Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-10-20

Председателствал: председателят Йордан Соколов

Секретари: Виктория Василева и Камен Костадинов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Борислав Джолев. Да му е честито! Желаем му всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)
Постъпили законопроекти и проекторешения от 13 октомври до 19 октомври 1999 г.:
Проект за решение за даване на съгласие за сключване на Договор за заем за преструктуриране на финансовия и реалния сектор (FESAL-2) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол.
Проект за решение за разрешаване изпращането на български военни кораби за участие в съвместното учение на кораби от военноморските сили на Съединените американски щати, Република Турция и Република Италия "ПАСЕКС МЕД-99". Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия - Комисията по национална сигурност.
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане с данък на доходите и имуществото. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Разпределен е и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Има само едно предложение за дневен ред от Парламентарната група на СДС - беше прието на Председателски съвет - проект за програма за работата на Народното събрание за 20-21 октомври. Предложението е на 22 октомври, пак съгласно Закона за местните избори, да няма заседание.
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания.
2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии.
3. Проект за решение за даване на съгласие за сключване на Договор за заем за преструктуриране на финансовия и реалния сектор (FESAL-2) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната реформа в размер на 500 млн. йени, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 г.
5. Първо четене на законопроекта за държавния протокол.
6. Второ четене на законопроекта за административното обслужване на физическите и юридическите лица.
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
По дневния ред за отпадане или за разместване някой желае ли да се изкаже?
Моля, гласувайте предложения проект за седмична програма и едновременно с това, че на 22 октомври няма да има пленарно заседание на Народното събрание.
Гласували 137 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 30.
Седмичната програма е приета.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ.
Има думата заместник-председателят на Комисията по икономическата политика господин Папаризов да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!

"СТАНОВИЩЕ
по законопроект № 902-02-57 от 20 октомври 1999 г.
за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви
технически предписания за колесни превозни средства,
оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или
използвани на колесни превозни средства, и на условия за
взаимно признаване на одобрения, издавани на основата
на тези предписания, внесен от Министерския съвет

Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, е подписана на 20 март 1958 г. в Женева, като първоначалното й наименование е Спогодба за еднакви условия за одобрения и взаимно признаване на одобрения за оборудване и части на моторни превозни средства. Изменение на наименованието и втора актуализация на спогодбата се извършва през 1995 г.

Спогодбата е отворена за присъединяване към нея на всички желаещи страни. Към 30 юни 1999 г. са одобрени и приети 109 правила и всяка договаряща се страна може да ги приеме напълно или частично.
Понастоящем към Спогодбата са се присъединили всички страни-членки на Европейския съюз, с изключение на Ирландия. От март 1998 г. Европейският съюз като национална структура също се присъединява към Спогодбата, като в момента прилага 78 от нейните правила. Голяма част от европейските асоциирани към Европейския съюз държави също са се присъединили към Спогодбата (Унгария, Чехия, Румъния, Полша, Словения, Словакия, Естония, Латвия и Турция).
Спогодбата регламентира реда за въвеждане на еднакви изисквания към възли, агрегати, оборудване и части на колесни превозни средства и прилагане на методи на проверка, които да позволяват използването им във всички договарящи се страни.
Основна цел на Спогодбата е премахване на технически бариери в търговията, в транспортно-правната област, в автомобилната промишленост, в международните превози и други. Премахването на техническите бариери е предпоставка за бъдещо членство в Съюза. С приемането и прилагането на редица европейски съглашения и конвенции, както и на директивите на Европейския съюз и по-специално на Директива 96, Република България прилага и предстои да прилага редица правила от Спогодбата, регламентирани в нашето вътрешно законодателство (Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози и други).
Правилата в Спогодбата обхващат определяне изискванията към колесните превозни средства, конструкцията им с цел безопасност, както характеристиките и конструкцията на оборудване и части за моторни превозни средства, характеристика и конструкция, свързана с монтажа на елементи за моторни превозни средства и методи за технически изпитвания.
Извършените проучвания в нашата страна по проект, финансиран от Програма ФАР показват, че на настоящия етап Република България може да поеме ангажимент по прилагане и контрол само на 21 от правилата по Спогодбата, за което правителството е направило съответната декларация.
Присъединяването на Република България към Спогодбата ще означава постепенно и поетапно приемане и прилагане на други нейни правила в зависимост от готовността на нашата страна. Този акт обаче ще покаже сериозните намерения на България за изпълнение на поетите задължения по международни споразумения и по приспособяването към европейските изисквания в областта на техническите бариери.
Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има становище на Комисията по външна и интеграционна политика.
Господин Иван Николаев Иванов има думата, за да представи становището.
ДОКЛАДЧИК ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ: Благодаря, господин председател.

"СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Проект за закон № 902-02-57 за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, внесен от Министерския съвет на 20 септември 1999 г.
На свое заседание от 30 септември 1999 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за Закон за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания и прие следното становище:
Намира за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания от 20 март 1958 г., Женева, с измененията и допълненията в сила от 16 октомври 1995 г.
Председател: Асен Агов".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта? Не.
Поставям на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания № 902-02-57.
Моля, гласувайте!
Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Атанас Папаризов.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да пристъпим към приемането на законопроекта и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Не.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 110 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Пристъпваме към второ четене на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ:

"ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания

Член единствен. Ратифицира Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания от 20 март 1958 г., подписана в Женева, с измененията и допълненията в сила от 16 октомври 1995 година".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже при второто четене на законопроекта? Не виждам.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и член единствен.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
Законопроектът е приет и на второ гласуване.

Преминаваме към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ.
Водеща комисия е Комисията по икономическата политика.
Има думата заместник-председателят на Комисията по икономическата политика господин Атанас Папаризов да докладва становището.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е
на Комисията по икономическата политика
по законопроект № 902-02-58 от 28 септември 1999 г.
за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на
Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд
техните съответни територии, внесен от
Министерския съвет

Спогодбата между правителството на република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии е подписана на 19 май 1999 г. във Варшава.
Тази спогодба е важен елемент на двустранните връзки между България и Латвия в новите икономически реалности. Асоциирането на Република Латвия към Европейския съюз и реалните й перспективи за бъдещо пълноправно членство в съюза предопределят целесъобразността от активизиране на сътрудничеството във всички области, включително търговия, транспорт, туризъм и други, както и изграждане на договорно-правната рамка на междуправителствено равнище.
Подписаната спогодба отчита, от една страна, международните норми по Чикагската конвенция и международно приетите стандарти и препоръчителна практика на Международната организация за гражданско въздухоплаване, а от друга страна, спецификата на националното законодателство и приложимата договорна практика за този вид рамкови договори.
В достатъчно добра форма и при спазване на принципа на реципрочност са уредени въпросите относно реда за назначаване на превозвачите, техните права и задължения, взаимното освобождаване от митни сборове, данъци и такси, правата за продажба на транспортни документи и услуги, превода на печалбата, принципите за разпределение на капацитета, процедурите по съгласуване на тарифите, задълженията за авиационна безопасност, начините за уреждане на спорове и други. Договорено е и правото на въздухоплавателните предприятия да откриват и поддържат представителства за обслужване на договорените линии. Спогодбата предвижда предоставяне на експлоатационни пунктове на територията на договарящите се страни за назначените въздухоплавателни предприятия. Уточняването на междинни и отвъдтериториални пунктове, както и упражняването на търговски права по Петата свобода ще се съгласува и договаря след съответни проучвания за икономическа ефективност на всяка линия.
Спогодбата е в интерес на нашата страна, тъй като създава благоприятни възможности за разширяване и допълване на мрежата от въздушни линии на българските въздушни превозвачи и съдейства за активизиране на сътрудничеството с Република Латвия.
Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има становище и на Комисията по външна и интеграционна политика.
Има думата господин Иван Николаев Иванов да го прочете.
ДОКЛАДЧИК ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ:

"С Т А Н О В И Щ Е
относно проект за Закон № 902-02-58 за ратифициране на Спогодбата между правителството на
Република България и правителството на
Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд
техните съответни територии, внесен от
Министерския съвет на 28 септември 1999 г.

На свое заседание от 5 октомври 1999 г. Комисията по външна и интеграционна политика разгледа проект за закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територия и прие следното становище:
Намира за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 19 май 1999 г. във Варшава.

Председател:
(п) Асен Агов"

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Иванов.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта? Не виждам.
Поставям на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии № 902-02-58.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Папаризов.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам да преминем към второ четене на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АТАНАС ПАПАРИЗОВ:

"ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между правителството на република България и правителството на република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните територии, подписана на 19 май 1999 г. във Варшава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Някой желае ли да се изкаже при второто четене на законопроекта?
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и член единствен, така както са предложени от вносителя.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.
За процедура има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение да отложим гласуването по точка трета - Проект за решение за даване съгласие за сключване на Договор за заем за преструктуриране на финансовия и реалния сектор FESAL-2 между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Искаш да отпадне ли?
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не да отпадне, а просто да я отложим. Да не е точка трета, а да бъде примерно точка шеста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой?
Моля, гласувайте предложението.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Какви са мотивите, за да знаем как да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Доколкото разбрах, да се уточни становището на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 13, въздържали се 5.
Предложението е прието.
За процедура има думата господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Господин председател, извинявам се на Вас и на колегите!
Предлагам да отложим и четвърта точка, тъй като колегите искаха мотивите, становищата за двете точки, понеже са дадени днес. Да ги уточним и да минат след точка шеста.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Тоест да стане точка седма?
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ.
За процедура има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да бъде поканен заместник-министърът на външните работи господин Константин Димитров във връзка с четенето на законопроекта за държавния протокол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министъра господин Константин Димитров в залата.
Давам думата на председателя на водещата Комисия по външна и интеграционна политика господин Асен Агов да изнесе становището на комисията.


ДОКЛАДЧИК АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин председателю!
"СТАНОВИЩЕ
на Комисията по външна и интеграционна политика
относно проект за Закон № 902-01-15 за Държавния
протокол, внесен от Министерския съвет на
9 февруари 1999 г.
На свое заседание от 25 февруари 1999 г. Комисията по външна и интеграционна политика обсъди проект за Закон за Държавния протокол № 902-01-15. Изслушани бяха началникът на Кабинета на председателя на Народното събрание Вержиния Велчева, началникът на отдел "Протокол" на президента на Република България Ярослав Голев, началникът на служба "Протокол" на Министерския съвет Боряна Симеонова и началникът на управление "Държавен протокол" на Министерството на външните работи Иван Пировски.
С 6 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се" комисията прие следното становище:
1. Приема по принцип проекта за Закон за държавния протокол, внесен от Министерския съвет на 9 февруари 1999 г., като препоръчва неразделна част от закона да бъде подреждането на официалните лица и държавните институции в Република България, което да бъде представено от вносителя в срок от две седмици.
2. Предлага на Народното събрание да приеме проектозакона за държавния протокол на първо гласуване."
Искам да уведомя, господин председателю, че срокът от две седмици беше спазен и беше представен този списък от началника на протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Имате думата за изказвания.
Господин Атанас Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю!
Уважаеми колеги, аз съм учуден, че този законопроект, макар формално да има становище на Комисията по външна и интеграционна политика, се разглежда днес в пленарната зала. Тъй като, когато го разглеждахме в комисията, за всички беше ясно, че този законопроект без съответния списък на ранговете и длъжностите в държавата, които трябва да бъдат част от законопроекта, е напълно безсмислен, иначе той принизява ролята на Народното събрание.
Тук в Заключителните разпоредби се иска Министерският съвет в срок от три месеца след влизането на закона в сила да приеме правилник, неразделна част от който е списък на официалните лица и на държавните институции в Република България. Смисълът на закона е най-накрая да се установят норми, да се знаят приоритетите в държавата, ролята на председателя на Народното събрание, да кажем, в сравнение с тази на председателя на Министерския съвет в определени случаи, на президента на републиката, примерно на министрите, на председателите на комисиите в парламента и т. н. Това, което е смисълът на подобен закон, в проекта отсъства и едва ли би трябвало да приемем закон само за това, за да кажем, че посещенията в страната са три вида и те траят съответно еди-колко си дни и че в крайна сметка един общ протокол координира програмата на най-висшите представители на държавата. Аз мисля, че това по принцип би могло да прави Протоколът на Министерството на външните работи. И ако има смисъл от закон за единния Държавен протокол, то най-важно е да се определи еднозначно отношението между различните представители на законодателната и изпълнителната власт, на президента на републиката.
В този смисъл аз бих предложил да върнем този законопроект на вносителя, защото той обеща в тези месеци да изготви един такъв съгласуван между ведомствата проект.
По време на обсъждането стана ясно, че няма единодушие между различните власти относно точното подреждане и изброяване на ранговете и представителите. Мисля, че това е най-сложното, за да може единният протокол да си върши работата.
Затова бих ви предложил да го върнем на вносителя с молба параграф единствен, който е в Заключителните разпоредби, да го видим като част от законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Има думата председателят на Комисията по външна и интеграционна политика господин Асен Агов.
АСЕН АГОВ (СДС): Господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Папаризов много коректно представи дебатите в нашата комисия. Наистина имаше такива възражения, имаше и различни мнения. В крайна сметка обаче беше представен списък и аз го съобщих, като докладвах становището, и той беше представен точно в срока, който беше препоръчан от закона.
Аз ще предложа между първо и второ четене този списък да стане неразделна част от закона и, разбира се, там трябва да се внесе онази поправка, която отменя това задължение за Министерския съвет. Затова аз предлагам сега законът да мине на първо четене и между двете четения да се извършат необходимите корекции, ако не възразява, разбира се, господин Папаризов. Мисля, че това е коректната процедура. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Агов.
Господин Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю! От думите на господин Агов става ясно, че този списък е изключително важна част от законопроекта. Аз бих предложил все пак той да бъде раздаден в някаква форма на народните представители и след това да приемем закона на първо гласуване. Просто бих предложил да отложим точката, за да имаме всички тази информация, която очевидно има в ръководството на Комисията по външна и интеграционна политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
За процедура има думата господин Асен Агов.
АСЕН АГОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Тъй като списъкът, който трябва да бъде неделимо приложение към закона, налага и промяна в някои от текстовете, аз предлагам да се отложи гледането на законопроекта за държавния протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това предложение беше направено всъщност и от народния представител господин Атанас Папаризов.
Срещу това предложение има ли някой? Няма.
Моля, гласувайте предложението за отлагане разглеждането на първо четене на законопроекта за държавния протокол.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отлага се разглеждането на законопроекта за държавния протокол.
Идваме вече до отложените две точки.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ И РЕАЛНИЯ СЕКТОР (FESAL-2) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Готови ли сте? Добре.
Преминаваме към тази точка.
Има думата председателят на водещата комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, господин Йордан Цонев да изнесе становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги!
"С Т А Н О В И Щ Е
по проект за решение № 902-03-28 от
13 октомври 1999 г. за даване на съгласие за
сключване на договор за заем за преструктуриране на
финансовия и реалния сектор (FESAL-2) между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет

Заемът FESAL-2 се отпуска от Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на платежния баланс. Заемът е част от общия размер средства, отпускани на страната от международните финансови институции за подпомагане прехода на страната към пазарна икономика в условията на валутен борд.
Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговорите и да сключи договор за заем за преструктуриране на финансовия и реалния сектор (FESAL-2) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 100 млн. щатски долара или тяхната равностойност в друга валута."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Някой желае ли да се изкаже по проекта за решение?
В залата освен представителите на телевизиите, за които има решение, има ли фотографи? Ако има, да напуснат залата.
Няма желаещи за изказване.
Чета проекта за решение.

"Р Е Ш Е Н И Е
за даване на съгласие за сключване на договор за заем
за преструктуриране на финансовия и реалния сектор
(FESAL-2) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:
Дава съгласие Министерският съвет да води преговори и да сключи договор за заем за преструктуриране на финансовия и реалния сектор (FESAL-2) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 100 млн. щатски долара или тяхната равностойност в друга валута."
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 107, против 1, въздържали се няма.
Решението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЯПОНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА В РАЗМЕР НА 500 МЛН. ЙЕНИ, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ НА 30 ЮНИ 1999 ГОДИНА.
Има думата председателят на водещата Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол господин Йордан Цонев да прочете доклада на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"ДОКЛАД

по законопроект № 902-02-60 от 11.10.1999 г. за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната реформа в размер на 500 млн. йени, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 година, внесен от
Министерския съвет

Помощта се предоставя от правителството на Япония в резултат на взето решение за подпомагане на страните, които са най-силно засегнати от кризата в Косово. Тя ще осигури плащания за внос на стоки по заявка на българското правителство. Получените от реализацията на стоките суми ще бъдат използвани за икономическо и социално развитие и за осъществяване на структурните и икономическите реформи.
Ратифицирането на споразумението се налага поради необходимостта от освобождаване на стоките, които ще бъдат внасяни в България по същото споразумение, от митни сборове, данъци, налози и други вземания с ефект, еквивалентен на косвен данък, с изключение на акцизи.
Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната реформа в размер на 500 млн. йени, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 година."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Някой желае ли да се изкаже по законопроекта? Няма желаещи.
Поставям на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната реформа в размер на 500 млн. йени, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 година № 902-02-60.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
За процедура има думата господин Йордан Цонев. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение да преминем към второ четене на току-що гласувания на първо четене законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към второ четене.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на Япония за
предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на
Република България в подкрепа на структурната реформа
в размер на 500 млн. йени, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 година

Чл. 1. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на безвъзмездна помощ от Япония на Република България в подкрепа на структурната реформа в размер на 500 млн. йени, сключено чрез размяна на ноти на 30 юни 1999 година.
Чл. 2. Освобождава от митни сборове, данъци, такси, налози и други вземания с ефект, еквивалентен на косвен данък, с изключение на акцизи, вноса на стоки - предмет на споразумението по т. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Някой желае ли да се изкаже при второто четене на законопроекта? Няма желаещи.
Моля, гласувайте заглавието на законопроекта и членове 1 и 2, така както са предложени от вносителя.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Има думата да докладва заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията господин Александър Джеров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Процедура, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За процедура има думата господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, във връзка с четенето на законопроекта за административно обслужване на физическите и юридическите лица правя предложение в залата да бъде поканена госпожа Мария Атанасова - заместник-началник на отдел "Правен" в Министерски съвет. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят в залата госпожа Мария Атанасова.
Има думата господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Първо да поставим на гласуване заглавието: "Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на законопроекта, както е предложено от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда реда за организиране на административното обслужване на физическите и юридическите лица, както и производствата по извършване и по обжалване на отказите да бъдат извършени административни услуги, доколкото в друг закон не са установени особени правила.
Чл. 2. (1) Административното обслужване по смисъла на този закон е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт или други държавни органи в предвидените в закон случаи, както и дейността по извършване на административни услуги от организации, овластени за това със закон.
(2) Този закон се прилага и за административното обслужване, осъществявано от организации, предоставящи обществени услуги, при и по повод на тяхното предоставяне.
Чл. 3. (1) Административна услуга по смисъла на този закон е:
1. издаване на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
2. издаване на актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения;
3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице.
(2) Не са административна услуга всякакъв вид консултации и експертизи по въпроси, представляващи законен интерес на граждани или юридически лица, с изключение на:
1. консултациите относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт;
2. консултациите, свързани с издаване на административен акт или извършване на друга административна услуга;
3. експертизите, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължение на администрация на държавен орган или от овластена организация.
Чл. 4. Административната услуга се извършва при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството и изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл. 5. (1) По производствата по този закон не се събират държавни такси и не се заплащат разноски, освен ако това е предвидено в друг закон.
(2) Административните услуги, извършвани от организации, овластени да извършват административни услуги или предоставящи обществени услуги, се заплащат по цени, определени от съответната организация, освен ако в нормативен акт е предвидено друго."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя от чл. 1 до чл. 5 включително, глава първа и заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някой желае ли да се изкаже по глава първа, заглавие и членове от първи до пети включително? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на глава първа и членове от първи до пети включително, както са предложени от вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава първа и членове от първи до пети включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

Глава втора
ОРГАНИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 6. (1) За организиране на административното обслужване се определя:
1. звено, чрез което се подават исканията за извършване на административни услуги;
2. ред за регистрация на подадените искания;
3. вътрешни правила за работа и взаимодействие на звената в съответната администрация или организация по извършването на административни услуги.
(2) Звената, чрез които се подават исканията за извършване на административни услуги, осигуряват прием за подаване на заявленията в рамките на работното време на съответната администрация или организация.
Чл. 7. (1) Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано от държавните органи, се определят в устройствените правилници на техните администрации, а неуредените в тях въпроси - чрез вътрешни правила, утвърдени от съответния административен секретар.
(2) Исканията за извършване на административни услуги от държавни органи се подават чрез съответно определено звено на тяхната обща администрация.
(3) Държавните органи и организациите, осъществяващи административно обслужване, осигуряват информация за реда, организацията и видовете извършвани от тях административни услуги.
Чл. 8. Организациите, овластени да извършват административни услуги или предоставящи обществени услуги, уреждат организацията за административното обслужване в своите вътрешни актове, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл. 9. (1) Министерският съвет осъществява общото ръководство по организацията и функционирането на системата за административно обслужване в администрациите на изпълнителната власт.
(2) Министърът на държавната администрация осъществява методическото ръководство и координацията на всички органи и администрации в системата на изпълнителната власт по отношение на извършваните от тях административни услуги.
 (3) Областните управители координират и контролират дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта независимо от тяхната йерархическа подчиненост."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя, включени в глава втора, членове 6 до 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на глава втора и по членове от 6 до 9 включително някой желае ли да се изкаже?
Няма предложения по тези текстове.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора и членове от 6 до 9 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава втора и членове от 6 до 9 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Глава трета - "Извършване на административни услуги".
Чл. 10. (1) Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни лица от администрациите на държавните органи, освен ако в нормативен акт е предвидено органът да действа лично.
(2) Органите и длъжностните лица, осъществяващи административното обслужване в организация, овластена да извършва административни услуги или предоставяща обществена услуга, се определят съгласно нейните вътрешни актове, освен ако в закон е предвидено друго.
 (3) Когато нормативен акт не определя конкретно административния орган или организацията, която да осъществи административното обслужване, административната услуга се извършва от органа, на когото е възложено прилагането на съответния нормативен акт, или от организацията, която осъществява съответната дейност съобразно естеството на въпросите, във връзка с които е административното обслужване."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 10 в неговите три алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета и чл. 10 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава трета и чл. 10 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 11 комисията предлага подобрена редакция на ал. 1, като подкрепя ал. 2 от текста на вносителя.
Ще ви докладвам предложението на комисията.
"Чл. 11. (1) Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на негови права или задължения.
(2) Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, осигуряваща му достъп до обществена услуга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте ал. 1 на чл. 11 така, както е предложена от комисията и ал. 2 на чл. 11 така, както е предложена от вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 12. (1) Административната услуга се извършва по искане на заинтересованото лице.
(2) Искането може да бъде заявено устно или в писмена форма лично, чрез упълномощен представител на заинтересованото лице или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.
 (3) Искането може да се заяви устно, когато има установен ред за регистрация на устно направени заявления и/или административната услуга позволява да бъде извършена веднага. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането, заинтересованият гражданин или юридическо лице може да подаде писмено заявление.
 (4) Когато администрацията, към която принадлежи извършващият административната услуга, има териториално звено в района, в който е настоящият адрес или седалището на заинтересованото лице, то може да подава чрез него своето писмено заявление.
Чл. 13. (1) Производството по извършване на административна услуга започва по искане на орган или длъжностно лице от неговата администрация или организация, когато:
1. той е сезиран с искане за издаване на друг административен акт или за извършване на друга административна услуга, както и когато извършването на административната услуга е свързано с изясняване на факти и обстоятелства, които той е длъжен да установи;
2. нормативен акт предвижда той да направи предложението пред извършващия административната услуга.
(2) Когато няма предвиден срок за оправяне на искането по ал. 1, то се прави в 7-дневен срок от възникването на основанието за него.
Чл. 14. (1) Когато орган или длъжностно лице, което е започнало производството установи, че административната услуга трябва да бъде извършена от друг орган или длъжностно лице в същата администрация, той му изпраща незабавно преписката, като уведомява лицето по чието искане е започнало производството.
(2) Извън случаите по ал. 1 производството се прекратява, за което се уведомява лицето, по чието искане то е започнало, и по възможност му се дават указания относно компетентния да извърши услугата административен орган или организация."

Комисията подкрепя текстовете на чл. 12, 13 и 14 така, както те са дадени от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 12, 13 и 14 така, както са предложени от вносителя, като в чл. 13, ал. 2 отпадне членуването на думата "възникването" и стане "възникване на основанието за него".
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Членове 12 до 14 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 15 комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага само в ал. 4 да бъдат направени няколко доуточняващи изменения. Ще ви прочета текста така, както той се предлага от комисията, тоест с коригираната ал. 4.
"Чл. 15. (1) Административната услуга се извършва, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за нейното предоставяне.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички начини и средства, които не са забранени от закон, освен ако друг нормативен акт предписва доказването на някои факти и обстоятелства да стане по определен начин или с определени средства.
(3) Извършващият административната услуга може да изисква от заявителя представяне само на документите, предвидени в нормативния акт, определящ реда за извършването на административната услуга.
(4) Извършващият административната услуга не може да изисква от заявителя доказване на факти и обстоятелства от значение за извършване на административната услуга, които се установяват от администрацията, към която принадлежи. От заявителя не може да се изисква да доказва отрицателни факти. Когато е изрично предвидено удостоверяването на факта да става с документ, издаването му може да бъде поискано със заявлението за извършването на административната услуга.
(5) Извършващият административната услуга не може да откаже приемане на писмена декларация на заявителя, с която се установяват факти и обстоятелства, за които нормативен акт не предписва доказване по определен начин или с определени средства.
(6) Извършващият административната услуга може да приеме и писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които нормативен акт предписва показване с официален документ, когато такъв не е издаден на заявителя в определения за това срок.
(7) Документите по ал. 3 и декларациите по ал. 5 се прилагат към заявлението, а когато това не е направено, извършващият административната услуга определя подходящ срок за предоставянето им. Ако те не бъдат представени в определения срок, заявлението се оставя без разглеждане."
Това е предложението на комисията, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 15, ал.1, 2, 3, 5, 6 и 7 така, както са предложени от вносителя, ал. 4 така, както е предложена от комисията, но пак с граматически корекции в ал. 3 - отпада членуването на думата "извършването", и в ал. 4 - също, и става "извършване на административната услуга".
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 16. (1) Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване, се извършва при възможност веднага, но не по-късно от три работни дни на съответната администрация.
(2) Извършващият административната услуга се произнася по искане за издаване на акт най-късно 7 дни от постъпването на искането.
(3) Извършващият административната услуга се произнася в срока по ал. 1 и по искания за извършване на други административни услуги, които се оформят писмено.
(4) Когато административната услуга включва експертиза или за нейното извършване е необходимо личното участие на заинтересуваното лице или спазването на друга предвидена процедура, извършващият административната услуга определя мястото и времето за извършването й най-късно седем дни от постъпване на искането, за което незабавно уведомява заинтересуваното лице. Когато самата процедура не включва съставянето на документа за нейното провеждане или за резултата от нея, той се изготвя най-късно седем дни от провеждането й.
(5) Когато извършването на услугата налага установяване на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания, срокът за нейното извършване може да бъде продължен в случаите по ал. 1 до седем дни, а в случаите по ал. 2 и 3 - до един месец.
(6) В сроковете по предходните алинеи не се включват сроковете за издаване на документ по реда на чл. 15, ал. 4, изречение второ или за представяне на документ или декларация по реда на чл. 15, ал. 6.
(7) Сроковете започват да текат при административните услуги, осигуряващи достъп до обществени услуги, когато този достъп е ограничен по обективни причини, от момента на отпадане на причината. При подаване на заявлението се съобщава на заявителя за отлагането на административната услуга. Той се уведомява веднага, когато причината, поради която достъпът му до обществената услуга е бил ограничен, отпадне.
Чл. 17. (1) Административната услуга може да бъде извършена като устна справка, експертиза, устна или писмена консултация, издаване на удостоверение, схема, чертеж, скица или друг документ, материални действия и в друга подобна форма.
(2) Административната услуга се извършва в исканата форма, освен ако нормативен акт предвижда тя да се извърши в определена форма.
Чл. 18. (1) Извършването на административна услуга се отказва с мотивиран акт.
(2) Отказът да се извърши административна услуга се съобщава в тридневен срок от издаването на акта чрез уведомяване на заинтересуваното лице, а когато адресът му не е известен или то не живее на посочения адрес - чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления на съответната администрация или организация или по друг обичаен начин. По искане на заинтересованото лице може да му бъде предоставено копие от мотивирания отказ.
Чл. 19. Отказ е налице и когато административната услуга не е извършена в исканата форма.
Чл. 20. (1) Непроизнасянето в срок по искане за извършване на административна услуга се смята за мълчалив отказ тя да бъде извършена.
(2) Мълчалив отказ е налице и когато извършващият административната услуга не определи в срок или не осигури на определеното от него място и време административно обслужване в случаите по чл. 16, ал. 4, изречение първо.
(3) Ненаправеното в срок искане за започване на производство за извършване на административна услуга в случаите на чл. 13 се счита за мълчалив отказ на съответния орган или длъжностно лице да извърши административна услуга.
Чл. 21. По въпросите, които не са уредени в този раздел, се прилага Законът за административното производство."
Комисията подкрепя текстовете на вносителя по чл. 16 до чл. 21 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 16 до 21 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Членове от 16 до 21 включително са приети.
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Заседанието продължава с второ четене на законопроекта за административното обслужване на физическите и юридическите лица, глава четвърта.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията...
Преди това има думата госпожа Мария Атанасова. Заповядайте.
МАРИЯ АТАНАСОВА: Налага се корекция в ал. 6 на чл. 16 във връзка с промените, които настъпиха по предложение на комисията в чл. 15.
Позоваването на чл. 15, ал. 4, изречение второ и чл. 15, ал. 6 следва да се промени в: "чл. 15, ал. 4, изречение трето" и "чл. 15, ал. 7".
Това е правно-техническа корекция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Това е с оглед новия текст на комисията.
Моля да гласуваме техническа поправка - в чл. 16, ал. 6, където препращането е към чл. 15, ал. 4, изречение второ, да се чете: "изречение трето" и препращането накрая на алинеята: "по реда на чл. 15, ал. 6" да се чете: "ал. 7".
Моля, гласувайте!
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Техническата поправка е приета.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Преминаваме към глава четвърта със заглавие: "Обжалване на отказите за извършване на административни услуги", раздел I - "Обжалване по административен ред".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта и заглавието на раздел първи така, както са предложени от вносителя.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава четвърта и на раздел първи са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По чл. 22 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
"Чл. 22. (1)  Отказът за извършване на административна услуга може да се обжалва по административен ред.
(2) По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ, който удостоверява факти с правно значение или в който се признава или отрича съществуването на права и задължения."
Това е предложението на комисията, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва чл. 23:
"Чл. 23. (1) Отказът на длъжностно лице да извърши административна услуга може да се обжалва пред ръководителя на администрацията или организацията, към която то принадлежи.
(2) Отказът на административен орган да извърши административна услуга може да се обжалва пред непосредствено по-горестоящия административен орган.
(3) Отказът на кмета на община може да се обжалва пред областния управител.
Чл. 24. Не подлежат на обжалване по предвидения в този раздел административен ред отказите:
1. на министрите и на другите органи на изпълнителната власт, непосредствено подчинени на Министерския съвет;
2. за които в специални закони се предвижда обжалване направо пред съда.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 23 да стане чл. 24, а чл. 24 да стане чл. 23, тоест да бъде разменено тяхното място.
Господин председател, ще ми позволите да направя едно собствено предложение, че така, както е предложена поредността от Министерския съвет, е по-правилно, защото първо трябва да се каже, че отказът може да се обжалва, а след това вече идва изключението, кога не може да стане обжалването.
Или моето предложение е да се приеме предложението на Министерския съвет не само по съдържание, но и чл. 23 и чл. 24 да запазят своето място така, както са дадени в проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
По този въпрос някой желае ли да се изкаже?
Систематически по-правилно и на мен ми се струва, че е предложението на Министерския съвет.
Моля, гласувайте членове 23 и 24 така, както са предложени от вносителя и със същата, предложена от него, номерация.
Гласували 103 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 12.
Член 23 и член 24 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Чл. 25. (1) Жалба срещу отказ може да подаде лицето, на което е отказано извършването на административната услуга.
(2) Съдържанието на документ може да бъде оспорено от всяко заинтересовано лице.
Чл. 26. (1) Жалбата се подава в 7-дневен срок от съобщението по чл. 18, ал. 2, а когато се оспорва отказ по чл. 19 - в 7-дневен срок от извършването на административната услуга.
(2) Мълчаливият отказ може да се обжалва в двуседмичен срок от изтичането на срока по чл. 16.
 (3) Съдържанието на документ може да бъде оспорено в 7-дневен срок от узнаването му.
Чл. 27. (1) Жалбата се подава в писмена форма. В жалбата се посочва до кого тя се подава, какво се обжалва, името и адресът на жалбоподателя и неговите оплаквания и искания.
(2) Обжалването може да бъде направено и устно, когато има установен ред за регистрация и разглеждане на устно направени жалби от ръководителите на съответната администрация или организация. В случаите на отказ да бъде регистрирана устно направена жалба, както и когато тя бъде устно отхвърлена, жалбоподателят може да я подаде в писмена форма.
 (3) Към жалбата се прилагат или представят писмените доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са взети предвид при издаването на документа или при постановяването на отказа.
Чл. 28. (1) Неподадените в срок или нередовни жалби се връщат на подателя срещу разписка. Ако нередовността в жалбата може да бъде отстранена, административният орган определя срок за това.
(2) В 7-дневен срок от връщането на жалбата може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Към искането се прилага върнатата жалба. Възстановяване на срока може да бъде поискано и при условията и по реда на чл. 27, ал. 2.
 (3) Ако искането за възстановяване на срока е основателно, се дава ход на жалбата, а ако е неоснователно - жалбата се оставя без разглеждане.
Чл. 29. (1) Жалбата може да бъде подадена и чрез извършващия административната услуга.
(2) В 7-дневен срок от получаването на жалбата извършващият административната услуга можа да преразгледа въпроса и да извърши исканата услуга, съответно да извърши услугата в исканата форма или да издаде нов документ. В тези случаи той е длъжен да уведоми заинтересованото лице. Съдържанието на новия документ подлежи на обжалване по административен ред на общо основание.
 (3) Когато извършващият административната услуга не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на компетентния да я разгледа орган.
 (4) При условията на ал. 1 и в едномесечен срок от съобщаването може да се преразгледа и отказ, който не подлежи на обжалване по административен ред.
Чл. 30. Компетентният да разгледа жалбата орган постановява решението си, след като обсъди обясненията и възраженията на жалбоподателя. Той може да обсъди и нови доказателства, за събирането на които се прилага съответно чл. 15.
Чл. 31. (1) Компетентният да разгледа жалбата орган се произнася по нея най-късно две седмици от постъпването й.
(2) Компетентният да разгледа жалбата орган се произнася с мотивирано решение, с което отменя отказа да се извърши административната услуга, съответно решението за издаване на документа, чието съдържание се оспорва, или отхвърля жалбата.
 (3) Когато незаконосъобразно е отказано извършване на административна услуга, компетентният да разгледа жалбата орган задължава извършващия административната услуга да стори това, като му определя и срока.
 (4) Когато следва да се издаде друг документ, компетентният да разгледа жалбата орган връща преписката на извършващия административната услуга със съответните задължителни указания.
Чл. 32. Решението, с което се отхвърля жалбата, се съобщава на заинтересованите лица в 3-дневен срок от постановяването му."
Комисията подкрепя всички текстове на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По членове 25 до 32 включително някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля да гласувате членове 25 до 32 включително, както са предложени от вносителя, като в чл. 31, ал. 3 последната дума е "срок", а не "срока".
Гласували 104 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 6.
Членове от 25 до 32 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва раздел втори със заглавие "Обжалване пред орган на изпълнителната власт".
"Чл. 33. (1) Всяко заинтересовано лице, на което е отказано административно обслужване от организация, овластена да извършва административна услуга, или от организация, предоставяща обществени услуги, може да обжалва пред орган на изпълнителната власт, ако отказът не е обжалван пред съд.
(2) По реда на този раздел се обжалват:
1. отказите за извършване на административни услуги, когато те са постановени от орган на организация по смисъла на ал. 1;
2. отказите за извършване на административни услуги, когато те са обжалвани, но компетентният да разгледа жалбата орган на организацията не се е произнесъл в срок или е отхвърлил жалбата.
 (3) С жалба до орган на изпълнителната власт не може да бъде оспорено съдържанието на документ.

Чл. 34. Отказът може да се обжалва пред съответния орган на изпълнителната власт съобразно естеството на въпросите, във връзка с които е административното обслужване.
Чл. 35. (1) Жалбата се подава в тримесечен срок от съобщението по чл. 18, ал. 2, съответно по чл. 32, или от изтичането на срока по чл. 31, ал. 1, а когато се оспорва отказ по чл. 19 - в тримесечен срок от извършването на административната услуга.
(2) Жалбите се разглеждат от органа по чл. 34 или от определеното от него длъжностно лице от неговата администрация.
Чл. 36. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно чл. 27, 28, 30, 31 и 32."
Комисията подкрепя раздел II със заглавието и докладваните текстове на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II и членове 33 до 36 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на раздел II и членове от 33 до 36 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Раздел III
ОБЖАЛВАНЕ ПО СЪДЕБЕН РЕД
Чл. 37. (1) Отказите за извършване на административни услуги, както и решенията за издаване на документи, които удостоверяват факти с правно значение или в които се признава или отрича съществуването на права и задължения, могат да се обжалват и пред съд.
(2) Съдържанието на документ не може да бъде обжалвано пред съд.
Чл. 38. Споровете относно законосъобразността на отказите за извършване на административни услуги, както и решенията за издаване на документи, които удостоверяват факти с правно значение или в които се признава или отрича съществуването на права и задължения, са подсъдни на окръжните съдилища по реда на Закона за административното производство или на Върховния административен съд по реда на Закона за Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта.
Чл. 39. Засегнатите лица могат да подават жалба, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по предвидения в раздел I административен ред."
Комисията подкрепя предложенията на вносителя за раздел III със заглавие и членове 37, 38 и 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III и членове 37 до 39 включително така, както са предложени от вносителя.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел III и членове от 37 до 39 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: 
"Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. Наказва се с глоба от 20 до 100 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което не изпълни нареждане на орган по чл. 23 и 34 или предписание на съд да извърши съответната административна услуга.
Чл. 41. Наказва се с глоба от 40 до 80 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което без уважителни причини:
1. не се произнесе в срок по искане за извършване на административна услуга или по жалба срещу административна услуга;
2. не препрати своевременно искане за извършване на административна услуга или жалба срещу отказ за извършване на административна услуга.
Чл. 42. Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 43. При повторно нарушение по чл. 40, 41 и 42 наказанието е глоба от 40 до 200 лева.
Чл. 44. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 40 се съставят от длъжностни лица на органа, чието нареждане или предписание не е изпълнено, а актовете за установяване на нарушения по чл. 32 и 41 - от длъжностни лица на съответния орган по чл. 23 и 34.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания."
Комисията подкрепя глава пета с докладваните току-що текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета и членове от 40 до 44 включително така, както са предложени от вносителя, като в чл. 40 "чл. 22" става "чл. 23" и също в чл. 44 "чл. 22" става "чл. 23" така, както бяха и прочетени от докладчика.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава пета и членове от 40 до 44 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: 
"ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Обществени услуги" са образователна, здравна, водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, електроснабдителна, газоснабдителна, телекомуникационна, пощенска или други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, включително и като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.
2. "Организация, предоставяща обществени услуги" е всяка организация, независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от услугите по т. 1."
Комисията подкрепя текста на вносителя по заглавието и § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Заглавието "Допълнителни разпоредби" и § 1 са приети.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За производствата, заварени при влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.
§ 3. В Закона за административното производство се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
2. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
"(3) Административният орган не може да откаже приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които нормативен акт не предписва доказване по определен начин или с определени средства. Той може да приеме и писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които нормативен акт предписва доказване с официален документ, когато такъв не е издаден на заявителя в определения за това срок."
3. В чл. 19 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд след думите "Министерския съвет" се добавя "министър-председателя, заместник министър-председателите".
§ 5. Указ № 2472 на Държавния съвет от 1985 г. за административно-правното обслужване на населението се отменя.
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията подкрепя Преходните и заключителните разпоредби и от § 2 до 6 в съдържанието, предложено от вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и от § 2 до § 6 включително, така както са предложени от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 9.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и от § 2 до § 6 включително са приети, а с това и целият Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица.
За процедура думата има госпожа Светлана Дянкова.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам да бъде прекратено днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Следващата точка трябваше да бъде второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, но председателят на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията се почувства недобре.
Срещу направеното предложение има ли някой против? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Едно съобщение:
Заседанието на Комисията по енергетика и енергийни ресурси, насрочено за днес, сряда, се отлага за следващата сряда, 27 октомври 1999 г.
Следващото заседание е утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,50 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Секретари:
Виктория Василева
Камен Костадинов