Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-01-30

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Петя Шопова
Секретари: Анелия Тошкова и Иван БойковПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам първа точка от днешния дневен ред да бъде: Проект за решение за избиране на заместник-председател на Комисията по икономическата политика и проект за решение за освобождаване и избиране на членове на Комисията по опазване на околната среда и водите.
Има ли някой срещу това предложение?
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 174 народни представители: за 168, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Преминаваме към току-що приетата точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕКТОРЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.
Има предложение от Комисията по икономическата политика, съобразно правилника, да бъде избран трети заместник-председател на Комисията по икономическата политика. Проекът за решение гласи:

"Р Е Ш Е Н И Е
за избиране на заместник-председател на
Комисията по икономическата политика

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


Р Е Ш И:


Избира РАМАДАН БАЙРАМОВ ХАЛИЛОВ за заместник-председател на Комисията по икономическата политика."
Желае ли някой да вземе отношение по този проект за решение?
Моля, гласувайте за предложения проект за решение.
Гласували 177 народни представители: за 166, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Да е честито на господин Халилов и успешна дейност!
Има предложение от заместник-председателката на Парламентарната група на СДС Светлана Дянкова за промяна в състава на Комисията по опазване на околната среда и водите. Проектът за решение гласи:

"Р Е Ш Е Н И Е

Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 3 и чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И:

Освобождава НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЗГУРЕВ, като член на комисията.
Избира за член на комисията ТОДОР ИВАНОВ ДРАЖЕВ."
Желае ли някой да вземе отношение по този проект за решение?
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 161 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 7.
Проектът за решение е приет.
Да е честито и на господин Тодор Дражев!

Продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.
Има думата народният представител Пламен Славов.
ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! В предложения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета се запазва несъвършенството на някои страни от досега действащия закон. Такова несъвършенство е § 9 от Преходните и заключителни разпоредби. Проблемът за несъответствието на този параграф с националното и международното законодателство е дискутиран от представители на Националния съюз на работодателите в училищата в България, с всички министри на образованието от 1992 г. насам, които след тези разговори, убедени в несъответствието, спират приложението на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби.
Нещо повече, от 1993 до 1997 г. в разработените три проекта за изменение на Закона за народната просвета от различни екипи на Министерството на образованието § 9 се обезсилва чрез неговото премахване. По този начин § 9 от Преходните и заключителни разпоредби е извънредна мярка за решаване на кадровите въпроси с директорите на училища. Още повече, че чл. 37, ал. 7 от Закона за народната просвета не само позволява, а и задължава министерството периодично, на всеки 5 години да атестира директорите на училища и обслужващи звена. Никак не е случаен фактът, че в предлагания проект посочената алинея отпада. Явно, за да позволи безпрепятствено да се изпълняват определени поръчки и натиск върху директори на училища и учители.
В подкрепа на подобен подход, гарантиращ атестацията, могат да се изложат и следните мотиви.
Първо, атестацията и оценката на реалните резултати от практическата дейност на директорите е достатъчно обективен начин за подбор.
Второ, обявяването на конкурс за местата на действащи директори без атестация и оценка на тяхната дейност, поставя под съмнение резултатите от многогодишния им труд за ръководство на училището.
Управленската практика изисква доказалите способностите си ръководни кадри да не се подлагат на конкурс за назначаване на същата длъжност, която са изпълнявали, при положение, че длъжностната характеристика не се променя и няма изработени степени за израстване на кадрите на място. В момента с постоянен трудов договор са около 2500 директори на училища в страната. Незаети са около 800 директорски места. Масовото провеждане на конкурси по § 9, особено след утвърдените от Колегиума на Министерството на образованието и науката и публикувани правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор, вече поражда сериозно напрежение сред директорите на училища и учителските колективи. Това напрежение се засилва и от факта, че в продължение на няколко години има постоянен недостиг на кандидати за 800 директорски места, който упорито се запазва.
Съществува сериозна опасност от влошаване на управлението на училищата и качеството на учебния процес - още повече, че се избира крайно неподходящ момент за решаване на кадрови въпроси - в разгара на учебната година.
Фиксираното ограничение за възрастта на кандидатите - до 50 години, грубо нарушава техните човешки права и влиза в противоречие с българското и международното законодателство. По този начин се предопределя обезсърчаване и разпиляване на създадения кадрови потенциал в образователната система, който е част от националния кадрови ресурс и капитал.
В станалите в Комисията по образованието и науката разисквания беше отстоявано не само от народни представители, а и от председателя на Националния съюз на работодателите в училищата в България, че не е необходимо инспекторатите по образованието да имат статут на юридически лица, а техните началници да назначават директорите на общинските училища и обслужващи звена, т. е. да се запази практиката министърът на образованието, както досега, да сключва трудовите договори с директорите на всички училища и обслужващи звена.
В този смисъл недоумение продължава да поражда обстоятелството, че в закона липсват текстове, които да определят точно не само правомощията на инспекторатите по образованието, но и техните задължения, контролни и методически функции, както и начина, по който те се ръководят и контролират от Министерството на образованието и науката. Когато се говори за юридическо лице, трябва да бъдем много внимателни и да формулираме точно предмета на дейност.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Досегашните съгласувани действия на Министерството на образованието и науката при подготовката на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета и Правилата за провеждане на конкурси за директори на практика реализират кадрови подход и политика, която не може да бъде подкрепена, защото застрашава нормалното функциониране на образователната система, създавайки предпоставки за професионално и социално напрежение.
Запазвайки правото си да направя необходимите според мене предложения преди второто четене, днес аз не мога да подкрепя в този вариант предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета и на първо четене ще гласувам против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Има думата господин Минко Христов.
МИНКО ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Обсъждаме законопроект, който по същество не променя действащия в момент Закон за народната просвета. Образователната система е повече консервативна, отколкото лесно и бързо променяща се. Още повече, че ефектът от нейното изменение се наблюдава след години. Предложените поправки са необходими и добре аргументирани в мотивите към законопроекта.
Основна промяна в Закона за народната просвета е въвеждането на задължително 12-класно средно образование. И сега голяма част от българските училища са с 12-годишен срок на обучение: езиковите, природо-математическите, хуманитарните гимназии, съответните паралелки в средните общообразователни училища, техникуми, училища по изкуствата, спортни училища и др.
Училището, което ръководех, предлагаше на завършилите основно образование професионална подготовка по бизнес и финанси в рамките на средното общообразователно училище със срок на обучение до 12-и клас. За последните 5 - 6 години броят на кандидатите не намаляваше, въпреки четиригодишното гимназиално образование. Учениците одобряваха не само целите на обучението, но и учебния план, учебните програми по специалните предмети, новите форми и методи на работа. Като резултат над 60 на сто от завършилите продължиха във висши учебни заведения, останалите се реализираха по професията, която са придобили. Това е пример как в 12-класното училище чрез подходящите учебни планове, програми и методи на обучение може да се постигне трудната цел на средното образование, подготовка на подрастващите за висшите учебни заведения и за техния трудов живот.
Мотивите за 12-класното средно образование са ясни: хармонизиране с европейското образование, общо разтоварване на учебните програми, засилено чуждоезиково обучение, сериозна подготовка по информационни технологии, въвеждане на елементи на гражданското образование. Задължителният 12-и клас за придобиване на средно образование е разумна промяна, но тази промяна е свързана с гласуване на нов учебен план и създаване на съответни учебни програми. От качеството на тези два документа зависи доколко ще бъде ефективно 12-класното средно образование. Вярвам, че Министерството на образованието и науката ще предложи достойни учебни планове и програми, които ще мотивират учениците да останат още една година в училище. През следващата сесия на Народното събрание ние ще приемем закон за учебния план в средното образование. Затова обаче е необходима сериозна предварителна обществена дискусия.
Поставя се въпросът за така наречените обикновени гимназии. Аз искрено се надявам, че в бъдеще ще бъде намерена точната формула за съществуване на средните общообразователни училища в гимназиалната си степен, особено в по-малките градове. Разнообразието на видовете подготовка е наложително не само поради ограничения брой ученици в населеното място, но и от изискванията на пазара на труда в съответния район.
Защо не дадем възможност на средните общообразователни училища с необходимата материална база да провеждат професионална подготовка? Има училища, в които обучението по информатика и информационни технологии се провежда на компютърни мрежи. Някои от тези училища имат дори адреси в Интернет. Защо ученици, изучавали над 600 часа информатика и информационни технологии, да получат само диплома за средно образование и след това на пазара на труда да бъдат предпочетени тези, които били завършили едномесечен курс по компютърна неграмотност? (Оживление.) Тези мои мисли могат да намерят отражение в правилника за прилагането на закона.

При срещите ми с учители и директори в избирателния ми район единственото опасение беше свързано с бъдещето на средните професионално-технически училища. Тези тригодишни професионални училища по силата на промените в закона няма да издават документ за извършено средно образование. Вярно е, че част от обществото трудно ще приеме този факт. Но каква е реализацията на учениците, завършили СПТУ? Голяма част от тях упражняват професията, която са изучавали. Само незначителен брой от завършилите продължават във висши учебни заведения.
Смятам, че тригодишните професионални училища ще продължат да съществуват и тяхната основна и значима цел ще бъде осигуряването на професионална квалификация. Завършилите тези училища ще имат своята реализация.
В правилника за прилагане на закона може да бъде включен текст, който да регламентира условията и реда за получаване на средно образование от ученици, завършили тригодишните професионални училища. Без да се спирам на останалите промени в Закона за народната просвета, смятам, че реалностите ги изискват.
Имам някои забележки към текстове от закона, които не са засегнати в проекта за изменение. Например в чл. 38, ал. 2 от закона се въвежда консултативен орган - училищен съвет. Това е една неефективна структура, която дори и в малкото училища, където е въведена, фактически не работи. При второ четене на закона ще предложа тази алинея да отпадне. Още повече, предстои приемането на Закон за училищните настоятелства, които до голяма степен ще дублират функциите.
В заключение ще кажа, че въвеждането на 12-класното средно образование и всички други предложени промени са необходими и могат да бъдат добре защитени пред обществеността.
Уважаеми колеги, призовавам ви да гласуваме закона на първо четене. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Христов.
Има думата госпожа Донка Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа народни представители! Вече втори ден Демократичната левица се опитва да каже на вносителите да оставят на мира една работеща система, каквато е образованието, като изтеглят неудачния проект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Дори икономическата криза няма да срине средното образование така, както редицата необмислени проблеми, които днес атакуваме. Каза се почти всичко - от философията на закона до последния клас през организационно-педагогическите и методическите промени. Всичко носи белега на необмисленост, несистемност, противоречивост. Трябва ли да кажем още, че с каквото се залови господин Методиев - досиета, църква, висши училища, все удря на камък, че да остави на мира и Закона за народната просвета!
Има един много силен аргумент, заради който Законът за народната просвета не бива да се гласува - това е незадоволителната разяснителна работа с някои училищни общности, имам предвид учители, директори, родители, експерти. Затова ще спомена, че преди две-три години дискутираните остро въпроси и техните изводи бяха най-масово обсъждани в концепцията за средно образование. Дори в скоба ще кажа - днес законът трябваше да следва логиката на една приета концепция и на един сериозен, задълбочен анализ за състоянието на българското училище в момента. А той идва съвсем на голо.
Воденият диалог в продължение на три години за състоянието, перспективите, преодоляването на големите различия и постигането на висока степен на национално съгласие касае от предучилищния сектор през документите за завършване и видовете образование до финансиране и управлението на средното образование. Ще маркирам само следните неудачи.
Преходът от детска градина към училището в законопроекта е пренебрежително подценен, като подготвителните групи за деца, подлежащи на обучение в 1-и клас, отпадат. Но 49 на сто от училищните общности считат, че трябва да има възможност и отпадналият чл. 7, алинеи 3 и 4 от Закона за народната просвета да се актуализират.
Така открит от вчера е и вторият въпрос - за 7-годишната училищна възраст. Да, 84 на сто започват 1-и клас на 7 години. Но като говорим за европейски показатели и като съобщихме, че при тях пада на 6 и на по-долна начална възраст за постъпване в училище, не правим ли правило в законопроекта двойният стандарт? Щом като за 12-и клас вървим с Европа, а по стандарта за началната училищна възраст ние вървим срещу Европа? Та нали в 12-и клас тези седем - седем и половинагодишни деца ще бъдат зрели мъже и жени?
Трето, обществото се колебае при училищните степени на образование - основно и средно. Защо началната училищна степен 1-и - 4-и клас завършва без никакъв документ? Имам справка от миналата година на Националния статистически институт, където завършеното начално и незавършеното начално образование за жителите до 25 години в страната е 23,5 на сто. Пред тези хора няма перспективата дори и на занаятчийското училище, за което концепцията по средно образование постигна консенсус в нашето общество.
Министерството на образованието не е отчело обществения дебат и за продължителността на основното образование - 1-и - 8-и клас или 1-и - 7-и клас - хвърлям тази еретична идея, където нашите народностни традиции виждат най-логично продължението: 1-и - 4-и клас - четири години плюс три години 1-и - 7-и клас. Това идва от ранната социологизация на нашите деца. Защото първо, това са деца, които, ако допуснем, че тръгват на 7-годишна възраст, до 13 години те ще се социологизират; второ, ще се реши и висящият въпрос с подготвителния 7-и клас. Известно е, че в закона този въпрос не се решава. А се знае, че тенденцията в страната е към увеличаване на приема на ученици в средните учебни заведения след завършен 7-и клас. А при нов закон за учебния план по-лесно ще става връзката между езиковите училища и другите специализирани училища, нещо, на което господин Минко Христов преди малко се спря. По този начин 12-годишното училище, ако запазим 7-и клас като завършващ основното образование, ще стане логично.
Същински хаос в законопроекта е частта за основното образование на 16 години при завършен 8-и или 9-и клас. Как може конституционната норма да се гази и да се има предвид отново чрез двоен стандарт да се смесват възраст и клас при завършването на образованието? Прието е едно единствено нещо - считането на конституционната 16-годишна възраст за завършено образование. Това противоречие трябва да отпадне в членовете.
Четвърто. Против Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета е обществото при начина на завършване на определената училищна степен. Мнозинството, 92 на сто, не приема задължителното полагане на зрелостен изпит от всички ученици. Нека да уважим традицията, уважаеми господа народни представители, и на трудолюбивите, на отличниците да разрешим да завършат без изпит. За това имате подкрепата за диплома и за свидетелство за правоспособност, които са отново различни права.
Нашата училищна общност в 80 процента ще очаква от нас, народните представители, мъдрост, като разрешим получената диплома от всички видове средни училища да има еднакви права. Не може само дипломата за завършен 12-и клас да служи като база за кандидатстване във висшите училища. Обезценяваме труда на десетки хиляди ученици, които ще завършат средно образование с професионална подготовка. Но аз ви предупреждавам, че това е неизмеримо хлъзгав терен. За някои видове висши училища, които осъществяват прием от средното образование, като технологичните вузове, машиностроителните, хранително-вкусовите, текстилните, основният източник за прием идва от техникумите. Как на децата, които ще завършат техникуми, ние няма да разрешим право да кандидатстват във висшите училища?
Уважаеми народни представители! Известно е, че България вече е на 11-о място сред страните в Европа по продължителност на образованието. Девет години и два месеца е средната продължителност на глава от населението. Тя изпреварва единствено Чехия, Полша, Румъния и Гърция. Затова, като се въвежда 12-и клас, нека да видим какво губим, като печелим едно-две места напред в тази класация. А това са огромните трудности, пред които ще поставим нашето общество, гласувайки в момента в тази зала за 12-годишното училище.
На първо място, това са финансовите ресурси, които държавата в условията на валутен борд не би могла за една учебна година на територията на страната да осигури, ако допуснем, че господин министърът вземе под свое покровителство и установи, че това са държавни училища, всички средни училища, които ще имат завършващ 12 клас.
Тук въобще не маркирам големите социални и икономически трудности, които ще поставим пред многото хиляди български семейства, които ще хранят още една година, ще обличат, ще закупуват учебна документация за своите деца.
Непосилно бреме ще бъде и това, да се справят със съдържателните промени. Имам предвид, тук вчера се подхвърли да има информатика, да има чужди езици. Питам: как за една година материално-техническата база на училищата може да се подготви за това? Как можем да напасваме учебния план, който в момента трябва да е готов, а не следващата година, за да може от 8 клас да влезе в 12 клас? Нито учебна програма, нито издадени учебници, нито свързаната с това цяла политиката, свързана с организацията. Голямо шляене, голямо губене на много учебно време ще бъде, ако 12 клас по този начин се въведе.
Имам предвид и общопсихологическите тенденции, които са свързани в едно училище, което решава проблемите на учениците от 1 до 12 клас. Уважаеми колеги, представете си набор на ученици на 7 години и 19-годишни млади юноши и девойки в училище. Пред такава ситуация ще бъдат изправени редица директори и учители, които трудно ще решават социално-педагогическите и психологически затруднения пред тези ученици.
Нарушават се и проблемите, свързани с взаимодействието с българската армия. Вчера отчетохме това, че наборът на момчетата в годината, когато ще влезе в сила 12-годишното училище, е намален.
На шесто място, необходимо е да отчетем демографските противоречия, които ще възникнат с въвеждането на 12 клас - след нововъведението - държавни и общински училища.
Така че трябва да обмислим много сериозно всичко това, което е свързано с прибързаното въвеждане на 12 клас, като отложим приемането на това, че по средата на една учебна степен, какъвто е 8 клас, средата на завършеното основно образование, не можем да въвеждаме, защото няма системност и приемственост с началната степен 12 клас.
Целесъобразно е Преходните разпоредби да предвидят въвеждането на 12 клас от 1 клас, за да има логика и чак в 2010 година 12 клас да получи завършен вид, тогава когато мине през всички класове и степени на българското училище.
Уважаеми дами и господа! Господин Методиев ни уведоми навремето, когато започваше дейността си като министър, че той няма да прави реформа, че реформата в българското училище е това, че няма да се прави реформа. Каква по-голяма реформа, питам аз, от това, да въведем 12-годишното училище? Всички сме свидетели на едно голямо преструктуриране на българското образование, нещо, в което аз не съм убедена, че имаме готовност.
Ето защо ние, депутатите от Парламентарната група на Демократичната левица, мислим за единодействието между думите и делата на господин Методиев. И като гласуваме против този Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, ние му правим една неоценима услуга - спасяваме го от един бъдещ отрицателен вот, който може да отнесе Министерския съвет.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Значи заявихте, че сте против реформата. Това заявихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата господин министър Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Дончева! Искам да ви уверя в нещо. Няма никакъв шанс да ме предизвикате на политически двубой по темата образование. Може да го направите единствено и само по пътя на парламентарната процедура, когато при един дебатен вот започват и политически разговори. Когато разговаряме върху проектозакон, когато дебатираме в комисията проблемите на образованието, с политически аргументи няма да си служа.
Искам да прочета няколко данни, за да обогатя изказването на госпожа Дончева и, разбира се, да противопоставя някои информации.
На 6 или на 7 години се тръгва на училище в Дания, Австрия, Швеция, където има 12-годишно образование, Естония, Литва и Румъния. Това са държави, в които традицията, както Вие сама споменахте, че в България такава е била да тръгнат на 7 години. Плавен преход при такива промени, естествено, е задължителен. Затова го правим и ние. Това е направено и в закона от 1991 г.
Единствената промяна, която се предлага днес, е вместо държавата, родителите да преценяват дали детето трябва да тръгне на 6 или на 7 години. Защото родителят познава детето си много по-добре, отколкото държавата.
Що се отнася до 12-класното образование. Намираме се в абсолютно същата ситуация. Сама казахте. И преди това мисля, че господин Христов го каза. Над 40 на сто от българското училище е фактически с 12-годишен срок на обучение. Тоест отново става дума за плавен преход. Отново става дума за еволюция на системата. Революция в образованието е абсурд.
Затова продължавам да твърдя, че когато говорим, че образованието е страдало от реформи, днес трябва да кажем: реформата в образованието е да се спрат безконечните реформи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър Методиев.
Има думата господин Цветан Димитров.
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин вицепремиер! Дами и господа народни представители! Без шум и репортерски светкавици, но с чувство за дълг и отговорност, три дни българският парламент се взира в огледалото на родната просвета и отговаря разнозначно на предизвикателствата на времето.
През 1991 г. беше приет Закон за народната просвета, който трябваше да отрази новите взаимоотношения в България след падането на Берлинската стена. През този период до днес можем да констатираме няколко неща. Българското образование оцеля въпреки хаоса, на който беше подложено. Народният учител запази своето човешко достойнство, въпреки икономическия натиск, който беше наложен върху него. Обществото прозря древната максима, че "В началото бе словото" и че ценностната система е не само въпрос на традиции, но и въпрос на развитие.
Кои са причините за промяна в Закона за народната просвета. Те са както политически, така и практически: асоциирането на България в Европейския съюз, празнота в закона, както и затруднения при прилагането на някои законови разпоредби.
Основните реформаторски промени на правителствения законопроект могат да се трансформират в няколко ключови думи: нова философия за продължителността и началото на средното образование, ясни държавни образователни изисквания, деконцентрация, опростени правила, нови финансови източници, реална стойност на средното образование.
Приемайки сърцевината на законопроекта, бих искал да направя една голяма уговорка. Първо, 12-класната система би имала реална стойност само ако бъде свързана законодателно и нормативно с висшето образование, съобразена с демографските, регионални и икономически проблеми и приета благосклонно от обществото. Второ, старият закон и поправките към него трябва да бъде разглеждан в своята философска и житейска цялост, в духа на новото хилядолетие. Защото е време тъй дългоочакваната структурна реформа, предшествана от пакет законодателни промени, най-после да започне.
Нима не сте съгласни, че за да се повиши чувствително качеството на образованието, икономическото благосъстояние на училището и статуса на българския учител, е необходимо да престанат явления от вида на слети паралелки, училища с 10-15 ученика, измислени специалности, липса на зрелостни изпити, криворазбран местен патриотизъм, раздут помощен персонал, междуучилищни центрове, измислени помощни звена?
Нима не е нормално една унифицирана 12-класна система на обучение, доближаваща се до европейските стандарти, даваща равен старт в живота и към по-високо образование чрез единен образователен екзистенц минимум и единна система за проверка и оценка?
Простете ми за сравнението, но как може една диплома, изкарана в селото Горно нанадолнище, да се сравнява с една диплома, изкарана в елитно софийско училище и с тази диплома двама ученика да имат равен шанс да кандидатстват по успех в Техническото училище в Русе?
Друг е въпросът за възрастта, за деконцентрацията. За 7 години никой не оспори правото на министъра да бъде работодател на директорите на училища. И когато сега той декларира правата си, частично на регионалните началници и контролира тяхната дейност чрез Националния училищен инспекторат, Вие казвате: "Ама не, това е политическо". И Пола Джонс, и Чучулина, и Саддам Хюсеин правят политика. Въпросът е каква.
За конкурсното начало. Световната практика е доказала, че това е най-успешният вариант. Друга е тезата, че те не се провеждат чрез единна система. Използвам случая да призова министъра на образованието да ускори работата по действието на Националния тестови център.
Какво липсва в законопроекта?
- На първо място, фундаменталният въпрос, свързан с фонд "Развитие и подпомагане на народната просвета". Той е залог за модернизиране и актуализация на материално-техническата база, за международния обмен на информация, за образователната интеграция в Европейския съюз.
- На второ място, регламентиране на достойно заплащане на българския учител и законодателното му включване в прословутия класификатор.
- И не на последно място, липсва законов текст, който да защитава достойнството и авторитета на учителя и да го предпазва от недобросъвестни бюрократи, служители и немирни ученици.
В заключение:
На отрицателите на закона от БСП - много здраве и защо проспахте две години.
На градивната критика на представители от ОНС и Евролевицата - уверение, че повечето от поставените въпроси ще бъдат решени, защото вече има консенсус в обществото върху тях.
На съзидателната работа на Министерството на образованието и науката - сърдечно благодаря и пожелавам усилена и ползотворна нормотворческа дейност, за да можем ние, политиците, на 24 май с отворени очи и чисто сърце да се влеем в традиционния напев "Върви, народе възродени!". (Ръкопляскания от СДС. Възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата господин Ганчев за реплика.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Господин министър, колеги! Най-доброжелателно ще ви споделя няколко неща, които смятам за важни.
Учителят и лекарят са ултимативните и най-хуманни професии. Поклон на всички тях!
Страшно важно е да дадем на децата ни шанс да бъдат деца, а не да ги правим бакалаври на 7-годишна възраст или на 8, или на 10 и да откраднем детството им. Ако това на някой му звучи чуждо, ще ви напомня, че аз имах честта и щастието да бъда фехтовален маестро в Англия още през 60-те години и там в Итънския колеж и в Хил хаус забелязах, че децата са деца; че децата не се товарят с невероятни, сериозни, взискателни проекти, с които учители избиват комплекси. Забелязвам, че в нашата татковина това става навсякъде и затова ме боли.
Страхотно важно е изграждането на личността от ранна възраст, хармонично свързана с Бога, със спорта, с изкуството и с другите точни науки, да бъде така балансирано, че едно дете да има време и да поиграе с приятелчетата, и да се влюби в нещо, да си избере хоби. А влюбвайки се в нещо рано, то се хваща за нещо и така избягва може би наркотици, може би цигари, може би алкохол. И най-вече примерът в семейството и атмосферата в семейството, и напрежението в семейството са катализаторът за бъдещото развитие на това дете.
С чувство на огромна заангажираност и отговорност, тъй като аз имам две много щастливи дъщери и трима внука в Съединените щати, ви казвам: страхотно внимание трябва да се обърне на атмосферата в училищата и отговорността на преподавателя да им позволи, повтарям още един път, да бъдат и деца, да имат време да се свържат с всички тези други важни елементи от живота.
Във Владая...
РЕПЛИКА ОТ СДС: Времето!
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Ето го, човекът ми говори за времето! Ето!
РЕПЛИКА ОТ СДС: Две минути имате!
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Момче-е-е, когато служеше на комунистите, ти лично, и сега ми се пишеш за седесар, ти на мен ще ми говориш за време!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Недейте отправя лични обиди!
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Ти на мен ще ми говориш за време! Аз ти говоря за сериозни неща, които касаят твоите деца. Моите са щастливи и много богати. (Весело оживление в мнозинството.)
Момче-е-е! Тъжно! (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Ганчев, продължавайте.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Аз съм добронамерен, тъй като знам, че и министър Методиев има една голяма дилема в ръцете си. Ние всички имаме една голяма дилема в ръцете си.
Във Владая училището се затваря периодически поради липса на нафта, а дечицата на моите съседи и на моите бодигардове там учат до 11,30 ч. вечерта. С помощта на родителите си пишат домашни и стават бакалаври на 9 години! Ами това е страшно, според мен!
И аз с най-голяма заангажираност... И вашият син кмет... Всичко е тъмно, всичко е в дупки, всичко е ужасно и няма нафта за училището. И го продадоха на едни частници, които пък са направили един клас от по пет души в паралелка за милионерите, които могат да плащат. А останалите, нормалното училище едва-едва крета.
И тъй като въпросът е много сериозен, аз ви умолявам: вместо да политизирате моята личност...
Рано или късно ти, момче (обръща се към блока на СДС), ще бъдеш много внимателен с мене, но сега ние трябва да бъдем внимателни към децата си. Благодаря много. (Шум, весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев.
Пристъпваме към гласуване на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
Моля, гласувайте!
Гласували 200 народни представители: за 132, против 64, въздържали се 4.
Законопроектът е приет на първо четене. (Ръкопляскания от мнозинството.)
За отрицателен вот - господин Георги Божинов.
ПЕТКО ИЛИЕВ (СДС, от място): За такива закони няма обяснение! Прочети правилника!
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Има, има.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Благодарен съм на правилника, че все пак има врата, през която да стигна да трибуната и да кажа моя отрицателен вот.
По повод на думите на последния оратор и на репликиращия го:
За богатите и за щастливите деца чухме.
Господин Димитров, като съвносител и човек, който подкрепи закона, тези деца от "Горно нанадолнище", както Вие се изразихте презрително, няма да могат да стигнат не само до техническото училище. Те ще бъдат разслоени от своите връстници независимо дали са толкова кадърни, колкото тях, или не. Ние сме против тази философия, защото бедният няма да може да се лекува, а неговите деца няма да могат и да се учат.
И второ, в чл. 35 на този закон Вие проповядвате своя стремеж да овладеете от политически позиции контрола на образователната система в България.

Пишете, че териториалният орган на Министерството на образованието ще управлява и контролира системата на народната просвета. Ще ви дам един пример. Лидерът на СДС във Враца е началник и на инспектората. Този човек обикаля Мездра, Кнежа и другите общини и на най-изявените директори предлага сделка - ако искат да се откажат от своите политически убеждения, те могат да останат директори. На редовите учители предлага, ако разформироват своите партийни организации по интереси, може тяхното училище да не бъде закачано. (Весело оживление в мнозинството.)
Уважаеми дами и господа, от красивите думи за чувство за отговорност вие не можете да скриете своите политически пристрастия, които са за сметка на образованието на българските деца. Вие ги разслоявате по имуществен признак и трайно оставяте тези, които живеят на село, да живеят там. Няма да стане вашата политическа философия. Горд и силен е българският народ и на следващите избори той ще даде път на друга политическа философия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божинов.
Думата за втори отрицателен вот има господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми колеги, въпреки че гласувах отрицателно, искам да изразя задоволството си от това, че министър Методиев, след като разсече възела на църковния въпрос, след като омете авгиевите обори на досиетата и след като ощастливи многомилионната аудитория на ИНТЕРНЕТ с архивите на БКП, обръща взор и към проблемите на народната просвета. И в тази връзка искам да кажа, че равнището на постиженията в този закон съхранява постиженията от предходните министерски инициативи.
И в заключение, искам да изкажа опасенията си от обстоятелството, че с всички тези недокрай обмислени промени, които ние правим в системата на средното образование, вместо да превърнем, по думите на господин Жак Делор, средното образование в кръстопът на живота, съществува опасност да сложим кръст на развитието на хиляди млади хора и на възможностите за личностна реализация. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Думата за процедура има госпожа Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Дискусията беше различна и спорна. Вчера аз предложих в изказването си удължаване на срока между първо и второ четене на 15 дни, имайки предвид пропуснатата дискусия с общините и с Националното сдружение на общините. Аз мисля, че министър Методиев, а и Вие, ще подкрепите едно такова предложение. В доброжелателния стил на изказването ми правя предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на 15 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Заповядайте, господин Панев.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Този закон се обсъжда вече половин година. Проведен е широк обществен дебат. Пълен контакт по време на създаването на закона имаше с всички представители на синдикатите. Той там беше обсъждан многократно. Беше публикуван във вестник "Учителско дело" още преди може би 3 месеца във вариант почти близък до този, практически този вариант. Така че основание за едно такова удължаване на времето с две седмици аз мисля, че няма.
Аз правя предложение срокът за приемане на предложения за второ четене да бъде удължен с 2 дни и да стане 9 дни. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Панев.
Поставям на гласуване предложението за удължаване на срока на 15 дни.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 61, против 104, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението за удължаване на срока с 2 дни, или общо той да бъде 9 дни.
Гласували 124 народни представители: за 117, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието - срокът за предложения е удължен.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС - второ четене.
Има думата господин заместник-председателят Александър Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Продължаваме с разглеждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Гласувани са параграфи до 8 включително, което означава, че ще трябва да продължим с § 9, който е относим към чл. 47.
Комисията предлага § 9 да има следната редакция:
"§ 9. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "предприятие или организация" се заменят с "или юридически лица".
2. В ал. 2, 3 и 4 думите "предприятието или организацията" се заменят с "или лицата по ал. 1"."
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 9 в редакцията, която предлага комисията.
Гласували 129 народни представители: за 110, против 8, въздържали се 11.
Параграф 9 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 10. В чл. 53, ал. 3 след думите "съдебното следствие" се добавят думите "пред първоинстанционния съд".
§ 11. В чл. 57, ал. 1 се създава изречение второ:
"Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По двата параграфа няма предложения.
Моля, гласувайте § 10 и 11, както са предложени от вносителя.
Гласували 135 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 8.
Параграфи 10 и 11 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 12. В чл. 60, ал. 1 думите "предприятията и организациите" се заменят с "и юридическите лица"."
Няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 12, както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 117, против 3, въздържали се 19.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По § 13 комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага:
"§ 13. В чл. 61, ал. 4 след думите "съдебно следствие" се добавя "пред първоинстанционния съд".
"§ 14. В чл. 150, ал. 5 думата "парична" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграфи 13 и 14, както са предложени от вносителя и по които няма предложения.
Гласували 156 народни представители: за 155, против 1, въздържали се няма.
Параграфи 13 и 14 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва едно предложение на народните представители господата Янаки Стоилов, Михаил Миков и Татяна Дончева за създаване на нов § 14а за изменение на чл. 154.
Предлага се:
Параграф 14а. Член 154 се изменя така:
1. В чл. 154, ал. 1, думата "основание" се заменя с "основания"; думите "служебното положение" се заменят с "изпълнението на функциите" и думите "ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно" се заменят с "ще осуети обективното".
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Постановената по ал. 1 мярка подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред окръжния съд, когато е взета от окръжния прокурор, и пред горестоящия съд, когато е взета от съда, който разглежда делото. Съдът се произнася по жалбата в 14-дневен срок от подаване на жалбата."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3."
Комисията не подкрепя предложението на тримата народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Стоилов има думата като вносител на предложението.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Мотивите за предложението за изменение в този текст са следните.
По ал. 1 те имат за цел да конкретизират обстоятелствата, при които може едно лице да бъде отстранено от заеманата длъжност. Така например трябва да се преценяват не само формалните функции, които то изпълнява, а фактическото осъществяване на дейността. Затова се предлага и замяна на термина "служебно положение" с "изпълнение на функциите". Например съществуват обвинения за формални престъпления. Прокуратурата и следствието са иззели и разполагат с тези документи, които са единственото основание, въз основа на което се води делото. Каква е тогава пречката лицето, което заема съответната длъжност, да продължи безпрепятствено изпълнението на функциите, след като то не е в състояние нито да осуети разглеждането на делото, нито да повлияе по някакъв начин върху събирането на доказателствата?
Именно поради тази причина смятаме, че трябва да се създадат основания за конкретна преценка на обстоятелствата във всеки един случай, а да не се пристъпва само към неговото формално разглеждане.
По-важни са промените, които се създават с предлаганата нова ал. 2. Това е допълнение към нашето досегашно законодателство и промяна на един режим, създаден при други условия и действал в продължение на дълги години. Става дума за разширяване на обхвата на съдебния контрол върху всички действия в рамките на предварителното и съдебното производство по отношение на налаганите принудителни мерки. Такъв контрол например е създаден по отношение налагане на мярката за неотклонение. И няма никакво основание подобен ред за съдебен контрол да бъде отказван по отношение на други принудителни мерки, които изпълняват други цели в наказателния процес. Защото сега е възможно окръжният прокурор да отстрани едно лице, в някои случаи не се провеждат в течение на месеци почти никакви ефективни следствени действия. По този начин делото не достига и до съда и няма никакво решение по въпроса за виновността на този, който не може да изпълнява своите функции. По този начин се засягат не само неговите собствени права, но и се пречи на осъществяване на заеманата длъжност, а понякога това са дейности, които засягат десетки хиляди хора. Тук се включват и лица, които са заели длъжността в резултат на пряк избор и не е възможно те да бъдат замествани. Създават се пречки в управлението на дейности от голямо значение.
В комисията поне според нас, вносителите на това предложение, не се чуха състоятелни аргументи срещу предлаганата втора алинея, защото тя запазва действието на мярката, но създава възможност по независим ред да бъде преценявана нейната законосъобразност и целесъобразност. Сега единственият ред за обжалване на тази мярка е пред по-горестоящия прокурор, който упражнява контрол за съответния район. И най-често тя се приема формално, защото става дума за действия на лица в една и съща служебна система.
Мисля, че ако се запазва последователността в някои от приетите вече изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, ако се твърди, че наказателното производство трябва да обслужва както целите за разкриване и наказване на престъпленията, така и за създаване на необходимите гаранции за правата на всички граждани, няма никакво основание това предложение да бъде отхвърлено. Освен, разбира се, ако призивите за демокрация не са само средства, които се използват в провеждането на една антидемократична политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Янаки Стоилов, Михаил Миков и Татяна Дончева за създаване на нов § 14а.
Гласували 150 народни представители: за 44, против 96, въздържали се 10.
Предложението не се приема.


ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следват три текста, по които няма постъпили предложения:
"§ 15. В чл. 196 ал. 2 се отменя.
§ 16. В чл. 289 ал. 3 се отменя.
§ 17. Чл. 306 се изменя така:
"Чл. 306. По дела, които представляват фактическа или правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по-късно от 15 дни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 15, 16 и 17, както са предложени от вносителя. По тях няма предложения.
Гласували 136 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 20.
Параграфи 15, 16 и 17 са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "§ 18. Глава петнадесета "Производство пред втората инстанция за проверка на присъдите" се изменя така:

"Глава петнадесета
ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на въззивната проверка:
Чл. 312. Въззивната инстанция проверява законността, обосноваността и справедливостта на невлязлата в сила присъда.
Предели на въззивната проверка:
Чл. 313. (1) Въззивната инстанция проверява изцяло правилността на присъдата независимо от основанията, посочени от страните.
              (2) Въззивната инстанция отменява или изменява присъдата и в необжалваната част, а също и по отношение на лицата, които не са подали жалби, ако има основание за това.
Доказателства, които се допускат във въззивната инстанция:
Чл. 314. Във въззивната инстанция са допустими всички доказателства, които могат да бъдат събрани по предвидения в този кодекс ред.
Установяване на нови фактически положения:
Чл. 315. Въззивният съд може да установява нови фактически положения.
Прилагане на правилата за първата инстанция:
Чл. 316. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се правилата за производство пред първата инстанция."
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавията на глава петнадесета и раздел I и членове 312, 313, 314, 315 и 316 със заглавията към тях, както са предложени от вносителя.
Гласували 133 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 13.
Заглавията на глава петнадесета и раздел I, както и членове 312, 313, 314, 315 и 316 със заглавията към тях, са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:

"Раздел II
ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ПРЕД ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ

Право на жалба или протест:
Чл. 317. (1) Производството пред въззивната инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на страните.
              (2) Прокурорът подава протест всякога, когато намери, че постановената присъда е неправилна.
              (3) Подсъдимият може да обжалва присъдата във всичките й части. Той може да я обжалва и само относно мотивите и основанията за оправдаването му.
              (4) Частният тъжител и частният обвинител могат да обжалват присъдата, ако са накърнени техните права и законни интереси.
              (5) Гражданският ищец и гражданският ответник могат да обжалват присъдата само относно гражданския иск, ако са накърнени техни права и законни интереси.
              (6) Жалби могат да подават и защитниците и поверениците.
Срок и ред за подаване на жалбата и протеста:
Чл. 318. (1) Жалбата или протестът се подават в 15-дневен срок от обявяване на присъдата, а в случаите по чл. 306 - в 30-дневен срок.
              (2) Жалбата и протестът се подават чрез съда, който е постановил присъдата.
Форма и съдържание на жалбата и протеста:
Чл. 319. (1) Жалбата и протестът са писмени. В тях се посочват съдът, до който се подават; от кого се подават; в какво се състои неправилността на присъдата и какво искане се прави. В жалбата и в протеста се посочват неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат и проверяват от въззивния съд.
              (2) Жалбата и протестът се подписват от подателя.
              (3) До даване ход на делото в съдебно заседание страните могат да правят допълнителни писмени изложения за допълване на доводите, посочени в жалбата и в протеста.
              (4) Към жалбата и протеста се прилагат преписи според броя на заинтересованите страни.
              (5) Когато по делото са привлечени да отговарят няколко подсъдими като съучастници, всеки от тях може да се присъедини към вече подадената жалба, като направи устно или писмено искане за това до даване ход на делото.
Съобщение за постъпила жалба или протест:
Чл. 320. Съдът, чрез който е подадена жалбата или протестът, незабавно съобщава за това на заинтересованите страни, като им изпраща преписи от тях.
Писмени възражения на страните:
Чл. 321. Страните могат да подават писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на препис от жалбата или протеста.
Връщане на жалбата или протеста:
Чл. 322. (1) Първоинстанционният съд връща жалбата и протеста, когато:
1. не отговарят на изискванията по чл. 319, ал. 1 и 2, ако в 7-дневен срок от поканата пропускът или несъответствието не бъде отстранено;
2. не са подадени в срока по чл. 318;
3. не са подадени от лице, което има право на жалба или протест.
              (2) Връщането на жалбата и протеста подлежи на обжалване по реда на тази глава.
Оттегляне на жалбата и протеста
Чл. 323. (1) Жалбата и протестът могат да бъдат оттеглени от страните, които са ги подали до започване на съдебните прения.
(2) Протестът може да бъде оттеглен и от по-горния прокурор.
(3) След като се образува производството пред въззивната инстанция, протестът може да бъде оттеглен само от прокурора, който поддържа обвинението пред тази инстанция.
(4) Защитникът не може да оттегли жалбата си без съгласието на подсъдимия, а поверениците - без съгласието на своите доверители.
Изпращане на делото във въззивната инстанция
Чл. 324. Делото заедно с постъпилите жалби, протести и възражения се изпраща на въззивната инстанция, след като изтекат сроковете по чл. 318 и чл. 321.
Внасяне на делото в разпоредително заседание
Чл. 325. В случаите по чл. 324 съдията-докладчик внася делото в разпоредително заседание на въззивната инстанция.
Допускане на доказателства
Чл. 326. (1) Допускането на исканите доказателства се решава в разпоредително заседание.
(2) Съдът се произнася по необходимостта от разпит на подсъдимия.
(3) Свидетелите и експертите, разпитани в първоинстанционния съд, се допускат във въззивната инстанция, ако съдът приеме, че е необходим техният повторен разпит, или когато техните показания или заключения ще се отнасят до новооткрити обстоятелства.
(4) Нови свидетели и експерти се допускат, когато съдът счете, че техните показания или заключения ще имат значение за правилното решаване на делото.
(5) Страните могат да предоставят нови писмени доказателства до даване ход на делото."
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II и членове от 317 до 326, включително, заедно със заглавията към тях така, както са предложени от вносителя.
Гласували 142 народни представители: за 137, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на раздел II и членове от 317 до 326, включително, със заглавията към тях са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"РАЗДЕЛ III
ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
Призоваване
Чл. 327. Страните и другите лица, които следва да вземат участие във въззивното производство, се призовават по реда на членове 158 - 162, освен ако датата за разглеждане на делото им е съобщена от първата инстанция.
Участие на страните в съдебно заседание
Чл. 328. (1) Участието на прокурора в съдебно заседание по дела от общ характер е задължително.
(2) Когато жалбоподателят е частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец или граждански ответник и не е намерен на посочения адрес или не се яви в съдебно заседание без уважителни причини, въззивният съд прекратява производството по жалбата.
(3) Извън случаите по ал. 2 неявяването на другите страни без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото.
Действия по даване ход на делото
Чл. 329. След откриване на съдебното заседание съдът изслушва страните за даване ход на делото и се произнася по направените искания, бележки и възражения.
Доклад на съдията-докладчик
Чл. 330. (1) Жалбата и протестът се разглеждат в съдебно заседание.
(2) Разглеждането на делото започва с доклад на съдията-докладчик.
(3) В доклада се излагат същността на присъдата и съдържанието на жалбите, протестите и възраженията, както и допуснатите доказателства.
Съдебно следствие пред въззивната инстанция
Чл. 331. (1) Съдът разпитва подсъдимия, призованите свидетели и експерти и може да използва всички способи за събиране и проверка на допуснатите доказателства.
(2) Съдът изслушва страните по реда, предвиден в чл. 289, ал. 2.
(3) В съдебните прения се излагат съображенията за неправилността на присъдата и по съществото на обвинението.
Правомощия на въззивния съд
Чл. 332. Въззивният съд може:
1. да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане на прокурора или на първоинстанционния съд;
2. да отмени първоинстанционната присъда и да постанови нова присъда;
3. да измени първоинстанционната присъда;
4. да отмени присъдата и да прекрати наказателното производство в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4-7 и ал. 3, т. 1-4;
5. да спре наказателното производство в случаите по чл. 22;
6. да потвърди първоинстанционната присъда.
Отменяване на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане
Чл. 333. (1) Въззивният съд отменява присъдата и връща делото за ново разглеждане на прокурора когато:
1. на предварителното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила;
2. следва да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което не е имало обвинение в първата инстанция;
3. се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на частния тъжител, е от общ характер.
(2) Въззивният съд отменява присъдата и връща делото на първата инстанция в случаите по чл. 352, ал. 3.
(3) Когато са налице повторно условията на ал. 2, въззивният съд не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество.
(4) Въззивният съд не може да отмени присъдата по ал. 1, т. 2 и т. 3, или да отмени оправдателната присъда по ал. 1 и ал. 2, ако няма съответен протест от прокурора, жалба от частния тъжител или частния обвинител.
Отменяване на присъдата от въззивния съд и
постановяване на нова присъда
Чл. 334. (1) Въззивният съд отменява присъдата и постановява нова присъда, когато се налага:
1. да приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, ако е имало обвинение за това престъпление в първата инстанция;
2. да осъди оправдан подсъдим, ако е имало съответно обвинение в първата инстанция;
3. да оправдае подсъдим, осъден от първоинстанциония съд.
(2) Правомощията по ал. 1, точки 1 и 2 се упражняват, ако има съответен протест от прокурора, жалба от частния тъжител или частния обвинител.
Изменяване на първоинстанционната присъда
Чл. 335. (1) Въззивният съд може:
1. да намали наказанието;
2. да приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление;
3. да освободи подсъдимия от изтърпяване на наказанието съгласно чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс;
4. да освободи подсъдимия от наказателна отговорност съгласно чл. 78 и 78а от Наказателния кодекс.
(2) Когато има съответен протест от прокурора, жалба от частния тъжител или частния обвинител, въззивният съд може:
1. да увеличи наказанието;
2. да отмени освобождаването от изтърпяване на наказанието по чл. 64, ал. 1 или чл. 66 от Наказателния кодекс.
(3) Въззивната инстанция може да се произнесе и само относно мотивите и основанията за оправдаването на подсъдимия или по гражданския иск.
Потвърждаване на присъдата
Чл. 336. Въззивният съд потвърждава присъдата, когато намери, че не са налице основания за нейното отменяване или изменяване.
Съдържание на решението на въззивната инстанция
Чл. 337. (1) В решението си въззивната инстанция посочва: по чия жалба или протест се е произнесла, основното съдържание на присъдата, жалбата и протеста, кратко съдържание на доводите, изложени от страните в съдебното заседание, и решението си по жалбата или протеста.
(2) Когато потвърди присъдата, въззивната инстанция посочва основанията, поради които не приема доводите, изложени в подкрепа на жалбата или протеста.
(3) Когато въззивната инстанция постановява нова присъда се прилагат изискванията на членове 303 и 306.
§ 19. Членове 338 до 343 включително се отменят."
Предложения по така докладваните текстове не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел III, членове 327 до 337 включително, със заглавията към тях, и § 19 за отменяне на членове 338 до 343 включително.
Гласували 126 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздел III, членове 327 до 337 включително и заглавията към тях са приети, както и § 19.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания в периода от 23 до 29 януари 1998 г.:
Питане от народния представител Иван Костадинов Иванов към Венцислав Върбанов - министър на земеделието, горите и аграрната реформа, относно решаване на спора за землищни граници между селата Червен и Табачка, община Иваново, Русенска област.
Има писмен отговор от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Господин Евгени Кирилов, заповядайте от името на парламентарна група.
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ (ДЛ): Господин председател, ще прочета декларация на Парламентарната група на Демократичната левица.
"На 16 януари 1998 г. заместник-председателят на Парламентарната група на Демократичната левица господин Любен Корнезов в актуален въпрос до министър-председателя господин Иван Костов основателно алармира Народното събрание и нашата общественост относно критериите и процедурата, по които правителството е определило трите кандидатури за съдия в Европейския съд за правата на човека. Както е известно, това е последната висша инстанция, към която могат да се отнесат гражданите на нашата страна, както и на останалите европейски страни, ако не са удовлетворени от решенията на националните съдебни органи.
Господин Корнезов изтъкна, че в този съд трябва да предложим най-авторитетни и признати български съдии със стаж, съответстващ на висшите съдебни длъжности. Подчертано бе, че парламентът при този избор бе тотално пренебрегнат, както и мнението на българските депутати в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, които трябва да гласуват за кандидатите заедно със своите европейски колеги.
В отговора си министър-председателят намери за необходимо да отправи обвинение, че обсъждането на този въпрос създава недобър образ и вреди на България. Водена от желанието да не злепоставя България, Парламентарната група на Демократичната левица не сезира Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
През тази седмица стана известно, че Съветът на Европа е взел решение да отхвърли в пакет и трите български кандидатури, т. е. България бе злепоставена със самото предложение на правителството.
Като принизи критериите и се подчини на теснопартийни предпочитания, кабинетът подцени не само българския парламент, подцени не само българската съдебна власт, подценена бе една силна и висока европейска институция.
Налага се да заявим ясно и недвусмислено, че след като всички парламентарно представени политически сили застанахме единни зад процесите на европейска интеграция на България, никой от нас във властта или в опозиция, няма моралното и политическо право да принизява европейските демократични стандарти в ущърб на авторитета на България.
Със задълбочаването на тези интеграционни процеси ще става все по-трудно на която и да е управляваща политическа сила да използва високата терминология на европейските демократични институции, като едновременно пренебрегва обективните, надпартийни и националноотговорни критерии при представянето на страната ни. Тоест, двойният стандарт не следва да бъде прилаган занапред.
Парламентарната група на Демократичната левица заявява, че ще работи последователно за прилагането на тези европейски критерии и настоява поредният избор на новите кандидатури за Европейския съд да бъдат обсъдени от комисиите по правни въпроси и борба срещу корупцията и по външна и интеграционна политика, като и тримата наши кандидати бъдат излъчени с консенсус. Това би било и най-адекватната реакция на получения урок от Съвета на Европа." Благодаря Ви, господин председател. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Кирилов.
Има думата народният представител Румен Овчаров да развие своя актуален въпрос към господин Иван Костов - министър-председател на Република България, относно защитата на българските интереси при доставката и транзитирането на природен газ. Заповядайте!
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател! Аз съжалявам за недоразумението, което се получи миналия петък поради административните неразбории в Народното събрание. Внимателно прочетох Вашето изявление миналия петък и нямам намерение сега да изисквам от Вас или Вие да повтаряте отново това, което сте казали. Още повече, че в него няма като че ли нищо ново.
Подобна позиция Вие изразихте в отговор на моя въпрос и на 4 юли 1997 г. И там говорихме за увеличаване на транзитираните количества на газ през България, и там говорихме за намаляване на цените на природния газ в България, и там говорихме за премахване на последиците... Няма нищо ново и в нашата позиция и аз искам да я повторя отново тук.
Тогава аз от тази трибуна, на 4 юли повторих, че позицията, която Вие защитавате, съвпада с позицията на Българската социалистическа партия и позицията на правителството на Демократичната левица. И повтарям тази позиция сега, както беше повторена тук и миналата седмица.
Разбира се, Вашият отговор сега е изчистен от някои некомпетентности, които тогава присъстваха, като например това, че ще доставяте газ в България на цена 60 или 84 долара и т. н. Има го в стенограмата - проверете. Говорили сте го Вие.
Въпросът обаче, на който Вие не отговорихте миналата седмица, господин Костов, е какво стана с реализацията на тези национални интереси. Какво постигнахме във всичките тези осем месеца, откакто Вие сте на власт - по-скоро една година, откакто Съюзът на демократичните сили е на власт.
Явно недоволни от резултатите, от постигнатото Вие се опитвате да прехвърлите по принципа на "Гузен негонен бяга" вината върху правителството на Демократичната левица. Това е най-малкото невярно и аз ще Ви кажа защо.
Да, вярно е, преговорите с Русия бяха много трудни, но в началото на 1997 г. практически всички въпроси на енергийната политика на България и спорните проблеми с Русия бяха практически решение.
Вие поставяте въпроса, че видите ли националната собственост на газопроводите е едва ли не ключов проблем в настоящия момент. Този въпрос беше решен още през 1996 г. и руската страна повече не го е поставяла. Ако трябва да убедим обществеността в това, нека да направим нейно достояние писмото на Рем Вяхирев, което Вие много добре знаете. Там този въпрос също не е поставен.

Що се отнася до въпроса за бартера, господин Костов, този въпрос също е решен в меморандума между Жан Виденов и Черномирдин от 1996 г. Там е написано по какъв начин ще стане бартеризацията на доставките на газ в България. По същия начин бихме могли да говорим за южния полупръстен, за който, видите ли, Вие казвате, че правите някакъв голям компромис към Русия. Той трябва да бъде изпълнен по Ямбургската спогодба. И това също е ясно.
Най-интересният въпрос, който Вие повдигате в изявлението си, е конкурсът за концесиите, който Вие наричате "национално предателство". Ако не ми вярвате на мен, господин Костов, аз Ви съветвам да се обърнете към американската фирма "Магуеър... уутс", която беше консултант на българското правителство тогава и която ни беше препоръчана от Американското посолство. Тази фирма ще ви обясни, че конкурс за "Топенерджи" не е обявяван. Конкурсът беше за концесия. В тази концесия щяха да участват най-големите интернационални компании. С някои от тях Вие сега преговаряте. Ако се съмнявате в икономическата целесъобразност на този конкурс, аз ви препоръчвам да се обърнете към английската фирма "Лондън икъномикс", която обоснова икономическата целесъобразност от тази концесия. Тя ни беше препоръчана от английския ноу-хау фонд и Британското посолство.
Въобще националното предателство, ако можем да говорим за това, беше извършено не от нашето правителство, то беше извършено от правителството на Стефан Софиянски с Ваше съгласие, който отмени този конкурс, господин министър-председател, върна преговорите с Русия точно две години назад и предостави изцяло доставките на природен газ в България на една групировка, с която Вие сега уж се борите.
Въпросът, на който Вие не дадохте отговор миналия път, е следният. Вие всъщност го казахте - за националното предателство. Вие казахте така: "Ние за разлика от предишното правителство сме категорично решени да отстояваме българския интерес". Кое беше предишното правителство - знаем. И въпросът ми е: как защитавате българския интерес до момента и какви са резултатите от тази защита? (Ръкопляскания от Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
Има думата за отговор господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Овчаров, колеги народни представители! Аз мога да отговоря на въпрос, в който всички факти са точно поставени. Да се върнем към фактите.
Факт е, че решението за допускане на участници - частни фирми, които не отговарят на изискванията на споразумението в "Топенерджи", е взето от вашето правителство и всъщност признато от Жан Виденов в неговите изказвания. Нещо повече, той казва, че това е станало под натиск. Той казва, че е бил принуден да го направи. Но на практика превръщането на "Топенерджи" в посредническа фирма, в която има абсолютно излишни и непредвидени в споразуменията между българското и руското правителство представители, е допуснато от правителството ви. Дали под натиск или по друг начин, аз не мога да знам. Така че проблемът с "Топенерджи" е създаден от правителството на господин Жан Виденов.
Вторият момент. Не е вярно, че господин Рем Вяхирев не претендира отново за собственост в газопреносната система на страната. В това последно писмо, което и Вие твърдите, че сте го виждали, една от неговите претенции е точно претенцията за газопреносната мрежа на страната. Той се позовава, разбира се, пак на някакво сключено споразумение в миналото, което вие на практика сте се опитали да изпълните. В последните дни на правителството на Жан Виденов, вие правите опит да извадите газопреносната система от капитала на дружеството "Булгаргаз"...
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място.): Извадихме ги и ги направихме държавна собственост.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Да, извадихте ги и целта е била да бъдат прехвърлени в собственост на "Топенерджи". Иначе няма причина да бъдат вадени.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място.): Концесия, господин Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Аз мисля, че тези неща просто трябва съвсем ясно тук да се казват. Концесия или каквото и да било друго, или предаване в собственост, така, както е предвидено в законодателството, ние не можем да съдим сега. Факт е, че е направен опит да бъде извадена газопреносната мрежа от активите на "Булгаргаз" и да бъдат прехвърлени на държавата с цел тя да оперира самостоятелно с тях.
Аз искам съвсем ясно да кажа, че ние сме много доволни и оценяваме обстоятелството, че вие подкрепяте позицията на българското правителство в това отношение, че газопреносната мрежа на страната трябва да остане българска, таксите по преноса на горивото трябва да бъдат български, те не трябва да бъдат делени. Ето защо аз считам, че позицията на българското правителство е силна в момента и може да бъде отстоявана.
Сега ме питате какви конкретни стъпки има в постигането на договореностите. Така разбирам аз Вашия въпрос.
Аз се радвам първо на обстоятелството, че вие отчитате, че позицията на българското правителство остава неизменна. Това е добре, защото в едни такива преговори, когато има ясна стратегия, позицията естествено не може да се изменя от едно питане на народен представител до друго питане на народен представител. В този смисъл аз даже считам, че е добра оценката, че позицията на България е останала неизменна във времето.
Що се отнася до това в какво състояние в момента са отношенията, аз искам да ви кажа, че са подготвени договори, които при подготовката си визират трансформация на капитала на дружеството "Топенерджи" в съотношение 50 на сто за "Булгаргаз" и 50 на сто за "Газпром". И се има предвид, че след тази трансформация тези договори за доставка ще бъдат изпълнени от "Топенерджи" и доставката ще бъде от "Газекспорт". Остава да се договорят трудните неща - цените и транзитните такси.
Аз тук ви предлагам вие да бъдете хладнокръвни народни представители. Ако не бъдете достатъчно хладнокръвни, вижте как по същия начин текат едни други преговори на хиляди километри от България, в Централна Азия. Там с участието и на министър-председателя на Русия, и на президента на Туркменистан, и на много високопоставени хора въпросът за приближаване на позициите между страните точно по въпросите за цените и за транзитната такса не са достатъчно сближени. По тази гледна точка българската позиция има резерви, които ние се надяваме, че ще влязат в действие. Такава резерва е водене на преговори с участието на шефа на "Газпром" господин Рем Вяхирев. И те ще дадат възможност реално хората от "Газпром", които вземат решения, да участват при постигането на споразумението.
Има и още една резерва - на по-високо ниво още не е изчерпана възможността да има среща между господин Черномирдин и мен - българският министър-председател. За тази цел аз съм написал българската позиция, поканил съм господин Черномирдин да дойде в България. Тъй като съм имал предвид, че вече два пъти български министър-председатели са ходили в Москва. И е нормално от дипломатическа гледна точка руският министър-председател да дойде в България. Това е втората резерва за постигане на споразумение.
И третата резерва, безспорно, е срещата между президента на Република България и президента на Руската федерация господин Елцин.
Аз искам да напомня на всички ви, че преди 18 декември, преди срещата на двамата президенти, желанието за съгласие и сближаване на позициите беше изключително голямо. И за съжаление невъзможността да се проведе срещата беше използвана като предпоставка отново да започне проверка на степента, в каква степен страните защитават своите интереси. И нещо по-лошо, беше направен опит да се откаже съгласието за преструктуриране капитала на "Топенерджи" на 50 на 50.
Но аз вярвам, че тези резерви ще бъдат приведени в действие и ще има споразумение.
Това, към което отново ви призовавам, е да запазите хладнокръвие, да бъдете убедени, че по въпроса за цената на доставката и по въпроса за транзитната такса ние ще отстояваме българските позиции, за да получим: първо, гарантирани доставки на определени количества газ. Защото тези гарантирани доставки на определени количества газ се изискват от фирмите, които проявяват интерес към приватизацията на българските предприятия, които използват природния газ като суровина. А, подходяща цена, която ги прави конкурентноспособни, сериозна гаранция за доставката на определени количества газ, това нещо българското правителство трябва да го гарантира в България, за да може да се движи и процесът на структурната реформа.
Разбира се, аз мога да декларирам тук, че ние ще се опитваме и ще защитаваме българските позиции при определяне на таксите за преноса на газ, тъй като това е стратегически параметър, който утре ще има огромно значение. Тъй като ние вярваме, че ще има строеж на нов транзитен газопровод по посока на Турция.
И накрая по въпроса за строителството на транзитния газопровод. Има различни начини този въпрос да бъде решен. Ние поставяме този въпрос в контекста на останалите, като показахме ясно желание да довършим тези желани от руския транспортьор строителни работи по газопровода.
Всъщност имаше покана от господин Евгений Бакърджиев към господин Рем Вяхирев при посещението си в България да отидат и да открият, така ако може да се каже символично, строителните работи на този лупинг и на тези десет километра, да бъдат довършени.
Според нашата оценка за хода на преговорите на ход е руската страна. Ние чакаме ответните реакции. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата за реплика от две минути господин Овчаров.
СТЕФАН САВОВ (НС, от място): По каква логика се движим, господин председател, по какви правила? Господин Овчаров е задал въпрос, който беше миналия път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, миналия път той не го зададе и си запази правото сега да го зададе.
СТЕФАН САВОВ (НС, от място): Той не отговори на този въпрос. На господин Костов отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Негово право е да си избере начина, по който да говори. Сега аз не мога да му нареждам оттук. (Смее се.)
СТЕФАН САВОВ (НС, от място): Не така. Като започнем да нарушаваме веднъж, след това пак ще нарушаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Нищо не нарушавам. Аз не виждам какво нарушавам.
СТЕФАН САВОВ (НС, от място): Това са много верижни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател! Господин министър-председател! Това, което чух от Вас, общо взето потвърждава опасенията ми. Фактически въпреки всички декларации, до момента Вие потвърдихте, че ние нямаме никакви реални резултати в преговорите. Утешението с Туркменистан е най-малкото неуместно. Туркменистан има собствен газ. Той е задоволил потребностите си. Той търси възможности да изнася този газ и има най-различни алтернативи. Ние за съжаление нямаме тези възможности.
Скоро четох една мисъл на господин Бонев, който казва така: "Хората, които се занимават професионално с дезинформация, дотолкова се вживяват, че започват да си вярват." Става дума за министър Бонев. За съжаление, това е добра фраза. Или добре е, ако вие си вярвате, лошото е, че започвате да убеждавате и българския народ, по-скоро да го заблуждавате.
За какъв непрекъснат стремеж към увеличаване на количествата на транзитирания газ говорим, когато ние на практика провалихме най-големия инфраструктурен проект на България? Когато 16 млрд. кубически метра руски природен газ ще мине през Черно море, а не през страната. И от това ние губим 150 млн. долара. И това е вече факт. Въпреки твърденията на господин Благой Димитров, че това не може да стане.
Също така Вие заявявате: "Не е в български интерес повишаването на цената на газа чрез посредници.". Кой вкара "Хартланд" в схемата, господин Костов?
Задавате въпроса: "Какви са последиците от наличието на тази компонента, която се натрупва при посредника за цимента, за торовете, за фармацевтичната промишленост и за отоплението. Казвате: "Знаете, че тук се крие сериозна заплаха за стабилността на България.". Това е Ваш цитат.
Като е така, господин Костов, защо след като през месец септември цената на газа на Исакча стана 89 долара, с 15 долара намаление, Вие, вашето правителство я оставихте 117 долара за всички тези потребители в страната?
А знаете ли колко беше тя за "Хартланд" тогава? За "Хартланд" тя беше 107, впоследствие стана 97.
Къде отиде разликата от тези 10 и 15 долара, господин Костов?
Тази фирма посредник ли е или не?
Въобще знаете ли, че печалбата на "Химко" е намалена от 35 млрд. на 21 млрд. за тези шест месеца, благодарение на Вашите грижи?
Защо и кого заблуждаваме, господин министър-председател?
Говорих Ви в края на миналата година да спрете Васил Филипов, Иван Шиляшки и Евгений Бакърджиев. С изявлението си, че ще спрете транзита за другите страни, Вие давате основание да Ви помоля и Вие малко да се спрете и да помислите какво ще правите.
Или да Ви припомня Евангелието на Матея: "Съгрешихте всички и вкупом непотребни станахте.". (Частични ръкопляскания в малцинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Овчаров.
Има думата за дуплика господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, благодаря. Уважаеми господин Овчаров, първо искам да успокоя Вас и чрез Вас и слушателите, които слушат този дебат, че шансовете на България да увеличи транзитираните количества руски природен газ не са изчезнали. Напротив, тези шансове си остават, те са достатъчно сериозни. Причината е много солидна и се нарича "разширяващ се обем на консумация" на природния газ в съседните ни региони, очакваната в бъдеще консумация на природен газ в Република Турция и, разбира се, и в Гърция и Македония.
В момента Република Турция при огромното население от 70 млн. консумира едва 10 млрд. кубически метра природен газ. Техните очаквания са в следващите двадесет години тези количества да се увеличат до 50 млрд. Колкото и да се прехвърля и откъдето и да се прехвърля природен газ и да се пренася за Република Турция, само за Република Турция възможностите да се пренася газ по най-евтиното, най-доброто трасе, минаващо през България, си остава. И те ще бъдат увеличени.
Тоест не създавайте в себе си лъжлива представа, че тези възможности са пропилени. Дори да се построи синият поток през Черно море, възможностите да се транзитира газ през България остават все така реални и те ще бъдат реализирани от правителството.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Два пъти по-малки са, господин Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Ще бъдат реализирани от правителството. Аз в това нещо съм абсолютно убеден и тук убеждавам и народните представители.
Що се отнася до въпроса, който задавате за фирмата "Хартланд", искам да сме много наясно: не се поддавайте на мулташки провокации. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Защо казвам "мулташки провокации"? Вие сте интелигентен човек, бил сте министър в правителство на Република България. Вие знаете, че министърът и министър-председателят не сключват търговски договори. Който е сключвал търговските договори, той си носи отговорност за това. Правителството ще търси отговорност за лошо сключени търговски договори и ние това нещо сме го заявили. Но да се опитвате да инсценирате някаква фалшива отговорност за сключени договори между две търговски дружества и да я препращате по високите етажи на властта, прощавайте, точно така, както правят на пресконференциите на "Мултигруп", това е чиста инсинуация. Тук просто и Вие сте абсолютно убеден, че така стоят нещата. (Реплики в ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Защото, ако погледнем Вашето управление - на Министерството на енергетиката, никъде няма да видим Ваш подпис под търговски договори. (Неразбираема реплика на Румен Овчаров.)
Е, как ще видите подпис на министър под търговски договор? Това е смехотворно! Ами смехотворно е, казвам Ви! Затова правителството казва: "Ще проверим случая и цялата истина такава, каквато е, ще излезе наяве.". Благодаря ви за вниманието. (Шум и реплики в ДЛ. Ръкопляскания в СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата народният представител Яшо Минков да развие актуален въпрос също към министър-председателя Иван Костов относно появилата се информация за искания за хвърляне на армия и полиция срещу синдикалните и социални протести на миньорите през 1991 и 1992 г.
ЯШО МИНКОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, най-напред искам да Ви благодаря за своевременната положителна реакция, която имахте Вие във връзка с един друг актуален въпрос, който господин председателят не придвижи към Вас. Благодаря Ви за своевременната намеса. Тепърва ще видим дали господин Бакърджиев ще изпълни това, което Вие разпоредихте, и да видим все пак чия дума тежи повече - Вашата или на господин Бакърджиев. Но аз Ви благодаря най-напред за намесата.
По отношение на актуалния ми въпрос сега. От абсолютно достоверни източници, включително и от хора, участвали в заседанията на Министерския съвет през 1991 г. - някъде около 19 август в кабинета на Димитър Попов, и 1992 г. - около м. април в кабинета на Филип Димитров, има информация, че Вие в качеството си на финансов министър сте настоявали за намесата на армия и полиция по отношение на спирането, предотвратяването на абсолютно законните протести - чисто синдикални и социални - на миньорите тогава.
Искам да Ви попитам, господин министър-председател:
Вярна ли е тази информация?
Имали ли сте основание тогава, не говоря чисто правно, а в един морален и политически аспект, да настоявате за намесата на армия и полиция срещу законовите стачки на миньорите?
Съгласен ли сте да бъдат разсекретени стенограмите на заседанията на Министерския съвет, когато са се дебатирали тези въпроси? След като вече имаме прецедент за разсекретяване на стенограми, касаещи доста парливи, щекотливи теми, съгласен ли сте да се отиде към един подобен акт и в тази връзка? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Минков.
Има думата господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Никак не харесвам, когато депутати от друга група сядат на онова място (обръща се към господин Яшо Минков, който е седнал на място, определено за депутати от Парламентарната група на Демократичната левица), но както и да е. (Смях в залата, единични ръкопляскания от СДС.)
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Минков, уважаеми колеги народни представители! Информацията, която Вие имате от достоверен източник, който е всъщност един депутат от Обединението за национално спасение, е невярна. (Смях.) Имаше такова нещо с танкове, но беше през 1990 г., беше казано от друг човек и беше документирано.
РЕПЛИКА ОТ ДЛ: Беше казано, но беше така документирано... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля за тишина!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: На мен ми е смешно всичко това... (Смях в залата.)
Освен това тези протоколи, към които Вие проявявате завишен интерес, не са секретни. Можете да отидете и да ги прочетете лично (смях в залата) и да си направите съответните заключения.
Накрая искам, господин Минков, да Ви кажа, че аз съм Вашият министър-председател. Отнасям се към Вас с добра воля и разчитам на същата доброжелателност от страна на всеки народен представител. Защото съмненията, ненавистта и злото, когато шестват по коридорите на Народното събрание, лесно се виждат от хората отстрани и те започват да считат, че тези подозрения, тази ненавист, тази омраза е нещо нормално. Затова пак казвам: разчитам и на вашето добро отношение към мен така, както ние имаме добро отношение към вас. Така че заповядайте, четете стенограми, ще видите събитията как са били точно. (Ръкопляскания от СДС, НС, ОНС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
За реплика от две минути - господин Минков.
ЯШО МИНКОВ (независим): Благодаря Ви, господин Костов. Вие явно не сте ме чули, аз започнах точно с благодарността към Вас по отношение на доброжелателността, която имахте, но Вие тогава разговаряхте може би с някои Ваши колеги.
Относно мястото. Немалко колеги, включително и от вашата група, сядат на подобни места. Нека да не се връщаме към него.
За източниците. Включително на това заседание е участвал и президентът Желю Желев, който също прави недвусмислени намеци в пресата за Ваши реплики. И тъй като наистина Вие сте моят министър-председател, се отнасям с най-голямо уважение към Вас и апелирам към всички останали колеги не само в тази зала, а и целият български народ да се отнася със същото уважение. Но все пак всички ние трябва да знаем наистина кой кой е, защото, както тръгнахме да разкриваме досиетата, да се връщаме периоди назад, така сега разкриваме и кредитните милионери абсолютно правилно и подкрепяме и тези актове, нека да знаем кой какво е искал и защо го е искал.
Лично мен ме смути фактът за Вашето искане за отлагане на този актуален въпрос. Един доста дълъг период, откакто аз съм го поставил, период, в който много неща могат да се променят, включително и документи (шум и възражения от мнозинството), но с най-голямо удоволствие, господин Костов, ще прочета стенограмите от заседанията на Министерския съвет и ще разчитам на Вашето съдействие за достъп до тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Минков.
Има право на дуплика господин министър-председателят.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин Минков! За Ваша справка, стенограмите на Министерския съвет са подвързани и не може да се вадят листове и да се слагат отново. Те са документ, който по съответен начин е обработен. Така че бъдете спокоен.
Ще Ви обясня защо поисках това време. За да изчетат съответни хора всички протоколи, за да видят дали действително нещо такова не е казано. Просто изчетоха, няма такова нещо. И аз след направената проверка Ви казвам: няма такова нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Костов.
Има думата народният представител господин Александър Йорданов да развие своя актуален въпрос към госпожа Емма Москова - министър на културата. (Ръкопляскания в ДЛ.)

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! В броя на вестник "Труд" от 17 януари т.г. е публикувано интервю на журналистката Валерия Велева с директора на Националния исторически музей господин Божидар Димитров под заглавие, цитирам: "Прахът ми да бъде пръснат над морето". (Смях в залата.) В това интервю подчиненият на Вашето ведомство служител взема отношение към възникналия проблем с историята на Паисий Хилендарски и същевременно споделя истини от своята биография. Някои от тези истини са направо шокиращи и далеч както от нормалното благоприличие, така и от това, което се нарича морално достойнство на личността. Например директорът господин Димитров казва за своите сексуални възможности, цитирам: "Правех го по шест пъти на вечер, всеки път по 3 минути. До 25-ата си година, преди да дойда да следвам в София, с българка не бях лягал. Харесвам и двупосочната орална любов, когато жената е добре измита". Край на цитата. По повод на тези бащини изявления дъщерята на поверения Ви директор коментира, цитирам: "Тате, ти си бил голям пич!" Край на цитата.
Моят въпрос към Вас, госпожо министър, е: какъв е Вашият коментар? И още: намирате ли за нормални подобни откровения на Ваш служител и ръководител на един от най-престижните и световноизвестни културни институти на България?
Обръщам се към Вас и поради факта, че правителството, което представлявате, дойде в името на защита на определени християнски ценности и морал, така необходими именно днес на българското общество. В същото интервю господин Димитров определя образно себе си като, цитирам: "каракачанско куче", а експонатите на Националния исторически музей, като, цитирам: "овце". И за да стане още по-ясен моят въпрос, Ви питам: кога ще уволните господин Божидар Димитров? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Искам думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не може процедура, когато сме в друга процедура. Научете правилника! Всеки път започваме с това.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Стига с този правилник!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма стига с правилника, винаги с правилника.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място): Винаги може да се иска процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не може да се иска процедура, когато тече друга процедура.
Има думата министър Москова.
МИНИСТЪР ЕММА МОСКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов! Споделям Вашето възмущение за това, че в публичното пространство на България поредно са прозвучали изявления извън рамките на общоприетите нрави и морал. Порицавам и винаги ще порицавам факти от подобен характер, особено когато те се свързват с името или действията на която и да е културна институция. Защото хората, които работят в тази сфера, може би повече от другите носят задължението за културата на поведение.
Но, позволете ми да изразя цялото си умерзение на човек, който е принуден от трибуната на Народното събрание да разисква току-що прочетеното. Да пазим духа и достолепието на тази зала, създадена за други дела... (ръкопляскания от левицата) е също част от норми, които аз мисля, че ние сме длъжни да не забравяме.
Но като министър тук аз имам единственото право и задължение да отговарям. И аз го правя. Изисках писмените обяснения на директора на Националния исторически музей. Ще посоча само два пункта от тях: "В публикацията са използвани части от друго интервю, преди три години, и то е изведено от контекста на друга тема. Второ, метафоричните сравнения в публикацията са цитат от публикувано есе на писателя Станислав Стратиев и т.н." Това може би обяснява, но в никаква степен не извинява и не оправдава онова, което директорът на музея си е позволил. Затова приемете, уважаеми дами и господа, и цялата българска общественост, която сега може би следи това, което става в залата, моите извинения за това, което се е случило.
Дължа обаче да посоча, че Националният исторически музей има много други важни проблеми за решаване: проблема с фондовете - току-що приключва тяхната проверка по моя заповед; проблема на отношенията на този музей с други музеи в страната; проблема, отново актуален, за сградата на този музей. В момента тече финансова ревизия, невършена от години, която аз изисках. Ето трудните проблеми, или само част от тях пред този музей и те всички по свой начин са свързани с морала. Мислите и трудът на мен и колегите ми са отправени именно към комплексното и цялостно решаване на тези проблеми.
Затова, позволете ми, с цялата нелека отговорност, която нося, аз да определя времето и съдържанието на моите административни актове, включително и тези за уволнение. (Ръкопляскания в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа министър Москова.
За реплика има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо министър, благодаря за Вашия отговор. Щом едни думи, един текст се размножават в стотици хиляди тираж да ги четат всички български граждани и нашите деца включително, то Народното събрание е мястото, където тези думи или този текст също могат да се обсъждат. Защото какво друго е Народното събрание освен Народно събрание.
Зададох Ви обаче този въпрос, за да не Ви задавам други въпроси, свързани със скандални изяви на същия господин, излезли също в пресата през миналата година. Става дума за печално известната банка "Славяни" и създадения съвместен фонд "Понт" заедно с още по-известния народен представител, кредитен милионер, Георги Агафонов, заедно със служители на бившата Държавна сигурност. Става дума за така наречената оценителска дейност на господин Димитров, за връзките му и оценките, които той е правил на ценности, картини и други за банка "Славяни" и за изпирането на мръсни пари чрез тези оценки. Надявам се, че ревизията ще потвърди това. Да не говорим за това, че неговите изявления по отношение на жеста на българския президент за връщането на Паисиевата История бяха в типичен, бих го нарекъл, кадесарски стил и целяха да омаловажат жеста на българската държава и на българския президент. Този гларус на българската култура очевидно някой трябва да го сложи на мястото му. Аз не казвам това да бъде веднага, днес или утре, но казвам, че този господин Димитров се е разпищолил в България и не е редно нито министерството, нито Народното събрание да му вдига гащите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Йорданов.
Заповядайте за процедура.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, ако наистина ми бяхте дали думата за процедура преди тези сцени, организирани от господин Йорданов, може би щяхме да ги спестим. Защото Съединените щати вече са една приятелска държава, и съгласете се, че сега, в този момент в българския парламент да се коментира темата за оралната любов е един нетактичен, непремерен ход спрямо тази държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Какво е процедурното Ви предложение?
ИВО АТАНАСОВ: Процедурното ми предложение беше господин Йорданов да си оттегли питането по тази тема, защото това е една тема, която е неудобна не само за Божидар Димитров и той се включва като представител на българската десница към усилията на американската десница или ако трябва да цитирам Хилари Клинтън, към крайната американска десница, по една тема, която е неудобна за американския президент. И по този начин господин Йорданов, Вие, макар че сте метеорологът на българската демокрация, не можете да прогнозирате точно политическото време в Съединените щати...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вие сега недейте да ни занимавате с американския президент.
ИВО АТАНАСОВ: И рискувате да изпаднете в позицията на уважавания от мен господин Савов, който като председател на парламента изказа публична подкрепа на господин Буш, а изборите бяха спечелени от господин Клинтън.
По този начин Вие отслабвате позициите на нашия президент при предстоящите му срещи и разговори с американския президент Клинтън. Това можеше да бъде спестено на българския парламент. (Шум в залата. Ръкопляскания в Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо, господин Атанасов, правя Ви бележка. Вие не може да правите процедурно предложение някой да се откаже от свое право. Процедурно предложение може да се прави тогава, когато е в правомощията на Народното събрание да вземе едно или друго решение. Никой не може да гласува даден народен представител, който е отправил актуален въпрос или питане, да се откаже от него.
Така че Вашето изказване направо го приемам като една провокация, която не Ви прави чест. Правя Ви бележка!
Продължаваме нататък.
Актуален въпрос от народния представител Георги Михайлов към господин Муравей Радев, министър на финансите, относно осигуряване на постъпленията в бюджета на община Плевен.
Заповядайте, господин Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! През първия месец на 1998 г. общините изпадат в изключително тежко състояние. До 22 януари 1998 г. постъпленията в бюджета на община Плевен възлизат на над 740 млн.лв., в това число субсидия от Републиканския бюджет от 66 млн.лв. Тези постъпления са едва 2,9 на сто от годишния разчет в бюджета за 1998 г. или почти 3 пъти по-малко за месец януари. В това число 1,43 на сто са субсидиите или почти 6 пъти по-малко за месец януари.
В предишни години през първите три месеца ритмично постъпваха приходите от данъка върху недвижимите имоти и от таксите за битови отпадъци. Съгласно Заповед N 152 от 12 декември 1997 г. на Главно управление "Данъчна администрация" данъкът върху недвижимите имоти и такса смет в случаите, в които се изчислява върху данъчната оценка на имота, ще се събира след 31 май 1998 г., т.е. след предеклариране на имотите на гражданите съгласно Закона за местните данъци и такси.
Противоречиви са и тълкуванията на данъчните служби на чл. 50 от Закона за облагане доходите на физическите лица и внасянето на данъка за доходите по сметката на данъчните служби по местоседалището на работодателя.
Изхождайки от създалото се финансово състояние, характерно за всички общини в Република България, Ви моля, господин министър, да отговорите на въпроса какви мерки ще предприемете за решаването на този проблем? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Има думата министър Муравей Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Михайлов, аз много сериозно изказвам своята благодарност към Вас за този въпрос, защото ми давате възможност да разсея един провокационен опит да се поставят общините и тяхното състояние през месец януари в светлината на някаква национална трагедия, което изобщо не е вярно, и онзи, който след малко си даде труда внимателно да чуе какво ще му кажа и си запише някои числа, така както това направиха някои представители на общините, с които водих вече такива разговори, повече просто ако уважава себе си, няма да повтаря такива работи.
Аз се обръщам и персонално към господин Руси Статков, който на няколко пъти в мои изказвания от тази трибуна или не дочува числата, което е допустимо, или ги манипулира, което е неприятно и не му прави чест, в свои изказвания след това извън залата. Затова аз моля да си записва и той това, което казвам, за да не посочи после някакви други величини.
Във Вашия актуален въпрос има два основни елемента - единият е общонационален, вторият третира състоянието на община Плевен. Общонационалният въпрос се базира на това, че някои приходи в местните бюджети на общините в резултат на извършената еднократна тази година акция по установяване на нови близки до пазарните цени оценки на недвижимите имоти, та поради тази еднократна акция се налага точно тези приходи да бъдат отложени с няколко месеца. Разбира се, че това е нещо, което пряко засяга постъпленията в общините.
И сега ви моля много да внимавате, за да разберете за какво точно става дума и дали общините имат основание да се базират на подобен процес и да обосновават вследствие на този процес някакви негативи, било в своята дейност, било по отношение на финансирането. Моля ви сами да отсъдите. Общините в България имат собствени приходи, имат и финансиране от бюджета по пътя на субсидиите, които вие като народни представители ежегодно гласувате и от двата източника на приходи в общинските бюджети. Аз бих могъл да ви посоча величини за цялата минала година, но бих предпочел да говоря за първото полугодие, което е съизмерим период с това, за което Вие говорите, тъй като цялата година сама по себе си е нещо по-разлято, а сега в началото на годината са онези приходи от местни данъци и такси, за които Вие говорите. Така че използвам съпоставимост на периода. Нали го приемате в този смисъл - че така е по-добре по отношение на въпроса, който задавате?
Собствените приходи миналата година в България на общините, които са събрани за първото полугодие, са 223 млрд.лв. От тези собствени приходи делът на местните данъци и такси, които третират този въпрос като цяло, глобално, са 21 млрд.лв. Общо местни данъци и такси. Това представлява около 9 на сто от собствените приходи. В тези местни данъци и такси обаче само два елемента биха могли да послужат за подобно основание, т.е., че нещо чрезвичайно е станало, което налага известно отлагане във времето на постъпленията от тези данъци. Това е данък сгради и такса смет, сега данък смет. Нищо друго. Просто всички други постъпления са еднакви по отношение на условието за тяхното постъпване както миналата и миналите години, така и настоящата година. Надявам се, това го приемате.
Постъпленията миналата година от тези два източника вътре в местни данъци и такси, т.е. данък сгради и такса смет за миналата година, за първото полугодие, са 7,6 млрд.лв. Това прави 3,4 на сто от масата на всички приходи, които са събрани за първото полугодие от собствени източници, без субсидията на общините.
Сега още малко една дисекция. Тези местни данъци и такси една само част от тях ще бъде отложена, не всички. Онази част, която се събира от населението, за нея признавам, че по обективни причини се налага тези постъпления да постъпят няколко месеца по-късно. Само от тях. Тези постъпления от населението обаче са само 25 на сто, те са една четвърт от сумата, която се събира от данък сгради и данък смет, защото останалите 75 на сто са постъпления от предприятията. Това за миналата година са относителните тегла на съотношенията на този данък. А тези 75 на сто никакви причини няма да не постъпват точно толкова ритмично, колкото и миналата година.
При това, забележете сега, тази година тези данъци от предприятията ще бъдат 4 пъти по-високи от миналата година, по простата причина, че към 31 декември нашето правителство се реши на стъпката, която 7 години никой не се реши да направи, и да ревалоризира стойността на активите и на пасивите. Тоест, да увеличи 4 пъти стойността на онази база, върху която се начисляват тези данъци. Така че от месец февруари, при подаването на образец 5, предприятията ще плащат в същите срокове 4 пъти по-голяма сума, отколкото миналата година. А общините няма да получат само 25 на сто от тези величини, които миналата година са получили. Това полугодие ще ги получат малко по-късно.
Тук става въпрос да се лишиш от нещо, което много пъти е по-малко от онова, което ти идва сега, вследствие на ревалоризацията. Ясен ли съм до този момент, че това не може да бъде мотив дори и само поради тази причина? Защото 75 на сто по четири, прави несравнимо много повече от 25 на сто по четири, които губиш за няколко месеца по-нататък. Това първо.
Второ. Уважаеми дами и господа народни представители, миналата година правителството отпусна на общините в България 145 млрд., извън стоте процента субсидия, които изплати до последната стотинка през месец декември. От тези 145 млрд. по-голямата част, точно 117 млрд. са дадени на всички общини, за да се поемат разходите за отопление и електроенергия на общински заведения - училища, болници и социални заведеня. Тук забележете, за цялата зима, за целия зимен сезон - 1997 и 1998 г., който трае до 30 април през настоящата година. Тоест, общините няма да извършат разходи това тримесечие за 117 млрд. лева. Е, малко по-малко, защото месец декември все пак е от миналата година. Но във всички случаи повече от 90 млрд. лева са облекченията точно това, първо четиримесечие, на разходи, които биха били изплатени от общините, ако правителството не беше направило това през миналата година. Така че този ресурс от повече от 90 млрд. лева общините, първо, ще разполагат с него, защото няма да извършват тези разходи, които правителството е платило миналата година за тяхна сметка. В тоя смисъл общините през тази година са абсолютно привилегировани, по отношение на всяка една предходна година. И това, който го отрича, значи просто недобросъвестно подхожда към проблемите на общините.
Аз не твърдя, че са решени. Не твърдя, че те са леки. Не твърдя, че там всичко е по мед и масло. Но, ако говрим за съпоставимост на минали години с тази година, която сега върви, просто спорът е безсмислен.
Няколко думи по отношение на самата община Плевен. От тези 117, дори 145 млрд., които включват и 12-а заплата, искам веднага да кажа - нито аз, нито някой друг представител на Министерството на финансите, дори и на правителството още повече, никога не е говорил, че държавата, че правителството ще даде субсидия за 13-а заплата. Правителството даде разрешение - и тук е много важният елемент и разликата - онези бюджетни предприятия, които имат собствена икономия не само от работна заплата, а и от материални разходи, да я трансформират в работна заплата, ако имат такава икономия, и да я изразходват за 13-а заплата. Но никога нито в правителствен документ, нито висш правителствен служител или в Министерството на финансите не е казвал, че това е ангажимент на държавата. Ангажиментът на държавата беше да доплатим на онези общини, които нямаха за 12-а заплата. И това направихме на повече от 80 - 85 или 86, ако не ме лъже паметта - общини. Ние дадохме пари за месец декември за заплати. Но ангажимента за 13-а заплата винаги си е бил на самото бюджетно предприятие, ако има някаква икономия. Това не е задължение на правителството, а е една възможност. Правителството каза - да, ако имате икономия, можете да ги използвате за това. Никой не е казал, че тези пари ще бъдат дадени от бюджета за тази цел.
Какво е положението в община Плевен? Около 1 млрд. и 200 млн. допълнителни средства са отделени за общината миналата година, в края на годината. Около 500 млн. бяха за 12-а работна заплата на община Плевен и за осигуровки - всички защитени плащания. Останалата сума до 1 млрд. 200 и нещо, са средства за отопление, за електроенергия, за които преди малко говорих. С цялата тази величина останалите, над 700 млн., се икономисват разходите на общината за първите 4 месеца на тази година.
Твърдите, че община Плевен до този момент е получила 66 млн. субсидия. Може би да е вярно, ако Вашата информация е много стара. Но последната информация, която Министерството на финансите я има към вчера, те не са 66, както Вие твърдите, а са 244 млн. лева субсидия до този момент, изплатена на община Плевен. Тази субсидия представлява 5,4 на сто от годишната субсидия. А в момента, средно за страната, този процент е 4,6. Така че и по този параметър община Плевен не би могла да претендира за някакво ощетяване. Това е моят отговор на Вашия въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър Радев.
Господин Михайлов, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Благодаря, господин председателю. На Вас също благодаря, господин министър, за това, че Вие съобщихте от тази трибуна, че 500-те млн. лева миналата година, в края на декември, по-точно на 21 декември, са дадени на община Плевен не за 13-а заплата, а за 12-а заплата, включително и всички отчисления.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: В цялата страна, а не само там.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Защото в Плевен се манипулират най-вече учителите, че от Министерството на финансите са изпратени пари за 13-а заплата.
Аз също Ви благодаря за това, което казахте за община Плевен, че тя е получила досега тези субсидии. Но веднага искам да Ви кажа, че община Плевен се различава от всички останали общини, може би и по отношението на другите Ваши колеги към нея и, разбира се, други представители на държавната власт. Имам предвид нежеланието или отказа за деактуване на общинската собственост, която е доказана, че е общинска собственост, и която може да носи приходи на самата община. Както забелязахте, аз много внимателно Ви слушах и ще Ви помоля и Вие да ме изслушате, и преди всичко Вашите служители.
Да, наистина 75 на сто от приходите, които идват в общините са от предприятията. Но тези колеги, които са тук, в залата - говоря за всички други приходи, които идват и от предприятията, и преди всичко оттам - имам предвид бивши директори, а и тези, които ни слушат, знаят много добре, че тези приходи обикновено идват към края на тримесечието. За съжаление, сега в Плевенската община, а съм сигурен, че и в другите общини, именно те не идват. Обикновено в първите три месеца и преди всичко през януари и февруари, тези приходи са били от данък-смет и от данък-сгради.
Вие също знаете, а и вашите служители знаят, а и всички знаем, че сегашните данъчни декларации са твърде сложни и трябва да минат и през общинските администрации. Например, в Плевен трябва да се попълнят 300 хил. броя данъчни декларации. Аз не говоря за това, че данъците са увеличени - това е друг въпрос. Но тези неща затрудняват силно приходите именно в първите месеци.
Моето предложение, а и предложението на кметовете е Министерството на финансите на даде възможност на общините да получат безлихвен кредит именно в първите месеци на годината, за да могат да посрещнат преди всичко разплащанията по работните заплати. Защото в момента няма пари в общините именно за заплатите на лекари, на учители и т.н.
Накрая искам да Ви кажа, че съм сигурен, че Вие и вашето ведомство ще държите под внимание именно първите три месеца на приходите в общините, за да не се получат тези сътресения, за които всички говорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Има думата господин Радев за дуплика.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Аз смятам, че мотивите ми бяха много добре аргументирани с числа. Искам само да повторя следното.
Ако някъде в общините има проблеми във връзка с финансирането, с постъпленията от собствени средства, то просто не са налице абсолютно никакви обективни причини за това. Може да има само и единствено субективни причини и нищо друго. И бъдете сигурни, че ние ще установим в онези общини, където тези субективни причини са довели до подобно състояние, за което вие говорите, ще установим това и ще поискаме съответното наказание на виновните длъжностни лица. Защото, пак казвам, обективни причини за такъв процес в България днес не съществуват.
Вие сте абсолютно прав, като казвате, че действително януари и февруари по-голямата част от плащанията са от населението, а към средата, края на февруари постъпват парите от предприятията. Това е така безспорно. Но това е точно толкова безспорно, колкото е безспорно, че те са невероятно малки величини. Аз ви казах преди малко колко са. Те са по-малко от 2 млрд.лв. за цялата година, за първото полугодие по-точно, 2 млрд.лв. Увеличете го четири пъти по цената, поради увеличения размер на данъците, стават осем пъти - 8 млрд., 10 млрд. в национален мащаб максимум е това, което вие казвате, че януари и февруари би могло да бъде забавено, не повече. В същото време аз твърдя, че в България общините няма да извършат разходи в порядъка на повече от 90 млрд.лв., които разходи сме платили през миналата година. Къде са 90 млрд., къде са 8 млрд.? Аз бих бил напълно съгласен да дам този кредит, за който вие говорите, 8 млрд, да го разпределят по общини, но само при условие, че си удържа субсидията в размер на тези 90 млрд., които ще бъдат спестени от общините. Вие бихте ли приели подобен изход? Ами ако говорите за справедливост, точно така би трябвало да стане. Значи онова, което е платено от държавата и ще бъде икономисано от общините тези няколко месеца, да бъде възстановено на бюджета, а ние ще дадем това, което по наша вина, обективна вина, по обективни причини ще бъде не загубено за общините, а ще дойде малко по-късно.
Значи тук става въпрос за ритмичност. Ако сте съгласни така, но аз едва ли бих допуснал, че поне една община ще иска подобно нещо. По-добре е да имаш 90 и няколко милиарда на разположение, отколкото да претендираш, че имаш най-много 8 млрд.лв., които няма да получиш януари, февруари, март, а ще получиш април или май.
Аз мисля, че това е по-доброто решение и точно към такава ориентация пристъпихме с много отговорни представители на общините, пред които дори поехме ангажимента към края на месец февруари, ако някъде тези разходи, за които говоря, са се запушили, ако някъде някой не си е свършил работата, ако някъде тези суровинни източници не постъпват, като горива, като ел.енергия, като платени разходи, ако някъде общината трябва да върши свои разходи за сметка на тях, да видим къде са и да ги отстраним, защото, пак подчертавам, причината не може да бъде друга, освен субективна. Но това е нещо, което е отстранимо. Обективни причини, според мен, аз твърдя това и го мотивирам и го доказвам с числа, в момента не съществуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър Радев.
Има думата народният представител Ангел Найденов да развие своя актуален въпрос към министър Радев относно приходи от концесии в държавния бюджет на Република България.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър! Моят актуален въпрос е относно приходите от концесии в държавния бюджет на Република България за 1998  г.
Уважаеми господин министър, на 11 и 12 декември миналата година Народното събрание разгледа и прие в окончателен вид държавния бюджет на Република България. В частта на приходите, като приходи от продажба на нематериални активи и концесии в първоначалния проект, бяха заложени 12 млн. и 200 хил.лв., а при второто четене на Закона за държавния бюджет размерът на приходите беше коригиран, като числото 12,2 беше заменено с 20 млн. и 200 хил.лв.
В хода на дискусията бяха направени редица предложения за значително завишаване на първоначалния размер и на посочените приходи, а и на разходите, а и към Вас, господин министър, бяха отправяни неколкократно въпроси, засягащи силно занижените приходи от концесии. За съжаление и предложенията по отношение на приходите, и по отношение на разходите не бяха приети, а и въпросите към Вас останаха без отговор.
От огласени в средствата за масова информация данни става ясно, че при приватизацията на циментовите заводи "Белоизворски цимент", "Златна Панега" и "Гранитоид", вземам една съвсем изолирана част от приватизация на обекти, към които се дължат концесионни вноски, чуждестранните купувачи, съгласно концесионните условия, ще плащат за експлоатацията на находищата с минерални суровини ежегодно по 170 млн.лв. и то само за четири от находищата. Става дума за подписания договор на 14 декември с "Холдър банк" за приватизацията на "Белоизворски цимент", и на 18 декември за приватизацията на "Златна Панега" и "Гранитоид" от "Хайделбергерцимент".
В тази връзка, господин министър, моят актуален въпрос е следният: защо и в първоначалния вариант на проекта за държавен бюджет, и при повторното му разглеждане в Народното събрание, приходите от концесии бяха драстично занижени в сравнение с реалните приходи?
И какво ще предприемете, господин министър, не само за да информирате народните представители, като отговор сега на моя въпрос, а и да отразите реалните постъпления от концесионните вноски в държавния бюджет за 1998 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин министър Муравей Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов! И на мен ми се струва, че са малко приходите по това перо. Това наистина е точно така. Малко са наистина. Защо обаче са малко? Вярно е, че питахте и преди, по време на приемането на бюджета, но може би е добре да знаят всички народни представители, че има така наречената бюджетна процедура, която е базирана на Закона за устройството на държавния бюджет и съгласно него тази бюджетна процедура включва предоставяне на информация от всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства за приходите и разходите, които очакват в своята система да имат през съответната година, за която се съставя този бюджет. Това е бюджетната процедура, след което се влиза в един диалогов режим със съответните органи на Министерство на финансите, правят се съответните разчети, извършват се необходимите натурални и стойностни доказателства, излагат се аргументите и се стига до някакъв вариант на приходи и вариант на разходи, оттам и на евентуален дефицит в бюджета на Република България за съответната година, при това по съставни бюджети от консолидираната програма.
Едно от перата на приходната част е точно това, за което Вие говорите. И то дори не е самостоятелно, а е на един ред, заедно с постъпления от продажбата на други дълготрайни материални активи на бюджетни предприятия, които могат да извършват подобна продажба по установения ред. Но само за концесиите сумата е много малка. А това, че тя стана малко по-голяма между двете четения, се дължи на основната причина, тази сума да бъде малка. До 8 септември, когато бяхме поставили срок на всички първостепенни разпоредители да представят своите виждания както за приходите, така и за разходите, ние бяхме получили единствено само от бившето Министерство на строителството, сега Министерство на благоустрояването, само от тях бяхме получили тази величина за приходи от концесии. Другите ведомства не бяха подали подобна информация. Такава информация не бе подадена и по-късно, до самия момент на разглеждането и на приемането на второ четене на държавния бюджет за миналата година.
Аз не искам да споменавам, че концесионната дейност е една материя, която до голяма степен е още нова за България. Една материя, която аз твърдя, че не е най-добре организирана със сега действащата нормативна база. Една материя, която обаче явно оттук нататък ще трябва да бъде разработена и законодателно както трябва. Необходимо е да се създадат и съответните умения в тази област, и тази дейност, като цяло, да се разширява по-нататък. Това е безспорно.
Вие казвате за тези циментови заводи, за които съобщихте едни числа, че тази година ще постъпят, те са неколкостотин милиона и действително надхвърлят тази скромна сума от 20 милиона, която е заложена в приходната част. Но пак подчертавам, към момента на приемането на държавния бюджет, договор за такава концесия не е имало. Имало е водени разговори с тези и други подобни възможни концесионери, но договор, който да фиксира една или друга величина към този момент не е имало. Какво ще дойде през януари и февруари оттам, вече е втори въпрос. И не само оттам, а дай Боже и от много други концесионни договори, които биха могли да се сключат през текущата 1998 г. И когато вече имаме една сравнително добра база по отчет за тази година, бихме могли сравнително точно да планираме приходите от тази дейност за следващи години. Но тази година - 1998 г., в изпълнение на Устройствения закон за бюджета, това е величината, която ние имахме право да поставим в приходната част.
Вие питате какво ще стане всъщност с тези приходи, когато те се получат, къде те ще отидат? Те ще отидат точно там, където им е мястото. Мястото им е в § 57, в същия този ред на държавния бюджет, за който казвате, само че "по отчет". И вместо 20 млн., вероятно ще бъдат неколкостотин, дай Боже да бъдат няколко милиарда. Но това ще се получи "по отчет" за 1998 г. И по-добре е да има такъв отчет, отколкото обратния - да заложиш няколко милиарда за това, че някой си мислил, че може би някъде някой ще сключи концесионен договор. И на базата на това мислене на някой да се заложи едно число в държавния бюджет в приходната му част, което след това да не се получи и да се стигне до една процедура, която беше много обичайна за предишните парламенти на България, да се актуализират многократно бюджетите и най-вече техния дефицит. Отделно от това тези величини, за които вие поставяте въпроса, са толкова малко като обем в масата на общите приходи, че те като съдържание не тежат в приходната част на бюджета и дори да бъдат преизпълнени и то многократно, техният принос едва ли би се почувствал на фона на приходите и на разходите на бюджета като цяло за 1998 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър Радев.
Има думата господин Найденов за реплика.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин министър, за отговора. Но веднага искам да подчертая, че не съм удовлетворен от този отговор. Казвам това не защото така трябва да говори един представител на опозицията, а защото отново се връщам към дискусията по второто четене, при която бяха направени неколкократно предложения, казвам в частност, за завишаване само на този размер на приходите, включително и с конкретно посочени числа от моите колеги народни представители. А това, че се хвърля известно съмнение върху коректността при подготовката на проекта за бюджета, не е добре от гледна точка не само за Вас, като министър на финансите, а и за нас, като Народно събрание. Защото предполагам, че сега всички, които ни слушат и гледат, правят своите изводи защо трябва да търпят и тежестите, и лишенията, и социалните унижения при едни силно занижени приходи и при драстично свити заради това разходи.
Аз съм съгласен, че частта на приходите само от концесии е твърде малка. Но съгласете се, че след като Министерският съвет е този, който предоставя концесионните условия и след като има яснота, че, примерно, за покупката само на "Белоизворски цимент", още от месец март има подписан предварителен договор с "Холдер банк" и вероятно са уточнени концесионните условия, а на 4 декември Министерският съвет взема решение, с което предоставя на циментовите заводи находищата срещу концесионни условия, можеха да бъдат заложени поне минимално установените в тези решения вноски, а не измислени цифри, каквито се оказва, че са заложените 12 млн. и впоследствие, вероятно, 20 млн. А това съмнение, междупрочем, се разпростира и по отношение на приходите от ДДС, по отношение на прогнозните разлики от данъчни и неданъчни приходи за 1998 г., за наемите, за продажбите на държавно имущество. Ето защо аз, господин министър, не мога да бъда удовлетворен от подобен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Найденов.
Има думата за дуплика господин министър Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Найденов, всеки има право на съмнения, в това число и народните представители от опозицията. Но мотивацията за тези съмнения, била понякога и съвсем основателна, кога неоснователна, се поставя в залата от съответния народен представител, излага своята мотивация и Народното събрание, като цяло, вземе решение и становище по така мотивираните ви съображения и съмнения.
Аз съм министър на финансите, който не може да се базира и няма това право да го направи на някакви очаквания, каквито един народен представител, разбира се, би могъл да има и би могъл да го предлага. Но не финансовият министър отговаря за решенията на Народното събрание. Аз отговарям за числата, които съм предложил на Министерския съвет, а Министерският съвет, като цяло, отговаря за числата, които е предложил на Народното събрание за всеки един бюджет. И смятам, че този бюджет е достатъчно добре балансиран между нужди и възможности за тяхното удовлетворяване и се надявам да бъда по-прав от Вас, вкупом с всичките Ви съмнения. Това първо.
Второ, по отношение извода, който правите, че виждате ли, подобно занижение на приходите поставя в една изключително неблагоприятна светлина бюджетните сфери, тъй като разходите, на които те имат право са много по-малки. Това е едно голословно твърдение, което опозицията, разбира се, има право да върши, но ако тя си направи труда съвсем обективно и безпристрастно да разгледа отчетите на държавния бюджет през последните няколко години, като разходи и ги съпостави с бюджета за 1998 г. ще види, че няма такава година назад, с такъв ръст на увеличени разходи на бюджетните сфери, каквато е 1998 г. И това, което казвам аз, е абсолютен факт, който почива на конкретни числа, а не голословно твърдение, че виждате ли там били по-малко разходи и оттам нататък еди-какво си ще се случи. Аз ви моля, когато говорите нещо, да го мотивирате със съответните си аргументи, а не с някаква доза на съмнение.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (ДЛ, от място): Аз точно това направих.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Точно така, Вие изказахте съмнение, че виждате ли, нещо ще се случи. Аз пък казвам, че точно обратното ще се случи, примерно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър Радев.
Има думата за процедура господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, благодаря Ви, че ми дадохте думата за процедура. Тъй като бях засегнат от министър Радев в отговор на въпрос, аз имам право на лично обяснение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Накрая.
РУСИ СТАТКОВ: Молбата ми е, господин председател, в присъствието на господин Радев да стане това, за да не излезе, че в негово отсъствие аз казвам неща...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Накрая на заседанието ще получите думата за лично обяснение.
РУСИ СТАТКОВ: Съжалявам тогава, че министър Радев си тръгва, без да чуе аргументите, които са изказани по конкретен повод.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Ела аз да ти ги обясня.
РУСИ СТАТКОВ: Няма какво да ми обяснявате. Трябва да чуете и тогава, ако има нещо да обясните, ще го обясните. Защото и онзи ден във времето, в което ние не можеше да говорим, казахте неща, за които знаете, че дебатът не позволява след това да говорим.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Прочети си вестниците, какво си говорил по вестниците.
РУСИ СТАТКОВ: Останете, ще чуете и тогава ще кажете това, което имате. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Пристъпваме към отговори на господин Венцислав Върбанов - министър на земеделието, горите и аграрната реформа.
Има думата да развие своя актуален въпрос народният представител Камен Славов - относно земеразделянето в Карловската община. Заповядайте!
КАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Всеизвестен факт не само за жителите на Карловската община, но и за Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа е, че земеразделянето в общината изостава, поставяйки я на едно от последните места не само в Пловдивска област, но и в страната. Наред с обективните трудности, съпровождащи мъчителния процес по възстановяване на собствеността върху земеделските земи, са налице и поредица от действия и решения на поземлената комисия в Карлово, които в синхрон с неефективната работа на фирми, изготвящи плановете за земеразделяне, постоянно създават огнища на напрежение в населени места, чиито земеразделителни планове се намират на различен етап от тяхната реализация.
Собствениците на земя и техните наследници в много от селищата са не просто разтревожени - те са възмутени от начина, по който поземлената комисия в Карлово се отнася към проблемите им, демонстрирайки високомерно, а понякога грубо отношение към техните законни права, искания и действия. Целенасочените усилия на служебни лица от поземлената комисия спрямо земеразделителните планове на селата Дъбене, Войнягово, Соколица и Климент, предизвикаха бурно недоволство у техните жители, в което се убедих не само аз, но и други мои колеги от 17.Пловдивски избирателен район, по време на проведени срещи с нашите избиратели.
Упоритото пренебрегване и потъпкване на правата на собствениците на земя и техните наследници довежда до реалната опасност от сериозни конфликти, включително и физическа саморазправа, за да бъдат защитени бащини и семейни земи, за които знае и е убедено цялото село, но длъжностни лица си затварят очите и проявяват пристрастност и тенденциозност в името на лично, семейно, роднинско и приятелско облагодетелстване.
Ето защо, господин министър, моят актуален въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете, за да бъде преодоляно голямото напрежение, породено от работата на общинската поземлена комисия в Карлово с плановете за земеразделяне в общината и най-вече в селата Дъбене, Войнягово и Соколица? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Има думата господин министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Славов! Ще бъда съвсем кратък.
На въпроса, с който ме питате какви мерки ще предприема, аз вече съм предприел мерки. Вие знаете, че имахме няколко лични разговора. Вече съм назначил комисия, която работи по проверка на работата на поземлената комисия в община Карлово и ако всичко това, което Вие тук изложихте, се окаже вярно, ще бъде подменена поземлената комисия и ще бъдат назначени качествени хора, които да си свършат работата така, както повелява законът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика има думата господин Славов.
КАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Аз Ви благодаря за този категоричен отговор не само пред народното представителство, но и пред надявам се многобройните жители на Карловската община и по-специално на селата, за които стана дума.
Използвам отново възможността този път публично да отправя към Вас, господин министър, поканата на жителите на тези селища от Карловската община да я посетите и Вие, и ако имате възможност лично, на място да се уверите в истинността на изнесените факти и сериозността на все по-нарастващото напрежение от работата на поземлената комисия.
Тук е мястото да спомена, че заместник-министърът в Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа господин Георги Каркъмов преди 3 месеца беше в общината и обеща отново да се срещне с кметове на населени места, с представители на инициативни комитети на собственици на земя или техните наследници, с поземлената комисия в Карлово, както и със съселяните си от село Дъбене, които упорито го канят няколко години да им гостува и продължават да го очакват с голямо нетърпение. Явно нежеланието за подобни срещи на място в общината, която чувствително изостава със земеразделянето, е породено от страха да се отговаря на нелицеприятни въпроси и да се поеме конкретна отговорност.
В предадените на Вас, на господин министър-председателя Иван Костов, на председателя на Народното събрание господин Йордан Соколов лично от мен на 19 декември 1997 г. и на 27 януари 1998 г. материали от селата Дъбене, Войнягово, Соколица и Климент, са посочени конкретни факти и обстоятелства, които са достатъчно основание за тази спешна намеса, която Вие демонстрирахте, че ще предприемете.
Освен това използвам възможността да изразя очакванията на жителите на общината да бъдат санкционирани съгласно закона и фирмите, изготвили плана за земеразделяне с много неточности и грешки, породили справедливата отрицателна реакция.
В заключение жителите не само от горепосочените села, но и от останалите селища на община Карлово се надяват, че техните интереси на собственици на земя ще бъдат гарантирани и защитени от своеволията и нарушението на закона от страна на длъжностни лица на поземлената комисия в Карлово, че при доказана вина и злоупотреба със служебно положение ще последва не само административна, но и съдебна отговорност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Славов.
Има думата народният представител Бойко Великов да развие своя актуален въпрос към министър Върбанов относно уволнение на ръководители на различни структури към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Заповядайте.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Моят актуален въпрос третира четири различни случая, но аз ги обединих, защото считам, че тези случаи са свързани от един общ подход и за съжаление са явна илюстрация на една крайно негативна тенденция, която е типична не само за Великотърновска община и Великотърновски регион. Тя за съжаление е типична за цялата страна.
Какви са конкретните факти?
В рамките на около месец Вие освобождавате от длъжност ръководители на четири различни структури във Великотърновска община към повереното Ви министерство, а именно:
- началника на служба "Растителна защита, карантина и агрохимия" господин Александър Стойков, назначен след конкурс с над 20-годишен професионален и управленски стаж;
- ръководителя на регионалната земеделска служба господин Николай Димов - аграрикономист с доказани професионални и управленски качества в земеделието;
- управителя на Великотърновското агродружество "Земус" ЕООД Никола Димитров Чернев - инженер по механизация на селското стопанство, утвърден като ръководител и постигнал реални икономически показатели в повереното му предприятие: реализирана печалба за последните 9 месеца от 50 млн.лв., а средната работна заплата е достигнала 168 000 лв.;
- и председателя на Общинската поземлена комисия - Велико Търново Серафим Димитров, работил успешно от създаването на комисията до края на миналата година, когато е бил освободен от Вас.
Бих искал, господин министър, да обясните сериозните мотиви за тези смени, защото работата на посочените ръководители показва конкретни резултати, които според мен са в пълно противоречие с предприетите от Вас крайни действия. В същото време се надявам, че имате ясна представа за назначенията, които сте направили, за техните професионални и управленски качества, както и за начина, по който хората, работещи в тези структури, са ги приели. За пример ще взема отново агродружеството "Земус" ЕООД, от което сте получили две протестни декларации - от 6 и 23 януари т.г., в които остро се възразява срещу назначения нов управител Тодор Велев. Под декларациите стоят подписите на целия колектив, а обявеното гражданско неподчинение за недопускане на новия управител е предизвикало намесата на полицията. Дори бегъл преглед на направените от Вас назначения показва пълна несъпоставимост като подготовка, качества и опит между отстранените и новите ръководители на съответните структури.
Имайки предвид тези факти, аз се обръщам към Вас, господин министър, с въпроса: считате ли, че има обединяващ мотив в направените от Вас промени, защото назначенията пораждат точно такива съмнения? И не е ли това продължение на чистката, която провеждате на всички нива в повереното Ви ведомство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Великов.
Има думата министърът на земеделието господин Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Великов! С Вашия актуален въпрос всъщност Вие наистина зададохте четири въпроса, сиреч искате с един куршум да ударите четири заека, но за съжаление, както ще разберете малко по-късно, или пушката Ви ще стреля с кьорфишеци, или мерникът Ви не е точен. И ще Ви помоля, когато ме питате за такива уволнения, просто подавайте повече информация. Да преминем към фактите.
Началникът на служба "Растителна защита и агрохимия" - град Велико Търново е господин Александър Борисов Стойков. Той не е уволнен, както Вие твърдите във въпроса си, а преназначен и то на отговорна работа като началник отдел "Карантина и фитосанитарен контрол" в същата служба. Мотивите за това преназначение са недостатъци в професионалната и личностна характеристика на господин Стойков. Казвам по-конкретно, под неговото ръководство финансовото състояние на районната служба "Растителна защита, карантина и агрохимия" се е влошило, констатиран е и застой в работата на някои звена. Всичко това е довело до известна несигурност, а в последно време и до някои стресови ситуации в колектива, което е пречка за ефективната научна и производствена дейност и не кореспондира с динамиката на демократичните промени в тази област. Нямам сведение обаче господин Стойков да е възразил срещу това преназначение, което означава на практика, че той е съгласен с него, и е приел предложената му работа.
По отношение на Вашия въпрос за "Земус" ЕООД. Всъщност уволненият управител на "Земус" ЕООД не се казва Димитър Чернев, както Вие цитирате, а се казва Никола Костадинов Димитров. До 31 декември 1997 г. дружеството "Земус" има да получава 208 млн. лв. за извършени селскостопански услуги. Парите не са получени и не са извършени никакви съдебни процедури за тяхното събиране. В същото време 60 млн. лв. са дължими на дружеството от фирми-фантоми и се съмнявам изобщо дали някога то ще ги получи.
През лятото на 1997 г. са постъпили оплаквания от кооперации за актуване на работа в по-големи размери от действително извършената, като например в село Крушево, Ловешка област. Практика е системното отлъчване на механизатори, работещи по сключени договори, от дружеството, след като работят два-три часа по съответните договори, да заминават заедно със служебната техника и да извършват частни услуги. Констатирани са и некачествени селскостопански операции на дружеството в селата Първомайски, Котица и др.
Има още много неща, които мога да изкажа, но считам, че всичко, казано дотук, е напълно достатъчно, за да бъде отстранен от заеманата длъжност господин Костадинов за проявена от него безотговорност, нехайство и явно несправяне с работата.
Не по-добре стоят нещата и с председателя на поземлената комисия във Велико Търново, когото Вие защитавате, а именно господин Димитров, тъй като в процеса на неговата работа има пропуски по отношение изпълнението на законови и подзаконови нормативни актове. За трите години, когато господин Димитров е бил председател, в ръководената от него поземлена комисия е създадена атмосфера на недоверие, мнителност и доносничество. Тази нездрава обстановка е причината за предложението на областния управител за прекратяване на договора на председателя на поземлената комисия господин Димитров, с което аз съответно съм се съобразил.
Господин Николай Николов, ръководител на регионална служба "Земеделие, гори и аграрна реформа" - град Велико Търново. Освободен е със заповед N 8 от 30 декември 1997 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, поради изтичане на уговорения срок и във връзка със заповед от 19 декември 1997 г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа за промяна в щатното разписание на областното управление "Земеделие, гори и аграрна реформа". В утвърденото ново щатно разписание длъжността "ръководител" просто не съществува. Други подробности по този случай аз не знам.
Уважаеми господин Великов, в края на Вашите четири въпроса Вие твърдите, че има аргументи, които обединяват уволненията на съответните господа. Да, наистина, Вие сте прав. Има аргументи, които обединяват тези уволнения, и аз се надявам, че след всичко, казано дотук, и Вие сте ги разбрал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата народният представител Бойко Великов за реплика.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър, ще започна от най-фрапиращия случай - "Земус", тъй като считам, че Вие съвсем целенасочено сте прекратили договора, без да сте посочили в заповедта си абсолютно никакви мотиви и Вашата заповед - любопитно - е била връчена на бившия управител от новия управител. Това, изглежда, е практика във Вашите действия. Уволнението е съгласно чл. 32 от Правилника за упражняване правата за собственост. Целта на новия управител на "Земус" ЕООД Тодор Велев не според мен, а според колектива на дружеството, е да провали бъдещата работническо-мениджърска приватизация, обявена вече по чл. 25 от Закона за приватизацията. Ето защо новият управител, уволнил набързо най-квалифицираните специалисти и работници, е посрещнат заедно със своите протежета в дружеството с лозунга "Вървете си!"
В посочените от мен декларации, изпратени и до Вас, господин министър, ясно се казва - цитирам: "Колективът остава с убеждението, че настоящият управител е поставен да разруши предприятието". Край на цитата. Изводите за този случай оставям на Вас, господин министър.
Относно уволнението на председателя на общинската поземлена комисия господин Серафим Димитров считам, че влизате в остро противоречие, защото през месец юни във Ваш доклад сте посочили Великотърновската общинска поземлена комисия като един от малкото примери в страната за добре свършена работа по земеразделянето. Няколко месеца по-късно без мотиви по прословутия чл. 328 - за несправяне с работата - Вие уволнявате председателя за "добре свършената" от него работа. Отхвърлили сте междувременно, господин министър, и трите искания от поземлената комисия във Велико Търново за проверка на нейната работа от министерството. Такава проверка не е направена, защото тя би влязла в пълно противоречие с несъстоятелността на уволнението, което сте извършили.
Третият случай е с регионалната поземлена комисия. Господин Николай Димов е освободен, както Вие сам отбелязахте, поради изтичане на срочния му трудов договор от месец октомври 1997 г. Но не знам защо пропускате да заявите, господин министър, че Вие принудихте тези Ваши служители да заменят безсрочните си трудови договори със срочни такива, за да можете по-лесно, без проблеми да ги освободите по-късно. Най-благосклонно сте постъпили в случая, с който започнахте - към Александър Стойков, началник на служба "Растителна защита", на когото сте предложили някаква служба, за да освободи директорското място. Известно е, че и четиримата отстранени от Вас ръководители са с различни политически позиции и това добре се знае в общината. Така че това не е общият мотив, който обединява тези случаи. Обединява ги обаче един друг мотив, който е фрапиращ и за който Вие, господин министър, не сте се досетили, изглежда - и четиримата, назначени от Вас, случайно може би са членове на една и съща партия и също така случайно тази политическа партия е същата, в която, доколкото знам, членувате и Вие, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Великов.
Има думата министър Върбанов за дуплика.


МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Великов, аз не виждам нищо лошо, че четиримата назначени всъщност политически изповядват идеите, които изповядвам и аз. Но явно е, че това, което Ви прочетох или Вие не сте го слушал внимателно или просто искахте отново да излезете тук и да доразвиете подготвения си въпрос.
Аз искам да Ви кажа това, че колективът на "Земус" е бил подготвен за работническо-мениджърска приватизация, че е обявено предприятието в приватизация. Никой не пречи на колектива да си участва в приватизацията.
Това е нещо съвсем друго. Това, че е сменен директорът, след като предприятието е в процедура, те могат да си участват дори и със стария директор, ако той е избран в новото дружество.
Друг е въпросът, че там вече, започвам да се съмнявам, че има една предварителна подготовка на тези вълнения.
Трябва да е ясно на всички работещи в предприятия, че просто принципалът назначава директорите на предприятията, а те не се избират от колектива. Ако вие вземете решение, че колективите на държавните предприятия трябва да си избират директорите, тук, в тази зала, аз няма да имам нищо против.
По въпроса за регионалната земеделска служба.
Просто Ви отговорих, че в новата структура няма такава длъжност. Тук не става въпрос за уволнение. Уговореният срок е изтекъл и понеже няма такава длъжност в новата структура, просто човекът е освободен от работа. Не виждам нищо неясно. Само че Вие не искате да го разберете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Върбанов.
Преминаваме към отговорите на актуални въпроси от министъра на здравеопазването доц. Петър Бояджиев.
Пръв има думата народният представител Илия Баташки, да развие своя актуален въпрос относно разрешителния режим за откриване на аптеки. Заповядайте, господин Баташки.
ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колежки и колеги! Уважаеми господин министър! Моят въпрос касае разрешителния режим за откриване на аптеки.
Уважаеми доц. Бояджиев, във връзка с временното издаване на разрешения за откриване и работа на аптеки в различни райони на страната Ви моля да ми отговорите на следния въпрос, а именно: каква е законовата процедура? Спазва ли се същата в повереното Ви министерство? Има ли понастоящем трудности за реализацията й?
Този въпрос го задавам неслучайно, защото при мен са постъпили много писма с молби, закъснели, които Министерството на здравеопазването не е придвижило в законно установения срок, а именно двумесечния срок на изпълнение и заверка лично от Вас, господин министър.
Няма умишлено да споменавам имената на фирми и хора, които са ангажирани в тези неща. Защото е ясно какви мерки можем евентуално да предприемем срещу тях. Не искам да Ви казвам, че Вие ще ги предприемете.
И Ви моля да ми посочите бройката, ако Ви е възможно, на неудовлетворените ми молби в срок за миналата 1997 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Баташки.
Има думата министърът на здравеопазването доц. Петър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми д-р Баташки! Законната процедура за разкриване или за разрешение за разкриване на аптеки е посочена в глава седма от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина и тя се спазва стриктно.
На 20 юли 1997 г. изтече двугодишният мандат на Съвета по аптечно дело. В периода на определяне и утвърждаване на състава на новия Съвет по аптечно дело са подадени много молби за регистрация на нови аптеки, пререгистрация на аптеки по смисъла на два различни закона. И това действително създаде едно затруднение в регулярната работа в тази насока.
Веднага след определяне на новия състав по аптечно дело са проведени седем вместо три заседания, в резултат на което изоставането беше преодоляно и за всички молби, проверката ми е отпреди два дни, значи към 25-и или не зная точно датата, м. януари т. г. има протоколно решение на Съвета по аптечно дело. Така че в момента няма чакащи молби.
Дори и в случаите, когато през летния сезон се забавиха тези разрешения, не е прехвърлен законно установения срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Бояджиев.
Господин Баташки, имате право на реплика.
ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин министър! Уважаеми колежки и колеги! Отговорът, който дадохте, господин министър, на пръв поглед е изключително пълен, точен и не изисква никакъв коментар. Аз обаче си позволявам да направя такъв, защото Вие правилно посочихте, че според Вас няма никакво нарушение на сроковете. Според мен тези 48 оплаквания, които са при мен, няма да Ви ги дам, няма и да ги получите никога, защото ако Ви ги дам, ще има санкции срещу тези хора. Има хора, които цели три месеца, най-дългият срок е четири месеца и три дни, в които не са получили разрешителни за това, да започнат една дейност, касаеща в голяма степен, в 80 на сто от случаите, дейност на дребния частен собственик.
Не искам да правя никакви изводи по-нататък за това как толерираме тези хора, дали нашето законодателство и нашето административно изпълнение е в крак с всичко това. Не искам да Ви правя изчисленията, които сте предизвикали като материални и нематериални загуби на тези, които сте ощетили, защото те са в размер на милиони левове.
Няма да съветвам нито една от фирмите и нито един от фармацевтите, който не навреме е получил разрешение или е чакал повече от три месеца за такова, да съди министерството за щетите, които сте нанесли. И Ви препоръчвам занапред да имате наистина много стегната организация в тази насока. Защото явно цели четири месеца не успя Вашият екип да организира такава работа.
Моят въпрос беше зададен, за да помогне във Вашата работа, а не да Ви навреди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Баташки.
Има думата министър Бояджиев за дуплика.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми д-р Баташки, ако Вие не ми предадете този списък, аз бих могъл да Ви обвиня в голословие и неаргументирани нападки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министъра.
Следващият актуален въпрос е на народния представител Кънчо Марангозов, относно назначение в системата на здравеопазването.
Заповядайте, господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател! Госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин министър! Срочните трудови договори започнаха да стават модел на трудовоправни отношения в предприятия и институции, което според мен е нарушение на Кодекса на труда.
Според чл. 119 от Кодекса на труда преминаването към нови трудовоправни отношения може да става само по взаимно съгласие.
Има информация, господин министър, че Вие сте назначили директорите на районните центрове по здравеопазване с временни договори. От това сигурно следва, че те от своя страна също ще сключат временни договори с директорите на здравните заведения. А вече имам информация, че и директори на здравни заведения са назначени с временни договори. А последните, директорите на здравните заведения - и медицинските специалисти в тях.
Моят актуален въпрос е: означава ли това, че Вие възнамерявате всички медицински кадри да работят на краткосрочни временни договори? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата министър Бояджиев.

МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Марангозов! Във връзка с поставения от Вас въпрос дали възнамерявам всички медицински кадри да работят на краткосрочни временни договори, Ви уведомявам следното. Съгласно чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя.
Моите правомощия като работодател са спрямо служителите, работещи в Централното управление на министерството, и ръководителите на здравни заведения, институти и други организации, които са на директно подчинение на министерството и са посочени в съответните приложения на постановление N 250 на Министерския съвет.
В качеството си на работодател на директорите на РЦЗ, трудовите договори с тях са сключени за определен срок с оглед преценка на техните качества.
По отношение на останалите медицински специалисти и на директорите на здравните заведения, които не са на подчинение на министерството, нямам правомощия на работодател нито съм давал нареждания или указания до техните работодатели за сключване на трудови договори за определен срок.
Напомням Ви, че съгласно новия чл. 4а от Закона за народното здраве, който е в сила от 11 февруари 1997 г., директорите на публичните здравни заведения се назначават чрез конкурс и на всеки три години подлежат на атестиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Бояджиев.
Господин Марангозов - за реплика.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин министър, по същество с тези актове на временно назначение Вие принуждавате хора, изпълняващи постоянни трудови действия, да бъдат в постоянна несигурност и пълна зависимост от Вас като министър и като техен работодател. Аз не приемам една такава теза. Не може един назначен ръководител за три месеца или за шест месеца да взема решение, което да се реализира в перспектива, да не говорим за отговорни проблеми, които предстоят да се обсъждат и решават. По този начин Вие създавате верижни назначения. А европейските съдилища считат, че вече това е злоупотреба на работодателя. Не считам, че по този начин ще може с такива назначения да се реализира една бъдеща реформа, която Вие твърдите, че е започнала в здравеопазването - хора, които постоянно са в несигурност, независимо че изповядват Вашата теза за реформата. Така е трудно да се управлява. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Следващият актуален въпрос е на народния представител Руси Статков, също към министър Бояджиев, относно нерешени проблеми в медицинската рехабилитация на инвалидите.
Заповядайте, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, колеги, господа министри! Актуалният ми въпрос, независимо от това, че беше отложен, продължава да бъде такъв. И ясно е не само на българските инвалиди, а още повече на господин министъра, защо.
В Закона за защита на инвалидите, в раздел втори - "Медицинска рехабилитация", има няколко задължения, които са отразени в правилника на закона, по които господин министърът на здравеопазването - и сегашният, и бъдещи - би трябвало да изпълни своите задължения.
Става дума за следното: че инвалидите имат право на медицинска рехабилитация и тя включва комплекс дейности, като: трудотерапия, двигателна рехабилитация, психотерапия, рехабилитация на слуха, говора, мобилността, комуникативните умения, семейна и социална рехабилитация и други форми и методи. Освен това във връзка с тези си задължения министърът на здравеопазването определя заведенията, задължени да извършват услуги по медицинската рехабилитация. И най-сетне, в отделен член има право на инвалидите на безплатни животоспасяващи и животоподдържащи лекарствени средства и консумативи по ред, определен от министъра на здравеопазването, съгласуван с министъра на финансите.
Аз поставих този въпрос, защото многократно в разговори с регионалната структура на инвалидите, а освен това и в националните ръководства, на мен, като един от хората, които са работили по създаването на Закона за инвалидите, ми е бил поставян ребром въпроса: "Вие направихте един хубав закон, обаче никой не контролира неговото изпълнение.". И на следващо място, в конкретни, в съвсем конкретни към нас препоръки ни се напомняше за много от нещата, които не се правят.
Ето затова аз съм поставил въпроса, който, разбира се, съдържа извод, че има много нерешени проблеми. А аз бих казал, че те са по целия този раздел, защото няма разкрити рехабилитационни центрове за инвалидите; няма това, което би трябвало да го има, свързано с безплатните лекарства. Аз не знам, може би наредбата, която тук се пише, че трябва да я има, сигурно е онази, която е за всички, която месец септември миналата година я издаде министърът. И ако това е така, например за лимита (аз говорих и онзи ден по време на вота), който беше увеличен, но в ущърб на общините, но недостатъчно за хората, едно лекарство, да вземем антистенокардин при сърдечносъдовите заболявания, има лимит 500 лв., а цената му е 880 лв. А са нужни шест опаковки за месец. Това са 5280 лв. Какъв тогава законов текст изпълняваме за безплатни лекарства, ако тази наредба важи? И въобще какво правим?
Аз мисля, че по тези и други въпроси, по които господин министърът е задължен днес да даде информация пред Народното събрание и пред хората, наистина трябва да се предприемат конкретни действия час по-скоро, защото въпросът беше отложен. Аз на вота на недоверие не го поставих, защото считах, че мога да бъда обвинен в политизиране, но именно днес отново с голяма острота го поставям, за да може действително правата на тези хора да бъдат защитени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Статков.
Има думата министърът на здравеопазването доцент Петър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Статков, при цялото ми уважение към Вас ще си позволя да Ви направя една препоръка да не боравите никога с конкретни медицински факти, защото правите основни грешки. Първо, антистенокардинът не е животоспасяващо лекарство и, второ, немислимо е, че един болен би трябвало да вземе шест опаковки на месец. Но това не е най-същественото.
Наистина проблемите за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите са много и в голямата си част не са решени. Проблемите на медицинската им рехабилитация обаче не стоят точно така, както Вие представяте нещата.
Съществуващата организация на здравеопазването и наличните здравни заведения дават възможност за провеждане на съвременна и квалифицирана медицинска рехабилитация. Инвалидите са лица със сериозни хронични заболявания, при които е настъпило трайно ограничение на трудоспособността им. При тях, както и при останалите болни с хронични заболявания, методите на лечение и рехабилитация са еднакви и са уредени с действащите нормативни актове.
С наредба N 12 от юни 1996 г. за организация и провеждане на диспансеризация на лица над 18 години е регламентиран редът за провеждане на проблемно ориентирана диспансеризация на болни и инвалиди с хронични заболявания. Лекарят, който осъществява диспансерното наблюдение, наред с лечението, предписва и назначава съответните методи за рехабилитация съобразно състоянието на дадения болен.
Наистина за инвалидите не са изградени специални центрове за рехабилитация, но във всяка общинска и обединена районна болница, както и в много необединени градски поликлиники и санаторно-курортни заведения, са разкрити мощни физиотерапевтични звена. В тях и в стационарните отделения се осъществява комплексна рехабилитация на нуждаещите се болни, в това число и инвалидите. На онези от тях, които трудно се придвижват, рехабилитацията се провежда в домашна обстановка.
Съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба N 16 от август 1996 г. за организация на болничната медицинска помощ на изписаните болни се издава епикриза в три екземпляра още в деня на изписването, като единият от тях се предава на болния, а другият се изпраща на лекуващия лекар в здравното заведение. В случай, че регионалният център на инвалидите в Монтана разполага с конкретни данни за нарушение на посочената наредба, а именно, че не се изпращат епикризи от някои национални центрове или републикански болници до съответните болници или поликлиники, моля да се дадат тези конкретни данни в министерството за предприемане на необходимите мерки.
Въпросът за липсата на животоспасяващи лекарства в аптечната мрежа е дискутиран много и изясняван непрекъснато. Както ви е известно много добре, министерството осигурява от собствения си бюджет животоспасяващи и животоподдържащи средства за домашно лечение на 12 тежки хронични заболявания. Тези лекарства са финансово обезпечени и се доставят ритмично в аптечната мрежа.
Относно освидетелстване от трудово-лекарските експертни комисии: съгласно чл. 18 от Наредба N 36 болните, изпратени от ТЕЛК, за амбулаторно и стационарно изследване и уточняване се обслужват безотказно с предимство и безплатно от всички здравни заведения. Наредба 22 - за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента, също изключва каквито и да било плащания при експертиза на трудоспособността.
Във връзка с постъпилите в последно време обаче отделни сигнали за нарушение на посочените нормативни документи Министерството на здравеопазването обърна внимание със специално писмо на ръководителите на държавните здравни заведения за недопустимостта да се изисква заплащане на каквито и да било услуги, свързани с освидетелстването на инвалидите.
Имайки предвид създадената мрежа от ТЕЛК в страната - 78 на брой, не можем да приемем твърдението на районния съвет на инвалидите в Монтана, а и Ваше твърдение, че инвалидите изминават огромни разстояния, за да се явят в ТЕЛК. Още по-малко това може да се каже или да се приеме за Монтанския район. Това е единственият регион, в който са създадени общи ТЕЛК в два града - ТЕЛК в Монтана, която при годишен норматив 2400 освидетелствания, прави средно 1400, тоест работи с 58 на сто натовареност; и още една ТЕЛК - към Общинската болница в Лом, която прави средногодишно 1200 освидетелствания, тоест работи с 50 на сто натовареност. В цялата страна са разкрити 41 общи ТЕЛК. Като вземем предвид факта, че 80 на сто от инвалидите се освидетелстват от общите ТЕЛК, както и разстоянията между отделните селища в нашата страна, става ясно, че инвалидите не пътуват на големи разстояния, за да се явят на ТЕЛК. Останалите 20 на сто от инвалидите се освидетелстват от специализирани ТЕЛК - за психични, очни и специфични и неспецифични белодробни заболявания. За инвалидите с тези заболявания действително разстоянията, които трябва да изминат, за да се явят на ТЕЛК, са малко по-големи, но обемът на дейност на цитираните специализирани ТЕЛК не дава основание за разкриване на такива специализирани ТЕЛК във всички райони. По тази причина не може да се разкрие очна ТЕЛК в Монтана въпреки многократните предложения на регионалния съвет на Съюза на слепите в Монтана. От години обаче съществува практика специализираните очни ТЕЛК при създадена организация от председателите на местните структури на Съюза на слепите да освидетелстват инвалидите с тежка инвалидност в базите на съответната Обединена районна болница, тоест във Вашия случай специализираната очна ТЕЛК от Плевен отива на място в Монтана и прави освидетелстването, а не болните да отиват, тоест инвалидите, слепите и трудно подвижните хора да отиват в Плевен.
Освен това трябва да се има предвид, че съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба N 36 на министерството лицата, които по медицински показания не могат да се явят на ТЕЛК, се освидетелстват на място - ако в момента са болни или по някаква друга причина не могат да се явят - или в дома, или в болницата, или в някое друго заведение, където се намират. Статистическите данни показват, че средният срок на инвалидност, който определя ТЕЛК, е две години, което значи, че на всеки инвалид ще му се наложи един път на две години да се яви за освидетелстване в ТЕЛК.
И накрая, искам да Ви уведомя, че в изпълнение на чл. 2 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите министерството разработва нормативни документи за реформа в системата на експертизата на трудоспособността. Целта е нашата система да се уеднакви с европейската система за оценка на работоспособността. Съществуват затруднения в това отношение, тъй като се налага да се направят някои корекции в съществуващата нормативна уредба. Имам предвид два или три закона, в които във връзка с това ще бъде необходимо да се направят някои частични изменения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Бояджиев.
Има думата господин Статков за реплика.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, колеги, господа министри! Аз мисля, че достатъчно коректният ми тон не дава повод за втори път от вота на недоверие насам господин министърът да злоупотребява с него. В този смисъл, господин министър, аз не съм имал претенции за точното определяне на групата лекарства, а за пример, затова, че дори и такова лекарство, което е едно от най-евтините, не се осигурява за сърдечно-съдовите заболявания, които са свързани и с инвалидност. Разбира се, моите сериозни възражения са по тези въпроси, по които Вие се опитахте онзи ден, при вота на недоверие, след като знаехте, че никой не може да ни отговори, да развиете определени тези, Вие, обръщайки се към мен, на първо място, за тези 12 групи лекарства или повече, които трябва да се осигуряват. Да, господин министър, средствата бяха осигурени и тези средства са от заеми, от 500-те милиона, които миналата година получи Република България благодарение на всички политически сили, благодарение на Споразумението за национално съгласие и предприемането на определени мерки. Така че заслугата не е на един министър или на екип, а на всички нас. Но къде е проблемът? Проблемът е в това, че след гласуването на бюджета в Народното събрание, тези средства не достигат до хората. И аз на няколко пъти имах възможност да Ви кажа на Вас и на господин Костов тези неща. За съжаление в самия ден на вота на недоверие имахме възможност сутринта по Българското радио да чуем господин професор Черноземски, който каза, че и до този момент - тогава се провеждаше някакво заседание в Хасково - има много нерешени проблеми с тези лекарства. И даде пример с два региона, в които районните шефове, сменени от Вас, не си изпълняват задължението и не са дали даже заявки. Примерите в моя район са много, в който с месец закъсняват тези лекарства. А се знае, че и един ден е важен за тези неща. Това е единият проблем.
Що се касае до ТЕЛК, господин министър, определено считам, че примерът, който Вие дадохте, наистина не е коректен, защото аз съм записал за слепите, особено за слепите. А що се отнася до другите случаи, те са свързани с населените места в региона. И наистина за инвалидите това е страшно трудно при липсата на транспорт, при липсата на автобуси, при липсата на средства за да отидат. И това аз дори не съм Ви посочил като пример - те губят своето право за получаване на средства от социалното подпомагане, тъй като докато освидетелстването се направи, губи се един месец. Аз имах и миналата седмица такива случаи в едно от селата, в които ходих на срещи. Така че моля тези неща действително да не бъдат тенденциозно коментирани, а да се поеме една отговорност, която Вие като министър трябва да носите и да изпълнявате своите задължения.
И още нещо. Мисля, че каквито и коментари да правим относно решаването на проблемите на инвалидите в тази им част, нещата са далеч от истината. Когато се закриват рехабилитационни центрове, когато се съкращават като дейност рехабилитаторите, каква рехабилитация ще има? Когато медицинският персонал, например в нашия регион, се пренасочва от един много стабилен обект, какъвто е бил Мартиново, какво решаваме? Въобще мисля, че действително тези въпроси трябва да бъдат решавани по съвсем друг начин на основата на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Статков.
За дуплика думата има министър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин Статков, Вие отново отговаряте на моите конкретни отговори, които са аргументирани, с общи приказки и отново с преиначаване на фактите. Аз започнах с това, че има проблеми с инвалидите. Но по-нататък всички Ваши думи могат да се окачествят с народната поговорка "Едно си баба знае, едно си бае!" и не се вслушвате в никакви конкретни отговори и аргументи. Следователно Вас не Ви интересува състоянието, а използвате трибуната или Вашето право на въпрос, за да правите агитация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Бояджиев.
Преминаваме към отговорите на актуални въпроси към министъра на труда и социалната политика господин Иван Нейков.
Има съвпадение между два актуални въпроса - на госпожа Масларова и на господин Марангозов.
Най-напред предоставям думата на дамата. Госпожа Емилия Масларова към министър Нейков относно разпределението на средствата, предоставени от парламента на Министерството на труда и социалната политика.

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Аз лично смятам, че няма съвпадение на въпросите, тъй като те имат различна конкретика.
Моят въпрос към министър Нейков действително е въпроса, който ми се струва, че касае не само цялото народно представителство, а касае едно по-добра информираност на гражданите на България. Той е свързан с гласуваната малко преди Коледната ваканция от Народното събрание воля на народното представителство икономиите на Народното събрание, така наречената тогава от медиите 13-ата на депутатите, да бъдат предоставени на Министерството на труда и социалната политика с оглед задоволяване на крещящи социални потребности на част от общините или социални заведения в страната.
Интересува ме къде са разпределени тези средства, как са разпределени и най-вече колко от тях са предоставени на заведения на държавна издръжка и колко - на общинска издръжка? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Думата има министър Иван Нейков.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожа Масларова, уважаеми народни представители! Аз искам да ви благодаря и като министър, и като човек, за това, че оказахте доверие на Министерството на труда и социалната политика да разпредели средствата, които вие отделихте от икономиите, реализирани от вашия бюджет, за да бъдат подпомогнати, както вие сами формулирахте, детски и старчески домове. С вашето решение, публикувано на 22 декември 1997 г., тези средства в размер на 233 млн. лв. бяха предоставени на Министерството на труда и социалната политика.
Министерството своевременно разработи критерии за тяхното разпределение, като когато разработвахме критериите, ние се ръководехме и от това, че през месец декември 1997 г. в резултат на преизпълнението на приходната част от бюджета, Министерството на финансите предостави на Министерството на труда и социалната политика 7 млрд. лв. за гориво за отопление на всички социални заведения и те бяха осигурени с това отопление до края на отоплителния сезон, тоест до април 1998 г.
Едновременно с това беше в ход и втората програма за спешна социална помощ от Европейския съюз, съгласно която на всеки настанен в заведение за социални грижи се начисляваха по 13 екю.
Имайки предвид точно тази ситуация, Министерството разработи критерии или приоритети, по които се разпределяха тези средства. Тези критерии бяха средствата да се използват за медикаменти за домовете за деца и възрастни с умствена изостаналост или инвалиди. Ние поставихме медикаментите като приоритет предвид високата цена на всички лекарства от групата на психофармака, които са изцяло вносни. А те се използват преди всичко в заведенията за деца и възрастни с умствена изостаналост.
Другият приоритет е средствата да се използват за храна, това са преди всичко за заведенията, които не са успели да си осигурят достатъчно количество храна. Използват се за неизплатена електрическа енергия за битови нужди, тоест и за отопление, и за приготвяне на храна и то по предложение и по справки, предоставени от кметовете на общините, както разбира се и за други спешни нужди, за които сме сигнализирани от народни представители, от кметове, от директори на центрове, от директори на социални заведения.
Към 20 януари 1998 г. сме предоставили следните средства на следните заведения. На Дом за деца и юноши в град Чепеларе за закупуване на храна са предоставени 5 млн. лв.; на Дом за инвалиди в Стара Загора за лекарства са предоставени 3 млн. лв.; на Дом за деца с умствени увреждания с. Преколница, Дом за жени с дълбоки умствени недостатъци с. Коприва и Дом за стари хора и инвалиди "Ильо Войвода", всички в община Кюстендил, за неизплатена електрическа енергия са предоставени общо 28 млн. лв.; на Центъра за рехабилитация на деца-инвалиди в град Варна за поръчка за изработване на специален асансьор за транспортиране на децата-инвалиди - 35 млн. лв.; на Дом за деца с психически разстройства в с. Радовци, община Дряново - 2 млн. лв. за закупуване на радиостанция, тъй като поради отдалечеността този дом няма връзка с общината; на Дом за лица с физически увреждания с. Хърсово, община Самуил и Дом за лица с тежка умствена изостаналост община Самуил - 2 млн. лв. за медикаменти.
До момента това са средствата, които са изразходвани - около 67 млн. лв. Останалите средства са на разположение. Ние сме благодарни на всяко предложение, което бъде направено за тяхното много внимателно и много целесъобразно използване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Нейков.
Госпожа Масларова има думата за реплика.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Господин министър, аз Ви благодаря за това, което дадохте като отчет пред нас и пред слушателите на Националното радио и зрителите на Националната телевизия. Явно, че предстои още средства да бъдат разпределени от това, което е предоставено от народното представителство.
Аз искам тук пред всички да съобщя, че моят въпрос е въпрос, който споделят и други депутати от различни парламентарни групи, тъй като около Нова година една част от нашите колеги са давали помощи и са декларирали, че това е 13-ата им заплата. Те са давани във Ветрен, съжалявам, че го няма господин Куртев, там той е казал, че това е неговата 13-та заплата, а в Старозагорския регион същото нещо го има и в Бузовград. И тъй като депутатите от Парламентарната група на Демократичната левица не са получавали такава, защото сме гласували парите да бъдат във Вашето министерство, а и колегите от другите парламентарни групи не са получавали, аз мисля, че е коректно и точно да знаем къде са изразходвани тези средства и по такъв начин.
Господин министър, аз имам и една друга молба към Вас. Преди известно време се излъчи един много тревожен репортаж от Пастра, Вие знаете, това е Дом за мъже с душевни недъзи, една изключително тежка ситуация в Благоевградски регион, за сведение на всички, това не е моят избирателен район, за да ходатайствам за него. Мисля, че също би могло Министерството на труда и социалната политика да се заинтересува от този дом.
И още една молба към Вас: много Ви моля, когато се правят тези дарения и каните депутати, нека с вас да ходят и депутати от други парламентарни групи, тъй като това е волята на всички нас и ние всички поравно сме участвали във формирането на икономиите на българския парламент. И мисля, че волята на дарителя също не би трябвало да се пренебрегва. В противен случай нещата биха се опорочили и биха придобили един друг смисъл, който смятам, че не е в интерес на този хуманен жест, който направи народното представителство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Масларова.
Има думата министър Нейков за реплика.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо Масларова. Искам да ви уверя, че в нито един от тези домове, за които ви информирах, не съм отишъл лично да нося средствата. Обратно, изпратени са своевременно по банков път, като изрично е отбелязано, че това са средства, отделени от Народното събрание.
Така че в никакъв случай не се опитвам да правя помен с чужда пита, или да черпя някакъв имидж от жеста на Народното събрание. Обратно, през цялото време информираме домовете, че това са средства, които народните представители лично са отделили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Нейков.
Има думата народният представител господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! За да не повтарям онова, което вече дебатирахте с госпожа Масларова, ще бъда съвсем кратък.
По какви критерии се разпределят тези средства? Защото, за мен това, което нарекоха в медиите 13-а заплата или икономии, е само един морален жест към огромните потребности, които имат социалните заведения в България. Все пак този морален жест трябва да бъде най-справедливо разпределен.
Затова, по какви критерии - споменете някои от тях. Бих желал хората да знаят за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата министър Иван Нейков.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, господин Марангозов! Аз просто съм принуден отново да прочета това, което прочетох, тъй като от предишният ми отговор досега критериите не са променени. Тоест, те са изразходвани, част от тези средства - 67 млн., остатъка е налице до 233 - са изразходени за медикаменти за домовете за деца и възрастни с умствена изостаналост и инвалиди; за храна за заведенията, които не са успели да осигурят достатъчно количество; за неразплатена електрическа енергия за битови нужди и както и за други спешни нужди, за които сме сигнализирани от народни представители, от кметове, от директори на центрове и на заведения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Господин Марангозов, имате думата за реплика.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Доколкото разбрах - имам информация, че за медикаменти са дадени само 2 млн. от тези средства.
Господин министър, и от отговора, който дадохте на госпожа Масларова, и на мен, все пак не разбрах критериите, по които едни средства отидоха в социални домове, които са на държавна издръжка, и други, които отидоха към тези на общините. Това, според нас, е твърде важно. Все пак ние бихме желали, като народни представители, да знаем за тези средства - какво става и къде отиват, а не само да се прави понякога евтина политика с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има думата за дуплика министъра на труда и социалната политика господин Иван Нейков.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Господин Марангозов, изглежда не ми вярвате, че се опитваме най-добросъвестно да изпълним вашата воля, като Народно събрание.
Отново ще прочета специално за лекарствата.
- За Дома за инвалиди в Стара Загора, за лекарства са дадени 3 млн лв.;
- За Дома за лица с физически увреждания в с. Хърсово, община Самуил, Дома за лица с тежка и дълбока умствена изостаналост - община Самуил, са дадени 2 млн. лева за медикаменти. Това са били необходимости, които са ни заявени.
Колкото до въпроса, който поставяте - дали случайно не са отишли в държавни заведения, искам да Ви кажа, че към Министерството на труда и социалната политика има три заведения за социални грижи. Нито едно от тези три заведения не е получило средства от парите, които Народното събрание определи за домовете. Нито едно! Всички средства са дадени в домове, които са извън подчинението на министерството. В никакъв случай няма да се опитаме да решаваме проблеми, за които сме отговорни, чрез средствата, които вие допълнително гласувахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Нейков.
Следващият актуален въпрос е също към него от госпожа Емилия Масларова, относно измененията и допълненията в Правилника за социално подпомагане, приет с Постановление N 498 на Министерския съвет.
Заповядайте, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Нейков, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно тълкуването на Постановление N 498, касаещо изменение и допълнение на Правилника за социално подпомагане.
Всички ние сме свидетели, че през месец октомври с Постановление N 398 беше приет Правилник за социално подпомагане, в който бяха определени, в Допълнителните разпоредби, доходите, които няма да бъдат включени при определяне на защитения доход за отпускане на социални помощи.
Два месеца по-късно, на 29 януари, беше публикувано прието постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за социално подпомагане, в който към параграф 1, точка 11 на Допълнителните разпоредби са посочени и еднократните плащания към пенсиите на пенсионерите.
Всички знаем, че през месец декември бяха дадени по 10 хил. лева на всички пенсионери в Република България. Тогава ние бяхме задали актуален въпрос на министър Нейков - дали тези 10 хил. лева ще бъдат включени към сбора от доходите, които ще се приемат за защитен доход, който ще може да получи социално плащане или не? Но тъй като господин Нейков огласи по медиите и официално заяви, че те няма да бъдат включвани при определяне на защитения доход за социални плащания, ние оттеглихме въпроса.
В постановлението, което е прието на 29 януари, е добре, че тези доходи са изключени от общия обем. Но това постановление влиза в сила от 1 януари 1998 г. Тоест, тези еднократни компенсации не се отнасят за дадените през декември, а които ще се дадат на пенсионерите евентуално след 1 януари 1998 година.
Моят въпрос към министър Нейков е, дали това негово обещание ще остане в сила и те няма да бъдат включени при изчисляване на защитения доход на пенсионерите за социални плащания, или ще се изпълни Постановление N 498 на Министерския съвет от миналата година?
Този въпрос, господин Нейков, го задават и твърде много наши колеги, социални работници в цялата страна, и искат тълкувание по този вид плащане. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на госпожа Масларова.
Има думата министър Иван Нейков.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Масларова, уважаеми дами и господа! В края на годината с Постановление N 498 беше изменен Правилника за социално подпомагане, с цел в него да бъдат включени както нов кръг лица, които да бъдат подпомагани, така да бъдат защитени и вече включените лица от риска да изпаднат от този кръг.
Така, както ви информирах и в разговорите по време на нашата среща, с изменението на правилника бяха защитени лицата, които получават еднократно компенсации към пенсиите, специално тези в размер на 10 хил. лева; бяха защитени лицата, които получават допълнителна месечна компенсация за навършени 75, съответно 80 години; бяха защитени лицата, които имат добавка към пенсията за ветерани, доброволци и пострадали, взели участие в Отечествената война, както и пострадалите при изпълнение на мисии във военни контингенти на ООН.
Това, което е предизвикало Вашата тревога и Вашият въпрос е решено в самото постановление, тоест, в самия правилник за подпомагане, тъй като преценката на доходите, за да бъдат отпуснати съответните помощи на нуждаещите се, се прави за доходите, които човек е получил в предходния месец на базата на действащия към момента на преценката нормативен акт.
Ако ми разрешите да направя едно пояснение? Онези лица, които през месец декември получиха допълнение към пенсията в размер на 10 хил. лева, няма опасност да загубят своите права на социално подпомагане, тъй като преценката за това дали те получават тази помощ, това подпомагане, ще се прави през месец януари. А от 1 януари действа уредбата на изменения правилник. Тоест, социалните работници, когато след 1 януари преценяват доходите на хората през месец декември, защото това е изискването - да се направи преценка на доходите от предходния месец - ще се ръководят от действащата след 1 януари разпоредба, че тези 10 хил. лева добавка към пенсията не се считат за доход по смисъла на Правилника за социално подпомагане. По този начин може да бъде констатирано и сложен знак за равенство между акта и ангажимента, който съм поел пред вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.
Има думата за реплика госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин Нейков, този път няма да Ви репликирам, а ще благодаря за това разяснение, тъй като действително по този начин излезли документите, те създават едно затруднение при тяхното тълкувание. Още повече, че всички ние ще се съгласим и с факта, че и дори с увеличението на пенсиите от месец януари с 5 на сто, така или иначе до 51 000 лв., а защитеният доход на сам пенсионер е 51 326 лв., а на двама - 74 926 лв., та до 51 000 лв. в България през месец януари, дори с това увеличение, 1 млн. 334 хил. 103 пенсионери ще бъдат с този доход и ако тези 10 000 лв. бяха се включили в дохода, то щяха да надскочат необходимата граница и щяха да останат без необходимите социални плащания и социална защита.
Така че аз благодаря за това, което Вие разяснихте. Да се надяваме, че такива еднократни помощи, т.е. такива еднократни плащания ще има към пенсионерските доходи и за в бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря и аз на госпожа Масларова.
Следващият актуален въпрос е на народния представител Руси Статков също към министър Иван Нейков относно нерешени проблеми на инвалидите по раздел III от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. (Оживление в залата.)
Колеги, разбирам вашата реакция, но просто трябва да благодарим на господин Статков, че е толкова активен и всички да бъдем като него.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря, госпожо председател! Уважаеми колеги, господин министър! Аз бих се радвал, ако колегите от региона, които също знаят тези проблеми, ги поставят и така да ме улеснят. Не искам да ги злепоставям или пък други национални проблеми, които вие бихте поставили и аз да не се налага да ги поставям. Но не мога като човек, който е участвал в работата на по няколко закона в предишното събрание, да не следя за тяхното изпълнение.
И в този смисъл е продължението ми на въпроса, което касае отново профилактиката и здравната рехабилитация на инвалидите само че в частта му, която касае Министерството на труда и социалната политика.
Господин министърът е получил част от моите мотиви, но бих искал още веднъж пред вас и пред българските граждани да кажа, че мотивите, които са ме аргументирали да поставя този въпрос, наистина са свързани с много нерешени проблеми и не само и толкова в Закона за инвалидите, а и с други актове, особено Правилника за социално подпомагане, които не помагат на инвалидите, не улесняват тяхната адаптация. Напротив, независимо от тежките условия, в които се намира държавата, са налице достатъчно много възможности тези въпроси да бъдат решени по-добре.
Ще дам примери, че въобще за профилактика ние не можем да говорим, нито в металургията, нито в минното дело, нито в промишлените предприятия, а за селското стопанство въобще е абсурд да става дума.
Може би господин министърът ще каже, че приехме специален закон. Да, обаче по същество нищо не е направено в конкретни стъпки и преди този закон, а и сега, след него, по моя информация.
На следващо място, почивните рехабилитационни станции в страната вече не са достъпни за инвалидите II и III група. Заплащат цялата стойност на легло и храна на ресторантски начала. Столовете са предоставени на частни фирми и се упражнява рекет за един задължителен минимум консумация на храна в станцията, без да се спазва диетичното хранене, като се абстрахираме въобще от количеството и качеството.
На следващо място, за инвалидите I група по Правилника за социалното подпомагане се осигурява един път в годината да ползват почивните бази, като се заплаща от "Социални грижи" спане и храна по фактури, след като е ползвано това право. Това става в случаите само, когато има пари в общинските центрове. В много случаи за съжаление, тук господин Радев ме засегна и в края ще дам, в правото си на лично обяснение, своя аргумент, госпожо председател, разбира се, в негово отсъствие, за което съжалявам, но в много случаи средства няма.
Ето затова и наред с другите въпроси, които не бих искал да преповтарям, се налага не само да чуем господин министъра на здравеопазването и господин Нейков днес, а въобще може би всички други министри, които са свързани с тази дейност, защото инвалидите са най-тежката социална група в нашето общество и ние не можем да си затваряме очите за това. И тук не е въпросът, че е свършил вотът на недоверие за здравната политика, а тук въпросът е действително да се свърши работа, защото в края на краищата отговорността на изпълнителната власт не се снема само с един вот, а тя продължава. И мисля, че в това отношение господин министър Нейков ще разбере правилно моята загриженост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Статков.
Има думата господин Иван Нейков - министър на труда и социалната политика.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Статков, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да ви уверя, че правата на инвалидите да получат същите шансове и възможности както здравите граждани за пълноценно и равнопоставено участие във всички сфери на обществения живот, е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика, както и на самото правителство. Затова не мога да споделя становището на господин Статков, че предвиденото в Правилника за социално подпомагане не се прилага и не се изпълнява.
Бих искал да ви информирам за предвидените редица преференции за инвалиди, включени в правилника, като преди това подчертая, че министерството изпълни един от основните ангажименти, който пое, а именно, инвалидите да се ползват с определени приоритети сред останалите групи лица, които ще бъдат подпомагани и които са подпомагани.
Бих отбелязал такива преференции, като облекчените условия за достъпа до социално подпомагане, до целевата енергийна защита, до средствата, отпуснати по Програмата за спешна социална помощ на Европейския съюз. Вие знаете, че инвалидите се ползват с по-висок коефициент на достъп, отколкото здравите граждани.
Бих отбелязал, че инвалидите получават месечна социална помощ за транспортно обслужване в размер на 15 на сто от базовия минимален доход. Отново за инвалидите е предвидено право на безплатно пътуване до два пъти в годината - отиване и връщане с железопътния и автобусния транспорт в страната, като това право се предоставя на инвалиди I и II група, както и за придружители на инвалиди I група. Инвалидите имат право на годишна безплатна карта за балнеолечение и на заплащане част от стойността на консумираната храна, тогава, когато те имат инвалидност I група с чужда помощ, когато са военноинвалиди, както и деца с тежки душевни недъзи, разбира се, и техните придружители. Инвалидите I група с чужда помощ имат право и на 200 безплатни таксови телефонни единици.
Тъй като въпросът, който Вие поставяте, произтича от писмото, което получих от неправителствена организация, искам да ви обърна внимание, че в Републиканския бюджет за организациите с идеална цел, които решават и се занимават с проблемите на инвалидността или инвалидизацията, са предвидени специални средства, специални субсидии, които са почти двойно завишени, спрямо 1997 г.
Бих си позволил да ви информирам за конкретните организации и конкретните суми, които са им предоставени:
На Централния съюз на ТПК - 39 млн. 594 хил.лв.
На Централния съюз на кооперациите на инвалидите - 17 млн. 449 хил.лв.
Съюзът на инвалидите в България - 64 млн. 885 хил.лв.
Съюзът на военноинвалидите и пострадалите от войните в България - 35 млн. 696 хил.лв.
Съюзът на военноинвалидните кооперации - 12 млн. 460 хил.лв.
Съюз на слепите в България - 23 млн. 231 хил.лв.
Национално дружество за подкрепа на децата с умствени затруднения - 22 млн. 178 хил.лв.
Съюзът на глухите в България - 27 млн. 327 хил.лв.
Национален център за социална рехабилитация - 13 млн. 542 хил.лв.
Българска асоциация "Диабет" - 24 млн. 178 хил.лв.
Асоциация на родителите на деца с нарушено здраве - 9 млн. 851 хил.лв.
Асоциация на родителите на деца с увреден слух - 9 млн. 851 хил.лв.
Национална организация "Малки български хора" - 3 млн.лв.
Накрая бих искал да отбележа, че в току-що приетия Закон за митниците е включен текст, съгласно който се освобождават от мита до 900 долара, равностойността на 900 долара, и от ДДС, отново до равностойността на 900 долара, вносът на леки автомобили и резервни части към тях, които се внасят от инвалиди I група и от граждани на 6 и повече години, които имат заболяване и увреждане, посочени в списък, одобрен от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Нейков.
Господин Руси Статков има думата за дуплика.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаема госпожо председател, колеги, господин министър! Действително човек, заслушан в потока на толкова много милиони, ще си каже: "Колко голяма сума е?". А реално, ако вие действително смятате, че това са приоритети, както отговори господин Костов на питане на колега от Евролевицата, така и Вие, и други, ако наистина смятате, че това са приоритети, то тогава е смешно и жалко такива цифри да защитават приоритети. Разделете тези суми, господин министър и уважаеми колеги, на членовете на тези съюзи и ще видите колко се получава. Получава се една смешна и жалка сума.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Откъде пари? Защо говориш така?
РУСИ СТАТКОВ: Господин Димитров, пари има за много други неща и не е нужно на Вас да напомням колко пари ние пренасочихме за други дейности. Не е нужно на Вас да напомням, че Вие...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Статков, говорете към министъра.
РУСИ СТАТКОВ: Да.
Колегите поставят въпроса некоректно и действително не е почтено спрямо тази група, която е най-зле и най-тежко в българското общество.
И ще продължа. Не можем да кажем, че 1995 г. средствата са били 25 пъти повече от 1997 г. и че това е приоритет. И 1998 г. да ги завишим само с 25 на сто и да говорим, че това е приоритет. И да говорим, че няма пари. Това не е вярно. Просто това е въпрос на отношение и това отношение не може да бъде наречено приоритетно.
Освен това, облекченията, за които става дума, в правилника се дават при определени условия. Искам отново да поставя на вашето внимание възражения на регионалните структури на инвалидите, които са предложили още при подготовката на правилника, че не е нужно да се поставят в неравностойно положение, след като са поставени веднъж в рамките на правилника, и да се гледа дохода не само при целевата помощ, а и при месечните помощи на член от семейството. Защото и при целевата помощ има коефициент, но се гледат общите изисквания.
Освен това тези плащания, които трябва да стават за транспорта - 15 на сто от базовия минимален доход. Имате ли представа колко е базовият минимален доход и какво представлява тази сума, уважаеми колеги, които реплекирате, или се опитвате да прекъсвате? Това също е много малко и не съответства на потребностите, а да не говорим за приоритети.
Ето затова не бива да се дразните, а да погледнем с други очи, с друга отговорност към онова, което едно правителство и едно мнозинство приеха, което вие трябва да продължите, ако действително сте демократи и отговорни хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Руси Статков.
Има думата господин Иван Нейков - министър на труда и социалната политика.
МИНИСТЪР ИВАН НЕЙКОВ: Господин Статков, стана дума за коректност. Да, искам да съм коректен и аз се опитвах да спра отговора на въпроса дотук, просто защото никога не съм искал и никога няма да допусна да правим демагогия с инвалидите. Срещам се всеки ден с тях, разговарям с тях, виждам им болката и затова, като искате да сме коректни, нека сме коректни.
Ето ви малко информация за дейността и финансирането на заведенията за социални грижи. Огромната част от тези заведения са за хора с някаква инвалидност, няма значение физическа или душевна, но това са заведения за инвалиди. Ето я коректността ни, като управляващи, към тези инвалиди. В 1996 г. за тези заведения за социални грижи са отделени 9 млн. и 51 хил. долара. Говоря в долари, за да може да се сравняват и да сме коректни. В 1997 г. са отделени 10 млн. 140 хил. долара. В 1998 г. за същите заведения са отделени 29 млн. и 500 хил. долара. Така разбирам коректността - максимумът да бъде изсмукан от бюджета и да бъде предоставен на тези заведения. Кой е този, който може да каже, че има подценяване на интересите на инвалидите, след като виждате какъв ръст имат разходите за тях на фона на тежкото положение, в което се намира цялата страна. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на министър Нейков.
Уважаеми колеги, моля ви да изслушаме личното обяснение на господин Руси Статков, след това ще направя някои съобщения.
Заповядайте, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, сигурно на всеки от вас ще се наложи да застава тук, когато несправедливо е обвинен. Аз съжалявам, че господин Радев напусна, но разбрах от него, че той в два пункта се опитва да ме злепостави не само пред вас, а и пред българските граждани.
На първо място, по повод на едно изявление, което направих на среща с журналистите в Монтана. То е свързано с отговор на актуален въпрос на господин Радев до господин Божинов, който ми предостави материалите. В отговора по време на предишния контрол господин Радев заявява, че няма проблем с изплащането на пшеницата, която президентът договори миналата година от Полша и че случаят е приключен. Ето и стенограмата. Същевременно, по стечение на обстоятелствата господин Соколов е дал на господин Божинов другия отговор на господин Радев до него - който се интересува, ще му го предоставя, на госпожа председателя също, - в който пише, че пшеницата все още не е продадена и че тепърва една част от нея ще се продава и ще се дават парите, за да се върне този заем, който е взет от държавния бюджет, без за това господин Радев да информира нас, народните представители. Така че, уважаеми дами и господа, ако вие смятате, че аз съм казал нещо некоректно, ето ги документите. Който се интересува, ще му ги дам. Това е първият въпрос.
Вторият въпрос. Миналия път, по време на обсъждане вота на недоверие на правителството, господин Бояджиев си позволи в края на заседанието да каже неверни неща, когато нито аз, нито някой от колегите от Демократичната левица имаше възможност да стане. Освен това и господин Радев. Аз за част от тях вече говорих, тъй като се наложи в декларация да изложа тези неща, които мен лично ме поставят в неудобно положение.
На първо място, ще повторя, 500 млн.долара бяха договорени след национално съгласие на всички политически сили. И една част от тези милиони долари са за лекарства. И те са заслуга на всички ни, а не на отделен човек или отделно правителство. Кое е лошото? Ще повторя, лошото е, че тези средства не достигат до хората. И вие чухте, че господин Бояджиев не ме опроверга, когато казах за това, че професор Черноземски е дал много примери сутринта в същия ден на вота по Българско национално радио. И който иска да ме опровергае, нека провери във фонда на Българското национално радио. Не можем ние да си затваряме очите, когато от тази трибуна и министри лъжат. Затова, защото един народен представител няма след това процедурно време да излезе и да говори.
На следващо място, по отношение на въпроса за данъчната реформа, по отношение на местните приходи. Много ясно пролича, че господин министърът е объркал конците. Когато ние го предупреждавахме, че данъчната реформа трябва да бъде огледана, данъчната администрация, а също така и свързаните с нея дейности, той не искаше да чуе. Аз лично съм предупреждавал, че с местните данъци и такси ще се отиде чак през месец май и юни за приходи.
Уважаеми дами и господа, моят аргумент е и продължава да бъде следният. Ще имаме страшни проблеми, защото господин министърът не говори за данък печалба. Петдесет на сто от него няма да го има във връзка с ревалоризацията. Във връзка с другите въпроси, които произтичат, господин министърът няма право да коригира Закона за държавния бюджет, а той си позволи на колегата Найден Ангелов да каже, че впоследствие щял да нанесе това като поправка. Откъде накъде ще пренебрегва волята на парламента?
И наред с неизплащаната субсидия на общините, аз мисля, че, разбира се, има и много други поводи за тази тревога. И дано господин министърът да вземе мерки, защото в онзи ден, в онзи час, когато се изказвах, такива мерки нямаше. Общините молят, защото имат нужда от средства, които трябва да се дадат от хора, които са объркали работата и според мен са некадърни. Ето за това трябва да отговарят. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря. Ще предадем на министър Радев стенограмата.
Съобщения, колеги.
Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол ще проведе заседание на 3 февруари, вторник, от 13,30 ч. в зала 248 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1. Дневен ред:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - подготовка за второ четене.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе извънредно заседание на 3 февруари, вторник, от 14,00 ч. в зала 365 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1 и редовно заседание на 4 февруари, сряда, от 15,00 ч. в зала 456 с дневен ред:
Обсъждане на законопроекта за устройството на общинските бюджети (местни финанси), и изготвяне на доклад за второ четене.
На 3 февруари, вторник, от 15,30 ч. в зала "Изток" на Народното събрание ще се проведе среща на господин Зигмунд Домаратцки, ръководител на Департамента за ядрена безопасност - Виена, с народните представители от Комисията по енергетика и енергийните ресурси, Комисията по външна и интеграционна политика и Комисията по опазване на околната среда и водите. Срещата е организирана от Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет.
На 3 февруари, вторник, от 13,00 ч. в зала "Запад" на Народното събрание ще се проведе извънредно заседание на Комисията по външна и интеграционна политика със следния дневен ред:
 Препоръки на Комисията по външна и интеграционна политика относно изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз.
Комисията по труда и социалната политика на 4 февруари, сряда, от 15,00 ч. в зала 238 на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1 ще проведе заседание с дневен ред:
1. Представяне на законопроект за социална стабилизация, внесен от господин Юнал Лютфи.
2. Становище на комисията по разпореждане на председателя на Народното събрание.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще проведе заседание на 4 февруари, сряда, от 15,00 ч. в сградата на пл. "Княз Александър Батенберг" N 1, зала 356, при дневен ред:
Законопроект за здравното осигуряване, внесен от Министерския съвет - второ четене.
Следващото заседание на Народното събрание ще бъде на 4 февруари, сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)

Председател:
Йордан Соколов

Заместник-председател:
Петя Шопова

Секретари:
Анелия Тошкова
Иван Бойков