Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-07-23

Председателствал: председателят Йордан Соколов 
Секретари: Калчо Чукаров и Иван БойковПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам извънредното заседание.
Има кворум от 196 народни представители.
Единствена точка:
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА.
Имате думата, господин Николов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 75 има направено предложение от народния представител Венко Вълчев, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Младен Влашки - в чл. 75 се създава нова ал. 3 със следния текст:
"(3) Индивидуалните лицензии за изграждане на далекосъобщителни мрежи, чрез които се разпространяват радио- и телевизионни програми по кабелен способ, съдържат следните изисквания:
1. информация за радио- и телевизионните програми, които ще се разпространяват в кабелната мрежа и за плановото разпределение на каналите;
2. задължение за осигуряване на достъп на потребителите до програмите на лицензирани по Закона за радио и телевизия обществени радио- и телевизионни оператори, които могат да се приемат чрез обикновени радиосъоръжения на територията, която обхваща кабелната мрежа;
3. задължение за разпространението на програмите едновременно, цялостно и непроменено, без да се нарушават правата на техните създатели."
Комисията не подкрепя текста на вносителя.
Предложение на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев:
1. В чл. 75, ал. 1, т. 16 "органа, създаден от Министерския съвет" да стане "Държавната комисия по далекосъобщенията".
2. В чл. 75, ал. 1, т. 25 след думата "други" се добавя "специфични".
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието.
Предложението на Комисията по икономическата политика - чл. 75 става чл. 57 и се изменя както следва:
"Чл. 57. (1) Индивидуалните лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне чрез тях на обществени далекосъобщителни услуги съдържат всички или някои от следните изисквания:
1. предмет и срок на лицензията, териториален обхват, предоставен радиочестотен спектър;
2. технически изисквания, на които трябва да отговарят мрежите и съоръженията в тях;
3. изключително право, ако е предоставено такова, и срока на предоставянето;
4. размер на лицензионни и други такси, срокове и начини на заплащане;
5. забрана за насрещно (крос) субсидиране на други далекосъобщителни мрежи и услуги;
6. задължение за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност и гарантиране чрез специални мерки на достъп до услугите от инвалиди и лица със специални социални нужди;
7. задължение за съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на Общи условия за взаимоотношения с потребителите;
8. изисквания за качество на услугите;
9. етапи на изграждане, развитие или разширяване на мрежата, срок на започване на дейността;
10. задължение за гарантиране на надеждността при изграждането, поддържането и използването на далекосъобщителни мрежи и предоставянето на далекосъобщителни услуги в случай на природни бедствия или други извънредни обстоятелства;
11. задължение за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги и в случай на необходимост за националната отбрана и сигурност;
12. допълнителни задължения, свързани с отбраната и сигурността на страната или при настъпване на бедствия и аварии;
13. задължение за безплатно предоставяне на повиквания при извънредни обстоятелства;
14. възможност за спиране на услугата при неплащане на дължими суми или договорни нарушения от страна на потребителите, свързани с ползването на услугата;
15. задължение за осигуряване на достъп до мрежата и свързване с други мрежи;
16. задължение за депозиране пред Комитета по пощи и далекосъобщения на образец от криптографски ключ и криптографски материали при използване на криптографски средства;
17. задължение за въвеждане в страната на основни европейски и международни далекосъобщителни стандарти;
18. задължение за издаване на указател на абонатите;
19. изисквания за гарантиране тайната на съобщенията;
20. изискване за предоставяне на други далекосъобщителни оператори при условия на равнопоставеност на помещения, канали, право на преминаване, кули и други налични средства (съоръжения) при наличие на техническа или физическа възможност;
21. изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
22. условия за изменения, допълнения и прекратяване на лицензията;
23. видове санкции и ред за налагането им; отнемане на лицензията;
24. конкретни ограничения по отношение на прехвърляне на акции и дялове от лицензирания;
25. други условия, свързани с индивидуалните лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществени далекосъобщителни мрежи.
(2) Съдържанието и сроковете на индивидуалните лицензии за радио- и телевизионна дейност се определят от Националния съвет за радио и телевизия в съответствие със Закона за радиото и телевизията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Младен Влашки.
Гласували 148 народни представители: за 13, против 72, въздържали се 63.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 145 народни представители: за 34, против 107, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 75, който става чл. 57 така, както е предложен от комисията.
Гласували 155 народни представители: за 118, против 21, въздържали се 16.
Член 57 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 76 няма направени предложения.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 76 става чл. 58 със следното съдържание:
"Чл. 58. Индивидуалните лицензии за обособените мрежи съдържат всички или част от изискванията по чл. 57, ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 76, който става чл. 58 така, както е предложен от комисията.
Гласували 136 народни представители: за 115, против 3, въздържали се 18.
Член 58 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 77 има предложение на народния представител Драгомир Драганов:
1. Текстът на чл. 77 да стане ал. 1 на чл. 77.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) В населени места с над 25 000 жители териториалният обхват на индивидуалните лицензии за един и същ вид далекосъобщителни мрежи и услуги не може да надвишава 35 на сто от съответния пазарен дял."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 77 да стане чл. 59 със следния текст:
"Чл. 77. Индивидуалните лицензии за един и същ вид далекосъобщителни мрежи и услуги съдържат еднакви по характер изисквания към операторите, освен ако в този закон е предвидено друго."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте за предложението на народния представител Драгомир Драганов, което не се приема от комисията.
Гласували 125 народни представители: за 21, против 104, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 77, който става чл. 59, така както е предложен от комисията.
Гласували 139 народни представители: за 125, против 11, въздържали се 3.
Член 59 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 78 има направено предложение от народните представители Атанасов, Мерджанов и Пантелеев:
1. В чл. 78, ал. 1, т. 4 да отпадне.
2. В чл. 78, ал. 2 накрая да се добави "най-малко 3 месеца преди извършване на промените".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 78 става чл. 60 и се изменя, както следва:
"Чл. 60. (1) Изменения и допълнения на лицензиите могат да бъдат направени с мотивирано решение на Държавната комисия по далекосъобщения, поради:
1. непреодолима сила;
2. причини, свързани с националната сигурност;
3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации, приети от Република България;
4. причини, свързани с обществения интерес.
             (2) Изменения на лицензиите, издадени по реда на Раздел II от Глава пета, по отношение на предоставения радиочестотен спектър, се извършват на основание решение на Министерския съвет, само по причини, предвидени в ал. 1.
             (3) Промените по ал. 1 се извършват след писмено уведомяване на лицензирания.
             (4) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство, а решението по ал. 2 - по реда на Закона за Върховния административен съд.
             (5) Лицензираният оператор може да отправи мотивирано искане до Държавната комисия по далекосъобщения за изменение и допълнение на лицензията. Държавната комисия по далекосъобщения проучва основателността на искането и преценява необходимостта от изменение и допълнение на лицензията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 122 народни представители: за 17, против 105, въздържали се няма.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 78, който става чл. 60, така както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 112, против 10, въздържали се няма.
Член 60 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 79 има направено предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.

Предложение на Комисията по икономическата политика:
Член 79 става чл. 61 и се изменя, както следва:
"Чл. 61. (1) Действието на лицензията може да бъде прекратено или временно спряно с решение на Държавната комисия по далекосъобщения:
1. по мотивирано предложение на лицензирания, което е прието;
2. при непреодолима сила, в резултат на която изпълнението става невъзможно;
3. при извънредни обстоятелства в случаите по Глава седма;
4. при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на осъществяване на дейността по лицензията;
5. при смърт на лицензирания - физическо лице. В този случай наследниците могат в 3-месечен срок да заявят искането си пред Държавната комисия по далекосъобщения за изпълнение на дейността, като до вземане на решение продължават да извършват дейността;
6. при ликвидация или прекратяване на лицензираното юридическо лице.
    (2) При прекратяване на лицензията в случаите по ал. 1, т. 4 на лицензирания се дължи обезщетение, ако прекратяването не е предизвикано от негово виновно поведение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 79, който става чл. 61, така както е предложен от комисията.
Гласували 121 народни представители: за 110, против 10, въздържал се 1.
Член 61 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 80 има направено предложение от народния представител Иван Бойков - в чл. 80, ал. 1, т. 3 да отпаднат думите "или накърняват обществения интерес".
Комисията не подкрепя предложението.
Има направени предложения на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев:
1. В чл. 80, ал. 1 думата "опредeлен" да стане "3-месечен".
2. В чл. 80, ал. 2, 3, 4 и 7 да отпаднат.
Комисията не подкрепя това предложение.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Чл. 80 става чл. 62 със следното съдържание:
"Чл. 62. (1) Държавната комисия по далекосъобщения след отправяне на писмено предупреждение с определен срок може с мотивирано решение да постанови отнемане на лицензията при:
1. съществено или системно нарушаване на този закон, на актовете по прилагането му или на условията на лицензията;
2. финансова или техническа неспособност на лицензирания да извършва дейността си;
3. действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност или накърняват обществения интерес.
             (2) Индивидуалните лицензии за радио- и телевизионна дейност се отнемат от Държавната комисия по далекосъобщения след решение на Националния съвет за радио и телевизия. Отнемането се извършва след отправяне на писмено предупреждение с определен срок. 

(3) Индивидуалните лицензии, издадени по реда на раздел II на глава пета, се отнемат след одобрение от Министерския съвет и след отправяне на писмено предупреждение с определен срок.
(4) Държавната комисия по далекосъобщения отнема лицензиите, ако в срока на писменото предупреждение лицензираният не е отстранил нарушението.
(5) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от две години.
(6) Решенията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
(7) Решенията на Министерския съвет по алинеи 2 и 3 могат да се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз бих искал да чуя какво значи "обществен интерес", някаква дефиниция да ми каже вносителят и от тази дефиниция да извлечем какви са условията, за да се отнеме лицензията. Много е общо и може да се тълкува във всякакъв смисъл понятието "обществен интерес". А тук се касае до даване на лицензии за работа на медии, които формират обществени ангажименти. От тази гледна точка аз съм предложил да отпадне "обществен интерес". Националната сигурност - да, ясно е за какво става въпрос. А какъв е общественият интерес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков. Моля, гласувайте неговото предложение - в чл. 80, ал. 1, т. 3 да отпаднат думите "или накърняват обществения интерес".
Гласували 114 народни представители: за 13, против 80, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 110 народни представители: за 11, против 96, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 80, който става чл. 62, така, както е предложен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 6.
Член 62 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел IV - Издаване на индивидуални лицензии".
Има предложение на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев:
"Раздел IV на глава пета да стане раздел III."
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 110 народни представители: за 2, против 107, въздържали се 1.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на раздел IV, както е предложено от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Заглавието на раздел IV е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 81 има предложение на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
1. В чл. 81, ал. 2 числото "6" да стане "2".
2. В чл. 81, ал. 3 "същия срок" да стане "в срока по ал. 2", а след думата "определя" да се добави "двумесечен".
Комисията по икономическата политика не подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика: чл. 81 да стане чл. 63, като се запазва текстът на вносителя.
"Чл. 63. (1) Процедурата по издаване на индивидуална лицензия за обществен далекосъобщителен оператор чрез конкурс или търг се открива по инициатива на Държавната комисия по далекосъобщения или по искания на заинтересувани лица.
(2) При постъпили искания от заинтересувани лица Държавната комисия по далекосъобщения проучва възможностите за издаване на индивидуални лицензии и в срок до шест месеца уведомява кандидатите за резултата.
(3) При възможност за удовлетворяване на исканията Държавната комисия по далекосъобщения в същия срок публикува съобщение, с което обявява намерението си да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност и определя срок, в който всички кандидати могат да подадат исканията си.
(4) В случай че броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс, Държавната комисия по далекосъобщения издава лицензии без конкурс или търг, а когато броят на кандидатите е по-голям, открива процедура за провеждане на конкурс или търг."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 124 народни представители: за 18, против 103, въздържали се 3.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 81, който става чл. 63, както е предложен от вносителя.
Гласували 122 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 4.
Член 63 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 82 има направено предложение от народните представители Атанасов, Мерджанов и Пантелеев, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Член 82 става чл. 64 със следния текст:
"Чл. 64. (1) За провеждане на конкурса или търга председателят на Държавната комисия по далекосъобщения назначава със заповед комисия от експерти.
(2) Когато предметът на дейност може да засегне интересите на националната сигурност и отбраната на страната, като членове на комисията за провеждане на конкурса или търга участват и представители на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната и на Министерството на финансите.
(3) Председателят на Държавната комисия по далекосъобщения със заповед определя реда за провеждане на заседанията, начина на вземане на решения, изготвяне на протоколи и др."
Моля, гласувайте чл. 82, който става чл. 64, така както е предложен от комсията.
Гласували 130 народни представители: за 115, против 12, въздържали се 3.
Член 64 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По членове 83 и 84 няма направени предложения. Предложението на Комисията по икономическа политика е да станат чл. 65 и 66 със следното съдържание:
"Чл. 65. (1) Държавната комисия по далекосъобщения публикува съобщение в централния и местния печат за провеждане на конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочват видът на конкурса или търга, датата, мястото и часът на провеждане, необходимите документи, срокът и мястото за подаване на заявление за участие, мястото, срокът и редът за закупуване на конкурсните или тръжните документи, началната тръжна цена, размерът и начинът на плащане на депозит за участие и други конкретни изисквания.
Чл. 66. В зависимост от дейността конкурсните и тръжните документи съдържат изисквания:
1. за темповете на развитие и/или на обслужване; за качеството на услугата; за вида на използваната технология; изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната и др.;
2. критерии за оценка."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 83, който става чл. 65, и чл. 84, който става чл. 66, така както са предложени от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 10.
Членове 65 и 66 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 85 има направено предложение, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика: чл. 85 става чл. 67:
"Чл. 67. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса или търга, към което прилагат:
1. удостоверение за регистрация;
2. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността - годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайните активи и др.;
3. предварителен технически проект и бизнесплан в съответствие с изискванията, посочени в чл. 66;
4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
5. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
6. квитанция за заплатени конкурсни или тръжни документи;
7. други документи.
(2) Всички документи се подават на български език.
(3) Провеждане на таен търг към всеки пакет тръжни документи се прилага еднообразен плик за поставяне на предложението на кандидатите за тръжна цена.
(4) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В случай, че нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявителят не се допуска до участие."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 85, който става чл. 67, така както е предложен от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
Член 67 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 86 няма направени предложения.
Предложение на Комисията по икономическата политика: чл. 86 става чл. 68 със следното съдържание:
"Чл. 68. (1) Конкурс се провежда при необходимост от комплексна оценка за издаване на индивидуална лицензия. Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен.
(2) Търг се провежда в случаите, когато характерът на дейността позволява нейното изпълнение от широк кръг лица и от по-съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. Търгът може да бъде с явно или тайно наддаване."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 86, който става чл. 68, така както е предложен от вносителя.
Гласували 129 народни представители: за 123, против 3, въздържали се 3.
Член 68 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 87 има направени предложения от народните представители Атанасов, Мерджанов и Пантелеев: в чл. 87 числото "3" да стане "1".
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Предложение на Комисията по икономическата политика: чл. 87 да стане чл. 69 със следното съдържание:
"Чл. 69. В 2-месечен срок от изтичането на срока за приемане на документите комисията за провеждане на конкурса или търга провежда конкурса или търга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 119 народни представители: за 4, против 111, въздържали се 4.
Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 87, който става чл. 69, така както е предложен от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 117, против 4, въздържали се 3.
Член 69 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 88 и 89 няма направени предложения.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
Член 88 става чл. 70, със следния текст:
"Чл. 70. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания.
(2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена."
Член 89 става чл. 71:
"Чл. 71. (1) Комисията за провеждане на конкурса или търга в 7-дневен срок от приключване на конкурса или търга представя на председателя на ДКД доклад за извършената работа и за резултатите от класацията.
(2) На основание на документите по ал. 1 ДКД взема решение за издаване на лицензия на кандидата, класиран на първо място в конкурса или в търга.
(3) В решението по ал. 2 се разпорежда връщане на депозитите на участниците, които не са спечелили конкурса или търга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 88, който става чл. 70 и чл. 89, който става чл. 71, така както са предложени от вносителите.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Членове 70 и 71 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По членове 90, 91 и 92 няма направени предложения.
Предложението на Комисията по икономическа политика е да станат съответно членове 72, 73 и 74, със следните текстове:
"Чл. 72. (1) Участниците в конкурса или в търга се уведомяват писмено за резултатите.
(2) Решението по чл. 71, ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
Чл. 73. (1) В едномесечен срок от решението по чл. 71, ал. 2 ДКД издава индивидуална лицензия на спечелилия конкурса или търга.
(2) В индивидуалната лицензия спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения.
Чл. 74. (1) В случай, че одобреният кандидат се откаже от издаването на индивидуална лицензия, тя се предлага на участника, класиран на второ място.
(2) При отказ и на втория участник процедурата се закрива без издаване на индивидуална лицензия.
(3) Депозитите на отказалите се кандидати да получат индивидуална лицензия не се връщат."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 90, който става чл. 72, чл. 91, който става чл. 73 и чл. 92, който става чл. 74, така както са предложени от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
Членове 72, 73 и 74 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Раздел V - Обща лицензия".
Има предложение на народните представители Атанасов, Мерджанов и Пантелеев, те са тук, да защитят това предложение:
"Раздел V на глава пета да стане Раздел IV."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението, а подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 121 народни представители: за 13, против 106, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на Раздел V, както е предложено от вносителя.
Гласували 138 народни представители: за 137, против 1, въздържали се няма.
Заглавието на Раздел V е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 93 няма направени предложения.
Предложение на Комисията по икономическа политика:
"Член 93 става чл. 75, както следва:
"Чл. 75. Общата лицензия определя условията, при които всеки който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителни дейности. Далекосъобщителните дейности, които могат да се изпълняват с обща лицензия, се определят в списъка по чл. 39, ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 93, който става чл. 75, така както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 121, против 1, въздържали се няма.
Член 75 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 94 има направено предложение от народните представители Атанасов, Мерджанов и Пантелеев, който е приет от Комисията по икономическата комисия. (Оживление и смях в залата.)
Предложение на Комисията по икономическа политика:
"Член 94 става чл. 76, както следва:
"Чл. 76. (1) Преди да издаде обща лицензия, ДКД публикува проекта за обсъждане и разглежда всички становища и възражения, направени по него.
(2) Общата лицензия влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", ако в лицензията не е посочена дата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 94, който става чл. 76, така както е предложен от комисията.
Гласували 133 народни представители, за 133, против и въздържали се няма.
Член 76 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 95 има направено предложение от народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Комисията по икономическата политика подкрепя това предложение.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Чл. 95 става чл. 77 и се изменя, както следва:
"Чл. 77. Всяко лице може да осъществява далекосъобщителна дейност по обща лицензия, след като се регистрира в Държавната комисия по далекосъобщения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 95, който става чл. 77 така, както е предложен от комисията.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По членове 96, 97 и 98 няма направени предложения.
Предложението на Комисията по икономическата политика е за тяхното преномериране съответно на членове 78, 79 и 80 със следния текст:
"Чл. 78. Общата лицензия съдържа всички или някои от изискванията за:
1. взаимно свързване на далекосъобщителната мрежа на лицензирания с други лицензирани мрежи;
2. свързване на крайни устройства с одобрен тип към далекосъобщителната мрежа;
3. равнопоставеност на потребителите при осигуряване на достъп и ползване на услугите;
4. съгласуване с ДКД на общи условия за взаимоотношенията с потребителите на услугите;
5. публикуване на цените на услугите;
6. предоставяне на потребителите на достатъчна и актуална информация за сметките и тарифите на услугите;
7. установяване на прост метод за уреждане на спорове с потребителите;
8. представяне на документи, отчети, декларации, свързани с дейността на лицензирания.;
9. съобразяване с техническите стандарти или изисквания, включително стандарти за ниво на услугата;
10. заплащане на лицензионни и други такси.
Чл. 79. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изменя условията на общата лицензия, ако това е в интерес на обществото.
(2) Преди да измени условията на общата лицензия, ДКД публикува съобщение, в което излага мотивите за изменение и дава възможност на заинтересуваните лица да представят свои становища или възражения.
(3) Държавната комисия по далекосъобщения разглежда всички становища и възражения и приема тези от тях, които счита за целесъобразни.
Чл. 80. (1) Държавната комисия по далекосъобщения с решение може да прекрати регистрацията на всяко лице, работещо по обща лицензия, което нарушава условията й, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците от него.
(2) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 96, който става чл. 78; чл. 97, който става чл. 79, и чл. 98, който става чл. 80, така както са предложени от вносителя.
Отменете гласуването! Госпожа Дончева иска да се изкаже.
Заповядайте.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Аз няма да казвам коя съм, от кой избирателен район съм и от коя коалиция съм, защото това е известно. Искам обаче да ви обърна внимание на първото изречение на чл. 96 - "Общата лицензия съдържа всички или някои от изискванията за:".
Лицензията е разрешение. В чл. 93 се казва кои да са условията. Но изискванията трябва да бъдат изброени тук. Как така "всички или някои от изискванията за:"?
Тук са изброени 10 точки принципни неща. Как "някои от изискванията за"? Аз мисля, че има някаква грешка. "Общата лицензия съдържа изисквания за:" и се изброяват. Иначе как - ще дадем възможност на органа, който издава лицензията, да преценява кое от това да спази? Това не може да бъде! Това са принципни неща.
Мисля, че тук има някаква грешка и трябва да отпадне фразата "всички или някои от" и да остане: "Общата лицензия съдържа изисквания за:" и изброяване в 10-те пункта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Значи предложението Ви е за отпадане в чл. 96 на думите "или някои от".
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не, "всички или някои от".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да отпаднат "или някои от" и остава: "Общата лицензия съдържа всички изисквания".
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: ... "съдържа изисквания за" или "изискванията за".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Аз мисля, че трябва госпожа Дончева да уточни своето предложение, защото ако отпадне "всички или някои от", остава наистина по избора на Държавната комисия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: "Общата лицензия съдържа изискванията за:". Добре.
Моля, гласувайте първо отпадане в чл. 96 на вносителя в първото изречение на думите "всички или някои от".
Гласували 152 народни представители: за 146, против 1, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте чл. 96, който става чл. 78; чл. 97, който става чл. 79, и чл. 98, който става чл. 80, така както са предложени от вносителя, с направената корекция в чл. 96.
Гласували 132 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 3.
Членове 78, 79 и 80 са приети.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Раздел VI - "Свободен режим".
Предложение на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев:
Раздел VI на Глава пета да стане раздел V.
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Славински! Иво Атанасов, не само поради изискванията на правилника, но и с гордост казвам, че съм от 10. Кюстендилски многомандатен избирателен район, от Парламентарната група на Демократичната левица, която включва Българската социалистическа партия и Политически клуб "Екогласност". Виждам, че докато беседвахме с госпожа Лени Фишер, вие сте премолитвили почти половината от първия том на проектозакона. Надявам се, че не сте следвали пословицата за бързата кучка.
Но както обикновено, воден от желанието си за икономия на време и за по-скорошно приемане на този закон, аз оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов. Господин Атанасов, тук всеки народен представител казва за протокола името си, когато стенографките не го знаят. Вие подценявате нашите стенографки, ако смятате, че те не са запомнили вече от кой избирателен район сте. Аз съм склонен да приема, че това го правите наистина за да приемем по-бавно закона, а не от някакъв неосъзнат комплекс за малоценност. (Смях от мнозинството.) Защото обикновено хора, които страдат от такъв комплекс, обичат да си чуват името, да си го казват. (Смях и ръкопляскания от мнозинството.)
Оттегля се предложението. Продължаваме нататък.
Гласуваме заглавието на раздел VI - "Свободен режим".
Гласували 133 народни представители: за 124, против 3, въздържали се 6.
Заглавието на раздел VI е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 99 има предложение на народните представители Атанасов, Мерджанов и Панталеев, което е прието от комисията.
Предложение на народния представител Благой Димитров - също прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическа политика:
Член 99 става чл. 81 и се изменя, както следва:
"Чл. 81. (1) Не се изисква лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които нямат достъп до обществени далекосъобщителни мрежи и не ползват радиочестотен спектър, когато:
1. се намират в недвижим имот, ползван от едно или съвместно от повече лица;
2. свързват няколко съседни недвижими имота, ползвани от едно или съвместно от повече лица;
3. се намират в отделни или механично свързани превозни средства - влакове, кораби и самолети;
4. се намират в недвижими имоти, ползвани от едно или съвместно от повече лица, взаимно свързани с една или повече наети линии от мрежи на обществени далекосъобщителни оператори.
(2) Не се изисква лицензия за използване на радиосъоръжения с малък обсег на действие, чрез които не се осъществяват далекосъобщителни дейности. Техническите изисквания, на които трябва да отговарят радиосъоръженията с малък обсег на действие, се определят с наредба на Комитета по пощи и далекосъобщения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 99, който става чл. 81, както е предложен от комисията.
Гласували 147 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 2.
Член 81 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: "Глава шеста- Основен обществен далекосъобщителен оператор".
Предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията: "Обществени далекосъобщителни оператори".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шеста - "Обществени далекосъобщителни оператори", както е предложена от комисията.
Гласували 124 народни представители: за 120, против 3, въздържал се 1.
Заглавието на глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 100 има направено предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическа политика:
Член 100 става чл. 82 и се изменя, както следва:
"Чл. 82. Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигуряват на потребителите при условия на равнопоставеност достъп до обществените далекосъобщителни мрежи и ползване на далекосъобщителни услуги при публично известни условия."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 100, който става чл. 82, както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Член 82 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 101 има предложение на народните представители Атанасов, Мерджанов и Панталеев, което е прието от комисията.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което също е прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическа политика: чл. 101 става чл. 83 и се изменя, както следва:
"Чл. 83. В лицензиите на обществени далекосъобщителни оператори, които предоставят всеобщо предлагана услуга и при икономически неизгодни условия и/или изпълняват задачи, свързани с управлението, сигурността и отбраната на страната, се съдържат изискванията по чл. 57, ал. 1, както и:
1. задължение за предоставяне на всеобщо предлагана услуга при условия на равнопоставеност. Услугата може да се откаже с мотивиран отказ само при техническа невъзможност за предоставянето й;
2. задължение да събира суми по цени за предоставените услуги, без да изключва и себе си, от всички потребители при условие на равнопоставеност;
3. право да води преговори с други далекосъобщителни оператори за предоставяне на международни услуги, както и да осъществява международно разчитане и разплащане;
4. задължение за развитие на обществената далекосъобщителна мрежа в предвидените срокове и етапи с оглед осигуряване на всеобщо предлаганата услуга;
5. задължения относно управлението на предоставяните от него селищни, междуселищни и международни далекосъобщителни услуги;
6. начини и принципи за определяне на цените на предоставяните услуги;

7. задължения, относно въвеждането и използването на диференцирано отчитане на разходите за предоставяне на отделните видове услуги;
8. задължения относно въвеждане на разходоориентирани цени за отделните видове услуги;
9. възможност за сключване на договори с други лица за предоставяне на услуги или за изпълнение на други задължения по лицензията;
10. възможност за сключване на договори за разпределяне на приходите с други лица, които предоставят далекосъобщителни услуги;
11. задължение за цялостно изпълнение на лицензията;
12. задължения за предоставяне на информация и отчети, свързани с изпълнението на лицензията;
13. задължение за осигуряване на непрекъснато функциониране и използване на обществената далекосъобщителна мрежа и на предоставяните чрез нея услуги;
14. задължения за извършване на оценка за задоволяване на обществото с всеобщопредлагана далекосъобщителна услуга."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 101, който става чл. 83, така както е предложен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Член 83 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 102 има направено предложение от народния представител Благой Димитров, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 102 става чл. 84:
"Чл. 84. (1) Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да изграждат мрежите си така, че да могат да осигуряват достъп и възможност за взаимно свързване помежду си.
(2) Обществените далекосъобщителни оператори осъществяват взаимно свързване на мрежите си при публично известни условия на равнопоставеност, включително и по отношение на цените.
(3) Държавната комисия по далекосъобщения може да издава задължителни указания за достъп и взаимно свързване на мрежи на далекосъобщителни оператори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 102, който става чл. 84, така както е предложен от комисията.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Член 84 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 103 има направено предложение от народния представител Благой Димитров, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 103 става чл. 85 със следното съдържание:
"Чл. 85. Обществените далекосъобщителни оператори не могат да откажат искане за взаимно свързване, ако то е обосновано и технически необходимо. В случай на невъзможност операторът е длъжен писмено да мотивира отказа си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 103, който става чл. 85, така както е предложен от комисията.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Член 85 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 104 има направено предложение на народните представители Атанасов, Мерджанов и Пантелеев - в чл. 104, ал. 4 текстът "ако поискалият е обществен далекосъобщителен оператор" да стане "на лицето", а във второто изречение след "конкурс" текстът да отпадне. Да се добави трето изречение със следното съдържание: "В случаите, когато на лицето е необходимо да ползва ограничен ресурс, се прилагат принципите на чл. 70 и чл. 71."
Комисията по икономическата политика не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Благой Димитров - прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика - чл. 104 става чл. 86:
"Чл. 86. Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигурят при необходимост на органите, отговарящи за сигурността и отбраната на страната, достъп за свързване на мрежите им към обществените далекосъобщителни мрежи. Условията за свързване се договарят между страните."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложенията на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Славински! Иво Атанасов, 10. Кюстендилски многомандатен избирателен район, Парламентарна група на Демократичната левица - Българска социалистическа партия и Политически клуб "Екогласност".
Уважаеми господин председателю, никъде в правилника не пише, че трябва да се представям само тогава, когато стенографката не ме познава, така че моля Ви, не ме подвеждайте да нарушавам правилника.
Що се отнася до комплексите, ако има дори само един-единствен човек в тази зала без каквито и да е комплекси, уверявам ви, това съм аз. Не съм си задавал въпроса по какви причини, но комплексираните така или иначе се вляха и даже създадоха демократичните сили. Но това е друга тема.
Предложенията, които съм написал, искам да ви ги прочета така, както биха изглеждали в ал. 4, за да станат по-разбираеми: "Когато основният далекосъобщителен оператор не може да предостави линиите по ал. 1, на лицето се разрешава да изгради собствени. Необходимата за тази цел лицензия се издава без търг или конкурс." И тук идва третото изречение: "В случаите, когато на лицето е необходимо да ползва ограничен ресурс, се прилагат принципите на чл. 70 и чл. 71."
Смятам при всички случаи, че това предложение е по-добро от Вашето, господин Николов. Моля Ви и Вие да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Моля гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев.
Гласували 138 народни представители: за 30, против 106, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 104, който става чл. 86, така както е предложен от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 108, против 11, въздържали се 3.
Член 86 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: Глава седма. Предложението на Комисията по икономическата политика е да отпадне заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение?
Моля, гласувайте предложението на комисията глава седма по предложението на вносителя да отпадне.
Гласували 119 народни представители: за 118, против 1, въздържали се няма.
Глава седма на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 105 има предложение на народния представител Благой Димитров, прието от комисията.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Чл. 105 става чл. 87:
"Чл. 87. Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигуряват достъп за свързване към мрежите си на обособени далекосъобщителни мрежи на далекосъобщителни оператори, в лицензиите на които е предвидена възможност за това."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 105, който става чл. 87, така както е предложен от комисията.
Гласували 118 народни представители: за 114, против 3, въздържал се 1.
Член 87 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 106 има направено предложение от народния представител Венко Вълчев:
В чл. 106, ал. 2 да добие следния вид:
"(2) Обществените далекосъобщителни оператори:
1. осъществяват взаимно свързване на мрежите си при публично известни условия на равнопоставеност, включително и по отношение на цените;
2. не могат да забраняват или да затрудняват препродажбата на услугите си от други лицензирани оператори;
3. при необходимост са длъжни да предоставят услугите си за целите на морското и въздушното търсене и спасяване."
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Благой Димитров, което е подкрепено.
Предложение на Комисията по икономическата политика:
Чл. 106 става чл. 88 и се изменя както следва:
"Чл. 88. (1) Обществените далекосъобщителни оператори сключват договор за взаимно свързване, който не може да противоречи на този закон. Договорът урежда техническите и финансовите условия и се предоставя в Държавната комисия по далекосъобщения.
(2) Държавната комисия по далекосъобщения може да поиска договорът за взаимно свързване да бъде изменен, когато съществуват основателни причини за това."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Венко Вълчев.
Гласували 122 народни представители: за 20, против 88, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз предлагам първата алинея да отпадне, защото "Обществените далекосъобщителни оператори сключват договор за взаимно свързване, който не може да противоречи на този закон." Ами всеки договор, който противоречи на някой закон, е нищожен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Никой не може да противоречи.
МИХАИЛ МИКОВ: И "договорът урежда техническите и финансовите...". Ясно, да отпадне. Този текст е напълно безмислен. Отношенията между два субекта за свързване или несвързване се уреждат с договор, друг не е известен. И няма договор в България, който да може да противоречи на някой закон, защото той ще бъде нищожен. Един такъв запис ни злепоставя.
Формално правя предложение да отпадне ал. 1 и чл. 88 или чл. 106 да има една алинея за административно изменяне на клаузи на договора, когато съществуват. Тоест, за административна намеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението на господин Миков, ако той не възразява, е в чл. 88, ал. 1, в първото изречение да отпаднат думите "който не може да противоречи на този закон" и продължава второто изречение "Договорът урежда техническите и финансовите условия и се предоставя на Държавната комисия по далекосъобщения."
Моля, гласувайте отпадането на думите "който не може да противоречи на този закон" в първото изречение на първата алинея на чл. 88.
Гласували 113 народни представители: за 79, против 19, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Думите: "който не може да противоречи на този закон" отпадат.
Моля, гласувайте чл. 106, който става чл. 88, така както е предложен от комисията и с направената вече и приета корекция.
Гласували 110 народни представители: за 106, против 4, въздържали се няма.
Член 88 е приет.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 107 има направено предложение от народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага чл. 107 да стане чл. 89 и се изменя, както следва:
"Чл. 89. (1) В случай, че операторите не постигнат споразумение за условията и реда за достъп или за взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи в срок до 3 месеца от искането на заинтересования, всеки от тях може да отнесе въпроса пред Държавната комисия по далекосъобщения.
             (2) Държавната комисия по далекосъобщения е длъжна да изготви становище по въпроса по ал. 1 в срок до 3 месеца, като определи условията за достъп и взаимно свързване.
             (3) Недоволната от решението страна може в едномесечен срок да отнесе спора за решаване пред съда по общия исков ред."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 107, който става чл. 89, така както е предложен от комисията.
Гласували 123 народни представители: за 112, против 3, въздържали се 8.
Член 89 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 108 има предложение на народния представител Благой Димитров, което е прието от комисията.
Комисията по икономическата политика предлага чл. 108 да стане чл. 90:
"Чл. 90. Обществените далекосъобщителни оператори могат да предоставят линии под наем при публично известни условия и спазване на принципа на равнопоставеност между наемателите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 108, който става чл. 90, така както е предложен от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 113, против 1, въздържали се 13.
Член 90 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА НИКОЛОВ: По чл. 109, 110 и 111 има предложения на Комисията по икономическата политика - да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По това предложение има ли желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 109, 110 и 111 от проекта на вносителя да отпаднат.
Гласували 132 народни представители: за 131, против няма, въздържал се 1.
Членове 109, 110 и 111 отпадат.
За процедура думата има господин Велислав Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на СДС и на основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам прекратяване на извънредното заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой? Да не сте против?
Думата има господин Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю, за инициативата.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Славински! Иво Атанасов, 10.Кюстендилски многомандатен избирателен район, Парламентарна група на Демократичната левица - Българска социалистическа партия и Политически клуб "Екогласност".
Аз разбирам умората, тъй като работим може би вече 12 часа, но все пак има известни намерения мнозинството за приемане на определен пакет от законопроекти до края на тази сесия и тъй като това е за благото на България, ние споделяме тази загриженост. Струва ми се, че не е удачно да прекратяваме извънредното заседание, а е редно да работим до приемането на законопроекта, тъй като, както ще видите от текста, по-нататък по отделните членове няма кой знае какви предложения нито отляво, нито отдясно, така че според мен работата ще върви по-бързо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Моля, гласувайте предложението за прекратяване на извънредното заседание.
Гласували 159 народни представители: за 152, против 6, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Съобщения за парламентарен контрол на 24 юли 1998 г.
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Жорж Ганчев, Александър Каракачанов, Иван Генов и Пламен Славов и на питане от народните представители Руси Статков и Дора Янкова.
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Румен Такоров.
Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Донка Дончева и Пламен Славов.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на питане от народния представител Петър Димитров.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Борисов.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на питане от народния представител Христо Петров.
Министърът на търговията и туризма Валентин Василев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Петър Башикаров и на питане от народния представител Румен Такоров.
Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Георги Карабашев и Георги Пинчев.
Министърът на здравеопазването доц. Петър Бояджиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Кънчо Марангозов.
Министърът на отбраната Георги Ананиев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Методи Андреев, Нансен Бехар и Веселин Бончев.
На основание чл. 76, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министърът на културата Емма Москова е поискала отлагане със 7 дни на отговора на актуалния въпрос от народния представител Георги Михайлов.
И едно съобщение: Комисията по външна и интеграционна политика на 23 юли, четвъртък, то е минало вече, от 16,15 ч. ще проведе редовно заседание.
Следващото заседание на Народното събрание ще бъде утре, 24 юли, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 17,40 ч.)

Председател:
             Йордан Соколов

Секретари:
          Калчо Чукаров
         Иван Бойков