Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-01-15

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Илия Петров и Атанас Мерджанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Разглеждаме на второ четене  законопроекта за митниците.
Има думата председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол господин Йордан Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател! Преди да започна с второто четене на законопроекта, моля да направя едно процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Във връзка с второто четене на Закона за митниците моля в залата да бъдат поканени заместник-министърът на финансите и началник на Главно управление на митниците Пламен Минев и Асен Асенов, Румяна Дишкова и Богомил Чолаков от Главно управление на митниците, и господин Атанас Атанасов от Министерство на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение някой желае ли да се изкаже?
Понеже системата е блокирала, господин Сендов ми подсказва, че се приема предложението.
Моля, гласувайте с вдигане на ръце.
Против и въздържали се няма.
Решението е прието единодушно.
Една, две минути трябват, за да се оправи системата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
Част първа
Основни разпоредби
Глава първа
Общи положения
Чл. 1. Този закон урежда устройството и организацията на митническата администрация и извършваната от нейните органи дейност."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на закона, на част първа и на глава първа и по чл. 1 някой желае ли да се изкаже?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Пропуснах да кажа, че няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Системата вече работи.
Моля, гласувайте.
Гласували 172 народни представители: за 170, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на закона, на част първа, на глава първа и член 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 2. (1) Дейността на митническите органи включва осъществяваните от тях на територията на страната надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България.
(2) Митнически надзор е съвкупност от действията на митническите органи, предприемани с цел осигуряване спазването на митническото законодателство и на други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор.
(3) Митнически контрол е извършването от митническите органи на специфични действия като проверки на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически и юридически лица, на превозни средства, на багажи и други стоки, пренасяни през държавната граница, и други подобни действия за осигуряване спазването на митническото законодателство и спазването на други разпоредби, приложими за стоките под митнически надзор."
Предложение на народния представител Александър Хаджийски:
В чл. 2:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Митническите органи осъществяват надзора и контрола на територията на страната върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки, както и събирането на митническите сборове и други държавни вземания, свързани с тях."
Създава се нова ал. 2:
"(2)  Митнически органи са длъжностните лица от митническата администрация, упълномощени да извършват митнически надзор и контрол."
3. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно 3 и 4.
Предложение на комисията:
Подкрепя предложението по принцип.
Предложението по т. 1 е решено в чл. 15, ал. 2, т. 2 и ал. 3.
Предложението по т. 2 е решено в § 1, т. 9.
Предложение на народния представител Никола Николов:
В чл. 2, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "както и събирането на митни сборове".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков:
В чл. 2 ал. 1 се изменя и става:
"(1) Дейността на митническите органи включва осъществяваните от тях на митническата територия на страната митническия надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки и валутни ценности за, от и през Република България, както и събирането на митни сборове."
Комисията подкрепя предложението, като предлага следната редакция:
"(1) Дейността на митническите органи включва осъществяваните от тях на митническата територия на страната митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България, събирането на митни сборове и прилагането на административно-наказателни разпоредби."
Навсякъде в текстовете думите "територия на Република България" или "територия на страната" се заменят с "митническата територия на Република България" или "митническата територия на страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Някои от народните представители, които са направили предложения - те са приети, желае ли да се изкаже?
Има думата господин Александър Хаджийски.
АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз благодаря на комисията, че е подкрепила моите предложения, но все пак ми се струва, че мястото на второто ми предложение, където дефинираме какво е митнически орган, е точно в чл. 2, ал. 2, тъй като в чл. 2 ние дефинираме митнически органи, митнически надзор и митнически контрол. В ал. 2 и ал. 3 обясняваме какво е митнически контрол и какво е митнически надзор. Струва ми се, че систематично тук е мястото да дефинираме какво е митнически орган. Той наистина се дефинира в § 1, т. 9, но като систематично място мисля, че тук трябва да бъде поставено.
Затова аз все пак бих помолил да се подложи това предложение на гласуване, ако председателят на комисията няма някакви други съображения, които аз не съм разбрал. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Хаджийски. Господин Хаджийски, обикновено в законодателната техника обясненията на понятията става в преходни и заключителни разпоредби.
АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ: Да, но другите са обяснени тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По-скоро това не е правилно.
Господин Хаджийски държи на тази част от своето предложение:
"2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Митнически органи са длъжностните лица от митническата администрация, упълномощени да извършват митнически надзор и контрол."
Моля, гласувайте за това предложение.
Отменете гласуването. Господин Цонев иска да направи пояснение.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Искам да внеса едно пояснение.
Благодаря Ви, господин председател, и извинявайте, че малко по-късно поисках думата.
Искам да обясня на колегата Хаджийски защо точно така сме го направили, защото в това, което той запита, има логика. Защо обясняваме какво е надзор и контрол, а не обясняваме какво е органи? Защото това са функции на митническите органи и ние в ал. 2 и ал. 3 само уточняваме какви са функциите, докато самият орган като такъв, какво точно включва, е дадено в Преходните разпоредби. По тази причина сме приели тази система. Забележете, ал. 2 и ал. 3 поясняват функциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Хаджийски за създаване на нова ал. 2.
Гласували 175 народни представители: за 24, против 19, въздържали се 132.
Предложението не е прието.
Господин Николов? Не го виждам. Господин Георги Пирински и Руси Статков?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Удовлетворява ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Прието е, удовлетворява ви. Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 2 така, както е предложена ал. 1 от комисията, а ал. 2 и 3 - от вносителя. И ако не възразявате, да гласуваме, за да не пропуснем после и това предложение навсякъде в текстовете думите "територия на Република България" или "територия на страната" да се замени с "митническата територия на Република България" или "митническата територия на страната".
Гласуваме и в ал. 3, приетото предложение от народния представител Никола Николов, накрая да се постави запетая и да се добави "както и събирането на митни сборове".
Гласували 159 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 13.
Член 2 е приет с корекцията на ал. 1 и добавката в ал. 3.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 3. Лицата и превозните средства, както и стоките, които се пренасят или превозват от тях, преминават държавната граница през граничните контролно-пропускателни пунктове и подлежат на митнически надзор и контрол, който се осъществява в определени за тази цел места. Редът, по който се извършват митническият надзор и контрол, се определя в Правилника за прилагане на този закон, наричан по-нататък "правилника"."
По чл. 3 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 3, както е предложен от вносителя и от комисията.
Гласували 178 народни представители: за 164, против няма, въздържали се 14.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 4. (1) Всички лица са длъжни да уведомят незабавно митническите органи за оставените при тях, намерени или задържани стоки, включително превозни средства, за които се знае или се предполага, че са внесени без заплащане на митни сборове и други държавни вземания, събирани от митническите органи, както и по контрабанден начин.
(2) Ако собственикът на оставените, намерените или задържаните стоки, включително на превозните средства, е чуждестранно лице, неизвестно лице или местно лице с неизвестен адрес и ги потърси в срок от 3 месеца от деня на поставянето им под митнически контрол, лицето дава митническо направление на стоките, след като заплати всички направени разходи от митническото учреждение за тях.
(3) Оставените, намерените или задържаните стоки, включително превозните средства, се считат за изоставени в полза на държавата, когато:
1. собственикът им е чуждестранно лице, неизвестно лице или местно лице с неизвестен адрес и от деня на поставянето им под митнически контрол са изтекли 3 месеца;
2. собственикът им е местно лице с известен адрес в страната и от деня на връчване на поканата за вдигане на стоките, изпратена от митническото учреждение, е изтекъл един месец. Поканата се изпраща в седмичен срок от деня на поставяне на стоките под митнически контрол."
Предложение на народния представител Александър Хаджийски - в чл. 4, ал. 1 се изменя така:
"(1) Всички лица са длъжни да уведомят незабавно митническите органи за предмети, намерени от тях близо до сухопътните и водни гранични линии.
Всички физически и юридически лица са длъжни незабавно да уведомят митническите органи за оставените при тях или задържани превозни средства, за които се знае, че подлежат на митнически контрол".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Никола Николов:
1. В чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 1 думите "3 месеца" се заменят с "6 месеца".
2. В чл. 4, ал. 2, т. 2 думите "1 месец" се заменят с "3 месеца".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков: в чл. 4, ал. 2 цифрата "3" се заменя с "6".
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Предложение на комисията по чл. 4 - подкрепя текста на вносителя, като предлага:
1. В ал. 2 думите "от три месеца" се заменят с "до три месеца".
2. Създава се ал. 4:
"(4) Митническите органи при наличие на обективни причини могат да продължават определените в Преходните алинеи срокове".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Руси Статков има думата. Заповядайте.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Взимам думата, защото има някакво недоразумение. Става дума за предложението, което сме направили, и казаното след това, че комисията го подкрепя по принцип.
В текста обаче, който е внесен от името на комисията, няма такова нещо, тъй като има предложение 6 месеца да бъде срокът, в който да се извършва по ал. 2 дейността, свързана с лицата, които предявят претенции за собственост върху тези вещи и т.н.
Вероятно колегите са имали предвид до 6 месеца. Ако това е така, аз няма да възразя и мисля, че и господин Николов от ОДС, и господин Хаджийски също.
Но ако не е така, искам още веднъж да кажа, че нашите съображения бяха свързани с този срок като много късо време - 3 месеца, в което тези субекти, които са визирани, могат да потърсят своите права. Има различни проблеми и причини. Досегашната практика и досегашният закон даваха 6 месеца и не виждам основание, независимо от желанието да се затегне, грубо казано, режимът, да се намалява този срок.
Така че още веднъж, господин председател, ако колегите са имали предвид редакцията до 6 месеца, ние няма да имаме възражения, но ако не, то тогава ще поддържаме да се гласува нашето предложението. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да, благодаря.
Наистина има някакво разминаване, защото предложението на народния представител Никола Николов е също в този смисъл. Също пише, че комисията подкрепя предложението по принцип, а всъщност в текста, който комисията предлага, не е така.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Казваме, че го подкрепяме по принцип, господин председател, уважаеми колеги, защото предлагаме създаване на ал. 4, в която даваме възможност на митническите органи при наличие на обективни причини да увеличат този срок от 3 месеца нагоре.
Разбира се, че това не е вашето предложение, разбира се, че не е на колегата Николов и, разбира се, че залата ще реши кой от двата принципа е по-верен. Но нашето предложение е такова. И казваме, че по принцип е подкрепено, защото наистина в тази посока се дава възможност за увеличаване на срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Пирински иска думата.
А това да продължават определените без пък да е казано до колко, не крие ли друга опасност - с години да се провлачи?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Действително, господин председател, текстът, към който току-що господин Цонев ни насочи вниманието, дава правото на митническите органи по своя преценка да продължават срока, казано е по обективни причини. Но смисълът на закона е да създаде норма. И затова ние предлагаме ясно да е казано срок от 6 месеца - за да се избегне възможността за субективна преценка, за злоупотреба, ако щете.
В опита да се изключат от законодателството предпоставките за корупция, именно към такива текстове се насочва вниманието на онези, които търсят усъвършенстване на законодателството ни. Защото този текст, който предлага комисията, е пар екселанс норма, която предполага възможността за въздействие върху един или друг митнически орган с користна цел.
Ето защо предлагаме с господин Статков, присъединяваме се и към мнението на господин Николов, ясно да бъде записано 6 месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Никола Николов, Георги Пирински и Руси Статков в ал. 2 цифрата "3" да се замени с "6", а в предложението на господин Николов - и в ал. 3. Моля, гласувайте за това предложение.
Гласували 176 народни представители: за 152, против няма, въздържали се 24.
Предложението за заменяне на срока от "3 месеца" с "6 месеца" в ал. 2 и 3 е прието.
Има предложение на народния представител Никола Николов в чл. 4, ал. 3, т. 2 думите "1 месец" се заменят с "3 месеца". Моля, гласувайте за това предложение.
Гласували 178 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 33.
В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите "1 месец" са заменени с "3 месеца".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: В тази ситуация аз оттеглям предложението на комисията за нова ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има предложение на народния представител Александър Хаджийски по ал. 1.
АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ (СДС, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Оттегляте го. Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от вносителя с гласуваните вече промени в ал. 2 и 3.
Гласували 164 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 10.
Член 4 е приет с направените поправки.
Преди да преминем към чл. 5, позволете ми да поздравим народната представителка Даниела Николова, която днес има рожден ден и да й пожелаем всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 5. (1) Всички лица, включително държавните органи в рамките на своята компетентност, оказват съдействие на митническите органи при извършване на тяхната дейност.
(2) Никой няма право да се разпорежда със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митническите органи.
Чл. 6. Всички лица, които са свързани с операциите по внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки, са длъжни за целите на митническия надзор и контрол да предоставят на митническите органи по тяхно искане и в определен от тях срок цялата информация и документация по конкретните операции независимо от използвания носител."
По чл. 5 и 6 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преди гласуването искам да поясня, че за да пестим време съседни текстове, по които няма направени предложения, да ги гласуваме наведнъж.
Има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За съжаление в срока, който беше предвиден за предложения, аз не можах да внеса едно предложение, което открих при сравнение на кодекса с Митническия кодекс на общността и бих помолил комисията по-нататък в съответните текстове в задълженията за граждани и за юридически лица да намери място на този принцип, че гражданите са длъжни не само да предоставят информацията, както е записано тук, но да съхраняват информацията, свързана с митнически цели за срок от пет години. Такъв текст има в Митническия кодекс. Мисля, че в по-нататъшната работа на комисията, със съдействието на Главно управление "Митници" ще се намери подходящо място за този текст. Мисля, че това правило съществуваше и в стария закон, но редно е такава информация да се съхранява в течение на пет години, която после може да се изиска от управление "Митници". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Но това не засяга тези два текста.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Това не засяга този текст, аз просто бих искал да кажа, че в оригиналния текст на Европейския съюз тези текстове са в един член. Проблемът, разбира се, тук може да се реши по-нататък в закона. Разбира се текстът сега формално не може да бъде допълнен, но има възможности на друго място това задължение да бъде включено, ако комисията се съгласи с този принцип. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Папаризов. Смятам, че комисията ще се съобрази с това предложение.
Моля, гласувайте членове 5 и 6, както са предложени.
Гласували 173 народни представители: за 170, против няма, въздържали се 3.
Членове 5 и 6 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава втора
МитниЧеска администрациЯ

Раздел I
Устройство и организация

Чл. 7. (1) Митническата администрация е централизирана система, която включва следните митнически учреждения:
1. Главно управление на митниците;
2. районни митнически управления;
3. митници;
4. митнически бюра и митнически пунктове към митниците.
(2) Министърът на финансите осъществява общото ръководство и контрол върху митническата администрация.
(3) Министърът на финансите по предложение на началника на Главното управление на митниците създава, преобразува и закрива митническите учреждения и определя районите на действие и седалищата им, с изключение на случаите, когато те са разположени в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове.
(4) Главното управление на митниците е структурно звено на Министерството на финансите и е юридическо лице, първостепенен разпоредителна бюджетна издръжка със самостоятелен бюджет. То организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите учреждения и извършва митническа дейност.
(5) Районните митнически управления са на пряко подчинение на Главното управление на митниците. Те организират, ръководят, контролират и отчитат дейността на включените в тяхната структура митници, митнически бюра и пунктове, извършват митническа дейност и осигуряват информационното обслужване на митниците и на Главното управление на митниците.
(6) Митниците организират, ръководят, контролират и отчитат дейността на включените в тяхната структура митнически бюра и митнически пунктове и заедно с тях са основни изпълнители на митническия надзор и контрол.
(7) Началникът на Главното управление на митниците може да създава към митническите учреждения научни, консултативни и учебни центрове, лаборатории и други звена, необходими за тяхната дейност.
(8) Главното управление на митниците може да издава специализирани печатни издания, финансирането на които става по реда на извънбюджетните средства чрез извънбюджетна сметка."
Предложение на народния представител Александър Хаджийски:
В чл. 7, ал. 7 се заличава думата "научни".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков:
В чл. 7, ал. 1 да отпадне т. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте най-напред заглавието на глава втора и раздел I.
Гласували 166 народни представители: за 158, против 1, въздържали се 7.
Заглавията на глава втора и на раздел I са приети.
Предложението на народния представител Александър Хаджийски е прието.
Не е прието предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков за отпадане на т. 2 в чл. 7, ал. 1.
Господин Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Нашето предложение е свързано с една от съставките в предложението по чл. 7, ал. 1 за митническо учреждение, а именно отпадането на районните митнически управления. Ние смятаме, че в една такава структура, в която се включва и подобно предложение, нещата много се усложняват. Според нас по този начин се създава чрез районните митнически управления, ако погледнете по-нататък в ал. 5 на същия член, едно повторение на функции и дейности, което според нас не дава решение на проблемите, т. е. не се оптимизира дейността, а се бюрократизира системата и ако ние имаме нужда някъде да се правят подобни структури, то не е това място тук.
Затова моля колегите още веднъж да погледнат предложението ни и това, което прави вносителят, за да преценят доколко нашите аргументи са основателни. Ние сме убедени, че от подобно учреждение няма нужда и затова поддържаме направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков за отпадане на т. 2 в чл. 7, ал. 1.
Гласували 159 народни представители: за 45, против 95, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 7, както е предложен от вносителя с отпадането на думата "научни" в ал. 7.
Гласували 159 народни представители: за 150, против няма, въздържали се 9.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 8. Министерският съвет по предложение на министъра на финансите определя числения състав и издръжката на митническата администрация.
Чл. 9. (1) Главното управление на митниците се ръководи от началник, който е и заместник-министър на финансите.
(2) Заместник-началниците на Главното управление на митниците се назначават и освобождават от министъра на финансите по предложение на началника на Главното управление на митниците."
По чл. 8 и 9 няма направени предложения и комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 8 и 9, както са предложени.
Гласували 156 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 14.
Членове 8 и 9 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 10. (1) Митнически служител може да бъде дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в митническата администрация.
(2) Митническите служители не могат:
1. да се регистрират като еднолични търговци или да участват лично или чрез подставени лица в органите за управление на търговски дружества, кооперации и други организации със стопанска дейност;
2. да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения."
Предложение на народния представител Никола Николов: в чл. 10:
1. В ал. 1 думите "за работа" се заменят със "за подходящо образование и квалификация".
2. В ал. 2, т. 1 след думата "търговци" се поставя запетая и се добавя "да бъдат съдружници".
3. В ал. 2, т. 2 след думата "трудови" се добавя "и граждански".
Предложение на комисията:
1. Не подкрепя предложенията по т. 1 - за справка чл. 11-и по т. 3.
2. Предложението по т. 2 се подкрепя, като се предлага следната редакция на ал. 2, т. 1:
"1. да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници или да участват лично или чрез подставени лица в органите за управление на търговски дружества, кооперации и други организации със стопанска дейност;", като след "търговци" има запетая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Никола Николов за точки 1 и 3, които не са приети от комисията.
Гласували 154 народни представители: за 29, против 33, въздържали се 92.
Предложението в тези части не се приема.
Моля, гласувайте чл. 10, както е предложен от вносителя, с корекцията в ал. 2, т. 1, като след думата "търговци" има запетая.
Гласували 155 народни представители: за 149, против няма, въздържали се 6.
Член 10 е приет с корекцията в ал. 2, т. 1.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 11. Изискванията за работа в митническата администрация, организацията на работа, условията и редът за професионалното израстване на митническите служители се уреждат с Правилник за вътрешния ред на митническите учреждения, който се издава от министъра на финансите.
Чл. 12. Митническите органи събират такси за допълнително предоставени услуги и за случаи, определени в правилника. Тези такси не са митни сборове. Размерът им се определя от Министерския съвет.
Чл. 13. Главното управление на митниците събира приходи от сключени договори с юридически и физически лица за разрешени от министъра на финансите дейности в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на други места, чието изпълнение изисква допълнителен митнически контрол."
За членове 11, 12 и 13 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 11, 12 и 13, както са предложени.
Гласували 156 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 25.
Членове 11, 12 и 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 14. (1) Към Главното управление на митниците се създава извънбюджетна сметка "Финансово обезпечаване на борбата с контрабандата и наркотрафика, квалификации и стимулиране на митническите служители и развитие на инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове.
(2) Приходите по извънбюджетната сметка се набират от:
1. постъпленията по чл. 233, ал. 2;
2. постъпленията по чл. 12;
3. постъпленията по чл. 13;
4. средствата, получени от експлоатация на сгради и съоръжения и от предоставяне на данни;
5. лихвите от депозити по сметката.
(3) Десет на сто от набраните средства по ал. 2 се превеждат на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността и за изграждане и поддържане на инфраструктурата на министерството на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове.
(4) Средствата по извънбюджетната сметка се разходват за:
1. финансово обезпечаване на борбата с митническата контрабанда и с наркотрафика;
2. покриване на разходи, свързани с предоставянето на допълнителни услуги и на материалната база;
3. изграждане и поддържане на инфраструктурата на Главното управление на митниците на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове и за други нужди, определени от министъра на финансите;
4. квалификация на митническите служители;
5. стимулиране на митническите служители и поощряване на откривателите на митнически нарушения.
(5) Превишаването на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначението на сметката.
(6) Извънбюджетната сметка се утвърждава от министъра на финансите по предложение на началника на Главното управление на митниците. Редът за набирането и разходването на средствата се определя в наредба на министъра на финансите."
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков:
В чл. 14:
1. В ал. 2 точки 2 и 3 да отпаднат;
2. Ал. 3 да отпадне.

Предложение на комисията:
1. Не подкрепя предложението по т. 1.
2. Подкрепя предложението по т. 2.
Предложение на комисията за чл. 14:
Подкрепя текста на вносителя, като предлага:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
"5. Двадесет на сто от събраните глоби за митнически и валутни нарушения;"
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
3. Алинея 3 да отпадне.
4. В ал. 4, т. 5 след думата "митнически" се добавя "и валутни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо по неприетата част от предложенията на народните представители Георги Пирински и Руси Статков за отпадане на т. 2 и 3 в ал. 2.
Господин Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Предложението, което сме направили, е свързано със създаването на извънбюджетна сметка и финансово обезпечаване на борбата с контрабандата и наркотика, квалификации и стимулиране на митническите служители и по-конкретно е свързано с приходите по тази извънбюджетна сметка.
Ние считаме, че по принцип такава сметка трябва да има. Подкрепяме това предложение, но що се отнася до приходите, според нас две от предложенията, а именно: тук да влизат постъпления по чл. 12 и по чл. 13, не са основателни. По-конкретно имаме предвид това, че тези именно приходи по чл. 12 и чл. 13 са свързани с дейността. Независимо от това, че е записано "допълнителна дейност", но са свързани с дейността на митническите органи. В този смисъл тяхното разходване трябва да бъде насочено именно в тази посока - за дейността.
А що се касае до тези постъпления по чл. 233, наистина мястото им е именно във финансирането на подобна извънбюджетна сметка. И ние затова поддържаме това предложение за чл. 233 - приходите от него да бъдат именно по тази извънбюджетна сметка. А що се отнася до тези по чл. 12 и чл. 13, те да се ползват, но не по тази сметка.
В този смисъл поддържаме своето предложение за отпадането на тези два прихода в тази извънбюджетна сметка по чл. 12 и по чл. 13 и молим колегите да ни подкрепят.
Не става дума, повтарям още веднъж, за отпадането въобще на тези приходи, а за тяхното систематично място, пак за разходване на дейността в митниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Моля, гласувайте т. 1 от предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков за отпадане в ал. 2 на т. 2 и 3.
Гласували 149 народни представители: за 45, против 89, въздържали се 15.
Това предложение не се приема.
По предложението за отпадане на ал. 3 давам думата на господин Атанас Атанасов - секретар на Министерството на вътрешните работи. Заповядайте.
АТАНАС АТАНАСОВ: Господин председател, уважаеми народни представители! От името на Министерството на вътрешните работи аз ще помоля народното представителство да не приема предложението, което е направено за отпадане на ал. 3, и текстът на вносителя да остане по следните съображения.
След приемането на Закона за Министерството на вътрешните работи бе прието, че се създава фонд "Сигурност" за стимулиране на състава за борба с престъпността. А един от начините да попълним този фонд е именно чрез приходи от дейности, в които сме взели активно участие по разкриване на престъпления и нарушения. Това е първият аргумент.
Вторият аругумент. Съгласно приетата през пролетта на 1997 г. Наредба за ГКПП основна, ръководна роля на граничните контролно-пропускателни пунктове има граничната полиция в организационно и ръководно отношение. Отделно от това почти всички или по-голяма част от митническите нарушения и престъпления се разкриват по информации със сериозното съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи. Тоест, вземайки предвид приноса на службите на МВР, би следвало да се отчете нуждата една част от тези средства да се отделя за Министерството на вътрешните работи.
И последният ми аргумент. В крайна сметка бюджетът на държавата е единен. Значи начинът, по който ще бъдат разпределени средствата от приходите, могат да бъдат решени с различни нормативни актове.
Благодаря ви и ще моля да се отхвърли това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
По предложението за отпадане на ал. 3 някой друг иска ли да вземе думата?
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаем господин председател, колеги! Вземам думата, тъй като преждеговорившият направи опит да аргументира преразглеждане на това наше предложение, което е подкрепено от комисията.
Ние не бихме възразили по принцип да се отделят средства за Министерството на вътрешните работи, но този механизъм, който се предлага тук, според нас е крайно неудачен. И въобще аз не исках в онова предложение, което преди малко аргументирах, да кажа: начинът с извънбюджетните сметки винаги създава допълнителни механизми - вътрешноведомствени и междуведомствени, които не са най-издържани. Но специално това наше предложение, което, повтарям, е подкрепила комисията, наистина преминава всякакви граници. Защо? Защото се създава една зависимост, ако то бъде подкрепено от вас, една вътрешна зависимост по-скоро не само финансова, а и в организационно-методически план се дава възможност на МВР да изпълнява функции, които са чисто митнически, и се търси стимулиране.
Ние по-нататък сме направили и други предложения, които са свързани с дейността на митническите органи и в събирането на доказателства. Тоест, тъй като те изпълняват определени функции, тези функции според нас именно трябва да бъдат съобразени с европейското законодателство, защото и това, което главният секретар предлага, също е в разрез с европейското законодателство.
И най-сетне, повтарям, няма място подобен механизъм в един такъв закон, какъвто ние приемаме сега. Мисля, че действително ние трябва да търсим друго решение, ако то се налага, що се отнася до финансирането на Министерството на вътрешните работи и неговата дейност. Това е главно чрез бюджета, а не по този начин. Надявам се, че на колегите не само от комисията, а и на всички други е станало ясно какво ни е мотивирало, за да предложим отпадането на тази алинея и моля да ни подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Едва ли може да има някакво съмнение, че ефикасността на борбата срещу митническите нарушения зависи от тясното взаимодействие между митническите органи и тези на граничната полиция. По този въпрос едва ли може да се спори. Тогава за каква зависимост от едните и от другите става въпрос? Напротив, ние трябва да ги стимулираме не само да разкриват престъпления, но и да си сътрудничат помежду си правилно. А това може да стане само когато те имат еднаква материална заинтересованост.
Затова аз смятам, че предложението за отпадане на ал. 3 не трябва да бъде прието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата господин Иван Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На пръв поглед това е частен въпрос, но той е принципен. Това е въпросът, който не се разви докрай, или може би идеологията, която се развива в този закон, е, че митническите служби са донякъде и оттам нататък започва МВР.
Аз имах няколко пъти възможността и пред журналисти, и тук пред вас искам да изкажа моето становище, че митническите служби трябва да затварят целия цикъл на борба с контрабандата, включително и наркотрафика. И много точно и ясно е необходимо да се регламентира докъде са те, откъде започва следствието, прокуратурата и каква е функцията на МВР в тази сфера на допир. Но тъй като тук се касае за стимулиране и набиране на средства за МВР чрез митническите служби, искам да подкрепя предложението на комисията и на народните представители Георги Пирински и Руси Статков от гледна точка на това, че не може през Закона за митниците да се стимулира МВР. Не може в една тясна ивица, в която се преплитат много интереси, да има две ведомства и много тънка разделителна линия да минава между техните функции в борбата с митническите нарушения. Затова правилно според мен комисията е решила да отпадне това преливане на средства от една дейност в друга дейност.
Пак искам да повторя - въпросът е много принципен, много общ. Аз разбирам, че в този Закон за митниците не може или пък не смеят все още управляващите да влязат и да направят по-голяма крачка в структурните промени на митниците, но пак поддържам становището си и втори път го казвам, че митниците, митническите органи трябва да имат много по-широки функции в своята сфера на дейност. Това е част от тях - този параграф, ал. 3 е част от това, за което ви говоря, така че още веднъж искам да подкрепя предложението да отпадне 10 на сто от набраните средства да се привеждат в Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
Господин Цонев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за разлика от колегата Статков, който каза, че господин Атанасов е направил опит за аргументация, аз мисля, че той аргументира добре предложението, което е направено от вносителя, и при тази нова аргументация, която получихме тук, аз лично ще подкрепя оставането на тази ал. 3 с една забележка, разбира се, към вносителите и по-точно към ръководството на МВР, че е добре тези аргументи да бъдат казвани първо в комисията при обсъждането, за да сме чули всички становища и всички мотиви по направените предложения.
Лично аз ще подкрепя оставането на тази ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Стоилов, имате думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Съвсем накратко, господин председател. Искам да ви припомня с няколко думи дискусията във връзка с промените в Закона за застраховането - по един подобен, не точно такъв въпрос, но доста, доста подобен въпрос. И голямата дискусия, която тогава се получи в парламентарната зала, и в пресата - става дума за това, че и там се предвиждаше при откриване на крадени коли и пр. да се привеждат средства на Министерството на вътрешните работи, което срещна доста широка съпротива и в обществеността, и сред колегите народни представители.
Припомняйки ви този случай, искам да ви призова наистина да търсим решение не в тази посока, в която сега то се очертава. Голяма част от изказванията предупреждаваха именно срещу това свързване на проблеми на този закон със създаване на една заинтересованост в органите на МВР да работят по-качествено, по-енергично, по-активно. Но не това е пътят, не това са средствата!
Затова ви призовавам, помнейки дискусията тогава във връзка с промените в Закона за застраховането, да отидем към едно решение, което предотвратява такова смесване между двете структури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Пирински има думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председател, в текста на предложената ал. 3 се предлагат тези 10 на сто да се привеждат на МВР - моля ви да погледнете текста - за борба с престъпността и за изграждане и поддържане на инфраструктурата на министерството на КПП-тата.
Фондът, за който става дума, или извънбюджетната сметка, в ал. 1 е записано следното: финансово обезпечаване на борбата с контрабандата и наркотрафика, квалификация и стимулиране на митническите служители и развитие на инфраструктурата на граничните пунктове.
Вие сам можете да прецените, че формулировката на ал. 3 първо създава една възможност тези средства, които се набират, да се ползват и за целите на борбата с всички видове престъпност извън специално онази, свързана с нарушенията на този закон и на митническия режим. Освен това аз споделям съображенията, изказани от другите колеги, които говориха, че целият обхват от дейности, свързани с борбата с наркотрафика, с контрабандата, нарушенията на митническия режим трябва да бъдат концентрирани в органите на митниците. И тук се допуска едно неправомерно, необосновано смесване на функции в приложението на тези норми. Разбира се, че органите на МВР имат своите функции в поддържането на общия нормативен режим, в пресичането на всякакъв вид престъпност, свързана включително и с дейността на контролно-пропускателните пунктове, но този род смесване на отговорности, прехвърляне на средства, действително няма нищо общо с начина, по който функционират съвременните митници в европейските страни.
Ето защо аз предлагам наистина да бъде уважено мнението на комисията. На заседанието на комисията отпадането на ал. 3 е подкрепено от цялата комисия, от представителите на всички политически сили. Не разбирам основанията сега на господин Цонев да промени своето становище, защото според мен наистина аргументацията на секретаря на МВР не беше в състояние да разсее причините за отпадане на тази ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Господин Атанасов отново иска думата, заповядайте.
АТАНАС АТАНАСОВ: Господин председател, аз се извинявам за това, но най-вероятно ще се наложи с няколко думи технологично да обясня по какъв начин се пресичат митническите нарушения и престъпления.
Митническите служби не разполагат с оперативни възможности. Информацията за подготвяне на извършващи се митнически нарушения и престъпления постъпва в МВР. Министерството на вътрешните работи захранва с информация и съвместно с митниците неутрализира тези прояви. Разбира се, че има случаи, в които митническите служители случайно засичат такива, но голямата част на тази конспиративна дейност се извършва от органите на МВР. И нека да отчетем приноса на службите на МВР в разкриването на контрабандата и наркотрафика.
А основно за наркотрафика трябва да ви кажа, че всички служби на Министерството на вътрешните работи със своите оперативни възможности на практика неутрализират каналите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Заповядайте, господин Пирински...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Аз не оспорвам това, което каза господин Атанасов. Действително, очевидно е, че практиката е такава.
Но, две съображения, господин председател: първо, време е митниците да започнат да имат възможността и за по-активна дейност по разкриване на намеренията за престъпления.
И второ, дотолкова, доколкото МВР очевидно и в бъдеще ще съдейства, то има възможно най-големия бюджет и не е правомерно и тези средства да се прехвърлят за неговата дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, благодаря Ви. Колеги, става дума за следното - и с него може би трябва да започнем и да завършим - предлага се МВР да участва в разпределение на пари, за които няма заслуги. Вижте, ние създаваме извънбюджетна сметка, приходите за която се набират от постъпления по чл. 12 - изключително задължение на митниците, чл. 13 - изключително задължение и дейност на митниците. Тогава, поставям въпросът защо, след като има дейност на митниците, МВР ще взема от тези пари? И това е единственият въпрос.
Тъй като ставаше дума за функции и т. н. може някъде нещата да не са уредени, но тук ясно са уредени - в чл. 12 и чл. 13 - митниците извършват определена дейност, за което се получават пари, господин Цонев, и тези пари трябва да се разпределят за митниците. А МВР нека да получава пари по други начини, но не по този начин да преливаме пари от митниците, без да има никакви аргументи.
Много ви моля, колеги, вижте още веднъж това, тъй като ние вече веднъж гласувахме приходите по чл. 14, ал. 2, които влизат в тази сметка, откъдето искаме да даваме и пари на МВР. Така че няма смисъл да говорим наистина много повече, при положение че нещата са ясни.
Аз уважавам органите на МВР, господин Атанасов, но считам, че аргументите наистина са никакви в този случай.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков. Господин Статков, първо, ние не сме гласували чл. 14, ал. 2. Въобще не сме гласували чл. 14.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Вие отхвърлихте нашите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Е, но това не е гласуване на чл. 14, а на Ваше предложение по чл. 14.
И второ, господин Атанасов според мен точно се опита да обоснове, че в дейността на митниците за разкриване на престъпления и нарушения имат участие и органите на МВР.
Друг някой желае ли да се изкаже?
Заповядайте, господин Минев.
ПЛАМЕН МИНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като възникна спор по това дали 10% от събраните приходи по извънбюджетната сметка, събирани от митниците, да бъдат предоставени на МВР за борба с престъпността и за изграждане на инфраструктурата, иска ми се да внеса малко яснота в проблема, тъй като се оказва, че това са междуведомствени противоречия в случая - кой на кого да дава средства. Разбира се, че МВР участва в борбата срещу наркотрафика, срещу търговската, валутната контрабанда. Това са неоспорими факти. Ние работим в момента заедно и ще работим заедно, тъй като държавните интереси са в тази посока. Няма къде да ходим по този въпрос. Това е ясно.
Естествено, има конкуренция и малък спор дали по-голямата част от откритите от митническата администрация нарушения са по информация от МВР или не. Аз не искам да дискутирам и да извеждам този въпрос пред вас. Искам само да ви обърна внимание на нещо, което може би ще ви помогне да вземете най-правилното решение по този въпрос. Става дума за извънбюджетна сметка все пак, по която обаче се събират средства не само от конфискувани стоки, от продажба на стоки, които са предмет на митническа контрабанда или от други приходи, които са свързани само с разкрити нарушения от митническата администрация, дори и по сигнали от МВР. Става дума общо за всички средства, които са свързани със събирането на такси за работа на митническите служители извън работно време, за други услуги, които се оказват от митническата администрация. Това са все средства, които са типично митнически, които се събират от митническата администрация и нямат отношение към наркотрафика и общата борба срещу икономическата контрабанда.
В тази връзка, тъй като са изброени случаите за събиране на средства - също лихви от депозита по сметката и т.н., всичко това нещо като се събере, 10% от него се предлага да се предоставя на МВР за борба срещу престъпността и за изграждане на инфраструктурата.
Нямаме претенции по този въпрос конкретно, но по принцип е редно, след като се събират от митническата администрация, да се изразходват за тази администрация. Има, разбира се, различни начини за стимулиране и ние предоставяме средства основно за инфраструктурата в граничните пунктове, които и по смисъла на предлаганите текстове пак ще отиват за това. От тази гледна точка ми се струва, че решението на комисията е правилно. И моля да бъда извинен от колегите от МВР за тази си позиция, която в случая се разминава с тяхната, но наистина, когато става дума за законово уреждане на проблема, според мен и според митническата администрация в този случай най-добре е да бъде прието предложението на комисията за отпадането на текста по ал. 3. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Минев. Друг някой желае ли да вземе думата? Няма. Нещата се изясниха.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков, прието от комисията, за отпадане на ал. 3 от чл. 14.
Гласували 202 народни представители: за 110, против 71, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Господин Иван Куртев има думата за процедура.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване. Защо? Защото аргументите на господин Минев не ме убедиха, тъй като те са автори на закона, те са вносители. Очевидно са имали съгласие и не са имали нищо против тези 10% по-късно, след като е минало през комисията, или в момента на някакво настроение. Така че моля да бъде прегласувано предложението за отпадане на ал. 3.
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: На какво основание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всеки текст може да се прегласува. Четете правилника.
Подлагам на прегласуване предложението за отпадане на ал. 3 в чл. 14. Моля, гласувайте предложението за отпадане.
Гласували 215 народни представители: за 94, против 102, въздържали се 19.
Предложението за отпадане на ал. 3 не се приема.
Моля да гласувате чл. 14 така, както е предложен от вносителя, с корекциите, предложени от комисията.
Гласували 169 народни представители: за 117, против 47, въздържали се 5.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Раздел II
Функции и задачи
Чл. 15. (1) Митническата администрация:
1. участва в разработването и реализира митническата политика на държавата;
2. участва в разработването и изпълнението на международните договори, които се отнасят до митническата дейност;
3. осъществява международните митнически връзки;
4. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация относно митническата дейност и разработва митническа статистика. Условията и редът за тези дейности се определят в наредба, издадена от министъра на финансите;
5. осигурява квалификацията и преквалификацията на митническите служители.
(2) Митническите органи:
1. осъществяват митнически надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;
2. изчисляват, събират или изискват обезпечаването на митни сборове, определени при внос, износ или транзит на стоки;
3. прилагат в рамките на своята компетентност тарифните мерки и мерките на търговската политика на Република България;
4. защитават икономическите интереси на страната в рамките на своята компетентност;
5. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на митническите и валутните нарушения, а съвместно с компетентните органи - и на престъпленията против митническия режим;
6. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;
7. осъществяват валутен контрол в рамките на предоставената им със закон компетентност.
(3) Митническата администрация изпълнява и други дейности, възложени й със закон."
Предложение на народния представител Александър Хаджийски - в чл. 15, ал. 2 се създава нова т. 8:
"8. издават решения за прилагането на митническите разпоредби".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков - в чл. 15, ал. 2, т. 6 се добавя "събират доказателства за извършени нарушения".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля гласувайте заглавието на раздел II "Функции и задачи".
Гласували 136 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 13.
Заглавието на раздел II е прието.
По предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков в чл. 15, ал. 2, т. 6 да се добавят думите "събират доказателства за извършени нарушения" има думата господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Първият ми аргумент, господин председателю, е, че и в момента, както чухме и от изложението на господин Минев, митническите органи вършат и това - те събират доказателства за извършени нарушения. И съвсем необосновано би било ние да ограничаваме или да не отбелязваме и тази тяхна функция в този текст.
Ето защо бих предложил настоятелно на залата да гласува за това наше предложение. Отново повтарям, че тази функция или тази задача - събирането на доказателства, активното действие за разкриване на престъпления и за тяхното довеждане до правосъдието - е една типична функция на съвременните европейски митници. И съвършено необосновано би било според мен тя да отпадне от този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Друг някой желае ли да се изкаже по това предложение?
Моля, гласувайте предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков.
Гласували 162 народни представители: за 58, против 84, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 15 с приетото предложение от комисията на народния представител Александър Хаджийски за създаване на нова т. 8 в чл. 15, ал. 2.
Гласували 139 народни представители: за 110, против 23, въздържали се 6.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Раздел III
Правомощия на митническите органи"

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел трети.
Гласували 139 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 10.
Заглавието на раздел трети е прието.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 16. (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите органи имат право:
1. да извършват проверки, свързани с митническия надзор и контрол на стоки, превозни средства и лица в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;
2. да предприемат необходимите мерки, допустими от закона, за осъществяване на митническия контрол;
3. да изискват представянето или предаването на стоки, документи, сведения и други носители на информация, свързани с митническия надзор и контрол;
4. да изискват представяне на документ за самоличност;
5. да изискват писмени или устни обяснения;
6. да извършват последващ митнически контрол на стоки и документи, свързани с вноса, износа и транзита;
7. да събират суми: за митни сборове за внесени и изнесени стоки; за неизпълнени задължения и поръчителства; за заплащане равностойността на отнети в полза на държавата стоки, когато липсват или са отчуждени, и за всякакви други митнически задължения и за други държавни вземания, които се събират от митническите органи;
8. да налагат по установения от закона ред запори и възбрани за обезпечаване на дължими митни сборове и други държавни вземания, събирани от тях;
9. да извършват личен преглед на лица, преминаващи държавната граница;
10. да извършват претърсвания и изземвания на контрабандни стоки и свързаната с тях документация в офиси, служебни и други помещения, както и личен обиск на намиращите се в тях лица съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи, при спазване разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс;
11. да осъществяват контролирани доставки съвместно с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и с разрешение на съответната прокуратура.
(2) Митническите органи предават незабавно на органите на Министерството на вътрешните работи лица, за които при осъществяване на контрола са установени доказателства за извършено престъпление против митническия режим, и уведомяват прокуратурата.
(3) Митническите служители имат право да носят оръжие и да го използват при неизбежна отбрана и при крайна необходимост."
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков:
В чл. 16, ал. 1:
1. В т. 10 думите "съвместно с органите на МВР" да отпаднат.
2. В т. 11 думите "съвместно с компетентните органи на МВР" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по предложенията на господин Пирински и господин Статков?
Заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин председателю, аз оттеглям направените от нас предложения по няколко причини.
Първата е, че очевидно начинът, по който върви гласуването на този законопроект изключва обективното разглеждане на предлаганите текстове, а се гласува по други съображения, да го кажем така.
Самото смехотворно прегласуване на текста за десетте процента отчисления от извънбюджетната сметка показва, че мнозинството не желае да слуша аргументи, а просто по директива гласува така, както счита за целесъобразно. Това е фатално освен всичко и за самата атмосфера в пленарната зала. Защото, господин председател, от Вашето място, аз съм сигурен, че Вие сте забелязал, че след това гласуване на много от народните представители им стана неудобно и обидно да продължат да участват в един подобен род законодателен процес и те напуснаха залата.
Ето защо аз наистина не виждам смисъл да се подлагат на формално гласуване нашите две предложения. Ние, разбира се, сме за взаимодействие между органите на митницата и органите на МВР в разкриването на различните нарушения. Но пак повтарям, по същество ние сме убедени, че и в този законопроект се възпроизвежда една прекомерно голяма функция на Министерството на вътрешните работи във въпроси, които трябва да са от компетенцията на специализираните държавни органи на държавната администрация, каквито безспорно са митниците. И неслучайно, господин председателю, в европейските страни именно митниците имат изключителната компетентност в този род престъпления, защото европейското право и европейската практика искат да изключат размиването на отговорностите и нещо повече - въвеждането на неправомерен полицейски контрол там, където той не е уместен.
Отново повтарям, оттеглям предложението и не виждам смисъл то да бъде поставено на гласуване, след като по същество аргументите нито се чуват, нито се приемат под внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Има думата за реплика господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Пирински, не устояхте на изкушението да изкоментирате в политически аспект прегласуването на този член. Затова и аз няма да устоя на изкушението веднага да Ви кажа, че абсолютно не сте перфектен в това си изказване. Защото аргументите, за които казахте, че ние не слушаме мотивация и аргументация от Ваша страна, веднага ги оборвам с връщане около 40 минути назад. Гласувайки чл. 4, предложението на комисията, което беше отхвърлила предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков, след аргументите, които направихте, мнозинството промени решението на комисията и прие. Така че, когато правите политически изказвания и обобщения за гласуването в залата, нека да се имат предвид и това прегласуване, което може и да е раздразнило, може и да не е било перфектно, и другото гласуване, при което ние приехме Вашите аргументи, господин Пирински. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата за дуплика господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Предишното прегласуване, господин Цонев, беше в резултат и на това, че господин Николов споделяше нашето предложение. И именно, защото това беше така, мнозинството гласува заедно с нашето предложение. И най-малкото Вие можете да ставате и да ме обвинявате днес в безпринципност, след като Вие, като председател на комисията, която беше приела предложението за отпадане на ал. 3 - и Вие добре знаете, че това беше с общото мнение на цялата комисия - днес станахте и променихте мнението си по един безпринципен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пирински.
Моля, гласувайте чл. 16 така, както е предложен.
Гласували 148 народни представители: за 111, против 19, въздържали се 18.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите служители са длъжни:
1. да спазват организацията на работа в митническото учреждение;
2. да опазват имуществото, правата и свободите на лицата;
3. да представят митнически знак и служебна карта;
4. да носят униформено облекло;
5. да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон или на друг митнически орган във връзка с осъществяване на правомощията му по този закон. Министърът на финансите издава инструкция, с която определя фактите и сведенията, съставляващи служебна тайна, както и реда за тяхното предоставяне.
(2) За неизпълнение на задълженията по ал. 1 митническите служители носят дисциплинарна отговорност."
Предложение на народния представител Никола Николов:
В чл. 17, ал. 1, т. 5 думата "предоставяне" се заменя с "ползване".
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Никола Николов в чл. 17, ал. 1, т. 5 думата "предоставяне" се заменя с "ползване" има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 145 народни представители: за 22, против 36, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 17 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 152 народни представители: за 126, против 3, въздържали се 23.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА

Раздел I
Представителство"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета и на раздел I.
Гласували 144 народни представители: за 123, против 9, въздържали се 12.
Заглавията на глава трета и раздел I са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл.18. (1) Всяко лице може да бъде представлявано пред митническите органи за извършване на действията и процедурите, предвидени в този закон и в нормативните актове по прилагането му, включително и от митнически агент.
(2) Условията и редът, при които представителството се осъществява от митнически агент, се определят в правилника.
(3) Представителят трябва да бъде местно лице, освен в изрично посочените в този закон случаи.
(4) Митническите органи изискват от всяко лице, което заявява, че действа като представител, да представи писмени доказателства за това."
Предложение на народните представители Георги Пирински и Руси Статков:
В чл. 18, ал. 3 думите "освен в изрично посочените в този закон случаи" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народните представители Георги Пирински и Руси Статков някой желае ли да се изкаже? Не виждам.
Моля, гласувайте за това предложение.
Гласували 142 народни представители: за 31, против 97, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 18, както е предложен от вносителя.
Гласували 136 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 18.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Раздел II
Решения на митническите органи

Чл. 19. (1) За издаване на решение от митническите органи във връзка с прилагането на митническите разпоредби лицето, поискало издаването му, трябва да представи цялата необходима информация и документация.
(2) Решението по ал. 1 трябва да бъде взето и съобщено на молителя в срок, определен в правилника. Когато искането за решение е направено писмено, решението трябва да се вземе в предвидения в правилника срок, считано от датата, на която искането е получено от митническите органи. Решението се съобщава писмено на молителя.
(3) Когато митническите органи не могат да се произнесат в определения срок поради необходимостта от събиране на допълнителна информация, те трябва да уведомят молителя преди неговото изтичане, като посочат причините и необходимия им срок за вземане на исканото решение.
(4) Решенията на митническите органи, с които се отхвърлят исканията на лицата или са неблагоприятни за тях, трябва да са мотивирани.
Чл. 20. (1) Ако решение, взето в полза на съответното лице, се основава на невярна или непълна информация, то се обезсилва, когато:
1. молителят е знаел или е трябвало да знае, че информацията е невярна или непълна и
2. такова решение не би могло да се вземе въз основа на вярна или пълна информация.
(2) Лицето трябва да бъде уведомено за обезсилването на решението.
(3) Обезсилването влиза в сила от датата, на която е било взето решението.
Чл. 21. (1) В случаи, различни от чл. 20, решение, взето в полза на заинтересуваното лице, се отменя или изменя, когато едно или повече от условията му не са изпълнени или вече не се изпълняват.
(2) Решение в полза на заинтересуваното лице може да се бъде отменено и когато това лице не изпълни задължение, възложено му с решението.
(3) Лицето, за което се отнася решението на митническия орган, трябва да бъде уведомено за неговата отмяна или изменение.
(4) Отменянето или изменението на решението влиза в сила от датата на уведомяването по ал. 3. Главното управление на митниците може в изключителни случаи, когато го изискват законните интереси на заинтересуваното лице, да отложи датата на влизане в сила на отменянето или изменянето на решението."
По заглавието на раздел II и членове 19, 20 и 21 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II, както и членове 19, 20 и 21 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 137 народни представители: за 120, против 4, въздържали се 13.
Заглавието на раздел II на глава трета, както и членове 19, 20 и 21 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Раздел III. "Информация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на Раздел III.
Гласували 135 народни представители: за 123, против 3, въздържали се 9.
Заглавието на Раздел III е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 22. (1) Митническите органи предоставят на заинтересованите лица информация относно прилагането на митническото законодателство. Митническият орган може да откаже да отговори, когато искането не е свързано с действително предстоящи вносни или износни операции.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя безплатно. Направените разходи се заплащат, когато са свързани с извършване на анализ, на специализирана експертиза на стоките, с връщането й на молителя и други."
Предложение на народния представител Александър Хаджийски:
В чл. 22, ал. 1 се прави следното изменение:
Точката след думата "законодателство" се заменя със запетая и текстът продължава така: "когато искането е свързано с предстоящи вносни, износни или транзитни операции". Второто изречение се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По своето предложение има думата народният представител Александър Хаджийски.
АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С предложението си искам да премахна известна доза субективизъм, който съществува в чл. 22. Когато разглеждахме на първо четене Закона за митниците, всички стигнахме до консенсус, че този закон трябва да работи максимално автоматично, без субективния фактор. С това предложение, което правя, искам да изчистя този субективизъм, който съществува в чл. 22. В първото изречение на ал. 1 ние казваме, че митническите органи предоставят информация, а с второто изречение казваме, кога те могат да не предоставят. Тоест могат да предоставят, могат да не предоставят - по тяхна преценка.
С текста, който предлагам, уточнявам случаите, кога митническите органи трябва да дадат тази информация. Те трябва да дадат тази информация, когато искането е свързано с предстоящи вносни, износни и транзитни операции. Тоест моментът на субективизъм - могат да дадат, могат да не дадат, се премахва. Затова предлагам да отпадне второто изречение.
Моля колегите да ме подкрепят, а също членовете на комисията да преосмислят становището си, тъй като това изречение всъщност, от една страна, изчиства текста - става по-ясен, по-кратък, отпада второто изречение, и премахва субективизма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Хаджийски. Според мен по същество няма разлика между предложението на вносителя. По-скоро редакционно Вие го правите по-сбито.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Александър Хаджийски.
Гласували 144 народни представители: за 58, против 14, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 142 народни представители: за 115, против 7, въздържали се 20.
Член 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 23. (1) Митническите органи издават с решение по чл. 19 обвързваща тарифна информация или обвързваща информация за произхода на стоките при писмено искане.
(2) Информацията по ал. 1 обвързва митническите органи и нейния титуляр само по отношение на тарифното класиране или на определяне произхода на конкретна стока, когато съответните митнически формалности за стоката се извършват след датата, на която информацията е била издадена.
(3) При митническото оформяне на стоките титулярът на получената информация удостоверява пред митническите органи пълното съответствие:
1. между декларираните стоки и стоките, описани в информацията, за целите на кредитирането;
2. между декларираната стока и обстоятелствата, които определят придобиването на произхода и стоката, и обстоятелствата, описани в информацията, за целите на произхода.
(4) Обвързващата информация е валидна за срок до три години, считано от датата на издаването й. Обвързващата информация се обезсилва, когато се основава на неверни или непълни данни, предоставени от молителя, независимо от условията по чл. 20, ал. 1, точки 1 и 2.
(5) Тарифната информация престава да бъде валидна:
1. при приемане на нов нормативен акт, когато тя не съответства на неговите разпоредби;
2. когато е несъвместима с тълкуването на номенклатурите, посочени в чл. 26. Несъвместимостта с тълкуването може да бъде:
а) на национално равнище - вследствие на изменение на националните обяснителни бележки към номенклатурата на митническата тарифа или по решение на съда;
б) на международно равнище - вследствие на издаване мнение за класиране или изменение на обяснителните бележки към номенклатурата на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, публикувани от Световната митническа организация;
3. при нейното отменяне или изменение по реда на чл. 21 и при условие, че титулярът на информацията е уведомен за отменянето на нейното прилагане или за изменението й.
(6) Информацията за произхода престава да бъде валидна:
1. при приемане на нов нормативен акт или при сключване на съответно международно споразумение от Република България, когато не съответства на техните разпоредби;
2. когато е несъвместима:
а) на национално равнище - с обяснителните бележки и мнения, приети за целите на тълкуване на правилата, или по решение на съда;
б) на международно равнище - със Споразумението по правилата за произход, установено в Световната търговска организация, или с обяснителните бележки или мнения за произхода, приети за тълкуване на споразумението;
3. при отменяне или изменение по реда на чл. 21 и при условие, че титулярът е уведомен за отменянето на нейното прилагане или за изменението й.
(7) Титулярът на обвързващата информация, която престава да бъде валидна съгласно ал. 5, т. 1 или 2 и ал. 6, т. 1 или 2, може да продължи използването й в срок не по-дълъг от 6 месеца от влизането в сила на съответните актове при условия и по ред, определени в правилника.

(8) Когато нормативните актове или споразумението по ал. 5, т. 1 и ал. 6, т. 1 предвиждат срок, различен от този по ал. 7, се прилага предвиденият в тях срок.
(9) Класирането или определянето на произхода на стоките в обвързващата информация се прилага само:
1. за определяне на вносни или износни митни сборове;
2. за признаване на документи за внос или за износ, когато са издадени на основание на информацията и се изискват при приемане на митническа декларация".
По чл. 23 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз си позволявам само да споделя дали в текста там, където е казано "издават обвързваща информация" и на още две места да не е "дават информация"?
Защото на български език, като се каже, че някой издава информация, обикновено прави нещо, на което няма право. А когато се каже, че дава информация, означава, че има право да дава информация.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Мисля, че това е по-коректно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И ако не възразявате, в чл. 23, в ал. 1, след това в ал. 3, т. 4, в ал. 5, т. 2, буква "б", а също и в ал. 2 пак е "издадена". Дали не е по-добре навсякъде да се поправи? Може би е не съвсем точен превод.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Вероятно буквален превод. Да приемем "дават" или как?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаеми колеги, в залата присъства военна делегация от Кралство Холандия, водена от министъра на отбраната доктор Йорис Воорхуве. (Всички депутати стават прави и с ръкопляскания поздравяват гостите.)
Да поздравим делегацията и доктор Воорхуве. Тази делегация проведе среща с Комисията по национална сигурност и с Комисията по външна и интеграционна политика. От ваше име пожелавам успех в мисията на холандската делегация по време на пребиваването й в нашата страна.
Да, заповядайте, кажете.
РУМЯНА ДИШОВСКА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господа депутати, става въпрос действително за издаване на информация върху определена бланка, която ще бъде публикувана и включена в правилника за прилагане на Закона за митниците. И това е в съответствие с Европейския кодекс, прилага се във всички европейски страни и затова ние настоявахме на думата "издаване". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Добре, нека да приемем това обяснение на компетентните органи.
Моля, гласувайте чл. 23 така, както е предложен.
Гласували 127 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 8.
Член 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Част втора
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИТНИ СБОРОВЕ И ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГИ МЕРКИ ПО ВНОСА И ИЗНОСА
Глава четвърта
МИТА, МИТНИЧЕСКА ТАРИФА, ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ

Чл. 24. (1) Стоките, пренасяни през държавната граница на Република България се облагат с мита, които се определят от Министерския съвет.
     (2)  Митата, с които се облагат внасяните стоки, се определят с Митническата тарифа на Република България.
     (3) Министерският съвет може да определя и друг начин за облагане на стоките при нетърговски обмен.
Чл. 25. Установените в нормативен акт мерки на търговската политика, свързани с вноса и с износа, се прилагат в съответствие с класирането на стоките в Митническата тарифа.
Чл. 26. (1) Митническата тарифа включва:
1. номенклатурата на стоки, основана на Конвенцията за Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките от 1983 г., подписана в Брюксел в рамките на Световната митническа организация;
2. номенклатурата, основана на други разпоредби за прилагане на тарифни мерки, която включва номенклатурата по т. 1 и добавя някои подразделения към нея;
3. ставки на мита и други елементи за облагане, които се прилагат за стоки, включени в номенклатурата.
(2)  Митническата тарифа може да включва и:
1. преференциални тарифни мерки, предвидени в споразумения, по които Република България е страна;
2. преференциални тарифни мерки, приети едностранно от Република България в полза на страни, група страни или територии;
3. автономни мерки, които предвиждат намаляване или необлагане с мита за определени стоки;
4. други тарифни мерки.
(3) Преференциите по ал. 2, точки 1, 2 и 3 се прилагат по искане на декларатора и ако стоките отговарят на условията, определени за прилагането им.
(4) Когато мерките, посочени в ал. 2, точки 1, 2 и 3, са за определено количество или стойности, прилагането им се прекратява:
1. при тарифни квоти, щом се достигне определеният лимит на вноса;
2. при тарифни плафони в съответствие с нормативния акт за тяхното въвеждане.
Чл. 27. Тарифно класиране на стоките е определяне на позициите и подпозициите в номенклатурите на Митническата тарифа съгласно нейните правила.
Чл. 28. Министерският съвет може да определи по-благоприятно тарифно третиране при вноса на някои стоки в зависимост от техния вид или предназначение чрез намаляване или необлагане с вносни митни сборове."
По заглавието на част втора, по заглавието на глава четвърта, по членове 24, 25, 26, 27 и 28 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов иска думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Само един въпрос към вносителите и комисията. Така, както е написан текстът, излиза, че тарифата включва само една ставка - това е режимът на най-облагодетелстваната нация и преференциалните ставки, независимо дали са по двустранно споразумение, както е с Европейския съюз, или за развиващите се страни. Този текст дава ли възможност в случая, когат страни не прилагат към България режима на най-облагодетелстваната нация, да има автономни ставки - не само такива за намаляване и необлагане с мита, както е в т. 3, а такива, по-високи от режима на най-облагодетелстваната нация, както имаше в миналото, преди да се установи такъв режим със Съединените щати, двойни и тройни мита? Но в бъдеще може да възникне такъв случай.
В редица други наши документи се говори за такива автономни, по-високи ставки от режима на най-облагодетелстваната нация, когато дадена страна дискриминира България. Тази възможност ми се струва, че не е предвидена тук, или може би тогава има: "мерки, които предвиждат увеличаване, намаляване или необлагане с мита за определени стоки" в т. 3 на ал. 2. Предлагам на вносителите като редакционна поправка да се включи този текст, ако смятат, че този въпрос не е отразен по някакъв начин. Тоест:
"3. автономни мерки, които предвиждат увеличаване, намаляване или необлагане с мита за определени стоки или страни".
Да се добави и думата "страни". Но все пак, ако може вносителите да кажат своето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Минев, заповядайте.
ПЛАМЕН МИНЕВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Проблемът, който беше изложен от народния представител господин Папаризов е решен с проектозакона. В чл. 26, ал. 1, т. 3 е дадена възможността, общата възможност, ставки на мита и други елементи за облагане, които се прилагат за стоки, включени в номенклатурата. Това е общата формулировка, като под "ставки на мита" се разбират както преференциални ставки, така и утежняващи ставки. Така че не е проблем, има възможност по закона да се налагат, когато на същата основа срещу наши стоки са предложени увеличени мита по тарифата на съответна друга държава, ние имаме възможност да реагираме по същия начин. Това не е пречка. Така че има възможност в сега действащата тарифа, която е приета за тази година, там са упоменати двойни и тройни мита за някои от стоките при адекватни мерки от друга държава. Така че възможността е уредена. Няма пречка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Господин Папаризов, удовлетворява ли Ви това обяснение?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Гледам внимателно текста. Все пак ми се струва, че трябва да добавим думата "страни", а не само стоки. Но, разбира се, както преценят вносителите.
Мисля, че ако в ал. 2, т. 3 добавим: "за определени стоки и страни", ще бъде още по-ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Но без думата "увеличаване", така ли?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ, от място): Трябва да има и "увеличаване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да има и "увеличаване".
Смятам, че предложението наистина внася яснота.
Подлагам на гласуване предложението за прецизиране на чл. 26, ал. 2, т. 3, като текстът става: "Автономни мерки, които предвиждат увеличаване, намаляване или необлагане с мита за определени стоки и страни".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, мисля, че тук трябва да уточним с господин Папаризов, добавяйки и "страни", тук става въпрос за увеличаване, намаляване, или необлагане, страните могат ли да бъдат облагани? Мисля, че не е коректно да направим тази добавка.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Може да бъде "страни", защото тогава - зависи как ще се напечата тарифата - може да се създаде отделна колона, както ставките за която и да е позиция. Сега са обикновено две: "най-облагодетелствана нация", втората колона ще бъде "развиващи се страни", за които предоставяме преференции, третата ще бъде "най-слаборазвити страни". Може да има още една колона "страни, които дискриминират България" и там да бъдат увеличените ставки. Защото тогава те ще са увеличени не само за една стока, а ще бъде цяла колона за всички стоки, за всички страни. Тоест, така се дава възможност да има и такава колона, ако така прецени правителството и Главно управление "Митници" в някаква специфична обстановка за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Папаризов, а ако стане така: "Автономни мерки по отношение на определени стоки и страни, които предвиждат увеличаване, намаляване, или необлагане с мита"?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Така е много по-прецизно, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте отделно предложението за редакционно изменение на чл. 26, ал. 2, т. 3: "Автономни мерки по отношение на определени стоки и страни, които предвиждат увеличаване, намаляване или необлагане с мита".
Гласували 155 народни представители: за 153, против няма, въздържали се 2.
Предложението за промяна на този текст е прието.
Моля, гласувайте заглавията на част втора, на глава четвърта, както и чл. 24, 25, 26 с направената корекция, 27 и 28.
Гласували 156 народни представители: за 155, против няма, въздържал се 1.
Заглавията на част втора, глава четвърта и чл. 24, 25, 26, 27 и 28 са приети.
Има думата господин Благой Димитров за процедура.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение днешното редовно заседание да приключи в 12 ч., като не използваме, господин председателю, редовната почивка от 11,30 ч., с оглед графика на насрочените срещи на президента на Републиката с парламентарните групи, а има и извънредни заседания на комисии. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли? Няма.
Моля, гласувайте предложението за приключване на днешното заседание в 12 ч.
Гласували 138 народни представители: за 131, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието. При това положение продължаваме без почивка.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава пета
ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ
Раздел първи
Непреференциален произход
Чл. 29. Непреференциалният произход на стоките, определен в членове 30, 31 и 32, служи за целите на:
1. прилагането на Митническата тарифа, с изключение на преференциалните тарифни мерки, посочени в чл. 26, ал. 2, т. 1 и 2;
2. прилагането на установени с акт на Министерския съвет мерки, различни от тарифните;
3. изготвянето и издаването на сертификати за произход."
Няма направени предложения по заглавието на глава пета, заглавието на раздел първи и чл. 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да гласувате заглавието на глава пета и раздел първи, както и чл. 29.
Гласували 135 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 4.
Наименованията на глава пета и раздел първи, както и чл. 29 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 30. (1) Стоки, които произхождат от дадена страна, са стоките, изцяло получени или произведени в тази страна.
(2) Кои стоки са изцяло получени или произведени в дадена страна, се определя в правилника."
Предложение на народния представител Никола Николов:
В чл. 30, ал. 1 думите "получени или" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за чл. 30:
Подкрепя текста на вносителя, като предлага:
1. Алинея 2 да се измени така:
"(2) Изцяло получени в определена страна стоки са:
1. минерални продукти, добити в тази страна;
2. растителни продукти, отгледани в страната;
3. живи животни, родени и отгледани в страната;
4. продукти, получени от живи животни, отгледани в страната;
5. продукти от лов или риболов, извършен в страната;
6. продукти от морски риболов и други продукти, добити от морето, извън вътрешните морски води и териториалното море на страната от кораби, регистрирани в страната и плаващи под нейно знаме;
7. стоки, получени или произведени на борда на кораби-заводи от продукти по т. 6 с произход от страната, при условие, че тези кораби-заводи са регистрирани в тази страна и плават под нейно знаме;
8. продукти, извлечени от морското дъно или неговите недра, извън вътрешните морски води или териториалното море, при условие, че тази страна има изключителни права да експлоатира това морско дъно или неговите недра;
9. отпадъци и скрап, получени от производствени операции, извършени в страната и употребявани предмети, при условие, че са събрани в страната и са годни само за възстановяване на суровините;
10. стоки, които са произведени в страната изключително от стоките, посочени в точки от 1 до 9, или от техни производни във всеки стадий на производство".
2. Създава се ал.3:
"(3) За прилагането на ал. 2 в територията на страната се включват нейните вътрешни морски води и териториалното й море".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Папаризов има думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Господин председателю, може би тук и специалистите-лингвисти ще ни помогнат, но мисля, че по-точна дума от "получени" във всичките тези случаи е "добити". Нормално ние казваме за всички тези стоки, както пише и по-надолу: добити минерални продукти, добити растителни продукти...
Предложението ми е не да отпадне думата "получени", каквото е предложението на господин Николов, но да стане: стоки, които са изцяло добити или произведени в дадена страна, в страната.
Обяснението, което комисията включва на основата на всичките тези видове и в Европейския кодекс, е да бъде "изцяло добити в определена страна стоки са...". Но нека някой да каже. Мисля, че на български звучи по-добре не "получени", а "добити". Кажете как е. Не знам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Цонев има думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Папаризов, ние доста дълго обсъждахме точно този въпрос. Вносителите успяха да ни убедят, че по-обобщаващият термин е "получени", макар и да не звучи добре, защото става въпрос не само за стоки, добити и произведени, но както личи по-нататък от текста, и за отгледани и родени. Ако трябва да използваме точните думи, трябва да има изброяване: стоки добити, стоки произведени, за животните - родени и отгледани, и така нататък. Затова се спряхме на термина, който те предлагат - получени, като максимално обобщаващ, макар и действително недобре звучащ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Господин Николов го няма в залата, за да каже дали оттегля предложението си, поради което най-напред поставям на гласуване предложението на народния представител Никола Николов за отпадане на думите "получени или", което комисията не е подкрепила.
Моля, гласувайте!
Гласували 134 народни представители: за 14, против 19, въздържали се 101.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 30 така, както е предложен от вносителя с промените и допълненията, предложени от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 3.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 31. (1) Стоките, чието производство включва участието на повече от една страна, се счита, че произхождат от страната, в която са претърпели своята последна, съществена, икономически обоснована обработка или преработка, в оборудвано за целта предприятие и довела до производството на нов продукт или която представлява важен стадий за производството.
(2) Обработка или преработка, за която е установено или има достатъчно данни, че целта й е била единствено да се заобиколят разпоредби, прилагани в Република България към стоки от определени страни, не се счита за достатъчна да придаде на получената стока произход от страната, в която тази обработка или преработка е била извършена."
За чл. 31 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да гласувате чл. 31.
Гласували 133 народни представители: за 130, против няма, въздържали се 3.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 32. (1) Случаите и документите, доказващи произхода на стоките, се определят в правилника.
(2) Независимо от представянето на документ за произход на стоката митническите органи имат право, в случай на основателно съмнение, да поискат други доказателства, които да потвърдят, че обявеният произход отговаря на правилата за непреференциален произход, установени в Република България."
Предложение на комисията по чл. 32:
Подкрепя текста на вносителя, като предлага следната редакция на ал. 1:
"(1) Документ за доказване на произхода се представя, когато това се изисква от митнически или друг нормативен акт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 32, както е предложен от вносителя, с редакцията на ал. 1, предложена от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
Член 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Раздел II
Преференциален произход

Чл. 33. Условията за придобиване на преференциален произход на стоките с цел прилагане на мерките по чл. 26, ал. 2, точки 1 и 2 се уреждат с:
1. международните споразумения на Република България за въвеждане на преференциални тарифни мерки;
2. нормативните актове за едностранно приети от Република България преференциални тарифни мерки."
По заглавието на раздел II и чл. 33 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма предложения и в залата.
Моля, гласувайте наименованието на раздел II и чл. 33.
Гласували 139 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на раздел II и чл. 33 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, уважаеми колеги! Комисията не е разгледала глава шеста - "Митническа облагаема стойност", поради факта, че вносителят беше направил значителни изменения в тази глава и комисията нямаше време да се запознае подробно с този текст. Държа да отбележа, че вносителят е направил тези значителни изменения, съобразявайки се с изказаното на първо четене становище на проф. Стефан Стоилов, че тази глава трябва да бъде подробно описана, да бъде разработена и да бъде направена така, както трябва. Това го казвам в съответствие с това, което беше казано преди това в залата. Затова аз ви моля да прескочим разглеждането на тази глава и да преминем към глава седма.
Предлагам отлагане на глава шеста и да преминем към глава седма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище? Няма.
Моля да гласувате процедурното предложение да бъде отложено приемането на глава шеста.
Гласували 130 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 5.
Приемането на глава шеста се отлага.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Част трета
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО
ПОЛУЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

Глава седма
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 37. (1) От момента на въвеждането на територията на страната стоките са под митнически надзор и могат да бъдат обект на митнически контрол в съответствие с действащите към датата на въвеждането разпоредби.
(2) Стоките са под митнически надзор до определяне на митническия им статут. С изключение на случаите по чл. 81, ал. 1 чуждестранните стоки остават под митнически надзор и до промяна на техния митнически статут или до влизането им в свободна зона или в свободен склад, или до реекспортирането им, или унищожаването им съгласно чл. 173.
Чл. 38. (1) Стоките, въведени на територията на страната, трябва да бъдат незабавно превозени от лицето, което ги въвежда, съгласно разпорежданията на митническите органи, до съответното митническо учреждение или до друго място, определено от тях. При необходимост митническите органи определят маршрута за превоза на стоките.
(2) Лицето, което поема задължението да превози стоките, след като са въведени на територията на Република България, е отговорно за изпълнението на задълженията по ал. 1.
(3) Алинея 1 не изключва прилагането на разпоредби на други нормативни актове при:
1. пощенските пратки;
2. туристическите пътувания;
3. превози на стоки с незначително икономическо значение при условие, че не се създават пречки за осъществяването на митническия надзор и на митническия контрол.
(4) Алинеи 1, 2 и 3, както и членове 39 - 53, не се прилагат за стоки, които временно напускат територията на Република България, превозвани между две точки от тази територия по вода или въздух, при условие, че превозът е извършен по директна линия от самолет или кораб, извършващ редовен рейс, без да спира извън територията на Република България.
(5) Алинея 1 не се прилага за стоки, които се намират на борда на кораби или въздухоплавателни средства, пресичащи териториалните води или въздушното пространство на Република България, без да имат за местоназначение пристанище или летище на територията на страната.
Чл. 39. (1) В случаите на непреодолима сила или при други непредвидими обстоятелства, когато лицето не може да изпълни поетите задължения по чл. 38, ал. 1, то е длъжно да уведоми незабавно най-близките митнически органи. Когато стоките не са унищожени напълно, митническите органи трябва да бъдат уведомени и за точното им местонахождение.
(2) Когато корабът или въздухоплавателното средство е принуден поради непреодолима сила или други непредвидими обстоятелства да акостира или да се приземи временно на територията на Република България, ако няма възможност да изпълни задълженията по чл. 38, ал. 1, лицето, управляващо превозното средство, или всяко друго лице, действащо вместо него, трябва да уведоми незабавно митническите органи.
(3) В случаите по алинеи 1 и 2 митническите органи определят мерките, които трябва да се предприемат за осъществяване на митническия надзор, и при необходимост - за осигуряване превоза на стоките до митническо учреждение или до друго място, определено до тях."
Няма направени предложения по заглавието на част трета, на глава седма, на членове 37, 38 и 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма предложения и от залата.
Моля да гласувате наименованието на част трета, наименованието на Глава седма и членове 37, 38 и 39.
Гласували 135 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 2.
Наименованията на част трета и Глава седма, както и членове 37, 38 и 39 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава осма
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПРЕД
МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Чл. 40. Стоките, които са превозени съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, трябва да бъдат представени пред митническите органи от лицето, което ги е въвело на територията на Република България, или от лицето, което е поело превоза на стоките след тяхното въвеждане.
Чл. 41. За стоки, пренасяни от пътници или поставени под митнически режим, без да са представени пред митническите органи, може да се прилага и друг ред за представяне, определен в правилника.
Чл. 42. След представянето им стоките могат да бъдат обект на анализ или вземане на мостри за уточняване на митническото им направление с разрешение на митническите органи."
За заглавието на Глава осма и членове 40, 41 и 42 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте за наименованието на Глава осма и членове 40, 41 и 42.
Гласували 142 народни представители: за 141, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Глава осма и членове 40, 41 и 42 са приети.
Ще помоля да видите, сигурно пак на господин Антонов картата работи, без да го има, защото винаги има по един въздържал се от ОНС, а от ОНС няма никой. Имахме подобен случай преди време. Оказа се, че просто има дефект в пулта.
Господин Папаризов иска думата.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Просто бих предложил на комисията и на вносителите за следващото заседание да помислят дали тук не може да има още един чл. 42а, който да казва: "За целите на чл. 6 и всички лица, представили стоки пред митническите органи, са длъжни да съхраняват документите в течение на 5 години." Просто предлагам тук, ако решите, при по-нататъшната работа да се добави още един член - 42а ли ще бъде, 43 ли...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Очевидно комисията ще се съобрази с това Ваше предложение.
Моля, господин Цонев, да докладвате следващата глава.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава девета
МАНИФЕСТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ
НА СТОКИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД МИТНИ-
ЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Чл. 43. (1) За стоките, представени пред митническите органи, се подава митнически манифест.
(2) Митническият манифест трябва да бъде подаден незабавно след представяне на стоките пред митническите органи. Митническите органи могат да определят и друг срок за подаване на манифеста, но не по-късно от първия работен ден след деня, в който стоките са представени"
По заглавието на Глава девета и чл. 43 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да гласувате заглавието на Глава девета и текста на чл. 43.
Гласували 138 народни представители: за 138, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава девета и чл. 43 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Чл. 44 (1) Манифестирането на стоките трябва да бъде направено върху формуляр и по ред, утвърдени от министъра на финансите. Митническите органи могат да приемат и търговски или друг документ, вместо митнически манифест, ако съдържа необходимите данни за идентифициране на стоките.
(2) Митническият манифест се подава от:
1. лицето, въвело стоките на територията на Република България, или от лицето, което е поело превоза на стоките след тяхното въвеждане;
2. лицето, от чието име са действали лицата, посочени в т. 1."
Предложение на народния представител Никола Николов - в чл. 44, ал. 1 изречение първо се изменя така: "Манифестирането на стоките се извършва при условие и ред, определени в правилника."
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване чл. 44 така, както е предложен от вносителя, с приетото от комисията предложение за промяна на първото изречение от ал. 1 така, както е предложена от господин Никола Николов.
Гласували 144 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 7.
Член 44 е приет.
Съобщения за парламентарен контрол на 16 януари 1998 г.
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на актуални въпроси от народните представители Любен Корнезов и Румен Овчаров и на питане от народния представител Стефан Нешев.
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на питане от народния представител Димитър Стефанов.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Руси Статков и на питане от народния представител Димитър Луджев.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Руси Статков и Георги Божинов.
Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция Васил Гоцев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Петя Шопова.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министърът на културата Емма Москова - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов;
- министърът на вътрешните работи Богомил Бонев - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на труда и социалната политика Иван Нейков - на актуални въпроси от народните представители Емилия Масларова и Кънчо Марангозов.
Поради служебна заетост извън столицата министърът на вътрешните работи Богомил Бонев не може да отговори на актуалния въпрос от народния представител Валентин Симов.
Поради отсъствие от страната министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов не може да отговори на питането от народните представители Георги Агафонов и Арлин Антонов.
На основание чл. 76, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народния представител Пламен Славов от заседанието се отлага отговорът на актуалния му въпрос към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов.
Заседанието на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол ще се проведе днес от 13 ч. в зала N 248.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа отлага обявеното за днес заседание.
Комисията по икономическата политика ще заседава днес в зала "Изток" от 12,00 ч.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание днес от 12,15 ч. в зала N 356.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 16 януари, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,00 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
Илия Петров
Атанас Мерджанов