Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-09-15

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Александър Джеров.

Секретари: Васил Клявков и Калчо Чукаров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 8-ми до 14 септември 1999 г.:
Законопроект за ратифициране на Монреалските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой. Вносител - Министерският съвет. Водеща комисия - по опазване на околната среда и водите. Разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Законопроект за изменение на Закона за местните избори. Вносител - народният представител Стоян Райчевски. Водеща е Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител е народният представител Борислав Китов. Водеща е Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
Проект за решение за разрешаване изпращането на български военен кораб за участие в съвместното учение "Черноморско сътрудничество '99" по инициативата "Партньорство за мир", което ще се проведе в турски териториални води. Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по национална сигурност.
Проект на Кодекс за задължителното обществено осигуряване. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен и на комисиите по бюджет, финанси и финансов контрол и по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.
Законопроект за метеорологичните и хидроложките дейности в Република България. Вносители - Лъчезар Тошев и група народни представители. Водеща е Комисията по опазване на околната среда и водите.
По дневния ред има предложение от народния представител Пламен Славов като точка в дневния ред да бъде включен законопроект за кредитиране на студентите и докторантите.
Има предложение от Парламентарната група на СДС за седмична програма:
1. Второ четене на законопроекта за училищните настоятелства.
2. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки.
3. Второ четене на законопроекта за техническите изисквания към продуктите.
4. Първо четене на законопроекта за уреждане на задълженията на "Булгаргаз" ЕАД към държавата.
5. Първо четене на законопроекта за достъп до обществена информация.
6. Първо четене на законопроекти за изменение на Закона за местните избори.
7. Първо четене на законопроекта за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.
9. Първо четене на законопроекта за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.
10. Проект за решение на Народното събрание за изменение на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България.
11. Парламентарен контрол.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание аз правя предложение точка първа от днешния дневен ред да бъде изпълнението на едно наше решение, срокът на което изтича днес, на 15 септември, да изслушаме доклад на Сметната палата и на министъра на финансите относно извършени тематични проверки по направените констатации, когато има неизпълнение на разпоредбите на действащото законодателство или нарушение на финансовата дисциплина от страна на общините.
По тези предложения някой от вносителите желае ли думата или за отпадане или за разместване? Думата има господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Разбира се, Вие имате право, а и ние сме задължени да разгледаме доклада на Сметната палата и на Министерството на финансите по повод на едно наше решение. Но моля Ви, това да не бъде точка първа, тъй като докладите не са раздадени. Моля, разпоредете, господин председателю, тези доклади да се раздадат на народните представители, ние да се запознаем с тях и тогава да започнем разискванията. Следователно, това да не бъде точка първа, а предлагам да бъде точка втора, за да имаме време и ние, и Вашите сътрудници да размножат докладите, да се запознаем и съвсем спокойно и делово да преминем към разглеждането на този изключително важен въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Господин Пламен Славов има думата.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Госпожи и господа, народни представители, днес е 15 септември - началото на новата учебна година в българското училище и аз смятам, че и заседанието на Народното събрание можеше да започне по-късно с оглед възможността на народните представители да участват в откриването на новата учебна година в българските училища. Надявам се, господин председателю, няма да възразите да използваме възможността и да поздравим всички български ученици, българските учители, дейците на образованието и българската общественост с началото на новата учебна година в българското училище и да им пожелаем здраве и успехи.
Сега ми позволете да аргументирам предложението, което съм направил, за включване в дневния ред като точка на законопроекта на Георги Първанов и група народни представители за кредитиране на студентите и докторантите, който е внесен в Народното събрание през януари т. г.
Миналата седмица, когато за втори път беше направено това предложение, господин министър-председателят Иван Костов в реплика възкликна: "Та такава система за кредитиране на студентите и докторантите съществува!..."
Аз тогава нямах възможност да продължа мотивите, тъй като времето вече беше изтекло съгласно правилника и сега бих искал да обърна вашето внимание, че тази система за кредитиране на студенти и докторанти, която е в системата на банка "ДСК", на практика не може да се реализира поради простата причина, че условията, които се предоставят на тези, които биха използвали кредити именно за тази цел, са крайно неизгодни, крайно неблагоприятни. Доказателство за това е и фактът, че единици са тези от студентите, които се възползват от условията, при които се отпускат от Държавната спестовна каса.

На следващо място, без да повтарям вече изречените аргументи от мен и от мои колеги от парламентарната трибуна, искам да се обърна преди всичко към народните представители от мнозинството и да им напомня един текст от Програма "България 2001" - програмата на правителството за периода 1997-2001 г. В раздел десети "Българското образование" се казва следното: "Приближаване към световните стандарти във висшето образование." А един от тези стандарти е именно възможността да се подпомогнат студентите и докторантите в тяхното обучение. Ясно е, че днес огромното мнозинство от българските студенти и техните семейства изпитват големи финансови проблеми и затруднения при осигуряването на средствата за такси и материална издръжка, които с всяка измината година се увеличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече, господин Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ: Приключвам, господин председателю.
Ето това смятам, че са сериозни мотиви, които би трябвало да накарат всички народни представители действително присърце да приемат това предложение и да гласуват за него. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Поставям на гласуване, първо, редовните предложения. Накрая ще се гласува моето предложение.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Пламен Славов.
Гласували 163 народни представители: за 62, против 77, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението за седмична програма на Парламентарната група на СДС.
Гласували 163 народни представители: за 113, против 34, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов - изслушване докладите на председателя на Сметната палата и на министъра на финансите за извършените проверки за упражняване бюджета в общините, да бъде втора точка от дневния ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 152 народни представители: за 61, против 68, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Има думата за процедура господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, решението, на което се позовахте, от 30 юли действително в т. 1 задължава Главното управление "Финансов контрол" и препоръчва на Сметната палата до 15 септември да извършат тематични проверки по направените констатации. Но от това решение не произтича задължението ние на 15 да разгледаме такива доклади, особено без да сме видели текстовете, без те да са внесени, доколкото ни е известно, официално в парламента.
Нашата настоятелна молба е, след като беше отхвърлено предложението на колегата Любен Корнезов да бъде предвидена като т. 2 тази проблематика, която Вие предлагате, да се спази нормалната процедура по правилника - да се заведе в Деловодството материала, който е внесен от финансите и от Сметната палата, да се дадат необходимите дни, срокове за запознаване и евентуално за становище на Комисията по бюджет и финанси, и да се направи дискусията в пленарната зала така, както е нормално и редно по процедурите на народното събрание.
Процедурното ми предложение е да не се включва в дневния ред за днес и за утрешния ден даже, може би да оставим за петък, и да се даде възможност на народните представители да се запознаят с писмените материали, и след това да изслушаме министъра на финансите и председателя на Сметната палата, и да разгледаме внесените материали и техните изложения.
Повтарям, процедурното ми предложение е днес и утре този проблем да не се включва в дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това ще бъде решено с гласуването дали да бъде включен.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, встрани от микрофоните): Молбата ми е да подложите на гласуване моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, първо ще подложа на гласуване моето предложение, защото разисквания по дневния ред не може да има. Бяха направени две предложения - т. 1 и т. 2. Гласувахме заместващото предложение съгласно правилника.
Сега поставям на гласуване предложението изслушване на двата доклада да бъде първа точка от днешния дневен ред.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Моето предложение също е заместващо, господин председателю. Предлагам да остане за петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Мина времето, когато можеше да се правят такива предложения. Правят се в началото - преди да пристъпим към гласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 165 народни представители: за 111, против 49, въздържали се 5.
Предложението е прието.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Искам думата за обяснение на отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По процедура и по дневен ред отрицателен вот няма.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Това не е процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това е процедура. Научете правилника.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Не е процедура. Вие го научете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз съм го научил. Сега вече, без да искам да Ви уча, можете да направите предложение за отлагане. Но отрицателен вот по дневен ред не може да има. Прочетете правилника, научете го най-после!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Господин Марангозов иска думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не иска думата за процедура, а за отрицателен вот.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Не иска отрицателен вот, а иска процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие ли решавате сега той какво иска? Той малолетен ли е, Вие настойник ли сте му? Ако искате така да процедираме - един да се изказва вместо друг народен представител от вашата парламентарна група?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Той иска думата за процедура.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Искам думата за отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За отрицателен вот, както искате, не мога да Ви дам думата, защото правилникът не позволява.
За процедура има думата господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя две процедурни предложения.
Първото е по тази точка от дневния ред в залата да бъде поканен господин Георги Николов - председател на Сметната палата.
Второто мое предложение е изслушването на докладите по т. 1 от дневния ред да бъде предавано пряко по Българска национална телевизия и Българско национално радио. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение?
По тези две предложения има думата господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Протестирам срещу направеното предложение от господин Велислав Величков, тъй като считам, че това е предизборна кампания на СДС във връзка с изслушването на тези доклади преди народните представители да са се запознали с тях.
Не ни водете към опростяване дейността на Народното събрание, което правителството, водено от режима "Костов", превърна в обикновен апендикс и днес иска да го покаже именно с този акт, който вие приемате - да изслушаме докладите и след това да вземем отношение.
Състоянието на общините, уважаеми дами и господа народни представители, е тежко. И в много от препоръките на Сметната палата, а и не само на Сметната палата, с които ние сме се запознали от кметовете, има неща, които на вас не ви е удобно ние да знаем предварително. Затова го правите именно така, за да не може опозицията да вземе отношение, а е ясно, че и вие няма да вземете отношение, защото освен да вдигате ръка, друго нищо не сте научили за две години и половина в това Народно събрание.
Процедурното ми предложение е да не се приема предложението на господин Велислав Величков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението да бъде поканен в пленарна зала председателят на Сметната палата Георги Николов.
Гласували 144 народни представители: за 113, против 26, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Квесторите да поканят в залата господин Георги Николов.
Моля, гласувайте второто предложение - изслушването на докладите да се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Ще има ли разисквания?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Ако има разисквания, нали всичко ще се предава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ако има разисквания, разбира се, че всичко ще се предава.
Гласували 129 народни представители: за 101, против 26, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Има думата за процедура господин Любен Корнезов.


ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
На основание чл. 41, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя предложение тази точка, първа, да се отложи и да дадете възможност поне час - два да се запознаем с докладите на министъра на финансите и на Сметната палата. Как да преминем към разисквания, когато ние не знаем какво съдържат тези доклади?
Това е моето процедурно предложение, господин председателю. И нека поне разумът този път да надделее. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението за отлагане с 2 часа на разглеждането на тази точка.
Гласували 172 народни представители: за 72, против 89, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
За процедура има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Процедурното ми предложение е да прегласуваме.
Поне по един екземпляр от тези доклади раздайте на парламентарна група, господа от мнозинството. Защо сте против това? Елате и го кажете! По един екземпляр да се даде на парламентарна група и след 11,30 ч. ще започнем да го разискваме, да го разгледаме. Какво лошо има в това? Защо сте против?
Моето процедурно предложение е да се прегласува. И не превръщайте парламента в предизборна агитационна трибуна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на прегласуване предложението за отлагане с 2 часа разглеждането на тази точка.
Гласували 174 народни представители: за 73, против 89, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Давам думата на председателя на Сметната палата господин Георги Николов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! В изпълнение на решението на Народното събрание от 30 юли 1999 г. Сметната палата извърши тематични проверки в 84 общини по констатациите на Народното събрание за допуснати нарушения и неспазване на бюджетната дисциплина в общините при съставянето и изпълнение на бюджетите им. Проверените 84 общини представляват 32,1 на сто от всички общини в страната и 41,2 на сто общините, които съгласно информацията на Министерството на финансите са нарушили бюджетната и финансовата дисциплина през първото 6-месечие на 1999 г.
Сметната палата предостави на Министерството на финансите списък на общините, на които тя ще извърши проверки, за да има съгласуваност с Главно управление "Държавен финансов контрол", което съгласно решението на Народното събрание също беше ангажирано в извършването на тези проверки. Въпреки това се допусна в 10 от общините проверките да се извършват от двата контролни органа.
Проверките бяха извършени съгласно правомощията на Сметната палата, регламентирани с чл. 91 от Конституцията на Република България и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за Сметната палата. Проверено бе изпълнението на бюджетите на общините в съответствие с изискванията на Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети, Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г., Постановление № 23 на Министерския съвет от 10 февруари 1999 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1999 г. и спазването на бюджетната дисциплина по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителната разпоредба на Закона за общинските бюджети.
Проверките обхванаха периода от 1 януари 1999 г. до 30 юни 1999 г., т.е. отчетните данни за първото 6-месечие на годината. За резултатите от всяка проверка беше изготвен доклад, който бе връчен на кмета на съответната община. По време на проверката, както и след запознаване с доклада, беше дадена възможност на кмета и на други длъжностни лица от общината да дадат писмени обяснения по констатациите.
Резултатите от проверките са обобщени в отделен материал, който в края ще предоставя, господин председателю, лично на Вас и на господин Муравей Радев - министър на финансите, в който материал са отразени конкретно резултатите за всяка една от 84-те общини. Държа също да отбележа, че резултатите от проверките са структурирани при еднакви критерии, които съответстват на констатациите на Народното събрание от 30 юли 1999 г. Тоест, постарали сме се всяка една проверка да бъде оценена от една рамка, а тази рамка е именно решението на Народното събрание, по силата на което е извършена и проверката.
Обобщените данни от проверките показват следното:
Всички общини, с изключение на община Добрич (Толбухин), са приели бюджетите си в съответствие с единната бюджетна класификация, както изисква чл. 12 от Закона за общинските бюджети. Община Добрич е приела бюджета си като обща сума на приходите и разходите, без те да са разпределени по бюджетни параграфи.
Единадесет от проверените общини, а това са общините Айтос, Златарица, Брегово, Видин, Берковица, Батак, Ветово, Алфатар, Божурище, Костенец и Хасково са приели бюджетите си при спазване на срока по § 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г., а този срок е един месец след приемането на постановлението за изпълнението на бюджета, което е прието на 10 февруари. Останалите общини - до 84, само 11 са спазили срока, фактически не са спазили срока за приемане на своя бюджет, но са спазили срока за представянето му в Министерство на финансите.
Седемдесет и пет общини, които представляват 89,2 от проверените общини, са приели собствени приходи, това е фактически първата констатация в решението, по бюджетите си над прогнозните разчети на Главно управление на Данъчната администрация. Общините са приели завишени размери на собствените приходи за балансиране на разходната част на бюджетите, за което свидетелства и сравнително ниския процент на изпълнение на собствените приходи към деветмесечието.
Петдесет и шест от общините имат фактически под процента, а някои от тях далеч под 50% от годишния размер на планираните приходи изпълнение през шестмесечието.
Седемдесет и осем общини, които съставляват близо 93% от всички проверени общини, са нарушили чл. 22 от Закона за общинския бюджет. Държа да отбележа какво изисква той. Този член изисква разходите да се извършват до размера на приходите по бюджета при спазване на определените със закон приоритети.
Разходите на тези общини - 78 са над размера на постъпилите приходи по бюджетите им към 30 юни 1999 г., което предопределя големия размер на неразплатените разходи.
Към 30 юни 1999 г. неразплатените разходи за тези 78 общини са възлизали на 66 млрд. 243 млн. и са в повече с 47,2 на сто спрямо 31 декември 1998 г.
Само 6 от проверените общини, това са Девня, Златарица, Ново село, Ябланица, Батак и Садово нямат неразплатени разходи към 30 юни 1999 г.
Следващата наша обобщена констатация:
При съставянето на бюджетите само една община - Лом не е спазила определените приоритети с чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. Този член, алинея и точка регламентират приоритетността при разходването на средствата по бюджетите.
При изпълнението на бюджетите си не са спазени приоритетите в 32 общини, които съставляват 38,1 на сто от проверените общини.
Неразплатените приоритетни разходи в тези общини към 30 юни са близо 20 млрд. лв.
Искам, сега да отбележа, макар и малко по-късно, че всички числа, които съобщавам, са в стари лева. Използвахме 6-месечни данни, тъй като бюджетът трябва да се отчита и в стари, и в нови лева. За да има сравнимост, работим с числата до 30 юли.
В 37 общини, които съставляват 56 на сто от проверените общини, е нарушена бюджетната дисциплина, като разходваните средства по отделни параграфи към 30 юни 1999 г. са над гласуваните годишни бюджетни кредити.
Разходите за текущ ремонт общо за 6-месечието са над годишните кредити със 105,2 на сто; за командировки - с 90,4 на сто, за външни услуги - с 47,3 на сто и други разходи - с 43,1 на сто, които разходи са неприоритетни.
Повечето от кметовете на тези общини не са внесли предложение в общинските съвети за промени в бюджетите по реда на чл. 18 от Закона за общинските бюджети, с което фактически са извършили неправомерно разходи без разрешение на общинския съвет.
На следващо място, т. 7 от констатациите - всички общини са предоставили в Министерство на финансите разпределението на капиталовите си разходи за 1999 г., което е едно от изискванията в Закона за държавния бюджет за 1999 г. и като условие за спазване на бюджетната дисциплина. Като към момента на проверката само две общини, някъде може би вече са се увеличили, като в този случай това са Горна Оряховица и Карлово, са получили утвърдените разпределения на капиталовите си разходи от министъра на финансите.
8. Четиридесет и четири общини, които съставляват 52,4 на сто от проверените общини, са нарушили чл. 7, ал. 2 от Закона за общинските бюджети, като са използвали целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет за текущи бюджетни разходи. Общият размер на неправомерно използваните целеви средства за текущи разходи в тези проверени общини към 30 юни 1996 г. е над 2,6 млрд. лв.
9. В 24 общини е нарушен чл. 25 от Закона за общинските бюджети, като към момента на проверката съответният кмет не е внесъл в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 1999 г.
По този начин общинският съвет не е имал възможност да упражни контрол върху изпълнението на бюджета, тоест, разходите са извършени, без те да са санирани от общинския съвет.
10. В 38 общини е нарушен чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети. Техните кметове не са определили със заповед правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен, което създава предпоставки за нарушаване на бюджетната дисциплина при изпълнението на бюджетите.
11. Министерство на финансите е изпълнило своите задължения към общините, като е превело около 52 на сто от определената им субсидия, било то обща, целева - за капитални разходи или за социални помощи. Субсидията е превеждана ритмично и по правило по заявените размери от общините. Длъжен съм да подчертая това, защото при нашите проверки оценяваме и другата страна, която участва в този процес, как изпълнява своите задължения.
Резултатите от настоящата и други проверки на Сметната палата дават основания да се направят някои препоръки за подобряването на бюджетната и финансовата дисциплина в общините. Ограничили сме се до четири от тях, които ще поднеса на вниманието на парламента, като имам предвид именно неговата мисия - да приема и променя закони. А други наши препоръки, които също са важни, аз ще си позволя от името на Сметната палата да изпратя на господин Муравей Радев, за да видим какво може да се направи в тази насока, включително и за осигуряване на повече приходи на общините.
Първата наша препоръка е, че по-подробно следва да се дефинират предпоставките, при наличието на които министърът на финансите може да преустанови трансфера на субсидии и да блокира сметките на бюджетните организации, съгласно чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет. Сега са формулирани две предпоставки - неизпълнение на разпоредбите на действащото законодателство и констатирано нарушение на финансовата дисциплина. По-точно трябва да се определи кръгът от нормативните актове, свързани с изпълнението на бюджетите, при нарушаването на които се налага санкция. Необходимо е да се формулират деянията, представляващи нарушаване на финансовата дисциплина и при кои от тях, в зависимост от тежестта им, следва да се преустановява трансферът и да се блокират сметките на бюджетните организации. По-точното и пълно дефиниране на предпоставките за налагане на санкцията би имало и превантивен ефект по отношение на разпоредителите с бюджетни кредити.

Второто ни предложение, което смятаме за удачно да се постави в парламента - наложително е в Закона за устройство на държавния бюджет и в Закона за общинските бюджети да се предвидят административно-наказателни санкции за длъжностните лица, които нарушават разпоредбите на тези закони. Така нарушенията на бюджетната дисциплина няма да остават без последствие, както е в повечето случаи сега, тъй като и в двата закона са предписани задължения и права, но няма съответно основание за търсене на отговорност.
На трето място. Необходимо е да се актуализират размерите на глобите, налагани на длъжностните лица при разходването на бюджетни средства, съответно в нормативните актове, в които има предвидени такива глоби. Сегашните размери са сравнително малки и нямат необходимия превантивен ефект.
И последно. За по-ефективното реализиране на отговорностите за нарушение на бюджетната дисциплина следва да се преосмислят разпоредбите в Закона за административните нарушения и наказания и в някои други закони, които са свързани с давностните срокове.
Поради обективни причини е възможно да изтече по-дълъг срок от определения в чл. 34, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, а това е шестмесечният срок, който познавате, от откриването на нарушителя до съставянето на акта за нарушението. По този начин да отпадне възможността съответното длъжностно лице да бъде наказано по допуснатите нарушения.
Затова нашето предложение е да се преосмислят тези срокове, именно когато става дума за сериозни държавни задължения. А имаме вече случаи, когато данъчни и митнически сроковете са малко по-различни от шестмесечния срок. Затова предлагаме на парламента, с оглед защитата на интересите и на държавата, и възможността да се събират задължения, които понякога, поради забавяне в дейностите на отделни органи и по други причини, се пропускат, не във всички случаи съзнателно, след това се губи възможността.
Приключвайки искам да заявя, че тематичната проверка в общините, която Сметната палата извърши, е първата по решение на Народното събрание.
Надяваме се, че резултатите от тази проверка ще бъдат преценени обективно и използвани за по-нататъшно подобряване на бюджетната дисциплина в страната.
Съзнавам, че заставам пред вас, уважаеми госпожи и господа народни представители, когато започва изборният процес. Опитахме се всички тези 84 общини да бъдат преценени, отново държа да подчертая, през една рамка, през една схема. Искахме да изпълним взетото от вас решение, защото се препоръчва на Сметната палата да извърши проверка за направените констатации.
В този смисъл смятам, че подходихме съвсем професионално, спазвайки законовата рамка, спазвайки констатациите, които бяха направени. Ние извършихме проверката и ви поднесох обобщените данни от тази проверка.
Господин председател, това, което казах, за всяка една от общините, подредени съответно по области, тези 84, в които сме направили проверка, заедно с негативните, т. е. там, където има нарушение на закони, ние сме ги писали. Но тези общини, които не са ги нарушавали, пък се отбелязва същото, е записано, че са спазени, за да има еднаквост в подхода.
Аз ще се радвам, уважаеми госпожи и господа, ако по-често Сметната палата застава пред парламента, ако по-често някои наши обобщения бъдат използвани и във вашата пряка законодателна дейност.
Мисля, че по този начин ние ще оправдаем и съществуването й като орган, избран от парламента, отчитащ се и работещ активно с парламента.
Нека да приемем всички резултати, които ви поднасям, като обективно свършени, без всякаква политическа окраска и доза съмнение за непочтеност от наша страна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Николов.
Давам думата на министъра на финансите господин Муравей Радев да изнесе резултатите от проверката, която Главно управление "Държавен финансов контрол" е извършило.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Дами и господа народни представители. Днес е денят, в който трябваше да представим резултатите от проверките, извършени от Сметната палата и от "Държавен финансов контрол" във връзка с решението на парламента от 30 юли 1999 г.
Господин председател, аз съм много доволен от това, което чух от Сметната палата, защото констатациите на Сметната палата се покриват изцяло с тези на "Държавен финансов контрол", които след малко обобщено, като резултати, ще чуете.
Но аз не мога да скрия учудването си, че Българската социалистическа партия поиска да не чуе днес тези резултати... (Възгласи: "Хе-хе-хе-ее!" Обаждания от Демократичната левица.) ...поиска да ги отложи във времето. Опита се с различни процедурни прийоми...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МОРАВЕЙ РАДЕВ: ...да отложи чуването на резултатите по една тема, която БСП постави в българския парламент! По една тема, по която беше проведено разискване на 30 юли! По една тема, по която дебатите от 30 юли прераснаха в решение, което ни задължи днес, ние, Сметната палата и Министерството на финансите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина в залата!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: ...да докладва пред Народното събрание резултатите от тези проверки. Не се учудвам, че отново не желаят да видят истината право в очите. Сега ще я чуете, обаче. (Възгласи от Демократичната левица: "Ха! Е-е-е!" Неразбираеми обаждания.) Сега ще я чуете, въпреки че не желаете това, защото тя е обективна.
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Започна се, започна се с...
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Не говори по темата!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: И това Сметната палата го потвърди по един абсолютно безспорен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля! Моля тишина в залата! (Обаждания от Демократичната левица.)
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители! С решение от 30 юли 1999 г. Народното събрание задължи Главно управление "Държавен финансов контрол" към Министерството на финансите да извърши тематична ревизия на общините и да установи дали общо там има финансови нарушения, нарушения на бюджетната дисциплина по параметри, които много добре си спомняте, че тук бяха разисквани.
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Проверихте ли в областите?
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Въпреки че Министерството на финансите е осигурило следващите се финансови средства на общините, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. под формата на собствени приходи, изпълнение спрямо разчетите на държавния бюджет за тази година, към 30 юни 60,5 на сто...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще ме принудите накрая да налагам санкция. Слушахте внимателно Сметната палата, слушайте сега и доклада.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: ...и субсидии, преведени 47,5 спрямо годишния размер в национален мащаб...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Дали ви харесва или не...
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: ...се установи влошаване на финансовата дисциплина и нарушения на разпоредбите на действащото законодателство. По-съществени от тях са:
Първо. По приходите. "Собствени приходи" - общините нереално завишават собствените си приходи над прогнозните разчети на Главно управление "Данъчна администрация".
При планирането на собствените приходи общините не са спазвали прогнозните разчети на данъчната администрация, като нереално са увеличавали собствените си приходи. (Обаждания от Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Божинов.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Така ревизираните общини нереално са завишили бюджетните си приходи в размер от 109 млн. 175 хил. 210 лева.. И аз правя уточнението, че всички числа, които ще чуете сега, са в нови деноминирани български лева. Или, ако говорим за стари пари, това са повече от 109 млрд. лева.

Само в три общини - Пловдив, Русе и Бургас, одобрените собствени приходи надвишават прогнозата общо с 56 млн. 501 хил. 208 лв., или 52 на сто близо от завишението на приходите.
Необоснованото завишаване на собствените приходи води до неизпълнение на общинския бюджет, тъй като на практика общината няма възможности да реализира приходи в завишените размери. Тези общини са изправени пред неизпълнение на бюджетите си и в резултат на това неоснователно искат допълнителни средства от републиканския бюджет. (Провиквания отляво.)
Община Пазарджик необосновано е предвидила 740 млн. лв. от концесии, по които към 31 юли т.г. няма никакви постъпления. Тези приходи са включени в бюджета неоснователно, тъй като няма общински обекти за отдаване на концесии, което води до увеличаването на бюджетния дефицит.
Община Бургас е включила в приходната част на бюджета си 3 млн. нови лева без конкретна обосновка за очакваните допълнителни приходи, тоест откъде те ще дойдат.
Тези приходи не могат да бъдат събрани, тъй като са нереални и за да покрият разликата между приходната и разходната част на бюджета, общините необосновано търсят средствата от републиканския бюджет или заеми от финансови институции. (Реплики на недоволство отляво.)
Неправомерно се ползват и заеми от извънбюджетни сметки без разрешение на общинския съвет, без срок за връщане, с което се отклоняват средства от целевото им предназначение. По този начин общините Русе и Хасково са ползвали общо 1 млн. 797 хил. нови български лева, от които 127 хил. лв. неправомерно са ползвани от дарения и спонсорства в нарушение волята на дарителите.
РЕПЛИКИ ОТЛЯВО: А защо? Защо?!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Грубо нарушение на бюджетната дисциплина е установено в община Септември, където, вместо да се търсят източници за покриване на бюджетния дефицит по реда на Закона за общинските бюджети и Закона за
държавния бюджет за тази година в размер на 370 хил. нова лева, общинският съвет е приел решение дефицитът да се попълни с допълнителна субсидия от републиканския бюджет. Това е безумие! (Шум на недоволство от блока на ДЛ.)
Второ, общините неоснователно занижават собствените си приходи. Има и такива случаи - не само на завишение, но и на нереално занижение. Сега ще чуете откъде идват те.
Някои общини неоснователно са занижили приходната част на бюджетите си. Други общини незаконно са преотстъпили редовни бюджетни приходи на външни организации... (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: ... като са им предоставили за ползване общинско имущество без наем, което лишава бюджета от приходи и го ощетява. Така общините Добрич и Генерал Тошево са предоставили общински недвижими имоти на спортни клубове, което ги е лишило от приходи в общ размер на 220 хил. нова лева. Двеста и двадесет милиона лева! (Шум на недоволство и реплики от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Община Монтана е продала 108 апартамента от общинския жилищен фонд по символични цени - средно по 250 долара на апартамент, не на квадратен метър! Апартамент по 250 долара! (Шум и реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Това е лишило общината от значителни приходи.
Второ, взаимоотношения на общините с републиканския бюджет, субсидии от републиканския бюджет.
Във всички общини се поддържа нормална динамика по получаване на субсидиите от републиканския бюджет - общите и целевите. Същите се предоставят ритмично и редовно, като към 30 юни т.г. на общините са предоставени 53,1 от гарантирания 90-процентов размер на субсидиите, а спрямо цялостния годишен размер - 48,7!
Вноски в републиканския бюджет.
Общините, които са на вноски в републиканския бюджет, определени със Закона за държавния бюджет за тази година, не са изпълнили задължението си, което затруднява републиканския бюджет да предоставя ритмично субсидиите. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Така четири общини не са внесли общо 6 млн. 52 хил. лв. дължими вноски за републиканския бюджет, както следва: Несебър - 186 хил. и 700 лв.; Раднево - 2446 за тази година и 2737 за миналата година; Белослав - 451 хил. лв. и Козлодуй - почти цялата сума идва от Козлодуй - 5 млн. 409 хил. лв.
РЕПЛИКИ ОТЛЯВО: Защо? Защо?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина. Господин Мутафчиев, правя Ви бележка!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: В същото време общината е извършила... (Шум и реплики отляво.)
Вие сте народни представители и можете да ме попитате и аз в петък ще ви отговоря защо. Питайте ме! Питайте ме и ще ви отговаря много подробно! Но сега ще ме слушате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина в залата!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: И така, интересен е случаят с община Козлодуй. Значи, тя дължи на държавата 5 млн. 409 нови лева. Това са почти 5 млрд. и половина стари пари, като в същото време е извършила незаконосъобразни разходи в размер на 295 хил. нови лева за финансиране на дейности, неразчетени в общинския бюджет и неодобрени от общинския съвет, както и за неприоритетни разходи за сметка на неиздължението към републиканския бюджет. Ако искате повече подробности, задайте ми въпроса, в петък ще получите отговора!
Налага се изводът, че нереалното планиране на собствените приходи и явилата се в резултат на това ниска събираемост са основната причина за неизпълнението на приходната част на общинските бюджети, което крие рискове от неизпълнението им и за цялата година.
Финансово състоянието на държавните фирми - големи данъкоплатци, и на общинските фирми влияе негативно на общинския бюджет по отношение както на данъчните приходи, така и на разходната част на бюджета. Неизпълнението на собствените приходи в значителна степен се дължи и на бездействието на общинските администрации по разкриване на алтернативни приходоизточници. (Силен шум в залата, реплики на недоволство отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
Господин Божинов, правя Ви и на Вас забележка!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Например, продаване и отдаване под наем на общинско имущество, сключване на концесионни договори и други.
По разходите.
Ревизиите установиха масови нарушения с бюджетни средства, незаконосъобразни и нецелесъобразни разходи, което дава основание да се направи изводът, че в общините бюджетната дисциплина е незадоволителна.
Първо, общините не спазват бюджетните приоритети. Кметовете невинаги са изразходвали средства съобразно бюджетните приоритети - медикаменти, заплати, стипендии, обезщетения, помощи, храна и т.н. , като неправомерно са ги отклонявали за други цели - строителство, закупуване на дълготрайни материални активи, горива, материали и други.
Ревизиите установиха, че в 54 общини 19 млн. 533 хил. лв. са разходвани в нарушение на бюджетните приоритети.
В община Бургас в нарушение на бюджетните приоритети са разходвани 1 млн. 593 хил. лв.; Стара Загора - 2048 хил. лв. - извинете - 2 млн. и 48 хил. лв.!? (Шум и реплики от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: В община Пазарджик - 992 хил. лв.; в община Русе - 1 млн. 649 хил. лв. нови български деноминирани лева!
Редица кметове извършват разходи за капитални вложения, като отклоняват приоритетни плащания, свързани със здравеопазването и социалните дейности. В четири общини, при наличието на неразплатени приоритетни разходи, са разходени 109 хил. лв. за покупка на автомобили, мобифони, обзавеждане. Имали, казват, да плащат и заплати, а са закупили лека кола и мобифони! Искате ли да знаете кои са? (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Четирите общини са: Казанлък - 59 хил. 548 лв.; Димитровград - 19 хил. 255 хил. лв.; Якоруда - 18 хил. и 900 и Крушари - 10 хил. и 800 лв.
Община Русе е теглила заем от Общинската банка в размер на 1 млн. 300 хил. лв. за жилищно строителство, с възстановяването на който се извършват неприоритетни разходи за сметка на приоритетни. Защото този заем се връща от бюджетни средства, а бюджетните средства се изразходват по съответните приоритети. Това е едно обръщане на приоритетността на разходите по един доста фин, бих казал, начин, но нарушението си е нарушение.
Някои общини са разполагали със средства - и това е много любопитно, - но не са извършвали необходимите плащания за приоритетни разходи, което крие рискове от плащане на лихви и неустойки. Така община Генерал Тошево е разполагала с налични средства в размер на 129 хил. лв., но не е извършила следващите се приоритетни плащания за 76 хил. лв.
Общините незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходват бюджетни средства - другата основна констатация. Незаконосъобразни и нецелесъобразни разходи на общините в значителни размери са една от причините за хроничен недостиг на бюджетни средства. Повечето от ревизираните общини не са изпълнили задължението си да извършат разходи до размера на определените бюджетни кредити и са допуснали бюджетни преразходи в общ размер на 8 млн. 537 хил. 136 лв. Общо 110 общини са проверени от Държавен финансов контрол. Към тях кореспондират величините, които ви съобщавам.
Най-често са допускани преразходи на одобрените от общинските съвети годишни бюджетни кредити за ремонти, горива, материали и енергия или за закупуване на дълготрайни материални активи. В 7 общини са извършени капиталови разходи общо за 310 хил. лв., които не са планирани и предвидени в поименните списъци. В това число: Долна Баня - 89 хил., Козлодуй - 75 хил. 600 лв., Перущица - 67 хил. 900 лв., "Родопи" - 36 хил. лв., Стамболийски - 22 хил. лв., Рудозем - 10 хил. лв. и Смолян - 9 хил. лв.
При наличие на приоритетна задлъжнялост пет общини са разходвали общо 197 хил. лв. В това число: общините Шумен - 77 хил. лв., Руен - 51 хил. лв., Върбица - 30 хил. лв., Каолиново - 23 хил. лв. и Котел - 16 хил. лв. за покупка на горива, дизелово гориво, брикети и дърва след приключване на отоплителния сезон, с което са блокирали бюджетни средства. (Силен шум и неразбираеми реплики от опозицията.) Купили са ги след като е минал отоплителния сезон, вместо да ги купят другия отоплителен сезон! Това са замразени бюджетни средства. Елементарно, разберете го!
Недостатъчният контрол от страна на кметовете върху бюджетните разходи по общини, кметства, функции и звена е причина за незаконосъобразните и нецелесъобразните преразходи. Необходимо е кметовете своевременно да предлагат на общинския съвет актуализация на бюджета с оглед преразпределение на предварително определените приходи и разходи по отделни параграфи, кметства, функции и звена, съобразно възникналите неотложни нужди.
Трети основен извод. Общините неправомерно отклоняват целевите субсидии от републиканския бюджет. Кметовете неправомерно използват целеви субсидии от републиканския бюджет за покриване на общи разходи на общината. Целеви средства от републиканския бюджет за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и безплатен превоз в размер на 79 хил. лв. са отклонени за покриване на текущи бюджетни разходи в общините Казанлък, Павликени, Сливо поле и други.
В община Русе след получаване на целеви субсидии за социално подпомагане същите не са превеждани своевременно на службата за социално подпомагане, а със закъснение около месец и нещо. По този начин средствата са били отклонявани временно за текущи бюджетни разходи, което грубо нарушава закона.
Четвърти основен извод. Общините не се разплащат за извършени доставки, работи и услуги. В 90 общини са установени 6 млн. 908 хил. лв. неразплатени разходи за извършени доставки, работи и услуги - преобладаващо приоритетни. Това нарушава бюджетната дисциплина, води до неспазване на определените със закона приоритети и до незадоволително изпълнение на собствените приходи. Установени са и други нарушения, подробно отразени в ревизионните актове, на които е даден ход по Закона за държавния финансов контрол.
Основните причини за допуснатите нарушения са: липса на предварителен контрол, който да не допуска преразходи и отклоняване на бюджетни средства; бездействието на кметовете по разкриване на допълнителни приходоизточници; продаване и отдаване под наем на общински имоти; сключване на концесионни договори и други и по незаконосъобразното и нецелесъобразното изразходване на бюджетните средства.
Резултатите от ревизиите налагат извода, че в много общини се извършват масови нарушения на бюджетната дисциплина и на отчетността. Необходимо е да се приложи разпоредбата на чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет, като се обсъди и възможността чрез промени на законовата уредба да се завиши отговорността на кметовете, които да отговарят имуществено за незаконосъобразни и нецелесъобразни разходи.
Дами и господа народни представители, този въпрос е изключително важен и аз ви моля по-нататък с необходимата отговорност всички заедно да подходим към неговото решаване. Не е възможно такива сериозни бюджетни ресурси, каквито се концентрират в общините, да бъдат така безотговорно разхищавани без виновните лица да имат дори елементарна самозащита от сериозни наказания. Те знаят, че в момента са недосегаеми. Защото едно е да присвоиш средства, друго е да разпоредиш неправомерно изразходване на огромни парични потоци. В този смисъл и санкциите са много малки, и аз абсолютно подкрепям предложението на Сметната палата за рязко завишаване на глобите и санкциите на виновните длъжностни лица. Но според мен дори не е достатъчно само това. Необходимо е, когато се докажат такива сериозни нарушения на финансовата и бюджетна дисциплина, то законово от виновните длъжностни лица да се потърси пълна имуществена отговорност и, разбира се, административнонаказателна.
В този смисъл аз апелирам към вас да подкрепите по-нататък предложенията, които съвместно със Сметната палата ще направим до Народното събрание, за да може наистина да се почувстват онези хора не само отговорни пред своите избиратели, както е в момента, а отговорни пред закона преди всичко и то отговорни с цялото си имущество. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Муравей Радев.
Преминаваме към ... (Протести от опозицията.)
За процедура, заповядайте. (Продължават репликите от опозицията.) Вижте, нека да се разберем. Няма да се надвикваме. Ако искате думате, вдигнете ръка. Като не вдигате ръка, ние си вървим по дневния ред. Аз не мога да знам някой, който иска да направи нещо, но не го прави.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю, че ми дадохте думата. Ние сме все още в т. 1. Чухме докладите, за съжаление, не можахме да се запознаем преди това с тях, и на министъра на финансите, виждам го, че още е в залата, и на Сметната палата и моля да преминем към дискусия.Това е по правилника. Вие също го заявихте и това е отразено в стенографския протокол - че след докладите народните представители ще имат възможност в рамките на минутите на всяка една парламентарна група да има разисквания по доклада. Така че, нека да не прескачаме и направо да преминаваме към т. 2. Все още сме в рамките на т. 1 и има възможност за дискусия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Като минат няколко минути, както минаха, и никой не вдига ръка, пак ще си минем към другата точка. (Шум и реплики в ДЛ.)
Има думата госпожа Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! За първи път в българския парламент слушаме информация, която е изключително важна и която въобще не е дадена на депутатите да се запознаят с нея. По един начин се възприемат текстове, които се четат, съвършено по друг начин се възприема информация, която е писмена.
За съжаление информацията, която ние получихме днес, за мен специално беше примитивна, беше политически настроена и професионално много безпомощна. Зная, че в тези дни вие ще извадите томахавката, за да режете главите на кметовете. Зная, че ще използвате всички средства и сили, за да покажете, че те са едни хора, които не могат, не знаят, не разбират. Вие си позволихте от тази трибуна да се държите арогантно, да не кажа, просташки към хората на местната изпълнителна държавна власт, които са избрани от българския гласоподавател. Зная също, че тези същите хора все пак знаят къде живеят, знаят какво получават и могат да направят една реална преценка.
Разбира се, голяма част от това, което е изнесено, сигурно отговаря на истината и аз не го поставям под съмнение, но ми се струва, че за мизерията на общините трябва да кажем истината. И трябва да кажем, че тази мизерия е резултат на груби политически грешки на управляващия екип, на правителството "Ние можем" и, разбира се, на мнозинството, което е в залата. И че тази мизерия в общините се дължи на благополучието и на разкоша на висшата администрация. Дръпна ми езика господин Радев, като каза, че някой си купил мобифон. Все ми се ще да попитам кой купи за 32 млрд. български лева самолет? Все ми се ще да попитам кой купи 3 "Мерцедес"-а за 1 млрд. 500 млн. български лева? Така че, ако трябва да коментираме тези неща, мисля, че не сега е моментът, има дни, в които отчитаме приходите и разходите на различните институции. Но защо искам да поставя въпросите?
Искам, господин министър, ако сте все още тук, да Ви попитам и да се аргументирам, защото трета година по ред Вие съзнателно занижавате прогнозните данни на общините, в резултат на което субсидиите, които се отпускат, са по-малко от потребностите. Да, с 16 на сто средно Вие увеличихте субсидиите за 1999 г., но реално потребностите са нараснали с над 40 на сто. Защото, господин Радев, Вие, вашето мнозинство, и това го казахме миналия път в дебатите, превърнахте общините в търговски дружества, Вие ги натоварихте с данък добавена стойност. И това е факт. И българските граждани, гласоподавателите, трябва да разберат, че зад всяко бурканче кисело мляко в болницата, зад всеки комат в старческия дом, зад всяко подадено количество електроенергия общините плащат допълнително 20 на сто ДДС, който отива при Вас, господин Радев, 100 на сто! Предвидихте ли Вие част от тези средства да се върнат в общините? Категорично не! Това е факт.
Друго. Господин Радев, Вие критикувате общинските администрации сериозно, аргументирано, политически, няма да коментирам това, ще бъда по-коректна от Вас. Но искам да попитам, господин министър, колко милиарда лева надвнесени суми е допуснала данъчната администрация и къде е гледало Вашето ведомство? Това също подлежи на някакъв вид санкция от страна на институциите, които следят органите на държавната власт в нашата страна. На всички следва да им е ясно, че близо 80 на сто от разходите в общините просто не могат да бъдат платени. Защото това са заплати, защото това са лекарства, защото това са училища, защото това са жизнено необходими разходи, които трябва да направи една община. Средствата за това обаче не се предвиждат в общината. Имам предвид това, че и в болниците, и в училищата, и в социалните заведения има електроенергия, има топлоенергия, има други разходи, които Вие всеки 2 месеца или на месец по 2 пъти увеличавате. Този ръст на цените предвиден ли е в общинските бюджети?
На следващо място. Чудесно беше за целевите субсидии за социални помощи - една любима или болна, или тежка, или трагична, бих могла да кажа, позиция на всички нас, които имаме срещи с нашите избиратели и знаем техните болки. Но изплащате ли вашата част от социалните помощи на 100 на сто? Не, изплащате ги на 90 на сто. Вярно ли е това, че от тези 90 на сто благодарение на един "мъдро" измислен закон Вие решихте 30 на сто да ги давате в натура? И продължавате да налагате в законодателството, една такава тенденция, даже онзи ден на едно заседание на комисията се каза, че, видите ли, консервите поскъпнали и сега ще им дойдат много добре киселите краставички и доматите, които бяха дадени на социално слабите. Защото, господин министър и уважаеми дами и господа, да, не стигат парите в общините, но опашките на "Социални грижи" се увеличиха двойно. Което не беше предвидено да се получи в общините. Защо? Защото има два пъти повече безработни. И това е факт, това са хора, които нямат средства и по нормативите на Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му отиват на опашката на "Социални грижи". Искам да попитам или пък може би да отидем с някой "Мерцедес", защото ние ползваме "Мерцедеси" и Вие също, примерно в община Борино, в община Кайнарджа, в Антоново, Димово или Видин да раздаваме социални помощи. Защото собствените приходи на общината не могат да се попълнят, тъй като 2 години се руши! Никой от вас, господа управляващи, не предупреди кметовете, че ще разрушим икономиката в страната им или в родния им край! (Ръкопляскания в ДЛ.) Даже от тази трибуна министър-председателят заяви, че вината примерно за Сопот била на кмета на Карлово, защото, видите ли, в Сопот произвеждали оръжие, то било вече ненужно, защото се проливала кръв. Ами бомбите на НАТО да не би да пускаха бонбони и банички в Югославия и в Косово! (Ръкопляскания в ДЛ.)
Така че, когато безработицата става в резултат на политиката на управляващите, нека да не обвиняваме кметовете, че не са активни и че примерно от един огромен химически завод трябва да решат веднага какво да правят и не били достатъчно активни. Или може би ще дойде моят колега министър Нейков и ще каже, че има места за алтернативна заетост. Ами да, на 700 000 безработни 15 000 са тези, които са по временната заетост за почистване на снега и т.н., извинявам се, не съм съвсем коректна. Колко процента е това? Или по програма за млади хора 26 души за община Русе. Или нещо от този род.
Така че, уважаеми колеги, не върви сега, когато имаме толкова сериозни ангажименти, да спекулираме с един такъв изключително сериозен, сложен, драматичен, бих казала, проблем. Аз трябва да Ви кажа, че се гордея, че имаме кметове, които са закупили гориво. Те са се запасили, просто защото горивото през април е струвало една цена, а сега, през ноември и декември ще струва два пъти по-скъпо. И човекът иска да стопли училищата, иска да стопли социалните домове. (Ръкопляскания в ДЛ.) Те имат социална чувствителност, те са отговорни, мислещи и разумни хора, а не олигофрени, както си позволявате от тази трибуна да ги наричате безотговорно и нагло!
Ще Ви попитам и още нещо, с което ми се струва, че може би трябва и да приключа: предвидени ли са, господин Радев, средства за здравно осигуряване на хората в общините? Защото ние всички видяхме и ще виждаме все по-често днес, утре, другата седмица, след 2 месеца, че тези, които са предвидени като бройка, за да бъдат обезпечени от общината със здравноосигурителните каси, са една десета от хората, които се нуждаят. Няма да го обяснявам надълго и нашироко това.
Ще ми се сега обаче да Ви попитам, защото Вие атакувате кметовете, ще потърси ли някой отговорност откъде дойдоха задълженията на държавните фирми в размер на близо 7 млрд. долара? Ще потърси ли някой отговорност как дупката в платежния баланс нарасна на близо 700 хил. долара? Как дефицитът в търговския баланс нарасна на 717 хил. долара? Истината е една: държавата е доведена до фалит и затова общините са на този хал! А когато правим контрол, когато следим, трябва да започнем от главата. Рибата се вмирисва от главата, уважаеми дами и господа! (Бурни ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Има думата министър Муравей Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председателю! Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Вие дадохте един определен превес на емоцията над компетентността. Тук на Вас се говори с езика на числата, изведени от две независими държавно отговорни институции, каквито са Сметната палата и Държавен финансов контрол. Ние Ви показахме конкретните нарушения на действащото законодателство, гласувано от вас самите. Аз недоумявам как е възможно, а всъщност разумявам, Вие поставихте този въпрос още през лятото, вие поискахте дебати, вие целяхте чрез тези дебати да направите едно политическо шоу. То се обръща срещу вас, защото истината боде в очите, тя е неутрална, тя се установява от тези проверки.
На конкретните въпроси и на това, което мога да извлека от всичко онова, което чух, от тази емоционална окраска, мога да заявя следното, по-скоро да повторя някои неща. Ако сте ме слушали, сигурно сте ги разбрали, а ако не, сега ме чуйте.
Държавната субсидия, която е гласувана със Закона за държавния бюджет за тази година, се изпълнява ритмично и по график. Няма забавяне в сроковете, няма намаляване на размера така, както е гласуван в днешното Народно събрание. Това е констатация на Държавен финансов контрол, констатация е и на Сметната палата. При това в тази субсидия аз твърдя, че са предвидени абсолютно всички увеличения, които през годината ще се случат, защото те предварително са били разисквани и са договаряни с Националното сдружение на общините в България - всички тези неща, включително и увеличението на работните заплати. Спомняте си може би, че в това Народно събрание съм ви говорил, че тези няколко месеца от началото на годината, в които заплатите бяха увеличени, но по-късно бяха приети бюджетите, това беше един допълнителен разход, за който ние решихме въпроса съвместно с Националното сдружение на общините.
По-нататък всички останали разходи, които сме включвали като завишение на общините, са били предоставяни допълнително към онова, което като разчет е имало за тази година между самите общини и Министерството на финансите - в един непрекъснат диалог. Ние не прекъсваме този диалог. Вие може би не знаете механизмите, по които това става, но сега ви го казвам. Проверете ги и ще се убедите в това, което ви говоря.
По отношение на собствените приходи обаче, там буквално истината е пределно категорична, тя е безспорна, не може да се оспорва. Не може ти да имаш да плащаш лекарства и в същото време да купуваш или да правиш неприоритетни разходи. Това е масова констатация.
Аз съм смутен, защото трябва да призная, че не очаквах от тази трибуна народен представител да поощрява подобно разхищение на средствата в един действително много тежък момент за икономиката и за общините в България. Как е възможно? Ако вие имате за цел да поощрявате неприоритетните разходи, да казвате на кметовете: да, харчете, запасявайте се за догодина, за по-догодина, а не плащайте лекарства, не плащайте работни заплати на учителите, вземайте заеми откъдето намерите и похарчвайте парите, просто това не е националноотговорна политика.
Аз бих Ви помолил, преди да правите доста свободни изказвания оттук, наистина да се запознаете конкретно, госпожо Масларова, и с отчета на Сметната палата, и с отделните констатации на тези проверки... (Бурна реакция от блока на БСП.)
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Как да се запознаем, като ги нямаме?
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Ами ще ги имате, в Народното събрание са днес, вземете ги, проверете ги и ако нещо не ви харесва, имате един законен начин - чрез парламентарния контрол, да ми поставяте въпроси за всяка една от тези проверки, а аз с огромно удоволствие ще ви отговарям на питанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
Имате думата, госпожо Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Моят въпрос е, уважаеми дами и господа народни представители, е към господин Муравей Радев. Ако говорим за това, че ние анализираме първо без да имаме в ръцете си сериозно поднесен документ, както трябваше да се обсъжда в Народното събрание, и твърди господин министърът, че трябва да спазваме закона, моят въпрос е свързан с проблемите на учителите, тъй като днес обсъждаме откриването на новата учебна година: изпълнихте ли законното основание, господин Радев, да дадете на учителите допълнителното материално стимулиране, което беше предвидено, разписано в Закона за народната просвета към днешния ден - 15 септември?
Или Вие настоявате да държите сметка на кметовете тогава, когато трябваше да спазват приоритетите по задържането на мрежата на учебните заведения в общините? И ако говорим, че натиск има върху общинския бюджет, Вие не бяхте обективен, когато отчитате, че в мрежата на средните учебни заведения, на основните училища и на детските градини предвиди министъра на образованието във връзка с изпълнение на решение от миналата година - 14 септември, това да задържи мрежата на учебните заведения към това да бъде оптимална, да не останат райони в страната, които да нямат учебни заведения, където да се учат българските деца.
Вие знаете добре, че не подготвихте във вашето министерство нормативната база по отношение издръжката на един ученик и оттам натоварването върху бюджета в общините e огромно от сектора "Образование". Защото поддържаме училища с няколко души ученици - това се взима с решение на общинския съвет и кметът е длъжен да спазва решаването на този въпрос, а в общинския съвет, без разлика от цвета, са взети тези непопулярни решения.
Аз изключително протестирам срещу доклада, който днес поднесохте, затова да стоварвате отговорността върху кметовете, които милеят за българското образование и на дело доказаха, че повече от Вас са патриоти и с риск да бъдат наказани от Сметната палата те поддържат в нашата страна будно народното образование, достъпно за всички деца.
Така че аз ще Ви потърся сметка от името на нашите учители за това, което Вие като министър не им издължихте. Аз питам: това ли беше бариерата за вашето министерство - тези скромни 50 лв., които трябваше да дадете на 90 хиляди учители? Или това, за което тук не Ви омръзна да говорите и да лъжете от името на правителството на тази трибуна?
Така че аз държа Вие да се извините днес на българското учителство за това, което Вие по закон не можахте да направите и да говорите обективно за образованието тогава, когато то трябва да бъде подпомогнато във връзка с това, че има държавна политика по образованието, която то изпълнява и в общините, тъй като през тази година цялото Министерство на образованието се занимаваше с прехвърлянето от държавни в общински училища на 80 на сто от мрежата. Вие не отчетохте, че 1999 - 2000 г. посреща българското образование масово с общински училища. В системата останаха няколко десетки държавни училища. И тогава, когато правите анализ, Вие трябва да сте обективен и към кметовете и към населението, а не да използвате този евтин политически популизъм, който доведе до това, че днешното Ви изказване тук се превърна в жалък предизборен фарс. (Ръкопляскания от Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Госпожо Дончева, ще ми позволите само една забележка. Ние нямаме питания и актуални въпроси. Може да има само изказвания и разисквания по два доклада. Така че недейте казва: "поставям въпрос". Въпрос не може да се поставя. Направете изказвания, съобразно Вашето виждане.
Господин министърът има думата.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! За мен е удоволствие да отговоря на госпожа Дончева. Това, което ще й кажа, може да не й хареса, но отговорът, госпожо Дончева, е: да. Колкото и да не очаквате това като отговор, е: да, осигурени са онези средства, които са договорени със Синдиката на българските учители за трите плащания за тази година. И те, забележете, не виждам госпожа Масларова, но това беше едно от нещата, което тя също не знае, добре е да го чуе, тези средства, госпожо Дончева, са над утвърдените субсидии по общините и допълнително се превеждат от Министерството на финансите.
Така че Вие, като не знаете това, защо идвате да питате от тази трибуна? Попитайте преди това. Попитайте, ще Ви бъде отговорено.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Учителите питат!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Но тук идвате и правите евтин популизъм, който е безумен, защото пак Ви казвам: непрекъснато чукате на отворена врата. Тези средства са осигурени и ще бъдат преведени на съответните общини, за да не тежат на техния бюджет. Какво друго да Ви отговоря?
По-нататък, госпожо Дончева, колкото и да крещите, вземете да научите един закон, който се казва Закон за местните финанси. И тогава всичко онова, което ме питахте, ще го разберете и няма да задавате нелепи въпроси от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Моля за по-голямо спокойствие. На никого няма да откажа да дам думата, но нека изказванията да бъдат от трибуната съгласно правилника.
Съгласно списъка, който ми е даден от Парламентарната група на Демократичната левица, давам думата на господин Георги Божинов.
Но пак моля да си минем към разисквания по двата доклада.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Много спокоен ще бъда, господин председател, и ще се опитам да говоря по същество.
С поредната дуплика, която направи министър Радев на колежката Дончева, той затвърди впечатлението, че атакуват и обвиняват кметовете за неща, за които е виновно правителството и е принудило и поставило кметовете в невъзможност да действат по друг начин.
За да илюстрирам тази своя мисъл, аз ще се спра само на едно от нарушенията, посочени от господин министъра. Като едно от много зловещите обвинения това бяха завишените собствени приходи, приети от общинските съвети.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Това е констатация.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Точно така, той направи констатация, но не направи анализ дали е било поради зла умисъл, дали е било поради некомпетентност или е било по принуда. Господин министърът избегна този анализ неслучайно. Но като нямаше анализ, неговата констатация заприлича на констатацията за средната температура на болните в една болница, която не говори абсолютно нищо, тъй като може да има някой, който умира от висока температура, и друг, който има средна, добра и приемлива температура.
И аз ще поясня.
Вярно ли е, господин министър, че с приетия от парламента закон, гласуван от мнозинството и внесен от Министерския съвет, еднозначно са фиксирани субсидиите към отделните общини? Отговорът е "Да". Вярно ли е, господин министър, че има абсолютно необходими минимални разходи в една община? Разликата между тези две цифри трябва да съответства на собствените приходи, в които няма нищо собствено за общините и те не зависят в никаква степен от кметовете, защото те са в пряка функция от макроикономическия процес, рамката на страната и бюджета или по-точно от срива на производството и ръста на безработните.
Но, господин министър, съгласен ли сте, че Вие изпратихте писмо до кметовете и им написахте, че няма да започнете привеждането на субсидиите, с които те трябваше да започнат плащанията, и това е причината да закъсняват плащанията? Вие ги принудихте, първо, да Ви представят приети от общинските съвети вързани бюджети. За да вържат бюджетите, тези хора трябваше да напишат в графата "Собствени приходи" точно определено число, знаейки отлично, бидейки компетентни, че никога и по никакъв начин няма да могат да съберат тази сума по линия на собствените приходи. Знаехте ли го, господин министър? Действахте ли съзнателно, при съзнанието, че притискате общините да влязат в една неизпълнима схема? Отговорете от тази трибуна. И отговорът "Да" или "Не" ще бъде критерият и тест за Вашата компетентност или за Вашето политическо пристрастие и професионална нищета.
Аз искам отговор на този въпрос, защото много общини имаха две възможности, господин министър: или да искат заем от Вас, но Вие знаете, че влизайки в последните 6 месеца, те не можеха да взимат решение за ипотекиране на имущество и да получат заем. И затова, принудени съвършено съзнателно, влязоха в схемата да напишат нереалистични собствени приходи. Вие днес ги вините, че не плащат, защото не са пристигнали тези приходи. Кой е виновен? Те, които бяха принудени, или вие, правителството, които ги принудихте?
Този диалог трябва да се състои пред обществото, защото не може виновникът да получава непрекъснато дивиденти, народът да се чуди защо живее така, а той самият трябва да разбере, че не може повече да дава кредит на този, който е виновен за неговото страдание.
И така, уважаеми господин министър, цялата процедура, която тук договорихте с ръководството на Народното събрание - да ни четете един доклад, един анализ с цифри, данни и факти, който не сте ни раздали, за да ни поставите в положение, в което да не можем да реагираме, е непочтен. Ние сме готови обаче да реагираме, защото сме на "ти" с пулса на реалния живот, на страданието на българския народ, причинено от вашето управление и ние сме горди с кметовете, които дават на общините някакви условия за живот въпреки вашето управление, въпреки това, което вие причинявате, за да извлечете дивиденти за себе си.
Няма да получите дивиденти при такава политика, защото народът е мъдър и преценява виновен ли е кметът и колко е отговорен Иван Костов, правителството и мнозинството. (Ръкопляскания от блока на БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Божинов.
Давам думата на д-р Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаем господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Аз много Ви благодаря за популярната лекция, която изнесохте пред българския народ и пред нас, народните представители. Учудвам се дали някога сте гледали и сте се занимавали с общински бюджет или сте се занимавали само с договори, сключени между работодател и отделни служители, тъй като знам, че сте специалист по ТРЗ.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): А Вие колко сте се занимавали?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Господин Цонев, занимавал съм се с бюджет, защото дълго време, повече от Вас съм работил в бюджетната сфера, независимо че не съм икономист. Но съм виждал много повече бюджети от Вас, а не само във времето, когато Вие сте бил председател на Комисията по бюджет в Бургас. Толкова, за Бургас може да говорим много, ако искате насаме, ако искате - от тази трибуна.
Аз искам да кажа следното. Какво са виновни кметовете за това, че държавата ликвидира редица предприятия? И ще дам един обикновен пример. Не само предприятия, ликвидираха се военните поделения. В моя избирателен район, например, и в моя роден град, където се плащаха около 46 млн. лв. стари пари социални помощи, сега се плащат 72 млн., защото на улицата излязоха и военните - безработни от поделението, което вие ликвидирахте. Вашето правителство! Какво е виновен кметът на общината? За какво е виновен, че държавните предприятия в град Карнобат не работят и плащат 100 млн. помощи, тъй като вие приватизирахте държавните предприятия и ги дадохте на братовчеди? Тези предприятия не работят.
Но аз ще се спра на един друг феномен, наречен здравноосигурителна система. Вие трябва да съберете 264 млн. марки, защото сме вързани към марката до края на годината. Доколкото ми е известно от пресата, досега са събрани 18 млн. Но побързахте да купите 18 леки коли "Рено" и едно "Волво", защото това е по-важно, отколкото парите за медикаментите, господин министър. (Ръкопляскания от блока на БСП.) Вие сложихте в държавния бюджет 150 млрд. разходи за структуриране на касата, от които 120 млрд. - пари на българския данъкоплатец - за структуриране на касата - за правене на нови информационни системи, когато ги има такива, изготвени в Националния осигурителен институт, и променихте закона преди да е задействал, за да може да се направи нова информационна система и някои хора да си "гушнат" в дебелите гушки необходимите комисионни. А говорите за приоритет за плащания в здравеопазването. Това ли е политиката по отношение на здравеопазването? Ще ги съберете ли парите или ще направите един пакет от медицински услуги, в който единственото безплатно нещо, което ще се върши в бъдещите търговски дружества, наречени лекарски кабинети, ще бъде само измерване на кръвното налягане. Дотам ще стигне вашият пакет с парите, които събирате и с които карате да плащат общините. Вие карате общините да плащат за безработицата. Какво са виновни общините, че има безработни? Направете една съпоставка, но статистически достоверна, колко общински фирми са фалирали и колко са там безработните и колко са безработните от държавните предприятия от ликвидираната от вашето правителство промишленост.
Може ли някой да отговори на този въпрос? Питам ви вас, всички, Вие, господин министър, като министър на финансите, тъй като отговаряте за предприятията, които са в ликвидация, и ме убеждавате, че ликвидацията била хубава дума. Това не значело фалиране на предприятия, това не значело погром на промишленост.
Не ни залъгвайте, господин министър. Вие казахте и моята колежка госпожа Дончева обърна внимание за 13-ата заплата. Но аз Ви питам: защо учителите ще имат 13-а заплата, моите уважения, съпругата ми е учителка, а защо няма да има 13-та заплата, примерно, за медицинските специалисти, в края на годината? Та здравноосигурителната система няма е влязла още. Те са на най-ниското ниво на заплащане в държавата. Вземат най-ниските заплати. Защо за тях няма да има 13-а заплата? И мога ли да Ви попитам, господин министър, защо ще давате 13-а заплата, а не разпределите сега тези пари, за да получават малко по-големи заплати сега? Какво искате да покажете с тази 13-а заплата? Индулгенции? Охо, отдавна мина времето на индулгенциите. Доколкото ми е известно, са били по времето на Инквизицията.
Но аз не се учудвам, тъй като вашето правителство вече се превърна и в Инквизиция за българския народ. И нататък вървят нещата.
И какво си въобразявате с това, което ни четохте тук като популярна лекция? Че ще успеете да излъжете българския народ? Народът ще гласува за този, за когото си е избрал.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Това ли ти е болката?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: А на много места тези бюджети са гласувани от мнозинството на СДС, тъй като в много от общинските съвети мнозинството е на СДС. И те са си гласували тези бюджети. Доколкото знам бюджетът се одобрява и се гласува от СДС. И направихте ли една справка кога бяха приети някои бюджети в някои общини и по чия вина бяха приети по средата на годината? По вина на кметовете, или по вина на общинските съвети, където има мнозинството в СДС и където всячески се старае да провали.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Къде е има мнозинство на СДС?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: В Бургас, начело с отец Павел. В Бургас! Вашият избраник. Там има мнозинство СДС. Да, има мнозинство, това е факт. (Силен шум и реплики в блока на СДС.) Мнозинство в Бургас и излишно е да го говорим, това го знае цяла България.
Така че, господин министър, не се опитвайте ... На нас тук можете да ни хвърляте светкавици с приповдигнато самочувствие да говорите колкото сте велик по правенето на републикански, държавни бюджети, но не можете да излъжете обикновения народ, защото народът не желае киселите ви краставици, а иска в действителност да види какво му давате като правителство. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Цонев. (Силен шум и реплики в залата.) Моля за тишина.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Вълнения ли имате?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Радост! Радост! (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колега Миков, моля Ви за тишина.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, изчаквам да се успокоят колегите, защото са на предизборна вълна. И да им напомня, че все пак ние тук изслушахме информация относно проверките, съобразно едно решение на Народното събрание, една информация, която Сметната палата, както знаете, един независим орган, е изготвил. И аз не чух нито една приказка от вас за доклада на Сметната палата, а там констатациите бяха по-силни и по-жестоки, отколкото тези на министъра на финансите.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Муравей не може и това да направи.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Но и по тази тема ще говорим. Очевидно вие сте на предизборна вълна. Аз взимам думата за реплика към господин Марангозов, просто защото той казва очевидни неистини и ме предизвиква да му отговоря.
Първо, господин Марангозов, в Бургас в общинския съвет СДС има 14 представители от 51. Това е мнозинство според господин Марангозов.
Второ, господин Марангозов, като говорите за предприятията, които ликвидирахме, или ликвидираме и обичаме думата "ликвидация", държа да Ви напомня, че ние изпълняваме един закон за предприятията, които са във финансова изолация, и нищо повече. И този закон е приет от вашето правителство - правителството на Жан Виденов. Ние само го изпълнихме. И при това го изпълнихме твърде успешно, като една голяма част от тези предприятия не ги ликвидирахме, а ги приватизирахме - 29, искам да ви кажа, и не само че ги приватизирахме, но и една голяма част от тях са с чуждестранен инвеститор. Но това е една друга тема. (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.) Една друга тема, която ние сме разисквали и няма да откажем да разискваме.
Господин Марангозов, като казвате за Бургас не искам да си говоря с Вас за Бургас насаме. Искам да говорим от трибуна, за да слушат хората. Искам да Ви кажа, изтече ми времето, уви, но ще се спра. Искам да Ви кажа много неща за Бургас и ще Ви ги кажа в изказването си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Цонев.
Господин Благой Димитров има думата за втора реплика.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Марангозов! Вие превръщате парламентарната трибуна в предизборен митинг. (Възгласи "Е-е-е" от страна на депутати от ДЛ.)
Тук става дума за препокриване на информацията от Сметната палата - един независим орган, и Вие въобще не можете да обвините Сметната палата в някакви политически тенденции или намерения. Препокриване на информацията от Сметната палата с информацията, която министърът прочете - от Държавен финансов контрол.
Аз съм изумен ...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): От какво?
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: От бих казал от циничния начин, по който се изсмукват по линия на общинските бюджети средства, огромни средства. Тук беше споменато например за община Русе - над 1 млн. нови лева. Значи предварително човекът с кредит взима 1 млн. лв. и след това с бюджетни средства, с парите на българския данъкоплатец, пренареждайки и заобикаляйки приоритетите, погасява тези средства. Това нещо е един изтънчен начин за изпомпване на бюджета.
И нещо друго. Бяха казани средства ...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Не си разбрал. Прочети данните. Излагаш се!
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Господин Божинов, много добре съм разбрал. Вие не сте разбрали. И Вие, господин Божинов, аз не знам какво ще отчитане на конгреса като шеф на предизборния щаб на Социалистическата партия. (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.)
И нещо друго, още нещо. Бяха споменати данни както от Сметната палата, така и от Държавен финансов контрол - това, което министър Радев спомена, целеви субсидии, пренасочвани за закупуване на автомобили и мобифони. Това нещо имайте предвид тук с колегите коментираме и ще трябва да се измени Наказателния кодекс и тези кметове да носят наказателна отговорност. Това е престъпление и трябва Наказателният кодекс да се промени така, за да се криминализират тези деяния на кметовете и наистина да се иска от червените кметове в момента наказателна отговорност. И да отиват там, където им е мястото. Защото няма давност за такива престъпления - за изсмукване на бюджета, на парите на българския народ. (Шум и реплики в блока на ДЛ.) Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Благой Димитров.
За трета реплика има думата госпожица Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Господин Марангозов, обяснете на господин Благой Димитров как е възможно да се иска наказателна отговорност за един човек, който желае нещо да се построи. Кой е останал в политиката - голяма или малка, централна или местна, без да е построил поне едно нещо. Вие свършихте ли с всичките престъпници в държавата, та решихте да направите кметовете престъпници затова, че примерно, Йорданка Калиничкова онзи ден ще си смени предназначението на парите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожица Дончева, това реплика на д-р Марангозов ли е?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: ... от инвестициите и ще ги даде на пострадалите от бедствието и от взрива в Бобов дол. Такива хора ли искате да направите престъпници вие?
Господин Марангозов, обяснете им, че има престъпници и строители на съвременна България. И ако рушители й не могат да разберат разликата, толкова по-зле за тях. Но нека да не искат доверието на народа. (Силен шум, реплики, възгласи и ръкопляскания в блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Госпожице Дончева, само че това беше реплика на репликата на господин Благой Димитров.
Доктор Марангозов има думата за дуплика.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа, господин председател! За мнозинството в Бургаския местен парламент имах предвид не само СДС, а и техните послушковци - цялото ОДС. Цялото ОДС. 51 човека ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Може ли без обиди, господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Аз смятам, че думата "послушко" не е обидна. Но както и да е. Извинявайте. Ако е обидна, извинявам се.

Има разлика между изолация и ликвидация. Поне българският тълковен речник идете и прочетете. Вижте какво е изолация и какво е ликвидация. Може да те изолират без да те ликвидират, но вие заедно с изолацията правите и ликвидация или поставяте равенство между двете неща. За това не са виновни кметовете.
И по-нататък искам да кажа за циничния подход. Циничен е подходът, по който вие днес представяте тук всички ваши информации.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Не ние, а Сметната палата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: По Закона за изпълнението на бюджета - Закона за държавния бюджет, кой носи отговорност за изразходваните средства на рушителите на съвременна България? И кой носи отговорност за обогатяването на някой от тях? Вие рушите сгради, за да правите тоалетни! (Смях от ДЛ.) За това кой носи отговорност? Ще дойде време, когато и тя ще бъде оценена. Така че, когато говорим за циничен подход, най-напред се огледайте около вас и тогава обвинявайте опозицията.
Господин Цонев, аз очаквах, че Вие ще направите изказване като председател на Бюджетната комисия. За съжаление, досега не Ви чухме. Сигурно ще Ви чуем. Аз Ви предизвиквам да направите това изказване, за да кажете Вашето мнение по изпълнението на бюджета на общините и по изпълнението на държавния бюджет и как Бюджетната комисия, чийто председател сте Вие, следи тези проблеми в Народното събрание.
Наказателна отговорност вие искате да носят само кметовете. Но най-напред наказателната отговорност трябва да понесат тези, които управляват държавата. Благодаря. (Ръкопляскания от ДЛ, шум и реплики от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на доктор Марангозов.
Давам почивка от половин час - продължаваме в 12 часа... Извинявайте, за секунда. Министър Радев има думата. (Силно недоволство от ДЛ.)
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Както винаги, не желаете отново да чуете какво ще ви кажа, защото сте си заровили главата в пясъка и само онова, си мислите, то ви интересува. (Депутатите от ДЛ са станали прави пред банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Много моля лявата страна да седне на местата си. Министърът винаги има право да вземе думата.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Нали искате отговори? Искате ли отговори или не искате? Искате ли да чуете освен собствения си глас и още някой? (Недоволство от депутатите от ДЛ, застанали пред банките.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля за тишина! Моля за тишина! (Шумът и репликите продължават.) Може ли по-спокойно? Какво е нарушението? Моля ви седнете, заемете местата! (Шум и реплики от ДЛ.) Може ли лявата страна да седне?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Обяви половин час почивка. Какво искате сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не съм ударил камбаната, тъй че моля да спазваме правилника. Министър Радев има думата.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Чакайте да кажа. Нали ме питате? Защо не искате да ви отговоря? Не ви харесва или нещо ви притеснява? Седнете си, аз няма да ви говоря прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След почивката ще продължим. Никой не е казал, че приключваме точката. Моля ви седнете.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Нека да си починем. (Шум и реплики от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И след почивката ще продължим. Никой не е казал, че приключваме точката. Моля ви да седнете. Господин министърът има думата. (Шум и реплики, народните представители от ДЛ стоят пред изхода на залата.)
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Не може министърът да диктува кога да е почивката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ще определя почивката, не министърът.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Не е обявил почивка, няма звънец.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Не се излагайте!...
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин председател, аз се срамувам от поведението на представителите на Българската социалистическа партия, които задават въпроси и след това не искат да чуят отговора, така както същите тези хора повдигнаха този дебат, повдигнаха тази тема. Сега получават резултатите от дебата, те не им харесват и отново не желаят да чуят отговорите на въпросите, които самите те задават. (Реплики от ДЛ.) Извинете, искате ли да чуете или не искате? Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Извинявайте, ние на работа ли сме или сме на гости в този парламент? Председателят определя кога ще бъде почивката, моля.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Вие я обявихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не съм ударил звънеца.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Моля Ви, чуха Ви всички!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Аз разбирам, че тези хора не желаят да работят. Затова ще отговоря в тяхно отсъствие на онези, които искат да бъдат чути.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): Искаме след почивката... (Шум и реплики от ДЛ.)
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, онези от вас, които се интересуват от поставените въпроси от представители на БСП, мога да кажа следното: обидно ниско ниво. Това казах на 30 юли, това повтарям и днес, защото от тази трибуна се изказват хора, за които от начина, по който задават въпросите личи, че нямат представа от съставянето и от изпълнението на общинските бюджети. (Силно недоволство от ДЛ.) Поне да беше дошъл някой от Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, защото това, което вие ме питате, е много ясно казано в законите, които вероятно не познавате.
Вие ми задавате въпрос, който е свързан с изпълнението на държавния бюджет за тази година, приет от същото това Народно събрание с вашите гласове вероятно, с гласуване - по най-демократичния ред. Как е възможно да се говори, че има задържане и недаване на субсидията, когато и Сметната палата, и Държавният финансов контрол едновременно констатират един и същи процент на превеждане на субсидията, така както законът повелява?
Как е възможно от тази трибуна да се задава въпрос престъпник ли е онзи самоуправник, който продава общинско имущество - апартамент, за 250 долара? За 250 долара продават апартамент и ме питат... (Силен шум и недоволство от ДЛ.) Когато фактите, и БСП трябва да мълчи! Това се отнася и за тях. (Силно недоволство от ДЛ.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, пред банките): А самолета с какво го купихте?
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Питам ви аз престъпник ли е онзи кмет, който дължи 6 млрд. лева на Републиканския бюджет и в същото време не само, че не ги превежда, а ги харчи в грубо нарушение на закона? В грубо нарушение на онова, което му е гласувал самият общински съвет!? (Силен шум и реплики от ДЛ.)
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, пред банките): Кажи нещо за гаража на ЦК.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Питам ви възможно ли е вие да управлявате онези кметове, които харчат парите си не за лекарства, както законът повелява, а за нещо друго? Това е ниско, много ниско равнище. (Депутатите от ДЛ скандират: "О-став-ка!".)
Благодаря ви за пожеланията. Благодаря за пожеланията, но все пак в България има закони и аз смятам, че всеки народен представител е длъжен да ги спазва. Вярно е, че наистина обстановката е предизборна. Вярно е, че БСП се опитва да извлича дивиденти. Аз ги разбирам напълно. Друг е въпросът дали ги споделям. Но тази тема, тази толкова важна тема, тази тема, в която има недобре решени законови положения и това нещо и Сметната палата, и ние констатираме - тази тема да се поставя по един толкова лековат, по един толкова популистки начин, по един абсолютно безотговорен начин, извинете, аз се срамувам от това, което чух от тази трибуна. Срамувам се, искрено ви говоря. (Депутатите от ДЛ скандират: "О-став-ка!".) Защото не може българският парламент да не се грижи истински за своите общини. Това не е възможно да се случи. (Депутатите от ДЛ продължават да скандират "О-став-ка!".)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля за тишина, за да можем да работим. Ще получите половиния час, няма да ви ощетя, моля ви. (Шум и реплики от ДЛ.)
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин председател, аз не знам по какъв начин тези хора, които са си внушили нещо и не желаят да чуват никакъв друг глас, биха могли най-после да свържат две елементарни неща едното с другото, за да разберат отговора на въпросите, които са задали. Аз им отговарям от тази трибуна, те слушат само собствения си глас.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, пред банките): След почивката.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Разбирам ви, но не мога да ви помогна, съжалявам. (Депутатите от ДЛ продължават да скандират "О-став-ка!".)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Давам почивка от половин час. Заседанието ще продължи в 12,10 ч. (Звъни.) Е, сега вече е закрито.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Има думата за процедура господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Начинът, по който продължаваме работата, меко казано, е смущаващ. Започнахме я в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и продължаваме също така в нарушение - според мен. Необходимо е да ни бъде предоставен материалът от тези проверки, за да имаме наистина малко по-добри разисквания. До този момент...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Работата е умряла.
РУСИ СТАТКОВ: Не, работата не е умряла. Защото от тази трибуна господин министърът на финансите, на мен ми се обадиха през почивката, говореше откровени клевети, за които трябва да бъде съден и сигурно ще го съдят част от тези кметове, които са подали контестации, но те не са уважени.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Не пише!
РУСИ СТАТКОВ: Да, не пише. Именно затова, господин председател, още веднъж настоявам да ни бъде предоставена на всички ни тази информация за резултатите от проверката. За да може и колегите от СДС да се убедят, в което се надявам искрено, че се злоупотребява от министъра на финансите, че се злоупотребява от длъжностни лица, че се обвиняват невинни хора. Ето затова още веднъж настоятелно моля да задействате техническата служба, а тя има тези възможности. Да продължим с друга точка. И след като ни бъде предоставен материалът, да продължим обсъждането.
И още едно предложение искам да направя. Да продължим обсъждането с удължено време. Нетрадиционното, тъй като проблемът е изключително важен, проблемът опира всъщност до България, тъй като общините са България. И не можем с лека ръка да претупаме този дебат. Самият министър на финансите междупрочем каза и това е истина, че наистина такъв дебат трябва да се води.
Ето защо настоявам тези две процедурни предложения да ги гласувате и да ги приведете в изпълнение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първото няма как да го гласуваме. Материалът ще бъде разпространен, веднага след като се отпечати.
Второ, има предложение за удължаване на работното време с два часа. Има ли някой срещу това предложение?
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА ДЛ: Не за удължаване на работното време! За удължаване на дебата по този въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз не разбрах! Какво е предложението?
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ, от място): За удължаване на дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Дебатът ще си продължи в рамките на времето, с което разполага всяка парламентарна група. Тоест, искате два часа до приключване на дебата. Ама Вие не знаете как се прави процедурно предложение! Хайде, елате сега тук, да ви чуем!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Иска допълнително време!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Иска допълнително време. Вие казвате какво иска! Той трябва да го каже. Той става за процедурно предложение.
РУСИ СТАТКОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин министър! Приключвам само с едно изречение. Тъй като важността на въпроса е изключителна, тъй като тук се поднесоха клевети, откровени клевети...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Кажете какво Ви е предложението!?
РУСИ СТАТКОВ: Удължаване на времето за дебата извън правилника с по още един час на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, благодаря. Такова предложение можете да направите в следващия парламент и да се гласува. Правилникът казва с колко време разполага всяка парламентарна група. Само изядохте три минути от времето на вашата парламентарна група.
Времето за процедура влиза, ако и това не знаете и все още не го знаете - научете го най-сетне - във времето на парламентарната група.
Има думата господин Свилен Димитров.
СВИЛЕН ДИМИТРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Изслушахме два доклада за финансови проверки на редица общини в страната. И за мен беше от особен интерес да чуя резултати от такава проверка, проведена в община Пловдив. Такава информация отсъстваше в доклада на Сметната палата, отсъстваше и в доклада на господин министъра. Интересно защо проверката в Пловдив се пази в тайна? Защо с резултатите от тази проверка не е информирана дори комисията към общинския съвет? Може би защото, господин министър, трябваше да споменете твърде нелицеприятни факти, с които вече българската общественост е запозната? В Закона за бюджета за 1999 г. за община Пловдив бяха гласувани две твърде сериозни субсидии. Едната от тях е по програма "Столипиново". Една програма, която започна своето изпълнение през 1998 г. и за 1999 г. бе гласуван бюджет от над милиард лева. Пловдивските граждани са длъжни да получат от вас отговор къде отидоха тези над един милиард стари лева. Кои бяха приоритетите по тази програма? Колко от предвидените за изместване семейства от квартал "Столипиново" бяха настанени в нови апартаменти? Нито едно семейство! Колко от благоустройствените мероприятия, включени в програма "Столипиново", бяха реализирани през тези две години на финансиране на програмата? Защо изпълнението на програма "Столипиново" се ограничи върху изпълнението на една подпорна стена и на един булевард, който стигна до портала на фирма "Нордикс"? Това е твърде популярна пловдивска фирма, известна от събитията през януари 1997 г. И ще стане известна може би и с финансирането кампанията на д-р Чомаков - кандидат за кмет на Пловдив. Може би пловдивските граждани трябваше да получат такава информация от вас?
Другият голям инвестиционен проект в град Пловдив беше за купуването на автобуси за градския транспорт. Спечели най-скъпата оферта. Бяха закупени 40 нови автобуса по 450 хил. дойче марки. Или това са 450 милиона стари лева за един автобус. Специалистите твърдят, че в Европа няма такъв скъп автобус. Такива скъпи автобуси се продават само в Пловдив!
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА ДЛ: Как ги правите, бе?!
За комисиони!
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: В договора за покупка на автобуси беше предвидено разсрочено плащане, за което към офертата беше направен анекс и сумата по договора беше завишена с около 15 на сто, ако не ме лъже паметта.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Комисиони!
СВИЛЕН ДИМИТРОВ: В същото време с изпълнение на Закона за бюджета бяха внесени авансово още в началото на годината 17 млрд., тоест авансово беше предплатена сделката. Защо Пловдивската община не потърси отново анексиране на договора и връщане към старата оферта? Защо проверката, финансовата проверка на община Пловдив мълчи по този въпрос? По този въпрос и общинските съветници, не само групата на Демократичната левица, повдигаха неколкократно въпроса и всичко това потъна в забвение.
И в края на краищата какви са резултатите от изпълнението на бюджета на Пловдивската община, след като той беше изкуствено завишен, за да прикрие дефицита от 7,5 млрд. през 1998 г.? В края на краищата за деветмесечието на тази година се оформя дефицит от над 15 млрд. лв., който ще бъде наследство за бъдещия кмет - най-вероятно не д-р Чомаков. Ето тези неща пловдивските граждани очакват да чуят от вашите уста! Те отново ще чакат оповестяване на резултатите от тази финансова ревизия, които ще бъдат твърде незавидни за досегашното управление на синия кмет Гърневски - този символ на вашето управление. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров. Друг желае ли да се изкаже?
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Мнозинството няма ли да се изкаже?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Първанов, Вие ли ще посочвате кой да се изкаже? (Неразбираема реплика от господин Първанов.) Ако няма, Вие се изкажете, за да Ви чуем Вас! Ако искате думата, ще Ви я дам. Но ако сочите, поне си сочете във вашата парламентарна група. Не е много удобно Вие да сочите други парламентарни групи.
Има думата господин Йордан Цонев. (Неразбираема реплика от залата.) Това става, освен на изборите!
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз съм поласкан от доверието, което председателят на БСП ми оказва, канейки ме да се изкажа. Знам, че вие винаги сте се вслушвали с интерес в това, което ще ви кажа и с доверие!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ДЛ: Хайде, по същество!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: И по същество ще говорим. То също е по същество.

ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз съм поласкан от доверието, което председателят на БСП ми оказва, канейки ме да се изкажа. Зная, че вие винаги сте се вслушвали с интерес и с доверие в това, което ще ви кажа. (Неразбираема реплика от Демократичната левица.) И по същество ще говорим, това също е по същество.
Уважаеми колеги! Днес ние изслушахме информация по едно решение на Народното събрание, взето след един дебат на 30 юли т. г. във връзка с финансовото състояние на общините, решение, което задължаваше "Държавен финансов контрол" и препоръчваше на Сметната палата да бъдат извършени тематични проверки, за да се установят точно определени неща.
Какви бяха тези неща? - Дали се нарушава Законът за държавния бюджет за 1999 г. от общините, дали се нарушава Законът за общинските бюджети и дали се нарушават редица още изисквания на други закони по отношение на местните финанси.
Съвсем точно и навреме и съвсем професионално и Сметната палата, и "Държавен финансов контрол", за което аз искам да изкажа благодарността на нас, на народните представители, защото това беше наше решение. Вие, улисани в предизборни речи от тази трибуна, разбирам ви, пропуснахте да отправите тази благодарност, защото в много кратки срокове и Сметната палата, и "Държавен финансов контрол" извършиха една огромна по обем работа по проверка на тези констатации, които Народното събрание направи тук.
Какви са резултатите от тази проверка? Бяха изнесени. И за щастие, казвам "за щастие", защото това говори за професионализъм и за липса на каквато и да било политическа окраска на тези проверки, по-голяма част от констатациите съвпадат, да не кажа, че са едни и същи. И за удовлетворение на народните представители те съвпадат и с констатациите, които Народното събрание е направило във връзка с бюджетите на общините, във връзка с финансовото състояние на общините.
Аз ще си позволя, тъй като вие във вашите изказвания всъщност развивахте предизборни тези, а не по същество разисквания по тази информация, по тези доклади, ще си позволя да припомня какви са констатациите. Констатациите са, че се нарушава масово Законът за държавния бюджет за 1999 г. най-вече в частта му за спазване на приоритетите. Нарушава се от всички. От всички проверени, 89 на сто казаха - Сметната палата.
Освен това се нарушават редица други закони, особено Законът за общинските бюджети, при съставянето на бюджетите. Нарушава се финансовата дисциплина в много пунктове, най-вече в разходване на средства, които не са предвидени по съответните пера, а прехвърляне на средства от едно перо в друго, разходват се средства, които не са санкционирани от общинския съвет. Изобщо всичко онова, за което ние предупреждавахме още в началото на годината. Ако отворите и протоколите на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, и при други поводи нещата, които сме разисквали тук, в пленарната зала, ще видите, че и аз, и моите колеги предупреждавахме, че има голяма опасност всички кметове да съставят предизборни бюджети. Предупреждавахме съвсем честно и с искрено желание това да не стане. Защото, ако това стане, ще доведе до сериозно разстройство на и без това, повтарям, съвсем честно и отговорно, на и без това оскъдните финанси в тази държава.
И ако трябваше да дебатираме, абстрахирайки се от това, че камерите предават днес и това, че сме на около 30 дни от местния вот, ние трябваше съвсем професионално наистина да кажем, че финансите са оскъдни, и че в една ситуация, в която се намира цялата държава, би трябвало заедно да търсим път за подобряване на тези финанси. А пътищата са много. Един от тях е те да бъдат разумно разходвани, да бъдат пестеливо и разумно разходвани. Това е основното средство, с което разполага апаратът на държавата в лицето на Министерството на финансите, когато става въпрос за централните финанси, и апаратът на изпълнителната власт в местното самоуправление, а именно кметовете и кметските администрации - когато става въпрос за разходване на местните финанси. Очевиден е дефицитът от такива финанси. Очевиден е и на централно, и на местно ниво.
За всички нас, като политици, причините са ясни. Друг е въпросът, че ние много често използваме тези причини, за да правим политика. Признавам, и ние, и вие. Всеки, когато му е угодно.
От това, обаче, аз не мисля, че местните финанси и положението на общините се подобрява. Аз мисля, че този дебат правим опити да го водим, смея да твърдя, значително професионално в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, доста по-популистки - в пленарната зала. И за моя най-голяма изненада най-професионално този дебат се води между Сдружението на общините и Министерството на финансите. Защото аз имах възможността да присъствам на няколко такива срещи. Ваши колеги, имам предвид от Демократичната левица, също присъстваха. Така че тези проблеми се решават в диалог, в търсене на решението, а не в излишно политологизиране на проблема.
Но в случая какво е важно? В случая е важно, че вие от тази трибуна говорите за морал, говорите за това дали кметовете са направили нещо, което е било в техните възможности или не, дали те са се опитали по някакъв начин да решат оскъдната нужда от финанси.
Аз ще се опита само в един пункт да изляза от тона, на който приех, че е нормално да говоря от тази трибуна, тоест от строго професионална гледна точка и от точната тема на дебата, на разискването днес. Темата е: констатациите на нарушенията, които са допуснати. Аз не виждам нищо морално в това, в една община средствата да не достигат за медикаменти, да не достигат за храна, да не достигат за плащане на водата в училищата и в болниците, в същата тази община, те са много, да се разходват средства за правене на имидж.
Значи, вижте, няма нищо лошо в това една община да поддържа спорта, културата и благоустройството. Няма нищо лошо. Но когато това не е за сметка на крещящи насъщни нужди, каквито са здравеопазването, каквито са безплатните лекарства, каквито са водата, токът и т. н.
И понеже господин Марангозов ме предизвика да говоря за Бургас, аз ще му кажа, че точно в Бургас това е свършено по един изключително неморален, изключително нелогичен, изключително непрофесионален начин. Защото не може да построиш в центъра на града градинка в духа на социалистическия реализъм, а в същия момент на 15 септември, днес, водата на училищата да не е платена от зимата. (Обаждания от Демократичната левица.)
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: ...Кретен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, тишина! Моля, тишина!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: В същата тази община да има няколко милиарда стари или няколко милиона лева неразплатени лекарства, в същата тази община аптеките да не изплащат безплатните лекарства на възрастните хора, на пенсионерите, които основно ги ползват...
ГЛАС ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Това е лъжа, бе, Данчо!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: ...само защото трябва да се правят фестивали, да се правят градинки и други такива неща. Това се прави, когато намериш средства ти, когато си запушил онази дупка, която се нарича приоритет, онова, което общината, което хората..., за което е най-важно.
Да се върнем ли към тълковния речник, господин Марангозов - какво е това приоритет, предимство? Какво е? Няма го. Върнете се към него. Защото го има в Закона за държавния бюджет. Не случайно там е определено кои са приоритетите. Ако беше важно да се построи преди изплащането на лекарствата една градинка, ние щяхме да запишем, ние, народните представители - точка първа - да се строят градинки, точка пета - да се изплащат лекарства. Защо са записани приоритети? Ами записани са, защото няма средства за всичко. И вие сега тук идвате и започвате да казвате от тази трибуна, че средства в общините няма, защото управлението било такова - лошо, защото то ликвидирало заводи и фабрики, защото еди-какво си и еди-какво си. И какво ме принуждавате да ви кажа, нас, като представители на мнозинството? Да ви върна две години назад. Това ли ме принуждавате? Да ви запитам същите тези кметове колко поискаха, колко пъти, какви им бяха финансите в 1995 и 1996 г.? Какви им бяха финансите? Искам да ви кажа, че ние сме ги следили - нямаха финанси. На фона на това, което в момента имат - нямаха, нямаха един лев. Имаха инфлационни левчета, които им пристигаха с три месеца закъснение и не можеха не да платят заплати, имаше наредени опашки за заплатите, с по два-три месеца неизплатени заплати. Не говоря за лекарства и медикаменти.

Вие ми говорите - госпожа Масларова я няма тук, след като си каза патетичното слово - че ние сме фалирали държавата, не, ние извадихме от фалит държавата! (Шум на неодобрение от блока на ДЛ, ръкопляскания отдясно.) Защото държавата беше във фалит 1996 г.! И всички го знаят! И ако държавата не беше във фалит тогава, нямаше да пометат управлението ви по улиците, така че недейте да имате къса памет! Вашите кметове ги съветвам съвсем да нямат къса памет, защото ако те сега се правят на независими, ако те сега смятат, че финансовото им положение е лошо - 1995, особено 1996 г. беше катастрофално!
Нито един от тях не е занесъл в Министерството на финансите - там има архив - не е занесъл нито един документ, с който да се жалва срещу действията на правителството на Жан Виденов, срещу инфлацията, срещу това, че не се изплащат субсидии. Думата "субсидия" беше забранена дума, уважаеми дами и господа от левицата! Беше забранена дума по времето на управлението на Жан Виденов, а сега субсидиите се изплащат не само навреме, а и с много по-висок процент, отколкото са предвидени.
Всичко това трябваше да бъде отчетено, когато става въпрос за финансовото състояние на общините, защото нито един от управляващото мнозинството не е казал, че то е цветущо. Цинизъм е да кажем, че има пари в тази държава. Напротив, ние казваме, че се опитваме с максимални усилия да се справим с всичко онова, което насътворихте в продължение на 7 - 8 години. Да не говоря за предните 45! Опитваме се и смятам, че хората оценяват това и трябваше и вашите кметове да направят това.
Между другото, в частни разговори с вас точно вашите кметове оценяват това. И казват: вярно е, господин Цонев, че нямаме пари и че ни е трудно, но е несравнимо по-добре от състоянието през 1996 г. Запитайте ги, те и на вас ще ви кажат това, така че, когато говорим ние тук от тази трибуна трябва всички тези неща да ги кажем ясно и точно на хората, а не да водим само предизборна кампания от трибуната на Народното събрание. Да кажем защо и как. Да кажем, че ако ние искахме тази проверка и ако Сметната палата и Държавен и финансов контрол я направиха честно, почтено и компетентно, ние го искаме, за да не става така, че да бъдат разходвани средства в нарушаване на законите.
Тук има юристи. Господин Корнезов съм сигурен, че ще се съгласи с мен. Колкото и да е благороден един мотив, той не може да бъде основание да бъде нарушаван закон. Така ли е, господин Корнезов? Не може! Не може те да нарушават Закона за бюджета, който ние сме гласували, Закона за местните финанси и ние тук да кажем: да, браво, защото мотивите са благородни! Още повече, че много голяма част от мотивите не са благородни, а са правене на имидж. Имидж се прави четири години, а не последните шест месеца. Ние като политици много добре го знаем това нещо.
И в заключение ще кажа - не патоса и не предизборната кампания, която се води от тази трибуна ще накара избирателите да гласуват за един или друг кмет, а трезвата преценка, защото общината е, общинският бюджет е като бюджета на едно семейство - не може, когато нямаш пари за хляб или едва ти стигат за хляб и за издръжка, ти да си купиш цветен телевизор и лека кола. Ето това направиха вашите кметове! (Шумно неодобрение отляво.) Вместо да разходват парите за най-насъщните нужди, парите, които цялата държава събира с толкова много труд, с толкова много усилия, с толкова много лишения, те отидоха и ги разходваха за свои предизборни цели, за повишаване на своя имидж. Това е истината! Това целеше проверката на Сметната палата и Държавния и финансов контрол го показаха. Ние трябваше това да отчетем оттук, а не да правим предизборна пропаганда, както вие направихте. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
За реплика думата има господин Кънчо Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми господин Цонев! Вие започнахте с това, че с интерес слушаме това, което Вие казахте. Да, аз наистина с интерес го слушам, защото то винаги е насочено към обедняване на 90% от българския народ и обогатяване на 5 % от него. Вашите изказвания са насочени винаги натам. (Шум и реплики в залата.)
Вие казахте, че има оскъдни финанси. Финансовата стабилизация, господин Цонев, е на ниско ниво в България. Вие сте на власт две години и осем месеца и дойдохте с лозунга "Ние можем!". Показахте го с много ниска финансова стабилизация в условията на борд. И ако това не можехте да свършите, значи за нищо не ставате.
По отношение на медикаментите и по отношение на Бургас. Главно Обединената районна болница е изразходвала 80 на сто от плануваните й средства, гласувани от общинския съвет още, доколкото ми е известно, през първото шестмесечие. Към края на м. май господин кметът на Бургас поиска от Обединена районна болница анализ и редица документи, които показват как са разходвани тези средства, за да може да се направи преценка правилно ли са разходвани. Пристигнали са 5 - 6 документа, сякаш това не е голяма болница, а обикновена селска служба. Не го е свършил Вашия човек. Вие сте главен кадровик в момента на Бургас и Вие ги слагате шефовете, не само на здравните заведения.
Казахте, че не трябвало да се развива спорта. Аз ще цитирам пак кмета от онзиденшния му отчет - ще го цитирам и ще кажа пак - по-добре спорт, отколкото наркомани в град Бургас, господин Цонев. Това го каза господин кметът. Така че да даваш пари за спорт и за медикаменти аз го приемам за едно и също, защото спорта е най-голямото лечение и най-голямата профилактика.
Но, безплатните лекарства в Бургас се изплащат. Това е доказано. Да, някъде с известно закъснение, но това е доказано.
И аз ще Ви кажа друго, което много се разпространява в Бургас. Има една мисъл, която върви в бургаските медии: "Ако стане Йоан, няма да го има Йордан, каза Иван!". Благодаря. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За втора реплика има думата господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Цонев! Вие сам разбирате, че атаката срещу Бургас има чисто предизборен характер и тя не почива на никакви сериозни факти.
Аз не знам защо толкова Ви главоболят тези градинки и защо и министър-председателят така обстойно се занимаваше с градинките по време на визитата си в Бургас.
Първо, искам да ви кажа, че в Бургас се строят и се правят не само градинки. Там бяха направени и паркове и първия голям парк от 25 години насам в страната. Там се прави комплексна програма за благоустрояване на града. Днес се открива ново училище. Завършиха се и се преоборудваха болници и поликлиники. Това, разбира се, не е заслуга само на едно управление, но тези неща станаха в този момент в Бургас. И аз съм учуден, че център на една пропагандна кампания могат да бъдат градинките - център на пропагандната кампания на СДС, а доколкото знам единственото, което е направило и построило в този мандат правителството са две градинки - пред Министерския съвет и на мястото на бившия Мавзолей.
Господин Костов каза, че Бургас е неговата голяма болка, защото е загубил предишните избори. Така е вероятно, но през първите четири години само. През следващите четири години тази болка смятам, че ще претръпне.
Едно от предизборните обещания, които даде господин Костов в Бургас ще бъде изпълнено и то е свързано с това, че ще бъде оказана интензивна подкрепа на местния кандидат на СДС и там ще се извървят всички министри и висши чиновници.
Искам само да ви кажа, че тези министри и висши чиновници за пет пари работа досега не са свършили за Бургас.
И да ви кажа в заключение, че политици, които идват в Бургас само по време на избори непременно ги губят. Благодаря ви. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За трета реплика думата има господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Господин министър, уважаеми господин Цонев! Опитахте се за малко да вкарате дебата в едно професионално русло, но като че ли овреме избягахте от него, защото не Ви изнася. Именно вашето правителство със закони, които прие и през тази година включително направи така, че приетите бюджети да не могат да се изпълнят или кметовете да бъдат виновни за тяхното неизпълнение.
Първият пример в това отношение е приетият от вашето мнозинство Закон за лечебните заведения. Без да има разчетени средства нито от собствени приходи, нито от субсидия, там се възложи на общините да назначат лекарите, защото правителството не може да плаща. Ред такива случаи има, и закони.
Що се касае до така наречените предизборни бюджети, предизборните бюджети се формираха още с републиканската субсидия при приемането на държавния бюджет. В София увеличението на субсидията беше 80 на сто в сравнение с миналата година. Във Видин, при ясното знание на господин министъра, че ще се ликвидира "Видахим", с 36 на сто. Къде е кой направи предизборния бюджет? Резултатите също са налице. Ние в София виждаме какви прекрасни химически тоалетни се купуват от чужбина. Във Видин се затвори Химическият завод и общината в момента не може да разчита дори да поддържа градските тоалетни. Това правителство е за едни най-млечна крава - включително пловдивската железница, господин министър, не знам какво става с онази градска железница, която беше втората след Берлин в България, - а за други, по-голямата част от общините в България - мащеха. И иска сега да спечели изборите, за да продължи тази голяма манипулация на българския народ. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
За дуплика има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да отговоря на отправените реплики. Ще започна с господин Миков. Много ми е удобно да остана на професионална вълна. Страшно ми е удобно. И затова започнах с това, защото констатациите на компетентните органи са категорично в полза на анализа, който ние направихме.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Това е поръчка!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, поръчка е, ние поръчахме на Сметната палата... Да не ви припомням някои неща, защото господин Николов не заслужава да ги припомням, тъй като се държи надпартийно. Хайде да не ви ги припомням. Да млъкнем на тази тема.
Така че констатациите са изцяло в полза на професионализма и на мен ми е много удобно да остана в тази плоскост. Но уви, вие изобщо не искате да влезете в нея, затова бях принуден да ви отговоря и на непрофесионалните агитационни речи, които вие водите от тази трибуна. Толкова на тази тема.
Господин Пантелеев, не съм използвал темата за градинките, нито пък СДС я използва като нещо лошо. Аз смятам, че построяването на градинки и паркове в Бургас е добро дело, което кметът Иван Костадинов е свършил. Добро дело е това, че възобнови конкурсите за песни и т.н. Всичко това е чудесно и аз го адмирирам. И ако той бъде сменен, ще апелирам неговият заместник да го продължи. Добро дело е и спорта, това, с което започнахме - "Черноморец", Бургас. И съм съгласен, че е по-добре парите да отиват за спорта, отколкото за наркомания. Но това не бива да бъде приоритет в дейността ти. Това трябва да става със средства, които ти със своята инициативност си намерил от другаде в оскъдицата на този бюджет. Ето затова го давам за сравнение. Защото не можеш да дърпаш с лопатата от бюджета на болниците и да хвърляш в градинките. Тогава вече става неморално. Това ми беше мисълта.
И ще завърша с репликата си към господин Кънчо Марангозов, който, както винаги, когато се изкаже на тема финанси, както се казва на футболен език, ми повдига топката, за да вкарам гол. Да, господин Марангозов, много по-добре е финансова стабилизация на ниско ниво, отколкото инфлация на високо. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Друг желае ли да се изкаже?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Колко минути ни остават?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Една минута. Вашата парламентарна група имаше 33 мин. Три реплики по 2 минути, ако можете да ги сумирате, ще разберете колко остават.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Много елементарно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Румен Такоров има думата.
РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В рамките на една минута ще се опитам да кажа само някои неща, които господин Муравей Радев засегна в своя доклад. Той каза, че са отклонявани средства от основните, целевите субсидии за четвъртокласната пътна мрежа. Да, господин Муравей Радев, всеки би ги отклонил, защото в момента трите милиарда, които бяха гласувани в Републиканския бюджет, стигаха само за да се асфалтират 200 м във всяка една община. Вие въведохте Шенген за малките населени места, които не могат да достигнат до общинския си център.
Второ, на базата на тази немотия и за хляба, за който говори господин Цонев, областните управители правят ремонти на областните си сгради за над 250 млн. И независимо от това ги делят на две, за да не правят конкурси по Закона за държавните и общински поръчки. Проверете това нещо. Не може, когато народът не може да яде хляб, ти да си слагаш алуминиеви дограми.
И друго. Вие засегнахте проблема за апартаментите в Монтана...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
РУМЕН ТАКОРОВ: Защо ви боли? Защото там са продадени на хора социално слаби и бедни, чиито внуци и правнуци дори не могат да си ги купят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече!
РУМЕН ТАКОРОВ: Защо не казахте за Попово, когато господин Божков ... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Такоров, станахте за една минута, седнете си вече.
РУМЕН ТАКОРОВ: Защото това е неудобно да се слуша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ами да сте го казали, когато е било удобно!
Има думата министър Муравей Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Трябва да напомня на някои от вас, които вече толкова години са народни представители, най-после да запомнят, че субсидията от републиканския бюджет е продукт на една методика, в която има формула, има обективни критерии и тези критерии са абсолютно безпристрастни по отношение на цвета на тази или онази община. И ако някой не знае това, нека да го научи. Ако ли пък иска, да пита Сметната палата. Ако иска, да пита Националното сдружение на общините в България, за да обяснят тази проста истина и да не спекулират повече с това, че имало някаква формула на предизборни бюджети, която била наложена в субсидията от републиканския бюджет на общините за тази година. Просто е безмислено! Такова твърдение означава непознаване на обикновени процедури и на закони. (Силен шум и реплики от опозицията.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Кажете за автобусите в Пловдив!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Вижте, аз чудесно разбирам, че много Ви се иска някак си това, което е отразено в тези доклади, да не е вярно. Много Ви се иска Вашето собствено виждане да почива на някакви факти, на някакви числа, на някакви аргументи, но за голямо съжаление до този момент това, което твърдите, не може да бъде потвърдено обективно от съответните аргументи или проверки както на Сметната палата, така и на Държавен финансов контрол. И щете не щете ще трябва да се задоволите с тези два доклада и онези справки към тях, и онези първични документи, които са приложени към тях. Аз бих помолил, ако тогава наистина имате някакви питания, а не така популистки да дойдете и от тази трибуна на базата на някаква логика или Ваши лични хипотези, които не почиват на анализ на тези доклади, от тази трибуна да задавате нелепи въпроси. Подгответе се, научете се и тогава елате. Разучете тези доклади и след това, ако имате питания, задайте ги, ние с огромно удоволствие ще ви отговорим.
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Дайте докладите!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: И понеже ме попитахте за община Пловдив, може би очаквате да не Ви отговоря... (Неразбираеми реплики от Георги Божинов.)
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Аз обаче ще Ви отговоря.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Как да прочетем тези доклади?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Божинов, както се чете от грамотен човек! Ще получите доклада и ще го прочетете.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Може ли да кажа нещо за Пловдив, след като ме питахте, а след това, ако искате повече подробности, моля, в петък на парламентарния контрол. Знаете процедурата, надявам се, някои от вас.
И така, община Пловдив, аз го прочетох в началото на моя доклад, наистина е завишила очакването на собствени приходи с много голям процент, някъде в порядъка на 50-59% увеличение на собствените приходи спрямо разчетите на Главно управление "Данъчната администрация". Това е една констатация.
По-нататък. Какво става с неразплатените разходи? Неразплатените разходи към 30 юни са 8 млрд. и 700 млн. стари пари, новите са вече в милиони. Това обаче представлява 1,2 на сто по-малко отколкото са били в края на 1989 г. или налице е тенденция на намаляване на неразплатените разходи към края на миналата година. Това - по този параметър. И това може би не ви харесва, но това са числата. За голямо ваше разочарование там не са констатирани неприоритетни разходи да са извършвани това полугодие, няма неприоритетни разходи.
Целевите средства за социални разходи са извършвани по предназначение. Средствата от централния бюджет и средствата от общината, дори общинските средства с малък процент по отчет са завишени според разчета в общинския бюджет.
Нарушен е чл. 25 от Закона за общинските бюджети, който казва, че в определен срок от време кметът трябва да докладва текущото изпълнение на разходната част на бюджета и на приходната част на бюджета пред общинския съвет. Това е прегрешението на кмета Гърневски - не е успял навреме на докладва на общинския съвет. Това е едно много сериозно нарушение.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (ДЛ, от място): Колко му е общата задлъжнялост?
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Няма нарушение на финансовата дисциплина, което означава, че няма извършени разходи над техния годишен разчет в общинския бюджет, това, което е гласувала общината. Това е състоянието по параметри, по които са проверявани общините от тези две проверки - на Сметната палата и на Държавния финансов контрол.
И понеже аз очаквам да ме обвините в някакво пристрастие, тези числа и тези заключения, които сега ви казах, не са на Държавния финансов контрол. Отворете отчета на Сметната палата и ще прочетете това, което сега чухте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Георги Николов има думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз съм удовлетворен, че поставихте началото, бих искал да кажа, на един дебат за състоянието на общините. Удовлетворен съм и бих работил заедно като контролна институция с вас да търсим заедно по-нататък начини да решаваме проблемите на общините. Уверявам ви, голяма част от констатациите на Сметната палата и за 1997, и а 1998 г. и сега съвпадат. Те ще стоят и пред новите кметове. И нека в една по-спокойна обстановка да се опитаме да дадем отговор за причините и какво може да се направи.
Аз бих помолил господин Муравей Радев още сега в субсидията, която ще определят за общините, да се помисли да се осигури поне финансово създаването на финансовите служби към общините. Законът за общинските бюджети предвижда такава възможност, но никой кмет при това състояние не би си позволил да създава структура за финансов контрол. Ако не се вземат мерки в това отношение, законът ще остане неработещ.
Предлагам ви, уважаеми госпожи и господа народни представители, когато ще се обсъждат данъчните закони, по-тясно да работим. Можем да подскажем в някои случаи къде и как общините могат да имат повече приходи. Можем да бъдем доста полезни, за да видим как би могла да се усъвършенства методиката за определяне на трансферите. Тя е обективна. Но как да не приема аз обясненията например сега на кмета на Кърджали, че е допуснал преразход по параграф "Външни услуги", защото зимата беше много дълга, тежка и той трябваше да плаща много пари за снегопочистване. И ако това е обективен критерий, в Петрич пада ли сняг? Ето един обективен критерий, който ние трябва да намерим при определяне на субсидиите. Във всичко това можем да ви бъдем полезни по-нататък. И аз ще ви бъда благодарен.
Искам от името на моите колеги да поднеса като извинение: тази сутрин, за да изпълня задачата, докладът беше редактиран и размножен. След завръщането си аз ще разпоредя на всяка парламентарна група, включително и на водещите комисии...
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): След дъжд качулка!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Благодаря ви! Никой не е спал. И аз моля да се оцени трудът, който беше вложен като цяло за това кратко време. Всички ще получите своя доклад. На 77-ма страница подробно е записано за Пловдив и аз мога да предоставя доклада да се види. Поради краткото време, което ни предоставихте като срок, аз се постарах във вид, който е удобен, да го размножа сутринта само в 3-4 екземпляра. Уверявам ви, независимо от реакцията, постарахме се да се извисим, да установим фактите и съответно по-нататък да предложим какво да се направи. Част от нашите предложения се съдържаха в настоящия доклад.
Още веднъж искам да ви благодаря за търпението и да декларирам пред вас, че ще продължим все така съвестно да си вършим работата. Защото, уважаеми дами и господа, законът няма цвят! Към това се стреми Сметната палата. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Николов.
Други изказвания има ли?
За процедура има господин Пирински. Разполагате с една минута.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, предлагам да решим и да разпоредите размножаването на доклада на Сметната палата и на Финансов контрол да бъде извършено от Народното събрание и то да бъде така, че всеки депутат да получи тези доклади. Тъй като действително проблематиката, която разглеждаме, е такава, че тя не бива да се политизира и политизирането днес стана изцяло по ваша вина, уважаеми колеги, тъй като в самото начало на заседанието аз предложих с два дена да се отложи този дебат и да дискутираме по същество. Господин Муравей Радев тук от тази трибуна на 30 юли ни заяви и ни призова, че по тези въпроси цвят няма, че трябва да бъдем обективни. Какво се опитахте да направите днес? Една евтина предизборна пропаганда! И тя се провали! Провали се, защото основната теза, която развивате, че поради нарушения на законите местните финанси рухнали, е несъстоятелна. Смешна е! Всеки вижда, че кметовете правят чудеса отнякъде да намерят пари да поддържат минимално образование и здравеопазване. Вие искате с някакви закононарушения да нарушите провала на собствената си финансова икономическа политика. Не е възможно това да стане, няма кой да ви повярва!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Пирински, времето Ви изтече.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И ако искате сериозно да се дискутира и някаква работа да се върши тук, първо покажете вие, че спазвате приоритетите, че вие не купувате автомобили и всякакви други чудеса за собствената си върхушка и тогава се обръщайте към кметовете с такива претенции!
Ето защо предлагам, господин председателю, всеки да получи тези документи и добросъвестно да видим къде са истинските причини, къде е коренът на проблема, за който говориха тук цяла сутрин моите колеги. Благодаря ви. (Ръкопляскания в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пирински.
Докладът ще се получи от всеки депутат.
За процедура има думата господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз смятам, че процедурно нещата бяха много точно и ясно решени. (Реплика от ДЛ: "Каква е процедурата?".) Процедурата е обратното на това, което предлага господин Пирински. Аз предлагам процедурно докладът да бъде изпратен от председателя в комисиите, да бъде разпределен по комисии, там да бъде разгледан докладът, както му е редът, и ако се наложи да се влиза с дебат или с решение, водещите комисии дават това становище и тогава става.
Господин Пирински, уважаеми колеги, вие днес не разбрахте, че доклада и ние не сме го чели. (Шум и реплики в ДЛ.) Не см го чели! Ние днес изслушваме информация по наше решение. Информация, която трябваше съобразно решението да бъде прочетена оттук, а не да правим дебат по нея. Вие отворихте дебата след това! Информация, която трябваше да изслушаме, след това да бъде разпределена по комисии, там да я обработим и след това да се влезе за дебат. Но вие се опитахте предизборно да обърнете нещата. И както забеляза господин Пирински, те се обърнаха срещу вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
За изказване има думата господин Стефан Нешев.


СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вече доста време стоя в залата, излязох, пак влязох, защото не можах да разбера какво става в тази зала. Има някакъв политически спор между две политически сили. От тях искате да извлечете дивиденти, но какво точно правим, не ми стана ясно! Ако разглеждаме един ревизионен акт, нормалната практика изисква и засегнатата страна да даде своите обяснения. Ако има отклонение от законодателната норма от кметовете, трябваше да чуем защо има такова отклонение, защо са го направили самите кметове.
Защото с уважение слушах господин Софиянски, когато обясняваше, че има сериозни пречки при реализиране на програмата си като кмет на София, благодарение на това, че законодателството не е уредено в полза на местното самоуправление - че бюджетът на общините не се формира на основата на самостоятелност на самоуправлението.
Ако това е факт и ако кметовете го изнесат като аргумент за нарушенията, които трябва да направят, нека да направим коректив и на законодателната си дейност, да искаме промени в действащото законодателство. Как да се произнеса аз в името на клетвата, която съм дал, да служа в името на интересите на народа, като не зная всички страни по спора? Не мога да се произнеса честно. Вие просто ме принуждавате да не гласувам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма да гласуваме изобщо, господин Нешев. Имаме изслушване.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ, от място): Правите си политическа пропаганда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ако ще трябва да приемем някакво решение, има съответния ред и господин Цонев точно за това говори - комисиите излизат с проект.
За реплика думата има господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател!
Господин Нешев, наистина не сте разбрал за какво става въпрос. Вярно е, че от цялата група на Евролевицата само Вие присъствате в залата, но може би не си спомняте, че на 30 юли е имало дебат в Народното събрание, имало е решение на Народното събрание, били са задължени Сметната палата и Министерството на финансите да изготвят тази информация, която ние днес изслушахме. Аз не знам какво общо има между един ревизионен акт, който може да се направи и да отиде по компетентност за съответните органи и решението на Народното събрание за изслушване на Сметната палата и Министерството на финансите? И за каква засегната страна говорим тук, когато тук се говори единствено с езика на конкретните факти и цифри, въз основа на единствените органи, които имат право да проверяват тези неща и на които това е възложено с решение на Народното събрание? Ние днес решение няма да гласуваме. Вие и това не сте разбрал. Днес ние имаме изслушване и оттук нататък въз основа на констатациите, които са направени, въз основа на тези доклади и явно специалистите, водещите комисии ще се произнесат и ще видим оттук нататък какво се случва по тези констатации.
А колкото до диалога между общините и парламента, той тече непрекъснато. Чрез Националното сдружение на общините, при Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството техните законодателни предложения, голяма част от които бяха отразени в Закона за общинските бюджети и в другите закони, това е диалогът. Но диалогът между общините и нас няма нищо общо с проверките на Сметната палата и Министерството на финансите. Когато има констатирани нарушения, ние просто трябва да реагираме и точно това днес трябва да направим, след като изслушахме тези доклади, да се запознаем и да реагираме съответно и адекватно като народни представители. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
За дуплика думата има господин Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Господин Величков, явно, че като ръководител на Младежката организация на СДС имате задачата да правите политическа пропаганда преди изборите - това го вършите добре, но като депутат не направихте нищо.
Ако искате, аз ще Ви прочета решението, което е протоколирано: "за изслушване на резултатите от проверките". Решение Народното събрание не е вземало. И какво правим - ви попитах? Аз лично мога да прекрача добрия тон, но на някои хора от докладчиците не вярвам. Те ме обвиниха в грехове, които не съм сторил. Как да им вярвам? Даже не ги защитиха с документ. Аз моля те да покажат документа, в който обвиненията към моята особа се потвърждават. Ето затова не вярвам.
Второ, не може да не се чуе страната, която е обвинена. Тя има право да изкаже собственото си мнение. Затова ви говорих.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС, от място): Няма обвинения.
СТЕФАН НЕШЕВ: Е, как? - За извършени нарушения на Закона за общинските бюджети. Как да няма обвинения? Да чуем защо са извършени. Истина ли е това, което е написано?
Ето това искам аз като народен представител.
И в крайна сметка, господин Величков, по кой член от нашия правилник днес текат тези дебати, изказвания? Изобщо каква е тази процедура? Там пише как се внася решение, как се внася законопроект. Какво правим в момента? - това Ви казах. Нищо! Правим политическа пропаганда. Храним ненавистта като политическо противопоставяне. Това ли искаме от нашия парламент?
Аз мисля, че ние трябва да прескочим да издигаме във философия омразата, а трябва да открием идеите, с които да изграждаме държавата си и народа си. Ние се храним от омраза. Аз не искам да бъда между тези, които искат да живеят от омраза. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Нешев.
Има ли други изказвания?
Господин министър Радев има думата.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Нешев! Разбира се, че не искахме да се състои тази недостойна сцена, която днес се получи.
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Вие я направихте.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Българската социалистическа партия поиска дебати и повтори онова, което на 30 юли направи тук - получи си дебатите, надявам се да е доволна.
Колкото до това дали има две страни, повече от една страна, дали има страна, която трябва също да обяснява, господин Нешев, Вие трябва да познавате и методиката, и начина на действие както на проверките на Сметната палата, така и на Държавен финансов контрол. Това, господин Нешев, са контролни органи. Те констатират съобразно действащото законодателство допуснати нарушения и го документират.
С тези документи се запознават лицата, които са упоменати в тези ревизионни документи. На същите им се дава право да възразят аргументирано по тези констатации. След изтичане на определения срок, ако са постъпили възражения, те отново се разглеждат и се преценява кои от тях се вземат под внимание и кои от тях не могат да бъдат взети под внимание поради това, че не съдържат нищо ново към досегашните констатации.
Всичко онова, което като заключение го има в Държавен финансов контрол, отива съответно в прокуратурата и в съда, ако има място за търсене на наказателна или на пълна имуществена отговорност. Там съдът се произнася по този въпрос.
Така че не може да има втора страна тогава, когато един контролен орган като Сметната палата и като Държавен финансов контрол в резултат на решение на Народното събрание извършват своята работа и докладват за резултатите пред Народното събрание.
Това, че поискахте да стане дебат, моля ви, попитайте вашите приятели от Българската социалистическа партия. Председателят на Народното събрание не отказа да се състои дебат и той, както виждате, стана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Не виждам други желаещи да се изкажат. Впрочем, виждам.
Има думата господин Христо Стоянов.
ХРИСТО СТОЯНОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Слушах господин Величков и си мислех, че тези, които сме с бели коси, колкото и да ни е трудно да го кажем, но трябва да го признаем, че по един или друг начин, по принцип, сме обременени с онова време, в което сме живели. Не можеш да живееш 45 години в една тоталитарна система и самият ти да не действаш и когато не искаш.
Затова подлежи на извинение някой път, когато някой с нашите коси мисли по този начин. Учудващо е обаче, когато млад човек мисли другояче. Ето, това не е добро. Затова станах да кажа на господин Величков. От римско време е казано, че за умрелия се казва добро или нищо. И то е затова, защото той не е жив, за да се оправдае и да направи обратното.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Кой е умрелият?
ХРИСТО СТОЯНОВ: Ако искате, може и символично да го приемем. Приемете го. Но казвам, че има правило и затова - да не забраняваш на онзи, когото си обвинил, да си каже и той мнението. А Вие това не искате. И непрекъснато Вие лично ми правите впечатление вече две години и половина, че сте най-насъскващият човек. Не е хубаво това, млад човек сте. Вие трябва да търсите другото. Аз от Вас очаквах понякога да издигнете един лозунг на Франко, на Франко лозунга за майка Испания - че те всички умряха за майка Испания.
Трябва да се сдобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Стоянов, хайде да се върнем на темата.
ХРИСТО СТОЯНОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Стоянов, благодаря Ви.
Моля да ме чуете, господин Стоянов. Очевидно не е следено добре какво работим. На 30 юли е прието решение, с което се задължават два държавна органа да извършат една проверка и да докладват на 15 септември. На 15 септември те изпълняват своя ангажимент. Оттук нататък, ако ще трябва да приемем някакво решение, има парламентарна процедура. Тази парламентарна процедура който я предизвика и я следва, може да доведе и до съответния заключителен документ на парламента.
В момента нищо няма да гласуваме.
Аз искам да благодаря и на министър Радев, и на господин Николов за това, че изпълниха своя ангажимент.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА.
Давам думата на господин Георги Панев.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Позволете ми преди разглеждането на доклада да ви направя едно процедурно предложение.
Предлагам да бъде поканен в залата заместник-министърът на образованието и науката господин Венцислав Панчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Георги Панев.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Панчев в залата.
Имате думата, господин Панев.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Заглавие на законопроекта: "Закон за училищните настоятелства".
Има направено предложение от госпожа Станка Величкова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта така, както е предложено от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 112, против 1, въздържали се няма.
Заглавието на законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: "Раздел I - Общи положения".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По заглавието на раздел I няма предложения.
Моля, гласувайте заглавието на раздел I така, както е предложено от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздела е прието.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ:
"Чл. 1. С този закон се уреждат изборът, устройството, функциите и дейността на училищните настоятелства."
Предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова:
Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, дейността и изборът на настоятелствата на училища, обслужващи звена и детски градини."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Станка Величкова и група народни представители.
Гласували 95 народни представители: за 9, против 86, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 1 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 13.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: По чл. 2 има направени шест предложения.
Предложение от народния представител Александър Пиндиков:
В чл. 2 да отпаднат думите "общинско училищно настоятелство" и "районно училищно настоятелство".
Комисията не подкрепя предложението.

Предложение от народните представители Господин Тонев и Минко Христов.
Комисията по принцип подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Кети Граматикова и Маргарита Петрова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов - член 2 се изменя така:
"Чл. 2. Училищните настоятелства са: училищно настоятелство към училище или детска градина".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Цветан Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
И предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова.
Член 2 се изменя така:
"Чл. 2. Настоятелствата са на: училище, обслужващо звено и детска градина."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за чл. 2:
"Чл. 2. Училищните настоятелства са: училищно настоятелство на училище или детска градина; общинско училищно настоятелство; районно училищно настоятелство."
Това са предложенията.
Господин Иванов оттегля предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре.
Ще Ви дам думата, госпожо Величкова, само искам да попитам докладчика. В текста на комисията е предвидено и районно училищно настоятелство. Вече при измененията на Закона за местната администрация остава ли?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Остава, господин председателю. В течение на разглеждането ще прецизираме текстовете и там, където изборът на районно училищно настоятелство се прави от районния съвет, ще се прави от общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Има думата госпожа Станка Величкова.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, колеги! Нашето предложение има два момента.
Първо, ние смятаме, че като изказ е по-добре да се казва не "училищно настоятелство към детска градина". Щом като е училищно, детската градина, колкото и да дава някои първи възможности децата да се запознаят с буквите, все още не е училище. И затова смятаме, че настоятелствата трябва да бъдат на училище, обслужващо звено и детска градина.
Междупрочем, съгласни сме, че вече по-добре е да няма настоятелство за обслужващото звено. Но що се отнася като изказ, ние пак твърдим, че настоятелствата са на училище и детска градина.
В нашето предложение вторият момент се състои в това, че абсолютно се противопоставяме на идеята да има общинско и районно настоятелство. Ние знаем, че общинските и районните съвети, вече районни съвети няма да има, но общинските съвети в крайна сметка са една еманация на политическия израз и на политическата воля на хората след местните избори. Следователно там ще има съотношение на политическите сили. И не е необходимо именно общинският съвет да държи политическия чадър на училищното настоятелство. Водени сме от идеята, че в мотивите на вносителя - Министерски съвет, се заявява, че идеята за училищното настоятелство е с оглед да се разширят структурите на гражданското общество. Ако това е така, а тази идея ние я подкрепихме и на първо четене, то тогава няма място общинският съвет да избира училищно настоятелство.
Ето защо ние смятаме, че настоятелствата трябва да бъдат на училищата, да се представят от училищата, да помагат на училищата и на българското образование, но не да бъдат зависими от общинските съвети, независимо от коя политическа сила ще бъдат доминирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Величкова.
Други изказвания?
Поставям на гласуване предложението на народния представител Александър Пиндиков да отпаднат думите "общинско училищно настоятелство; районно училищно настоятелство".
Гласували 108 народни представители: за 17, против 56, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народната представителка Станка Величкова и група народни представители за изменение на чл. 2 - без думите "обслужващо звено".
Гласували 98 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 83, против 12, въздържал се 1.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: По чл. 3 има направено едно предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова.
Комисията подкрепя предложението по принцип и съобразявайки с него предлага следния текст за чл. 3:
"Чл. 3. Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училищата, детските градини и обслужващите звена - извънучилищни педагогически учреждения, звена със социално предназначение, звена за организиран отдих и спорт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: "Чл. 4. Дейността на училищните настоятелства е насочена към обединяване усилията на родителите и обществеността с усилията на държавните и общинските органи, организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на просветното дело."
Има направено предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова - чл. 4 се изменя така:
"Чл. 4. Дейността на настоятелствата е насочена към обединяване усилията на обществеността с усилията на държавните и общинските органи, организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на просветното дело."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Господин Пламен Славов има думата.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, ако внимателно сравните текста на вносителя с предложението, което сме направили с моето колеги, ще видите две различия, за едно от които вече стана дума - госпожа Величкова аргументира какви са били нашите мотиви да предложим една по-обща формулировка за настоятелствата, а не само за училищните настоятелства.

Аз бих искал да се спра на второто различие. В текста на вносителя се говори за родителите и обществеността, а ние предлагаме да остане само обществеността по простата причина, че родителите са част от тази общественост. В противен случай ние поставяме знак за различие между родители и общественост, което смятам, че не е редно и не е правилно. Това ни е водило и затова настояваме тук, в пленарната зала, добре да преценим дали да остане в този вид - текста на вносителя, или да приемете аргументите, които предлагаме на вашето внимание, че родителите са част от тази общественост, с която работят настоятелствата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Станка Величкова, господин Пламен Славов, госпожа Донка Дончева, господин Велко Вълканов и госпожа Дора Янкова.
Гласували 110 народни представители: за 19, против 85, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 4, както е предложен от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 88, против 2, въздържал се 1.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: "Раздел II - Избор и устройство на училищните настоятелства".
По заглавието на раздел втори има направени две предложения, които са оттеглени.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел втори, както е предложено от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел втори е прието.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Следва предложение на народни представители, което е оттеглено и след това предложение от народния представител Иван Николаев Иванов...
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС, от място):Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: И така, стигнахме до чл. 5. По чл. 5 има направени десет предложения:
Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов...
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Оттеглено.
Предложение от народния представител Цветан Димитров: в чл. 5, ал. 1 след думите "се избира" се добавят думите "в първия учебен ден".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Кети Граматикова и Маргарита Петрова - комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Цветан Димитров - също подкрепено по принцип.
Предложение от народния представител Цветан Димитров (второ) - комисията подкрепя предложението.
Трето предложение на господин Димитров - оттеглено.
Предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова - комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията не подкрепя четвъртото предложение на народния представител Цветан Димитров, което гласи: "В чл. 5, ал. 6 думата "заместник-председател" да отпадне".
Предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова - оттеглено.
Предложение от народните представители Кети Граматикова и Маргарита Петрова - комисията подкрепя предложението.
Текст на комисията за чл. 5:
"Чл. 5. (1)  Училищно настоятелство на училище и детска градина се избира в началото на учебната година на учредително събрание на родители, учители и представители на обществеността, съпричастни към просветното дело.
(2) Учредителното събрание се свиква и ръководи от директора на училището или детската градина, подпомаган от инициативен комитет.
(3) По предложение на директора на училището или детската градина учредителното събрание приема учредителния акт на училищното настоятелство и определя комисия за провеждане на избора.
(4) Учредителният акт на настоятелството съдържа: наименованието, седалището, целите, средствата за постигане на целите, органите за управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им, реда за свикване на заседанията и за вземане на решения, начина за приемане на членове и за прекратяване на членството.
(5) Училищното настоятелство се избира с явно гласуване, освен ако събранието реши то да бъде тайно. За избрани се смятат лицата, получили най-много гласове.
(6) Учредителното събрание избира по реда на ал. 5 председател, заместник-председател и секретар на училищното настоятелство между избраните училищни настоятели.
(7) Училищно настоятелство на училище или детска градина се избира за срок от четири години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Поставям на гласуване първото предложение на народния представител Цветан Димитров, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 7, против 18, въздържали се 79.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване второто предложение на господин Цветан Димитров по ал. 6.
Гласували 102 народни представители: за 4, против 12, въздържали се 86.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 5, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: По чл. 6 има направено едно предложение от народния представител Цветан Димитров.
Комисията подкрепя предложението по принцип и въз основа на него предлага следния текст за чл. 6:
"Чл. 6. Училищното настоятелство на училище или детска градина е в състав до 11 члена."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Моля, гласувайте чл. 6, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Член 6 е приет.

ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Ако позволите, господин председател, преди да преминем към по-нататъшно разглеждане на закона, тук е моментът да дам едно кратко разяснение по закона във връзка със Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Тъй като, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, няма районни съвети, респективно районни съветници, а в предложения законопроект, направен преди приемането на поправките в Закона за местното самоуправление и местната администрация, е предвидено да има районни училищни настоятелства, чиито членове се избират от районния съвет, то оттук нататък, като приемем, че този избор... Първо, ще останат училищните настоятелства, тъй като в един град като София, Варна или Пловдив, в един район има десетки или дори стотици училища. Стотици не са, но десетки. Следователно не е целесъобразно да бъде едно училищно настоятелство на цял град Пловдив, цял град Варна, цял град София. Следователно, районните училищни настоятелства остават, но изборът на техните членове ще се извършва от общинския съвет, поради което аз съм направил съответните корекции, разбира се, но моля за внимание от страна на Председателството и на колегите - думите "районен съвет", "районни съветници" навсякъде изчезват. Разбира се, ще внимавам при четенето. Надявам се, че ще бъда коректен.
По чл. 7 има направени 10 предложения.
Предложение от народните представители Иван Николаев Иванов, Александър Пиндиков, Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова. Всъщност това са три предложения, но понеже са еднакви, са обединени в едно - като автори: чл. 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Предложение от народните представители Господин Тонев и Минко Христов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народния представител Цветан Димитров.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Кети Граматикова и Маргарита Петрова.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народните представители Господин Тонев и Минко Христов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Цветан Димитров.
Предложението е оттеглено.
Второ предложение от народния представител Цветан Димитров.
Комисията го приема по принцип.
Предложение от народните представители Господин Тонев и Минко Христов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народния представител Цветан Димитров.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: То вече е решено.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Да, то вече е гласувано.
Предложение от народния представител Цветан Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на комисията за чл. 7:
"Чл. 7. (1) Общинско и районно училищно настоятелство се избира от общинския съвет не по-късно от 3 месеца след конституирането на общинския съвет.
            (2) Общинските и районните училищни настоятелства приемат в едномесечен срок правилник за дейността си в съответствие с този закон.
            (3) Броят на общинските и районните училищни настоятели е до 5 при община, съответно район, с население до 10 000 жители; до 7 - при население от 10 000 до 30 000 жители; до 9 - при население от 30 000 до 50 000 жители и до 11 - при население над 50 000 жители.
            (4) Общинският съвет избира председател, заместник-председател и секретар измежду избраните по ал. 1 настоятели.
            (5) Общинските и районните училищни настоятелства се избират за срок до края на мандата на общинския съвет, който ги е избрал. Избраното настоятелство осъществява правата и задълженията си по този закон до избора на ново общинско или районно училищно настоятелство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Господин Иванов оттегля предложението си, но останалите депутати не са го оттеглили. То е идентично.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Станка Величкова и група народни представители, на господин Пиндиков за отпадане на чл. 7.
Гласували 114 народни представители: за 42, против 68, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Предложението на господин Цветан Димитров за думата "заместник-председател" да отпадне, няма да го поставям на гласуване, тъй като в предишен текст това вече беше отхвърлено.
Моля, гласувайте чл. 7 така, както е предложен от комисията и в редакцията, която прочете председателят на комисията господин Панев.
Гласували 115 народни представители: за 90, против 22, въздържали се 3.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: Чл. 8. Господин председател, по този член няма постъпили предложения, но комисията предлага нов текст за чл. 8, който ще прочета.
Предложение на комисията за чл. 8:
"Чл. 8. За член на училищно настоятелство може да бъде избран всеки български гражданин, навършил 18 години, който не е поставен под запрещение и не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Моля, гласувайте чл. 8 така, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 96 против няма, въздържали се 2.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: По чл. 9 има направени 4 предложения.
Първото предложение е обединено предложение от народните представители Иван Николаев Иванов, Александър Пиндиков, Господин Тонев и Минко Христов, Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова. Това предложение гласи: чл. 9 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Цветан Димитров.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение от народните представители Господин Тонев и Минко Христов - чл. 9 се изменя така:
"Чл. 9. Кандидатури за общински и районни училищни настоятели се издигат от общинските или районните съветници въз основа на постъпилите в общинския съвет предложения."
Комисията не подкрепя предложението.
И предложение от народните представители Кети Граматикова и Маргарита Петрова.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на комисията за чл. 9:
"Чл. 9. (1) Кандидатури за общински и районни училищни настоятели се издигат от общинските съветници въз основа на постъпилите в общинския съвет предложения.
            (2) Училищните настоятели на училищата и детските градини, както и общинските съветници не могат да бъдат избирани за членове на общинските и районните училищни настоятелства."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.     
Поставям на гласуване предложението на 9 народни представители за отпадане на чл. 9.
Господин Иванов е оттеглил предложението си, но остават още 8 автори на това предложение.
Гласували 115 народни представители: за 24, против 70, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Господин Тонев и Минко Христов.
ГОСПОДИН ТОНЕВ (СДС, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте предложението? Добре.
Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 87, против 33, въздържали се 6.
Член 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ПАНЕВ: По чл. 10 има направени три предложения.
Предложение от народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова:
В чл. 10, ал. 2 думите "или протокол от заседанието на общинския, съответно районния, съвет по чл. 7" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Иван Николаев Иванов, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Цветан Димитров, което комисията подкрепя и въз основа на него предлага следния текст:
"Чл. 10. (1) Министърът на образованието и науката води специален регистър на училищните настоятелства.
(2) Председателят на училищното настоятелство е длъжен в 14-дневен срок от избора да подаде заявление за вписване в регистъра на Министерството на образованието и науката. Към заявлението се прилага протокол от проведеното учредително събрание по чл. 5 или протокол от заседанието на общинския, съответния районния, съвет по чл. 7.
(3) Министърът на образованието и науката в 14-дневен срок от подаване на заявлението вписва в регистъра училищното настоятелство"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.
Поставям на гласуване предложението по ал. 2 на народните представители Станка Величкова, Пламен Славов, Донка Дончева, Велко Вълканов и Дора Янкова.
Моля, гласувайте!
Гласували 120 народни представители: за 32, против 88, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 10 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 83, против 16, въздържали се 6.
Член 10 е приет.
Съобщения за заседания на парламентарни комисии.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта отменя насроченото за днес от 15,00 ч. заседание поради служебна командировка на министър Петър Бояджиев.
Комисията по труда и социалната политика ще проведе редовно заседание днес, от 15,00 ч., в зала 238.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе заседание на 16 септември, четвъртък, от 11,30 ч. - в почивката на редовното заседание, в пленарната зала, тук.
Комисията по културата и медиите ще проведе редовно заседание на 16 септември, четвъртък, от 15,00 ч. в зала 134.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание в четвъртък, 16 септември, от 14,30 ч., в зала 142.
Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията ще проведе заседание на 16 септември, четвъртък, от 14,30 ч. в зала 356.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 16 септември, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председатели:
Иван Куртев

Александър Джеров
Секретари:
Васил Клявков

Калчо Чукаров