Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1999-12-01

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов
Секретари: Христо Димитров и Ивалин Йосифов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Димитър Игнатов. Да му е честито! (Ръкопляскания.)
Постъпили законопроекти и проекторешения от 24 ноември до 30 ноември 1999 г.:
- Законопроект за ратифициране на споразумението между Република България и Кралство Холандия за уреждане на задължения към Холандската агенция за експортно застраховане. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Кредитното споразумение между Европейската общност (като заемодател) и Република България (като заемополучател) и Българската народна банка (като агент на заемополучателя) за заем в размер до 100 млн. евро. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Проект за решение за избиране на член на Комисията по труда и социалната политика. Вносител - Светлана Дянкова.
- Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Македония. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по икономическата политика. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Ливан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 8 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по икономическата политика. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Договора за заем (Програма "Пазари на едро") между Република България и Кредитната институция за възстановяване - Федерална република Германия, и споразумението за арбитраж към него. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на поправки на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по опазване на околната среда и водите. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за ратифициране на Конвенцията за мирно уреждане на международните спорове. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Законопроектът е разпределен и на Комисията по външна и интеграционна политика.
- Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г. Вносител - Министерски съвет. Водеща комисия - Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Законопроектът е разпределен и на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта.
Предложения за дневен ред.
Днес е първият пленарен ден от месеца и на основание чл. 39, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е направено предложение от господин Любен Корнезов - точка в дневния ред да бъде Законопроект за военноинвалидите и за военнопострадалите с вносител народният представител Велко Вълканов и група народни представители. Няма становище на водещата комисия, но законопроектът е депозиран на 21 май 1999 г., така че съгласно правилника можем да го обсъждаме и приемем.
На основание чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили предложения от народния представител Михаил Миков като точка в дневния ред да бъде включен Проект за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях с вносител народният представител Георги Първанов и група народни представители.
Другото предложение е от госпожа Екатерина Михайлова:
1. Второ четене на проекта на Кодекс за задължителното обществено осигуряване - продължение.
2. Проект за решение на Народното събрание за изменение на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България и Проект за решение за изключване на някои факти, сведения и предмети от състава на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Вносител - Министерски съвет.
3. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа кампания" ЕАД по проекта "Марица-изток 2 - осми блок". Вносител - Министерски съвет.
4. Законопроект за ратифициране на договора между правителството на Република България и Правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
5. Второ четене на законопроекта за публичното предлагане на ценни книжа.
6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина.
7. Парламентарен контрол.
Извън тези предложения има и един проект за решение за избиране на член на Комисията по труда и социалната политика, без да го гласуваме като част от седмичната програма, преди да започнем работа ще подложа на гласуване и този проект за решение.
Имате думата по предложенията за дневен ред.
Господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Господин министър, дами и господа народни представители! Ние сме предложили едно решение за създаване на комисия, която да се занимае и да изследва хода на приватизацията, някои от приватизационните сделки, които предизвикват голям обществен интерес, мерките по структурната реформа или по-скоро така наречените мерки по структурната реформа, включително случаите на субсидиране с държавни средства на частни търговски дружества и в частност сделките по така наречената банкова приватизация, доколкото този тип приватизация се извършва извън надзора на Агенцията за приватизация, на министерствата.
В тази насока ние имаме идея да бъдат разгледани от тази комисия някои сделки, които стават нарицателни за това как се приватизира държавно имущество. И тръгвайки отзад напред, аз мога да спомена случая с Хебросбанк. Но тук ние не можем да пропуснем в никакъв случай приватизационните действия или бездействия по отношение на такива предприятия като "Горубсо", "Кремиковци", "Стомана - Перник"; в тежката химия - "Химко" и "Видахим"; в туризма - скандалите, които се вихрят около "Златни пясъци". Тук ние не можем да пропуснем историите и с варненската и русенската корабостроителници, които предизвикват голям обществен интерес.
В мотивите към нашето предложение ние обосновано смятаме, че начинът, по който се провежда приватизацията днес, че средствата, които постъпват от нея, са все въпроси, които представляват въобще голям обществен интерес и Народното събрание трябва да се занимава с тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Няма други изказвания по предложенията за дневен ред.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков като точка в седмичната програма да бъде включен проектът за решение за избиране на временна комисия за хода на приватизацията, приватизационните сделки, мерките по структурната реформа и резултатите от тях.
Гласували 153 народни представители: за 64, против 78, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението за седмична програма на госпожа Екатерина Михайлова.
Гласували 154 народни представители: за 109, против 25, въздържали се 20.
Седмичната програма на Народното събрание е приета.
Едно съобщение: господин Иван Сунгарски е изпратил писмо до председателя на Народното събрание господин Йордан Соколов, с което го уведомява, че оттегля общ законопроект за детето, заведен под № 853-14-6 от 28 май 1998 г., изготвен на базата на приетите на първо четене четири законопроекта за закрила на детето с вносители народните представители Елена Поптодорова, Юлия Берберян, Анастасия Мозер и Емилия Масларова. "Решението ми е мотивирано от факта, че е внесен законопроект за Семейния кодекс, който обхваща част от материята, касаеща правата на детето. Ето защо се налага нова работна група към комисията да изготви обобщен вариант, който да премине през утвърдената от правилника процедура."
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Каква процедура, след като законопроектът е минал на първо четене?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В качеството си на председател на комисията, съгласно правилника при няколко приети законопроекта трябва да се изработи общ. В случая постъпва и нов.

Постъпил е
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.
"Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Мария Вълчева Кунчева за член на Комисията по труда и социалната политика."
По този проект за решение има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 123 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 7.
Проектът за решение е приет. Госпожа Кунчева е избрана за член на Комисията по труда и социалната политика.

По чл. 39, ал. 7 преминаваме към разглеждане на
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ. Вносител: господин Велко Вълканов и група народни представители.
Има думата вносителят господин Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, позволете най-напред да подчертая, че този законопроект е внесен не само от мен, а от още няколко души народни представители, които се намират в различни парламентарни групи. И по този начин ангажират авторитета и престижа почти на цялото народно събрание. Между тези, които са подписали законопроекта, са господин Христо Смоленов, господин Нансен Бехар, господин Иван Бойков и господин Александър Джеров. Намирам, че това е съвършено естествено, защото този законопроект изразява не партийни интереси, а общонационални интереси. Става дума за законопроект, който урежда социалното битие на хора, пострадали при изпълнението на своя воински дълг или по повод отбраната на нашата страна.
Аз се надявам, че всички вие ще подкрепите от сърце този законопроект и разбира се, ще внесете разумни предложения за подобряването на законопроекта. Но не искам да се съмнявам, че всички вие ще подкрепите на първо четене внесения от нас законопроект.
Законопроектът има най-напред задачата да инкорпорира и кодифицира тази материя. Тя е в много отношения остаряла - нормативно остаряла, законодателно остаряла. Уредбата се намира в различни по форма и степени нормативни актове - законови и подзаконови актове.
Всичко това се нуждае от едно преработване, от едно подчинение на общи принципи, от кодификация. И това всъщност е първата непосредствена правна задача, която стоеше пред нас, вносителите на законопроекта.
Но, естествено, необходими са и промени по съществото на урежданата материя. Сега тази уредба в много отношение стои далече под равнището на задачите, които стоят в тази област. Необходимо е да се приведе социалното битие на нашите военноинвалиди в съответствие със сегашните стандарти.
Особено необходимо е, ще подчертая това, да се реши въпросът за така наречения таван на пенсиите. Сега в резултат на това, че има таван за получаване на пенсиите, военноинвалидите по същество са изцяло приравнени към здравите пенсионери, те не могат да получат нищо повече от пенсията на здравия пенсионер на това основание, че са военноинвалиди или военнопострадали.
Искам да кажа, че законопроектът ще засегне някъде около 12 000 души. Тази бройка не е висока. Искам да кажа, би могло да се предполага, че нашият бюджет ще намери средства да реши проблема с тези наши съграждани. Но заедно с това пък е твърде висока и значи изисква много сериозно внимание. От тези 12 000 души около 6000 души са военноинвалиди, а от тези 6000 - 1000 са военноинвалиди от войната.
За съжаление тези 1000 души непрекъснато намаляват по силата на естествените закони. Но, от друга страна, пак ще кажа, за съжаление всяка година армията на военноинвалидите се увеличава с около 200-300 души военноинвалиди, млади хора, които излизат от армията със съответни увреждания. Така че ние ще имаме една почти постоянна бройка, с която ще трябва да се съобразяваме и на която ще трябва да отделим цялото необходимо внимание.
Приключвайки с тези най-общи бележки, уважаеми колежки и колеги, аз отново ви моля настоятелно да гласувате на първо четене този законопроект. А вече на второ четене бихме могли да помислим за някои разумни промени. Аз се надявам, че активно в нашата работа ще се включи и Съюзът на военноинвалидите. Те вече много активно работиха в една предварителна фаза. Но на второто четене аз се надявам те да имат един много съществен принос, който в крайна сметка да допринесе за приемането на един наистина добър съвременен закон за военноинвалидите и военнопострадалите. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Велко Вълканов.
Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз искам, ако мога, така да се каже, да допълня малко към това, което каза господин Вълканов, като съвносител на този закон. Голяма част от клаузите, които ги има вътре действаха, а една част от тях и сега са уредени с подзаконови нормативни актове. Една част обаче от тези, така да ги кажа, привилегии, отпаднаха в течение на годините.
Този законопроект е насочен към определен кръг хора, които са заслужили към държавата. А ние живеем в много тежко време, време, в което те не могат или много трудно се адаптират към условията. Още повече е актуален този законопроект, защото сега тече и реформа в армията и част от тази материя би трябвало да е включена и в реформата на армията.
Аз си спомням, като внук на такъв човек, че армията се грижеше за тези хора. Голяма част от тези неща, които са описани в този закон, бяха дело и функция на армията.
За съжаление с течение на времето голяма част от нещата, които предлагаме тук, отпаднаха по едни или други причини. Повечето от тях отпаднаха с добрите обещания, че ще се уредят в бъдеще. За съжаление това бъдеще така и тека не идва, а тези хора все повече намаляват. Голяма част от тях са обидени. И с право.
Съвсем наскоро имах възможност да задам въпрос по този повод към министъра на здравеопазването по отношение, например, на лекарствените средства, които се отпускат на тези хора. Тогава самият господин Бояджиев, министър на здравеопазването, призна, че материята е доста, така, двусмислена, и доста трудно се реализират правата на тези хора.
Затова ние сме се помъчили във вида, в който е внесен законопроекта, да уредим някои положения в полза на пострадалите, военноинвалидите и военнопострадалите в служба на държавата, в служба на България. Част от нещата, ако вие проявите достатъчно внимание и приемете този законопроект, биха могли да се уредят още в следващата година. Затова и времето, в което се внася този закон, е подходящо, то е преди бюджета. Касае се за един малък кръг хора, както каза уважаемия колега Вълканов, много заслужили пред държавата. И аз мисля, че никой не би се противопоставил на приемането на един такъв законопроект, който просто не може да се отхвърли с аргументи, че няма пари или че бюджетът не е в ред, което е въпрос на добра воля на всички нас.
Затова ви моля да се отнесете с подобаващо внимание към него и да го подкрепите, за да влезе на първо четене. Безспорно, между първо и второ четене много неща биха могли да се актуализират, биха могли да се подредят във връзка с другите закони. Но това е въпрос на техника, а не е въпрос на воля. Още един път ви призовавам да гласувате за приемането на първо четене на този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Има ли други, които желаят да вземат отношение по законопроекта? Ако няма, ще гласуваме.
ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Скучно е така да се гласува! Да кажат!
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): Нещо да кажат! Не сме тук глухонеми, че ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на първо гласуване законопроекта за военноинвалидите и военнопострадалите с вносител народният представител Велко Вълканов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 175 народни представители: за 76, против 37, въздържали се 62.
Законопроектът не се приема.
Има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Благовест Сендов за процедура.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Моля да подложите на прегласуване законопроекта. Аз смятам, че ще бъде много неприятно, особено пред настъпващите коледни празници, влизането в новото десетилетие, новото столетие и новото хилядолетие на България и целия свят, християнски свят, мълчешком да отхвърлим този законопроект. Просто ви моля за честта на Народното събрание да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сендов.
Поставям на прегласуване законопроекта за военноинвалидите и военнопострадалите.
Гласували 194 народни представители: за 96, против 28, въздържали се 70.
Законопроектът не се приема.

Преминаваме към точка първа от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА НА КОДЕКС ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - продължение.
Моля госпожа Светлана Дянкова да докладва. Вчера стигнахме до чл. 116.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 116 е със заглавие "Давност".
Предложение от народния представител Юлия Берберян, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 116:
"Давност
Чл. 116. (1) Вземанията на Националния осигурителен институт за невнесени осигурителни вноски, неправилно извършвани осигурителни плащания и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват с изтичане на петгодишен давностен срок. С изтичане на десетгодишен давностен срок се погасяват всички останали вземания, независимо от прекъсването на давността.
(2) Давността се прекъсва:
1. с влизането в сила на разпореждането за установяване на вземането;
2. с налагането на обезпечителни мерки;
3. с предприемане на действия по принудително изпълнение.
(3) От прекъсването на давността започва да тече нова давност.
(4) Дължимите от Държавното обществено осигуряване вземания могат да се поискат най-късно в срок от три години от датата, на която са станали изискуеми."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 116 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 17.
Член 116 е приет.
Госпожо Дянкова, моля да докладвате следващия текст.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Емил Лилов за създаване на нов чл. 116а.
Комисията е подкрепила това предложение за създаване на чл. 116а, който е със следното съдържание:
"Разсрочване на задължения
Чл. 116а. Ръководителят на териториалното поделение на НОИ може да разсрочва задължения на осигурителите при изключителни случаи по време на материална затрудненост, задължения на осигурители или на самоосигуряващи се лица до 10 хил. лв. за срок от една година."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 116а така, както е предложен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 13.
Член 116а е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава осма - Спорове".
Няма предложения по заглавието на главата.
Член 117 е със заглавие "Жалби".
Предложение от народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията.
Предложение от народните представители Димитър Димитров и Руси Статков, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 117:
Член 117 се изменя, както следва:
"Жалби
Чл. 117. (1) Пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт се подават жалби срещу:
1. отказ или неправилно определяне на паричните обезщетения, помощи и други осигурителни плащания, добавки и компенсации към тях;
2. разпореждания:
а) за отказ или за неправилно определяне или изменение на пенсиите, добавките и компенсациите към тях;
б) за събиране на сумите по ревизионните актове за начет;
в) за признаване или непризнаване на злополуката за трудова;
г) за възстановяване на неоснователно получени плащания по Държавното обществено осигуряване;
д) за отказ за възстановяване на неоснователно внесени суми.
(2) Разпорежданията по т. 2, букви "б - д" могат да се обжалват в 14-дневен срок, а разпорежданията за пенсии - в тримесечен срок от получаването им.
(3) Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията и да реши жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му.
(4) Решенията и съобщенията във връзка с разглеждането на жалбите и исканията се изготвят по реда на Закона за административното производство.
(5) Разпорежданията влизат в сила в необжалваемата част и подлежат на изпълнение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Пламен Славов има думата.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, господин министър! Това предложение, което е направено, е във връзка с един текст, който беше отхвърлен от пленарната зала още в началото на работата по законопроекта за Кодекс за задължително обществено осигуряване. Така че аз не оттеглям предложението, защото държа на тази позиция, която вече защитавах пред вас - за възможността освен териториалните поделения на Националния осигурителен институт да имат възможност да се регистрират и други териториални поделения по реда на Търговския закон. Така че тези предложения, които бяха направен от мен в тази връзка и които ще бъдат четени оттук нататък и по други членове на разглеждания законопроект, аз продължавам да отстоявам. Но тъй като вече принципно това, което съм предложил, е отхвърлено, на мен ми е абсолютно ясно какъв ще бъде резултатът и от гласуването, което предстои по това предложение. Казвам, за да е ясно, че това са принципни предложения, които в различните текстове на законопроекта, който гледаме, вече намират своите приложения и място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов.
Гласували 116 народни представители: за 31, против 81, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 117, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 94, против 15, въздържали се 19.
Член 117 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 118 със заглавие "Обжалване на решението на ръководителя".
Предложение от народния представител Моньо Христов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 118:

"Обжалване на решението на ръководителя
Чл. 118. (1) Решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред окръжния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.
(2) Съдът разглежда делата по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли бележки по чл. 118? Няма.
Моля да гласувате чл. 118, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 9.
Член 118 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 119 със заглавие "Касационно обжалване".
Няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 119. Решенията на окръжния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд."
По чл. 120 също няма предложения от народни представители.

"Освобождаване от държавна такса
Чл. 120. (1) За делата по тази глава осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса.
(2) При уважаване на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното възнаграждение за защита съразмерно на уважената част."
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 119 и чл. 120? Няма.
Моля да ги гласувате.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Членове 119 и 120 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Дял втори - "Допълнително задължително пенсионно осигуряване". Глава първа - "Общи положения".
Няма предложения от народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате названията на дял втори и глава първа.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Названията на дял втори и глава първа са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Предложение на народния представител Руси Статков да се отложи обсъждането и приемането на дял втори, регламентиращ допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Всъщност предложението е за отпадане на целия дял втори.
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата народният представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Предложението, което съм направил - поддържах го в комисията, поддържам го и тук, в залата - е свързано с материята, която обсъждаме, а именно дял втори - "Допълнително задължително пенсионно осигуряване". Ако ние до този момент в дял първи се опитахме да решим така наречения първи стълб на задължителното социално осигуряване, то тук преминаваме към втория стълб.
Не бих искал да се връщам към проблемите, които породи първият стълб, тъй като според мен ние не можахме да решим по най-добрия начин проблема законодателно. Тук бихме могли да се опитаме, спирайки обсъждането, да намерим много по-добри принципни решения. Не става дума за законодателна техника, не става дума за отделни редакции на текстове, а за принципни решения.
Съжалявам, че ми се налага особено на колегите от мнозинството да поставя въпроса за идеите, за философията на реформата в задължителното осигуряване и, разбира се, в цялостната осигурителна система, но тук според мен трябва наистина да се дадат аргументи и те не могат да бъдат други освен именно принципни и свързани с идеите на тази реформа. Очевидно - около това всички сме се обединили - такава реформа трябва да има, но тази реформа според нас трябва да има акцент преди всичко на първия стълб, на задължителното пенсионно осигуряване, въобще на цялостното задължително осигуряване. Докато не бъде укрепен първият стълб, а тези дни станаха скандали във връзка с този първи стълб поради намесата на правителството и след това опитът правителството да прехвърли вината върху Националния осигурителен институт... Защото ние в предишния парламент именно това се опитахме да направим - създавайки Закон за държавния фонд "Обществено осигуряване", да обособим този фонд, да гарантираме именно първия стълб със средства. И намесата в последните две години на правителството, буквално източването на средства създаде, огромни проблеми. Не мога да не го кажа днес, да не припомня този аргумент, говорейки за своите опасения във връзка с втория дял, с допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Реално ние трябва да направим и втория стълб. Такава идея се оформи, в която фактически в прехода - преход, който ще трае определени години, който ще касае 40-годишните и нататък вече, да има възможност да се търси повишаване и собствения принос на този, който се осигурява, наред с осигурителя, но тук са големите въпроси: до колко, това е единият въпрос за 40-годишните, другият е за първа и втора категория, когато се решава с този втори стълб. Тук въпросът е до колко ние имаме ресурси за това и как да го направим.
Очевидно всеки един риск в първия допълнителен стълб за сметка на пренасянето на тежестта върху втория стълб за нас е опасен. Повтарям, двегодишната практика на намесата на правителството показа това нещо.
Разговорите в комисията, не крия, бяха съпътствани от тази загриженост, но ми се струва, че не можа да се види в пълнота този проблем. Не можаха да се намерят верните решения, принципните решения, а те са свързани именно с това - средствата, които ще се отделят за втория стълб да не нарушават сигурността на първия. В случая се получава така, че средства, които се отделят задължително от осигурени и осигурители ще отидат в, бих казал, несигурни ръце. Първо, нямам нищо против частните институции, тъй като тук въпросът ще се решава с частни институции, но считам, че - това от една страна, а от друга страна, може би първото, което трябваше да кажа е, че ние имаме изградена система на задължително осигуряване чрез НОИ. Тази система има разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Статков, на първо четене - пет минути...
РУСИ СТАТКОВ: Бих помолил само за още три изречения.
Тази система е акумулирала значителни разходи по нейното изграждане. Ако ние създадем дублиращи системи, там ще отидат още средства, които според мен са такива, че допълнително утежняват риска и за първия, и за втория стълб. Затова нашето принципно предложение е за отлагане и търсене решение и този втори стълб да бъде в рамките на Националния осигурителен институт като самостоятелни фондове. Такъв фонд засега има и това е Учителския фонд. Той има добри резултати. Разбира се, той не е чисто капиталов. Той е и смесен, но това е една практика, която вече има добри решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има ли процедура от господин Статков за отлагане?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Да, имам предложение за отлагане...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За противно становище думата има господин Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖЕВ (СДС): Благодаря, господин председател.
Първо, искам да припомня на господин Статков, че ние се намираме на второ четене. Принципните неща са приети на първо четене. По принцип сме приели, че ще имаме два стълба плюс трети, за който вече има приет Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Искам да кажа още нещо тук - ние искаме да въведем постепенно, не изведнъж, след няколко години ще започне събирането на вноските, така наречения капиталопокривен принцип, докато първият стълб се гради на разходопокривен принцип. И без тази втора система, която ще даде, първо - възможност за допълнителна пенсия и второ - възможност за по-ранно пенсиониране на някои категории труд, ние не можем да кажем, че провеждаме съвременна пенсионна реформа, така че аз съм против това предложение, което направи господин Статков. Нека да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Искам думата за реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Каква реплика?! Вие правите процедурно предложение за отлагане! (Шум и реплики в залата.)
Правите предложение за отлагане. Аз питам има ли противно становище. Господин Балтаджиев взе думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Предложението ми е по текста... Като текст, който трябва да се обсъди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, правите предложение за отлагане обсъждането и приемането на дял втори и аз поставям на гласуване това Ваше предложение.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Господин Балтаджиев прави изказване. Аз да му направя реплика...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ама, какво изказване?!
Моля, гласувайте предложението на господин Руси Статков за отлагане обсъждането и приемането на дял втори.
Гласували 132 народни представители: за 38, против 90, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Госпожо Масларова, Вие искате ли думата, защото той процедурно постави въпроса?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Тогава искам да се изкажа по същество!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По същество?! Шест минути говорихте - пет минути за изказването, една минута за процедурата! Не бъдете нахален!
Поставям на гласуване заглавието на дял втори така, както е предложено от вносителя...
Господин Статков, злоупотребява с приятелството ни. (Весело оживление в залата.)
Извинете, заглавието на дял втори е гласувано, както разбирам, и е прието. Също и заглавието на глава първа.
Моля, тогава продължете с чл. 121.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 121 е със заглавие "Предмет".
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Комисията по труда и социалната политика предлага чл. 121 да се измени, както следва:
"Предмет
Чл. 121. Този дял урежда обществените отношения свързани с:
1. допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
2. учредяването, управлението и прекратяването на пенсионните фондове за задължително допълнително пенсионно осигуряване;
3. държавния осигурителен надзор върху дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
4. гарантиране интересите на осигурените лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 121 така, както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 93, против 10, въздържали се 18.
Член 121 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 122 е със заглавие "Цел".
Няма предложения от народни представители.
Комисията подкрепя текста на вносителя:
"Цел
Чл. 122. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване е обезпечаване на доход чрез предоставяне на допълнителна пенсия и осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 122 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 116 народни представители: за 96, против 9, въздържали се 11.
Член 122 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 123 е със заглавие "Определение".
Има предложение от народния представител Росица Тоткова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 123:
"Определение
Чл. 123. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е дейност по набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителна задължителна пенсия и на пенсия за ранно пенсиониране при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в този дял."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 123 така, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 12.
Член 123 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 124 със заглавие "Ред за осъществяване" има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 124:

"Ред за осъществяване
Чл. 124. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява при условията и по реда на този дял въз основа на договор на осигуреното лице с лицензирано пенсионноосигурително дружество за участие във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Може би реакцията на моя колега Руси Статков трябваше да започне от този член нататък, тъй като нашето основно несъгласие или по-точно поставяне под съмнение е въпросът за допълнителното задължително пенсионно осигуряване кой ще акумулира средствата, кой ще ги управлява, кой ще гарантира сигурността на този втори стълб, който сега започваме. Господин Балтаджиев е прав, това ще бъде поетапно, постепенно.
Господин председател, ние определено считаме, че не лицензирани пенсионни дружества по Закона за доброволното допълнително пенсионно осигуряване, срещу което нямаме нищо против, а Националният осигурителен институт трябва да бъде институцията, която ще гарантира тези фондове. Защото, съгласете се, лицензии за пенсионноосигурителните дружества дава Националната агенция. Но така или иначе тази система, която се намира в момента в страната ни, поставя под въпрос доколко сигурността в такива лицензирани дружества, на които може да се даде лиценз, може и да не се даде лиценз, ще бъде една гаранция за стабилизиране на втория стълб, капиталово покривния. Ние считаме, че редът за осъществяване трябва да бъде чрез Националния осигурителен институт като институция, в която по принцип трябва да се гарантират всички държавни задължителни осигурителни плащания. Това е конкретното ми предложение.
За доброволните фондове - чудесно! Нека да си има доброволни фондове, може да са професионални, може да са всякакви, всеки има право сам да прецени къде. Но когато държавата задължава, а същевременно дава права на други институции да изпълняват тези задължения, тук считаме, че на този етап ние не сме готови да бъдем достатъчно коректни към работодателите, тъй като в случая се натоварват работодателите.
Моето конкретно предложение е това да бъде Националният осигурителен институт, а не лицензирано пенсионноосигурително дружество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.
Конкретното Ви предложение не е редакционно, не е направено по съответния ред и не може да бъде поставено на гласуване.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Не направихме предложението, защото искахме в комисията, когато направихме предложение за отлагане на дял II, действително да стигнем до съгласие. До съгласие по това как да продължим формата. И това беше молбата ни всъщност. С нищо нямаше да забавим обсъждането в залата, а пред обществото най-после щяхме да имаме съгласие по един от приоритетните въпроси. Защото считам, че ако се бяхме изслушали и внимателно вникнали в аргументите, които ние даваме, неминуемо щяхме да стигнем до резултат.
Бих продължил в тази посока от гледна точка на нашите аргументи. С нашите опасения, които за съжаление не са безпочвени. И банковата система, и застрахователното дело преживяха много сериозни трусове от гледна точка на една нова практика в реформа, на пазарно стопанство. Аз говорих за това 5 минути, но не е достатъчно, особено за колеги, които за съжаление, по различни причини, трудно биха следили на широк фронт цялата материя. Разбира се, не оправдавам никого, но сега, уважаеми колеги, се отива на риск с това, че по същество се стига до една крайност - крайност, която ние не гарантираме, че няма да доведе до сериозни сътресения.
Имайки предвид и международния опит, включително и в много от страните от Източна Европа, се дава един период на преход от 5 - 6 - 10 години. Ние настоявахме и настояваме на това. От друга страна, от гледна точка на парите, които ще се ползват при създаване на системи, защото една такава пенсионна система изисква допълнителни средства - откъде ще се вземат тези средства? Госпожа Масларова говори за това, тук става въпрос действително за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тоест, ние ще вземем, буквално казано, по един задължителен ред пари, които ще ги дадем в ръцете на определени групи хора, без да сме сигурни, първо, че няма да се злоупотреби. Нищо, че има механизми, според мен и тези механизми, които се предвиждат тук в законопроекта, не са добри. Второ, даваме ги за разходване допълнително при съществуваща система - Национален осигурителен институт, информационна, управленска система. Трето, при вече опит на Учителския пенсионен фонд, тъй като действително става дума за първа и втора категория, който действа добре. И аз помолих в комисията да дадат неговите резултати. Бих помолил и тук, господин председател, чрез Вас като ръководещ заседанието в момента, да се предостави на всеки колега схемата на този фонд, неговите резултати.
И отново ползвам правото си да направя предложение за отлагане и на този член. Защото считам, че ние наистина можем да постигнем съгласие в името на една по-добра реформа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, времето Ви свърши.
РУСИ СТАТКОВ: Да. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И аз Ви благодаря. И ще Ви моля оттук нататък да спазвате правилника. За процедура времето е 2 минути.
Поставям на гласуване предложението на господин Руси Статков за отлагане на чл. 124.
Гласували 109 народни представители: за 35, против 73, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 124, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 91, против 23, въздържали се 2.
Член 124 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 125 има предложение от народния представител Христо Иванов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 125:

"Принципи
Чл. 125. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на принципите на:
1. задължителност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. разрешителен режим и държавно регулиране;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;
7. представляване интересите на осигурените лица.
     (2) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 125, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 88, против 8, въздържали се 8.
Член 125 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 126 със заглавие: "Управление на средствата на пенсионния фонд".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 126.
"Чл. 126. Средствата на пенсионния фонд се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 126 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 11.
Член 126 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 127 - "Осигурени лица".
Предложения от народните представители Христо Иванов и Ангел Балтаджиев, които са подкрепени от комисията.
Предложение на комисията за чл. 127 - чл. 127 се изменя, както следва:
"Осигурени лица
Чл. 127. (1) Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 1 януари 1960 г., ако са осигурени при условията и по реда на дял първи.
(2) Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.
(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 71 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" по ред, определен с акт на Министерски съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 127 така, както е предложен от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 15.
Член 127 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 128 няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
"Персоналност на осигуряването
Чл. 128. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е персонално. Всеки осигурен в универсален и в професионален пенсионен фонд има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 128 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 18.
Член 128 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 129 със заглавие: "Индивидуална партида".
Предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за текст на чл. 129:
"Индивидуална партида
Чл. 129. (1) Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуалната партида на всеки осигурен.
(2)  Доходът, реализиран от инвестирането на средствата на универсалния и на професионалния пенсионен фонд, се разпределя по индивидуалните партиди пропорционално на техния дял в масата от активите на фонда.
(3) Натрупаните средства на осигуреното лице се капитализират в индивидуалната му партида. Не се допуска преразпределяне на средства между индивидуалните партиди.
(4) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на осигурените лица не подлежат на запор или на принудително изпълнение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 129 така, както е предложен от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 20.
Член 129 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 130 - "Осигурителен социален риск".
Предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Текстът на комисията за чл. 130:
"Осигурени социални рискове
Чл. 130. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване покрива осигурителните рискове старост и смърт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 130 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 21.
Член 130 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 131 със заглавие "Размер на пенсията".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 131:
"Размер на пенсията
Чл. 131. Пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в този дял и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 131 така, както е предложен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 23.
Член 131 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 132 със заглавие "Държавно регулиране и контрол".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя, а той е:
"Държавно регулиране и контрол
Чл. 132. Държавата осъществява ефективно регулиране и контрол върху дейността на универсалните и на професионалните пенсионни фондове и на пенсионноосигурителните дружества с цел защита на интересите на осигурените лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 132 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 13.
Член 132 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Глава втора със заглавие "Пенсионни фондове и пенсионноосигурителни дружества".
Няма постъпили предложения за корекции.
Член 133 със заглавие "Учредяване, управление и представляване на пенсионните фондове".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 133, а той е:
"Чл. 133. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани по Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване пенсионноосигурителни дружества.
(2) Универсалните и професионалните пенсионни фондове се представляват при взаимоотношенията си с трети лица единствено от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.
(3) Пенсионноосигурителните дружества и универсалните и професионалните пенсионни фондове са отделни юридически лица.
(4) Пенсионноосигурителните дружества могат да учредяват и да управляват само един универсален и един професионален пенсионен фонд.
(5) Универсалните и професионалните пенсионни фондове се създават за неопределен срок."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на глава втора и чл. 133 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 19.
Заглавието на глава втора и чл. 133 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 134 със заглавие "Отговорност на пенсионноосигурителните дружества".
Има предложение от народните представители Николай Томов, Ваньо Цонов и Хасан Адемов, които са възприети от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 134:
"Отговорност на пенсионноосигурителните дружества
Чл. 134. (1) Пенсионноосигурителните дружества отговарят имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение управлението и представляването на съответните пенсионни фондове. В случай на несъстоятелност в активите на пенсионноосигурителните дружества не се включват сумите в сметката по чл. 139, ал. 2 и пенсионния резерв по чл. 192, ал. 2.
(2) Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на учредителите ги дружества, както и за загуби от дейността на пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява и представлява."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 134 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 18.
Член 134 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 135 със заглавие "Наименование на пенсионния фонд".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 135, както следва:
"Чл. 135. (1) Наименованието на пенсионния фонд задължително съдържа в комбинация думите "пенсионен", "професионален" или "универсален" и "фонд" или техни производни, както и указание за неговия вид.
(2) Само фонд, регистриран в съответствие с този закон, може да използва в своето наименование в описанието на своите дейности или при рекламиране в комбинация думите "пенсионен", "професионален" или "универсален" и "фонд" или техни производни."
Член 136 със заглавие "Забрана за придобиване по давност".
Няма предложения от народни представители.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 136, както следва:
"Чл. 136. Активи на универсален и/или на професионален пенсионен фонд не могат да се придобиват по давност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте членове 135 и 136 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 21.
Членове 135 и 136 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 137 със заглавие "Ред за учредяване на универсален пенсионен фонд".
Има предложение от народните представители Росица Тоткова и Николай Томов, което е възприето от комисията.
Комисията предлага следния текст за чл. 137:
"Универсален пенсионен фонд
Чл. 137. (1) Универсален пенсионен фонд се учредява от лицензирано пенсионноосигурително дружество с решение на неговите органи за управление.
(2) Лицензираното пенсионноосигурително дружество може да учредява само един универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.
(4) За неизбралите универсален пенсионен фонд по реда на ал. 3 се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по ред и начин, определен от Националния осигурителен институт и Държавната агенция за осигурителен надзор.
(5) Участието в универсален пенсионен фонд може да се променя индивидуално от осигуреното лице след една година след началото на членуването във фонда."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 137 така, както е предложен от комисията, като в ал. 4 вместо "по реда на ал. 4" да се чете "по реда на ал. 3".
Гласували 103 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 21.
Член 137 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 138 е със заглавие "Минимален брой участници в универсален пенсионен фонд".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 138:

"Минимален брой участници в универсален пенсионен фонд
Чл. 138. (1) Осигурените лица в универсален пенсионен фонд не могат да бъдат по-малко от 30 хил. души.
(2) Условието по ал. 1 не се отнася за първите две години след вписване в съда.
(3) Работещите при условията на трета категория труд до 30 септември 2001 г., както и придобилите след тази дата право на допълнително задължително осигуряване, избират самостоятелно универсален пенсионен фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 138 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 22.
Член 138 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член  139 е със заглавие "Права при осигуряване в универсален пенсионен фонд".
Има предложение от народните представители Росица Тоткова и Ваньо Цонов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 139:

"Права при осигуряване в универсален пенсионен фонд
Чл. 139. (1) Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:
1. допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял първи;
2. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума при получено разрешение на ТЕЛК за пожизнена инвалидност;
3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер по условията и реда на този дял.
(2) Плащанията по ал. 1 се извършват от пенсионноосигурителното дружество от отделна сметка, в която при настъпване на осигурителния случай се прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурените лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 139 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 16.
Член 139 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 140 е със заглавие "Ред за учредяване на професионален пенсионен фонд".
Има предложение от Светлана Дянкова и Николай Томов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 140:

"Професионален пенсионен фонд
Чл. 140. (1) Професионален пенсионен фонд се учредява от лицензирано пенсионноосигурително дружество с решение на неговите органи за управление.
(2) Лицензираното пенсионноосигурително дружество може да учредява само един професионален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица участват в професионален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението им за осигуряване.
(4) За неизбралите професионален пенсионен фонд по реда на ал. 3 се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по ред и начин, определен от Националния осигурителен институт и Държавната агенция за осигурителен надзор.
(5) Участието в професионален пенсионен фонд може да се променя индивидуално от осигуреното лице след една година от началото на членуването във фонда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 140 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 10.
Член 140 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 141 е със заглавие "Минимален брой участници в професионален пенсионен фонд".
Има предложение от народните представители Светлана Дянкова и Николай Томов.
Комисията е подкрепила това предложение за чл. 141.
Комисията по труда и социалната политика предлага текста на чл. 141 в две алинеи:

"Участници в професионален пенсионен фонд
Чл. 141. (1) Осигурените лица в професионален пенсионен фонд не могат да бъдат по-малко от 15 хил. души.
(2) Условието по ал. 1 не се отнася за първите две години след вписване в съда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 141 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 11.
Член 141 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 142 е със заглавие "Права при осигуряване в професионален пенсионен фонд".
Няма постъпили предложения от народни представители.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 142 и заглавието му.

"Права при осигуряване в професионален пенсионен фонд
Чл. 142. (1) Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на:
1. срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
2. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума при получено решение на ТЕЛК за намалена работоспособност;
3. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на наследниците на починал осигурен или на пенсионер на фонда при условията и по реда на този дял.
(2) Плащанията по ал. 1 се извършват от пенсионноосигурителното дружество от отделна сметка, в която при настъпване на осигурителния случай се прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурените лица."ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 142 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 12.
Член 142 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 143 "Правилник за организацията и дейността на пенсионен фонд" има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 143:

"Правилник за организацията и дейността на
фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване
Чл. 143. (1) Правилникът за организацията и дейността на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване се приема от общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество.
               (2) Правилникът за организацията и дейността на пенсионния фонд трябва да съдържа:
1. наименованието на фонда;
2. наименованието, седалището и адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява;
3. условията за допълнително задължително пенсионно осигуряване, диференцирано за професионален и за универсален пенсионен фонд;
4. условията и реда за включване на осигурителни договори, реда за измененията и допълненията в тях и условията за тяхното прекратяване;
5. условията и реда за водене на пенсионни партиди и за предоставяне на осигуреното лице на извлечения от тях;
6. периода и начина за разпределяне на доходите от инвестиции;
7. размера на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителното дружество;
8. условията, реда и сроковете за изплащане на пенсиите и на еднократните или разсрочените плащания;
9. условията, реда и сроковете за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида;
10. условията и реда за извършване на изменения и допълнения в правилника;
11. изрично упоменаване на реда и начина на обяви и съобщения, свързани с дейността на пенсионния фонд;
12. методите и периодичността на оценка на активите на фонда;
13. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на осигуреното лице, работодателите и другите осигурители."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 143 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 12.
Член 143 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 144 "Изменение и допълнение на правилника на пенсионен фонд" има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 144:

"Изменение и допълнение на правилника на фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. 144. (1) Измененията и допълненията на правилника по чл. 143, ал. 2 се одобряват от Държавната агенция за осигурителен надзор. Агенцията се произнася в срок от един месец от получаването на заявлението. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
               (2) Осигурените лица се уведомяват за измененията и допълненията в правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд по реда и начина, определен в чл. 143, ал. 2, т. 11."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
По чл. 144 има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате чл. 144 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 14.
Член 144 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 145 "Съгласие за регистриране на пенсионен фонд" има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 145:

"Съгласие за вписване на пенсионен фонд в съда
Чл. 145. За получаването на съгласие за вписване на универсален и на професионален пенсионен фонд в съда, пенсионноосигурителното дружество подава до Държавната агенция за осигурителен надзор писмено искане, към което прилага:
1. правилника за организацията и дейността на универсалния и на професионалния пенсионен фонд;
2. договор с банката-депозитар по чл. 183;
3. удостоверение за актуално съдебно състояние на пенсионноосигурителното дружество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По чл. 145 има ли бележки? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 92 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 12.
Член 145 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 146 "Ред за разглеждане на искането за съгласие" има предложение от народния представител Росица Тоткова, което е прието от комисията.
Предложение на комисията за чл. 146:

"Ред за разглеждане на искането за съгласие за
вписване в съда
Чл. 146. (1) Държавната агенция за осигурителен надзор разглежда и се произнася по искането за получаване на съгласие за вписване в съда на универсален и на професионален пенсионен фонд в едномесечен срок от депозирането на документите по чл. 145.
               (2) Държавната агенция за осигурителен надзор уведомява писмено заявителя за своето решение в 7-дневен срок от неговото произнасяне.
               (3) Държавната агенция за осигурителен надзор не може да откаже да даде съгласие за вписване в съда на универсален и/или на професионален пенсионен фонд, ако са спазени изискванията на закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По чл. 146 има ли бележки? Няма.
Моля да го гласувате така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 10.
Член 146 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 147 "Отказ за даване на съгласие" има предложение от народния представител Росица Тоткова, което е прието от комисията.
Предложение на комисията за чл. 147:

"Отказ за даване на съгласие за вписване в съда
Чл. 147. Държавната агенция за осигурителен надзор отказва да даде съгласие за вписване в съда на универсален и/или на професионален пенсионен фонд, когато липсва някое от изброените в чл. 145 документи или при нередности в тях."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по този член? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 147 така, както е представен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 16.
Член 147 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 148 - вписване в съда - има предложение от народния представител Светлана Бончева, което е възприето от комисията.
Предложение на комисията по чл. 148:
"Вписване в съда
Чл. 148. (1) След получаване на съгласието по чл. 146, ал. 2, пенсионноосигурителното дружество подава заявление за вписване на фонда в съответния окръжен съд.
(2) Фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване се счита за учреден от деня на вписването в регистъра на съда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 148, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 21.
Член 148 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 149 - валидност на съгласието - има предложение от народния представител Светлана Дянкова, възприето от комисията.
Предложение на комисията за чл. 149:
"Валидност на съгласието
Чл. 149. Даденото съгласие от Държавната агенция за осигурителен надзор за вписване в съда на универсален и/или на професионален пенсионен фонд е невалидно, ако в рамките на два месеца след датата на неговото получаване пенсионноосигурителното дружество не подаде заявление за вписване в съда."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля гласувайте чл. 149, както е предложен от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 14.
Член 149 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 150 - необходими документи за вписване - има предложение от народния представител Светлана Бончева, което е възприето от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика:
"Необходими документи за вписване
Чл. 150. (1) За вписване на универсален и/или на професионален пенсионен фонд пред съда се представят следните документи:
1. писмено съгласие на Държавната агенция за осигурителен надзор за вписване на универсален и на професионален пенсионен фонд;
2. Правилникът за организацията и дейността на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд;
3. Уставът на пенсионноосигурителното дружество, което управлява и представлява пенсионния фонд;
4. удостоверение за актуално съдебно състояние на пенсионноосигурителното дружество;
5. списък на членовете на управителните органи на пенсионноосигурителното дружество и на Попечителския съвет на пенсионния фонд;
6. пенсионна лицензия на пенсионноосигурителното дружество;
7. решението на управителния орган на лицензираното пенсионноосигурително дружество за учредяване на универсален и на професионален пенсионен фонд;
8. трите имена и единният граждански номер на лицата които управляват и представляват пенсионноосигурителното дружество.
(2) В съдебния регистър се вписват наименованието на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд; наименованието, седалището и адресът на управление на пенсионноосигурителното дружество, учредило фонда; начина на представляване от пенсионноосигурителното дружество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 150, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 19.
Член 150 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 151 няма постъпили предложения и комисията е подкрепила текста на вносителя:
"Срок за произнасяне на съда
Чл. 151. Съдът разглежда заявлението за вписване в 14-дневен срок от датата на подаването му."
По чл. 152 няма предложения и комисията подкрепя текста на вносителя:
"Отказ за вписване
Чл. 152. Съдът отказва да извърши вписването, ако не са изпълнени изискванията, определени в този дял."
По чл. 153 няма предложения и комисията подкрепя текста на вносителя:
"Задължение за представяне на препис от съдебното решение
Чл. 153. Пенсионносигурителното дружество е длъжно да представи на Държавната агенция за осигурителен надзор заверен препис от съдебното решение за вписване в 7-дневен срок от получаването му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте членове 151, 152 и 153, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 10.
Членове 151, 152 и 153 са приети.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 154 - "Отговорност за разходите по вписването".
Предложение от народния представител Светлана Бончева, което е възприето от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 154:
"Отговорност за разходите по вписването
Чл. 154. Всички разходи по вписването на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд и всички предприети действия за целите на неговото учредяване и вписване, се извършват от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 154 така, както е предложен от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Член 154 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 155 - "Попечителски съвет".
Предложение на народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Росица Тоткова, което също е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 155:
"Попечителски съвет
Чл. 155. (1) Интересите на осигурените във фондовете се представляват от Попечителски съвет.
(2) В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на пенсионноосигурителното дружество.
(3) Правата и задълженията на Попечителския съвет се регламентират с акт на Министерския съвет по предложение на Държавната агенция за осигурителен надзор.
(4) Предложенията и решенията на Попечителския съвет имат препоръчителен характер за пенсионноосигурителното дружество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 155 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 12.
Член 155 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 156 - "Надзор".
Предложение на народния представител Светлана Дянкова, възприето от комисията.
Предложение на комисията за чл. 156:
"Надзор
Чл. 156. (1) Надзорът върху дейността на универсалните и на професионалните пенсионни фондове и върху дейността на пенсионноосигурителните дружества, които ги управляват, се осъществява от Държавната агенция за осигурителен надзор при условията и по реда на Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
(2) За дейността си по ал. 1 Държавната агенция за осигурителен надзор събира такса от пенсионноосигурителното дружество в размер, определен от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 156 така, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 14.
Член 156 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава трета - Осигурителни вноски"."
Няма предложение за промяна на заглавието на глава трета.
Член 157 със заглавие - "Вид и размер на осигурителните вноски".
Предложение на народния представител Ивалин Йосифов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на народния представител Ваньо Цонов.
Предложението също е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 157:
"Вид и размер на осигурителните вноски
Чл. 157. (1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява с месечни парични осигурителни вноски, чиито размер се определя със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
(2) Вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношението по чл. 6, ал. 3, т. 1.
(3) Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите.
(4) Самоосигурените лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на глава трета така, както е предложено от вносителя, и чл. 157 така, както е предложен от комисията.
Гласували 105 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 17.
Заглавието на глава трета и чл. 157 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 158 - "Превеждане на осигурителна вноска".
Няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Превеждане на осигурителна вноска
Чл. 158. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат едновременно с осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 158 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 11.
Член 158 е приет.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 159 със заглавие "Събиране на осигурителните вноски" има предложение от народния представител Пламен Славов, което не е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложението на народния представител Пламен Славов е:
В чл. 159, ал. 1 се добавя следния текст:
"(1) ... поделенията, регистрирани по Търговския закон и осигурителните каси."
В ал. 3 да се добави следното изречение:
"(3) ... Таксите за обслужване от поделенията, регистрирани по Търговския закон и осигурителните каси не могат да бъдат по-ниски или по-високи от тези на НОИ с повече от 5 на сто".
Предложение на Комисията по труда и социалната политика:

"Събиране на осигурителните вноски
Чл. 159. (1) Осигурителните вноски за пенсионните фондове се събират от Националния осигурителен институт.
               (2) Осигурителните вноски по предходната алинея се превеждат в специализирана сметка за задължително допълнително пенсионно осигуряване на Националния осигурителен институт (НОИ).
               (3) Националният осигурителен институт превежда получените вноски в 10-дневен срок от постъпването им от специализираната сметка по сметка на съответния пенсионен фонд, посочена от Пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.
               (4) В зависимост от размера на получените в пенсионния фонд суми Пенсионноосигурителното дружество заплаща на Националния осигурителен институт такса за обслужване, размерът на която се определя ежегодно със Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване.
               (5) Таксата за обслужване по предходната алинея се превежда от Пенсионноосигурителното дружество в Националния осигурителен институт в 10-дневен срок от постъпването на сумите от осигурителните вноски по сметката на пенсионния фонд.
               (6) За неоснователно забавяне на превода на сумите по ал. 3 и ал. 5 Пенсионноосигурителното дружество и Националният осигурителен институт си дължат законна лихва за периода на забавянето.
               (7) Взаимоотношенията между Националния осигурителен институт и Пенсионноосигурителното дружество се уреждат с договор.
               (8) Пенсионноосигурителното дружество носи отговорност пред осигурените лица само за реално преведените от НОИ осигурителни вноски."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Пламен Славов го няма, за да обоснове предложението си.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Пламен Славов.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 23, против 74, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 159 така, както е предложен от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Член 159 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава четвърта - Данъчни облекчения".
Няма постъпили предложения.
Комисията е възприела предложението на вносителя.
По чл. 160 със заглавие "Освобождаване от данък" има предложение на народния представител Светлана Дянкова за създаване на нова ал. 4.
Комисията е подкрепила това предложение.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 160:

"Освобождаване от данък
Чл. 160. (1) Приходите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
               (2) Приходите от инвестиране на активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за облагане доходите на физическите лица.
               (3) Услугите по допълнителното задължително пенсионно осигуряване не се облагат с данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност.
               (4) Финансовият резултат на лицензираните дружества за допълнително задължително пенсионно осигуряване се намалява с пенсионния резерв, формиран по условията на чл. 192, ал. 2, както и с дохода от неговото инвестиране."
По чл. 161 със заглавие "Приспадане на личните вноски от облагаемия доход" няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя, а той е:

"Приспадане на личните вноски от облагаемия доход
Чл. 161. Личните осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по ред, начин и в размери, определени със Закона за облагане доходите на физическите лица."
По чл. 162 със заглавие "Вноските за разход" комисията е подкрепила текста на вносителя, тъй като няма предложения.
Член 162 гласи:
"Чл. 162. Вноските на работодателите за допълнително задължително пенсионно осигуряване се признават за разход за дейността по Закона за корпоративното подоходно облагане."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта и чл. 161 и 162 така, както са предложени от вносителя, и чл. 160 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 11.
Заглавието на глава четвърта и чл. 160, 161 и 162 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава пета - Права на осигурените лица".
Няма постъпили предложения.
Комисията е одобрила текста на вносителите.
По чл. 163 със заглавие "Ограничения за членуване в пенсионен фонд" има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 163:

"Ограничения за осигуряване в пенсионен фонд
Чл. 163. Осигурените лица имат право да се осигуряват само в един универсален и/или в един професионален пенсионен фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета така, както е предложено от вносителя и чл. 163 така, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 8.
Заглавието на глава пета и чл. 163 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 164 е със заглавие "Освобождаване от отговорност за задължения".
Предложение от народния представител Ваньо Цонов, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 164:

"Освобождаване от отговорност за задължения
Чл. 164. Осигурените лица и пенсионният фонд не отговарят за задълженията на Пенсионноосигурителното дружество, което го е учредило и го управлява."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 164 така, както е предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 10.
Член 164 е приет.
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Госпожо Дянкова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:

"Права при настъпване на осигурителния случай старост
Чл. 165. При настъпване на осигурителния случай старост осигуреният в универсален пенсионен фонд има право на пожизнена пенсия, а осигуреният в професионален пенсионен фонд - на пенсия за ранно пенсиониране.

Видове пенсии
Чл. 166. (1) Допълнителните пенсии по този закон са лични.
(2) Допълнителната пенсия е:
1. професионална пенсия за ранно пенсиониране;
2. лична допълнителна пенсия.
(3) Личната допълнителна пенсия е пожизнена.

Право на лична допълнителна пенсия
Чл. 167. Правото на лична допълнителна пенсия възниква, когато осигуреният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на дял първи."
По тези текстове няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте членове 165, 166 и 167, както са предложени от вносителя.
Гласували 72 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 5.
Членове от 165 до 167 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 168 със заглавие "Право на професионална пенсия".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 168:

"Право на професионална пенсия
Чл. 168. (1) Правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд възниква при наличие на:
1. не по-малко от 10 години работа при условията на първа категория труд и 8 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял първи;
2. не по-малко от 15 години работа при условията на втора категория труд и 3 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял първи.
(2) Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял първи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Междувременно, моля квесторите да поканят народните представители в залата, за да не се налага да правя поименна проверка.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Член 168, който урежда правото на професионална пенсия, поставя пред така нареченото предложение на Комисията по труда и социалната политика и на вносителя един въпрос - за разликата в годините възраст при първа категория и при втора категория. Аз считам - и се разграничавам за пореден път от подобен тип предложения на Комисията по труда и социалната политика, това е предложение на мнозинството в комисията, - че това предложение на комисията не е добро. Или най-малкото не е доказано. Защо? Защото досегашните 52 години предполагаха... Ставаше дума, че по-ранното пенсиониране предполага износване и че тази граница е избрана, защото именно тогава се счита, на база на естеството на работата, на базата на възможностите на човешкия организъм, че повече човек не може да получава доход чрез трудово правоотношение, тоест че не може да се труди и че трябва да получи това дългосрочно обезщетение, наречено пенсия.
С повишаването на възрастта за мъжете и за жените - 63 и 60 г., и предложението на комисията за нови разлики между пенсионираните по-рано и тази група, поставя вече с три години по-голяма горна граница за пенсиониране при първа категория, тоест при тези трудни условия, а и за втора категория. И аз считам, че нямам аргументи да подкрепя подобно предложение. Разграничавам се от това, което е внесла комисията и поддържам предложението на вносителя. Надявам се, че колегите, които са в залата, са го разбрали, защото действително по тези въпроси трябва да мислим много по-обстойно не само заради нас самите, защото ще ни засегнат, а заради многото хора, които се засягат. Това според мен е може би най-важният закон за годината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Моля, гласувайте чл. 168, както е предложен от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 19.
Член 168 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 169 - "Определяне размера на пенсиите" има едно предложение за много малка корекция от Светлана Дянкова, прието от комисията.
Предложение на комисията за чл. 169.
"Определяне размера на пенсиите
Чл. 169. Размерът на личните пенсии се определя на базата на:
1. натрупаната сума по индивидуалната партида;
2. биометрични таблици, одобрени от Държавната агенция за осигурителен надзор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 169, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 11.
Член 169 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 170 - "Права на наследниците", има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 170:
"Права на наследниците
Чл. 170. (1) При смърт на осигуреното лице на преживелия съпруг (съпруга) и на низходящите и възходящите наследници по права линия се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по индивидуалната му партида.
(2) При смърт на пенсионер на универсален фонд на наследниците по ал. 1 се изплаща остатъкът от сумата в индивидуалната му партида.
(3) При смърт на пенсионер на професионален фонд на наследниците по ал. 1 се изплаща натрупаната сума по индивидуалната му партида. Когато няма наследници по ал. 1, натрупаните средства се прехвърлят в държавния бюджет.
(4) Когато няма наследници по ал. 1, натрупаните средства по индивидуалната партида, а в случаите по ал. 2 - остатъкът от сумите, ако има такъв, се прехвърлят в пенсионния резерв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Позволявам си да насоча още веднъж вашето внимание по предложените разпоредби, тъй като според мен отново решението, което се предлага е недобро. Поначало подходът, който се възприема този втори задължителен стълб да се покрива с нормативната база на третия стълб, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, е погрешен. Международният опит показва много повече гаранции за осигурените. Ето тук аз имам действащата междупрофесионална каса за пенсиониране във Франция, професионална каса за пенсиониране във Франция, а също и осигурително дружество на базата на това, което има във Франция. Много повече гаранции има. И една от тези гаранции е при правата на наследниците. Дават се пенсии и за образование, тъй като в много случаи се засягат деца на базата на този втори стълб. Защото това, което ние предлагаме, е една аналогия на това, което те са решили. Уважаема колежке, освен пенсия за овдовяване има и други пенсии, които са за образование на децата, които починалият оставя. Затова, господин председател, отново ще предложа подход и по този член, който според мен е най-удачен на базата на нашия правилник: за да можем да намерим по-добро решение, ако действително има политическа воля за най-доброто решение, да отложим приемането на този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, този път няма да го подложа на гласуване. Вече два пъти го подлагам. Ако имаше някакви други предложения, ако имаше други становища, но Вие предлагате за отлагане, без да предлагате нищо конкретно нито по времето, когато се правят писмените предложения, нито сега във Вашето изказване. И аз приемам Вашите предложения за отлагане само като опит за разтакаване и бавене на работата по приемане на този закон.
Други изказвания има ли?
Моля, гласувайте чл. 170 както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 88, против 14, въздържали се 10.
Член 170 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 171 - "Право на прехвърляне", няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя:
"Право на прехвърляне
Чл. 171. Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната партида от един универсален и/или професионален пенсионен фонд съответно в друг универсален и/или професионален пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в рамките на една календарна година и без ограничение - в случай на несъгласие с извършените промени в правилника."
По чл. 172 също няма предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя:
"Право на изтегляне на набраните суми
Чл. 172. Осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуалната партида от професионалния фонд в универсален фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия при условията на чл. 168."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 171 и 172, както са предложени от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 17.
Членове 171 и 172 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 173 - "Право на безплатна информация", има предложение от народния представител Светлана Дянкова, подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 173:
"Право на безплатна информация
Чл. 173. (1) Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната му партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от набраните средства пенсионни права най-малко веднъж в рамките на една календарна година по ред и начин, определени в правилника на пенсионноосигурителното дружество.
(2) При смърт на осигуреното лице правото по ал. 1 се придобива от лицата по чл. 170, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 173, както е предложен от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 16.
Член 173 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 174 - "Сигнална функция".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 174 с неговите две алинеи.
"Чл. 174. (1) Осигуреното лице и лицата по чл. 170, ал. 1 имат право да сигнализират Попечителския съвет и Държавната агенция за осигурителен надзор за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Попечителският съвет, съответно Държавната агенция за осигурителен надзор, са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 174 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 3.
Член 174 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава шеста - Активи и инвестиции".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието на глава шеста.
"Принципи на инвестиране" е заглавието на чл. 175.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
Няма постъпили предложения.
"Чл. 175. Средствата на универсалния и на професионалния пенсионен фонд се инвестират при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте заглавието на глава шеста и чл. 175 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на глава шеста и чл. 175 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 176 със заглавие: "Инвестиране на активите".
Предложение от народния представител Светлана Дянкова, прието от комисията.
Комисията предлага чл. 176 да се измени както следва:

"Инвестиране на активите

Чл. 176. (1) Активите на пенсионния фонд могат да бъдат инвестирани само в:
1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
2. ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа;
3. общински облигации;
4. банкови депозити;
5. недвижимо имущество и ипотеки.
(2) Не по-малко от 50 на сто от активите на пенсионния фонд трябва да бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата и/или във вземания по банкови депозити.
 (3) Не повече от 5 на сто от активите на пенсионния фонд могат да бъдат инвестирани в недвижимо имущество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър, колеги! Въпреки опита, господин председател, да привлека Вашето внимание дори и на Вас, който следите материята, се убедих, че с репликата по отношение на това какво искам да правя, Вие всъщност не сте разбрали каква е целта. Целта не е да се губи време, господин председател. Целта и отговорността, която има всеки един от нас, е да направим по-добър закон. И никога не съм си позволявал да правя нещо, в което се опитахте да ме упрекнете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За което има начин, господин Статков. Вие не сте се възползвали.
РУСИ СТАТКОВ: Разбира се, господин председател. Но този начин ни беше иззет с процедурата и подхода в това законодателство, което реализираме на крак. Във внасянето на многобройни закони и прехвърляне границата на всякаква физическа възможност на човек да направи нещо по-съществено. Разбира се, не се оплаквам, но исках да хвана поне последния влак и да го хванем заедно.
В този смисъл продължавам да твърдя, че и тази разпоредба, която се предлага, по същество прави закона подобен или почти същия, какъвто е за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване - така нареченият трети стълб. А третият и вторият стълб трябва да имат разлика. Разлика, защото вторият стълб е задължително допълнително пенсионно осигуряване и гаранции в посока на този втори стълб. Гаранции! А това не го правим. (Неразбираема реплика от мнозинството.)
Не го правим, защото вие приехте условията за учредяването на подобен фонд - дружествата да имат същите изисквания, каквито са за третия стълб. Тоест, минималният размер на капитала да бъде 3 млн. ли беше, 3 млрд. Вие приехте нови предложения, които се различават от тези на вносителя, за числеността на универсалния фонд и на професионалния фонд, които дават възможност формално да съществуват по 30-40 универсални дружества. А тези дружества, които действат в момента, са с лошо финансово състояние. Тоест, допълнителни разходи. Сега, с тази конкретна разпоредба - за инвестиране на активите, първоначално внесеният проект на вносителя за гаранции, за надеждност се нарушава. Отива се на числото 50 на сто, което е при допълнителното доброволно осигуряване. Ето, при мен е законът. Тоест, отново се отива на третия стълб. И ние правим нещо, което е от пусто в празно, защото възприемаме същите разпоредби. Повтарям, не е необходимо да сливаме тези два закона, защото те са на принципно различна база.
Ето затова аз моля и вносителя, в лицето на Министерския съвет, на министъра тук, да защитава своите предложения.
Аз настоявам вторият стълб, който е задължителен, ние действително да го обезпечим и финансово, да го обезпечим от гледна точка на надеждност и да се запази възприетият подход на вносителя. Разбира се, тук ще възникнат проблеми във връзка с държавните ценни книжа, в които става дума за тази цифра 50, която се предлага, и 70, които са предложени от вносителя. Да, този въпрос трябва да бъде решен нормативно. Ще го решим ние с вас, както е решен в Полша. За да има, наред с принципа надеждност, и ликвидност, и доходност. Разбира се, това са икономически аспекти, но те са като принципи, които трябва да бъдат гарантирани със съответни механизми. До този момент този въпрос не е решен и ще има проблеми с държавните ценни книжа, в това число и с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
Но очевидно днес, намирайки се на темата на втори стълб за задължителното допълнително пенсионно осигуряване, ние не трябва да отстъпваме. Трябва да поемем ангажимента да направим този механизъм за държавните ценни книжа, но днес да си остане това, което е предложил в конкретната разпоредба вносителят. Всяко друго отстъпление означава, повтарям, поставяне под съмнение нашата законодателна дейност и гаранциите, които трябва да има за този стълб. Аз не бих искал да участвам в подобно нещо, затова отново се разграничавам от мнението на комисията. Тъй като много пъти се повтаряше: това е мнение на комисията. Не, това е мнение на част от комисията.
Затова настоявам да поддържаме предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Госпожа Светлана Дянкова има думата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Господин председател, уважаеми колеги, досега няколко пъти наистина постъпиха предложения от господин Статков за прекратяване на дискусиите и по възможност за изчезването въобще на тази глава, която регламентира начина, по който ще се правят осигуряванията във втория стълб. Струва ми се, че господин Статков изпада в една крайност, която вече беше демонстрирана и в комисията.
Господин Статков, има една много голяма разлика между първия и втория стълб и тя е принципна. Разлика, която вероятно на Вас Ви е трудно да осъзнаете. Това е разликата между разходната система и капиталовата система. Всичко онова, което правим досега в дял втори, е точно свързано с това да бъдат осигурени и застраховани и презастраховани лицата, които ще се осигуряват във втория стълб. Толкова много гаранции поискахме и от държавата, и от Държавната агенция за осигурителен надзор, и от дружествата, които ще правят фондовете, и от Националния осигурителен институт, че даже на моменти на мен ми се струва, че цялата тази система може би малко и трудно ще сработи, защото ние на всеки един текст търсим това презастраховане. Тъй като комисията отдавна работи по този закон и отдавна приехме, че основен принцип ще бъде сигурността на осигурените и избрахме принципа на сигурността пред принципа на риска, защото има и такова нещо. Но в края на краищата Вие изглежда просто не можете да възприемете това, че в реформата ще има втори и трети стълб.
Вярно е, по много от нещата вторият и третият стълб си приличат. Там, където наистина става дума за доброволност. Но в другата си част, където има задължителния елемент, той си прилича - вторият стълб с първия стълб.

И какво друго, ако не отново гаранция за тези инвестирания, които се предлагат в чл. 176. Забележете колко е малък обхватът на това инвестиране - никаква свобода не се дава на дружествата. Малка гаранция ли е това да се инвестира в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, ценни книжа, които са приети само за търговия на регулираните пазари на ценни книжа - общински облигации и банкови депозити? Тоест, никакъв инструментариум, който да позволи на дружествата по някакъв начин да не бъдат добри управители на парите на хората, които ще бъдат в тези фондове.
И затова ми се струва, че просто, ако ще водим този принципен спор на какво основание, на какъв принцип ще съществуват тези дружества и тези фондове от втория стълб, мястото не е тук. Това беше дискусията за първото четене. И аз ви гарантирам, че ако се върнете назад и ако отидете напред по закона, ще видите, че разликите в това, което предлага комисията, или, хайде, да бъда справедлива докрай, онази част от комисията, която работи активно по този закон, а не цялата комисия, и министерството като вносител на този закон, е много малка. Много малка! Напротив, комисията беше изключително добросъвестна, за да подобри закона, който ни беше внесен, но някакви философски промени, различаващи се от принципите, които вносителят е вложил в закона, ние не сме допуснали.
И аз затова ви моля, ако имате някакви обръщения, обръщайте се по-скоро към мен като председател, но не слагайте в квалификациите за комисията неща, които не са верни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Реплика от господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър, уважаеми колеги, госпожо Дянкова!
Първо, ние сме задължени от Конституцията на Република България да направим закон, който не й противоречи. В Конституцията е записано, че България е социална държава.
РЕПЛИКА ОТДЯСНО: Да, но това не значи, че трябва да е социалистическа!
РУСИ СТАТКОВ: Това е принцип, който трябва много да ни говори.
Уважаеми дами и господа, в България това, което се прави, не трябва да противоречи на Конституцията!
Второ, аз не съм отричал никога мястото на втория и третия стълб, но съм искал и продължавам да настоявам те да бъдат в съответствие със социалната държава, каквато е тя в Конституцията. Ако някой иска да промени Конституцията, това е друга тема.
Исках отлагане на този дял втори, защото смятам, че именно принципите, заложени в него, механизмите и разпоредбите трябва да бъдат в съответствие с Конституцията. Има много примери, госпожо Дянкова, че вносителят се е опитал да се придържа, а в комисията те се промениха. И аз казах - универсалните пенсионни фондове бяха предложени от вносителя да бъдат с не по-малко от 50 000 души. Комисията реши - 30 000 души. А това е ясно, че в условията на България толкова много дружества няма да имат възможност да създадат необходимите гаранции.
По-нататък, има и други примери дотук, които приехме. Конкретната разпоредба беше от гледна точка на инвестициите да има гаранции. И аз считах и считам, че промяната на волята на вносителя по отношение на тези инвестиции, по-конкретно, например, в ал. 2 на чл. 176, който обсъждаме - не по-малко от 70 на сто от активите на универсалния и професионалния фонд да бъдат инвестирани в ценни книжа. Казах, че тук има един проблем във връзка с ценните книжа, който стои с доброволното осигуряване и който трябва да го решим, но това не значи, че трябва да намалим и да отидем на 50 на сто, както е при доброволното осигуряване, защото това означава отслабване на тези гаранции. Защото става дума за втори стълб, който е задължително допълнително пенсионно осигуряване, а не доброволно.
Затова не мога да приема подобни упреци и настоявам да се спазва поне логиката на вносителя тук и да бъде подкрепено предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин министърът има думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Въпросът с инвестирането на средствата в пенсионните фондове има две основни цели - едната е запазване на парите, а другата - увеличаването на парите. Ако гоним само първата цел - запазване на парите, ако аз правилно разбрах, това седи в основата на предложението на господин Статков, тогава най-добре е да ги вземем, да ги съберем, да ги закопаем 10 м дълбоко в земята и да ги залеем с бетон. Това е най-сигурният начин да ги запазим такива, каквито са внесени. (Весело оживление в залата.) Само че как ще изпълним втория ангажимент - да увеличим парите? Без да имаш възможността да ги инвестираш, без да имаш възможността да ги превърнеш в допълнителни пари. Затова, според мен, предложението, включително с увеличаването на инструментите, именно инвестиция в недвижими имоти, инвестиция в ипотеки, това е добро решение и по никакъв начин не се застрашават интересите.
Имайте предвид, че ако се стремим към непрекъснато разширяване на инвестиране в държавни ценни книжа, ние създаваме бъдещо задължение на държавата. Значи, там също не можем да отидем на някакви максималистични искания. Затова това, което предлагаме и което след това е усъвършенствано от комисията, според мен създава добър инструментариум за инвестиции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Моля, гласувайте чл. 176 така, както е предложен от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 80, против 16, въздържали се 10.
Член 176 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 177 е със заглавие "Забрана за инвестиране".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
"Забрана за инвестиране
Чл. 177. Активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд не могат да бъдат инвестирани в:
1. ценни книжа, които не са напълно изплатени;
2. ценни книжа, издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява или от свързани с него лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 177 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 72, против 7, въздържали се 3.
Член 177 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 178 е със заглавие "Ограничения при инвестирането".
Има предложение на Светлана Дянкова за допълнение на ал. 2. То е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 178:

"Ограничения при инвестирането
Чл. 178. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира до 5 на сто от активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд в ценни книжа, издадени от едно дружество.
               (2) Държавната агенция за осигурителен надзор съгласувано с Комисията по ценните книжа и фондовите борси може да разреши на едно пенсионноосигурително дружество да инвестира до 10 на сто от активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд в ценни книжа, издадени от едно дружество. Агенцията издава или отказва да издаде писмено разрешение в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
               (3) Пенсионноосигурителното дружество и универсалният и професионалният пенсионен фонд не могат да придобиват повече от 10 на сто от акциите на един емитент или да придобиват участие, чрез което да определят пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на емитента."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 178 така, както е предложен от комисията.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 7, въздържали се 5.
Член 178 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 179 със заглавие "Забрана за предоставяне на заеми".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя, както следва:
"Забрана за предоставяне на заеми
Чл. 179. Пенсионноосигурителното дружество не може да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица с активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 179 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 95 народни представители: за 79, против 9, въздържали се 7.
Член 179 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 180 със заглавие "Инвестиции в чужбина".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е прието от комисията.
Предложение на комисията за чл. 180:
"Инвестиции в чужбина
Чл. 180. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира не повече от 5 на сто от активите на пенсионния фонд в чужбина в държавни ценни книжа и общински облигации и не повече от 5 на сто от активите - в ценни книжа, допуснати за търговия на регулираните пазари на ценни книжа.
(2) Инвестицията по ал. 1 се извършва по ред, установен от министъра на финансите, съгласувано с управителя на Българската народна банка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Очевидно ние днес нямаме представител на правителството тук. След като господин Нейков си позволи по чл. 176 да се откаже от собственото си предложение като вносител, вместо 70 на сто да отиде на предложението 50 на сто, което е на Асоциацията на пенсионните фондове, аз нямам друго обяснение. И тъй като българското правителство според мен няма представител, аз продължавам да защитавам българското правителство, защото в случая смятам, че разпоредбата, която предлага и по този член, е по-добра от текста, който предлага госпожа Дянкова. Става дума за чл. 180, който регулира въпроса за инвестициите в чужбина.
Пенсионните фондове, уважаеми дами и господа отдясно, на Запад в този вид, в който са, са най-големите инвеститори. България, която в момента търси инвестиции, България, която моли и взима заеми, ще си позволи в лицето на закона, който ние приемаме, да изнася инвестиции. (Реплики от народния представител Христо Христов.)
Ами ето конкретната разпоредба, уважаеми господин Христов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Христов, не пречете на господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ: Възможността се увеличава с тази разпоредба да се изнасят капитали на фондове навън. (Реплики от народния представител Христо Христов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Христов, не влизайте в диалог с господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ: Четете конкретния текст, уважаеми дами и господа отдясно. Всеки процент увеличение на тези пари, които ще изтекат, са милиарди. Това не е мнение на Руси Статков, а това е мнение на господин Тебеян, което той изрази в комисията, като представител на българските индустриалци. Това е мнение на българските индустриалци, това е мнение на Съюза на пенсионерите, които искат техните пари да създават работни места в България, които искат с техните пари да създават работни места за техните деца и възвращаемост.
И трето. Господин министърът говори, пак повтарям, като частно лице, защото забрави, че има принципи - надеждност, на първо място, които сме приели; второ - ликвидност, и чак трето е доходност. И аз, когато заговорих за държавните ценни книжа, тогава и сега казвам, че ние в България трябва да решим този въпрос с вас, защото той касае допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Така да го решим, както е в Полша и други държави. И стига сме работили като частни лица. Дайте да работим като народни представители и най-после правителството, ако ще прави някаква смяна, да прави, но да дойдат хора, които ще защитават българския интерес.
Поддържам предложението на правителството в случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Моля, гласувайте чл. 180 така, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 84, против 26, въздържали се 2.
Член 180 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 181 със заглавие "Оценка на активите".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
Предложение на комисията за чл. 181:
"Оценка на активите
Чл. 181. Редът и начинът за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества се определя с акт на Министерския съвет."
Член 182 със заглавие "Договор с инвестиционен посредник".
Няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
Предложение на комисията за чл. 182:
"Договор с инвестиционен посредник
Чл. 182. Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да сключи договор с един или повече лицензирани инвестиционни посредници за извършване на сделки с ценни книжа, свързани с управлението на активите на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте членове 181 и 182 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 100 народни представители: за 78, против 5, въздържали се 17.
Членове 181 и 182 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 183 със заглавие "Договор с банка-депозитар".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е прието от комисията, вместо "банка-депозитар" да бъде навсякъде в текста "банки-депозитари".
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
Комисията предлага следния текст за чл. 183:
"Договор с банки-депозитари
Чл. 183. (1) Безналичните ценни книжа, с изключение на държавните ценни книжа, притежавани от пенсионноосигурителното дружество и от универсалния и/или от професионалния пенсионен фонд, се вписват в регистъра на Централния депозитар.
(2) Паричните средства и други ценни книжа, извън тези по ал. 1, притежавани от пенсионноосигурителното дружество и от универсалния и/или от професионалния пенсионен фонд, се съхраняват в банки-депозитари, които се избират по списък, утвърден от Държавната агенция за осигурителен надзор, съвместно с Българската народна банка.
(3) Отношенията между банките-депозитари по ал. 2 и пенсионноосигурителното дружество се уреждат с писмен договор.
(4) Банките-депозитари извършват плащанията за сметка на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или професионалния пенсионен фонд.
(5) Банките-депозитари не могат да бъдат едно и също лице или свързано лице с инвестиционния посредник.
(6) Банките депозитари не могат да бъдат кредитор или гарант на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или професионалния пенсионен фонд, освен за вземанията си по договорите за депозитарни услуги.
(7) Банките-депозитари отделят паричните средства на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд от собствените си активи и ги отчитат отделно.
(8) Банките депозитари не отговарят за задълженията си към своите кредитори с паричните средства, които дължат на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд.
      (9) Банките-депозитари са длъжни:
1. да превеждат в обичайните срокове плащанията, свързани със сделки с активите на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд, за които са получили нареждане;
2. да се разпореждат с поверените им активи на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд само по нареждане на упълномощени от пенсионноосигурителното дружество лица; когато тези нареждания противоречат на закона, на устава или на правилника на пенсионноосигурителното дружество или на договора за депозитарни услуги, те не се изпълняват;
3. да се отчитат редовно пред пенсионноосигурителното дружество за поверените активи и за извършените операции;
4. да информират Държавната агенция за осигурителен надзор при констатирани нарушения на разпоредбите на този кодекс.
    (10) Банките-депозитари съдействат на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд за получаване на информация и за участие на емитентите, в чиито ценни книжа те са инвестирали, както и да поемат други задължения, свързани с поверените активи, съгласно сключените договори. Възнаграждението на банките-депозитари не може да надвишава обичайното за извършваните услуги."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 183 така, както е предложен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 6.
Член 183 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 184 е със заглавие "Актюерско обслужване".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Комисията по труда и социалната политика подкрепя текста на вносителя за чл. 184.

"Актюерско обслужване
Чл. 184. (1) Актюерското обслужване на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд се извършва от лицензиран актюер въз основа на трудов договор с пенсионноосигурителното дружество.
               (2) Лицензирането на актюерите се извършва по ред, установен от Държавната агенция за осигурителен надзор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 184 така, както е предложен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 7.
Член 184 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава седма - Счетоводство и отчетност".
Няма постъпили предложения.
Комисията по труда и социалната политика подкрепя текста на вносителя.
Член 185 е със заглавие "Изисквания към счетоводството на пенсионноосигурителното дружество и на пенсионните фондове".
Няма постъпили предложения.
Комисията по труда и социалната политика подкрепя текста на вносителя.

"Изисквания към счетоводството на
пенсионноосигурителното дружество и на пенсионните
фондове
Чл. 185. Пенсионноосигурителното дружество и универсалниите и професионалните пенсионни фондове водят счетоводството и съставят счетоводните си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, националните счетоводни стандарти и разпоредбите на този кодекс."
Член 186 е със заглавие "Счетоводство на пенсионния фонд".
Няма предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за чл. 186:

"Счетоводство на пенсионния фонд
Чл. 186. Пенсионноосигурителното дружество води отделно счетоводство на пенсионния фонд и съставя отделен счетоводен баланс по счетоводен стандарт, приет от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли бележки по чл. 185 и 186? Няма.
Моля, гласувайте заглавието на глава седма и съдържанието на чл. 185 и 186.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 8, въздържали се 6.
Заглавието на глава седма и членове 185 и 186 са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 187 е със заглавие "Годишен счетоводен отчет".
Има предложение от народния представител Светлана Дянкова, което е възприето от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 187:


"Годишен счетоводен отчет
Чл. 187. (1) Годишните счетоводни отчети на пенсионноосигурителното дружество и на управлявания от него пенсионен фонд се проверяват и заверяват от експерт-счетоводител или специализирани одиторски дружества, утвърдени от Държавната агенция за осигурителен надзор.
               (2) Експерт-счетоводителите и специализираните одиторски дружества са длъжни да извършват добросъвестна и безпристрастна проверка и да опазват служебната тайна."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
По чл. 187 има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 2, въздържали се 10.
Член 187 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 188 е със заглавие "Проверка на годишните счетоводни отчети".
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 188:

"Приемане на годишните счетоводни отчети
Чл. 188. Докладът за дейността и годишният счетоводен отчет на пенсионния фонд се приемат от Общото събрание на пенсионноосигурителното дружество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 188? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 85, против 7, въздържали се 13.
Член 188 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 189 е със заглавие "Обнародване на отчета".
Има предложение от народния представител Николай Томов, което е възприето от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 189:

"Обнародване на отчета
Чл. 189. Приетите от Общото събрание годишен счетоводен отчет на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него пенсионни фондове се обнародват едновременно в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По чл. 189 има ли бележки? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 12.
Член 189 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 190 е със заглавие "Задължение за представяне на отчетите".
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика по чл. 190:

"Задължение за представяне на отчетите
Чл. 190. (1) Пенсионноосигурителното дружество представя приетите годишни счетоводни отчети на Държавната агенция за осигурителен надзор.
               (2) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят при поискване от Държавната агенция за осигурителен надзор финансови отчети, които отразяват финансовото им състояние и състоянието на управляваните от тях пенсионни фондове."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 190? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 190, както се предлага от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 79, против 5, въздържали се 11.
Член 190 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Глава осма - Пенсионни резерви".
Няма предложение за промяна в заглавието.
По чл. 191 няма постъпили предложения и комисията е приела текста на вносителя:
"Гаранции за изпълнение на задълженията
Чл. 191. Пенсионноосигурителното дружество, което управлява универсален и/или професионален пенсионен фонд, гарантира с активите си изпълнението на задълженията към осигурените във фонда лица.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по названието на глава осма и съдържанието на чл. 191? Няма.
Моля да ги гласувате.
Гласували 92 народни представители: за 80, против 6, въздържали се 6.
Член 191 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 192 - "Резерви на пенсионноосигурителното дружество и на пенсионния фонд" - има предложение на народния представител Светлана Дянкова, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 192:
"Резерви на пенсионноосигурителното дружество
Чл. 192. (1) Пенсионноосигурителното дружество задължително създава общи резерви по реда на Търговския закон.
(2) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява универсален пенсионен фонд, задължително създава пенсионен резерв по ред, определен от Министерския съвет.
(3) С пенсионния резерв се покрива изплащането на пенсиите на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.
(4) Пенсионноосигурителните дружества не могат да раздават дивидент на своите акционери преди формирането на резервите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по чл. 192? Няма.
Моля да гласувате.
Гласували 101 народни представители: за 85, против 11, въздържали се 5.
Член 192 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 193 няма постъпили предложения.
Комисията е подкрепила текста на вносителя:
"Минимално равнище на доходност
Чл. 193. (1) Държавната агенция за осигурителен надзор определя минимално равнище на доходността, която пенсионноосигурителните дружества трябва да реализират при инвестиране на средствата на универсалните и на професионалните пенсионни фондове.
(2) При неизпълнение на изискването по ал. 1 Държавната агенция за осигурителен надзор определя срок за представяне на икономически план за подобряване на дейността на пенсионноосигурителното дружество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по този текст? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 193, както е представен от вносителя.
Гласували 99 народни представители: за 83, против 8, въздържали се 8.
Член 193 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По заглавието на глава девета "Преобразуване, прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване" е направено предложение от народния представител Ангел Балтаджиев за промяна на заглавието на глава девета.
Има и още едно предложение от народния представител Ангел Балтаджиев за промяна в чл. 194.
Комисията е подкрепила тези предложения и предлага заглавие на глава девета и чл. 194, както следва:
"Глава девета
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ
Преобразуване на пенсионния фонд
Чл. 194. (1) Пенсионният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да се разделя или да отделя от себе си друг пенсионен фонд, както и да се преобразува в търговско дружество, сдружение с нестопанска цел или кооперация.
(2) Пенсионен фонд, учреден и управляван от едно пенсионноосигурително дружество, може да се влива или слива с пенсионен фонд, учреден и управляван от друго лицензирано пенсионноосигурително дружество при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(3) Пенсионен фонд не може да се прекратява, освен в случаите на несъстоятелност."
Има ли бележки по предложението за ново заглавие на глава девета и по съдържанието на чл. 194? Няма.
Моля да гласувате предложението за ново заглавие на глава девета и съдържанието на чл. 194.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 4, въздържали се 10.
Заглавието на глава девета и съдържанието на чл. 194 са приети.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 195 - "Производство по несъстоятелност".
Предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, възприето от комисията.
Член 195 по предложение на комисията се изменя, както следва:
"Производство по несъстоятелност
Чл. 195. (1) Производство по несъстоятелност на пенсионен фонд се открива, в случай че е неплатежоспособен, когато не е в състояние да плаща своите задължения към осигурените лица или забавя плащанията или частично изплаща задълженията си. В тези случаи управляващото пенсионноосигурително дружество е длъжно незабавно да уведоми Държавната агенция за осигурителен надзор.
(2) В случаите по ал. 1 Държавната агенция за осигурителен надзор:
1. проучва и в рамките на своите компетенции използва всички възможности за финансово оздравяване на фонда;
2. при изчерпване на всички възможности дава съгласие за прекратяване на фонда и предлага на съда да назначи посочен от нея синдик;
3. съдът назначава посочения или друг синдик."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Руси Статков има бележки по чл. 195.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Производството по несъстоятелност и конкретно разпоредбата в чл. 195, ал. 1 и 2, касаещи дейността на пенсионните фондове, според мен трябва, наред с общите постановки за несъстоятелност, господин министър, да съдържа и специфични. И то, разбира се, от гледна точка на гаранции за тези, които са засегнати, а това са хората, които се осигуряват.
В случая начинът, по който е записано в ал. 1 това производство по несъстоятелност, че се открива, когато има неплатежоспособност и се изреждат тук няколко хипотези: когато не е в състояние да плаща своите задължения към осигурените лица - това е една хипотеза. Втора хипотеза - или забавя плащанията. И следващата хипотеза - или частично изплаща задълженията си.
Според мен, ако ние търсим действително прецизност, трябва да решим коя от тези хипотези, господин министър, да остане. Защото те са различни. Това са различни случаи. Значи във всички тези случаи можеш да откриваш производство по несъстоятелност. Традиционното, стандартното производство по несъстоятелност, е когато е неплатежоспособен. Или, при банките беше, когато не могат да осъществят определени плащания в определен срок. Или в застраховането, тук е господин Христов, при други условия. Ако тук говорим за специфични правила за обявяване на несъстоятелност, ние трябва да кажем кои са. Начинът, по който записваме в чл. 195, ал. 1, според мен не е добър. И тук трябва да се произнесат, господин Лучников, юристите. Моята молба е да отложим тази разпоредба, за да намерим по-добро решение. Или най-малкото - много по-ясно и по-точно решение от гледна точка именно на конкретния закон, който в момента ние работим. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Предложението на господин Статков е да се отложи гласуването на чл. 195.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 113 народни представители: за 40, против 70, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте съдържанието на чл. 195 така, както се предлага от комисията.
Гласували 104 народни представители: за 74, против 26, въздържали се 4.
Член 195 е приет.
За отрицателен вот има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми акад. Сендов! Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Аз гласувах "против", защото с този текст ще се предизвикат сериозни проблеми в ликвидирането и въобще в процедурата по несъстоятелност на този тип дружества. Но по-важното е друго - че тук се предвиждат едни процедури по несъстоятелност, които зависят не от някакви законови предпоставки, а зависят от решението на един административен орган, който трябва да прецени дали са изчерпани възможностите или не са.
Този текст дава възможност и за корупция, дами и господа! И ако вие го правите с ясното съзнание, че това искате, то е едно. Ако вие не разбирате за какво гласувате, то тогава се вслушайте малко повече в предложенията на своите колеги от опозицията. Имам предвид предложението на народния представител Руси Статков.
И в крайна сметка с този текст се въвежда още веднъж лоша практика - да има несъстоятелност като процедура, една - за пенсионните дружества, друга - за застрахователните, трета - за банките, четвърта, пета и шеста, което е вредно въобще за правния порядък в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на господин Миков. Други желаещи за отрицателен вот? Не виждам.
Госпожа Дянкова, продължаваме с чл. 196.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 196 - "Права на синдика".
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
"Чл. 196. (1) В случаите по чл. 195 синдикът се счита за оправомощен да прехвърля сумите по индивидуалните партиди от един пенсионен фонд към друг по силата на договор, сключен между него и друго пенсионноосигурително дружество.
(2) Договорите по ал. 1 влизат в сила след утвърждаването им от Държавната агенция за осигурителен надзор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: По чл. 196 има ли бележки? Няма.
Моля да го гласувате.
Гласували 97 народни представители: за 73, против 14, въздържали се 10.
Член 196 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 197 - "Права на осигурения".
Предложение на народния представител Светлана Бончева, подкрепено от комисията.
Член 197 се изменя така:
"Права на осигурения
Чл. 197. В случаите по чл. 196 осигуреният във фонда има право да потвърди със свое писмено заявление участието си във фонда, в който са прехвърени средствата на прекратения универсален или професионален фонд, или да прехвърли средствата в друг фонд. В тези случаи не се събират таксите по чл. 202, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин Сендов! Господин министър, дами и господа народни представители! Аз предлагам този текст да бъде отложен. И да бъде съгласуван по някакъв начин с току-що приетия чл. 196. Там синдикът прехвърля сумите по индивидуалните партиди и тези негови действия или тези негови договори влизат в сила след утвърждаването им от Държавната агенция за осигурителен надзор. Там осигуреният няма думата - дали желае в друг фонд или не желае в друг фонд. Едва след като е приключила цялата история по чл. 196 се решава, че той може да потвърди със свое писмено заявление участието си или тогава от този друг фонд, в който той не е желал, но синдикът, одобрен от агенцията, му е прехвърлял парите, ще го прехвърля в някакъв трети фонд.
Е, не беше ли по-добре, щом ще има такава потвърдителна процедура, то при процедурата по прехвърляне на сметките по чл. 196 да бъде съобразена волята на този осигурен човек? А така синдикът е прехвърлил партидите, агенцията е одобрила, а после той щял да потвърждава или пък да прехвърля нещо. Защо са тези излишни движения?
И държа да ви обърна внимание, че става въпрос за разпореждане със средства, които доброволно осигуреният е вложил в определен фонд, защото му е вярвал, защото му е симпатичен или по някакви си негови съображения. И сега изведнъж синдикът ги прехвърля, агенцията одобрява, чак след това той може да потвърждава или пък да не потвърждава.
Тук тези процедури и тяхната поредност противоречат на логиката някак си, че отношенията между осигурения и съответния фонд са двустранни отношения между тях. Изведнъж синдикът, комисията, всички други го решават, накрая го питат ей така. Защо тогава ще го питат? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли други бележки?
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Това, което господин Миков казва като случайно че го питат, или пък някой друг се разпореждал вместо него, а всъщност, господин Миков, може би не сте успял да разберете, че двете форми, които се използват в случая, са насочени изцяло да защитят интересите на осигуреното лице. Може би, ако вникнете в ролята на синдика, това е той да постигне максимално бързо управление и то ефикасно управление на една застрашена институция. И ако оставим хората сами, някъде да им напишем: "Вашият фонд нещо не е в ред, оправяйте се", това едва ли ще бъде най-добрият подход към тях. Обратно, вариантът, който предлагаме, е и правно издържан, и от друга страна, създава и фактически гаранции за интересите на хората. В най-трудния момент за един такъв фонд синдикът ще вземе бързо оперативно решение, което подлежи на контрол от страна на Държавната агенция, за да определи в кой стабилен фонд да бъдат прехвърлени парите.
Едновременно с това, уважавайки правото на човека да прецени дали този избор отговаря на неговите интереси, му се дава възможност, след като вече са защитени неговите пари чрез действията на синдика, той да избере след това сам фонда, в който да продължи своето осигуряване. Така че по никакъв начин не са създава нито хаос, нито се намаляват гаранциите за хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря, господин министър.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Наистина много сме затруднени върху текстове, в които господин министърът се опитва да прави някаква защита, да приемем, че това наистина е решение. Дотук по същество ние допуснахме един административен орган, в случая какъвто се явява Държавната агенция в различни хипотези, в различен обхват да решават субективно дали да обявяват несъстоятелност. Като за едни може да бъде обявена, когато е забавил плащанията, за друг - когато частично е изплатил, а за трети - когато въобще не може да плаща. Това е съобразно преценката на тази агенция. Така е това, което приехме - "Производство по несъстоятелност".
Добре, приехте го вече. Но защо трябваше да се отива на синдик и той да прехвърля отново субективно, без да се питат тези, които са, а да спрем, след като е обявена несъстоятелността, да дадем възможност на хората да изберат по-нататък. И тогава синдикът да направи прехвърляне. Значи, след чл. 195 да бъде този избор на хората. (Обаждания от мнозинството.)
Христо, наистина не си чел закона, защото законът е доброволен избор на хората в тези фондове. И този принцип на доброволен избор трябва да бъде спазен и сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, не разговаряйте от трибуната.
РУСИ СТАТКОВ: Уважаеми колеги, говорим за принципи, които са заложени в закона, и за правото на хората в края на краищата да реализират едно свое субективно право, казано юридически. В случая се прелива от пусто в празно. Защото уж това право му се дава, обаче след като синдикът е прехвърлил в някой фонд, в който той е преценил. А този фонд може да бъде на негови приятели или на братовчеди.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС, от място): Най-вече, най-вече на братовчеди.
РУСИ СТАТКОВ: А, господин министър, трябва да защитите от името на правителството хората. Направете го по най-добрия начин. Стига тук сме свидетели на нещо, което се мъчите да обясните, само че като лична позиция, а не позиция на правителството.
Аз смятам, че мястото на тази разпоредба е преди действията на синдика или след несъстоятелността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И какво е предложението?
РУСИ СТАТКОВ: Предложението е да стане преномериране. И фактически тази разпоредба да отиде след "Несъстоятелност", а след това да бъде онази разпоредба, която касае прехвърлянето от синдика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Трябва тогава да се измени текстът, защото текстът на чл. 197 е в случаите по чл. 196 - дали той ще бъде с по-преден номер или по-заден, няма да се измени...
РУСИ СТАТКОВ: Да, прав сте, господин председател. В такъв случай да отложим гледането на разпоредбата, да я направим такава, каквато действително защитава интересите на хората в тази посока, в която Вие започнахте да говорите, и която защитавам, разбира се. И да решим по най-добрия начин това, което стои в момента пред нас като проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Предложението на народния представител Руси Статков е да се отложи разглеждането и гласуването на чл. 197.
Има ли друго процедурно предложение? Няма.
Моля да гласувате най-напред да се отложи разглеждането и гласуването на чл. 197.
Гласували 113 народни представители: за 28, против 83, въздържали се 2.
Предложението на народния представител Руси Статков не се приема.
Има ли други бележки по чл. 197? Няма.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 197 така, както е предложен от комисията.
Гласували 110 народни представители: за 87, против 20, въздържали се 3.
Член 197 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: По чл. 198 със заглавие "Задължения на Държавната агенция за осигурителен надзор" има предложение от народния представител Николай Томов, което е възприето от комисията.
Предложение на Комисията по труда и социалната политика за чл. 198:

"Задължения на Държавната агенция
за осигурителен надзор
Чл. 198. Държавната агенция за осигурителен надзор е длъжна да уведоми осигурените за правата им по чл. 197 чрез обнародване в "Държавен вестник" и в най-малко два централни ежедневника."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Тези от вас, които имат интерес към текста, ще открият една странна метаморфоза между това, което е предложил вносителят за писмено уведомяване на осигурените лица и това, което се предлага на залата като текст от комисията.
За пръв път аз чувам да има писмено уведомяване чрез "Държавен вестник" и два централни ежедневника. Това е текстът на комисията. Записано е: "е длъжна да уведоми осигурените за правата им чрез обнародване в "Държавен вестник" и най-малко в два централни ежедневника". По този начин отпада онова задължение за персонално уведомяване на осигурените лица.
Колко българи четат "Държавен вестник"? Друг е въпросът, че и централни ежедневници напоследък не четат особено много. Как ще бъдат защитени интересите на тези лица от злоупотреби с техните средства по индивидуалните партиди от синдиците, които ги прехвърлят тук и там, както каза колегата Статков - по братовчедски принцип? Как ще бъдат защитени? Или, след като синдикът ще ги прехвърля, да бъде така добър, или синдикът, или тази държавна агенция, да ги уведоми персонално къде са заминали техните пари.
И да не подменяме волята на вносителя, господин министър. Аз мисля, че ако Вие поддържате предложението на вносителя, трябва да станете и да го кажете ясно. А ако искате чрез предложения текст от комисията да хвърляте прах в очите на хората, че са защитени техните интереси, също да го кажем. Защото така се получава.
В крайна сметка, как ще бъдат защитени от злоупотреби тези хора? Срокът е едномесечен. Ами, хората по селата ще четат "Държавен вестник" и този срок е изтекъл, парите им отишли в братовчедския фонд, те не могли да направят... Въобще, странно са изменени текстовете на вносителя и ви моля настойчиво да вземете отношение по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Моля, гласувайте чл. 198 така, както е предложен от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 79, против 21, въздържали се 2.
Член 198 е приет.
Господин Руси Статков има думата за отрицателен вот.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Аз правя своя отрицателен вот, първо, защото за пореден път господин министърът не обоснова отказа на правителството от разпоредба, която е внесена в друг вид. Той не оттегли това предложение. Той не обоснова защо се налага предложението на комисията.
Второ, по същество това, което колегата Миков каза, е абсолютно вярно. Или трябва българският парламент да вземе решение, че абонира всички български граждани за "Държавен вестник", тук проф. Стоилов ми подсказа, за да е сигурен, че може да се изпълни това решение, или трябва да се измени. Защото действително начинът, по който действаме, е всячески да се облагодетелстват частни лица за сметка на осигурените. Ако вие желаете това да става и го подкрепяте, ние като опозиция и като хора, които имаме съзнание за отговорност пред другите, не можем да го направим. Затова гласувах отрицателно.
Все още не е късно някой от вас да стане и да предложи прегласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: След обяснението за отрицателен вот е късно.
РУСИ СТАТКОВ: Ами, ако трябва, и вие може да промените процедурата, господин председател, но да вземем едно по-добро и по-справедливо решение, което защитава хората.
Днес ми омръзна да защитавам българското правителство, а вие да гласувате против правителството. Ами, щом вие не искате да бъде това правителство, няма да го бъде. Какво да ви прави човек? Защитавам справедливи предложения, конкретни и точни предложения, обаче явно вие сте решили да действате по друг начин.
Трябва, и аз се обръщам към средствата за масова информация, да се каже ясно днес, че СДС, мнозинството за пореден път, довечера трябва да се съобщи, гласува против народа и против собственото си правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков. Проблемът не е толкова тежък. Щом ще има парламентарна подкрепа от вас, няма опасност.
Господин министърът иска думата.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Господин председател, уважаеми народни представители! Аз искрено съжалявам, че става нещо немного сериозно по повод дискутирането на един от най-важните закони. В България, във всичките приети от вас и от много предишни парламенти закони, включително и в Закона за "Държавен вестник", изрично е посочено, че това е един от най-официалните и най-легитимни начини за информиране както на цялата общественост, така и на отделните граждани, по всички въпроси, които касаят техните интереси. Това, че един човек не е прочел "Държавен вестник", не означава, че примерно той не е длъжен да спазва Наказателния кодекс или нещо друго. От тази гледна точка обявата на едно или друго събитие в "Държавен вестник" е абсолютно легитимен начин да бъдат уведомявани хората.
Допълнително се предложи от комисията да има уведомяване и чрез централни всекидневници. А вие знаете, че това е предложен начин, примерно Законът за приватизацията, и цялото българско общество се уведомява за въпроси, които го интересуват, свързани с приватизацията, отново чрез централните ежедневници. По никакъв начин никой не се и стреми и няма никакви намерения да скрие нещо от хората, които са осигурени в един или друг фонд. Начинът на тяхното уведомяване е достатъчно сериозен, достатъчно легитимен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате думата, госпожо Дянкова, да докладвате следващия член.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 199 е със заглавие "Срок за упражняване на правата на осигурените".
Предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 199:
"Срок за упражняване на правата на осигурените
Чл. 199. Осигурените лица са длъжни да упражнят правата си по чл. 197 в 30-дневен срок от датата на обнародване в "Държавен вестник" на уведомлението по чл. 198.
Приложимост на Закона за допълнителното доброволно
пенсионно осигуряване
Чл. 200. За неуредените в тази глава въпроси по преобразуването, прекратяването, ликвидацията и несъстоятелността на пенсионноосигурителните дружества се прилага глава шеста от Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, доколкото не е предвидено друго в този кодекс."
Комисията е подкрепила текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Михаил Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Предлагам чл. 199 да отпадне. Или давате възможност на осигурените лица сами да решат какво да стане с техните средства и в кой фонд да бъдат те, както е записано - след прехвърлянето от синдика и одобрението на агенцията те да могат да контестират, или хич не давайте вид, че имат някакво право. Значи веднъж няма да бъдат писмено уведомени, втори път, и в едномесечен срок от публикацията в "Държавен вестник". Но основното, фундаменталното е, че парите им се намират там с решение на един синдик, който може да злоупотреби с тези пари. В много случаи тук, в тази зала, сме говорили за злоупотреба от страна на синдиците. Имам предвид примерно за банките. Вие го говорите, от мнозинството. Сега тук със законови текстове създавате възможности за злоупотреби.
Нека да отпадне този текст. Нека когато средствата по индивидуалната партида са попаднали някъде, където осигуреният човек не е имал желание, той да може във всеки един момент да ги прехвърли. Или може би тук се прави сметката, че някои фондове, близки до тази агенция и до синдиците, ще събират тези средства, ще си инкасират процента от това, процента от инвестиционната такса, без никакво значение този осигурен човек дали има желание да е в този фонд или няма желание, след като неговият е бил обявен в несъстоятелност от същата тази агенция, когато тя прецени, че е необходимо.

Нека този текст да отпадне или поне не записвайте, че лицето е длъжно да упражнява правата си. Правото е право затова, за да може човекът да го упражнява или не. Той да прецени, а щом правите такъв запис, ако толкова искате да го направите, с което несъмнено ще ощетите тези хора, поне го запишете, че това право се погасява. Такъв е юридическият запис, а не се записва никъде, че съм длъжен да си упражнявам правата. Запишете, че правото се погасява на тези хора, а не им пишете, че са длъжни. Няма човек, който е длъжен да си упражнява правата. Задълженията са задължения, правата са права! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Миков.
Господин министърът има думата, а след това - господин Стоилов.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Миков! Един уважаващ себе си юрист би трябвало да прави връзка между текстовете в един закон. Говоря за юристите, които по принцип би трябвало да правят връзка в текстовете на един закон и затова не бих говорил за съмнения и родствени връзки. Не е сериозно. Аз бих помолил да погледнете чл. 171, който вие приехте преди няколко часа. Там е регламентирано основното право на всяко осигурено лице да се разпорежда с парите си. Правото по чл. 196 е изключение - тогава, когато, не дай Боже, се случи фондът, който той е избрал, да изпадне в несъстоятелност, по изключение от правото му по чл. 171 той може да прехвърли парите си, така че никой не го лишава веднъж в годината, а и по-често при посочените случаи в чл. 171 той да избере един или друг фонд.
Няма смисъл да се плашат хората. Никой няма намерение да посегне на парите им. Недейте да лансирате такава теза.
Колкото до израза "са длъжни", наистина, ако госпожа Дянкова приеме, би могло да бъде "осигурените лица", тъй като нищо не се променя. Става дума за редакция: "Осигурените лица могат да упражняват правата си". Може би това също е възможен вариант. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Господин Стефан Стоилов има думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Господин министър, Вие сте прав, що се отнася до чл. 171, но текстът, който сега привлече вниманието на Народното събрание е във връзка със случаите, когато става една авария с пенсионен фонд - нещо, което е типично за страната ни в тези години на преход, когато гърмяха и пирамиди, и подобни на тях структури и вижте каква умопомрачителна ситуация се създава - вие искате от човека в града или в селото в 30-дневен срок да упражни правото си, но той не е информиран.
Съвършено друг е случаят, когато парламентът приема Закона за данък върху добавена стойност или Закона за данъка върху доходите на физически лица. Ние не изпращаме обявления на всеки гражданин. Той трябва да знае това от "Държавен вестник". Но в случая става дума за собствени пари, за тяхното управление и вземане на решения за тяхното движение.
Неслучайно вашите експерти, предполагам, и задгранични, при написването на оригиналния текст са ви внушили текста, който предлагате на парламента. Защо сега правите това отстъпление, което създава маса проблеми? На мен не ми е ясно!
Това, че всеки гражданин е длъжен да изпълнява законите без да му ги изпращат чрез лична поща, не е аргумент. Това е друг проблем и не трябва да се смесват нещата и по този начин да се подиграваме с членовете на тези фондове.
Не знам процедурата, не съм изкушен в тънкостите й, господин председател, но на които искате експерти, квалифицирани, да дадете тези текстове за анализ и оценка, ще се изсмеят над парламента! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги!
Правото по чл. 171 на прехвърляне и това изключение, което се прави тук още веднъж показват, че нашите съмнения са основателни. Ако се погледне следващия чл. 201, който не е приет - значи, на тези фондове ли, на които се прехвърля или в които отиваш, трябва да се даде процента от всяка осигурителна вноска и той ще бъде до 5 на сто, за да го управляват? Това са неща, които веднага ще бъдат реализирани, тоест пряко волята на отделния осигурен, един фонд ще ползва правото да реализира процент върху вноската и аз считам, че това съвсем умишлено е направено.
Каквото и да говори господин министърът, не е могло да не се види от тези, които го правят, защото това изключение по същество става правило за облагодетелстване на определени фондове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Миков, при новата редакция, при която се изпускат думите "са длъжни да" и остава: "осигурените лица упражняват правата си по чл. 197" и т.н., държите ли да се гласува Вашето предложение за отпадане на чл. 199?
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Да, да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на господин Михаил Миков чл. 199 да отпадне.
Гласували 98 народни представители: за 12, против 83, въздържали се 3.
Предложението на господин Миков не се приема.
Моля, гласувайте чл. 199, така както е предложен от комисията, с редакционната поправка, която споменах, и той ще изглежда така: "Осигурените лица упражняват правата си по чл. 197 в 30-дневен срок от датата на обнародване в "Държавен вестник" на уведомлението по чл. 198".
Моля, гласувайте!
Гласували 86 народни представители: за 78, против 7, въздържал се 1.
Член 199 е приет.
Моля, гласувайте и чл. 200, който беше докладван, така както е предложен от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 81, против 7, въздържал се 1.
Член 200 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Глава десета - "Такси и удръжки".
Няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава десета, както е предложено от вносителя.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на глава десета е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Член 201 със заглавие "Задължителни такси".
Има предложение от народния представител Ангел Балтаджиев, което е подкрепено от комисията.
Предложение на комисията за чл. 201:

"Задължителни такси

Чл. 201. (1) За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества, както следва:
1. процент от всяка осигурителна вноска - по ред, начин и в размери, установени в правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд, като максималният размер не може да надвишава 5 на сто от сумата, която се превежда на пенсионния фонд;
2. инвестиционна такса в размер до едно на сто годишно върху активите на пенсионния фонд.
(2) Удръжката по ал. 1, т. 2 се отчислява по ред, определен от Държавната агенция за осигурителен надзор."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! По чл. 201 във връзка със задължителните такси, които обсъждаме в момента, конкретно по т. 1 имам смущение за това, че се отива на 5 на сто върху всяка осигурителна вноска, отчисление за пенсионноосигурителното дружество. По същество това е нормиране на една много висока ставка за средства. И ако, господин министър, Вие сте председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, съпоставим с това, което ние даваме на Националния осигурителен институт за управление, ще видите, че става дума за средства в много по-големи размери. Говоря за т. 1. Мен ме смущава това, че към държавната институция имаме едни изисквания, а в случая, съвсем различни. Не говоря за т. 2, говоря за т. 1. Защото знам, че трябва да се създава фонд "Резерви" и т.н. Но това касае т. 2, т. 1 е различна.
Затова, господин председател, Вие ще ме извините, но аз отново считам, че трябва да се отложи разглеждането на този текст и да се намери по-добро решение на въпроса. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Думата има господин Балтаджиев.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Искам да обърна внимание на факта, че е променена философията на събиране на инвестиционната такса, защото 100 процента от дохода се предлага да се разпределят между осигурените в пенсионния фонд. И затова се наложи да се премине към този начин на изчисляване на инвестиционната такса. Така че, ако имате някакви съмнения, това именно е поради тази фундаментална причина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
Моля, гласувайте чл. 201, както е предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 86, против 4, въздържали се 11.
Член 201 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:

"Допълнителни такси

Чл. 202. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителни такси в следните случаи:
1. при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един фонд към друг;
2. когато осигуреното лице поиска информация повече от веднъж годишно.
(2) Таксите и удръжките по ал. 1, точки 1 и 2 не могат да надвишават двойния размер на действителните разходи.

Законоустановеност на таксите

Чл. 203. Пенсионноосигурителните дружества не могат да събират други такси и удръжки извън посочените в тази глава."
Няма направени предложения по тези два текста.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Моля, гласувайте чл. 202 и 203, както са предложени от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Членове 202 и 203 са приети.
Съобщения:
Комисията по икономическата политика няма да заседава днес.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание днес от 15 ч. в зала № 130.
Комисията по културата и медиите ще заседава на 2 декември, четвъртък, от 15 ч. в зала № 134.
Комисията за противодействие на престъпността и корупцията ще проведе заседание на 2 декември, четвъртък, от 17 ч. в кабинет 226.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 2 декември, от 9 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.


(Закрито в 13,58 ч.)Заместник-председатели:
Иван Куртев

Благовест СендовСекретари:
Христо Димитров

Ивалин Йосифов