Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1997-01-31

Председателствувал: председателят Благовест Сендов
Секретар: Станимир Калчевски


ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
Предлагам на основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание днес точка първа от дневния ред да бъде Законопроект за някои мерки за осъществяване на бюджетните разходи до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г., внесен от Министерския съвет.
Моля да гласувате това предложение.
От общо гласували 120 народни представители, за - 120, против и въздържали се - няма.
Приема се.
Ще ви прочета съобщение за решение на Централната избирателна комисия:
"Решение N 527 - София, 30 януари 1997 г.
На 29 януари 1997 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Константин Ванков Тодоров, избран с листата на СДС в 17. избирателен район Пловдив-окръг.
На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

Обявява за избран за народен представител в 17. избирателен район Пловдив-окръг Георги Димитров Бютюнев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Джелепова"

Моля господин Георги Бютюнев да положи клетва и да подпише клетвения лист.
Заповядайте, моля да повтаряте след мене.
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!"
ГЕОРГИ БЮТЮНЕВ (СДС): Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се! (Оживление и ръкопляскания от левицата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други съобщения:
Изпратени са шест заявления с еднакво съдържание:
"ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ГОСПОДИН БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ


З А Я В Л Е Н И Е
от
Петко Илиев Пенев - народен представител
от 27. многомандатен избирателен
район - Стара Загора, Парламентарна група
"Народен съюз - БЗНС - Демократическа партия"


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Тридесет и седмото Народно събрание Ви уведомявам, че взех следното решение: от днес, 30 януари 1997 г. напускам Парламентарната група на "Народния съюз - БЗНС - Демократическа партия" поради несъгласие с действията на ръководството на парламентарната група.
С УВАЖЕНИЕ: (п)"
Със същото съдържание заявление е направил Георги Пинчев Иванов, с което напуска Парламентарната група на "Народен съюз - БЗНС - Демократическа партия" от 30 януари 1997 г.
Същото заявление е направил Илия Петков Данов, народен представител от 15. многомандатен избирателен район - Плевен, който от 30 януари 1997 г. напуска Парламентарната група на "Народен съюз - БЗНС - Демократическа партия".
Заявление със същото съдържание е направено и от Митко Димитров Нитов - народен представител от 15. многомандатен избирателен район - Плевен, който от 30 януари 1997 г. напуска Парламентарната група на "Народен съюз - БЗНС - Демократическа партия".
Със същото съдържание заявление е направил народният представител Атанас Георгиев Праматаров - народен представител от 17. многомандатен избирателен район - Пловдив, който от 30 януари 1997 г. напуска Парламентарната група "Народен съюз - БЗНС - Демократическа партия".
Също така заявление със същото съдържание е направил и народният представител Иван Спасов Неврокопски - народен представител от 26. многомандатен избирателен район - София, който от 30 януари 1997 г. напуска Парламентарната група "Народен съюз - БЗНС - Демократическа партия".

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НЯКОИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ ДО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1997 Г.
Давам думата на народния представител Кирил Желев да докладва законопроекта.
Искам да съобщя, че законопроект със същото заглавие беше внесен от народния представител Георги Първанов, който оттегли законопроекта си, така че ще разгледаме само законопроекта на Министерския съвет.
Заповядайте, господин Желев.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Комисия по бюджет и финанси - доклад по Законопроект за някои мерки за осъществяване на бюджетните разходи до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г., N 0201-53 от 30 януари 1997 г.
На заседание, проведено на 30 януари 1997 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за някои мерки за осъществяване на бюджетни разходи до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г., внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше представен от министъра на финансите. В заседанието взеха участие и представители на Сметната палата.

Нормативно въпросът за бюджетното изпълнение до приемането на годишния закон е уреден в Закона за устройството на държавния бюджет. Съгласно този закон в случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година и като се отчитат влезли в сила нормативни актове на Народното събрание и Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства.
Отделно е регламентирана схемата за финансиране на бюджетния дефицит.
Изпълнението на така наречения временен бюджет до приемането на годишния закон е традиционно за последните години. Ситуацията в момента внася допълнителни утежняващи елементи. Освен характерните за началото на годината слаби приходи, сега са налице огромни допълнителни разходи по обслужването на държавния дълг - вътрешен и външен. Политическата и икономическата ситуация, забавянето на реалните касови приходи от приватизацията и липсата на външно финансиране допълнително дестабилизира бюджетното изпълнение.
Предложеният законопроект решава основно четири въпроса. Дава възможност на правителството да реагира своевременно на развитието на инфлационните процеси чрез мерки в сферата на заплатите, стипендиите, пенсиите и другите социални плащания. Определят аванс за бюджетния дефицит, който във всеки един момент не може да превишава размера на разходите за лихви по обслужване на държавния дълг и определя реда за неговото финансиране. Регламентира възможността за допълнителен срок за упражняването на така наречения временен бюджет съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за устройство на държавния бюджет до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. Утвърждава извънбюджетните фондове и сметки до трайното им законово уреждане.
При станалите обсъждания бяха направени предложения, свързани със заглавието на законопроекта и включването на допълнителни текстове, отразяващи по-пълното регламентиране на тези отношения. Предложено беше законопроектът на народния представител Георги Първанов, касаещ същата материя, да бъде оттеглен и да се обсъжда само законопроекта, внесен от Министерския съвет, което беше и направено.
След разискванията Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за някои мерки за осъществяване на бюджетните разходи до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г., на две четения в едно заседание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Преминаваме към обсъждане на законопроекта.
Има ли желаещи да вземат думата?
Има думата професор Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател! Уважаеми колеги!
Предложеният законопроект има за задача да откликне на една крайна необходимост, във връзка с процесите, които се развиват в страната, от една страна и от друга страна, обстоятелството че поради стечение на обстоятелствата не беше подготвен и приет от парламента Закон за бюджета на държавата за 1997 г.
Измененията в стопанската, финансовата среда на страната протичат много динамично и трябва да се отреагира.
На преден план стои и въпросът по някакъв начин да бъдат санирани доходите на хората, за да могат в някаква степен, наистина в някаква степен, а не изцяло да посрещнат първостепенните си нужди.
Правителството ни предлага един проект, който се опитва да реши тези въпроси в максимална степен ограничавайки проинфлационния ефект на това, което правим.
Винаги в бюджета на преден план, като необходимост, се очертават плащанията на държавата по държавния дълг. И те са извън всякаква категория. Неслучайно бюджетните експерти имат навика да казват, че плащанията по държавния дълг трябва да бъдат упражнени. А за всички останали разходи упражняването им става в рамките и в зависимост от реализираните постъпления.
Затова и в предложения проект исканите средства, като кредит от Централната банка се има предвид да бъдат използвани за покриване на лихвените плащания. А за всички останали разходи и трансфери от централния бюджет, както е например към бюджетите на общините и към бюджета на Националния осигурителен институт се има предвид да бъдат упражнявани в рамките на постъпленията.
Аз мисля, че Народното събрание ще приеме и формулата, която се предлага упражняването на тези разходи да става в рамките на 95 на сто от постъпленията. И по този начин ние да създадем определен резерв като амортисьор. Този момент има определен антиинфлационен ефект и показва, помоему, грижата и на Министерския съвет, зад което ще застанем и ние, не се съмнявам, да сведем до минимум този проинфлационен ефект на предлаганото решение.
Увеличението от 100 на сто, разбира се, е недостатъчно, като се има предвид динамиката на цените, това че от доста време не са правени никакви индексации и компенсации на заплати, на социални плащания и на пенсии. Но това е възможното, без да е достатъчно, подчертавам. И все пак е в определена степен увеличаване на възможностите на хората да отреагират на това, което става на пазара.
Приемането на този закон и обстановката, в която се намираме, още веднъж категорично подчертават необходимостта политическите сили, парламентът, всички институции, овластени в страната, наистина да се обърнат като към първостепенна, неотложна задача към подготовката и реалното въвеждане в живота на валутния съвет. Нещо, по което беше постигнато неформално съгласие в обществото още в късната есен на 1996 г.
Парламентарната група на левицата, действащото по него време правителство, след проучване на всичко онова, което може да бъде разглеждано като алтернатива, стигнаха до категоричния извод, че в условията на България и за да се получи подкрепата на международните финансови организации, трябва да се отиде към въвеждането на този тип парична политика.
Нашите политически опоненти, след като покриха всички трасета в Европа и зад океана, също се убедиха в необходимостта от въвеждането на този тип парична политика. И въпреки постигането на това неформално съгласие в обществото, въпреки очевидната необходимост, че няма друг изход и че това е единствената възможност за овладяване на процесите на дестабилизация и на задълбочаване на икономическата криза, страната в началото на 1997 г. не е в състояние да отиде към решаването на този проблем.
Така че Народното събрание е изправено пред крайната необходимост да отиде към тези мерки, с което още веднъж дава да се разбере, че всичко каквото може да предприемем от този род или подобно на тези мерки, ще бъде временно, с частичен ефект и не може да реши големия проблем, пред който е изправена страната.
Позволете ми, господин председател, още две думи. Тъй като голямата тема за валутния съвет, за политиката, която трябва да провежда страната и обсъждания сега закон са много тясно свързани.

Когато говорим за необходимостта от въвеждането на този тип парична политика, трябва да се има предвид, че не е въпросът само в това да бъде приет законът и да се обяви въвеждането на валутния съвет. Необходимо е едно минимално време, през което, образно казано, този валутен съвет да бъде отгледан, т.е. да се осигури обстановка, в която той да заработи. Това обстоятелство още веднъж подчертава необходимостта от постигане на съгласие, от работа и за въвеждането му, и за създаване на необходимите условия, за да се вкорени в икономическия живот на страната, да заработи, за да се постигне максимално възможния ефект, който съдържа потенциалът на паричния съвет.
Аз съм един от тези, които все още хранят надежда, че ще надделее разумът и теснопартийните политически сметки и интереси ще бъдат поставени на втори план, толкова повече, че в тази зала звучаха гласове само преди месец и половина да бъде използувано правителството в оставка, за да бъде подготвен и въведен валутният съвет. Тези декларации доказваха по един категоричен начин, че и нашите политически опоненти виждат това като първостепенна необходимост. И ако сега се отказват, а нищо не се е изменило към по-добро в страната, а обратно, това показва, че на преден план са излезли тесни политически сметки.
Аз призовавам уважаемите народни представители да подкрепят предложения проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други желаещи? - Да, Юрий Борисов.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера на заседанието на Министерския съвет, когато е обсъждан този законопроект, академик Илчо Димитров и неговото ведомство са предложили следния текст като нова ал. 3 към чл. 3:
"До приемането на Закона за държавния бюджет за 1997 г. да се осигурят средства за отопление, храна и медикаменти за училища и социални заведения, независимо от ведомственото им подчинение в условията на договаряне на цени и в зависимост от развитието на инфлационния процес."
Аз подновявам тук, в пленарна зала, това предложение и не бих желал да го обосновавам, защото трябва да повторя всичко това, което веднъж, когато обсъждахме поправки в бюджета, говорих за училищата, храната и медикаментите за учениците. Не е възможно, не е допустимо в условия на мир, тогава, когато нямаме земетресения и цунами в България, ние да затворим училища в България.
Аз знам, че една голяма част от вас ще възприемат това, което казвам, като популизъм, но аз действително съм убеден, че ние трябва в закона да намерим начин да дадем някакви възможности действително учебната година, ако не да протича нормално, поне да има учебен процес. Една голяма част от училищата в момента са затворени и вероятно така ще продължи, ако от нашите приоритети изпадне този проблем. Така както в чл. 4, ал. 2, която комисията явно е отхвърлила, се говори за животоспасяващи лекарства, така ние можем да запишем текст в закона, който се отнася и до проблема за отоплението.
Само за информация искам да ви кажа, че при гласуването в Министерския съвет само с 1 глас това предложение на академик Илчо Димитров е отхвърлено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други желаещи? - Да, Никола Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! По необходимост този законопроект трябва да бъде подкрепен и гласуван. Работим в нестандартна финансово-икономическа ситуация. За съжаление, многогодишна практика става страната да стартира финансовите си години без приети държавни бюджети. Но промяната преди всичко в ценовите и доходните стандарти в страната налагат спешно да бъде разгледан и приет един такъв законопроект.
Аз съм съгласен с неговото съдържание, но бих искал да ви обърна внимание, че от тази година Народното събрание трябва да гласува два автономни държавни бюджета. Става дума за класическия годишен бюджет и за бюджета на фонд "Обществено осигуряване". Може би между двете четения, на база на приетия от нас Закон за фонд "Обществено осигуряване", да разгледаме и да добавим един текст, който да ни даде възможност да приведем финансовите отношения в системата на общественото осигуряване в съответствие с нов закон.
В Икономическата комисия беше разгледан Законопроектът за бюджета на фонд "Обществено осигуряване" и професионалната ни оценка е, че той би могъл да се разглежда от Народното събрание независимо от Закона за годишния държавен бюджет. Връзката е само по две линии: определяните сумарни средства за работни заплати и разчетната средна работна заплата в бюджетните организации и трансфера от Републиканския бюджет към бюджета на фонд "Обществено осигуряване". Ако има големи разминавания, при положение че се приеме Законът за бюджета на фонд "Обществено осигуряване", с последствия в приетия държавен бюджет, могат да се направят и съответни актуализации.
Мисля, че с едно такова решение и намеренията ни като законодатели и като изпълнителна власт с един неустановен статут в близките дни доходите на населението да бъдат компенсирани двукратно, постъпленията в бюджета на фонд "Обществено осигуряване" биха осигурили възможности за едно негово автономно приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други желаещи? - Да, заповядайте. Има думата Иван Атанасов от Парламентарната група на Демократичната левица.
ИВАН АТАНАСОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Политическата необходимост налага да се приеме един такъв закон и аз лично бих го подкрепил. Но искам да направя две конкретни предложения.
Първото е по отношение размера на нелихвените разходи. В момента някъде около 32-33 на сто от приходите в държавния бюджет се използуват за нелихвени разходи и трансфери на самостоятелните бюджети. В този проект се предлага този процент да стане 95.
Разбирам грижата за увеличаване на доходите, но в същото време не рискуваме ли и държавата да се превърне в кредитния милионер, който си плаща дълговете, единствено правейки нови дългове? Затова аз смятам, че този процент би могъл да бъде намален на 80 и правя такова предложение.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА ПГДЛ: Това са глупости!
ИВАН АТАНАСОВ: Напротив! Не бих искал да споря с колегите в залата, но точно такава е логиката на направените предложения.
И второто ми предложение. Смятам, че този закон би следвало да действува не повече от 2 месеца. Затова правя предложението към § 2 да се добавят думите: "Този закон се прилага до влизането в сила на Закона за държавния бюджет, но не по-късно от 31 март 1997 г.". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата Пламен Денчев.
ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз нямах намерение да се изказвам, но моето изказване е продиктувано от досега направените предложения и искам да обърна внимание на следното, че приемането на този законопроект е първата стъпка на държавата и в нейно лице на правителството да се научим да живеем в условията на хиперинфлация, т.е. да се приспособяваме към условията на хиперинфлация.
И в този смисъл смятам, че когато поставяме въпроси, свързани със здравеопазване, с образование, с главно бюджетната сфера трябва да си кажем направо, че сегашната ситуация не позволява да говорим, че не трябва да се затварят училища, защото обективно училищата ще бъдат затворени там, където това е икономически обосновано.
Трябва да говорим за животоспасяващи лекарства, за мерки, които да гарантират поне живота на хората, което зависи непосредствено от медицината. Но трябва да знаем, че огромни пари изтичат като в бездънна яма в здравеопазването и трябва да знаем, че здравеопазването съвсем не е безплатно за пациентите.
Колкото и тежки, и изглеждащи на пръв поглед неприемливи, тези предложения, те не могат да бъдат отхвърлени, защото това е реалната, жестока, обективна икономическа ситуация. Затова аз моля да гледаме на този законопроект като законопроект, съответствуващ на неизбежните мерки на правителството, независимо какво е то, свързани с необходимостта българските граждани да имат възможност да живеят колкото и това да е трудно, в условията на една лавинообразно развиваща се инфлация. И това е най-важното. Според мен другите неща са подробности.
Не съм съгласен и с направеното предложение срокът на действието на този закон да бъде 2 месеца. Сега ние не можем да предвидим в този момент кога ще бъде приет бюджетът на Република България. Според мен не е нужно да предвиждаме такъв ограничителен срок. Смятам, че направеното предложение от вносителите е по-добро и по-обосновано.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли други желаещи да се изкажат по законопроекта? - Министър Костов, заповядайте.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да дам просто допълнителни мнения - нека така да ги нарека... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля за внимание!
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: ... мнения по закона. Той дава основни правила и съотношения, по които да се разпределят приходите на държавата, дава възможността да се рефинансира голямата част от разхода, т.е. свързаното с обслужването на държавния дълг и на тази основа дава по-широки възможности е оперативното управление на бюджета, да се задоволят на по-нормално равнище основните потребности на бюджетните системи - здравеопазване, образование, социални грижи, отбрана, сигурност на страната.
В процеса на оперативното управление на бюджета се спазват тези приоритети и с предимство се заделят средствата за тези основни системи, преди всичко образованието и здравеопазването.
Този процес на оперативно управление в момента е силно затруднен от ограниченията, свързани с рефинансирането на държавния дълг. С този проектозакон именно това се решава като въпрос. (Шум в залата) Създават се достатъчно добри условия за маневреност на изпълнителната власт. Оттам нататък в момента е трудно да се посочат конкретни решения на всичките проблеми във всяка една от бюджетните сфери. Това така или иначе ще остане проблем, който ще се решава в оперативното управление на бюджета. (Шум в залата)
Съгласен съм, че може да се търси по-нататъшно ограничаване на този проинфлационен натиск, който един такъв закон ще упражни, но искам да ви кажа само, че фиксирането на по-ниски нива, по-нисък дял от разходите за (шум в залата)... от приходите за финансиране на разходите, т.е. по-ниско от 95% в момента ще създаде по-големи ограничения в маневреността на изпълнителната власт да решава именно острите проблеми на бюджетните системи и да осигурява възможност за адаптиране на приходите (шум в залата)... на доходите на хората в съответствие с инфлационните процеси.
Разбира се, този закон е стъпка към известно приспособяване към хиперинфлацията, но все пак не е пълно приспособяване. Все още има в рамките на тези правила, описани в закона, възможност и да се противодействува на ускоряващата се инфлация. Разбира се, ако тези правила на действие продължат повече от месец и половина, два, тогава вече може да се стигне до пълно приспособяване, но вярвам, че по този начин ще се създадат само и единствено необходимите условия за достатъчен период от време на едно ново правителство да внесе необходимите уточнения, да постигне необходимите договорености за външна подкрепа и да може да се приеме окончателно бюджет и мерки не за приспособяване към ускоряващата се инфлация, а спиране на тази ускоряваща се инфлация. Така или иначе това, което се предлага е решение на най-острите проблеми в един много кратък период от време.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли други желаещи да вземат думата? - Не виждам.
Преминаваме към гласуване на законопроекта на първо четене. Моля да гласувате законопроекта за някои мерки за изпълнението на държавния бюджет до приемането на Закона за държавния бюджет за 1997 г. на първо четене. Моля, гласувайте!
От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
Законопроектът е приет на първо четене.
Думата е на господин Желев за процедурен въпрос.
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение по изключение законопроектът да бъде разгледан, обсъден и на второ четене.
Предложенията, които бяха направени от народните представители в някаква степен са съобразени и са отразени в предложенията на Комисията по бюджет и финанси по подготвения законопроект на второ четене, който е раздаден на народните представители, а по една част от тях може още тук в залата да се произнесем.
Моля това процедурно предложение да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли против това процедурно предложение? - Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение законопроектът да бъде разгледан на второ четене на това заседание. Моля, гласувайте!
От общо гласували 121 народни представители, за - 121, против и въздържали се - няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля, господин Желев, докладвайте законопроекта на второ четене.

ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
"Закон за някои мерки за осъществяване на бюджетните разходи до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г.". Предложението на Комисията по бюджет и финанси е заглавието да се измени така: "Закон за изпълнение на бюджета до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения? - Няма.
Моля да гласувате заглавието на закона така, както се предлага от комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - 1, въздържали се - няма.
Заглавието на законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Член 1 - текст на вносителя.
"Чл. 1. Размерът на нелихвените разходи, както и трансферите за общините и за Националния осигурителен институт не могат да превишават размера на постъпилите приходи."
При обсъждането на законопроекта на първо четене бяха направени предложения от народните представители Юрий Борисов и Иван Атанасов.
Народният представител Иван Атанасов предложи размерът на нелихвените разходи да не може да превишава 80 на сто. Комисията по бюджет и финанси по принцип е възприела това предложение, като предлага този размер да бъде 95 на сто.
И предложение на народния представител Юрий Борисов, който предлага към чл. 1 да се създаде нова ал. 3 със следния текст:
"Ал. 3. До приемането на Закона за държавния бюджет за 1997 г. да се осигурят средства за отопление, храна и медикаменти за училища и социални заведения независимо от ведомственото им подчинение в условията на договаряне на цени и в зависимост от развитието на инфлационния процес." Комисията по бюджет и финанси имаше предвид това становище на Министерството на образованието, науката и технологиите, но мнението на колегите, които се изказаха по този въпрос, е, че това е свързано с оперативното управление на бюджета. Чухте и мнението на министъра на финансите, че действително приоритет представляват преди всичко плащанията, които се реализират по дълга и основно плащанията, свързани със заплатите, стипендиите, пенсиите и социалните плащания, в които се имат предвид точно образованието, социалните заведения и болниците.
Предложение на Комисията по бюджет и финанси: чл. 1 се изменя така:
"Чл. 1. Ал. 1. Размерът на нелихвените разходи от Републиканския бюджет, както и трансферите за самостоятелните бюджети не могат да превишават 95 на сто от размера на постъпилите приходи.
Ал. 2. Трансферите от Републиканския бюджет за бюджетите на общините и другите самостоятелни бюджети се извършват като се отчитат увеличените разходи, произтичащи от чл. 3, ал. 2, развитието на инфлационния процес и равнището на собствените приходи на съответните самостоятелни бюджети."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли желаещи да се изкажат по чл. 1?
Ще преминем към гласуване най-напред на предлаганите изменения.
Най-напред народният представител Иван Атанасов предлага числото "95" да се замени с "80" в ал. 1.
Моля да гласувате.
От общо гласували 122 народни представители, за - 7, против - 13, въздържали се - 102.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 1 така, както е представено от комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 2.
Член 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Член 2 - текст на вносителя:
"Чл. 2. Разходите за обслужването на държавния дълг се извършват в размерите, договорени с кредиторите, като бюджетният дефицит към всеки един момент не може да превишава размера на разходите за лихви по обслужването на държавния дълг."
При обсъждането на законопроекта на първо четене не бяха направени предложения. Комисията по бюджет и финанси вчера при обсъждането е подкрепила чл. 2 - текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля да гласувате чл. 2 така, както е предложен от вносителя.
От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Член 3 - текст на вносителя:
"Чл. 3. Ал. 1. Министерският съвет финансира бюджетния дефицит по чл. 2 и рефинансира погашенията на държавния дълг с емисия на държавни ценни книжа и с пряк банков кредит от Българската народна банка със срок на погасяване 20 години, като общият размер на държавния кредит не може да превишава фактическите разходи за обслужване на държавния дълг.
Ал. 2. Министерският съвет може да увеличава заплатите, стипендиите, пенсиите и други социални плащания до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. в зависимост от развитието на инфлационния процес и разполагаемите бюджетни ресурси."
Тук е и предложението, което беше направено от народния представител Юрий Борисов за добавяне на ал. 3 със следния текст:
"Ал. 3. До приемането на Закона за държавния бюджет за 1997 г. да се осигурят средства за отопление, храна и медикаменти за училища и социални заведения независимо от ведомственото им подчинение в условията на договаряне на цени и в зависимост от развитието на инфлационния процес."
Комисията по бюджет и финанси е подкрепила текста на вносителя с двете алинеи.

Моля да гласувате най-напред предложението на народния представител Юрий Борисов да се добави ал. 3 с прочетеното съдържание.
От общо гласували 121 народни представители, за - 22, против - 8, въздържали се - 91.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате чл. 3 с двете алинеи, предложени от вносителя.
От общо гласували 121 народни представители, за - 120, против - няма, въздържал се - 1.
Член 3 приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Член 4 - текст на вносителя - Министерския съвет:
"Чл. 4. Ал. 1. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да ползуват безлихвени заеми за сметка на временно свободните си извънбюджетни средства при условията на чл. 33, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Ал. 2. До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. средствата за животоспасяващи лекарства се осигуряват от Министерството на финансите чрез безлихвен заем от извънбюджетната сметка във валута на Министерството на външните работи".
Предложение на Комисията по бюджет и финанси за чл. 4:
"Чл. 4. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да ползуват безлихвени заеми за сметка на временно свободните си извънбюджетни средства. Заемите се възстановяват в 3-месечен срок след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?- Професор Зънзов има думата.
ИВАН ЗЪНЗОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам ал. 2 да остане така, както е предложена в началото - до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. средствата за животоспасяващи лекарства се осигуряват от Министерството на финансите чрез безлихвен заем от извънбюджетната сметка във валута на Министерството на външните работи.
Много моля това да остане фиксирано така, защото се касае за живота на много хора. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата министърът на финансите господин Костов.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Това, което е предложено, е с мотивировката и желанието да се решат проблемите. Но допълнителната проверка, която направихме за разполагаемите средства по тази сметка, показва, че от това, което има в момента като валутна наличност по тази сметка, 3 млн. 300 хил.долара са блокирани в Стопанска банка, т.е. оттам не могат да се използуват; 2 млн.долара са поетите ангажименти по извършване на ремонти в посолските комплекси и в търговските представителства, за които ако не се разплати държавата, се плащат неустойки горе-долу в двоен размер, т.е. вместо проблемът да се реши с 2 млн., ще трябва да се плащат два пъти повече. От средствата, които остават, а те са около 2 млн., 1 млн. са неконвертируеми валути, т.е. няма как да бъдат изтеглени, да дойдат тук и да ги използуваме за финансиране на лекарства. Тоест, ако оставим финансирането на животоспасяващите и животоподдържащите лекарства на тази сметка, както е предложен текстът, на практика нищо няма да направим и според мен става опасно осигуряването именно на тези лекарства.
В текущото управление на бюджета винаги с приоритет се заделят парите, които са необходими за тези лекарства. Знаете много добре, професор Зънзов, в края на миналата година при приключването, независимо от тежката ситуация, бяха заделени над 2 млрд.лв. именно за разплащане на такива лекарства. Сега също всяка седмица се мъчим и заделяме необходимите ресурси. В ход е и реализацията на това, което се гласува със Закона за актуализация на бюджета от миналата година. Приватизационните сделки, приходите от които бяха предвидени да се предоставят за лекарства, вече са в процес на реализиране. Първите средства, почти 1 млрд.лв., бяха разпределени. В момента постъпват още 800 хил.долара, които също ще бъдат предоставени за лекарства. Има още две сделки, които ще бъдат финализирани най-късно до средата на месец февруари, които също ще осигурят реални пари. А това, което в момента е предложено, то просто не осигурява реални пари. Поради това се предлага да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Професор Зънзов, оттегляте ли предложението си?
ИВАН ЗЪНЗОВ (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Улеснен съм от това, че професор Зънзов оттегли своето предложение. Аз просто исках да допълня това, което каза министърът. В текста, който беше предложен, са записани само животоспасяващи лекарства, а липсват животоподдържащи. По принцип проблемът, който трябва да решим, е и за двете групи лекарства заедно с другите средства, които са необходими за здравеопазването.
Така че, когато обсъждахме в комисията и в работната група този проблем, ние имахмe предвид именно това, че комплексно трябва да се решат тези неща.
И, второ, тъй като беше отхвърлено предложението на колегата Юрий Борисов за училищата, също сме имали предвид, че при Закона за държавния бюджет имаме приоритети, за които министърът вече говори. А в тези приоритети в нелихвените плащания на първо място са именно тези - за заплати, за училищата и за лекарствата.
Така че съм улеснен от професор Зънзов и смятам, че колегите трябва да подкрепят предложението на комисията да отпадне тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други бележки? - Няма.
При това положение остава да гласуваме съдържанието на чл. 4 така, както е предложен от комисията.
Моля да гласувате.
От общо гласували 121 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 2.
Член 4 е приет.
Преходни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "Преходни и заключителни разпоредби".
Параграф 1 - текст на вносителя.
"§ 1. Набирането и разходването на средствата по извънбюджетните сметки и фондове съгласно приложението се извършват по досега установения ред до трайното им законово уреждане."
"Приложение
С П И С Ъ К
на извънбюджетните сметки и фондове по § 1
1. Министерство на образованието, науката и технологиите:
- фонд "Структурна и технологична политика" - Постановление N 135 на Министерския съвет от 1995 г.;
- фонд "Научни изследвания" - Постановление N 83 на Министерския съвет от 1990 г.
2. Министерство на външните работи:
- Бюро за обслужване на дипломатическия корпус - Постановление N 26 на Министерския съвет от 1992 г.;
- посолски комплекси на Република България в чужбина - Постановление N 28 на Министерския съвет от 1992 г.
3. Министерство на промишлеността:
- фонд "Малки предприятия" - Постановление N 108 на Министерския съвет от 1991 г.; изм. и доп., Постановление N 186 на Министерския съвет от 1995 г.
4. Министерство на транспорта:
- фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение";
- приходно-разходна сметка на Специализирана организация "Управление за поддържане на морските канали и акваториите на пристанищата" - Постановление N 44 на Министерския съвет от 1993 г.
5. Министерство на околната среда:
- Национален фонд за опазване на околната среда - чл. 3, ал. 2, 4 и 5, чл. 24, ал. 1, т. 2 и чл. 26 от Закона за опазване на околната среда.
6. Министерство на труда и социалните грижи:
- фонд "Професионална квалификация и безработица" - Постановление N 75 на Министерския съвет от 1992 г.
7. Комитет по пощи и далекосъобщения:
- фонд "Национална съобщителна система" - чл. 3, ал. 3 от Постановление N 114 на Министерския съвет от 1991 г.
8. Комитет по горите:
- фонд "Лесокултурни мероприятия" - Постановление N 35 на Министерския съвет от 1991 г.
9. Комитет по туризма:
- приходно-разходна сметка на Национална туристическа реклама за България - Постановление N 101 на Министерския съвет от 1996 г.
10. Комитет по стандартизация и метрология:
- фонд "Стандартизация и метрология" - Постановление N 121 на Министерския съвет от 1992 г.
11. Министерство на земеделието и хранителната промишленост:
- фонд "Мелиорации".
12. Министерски съвет:
- приходно-разходни сметки за:
- стопанство "Воден" - Постановление N 118 на Министерския съвет от 1993 г.;
- стопанство "Евксиноград" - Постановление N 118 на Министерския съвет от 1993 г.;
- стопанство "Кричим" - Постановление N 118 на Министерския съвет от 1993 г.;
- стопанство "Искър" - Постановление N 173 на Министерския съвет от 1993 г.;
- Национална комисия по безопасност на движението - Постановление N 228 на Министерския съвет от 1991 г.
13. Министерство на отбраната:
- обобщена сметка по чл. 40 от Постановление N 77 на Министерския съвет от 1994 г.
14. Национално бюро за териториално убежище и бежанците:
- фонд "Териториално убежище и бежанци" - Постановление N 239 на Министерския съвет от 1994 г.
15. Център за масова приватизация при Министерския съвет - Постановление N 243 на Министерския съвет от 1994 г.
16. Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" - Постановление N 203 на Министерския съвет от 1993 г.
17. Приходно-разходна сметка на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за подпомагане на деца в неравностойно социално положение - Постановление N 209 на Министерския съвет от 1993 г.
18. Върховен съд на Република България:
- извънбюджетна сметка за реда на събиране, връщане и разходване на депозитните такси по молбите за отмяна и преглед по реда на надзора - Постановление N 33 на Министерския съвет от 1993 г.
19. Главно управление "Митници":
- приходно-разходна сметка по реда на чл. 102 и 103 от Правилника за прилагане на Закона за митниците;
- приходно-разходна сметка за дейността на Главно управление "Митници".
20. Национален дарителски фонд "Тринадесет века България" - Постановление N 21 на Министерския съвет от 1993 г.
21. Приходно-разходна сметка на Националния дворец на културата - София и Варна.
22. Приходно-разходна сметка на Националната постоянно действаща изложба - Постановление N 44 на Министерския съвет от 1991 г.
23. Държавен фонд за реконструкция и развитие (ДФРР).
24. Извънбюджетни сметки по Закона за държавната собственост на областните администрации.
25. Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество:
- приходно-разходна сметка на Института по търговия;
- приходно-разходна сметка на Националния център за дизайн;
- приходно-разходна сметка на Центъра по промишлеността - Москва;
- приходно-разходна сметка на Центъра за подготовка за външнотърговски кадри;
- приходно-разходна сметка на Учебен център - Берковица."
Тук може би ще бъде необходимо народните представители да дадат съгласие, по принцип, да се включи и т. 26.
Става дума за трите извънбюджетни сметки на Народното събрание. Но предвид на това, че в момента е създадена организация за тяхното привеждане в законово съответствие със Закона за устройство на държавния бюджет, затова не сме включили извънбюджетните сметки на Народното събрание. Ако не бъдат уредени тези въпроси, ще моля колегите по принцип да имат предвид, че е необходимо в приложението това да бъде допълнено. Въпреки всичко смятам, че няма да се наложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Господин председател, може би още едно пояснение. Ако колегите народни представители обърнат внимание, ще видят, че по някои от тези приходно-разходни сметки и фондове Народното събрание е приело съответно законите, което е задължение, произтичащо от Закона за устройство на държавния бюджет. Но предвид на това, че те все още не са влезли в сила, се налага да бъдат включени в този списък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Има ли бележки по § 1? - Няма.
Моля да гласувате съдържанието на § 1 така, както беше предложен от господин Желев.
От общо гласували 121 народни представители, за - 120, против - няма, въздържал се - 1.
Параграф 1 е приет.
Параграф 2!
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "§ 2. Този закон се прилага до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г."
Господин председател, може би и § 3?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тук има предложение на Иван Атанасов, което ще трябва да гласуваме отделно.
ИВАН АТАНАСОВ (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Оттегляте ли го? - Добре. Тогава може да прочетете и § 3.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Комисията и в двата случая е подкрепила текста на вносителя. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други бележки? (Неразбираема реплика от Никола Койчев)
Предлага се най-напред да се гласува § 2, а след това по § 3 ще има бележки.
Моля да гласувате § 2.
От общо гласували 121 народни представители, за - 119, против - 2, въздържали се - няма.
Параграф 2 е приет.
Параграф 3!
Господин Койчев, имате думата.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПГДЛ): Господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение е по § 2.
В изказването си на първо четене казах, че тази година за първи път България ще работи с два бюджета - Закона за годишния държавен бюджет и Закона за фонд "Обществено осигуряване".
Мисля, че ще бъдем коректни при тази нова схема и нови две бюджетни системи в § 2, в сила на Закона за държавния бюджет и Закона за фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г. Така че предлагам след "Република България" да се запише "и Закона за фонд "Обществено осигуряване" за 1997 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки от министъра на финансите? Съгласен ли сте?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ (от място): Нямам възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма възражения.
Поставям на прегласуване § 2 с добавката, направена от господин Койчев.
Има ли възражения? - Няма.
Моля да прегласувате § 2 с добавката на господин Койчев, като се включва и бюджетът за фонд "Обществено осигуряване.
От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - 2, въздържали се - 2.
Параграф 2 е приет в новото му съдържание с добавката на господин Койчев.
"§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
Моля да гласувате този последен параграф.
От общо гласували 121 народни представители, за - 120, против - няма, въздържал се - 1.
С това § 3 и целият Законопроект за изпълнение на бюджета до влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. е приет и на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
Давам думата на народния представител Бончо Рашков да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Предлагам ви на второ гласуване Законопроект за земеделската техника, внесен от народните представители Христо Стоянов, Бончо Рашков, Калчо Чукаров и Христоз Христозов под N 540194 на 3 януари 1997 г.
Законопроектът, който ви представям за второ гласуване, бе обсъден на две заседания в Комисията по земеделието и горите. В обсъждането му взеха участие представители на специализираните институции от системата на Министерството на земеделието и хранителната промишленост, представители на Министерството на промишлеността, Министерството на финансите, Комитетът по стандартизация, вносители и разпространители на земеделска техника в страната.
При изработване становището на комисията по съответните текстове са взети предвид направените писмени предложения от народния представител Атанас Железчев, както и устните, направени от членовете на комисията, по време на дискусията.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 69, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ви предлагам да приемем на второ гласуване предложения от Комисията по земеделието и горите Законопроект за земеделската техника, както следва: ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Най-напред трябва да гласуваме заглавието на законопроекта.
Моля да гласувате заглавието на законопроекта "Закон за земеделската техника". Моля да гласувате.
От общо гласували 121 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - няма.
Заглавието на законопроекта е прието.
Глава първа "Общи положения".
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Вносителите на законопроекта предлагат чл. 1 да звучи така:
"Чл. 1. Ал. 1. Този закон урежда условията и реда за производство, внос, изпитване, разпространяване, използване, ремонт, техническо поддържане и стопанисване на земеделска техника, както и контрола върху тези дейности."
По ал. 1 има предложение от Атанас Железчев: "Този закон урежда условията и реда на държавния контрол върху местното производство, вноса, търговията и експлоатацията на земеделска техника".
Становището на комисията е да не се приема предложението на народния представител Атанас Железчев и чл. 1, ал. 1 да остане такава, каквато е предложена от вносителите.
Това мнение беше изразено с 14 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.
Вносителите предлагат ал. 2 да звучи така:
"Ал. 2. Целта на закона е да се осигури производство, внос и използване на обезопасена, технически изправна, ефективна и отговаряща на агро-зоотехническите и екологически изисквания, земеделска техника."
По тази алинея на чл. 1 няма направени предложения.
Становището на комисията относно ал. 2 на чл. 1 е следното:
"Ал. 2. Целта на закона е да осигури използването на обезопасена, технически изправна, ефективна и отговаряща на агро-зоотехническите, ергономични и екологични изисквания земеделска техника и да насърчи местното й производство."
Този текст на ал. 2 беше гласуван с 14 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Член 1 с две алинеи. Има предложение за заместващ текст на ал. 1 от Атанас Железчев, който беше предложен.
БОНЧО РАШКОВ (встрани от микрофоните): Искам думата като народен представител за едно допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, заповядайте.
БОНЧО РАШКОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги! Правя едно предложение за допълнение на текста на ал. 2 на чл. 1, като предложението се състои в следното: след "ергономични" съюзът "и" да отпадне и на негово място да има запетая и след думата "екологични" да добавим израза "и противопожарни изисквания".
По-нататък, когато сме разработвали материята, ние сме се стремили така да я разработим, че техниката да отговаря и на противопожарни изисквания. Тук просто сме пропуснали тази дума и аз затова моля...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: След "ергономични" се слага запетая ...
БОНЧО РАШКОВ: Аз ще го прочета, господин председател, как ще изглежда окончателно.
"Целта на закона е да осигури използването на обезопасена, технически изправна, ефективна и отговаряща на агро-зоотехническите, ергономични, екологични и противопожарни изисквания земеделска техника и да насърчи местното й производство."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Преминаваме към гласуване.
Най-напред заместващия текст на народния представител Атанас Железчев на ал. 1. Моля да гласувате.
От общо гласували 121 народни представители, за - 5, против - 40, въздържали се - 76.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 1 с двете алинеи, предложени от комисията, с добавянето в ал. 2 на думата "противопожарни" след думата "екологични". Моля да гласувате.
От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
Член 1 е приет.

ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Народният представител Атанас Железчев е предложил към глава първа да се създаде нов чл. 2 със следното съдържание:
"Чл. 2. Контролът върху производството, вноса, търговията и експлоатацията на земеделска техника се осъществява от Министерството на земеделието и хранителната промишленост чрез Националната контролно-техническа инспекция за земеделска техника".
Становището на комисията е да не се приеме това предложение, тъй като то се съдържа в чл. 14, ал. 1 и 2 на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Щом е включено в законопроекта, не е необходимо да го гласуваме. В проекта обаче не виждам чл. 14.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Преработен е текстът, съдържа се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Глава втора.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: "Глава втора - Производство, внос, изпитване и разпространяване на земеделска техника".
Вносителите предлагат следното съдържание на чл. 2 на глава втора:
"Чл. 2. Ал. 1. Производител, вносител или разпространител на земеделска техника може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с такъв предмет на дейност.
Ал. 2. Производителят и вносителят могат да бъдат и разпространители, с всички произтичащи от това права и задължения".
По ал. 2 няма направени предложения.
Становището на комисията е чл. 2 да има следното съдържание:
"Чл. 2. Производител, вносител и разпространител на земеделска техника може да бъде всеки търговец, който е регистрирал такъв предмет на дейност".
Това предложение бе гласувано с 14 "за", "против" и "въздържали се" нямаше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Сега чл. 2 остава с една алинея.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Да, този текст обединява ал. 1 и 2 от варианта на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате чл. 2 - текста, предложен от комисията, с една-единствена алинея.
От общо гласували 122 народни представители, за - 120, против - 1, въздържал се - 1.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Вносителите предлагат чл. 3 да има следното съдържание:
"Чл. 3. Ал. 1. Всеки производител, вносител и разпространител на земеделска техника носи всички отговорности за съответствието на обявените технически параметри и качествени показатели на произвежданите, внасяните или разпространяваните енергетични средства, работни машини, инсталации, съоръжения, инвентар и резервни части за тях.
Ал. 2. Всеки разпространител на земеделска техника е длъжен да осъществява предпродажбен, гаранционен и извънгаранционен сервиз на разпространяваната от него техника. За целта той трябва да има изградени собствен сервиз или сервизна мрежа, или сключен договор със съществуващи сервизи или сервизни мрежи в страната.
Ал. 3. Всеки разпространител е дължен да има постоянно на склад необходимите резервни части за техническо поддържане и ремонт на разпространяваната от него техника за целия период до нейното нормативно амортизиране.
Ал. 4. Всеки разпространител на земеделска техника е длъжен да осигури съпровождаща техническа документация на български език, съдържаща регламентираните с Българския държавен стандарт документи.
Ал. 5. Всеки разпространител на земеделска техника е длъжен самостоятелно или чрез договор със специализирани организации да проведе необходимото встъпително обучение или инструктаж на купувача на земеделска техника".
Народният представител Атанас Железчев е предложил към глава първа да се създаде нов чл. 3 със следното съдържание:
"Чл. 3. Разрешение (лиценз) за производство и/или ремонт, внос и търговия със земеделска техника и извършване на механизирани селскостопански услуги в страната се издава от Министерството на земеделието и хранителната промишленост (контролно-техническа инспекция) по ред и условия, определени с наредба на Министерския съвет".
Становището на комисията е да не се приема предложението на народния представител Атанас Железчев за нов чл. 3 от глава първа.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 3 със следното съдържание:
"Чл. 3. Ал. 1. Производителите на земеделска техника могат да създават резерв "Техническо развитие". Средствата по резерва се набират от печалбата преди облагането й с данъци, но не повече от половината от годишния й размер.
Ал. 2. Средствата по резерва се разходват за финансиране на разработки по усъвършенстването на съществуващите и създаването на нови образци земеделска техника и внедряването им в производството".
Този текст бе гласуван с 14 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Комисията предлага този текст да замести съдържанието на чл. 3.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Най-напред трябва да гласуваме предложението на господин Железчев, а след това заместващия текст на комисията.
Моля да гласувате най-напред предложението на народния представител Железчев за ново съдържание на чл. 3.
От общо гласували 122 народни представители, за - 13, против - 26, въздържали се - 83.
Предложението на господин Железчев не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 3 така, както е предложен от комисията.
От общо гласували 121 народни представители, за - 116, против - 1, въздържали се - 4.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Във връзка с приетия вече чл. 3, комисията предлага да се създаде нов чл. 4, който да звучи така:
"Чл. 4. Средствата, разходвани от земеделските производители за придобиване на земеделска техника, се считат като разходи за производството".
Този текст бе гласуван с 13 "за", "против" нямаше, "въздържал се" 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 4 така, както е предложен от комисията.
От общо гласували 122 народни представители, за - 122, против и въздържали се - няма.
Член 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Член 5 предлагаме да звучи така:
"Чл. 5. Ал. 1. Всеки производител, вносител и разпространител на земеделска техника отговаря за съответствието й с обявените технически параметри и качествени показатели.
Ал. 2. Всеки разпространител на земеделска техника е длъжен да осъществява предпродажбен, гаранционен и извънгаранционен сервиз на разпространяваната от него земеделска техника в рамките на нормативно определения срок за амортизацията й.
Ал. 3. Всеки разпространител е длъжен да осигурява необходимите резервни части за разпространяваната от него техника, както и в 10-годишен срок от спиране на производството й.
Ал. 4. Всеки разпространител на земеделска техника е длъжен да осигури съпровождаща техническа документация на български език.
Ал. 5. Всеки разпространител на земеделска техника е длъжен самостоятелно или чрез договор със специализирани организации да проведе необходимото встъпително обучение и инструктаж на купувача на земеделска техника".
Тази редакция беше подкрепена с 14 "за", "против" и "въздържали се" нямаше. Видно е, че идеите и принципите, които се съдържат в предлагания от комисията чл. 5 всъщност се съдържат в чл. 3 на законопроекта, предложен от вносителите.
Предлагам в ал. 3 да отпадне изразът "10-годишен срок" и да бъде заменен с израза "продължение на не по-малко от 10 години". Тази промяна се прави в предложението на комисията. Съдържателно предложението на комисията не се променя, но по този начин ал. 3 на чл. 5, предложен от комисията, ще звучи така:
"Ал. 3. Всеки разпространител е длъжен да осигурява необходимите резервни части за разпространяваната от него техника, както и в продължение на не по-малко от 10 години от спиране на производството й". (Оживление)
В предложението на комисията е записано "10-годишен срок". В нашата страна се внасят немалко селскостопански машини от други страни. В различните страни според стандартите срокът за производство и предлагане на резервни части след спиране на производството на машината е различен. В едни случаи той е 10 години, в други случаи е 12 и повече години. Нашият стандарт е остарял и той предвижда производство на резервни части след спиране на производството на машината в рамките на 8 години.


Искаме нашето законодателство да приведем в съответствие с европейската практика, за да може ползвайки машини, внос от Запад, ние да се възползваме и от техния стандарт и да може да внасяме резервни части за поддръжката на тези машини и за срок повече от 10 години, колкото предвижда техният стандарт. И затова сме писали "не по-малко от 10 години".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Така че ще стане: "За разпространената от него техника за срок от не по-малко от 10 години от спиране на производството й".
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате съдържанието на чл. 5 с тази поправка на текста, предложен от комисията.
От общо гласували 121 народни представители, за - 120, против - 1, въздържали се - няма.
Съдържанието на чл. 5 е прието.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Вносителите предлагат следната редакция за чл. 4:
"Чл. 4. Ал. 1. Разпространяваната земеделска техника трябва да отговаря на действащите в страната нормативни изисквания и стандарти за техническа безопасност, охрана на труда и екологична безопасност.
Ал. 2. Съответствието на предлаганата за разпространяване земеделска техника с изискванията на стандартите и нормативите по ал. 1 се установява чрез изпитване или чрез експертна оценка от специализирана изпитвателна организация на Министерството на земеделието и хранителната промишленост или Селскостопанската академия, акредитирана да упражнява тази дейност от Комитета по стандартизация и метрология.
Ал. 3. Изпитвателната организация издава сертификат за техническа и екологическа безопасност на предлаганата за разпространяване земеделска техника.
Ал. 4. Сертификатите, издадени от оторизираните от Европейската организация за икономическо сътрудничество и развитие изпитвателни лаборатории, центрове, институти, станции и други организации се признават за валидни при условие, че не противоречат на действащите в страната стандарти и нормативи.
Ал. 5. Признават се за валидни и сертификатите, издадени от изпитвателни центрове в други страни, с които има сключени от Министерството на земеделието и хранителната промишленост или Комитета по стандартизация и метрология договори за взаимно признаване на резултатите от изпитанията на земеделска техника.
Ал. 6. Всички сертификатни изпитания или експертизи се извършват срещу заплащане по тарифи, утвърдени от Министерството на земеделието и хранителната промишленост.
Народният представител Атанас Железчев е направил предложение текстът на чл. 2 да стане чл. 4, а в края на изречението да се добавят думите "и получило разрешение (лиценз) от Министерството на земеделието и хранителната промишленост (Контролно-техническа инспекция)."
Становището на комисията е да не се приема предложението на народния представител Атанас Железчев чл. 2 от законопроекта да стане чл. 4 и предложеното допълнение към него.
При това положение чл. 4 става чл. 6 със следното съдържание (предлага комисията):
"Чл. 6. Ал. 1. Разпространяваната земеделска техника трябва да отговаря на действащите в страната агро-зоотехнически, ергономически, противопожарни и екологически нормативни изисквания и стандарти.
Ал. 2. Съответствието на предлаганата за разпространяване земеделска техника с изискванията по ал. 1 се установява чрез изпитване от специализирани изпитвателни организации на Министерството на земеделието и хранителната промишленост, акредитирани да упражняват тази дейност от Комитета по стандартизация и метрология."
Текстът на чл. 6 беше гласуван с 14 гласа "за", "против" и "въздържали се" - нямаше.
Създава се и нова ал. 3 със следното съдържание:
"Ал. 3. Изпитването на нова земеделска техника и контролното изпитване на земеделската техника се провежда по искане на производителя, вносителя, разпространителя или други заинтересовани лица. Всички изпитвания се извършват срещу заплащане по цени, определени с методика, утвърдена от министъра на земеделието и хранителната промишленост. Приходите от изпитателната дейност се използват от съответната организация.
Ал. 4. Изпитвателната организация издава сертификат за съответствието на предлаганата марка за разпространяване земеделска техника с изискванията по ал. 1. Тя изпраща копие от сертификата на Министерството на земеделието и хранителната промишленост."

И ако ми позволите да направя едно предложение за допълнение на ал. 4. То е следното: "марка" да отпадне след "предлаганата", а да се постави след думата "разпространяване", да стане "разпространяване марка" и се допълни: "и модификация земеделска техника". При това положение предлагам окончателната редакция на ал. 4 да изглежда така:
"Ал. 4. Изпитвателната организация издава сертификат за съответствието на предлаганата за разпространяване марка, тип и модификация земеделска техника с изискванията по ал. 1. Тя изпраща копие от сертификата на Министерството на земеделието и хранителната промишленост."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, това е редакционна поправка.
Заповядайте, господин Христозов.
ХРИСТОЗ ХРИСТОЗОВ (ПГДЛ): Благодаря, уважаеми господин председателю.
Наистина аз се страхувам от думичката "марка", защото това е едно понятие много обобщаващо и зад него могат да се скрият много неща. Например ние имаме марка трактор "Булгар", която е в няколко модификации - 45, 60 и 80 конски сили. Има вероятност ние да използуваме думичката "сертификат" само за един от тези типове. Затова аз предлагам думичката "марка" да отпадне и текстът да звучи така:
"Изпитвателната организация издава сертификат за съответствието на предлагания тип, модел, модификация, разпространявана земеделска техника с изискванията по ал. 1." И т.н. Да няма "марка". Да има "тип, модел, модификация". Смятам, че това изчиства нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тип, модел, модификация.
ХРИСТОЗ ХРИСТОЗОВ: Да, без "марка".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки има ли?
Аз не мога да разбера дали сте включили предложението на господин Железчев за "сертификат". Той предлага също...
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ (встрани от микрофоните): Аз съобщих, че не се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не се приема.
Значи най-напред ще гласуваме предложението на господин Железчев за добавката, прочетена от господин Рашков. Моля да гласувате най-напред добавката на господин Железчев.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Не приемаме предложението на господин Железчев, понеже то предвижда един административен подход, който крие при реализацията си опасност и от корупция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, благодаря. Моля да гласувате.
От общо гласували 122 народни представители, за - 9, против - 32, въздържали се - 81.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 6 с модификацията на ал. 4, предложено от народния представител Христоз Христозов. Отпада думата "марка", а след "разпространение" - "тип, модел, модификация".
От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - 1, въздържали се - 3.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Вносителите на законопроекта предлагат чл. 5, ал. 1: "Разрешение за производство, внос и разпространяване на земеделска техника се издава от Министерството на земеделието и хранителната промишленост при наличието на сертификат и съпровождаща документация на български език".
И ал. 2 от чл. 5 по техния законопроект да звучи така: "Разрешение за разпространение на земеделска техника се издава на физически и юридически лица, които са включили в предмета на своята дейност и са в състояние да извършват сервизно обслужване и доставка на необходимите резервни части".
Народният представител Атанас Железчев предлага текстът на чл. 3 от законопроекта да стане чл. 5, като предлага нова ал. 1 със следното съдържание:
"Чл. 5. Ал. 1. Всеки вносител или производител съобщава предварително в Министерството на земеделието и хранителната промишленост (контролно-техническа инспекция) вида, марката и количеството на машините, които възнамерява да внесе, произведе или разпространи в страната."
Ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от чл. 3 на законопроекта да станат съответно текстове на ал. 2, 3, 4, 5 и 6 на чл. 5.
Становището на комисията е да не се приеме предложението на народния представител Атанас Железчев. Комисията предлага също така да отпадне чл. 5 от приетия на първо гласуване законопроект.
Ако позволите, с няколко думи за мотивите на комисията за това й становище. Предлаганите разпоредби в чл. 5 предлагат един административен режим - разрешителен или забранителен режим - за внос, производство и разпространяване на техниката. Комисията смята, че този режим, имайки административен характер, не е в синхрон, в съответствие с пазарните условия в страната. Затова ние по-нататък в законопроекта сме се опитали да предложим един друг режим, който да бъде в съответствие, в синхрон с действуващите пазарни механизми. И затова ние предлагаме да отпадне този текст на чл. 5, а по-нататък, когато му дойде систематичното място, да обсъдим предлагания от комисията по-подходящ вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Понеже има предложение за отпадане, най-напред се гласува предложение за отпадане и след това модификациите са безсмислени. Най-напред предлагам да гласувате отпадане на чл. 5, с което предложението на господин Железчев става безпредметно.
Моля да гласувате отпадането на чл. 5.
От общо гласували 121 народни представители, за - 117, против - 1, въздържали се - 3.
С това по старата номерация чл. 5 на вносителя отпада.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Член 6 по законопроекта на вносителите:
"Чл. 6. Ал. 1. Изпитване на нова земеделска техника от местно производство и внос за съответствието и с обявените параметри и качествени показатели, агро-, зоотехнически и екологически изисквания, техническа надеждност и ефективност се провеждат по искане на Министерството на земеделието и хранителната промишленост, производителите, разпространителите и други заинтересовани организации или търговски дружества.
Ал. 2. Контролно изпитване на земеделска техника от местно производство или внос се провежда при поискване от заинтересовани министерства, организации, търговски дружества и други физически и юридически лица.
Ал. 3. Изпитванията по ал. 1 и ал. 2 се извършват срещу заплащане по тарифи, утвърдени от Министерството на земеделието и хранителната промишленост."
Предложения по чл. 6 няма.
Становището на комисията е предложеният чл. 6 от законопроекта, приет на първо четене, да отпадне. Мотивите са, че тази материя вече беше разработена в приетия току-що чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате отпадането на чл. 6 по старата номерация на вносителя.
От общо гласували 121 народни представители, за - 115, против - 2, въздържали се - 4.
Член 6 по старата номерация на вносителя отпадна.

ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ: Член 7 според законопроекта на вносителите звучи така:
"Чл. 7. Ал. 1. Акредитираните изпитателни организации, станции, центрове, институти, лаборатории съставят протокол за резултатите от проведеното изпитване.
Ал. 2. Министерството на земеделието и хранителната промишленост въз основа на резултатите от изпитването, съгласно чл. 6, ал. 1 в едномесечен срок препоръчва или непрепоръчва разпространяването на изпитаната земеделска техника и обявява своето решение в "Държавен вестник" и в специализирани издания за земеделие и агробизнес.
Ал. 3. В дейността си по ал. 2 Министерството на земеделието и хранителната промишленост се подпомага от назначен от министъра експертен научно-технически съвет по земеделска техника.
Ал. 4. Препоръките на Министерството на земеделието и хранителната промишленост нямат статут на разрешителен или забранителен акт за производство, внос или разпространяване на земеделска техника".
Народният представител Атанас Железчев е направил предложение чл. 4 от законопроекта да стане чл. 7. В алинея 2 след думите "се установява" да се добави "от контролно-техническа инспекция".
Становище на комисията:
Чл. 7, ал. 1 да отпадне.
Ал. 2 на чл. 7 да стане ал. 1 и да придобие следната редакция:
"Ал. 1. Министърът на земеделието и хранителната промишленост въз основа на резултатите от изпитването обявява подходящите за използване в страната марки земеделска техника. Обявлението се обнародва в "Държавен вестник" и в официален бюлетин на Министерството на земеделието и хранителната промишленост.
Ал. 2. Държавен фонд "Земеделие" предоставя средства по чл. 13, ал. 1, точки 3, 4 и 5 от Закона за защита на земеделските производители само за марките земеделска техника по ал. 1".
Предложението е и за нова ал. 3, която да има следната редакция:
"Ал. 3. Разходите за производството и разпространението на земеделска техника, която не е препоръчана за разпространение, не се признават за разходи за дейността по Отчета за разходите и приходите (Приложение към чл.40, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството)".
И ако ми позволите да направя предложение за изменение съгласно вече приетото изменение относно марки, типове и модификации. За привеждане в съответствие предлагам в ал. 1 след израза "използвани в страната" вместо "марки" да запишем "типове, модели и модификации земеделска техника".
Същото да стане и в ал. 2 вместо "марките", "типовете, моделите и модификациите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Орсов има думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, и още едно малко съобразяване на третата алинея с ал. 1. Виждате, че там е казано: "разходите за производството и разпространението на земеделска техника, която не е препоръчана за разпространение" - препоръката за разпространение беше в една по-първоначална редакция на ал. 1. Сега трябва да бъде написано: "разходите за производството и разпространението на земеделска техника, която не е обявена по ал. 1 не се признават за разходи за дейността по Отчета за разходите и приходите (приложение към чл. 40)" ... и т.н. до края на текста.
Благодаря.
ДОКЛАДЧИК БОНЧО РАШКОВ (от място): Да, коректно е това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други бележки? - Няма.
Най-напред трябва да гласуваме предложението на господин Железчев за добавяне на: "от КТИ". Моля, гласувайте!
От общо гласували 121 народни представители, за - 5, против - 24, въздържали се - 92.
Предложението не се приема.
Моля да гласувате съдържанието на чл. 7 с направените изменения - думата "марки" се замества с "типове, модели и модификации" и в ал. 3 изменението, което продиктува господин Орсов: "обявени по ал. 1" и т.н. ... Моля, гласувайте!
От общо гласували 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1.
С това чл. 7 е приет.
С това се изчерпва подготвеният текст по този законопроект.
Закривам заседанието. (Звъни)
Закрито в 10,57 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Благовест Сендов

СЕКРЕТАР:
Станимир Калчевски