Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-09-11

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Калчо Чукаров и Иван Бойков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
Днес рожден ден има колегата Александър Каракачанов. Да му е честит! Желаем му всичко най-хубаво. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА - продължение.
Има думата председателят на водещата Комисия по културата и медиите господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 71. Генералните директори на БНР и БНТ получават месечно възнаграждение в размер, равен на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното събрание."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 71.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 71 няма предложения.
Моля, гласувайте чл. 71, както е предложен от вносителя.
Гласували 144 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 6.
Член 71 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Раздел четвърти - Финансиране на Българското национално радио и Българската национална телевизия".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел четвърти.
Гласували 137 народни представители: за 123, против 4, въздържали се 10.
Заглавието на раздел четвърти е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 72. (1) Българското национално радио и Българската национална телевизия съставят, изпълняват, приключват и отчитат самостоятелен бюджет.
(2) Управителните съвети на БНР и БНТ могат в рамките на общия бюджет да утвърждават бюджети на регионалните радио- и телевизионни центрове.
(3) В приход на бюджета на БНР и БНТ постъпват:
1. трансфер от фонд "Радио и телевизия";
2. субсидия от държавния бюджет;
3. собствени приходи от реклама и спонсорство;
4. постъпления от допълнителни дейности, свързани с радио- и телевизионната дейност;
5. дарения и завещания;
6. лихви и други приходи, свързани с радио- и телевизионната дейност."
Има предложения от народните представители Мария Брайнова, Благой Димитров и Младен Влашки, които комисията приема.
Има предложение на Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев, което комисията приема.
Не приема предложението на Иво Атанасов и Атанас Мерджанов в чл. 72, ал. 3, т. 4 думите след запетаята отпадат и в чл. 72, ал. 3, т. 6 думите след запетаята отпадат.
Становище на комисията:
"Чл. 72. (1) Българското национално радио и Българската национална телевизия съставят, изпълняват, приключват и отчитат самостоятелен бюджет.
(2) Управителните съвети на БНР и БНТ в рамките на бюджетите си утвърждават бюджет или бюджетна сметка за разходи на регионалните радио- и телевизионни центрове и другите структурни звена.
(3) В приход на бюджета на БНР и БНТ постъпват:
1. финансиране от фонд "Радио и телевизия";
2. субсидия от държавния бюджет;
3. собствени приходи от реклама и спонсорство;
4. постъпления от допълнителни дейности, свързани с радио- и телевизионната дейност;
5. дарения и завещания;
6. лихви и други приходи, свързани с радио- и телевизионната дейност."
(4) Субсидията от държавния бюджет е:
1. за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми; субсидията се определя на базата на норматив за час програма, утвърден от Министерския съвет;
2. целева субсидия за дълготрайни материални активи по списък, ежегодно утвърждаван от Министерството на финансите.
(5) Разходната част на бюджета се съставя по класификацията на разходите на държавния бюджет.
(6) Превишаването на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се включва към бюджета за следващата година."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 72 думата има господин Иво Атанасов.

ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа! По предложенията, които сме направили с колегите Любомир Пантелеев и Атанас Мерджанов по чл. 72, ал. 2 - за новата редакция, която предлагаме, комисията пише, че приема по принцип предложението, но това не го виждаме по-нататък в нейния окончателен вариант. Искам да ви кажа, че това всъщност е предложение на господин Александър Момчилов, който е директор на регионалния телевизионен център в Пловдив. Забелязал съм, че когато споменавам неговото име, не знам защо, ставате по-възприемчиви към предложенията, които съм внесъл от негово име. Така че имайте го предвид.
Какво иска той и съответно ние - тримата депутати? Бюджетите на регионалните центрове да се утвърждават според реално излъчените часове програма. Това не е влязло в окончателния текст, макар че по друга алинея - четвърта алинея, в окончателния текст, предложен от комисията, когато става дума за субсидията от държавния бюджет, се казва "на базата на норматив за час програма". Значи веднъж имаме един подход, втори път имаме друг подход - и вчера говорих за това, в рамките даже на един и същи член. Това е двойнствен или двоен, или може би раздвоен, разтроен и даже разстроен подход. Не може такова вътрешно противоречие да има в един и същи член. И какво лошо виждате в това бюджетите на регионалните центрове да се утвърждават на базата на реалните часове програми, а не всички да вземат едни и същи пари, пък едни да работят, да излъчват, а други да не правят това?
По предложенията за отпадане на думите след запетаите в точки 4 и 6 на ал. 3. Така, както е формулиран текстът, той би могъл да доведе до неблагоприятно за Българското национално радио и Българската национална телевизия стеснително тълкуване на израза "допълнителни дейности, свързани с радио- и телевизионна дейност". Ще се считат ли за такива например приходите от лицензионна дейност, от издателска дейност, от турнетата на музикалните състави на двете институции в страната и в чужбина, предоставянето на техника за озвучаване и други подобни? Техните състави могат да издадат една плоча, която да стане световен хит и постъпленията няма да могат да се използват в бюджета на радиото или на телевизията, защото не са друга радио- или телевизионна дейност, а са музикална дейност или издателска дейност. Смятам, че това ограничение трябва да отпадне, защото на всеки би могло да му хрумне, че така, както се предлага текстът от комисията, тези дейности не са точно радио дейности или телевизионни дейности.
Затова поддържам предложенията ни в ал. 3, точки 4 и 6 думите след запетаите да отпаднат.
По принцип предложеният начин за финансиране тук до голяма степен е абсурден, защото дава възможност за безконтролни действия на всички, които по някакъв начин ръководят Българското национално радио и Българската национална телевизия. Не е достатъчно само да се изброят шестте източника на финансиране. Може би трябва да се посочи тяхната относителна тежест. В противен случай не можем да имаме гаранция, че Българската национална телевизия и Българското национално радио са осигурени. Може например да се случи така, че постъпленията и от шестте източника да не стигнат. Тогава какво се прави? Държавният бюджет ще увеличи ли финансовата си подкрепа или това е случаят, в който Българската национална телевизия и Българското национално радио ще бъдат принудени да продадат и тези програми, които са им останали? Това ли имаха предвид господата Благой Димитров и Сашо Стоянов, когато казаха, че не законът, а пазарът ще решава колко програми да има Българската национална телевизия и Българското национално радио? Няма ли обаче по този начин България да се окаже единствената европейска държава без обществени радио и телевизия? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Има думата господин Младен Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов! Ако се проследи по-цялостно механизма, ще се види, че тези доводи са неоснователни, тъй като финансирането от бюджета до момента, до който е фиксирано, то е фиксирано процентно към цялата сума и се извършва на базата на установен час програма. Тоест, ако Българската национална телевизия предвижда, че ще излъчва примерно национална програма 20 часа и регионални програми примерно 20 часа и сумата за един час е толкова по толкова дни, това е договорено между управителния съвет, Министерство на финансите и НСРТ и тази сума се финансира от бюджета. Предвиден е механизъм, по който да бъде планирана тази сума, така че да не се стига до момента, който вие предвиждате. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Влашки.
Господин Сашо Стоянов има думата.
САШО СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Към думите, казани от Младен Влашки, искам да добавя и още нещо. Господин Атанасов, не знам дали знаете, но ако не знаете, ще Ви кажа, че минута телевизионно време новини, минута телевизионно време публицистика и минута телевизионно време художествена продукция със сложен постановъчен характер струват различно. Така че, ако не го знаехте, казвам Ви го, за да го разберете. По този начин не може да бъде определяно времето на час програма, тъй като субсидията се определя на база на програмните схеми на цялостната програма на регионалните центрове.
Освен това естествено е, че това, което Вие предлагате в точки 4 ш 6 - думите след запетайката да отпаднат, е невъзможно, защото всичко, което постъпва като приход в БНР и БНТ, трябва да е свързано с радио- и телевизионната дейност, а не с нещо друго. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоянов.
Господин Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не знам дали директорът на радио- и телевизионен център Пловдив е бил прав, но ако господин Стоянов е прав, то в такъв случай ние трябва да преразгледаме т. 1, където изрично е казано, че субсидията се определя на базата на норматив за час програма, утвърден от Министерския съвет. Ако цените са толкова различни, то в такъв случай би било добре да скъсаме връзката между субсидията и норматив на час, въпреки че ние сме изпълнили една молба на професионалист от радиото.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Защо се правите на глупаци?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Спокойно, спокойно. Господин Стоянов, чакайте, спокойно. Седнете си.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Виждат се разликите в отношенията. Господин Стоянов ругае мен и се кланя на председателя на Народното събрание, което впрочем е негов стил и броят на хората, към които той прави плонжове през последните няколко месеца, расте стремглаво. Започна се от министър-председателя, сега вървим към председателя на Народното събрание, предполагам, че следващият ще е президентът.
Моля Ви, господин Стоянов, заповядайте да направите така желаната от Вас реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Искате ли думата, господин Стоянов? Не искате. Добре.
Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев за нова редакция на ал. 2 на чл. 72. Моля, гласувайте за това предложение.
Гласували 156 народни представители: за 58, против 93, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте другата част на предложението на същите народни представители за отпадане в чл. 72, ал. 3, т. 4 и т. 6 на думите след запетайките.
Гласували 146 народни представители: за 46, против 88, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 72, както е предложен от комисията.
Гласували 112 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 13.
Член 72 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 73. Българското национално радио и Българската национална телевизия подпомагат производството на национална аудио-визуална продукция, като отделят за ново производство, както следва:
1. Българското национално радио отделя за български музикални и радиодраматични произведения не по-малко от 5 на сто от средствата по приходната част на бюджета си;
2. Българската национална телевизия отделя за българско филмово телевизионно творчество не по-малко от 10 на сто от средствата по приходната част на бюджета си."
По този член има направени предложения от колегите Панайот Ляков; от Райчевски, Влашки, Жечева и Стоянов; от Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев; от Благой Димитров и Младен Влашки; от Сашо Стоянов, които предложения комисията е приела.
Становище на комисията:
"Чл. 73. Българското национално радио и Българската национална телевизия подпомагат създаването и изпълнението на национална аудио-, съответно аудио-визуална продукция, като отделят за създаване на ново производство, както следва:
1. Българското национално радио отделя за създаване и изпълнение на български музикални и радиодраматични произведения не по-малко от 5 на сто от субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия";
2. Българската национална телевизия отделя за българско филмово телевизионно творчество не по-малко от 10 на сто от средствата по приходната част на бюджета си."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 73 има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми колеги, най-напред имам един въпрос, който предполагам, че не е от недоглеждане, а има някакъв замисъл. Защо Българското национално радио, според предложения от комисията краен, окончателен вариант, отделя средства само от субсидията си, а Българската национална телевизия - от приходната част на бюджета си? Между двата термина несъмнено има разлика и аз само мога да гадая какви са намеренията на вносителя, който, естествено, още не се е появил в пленарната зала.
В действащия и в момента закон задължението на Българската национална телевизия е да дава за филмово производство 15 на сто от бюджета си. Сега се предлага 10 на сто от приходната част на бюджета. И тук има разлика. Според сметките на режисьора Коста Биков обаче, който е шеф на Центъра за филмово производство при Българската национална телевизия, сегашното предложение дава възможност да се отчисляват по-големи суми, защото 10-те процента ще се вземат тъкмо от приходната част на бюджета. Това е добре и аз го подкрепям. Това е един от малкото, от броящите се на пръсти членове в законопроекта за радиото и телевизията, в който СДС се съобразява с европейската практика. Ето че не всичко е загубено, че все пак има някаква надежда мнозинството не само да схване, но и възприеме като своя политика част, макар и малка част от онова, което се прави в Европа.
Англия и Франция например оправиха филмовите си производства с помощта именно на електронните медии. Това е и пътят, по който върви Чехия. Малко по малко тя започва да преодолява пораженията, нанесени от демокрацията, и да възстановява броя на филмовата си продукция от времето на социализма. Сега Чехия произвежда годишно от 3 до 6 филма за голям екрана и 15 - 16 за телевизия. Нека не говорим колко филма произвеждаше България при народната власт и колко сега. Сравнението е крайно неприятно за мнозинството. Разликата е в пъти.
ПЕТКО ПРОДАНОВ (СДС, от място): А какви бяха филмите?
ИВО АТАНАСОВ: Неслучайно, тъй като подхвърляте, колега, реплика - неслучайно на четвърто място по рейтинг е предаването "Понеделник 8 1/2", където се дават филми именно от това време. Тоест и много филми, добри филми са били правени.
Тази година Центърът за филмопроизводство при Българската национална телевизия ще разпредели 1 млрд. лева за филми. Нека колегите отдясно не се стряскат от това число, а да знаят, че за производството на възможно най-евтиния филм на кино "Уента" са нужни поне 250 хил. долара. Жалко, че вносителят на законопроекта не предвижда ангажименти към националното филмово производство на частните телевизии. А в много европейски страни това задължение е записано в закона - било директно, било като задължение да се излъчват определен процент произведени от съответната страна филми. И частните телевизии инвестират в родното филмопроизводство, за да могат да излъчат съответния процент от отечествени кинопродукции. В Белгия и Холандия това задължение важи дори и за кабелните оператори. Може да се съжалява, че дори и в този рядък случай мнозинството не се държи докрай по европейски. Позволявам си обаче да уверя кинодейците и филмовата публика, че когато се върнем във властта, ще направим съответните допълнения в този дух в Закона за радиото и телевизията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Има думата господин Благой Димитров.

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю!
Аз предполагам, че става дума за техническа грешка в т. 2. Трябва да стане така, както всъщност е прието в комисията и какъвто е текстът и на вносителя: "Десет на сто от субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия". Тогава нещата стават точни. И експертката на комисията каза, че е техническа грешка. Благодаря.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Двете точки трябва да са еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест имате предвид и в двете точки да не е "средствата по приходната част на бюджета", а да бъде "субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия"?
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Да. Механизмът по фонд "Радио и телевизия" ще започне да работи след натрупването, както пише в Заключителните разпоредби, от 2001 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: А от допълнителната дейност?
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Не. Тук става дума само за субсидията от бюджета и фонд "Радио и телевизия".
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Това е прието и като предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Всъщност и т. 2 става "не по-малко от 10 на сто от субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия".
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Точка 2 става така: "Българската национална телевизия отделя за българско филмово телевизионно творчество не по-малко от 10 на сто от субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Пантелеев има думата.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, ако правилно разбирам, ние приемаме тази грешка за техническа, защото в противен случай не виждам как бихме могли да променим текста на т. 2, който на първо време е доста по-благоприятен за филмовото телевизионно творчество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Вашите колеги казват, че е прието друго от комисията и че е техническа грешка. Аз не съм бил на заседанието на комисията. (Оживление.)
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Едно и също е. В устройствения Закон за бюджета се казва точно.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Аз възразявам само дотолкова, доколкото ми се струва, че това ще намали приходите за българско филмово творчество. С това е съгласен и председателят на комисията. Моите възражения са тъкмо в тази посока: разгеле се е получила тази грешка, по-добре е да оставим т. 2 такава, каквато е.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Няма да я оставим.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: В такъв случай кой би могъл да изтълкува кое е техническа грешка и кое не е? Тя може и да е техническа, но в първоначалния проект нещата са казани по съвсем друг начин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ние не спорим по същество. В проекта на вносителя и в двете точки е казано "приходната част на бюджета". Има направени предложения да не е от приходната част на бюджета, а от субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия". Това предложение е прието. Затова тук се поставя въпросът, че при изготвянето на доклада е допусната техническа грешка в т. 2.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: И аз също виждам, че по подобен начин са се стекли нещата, но мога ли да попитам какво означават тези 10 на сто? Десет на сто от общата субсидия и 10 на сто от фонд "Радио и телевизия" ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: От общата сума, която е във фонда?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Естествено. Така и пише на български език.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Така пише, но аз само питам, защото това може да се тълкува и по друг начин, както е записано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По друг начин не може да се тълкува.
За процедура заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, моля да се спазва Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание и да не позволявате да се водят разговори между народните представители. Някои народни представители си позволяват да демонстрират, че те са управляващите и в Народното събрание. Правилникът изисква да се говори само пред микрофона и никакви обаждания от залата не са легитимни. Това само забавя работата ни в Народното събрание и превръща тук заседанията в разговори между отделни хора, а не в Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов.
Моля, гласувайте чл. 73 така, както е предложен от комисията, с уточнената корекция в т. 2, в която вместо думите "от средствата по приходната част на бюджета си" записваме "от субсидията на държавния бюджет и фонд "Радио и телевизия".
Гласували 134 народни представители: за 116, против 6, въздържали се 12.
Член 73 е приет.

ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Глава четвърта - Реклама, телевизионен пазар и спонсорство."
Предложение от народните представители Стоян Райчевски, Младен Влашки, Ева Жечева и Сашо Стоянов:
В заглавието на глава четвърта преди думата "телевизионен" да се добавят думите "радио- и".
Комисията приема предложението.
Становище на комисията за заглавие на глава четвърта: "Реклама, радио- и телевизионен пазар и спонсорство".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има едно предложение на народния представител Драгомир Шопов за заглавие и за текст на глава четвърта. Така, както комисията приема предложението, направено от народните представители Райчевски, Влашки, Жечева и Стоянов, заглавието става "Реклама, радио- и телевизионен пазар и спонсорство", докато в предложението на Драгомир Шопов "радио-" липсва. Затова първо ще предложа на гласуване неговото предложение за заглавие на глава четвърта, което е всъщност предложението на вносителите.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Драгомир Шопов заглавието на глава четвърта да бъде "Реклама, телевизионен пазар и спонсорство".
Гласували 125 народни представители: за 33, против 87, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте заглавието на глава четвърта, както е предложено от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 10.
Заглавието на глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Чета предложенията на народния представител Драгомир Шопов към тази глава:
"Чл. 36. (1) БНР и БНТ имат право да създават и да включват в програмите си реклами.
(2) Правилата за рекламата важат и за телевизионния пазар, доколкото в този закон не е предвидено друго.
(3) Рекламата следва да е съобразена с изискванията за лоялна конкуренция, съгласно Закона за защита на конкуренцията.
(4) Отделни програми и предавания на БНР и БНТ могат да бъдат спонсорирани изцяло или отчасти.
Чл. 37. (1) Рекламата и спонсорството се уреждат с писмени договори между БНР и БНТ и рекламодателя или спонсора.
(2) БНР и БНТ създават специално централизирано звено за рекламна дейност и сключване на договори според Закона за рекламата и спонсорството. Отделни звена, предавания, рубрики не могат да изпълняват рекламна дейност и да сключват договори.
Чл. 38. (1) Не се допускат реклами на национална, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация, а също и съдържащи порнография, подтикваща към насилие и поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми.
(2) Не се допуска реклама на наркотици и други психотропни вещества
(3) В рекламите за деца или в които участват деца се избягва всичко, което може да влияе отрицателно на тяхното физическо, умствено и нравствено развитие.
Чл. 39. (1) Забранява се рекламата, която използва подсъзнателни средства.
(2) Скритата реклама е забранена.
Чл. 40. В рекламите не могат да се използват държавният герб, химнът на Република България, лица на изборни длъжности в държавното управление, както и гласовете и образите на работещи в БНР и БНТ журналисти - водещи на новини, на политически и икономически предавания.
Чл. 41. Рекламите за стоки и услуги, за които има специално разрешение за производство и търговия: цигари, алкохолни напитки, лекарствени средства, се разработват в специалните правилници за рекламата и спонсорството на БНР и БНТ.
Чл. 42. (1) Не могат да бъдат спонсори физически и юридически лица, чиято основна дейност е производството на стоки и услуги, забранени за рекламиране.
(2) Не могат да бъдат спонсорирани политически и икономически предавания, които съдържат анализи и коментари или чиято тематика е сходна с основния предмет на дейност на спонсора.
(3) Не могат да бъдат спонсорирани новини, с изключение на спортните, които са отделени от другите части на програмата чрез визуални или звукови средства или като отделно предаване.
(4) Не се допуска влияние от спонсора върху съдържанието и представянето на спонсорираното предаване.
(5) Споменаването или представянето на спонсора по време на самото предаване се подчинява на изискването за реклама."
Комисията не приема предложението.
Като съобщавам становището на комисията, искам да добавя, че много от заложените принципи и предложения по един или друг начин са включени в текстовете на този законопроект и в правилниците, които евентуално след това ще се приемат. Някои от тях се отхвърлят, защото са със съвсем нова номерация, защото са нови членове, не в раздела, по който ние в момента дебатираме, и по съответния член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По заместващия текст за нова глава четвърта на народния представител Драгомир Шопов някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Няма да се изказвам по същество. Но бих искал още веднъж да обърна внимание, че това, което стана с този закон, и начинът, по който бяха разпределени предложенията на народните представители, в това число преди всичко на народния представител Драгомир Шопов, не създават условия те да бъдат обсъждани. Просто техническите служби към комисията или под ръководството на господин Райчевски не си свършиха работата и не разпределиха предложенията по целия възможен текст, всяко към този текст, към който се отнася, което би създало възможност ние допълнително да усъвършенстваме работата и да използваме интелектуалния труд на всички народни представители. Практически в сегашната ситуация това е невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Има думата господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, аз възразявам срещу тази позиция. Искам само едно нещо да добавя за яснота на тези, които ни слушат, и за колегите.
Колегата Шопов можеше да внесе свой отделен законопроект. Тогава ние щяхме да постъпим с него така, както се постъпва с всеки законопроект. Но той прави предложение към отделни членове и по този начин всъщност предлага съвсем нов закон, което технологически не може така да се подреди, както колегата Пантелеев иска за нагледност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заместващия текст на народния представител Драгомир Шопов за глава четвърта на законопроекта.
Гласували 138 народни представители: за 38, против 97, въздържали се 3.
Текстът се отхвърля.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Раздел I - Общи положения".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел I.
Гласували 132 народни представители: за 127, против 3, въздържали се 2.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 74. (1) Радио- и телевизионните оператори имат право да създават и да включват в програмите си реклама.
(2) Отделни програми и предавания на радио- и телевизионните оператори могат да бъдат спонсорирани.
(3) Рекламата и спонсорството се извършват от радио- и телевизионните оператори съгласно условията, предвидени в този закон."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 74.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 74 някой желае ли да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте чл. 74 така, както е предложен от вносителя.
Гласували 123 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 2.
Член 74 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 75. Рекламата и спонсорството се уреждат с писмени договори между радио- и телевизионните оператори и рекламодателя или спонсора."
Становище на комисията:
Член 75 се изменя, както следва:
"Чл. 75. Рекламата и спонсорството се уреждат с писмени договори."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 75 има ли желаещи да се изкажат?
Има думата господин Сашо Стоянов.
САШО СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз предлагам да приемем текста такъв, какъвто е предложен от вносителя, тоест в по-пълната му редакция.
Мотиви: рекламата и спонсорството се уреждат с договори между радио- и телевизионния оператор, а когато махнем "между радио- и телевизионните оператори и рекламодателя или спонсора", може да бъде тълкувано, че рекламата и спонсорството могат да се уреждат с договори между спонсорите или рекламодателите и отделни физически лица, работещи вътре в телевизията и радиото - практика, която в момента съществува и е една много порочна практика за трупане на суми, на приходи за сметка на радио- и телевизионния оператор.
Ето защо аз ви предлагам да приемем текста така, както е предложен от Министерския съвет.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, от място): Тя съществува, но не е законно, така че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Аз не възразявам срещу това. Имам предвид, че и колегата Стоянов също, са развили тази теза, която в момента тук е записана като становище на комисията. И за мен е малко странно, защо тогава има една такава позиция и се гласува по този начин, а сега го отхвърляме. Аз не възразявам да остане текстът на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Аз в случая подкрепям господин Стоянов, тъй като, ако сега тази практика в телевизията, както той казва, съществува, с текста, който се предлага от комисията, ние фактически я узаконяваме.
Аз не мога да си спомня, вчера имах изказване по тази проблематика, не мога да намеря в момента текста, затова дали Управителният съвет да одобрява всички рекламни договори, тъй като рекламата може да се разглежда като част от програмирането.
Господин Благой Димитров ми опонира, спомням си този момент. Но действително в случая текстът на вносителя е по-подходящ. Защото не става ясно кой сключва договорите.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Това казвам.
ИВО АТАНАСОВ: Подкрепяте ли го?
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Да.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Да.
ИВО АТАНАСОВ: Да, добре, добре, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, аз не възразявам да приемем първоначалния вариант и да изпишем подробно между кого трябва да бъдат сключени договорите. Но основание за това не би могла да бъде съществуващата практика в Националната телевизия, тъй като тя е незаконна. И това е ясно като бял ден. Никой не отива да сключва договор за покупко-продажба в един завод с началник-отдела, след като той не е упълномощен. Това може да става само в Българското национално радио и телевизия. Има си ред, по който се сключват договорите.
Така че това е едно, според мен, излишно презастраховане. Но нека го направим, белким след това нещата в радиото и телевизията влезат в някакъв нормативен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Моля, гласувайте чл. 75 така, както е предложен от вносителя, с пълния текст.
Гласували 128 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 3.
Член 75 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 76. Правилата за рекламата важат и за телевизионния пазар, доколкото в този закон не е предвидено друго."
Предложение от народните представители Стоян Райчевски, Младен Влашки, Ева Жечева и Сашо Стоянов:
В чл. 76 преди думата "телевизионния" да се добавят думите "радио-, съответно".
Предложение от народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев:
Член 76 да отпадне.
Комисията не приема предложението. Комисията приема първото предложение.
Становище на комисията:
Член 76 се изменя, както следва:
"Чл. 76. Правилата за рекламата важат и за радио-, съответно телевизионния пазар."
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ, от място): Кои правила за рекламата, за кои правила става дума?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние и преди време, на първо четене, и след това, тъй като заседанието на комисията се проведе в наше отсъствие при паралелно течащо заседание на парламента, не разбрахме за кои правила за реклама става дума. И аз ще помоля още веднъж този текст да се прецизира или да се дадат разяснения за кои точно правила става дума. Защото не става дума за правила само в този закон, а се говори за правила въобще.
Моята молба е да получим разяснения. В противен случай ние поддържаме предложението си за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Пантелеев.
Има думата господин Райчевски.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пантелеев! Ясно е за кои правила става дума - правилата за реклама, тези, които ние евентуално ще приемем, тези, които действат универсално или евентуално онези, които един закон за рекламата ни повелява. Ние тук само поставяме ясно принципа, че правилата за реклама ще важат и за телевизионния пазар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата има господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Господин Райчевски внесе известно уточнение, с което засили моите подозрения. Ако става дума за универсалните рекламни правила, то това означава ли, че Националният съвет за радио и телевизия ще може да се намесва и в работата на частните рекламни агенции, които ще имат вземане-даване с Националната телевизия и Националното радио? Мислех да оттегля предложението си, но при това, което каза господин Райчевски в началото за универсалните правила, съм склонен да го поддържам. Може би трябва да напишем, че става дума за правилата по този закон. Ние правим закон и фиксираме някои задължения, някои нормативи, някаква регулация и вероятно е по-добре да бъде "правилата по този закон". Но не универсалните правила, тъй като те са предмет на други закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата има господин Сашо Стоянов.
САШО СТОЯНОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Господин Атанасов, преди малко господин Райчевски на ясен български език Ви обясни за кои правила става въпрос. Аз ще Ви обясня още веднъж, дано да разберете.
Става въпрос за всички правила на рекламата, уредени както в този закон, така в Европейската конвенция, така евентуално в бъдеща нормативна уредба, евентуално закон за рекламата. Всичко, което като правило за реклама се излъчва по радиото и телевизията, естествено, че трябва да отговаря на тези изисквания и естествено, че радио- и телевизионният пазар трябва да отговаря на всички тези изисквания за реклама. Ако искате, ще Ви го обясня още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата има господин Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов! Тъй като телевизионният пазар, който ние предвиждаме да се излъчва преди програмата на Националната телевизия и след това не се брои като рекламна форма, то правилата примерно да не се работи така, че деца да бъдат подтиквани към алкохол, важат според този член и за телевизионния пазар, тъй като двете форми не се наричат рекламни форми. Ето това е една от причините за съществуването на този член и аз не виждам защо той трябва да отпадне. Иначе ще се отвори възможност в телепазарните спотове да не се спазват правилата за реклама на пълно формално основание. Така че всъщност това е един доста възлов въпрос. Тези правила за реклама са изброени в следващата част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Влашки.
Господин Иво Атанасов има думата за реплика.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Ако става дума за това, което е фиксирано в Европейската конвенция за трансгранична телевизия, то няма нужда да се преписва, да се включва изрично в нашия закон. Ние вече сме ратифицирали тази конвенция. Най-добрият начин да се реши въпросът е госпожа Надежда Михайлова, като външен министър, да депозира ратификационния документ при генералния секретар на Съвета на Европа и след три месеца тази конвенция ще стане валидна за България и тя ще бъде част от нашето законодателство, даже част, която е приоритетна, тъй като международните договори се ползват с предимство пред вътрешното законодателство. Така че от гледна точка на икономията няма нужда да се преповтарят неща, които ние вече сме приели.
Но не съм съгласен с това, което каза господин Стоянов. Разбира се, аз си обяснявам неговата склонност да поучава. Няма да се мотивирам защо, това не е предмет на разговор от парламентарна трибуна. Но не може да се имат предвид и всички бъдещи закони, които ще се приемат. Бъдещият закон в следващото Народно събрание ще бъде приет от мнозинството на левицата и предполагам, че вие няма да го харесате. Вие отсега ни давате картбланш да си приемаме такива закони, каквито си искаме и казвате, че ще ги спазвате. Разбира се, че законът трябва да се спазва, но аз ви гарантирам, че бъдещият закон няма да ви хареса.
Не знам случаи в парламентарната практика в настоящ закон да се казва, че ще се спазват всички бъдещи закони в тази сфера.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Ние не казваме такова нещо!
ИВО АТАНАСОВ: Напротив, ще вземем стенограмите. Защото е лесно да влизаш в ролята на човек, който поучава, но трябва да има какво да кажеш, за да поучаваш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Думата има господин Любомир Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, от разясненията на господин Влашки разбирам, че става дума за това да се спазват ограниченията, които се налагат върху рекламната дейност и за телевизионния пазар, и за телевизионните спотове. Така ли? А телевизионният пазар реклама ли е или не е? След като е реклама, как няма да важат за него ограниченията? Не е реклама? Как да не е реклама? А какво е?
Така че аз поддържам нашето предложение този член да отпадне, още повече че в следващите членове ограниченията за реклама, какъвто е и телевизионният спот, са описани пределно ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Стефан Нешев.
СТЕФАН НЕШЕВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми колеги, с известно неудобство заставам на трибуната, защото за един маловажен въпрос се направи голям спор. Но станах заради това, което каза господин Влашки. Аз изисквах от него стилова точност. Не е добре написано. Изискванията към рекламния продукт са валидни и за телевизионния пазар. Защото има продукт. Рекламата е вид продукт. Има и пазар. И определяме за кой пазар са тези изисквания. Не правилата за рекламата. Такава понятност никъде в правния мир не съществува. Има програмен продукт и изисквания към програмния продукт.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Рекламният продукт и правилата за реклама са две различни неща.
СТЕФАН НЕШЕВ: Господин Стоянов, прочети и малко книжки. Когато човек иска да бъде водач, да бъде трибун, трябва да има необходимата подготовка.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Имам я.
СТЕФАН НЕШЕВ: Притеснявам се, че я нямаш. Прочети малко книжки.
САШО СТОЯНОВ (СДС, от място): Имам я много повече от твоята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата има господин Иван Бойков.

ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се учудвам на начина, по който е написан законът. Вижте, господин Стоянов и господин Райчевски, когато имаме универсално правило, то важи за всички видове пазари за цялата страна. А когато искате да закрепите изключение, напишете го в закона. Но защо пишете текст, с който закрепвате универсално правило. И това не е така само тук, а в целия ред на закона - в частта му администрация, управление. Вие цитирате неща, които са общоизвестни и общовалидни и казвате, че важат и за това. Този закон и тази дейност изключение ли е от общото търговско действие? Там, където е изключение, го напишете. Но там, където важи универсалното правило, защо постоянно го пишете и законът става тежък и тромав. Същото беше и с Кодекса на труда, с договорите, за които казах вчера. Излишни текстове! И законът става лош.
Аз подкрепям предложението този текст да отпадне. Напишете изключението, господин Стоянов, това, което прави рекламата специфична за този пазар. Това запишете в текста, а не това, че рекламата важи и ... Ами важи, естествено, как няма да важи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Влашки.
МЛАДЕН ВЛАШКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За да прекъснем този безплоден спор, абсолютно ясно е, че в Допълнителните разпоредби, § 1, т. 13, уточнява когато в този закон се срещне съчетанието радио- и телевизионен пазар, какво се разбира. И не се разбира в тази широка форма, в която тук започнахме да говорим.
Затова правя процедурно предложение да прекратим тези дискусии и да гласуваме. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев за отпадането на член 76.
Гласували 140 народни представители: за 40, против 88, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 76, така както е предложен от комисията.
Гласували 140 народни представители: за 100, против 32, въздържали се 8.
Член 76 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Раздел II - Реклама".
Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на раздел II.
Гласували 127 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 3.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 77. (1) Рекламата следва да е съобразена с изискванията за лоялна конкуренция съгласно действащото законодателство.
(2) Рекламата не може да насърчава поведение, вредно за здравето или личната сигурност на гражданите, както и поведение, с което се уврежда околната среда."
Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 77.
Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 77, както е предложен от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Член 77 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 78. (1) Не се допуска разпространяването на реклама, съдържаща порнография или подтикваща към насилие и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми.
(2) Не се допуска разпространяването на реклами, които са основани на национална, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация.
(3) В рекламите, насочени към децата или в които участват деца, трябва да се избягва всичко, което може да влияе отрицателно на тяхното физическо, умствено и нравствено развитие."
Има предложение от народните представители Райчевски, Влашки, Жечева и Стоянов, което комисията приема.
Становище на комисията - чл. 78 се изменя както следва:
"Чл. 78. (1) Не се допуска разпространяването на реклама, съдържаща порнография или подтикваща към насилие и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми.
(2) Не се допуска разпространяването на реклами, които са основани на национална, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация.
(3) В рекламите, насочени към децата или в които участват деца, трябва да се избягва всичко, което може да влияе отрицателно на тяхното физическо, умствено и нравствено развитие.
(4) Рекламата, насочена към непълнолетни, трябва да отговаря на следните условия:
1. да не призовава непълнолетните да закупуват стока или да ползват услуга, като се възползва от тяхната неопитност или доверчивост;
2. да не насърчава непълнолетните да убеждават своите родители или други лица да закупуват стоките или услугите, които се рекламират;
3. да не се възползва от особеното доверие, което непълнолетните изпитват към родители, учители и други лица;
4. да не показва непълнолетни в опасни ситуации."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 77 има думата заместник-председателят на Народното събрание господин Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Правя предложение за отпадане на т. 2 от ал. 4, защото в един закон не може да има такъв текст - децата да не убеждават родителите си и т.н. Това е просто несериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Любомир Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Присъединявам се към направеното от господин Куртев предложение. Разбирам какво са искали да направят колегите с този текст, както и с т. 1, но трябва да ви кажа, че ако се съблюдава изключително стриктно и т. 1, то бихме могли да забраним всяка реклама, защото нейният смисъл е тъкмо такъв - детето иска да си купи. Или всички реклами за вафли, шоколади, бонбони са изградени на този принцип. Поне тези, които аз съм гледал. Не виждам как би могло да се спазва едно такова изискване. По своя смисъл то поражда тъкмо това.
Ако става дума за стоки и услуги, които увреждат здравето на децата или умственото, или моралното им здраве, това е друго нещо. Но иначе не виждам как бихме могли да противостоим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Заповядайте, господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Подкрепям предложението на господин Куртев и се присъединявам към това на господин Пантелеев - т. 2 може да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Иво Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми колеги, искам да кажа, че текстът така, както е предложен е идентичен или до голяма степен сходен с чл. 16 от Европейската директива за трансгранична телевизия. Член 16, подточка "б" казва, че телевизионната реклама не трябва пряко да насърчава непълнолетните да убеждават своите родители или други лица да купуват стоките или услугите, които рекламират. А в текста на нашата комисия е рекламата да не насърчава непълнолетните да убеждават своите родители и други лица да закупуват стоките и услугите, които рекламират. Това, което липсва в нашия текст е думичката "пряко".
Вероятно тя има някакъв смисъл. Тук проблемът е принципен, тъй като и в главата за рекламата, и по-нататък - за спонсорството, нашият законопроект е легнал върху евродокументите - върху Европейската директива и върху Европейската конвенция за трансгранична телевизия. А ние с вас трябва да преценим всичко ли да вземем или имаме някои специфики в България, които биха ни позволили в определени моменти да не възприемаме дословно европейската практика, директивите и конвенциите, които са формулирани от евроинститутите. В случая съм склонен да приема предложението т. 2 да отпадне или да добавим думата "пряко".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Къде да е "пряко"?
ИВО АТАНАСОВ: Да не насърчава пряко непълнолетните. Защото се предполага, че непълнолетните каквото и да си купят, ще го купят след като убедят своите родители да направят това, тъй като те нямат доходи, освен, разбира се, в тези случаи, когато работят на магистралата и други такива черти от нашия делник, които не са много приятни. Така че няма начин непълнолетният да си купува каквато и да е стока, на която вижда рекламата по телевизията, освен като убеди своя родител. Може би трябва да се сложи думата "пряко". Така че ако ще правим заемки от евродокументите, да ги правим прецизно, за да не се получава някакъв друг смисъл в текстовете на нашия закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Атанасов.
Има думата заместник-председателят госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Този текст наистина звучи малко особено на български, тъй като непълнолетните по българското законодателство са лицата между 14 и 18 години. А пак по българското законодателство - трудово законодателство, навършилите 16 години с разрешение на Инспекцията по труда могат да работят. Това са български граждани, които, повлияни от рекламата, сами могат да решат какво да направят.
В този смисъл не зная дали преводът е бил напълно прецизен, какво се разбира там под "деца" и какво под "непълнолетни", но съгласно българското законодателство, аз мисля този текст за безсмислен и подкрепям предложението на господин Куртев за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на т. 2 в ал. 4 на чл. 78.
Моля, гласувайте.
Гласували 115 народни представители: за 112, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Точка 2 отпада.
Моля, гласувайте чл. 78, както е предложен от комисията, с преномериране на точките по ал. 4 след отпадането на т. 2.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Член 78 е приет.
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: "Чл. 79. (1) Забранява се рекламата, която използва подсъзнателни средства.
(2) Скритата реклама е забранена."
Предложение от народните представители Иво Атанасов, Атанас Мерджанов и Любомир Пантелеев - в чл. 79, ал. 2 да отпадне.
Комисията не приема предложението и подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Атанасов.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Излязохме по азбучен ред, но сме вносители на едно и също предложение. Защо предлагаме да отпадне? Не защото не си даваме сметка и даваме повод на господин Сашо Стоянов да ни поучава, а защото понятието "скрита реклама" не е добре дефинирано в § 1, т. 12, буква "а". Там пише, че: "скрита реклама" е представяне чрез аудио- или визуални средства на стоки, услуги или на името, търговската марка и дейността на производител на стоки и услуги в предавания, които не са предназначени за рекламиране и което представяне може да въведе в заблуждение аудиторията".
Тази дефиниция не е пълна и това беше мотив за нашето предложение да отпадне точката. Защото "скрита реклама" може да бъде и показването на марката на автомобила или на телевизионния приемник в дадена продукция. И това ли се включва?
Ако трябва да се позовем пак на евродокументите, в Директивата "Телевизия без граници" на Европейския съюз е записано, че рекламата и телевизионния магазин с прикрит подтекст са забранени. Терминът, който е използван там е "прикрит подтекст". Тоест, искаме нещо да внушим по прикрит начин. Това е съображението и го поддържаме, тъй като не съм сигурен, че когато стигнем до допълнителните разпоредби ще бъдем в състояние да формулираме точна, безспорна дефиниция на понятието скрита реклама. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Пантелеев.
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Аз поддържам нашето предложение, ако не може да бъде редактирана ал. 2 на чл. 79. Но същевременно, това просто сме го пропуснали, тъй като не присъствахме на това заседание на комисията, виждам, че и текстът на ал. 1 не блести с голяма чистота, където е казано: "Забранява се рекламата, която използва подсъзнателни средства". Значи има реклама, която вероятно е насочена към подсъзнанието, но кои средства на рекламата са подсъзнателни - рисунката, телевизионният образ, текстът? Това е пълна глупост.
Ние трябва да напишем някакъв текст, който казва, че се забранява на рекламата, ако това са имали предвид авторите, която е насочена към подсъзнателната сфера или нещо подобно, макар че в подсъзнателната сфера влизат и емоциите, и аз не мога да си представя реклама, която малко или много да не касае това. Но подсъзнателни средства, които да ползва рекламата!? Има средства, които са насочени към подсъзнанието, но те не са подсъзнателни. Така че аз не знам как можем да излезем от това положение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Сега ще го оправим. Подкрепяте ли това предложение за скрит подтекст?
ЛЮБОМИР ПАНТЕЛЕЕВ: Да, това е нещо, което е ясно, макар че признавам, че е трудно контролируемо. Тъй като, ако една реклама няма скрит подтекст, тя просто няма да е реклама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател! Аз също искам да взема отношение по редакцията на ал. 1. Така, както е направена редакцията на чл. 79, не е ясно кои средства се забраняват. Дори този текст не кореспондира на Преходните и заключителни разпоредби. Казано е: "Забранява се рекламата, която използва подсъзнателни средства". Не, "Забранява се рекламата, която използва средства, въздействащи на подсъзнанието". А кои са средствата, въздействащи на подсъзнанието, е казано в буква "б". Това са индиректни, специфични, включително и технически методи за рекламиране, които не са обозначени като реклама и не се разпознават от аудиторията, като използване на 25-и кадър, излъчване на инфразвук и други подобни. Тоест, ако искаме да рекламираме една социалдемократическа формация, вместо да направим "Открито", съгласно Закона за изборите, пуска се една роза в 25-и кадър, доколкото знам, и това въздейства на подсъзнанието.
Но редакционно според мен трябва да се кажат: "средства, въздействащи на подсъзнанието". И в Преходните и заключителни разпоредби да се използва понятието "средства, въздействащи на подсъзнанието".
В този смисъл, ако не възразявате, предлагам отлагане гласуването на текста, за да може да бъде прецизиран и с хората, които разбират от това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Срещу това предложение има ли някой?
ДОКЛАДЧИК СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Подкрепям това предложение, тъкмо щях да го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Моля, гласувайте предложението за отлагане на чл. 79.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието. Чл. 79 се отлага.
Половин час почивка. (Звъни.)


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Заседанието продължава.
Новопостъпили питания в периода от 4 до 10 септември 1998 г.:
Питане от народния представител Кънчо Марангозов към Петър Бояджиев, министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по дейността и реализацията на средните, полувисшите медицински кадри и медицински сестри със степен "бакалавър".
Писмени отговори:
Писмен отговор от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Веселин Методиев на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов.
Писмен отговор от министъра на търговията и туризма Валентин Василев на актуален въпрос от народния представител Петър Башикаров.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на промишлеността Александър Божков на актуален въпрос от народния представител Руси Статков.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Отговори на господин Веселин Методиев, заместник министър-председател и министър на образованието и науката.
Има думата да развие своя актуален въпрос народният представител Евгени Димитров относно Строителен техникум "Владо Тричков" в град Трън.
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Методиев! Строителен техникум "Владо Тричков" в град Трън е учебно заведение със 100-годишна история. В него се подготвят специалисти по сградостроителство за цяла Югозападна България. През последните няколко години заведението изпитва особени трудности с набирането на кандидати и формирането на паралелки както за 4-годишния курс на обучение, така и за СПТУ.
За тези си трудности ръководството на техникума нееднократно е информирало Министерството на образованието. Въпреки всичко до настоящия момент не са взети мерки за промяна на курса на обучение, а напротив, обявен е конкурс за 4-годишно обучение за учебната 1998/1999 г. От явилите се 18 кандидати - 12 успешно са издържали приемните изпити и са записани за учебната 1998/1999 г.
В момента записалите се 12 ученика и техните родители са в неведение дали те ще бъдат записани за 4-годишния курс на обучение или СПТУ, както и за бъдещето на Строителния техникум.
Моят актуален въпрос към Вас, господин Методиев, е: има ли становище вашето министерство за създаване на маломерна паралелка за посоченото учебно заведение, с което ще се удовлетворят кандидатите, записали се в техникума, както ще се намали и създаденото напрежение при техните родители и в града?
Какво е Вашето виждане относно бъдещето на Строителния техникум като се има предвид, че същият разполага с добра материална база, над 30 души учители и персонал и редно ли е броени дни преди началото на учебната година да се прави преоценка на програмата и статута на учебното заведение?
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата заместник министър-председателят господин Веселин Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! В Министерството на образованието и науката на няколко пъти в присъствието на ръководството на техникума и в присъствието на кмета на общината е дискутиран въпросът с паралелката за специалност "Строителство и архитектура" в Техникума по строителство в град Трън.
Министерството на образованието е дало разрешение за паралелка с тази специалност, включително и за конкурс по документи за останалите ученици, за които и Вие споменахте във Вашия въпрос, господин Димитров.
Мотивите за това решение се изтъкнаха и от Вас.
На първо място това са дългогодишните традиции на град Трън в областта на строителството и запазване на техникум със 103-годишна възрожденска история.
На второ място - материалната база и квалифицирания педагогически колектив.
На трето място е регионалното развитие и миграционните процеси, както и потребностите от обучение в този регион.
Що се отнася до бъдещето на техникума, ще има възможности и те няма да са една и две, в Закона за професионалното образование и обучение, който предстои да бъде внесен в парламента и да бъде разгледан от Вас, уважаеми госпожи и господа народни представители, да се уточни с какъв статут и в каква насока ще продължи своето развитие техникума. Там всички професионални училища ще направят своя избор за професионално формиране и развитие.
Аз съм радостен, господин Димитров, че мога да Ви прочета и писмото, което получих от кмета на общината, в което той благодари за разбирането, което е проявено към проблемите на общината и разрешението да се попълни паралелката на Техникума по строителство чрез конкурс по документи.
Бих завършил, че основния проблем, който коментирахме с господин кмета е демографският проблем. Община Трън е от тези общини, в които рязко е намалял в последните години броят на децата - първо поради намаляване на раждаемостта, и второ, поради преселване на жителите от общината в друга община. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
За реплика има думата господин Димитров.
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ (ЕЛ): Аз Ви благодаря, господин Методиев, защото Вие от тази трибуна заявихте, че през тази учебна година Строителният техникум ще започне съвсем нормално и няма да има напрежение.
Другото, което е - обясним е фактът - двете учебни заведения - техникума и гимназията, обслужват 53 населени места. Действително демографският проблем е много голям. Това са около 24 - 25% безработица. Надявам се, съвместно пак, ако не възразявате, за бъдещата учебна година да направим една програма, която да удовлетвори исканията, желанията и възможностите на град Трън и двете учебни заведения, както и да не противоречи на наредбата на вашето министерство. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Димитров.
Имат думата народните представители Донка Дончева и Пламен Славов да развият своето питане относно готовността за новата учебна 1998/1999 г. в средното образование.
Госпожа Дончева има думата.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Няколко основни въпроса, свързани с цялостната организация и подготовка на новата учебна година вълнуват не само депутатите, но и широката общественост.
Първо, относно нееднократно поставения от нас въпрос за кадровата обезпеченост на средното образование: политическата чистка, довела до уволнението на 150 държавни служители в Министерството на образованието и науката, новите партийни активисти в ръководствата на регионалните инспекторати, проваленото конкурсно начало, помело стотици опитни директори на училища, също дочувам, че започва и преобразуване на постоянните трудови договори, господин министър, на учителите, които работят в училищата във временни, с цел освобождаването от неудобните учители. С тези политически фарсове вие унищожихте професионализма в образователната система. Устройването на отстранените директори на подходящи работни места все още е открит въпрос, независимо от поетите ангажименти, господин министър.
Дни преди 15 септември заради неудачните кадрови решения има напрежение сред родители и учители на някои места в страната. Информирани сме за Видин, в Пловдивско - не приемат новите ръководители на училищата.
Но най-тежък отговор дължите за съкратените учители - колко са, къде ще се насочат, каква програма готвите за в бъдеще, тъй като това е един траен процес. Веднъж се съобщи за скромните 100 души. В среща при Вас Вие споменахте, че те няма да бъдат повече 67 - 70, до 100 души. Сега вече разбираме, че те са хиляди в страната. Синдикатите изнесоха цифрата за 4500.
Недостатъците от изменението и допълнението на Закона за народната просвета тепърва ще дават отражение в различни сфери в образователната система. Днес щеше да бъде спокойно и учителите да мислят за учебно-възпитателната си работа, а не за това дали ще получат 13-а заплата, ако бяхте дали възможност в закона да се реши твърдо въпросът с работните заплати.
Второ, относно недостатъчното финансиране от държавата за образователната система - размерът е 0,58 от брутния вътрешен продукт, и на практика остави неподготвена цялата образователна система за изпитанията, които й предстоят. В основната част това са незавършените основни ремонти, неподготвената база - от години наред в училищата не е влязло нищо ново по обзавеждането на кабинетите, не са заредени с гориво.
Предоставянето на средства сега от бюджетните излишъци е закъсняло. То само потвърждава това, което ние нееднократно при гласуването на бюджета говорихме, че приоритет трябва да бъде образованието и финансирането му, за да оцелее образованието. Тези ресурси не могат успешно да се усвоят сега, господин министър, защото започва да тече учебния процес. И навярно ще приложите обичания от Вас механизъм, който проработи при зареждането с горивата безпрозрачно да се възложи на угодни, на близки до Вас фирми усвояването на тези ресурси, които насочвате по това време.
Трето. Вече във втора сесия отговаряте на въпроса, свързан с подготовката на учебната година в онази част, която засяга политиката на учебникарството. Защо обаче и тази година не се предприеха никакви конкретни мерки и се допусна огромно напрежение сред родители и ученици, този същински ад, който е по улиците на България в момента по подготовката в навечерието на откриването на учебната година? Защо дори се стигна дотам, че родителите трябва да дадат средства да купят учебните тетрадки на първокласниците по "Родна реч" и по математика? Безплатен е само букварът и математиката.
Четвърто. Родителите, заети с грижите по подготовка на децата за училище, ще бъдат ли привлечени да съдействат на образованието за задържане на децата им през цялата учебна година? Вашето успокоение, че имаме един от най-ниските средноевропейски проценти по отпадането на ученици от училище, трябва вече да прерасне в тревога. Говори се сега за 45 000 деца, които няма да влязат в първи клас, а някои реалисти сочат и цифрата 60 000. Дали прехваленият от Вас Закон за народната просвета със санкциите, които наложи, ще доведе децата ни в училище? Намалява броят на първокласниците по демографски причини и това трябва да бъде компенсирано с основно засилена грижа по отношение на задържане децата при задължително образование в училище.
Пето. Господин министър, за нас, депутатите, е важно да чуем за механизма, по който ще си сътрудничите с общините при закриването на училищата. Само броят на учениците и финансирането на образованието ли трябва да бъдат единствените аргументи, когато се решава основен въпрос на българската държавност?
Не може да подминем и един съществен въпрос, който касае цялото образование и който господин министър-председателят в началото на политическия сезон постави - за връщането на децата ни към държавата. Ние го разбираме не само по отношение на издръжката, която трябва да осигурим на нашите ученици, но и като организационно-педагогическо съдържание. Ние не сме забравили, че миналата учебна година в указанието за организиране на учебно-възпитателната работа Вие направихте пълен достъпа на неправителствените организации до всички български училища. Така ли ще продължава това? Ще влезете ли в конституционните си задължения да ръководите държавната политика в областта на българското образование?
Ето на тези въпроси иска българската общественост да чуе Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, Вашето питане е буквално два реда и половина. Вие тук толкова въпроси отправихте.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Има право на 5 минути да развие въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има право да развие питане до 5 минути, но питането не може да е 2 реда. Казано е да се изложи и развие питането, а не нещо, което не е в писменото Ви питане.
Аз правя бележка на госпожа Дончева. Няма защо нейните колеги да се вълнуват вместо нея.
Има думата министър Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Дончева, уважаеми господин Славов! За да бъда съвсем коректен, аз мога да прочета това изречение, за което говори господин председателят на парламента. Това, което съм получил като питане, е със следния текст:
"Каква е готовността на Министерството на образованието и науката и инспекторатите по образование и училищата в страната за новата учебна 1998-1999 г.?"
Така че аз не виждам никакъв проблем да Ви отговоря по основните пунктове, за които трябва министерството да се погрижи в навечерието на новата учебна година, без да се опитвам да отговарям с политически епитети.
Готовността за новата учебна 1998-1999 г. може да бъде систематизирана в следните направления:
1. Учебна и училищна документация.
Общообразователните училища са осигурени с учебни планове, учебни програми, учебници и учебни помагала по всички общообразователни предмети от учебния план по майчините езици и по религия. Приоритетите при подготовката тази година бяха: ранното чуждоезиково обучение от първи клас, което е осигурено с учебни програми, учебници и учебни помагала; обучението по информационни и комуникационни технологии в основната училищна степен е осигурено с четири програми за компютърно обучение от 1 до 8 клас и програми за работа в Интернет-среда. Това са новите неща, които естествено бяха необходими да бъдат поставени като приоритети.
Обучението по религия също е осигурено с учебна програма и помагала вече от 1 д 8 клас. При обучението на учениците от специалните училища се прилагат нови учебни планове.
Училищата от системата на професионалното образование са подсигурени с необходимите учебни планове и учебни програми. Актуализирана е учебната документация за професиите, които принадлежат към променящите се професионални области в резултат на промените в общоикономическия живот на страната.
От учебната 1998-1999 г. в 30 професионални училища започва пилотното прилагане на разработените в рамките на проектопрограмата ФАР стандарти за придобиване на професионална квалификация и професионално обучение за 18 професии. С това се поставя началото на разработването и внедряването на държавнообразователни изисквания за придобиване на квалификация по професия съгласно Закона за народната просвета.
За учебната година са осигурени от субсидията на държавния бюджет 4 млрд. 100 млн.лв., които са изразходвани за издаване и разпространяване на учебници за ученици от 1 д 8 клас. За учебната година ще бъдат издадени само 10 вида нови учебника. В пълен тираж са издадени букварът и математиката за 1 клас и новите учебници, за което и Вие споменахте.
Искам да направя една скоба тук и да напомня, че миналата година ние имахме задължения от 1 млрд. 600 млн.лв. при отпуснат 1 млрд.лв. за учебници. Тези задължения са изплатени и ако на вас не ви е направило впечатление, искам да ви припомня, че на пресконференция на издателите на учебници беше споменато, че това е първата година, в която Министерството на образованието и науката изрядно е изпълнило своите задължения към издателите и те трябва да бъдат също толкова изрядни към министерството.
Всички останали учебници са издадени само като резерви до 10 на сто, които са предназначени за попълване на недостига в учебниковия фонд на училищата, породен от няколко причини. Първата е промяна в броя на учениците, втората е физическото унищожаване на книжните тела на учебниците и третата е преместване на ученици и формиране на нови паралелки.
Така системата на средното образование е осигурена с необходимата задължителна училищна документация. До днес в търговската мрежа се намират ученическата книжка и ученическата лична карта, а дневникът и материалните книги и основните документи, с които стартира учебната година, са излезли от печатницата и се намират в период на разпространение по училищната мрежа.
2. Оптимизиране на училищната мрежа.
За учебната 1998-1999 г. до края на месец август са направени следните промени. Закрити са 33 училища, от които 22 начални, 7 основни, 2 средни общообразователни и 2 професионални. Преобразувани са чрез сливане 29 общообразователни и 11 професионални училища. Преобразувани са чрез разделяне 3 училища. Преобразувани са от основни в начални 12 и от основни в средни общообразователни - 2.
Промените в училищната мрежа се налагат от необходимостта да се осигури качествена учебно-възпитателна работа и то при условия на демографски срив и все още сравнително ограничен финансов ресурс. Предложенията за промени в училищната мрежа се инициират с решение на общинските съвети по закона и на финансиращите органи и се извършват след експертна оценка на инспекторатите по образование.
И тук ще отговоря на един от Вашите въпроси, който беше вметнат - за взаимодействието с общините. По време на оптимизацията на мрежата в целия този период от началото на годината до 10 август, който беше крайният срок, аз не съм имал нито един път проблем с кмет на община в страната или с общински съвет. Винаги сме намирали решение на задачата и то съобразявайки се с регионалните необходимости, които общинският съвет или кметът на общината са изразявали. Както миналата година, така и тази година съм останал верен на позицията си да проявявам доверие към народните представители, които идват заедно с кметовете при мен, за да ми разкрият картината на територията на дадения регион. И тази година множество маломерни паралелки бяха разкрити именно, за да се запази профилът на училищната мрежа.
Използвам повода, за да се обърна както към тези, които ме питат - госпожа Дончева и господин Славов, така и към всички народни представители и от опозицията, и от мнозинството с виждането, че ние трябва да вложим общи усилия във връзка с демографската картина в страната с ниската раждаемост при оптимизирането на мрежата. Проява само на донякъде криворазбрана добронамереност и на загриженост на народния представител от избирателния район за неговия район, за неговата община, наистина и от политическа гледна точка е правилно. Но от национална гледна точка, точно от образователната политика на страната трябва да се съобразим с общите рамки и общите параметри на цялата ни училищна мрежа.
Аз съм бил народен представител в опозиция и зная с каква лекота се разговаря на място, как се поемат ангажименти, че всичко ще направим, ще убедим министъра на мнозинството, ние имаме силата на контрола и т.н. Тези неща са ми известни, практикувал съм ги като политик, но искам да ви обърна внимание, че тук става дума за един общобългарски проблем. Знаете, че миналата година в страната са родени 67 хиляди деца. Раждаемостта в последните 20 години рязко е намаляла. Ако искате мога да ви запозная подробно с тази статистика. Не може училищна мрежа, в която са получавали своето образование набори - момченца и момиченца, от порядъка на 130-150 хиляди, сега да обслужва набори, които са от порядъка на 70 хиляди деца. Това е един обективен процес, един обективен проблем и затова мисля, че трябва всички да полагаме усилия.
Трето, подготовка на училищния сграден фонд и осигуряване на отоплението. С осигурените от правителството допълнителни целеви средства в размер на 7 млрд. 301 млн. лева се извършват усилени ремонтни дейности в 358 учебни заведения за привеждане в по-добро състояние на училищните сгради. До 1 септември са усвоени 20% от тази сума, а до 30 септември, т.е. след започването на учебната година ще приключи ремонтът в 267 учебни заведения. В останалите 91 основните ремонти ще приключат в края на октомври, началото на ноември. Правителството одобри допълнителна сума в размера на 830 млн. за неотложни ремонтни дейности в две професионални училища от град Смолян, поради възникнали пожари там.
Министерството на образованието, както и инспекторатите, и директорите на тези учебни заведения създават организации при необходимост там, където ремонтът ще продължи между 15 и 25 септември или в онези домове, в които ще продължи и през октомври за нормално протичане на учебния процес. Възможните варианти са няколко - организиране на зелени училища, двусменно обучение или обучение в друга сграда. Така че всички тези предварителни дейности са извършени, за да можем да посрещнем 15 септември спокойно. Организацията включва и дейностите по осигуряване на безопасни условия за обучение. Отоплението с течни и твърди горива е осигурено до края на 1998 г. Поради поскъпването на топлоенергията ще се наложи да бъдат отпуснати целеви средства от бюджета за 1998 г.
Искам също така, изслушвайки Вашите думи в развиване на питането, госпожо Дончева, да Ви кажа, че всички тези неща бяха изнесени на пресконференция и ако Вие сте ги следили в медиите сте видели графиките, които бяха представени. Всички тези неща, свързани с материалната база, са една новост за българското образование и колкото и да не одобрявате политиката на нашето правителство, трябва да приемете фактите такива, каквито са, че в последните 55 години такова подобряване на материалния фонд на българската училищна мрежа не е имало.
Що се отнася до това каква да бъде политиката и дали тя да бъде чрез определянето на бюджета в края на предходната година, дали да бъдат отпуснати по-големи суми, да се проявява един непрекъснат максимализъм, аз не бих искал да заемам тук ролята на моя колега - министърът на финансите, който няколкократно е обяснявал какви са тези принципи, но смятам, че политиката през тази 1998 г. позволи за българското образование да бъдат заделени наистина суми, които в предходни години, независимо дали ще ги изчисляваме в марки, в долари или в левове, не са заделяни.
Относно кадровото осигуряване на системата. Аз си нося една сламка, защото вярвах, че ще има продължение във Вашето питане, за да мога да отговарям с числа. Кадровото осигуряване на системата в изпълнение на чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на закона се организираха и проведоха конкурси за заемане на длъжността директор за 1890 места за учебни заведения. В резултат на проведения конкурс са назначени 1078 директора, а останалите места се заемат от временно изпълняващи длъжността.
Аз поех пред Вас, госпожо Дончева, и личен ангажимент, когато сте идвали при мен с Ваши колеги, пред господин Славов, приел съм го и от трибуната на парламента, изпратих писмото до инспекторатите и мога да Ви запозная с информацията към вчерашна дата за осигуряване на работни места на онези директори, които са били освободени на основание на чл. 325, т. 8 от Кодекса на труда във връзка с § 9, т.е. при провеждането на конкурсите. Деветнадесет региона са се отчели до вчера. В тези 19 региона е осигурена работа на 125 човека. В момента се предлага работа на други 50, които все още размишляват дали да я приемат или не - това е тяхно лично право - и са пенсионирани 44 човека. Останалите хора се намират на работа. Така че не виждам никакво основание само от тези 19 региона статистиката да показва каквато и да било тревога, камо ли да се говори за някакъв апокалипсис, защото имаше и такива думи във Вашето питане.
Относно организационното осигуряване на системата. Актуализирани са типове длъжностни характеристики за учител, начален учител и учител детска градина и са утвърдени нови длъжностни характеристики за учител методик по чужд език и учител методик по професионално обучение. Актуализирани са следните нормативни актове на министерството - Наредба за нормите за преподавателска заетост, Наредба за квалификация на педагогическите кадри и Наредба за провеждане на изпити в системата на средното образование. Подготвено и разпространено в системата на образованието е указанието за организиране на дейностите в общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1998-1999 г. Искам да подчертая, че на 1 септември то беше в българското училище и беше в ръцете на българските учители, които можеха да се запознаят и да се подготвят спокойно в рамките на две седмици. Нещо, което е от добрите практики в работата на нашата образователна система. Проведени са национални съвещания с началниците и с експертите от регионалните структурни звена на образованието. В момента продължават и днес съвещания с директори и учители по региони.
Шесто, новост в работата ни тази година и то именно с цел загриженост за българското образование и за българските деца е осигуряването на храни. С решение от 14 август т.г. на Министерския съвет на Министерството на образованието и науката бяха предоставени допълнително 3 млрд. 583 млн. лева за снабдяване с консервна продукция на специалните училища, домовете за деца и юноши, домовете за деца от предучилищна възраст. С 30 на сто от тази сума се закупи наличната продукция към 30 август, а останалата част от сумата консервираната продукция ще бъде от реколта 1998 г.
Всичко изложено дотук ни дава основание да твърдя, че системата на средното образование е подготвена за новата учебна година и че останалото е въпрос на политически спор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
Госпожо Дончева, имате думата за два уточняващи въпроси.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Благодаря за отговора. Естествено не получих отговор на голяма част от въпросите, които поставих, защото Вие знаете, че всичко е свързано в една цялостна система. Недостатъчно е това, което сочите по отношение на грижата Ви за кадрите, защото нищо не се спомена по отношение на проблемите с безработните учители. Има ли програма, по която смятате, че в следващите години ще предоставите на кадрите подготвени, служили, с възможности за нашето образование още десетки години да ги ползваме, възможности да оцелеят при тази криза, която започна.
На второ място, не е достатъчно диалогът само за тази година, господин министър, по отношение на устройването на тези училища, които ще затворят врати заради демографската характеристика. Предвиждате ли да внесете в Министерския съвет програма, която в резултат на диалога между общините и между Вас, като изпълнителна власт, да реши справедливо най-добре в името на държавния интерес, както посочих преди малко, разпределението на тези учебни заведения като териториално структуриране.
На трето място ме интересува и въпросът със зареждането на голямата част от социалните звена. Това са домовете, където учат десетки хиляди деца по отношение на снабдяването с най-неотложните продукти за зимата. Какъв критерий ще приложите по снабдяването с тези консерви, за които стана дума, че Ви е възложил Министерският съвет, за учебните заведения, които са на държавно подчинение при Вас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата министър Методиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Уважаема госпожо Дончева, по първия допълнителен въпрос, който беше част от питането, свързан с броя на учителите, които в резултат на оптимизирането на мрежата ще напуснат, искам да напомня и затова не мога да кажа числа, че различията, които се получават между изявленията на синдикатите и това, което идва в Министерството на образованието и науката, са поради една основна причина, която зная, че Вие добре познавате. Това е формирането на маломерните паралелки. След като се попълни образец N 1, а Вие знаете, че срокът за попълването на този образец е в началото на октомври, тогава можем да говорим с точни числа. Останалото за мен е некоректно, защото тези изчисления, които правят синдикатите - аз съм говорил с тях и съм ги молил да не създават тази излишна паника - се правят на базата на раждаемостта. Да, добре. Но именно маломерните паралелки не са включени в тези изчисления, които се правят, защото те делят по норматива за това, което е в наредбите. А този норматив, както вече стана дума нееднократно, дава възможност за маломерни паралелки и те не знаят колко са и кои са, тъй като те се уточняват именно в процеса, в навечерието на новата учебна година с този механизъм, за който говорих - между общините и Министерство на образованието и науката.

Вие сте права, че разработването на една цялостна програма за преквалификацията на тези хора, които ще трябва да напуснат своята учителска работа в даденото училище, е важна задача. Мога да ви уверя, че във всеки конкретен случай и със синдикатите включително се опитваме да работим с всеки конкретен регион. Национална програма поне досега нито в министерството, нито в синдикатите сме се убедили, че можем да направим като принципи и критерии. Всеки регион е твърде специфичен именно с оглед и на демографския срив, с оглед и на самото състояние на училищната мрежа. Това, което правим в момента, е опит да създаваме регионални програми и в тази насока виждам още едно много добро място за сътрудничество с общините.
Ето защо приемам от това питане и ще си отида с тази идея в министерството и ще я споделя с колегите дали сме в състояние в кратко време да направим програма, както Вие се изразихте, за оптимизирането на мрежата, тъй като тези два въпроса явно са свързани. С удоволствие бих дискутирал тази програма първо с народните представители от Комисията по образованието и науката преди да я внеса за обсъждане в Министерския съвет или преди дори да започне дебатът със синдикатите. Ако вие сте съгласни, можем да направим и обща среща между депутатите, синдикатите и министерството за подготвянето на такава програма за оптимизиране на мрежата.
Що се отнася до разпределението на храните, то е направено въз основа на подадените от директорите на тези специални учебни заведения искания за различните видове храни и различните количества. Съобразно техните искания са направени разчетите и те ще бъдат задоволени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Методиев.
Имате думата, госпожа Дончева, за да изразите отношението си към получения отговор.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Натрупа се изключително много информация, но за огромно съжаление не мога да бъда в никакъв случай спокойна по отношение на подготовката за новата учебна година, в резултат на което остават открити въпросите по това, че прогресивните традиции на българското образование няма гаранция, че ще бъдат възстановени. В крайна сметка става дума за застрашително увеличаване на неграмотността - тук не споменахте нито дума по политиката, която министерството ще води.
Много сериозно ни безпокои, тревога трябва да бие цялото общество по влошените възпитателни функции, които в училище сериозно допуснахме в последните две учебни години да станат достояние в резултат на натиска на граждански формирования - злоупотребата с наркотици, с алкохол, проституцията... Всичко това в училище е реалност.
Нищо не споменахте по отношение на възможностите, които в указания сте дали на регионалните инспекторати. Впрочем дължа да ви уведомя, господин министре, че може на 1-ви да сте извикали регионалните инспекторати, но някъде към 7-и, в най-ранния случай на 5 септември указанията бяха по един брой в общините. А до училищата са пристигнали или ще пристигнат просто в последните дни - може би до края на тази седмица. Така че за подготовка масово на българските учители към 15 септември с новото указание, с всичката нормативна база - просто Ви заблуждават. Щом в близък регион като Пловдив е така, мога да допусна какво става в Североизточна или Северозападна България.
Много сериозно трябва да помислите по въпросите, свързани с финансовата издръжка на учениците. Тези въпроси си остават открити. Това, че ще прекараме зимата с разпределение на тези консерви, нищо не означава. Трябва да се приведе в нормативи базата, която е свързана с подзаконовите нормативни актове, които вие през миналата година по отношение на закона не комплектовахте.
Всички въпроси, свързани с ерозията на българското образование, ни дават основание да считаме, че политиката, която водите, просто не е българска. Това е една политика, която поставя нашето средно образование в зависимост от много случайни фактори. Ние имаме пълното основание да поставим въпроса, по който при приемането на Закона за просветата преди три-четири месеца говорихме: дали не трябва да помислите и по своето оставане в министерството, ако Вие не може да водите тази мъдра политика. Имам предвид и тези скандални случаи, които станаха в последните дни във вашето ведомство по отношение на проблема във Велико Търново. Така че пред нас отново остава актуален въпросът ще овладеете ли ситуацията и можете ли да гарантирате, че ще бъдете достойният министър на образованието за България в тази тежка ситуация? (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дончева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Края на Вашето питане, госпожо Дончева, аз изцяло приемам единствено само като мнение на вашата политическа сила. Имате пълното основание да споделяте свои идеи и свои ценности, с които да ме квалифицирате. Нападки, обиди, епитети за съжаление са нещо много често срещано в нашата политика.
Аз мисля въпреки всичко, че за година и три месеца опитите ви да създадете паника около българското образование останаха без успех. И ви гарантирам, че докато аз съм министър на образованието, вашите опити да създавате паника и истерия около българското образование няма да успеят. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Методиев.
За процедура думата има госпожа Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Господин председател, имам основание да поискам процедура на базата на отговорите на въпросите по нашето питане. Основанието е чл. 85 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ние предвиждаме да направим дебат по въпросите, които са поставени и на част от които не получихме отговор днес. Ето затова използвам тази възможност от правилника, за да Ви връча подписите и основанието, на което искаме дебат и разисквания по въпросите на подготовката и организацията на учебната 1998/1999 г. Заповядайте. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Има изготвено искане на основание чл. 85 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за разисквания по питането на народните представители Донка Дончева и Пламен Славов относно готовността за новата учебна 1998/1999 г. в средното образование. На основание чл. 85, ал. 2 насрочвам разискванията за следващото пленарно заседание, определено за парламентарен контрол. Това е 18 септември 1998 г., 11 ч.
Преминаваме към отговори на госпожа Евдокия Манева - министър на околната среда и водите.
Има думата да развие своя актуален въпрос народният представител Станимир Калчевски относно превантивни мерки за укрепване на екосистемите и бреговите съоръжения в Добруджа. Заповядайте!
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Проблемът за укрепването на добруджанското Черноморско крайбрежие не е нов. Той съществува от десетилетия насам. От град Балчик до Дуранкулак десетки километри крайбрежна морска ивица е подложена на ерозията на морето. Много са конфликтните точки в този регион. През последните години зачестиха и силните свлачищни процеси, генерирани от пролетните и есенните валежи. Много са местата с неповторима красота и уникалност както в географско и природно, така и в историческо отношение. Те са дори уникални. Ето някои от тях: Балчик - Двореца, Тузлата, Болата, Яйлата, Тауклиман, Шабленското и Дуранкулашкото езера, Черноморската пещера, нос Калиакра, нос Черакман и т.н.
Въпросът ми е: Какво се прави в насока за укрепването на тази удивителна природна даденост, в какви срокове и с какви средства? Ще бъдат ли овладени свлачищните процеси и какво е бъдещето на Добруджанското Черноморско крайбрежие и екосистемите в приморска Добруджа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Калчевски.
Има думата министър Манева.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Калчевски! Със съжаление трябва да Ви уведомя, че Министерството на околната среда не е компетентният орган по проблемите на ерозионните и свлачищните процеси по Черноморското крайбрежие. Тези явления и проблемите, свързани с тях, са в правомощията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на правителствената Комисия за защита на населението при бедствия и аварии. Безусловно обаче свлачищните процеси се съпътстват и със сериозни екологични проблеми.
Именно по тези причини Министерството на околната среда и водите чрез своя Национален фонд за опазване на околната среда предоставя средства за отстраняване на увреждения на околната среда, причинени от ерозионни и свлачищни процеси. Съгласно приети от Управителния съвет на фонда критерии, средства се отпускат за добре обосновани проекти, придружени обаче със становище на правителствената Комисия за защита на населението при бедствия и аварии, както и подкрепени финансово от нея. Във всички тези случаи прилагаме моделите на съфинансиране.
Становището обезателно следва да съдържа данни за екологичните последици и да се посочва техният размер и характер. От националния фонд се отпускат средства за тези цели както на общини, така и на фирми. Към настоящия момент през тази година от националния фонд са отпуснати 2,5 млрд. лева за няколко обекта. Ще посоча като примери брегоукрепителната дамба на Балчик - курортен комплекс "Албена", за който са предоставени 1 млрд. 358 млн. лева. Предоставени са и 21 млн. лв. за възстановителни работи по овладяване на свлачищните процеси за курортния комплекс "Слънчев ден". Средства се отпускат за укрепване и на Дунавския бряг, тъй като тези процеси също имат отношение изобщо към проблема за свлачищата и ерозионните процеси в страната.
Трябва да отбележа задължително, че укрепването на бреговете на Черно море е процес, който изисква време и много средства. По тези причини от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разработена национална програма за периода 1999 - 2003 г., на основата на която са приети критерии за финансиране, определени са приоритетните обекти, определени са и необходимите инвестиции. Предвидено е изпълнението на тази програма да се финансира от няколко финансови източника. Сред тях са бюджетът, предвижда се да бъдат получени кредити от Европейската банка за реконструкция и развитие, да бъде получена помощ от социалния фонд на Европейския съюз, а така, разбира се, ще продължим да отделяме средства и от Националния фонд за опазване на околната среда. Няма пречки тази програма да бъде получена и да се запознаете с нея.
В заключение трябва да Ви уверя, че Националният фонд за опазване на околната среда ще продължи да участва във финансирането на проекти за преодоляване на негативните последици от свлачищни и ерозионни процеси, за да се съхранят екосистемите не само в Приморска Добруджа, а във всички райони, които са засегнати от такива процеси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Манева.
За реплика има думата господин Калчевски.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаема госпожо Манева, сега аз трябва да изразя своето отношение към отговора, да си стиснем ръцете и да се разделим.
Защо зададох този въпрос. Не защото темата е подценена, не защото нищо не се прави, не защото въпросът е забравен. Зададох този въпрос, защото искам да подчертая, при това дебело да подчертая и категорично да заявя - обектът, "Дамбата" в гр. Балчик - при укрепващи съоръжения между "Албена" и гр. Балчик, трябва да приключи следващата година. Всичко трябва да е готово. Тук е необходима не само добра воля, а и много добра организация. Сега на обекта се работи много интензивно. Работят "Трансстрой" - Варна, две фирми - от Балчик и от "Албена", и нещата вървят добре. Но ми е много трудно да гадая за споразумението с Международния валутен фонд през тази година и силно съм обезпокоен дали фондът на Министерството на околната среда ще се запази и през следващата година. И тук е моят въпрос - дали този фонд ще остане. И ако има някакви резерви, то те трябва да се елеминират и фондът трябва да се запази.
Амбицията на колектива от общинската администрация в Балчик, желанието на експертите от Министерството на околната среда, моята първостепенна задача в региона, в който аз съм избран, залагат на това, че трябва догодина да приключим с обекта, да го забравим и да се прехвърлим в общините Каварна и Шабла, където подобни проблеми чакат вече от години.
Ето моят напътстващ въпрос: Дали фондът на Министерството на околната среда ще остане да действа през 1999 г. и ако е така, дали ще бъдат отделени средства за окончателното завършване на обекта "Дамбата" между гр. Балчик и туристически комплекс "Албена".
По други екологични въпроси в нашия регион, като свлачища и възобновени енергоизточници, ще разговаряме по-късно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Калчевски.
Има думата за дуплика министър Манева.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Закриването на многобройните фондове и извънбюджетни сметки е сериозен проблем за правителството. В момента се прави от Министерството на финансите цялостна преценка за бъдещето на тези структури. Безусловно при закриването на фондовете и извънбюджетните средства ще бъдат оценени приоритетите на правителствената политика. И аз се надявам, че, оценявайки значението на екологичните проблеми, Националният фонд за опазване на околната среда ще запази своето съществуване. Още повече, аналогични структури съществуват както във всички развити европейски страни, така и в страни, в които икономиките им в момента са в преход. Така че на този въпрос ще се получи ясен отговор в един недалечен период.
Във всички случаи обаче закриването ще стане постепенно. Действително обектът "Дамбата" е един приоритетен обект. И даже при една такава печална съдба на фонда във всички случаи обектът ще може да бъде приключен. В момента ние разполагаме с достатъчно средства и обектът е включен в програмата за финансиране и през следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Манева.
Има думата народният представител Валентин Симов да развие своя актуален въпрос относно замърсяване на Варненското езеро.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! Моят въпрос е свързан с Варненското езеро, което е част от Черно море. Проблемите там са огромни. Един от приоритетите на Зелената партия като парламентарно представена политическа сила е именно това - да извежда в публичното пространство въпросите, касаещи околната среда. Много нещо е направено, България е подписала няколко конвенции - Букурещката декларация и т. н., много време ще трябва да отнема, за да ги изброя всичките.
Моят въпрос към Вас е: В момента какво Министерството на околната среда като своя програма ще трябва да направи, за да се запази биологичното равновесие във Варненското езеро?
Напоследък средствата за масова информация бяха залети от публикации, включително и от Института по развъждането на рибни ресурси, от Института по океанология и от няколко неправителствени организации, които протестираха срещу безчовечното замърсяване на езерото.


Редица от предприятията и Консорциумът "Девня", когато приватизираха заводите, всяка една от фирмите беше включила в своята програма и екологични разработки. Тоест има ли данни Министерството на околната среда какви суми тези предприятия са предлагали като оферти тогава? Какво към днешна дата от тях е дадено за изпълнение по тяхната екологична програма? Това са моите два въпроса. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
Има думата министър Манева.
МИНИСТЪР ЕВДОКИЯ МАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Симов, въпросът Вие зададохте в един период, когато в пресата се появи тревожна информация по един конкретен повод - измирането на значителни количества риба в района на Варненското езеро. И по тази причина аз ще Ви отговоря както за причините за конкретния случай, така и по-общо за това какво прави Министерството на околната среда и водите, за да бъдат намалени и постепенно прекратени всякакви инциденти, свързани със замърсяването на околната среда във Варненското езеро и изобщо във връзка с опазване чистотата на Варненското езеро.
На 26 август в Министерството на околната среда и водите, в частност неговия регионален орган - Районната инспекция по околната среда и водите във Варна, беше получен сигнал за измирането на риба в района на плавателния канал N 1 и на Варненското езеро.
Незабавно още същия ден беше извършена цялостна проверка на брега на езерото и състоянието на водите му, с помощта на специализиран катер. Бяха взети проби от повърхността на водната площ и от дъното на езерото.
Както във всички подобни случаи, взехме проби от рибата. Тази проба беше дадена за изследване в Института по риба и рибни ресурси, град Варна. Анализите на водните проби не показаха наличие на токсични вещества, а показаха занижение на кислородните показатели във водите на Варненското езеро. Тези проби бяха сравнени и с резултатите от постоянния мониторинг, който извършваме в този регион. Данните напълно съответстват на това, което беше показано, идентифицирано и с извънредните проби, които взехме в района. Потвърди се, че както във Варненското езеро, така и в Белославското езеро, свързано с него, няма наличие на токсични вещества.
Общото заключение, както на нашите контролни органи, така и на Института по риба и рибни ресурси е, че в този случай основна причина е недостигът на кислород. Явлението се нарича аноксия, предизвикано е от масовия цъфтеж на планктона. Подобни случаи ние сме наблюдавали почти във всички последни години през месеците юли и август. Това явление е предизвикано основно от наличието на биогенни елементи, - основно нитрати и фосфати, във водите.
Основните източници на влияние на биогенни елементи са пречиствателните станции за битово-фикални води, в случая най-вече Градската пречиствателна станция за отпадни води, Варна и Пречиствателната станция за отпадни води, Аспарухово.
В района на Варненското езеро има седем пречиствателни станции. Това са пречиствателните станции на град Варна, Аспарухово, Бреговата пречиствателна станция "Одесос", Бреговата пречиствателна станция за нефтоводни смеси, Пречиствателната станция на кораборемонтния завод, Флотския арсенал на град Белослав и град Девня. Всички пречиствателни станции са изградени с механично и биологично стъпало и пречистват сравнително добре водите, с изключение на Аспаруховската пречиствателна станция, която е морално и физически остаряла и практически не постига необходимите показатели за чистота на водата.
Огромно значение в случая имат и шламоотвалите в района на Девня.
В района на Варненското езеро са изградени два шламоотвала - шламоотвалът "Падина" и сгуроотвалът на ТЕЦ Варна. Чувствителен принос за вливането на биогенни елементи във Варненското езеро има преносът на такива елементи от шламоотвала "Падина", тъй като в него се заустват отпадъчните води от фирма "Соловей - Соди", "Агрополихим", ТЕЦ Девня.
Фактически основният принос за наличието на повишено количество биогенни елементи има фирма "Агрополихим".
Въпреки често наблюдаваните случаи на измиране на риба, мога да кажа, че в последните месеци и в последната година се наблюдава един процес на възстановяване на биологичното разнообразие във Варненското езеро, което се дължи основно на спирането на няколко силно замърсяващи производства. Това е производството на сярна киселина в "Агрополихим" в Девня, спирането на стария содов завод в Девня и стария завод за хлор и поливинилхлорид.
Относно Вашият въпрос, свързан с екологичната програма на Консорциума "Девня" Ви информирам, че за периода 1998-2002 г. фирма "Соловей - Соди" осигурява общо 15 млн. 562 хил. германски марки за реализиране на мероприятия за подобряване на околната среда. От тях за подобряване качествата на отпадните води в шламоотвала, които имат пряко отношение към проблема - 8 млн. 698 хил. германски марки и за прекратяването изобщо навлизането на всякакви отпадни води в Белославското езеро - 200 хил. германски марки.
Предстои да бъде приета и екологичната програма на "Агрополихим", която следва да се изпълнява, за да се прекрати вноса на биогенни елементи и от тази фирма.
Изготвен е доклад за оценка на въздействието върху околната среда на фирмата. Той е представен в Министерството на околната среда и водите. Предстои общественото обсъждане и приемането на този доклад от Висшия експертен съвет, както и една много задълбочена и прецизна оценка за програмата на фирмата, също и за обема на инвестициите, които се предвиждат за подобряване на околната среда, с оглед на тяхната целенасоченост и достатъчност.
Относно работата на пречиствателната станция във Варна, която също е един от източниците на биогенни елементи Ви информирам, че работят добре и двете стъпала - и механичното, и биологичното. Технологията, която се прилага в тази пречиствателна станция е стандартна, тя е приложима в почти всички пречиствателни станции у нас, а така също и в европейските страни. Показателите на водите на изхода на пречиствателната станция са за втора категория водоприемник, независимо че ние сме дали разрешение за трета категория.
Освен това в момента се извършва реконструкция, разширение и модернизация на градската пречиствателна станция. В този мащабен проект, чийто обем надхвърля 7 млн. долара, участват финансово Агенцията за опазване на околната среда на Дания, участва Министерството на околната среда и водите чрез Националния фонд, участва и общината.
Досега са усвоени 1,5 млн. долара. Предстои до края на следващата година модернизацията да бъде завършена и значително да се подобри качеството на водите, които се вливат във Варненското езеро.
В процес на изграждане е и мост-каналът над Евксиноградско дере, квартал "Виница", на стойност 960 млн. лв. Досега са усвоени 250 млн. лв. Строителството на мост - канала ще приключи през 1999 г., с което още едно мероприятие за намаляване на замърсяването на водите на Варненското езеро ще приключи.
Очевидно е, че проблемите са огромни. Но и вниманието на нашето министерство към тези проблеми също е съответстващо. Ние сме насочили своите усилия и своето внимание в две направления - от една страна привеждане в съответствие на нормативните изисквания на всички градски пречиствателни станции и второто направление - стриктно да се следи и да се изисква от фирмите, които имат отношение към замърсяването на водите със своите екологични проблеми, за да прекратят изцяло замърсяването на водите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Манева.
За реплика има думата господин Симов.
ВАЛЕНТИН СИМОВ (ОНС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, лично аз съм удовлетворен от това, което чух във Вашата информация. Надявам се и варненската общественост, слушайки днес Вашия отговор, да остане също удовлетворена.
Сумите, които са заявени от Консорциума, са, бих казал, съвсем прилични. Ние знаем, че за опазването на околната среда се отделят най-много пари и това е едно от най-скъпо струващите мероприятия, което предстои в изграждането на почти всички наши заводи, които работят.
Използвам случая да Ви благодаря за това, че най-после проблемът с р. Банска в община Димитровград вече е на път след едногодишно ходене по мъките да бъде решен. Разбрах, че Националният екологичен фонд е отпуснал сумата за почистването на реката, в предприятието "Астика" са почти готови с тяхната биологична програма. Надяваме се този проблем до месец - два вече да е решен и жителите от селата Каснаково и Добрич да могат да живеят спокойно по своите домове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Симов.
Преминаваме към отговор на министъра на отбраната господин Георги Ананиев.
Има думата да развие своя актуален въпрос народният представител Нансен Бехар относно правото на участие в курсове за придобиване на гражданска специалност или преквалификация при освобождаване от военна служба на кадровите военнослужещи.
Господин Бехар, разполагате с три минути.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Става въпрос за един социален проблем.
Считам, че ние с необходимото уважение към труда на военнослужещите - тези, които търпят трудности и лишения в едни сложни условия и изпълняват своя воински дълг - с това уважение трябва да подходим и към техните социални проблеми. Тук трябва да бъдем особено внимателни, защото сме свидетели, че понякога тиражирани недостатъчно изяснени положения, свързани със социалния статус на военнослужещите пораждат напрежение. Не трябва да се остави държавата ни да се управлява от слухове, трябва да има една точка и ясна позиция по всички тези въпроси, които касаят статуса на военнослужещите.
Аз искам да поставя пред Вас един въпрос, който звучи малко като логически парадокс, а именно, че колкото повече работиш в тази система, толкова повече губиш по отношение на дадени права, които ти дава Закона за отбраната и въоръжените сили.
Съгласно този закон кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от военна служба при организационно-щатни промени - пълна или частична ликвидация, при придобиване право на пенсия, както и станалите негодни за военна служба при или по повод изпълнение на служебните им задължения, имат право да участват в курсове за придобиване на граждански специалности или преквалификация.
Анализирайки това изискване е видно, че старшините и офицерите при придобиване право на пенсия имат законно основание доброволно да участват в курсове за преквалификация и това се обявява със заповед на министъра на отбраната или на ръководителя на друго ведомство. В никакъв случай не следва изводът, че придобилите право на пенсия по пределна възраст нямат право на такъв курс, тъй като те са изпълнили добросъвестно изискванията на договор да служат до пределна възраст. Следователно, трябва да бъдат изпълнени перфектно и поетите задължения от работодателя при прекратяване на договора.
Очевидно е, че старшина или капитан, придобил право на пълна пенсия на 50 години не може да остане само на една ограничена с таван пенсия точно когато има най-много нужда от средства.
Моят въпрос е: защо при една и съща действаща нормативна база в две последователни години, тъй като миналата година се е изпълнявало това решение, тази постановка на чл. 223, решенията за ползване на едно и също право са различни?
И втората част на въпроса е - ще се избегне ли логическият абсурд, че придобилите право на пенсия според чл. 223 от закона имат право да участват в курсовете за придобиване на гражданска специалност или преквалификация, а навършилите пределна възраст също са придобили право на пенсия, но нямат право да бъдат включени в курсовете. На практика полковник на 55 години, подполковник на 51 години, майор на 50 години имат право на курс, а капитан на 50 години, майор на 51 години и подполковник на 52 години нямат право на курс, тъй като те са с право на пенсия по пределна възраст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бехар.
Има думата министър Ананиев.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ АНАНИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бехар! Въпросът, който поставяте наистина се нуждае от разясняване, защото военнослужещите, на които предстои след достойно изпълнен дълг към държавата да напуснат системата на Българската армия, трябва да са запознати с правилното тълкуване на нормативната уредба.
Законодателят изрично е определил правата на кадровите военнослужещи в Закона за отбраната и въоръжените сили и Правилника за кадрова военна служба.
При структурирането на правната норма в чл. 223 от Закона за отбраната и въоръжените сили, изрично са определени основанията за освобождаване от кадрова военна служба, които дават право на кадровия военнослужещ да участва в курсове за придобиване на гражданска специалност или преквалификация и задължават работодателя да осигури платен служебен отпуск до шест месеца и да поеме разходите за обучението на военнослужещите.
Със заповед на министъра на отбраната от 1997 г. са уредени въпросите за организиране на курсовете и реда за участието в тях.
Вие питате защо при една и съща действаща нормативна база е процедирано по различен начин. Наистина през 1996 г., когато влезе в сила Закона за отбраната и въоръжените сили и Правилника за кадровата военна служба, на кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване поради навършване на пределна възраст през същата година е била осигурена възможност да се ползват по правата на чл. 223, но тази правна норма изрично е посочена в § 6 от Преходните разпоредби на Правилника за кадровата военна служба и се отнася само за 1996 г. В този § 6 е посочена точно тази правна уредба.
Вторият въпрос е свързан с правилното тълкуване на Закона за отбраната и въоръжените сили и по-точно чл. 223, затова ще се спра по-подробно на него
Член 223 от Закона за отбраната и въоръжените сили изброява изрично основанията, за които при освобождаване от военна служба кадровите военнослужещи имат право да участват в курсове за придобиване на гражданска специалност и квалификация. Редът за освобождаване от военна служба при придобиване право на пенсия за изслужено време е уреден в чл. 129 от закона. Ако кадровият военнослужещ е подал рапорт за освобождаване от военна служба на основание на този член и министърът на отбраната е дал съгласието си за това, то са възникнали условия, посочени в чл. 223 от Закона за отбраната и въоръжените сили и за двете страни.
Неправилното тълкуване на този член в частта "при придобиване право на пенсия" може да доведе до неясноти и грешки при прилагането му. Тук считам за необходимо да направя едно уточнение относно твърдението ви, че навършилите пределна възраст също са придобили право на пенсия. Навършването на пределна възраст не е задължително свързано с придобиване правото на пенсия. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили, гражданин може да бъде приет на кадрова военна служба дори и на 40 години.
В чл. 6 от Закона за пенсиите е записано, че офицерите придобиват право на пенсия при навършване на 20 години трудов стаж, от които две трети да са изслужени на действителна военна служба. При положение, че пределната възраст за пенсиониране на младшите офицери е 50 години е напълно възможно офицер да е навършил пределна възраст за съответното звание, без да е придобил право на пенсия.
В закона се говори за придобиване право на пенсия, а не за придобито право на пенсия. Текстът "придобиване право на пенсия" следва да се разглежда в тесен смисъл само като правно основание за освобождаване. В противен случай би следвало да се приеме, че ако кадровият военнослужещ е придобил право на пенсия, но е освободен от кадрова военна служба поради налагане на дисциплинарно наказание "уволнение", следва да му се осигурят шест месеца платен служебен отпуск, да се изпрати на курс по чл. 223 и да се заплатят разходите по обучението му. Това би било правен абсурд - да черпиш права от собственото си неправомерно поведение.
Същото се отнася и при освобождаване от кадрова военна служба на основание пределна възраст или изтичане срока на сключения договор. Още по-абсурдно би било, ако придобилият право на пенсия кадрови военнослужещ бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер и на това основание бъде освободен от кадрова военна служба, да се твърди, че са налице условията на чл. 223 от закона. При решаване на въпросите за включване на военнослужещи в курсовете компетентните органи на Министерството на отбраната се основават единствено на съдържащите се в Закона за отбраната и въоръжените сили и Правилника за кадровата военна служба.
Уважаеми господин Бехар, опитите на демократичните държави с добре организирана социална дейност в армията показва безспорния социално-икономически ефект от своевременното решаване на въпроса за квалификацията на излизащите в запас кадрови военнослужещи. В Министерството на отбраната е утвърдена адаптационна програма, чиято цел е да подпомогне кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от военна служба, в процеса на тяхната адаптация и трудова реализация в гражданското общество.
Тук е мястото да съобщя и да опровергая слуховете, които се носят и в Българската армия, и се тиражират в средствата за масова информация затова, че министерството няма да изпълни задълженията си за обезщетенията, които се полагат на кадровите военнослужещи, които напускат редовете на Българската армия. Такова нещо нито се е обсъждало, нито имаме намерение да бъде направено. Кадровите военнослужещи, които ще напуснат редовете на Българската армия и имат право на обезщетение, ще получат това, което е предвидено в Закона за отбраната и въоръжените сили.
Ние считаме, че с изпълнението на адаптационната програма ще се осигури нужната социална защита на излизащите в запас кадрови военнослужещи. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Ананиев.
Има думата господин Бехар за реплика.
НАНСЕН БЕХАР (независим): Уважаеми господин министър, вашият Правен отдел смятам, че дава една постановка, която дава основание за размисъл по този въпрос. Считам, че не трябва някои несъвършенства в правната уредба, особено в уреждането с правилник на положения, които са залегнали в закона, не трябва в ни най-малка степен да създават именно това напрежение сред военнослужещите, за което става дума. Вие поставихте въпроса съвсем правомерно, че лица, които са допуснали престъпления от общ характер или са дисциплинарно уволнени от армията, не могат да се ползват от каквито и да било привилегии при тяхното пенсиониране или при тяхното напускане на армията. Това е съвършено правилно.
Но какво става с тези, при които навършването на пределна възраст е свързано с изискванията за пенсиониране и придобиване право на пенсия, които напълно добросъвестно са изпълнили своя воински дълг? Нима те трябва да останат извън постановките на това законово положение? Така че струва ми се, че Вие отговорихте на едната част на въпроса. Има още какво да се мисли. Струва ми се също така, че е необходимо министерството да излезе с една точна и ясна постановка, едно тълкуване на чл. 223 и съответно да внесе успокоение сред тези, които кандидатстват за курсовете или които искат да се преквалифицират.
Похвално е това, че министерството възприема европейската практика, изобщо световната практика на развитите страни да се полагат специални грижи за тези, които напускат доброволно или принудително редовете на Българската армия и следва да намерят своето място в гражданския сектор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бехар.
Преминаваме към отговори на министъра на вътрешните работи господин Богомил Бонев.
Има думата народният представител Стефан Гайтанджиев да развие своя актуален въпрос относно изготвяне на психологически портрет на висш прокурор.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В броевете на вестник "Труд" от 28 и 29 август бе публикуван документ, който документ бе приписан във вестник "Труд" на Института по психология към МВР - "Психопортрет на един прокурор". Обществеността свърза този документ с изявлението Ви предишния ден, че главният прокурор Иван Татарчев доброволно се е подложил на изследване в Института по психология към МВР за получаване на разрешително за носене на ловно оръжие. Вие уточнихте също, че резултатите ще бъдат изпратени във Висшия съдебен съвет, за да се прецени, цитирам: "дали този човек може да изпълнява задълженията си".
Въпросът ми към 1 септември беше: кой е разпоредил изготвянето на този така наречен психологически портрет, на основата на какви резултати от изследвания и за кое лице? Тази част от въпроса ми намери известно разрешение. Явно е, че вестник "Труд" е публикувал един фалшификат - ще се радвам, ако Вие го потвърдите, - една имитация на отговори на теста "Льо Шер", с която неадресирана, но с изписването на единния граждански номер на господин Татарчев и с един принтер, написано на английски "Министерство на външните работи", се внушава, че става дума именно за това лице.
Въпросът ми, който не отпада, е: има ли нормативна забрана в Правилника на Института по психология към МВР или другаде за публично изнасяне и използване на подобни документи вън от нормативноопределените цели? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гайтанджиев.
Има думата министър Бонев.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гайтанджиев, всъщност Вие ме улеснявате с коригирането на въпроса. Никой не е разпореждал изготвянето на чийто и да било психологически портрет. В Института по психология на МВР не се изготвят психологически портрети като във въпросната публикация. Там се извършва психодиагностична дейност, регламентирана в Закона за МВР, в Правилника за приложение на Закона за МВР, който сега ще бъде публикуван, в специално постановление на Министерския съвет за създаването на института и правилника за структурата и дейността на Института по психология. Тази дейност включва първоначален психологичен подбор на кандидатите за работа и обучение в МВР, реподбор на действащите служители, психологични изследвания по наредби 14 и 15 - за охранителната дейност и за носенето на огнестрелно оръжие. Точно на такова психологическо изследване се е подложил главният прокурор, както всички граждани, желаещи да получат разрешително за огнестрелно оръжие, и основанието е цитираната Наредба N 15. Резултатите от изследването се изпращат на съответните районни полицейски управления и служби КОС (Контрол на общоопасните средства), а при реподбор и обжалване на заповеди за уволнение... "реподбор" това са действащи служители, които имат проблеми с адаптацията, подлагат се на преглед и ако не отговарят на изискванията, на критериите да бъдат служители на МВР, се отстраняват от длъжност..., и при обжалване на тези заповеди резултатите се изпращат на съответния съд, тоест стават публично достояние дотолкова, доколкото в тях няма опозоряващи данни за личния живот.
Голяма част от депутатите, получили разрешително за оръжие, също са преминали през подобно изследване. Процентът на отпадналите е около 18. От 20 хиляди изследвани 4 хиляди са отпаднали. Просто трябва да са налице противопоказания в психиката за притежаване на оръжие по конкретни критерии. Методиката се използва във всички европейски страни. Вие сте бил в института и там са Ви запознали подробно както с методиката, така и с конкретните резултати. Същите подробности са били предоставени на прокуратурата заедно с резултатите от изследването на господин Татарчев. Оригиналът от изследването в момента е в самата прокуратура. Убедили сте се, надявам се, че методиката е утвърдена в повечето страни за подобни изследвания и се различава като форма и съдържание от публикувания материал във вестника.
Това не е психоанализ, нито и психиатирчна експертиза. Тя няма качеството на специализирано изследване в медицинско заведение и не е свързана с предписването на терапия. Терапията е в това да се предотвратят вредни последици за самия кандидат за оръжие, например склонност да се стреля в тавана след определен вид песни и количества алкохол. Всъщност, когато получим такива данни, отнемаме разрешителното за оръжие и без да правим психологическо изследване. Ако лицето, разбира се, няма прекалено голяма власт.
Разбира се, постъпките и думите говорят най-добре за психиката на един човек. По тях хората ни правят на всички нас непрекъснато психопортрети, за да определят дали ни харесват или не ни харесват. Струва си да се направи дискусия дали определени длъжности не изискват предварително и текущо психологическо тестуване. Това се прави в много развити страни. Прави се и в България за служителите на МВР и за някои други рискови професии.
Правило е да не се затварят очите, когато някой властник очевидно не е в час, защото, видите ли, имал право на лична тайна. Такава тайна може да ни излезе много скъпа на всички. Но това е въпрос, който трябва да се дискутира и може би тук в парламента - дали за заемането на определена висша длъжност трябва да има задължително тестуване, дали по време на мандата трябва също да има такова тестуване и трябва ли на публичните личности да се пази в тайна резултатът. Защото ако има, говоря вече по принцип, не за конкретния казус, ако има противопоказания за конкретната длъжност, запазването на тайната може да излезе скъпо за личния живот на много други хора, които са подвластни на човека, облечен с власт. Този въпрос е философски, дискусионен, който не мога аз да разреша.
Сега - на конкретния случай. Публикацията в "Труд" е анонимна. Както показва проверката, текстът е различен от методиката, използвана в Института по психология на МВР. Вие сам сте се убедили в това. Ако се интересувате за личното ми мнение, макар че аз ще се въздържа да коментирам една такава публикация, бих поставил четири условия, за да кажа точно какво мисля аз. Първото е, ако това беше подписано от конкретно лице; второто е, ако беше посочен конкретен адресат - не е вярно, че в "Труд" е имало ЕГН, точна дата и каквото и да било. Това го нямаше в "Труд", имаше го във факсимиле във вестник "Сега", без да е ясно съдържанието и аз не мога да кажа дали тези материали са еднакви; трето, ако това беше достоверно, ако беше истина написаното; и, четвърто, ако този адресат е публична личност, облечена с власт, така че може да засегне съдбите на много други хора, то моето лично мнение е, че е в интерес на обществото то да знае истината.
Нито едно от тези условия не беше изпълнено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Бонев.
За реплика има думата господин Гайтанджиев.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин министър! Тези неща, които ми обяснихте, са ясни. Но остана все пак една неяснота от моето питане - на какъв резултат от изследванията Вие се позовахте във Вашето радиоизявление, което аз лично чух, че непригодността на главния прокурор да носи оръжие говори за качества на характера, които го правят може би негоден и за прокурор? Бихте ли поддържали, че Вие сте запознат с подобни резултати от изследване? Много интересно ще ми бъде да кажете това в отговор на моята реплика. Обществеността е разтревожена, защото става дума за възможност за злоупотреба с информация. Действително за мен е ясно, че трябва да бъде забранено изнасянето на подобна информация от такива изследвания не просто заради личната тайна, а за възможните злоупотреби.
Мисля, че след като стана ясно, че става дума за един фалшификат и ако Вие нямате други резултати от изследване или обективни данни, за да се позовете на непригодността на главния прокурор, бихте ли приели, че засега все пак поне от психологическа гледна точка с такива научни данни ние не разполагаме - за непригодността на главния прокурор да заема своята длъжност?
Второ, смятате ли, че трябва ясно да се открои отношението към така наречената свободна преса. Виновен ли е вестник "Труд" за публикуване на фалшификата или не? Мисля, че тук ясно трябва да се каже: да, вестник "Труд" е виновен, защото публикува подобни неща.
Позволете ми също да не се съглася с Вашето мнение, това, разбира се, е Ваше лично право, че обществеността трябва да знае всички интимни подробности и тайни. За съжаление често пъти във Вашата дейност и с четенето на досиета имате такава склонност, която не е офицерско качество, да се говори много по подобни проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Гайтанджиев.
Има думата министър Бонев за дуплика.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Господин Гайтанджиев, в изказването по Българското национално радио, на което се позовахте, съм се основавал на резултатите от истинския тест на главния прокурор, които вече са му предоставени. По определени параметри той не е издържал теста. Основанието да направя извода, че трябва да се запознаят кадровиците на съдебната система с тези резултати е следното: ако един човек няма качества, по принцип говоря, не за този случай, да носи ловно оръжие, това е елементарен тест, то в никакъв случай няма да има качества да стане и сержант от МВР.
Питам се на какво основание такъв човек може да заема длъжност, облечена с власт - бил той министър, ако щете, и депутат? Питам се и аз самият си отговарям, въпросът ми е доста риторичен. Но аз бих задал и на вас няколко други въпроса: защо не ви прави впечатление, че от много дълго време прокуратурата се използва само за лична употреба? Дела се водят само срещу противници на прокуратурата. По едно стечение на обстоятелствата обикновено противниците на прокуратурата не са престъпници. Това не ви ли прави впечатление? Питам вече малцинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин министър, тук Вие отговаряте, а не задавате въпроси.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Да, аз отговарям с риторични въпроси.
Заслужава си да се направи един кратък преглед на делата за клевета, които се водят от прокуратурата, да се види, че са само за клевета и обида на прокурори. Заслужава си да се види в същата публикация на вестник "Труд", на съседната страница в много по-голям формат едно интервю, което не е анонимно и адресатът е много точно определен. Такива обидни квалификации и ругатни по отношение на който и да е човек са недопустими, а да оставим настрана, че са срещу вътрешния министър! Но това на никого не му прави впечатление. Нормално е да си зададем въпроса: ако така безнаказано могат да ругаят вътрешния министър, какво остава за обикновените хора? Защото такъв въпрос се задаваше за други длъжности.
Спомнете си колко от вас са били обидени или оклеветени и въпреки закона прокуратурата не е започнала служебно дело за обида и за клевета. Няма човек сигурно в залата, който да не е бил обиждан и оклеветяван. Единствени дела се водят само за собствена защита на прокуратурата. Не знам дали на вас ви е известно, но в обществото това понятие е характеризирано така: първа частна прокуратура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Бонев.
Има думата народният представител Христо Петров да развие своето питане относно упражнен рекет в особено големи размери и съпровождащата я преписка за престъпление от общ характер.
ХРИСТО ПЕТРОВ (независим): Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Може би нямаше да се наложи да стигна до това питане, ако подчинените Ви от Дирекция на Националната полиция бяха дали отговор на исканията ми в писмена и устна форма и на писмото ми с входящ N 1505. Просто съм принуден да направя това питане към Вас, господин министър.
Питането ми е относно упражнен рекет в особено големи размери и съпровождащата я преписка за престъпление от общ характер.
Уважаеми господин министър, на 4 септември 1997 г. на заседание на Управителния съвет на Фирмени братства към Българския бизнесблок заместник-председателят Цветелин Кънчев ни информира, че Жорж Ганчев упражнява върху него рекет за сумата от 120 000 щатски долара, съпровождан със заплахи за живота му. Управителният съвет взе единодушно решение да информира за този рекет органите на МВР. За целта в Дирекцията на Националната полиция беше внесен необходимият заявителски материал. Ръководството на дирекцията предложи да се предадат на Жорж Ганчев 10 000 щатски долара, която сума е достатъчна за доказване на рекет в особено големи размери.
Поради липса на средства в Дирекция на полицията ни беше предложено ние да набавим сумата от 10 хил. щ.д., с цел банкнотите да бъдат белязани в полицията с радиоактивни изотопи. Сумата беше набрана от лицата Христо Петров, Александър Тасев и Цветелин Кънчев и бе предадена в Дирекцията на Националната полиция на съхранение с надлежен протокол и опис на банкнотите. Уточнено беше разговорите с Жорж Ганчев да се провеждат от определени мобилни телефони, с цел 24-часово записване на водените от тях разговори.
Лицето, което трябваше да предаде сумата от 10 хил. щ.д. беше оборудвано от полицията с микрофони и други специални средства. Както е известно, Жорж Ганчев прие белязаните доларови банкноти в определения от полицията ресторант, като всичко е документирано от телевизионните камери и дегизираните полицейски служители. Проведените по набелязаните от полицията мобилни телефонни разговори потвърдиха наличието на рекет върху лицето Цветелин Кънчев, което се потвърждава и от свидетелите и определените за целта служители от МВР, които са присъствали на разговорите.
Тъй като не представлява технически проблем да се следи движението на белязаните банкноти, а и ръцете на рекетьора светят, бяхме уверени от ръководителите на операцията, че парите, предадени им на съхранение, ще бъдат иззети от Жорж Ганчев и върнати в 3-месечен срок. (Весело оживление и реплики.)
Въпросът ми, господин министър, е: заведена ли е преписка за престъпление от общ характер; извършена ли е в определените от закона срокове предварителна проверка по случая и какъв е резултатът? С какво мнение за решение е изпратена на компетентната прокуратура? Получен ли е в Дирекцията на Националната полиция отговор от Прокуратурата, прекратена ли е преписката или е образувано предварително следствие? И най-важният въпрос - кога ще ни бъдат върнати 10-те хиляди долара? Благодаря. (Смях и весело оживление. Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Петров.
Има думата министър Бонев.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Уважаем господин Петров, ще Ви прочета дословно отговора на директора на Националната полиция, под чието ръководство е протекла грандиозната операция. Ще спестя само нещата, които са свързани все пак с някаква тайна.
На 19.IХ. при директора на Националната полиция лично е постъпило заявление от Цветелин Цанов Кънчев и Александър Здравков Тасев, като същото е заведено - отговарям Ви на въпроса - под N У-73-39 от същата дата, по входящия регистър на деловодството на дирекцията. В заявителския материал горепосочените две лица твърдят, че лицето Жорж Ганчев, депутат от Тридесет и осмото Народно събрание, е искал от тях парична сума в размер на 280 хил. щ.д. за издигане на Кънчев за депутат на овакантено място в листите на Бизнесблока и окаже давление същите две лица да останат на постовете - заместник-председатели на Фирмените братства в Бизнесблока. В същото време във Вашето питане се говори за упражнен рекет в размер на 120 хил. щ.д.
На 22.IХ. заявителите на сигнала са предоставили в Дирекцията на полицията 100 броя банкноти с копюри от по 100 щ.д. Това е оформено с протокол за доброволно предаване, заведен под съответния номер, като на гърба на протокола в присъствието на две поемни лица е направен опис на всяка една банкнота по серия и номер. Протоколът е изготвен в три екземпляра, като първият и третият остават към материалите по преписката, а вторият е предаден на заявителя Тасев.
На 23.IХ.1997 г. описаните банкноти, ведно с останалите материали, са предоставени в Института по криминалистика и криминология на МВР за химическа обработка - маркиране и написване с флуоресциращо вещество.
На същата дата след обяд с протокол N 1, заведен под съответния номер, маркираните 100 броя банкноти по 100 долара на обща стойност 10 хил. долара са предадени на заявителя Тасев в присъствието на две поемни лица. Същият подписва и декларацията към този протокол, че е инструктиран от органите на МВР за правилното използване и съхранение на мероприятието. Освен това му е дадена и линия на поведение при провеждането на разговорите с Ганчев. Това пише директорът на полицията.
С цел изясняване на получения сигнал и съгласно новите изисквания на НПК на 23.IХ.1997 г. са изготвени и искания за прилагане на съответните специални разузнавателни средства. Същите са докладвани и върху тях е дадена санкция за прилагането им от съответните органи на съдебната власт, включително и от главния прокурор.
На 23.IХ.1997 г. заявителят Тасев съобщава мястото и времето за провеждане на срещата му с Жорж Ганчев, след което представители на дирекцията и на служба БОИ - МВР, са извършили предварителен оглед на посоченото място, с цел извършване на разстановка на силите по наблюдение на обекта.
На 23.IХ. в 20,45 ч. заявителят Тасев е тръгнал за провеждане на планираните мероприятия. (Смях и весело оживление.) В 21 ч. заявителят Тасев влиза сам в ресторант "Континентал Плаза" на бул. "България". Сяда сам на предварително резервирана маса и съгласно дадената му линия на поведение, започва изчакването на Жорж Ганчев. (Весело оживление.)
Около 21,20 ч. Жорж Ганчев, придружен от Даниел Сираков, извън предварителната с Тасев уговорка, сядат на масата на Тасев и отпочват разговор.
От приложените мероприятия - специални разузнавателни средства, не е видно какво е съдържанието на плика, увит в салфетката и предаден от Тасев на Ганчев, което е станало около 22,15 ч.
От протокола за резултатите от приложеното друго специално разузнавателно средство е видно, че заявителят Тасев, въпреки категорично написаното от него заявление, не е изпълнил дадената му линия на поведение и в разговора си с Ганчев въобще не споменава за какво точно му се дава сумата, както и нейният размер, с което на практика не може да бъде документиран предметът на сделката - умисъл, респективно съставомерността на деянието "подкуп".
От справка на служба БОИ двамата служители, приложили специалното разузнавателно средство - външно наблюдение, категорично заявяват, че в 22,15 ч. Ганчев протяга лявата си ръка през масата към Тасев, взема поставения в салфетка плик, след което изважда плика от салфетката и го поставя във вътрешния джоб на сакото си. Веднага след това Ганчев се сбогува с Тасев и Сираков и напуска ресторанта.
На 24-ти със справка, регистрационен номер - заведена е в дирекцията, са уведомени представители на съдебната власт, които са дали разрешението, и главния прокурор за протичане на операцията и за резултатите от нея. Направено е предложение в тази справка, че имайки предвид факта, че маркировката на банкнотите е с трайност само няколко дни, както и вероятността същите да бъдат укрити от Жорж Ганчев, е необходимо да се вземе бързо решение и разпореждане по случая.
Мнението на съдебната власт е, че няма доказателства за какво са дадени парите.
Отговорността за сумата от 10 хил. щ.д. е необходимо да носи, както пише директорът на полицията, заявителят Александър Тасев, тъй като същият не е спазил инструктажа относно дадената му линия на поведение при провеждане на разговора му с господин Ганчев, с което на практика не може да се документира състоятелността на деянието "подкуп", за което той съобщава в заявителския материал. (Смях и весело оживление.)
На това основание мнението на съдебната власт е, че трябва да се прекрати преписката. Не е станало ясно от проведената операция дали парите са дадени, защото му се дължат на Жорж Ганчев, или са дадени, защото той рекетира някого.
При това положение ние не можем да направим нищо. (Весело оживление и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Бонев.
Има думата господин Христо Петров да зададе до два уточняващи въпроса.
ХРИСТО ПЕТРОВ (независим): Уважаеми господин председател, господин министър, явно на Вашия директор на Дирекция на полицията не са му ясни много неща, а най-вече Закона за специалните разузнавателни средства. Лицето, което предава тези суми и което е оборудвано с микрофон, е представител на Дирекцията на националната полиция, а не е някакво лице, което дава на Жорж 10 хиляди белязани долара. Така че съгласно Закона за специалните разузнавателни средства, ако директорът на дирекцията го беше прочел и се беше запознал, щеше да знае, че веществените доказателства - мисля, че не трябва да чета тези работи, но нека от протокола да се направи справка - чета чл. 31 от Закона за специалните разузнавателни средства, в който е казано:
"Веществените доказателствени средства се съхраняват от органите на Министерството на вътрешните работи до образуване на предварително производство. Съхраняват се от съответните органи на съдебната власт след като се образува това производство."
Тоест, би трябвало след като е направен заявителският материал, след като се подслушваха телефони и мобифони, на мястото на операцията именно тези белязани долари да бъдат отнети и да бъдат приложени в протокола, както е записано и в по-горния чл. 29, т. 5 - "неразделна част от протокола са веществените доказателствени средства, които се съхраняват по реда на чл. 31", който току-що прочетох.
Явно на директора на Дирекцията на националната полиция не му е ясно. За да му се изясни, да прочете "Нощен труд" от 19-20 август, в който се казва "НСБОП разгроми корумпирани общинари в "Овча купел"." За 120 марки и за 300 долара бяха арестувани две служителки, на които им бяха дадени също такива белязани средства и операцията бе извършена перфектно.
Тук, след като беше направен заявителски материал, в който ясно бе споменато каква е целта на операцията и какво трябва да се направи, единствено в Дирекцията на националната полиция им оставаше да отидат, да приберат тези долари, да проверят ръцете на лицето Жорж Ганчев дали светят, защо ги е взел, да се образува следствие и оттам нататък прокуратурата да каже кой на кого има да дава пари на заем и кой на кого какво дължи. Не знам защо полицията е решила, че именно аз дължа пари на Жорж Ганчев и са решили да му ги предадат именно по този начин, след като му ги бележат предварително?! Благодаря. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Петров.
Има думата министър Бонев.

МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Правилно цитирахте Закона за специалните разузнавателни средства, но този текст се отнася за веществените доказателства от прилагане на специални разузнавателни средства, имат се предвид например магнетофонните ленти за запис. Те все още се съхраняват. Но на тях никъде не е записано, че Жорж Ганчев взима парите като форма на подкуп или на рекет. Това е проблемът. И затова не са пристъпили към операция, защото вместо да се говори за това, се говорят един куп други глупоски. Това е проблемът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Петров има думата.
ХРИСТО ПЕТРОВ (независим): Уважаеми господин председател, господин министър! Ако се проследят всички записи, които са направени на мобифонните разговори в тези 24 часа, ще ви стане напълно ясно за какво се говори и за какво става въпрос в проведените разговори и на колко места тези записи са изтрити.
Но моето предложение, господин председател, е в интерес на специфичността на проблема и за това, че се говори за народни представители, които знаете, че имат имунитет, аз предлагам всички материали, които се съхраняват все още в Дирекция на полицията и на друго място, да бъдат предадени на комисията "Антимафия" и там да се направи едно разследване и да се види кой е крив и кой е прав, и каква е причината за вземането на тези долари, кой ги е предал. Аз не твърдя, че лицето Жорж Ганчев е виновен, просто искам да бъде изяснен този случай и да излезе истината наяве. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Петров.
Има думата народният представител Лъчезар Тошев да развие своето питане относно местонахождението и съдбата на тленните останки на Цар Борис III.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю!
Господин министре, както Ви е известно, след преврата на 9 септември 1944 г., а и с помощта на Съветската армия, в България беше установен комунистически режим. През времето на този режим тоталитарната репресивна машина извърши много престъпления и позорни деяния. Едно от тях е поругаването на гроба на Цар Борис III. Комунистите смятаха, че като унищожат гроба на царя ще го потопят в забрава и ще унищожат и неговата популярност сред народа, от която явно се страхуваха.
Както е известно, първоначално тялото на царя е пренесено от Рилския манастир в парка на двореца "Враня", където е построен специален параклис. След заминаването на царското семейство в изгнание, по заповед на генерал Гръбчев тялото е извадено и най-вероятно заровено някъде в околностите на Враня, а параклисът е бил взривен.
Трябва да отбележим, че поругаването на гроба на царя е извършено и по внушение от Москва, но това не намалява позора на извършителите. Този варварски мародерски акт обаче не постигна целите си. Напротив, Цар Борис се превърна в легенда. Напразна се оказа 50-годишната злостна комунистическа пропаганда. Днес не само историците отдават дължимото на Цар Борис III. Той продължава да е уважаван и обичан от огромното мнозинство на българския народ както от тези, които го познаваха и го помнят, така и от младите поколения, които само са чели или слушали за него, но също го уважават и обичат. Мисля, че за него това е най-голямата награда и за човека, и за владетеля.
След началото на демократичните промени, беше създаден комитет, който се занимава известно време с въпроса за издирването на тленните останки на Цар Борис. Беше открито само сърцето на царя, което през 1993 г. погребахме в Светата Рилска обител и днес е единственото място, където в преклонение пред делото му може да се сложи цвете и да се запали свещ. Тогавашните ръководители на МВР не пожелаха да хвърлят светлина върху въпроса за съдбата на тленните останки на Цар Борис. Но българският народ има право да погребе по християнски своя владетел, а семейството му също има това право, което не се отказва на всеки човек.
Ето защо Ви зададох този въпрос и моля да отговорите пред Народното събрание: каква е съдбата и къде е местонахождението на тленните останки на обозепочившия ни Цар Борис III според данните, съхранявани в МВР?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Има думата министър Бонев.
МИНИСТЪР БОГОМИЛ БОНЕВ: Господин председател, дами и господа народни представители, господин Тошев! Ако знаех каква е съдбата на тленните останки, отдавна да съм я казал. Просто проверката, която направихме във всички информационни фондове, в служба "Информация и архив" на МВР и то след като прегледахме наличните архивни документи за царската фамилия. Информация, свързана с местонахождението и съдбата на тленните останки не беше намерена. След това изпратихме писмо до Националната служба за охрана евентуално в техния архив дали не се съхранява нещо. С писмо от 3.09. НСО ни уведомява, че такава информация не е открита.
Това е съдържанието на фондовете в момента. И това е съдържанието всъщност и на питането на въпроса Ви, защото, ако трябва да се прави разследване, това е вече съвсем друга материя, съвсем друга тема. Но вътре в архивите няма нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Бонев.
Има думата господин Тошев за два уточняващи въпроса.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Господин министре, аз Ви благодаря за отговора. Това означава, че негодниците, които са извършили оскверняването на гроба, са унищожили и всички документи, свързани със случая, което означава, че са съзнавали това, което вършат, и че това деяние те са го съзнавали като позорно и за тях самите и затова са унищожили документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Тошев.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своето питане към министър Муравей Радев относно данъчната политика на правителството.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Процедурата, която имаме в парламентарния контрол, поставя в доста неравностойно положение народните представители и затова ще се опитам в рамките на петте минути, които имам, за да не става след това разминаване, да зачета главното, което съм написал до господин Радев, като представител на правителството във връзка с данъчната политика и наред с това, ако има време, да допълня някои неща във връзка с възможността, която имам, за обосноваване на своето питане.
Стана ясно, че моето питане е насочено към данъчната политика на правителството. То не е случайно. Многократни са вече обсъжданията, които направихме по различни поводи. Но очевидно, господа отдясно, налага се този въпрос да бъде поставен отново. Защо? Защото с идването на власт на правителството на Обединените демократични сили като законодателни приоритети на мнозинството бяха определени в рамките на данъчната политика подготовката и приемане на пакет данъчни закони, които целят приближаването на българското към европейското законодателство, осигуряване на приходната част на бюджета, създаване на доверие в законодателството, опростяване на администрирането на отделните видове данъци, сигурност в данъчното законодателство, по-добър климат в чуждестранните инвеститори по отношение на данъчното законодателство и т. н., господин министър. Вие ги знаете по-добре тези неща. И, разбира се, укрепване на данъчната администрация.
Досегашният ход, уважаеми колеги отдясно, и действията за реализацията очертават провал. Като цяло, независимо от това, че има трудности, които са свързани с другите системи на реформата на прехода. Защо? Защото се започна с хаотично подготвяне на пакет от тежки и тромави данъчни закони, трудно разбираеми както за данъкоплатките, така и за данъчните служители, процедури, трудни за администриране, които в никакъв случай не довеждат до съживяване на икономиката, до увеличаване благосъстоянието на хората, а напротив, убиват малкия и средния бизнес, ликвидират държавните предприятия с цел тяхната по-лесна и бърза приватизация.

По-конкретно данъчната система, която съществува като видове данъци. С увеличаване на прага за регистрация на данък добавена стойност не се получи търсеният ефект за пресичане на неправомерно възстановяване на данъчния кредит, по-бързото извършване на проверки и възстановяването на този кредит, опростяване на процедурите по подаване и проверка на справките-декларации по данък добавена стойност. На практика нищо не е направено, а се удря малкия и среден търговец и производител, който, отпадайки от регистрация по данъка, губи възстановяването на данъчния кредит. Това от своя страна довежда до отказа на големи фирми, регистрирани по данък добавена стойност, да поддържат търговски отношения с малките фирми, които не са регистрирани по него.
Следващият закон от данъчната система - Законът за облагане на физическите лица, и въвеждането на патентния данък за определени дейности е пример, че когато нещата се правят необмислено и прибързано, се налага да се извършват след това много повече корекции, изискващи време и средства, от една страна, и от друга страна, създават напрежение сред гражданите. Припомням върнатите текстове от Конституционния съд, припомням също така нещо, което всички ние го чувстваме, че за първи път в годините на прехода беше променена данъчната скала и бяха утежнени ставките в най-ниската и средната й част и по същество - записал съм, господин министър - се осъществява данъчен геноцид върху най-бедните слоеве на населението.
Законът за корпоративното облагане в сегашния му вид, създаден от мнозинството, от вас, колеги отдясно, е изключително тромав и тежък и премахва преференциите за инвестиции, за кооперациите, за приватизацията, които бяха приети от Демократичната левица.
Не се прилага Законът за чуждестранните инвестиции.
И най-остри са проблемите, свързани с провала на правителството по Закона за местните данъци и такси, господин министър. Вие се смеете, това за мен е медицински случай, когато онзи ден се извинявахте тук, в тази зала, може би защото хората не Ви видяха по телевизията каква жалка картина бяхте.
На следващо място, най-тежки са последиците обаче върху онова, за което Вие се хвалите - че имате резултат от тази реформа. Защо? Защото вече две години вие занижавате приходната част и демонстрирате, че има изпълнение на данъците. Занижавате я с близо 40 на сто. И аз ще се спра в допълнителните въпроси, тъй като виждам, че времето изтича вече, гответе се за това, за да си аргументирам тази теза - че вие по същество лъжете и нарушавате закона в тази му част, която изисква от вас да не укривате, която изисква от вас събираемост на данъците и по реализацията на другия приоритет - укрепване на данъчната администрация. По същество вие ликвидирате администрацията. Данните са следните. Тридесет на сто от персонала сте съкратили, от 10 до 20 пъти се е увеличило текучеството в сравнение с периода до 1996 г., който Вие критикувате. Подменен беше целия ръководен състав и бяха сложени хора, които даже не са работили в данъчна администрация, в нейното ръководство.
Господин председател, 22 секунди бяха тръгнали предварително, имам още 10 секунди.
Смятам, че в това кратко време, разбира се, могат да бъдат казани тези неща. Очаквам господин министърът и съжалявам, че правилникът позволява такава неравностойност, не да ми чете справки, а да отговори на проблемите.
Разбира се, ще задам своите допълнителни въпроси след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Статков, правя Ви забележка. Нарушихте чл. 80. Питанията на народните представители не трябва да съдържат обвинения, нападки. Вие направихте това.
Имате думата, господин министър.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Към министрите може!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Към никого не може. Изрично е казано в правилника.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Дами и господа народни представители! Благодаря Ви за отправения въпрос.
Господин Статков, искам да отбележа, че Вие много сте се объркали, невероятно много сте се объркали да ми задавате въпроси от тази трибуна и да се опитвате да ме въвлечете в спор с Вас по отношение на действащи данъчни закони, приети от действащото в момента Народно събрание. Просто адресът чудовищно се разминава. Затова казвам, че Вие, господин Статков, вероятно за сетен път отново сте се объркали. Вие не можете да искате от мен да дискутирам с Вас нещо, което е дискутирано достатъчно дълго в онази комисия, на която Вие самият сте член, вероятно достатъчно дълго е дискутирано в тази зала и след това абсолютно законно е проведено гласуване и влиза в сила един действащ закон. Да искате от мен да дискутирам това, това просто означава едно невероятно объркване. То не Ви е за пръв път всъщност.
Но, господин Статков, това, което ме смайва в тези две страници, които прочетохте тук, от тази трибуна, е тази откровена носталгия по порядките от 1996 г. Имаше едно изречение там, в което се връщате с носталгия към тези порядки.
Господин Статков, тази година е последното нещо, което би трябвало да давате за пример, защото това е откровеният провал на управлението на вашето правителство. Спомнете си това най-после.
Господин Статков, скоро в Народното събрание ще влезе отчетът на държавния бюджет за 1996 г. и там ще видите точно това, което Ви казвам - онова безпристрастно огледало на вашия пълен управленски провал.
Господин Статков, има накрая едно изречение във Вашия въпрос, на което ще се помъча да отговоря. Вие ме питате каква е моята данъчна политика или политиката на финансовото министерство. Това е въпрос, на който мога да отговоря. Но не се опитвайте да ме въвлечете в дебат, който няма отношение към мен и въобще към изпълнителната власт.
И така, да говорим за данъчната политика. Тя, господин Статков, има два основни раздела. Единият се казва "Законодателна данъчна политика", а вторият е "Организационно-аминистративна политика", която обхваща структурата и състоянието на данъчната администрация. Ако говорим, господин Статков, за първата част, то политиката на финансовото министерство е да спазва и да изпълнява действащото законодателство в данъчната област. По отношение на това, което обаче тепърва предстои оттук нататък, мога да Ви кажа следното и е добре да го запомните.
Данъчната законодателна реформа започна миналата година и промени безумието на вашата 1996 г., с която се хвалите от тази трибуна. Тази първа фаза, за която говоря, приключи миналата година и сега вероятно ще започне втората фаза, ако уважаемите народни представители, разбира се, гласуват онези промени в данъчното законодателство, които Министерският съвет ще направи преди да внесе бюджета за следващата година така, както си му е редът.
Ние казваме, че вероятно основната, глобалната, същинската част на данъчната реформа ще приключи точно с тази фаза - същинската й част, повтарям. Всички основни принципи, философията и политиката на така наречената данъчна реформа се надявам да приключат с тази втора фаза. По-нататък, онова, което ще следва по-нататък, вероятно ще бъде само едно плавно количествено намаляване на данъчните ставки. Такава политика възнамеряваме да предложим на уважаемото народно представителство.
По-нататък. Разбира се, това, което следва да стане, се надявам да стане в няколко основни посоки и вие ги знаете много добре, тъй като разговаряхме с Вас вече във връзка със споразумението с Международния валутен фонд, където сме отразили тази данъчна политика и тя е много ясна: намаляване, господин Статков, на преференциите, на безразборните облекчения и стигане до принципа на възможната максимална неутралност на данъка, прехвърлянето на онези преференции, които да останат там, където им е мястото - в съответните материални и данъчни закони, и изваждането им оттам, където се намират сега и където не им е мястото, и плавно намаляване на данъчните ставки. Всъщност това правителство е първото, което истински намалява данъчните ставки и това е един безспорен факт. Още миналата година по Закона за данъка върху печалбата те бяха намалени. Още миналата година това правителство пое риска на ревалоризацията, което нито едно правителство не посмя преди това да рискува да въведе. Ние въведохме и ускорената амортизация и сега говорим, че ще намалим данък добавена стойност от 22 на 20%. Вие забравяте, че точно вашето правителство от 18% увеличи този данък на 22% и се засили по едно време да го направи 26. Забравихте ли това или не ви е удобно? Или е най-добре да изпадате в амнезия, щом стане дума за вашето управление? Много удобно е това за вас, винаги го правите.
Аз искам обаче да се спра малко на втората основна част от данъчната политика. И тази данъчна политика се нарича реформа в структурата и в организацията на данъчната администрация, господин Статков. И това е процес, това не е еднократен акт. И аз декларирам от тази трибуна, че това ще бъде един непрекъснат процес на усъвършенстване на структурата й, на повишаване на квалификацията, на повишаване на отношението, на вниманието на данъчните служители към данъчните субекти, на промяна на тяхното мислене, ако щете, на промяна в тяхната квалификация, ако щете. И това го правим сега. И ние ще обвържем работната заплата с истинските възможности и дадености и квалификацията на отделните хора в данъчната администрация. Това правим и това явно не ви харесва.
И все пак, за да избегнем голословния спор с Вас, господин Статков, има резултати. Научете се да четете числата. Научете се да вниквате в тях. Какви са резултатите от данъчната реформа до този момент, господин Статков? (Реплики от ДЛ.) Три величини ще Ви кажа, най-после ги запомнете и не говорете глупости. (Реплики от ДЛ.)
Факт N 1 - данъчната събираемост за тази година към края на месец юли. Господин Статков, към края на месец юли, тази година, 70 на сто от годишната задача е събрана. По-точно числото е 69 на сто. Миналата година за същия период, към месец юли числото беше 43 на сто. През 1996 - вашата звездна година - това число е 39 на сто. Вие казвате обаче: "Вие сами си гласувате или занижавате приходната част". Това съвсем не е вярно. Но независимо от това, доказателството, че не е вярно, внимавайте добре, господин Статков, в следващия пример (весело оживление в ДЛ), хайде да изберем неутралния показател - брутния вътрешен продукт. Знаете ли какво представлява брутен вътрешен продукт? (Смях.) Значи събираемостта на данъците към брутния вътрешен продукт като относително тегло до месец юли тази година е 12,2. Миналата година към настоящия момент тя знаете ли колко е? - 8,2 на сто. Вашата звездна година знаете ли колко е? - 7,7. (Реплики от ДЛ.) Знаете ли какво значи това? Това означава, че тази година обективно са събрани са събрани приходи от миналата година един път и половина повече и почти два пъти повече от 1996 г.
Господин Статков, тези резултати не падат от небето. Тези резултати са действие точно на тази данъчна реформа, точно на тези данъчни служители, точно на тази организация на тези данъчни служители. И аз Ви казвам - точно на тази реформа, която се извършва и която по отношение на данъчните служители ще продължи, независимо от вашето желание, независимо от това, че вие не желаете по-нататък нещата да вървят добре. Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС и ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Статков, имате думата за два уточняващи въпроса. (Реплики в залата.) Моля за тишина в залата и отдясно, и отляво.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри! Аз ще подаря "Програма 2001" на господин Муравей Радев. Това е програмата на правителството, господин Радев. Вие не сте чели програмата на правителството. (Единични ръкопляскания и смях от ДЛ.) Аз нарочно разшифровах във въпроса тези неща, които Ви зададох. Вие казахте: това не е моя работа. Ами точно Ваша работа е - данъчната система, целите, които са поставени, прочетете го на 26-а страница, няма да ви го разяснявам.
Затова още веднъж Ви питам: каква всъщност Ви е данъчната политика? Вие във всеки изминат ден, когато ставате, все по-различни неща говорите тук. Един път казвате едно, друг път - друго. (Реплики от СДС.)
И във връзка с това, като същностен елемент на числата вие, колеги, трябва да сметнете данъчните приходи спрямо брутния вътрешен продукт 1997 и 1998 г. И ще видите, че намаляват спрямо 1995 и другите години. 1996 беше кризисна година. Така че - четете. Това е най-добрият показател да сравните брутния вътрешен продукт и ще откриете, че господин Радев лъже. Вижте отчета за 1997 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, предупредих Ви одеве.
РУСИ СТАТКОВ: Господин Радев на няколко пъти правеше квалификации за неграмотност. Лъже! Значи, прочетете отчета за бюджета за 1997 г. Там няма фактора данъчна администрация, а има: несъкратени 120 хил., затова имало по-висок данък общ доход. Износът се е увеличил. Но не е данъчната администрация, господин Радев, четете си собствените обяснения.
И освен първия въпрос - каква Ви е всъщност данъчната политика, вторият ми въпрос е, че в Конституцията и в законите е записано, че който не ги изпълнява, се наказва. А какво ще правим с тези, които трябва да контролират изпълнението на законите? Вие, господин Радев, многократно нарушихте Закона за местните данъци и такси, Закона за държавния бюджет, Закона за държавните поръчки. Вчерашното заседание на правителството нарушава Закона за устройството на държавния бюджет и аз ще Ви върна към стенограмите, където когато аз предлагах да се преразпредели това, което има като излишък, Вие казахте: "Аз няма да нарушавам закона". А в закона пише ясно, че не може при тези условия, при които Вие действате, да се прави допълнителна програма, уважаеми колеги отдясно.
Затова питам, господин Радев, Вие ще си понесете ли отговорността, след като не контролирате законите и ще си дадете ли оставката? (Смях от СДС, ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин министър, имате думата.
ИВО АТАНАСОВ (ДЛ, от място.): Подай я тази оставка, пък Костов няма да ти я приеме. (Весело оживление.)
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Благодаря Ви, господин Статков. Аз много пъти съм казвал, че Вие сте най-добрият ми помощник в това Народно събрание, особено когато изпаднете в такава революционна ярост, в каквато бяхте преди малко. (Единични ръкопляскания от СДС.)
Господин Статков, Вие имате удивителната способност да не приемате сигнали в главата си, а само да излъчвате такива. (Шум и реплики в ДЛ.) А аз точно 10 минути Ви обяснявах каква е данъчната ми политика и какво разбирам под това. И Вие излизате на трибуната и казвате още веднъж: "Каква е данъчната Ви политика?". Извинете, това може да бъде наречено и по друг начин. Спестявам Ви истината, за да Ви кажа за другия начин.
По отношение на това обаче, което казвате накрая - за нарушението на законите, господин Статков, вземете та ги научете най-после. Вие сте член на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол втори мандат в това Народно събрание. Вземете, да му се не види, да го прочетете този устройствен Закон за държавния бюджет и спестете излишните си въпроси. Това, което ме питате, го има написано там едно към едно. Благодаря ви.
РЕПЛИКИ ОТ ДЛ: Оставката? Оставка подаваш ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Има думата господин Статков да изрази отношение към отговора.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ) Уважаеми господин председател, господа министри! Няма революционно слово, има факти и аргументи, господин Радев. И аз ще се възползвам от трите си минути за лично обяснение, за да Ви прочета онези части от закона, които Вие нарушавате, защото ясно е записано в чл. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет: "Излишъкът по държавния бюджет се използва за погасяване на дългове, или се предвижда като резерв за неотложни и непредвидени разходи". И чл. 36: "Не се допуска започване на програми или проекти, изискващи бюджетни кредити, които не са включени в годишния Закон за държавния бюджет". Господин министър, научете се да четете Закона за устройството на държавния бюджет. (Ръкопляскания от ДЛ.)
Късно е вече. Късно е, обаче, колеги отдясно, освен промяна на данъчната политика, защото действително малкият и среден бизнес загиват. И ви го каза президентът. Каза го тук, от тази зала. Казаха го отново и други хора вчера при него. Вие трябва да смените и хората, които ще реализират тази политика, ако имате още воля да управлявате. И един от тези, които трябва да бъде сменен, е неграмотният, некомпетентен, непознаващ, незачитащ, нарушаващ грубо законите министър на финансите. Какво повече искате?
Ето затова ние смятаме, че трябва да има дебат по тези въпроси, а не да си говорим общи приказки, господин Радев, да говорите за революционен плам и да се връщате на турското робство и така нататък, когато вече две години управлявате. (Реплики от СДС.) Ами, да. И там ще видите, че е имало данъчна система, която я възпроизвежда господин Радев сега върху най-бедните слоеве от населението. (Ръкопляскания от ДЛ.)
Така че, уважаеми господин председател, аз молех на един етап за анкетна комисия. В момента зная, че Сметната палата работи по един въпрос, по който господин Радев трепери. Защото тази данъчна администрация, която той трябва да възпитава, я кара да прави престъпления, да прави постфактум документи. Тази данъчна администрация, която трябва да прави анализи, той я пришпорва да му кърпи далаверите. Ето затова, господин министър, допълнително трябва да отговаряте и да не разчитате, че Сметната палата ще Ви прикрие. Защото аз мисля, че има ред, има закони. И затова - подайте си оставката. (Ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Господин Статков, принуден съм да Ви накажа с "порицание", защото отново използвахте обидни изрази. (Реплики от ДЛ: "А министърът?") Министърът? Аз не съм председател на Министерския съвет, а председателствам заседание на Народното събрание, спазвам правилника на Народното събрание. (Реплики от ДЛ.) А когато искате да накажете един министър, сваляйте правителството и толкова. Това е единственият начин.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Искам процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата за процедура.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър Върбанов! Аз съм достатъчно толерантен и ако министър Радев нещо можеше да каже, трябваше да го каже от тази трибуна. Ще си ползвам и трите минути за лично обяснение - не за това ми е процедурата, за да дам и допълнително факти за неговите нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За какви три минути става дума?
РУСИ СТАТКОВ: Но сега процедурно предлагам, след като изтъкнах, че е нужно обсъждане на този проблем съгласно правилника, да се направи това обсъждане. Осигурил съм необходимата подписка от всички парламентарни групи без ОДС. Заповядайте. (Възгласи "Браво!, "Оставка!" и ръкопляскания от ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това не е процедурно предложение, трябваше накрая да ми го дадете, без да искате още един път думата. (Шум и реплики от ДЛ.)
На основание чл. 85, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разисквания в следващото заседание за парламентарен контрол. Станаха две разискванията в следващото заседание за парламентарен контрол. Второто разискване е по темата "Данъчната политика на правителството". Има искане, подписано от 50 народни представители.
Следващият актуален въпрос е от народния представител Георги Карабашев - народен представител от 26.Софийски многомандатен избирателен район, относно извършени нарушения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от поземлената комисия в град Елин Пелин. Въпросът е към министъра на земеделието, горите и аграрната реформа господин Венцислав Върбанов.
ГЕОРГИ КАРАБАШЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Върбанов! Отправям този въпрос към министъра на земеделието, защото след пет години работа по земеразделянето в село Равно поле - община Елин Пелин, на собствениците на земя или техните наследници не са възстановени правата върху земеделските земи. И не само не са възстановени правата им, а действията на поземлената комисията в град Елин Пелин и бездействието на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа доведоха правоимащите до отчаяние. Нарасна общественото недоволство от бездушието на служителите на министерството за поправяне на очевидни несправедливости при изготвяне на плана за земеразделянето. Ето и фактите:
През ноември 1993 г. комплексна проверка от Министерството на земеделието за работата на поземлената комисия в град Елин Пелин констатира, че тогавашният кмет и един от служителите в поземлената комисия, който персонално отговаря за плана за земеразделянето в село Равно поле, са се облагодетелствали, като са получили повече земя и то в местност в близост до селото, в която никога не са притежавали земя. През 1995 г. комисия на същото министерство установява над 20 случая на незаконно получена земя. Следват проверки през 1996 г., при която са констатирани над 40 нарушения и през юли 1997 г., когато комисия на министерството констатира нови над 80 нарушения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Следва разпореждане на заместник-министър Каркъмов за отстраняване на закононарушенията, което не е изпълнено. И вместо да уволните виновното длъжностно лице - господин Стоян Николов, известен като Карчов, Вие го назначавате за председател на поземлената комисия!
След поправките на закона от 15 септември 1997 г. са подадени 240 жалби на собственици. От изложеното може да се направи изводът, че планът за земеразделяне в село Равно поле е неприложим. Това е признато и от всички комисии на министерството, извършили проверки в поземлената комисия.
Господин министър, моля за отговор ще се извърши ли пълна преработка на плана за земеразделяне при спазване на всички изисквания на закона?
Позволете ми да добавя още факти към изложеното, тъй като след 9 юли 1998 г., когато регистрирах актуалния въпрос, има още факти:
На 9 юли е регистриран актуалният въпрос. На 15 юли в пощата в село Равно поле са доставени 130 писма - доставени, защото е незнайно как са получени там, с отговори до жалбоподателите. След осеммесечно бездействие на поземлената комисия и на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа по повод на подадените жалби, само пет дни след регистрирането на актуалния въпрос поземлената комисия и министерството проявяват изключителна активност. Въпреки поетия ангажимент от страна на министерството жалбите да бъдат разгледани от специална комисия, отговорите са изготвени от поземлената комисия. Считам за неморално поведението на служителите от министерството, които оставят длъжностното лице от поземлената комисия, срещу което са насочени жалбите, да вземе окончателно решение по въпроса.
И още нещо, уважаеми колеги, което нормален човек едва ли може да си обясни: изходящите номера на отговорите на жалбите или на писмата-отговори са с дати от месеците април и май, а са постъпили в пощата в Равно поле в средата на месец юли, което означава, че разстоянието между Елин Пелин и Равно поле, което е три километра, е изминато за три месеца при средна скорост един километър за месец. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Карабашев.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Карабашев! Още в началото искам да възразя на Вашата констатация за бездействието на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, довело правоимащите до отчаяние, макар и само по повод на един конкретен случай в землището на село Равно поле, община Елин Пелин. Това принизява усилията и труда както на служителите от ведомството, което аз ръководя, така и на поземлената комисия като цяло, а също така и на фирмата по земеразделяне.
Обръщам внимание на две Ваши впечатляващи констатации, а именно: през юли 1997 г. комисия на министерството констатира над 80 нарушения на закона в село Равно поле. Във връзка с това са направени поправки и, забележете, след поправките на 15 октомври 1997 г. са подадени вече 240 жалби на собственици! Каква е гаранцията, че след новите поправки на плана отново няма да има жалби и този път те да са 300 или 400?
Всичко това навява на мисълта, че освен грешки в нашето ведомство и в поземлената комисия, има и други фактори, които влияят на тъй нареченото от Вас "тотално недоволство срещу плана за земеразделяне в село Равно поле, община Елин Пелин". Не изключвам възможността някой дори да трупа и евтини политически дивиденти, стоварвайки вината за това положение от болната глава на здравата.
Сега искам да Ви отговоря по хронология:
Коригираният план за земеразделяне в землището на село Равно поле бе обявен в "Държавен вестник", бр. 53 от 1 юли 1994 г. По искане на инициативен комитет от собственици са създадени няколко комисии по чл. 26 от Правилника за приложение на закона за промяна на влезлия в сила план, за което говорят изготвените и одобрени протоколи от Главно управление "Поземлена собственост". След промяната на закона, публикуван в "Държавен вестник", бр. 98 от 28 октомври 1997 г., с § 31 се даде нова възможност на лицата, пропуснали да възразят срещу решенията на поземлената комисия и влезлите в сила планове за земеразделяне, да направят това в едномесечен срок, считано от 1 ноември 1997 г. Постъпилите възражения са общо 217 на брой, като 156 от тях са срещу влезлия в сила план за земеразделяне и 61 са срещу решения на поземлената комисия.
Нова комисия, назначена със заповед на Главно управление "Поземлена собственост", е разгледала отново всички постъпили възражения, като е уважила 23 от тях срещу плана за земеразделяне и 28 срещу решенията на поземлената комисия. Поземлената комисия от своя страна е изготвила писмените отговори на постъпилите възражения и след това ги е изпратила.
На основание чл. 17, ал. 8 от закона планът за земеразделяне в землището на село Равно поле отново ще бъде преработен, съгласно Заповед N РД 46-922 от 11 май 1995 г. на площ от 272 дка и съгласно Заповед N РД 46-1227 от 3 юни 1998 г. на площ от 5300 дка.
От всички проверки на комисиите, назначени от министерството по чл. 17, ал. 8 от закона, е установено, че не се налага необходимостта от пълната преработка на одобрения план за земеразделяне на землището в село Равно поле, община Елин Пелин. Колкото до нарушенията, допуснати от председателя на поземлената комисия след Вашия въпрос, който получихме в министерството, и проверката, която направихме, председателят преди няколко дни е отстранен от заеманата от него длъжност. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Карабашев, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ КАРАБАШЕВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, аз не обиждам специалистите от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, тъй като Вие потвърдихте изложените от мен факти. Аз просто по този начин ви стимулирам вие като управляващи да си изпълните лозунга от месец януари-февруари 1997 г. "Ние можем". Ако Вие вярвате в това, което казахте от тази трибуна, в което аз се съмнявам, с изключение на последното, че сте сменили председателя на поземлената комисия, то Ви моля да приемете поредната покана на собствениците на земя от село Равно поле да посетите селото и да им обясните всичко това. И предполагам, че ще им се извините за неправилния подбор на председателя на поземлената комисия. Ако откажете срещи с измъчените и обезверени хора - а аз потвърждавам това - то не само аз, но още много други ще останат с впечатление, че Вие отваряте политически чадър на председателя на поземлената комисия в град Елин Пелин, който е ваш съпартиец. Как по друг начин можете да обясните назначаването през месец юли 1997 г. на Стоян Николов Карчов за председател на поземлената комисия, след като същият не притежава необходимото образование и квалификация? Той е завършил средно образование в ПУЦ, но за сметка на това е секретар на общинската дружба на БЗНС. Или това обстоятелство компенсира всичко останало?
Не се съмнявам, че възползвайки се от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вие ще използвате правото си на дуплика и ще излезете отново на трибуната. Но моля Ви, не правете това, за да доказвате колко добре провеждате поземлената реформа и колко некоректна е опозицията.
В изложението на актуалния си въпрос аз обърнах внимание, че тази скорост е един километър на месец. И понеже стана дума за скорост, за да добия по-ясна представа, я преизчислих в километри в час. И така при скорост 1 км на месец и 720 часа в месеца скоростта на поземлената реформа в село Равно поле, респективно в Република България, е 0,014 км в час. И понеже нулите са много, за да стане още по-ясно, го преизчислих и се получи 140 см в час.
Позволявам си да Ви призова, господин министър, като излезете на трибуната, да отговорите на хората - притежатели на земя в село Равно поле, кога ще посетите селото и кога ще бъде изработен нов план за земеразделяне на землището в село Равно поле. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Карабашев.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Карабашев, аз не се притеснявам от това, че хората искат среща лично с мен и ще се опитам да намеря време да се срещна наистина с тях. Но Вие сам разбирате, че няма да мога да посетя всички населени места, където има подобни проблеми. Така че нека това да не става практика, защото съм сигурен, че за другия петък ще има покани от много повече места.
Проблемът със земеразделянето е започнал още от 1993 г. и Вие много добре знаете, че аз не мога да нося отговорност за това. И все пак всичко, което е било по силите на министерството, е направено. Отново искам да подчертая, че след постъпването на Вашия въпрос, за който Ви благодаря, беше направена проверка за работата на председателя на поземлената комисия и именно след доклада на проверяващите той беше отстранен от работа, което показва, че няма политически чадър за хората, които не си изпълняват служебните задължения.
По въпроса, който Вие за втори път ми поставяте - ще бъде ли преработен планът. Да, планът ще бъде преработен, но частично, в тези райони на населеното място, където са допуснати явни грешки. Защото има и местности, където просто не са допуснати грешки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Актуален въпрос от народния представител Георги Пинчев относно проверка на фактите в журналистическа публикация във вестник "Труд", засягаща стопанисването на язовир Кирилово от частната фирма "Агротрансекспорт" - Елхово, към господин Венцислав Върбанов, министър на земеделието, горите и аграрната реформа.
Има думата господин Пинчев.
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос не е загубил своята актуалност, въпреки че Ви го зададох още на 15 юли 1998 г. Тогава аз настоях да направите проверка на изнесените факти в статията на журналистката Румяна Пенкова във вестник "Труд" в броя му от 13 юли 1998 г., озаглавена "Риба за 500 млн.лв. от язовир Кирилово харизана на частник".
Според публикацията, без всякакъв търг на 1 юни 1998 г. е сключен договор за стопанисване на язовир Кирилово между директора на "Напоителни системи" в Ямбол Петър Петров и шефа на частната фирма "Агротрансекспорт" Стоян Киров Стоянов. Държавата отстъпва правото на стопанисване на язовира на частната фирма до 2000 г. Преди още договорът обаче да бъде утвърден от завеждащия "Напоителни системи" във Вашето министерство господин Ивайло Костов, започва източването на водата в него и на 14 юни 1998 г. е осъществен първият улов на риба от язовира. На "важното" събитие присъства господин Петър Майсторов, шеф на приватизираното "Водно строителство" в Ямбол и председател на БЗНС-Народен съюз в града, шефът на "Рибно стопанство" в същия град Иван Иванов, който преди това е стопанисвал язовира, както и въпросният Петър Петров, директор на "Напоителни системи". Журналистката Румяна Пенкова акцентува, че интересът на въпросните лица към плуващата риба в 1200-декаровия язовир Кирилово не е случаен. Според специалистите, в него се намират около 190 т риба, която при продажба се оценява на половин милиард лева. Прелюбопитна е една изнесена подробност в статията - почти година не е ловена риба в язовира от въпросното "Рибно стопанство", като държавата през това време е хранила и е отглеждала тази риба. Около 2 т храна е хвърляна на ден, а фирмата, която получава право да я лови, не е дала и стотинка за нейното отглеждане. Така че действително, ако данните в статията са верни, става въпрос за едно харизване на държавни средства на частна фирма и свързани с нея лица.
Според публикацията гръб на цялата тази история е дал шефът на приватизацията във Вашето министерство господин Стоян Христов, също от град Ямбол, един от ръководителите на БЗНС-Народен съюз. Подкрепа за подписването на този договор е дал и заместник-началникът на "Напоителни системи" в Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа господин Александър Нейков.
Уважаеми господин министър, лично Вие сте особено заинтересован да проверите обективно фактите, изнесени в тази публикация, дали наистина са факти. Защото в нея са замесени лица от Вашето министерство, замесени са по-точно техните имена. Аз моля за най-строга анкета по случая и настоявам от трибуната на Народното събрание да отговорите дали изнесеното във вестник "Труд" отговаря на истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пинчев.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пинчев! Благодаря Ви за въпроса. Мога да отговоря с една дума - фактите, които са изнесени в публикацията, са верни. Но тъй като наистина са замесени много имена на хора, които са служители и в Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и в системата на министерството, и тъй като акцентът се пренася и върху хора, които са ангажирани със структурите на БЗНС-Народен съюз, аз си направих труда и обективно проверих как стоят нещата. Затова ще Ви отговоря малко по-подробно.
Въпросният язовир до 31 декември 1997 г. се стопанисва по договор за наем от фирма "Диана Фиш" ЕОД, приемник на "Ектаурус", която пък е съответно приемник на бившето "Рибно стопанство". Годишният наем за ползване на язовира за развъждане на уловна риба възлиза на 13 млн. 613 хил. лева.
Преди това, на 10 октомври с. г. управителят на "Напоителни системи" ЕАД, клон Ямбол, инж. Петров с Писмо N 552 напомня на управителя на "Диана Фиш" инж. Иванов, че крайният срок на договора е 31.12.1997 г. и го моли да предприеме необходимите действия за улов на наличната риба в язовира.
След изтичане на този краен срок, по молба на управителя на "Диана Фиш" господин Иванов и в духа на добрите отношения с анекс от 28 януари 1998 г., на същата фирма се дават допълнително още три месеца, сиреч до 31 март 1998 г. за улов на риба.
В този анекс изрично е подчертано, че "След тази дата фирмата "Диана Фиш" няма да предявява никакви претенции към "Напоителни системи", клон Ямбол, относно останалите рибни ресурси в язовир "Кирилово". Това е подписано от двамата директори. Въпреки това и след изтичане на този срок фирмата "Диана Фиш" продължава да охранява и да владее язовира до 1.06.1998 г., като влиза в сила договорът с новия съдружник - фирмата "Агротрансекспорт".
Необходимо е да се подчертае, че през този петмесечен период на ползване на язовира, фирмата "Диана Фиш" не е подала никаква официална молба за допълнително удължаване на срока.
Така че, да се твърди, че фирмата е решила да хариже на фирма "Автотрансекспорт" 150 тона шаран и толстолоб, просто не отговаря на истината.
Сключеният с фирмата "Агротрансекспорт" договор за съвместна дейност, е за срок от две години и половина, както Вие казахте във въпроса си. Подписан е след обстойна икономическа обосновка и проучване на потенциални клиенти. От договора е видно, че за осъществяване на съвместната дейност - отглеждане и улов на риба, съдружникът е длъжен ежегодно да зарибява за своя сметка 190 хил. бр. шаран, с минимално тегло 30 грама, и 50 хил. бр. толстолоб, с минимално тегло 30 грама, което се установява с надлежно подписани протоколи между двете страни и представител на Държавната инспекция по рибарство: да обезпечи за своя сметка 540 т фураж за изхранване на рибата, да осигури денонощна охрана на язовира, да се съобразява с напоителния режим на язовира, т. е. рибовъдството е подчинена дейност на напояването, каквото е основното предназначение на язовира, и редица други изисквания, съгласно Закона за рибарството.
Годишната инвестиция на изброените по-горе задължения на "Агротрансекспорт" възлизат на стойност над 200 млн. лева, като включим тук и разходите по охраната на язовира. Такива финансови разходи са непосилни за "Напоителни системи" ЕАД, да не говорим за отделен негов клон.
Големите инвестиции, както и значителният рисков фактор при отглеждането на рибата, предопределят и съотношението на получените приходи, респективно на печалбата. Съгласно сключения договор "Напоителни системи", клон Ямбол, ще получава около 35 на сто от чистата печалба, което е напълно реално за този вид дейност.
Договорът е сключен без да се провежда търг, тъй като според чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда на управление на правото на собственост на държавни предприятия, в случаите на съвместна дейност не е необходимо да се провежда търг. По този начин се избягва опасността от настаняването на силови групировки или подставени на тях лица в язовира.
Наложителното искане на част от водите на язовир "Кирилово", което е представено от авторката госпожа Пенкова като криминален акт, в действителност понижаването на нивото на язовира е било необходимо по следните причини: язовирът е с ограничен режим на завиряване до кота 133, поради настъпили подувания в петите на сухия и мокрия откоси, както и продължаващи улягания и размествания в облицовката на мокрия откос, пределната кота е била достигната и язовир "Кирилово" е останал без какъвто и да е резервен обем, даващ възможност за поемане на водите от пролетното пълноводие.
Необходимостта от частично изтакане на язовира е очевидна, за което свидетелстват и тревожното писмо от 19.02.1998 г. на кмета на община Елхово господин Чунчев и инспектора на "Гражданска защита" господин Георгиев, с настояване да се увеличи изпускането на водните количества до безопасно ниво.
Отчитайки създалата се обстановка, управителят на "Напоителни системи", гр. Ямбол, инж. Петров нарежда планово изтакане със скорост на понижаване 2 см денонощно до кота 131, като с това осигурява необходимия свободен обем, гарантиращ сигурността на язовира.
За Ваше сведение, господин Пинчев, тези точни професионални действия са станали три месеца преди сключване на новия договор с "Агротрансекспорт", което говори, че по това време, през м. февруари 1998 г. не е имало и помисъл за сключване на такъв договор.
Уважаеми господин Пинчев, от направената проверка на фактите в тази журналистическа публикация се установи, че има изобилие от неточности и инсинуации, за които, предполагам, госпожа Пенкова е била подведена с невярна и тенденциозна информация. Например, толстолоб и шаран не се харчат по 4 хил. лева за килограм на едро, а съответно за 1500 до 2500 лева.
Управителите на клон в "Напоителни системи" ЕАД не се нуждаят от каквото и да е разрешение от Централното управление относно режима на изтакане и поддържане на предварително определени нива от експертните съвети.
Твърдението, че в язовира има най-малко 150 т. толстолоб и шаран по 125 кг на декар, е чиста фантазия, след като и в Държавната инспекция по рибарство няма документи, доказващи в последните години кой и колко риба е зарибявал в този язовир. Още повече през целия този период, ако е имало наистина някаква риба, фирмата, която го е стопанисвала, е щяла да предприеме мерки за нейното излавяне.
Искрено се надявам, че подобни питания от Ваша страна по повод всекидневни публикации няма да станат Ваша практика, за да не губим времето на народните представители. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Пинчев, имате думата за реплика.
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ (СДС): Уважаеми господин министър, приемам Вашия обстоен отговор, той беше изпъстрен с много фактология, като една информация, която Вие наистина сте длъжни да дадете на един народен представител, който е заинтересован най-напред за доброто на Обединените демократични сили.
Трудно ми е да преценя, обаче, в момента доколко тази информация е обективна. Защото не ми е ясно кой е правил проверката в гр. Ямбол от Вашето министерство. Току-що чухме нещо и аз си го записах. Не е имало намерение за сключване на такъв договор три месеца преди да започне някакво източване на водата.
Аз искам да Ви кажа, че е имало един специалист, директор на "Рибно стопанство", ихтиолог по образование, т. е. специалист по рибно развъждане, който е бил уволнен и на негово място е бил назначен подобният Иван Иванов.
По-нататък, ако провеждащите проверката не са от вътрешноведомствения контрол във Вашето министерство, моля Ви, проверете това нещо, а, да речем, са други хора, подбрани от споменатите и длъжни да се защитават, разбира се, Ивайло Костов и господин Стоян Христов, служители във Вашето ведомство, то позволявам си да заявя, че приемам Вашата информация единствено само за сведение.
Защо го казвам? Защото, уважаеми господин министър, искам да Ви информирам и за нещо друго. В момента тече и прокурорска проверка по случая. Не дай си Боже Вашата информация, аз зная, че Вие лично не сте я подбирали, да не се окаже сходна с онова, което ще имаме като резултати от прокурорската проверка. Надявам се тази проверка, прокурорската, като резултат да бъде сходна с Вашата информация. Ако това не стане, тогава нещата ще бъдат много сложни. И аз ще си позволя тогава да Ви задам друг актуален въпрос от тази трибуна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пинчев.
От името на парламентарна група има думата госпожица Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): "Декларация на Парламентарната група на Демократичната левица.
В обръщението си при откриването на есенната сесия на Народното събрание, президентът Петър Стоянов отправи на пръв поглед сериозни упреци към мнозинството и правителството за ширещата се бюрокрация сред държавната администрация, която тормози, огорчава и унижава хората, за корупцията сред новата стопанска прослойка.
От своя страна лидерът на СДС и министър-председател на Република България с лека ръка отпрати проблема за бюрокрацията и корупцията от изпълнителната към общинските власти, очевидно без да съзнава, че попада в класическата ситуация, когато "Крадецът вика: "Дръжте крадеца!". Така баналната пропагандна акция, прераснала в политическа манипулация, главно действащо лице в която е пак правителството, уродливата политика да се сочат с пръст виновниците без сериозни разследвания и факти, вече се превръща в основен инструмент на кабинета за управление на общественото мнение.
В общините, разбира се, има проблеми, включително и с корупцията, и най-големи са тези проблеми в най-големите общини, които, както е известно, контролира СДС. За това отговорност, естествено, носят и общинските администрации. Но в мнозинството случаи те са породени от действията на правителството чрез двойни стандарти при разпределение на бюджета, от мизерните субсидии, неотчитащи потребностите на гражданите, чрез системния натиск на висшето чиновничество, преливащ в безогледна централизация на власт и функции.

Въпросът обаче е къде е голямата корупция и кой прави крупните далавери. На този въпрос има еднозначен отговор - голямата корупция е там, където се разпродава голямата държавна собственост - сред чиновниците, управляващи нароилите се напоследък лицензионни режими и то висши държавни чиновници. Те са сред шефовете на едрите държавни предприятия, назначени от СДС и търгуващи само с фирми, посочени от СДС.
Че корупцията в България е съсредоточена във висшите ешелони на властта, разбраха всички и у нас, и в чужбина. Известни са както нейните механизми, така и нейните главни носители. За това свидетелстват и публикациите на такива уважавани в чужбина издания, като "Економист", "Велт ам зонтаг" и много други. Изглежда само правителството и мнозинството, вместо да се хванат за работа и най-сетне да пречупят политическите си чадъри, под които охолно живеят техните протежета и братовчеди, предпочитат да произвеждат медийни провокации и активни мероприятия за отклоняване на вниманието.
Корупцията, уважаеми дами и господа, е нещо конкретно, което трябва да бъде открито, доказано и наказано, където и да се намира то. Нека резултатите от проверките на МВР и службите му на многобройните шумни афери незабавно да бъдат предоставяни на съдебните власти, а не първо да преминават за одобрение и разпределение през синята партийна върхушка.
Борбата с корупцията и бюрокрацията изисква огромна концентрация и общи усилия от всички нас. До този момент, за жалост, правителството и мнозинството не успяха да предизвикат така желания прелом. Ето защо опозицията публично обяви своето категорично намерение да започне самостоятелни действия, като създаде специална комисия, която ще даде своя принос във войната с явленията, които ерозират българското общество и държавността. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожица Дончева.
Моля квесторите да поканят господин Местан в залата, тъй като господин Бойко Великов помоли да бъдат отложени неговите два актуални въпроса за следващата седмица и сега е наред актуалният въпрос на господин Местан. Тъй като го няма господин Местан, следва актуалният въпрос на господин Станимир Калчевски и господин Кръстьо Трендафилов към министъра на земеделието относно състоянието и бъдещето на Института по пшеница и слънчоглед в град Генерал Тошево.
Имате думата, господин Калчевски.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!
България е в криза. Тази ситуация налага повече от всеки друг път да се обръщаме към науката, нейните ценности и достижения, да посягаме към научния продукт и научния потенциал на страната.
Институтът по пшеница и слънчоглед в град Генерал Тошево е утвърден, изпитан, авторитетен и мощен стълб на българската селскостопанска наука. Над 700 души и над 50 световно утвърдени учени се трудят в този институт към днешния ден. За постиженията на института и за славата му по света и Европа могат да бъдат изписани десетки хиляди страници. Ето един пример - хибрид "Албена" беше регистриран във Франция и само за три години зае 48 на сто от площта за тази култура и стана държавен стандарт на Франция.
Десетки са постиженията на този институт и няма да ни стигне времето да ги изброим.
През последните месеци обаче започнаха да се носят слухове за предстояща приватизация, което нас силно ни тревожи. Между приватизацията на заводи и селскостопански предприятия, от една страна, и приватизацията на научни институти, от друга страна, трябва да се прави голяма разлика. Няма ли една предстояща, бърза комерсиализация на института да го хвърли в обятията на богати, но некомпетентни личности?
Едновременно с това искам да пренеса проблема в Селскостопанската академия - какво е нейното бъдеще, как ще се преструктурира, ще я закриваме или ще я запазим, има ли някакви готови проекти в тази насока, може ли с лека ръка да затворим страницата на българската селскостопанска наука?
Ще повторя още веднъж - в състояние на криза в земеделието винаги се е посягало към селскостопанската наука и нейните кадри. Ще повторим ли и сега тази горчива, но неотменна практика? Голямата селскостопанска наука в България е уникална и принадлежи на целия народ. Създавана с десетилетия, тя отдавна излиза пред нас с десетките си проблеми, настоящи трудности и безспорна перспектива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Калчевски.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Калчевски, господин Трендафилов!
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа отдава голямо значение на научните институти в областта на земеделската наука и свързаните със земеделското производство отрасли. Доброто научно обслужване ще спомогне за развитието на конкурентно земеделско производство в България.
От няколко години министерството изгражда национална система за съвети в земеделието в съответствие с положителния опит в развитите страни. В тази система е включен и Институтът по пшеница и слънчоглед в град Генерал Тошево. Той е една от 30-те местни служби за съвети в земеделието в страната. Основната задача на тези служби е да предоставят на земеделските производители актуални научни продукти.
Институтът по пшеницата и слънчогледа изпълнява особено важна национална задача за създаване и прилагане на високопродуктивни сортове, хибриди и технологии за отглеждане на пшеница и слънчоглед.
Слуховете за приватизация, доколкото ги има в страната не само за този институт, а и за други институти - днес например прочетох за подобни слухове за института в град Кнежа, просто са неоснователни. Ние нямаме такива намерения.
На основание решение на Министерския съвет от 25 май т.г., с протокол N 22, т. 3 относно статута на Селскостопанската академия министърът на образованието и науката е издал Заповед N 511 от 30 юни 1998 г., с която определя работна група, ръководена от негов заместник-министър, в състав от 25 членове, като има представители от Селскостопанската академия и нейни звена, както и други ведомства и организации, със задача да разработи в срок до 15 ноември 1998 г. проект за нормативен акт, определящ статута, структурата, функциите и организацията за дейността на Селскостопанската академия.
След представяне на предложението на работната група, заместник-председателят на Министерския съвет и министър на образованието и науката и министърът на земеделието, горите и аграрната реформа трябва да внесат проект за решение в Министерския съвет. Народните представители своевременно ще бъдат информирани за решението на правителството.
Искам също да ви кажа, че днес на заседание на Управителния съвет на Държавния фонд "Земеделие" разгледахме въпроса за проблема с есенната сеитба и взехме решение, че фондът ще изкупува семена от нашите институти, които са качествени, и ще бъдат предоставени на земеделските производители като стоков кредит.
Преди заседанието имахме и среща с ръководството на института в Генерал Тошево и смятам, че това, което правим в момента, показва, че ние нямаме никакво негативно отношение относно работата в тези институти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Господин Калчевски, имате думата за реплика.
СТАНИМИР КАЛЧЕВСКИ (ДЛ): Уважаеми господин министър, аз съм доволен от това, което чух.
Аз не се боя от Вас, а се боя от хората, които са около Вас. Не искам фамилията Върбанов да бъде въвлечена в недостойни дела. Не искам!
Искам да кажа, че трябва десет пъти да се премери и след това един път да се отреже. За какво става дума? Едно е да се приватизира институт с приложна тематика, с приложна дейност, с приложна наука, друго е да се приватизира институт с тежка фундаментална наука. За Селскостопанската академия, а особено за института в Генерал Тошево, който е много близък до моето сърце, слуховете са невероятно тежки и трудни, които ходят из Добруджа. Тежки слухове ходят, искам да го знаете това! Слуховете са, че министър Върбанов иска да ликвидира института. Ето такива неща се приказват. Затова съм доволен от това, което казахте, но искам да бъдете нащрек! Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Калчевски.
За дуплика има думата господин министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Калчевски, аз не знам по какъв начин могат да бъдат прекратени слуховете. Слухове винаги е имало. И преди нас е имало, ще има и след нас. Аз Ви казвам за някои реални неща. Само преди два месеца аз бях на посещение в института, срещнах се с ръководството и с целия колектив, разговаряхме по някои проблеми. Днес Ви казвам, че по моя покана преди заседанието на Управителния съвет на Фонд "Земеделие" ръководството на института пристигна с коректно изработени предложения и те бяха приети от управителния съвет не само за института в Генерал Тошево, а по принцип за всички институти в страната. Виждате, че сме назначили с акт на Министерския съвет една голяма междуведомствена комисия, в която влизат специалисти, за да подготвят проект и да не допуснем някаква грешка при вземането на решения. Така че искам да Ви успокоя - тези слухове просто няма да се сбъднат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин министъра.
Думата за процедура има господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на двата мои въпроса, отговор на които чакам повече от два месеца, разбира се, ако не възразявате. Извинявам се за закъснението преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Местан, но, господин Местан, няма да мога да подложа на гласуване Вашето предложение, тъй като в залата сте точно 37 души и очевидно ще нарушим правилника. Това го правя не за първи път. В края, когато няма депутати, не разрешавам гласуване.
Парламентарният контрол приключи.
Съобщения:
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе редовното си заседание на 16 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала 248.
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта ще заседава на 16 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията по земеделието, горите и поземлената реформа ще проведе заседание на 16 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала 238.
Комисията по национална сигурност ще заседава в сряда, 16 септември, от 15,00 ч. в зала 232.
Комисията по образованието и науката ще проведе заседание на 16 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала 142.
Думата за лично обяснение има господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че обяснението се дава по повод изнесени факти. За да могат хората да ги чуят, те трябва да бъдат казани по същия начин в такава обстановка. Напълно разбирам колегите отдясно, господин председател, и Ви моля да се обърнете и Вие към тях като представител на групата на ОДС, да бъдат по-спокойни и да изслушат един народен представител.
Днес господин Муравей Радев за сетен път доказа, че с квалификации и общи приказки ръководи едно от важните министерства. Господин председател, той ме нарече много пъти, за което Вие не му направихте забележка, и некомпетентен, и че изнасям неверни факти, и т.н. Вие сам сте се убедили: законите, които ние с вас създаваме, аз мисля, нека да не е нескромно, добре познавам. Напротив, ще кажа, че господин Радев наистина не ги познава. И ви зачетох част от Закона за устройството на държавния бюджет.
Ще ви кажа и още един факт, защото ви обещах. Законът за местните данъци и такси, уважаеми колеги, имаше срок 31 юли. Договорът, който сключи министърът на финансите с фирмата, която обработва данъчните декларации, е до 31 август по същество. Тоест, господин Радев нарушава още първия закон, който трябва да прилага.
По-нататък, това, което говорихме преди малко за Закона за устройството на държавния бюджет. Вие знаете, че общините са в тежко положение. Защо не се възприе нашето предложение да се обсъди този излишък наистина, ако го има, защото ДДС не се обслужва, има невърнат ДДС и може да се окаже, че ние правим фалшиви пясъчни кули. А и трябва да преценим излишъкът - кога да се гледа, в края на годината или сега. Защо не се прецени да се дадат 10-те процента на общините, а на тях ще им се даде в края на годината?
И още нещо, основният аргумент за резултата, аз ще повторя фактите, и миналата година, и сега, уважаеми колеги, се залага ниска приходна част, с 40 на сто по-ниска. Миналата година в края на годината, господин председател, се дадоха около 100 млрд., след като вече общините бяха издържали натиска на хората, които трябваше да получат социални помощи, а не ги получиха месеци, на болните без лекарства, на децата. Сега по същия начин незаконно се опитват с чужда пита да правят помен някои, в това число и министър Радев.
Ето това, уважаеми колеги, трябва да бъде спряно. Не може да има беззакония. Парламентът трябва да уважава себе си. Станах главно заради това. Господин Благой Димитров, като заместник на парламентарната група, вижте как грубо се погазват законите.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Няма предаване по телевизията!
РУСИ СТАТКОВ: Няма значение дали има или няма. Вие го чуйте за себе си. Чуйте го за себе си, защото действително ще се получи така, че не моята революционна ярост, а на хората, ще ви помете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, трите минути изтекоха.
Следващото заседание на Народното събрание е на 16 септември, сряда, от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)Председател:
   Йордан Соколов


Заместник-председател:
             Иван Куртев


Секретари:
          Калчо Чукаров

         Иван Бойков