Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-09-25

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Христо Димитров и Свилен Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам първа точка от днешния дневен ред да бъде: Проект за решение за даване на разрешение за участие на военнослужещи от Българската армия в многонационалното учение в духа на програмата "Партньорство за мир" - "Мирен мост'98".
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 132 народни представители: за 125, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.


Преминаваме към точка първа от днешния дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЕ В ДУХА НА ПРОГРАМАТА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" - "МИРЕН МОСТ'98".
Има думата господин Глушков, за да ни представи становището на Комисията по национална сигурност.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ГЛУШКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

"С Т А Н О В И Щ Е

на Комисията по национална сигурност относно
проект за решение за даване на разрешение за участие на
военнослужещи от Българската армия в
многонационалното учение в духа на програмата
"Партньорство за мир" - "Мирен мост'98",
N 802-03-33, внесен от Министерския съвет на
18 септември 1998 г.

Комисията по национална сигурност приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Репубилка България да разреши участието на пехотно отделение от Българската армия в състав 11 души с щатното си въоръжение и снаряжение и 7 щабни офицери в многонационалното учение в духа на програмата "Партньорство за мир" - "Мирен мост'98" в Република Турция за времето от 29 септември до 5 октомври 1998 г.".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Глушков.
Някой желае ли да вземе отношение по проекторешението? Не виждам.
Да преминем към гласуване:

           "Проект!

Р Е Ш Е Н И Е

за даване на разрешение за участие на военнослужещи
от Българската армия в многонационалното учение
в духа на програмата "Партньорство за мир" -
"Мирен мост'98"

Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България

Р Е Ш И:

Разрешава участието на пехотно отделение от Българската армия в състав 11 души с щатното си въоръжение и снаряжение и 7 щабни офицери в многонационалното учение в духа на програмата "Партньорство за мир" - "Мирен мост'98" в Република Турция за времето от 29 септември до 5 октомври 1998 г.".
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 6.
Решението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Има думата госпожица Златка Русева, заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
Искам да взема отношение във връзка с това, което стана на предишното ни заседание като поставени въпроси по промените на чл. 164, които се отнасят до статута на съдебните кандидати.
Всички изказващи се правилно отбелязаха, че проблемът със съдебните кандидати произтича от обстоятелството, че една част са завършили държавна поръчка, а друга част са завършили Юридическия факултет, платено обучение. Наистина този различен статут дава основание ние да поискаме тези промени така, както са предложени в нашия текст. Думата "разпределя" в ал. 1 не бива да смущава, защото, както вчера и господин Корнезов отбеляза, стажът е едно обучение и министърът е този, който ще разпредели по различните окръжни съдилища съдебните кандидати, а те ще добият своята правоспособност да заемат определените в закона длъжности като магистрати, прокурори, следователи, адвокати, след като положат теоретико-практичния изпит пред Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, затова смятам, че в ал. 1 текстът трябва да остане така, както комисията го е предложила.

Що се отнася до ал. 2 обаче, тя следва да се прецизира. Защо? Тук се чуха правилно някои забележки, които ние като вносители приемаме. Наистина съдебните кандидати, които са завършили държавна поръчка, се намират в трудови правоотношения с министъра на правосъдието и правната евроинтеграция, той се явява техен работодател и те получават заплата по време на стажа. Ето защо те не могат да се разпределят със заповед, те трябва да се назначат с такава заповед. В ал. 2, за да бъде уважено това възражение, което е правилно, и се разграничат двете категории съдебни кандидати с оглед тяхното обучение в университета, да се прибави след думите "финансирано от държавата" "се назначават от министъра на правосъдието и правната интеграция и получават заплата по щат". Или новата ал. 2 ще звучи по следния начин:
"(2) Съдебните кандидати, завършили обучение, финансирано от държавата, се назначават от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и получават заплата по щат. Времето по ал. 1 се зачита за трудов стаж."
В ал. 3, новата ал. 3, не се налага да се променя нищо, тъй като става въпрос именно за тези съдебни кандидати, които са завършили платено обучение. За тях министърът на правосъдието и правната евроинтеграция не е работодател и те няма защо да се назначават, а само ще се разпределят със заповед на министъра, като тук вече има и начина, по който те да се осигуряват, защото иначе това не би им се считало за трудов стаж. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Русева.
Първо гласуваме предложението на народния представител Любен Корнезов за ал. 2 на чл. 164. Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 2, против 96, въздържали се 7.
Предложението не се приема.
Второто предложение на народния представител Любен Корнезов е за създаване на нова ал. 3. Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 11, против 101, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Има предложение на комисията по § 29, като вносителят предлага в ал. 2 след думите "съдебните кандидати, завършили обучение, финансирано от държавата" да се добавят думите "се назначават от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция". След това текстът докрая си продължава или ал. 2 става така:
"(2) Съдебните кандидати, завършили обучение, финансирано от държавата, се назначават от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и получават заплата по щат. Времето по ал. 1 се зачита за трудов стаж."
Промените в ал. 1 и ал. 3 остават така, както предлага комисията.
Моля, гласувайте § 29, който става § 49, с тази корекция.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Параграф 49 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: С § 30 вносителят предлага в чл. 165, ал. 1 думите "утвърждава специална програма" да се заменят с думите "издава наредба". За какво става дума? Министърът на пръвосъдието и правната евроинтеграция утвърждава специална програма за подготовката и реда за регистриране на съдебните кандидати и стажанти. И затова думите "утвърждава специална програма" да се заменят с думите "издава наредба".
Комисията подкрепя предложението на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте § 30, който става § 50, както е предложен от вносителите.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Параграф 50 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Народният представител Любен Корнезов оттегля предложението си за създаване на § 30а. Не го ли оттегляте? В комисията заявихте, че го оттегляте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Думата има господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Не си спомням, най-вероятно в комисията съм заявил, че оттеглям предложението си, но решете вие. Става въпрос за съдебния кандидат, когато кара едногодишния си стаж. В този едногодишен стаж стажантът може да бъде един месец съдия-изпълнител или нотариус. Тук е посочено, че може да бъде не нотариус, а помощник-нотариус. Добре, макар че вече нотариатът е частен.

Става въпрос, че към съдилищата има съдии по вписванията и много по-разумно и полезно ще бъде и за самия стажант, и за съда един месец да бъде съдия по вписванията. Затова съм предложил стажантът да има възможност в тази една година, в срок до един месец в рамките на тази година, ако председателят на съда прецени, да изпълнява функциите на съдия по вписванията. Имаме такава нова длъжност. Преценете го - това е в полза на стажантите, в полза е и на съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, защо не останат и двете възможности?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, не отричам, че трябва да има възможност да бъде помощник-нотариус, както е записано в текста, и съдия по вписванията. Председателят ще реши за конкретния случай може ли да повери тази дейност на стажанта или не.
Така че аз не правя предложение да отпадне, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Понеже казахте, че думата "нотариус" се заменя със "съдия по вписванията".
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да, да, беше нотариус, сега е помощник-нотариус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Значи предложението е: "Съдебен кандидат, който е прослужил 6 месеца, може да бъде назначен да изпълнява за срок до 1 месец длъжността съдия-изпълнител, съдия по вписванията, а по искане на нотариус - длъжността стажант-нотариус до изтичане на предвидения по чл. 164, ал. 1 срок."
Приемате ли, господин Лучников?
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Аз приемам, господин председателю, това, обаче забелязвам, че е направен един пропуск при редактирането на ал. 2. В комисията, която провежда изпитите, е предвидено да участва прокурор от Главната прокуратура. Понеже ние закрихме Главната прокуратура, предлагам да приемем в ал. 2 на чл. 165 думите "прокурор от Главна прокуратура" да бъдат заменени с "прокурор при Върховния касационен съд". И след това ще гласуваме предложението на господин Корнезов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Предложението е да се създаде § 50а:
"§ 50а. В чл. 165, ал. 2 думите "прокурор от Главна прокуратура" се заменят с "прокурор при Върховния касационен съд"."
По това предложение има ли желаещи да се изкажат?
Моля, гласувайте § 50а с предложения текст.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Параграф 50а е приет.
Предложението на господин Корнезов ще бъде § 50б.
"§ 50б. В чл. 166 след думите "длъжността съдия-изпълнител" се добавят думите "съдия по вписванията". И по-нататък следва текстът.
Моля, гласувайте § 50б.
Гласували 124 народни представители: за 122, против 2, въздържали се няма.
Параграф 50б е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Комисията предлага да се създаде § 51 със следното съдържание:
"§ 51. В чл. 168, ал. 1 се създава нова точка 4:
4. за нарушаване на положената клетва."
Става въпрос за дисциплинарните нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 51 има думата заместник-председателят госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато разбрах от пресата за това предложение в Правната комисия, направено от господин Лучников, не можах да скрия моето възхищение от добрата идея, която се предлага от председателя на Правната комисия, бих казала, блестяща идея, която е на ръба и малко след ръба на Конституцията, тъй като има връзка с един следващ текст, свързан с несменяемостта на магистратите. Ако погледнем тази точка 4 сама по себе си, тъй като другия въпрос ще го обсъждаме след малко, ще видим, че може да има дисциплинарно наказание за нарушаване на клетвата. Но практически дали това е реализуемо? Ето какво гласи клетвата в чл. 107: "Заклевам се в името на народа да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя тайната на съвещанието, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се."
Според мен хипотезите на клетвата са описани в точки 1, 2 и 3, а тези хипотези, които не са описани, са свързани с престъпление, обикновено с престъплението по служба. Така че дори да бъде записан този текст, сам по себе си той няма да навреди, може да се гласува тук, макар че според мен няма да има практическа стойност, но неговата връзка след това с чл. 169, ал. 2 според мен е нарушение на Конституцията. Трябва да помислим във връзка с двата текста дали това трябва да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Има думата господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю. Текстът, който се предлага всъщност от комисията, не беше предложен нито от вносителите, нито от някой от народните представители. Някой подхвърли нещо в комисията за нарушаване на клетвата. И това някак си изглежда много добре. След като си положил една клетва, длъжен си да я спазваш. Но това е външната страна на въпроса. Зад това предложение на комисията се крият много подводни камъни, много опасности за магистратурата и за магистратите, а аз подозирам и нещо по-дълбоко - начин за чистка в съдебната система. Защото не е въпросът за чл. 168. Следващият текст е, че който наруши клетвата, независимо дали е сменяем или несменяем, може да бъде освободен от Висшия съдебен съвет. И тук госпожа Шопова ви прочете клетвата, тя е в чл. 107. Вижте, някак си нарушаване на Конституцията, нарушаване на закона - това, което е горе-долу по-обозримо. Но няма съдия в България, който да няма отменена присъда или решение. Това е нормално. Така че Висшият съдебен съвет, ако иска да се разправи с един магистрат, може да се хване само за това, защото примерно е отменен един съдебен акт, който е в нарушение на закона.
Второ, как вие ще прецените, как Висшият съдебен съвет ще прецени дали един съдия е безпристрастен, дали е справедлив. Това са морални категории! В едно дело едната страна губи, другата печели. И който е загубил, казва, че съдът, съдията не е справедлив, не е обективен. С това ще дадете възможност на Висшия съдебен съвет само по този текст да се разправи фактически със съдебните магистрати. С тази точка за клетвата вие ликвидирате практически несменяемостта, която е конституционен принцип.
И още нещо. Конституционният съд се занима с клетвата през 1992 г. Тук има по-стари народни представители, те помнят Решение N 1 от 1992 г. на Конституционния съд. Поводът беше, че една група народни представители не положиха клетва в Тридесет и шестото Народно събрание и по този повод беше сезиран Конституционният съд, в който и аз съм участвал при решаването на това дело. Тогава Конституционният съд прие, че за да можеш да изпълняваш длъжността, да встъпиш в длъжност като народен представител, аз казвам и като магистрат, трябва да положиш клетва. И дотук. Не положиш ли клетва, не можеш да изпълняваш длъжността. Но никъде нарушаването на клетвата не води до някакво предсрочно освобождаване от някакъв мандат. Просто това е невъзможно.
Затова, колеги, моля ви, поне това за клетвата не приемайте! Защото си представям какво ще стане след няколко месеца във връзка именно с тази клетва - една възможна разпра с магистратурата в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Господин председател, господа народни представители! Вече разбрахте как ще се появи това предложение от страна на председателя на Правната комисия. Там ние също категорично възразихме за необходимостта от отпадане на такъв текст. И сега, със същата категоричност искам да добавя мотиви към това, което казаха предходните колеги, и смятам, че няма място за колебание и този текст трудно може да бъде оценяван като сполучлив дори и при един доброжелателен прочит.
Защо? Защото полагането на клетва е необходима юридическа предпоставка за изпълнение на задължението, включително от магистратите. Твърдя, че полагането на клетва има освен морално и юридическо значение. Така че по този въпрос също няма нужда да спорим. Но беше изтъкнато вече, че всички възможни основания са посочени в предходните три точки. Следователно, не би било възможно въз основа на едно бланкетно основание - нарушаване на клетвата - да се търси отговорност от магистрата.
Спомена се също така, че в някои случаи тази преценка е много трудна и тя дава възможност за злоупотреба. Защото налагането на несправедливо наказание е едно от основанията за промяна на присъдата. В такъв случай може да се каже, че съдията е произнесъл един или няколко несправедливи, явно несправедливи, акта. Но това е контрол по степените на инстанционност и той трудно може да бъде вменяван в дълг или в право на Висшия съдебен съвет, който да преиграва дела и да констатира, че са налице такива обстоятелства.
Висшият съдебен съвет трябва да следи за формалните случаи на нарушение, защото иначе зад това, да го нарека псевдоюридическо пуританство, се промъква някакъв религиозен фундаментализъм и възможност отново да бъдат възпроизведени правилата на древната инквизиция. Само че този път в пределите на съдебната власт, когато някакви цензури, прикриващи се зад моралните основания, заложени в клетвата, ще могат да прокарват своите преди всичко политически мотиви.
Ето, това е опасността на текста, независимо от мотивите, които са предизвикали неговото включване. Именно затова той трябва да отпадне. Иначе, ако ние продължим тази логика в законодателството, ще възникне въпросът за всички длъжностни лица, които полагат клетва, в случаите на нарушаване на клетвата, без конкретно позоваване какво е това "нарушение", те да губят своите длъжности. И довеждайки до абсурд тази идея можем да кажем, че когато мнозинството в парламента прецени, че някой депутат е нарушил своята клетва, той да стане излишен и да загуби своя мандат, защото ще се каже, че той не изпълнява своите задължения или своя дълг пред обществото, съобразно положената клетва. За това има достатъчно основания, които дават възможност да се наложи и най-тежкото наказание, включително уволнение, но не трябва влагането на текста за клетвата да се превръща в заобикаляне на статуса на несменяемост, който след определен период и при определено изпълнение на задълженията, магистратите получават и запазват. Именно затова трябва да отпадне този текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има думата господин Светослав Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Има странни неща в поведението на някои народни представители. Виждате ли пред какво сме изправени? Искаме да защитим клетвонарушителите. Искаме да защитим тези, които нарушават положената клетва. Искаме да им дадем възможност да продължават да изпълняват своята длъжност, въпреки че се гаврят с клетвата, която са положили.
Какво е значението на клетвата - само да се встъпва в длъжността? Ами какво значи това - аз се заклевам, встъпвам в длъжността и след това започвам да нарушавам тази клетва безотговорно? Това нещо едно здраво правно съзнание, това нещо общественото мнение в нашата страна не може да допусне. Вие знаете, че рейтингът на съдебната система за мое най-голямо съжаление е най-нисък от рейтинга на всички обществени институции.
Ние трябва да дадем уверение на българския народ, че ще се санкционират като престъпниците и тези, които се подиграват с правосъдието.
Колкото за това, че ще се упражнява политически натиск. Извинете, обаче това дисциплинарно наказание - уволнение за нарушаване на клетвата, се налага след една много сложна процедура от Висшия съдебен съвет. Тоест, дава се възможност на съдебната система сама себе си да регулира, сама себе си да очиства от свои недостойни представители, за да завоюва отново онова положение, което ще я направи ценена и уважавана в обществото.
Затова ви моля да подкрепите предложението на комисията. (Ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата за реплика господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ): Не трябва да се спекулира с този текст. Пак подчертавам, ако има нарушение на закона, Висшият съдебен съвет трябва да посочи какво е нарушението и че това нарушение същевременно води до нарушаване на положената клетва. Така че съединяването на тези основания е защита и на клетвата. Но не може само позоваването на клетвата, без посочване на нарушението, да бъде достатъчно за налагане на дисциплинарно наказание, защото първите три точки се поглъщат от т. 4. Тя не е друго основание, тя е просто някакво обобщаване на всички други неща, които вече са конкретно посочени.
Следователно се създава опасност, когато има позоваване само на т. 4 - "нарушаване на клетвата", без да се доказва какви са тези нарушения, да се сметне за достатъчно това като основание за налагане на наказанието. Ето това не трябва да бъде допускано и не трябва да бъдат въвеждани в заблуждение нито магистратите, нито гражданите, нито пък ние да разширяваме обсега на неопределените понятия, които между другото се атакуват и от тези, които безпристрастно наблюдават българския законодателен процес. Ако се запознаете с доклада на Съвета на Европа ще видите, че точно там се изразява голяма резервираност към множество неопределени понятия, които се съдържат и в Закона за администрацията, и в Закона за медиите, а както виждаме и в този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Има думата за втора реплика господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Всъщност с това изказване господин Лучников ясно изрази по текста на това основание за клетвата. Точно това, което ви говорих. Със своето изказване той иска да става съдник на самите съдии.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Защо той?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: И второ, господин Лучников каза - "ние трябва да дадем на хората". Кои ние? Кой говори от името на хората? СДС ли трябва да преценява кадрите в съдебната система? (Шум и неодобрителни реплики от СДС.)
Трето, господин Лучников каза - "Висшият съдебен съвет ще преценява". Но, господа, миналия четвъртък вие приехте в Правната комисия и вероятно ние ще стигнем дотук, че вие искате да премахнете днешния Висш съдебен съвет и да си назначите ваш съдебен съвет. Да изпратите там ваши комисари, които по пътя на клетвата да разчистят и да направят нова чистка в съдебната система. Ето, това е подтекстът на вашата клетва. Вие сте клетвонарушителите, а не самите магистрати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата за трета реплика господин Миков.

МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми народни представители, приемането на този текст ще доведе до едно голямо противоречие, ако видите и текста на самата клетва. Защото независимите магистрати, някои външен по отношение на тях ще трябва да преценява мащаба на тяхната съвест и вътрешно убеждение. Вижте чл. 107. Какво излиза? Че някакъв друг орган ще прецени и ще наложи своя мащаб на съвест и убеждение, а не магистратът, комуто законът е дал независимост. И какво още се предвижда в клетвата - той да бъде обективен и справедлив, обективен и справедлив според неговия мащаб на независим съдия, а не обективен и справедлив според мащаба на днешното, утрешното или онзиденшното мнозинство. И това е дълбокият смисъл и на клетвата, и на независимостта на съдебната власт. Всичко останало и приемането на тези бланкети за обследване, така както се предвижда в тази процедура за санкциониране, ще доведе до една въпиеща намеса в независимостта на отделния магистрат и то по отделни дела, забележете.
Тук не става въпрос за неговата дейност, поведение и за ония неща, които министър Гоцев цяла година разправяше тук, че правили магистратите. И чудно защо той не си упражнява правата да внася предложения за дисциплинарки. Бил нисък рейтингът. Ами като цяла година се плюе върху тази система, още по-нисък ще стане.
Но разберете, клетвата сама по себе си, освен задълженията на магистрата, излъчва и друго нещо, че тези задължения при всички случаи трябва да гарантират независимостта на отделния магистрат и неговия критерий за обективност, за справедливост, за съвест и вътрешни убеждения.
И втората инстанция, и третата инстанция ще бъдат тези, които ще наложат техния мащаб. Всеки друг във всякаква друга процедура, когато налага своя мащаб за клетвата, ще бъде намеса в независимата власт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
За дуплика думата има господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Безспорно, когато Висшият съдебен съвет преценява дали има нарушение на клетвата, той съвсем естествено е, че ще се аргументира с конкретни случаи със сериозно обективно преценени обстоятелства. Той няма да посегне с общи фрази да налага такова дисциплинарно наказание. Това е едно неуважение към институцията на Висшия съдебен съвет, която, така или иначе, е висшата институция на нашата съдебна система. Имайте й повече доверие, господа.
Колкото се касае до това дали СДС иска да бъде съдник на съдиите и СДС да бъде изразител на общественото мнение в тази страна, нека да разграничим въпросите. СДС не иска, не може и няма да бъде съдник на съдиите, защото това е проблем на Висшия съдебен съвет.
А колкото до това дали СДС иска да задоволи исканията на общественото мнение, той има право да защищава общественото мнение, защото това обществено мнение му даде мнозинство и го прати да управлява тази страна. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
Пристъпваме към гласуване.
Моля, гласувайте § 51 така, както е предложен от комисията.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Нали първо се гласува предложението за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За отпадане ли първо?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Отменете гласуването.
Първо гласуваме предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на предложения от комисията § 51. Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 30, против 116, въздържали се 4.
Предложението за отпадане не се приема.
Моля, гласувайте § 51, както е предложен от комисията.
Гласували 120 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 5.
Параграф 51 е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Текст на вносителя:
§ 31. В чл. 169, ал. 1 да се направят следните промени:
"(1) Дисциплинарните наказания са:
1. предупреждение;
2. намаляване на трудовото възнаграждение до размер не по-малък от минималната работна заплата за страната за срок от два месеца със задължение за приключване на просрочените дела и преписки;
3. неповишаване в ранг и в длъжност за срок от една до три години;
4. понижаване в ранг или в длъжност за срок от шест месеца до три години;
5. преместване в друг съдебен район за срок до три години."
Предложение на народния представител Любен Корнезов: точка 5 да отпадне.
"6. уволнение.
(2) За несменяемите съдии, прокурори и следователи не може да се налага дисциплинарно наказание уволнение."
Комисията не приема предложението на господин Любен Корнезов.
Комисията подкрепя текста на вносителя по § 31, който става § 52, като в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "освен при нарушаване на положената клетва".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По § 31 някой желае ли да се изкаже?
Има думата господин Корнезов.

ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз всъщност съм направил и писмено предложение в тази насока. Става дума за точка пета на чл. 169. Нещо ново, бих казал почти нечувано: "Дисциплинарните наказания са: ... преместване в друг съдебен район за срок до три години". Това практически на прав текст означава заточение на магистрати. (Реплики от СДС.) Може и интерниране. Както искате, така го наречете. Но това няма да постигне, нека да кажем - реално желаната цел за по-добро правосъдие. То не е и целесъобразно.
Представете си, примерно, един съдия или прокурор е в София, работи в София. Хайде, нека да кажем, че нещо обективно, реално е извършил някакво нарушение. И какво? Изпраща се, примерно, в Малко Търново за три години. Какъв авторитет ще има този магистрат там да правораздава и хората да имат доверие в това, което той решава, когато всички знаят, че той е изгонен, интерниран в Малко Търново. Ако той, тук правилно дочувам друг аргумент, ако той е направил някакво тежко нарушение, съобразно това, което се дава, дайте да го освободим въобще като магистрат - нито в София, нито във Велико Търново, нито във Видин, нито в Ямбол. Той явно, че тогава не става за съдия, за прокурор или за следовател. Това е наказание "задължително заселване" по Наказателния кодекс. Не за извършено престъпление, а примерно, за нарушаване на вашата клетва, че не бил справедлив или нещо не бил обективен.
А тези хора в този по-малък град, втора категория хора ли са, за да може този съдия там да правораздава? Да има съдебната власт и да упражнява съдебната власт в този съдебен район? А да не може, примерно, в София или в Пловдив. Никаква логика - нито правна, нито човешка. Затова предлагам това да отпадне. Няма друга такава професия в България, или ако има кажете, където можете да го изпратите три години някъде на заточение.
Второ, предлагам също, господин председателю, това, което комисията предлага - да се добави във втората алинея, също да отпадне. И това да не се гласува. Ето целта на клетвата: "На несменяемите съдии, прокурори и следователи не може да се налага дисциплинарно наказание уволнение, освен при нарушаване на положената клетва". Ето целта на клетвата ви. Няма несменяем магистрат, няма Конституция. Има назначен от вас Висш съдебен съвет, който ще каже: "Хайде!" на истинските магистрати. Защото 1992 г. с факсове бяха уволнени съдии, прокурори и следователи без абсолютно никакви мотиви по времето на едно министерство, министър на което беше лице, което аз уважавам, в момента е тук и много добре знае как стана това - с факс, без да бъдат призовани, без да бъдат даже и питани. Всички окръжни прокурори, почти всички председатели на окръжни съдилища само за това, че нямали морални качества, тоест нарушили клетвата. Каква клетва? Още веднъж ли ще правим това?
Затова, моля ви, да отпадне т. 5, както предлагам, а също така това за мен даже незаконосъобразно предложение от правилника, тъй като не изхожда от никого - да слагаме клетвата като основание за уволнение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата заместник-председателят госпожа Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В предварителните дискусии, които правихме с магистратурата в различни части на страната и особено в моя избирателен район, магистратите, обсъждайки проекта за изменението на закона, обърнаха внимание върху няколко неща. Първото, което те казаха и което ние не трябва в никакъв случай да забравяме е, че магистратската дейност е във висша степен интелектуална дейност и че по-голямата, бих казала най-голямата част от магистратите, съвестно изпълняват своите служебни задължения. Те не отричат, че има и магистрати, които не изпълняват тези задължения и не отричат необходимостта от едно динамично и справедливо дисциплинарно производство. Но това динамично и справедливо дисциплинарно производство не трябва да отива в крайности.
Първото, което ни предложиха самите магистрати в тези дискусии беше да отпадне т. 2 на чл. 169 така, както е формулирана. И аз правя това предложение. Защото по тяхно мнение, те са хора, които работят непрекъснато с материята на закона, този ефект, който се предвижда с намаляването на трудовото възнаграждение се постига с неповишаване в ранг и в длъжност за срок от една до три години и с понижаването в ранг или длъжност за срок от шест месеца до три години. Това са достатъчно сурови, достатъчно тежки санкции. И санкцията по т. 2 се явява излишна. Затова аз внасям това предложение.
Второ, те категорично възразяват на предложението по т. 5. Аз подкрепям колегата Корнезов то да отпадне на всички основания, които бяха посочени и най-вече на следното основание, че това дисциплинарно наказание, като бъде наложено на хора, които вероятно ще го бъдат заслужили, ще доведе до напускане, от една страна, на системата. Но от друга страна тези, които вършат дисциплинарните нарушения и има основание да им се налагат дисциплинарни наказания, нямат толкова сериозна чувствителност, за да ги трогне едно такова наказание. Това просто ще доведе до много сериозен дисбаланс, свързано и с щата. Аз не зная как Министерство на правосъдието се съгласява с едно такова предложение, тъй като ще има и едно дублиране на щатовете. Така че това наказание от цялата магистратура се смята за позорящо магистратурата и затова аз предлагам то да отпадне.
Що се отнася до чл. 169 ал. 2, нямам намерение да изнасям дълги пледоарии. Искам само да ви напомня Конституцията и да ви кажа, че това е грубо нарушаване на Конституцията. Предложението на несменяемите съдии, прокурори и следователи не може да се налага дисциплинарно наказание и уволнение да се допълни "освен при нарушаване на клетвата".
Какво гласи Конституцията в чл. 129, ал. 3? За тези, които са я забравили: "Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на длъжността, която заемат. Те се освобождават от длъжност само при пенсиониране, подаване на оставка, при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, както и при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година". Допълнението, което се предлага, е нарушаване на Конституцията. Предлагам на парламентарното мнозинство да не гласува това допълнение, за да не създаваме нова работа на Конституционния съд. Този текст ще бъде отменен на всяка цена. Така че ако желаете да бъдат отменявани текстове, които гласувате, смятам това за нецелесъобразно и за стил, който в никакъв случай не е комплимент за Народното събрание, дори да бъде стил само на мнозинството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
За първа реплика има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Недейте да ни плашите с Конституционния съд. Аз не мога да допусна, че Конституционният съд на България ще стане защитник на клетвопрестъпници. (Ръкопляскания от СДС.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): А какво стана с конкуренцията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата заместник-председателят господин Иван Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема колежке Шопова! Моята реплика ще бъде един въпрос към всички вас - юристите в тази зала. Аз не съм юрист и много трудно мога да взема отношение към този закон, но искам да ви разкажа един случай и да ми отговорите как да се реши проблема.
На 25 септември 1991 г. като кмет - временните управи на община "Лозенец", изпращам сигнал до районния прокурор за злоупотреба със служебно положение на служител от общината. Призовка от следователя получих завчера - на 13 септември 1998 г. (Смях от СДС.) След като седем години се движи от прокуратурата до следствието, отговорете ми този човек не в Малко Търново, а изобщо може ли да бъде магистрат? (Браво и ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Куртев.
За трета реплика на госпожа Шопова - госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаема госпожо Шопова. Използвам правото си на реплика към Вас, за да Ви кажа, че през 1992 г., т. е. след случая, който разказа господин Куртев, сегашното парламентарно мнозинство изчисти от комунизма до корен съдебната система. (Шум и реплики от СДС.) Тази призовка сто процента е някъде в изчистените комунисти!...
Много се опасявам, че това, което ще направят сега, ще ни тегне още 15 години и пак някой ще прави безкрайни реформи. В цялата ситуация да се вади една призовка от 1991 г., след като вие я кадрувахте, прекадрувахте тая съдебна система...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, правите реплика на госпожа Шопова, а не на господин Куртев.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Правя реплика на госпожа Шопова, която счита, че не трябва да се въдворяват магистрати. Точно така. Използвам времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: И Вие сте за въдворяване на магистратите, така ли?
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Правя реплика на госпожа Шопова, за да й подскажа какво да ви каже...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Това не е реплика.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: ... макар че госпожа Шопова ще се справи достатъчно добре. Така че при тая съдебна система, която беше изцяло прононсирано ваша, на която вие поръчвахте какво ли не и която в един момент просто отказа да изпълнява всевъзможни поръчки и да бъде натискана за щяло и нещяло, да обяснява всеки и всичко, което поиска... и сега отново искате да я смените...
Аз много се опасявам, че вие скоро ще трябва да си внасяте магистрати някъде от чужбина. Обаче се опасявам, че те ще бъдат по-малко послушни, защото там, когато учиш за магистрат, хората ти имплантират и едно магистратско достойнство и поведение, което не предполага такова политическо послушание и такъв слугинаж. И ако вие си търсите политически слугини, търсете на друго място. Недейте да вадите този пример с призовките, след като е известно колко пъти сменяхте съвета и какво правихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Госпожа Дончева, времето Ви изтече и не виждам защо госпожа Шопова търси политически слугини...
ПЕТЯ ШОПОВА (ЕЛ): Господин председател, най-напред ще отговоря на господин Куртев.
Господин Куртев, много е просто. По Закона за съдебната власт и районният прокурор, и градският прокурор, и главният прокурор са могли да предизвикат дисциплинарни производства и съответният виновен прокурор да си получи дисциплинарното наказание. Кой знае защо във Висшия съдебен съвет има производства главно за следователи, по-малко за съдии, а няма за прокурори. Следователно в самата съдебна система вътрешно не работи системата за вътрешен контрол - в самата прокуратура искам да кажа.
Сега ние даваме право на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция да прави тези предложения по отношение на всички магистрати. Аз Ви отговарям, че по предложение на господин Гоцев виновният може да бъде наказан.
Що се отнася до репликата на господин Лучников, просто не зная дали трябва да правя дуплика. Толкова много уважавам господин Лучников, че когато той използва политически аргументи, на мене ми е тъжно. Когато много добри юристи са въвлечени в ситуация да използват политически аргументи, за да защитят нарушаването на Конституцията, това вече не е хубаво, уважаеми колеги. Гласувайте този текст, той е противоконституционен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
За процедура - заместник-председателят господин Благовест Сендов.
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, принуден съм да обърна внимание на процедурата, по която се водят заседанията. Не е възможно Вие, колкото и да сте обучен като юрист, да прецените какво мисли един депутат преди да е изказал мисълта си. Вие видяхте, че уважаваният от мен господин Куртев разказа една история, която нямаше нищо общо като човешка история с това, което се разглежда. Но той направи извод. Той направи извод от тази история.
Всеки народен представител може да дойде тук във времето, което му се полага, да разкаже нещо и да направи от това извод. А Вие със започването на разказа казвате: това не е по темата... Затова, моля Ви, спазвайте правилника. Когато един народен представител не просрочва времето си, той има право да каже това, защото не знаете как ще заключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Сендов. Аз бих му препоръчал да научи правилника, че председателят има право да прави бележка, когато народният представител се отклонява от темата. Когато народен представител вземе думата за реплика и не прави никаква реплика, а прави свое изказване, на което той има право, аз не мога да не реагирам, защото не ограничавам правото на народния представител, но той злоупотребява...
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вие започвате да прекъсвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Недейте да спорите с мен. Започвам и ще го прекъсвам, защото правилникът ми дава това право. (Неразбираема реплика на господин Сендов.) За съжаление Вие този правилник не успяхте да го научите...(Смях в залата.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Успях да го науча много по-добре от Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще се радвам, ако това е така.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ, от място): От един адвокат не става даскал. Не се правете на такъв.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: За незнание не можете да ме обвинявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: За изказване има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители, въпреки малкото или повече отклонение от темата, ние ще се върнем пак на нея. Това може би е предпоследната стъпка тук, в тия текстове, която опровергава напълно всички ваши обещания и бих казал вече от тази трибуна - лъжи - и пред обществото, и пред българското общество, и пред Европа, и пред опозицията, на която вие казвахте: Ама моля ви се, неоснователно се страхувате, ние не посягаме върху независимостта на съдебната власт...
Днес след малко или следващата седмица ще сложите и точката отгоре на и-то, когато приемете фигурата за висшия съдебен съвет, за която се клехте, поне колегите в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията, или се гънехте, когато ви питаха журналисти.
Днес стъпката е направена и вие ще си поемете отговорността за нея, защото тези два текста - преместване в друг съдебен район и клетвата, поставена от вас след запетаята, както обърна внимание колегата Корнезов, не са нищо друго, ама нищо друго и нищо друго, господин Лучников, за подобряване на съдебната система, отколкото механизми при онзи послушен съвет, който ще си изберете след няколко месеца и ще очертаете смяната му днес или другата седмица, да държите в зависимост чрез него и чрез изпълнителната власт всеки отделен магистрат.
Защото какво друго освен филма "Съдията" с Георги Черкелов, където имаше един интерниран съдия и с Джоко Росич разбиха бандитите? Има такъв филм и предполагам, че някои си го спомнят. Какво друго е т. 5 на чл. 169? Какво друго?
Какво друго е клетвата освен повод винаги при всеки един случай да се събере Висшият съдебен съвет и да каже: ти си клетвопръстъпник, бе господине! Ти си клетвопрестъпник, защото това дело си го решил така... И това може да каже. Аз не казвам, че Висшият съвет винаги ще казва така, но ние тук, законодателите, му даваме тази възможност. И когато министърът внесе предложението, той ще може да го каже. Ние като законодатели не правим нищо, за да ограничим тази възможност за намеса. С всичко дотук ние я стимулираме.
И сега вече на вас ви остава да си обяснявате и на магистратите, и на Конституционния съд, и на европейските наблюдатели, и на обществото ефекта от така наречената реформа, както вие казвате. И това как вие ще преследвате клетвопрестъпниците и какъв ще бъде резултатът за тези съдии или прокурори, които някой е посочил и е казал: Вие сте клетвопрестъпници, защото по това дело вие не сте спазили клетвата...
Това е и отговорността при натискането на копчето си е тук, във вашата част. Всеки си остава на позициите. За съжаление, нашите най-лоши прогнози и очаквания през м. май сега се сбъдват. Това е факт и вие ще го докажете с вашите гласове. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
За реплика има думата господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин Миков, Висшият съдебен съвет се състои от 25 души. От тях 3 са по право - председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор. Единадесет се избират от съдиите, прокурорите и следователите. Единадесет се избират от Народното събрание. Вие миналата година попълнихте вашата квота изключително с хора, посочени от вашата партия. Аз се надявам, че ако сега се стигне до избиране на лица във Висшия съдебен съвет, посочени от народните представители, ние ще зачетем пропорционалността и с това ще покажем още веднъж кой е за грубо партизиране на отношенията към съдебната власт и кой не е.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Националния съвет за радио и телевизия!
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ: Недейте замесва тук Националния съвет за радио и телевизия, аз нямам отношение към него. Аз говоря тук за съдебната власт. Висшият съдебен съвет е орган, който може да претендира за обективност, защото е избран по съвсем обективен начин. Така че недейте да злоупотребявате с тази работа.
Колкото до това, вие трябва да се съгласите, че нашата страна сега се намира в смъртна схватка в борбата срещу престъпността. И всеки, който желае да пречи на съдебната власт, да стане сигурен боец срещу престъпността, той преминава на страната на тази престъпност. (Ръкопляскания от СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Лучников.
За дуплика има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Обръщам се и към уважаемия господин Лучников, и към народните представители. Господин Лучников, квотата беше избрана от парламента. И факт ще бъде, че този Висш съдебен съвет, който функционира в момента, и загрижени за самостоятелността на съдебната власт ние трябваше да засилим неговите функции - и за наказване, и други функции. Нищо такова! Тези функции на колективния орган, гарантиращи независимостта на съдебната власт, се отнемат, скъсяват дори в полза на министъра. Това става с този закон.
Вие днес ще изберете своята квота. И утре или вдругиден някой друг ще избира своята квота и няма да има Висш съдебен съвет в България, който да направи своя мандат и да укрепне, и да бъде шапка на тази независима власт. И това колело ще се върти. И то ще се върти, защото когато съпругът на външната министърка купува един сервиз и има някаква жалба, постъпила в административния съд, министърът му прехвърля акциите, дори без да изчака решението на административния съд. Защо? Защото знае, че утре със съдебната система ще бъде приключено, защото утре ще има такъв Висш съвет и защото от съдебната власт ще излизат решения, каквито трябват на имащите и можещите днес.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): На властващите, не на можещите.
МИХАИЛ МИКОВ: И всичко това не може да остане скрито. То се вижда, чува, говори се, не се казва високо, покрива се от медиите, но рано или късно то довежда до нестабилност у нас. И колелото все се върти, и ние все си стоим там, където сме си. Благодаря. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
За изказване има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми дами и господа, пристъпваме към разглеждането на един щекотлив текст. Затова се обръщам към всеки от стоящите в тази зала - какво бихме искали към себе си, когато ни оценяват, повишават, хвалят или съдят? Какво, освен справедливост и обективност, което значи ясни критерии и човешко отношение.
Когато един съдия съди последния просяк, че е откраднал две кокошки, той трябва да образува дело, да му обяснява правата, да го разпитва по закон, да му назначи експертиза, която да оцени двете кокошки, и да каже: ти ще отговаряш за това на стойност толкова.
Когато има опасност всеки от нас да бъде преценяван, хвален или съден за нещо, което е абсолютно размито или неясно, ние можем да бъдем горе, но можем да бъдем и стъпкани. И когато цените едно решение, поставете себе си на мястото на човека, който ще бъде преценяван. И тогава решавайте и отсъдете дали трябва да бъде така решено законодателно или не.
Не може да искате от един магистрат да бъде справедлив, компетентен и устойчив, когато той самият е поставен в разклатено положение, когато той не знае за каква работа ще бъде оставен на работа, ще бъде повишен, ще бъде награден или уволнен. Не може да му поставите искане, че при нарушаване на клетвата той ще бъде уволнен. Кажете ми: ако вие сте този, към когото трябва да бъде отнесено това, как ще се защитите? Затова ви дадох примера със съдията, с просяка и с двете кокошки, които просякът е откраднал. Защото дори той знае в какво е обвиняван и как да се защитава. А на този съдия вие не му давате такова право. Кажете ми: ако някой от вас бъде обвинен, че нарушава клетвата, как ще се защити?
На заседание на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията аз припомних на господин Лучников нашето минало, което почва от 1991 г. И понеже тук много се разказва за живи истории и минало, да ви разкажа и аз нашето общо минало, защото имаме такова: аз и господин Куртев, аз и господин Лучников, аз и господин Петър Стоянов и някои други от тази зала, когато СДС се цепеше и бяха много спорни едни неща в едни избори през 1991 г. Никой не посмя да извади делата, по които се бях произнесла. Никой. Защото те не можаха да паднат и като съдебни актове. Но списъкът на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили започваше с моето име. И това беше казано през май 1991 г. И аз живях с това до май 1992 г. като човек, който знае, че няма нечиста съвест, към когото не може да има конкретни обвинения. И видях с очите си стотици съсечени хора, които бяха получили от господин Лучников следната честитка: Уважаеми госпожо или господине еди-кой си, уведомяваме Ви, че сте предложен за освобождаване на основание член еди-кой си. Министър: подпис.
И този човек, който винаги е съдил хора за конкретни обвинения и за конкретни факти, с този лист хартия се явяваше да даде обяснения. За какво да даде обяснения, като нямаше факти? За какво? Стотици хора си отидоха. Други си отидоха, защото си подадоха оставките. Излязоха всички, които можеха да си изкарват хляба, навън заради несигурността в съдебната система.
Пет години по-късно ние берем тези плодове. Сега вие искате още един път да я съсипете. Съсипете я, но няма да ни стигнат петнадесет години да я изправим на крака. Защото няма сила, която мен да върне в магистратурата. Аз не искам началник, който да ме вика на килимчето и да ми нарежда. Аз искам свободата да работя по закона и по съвест. Давате ли я на магистратите тази свобода или отново ги слагате на гилотината?
Какво искате от тази съдебна система? Тя няма да работи, защото тя трябва да излекува раните си и да се изправи на крака. Иначе пишете я бегала тази работа, няма да стане. Можете да ги прочиствате колкото си искате - по-добър ефект за престъпността няма да постигнете. Ще направите показни процеси, ще осъдите някого, когото да хвърлите на кучетата и на обществото. Престъпността няма да я съсипете, защото нямате с кого да го направите. (Ръкопляскания от блока на ДЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По реда на направените предложения има думата господин Емануил Йорданов.
ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като преди половин час започнахме обсъждането на въпрос, свързан с дисциплинарните наказания, а след това преминахме през Висшия съдебен съвет и стигнахме до двете кокошки, правя процедурно предложение да прекратим дебата по този текст. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има ли някой срещу това предложение?
Имате думата, госпожо Дончева.
ДОНКА ДОНЧЕВА (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Правя процедурно предложение за почивка от името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, не може. И Вие не се водите по правилника. Като се прави процедурно предложение, може да се направи изказване само срещу това процедурно предложение. (Обаждания от Демократичната левица.) Не може да дам почивка, когато има процедурно предложение, което трябва да се гласува. (Гласове от Демократичната левица.)
Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Моля, гласувайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Чакайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не мога да чакам, защото вече се изказахте против това. Става някой, на когото давам думата, ако е против... А той прави други процедурни предложения...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Той е суверен депутат, не е съгласувал. И желае думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре, има думата господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Аз съм против предложението за прекратяване на разискванията по този текст. Текстът е изключително важен. Той е в сърцевината на самия Закон за съдебната власт. Може би тук и в изказванията, вероятно и аз, а не само аз, нормално е да влагаме емоции. Но дайте тук да разискваме въпроса в дълбочина. Защото имам чувството и убеждението, че правим груба, груба грешка. И мнозинството ще я направи. Тук не е въпросът само за отговорността.
Много интересно е, господин председател и господа народни представители! Разисква се Закон за съдебната власт, направени са предложения основно от депутати от Съюза на демократичните сили. Никой не става тук поне да защити собственото си предложение. "Великото мълчание на агнетата!" Да, може да натискате копчетата...
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС, от място): Недейте да обиждате народните представители.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Можете да натискате копчетата, но няма да можете да избягате от позора си! (Шум в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Корнезов.
Моля, гласувайте предложението за прекратяване на раизскванията.
ИВАН КУРТЕВ (СДС, от място): Господин Корнезов, припомнете си случая с Кръстьо Трендафилов, защото говорите за показни процеси, точно това искаше да направи, виждате... (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласували 139 народни представители: за 111, против 26, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Гласуваме предложението за отпадане на т. 2 от § 31.
Има думата за процедура госпожа Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): От името на парламентарна група моля за 30 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не може, вижте правилника.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не сме в процедура на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не може, вижте правилника. Правя Ви напомняне, защото и Вие трябва да научите правилника.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не сме в процедура...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте отпадането на т. 2 в чл. 169, ал. 1.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Вашият правилник аз не мога да го науча, той не е публикуван и дори не е написан, той е собственото ви усмотрение.
ГЛАСОВЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Времето изтече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Гласуваме предложението на госпожа Петя Шопова за отпадане на т. 2.
Моля, гласувайте. (Шум в залата.)
Гласували 124 народни представители: за 9, против 110, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
ГЛАСОВЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Времето изтече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане на т. 5.
Времето не е изтекло. (Шум в залата.)
Гласували 120 народни представители: за 10, против 106, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Любен Корнезов за отпадане в ал. 2 предложените думи от комисията "освен при нарушаване на положената клетва".
Гласували 120 народни представители: за 7, против 111, въздържали се 2.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 31, ал. 1 на чл. 169 така, както е предложена от вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 114, против 2, въздържали се 2.
Алинея 1 е приета.
Моля, гласувайте предложението на комисията за добавяне в ал. 2 на чл. 169 след запетаята думите "освен при нарушаване на положената клетва".
Гласували 111 народни представители: за 106, против 2, въздържали се 3.
Алинея 2 е приета. С това е приет и целият § 31, който става § 52.
Обявявам 30 минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Писмен отговор от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов на актуален въпрос от народния представител Иван Бойков и писмен отговор от същия министър на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов. (Председателят на Народното събрание връчва писмените отговори.)

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Започваме с отговори на министър-председателя на Република България господин Иван Костов.
Има думата народният представител господин Жорж Ганчев да развие своя актуален въпрос относно позицията на правителството и причините в настоящия момент да се ревизират събития от възродителния процес.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Господин министър-председател, знаете, че аз не желая Вие да падате от власт, желая Вашето правителство да е успешно, тъй като стабилитетът на България в момента е важен за всичките девет милиона души, които живеят на тази прекрасна територия.
Искам да знам кой позволи да има на турски език плоча, величаеща имената на осъдени престъпници - терористи, които докараха смъртта на майки, деца в гара Буново, Пловдив, Варна и пр., и пр.
Страхотно съм възмутен, че някои политически сили отново вадят етническа карта. Дали те са сини, дали те са от ДПС, дали са отвън, от чужбина - не ме интересува. Знам само едно - че когато на сто километра от Трън, в Косово хората се бият, един ваш колега на аерогара София направи изявление, че кризата в Русия и трагедията в Косово поставяли България в по-добра ситуация за влизане в Европейската общност и НАТО. Тоест, на трагедията на други наши съседи ние градим наши бъдещи успехи. Това за мен също е скандално.
Искам да ви заявя, че съм страхотно възмутен от законите, които Вие като председател на СДС и като министър-председател допуснахте да станат реалност. Възмутен съм от предложението на Закона за държавния служител в този му вид. Възмутен съм от Закона за медиите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Ганчев, не се отклонявайте!
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Не ме прекъсвайте, имам три минути и народът знае, че това са единствените минути, които вашата олигархия ми дава да адресирам нашия народ и министър-председателя, който е длъжен да отговори...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, имате конкретен актуален въпрос.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Не ме прекъсвайте, господине! Вашата олигархия трябва да има някаква мярка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Накрая ще Ви отнема думата.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Ще Ви прекъсвам, щом се отмятате от темата.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Не можете да ме прекъсвате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Така гласи правилникът.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Аз съм човек с 23 процента от народния вот, а Вие сте мистър Никой от утре, ако паднете от власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Като падна, ще бъда мистър Никой... В момента Вие...
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Следователно, бъдете така добър, не ми губете времето!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Придържайте се към актуалния си въпрос.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Вие, които откраднахте централата на Българския бизнесблок, вие, които не си мръднахте пръста с вашата полиция... (Господин Жорж Ганчев продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев.
Има думата господин министър-председателят.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим, от място): Олигархия!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Хубаво е и да научите какво значи думата "олигархия", за да я употребявате уместно.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим, от място): Не ме учи, момченце! (Смях в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря. Това е комплимент вече.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: На въпроса кой служител или държавна институция позволи на турски език да се изписват имената на осъдени терористи на мемориална чешма-паметник край село Трънак отговарям следното: нито един орган на изпълнителната власт не е участвал в издаването на разрешения, към никой не са се обръщали да искат такива разрешения. Направена е проверка и в областната управа, в дейността й в миналото и там не са намерени такива молби, такива искания за разрешение. Така че изпълнителната власт няма нищо общо с този случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
За реплика има думата господин Ганчев.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин министър-председател. Тогава кой е отговорен за това безхаберие и кой е разрешил на терористи - убийци на майки и деца, имената им на чужд език да бъдат в една чешма в изконно българско селище?
И второ, знам, че готвите подписването на Конвенцията за малцинствата. Аз ви казвам, че България граничи само с българи от всички посоки. И ви казвам: осъзнайте се и не внасяйте подобно антибългарско предложение! Дядо Хасан е точно толкова близък до сърцето ми, както бай Иван и неговата овощна градина в Кюстендил. Точно толкова ги обичам и уважавам. Желая те да бъдат щастливи в Република България като еднонационална и неделима, с еднакви права и задължения български граждани.
В момента, в който вкарвате в парламента някакво ромче, и в първия ден той се издънва, че осемдесет бебета от ромска страна и едно българско бебе... А, а, сещайте се какво става в България след двадесет години.
Не играйте с етническата карта нито вие, нито червените, а най-малко ДПС! ДПС пък най-малко има полза от това. И ви казвам: искам да го видя господин Доган тук. И се чудя, господин министър-председател, и се чудя, господин председател на Народното събрание, как вие не призовахте един водач на партия, която наистина има сблъсък с Конституцията още от 1990 г., да не присъства на един такъв много сериозен въпрос, един много сериозен дебат по нещо, което е направо скандално на международно ниво. А да не говорим за родолюбивите българи, които наистина се сащисват кой в този момент ще вади етническа карта.
Как може някаква "Евророма", с някакъв бандит от Златица, как може някакви "Мафия-2" или "Мафия-3"-комисии с парламентарни групи, пълни с бандити доказани!... Извинявайте, аз вече се страхувам, че моето присъствие тук, в Народното събрание, ме прави съучастник на национални престъпления. Казвам ви го това с пълното съзнание, че някои от вас ще си кажат: каквото се говори от тази трибуна, утре ще се забрави.
Ето, човекът ръкопляска, а човекът не знае, че ние, Бизнесблокът, имаме най-добри отношения с много, много хора долу. Но Бизнесблокът има катинар на устата и даже не се споменава по вестниците, защото господин Костов желае той да не бъде в политиката. И ние му казваме... (Говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето изтече.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ: Изтече. И вашето време скоро, господине. И вашето време!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Кънчо Марангозов да развие своя актуален въпрос относно изпълнението на програмата на правителството на Република България "България 2001".
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател! В програмата на правителството "България 2001", раздел VIII "Социалната политика и здравето на българите", т. 2 - "Здравеопазване", е записано: "Ние ще предложим на Народното събрание следната законова база за нуждите на реформата в здравеопазването до края на 1997 г.: промени в съществуващите закони, Закон за местното самоуправление; приемане на следните нови закони: Закон за здравето на нацията, Закон за здравното осигуряване, Закон за професионално-съсловните организации на лекари и стоматолози, Закон за лечебните заведения".

До края на 1997 г. бяха внесени само законите за здравното осигуряване и за съсловните организации на лекари и стоматолози, приети на Третата сесия на Народното събрание. Съвсем правилно в програма "България `2001" на първо място е записано: "Закон за здравето на нацията", защото той е структуроопределящ, рамков закон. Всички следващи закони следва да се разработят на базата на изискванията на този закон, защото както е известно в Република България има две кризи в здравеопазването - криза в здравното състояние на нацията и криза в здравната система.
За всички е ясно, че първата е много по-страшна и трудно преодолима. За да се преодолее е нужен икономически растеж и развитие, а това го няма. Здравното състояние на хората в България е изключително тежко - висока заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови и злокачествени заболявания, наркоманиите вземат застрашителни размери, туберкулозата е честа гостенка в много семейства, увеличава се психичната заболеваемост и оттук - самоубийствата, появиха се заболявания непознати или съвсем рядко срещани допреди 7-8 години като кучешка тения, Марсилска треска, трихенелоза, хемарагична треска.
Приетите два закона - за здравното осигуряване и съсловните организации - имат по-голямо отношение към кризата в здравната система, а в тази система реформата все още не се е почувствала.
При успех на реформата в здравната система тя ще повлияе само в 18-20 на сто върху здравното състояние на нацията. Само при добър икономически растеж и развитие и добър Закон за здравето на нацията, както вече казах и който закон не е разработен и внесен, може да бъде почувствано подобрение в здравното състояние на хората.
Моят актуален въпрос, господин министър-председател, е: поемате ли политическа отговорност за невнасянето на законите и оттук - за забавянето на реформата в здравеопазването на Република България?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Марангозов!
Аз съм съгласен с господин Марангозов за това, че има едногодишно закъснение в приемането на законите, необходими за здравната реформа.
Искам да уверя господин Марангозов и всички народни представители, че според програмата на правителството за законодателната му инициатива до края на Коледа тази година ние ще завършим законодателно реформата в здравеопазването.
Не съм съвсем съгласен с тезата за мястото на Закона за здравето на нацията, тъй като според възгледите на нашето правителство този закон не е свързан с реформата на здравеопазването и може да остане да бъде приет през 1999 г.
Причините за това едногодишно изоставане се дължат най-вече на подценяването на трудността и сложността на проблема особено създаването на системата за финансиране на здравноосигурителната каса - проблем, с който се сблъскаха и който не можаха да решат много правителства.
Втората причина за това забавяне беше липсата на убеденост в представителите на Световната банка, които както знаете участват в разработването на здравната реформа, че тя може да бъде извършена с темповете, които правителството беше заложило предварително. Те настояваха, че времето за осъществяване на здравната реформа не може да бъде в тези срокове, които ние си представяхме първоначално и процесите на съгласуване, които съпътстваха изработването на законите се проточиха в зависимост и от тяхното участие в тяхното изработване. Въпреки това обаче на въпроса поемам ли политическата отговорност - да, поемам политическата отговорност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
За реплика думата има господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател!
Да, вие поехте политическата отговорност за това, че здравната реформа в България се забави.
По време на вота ни на недоверие към правителството по здравната политика Вие отговорно заявихте, и аз ще цитирам стенограмата, че дискусията по здравеопазването ние считаме, че беше полезна, защото тя даде възможност на правителството да защити аргументирано своите позиции, своите намерения и по този начин да станат по-ясни целите, които ние преследваме и начините, по които ще ги постигнем. Ние сме съгласни с направените констатации, че обществото преди тези дебати малко знаеше за това каква ще бъде реформата в здравноосигурителната система. Край на цитата. Датата е 29 януари 1998 г.
След като обяснявахте три месеца, на 26 април 1998 г. министър Бояджиев заявява в "Неделя 150" - цитирам - ние не можем все още добре да обясним на обществото какво точно правим, как ще го постигнем и каква ще бъде ползата от всичко това. Край на цитата.
Изглежда, и вие и сега го заявихте, че на правителството невсичко му е ясно какво ще прави в здравеопазването и май на правителството ще трябва да се обяснява.
Вашият екип, господин министър, с който работите в здравеопазването Ви е заблуждавал, да не кажа, че Ви лъже. Извинете за откровеността.
Първо, внесохте два закона. Когато ние ви казвахме, а не само ние, а и Вие го казахте току-що, и Световната банка го каза, че здравноосигурителната система не може да бъде въведена в сроковете, които вие предвиждате, и това сега Вие го казахте, с високомерие вие отхвърлихте това и обещавахте 1999 г., сега казвате, че само - повтарям - само в доболничната помощ ще влезе здравноосигурителната система до 2001, а евентуално 2002 г. - в цялото здравеопазване. Ако бяхте приели тогава част от нашия закон, който ние ви предлагахме за финансиране в здравеопазването, нямаше да се налага да се обяснява и на обществото за какво става дума.
Второ. Вие въдворихте лекарите чрез закон в Българския лекарски съюз. Принципът ви е: една партия - един съюз.
По изявление на председателя на Българския лекарски съюз по време на преврата през януари 1997 г. ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече!
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Да, свършвам, господин председател.
С решение на Управителния съвет Българският лекарски съюз става колективен член на "Промяна". Това решение не е отменено. Значи, сега лекарите са въдворени и в синдикат "Промяна". Аз така го разбирам. Е, такова законодателство, господин министър-председател, аз не мога да приема и моля с този екип на здравеопазването, според мен, трябва да се разделите, за да върши реформата добре. (Ръкопляскания от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Марангозов.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Аз искам да кажа, уважаеми господин Марангозов, че поех отговорността за забавянето.
Не споделям това, което Вие казахте.
Взех думата, не за да кажа това, че не споделям Вашите тези в сферата на здравеопазването, а още един път да напомня каква беше последователността на събитията за времето, което Вие нарекохте "преврат".
Имало ли е в България политически преврат през януари и февруари 1997 г. е много важен въпрос, по който, ако вашата партия се заблуждава, е обречена на пълно отиване в небитието!
Значи, каква е хрониката на събитията?
На 22 декември тогавашният ваш лидер и председател на Министерския съвет - 22 декември 1996 г. - подаде оставка. Вие получихте мандат да съставите правителство и на 4-и не съставихте правителство и върнахте мандата. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър-председателя.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос относно законовите основания за използване на излишъка по държавния бюджет за допълнителна инвестиционна програма.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, господин министър, колеги! Аз ще продължа в стила на господин министър-председателя с напомняне на важни неща, но разбира се, не от субективна гледна точка, а от гледна точка на стенограмите. Първото напомняне, което искам да направя, е изключително важно и е свързано с месеците ноември и декември миналата година, когато ние обсъждахме Закона за държавния бюджет 1998 г. и Закона за фонд "Обществено осигуряване". Тогава, господин министър-председател и уважаеми колеги, ние от Демократичната левица направихме стотици предложения, свързани с приходите и разходите, за инфраструктура, за образование, за училищата, в това число ремонти, здравеопазване, увеличаване на пенсиите, когато приемахме Закона за фонд "Обществено осигуряване" 1998 г. Вие тогава не приехте тези предложения. Казахте, че няма пари. Не се вслушахте в предложенията, че има резерви. И ще стане ясно, че тези резерви са големи.
По-късно - продължавам с напомнянето - м. юли т. г., преди ваканцията, зададох въпрос на господин министъра на финансите - той е тук, стенограмата също - за излишъка, дали не е от невъзстановен ДДС. Господин министърът каза, че не е. Тогава аз заявих от тази трибуна, че ние от Демократичната левица сме готови да предложим изменение в Закона за фонд "Обществено осигуряване" и държавния бюджет, за да се увеличат пенсиите, за да се направят онези неща, които не бяха направени. Министърът на финансите отговори неопределено - това е меко казано, за да не кажа и по-други изрази, - че нямаме основания, че той спазва Закона за държавния бюджет.
И сега, припомням най-новото събитие, в началото на тази сесия господин министър-председателят обяви нова, допълнителна инвестиционна програма. Той обяви неща, за които ние говорим отдавна и отдавна искаме да станат. Кое ме смущава обаче? Смущава ме това, че министърът на финансите говори за тринадесета пенсия, а същевременно стенограмите, които гледам, говорят за други неща.
И затова моят въпрос към Вас, господин министър-председател, е: ние ще демагогстваме ли, или по-скоро вие - това е точният въпрос, - ще лъжем хората ли с допълнително обещание или ще действаме на основата на наистина реални, господин министър-председател, неща, особено законови неща? Защото тази хронология, която Ви припомних, не е случайна. Не знам дали са Ви готвили точно така отговора на въпроса, но се върнете отново на нашите искания при обсъждането на бюджета и нашите предложения, на Вашите отговори, господин министър на финансите, особено, на юлските Ви отговори и на това, което сега вие обявявате. Изведнъж се оказа, че пари има, че всичко може да стане, само че извън парламента. Ние можем да преглътнем всичко това, което се е случило, но не можем да продължаваме да мълчим, когато вие обявявате наши предложения и искания за непредвидени, а те са били предвидени. Защото може би си мислите, че това са непредвидени разходи, напротив, вижте предложението на колегите от левицата, всички те бяха предвидени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
РУСИ СТАТКОВ: Затова очаквам Вашия отговор и се надявам, че този път няма да има популизъм и демагогия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Статков, Вашият въпрос е точно такъв: какви са законовите основания, на които Министерският съвет стъпва за използване на излишъка на държавния бюджет по този начин. А законовите основания са разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, където, цитирам "допуска разрешаването на допълнителни кредити от преизпълнение на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници без да се влошава балансът на държавния бюджет".
Вие очевидно неправилно използвате терминологията и аз искам да Ви обърна внимание, че за излишък се говори в края на годината, когато се приключи бюджетът. В този смисъл това, за което питате, не се регламентира в чл. 3, ал. 3 на Закона за устройството на държавния бюджет, тъй като ние нямаме формиран излишък, нито формиран недостиг. Това ще стане ясно през първите месеци на 1999 г. В момента ние насочваме допълнителни кредити от преизпълнение на собствени приходи.
Що се отнася до простодушния въпрос, който ми задавате - защо не сме последвали вашите съвети как да харчим тези пари, отговорът е много прост и са го дали хората, когато са ни избрали. Те са ни избрали да управляваме и касата на държавата, държавната хазна, защото считат, че ще се справим с тази задача по-добре от вас. Вие имахте доверието и харчихте парите и стигнахте знаете докъде. Ако сега следваме съветите ви, можем отново да отидем там. Ние не искаме да ходим там, където бяхме в края на 1996 г. (Ръкопляскания от мнозинството.) Правото да се управлява е правото да се управлява и бюджетът на страната. Затова гласуват избирателите. Ако не са ви станали ясни тези особености на българската Конституция, време е да си ги изясните.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Те пак ще гласуват!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Да и тогава те ще преценят дали ние правилно сме направили тези разходи. Ето това е вече приказка. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Ако желае, за реплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, господа министри и колеги! Аз мисля, че не ако желая, господин председател на Народното събрание, а задължително Вие трябваше да ме помолите, за да бъде защитено достойнството на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Аз не мога да моля някого да вземе думата за реплика!
РУСИ СТАТКОВ: Защото тук господин министър-председателят, който често говори за уважение, за взаимно зачитане и общи усилия, си позволи да каже, че няма такова нещо, че той ще си прави каквото иска. С това завърши току-що своето встъпление.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Не е казвал такова нещо!
РУСИ СТАТКОВ: Каза го. Защото бил подкрепен и избран.
По-нататък, продължавам по аргументите на господин министър-председателя. Уважаеми господин министър-председател, Вие се позовавате на чл. 35, който аз съм чел много внимателно. Там няма такъв смисъл, който Вие влагате. Напротив, Вие потвърждавате нашата теза, че или имаше некомпетентност, или имаше зла умисъл, когато се правеше проектобюджетът за 1998 г., когато вие наистина не се вслушахте в нашите предложения. Изберете си сам: или некомпетентност на Министъра на финансите и на вашите министри, или зла умисъл, за да може сега да разигравате етюда с чл. 35, ал. 2 - за нови приходоизточници. Ние ви ги посочихме. Прочетете стенограмите, шест тома са, аз ги четох цяла нощ, за да Ви напомня днес това нещо. (Смях в залата.) Да, така е, уважаеми колеги, четете какво сте казали. И господин министър Радев обеща да публикува онова, което сме казали. Аз съм съгласен да публикувате всички стенограми, за да видят и чуят хората какво сме казали. И да видят колко некомпетентно и със зла умисъл се управлява българската държава, господин министър-председател.
И Вие днес си позволихте, господин министър-председател, отново да се опитате да ме обидите. Не, Вие обиждате себе си. Вие обиждате себе си, защото не спазвате онзи морал, онези принципи, които бихте изповядвали, не знам обаче защо само декларирайки днес.
И завършвам с още едно нещо, което според мен е изключително важно. Не може ние да разиграваме хората. Не може да демагогстваме. Не може да се обявява тринадесета пенсия и други неща без да има законово основание. Законът за устройството на държавния бюджет трябва да бъде спазван - Законът за държавния бюджет 1998 г. и Законът за фонд "Обществено осигуряване" също. Ние искаме, господин председател, тези, които трябва да ги спазват - Министерският съвет и министрите, да го правят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече!
РУСИ СТАТКОВ: Като народен представител Ви моля, господин председател на Народното събрание, най-после да влезете в своята роля, защото Вие по този начин действате като председател на СДС, но не и като председател на Народното събрание. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Руси Статков.
Има думата министър-председателят господин Иван Костов.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин Статков, от това, което така емоционално казахте, аз останах с впечатлението, че сте против това да се дава 13-а пенсия. (Смях в мнозинството.) Както и 13-а бюджетна заплата в бюджетната сфера. Аз не го разбирам това като позиция на социалист.
Аз това казвам какво съм разбрал. Просто Вие казахте преди малко, че сте против това да има 13-а пенсия и 13-а работна заплата в бюджетната сфера. Което е много странно в устата на социалист. Това казвам засега.
Освен това по въпроса за това дали ви унижавам или не, аз, разбира се, никога не съм си и помислял да ви унижавам, искам да ви обърна внимание на едно правило, което се спазва във всички демократични страни. Ще ви го кажа още по-просто това правило: опозицията не харчи бюджета и не го събира! В никоя европейска демократична страна опозицията няма тази функция. Вие трябва просто да се изживеете като европейска опозиция, а не като европейски псевдоуправляващи. В това ви е проблемът. (Бурни ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Има думата народният представител Руси Статков да развие своя актуален въпрос към министъра на финансите Муравей Радев относно прилагането на Закона за данък добавена стойност при разпореждане с общинско имущество.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри! Аз съжалявам, че министър-председателят днес ме разочарова (смях в мнозинството), лъжейки безсрамно. Защото, уважаеми колеги, аз с това започнах - че вие не уважихте стотиците предложения, които ние бяхме направили във връзка с...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, това го чухме вече. Развийте си актуалния въпрос.
РУСИ СТАТКОВ: А, ето, господин председателят го е чул, само министър-председателят не го е чул! Значи лъже пред очите Ви, а Вие не му направихте забележка, господин председател. Срам и позор!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, не се увличайте! Нито е срам, нито е позор.
РУСИ СТАТКОВ: Не се увличам. Но наистина е срамно, защото Вие правите забележки непрекъснато, а на министър-председателя не му направихте забележка, когато той излъга пред очите Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, аз правя бележки когато аз преценя, а не когато на Вас Ви се иска. (Смях в мнозинството.)
Имате думата, развивайте си въпроса. Пак няма да Ви стигне времето.
РУСИ СТАТКОВ: Аз започвам, уважаеми колеги, да си мисля, че няма смисъл, след като се преценява така, с оня аршин - всички от СДС от една, а другите - от другата страна! Какво да го питам господин Радев, след като господин министър-председателят не уважава закона? Какво да го питам, след като той защитава господин Радев, който също не уважава закона! Ами въпросът, който например задавам днес, е свързан с данък добавена стойност, който господин Радев не знам дали го е научил още, защото "Ефир 2" онзи ден каза нещо, което мен ме кара да мисля, че не го е научил. Вижте стенограмата от предаването, за да се убедите колко некомпетентен е министърът.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Стенограмата?
РУСИ СТАТКОВ: Ами ще си вземете и стенограмата. В закона, който приехте, вече имате право да заплатите и да си вземете...
Господин министър Радев, тук имам няколко писма от общини, които са изпратени до Вас. Вие си позволявате да давате указания, аз ще чуя какви указания всъщност сте дали, но това, което го има в общините, не мога да го подложа на съмнение, да облагате с данък добавена стойност... Господин министър Радев, не гледайте към изхода, има време за изхода. Облагате с данък добавена стойност, ето, господин министър на финансите, това е от община Ямбол - продажба на общинско имущество. Гледате към изхода... Господин председател, не мога да приема, че един министър ще се отнася така неуважително. Онзи ден в "Ефир 2" той ни говореше за култура, за аргументи, за възпитание, а не иска да изслуша нищо. Няма смисъл да говоря повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. Благодаря на господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ: Няма да ми благодарите. Ще говоря, когато той се обърне насам, към мен. Какво ми благодарите? Вие трябва да държите за реда.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Защо да те гледа? (Шум и реплики в мнозинството.)
РУСИ СТАТКОВ: Защото, колеги, вие не уважавате себе. Министърът се чеше и се усмихва, като че ли не е в час. Вижте му поведението!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Изтече Ви времето. Господин Статков, изтече Ви времето. (Изключва микрофона.)
Има думата министърът на финансите господин Радев.
РУСИ СТАТКОВ: Председателят на събранието не създава обстановка за работа на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Имате думата, господин министър.
РЕПЛИКИ ОТ МНОЗИНСТВОТО: Какъв беше въпросът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Дано да го е разбрал господин министърът.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Статков, все по-забавно става, когато Вие сте на тази трибуна. И аз Ви благодаря за тонуса, който освежава народните представители.
Господин Статков, Вашият проблем и въпросите, които задавате, издават само едно нещо: дълбочинно непознаване на данъчните закони, за които задавате въпроси. Научете се най-после да ги препрочитате от време на време и като ги понаучите, тогава да формулирате въпроса си така, щото да има смисъл от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Радев, отговорете на въпроса.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Господин Статков, една дума да кажа по обвинението Ви срещу министър-председателя. Като министър имам това право и се отделям от въпроса Ви. След малко ще Ви го прочета, тъй като стана дума...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Радев, отговаряйте конкретно на въпроса.
МИНИСТЪР МУРАВЕЙ РАДЕВ: Не стана дума, господин Статков, за това кой е крив и кой е прав, ами има една институция, наречена Сметна палата. И аз бих Ви препоръчал да се обърнете към нея и когато получите отговор на обвиненията си от предишния въпрос към министър-председателя, бъдете достоен и любезен да се извините от тази трибуна на хората, които Ви слушаха.
Сега съм длъжен да прочета Вашия въпрос, защото така и не стана ясно какво точно ме питахте.
Ето Ви Вашия въпрос: "До Народното събрание са постъпили запитвания във връзка с прилагането на Закона за данък добавена стойност при разпореждането с общинско имущество - продажби и отдаване под наем. Изразява се несъгласие с указанията, дадени от министерството Ви за облагане с данък добавена стойност на тази дейност.
Актуалният ми въпрос е какви са Вашите указания при прилагането на Закона за данък добавена стойност при разпореждане с общинско имущество?"
Много ясен въпрос. Надявам се, че отговорът ми, който ще бъде също толкова ясен, най-после ще задоволи Вашата претенциозност.
Господин Статков, общините могат да бъдат регистрирани по Закона за ДДС, но могат и да не бъдат регистрирани. Ако има общини, които не са регистрирани, въпросът Ви просто става безсмислен затова, защото там отговорът е, че не се начислява никакво ДДС и не може да има подобно нещо на едно юридическо лице, което просто не е регистрирано по ДДС. Вероятно имате предвид хипотезата, когато общините са регистрирани по ДДС и когато се извършват такива операции, да ги наречем - отдаване под наем на общинско имущество или продажба на общинско имущество. Общият случай е, че това са съвсем обикновени сделки, с нищо неразличаващи се от другите. Те, господин Статков, са облагаеми сделки, не са освободени и по общия ред подлежат на начисляване, съответно на превеждане на данък добавена стойност, ако се извършват такива сделки. С едно особено изключение и то се състои в това, че общините имат свои задължителни функции, обществени задължителни функции, които им се вменяват със закон. И когато по силата на закон или на административен акт тези задължителни общински функции включват разпореждане, отдаване под наем или продажба на общинско имущество, тогава тези сделки не са сделки, осъществявани от търговец. Защото подтекстът и замисълът на Закона за данък добавена стойност са сделки, които се осъществяват от търговец. Тук те вече се осъществяват от общината не като търговец, а като община, обществена структура. Тогава не се начислява и не се провежда данък добавена стойност.
Има точно шест такива случая, изброени в Закона за общинската собственост и Правилника за неговото приложение, и аз ще ви прочета буквално тези шест случая, за да няма никакви неясноти.
Първо, не се начислява ДДС тогава, когато предоставянето на общински имоти за обезщетяване на собственици, чийто имоти са били отчуждени предварително за задоволяване на общински нужди; в случаите в които процедурата по отчуждаването не е била прекратена поради постигнато споразумение за парично или друг вид обезщетяване по реда на чл. 27, ал. 2, 3 и 4 на Закона за общинската собственост.
Вторият случай е безвъзмездно учредяване на право за строеж на юридически лица на бюджетна издръжка по чл. 37, ал. 4 от същия Закон за общинската собственост.
Третият случай е учредяването на право на пристрояване и надстрояване по чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Четвъртият случай е учредяване на безвъзмездно право за ползване върху недвижим имот частна общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Петият случай - продажба на общински жилища по реда на Закона за общинската собственост и правилника за неговото приложение на купувачите, подробно изброени в чл. 47, т. 1, 2 и 3 на Закона за общинската собственост.
За пояснение, става дума за следните жилища - правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове; граждани, настанени в тези жилища по съответния административен ред и граждани, чиито имоти се предлага да бъдат отчуждавани по реда на глава трета от този закон. Това са трите случая за разпореждане с тези жилища.
Последната, шестата причина, по която не се събират данък добавена стойност, се отнася до предоставяне на концесия на особено право за ползване върху обектите, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост и на правилника за неговото приложение.
Това са единствените случаи, господин Статков, по които тези сделки не са търговски по смисъла на закона и не се начислява и не се облагат с данък добавена стойност. Това са указанията, поотделно давани тогава, когато са били задавани такива въпроси. Няма сборник, няма документ, който да третира законите и който точно тези въпроси да ги е регламентирал по начина, по който Ви казвам. Това е въпрос на правна култура на всяка една община. И когато не са били наясно и са задавали въпроса до Главно данъчно управление, са получавали точно този отговор, който сега и Вие получихте. Благодаря ви.
Надявам се този път да сте доволен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Радев.
Има думата, ако желае, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри! Внимателно изслушах аргументите Ви, господин Радев, на тълкуването, което направихте. Вие не ми прочетохте ГДУ-то, което е изпратено като указание. Тоест, не ми отговорихте на въпроса, а дадохте тълкувания. Дадохте тълкувания, господин Радев, а не онова, което сте изпратили от Главно данъчно управление. Но и по тези тълкувания мога да кажа следното.
Прилагането на ДДС, както го правите в момента, е в нарушение на закона. Защото, господин Радев, общините са част от държавната администрация. Те изпълняват, тук е и господин Божков, не дейност на търговец, а държавни функции. В този случай или по-скоро в петте случая, които ми прочетохте, Вие пропускате много важни действия, държавни, свързани с общинско имущество, както беше зададен въпросът. Така че аз не мога да бъда удовлетворен, нито пък колегите в залата, нито пък общините, които са задали този въпрос.
Второ, във връзка с Вашите аргументи, ако действително бяха аргументи. Ние многократно сме предлагали повишаване на пенсиите и аз предложих през месец юли 13-а пенсия. Вие го знаете. Ето стенограмата, ако трябва ще Ви я подаря. Вместо да ме защитите, ако действително уважавате честността, Вие мълчахте, даже се опитахте да защитите министър-председателя. Ние и сега искаме, господин Радев, и 13-а пенсия, и увеличаване заплатите на хората, обаче да се вслушате в нашите предложения това да стане законово, а не с данък за облагане на физическите лица да ограбвате петте процента увеличение на лекари и учители.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Това беше предишния въпрос.
РУСИ СТАТКОВ: Не, това е същият въпрос към министъра на финансите. Затова, защото той се опита в аргументите си да каже за непознаване на законите, да ме обвини в такова нещо. Напротив, добре ги познавам.
На следващо място, значи вие ограбвате и учителите, и лекарите с петте процента, които им давате, защото ги взимате с данъчните закони. От тези излишъци, които ние ви казахме че ще ги има, вие плащате собствените си престъпления, бих казал. Сто милиарда дадохте за полска пшеница, която я въртяхте, и още не сте я реализирали. Защо мълчите, бе, колега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви изтече.
РУСИ СТАТКОВ: Изтече ми времето... (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Засега изтече Вашето време.
Има думата народният представител Георги Шишков да развие своя актуален въпрос относно ликвидацията на фирма "Траки" - Свиленград към заместник министър-председателя и министър на промишлеността господин Александър Божков.
ГЕОРГИ ШИШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин министър, месопреработвателно предприятие "Траки" ЕООД - Свиленград, бившият месокомбинат "Родопа", достигна до фалит заради сключен крайно неизгоден договор с турска фирма. Престъпни действия на бившите му ръководители и техни контрагенти от Истанбул причиниха краха на едно от цветущите дружества в района, създадено да обслужва нуждите на три общини - Свиленград, Ивайловград и Любимец, с добър капацитет и производствени мощности до 1991 г. предприятието се развива и работи нормално. По времето на кабинета на Луканов директорът Вълко Варсанов Вълков сключва договор с турска фирма "Еврен Мюшавирлик" - Истанбул за износ на 2000 т охладено телешко месо и 10 500 броя кожи от едър и дребен добитък. Сделката е сключена в нарушение на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона за счетоводството. Не са били налице необходимите данни, установяващи състоятелността на турската фирма, банкови гаранции и други, определящи лоялността на партньора изисквания.
От страна на нашето държавно дружество договорът е подписан от Деян Петков Димитров - ръководител на направление "Производство" и Георги Господинов Москов - главен счетоводител, като и двамата нямат легитимни пълномощия за това.
От 31 октомври 1991 г. до 30 януари 1992 г. за Турция са изнесени 587 616 т телешко месо, фактурирано по 1450 щ. долара за тон при договорена цена 1775 щ. долара за тон и 19 300 броя остудени кожи, фактурирани при цена 850 щ. долара за тон, вместо договорените 1300 щ. долара за тон. Извършената впоследствие ревизия в дружеството установи неплатена продукция в размер на 974 660 щ. долара, за което отговорност носят директорът Вълко Вълков и главният счетоводител Георги Москов. Срещу тях е образувано следствено дело и двамата са освободени под гаранция. Така въпросната сделка слага началото на агонията на дружеството.
Всички опити от следващия управител да събере вземанията от "Еврен Мюшавирлик" чрез съда в Истанбул, както и помощта на Министерството на промишлеността и Министерството на външните работи се оказват безрезултатни. Към 25 януари 1993 г. те се изчисляват на обща стойност 1 757 166 щ. долара, включваща неплатена продукция и нанесени вреди от разликата между договорена и фактурирана цена. След пет години ходене по мъките през януари 1996 г. "Траки" ЕООД беше обявена в несъстоятелност заради натрупани огромни дългове към банките.
Господин министър, каква е възможността да бъдат възстановени средствата, с което е ощетено дружеството, след като делото срещу турската фирма се влачи от четири години, а от длъжностните лица, сключили договора, не е потърсена досега никаква отговорност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шишков.
Има думата министър Божков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕК-САНДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шишков! "Траки" ЕООД - Свиленград е било търговско дружество с ограничена отговорност. Предмет на дейност на това дружество е било изкупуване и преработка на животинска продукция; производство на месо и месни произведения; производство на колбаси и друга продукция на животинска основа; търговия в страната и в чужбина.
Със закриването на стопанско обединение "Родопа" през 1990 г. и трансформирането на включени в неговия състав предприятия в самостоятелни държавни фирми се отделя и "Траки" ЕООД, което първоначално е държавна фирма, и после се преобразува в търговско дружество. Това е хубавото време на правителството на Андрей Луканов, когато се извърши набързо така наречената демонополизация и разбиването на обединенията със създаването на редица дружества, повечето от които след това имаха незавидна съдба.
През 1993 г. на основание на заповедта на министъра на промишлеността е изготвен цялостен анализ на проведената работа по преструктурирането на хранително-вкусовата промишленост. Според финансовото и пазарно-технологично състояние на дружествата от бранша е предложено една част от тях да бъдат санирани, а след това някои от тях - приватизирани. Около 10% от дружествата са предвидени за ликвидация или откриване производство по несъстоятелност. В последната група е поставено и "Траки" ЕООД - Свиленград, като причина за това се сочи неефективното ръководство на бившите управители.
В анализа на Министерството на промишлеността буквално е записано: "Дружеството е в тежко финансово икономическо и пазарно състояние. Загубата за 1992 г. е 6,6 млн.лв. През 1993 г. се работят малки партиди месни продукти само на ишлеме. Няма финансов отчет за първото полугодие на същата година. Към второто полугодие на 1993 г. задълженията към банките се изменят на 10 млн. лв., по които не се изплащат лихви. Фирмата дължи на доставчиците над 9 млн. лв., на бюджета - невнесени данъци над 5 млн. лв. и др."
Искам да обърна внимание и на вас, и на тези, които ни слушат в момента, че говорим за 10 млн. лв., 9 млн. лв., 6 млн. лв. към 1993 г., когато 10 млн. лв. бяха наистина много пари.
Основна причина за тежкото финансово състояние на "Тракия" са несъбираеми вземания, както и вие казахте, от турската фирма "Еврен Мюшавирлик" - Истанбул, в резултат от неперфектен договор през 1991 г., сключен от тогавашното ръководство, в размер на 1,8 млн. долара. Всички досегашни опити за осъществяване на тези вземания са безрезултатни. Това показва анализът от 1993 г.
Документът е внесен в Министерския съвет тогава. За съжаление, както можете да си представите, оторизираните органи по време на управлението на Любен Беров и след това на Жан Виденов естествено не предприемат никакви мерки за защита на интересите на държавните дружества от такова разграбване. И при това положение никак не е чудно, че "Тракия" ЕООД тръгва неудържимо към фалит.
За неизпълнени изискуеми и безспорни парични задължения по търговски сделки с решение от 14 септември 1995 г. Хасковският окръжен съд на основание заповед на Министерството на земеделието и хранителната промишленост по гражданско дело от 1995 г. обявява неплатежоспособността на "Тракия" ЕООД - Свиленград, считано от 1 януари 1995 г. и открива производство по несъстоятелност на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон. Назначен е синдик. Решението е обнародвано в "Държавен вестник", N 6 от 19 януари 1996 г.
Уважаеми господин Шишков, с откриване на производството по несъстоятелност на синдика са делегирани правомощия, указани в чл. 658, ал. 1 от Търговския закон. Събирането на паричните вземания на длъжника е част от тези правомощия и естествено отпада като прерогатив на принципала Министерството на промишлеността.
Така чрез схемата на предизвикани фалити се покриха и изчезнаха от полезрението и на българските министерства и ведомства, и на обществеността редица разграбвания на български предприятия в периода на зле протеклия български преход по това време.
По информация, получена в нашето министерство, синдикът, чрез оторизиран юрист, е завел иск срещу длъжника - фирмата "Еврен Мюшавирлик" - Истанбул. Делото ще се гледа в Турция и е трансформирано от наказателно в гражданско. Според турската юрисдикция разноските по делото представляват 4 на сто от сумата на задълженията или над 70 хил. долара, с които би трябвало да бъде натоварено дружеството в несъстоятелност.
От всичко изложено явно следва, че събирането на парични вземания, освен че не е в компетенцията на Министерството на промишлеността, става изключително проблематично и е задължение на българския съд, който едва ли тук, с цялото уважение към съда, смятам, че ще може да предприеме действията, след като самото дружество трябва да плати над 70 хил. долара разноски по делото.
В заключение искам да ви уведомя, че с Решение N 101 от 31 юли 1998 г. по гражданско дело 129 от 1995 г., на основание чл. 712, ал. 2 от Търговския закон Хасковският окръжен съд обявява длъжника "Тракия" ЕООД - Свиленград, в несъстоятелност, постановява обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството, прекратява правомощията на органите на длъжника да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановява започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределяне на осребреното имущество, задължава длъжника да прави добавки към фирмата си в несъстоятелност. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Това е тъжната съдба на "Тракия" ЕООД. И когато днес някой се опитва да обвинява българското правителство, че ликвидира промишлеността е добре да се обърне към такива примери и да видим откъде започва ликвидацията на българската промишленост и кой я разграби до такова състояние, че днес да се принуждаваме да ликвидираме предприятия, които иначе биха си имали и своето място и своя пазар, и достатъчно много работни места, за да не се предизвиква изкуствена безработица в райони, където никога не е имало. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Божков.
Преминаваме към отговори на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов.
Има думата народният представител Бойко Великов да развие своя актуален въпрос относно резултатите от проверката на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа по използване на отпуснати средства от Фонд "Земеделие" от зърнопроизводители от Великотърновския регион. Заповядайте.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! След многобройните сигнали от различни инстанции, синдикати, кооперации, агродружества, народни представители и дори ваши партийни активисти бе предизвикана проверка от Вашето министерство на договорите, сключени с Фонд "Земеделие" от частниците, обявили се за зърнопроизводители - Стефан Райков и Стефан Марков от Велико Търново. Те са получили повече от 75 млн. лв. за засяване и обработка на 17 500 дка пшеница - реколта 1998 г.
Господин Стефан Райков е и председател на Съвета на директорите на новоучреденото от Вас, господин министър, агродружество "Земя'98", а господин Марков е ръководител на механизирано звено в същото дружество.
Вярно ли е, господин министър, че проверката е установила крупна финансова далавера на посочените лица, които са използвали както служебното си, така и партийното си положение в ръководството на БЗНС във Велико Търново?
Според условията на Фонд "Земеделие" за декларираните 17 500 дка срещу фактури за семена, препарати и агротехнически услуги, производителите са получили 70 на сто от договорената по 230 хил. лв. на тон пшеница с ДДС. Излишно е да правим сравнение със сегашните цени за изкупуване на пшеницата - те са повече от два пъти по-ниски.
Истина ли е, господин министър, че след като е проверила на място землищата в селата Присово, Минда, Драгижево, Церова кория и други, агрокомисията е установила, че вместо 17 500 дка са засети около 2000 дка, или осем пъти по-малко от заявеното, и така документалната далавера е станала напълно явна. Става въпрос за присвояване на повече от 60 млн. лв. на обявилите се, пак повтарям, за частници и зърнопроизводители Стефан Райков и Стефан Марков.
Не може да не отбележа, че всички разходи по засяването, торенето, жътвата, транспорта, доколкото ми е известно, са извършвани от държавното предприятие "Земя'98", а са отчетени като съвместни дейности с кооперация "Чемерика", в чиито управителен съвет са същите господа. Явно дълговете на кооперацията към дружеството ще бъдат изплатени, разбира се, от държавното дружество.
Какви мерки сте взели, господин министър, след като са установени явните нарушения и престъпления на назначените от Вас длъжностни лица в рамките, разбира се, на Вашите правомощия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Великов.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Великов! Въпросните длъжностни лица, които Вие цитирате, след направената проверка и доказани злоупотреби вече не са длъжностни лица, защото с моя заповед са освободени от заеманата от тях длъжност.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ, от място): Кога?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Много моля за тишина.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Аз мисля, че след като от трибуната на Народното събрание казвам, че те са освободени, значи са освободени. Ако искате, мога да ви представя заповедта. И именно с това мое твърдение аз искам да покажа на всички, че няма политически чадър за никой и всички, които са злоупотребили с доверието, което им е оказано, ще си понесат необходимото възмездие. Освен че са уволнени, те са предадени и на следствените органи.
На територията на регион Велико Търново по фючърсната сделка за 1998 г. са сключени 42 договора за изкупуване на 3111 тона хлебна пшеница. За тази цел са изплатени 499 млн. 812 хил. 876 лв. Относно целевото използване на средствата в изпълнение на сключените договори с държавен фонд "Земеделие" за производство на хлебна пшеница на фючърсна основа със заповед N РД 09-10-46 от 26 май 1998 г. възложих извършването на проверка за цялата страна от управление "Ведомствен контрол" при министерството, което управлявам. За конкретния случай, поставен във Вашия актуален въпрос, проверката в резултат на финансовата ревизия се извършва в държавен фонд "Земеделие", като участници са: Пенка Георгиева Стефанова - финансов експерт от териториално управление "Държавен и финансов контрол" - гр. Ловеч, при Министерство на финансите; Тихомир Цоков Тодоров - експерт от държавен фонд "Земеделие" за Ловешка област; Лъчезар Ангелов Маринов - експерт в Регионалната служба - Велико Търново; Николай Добрев Николов - от РДВР - Велико Търново; и Янка Александрова Димитрова - секретар на поземлена комисия в град Велико Търново. Тази комисия проверява изпълнението на сключения договор под N 40-38 от 18 декември 1997 г. между държавен фонд "Земеделие" и кооперация "Чемерика" за отглеждане на хлебна пшеница от реколта 1998 г. по фючърсната сделка. На тази основа кооперация "Чемерика" се задължава да засее 6 хил. дка хлебна пшеница и предаде в полза на държавен фонд "Земеделие" 240 тона зърно по качествени показатели, отговарящи на Българския държавен стандарт II група. Проверката се извършва на място в землищата на селата, където е посочено, че се отглежда пшеницата, като присъстват кметовете на съответните селища и председателите на кооперациите, сключили договор с въпросната производителна кооперация "Чемерика" за отдаване на земя под наем.
При подписването на договора с държавен фонд "Земеделие" кооперацията е представила декларации, заверени от кметовете на село Миндя - засети 3000 дка пшеница, и село Драгижево - засети 7000 дка пшеница. Към тях са приложени договори за земя, взета под наем, от промишлена кооперация "Пчела '95", село Драгижево, за 3000 дка, който също е нотариално заверен в кметството; и кооперация "Доверие" - в размер на 3000 дка. Комисията проверява на място засетите площи с пшеница в село Миндя в присъствието на председателката на кооперацията госпожа Славка Димитрова Петкова. Установява, че има заети само 820 дка по различни местности. Всъщност места, засети по договор с държавен фонд "Земеделие" - 2180 дка. В село Драгижево проверката, извършена в присъствието на председателя на кооперацията Милко Йорданов Иванов и кмета господин Димо Михайлов, установява, че наетите 3000 дка не са заети. Проверката показва, че съгласно сключения договор с държавен фонд "Земеделие" кооперация "Чемерика", вместо 6000 дка е засяла само 820 дка, тоест не е изпълнила договорните си задължения с 5180 дка. В същото време кооперация "Чемерика" е представила фактури за извършени разходи за отглеждане на пшеница, в резултат на което е получила авансово субсидия от държавен фонд "Земеделие" в размер на 38 млн. 660 хил. лв.
Резултатът от проверката показва, че е налице неизпълнение на договорните задължения от страна на кооперацията, като съдействие за това оказват и кметовете на цитираните селища, които издават документ с невярно съдържание. По силата на сключените договори между страните, възникват облигационни отношения. При неизпълнение на поетите задължения отговорността е от гражданско-правен характер.
Що се касае до наказателната отговорност, тя може да бъде потърсена от съответните компетентни държавни органи. В конкретния случай държавен фонд "Земеделие" е потърсил отговорност за неизпълнение на поетите с договора задължения. За предоставените документи с невярно съдържание са уведомени съответните компетентни органи за търсене на наказателна отговорност.
Във връзка с това със сигнална записка N 12-25 от 27 юли 1998 г. документите с констатацията от проверката са предоставени на Районна прокуратура - Велико Търново, и РДВР - Велико Търново, сектор "Икономическа полиция". Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата за реплика господин Бойко Великов.
БОЙКО ВЕЛИКОВ (ДЛ): Уважаеми господин министър, аз съм частично удовлетворен от Вашия отговор за извършените действия, но искам да отбележа, че до вчера въпросните господа все още бяха на работа. Смятам, че редно би било все пак да кажете поне номера на заповедта, с която те са уволнени, и датата, от която те са уволнени от Вас като длъжностни лица.
Искам да Ви припомня, че преди четири месеца от тази трибуна, господин министър, аз Ви питах за това "Агродружество '98" и Вие ми отговорихте, че, цитирам Вашите думи: "Това "Агродружество '98" ще даде една възможност за по-пълно използване на производствените мощности, по-добро поддържане на селскостопанската техника, навременно осигуряване на резервни части, подобряване на количествените услуги". Единствено се подобряват, господин министър, комплексните услуги, но в полза на новите началници, които дерибействаха в продължение на почти година във въпросното агродружество.
Не мога да не изразя удовлетворението си, че ако това е вярно и те са уволнени, ще бъдат вън от това предприятие, защото те полагаха сериозни усилия да направят и една бърза приватизация, разрушавайки въпросното агродружество. Защото само преди една година, в края на 1997 г., печалбата от него беше 300 млн., а сега, от месец май в дружеството не са получавали никакви заплати. Така че мисля, че има достатъчно основания, които подкрепят действията, които сте извършили.
Ще завърша с това, господин министър - това е една моя реплика и към господин министър-председателя - можем ясно да установим къде всъщност е корупцията в държавата. Корупцията е в тези, които са свързани пряко с властта. И тук имаме един типичен пример за корупция, един типичен пример за присвояване и аз се надявам, че съответните държавни органи ще вземат необходимите мерки, за да могат да бъдат защитени точно интересите на държавата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Великов.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Великов, както вече Ви казах, въпросните длъжностни лица са уволнени и са предадени на следствените власти. Но все пак всеки трябва да знае, че носи отговорност за своите действия. Това е моят отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата народният представител Лютви Местан да развие своя актуален въпрос относно договор, подписан между главно управление "Поземлена собственост" и фирмата "Геопрецизинженеринг" по границите на землищата, попадащи в две или повече координатни системи.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз ще Ви спестя първата част от моя актуален въпрос, защото тази част имаше отношение към дейността на едно управление "Координация и контрол на поземлената реформа", което управление Вие неотдавна ликвидирахте. Аз Ви приветствам за този акт, защото така трябва да се постъпва с паразитните звена в едно министерство. Бих искал обаче да Ви припомня, че това управление бе с ранг на отдел по време на управлението на БСП и този отдел бе ликвидиран от служебния министър Румен Христов.
Остава актуален въпросът защо Вие трябваше да възстановите този отдел вече с ранг на управление. Кой предложи да сторите това и кой днес ще носи отговорността за съществуването на това паразитно управление? А доказателството, че то е било излишно е и самият факт, че то работеше не повече от половин година. В момент, когато ни заглушавате с идея за реформа в държавната администрация, тези примери най-малкото не показват, че истинска реформа в държавната администрация се прави с други способи.
Актуален обаче остава въпросът, свързан с една специфична дейност по земеразделянето, а именно геодезическата част на земеразделителните планове. Известно е, че всички планове за земеразделяне се изработват с така наречените КАД-системи - програмен продукт за автоматично изчертаване. Преди 3 години, през 1995 г. за първи път в България се разработи и приложи географска информационна система - един проект, финансиран от ООН, за замърсените земи в района на град Кърджали. Когато 13 плана за земеразделяне бяха въведени в тази система, тя констатира - забележете! - 26 на сто грешки, голяма част от които са геодезически. Имаше изместване на координатни точки от 3 до 30 метра. Всичко това, уважаеми господин министър, и редица други фактори обосновават необходимостта от един по-прецизен контрол върху геодезическата част на плановете за земеразделяне.
Какво беше моето учудване, когато узнах, че на 11 август 1997 г. се подписва Договор N 00293 между Главно управление "Поземлена собственост", представлявано от проф. Георги Вълев, с предмет трансформация на координати на точки по границата на землища, попадащи в две или повече координатни системи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Времето Ви е 3 минути и изтече.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Позволете ми все пак да развия актуалния си въпрос, защото смятам, че той е изключително сериозен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не мога да Ви позволя.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Добре, направо задавам въпроса си, господин председател.
Известно е, че разсекретяването на тези формули се извършваше от Военнотопографската служба към Генералния щаб на Българската армия, а по-късно и от Геокардфонд при Националния център по кадастър. Моят въпрос, уважаеми господин министър, е:
Защо при наличието на официално установена в страната процедура за трансформиране на координати на точки по границите на землищата, попадащи в две или повече координатни зони, е трябвало да е сключен споменатият договор? По какви формули се извършва трансформацията на координатите сега? Ако се използват оригиналните формули, то кой и с чие знание е предоставил тези формули на изпълнителя? Ако се работи с приблизителни методи, различие и разновидности на традиционния математически апарат, каква е гаранцията, че крайните резултати ще бъдат в единна система? Искано ли е писмено преди подписване на договора становището на компетентните за подобни случаи държавни органи - Генерален щаб на Българската армия, Военно контраразузнаване и други подобни? Защо договорът е подписан чрез директно възлагане, а не чрез търг?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
Има думата министър Върбанов.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим, от място): Значи 2 минути екстра за приятелчетата! На мен ми вземате думата на втората минута! Това е вашата власт!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е на втората.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Цитираният от Вас договор е продължение на Договор N 00127 от 27 март 1995 г., който е прекратен на 6 януари 1997 г. Ето някои факти в контекста на въпросите, отнесени към договора, сключен на 27 март 1995г.:
Този договор е подписан от тогавашния началник на управление "Поземлена реформа" в министерството и фирма "Геопрециз Инженеринг" ООД, на която бившият вече началник-управление "Координация и контрол на поземлената реформа" тогава е бил един от сътрудниците - проф. Георги Вълев. Договорът е сключен за сумата 150 000 лв. Една от целите е била да се създадат не секретни, а явни формули за нуждите на фирмите, които сами да извършват трансформацията на координатите. В договора към задължението на изпълнителя е указано при изпълнение на възложените работи да се спазят изискванията на органите по геодезия и кадастър, както и на Министерството на отбраната по отношение начина на ползване на изходните данни. В допълнително подписаното споразумение е констатирано, че операцията, свързана с трансформацията на координатите от зона в зона, е превърната в рутинна дейност за фирмата с максимална степен на автоматизация и на тази база цената за трансформацията на една точка е намалена от 20 на 10 лв. Договорът е сключен чрез директно възлагане, без търг. На 6 януари 1997 г. този договор е прекратен с мотив: поради изчерпване необходимостта от този вид дейност.
На 11 август 1997 г. е сключен Договор N 00293 между страните, който е в сила до 31 декември 1998 г., като продължение на горния договор и за ползване на постигнатите от него резултати само за трансформация на координати на точки по границите на землища, попадащи в две или повече координатни зони. Договорът е сключен чрез директно възлагане в рамките на правомощията на началника на Главно управление "Поземлена собственост" и е в съответствие със Закона за държавните и общинските поръчки. Необходимостта от този вид дейност не е изчерпана, още повече, че от сключването на договора до 23 февруари 1998 г. фирмата извършва трансформация на 1002 точки на цена 20 лв. за точка. Не може да се отрече, че сега съществува необходимост от трансформация на координати, но не може да се приеме, че при такава дейност на двете организации е необходимо по времето на министър Чичибаба да се сключва договор за същата дейност с частна фирма. Неразбираемо е също защо Военнотопографската служба и Националният център по кадастър не са реагирали, още повече, че им е било известно какво се върши от тогавашното ръководство на Министерството на земеделието. Договор N 00293 от 11 август 1997 г. е в сила и предстои да бъде ревизиран. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
За реплика има думата господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На мен не ми стана ясно дали все пак възлагането на тази специфична дейност на една частна фирма, независимо по кое време е извършен този акт, защото Вие признахте, че сте продължили договора до края на тази година, е станало със съгласието на специализираните органи - Военното контраразузнаване, Генералния щаб на Българската армия, Военнотопографската служба.
Вие сам казахте, че тази фирма се представлява от проф. Георги Вълев. За него има информация, че е изключен от Сдружението на геодезистите в България с мотив: липса на професионални и морални качества. Въпросният господин е високопоставен служител във Вашето министерство или най-малкото беше такъв. Моля Ви да дадете допълнителни разяснения, ако сметнете за необходимо, на тази част от актуалния ми въпрос, защото това е същността.
И второ, припомням Ви, че с този си отговор Вие поехте пълната отговорност, че гарантирате работата на тази частна фирма. Това ще направи възможно резултатите да попаднат в единна координатна система, така щото в крайна сметка да не се окаже, че моят парцел се намира във Вашия парцел в резултат на непрецизни формули, с които би работила тази частна фирма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Местан, на мен много добре ми е известно кой Ви съветва да задавате такива въпроси от трибуната на Народното събрание. Смятам, че не е тук мястото да изчистваме междуличностни взаимоотношения. Затова просто Ви отговарям още веднъж, че договорът предстои да бъде ревизиран, а въпросните лица не са служители в Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Те са бивши служители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата народният представител Георги Шишков да развие своя актуален въпрос относно план за земеразделяне на село Младиново, община Свиленград. Заповядайте!
ГЕОРГИ ШИШКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! С Протокол N 6 от 28 март 1995 г. е приет коригиран план за земеразделяне в землището на село Младиново, община Свиленград. След проявеното масово недоволство от страна на заинтересованите собственици и поставяне на въпроса в Народното събрание, през 1996 г. е назначена комисия с председател Димитър Добрев - експерт в Главно управление "Земя и поземлена собственост".
Комисията констатира, че по същество анкетиране на собствениците за идентифициране на имотите не е извършено, отбелязано на картен материал или по друг писмен начин и предлага да бъде назначена комисия по чл. 26 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Като резултат от това в края на 1996 г. е назначена комисия, отново с председател Димитър Добрев. На 12 декември 1996 г. комисията приема протоколно решение, според което отговорност за лошото качество на изработения план за земеразделяне носи техническият изпълнител - фирма "Инфрастройинженеринг" - Ямбол. Същевременно с него се задължава поземлената комисия в град Свиленград да извърши цялостна преработка на постановените решения съобразно емлячния регистър от 1949 г., след което да поиска повторно назначаване на комисия по чл. 26 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Независимо че с писмо с изх. N 60 от 22 май 1997 г. Поземлената комисия в град Свиленград е поискала повторно назначаване на комисия по чл. 26 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, до момента такава няма. Липсва и заповед за преработка на земеразделителния план, която би следвало да се издаде във връзка с цялостната корекция на постановените решения за възстановяване на собствеността върху земеделските земи. По този начин земеразделянето в землището на с. Младиново се оказва напълно блокирано.
С цел да се ускори решаването на проблема и във връзка с новоприетия § 31 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е сформирана комисия за разглеждане на постъпилите възражения. Съгласувано с Главно управление "Поземлена собственост", на 10 януари 1998 г. е прието протоколно решение, с което се предлага да се извърши цялостна преработка на земеразделителния план, като се постановят отново старите решения за възстановяване на собствеността от преди 12 декември 1996 г.
Направеното предложение от сформираната по § 31 комисия е прието с протокол от 16 март 1998 г. на комисия към Главно управление "Поземлена собственост" с председател заместник-началникът инженер Иван Станоев. Въпросното протоколно решение е спряно впоследствие лично от началника на Главно управление "Контрол на поземлената собственост" инженер Вълев.
Господин министър, предвид на всичко, казано дотук, как смятате да бъде решен възникналият проблем с цел ускоряване на поземлената реформа във въпросното землище, като това стане в интерес на собствениците?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шишков.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шишков! В отговор на Вашия актуален въпрос във връзка с плана на с. Младиново, община Свиленград Ви отговарям следното.
Планът за земеразделяне ще бъде преработен напълно въз основа на протокол от Централната експертна комисия по § 31 от закона. Новият план за земеразделяне ще бъде изработен при спазване на всички изисквания на последните изменения на закона и правилника, което ще се осъществи след анкетиране на поне 50 на сто от правоимащите собственици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата за реплика господин Шишков.
ГЕОРГИ ШИШКОВ (СДС): Аз съм доволен от получения отговор и благодаря за съдействието, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Шишков.
Има думата народният представител Георги Михайлов да развие своя актуален въпрос относно състоянието на ЕАД "Напредък" - град Червен бряг.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Както ви е известно, Мелничният комбинат в Червен бряг е един от най-големите в страната. Сегашното му състояние е особено критично, като се има предвид, че към 31 юли 1998 г. загубата от дейността му възлиза на над 200 млн. лева. Освен това за близо една година и половина са издадени четири заповеди за уволнения и назначения на изпълнителни директори, включително и от Пловдив и София. Главният счетоводител, който е без стаж по специалността, е от София, търговският директор, който също е от София, е със специалност история. Дружеството се обслужва от двама юристи - един от София и един от Плевен. Освободен е и последният специалист - инженер. От един месец е освободен бордът на директорите и до 9 септември 1998 г. няма назначен нов, поради което окръжният съд връща документите за пререгистрация. Вследствие на всичко това в колектива напрежението е високо и създава негативен обществен резонанс на недоволство в община Червен бряг.
Моят актуален въпрос към Вас е: какво Вие като министър предприемате, за да извадите това предприятие, давало всеки трети хляб в столицата, от критичното му състояние? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! Във връзка със зададения от Вас актуален въпрос Ви уведомявам, че през 1996 г. на основание Заповед РД-186 от 24 юни на министъра на земеделието и хранителната промишленост едноличното търговско дружество с ограничена отговорност е преобразувано в еднолично акционерно дружество със 100 на сто държавно участие. С решение от 11 юли 1997 г. по гражданско дело N 1062 от 1996 г. Плевенският окръжен съд обявява в неплатежоспособност "Напредък" ЕАД - Червен бряг от 11 юни 1996 г., като открива производство по несъстоятелност и назначава временен синдик Виолета Недкова Кацарска.
На 5 ноември 1997 г. е проведено първото събрание на кредиторите. Плевенският окръжен съд с определение от 18 ноември 1997 г. вписва промяна в гражданско дело N 1062 от 1996 г. за "Напредък" ЕАД - град Червен бряг и назначава за постоянен синдик Иван Матеев Митев.
С писмо от 29 юли 1998 г. на синдика на "Напредък" ЕАД - Червен бряг Иван Митев депозира искане за освобождаване на Съвета на директорите от дружеството. Със заповед РД-40-190 от 5 август 1998 г. на министерството са освободени от длъжност членовете на Съвета на директорите на "Напредък" ЕАД - Червен бряг и сключените с тях договори за възлагане и управление на дружеството са прекратени, считано от датата на заличаване в търговския регистър на съответния окръжен съд.
С откриване на производство по несъстоятелност на длъжника "Напредък " ЕАД - Червен бряг, дейността на дружеството продължава под надзора на синдика. До приключване на производството по несъстоятелност на "Напредък" ЕАД - Червен бряг синдикът се разпорежда в съответствие с правомощията, дадени му от Търговския закон, и съобразно развитието на производството по несъстоятелност, като за своята дейност се отчита ежемесечно пред съда.
При така сложените обстоятелства министерството вече няма разпоредителни и командни функции по отношение на това дружество и Вие като народен представител би следвало да знаете това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата за реплика господин Георги Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (ДЛ): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, Вие сте прав, че след като в предприятието има синдик, грижата за това предприятие пада от министерството. Но преди да стигне до синдика, Вие като министър и Министерството на земеделието като собственик на предприятието сте били длъжни да се грижите то да не стига до синдика. И прави впечатление, че не само този мелничен комбинат, а болшинството от мелничните комбинати, така да се каже, влизат в синдик по една и съща схема - схемата за ликвидация на предприятието, довеждането му до фалит и продаването му на много ниска цена. Това обаче няма да реши проблема за производство на зърнени храни и на произведения от зърно така както Вие смятате, прeдавайки собствеността еднолично в частни ръце. Защото известно е вече в цяла Европа, че не само собствеността решава проблемите на производството, а преди всичко и други елементи, включително и управлението на тази собственост, била тя частна, била държавна, била кооперативна.

И вместо да насочите усилията си към подобряване на екипите, тези, които управляват собствеността, Вие отивате по един-единствен начин, по една единствена схема - продажба на предприятието на Ваши хора и оттам ликвидация на производството в селското стопанство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Михайлов, аз съм съгласен с всичко, което казахте. Но искам просто да Ви обърна внимание, че през 1996 г. това предприятие е задлъжняло. А тогава знаете кой управляваше страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата народният представител Лютви Местан, да развие своето питане относно изпълнението на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Преди да задам конкретния си въпрос, искам съвсем добронамерено, подчертавам добронамерено, защото нямам и няма как да имам лично отношение към Вас, да изложа някои факти относно дейността на подчиненото Ви ведомство, по изпълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Повод за това са множеството сигнали, които получавам месеци наред както от избирателния ми регион, така и от редица райони на страната.
За какво става дума? Всички политически сили подкрепихме приемането на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Оттук обаче започнаха проблеми, които бих групирал така.
Първо. Подготовката и приемането на Правилника за приложението на закона закъсня по субективни причини с около два месеца.
Второ. Няколко месеца след приемането на разработения от Вашето ведомство закон се оказа, че той се нуждае от редица изменения и допълнения, свързани с възстановяване собствеността на горовладелските кооперации, обезщетяването с равностойни не само по площ, но и по дървесен вид гори, обезщетяване на изсечените гори след 28 ноември, усъвършенстване на процедурата по признаване правото на собственост и избягване на дублирано признаване на такава, изменение и допълнение относно реда за обжалване на решенията на поземлените комисии, освобождаването от държавни такси и редица други моменти.
Дотук нищо лошо, доколкото за всяка човешка дейност е характерна незавършеност. Проблемът не е в това, че се налагат изменения и допълнения, а в това, че ръководните кадри от подчиненото Ви ведомство не са в състояние своевременно да генерират нови идеи и чакат това да се направи от народните представители.
Трето. Не е направено необходимото и почти никъде в поземлените комисии не са назначени, и това е акцентът на моето питане, предвидените в закона лесоинженери. По същество това блокира дейността на поземлените комисии, а в близко бъдеще ще създаде предпоставки за обжалване на решенията им, тъй като те ще бъдат взети при липса на законоустановена квота от специалисти.
Почти нищо не се направи за придобиване правото на собственост при условията на чл. 7, ал. 4 от лицата, построили сгради в държавния горски фонд.
Наложи се удължаване на срока, а сега се предлага, разбира се съвсем правилно, и ново удължаване, тъй като пак нищо не беше направено. Интересно докога ще продължи това!
С почти пет месеца закъсня отпечатването на формализована бланка-заявление, с която гражданите трябва да заявят горите си. Това на практика означава, че по бюрократични причини бяха изядени пет месеца от срока, отпуснат на гражданите по закон за подаване на документи. И тук ли ще трябва да удължаваме сроковете?
В настоящия момент в повечето поземлени комисии бланките са свършили, а втора партида ако има, тя не се получава в достатъчно количество.
Все още не е разработена информационна технология - система за приемане и обработване на заявленията на гражданите. Какво означава това, може да се разбере от следния пример. При все че на поземлената форма имаше такава система и благодарение на вградените й контролни функции тя отхвърли редица дублирани имоти, имена и документи, в крайна сметка се оказа, че са поискани над 3 млн. дка земеделска земя повече от съществуващата. Какво ще е положението с горите при липсата на такава система и на какво разграбване ще бъде подложен държавният горски фонд, засега само можем да гадаем. Шест месеца след приемането на закона до поземлените комисии не беше изпратено нито едно писмено указание какво и как трябва да правят.
Допреди около месец в подчиненото Ви ведомство нямаше пълна яснота кой практически ще ръководи и контролира реституцията на горите - Главно управление "Поземлена собственост" или Националното управление на горите.
Между ръководството на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и ръководството на бившето Главно управление "Поземлена собственост", от една страна и от друга страна, ръководството на Националното управление на горите съществува напрежение. И въпреки епизодичните срещи липсва синхрон и необходимото взаимодействие. Изложените по-горе факти напълно потвърждават тази констатация.
Аз бих искал да спра дотук, защото всякакво по-нататък изброяване на други факти ще направи картината още по-мрачна.
От казаното до тук се налага следният тревожен извод. Всеки непредубеден наблюдател е наясно, че досега по субективни причини Вашето ведомство в голяма степен се провали в дейността си по изпълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Във връзка с това Ви моля да ми отговорите на следния въпрос: кои са причините за допуснатите слабости, кой е виновен за това и какви мерки сте взели и ще вземете за извеждане на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа от това крайно неблагоприятно положени? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд бе приет през месец ноември миналата година, обнародван в "Държавен вестник" бр. 110 от 25.ХI.1997 г. Известно е, че при изработването на всеки нормативен документ е необходимо технологично време, съгласуване със заинтересованите ведомства, време за корекция по представените бележки, становища и препоръки, допълнителни консултации при отразяване на така направените бележки, както и процедура по окончателното му приемане и обнародване в "Държавен вестник".
В случая следва да се отбележи, че законодателят не се е съобразил с тези задължителни етапи и е фиксирал крайно нереален срок в § 10 на закона, а именно един месец.
Длъжен съм да подчертая, че голямо затруднение срещахме и при получаването на становища по проекта от ведомствата, до които същият беше изпратен за съгласуване.
До известна степен могат да се оправдаят тези закъснения със спецификата на проблемите и ограничения кръг специалисти, които могат да боравят с лесовъдската материя и познават добре въпросите, отнасящи се до собствеността върху горите и земите от горския фонд, а също и проблемите, които бяха възникнали с предстоящата реформа.
На 30.ХII.1997 г. нашето министерство изпрати за съгласуване със заинтересованите инстанции докладна записка на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа проект на постановление за Министерски съвет и проект-правилник за закон.
След един месец се наложи изпращане на напомнителни писма до четири от ведомствата, с които се изискват спешно бележки по представения проект за съгласуване. Изтъкнато бе, че липсата на тяхното становище забавя внасянето на документите в Министерски съвет и създава проблем при осъществяване на организационно-техническата подготовка за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Независимо от всички тези трудности и от административен, и организационен характер, проектът беше коригиран и съобразен с направените бележки и на 17.III.1998 г. бе представен от Националното управление по горите в министерството. Този проект бе приет на заседание на Министерския съвет на 23.III.1998 г. и обнародван в "Държавен вестник".
От стенограмата на Комисията по земеделие и горско стопанство при разглеждането на този закон е видно, че от страна на вносителите е направено възражение в смисъл, че срокът един месец за разработването на правилника е крайно недостатъчен.
Националното управление по горите смята, че дори и при готов правилник процедурно време за съгласуване между ведомствата, приемане от колегиум на министерството, отразяване на бележките, предоставени в Министерския съвет, е необходимо повече от месец.
Изработването на такива важни нормативни документи, които са основополагащи и пораждащи нов тип политически и социално-психологически взаимоотношения в обществото, следва да се придвижат и изпълняват в срокове по-дълги, за да могат добре да бъдат подготвени.
При изработването на проекта на този правилник се очертаха онези законови разпоредби, криещи в себе си подводните камъни, в които неминуемо са заложени противоречия. За да бъдат избегнати те, както и усложненията от несправедливостите, които биха произлезли спрямо собствениците на гори, веднага след представяне на готовия проект бе направено предложение за изменение и допълнение на закона, касаещи чл. 4, ал. 2; чл. 13, ал. 5 и чл. 14.
Самият факт, че веднага е поискана промяна в посочените по-горе текстове от закона, показва, че ръководните кадри в моето ведомство са в състояние своевременно да генерират нови идеи, противно на Вашето твърдение.
През месец март бе гласувано изменение на закона и удължаване на срока по чл. 7, ал. 7. Предложенията за промяна в закона са направени в срок по-малък от един месец след приемането му. За да се съкрати пътят на тяхното приемане, бяха запознати народни представители, които дни наред заедно обсъждаха проблемите с работната група в Националното управление по горите.
Със Заповед РД 46-911/7.05.1998 г. бяха определени специалистите, които следваше да бъдат назначени в поземлените комисии. До сключване на трудови договори с тях се стигна благодарение на помощта на Министерството на финансите. Като не отричам неотложната необходимост от инженери-лесовъди в поземлените комисии, не може да се твърди, че без тях се блокира и дейността по изпълнение на закона.
Приемането на заявленията и прегледът на документите продължава да се осъществява и от представителите на поземлените комисии, които не са лесоинженери. Регламентираните по чл. 13, ал. 3 от закона нотариални и крепостни актове, съдебни актове, емлячни и данъчни регистри, протоколи от комисиите по ТТС, нотариално заверени и подписани договори, делбени протоколи, удостоверения за дялово участие в кооперации, стопански карти и списъците към тях, както и други писмени доказателства, допустими от Гражданския процесуален кодекс, с малки изключения са добре познати и в момента се събират в поземлените комисии.
В случаите, при които се срещат затруднения, поземлените комисии имат възможност да ползват съдействието на определените със заповед упълномощени длъжностни лица от държавните лесничейства. Независимо от трудностите се създава организация съобразно конкретните условия. С други думи, търси се изход от възникналата нелека обстановка, в която вече започна работата по възстановяването на собствеността на горите и земите от горския фонд.
Не може да не се спомене и фактът, че заплащането в поземлените комисии е ниско и това не стимулира лесовъдите, защото в системата на горското стопанство техният труд е по-добре платен. В определени региони на страната този вид кадри са въобще недостатъчни дори и за попълване щата на държавните лесничейства. Затова в поземлените комисии се налага понякога да бъдат назначавани и пенсионери лесовъди.
Съгласно разпоредбите на закона заявления за придобиване право на собственост при условията на чл. 7, ал. 4 от лицата, построили сгради в Държавния горски фонд, се приемаха от поземлените комисии до 30 юни 1998 г. Поземлените комисии имат указания как да придвижат тези преписки съгласно подробно изяснения за това ред в правилник за приложение на закона.
Колкото до проблемите за прилагането на тази процедура, те произтичат от проблемите по прилагането на самия закон.
Относно формулярите за заявленията. Отпечатването им действително закъсня, но то е свързано със закъснялото приемане на правилника поради посочените вече причини. Още веднъж ще подчертая, че изработването на подобни нормативни документи трябва да става с необходимата отговорност. За да бъде одобрен и пуснат за попълване от гражданите формуляр, същият следва да е съобразен с регламентираните от правилника задължения и изисквания относно неговото съдържание:
1. когато ще се прилага процедура, засягаща толкова много граждани собственици, респективно техни наследници и други заинтересовани лица;
2. когато се изисква представяне на определен задължителен набор от данни и документи за имота;
3. когато става въпрос за признаване на основно юридическо право, а именно правото на собственост;
4. когато се прилага компютърна обработка на подалите документи.
Във всички тези случаи не е оправдано да няма установен ред и форма за предоставяне на личната информация за имотите и да не се облекчи по този начин движението на документи.
Задължителният формуляр ще съкрати самата процедура, ще сведе до минимум нередовните в подаване пред поземлените комисии документи, ще намали разходите от време и средства по прегледа, обработката на преписките, както и необходимостта от допълнителни уточнения за тях. Проблемите идват не от това, че е въведен задължителен формуляр, а от недостига на отпечатвания тираж поради липсата на средства и поради задължителните условия, които съблюдаваме със Закона за държавните и общински поръчки.
Относно причините за даване на програмния продукт за приемане и обработка на заявленията. Този проблем започна да се работи веднага след приемането на закона. Той завърши и бе утвърден от експертната комисия на министерството на 19 август 1998 г. и изискванията програмата да е съобразена с по-голямата по обем специфична лесовъдна информация, характеризираща горския имот, трябва да е съчетана с подходящ формат. Той позволява да се реализира информационен обем с действащите национални програмни продукти, работещи и обслужващи поземлената реформа. Причините за заявената и призната в повече земеделска земя са коментирани нееднократно и нещата са ясни. Много от плановете за земеразделяне се наложи да бъдат преработени именно по тия причини. Но да се свързват допуснати стари грешки, пропуски и нарушения, досега действащата процедура със сегашния Закон за възстановяване на собствеността върху земите и горите просто смятам, че това е една тенденция.
Относно указанията за поземлените комисии. Указанията до поземлените комисии по прилагане на закона могат да бъдат дадени едва след решаване на въпросите по организационен, методологически, технологически, технически и финансов характер. Преки разпоредителни функции спрямо поземлените комисии има Главно управление "Поземлена реформа", което съществува и осъществява и кадровата политика. Затова всички действия на Националното управление по горите, отнасящи се до Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, са съгласувани с това управление. От страна на неговото бившо ръководство, за съжаление, нямаше необходимото разбиране. Съгласно заповед на министерството бе сформирана работна група за изработване на технология по възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд и бяха подготвени проектоуказания по изпълнение на закона, които са изпратени на поземлените комисии с указанията да бъдат поставени на видни места и да се ползват от гражданите.
Уважаеми господин Местан, надявам се, че от всичко, което изложих дотук, Вие ще придобиете една реална представа, че по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се работи в министерството и не са верни твърденията, че служителите не искат да изпълнят закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Господин Местан има право на два уточняващи въпроса.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря за коректния отговор. В отговор искам да Ви уверя, че във въпроса ми няма нито тенденция, нито каквато и да е недобронамереност, защото Вие сам в отговора си констатирахте, че моето питане почива на реални факти.
Доволен съм, че отделихте особено внимание на необходимостта от изработването на информационна система. Аз знам, че Вие експериментирате вече прилагането й в няколко поземлени комисии и в тази връзка един от уточняващите ми въпроси е: кога реално виждате прилагането на тази нова информационна система повсеместно в цялата страна? Защото обикновено поземлената реформа се разглежда като връщане на земи и гори, а специалистите са на мнение, че това е набиране на информация - и графическа, и цифрова - която ще бъде основа, на която вече държавата ще може да осъществява и своята данъчна политика и т.н.
Освен това позволете ми да не се съглася, че липсата на законно установен кворум от лесовъди няма да блокира реформата. Напротив! Ако едно решение на поземлена комисия е постановено без участие на инженер-лесовъди, то става лесно атакуемо пред съда и един по-хитър собственик с един добър адвокат биха могли да атакуват това решение екс леге по смисъла именно на закона.
В тази ръзка се налага още един уточняващ въпрос: смятате ли, че е вярна констатацията ми, че обективно ще се наложи да се промени срокът за приемане на документите и Вие готов ли сте да инициирате подобна промяна на сроковете?
Уверявам Ви, че задавам въпроса си със загриженост, защото тук даже поземлените комисии, в условията на тези трудности, пред които са изправени, включително и поради недобрата работа на вашето министерство, даже и да приключат в срок работата си, ще има много случаи на атакуване на решенията, тъй като за разлика от земята гората е готов ресурс и тук апетитите ще бъдат много по-големи и ще бъдем свидетели на много случаи, в които отново чрез скандално известни кошаревски свидетели ще бъдат атакувани решенията на поземлените комисии. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Местан.
За отговор има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин Местан, именно за да не стават такива нарушения, които бяха допуснати при възстановяване собствеността върху земеделските земи, законодателят е приел, че само с писмени документи се доказва собственост. Аз смятам, че в поземлените комисии има достатъчно опитни професионалисти, които много добре могат да тълкуват тези писмени документи, още повече, че една голяма част от поземлените комисии вече са окомплектовани с лесоинженери. Аз вече споделих, че съществува такъв проблем поради липса на кадри, поради ниските заплати. Все пак каквото е по нашите възможности, ние го правим, затова приехме да назначаваме и лесовъди - пенсионери.
Във връзка с Вашия въпрос за експериментите, които в момента вървят, трябва да ви кажа, че по програмата "Ферма - гори" в четири поземлени комисии - в Троян, Чепеларе, Костенец и Смолян в момента се експериментира. През месец септември тази програма ще бъде преразгледана, оптимизирана и след това ще бъде предадена за ползване и в останалите поземлени комисии в страната.
Аз съм напълно съгласен с Вас, че хората се притесняват от сроковете и в момента ние анализираме хода, по който самите собственици подават документите за собственост. Ще направим една оценка и ако наистина се налага, поемам инициативата да внеса промяна за сроковете, но все пак е хубаво, ако имате информация по райони, просто да ни я подадете. Вие сами разбирате, че за да върнем земите и горите, трябва просто те да бъдат поискани, така че аз апелирам към всички собственици да бъдат по-активни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Господин Местан се отказва да вземе отношение.
По последното питане към министър Върбанов има думата народната представителка Дора Янкова, за да го развие относно картофената реколта в страната и грижите на правителството за защита на картофопроизводителите.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми министър Върбанов, голяма част от земеделските производители в България разчитат на доходите си от картофопроизводството. Каква информация имате в ръководеното от Вас министерство за тазгодишната реколта? Каква държавна политика реализира българското правителство, свързана с картофопроизводството? Как се отрази продължителната суша, според Вашите експерти и специалисти, върху това производство? Какво ще направите като министър и член на българското правителство за защита на картофопроизводителите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Янкова, дами и господа народни представители, при производството на картофи в страната е характерна цикличност по отношение на редуването на години със свръхпроизводство и такива с недостиг.
По предварителни данни на министерството за 1998 г. са засадени около 354 хил. дка с картофи, които са със 100 хил. дка по-малко от тези през 1997 г. Очакваното производство е около 350 хил. т при 463 хил. т за 1997 г., което е намаление с около 24,4% и се дължи най-вече на засадените по-малко площи през настоящата година.
Добивите от картофи през последните години са значително по-ниски от биологичните възможности на културата. Средно за периода 1995-1997 г. средният добив от декар е 996 кг, а очакваната реколта за 1998 г. е около 950-980 кг от декар.
През 1997 г. беше осъществен внос на 55,3 хил. т картофи, което представляваше 11 на сто от местното производство.
През първото шестмесечие на тази година са внесени около 7,7 хил. т ранни картофи за консумация. Очаква се до края на годината общият внос за страната да бъде около 40 хил. т или около 11 на сто от местното производство. Това на практика няма да окаже съществено въздействие върху вътрешните цени, тъй като вносното защитно мито е 25 на сто от цената по внос.
В началните фази на вегетация картофените насаждения през тази година бяха в добро състояние, но засушаването през летните месеци, с продължилите около месец и половина високи температури и ниска въздушна влажност се отразяват неблагоприятно върху очакванията за по-висок добив не само при картофите, но и на други пролетни култури.
Освен обективни причини, намалението на добива се дължи на това, че не се спазват изискванията на технологията на производството като сеитбообръщение, балансирано торене с минерални торове, използването на некачествен посадъчен материал, ненавременна борба с колорадския бръмбар и други.
В крайна сметка всичко това довежда до получаване на по-нисък добив и ниска възвръщаемост на вложените средства.
Политиката на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа е насочена към намаляване на площите със селскостопанските култури и увеличаване на производството на растителна продукция за сметка на получените по-високи добиви от декар. Това ще намали себестойността на произведения продукт, ще направи нашия производител по-конкурентен на вътрешния и на външния пазар.
Необходимо е да се въвежда и преструктуриране на културите, особено в планинските и полупланинските райони, които са основни за картофопроизводството. Там могат да се отглеждат не само картофи и тютюн, но и допълнително други много по-рентабилни култури, които са невзискателни към почвените условия. Такива са етерично-маслените и някои други. Би било добре, ако производителите проявят гъвкавост в това отношение.
На въпроса какво ще направя като министър и член на правителството в защита на картофопроизводителите Ви отговарям следното:
Не трябва да се забравя, че в момента правителството ни работи в условията на валутен борд и държавната политика в земеделието се провежда съобразно Тригодишното споразумение с Международния валутен фонд. За осигуряване със стандартен и автентичен в сортово отношение посадъчен материал през 1998 г. е въведена квота за безмитен внос на 800 т картофи, квота за внос на 1000 т с намалено мито - 18 на сто от основната митническа ставка и квота за внос на 332 т от страни на Европейския съюз с намалено мито - 17%. През тази пролет са внесени около 1416 тона посадъчен материал, което представлява изпълнението на квотата на 66%. През есенните месеци вносът на посадъчен материал продължава.
От 1996 г. в страната се работи един българо-холандски проект. По този проект през 1997 г. са създадени регионални асоциации на картофопроизводителите в село Бели Искър, Самоковско и село Момчиловци, Смолянско с общо засадени семепроизводни площи 231 дка. при 2683 дка общо за страната с внесен посадъчен материал от Холандия. По проекта се оборудва лаборатория за контрол на здравното състояние на посадъчния материал чрез въвеждане на тест "Елайза". Същата се намира в опитното поле в град Пловдив.
През 1998 г. в проекта се включиха и фермери от село Ситово, Пловдивско и село Ковачевци, Самоковско. Общият размер на площите по проекта е 557 дка.
Частните производители, асоциации и сдружения вече проявяват интерес и търсят начин за възстановяване и увеличаване семепроизводните площи от тази култура, което налага осигуряването на качествен посадъчен материал и повишаване критериите при провеждане на всички мероприятия по целия процес на семепроизводството.
Към министерството е създадена национална система за съвети в земеделието и са изградени регионални и местни служби за съвети. Препоръчваме на всички земеделски производители да се обръщат по всички въпроси, които ги касаят, към тези служби. Консултациите са безплатни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Госпожа Янкова има думата за два уточняващи въпроса.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми министър Върбанов! Благодаря за обстойния отговор.
Два уточняващи въпроса ще задам.
Първият ми въпрос: Вие сте член на правителството и знаем персоналните Ви задължения като министър на земеделието, горите и аграрната реформа. Днес тях ги споделихте, но искам да поставя въпроса малко по-комплексно. Надявам се, че вие поставяте въпросите в Министерски съвет и бих Ви попитала какви отговорности споделя министъра на търговията като такъв, министърът на промишлеността, в който ресор е хранително-вкусовата промишленост? Проблемите със зеленчукопроизводството са комплексни и те са свързани и не случайно аз попитах днес превантивно Вас като министър за тази информация, за да мога да се ориентирам след това как да питам останалите министри, но ще Ви бъда благодарна, ако Вие сега ми споделите те как споделят колективните общи отговорности в Министерския съвет.
Тревогата ми е за това, защото от летните тревоги на зеленчукопроизводителите, а и сега на хората, които притежават зърно, личи Вашата грижа, Вашата ангажираност, но ние не можем да разберем какво прави министъра на търговията и какво прави министъра на промишлеността. Ето това е първият ми въпрос: как Министерски съвет комплексно партнира за решаването на тези въпроси?
Вторият ми въпрос, който задавам с малко притеснение и тревога: аз разбрах очаквания внос, който, разбира се, в новата ситуация, в която България работи и изискванията и по влизането ни в ЦЕФТА, и като Международен валутен фонд, но все пак има властови ресурс, който вие като Министерски съвет можете да упражните.
Затова аз настоявам, тъй като е достатъчно оскъдна реколтата в планинския регион, ако е възможно този внос да се ориентира към края на годината. Затова искам да Ви чуя по тези два въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Има думата министър Върбанов.
МИНИСТЪР ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: Уважаема госпожо Янкова, аз смятам, че правителството адекватно е реагирало на всички проблеми, които се внасят за разглеждане в Министерския съвет. Смятам, че тук не е необходимо да давам примери, но проблемът, който съществува в момента с пазара на земеделска продукция в България, е комплексен. Наистина аз много пъти съм казвал, че това е една преходна година. Ще ни бъде трудно, но трябва да направим тази крачка към пазарната икономика. И както виждате, ние поемаме всички удари, всички негативи именно заради това, че събрахме в себе си смелост и направихме тази крачка.
Уверявам всички земеделски производители, че това не е тенденциозна политика на правителството, а просто това е правилният път. Оттук нататък пазарът ще диктува цените. Проблемът е свързан с цените и вие много добре го знаете.
Що се отнася до вноса на картофи, смятам, че вносните мита са достатъчно високи, за да не бъдат те конкурентни и да не може да се направи дъмпинг на българското производство. Тук въпросът вече е митницата и останалите органи да си свършат добре работата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на министър Върбанов.
Има думата госпожа Янкова да изрази становище по отговора.
ДОРА ЯНКОВА (ДЛ): Уважаеми министър Върбанов, уважаеми колеги! Днес ние водихме този разговор с единственото мое желание, че не само в избирателния район, а и обикаляйки из страната, тези проблеми се поставят пред нас като народни представители без оглед на политически цвят. Но тук искам да споделя и това, че в Смолянски район в общините Смолян, Чепеларе, Девин, Борино, Доспат и Баните това е въпрос и на препитание. Това също така е и въпрос на връщане на кредитите, които са подведомствени, или пък с които е ангажиран министърът като отговорност.
Затова отново ще споделя своята загриженост. Предстои тепърва реализацията на картофената реколта. Нека, министър Върбанов, поставите така въпроса, че да създадете партньорство. Аз Вас не Ви упреквам, аз търся партнирането с Вашите колеги, така че да се създаде една благоприятна среда в България за реализация на картофената реколта. Защото картофопроизводителите разбират, че има трудности в България в момента, но те очакват реалните опори от Министерския съвет, и не само от Вас, а от всички министри със споделени отговорности в тази посока, и едно наше извинение, че ние сме в труден процес тях не ги топли. Затова поставих този въпрос, за да може със загриженост преди да започне реализацията на картофената реколта той да бъде огледан и просто да бие звънецът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Янкова.
Има думата народният представител Кънчо Марангозов да развие своя актуален въпрос към министъра на здравеопазването господин Петър Бояджиев.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! На 17 септември 1998 г. в централната емисия "По света и у нас" отговорен служител на Министерството на здравеопазването обяви, че училищните лекари в българските училища ще се съкращават, от което произтича и ликвидиране на училищното здравеопазване.
По данни от 1996 г. в училищата работят 465 училищни лекари при 552 за 1990 г. Намалението в годините вероятно ще се обяснява с намаления брой ученици, което не приемам, тъй като училищните лекари в страната от години наред никога не са били достатъчни. Този акт според мен Министерството на здравеопазването предприема в един период, когато заболеваемостта в училищата и сред учениците заема застрашителни размери. Регистрираните заболявания и аномалии при основните профилактични прегледи на учениците през 1996 г. показват, че на 1000 прегледани се откриват в 1-ви клас 212 заболявания и аномалии, в 6-ти клас - 272, в 10-ти клас - 213. Малкото намаление идва от факта, че много ученици не продължават средния курс. Преобладават заболяванията от хипертония, смущения в зрението, затлъстяване, гръбначни изкривявания, болести на щитовидната жлеза, неврози и други. В тези числа не са включени училищата, където близо 25 на сто от децата са опитвали наркотик, а 10 - 11 на сто са пристрастени. По данни на Общинския психодиспансер, Варна всеки трети ученик в града е ползвал наркотик.
Аз не знам дали Ви е известно, господин министър, че регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания на деца до 17 години, което през 1996 г. на 100 000 човека от населението е 47, като за Русенска област е 98, Бургаска - 95, Пловдивска - 71, Варненска - 67, са много над средните за страната.
Увеличава се броят на младежите, негодни за военна служба поради заболявания.
Казаното, че училищното здравеопазване ще се поеме от общопрактикуващите лекари, според мен е гениално управленско недоразумение най-малко по две причини. Първо, още няма изградена мрежа от общопрактикуващи лекари, а за нейното изграждане ще бъдат необходими минимум 10 години. Второ, а и да има, това ще е едно от многото задължения на тези лекари и в никакъв случай водещо в тяхната дейност.
Съществува проект "Здравно образование на младежта" с координатор господин Джеймс Чембърс от служба "Здравно образование", Англия. Вероятно Министерството на образованието и науката счита, че в реализирането на проекта за здравното образование на младежта нямат място училищните лекари.
Моят актуален въпрос, господин министър, е: кои са мотивите за съкращаването на училищните лекари и оттук ликвидирането на училищното здравеопазване? Поемате ли политическата отговорност за този антисоциален акт? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми д-р Марангозов, Вашите констатации и заключения от тези констатации показват гениално неразбиране на проблемите на здравето на нацията най-общо и конкретно на здравето на подрастващите. Но това не ме учудва особено. Вие веднъж твърдите, че реформата в нашето здравеопазване се забавя застрашително, в друг случай твърдите, че с реформата не бива да се бърза, което показва, че Вие действително нямате концепция по тези въпроси, а не можете да предложите и никакви идеи.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Вие имайте концепции, нас ни оставете!
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Ние можем и имаме. И ние затова спечелихме изборите, защото можем. (Ръкопляскания от мнозинството.) Но липсата на концепции, дори на отделни идеи, е нещо характерно за вашата политическа сила. Вие вземате един отделен факт, като предпочитате дори някой неверен факт и на базата на него, след като го извадите от цялостната концепция, започвате произволни интерпретации, защото това можете да правите и това правите.
В подкрепа на това мое твърдение е и това, което чух преди няколко часа, че Законът за здравето на нациите например ще реши проблема за здравето на нацията, че със закон ще се подобри здравословното състояние на българския народ.
Доказателства има много за това, което твърдя дотук, доказателство е и Вашият актуален въпрос.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Значи законите са мимикрия!
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Вие твърдите, че ние закриваме училищните здравни служби. Вие черпите информация от средства за масова информация, в които публикации и предавания се дават по 1 - 2 секунди време за изявление и също така се откъсват нещата от контекста.
Проблемът за училищното здравеопазване се обсъжда в контекста на цялата структурна реформа в доболничната медицинска помощ. В момента в министерството нямаме окончателно решение по този въпрос, нито пък има издаден някакъв нормативен акт.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ, от място): Но учебната година започна.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Едно обаче е ясно и аз искам да ви изясня нашата концепция. Досегашната структура на училищното здравеопазване, задачите, които се поставяха пред него, и начинът, по който те се изпълняваха, е безвъзвратно остарял и неотговарящ на съвременните изисквания и, разбира се, без никаква ефективност. Потвърждение на тези мои думи са фактите, които Вие съвсем точно преди малко цитирахте относно заболеваемостта на учениците и подрастващите в България.
Ясно е, д-р Марангозов, че нито хипертонията, нито болестите на щитовидната жлеза, нито каквито и да било други болести трябва и могат да се лекуват в училище. Ето защо ние имаме съвсем друг подход по този въпрос. Вие роните сълзи за един анахронизъм, който от 30 - 40 години доказа своята неефективност. Ами за тези 30 - 40 години ние не можахме и аз лично съм водил битки в тази насока да променим нещата така, че учениците от 1-ви и от 11-ти клас да не седят на един и същи чин по размери. Но както и да е.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): А сега от два класа учениците стоят в една стая.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Нашата концепция е, че в лечебната дейност в училищата не трябва да се извършват почти никакви действия. За лечебна дейност има други структури, други институции, които ще се грижат за това нещо. Обаче за нас е много по-важно нещо друго. Училищни здравни служби ще има, бъдете спокоен! Те обаче ще имат съвсем други функции и задачи, за които Вие вероятно не подозирате. Аз ще изброя само някои от тях: така наречената промоция на здравето. Това е нужно в нашето училище. Възпитание в хигиеносъобразен начин на живот. А това, най-общо казано, е профилактиката на три четвърти от тези заболявания, които Вие споменахте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Сигурно и добро хранене.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Правилното и рационално хранене.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Как ще стане?
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Защото българският народ, включително и децата, не умеят да спазват правилата на рационалното хранене. И това е може би от стотици години. Половото възпитание. Това ще бъде също една от големите грижи на училищния лекар. Предпазването от СПИН и другите полово предавани болести. Проблемите с наркотиците. Употребата на алкохол, тютюнопушене. И още много подобни дейности, които са много важни според нашите разбирания не само за здравето на децата, а въобще за здравето на нацията. Защото и за това говорим.
Това са за нас стратегическите цели, които ние трябва да решим в училище.
И още нещо, ние отиваме малко по-нататък. Ще съчетаем едното, т.е. работата и въздействието върху учениците в училищата със същите такива неща в семейството. Защото ние предвиждаме, че именно общопрактикуващите лекари, така наречените фамилни лекари, ще имат като най-важни точки в техните задължения именно същите тези неща, които аз изброих, но вече на ниво семейство. Така ние ще можем малко по-цялостно и по-стратегически да обхванем този изключително важен проблем. Защото нито само семейството, нито само училището или някакво друго ведомство може да разреши един толкова труден проблем, който е проблем между другото не само за България, но това ни най-малко не ни успокоява.
Така че, господин Марангозов, така стоят нещата. И аз съм дълбоко убедeн, че това е пътят, по който ние трябва да вървим. Аз Ви благодаря за този въпрос, той е съвсем актуален. Защото в последните дни много сълзи се пророниха, много неистини се казаха и много спекулации се направиха. Благодаря. (Ръкопляскания в мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика има думата господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Господин председател, господин министър! Аз казах, понеже Вие върнахте моя въпрос към министър-председателя, че здравето на нацията не зависи само от закона, а зависи от икономическия растеж и развитие, който вие обещахте в правителството, когато подскачахте. Уви, икономически растеж и развитие няма в България. Но това е друга тема.
Ние сме нямали стратегия. Ние имаме стратегия, господин министър, която Вие не приемате, но тази стратегия е одобрена от Световната здравна организация и е разработена под нейно ръководство. Много добре знаете това. Тази информация, за която Вие говорите, е дадена от отговорен служител на Министерството на здравеопазването. Може да са му предоставили и 2 секунди по телевизията, но този отговорен служител, доколкото знам, е началник-отдел "Доболнична помощ" в Министерството на здравеопазването. Е, той като ще се обърка пред телевизора, кой тогава, портиерът долу ли да даде тази информация на министерството?
Въобще целта е оттегляне на държавата от училищното здравеопазване. Промоция на здраве в училищата без лекар-профилактик не може да се прави.
Колкото за повдигане на ефективността на училищните лекари, да, Вие сте прав, че ефективността в дейността на училищните лекари трябва да се издигне на друго ниво. Но тя няма да се издигне, когато ги махнете от училището и когато пращате там общопрактикуващия лекар покрай другото да прави и това. Имаше един такъв опит преди около 25 - 26 години, когато един министър реши по този начин да го прави. Една от причините да си отиде беше тази. Той си отиде, но училищното здравеопазване остана, независимо че показваше много дефекти и наистина не беше направено както трябва.
Така че чрез ликвидация не могат да бъдат решени проблемите на децата и ще продължава тази жестока заболеваемост, която се появява в училищата. На училището не е нужен лечител, господин министър, това го знаят всички. В училището е нужен лекар, лекар-профилактик, но е нужен и лечител. Един пример: в град Монтана преди известно време едно дете получава шок и за нещастие завършва фатално, докато лекарят слезе от единия етаж на другия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
За дуплика има думата министър Бояджиев.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Марангозов! Вие или не ме слушате, като Ви отговарям и Ви обяснявам някои неща, или не Ви отърва да ги разберете и да ги чуете тези неща. Нали точно за това говорим - за профилактиката. Нали затова говорим, че на нас ни трябват и ще Ви кажа точно какви хора. И ако ги нямаме достатъчно, ще ги обучим. Това са специалисти по хигиена на детско-юношеската възраст. Не става въпрос за джипитата, аз Ви казах къде ще работят джипитата - те ще работят в семейството. Те ще лекуват децата. А в училищата ще има други лекари. Какво неясно има в това?
И още нещо ще Ви кажа - че проблемите на някои спешни състояния, защото и с това се спекулира, да, имало случай в Монтана, където с училищен или без училищен лекар се случил шок и е умряло детето. Но това може да се случи на всеки и на улицата. Няма никаква логика в това. Да, може да падне дете. Ами ние имаме система от спешна медицинска помощ, добре оборудвана, както знаете, достатъчно бърза. Ще има там все пак медицински персонал, който ще се ориентира какво да стане. Но за това, че еди-какво си може да стане, там да стоят лекари с единствена такава задача, аз смятам, че това е най-малкото неразумно и несериозно.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ДЛ, от място): Добре, остават ли училищните лекари? Това не разбрахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Питане от народния представител Кънчо Марангозов към министъра на здравеопазването Петър Бояджиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по дейността и реализацията на средните, полувисшите медицински кадри и медицинските сестри със степен "бакалавър".
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Все пак, не разбрахме ще има ли лекари в училищата или не, но коментара ще го продължим.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! В Република България, по данни от 1996 г., работи 81 643 души персонал с полувисше и средно медицинско образование, който се разпределя, както следва:
- медицински сестри - 51 109;
- фелдшери - 6886;
- акушерки - 6565;
- лаборанти - клинични и рентгенови - 7400;
- зъботехници - 2659;
- помощник-фармацевти - 2190, без тези в частния сектор;
- друг среден медицински персонал - 4830.
Медицинските сестри на 100 хиляди души са 768 при 506 за Австрия, 722 за Дания, 862 за Холандия, 293 за Португалия, 406 за Испания, 974 за Швеция, 80 за Турция. Акушерките са 79 на 100 хиляди население при 29,9 за Дания, 17,0 за Австрия, 8,29 за Холандия, 63,0 за Полша, 58,0 за Турция. По тези показатели ние сме изпреварили редица европейски страни. Днес нашето общество има изключителна потребност от здравни грижи. Здравните грижи се определят като съчетание от медицински и немедицински мероприятия, насочени към здравето, към здравите и към болните членове на обществото. Здравните грижи се осъществяват във всички лечебно-профилактични здравни заведения, домовете на "Дом майка и дете", детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, социални домове, хигиенно-противоепидемичната мрежа, балнеосанаториуми, фитнес центрове, спортни зали, Българският червен кръст, благотворителни и религиозни организации и формации, самоорганизиращи се граждански структури, като Асоциация на диабетиците, Съюз на сърдечноболните и други.
Пред средните и полувисши медицински кадри здравните грижи включват и медицински манипулации, но тежестта пада главно на обгрижването, повтарям, обгрижването на болния в широк смисъл.
В областта на здравните грижи приоритет се дава на тези, които се реализират в първичната и извънболнична помощ - здравно възпитание на населението; осигуряване на рационално хранене, за което Вие говорихте; хигиена на околната среда; професионално-лечебни грижи за майките и децата; имунизации; профилактика на социалнозначимите заболявания, на най-разпространените заболявания и травми; достъп до най-необходимите лекарства; съвременна рехабилитация и др. Тук ролята на средните и полувисши медицински кадри е огромна. Без тях първичната доболнична медицинска помощ едва ли ще се реализира.
В болничната помощ ролята на тези кадри е огромна. Те прекарват до леглото на болния, за да го обгрижат много повече време от лекаря. Вие, като педиатър, господин министър, знаете, че и най-съвременният монитор не може да замени добре обучената медицинска сестра и акушерка; качеството на сестринските грижи, съответстващо на потребностите на болния; непрекъснатостта на наблюдението; лечебното хранене и диетичният режим. Хигиената и противоепидемичните мерки изискват висок професионализъм и отговорност, достатъчно на брой кадри в различните звена на болничната помощ.
В Република България много сестри завършиха образование и получиха степен "бакалавър". Тяхната реализация все още е неясна дори и за медицинската общественост. По време на акредитацията бяха съкратени значителен брой длъжности и кадри със средно и полувисше медицинско образование. В програмата на правителството "България 2001" за дейността на тези кадри не е записано нищо.
Моето питане, господин министър, е - каква е политиката на Министерството на здравеопазването по дейността и реализацията на средните полувисши медицински кадри и на медицинските сестри със степен "бакалавър" в условията на преструктуриране на здравната мрежа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Марангозов! Позволете ми една шега. Аз научих от Вас една нова дума "обгрижване". Вероятно я има в речника на Найден Геров, но аз не я знаех. Благодаря Ви. Но, разбира се, аз се шегувам.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): Има я в публикациите. И в публикации на Министерството на здравеопазването я има.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Сигурно. Това е русизъм или нещо друго.
Извършващата се реформа в здравеопазната система налага преструктуриране на всичките й сектори - извънболничната и болнична медицинска помощ; спешна медицинска помощ; санаторно-курортната дейност. От друга страна, демографската ситуация в страната продължава да е негативна. Годишно населението намалява с около 40 хил. души. Предвид тази ситуация и сравнително добрата осигуреност със среден и полувисш медицински персонал общо за страната Министерството на здравеопазването смята за целесъобразно да се намалява приемът в медицинските колежи.
В резултат на акредитацията общинските и обединени районни болници в страната, чиито първи етап свърши, досега бяха предложени за съкращаване около 17 600 болнични легла, повечето от които неефективни или пустеещи.
В съответствие със стандартите за персонал в здравеопазването по преценка на ръководствата на болниците се пренасочват в други отделения и здравни заведения висш, среден и полувисш медицински персонал. Съкращават се вакантни длъжности, както и лица в пенсионна възраст. Министерството на здравеопазването не е давало указания за конкретни съкращения на персонал. Аз оспорвам Вашето твърдение, че след акредитацията станали масови съкращения на среден и полувисш медицински персонал. Това не отговаря на истината.
След като вече Законът за здравното осигуряване е приет, ще се извърши и коренната реформа в доболничната медицинска помощ, като ще се промени начинът на наемане и заплащане труда на работещите в нея.
Вероятно Ви е известно, че по проект на програма ФАР, съвместно с консултанти от Европейската общност бяха изработени нови учебни планове и програми за всички специалности в медицинските колежи. Тези програми отговарят на изискванията на Европейската общност, като тези за медицински сестри и акушерки са съобразени със специалните директиви на Европейския съюз за придобиване на такова образование. Това ще даде възможност за много по-лесно признаване на тези дипломи за свободно движение на хора и услуги след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.
Като част от този проект бе създадено във висшите медицински училища специализирано обучение на ръководни сестрински кадри и за преподаватели по практика в медицинските колежи. Тези кадри придобиват по-висок образователен ценз - бакалавър. Те могат да се реализират като главни и старши медицински сестри, съответно акушерки, рехабилитатори, лаборанти, зъботехници и т.н.; в публичните и частните здравни заведения; като преподаватели в медицинските колежи; като ръководители на екипи от сестри в първичната здравна помощ и други формации за профилактика, промоция на здравето, рехабилитация, палиативни грижи, ако екипите са съставени от специалисти, завършили медицинските колежи; на длъжности в районните центрове и други общински структури, заемани досега от специалисти със средно или полувисше медицинско образование, както и в някои структури на националните районни здравноосигурителни каси. Това е предвидено да се регламентира и е регламентирано все още като проект в проектозакона за лечебните заведения, който проект вие след броени дни ще имате удоволствие да видите.
По проект на Министерството на здравеопазването и Световната банка предстои обучение на работещите в системата на доболничната медицинска помощ, като е предвидено и специално обучение за медицински сестри, акушерки и други, в това число и за пренасочени от болничните заведения в доболничната мрежа.
В законопроекта за лечебните заведения, за който ви споменах, се предвижда създаване на две нови за нашата страна лечебни заведения - хосписи, за оказване на сестрински грижи за възрастни хора и по домовете и домове за медико-социални грижи. Предвижда се те изцяло да бъдат собственост или да бъдат обслужвани изцяло от такива медицински специалисти с полувисше и висше образование. В тях, както и в болниците за долекуване и продължително лечение, голяма част от грижите ще се оказват от медицински сестри, рехабилитатори и друг среден и полувисш медицински персонал. Те ще преобладават там.
Предстои изработване на здравни карти по райони и за цялата страна, по които се работи и които се регламентират в законопроекта за лечебните заведения, за който вече няколко пъти споменавам. С тяхна помощ сравнително точно ще се определят потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ, необходимият брой вид лечебни заведения, изработването им ще стане след преценка на различни фактори и тези карти ще са инструмент за осъществяване на националната здравна политика. След изработването им ще могат да се направят по-точни прогнози за потребностите от медицински специалисти, в т.ч. и от среден, полувисш и висш медицински персонал. Тогава не само като общ брой ще имаме представа за необходимостта от подобни карти, а за необходимостта във всеки район, във всяка община, във всяко населено място.
Аз смятам, че това е разумният подход към проблема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
За два уточняващи въпроса има думата господин Марангозов.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Здравните грижи се оказват в България от всичките 14 професии, които промовират медицинските колежи.
В бр. 108 на "Държавен вестник", Постановление N 207 от 8 септември 1998 г. се приемат наредби за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование за образователно квалификационната степен "специалист" за специалностите фармация, зъботехник, здравни грижи с висше образование по специалностите акушерка, медицинска сестра, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, фелдшер, санитарен инспектор, ортопедичен техник и масажист за увредено зрение. Тези хора получават дипломи за завършено висше образование с образователна квалификационна степен специалист по специалността "здравни грижи" със съответната професионална квалификация.
Моят уточняващ въпрос, господин министър, Вие отговорихте на една част от него къде ще бъде тяхната реализация, но как ще се определя тяхното възнаграждение? Като на висшисти или като на средни кадри?
И вторият ми уточняващ въпрос. Днес средният и полувисш медицински персонал в страната има едно от най-ниските заплащания на своя труд в цялата бюджетна сфера. Предвижда ли Министерството на здравеопазването промяна във възнагражденията на тези кадри? И можете ли да кажете колко е в момента средната работна заплата на средните и полувисши медицински кадри? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Марангозов.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми д-р Марангозов! Трудно ми е да ви кажа една цифра като средна работна заплата за средните медицински кадри, защото, както ви е известно, в съответните министерски постановления те са разпределени по различни видове болнични заведения на различно подчинение и т.н. Вярно е обаче, че те са изключително ниски. Те са безсрамно ниски. Те са някъде между 90 и 100 хил. лева, Вие сте напълно прав. Вие знаете как стои въобще въпросът за политиката за доходите. Ние като Министерство на здравеопазването в това отношение предприехме според възможностите си мерки в няколко насоки.
Първо, успяхме да осигурим, естествено че чрез Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, едно по-голямо увеличение - 9 на сто - при предишното увеличение на заплатите в бюджетната сфера, което беше около 5 на сто за този вид специалисти със средно образование.
Освен това, успяхме да направим така, че като допълнително възнаграждение от извънбюджетните сметки на болниците могат да се раздават на персонала до 40 на сто от тези извънбюджетни сметки, а беше 30, значи и тук се очаква едно увеличение.
И на трето място, беше предложен от нас текст, който влезе в съответното постановление на Министерския съвет, който гласи, че при намаляване броя на персонала в резултат на структурна реформа фонд "Работна заплата" остава в съответното здравно заведение и се разпределя по нов начин в същото това здравно заведение, а не се връща в бюджета, както беше в миналото.
Това е по въпроса за заплащането.
По другия Ви въпрос аз не мога в момента категорично да отговоря как ще им се заплаща, това ще бъде проблем на Националния рамков договор, когато влезе.
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ, от място): За сестрите с висше образование питам.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Да, ама те са и сестри със средно и с полувисше образование, има и сестри с висше образование със степен "специалист", и сестри с висше образование със степен "бакалавър". И не само сестри, аз като казвам сестри, имам предвид и другите подобни медицински специалисти, да не помисли някой, че става въпрос само и конкретно за медицинските сестри.
Така че тогава именно ще се изясни този въпрос.
Но аз искам, и то не във връзка с Вашия въпрос и моя отговор, да Ви дам един уточняващ отговор, а това е, че тук има пак нещо нередно по моему.
По време на вашето управление се избърза с тази инициатива и едва ли не сега ние ще бъдем изправени пред факта, че всички, които работят в здравеопазването, ще бъдат с висше образование - нещо, което е абсурдно и което е абсолютно безсмислено. Аз не мога да възприема, може би съм консервативен, такова понятие висше образование със степен "специалист". Ами това си е специално образование. Какво значи специалист? Това е нещо като кандидат на науките, някаква измишльотина.
Следователно, ние ще провеждаме обаче следната политика и то, когато имаме точните разчети, ние ще обучаваме медицински специалисти със средно специално образование и според мен те трябва да са преобладаващото мнозинство.
На второ място, ние ще обучаваме сестри с квалификационна степен "бакалавър". Мисля, че е някакво междинно положение, пак от типа на полувисше образование, което е висшист със степен "специалист". Това според мен е ненужно, неефикасно и аз съм дал своето становище в Министерството на образованието и науката при подготовката на Закона за висшето образование да бъде съобразено и аз ще настоявам за това. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате думата, господин Марангозов, да изразите отношение към отговора.

КЪНЧО МАРАНГОЗОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Зададох въпроса за средните и полувисши кадри, след като прегледах една стенограма, отпечатана в луксозна книга, от Национална конференция по здравната реформа в Република България, проведена на 24 и 25 юли 1998 г. От стенограмата от 183 страници за тези кадри, които имат изключително голямо отношение за работа на системата на здравеопазването са отделени точно девет реда. Не страници, а реда. Четири от тях, за да се каже, че сме фаворити в Европа по брой на тези кадри, следователно от това, което чета там произтича, че са излишни. И пет реда за бъдещия Съвет по сестринско дело, в който ще участват старшите медицински сестри. Той съществува и сега под наименованието Съвет на старшите сестри. Вероятно ще му се изменят функциите, в това няма нищо лошо.
За мене едно такова отношение към тези кадри е несериозно. Вие поехте ангажимент току-що с отговора, че със създаването на допълнителни здравни заведения за стари хора, за възстановяване и лечение, за продължително лечение - хосписи, ще се създаде възможност за алтернативна заетост на тези кадри. И аз съм доволен, че Вие пред цялата българска общественост, включително и пред медицинската, поехте ангажимента, че няма да има съкращения.
МИНИСТЪР ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: Не съм поел! Кой е поемал ангажимент?
КЪНЧО МАРАНГОЗОВ: Ами така излезе. С пренасочването им в болничната помощ... (Неразбираема реплика от министър Петър Бояджиев.)
Добре, значи повтарям: министърът каза, че ще има съкращения, с което аз не съм съгласен, защото още в изложението си казах, че в България потребността от здравни грижи е изключително голяма. И това, че ние имаме достатъчен брой подготвени кадри не бива да ни тревожи.
По отношение на специалистите висши кадри. Постановлението току-що излезе. Доколкото ми е известно в чужбина има специалисти от този вид с висше образование, да ги кажем най-общо медицински сестри. Този модел е възприет, както Вие казвате, и се употребява в Европа. Вероятно и оттам е дошъл.
Свърши ми времето. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Марангозов.
С това приключихме парламентарния контрол. Времето, което ни остава, е прекалено малко, поне според мен, за да преминаваме към Закона за съдебната власт.
Съобщения:
Комисията по здравеопазването, младежта и спорта, ще проведе заседание на 30 септември, сряда, от 15,00 ч. в зала 130.
Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще проведе редовно заседание на 30 септември от 15,00 ч. в зала 248.
Следващото заседание на Народното събрание е на 30 септември, сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)

Председател:
  Йордан Соколов

Заместник-председател:
 Иван Куртев

Секретари:
        Христо Димитров
       Свилен Димитров