Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1998-12-03

Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев

Секретари: Атанас Мерджанов и Калчо Чукаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.
На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам точка 1 от днешния дневен ред да бъде: "Проект за решение за освобождаване и избиране на член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията".
Проектът е внесен от госпожа Светлана Дянкова.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 128 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА.
Има думата госпожа Дянкова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА:
"Р Е Ш Е Н И Е
относно освобождаване и избиране на членове на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията

На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 73, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 от ПОДНС Народното събрание

Р Е Ш И:
1. Освобождава Здравко Василев Зафиров като член на Комисията по правните въпроси и законодателство срещу корупцията.
2. Избира за член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията Светлана Христова Бончева-Иванова."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По този проект желае ли някой да се изкаже? Няма желаещи.
Моля, гласувайте проекта за решение.
Гласували 128 народни представители: за 122, против 2, въздържали се 4.
Решението е прието.
За процедура има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение да продължим срока за внасяне на предложение за бюджета до утре. И без това заседанието беше до 20,00 ч. Смятам, че нищо няма да стане, ако удължим срока с един ден. Ще може колегите на спокойствие да направят своите предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Миков.
Има ли някой срещу това предложение? Няма.
Като казвате "до утре", имате предвид и утрешния ден?
МИХАИЛ МИКОВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: До 18,00 ч.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 151 народни представители: за 143, против 7, въздържал се 1.
Предложението е прието. Срокът е продължен и утре до края на работния ден.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Има думата господин Йордан Цонев за чл. 78.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!

"Спиране и възобновяване на сроковете по чл. 77.
Чл. 78. Сроковете за възстановяване по чл. 77, ал. 1, т. 4 и ал. 2:
1. спират при липса на заведено счетоводство съгласно изискванията на Закона за счетоводството и се възобновяват при завеждането му;
2. спират при  липса или непредставяне на документи, задължителни по този закон, или на други документи, поискани от данъчния орган, ако са задължителни за съставяне по силата на нормативен акт и се възобновяват при представянето им на данъчния орган;
3. спират при недопускане на оправомощен данъчен орган до административни, производствени или други помещения, свързани с дейността на регистрираното лице и се възобновяват при осигуряване на достъпа;
4. спират, когато регистрираното лице - доставчик или получател, не може да бъде открито от данъчния орган на посочения от него адрес в заявлението му за регистрация по този закон и се възобновяват при писменото уведомяване от страна на регистрираното лице до данъчния орган за промяната в адреса му;
5. спират, когато данъчен орган констатира обстоятелства, които могат да се счетат за достатъчни за извършено данъчно престъпление или нарушаване на този закон, и сезира органите на МВР или прокуратурата за тях в едномесечен срок от констатирането им и се възобновяват при получаване на официален писмен отказ за образуване на производство от съответните органи или при приключване на образуваното производство."
Предложение на народния представител Иван Николов Иванов - в чл. 78, т. 4 след тирето думите "доставчик или" да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Йордан Цонев - в чл. 78, т. 4 накрая се добавя: "в страната и откриването му от данъчния орган на посочения адрес, с изключение на случаите по чл. 64, т. 7".
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата господин Иван Иванов.
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, не съм член на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Направих това предложение добросъвестно, защото предложеният текст е абсурден. Аз не искам да обяснявам, но при наличието на втори текст, който господин Цонев предложи, макар че става дума за препратка, аз оттеглям предложението си при положение, че приемем предложението на господин Цонев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря.
Тогава първо ще гласуваме предложението на народния представител Йордан Цонев.
Гласували 141 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
При това положение предложението на народния представител Иван Николов Иванов е оттеглено.
Моля, гласувайте чл. 78 с една редакционна поправка: "Сроковете за възстановяване по чл. 77, ал. 1, т. 4 и ал. 2 спират:" и навсякъде в петте точки отпада думата "спират" - тя се изнася в основния текст. Моля да гласувате текста, разбира се с приетата поправка на народния представител Йордан Цонев.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Член 78 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава шестнадесета
Специални процедури за възстановЯВАНЕ НА
ПЛАТЕН ДАНЪК
Възстановяване на платен данък от дипломатически
представителства, консулства, представителства на
междуправителствени организации и членовете на
техния персонал
Чл. 79. (1) Възстановява се при условията на взаимност платеният данък от:
1. дипломатически представителства;
2. консулства;
3. представителства на междуправителствени организации;
4. членовете на персонала на изброените в точки 1, 2 и 3.
(2) Условията и редът за възстановяване по ал. 1 се определят с наредба."
Няма направени предложения по заглавието на глава шестнадесета и чл. 79.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава шестнадесета и чл. 79.
Гласували 138 народни представители: за 138, против няма, въздържали се няма.
Заглавието на глава шестнадесета и чл. 79 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Възстановяване на платен данък от чуждестранно физическо лице
Чл. 80. (1) Възстановява се платеният данък по документи на чуждестранни физически лица, извършили покупки на стоки за лично потребление с начислен данък, след напускане на територията на страната и при условие, че тези стоки се изнасят в непроменен вид.
(2) Условията, документите и редът за възстановяване на данъка по ал. 1 се определят с наредба.
(3) Митническите органи удостоверяват износа на стоките по ал. 1."
Предложение на народния представител Йордан Цонев в чл. 80, ал. 3 накрая да се добави: "чрез заверка на специален формуляр по образец".
Комисията подкрепя предложението по принцип - има нова редакция на чл. 80, предложена от комисията.
Господин председател, ще прочета тук предложението на народния представител Венцеслав Димитров за нов чл. 80а, защото в редакцията на чл. 80, предложена от комисията, се съдържат част от тези предложения:
"Чл. 80а. (1) Възстановява се платеният данък на чуждестранни юридически лица за ползвани услуги с начислен данък на територията на страната.
(2) Възстановяването по ал. 1 може да се ползва само от юридически лица, регистрирани в страни, които възстановяват платения данък на български юридически лица.
(3) Условията, документите и редът за възстановяване на данъка по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите."
Това предложение се подкрепя също по принцип и се съдържа в новата редакция на чл. 80.
Предложение на народния представител Никола Николов за нов чл. 80а:
"Чл. 80а. (1) Възстановява се платеният данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лица за ползвани услуги на територията на страната, когато данъкът е начислен.
(2) Възстановяването на данъка по ал. 1 може да се ползва само от юридически лица, регистрирани в страни, които възстановяват платения данък върху добавената стойност на български юридически лица.
(3) Условията, документите и редът за възстановяване на данъка по ал. 1 се определят с наредба, издадена от Министерството на финансите."
Това предложение също се подкрепя по принцип и се съдържа в новата редакция.
Предложение на комисията за чл. 80:
"Възстановяване на платен данък от чуждестранно лице
Чл. 80. (1) Възстановява се платеният данък върху добавената стойност по документи на чуждестранни физически лица, извършили покупки на стоки за лично потребление с начислен данък, след напускане на територията на страната и при условие, че тези стоки се изнасят в непроменен вид.
(2) Възстановява се платеният данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лица, регистрирани по този данък в страни, които възстановяват данък върху добавената стойност на български юридически лица за ползвани от тях услуги на територията на страната.
(3) Условията, документите и редът на възстановяване по ал. 1 и 2, както и видовете услуги по ал. 2, се регламентират със специални наредби.
(4) Митническите органи удостоверяват износа на стоки по ал. 1 чрез заверка на специален формуляр по образец."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има три предложения, които са приети по принцип.
Господин Николов, Вашето предложение, което е прието по принцип, удовлетворява ли Ви?
НИКОЛА НИКОЛОВ (СДС, от място): Да.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложенията са приети, само са прередактирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцеслав Димитров, защото го няма в залата, за да каже дали приема редакцията, предложена от комисията.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 133 народни представители: за 34, против 57, въздържали се 42.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 80, както е предложен от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 6.
Член 80 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Глава седемнадесета
КОРЕКЦИИ

Корекции на ползван данъчен кредит
Чл. 81. (1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало като данъчен кредит начисления му данък за произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
            (2) Когато регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало като данъчен кредит начисления му данък за получена от него по облагаема доставка услуга, и впоследствие използва резултата от тази услуга за извършване на освободени доставки, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит за получената от него услуга.
            (3) Данъкът по ал. 1 и 2 се начислява на датата, на която е извършена освободената доставка.
            (4) Регистрирано лице, което е приспаднало изцяло като данъчен кредит начисления му данък за произведени, закупени или придобити по друг начин стоки или услуги и впоследствие ги използва както за извършване на облагаеми доставки, така и за освободени доставки, начислява и дължи данък по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на този закон.
            (5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при:
1. прехвърляне на предприятие като цяло по реда на чл. 15 от Търговския закон;
2. приватизационни сделки по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, но без тези по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби;
3. разпореждане с дълготрайни активи от държавата или община по смисъла на чл. 46;
4. даренията по чл. 49."
За заглавието на глава седемнадесета и чл. 81 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава седемнадесета и чл. 81, както са предложени от вносителя.
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава седемнадесета и чл. 81 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Корекции при брак и липси
Чл. 82. (1) Регистрирано лице, което е приспаднало като данъчен кредит начисления му данък за произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки, при установяване на липси или при бракуване на стоките начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
            (2) Данък по ал. 1 се начислява на датата, на която е установена липсата или е бракувана стоката.
            (3) Данъкът по ал. 1 не се начислява при:
1. липси и брак, причинени от непреодолима сила;
2. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоково-материални ценности при тяхното съхранение и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове;
3. технологичен брак в допустимите норми, определени на базата на действащите държавни стандарти, отраслови и заводски нормали и с технологичната документация за съответното производство или дейност."
Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
В чл. 82, ал. 1 накрая да се добави "само при доказани злоумишлени действия от страна на лицето".
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Йордан Цонев:
В чл. 82, ал. 3 да се създаде т. 4:
"4. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството".
Комисията подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 82 моля, гласувайте предложението на народния представител Венцеслав Димитров.
Гласували 130 народни представители: за 32, против 70, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 82, както е предложен от вносителя, с приетото предложение на народния представител Йордан Цонев за създаване на т. 4.
Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
Член 82 с посоченото допълнение е приет.  
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"ЧАСТ ТРЕТА
СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ
Глава осемнадесета
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИ ДОСТАВКИ
ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

Чл. 83. (1) Когато комисионер действа от чуждо име и за чужда сметка, са налице две доставки:
1. доставка между доверителя и третото лице. Датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа за тази доставка се определят по общите правила на този закон;
2. на услуга между комисионера и доверителя; данъчната основа на тази доставка е насрещната престация на комисионера, която включва и обезщетението за извършените от него разходи във връзка с доставката, ако е уговорено такова. Доставчик в този случай е комисионерът. Датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на този закон.
            (2) Когато комисионер действа от свое име и за сметка на доверителя, са налице три доставки:
1. доставка между комисионера и третото лице; датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа за тази доставка се определят по общите правила на този закон;
2. доставка между доверителя и комисионера по повод прехвърлянето на вещните права върху стоката или извършването на услугата - предмет на осъществената от комисионера доставка на третото лице; данъчната основа на тази доставка е равна на данъчната основа на доставката по т. 1; датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1;
3. доставка на услуга между комисионера и доверителя; данъчната основа на тази доставка е насрещната престация на комисионера, която включва и обезщетението за извършените от него разходи във връзка с доставката, ако е уговорено такова; доставчик в този случай е комисионерът; датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на този закон."
Няма постъпили предложения за заглавието на част трета, за заглавието на глава осемнадесета и на текста на чл. 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на част трета, заглавието на глава осемнадесета и чл. 83, както са предложени от вносителя.
Отменете гласуването. Става дума, че всички други членове си имат собствени заглавия, което е много добре като законодателна техника, а чл. 83 няма такова заглавие. Може би другаде ще има такъв случай, например виждам, чл. 82. Така че трябва да ни предложат едно заглавие и тук, за да бъде цялата структура на закона уеднаквена.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, предлагам заглавие на глава осемнадесета "Доставки при условията на комисионен договор", а заглавието на чл. 83 да бъде "Специални разпоредби". На практика това е разчленяване на досегашното заглавие на две.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на част трета "Специални режими", заглавието на глава осемнадесета "Доставки при условията на комисионен договор", заглавие "Специални разпоредби" и текста на чл. 83, както е предложен от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 5.
Заглавието на част трета, заглавието на глава осемнадесета с направените корекции и чл. 83 са приети.
Има още три текста, които досега са приети, които нямат заглавие. Господин Цонев, можете ли сега да ги предложите?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предлагам, господин председател, процедурно да ги прегласуваме. Това са чл. 32, чл. 33 и чл. 72, които сме гласували, но сме пропуснали да им поставим заглавия. Ако приемем сега да ги прегласуваме, ще предложа заглавия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Няма да ги прегласуваме. Само предложете заглавията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: На чл. 32 - това е глава седма, "Облагаеми доставки" - предлагам заглавие "Понятие".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавие на чл. 32 "Понятие".
Гласували 115 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 7.
Заглавието на член 32 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: На чл. 33 - това е глава осма "Освободени доставки" - предлагам заглавие "Видове".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавие на чл. 33 "Видове".
Гласували 113 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на чл. 33 е прието.
Следва чл. 72.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Чл. 72 - това е глава тринадесета, "Данъчен период". Заглавие: "Определение".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавие на чл. 72 "Определение".
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на чл. 72 е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава деветнадесета
ДОСТАВКА НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА, НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, НА ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ И НА АНТИКВАРНИ ПРЕДМЕТИ
Понятия
Чл. 84. По смисъла на този закон:
1. "Стоки втора употреба" са употребявани и индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба:
а) произведенията на изкуството;
б) предметите за колекции;
в) антикварните предмети;
г) благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са;
д) заведените стоки като дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството.
2. "Произведения на изкуството" са предметите, посочени в приложение към правилника за прилагане на този закон.
3. "Предмети за колекции" са пощенски или гербови марки с клеймо или без клеймо, при условие, че не са в употреба, както и колекции и колекционерски предмети, представляващи интерес от гледна точка на зоологията, минералогията, анатомията, историята, археологията, палеонтологията, етнографията или нумизматиката (тарифен № 970500000).
4. "Антикварни предмети" са предметите, различни от произведенията на изкуството и колекционерските предмети, които са на възраст над сто години (тарифен № 970600000).

Дилър
Чл. 85. (1) "Дилър" по смисъла на тази глава е регистрирано лице, което придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики и ги продава само или ги предлага за продажба чрез публичен търг, независимо дали действа за себе си или от името и за сметка на друго лице по силата на договор, по който се заплаща комисионна за продажбата.
(2) Регистрирано лице, което извършва дейност по ал. 1, има право да избере режима на облагане по тази глава.
(3) Правото на избор се упражнява чрез подаване на заявлението за промяна на данни и не може да се променя до последния ден на календарната година, следваща тази, през която е упражнено правото на избор по ал. 2.
(4) Регистрирано лице, което извършва дейността по ал. 1 и не е упражнило правото си на избор, прилага общите разпоредби на този закон.

Място на изпълнение на доставките по тази глава
Чл. 86. "Място на изпълнение на доставки" по смисъла на тази глава е мястото, където се намира седалището на дилъра, или обектът, от който той извършва такива доставки.

Данъчна основа на доставка по тази глава
Чл. 87. (1) Данъчната основа за начисляване на данъка при доставка от дилър по тази глава е маржът на цената.
(2) Маржът на цената е равен на разликата между продажната цена и покупната цена за регистрираното лице, която за целите на този закон не може да бъде отрицателна величина и се определя общо за данъчния период за изброените в чл. 84 стоки.
(3) Продажната цена за целите на този режим включва всичко, което дилърът е получил или ще получи от купувача, включително финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците, митата, налозите и таксите, както и еднократните разходи като комисионна, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, които дилърът е включил, без данъка по този закон.
(4) Продажната цена при продажба чрез публичен търг е най-високата цена, предложена на търга, по силата на която лицето става собственик. В този случай данъкът се счита включен в нея.

Право на данъчен кредит на дилърите
Чл. 88. (1) Дилърите нямат право на приспадане на начисления им данък по повод придобиването или вноса на вещи втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики.
(2) Дилърите имат право на данъчен кредит за придобитите или внесени от тях други стоки и услуги, които използват само за извършване на доставки по тази глава.
(3) Ползваният данъчен кредит по ал. 2 общо за годината не може да превишава общия размер на начисления от дилъра данък за доставки по тази глава.

Документиране и отчитане на доставките от дилъра
Чл. 89. (1) Регистрираните лица - дилъри, документират и отчитат доставките си по тази глава, както и дължимия за всеки данъчен период данък по ред, определен в правилника за прилагане на този закон.
(2) Дилърът подава годишна справка-декларация, с която определя и коригира размера на ползвания през годината данъчен кредит на основание чл. 88, ал. 3 по ред и начин, определени в правилника за прилагане на този закон.

Облагаем оборот на дилъра
Чл. 90. Облагаемият оборот на дилъра от доставки по тази глава е от сбора от декларираните и обложени маржове.

Начисляване на данък за наличните стоки при            прекратяване на регистрацията на дилър
Чл. 91. (1) Прекратяването на регистрацията на дилъра се извършва при общите условия на този закон за дерегистрация, освен когато в друг акт е предвидено друго.
(2) При прекратяване на регистрацията дилърът дължи данък върху наличните стоки по тази глава. Размерът на данъка се определя на базата на средния марж, реализиран от дилъра за не повече от последните 12 месеца преди датата на дерегистрация.
(3) Редът и начинът за определяне на средния марж и дължимият данък по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на този закон.
(4) При прекратяване на регистрацията дилърът дължи данък по общия ред за наличните активи, за които е ползвал данъчен кредит по общия ред на този закон."
По заглавието на глава деветнадесета и чл. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 91 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В чл. 84, т. 3 и 4 накрая в скоби има тарифен № 9705 00 00 0 и тарифен № 9706 00 00 0. Тези текстове трябва да отпаднат. Те нямат място в закон.
Моля, гласувайте заглавието на глава деветнадесета, чл. 84 до 91 включително със заглавията към тях, без думите "тарифен № 9705 00 00 0" и "тарифен № 9706 00 00 0" в чл. 84, т. 3 и 4, както са предложени от вносителя.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на глава деветнадесета и чл. 84 до 91 включително със заглавията към тях са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Глава двадесета - Освобождаване на облагаеми доставки от данък по силата на международни договори, спогодби, конвенции и други подобни."
Предлагам ново наименование на глава двадесета, а във връзка с това, че и чл. 92 няма заглавие, ще предложа и на него.

"Глава двадесета
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПО СИЛАТА НА
МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, СПОГОДБИ,
КОНВЕНЦИИ И ДРУГИ ПОДОБНИ

Освобождаване на облагаеми доставки
Чл. 92. Когато в международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред, е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект, освобождаването от данък или възстановяването на платен данък по повод придобиването на стоки или услуги във връзка с такава доставка се извършва по ред, определен с Правилника за прилагане на този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава двадесета - "Освобождаване от данък по силата на международни договори, спогодби, конвенции и други подобни", следва заглавие на чл. 92 - "Освобождаване на облагаеми доставки" и текста на чл. 92 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 105 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 7.
Заглавието на глава двадесета и чл. 92 с неговото заглавие, както бяха предложени, са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ
Глава двадесет и първа
ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ

Понятие
Чл. 93. (1) Данъчни документи по смисъла на този закон са:
1. данъчна фактура;
2. данъчни известия към данъчна фактура;
3. опростена фактура;
4. известия към опростена фактура.
            (2) Данъчните документи се издават от регистрираното лице-доставчик в срок до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие и се отразяват в счетоводството и в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени.
            (3) Данъчните документи се издават най-малко в два екземпляра.
            (4) Данъчните документи се издават задължително при поискване от страна на получателя по доставката.
            (5) Получените данъчни документи от получател по доставка се отразяват в счетоводството му за данъчния период, в който са получени.
            (6) Поправки и добавки в данъчни документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени данъчни документи се анулират. Същите документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при лицето, издало документа.
            (7) В случаите по ал. 6 се издават нови данъчни документи.
            (8) Данъчните документи, издавани по реда на този закон, се съхраняват за срок от 5 години от изтичането на данъчния период, за който се отнасят.
            (9) При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчни документи регистрираното лице незабавно уведомява писмено данъчната служба за тези обстоятелства.
            (10) Данъчните документи могат да се издават ръчно и автоматизирано.

Данъчна фактура
Чл. 94. (1) Данъчната фактура е частен писмен документ, издаван от регистрирано по този закон лице, за удостоверяване от него на възникнало облагаемо данъчно събитие и начислен данък.
            (2) Данъчната фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по този закон лице.
            (3) Освен реквизитите по чл. 8, ал. 1 от Закона за счетоводството данъчната фактура задължително следва да съдържа:
1. 10-разряден номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. гриф "Оригинал" на първия екземпляр;
3. данъчната основа на доставката на отделен ред;
4. в случаите, когато сумата, дължима на доставчика от получателя е различна от данъчната основа, тази сума също се отразява на отделен ред за информация;
5. размера на начисления за доставката данък на отделен ред.

Данъчни известия към данъчни фактури
Чл. 95. (1) Изменението на данъчната основа на облагаема доставка, за която е била издадена данъчна фактура, и изменението на размера на начисления данък се документират с данъчно дебитно или данъчно кредитно известие, като се посочва и основанието за изменение. Данъчното известие се издава само към издадена данъчна фактура.
            (2) Данъчните известия са:
1. данъчно дебитно известие - данъчен документ, с който се отразяват увеличението на данъчната основа и начисленият данък на документирана с данъчна фактура облагаема доставка;
2. данъчно кредитно известие - данъчен документ, с който се отразяват намалението на данъчната основа и начисленият данък на документирана с данъчна фактура облагаема доставка.
          (3) В случаите, при които на възникнало данъчно събитие е издадена данъчна фактура и впоследствие настъпи обстоятелство, по силата на което се обезсилва това данъчно събитие с обратна сила, се издава данъчно кредитно известие към датата на възникване на това обстоятелство.

Реквизити на данъчните известия
Чл. 96. Реквизитите, които трябва да съдържат данъчните известия са:
1. всички задължителни реквизити за данъчната фактура;
2. допълнително отбелязване "Данъчно дебитно известие" или "Данъчно кредитно известие";
3. основание за изменението, както и номерът и датата на данъчната фактура, към която е издадено известието.


Опростена фактура
Чл. 97. (1) Опростената фактура е писмен частен документ, издаван от регистрирано лице - доставчик на стоки и услуги, за възникнало данъчно събитие, за което не се начислява данък.
(2) Опростената фактура се издава от регистрирано по този закон лице, когато доставката е освободена независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по този закон лице.
(3) Освен реквизитите по чл. 8, ал. 1 от Закона за счетоводството опростената фактура задължително следва да съдържа:
1. десетразряден номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. основанието, поради което не се начислява данък.
(4) Когато се издава опростена фактура за доставка, по която е начислен данък, счита се, че отразената в документа сума включва начисления данък.
(5) Опростена фактура се издава и в следните случаи на облагаеми доставки:
1. при износ по смисъла на чл. 14;
2. при безвъзмездни доставки;
3. при извършена облагаема доставка, за която не е поискана данъчна фактура;
4. при доставки по смисъла на чл. 62;
5. при доставка по реда на част трета, глава деветнадесета.
Известие към опростена фактура
Чл. 98. (1) При изменение на данъчната основа на освободена доставка или в случаите по чл. 97, ал. 4, когато е била издадена опростена фактура, изменението на данъчната основа се документира с дебитно или кредитно известие, като се посочва и основанието за изменението. Известието се издава само към издадена опростена фактура.
(2) Дебитното известие е документ, с който се отразява увеличението на данъчната основа на документирана с опростена фактура освободена доставка или в случаите по чл. 97, ал. 4.
(3) Кредитното известие е документ, с който се отразява намалението на данъчната основа на документирана с опростена фактура освободена доставка или в случаите по чл. 97, ал. 4.
(4) В случаите, при които за възникнало данъчно събитие е издадена опростена фактура и впоследствие настъпи обстоятелство, по силата на което се обезсилва това данъчно събитие с обратна сила, се издава кредитно известие към датата на възникване на това обстоятелство.
Реквизити на известията към опростена фактура
Чл. 99. Реквизитите, които трябва да съдържат известията, са:
1. всички задължителни реквизити за опростената фактура;
2. допълнително отбелязване "дебитно известие" или "кредитно известие";
3. основанието за изменението, както и номерът и датата на опростената фактура, към която е издадено известието."
По част четвърта, глава двадесет и първа, наименованията и членове от 93 до 99 включително няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавията на част четвърта, на глава двадесет и първа и членове от 93 до 99 включително, със заглавията към тях, както са предложени от вносителя.
Гласували 117 народни представители: за 103, против 7, въздържали се 7.
Заглавието на част четвърта, глава двадесет и първа и членове от 93 до 99 включително, със заглавията към тях, са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава двадесет и втора
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Справка-декларация
Чл. 100. (1) Справката-декларация е документ, в който регистрираното лице е длъжно да декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения.
(2) Справката-декларация се съставя в два екземпляра по образец, определен с правилника за прилагане на този закон.
(3) За всеки данъчен период регистрираното лице е длъжно да подаде справката-декларация в съответната данъчна служба до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.
(4) Справката-декларация се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило и получило доставки на стоки и услуги или внос за този данъчен период.
(5) При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на регистрираното лице данъчният орган може да удължи срока за подаване на справката-декларация до изтичането на следващия данъчен период."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте глава двадесет и втора, със заглавие "Други документи" и чл. 100 с неговото заглавие, както са предложени от вносителя.
Гласували 110 народни представители: за 101, против 3, въздържали се 6.
Заглавието на глава двадесет и втора и чл. 100 с неговото заглавие са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Годишна справка-декларация

Чл. 101. (1) Регистрирано лице, което е извършило за годината както облагаеми, така и освободени доставки, подава и годишна справка-декларация по образец до 15 април включително на следващата година в съответната данъчна служба.
(2) Сроковете и редът за внасяне или възстановяване на резултат, посочен в годишната справка-декларация се определят с Правилника за прилагане на закона.
(3) При прекратяване на регистрацията по този закон регистрираното лице не подава годишна справка-декларация за годината, в която регистрацията му е прекратена."
Предложение на народния представител Венцеслав Димитров - в чл. 101, ал. 2 да отпадне или да се замени с подходящ текст.
Комисията предлага следната нова редакция на ал. 2, за която Венцеслав Димитров е предложил да отпадне или да се замени с подходящ текст:
"(2) Данъкът за внасяне или за възстановяване, посочен в годишна справка-декларация, се внася или възстановява в срок три месеца от датата на подаване на годишната справка-декларация, в която е посочен."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля гласувайте чл. 101 със заглавието към него и с предложената от комисията ал. 2.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
Член 101 с предложения от комисията текст на ал. 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Касова бележка (фискален бон) от фискално устройство

Чл. 102. (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговския обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.
(2) Касовата бележка е документ, регистриращ доставка на стока и услуга в търговския обект, по която се заплаща в брой, с чек, ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства.
(3) Прилагането на този член, както и редът и начинът за издаване на касови бележки, технически и функционални изисквания, одобряването, въвеждането в експлоатация, отчитането, сервизът и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива) и понятието за търговски обект се регламентират с наредба.

Митническа декларация

Чл. 103. (1) Митническата декларация е писмен митнически документ, удостоверяващ съответното митническо оформяне.
(2) Задължителните реквизити, които съдържа документа по ал. 1, са определени от Закона за митниците и нормативните актове по прилагането му.

Отчетни регистри

Чл. 104. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително регистрите "Дневник за покупките" и "Дневник за продажбите".
(2) Получените данъчни документи по доставки, по които регистрираното лице е получател, се отразяват в "Дневника за покупките".
(3) Издадените данъчни документи по доставки, както и начисленият данък, без да е издаден данъчен документ, когато регистрираното лице е изпълнител, се отразяват в "Дневника за продажбите".
(4) Регистрите по този член съдържат задължителни реквизити, определени с Правилника за прилагане на този закон.
(5) Регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец заедно със справката-декларация за данъчния период копие от регистрите по ал. 1. Информацията от регистрите по този член регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец заедно със справката-декларация данъчния период и на магнитен носител по параметри, определени в Правилника за прилагане на този закон."
По членове 102, 103 и 104 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: В ал. 5 второто изречение нещо не е гладко.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Може би да се добави предлогът "за" преди думите "данъчния период"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Липсва някакъв предлог.
ЕДУАРД КЛАЙН (СДС): Господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам в ал. 5 второто изречение да се прередактира така:
"Регистрираното лице е длъжно всеки месец да подава информацията от регистрите по този член, заедно със справката-декларация..." и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не е "и т.н.", а го прочетете точно без "и т.н.".
ЕДУАРД КЛАЙН: "...заедно със справката-декларация за данъчния период...". Оттук нататък вече не е ясно.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ал. 5 става:
"(5) Регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец заедно със справката-декларация за данъчния период копие от регистрите по ал. 1. Информацията от регистрите по този член регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец заедно със справката-декларация за данъчния период и на магнитен носител по параметри, определени в Правилника за прилагане на този закон."
Значи справката-декларация е едното нещо, което подава, а другото е - на магнитен носител параметрите, които са определени тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Не, ал. 5 трябва да се оправи, защото, първо, има повторение. В първото изречение се казва: "регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец заедно със справката-декларация за данъчния период копие от регистрите". Втората алинея отново говори "информацията от регистрите по този член регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец", но това е казано в предходното изречение. Защо да се повтаря?
Десет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
От името на парламентарна група думата има господин Бойков.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще ви прочета една декларация от името на Парламентарната група на Евролевицата.
"Политическият съвет и Парламентарната група на българската Евролевица подкрепят исканията на стачкуващите миньори от "Горубсо" - Златоград, за недопускане ликвидацията на дружеството.
Ние призоваваме министъра на финансите на Република България господин Муравей Радев да преразгледа своята Заповед № 492 от 20 ноември 1998 г. и в съответствие с програмата за устойчиво развитие на рудодобива до 2015 г., разработена от Министерството на промишлеността, и предложението на миньорите да се намери икономическо издържано решение за запазване на дружеството.
Ние сме убедени в добронамереността на стачкуващите миньори и единственото им желание за резултатни преговори в името на житейските интереси на техните семейства, в името на неписаните човешки закони. Не трябва да се допуска взривяване на социалния мир.
София, 3 декември 1998 г.". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря, господин Бойков, но когато се говори от името на парламентарна група, трябва точно да се казва наименованието. Парламентарна група на българска Евролевица няма. Има Парламентарна група на Евролевицата.
Продължаваме със законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, уважаеми колеги, предлагам нова редакция на ал. 5 на чл. 104:
"(5) Регистрираното лице е длъжно да подава всеки месец заедно със справката-декларация за данъчния период копие от регистрите по ал. 1 и информацията от регистрите по този член на магнитен носител по параметри, определени в Правилника за прилагане на този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте от чл. 102 до 104 включително, със заглавията към тях, с направеното редакционно уточнение на ал. 5 на чл. 104, с останалата част, както е предложена от вносителя.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
Членове от 102 до 104 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Глава двадесет и трета
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
НА ДАНЪКА
Счетоводно отчитане
Чл. 105. (1) Аналитичното отчитане на данъка може да се организира според потребностите за попълване на данъчната декларация и различните режими на начисляване и възстановяване на данъка.
              (2) Документите по този закон задължително се съставят и осчетоводяват в предвидените срокове.

Счетоводно записване
Чл. 106. Регистрираните лица по този закон прилагат задължително двустранно счетоводно записване, с изключение на физическите лица, които не са търговци."
Няма направени предложения по заглавието на глава двадесет и трета и чл. 105 и 106.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава двадесет и трета и чл. 105 и 106 със заглавията към тях, както са предложени от вносителя.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава двадесет и трета и чл. 105 и 106 са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"ЧАСТ ПЕТА
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Глава двадесет и четвърта
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТОЗИ ЗАКОН

Понятие за регистрация по този закон
Чл. 107. (1) Регистрацията по този закон е специфична процедура и е неразделна част от общата данъчна регистрация по Закона за данъчното производство.
              (2) Регистрацията по този закон е задължителна и по избор."
Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на част пета, заглавието на глава двадесет и четвърта и чл. 107 със заглавието към него, както са предложени от вносителя.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Заглавието на част пета, глава двадесет и четвърта и чл. 107 с неговото заглавие са приети.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Задължителна регистрация
Чл. 108. (1) Всяко лице с облагаем оборот 75 млн.лв. или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
              (2) Облагаем оборот по смисъла на този закон е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки. Всяко лице задължително определя своя облагаем оборот след изтичането на всеки календарен месец.
              (3) Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал. 1.
              (4) При определянето на облагаемия оборот се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие.
              (5) Получените аванси по облагаеми доставки се включват при определянето на облагаемия оборот."
Предложение на народния представител Йордан Цонев:
В чл. 108:
1. В ал. 2 в края на първото изречение точката се заличава и се добавя: "с изключение на облагаемите със ставка нула".
2. В ал. 5 след думите: "по облагаеми доставки" се добавя "с изключение на облагаемите със ставка нула".
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Стефан Стоилов:
В чл. 108 се създава нова ал. 1:
"(1) Регистрацията по този закон за лица с оборот под 75 млн. лв. е доброволна."
Досегашните алинеи стават ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По предложението на народния представител Стефан Стоилов има думата господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Дискусии по тази тема имаше неколкократно и в пленарната зала по различни поводи, и в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол. Улавял съм склонност у редица колеги да се отиде към решение на този въпрос, но като че ли надделява едно настроение да се "помага" на администрацията за по-добро събиране на данък добавена стойност".
Вярно ли е това? Аз се съмнявам в тези доводи и аргументи, тъй като последните две години показват, че има известно подобрение в постигането на съотношение постъпление по данък добавена стойност към брутния вътрешен продукт. Но това става за сметка на въвеждането на други фактори в действие, от една страна. От друга страна, в този парламент много години подред всички парламентарни групи правят декларации за своята заинтересованост да бъдат подпомагани малките и средни фирми. Обещава се законодателство, обещава се правителствена политика. Този текст на закона има отношение именно към малките фирми, особено онези, които инвестират. И тъкмо в момента на инвестиция на старта се нуждаят от облекчения. Вярно е, че в закона е предвидено при достигането на този праг от 75 млн. задействане на механизма на данъчния кредит и за тях. Но много ви моля да обърнете внимание: големият проблем на голямото число малки и средни фирми е именно на старта, когато с цената на всичко се търсят средства, за да се започне някаква стопанска дейност.
Струва ми се, че запазването на този режим и за 1999 г. е резултат повече на желанието на министерството да си създава удобства, отколкото едно решение, което наистина затваря врати за далавери.
Всичко онова, което беше съобщено през 1998 г. във връзка с опитите за отклоняване от плащането на данък добавена стойност, за източване на средства от бюджета чрез механизма на данъчния кредит, е свързано не толкова и не главно с малките фирми, а с по-други играчи на пазара.
И накрая, две години са достатъчно време, за да се вземе едно решение, което ни приближава към европейската практика, която в преобладаващия брой случаи предвижда един режим на свободно дерегистриране тогава, когато сметката на съответната фирма показва, че за нея е по-изгодно, намирайки се под определен праг, да не се регистрира по данък добавена стойност. Но именно след като си направи сметка. И обратно. Когато нейният интерес диктува тя да влезе в системата на този данък, да се регистрира.
Твърде много уют с редица норми в данъчното законодателство през тази есен се създава за Министерството на финансите. Но цената на този уют, на този комфорт са по-големи или по-малки удари спрямо фирмите, спрямо данъкоплатците. Това е безспорен факт. Неслучайно от всички парламентарни групи в изказванията звучаха такива моменти.
Затова аз ви моля, нека 1999 г. да бъде началото на въвеждането на тази модерна европейска практика - на доброволно дерегистриране по данъка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Друг желае ли да вземе думата?
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Аз съм направил предложение по следващия - по чл. 110, но то е в този смисъл, господин председател - за доброволна регистрация и за отпадане на прага.
Така че, за да не се накъсва дискусията, смятам, че тук му е мястото и затова поисках думата, ако не възразите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Имате думата.
РУСИ СТАТКОВ: Да, благодаря Ви.
Много се говори през последната година за този праг и аргументите могат да се сведат до няколко. Позволявам си просто да припомня това, за да може наистина всеки един да вземе своето решение.
Не толкова и само от Демократичната левица и от опозицията, а на всички експерти, свързани с данъчното производство, с данъците, основният аргумент е, че създавайки праг, се изолират определени субекти и че икономическата среда фактически става за едни благоприятна, за други - неблагоприятна.

Този аргумент, повтарям, не е плод на разсъжденията само на отделни дейци от Демократичната левица. Случаите на изолация не са единични. Фактически данъчният кредит за малките, за тези, които нямат оборот от необлагаеми стоки, защото има и освободени, става дума за такъв оборот, тъй като ни се казва: ама, те много лесно могат да направят оборот, напротив, има и необлагаеми стоки. Значи за тези малки и средни фирми фактически невъзможността да бъдат регистрирани, ги принуждава те да се явяват краен потребител и да калкулират в цената всичко онова, което се нарича данъчен кредит и да не могат да го приспаднат. Това, от една страна.
Господин Цонев в няколко разговора, които сме имали и с негово участие, се мъчеше да ни убеди, че едва ли не те имат полза, тъй като цената не се повишава съществено. Напротив, повишава се съществено и ние имаме много предложения от фирми в тази посока.
Освен това, говорейки за изолацията на тези фирми, онези, които приспадат данъчния кредит, не желаят да работят с подобни стопански субекти, защото веригата се накъсва - едните могат, другите не могат да приспадат. Това е още една трудност. Реално политиката, която всички ние декларираме, в това число и вие, колеги отдясно, за подкрепа на малкия и средния бизнес, не намира реално изражение в тази много съществена, бих казал, изключително важна част. Вие отлагате, и това е следващият аргумент, отлагате с основен аргумент невъзможност за контрол.
Уважаеми колеги, този аргумент миналата година беше изтъкнат във връзка с борбата с нарушенията, със злоупотребите с данъчния кредит от отделни фирми. Тогава вие обещахте информационна система. Какво всъщност обаче направихте? Средствата за тази информационна система "се изядоха" за неефективни, необмислени разходи. Това, което стана с обработката на данъчните декларации, без анализ от страна на Министерството на финансите, възлагане на една фирма, разходи допълнително на милиарди, които трябваше да отидат за информационна техника, аз съм го казал много пъти, хиляда компютъра можеха да се купят, да се направи идеална връзка с регионалните структури на данъчната администрация и не само за местните данъци и такси, в това число и за данък "Сгради", а и всички други да бъдат контролирани, процесът да бъде съвсем различен.
Сега се отделят нови милиарди в рамките на този бюджет. С това вие обяснявате част от повишаването на администрацията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ (встрани от микрофоните): Това няма нищо общо.
РУСИ СТАТКОВ: Има, господин Цонев! Има, защото се разхитиха средства и фактически отново се разхищават, а системата не се създава, защото това ви е аргументът - ние нямаме такава система, която да контролира.
В комисията и на други места ни бяха дадени примери какво всъщност представлява тази част от данъчния кредит, която се възстановява за износ, и друга, която не се възстановява.
Като трети аргумент аз смятам, че наистина малка част от дребните и средните фирми са тези, които са нарушители, дори бих казал, символична част.
И четвъртият аргумент - от гледна точка на събираемостта на данък добавена стойност. Да, данък добавена стойност тази година има повишение, но то не е на базата на онази събираемост, която се залагаше, господин Цонев - 65 и нагоре, 75. То дойде главно и предимно от това, че онова, за което настоявахме отдавна, се направи - митниците да се облагат с данък добавена стойност. Оттам дойде и сериозният приход. Не идва от това, че сме се справили с онези, които нарушават. Още повече, че тази година вие не можахте, имам предвид данъчната администрация, да направите никакви ревизии почти във връзка с това, че всички данъчни служители бяха заети с проверка на данъчните декларации.
Така че няма смисъл да търсим мотиви и аргументи там, където не са, а подкрепете нашето предложение да има свободна регистрация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата господин Йордан Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, първо, искам да помоля господин Статков, когато говори от трибуната, да се обръща към председателя и към колегите народни представители, а не към мен, защото това е обидно за колегите в залата. Това първо.
Второ, нека да не цитираме неща, които не сме казвали, или сме ги казали в друг контекст. И за да бъда абсолютно точен, ще кажа още веднъж нашите аргументи за въвеждането на тази задължителна дерегистрация под 75 млн. или задължителната регистрация над 75 млн., за да не се спекулира с това.
Аргументът ни е не че малки и средни фирми източват ДДС, а че фирми-фантоми го източват. И това, което каза проф. Стоилов тук - малките и средни фирми не са основният проблем по отношение престъпната реализация на това източване на ДДС, е абсолютно правилно. Никога не сме казвали, че малките и средни фирми са такива. Но какво става, когато една голяма фирма, както ние ги наричаме - "акули", си регистрира една нова фирма? Тя е фирмата-фантом, тя в случая се явява под 75 млн., защото е нова. Никога не сме твърдели, че малки фирми, които се занимават с търговия или занаяти, се занимават с източване на ДДС. Просто няма начин да бъдат ограничени фирмите-фантоми, да бъдат проверени при първата им сделка, която се оказва и последна, с реализацията и с вземането на данъчния кредит няма никакъв начин, освен да ги накараме да се регистрират след определено натрупване на оборот. Защото натрупването на оборот оставя следи, проф. Стоилов. Оставя следи и по тези следи ние ги хващаме кои са. А една фирма, която няма никакъв оборот, която е регистрирана вчера, днес прави една сделка за 10 млн. марки, получава 1 млн. марки данъчен кредит и утре я няма, няма никакви материални следи от нея. Затова сме го въвели този праг, не за друго. И с ясното съзнание, че определена част от българския бизнес, някои фирми, и то не всички от малките, тези, които стоят по средата на някакъв производствен или търговски процес, те са пострадали. Повтарям, знаем го и го признаваме, за да не спекулирате, че търсим други аргументи. Да, ние го признаваме. Те са пострадали. Казвам го за 50-и път от тази трибуна, за да няма спекулации. Можете спокойно да го кажете на вашите избиратели - че ние го признаваме.
Няма друг начин. Тук има конкуренция на интереси, има приоритет. Ние смятаме, че интересът на държавата, ако бъде разрешен този праг, ще бъде много сериозно наранен. А в интереса на държавата е и интереса на онези малки фирми, на онези средни фирми, на всички хора и т. н., и т. н. Затова именно предлагаме да остане. И пак казваме, това е временна мярка. Тогава, когато стане възможно всичко това, за което говоря, тази мярка ще отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата господин Жорж Ганчев за първа реплика.
ЖОРЖ ГАНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Аз уважавам усилията на господин Цонев, но го съжалявам, че като бизнесмен, който разбира, че трябва диференцирано ДДС, за да можем да помогнем на нашия български бизнес, не можа да се пребори в Министерския съвет наистина господата да разберат, че българската книга трябва да се освободи, че 6% ДДС трябва да се налага върху неща като важни продукти - като хляб, като сирене, като масло и така нататък, 12% ДДС трябва да се облага върху други специализирани стоки до 16% максимум. Съжалявам, че разбира, но не можа да се пребори.
Да си говорим за държавата, понеже споменахте три пъти държавата. Държавата, господин Цонев, ако сте дясно християндемократическо правителство, държавата трябва да започне да се свива. Държавата трябва да бъде регулатор и да остави икономиката да командва политиката и бизнесът да бъде освободен, а не опекуните на едно правителство да мародерстват бизнеса точно както и комунистите го правеха, точно както и други фашизирани господа в Южна Америка се опитаха и се издъниха и тогава смениха системата.
Затова ви умолявам с абсолютно чиста съвест, направете държавата колкото се може по-малка и я направете само регулатор, а икономиката оставете да командва политиката. Иначе всичко друго е приказки. Господата в дребния, средния и семейния бизнес не си получават ДДС-то обратно навреме. Знаете го най-добре, Вие сте минали през месомелачката и сте го изпитали. Помогнете като човек в бизнеса. Наистина в тази насока хората чакат помощта на политиците и на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Ганчев.
Втора реплика, господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев! Може и сто пъти да повтаряте едно и също нещо, от това то не става по-убедително. Нали утре, тоест след година - две, ние ще минем към една практика, която е универсална и тогава ще има опити чрез фантомни фирми да се ползва механизмът на данъчния кредит?
С други думи данъчната администрация не е като да отидеш на бал с маски и да консумираш само леко настроение. Тя затова е създадена - за да работи, но тя винаги има пред себе си проблеми. И нали затова се разходват средства - за създаване на информационни системи, трето, пето, десето и т.н., и т.н. Няма време да се разпростираме.
Тоест, достатъчно бяха тези две години, за да се създаде определен опит и подходи при работата с тези, както вие се изразявате удачно - фантомни фирми.
И приключвам. Рано или късно ще трябва да се отиде към тази практика. Не може непрекъснато наличието на такива фирми да бъде оправдание. И понеже признавате, че им е трудно и не е въпрос за избирателите - вие имате претенции, че сте много повече свързани с бизнеса, отколкото ние - но щом се говори, че малките фирми и във връзка с инвестициите, и във връзка с това, че големите фирми ги пренебрегват като такива партньори, в отношенията, с които не може да бъде ползван механизмът на данъчния кредит, значи беше време при опита ни да работим за съживяване на всички сектори на икономиката, да отидем към такова решение. Това е основният мотив. Няма никакви мотиви от втори, трети и четвърти ред. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Стоилов.
За трета реплика думата има господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Не съм искал да засегна никого, господин Цонев, но може би преувеличих Вашата роля, като Ви цитирах като основен опонент в това, което една година говорим. И в този смисъл се радвам, че Вие еволюирате. Вие днес, за разлика от един "Отзвук", в който твърдяхте противното, че няма отражение за малкия бизнес и че не се изолира, говорите, че ... Кажете ясно и чрез нас даже на избирателите, че да, те са изолирани, те търпят удари.
Следователно, след като всички признаваме това, трябва да направим крачката, която е необходима преди всичко за нашия, за българския бизнес и, разбира се, на следващо място за унифициране законодателството ни с европейското. Защото, уважаеми колеги, това е едно от нещата, които трябва да направим, а има и други във връзка с данък добавена стойност. И за съжаление не ги правим.
И на следващо място, господин Цонев, време е вече нещо, което наистина трябва да бъде предявено и по повод днешната дискусия към данъчната администрация като взискателност и създаване условия за работа. Мисля, че нашите предупреждения, че данъчната администрация - изоставена сама за себе си, атакувана, без корекции на работата и помощ, нищо не може да свърши. И ще дам пример в тази посока. Службата за големи данъкоплатци отново ще бъде реорганизирана. Тази година тя трябваше да задейства. В това число и за данък добавена стойност, за да има по-голяма събираемост. Не се прави. Нека да спрем този хаос. Нека действително най-после, след две години да се въведе ред и този ред да бъде в полза наистина на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата за дуплика господин Йордан Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, първо към господин Жорж Ганчев. Господин Ганчев, абсолютно споделяме философията за оттегляне на държавата от икономиката и мисля, че за година и половина целенасочено и последователно следваме тази философия. Но оттеглянето на държавата от икономиката не означава оттегляне на държавата от данъчния процес, от събирането на данъци. Тъкмо обратното. Държавата е единствената, която има право да упражнява този процес. Не право, а основно задължение. Друг е въпросът, че тази държава, в която ние поехме управлението преди осемнадесет месеца, тази държава в последните четири години беше направила точно това - беше се оттеглила от този процес съзнателно и избирателно, господин Ганчев. И сега, когато държавата влиза в този процес, започна да изпълнява задълженията си към обществото, изглежда създава впечатление, че тя упражнява извънредни права, че притиска повече, отколкото е нормално. Аз държа да ви уверя, че държавата ще продължи да изпълнява тези задължения с още по-голяма сила и с още по-голям безкомпромисен натиск. Това е основно задължение на държавата. Ние така го разбираме и би трябвало всички така да го разбират.
Колкото до другите колеги, аз мисля, че говорим в една и съща посока. Това ще отпадне тогава, когато стане възможно да не могат фирмите да се явяват във взаимоотношенията с данъчната администрация в един определен момент като фантоми. Достатъчно много сме го дискутирали. Аз също смятам, че това е извънредна мярка и този процес ще бъде нормализиран. Силно вярвам, още от следващата година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Преди да поставя на гласуване предложението на господин Стефан Стоилов, господин Стоилов, ако не възразявате, ако се приеме това да стане ал. 2, защото ми се струва, че систематичното му място е там, а следващите алинеи да се преномерират.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Не възразявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Стефан Стоилов.
Гласували 160 народни представители: за 55, против 84, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 108 с неговото заглавие, с приетите от комисията предложения на народния представител Йордан Цонев за добавяне в ал. 2 в края на първото изречение на думите "с изключение на облагаемите със ставка нула" и в ал. 5, след думите "по облагаеми доставки" да се добавят също думите "с изключение на облагаемите със ставка нула".
Гласували 131 народни представители: за 105, против 15, въздържали се 11.
Член 108 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Регистрация по инициатива на данъчния орган
Чл. 109. Когато данъчен орган констатира, че данъчно задължено по този закон лице отговаря на условията за задължителна регистрация, но не се е регистрирало, го регистрира по собствена инициатива. В този случай за дата на регистрацията се счита датата на връчването на акта за констатации."
По чл. 109 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 109 с неговото заглавие така, както е предложен от вносителя.
Гласували 103 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 8.
Член 109 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Регистрация по избор
Чл. 110. (1) Всяко лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по предходния член и което има обща стойност на износа над 50 млн.лв. за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, има право да се регистрира по този закон.
              (2) Обща стойност на износ по смисъла на този закон е сумата от данъчните основи на целия извършен от лицето износ по смисъла на чл. 14. Всяко лице задължително определя общата стойност на износа след изтичането на всеки календарен месец.
             (3) Правото за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигната общата стойност на износа, но не и за период, по-дълъг от определения в ал. 1.
             (4) При определянето на общата стойност на износа се изхожда от режима на действията, признати за износ от закона, към датата, на която са изпълнени условията на закона за признаване на износа.
             (5) Получените аванси за бъдещ износ не се включват в определянето на общата стойност на износа, докато не завърши фактическото му изпълнение и не са получени документите за доказването му."
Предложение на народния представител Венцеслав Димитров:
Член 110 се изменя така:
"Чл. 110. Всяко лице, извършващо стопанска дейност, за което не са налице условията по чл. 108, има право да се регистрира по този закон."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Бойков:
В чл. 110 се създава ал. 6:
"(6) Всяко лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по предходния член и което има обща стойност на основните фондове в размер на 150 млн. или повече лева, придобити в период не по-дълъг от последните 12 месеца от датата на регистрацията му, има право да се регистрира по този закон. Ако за срок от 12 месеца от датата на регистрацията по ал. 6 лицето не изпълни изискванията по чл. 108, то подлежи на дерегистрация по смисъла на чл. 116."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Руси Статков:
1. Член 110 да отпадне, а съдържанието относно износа да се включи в чл. 108.
2. Създава се нов чл. 110:
"Чл. 110. Всяко лице, за което не са налице условията на задължителната регистрация, може да се регистрира по този закон."
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: По чл. 110? Има думата господин Иван Бойков, който е вносител на предложението.
ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение касае фирмите, които сега започват да работят, касае фирмите, които правят производство, които купуват машини и съоръжения като основни средства и които трябва да имат определен период от време, за да могат с тези основни средства да произведат и направят някакъв оборот. Прехвърлят 75 млн.лв., за да си възвърнат стойността от данък добавена стойност, която е заложена при покупката на тези машини. Аз сега проверих нещата с колегата Цонев, който изказа становище между нас в разговор, че самата покупка на машини и съоръжения е оборот. Това не е вярно. Оборотът е за този, който продава. Този, който купува, не реализира оборот.
Така че моето предложение е коректно. Моля ви да го осмислите внимателно. Една фирма, за да започне да работи, трябва да купи някаква технологична линия. Тук не става въпрос за търговия за износ. Трябва да купи някаква технологична линия. Тази технологична линия той я купува и в средствата, които обикновено са заемни, а не са собствени, той блокира 22 на сто данък добавена стойност, плаща ги и не може да си ги възстанови.
Аз ви предлагам - това не променя технологията и няма да затрудни според мен Министерството на финансите - тази фирма да има право в рамките на една година, ако е закупила тези основни средства в порядъка над 150 млн.лв., да може да се регистрира доброволно по данък добавена стойност и да си прихване това ДДС. Направете сметка на 150 млн.лв. 22 на сто колко е или 20 на сто, както приехме в закона, каква сума се блокира - около 30 млн.лв. Това са изключително нужни пари на фирмите, които сега започват да работят. Те могат да влязат в действие като капитал и с тях да се осъществят определени нужди на хората, които започват бизнес. Това ще бъде една действена и ярка помощ за фирмите, които започват работа.
По-нататък съм доразвил своята идея, вие ще проследите внимателно, че фирмите, които не изпълнят тези условия, се дерегистрират и връщат тези пари. Тук няма възможност, както преди малко се мотивира господин Цонев, тези фирми да са фантоми и да избягат, тъй като те ще купуват основни средства, които ще се монтират някъде. Това не са търговци, това са фирми-производители. Така че и този аргумент не виждам как може да попречи на регистрацията на този тип търговци доброволно по данък добавена стойност. Това е в пряка кореспонденция и с програмата на правителството, която то прие за насърчаване на малкия и средния бизнес. Вътре изрично е посочено, че в данъчните закони ще има определени условия. Това не е преференция, това е създаване на условия стартово за състезателност на тези фирми, за да могат да влязат в конкуренция с тези, които в момента вече работят. Такъв старт предстои на много фирми в страната с оглед на приватизацията.
Така че аз ви моля, колеги, внимателно да осмислите моето предложение и ако ви се стори разумно, да го подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Бойков.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Руси Статков чл. 110 да отпадне.
Гласували 130 народни представители: за 41, против 86, въздържали се 3.
Предложението за отпадане не се приема.
Поставям на гласуване предложенията на народните представители Венцеслав Димитров и Руси Статков, които са аналогични, за нов текст на чл. 110.
Гласували 130 народни представитли: за 36, против 78, въздържали се 16.
Предложенията не се приемат.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Иван Бойков за създаване на нова ал. 6 в чл. 110.
Гласували 135 народни представители: за 100, против 27, въздържали се 8.
Предложението се приема.
Моля, гласувайте целия чл. 110 с неговото заглавие и с вече гласуваната нова ал. 6.
Гласували 114 народни представители: за 112, против 1, въздържал се 1.
Член 110 е приет.
Тридесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Продължаваме заседанието със законопроекта за данък върху добавената стойност - второ четене.
Има думата господин Йордан Цонев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, господин председател.
"Процедура за регистрация
Чл. 111. (1) Регистрацията се извършва, като лицето, което е задължено или има право да се регистрира, подава в съответната данъчна служба заявление за регистрация по образец.
(2) Заявлението се подава лично от физическото лице или от представляващия юридическото лице, вписан в съдебното решение за регистрация или в друг документ, по силата на който юридическото лице е възникнало.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. копие от удостоверението за данъчна регистрация по Закона за данъчното производство;
2. копие от съдебното решение за регистрация или друг документ за възникване на лицето, или документ за упражняване на дейността;
3. справка за облагаемия оборот или за общата стойност на износа по месеци;
4. други документи с цел установяване на основанието за регистрация или документи за проверка на декларирани обстоятелства по искане на данъчния орган.
(4) Регистрацията се извършва чрез връчване на удостоверение за регистрация по този закон на 14-ия ден от датата на подаване на заявлението за регистрация. Към тази дата лицето подава регистрационен опис по образец за наличните активи, за които има право на данъчен кредит по смисъла на чл. 68 и чл. 70, когато желае да се ползва от тези права.
(5) Когато данъчен орган констатира, че не е налице основание за регистрация на лицето, подало заявление, той връчва на това лице мотивиран писмен отказ за регистрация в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 1.
Дата на регистрация по този закон
Чл. 112. За дата на регистрация по този закон се счита 14-ия ден от подаването на заявлението за регистрация, ако дотогава не е връчен отказ.
Документи, удостоверяващи регистрацията
по този закон
Чл. 113. (1) На регистрираното лице се издава отделно удостоверение за регистрация, защитено с пластмасово фолио по образец, което му се връчва срещу подпис на датата по чл. 112.
(2) При поискване от получател по доставка регистрираното лице е длъжно да удостоверява това си качество чрез представяне на данъчното удостоверение по този закон.
(3) При писмено искане от регистрираното лице данъчният орган издава повече от едно удостоверение.
(4) При писмено искане от регистрираното лице началникът на данъчната служба издава в 7-дневен срок отделно удостоверение по образец за доказване на регистрацията в чужбина.
Промяна в данните на регистрираното лице
Чл. 114. (1) При промяна на данните, които регистрираното лице е посочило в заявлението за регистрация, то е задължено да уведоми данъчните органи, като подаде ново заявление с променените данни в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) Промяната в стойността на облагаемия оборот или в общата стойност на износа не е основание за подаване на заявление за промяна на данни, освен в случаите, когато тази промяна води до възникване на нови права или задължения по този закон.
(3) В случаите по ал. 1 лицето прилага към заявлението и документите, удостоверяващи промяната.
Загубване, повреждане или унищожаване на
данъчно удостоверение
Чл. 115. (1) При загубване, повреждане или унищожаване на данъчно удостоверение по този закон регистрираното лице е длъжно в 3-дневен срок писмено да уведоми за това данъчния орган, който го е издал.
(2) Лицето има право да поиска данъчният орган да му издаде дубликат."
За членове от 111 до 115 включително няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте членове 111 до 115 включително, със заглавията към тях така, както са предложени от вносителя.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
Членове 111 до 115 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава двадесет и пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
(ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)
Понятие за прекратяване на регистрацията
(дерегистрация)
Чл. 116. (1) Прекратяване на регистрацията по този закон е процедура, по силата на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит, освен в случаите, когато този закон е предвидил друго.
(2) Регистрацията се прекратява:
1. по инициатива на регистрираното лице, когато:
а) е налице основание за задължителна дерегистрация;
б) е налице основание за дерегистрация по избор;
2. по инициатива на данъчния орган, когато:
а) той е констатирал наличие на основание за задължителна дерегистрация;
б) регистрираното лице не изпълнява задълженията си по този закон или редовно допуска грешки, или подава неверни данъчни декларации, използва грешни или неверни фактури, не плаща дължим данък или не може да бъде открито от данъчните органи и от органите на Министерството на вътрешните работи на посочения от него адрес в заявлението си за регистрация;
в) акредитираният представител не изпълнява задълженията на чуждестранното лице по този закон."
По чл. 116 няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава двадесет и пета и чл. 116 със заглавието така, както са предложени от вносителя.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава двадесет и пета и чл. 116 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Основания и срокове за задължителна дерегистрация"
Чл.117. (1) Основанията и сроковете за задължителна дерегистрация в следните случаи са:
1. когато облагаемият оборот на регистрираното лице за последните 18 месеца преди текущия спадне под 75 млн. лева и за същия период то няма извършен износ на обща стойност 50 млн. лв. или повече - в срок 14 дни от настъпването на тези обстоятелства;
2. когато общата стойност от износа на регистрираното лице за последните 18 месеца преди текущия спадне под 50 млн. лв. и за същия период то няма облагаем оборот на стойност 75 млн. лв. или повече - в срок 14 дни от настъпването на тези обстоятелства.
(2) Независимо че не са налице основанията за задължителна дерегистрация по ал. 1, задължение за прекратяване на регистрацията възниква:
1. когато за регистрираното физическо лице - едноличен търговец, е открита съдебна процедура по заличаване - в срок 14 дни от датата на подаване на заявлението за заличаване;
2. когато за регистрираното юридическо лице е постановено съдебно решение за прекратяване и обявяване в ликвидация - в срок 14 дни от датата на влизане в сила на съдебното решение, освен в случаите по ал. 3;
3. когато за регистрираното лице е открито производство по несъстоятелност по реда на част четвърта от Търговския закон с прекратяване на дейността - в срок 14 дни от влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност и прекратяване на дейността, а ако е постановено съдебно решение с право да се упражнява дейността - в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за неприемане на оздравителния план;
4. когато чуждестранното лице, регистрирано чрез акредитиран представител, преустанови независимата си икономическа дейност чрез обект на територията на страната или без такъв обект - в 14-дневен срок от преустановяването на дейността;
5. когато регистрираното лице по реда на чл. 124 на датата на изтичане на тригодишния срок не отговаря на условията за задължителна или на регистрация по избор по смисъла съответно на чл. 108 или 110 - в 14-дневен срок от изтичането на тригодишния срок;
6. когато физическо или юридическо лице, което не е търговец, както и когато приравнени на юридически лица дружества преустановят дейността си - в срок 14 дни от преустановяването на дейността.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 назначеният от съда ликвидатор (ликвидатори) има право да избере юридическото лице да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър. Правото на избор се упражнява чрез подаване на заявление за промяна на данни. В този случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря солидарно за дължимия данък през периода на ликвидацията в срок до 5 години от датата на заличаването на юридическото лице от търговския регистър."

Предложение на народния представител Иван Бойков - в чл. 117, ал. 1 се създава нова т. 3:
"3. Когато общата стойност на придобитите основни фондове падне под 150 млн. лева, ако лицето е регистрирано по чл. 110, ал. 6 и не са налице условията по чл. 108."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Комисията не подкрепя предложението на народния представител Иван Бойков, но то кореспондира на ал. 6 на чл. 110, която ние приехме.
Така че аз ще поставя първо на гласуване предложението на народния представител Иван Бойков. Моля, гласувайте това предложение, което отговаря на приетата вече ал. 6 в чл. 110.
Гласували 121 народни представители: за 100, против 13, въздържали се 8.
Предложението за нова т. 3 в ал. 1 е прието.
В ал. 1, за да подобрим редакцията, предлагам да отпаднат думите "в следните случаи" и текстът да остане "основанията и сроковете за задължителната дерегистрация са:". Иначе текстът е много тромав.
Моля, гласувайте чл. 117 с приетата нова т. 3 на ал. 1, като в ал. 1 отпаднат думите "в следните случаи".
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 117 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"Основания за дерегистрация по избор

Чл. 118. (1) Регистрирано лице по този закон има право да се дерегистрира по избор, когато облагаемият му оборот за последните 18 месеца спадне под 75 млн. лева и има обща стойност на износа за същия период 50 млн. лева или повече.
(2) В случая по ал. 1 регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за прекратяване до данъчната служба.

Процедура за дерегистрация

Чл. 119 (1) При настъпване на основанията за задължителна дерегистрация по чл. 117, ал. 1 или при възникване на задължението за прекратяване на регистрацията по чл. 117, ал. 2 регистрираното лице е длъжно да подаде заявление за дерегистрация в съответната данъчна служба.
(2) Към заявлението за дерегистрация се прилагат задължително:
1. справка-декларация за последния данъчен период;
2. инвентаризационен опис по образец за всички налични активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на подаване на заявлението, в който се посочва и начисленият данък по повод дерегистрацията;
3. справка за издадените от лицето данъчни фактури, данъчни дебитни и кредити известия през последния данъчен период;
4. удостоверението(ята) за регистрация по този закон.
(3) Освен когато този закон предвижда друго, към датата на дерегистрацията се приема, че лицето извършва доставка на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството, поради което следва да начисли данък върху пазарната им цена, ако биха били предмет на облагаема доставка.
(4) Лицето е длъжно да внесе в срок до 60 дни от датата на дерегистрация дължимия данък по повод на дерегистрацията, както и данъка, подлежащ на внасяне по справката-декларация за последния данъчен период.
(5) Когато към датата на подаване на формуляра за дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 77, към тази дата се приема, че 6-те едномесечни периода са изтекли. В този случай лицето отразява в инвентаризационния опис за наличните активи и дължимия данък по повод на дерегистрацията и остатъка за възстановяване. Разликата, когато е данък за възстановяване, се възстановява, а когато е данък за внасяне, се внася в срок 60 дни от датата на заявлението за дерегистрация.
(6) Ал. 3 не се прилага:
1. при прекратяване на регистрацията на физическо лице, което не е търговец, но е отдавало под наем недвижимо имущество;
2. при прекратяване на регистрацията на лице за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост;
3. при преобразуване или преустройство на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 125.

Дата на дерегистрация и задължения на
данъчния орган

Чл. 120. (1) Датата, на която регистрираното лице е подало заявление за дерегистрация, придружено от всички изискуеми документи, се счита за дата на прекратяване на регистрацията.
(2) Когато данъчен орган констатира, че лицето не е изпълнило задължението си за подаване на заявление за дерегистрация, данъчният орган прекратява регистрацията на датата на връчване на акта за констатации и е длъжен да отбележи тази дата в териториалния регистър на регистрираните по този закон лица.
(3) Данъчният орган начислява данъка по повод прекратяването за всички налични активи към датата по ал. 2, които биха били предмет на облагаема доставка, освен когато този закон предвижда друго."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Цонев.
Моля, гласувайте членове 118, 119 и 120 със заглавията към тях, като в чл. 119, ал. 2, т. 4 текстът да остане "удостоверенията за регистрация по този закон".
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Членове 118 до 120 включително са приети.
"Глава двадесет и шеста
СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено
в страната, и прекратяване на регистрацията му
Чл. 121. (1) Чуждестранно лице, което не е установено в страната, но има обект на територията на страната, от който извършва независима икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител, с изключение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред.
(2) Чуждестранно лице, което не е установено в страната и няма обект на територията на страната, но извършва облагаеми доставки със стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител.
(3) При регистрацията си по този закон чуждестранните лица по ал. 1 и ал. 2 са длъжни да представят чрез акредитирания си представител документите, определени с Правилника за прилагане на този закон.
(4) При прекратяване на лицето-акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства, чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител. Ако не определи такъв, регистрацията му се прекратява по инициатива на данъчния орган.

Прекратяване на регистрацията на чуждестранни лица,
регистрирани по този закон
Чл. 122. (1) Регистрацията на чуждестранно лице, регистрирано на основание на чл. 121, се прекратява при наличие на общите условия на този закон за прекратяване.
(2) При прекратяване на регистрацията по ал. 1 се приема, че чуждестранните лица извършват доставка на наличните си активи, които се намират на територията на страната и биха били облагаеми, ако са предмет на доставка.

Акредитиран представител
Чл. 123. (1) Акредитиран представител на чуждестранно лице може да бъде само българско, дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация, или не е обявено в несъстоятелност и няма установени и неизплатени задължения към държавата.
(2) Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по чл. 121 по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон.
(3) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.

Регистрация по избор на основание
на основен капитал
Чл. 124. (1) Може да се регистрира по този закон местно юридическо лице, чийто ефективно внесен основен капитал е равен или повече на левовата равностойност на 1 млн. щатски долара, независимо от облагаемия оборот или общата стойност на износа.
(2) Регистрираното лице по ал. 1 има право да остане регистрирано в срок 3 години от датата си на регистрация на това основание.
(3) Регистрация по реда на този член се допуска еднократно за едно и също данъчно задължено лице.

Регистрация по избор при преобразувания и сделки
с предприятия и клонове
Чл. 125. (1) Има право да се регистрира и:
1. нерегистрирано по този закон лице, което придобие като цяло предприятието на регистрирано по този закон лице по реда на чл. 15 от Търговския закон - в едномесечен срок от получаване на съдебното решение за вписване в търговския регистър на прехвърлянето;
2. нерегистрирано по този закон лице, в което се влее регистрирано по този закон лице - в срок един месец от получаването на съдебното решение за вливане; ако в този срок не се регистрира, приема се, че вливащото се регистрирано лице извършва доставка на всички налични активи, които биха били облагаеми, ако са предмет на доставка по общия ред на закона;
3. нерегистрирано по този закон лице, новоучредено на основание на сливане на данъчно задължени лица, поне едно от които е регистрирано по този закон - в срок един месец от получаване на съдебното решение за сливане; ако в този срок не се регистрира, приема се, че сливащите се лица, които са регистрирани, извършват доставка на всички налични активи, които биха били облагаеми, ако са предмет на доставка по общия ред на закона;
4. нерегистрирано по този закон лице, което придобие всички активи на клон на регистрирано по този закон лице, ако може да докаже с документи облагаем оборот на клона над 75 млн. лв. за последните 12 месеца преди датата на прехвърлянето или обща стойност на износ над 50 млн. лв. за последните 12 месеца преди датата на прехвърлянето - в срок един месец от датата на придобиване на собствеността върху всички активи на клона; ако в този срок лицето не се регистрира, прехвърлителят на собствеността върху активите на клона се счита изпълнител по доставка, за която се прилагат общите правила на закона;
5. новоучредено дружество чрез отделяне на клон на регистрирано по този закон лице, ако новоучреденото дружество докаже с документи облагаем оборот на клона над 75 млн. лв. за последните 12 месеца преди датата на отделянето или обща стойност на износ над 50 млн. лв. за последните 12 месеца преди датата на отделянето - в срок един месец от получаване на съдебното решение за учредяване на дружеството чрез отделяне; ако в този срок лицето не се регистрира, прехвърлителят на собствеността върху активите на клона се счита изпълнител по доставка, за която се прилагат общите правила на закона;
6. в останалите случаи на отделяне от регистрирано лице, които не са посочени в т. 5, както и при разделяне на регистрирано лице, се прилагат общите правила на закона.
(2) Когато се регистрира лице на основание, посочено в ал. 1, то се счита за правоприемник на всички права и задължения по този закон по отношение на придобитите активи.
(3) При преобразуване от един вид в друг на регистрирано по този закон лице, регистрацията по този закон се счита регистрация на преобразуваното лице.
(4) Лицата, регистрирани по този закон, на основание, посочено в този член, не могат да прекратят регистрацията си до изтичането на 18 месеца от датата на регистрацията им, освен в случаите на прекратяване на независимата икономическа дейност."
По глава двадесет и шеста, членове от 121 до 125 включително, няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Само в чл. 124 правя едно редакционно подобрение - "(1) Може да се регистрира по този закон местно юридическо лице, чийто ефективно внесен основен капитал е най-малко равен на левовата равностойност на 1 млн. щатски долара..."
Моля, гласувайте глава двадесет и шеста, заглавието, и членове от 121 до 125 със заглавията към тях, с направената корекция в чл. 124, ал. 1.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Заглавието на глава двадесет и шеста и членове от 121 до 125 включително, са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Глава двадесет и седма
ВПИСВАНЕ
Задължение на данъчния орган за вписване
Чл. 126. (1) На датата на регистрация по този закон данъчният орган е длъжен да впише лицето като регистрирано в териториалния регистър по образец.
(2) Данъчният орган отразява в регистъра по ал. 1 и всички настъпили последващи промени в данните на регистрираното лице.
(3) На датата на дерегистрация данъчният орган задължително отразява в териториалния регистър датата на дерегистрацията на лицето.

Данъчни регистри
Чл. 127. (1) Данъчният орган съставя и води данъчни регистри:
1. териториален данъчен регистър - за регистрираните по този закон лица за конкретната територия;
2. Национален данъчен регистър - за регистрираните по този закон лица на територията на страната.
(2) Данъчните регистри се актуализират ежемесечно.

Данъчно досие
Чл. 128. (1) Данъчният орган съставя и попълва данъчно досие за всяко регистрирано по този закон лице.
(2) В данъчното досие се съхраняват всички документи, получени или издадени във връзка с регистрираното лице и облагането му.
(3) Данъчните досиета на лица, чиято регистрация по този закон е прекратена, се съхраняват в срок пет години от датата на дерегистрацията им."
По членове 126, 127 и 128 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на глава двадесет и седма и членове 126, 127 и 128 със заглавията към тях така, както са предложени от вносителя.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на глава двадесет и седма и членове 126, 127 и 128 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"ЧАСТ ШЕСТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, МИТНИЦИ, МВР, ПРОКУРАТУРА И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Взаимодействие

Чл. 129. (1) Държавните и местните органи са длъжни при поискване от страна на орган на данъчната администрация да оказват своевременно съдействие при проверка и издирване на обстоятелства или установяване на факти, пряко свързани с правата или задълженията на данъчно задължените по този закон лица.
(2) Органите на прокуратурата, сезирани от данъчен орган за наличие на достатъчно доказателства или съмнение за заобикаляне, нарушаване или извършване на съставомерни деяния, свързани с този закон, са длъжни да уведомят сезиралия ги орган писмено в срок един месец от получаване на преписката за предприетите действия от тяхна компетентност или отказа, за да бъдат предприети."
Предложение на народния представител Йордан Цонев - в чл. 129, ал. 2 се изменя така:
(2) Органите на прокуратурата и органите на МВР, сезирани от данъчен орган за наличие на доказателства за нарушение на този закон или за извършване на съставомерни деяния, свързани с този закон, са длъжни да уведомят сезиралия ги орган за предприемане на действия от тяхна компетентност или отказ от предприемането им, писмено в срок един месец от получавне на преписката."
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на част шеста, чл. 129, ал. 1 така, както е предложена от вносителя, ал. 2 - така, както е предложена от народния представител Йордан Цонев и приета от комисията със заглавието на този текст.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Заглавието на част шеста и чл. 129 с изменената ал. 2 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Използване на информация, получена от данъчни администрации на други страни
Чл. 130. Българската данъчна администрация има право да използва информация, получена от данъчна администрация на друга страна в резултат на официално запитване, при определяне на задълженията по този закон на данъчно задължените по него лица, както и да използва тази информация като доказателство при административни и съдебни процедури."
По този член няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 130 със заглавието към него, както е предложено от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Член 130 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"ЧАСТ СЕДМА
СПЕЦИАЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
По изпълнението на закона
Чл.131. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на финансите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието на част седма и чл. 131 със заглавието така, както са предложени от вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Заглавието на част седма и член 131 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"По прилагането на закона
Чл. 132. Министърът на финансите издава Правилник за прилагането на този закон."
Предложение на народния представител Руси Статков:
В чл. 132 се добавя:
"в срок от 1 месец от публикуването на закона в "Държавен вестник"."
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на комисията за чл. 132:
Накрая точката се заличава и се добавя: "в срок 1 месец от влизането на закона в сила".
Всъщност предложението е подкрепено, но срокът е различен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, поддържате ли си предложението?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Приемам предложението на комисията.
ПРЕДСЕАДТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 132 със заглавието така, както е предложен от вносителя, с добавката, направена от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
Член 132 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:

"По прилагането на отделни разпоредби на закона
и по документите
Чл. 133. (1) Министърът на финансите издава:
1. Наредба за реда за възстановяване на платен данък върху добавената стойност от дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал по смисъла на чл. 79 съвместно с министъра на външните работи;
2. Наредба за условията и реда за възстановяване на платен от чуждестранно физическо лице данък върху добавената стойност по смисъла на чл. 80;
3. Наредба за прилагане на чл. 102.
              (2) Министърът на финансите може:
1. да определи специален ред за документиране и отчитане на някои видове доставки, при които прилагането на общия ред създава практически затруднения;
2. да определи с наредба реда за осъществяване на контрола по отпечатването, разпространението и отчитането на бланките на данъчните фактури и известията към тях, както и специални изисквания към тези бланки;
3. да определи с наредба реда за разпореждане с отнети в полза на държавата стоки."
Предложение на народния представител Руси Статков:
В чл. 133, ал. 1:
1. След думите "министъра на финансите" се добавя "в срок от 1 месец от публикуването на закона в "Държавен вестник".
2. Точки 1 и 3 да отпаднат.
Това предложение колегата Статков го оттегли в комисията.
Предложение на комисията по чл. 133:
Подкрепя текста на вносителя, като в ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. Наредби по прилагането на чл. 80."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Има думата господин Статков по неговото предложение.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! По предходния член и по този съм направил предложения, свързани с това, че законът регламентира издаването на правилник и наредби, които обаче трябва да бъдат със срок. Досегашният опит показва, че оставането на закони, след това във времето да се чака за правилници, ги прави негодни или неефективни. Имаме примери с време повече от 7-8 месеца, даже година.
Специално за данъчните закони е изключително важно цялостната материя да бъде ясна на тези, които ще я прилагат, и на онези особено, които ще трябва да я спазват.
Ето затова аз не спорих по предишната разпоредба, когато стана дума за месеца след приемането на закона, но тук смятам обаче, че пропускането въобще на срок в тази разпоредба, ще бъде много грешно от наша страна като законодатели.
Затова, уважаеми колеги, настоявам да има срок. Ако вие не приемате един месец, да бъдат два, но да има срок, в който тези наредби трябва да бъдат издадени. Защото вече тук аз няколко пъти говорих по една от тези наредби, даже и в парламентарния контрол за конфискуваните стоки. Ами вече две години ние нямаме такава наредба. Две години министърът се опитва да обоснове с това, че липсват в отделни данъчни закони разпоредби - в наказателните. Това е несериозно. Това е несериозно, просто защото не може след като ние променяме многократно данъчните закони, да не направим и такива промени, просто не е предлагано, които да регламентират тази материя, а същевременно става дума за значителни средства.
Аз само ще припомня. Има игрални автомати само в София за над 2,5 млн. долара, които са конфискувани, а ние не можем да увеличим стипендиите на студентите с един милиард.
Така че, господин председател, аз настоявам да се гласува предложението ми да има срок и съм предложил един месец. След като се приеме законът, да се издадат тези наредби. Това - първо.
И второ, станала е грешка. Аз оттеглих предложението си точките да отпаднат, нека да си останат, но трета според мен трябва вече да излезе, няма смисъл да я лансираме в пространството и отново министърът след една година да каже, че това не става. По-добре е да отпадне и да се намери ред, в който нещата да се решат, отколкото да ставаме смешни като законодатели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Тоест, поддържате първоначалното си предложение да отпадне т. 3?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре.
Поставям на гласуване предложението на господин Руси Статков за отпадане на т. 3 в ал. 2 на чл. 133.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 21, против 91, въздържали се 6.
Предложението за отпадане на т. 3 не се приема.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз предлагам в т. 2 от предложението на комисията - "Наредби по прилагането на чл. 80..." - да се издават от министъра на финансите в същия срок, в който е и правилникът, защото все пак няма срок за наредбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Статков, ако тук сложим не един месец от публикуването, а от влизане в сила на закона, както си беше, съгласен ли сте?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Може, но нека да има срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Добре. А да го направим по-дълъг - два месеца да е за наредбите?
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Добре, но да има срок, който да не е толкова дълъг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте предложението на народния представител Руси Статков в чл. 133, ал. 1 след думите "министърът на финансите" да се добави "в срок от един месец от влизането на закона в сила".
Моля, гласувайте.
Гласували 126 народни представители: за 109, против 9, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 133 със заглавието така, както е предложен от вносителя, с приетото допълнение от народния представител Руси Статков и с изменението в ал. 1, т. 2 така, както е предложено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 101, против 4, въздържали се 2.
Член 133 със заглавието и с посочените корекции е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"По формата на документите
Чл. 134. Министърът на финансите утвърждава със заповед образеца, формата и реквизитите на документите по този закон."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте чл. 134 със заглавието така, както са предложени от вносителя.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Член 134 със заглавието е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"Част осма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ
Чл. 135. (1) Установяването на нарушенията на този закон и нормативните актове по прилагането му, издаването на наказателните постановления и обжалването им се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Наказателните постановления се издават от началника на Главно управление "Данъчна администрация" или от упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 136. (1) Данъчно задължено по този закон лице, което като е задължено, не се регистрира или дерегистрира в установените по този закон срокове или не уведоми данъчните органи за настъпилите промени в данните, посочени от него в заявлението за регистрация, се наказва с:
1. глоба от 250 хил. лв. до 2 млн. и 500 хил. лв. - за физическите лица, които не са търговци;
2. имуществена санкция в размера по т. 1 - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) В случаите по ал. 1 освен предвидената санкция данъчно задължените лица дължат и сумата на неначисления данък за изпълнените от тях облагаеми доставки за периода от възникване на задължението за регистрация до датата на регистрацията по този закон.
Чл. 137. (1) Регистрирано по този закон лице, което като е задължено, не подаде справка-декларация или не я подаде в предвидените срокове, се наказва с:
1. глоба от 250 хил. до 2 млн. и 500 хил. лв. - за физическите лица, които не са търговци;
2. имуществена санкция в размера по т. 1 - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) За извършено повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е от 400 хил. до 5 млн. лева.
Чл. 138. (1) Регистрирано лице, което не подаде информация от отчетните регистри на магнитен носител или подаде информация на магнитния носител, различна от посочената в отчетните регистри, се наказва с:
1. глоба от 250 хил. до 2 млн. и 500 хил. лв. - за физическите лица, които не са търговци;
2. имуществена санкция в размера по т. 1 - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) За извършено повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е от 400 хил. до 5 млн. лева.
Чл. 139. (1) Регистрирано лице, което като е задължено, не начисли данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на неначисления данък, но не по-малко от 200 хил. лева.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция не може да бъде по-малък от 1 млн. лева.
Чл. 140. (1) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ, задължителен по този закон, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 200 хил. лв. до 1 млн. лева.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или имуществената санкция е от 500 хил. до 2 млн. лв.

Чл. 141. (1) Лице, което не издаде касова бележка (фискален бон), се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 200 хил. до 1 млн. лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 данъчните органи запечатват за срок от един месец търговския обект, в който за извършената доставка не е издадена касова бележка (фискален бон), а наличните стоки в обекта и прилежащите към него складове към момента на констатиране на повторно извършеното нарушение, се отнемат в полза на държавата.
Чл. 142. Данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон и издаде данъчна фактура, данъчно дебитно или кредитно известие, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на неправомерно начисления данък, но не по-малко от 200 хил. лв.
Чл. 143. Лице, което при поискване от страна на данъчен орган не представи съществуващ към тази дата документ, се наказва с глоба за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 хил. до 2 млн. лв.
Чл. 144. Лица, облагодетелствали се от нарушенията по предходните административнонаказателни разпоредби се наказват с глоба за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 1 млн. до 5 млн. лв.
Чл. 145. Когато с акт на данъчен орган се констатира, че посочените от регистрирано лице обстоятелства по чл. 77, ал. 3 не съответстват на действителните и това е довело до прилагане на режима за възстановяване по реда на чл. 77, ал. 2, регистрираното лице се наказва с глоба за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 1 млн. до 5 млн. лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Нека да гласуваме тези текстове, а след това новопредложените.
Моля, гласувайте заглавието на част осма и членове от 135 до 145, включително.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Само в чл. 144 след текста "за юридическите лица и едноличните търговци, от 1 млн. до 5 млн.", текстът да стане: "в размер от 1 млн. до 5 млн. лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Заглавието на част осма и членове от 135 до 145 включително са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Предложение на народния представител Йордан Цонев - създават се членове 146, 147 и 148:
"Чл. 146. Данъчно задължено лице, което посочи в регистрационен опис по този закон активи като налични и приспадне или възстанови от тях начисления му данък по реда на чл. 68 и 69, и в последващ период същите липсват и то не може да докаже как се е разпоредило с тях, дължи данък в двоен размер на приспаднатия или възстановен данък за тях.
Чл. 147. (1) Данъчен орган, който при наличие на условията в този закон за възстановяване, не възстанови данък в предвидения срок, се наказва с глоба в размер от 250 хил. до 1 млн. лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 500 хил. до 2 млн. лв.
Чл. 148. (1) Митнически орган, който като е задължен не начисли данък по този закон или начисли в по-малък размер от дължимия, или освободи стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък, се наказва с глоба в размер от 250 хил. до 1 млн. лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, глобата е в размер от 500 хил. до 2 млн. лв."
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на господин Йордан Цонев да бъдат създадени нови членове 146, 147 и 148.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Членове 146, 147 и 148 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин председател, ако ми разрешите да направя едно процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Правя процедурно предложение да прекратим четенето по тази точка от дневния ред - по Закона за данък върху добавената стойност. Мотивите ми са, че има някои неща в Преходните и заключителните разпоредби, които сме ги пропуснали, не са съобразени и със Закона за акцизите, и с някои изменения, които направихме, и трябва да ги видим още веднъж в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли?
Моля, гласувайте процедурното предложение за прекратяване на гласуването по този закон.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Може ли процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За процедура има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Процедурното ми предложение е свързано със закона, който ще обсъждаме. Вие имате раздаден, мисля, вчера материал, който е за второ четене във връзка със Закона за акцизите. Днес допълнително е раздадена една страничка и с аргументи, че са допуснати технически грешки, се дава допълнение към закона.
Господин председател, направих справка на това, което сме обсъждали в Бюджетната комисия, докладът, който ни е даден, и трябва да ви кажа, че особено предложението по т. 1, свързано с § 1, ал. 2, не само че не е допусната техническа грешка, а не сме го обсъждали в този вид, в който се предлага.
Затова процедурното ми предложение е да не обсъждаме допълнително даденото предложение, а да обсъждаме внесеното вчера в рамките на заседанието на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Статков, това не се решава с гласуване в залата. Имаме доклад на комисията. Ако оспорвате доклада на комисията, това можете да направите в самата комисия. Тук, в пленарна зала...
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Смятам, че процедурно това, което се внася като редакционни поправки, не е материалът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Всяко нещо, което е разпространено от името на комисията, е документ на комисията и председателят на заседанието не може да го отменя. Така че не мога да поставя на гласуване Вашето предложение.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ, от място): Нека господин Цонев да обясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Цонев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Прав е колегата Статков. Това нещо го бях направил, за да го пуснем на съгласуване между членовете на комисията, за да можем да гледаме Закона за акцизите. Виждам, че не е пуснато за съгласуване и не е съгласувано.
Има разлика между доклада и предложенията. Няма разлика между доклада и това, което е направено. Предложенията са направени в един вид и на 2-3 места има сбъркано преписани предложения, които сме гледали грешно в комисията. Поради тази причина аз ги пуснах за съгласуване между членовете на комисията. Но явно, не сме могли да се съберем.
Така че ние сега няма да гледаме този закон. Когато го гледаме в комисията тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предлагате да отложим тази точка?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противоположно становище? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане на тази точка, която е т. 4 от сeдмичната програма.
Гласували 128 народни представители: за 126, против 1, въздържал се 1.
Предложението се приема.

Следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТАКСИТЕ ВЪРХУ ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ЗА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА" И ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "Закон за изменение и допълнение на Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 16 от 1996 г.; изм. и доп. бр. 104 от 1996 г. и бр. 51 и 87 от 1997 г.)".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на закона така, както е предложена от вносителя.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Заглавието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думите "екологични проекти" се поставя точка и думите "от които" се заличават.
2. Досегашната т. 1 става нова ал. 4 и в нея думата "шестдесет" се заменя с "двадесет".
3. Досегашната т. 2 става ал. 5 и в нея думите "четиридесет на сто от таксите" се заменят с "тридесет на сто от таксите по чл. 1, ал. 3".
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6."
Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага в т. 3 думите "чл. 1" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте § 1 така, както е предложен от вносителя с редакционната корекция в т. 3, предложена от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: "§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата "автомобилните" се добавя "безоловни", а числата "19", "14" и "5" се заменят съответно с "30", "24" и "6".
2. В т. 2 числата "15", "11" и "4" се заменят съответно с "25", "20" и "5".
3. В т. 3 цифрата "8" се заменя с числото "15".
4. Създава се т. 4:
"4. автомобилните оловни бензини в размер 35 на сто върху цената на производител, съответно върху митническата стойност, увеличена с дължимите мита и такси по вноса, като 24 на сто се внасят във фонд "Републиканска пътна мрежа", а останалите 11 на сто - в Националния фонд за опазване на околната среда"."
Предложение на народния представител Васил Козалиев - в § 2, относно чл. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числата "30", "24" и "6" се заменят съответно с "25", "20" и "5".
2. Точки 2 и 3 да отпаднат.
3. В т. 4 числата "35", "24" и "11" се заменят съответно с "25", "20" и "5".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като предлага следните редакционни промени:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. В т. 3 числото "8" се заменя с "15"."
2. В т. 4 след думата "митническата" се добавя "облагаема".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Цонев.
Има думата господин Козалиев.
ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ (ДЛ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, направил съм тези три предложения в една посока и вие виждате каква е тя - да се намалят таксите върху течните горива. Мотивите са ясни. На фона на това, че в света цените на бензините падат, а в България точно обратното, те се увеличават. На фона на средната работна заплата и въобще на доходите на гражданите в страната ни това увеличаване на таксите и оттук цените на бензините, на нафтата, на дизеловото гориво също смятам, че е неоправдано. Още повече, че една груба сметка показва, че само към страните от Източна Европа в България тези тежести на течните горива са около четири пъти повече отколкото в другите страни.
Затова, господин председателю, предлагам да подложите на гласуване предложените промени относно § 2. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Козалиев.
Поставям на гласуване предложението на господин Козалиев.
Гласували 141 народни представители: за 56, против 81, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте § 2 така, както е предложен от вносителя с редакционните изменения в т. 3 и т. 4, предложени от комисията.
Гласували 119 народни представител: за 90, против 29, въздържали се няма.
Параграф 2 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"§ 3. В чл. 6, ал. 1 числата "20 000" и "50 000" се заменят съответно с "50 000" и "100 000", а числата "100 000" и "300 000" се заменят съответно с "200 000" и "600 000."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната редакционна промяна:
"§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите "20 000 до 50 000 лв." се заменят с "50 000 до 100 000 лв.", а думите "100 000 до 300 000 лв." се заменят с "200 000 до "600 000 лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте параграф 3, както е предложен от вносителя, с приетите от комисията промени.
Гласували 112 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 9.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ:
"ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1978 г., бр. 35 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г. и бр. 33 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 2 след думите "по определени пътища" се добавя "и за ползването на пътни принадлежности".
2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава буква "к":
"к) поставяне на рекламни съоръжения в обхвата на пътя.";
б) създава се ал. 2:
"(2) Министерският съвет определя такси за:
1. издаване на разрешенията по ал. 1 или съгласуване на проектите по тях;
2. експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и на пътни връзки, свързващи крайпътни обекти за търговия и обслужване на пътници и превозни средства с републиканските пътища."
Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага в т. 2, буква "б" номерацията на алинеята да отпадне поради това, че в Закона за пътищата алинеите нямат номерация, а точки "1" и "2" стават букви "а" и "б", поради буквената номерация на съответния член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте Преходните и заключителни разпоредби - § 4, както е предложено от вносителя, с промените, предложени от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и параграф 4 са приети.

За процедура думата има господин Величков.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като следващата точка от дневния ред е много сериозна - Програмата за приватизация за 1999 г., и остават само двадесетина минути до края на днешното пленарно заседание, на основание чл. 41, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам прекратяване на заседанието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.
Противно становище има ли? Господин Марангозов каза, че няма.
Поставям на гласуване предложението на господин Величков.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Съобщения:
Заседание на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията ще има днес от 14,30 ч. в зала № 356.
Парламентарен контрол на 4 декември 1998 г., петък:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на актуален въпрос от народните представители Ахмед Юсеин, Ремзи Осман и Мюмюн Емин и на питане от народния представител Петър Димитров.
Заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Веселин Методиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Евгени Димитров.
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Евгени Димитров и Иван Борисов, и на питане от народния представител Панчо Панайотов.
Министърът на вътрешните работи Богомил Бонев ще отговори на актуален въпрос от народните представители Румен Овчаров и Иван Борисов.
Министърът на финансите Муравей Радев ще отговори на три актуални въпроса от народните представители Татяна Дончева, Виктория Василева и Михаил Миков.
Министърът на търговията и туризма Валентин Василев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Лютви Местан и Руси Статков.
Министърът на транспорта Вилхелм Краус ще отговори на питане от народния представител Яшо Минков.
Министърът на здравеопазването Петър Бояджиев ще отговори на два актуални въпроса от народните представители Кънчо Марангозов и Илия Баташки.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на актуален въпрос от народните представители Ангел Балтаджиев и Мария Брайнова, и на две питания от народните представители Асен Христов и Руси Статков.
Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов ще отговори на четири актуални въпроса от народните представители Георги Пинчев, Панчо Панайотов, Михаил Миков, и на питане от народния представител Донка Дончева.
Министърът на отбраната Георги Ананиев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Пламен Славов.
Министърът на външните работи Надежда Михайлова ще отговори на актуален въпрос от народния представител Евгени Кирилов.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
Заместник министър-председателят и министър на промишлеността Александър Божков - на актуален въпрос от народния представител Руси Статков.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев - на актуални въпроси от народните представители Иван Борисов и Кирил Ерменков.
Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа Венцислав Върбанов - на актуален въпрос от народния представител Стефан Нешев, и на питане от народния представител Христо Стоянов.
Поради неотложен служебен ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 4 декември, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,40 ч.)


Председател:
 Йордан Соколов


Заместник-председател:
Иван Куртев

Секретари:
        Атанас Мерджанов

       Калчо Чукаров