Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-07-03

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателите Иван Куртев и Благовест Сендов
Секретари: Васил Клявков и Атанас МерджановПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден имат народните представители госпожа Емилия Масларова и господин Александър Маринов. Да им е честито. Желаем им всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ.
Има думата председателят на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта Борислав Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бяхме стигнали до чл. 30.
"Чл. 30. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 19, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 15 работни дни за календарна година, а избраните в органа по чл. 19, т. 4 - в размер до 30 работни дни.
             (2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
             (3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.
             (4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение и не може да бъде отлаган за следващата календарна година."
Комисията предлага чл. 30 да бъде приет в следната редакция:
"Чл. 30. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 19, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 15 работни дни за календарна година, а избраните в органа по чл. 19, т. 4 - в размер до 30 работни дни.
             (2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
             (3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.
             (4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следващата календарна година.
             (5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 30 желае ли някой да вземе отношение? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 30 така, както е предложен от комисията.
Гласували 146 народни представители: за 131, против 13, въздържали се 2.
Член 30 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 31. (1) Не могат да бъдат избирани в управителен съвет, в контролна комисия и в Комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз, и в органите на районните им колегии лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Едно лице не може да бъде едновременно член на управителен съвет, на контролна комисия и на Комисия по професионална етика по чл. 7, т. 2, 3 и 4 и по чл. 19, т. 2, 3 и 4."
Комисията предлага на уважаемите народни представители чл. 31 да бъде приет в следната редакция:
"Чл. 31. (1) Не могат да бъдат избирани в управителен съвет, в контролна комисия и в Комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз, съответно на Съюза на стоматолозите в България, и в органите на районните им колегии лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
             (2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика по чл. 7, т. 2, 3 и 4 и по чл. 19, т. 2, 3 и 4."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте текста на чл. 31 така, както е предложен от комисията...
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, за да бъде по-точно, би следвало текстът да стане така:
"(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи по чл. 7, т. 2, 3 и 4 и по чл. 19, т. 2, 3 и 4:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Карафезов.
МИХАИЛ КАРАФЕЗОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз предлагам ал. 2 на чл. 31 да гласи така:
"(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи, посочени в чл. 7, т. 2, 3 и 4 и в чл. 19, т. 2, 3 и 4, както следва:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика."
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Така би било най-редно наистина, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, пак не е много чисто, защото се повтарят нещата. Ние като кажем "не може да бъде член на повече от един от следните органи по чл. 7, точки 2, 3 и 4", чл. 7, точки 2, 3 и 4 са именно управителният съвет, контролната комисия и т.н. Защо след това ще слагаме две точки и ще пишем управителен съвет, контролна комисия и т.н.?
Има думата доктор Игнатов.
ДИМИТЪР ИГНАТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Аз имам само една редакционна поправка на този член и предлагам следното: "Едно лице не може да бъде член на повече от един от изборните органи по чл. 7, точки 2, 3 и 4 по чл. 19, точки 2, 3 и 4".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ама т. 4 е само един орган.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Освен изборни органи друго има ли?
ДИМИТЪР ИГНАТОВ: Няма. Значи един изборен орган може да бъде. Няма смисъл да ги изброяваме, когато те се повтарят в точките, а да кажем само "повече от един изборен орган".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Или да кажем: "Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика." и спираме дотук. Няма защо да препращаме към чл. 7 и към чл. 19, защото тук се назовава съвсем точно кои са органите, на които не може да бъде член.
ДИМИТЪР ИГНАТОВ (СДС, от място): Целта е да не се смесват органите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Значи ал. 2 да гласи: "Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните органи - ако искате, да кажем "изборни органи":
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по професионална етика".
Така ли е?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Това е. Това са изборните органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 31 така, както е предложен от комисията, с корекцията на ал. 2, като в т. 3 след "Комисия по професионална етика" се поставя точка и следващите думи и цифри отпадат.
Гласували 119 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 5.
Член 31 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Глава четвърта със заглавие "Членство, права и задължения".
Няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за названието на глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, както е предложено.
Гласували 154 народни представители: за 115, против 6, въздържали се 33.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Раздел I - Членство".
Има направено предложение от народния представител Кънчо Марангозов раздел I на глава четвърта да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението и подкрепя текста на вносителя за названието на раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заглавието на раздел I има думата господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз предлагам раздел I със заглавие "Членство" да отпадне, защото всички текстове от чл. 32 до чл. 34 включително на тази глава са недоразумение.
Няколко примера. Забележете, ал. 1 на чл. 32 казва: "Членството в Българския лекарски съюз и в Българския стоматологичен съюз възниква с вписването в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на районната колегия на Българския стоматологичен съюз". Значи не от приемането, а от вписването. Влизаш в някой списък. Знаем, че СДС е по списъците.
По-нататък: "Към заявлението за вписване се прилагат:
....
2. документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93 от Закона за народното здраве", - дали в последните пет години си упражнявал лекарска професия или не, а по-нататък искат документ, удостоверяващ местоработата ти. Значи от него ще видят къде си работил. Защо ти е документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93?
И по-нататък има нещо много интересно - "извлечение от регистъра за наложено наказание". Ами ако минат години, този закон действа и това наказание ти е наложено преди 20 години, то ще се мъкне след тебе ли? Че хората опрощават наказания, когато си лежал в затвора!
По-нататък: "Управителният съвет на районната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз, проверява дали са налице изискванията по чл. 88", тоест дали дипломата ти, подпечатана с държавния печат на Република България, ти е действителна. Член 88 удостоверява, че ти си завършил висше медицинско образование и имаш диплома, която е подпечатана с държавния печат.
И по-надолу - в регистъра се вписват още редица неща. Например пак наложените наказания. И има нещо друго, много интересно. В чл. 34, ал. 1, т. 7 е записано "и други обстоятелства". Как ще се появяват тези други обстоятелства? Например дали се лоялен към управляващата партия или не, дали си подскачал на някои митинги или не. Това вече го имаше. Министърът заяви на питане на Иво Атанасов, че назначили един директор, защото подскачал на един митинг. Значи такива обстоятелства. Имайки предвид, че Лекарският съюз става държавна институция, и такива обстоятелства могат да се впишат в това членство.
Затова аз предлагам цялата тази глава поради недоразуменията, които съществуват в нея, да отпадне. Кому е нужно всичко това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Моля, гласувайте предложението на господин Марангозов.
Гласували 176 народни представители: за 72, против 98, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел I, както е предложен от вносителя.
Гласували 169 народни представители: за 125, против 41, въздържали се 3.
Заглавието на раздел I е прието.

ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 32. (1) Членството в БЛС и в БСС възниква с вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на БСС.
 (2) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря или стоматолога. В заявлението се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
 (3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93 от Закона за народното здраве (ЗНЗ);
3. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;
4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
5. извлечение от регистъра за наложено наказание;
6. за чужди граждани - документ за постоянно пребиваване в страната и за положени изпити по чл. 88, ал. 2 от ЗНЗ;
7. свидетелство за съдимост."
Има направено предложение от народния представител Руси Статков, което комисията не подкрепи.
Има направено предложение и от народния представител Димитър Петров, което комисията също не подкрепи.
Комисията предлага чл. 32 да бъде приет в следния вид:
"Чл. 32. (1) Членството в БЛС и в ССБ възниква с вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на ССБ.
             (2) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря или стоматолога. В заявлението се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
             (3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование;
2. документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93 от Закона за народното здраве (ЗНЗ);
3. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;
4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
5. при подновяване на членството - извлечение от регистъра за наложено наказание;
6. за чужди граждани - документ за постоянно пребиваване в страната и за положени изпити по чл. 88, ал. 2 от ЗНЗ;
7. свидетелство за съдимост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Първо гласуваме предложението на народния представител Кънчо Марангозов, за отпадане на целия чл. 32.
ГЛАСОВЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Няма такова предложение.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Аз съм направил предложение целият раздел да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще гласуваме поотделно за членове, защото по нашия правилник може да приемаме един законопроект по членове, по раздели, по глави. Но ние се движим по членове и не може да се гласува за цял раздел, след като не разглеждаме целия раздел, а разглеждаме отделните му членове.
Моля, гласувайте.
Гласували 139 народни представители: за 39, против 94, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Предложение на народния представител Руси Статков - да отпадне само т. 5 в ал. 3 на чл. 32.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 106 народни представители: за 13, против 87, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте втората част на предложението на същия народен представител, за промяна в ал. 1 на чл. 32.
Гласували 112 народни представители: за 5, против 98, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 32 така, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 5.
Член 32 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 33. (1) Управителният съвет на районната колегия на БЛС, съответно на ССБ, проверява дали са налице изискванията по чл. 88 и 93 от ЗНЗ за вписване на лекаря или стоматолога в регистъра на колегията.
 (2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 32.
 (3) Управителният съвет на районната колегия на БЛС, съответно на ССБ, издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
 (4) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на ССБ, може да бъде направен при:
1. неспазване на изискванията по чл. 32, ал. 2 и 3;
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието.
 (5) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БЛС, съответно на ССБ, които се произнасят с решение в едномесечен срок.
 (6) Решенията на Управителния съвет на БЛС, съответно на ССБ, подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд."

По чл. 33 има направено предложение от народния представител Руси Статков, което комисията не подкрепи.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като навсякъде "Български стоматологичен съюз" следва да се чете "Съюз на стоматолозите в България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Руси Статков има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 137 народни представители: за 29, против 103, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 33, както е предложен от вносителя, като навсякъде в текста "Български стоматологичен съюз" следва да се чете "Съюз на стоматолозите в България".
Гласували 108 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 4.
Член 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 34. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и Единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адресът по местоживеене и месторабота;
3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
4. специалността - номер и дата на дипломата;
5. научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата;
6. наложеното наказание по реда на този закон;
7. други обстоятелства.
(2) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4 и 5.
(3) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра се уведомява Управителният съвет на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз, в едномесечен срок."
Няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, като вместо "Български стоматологичен съюз", се изписва "Съюз на стоматолозите в България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението за отпадане на чл. 34.
Гласували 137 народни представители: за 39, против 98, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 34, както е предложен от вносителя с корекцията...
Искате думата? Заповядайте, господин Ангелов.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! В чл. 34, ал. 1, т. 5 предлагам следните допълнения: "научна степен, научни сътрудници, протокол от научно-учебен съвет; научна степен старши научни сътрудници - номер и дата на дипломата; научно звание доцент и професор - номер и дата на дипломата".
Предлагам го за по-добро пояснение на т. 5, тъй като научните сътрудници нямат дипломи, а само протоколи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това не са единствените научни степени и научни звания, които Вие изброявате тук. (Шум и реплики в залата.)
Защо да изброяваме всичките, като е казано: научната степен, която се притежава от тях, и научното звание, което е присъдено?
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, истина е, че научните сътрудници нямат дипломи, но може спокойно да стане: "научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата или протокол за избиране от съответния НУС".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 34, както е предложен, като в т. 5 след думата "дипломата" се добави "и съответно протокола".
Гласували 115 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 7.
Член 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Раздел II - Права и задължения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на раздел II е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 35. Членовете на БЛС, съответно на БСС, имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюзите и на районните колегии;
2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт съгласно уставите;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до личните си данни в регистъра."
Има направено предложение от народния представител Руси Статков чл. 35 да отпадне.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има направено предложение от народния представител д-р Кънчо Марангозов, което бе оттеглено за точки 4, 5 и 6 на чл. 35.
Комисията подкрепя по принцип предложението на д-р Марангозов за поправка на чл. 35, т. 1.
Има направено предложение от народния представител Димитър Петров.
Комисията подкрепи предложението за т. 2, а предложението за създаване на нова т. 7 бе оттеглено.
Комисията предлага на уважаемите народни представители чл. 35 да бъде приет в следния вид:
"Чл. 35. Членовете на БЛС, съответно на ССБ, имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюзите и на районните колегии. Не могат да бъдат избирани в тези органи министри, заместник-министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;
2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;
3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт съгласно уставите;
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. на достъп до личните си данни в регистъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 35 някой желае ли думата?
Д-р Марангозов има думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Комисията прие част от моето предложение относно някои ръководни длъжности в държавната администрация да не могат да бъдат избирани в ръководните органи. И това е съвсем редно, защото може да се получи и сегашният парадокс - заместник-министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев е заместник-председател и на Българския лекарски съюз. Това се прие.
Не се прие моето предложение да бъдат избирани в ръководните органи на Българския лекарски съюз народни представители. Аз смятам, че е съвсем редно да не бъдат избирани народни представители, а и не само народни представители, а и участващи в ръководните органи на партии с цел в крайна сметка деполитизацията на Българския лекарски съюз. Това не значи, че даден лекар не може да симпатизира и да членува в някоя партия. Но просто който участва в нейните ръководни органи, а и този, който е народен представител, представяйки определена политическа сила, и тъй като вие приехте, че това ще бъде единственият съюз, няма да има други лекарски съюзи съгласно този закон, да не може да бъде избиран в ръководните органи на съюза. Считам, че е редно да се обсъди въпросът за народните представители и за участващите в ръководни органи на партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов. Някой желае ли да се изкаже по неговото предложение?
Заповядайте, д-р Китов.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това наистина беше дискутирано доста в комисията, но в крайна сметка комисията прецени, че в едно гражданско общество, в една гражданска структура не може да има забрани за избираеми длъжности. Разбира се, ние приехме за длъжностите, които се назначават, да не могат да бъдат използвани определени хора, като бъдат назначавани на ръководни длъжности да манипулират съюза. Но в крайна сметка ние се борим за гражданско общество и не можем да забраним изборни длъжности, и двете, още повече че в крайна сметка Народното събрание, народните представители наистина са еманация и ако Българският лекарски съюз си е избрал един председател, 30 хил. души, те спокойно могат да го изберат и за народен представител, който да ги представлява. Това беше смисълът да не приемем тази част от предложението на д-р Марангозов, а останалата да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Китов.
Първо поставям на гласуване предложението на Руси Статков за отпадане на чл. 35.
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 43, против 97, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Кънчо Марангозов в чл. 35, т. 1, изречение второ да бъдат добавени думите "народни представители и участници в ръководни органи на политически партии".
Гласували 164 народни представители: за 73, против 81, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 35 така, както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 105, против 19, въздържали се 15.
Член 35 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 36. Членовете на БЛС, съответно на БСС, са длъжни:
1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика;
2. да прилагат Правилата за добра медицинска практика;
3. да спазват Устава;
4. да уведомяват управителния съвет на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията;
5. да плащат редовно членския си внос."
Има направено предложение от народния представител Руси Статков чл. 36 да отпадне.
Комисията не подкрепи предложението.
Има направено предложение от народния представител Кънчо Марангозов, което бе оттеглено по време на дискусията.

Комисията предлага чл. 36 в следния вид:
"Чл. 36. Членовете на Българския лекарски съюз, съответно на Съюза на стоматолозите в България, са длъжни:
1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика;
2. да прилагат Правилата за добра медицинска практика;
3. да спазват устава;
4. да уведомяват Управителния съвет на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Най-напред подлагам на гласуване предложението на народния представител Руси Статков за отпадане на чл. 36.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 46, против 78, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 36 така, както е предложен от комисията.
Гласували 129 народни представители: за 108, против 8, въздържали се 13.
Член 36 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Глава пета - Нарушения и наказания".
Има предложение от народния представител Кънчо Марангозов глава пета да отпадне.
Комисията не подкрепи предложението, комисията подкрепя названието на вносителя за глава пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Марангозов, имате думата.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По същите причини, поради които предлагах "Членство" в главата да отпадне, и тук имам подобни причини, поради които предлагам тази глава да отпадне. Ще дам един пример. Пише: "Лекарите и стоматолозите отговарят за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения: неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика". Значи преди да сме приели правилата, аз не съм юрист, но ми се струва, че е така, преди да сме приели правилата, ние определяме наказанието. Може ли такова нещо? Според мен това е парадокс. Няма ги правилата, няма кодекс...
После, действия, уронващи престижа на професията. Кои са тези действия? Не са упоменати, те вероятно ще бъдат тема на събора, и ние определяме вече наказанията за тях, преди да сме казали какви са тези правила. Хората не ги знаят, те не знаят какви правила трябва да спазват.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: Това за уронване на престижа отпадна.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Извинявайте, не съм видял, че е отпаднало.
Според мен е недомислие тази глава да се приеме преди да е приет кодексът, да са приети правилата за добрата практика и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата за реплика господин Игнатов.
ДИМИТЪР ИГНАТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! И в момента има етичен кодекс, господин Марангозов. В момента етичният кодекс е съставен от 1991 г., когато беше възстановен Българският лекарски съюз. Той кореспондира с европейските норми, които не са изменчиви и не се движат в границите на махалото на часовника - от плюса до минуса. Етичните норми в медицината се определят от редица неща в традицията. И традицията не само на българските лекари, а традицията на всички лекари в света. Затова той е съобразен точно с тези норми и аз съм убеден, че този, който е етичен човек и иска да спазва тези принципи, би се заинтересувал да вземе този кодекс на сегашния Български лекарски съюз и да го прочете. Дори като забавно четиво той е интересен.
Затова ние казваме, че не може да отпадне тази глава, защото, поемайки функциите от държавата, някои функции на държавата, Лекарският съюз и Стоматологичният съюз, които тръгват да се самоуправляват, трябва да имат някакви оръжия, с които да се преборят с вътрешните си проблеми. Тези вътрешни проблеми са изброени точно тук и на първо място това е нарушение на етиката.
На второ място, това е добрата медицинска практика, тоест за професионализма. И оттам следват редица други нарушения, които са описани в цялата глава. Затова за мен тя е един изключително важен инструмент, тъй като той ще позволи на организацията да се самоуправлява, което е и целта на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата за дуплика господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Доколкото ми е известно, в момента членството в Българския лекарски съюз не е задължително... до 10,30 ч., както казва доктор Игнатов. И вероятно ще има нов кодекс и нови правила, нови етични правила. Да, те сигурно ще бъдат съобразени с европейските, но Вие откъде сте сигурен, че те ще бъдат точно правилата, които са приети през 1990 г.? Значи Вие отново потвърждавате моята теза, че днес ние правим закон да легализираме и да утвърдим статуквото на настоящия Лекарски съюз. Какво по-ясно от това? И че тази институция, вече наричам Лекарският съюз институция, си е една априори държавна институция, един инструмент на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, мен ме смущават много неща от този законопроект, но тук вече имаме един чисто правен въпрос. И понеже не съм специалист, се обръщам към юристите в тази зала. Има следното обстоятелство. Предвижда се Лекарският съюз да наказва за нарушения. Нарушението обаче може да бъде престъпление. Лекарският съюз наказва лекаря, а съгласно принципите на правото не може за едно и също нарушение, за едно и също престъпление да се наказва два пъти. Какво ще стане? Лекарят е направил нарушение, престъпление, което е за съд, за затвор, а Лекарският съюз го наказва с 40 хил. лв. и след това той вече е наказан. Има ли тази институция правото да съди? За мен тук има нещо, което скърца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата за реплика господин Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми академик Сендов! Наказанията много ясно са казани, посочено е, че става въпрос по чл. 37 - неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика, и правилата за добра медицинска практика. Тези нарушения не водят до наказателна отговорност. Това не е етика, там има лекарска грешка и трябва да бъде по съвсем различен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Китов.
Има думата за дуплика академик Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Понеже не мога да дам друг пример, ще дам един пример, който е много разпространен сега - аборт. Можете ли да ми кажете, че при нарушение на лекарската етика не може да има и престъпление? В смисъл, че нарушавате лекарската етика и едновременно правите престъпление, защото извършвате нещата не както трябва. По този начин вие имате този казус, за който говорех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата за изказване господин Величков.

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Сендов, аз ще взема отношение по чисто юридическия въпрос, а не по същността на законопроекта.
Много ясно трябва да се прави разлика между административните наказания по Закона за административните нарушения и наказания и наказателната отговорност по Наказателния кодекс. Това, което е предвидено тук в законопроекта, става въпрос за административни наказания, налагани по ЗАНН, а когато има извършено престъпление, тогава вече се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Така че тук трябва да различим административната от наказателната отговорност. И мисля, че няма никакъв проблем в това отношение. И по-нататък, ако не се лъжа, в чл. 41 в законопроекта много ясно е пояснена отговорността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Има думата за реплика господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин председател, колеги! Административните наказания са по Кодекса на труда. Въпросът ми към вносителите е Лекарският съюз административни наказания ли ще налага? Дайте отговор на това.
Колеги, дайте още тук, от тази зала още сега да се разберем - между лекарската грешка и престъплението. Лекарската грешка е заблуждение на лекаря при добросъвестно изпълнение на служебните му задължения, а престъплението е съвсем друго. В нашата професия тези неща трябва да се различават. Така че тук смятам, че трябва да имаме консенсус по отношение на лекарската грешка. Защото може да се допусне оная слабост ... Знаете какво става с несъвпадението на диагнозата. Да се приема всяко несъвпадение за лекарска грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
За дуплика има думата господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин Марангозов! Първо, административните наказания не са по Кодекса на труда, а са по Закона за административните нарушения и наказания. В чл. 41, ал. 1 изрично е казано:
"Чл. 41. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания."
А в чл. 42 вече се казва: "Налагането на наказанията по чл. 37 не отменя третирането на наказателна гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда".
Нещо повече. Органите са задължени при разглеждането на жалби, ако констатират данни за други нарушения или престъпления, да сигнализират съответните органи за търсене на тази дисциплинарна или наказателна отговорност.
Така че в случая административната и наказателната отговорност трябва да бъдат много ясно разграничени. И в други закони знаете, че може да се носи за едни нарушения административна отговорност по ЗАНН, а за други деяния, които вече съставляват престъпление и са съставомерни - наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Така че аз просто не мога да разбера какво тук ви притеснява. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Димитър Игнатов, искате ли думата?
ДИМИТЪР ИГНАТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тук трябва да разберем философията на тази глава, а не да се захващаме с дребни детайли, които са чисто професионални и не могат да бъдат разбрани от залата.
Въпросът е, че ние искаме освен всички наказания, на които подлежат българските граждани заради извършени от тях грешки и престъпления и пр., и пр., което е описано в Наказателния кодекс, допълнително тази колегия, която поема огромната отговорност да преговаря за пари чрез фонда за здравето на българите, да може да бъде чрез това самоуправление допълнително утежнена. Защото тя трябва да носи висока отговорност и трябва да имаш оръжия, с които да потвърждаваш тази отговорност.
Ако за това, което се говори тук - за нарушение и за грешка, за което спорите с министъра, така е. Само че между лекарите ние само можем да кажем къде е грешката. Защото ние можем да скрием от обществото къде е грешката. Затова Лекарският съюз се намесва и казва, че, ако има грешка, уведомява по-нататък съответните органи. Това е записано в закона. Защото именно лекарите си прикриват грешките, това е истината, защото другите не разбират от нашата професия. Не защото сме користни, а защото просто професията и самата медицина е много сложно понятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Игнатов.
Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Кънчо Марангозов за отпадане на глава пета.
Гласували 146 народни представители: за 35, против 101, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на глава пета така, както е предложено от вносителя.
Гласували 138 народни представители: за 111, против 27, въздържали се няма.
Заглавието на глава пета е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 37. Лекарите и стоматолозите отговарят за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:
1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика;
2. неспазване на правилата за добра медицинска практика;
3. действия, уронващи престижа на професията;
4. нарушаване на професионалната тайна по отношение на заболяването на болния и всички други обстоятелства, свързани с неговата личност, узнати при изпълнение на професионалните си задължения, освен ако със закон е предвидено друго."
Комисията предлага на уважаемите народни представители чл. 37 да бъде приет, както следва:
"Чл. 37. Лекарите и стоматолозите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:
1. неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика;
2. неспазване на правилата за добра медицинска практика."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 37 така, както е предложен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 122, против 4, въздържали се 10.
Член 37 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 38. За нарушения по чл. 37 на лекаря, съответно на стоматолога, могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. глоба от 40 хил. до 200 хил. лв.;
3. заличаване от регистъра на колегията за срок от една седмица до три години."
Комисията предлага чл. 38 да бъде приет в следния вид:
"Чл. 38. За нарушения по чл. 37 на лекаря, съответно на стоматолога, могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. глоба в размер на една до пет минимални работни заплати;
3. заличаване от регистъра на колегията за срок от три месеца до две години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 38 така, както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 116, против 4, въздържали се няма.
Член 38 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 39. Комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на БСС, разглеждат жалби за нарушения по чл. 37, подадени от:
1. граждани и обществени организации;
2. Управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно БСС;
3. Управителния съвет на БЛС, съответно Управителния съвет на БСС."
Тук има направено предложение от народния представител Димитър Петров, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията предлага чл. 39 да бъде приет в следния вид:
"Чл. 39. Комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, съответно на ССБ, разглеждат жалби за нарушения по чл. 37."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 39 така, както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 115, против 8, въздържали се няма.
Член 39 е приет.

ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 40. (1) Нарушенията по чл. 37 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика към районната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз.
(3) Наказателните постановления се издават от председателя на Управителния съвет на районната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице, и на директора на районната здравно-осигурителна каса."
Няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя, като навсякъде "Българския стоматологичен съюз" се заменя със "Съюз на стоматолозите в България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 40 така, както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 120, против няма, въздържал се 1.
Член 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 41. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на районната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз."
Няма направени предложения по този член. Комисията подкрепя текста на вносителите, като вместо "Български стоматологичен съюз", следва да бъде записано "Съюз на стоматолозите в България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 41 така, както е предложен от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 4.
Член 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 42. (1) Налагането на наказанията по чл. 37 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
(2) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 16 и 39 констатират данни за други нарушения, извън тези по чл. 37, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност."
Има направено предложение от народния представител Димитър Петров - ал. 2 да отпадне, което комисията не подкрепи.
Комисията предлага чл. 42 да бъде приет с текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Първо трябва да гласуваме предложението на Димитър Петров, което не е оттеглено, за отпадане на ал. 2 от чл. 42.
Поставям на гласуване предложението на Димитър Петров за отпадане на ал. 2 от чл. 42.
Гласували 114 народни представители: за 4, против 75, въздържали се 35.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 42 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 8.
Член 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Чл. 43. Всички, които имат достъп до информация от Регистъра на лекарите или стоматолозите по силата на служебните си задължения, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя, няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 43 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 113 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 8.
Член 43 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Допълнителна разпоредба".
Тук има предложение от народния представител д-р Марангозов да отпадне допълнителната разпоредба. Комисията подкрепи предложението на д-р Марангозов и предлага да отпадне названието "Допълнителна разпоредба", а § 1 да премине към "Преходни и заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте за отпадането на раздела "Допълнителна разпоредба", което предлага комисията.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Аз го оттеглям това предложение, защото то се промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, да.
Гласували 109 народни представители, за 104, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби".
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" е прието.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 1. Министерският съвет, областните управители и общините до 1 януари 1999 г. предоставят на Българския лекарски съюз, съответно на Българския стоматологичен съюз, и на районните колегии на лекарите, съответно на стоматолозите, помещения - държавна и общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им."
Има направено предложение от народния представител Руси Статков, което комисията не подкрепи.
Комисията предлага § 1 да бъде приет в следната редакция:
"§ 1. Министерският съвет, областните управители и общините до 1 януари 1999 г. предоставят на Българския лекарски съюз, съответно на Съюза на стоматолозите в България, и на районните колегии на лекарите, съответно на стоматолозите, помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Руси Статков не е тук. Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 114 народни представители: за 24, против 89, въздържал се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте за § 1 така, както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 111, против 5, въздържали се 2.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОРИСЛАВ КИТОВ: "§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила на закона районните центрове по здравеопазване съвместно със съществуващите районни дружества на Българския лекарски съюз и на Българския стоматологичен съюз изготвят списъци с трите имена, ЕГН, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на лекарите, съответно на стоматолозите, упражняващи професията си на територията на съответния район."
Има направено предложение от народния представител Руси Статков, което комисията не подкрепи.
Има направено предложение от народния представител доктор Кънчо Марангозов, което бе оттеглено в хода на дискусията.
Комисията подкрепя текста на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител господин Руси Статков.
Гласували 134 народни представители: за 18, против 113, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте за § 2 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 7.
Параграф 2 е приет.
Следва половин час почивка преди парламентарния контрол. (Звъни.)
(След почивката.)ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
От името на парламентарна група думата има господин Петър Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Божков, драги колеги! През последната година и половина Парламентарната група на Демократичната левица многократно е изразявала своето отношение към приватизационната политика на СДС и на кабинета Костов. Главното различие между БСП и СДС се запазва и сега. СДС продължава да разглежда приватизацията като панацея, способна да реши всички проблеми на икономиката. БСП се отнася към приватизацията само като средство за модернизация на икономиката, за увеличаване конкурентоспособността на българските предприятия, за повишаване на трудовата заетост и доходите.
Поради извращения във философията и провеждането на приватизацията от страна на СДС, продължават да се разрушават технологични връзки, разбиват се крупни научно-производствени комплекси, разкъсват се цели технологични ешелони. Страната губи традиционни и потенциални пазари.
През 1998 г. започна целенасоченото разрушаване и на военнопромишления комплекс. Приватизацията на всяка цена, провъзгласена от СДС, се изроди в приватизация на безценица и подаряване на предприятия чрез продажби за един долар. Приватизационната политика на СДС е антисоциална и облагодетелства реституционния капитал и кадрите на СДС.
През последните месеци и дори седмици в нея се появиха качествено нови акценти, които привлякоха вниманието на българската общественост, на мисията на Международния валутен фонд, на представителите на Европейския съюз. За какво по-конкретно става дума?
Първо, започна лавина от скандали и провали на приватизационни сделки. Особено показателни са случаите с "Химко" и "Хлебна мая".
Господин Божков, "Стелар Глобъл" ли е Вашият стратегически инвеститор, който ще спаси "Химко" и "Плама"? Случаят "Химко" недвусмислено доказа, че кабинетът Костов не може да управлява българските предприятия и последователно ги води към фалит. Той не може дори да продаде като хората онова, което народът ни създаде през изтеклите 50 години. Опитът на премиера да се дистанцира от съмнителните купувачи не е просто измиване на ръцете. Това показва управленска негодност и безотговорно отношение на правителството не към приватизацията, а към България.
На второ място, официална норма в приватизацията стана корупцията. Вицепремиерът Божков дори заговори за нейната неизбежност. Интересно е как господин Божков стигна до този извод, след като няма нито един осъден за корупция или всеки знае себе си... Корупцията в приватизацията не е неизбежна и лекарството е известно. То се нарича прозрачност и управляващите го обещаха в тяхната програма, но не го изпълниха. Препоръча им го мисията на Международния валутен фонд. Препоръчва им го Европейският съюз. За прозрачност настояват инвеститори, профсъюзи, колективите на продаваните предприятия.
С непрекъснатите промени в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с подчиняването на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация на изпълнителната власт, с прехвърлянето на най-важните сделки от агенцията към отрасловите министерства правителството и мнозинството ликвидират всякаква видимост на сделките, да не говорим за прозрачност. От всички осъществени чрез преговори от Агенцията за приватизация сделки 75 на сто са чрез преговори с потенциални купувачи; 22 на сто - чрез конкурси и едва 3 на сто - чрез търгове и то само в случаи на остатъчни дялове. Мнозинството пречи дори на парламентарния контрол върху приватизацията. Типичен е случаят със слушането на министър Божков за МДК - Пирдоп.
Какво продавате, господа министри, та го забулвате в такава тайнственост? Собственост на СДС? Не! Продавате национална собственост и бъдете така добри да информирате нацията за тези продажби! Но вие се страхувате от прозрачността, тъй като под нея има само едно - корупция.
На трето място, правителството оповести намерението си да приватизира губещите предприятия за един долар - резултат от некомпетентно управление и политически назначения на некадърници, които умишлено или не, доведоха предприятията до това състояние. Продажбите за един долар означават, че след чистката сред стопанските кадри новите сини комисари, които доведоха най-апетитните предприятия до симулиран фалит, сега правителството е готово да им ги подари. Особено показателен е случаят с "Агрополихим", където новият син екип за по-малко от година успя да удвои дълговете и сега агенцията е готова да го подари за един долар.
От пресата научаваме, че е обичайна практика губещите държавни предприятия да спонсорират държавни институции като Президенството и фондациите на съпругите на нашите държавни функционери. Пак оттам научаваме, че нашият премиер бил потресен от тези факти и наредил съответни проверки. От какво толкова сте изненадан, господин Костов? Нали във вашия бюджет за 1998 г. е предвидено даренията да преминават не през легитимните държавни органи, а през фондациите на вашите съпруги? Не е тайна, че вашите политически функционери изнудват директорите даже на губещите държавни предприятия.
На четвърто място, над 75 на сто от собствеността в България продължава да бъде държавна и правителството пряко отговаря за управлението и за резултатите от нейното функциониране. За периода на управлението на СДС задълженията на държавните предприятия са нараснали от 1,6 трилиона лева на около 7,3 трилиона лева. Това показва, че митичният процес на оздравяване на губещите предприятия не е нищо друго, освен поредният пропаганден балон на управляващите. СДС доказа, че е неспособен нито да управлява, нито да оздравява, нито дори да продава държавната собственост. Използва я само, за да устройва свои хора, да получава комисионни, да рекетира стопанските кадри.
Но аз ви питам, господа управляващи, има ли държава в света, в която изнудването на стопанските кадри да е осигурявало по-висока производителност, обновяване на продукцията, разширяване на пазарите? Губещите предприятия не се нуждаят особено от сладките приказки на Александър Божков или на Муравей Радев. Те искат ясна икономическа политика, инвестиции, държавна подкрепа и добър мениджмънт. Анализът на икономическата и приватизационната политика на СДС показва, че като цяло тя е вредна за икономиката и води до негативни резултати.
Господа управляващи, вече втора седмица Парламентарната група на Демократичната левица предлага парламентът да изгради временна парламентарна комисия, която да поеме контрола върху приватизацията и върху следприватизационните промени в раздържавените предприятия. Целта в никакъв случай не е да се пречи на приватизацията или тя да се забави. Точно обратното - ефективно функциониране на такава комисия ще осигури прозрачност на приватизацията, ефикасна борба с корупцията сред управляващите, ефективна защита на националните интереси в процеса на раздържавяването.
Ако мнозинството продължава да отхвърля това предложение, ще бъдем принудени да потърсим съдействието на другите опозиционни групи в парламента, както и на структурите на гражданското общество, за да създадем съвместно подобна обществено-парламентарна комисия. Контролът върху такъв важен процес като приватизацията не е просто право, то е задължение на парламентарната опозиция и ние ще го реализираме с или без управляващите. Защото се приватизира не собственост на Съюза на демократичните сили, а на целия народ. И тази собственост не е зелник, който се раздава на сини послушници.
С тази декларация искаме отново да се обърнем и към премиера. Господин Костов, ако наистина няма какво да криете от нацията, то окажете съдействие за създаването на комисията. Обратно, ако не подкрепите нашето предложение, ще считаме, че не само отделни министри, но и Вие лично сте заинтересован да няма прозрачност приватизацията, корупцията да продължи да бъде неизбежна и желана от управляващите, предприятията да се подаряват на братовчедите, парламентът и широката общественост да бъдат лъгани и заблуждавани, а българският народ - ограбван.
Парламентарна група на Демократичната левица." (Ръкопляскания от блока на Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров. Има думата вицепремиерът господин Александър Божков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Искам да направя един съвсем малък коментар на декларацията, която току-що прочете господин Петър Димитров. Явно е, че Парламентарната група на БСП живее в някоя друга държава. (Шум и реплики в блока на БСП.) Дотолкова това, което беше прочетено тук, се различава от това, което вижда целият български народ, че наистина ми е чудно кой Ви пише тези декларации, господин Димитров, кой се упражнява в такава съмнителна белетристика. Поне да имаше нещо вярно във всичко, което казахте. Поне да бяхте ни дали пример с вашето управление как се извършва приватизация, за да може сега от позицията на някакъв успех (шум и реплики в блока на БСП) да кажете: ние добре приватизирахме, сега вие лошо приватизирате. Някой нещо да каже по отношение на прозрачността! Ето, ние сме тук всеки петък. Всеки петък ни задавате въпроси. Как един път не зададохте един сериозен въпрос по отношение на структурната реформа и приватизацията! Всеки път ме питате кой директор бил уволнен и кой директор бил назначен. Как не се поинтересувахте сериозно като парламентарна група от това какво става в държавата и да го покажете от трибуната на парламента! Занимавате се с евтини популистични въпроси, които на местно ниво да ви спечелят някой избирател. И сега правите такава декларация, която до такава степен не отговаря на истината, че е просто срамно в българския парламент да се четат такива словоблудства. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Божков.
Новопостъпили питания в периода 26 юни - 2 юли:
1. Питане от народния представител Иван Генов към Иван Костов, министър-председател на Република България, относно кризисната ситуация в Косово и политиката на правителството.
2. Питане от народния представител Пламен Славов към Александър Божков, заместник министър-председател и министър на промишлеността, относно намеренията на правителството и Министерството на промишлеността за преструктурирането и раздържавяването на ВМЗ АД - Сопот.
3. Питане от народния представител Румен Овчаров към Евгени Бакърджиев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството, относно програмата за ремонт на шести блок на АЕЦ Козлодуй.
4. Питане от народния представител Румен Овчаров към Иван Костов, министър-председател на Република България, относно закриване на блокове в АЕЦ Козлодуй.
Постъпили са:
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Eвгений Бакърджиев на актуален въпрос от народния представител Калчо Чукаров;
- писмен отговор от министъра на транспорта Вилхелм Краус на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев.
За процедура има думата господин Чукаров.
КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаеми господин председател, моето процедурно предложение, ако мога така да кажа, защото не е толкова процедура, е следното. Обръщам вниманието, че за този отговор чакам пети месец. И това е не по-точно забележка към тези, които трябваше да дадат отговора, които трябваше да изпълнят това, което са задължени, а да напомня на господин вицепремиера, че около него има чиновници, които нарушават волята и правата на народния представител и умишлено бавят отговорите, които са длъжни да получаваме в определения от правилника срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Чукаров.
Има думата народната представителка Елена Поптодорова да развие своето питане към Александър Божков, заместник министър-председател и министър на промишлеността, относно състоянието на Завода за обувки в град Добрич.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Моето питане има отношение към въпроса, който вече под формата на декларация бе поставен в пленарна зала. Макар и не в общия смисъл, в който беше поставен, а по повод едно конкретно българско предприятие в Добрич. Но отново става дума и за приватизация.
Преди да задам своето питане към господин заместник министър-председателя обаче бих искала да отправя една молба към него. Аз ще помоля отговорът на моето питане да бъде конкретен, а не площаден отговор или площадна реакция, каквато чухме преди малко. Защото грижата за приватизацията наистина първо, не попада само в мандата на едно правителство и второ, не засяга само състава на това правителство. И не само седящите в тази зала, но и всички граждани на страната имат и основанието, и правото да бъдат конкретно информирани по тези въпроси.
Що се отнася до тревогата по отношение на приватизацията, тя не се изразява само от български политици и от български партии. Само ще припомня на господин вицеминистър-председателя, че пръв тревога по тази тема би вестник "Капитал" в един много аналитичен материал, който в интерес на истината предизвика тревога у всички нас, които сме по-встрани от темата. След това подобно мнение бе изразено и от представителите на фонда, и от представителите на Световната банка. А за последен път съвсем неотдавна, в понеделник следобед на заседанието на Смесения парламентарен комитет " България - Европейски съюз" бе обсъден въпросът за приватизацията точно в този смисъл - тревога от нейното бавно и неперфектно провеждане. Това се съдържаше и в речта на посланика на Европейския съюз у нас посланик Вюненбюрже. Не само това, там бе казано, че макроикономическата и финансовата стабилизация все още не дава отговор на микроикономиката и на реформата, която все още се очаква да бъде извършена от България.
По-нататък самият министър-председател сподели тази тревога. Ето защо аз не виждам причина публичността на тази трибуна в петък да е единственото и достатъчно основание да правим политически декларации. С тази молба към господин Божков аз преминавам към моето питане. Най-напред ще изчета самия текст, а след това ще го обоснова.
Уважаеми господин Божков, какво е към момента състоянието на Завода за обувки в град Добрич? На каква фаза се намира процедурата за приватизацията?
От времето, когато депозирах своето питане, се развиха събития, които практически отговориха на първия ми въпрос, а той е за състоянието на завода. Вече работниците в завода, 1900 на брой, са в състояние на ежедневна едночасова стачка, а от вторник ще преминат в ефективна стачка поради неизплащане на възнагражденията им от м. март насам. Това, разбира се, съвпада с освобождаването на старото ръководство, което е станало на 1 април.

За месеците март, април, май и юни на четири пъти те са получили общо 121 хил. и 500 лв., за четири месеца, повтарям, при положение, че дотогава средната месечна заплата в завода е била 120 хил. лв.
Така че, аз ще се радвам господин Божков да съобщи някои добри новини, които може би ще отложат ефективната стачка, планирана за вторник, идната седмица. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Поптодорова.
Има думата господин Божков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Поптодорова, преди да Ви отговоря съвсем конкретно на въпроса, с имена и цифри, ще се опитам да Ви отговоря и на по-общото, което казахте извън въпроса. Аз много се радвам, че Вие толкова живо се интересувате от икономическото състояние на страната и набирате своята информация от вестниците. Може да дойдете да питате директно, няма нужда да четете вестниците и оттам да се интересувате. Министерството е отворено за всички народни представители по всяко време, както и Министерският съвет. Така че, ако имате нужда от конкретни данни за хода на структурната реформа като брой приватизирани предприятия, брой на сключените сделки, дали закъснява тя или не закъснява, може да получите съвсем точна и конкретна информация и в парламентарния контрол, и извън него, за да не става нужда да черпите информация от други източници.
По отношение на това дали се забавя или не приватизацията. Както е казано, "Пилците се броят на есен". Ще видим дали тази година ще има забавяне или не. По-важното е, че опитът непрекъснато да се създава шум около това, че приватизацията се забавяла, наистина създава една реална опасност, по отношение на общественото внимание у нас и в чужбина, когато за нещо знаете, че се говори твърде много, хората започват да вярват.
Така че, постоянните приказки от официални трибуни и у нас, и в чужбина от български представители, че приватизацията нещо се забавяла, че структурната реформа не вървяла, по никакъв начин не помагат на движението на процеса, особено когато не са обосновани с конкретни цифри.
Отивам на отговора на въпроса за състоянието на обувния завод "Добрич" ЕАД, град Добрич.
За Ваше и за мое съжаление, госпожо Поптодорова, трябва да Ви кажа, че финансовото и икономическото състояние на "Добрич" ЕАД, това е един известен у нас и в чужбина производител на обувки, в момента е много лошо. Веднага искам обаче да Ви уверя, че Министерството на промишлеността вече е взело мерки и се надявам скоро да видите резултатите от тези мерки.
Но първо ще се опитам да Ви обясня и как се стигна до кризата в дружеството, и до справедливите социални протести там. Повтарям, социалните протести там са съвсем справедливи, тъй като наистина там има сериозни проблеми с изплащането на заплатите.
Аз имам това предимство, като отговарящ, че докато Вие бяхте депутат от Габрово, аз бях депутат от Добрич. Така че познавам ситуацията в това предприятие и в региона още отпреди, и потвърждавам, не само като министър, а и като човек, който се занимава с този въпрос, че до миналото лято, до лятото на 1997 г. "Добрич" ЕАД беше печелившо предприятие, даже приключи първото полугодие на 1997 г., знаете колко трудно беше то, с печалба от 19 млн. лв., по-точно 19 млн. 265 хил. лв.
Но само шест месеца по-късно картината се обърна на 180 градуса и дружеството приключи 1997 г. със загуба в размер на повече от 47 млн. лв. или по-точно 47 млн. 294 хил. лв. След още само четири месеца, до април 1998 г., загубата нарасна застрашително, с пъти и достигна 369 млн. лв. или по-точно 368 млн. 486 хил. лв. През този период непрекъснато са се увеличавали взиманията и събирането им ставало все по-бавно. В същото време, поради глад за оборотни средства, заводът е принуден да взима заеми. Задълженията към банки и доставчици надхвърлят 10 млрд. лв. Средният срок на издължаване нараства от 110 на 320 дни.
И тук има една интересна трансформация на една личност. Изпълнителният директор Веселин Киров, човекът, който в продължение на години... аз познавам господин Киров, човек, който в продължение на години управляваше предприятието отлично и то беше винаги на печалба, в един момент, от лятото на 1997 г. нататък, изведнъж просто, така, тръгва "през просото". До момента следствените органи още не са ни отговорили на въпроса как е станало това и защо изведнъж опитният мениджър, с дълъг стаж, изпусна кормилото на фирмата и само за една година успя да я доведе до прага на фалита.
Няма да коментирам дали става дума за саботаж, за подготовка на евтина приватизация или за нещо друго. За това в момента се прави разследване.
Факт е обаче, че същият директор, който в продължение на години водеше предприятието напред, за половин година, в момента, в който започна неговата приватизация, изведнъж го докара до просяшка тояга.
Това, което аз като принципал на дружеството можех да направя и направих, беше в момента, в който получихме отчетните данни за 1997 г., към края на първото тримесечие на 1998 г., да освободя провинилия се изпълнителен директор и да назнача нов директор, който да изведе "Добрич" ЕАД от кризата.
Новият директор Димитър Георгиев встъпва в дружеството на 10 април 1998 г. и веднага се натъква на липси и нередности. Например, оказва се, че ред договори, подписани от предшественика му Киров, регламентиращи отношенията с банките - Баварска търговска банка, Първа частна банка, Търговска банка "Биохим" са неоткриваеми. Няма документи и за обезпеченията, предоставени на банките.
Сигурно няма да повярвате че е възможно, но е факт, цели месеци заводът е произвеждал обувки без да има подписани договори с някакви известни клиенти.
На този фон едва ли ще ви учуди фактът, че новият изпълнителен директор е открил на територията на завода четири автомобила с неустановен произход - един "Фолксваген", две "Таври" и един "Ягуар", като "Ягуарът" се оказал с латвийска служебна книжка.
Буквално часове преди да напусне предприятието, господин Киров е нанесъл още един удар, като е превел 230 млн. лв. на частна, сродна по предмет на дейност фирма.
За всички нередности и съмнителни обстоятелства новият изпълнителен директор Димитър Георгиев е сезирал компетентните органи - РДВР Добрич и окръжната прокуратура. Поискал е и спешна извънредна ревизия за периода 1 януари - 31 март 1998 г.
След смяната на ръководството, през април, днес вече са налице първите признаци на излизане на "Добрич" ЕАД от кризата. Заводът в момента работи с пълно натоварване на мощностите, съгласно сключените договори. Само за май и юни е осъществен износ за 700 млн. лв. Сега всички постъпления се разпределят за работни заплати, за да се навакса закъснението. Поради влошеното състояние на дружеството, особено в началото на годината, хората от "Добрич" ЕАД не са си получили възнагражденията за март. Наследените загуби са причина дружеството да бави изплащането на задълженията към бюджета за март, април и май.
Вярвам, че въпреки лошото наследство, едно такова добро предприятие, умишлено водено към разруха, ще изплати всичките си задължения и ще заработи на печалба.
И минавам към втория Ви въпрос, госпожо Поптодорова. Тук мога да бъда съвсем конкретен. С Решение N 575 П от 15 май 1998 г., Агенцията за приватизация подобри метода и условията за раздържавяване на "Добрич" ЕАД. Ще бъдат проведени преговори с потенциални купувачи. За продажбата са предложени 70 на сто от акциите на обувния завод.
Крайният срок за подаване на офертите вече изтече, той беше до 29 юни. В Агенцията за приватизация са постъпили предложения от двама кандидати. Така че, в едномесечен срок ще бъдат проведени преговори с тях и се надяваме успешно да приключи приватизацията на "Добрич" ЕАД.
Това е историята със социалното напрежение, това са съвсем конкретните, изразени в цифри и имена, причини за това, как едно успешно, много добро предприятие, с отлично име в чужбина, беше докарано за по-малко от година до фалит, от така нареченият професионалист господин Киров.
За такива професионалисти много често вашите колеги ме питат защо са освободени. Ето, затова са освободени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божков.
Два уточняващи въпроса може да зададете. Заповядайте, госпожо Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Започвам с едно уточнение в различие. Докато господин Божков очевидно познава вече бившия директор на предприятието, аз не го познавам. И, основание за това питане, както и информацията по него, до мен дойде от работниците в предприятието. Така че, забелязах едно желание да се обоснове освобождаването на предишния директор. Но, откровено казано, мен това в момента, особено при тези данни, които бяха изнесени, ме вълнува по-малко. Мен ме вълнува какви са новите назначения и какви са перспективите на предприятието.
От тази гледна точка аз имам следващи въпроси. Първият ми въпрос е: какви нови договори, следващи договори, е сключило новото ръководство, ако то е успяло действително добре и успешно да влезе в изискванията на нов тип ръководене на предприятието и да осъществи плавен преход? По отношение на възнагражденията на работниците очевидно това не е постигнато. Може би, обаче, пък е успяло да подпише добри следващи договори.
По отношение на приватизационната процедура - аз с изненада установих, че едно първо съобщение за приватизация се е появило на 7 април - денят, в който е назначен новият директор на предприятието, в местния вестник "Добруджанска трибуна", а пък обявата в "Държавен вестник", за която спомена и господин Божков е едва от 29 май.
Междувременно е разбито старото Дружество за работническо-мениджърска приватизация "Добрич'97". Очевидно, по сведения на работниците, по слухове, е създадено ново, но те самите нямат никаква информация за това - не е правено събрание, не са информирани работниците за това какви са намеренията на ръководството по отношение на бъдещата приватизация. Затова аз продължавам с по-настойчива молба за повече информация около това ново дружество за работническо-мениджърска приватизация. Може би чрез нашия диалог тук работниците ще разберат повече.
И отново повтарям за договорите, които би следвало да гарантират оттук нататък по-добро бъдеще на завода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Поптодорова.
Има думата министър Божков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ: Уважаема госпожо Поптодорова, аз мисля, че Вие не ме питате сериозно в момента като допълнителен въпрос да Ви изброя договорите на предприятието тук, в момента, веднага, в залата. Ако трябва да познавам договорите, сключени от всичките 1500 предприятия в системата на Министерството на промишлеността, ще трябва наистина да бъда гениален, а аз не съм такъв. Ще ви изпратя писмена справка за всички сключени договори, но аз ви казах и ще повторя - вие вероятно не сте обърнали внимание на тази цифра - че заводът работи с пълно натоварване в момента и само за май и юни е осъществен износ за 700 млн. лв. Ще имам грижата да Ви изпратя точната информация за сключените договори, тъй като те не са тайни. Секретни договори в това предприятие няма, така че ще изискам от предприятието точните данни за сключените договори.
По отношение на някакво старо дружество "Добрич'97", което било разбито, аз не мога да схвана смисъла на думата "разбито" или "развалено". То не може да бъде развалено, тъй като дори всеки, който веднъж се е записал и е ползвал правата си по чл. 5, ал. 2 от Закона за приватизация или по чл. 21, ал. 3, той не може да ги загуби, така че ако има такова дружество, то може да продължава да си съществува дори и някой от него да не работи вече в завода, тъй като има определен период, съгласно закона, дори и след напускането на предприятието всички имат право да участват в работническо-мениджърско дружество. Дали то е разбито или не е, аз не мога да отговоря, тъй като това е в края на краищата частно дружество.
Дали има ново дружество на работниците и служителите в Завод "Добрич" също не знам. Това също не е моя работа - това си е работа на хората от предприятието. Те са свободни да се сдружават и да формират такива дружества. Ще видим, когато Агенцията по приватизация обяви кои са кандидатите и ако има работническо-мениджърски дружества сред тях, ще видим дали има старо или ново. Аз мисля, че това беше и целта на промяната в Закона за приватизация, по която тук се проведе много сериозен дебат в пленарната зала на два пъти по отношение на това колко процента от работещите могат да образуват работническо-мениджърско дружество. Точно ние защитавахме тезата, че 20 на сто, а не 50 на сто от работниците да могат да правят работническо-мениджърско дружество, за да може включително и тези, които са напуснали предприятието, или бившето ръководство, да влязат в състезание с тези, които в момента правят второто дружество, за да може наистина да се създаде състезателен елемент, да се вдигне цената, да се търси по-добра реализация на това предприятие от новия частен собственик в бъдеще. Така че аз бих се радвал, ако се явят няколко работническо-мениджърски дружества в това предприятие и кандидатстват за закупуването на 70 на сто от акциите му. Дай Боже, наистина да има успех тази приватизация.
Аз се надявам и твърдо вярвам, че приватизацията на "Добрич" АД, ще бъде успешна. Това наистина е едно добро предприятие, с много сериозни връзки и експортна политика в продължение на години. Мисля, че трудностите, които в момента се изживяват и както ви казах заплащането на заплатите започва, приходите от износа в момента отиват изцяло за заплати и мисля, че работниците в "Добрич" ЕАД, най-добре разбират, че всъщност истината в момента е пълното натоварване на мощностите, за да могат по най-бързия начин да получат заплатите, които други им откраднаха преди това.
В никакъв случай не съм искал, извинявам се, ако така е прозвучало пред вас, да прехвърлям темата на отговора от състоянието на предприятието, към причината за уволнение на досегашния директор на предприятието, но всъщност двата въпроса са до такава степен свързани, че е много трудно да бъдат разделени.
Ако господин Киров беше продължил да си гледа работата както трябва, както я е гледал в продължение на години, вероятно хората нямаше да протестират и нямаше да може да го уволнявам. Той сам си изяде хляба, както казва българският народ. Съжалявам много. Тук има депутати от Добрич, които познават случая достатъчно добре. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божков.
Има думата госпожа Поптодорова да изрази отношение към получения отговор.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Не съм сигурна, че успяхме да дадем информация по конкретните въпроси на работещите в завода, господин Божков. На Ваше място аз бих смъмрила строго моите помощници. Не е възможно към Вас да има питане с двуседмичен срок и те да не Ви подготвят за всеки евентуален въпрос, който аз очевидно ще Ви задам. То е ясно. Това е смисълът. Това е играта в политическото питане. Но, надявам се, че лека-полека ще се научите и Вие и Вашите помощници.
Сега по отношение на договорите - по информация от работниците нови договори няма. Последната поръчка за чуждестранен клиент, която е била от 440 чифта е изпълнена само в размер на 120 чифта при допустимо отклонение от 2 на сто, тоест от 5 чифта. Аз обаче продължавам да твърдя, че не толкова освобождаването, уволнението е проблем, колкото назначенията. Пак по мнение на работниците цари административен хаос в предприятието. Аз ще спомена само уволненията, които са направени и някои от назначенията. Уволнени са всички заместник-директори - този, който е по производствените задачи, е сменен от учител по практика в СПТУ. Този заместник-директор, който е по техническите въпроси, вече не съществува като длъжност, защото е трансформирана бройката. Третият заместник-директор е именно по търговските въпроси е заместен от филолог по образование от Шумен, бивш редактор на вестник "Север - Изток". Прекрасна връзка, но не виждам какво отношение има към обувките. Уволнени са началник-отдел "Развойна дейност"; началник отдел "ОТКК"; началник отдел "Подготовка"; ръководител "Пробен контейнер", технолози с над 20 години стаж и тъй нататък.
Оттук насетне на много хора е предложена работа, но извън компетенциите им, поради което те напускат. По сведения от работещите се готви и подмяната на управлението на всички търговски бази в страната.
При това състояние на управлението аз просто не виждам как тези добри пожелания, които бяха изразени и към които се присъединявам, могат да бъдат реализирани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Поптодорова. (Министър Божков иска думата, шумно неодобрение и реплики от левицата.)
Има право! Научете вече не само правилника, но и Конституцията! Министър винаги може да вземе думата, когато пожелае и дори ние с нашия правилник не можем да му ограничим това право, щом му е дадено от Конституцията.
Думата има министър Божков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ: Уважаема госпожо Поптодорова, аз по никакъв начин, дори и в контекста на думите, които употребихте не мога да приема парламентарния контрол като игра. Тук става въпрос за много сериозни неща, за да смятате, че ние тук си играем на въпроси и отговори. Ние си играем на въпроси и отговори, а говорим съвсем сериозни неща. И ако Вие сте депутат от Добрич, но вие сте нов депутат от Добрич, вероятно отскоро, не познавате хората в Добрич. Добре е да отидете в предприятието и да говорите с директора. По сведения от работниците можете да чуете какво ли не. Там има достатъчно много работници и всеки работник си има различен акъл. Нищо не Ви пречеше преди да зададете въпроса си да проведете разговор с ръководството на предприятието, да видите доколко е вярно това, което се е чувало от работниците и още повече такива неща, които казвате, че са се носели слухове, че щели да бъдат сега пък вече уволнени представителите из страната. Дайте да внимаваме да си запазим хората, които ги има. Недейте да подхождате толкова несериозно към въпроса си. Ако искате да задавате сериозен въпрос, който наистина да ангажира предприятието, проверете си данните и задайте въпроса сериозно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божков.
Преминаваме към отговори на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Веселин Методиев.
Има думата народната представителка госпожа Донка Дончева да развие своя актуален въпрос относно дипломите за завършено средно образование.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Този въпрос е действително актуален сред нашата общественост. В последните дни изтече информация за голямото напрежение в българското училище при пренаписването на документа за завършено средно образование. Известно е, че парламентът свърши навреме своята работа, прие герб на Република България, но в резултат вероятно на организационни или други неуредици - очаквам господин заместник министър-председателят да ни съобщи това - в българското образование нашите завършващи зрелостници не можаха да получат своя документ за образование. Сега в някои от училищата се пренаписват дипломи и това забавя в крайна сметка кандидатстването на зрелостните във висшите учебни заведения. Създадоха се сериозни предпоставки за корупция. Пак цитирам Добрич - там една диплома се продаваше срещу 150 марки - по информация на средствата за масово осведомяване, във връзка с поставяне на печата на училището. За дипломи, които бяха получени преди 25 май за някои от средните ни учебни заведения, заверката трябваше да стане в регионалните инспекторати. Тоест, различен режим, който обърка и родители, и ученици.
Защо се допусна, независимо от това, че имаме толкова сериозна възможност да решим въпросите с приемането на Закона за висшето образование във връзка със стандартите за училищната документация, във връзка с това, че имаше достатъчно дълъг срок да се изработи съответният печат за нашите средни учебни заведения, това напрежение в края на учебната година? Ето за това е моят въпрос във връзка с промяната на стандартите при дипломите за завършено средно образование, на което моля господин министър Методиев да отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата господин Веселин Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Дончева! Стандартът на документите за завършено средно образование за учебната 1997-1998 г. не е променен. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от правилника за приложение на Закона за народната просвета - аз допускам, че Вие направихте една грешка, като казахте "Законът за висшето образование", а сте имали предвид Закона за народната просвета - дипломите на децата, завършили средно образование, се издават по образец, утвърден от министъра на образованието. Дипломите за учебната 1997-1998 г. са отпечатани по установения образец.
Що се отнася до вида на печата, с който се подпечатват тези дипломи, в чл. 6, ал. 2 - дотук печатите са 620 - е предвидено централните ведомства да определят кои от подведомствените им учреждения имат право на печат с държавния герб и върху кои от техните документи следва да бъде положен. На това правно основание е издадена заповед от 22 юни т.г., която е подписана от мен, с която се определя, че за учебната 1997-1998 г. върху дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация по изключение, поради възникналите затруднения във връзка с изработването на печат за държавен герб, ще се постави кръглият печат на съответното училище. Печатът със стария герб не може да бъде използван, което беше практика до края на месец май т.г., тъй като вече има приет закон, който влезе в сила от 25 май т.т.
Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Постановление N 476 на Министерския съвет от месец декември миналата година гербът на България може да се изобразява и на печати, официални документи, но тази правна норма няма императивен характер.
В резултат на необходимостта от стандартизиране на държавния печат беше необходимо тази година дипломите да бъдат заверени с печатите на училищата - нещо, за което законът дава основание. Това, което беше допуснато в периода април-май, е подготвянето на готови дипломи, подпечатани със стария печат, без да бъде нанесена оценката и имената на децата. Някои от учителите се бяха презастраховали да съкратят време и това наложи тези дипломи да бъдат заверявани от регионалните инспекторати. Моите сведения са, че този процес - и специално случаят в Добрич, който стана популярен чрез медиите - е приключил и няма никакви основания за напрежение. Неслучайно и вчера такива бяха изявленията на някои от ректорите, включително и на ректора на Софийския университет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
Думата за реплика има госпожа Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Аз приемам Вашите обяснения, господин министър, и мисля, че трябва да потърсите сметка за това от училищните директори, които, ако не са си свършили работата във връзка с подготовката на образеца на дипломите с печат, който е невалиден в момента, са го направили по-рано от Вашата заповед. Но все пак мисля, че 22 юни е достатъчно късен срок, това е след приключване на учебната година и в училищата хората се движат по установения от указанията на министерството график в подготовката на тези документи. Така че трябва да се потърси отговорност от длъжностните лица.
И все пак, искам да Ви кажа, че има напрежение сред учащите се, сред родителите им, защото например в едно от висшите училища - във Велико Търново, срокът за приемане на документите е днес, а съм информирана, че те ще получат дипломите си на 6 юли. Все едно, Вие не можете да разпореждате като министър във връзка с автономията на висшите училища да възприемат първо един документ, който е все пак с печат на училището, тоест извън приетия от нас Закон за прилагането на държавния печат, второ, нарушават се срокове, които просто не са в рамките на Вашите възможности като министър.
Все едно, създаде се едно ненужно напрежение, което е в резултат на лошата координация, която има между министерството, регионалните инспекторати и училищните директори, може би защото в този период текат и конкурсите. Така че аз считам, че има една много сериозна организационна слабост в министерството. И ако се продължава в този дух, ми е много трудно да си представя дали няма да има и други гафове след изпитите, които са и в седми клас, по подготовката на новата учебна година.
Така че приемете този наш въпрос като сигнал за безпокойството ни, че в училището не всичко е нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата за дуплика министър Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Да, уважаема госпожо Дончева, информиран съм за случая във Великотърновския университет.
Що се отнася до гафовете - думата е на медиите, - то тази дума вече започна да се появява в кавички и аз съм много щастлив, че от години не е имало толкова шестици, колкото на "По жицата" и че в изпита по математика - а и Съюзът на математиците каза, че това са едни много добри задачи, - и има осемстотин шестици. Така че за гафове в случая не можем да говорим, а можем да говорим за това, че нашите дечица наистина са се справили блестящо по време на тези изпити. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Методиев.
Преминаваме към отговори на министъра на финансите господин Муравей Радев.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос относно мерките, които Министерството на финансите предприема за подобряване състоянието на ЕАД "Пима", град Монтана.
Заповядайте, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин министър! Въпросът, който съм задал, е свързан с едно от най-големите предприятия в регион Монтана, а и не само там, а и в рамките на военнопромишления комплекс - "Пима" ЕАД. То във връзка с неговата значимост е в един специален списък по изпълнението на също така специален закон, приет през 1996 г. от Демократичната левица за финансово оздравяване на държавни предприятия. В този закон главният изпълнител е Министерството на финансите, респективно министърът на финансите. Искам да припомня само, че по него се приемат специални програми за оздравяване на предприятията, в които министърът на финансите не само утвърждава, а и контролира всичко онова, което трябва да доведе до подобряване на резултатите на тези предприятия.
Аз бих искал да кажа, че поводът - неизплащането на заплати от месец август миналата година досега - вече като че ли е преодолян. Но същевременно проблемите пред "Пима" ЕАД, Монтана стоят. И в тази връзка бих искал също така да откроя, че привидно, формално, на пръв поглед програмата, която е приета и утвърдена от министъра на финансите, се изпълнява. Но същевременно, господин Радев - и аз Ви моля да слушате, за да отговорите по-точно след това на въпроса ми, а не да разговаряте с други хора в залата, - същевременно имам много съмнения относно продажбата на активите и другите действия.
Освен това има, според мен не толкова по вина на ръководството, което е там, а по Ваша вина, като главен отговорник за утвърждаване на програмите, недомислие и недообвръзка на тези програми с всичко онова, което Вие сте обещали, липса на координация и контрол и от всичко това съответно изключителни затруднения на желанията на хората, на работещите там за подобряване положението на това предприятие.
И тъй като въпросите са в много аспекти и не само към Вас, господин Радев, а и към други, но Вие сте главният координатор, бих искал да Ви улесня и да Ви насоча към онова, което според мен трябва Вие днес пред нас, а и пред хората да отговорите.
Първият подвъпрос е във връзка с мерките, които Вие предприемате, доколко те са в съответствие със стратегията за развитието на страната, за национална сигурност и военната доктрина, тъй като става дума за предприятие от военноотбранителния комплекс.
На следващо място, доколко те са в съответствие с Вашата собствена програма за индустриална политика и насърчаването на търговията.
На по-следващо място, доколко те са в съответствие с Вашите обявени намерения за алтернативна заетост там, където премахват и други предприятия.
И най-сетне, смятате ли да изпълните своето задължение или по-скоро възможност, дадена от закона, да предложите на президента на Републиката да опрости определени дългове на "Пима" ЕАД до 30 юни 1996 г.
Предлагам, господин председател, да въведем най-после порядък в залата и се присъединявам към господин Иван Костов да водим не провинциален диалог, а наистина отговорен. Затова, господин Радев, не искам да ми четете справки, а да отговорите конкретно на тези въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата министър Радев.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Статков, Вие тук наредихте нормативната база, вашата левица какво е направила, какъв закон е наредила тя, как е било гласувано, как тези предприятия са се озовали при мен, как аз трябва да отговарям за тях. Вие дори казахте и какво точно искате да Ви отговоря и по какъв един определен начин да го направя това нещо, а да не Ви чета справки. Въпреки че за сетен път питате едно писмено, и съвсем друго тук, от трибуната. И това е ясно за всеки един защо го правите.
Господин Статков, Вие не си зададохте обаче един друг въпрос: защо тези предприятия са в списъка за изолация; кои точно са те; поради каква причина именно са там, а не някъде другаде и кой е виновен за това? Ето на този въпрос ако бяхте си отговорили, със сигурност много по-кратък щеше да бъде въпросът Ви днес и към мен.
И все пак той съществува така, както е зададен писмено, и аз съм длъжен да му отговоря. Така че, изслушайте отговора ми.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Десет минути!
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Наистина това предприятие "Пима" е включено в списъка за изолация и неговото състояние никак не е добро, както впрочем на всички онези, защото основната причина да бъдат в този списък е точно за това, че те са в много лошо финансово състояние, били още по времето на вашето управление, когато този списък е правен, господин Статков.
Какви са основните му икономически резултати? Ами, приходи от продажба за миналата година, 1997 г. - 6 млрд. и 700 млн. Продукция на склад 426 млн., запомнете го това, 426 млн. продукция на склад! Печалба след облагане все пак 8 млн. лева. Задължения 5 млрд. и 400 млн. лева. Към доставчиците е 560 млн., към бюджета - още толкова. И така нататък. Но най-голямото задължение, около 3 млрд. и 400 млн. приблизително, това са задължения по Закона за уреждане на несъбираемите кредити.
До края на 1997 г. предприятието изпитваше много сериозни трудности и не бе в състояние действително да изплати работни заплати за два месеца близо, за миналата година. Тези проблеми продължиха в началото и на настоящата година и се натрупаха неплатени към работниците заплати за още два месеца, след което и частично бяха изплащани следващите два месеца през тази година.
Какво е положението за първото тримесечие на предприятието за тази година? Към 30 май печалбата преди облагане е около 7 млн. лева, което е един добър показател. Тоест предприятието започва да стъпва на краката си, което е много добре. Какво е реализирала за последните два месеца фирмата: април - 140 млн. лева, май - 490 млн. лева. Виждате една много добра посока на подобряване на обема на реализацията.
Към 30 април фирмата е изпълнила всички свои сключени договори и в момента работи за изпълнението на нови поръчки. Вас Ви интересува какво е станало със заплатата. Само че тя вече отдавна е изплатена, може би нямате тази информация по-прясно, но в средата на м. юни са изплатени половината от задълженията към работниците, а към края на м. юни е изплатена останалата половина от ангажиментите, останали от миналата година и началото на тази година. Така че към настоящия момент това търговско дружество няма никакви задължения към персонала.
Какво Министерството на финансите прави и как би съдействало на "Пима", за да изпълни своята оздравителна програма? Най-напред Министерството на финансите съдейства за реализирането на залежала продукция за около 500 хил. щатски долара. Съдействие се оказва за експорт на резервни части и специфични материали за около 8 млн. щатски долара. Обновяване на специалната номенклатура чрез увеличаване поръчки от външен контингент. Давани са и ще продължават да бъдат давани разрешения за продажба на дълготрайни материални активи до този момент за малко над 100 млн. лева. Внесени са и са одобрени решения в Министерския съвет за продажба на обособени части от предприятията, клон "Бързия", и механичен цех в с. Винище. Също така дадено е съгласие за приватизация на завод "Миджур", клон Горни Лом. Това е нещо, което Министерството на финансите и правителство би могло чрез съдействие да помогне на предприятието. По-нататък всичко е в ръцете на самото ръководство, което трябва да продължи тази линия на съкращаване на персонала, която е започната и до известна степен има сериозен процес на развитие. При персонал от 1165 човека в края на 1996 г. досега съкращенията са около 190 човека към този момент, а по същата тази програма за оздравяване, за която говорим, се предвиждат да бъдат съкратени още около 130 човека.
Така че при увеличаване ефективността на работата, при увеличаване асортимента и пазароемкостта на тези производства това предприятие има всички шансове в скоро време да излезе от този списък и да се върне при онези предприятия, които работят добре. И аз искрено се надявам до Нова година предприятие "Пима" да се върне в семействата на нормално и добре работещите предприятия в страната. Благодаря ви.
Господин Статков, ето Ви писмения отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Радев.
Има думата за реплика господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Господин заместник министър-председател, радвам се, че сте тук, защото става дума и за Вашата работа, и за работата на господин министъра. Аз констатирам отново, че вие не си знаете работата, вие не си познавате проблемите, уважаеми господа!

Фактите, които изнесе господин Радев, са далеч по-малко от това, с което аз разполагам. А той отговаря за тази дейност. На това ще се спра накрая.
Господин Радев, говорите за това защо сме стигнали дотук, а забравяте да питате себе си чие правителство разсипа военнопромишления комплекс през 1991 г.? Кой доразсипа икономиката в края на 1996 г. и началото на 1997 г., когато трябваше да има национално съгласие? Не ми задавайте такива въпроси преди да си отговорите Вие от позицията на държавник, а не от позицията на партиец.
На следващо място, неслучайно Ви зададох тези уточняващи въпроси. Защото на мен ми е ясно и аз го казах, докато говорихте с госпожица Михайлова, че заплатите не са проблем. Аз го знам това много по-добре от Вас. Проблемът е за това, че Вие не изпълнявате закон, с който, ако не бяхте съгласни, трябваше да го промените. Вие не го променихте. Значи сте длъжни да го изпълнявате цялостно. Вие отговаряте за това, а не изпълнявате основните неща вътре в него, които са свързани с пазарна стратегия - затова Вие не говорихте, които са свързани с вземанията, за Ваше действие или бездействие, които са свързани с насърчаване на износа в определени държави. Затова също не отговорихте. Не се смейте, защото става дума за една наистина голяма възможност на това предприятие, която Вие не сте подпомогнали, господин Радев. Даже не сте се поинтересували за държавата, не искам да го спомена от съображения за национална сигурност.
На следващо място, Вие работите на парче. Аз неслучайно Ви попитах доколко съответстват тези въпроси с националната сигурност. Продавате активи на военноотбранителната промишленост, без да имаше концепция за национална сигурност. Утвърдили сте програма, а тази пролет едва утвърждавате тази концепция. Няма военна доктрина. Вие вършехте национално предателство, господин Радев, с този начин на работа. Вие работите на парче, господин Радев - когато възникне пожар, когато възникне проблемът.
Ето затова аз считам, че предприятието има огромни шансове, но Вие трябва да си промените работата в оставащото Ви време - поне един, или два, или три месеца. Да покажете, че нещо можете, както обещавахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Александър Каракачанов да развие своя актуален въпрос относно участието на господин Тома Жеков, началник на Главно управление "Държавен финансов контрол" в Съвета на директорите на ЕАД "Полуремаркета и контейнери", град Добрич.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Надявам се, че моят въпрос няма да се схваща политически. Става дума за един господин, който е назначен от предишния министър, но успешно вирее и при сегашния. Затова аз искам да си изясня въпроса с него.
През 1997 г. в пресата последователно в ежедневниците "Труд", "Демокрация", "Стандарт", "Дума" и "Новинар" се изнесоха данни с тежки обвинения срещу господин Тома Василев Жеков, началник на Главно управление "Държавен финансов контрол" при Министерството на финансите, свързани с корупция в особено големи размери, реализирани чрез използване на служебното положение.
На пресконференция в БТА на 13 февруари 1998 г. синдикалното обединение "Промяна" обобщи тези обвинения, документира някои от тях и ги предостави на Вас, господин министър, като поиска оставката на господин Тома Жеков.
Досега отговорност от господин Жеков, поне на мен, не ми е известно да е потърсена.
Тъй като част от обвиненията срещу него като тези за укриване на резултати и прикриване на вреди и злоупотреби при извършване на финансови ревизии, могат да бъдат доказани само със суперревизии, назначени от Вас, затова поставям в отговор актуален въпрос за нещо, което е безспорно и документирано, а това е нарушението на чл. 16 от Закона за държавния финансов контрол. Това е нарушение на изричната забрана в този член на закона, т.е. участието в Съвета на директорите на ЕАД "Полуремаркета и контейнери", град Добрич. Господин Тома Жеков обяснява своето участие там въпреки тази изрична забрана, че това е станало с разрешение на министъра на финансите.
Такива разрешения са нелегитимни, тъй като никой не може да стои над закона, дори министърът на финансите.
И тъй като аз не знам дали Вие сте дали такава индулгенция, а аз Ви питам дали сте дали, или ако не - то може би е дал Вашият предшественик господин Димитър Костов от правителството на Жан Виденов, но и в двата случая каквото и да е, това е нещо, което е абсолютно незаконно. Единствено парламентът може да разреши такова участие в бордове на търговски дружества, ако допълни чл. 16 от закона в смисъла на забрана за участие в управленски екипи.
Искам да отбележа, че горепосоченият господин е бил в такива екипи близо 2 години. Тоест, не може по никакъв начин да се оправдае неговото присъствие с някакво разсейване.
В тази връзка, уважаеми господин министър, моля да ми отговорите на следните въпроси:
Първо, считате ли, че господин Жеков може да продължава да изпълнява функциите си, при положение че е извършил нарушение на Закона за държавния финансов контрол и то очевидно и постоянно го е извършвал в продължение на близо 2 години, което нарушение е в смисъл, че изрично му се забранява да участва в управленски екипи на предприятие?
Второ, не считате ли, че господин Жеков е длъжен да върне получените като председател на Борда на директорите на завода в град Добрич суми и начислените лихви? Трябва да се има предвид, че сумите за 1997 г. са в размер на 1 млн. 641 хил.лв. Като се има предвид все пак, че част от сумите са още от 1996 г., значи стойността е още по-голяма.
Третият въпрос е: разпоредихте ли се като ръководител на Държавен финансов контрол съгласно съответния член на закона да се проверят изнесените в пресата данни, включително и чрез извършване на суперревизии?
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Каракачанов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Каракачанов, Вие мотивирахте до известна степен въпросите си, донякъде даже сам получихте отговор на това, което ме питате. Но формулирате най-накрая конкретно точно три неща, които Ви интересуват.
Какво мога да Ви кажа по този въпрос? По първото, което ме питате - дали съм давал разрешение и кой е давал, ако някой е давал, не, господин Каракачанов. Не само че не съм давал разрешение, а точно обратно. Някой преди мен е давал разрешение вероятно, ако така твърди господин Жеков. Пред мен не го е твърдял, но Вие казвате, че го твърди. Случаят наистина е едно заварено положение от времето, когато не е имало такова несъответствие в закона за заемане на подобна работа, години преди това. Действително през 1996 г. това състояние вече става в колизия с действащото по средата, може би, на 1996 г. законодателство. Ако някой мой предшественик е разрешил това и е понасял подобно съжителство, това не е мой проблем. Мой проблем би бил, ако аз бих продължил подобна ситуация. Трябва да Ви кажа, че още в момента, когато заех поста на министър, аз бях информиран от самия господин Жеков за този проблем и моето становище беше, че той незабавно трябва да излезе от този Управителен съвет. Никакъв спор нямаше по този въпрос и в деня, в който беше проведен този разговор, господин Жеков ми показа писмена молба до това предприятие за освобождаването му, считано от същия този ден. Оттогава насетне до провеждането на Общо събрание на акционерите на това дружество - забележете, то е 90 на сто частно и само 10 на сто е държавното участие в това дружество, до момента, в който се събира Управителният съвет, за да вземе решение по този и други въпроси, действително възнаграждението е било депонирано. То няма по какъв друг начин счетоводно да се изрази. Но той не е получавал нито стотинка от този момент нататък и това просто е доказано. Нещо повече, през април, когато се е състоял първият Съвет на директорите след депозираното писмо на господин Жеков, той взема решение в съответствие с тази молба и онази набрана сума, за която Вие питате, която е депонирана до този момент, е сторнирана. Това означава, че това записване се заличава и сумите престават да бъдат извадени от стопанския оборот и никой не може да ги получи по-нататък.
По отношение на третия Ви въпрос. Вие казвате, че в медиите са изнесени различни данни за едни други, трети нарушения и казвате дори злоупотреби и корупция, дори някои актове, които били задържани и не стигали до тяхното предназначение.
Господин Каракачанов, Вие като народен представител имате всичките права да извършвате проверка по всички държавни институции и никой няма право да Ви забрани да съберете необходимата информация. Ако всичко онова, което се изнася в пресата, тръгна да го проверявам със суперревизии, както Вие твърдите, това означава нищо друго да не се прави освен това, тъй като вестниците изобилстват с различни хипотези, предположения и догадки, ако щете.
Но защо това, което казвате, е невъзможно да стане - това ще се опитам да Ви убедя, а Вие можете да го проверите в качеството, което имате, на народен представител.
Значи в страната финансовите ревизии се извършват от достатъчно голям брой финансови ревизори в много населени места - колкото са окръжните градове - толкова. Всеки един финансов ревизор носи лично отговорността и ангажимента от качеството на онова, което той проверява, и това, което той констатира в резултат на тази проверка. Никой освен прекият ревизор и неговият пръв началник не носи отговорност по-нататък за неговите действия. Той няма право да се подчинява никому и е длъжен, когато приключи ревизията, да обезпечи реализацията на този акт, да обезпечи изпълнението на констатациите в този акт. Освен това по закон е длъжен ревизионният акт да го изпрати на няколко адресата - на принципала, на прокуратурата, на полицията и на следствието. Това е пряко, неотменимо задължение по закон на всеки, който има право да извършва финансова ревизия. И никой не може да му попречи да спре или да не изпрати тези актове някъде, както се твърди, Вие казвате.
Тук съм подготвил един списък-справка на онези ревизионни актове, за които казвате, че има съмнение, че не са стигнали до предназначението си. В тази справка са цитирани датите и изходящите писма, с които съответните актове са разпратени до съответните адресати. Ако проявите интерес, съм готов да Ви дам тази справка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика имате думата, господин Каракачанов.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин министър, аз се радвам, че все пак част от сумите са сторнирани. Това е положително, но все пак да не забравяме, че господинът, бидейки в нарушение на закона, е получил друга една част, която е над 1 млн. и 200 хил. и която мисля, че би трябвало да върне. Аз се надявам да ми отговорите на тази част от въпроса - дали не трябва все пак да върне това, което е взел.
Другият ми въпрос: в крайна сметка този господин, най-важният ревизор в държавата, който би трябвало да дава пример на всички, в продължение на близо 20 месеца, тоест близо две години е в крещящо нарушение на закона и никаква реакция, никакво наказание. Може би поне "мъмрене" му наложете от Ваше име. Или аз да му наложа "мъмрене" в качеството си на народен представител. Но аз ви питам: Вие не се ли безпокоите от, хайде да не казвам морала, че тази дума вече звучи изтъркано, но не се ли безпокоите от този човек, който би трябвало да дава пример, 20 месеца е в пълно нарушение на закона и Вие продължавате да го държите на този пост. Аз разбирам, че предшественика Ви е по-виновен, но няма защо да поемате неговата вина.
Така че аз Ви умолявам, наистина направете някакъв извод за този човек, ако не искате пред нас тук, поне за себе си. Защото аз не виждам какъв пример ние ще даваме, че правим някаква нормална икономика, когато позволяваме на хора и то точно на тези, които трябва да проверяват другите, те да са в нарушение на закона 20 месеца и после да се разсейваме по този въпрос.
Така че аз се радвам, че все пак има някакво придвижване по въпроса. Молбата ми е да направите извод за този човек и той да си върне парите, които е взел през тези 20 месеца. Ще намери откъде, ако трябва да си продаде там телевизора, но да ги върне. Поне да има някакъв вид за справедливост в тази държава. Това е молбата ми, господин министър, пък вече щом ми възлагате аз да правя проверки в качеството си на народен представител, надявам се да ми съдействате някой път, ако Ви звънна по телефона директно. Ще се заема и с тази работа, макар че не мисля, че точно това ми е задължението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Каракачанов.
Дуплика на господин министъра.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин Каракачанов, Вие забравихте да поискате справката, за която Ви говорих и която изобличава онова, което твърдите в третата част. Заповядайте, защото това е сентенцията на Вашия въпрос, а не емоцията, която се опитвате да придадете на това кой какъв морал и докъде има.
Господин Каракачанов, аз отговарям за това министерство за периода откакто съм министър и нося пълната отговорност за взаимоотношенията ми с всички мои подчинени.
Моля Ви, за периода назад от мен, обърнете се към хората, които тогава са ръководили това министерство, дано те да Ви отговорят по начина, по който аз бих го направил някога, когато няма да бъда министър. Не отричам, че и тогава ще отговарям за всичко, което става сега в министерството, а, бих казал, и в много сфери и извън него. Но ви моля, не отдавайте повече такова голямо внимание на това, което пишат медиите, това, което те обвиняват, това, което отделни групи хора искат от Вас като народен представител. Проверете тези неща и после ги изнасяйте от тази трибуна, защото, пак Ви казвам това, с което започнах, ще завърша с него: ако трябва тези вестници и тези медийни съмнения да бъдат проверявани, аз трябва да Ви кажа, че трябва да започна с Вас самия. Нямате представа за Вас самия колко много неща има, които трябва да бъдат проверени, но не го правя, защото нямам достатъчно основания за това. Благодаря ви. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Актуален въпрос от народния представител Иван Бойков относно състоянието на ДЗУ - Стара Загора, към господин Муравей Радев, министър на финансите.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Радев. Аз съвсем кратко съм формулирал моя въпрос и съжалявам, че трябва да го задам към Вас, но така или иначе Вие сте в момента човекът, който ръководи ДЗУ - Стара Загора.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: За жалост.
ИВАН БОЙКОВ: ДЗУ - Стара Загора е едно от водещите предприятия в града, в региона, а дори и в страната. В него са заети около 2600 висококвалифицирани специалисти. В момента предприятието е в изключително тежко състояние. Въпреки че част от него е раздържавена по линията на масовата приватизация, към момента държавата притежава повече от 60% от акциите на ДЗУ. Липсват поръчки, заплатите на хората не се изплащат или се изплащат част от тях.
Моят актуален въпрос към Вас, господин Радев, е: какво е състоянието на ДЗУ към днешна дата и въз основа на Вашата оценка какви мерки смятате да вземете като принципал? Как виждате близкото бъдеще на ДЗУ? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Бойков, и ДЗУ е предприятие като онова, за което преди малко отговарях - "Пима", и то е в така наречения списък на предприятията в програма за финансово оздравяване и то има същите проблеми като много други предприятия, само че, бих казал, че се отличават в негативна светлина по отношение на това, което преди малко говорих, за "Пима", например.
След проведените търгове на масова приватизация от юни миналата година Министерството на финансите е акционер с 65-процентно участие вече в капитала на ДЗУ, а другите собственици на предприятието са "MG-холдинг", това е бившият приватизационен фонд "Мултигруп" - с 31 на сто, работнически колектив с 3,5 на сто и индивидуални участници с 0,35 на сто. Това е съставът на собствениците на ДЗУ към настоящия момент.
Какво е финансовото състояние питате. Резултати, давам ви края на 1997 г. и края на първото тримесечие тази година - втората цифра, която ще ви съобщавам.
Приходи от дейността: за миналата година 4,8 млрд. лева. Говоря приблизително. За първото тримесечие на тази година - 2 млрд. лева.
Продукция на склад: миналата година 607 млн., тази година - 542.
Загуба за миналата година в края на годината почти 700 млн. лева, тази година в края на първото тримесечие - близо 5 млрд. лева.
Задължения към края на миналата година - 110 млрд. лева, в края на първото тримесечие на тази година - близо 115 млрд. лева, в т.ч. данните са дадени по структура, мога да ви ги съобщя, но нека не бъдем досадни. При проявен интерес мога да ви дам цялата справка за състоянието на предприятието.
Добре е да се спрем на загубата, която ДЗУ отчита към 31 март в размер на близо 5 млрд. лева. Тя се дължи на загуба от основната дейност - 1,3 млрд. лева; загуба от промяна на валутни курсове - 3 млрд. и 550 млн. лева; загуба от други финансови извънредни операции - 106 млн. лева. Загубата от основната дейност е в резултат на липса на поръчки за производство на компактдискове - едно от малкото рентабилни производства на специалната лицензирана линия за компактдискове, която е собственост на ДЗУ АД. През 5-те месеца на тази година търговското дружество произвежда и реализира нерентабилни стоки за бита, които представляват около 95 на сто от цялото производство на предприятието за тази година.
Оценката на Министерството на финансите е, че настоящото тежко финансово състояние на ДЗУ е в резултат от отпадането на пазарите за високотехнологичните изделия на дружеството, от една страна, и на перманентните проблеми при производството на компактдискове, от друга страна.
Бъдещето на ДЗУ - Стара Загора: според нас то е свързано с намирането на стратегически инвеститор от приватизационния посредник "Роланд Бергер" и Агенцията за приватизация и то до края на тази година. Ние смятаме, че тази процедура максимално трябва да бъде ускорена и ще направим всичко възможно като принципал да съдействаме за това.
До приватизацията обаче ще бъдат осигурени средства за погасяване на стари задължения чрез продажба на активи и обособени части от това предприятие. Решението на Финансите като мажоритарен собственик е да се предложи на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 18 т.м., именно да вземат решение по този въпрос - за продажба на обособени части и на относително ненужни дълготрайни материални активи.
След продължително обсъждане и съгласуване бе прието решение N 272 на Министерския съвет от 8 юни т.г., за производство на енергоспестяващи лампи. Подготвен е такъв договор между ДЗУ и Министерството на труда и социалната политика, който ще осигури работа на около 300 специалисти и се очаква да повлияе благоприятно върху рентабилността на предприятието като цяло. Не крия, че имах лична намеса и съдействие за сключването на този договор. До известна степен проблемът възниква от необходимостта от конкурс при даването на държавни поръчки. Вие знаете, че законът изисква необходима процедура, която задължително трябва да се спазва и във времето нещата малко се удължават. Но тези процедури са на път да приключат и се надявам скоро това производство да стане основното в предприятието, тъй като не са тайна за никого проблемите, които пиратските компактдискове създадоха на България в международен мащаб дори, а оттам вече пряко и на самото предприятие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Бойков, имате думата за реплика.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Всичко това е така, но Вие само не казахте какво ще правите с 2500 висококвалифицирани специалисти, след като казахте, че осигурявате работа за 300. Аз направих две посещения в завода. По време на едното около час говорих с изпълнителния директор. Той ми каза това, което казахте и Вие: поръчки няма. Поръчки няма от миналата година. Правят се брави и разни други елементарни изделия. Въпросът с поръчките е Ваш, така или иначе... (Оживление.)
Правих среща и с профсъюзите. На профсъюзите сте казали, че ще трябват лампи. Наистина данните са Ви коректни, но лампите покриват заплатите горе-долу на около 300 човека. Само че те няма да покрият загубите на предприятието.
Трети въпрос като реплика, който искам да Ви отправя: Вие не считате ли, че целенасочено предприятието се води към това да се продава на обособени части? Защото след като продадете обособените части няма да има ДЗУ по принцип. Вие не продавате технологията, разкъсвате технологията и след това няма да има нищо.
Ако е така, заявете и кажете, че ще фалирате предприятието и ще го ликвидирате. Но там така или иначе трябва да има яснота. И това трябва много ясно да се чуе, защото в момента в Стара Загора в същото състояние са и "Агробиохим" и други предприятия, които формират около 50-60 на сто от работната сила в града. И този проблем не е само в Стара Загора, а и в Перник и на други места. Ясно е, че трябва да се говори точно, конкретно и категорично по този въпрос.
За продажбата на активи и обособени части има определени апетити в града от определени хора.
По отношение на т.нар. пиратски компактдискове също е много интересно да се разсъждава. Аз бях на едно съвещание в НДК миналата година, когато се провеждаше международен форум и там се изнесе, че България произвежда само 5 на сто... Делът на пиратските компактдискове, които България произвежда, е само 5 на сто от световния пиратски пазар! А се оказа, че ние сме най-големите пирати в света!?...
В този завод имаше два борда, сега се гласи и трети. Тези два борда бяха от хора, назначени от Вас. Някак си не чувствам отговорността. Чувствам само отчет в цялата тази работа. В края на краищата трябва да станете и да кажете какво ще бъде и с това да се приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Бойков.
Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин Бойков, аз много ясно се изразих на чист български език, но Вие като че ли не желаете да разберете и сега ще Ви повторя още по-ясно:
Това предприятие е в процедура за приватизация. Неговият шанс, единственият му шанс според мен е стратегически да дойде предприятие, което може да работи подобна дейност и има пазари по света. Това е шансът на ДЗУ и на много други предприятия. Това е пътят за неговото спасение. Друг път аз не виждам. Дотогава това, което направихме, го правим за последен път - заявявам го от тази трибуна. Съвсем на грешен път сте, ако смятате, че наше задължение е да търсим реализация на продукцията на всички предприятия в България. Това го правеше държавата на социализма. Тя създаде точно тази лоша структура на производство. Не се усмихвайте, защото нашият проблем в България - истинският голям български проблем, това е изключително лошата структура на индустрията, която беше построена в тези 45 години. (Шум и реплики от ДЛ.) С тази умопомрачителна мания, която доведе нашето стопанство до сегашната криза. Защото ако не се преструктурира тази индустрия, България никога няма да види бял свят. И точно Вие, като народен представител, трябва да знаете точно този прост факт, че държавата не може да продължава да се грижи за това какво да произвежда едно предприятие, какво да продава и на каква цена да го продава. Най-после това е проблем на мисленето на някои хора в България. От това по-ясно, здраве му кажи.
Всички предприятия, които успеят да се съвземат до края на тази година и са в този списък - чудесно, те ще продължат. Онези, които не успеят обаче, трябва да бъдат закрити и ние ще имаме волята да го направим, защото друг път няма. Друг път за икономиката в България просто няма. Ако не се освободим от такава баластра, ще си останем винаги на дъното, а ние не желаем това. Благодаря ви. (Недоволство от ДЛ.)
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Щом и ДЗУ е баластра!?...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ, от място): Аз съм доволен от отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Актуален въпрос към министъра на финансите господин Муравей Радев от народния представител Георги Пирински относно възможността гражданите да си платят данък сгради и данък смет.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Уважаеми господин министър! На 30 юни 1998 г. изтече срокът за плащане на данък сгради и данък смет с отстъпка. Във връзка с това първо, колко съобщения са изпратени до данъкоплатците, в това число в София и големите градове, и колко граждани са си платили данък сгради и данък смет?
Второ, какво показва съпоставката на сумите на внесените данък сгради и данък смет от физическите лица в държавния бюджет към 30 юни 1998 г. спрямо 30 юни 1997 г. при отчитане на инфлацията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! На първия от Вашите въпроси мога да кажа, че към 30 юни тази година са изпратени около 40 хиляди съобщения до гражданите, подали съответните имуществени декларации. Данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци - надявам се знаете, че таксата е нещо, което е в прерогативите на общинските съвети и като размер, и като място, където постъпват, както и другите имуществени данъци - своите задължения към 30 юни по предварителни данни са платили около 3 хиляди граждани.
За голямо съжаление не бих могъл да Ви дам на този етап по-точна разбивка по отношение на структурата на тези плащания, но тенденцията е София и големите градове да са по-назад, отколкото страната като цяло, предвид на това, че там като че ли по правило в последните един-два дни големите маси от данъкоплатци представиха своите декларации и това затрудни тяхното обработване във всички звена, в които те постъпват след това. И най-вече общините, които имат да попълват собствен раздел в декларациите, както и звената, които извършваха маса проверки впоследствие - първо, на логичността на тези данни, на тяхната достоверност, на дублирането на някои от тези декларации... Всичко това се изчиства в един последователен порядък, след което се печата това съобщение, за което говорихме, и то се изпраща на съответния данъкоплатец.
Това е една много сериозна, бих казал, доста трудна процедура, но тя като процес е овладяна. В момента въпросът е не на проблеми по един или друг фактор, който може да повлияе на тази процедура. Проблемът е единствено времето и възможностите за обработка на тези огромни масиви от съответните технически средства.
По отношение на Вашия втори въпрос аз бих Ви задал един насрещен въпрос: на 30 юни не съм в състояние да направя тази съпоставка, която искате. Това може да стане след 20 дни, защото такава е систематиката в страната по събирането на данните от всички източници, тъй като знаете, че плащанията стават освен в брой и по пощата, и по банков път. Тези неща минават през различни институции докато стигнат до мястото, където се обобщават и обработват. Така че ако държите на 30 юни, ще трябва да повторим този въпрос след 20 юли. Мога да Ви дам пълна и изчерпателна информация, ако желаете писмено, но ако желаете устно, сега мога да Ви дам информация към 30 май за съответните периоди на тази и на миналата година - абсолютно достоверни. Желаете ли?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Да.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Да, чудесно.
Вие питате най-общо какво се е събрало за тези пет месеца на миналата и тази година и как се е отразила инфлацията на същите тези две величини.
Има три елемента на инфлация, които ще Ви посоча, а Вие ще прецените това, което ще кажа след това, до каква степен се нанася на тези измерения:
Най-напред имаме инфлация миналата година за тези пет месеца от 1 януари до 30 май - 480 на сто. Имаме инфлация от 1 януари тази година до 30 май - 4,3 на сто - повече от 100 пъти по-малка инфлация! Имаме още един елемент на инфлация, който би трябвало да се вземе под внимание точно за Вашето питане. Това е инфлацията с база май миналата година и май тази година. За периода май 1997 - май 1998 г. натрупаната инфлация е 22 на сто, тоест една пета от 100 за дванадесет месеца.
Самите величини:
Приходите от имуществени данъци и такси към 31 май т.г. са почти 38 млрд.лева - 38 302,8. За същия период на миналата година приходите са били 12 млрд. 890 млн.лв., следователно около 13 млрд.лв. Тринадесет милиарда лева са постъпили от имуществени данъци и такси общо. Те отиват в общините. Това е три пъти повече от миналата година.
Само от данъка върху недвижимите имоти - предполагам, че върху това се съсредоточава въпросът и интересът, тази година е набрана сума от 3 млрд.442 млн.лв. срещу 1 млрд. и близо 500 млн.лв. за миналата година, тоест 2,3 пъти повече тази година.
Таксата за битови отпадъци - при 6 млрд. 478 млн. лв. миналата година, тази година, за петте месеца, е 5 млрд. 168 млн. лв., което представлява 1,2 пъти повече.
И последното, което влиза в тези имуществени данъци, е данъкът върху превозните средства. Тази година е 19 млрд.лв., а миналата година е бил 2,5 млрд.лв., тоест 7,6 пъти!
Която и инфлация да вземем от тези три, както и да въртим тези инфлации и величини, налице е едно явно показано, далеч по-добро и по-голямо изпълнение в приходната част от имуществените данъци и такси, независимо от това, че толкова малко са постъпилите от гражданите суми към този момент в бюджета на общините. Защото самият приход не само от гражданите, а и от предприятията, взети заедно, е около 2 - 2,5 на сто от сумата на всички приходи в общините. Тези 2,5 на сто са толкова малка, пренебрежимо малка величина, че въобще една част, която е забавена от тези 2 на сто, каквато е тази на гражданите, които вече започват да плащат, но тепърва ще изплащат своите данъчни задължения, тя по никой начин не би могла да бъде основание да се смята, че по някаква причина от този характер някои от общините са в тежко финансово състояние. Има такива, но далеч по други причини, а не по тази. А общо за страната числата, които Ви казвам, много ясно изразяват тези тенденции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Имате думата, господин Пирински, за реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ): Господин министър, два са аспектите на Вашия отговор и на въпросите ми, разбира се. Първият е това наистина трагично състояние на броя на гражданите, изплатили своите данъци на имуществени сгради за полугодието. И по този показател, който Вие съобщихте - 3000, Вие сам трябва да признаете, че една от най-сериозно пропагандираните акции на правителството за въвеждане на облекчен режим на плащане до първото полугодие се е провалила напълно. И то се е провалила поради пълната дезорганизация, която благодарение на Вашето така наречено управление и ръководство на данъчната администрация, се създаде. Вие с Вашите действия в данъчните служби създадохте изключително напрежение, отидохте на замяна на данъчни служители със студенти, които, както стана съвършено ясно, не могат да обработят този масив от документация. До 30 март Вие създадохте в страната изключително напрежение на хората да попълват декларации, с които не можеха да се справят, както се оказа, и членове на Народното събрание, и на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, и ги карахте да търсят правна консултация и да харчат маса пари, повече, отколкото тези 1000-2000 лв., които евентуално ще икономисат. И в края на краищата се стигна до една дълбоко травмирана данъчна администрация, която изключително трудно работи, и граждани, които така и не знаят докога ще бъде продължен срокът, ще имат ли възможност с отстъпка да си платят данъка. А Вие мълчите. Министерството на финансите мълчи. По едно време се появи някакво съобщение, че ще има един месец продължение, след това - пълно мълчание. Вие тук тежко, според мен, се провалихте именно във Вашите отговорности. Тук не можете да твърдите, че отговорността е на някой друг или пък наследство.
Що се отнася до сумите, които споменахте. Вие съчетавате очевидно различни съвкупности. И независимо че са 2,5 на сто тези данъци, за които говорим, в условията на тежки липси на планирани приходи в местните бюджети поради продължаващия срив в производството тези суми са от съществено значение именно в тази първа част на годината. Така че по никой начин не може да се омаловажава всеки несъбран приход от такива данъци за общините.
Не става въпрос дали аз приемам или не Вашия отговор, но аз съм дълбоко неудовлетворен от това, че Вие не изразихте тук една самокритика, едно признание, че Вашите действия в тази област през първото полугодие изцяло потвърдиха въпросите, да речем, на господин Руси Статков от януари и от февруари и към Вас, и към министър-председателя, онази загриженост, която той много ясно изрази от тази трибуна, а Вие твърдяхте, че няма абсолютно никаква опасност и всичко ще се развие така, както си го представяхте. Оказа се, че той беше прав, че ние бяхме прави, а Вие - не. Добре е да отчетете този факт, да нормализирате режима на работа в данъчната администрация и да сключите нужните трудови договори с хората, които работят там, а не да ги травмирате по този недопустим начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пирински.
Дуплика на господин министъра.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ДЛ, от място): Аз се извинявам, че няма да мога да чуя отговора.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин Пирински, добре е все пак да ме чуете за минутка, защото Вие с трогателна загриженост търсите телето там, където никога няма да го намерите.
Господин Пирински, най-лошото на този парламентарен контрол е, че след като Вие зададате въпрос и бъдете удовлетворени до известна степен, то си е Ваш проблем до каква степен, от една точна, ясна, добре изразена мотивация, с аргументи и с числа такива, каквито са, Вие идвате на тази трибуна и правите един урок по популизъм. Защо по популизъм, Ви питам аз? Ами всичко това, което го твърдяхте тук, е абсолютно невярно. Защото, ако общините имат проблеми с тези данъци, те ще ги изразят пред нас.
Уважаеми господин Пирински, и Вие, депутати отляво! Ние с тази Асоциация на кметовете на общините непрекъснато кореспондираме и поддържаме връзки. И най-малкият проблем на България днес е този, който Вие поставяте, и се стараете да го направите в национален, по същия начин, по който вашият председател се опита пред президента да постави този въпрос като крайъгълен камък на националната ни сигурност. Чувствате ли колко сте олекнали с такива твърдения?! (Шум в залата.) Това е първо.
Второ. Аз трябва да Ви кажа, че в момента бе извършено едно гигантско усилие в национален мащаб да се създаде имуществен кадастър на България. Гигантско усилие, десетилетия занемарен процес. Ние го направихме. Вярно е, че е трудно, вярно е, че имаше проблеми и то немалко, вярно е, че имаше и доста недъзи. Но такава обемна работа не може да се свърши по мед и масло. Но тя вече е зад гърба ни, повтарям това, зад гърба ни е и оттук нататък България най-после ще разполага с онова, което е необходимо за този имуществен регистър. Но естествено това на Вас не ви харесва. На вас би Ви харесал един провал, на Вас би Ви харесало нещо, което да попречи на спасението на България при управлението на сегашното мнозинство. Само че с такива твърдения, с такива нелепици, с такива презумици, пак Ви казвам, никога няма да намерите телето, защото то просто не е там. (Шум в залата, неразбираема реплика на Илия Баташки от ДЛ, ръкопляскания в блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Питане от народния представител Нансен Бехар относно нерешени въпроси по възстановяване собствеността на еврейските общини. (Шум в блока на Демократичната левица, неразбираеми реплики от Илия Баташки.)
Господин Баташки, правя Ви порицание, защото пречите на работата на парламента. Въпросът е към министъра на търговията и туризма господин Валентин Василев.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Василев! Миналата седмица от тази трибуна прозвуча, меко казано, една неточност, а именно, че сътрудничеството между България и Израел не отговаряло на възможностите и поради това че българските евреи в Израел били обидени. Искам тук да кажа, че въпреки всички тези действия на тоталитарното правителство, безумията, които съпътстваха някои от тези действия, каквото бе например скъсването на дипломатическите отношения между България и Израел, трудностите по запазване на българското гражданство и т.н., тези наши сънародници останаха патриоти и доказаха това на дело.
Аз считам, че въпросът не е в това. Сега редица действия на изпълнителната власт, както и при предишните правителства, на администрацията пречат на тези отношения. В случая моето питане има не само национален, но има и международен отзвук. Защото редица среди и редица организации се вълнуват от проблема за реституцията на еврейските имоти в България. Именно затова моят въпрос за нерешените въпроси във връзка с възстановяване на собствеността на еврейските общини в България има изключително актуален характер.
Не мога да кажа, че тези въпроси не са законодателно решени. Ние имаме едно добро реституционно законодателство, имаме в случая решения на съда и областния управител. За съжаление налице е неизпълнение на тези решения от страна на Вашето министрество, господин Василев. И аз ще се помъча да бъда по-конкретен.
Искам да кажа, че не бих отправил това питане, ако ставаше въпрос за реституция, която създава социални проблеми. Аз лично считам, че това са много сложни неща, които не трябва да бъдат допускани да се превърнат във фактор, създаващ социално напрежение. Но в случая тези, които пречат на връщането на имотите на еврейската община, са държавни фирми, подчинени и управлявани от Министерството на търговията и туризма. Именно те създават и съответните проблеми.
За какво става въпрос? Първо, за възвръщането на една част от собствеността на хотел "Рила". Независимо от решението на Висшия държавен арбитраж по дело N 471 от 1991 г., потвърдено и от Върховния съд с Решение N 620 от 27 септември 1996 г., които, както Ви е известно, не подлежат на обжалване, с което е призната собствеността на организацията "Шалом" като първоприемник на еврейските народни общини и консисторията, все още не е издадена заповед от Вас за изключване на присъдените 48 на сто идеални части от сградата и дворното място от капитала на дружеството - хотел "Рила" ЕАД, което е изцяло във Ваша компетентност.

По висящото дело 4855 от 1996 г., по описа за делба на сградата, представителите на Министерството на търговията и туризма и Хотел "Рила" ЕАД, в последните две заседания, след промяната на борда на Хотел "Рила" ЕАД, на 11.02.1998 г. и на 24.04.1998 г. са изменили позицията си. Започва оспорване на собствеността на въпреки влезлите в сила съдебни актове. Тази промяна на позицията, особено на министерството, е изключително озадавачаваща и смущаваща.
Втори случай, става въпрос за имота на ул. "Съборна" N 9. Независимо от заповедта на областния управител на София за деактуване на имота, същият още не е подписан от капитала на ЕЛБИ "Булгарикум ЕАД". Висши служители на министерството интервенират пред областния управител за спирането й. От страна на ЕЛБИ "Булгарикум" се отказват всякакви разговори с ОЕД "Шалом", пускат се жалби срещу заповедта на областния управител, след като се знае, че с оглед на постоянната практика на Върховния административен съд, те са неоснователни. И това се прави само да се печели време.
Господин министър, считам че тези случаи са изключително неблагоприятни и се наврежда на имиджа на България и на вашето министерство. Считам също така, че след като успешно бяха решени други въпроси, свързани със социални заведения, е недопустимо да се спъва реституционният процес за два обекта, с които ще се подпомогне и социалната дейност на организацията. Моля за отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Давам думата на министър Василев да отговори на питането.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бехар, уверявам Ви, че аз имам най-добри чувства към евреите и към държавата Израел, към вашата организация и лично към Вас. И мисля, че все пак и аз имам някаква малка заслуга за подобряване на отношенията ни с държавата Израел.
Само че въпросът тук не е до добри чувства, по-скоро въпросът е юридически и Вие го знаете. Това е една стара история, която аз заварвам. И Ви уверявам, че аз имам най-доброто желание да я реша и да върна на собствениците това, което им се полага, на истинските собственици, тъй като по този начин ще отчета и раздържавяване на обекта.
Каква е всъщност историята? Организацията на еврейските общини в България е създадена в 1920 г. И абсолютно никакъв спор няма, че тя е притежавала имоти. Тук това никой не отрича, има си нотариални актове и т.н.
През 1957 г. се създава дружество с идеална цел - обществена културно-просветна организация на евреите в България, вписана в съответния съдебен регистър. Но в решението на съда никъде не се посочва, че тя е правоприемник на организацията от 1920 г. Това е писано само в устава на организацията. През 1990 г. дружеството, което е създадено в 1957 г., се преименува на "Шалом". И в решението, аз изисках да ми представят тези неща, също не е вписано, че тя е правоприемник на старата организация на еврейските общини, писано е само в устава.
След вашите опити... Значи вие сте завели едно дело през 1996 г. Най-напред сте спечелили едно дело обаче срещу Българската социалистическа партия. Няма дело и няма решение относно Хотел "Рила" или друго дружество на министерството.
През 1996 г. сте завели дело, всъщност аз тогава не съм бил министър, срещу тогавашния Комитет по туризъм, сега Министерство на търговията и туризма, министъра на регионалното развитие, Хотел "Рила", областния управител и Столична община.
За съжаление това дело не е приключило. Аз не мога да се бъркам в работата на съда. И в това дело, доколкото аз разбирам, вие трябва да представите още някакви доказателства, за да посочи съдът, че вие сте правоприемник, просто да реши този спор.
Уверявам Ви, че в момента, в който има такова решение, което да каже: "Да, това е собственикът", няма да забавя процедурата с нито един ден. Само че, поставете се на мое място. Ако вдруги ден, аз просто гледам законите, това какво е писал областният управител - всеки отговаря за себе си. Аз искам да върна имота, като зная че той се връща на собствениците. Ако утре ми се явят някакви други наследници, аз вече дочувам такива неща, и кажат: "Ние сме правоприемници на хората, които са участвали в това"?... Просто, разберете ме. Щом се приключи това дело и се установи кой е собственикът, няма да има никакво забавяне.
Същото се отнася и до сградата на ЕЛБИ "Булгарикум". Мен не ме интересуват сградите, мен ме интересува да съм юридически сигурен кой е този правоприемник, за да му върна имотите. Това е моят отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да.
Има думата народният представител Нансен Бехар, да зададе два допълнителни въпроса. Не е задължително да са два, може да е един.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Господин Василев, аз после ще изразя отношението си във връзка с първата част на отговора. Много странно е, че Вашите подчинени не са Ви дали цялата истина, за Вашия отговор, както и за тази преписка, която се води между организацията и министерството.
Известно е, че с влязло в сила решение на съда, именно нашата организация е страна по надзорно дело 471 от 1991 г., тук юристите добре ще разберат за какво става въпрос, като главно встъпил ищец. И решението е постановено именно в полза на организацията "Шалом".
Изложеното твърдение от Вас, че организацията не е страна по делото, е доста абсурдно, още повече като се има предвид, че министерството разполага с решение от това дело. Първите постъпки за възстановяване на еврейската общинска собственост бяха направени още през 1990 г. И първият резултат дойде с Постановление N 225 от правителството на господин Филип Димитров, като проектът беше подготвен от господин Петър Стоянов, тогава заместник-министър на правосъдието и внесен от господин Светослав Лучников, тогава министър.
В изпълнение на това постановление бяха деактувани и предадени на "Шалом" от министъра на финансите и впоследствие от областните управители, почти всички реално съществуващи имоти. Следователно буди недоумение как в един случай може "Шалом" да бъде правоприемник, а в друг случай - да не е. Още повече в цялата кореспонденция между "Шалом" и Министерството на финансите именно, организацията "Шалом" в повече от 50 преписки се посочва като приемник. Над 10 дела са заведени и организацията е получила своята собственост именно като правоприемник. Тоест лично у мен и представителите на организацията у нас, буди едно недоумение как може да се прилага този двоен стандарт. Аз Ви моля да вземете отношение и по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има думата министър Василев.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Аз Ви уверявам, че ще се запозная и с тези факти, които тук представяте. Тогава съм уверен, че Вие няма да имате проблеми и по отношение на това съдебно дело, което върви. И при доказване на приемствеността, веднага ще Ви бъдат върнати имотите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Желае ли господин Бехар да изрази отношението си към отговора? Имате думата.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Благодаря Ви, господин Василев. Аз съм удовлетворен от Вашата решимост и, така, воля да изправите тази несправедливост, този двоен стандарт.
Считам, че това, което е дадено като документация, ще Ви подпомогне в този процес. Очакваме в най-скоро време да стане това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Приключихме с питането към министър Валентин Василев.
Преминаваме към актуален въпрос, зададен от народния представител Михаил Миков към министъра на вътрешните работи, господин Богомил Бонев.
Има думата народният представител Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, академик Сендов.
Уважаеми господин министър! Уважаеми народни представители! Изтече доста време и намалява актуалността на въпроса. Аз се страхувам, ще видим от отговора на господин министъра, дали няма да се увеличи неговата скандалност.
За какво става въпрос? Известно е, че около граничните пунктове на Републиката има ред населени места, където, особено по западната ни граница, и свързано с югоембаргото, се натрупват огромни маси от коли и хора. Всичко това създава ненормални предпоставки за тези общини както по отношение на хигиената, така и по отношение на противопожарната безопасност, видно включително от много подробно писмо от Регионална дирекция на вътрешните работи, Видин, примерно, по отношение на Брегово, където случаят е особено акутен.
И сега, когато възниква отново някаква ситуация, предембаргова, може би, дай Боже, да не става, с едно разпореждане от Министерството на вътрешните работи се спира, забележете, събирането на такси, които са определени с решения на местните органи. Това сигурно касае цялата страна и всички тези пунктове.
По-интересното е, обаче, друго, господин министър: кое е основанието за едно такова разпореждане по отношение на решения на местните органи на власт, от вътрешното ведомство да се отменя изпълнение на такива решения, след като има специално предвиден ред, когато тези решения са в противоречие със закона, ние сме юристи и знаем, областният управител да изпълни своите права или задължения и всичко това да става по реда, законовия ред, включително процедури по обжалвания и пр.? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Давам думата на министър Бонев, за да отговори на актуалния въпрос на народния представител Михаил Миков.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Въпросните такси се събираха с решение на общинските народни съвети на базата на основание Закона за опазване на околната среда. В Закона за опазване на околната среда е предвидено, че такива такси могат да се събират само по ред, определен от Министерския съвет, и по тарифа, която се определя от министъра на околната среда и водите.
Впоследствие някои от общините измениха тези решения, явно отчитайки, че не са били законосъобразни и не са имали законово основание и промениха самото съдържание на събираните такси, като се позовават на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Какъв е проблемът? Проблемът е, че те събираха тези такси вътре в граничните зони. Те използваха структурата на граничните контролно-пропускателни пунктове и използваха служители на граничните контролно-пропускателни пунктове, които наред с другите седем-осем вида такси, които събираме от чужденците, да добавят и тази такса. Това е абсолютно незаконосъобразно. Очевидно е, че е незаконосъобразно, и то защото на границата, на граничните контролно-пропускателни пунктове има особен ред, особен режим. Той е създаден с постановление на Министерския съвет. Предстои да влезе за разглеждане Закон за граничния режим и, дай Боже, това да е тази година. Там никакви други такси, извън тези, които са определени, и извън тези органи не могат да бъдат събирани.
Освен това на служителите, които работят на граничните контролно-пропускателни пунктове, - било то от Митници, от Гранична полиция, от Санитарно-ветеринарен контрол, медикосанитарен, фитосанитарен и т..н., освен тези такси нищо друго не е предвидено да се събира и е забранено на тези служители да работят по събиране на други такси.
Доскоро практика беше различни силови застрахователи да използват тези служители, особено по линия на ТИР, за да сключат с тях договори и те да им събират и застраховки от чужденците. Това беше вид рекет към чужденците.
Никой не е отменял разпореждане или решение на общините да се събират такива такси в зоните извън граничните пунктове. Там те имат правомощия. В граничните пунктове земята е публична държавна собственост, редът е строго определен и те там нямат право да събират. Там не са им отменени правата. Така че основанието е чл. 2, ал. 1 и чл. 3 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, която наредба е приета с постановление на Министерския съвет от миналата година. Между другото, това е едно постановление и една наредба, които са работени в продължение на четири години, много трудно са съгласувани при няколко правителства и всички са били единодушни, че точно ред трябва да се възприеме там, за да има ред на границата, между другото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря на господин Бонев.
Давам думата на народния представител Михаил Миков да изрази отношението си към отговора.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря, академик Сендов.
Господин министър, за съжаление, останах с впечатлението, че или Вие нас ни лъжете или Вас Ви лъжат. В тази демократична папка аз имам един документ, излязъл от Вашето ведомство, в който се казва: там, където таксите се събират извън зоната за граничен контрол, предупредете местните служители да преустановят тази дейност. "Местните служители"... И знаете ли какво се получава? Няколко пъти общинските органи поставят въпроса в районните управления на МВР не само на едно или друго място. И там им казват: какво искате, да ви задържим ли? Ние имаме такава заповед.
Става въпрос за извън зоните за граничен контрол. В резултат на това в същото това Брегово, където от тази зона за граничен контрол тръгват през 1994 г. 24 случая на хепатит - на тази улица, която е затворена и ако влязат вътре коли с бензин и пр., става ужас... Специално за Брегово случаят това са общински служители. И общината е назначила 20 души служители, които да регулират потока от коли, за да изчакват и да могат да влязат. За съжаление бюджетът на община Брегово е увеличен в сравнение с миналата година само 36 процента, за разлика, примерно, от бюджета на президента, който е увеличен 36 пъти. И, господин президентът и неговата канцелария в едно писмо до жалващи се граждани са казали: да, редът, хигиената и чистотата са от компетентността на местните органи на властта. И няма акт на областния управител, с който да е отменено това решение, взето съответно вече по Закона за местните данъци и такси за използване на улични платна и за хигиена в населеното място, така че моля Ви вижте какво става във Вашето ведомство. Аз нямаше да Ви ангажирам. Опитах се няколко пъти да се свържа с началника на Граничната полиция, за да решим този въпрос в оперативен порядък. Нищо не стана. А може би и Вас са Ви заблудили. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Господин Бонев, министър на вътрешните работи, има думата.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Господин Миков, аз се ангажирам с реда на граничните контролно-пропускателни пунктове. Имайте предвид, че различни форми, все пак, на рекет действат много отрицателно на имиджа и на авторитета на държавата. Добре би било да можем да сложим ред там, където се образуват колони, и когато се образуват, но не по начина, по който беше направено...
Между другото, в унисон с това, което Ви казах, е и едно решение на съда точно по повод на въпросните такси. Решението е от 15 юни 1998 г. на Русенския съд, където се прави точно този анализ на абсолютната незаконосъобразност на решението на Общинския народен съвет и независимо от основанията, които са приели - дали Законът за опазване на околната среда или Законът за местните данъци и такси, дали Законът за местното самоуправление и местната администрация...
Искам да Ви уверя, що се отнася до граничните контролно-пропускателни пунктове, че който и да било, по какъвто и начин да си вземе решение да събира такси от влизащи чужденци или български граждани, дори това да не са местни общински съвети, дори това да е Висшия партиен съвет - ако решите да събирате партиен членски внос на границата, уверявам Ви, че даже без мен да ме попитат, служителите от Гранична полиция ще Ви изгонят доста безцеремонно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Завършихме с актуалния въпрос към министъра на вътрешните работи.
Преминаваме към актуални въпроси към министъра на здравеопазването господин Петър Бояджиев.
Има думата народният представител доктор Илия Баташки.
ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колежки и колеги! Моят въпрос касае някои административни разпоредби и действия на директора на Районния център по здравеопазване в Стара Загора д-р Христозова.
Уважаеми господин министър, след назначаването на д-р Христозова като директор на Районния център по здравеопазване в Стара Загора, в контекста на извършващата се здравна реформа в България същата започва с жар и енергия да разгръща своя административен и управленчески талант. Само няколко месеца бегъл поглед върху проблемите на здравеопазването в Старозагорския район бяха достатъчни на вещата ръководителка да направи изводи за работата на всички директори на здравни заведения. Явно професионалните качества на новия директор са отлични, след като той констатира и оформя категоричният извод, че всички директори на болници не се справят с трудовите си задължения и решава същите да бъдат подменени в съответствие с изискванията на Закона за народното здраве. Конкурсното начало се издига в култ за назначаване на новите директори, но се забравя за едно съществено изискване, задължително изискуемо от закона, а именно за атестацията на здравните ръководители за 3-годишен период от време. Ако тя е отрицателна, законът дава пълното основание за извършване на кадрова смяна.
След като се запознах с редица факти относно действията на д-р Христозова, не ми е известно да е провеждана такава атестация. Въпреки това директорът на Районния център, Стара Загора, воден от деформаторски устрем, успява с един ход да матира и без това обърканите в административното безпътие директори на всички районни болници в Старозагорския регион. Събрани в едно всички са "помолени" да подпишат срочни трудови договори. И при отказа само на един от тях в лицето на д-р Петличков, директор на Общинска болница, Казанлък, се получава странният за него, но закономерен за д-р Христозова акт на връчване на заповед за уволнение, предварително изготвена. Не искам да коментирам реакцията на останалите колеги, които като хипнотизирани подписват временни трудови договори.
В тази връзка, господин министър, Ви моля да ми отговорите: известни ли са Ви действията на Вашата подчинена, които явно не издигат с нищо авторитета на ведомството, което представлявате, и как бихте ги коментирали? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Давам думата на министъра на здравеопазването д-р Петър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, д-р Баташки! Съгласно чл. 4а, ал. 1 и 2 от Закона за народното здраве трудовите правоотношения с ръководителите на публични здравни заведения възникват въз основа на конкурс. За изпълнение на това изискване от закона, което е в съответствие с чл. 90, ал. 1 от Кодекса на труда, трябва да бъде изпълнено и изискването на чл. 90, ал. 3 от Кодекса на труда. Така обявената за конкурсна по реда на чл. 90, алинеи 1 и 3 от Кодекса на труда длъжност "ръководител на публично здравно заведение" се заема само въз основа на конкурс. До провеждане на конкурс длъжността може да бъде заета само по срочен трудов договор по чл. 68, т. 4 от Кодекса на труда.
Във връзка пак с този чл. 4а, ал. 2 от Закона за народното здраве и Правилника за устройството и дейността на РЦЗ директорът на РЦЗ е работодател на директорите на общинските болници в района. С оглед на гореизложеното са извършени и промените в трудовите договори на директорите на общинските болници, т.е. на тях им е предложено и те са се съгласили да преминат на срочни трудови договори, което е напълно законосъобразно.
Второ, на д-р Петличков, директор на Обединена болница, град Казанлък, е връчено предизвестие за освобождаване от длъжност по чл. 328, т. 5 от Кодекса на труда за липса на професионални качества, знания и умения, които са установени със следните документи.
С протокол на комисия, назначена със Заповед N 30 от 21 април 1998 г. по повод жалба с вх. N 206 от 14.4.1998 г. е установено, че причина за смъртта на бащата на жалбоподавателката е лошата и неефективна работа в здравното заведение. Липсва работна диагноза, не е констатирана причината за смъртта, трупът на починалия е освободен от аутопсия без да е поставена окончателна диагноза. Във връзка с пропуски на всички нива на извънболничната и болничната помощ по повод посочената по-горе жалба с вх. N 206 са наложени дисциплинарни наказания на четиримата лекари, а на завеждащ филиала на Спешна медицинска помощ, Казанлък, е наложено наказание предупреждение за уволнение.
При извършена финансова ревизия на болницата от Държавен финансов контрол, град Стара Загора, са констатирани нарушения на финансовата дисциплина и влошени показатели от медицинска и икономическа дейност на заведението. От ревизионен акт N Р-90-06 от 31.1.1998 г., Наказателно постановление N 90-01 от 19.2.1998 г. и от Заповед N 90-06-96 от 14.4.1998 г. на Държавен финансов контрол, Стара Загора, е видно, че са допуснати нарушения на финансовата и отчетна дисциплина, по-съществени от които са: неправомерно раздадени лекарства от хуманитарна помощ за 9 млн. 757 хил. 853 лева; доставени лекарствени средства от кооперация "Асфари" АД, град Асеновград за 136 млн. 643 хил. лева и от Аптечно АД, град Стара Загора, за 22 млн. 302 хил. лева, без да са спазени изискванията на закона за възлагане на държавните и общински поръчки; неправомерно събрани суми от пациенти за безплатни медицински услуги в размер на 1 млн. 231 хил. 195 лева; неправомерно изплатени 847 774 лева за вътрешно съвместяване без да е имало условия за същото.
Поради това на основание чл. 62 и във връзка с чл. 61 от Закона за възлагане на държавни и общински поръчки д-р Петличков трябва да заплати в полза на държавния бюджет глоба в размер на почти 1 млн. лева - наказателно постановление от 19 февруари 1998 г.
Трето, във връзка с атестацията. С чл. 4а, ал. 3 от Закона за народното здраве се регламентира атестирането на ръководителите на публични здравни заведения. Този текст е създаден със Закона за изменение и допълнение на Закона за народното здраве и е в сила от 11 февруари 1997 г. Следователно атестиране на основание чл. 4а от Закона за народното здраве може да бъде направено след 11 февруари 2000 г., т.е. след изтичане на три години от влизането в сила на този текст. Така че сега не е правомерно да се прави атестация по реда на този член от Закона за народното здраве.
В заключение, аз смятам, че действията на директорката на Районния център по здравеопазване, град Стара Загора, д-р Христозова са законосъобразни. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Беше направена многократно бележка народните представители да не занимават министрите по време на парламентарния контрол. Народните представители могат да се срещат с министри по всяко друго време.
Има думата д-р Баташки.
ИЛИЯ БАТАШКИ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател! Господин министре, трябва да кажа с голямо разочарование тук, в залата, пред всички народни представители и представителки, че Вие за пореден път или нас ни заблуждавате, или се опитвате да ни лъжете, или най-вероятно го правите съзнателно. За малко днес Вие щяхте да ме изненадате изключително приятно, след като ме убедихте, че в поредната бъркотия и безредие, на което сме свидетели в здравната мрежа, не сте участник, и то за първи път. Явно обаче сте си взели бележка от предишните въпроси, които съм Ви задал, или пък това отново е плод на недооценка на реалностите от Ваша страна, като сте позволили да Ви подведат и не знаете реалната обстановка в Старозагорски окръг.

Слава Богу, че злополучната заповед за уволнение на д-р Претличков е заменена с "предупреждение" и то по един нахален член от Кодекса на труда. Веднага започват проверки, които според писмо, лично адресирано от вашето министерство до Министерство на финансите и запитване, е даден отговор, че ревизията е неправомерно проведена и че лекарствата са раздадени правомерно.
Господин министър, искам да Ви кажа, че всички тези неща се вършат под въздействието на една личност, с която ще Ви запозная, като Ви задам една гатанка с множество жокери. И така, господин министър, кое е това малко младо, русокосо момченце, родено нормално на 200 км. от Стара Загора, живеещо в град Казанлък със скромното кокетно жилище от 100 кв.м., закупено за мизерните 1 млн. лв. и то след влизане в сила на новите данъчни закони и оценки? Въпросното оловно войниче на демокрацията е завършило Пазарджишкия филиал на Пловдивския медицински университет и в условията на любящата от него демокрация се опитва безрезултатно да вземе два пъти специалност по детски болести. Но, уви, да си лекар, не значи да си политик, висококомпетентен и с високи морални качества и да си играеш със съдбата на стотици хиляди честни хора. Намерете кой е този депутат и го направете първо лекар, специалист, след това го направете администратор и го пуснете свободно в пространството, за да не кепази Вас, министерството и Министерския съвет, който представлявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето Ви изтече.
ИЛИЯ БАТАШКИ: Нека, ако не сте се досетили, да Ви кажа, че това въпросно политиче е първият политкомисар на СДС в Стара Загора. Кажете му името, господин министър. Казва се Ваньо Цонов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата господин министърът.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Д-р Баташки, по последната част на Вашето слово аз естествено че нямам намерение да вземам отношение. Но ще Ви кажа, че не мен, а Вас Ви заблуждават и тези, които Ви дават подобни данни, не знам дали го правят от недобросъвестност или по някаква друга причина, защото злепоставят и Вас, и вашата парламентарна група, когато заставате или ставате да защитавате хора, които не отговарят на моите представи и на всякакви други представи за един ръководител на здравно заведение, който допуска такива тежки финансови нарушения, нарушения в организацията на работа, които се установяват не от мен, а от оторизирания за това орган - Държавния финансов контрол.
Аз искам да Ви уверя, че ще продължавам да санкционирам подобни директори независимо от това към каква политическа сила принадлежат.
Освен това искам да Ви кажа, че е много трудно да бъдеш директор на болница и не всеки може да се справи с това нещо. Защото условията са много трудни и защото ние правим реформа. Но когато се злоупотребява с финансовите средства, които знаете в какво положение са, тогава ще бъда безмислостен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Завършихме с актуалния въпрос към министър Петър Бояджиев.
Преминаваме към последното питане за днес - към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, министър Венцислав Върбанов. Питането е от народния представител Кръстьо Трендафилов.
Имате думата, господин Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър! След като имаме горчивия опит от периода 1996 - 1997 г., когато проблемът зърно беше основна тема на критиките на Съюза на демократичните сили към правителството на Демократичната левица, след като обявихме, че в България липсва пшеница и внесохме по Ваше сведение 234 хил. т излишна пшеница в България със съдействието на президента и на други държавници, която остана нереализирана, след като обявихме, че загубите, които са понесени в 1996 г. от Държавен резерв и от други структури, които внесоха зърно за изхранване на българското население, е престъпление и се търси отговорност от екипа, който тогава ръководеше министерството, след като общата политика, по която ние с Вас имаме различия, Вие знаете, за пълна либерализация на отношенията между стопанските субекти и държавата и ненамеса на държавата във всички проблеми... Разбирате, че тук имаме принципни различия. Ние смятаме, а и аз лично смятам, че държавата не може да абдикира от своите задължения в един отрасъл, какъвто е земеделието, но все едно, знаете, че се пристъпи към отмяна на Закона за защита на земеделския производител и приемането на един закон, който не подпомага, въпреки че така е кръстен, земеделието, отказахме се от защитните цени, обявихме, че държавата няма да се меси в отношенията между стопанските субекти и всичко е въпрос на търговските дружества и в условията на пазарна икономика трябва да се справят със ситуацията, в която се намират.
При всички тези неща, които казах, моят въпрос е: истина ли е, че Министерският съвет е взел Решение N 232, с което е задължил Държавен резерв ЕООД да изкупи 250 хил. т пшеница от реколта 1997 г. по фиксирана цена, която в добрия тон на пазарната икономика се пази в тайна. Според неофициална информация става дума за цена 255 хил. лв. за тон без ДДС, при начисляване на данъка цената се приближава до 170 долара за тон. Това сериозно превишава цената у нас и на световните борси, да не говоря за изкупуването на цена от площадка, която е далеч по-ниска.
Вярно ли е, че Държавен резерв ще превежда сумите директно на банките-кредиторки на мелничните комбинати, за да ги спаси от изискванията на банките да върнат кредитите си директно заради това, че некомпетентно са управлявали своите търговски дружества?
Вярно ли е, че сте наредили на мелничните комбинати с преобладаващо държавно участие да не работят ишлеме, независимо от сключените договори да изкупят от собствениците на зърно предоставеното им за съхранение и преработка зърно по 140 - 150 хил. лв. на тон, а не по 255 хил., по колкото сега държавата го изкупува?
При условие че с тази търговска операция се запълнят запасите на складовете на Държавен резерв как ще се организира изкупуването на реколтата 1998 г. и при каква цена? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Трендафилов! Колкото и да не ми се иска да се връщам през онова време, когато пред магазините за хляб се виеха опашки, когато точно поради Вашата политика зърното беше изнесено и някои търговци се направиха големите печалби, Вие явно, че показвате, че Вашата памет е много къса. Именно Вие с Вашата политика сте виновни и трябва просто никога да не се държите по този начин и да не споменавате за това време, защото Вие, по време на Вашето управление и точно Вие бяхте министър на земеделието, допуснахте България да остане без хляб - това, което не е допускано дори и тогава, когато България е излизала от война.
Но, директно на въпроса Ви. Истина е, че Министерският съвет е взел Решение N 232, както е истина и това, че решението е взето на закрито заседание на правителството и аз не съм упълномощен да коментирам неговия конфиденциален характер. Вие много добре знаете, че зърното и хлябът са понятия от специфично значение, господин Трендафилов, поради което в най-добрия тон на пазарната икономика конкретни данни за тях не винаги могат да бъдат огласявани публично. Ще Ви кажа само едно: че идеята на това решение на Министерския съвет е да се попълни нормата за натрупване количеството зърно в държавния резерв. Необходимо е тези количества да бъдат в наличност, особено когато търговията е либерализирана и правителството няма да налага минимална изкупна цена.
По изнесената от Вас неофициална информация аз няма да взема отношение. Не смятам, че парламентът е мястото, където могат да се споделят неща чути-недочути, разбрани-недоразбрани. Явно в министерството все още има служители от времето, по което Вие бяхте министър, но които, уви, са на такова ниско ниво, че не могат да ви дадат точна информация и проверени факти.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Ами дайте фактите!
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Нареждането ми мелничните комбинати с преобладаващо държавно участие да не работят на ишлеме имаше по-скоро препоръчителен характер. Обемът на така преработената пшеница през стопанската 1997-1998 г. достигна значителни размери. Голяма част от мелничните предприятия, които не получиха кредит от банките, работиха изцяло на ишлеме и то предимно с пшеница с влошени хлебопекарни качества. От различни части на страната бяха получени сигнали за некачествени брашна, които се продаваха на много по-ниски цени от действителните и при това, използвайки марката и опаковката на реномирани мелнични предприятия. По този начин се установи нелоялна конкуренция при реализацията на брашната. Силно беше стеснен пазарът за мелничните предприятия, които бяха получили кредит от търговските банки и закупили по-доброкачествена пшеница. Постъпленията от реализацията на тези предприятия за продължителен период от време значително намаляха. На някои от тях започнаха да начисляват и наказателни лихви. Очерта се реална опасност за неспазване срока на погасяването на кредитите, а в някои случаи - дори заплаха от невъзможност за връщането им.
Тези тревожни обстоятелства принудиха ръководството на министерството да обсъди пазарната ситуация в страната и да набележи мерки за преодоляване на негативните тенденции. Именно затова на среща с ръководствата на държавните мелници и предприятия аз наредих да се спре производството на брашна на ишлеме и да се потърсят пътища за ускорената реализация на наличната пшеница и своевременно погасяване на взетите кредити.
По този начин не смятам, че съм ограничил дейността на мелничните комбинати, нито, че съм ощетил с нещо търговците на зърно и брашна.
Тук е мястото да кажа, че аз защитавам преимуществено интересите на зърнопроизводителите, а интересите на търговците пък ги защитава, и то не лошо, министърът на търговията господин Василев.
Напълно споделям Вашата загриженост за изкупната кампания за хлебна пшеница от реколта 1998 г., разбира се, с много повече оптимизъм и с повече надежда за нейното успешно приключване.
Искам да ви напомня, че в Народното събрание вече е гласуван на първо четене законопроектът на Министерския съвет "Закон за съхранение и търговия със зърно". Този законопроект, след окончателното му приемане на второ четене ще постави основите на една дългосрочна стабилизация в зърнения сектор, тоест, ще реши до голяма степен и въпросите с кредитирането на зърнопроизводителите.
Що се отнася до изкупната кампания 1998 г., искам да подчертая, че голяма част от мелниците и мелничните предприятия и от базите на "Зърнени храни" АД - София, са приватизирани и имат нови собственици. Някои от тях вече са се ориентирали в сложната обстановка, а други вече имат безспорна професионална готовност и личен интерес да започнат изкупуването. Именно затова те ще се включат активно в кампанията по изкупуването на зърното от новата реколта.
Само през последния месец са изнесени над 100 хил. т хлебно зърно от реколта 1997 г. Така че можете да бъдете сигурен, че няма да има големи количества залежали остатъци в страната и търговските дружества - както държавни, така и частни, ще могат активно да се включат в изкупуването на новата реколта.
Преобладаваща част от мелничните предприятия, които ползваха кредити за хлебна пшеница от реколта 1997 г., гарантирани от Държавния фонд за реконструкция и развитие, са се издължили към банките и ще могат да финансират новата кампания.
Що се отнася до изкупните цени, както Вие цитирате в питането си, пак ще подчертая, че в демократична България търговията със зърно вече е либерализирана. В духа на новите пазарни отношения държавата няма да администрира тези процеси, няма да определя минимални изкупни цени на зърното, нито ще се намесва в тази дейност така, както по понятни причини тя бе принудена да направи това през изминалата година.
Уважаеми господин Трендафилов, знам, че като мой колега Вас Ви вълнува и провеждането на мероприятията в страната в този момент. Затова бих искал да Ви информирам, че вече са ожънати над 150 хил. дка ечемик, че е приключила сеитбата на пролетните култури. Общо за страната са засети слънчоглед около 5 млн. дка, царевица за зърно - 4 млн. дка, силажна царевица - 300 хил. дка, пролетен ечемик - 250 хил. дка, овес - 350 хил. дка, картофи - 300 хил. дка, захарно цвекло - 250 хил. дка, фасул - 223 хил. дка, домати - 140 хил. дка.
Успешно се провеждат мероприятията при трайните насаждения, както и разсаждането на тютюна.
Надявам се, че с тези официални данни за предстоящата земеделска реколта ще намалеят Вашите тревоги и безпокойства и по този начин и Вие, задавайки въпросите си от трибуната на Народното събрание, преди да ги зададете, ще помислите какъв ще бъде ефектът върху хората, които очакват от нас едни по-конструктивни решения. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Трендафилов, имате думата за два уточняващи въпроса.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател! Първо, искам да Ви кажа, че Вие се погрижихте достатъчно добре да не остане нито един от старите служители в Министерството на земеделието. Така че нямам информация. Ще Ви подаря вестниците, които цитират данни от закритото ви заседание. Аз не ги взимам от друго място. Цитирано е постановлението с факсимиле. Така че не ми е нужно и не съм ходил в министерството може би от няколко месеца. Незаслужено ще обвините вероятно някого, ако има все още някой останал в това министерство от стария екип. Но мисля, че няма.
Аз имам допълнително два въпроса.
Първият е следният. Вие тук казахте, че не можете да коментирате, но все пак Вие сте министър в министерския екип и би трябвало да кажете пред народните представители в условия на борд как така решихте да отпуснете 108 млрд. лв. за покриване загуби на търговски дружества, които поради бездарно управление са стигнали до почти фалит. Това, че сменяте четири пъти ръководството на "Зърнени храни", съвсем не значи, че го оздравявате. А това, че му отпускате 16 млрд., за да си покрие загубите или да изплатите дълга, заема към "Гленкор" или към полското жито, това са въпроси, на които трябва да даваме отговор: защо трябва ние да плащаме заради това, че някой не си върши добре работата.
Вторият ми въпрос е следният. Добре, решихте да създадете стратегически резерв. Аз съм за. България трябва да има достатъчен резерв, с който да оперира тогава, когато е необходимо. Питам: защо не изкупихте житото, което все още го има у хората, което не е изкупено миналата година, което е налично и е с добри качества? Само в община Плевен, вашата близка община има 1000 т, 5000 т има във Врачанския район, десетки хиляди тонове има в Разград, Търговище, Добрич, Силистра. Защо е изкупихте тях, за да помогнете наистина на производителите, а изкупувате изкупеното вече жито, което се намира в мелничните комбинати и то при една цена, която е недопустима при Вашето разбиране за пазарна икономика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Трендафилов, защо трябва да плащаме? Плащаме и ще плащаме резултатите от вашето управление поне още пет години. (Шум и ръкопляскания в залата) Заради вашето управление в момента сме във валутен борд, заради вашето управление в момента представителите на световните финансови институции понякога ни диктуват някои неща и ние не можем да не ги приемем. Точно заради вашето управление плащаме.
Недейте да спекулирате от тази трибуна, че това е една измислена цена и че цената не е пазарна. Ние сме закупили зърно от държавните предприятия по себестойност. Това зърно е закупено с кредити и тези кредити тежат на тази държава. Това на всеки един е ясно. Така че няма нищо лошо. Дали това зърно е закупено през миналата година през лятото или е закупено тази година през пролетта, цената му е една и съща. А тези 230 хил. лв., по които е закупено зърното от производителите, са отишли в производителите. Само хора от вашата партия не виждат, че вече по полетата има нови комбайни, че по полетата има нови трактори последна дума на техниката, че в момента почти няма пустеещи земи. Само вие не искате да го разберете това.
По отношение на това защо не сме купили от новата реколта. Вие какво предпочитате? Ние да либерализираме търговията със зърно и да започнем да купуваме от новата реколта? Ами ако не можем да напълним държавния резерв от новата реколта? За да имаме гаранции, ние сме си запълнили по норматив държавния резерв.
А това, че заседанието е било закрито, тези нормативни уредби не ги измислям аз. Това нещо е така. Закрито заседание - в това няма нищо лошо. Това, че някой е изнесъл тази информация, тази информация може да се получи и от банки, и от други места. Но аз не съм упълномощен тук да Ви цитирам какво решение е взето на закрито заседание.
И все пак смятам, че това решение дава една стабилност на правителството, дава една стабилност на целия български народ, защото по никакъв начин, каквото и да се случи, не можем да доведем отново народът си до опашки пред магазините и до липса на хляб. Защото аз като кмет бях принуден да се унижавам всеки ден по няколко пъти да се обаждам в областта и да доказвам, че общината ми не е от 12 000 души, а от 18 000 души, за да ми разпределят по 200 г брашно на глава от населението. Това беше позор, господин Трендафилов! (Ръкопляскания и възгласи "Браво!" от блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате думата, господин Трендафилов, за да изразите отношението си към отговора.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Няма нужда да се напрягам да приемам или да не приемам отговора.
Първо, господин министърът наистина е млад човек и се опита в началото да каже, че съм късопаметен. Аз съм на 62 г. и общо взето съм доказал, че помня добре.
Когато аз станах министър, вече беше почти свършено с проблемите "хлебна криза" и благодарение на това, което извършихме... (Силен шум, възгласи и смях в блока на СДС.) Да, на 10 юни съм постъпил в Министерския съвет и не по моя вина, напротив, с мое участие и с екипа в министерството, и с това, което се направи, Вие имате възможност сега да злоупотребявате с неизкупуването на житото, което стои и не е реализирано от селските стопани.
Второ, Вие не ми отговорихте на въпроса. Вие наистина се хванахте за новата реколта, а аз питам защо не изкупихте старата реколта от производителите, за да ги освободите и да им дадете наистина възможност да започнат новата стопанска година?
И независимо от това, че се опитвате да политизирате въпроса, аз никога не съм се опитвал да го правя това нещо, защото проблемът "земеделие" не е цветови, проблемът "земеделие" освен че е проблем за продоволствения баланс на държавата, е стратегически проблем, който решава суверенитета на тази държава. Следователно запазвам си правото и в следващите седмици и месеци този проблем да го държим на контрол, за да може наистина да се решат проблемите в земеделието.
А що се отнася до това, че валутният борд ви налагал ограничения и прочие, от една страна ви налага ограничения, а от друга страна ви освобождава да давате милиарди левове, за да изкупувате изкупена продукция. Това вече не мога да го схвана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Господин Трендафилов, това, че Вие не можете да разберете, че тези пари не се дават на кой да е, както цитирате тук, това е Ваш проблем. Аз искам само да Ви кажа нещо...
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ, от място): А в Силистра на кого дадохте парите? И ти лично участваш там!
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Моля? В Силистра ли? Следващия път ме попитайте пак официално, защото тук е парламент, не сме на поляната, извинявам се. Извинявам се! (Ръкопляскания в блока на СДС.) На стадиона може така да се подхвърлят такива реплики, но тук е парламент.
Аз искам само да ви кажа нещо: миналата година, когато правителството определи тази цена и когато аз тогава с целия екип на министерството положих всички усилия да информираме зърнопроизводителите, когато и по всички медии се опитвахме да ги убедим, че това е една преференциална цена, че това е една добра цена, точно вие тогава излязохте и казахте: абе, добра е цената, но не толкова добра, защото едва покрива разходите на производителите. (Реплика от блока на БСП, която не се разбира.)
Това е вярно и вземете вестниците от миналата година, за да видите колко светила от вашата организация... Аз не искам да политизирам нещата, но сега в момента също се заражда едно напрежение, което го подстрекават хора от вашата парламентарна група.
Миналата година, когато ние говорихме, че тази цена е добра и че хората трябва да бързат да продават на тази цена, тогава точно вие им казахте да не бързат, защото правителството е притиснато и ще им даде по-голяма цена. И всички, които ви повярваха, тези, които цитирате, че в Плевен имало кооперация с 1000 т... Хиляда тона не уреждат въпроса. Сигурен съм, че има много кооперации с по 1000 т, с по 500 т и т.н. Те са си виновни сами, защото няколко пъти ние поискахме информация в министерството и те не ни я дадоха. Защото истинската информация дойде в края на април в министерството. Ако ние имахме тази информация, която би трябвало коректно да се подава от зърнопроизводителите, от кооперациите главно, защото те са най-потърпевши, защото те ви се вързаха на приказките, ние щяхте да освободим още през септември месец експортната такса.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Защо не я освободихте?
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Не я освободихме, защото не искахме да оставим хората да гладуват. Ето за това! Защото информацията, която имахме при нас, Вие бяхте в комисията, когато представихме баланса. Защо тогава в Комисията по земеделие не опонирахте, когато ви представихме баланса? Защото балансът беше точен! Защото си спомням, че проф. Стоянов от Бизнесблока стана и каза: "Балансът на министъра и моят баланс се различават само с 50 тона".
Затова тази година, когато ние казваме зърнопроизводителите да не бързат да си продават зърното на тези ниски цени, които търговците в момента се опитват да ни наложат, поне не се месете да им давате други съвети. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания и възгласи "Браво!" в блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин министър.
Ще Ви дам думата за процедура, но преди това дължа едно обяснение, господин Овчаров. И Вие бяхте министър и знаете, че министърът винаги има право на думата.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Можем да спорим много по този въпрос. Нека да не го разискваме сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Приключихме с парламентарния контрол.
За процедура има думата господин Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Моята процедура е следната: на заседание на Комисията по здравеопазването, младежта и спорта с консенсус бе взето решение да ви предложим, има още 6 параграфа, да продължим заседанието на Народното събрание до завършването на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предстои гласуване и моля квесторите да поканят народните представители в залата, защото в този състав, в който сме, трудно можем да продължим.
Моля да поканите народните представители в залата. Междувременно, ако има противно становище на това, на господин Китов, ако някой иска, може да вземе думата.
Има думата господин Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ): Противното ми становище се базира на това, че в залата сме достатъчно малко хора и не ни прилича като парламент да приемаме закон, какъвто и да е този закон, в такъв състав. Вярно е, че можем да изкараме достатъчно гласове, за да го утвърдим, но това не е разумно. Тези 15 минути можем да ги ползваме в сряда и да довършим закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Трендафилов.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Господин председател, пуснете гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не мога да пусна гласуване, защото аз имам очи и не може по-малко от една четвърт от народните представители да решават каквото и да е. (Ръкопляскания и възгласи в блока на ДЛ.)
Ще почакам още малко, кворумът ни е 182 души. Докато няма в залата 92, не можем да работим. Ето че все още влизат народни представители.
Ако настоявате да продължим, ще трябва да направим проверка на кворума, а знаете каква проверка правя. (Шум и реплики в залата.)
Господин Китов, няма да бъда в състояние да поставя на гласуване Вашето процедурно предложение, тъй като в залата очевидно няма кворум.
Следващото заседание на Народното събрание е в сряда, 8 юли, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)(Закрито в 13,55 ч.)Председател:
   Йордан СоколовЗаместник-председатели:
              Иван Куртев

   Благовест Сендов


Секретари:
Васил Клявков

Атанас Мерджанов