подадена и получава дата на подаване, когато в Патентното ведомство са постъпили най-малко:
1. искане за регистрация;
2. име и адрес на заявителя;
3. материал, позволяващ идентифициране на топологията, за която се иска регистрацията;
4. декларация за датата на първото търговско използване и образец на интегралната схема, в която е реализирана заявената топология, ако търговското използване е осъществено преди подаване на заявката.

Съдържание на заявката
Чл. 26. (1) Освен данните по чл. 25, ал. 2 заявката трябва да съдържа и:
1. името на държавата, на която заявителят е гражданин, в която има местожителство или в която извършва действителна търговска или производствена дейност;
2. името и адреса на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв и пълномощно;
3. документ за платени такси.
(2) Заявителят може да определи материала съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 или части от него като търговска тайна.
(3) Документите и данните се представят на български език. Когато са представени на друг език, датата на подаване се запазва, ако в 3-месечен срок от тази дата те бъдат представени на български език.


Формална експертиза
Чл. 27. За всяка заявка се извършва експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 26. Когато се констатират недостатъци, на заявителя се предоставя 3-месечен срок за отстраняването им.

Прекратяване на производството
Чл. 28. (1) Когато заявителят не отстрани недостатъците в срока по чл. 27 или заявката е подадена след срока по чл. 14, ал. 1, т. 1, Патентното ведомство взема решение за прекратяване на производството.
(2) Решението по ал. 1 може да се обжалва в тримесечен срок по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Регистрация на топологията
Чл. 29. Когато заявката отговаря на изискванията на чл. 25 и 26, топологията се вписва в държавния регистър на топологиите, на притежателя се издава свидетелство за регистрация и се извършва публикация за регистрацията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Промени в името и адреса на притежателя
Чл. 30. (1) Притежателят на право върху топология е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си.
(2) Промяната се вписва в Държавния регистър на топологиите по молба на притежателя.
(3) Всички документи, за които притежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър.


Продължаване и възстановяване на срокове
Чл. 31. (1) Срокът по чл. 27 може да бъде продължаван с три месеца, но не повече от два пъти, по молба на заявителя преди изтичане на предоставения срок.
(2) Сроковете, пропуснати поради особени, непредвидени обстоятелства, могат да бъдат възстановени по молба на заявителя или притежателя. Молбата се подава до три месеца след отпадане на причината за пропускане на срока, но не по-късно от една година от изтичане на пропуснатия срок. Решението за възстановяване на срока се взема от председателя на Патентното ведомство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по глава трета.
Има думата господин Николов за редакционна бележка.
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС): В чл. 30, ал. 3 след думите "в Държавния регистър" да се добавят думите "на топологиите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: В ал. 3 накрая след думите "в Държавния регистър" се добавя "на топологиите".
Други бележки има ли? Няма.
Моля, гласувайте съдържанието на глава трета с членове от 25 до 31 включително, с поправката накрая в чл. 30, ал. 3 - "в Държавния регистър на топологиите".
Моля, гласувайте.
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
Глава трета е приета.
Преминаваме към глава четвърта.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА

Нарушение на правото върху топология
Чл. 32. Всяко използване в търговската дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 на регистрирана топология без съгласието на притежателя съставлява нарушение на изключителното право.
Право на иск
Чл. 33. (1) Право на иск за нарушение има притежателят на правото върху топологията.
(2) Лицензополучателят на изключителна лицензия може да предяви иск, ако притежателят сам не упражни това право в едномесечен срок от получаване на уведомление за нарушението от лицензополучателя.
(3) Лицензополучателят на неизключителна лицензия може да предяви иск само със съгласието на притежателя, ако друго не е предвидено в договора.

Искове за нарушение
Чл. 34. (1) Исковете за нарушение на правата по този закон могат да бъдат:
1. иск за установяване факта на нарушението;
2. иск за преустановяване на нарушението;
3. иск за обезщетение за вреди.
(2) Едновременно с иска по ал. 1 може да се поиска и:
1. преработване или унищожаване на предмета на нарушението;
2. публикуване на решението на съда в два всекидневника за сметка на нарушителя.

Искове за заличаване на регистрацията
Чл. 35. (1) Иск за заличаване на регистрацията на основание чл. 23, ал. 1 може да предяви всяко заинтересовано лице през целия срок на закрилата на топологията.
(2) Въз основа на влязло в сила съдебно решение Патентното ведомство заличава регистрацията и извършва публикация в Официалния бюлетин.
Искове за право на заявяване
Чл. 36. Иск за право на заявяване по чл. 11 може да предяви всяко заинтересовано лице в двегодишен срок от публикацията за регистрацията в Официалния бюлетин.

Искове за служебна топология
Чл. 37. (1) Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване дали топологията е служебна по смисъла на чл. 12, ал. 1.
(2) Иск по ал. 1 се предявява най-късно до една година от узнаване за регистрацията.
(3) При спорове по чл. 12, ал. 4 страната, несъгласна с определеното възнаграждение, може да предяви иск относно размера му.
Подсъдност
Чл. 38. Исковете по този закон са подсъдни на Софийския градски съд."
Има предложение на народния представител Юлий Славов в чл. 38 думите "Софийския градски съд" да се заменят с "окръжни съдилища".
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Александър Джеров:
"ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА

Иск за обезщетение
Чл. 32. Който използва в търговската дейност регистрирана топология, без съгласието на притежателя на правото върху нея, дължи на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключителното право за ползване, обезщетение за причинени вреди.
Други искове
Чл. 33. Когато се използва, произвежда, предлага или излага на пазара продукт, в който е включен или към който е приложена топология, регистрирана по този закон, както и когато се внася, изнася или съхранява същия продукт, носителят на правото или лицето, на което е отстъпено изключителното право на ползване, може да иска по съдебен ред:
1. преустановяване на неправомерното използване;
2. изземване или унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от топологията, както и на всички материали, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
3. да му бъдат предадени вещите по т. 2 по цена, равна на себестойността, като дължимото му обезщетение бъде съответно намалено с тази сума.
Чл. 34. (1) Всяко заинтересовано лице може да предяви установителен иск за авторство върху служебна топология.
(2) Искът по ал. 1 се предявява до една година от узнаването на регистрацията.
Чл. 35. (1) Всяко заинтересовано лице може да предяви иск по чл. 23, ал. 1. Искът се предявява през целия срок на действие на регистрацията.
(2) Въз основа на влязло в сила съдебно решение Патентното ведомство заличава регистрацията и прави публикация в Официалния бюлетин.
Чл. 36. Всяко заинтересовано лице може да предяви иск по чл. 11. Искът се предявява в двегодишен срок от публикацията в Официалния бюлетин.

Подсъдност на споровете
Чл. 37. Исковете по този закон са подсъдни на Софийския градски съд."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Най-напред ще обсъдим предложението на господин Александър Джеров.
Има думата заместник-председателят Александър Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Аз направих еднакви по принцип предложения в трите закона, включително и в този. Основанието ми да направя това предложение беше лошият превод в тази част и несъответствие с българския правен език и принципите и на облигационното право, и въобще на гражданското право.
Но след като моето предложение не беше прието в другите два закона, аз тук оттеглям направеното предложение, защото трябва да има еднаквост и в трите закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегляте предложението. Благодаря.
Господин Буров желае ли да защити своето предложение? Оттегляте го.
Има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя предложение за редакционна поправка в чл. 37, ал. 1. Текстът, както е предложен, гласи: "Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване дали топологията е служебна по смисъла на чл. 12, ал. 1".
Както е редактиран текстът, смисълът е ясен, но може да предизвика недоразумение. Затова за уточняване предлагам да се каже така: "дали топологията е служебна или не", защото аз мога да претендирам да се установи, че технологията не е служебна, а си е моя, оригинална.
Така че за уточняване предлагам да се направи тази добавка - "служебна или не". Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения от комисията?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма възражения.
Има думата господин Николов за редакционно предложение.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, в чл. 35, ал. 2 и чл. 36 да се добави след думите "Официалния бюлетин", "на Патентното ведомство". Както сме го приели преди това в текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други предложения няма.
Във връзка с това, че господин Джеров оттегли своето предложение, същото направи и господин Буров, моля да гласувате съдържанието на глава четвърта, членове от 32 до 38 включително с редакционните корекции в чл. 35 и чл. 36, където накрая се добавя "на Патентното ведомство" и предложението на господин Лучников в чл. 37 - "е служебна или не".
Моля да гласувате.
Гласували 126 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 12.
Глава четвърта е приета.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Допълнителна разпоредба".
По § 1 има предложение на народните представители Благой Димитров и Иван Иванов, което е от две части. Първата част е приета, втората не е приета, а тя гласи: в т. 2 думата "триизмерно" се заменя с "тримерно".
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Интегрална схема" е изделие в окончателна или междинна форма, предназначено да изпълнява функции по генериране, предаване, приемане, обработка и/или съхранение на информация, в което елементите и някои или всички връзки са изпълнени неразделно във и/или върху обща подложка.
2. "Топология на интегрална схема" е разположение на елементите и на връзките между тях в интегралната схема, представено по произволен начин, или такова разположение, подготвено за интегрална схема, предназначена за производство.
3. "Местен представител по индустриална собственост" е лице, което е представител по смисъла на чл. 3 от Закона за патентите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? Господин Димитров го няма. В математиката се казва тримерно пространство, така че аз поддържам предложението на господин Димитров и понеже нямам право да се изказвам оттук, има думата, за да води заседанието господин Джеров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Въпросът е съвсем чисто терминологичен. Топологията на интегралните схеми е нещо, което се намира в тримерното пространство. Ако вземете един кръг с един кръст топологично е безразлично как ще бъдат разположени диаметрите. Ако е в равнината, те се пресичат, но в пространството можете да ги разделите, така че две окръжности, които се пресичат като един екватор и един меридиан, те, проектирани в равнината, се пресичат, но в пространството не се пресичат. Затова са тримерни и затова аз смятам, че не са "триизмерни", а са в тримерното пространство.
Това е чисто терминологичен въпрос. Разположението в топологията не е толкова важно. В топологията важното е връзките - как са свързани. А може те да се нагънат както си искат, важното е да не се пресичат и да има някаква определена непрекъснатост. Въобще топологията е наука за непрекъснатите преобразования. Щом има някъде прекъсване, стига се до различия. В топологията буквата "р" и буквата "б" са топологично еквивалентни, защото с непрекъснато изменение от едната буква можете да преминете в другата буква. Но буквата "п" е съвършено различна от буквата "б", защото трябва да закачите едното крайче за другата, за да стане.
Това е философията на топологията. Затова топологията е в тримерното пространство. Ние не казваме триизмерното пространство, също може да се каже, но в математиката, във физиката, в химията се говори за тримерно. Така че въпросът е чисто терминологичен, а не е политически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Сендов.
Други желаещи да вземат думата по този въпрос?
Господин Николов има думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз просто исках да изкажа своето становище, че след тези обяснения, които даде академик Сендов, ние бихме могли да приемем по т. 2 предложението, което комисията не е приела, и да добавим преди думата "разположение" думата "тримерно" - в т. 2 на § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението, направено от народния представител Благой Димитров, подкрепено от акад. Сендов и от председателя на комисията господин Никола Николов в т. 2 думата "триизмерно" да се замени с думата "тримерно".
Моля да гласувате.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Поставям на гласуване заглавието "Допълнителна разпоредба" със съдържанието на § 1, предложен от Комисията по икономическата политика, с току-що гласуваното понятие в т. 2, вместо "триизмерно" да бъде "тримерно".
Гласували 133 народни представители: за 133, против и въздържали се няма.
При това положение в § 1 от предложението на комисията с добавяне в т. 2 на думата "тримерно" е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Закрилата на топологията, която е била търговски използвана преди подаването на заявката, действа от влизането в сила на закона при условие, че след това е подадена заявка.
§ 3. В чл. 587, ал. 1 от Търговския закон след думата "марка" се добавя "топология на интегрална схема".
§ 4. В чл. 19, ал. 2, т. 2 от Закона за счетоводството след думата "патенти" се добавя "топологии на интегралните схеми".
§ 5. В § 1, т. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане след думата "патент" се добавя "топологии на интегралните схеми".
§ 6. Председателят на Патентното ведомство издава инструкция по прилагането на този закон.
§ 7. Министерският съвет одобрява тарифа за таксите по чл. 5."
Има оттеглено предложение на народния представител Юлий Славов.
"§ 8. Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Патентното ведомство."
По § 9 има предложение на народните представители Благой Димитров и Иван Иванов, което е прието от комисията.
"§ 9. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Всички предложения са приети или оттеглени.
Има ли бележки по Преходните и заключителни разпоредби, от § 2 до § 9 включително? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
С това Преходните и заключителни разпоредби са приети, а с това и целият Закон за топологията на интегралните схеми. Благодаря. (Единични ръкопляскания.)

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Има думата за процедурно предложение госпожа Николова.
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА (СДС): Във връзка с приемане на второ четене на законопроекта за автомобилните превози, моля да прогласуваме в залата да присъства госпожа Красимира Мартинова - началник отдел "Правна и европейска интеграция" към Министерството на транспорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате направеното предложение.
Гласували 103 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Моля да поканите госпожа Красимира Мартинова да заповяда в залата.
Господин Николов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Закон за автомобилните превози".
Комисията подкрепя заглавието на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по заглавието? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 107 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за вътрешните и международните превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи, контрола при осъществяването им и особените правила при договорите за превоз на пътници и товари."
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков - чл. 1 се изменя така:
"Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за вътрешните и международните автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български превозвачи или от чуждестранни превозвачи на територията на Република България, контрола при осъществяването им и специфичните условия при договорите за превоз на пътници и товари."
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Има думата народният представител Кирил Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложих един подобрен текст на чл. 1 на Общите положения на закона. И сега съм убеден, че формулировката, която Комисията по икономическата политика не е приела, е по-точна, по-добра и логично свързана с философията на закона. Защо?
Първо, предлагам вместо "вътрешните и международните превози на пътници и товари с автомобили" да се приеме: "вътрешните и международни автомобилни превози", защото това се отнася и за законопроекта. Законът е за автомобилните превози, а не Закон за превози с автомобили. Не е от особено значение този текст, но мисля, че съответства и на текста в членове 2 и 3. Погледнете ги и ще се убедите в това.
Второ, предлагам ви допълнението за извършвани превози "на територията на Република България". Това е необходимо и в никакъв случай не е излишно да се знае и от българските, и от чуждестранните превозвачи, и от контролните органи още с въведението към закона.
И трето, предлагам ви вместо "особените правила при договорите за превоз на пътници и товари" - "специфичните условия при договорите". И ако не ви харесва и "специфичните условия" - "особените правила" - не, а"особените условия на договорите". Правилата, схемата, механизмът на договорите следва да се определят в правилник, а не в закон. Тук не става дума само за правила на договаряне, а за конкретни условия. Така че, убеден съм, че всички вие, уважаеми колеги, разбирате мотивите на направеното предложение и моля да подкрепите моето предложение по чл. 1. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Други бележки по наименованието на глава първа и съдържанието на чл. 1? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Кирил Ерменков за съдържанието на чл. 1 така, както беше представено.
Гласували 123 народни представители: за 53, против 38, въздържали се 32.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на глава първа и съдържанието на чл. 1 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 20.
Заглавието на глава първа и съдържанието на чл. 1 са приети.
Член 2.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 2 има предложения на народния представител Даниела Николова.
Предложението е прието от Комисията по икономическата политика.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 2. (1) Министърът на транспорта ръководи и контролира осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари в Република България."
По ал. 2 във връзка с приетия Закон за администрацията аз правя едно редакционно предложение и ще го чета направо:
"(2) Министърът на транспорта осъществява правомощията си по ал. 1 чрез Главна дирекция "Автомобилна администрация".
 (3) Главна дирекция "Автомобилна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства със седалище в София и с регионални звена.
 (4) Министърът на транспорта определя структурата, дейността и функциите на Главна дирекция "Автомобилна администрация" с устройствен правилник.
 (5) Главна дирекция "Автомобилна администрация":
1. контролира изпълнението на изискванията към пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и за ремонт и техническо обслужване;
2. разработва републиканската транспортна схема;
3. анализира действието на нормативните разпоредби в областта на автомобилния транспорт и оценява ефекта от прилагането им;
4. проверява наличието на условията по чл. 7 от закона и на изискванията за достъп до международни превози на пътници и товари;
5. осъществява контролни функции по този закон (посредством специализирано звено);
6. извършва и други дейности, определени в закон или акт на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Давам думата на народния представител Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател и колеги! Аз се учудвам на това предложение на колежката Николова. И ще карам подред.
Според мен текстът, който е вкаран от Министерския съвет, е абсолютно коректен. Това, което се вкарва тук, първо, не може да има юридическо лице в рамките на Министерството на транспорта. Имаме Закон за администрацията и вътре пише какво е юридическо лице. Или министерство, или агенция. Такова чудо - симбиоза вътре в министерството, не може да съществува по законодателството, което е в момента.
Второ, учудвам се, че отново се създава още едно административно звено. Увеличаваме бюрокрацията. Плюс това - на бюджетна издръжка. Аз мисля, че тенденцията беше друга - да свиваме бюрокрацията и да ползваме това, което се намира в Министерството на транспорта. Не е домислена тази схема, която в момента тук ни предлага колежката Николова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това е предложение на комисията.
ИВАН БОЙКОВ: Това е предложение на Николова, след което е станало предложение на комисията. Приема се, точно така е. Прав сте, Вие сте коректен. То е едно и също. Съвпадат 1:1. Просто не може да има такава администрация - извън рамките на министерството. Тя трябва да е агенция, господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Тя е дирекция.
ИВАН БОЙКОВ: Така е. Главна дирекция на бюджетна издръжка - няма такова чудо в закона за подредбата на държавната администрация.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Напротив, има.
ИВАН БОЙКОВ: Няма главна дирекция на бюджетна издръжка юридическо лице. Или ще бъде агенция, или ще бъде министерство. Ние не сме приели в България да има такова чудо - главна дирекция извън, юридическо лице в рамките на министерството. Няма такава, няма досега такъв прецедент.
И по-нататък цялата тази система...
Вижте, министърът на транспорта не можа да ръководи автомобилните превози в страната. Текстът на Министерския съвет е правилен. Той регулира и съдейства. Нали правим пазарна икономика? Нали министерствата няма да имат стопански функции, а ще имат други функции в рамките на пазарното стопанство? Как министърът ще ръководи автомобилните превози в страната? Че автомобилните превози в страната са частна дейност, пазарна дейност, които този закон трябва да урегулира. А министърът в рамките на неговата компетентност трябва точно както е вкаран в текста на Министерския съвет да регулира и да съдейства. Но да ръководи министърът? Ами ние се връщаме обратно, по идеология. Нали искаме да направим пазарно стопанство с пазарни механизми? В това пазарно стопанство министърът не може да ръководи стопанска дейност, която е частна при това. Как, с какъв механизъм ще стане тази работа?
Затова аз предлагам, уважаеми господин председател, предложенията на комисията да отпаднат и да остане текстът, оригиналният текст, на вносителя - Министерският съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин министър Краус, бихте ли коментирали?
МИНИСТЪР ВИЛХЕЛМ КРАУС: Да.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Изказването на народния представител господин Бойков бих коментирал по следния начин. Като представител на вносителя - Министерския съвет, съм съгласен със становището на Комисията по икономическата политика и приемам тяхната редакция. Но за яснота бих искал да споделя с вас като какво нещо представлява Главната дирекция "Автомобилна администрация". Това е институцията, административното звено, което действително е юридическо лице в системата на Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Нещо такова, каквото е в момента Комитетът по пощи и далекосъобщения, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, към Министерството на транспорта.
За ваше спокойствие искам да кажа, че нови административни бройки не се предвиждат и всичко става в рамките на числеността на Министерството на транспорта, общата численост на персонала в Министерството на транспорта.
И още едно пояснение бих искал да ви дам. Когато този законопроект беше коментиран на скрининга в Брюксел, получи висока оценка заради това, че е изградена институцията, т.е. административното звено, което ще прилага закона.
И ако Министерството на транспорта получи висока оценка за напредъка в процеса на хармонизацията, се дължи именно на това, че всеки един закон предвижда създаването на тази институция, на тази административна структура, която ще прилага и контролира спазването на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има думата заместник-председателят господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (НС): Не исках да попреча на господин министъра да вземе думата, затова сега правя репликата.
Господин председател, уважаеми колеги! Господин Бойков много твърдо реагира правно - че не може да има юридически лица. Защо? Освен министерствата, които са ведомства, господин Бойков, може да има и други. Те не са вътре, те са отделни. След като говорим за нова институция, естествено, че тя може да бъде юридическо лице.
Тук Ви репликирам само чисто юридически. А дали ще се създаде такъв орган, това ще решат народните представители в залата. Но неправилно е Вашето виждане, че не може да има юридически лица вън от ведомствата, наречени министерства. От правна гледна точка може да има тогава, когато Народното събрание създаде такъв орган, или тогава, когато Министерският съвет създаде такъв орган. Не е необходимо в държавната структура да има само министерства, ведомства и агенции. Има и други звена, които са юридически лица. От правна гледна точка е моята реакция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря Ви.
Има думата за реплика господин Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Джеров, колеги! Вие не сте дочели закона? Пише: "юридическо лице в рамките на Министерството на транспорта". Може ли да има юридическо лице в юридическо лице?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Подчинено е.
ИВАН БОЙКОВ: Как ще е подчинено, когато е юридическо лице? Значи не може да е подчинено. Как ще е подчинено, господин Джеров, юридическо лице на едно друго юридическо лице? Това просто не може да е логика. Това, което казвате Вие, е така - може да има главна дирекция, агенция. Разбира се, това, което казва министърът, е относително вярно, защото комитетите си отиват... след закона с... накрая на годината. Примерът му с КПД е некоректен, то ще стане агенция. Не може да има юридическо лице в министерството. И не може да има такава институция. Институция е министърът, а не това чудо, което тук се нарича еди-как си.
Направен е опит, хайде да си кажем направо, направен е опит за прехвърляне на ДАИ в сегашното му състояние и да се изпишат нови функции под ново име в новото министерство. Добре, да го направим, но да го направим както са действащите закони в страната. Нищо лошо няма в тази работа. А това тук е някаква комбинация, която после се чудим защо сме я приели и как сме я приели. Не е коректен текстът, разберете, не е коректен по действащото законодателство и по това, което сме решили в момента.
И второто, което ви казах и за което не получих отговор от министъра, който ни прати пак в Брюксел. Е как ще ръководя автомобилния транспорт в страната? Щом решите, че министърът трябва да го ръководи... Ами, тогава господин Божков да ръководи промишлеността! Нали той точно от това бяга - да ръководи стопанската дейност. (Неразбираема реплика на Никола Николов.)
Аз точно това казвам, че не трябва министърът да ръководи автомобилния транспорт. Може да го регулира, да съдейства по всичките правилници. Значи хем така, хем иначе сте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли други бележки? Няма.
Намираме се при следната ситуация. Има предложен текст от комисията, който замества текста, предложен от Министерския съвет. Господин Бойков предлага отпадане. Първо се гласува отпадането. Гласуваме отпадане на предложението на комисията. Ако се приеме, ще остане да разглеждаме текста на Министерския съвет.
Моля да гласувате отпадане на текста, предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 30, против 75, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 2, предложен от комисията, с четирите добавки - пред "автомобилна администрация" да се запише "Главна дирекция "Автомобилна администрация" - на четири места.
Моля да гласувате.
Гласували 112 народни представители: за 98, против 10, въздържали се 4.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 3. (1) Министърът на транспорта анализира и прогнозира функционирането на транспортния пазар.
            (2) Превозвачите задължително предоставят статистическа информация за извършената от тях превозна дейност по образец, установен от министъра на транспорта и от председателя на Националния статистически институт.
            (3) Статистическата информация, предоставена по смисъла на ал. 2, представлява служебна и търговска тайна и може да бъде използвана само за статистически нужди."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Ние вече изписахме функциите на министъра. И му изписахме ръководната функция - най-висшата функция. Във функцията "ръководство" влиза и анализ, и прогнозиране, всичките дейности по пазара. Защо трябва в т. 3 на ал. 1 наново да пишем какво прави министърът? Ами той прави всичко.
Аз предлагам чл. 3, ал. 1 да отпадне, господин председател, формално, защото ние вече сме написали в чл. 2, ал. 1 функциите на министъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Целият член ли да отпадне?
ИВАН БОЙКОВ: Не, само ал. 1 на чл. 3. Защото вече сме изписали тези функции, сега в момента дублираме нещата. Функцията "ръководи" включва в себе си всички тези други дейности, които сме изписали в чл. 3, ал. 1.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Едното е дейността, другото е пазарът.
ИВАН БОЙКОВ: Всичко влиза в това нещо, господин Николов. В ръководството на автомобилния транспорт влизат всички дейности, включително и пазарът, както сте го написали. Каква е разликата между това да ръководи автомобилния транспорт и да ръководи пазара? Ами то е едно и също.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Колосална, едното е стопанство, другото е управление.
ИВАН БОЙКОВ: Аз затова ви казах в другата точка, че вие приехте да ръководи пазара. Ами да си го ръководи пазара.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Не сме приели да ръководи пазара, четете внимателно.
ИВАН БОЙКОВ: Имате право на реплика, ще я направите.
И какво значи "статистическата информация, предоставяна по смисъла на ал. 2, представлява служебна и търговска тайна и може да бъде използвана само за статистически нужди"? Ние приехме Закон за статистиката, в който е казано каква е информацията, как може да се ползва по силата на Закона за статистиката. Тази ал. 3 също е излишна. И аз предлагам също да отпадне. Абсолютно няма никакъв смисъл да повтаряме отново императивните точки в Закона за статистиката, където точно е казано как се работи със статистика. Тази не е специална статистика, тя е същата статистика. Това е, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Бойков ал. 1 и ал. 3 да отпаднат.
Гласували 119 народни представители: за 26, против 89, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 3, както е предложен от вносителя.
Гласували 116 народни представители: за 102, против 3, въздържали се 11.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Чл. 4. (1) При криза на транспортния пазар за международни превози министърът на транспорта за определен вид превози може:
1. да спре лицензирането на нови превозвачи;
2. да установи ограничение за разширяване дейността на съществуващите на пазара превозвачи и броя на автомобилите.
(2) Министърът на транспорта предприема действия по ал. 1 след проучване и анализ.
(3) Ограниченията по ал. 1 продължават до преодоляване на кризисния период, но не повече от шест месеца. При необходимост този срок може да бъде продължен само веднъж със същата продължителност."
Има предложение на народния представител Ремзи Осман да отпадне чл. 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Осман го няма. Други изказвания има ли?
Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Има такова понятие - "криза на транспортния пазар", наистина го има в директивата и то е описано в Допълнителните разпоредби отзад. Но вижте как е записано какво е "криза на пазара" и какво означава това за България. Ето, § 1, т. 6: "Криза на пазара" е наличието на значителен или вероятно продължителен излишък на предлагане на транспортни услуги спрямо търсенето от клиентите, представляващ сериозна заплаха за финансовата стабилност и оцеляване на значителен брой превозвачи".
А, сега ми кажете от този текст, който е изписан общо тук и който няма тълкувание и няма практика в България, как министърът в обратна посока ще спре лицензирането на нови превозвачи и ще ограничи разширяването на действително съществуващите в момента в България и какво се крие зад този текст! ( Реплика на господин Никола Николов.) Да, на някои лицензи и спирането на някои превозвачи. И чия финансова стабилност ще се наруши? Ако се наруши, да кажем, финансовата стабилност на "Бец" - естествено, ще спре всичките дребни превозвачи, ще му оправи цените, защото дребните превозвачи работят на конкурентни цени, а той е монопол...
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС, от място): Ама това ти го мислиш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Николов, не прекъсвайте господин Бойков!
ИВАН БОЙКОВ: Естествено, че аз си го мисля и го казвам, господин Николов. Аз винаги казвам, каквото мисля, и го казвам тук, на микрофона. Естествено, че аз го казвам.
Какво може да се получи? Моята мисъл е, че наистина има такова нещо в международните конвенции, само че там правилата, по които се правят тия неща, са ясни, а в България не са ясни. Затова колегата Осман е предложил чл. 4 да отпадне. А ние в комисията трябваше да предложим - и сега може би, ако не е късно - да има специална наредба по този въпрос, как стават тия неща, за да са ясни, а не общи текстове "ако има", "може би", "за продължителен период" и т.н.
Това е смисълът на предложението на господин Ремзи Осман, който обсъждахме в комисията и който беше спорен в този закон. Аз го поддържам. Другият вариант е да се помъчим да вкараме накрая, в Преходните и заключителни разпоредби, поне да има правилник и ред и начин, по който да става това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман за отпадане на чл. 4.
Гласували 103 народни представители: за 13, против 83, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 4, както е предложен от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 3.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Член 5 - има направени предложения от народните представители Ремзи Осман и Кирил Ерменков, които са приети, и предложение на народния представител Кирил Ерменков, което не е прието - създава се нова ал. 3:
"(3) Минималните превозни цени се определят от комисия по цените и тарифите, съставена от по един представител на Министерството на транспорта, на превозвачите, на товародателите и на синдикатите".
Предложение на Комисията по икономическата политика за съдържанието на чл. 5:
"Чл. 5. (1) Цените за обществените превози на пътници и товари се образуват свободно на основата на търсенето и предлагането.
(2) Превозвачите са длъжни да обявяват пред клиентите си цените и условията за превоза по начин, определен от министъра на транспорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Ерменков оттегля своето предложение, което не е прието.
Моля, гласувайте чл. 5, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава втора - Лицензия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: "Лицензия"?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Да, навсякъде в закона "лицензи" трябва да се подмени с "лицензия", което е правното понятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава втора, както е предложено от вносителя.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава втора "Лицензия" е прието.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 6 има направено предложение на народния представител Ремзи Осман, което е оттеглено и е прието предложението на народния представител Кирил Ерменков.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 6. (1) Обществен превоз на пътници и товари може да се извършва от превозвач, който притежава лицензия и други документи, които се изискват от този закон.
(2) Лицензия не се изисква за лицата, извършващи превоз на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 1,5 т или максимално допустима маса до 3,5 т.
(3) Лицензия не се изисква за превоз на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 6 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 7 има направено предложение от народния представител Ремзи Осман - в чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 да отпаднат.
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Предложението на народния представител Кирил Ерменков е в чл. 7, ал. 2 т. 1 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 7. (1) Министърът на транспорта или упълномощени от него длъжностни лица издават лицензиите по този закон по предложение на Главна дирекция "Автомобилна администрация".
(2) Лицензия за извършване на превози на пътници и товари с автомобили с българска регистрация се издава в случаите, когато превозвачът отговаря на изискванията за:
1. благонадеждност;
2. професионална компетентност;
3. финансова стабилност;
4. транспортна годност на моторните превозни средства, с които се извършват превозите.
(3) Условията и редът за установяване на изискванията по ал. 2 и за издаване на лицензия се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Кирил Ерменков има думата.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям предложението, което направих за отпадане на т. 1 от ал. 2 на чл. 7, за изискването за благонадежност. Независимо какви международни документи са изписани, в т. 8 на § 1 от Допълнителните разпоредби е дадена една твърде неясна и с нищо неизмерима дефиниция за това понятие. Твърдя го, можете да го проверите и да докажете противното.
Това също създава възможност и за произволни чиновнически тълкувания. Още повече, че тези понятия са свързани с доста гръмки заклинания - състояния на сигурност, гарантиращо, че лицето не уврежда нито застрашава с действията си обществото или икономиката на страната.
Не е ясно откъде ще искаме тези гаранции за това и кой, как ще прецени тези качества.
Още веднъж много моля настоятелно да отпадне т. 1 от ал. 2.
Освен това вие виждате, че в ал. 3 на чл. 7 е записано, че "условията и редът за установяване на изискванията по ал. 2 и за издаване на лиценз се определят с наредба, издадена от министъра". Аз не искам да влизам в ролята на министър или на бивш министър, и да коментирам какви разпоредби могат да се издадат освен тълкуването, което е дадено в разпоредбите. Много ви моля да отпадне т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението... Тук ще ги разделя, тъй като господин Осман е предложил да отпаднат две точки, а господин Ерменков е предложил да отпадне само една, най-напред поставям на гласуване предложението за отпадане на т. 1 - за благонадеждност.
Гласували 104 народни представители: за 18, против 69, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман за отпадане на т. 2 - професионална компетентност.
Гласували 102 народни представители: за 5, против 90, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 6.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 8 има направено предложение от народния представител Ремзи Осман, което е оттеглено.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 8. (1) Лицензът е личен и не подлежи на преотстъпване.
(2) Лицензът се издава за срок от две или пет години в зависимост от вида на превоза.
(3) Лицензът се издава в срок до един месец от датата на подаване на заявлението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 9. (1) Отказът от издаване на лиценз се мотивира.
(2) Изричният или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство."
Предложение на народния представител Кирил Ерменков - в чл. 9, ал. 1 и 2 се изменят така:
"(1) Отказът от издаване на лиценз се мотивира писмено в срок от 14 дни.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по съдебен ред."
Комисията не приема предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Ерменков, имате думата.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм малко разубеден дали наистина трябва категорично да подкрепя това, което вече съм предложил писмено. Но трябва да сме последователни. Когато говорим за конкретни изисквания,специално за откази на разрешения и други подобни операции, да има и ангажимент на двете страни. Става въпрос по отношение на срока. Аз съм предложил, първо, отказът за издаване на лиценз да се мотивира писмено, все пак и другата страна да има пред себе си мотивите за отказа. Това да става в определен срок - 14-дневен срок, нормален срок за мотивиран отказ за даване на лиценз.
Аз моля всички колеги да помислят по това дали е добре да ангажираме двете страни с конкретни изисквания и конкретни срокове и моля да гласувате моето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кирил Ерменков за заместващ текст на чл. 9.
Гласували 118 народни представители: за 26, против 36, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 12.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 10. При смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при преобразуване на търговското дружество на превозвача правата му, произтичащи от лиценза, преминават върху неговия правоприемник. Той е задължен в срок до три месеца да подаде заявление до лицензиращия орган за издаване на лицензия, ако са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 11 има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 11. Правата, произтичащи от лицензията, се прекратяват:
1. по решение на лицензиращия орган, когато:
а/ лицензията е издадена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б/ вече не са налице изискванията на чл. 7, ал. 2;
в/ са нарушени законът и подзаконовите актове, свързани с издаването на лицензии и разрешения за извършване на превози, двустранните и многостранните договори, по които Република България е страна, паспортният и митническият режим в Република България или в чужбина;
2. по молба на неговия притежател;
3. с прекратяване на юридическото лице на притежателя на лицензията;
4. с прекратяване на дейността на едноличния търговец;
5. с изтичане на срока, за който е издаден;
6. при използване на превозни средства, за които не е сключен договор за застраховка по глава дванадесета от Закона за застраховането."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Джеров прави една редакционна корекция на буква "б", че е редно да бъде "отпаднали са изискванията на чл. 7, ал. 2" вместо "вече не са налице изискванията на чл. 7, ал. 2". По-точно е да стане: "когато са отпаднали изискванията", вместо "вече не са налице". Това е според господин Джеров юридически верният израз.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз ще ви предложа друга редакция на този текст: "лицензиантът не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
Моля, гласувайте чл. 11 така, както е предложен от комисията, с тази редакционна корекция в буква "б".
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 12 има оттеглено предложение на народния представител Ремзи Осман и предложение на народния представител Даниела Николова, което е прието.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 12. (1) По реда на този закон се издават лицензи за спедитори и за търговци, извършващи превози за собствена сметка.
(2) В случаите по ал. 1 за превозвачите, извършващи превози за собствена сметка, не се прилагат изискванията за финансова стабилност и благонадеждност.
(3) Условията и редът за лицензиране на спедиторите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 12 така, както е предложен от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 13 има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, прието от комисията.
Предложение на комисията:
"Чл. 13. За превоза на специфични товари (товари със специфични свойства) като: малотрайни хранителни продукти, живи животни, птици и други министърът на транспорта може да определи специални правила за превозвачите и превозните средства и да постави допълнителни изисквания за извършване на вътрешни превози."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 13 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Член 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 14 има прието предложение на народния представител Кирил Ерменков.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 14. (1) Превоз на опасни товари може да извършва лицензиран превозвач. Действията, свързани с превоза, трябва да отговарят на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе АDR.
(2) Превозът на различните класове и подкласове опасни товари, според специфичните изисквания за осъществяването му, се допуска, ако действията, свързани с него, отговарят на реда, определен с наредба, издадена от министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите само за вътрешни превози на опасни стоки."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Вие тук не сте приели предложението на господин Ерменков по т. 1.
Господин Ерменков, оттегляте ли го?
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте чл. 14 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 15 има направено предложение на народния представител Кирил Ерменков, което не е прието от комисията - в чл. 15, след думите "и образците им" да се добавят думите "съгласувано с министъра на вътрешните работи".
Има прието предложение на народния представител Даниела Николова.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 15. Превозвачите, лицензирани по реда на този закон, организират дейността и труда на водачите в съответствие със закона и с разпоредбите на двустранните и многостранни договори, свързани с превозите на пътници и товари, по които Република България е страна, и създават условия за повишаване квалификацията им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Ерменков, Вашето предложение по този текст вече е безпредметно.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте чл. 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Глава трета
ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ
Раздел I
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ"
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Николов, ние преминахме към глава трета, обаче вие имате едно предложение на комисията досегашният чл. 15 да стане чл. 16. Предложението на господин Ерменков е именно към този текст.
В този случай, господин Ерменков, да гласуваме ли Вашето предложение?
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ, от място): Не, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте досегашния чл. 15, който става чл. 16, така както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Член 15, който става чл. 16 на вносителя, е приет.
Моля, гласувайте заглавията на глава трета и раздел първи така, както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Заглавията на глава трета и на раздел първи са приети.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 16. (1) Редовните автобусни линии за превоз на пътници се извършват по републиканската, по областните и по общинските транспортни схеми в съответствие с реалните потребности от редовен автобусен транспорт.
(2) Републиканската транспортна схема се утвърждава от министъра на транспорта.
(3) Областните транспортни схеми се утвърждават от съответните областни управители.
(4) Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети."
Предложение на народния представител Ремзи Осман - в чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "републиканската, по областните и по общинските" да отпаднат.
2. Алинеи 2, 3 и 4 да отпаднат.
3. Създава се нов чл. 16а:
"Чл. 16а. (1) Лицензираните превозвачи могат да осъществяват редовни автобусни превози на пътници след разрешение от съответната община.
(2) Общината, издаваща разрешението за междуселищни превози, взема решение, съгласувано с общините, участващи в определянето на редовната автобусна линия."
Комисията не подкрепя това предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Ремзи Осман за изменение в чл. 16.
Гласували 106 народни представители: за 11, против 84, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 16, който става чл. 17, така както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Член 17 е приет.
Поставям на гласуване предложението на господин Ремзи Осман за създаване на нов чл. 16а.
Гласували 103 народни представители: за 27, против 71, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 17. Министърът на транспорта съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството с наредба определя условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществените превози на пътници с автобуси и леки автомобили."
Има оттеглено предложение на народния представител Ремзи Осман.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 17 става чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 17, който става чл. 18, както е предложен от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 110, против няма, въздържал се 1.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По досегашния чл. 18 има прието предложение на народния представител Даниела Николова.
Предложение на комисията за чл. 18, който става чл. 19:
"Чл. 19. Превозвачите са длъжни да изпълняват възложените им редовни автобусни линии и разписания в съответствие с постигнатите договорености с общината или общините."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 18, който става чл. 19, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Член 19 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 19. (1) Междуградските и междуселищните редовни автобусни линии задължително се обслужват от официално обявени от общините автогари и автоспирки.
(2) Моторните превозни средства за обществен превоз по редовни автобусни линии на градския транспорт задължително спират на определените спирки.
Чл. 20. Изискванията за минимум оборудване на автогарите и автоспирките и за условията и реда за работа в тях се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 19 и 20, които стават съответно чл. 20 и 21, както са предложени от вносителя.
Гласували 111 народни представители: за 109, против 1, въздържал се 1.
Членове 20 и 21 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 21 има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 22. (1) Автогарите и автоспирките задължително се използват от всички превозвачи по редовните автобусни линии.
(2) Собствениците на автогари и автоспирки са длъжни да допускат срещу заплащане всички превозвачи, извършващи превози по редовните автобусни линии.
(3) Размерът на цените, определени от собствениците на автогари и автоспирки за преминаване и престой, е еднакъв за всички превозвачи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, гласувайте чл. 21, който става чл. 22, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Раздел втори
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И СЛУЧАЙНИ АВТОБУСНИ
ПРЕВОЗИ

Таксиметрови превози на пътници
Чл. 22. Специализирани и случайни автобусни превози се извършват от лицензирани превозвачи по договорени с клиента условия и цени."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел втори и чл. 22, който става чл. 23, както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел втори и текстът на чл. 23 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:
"Чл. 23. (1) Таксиметровите превози на пътници се извършват от лицензирани превозвачи с леки автомобили до пет места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет след издаване на разрешение за таксиметров превоз от общината при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на транспорта.
(2) Изискванията към електронните таксиметрови апарати с фискална памет се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта, министъра на финансите и председателя на Комитета по стандартизация и метрология."
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков в глава трета "Вътрешни превози" да се създаде и раздел трети "Вътрешни товарни превози".
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложението на господин Ерменков е за създаване на нов раздел, така че то не се отнася към чл. 23. Нека да гласуваме чл. 23 и след това се изкажете или искате сега?
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ, от място): Може и сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, заповядайте, господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Благодаря, господин председател! Смятам, че и сега мога да изкажа моето становище.
Всички виждате, че в глава трета "Вътрешни превози" са изписани условията, задълженията и правомощията в съответствие със Закона за превоз на пътници по редовни автобусни линии, специализирани и случайни автобусни превози и таксиметрови превози на пътници и за всички е ясно, че липсва частта за вътрешни товарни превози.
Аз естествено не мога да предложа сега, а и комисията не е обсъждала нов раздел за вътрешни товарни превози, просто искам да декларирам това, че има една празнота в закона, който обсъждаме, но няма физическа и друга нормативна възможност да се предложи цял раздел сега.
Така че аз на базата на това мое изказване оттеглям моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Моля, гласувайте чл. 23, който става чл. 24, така както е предложен от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 2.
Член 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ:

"Глава четвърта
МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ

Раздел I
Достъп на български превозвачи до международен
превоз на товари и на чуждестранни превозвачи до
превоз на товари на българска територия"

Комисията по икономическата политика подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавията на глава четвърта и на раздел I така, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 3.
Заглавията на глава четвърта и на раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Има предложение на народния представител Кирил Ерменков думата "разрешение" да се замени с думата "разрешително", което е прието от комисията.
"Чл. 24. (1) Международен превоз на товари може да се извършва от превозвач, който притежава лицензия и разрешително.
(2) Условията и редът за издаване на разрешително се определят от министъра на транспорта за държавата до или през чиято територия преминава маршрутът, когато се изисква такова разрешително по силата на двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна.
 (3) Контролът по използването на лицензията и разрешителните, издадени по ал. 1, се осъществява от министъра на транспорта."
Има предложение на народния представител Кирил Ерменков в чл. 24, ал. 1 след думите "да извършва" да се добави думата "български".
Комисията по икономическата политика не приема това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Ерменков оттегля предложението си.
Моля, гласувайте чл. 24, който става чл. 25, така както е предложен от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Член 25 е приет.
Следва половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля да поканите господин Николов да продължи с докладването на закона.
Господин Праматарски ще докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Чл. 25. В съответствие с двустранните и многостранните международни договори, по които Република България е страна, Министерството на транспорта съгласува с компетентните органи на държавите броя на разрешителните, които се предоставят за българските превозвачи."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като чл. 25 става чл. 26.
Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 25, който става чл. 26, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Член 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 26 има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, което е прието.
Чета предложението на Комисията по икономическата политика с приетите поправки.
Член 26 става чл. 27.
"Чл. 27. (1) Чуждестранни превозвачи могат да извършват превози на товари до или транзит през територията на Република България само ако имат издадено от Министерството на транспорта разрешително, когато такова се изисква по силата на двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна.
(2) В съответствие с договореностите по ал. 1 Министерството на транспорта съгласува броя на разрешителните за чуждестранните превозвачи и ги предоставя на компетентните органи на съответната държава за разпределение.
(3) Предоставените по ал. 2 разрешителни не могат да се преотстъпват на превозвачи от трети страни.
(4) Контролът по използването на разрешителните, издадени по ал. 1, се осъществява от министъра на транспорта."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте чл. 26, който става чл. 27, така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Член 27 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:Член 27 става чл. 28.
"Чл. 28. (1) Не се допускат каботажни превози от чуждестранни превозвачи между два пункта на територията на Република България.
(2) В случаите, когато съгласно международните договори, по които Република България е страна, такива превози се допускат, Министерството на транспорта издава разрешително, с което се установяват конкретните условия за използването му."
Има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков със следното съдържание:
"Чл. 27. Не се допускат каботажни превози от чуждестранни превозвачи между два пункта на територията на Република България, освен когато каботажът е разрешен съгласно международните договори, по които Република България е страна. В тези случаи Министерството на транспорта издава разрешително и определя конкретните условия за използването му."
Комисията по икономическата политика не приема предложението на народния представител Кирил Ерменков и подкрепя текста на вносителя по чл. 27, който става чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кирил Ерменков за заместващ текст на чл. 27.
Гласували 108 народни представители: за 39, против 42, въздържали се 27.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 27, който става чл. 28, така, както е предложен от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 83, против 5, въздържали се 16.
Член 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Раздел II
Достъп на български превозвачи до международни превози
на пътници и на чуждестранни превозвачи до превоз на
пътници на територията на Република България
Чл. 28. (1) Български превозвач може да извършва международен превоз на пътници, ако притежава лиценз и разрешително.
(2) Условията и редът за издаване на разрешително се определят с наредба на министъра на транспорта в съответствие с двустранните и многостранните международни договори, по които Република България е страна.
(3) Контролът по използването на лицензиите и разрешителните, издадени по смисъла на ал. 1, се осъществява от Министерството на транспорта."
Няма направени предложения по чл. 28, който става чл. 29.
"Чл. 29. (1) Чуждестранен превозвач може да извършва редовни международни превози на пътници до или транзит през територията на Република България само ако има издадено от Министерството на транспорта разрешително в съответствие с двустранните и многостранни договори, по които Република България е страна.
(2) В съответствие с договореностите по ал. 1 Министерството на транспорта съгласува броя на разрешителните за чуждестранните превозвачи и ги предоставя на компетентните органи на съответната държава.
(3) Предоставените по ал. 2 разрешителни не могат да се преотстъпват на превозвачи от трети страни.
(4) Контролът по използването на разрешителни, издадени по смисъла на ал. 1, се осъществява от Министерството на транспорта."
По този текст има направено предложение от народния представител Ремзи Осман, но то е оттеглено.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 29 става чл. 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и членове 28 и 29, които стават съответно чл. 29 и 30, така, както са предложени от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 2, въздържали се 8.
Заглавието на раздел II и членове 29 и 30 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 30 има направено предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 30 става чл. 31:
"Чл. 31. (1) Министерството на транспорта издава разрешителни на чуждестранни превозвачи по чл. 30 след представяне на документите, установени с двустранните и многостранните договорености, и искане от компетентния орган на държавата на чуждестранния превозвач.
(2) Министърът на транспорта с наредба установява условията и реда и сроковете за издаване на разрешителни и случаите на отнемане или промяна на издадено разрешително."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 30, който става чл. 31, така както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 85, против 2, въздържал се 1.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 31. Министерството на транспорта може да откаже издаването на разрешително, да открие процедура по промяната им или да отнеме разрешителни, ако се установи нарушение на действащото законодателство, на двустранните и многостранните международни договори, по които Република България е страна, и на паспортния и митническия режим, установен в страната."
Комисията подкрепя текста на вносителя като чл. 31 става чл. 32.
"Чл. 32. Чуждестранен превозвач може да извършва случаен или совалков превоз до или през територията на Република България без разрешително, освен ако е предписано друго в двустранните или в многостранните договори, по които Република България е страна."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 32 става чл. 33.
"Чл. 33. (1) Не се допуска извършване на каботажни превози на пътници от чуждестранни превозвачи между два пункта на територията на Република България.
(2) В случаите, когато съгласно международните договори, по които Република България е страна, се допускат каботажни превози по ал. 1, Министерството на транспорта издава разрешително на чуждестранния превозвач и установява броя на курсовете."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 33 става чл. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте чл. 31, 32 и 33, които стават съответно чл. 32, 33 и 34 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Членове от 32 до 34 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По глава пета няма направени предложения и се подкрепят текстовете на вносителя, така че ще прочета цялата глава.
"Глава пета - Особени правила при договорите за превоз", "Раздел I - Договор за превоз на пътници".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 34. С договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози с автомобили пътници и техните багажи до определено място, а пътникът поема задължение да заплати превозната цена."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 34 става чл. 35.
"Чл. 35. (1) При превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава индивидуален или колективен билет.
(2) Действителността на договора за превоз на пътници не зависи от издаването, редовността или изгубването на билета."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 35 става чл. 36.
"Чл. 36. (1) При поискване от пътника превозвачът задължително издава багажна разписка.
(2) Багажната разписка установява количеството и вида на багажите, които се предават на превозвача.
(3) Издаването на разписката не дава право на превозвача да събира допълнителна такса."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 36 става чл. 37.
"Чл. 37. Билетът и багажната разписка са доказателство за вписаните в тях данни до доказване на противното."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 37 става чл. 38.
"Чл. 38. Върху билета се посочват наименованието и адресът на превозвача. Когато багажната разписка не е комбинирана с билет, тя трябва да сдържа името и адреса на превозвача."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 38 става чл. 39.
"Чл. 39. В случаите, когато билетът не е поименен, той може да се преотстъпва, докато превозът не е започнал."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 39 става чл. 40.
"Чл. 40. (1) Превозвачът предава багажите лично на приносителя на багажната разписка. При непредставяне на багажната разписка превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това.
(2) Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от превозвача или от трето лице за сметка на пътника за срок от три месеца."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 40 става чл. 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета, заглавието на раздел I и членове от 34 до 40, които стават съответно членове от 35 до 41, така както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 4.
Заглавията на глава пета и раздел I и членове от 35 до 41 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Раздел II - Отговорност на превозвача по договора за превоз на пътници".
Комисията подкрепя заглавието, предложено от вносителя.
"Чл. 41. Превозвачът отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него, или е предизвикана поради товаренето и разтоварването на багажите."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 41 става чл. 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте заглавието на раздел II и чл. 41, който става чл. 42, така както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 10.
Заглавието на раздел II и чл. 42 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 42, който става чл. 43, има предложение на Комисията по икономическата политика със следното съдържание:
"Чл. 43. Превозвачът се освобождава от отговорност, ако увреждането по чл. 42 е причинено от обстоятелства, които превозвачът, независимо от взетите от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или последиците от които не може да предотврати (непреодолима сила)."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 42, който става чл. 43, така както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Член 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 43. Превозвачът не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 43 става чл. 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 43, който става чл. 44, така както е предложен от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 4.
Член 44 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 44 има предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 44 става чл. 45:
"Чл. 45. (1) Превозвачът отговаря за цялостната или частичната липса или повреда на багажите на пътника от момента на получаването им до предаването им, включително за времето, през което са били съхранявани.
(2) Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила).
 (3) Превозвачът дължи обезщетение за цялостната или частичната липса или повреда на багажите, но не повече от 500 лева на багажна единица."
Това е текстът, който предлага Комисията по икономическата политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 44, който става чл. 45 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Член 45 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 45. (1) Недоставените багажи в срок от 14 дни, считано от датата, на която пътникът ги е потърсил, се считат за загубени.
(2) Когато багаж, считан за загубен, бъде намерен в срок от една година от датата, на която пътникът го е потърсил, превозвачът е длъжен да го уведоми.
 (3) След връщане на полученото обезщетение от пътника превозвачът е длъжен да му предаде намерения багаж. Пътникът запазва правото си на обезщетение за забавата."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 45 става чл. 46.
"Чл. 46. Превозвачът се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 46 става чл. 47.
"Чл. 47. В случаите, когато вредите са настъпили по вина на трето лице, превозвачът има право на регресен иск."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 47 става чл. 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте членове от 45 до 47 включително, които стават съответно членове 46, 47 и 48.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Членове 46, 47 и 48 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Раздел трети - Договор за превоз на товари".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел трети така, както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на раздел трети е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Чл. 48. С договор за автомобилен превоз на товари превозвачът се задължава срещу заплащане да превози с превозно средство до определено местоназначение товар, който изпращачът му предава."
Има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, който предлага в чл. 48 да се добави изречение второ със следното съдържание: "При извършване на международни превози се прилага Конвенцията CMR."
Комисията по икономическата политика не приема направеното предложение и подкрепя текста на вносителя, като чл. 48 става чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Има думата господин Ерменков.
КИРИЛ ЕРМЕНКОВ (ЕЛ): Благодаря, господин председател.
Моето предложение беше именно в съответствие с философията на закона и поне за по-добре изразена в закона хармонизация с европейското законодателство. А именно, че за международните превози трябва да се запише, че се прилага Конвенцията CMR. Това не противоречи на досега приетите текстове към закона. Обърнете и вижте чл. 14, който вече приехме, където записваме, че опасните товари трябва да отговарят на Европейската спогодба за международни превози, без да конкретизираме условията. Но самото изискване за международните превози, за извършването им, приложението на тази Конвенция доказва необходимостта от спазването на тази Конвенция. Затова моля, независимо от решението на комисията, народните представители да подкрепят предложението за второ изречение към чл. 48. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ерменков.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Кирил Ерменков.
Гласували 111 народни представители: за 21, против 42, въздържали се 48.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 48, който става чл. 49 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Член 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 49. (1) Договорът за превоз се установява с товарителница.
(2) Действителността на договора за превоз не зависи от издаването, редовността или изгубването на товарителницата."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 49 става чл. 50.
"Чл. 50. (1) Товарителницата се изготвя в три оригинални екземпляра, подписани и подпечатани от изпращача и от превозвача.
(2) Когато товарът трябва да бъде натоварен на няколко превозни средства или когато товарите са от различен вид, всяка от страните има право да изисква изготвяне на толкова товарителници, колкото е броят на превозните средства или на видовете товари."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 50 става чл. 51.
"Чл. 51. (1) Изпращачът посочва в товарителницата точното наименование на товара и особените му свойства, ако има такива.
(2) Едновременно с товара изпращачът предава на превозвача всички документи, изисквани от санитарните, митническите и други органи за този превоз."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 51 става чл. 52.
"Чл. 52. (1) Товарителницата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1. мястото и датата на съставянето;
2. името и адреса на изпращача;
3. името и адреса на превозвача;
4. мястото и датата на приемане на товара за превоз и мястото на доставянето му;
5. името и адреса на получателя;
6. наименованието на вида на товара и вида на опаковката, а за опасните товари - тяхното общоприето наименование;
7. брутното тегло или изразеното по друг начин количество на товара;
8. броя на колетите (пакетите), особената им маркировка и номерата им;
9. превозната цена, допълнителните разходи, митническите сборове и други разноски, които възникват от момента на сключването на договора до доставянето на товара;
10. необходимите инструкции за митническите формалности и други подобни;
11. при необходимост: данни относно забрана за претоварване, разноски, които поема изпращачът, обявената стойност на товара, инструкциите на изпращача до превозвача относно застраховката на товара, срока за превоза и опис на документите, връчени на превозвача.
(2) Страните могат да вписват в товарителницата и други данни."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 52 става чл. 53.
"Чл. 53. Изпращачът дължи обезщетение на превозвача или на трети лица за настъпилите вреди поради неверни, неточни или непълни данни, вписани в товарителницата."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 53 става чл. 54.
"Чл. 54. Когато по искане на изпращача превозвачът впише в товарителницата посочените в предходните членове данни, счита се, че той действа от името на изпращача до доказване на противното."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 54 става чл. 55.

Чл. 55. Установяването на теглото на товара е задължение на изпращача (товародателя)."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 55 става чл. 56.
"Чл. 56. Натоварването и разтоварването се извършват от изпращача, получателя или спедитора, освен ако е уговорено друго."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 56 става чл. 57.
"Чл. 57. Подреждането на товара се извършва под прякото наблюдение на водача с оглед опазване на товара и осигуряване безопасността на движението."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 57 става чл. 58.
"Чл. 58. При приемането на товара превозвачът е длъжен да провери:
1. точността на данните в товарителницата;
2. видимото състояние на товара и опаковката му."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 58 става чл. 59.
"Чл. 59. (1) Превозвачът вписва в товарителницата мотивираните си възражения по повод на точността на данните в товарителницата и видимото състояние на товара и опаковката му. Изпращачът не е обвързан от възраженията, освен ако ги е приел изрично с товарителницата.
(2) При невписване на възражения от превозвача се приема, че товарът и опаковката му са били в добро състояние при приемането за превоз.
(3) Когато превозвачът не разполага със средства да провери данните, той вписва в товарителницата възраженията си, включително и по видимото състояние на товара и опаковката му."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 59 става чл. 60.
"Чл. 60. Товарителницата удостоверява условията на договора и получаването на товара от превозвача до доказване на противното."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 60 става чл. 61.
"Чл. 61. Специалните приспособления по автомобила при превоз на товари с особени изисквания поради естеството (вида), размерите и теглото на товара са за сметка на изпращача."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 61 става чл. 62.
"Чл. 62. Изпращачът има право да поиска от превозвача спиране на превоза, промяна на предвиденото място за доставяне или доставяне на товара на друг получател, но не по-късно от предаването на екземпляра от товарителницата на получателя. В този случай изпращачът поема всички разноски, свързани с промяната."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 62, става чл. 63.
"Чл. 63. Товарът, заедно с товарителницата, се предава на посочения в товарителницата получател или на негов пълномощник."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 63 става чл. 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте членове от 49 до 63 включително, които стават от 50 до 64 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Членове от 50 до 64 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Чл. 64. След пристигането на товара на предвиденото в товарителницата място получателят има право да получи втория екземпляр от товарителницата и товара срещу подпис."
Има направено предложение от народния представител Ремзи Осман. Той предлага да се създаде нов чл. 64а със следното съдържание:
"Чл. 64а. При многократно повтарящи се превози от един и същи изпращач за един и същи получател на разстояние до 5 км се издава една товарителница."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението на народния представител Ремзи Осман.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя, като чл. 64 става чл. 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Господин Ремзи Осман не е в залата. Някой желае ли да вземе отношение по неговото предложение? Няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Ремзи Осман, което не е прието от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 9, против 88, въздържали се 3.
Предложението на господин Ремзи Осман не се приема.
Поставям на гласуване чл. 64 на вносителя, който по предложение на комисията става чл. 65.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Член 65 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Раздел IV - Отговорност при договор за превоз на товари".
Комисията по икономическа политика подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 65. Изпращачът отговаря пред превозвача за вредите, нанесени на лица, вещи или други товари, и за разноските, произтичащи от недостатъци на опаковката на товара, освен ако тези недостатъци са били видими или известни на превозвача при приемането на товара за превоз и той не е направил възражение по този повод."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 65 става чл. 66.
"Чл. 66. Превозвачът отговаря за пълната или частичната липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до получаването му, както и за забава при доставянето му."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 66 става чл. 67.
По чл. 67, който става чл. 68, има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 68. (1) Превозвачът се освобождава от отговорност по чл. 67, когато липсата, повредата или забавата се дължат на изпращача или на получателя, на присъщ недостатък на товара или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне и последиците от които не е могъл да преодолее (непреодолима сила).
(2) За да се освободи от отговорност по ал. 1 превозвачът не може да се позовава на недостатъци на превозното средство, с което си служи, за да извърши превоза, или на грешки на водача.
(3) Доказването на обстоятелствата по ал. 1 е в тежест на превозвача.
Чл. 68. Счита се, че има забава в доставянето, когато товарът не е бил доставен в уговорения срок или ако не е уговорен срок, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайно необходимото време за такъв превоз, извършен с грижата на добър търговец."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 68 става чл. 69.
"Чл. 69. (1) Счита се, без да са необходими други доказателства, че товарът е изгубен, когато той не бъде доставен в срок тридесет дни след изтичане на уговорения срок или в случаите, когато такъв срок не е уговорен, шестдесет дни след приемането на товара за превоз от превозвача.
(2) След получаване на обезщетението за изгубения товар правоимащият може да поиска да бъде уведомен писмено веднага щом товарът се намери в течение на една година, считано от изплащането на обезщетението."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 69 става чл. 70.
По чл. 70, който става чл. 71, има предложение на Комисията по икономическата политика:
"Чл. 71. Обезщетението за цялостна или частична липса на товара е в размер на вредата, но не повече от 50 лв. за килограм бруто липсващо тегло.Чл. 71. (1) Превозвачът дължи обезщетение при частична повреда на товара съобразно стойността на обезценяването му.
             (2) Обезщетението не може да надвишава сумата, която би се получила при цялостна липса на товара."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 71 става чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Имате думата, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви. Само две изречения. Слушам тук текстовете и гласуваме. Но аз се питам защо? Това е абсолютно излишно. Има Търговски закон, чл. 367. Има специална глава - "Договор за превози", чл. 361 - "Спедиционния договор".
Сега ние преповтаряме текстовете от Търговския закон в този закон. И правим по-голяма каша. И ние, юристите тук, си мълчим.
Гласувайте, но това ни създава повече проблеми, отколкото да решаваме. Два закона - еднакво третиращи еднакви договори. Такова чудо няма! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Корнезов, какво е Вашето предложение? Ние сме на второ четене. Предлагате отпадане?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Нищо не можем да направим засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Какво предлагате?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Срам за юристите и за мен включително!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Правите ли предложение за отпадане на текстовете?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Правя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Постъпило е предложение от господин Корнезов за отпадане на току-що докладваните текстове от господин Праматарски, включващи чл. 66 до чл. 72.
Поставям на гласуване предложението на господин Корнезов.
Гласували 112 народни представители: за 13, против 78, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложения раздел IV със заглавие и чл. 66 до 72 включително, съгласно номерацията, предложена от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 4.
Раздел IV с членове по новата номерация 66 до 72 включително са приети.
Моля да продължите, господин Праматарски.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:

"Раздел V
Рекламации и искове при договори за превоз на товари
и пътници"

Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 72. (1) Увреденият клиент има право да предяви рекламация пред автомобилния превозвач.
              (2) Към рекламацията си клиентът е длъжен да приложи превозните документи и всички други документи, доказващи претърпяната вреда."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 72 става чл. 73.
"Чл. 73. Право да предявява рекламация има:
1. при превозите на товари - изпращачът на товара, в 30-дневен срок от датата на получаването;
2. при превоз на багажи - предявителят на багажната разписка, в 7-дневен срок от приключването на превоза;
3. във всички останали случаи - предявителят на документа, по който се рекламира, в 30-дневен срок."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 73 става чл. 74.
По чл. 74. Има направено предложение от Комисията по икономическата политика, като чл. 74 става чл. 75, със следното съдържание:
"Чл. 75. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск."
По чл. 75 също има направено предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 75 става чл. 76 със следното съдържание:
"Чл. 76. Исковете по чл. 75 се погасяват с изтичането на едногодишен давностен срок, а исковете, произтичащи от смърт или от телесна повреда на пътник, се погасяват с изтичането на 3-годишен давностен срок."
По чл. 76 също има предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 76 става чл. 77:
"Чл. 77. (1) Предявяването на рекламация спира давността до деня на писменото й отхвърляне или частичното й приемане.
              (2) При частично признаване на рекламацията давността продължава да тече само за останалата спорна част от рекламацията."
Това са текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване раздел V със заглавието, както и чл. 72 до 76 на вносителя, които стават съответно чл. 73 до 77 включително.
Моля да гласувате.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Докладваните текстове са приети, включително до чл. 77.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Глава шеста
ВРЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО
СРЕДСТВО, ПРЕКЪСВАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА"
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има ли желаещи да вземат думата по заглавието? Няма желаещи.
Поставям на гласуване глава шеста с докладваното от господин Праматарски заглавие.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Глава шеста със заглавието са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 77. В рамките на всеки 24 последователни часа периодът на ежедневно управление на моторно превозно средство, извършващо международни и междуселищни обществени превози, не може да надвишава 9 часа, а за вътрешноградските обществени превози - 12 часа."
Има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, който предлага чл. 77 да се измени така:
"Чл. 77. В рамките на всеки 24 последователни часа периодът на ежедневно управление на моторно превозно средство, извършващо международни и междуселищни превози, не може да надвишава 10 часа два пъти в седмицата."
Комисията не приема предложението на народния представител и подкрепя текста на вносителя, като чл. 77 става чл. 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Господин Ерменков го няма. Неговото предложение не е прието.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, имам един въпрос: "периодът на ежедневно управление на моторно превозно средство" - вероятно се има предвид от един водач, защото едно превозно средство може да се използва 24 часа, но водачите да се сменят.
МИНИСТЪР ВИЛХЕЛМ КРАУС: Така е.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Но не е ясно от текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин министърът потвърждава, че става дума за един водач. Ако се налага, да се доуточни текстът, господин Праматарски, за да не буди двусмисленост.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не знам термина "водач" дали го използвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Използва се.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Понеже се отнася за превозното средство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, да, правилно.
Господин Праматарски ще направи предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Бележката на господин Сендов е, мисля, много основателна. Вносителите явно са имали предвид, че имплицитно се съдържа това предложение. (Реплика от господин Любен Корнезов.)
Да, точно за това става въпрос, че един водач не може да управлява в рамките на 24 часа. Затова предлагаме в текста, след думите "управление на моторно превозно средство", да се добави "от един водач", или "от един и същи водач" може би е по-правилно. И тогава текстът става следният:
"В рамките на всеки 24 последователни часа периодът на ежедневно управление на моторно превозно средство от един и същи водач, извършващо международни и междуселищни обществени превози, не може да надвишава 9 часа, а за вътрешноградските обществени превози - 12 часа."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря за това уточняване, но все пак първо ще поставя на гласуване предложението за заместващия текст от господин Ерменков, което предложение не е прието от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 28, против 46, въздържали се 5.
Това предложение не се приема.
Поставям на гласуване чл. 77 на вносителя, който става чл. 78, с корекцията, дадена преди малко от господин Праматарски, или на втория ред, след "моторно превозно средство" се добавят думите "от един и същи водач".
Моля да гласуваме.
Гласували 105 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 5.
Член 78 с допълнението е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 78. След най-малко шест периода на ежедневно управление водачът трябва да ползва седмична почивка."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 78 става чл. 79.
"Чл. 79. Общата продължителност на времето за управление не трябва да надхвърля 90 часа за период от две последователни седмици."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 79 става чл. 80.
"Чл. 80. (1) След период от 4,5 часа управление водачът трябва да направи прекъсване най-малко от 45 минути, освен ако започва период за почивка.
(2) Прекъсването по ал. 1 може да бъде заменено от прекъсвания с продължителност най-малко 15 минути всяко, вместени в периода за управление на превозното средство.
(3) По време на прекъсванията по ал. 2 водачът не може да извършва други дейности. Времето за чакане и времето, през което водачът не управлява превозното средство, но стои на борда на превозното средство в движение - на ферибот или влак, не се счита за "други дейности".
(4) Прекъсванията по този член не се считат за дневни почивки."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 80 става чл. 81.
"Чл. 81. По време на всеки период от 24 часа водачът ползва най-малко 11 последователни часа дневна почивка."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 81 става чл. 82.
"Чл. 82. По време на всеки период от 30 часа, през който на борда на превозното средство има най-малко двама водачи, всеки един от тях ползва дневна почивка с продължителност минимум 8 последователни часа."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 82 става чл. 83.
"Чл. 83. Дневната почивка може да се ползва в превозното средство при условие, че то е оборудвано с място за спане и е спряло."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 83 става чл. 84.
"Чл. 84. За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (АЕТR) (ДВ, бр. 99 от 1995 г.)."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 84 става чл. 85.
"Чл. 85. Не се допуска стимулиране на водачите, включително и под формата на награди, в зависимост от пропътуваното разстояние."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 85 става чл. 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване членове 78 до 85, дадени от вносителя, които се преномерират от комисията в членове 79 до 86 включително.
Моля да гласуваме за предложенията на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 8.
Членове по новата номерация 79 до 86 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 86. Минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници и превози на товари с максимално допустимо тегло на превозното средство над 7,5 тона е 21 години, а за всички останали - 18 години."
Има направено предложение от народния представител Ремзи Осман, който предлага в чл. 86 думите "и превози на товари с максимално допустимо тегло на превозното средство над 7,5 тона" да отпаднат.
Комисията не приема предложението на народния представител.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 86 става чл. 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Предложението на господин Ремзи Осман за корекция, за изменение във внесеното предложение не е прието от комисията.
Поставям на гласуване предложението на господин Ремзи Осман неприето от комисията.
Гласували 97 народни представители: за 1, против 80, въздържали се 16.
Предложението на господин Ремзи Осман не се приема.
Поставям на гласуване предложението на вносителя, прието от комисията, за чл. 87.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Член 87 по новата номерация е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 87. (1) При извършване на автомобилни превози на пътници и товари превозвачът трябва да изготви график за работата на водачите и работен дневник.
(2) Дневникът трябва да бъде подписан от ръководителя на предприятието или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Сведенията, които трябва да съдържа работният дневник и срокът за неговото съхранение се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като чл. 87 става чл. 88.
"Чл. 88. Министърът на транспорта определя с наредба изискванията за задължителна употреба на контролни уреди за регистриране на данните за движението на моторните превозни средства и за работата на екипажите."
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя като чл. 88 става чл. 89.
По чл. 89 има предложение, направено от Комисията по икономическата политика:
Член 89 става чл. 90 със следното съдържание:
"Чл. 90. Превозвачите организират труда на водачите при спазване изискванията на чл. 78 до чл. 88 от този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Праматарски.
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване членове от 88 до 90 включително по новата номерация, съгласно предложението на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Членове 88, 89 и 90 по новата номерация са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "Глава седма - Контрол върху превозите".
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване глава седма със заглавие: "Контрол върху превозите".
Гласували 93 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 7.
Глава седма със заглавието е приета.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"Чл. 90. (1) Министърът на транспорта съвместно с министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и военизираните формирования в другите министерства и ведомства.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез Държавната автомобилна инспекция.
(3) Длъжностните лица от Държавната автомобилна инспекция имат право:
1. да спират моторните превозни средства, извършващи превози на пътници и товари, за проверка;
2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността на превозвачите;
3. да изискват за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза на пътници и товари;
4. да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешенията за извършване на превоз на пътници и товари".
По този член има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, който предлага в чл. 90, ал. 3, т. 1 да отпадне.
Комисията по икономическата политика не приема предложението на народния представител Кирил Ерменков, подкрепя текста на вносителя като чл. 90 става чл. 91.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин заместник-председателят акад. Сендов има думата.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, тъй като народният представител Кирил Ерменков отсъства, аз искам да подкрепя неговото предложение, тъй като доколкото си спомням само униформени служители имат право да спират моторни превозни средства. По какъв начин един водач на превозно средство ще познае, че този, който го спира, е длъжностно лице на Държавната автомобилна инспекция? Едно задължение на водачите да спират на всеки, който поиска да ги спре, може да доведе до много неприятни последствия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има думата министърът на транспорта господин Вилхелм Краус.
МИНИСТЪР ВИЛХЕЛМ КРАУС: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Да, акад. Сендов е прав по принцип за униформите. Уточнението ми е, че служителите на ДАИ също разполагат с униформи. Те са в момента униформени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Господин министърът заяви, че и служителите на ДАИ са униформени, уточнявам, понеже отговорът не беше чут в залата.
Желаещи да вземат думата няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Ерменков, подкрепено от акад. Сендов, за отпадане в чл. 90, ал. 3 на т. 1.
Гласували 107 народни представители: за 18, против 72, въздържали се 17.
Предложението за отпадане на т. 1 в ал. 3 не се приема.
При това положение поставям на гласуване чл. 90 в редакцията на вносителя, който става чл. 91.
Гласували 103 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 16.
Член 91 е приет.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По чл. 91 има предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 91 става чл. 92 със следното съдържание:
"Чл. 92. (1) В изпълнение на задълженията си по чл. 91 длъжностните лица извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на транспорта или от определени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване чл. 92 по новата номерация.
Гласували 107 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 9.
Член 92 по новата номерация е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По глава осма няма направени предложения с изключение на предложението на Комисията по икономическата политика, така че ще прочета цялата глава осма.
"Глава осма - Административнонаказателни разпоредби".
Комисията по икономическата политика подкрепя предложението на вносителя.
"Чл. 92. Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз на пътници и товари без лицензия, разрешение или други документи, които се изискват от този закон, се наказва с глоба от 100 до 200 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 92 става чл. 93.
"Чл. 93. Водач на моторно превозно средство, който не издаде документ за платена превозна цена, включително и за таксиметровите превози, се наказва с глоба от 100 до 200 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 93 става чл. 94.
"Чл. 94. Водач на моторно превозно средство, който разпломбира не по установения ред, повреди или измени показанията и управлява превозното средство без или с неизправен таксиметров апарат или контролен уред или неправилно ги използва, се наказва с глоба от 100 до 500 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 94 става чл. 95.
"Чл. 95. Превозвач, който допусне или разпореди извършване на обществен превоз на пътници и товари, без да има това право и в нарушение на правилата по този закон, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 95 става чл. 96.
"Чл. 96. Превозвач, който откаже достъп на контролните органи до гаражите, автосервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността му, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 96 става чл. 97.
По чл. 97 има направено предложение на Комисията по икономическата политика, като чл. 97 става чл. 98 със следното съдържание:
"Чл. 98. За повторно нарушение по чл. 95 и 96 наказанието е имуществена санкция от 5000 до 10 000 лева и отнемане на лицензията и придобитата правоспособност."
"Чл. 98. Който наруши реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешителните за извършване на превоз на пътници и товари, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1500 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 98 става чл. 99.
"Чл. 99. Превозвач, допуснал да бъдат използвани превозните му средства за умишлено препречване на свободното движение по улиците, площадите и пътищата, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 5000 лева и с отнемане на лицензията за срок от 1 година."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 99 става чл. 100.
"Чл. 100. Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг документ, се наказва с глоба от 2,50 лева до 10 лева - за превоз в населени места, от 10 до 30 лева - за междуселищни превози, и от 200 до 500 лева - за международни превози."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като чл. 100 става чл. 101.
"Чл. 101. (1) Собственик на автогара и автоспирка, който не осигури достъп до автогарата или автоспирката на моторно превозно средство за обществен превоз по редовни автобусни линии, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 300 до 1000 лева.
(2) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз по редовни автобусни линии, който не спира на определените спирки, включително в автогарите и автоспирките, се наказва с глоба от 100 до 200 лева."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 101, който става чл. 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Праматарски.
Желаещи да вземат думата? Няма.
Поставям на гласуване глава осма със заглавие и членове 92 до 101 на вносителя, които след гласуването ще станат членове 93 до 102 включително.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
Глава осма със заглавие и членове, по новата номерация, 93 до 102 включително са приети.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: По Допълнителните разпоредби има направено предложение от народния представител Кирил Ерменков, който предлага в § 1 на Допълнителните разпоредби да се направят следните допълнения:
1. В т. 7 се създава изречение второ: "Лицето да не е съдено за тежки престъпления, да няма психични отклонения, да не е кредитен милионер".
2. Второ предложение по § 1 на господин Ерменков - в т. 12 след думата "начална", се добавя "междинна".
Комисията по икономическата политика не приема предложението по т. 1 и приема предложението по т. 12.
Чета предложението за Допълнителни разпоредби на Комисията по икономическата политика с приетото предложение по т. 2:
"§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Обществен превоз" е превоз, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.
2. "Превоз на товари" е дейност на търговец, извършващ превоз на стоки срещу заплащане със собствени или собствени и наети превозни средства, включително и на лизинг, независимо дали са натоварени или не.
3. "Превоз на пътници" е дейност на търговец за превоз на пътници срещу заплащане, която се осъществява със специално конструирани и оборудвани моторни превозни средства, независимо дали са натоварени или не.
4. "Превоз за собствена сметка" е превоз на товари и пътници, предназначен единствено за или произтичащ от собствена стопанска дейност, без заплащане, включително и тези, организирани за осигуряване превоза на определена категория пътници - работници от и до местоработата им, както и на деца и ученици до и от детски градини и училища.
5. "Автомобилен превозвач" е всяко юридическо лице или едноличен търговец, който извършва превоз на товари или пътници със собствени, наети или собствени и наети, включително на лизинг, превозни средства.
6. "Криза на пазара" е наличие на значителен и вероятно продължителен излишък на предлагане на транспортни услуги спрямо търсенето от клиентите, представляващ сериозна заплаха за финансовата стабилност и оцеляване на значителен брой превозвачи.
7. "Благонадеждност" е състояние на сигурност, гарантиращо, че лицето не уврежда, нито застрашава с действията си обществото или икономиката на страната.
8. "Финансова стабилност" е наличие на достатъчно финансови средства, които осигуряват осъществяването на дейността на превозвача.
9. "Професионална компетентност" е притежаването на знания и умения в определени области, придобити чрез посещения в специални курсове за обучение или усвоени в транспортната практика от лицата, назначени да ръководят транспортната дейност на превозвача.
10. "Транспортна годност" е възможността дадено превозно средство да осъществява конкретен вид превоз, установена след преглед.
11. "Транспортна схема" е общодостъпна схема, с която се предоставят за експлоатация редовните автобусни линии в община, област или в цялата страна.
12. "Автогара" е място, служещо за начална, междинна или крайна точка на редовните автобусни линии.
13. "Автоспирка" е място, обозначено за временно спиране с цел слизане/качване на пътници или натоварване (разтоварване) на товари.
14. "Международен превоз" е всеки превоз на товари или пътници, при който се преминава през държавна граница.
15. "Каботажен превоз" е вътрешен автомобилен превоз, извършван от превозвач в страна, различна от тази, в която е регистриран.
16. "Опасни товари" са вещества и изделия, чието транспортиране по пътищата е забранено или се разрешава само при определени обстоятелства съгласно Приложение А и Приложение Б към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
17. "Разрешително" е документ, издаден по образец, установен от министъра на транспорта, даващ право за извършване на определен вид превози.
18. "Работа на екипажите" е периодът от време, който обхваща времето за управление на превозното средство, регламентираните прекъсвания и времето за почивка.
19. "Екипаж" е водачът или водачите, или някое от следните лица, независимо дали то е водач или не:
а) придружител - всяко лице, придружаващо водача с оглед да го подпомага при някои маневри и вземащо участие в операциите по превоза, без да е водач;
б) кондуктор - лицето, придружаващо водача на превозното средство, превозващо пътници, натоварено да издава или да проверява билетите и други документи, даващи право на пътниците да пътуват в превозното средство.
20. "Период на ежедневно управление" е общата продължителност на времето за управление между две дневни почивки или между една дневна почивка и една седмична почивка.
21. "Дневна почивка" е всеки непрекъснат период от най-малко или 11 часа, през който водачът може свободно да разполага със своето време.
22. "Редовна автобусна линия" е постоянен маршрут за изпълнение на автобусни превози по утвърдено разписание.
23. "Специализирани автобусни превози" са превозите на работници, ученици и други по договор с определени от клиента маршрут и разписание.
24. "Случайни автобусни превози" са превозите на предварително определена група пътници без промяна в състава на групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия.
25. "Совалкови автобусни превози" са превозите с автобуси, посредством които при непрекъснато повтарящи се прави и обратни превози предварително съставени групи от пътници се превозват от даден отправен район до друг.
26. "Таксиметрови превози" са превозите на пътници с леки автомобили до пет места, които превозвачът държи в готовност и с които изпълнява пътуване до определена от клиента цел.
27. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
28. "Максимално допустима маса" е съвкупността от собственото тегло на превозното средство и максимално допустимото му натоварване.
29. "Товарителница" е товарителен запис по смисъла на чл. 371 от Търговския закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Има думата господин Едуард Клайн.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Господин председателю, уважаеми колеги! Имам предложение за една редакция на т. 7 от § 1 на Допълнителните разпоредби, отнасяща се до благонадеждност. Предложението ми е за нов текст на т. 7:
"7. "Благонадеждност" е съвкупност от качества и обстоятелства, които дават увереност, че лицето не уврежда и не застрашава с действията си обществото или икономиката на страната".
Смятам, че с тази редакция текстът на т. 7 става по-ясен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Клайн.
Има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателю, господин министър, колеги! В § 1 два пъти се използва думата "търговец". Аз предлагам думата "търговец" в § 1 от Допълнителните разпоредби да се замени с "физическо или юридическо лице". Това е по смисъла на Търговския закон, защото иначе трябва да се тълкува думата "търговец". Едноличният търговец е физическо лице и наистина става по-ясен текстът на Допълнителните разпоредби. Благодаря.
Предложението ми е чисто редакционно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Благой Димитров.
Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.
Най-напред ще поставя на гласуване предложението на народния представител Кирил Ерменков, което не е прието от комисията, за създаване на ново изречение в т. 7.
Гласували 106 народни представители: за 21, против 75, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Следващото предложение е на господин Едуард Клайн за редакционната поправка на т. 7.
Моля, гласувайте предложението на господин Клайн.
Гласували 120 народни представители: за 104, против 6, въздържали се 10.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте предложението на господин Благой Димитров в целия текст от Допълнителните разпоредби думата "търговец" да бъде заменена с "физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец".
Гласували 103 народни представители: за 96, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1 така, както са предложени от комисията и с приетите вече две корекции.
Гласували 108 народни представители: за 96, против 7, въздържали се 5.
Заглавието и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "§ 2. За издаване на лицензи, разрешителни и други документи по този закон и по Закона за движението по пътищата се заплащат такси, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 3. При провеждане на неотложни аварийноспасителни или възстановителни работи и при евакуация на хора, животни и материални ценности при бедствия и катастрофи превозвачите предоставят транспортни средства по искане на органите на държавна власт, местната администрация и местното самоуправление. Извършените разходи се възстановяват по ред, определен от Министерския съвет."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Само искам да отбележа, че в § 2 към текста на вносителя се добавят думите "и по Закона за движението по пътищата".
Моля, гласувайте § 2 и § 3, както са предложени от вносителя, с тази по поправка в § 2.
Гласували 117 народни представители: за 104, против 3, въздържали се 10.
Параграфи 2 и 3 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ:
"ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. (1) Ежегодно в държавния бюджет на Република България се включват разходи за:
1. субсидиране на превоза на пътниците по редовни нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони по предложение на министъра на транспорта;
2. компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за специализираните и за случайните автобусни превози, както и за таксиметровите превози."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"§ 5. Издадените лицензи и разрешения важат до влизането в сила на този закон."
Комисията по икономическата политика предлага § 5 да отпадне.
"§ 6. Министърът на финансите и министърът на вътрешните работи на всеки шест месеца предоставят информация на министъра на транспорта за допуснати от превозвача нарушения на митническия и паспортния режим в Република България."
Комисията по икономическата политика предлага и § 6 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте заглавието "Заключителни разпоредби" и § 4, както са предложени от вносителя.
Гласували 125 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 19.
Заглавието и § 4 са приети.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на параграфи 5 и 6.
Гласували 112 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 7.
Параграфи 5 и 6 отпадат.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: "§ 7. Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта."
Комисията подкрепя текста на § 7, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 7, който става § 5, както е предложен от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 11.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Параграф 8 става § 6 със следното съдържание:
"§ 6. Този закон влиза в сила от датата на публикуването му в "Държавен вестник", а разпоредбите на чл. 2, алинеи 2, 3, 4 и 5 - от 1 януари 2000 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Праматарски.
Моля, гласувайте § 8, който става § 6, така както е предложен от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 109, против 3, въздържали се 7.
Параграф 6, а с това и целият Закон за автомобилните превози е приет. (Ръкопляскания.)
Съобщения за парламентарен контрол на 3 септември 1999 година:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Христо Стоянов, Валентин Симов, Жорж Ганчев и Румен Овчаров и на питане от народния представител Христо Стоянов.
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на питане от народния представител Пламен Славов.
Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцеслав Върбанов ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Георги Пирински, Александър Каракачанов и Валентин Симов.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Веселин Бончев и Иван Борисов и на питане от народните представители Емилия Масларова и Димитър Димитров.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов.
Министърът на транспорта Вилхелм Краус ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Георги Пирински и Емилия Масларова.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Йордан Нихризов.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствието на народните представители се отлагат отговорът от министъра на околната среда и водите Евдокия Манева на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев и отговорът на министъра на вътрешните работи Богомил Бонев на актуален въпрос от народния представител Христо Иванов.
Поради служебни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев.
Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол ще заседава днес, четвъртък, 2 септември, от 15,00 ч. в зала 456.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 3 септември, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,57 ч.)


Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Благовест Сендов

Александър Джеров

Секретари:
Христо Димитров

Ивалин Йосифов